Contact us at: sooddram@gmail.com

 

aho;ghzj;jpy;

tPuNfrup gj;jpupiff;F toq;fpa Ngl;bapy; tujupd; gjpy;fs;

Nfs;tp: ,yq;ifapy; cUthf;fg;gl;l KjyhtJ tlfpof;F ,ize;j khfhz rigapd; Kjyikr;ruhf epakpf;fg;gl;l ePq;fs; njhlh;e;Jk; me;j khfhz rigia Kd;ndLf;f Kbahj epiyapy; <og; gpufldk; xd;iwr; nra;jPh;fs;? ,J njhlh;gpy; ePq;fs; tpsf;f KbAkh?

gjpy; : jdp<o tpLjiyg; Nghuhl;lk;  vd;w fUj;NjhL 1987w;F Kd; nraw;gl;L te;j ehq;fs; xd;Wgl;l ,yq;iff;Fs; xU murpay; jPu;it cUthf;Ftjw;F ,e;jpah Kd;Kaw;rp vLj;J mjd; gadhf ,e;jpa ,yq;if rkhjhd xg;ge;jk; cUthdJ. jkpou;fspd; Nghuhl;lj;jpy; Vw;gl;bUe;j gytPdq;fisAk; ru;tNjr uPjpahfTk; njd; Mrpa gpuhe;jpa uPjpahfTk;  epytpa epiyikfisg; njspthfg; Gupe;J nfhz;l ehk; ,e;jpa ,yq;if rkhjhd cld;ghl;bd; Clhf Xu; murpay; jPu;tpw;F xj;Jioj;Njhk;. mjw;fhfg; ngUk; jpahfq;fisAk; vkJ fl;rpapdu; nra;a Ntz;bapUe;jJ.  ,yq;if murhq;fk; khfhz rigf;Fupa xj;Jiog;ig toq;fhJ kl;Lky;yhJ khfhzj;jpw;fhd rl;lG+u;tkhd mjpfhuq;fs; vjidAk; toq;f kWj;jJ. mj;NjhL GypfSf;F Mapuf;fzf;fpy; MAjq;fis ms;spf; nfhLj;J gy EhW Nfhbf;fzf;fpy; gzq;fisAk; ms;spf;nfhLj;J khfhz rigiaAk; vkJ fl;rpj; Njhou;fisAk; mopj;njhopg;gjpNyNa Kidg;ghfr; nraw;gl;lJ. ,t;thwhd Xu; #o;epiyapNyNa md;iwa tlf;F fpof;F  khfhz rig %yk; Xu; gpufldj;ij nra;jJ. me;jg; gpufldj;ij <og;gpufldk; vd miuFiwahf;FtJ rupahdJ my;y. me;jg; gpufldj;jpy; ,d;iwf;Fk; jkpou;fSk; ,yq;if muRk; ftdj;jpy; nfhs;sNtz;ba 19 mk;rq;fs; cs;sd. mitnahU epahakhd murpay; Nfhupf;ifapd; Njitfs; MFk;. me;j 19 Nfhupf;iffisAk; typAWj;Jtjw;fhfNt ehk; Kd;du; nfhz;bUe;j jdp <of; Nfhupf;iff;F gpd;Nehf;fp nry;tjhf xU ghtidiaf; fhl;l Ntz;bapUe;jJ. vdNt ehd; md;W khfhz rigapy; Nkw;nfhz;l 19 mk;rq;fspd; gpufldj;jpy; ngUk;ghyhdit ,d;iwf;Fk; gpujhdkhf ftdj;jp;y; nfhs;sg;gl Ntz;baitfs; MFk;.

