Contact us at: sooddram@gmail.com

 

fhj;jpUf;Fk; Gypfs;! fapWtpLk; jkpof jiytu;fs;!!

,y;yhky; NghFk; Gypfs;! ,Ug;ig cWjpg;gLj;Jk; jkpo; kf;fs;!!

rhfud;

gpughtpd; Gypfs; ,d;W jg;gpr; nry;tjw;F ek;gp ,Uf;Fk; xNu Mjhuk; ,e;jpa Nju;jYk; mjd; KbTfSk;. Ky;iyj;jPTg; gFjpapy; Gypfs; rz;il ,Ltnjy;yhk; ,e;jpa Nju;jy;tiu jhf;F gpbg;gjw;fhf kl;LNk. kf;fisf; fhg;ghw;Wtjw;fhfNt md;wp ,uhZtj;ij ntw;wp nfhs;tjw;fhfNth ,y;iy. ,J GypfSf;Fk; njupAk;> Gyk; ngau; Gyp Mjuthsu;fSf;Fk; njupAk;> Vd; Gypfis Mjupf;Fk; jkpof murpay; jiytu;fSf;Fk; njupAk;. Mdhy; ,e;jpa Nju;jy; KbTfs; vJthf ,Ue;jhYk; mJ Gypfis fhg;ghw;w NghtJ ,y;iy.

,e;jpa Nju;jyp;y; %d;W $l;lzpfs; Nghl;baLfpd;wd.

    1.   fhq;fpu]; jiyikapyhd $l;lzp

    2.   ghujpa [djh fl;rp jiyikapyhd $l;lzp

    3.   ,lJrhupfs; jiyikapyhd $l;lzp

,jpy; jkpo; ehl;il vLj;Jf; nfhz;lhy;

fhq;fpu]; $l;lzpia vLj;Jf; nfhz;lhy; ,jpy; jpKf cs;sJ. jpKf tpd; xNu Fwpf;Nfhs; jdJ FLk;g thupir fiyQUf;Fg; gpd;dhy; Ml;rpapy; mku;j;Jjy;. mjw;F ,e;j Nju;jypy; ntd;whf Ntz;Lk;. mjw;F ,f; $l;lzp Ntz;Lk; ,Nj $l;lzpapyjhd; fiyQupd; jw;Nghija md;G jk;gp jpUkhtstDk; ,Uf;fpd;whu;. jpUkhtstd; fl;rp jdpj;J Nju;jypy; epd;why; xU njhFjpapy; $l fl;Lf;fhR $l ngwKbahJ. ,J fiyQUf;Fk; njupAk; jpUkhtstDf;Fk; njupAk;. gpd;G Vd; $l;L jypj;Jfspd; rpwpa mstpyhd thf;Ffs; $l ntw;wptha;Gfis khw;wp vOjyhk; vdNt fiyQu; $l;Lf;F mioj;jhu;. jpUkh jw;NghJ ve;j fhq;fpuir ,y;yhky; nra;Ntd; vd;W #Siuj;jhNuh me;j fhq;fpurpd; ntw;wpf;fhf ciof;f Ntz;ba epiyapy; cs;shu;. ,f; $l;lzp Nju;jYf;F Kd;G Gypfis Mjupj;J nraw;glg;NghtJ ,y;iy. Nju;jYf;F gpd;G ntd;whYk; Njhw;whYk; Gypfis Mjupf;fg; NghtJ ,y;iy. Nju;jYf;F gpd;G jpUkh jdp Mtu;j;jdk; thrpf;f Kw;glyhk;. mJTk; Gypfspd; ftdpg;G I nghWj;Jj;jhd; ,Uf;Fk;. Mjupj;J nraw;gl;lhYk; mJ Gypfs; gw;wpa kj;jpa murpd; nraw;ghl;by; ghupa jhf;fj;ij Vw;gLj;jhJ. vdNt ,f; $l;lzpapy; cs;s ahUk; Nju;jYf;F Kd;Ngh> gpd;Ngh Gypfis gpiz vLf;f Kd;tu khl;lhu;fs;.

