Contact us at: sooddram@gmail.com

 

khu;fop 2009 khjg;; gjpTfs;

khu;fop 31> 2009

rgh\; rupahd Nghl;b.

kfpe;j  uh[gf;\ Vs ruj; nghd;Nrfh.               

(a`pah th]pj;;)

mtu;  xU ,uhZttPuu;. ,uhZtj;jpy; 17 tUlkhf Ntiynra;fpd;whuhk;. 10 tUlj;Jf;FKd; mypkd;fltpy; ele;j xU xg;gNu\dpy;> tpLjiyg;Gypfs; elhj;jpa jhf;Fjypy;> Jg;ghf;fp Fz;nlhd;W new;wpg;nghl;Lf;Fs;shy; nrd;W kz;ilNahl;Lf;Fs; jq;fptpl;ljhk;. mjdhy; NgRk; rf;jp gps]; Nfl;Fk; rf;jp ,uz;ilAk; Kw;whf ,oe;Jtpl;lhuhk;. jw;NghJ mq;ftPdKw;w> cwtpdiu ,oe;j jkpo; cwTfSf;F xU Kfhkpy; ,uhZt Mrpupauhf njhopy; Gupfpd;whuhk;. ahu; jd;id Rl;lhu;fNsh> ahu; jdJ NgRk; rf;jp gps]; Nfl;Fk; rf;jpia gwpj;jhu;fNsh mtu;fspd; cwTfSf;F cjTfpd;whuhk;. ,tu;  kw;wtu;fspd; thairtpd;  %yk; tplaq;fis Gupe;J nfhs;fpd;whu;. murpaYk; ed;whfNt vOJfpd;whu;. kfpe;j uh[gf;\ ngkpypjhd; Ml;rpf;F tuNtz;Lk; vd mbj;Jf; $Wfpd;whu;. Vd; mg;gb ? vd;wJk;. xU Jz;Lf;fhfpjj;jpy; Fl;bf;fij xd;iwNa vOjpf; fhl;Lfpd;whu;. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jypy; thf;fspf;f Ntz;lhk; vd;W $WtNjh RNar;irahf Nghl;bapLtNjh Gj;jprhypj;jdkhdjy;y - aho;. gy;fiyf;fof khztu; xd;wpak;

ngUk;ghd;ik fl;rpfs; jkJ ,Ug;Gf;fis cWjpg;gLj;jTk; mtu;fspd; Raeyd; fUjpAk; ,d;iwa epiyapy; ,yq;ifapd; ,uhZt nghUshjhu ikaq;fs; Nky; cyf ehLfs; nfhz;Ls;s mf;fiwiaAk; mjd; %yk; cyf ehLfsplk; vOe;Js;s kiwKf Nkhjy;fisAk; jkf;F rhjfkhf gad;gLj;jp mzpjpuz;L epw;fpd;wdu;. vt;thwhapDk; ,f;fl;rpfs; kpfg; ngupa cs;Nehf;fq;fSlDk; ePz;l fhy ghu;itAlDk; jkJ eltbf;iffis jplkhfNt Nkw;nfhs;fpd;wdu;. mit rpWghd;ikapdUf;F vij je;jplg; Nghfpd;wd vd;gij ,Jtiu vij vkf;F je;jhu;fs; vd;gij itj;J kf;fs; kjpg;gpll;Lk;. Mdhy; vk; md;Gf;Fupa kf;fNs ,d;iwa epiyapy; vkJ jkpo; r%fj;jpd; vjpu;fhy epiyia jPu;khdpf;Fk; rf;jpahf kf;fshfpa ehk; fhj;jpukhd KbntLf;f Ntz;Lk;. fle;j fhyq;fisg; Nghy; kPz;Lk; ehk; gpwuhy; Ml;Ltpf;fg;gLgtu;fshf ,y;yhky; vkJ tpjpia ehNk epu;zapf;f Ntz;Lk;. ,jw;fhf ehk; vkf;F fpilj;jpUf;Fk; rpwpa JUg;Gr; rPl;ilAk; cupa tifapy; cgNahfpf;f Ntz;Lk;. tPutrdq;fshYk; ntw;Wg; Ngr;Rf;fshYk; fhyk; flj;Jk; vkJ murpay; thjpfis cupa tifapy; ehk; ,dq;fhz Ntz;Lk;. ,tu;fspy; gyu; nghJeyd; rhu;e;J epfo;fhy vjpu;fhy eilKiw ajhu;j;jj;ij Gupe;J nfhs;shJ jkJ ,Ug;ig NgZtij kl;LNk Fwpahf nfhz;L kf;fis kPz;Lk; Jd;gj;jpy; js;s Kay;fpd;wdu;. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