Nfs;tp: khfhz rig Kiwik jkpo; kf;fspd; ,dg;gpur;rpidf;F  Kw;whd jPh;th?

gjpy; : khfhzrig Kiwik vd;gJ Xu; murikg;gpd; tbtkhFk;. ,q;F gy khfhzg; gpupTfSk; xt;nthU khfhzj;jpw;Fk; xt;Nthu; Ml;rpaikg;Gk; mtw;iw xUq;fpizj;j kj;jpa Ml;rpaikg;Gk; ,e;j mikg;G Kiwapy; ,Uf;Fk;. ehl;bd; xU gFjp murpay; fhuzq;fSf;fhf jdpahf Kw;whfg; gpupg;gJ my;yJ tpuptJ vd;gJ gpuptpidahFk;. mJ ,q;F rhj;jpaKk; my;y. rupahdJk; my;y vd;gNj mDgtk;. rk\;b mikg;G Kiw> khepy muR Kiw> khepy Rahl;rp Kiw vy;yhNk khfhzrig Kiwikapd; NtW ngau;fNs jtpu NtW Kiwikfs; my;y. ,J ehl;Lf;F ehL kj;jpf;Fk; khfhzq;fSf;Fk; ,ilapyhd mjpfhug; gutyhf;fy; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fspy; $LjyhfNth> FiwthfNth NtWgl;bUf;fyhk;. vdNt gpuptpid vd;gij iftpl;Lg; ghu;j;Njhkhdhy; khfhz Ml;rpaikg;G KiwNa jkpo; kf;fspd; gpur;ridf;Fj; jPu;thFk;.

Nfs;tp: tlf;F> fpof;F  Kd;dh; Nghy; ,izf;fg;gl Ntz;Lnkd jkpoh; jug;gpy; $wg;gLtJ Fwpj;J cq;fs; fUj;J vd;d?

gjpy; : tlf;F fpof;F khfhzq;fs; Kd;du; Nghy; xUq;fpize;j xu; khfhzkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gNj vdJ tpUg;gkhFk;. mt;thW ,izf;fg;gl;l khfhzj;jp;y; ,k;khfhzj;jpy; thOfpd;w K];ypk; kf;fspd; gpujhdkhd gpuNjrq;fSf;Fk; rpq;fstu;fisg; gpujhdkhff; nfhz;l gpuNjrq;fSf;Fk; tpN\lkhd cs;sf murpay; fl;likg;Gf;fs; Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.

mJ tlf;F fpof;F khfhzj;jpy; kl;Lky;yhJ ,yq;ifapd; ve;jnthU khfhzj;jpYk; mtw;wpd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; me;je;j khfhzj;jpy; rpWghd;ikahf thOk; kf;fspd; mgpyhirfis fUj;jpy; nfhz;L cs;sf murpay; fl;likg;Gfs; cUthf;fg;gl Ntz;Lk;. Fwpg;ghf  kiyaf kf;fSf;Fk; tl Nky; khfhzk;> kw;Wk; Nky; khfhzj;j;py; thOk; K];ypk; kf;fs; kw;Wk; jkpou;fSf;Fk; ,t;thwhd cs;sf fl;likg;Gfs; cUthf;fg;gl Ntz;Lk;.

tlf;F fpof;F khfhzk; kPz;Lk; ,izAkh my;yJ ,izahjh vd;gjid vdJ tpUg;gq;fistpl vjpu;fhy murpay; khw;wq;fNs jPu;khdpf;Fk;. fpof;F khfhzk; tlf;F khfhzj;Jld; ,izf;fg;gl Ntz;Lk; vd tlf;F khfhzj;jtu;fs; Fuy; vOg;Gfpd;w mstpw;F tlf;F khfhzKk; fpof;F khfhzKk; xd;whf ,ize;jpUf;f Ntz;Lk; vd fpof;F khfhz kf;fs; kj;jpapypUe;J tYthd Fuy; vJTk; votpy;iy vd;gJTk; cz;ikahFk;.

tlf;F fpof;F khfhzk; kPz;Lk; ,izf;fg;gl Ntz;baJ mtrpakh? ,y;iyah? vd;gij jPu;khdpg;gjw;F fpof;F khfhz kf;fs; kj;jpapy; Xu; ru;t[d thf;nfLg;G elj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gJ ,d;iwf;Fk; 13tJ murpay; ahg;G jpUj;jj;jpd; xU ghfkhf ,d;Wk; cs;sJ. ,g;NghJ me;j ru;t[d thf;nfLg;G elf;FNkh mg;NghJ jhd; ,izg;G njhlu;ghd tplaj;jpw;F Kiwahd tpil fpilf;Fk;.