mjpKf $l;lzpia vLj;Jf; nfhz;lhy; mjpy; fk;A+dp];l;Lfs;> ghkf> kjpKf vd;gd xU mzpapy; cs;sdu;. mjpKf tpd; XNu Fwpf;Nfhs; fUzhepjpia tPo;j;Jjy;. ,jw;fhf n[ayypjh Gyp MjuT Nt\k; Nghl;lhYk; kw;iwa ve;j jkpo; ehl;Lj; jiytiuAk; tpl Gyp vjpu;gpy; cWjpahfTk;> njspthfTk; ,Ug;gtu;. ghkf gjtpia Nehf;fkhf nfhz;L nraw;gLtu;fs;. kjpKf it nghWj;jtiu ,y;yhky; Ngha; nfhz;bUf;Fk; jd;id fhg;ghw;w Gyp jtpu;e;j NtW Nfh\q;fs; mw;wtu;. fk;A+];l;Lfs; ,yq;if jkpo; kf;fs; gw;wp rpe;jpg;ghu;fs; Gypfis fhg;ghw;w Kaykhl;lhu;fs;. vdNt Nju;jYf;F Kd;Gk; gpd;Gk; n[ayypjh Gypfisf;fhg;ghw;w Kidakhl;lhu;. ghkf Nju;jYf;F Kd;G md;G rNfhjupia mbnahl;bAk; Nju;jYf;F gpd;G md;Gkzpapd; gjtpia mb xl;bAk; nraw;gLtu;. uhkjh]pd; Gyp MjuT ntw;Wf; Nfh\k; kl;LNk. itNfhit nghWj;jtiu Nju;jYf;F Kd;G md;G rNfhjupapd; fhybapy; fplg;ghu; Nju;jYf;F gpd;G Gypfis Mjupj;J #whtsp gpur;rhuk; nra;thu;. mtupd; murpay;? ,Ug;gpw;F ,ijj;jtpu mtUf;F NtW topapy;iy. jdJ rfy %j;j jiytu;fisAk; fUzhepjpaplk; gwpnfhLj;J tpl;L my;yhbf;nfhz;L ,Uf;fpd;whu;. ,tu; vjpu;fhyj;jpy; ,d;Dk; xU neLkhwd; mt;tsTjhd;. fk;A+dp];l;Lfs; gpuhe;jpaf;fl;rpfs; ,y;iy vdNt mtu;fs; Gypfs; rk;ke;jkhf jdJ Njrpaj; jyikapd; KbTfSf;F mika Nju;jYf;F Kd;Gk; nraw;gLtu;. ,yq;ifj; jkpo; kf;fspd; MAjf;ifaspg;G> jkpo;kf;fspd; ghJfhg;G> murpay; jPu;T Nghd;w xOq;F Kiwikapyhd(Neghsj;jpy; Vw;gl;lJ Nghd;W) nraw;ghl;by; <LgLtu;. vdNt ,f; $l;lzpapy; cs;s ahUk; Nju;jYf;F Kd;Ngh> gpd;Ngh Gypfis gpiz vLf;f Kd;tu khl;lhu;fs;.

mLj;J gh[f ,J Njrpa mstpYk; jkpo; ehL mstpYk; gytPdkhd $l;lzpia? mikj;Js;sJ. jkpo; ehl;by; ,tu;fSld; $l;likf;f ahUk; jahu; ,y;iy. jkpo; ehl;L murpaypy; ,tu;fshy; ghupa jhf;fj;ij Vw;gLj;j KbahJ. kjthjk;> Vfhjpgj;jpa rhu;Gila ,tu;fs; kj;jpapy; Ml;rp mikj;jhy;? fhq;fpu]; $l;lzpiatpl Gypfis> ,yq;if jkpo; kf;fisAk; Nkhrkhf ifahSthu;fs;. ,tu;fs; kj;jpapy; Ml;rpf;F tUtJ GypfSf;F kl;Lk; my;y ,yq;ifj; jkpoUf;Fk; ghjfkhf mikAk;. Vd; ,e;jpa kf;fSf;Fk; $lj;jhd;. vdNt ,f; $l;lzpapy; cs;s ahUk; Nju;jYf;F Kd;Ngh> gpd;Ngh Gypfis gpiz vLf;f Kd;tu khl;lhu;fs;.

