Contact us at: sooddram@gmail.com

 

2009 khrp khjg; gjpTfs;

khrp 28> 2009

Aj;j R+oypy; nghJkf;fSf;Nf ghupa ghjpg;G : N[hd; N`hk;];

,yq;ifapy; Vw;gl;Ls;s mJTk; ,e;j tUl Muk;gk; Kjy; Vw;gl;Ls;s epiyik ngUk; ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jpAs;sjhf mtu; ,jd; NghJ Fwpg;gpl;Ls;shu;. gilapdUf;Fk; tpLjiyg;GypfSf;Fk; ,ilapy; ,lk;ngWk; Aj;j R+oypy; td;dpapy; mjpfkhd kf;fs; rpf;Fz;Ls;sdu;. mj;Jld; mq;fpUe;J mtu;fis ntspNaWtjw;F jkpoPo tpLjiyg;Gypfs; jLj;J tUtjw;fhd cWjpahd jfty;fs; fpilj;Js;sjhf N`hk;]; jkJ ciuapd; NghJ njuptpj;jhu; (NkYk;...)

khrp 28> 2009

cwTg;ghyk:; ,t;thuk; gpughfud; fye;J nfhs;fpd;whu;

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo;xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; vjpu;tUk; rdpf;fpoik 28.02.2009 INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 <Nuh]; mikg;gpd; jiytu; Mu;. gpughfud; mtu;fs; aho;g;ghzj;jpypUe;J fye;Jnfhs;fpwhu;. epfo;r;rpapy; fye;Jnfhs;s miof;fNtz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00. lhd; jkpo;xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; upMu;up jkpo;miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; rl;liyw;wpy; xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia>
www.trttamilalai.com vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.

khrp 28> 2009

Gypfspd; cau; njhopy; El;g epiyak; murpdhy; ifg;gw;wg;gl;lJ

Gypfspd; cau; njhopy; El;g epiyak; murpdhy; ifg;gw;wg;gl;lJ. ,t; epiyak; ClhfNt Gypfs; jq;fs; nra;jp njhlu;Gfis ntspehl;by; cs;s jkJ mikg;Gf;FSld; Nkw;nfhz;L te;jdu; vd mwpa Kbfpd;wJ. njhiyj; njhlu;G cgfuzq;fs;> fk;A+l;lu;fs; mjp etpd rw;wyw; vd;gd ,tw;wpy; mlq;Fk;

 

khrp 28> 2009

tq;fNjrf; fytuk; ehnlq;Fk; guTfpwJ  50 Ngu; gyp?  

tq;fNjrj;jpy; vy;iyf; fhty;gilahf tq;fNjr Jg;ghf;fpg; gil nray;gl;L tUfpwJ. gil tPuu;fspd; rk;gsk; kw;Wk; Ntiyr;R+oy; Fwpj;J mtu;fs; kj;jpapy; epytpa FKwy; fytukhf ntbj;jJ. mtu;fSila Nfhupf;iffis ftdkhfg; guprPypg;gjhfTk;> fyfk; nra;jtu;fSf;F nghJ kd;dpg;G toq;fg;gLnkd;Wk; gpujku; N\f; `rPdh cWjp nkhop mspj;jhu;. MdhYk; fytuk; mlq;ftpy;iy (NkYk;...)

khrp 28> 2009

nksdk; Vd;? kiwg;gJ vjw;F? vjpu;nfhs;tJ vg;gb?

ngha;r; nra;jpfshy; Ftpe;Jfplf;fpwJ Nghu;!

Gypfs;. ',lj;ij vg;NghJ Ntz;LkhdhYk; ifg;gw;wpf;nfhs;syhk;. Nghuhspfs;jhd; Kf;fpak;. mtu;fspy; ahiuAk; ,of;ff; $lhJ. vdNt> gpd;thq;fyhk; vd;W gpughfud; KbntLj;jhu;. vdNtjhd; gy ,lq;fis tpl;L tu Muk;gpj;jhu;fs;. mg;NghJk; Rk;kh gpd;thq;fhky; vjpu;j; jhf;Fjiyr; rpy ehl;fs; elj;Jthu;fs;. Gypfs; rz;iliaj; njhlq;fptpl;lhu;fs; vd;W gil tPuu;fis xNu ,lj;jpy; Ftpf;f Muk;gpj;jJk;> mq;F jhf;Fjiy mjpfg;gLj;Jthu;fs;. gpwF> ve;jr; rj;jKk; ,y;yhky; gpd; thq;fp NtW gFjpf;F ,lk; ngau;thu;fs;. ,e;jj; jhf;Fjy;fs;jhd; fle;j Ie;J khjq;fshf ele;jpUf;fpd;wd. 'nrhw;g ,og;G> Fiwe;j ntbnghUl;fisg; gad;gLj;JtJ> ,yf;if kl;LNk mbg;gJ> uhZt tPuu;fisf; nfhy;tJ> MAjq;fisf; ifg;gw;WtJ Mfpa Ie;J fl;lisfs;jhd; gpughfud; jdJ jsgjpfSf;F ,l;Ls;s gQ;r rPyk;.(NkYk;;...)

[{dpau; tpfldpy; te;j fl;Liu xd;W ,q;Nf gpuRupf;fg;gLfpd;wJ. ,f;fl;Liuapy; cs;s tplaq;fspd; cz;ik jd;ikia mwpe;J nfhs;sNtz;Lk; vd;gjw;fhf ,q;F gpuRupf;fg; gLfpd;wJ. fl;Liuahsu; fpof;F khfhzk; Gypfspd; fl;Lg;ghl;iltpl;L Ngha;tpl;lij trjpahf kiwj;J tpl;lhu;. $lNt MidapwT ,uhZt Kfhik Gypfs; fUzh jyikapy; ifg;gw;wpaij Kw;W KOjhf G+rzpf;fhia Nrhj;Jf;Fs; Gijj;j fijahf;fptpl;lhu;. ,g;gbahf gy $wyhk;. thrfu;fspd; jPu;g;Gf;F tpl;LtpLfpd;Nwhk;. jkpo;ehl;L kf;fis <otpLjiy tuyhw;iw jpupGgLj;jp Vkhw;wyhk;> Vkhw;wpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs; vd;W mwpe;J nfhs;Sq;fs;. gy ,lq;fspy; fl;Liuahsupd; tplaq;fs; nuhk;g fhkbahf ,Uf;fpdwJ. ,d;Dk; rpy jpdq;fs; fopj;J ,f;fl;Liuiag; gbj;jhy; nuhk;g nuhk;g fhkb Mf ,Uf;Fk;. tbNtY ghzpapy; nrhy;tJ vd;why;; "fhkb fPkb xd;Wk; gz;zy;yPNa" jpUkhNtyd; (fl;Liuia gbf;f...)

khrp 28> 2009

kf;fisf; Nflaq;fshf;FtJ  kdpjhgpkhdkw;w nray;

kf;fis kdpjf; Nflaq;fshf itj;jpUg;gjd; %yk; ,uhZt eltbf;ifia epWj;j Kaw;rpg;gJ Nghd;w kdpjhgpkhdkw;w nray; Ntnwhd;Wkpy;iy. Nkhjy; gpuNjrq;fspypUe;J rptpypad;fis ntspNaw;Wtnjd;gJ ru;tNjr uPjpahf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l eilKiw. kf;fspd; eydpy; rpwpjsthtJ mf;fiw ,Uf;Fkhdhy; mtu;fs; ghJfhg;ghd gpuNjrq;fSf;F ntspNawpr; nry;tijg; Gypfs; mDkjpf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

khrp 28> 2009

thd;Gypfs; Vw;gLj;jpa ek;gpf;if!

utpf;Fkhu; vk;.vy;.V.

',dp... mt;tsTjhd;! tpLjiyg; Gypfshy; xd;Wk; nra;aKbahJ vd;W Ngrg;gl;L te;j epiyapy; nfhOk;G efupd; kPJ tpkhdj; jhf;Fjy; elj;jpj; jq;fSila Nghu; typikiag; Gypfs; ep&gpj;jpUf;fpwhu;fs;. ,J mtu;fs; elj;jpa xd;gjhtJ tpkhdj; jhf;Fjy;. 2007-k; Mz;by; ehd;F KiwAk;> 2008-k; Mz;by; ehd;F KiwAk; tpkhdq;fspd; %yk; rpq;fs uhZt Nfe;jpuq;fisj; jhf;fp> jq;fSf;F ve;jtpj NrjKk; ,y;yhky; jpUk;gpa tpLjiyg;Gypfspd; thd;gil> ,e;j Kiw jw;nfhiyj; jhf;Fjypy; <Lgl;L ,uz;L tpkhdq;fisAk;> ,uz;L tpkhdpfisAk; ,oe; jpUf;fpwJ. (NkYk;...)

khrp 27> 2009

jiytu; Fspf;f jlhfk;. gQ;rk; gpioj;J mDg;gpa gzj;jpy; cy;yhrk;

jiytu; Fspf;f jlhfk; fl;ba Gypfs; jlhfj;ijAk; tpl;L Xbtpl;ldu;. Mdhy; ntspehLfspy; ,d;Dk; rpyu; jiytu; Vd; ,d;Dk; nghWik fhf;fpd;whu;? cs;Ns tutpl;L mbf;fg; Nghfpd;whu; vd;W fdT fhZfpd;wdu;. ,jw;F nry;tj;jhupd; tha; 'tPr;R" NtW. gl;L Nfhtzj;jpw;F Mirg;gl;L ,Ue;j Nfhtzj;ijAk; ,oe;j fijaha; cs;sJ jkpou;fspd; epiy. ,e; epiyikf;F KOg; nghWg;Gk; jkpou; jug;gpy; GypfNs MFk;! mJ rup ntspehL tho; jkpo; kf;fNs vq;fspy; vj;jid Ml;fspd; tPl;by; ePr;ry; jlhfk; cs;sJ? (NkYk;..)

khrp 27> 2009

n[ayypjhTf;F Gul;rp Gyp ,af;fj;jplkpUe;J kpul;ly; fbjk;.

n[ayypjhTf;F New;W xU kpul;ly; fbjk; te;Js;sJ. ,e;j fbjj;jpy; Gul;rp Gyp ,af;fk; vd;W Fwpg;gpl;L mr;RWj;jy; tpLf;fg; gl;Ls;sJ. mjpKf nghJr; nrayhsuhfTk;> vjpu;f;fl;rp jiytuhfTk; cs;s n[ayypjh 10 Mz;L fhyk; Kjy;tuhf rpwg;ghf gzpahw;wp cs;shu;. jPtputhjk;> td;Kiwf;F vjpuhf Ml;rpapy; ,Ue;jNghJ eltbf;ifAk; Ml;rpapy; ,y;yhj NghJ FuYk; nfhLj;J tUfpwhu;. Fwpg;ghf tpLjiyg; GypfSf;F vjpuhf Fuy; nfhLj;J tUfpd;whu;. (NkYk;...)

khrp 27> 2009

jk; kPjhd tprhuiz Fwpj;J ,uh.rk;ge;jd; [dhjpgjpf;Ff; fbjk;

jkpo; kf;fs; gpujpepjpfs; ,lk; ngau;e;Js;s kf;fisg; Nghu; elf;Fk; gFjpfspNyh my;yJ murhq;f fl;Lg;ghl;Lg; gFjpfspNyh nrd;W ghu;itapLtjw;F mDkjpf;fg;gLtjpy;iy vd;gij jhq;fs; mwptPu;fs;. mur Clfq;fspy; Fwpg;gpl;l gj;jpupifahsu; khehL tpku;rpf;fg;gl;lik> Fw;wg; Gydha;Tj; jpizf;fs mjpfhupfs; vd;id tprhupj;jik> cz;ikfis mlf;Ffpd;w xU Nehf;fj;Jld;> vdf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gLk; tpNuhjkhd xU Kaw;rpahfNt ehd; fUj Ntz;bAs;sJ. (NkYk;...)

khrp 27> 2009

Taking Sri Lanka protest from Winchester to D.C.

,sk; ngz;Nz cq;fisg; Nghd;wtu;fspd; epahakhd czu;Tfs;> Nghuhl;lq;fis> Nfhupf;iffis VfNghfj;jij tpUk;Gk; jdpj;jyikia fhg;ghw;w gad;gLj;Jk; fatu;fspdhy;jhd; jkpo; ,d;W ,yq;ifapy; tPjpf;F te;J rPuope;J cs;sJ. Mz;ikapy; th\pq;udpy; elej ftd<u;g;G Nghuhl;lj;jpYk; $l gyupd; vjpu;g;Gf;fisAk; kPwp gpughfudpd; glKk;> jdpehl;L Nfh\Kk; xypj;jNj. ,q;Fjhd; kf;fspd; ciog;G Njhw;W Nghfpd;wJ. Kf;fpsd; ciog;G jpUlg;gl;L Nghfpd;wJ. gaq;futhj rpe;jidaw;w> rkhjhd> rftho;T r%fj;ij fl;bnaOg;g thUq;fs; vjpu;fhy ek;gpf;if el;re;jpuq;fNs!

Piriya Suntharalingam told the senator that her goal for the country was "peace and equality for all its citizens," not necessarily an independent country for Tamils, the goal of the rebels.

(NkYk;...)

khrp 27> 2009

jkpof Kjy;tupd; Njitaw;w mwptpg;Gk; ru;r;irfSk;

,yq;ifapy; ,Ujug;G Nkhjypy; rpf;fp md;whlk; capupoe;JtUk; mg;ghtp jkpo; kf;fis ghJfhf;f midtUk; ,ize;J Fuy; nfhLf;f Ntz;baNj ,d;iwa Kjy; NjitahFk;. mijtpLj;J jkpof muir fiyf;f rjp nra;tjhf Kjy;tu; Fw;wk; rhl;LtJk; mij ghkf jiytu; uhkjh]; cs;spl;ltu;fs; kWj;J tpsf;fkspg;gJk; Njitaw;w ru;r;irahFk;. ,yq;ifapy; epiyik jPtpukhfpAs;s epiyapy; mg;ghtpj; jkpo; kf;fis ghJfhf;f ,e;j mZFKiw cjthJ. (NkYk;...)

khrp 27> 2009

murpay; jPu;Tf;F xj;Jiog;gJ fl;rpfspd; jhu;kPfg; nghWg;G

ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FOtpd; nraw;ghL ,Wjpf;fl;lj;ij mile;jpUf;fpd;wJ. xt;nthU mk;rk; njhlu;ghfTk; Mokhd fUj;Jg; gupkhwy;fspd; gpd; ,Wjp mwpf;if gw;wpa cld;ghl;Lf;Ff; FO tUtjw;fhd mwpFwpfs; njd;gLfpd;wd. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T Kaw;rpapd; xU mk;rkhfNt ru;tfl;rpg; gpujp epjpfs; FO mikf;fg;gl;lJ. Mdhy; ,dg; gpur;rpid murpay; jPu;T fhZk; Kaw;rpapy; $Ljyhd gq;fspg;Gr; nra;a Ntz;ba flg;ghL cs;s fl;rpfshd If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; ,f; FOitg; gfp\;fupj;jik Jujp\;lkhdJ. (NkYk;..)

khrp 26> 2009

Rlu;xsp gj;jpupif Mrpupau; ,yq;if Gydha;T gpuptpduhy; ifJ

nfhOk;gpy ,Ue;J ntsptUk; Rlu;xsp> aho;ghzj;jpy; ,Ue;J ntsptUk; cjad; gj;jpupif Nghd;wtw;wpd; Mrpupau; tpj;jpahjud; nfhOk;gpy; ,yq;if Gydha;T gpuptpduhy; tprhuizf;fhf ifJ nra;ag;gl;lhu;. mz;ikapy; Gypfshy; nfhOk;gpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Mfhajhf;Fjy; njhlu;ghf tprhuiz nra;tje;fhf ,tu; Fw;wg; Gydha;T gpuptpduhy; mioj;J nry;yg;gl;lhu. ,t; Gypfspd; jPtpu Mjuthsu; vd mwpag;gLfpd;wJ. rpy khjq;fspd; Kd;G fdlh nrd;w ,tu; Gypfspd; gpdhkp mikg;Gf;fspdhy; xOq;F nra;ag;gl;l epfo;TfspYk;> jdpg;gl;l re;jpg;Gf;fspYk; Ngrpa fUj;Jf;fs; ,tupd; Gyp MjuT epiyg;ghl;il vLj;Jf;fhl;bajhf fdlhtpy; Ngrpf;nfhs;fpd;wdu;. ,g;Ngr;Rf;fis xypg;gjpT nra;J Nfl;bUe;jhy; ,tupd; Ra&gk; Vw;fdNt ep&gzk; Mfp ,Uf;Fk; vd murpay; tpku;rfu;fs; njuptpf;fpd;wdu;. NkYk; ,tuJ cwtpdupd; ngaupy; nrd;idapy; tsruthf;fk; gFjpapy; Mlk;gu tPL xd;W cs;sjhfTk;> ,yq;ifiatpl;L jg;gp Xb ,q;F xspj;Jf;nfhs;s trjpahf ,Uf;Fk; vd;w Nehf;fpy; ,t;tPL thq;fg;gl;ljhfTk; mwpa Kbfpd;wJ. ,J kl;Lkh kfpe;jhtpw;F thy; uzpYf;F Kfk; vd;W tpyhq;F tpisahl;L NtW?

khrp 26> 2009

ghfp];jhdpd; csTg;gpupT ,yq;if Clhf njd;dpe;jpahTf;Fs; CLUtyhk; - ,e;jpa cs;Jiw mikr;ru; gp. rpjk;guk;

ghfp];jhdpd; Gydha;T epWtdk; (I.v];.I.) ,yq;ifA+lhf njd;dpe;jpahTf;Fs; jkJ ,ufrpa Kftu;fis CLUtr; nra;Ak; mr;RWj;jy; cs;sjhfTk;> ,jid Kwpabf;f eltbf;iffs; vLf;fg;gLk; vd;Wk; ,e;jpa cs;Jiw mikr;ru; gp.rpjk;guk; njuptpj;jhu;. ,J njhlu;gpy; cWjpahd mwpf;iffs; ,y;yhj NghjpYk; ghfp];jhd; Gydha;Tj; Jiwapdu; ,yq;ifA+lhf njd;dpe;jpahTf;Fs; CLUtyhk; vd;w rhj;jpaj;ij kWf;f KbahJ vd;Wk; $wpdhu;. (NkYk;...)

 

khrp 26> 2009

 

ePq;fSk; vq;fNshL NrHe;J kbAq;fs; kf;fSf;F Gypfs; cUf;fkhd Ntz;LNfhs;?

 

td;dpapy; epfOk; nfhba NghHr; #oypy; ,Ue;J jg;gp te;j td;dp mfjpfspd; Nrhff; fijfis thrpAq;fs;. td;dpf;Fs; Gypfspd; ml;^opaq;fspy; ,Ue;J jg;gp te;j mfjpfs; ntspehl;L ClftpayhshfSf;F ,q;F epfOk; cz;ikfis tpyhthupahf vLj;J $wpapUf;fpwhHfs;. ntspehl;bypUe;J GypfSf;F MjuT toq;Fk; jkpoHfs; ,tw;iw thrpj;j gpd;ghtJ fz; jpwg;ghHfsh?

 

Kw;whf nra;jpia thrpf;f fPo;tUk; ,izg;ig mOj;jTk; (nra;jp tpguk;...)

khrp 26> 2009

Gypfspd; ghupa Kfhk;> MAj fplq;F GJf;FbapUg;gpy; gilapdu; trk;

,Jtiu ifg;gw;wg;gl;ltw;wpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd fduf MAjq;fs; cs;s Kfhk; vd;fpd;wJ ,yq;if muR

GJf;FbapUg;G efUf;Fs; gpuNtrpj;Js;s ghJfhg;Gg; gilapdu; mq;Fs;s Gypfspd; ghupa Kfhk; kw;Wk; MAjf; fplq;F xd;iw ifg;gw;wpAs;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. ,uhZtj;jpd; ehd;fhtJ mjpubg; gilg; gpuptpdUf;Fk; GypfSf;Fk; ,ilapy; GJf;FbapUg;G gpuNjrj;jpy; fLk; Nkhjy;fs; ,lk;ngw;Ws;sd. Gypfis ,yf;F itj;J ,uhZtj;jpdu; fLikahd jhf;Fjy;fis elj;jpAs;sdu;. gilapdupd; fLikahd jhf;Fjy;fSf;F Kfk; nfhLf;f Kbahj Gypfs; me;j ghupa KfhikAk;> ghupa MAjf; fplq;ifAk; iftpl;l epiyapy; jg;gpr; nrd;Ws;sjhf mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;...)

khrp 26> 2009

Gypfshy; Vw;Wkjp nra;ag;gl;l td;KiwAk;! ghz;badpd; gpuk;gbAk;;!!

jkpo; ehl;by; Vw;gl;bUf;Fk; td;Kiwfis mizf;Fkh?

nrd;id Cau;ePjpkd;w tshfj;jpy;> fz;zPu;g; Gif Fz;L tPrpg; Gif vOg;gptpl;L> Clfq;fspd; NfkuhTf;Fj; jpiuapl;Ltpl;L> Giff;F mg;ghy; jbab elj;Jk; Gj;jprhypj;jdk; njupe;jpUf;Fk; fhty;Jiwf;F Rg;gpukzpa Rthkpiaj; jhf;fpa tof;FiuQu;fis mtu;fsJ mYtyfk; my;yJ tPLfspy; ifJ nra;ahky;> ePjpkd;w tshfj;jpy; te;J> 'ifjhFq;fs;' vd;W Nfl;Lf;nfhz;lJ ve;j tifapy; Gj;jprhypj;jdk; vd;W njupatpy;iy. Fw;wk; nra;j tof;FiuQu;fis mtu;fsJ tPLfspNyNa ifJ nra;a Kbahjh? mg;gb ifJ nra;jpUe;jhy; ePjpkd;wj;Jf;F fhty;Jiw nry;y Ntz;ba epiy te;jpUf;Fkh? jfuhW Kw;wp> cs;Ns Eioe;J jbab elj;Jk; mtrpak; Vw;gl;bUf;Fkh? ifijf; fz;bf;Fk; tof;FiuQu;fs; kl;LNkjhNd rhiyf;F te;jpUg;ghu;fs;. ,g;NghJ> tof;FiuQu; rKjhaNk Xl;Lnkhj;jkhf mzpjpuSk; re;ju;g;gk; Neu;e;jpUf;fhNj! (NkYk;...)

Lanka not serious towards political settlement: US Senator

Even as Sri Lanka has virtually wiped out the LTTE in the north, an influential US lawmaker accused Colombo of not being serious in addressing the issues of the Tamilians and arriving at a political settlement. "So far, there are few indications that a political deal is imminent. Sri Lanka will not negotiate directly with the LTTE. But it does not appear as though the government has much interest in finding alternative Tamil interlocutors nor have the Tamils presented a credible alternative to the LTTE," Senator Bob Casey said on Tuesday. (more...)

khrp 26> 2009

td;dp kf;fspd; ghJfhg;Gk; Aj;jk; KbTWtJk; mtrpak;

Aj;jepWj;jf; Nfhupf;ifia Kd; itj;jtu;fs; mijj; njhlu;e;J typAWj;Jk; epiyapy; ,g;NghJ mf;Nfhupf;if GypfsplkpUe;Jk; tUfpd;wJ. Aj;jepWj;jj;ij typAWj;Jfpd;w njd;dpe;jpaj; jiytu;fSk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdUk; jkpo; kf;fspd; kuzq;fisj; jtpu;g;gjw;fhfNt mf;Nfhupf;ifia typAWj;JtjhfTk; ,g;NghJ Aj;jepWj;jk; nra;ahtpl;lhy; ,yq;ifapy; jkpopdk; mope;JtpLk; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. fhy; E}w;whz;Lf;F Nkyhf MAjg; Nghuhl;lk; eilngw;W tUfpd;wJ. ,f;fhyg;gFjpapy; Vuhsk; capupog;Gfs; ,lk;ngw;Ws;sd. rpq;fstu;> jkpou;> K];ypk;fs; vd;w Ngjkpd;wpr; rfy ,dq;fisAk; Nru;e;jtu;fs; gypahfpAs;sdu;. ,t;thwhd kuzq;fs; rk;gtpg;gjw;F Kw;Wg;Gs;sp itf;f Ntz;baJ rfyupdJk; Njrpaf; flik. (NkYk;...)

khrp 26> 2009

Political settlement with LTTE must dash Tamil Eelam dream

Herath said the Pro-tiger Tamil National Alliance (TNA) party should ask the LTTE to release civilians held in their controlled areas.  "The TNA should pressurise LTTE to release the civilians to ensure people are able to freely move into the liberated areas," Herath said. Herath said the Tamil civilians in the Wanni wanted to mix and maintain close ties with the Sinhalese and people of other communities but the LTTE was preventing them from doing so. (more...)

khrp 26> 2009

,d czu;th? murpay; cs;Nehf;fkh?

-Nt. kPdhl;rpRe;juk;

xUgf;fk; uh[gf;Nr gpughfud; Fw;wthsp> vdNt mtu; gpbgLfpw tiuf;Fk; mjpfhug; gfpu;T rhj;jpakpy;iy> vd;gij Vw;gjw;fpy;iy. cs; ehl;L Aj;jj;ijf;fhl;b ,yq;if kf;fspd; [dehaf cupikfisg; gwpf;Fk; eltbf;ifia mk;gyg;gLj;Jk; ,yq;ifg; gj;jpupiffis> MSk; Fk;gy; jhf;Ftij ghu;f;fpNwhk;. ,d milahsj;ij Kd; epWj;jp xUtiu xUtu; mbj;Jr; rhtij tpl Nru;e;J tho> xUtiu xUtu; kjpj;J tho> Gj;jp Njitg;gLfpwJ. me;jg; Gj;jpf; nfhs;KjYf;F> nghUshjhuj;ij rPuopj;jJ Nghjhjh? yl;rf; fzf;fpy; capu;fisAk; ,sk; gpQ;RfisAk; tpiy nfhLj;jJ Nghjhjh? vd;w Nfs;tpf;F tpil NjLk; fl;lj;ij ,d;W ,U nkhop kf;fSk; vl;btpl;ldu;. mjd; milahsq;fNs aho;g;ghz kf;fspd; vy;bb, vjpu;g;G Mu;g;ghl;lk;. (NkYk;...)

khrp 25> 2009

rj;aNkt n[aNj...!

,yq;ifg; gpur;idia ,yq;ifj; jkpou;fNs gpughfuDila tPuj;jpdhy;? ghu;j;Jf;nfhs;thu;fs;.

Nf.vk;.tp[ad;(,e;jpahtpd; mDgtk; kpf;f %j;j tof;fwpQu;)

1990-fspy; ,e;jpa mikjpfhg;Gg;gil uh[Pt; - n[atu;j;jNd xg;ge;jj;jpd; mbg;gilapy; ,yq;iff;F nrd;wJ. jkpou;fSf;F xU khepy me;j];J mspf;Fk; xg;ge;jj;ij epiwNtw;w tplhky;> md;W gpNukjh]Tld; ifNfhu;j;J ,yq;ifj; jkpou; gpughfud;> ehq;fSk; rpq;fstu;fSk; rNfhjuu;fs;> ,e;jpa Vfhjpgj;jpak; ,q;F jiyapl KbahJ vd;W $f;Fuypl;L> ,e;jpaj; jkpou;fspd; Ntz;LNfhSf;fpzq;f> jiyapl;l ,e;jpahit mtkhdg;gLj;jpj; jpUk;gr; nra;j rupj;jpuj;ijj;> jkpopdj; jiytu;fs; nrsfupakha; kwe;J tpl;lhu;fs;. (NkYk;...)

khrp 25> 2009

td;dp mtyq;fs;! mz;ika Gifg;glq;fs;!!

td;dpapy; mwptpf;fg;gl;l ghJfhg;G tyaj;jpy; nghJ kf;fspd; ep[ tho;T ,g;glq;fspy; ,Ue;J mwpa Kbfpd;wJ. kuq;fs; mw;w flw;fiu ntsp> gq;Fdp cr;r ntapiy Nehf;fpa khrp khjk;. jz;zPu; tskw;w gpuNjrk;. rPiy tpupg;Gf;fshy; Md tPLfs;. ntspehLfspy; Vrp my;yJ #Nlw;wg;gl;l tPL kPd;thq;f nry;y $l gad;gLk; fhu;. jpwe;jhy; Fbf;f Fspf;f jz;zPu;. $lNt thu ,Wjp ehl;fspy; fspahl;lq;fs;. capu; Nghdhy; yk;rkhf ngw fhg;GWjpfs; ,d;Dk; gy ,g;gb ,Ue;J nfhz;L Nghu; KuR nfhl;lyhk; jhNd. nfhy;yg;gLtJ vd; gps;is ,y;iyjhNd. tho top ,y;yhj Vjpypfs;jhd;. jiytu;fs;> murpay; Ma;thsu;fs;> ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; MfpNahupd; gps;isfs;> FLk;gq;fs; ghJfhg;ghf ntspehLfspy;. ed;whf Nghu; KuR nfhl;Lq;fs; 3 ehl;fspy; 1000 ,uhZtk; rhfyhk; 3000 fhag;glyhk;. vd;d vd; gps;isah? cd;gps;isah? Cuhu; tPl;Lg;gps;isfs; jhNd!

These picture s shows the present situation of the real life of displaced people in Vanni. Due to the restrictions made by the Tamil Tigers on them to cross over to government ares. Arm human beens and international organization requesting Tamil Tigers let the people to their own

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khrp 25> 2009

fpof;F Kjy;thpd; r%fNkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; mq;fkhf ghlrhiyfSf;F cgfuzq;fs; toq;fg;gl;ld

mz;ikapy; fpof;F khfhz Kjyikr;rh; rptNerJiu re;jpufhe;jd; mth;fspd; gpuj;jpNaf epjp xJf;fPl;by; r%f eyd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; Clhf gy;NtW fpuhkq;fSf;F kw;Wk; ghlrhiyfSf;fhf gy Nfhb &gh nrytpy; ghlrhiyfSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; Myaq;fsf;fhd xypngUf;fpfs; kw;Wk; nghJ tpisahl;L ikjhdk; nrg;gdpLjy; nghJ kahdk; kw;Wk; ghijfs; Gdh;eph;khdpj;jy; Nghd;w gy nraw;ghLfs; Kd;ndLf;fg;gl;ld. mjndhU mq;fkhf ,d;W(24.02.09) kl;/ te;jhW%iy kj;jpa kfhtpj;jpahyaj;jpw;F Neubahfr; nrd;w fpof;F khfhz Kjyikr;rh; rptNerJiu re;jpufhe;jd; mg;ghlrhiyapd; mjpgh; jpU. gQ;rypq;fk;> Mrphpah;fs; kw;wk; khzth;fSld; fye;Jiuahly; xd;wpy; fye;J nfhz;lhh;. Ghlrhiy vjph;Nehf;Ffpd;w tsg;gw;whf;Fiwfs; kw;Wk; Vida gpur;rpidfs; njhlh;ghf tphpthf fye;Jiuahlg;gl;lJ. (NkYk;...)

khrp 25> 2009

,de;njhpahj MAjjhhpfshy; aho;ghzj;jpYk; nfhOk;gpYk; flj;jg;gl;L fhzhky; Nghdth;fs; rk;ge;jkhd tpguk;

vj;jidNah nfh^ukhd nfhiyfis nra;jth;fSk; tpiykjpf;fKbahj nrhj;Jf;fisnay;yhk; mopj;jth;fSk; ,d;W cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; trjp tha;g;GfSlDk; jq;fis xU kpfg;nghpa [dehafthjpfshff; fhl;bf;nfhzL nghWg;ghd gjtpfisAk; tfpj;Jf;nfhz;L; mjp cah; ghJfhg;Gf;fSld; tyk; tUk; NghJ ,th;fs; ghtk; VNjh rpW rpW Fw;wq;fis nra;Jtpl;L rpiwapy; thbf;nfhz;bUf;fpd;whh;fs;. mJkl;Lky;yhky; gyh; jhq;fs; nra;j Fw;wq;fSf;fhf kdk; tUe;jp  Ntjidg;gl;lhh;fs;. xU rpyh; jq;fisawpahky; vd;d nra;tJ vd;W njhpahky; eph;g;ge;jj;jpd; Nghpy; Fw;wkpioj;jth;fSk; cs;sdh;. xU rpyh; tpLjiyg; GypfSf;F xU Ntis rhg;ghL nfhLj;jth;fSk; xU Ntis NjePh; nfhLj;jth;fSk; Gypfs; vd;W njhpahky; tPLfspy; jq;Ftjw;F ,lk; nfhLj;jth;fSk; cs;sdh;.  ,t;thwhdth;fspd; ghpjhgfukhd epiyikapid vkJ FOtpdh; jiiythplk; vLj;Jf;$wpdh;.(NkYk;...)

khrp 25> 2009

Sri Lanka troops 'enter rebel town Puthukudyiruppu'

Sri Lankan soldiers have entered the last rebel-held town in the country's north after heavy fighting for full control of the territory, the military said. Defence officials said government troops swept into the town of Puthukudiyiruppu on Tuesday following fierce overnight clashes northeast of Colombo, the capital. The separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) rebels sustained heavy casualties in the fighting and lost a large cache of weapons in the area, the officials said. There was no immediate comment from the LTTE.(more..)

khrp 25> 2009

,f;fl;Liu 1994 tUlk; Kw;gFjpapy; #j;jpuk; ntspaPl;by; ntspte;jJ. ,d;iwa fhy fl;lj;jpw;Fk; Njitahf miktjpdhy; ,q;F kPs; gpuRuk; Mfpd;wJ

Gypfspd; gpujpj; jiytUf;F 

kuz jz;lid!

fhl;bf; nfhLj;j JNuhfp vdf; Fw;wk;!