Nfs;tp: jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfs; Fwpj;J jk;Kld; kl;LNk Ngr;Rthh;j;ij elj;j Ntz;Lnkd;w jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; epiyg;ghl;il ePq;fs; Vw;Wf; nfhs;fpwPh;fsh?

gjpy; : jkpo; kf;fspd; gpur;ridfs; Fwpj;J jk;Kld; kl;LNk Ngr;Rthu;j;ij elj;j Ntz;Lk; vd;W jkpo; Njrpa $l;likg;gpdu; Xu; epiyg;ghl;ilf; nfhz;bUe;jhy; mJ rupahdNjh epahakhdNjh my;y vd;Nw ehd; fUJfpNwd;. jkpo; kf;fspd; murpay; jiytu;fs; r%fj; jiytu;fs; MfpNahu; ,ize;j Xu; $l;likg;G jkpou;fs; kj;jpapy; cUthf Ntz;Lk;. ahu; ahiu tpyf;fp tpl;L nraw;glyhk; vd;w epiyg;ghl;il tpl;L tpl;L ahu; ahiunay;yhk; xUq;fpizj;J jkpo; rOjhaj;jpd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf nraw;gl Ntz;Lk; vd;gNj vdJ mgpg;gpuhak; MFk;.

Nfs;tp: jw;Nghija fpof;F khfhz rigapd; Kjyikr;rUk; mikr;ruitAk; jkJ khfhz muRf;F mjpfhuq;fs; rhpahf toq;fg;gltpy;iynad;Wk; mt;thW toq;fg;gl;l mjpfhuq;fisf; $l gad;gLj;j Kbahj epiyf;F MSeh; jiyaPL nra;tjhfTk; njhptpj;Js;sdh;. cq;fs; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; ,jid vt;thW ghh;f;fpwPh;fs;?

gjpy; : khfhz murpw;fhd mjpfhuq;fs; vd;d mtw;wpd; tifawhf;fs; ve;jsT. MSeUf;fhd mjpfhu tuk;Gfs; vd;d vd;gJ gw;wp 13tJ jpUj;jj;jpd; %yk; murpay; ahg;gpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sd. 13tJ jpUj;jk; jpUg;jpfukhdNjh ,y;iyNah mJ ,e;j ehl;bd; mbg;gil rl;lkhf cs;sJ vd;gJ kl;Lk; cz;ik. fpof;F khfhz Kjy; mikr;rUk; mtuJ mikr;ru;fSk; jkJ khfhz murpw;F cupa mjpfhuq;fis MSdu; toq;ftpy;iy vd;W fz;lhy; mit njhlu;ghf Kjyikr;rUk; mikr;ru;fSk; [dhjpgjpaplk; KiwaPL nra;J jPu;T ngwNtz;Lk;. mg;gb ,y;iy vd;why; cr;r ePjpkd;wj;jpw;F ,e;j tplaq;fis tof;fhf vLj;Jr; nrd;W jkf;fhd jPu;itg; ngw Ntz;Lk;. mij tpLj;J gj;jpupif mwpf;iffshNyh tpuf;jpahd Ngr;Rf;fhshNyh ,e;jg; gpur;ridf;F ,g;NghJ jPu;T fhz KbahJ. murpay; ahg;gpy; cs;s tplaq;fs; njhlu;ghf epu;thf uPjpahf Vw;gLk; Kuz;ghLfis jPu;j;J itf;Fk; flikAk; mjpfhuKk; ,yq;ifapd; cr;r ePjpkd;wj;jpw;F cs;sJ vd;W ehd; $wpitf;f tpUk;GfpNwd;.