Gypfs;> ,e;jpah tplaj;jpy;> ,e;jpa ,uhZtj;jpdUld; rz;ilapl;L cyfpd; ehd;fhtJ kpfg;ngupa ,uhZtj;ij ntd;Nwhk; vd;w tPug;gpujhgq;fs; nra;Jk;> ,e;jpahtpd; ,sk; jiytu; uh[Pt; fhe;jpia mtu;fs; kz;zpy; nfhiy nra;j Jd;gpay; epfo;T %yKk; jq;fSf;F jhq;fNs tpyq;fpl;Lf; nfhz;ldu;. ,J Nghd;w nray;fspdhy; ,e;jpah Gypfis xU NghJk; kd;dpf;f Nghtjpy;iy. Nju;jy; eyd;fSf;fhf rpy mwpf;iffis tpLk;. ,jd; mu;j;jk; ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; tplaj;jpy; ghuhKfkhf ,Uf;Fk; vd;gJ my;y. mJTk; gpuhe;jpa ty;yurhf ,Uf;Fk; ,e;jpah mg;gpuhe;jpaj;jpy; cs;s xU ehl;bd; cs;ehl;L gpur;ridiaj; jPu;f;f cjtpNa MFk;. vdNt ,t;tplaj;jpy; jkpo; kf;fs; ve;jtpj re;Njfq;fSf;Fk; cs;shFtJ Njitaw;w tplak;.

GypfSk;> Gypfspd; Mjuthsu;fSk; vjpu;ghu;gJNghy; jq;fspd; VfNghfj;ijAk;> jdp ehl;Lf; Nfhupf;ifiaAk; ,e;jpah Mjupf;fg;Nghtjpy;iy. khwhf If;fpa ,yq;iff;Fs; ,e;jpa khepy muR Nghd;w Xu; murpay; jPu;it Vw;gLj;j ,yq;if muir ,uh[je;jpu Kiwapy; mZfp mOj;jk; nfhLf;Fk;. mj;Jld; cynfq;Fk; cs;s [dehaf eilKiw Nghd;W gd;Kfg;gLj;jg;gl;l murpay; jyikr; nraw;ghl;il(Kf;fpakh jkpo; gFjpapy;> ,q;FjhNd Gypfs; gd;Kfg;gLj;jg;gl;l murpay; jyikia kWj;J khw;Wf; fUj;jhsu;fis nfhiy nra;Jk; jil nra;Jk; cs;sdu;) typAWj;jp> epiyehl;Lk; Kfkhf nraw;gLk;. ,JjhNd Gypfspd; tpUg;gpw;F khwhd nraw;ghLk; $l. mJTk; jq;fs; VfNghfk; jfu;e;J NghtJk; MAjk; mw;w [dehaf epyik vd;gJk; Gypfs; vg;NghJ Vw;Wf;nfhs;shj mtu;fspd; xt;thikf; nfhs;if> nraw;ghL MFk;.

1980 fspy; ,Ue;J Gypfs; ,e;jpahtpw;F vjpuhd ,e;jpa tp];jupg;G thjk; vd;w G+r;rhz;bia jkpo; kf;fs; kj;jpapy; gpur;rhug;gLj;jpNa tUfpd;wdu;. ,d;Dk; rw;W Mokhfg; ghu;j;jhy; GypfSf;Fs; ,e;jpahNt jkJ gpujhd vjpup ,yq;if muR jdJ ,uz;lhk; epiy vjpup vd;w epiyg;ghNl md;W njhl;L ,d;WtiuAk; epytp tUfpd;wJ. ,jdhNyNa [Njf fl;rp Gypfs; vg;NghJk; jkf;fpilNa xU tifahd fztd; kidtp cwit ,d;Wtiu Ngzpg; ghJfhj;J tu Kbfpd;wJ. ,jd; ntspg;ghNl Nkw;Fyf ehl;bd; nfl;l? ez;gdhf Gypfs; ,d;W tiu cwTfis mt;tg;NghJ Ngz Kbfpd;wJ. xU Ngr;rpw;F vLj;Jf; nfhz;lhy; jkpoUf;F jdpehL mike;jhy; mit Gypfspd; jyikiaNa Nkw;Fyf Kjyhspj;Jt ehLfs; MrPu;tjpj;J> mq;fPfupf;Fk;. ,e;jpahtpw;F Gypfs; jk;ik Kjd;ik vjpupahf nfhs;tJ njupAk;. vdNt vg;gb ,e;jpah Gypfis gpiz kPl;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;f KbAk;