Jiz Gupe;j 200 GypfSk; gLnfhiy!

ngupa Gyp gpughfudpd; jPu;g;G.

,e;jg; Gypfis tsu;g;gtu;fSf;Fk;> Mjutspg;gtu;fSf;Fk;
,tu;fspd; fij xU ghlkhfl;Lk;!!!

gjpide;J Mz;LfSf;F Nkyhf Gypfspy; ,Ug;gpDk;> tho;tpYk; tsu;r;rpapYk;>.....Vida jkpo; mzpfspDila gpujhdkhd jiytu;fisAk;>..... rhjhuz cWg;gpdu;fisAk; gLnfhiyfs; nra;J....... Gypfs; mikg;gif; fl;bf; fhg;gjpYk; jd;id Kw;WKOjhf mu;g;gzpj;J te;Js;s khj;ijah rpwp kNfe;jpuuh[hTf;F ,Wjpahf gpughfud; toq;fpAs;s gupR kuzjz;lid:::::: mspj;Js;s gl;lk; r%fj; JNuhfp fhl;bf; nfhLj;j Njrj; JNuhfp.. ,J khj;ijahNthL kl;Lk; Kbatpy;iy khj;ijahNthL Nru;e;J jpupe;J Gyp mikg;Gf;fhf cioj;J te;j ,UE}W Jizg; GypfSk; gpughfudpd; kuzjz;lidj; jPu;g;Gf;F cs;shf;fg;gl;L gLnfhiy nra;ag;gl;Ls;sdu;. (NkYk;...)

khrp 25> 2009

jdpj;jkpo;ehL cUthFk; vd Ngrp ,e;jpa ,iwahz;ikia Nfs;tpf;Fwpahf;Fk; fl;rpfis jil nra;a Ntz;Lk;

td;Kiwf; fskhf khWk; jkpo; ehl;L #oiy rupahf Gupe;J nfhz;L ,e;jpa muR Jupjkhf nraw;gl Ntz;Lk; md;Nwy; ,J Nghd;w epfo;Tfs; jkpo; ehl;by; jPu;f;f Kbahj rpf;fyhd td;Kiw fyhr;rhuj;ij Vw;gLj;jptpLk; vd;gij vy;NyhUk; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. khjf; nfhLg;gdtpw;fhfTk;> murpay; ,yhgq;fSf;fhfTk; ,yq;ifj; jkpou; gpur;ridia ifapy; vLj;J tpisahLk;? jkpof murpay; jiytu;fNs <oj;jkpou;fs; Mfpa ehq;fs; 25 tUlk; mDgtpj;J tUk; td;Kiw mopTfis ePq;fs; cq;fSf;Fs;Sk; cs;thq;fp tplhjPu;fs;. jpUkhtstd; Nghd;w td;Kiw murpay; tpUk;gpfisAk; mtiu Cf;fptpLk; uhkjh];> itNfh> neLkhwd; Nghd;wtu;fisAk;> gP\;kupd;? mwpTiu Nfl;L  jLkhWk; rpy jkpo; ehL fk;A+dp];l; fl;rp cWg;gpdu;fisAk; tsu;j;Jtpl;l jtWfis jkpo; ehl;L kf;fNs nra;ahjPu;fs;. Nghupd; Jd;dKk; tLf;fSk; vq;fistpl ahUk; mjpfk; mwpe;J ,Uf;f khl;lhu;fs; (NkYk;...)

khrp 25> 2009

Nghu;g; gFjpapy; rpf;fpj; jtpf;Fk; mg;ghtpj; jkpou;fis kPl;f Ntz;Lk; : ,yq;if muRf;F ,e;jpah Nfhupf;if

,yq;ifapy; eilngw;WtUk; Nghupy; rpf;fpj; jtpf;Fk; mg;ghtpj; jkpou;fis kPl;f Ntz;Lk; vd;W me;ehl;L muRf;F ,e;jpah Nfhupf;if tpLj;Js;sJ. ,Jnjhlu;ghf ,e;jpa ntspAwTj;Jiw nra;jpj;njhlu;ghsu; tp\;Z gpurhj; ,d;W ntspapl;Ls;s mwpf;ifapy;> Nghu;g; gFjpapy; rpf;fpj; jtpf;Fk; kf;fis mq;fpUe;J ghJfhg;ghf kPl;f> ru;tNjr r%f Nrit mikg;GfSld; ,ize;J> ,yq;if muR jpl;lk; xd;iwj; jahupf;f Ntz;Lk; vd;Wk;> mjw;F cjt ,e;jpah jahuhf ,Ug;gjhfTk; njuptpj;Js;shu;. mg;ghtp kf;fSf;F kUj;Jt cjtp mspf;f> fly; khu;f;fkhf ,e;jpah kUj;Jtf; FOf;is mDg;gp cs;sjhfTk;> ,d;Dk; mjpfstpy; kUj;Jtf; FOf;fis mq;F mDg;g jahuhf ,Ug;gjhfTk; mtu; $wpAs;shu; (NkYk;...)

khrp 25> 2009

Nghiu jw;fhypfkhf epWj;j Ntz;Lk;: ,yq;iff;F Ieh nghJr;nrayu; mwpTWj;jy;

nghJkf;fs; ghJfhg;ghd ,lq;fSf;Fr; nry;tij mDkjpf;f ,yq;if muRk;> tpLjiyg;GypfSk; rz;ilapLtij jw;fhypfkhf epWj;jNtz;Lk; vd If;fpa ehLfs; rig nghJr;nrayu; ghd; fP%d; Nfl;Lf;nfhz;Ls;shu;. ,yq;ifapd; tlfpof;fpy; muRg;gilfSf;Fk;> GypfSf;Fk; ,ilNa eilngw;WtUk; rz;ilapy; rpf;fp> gypahFk; nghJkf;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;J tUtJ ftiyf;FupaJ vd ghd; fP%d; nra;jpahsu;fsplk; $wpdhu; (NkYk;...)

khrp 24> 2009

ghJfhg;G gilapdu; GJf;FbapUg;G efUs; GFe;jdu;

ghJfhg;G gilapdu; GJf;FbapUg;G efUs; GFe;jdu;. GJf;FbapUg;G re;jpapy; ,Ue;J 400 kPw;wu; njhiytpy; ,uhZtk; epiy nfhz;Ls;sjhfTk;> efuk; Rw;wp tisf;fg;gl;Ls;jhfTk; mwpag;gLfpd;wJ. ,q;F fLk; rz;il eilngw;W tUtjhf mwpa Kbfpd;wJ. GJf;FbapUg;G efupy; ,Ue;J nghJ kf;fs; KOikahf ntspNaWk; tiu ,uhZtk; fle;j rpy jpdq;fshf nghWj;J ,Ue;jjhfTk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. Gypfspd; trk; cs;s filrp efuk; ,JthFk;.

khrp 24> 2009

Gypfspd; tij Kfhk;> etPd fly; Cu;j;jp fz;L gpbg;G

cjpupg; ghfq;fs; mfw;wg;gl;l epiyapy; fly; Cu;jp NjtGuk; fFjpapy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. Gypfspdhy; J}f;fpr; nry;y Kbahj epiyapy; ,J iftpl;L nry;yg;gl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ

 

 

GJf; FbapUg;G Nkw;F gFjpaypy; Gypfshy; elhj;jg;gl;l tij Kfhk; xd;W fz;L gpbf;fg;gl;lJ, mjp cau;ghJfhg;G mikg;Gf;fisf; nfhz;l ,t; Kfhkpy; khw;Wf;  fUj;J nghJ kf;fisAk; > fl;lha ,uhZtr; Nru;g;gpy; ,iza kWj;jtu;fisAk; Gypfs; milj;J rpj;jputij nra;jjhf mwpa Kbfpd;wJ. JZf;fhapy; gy fhyk; ,aq;fp te;j TijKfhik tpl ,J gy klq;F ngupa tij Kfhk; vd mwpag;gLfpd;wJ.

 

khrp 24> 2009

taJ Kjpe;Njhu; eyd;Gup epiyaq;fspy; ,Ue;J ntspNaw mDkjp

tTdpah> jpUkiy Nghd;w ,lq;fspy; cs;s eyd;Gup epiyaq;fspy; ,Ue;J taJ njpe;Nhju; jkJ tpUg;gj;jpd; Ngupy; ntspNaw mDkjpf;fg;gl;Ls;sdu;. mtu;fs; jq;fs; cwtodu;fSld; ,ize;J nfhs;tjw;fhd mDkjpf;fg;gl;Ls;sjhf eyd;Gup epiyaq;fspy; ,Ue;J tUk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.

 

khrp 24> 2009

Sri Lankan army measures end of 25-year war in days

After 25 years of war, Sri Lanka army Brigadier Shavendra Silva is measuring the last of the fighting in days. Standing not far from where he expects a final showdown with Tamil Tiger separatists in the Indian Ocean island's northeast, the 58th Division commander ordered in his armoured units as Tiger mortar bombs exploded on the nearby frontline. (more...)

khrp 24> 2009

gpuhd;]py; nghyp]; mjpfhhp Rl;Lf; nfhiy: Gyp ,af;f cWg;gpdu;fs; MWNgu; ifJ

gpuhd;]py; epjp Nrfhpg;gpy; <Lgl;Lf; nfhz;bUe;j jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; cWg;gpdu;fisf; ifJ nra;a Kaw;rpj;j cah; nghyp]; mjpfhhp xUth; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhh;. ,r;rk;gtk; New;W (22) ,uT gpuhd;]pd; yhFUz vd;w gpuNjrj;jpy; ,lk;ngw;Ws;sJ.(NkYk;...)

 

 

khrp 24> 2009

tpRtkLtpy; mikf;fg;gl;bUe;j Gypfspd; ghupa MAjf; fplq;F ghJfhg;G gilapduhy; kPl;G

Ky;iyj;jPT> tpRtkL gpuNjrj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;j Gypfspd; ghupa MAjf; fplq;F xd;iw ghJfhg;Gg; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sjhf mwpa Kbfpd;wJ. gilapduhy; tpLtpf;fg;gl;l tpRtkLtpd; gy;NtW gpuNjrq;fspy; ghupa NjLjy;fspd;NghNj ,e;j MAjf; fplq;if fz;L gpbf;fg;gl;lJ.(NkYk;...)

khrp 24> 2009

EU condemns LTTE's use of violence and intimidation to prevent civilians from leaving the conflict area

European Union has condemned the LTTE's use of violence and intimidation to prevent civilians from leaving the conflict area. The European Union, at a resolution adopted at the 2925th General Affairs Council meeting held in Brussel, has also called on the LTTE to lay down its arms and to renounce terrorism and violence once and for all, end the inhuman use of child soldiers and forced recruitment, and participate in a political process to achieve a just and lasting solution.(more)

khrp 24> 2009

Ngr;R kl;Lk; NghjhJ nraypy; fhl;l Ntz;Lk;

Njrpa ,dg; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T fhz Ntz;bajd; mtrpaj;ij [dehaf j;jpYk; ehl;bd; tsu;r;rpapYk; ek;gpf;ifAs;s rfyUk; epr;rak; Vw;Wf;nfhs;tu;. Ngupdthj rpe;jidf;F cl;gl;ltu;fs; ,dg; gpur;rpid ,y;iynadf; $Wfpd;w NghjpYk; ,g; gpur;rpidapdhy; ehl;Lf;F Vw;gl;l Nrjq;fSk; gpd;dilTfSk; nfhQ;reQ;rky;y. murpay; jPu;T mtrpak; vd czu;fpd;wtu;fs; $l jq;fs; nrhe;j murpay; ,yhgj;Jf;fhfj; jPu;T Kaw;rpfSf;Ff; Fopgwpj;Js;shu;fs;. (NkYk;....)

khrp 24> 2009

6 LTTE cadres nabbed in Paris for murder of French policeman

French police arrested six Sri Lankan Tamils including a woman in connection with the murder of a French policeman on Saturday night. The 33-year old policeman was killed when he questioned a group of LTTE cadres who were collecting funds at Tamil-dominated La Courneuve area in the French capital (more...)

 

khrp 24> 2009

ekf;fhf ,Ug;gtu; ahu;? 

- th]e;jp 

,yq;if ,dg;gpur;rpid tp\aj;jpy; fhq;fpu]; fl;rp R+Lgl;l G+id. cjtp Nfl;lhu;fs; vd;W cjtg; Ngha; Nehf;fNk vjpuhfg; Ngha; ngau; nfl;lJkpy;yhky; mjw;F mjd; kpfg; gpufhrkhd jiytiu gyp nfhLj;jJ. mjpy; Vw;gl;l Gz; Mw Kbahj tLit Vw;gLj;jpa xd;W. me;j Mwhf; fhaj;ij Vw;gLj;jpatu;fSld; ,yq;if muR gaq;fug; Nghupy; ,Uf;fpwJ. ehl;Lf;F ntspNa nry;y trjpapy;yhky; mq;F jq;fptpl;l mg;ghtp <oj;jkpou;fs; jhf;Fjypy; khl;bf;nfhz;L gLk; Ntjidia tptupf;f vkJ nkhopapYk; Nghjpa thu;j;ijfs; ,y;iy. ,ijtplf; nfhLik mtu;fspd; ngaupy; jkpo; ehL ,uz;L gLtJ. jhu;kPf vy;iyfisf; fle;J fhl;Lkpuhz;bfsha; jkpou;fs; MdJ. (NkYk;...)

khrp 24> 2009

Sri Lankan Govt,  LTTE should end hostilities, says US

Concerned over the 'hostilities' towards civilians in the conflict-hit northern part of Sri Lanka, the United States has asked the island government and the Liberation Tigers of Tamil Eelam to hold negotiations to end the fighting. "We want the government and the LTTE to discuss ways to end the hostilities," said Robert Wood, acting spokesman of the State Department. He said one of their primary concerns is the humanitarian situation in the country.(More...)

khrp 24> 2009

tpLjiy Gypfspd; Aj;j epWj;j mwptpg;G murhq;fj;jhy; epuhfupg;G

ru;tNjr r%fj;jpd; xj;Jiog;Gld; Aj;j epWj;jj;jpw;F tpLjiyg; Gypfs; jahnud mwpf;ifnahd;wpd; %yk; murpay;Jiwg; nghWg;ghsu; gh. ehNlrd; njuptpj;Js;sjhf V.vg;.gp njuptpj;Js;sJ. jkpo; kf;fSf;F epue;jukhd murpay; jPu;T ru;tNjr r%fj;jpd; mDruizAlDk;> cj;juthjj;JlDk; fpilf;Fkhapd; tpLjiyg; Gypfs; MAjNke;jj; Njitapy;iy" vd mtu; mt;twpf;ifapy; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

khrp 23> 2009

td;dp;apy; ,Ue;J kf;fis ntspNaw;w mnkupf;fh jiyikapy; kPl;G eltbf;if: ,izj;jiyik ehLfSk; cjtp nra;Ak;. ,e;jpahTk; ,ize;J nfhs;Skh?

(,uh[;Fkhu;)

td;dpapy; rpf;Fz;bUf;Fk; kf;fis ntspNaw;Wtjw;F cjtptoq;Fk; ,izj;jiyik ehLfspd; cjtpAld;> mnkupf;fhtpd; jiyikapd; fPo; kdpjhgpkhd kPl;G eltbf;ifnahd;W Nkw;nfhs;sg;gltpUg;gjhfj; jfty;fs; ntspahfpAs;sd. ,tw;wpw;fhd jahupg;G Ntiyfs; eilngw;W tUtjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,Nj Ntis ,t; kPl;G eltbf;ifapy; ,e;jpahitAk; ,izj;J nray;gLj;Jtjh vd ,Jtiu jPu;khdpf;tpy;iy. ,e;jpahtpd; gpurd;dk; GypfSf;F kfpo;r;rpia mopf;fhJ vd;gjpdhy; ,J gw;wp ,d;Dk; KbG nra;ag;gltpy;iy. Gypfs; ,t; Kaw;rpf;F vjpu;g;G njupTj;Js;sjhfTk; nra;jpfs; frpfpd;wd. kf;fis Gypfsplk; ,Ue;J gpupg;gij Gypfs; xU NghJk; mDkjpf;f khl;lhu;fs; vd;Wk; ,J mtu;fspd; jw;nfhiyf;F rkd; vd Gypfs; fUJtjhf mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;...)

khrp 23> 2009

Plans to evacuate civilians

Donor Co-Chairs working out "coalition humanitarian task force"

By Our Diplomatic Editor (THE SUNDAY TIMES EXCLUSIVE)

A Donor-Co-chair-backed humanitarian operation, spearheaded by the United States, to evacuate civilians trapped in the fighting in the Wanni is now taking shape. A high-level team of the United States Pacific Command (US PACOM) from their headquarters in Hawaii is now in Colombo for this purpose. The exercise, The Sunday Times learns, will involve US military assets, including those of the Air Force and the Navy. The purpose will be purely to facilitate the movement of civilians from the northeastern coast to a ship in the deep seas. This is for transfer to IDP centres or hospitals outside the battle zones.(more...)

khrp 23> 2009

V.Mu;.u`;khd; 2 M];fu; tpUJfis ntd;W rhjid gilj;Js;shu;.

(yh]; VQ;ry;];> mnkupf;fh)];yk;lhf; kpy;ypadu; jpiug;glj;Jf;fhf ,e;jpa ,iraikg;ghsu; V.Mu;.u`;khd; 2 M];fu; tpUJfis ntd;W rhjid gilj;Js;shu;. rpwe;j ,iraikg;G kw;Wk; ghlYf;fhf 2 M];fu; tpUJfs; u`;khDf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.

'vd;Dila tho;f;ifapy; md;Gf;Fk;> ntWg;Gf;Fk; ,ilNa XU tha;g;igj; Nju;e;njLf;f Ntz;bapUe;jJ. ehd; md;igj; Nju;e;njLj;Njd;. mjdhy; ,q;Nf ,Uf;fpNwd;" vd tpUJ ntd;w V.Mu;.u`;khd; kfpo;r;rpnghq;fj; njuptpj;jhu;.(NkYk;...)

khrp 23> 2009

fdlhtpy; ,Ue;J rkhjhd J}Jf;FO ,yq;if ,yq;if tp[ak;.

- Nrfud;

fdlhtpy; ,Ue;J rkhjhd J}Jf;FO xd;W vjpu;tUk; Nk my;yJ [_d; khjk; mstpy; ,yq;if tuTs;sjhf fdlhtpy; ,Ue;J fpilf;Fk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. fdlhtpd; MSk; fl;rp> vjpu;f;fl;rpfspd; cWg;gpdu;fis cs;slf;fpAs;s Nkw;gb rkhjhdj; J}Jf;FO ,yq;if muR jug;Gld; mgptpUj;jp gw;wpg; NgRk; mNjNtisapy; murpay; jPu;T Kd;itf;fg;gl Ntz;bajd; mtrpak; gw;wpAk; typAWj;j cs;sjhfTk; mr;nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.(NkYk;...)

khrp 23> 2009

xU ,yl;rk; jkpou;fis nfhy;y ,yq;if muR jpl;lk;: lhf;uu; uhkjh]; Iah $Wfpd;whu;

kpfg;ngupa jhf;FjYf;F ,yq;if uhZtk; jpl;lkpl;Ls;sjhfTk;> 1 yl;rk; ,yq;if jkpou;fs; nfhd;W Ftpf;fg;gLk; Mgj;J epyTtjhfTk; uhkjh]; $wpAs;shu;. gPuq;fpfs;> lhq;fpfs;> thD}u;jpg; gilapd; JizAld;> 60 Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l ,yq;ifg; giltPuu;fshy; ngUk; jhf;Fjy; elj;jg;glyhk;. mjd; tpisT> fw;gid nra;J$lg; ghu;f;f Kbahj msTf;F> xU yl;rj;Jf;Fk; Nkw;gl;Nlhu; nfhd;W Ftpf;fg;gLk; msTf;F> kdpjg; Nguopthf mJ ,Uf;Fk;. ,e;j ,dg;gLnfhiy cldbahf epfof;$ba Nguhgj;J cs;sJ. (NkYk;...)

(ek;gpdhy; ek;Gq;fs;. xd;Wk; nrytpy;yhj tplak;. nra;jp cz;ikah? ngha;ah? vd;gij ePq;fNs nghWj;jpUe;J ghu;j;jJ mwpe;J nfhs;Sq;fs;. toik Nghy; nra;jpiaAk;. mjid nrhd;dtiuAk; kwe;J tplhjPu;fs;. KbAkhdhy; nra;jp nrhy;gtupd; cz;ikj;jF jd;ikapid mjd; gpd;ghtJ Gupe;J nfhs;Sq;fs;. thq;Ftjw;F Nrjhuk; ,y;yhky; nraw;gLfpd;whu; vd;why; ePq;fs; clNd ek;g khl;Bu;fs;. vjw;Fk; nghWj;J ,Ue;J ghUq;fs;)

khrp 23> 2009

Sri Lanka: UN official urges Government, rebels to end civilian deaths

As thousands of Sri Lankans continue to stream out of Vanni, where Government forces are in the midst of a fierce armed offensive against the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), the UN emergency relief fund has targeted $10 million to assist civilians caught up in the conflict. “I came because I am desperately concerned about this humanitarian situation,” said UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs John Holmes at the end of his three-day visit to Sri Lanka to assess the condition of people who have recently fled the conflict.(more..)

khrp 23> 2009

,yq;if gpur;ridia fl;rpg; gpur;ridahf fUjp nray;gl;ltu;fs; -fiyQu; fUzhepjp mwpf;if

’’,yq;ifapy; uh[gf;Nr elj;Jfpd;w jkpopdg;gLnfhiyiaf;fz;bj;J ,q;Fs;s jkpou;fis fl;rp rhu;gw;w Kiwapy; midtiuAk; mzptFj;J jkpof murpd; rhu;gpNyNa kj;jpa muir typAWj;jp ,yq;ifapy; Nghu; epWj;jk; Ntz;Lnkd;W Nfhup elj;j njhlq;fpa mw top fpsu;r;rpapy; jhq;fSk; Xuzpapy; te;J epw;gjhfr; nrhy;yp tpl;L Muk;gj;jpNyNa me;j mzpiar;rpijf;f ,yq;if jkpou; gpur;ridia jq;fs; murpay; ,yhgj;jpw;fhfg; gad;gLj;jpf;nfhs;s  ,uz;L %d;W ez;gu;fs; <Lgl;lij jkpo; ehL ed;fwpAk;. (NkYk;...)

(fiyQu; Iah ePq;fs; nfhOj;jpg; Nghl;l neUg;gpw;F ePq;fNs gypahfp tpLtPu;fNsh vd;w gak; vq;fSf;F kl;lk; my;y cq;fs; cld; gpwg;Gf;fSf;Fk; cz;L Iah cz;L. jpUkhit md;Nw ePq;fs; fl;bg;Nghl;bUe;jhy; ePq;fs; mf;fpdpapy; Nghl;l jq;fkhf kpspu;e;J ,Ug;gPu;fs; rpy tplaq;fspy;. vd;d nra;a fhyk; jhkjk; Mfptpl;lNj?)

khrp 23> 2009

jw;nfhiyj; jhf;Fjy; elj;Jtjd; %yk; ghhpa mopit Vw;gLj;JtNj Gypfspd; jpl;lkhftpUe;jJ

ghhpa jw;nfhiyj; jhf;Fjy; xd;iw elj;Jtjw;fhfNt jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; ,U tpkhdq;fSk; nfhOk;G kw;Wk; fl;Lehaf;f tpkhd epiyag; gpuNjrq;fSf;Fs; gpuNtrpj;jjhf tpkhdg;gil Ngr;rhsuhd tpq;fkhz;lh; [hdf ehzaf;fhu njhptpj;jhh;. (NkYk;...)

khrp 23> 2009

Tamil group alleges safe zone raid

Al Jazeera has received footage from a pro-Tamil group that says Sri Lankan government forces bombed a safe zone. The group claims the images show the aftermath of a government raid in the country's northeast targeting the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). But the claim cannot be independently verified. David Hawkins, Al Jazeera's correspondent in Colombo, quoted officials as saying that the government stopped carrying out air attacks about a week ago, in order to protect civilians. Reports of high civilian casualties in the conflict have prompted international observers to speak out. Human Rights Watch said on Friday that up to 2,000 non-combatants had been killed and accused both sides of war crimes, calling on them to immediately stop "the ongoing slaughter of civilians".(more...)

khrp 23> 2009

tTdpah mfjp Kfhk;fspy; Rje;jpukpd;wp kf;fs; milj;J itf;fg;gl;Ls;sdu; - N[hd; N`hk;];

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;j kf;fs; tTdpah mfjp Kfhk; fspy; Rje;jpukpd;wp milj;J itf; fg;gl;Ls;sdu;. fle;j nts;spf; fpoik Nkw;gb kf;fis re;jpf;fr; nrd;wNghJ mq;Fs;s kf;fSld; Rje;jpukhf ciuahl Kba tpy;iy. mjw;fhd R+o;epiyAk; mq;F ,y;iy vd;W I.eh.tpd; kdpj cupikfSf;fhd gpujpr; nrayu; N[hd;N`hk;]; New;W jf ty; jpizf;fsj;jpy; eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 23> 2009

,yq;if njhlu;gpy; I.eh ghJfhg;G rigapy; tpsf;fkspf;fg;gl Ntz;Lk;-gpupj;jhdpah

fle;j rpy thuj;Jf;F Kd;du; ,yq;ifg; gpur;rpid njhlu;gpy; If;fpa ehLfs; ghJfhg;Gr; rigapy; tpsf;fkspf;Fk; gpNuuiznahd;iw nkf;rpf;Nfh Kd;itj;jJ. ,jw;F gpupj;jhdpahTk;> u\;ahTk; vjpu;g;Gj; njuptpj;jd. ,jd; gpd;du; ,yq;if tplak; njhlu;ghf Muha;tjw;F gpupj;jhdpag; gpujku; Nfhu;ld; gpuTz;> tpNrl gpujpepjpanahUtiu epakpj;jhu;. vdpDk;> ,e;j epakdj;ij ,yq;if murhq;fk; epuhfupj;Jtpl;lJ. ,e;j epiyapy; ,yq;if njhlu;ghf If;fpa ehLfs; ghJfhg;Gr; rigapy; tpsf;fkspf;fg;glNtz;Lnkdg; gpupj;jhdpah jw;nghOJ NfhupAs;sJ (NkYk;..)

khrp 22> 2009

,yq;ifj; jkpou;fSf;F kUe;Jfis mDg;Gq;fs;: gpujkUf;F fUzhepjp Ntz;LNfhs;

",yq;ifapy; Nghu; eilngw;W tUk; gFjpfspy; ,Ue;J mg;ghtpj; jkpo; kf;fs; ,lk;ngau;e;Js;sij> ru;tNjr Clfq;fspd; nra;jpfspy; ,Ue;J jhq;fs; mwptPu;fs;. fle;j [dtup 15k; Njjpapy; ,Ue;J ,g;NghJtiu> 36 Mapuk; Ngu; ghJfhg;ghd ,lq;fSf;F ,lk; ngau;e;Js;sdu;. kdpjhgpkhd mbg;gilapy;... Nghu; eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk;NghJ> ,lk;ngau;e;j kf;fspy; 10 <apuk; NgUf;F fLikahd fhak; Vw;gl;Ls;sJ. NkYk; gyu; gy;NtW Neha;fSf;F cl;gl;Ls;sdu;. mtu;fSf;F rpfpr;ir mspf;f kpfg; ngupa mstpy; kUj;Jt cl;fl;likg;G Njitg;gLfpwJ. Nghu;g; gFjpfspy; XU yl;rj;Jf;Fk; Nkw;gl;l kf;fs; gyj;j fhaq;fSld; rpf;fpAs;sjhfj; njupfpwJ. (NkYk;...)

khrp 22> 2009

,U ehl;fshf fLk; rz;il: tpLjiyg;GypfSf;F ngUk; ,og;G

,yq;if Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; tlfpof;Fg; gFjpapy; fLk; Jg;ghf;fpr;rz;il eilngw;WtUtjhfTk;> ,jpy; Iuhskhd tpLjiyg;Gypfs; gypahfpAs;sjhfTk; uhZt tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. Ky;iyj;jPtpy; GJf;FbapUg;Gf;F Nkw;Nf kw;Wk; mk;gythd;nghf;fidf;Ff; fpof;Nf Gypfs; trkpUe;j filrpg; gFjpf;Fs; Eioe;Jtpl;Nlhk;. mq;F rdpf;fpoik Kjy; fLikahd Jg;ghf;fpr;rz;il eilngw;W tUfpwJ vd ghJfhg;G mikr;rfk; njuptpj;jJ.

tpLjiyg;Gypfs; jw;NghJ 73 fpNyhkPl;lu; Rw;wsTf;Fs; Rw;wptisf;fg;gl;Ls;sdu;. mtu;fSf;F ngUk; ,og;G Vw;gl;Ls;sJ. fle;j 6 ehl;fspy; ,g;gFjpapy; 65 tpLjiyg;Gypfspd; cly;fs; fz;nlLf;fg;gl;Ls;sjhf uhZt nra;jpj;njhlu;ghsu; ehdaf;fhuh nra;jpahsu;fsplk; ,d;W njuptpj;jhu;.

tpLjiyg;Gypfs; trkpUe;j filrp kw;Wk; rpwe;j MAjq;fshd ,U tpkhdq;fSk; nts;spf;fpoik ,uT tPo;j;jg;gl;ld. filrp Kaw;rpahfNt tpLjiyg;Gypfs; mijg;gad;gLj;jpAs;sdu; vd ,yq;if ntspAwTj;Jiw mikr;ru; nf`ypa uk;Gf;nty;yh njuptpj;jhu;.

khrp 22> 2009

jPf;Fspj;j jpKf gpuKfu; kuzk;

,yq;ifapy; clNd Nghiu epWj;J vd;W fj;jpf;nfhz;Nl mtu; jdJ clypy; jPitj;Jf; nfhz;lhu;. clNd mq;fpUe;j NghyPrhu; kw;Wk; jpKftpdu; mtiu fhg;ghw;wp  fPo;g;ghf;fk; muR kUj;Jtkidf;F nfhz;L nrd;W Nru;j;jdu;. mq;F mtUf;F jPtpu rpfpr;ir mspf;fg;gl;L te;jJ. mtiu mikr;ru; K.f.];lhypd; Neupy; nrd;W ghu;j;J mtUf;F mspf;fg;gLk; rpfpr;ir tptuq;fis Nfl;lwpe;jhu;. (NkYk;..)

khrp 22> 2009

Gypfs; jhf;Fjy;: 10 mg;ghtpfs; gyp

,yq;ifapd; fpof;F gFjpapy; cs;s mk;ghiw khtl;lj;jpd; xU fpuhkj;jpy; tpLjiyg;Gypfs; vd;W re;Njfpf;fg;gLNthu; elj;jpa fz;%bj;jdkhd jhf;Fjypy; mg;ghtp nghJkf;fs; 10 Ngu; nfhy;yg;gl;ljhf ,yq;if muR njuptpj;Js;sJ.
mk;ghiw khtl;lj;jpd; uj;khy; ffh vy;yh vd;w gFjpapy; cs;s fpupnkl;bah vd;w fpuhkj;jpy; tpLjiyg;Gypfs; vd;W re;Njfpf;fg;gLNthu; New;wpuT jpBnud cs;Ns GFe;J mq;fpUe;j nghJkf;fis Nehf;fp fz;%bj;jdkhf Jg;ghf;fpr;R+L elj;jpdhu;fs;. ,e;j fz;%bj;jdkhd jhf;Fjypy; 2 Foe;ijfs; cs;spl;l mg;ghtp nghJkf;fs; 10 Ngu; nfhy;yg;gl;ljhfTk;> 5 NgUf;F gLfhak; Vw;gl;ljhfTk; ,yq;if muR njuptpj;Js;sJ. ,yq;if ghJfhg;G mikr;rfk; nfhOk;gpy; ntspapl;Ls;s mwpf;ifapy; ,e;j jfty;fs; njuptpf;fg;gl;Ls;sd.
 