Nfs;tp: mikr;rh; lf;s]; Njthde;jh mz;ikapy; Clftpayhsh; kfhehnlhd;wpy; cq;fs; njhlh;gpYk; rpy fUj;Jfisj; njhptpj;jpUe;jhh;. mikr;rh; lf;s]; cl;gl ePq;fs; kw;Wk; RNu\; gpNukr;re;jpud; MfpNahhh; <.gp.Mh;.vy;.vt; ,y; ,Uf;Fk;NghJ nrd;idapy; cq;fisg; Nghd;NwhNu td;Kiwfspy; <Lgl;ljhfj; njhptpj;jpUe;jhh;. ,J Fwpj;J ePq;fs; vd;d $WfpwPh;fs;?

gjpy; : mikr;rupd; mt;thwhd fUj;Jf;fSf;F ehd; gjpy; $WtJ rupahdjhf ,Uf;fhJ.  Clftpayhsu;fs; miikr;ruplNk  mtu; $Wk; fUj;Jf;fs; njhlu;ghf vg;NghJ ele;jJ vq;Nf ele;jJ vd;W Nfl;L me;j jpfjpf;Fupa nrd;idg; gj;jpupiffis> Clftpayhsu;fis Neubahfg; ghu;j;J njupe;J nfhs;syhk;. my;yJ ,yq;ifapy; cs;s Clftpayhsu;fs; ,e;jpahtpdJ jkJ el;G Clftpayhsu;fis njhlu;G nfhz;L ,e;jpa fhty;Jiw kw;Wk; Gydha;Tj;JiwapdUld; njhlu;Gnfhz;L cz;ikahd jfty;fis KOikahfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp: fpof;F khfhzrig mjd; fhyk; Kbtiltjw;F Kd;dNu fiyf;fg;glyhnkdf; $wg;gLfpwJ. mt;thW fiyf;fg;gl;lhy; ePq;fs; Kjyikr;rh; Ntl;ghsuhf cq;fs; fl;rp Clhf my;yJ MSk;jug;Gld; ,ize;J Nghl;bapLtPh;fsh?

gjpy; : ehd; ,yq;ifapy; ve;jj; Nju;jy;fspYk; Nghl;bapLtjw;fhf ,q;F tutpy;iy. vd;gjid ehd; cWjpahf Mzpj;jukhf $wpf;nfhs;s tpUk;GfpNwd;. ,yq;ifapy; ve;jg; gjtpf;fhd Nghl;bapYk; vdJ ngaiu ,izj;Jg; ghu;g;gJ cq;fSf;F Rthurpakhd nra;jpahf ,Uf;f khl;lhJ vd;gNj vdJ fUj;jhFk;.

Nfs;tp: mz;ikf; fhyj;jpy; ,U jlitfs; ,yq;if te;Jtpl;Bh;fs;. [dhjpgjp cl;gl Kf;fpa jiyth;fis ePq;fs; Vd; re;jpf;ftpy;iy?

gjpy; : ehd; fle;j khu;r; Vg;uy; khjq;fspy; ,q;F te;jpUe;j xU rpy ehl;fSk; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; midj;J murpay; jiytu;fSk; kpfTk; fLikahf <Lgl;Lf; nfhz;bUe;j ehl;fshFk;. ,e;j Kiw ehd; nfhOk;G te;j mLj;j ehNs aho;g;ghzk; te;J tpl;Nld;. jiytu;fis re;jpg;gjw;F Kd;G kf;fis Cu; Cuhf nrd;W re;jpj;J tUfpNwd;. [dhjpgjp cl;gl Kf;fpa jiytu;fis re;jpg;gjw;F Kaw;rpg;Ngd;. re;jpg;gjw;F re;ju;g;gk; fpilj;jhy; re;Njh\g;gLNtd;.