,it vy;yhtw;wpw;F Nkyhf vjhtJ xU mjprak; epfo;e;J ,e;jpahtpy; Nju;jYf;F gpd;G mikag;NghFk; muR Gypia gpiz vLf;Fk; Kbit vLj;J nray;gl tpUk;Gfpd;wJ vd itj;Jf; nfhs;Nthk;.; Nju;jy; ele;J Fiwe;j 2 khjq;fshtJ Njit Gjpa muR jdJ mYty;fis Muk;gpf;f. mjhtJ 2009> [{d; khjk; eLg;gFjp mstpy;jhd; jdJ nraw;ghLfis Muk;gpf;f njhlq;Fk;. mJtiuf;Fk; Gypfs; Ky;iyj;jPtpy; ,Uf;f Ntz;LNk? vdNt Gypfis gpiz kPl;Fk; NjitNa ,e;jpa muRf;F mg;NghJ ,Uf;fhJ.

,e;jpahtpy; Gjpa muR mike;jJk; mtru mtrukhf ,yq;ifg; gpur;rid J}f;fpg;gpbj;J mjw;fhf nraw;gLk; mtrpak; ,e;jpahtpw;F ,Ug;gijtpl mtu;fSf;F NtW Kf;fpakhd gpur;ridfs; Kjd;ikahf ,Uf;fpd;wd. Fwpg;ghf nghUshjhu gpur;rid> jPtputhj gpur;rid Nghd;wit. vdNt ,tw;wpy; Kjypy; ftdk; nrYj;jp tpl;Lj;jhd; ,yq;ifj; jkpou; gpur;ridia ifapy; Gjpa muR ifapy; vLf;Fk;. GypfSf;F njhl;bypy; gps;isia fplj;jptpl;L fhjJ}uk; Ngha;tpl;l mtru epiy jq;fis gpiz vLf;Fk; gpur;rid. kfpe;j muR mt;tsT fhyj;jpw;F Gypfs; GJf;FbapUg;G gFjpapy; Xspj;J ,Uf;f mtfhrk; nfhLf;fhJ vd;gNj ajhu;j;j epyik.

Gypfs; ,d;Dk; rpy fhyq;fspy; xLq;fp> xJq;fp> ,y;yhky; Ngha;tpl;l gpd;G Gypfspd; VfNghfk; [dehaf kWg;G khw;Wf;fUj;jhsu;fs; kPjhd jhf;Fjy;> jil vd;gd fhyhtjp MfptpLk;. vdNt ,itgw;wp ehk; mjpfk; ftiyg;glj; Njit ,y;iy. ,jd; mu;j;jk; MAjf;fyhr;rhuk; ,yq;ifapd; jkpo; gFjpapy; mw;Wg;NghFk; vd;gJ my;y. vy;Nyhuplk; MAjq;fs; fisag;gl;lhYk;? fle;j 30 Mz;Lfshf jkpo; gFjpfspy;> nropg;ghf tsu;f;fg;gl;l MAjf; fyhr;rhuj;jpd; vr;r nrhr;rq;fs; ,yFtpy; ePq;fpg;NghfhJ.

Kuz;ghLfis MAjj;jpd; %yk; kl;LNk jPu;f;fg;glyhk; vd;W %isr;ryit nra;ag;gl;l murpay; kag;gLj;jg;glhj Mapuk; Mapuk; ,isQu;fs; vk; kj;jpapy; GypfshYk;> Vida MAjf;fhyhr;rhu FOf;fshYk; cUthf;fp tsu;fg;gl;ld. vq;fs; nghJ vjpup ahu;? ez;gd; ahu;? vd;w njspTfs; ,tu;fsplk; ,y;iy. vq;fs; MAjk; nghJ vjpupf;F vjpuhdJ kl;Lk;jhd; kf;fSf;Nfh my;yJ rNfhju ,af;fq;fSf;F vjpuhdJ my;y vd;w mwpT+l;ly;fs; vk;kj;jpapy; kpfTk; gytPdkhd epiyapNyNa fle;j 20 tUlq;fshf epytp tUfpd;wJ. nfhiyfisf; fz;L re;Njh\g;gLk; kd Nehahsu;fs; gyu; vk;kj;jpapy; cUthfpAs;sdu;. Gyk; ngau; ehl;L thndhyp> njhiyf;fhl;rpfs; ,tw;iw ed;whf Cl;b tsu;j;jd. ,t;tplaj;jpy; ,tu;fs; vg;NghJk; Fw;wthspf; $z;by;jhd; epw;f Ntz;Lk;. vjpu;fhyj;jpy; ,tu;fs; r%fj;jw;F nra;J tUk; ,f;NfLnfl;l nraYf;F gjpy; nrhy;ypNa Mf Ntz;Lk;. tuyhW ,tu;fis Rk;kh tplg; NghtJ ,y;iy. ,tu;fSf;fhd r%fj;jz;lidia toq;fpNa jPUk;.