khrp 22> 2009

midj;J mbg;gil trjpfSk; Vw;gLj;jg;gl;l gpd;dNu td;dp kf;fs; nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; Fbaku;j;jg;gLtu;

td;dpg; gpuNjrj;jpy; Nghu;r; R+o;epiy fhuzkhf ,lk; ngau;e;Js;s kf;fs;> midj;J mbg;gil trjpfSk; Vw;gLj;jg;gl;l gpd;dNu nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; Fbaku;j;jg;gLtu; vd [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ,d;W khiy kl;lf;fsg;G khtl;l gd;Flhntspapy; fpof;F khfhz rigapdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l Njrpa ney; mWgil tpohtpy; fye;J nfhz;L ciuahw;wpa NghNj ,jid mtu; njuptpj;jhu;.

mj;J kPwpa rpq;fs FbNaw;wq;fs; nra;ahtpl;lhy; rup. jkpo; kf;fspd; wpahakhd re;Njfq;fspy; ,JTk; xd;W(NkYk;...)

khrp 22> 2009

uh[Pt; nfhy;yg;gLtjw;F Kd;Ng <oj; jkpou;fs; nfhiy nra;ag;gLtij ,e;jpah jLf;ftpy;iy - jpUkhtstd;

uh[Pt; fhe;jp ,we;j gpd;G murpaYf;F te;j jpUkhtstd; mjw;F Kd; ele;j tpaq;fisg; gw;wp tpkhrpg;gJ Ntbf;ifahdJ. mij tpl Ntbf;ifahdJ 90fspd; gpd;G murpaYf;F te;j ,th; 2000 Mz;LtiuapYk; ,yq;ifj;jkpoUf;fhf vd;d nra;jhh; vd;W $wKbAkh? Ntspehl;Lg;gzk; te;j gpd;GjhNd ,tUf;F ,yq;ifapy; jkpopdk; vd;W xd;W ,Uf;fpd;wJ vd;Nw njupAk;. (NkYk;...)

khrp 21> 2009

jkpo; kf;fspd; ,d;iwa Njit nghUj;jkhd Gjpa jiyik

jdpehl;Lf; Nfhupf;if jtwhdJ vd; gjw;Fr; rhjfkhd mk;rq;fs; epiwa cs;sd. jdpehl;Lf;fhd MAjg; Nghuhl;lk; Muk;gpf;fg;gl;l ehspyp Ue;J jkpo; kf;fs; ,lk;ngau;e;Jk; mfjpfshfTk; gy;NtW Jd;gq;fis mDgtpj;J tUfpd;wdu;. ,g;Ngh ija ,uhZt eltbf;ifapy; Gyp fSf;F Vw;gl;l Nkhrkhd Njhy;tp jdpehL rhj;jpakpy;iy vd;gijj; njl; lj;njspthfg; Gupa itf;fpd;wJ. (NkYk;..)

khrp 21> 2009

Rl;L tPo;j;jg;gl;l tpkhdj;jpy; 215 fpNyh fpuhk; ntbFz;Lfs.; jw;nfhiy jhf;Fjy; Kaw;rpnad ,uhZtk; njuptpg;G

fl;Lehaf;ftpy; gilapduhy; Rl;L tPo;j;jg;gl;l Gypfspd; ,yF uf tpkhdj;jpypUe;J 215 fpNyh ntb kUe;J kPl;fg;gl;ljhf tpkhdg; gilapd; Ngr;rhsu; tpq; fkhz;lu; [df ehzaf;fhu thukQ;rupf;Fj; njuptpj;jhu;. rJg;G epyg; gFjpapy; tPo;e;J nehUq;fpa tpkhdj;jpd; ghfq;fis kPl;Ls;sjhff; $wpa tpq; fkhz;lu; ehzaf;fhu nfhOk;gpy; jhf;Fjy; elj;j te;j Gypfspd; ,U tpkhdq;fSk; Zopapdp 143 \p uf nrf; Fbaurpd; jahupg;ghFnkdj; njuptpj;jhu;. ,J njhlu;gpy; Nkyjpf gFg;gha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gLtjhfTk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

khrp 21> 2009

nfhOk;G efu; kPJ Gypfs; tpkhd jhf;Fjy; vjpnuhyp:,yq;if nry;Yk; tpkhdq;fs; uj;J

,yq;ifapd; nfhOk;G efu; kPJ tpLjiyg;Gypfs; tpkhdk; jhf;Fjy; elj;jpaijaLj;J> ,yq;if nry;Yk; midj;J tpkhdq;fSk; uj;J nra;ag;gl;Ls;sd.
nfhOk;G efu; kPJ New;W Gypfspd; 2 Fl;b tpkhdq;fs; jhf;Fjy; elj;jpaJ. ,jidaLj;J> nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyak; %lg;gl;lJ. ,e;epiyapy;> New;W ,uT> nrd;id kw;Wk; nly;ypapy; ,Ue;J \;uPyq;fd; Vu;Nt]; tpkhdq;fs; gazpfis Vw;wpf;nfhz;L nfhOk;G Gwg;gl;L nrd;wJ. Mdhy;> nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; jiu ,wq;f 2 tpkhdq;fSf;Fk; mDkjp kWf;fg;gl;lJ. ,jdhy;> tpkhdq;fs; nrd;id tpkhd epiyaj;jpy; jiuapwq;fpd. ,jdpilNa> New;W ,uT nrd;id-nfhOk;G nry;Yk; n[l;iyl; tpkhdKk; uj;J nra;ag;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;lJ. ,jdhy;> tpkhdg; gazpfs; Vkhw;wk; mile;jdu;. nfhOk;gpy; Vw;gl;l gjw;wepiy ,d;Dk; rPuhftpy;iy vd;W mq;fpUe;J tUk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.

khrp 21> 2009

jpiug;gl ,af;Feu; rPkhd; GJit rpiwapy; milg;G

,yq;ifj; jkpou; gpur;rpid njhlu;ghf> ,e;jpa ,iwahz;ikf;F vjpuhf Ngrpajhf ifJ nra;ag;gl;l jpiug;gl ,af;Feu; rPkhd; GJit ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;L kj;jpa rpiwapy; milf;fg;gl;lhu;. GJitapy; fle;j 12 Mk; Njjp rl;lf;fy;Y}up khztu;fs; elj;jpa cz;zhtpujg; Nghuhl;lj;jpy;> jpiug;gl ,af;Feu; rPkhd;> ,yq;ifj; jkpou; gpur;rpid njhlu;ghf ,e;jpa ,iwahz;ikf;F vjpuhd fUj;Jf;fis njuptpj;jjhf Gfhu; njuptpf;fg;gl;lJ. ,Jnjhlu;ghf> GJr;Nrup fhty;Jiwapdu; tof;Fg;gjpT nra;J rPkhidj; Njb te;jdu;. ,e;epiyapy;> ney;iy fhty;Jiw Mizau; Kd;G New;W ruzile;j rPkhd;> GJr;Nrup fhty;Jiwapduplk; xg;gilf;fg;gl;lhu;. ,jidaLj;J> GJit ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;l mtu;> rpiwapy; milf;fg;gl;lhu;. mg;NghJ> rPkhd; Mjuthsu;fs; fhty;Jiw thfdj;ij Kw;Wifapl;L Nfh\q;fis vOg;gpajhy; mq;F rpwpJ Neuk; gugug;G Vw;gl;lJ.

khrp 21> 2009

nfhOk;Gtpy; tpLjiyg;Gypfs; tpkhdk; %yk; jw;nfhiyg;gilj; jhf;Fjy; : jkpofk; kw;Wk; Nfushtpy; cr;rfl;l ghJfhg;G

nfhOk;Gtpy; tpLjiyg;Gypfs; New;W elj;jpa tpkhdj; jhf;Fjiyj; njhlu;e;J njd;dpe;jpahtpYk; jhf;Fjy; elj;jf;$Lk; vd;w re;Njfj;jpd;Ngupy;> jkpofk; kw;Wk; Nfushtpy; Kd;ndr;rupf;if eltbf;iffs; vLf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,yq;ifapy; tpLjiyg;GypfSf;Fk;> me;ehl;L uhZtj;jpw;Fk; ,ilNa eilngw;WtUk; rz;ilapy;> Gypfs; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j ngUk;ghyhd gFjpfis uhZtk; ifg;gw;wp cs;sJ. ,jdpilNa> nfhOk;Gtpy; ghJfhg;Gfs; epiwe;j uhZt jiyikafk; mUNf ,uz;L tpkhdq;fs; %yk; New;W Gypfs; jpBu; jhf;Fjy; elj;jpdu;. ,e;j rk;gtj;jpy; 2 Ngu; gypahfpdu;. 54 Ngu; gLfhakile;jdu;. tpLjiyg;Gypfspd; ,e;j jw;nfhiyg;gilj; jhf;Fjy; ,e;jpa muRf;F fLk; mjpu;r;rpia Vw;gLj;jpAs;sJ. njd;dpe;jpahtpd; Kf;fpa gFjpfspy; tpLjiyg;Gypfs;> tpkhdk; %yk; jw;nfhiyg;gilj; jhf;Fjy; elj;jf;$Lk; vd;w re;Njfk; vOe;Js;sij mLj;J> ,e;jpa tpkhdg;gil> 4 VTfizfis njd; ,e;jpa gFjpf;Fs; Kd;ndr;rupf;if ghJfhg;G eltbf;iff;fhf mDg;gpAs;sJ. ,tw;wpy; 3 VTfizfs; jkpofj;jpYk;> 1 VTfiz NfushtpYk; ghJfhg;G gzpapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.

khrp 21> 2009

GypfSld; uhZtk; xU tUlj;jpw;F Nky; Nghupl Ntz;bapUf;Fk;: -  fUzh

'tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpy; jw;NghJ jpwikahd jsgjpfs; ,y;iy. vdpDk;> tlf;Fg; gFjpapy; tpLjiyg; Gypfis Kw;wpYk; fl;Lf;Fs; nfhz;L tu uhZtj;jpdUf;F Fiwe;jJ xd;wiu ,z;Lf; fhyk; ,Fk;. jkpo; kf;fSf;F Njit jdp ehly;y. mikjpAk; tsu;r;rpAk; jhd; mtu;fSf;Fj; Njit Vd;gij ehd; jhkjkhfNt Gupe;Jnfhz;Nld;. tpLjiyg; GypfSf;F cz;ikapNyNa jkpo; kf;fs; kPJ mf;fiwapUe;jhy; mtu;fis Nghu;KidapypUe;J ntspNaw mDkjpj;Jtpl;L uhZtj;ij NeUf;F Neu; re;jpf;f Ntz;Lk;

khrp 21> 2009

jkpo;ehl;bd; ,uz;Lk; nfl;lhd;epiy

tP. Mde;jrq;fup

Jujp\;ltrkhf jkpo; ehl;L jkpoH ,yq;if gw;wp mjpfk; njhpahkYk;. fsepiyikgw;wp; nghpjhf mwpe;J nfhs;shkYk; jkpoH gpur;rpidfSf;F ngUk; gq;fk; Vw;gLj;jpf;nfhz;L; ,Ug;gJ gw;wp czuhky; jkpo; ehl;L kf;fspd; czHTfis jl;b vOg;gpf;nfhz;bUf;fpd;whHfs;. rpy jkpo; ehl;L murpay;thjpfshy; jg;ghf topelj;jg;gl;L ,uz;L %d;Wmurpay; fl;rpfs; ePq;fyhf Vidait vy;yhk; vkJ gpur;rpidia itj;J ge;jhb xUtiu xUth;kpQ;rp nraw;gLfpd;wdH. NkYk; NkYk; mb thq;Fk; ge;jhy; epr;rak; Jd;gj;ij ,dpjhq;f KbahJ ,q;Nf ge;jhf Fwpg;gplg;gLtJ mg;ghtpj;jkpo; kf;fisNa. rpy jiytHfshy; jg;ghf topelj;jg;gl;l jkpo; ehL msTf;F kPwpa MHtk; fhl;bajhy; jPq;Nf tpise;jJ. ehSf;F ehs; gpur;rpid NkYk; rpf;fyile;J jPHTf;F mz;kpf;f Kbahj epiy Vw;gl;lJ.  kdpjrq;fpyp;, `Hj;jhy;, cz;zhtpujk;, MHg;ghl;lq;fs;. ,uapy; kwpay;, Nghuhl;lk; MfpaitAk; mJNghd;w NtW gy eltbf;iffSk; vJtpj gaDk; juhj gpuNahrdkw;wjhfNt mike;Jtpl;lJ. rpy rl;lj;juzpfspd; eltbf;iffs; mtHfs; mq;fj;Jtk; tfpf;Fk; njhopYf;F Xt;thjjhf mike;jJ. ghlrhiy khztHfis, gy;fiyf;fof khztHfis <LgLj;JtJk; ngsj;j FUkhiu mtkjpj;jy; Nghd;wit vjpHghHj;j ,yf;fp;id milahJ vjpHtpisthfNt mike;jd. (NkYk;..) (English version...)

khrp 21> 2009

nfhOk;gpy; Gypfspd; tpkhdj;jhf;Fjy;. tpkhdq;fs; Rl;L tPo;j;jg;gl;ld.

khrp 20 ,uT 9.45 mstpy; nfhOk;gpy; Gypfspd; ,uz;L rpwpa uf tpkhdq;fs; jhf;Fjy; Nkw;nfhz;ld. ,t;tpuz;L tpkhdq;fSk; ,yq;if tpkhdg;gilapdhy; Rl;L tPo;jg;gl;ld. xd;W fl;Lehaf;fh tpkhd epiyaj;jpw;F mUfpy; ePu;nfhOk;G gFjpapYk;> kw;waJ nfhOk;G Nru; rP.V fhu;bdu; khtj;ijapYk; Rl;L tpo;j;jg;gl;ld. ,jdhy; 47 nghJ kf;fs; fhaq;fSf;F cs;shfpAs;sdu; (tPbNah...)

 

khrp 20> 2009

th\pq;ud; NghNthk;! gpughfuDf;F tuk;? thq;fp tUNthk;!!

gpiof;Fk; fzf;F! gpiof;Fk; Gypfs;!!

jtpf;Fk; kf;fs;! jtpu;f;Fk; muR!!

- rhfud;

Gypfspd; ,Ug;G vd;gJ ntspehLfspy; thOk; jkpo; kf;fspd; gzj;jpy; toq;fg;gLk; gpuhzthAjhd;. kdpjdpd; capu; tho;tpw;F gpuhzthA ,aw;ifahfNt kdpjdhy; ngwg;glNtz;ba xd;W. mJNt nraw;ifahf gpuizthA nrYj;Jk; epiyapy; ,Ug;gJ Neha; Kw;wpa epiy. ,e;j nraw;if gpuhzthA nrYj;Jk; nraiyNa ntspehLfspy; thOk; jkpo; kf;fs; nra;J tUfpd;wdu;. ,J rpwpJ fhyj;jpw;F Gypfs; Nehahspfshf gLf;ifapy; ,Uf;f cjTNk jtpu Gypfis epue;jukhf capu;tho cjtg;NghtJ ,y;iy. Nehapd; Fzkwpe;J rpfpr;ir nra;tjw;F gjpyhf gpuhzthA Vj;Jk; jpl;lk; ntw;wp ngwg;NghtJ ,y;iy. Gypfspd; mbg;gilf; nfhs;iffspy;(Gypfsplk; mg;gb vd;d nfhs;if ,Uf;fpd;wJ vd;W Nfl;gJ vkf;F Nfl;fpd;dwJ) khw;wk; Vw;glhjtplj;J ,e;j gpuhzthA rpfpr;ir vy;yhk; tPzhfpg; NghFk;. ,JNt fle;j 25 tUlq;fshf ehk; fz;l epju;rd cz;ik. Gypf;F vjpuhd khw;Wf; fUj;jhsu;fs; ,ijNa fle;j 25 tUlq;fshf njspthf nrhy;yp tUfpd;wdu;.(NkYk;...)

khrp 20> 2009

murpay; Nehf;fq;nfhz;l ngha;g; gpurhuq;fs;

murhq;fk; GypfSf;F vjpuhf Muk;gpj;j ,uhZt eltbf;if KOikahd ntw;wpia mz;kpj;jpUf;Fk; fl;lj;jpy; me;j ntw;wpia kypdg;gLj;Jk; Nehf;fj;Jldhd ngha;g; gpurhuq;fSk; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd. Ky;iyj;jPtpy; kUe;Jg; nghUl;fSf;Fj; jl;Lg;ghL epyTfpd;wJ vd;w gpurhuk; gutyhf Kd;ndLf;fg;gLfpd;wJ. mNjNghy> td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J te;jtu;fisj; jq;f itj;jpUf;Fk; epthuzf; fpuhkq;fspy; mbg;gil trjpfs; ,y;iy vd;w gpurhuj;jpYk; rpyu; <LgLfpd;whu;fs;.(NkYk;..)

khrp 20> 2009

nts;is khspif Kd;G mnkupf;fhtpy; trpf;Fk; jkpou;fs; Mu;g;ghl;lk; kw;Wk; cz;zh tpujj;jpy; <Lgl;ldu;

,yq;ifapy; jkpou;fs; kPjhd gLnfhiy jhf;Fjiy jLj;J epWj;j Ntz;Lk; vd;W Nfhup nts;is khspif Kd;G mnkupf;fhtpy; trpf;Fk; jkpou;fs; Mu;g;ghl;lk; kw;Wk; cz;zh tpujj;jpy; <Lgl;ldu;. ,yq;ifapy; jkpou;fs; kPjhd jhf;Fjiy jLj;J epWj;j> mnkupf;f mjpgu; ,e;j gpur;ridapy; jiyapl Ntz;Lk; vd;W Nfhup gLnfhiyf;F vjpuhd jkpou;fs; vd;w mikg;G ,d;W fz;ld Mu;g;ghl;lk; kw;Wk; cz;zhtpuj Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;lJ. (NkYk;..)

khrp 20> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;rid: mDgtq;fSk; jPu;Tk; -gp. rk;gj;  

tlf;F - fpof;F khfhzq;fSf;F ntspNaAk; gy yl;rf;fzf;fhd jkpou;fs; tho;e;J tUfpd;wdu;. mtu;fs; ghJfhg;ghd epiyapy; ,Ug;gij cj;juthjg;gLj;jf;$ba murpay; jPu;T mtrpak;. tlf;F - fpof;F khfhzq;fspy; thOk; jkpou;fSf;fhd mikg;Gfs; gpupe;J epw; fpd;wd. ,j;jifa R+oypy;> ,yq;if murpd; [dehaf tpNuhjg; Nghf;ifAk;> vy;.b.b.,.apd; jtwhd epiyghLfSf;Fk; vjpuhf aho;g;ghzj;jpy; gy;yhapuf;fzf;fhd jkpo; kf;fs; fz;ld Cu;tyk;- Mu;g;ghl;lk; elj;jpapUg;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.(NkYk;....)

khrp 20> 2009

rPkhd; ifJ vg;NghJ? rPf;fpuk;

jpiug;gl ,af;Feu; rPkhid ifJ nra;a 5 jdpg;gilfs; mikf;fg;gl;Ls;sd. ,d;Nwh> ehisNah mtu; ifJ nra;ag;gLthu;. mtu; kPJ fLk; eltbf;if vLf;fg;gLk;. murpay; fl;rpj; jiytu;fspd; rpiyfis ,opTgLj;JNthu; kPJ Fz;lu; rl;lj;jpd; fPo; eltbf;if vLf;f 14 5 - 2008 y; rl;lk; ,aw;wg;gl;Ls;sJ. mjd;gb jiytu;fspd; rpiyfis ,opTgLj;jpatu;fs; kPJ ghugl;rkpd;wp eltbf;if vLf;fg;gl;L tUfpwJ. (NkYk;...)

khrp 20> 2009

Nghu;j; jPtpuj;ijf; Fiwj;Js;Nshk; - ,yq;if muR

nghJkf;fspd; capupog;Gfisj; jLg;gjw;fhf ,yq;if uhZtk; Kd;ndr;rupf;if eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;sjhf ,yq;if kdpj cupikfs; mikr;ru; k`pe;j rkurpq;Nf njuptpj;Js;shu;. mjd;gb Nghu;j; jPtpuj;ij ntFthff; Fiwj;Js;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 20> 2009

Ky;iyj;jPtpy; ,Ue;J kf;fs; ntspNaw Gypfs; mDkjpf;f Ntz;Lk;

N[hd; N`hk;];

Ky;iyj;jPtpy; rpf;Fz;Ls;s nghJkf;fs; ghJfhg;ghd ,lq; fSf;Fr; nry;Ytjw;Fg; Gypfs; ,af;fj;jpdu; ,lkspf;f Ntz; Lk; vd;W If;fpa ehLfs; rigapd; kdpjhgpkhd tptfhuq;f Sf;fhd gpujpr; nrayhsu; ehafk; Nru;. N[hd; N`hk;]; New;W Ntz;L Nfhs; tpLj;jhu;. mNjNeuk; tl gFjpia kPsf;fl;bna Og;Gtjw;F murhq;fj;jpw;F cjtp> xj;Jiog;Gf;fis ey;Ftjw;F I. eh. jahuhf ,Ug;gjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,yq;if murhq;fj;jpd; miog;ig Vw;W ehd;F ehs; cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij Nkw;nfhz;L te;jp Uf;Fk; I. eh. tpd; gpujp nrayhsu; ehafk; ntsp tptfhu mikr;ru; Nuh`pj Nghnfhy;yhfkit New;W re;jpj;Jf; fye;Jiuahbdhu;.(NkYk;...)

khrp 20> 2009

Sri Lanka: What after the LTTE?

The LTTE has not helped matters by positioning its guns within these areas. The LTTE’s desperation is quite evident from its attacks on the Tamil civilians attempting to escape from the territory under its control. However, it is just a matter of time before the remaining area under the Tigers’ control falls to the security forces, and with this, the LTTE’s capacity to wage a conventional battle against the Sri Lankan security forces will cease to exist. The LTTE leadership might escape the military dragnet and try to rekindle the fires in the relatively peaceful Eastern Province, or persist with their senseless terrorist attacks targeting hapless civilians across Sri Lanka. But its capacity to find recruits for its cause will diminish drastically. (more...)

khrp 20> 2009

GJf;FbapUg;G Nkw;F gFjp murpd; G+uz fl;Lg;ghl;bw;Fs;

Gypfspd; filrp efukhd GJf;FbapUg;gpd; Nkw;F gFjp Kw;WKOjhf ,yq;if murpd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; te;jJ. Gypfs; jq;fs; ghtidapy; ,Ue;j nrhFR thfdq;fisAk; tpl;L jg;gp Xl;lk; vLj;jdu;. NkYk; Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdu; 10 Ngu; Xke;ijapy; ,yq;if ,uhZtj;jplk; ruzile;jdu;. Gypfshy; cgNahfpf;f Kbahj fhuzj;jpdhy; kz;Zs; Gijj;J itf;fg;gl;l ,uz;L 133kpkP Nkhl;lhu; ,af;fp fz;Lgpbf;fg;gl;ld. ,Nj Ntis ,d;W GJf;FbapUg;G xl;br;Rl;lhd; tpjpapy; ,uhZtj;Jldhd rz;ilapy; RNu];> md;G vdg;gLk; Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdu;fs; nfhy;yg;gl;ldu;. GJf;FbapUg;G Nkw;if ifg;gw;wpa ,yq;if muR jw;NghJ mk;gythd;nghf;fiz fpuhkj;jpDs; gpuNtrpj;Js;sJ

khrp 20> 2009

I.ehtpd; kdpj cupikfs; tptfhuq;fSf;fhd nrayhsu; N[hd; N`hk;]; ,yq;if te;Js;shu;

Ieh rig kdpj cupikfs; mikg;gpd; jiytu; Nfhy;nk]; ,d;W td;dpf;F 3 ehl;fs; tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;Ls;shu;. tTdpahtpy; cs;s eyd;Gup epyaq;fSf;F tp[aq;fis Nkw;nfhz;L ,lk; ngau;e;j kf;fspd; cz;ik epyikapid mwpe;J nfhs;thu; vd mwpa Kbfpd;wJ. [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ ck; re;jpg;ghu; vd mwpag;gLfpd;wJ

khrp 19> 2009

rk;ge;jdpd; $w;Wfis muR epuhfupg;G GypfSf;F gf;fr;rhu;ngdTk; Fw;wr;rhl;L

murhq;fk; Nghu; epWj;jnkhdiw Nkw;nfhs;Skhf ,Ue;jhy;> GypfSk; mjw;F cld;gLthu;fs; vd;W rk;ge;jd; $WtJ Ntbf;ifahf ,Uf;fpwJ. fle;j fhyq;fspy; Nghu;epWj;jk; vd;w Nghu;itapy; Gypfs; vt;thW nraw;gl;lhu;fs; vd;gij KO cyFNk mwpAk;. Mdhy;> rk;ge;jd; rpWgps;isj;jdkhff; fUj;Jf;fisj; njuptpf;fpd;whu;. cz;ikapy; ,J ntl;fj;Jf;Fk;> Ntjidf;Fk; cupa tplakhFk;. rk;ge;jd; ghuhSkd;wj;jpy; njhlu;r;rpahf Gypfs; ,af;fj; Jf;fhff; Fuy;nfhLj;J te;Js;shu;. jw;NghJk; mjidr; nra;fpd;whu; vd;w mikr;ru;. (NkYk;.....)

khrp 19> 2009

Nghiu epWj;JkhW ,yq;if muir fl;lhag;gLj;j KbahJ - gpuzhg; Kfu;[p

,iwahz;ik nfhz;l XU ehl;by; ekJ KbTfis jpzpf;fKbahJ Vd;Wk; mtu; $wpdhu;. mNjNeuj;jpy; tpLjiyg; Gypfs; MAjq;fis fPNo Nghl;Ltpl;L Ngr;Rthu;j;ijf;F Kd;te;jhy; ,e;jpah vy;yh cjtpfisAk; mspf;fj; jahuhf cs;sJ vd;whu; mtu;. tpLjiyg; Gypfs; ,yq;ifj; jkpou;fSf;F fLk; Jd;gj;ijAk; Jauj;ijAk; Vw;gLj;jptpl;ljhf mtu; Fw;wk;rhl;bdhu; (NkYk;...)

khrp 19> 2009

vdJ fUj;Jfis [dhjpgjp k`pe;j nrtpkLg;ghnud ehd; vjph;ghh;f;ftpy;iy

,yq;ifapd; tlgFjpapy; ,uhZtj;Jf;Fk; jkpoPo tpLjiyg; GypfSf;Fkpilapy; jw;NghJ ,lk;ngw;W tUk; NkhjyhdJ ,dg;gpur;rpidf;F ve;j tpjj;jpYk; jPh;it toq;fg; Nghtjpy;iynad Kd;dhs; [dhjpgjp re;jphpfh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f njhptpj;Js;shh;. ,dg;gpur;rpidf;fhd jPh;ntd;gnjd;gJ jkpo; kf;fSld; Ngrpf; fhzg;gl Ntz;baJ. ,ijtpl ve;j topapNyDk; ,e;jg; gpur;rpidf;fj; jPh;T fhzKbahJ. ,t;thW mth; njhptpj;Js;shh;.(NkYk;.....)


khrp 19> 2009

Hillary Clinton and Misunderstanding the LTTE - By Stephen Long, Los Angeles, California

It is my opinion that violently shedding human blood is wrong in all circumstances – no matter who commits the crime – no matter what the country. As far as I am concerned terrorists are all in the same evil category. Mrs. Clinton’s statement disappointed many Sri Lankan-Americans who had faith in her, and I think she lost their confidence and support. I had hoped that she would correct or refine her position and come out with a stronger statement that categorically condemned the LTTE, and call it the wretched beast it truly is. She did not do this.(more...)

khrp 19> 2009

Gypfspd; gpbapy; I.eh. gzpahsu;fs; rptpypad; epiy Fwpj;J I. eh. ftiy

nghJkf;fs; jq;fpAs;s gFjpfspy; rz;il iaj; jtpu;f;FkhW ,yq;if muR kw;Wk; Gypfs; jug;gpdiuAk; I. eh. tpd; ,e;j mwpf;ifapy; NfhupapUf;fpwJ. nghJkf;fs; Aj;jg; gpuNjrq;fspypUe;J ntspNaWtij Gypfs; njhlu;e;J jPtpukhf jLj;J tUtjhfj; Fw;wk; rhl;lg;gl;Ls;s ,e;j mwpf;ifapy; ntspNawptUk; kf;fs; kPJ elj;jg;gLk; jhf;Fjy;fs;> mtu;fisf; nfhiy nra;jy; Nghd;w rk;gtq;fs; mjpfupj;J tUtjhfTk; njuptpj;Js;sJ. (NkYk;..)

khrp 19> 2009

kf;fis gyte;jkhf gilf;F Nru;g;gjpy; Gypfs; jPtpuk;; 14 taJf;F  cl;gl;l rpWtu;fis ,yf;F itg;gjhf Adpnrg; Fw;wr;rhl;L.

,e;jg; gpur;rpidapy; rpWtu;fNs nfhy;yg;gl;Lk;> fhaKw;Wk;> gilf;Fr; Nru;f;fg;gl;Lk;> ,lk;ngau;e; Jk;> jdpikg;gLj;jg;gl;Lk; ghjpg;Gf;F cs;shfpd; whu;fs;. Nkhjy;fs; fhuzkhf mtu;fspd; ehshe;j Njit fs; Gwf;fzpf;fg;gLfpd;wd vd;W njuptpj;Js;s Adpnrg; gpujpepjp Nkhjy;fspypUe;J nghJkf;fSf;F Fwpg;ghf rpWtu;fSf;F midj;Jg; ghJfhg;Gk; toq; fg;glNtz;Lk; vd;W Gypfs; ,af;fj;ijAk;> murhq;fj;ijAk; typAWj;jpAs;sJ. (NkYk;...)

khrp 19> 2009

India pledges 67 rail buses to Sri Lanka’s Eastern Province

The pledge was made when Indian High Commissioner Alok Prasad visited Batticaloa Monday and met Chief Minister Sivanesathurai Chandrakanthan and Batticaloa Mayor Sivageetha Prabhakaran about development activities in the province, the report said. (more...)

khrp 19> 2009

,g;NghJ ,e;j td;dp kf;fis epidf;Fk; NghJ me;jehs; Qhgfk; %r;ir Kl;Lfpd;wJ. njhz;il milf;fpwd;wJ> gplwp kaph; tpiwf;fpd;wJ

my;yh`; mf;gh;> m]j;Njh k`;> ]w;ftah`;> ]kN]hkh`; N[h]pw;fkah`;

-a`pah th]pj;

Gypfs;>Gypfs; vd nrhy;ypf;nfhs;gth;fs; Nfhrq;fis khw;wp>Ml;fis khw;wp>GjpanjhU Njhw;wj;Jld; ntspte;J >Kjypy; cq;fshy; gzak; itf;fg;gl;Ls;sjhfr; nrhy;yg;gLk; me;j kdpjg; Gdpjh;fis %r;R tpl itj;Jtpl;L @ gpd;dh; kw;wth;fSld; ifNfhh;j;J (nfhQ;Qk; f];lkhd tplak;jhd;.,g;NghJ vy;NyhUNk jz;ly;fhwh;fs;) Iah nry;tehafk; mth;fs; jdJ filrpf;fhyj;jpy; thapy; ckpo; ePh; topa>topa nrhy;yp top nkhope;J tpl;Lg; Nghd chpikapd; xU gq;if Kjypy; ngwghh;g;Nghk;. ,y;iy tP Mh; bgwd;l; Gwk; mjh; gPg;gps;vd;W top nkhoptPh;fshdhy; !? (NkYk;...)

khrp 18> 2009

Ky;iyj;jPtpw;F 40 nkw;wpf;njhd; czT nghUl;fs; fg;gy; %yk; mDg;gp itg;G

Gypfspd; gpbapy; rpf;fpAs;s Ky;iyj;jPT kf;fSf;Fj; Njitahd mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fs; fly; top %yk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;fika> Kjw;fl;lkhf 40 nkw;wpf; njhd; mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fs; New;W (,d;W) fg;gy; %yk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sjhf mdu;j;j epthuz Nritfs; kw;Wk; kPs; FbNaw;w mikr;ru; up\hj; gjpAjPd; njuptpj;jhu;. Ky;iyj;jPtpy; Gypfshy; epyf; fz;zpntbfs; Mq;fhq;Nf Gijf;fg;gl;bUg;gjhy; mq;F jiukhu;f;fkhf mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fs; mDg;gp itf;Fk; murpd; eltbf;iffSf;F fle;j XupU thuq;fshf jhkjk; Vw;gl;lJ. ghJfhg;ig fUj;jpw; nfhz;L jiutopahf mj;jpahtrpa nghUl;fs; clDf;Fld; mDg;gp itf;f Kbahky; NghdJ(NkYk;...)

khrp 18> 2009

jkpo; kf;fspd; ghJfhg;gpy; GypfSf;Fk; nghWg;G cz;L

jdpehl;Lg; Nghuhl;lj;Jf;fhd jahupg;Gf;Fk; fhy mtfhrk; ngWtjw;fhfNt mg; Ngr;R thu;j;ijia mtu;fs; gad;gLj;jpdhu;fs;. vg;gbahtJ Ie;J tUlq;fSf;Fg; Ngr;Rthu;j;ijia ,Oj;jbf;FkhW gpughfud; cj;jutpl;ljhff; fUzh mk;khd; mz;ikapy; $wpaij ,q;F epidT+l;lyhk;. jdpehl;ilj; jtpu Ntnwe;jj; jPu;itAk; Vw;Fk; epiyapy; Gypfs; ,Uf;ftpy;iy. murpay; jPu;Tf;Fr; rhjfkhf Vw;gl;l re;ju;g;gq;fisnay;yhk; jpl;lkpl;Lr; rPu;Fiyj;jhu;fs;.