Nfs;tp: ,d;iwa murhq;fk; ,dg;gpur;rpidf;F epue;jukhd jPh;nthd;iwf; fhZnkd ePq;fs; epidf;fpwPh;fsh?

gjpy; : vijAk; ek;gpf;ifaPdj;NjhL ghu;f;fhky; ek;gpf;iffNshL Kaw;rpg;Nghk; fle;j fhyq;fspy; jPu;Tf;fhd gy re;ju;g;gq;fs; mLj;jLj;J te;jd. me;j Ntisfspy; mjpfhuj;jpy; ,Ue;j ,yq;if murhq;fq;fs;jhd; mtw;iw epuhfupj;jd vd;W  $w KbahJ. ey;y re;jh;g;gq;fs; gy jkpoh;fSf;Ff; fpilj;jd: mtw;iwnay;yhk; jkpoh;fs; ,oe;J Nghtjw;F jkpoh;fs; kj;jpapy; MAjq;fis itj;J Mjpf;fk; tfpj;j rf;jpfSk; mth;fSf;F Mjuthf ,Ue;j r%f rf;jpfSNk fhuzkhapUe;jd. ,dpahapDk; mt;thwhd re;jh;g;gq;fs; tUfpd;w NghJ me;j tha;g;Gf;fis chpa Kiwapy; jtwhJ ifg;gw;wpf; nfhs;Nthk;.

epahakhd murpaw; jPu;T xd;iw vjpu;ghu;g;Nghk;: td;Kiwaw;w murpay; Kiwfisf; ifahs;Nthk;.: If;fpag;gl;L epd;W FunyOg;GNthk;. murhq;fq;fs; kl;Lky;yhJ midj;J murpaw; jiyth;fSk; kf;fs; r%fj;jpy; cs;s gy;NtWgl;l jiyth;fSk;. gpujpepjpfSk; ,yq;ifapd; ,dg;gpur;ridf;F Xu; epue;jukhd murpaw; jPu;T xd;iwf; fhZtjw;F Kaw;rpf;f Ntz;Lk;.

Nfs;tp: tlkhfhz rigj; Njh;jy; eilngwTs;sJ. ePq;fs; fsj;jpy; ,wq;FtPh;fsh?

gjpy; : tl khfhzrigj; Nju;jy; tUkhapd; vdJ fl;rpiar; Nru;e;j Ntl;ghsu;fs; Nghl;bf;fsj;jpy; ,wq;ff;$Lk;. [dehafj;ij kPs epiyehl;b cupa epyf;F Kd;Ndw;Wtjpy; Nju;jy;fs; xU Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wd. vj;jidNah Mgj;Jf;fs; vjjidNah neUf;fbfs;  ,Ue;j Nghnjy;yhk; vkJ fl;rpapdu; Nju;jy;fspy; gq;Fgw;wp te;jpUf;fpd;wdu;. [dehak; NkYk; Kd;Ndw;wfukhf epiyngw ,d;Dk; gy Nju;jy;fs; ,q;F eilngw Ntz;bAs;sd. vd;d tifahd Nju;jy;fs; te;jhYk; ehd; ahUf;Fk; vjpuhf xU Nghl;bahsdhf ,wq;Fk; vz;zk; vdf;F ,y;iy vdf;F ,g;NghJ ,Uf;Fk; gl;lg;ngaNu NghJk;.

Nfs;tp: midj;Jj; jkpo;f; fl;rpfSk; ,ize;J nraw;glNtz;Lnkd;w Nfhhpf;if Kd;itf;fg;gLfpwJ. ,J gw;wp cq;fs; fUj;njd;d?