aho;.Flh> jPtfg; gFjpfspy; Culq;F Kw;whf ePf;fk;

my;iyg;gpl;b> nghd;dhiy Nrhjid eltbf;iffs; epWj;jk;

jPtfg; gFjp cl;gl aho;. Flhehl;by; mKy;gLj;jg;gl;L te;j ,uT Neu Culq;Fr; rl;lk; ePf;fg;gLfpd;wJ. my;iyg;gpl;b> nghd;dhiy> fhiuefu;> kz;ilj;jPT jil Kfhk;fs; kw;Wk; Nrhjidr; rhtbfSk; ePf;fg;gl;Ls;sd. cau; ghJfhg;G tyakhf fUjg;gl;l nghd;dhiy tujuh[g; ngUkhs; Mya gFjp kw;Wk; kz;ilj;jPT jilKfhk;> kz;ilj;jPT gFjp kw;Wk; fhiuefu; gFjpf;F ,d;W Kjy; kf;fs; Rje;jpukhf nrd;W tuKbAk;. <oj;Jr; rpjk;guk; vd;wiof;fg;gLk; fhiuefu; rptd; Nfhtpy; cw;rtk; jw;NghJ eilngw;W tUtjhy; Myag; gFjpapy; jilKfhk;fs;> Nrhjidr; rhtbfs; kw;Wk; Culq;F ePf;fg;gLtJ Fwpj;J xypngUf;fp %yk; <. gp. b. gp. New;W kf;fSf;F mwptpj;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

[dhjpgjp Ntl;ghsu;fSf;F

jkpou; tpLjiyf; $l;lzp ,d; 15 mk;rf; Nfhupf;if

,d;W [dehaf Xl;lj;jpy; fye;J nfhz;l jiytu;fs; cl;gl rpd;dhgpd;dkhfp  NghAs;s jkpo; $l;likg;G  cl;gl xg;NthUtUk; xg;nthU [dhjpgjp Ntl;ghsiu Mjupf;Fk; epiyapy;> rpth[pypq;fk;  jdpNa  Nfl;Fk; epyiyapYk;  %j;j murpay; thjpahdtUk; Gypfs; jiyikafkhf nfhz;l fpspnehr;rpia gpujp newpg; gLj;jpatUkhd   jkpou; tpLjiyf; $l;lzp jiytu; Mde;jrq;fup ntspapl;Ls;s mwpf;ifapy; 15 mk;r Nfhupf;ifapid Kd;itj;Js;shu;. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp Kd;itf;Fk; Nfhupf;iffs; Gjpaitay;y. ,g;gb> Kd;G gy jlit MAjj;ij iftpLk; gb Nfhupf;iffis  njd; Nfusj;ij G+u;tPfkhf  nfhz;l jpUNtq;flj;jpd; Ngud; gpughfuDf;Fk;> gpd; filrpahf  ele;j Nghu; fhyj;jpy; jw;Nghija [dhjpgjpf;Fk;> jkpo; ehl;bd; Kjyikr;ru; fUzhepjpf;Fk; Nfhupiffs;is itj;J fbjq;fs; vOjpAs;shu;. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