Njhy;tpiar; rpy ehl;fs; gpd;NghLtjw;fhf kf;fisg; gyte;jkhfj; jLj;J itj;Jf; nfhz;L rz;ilapLtjd; %yk; Gypfs; kf;fisg; gyp nfhLg;gijj; jtpu NtW tpisTfis vjpu;ghu;f;f KbahJ. jkpo; kf;fSf;fhfg; NghuhLtjhff; $Wk; Gypfs; mk;kf;fspd; ghJfhg;gpy; jq;fSf;Fs;s nghWg;ig czu;e;J rupahd Kbit vLf;f Ntz;Lk;.(NkYk;...)

khrp 18> 2009

thOk; #oy; ftpij gilf;f J}z;Lk;. mf;ftpij kf;fisg;gw;wpf nfhz;lhy;?

tlk;.

- tk;rpfd; 

khtpyhw;iwg;g+l;b

fz;zPh; jpwe;J tpl;lth;fs;

ifapypUe;j jpwg;ghy;

Kd;whk; gpiwAilj;J

,uz;lhk; rpYitaiwe;J

xw;iwf;NfhGuj;jpy;

Xk; vd;wtiuj;jtpu

kw;nwy;yhk; kz;zpy; %b

tpfhiuf;Fk; ntbnawpe;J

,Wjpaha;

mopTf;Fs;

jq;fisg; g+l;bf;nfhz;ldh;.

(NkYk;...)

jg;gpNahLtjh? jw;nfhiy nra;tjh? jPu;khdpf;f Kbahj epiyapy; gpughfud;

- ghJfhg;G nrayu;

vq;fisg; nghWj;jtiu gpughfuNdh my;yJ mLj;j fl;l Gypj; jiytu;fNsh td;dpapy; nghJ kf;fisf; fhg;ghw;Wk; Nehf;fpy; G+efup tPo;e;j gpd;G jq;fpapUf;Fk; mstpw;F Kl;lhs;fs; my;y. jq;fspd; gyk; gytPdk; mtu;fSf;F ed;whfNt njupAk;. mjdhy; jg;gp XbNa ,Ug;ghu;fs;. rpyu; jg;gp Xl Kad;wNghJ jg;g Kbahky;  td;dpf;Fs; khl;Lg;gl;L ,Uf;fyhk;. ,J mNdfkhf #ir Mf ,Uf;Fk;.

kw;wgb GypfSf;Fk;> murhq;fj;jpw;Fk; gy Njitfs; cs;sd gpughfud; cs;spl;l jiytu;fs; ,d;Dk; td;dpapy; cs;shu;fs; vd;gij nrhy;tjw;F. mt;tsTjhd; Vkhw nghJ kf;fs; epiwaNt cs;sdu;. cz;ikfs; rpyfhyj;jpy; ntspf;Fk; mg;NghJk; rpy fhuzq;fs; ,tu;fSf;F fpilf;fhkyh NghFk; nghJ kf;fis Vkhw;w

- #j;jpuk;

(NkYk;...)

khrp 18> 2009

fpof;F khfhz kf;fSf;F ,e;jpah vg;NghJk;  jdJ cWjpahd Mjutpidj; njhptpf;Fk; - ,e;jpa cah;];j;jhdpfh; mNyhf; gpurhj;.

,e;jpa cau ];jhdpfu;; Fwpg;gpLifapy; fpof;F khfhz kf;fSf;Fk; fpof;F khfhz rigf;Fk; ,e;jpah vg;NghJNk jdJ Mjutpidj; njhptpf;Fk; vdf;Fwpg;gp;l;lhh;. NkYk; fpof;fpd; mgptpUj;jp njhlh;gpYk;  $ba mf;fiw nfhz;L nraw;gLtjhfTk; Vw;fdNt kpdp g];tz;bfis tpepNahfpj;jpUe;Njhk;. NkYk; tUfpd;w khjj;jpy; uapy; g]; Nritapid fpof;F khfhzj;jpw;F toq;f ,Uf;fpd;Nwhk;. ,J khj;jpuky;yhJ ghlrhiyfSf;fhd fzzp toq;ftJ njhlh;ghfTk;> NkYk; ghlrhiy kl;lq;fspy; q}yfq;fSf;Fj; Njitahd Gj;jfq;fisAk; toq;f ,Ug;gjhfTk; njhptpj;jhh;. mj;NjhL ,d;Dk; gy cjtpfis fpof;F khfhz kf;fs; rhh;gpy; fpof;F khfhz rig NfhhpAs;sjhfTk; mjidg; ghprPyiz nra;J tpiutpy; toq;f ,Ug;gjhfTk; Fwpg;gpl;lhh;.(NkYk;...)

khrp 18> 2009

LTTE ready for ceasefire, says pro-rebel Tamil party

Colombo (PTI): Rebel Tamil Tigers are ready for ceasefire if the Sri Lankan government is willing to halt its military offensive against them, a pro-LTTE political party said on Tuesday.

"We have been told by the LTTE that they are willing to accept a ceasefire if the government ends the offensive against them and will hold talks on the Tamil issue", a senior member of the pro-LTTE Tamil National Alliancev (TNA) Nallathamby Srikantha told reporters here.

"Our party appeals to both the LTTE and the government to hold negotiations and to agree for a ceasefire as this will ameliorate the lot of the Tamil Civilians in Wanni", he said.

Meanwhile, the Parliamentary leader of the 22 member TNA party, V Sambanthan said it was not true that the LTTE was stopping the Tamil civilians from leaving the rebel held areas in the Wanni. Sri Lankan parliament has 225 members directly elected by the people.

Sambanthan alleged the government was "determined" to continue the war on Tamil people in Wanni in the north. Claiming that around 50,000 Tamil Civilians have moved over to the government controlled areas in the northern Wanni, Sambanthan said he wondered how the government can levy this allegation as it would not be possible for people to leave those areas without the approval of the LTTE.

td;dpapy; Kd;G Nghy; $g;gpl;L ntUl;l Ms;fs; ,y;iy vd;w Jzptpy; mwpf;if tpLtJNghy; njupfpd;wJ. Gypfs; ,y;yhky; Nghdhy; kPz;Lk; kf;fsplk; Ngha; Miz ngw;W ghuhSkd;wk; Ngha; Rfq;fis mDgtpf;f ,d;NdhU $l;lzpf;F mbj;jsk; NghLtjw;fhd Kaw;rpfs; eilngWtJ Nghy; ,Uf;fpd;wJ> cq;fs; mz;ikf;fhy mwpf;iffs;. kPz;Lk; KUf;if kuj;jpy; VWk; Kaw;rpfs; ntw;wp ngWkh?

khrp 18> 2009

td;dptho; kf;fspd; capUf;F mr;RWj;jy;

(tP. Mde;jrq;fup(jiytu;> jtp$) mtruf;fbjk; xd;iw ,yq;if [dhjpgjpf;F vOjpAs;shu;)

mf;NlhgH 24k;  Njjpf;Fk; etk;gH 09k; Njjpf;Fk; ,ilg;gl;l ,Uthu Aj;jj;jpy; vl;L nghJ kf;fs; ,we;Jk; xd;gJ NgH fhag;gl;Lk; cs;sdH. Mdhy; fle;j thuj;jpy; kl;Lk; 288 NgH ,we;Jk; 766 NgH gLfhakile;Jk; cs;sdH. fle;j rdpf;fpoik 55 NgH ,we;Jk; 109 NgH fhag;gl;Lk; cs;sdH. ,J XH mjpHr;rp jUk; tplak; kl;Lky;y. jhf;fg;gl;ltHfisAk;> fhag;gl;ltHfisAk; tpLjiyg; Gypfspd; gpuNjrj;jpypUe;J jg;gpN;ahb tUgtHfisAk;  ed;whf guhkhpf;Fk; ,uhZtj;jpdUf;F mtg;ngaH Vw;gLj;JtJ ghuJ}ukhd tplakhFk;gy Mz;Lfshf gy;NtW Jd;gj;ij mDgtpj;J Fwpg;ghf fle;j rpy khjq;fshf nry; mbf;Fk;> gPuq;fp jhf;FjYf;Fk; gae;J thOk; kf;fspd; ek;gpf;ifia ngw ,j;jifa gLnfhiyfis epWj;j Ntz;Lk;. (NkYk;...)

khrp 18> 2009

 

Tiger leader still in Sri Lanka - Sri Lanka defence secretary

Analysts say Sri Lanka's military is close to dealing a death blow to the LTTE, having penned them into an area of 142 square km (55 sq miles) in the Indian Ocean island's northeast after a series of rapid victories. It was not clear where the LTTE's top ranks were planning to go, but Rajapaksa said he expects some to seek political asylum after escaping via established human smuggling networks. "They can go to Australia, for example. Who knows Soosai or Pottu Amman there? You just give any name and say the Sri Lankan government burned my house and all those things, and you are there -- you are in Australia," he said. Soosai is the head of the Sea Tigers naval wing, and Amman is the LTTE's intelligence head.(more...)
 

khrp 18> 2009

td;dpapypUe;J Nehahsh;fshf ,lk; ngaHe;J tUfpd;w kf;fs; kPjhd aho; kUj;Jth;fs;> mwpQh;fs;> nry;te;jh;fspd; mf;fiwapd;ik ftiyaspf;fpwJ fpof;F Kjy;th;.

Ky;iyj;jPT kf;fs; ,t;thwhd nrhy;yhj; Jauq;fspd; fpof;F ,yq;if kf;fs; jq;fshyhd midj;J tifapYk; Ngutyq;isr; re;jpj;J tUfpd;w jk; cwTfSf;F mDjhg fuk; ,Lfpd;w Neuj;jpy;> rpy aho;kf;fspd; nraw;ghLfs; kpFe;j Ntjid mspf;fpd;wJ. mjpfsthd kUj;Jth;fis nfhz;Ls;s aho; kf;fspypUe;J Ngh; mtyq;fis re;jpj;J tUfpd;w jk; cwTfSf;F kUj;Jt rpfpr;ir mspf;f XUth; $l Kd;tutpy;iy mJ kl;Lkpd;wp my;yy; gLfpd;w jk; cwTfSf;fhf nraw;ghl;L uPjpahd eilKiw rhhj;jpakhd ,t; cjtpfSf;F ahUk; Kd;tutpy;iy.(NkYk;...)


khrp 17> 2009

Nrhdpah Nfhgk;; tpiue;jhu; uhkjh]; nly;fp ,w;F

uhkjh]; vd;d nguprhf Ngrg;Nghfpd;whu; Nrhdpah fhe;jpAld;. jdJ kfd; md;Gkzpapd; mikr;ru; gjtpia jf;f itg;gjw;fhf vy;yh Kaw;rpfisAk; Nkw;nfhz;L tpl;L jpy;ypapy; ,Ue;J jpUk;Gthu;. jkpo; ehL tUtjw;F Kd;G jpy;ypapypUe;J ,yq;if jkpou; tplakhf Nrhdpahfhe;jp mspj;j thf;FWjpfs; jdf;F jpUj;jp mspg;gjhf mwpf;if tpLthu;. jkpo; ehL te;J ,wq;fpaJk; Kjypy; fUzhepjpia Fwpitj;J jhf;Fjy; ghzpapy; fUzhepjp jkpo; kf;fis Vkhw;wp tpl;lhjhf mwpf;if tpLthu;. ,jpy; kiwKfkhf fhq;fpuir jhf;Fthu;. jdJ kfd; md;Gkzpapd; mikr;ru; gjtpf;F gq;fk; tpisahkYk; GypfSlhd khjf;nfhLg;gdTf;F gq;fk; tpistpf;fhkYk; ele;J nfhs;thu;. ghtk; jkpo; ehl;L kf;fs;? (NkYk;..)

khrp 17> 2009

gpughfud;> mtuJ kfd; td;dpapy; cs;sdh;!

Qhdk;

gpughfuidg; gw;wpa rfytpguq;fSk; mwpe;j> jw;nfhiy Kaw;rpf;F mDg;gg;gl;l ,uz;L Gypfs;> rk;gtjpdj;jpw;F Kjy;ehs; kl;LNk gpughfuidr; re;jpj;J tpUe;Jz;lth;fs;> mjd;gpd; kdk;khwp ,uhZtj;jplk; ruzile;jth;fs;> xU gj;jpupiff;F ,yq;if murpd; rk;kjj;Jld; Ngl;b nfhLj;jpUf;fpd;whh;fs;. ek;gNtz;baJjhd;. ehq;fs; khq;fha; kilah;fshf ,Ue;jhy;;. jq;fspw;Ff; fl;lisapl;lth; gpughfudpd; kfd; vd;gij XusT Cfpj;J mwpe;jpUf;fyhk;;. Mth; mah;yhe;jpy; gbj;jhh; vd;gijAk; $l VjhtJ topfspy; mwpe;jpUf;fyhk;; vd;W itj;Jf;nfhz;lhYk; rhu;y];f;F ,g;NghJ taJ 25. 1983k; Mz;L gpwe;jth;. (NkYk;...)

khrp 17> 2009

,yq;if mfjpfs; kWtho;tpw;F &.5 Nfhb : jkpof gl;n[l;ilj; jhf;fy; nra;J epjpaikr;ru; mwptpg;G
 

jkpofj;jpy; gy;NtW Kfhk;fspy; ,Ue;JtUk; ,yq;if mfjpfs; kWtho;tpw;fhf 5 Nfhb &gha; epjp xJf;fPL nra;ag;gLtjhf jkpof epjpaikr;ru; md;gofd; mwptpj;Js;shu;. jkpof rl;lg;Nguitapd; gl;n[l; $l;lj;njhlu; ,d;W fhiy Jtq;fpaJ. mg;NghJ> mjpKf> kjpKf cs;spl;l fl;rpfs;> gy;NtW gpur;idfis Rl;bf;fhl;b> mitapy; ,Ue;J ntspelg;G nra;jd. ,jidaLj;J> 2009-2010 Mk; Mz;bw;fhd gl;n[l;il mikr;ru; jhf;fy; nra;jhu;. mg;NghJ> kUj;Jtf; fhg;gPL jpl;lk;> gapu;f; fld; cs;spl;l gy;NtW rYifj; jpl;lq;fis mtu; mwptpj;jhu;. ,yq;if mfjpfs; kWtho;tpw;fhf 5 Nfhb &gha; epjp xJf;fPL nra;ag;gLtjhfTk; md;gofd; njuptpj;jhu;. jw;NghJ gl;n[l; $l;lj; njhlu; eilngw;WtUfpwJ. Kjyikr;ru; fUzhepjp gq;Nfw;fhj Kjy; gl;n[l; $l;lj;njhlu; ,J vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
 

khrp 17> 2009

17 Mrdq;fisAk; N[tpgp khfhz rig Nju;jypy; gwpnfhLj;jJ

fle;j tl Nky;> kj;jpa kfhz rig Nju;jy;fspy; N[tpgp Rje;jpuf;fl;lrpAld; ,ize;J Nghl;bapl;J. ,jd; %yk; mJ 17 Mrdq;fis jdjhf;fpf; nfhz;lJ. ,jd; gpd;G mJ jdJ gpur;rhu nrayhsu; tpky; tPutd;r jyikapyhd xU gFjpapdiu cs; Kuz;ghL fhuzkhf fl;rpia tpl;L ntspNaw;wpaJ. ,jd; njhlu;r;rpahf tpky; tPutd;r jyikapy; Gjpa fl;rp xd;W cjakhdJ. ,f;fl;rp kfpe;jtpd; Rje;jpuf;fl;rpAld; Xu; Gupe;Jzu;T mbg;gilapy; nraw;gl;Lk; tUfpd;wJ. ,tw;wpd; njhlu;r;rpahf N[tpgp ,wFk; muRf;Fk; ,ilNaahd cwTfspy; NkYk; tpupry; Vw;gl;lJ. ,jdhy; mz;ikapy; eilngw;w 2 khfhz rigj; Nju;jy;fspYk; N[tpgp jdpj;Nj Nghl;bapl;lJ. ,jd; %yk; jk;kplk; ,Ue;j 17 Mrdq;fisAk; mJ ,oe;j epiyapy; Nju;jypy; Njhy;tpaPl;bAs;sJ.

khrp 17> 2009

Nehahspfs; 400 nrQ;rpYit rq;fk; fly; topNa jpUNfhzkiy nfhz;L tug;gl;ldu;

GJkj;jsd; Gfjpapy; ,Ue;J mLj;j njhFjp Nehahsu;fis nrQ;rpYit rq;fk; Ky;iyj;jPT fly; khu;f;fkhf jpUNfhzkiyf;F nfhz;L tug;gl;ldu;. ,tu;fs; midtUk; jpUkiy itj;jpa rhiyapy; rpfpr;irf;fhf mDkjpf;fg;gl;Ls;sdu;. rpfpr;irapd; gpd;G cwtpdu;fspd; ghJfhg;gpy; ,tu;fs; tpUk;gp ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; mtu;fs; mDkjpf;fg;gl;L tUfpd;wdu;. nrQ;rpYit rq;fj;jpd; ,t; kdpjhgpkhd nraw;ghl;L vy;NyhUk; kj;jpapYk; ey;y ghuhl;il ngw;W tUfpd;wJ.

,yq;if muR Ky;iyj;jPT flw;gFjpia KOikahf jdJ fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;L te;jjd; %yk; ,t; fly; topg;ghij jpwf;fg;gl;lJ ahtUk; mwpe;jNj

khrp 17> 2009

,d;lh; nghy; iyf;fhnly;Yf;F nfhf;fp NghLfpwjh ?                            m.tp[aFkhh;.

ekJ fpuhkq;fspy; jpUkz kw;Wk; G+g;Gdpj ePuhl;L epfo;r;rpapd; NghJ kpd;rhu trjp ,y;yhj tPl;Lf;fhwh;fs; jpUl;L kpd;rhuk; vLg;ghh;fs;.mjhtJ tPjpapy; cs;s kpd;rhuf; fk;gpfspy; ,uz;L taiu nfhOtp jpUl;Lj; jdkhf kpd;rhuj;ij jpUb jpUkz tpohit rpwg;ghf elhj;Jthh;fs.; ,e;j kpd;rhuf;fzf;F efurigiaNah> khefurigiaNah ghjpf;FNk jtpu ve;j xU jdpegiuAk; ghjpf;fhJ.tUl Kbtpy; ,yhg el;lf;fzf;F (tUkhdr; nryTf; fzf;F ) vOJk; fzf;fhsh;fs;jhd; %isia frf;fp top njhpahky; tpopgpJq;fp mwtplKbahf;fld; vd vOjptpl;L Ie;njhif(gyd;]; rPl;) jahhpj;J kpd;rhu rigf;F mDg;gp itg;gh;.,g;gb tUlh tUlk; tUk; fzf;Ffis kpd;rhu rigAk; kj;jpatq;fpapy; rkh;g;gpj;J gzk; ngw;Wf; nfhs;Sk;.(NkYk;...)

khrp 16> 2009

India not for LTTE dictatorship in Lanka's north:  P. Chidambaram

Chidambaram clearly hinted that post-war negotiations would involve not just the LTTE but leaders of the East and Central provinces as well. The 13 lakh plantation Tamils of Indian origin have their own leaders, the 13 lakh Tamils in the East did accept the LTTE's leadership once but, frustrated by the outfit's violent attitude, the Eastern province now had its own democratically elected chief minister. The LTTE as a movement existed only for the northern Tamils now.(more...)

khrp 16> 2009

tlf;fpy; Kd;ndLf;fg;gLk; kdpjhgpkhd eltbf;iffSf;F kf;fs; mq;fPfhuk;

tlgFjp kf;fs; ve;j ,dj;ijr; Nru;e;jtu;fshf ,Ue;jhYk; $l me;j kf;fis kPl;fTk; gaq;futhjj;ij xopf;fTk; kf;fs; G+uz xj;Jiog;ig toq;fpAs;sdu;. ,e;j Nju;jy; KbTfspD}lhf ru;tNjr r%fj;jpw;Fk; rpwe;j nra;jpnahd;iw kf;fs; toq;fpAs;sdu;. (NkYk;...)

khrp 16> 2009

Rehabilitation Road for Saving Sri Lanka's child soldiers

Aljazeera Tv: David Hawkins Reports from a Rehabilitation Centre in Ambepussa in Central Sri Lanka.( to watch video)

khrp 16> 2009

#g;gh;khDk; mk;Gypkhkh jkpoh;fSk;

-Qhdk;

fy;fpapy; gtoj;jPitAk;> mk;Gypkhkhtpy; fw;gidf;fijfisAk; gbj;J tsh;e;jth;fs; ehq;fs;. ,ilapy; fy;fz;Ltpy; te;j jkpo;thzdpd; Jg;gwpAk;fijfs; NtW. fy;fpapd; rptfhkpapd; rgjj;jpy; te;j rptfhkp fw;gidg;ghj;jpuk; vd;gij ed;whfj; njupe;Jk; rptfhkpf;fhf fz;zPh; tpl;lth;fs;.

,tw;iw vjw;fhff; $Wfpd;Nwd; vd;why; ekJ vjph;ghh;g;Gld; cs;s ve;j nra;jpiaAk; fz;iz %bf;nfhz;L ek;gptpLfpd;Nwhk;.

gpughfud; Fwpghh;j;Jr; RLtjpy; ty;yth;

gpughfud; vjw;Fk; Jzpe;jth;

,e;jpa ,uhZtj;ijNa tpul;babj;jth;

mtUf;F vy;yhNk njupAk;

(NkYk;....)

MAjk; Ve;jpa NghuhspfSld; ve;j ehl;L muRk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jhJ. g. rpjk;guk;

,e;jpag; gpujku; uh[Pt;fhe;jp ,yq;if nrd;W me;ehl;L mjpgu; n[atu;j;jNdAld; Me;j Xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;lhu;. me;j Xg;ge;jk; kl;Lk; mkyhfpapUe;jhy;> ,e;Neuk; ,yq;ifj; jkpou;fSf;F mikjpahd tho;Tk;> [dehaf muRk; fpilj;jpUf;Fk;. mq;Nf XU jkpo; khepyKk;> jkpou; XUtu; Kjy;tuhf MSk; tha;g;Gk; mike;jpUf;Fk;. Mdhy; ,e;jpa ,yq;if Xg;ge;jj;ij kjpf;fhky;> mij tpLjiyg; Gypfs; fhypy; Nghl;L kpjpj;jNj> ,d;iwag; gpur;idfSf;nfy;yhk; fhuzk;. mkpu;jypq;fk; cs;spl;l Vuhskhd ,yq;ifj; jkpopdj; jiytu;fisAk;> ,e;jpag; gpujku; uh[Pt; fhe;jpiaAk; tpLjiyg; Gypfs; gLnfhiy nra;jJ khngUk; jtW.(NkYk;...)

khrp 16> 2009

OVER FIVE THOUSAND DEMONSTRATE IN FRONT OF NO 10 DOWNING STREET AND MOST OF THEM SAY A CEASEFIRE ONLY HELPS TERRORISM

terrorists who are the inventors of the suicide bombing. We want to tell the world that Britain should not maintain double standards regarding terrorism just because the Labour Party is greedy of terrorists’ blood money and votes here in London.” Seneviratne was referring to about nearly 100,000 of Tamil votes registered in London, and it is believed the LTTE could sway many of them. The Sri Lankans alleged that some Labour Party politicians who are influencing over parliamentarians are not very straight .(more...)

khrp 15> 2009

,yq;ifapd; tlNky;> kj;jpa khfhz rigfs; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp ntw;wpaPl;bAs;sJ

kj;jpa khfhz rig fSf;F 106 cWg;gpdu;fis njupT nra; tjw;fhd Nju;jy; ,d;W eilngWfpwJ. mt; ,uz;L khfhz rigfisAk; kfpe;j jyikapyhd IkRK Ml;rpia ifg;gw;wpAs;sJ. ,U khfhzj;jpYk; thf;fspfg;gl;l thf;Ffspy; MSk; IkRK fpl;lj;jl;l 60 tPjkhd thf;FfisAk; vjpu;fl;rp $l;lzp INjf kpFjp 40 tPjkhd thf;FfisAk; ifg;gw;wpAs;sd.

khrp 15> 2009

ngha;g; gpurhuKk; NjrtpNuhjf; Fw;wNk

cz;ikf;Fg; Gwk;ghd gpurhuj;ij vtUk; nghOJNghf;Ff;Fr; nra;tjpy;iy. ,jpy; cs;Nehf;fk; ,y; yhkypUf;f KbahJ. td;dpapypUe;J ntspNaWk; kf;fs; f\;lq;fSf;F cs; shfpd;whu;fs; vd;W gpurhuk; nra;tJ mq;fpUe;J NkYk; kf;fs; ntspNaWt ijj; jLf;Fk; Nehf;fj;ijf; nfhz;ljh Fk;. ,J GypfSf;Fr; rhjfkhd R+o; epiyiaj; Njhw;Wtpf;Fk; nray;. Gypfs; td;dpapy; njhlu;e;Jk; kf;fis kdpjf; Nflaq;fshf itj;jpUg;gjw;Fj; Jiz NghFk; nraNy ,g;gpurhuk; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. Mdhy; ,tu;fspd; Nehf; fk; epiwNtwtpy;iy. (NkYk;...)

khrp 15> 2009 

td;dpapy; kuzpf;Fk; vq;fs; cwTfSf;F fz;zPH mQ;ryp

nghJkf;fs; kPjhd rfy jug;Gj; jhf;Fjy;fSk; fz;bf;fg;gl Ntz;Lk;. nghJkf;fs; kj;jpapy; ,Ue;J gaq;futhjpfs; jhf;Fjy; elj;JfpwhHfs;. ,jdhy; jhd; jpUg;gpj; jhf;f Ntz;b Vw;gLfpwJ vd;Dk; mur jug;G thjj;ij kPz;Lk; kPz;Lk; Vw;wf;nfhs;s KbahJ. gaq;futhjpfsplkpUe;J NtW vijj;jhd; muR vjpHghHf;fpwJ. jdJ ehl;L kf;fisg; ghJfhg;gjw;fhd jdJ jiyahd flikapy; ,Ue;J muR jg;gpj;Jf; nfhs;s rhl;Lg;Nghf;Fj; Njl Kw;glf; $lhJ.  kf;fs; ntspNaWtjw;F Nghjpa msT mtfhrk; murpdhy; toq;fg;gl Ntz;Lk;. mur gilfs;> Gypfis Kw;Wiff;Fs; itj;jpUg;gJ cz;ikahdhy;> kf;fs; Aj;jg; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J ntspNaWtjw;F xU thuk; vd;d> xU khjfhy mtfhrk; $lf; nfhLf;fyhk;.(NkYk;...)

khrp 15> 2009

Ky;iyj;jPtpypUe;J jpUkiy M];gj;jpupapy; tpahof;fpoik(khrp 13> 2009) mDkjpf;fg;gl;l 518 Ngu;fspd; tpguk;.

jpUkiyapy; nrQ;rpYitrq;fk; ntspapl;Ls;s mwpf;ifapd;gb> Ky;iyj;jPtpypUe;J ru;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fj;jpdhy; fg;gy; %yk; 12.02.2009 md;W jpUNfhzkiyf;Ff; $l;b tug;gl;L jpUNfhzkiy nghJ M];gj;jpupapy; mDkjpf;fg;gl;l fhakile;jtu;fspd; ngau;> tpguq;fs; tUkhW> ,jpy; cq;fs; cwtpdu;fspd; ngaUk; ,Uf;fyhk;(ngau; tpguk;..)

khrp 15> 2009 

Mass protest against LTTE's acts of Human Rights violations - Britain

 

A mass demonstration organised by the Sri Lankans Against Terrorism (SLAT) in UK was held on the 14 of February 2009 opposite the British Prime Minister's residence No.10 Downing Street, London.

The protest was mainly focused on exposing the LTTE's acts of human rights violations and the cowardly use of the human shield to the British forums. The gathering was attended by over 4000 peace lovers, according to metropolitan police sources and was quite energetic with Anti-LTTE slogans being shouted by the patriotic Sri Lankans.

A petition which had several thousands of signatures was handed over to Prime Minister Gordon Brown's office by representatives of SLAT. Furthermore, two incidents took place, where LTTE supporters tried to disrupt the programme when one tried to set him self on fire. Quick actions by the Metropolitan Police resulted in the arrests of the culprits.

This event was organised on very short notice and participation was from all walks of Sri Lankan diaspora in the UK was commendable, resulting in a huge success of the protest.

khrp 15> 2009 

NkYk; nghJ kf;fs; mur fl;Lg;ghl;lL gFjpfSf;F tUif.

548 nghJ kf;fs; aho; kw;Wk; Ky;iyj;jPT gFjpfspy; murfl;Lg;ghl;L gFjpfSf;F tUif je;js;sdu;. ,jpy; Kjpatu;fSk;> Foe;ijfSk;> ngz;fSk; mjpfk; mlq;Ftu;. Foe;ij xUj;jp jhd; md;Gld; tsu;j;j fpspiaAk; jd;Dld; ghJfhg;ghf nfhz;L tUtij glj;jpy; fhzf;$bajhf cs;sJ. nry;yg;gpuhzpapd; ghJfhg;ig jd;Dld; f\;lq;fspd; kj;jpapYk; vLj;J te;j Foe;ijapd; md;G cs;sk; vy;NyhUf;Fk; tuNtz;Lk;.

 

khrp 15> 2009

Gypfspd; jw;nfhiy glFfs; kPJ tpkhdj; jhf;Fjy;.