gjpy; : midj;J jkpo;f; fl;rpfSk; xU Fwpg;gpl;l nghJ Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; xU Fwpg;gpl;l rpy Fwpf;Nfhs;fis miltij Nehf;fp xU fUj;njhw;Wikia cUthf;fp xw;Wikahf nraw;gl Ntz;Lk; vd;gJ vdJ Nfhupf;ifahFk;.  xt;nthU fl;rpAk; jj;jkJ milahsq;fNshLk; mikg;GfNshLk; njhlu;e;J nraw;gll;Lk;. xt;nthU fl;rpfSk; jj;jkJ Fwpf;Nfhs;fSld; nfhz;Lte;Js;s jkJ Ntiy Kiwfis njhlu;e;J filg;gpbf;fl;Lk;. xt;NthU FbkfDk; ve;jnthU fl;rpapYk; ,ize;J nraw;gLtjw;F cupik cz;L vd;gjid mq;fPfupf;fl;Lk;. fUj;J NtWghLfs; kj;jpapy; ,zf;fkhd fUj;Jf;fis milahsk; fz;L mtw;wpd; mbg;gilapy; If;fpag;gl;L nray;gl Ntz;Lk;. Nju;jy;fis mbg;gilahff; nfhz;l $l;Lf;fhf nray;gLtij tpLj;J ,g;NghJ gpujhdkhfTs;s mfjpfshd vkJ kf;fspd; Gdu;tho;T> mope;J Nghd vkJ Njrj;jpd; Gdu;epu;khzk;> xU epahakhd murpay; jPu;T ,tw;iw mbg;gilahff; nfhz;L  Ngr;Rthu;j;ijfs; eilngw Ntz;Lk;. fUj;njhw;Wikf;fhd $l;lq;fs; Vw;ghL nra;ag;gl Ntz;Lk; mjd; %yk; Vw;gLk; xw;Wikg;gl;l fUj;Jf;fis mbg;gilahff; nfhz;L Xu; If;fpa Ntiyj;jpl;lk; cUthf;fg;gl Ntz;Lk;.

Nfs;tp: ,yq;if tptfhuj;jpy; ,e;jpahtpd; gq;fspg;G vt;thW ,Uf;f Ntz;Lnkd vjph;ghh;f;fpwPh;fs;?

gjpy; : ,yq;if kf;fspd; epahakhd Nfhupf;iffSf;F ,e;jpah jhuhskhfTk; cWjpahfTk; gq;fspg;G nra;a Ntz;Lk;.

Nfs;tp: jkpo; kf;fs; ,e;jpahit re;Njfj;JlNdNa mZFfpd;wdh;.  ,e;j tplaj;jpy; ,e;jpah jdJ mZFKiwia  khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lkh? my;yJ jkpo; kf;fs; jkJ mZFKiwia khw;wpf;nfhs;s Ntz;Lkh?

gjpy; : ,e;jpahit re;Njfj;Jld; ghu;f;Fk; vkJ mZFKiwia khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;jpah gy;NtW ty;yikfisf;nfhz;l xU ngupa ehL. 11 Mapuk; yl;rk; kf;fisf; nfhz;l xU fz;lk; ,e;jpah jkpo; kf;fisf; fz;L re;Njfg;gl Ntz;ba mtrpak; ,y;iy. jkpo; kf;fs; ,e;jpahtpd; kPJ re;Njfk; nfhs;tjdhy; jkpo; kf;fSf;Nf mJ el;lkhFk;. xU ehl;by; ,Ue;J cjtp ngw Ntz;Lkhapd; me;j ehl;NlhL jkJ el;ig re;Njfj;jpw;fplkpd;wp neUf;fkhf;fpf; nfhs;sNtz;Lk;. ,e;jpah kPJ mtJhWg; gpur;rhuq;fisr; nra;Jnfhz;L ,e;jpahit ek;gKbahJ ek;gf;$lhJ vd;W gpur;rhuk; nra;Jnfhz;L mNj fzj;jpy; mNj thahy; ,e;jpah vq;fSf;F cjtp nra;a Ntz;Lk; vd;W vjpu;ghu;g;gJ gpioahd mZFKiwahFk;. Neha;tha;g;gl;bUg;gJ ,e;jr; r%fk;. ,e;jpah vd;Dk; itj;jpadplk; me;j Nehiaf; Fzg;gLj;Jtjw;fhd itj;jpa cjtpfisAk; Nfl;Fk; Kiwapy; mZf Ntz;Lk;. ,e;jpah vg;NghJk; jkpo; kf;fspd; epahakhd Nfhupf;iffs; kPJ mDjhgKk; MjuTk; nfhz;l ehlhFk; vd;gij vd;dhy; cWjpahf $wKbAk;.

(ed;wp : tPuNfrup 27.06.2010)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும். விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E. was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.s beck and call.

From: Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

(fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம், துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி' ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

(சாகரன்)

ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

(சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

(சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?

(சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com