`f;fPkpd; ru;thjpfhug; Nghf;fpdhYk; jtwhd KbTfshYk; K];ypk; r%fk; gpsTgl;Ls;sJ

jiytu; m\;ugpd; kiwTf;Fg; gpd; mtuJ Jiztpahu; Ngupay; m\;ug; mtu;fisg; Gwf;fzpj;J mtu; fl;rpia jiyik jhq;f top tFj;jik> mikr;ru; mjhTy;yh gpupe;J m\;ug; fhq;fpu]; fl;rpia cUthf;ff; fhuzkhf ,Ue;jik> MSik kpf;f mikr;ru;fshd mkPu; myp> e[Pg; V. k[Pj; Nghd;wtu;fis ,oe;jik> Kd;dhs; gpujp mikr;ru; kR+u; KJfpy; Fj;jpaJk; gpd;du; Raeyj;Jf;fhf mtiu ,izj;Jf; nfhz;likAk;> ,U jlitfs; tuT nryTj; jpl;l thf;nfLg;gpd; NghJ muRld; ,ize;J thf;fspj;Jtpl;L %d;whtJ thf;fspg;gpy; vjpuhf thf;fspj;jik> Kd;dhs; [dhjpgjp re;jpupfh mk;ikahUf;F vjpuhf nraw;gl;L If;fpa Njrpaf; fl;rpf;F Kz;L nfhLj;jik> Nguk; NgRk; rf;jpia ,oe;j gpd; muRld; ,ize;J gpd; mtkhdg;gl;L nrd;wik> ,itfnsy;yhk; K];ypk; fhq;fpu]; vLj;j jtwhd KbTfs; my;yth? (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

,. Njh. fh. Nahfuh[Dk; rr;rpjhde;jKk; I.Nj.ftpy; ,izfpd;wdu;

,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]pd; %j;j cg jiytuhd Mu;. Nahfuh[d; mtu;fs;> me;jf; fl;rpapy; ,Ue;J tpyfp If;fpa Njrpaf; fl;rpapy; Nru;tjhf mwptpj;Js;shu;. jw;NghJ Jiz mikr;ruhf ,Uf;Fk; vk;. rr;rpjhde;jKk; mtUld; If;fpa Njrpaf; fl;rpapy; Nru;e;jpUf;fpwhu;. ,yq;ifapd; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; MSk; $l;lzpapy; ,lk;ngWfpd;w ,.njh.f> kiyaf ngUe;Njhl;l kf;fSf;F vJTk; nra;atpy;iy vd;w fhuzj;jpdhNyNa jhd; me;jf; fl;rpapy; ,Ue;J tpyFtjhfTk; Nahfuh[d; njuptpj;Js;shu;. mNjNtis tuTs;s [dhjpgjp Nju;jypy; vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsuhd ruj; nghd;Nrfhit jhd; Mjupf;fg;NghtjhfTk; mtu; njuptpj;Js;shu;.

khu;fop 31> 2009

gjpTr;rhd;W NfhuNtz;lhnkd nghyprhUf;F fz;bg;ghd cj;juT

mtru mYty;fspd; epkpj;jk; nfhOk;Gf;F tUgth;fs;  nghyp]; epiyaq;fspy; gjpTnra;Jnfhs;s Ntz;Lnkd;w fl;Lg;ghL Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sjhfg; nghyp]; jiyikafk; kPz;Lk; cWjpg; gLj;jpAs;sJ. ,J njhlh;gpy; rfy nghyp]; epiyaq;fSf;Fk; kPz;Lk; mwpTWj;jy;fis mDg;Gtjhfg; nghyp]; Clfg; Ngr;rhsUk; rpNu\;l gpujpg; nghyp]; khmjpgUkhd epky; nkjptf njuptpj;jhh;. gjpTePf;fk; njhlh;gpy; Vw;fdNt nghyp]; epiyaq;fSf;F mwpTWj;jg;gl;Ls;sjhff; $wpa gpujpg; nghyp]; khmjpgh;> xUkhjk; tiuapyhd FWfpa fhyk; nfhOk;gpy; jq;fpapUg;gjw;Fg; nghyp]py; gjpaNtz;Lnkd;w  eilKiw ePf;fg;gl;Ls;sjhfj; jpl;ltl;lkhff; $wpdhh;. (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

Gypfspd; cau; kl;l jiytupd; jftypd; mbg;gilapy;