Ky;iyj;jPT fiuNahug; gFjpapy; Gypfspd; %d;W jw;nfhiyg; glFfs; kPJ ,d;W (14.02.2009) fhiy tpkhdj; jhf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gjhf tpkhdg;gilg; Ngr;rhsu; tpq; fkhz;lu; [dfehzaf;fhu njuptpj;Js;shu;. Kw;gfy; 10.40 kzpastpy; n[l; tpkhdq;fisg; gad;gLj;jp ,e;jj; jhf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gl;ljhfTk; mJ ntw;wpaopj;Js;sjid tpkhdpfs; cWjp nra;jpUg;gjhfTk; mtu; njuptpj;Js;shu;.
 

khrp 15> 2009 

(India)Centre urged to move United Nations on Sri Lanka issue

Committee members  said India could also appeal for deploying International Peace Keeping Forces under article 24 (1) to maintain peace and security in Sri Lanka and secure civil and political rights for the Tamils under article 41 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Besides, the Central government should appeal to the SAARC nations to call upon the Sri Lankan government to give equal rights to the Tamils. (more...)

khrp 15> 2009

,yq;if gpur;rid njhlu;ghf td;Kiwapy; <LgLk; Mu;g;ghl;lf;fhuu;f;F vr;rupf;if

,yq;if gpur;rid njhlu;ghf murpay; fl;rp nfhbfis vupj;jy;> jiytu;fspd; cUt nghk;ikfis nfhSj;Jjy; Nghd;w Nghuhl;lq;fspy; <LgLgtu;fs; kPJ Fz;lu; rl;lk; ghAk; vd;W NghyP]; vr;rupj;Js;sJ. ,yq;if gpur;rid njhlu;ghf Mu;g;ghl;lk; elj;jp tUk; rpyu;> fhq;fpu]; fl;rp nfhbfis vupj;Jk;> mjd; jiytu; Nrhdpah cUtg;glq;fis  vupj;Jk; Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;L te;jdu;.  ,jw;F  fhq;fpu];  fLk; vjpu;g;G njuptpj;jJ.(NkYk;...)

khrp 15> 2009

td;dpapy; gilapduhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; GypfSf;F vjpuhd filrpfl;l Nghiu epWj;Jtjw;fhf Gyp ,af;fj;jhy; jpl;lkpl;L nra;ag;gl;lJ jhd; ,e;j jPf;Fspg;G Nghuhl;lkhFk;.

fp. gh];fud;-Rtp];

Kj;Jf;Fkhupd; jPf;Fspg;G rk;gtkhdJ cyfj;jpd; ftdj;ij <u;j;Jf; nfhz;ljhy; Gyp ,af;f jyikahdJ ,ijNghd;w rk;gtq;fis gy;NtW ehLfspYk; njhlu;tjw;F KbntLj;J tpl;lJ. Gypfis nghWj;jtiu vg;gbahtJ Nghiu epWj;jp jq;fspd; ,Ug;ig td;dpapy; jf;f itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj ,d;iwa Kf;fpa NjitahFk; mjw;fhf vt;tsT gzj;ijAk;> vt;tsT capu;fisAk; ,og;gjw;F jahuhd epiyapy; jhd; mtu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;.(NkYk;...)

khrp 15> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id jkpofj;jpy; ehSf;F ehs; G+jhfhukhfp tUk; epiyapy;> ,e;j tptfhuj;jpy; jp.K.f. murpd; mZFKiw vg;gbapUf;fpwJ vd;gJ Fwpj;J> ntt;NtW fl;rpfisr; Nru;e;j jiytu;fspd; mgpg;gpuhak;

gpg;utup 4Mk; Njjpf;Fs; vy;yhk; gpbgl;L tpLk;. gpughfud; gpbgl;LtpLthu; vd;W uh[gf;N\ mwptpj;jhu;. mij ek;gp fhj;jpUe;jtu; fiyQu; vd;gNj cz;ik. - ehQ;rpy; rk;ge;(kjpKf)

,d;Dk; ,uz;L Mz;LfSf;F Nkyhf jq;fs; Ml;rp njhluNtz;Lnkd;gjhy; jp.K.f.tpdu; fhq;fpui] gifj;Jf;nfhs;s tpUk;gtpy;iy. - ,y fNzrd;(ghujpa [djh)

kj;jpapy; jq;fsJ mikr;ru; gjtpia ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;Fk;> khepyj;jpy; jq;fs; Ml;rpia jf;fitj;Jf; nfhs;tjw;Fk; ,e;j ,yq;ifg; gpur;idia gad;gLj;Jfpwhu;fs; - kNfe;jpud;(rpgpI)

,yq;ifapy; tho;fpd;w jkpou;fSila 52 Mz;Lfhy gpur;idiaj; jPu;f;fNtz;Lk; vd;W epidg;gijtpl> kj;jpapYs;s fhq;fpui]Ak;> khepyj;jpYs;s jp.K.f.itAk; jdpikg;gLj;jp> gytPdg;gLj;j Ntz;Lnkd epif;fpd;wdu; - gPl;lu; my;Nghd;];(fhq;fpu];) (NkYk;...) 

khrp 15> 2009

Prabhakaran is a psychopath  - G. PARTHASARATHY

Prabhakaran is a psychopath. He started his career with a bloodbath against not only Sinhala officials and civilians, but also fellow Tamil militants and political leaders. He eliminated his principal rival Sabarathinam, leader of the rival Tamil Eelam Liberation Organisation in the 1970s. He has, thereafter, brutally killed scores of moderate Tamil leaders. After assuring Rajiv Gandhi that he would abide by the terms of the 1987 Indo-Sri Lankan accord, he embarked on a killing spree in eastern Sri Lanka, compelling New Delhi to order a crackdown by the Indian Peace Keeping Force (IPKF). (more...)

khrp 14> 2009

Gspak;Fsj;jpy; nghJ kf;fs; gazpj;j g];kPJ Gypfs; iff;Fz;L tPrpj;jhf;Fjy;.

Gspak;Fsk; re;jpf;F tlf;Nf 3 fpkP J}uj;jpy; cs;s fhl;Lg;gJjpapy;> tTdpahtpw;F eyd;Gup epyaq;fSf;F nfhz;L nghJ kf;fis nfhz;L nrd;w g];kPJ(g]; ,yf;fk; 63-1028) ,j;jhf;Fjy; eilngw;Ws;sJ. ,jpy; 1 ngz; nfhy;yg;gl;lhu; NkYk; 13 nghJ kf;fs; fhag;gl;ldu;. fhag;gl;ltu;fs; tTdpah itj;jprhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;fs;.  ,t; g]; ,w;F ghJfhg;gpw;nfd xU MAjg;gil tPuu; kl;Lk; <LgLj;jg;gl;L ,Ue;jhu;;

khrp 14> 2009

jw;nfhiyg; ghij Ntz;lhk;! fsr;rhT vd;gJ NtW. jw;nfhiy vd;gJ NtW!

,yq;ifj; jkpou; gLk; ,d;dy; fz;L fz;zPu; rpe;jhjtu; ahUkpy;iy. fz;zPiuj; Jilf;f ePshj iffSk; ,y;iy. mNj rkak; ,yq;ifj; jkpou; gpur;ridf;F vJ jPu;T vd;gjpy; xt;nthU fl;rpf;Fk; khWgl;l mZFKiw cs;sJ. ,J jtpu;f;f KbahjJ. tuyhw;wpd; tpisT ,J. MapDk; ,yq;ifj; jkpou; ,d;dy; nghWf;fhJ jPf;Fspf;Fk; nray; kpFe;j Ntjid mspf;fpwJ. Nghuhl;l tbtkhff; $l ,e;j jPa tbtj;ij Mjupf;ff; $lhJ. midj;J jug;ghUk; ,jid jtwhdJ vd fz;bf;f jaq;ff; $lhJ (NkYk;...)

khrp 14> 2009

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;jNghJ ifJnra;ag;gl;l 33 Ngu; Gdu;tho;T Kfhk;fspy;: Gdu;tho;T Kfhk;fSf;F mDg;gg;gl;ltu;fspd; ngau; tpguq;fs;

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;F te;jNghJ re;Njfj;jpd; Ngupy; ,uhZtj;jpduhy; ifJnra;ag;gl;l 35Ngupy; 33Ngu; ePjpkd;wj;jpy; epWj;jg;gl;L Gdu;tho;T Kfhk;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sdu;.(ngau; tpguk;..) 

khrp 14> 2009

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; ,lk;ngau;e;jtu;fs; jq;f trjpfSld; $ba 10>000 tPLfs;


Ky;iyj;jPT> fpspneh r;rp gFjpfspypUe;J mur fl;Lg;ghl;Lg; gFjpfS f;Fs; tUk; kf;fSf;F tTdpah epthuzf; fpuhk q;fspy; rfy trjpfis Ak; nfhz;l Rkhu; 10>000 epue;ju tPLfis mikf;f murhq;fk; KbT nra;J s;sJ. tTdpahtpYs;s fjpu;fhku;> ,uhkehjd;> Mde;j FkhuRthkp> mUzhryk; Nghd;w epthuzf; fpuhkq;fspy; muRld;> $l;bizf;fg;gl;l epWt dq;fspd; cjtpAld; tPLfs; fl;lg;glTs;sd. td;dpapypUe;J ,lk; ngau;e;Js;s kf;fs; kPz; Lk; jkJ nrhe;j ,lq; fspy; tpiutpy; Fbaku;j; jg;gLtjw;F Kd;djhf Nghjpa trjpfSld; ,U f;ff;$ba tpjj;jpNyNa ,t; tPLfs; fl;lg;glTs;sd.

khrp 14> 2009

V 9 tPjp nghJkf;fspd; ghtidf;fhf jpwf;f ghJfhg;G jugpyhd Maj;jq;fs; nra;ag;gLfpd;wd

rpNu\;l gpujp nghyp]; kh mjpgu; xUtu; jiy ikapyhd nghyp]; cau; mjpfhupfs; FO New;W Kd;jpdk; fpspnehr;rpf;F tp[ak; nra;jJ. V-9 tPjp topahf ga zk; Nkw;nfhz;l ,e;j FOtpdu; ghJfhg;G gil apduhy; tpLtpf;fg;gl;l khq;Fsk; fpspnehr;rp gpuNjrq;fspy; nghyp]; epiyaq;fis mikg;gJ njhlu;ghfNt ,e;jf; FO Muha;e;Js;sjhfj; njupatUfpwJ. ,lk;ngau;e;j kf;fs; kPs;FbNaw;wg;gLtjw;F Kd;du; mtu;fSila ghJfhg;gpw;F nghyp]; epiyaq;fs; mtrpankd typAWj;jg;gl;Ls;sJ. td;dpg; gpuNjrj;jpy; fz;zpntbfs; mfw;wg; gl;l gpd;du; kPs;FbNa w;wk; Jupjkhf eilngW nkd kPs;FbNaw;w mik r;R njuptpf;fpd;wJ.
,NjNtis> tTdpah tpypUe;J khq;Fsj;jpw;fhd kpd;rhu tp];jupg;G Ntiyj;jpl;lij Muk;gpf;FkhW mikr;rpypUe;J mDkjp fpilj;Js;snjd tTdpah kpd;rhu rig mjpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. jw;NghJ Gspaq;Fsk; tiuapyhd kpd; ,izg;Gfs; cs;sJ. Nrjkile;j kpd;khw;wpfs; jpUj;jg;gl;L V-9 tPjpapy; Gspaq;Fsj;jpy; cs;s nghyp]hUf;F kpd;rhuj;ij toq;f midj;J eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sJ.
 

khrp 14> 2009

Gypfspd; jhf;Fjy;! fj;Njhypf;f Mau;fs; fz;ldk;!

rptpypad;fis ,y f;F itj;J Gypfs; elj; jpa jhf;Fjy;fis fj;Njh ypf;f Mau;fs; khehL fz;bj;Js;sJ. ,J njhlu;ghf ntsp aplg;gl;l mwpf;ifapy; $wg;gl;Ls;sjhtJ> td;Kiwfshy; rptpypad;fs; nfhy;y g;gLtij mwpe;J ehk;
kpfTk; ftiyailfpNwhk;. Gypfs; rptpypad;fis ,yf;F itj;J elj;jpa jhf;Fjiy mwpe;J fLk; mjpu;r;rpaile;Js;Nshk;. ,j;jifa nfh^ukhd nray;fis ehk; kpfTk; td;ikahff; fz;bf;fpNwhk;. rptpypad;fspd; capu;fisf; fhg;gjpy; ru;tNjr rl;lq;fis kjpj;J elf;f Ntz;Lk;. vJntd;whYk; rptpypad;fs; ghjpf;fg;glf; $lhJ. mNj Neuk; mtu;fSf;F cjtpfs; Gupa Ntz;Lk;. Gypfspd; jhf;Fjypy; nfhy;yg;gl;ltu;fspdJk;> ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; FLk;gq;fSf;Fk; fj;Njhypf;f Mau;fs; khehL Mo;e;j mDjhgq;fisj; njuptpj;Jf; nfhs;fpwJ. Gypfs; ,f;fz;ldq;fis fUj;jpy; nfhs;thu;fsh?
 

khrp 14> 2009

Gypfs; gpbapypUe;J 1850 Ngu; kPl;G

Vuhskhd jkpou;fis tpLjiyg;Gypfs; kdpjf; Nflaq;fshf gpbj;J itj;jpUg; gjhf ,yq;if uhZtk; Fw;wk; rhl;LfpwJ. vdNt mtu;fis kPl;gjw;fhd eltbf;iffspy; <Lgl;L tUtjhfTk;> ,jd; fhuzkhf ,Jtiu Rkhu; 35 Mapuk; Ngu; Gypfsplk; ,Ue;J kPl;fg;gl;L ,Ug;gjhfTk; uhZtk; Vw;fdNt njuptpj;Js;sJ. mjd; njhlu;r;rpahf Ky;iyj;jPtpd; GJf;FbapUg;G gFjpapy; Gypfspd; gpbapy; ,Ue;j NkYk; Rkhu; 800 jkpou;fs; uhZtj;jpduplk; milf;fyk; GFe;jjhf ,yq;if ghJfhg;G mikr;rfk; $wpAs;sJ. (NkYk;..)

khrp 14> 2009

Sri Lanka war situation from Vavunuya

Washington Post Foreign Service
Friday, February 13, 2009; Vavuniya

"We lost our father. We lost everything," said Rasendran Nitha, 17, who huddled with her brother, Rasendran Radanraj, 20. "We don't know what to do. We desperately need peace in Sri Lanka."

Several diplomatic sources in Colombo said the Tamil Tigers have prevented civilians from leaving for three reasons. First, the civilians act as a human shield for the rebels. Also, they are a potential pool of conscripts and the rebel group's only real hope of survival now that large numbers of their own people have been killed. Finally, the civilian suffering could embolden the Tamil diaspora and others to force a cease-fire on the government.(more...)

khrp 14> 2009

,yq;ifapd; tlNky;> kj;jpa khfhz rigfSf;F ,d;W(khrp 14) Nju;jy;

tlNky; kw;Wk; kj;jpa khfhz rig fSf;F 106 cWg;gpdu;fis njupT nra; tjw;fhd Nju;jy; ,d;W eilngWfpwJ.

,d;W fhiy 7.00 kzpf;F Muk;g khFk; ,U khfhz rigfSf;Fkhd Nju;jypd; Ie;J khtl;lq;fspYs;s 40 njhFjpfspy; 2579 thf;Fr; rhtbfspy; eilngWfpwJ vd Nju;jy; Mizahsu; jahde;j jp]hehaf;f njuptpj;jhu;. KjyhtJ Nju;jy; KbT es;spuT toq;f KbAk; vd Nju;jy; Mizahsu; njuptpj;jhu;. ,uz;L khfhzq;fspYk; tpUg;G thf;Ffs; jtpu;e;j Vida Nju;jy; KbTfs; ahTk; mjpfhiy toq;f KbAk; vdTk; Nju;jy; Mizahsu; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 13> 2009

,yq;if muRk; tpLjiyg; GypfSk; Nghiu clNd epWj;j Ntz;Lk;> Ngr;Rthu;j;ijfis clNd njhlq;f Ntz;Lk; Vd;W FbauRj; jiytu; gpujpgh ghl;By; ehlhSkd;w $l;Lf;$l;lj;jpy; epfo;j;jpa ciuapy; Ntz;LNfhs; tpLj;jpUf;fpwhu;.

'uhZtuPjpahd rz;ilfshy; ,yq;ifapy; ,lk; ngau;e;Js;s kf;fspd; Ntjidfs; vq;fSf;F kpFe;j kdf;ftiyia mspj;JtUfpd;wd; ,yq;if uhZtKk; tpLjiyg; Gypfs; ,af;fKk; cldbahfg; Ngr;Rthu;j;ijiaj; njhlq;f Ntz;Lk;. uhZtk; jdJ jhf;Fjy;fis epWj;j Ntz;Lk;> tpLjiyg; Gypfs; jq;fSila MAjq;fis xg;gilg;gjw;F rk;kjk; njuptpf;f Ntz;Lk;. xd;Wgl;l ,yq;if Vd;w fl;likg;Gf;Fs;gl;l> murpay; uPjpahd Ngr;Rfs; %yNk ,dg; gpur;idf;Fj; jPu;T fhz KbAk; vd;gJjhd; ,e;jpa murpd; epiy'' Vd;W gpujpgh ghl;By; jdJ ciuapy; njspTglf; $wpapUf;fpwhu;. (NkYk;..)

khrp 13> 2009

,yq;if gpur;ridia ifahs gpupj;jhdpah tpNrl gpujpepjp xUtiu epak;pf;f tpUg;gk;

,yq;ifapy; Vw;gl;bUf;Fk; ,dg;gpur;ridia jPu;f;f gpupj;jhdpa muR xU tpNrl gpujpepjpia epakpf;fjahuhf cs;sjhf mwptpj;Js;sJ. ,t; Nahridia ,yq;if muR epuhfupj;Js;sJ. gpupj;jdpahthy; Vw;gLj;jp itf;fg;gl;l ,yq;if Kuz;ghl;il gpupj;jhdpah cs Rj;jpAld; jPu;f;f Kd;Tukhapd; ehk; mjid Mjupf;f Ntz;Lk;. ru;t Njrq;fspd; MjuT ,d;wp ,yq;itapy; GiuNahb ,Uf;Fk; ,dg;gpur;ridf;F jPu;T fhz;gJ fbdk;. ,yq;if murhq;fk; jw;NghJ toikNghy; ,yq;if jkpo; kf;fspd; gpur;idia jPu;fhky; fhyj;ij ,Oj;jbf;f KbahJ vd;gNj jw;Nghija ajhu;j;j epiyAk; NjitAk; $l.

khrp 13> 2009

fdlhtpy; nrQ;rpYit rq;fk; Kd;ghf Gypg;gpdhkpfs; ftd<u;g;G Nghuhl;lk;.

fdlhtpy; nrQ;rpYit rq;fk; Kd;ghf Gypg;gpdhkpfs; ftd<u;g;G Nghuhl;lk;. td;dpapy; ,Ue;J nrQ;rpYit rq;fj;ij ,yq;if murhq;fk; ntspNaw;wpaijf; fz;bj;J vd nghJ kf;fis mioj;J ,Ue;jdu;. <dhy; Ky;iyj;jPtpy; nrQ;rpYit rq;fk; Nehahspfis fly; khu;f;fkhf jpUNfhzkiyapw;F nfhz;L te;J Nru;j;jdu;. NkYk; Gjpjhf mikf;fg;gl;Ls;s ghJfhg;G gpuNjrj;jpw;F tUk; ngUk; njhifahd nghJ kf;fis guhkupg;gjpy; mjpf Ntiyg;gStpy; ,Ug;gjhf mwpaKbfpd;wJ. vj;jid fhyk;jhd; Vkhw;Wthu; ,e;j ntspehl;bNy! jpdk; %d;W Ntis rhg;ghL> kUe;J Nghiy Mfptpl;lJ Gypg;gpdhkpfspd; ftd<u;g;G. vd;d nra;jhYk; jk;gp ,dp mk;Ngy;jhd;. mJTk; jpdk; jpdk; Gypfspd; gpbapy; ,Ue;J ntspNaWk; nghJ kf;fspd; vz.zpf;if ghu;j;jhy; GJtUlk; jk;gpf;F 'fsp'jhd; vd;d ,yq;ifapyh my;yJ ,e;jpahtpyh vd;gJjhd; njupatpy;iy?

khrp 13> 2009

nfhd;Wtplyhk;> xU gpur;idAk; ,y;iy. Mdhy; nghd;dhiyapy; Ntz;lhNk vd;whu; fhz;Bgd;(mkpu;jypq;fj;jpd; kfd;)

- ,uh[;Fkhu;(fdlh)

,f;nfhiy gpughfud; Muk;gpj;J  itj;j Kjy; murpay; gLnfhiy. gpughtpdhy; Muk;gpf;fg;gl;l murpay; gLnfhiy ,f;fl;Liuapy; tUk; ,d;gj;ijAk; fhT nfhz;lJ> fhz;Bgdpd; mg;gh mkpu;jypq;fj;ijAk; tpl;Litf;ftpy;iy> njhlu;e;jJ Re;juk;> Fl;bkzp> jq;fj;Jiu> (fhl;bf; nfhLj;J> khl;b itj;J> rpiwf; fytuj;ij Vw;gLj;jp> jg;gptUk; tha;gpw;F Mg;G itj;J> rpiwf;Fs; rkhjp fl;bdhd; gpughfud;) rpwPrghuj;jpdk;> gj;jkehgh> NahNf];tud;> ePyd; jpUr;nry;tk;> NfjP];tud;> Rgj;jpud; vd ePz;lJ. vd;d cs;ehl;L jiytu;fs; vk;khj;jpuk; ntspehl;L jiytu;fisAk; tpl;L itf;f khl;Nld; vd;W uh[Pt; fhe;jpia #urk;rhuk;? gz;ztpy;iyah? eP> ,f;nfhiyia Jd;gpay; thf;F %yk; nfhLj;J md;ud; ghyrpq;fk; ru;tNjrj;jplk; cd;id fhl;b nfhLj;jhNu? (NkYk;....)

khrp 13> 2009

Once the war is over, President Mahinda Rajakapsa must evolve a political solution acceptable to all parties to the conflict.

N.RAM

In the long run, Rajapaksa must work on a political solution that is acceptable to all parties. Given the politics of opportunism and blind opposition practised for decades by various parties representing the majority community, it is not an easy task. The vacuum created in the north with the imminent decline of the LTTE will probably be filled by a number of Tamil militant–turned-political outfits that were hounded by the Tigers after the latter took control of the north in 1990. As Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi observed at his party’s Executive Committee in Chennai on February 3, disunity and fratricidal politics have been the hallmark of Tamil militant groups and parties.(more..)

khrp 13> 2009

tpLjiyg;GypfSf;F xgkh nfhLj;j Kjy; gupR

,uh[;Fkhu;

xgkh te;J jq;fisf; fhg;ghw;Wthu;. fpyhup fpspq;ud; vg;NghJk; vq;fs; gf;fk;jhd;. vd kdg;ghy; Fbj;j GypfSf;F ,J ey;y rk;kl;b mbjhd;. Gypfs; vd;dNkh jhq;fs; vy;NyhiuAk; Rj;Jk; ty;yik gpbj;j mjp Nkjhtpfs; vd;W vz;Zfpd;wdu;. Gjpa jilia gw;wp mjd; nghWg;ghsu; ,J nghJ kf;fSf;fhd mikg;G ,jw;Fk; GypfSf;Fk; rk;ke;jk; ,y;iy vd;W fapW jpupf;fpd;whu;. ,tu; ,Nj NghyNt upMu;X(TRO) it jil nra;j NghJk; $wpatu;. ntFtpiutpy; fdlhtpYk; vjpu;ghUq;fs; NkYk; rpy jilfis. ftdk; Cu;r; rq;fq;fNs ePq;fSk; Fwpitf;fg;glyhk;.(NkYk;...)

khrp 13> 2009

RPT-Wounded Sri Lankans flee harrowing days in war zone

TRINCOMALEE, Sri Lanka, Feb 12 (Reuters) - Tamil Tigers rebels shot at civilians trying to flee fighting in Sri Lanka's northern war zone, wounded witnesses said on Thursday after escaping with the help of the Red Cross.

"When we tried to leave, the LTTE didn't allow civilians to leave and said only we can leave," she told Reuters from a hospital in Trincomalee, the eastern port where she and the others were taken by the Red Cross.

"So we stayed back with the civilians," she said. They stayed around a makeshift field hospital that had to be moved away from the rapidly advancing fighting, until they hit the shores of the Indian Ocean at Puttumatalan.(more...)

khrp 12> 2009

gjhifia khw;Wq;fs;! cq;fis tuyhW jd;Dld; gjpT nra;J nfhs;Sk;!!

- rhfud;

jkpo; kf;fshfpa ePq;fs; cq;fs; cwTfs;(,uj;j cwT> jkpo; kf;fs; vd;w cwT) mq;F td;dpapy; rhfpd;wdu;> fhag;gLfpd;wdu;> ,lk; ngau;e;J f\;lg;gLfpd;wdu; vd;w czu;Tfspd; mbg;gilapy; ftd <u;g;G> kdpj rq;fpyp> nkOFtu;j;jp ,d;d gpwtif Nghuhl;lq;fspy; fye;J nfhz;Bu;fs;. cq;fs; gyuJ cz;ikahd czu;TfSf;F ehk; kjpg;G mspf;fpd;Nwhk;. Mdhy; cq;fis Ml;Ltpg;gtu;fs; vd;d Nehf;fj;jpw;fhf ,tw;iw gpd; epd;W Ml;Ltpf;fpd;wdu; vd;gij ePq;fs; czu Ntz;Lk;. cq;fspd; epahakhd Nfhupf;iffis GypAk;> Gypg;gpdhkpfSk; vt;thW jkf;F rhjfkhf gad; glj;Jfpd;wdu; vd;gij ntspf; nfhzu;tNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fk;.

  •  GypfNs> ,yq;if murhq;fNk nghJ kf;fis jkJ tpUk;gpa ,lq;fSf;F ,lk;ngau mDkjpAq;fs;
  •  GypfNs MAjq;fis fPNo Nghl;L ,yq;if murhq;fj;Jld; Nghu; epWj;jj;jpw;F nry;Yq;fs;. 
  • ru;t Njr r%fNk ,yq;if tho; jkpo; kf;fSf;F xU nfsutkhd murpay; jPu;it Vw;gLj;jp rkhjhd> rf tho;it cWjpg;gLj;Jq;fs;

Nghd;w gjhiffis cq;fs; iffspy; Jhf;Fq;fs;. cq;fis tuyhW jd;Dld; gjpT nra;J nfhs;Sk;. (NkYk;...)

khrp 12> 2009

Gjpa ghJfhg;G tyak; ,yq;if murhy; gpufldk;

Ky;iyj;jPT fliy mz;ba gpuNjrk; Gjpa ghJfhg;G tyakhf gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,j Ky;iyj;jPtpy; Muk;gpj;J tlf;fhf flw;fiu Xukhf 12 fpkP ePz;L ,Uf;Fk;

khrp 12> 2009

Gypfspd; mr;Rf;$lk; ,yq;if murpdhy; ifg;gw;wg;gl;ld.

- ,uh[;Fkhu;

tpRtkLtpy; mike;Js;s Gypfspd; mr;Rf;$lk; ,yq;if murhy; ,d;W ifg;gw;wg;gl;lJ. gpughfudpd; Gfo;ghLk; glq;fs; Gj;jfq;fs;> rPbfs;> Rtu; xl;bfs; Nghd;wit ,t;tplj;jpy; ifg;gw;wgl;ld. mwptpay; rhu;e;j Gj;jfq;fs; ngupa mstpy; ,t; mr;Rf;$lj;jpy; fhzg;gltpy;iy vd;gJ ftdj;jpy; vLf;fg;gl Ntz;baJ. Gypfs; vg;NghJNk mwptpay; rhu;e;j(,uhZt mwptpaiyj; jtpu;e;j) tplaq;fis ntWg;gtu;fs; vd;gJ mtu;fSld; neUq;fp gofpatu;fSf;F njupAk;. <gpMu;vy;vt; I Gypfs; Majq;fis nfhz;L mlf;fpa NghJ <gpMu;vy;vt; ,duplk; ngUe;njhifahd r%f tpQ;Qhd Gj;jfq;fis Gypfs; ifg;gw;wpdu; ,tw;iw Gypfs; tPjpapy; Nghl;L nfhOj;jpa rk;gtq;fNs md;W ele;J Vwpd. ,tw;iw ghu;j;J mwptpay; rhu;e;j kf;fs; ngUk; tprdk; mile;j NghJk; Gypfspd; Jg;ghf;fpfSf;F gae;J nksdpfshf ,Ue;J tpl;ldu;.

aho; E}yfj;ij vupA+l;ba ,yq;if murpw;Fk; GypfSf;Fk; xU NtWghLk; ,t;tplaj;jpy; ,y;iy vd;W jkf;Fs; Ngrpf;nfhz;ldu;. ,tw;iw aho;ghzj;jpd; Gypfspd; md;iwa murpay;? nghWg;ghsu; jpyPgd; Kd; epd;W nra;jhd; vd;gJ md;;iwa fhyfl;lj;jpy; aho;g;ghzj;jpy; tho;e;j kf;fs; ed;F mwptu;. GypfSf;F mg; Gj;jfq;fs; ghtpf;f tpUg;gk; ,y;yhtpbDk; E}yfq;fSf;F mtw;iw nfhLj;J ,Uf;fyhk; vd;W Gypfspd; mDjhgpfs; $l me;jf;fhy fl;lj;jpy; jkf;Fs; KZKZj;Jf; nfhz;ldu;

khrp 12> 2009

Gypfs; Juj;jp Juj;jp Rl;ldu; nghJ kf;fs; thf;F%yk;

jkpo; kf;fs; tpUg;Gld; vq;fSld; jq;fpAs;sdu; - tpLjiyg;Gypfs;

jkpo; kf;fs; kdpj Nflaq;fshf Gypfshy; ghtpf;fpd;wdu; - ,yq;if muR

jkpo; kf;fs; Rje;jpukhf ntspNaw Gypfs; mDkjpf;f Ntz;Lk; - ru;t Njr r%fk;

jkpo; kf;fis Gypfis tpl;L ntspNaWk; NghJ Jg;ghf;fp gpuNahfk; nra;jJ ,uhZtk; - Gypg;gpdhkp nra;jp Clfq;fs;

jkpo; kf;fis nfhy;tJ ,yq;if ,uhZtNk jkpo; ehl;L Gyp Mjuthsu;fs;

jkpo; kf;fis Juj;jp Juj;jp Rl;Lf; nfhd;wJ GypfNs jg;gp te;j nghJ kf;fs;

ahiuj;jhd; ek;GtNjh Ngij cs;sk;

ru;t Njr Clfq;fs; vd;d $Wfpd;wd. Associated  Press(AP) nra;jpia ghu;g;Nghk;

Wounded Sri Lankans describe chaos in north

TRINCOMALEE, Sri Lanka – Starving and trapped by fighting between Sri Lankan troops and Tamil Tiger rebels, scores of civilians tried to flee villages in the northeastern war zone. But as they ran, the rebels opened fire, according to survivors' accounts.(More News...)

xspg;gjpT nra;jpfspy; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;j nghJ kf;fs; $Wk; gaq;fu mDgtq;fs; Vw;fdNt ru;t Njr r%fKk;> Gypfis ed;F mwpe;jtu;fs; $wpte;j Ma;T mwpf;iffisAk; NkYk; cWjp nra;fpd;wd (xsp tbtk; ghu;f;f)http://www.youtube.com/watch?v=erfdMCiaEOA

khrp 12> 2009

td;dpapypUe;J gLfhakile;J ICRC %yk; jpUkiyf;F nfhz;Ltug;gl;l kf;fis Nehpy; nrd;W ghh;itapl;lhh;. fpof;F Kjy;th; re;jpufhe;jd;

fle;j ehd;F ehl;fshf td;dp epyg;gug;gpd; Ky;iyj;jPTg; gpuNjrj;jpy; gaq;futhjpfSf;Fk; ,uhZtj;jpdUf;Fkpilapy; ,lk;ngw;W tUk; cf;fpu Nkhjy; fhuzkhf gLfhak; mile;J GJkhj;jsd; itj;jparhiyapy; rpfpr;ir ngw;W te;j mg;ghtp nghJkf;fis rh;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fj;jpdh; kPl;L> mth;fis fly; khh;f;fkhf jpUNfhzkiyf;F ,d;W fhiy nfhz;Lte;jdh;. ,jpy; Rkhh; 368 Ngh; mlq;Ffpd;whh;fs;. ,th;fspy; %th; itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;l gpd;dh; ,we;jjhf itj;jparhiy tl;lhuk; njhptpf;fpd;wJ.(NkYk;..)

khrp 12. 2009

Don’t Take Him Lightly
India must not underestimate the LTTE threat

G. Parthasarathy

Prabhakaran is a psychopath. He started his career with a bloodbath against not only Sinhala officials and civilians, but also fellow Tamil militants and political leaders. He eliminated his principal rival Sabarathinam, leader of the rival Tamil Eelam Liberation Organisation in the 1980s. He has, thereafter, brutally killed scores of moderate Tamil leaders. After assuring Rajiv Gandhi that he would abide by the terms of the 1987 Indo-Sri Lankan accord, he embarked on a killing spree in eastern Sri Lanka, compelling New Delhi to order a crackdown by the Indian Peace Keeping Force (IPKF). (more...)

khrp 12> 2009

kz;iz kPl;f Gwg;gl;ltu;fsplk; ,Ue;J kfid kPl;f Nghuhba jhapd; cz;ikf; fij.