vit vg;gb ,Ug;gpDk; Gypfspd; mopTfhyk; neUq;fptpl;lJ. mtu;fs; kPz;Lk; vOe;J tu KbahJ. mtu;fsplk; cs;s gz gyk; ntspehLfspYk; rpy nraw;ghLfis nfhz;bUf;fr; nra;Ak; ,yq;ifapy; ,q;nfhd;Wk; mq;nfhd;Wkhf kiwe;jpUf;Fk; rpwpa Jg;ghf;fpfshy; jdpegu;? nfhiyfs; elf;Fk;. jkpo; ehl;by; jilnra;ag;gl;l mikg;Gf;fspy; Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs;pd; fuq;fs; rpwpa mstpy; ,Uf;Fk; ,jid ,e;jpahNt rpwg;ghf ifahz;L ,y;yhky; nra;Ak;.

murpay; jPu;itg; nghWj;jtiuapy; ,yq;if murhq;fk; tpUg;Gld; jkpo; kf;fSf;fhd ey;y jPu;Tj;jpl;lj;ij Rakhf Kd;itf;Fk; vd vjpu;ghu;f;f KbahJ. ngsj;j rpq;fs Ngupdthj jLg;Gr;Rtu; xd;wpd; Clhf jkpou; gpur;ridia ghu;f;Fk; nraw;ghl;ilNa ,yq;if muR nfhz;bUf;Fk;. kj;jpa murpy; $Ljyhf jq;fpapUf;Fk; xU khfhz muir epWtp mjd; Clhf Ml;rp mjpfhuq;fis gfpu;e;J mspf;f Kw;gLk;. ,jw;F Nky; Rakhf NkNy nrd;W mjpfhug; gfpu;tpw;F Kd;tu tpUk;ghJ. Mdhy; ru;tNjr r%fj;jpdJk;> Fwpg;ghf ,e;jpahtpd; ,uh[je;jpu mOj;jq;fspdhy; xU khepy Rahl;rpapw;F rw;W Fiwthd xU murpay; jPu;Tj;jpl;lj;jpw;F ,yq;if muR Vw;gLj;j mOj;jq;fs; gpuNahfpf;fg;gl;L murpay; jPu;T Vw;glj;jg;glyhk;. mJTk; $Ljyhf 13 tJ jpUj;jr;rl;lj;ij nkU$l;ly; vd;w tbtj;jpw;Fs;NsNa mikAk;. MdhYk; ,J tlf;F fpof;F ,ize;j khepy murhf miktjw;Fupa rhj;jpag;ghLfis FiwthfNt nfhz;bUf;Fk;.

jkpou; jug;ig nghWj;jtiu vt;tsT $Ljyhf mjpfhug; gfpu;Tld; $ba jPu;it ngwKbANkh mjid Kjypy; ngw;Wf;nfhz;L> mjid ,dg;gpur;ridf;fhd Kjy; gbahf nfhz;L vjpu;fhyj;jpy; NkYk; mu;j;jk; cs;s jPu;it Vw;gLj;Jtjpy; njhlu;e;J Nghuhl Ntz;Lk;. ,Jjhd; ajhu;j;j epyikfs;. tUk;fhyk; tlf;Fk; fpof;Fk; ,ize;j xU njhlu;rpahd gpuNjr ,izg;Gs;s khepy Rahl;rpjhd; jkpo; kf;fspd; xU nfsutkhd Ra mjpfhuj;jpw;fhd nghwpKiw vd;gij mg;gpuNjr kf;fs; czUk; fhyk; tuyhw;wpy; ,lk; ngWk;. ,jidg; nghWj;jpUe;Jjhd; ghu;f;f Ntz;Lk;.

rhfud; (rpj;jpiu 04> 2009)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும். விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E. was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.s beck and call.

From: Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

(fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம், துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி' ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

(சாகரன்)

ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

(சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

(சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?

(சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com