- trpl;lu;

tprh vLj;Jf;nfhz;L g];rpy Nghwd; vdf;F gof;fNk ,y;yhj td;dpepyg;gug;G. mtu;fs; Fwpg;gpl;l ,lj;jpy; Fwpg;gpl;l tPl;by; ,wf;fg;gLfpd;Nwd;. tprhykhd trjpfs; epiwe;j tPL. tPLtrjpahf ,Ue;jhYk; Rw;W tl;lhuq;fs; gaq;fu mikjpahfTk; kdprw;w Kfj;jpy xU rpupg;Ngh fyfyg;igNah fhzKbahJ. xU rpy jk;gpkhu; Nkhl;lirf;fpspy te;J rpy Nfs;tpfs; Nfl;L Fwpj;Jf;nfhz;L gpwFthwk; vz;L Nghtpdk;. nghOJ gl xU ngbaDk; ngl;ilAk; te;jpdk; nuz;LNgUk; fypahzk; fl;bapUf;fPdk;. nuz;LNgUk; Gypapd;u fhk;gpyjhd; Ntiy. vdf;F nfhz;Lte;j rhg;ghl;l je;jpdk;. me;j gps;is nrhy;Yk; md;up vd;d NtZnkz;lhYk; NfSq;f vz;L. rhg;ghL jz;zpntd;dp gotif Fspu;ghdk; xz;LiyAk; xU FiwAkpy;y. vd;u gps;isa ehd; vg;gak;kh ghf;fyhk;? ghf;fyhk; md;up mJ Ntw gpupT vq;fSf;F njupahJ mtas; te;J nrhy;Ytpdk;. ,g;gpbNa ehd; Nfs;tp Nff;fpwJk; me;jg;gps;s kWnkhop nrhy;YwjhTk; ,Uf;Fk;. mJfspd;u Kfj;jpy xU re;Njhrk; fpilahJ. (NkYk;...)

khrp 11> 2009

fiyQu; fUzhepjp mWitr;rpfpr;irapd; gpd;G MNuhf;fpakhf cs;shu;

KJF typf;fhd mWitr; rpfpr;ir ntw;wpfukhf 4 Ngu; nfhz;l kUj;Jt Fotpdhy; Nkw;nfhz;l gpd;G jPtpu fz;fhzpg;G gpuptpy; fUzhepjp mDkjpf;fg; gl;Ls;shu;. mtu; MNuhf;fpakhf cs;shjhf kUj;Jt tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. mtuJ FLk;g cwTfs; mUfpy; ,Ue;J mtiuf;ftdpg;gjhf mwpa Kbfpd;wJ

khrp 11> 2009

rhf;fpuij> rhf;fpuij. t#y; kd;dh;fs; [hf;fpuij.    m.tp[aFkhh;.

kiyahsj;J jkpopy; fhiy gj;J kzpf;F Rgh]; fNgf;F Kd;dhy; filtphpj;jhy; :xU kzpf;nfy;yhk; ngl;biaf; fl;;bf; nfhz;L tTdpah g]; gpbf;f Gwg;gl;L tpLthh;fs;. Mdhy; Rgh]; fNg FiwapUe;jhy; vq;fsplk; nrhy;Yq;fs;.epiwT ,Ue;jhy; ez;gh;fsplk; nrhy;Yq;fs; vd Ngdh; itj;Jf; nfhz;L ,uT gj;J kzptiu < Xl;bf; nfhz;bUg;gh;. ,uz;L khj tprpl;bq; tprhtpy jiykd;dhUf;F ,uhkhD[k; fg;gypy; te;j Nfushf;fhwd;. jiykd;dhhpy; ,wq;fp kd;dhUf;F te;J kd;dhh; g]; epiyaj;Jf;F gpd;dhy; ,Ue;j fpwTz;by; GLq;fpa Fg;igNkdpia ek;k aho;g;ghzj;jhd;u jiyapy miuj;J tpl;Lg;Nghthd;.

rh;tKk; rf;jpkak; - Mdhy;

jiytNuh vq;F k(h)ak;.

vg;NghJk; vq;Fk;

ePf;fkw epiwe;j mth;-,g;NghJ

ve;j G+ir miwapYk;

G+uzkhf ,y;iy. (NkYk;...)

khrp 11> 2009

NkYk; 1057 nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;jdu;.

Gypfspd; gpbapypUe;J NkYk; 1057 nghJ kf;fs; mur fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpw;F jg;gp te;jdu;. Gypfspd; Jg;ghf;fpr; #L> jw;nfhiyf; Fz;Lj;jhf;Fjy; vd;gdtw;iwAk; kPwp nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;jtz;zk; cs;sdu;.

NkYk; gue;jd; Ky;iyj;jPT tPjpapy; cs;s Futpy; Fsk; vd;w gFjpia ,yq;if muR jdJ fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;L te;Js;sJ. ,g;gpuNjrk; ifg;gw;wg;gl;lij njhlu;e;J NkYk; mjpfstpy; nghJ kf;fs; mur fl;Lg;ghl;L gFjpfSf;F ,dptUk; ehl;fspy; tuyhk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.

nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;Gtij vt;topapYk; jLf;f Kbahj Gypfs; nghJ kf;fs; kPJ Mj;jpuk; mile;J mtu;fis gy;NtW topfspy; nfhiy nra;J tUfpd;wdu;. ,f; nfhiy gopfis ,yq;if ,uhZtj;jpd; kPJ Nghl;L tUfpd;wdu;. Mdhy; ru;t Njr r%fk; cz;ik epiyia mwpe;J Gypfspd; ,t; nfhiyg;ghjf nray;fis td;ikahf fz;bj;J tUfpd;wd.

itNfh> uhkjh];> jpUkhtstd;> neLkhwd; tifawhf;fs; khj;jpuk; kl;Lk; ,d;Wk; fz;iz %bf;nfhz;L cyfk; ,Uz;L tpl;lJ vd;fpd;wdu;. jkpofj;jpd; twpa mg;ghtp nghJ kf;fis jq;fs; Ra eyj;jpw;fhf jP %l;lj;Jhz;b jw;nfhiy nra;a itf;fpd;wdu;. cz;zh tpujj;ij 4 ehl;fspy; cly; eyj;ij fhuzk; fhl;b uhkjh]; gourk; nfhLf;f jpUkhtstd; Rg K$u;j;jj;jpy; Kbj;J jd; capu; fhg;ghw;wpa tPuu;fs; mg;ghtpj; njhz;lu;fSf;F cRg;Ngj;jp jPapl;L jhNk jd;id mopf;f %isr;ryit nra;tJ rupNah? ,t; tpidfs; ,j; jiytu;?fis epd;W nfhy;yhNjh?

khrp 11> 2009

,izj;jiyik ehLfspd; ntspehl;likr;ru;fs; ,yq;ifapd; kdpjhgpkhd epiy Fwpj;J jkJ ftiyia ntspapl;Ls;sdu;.

Nghu; eilngWk; gFjpfspypUe;J gLfhakile;jtu;fisAk; NehAw;wtu;fisAk; mq;fpUe;J ntspNaw;Wtjw;Fk;> Nghu; eilngWk; gFjpfSf;F kdpjhgpkhd cjtpfs; toq;fg;gLtjw;Fk; jw;fhypf Nghu; epWj;jf; fhyg;gFjp mtrpakhdJ. kf;fs; Nghu;g; gpuhe;jpaj;jpypUe;J ntspNaw mDkjpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gNjhL fLikahfg; ghjpf;fg;gl;Ls;s mg;gFjpfspy; cs;s kf;fSf;F kdpjhgpkhd cjtpfs; fpilf;f Vw;ghL nra;ag;gl Ntz;Lk;. mj;NjhL> ru;tNjr nrQ;rpYitr;rq;fk; kw;Wk; If;fpaehLfs; vd;gtw;wpy; gzpGupAk; kUj;Jtg; gzpahsu;fs; cl;gl VidNahupd; ghJfhg;G cj;juthjg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.(NkYk;...)

 

khrp 11> 2009

fiyQu; fUzhepjpf;F khrp 11(Gjd; fpoik) mWitr;rpfpr;ir

fiyQu; fUzhepjp fle;j rpy jpdq;fshf KJF typahy; mt];ijg;gl;L te;jhu;. ,jw;fhd rpfpr;ir fle;j rpy ehl;fshf Nkw;nfhz;l NghJk; mtuJ cly; eyj;jpy; Kd;Ndw;wk; fhzg;gltpy;iy. ,e;epiyapy; mtUf;F mWitr; rpfpr;ir %yk; rpfpr;ir mspg;gjhf itj;jpa FOtpdhy; KbT nra;ag;gl;lJ. ,t; mWitr; rpfpr;ir nrd;idapy; cs;s uhkre;jpuh itj;jparhiyapy; 4 Ngu; nfhz;l itj;jpa FOtpdhy; khrp 11 md;W eilngWk; vd jkpof nra;jpf;Fwpg;Gfs; njuptpf;fpd;wd.

khrp 11> 2009

flw;Gypfs; fl;blk; jfu;g;G

Ky;iyj;jPtpd; vQ;rpa gFjpfisAk; gpbg;gjw;F Ntfkhf Kd;Ndwp tUk; ,yq;if uhZtk; elj;jpa jPtpu jhf;Fjy;fspy;  7 tpLjiyg; Gypfs; nfhy;yg;gl;ldu;. Ky;iyj;jPit ,yq;if uhZtk; ifg;gw;wp tpl;ljhf mwptpf;fg; gl;Ls;s NghjpYk; me;j khtl;lj;jpy; cs;s gy;NtW gFjpfs; ,d;Dk; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; cs;sJ. ,tw;iw gpbg;gjw;fhf ,yq;if uhZtk; ,iltplhj njhlu; jhf;Fjy;fis elj;jp tUfpwJ. (NkYk;...)

khrp 11> 2009

UN deplores suicide attack in northern Sri Lanka

The United Nations has condemned today’s suicide attack at a registration centre for civilians fleeing the fighting in northern Sri Lanka, which killed and wounded many civilians, including children. The attack comes amid a growing humanitarian crisis in the northern part of the South-East Asian nation, where some 250,000 civilians are trapped by fighting between Government forces and the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Today’s incident reportedly involved a female Tamil Tiger rebel who blew herself up at a registration centre in the Vishwamadu area of Mullaitivu district. (more...)

khrp 11> 2009

Rje;jpuGuj;jpy; mg;ghtp kf;fis ,yf;Fitj;j Gypfspd; jw;nfhiyj; jhf;FjYf;F rpwP nuNyh td;ikahff; fz;bj;Js;sJ

Re;juGuj;jpNy> capiu kl;Lk; iffspy; gpbj;Jf;nfhz;L murhq;fj;jpd; KfhkpNy jq;fpapUe;j mg;ghtp kf;fisAk;> mtu;fisg; ghJfhj;J epd;w ,uhZtj;jpdiuAk; Fwp itj;J elj;jg; gl;l ,e;j jw;nfhiy jhf;Fjiy kdpj NeaKs;s ahUNk kd;dpf;f khl;lhu;fs;. ,ij epahg;gLj;j Kaw;rpf;Fk; midtUk; kdpjhgpkhdk; mw;wtu;fs;. kf;fs; ahNuhL ,Ug;gJ> ahiuj; jiytuhf;FtJ vd;gij kf;fs; jhd; jPu;khdpf;f Ntz;LNk jtpu> MAjk; jhq;fpa xNu fhuzj;Jf;fhf MAjjhupfs; jPu;khdpf;f KbahJ. Mdhy; Jujp\;l trkhf> jkpo; kf;fs; ahiu ek;gpdhu;fNsh> mtu;fNs me;j kf;fis mbikfis tplf; Nftykhf elj;Jfpd;w tuyhw;iwf; fz;Lk;> tha; %b nksdkhf ,Uf;Fk; Gyk; ngau;e;j jkpo; kf;fs;> me;jf; nfhbatu;fspd; gpur;rhuq;fSf;F JizNghtJld;> mtu;fspd; mopT Kau;rpfSf;F epjpAjtp toq;FtJk;> ,ij jl;bf; Nfl;gtiu JNuhfpfshf tu;zpg;gJk; kdNtjid mspf;Fk; nray;fshFk;. (NkYk;...)

khrp 11> 2009

Canadian Tamils for Peace and Democracy (CaTpad) strongly Condemns the brutal suicide attack on civilians in refugee camps.

Tamil civilians who fled form their clutches of the Wanni, during which more than 28 Srilankans lost their lives and 84 wounded in the Suthanthirapuram Transit camp. This criminal suicide strike against innocent civilians, against their own Tamil community who are now for months under terrorist as human shields, is one more proof for the inhuman and brutal Wanni regime. This Terror tactics of LTTE is only to stop the Tamil civilians coming in huge numbers to government-controlled areas whom are used as human shields. The war drive policy of LTTE is killing the Tamils in a slowly genocide fully supported and endorsed by the LTTE controlled Tamil Diasporas in Canada, the EU and rest of the world.(more...)

khrp 11> 2009

td;dpapy; mfg;gl;Ls;s mg;ghtp kf;fis Nflaq;fshf;fhky; MAjq;fisf; iftpl;L> Gypfs; [dehafg;ghijf;Fj; jpUk;g Ntz;Lk;. fpof;F Kjy;th; - re;jpufhe;jd;.

gaq;futhjj;jpw;F vjpuhd Aj;jk; jw;NghJ ,Wjpf; fl;lj;jpid neUq;fpf; nfhz;bUf;fpd;wJ. Gypfspd; fl;Lg;ghl;bypUe;J mjpfsthd gpuNjrq;fs; tpLtpf;fg;gl;L tUfpd;wd. Njhy;tp cWjp nra;ag;gl;Ls;s Gypfs; ,dpAk; tPuhg;Gg;Ngrp td;dpapy; mfg;gl;Ls;s mg;ghtpg; nghJkf;fis gzaf; Nflaq;fshf;fhky; MAq;fis murplk; xg;gilj;Jtpl;L> [dehafg; ghijf;Fj; jpUk;gNtz;Lk;. ,JNt mth;fs; jkpo; kf;fs;kPJ gw;Wf;nfhz;bUf;fpd;whh;fs; vd;gjw;fhd ,Wjpr; re;jh;g;gkhFk;.(NkYk;...)

khrp 11> 2009

Canadian MPs' genocide claims upset Lanka

"There are a few Liberal MPs who used the word genocide in the parliamentary debate," Sri Lankan Consul-General Bandula Jaysekara told  in a telephone interview. "By using this word they have helped the Tamil Tigers create genocide in Sri Lanka for many years. They have no right to do that because we are two friendly countries. But these MPs are doing it because of their vote banks. They want to get elected because of the votes of Sri Lankan Tamils in certain federal ridings. These MPs are in the pockets of those people (Tamils)." (more...)

khrp 10> 2009

kPz;Lk; Gypfs; nghJ kf;fs;kPJ Jg;ghf;fp gpuNahfk;. Mdhy; nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gpatz;zNk cs;sdu;.

cilahu;fl;L Fsk; topahf Gypfs;d; gpbapypUe;J ,d;W 1046 nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J ,d;W jg;gpte;jdu;. ,tu;fs;kPJ Gypfs; Jg;ghf;fp gpuNahfk; Nkw;nfhz;ldu;. ,jpy; 19 nghJ kf;fs; nfhy;yg;gl;ldu; 75 Ngu; fhak; mile;jdu;. fhak; mile;jtu;fs; tTdpah> mDuhjGuk; itj;jpa rhiyfSf;F vLj;J nry;yg;gl;ldu;. ,g;gLnfhiyfis Ieh rigapd; kdpjcupik mikg;G fLk; fz;ldk; njuptpj;Js;sJ. Gnshl; mikg;Gk; ,g;gL nfhiyfis fz;bj;J mwpf;if ntspapl;Ls;sJ

khrp 10> 2009

Gypfspd; nghJ kf;fs; kPjhd jw;nfhiyf; Fz;Lj; jhf;Fjiy cyf ehLfs; fz;ldk;

- ,uh[;Fkhu;(fdlh)

jkJ fl;Lg;ghl;il kPwp tpLtpf;fg;gl;l gpuNjrq;fSf;Fs; rhiu rhiuahf nghJ kf;fs; jkJ ghJfhg;ig Ntz;b jg;gp Xb tUfpd;wdu;. mz;ikapy; ,j;njhif 15000 jhz;b tpl;lJ. Gypfspd; fl;Lg;ghl;il kPwp jg;gp XLk; nghJ kf;fs; kPJ fLk; rpdk; nfhz;l Gypfs; mt;tg;NghJ jg;gp XLNthu; kPJ Jg;ghf;fp gpuNahfk; Nkw;nfhz;L te;jdu;. ,tw;wpd; cr;rf;fl;khf fle;j ,U jpdq;fspy; ,U jlit jw;nfhiyf; Fz;Lj; jhf;Fjy;fis Nkw;nfhz;ldu;. ,jpy; gy nghJ kf;fs; nfhy;yg;gl;ldu;. jw;nfhiyf; Fz;Ljhupahf ,sk; ngz;fisNa Gypfs; ghtpj;J tUfpd;wdu;. ,t; nraw;ghLfis [eh rig> mnkupf;fh cl;gl gy ehLfs; fLk; fz;ldk; njuptpj;J tUfpd;wd. Mdhy; Gyk; ngau; ehLfspy; GypfSf;fhf nfhb Jhf;Fk; ahUk; ,J gw;wp tha; jpwf;ftpy;iy. Mdhy; jkpo; kf;fis fhg;ghw;w ,ja Rj;jpald; ftd <u;g;gpy; <Lgl;l nghJ kf;fs; gyUk; ,jdhy; mjpUj;jp mile;j epiyapy; cs;sdu;. ru;t Njr r%fj;jplk; ve;j Kfj;Jld; jhq;fs; ,dp NkYk; jkpo; kf;fis fhg;ghw;WkhW Nfl;f KbAk; vd nehe;j epiyapy; fhzg;gLfpd;wdu;.

Gypg;gpdhkpfs; jkJ fy;yhy; ngl;b epuk;Gtij cWjpg;gLj;jpa tz;zk; VJk; mwpahjtu;fs; Nghy; flw; rkupy; ntw;wp thif #btpl;ljhf Rlr;Rl nra;jpfis njspj;jtz;zk; cs;sdu;. ,d;Dk; rpy jpdq;fspy; nkhj;jkhf RUl;bf; nfhz;L Xbtplyhk; vd;w csr; re;Njh\j;jpy; kpjf;fpd;wdu;. ghtk; kf;fs;?

,Nj NghyNt ,g; Gypfspd; nghJ kf;fs; kPjhd jhf;Fjy;fis uhkjh];> jpUkhtstd;> neLkhwd; Nghd;Nwhu; fz;L nfhs;stpy;iy. mtu;fs; ,d;Dk; xU tPuj;jpU kfid cUthf;Ftjpy; %o;fp ,Ug;gjpdhy; ,tw;iw fz;L nfhs;s Neuk; ,y;iyNah? my;yJ fz;L nfhz;lhy; khjf; nfhLg;gdTfs; rPf;fpuNk epd;W tpLk; vd;w gaNkh? vd;W kf;fs; Ngrpf; nfhs;fpd;wdu;. ,jdhy; ,tu;fis ek;gp? tPjpapy; ,wq;fp Cu;tyk; nrd;w jkpo; ehl;L kf;fs; Mj;jpuk; mile;Js;sdu;. NkYk;  ,lJrhupf;fl;rpfspd; njhz;lu;fs; jkJ jiytu;fis Nfs;tp Nky; Nfs;tp Nfl;L jkJ mjpUg;jpia njuptpj;J tUfpd;wdu;.

,jw;fhf Gypfs; jkJ mZF Kiwfis khw;Wthu;fs; vd ahUk; vjpu; ghu;j;jhy; ePq;fs; VkhspfNs. ghrprk; jhd; Njhz;bf; nfhz;bUf;Fk; Fspf;Fs; jhNd tPo;e;J jdJ kuzj;ij cWjpg;gLj;Jk; tiu Xag;NghtJ ,y;iy. nghWj;J ,Ue;J ghUq;fs;.

khrp 10> 2009

11000 nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;Js;sdu;

fle;j 48 kzp Neuj;jpw;Fs; 11000 nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;Js;sdu;. miy miyahf ntspNaWk;kf;fis jLf;f Kbahky; Gypfs; jLkhWtjhf nra;jpfs; $Wfpd;wd.

khrp 10> 2009

mfjpfis re;jpf;f mDkjp NfhUfpd;whu; - jpU tP. Mde;jrq;fup(jiytu;> jtp$)

Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp tUk; nghJ kf;fs; tTdpahtpy; cs;s Kfhq;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;du;. ,tu;fis cwtpdu;fs;> nghJ mikg;Gf;fs; re;jpj;J vjtpfis nra;a mDkjpf;FkhW [dhjpgjpia Mde;jrq;fup mtu;fs; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. mtu; ,Jgw;wp [dhjpgjpf;F vOjpa fbjk; (tpguk;...)

khrp 10> 2009

cs;Suhl;rp kd;wq;fs; khfhzrig epHthfj;jpd; MSikf;Fl;gl;l rf;jptha;e;j myfhFk;.

- fpof;F khfhz Kjy;tu; re;jpufhe;jd;

cs;Suhl;rp kd;wq;fSf;fhf ,j;jifa MSikAk;> mjpfhuKk; kj;jpapy; Ftpe;J fplf;Fk; mjpfhuq;fis gutyhf;Fk; nraw;jpl;lj;jpd; XH mq;fkhFk;. mjpfhug;gutyhf;fy; vd;gJ mjpfhuq;fs; midj;J kf;fsplKk; ,d kj nkhop Ngjq;fSf;F mg;ghy; nrd;wila Ntz;Lk; vd;gjpd; vjpHghHg;ghFk;. ,J fpuhkg;Gw> gpd;jq;fpa kf;fSf;fhd rpwe;j Vw;ghlhFk;.(NkYk;...)

khrp 10> 2009

,yq;if jkpou; gpur;rpidf;fhf gpwe;jehs; nfhz;lhlNghtjpy;iy:

n[ayypjh mwptpg;G.

,uh[;Fkhu;(fdlh)

1991-k; Mz;L Nk khjk; 21-k; ehs; Kd;dhs; gpujku; uh[Pt;fhe;jp jkpo; ehl;L kz;zpy; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpduhy; gLnfhiy nra;ag;gl;lhu;. jkpo;ehl;by; epfo;e;j uh[Pt;fhe;jpapd; gLnfhiyf;F tpLjiyg;Gypfs; fhuzkhf ,Ue;jhu;fs; vd;gij mwpe;J kdNtjidAw;w jkpof kf;fs; tpLjiyg; GypfSf;F vjpuhd fLikahd epiyia Nkw;nfhz;lhu;fs;. jkpopd jiytu;fshd mkpu;jypq;fk;> NahNf];tud;> vk;.rptrpjk;guk;> gj;kehgh> Nahfrq;fup> rhk; jk;gpJiu kw;Wk; mtuJ kidtp> rPwp rghuj;jpdk;> KFe;jd; vd;fpw ckhkNf];tud; cl;gl gy jkpopd jiytu;fisAk; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpdu;> <T ,uf;fkpd;wp nfhd;wdu;.(NkYk;..)

khrp 09. 2009

Gypfs; mfjp Kfhkpy; jw;nfhiyf; Fz;Lj;jhf;Fjiy elj;jp nghJ kf;fis nfhd;wdu;.

Rje;jpuGuk; ,ilj;jw;fy; Kfhkpw;F Gypfs;pd gpbapypUe;J jg;gp te;j nghJkf;fSld; nghJ kf;fshf te;j Gyp ngz; jw;nfhiyf; Fz;Ljhup elj;jpa jhf;Fjypy; 17 Ngu; nfhy;yg;gl;ldu;> 45 Ngu; tiu gLfhaq;fSf;F cs;shdhu;fs;. ,jpy; mNdfkhNdhu; Foe;ijfSk; ngz;fSk; Mthu;. rpy ,uhZtj;jpdUk; nfhy;yg;gl;ljhf mwpaKbfpd;wJ. GypfSf;F Njit nghJkf;fspd; kuzk;.,dptUk; ehlfspy; gpzq;fis itj;J ftd<u;g;G tpahghuk; nra;a ,J Nghd;w nraw;ghLfis Gypfs; mjpfupf;fNt nra;tu;. mJTk; kpfg; ngUk; njhifahd nghJ kf;fs; jpdk;NjhWk; jq;fs; gpbia tpl;L jg;gp XLtijj; jlf;f GypfSf;F njupe;j ,yF ghi\ ,Jjhd;. vdNt vkj mUik nghJ kf;fNs vr;rupifAld; ,Uq;fs; Gypfis NkYk; jdpikg;gLj;Jq;fs;

ahu; ifahy; nghJ kf;fs; rhfpd;wdu; vd;gJ vy;yhk; GypfSf;Fk; Gypg;gpdhkpfSf;Fk; gpur;rid ,y;iy jpdk; NjhWk; kuzpf;Fk; jkpo; nghJ kf;fspd; vz;zpf;iff;jhd; Ntz;Lk;. kuzj;jpy; re;Njh\k; fhZk; ,t; tpahghupfsplk; ehk; NtW vij vjpu;ghu;f;f KbAk;.

khrp 09. 2009

jkpou;fs; kPJ jhf;Fjy; elj;jf;$lhJ: gpuzhg; Kfu;[p tw;GWj;jy;

jPtputhj mikg;ghd tpLjiyg;Gypfs; ,af;fj;jpd; kPJ vq;fSf;F ve;j tpj ,uf;fKk; fpilahJ. mtu;fis Mjupf;f KbahJ. ,q;Fk; (,e;jpah)> ,yq;ifapYk;> gy;NtW cyf ehLfspYk; me;j mikg;Gf;F jil tpjpf;fg;gl;L ,Uf;fpwJ. me;j mikg;gpd; jiytu; gpughfuid ,e;jpahTf;F ehL flj;JkhW xt;nthU Mz;Lk; Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;L tUfpwJ. mNj Neuj;jpy; tpLjiyg;Gypfs; kw;Wk; ,yq;if uhZtj;Jf;F ,ilNa Nghu; Kidapy; rpf;fp cs;s 2 yl;rk; mg;ghtp jkpou;fs; kPJ ehq;fs; ,uf;fg;gLfpNwhk;. tpLjiyg;GypfSf;Fk;> mg;ghtp jkpou;fSf;Fk; ,ilNa NtWghl;il fz;L nfhs;s Ntz;Lk; vd jkpofj;jpy; Nghuhl;lk; elj;jp tUk; murpay; fl;rp ez;gu;fis Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.(NkYk;...)

khrp 09. 2009

ngUe;njhifahd nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;jdu;

Gypfspd; gpbapypUe;J NkYk; 4701 nghJ kf;fs; mur fl;Lg;ghl;L gFjpfSf;F jq;fs; ghJfhg;ig Njb jg;gpte;jdu;. ,tu;fs; tTdpahtpy; ,aq;Fk; jw;fhypf eyd;fhf;Fk; Kfhq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. tTdpah khtl;lj;J gy ghlrhiyfs; ,t; kf;fis jw;fhy;fkhf jq;f itg;gjw;F gad;gLj;jg;gLtjhy; khztu;fspd; tFg;Gfs; mq;F eilngwKbahJs;sjhf tTdpah nra;jpfs; $Wfpd;wd.

jw;NghJ jpdk;> jpdk; Mapuk;> Mapuk; nghJ kf;fs; Gypfspd; gpbapypUe;J ntspNaWtJ ,dptUk;ehl;fspy; gj;jhapuk; rdq;fs; xUjpdj;jpy; ntspNawptuyhk; vd;gijNa Nfhbl;L fhl;Lfpd;wJ. NkYk; Gypfspd; epu;ge;jk; fhuzkhf fsKidapy; cs;stu;fs; gyu; Gypfspd; nghWg;ghsu;fs; mt;tplj;ij tpl;L efue;jJk; re;ju;gk; ghu;j;J jg;gp Xb jkJ cwtpdu;fspd; cjtpAld; tTdpah. kd;dhu; Nghd;w gpuNjrq;fSf;F mjpf mstpy; jg;gpr; nry;tjhfTk; mwpa Kbfpd;wJ. ,tu;fs; jhk; ,uhZtj;jpd eyd;Gup ,ilj;jq;fy; Kfhq;fspDhlhf nry;tjpy; jkf;F ,Uf;Fk; ghJfhg;G gpur;rir mr;rk; fhuzkhf ,t;thW nra;tjhf mwpa Kbfpd;wJ.

khrp 09. 2009

,f;fbjk; 2001k; Mz;L fz;Nzhl;lj;jpy; ntspaplg;gl;lJ. Aj;jfsj;jpy; milahsk; ,oe;J Ngha;f;nfhz;bUf;Fk; Gypfisf; fhg;ghw;Wtjw;fhf Gypfis itj;Jg; gpiog;G elj;JNthh; ,g;NghJ cyfpd; gy ghfq;fspYk; gytifahf jiyFj;jpf; fuzk; mbf;f Kaw;rpf;fpwhh;fs;. ,d;iwa ,e;jf; fhyfl;lj;jpy; ,f;fbjj;ij kPz;Lk; xUKiw jkpo; thrfh;fs; thrpg;gJ nghUj;jkhapUf;Fk;.

- m.tujuh[g;ngUkhs;

gpughfud; ,dpAk; cyf ajhh;j;jj;jpd;; cs;shh;e;j epiyikfisg; Ghpe;J nfhs;s jahuhf ,y;yhky; nfhiyfs;> gLnfhiyfs; nra;tpg;gjpy; jdf;fpUf;Fk; jpwikfisAk;> jd;id ek;Gk; ,isQh;fis E}W> Mapunkd nfhiyfsq;fSf;F mDg;gp gypnfhLg;gjpy; fpQ;rpw;Wk; ftiyg;glhj jdJ tf;fpu Mw;wiyAk; ek;gp njhlh;e;Jk; mNj ghijapy; nraw;gl;lhy; kpf tpiutpy; gpughfuDk;> mthpd; neUq;fpa Aj;j rfhf;fSk; rh;tNjr ehLfspdhy; "Aj;jf; Fw;wthspfs; (War criminals) "> rh;tNjr Nghijg; nghUl;fs; flj;jw; Fw;wthspfs; " vdg; gpufldg;gLj;jg;gLk; epiyikiaAk; kpf tpiutpy; vjph;ghh;f;f Ntz;bapUf;Fk;.(NkYk;...)

K.f. ];lhypd; jiyikapy; ,yq;if jkpo; kf;fSf;F Mjuthf Nguzp

,yq;if jkpou;fs; gLnfhiy nra;ag;gLtij jLj;J epWj;j typAWj;jp jpKf jiyikapy; mikf;fg;gl;Ls;s ,yq;if jkpou; ey cupik Nguitapd; rhu;gpy; jkpofk; KOtJk; NguzpfSk;> Mu;g;ghl;lq;fSk;> nghJf;$l;lq;fSk; elj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ (NkYk;...)

khrp 09. 2009

<oj;jkpou; gpur;ridapy; ePz;lfhy nraw;ghL> mf;fiw nfhz;ltu; fiyQu; fUzhepjpNa!

- Qhdk;

mg;NghJ ckhth gpughth ngupJ vd;W ,Ue;j fhyk;. KbntLg;gJ gyUf;F fbdkhf ,Ue;jJ. 83k; Mz;L [g;grp khjk; ehd; neLkhwid re;jpj;j NghJ mtu; gpughfuid fLikahf tpu;rpj;jhu;. mg;NghNj gpughfud; ,uz;L fhu;fspNyjhd; ntspNa nry;tJ tof;fk;. ghJfhg;gpw;F xU fhu;> gazj;jpw;F xU fhu;. mg;NghJ mikr;ruhf ,Ue;j uhrhuhk; mtu;fspd; tPl;bw;F Kd;dhy; cs;s tPnlhd;wpy; khjk; 5000 Ugh thlif nrYj;jpf; FbapUe;jhu;. mq;F mg;NghNj Fspu;rhdg;ngl;b> njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> njhiyNgrp Nghd;w rfy trjpfSk; ,Ue;jd. mq;F jhd; mtu; kjptjdpia Kjy;Kjyhfg; ghu;j;Jf; fhjy; nfhz;lJ. (NkYk;...)

khrp 09. 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;idapy; uhkjh];> jpUkhtstd;> neLkhwd; Ngr;R jkpo; kf;fis Vkhw;Wk; Nkhrb tpj;ijahf mike;Js;sd - jpKf.

',yq;ifj; jkpou; ghJfhg;G ,af;fk; rhu;gpy; nrd;idapy; rdpf;fpoik eilngw;w Cu;tyj;jpy; gh.k.f. epWtdu; uhkjh];> k.jp.K.f. nghJr; nrayhsu; itNfh> ,e;jpa fk;A+dp];l; fl;rpapd; jkpo; khepyr; nrayu; jh. ghz;bad;> tpLjiyr; rpWj;ijfs; fl;rpapd; jiytu; jpUkhtstd; MfpNahu; jp.K.f.itAk; Kjy;tiuAk; Fwp itj;J Fiw nrhy;yp jhf;fpapUf;fpd;wdu;. ,jpy; uhkjh]pd; ciuapy; kiwe;jpUf;Fk; #l;Rkk; mlq;fpa murpay; ntspg;ghL> ,yq;ifj; jkpou;fSf;F jPu;T vd;gijf; fhl;bYk; 'jpUl;Lj;jdkhf' jq;fspd; ',Ug;ig' epiy epWj;Jk; Kaw;rpahfTk; jkpo; kf;fis Vkhw;Wfpd;w Nkhrb tpj;ijahfTk; mike;Js;sJ Vd;gNj cz;ikahFk;.

tpsf;Fthuh? gpughfudpd; Ngl;bapy; 'ru;thjpfhu Ml;rp' Vd;W Fwpg;gpltpy;iy Vd;fpwhu; uhkjh];. mtu; Fwpg;gpLk; xw;iwf; fl;rp Ml;rp Kiwf;Fk; ru;thjpfhu Ml;rpf;Fk; Vd;d ngupa murpay; gz;gpay; NtWghL Vd;gij tpsf;Fthuh? (NkYk;..)

khrp 09. 2009

jkpou;fs; thOk; ,yq;ifapd; tl gFjpapy; tsu;r;rpj; jpl;l cjtpfis Nkw;nfhs;s ,e;jpah KbT nra;Js;sJ.

gy Mz;LfSf;F Kd;G Gypfspd; ifapy; rpf;fpa ,e;j gFjpia kPl;gjpy; muR jPtputhf Cs;sJ. muR iff;F te;jJk; me;j gFjpapy; mjd; cjtpAld; ,e;jpa muR Nkk;ghl;Lj; jpl;l cjtpfis nray;gLj;Jk;. Vd;ndd;d tsu;r;rpj; jpl;lq;fis nray;gLj;JtJ> mtw;Wf;fhd nryT Nghd;w mk;rq;fis ,e;jpah guprPypf;fj; njhlq;fpAs;sJ. gy Mz;L fhy Nghu; fhuzkhf tl gFjpapy; thOk; jkpou;fs; tWikapy; coy;fpd;wdu;. VdNt Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis mky;gLj;jp fl;likg;G trjpia nra;J je;jhy; mtu;fs; tho;f;ifj; juk; cau top Vw;gLk;. (NkYk;....)

khrp 09> 2009

NehHNt $l;lj;jpy; gugug;G! fN[e;jpud; vk;gp nghJ kf;fshy; ieag;Gilf;fg;gl;lhu;

mg;NghJ mq;F epd;w nghJkfd; xUtH> eP jhNd Fjpiu fN[e;jpud;.  fs;s thf;Fg; Nghl;L Fjpiu Xb vk;.gp. Mfpa Fjpiu fN[e;jpud;. ,g;g Vd; ,q;F te;jdp? Gypfis fhg;ghw;wth? Ngb gpughfuidg; ghJfhf;fth?  K];yPk; kf;fis Gypfs; khw;Wj; JzpAk; ,y;yhky; fiyf;Fk; NghJ vq;Nf ,Ue;jdp? fpof;F khfhzj;jpy; ,uhZt eltbf;if elf;Fk; NghJ vq;Nf Ngha; ,Ue;jdp? kd;dhH khtl;lj;jpy; kf;fs; mtyg;gLk; NghJ vq;Nf Ngha; ,Ue;jdp? vd gy Nfs;tpfis fN[e;jpuid Nehf;fpf; Nfl;lhH. (NkYk;....)

khrp 08> 2009

VNjhnthU tifapy; GypfSld; rk;ge;jg;gl;L thoNtz;ba Jujp\;l epiyNa ,e;jf; fhyg; gFjpapy; mth;fSf;F tha;j;jpUe;jJ. ,jdhy; mth;fs; kj;jpapy; mr;r epiy fhzg;gLfpd;wJ.

[dehaf jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; rhh;gpy;  Mde;jrq;fhp> rpj;jhh;j;jd;> rpwpjud; $l;lhd mwpf;if

td;dpapy; Ngutyj;jpDs; rpf;Fz;Ls;s kf;fs; gw;wpa ftiy kpdjNeaKs;sth;fspd; kdr;rhl;rpia cYf;fp epw;fpwJ. td;dpapy; gue;J tho;e;j ,k; kf;fs;> khjf;fzf;fpy; gzakhff; nfhz;Lnry;yg;gl;L ,d;W 200 rJu fp.kP f;Fk; Fiwthd epyg;gug;gpy; xLq;f> xJq;f itf;fg;gl;Ls;shh;fs;. md;whlk; fhaKk; kuzKk; vd;W mth;fs; rhTf;Fk; tho;Tf;FkpilNa mfg;gLj;Jg;gl;bUf;fpwhh;fs;. mNj Ntis murhq;fk; me;j kf;fs; ghJfhg;ghf te;J NrUtjw;F mur fl;Lg;ghl;Lg; gFjpapy; ghJfhg;G ,Uf;fpd;wJ vd;gij czUk;gbahfTk; eltbf;if Nkw;nfhs;sNtz;Lk; (NkYk;....)

khrp 08> 2009

IDP resettlement in Jaffna on top gear

Resettling the internally displaced civilians in the High Security Zone (HSZ) in the Jaffna Peninsula has been expedited with around thousand civilians awaiting to return to their original places of dwelling with the mine clearing in the HSZ which is to be completed shortly, the Chairman of the High Security Zone Committee and Jaffna High Court Judge, R.T. Vicknaraja said (more...)

khrp 08> 2009

10>500 nghJkf;fs; kPl;G Gypfspd; gbapypUe;J kPl;G

fle;j xU thuj;jpy; kl;LNk td;dpg; gFjpapy; tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gFjpapy; rpf;fpapUe;j 10>500 nghJ kf;fs; kPl;fg;gl;L ,Ug;gjhf ,yq;if njuptpj;J cs;sJ. ,yq;ifapd; Rje;jpu jpdk; nfhz;lhlg;gl;l ,k;khjk; 4e; NjjpapypUe;J ,Jtiu 10 Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l nghJ kf;fs; fpspnehr;rpf;F te;jpUg; gjhfTk;> aho;g;ghzj;Jf;F 200 Ngu; te;jpUg;gjhfTk; ghJfhg;G jfty;fs; $Wfpd;wd. ,tu;fspy; 2>800 Ngu; Foe;ijfs; vd;Wk;> 3 Mapuk; Ngu; ngz;fs; vd;Wk; me;j jfty;fs; NkYk; njuptpf;fpd;wd (NkYk;...)

khrp 08> 2009

,yq;if gpur;rpidf;F kj;jpa murpjhd;   jPu;Tfhz  Ntz;Lk; - jpKf

,e;j gpur;rpidapy; Vd; gjtp tpyftpy;iy vd;W Nfl;fpwhu;fs;? mg;gb ele;J nfhz;L kj;jpapy; Ml;rp khwpdhYk; me;j Ml;rp <oj; jkpou;fSf;F mDjhgk; fhl;Lkh? Kjy;-mikr;ru; fUzhepjpf;F nry;thf;F ,Uf;Fkh? kj;jpa muir ftpo;f;f Jiz Ngha;tpl;lhy; mLj;J ey;ynjhU muirg; ngw KbAk; vd;gjpy; ek;gpf;if ,y;iy. ,yq;if gpur;rpidapy; midtUk; xw;WikAld; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W Kjy;-mikr;ru; fUzhepjp Nfl;Lf;nfhz;Ls;shu;. vdNt> ,e;j gpur;rpidapy; epahaj;ij Vw;Wf;nfhz;L <oj; jkpou;fisf; fhg;Nghk;. mjw;fhf midtUk; xd;WgLNthk;. (NkYk;...)

khrp 08> 2009

If;fpa ehLfs; rigahy; khj;jpukd;wp Rtp];tho; nghJkf;fshy; $l fzf;fpy; nfhs;sg;glhJ Gypfspd; up.it.Xtpd; Mh;g;ghl;lk;!

uQ;rd;(Rtp];)

n[dPthtpy; Aj;jj;ij epWj;jf;Nfhup Gypfspd; jkpo; ,isNahh; mikg;G (up.it.X) ,yq;ifapd; Rje;jpu jpdkhf ngg;utup ehyhk; jpfjpad;W jkf;F fupehs; vd;W njuptpj;J elj;jpa Mh;g;ghl;lk; If;fpa ehLfs; rigahy; khj;jpukd;wp Rtp];tho; nghJkf;fshy; $l fzf;fpy; nfhs;sg;gltpy;iy. ,e;j Mh;g;ghl;lj;jpy; fzprkhdsT kf;fs; fye;J nfhz;bUe;jdh;. vdpDk; jkJ Njitf;Nfw;g ,e;j Mh;g;ghl;lj;jpy; fye;J nfhz;Nlhh; njhifia ntspapLk; Gypfspd; ,izajsq;fs; Iahapuk; Ngh; gj;jhapuk; Ngh; vd;W njuptpf;fpd;wd.(NkYk;...)

khrp 08> 2009

,dg;gLnfhiyfSk; ,dKuz;ghLk; jkpo;r; r%fKk;.

- Njtd;(fdlh)

,yq;if fhyzp Mjpf;fj;jpy; ,Ue;J tpLgl;L Rje;jpuk; mile;j gpd; njd;dpyq;ifapy; Ml;rp mjpfhuj;jpw;F te;j jiyikfs; rpWghd;ikapd; ,d Kuz;ghLfis murpay; Neh;ikAlDk; jPh;f;fjhprdj;Jld; ele;J nfhs;shjjd; tpisTk; jkpo; jiyikfs; cah;e;j gl;r jhh;kPf gy;ypdk; thOk; Njrj;Jf;Fhpa nefpo;rpahd murpay; Nfhl;ghLfis newpg;gLj;jhjjpd; tpisthfTk; njw;fhrpahit mr;RWj;Jk; jkpo; ghrp];lhf gpughfud; cUthfpapUe;jhh;. my;yJ cUthf;fg;gl;lhh;.(NkYk;....)

Gypfspd; Clfq;fspd; nra;jpfspy; cs;s cz;ik epiyjhd; vd;d??

uQrd;(Rtp];)

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; tpRtkL jh;kGuk; Nghd;w gFjpfspy; tpkhdg;gilapdh; Fz;LtPr;R elj;Jk; NghJ nghJkf;fs; capupoe;jhy; my;yJ fhag;gl;lhy; Gifg;gl Mjhuj;Jld; Ie;J epkplj;jpy; jkJ ,izajsq;fspy; nra;jpfis ntspapl;LtUk; Gypfshy;> jk;khy; nfhy;yg;gl;l giltPuh;fs; my;yJ jk;khy; ifg;gw;wg;gl;l MAjq;fs; njhlh;gpy; Vd; clDf;Fld; Gifg;glq;fisAk;> Mjhuq;fisAk; ntspapl Kbahj epiyapy; cs;sdh; vd;W Gupatpy;iy. (NkYk;)

khrp 07> 2009

#ir fhag;gl;lhuh? nfhy;yg;gl;lhuh?

#irapd; gJq;Fkplk; ,d;W ,yq;if murpd; tpkhdj; jhf;FjYf;F cs;shdJ. ,jpy; Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdu;fs; 11 Ngu; nfhy;yg;gl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ. ,jpy; #irak; xUtuhf ,Uf;fyhk; vd re;Njfpf;fg;gLfpd;wJ. my;yJ fhaq;fSf;F cs;shfp ,Uf;fyhk; vd ek;gg;gLfpd;wJ. Gypfspd; nra;jp Clfq;fs; ,Jgw;wp ve;j nra;jpfisAk; ,Jtiu ntspapltpy;iy. New;wa jpdk; Gypfspd; filrp flw;jsk; tPo;e;jJ. tpehafk; cl;gl Gypfspd; Kf;fpa jsgjpfs; nfhy;yg;gl;lJ gw;wpAk; ve;j nra;jpfisTk; Gypfs; ,Jtiu ntsptpltpy;iy vd;gJ ,t;tplj;jpy; ftdpf;fNtz;ba xd;W. Gyp tpRthrpfSf;F ,r; nra;jpfs; kdr; Nrhu;it Vw;gLj;Jk; vd;gjpdhy; Gypfs; ,r; nra;jpfis jtpu;j;J tUtjhf mwpa Kbfpd;wJ. khwhf 1000 ,uhZtj;jpdu; gyp vd;W nrhy;yp tUfpd;wdu;. rup Mapuk; vd;W itj;Jf;nfhz;lhYk; Gypfshy; nghJ kf;fisAk;> Vd; jq;fisAk; fhg;ghw;w Kbatpy;iy vd;w Nfs;tpfs; vOk;ghky; ,y;iy.

fle;j rpy khjq;fshf gpugh> nghl;L jiykiwthdijj; njhlu;e;J #ir Gypfspd; ,uhZtj; jhf;Fjy;fSf;fhd jyik nghWg;ig Vw;W nraw;gLtjhfTk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.

khrp 07> 2009

ngUe; njhifahd nghJ kf;fs; Gypfspd; gFjpapypUe;J ntspNaw;wk;

ju;kGuk; gFjpapy; ,Ue;J 5000 ,w;F Nkw;gl;l nghJkf;fs; ,d;W ,uhZtf; fl;Lg;ghl;L gFjpfSf;F te;jile;jdu;. mz;ikw ehl;fspy; Gypfspd; gpbapy; ,Ue;j jg;gptUk; vz;zpf;if ngUk; mstpy; mjpfupj;J tUtJ Gypfspd; fl;Lg;ghl;il kf;fs; cilj;njwpe;J tUtijNa fhl;Ltjhf murpwy; mtjhdpfs; fUJfpd;wdu;. jg;gp te;j nghJ kf;fspd; jfty;gb Mapuk; Mapuk; nghJ kf;fs; jg;gp tUtjw;fhd re;ju;gj;ij ghu;j;J ,Ug;gjhf mwpaKbfpd;wJ.

khrp 07> 2009

gpughfudpd; ghJfhg;G gpupTthd uhjh gilazpapd; Kfhk; tPo;e;jJ

gpughfudpd; ghJfhg;G gpupTthd uhjh gilazpapd; Kfhk; ,yq;if murpdhy; ifg;gw;wg;gl;lJ. ,g;gilazpapy; cs;s 2000 Ngu; gpughfudpd; jdpg;gl;l ghJfhg;gpy; <Lgl;L te;jdu;. ,J fle;j gy tUlq;fshf eilKiwapy; cs;sJ. tlf;F fpof;fpd; ngUk;gFjp Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; cs;s fhyq;fspYk; ,g;ghJfhg;G Nkw;nfhs;g;gl;L te;jJ. mg;Nghnjy;yhk; ,yq;if ,uhZtk; Gypfis neUq;f Kbahj Jhuj;jpy; ,Ue;jd. mg;gbahdhy; jiytUf;F ahuplkpUe;J ghJfhg;G Njitg;gl;lJ. khw;W ,af;fq;fs; mJTk; Gypfspd; fl;Lg;ghl;Lg; gpuNjrj;jpy;? nghJ kf;fsplkpUe;J jiytiug; ghJfhf;f ,t;tsT njhif Gypfsh? ,Jjhd; jiytu; kf;fSld; ,Uf;fpd;whu; vd;W murpay;?Jiwj; jiytu; Fwpg;gpl;lJ. rup jiytupd; jdpg;gl;l ghJfhg;gpw;F 3 - 5 Ngu; vd;dwhy; ,jpy; cs;s epahaj;jd;ikia tpsq;fKbAk;> Vw;fKbAk;. ghJfhg;gpwF gad;gLj;jpa Gypfspd; njhif ghu;f;Fk; NghJ jiytUf;F nghJkf;fshy; ,Ue;j ghJfhg;G gpur;ridia Gupe;J nfhs;s Kbfpd;wJ.

khrp 07> 2009

GJf;FbapUg;G itj;jparhiy jhf;fg;gl;lJ - Gypfs;

GJf;FbapUg;G itj;jparhiy jhf;fg;gl;ltpy;iy - ,yq;if muR

Ieh rig> nrQ;rpYitr;rq;fk; vd;d $Wfpd;wJ?

nghJ kf;fs; vd;d $Wfpd;whu;fs;?

ahiuj;jhd; ek;GtNjh? ahu; vg;gb $wpdhYk; nghJ kf;fs; jhf;fg;glf;$lhJ. ghlrhiyfs;> itj;jparhiyfs;> nghJ kf;fs; Fbkidfs; ahuhYk; jhf;fg;glf;$lhJ. ehq;fs; nrhd;dhy; ahu; Nfl;f Nghfpd;whu;fs;.

cz;ik epiyiaf;fhl;Lk; etPd njhopy;El;gk; (xspg;gjpT ghu;f;f fPNo cs;s ,izg;ig Vw;gLj;jTk;)

http://www.defence.lk/videos/Puthukudduyiruppu_Hospital.wmv

khrp 07> 2009

Kf;fpa tpLjiyg;Gyp ,e;jpahtpy; ifJ

tpLjiyg;Gypfs; ,af;fj;jpd; Kf;fpa Gs;sp vd;W re;Njfpf;fg; gLk; thypgu; xUtu; Ijuhghj; tpkhd epiyaj;jpy; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. fkNy\; vd;w thypgu; ,yq;ifia Nru;e;jtu;. tpLjiyg;Gypfs; ,af;fj;NjhL neUf;fkhdtu; vd;W $wg;gLfpwJ. New;wpuT mtu; nfhOk;GtpypUe;J Ijuhghj; uh[Pt; fhe;jp ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F te;jNghJ mtiu FbNaw;wj; Jiw mjpfhupfs; ifJ nra;jdu;. gpd;du; mtu; fhty; Jiwapduplk; xg;gilf;fg; gl;lhu;.
Ijuhghj;jpypUe;J mtu; yz;ld; nry;y jpl;lkpl;bUe;jjhf $wg;gLfpwJ. nrd;idapy;jhd; RNu]; gpNukre;jpud; $lNt mtu; ez;gu; rpth[pypq;fk;. ,tu;fs; Gypfspd; neUq;fpa njhlu;gpy; ,d;Wk; cs;stu;fs;. ,tu;fis ifJ nra;tJ vg;gNth?

khrp 07> 2009

The crisis in Sri Lanka: Canada's role

Canada once had a low-profile relationship with Sri Lanka. But that changed after the country's 1983 pogrom, when thousands of Tamils and Muslims were killed. More than 250,000 Sri Lankan Tamils have come to Canada as refugees since then, making Canada home to the largest Sri Lankan Tamil diaspora in the world. Meanwhile, the Tigers -- who once controlled large swathes of the island nation -- have engaged in an on-again, off-again war with the Sri Lankan government. Understanding the history of this conflict is critical if Canada is to help develop a solution for the conflict.(more...)

khrp 07> 2009

,yq;ifj; jkpou; Nghuhl;lj;jpy; khztu;fsplk; tpijf;fg;gLk; jPtputhj rpe;jidfs;

,j;jifa Nghuhl;lq;fSf;F Kd;tUk; khztu;fsplk;> jPtputhj rpe;jidfis tpijf;Fk; mikg;Gfshy;> gy;NtW ngau;fspy; mr;rpl;l Jz;Lg; gpuRuq;fs;> Gj;jfq;fs; tpepNahfpf;fg;gLfpd;wd. ,tw;wpy; NknyOe;j thupahf ,yq;ifg; gpur;id Ngrg;gl;lhYk;> ngUk;ghYk; mnkupf;f Vfhjpgj;jpak;> ,e;jpa ePjpj;Jiw> fhty;Jiw> rpiwj;Jiw mj;JkPwy;fs;> xLf;Fjy;fs; mtw;wpy; ,Ue;J tpLgl Gul;rp Xd;Nw top Vd;w rpe;jidfs; ,lk;ngw;W cs;sd. (NkYk;...)

khrp 07> 2009

jiyth eP vq;Nf?> jiyth eP vq;Nf?? (ftpij)

- Rtp]; gh];fud;

jiyth eP vq;Nf?> jiyth eP vq;Nf??

cd; jiyia fhzhky;

ehk; jtpaha; jtpf;fpd;Nwhk;

cd; vy;yhsd; gil vq;Nf

vs;sp eifahLfpwhd; Jl;lifKD ,q;Nf!! (NkYk;...)

khrp 06> 2009

Kjy; jlitahf xU ehspy; 1000 ,w;F Nkw;gl;l nghJ kf;fs; Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gFjpapy; ,Ue;J ntspNawpdu;.

Gypfspd; filrp flw; jskhd rhiy tPo;r;rpia mLj;J New;W 500 Nkw;gl;l nghJ kf;fSk;> ,d;W 1000 ,w;F Nkw;gl;l nghJ kf;fSk; Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpy; ,Ue;J ,uhZtf;fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpw;F te;J Nru;e;jdu;. ,Nj Ntis Gypfspd; fsj;jpy; cs;s XNu xU jsgjpapd; Kaw;rpapdhy; Ky;iyj;jPT efiu gpbf;Fk; Kaw;rp Njhy;tpapy; Kbtile;jJ. rhiy flw; gpuNjrj;ij jf;f itf;f Gypfs; fLk;gpuaj;jdk; vLj;j NghJk; jq;fs; Kf;fpa jsgjpfs; 5 Ngiu ,oe;jJjhd; kpr;rk;. rhiyia fhg;ghw;w Kbatpy;iy. rhiyapd; tPo;r;rpf;F gpd;G Gypfspy; gyu; ruzilayhk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. Gypfspd; vQ;rpa gFjpfSk; ntF rPf;fpuj;jpy; ,uhZtj;jpdhy; KOikahf ifg;gw;wg;glyhk; vd ,uhZt Ma;thsu;fs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;.

khrp 06> 2009

,yq;if muRk; rz;ilia epWj;jNtz;Lk;> tpLjiyg; GypfSk; MAjq;fisf; iftpl Ntz;Lk;. g. rpjk;guk; (,e;jpa cs;Jiw mikr;ru;)

,yq;if muR jhw;fhypfkhf rz;ilia epWj;jptpl;L kPz;Lk; jhf;Fjiy njhlq;fpAs;sJ tUj;jj;ij mspf;fpwJ. ,yq;if muRk; rz;ilia epWj;jNtz;Lk;> tpLjiyg; GypfSk; MAjq;fisf; iftpl Ntz;Lk;. ,uz;Lk; XNu rkaj;jpy; eilngwNtz;Lk;. njhlu;e;J Ngr;Rthu;j;ij elj;jp RKf murpay; jPu;T fhzNtz;Lk;. ,uz;L iffisAk; Nru;j;Jj; jl;bdhy;jhd; gpur;idf;F tpbT fpilf;Fk;. (NkYk;...)

khrp 06> 2009

Nghu; epWj;jKk; ,y;iy! GypfSld; Ngr;R ,y;iy!! ,yq;if muR jpl;ltl;lkhf mwptpg;G

tpLjiyg;GypfSld; Ngr;R thu;j;ij elj;Jk; Ngr;Rf;Nf ,lkpy;iy vd;W ,yq;if muR jpl;ltl;lkhf njuptpj;Js;sJ. Nghupy; fLikahd Njhy;tpfis re;jpj;J tUk; tpLjiyg;Gypfs; xl;L nkhj;jkhf ruzile;jhy; kl;LNk mjid Vw;Wf;nfhs;Nthk; vd;W ,yq;if muR $wpAs;sJ. tpLjiyg;GypfSf;F tUq; fhyj;jpy; murpay; gq;fspg;G vJTk; ,Uf;f KbahJ vd;Wk;> GypfSf;F vjpuhd Nghu; Kbtile;j gpwF njhlq;fg;gLk;  Gjpa mikjp Ngr;Rthu;j;ijfspy; tpLjiyg;GypfisAk; gq;Nfw;f nra;AkhW ,yq;if murplkpUe;J ru;tNjr rKjhak; vjpu;ghu;f;ff; $lhJ vd;Wk; ,yq;if ghJfhg;G nrayhsu; $wpapUf;fpwhu;.(NkYk;...)

khrp 06> 2009

midtUk; Vw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhug; gfpu;Tj; jpl;lj;ij jahupf;f ,yq;if murhy; epakpf;fg;gl;l FO KbT nra;Js;sJ.

mjpfhug; gfpu;Tf;fhd ,yq;ifapd; 13 tJ murikg;Gr; rl;l jpUj;jg;gb> tlf;F> fpof;Fg; gFjpfspy; Ra mjpfhuk; nfhz;l khfhz rigfs; mikf;fg;gl Ntz;Lk;. ,e;j mk;rq;fs; Vy;yhk; Gjpa mjpfhug; gfpu;Tj; jpl;lj;jpy; ,lk; ngWk; vd;W njupfpwJ.(NkYk;...)

khrp 06> 2009

NghuhLk; cyfj; jkpou; ,dp vd;d nra;a Ntz;Lk;.......... trpl;lu;.

,tu;fs; Nghuhl;lj;jpd;NghJ Kd;itf;Fk; Nfhrk; Aj;j epWj;jj;ij nfhz;LtUtjw;F cyf ehNl ,yq;if murhq;fj;jpw;F mOj;jk; nfhLq;fs; vd;gNj. td;dpapy; milgl;Lf;fple;J capupof;Fk; mg;ghtpg; nghJkf;fis ,jd;%yk; fhg;ghw;wyhk; vd;w eg;ghir mtu;fSf;F cs;sJ mjdhy;jhd; ,e;j Nghuhl;lq;fspy; Fjpj;Js;shu;fs;. Mdhy; ,ijNa ntspehl;by; jiyik nfhLg;Nghu; ve;j tpjkhd murpay; mwpNth my;yJ Nghuhl;l ,af;fq;fspy; Nru;e;jpUe;J mjdhy; fpilj;j mDgtNkh ,y;yhj ntWk; GfOf;fhf my;yJ rpq;fstDf;F mbNghl;lhy; <ok; fpilj;JtpLk; vd;W cz;ikahfNt ek;gpf;nfhz;bUf;Fk; cau;e;j rpe;jid mwpT mw;wtu;fshy; Gypfshy; itf;fg;gLk; Vkhw;Wf;Nfhrq;fs; vLj;Jr; nry;g;gl;L jpzpf;fg;gLfpd;wJ.Gypfshy; nfhLf;fg;gl;l rpe;jidjhd; epue;ju Aj;jepWj;jk;. epue;ju Aj;jepWj;jk; Vd;? moptpd; tpopk;gpy; ,Uf;Fk; Gypfs; jg;gpg; gpiof;fNtz;Lk; gpd; toikNghy; jq;fisg; gyg;gLj;jpf; nfhz;L kPz;Lk; xU rpy jhf;Fjy;fs;> mjdhy; ngwg;gLk; ntspehl;L gzk; mij itj;Jf;nfhz;L kf;fis MSjy; (mlf;fp)..(NkYk;..)

khrp 06> 2009

nfhz;lhl;lk;!   nfhz;lhl;lk;!!   nfhz;lhl;lk;!!!

Nghdhy; fpl;lhJ. nghOJgl;lhy; fpilahJ. - FRk;gd;

ftdaPHg;Gg; Nghuhl;lf; nfhz;lhl;lq;fs; KbTf;F tu ,Uf;fpwJ. Gyd; ngaHe;j jkpoHfNs> nghOJ Nghtjw;F vd;d top vd Nahrpf;f Ntz;lhk;. mLj;J tu ,Ug;gJ hPtp> thndhyp nfhz;lhl;lk;. nrd;w tUlk; nfhz;lhl;lk; elf;Fk; NghJ kd;dhh>; kL kf;fs; mfjpfshf Xbf; nfhz;bUe;jhh;fs;. ,q;F ahUNk me;j mtyj;ijf; fz;L nfhs;stpy;iy. ,q;F ,uz;L ehl;fshf nfhz;lhl;lk; fis fl;baJ. t#yhd ngUe; nfhifg; gzKk; Gypg; gpur;rhuj;Jf;nfd xJf;fg;gl;lJ.

,k;Kiw mNefkhf vy;yhk; Kbe;J tpLk;. ePq;fs; vt;tpj kdr; rQ;ryKk; ,d;wp nfhz;lhl;lj;jpy; gq;F gw;wyhk;. til> tha;g;gd; filfSk;> fr;rhd; fliy filfSk;> rPb filfSk; cq;fSf;fhfj; jpwe;jpUf;Fk;. rpdpkh ghl;il Nghl;L tpl;L Mlyhk;. kdpjr; rq;fpypapy; fye;J nfhz;l kz;il foz;lJfs; vy;yhk; FLk;gj;Jld; te;J fye;J nfhs;Sq;fs;.

nfhz;lhl;lk;!    nfhz;lhl;lk;!!    nfhz;lhl;lk;!!!

fQ;rpf;F  fyak;  nfhz;lhl;lk;

,Q;rpf;F  Vyk;   nfhz;lhl;lk;

fhilf;F  fyT   nfhz;lhl;lk;

,e;jj; jwpnfl;l (Gyp) eha;fSf;F kuzk; nfhz;lhl;lk;.   

khrp 06> 2009

Group slams Tigers' Toronto 'terrorism'

"There is homegrown terrorism here against people. The collection of money is still going on," said Hasaka Rathnamalala of the Sri Lankan United National Association of Canada, which called a news conference to counter claims of Tamil genocide made last week during a massive demonstration in Toronto.(more...)

khrp 05> 2009

Gypfspd; flw;Gyp cjtpj;jsgjp tpehafk; nfhy;yg;gl;lhu;.

;Gypfspd; flw;Gyp cjtpj;jsgjp tpehafk; nfhy;yg;gl;lhu;. rhiyg; gFjpapy; Vw;gl;l Nkhjypy; NkYk; ehd;F Kf;fpa flw; GypfSk; nfhy;yg;gl;ldu;. rhiy Gypfspd; Kf;fpa> filrp flw;Gypfspd; jsKk; MFk;. nra;jpfs; njhlUk;. 

khrp 05> 2009

fdlh ghuhSkd;wj;jpy; ,yq;if tptfhuk; gw;wpa tpNrl tpthjk;

,uh[;Fkhu;(fdlh)

fdlh ghuhSkd;wj;jpy; ,d;W(khrp 04 20009) ,uT ,yq;ifapy; ,d;W eilngWk; kdpj mtyq;fs; gw;wpa tpthjk; eilngw;wJ. jkpo; kf;fs; nrwpe;J thOk; njhFjpfsd; gpujpepjpfs; mjpfkhf ,t; tpthjj;jpy; fye;J nfhz;ldu;. tpthjj;ij njhlq;fpitj;j murhq;f jug;G ,yq;ifapy; jw;Nghija epiyikia fUj;jpy; nfhz;L murhq;fk; vLj;j KbTfis mwptpj;jJ.(NkYk;..)

khrp 05> 2009

,yq;ifapy; elf;Fk; kdpj mtyq;fis epWj;j Nfhup fdlhtpy; nkOFtu;j;jp Nghuhl;lk;.

fdlhtpd; nuhwd;Nuh xl;lth Nghd;w ,lw;fspy; ,yq;ifapd; Rje;jpu jpdjd;W nkOF tu;j;jp Nghuhl;lk; elhj;jg;gl;lJ. td;dpapy; Gypfspd; gpbapy; rpf;fpAs;s nghJ kf;fSf;F Nghupdhy; Vw;gLk; capu; ,og;G> fhag;gLjy; Nghd;w Ngutyq;fis fz;bj;J mg;Nghuhl;lq;fs; eilngw;wd. 200> 000 jkpo; kf;fs; thOk; nuhwd;Nuhtpy; 2000 ,w;F Fiwthd kf;fNs ,t; epfo;tpy; fye;J nfhz;ldu;. mz;ikf; fhyq;fisg;Nghy; Gypfspd; gpuKfu;fs; ,t;epfo;tpYk; jpiu kiwtpy; epd;Nw nraw;gl;ldu; glq;fSf;Nfh my;yJ nghj kf;fSf;Nfh jiy fhl;ltpy;iy. ngUk;ghYk; vk;; ,sQu;fis Kd;dpiyg;gLj;jpNa nraw;gl;ldu;. kdpj mtyk;> mJ ,yq;if ,uhZtj;jpdhy;jhd; Vw;gLfpd;wJ> kpifg;gLj;jg;gl;l kdpj mtyq;fs; gw;wpa nra;jpfs; Nghd;witNa Kd; epWj;jg;gl;ld. jiytpd; glNkh> jkpo; <oNkh vt;tplj;jpYk; ,y;iy. epue;ju Nghu; epWj;jk; gpujhd Nfh\k;. ,ilapy; rpy ,lq;fspy; Cf;f kUe;J Nghy; jdpehL vd;w thfdjpy; xl;lf;$ba Rtnuhl;b.

rw;W Mo;e;J ftdpj;jhy; GupAk;. Nghu; epWj;jk; vjw;fhf Nfhug;gLfpd;wJ vd;W. GypfSf;F ,d;W mtru mtrpakhf Njitg;gLtJ Nghu; epWj;jk;. jhk; jg;gp XLtjw;F. Gypfs;(rpwg;ghf jiyik) jk;ik fhg;ghw;w jkpo; <oj;ijf;$l iftplj;jahu; vd;gJ> vq;Nf ,J Gupag;Nghfpd;wJ ,d;W tiu cs;Sf;F tu tpl;L mbf;fg; Nghfpd;whu; jiytu;> ntFtpiutpy; ey;y nra;jp tUk; ek;gpf;if ,of;fhjPu;fs; vd;gij ,d;Wtiu ek;Gfpd;wtu;fSf;F.

khrp 05> 2009

The government and rebels have been locked in an ongoing war that has left countless civilians dead - Canadian News Media

It happened again. For the second time in a week, a huge crowd of Sri Lankan protestors gathered at a major Toronto intersection, protesting what they call genocide in their homeland

A crowd estimated to be between 1,500 and 2,500 showed up outside the country's consulate at Yonge and St. Clair around 5pm, throwing the bustling intersection into chaos at the height of rush hour. Police were forced to bring in fencing to contain the crowd, which just kept getting bigger. Traffic was a disaster but the protest remained peaceful throughout.

The candlelight ceremony was being held to mark the country's Independence Day and organizers have called it a Day of Mourning. Similar gatherings were held across the country but with the GTA home to 200,000 Sri Lankans, this city's was amongst the largest.

The government and rebels have been locked in an ongoing war that has left hundreds of civilians dead or living in terrible conditions.

Just like in that sea of humanity, the tide turned as promised around 7:30pm and the crowd began to disperse without incident.

(based on City TV news)

khrp 05> 2009

Snow Tigers at the doorstep

Due to the threatening action by the LTTE group the people who suffered most once again were the innocent Sri Lankans living in Canada, mostly Tamils.  An elderly Sri Lankan Tamil gentleman who had come to collect his pension at the Consulate had  told the LTTE group that their actions were unacceptable and the Consulate was serving the people and it had deprived the innocent Sri Lankans who had come their for services. But, the LTTE cubs had answered the elderly Sri Lankan Tamil gentleman in their customary threats, growls.( More)

khrp 05> 2009

,yq;if jkpou; ghJfhg;G ,af;fk; ,d;W elj;jpa KO milg;G Nghuhl;lj;jhy; jkpo;ehl;by; ,ay;G tho;f;if ghjpf;fg;gltpy;iy.

,yq;if jkpou; ghJfhg;G ,af;fk; ,d;W elj;jpa KO milg;G Nghuhl;lj;jhy; jkpo;ehl;by; ,ay;G tho;f;if ghjpf;fg;gltpy;iy.  nuapy;fs;> g];fs;> Ml;Nlhf;fs; cs;spl;l thfdq;fs; vy;yh gFjpfspYk; ,aq;fpd.  gs;spfs; kw;Wk; mYtyfq;fSk; KO mstpy; nray;gl;ld. vdpDk; khepyj;jpd; gy gFjpfspYk; ngUk;ghyhd filfs; milf;fg; gl;bUe;jd. gy ,lq;fspy; Rkhu; 40 g];fs; fy;tPrp jhf;fg;gl;ljpy; fz;zhbfs; cile;J Nrjkile;jd. ,yq;ifapy; mg;ghtp jkpou;fs; gLnfhiy nra;ag;gLtij jLj;J epWj;j Ntz;Lk;. mq;F cldbahf Nghu; epWj;jk; Ntz;Lk; vd;W Nfhup ,yq;if jkpou; ghJfhg;G ,af;fk; ,d;W jkpofk; KOtJk; KO milg;Gf;F miog;G tpLj;jpUe;jJ. ,e;j KO milg;G rl;l tpNuhjk; vd;W jkpof muR mwptpj;jpUe;jJ. nuapy;fs; kw;Wk; g];fs; KO ghJfhg;Gld; ,af;fg;  gLk; vd;Wk;> muR mYtyfq;fs;> gs;spfs; tof;fk; Nghy ,aq;Fk; vd;Wk; muR rhu;gpy; njuptpf;fg; gl;bUe;jJ.(NkYk;..)

khrp 04> 2009

GypfSf;F Mjutpy;iy: Kjy;tu; fUzhepjp

fle;j rpy Mz;LfSf;F Kd;G ,e;J gj;jpupifapd; xU rNfhju ,johd gpuz;l;iyd; ,jopy; gpughfudpd; ml;ilg; glk; Nghl;L xU Ngl;bia ntspapl;bUe;jhu;fs;. mjid fz;L ehd; jpLf;fpl;Lg;NghNdd;. vd; tpopfs;  Mr;rupaj;jhy; tpupa mjid ghu;j;Njd;.  mjpy; xU Nfs;tp gpughfudplk; Nfl;fg;gl;lJ. ePq;fs; ntw;wp ngw;why; cq;fs; Ml;rp vg;gb ,Uf;Fk; vd;gNj me;j Nfs;tp. mJ ru;thjpfhu Ml;rpahf ,Uf;Fk; vd;W gpughfud; gjpyspj;jpUe;jhu;. mg;NghNj mtu;fSila Nghuhl;lk; Gspj;Jg; Ngha; tpl;lJ

mtu;fs; vy;NyhUk; xd;whf Nru;e;J NghuhbapUe;jhy; mtu;fs; tpUk;gpagb jkpoPok; vd;iwf;Nfh kyu;e;jpUf;Fk;. Mdhy; gpughfuid xU ru;thjpfhupahf Vw;Wf; nfhs;gtu;fs; kl;LNk mq;F nray;gl KbAk; vd;w epiy mq;Nf cUthdJ. ,jid njhlu;e;J gyu; mopj;njhopf;fg;gl;ldu;.

jpKfit nghWj;jtiu ,yq;if jkpou;fSf;fhfj;jhd; vq;fSila Fuy; xypf;Fk;. gpughfuidNah my;yJ ve;j jdpg;gl;l jkpou; jiytu;fisAk; ehq;fs; Mjupf;f tpy;iy(NkYk;...)

khrp 04> 2009

MAjq;fis iftpl tpLjiy GypfSf;F mnkupf;fh> [g;ghd;> ehu;Nt kw;Wk; INuhg;gpa A+dpad; ehLfs; Nfhupf;if. Gypfs; kWg;G

Gypfs; MAjq;fis tpLj;J me;ehl;L uhZtj;Jldhd rz;ilia KbTf;F nfhz;Ltu Ntz;Lk; vd Mnkupf;fh> [g;ghd;> ehu;Nt kw;Wk; INuhg;gpa A+dpad; ehLfs; Nfhupf;if tpLj;Js;sd. mNjNtisapy; Gypfs; MAjq;fis iftpl kWj;J tpl;ldu;. (NkYk;..)

khrp 04> 2009

Gypfis ek;gp nraw;gl KbahJ! jpKf nraw;FOtpd; KbT ,jid gpujpgypf;fpd;wJ!

nrd;idapy; jpKf tpd; nraw; FO $l;lk; kpFe;j gugug;gpd; kj;jpapy; $baJ. Gypfis ek;gj;jFe;jtu;fs; my;y vd;gJ Nghd;W ntspgLk; KbGfis jpKf vLj;Js;sJ. Nghu; epWj;jk;gw;wp ve;j jPu;khdq;fSk; vLf;fhky;> ,yq;if jkpo; kf;fspd; gpur;ridf;F Ngr;R thu;j;ij %yk; ey;y jPu;T fpilf;f kj;jpa muir typAWj;jp Nghuhl;lq;fs; tUk; jpdq;fspy; nra;tJ vd;Wk;. Gypfsplk; rpf;fpAs;s nghJ kf;fspd; ghJfhg;G gw;wp mjpfk; ftdk; nrYj;j Mtd nra;tJ vd;Wk; KbG vLf;fg;gl;lJ. ,yq;if jkpou; gpur;ridf;fhf jpKf gjtpfis Jwf;f jahu; ,y;iy. Vd; itNfh> jpUkhtstd;> uhkjh]; ahUk; jahu; ,y;iy. (NkYk;...)

khrp 04> 2009

Subramanian Swamy has demanded an inquiry into the death of Muthukumar

Dr. Swamy said Pattali Makkal Katchi leader S. Ramadoss on Monday telephonically contacted him and appreciated his demand for time-bound steps by the Sri Lankan government to implement the devolution package for Tamil regions. He assured Dr. Ramadoss that he was always for extending help to the suffering Sri Lankan Tamils but it should not be linked to the LTTE. (more..)

khrp 04> 2009

tpLjiyg; Gypfspd; filrp tpkhd XLghij ifg;gw;wg;gl;Ls;sJ

tpLjiyg; Gypfspd; 7tJ tpkhd XLghij ifg;gw;w;g;gl;Ls;sJ Gypfspd; filrp tpkhd XLghijnadf; fUjg;gLk; ,e;j XLghij Ky;iyj;jPT Re;juGuj;jpw;F  Nkw;;Fg; gFjpapYk; gpuke;jhW gFjpapd; tlf;NfAk;  mike;Js;sJ. Rkhh; 2 fp.kP. ePskhd ,e;j XLghijia ,d;W (3) fhiy ifg;gw;wpAs;s gphpNfbah; rNte;jpu rpy;th jiyikapyhd 58tJ gilazpapdh; mg;gFjpiaj; jw;NghJ jq;fs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;Lt;e;Js;sdh; vd;W ,uhZtj; jiyikafk; njhptp;jJs;sJ.

,dp gwe;J gwe;J XlTk; KbahJ. gwe;J gwe;J mbf;fTk; KbahNj?

khrp 04> 2009

Obama help us.

xghkh n`y;g; m]; - FRk;gd;

vkJ cwTfisf; fhg;ghw;Wq;fs;. cyf ehLfNs ,yq;ifapy; elf;Fk; ,dg; gLnfhiyfisj; jLj;J epWj;Jq;fs;. vd Gyk; ngaHe;j ehLfspy; njUj; njUthf epd;W $g;ghL Nghl;BHfs;. mjw;F ey;y gyd; fpilj;Js;sJ. mnkhpf;fh> NehHNt cl;gl ,izj; jiyik ehLfs; vy;yhk; vkJ cwTfisf; fhg;ghw;wj; jiyapl;Ls;sd.(NkYk;..) 

khrp 03> 2009

,yq;if jkpou;fSf;F gad; ,Uf;fhJ: fk;A+dp];l; vd;.tujuh[d; Ngl;b

kJiu> gpg;.3-: 4-e; Njjp mwptpf;fg;gl;Ls;s KO milg;ghy; ,yq;if jkpou;fSf;F gad; ,Uf;fhJ vd;W khu;f;rp];l; fk;A+dp];L khepy nrayhsu; vd;.tujuh[d; $wpdhu;.

khu;f;rp];l; fk;A+dp];L fl;rpapd; jkpo; khepy nrayhsu; vd;.tujuh[d; kJiuapy; New;W epUgu;fSf;F Ngl;b mspj;jhu;. mg;NghJ mtu; $wpajhtJ:-

,yq;ifapy; Vw;gl;Ls;s jkpo; kf;fspd; Jauk; jPu;f;fg;gl Ntz;Lk;. ,yq;if gpur;rpidf;F murpay; uPjpahf jPu;T fhzg;gl Ntz;Lk;. Ky;iyj;jPT tiu uh[gf;Nrtpd; uhZtg;gil nrd;Ws;sJ. ,e;j gpur;rpidapy; uh[je;jpuj;Jld; kj;jpa muR nray;gl Ntz;Lk;. NkYk; jkpof murpay; fl;rpfs; xUkpj;j fUj;Jld; nray;glNtz;Lk;. 4-e; Njjp (ehis) mwptpf;fg;gl;Ls;s KOmilg;G ve;j mstpw;F ,yq;if jkpou;fSf;F cjTk; vd;W njupatpy;iy.
khrp 03> 2009

fPNoAs;s gfpuq;ff; fbjk; 2001k; Mz;L Muk;gj;jpy; vOjg;gl;lJ fz;Nzhl;lj;jpy; ntspaplg;gl;lJ. mjid kPz;Lk; cq;fs; Kd;itf;f tpUk;GfpNwd;. ,d;Ws;s epiyikfNshL njhlh;G gLj;jp thrpg;gPh;;fs; - Ghpe;J nfhs;tPh;fs; vd vjph;ghh;f;fpNwd;.. mbg;gilahd cz;ikfs; vf;fhyj;Jf;Fk; xd;Nw.

m.tujuh[g;ngUkhs;

,q;Nf ele;Jf; nfhz;bUf;Fk; rz;ilfs; ,d;Dk; gy gj;J tUlq;fSf;F Nky; ele;jhYk; Nehh;Ntnad;d cyf ehLfs; xd;wpize;J kj;jpa];jj;Jf;F te;jhYk; ahh; vth; vd;d nrhy;yhly;fs; ghtpj;jhYk; kPz;Lk; kPz;Lk; Vw;gl Nghtnjy;yhk; mjpfhug; gfph;T gw;wpa Ngr;Rf;fNs.mjpfhug; gfph;Tf;fhd epWtdk; ,e;j khfhz murikg;ghfNt ,Uf;f KbAk;. mjw;F gpuNjr rig vd;Nwh> khepy muR vd;Nwh Vd; <ok; khepy muR vd;W $l ngah; itf;ff;$Lk;. Mdhy; ,q;F epwk;jhd; khWNk jtpu ghj;jpuk; khwhJ.(NkYk;...)

khrp 03> 2009

This is indian Intelligence analysis on recent situation. This shows LTTE and SL Govt true situation
Any one interested in SL/LTTE need to read this carefully.

Tiger’s attempts to replenish cadre strength by coercive conscription had failed in the East, the principal source of earlier recruitment. According to one November 3, 2008, report, the LTTE was paying SLR 25,000 to parents who permitted one of their children to join the organization. Accoridng to a November 22, 2008, report, the University Teachers for Human Rights ( Jaffna ), quoting sources from the Wanni, claimed that, since early September 2008, the LTTE had conscripted 9,000 ‘very young’ persons. The LTTE also directed over 8,000 students who sat for the GCE ‘O Level’ Examinations in the Kilinochchi and Mullaitivu Districts to join combat training, according to military intelligence reports released on December 24, 2008 (more..)

khrp 03> 2009

gue;jd; - Ky;iyj;jPT tpjpapw;F Nkw;fhf miuf; fpNyh kPw;wu; Jhuj;jpy; gpupke;jd; Fsk; vd;w ,lj;jpy; gpughfudpd; ,d;Dk; xU epyj;jb nrhFR gq;fsh fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sJ. 50 mb Mok; cs;s 2 khbfisf; nfhz;l ,t; khspif FspUl;lg;gl;ljhfTk;> jiu gopq;F fw;fshy; Mf;fg;gl;l etPdkakhdjhf ,Uf;fpd;wJ. 2 Vf;fupy; mike;Js;s ,t; etPd gq;fshit Rw;wp fhty; muz;fSk; mikf;fg;gl;bUe;jd. Fspu;rhjdg;ngl;bAld; $ba ,t;tPL mz;ikapy; gpughfudpd; Kf;fpa jq;fkplk; vd ek;gg;gLfpd;wJ

khrp 03> 2009

,J vg;gb ,Uf;F! vq;NfNah cijf;FNj!!

Nrfud;

jPf;Fspj;j "tPuj;jkpo; kfd;" utpAk; kuzk;: kJiuapy; gy;yhapuf;fzf;fhNdu; tzf;fk;.

,J Gjpdk;.nfhk; ,izaj; nra;jpj; jsk; ntspapl;l nra;jp:

,yq;ifapy; jkpou;fisf; nfhd;W Ftpj;J tUk; rpq;fs murpd; Nghiu epWj;j ,e;jpa muR eltbf;if vLf;f typAWj;jp jPf;Fspj;j jpz;Lf;fiyr; Nru;e;j "tPuj; jkpo; kfd;" utp ,d;W fhiy kJiu muR kUj;Jtf; fy;Y}up kUj;Jtkidapy; ,we;jhu;. Ky;iyj;jPT fhLfspy; milf;fyk; GFe;Js;s <oj;jkpou;fis <T ,uf;fkpd;wp gLnfhiy nra;J tUk; rpq;fs gilapdupd; jhf;Fjiy jLj;J epWj;j ,e;jpa muR eltbf;if vLf;fhky; ,Ug;gjhy; kdKile;j epyf;Nfhl;il Fy;yhsFz;L vd;w rpw;W}iur; Nru;e;j utp (taJ 39) fle;j ,U ehl;fSf;F Kd; jPf;Fspj;jhu;.

,J epA+ ,e;jpahepA];.nfhk; ,izaj;jsk; nra;jp:

,J Fwpj;J mk;ika ehaf;fD}u; NghyPrhu; tof;Fg;gjpT nra;J tprhuiz elj;jp tUfpd;wdu;.,e;j rk;gtk; gw;wp khtl;l NghyP]; R+g;gpuz;L ghup $Wifapy;>thypgu; utp ,yq;if jkpoUf;fhf jPf;Fspf;ftpy;iy mtu; kPJ mk;ikaehaf;fD}u; NghyPrpy; 28.09.2002-y; fQ;rh tpw;wJ> 08.07.2003-y; rhuhak; tpw;wJ> 14.05.2004-y; fQ;rh tpw;wJ> 14.05.2009-y; fQ;rh tpw;wJ Mfpa 4-tof;Ffs; cs;sjhf njuptpj;jhu;.

,tuJ kidtp rpj;uh kPJ 7.12.2002> 30.4.2004-y; rhuhak; tpw;wjhf tof;Fg;gjpT nra;ag;gl;Ls;sjhf $wpdhu;. utp 2-tof;Ffspy; Vw;fdNt rpiwj;jz;lid ngw;wtu; vd;Wk;> ,d;Dk; 2-tof;Ffs; epYitapy; cs;sjhfTk; $wpdhu;.mtu; kidtpAld; Vw;gl;l jfuhW fhuzkhfNt jPf;Fspj;Js;shu; vd;Wk; njuptpj;jhu;. jpz;Lf;fy; khtl;l fnyf;lu; thRfp ntspapl;Ls;s mwpf;ifapy;>,yq;if jkpoUf;fhf gs;sg;gl;b thypgu; utp jPf;Fspf;ftpy;iy vd;W njuptpj;Js;shu;(NkYk;...)

vg;gb ,Uf;F  ,e;j ehlfk;!

 

khrp 03> 2009

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vk;. gp. fs; jiyfhl;l Kbahj epiy - Mde;jrq;fup

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vk;. gp. fSf;F jkpo; kf;fspilNa jiyfhl;l Kbahj epiy Vw;gl;Ls;sjhfTk; mjdhy; ntspehLfspy; jiykiwthFk; epiy cUthfpAs;sjhfTk; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpj; jiy tu; Mde;jrq;fup njuptpj;jhu;. Gypfspd; Vf gpujpepjpfs; vd;W $wp Nju;jypy; ntw;wpaPl;ba jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ,d;W jkf;Fk; GypfSf;Fk; njhlu;gpy;iy vd;W $WtJ eifg;Gf;FupaJ vdTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;.

,J Fwpj;J NkYk; fUj;Jj; njuptpj;j mtu;:-

GypfSf;F MjuT jpul;Ltjw;fhf ntspehLfSf;Fr; Rw;wpte;j ,tu;fs; jkJ njhFjpf;Ff; $l nrd;wJ fpilahJ.Gypfs; gLNjhy;tp mile;J tUk; epiyapy; vkf;Fk; GypfSf;Fk; njhlu;G ,y;iy vd;W $l $wj; jiyg;gl;Ls;sdu;.

Mdhy; Gypfspd; gpbapy; cs;s kf;fis tpL tpf;FkhW jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ,d;Wtiu nrhy;ytpy;iy ,J jkpo; kf;fSf;Fr; nra;j ngUk; JNuhfkhFk;. mq;F rpf;fpAs;s kf;fis tpLtpf;FkhW rfy jug;gpdUk; Gypfisf; Nfhup tUfpd;wdu;.

Mdhy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gf;F me;j kf;fs; Fwpj;J vJ tpj ftiyAk; ,y;iy vd;Wk; mtu; nrhd;dhu;.

khrp 02> 2009

,yq;ifj; jkpou; ghJfhg;G ,af;fj;jpd; rhu;gpy; mwptpf;fg;gl;Ls;s KO milg;Gg; Nghuhl;lk; rl;l tpNuhjkhdJ vd jkpof muR njuptpj;Js;sJ.

rl;ltpNuhjk; ,y;iy vd;fpd;whu; - uhkjh];

jkpofk; ];jk;gpj;jJ vd;W elhj;Jq;fs; KO milg;Gg; Nghuhl;lj;ij -it. Nfhghyrhkp

rupahd Nghl;b! ghtk; td;dp kf;fs;!! ,tu;fspd; tpisahl;bw;F kpUfq;fsplk;(Gyp> rpq;fk;) khl;ba vypfs; td;dp kf;fs;. 

,yq;ifj; jkpou;fSf;F Mjuthd Nghuhl;lq;fis xUq;fpizj;J elj;Jtjw;fhf njhlq;fg;gl;l ,yq;ifj; jkpou; ghJfhg;G ,af;fk; rhu;gpy; gpg;utup 4-k; Njjp KO milg;Gg; Nghuhl;lk; elj;j miog;G tpLf;fg;gl;Ls;sJ. Mdhy; ,g;Nghuhl;lj;ij rl;l tpNuhjkhdJ vd jkpof muR $wpAs;sJ.

,J Fwpj;J Qhapw;Wf;fpoik ntspahd muR nra;jpf; Fwpg;G tptuk;: cr;r ePjpkd;wj; jPu;g;gpd;gb ,g;NghJ KO milg;G elj;JtJ rl;lj;Jf;Fg; Gwk;ghdJ. vq;Fk;> ahUk;> KO milg;G elj;jf; $lhJ vd;W cr;r ePjpkd;wj; jPu;g;gpy; $wg;gl;Ls;sJ.(NkYk;...)

 

khrp 02> 2009

khrp 3k; jpfjp kd;dhupy; GypfSf;F vjpuhf kf;fs; Mu;g;ghl;lk;.

Nghuhl;lk; vDk; ngauhy; njhlu;e;Jk; jkpo; ,isQu; Atjpfis Aj;j Kidapy; gypnfhLg;gij iftpl Ntz;Lk;. jkJ tpUg;gj;jpw;F khwhf ,af;fj;jpy; njhlu;e;Jk; jLj;J itj;J Nghupy; <LgLj;Jk; ,isQu; Atjpfis tpLtpj;J mtu;fis jkJ FLk;gj;jpdUld; ,ize;J tho mDkjpf;f Ntz;Lk; vd;fpd;w Nfhupf;iffSld; Gypfspd; rfy kdpj Neakw;w nraw;ghLfisAk; kf;fs; gfpuq;fkhf vr;rupf;Fk; Kfkhf ,t; Mu;g;ghl;lk; xOq;F nra;ag;gl;Ls;sJ.(NkYk;...)

khrp 02> 2009

my;[rPwh TV epUgupd; khrp 01 k; jpfjp Neub td;dp Nghu;Kid jfty;fs;

Sri Lankan army closes in on Tamil Tigers - Al Jazeera's Tony Birtley

Sri Lanka's government says its troops will resume their offensive against Tamil Tiger fighters now that a unilateral 48-hour ceasefire has ended.

The lull was designed to allow civilians trapped by the fighting time to leave the combat zone.
Al Jazeera's Tony Birtley travelled with the military to the notheast of the island.(my;[rpwh epUgupd; Neub fs epyik tPbNahtpy;); http://english.aljazeera.net/news/asia/2009/02/20092110441960332.html
 

khrp 02> 2009

Gypfis epuhfhpAq;fs;! Gypj; jiyikiaj; Jhf;fp vwpAq;fs;!! rkud; (fdlh).       

ePq;fs; kl;Lk; jhd; Gj;jprhypfs;. cyfj;jpYs;s kw;wtHfnsy;yhk; Kl;lhs;fs; vd epidj;Jf; nfhz;L nraw;glhjPHfs;. me;j cq;fs; vz;zk; jhd; cq;fs; ,e;j mopTfSf;nfy;yhk; Kjy; fhuzk;. cyfpy; kpfTk; nfhl^ukhd gaq;futhj mikg;G vd mnkhpf;fhthy; gpufldg;gLj;jg;gl;l Gypfis gfpuq;fkhf Mjhpj;Jf; nfhz;L> rHtNjrg; nghyp]huhy; Njlg;gl;L tUk; cyfpd; Kjy;ju gaq;futhjpia cq;fs; jiytdhff; nfhz;lhbf; nfhz;L> rh;tNjr r%fk; vk;ikf; fz;L nfhs;tNjapy;iy vd ePq;fs; xg;ghhp itg;gjpy; ve;jg; gpuNahrdKk; ,y;iy.(NkYk;..)  

khrp 02> 2009

ahopy; tuyhW fhzhj kf;fs; Nghuhl;lk;! td;dp cwTfis GypfsplkpUe;J kPl;f kf;fs; fly; vd jpuz;ldu;!!

aho;.Flhehl;by; tuyhw fhzhj khngUk; Nguzpahfaho; kf;fs; jpuz;L jq;fsJ czu;Tfis ntspg;gj;jpapUe;jdu;. ,d;W fhiy(khrp 01) aho; fr;Nrup Kd;ghf cs;s aho; fz;b tPjp vq;Fk ;ePz;l J}uj;jpw;F Nguzpahf jpuz;bUe;j kf;fs; nts;sk; mq;fpUe;J Gwg;gl;L nrd;wjhf aho; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. jPtfk;> njd;kuhl;rp>tlkuhl;rp> typfhkk;> kw;Wk; aho; vd midj;J tiyaq;fspy; ,Ue;Jk; thfdq;fspd; %yk; miy miyahf jpuz;L te;j kf;fs; jkJ td;dp tho; cwTfs; Gypfspd; gpbapy; ,Ue;J Rje;jpukhf ntspNaw Gypfs; mDkjpf;f Ntz;Lk; vd Nfhrq;fis vOg;gpathW Nguzpahf nrd;wpUe;jdu;.aho; Njr kf;fs; vOr;rp Nguitapd; Vw;ghl;bd; Ngupy; elj;jg;gl;l ,g;Nguzp ru;tNjr nrQ;rpYit rq;f gpujpepjpfsplKk;> kw;Wk; mfjpfSf;fhd If;fpa ehLfs; rig gpujpepjpfsplKk; kfIu;fis ifaspj;jpUe;jdu;.(NkYk;...)

khrp 02> 2009

td;dpapy; Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gFjpapy; ,Ue;J tTdpahtpw;F Nehahspfs; nfhz;L tug;gl;ldu;

td;dpapy; Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gFjpapy; ,Ue;J ru;tNjr mOe;jq;fspd; gpd;G tTdpahtpw;F mioj;J tug;gl;l fhag;gl;Nlhupd; tpguk;. ,tu;fs; tTdpah itj;jparhiyapy; jw;NghJ rpfpr;irfSf;fhf mDkjpf;fg;gl;Ls;sdu;. ,e; NehahspfSld; kiwe;J rhjhuz nghJ kf;fs; Nghy; fhag;gl;l GypfSk; te;jjhfTk; mtu;fis ,uhZtk; ifJ nra;jpUf;fyhk; vd tTdpah tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. tTdpah itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;s Nehahsu;fspd; tpguk; (NkYk;...)

 

khrp 01> 2009

vd;d elf;fpd;wJ? vd;d elf;fg; Nghfpd;wJ?

-rhfud;

-  ,dp tUk; ehl;fs; Kd;G Nghy; Ntfkhf efukhl;lhJ ,yq;if ,uhZtj;jpw;F. kf;fs; ,y;yhj> my;yJ kf;fs; kpfTk; nrwpT Fiwe;j gpuNjrq;fspy; Gypfsplk; Nghu; Gupe;j NghJ if fl;lg;glhj epiyapy; ,uhZtk; Kd;Ndw Kbe;jJ. ,g;NghJ epiyik mg;gb ,y;iy. jw;NghJ kf;fs; kpfTk; nrwpthf cs;s gFjpapy; rz;il nra;a Ntz;b cs;sJ. Aj;jk; mw;w #dpag;gpuNjrf; Nfhl;ghl;il nghJ kf;fs; eilKiwg;gLj;j Gypfs; ngupa mstpy; mDkjpf;f khl;lhu;fs;. nghJ kf;fSf;Fs;jhd; Gypfs; xopj;J ,Ue;J ,uhZtj;jpd; gpbapy; ,Ue;J jg;gpf;f Kay;thu;fs; vdNt rz;ilapd; NghJ nghJ kf;fs; ghjpf;fg;gLtjw;fhd tha;g;Gf;fs; epiwaNt cs;sd. mg;gbahd epfo;Tfs; epfOk; NghJ mt; ehl;bd; murhq;fk; jkJ ehl;L kf;fSf;Fk;> ru;t Njrj;jpw;Fk; gjpy; nrhy;ypNa Mf Ntz;Lk;. ngha;Nah cz;ikNah gjpy; nrhy;ypNa Mf Ntz;Lk;. Gypfspd; epyik mg;gbay;y. ahUf;Fk; gjpy; nrhy;y Ntz;ba epu;g;ge;jk; mtu;fSf;F ,y;iy. Gypfs; vg;NghJ> ahUf;Fj;jhd; gjpy; nrhd;dhu;fs; vd;gJ NtW tplak;. (NkYk;..)

khrp 01> 2009

tpRtkL 10 k; fl;il murpd; trk;.

tpRtkL 10 k; fl;il murpd; trkhdJ. Gypfs; jq;fs; jilaq;fisAk; tpl;L Xl;lk;. ngUk; njhifahd MAjq;fs; ,uhZtj;jpdhy; ifg;gw;wgl;lJ. Gspak;nghf;fizf;F fpof;fhf fhl;L gFjpapy; ifg;gw;wg;gl;l Gypfspd; Kfhkpy; ,Ue;Nj ngUksT MAjq;fs; ifgw;wg;gl;ld.

 

khrp 01> 2009

48 kzp Neu nfL KbTw;wJ

nghJ kf;fSf;F toq;fg;gl;l 48 kzp Neu nfL ij 31> 2009 cld; KbTw;wJ. nghJ kf;fs; ngupa mstpy; Gypyfspd; gpuNjrj;ij tpl;L ntspNawpajhf nra;jpfs; $wtpy;iy.

,Nj Ntis Xke;ij. tpRtkL> Ky;iyj;jPT fly; gpuNjrk; Mfpa topfspdhy; 171 nghJ kf;fs; mur fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpw;F ,d;W te;J Nru;e;jdu;

khrp 01> 2009

LTTE holds catholic priests, nuns

Appeals have been made to the LTTE to allow a group of 29 Catholic priests and 35 nuns, belonging to the Catholic dioceses of Jaffna and Mannar to cross over to liberated areas to ensure their safety, according to sources close to the Catholic church. They said that some of the priests and nuns, who are trapped in the LTTE dominated area, have now started moving to a new location, Memathalan, in the East end of Mullaitivu for their safety. (More..)

khrp 01> 2009

Nghuhsp gj;kehgh gw;wp ebfu; ehNf];

- Qhdk;

kiwe;j kpfg;ngupa eifr;Rit ebfh; ehNf]; mth;fs; gy tUlq;fSf;F Kd;G cly;eyk; kpfTk; Fd;wpa epiyapy; nrd;idapYs;s itj;jparhiyapy; gy fhyk;; ,Ue;jhh;. mg;NghJ Njhoh; gj;kehgh mtiu rpy jlitfs; nrd;W ghh;j;jpUf;fpd;whh;. mg;NghJ ehNf]; mtuplk; ahug;gh eP? Vd;W Nfl;bUf;fpd;whh;. mg;NghJ Njhoh; gj;kehgh ehd; cq;fs; urpfd;. vdJ ngah; gj;kehgh. Vd;id uQ;rd; vd;W ,q;F miog;ghh;fs; vd;W $wptpl;L rpyNeuk; ehNf]; mth;fSld; ciuahLtpl;L nrd;Wtpl;l tpl;lhh;.

mjd; gpwF gy tUlq;fspd; gpd;G Njhoh; ehgh nrd;idapy; Gypfshy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;lhh;. mg;NghJ ehNf]; mth;fs; jdJ itj;jparhiy mDgtj;ij epidT $h;e;J jd;id vj;jidNah Ngh; itj;jparhiyapy; te;J ghh;j;jhh;fs;> Mdhy; uQ;rdpd; Kfk; kl;Lk;jhd; ,d;Wtiu vd;epidtpy; ,Uf;fpd;wJ vd;W jdf;F neUq;fpath;fsplk; $W nefpo;e;jpUf;fpwhh;.  

 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com