ee;jpf; fly; gFjpapy; epyj;Jf;F mbapy; etPd MAjq;fs; kPl;G

GJf;FbapUg;G rpte;jGuk; kw;Wk; ee;jpf; fly; gpuNjrq;fspy; epyj;Jf;F mbapy; kiwj;J itf;fg;gl;bUe;j etPd uf MAjq;fs; gytw;iw kj;jpa gpuNjr Gydha;T kw;Wk; jfty; gpuptpdu; fz;Lgpbj;Js;sdu;. fle;j 29Mk; jpfjp ,t;thW kPl;fg;gl;l MAjq;fspy; rpidg;gupy; nghUj;Jk; ,U MAjq;fSk; kw;Wk; 75 fpNyh fpuhk; epiwAila ntbnghU l;fSk; ,t;thW kPl;fg;gl;ljhf kj;jpa khfhz rpNu\;l gpujp nghyp]; kh mjpgu; fhkpdp etuj;d njuptpj;jhu;. Gypfs; mikg;igr; Nru;e;j cau;kl;l jiytu; xUtuplk; ,Ue;J ngw;w jftiy mLj;Nj ,e;j cgfuzq;fs; ifg;gw;wg;gl;lJ. ‘rp.4’ ufj;ijr; Nru;e;j 35 fpNyh ntbnghUl;fSk;> uP. vd;. uP. ntbnghUl;fs; 15 fpNyh fpuhKk; 10 fpNyh fpuhk; epiwnfhz;l 15 Fz;LfSk; nll;lNdl;lu; 21 Mfpadtw;iwAk; Gydha;Tg; gpuptpdu; kPl;bUg;gjhf NkYk; njuptpf;fg;gLfpwJ.

khu;fop 31> 2009

Njrpaj;jiytH vOe;jUsptpl;lhH.

jd;idj; jhNd Njrpaj; jiytd; vd;W mioj;Jf;nfhz;L> fhl;Lj;jHg;ghH elj;jpa gpughfud; nfhy;yg;gl;L MW khjq;fSf;F Nkyhfptpl;lJ. Nka;g;gd; ,y;yhj nrk;kwpfs; Nghy jkpoHfs; jpifj;J epd;whHfs;. jkpo; kf;fSf;F jiyik jhq;f gpughfud; Nghd;w kl;lkhd mwpTila xUtH fpilf;fhky; ,e;j ,dNk Vf;fj;jpy; ,Ue;jJ. jkpo; kf;fspd; Vf;fj;ijg; Nghf;f vOe;J te;J tpl;lhH Njrpaj; jiytH. Njrpaj; jiythpd; Mtp jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G (nuNyh) rpth[pypq;fj;jpd; clypDs; GFe;Js;sJ. mjdhy; jhd; rpth[pypq;fk; jkpo;kf;fSf;Fj;  jiyik jhq;fg; Gwg;gl;Ltpl;lhH. rpth[pypq;fk; [dhjpgjp NjHjypy; Nghl;bapl KbntLj;jNj jiythpd; Mtp nra;j Ntiyjhd;. ,dpNky; jkpo; kf;fspd; Njrpaj; jiytH rpth[pypq;fk; jhd;.

(FRk;gd;.)    

khu;fop 31> 2009

by;Nfh [g;dh rpl;b N`hl;ly;’

80 kpy;ypad; &gh nrytpy; aho;. efupy; Rw;Wyh N`hl;ly;

tlf;fpy; Rw;Wyhj; Jiwia Cf;Ftpf;Fk; jpl;lj;jpw;fika aho;. efupy; 33 miwfisf; nfhz;l ‘by;Nfh [/g;dh rpl;b n`hl;Nly;’ vd;w Rw;Wyh N`hl;ly; 2010 Mk; Mz;L jpwf;fg;glTs;sjhf KjyPl;Lr; rigapd; jiytu; jk;kpf;f ngNuuh njuptpj;jhu;. Rkhu; 80 kpy;ypad; &gh KjyPl;L ld; fl;lg;gl;L tUk; ,e;j N`hl;ly; 2010 Mk; Mz;L ngg;utup khjk; jpwf;fg;glTs;sjhf by;Nfh epWtdj;jpd; Kfhikj;Jt gzpg;ghsu; jtuh[h jpyfuh[h njuptpj;Js;sjhfTk; jk;kpf;f ngNuuh njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

2012 Kjy; nfhOk;gpy; ,Ue;J gis tiuapyhd uapy; Nritfs; kPs Muk;gpg;G 

,e;jpa murhq;fj;jpd; 140 kpy;ypad; &gh flDjtpAlDk; Xke;ijapy; ,Ue;J  gis tiuahd 96 fpNyhkPl;lh; ePskhd uapy; ghijfis kPsikf;Fk; gzpfs; tpiutpy; Muk;gpf;fg;gl cs;sjhf uapy;Nt nghJ Kfhikahsh; gp.gp.tpN[Nrfu njuptpj;jhh;. ,e;jpaf; fk;gdpnahd;wpD}lhf  uapy; ghijfs; eph;khzpf;Fk; gzpfs; Kd;ndLf;fg;gl cs;sNjhL ,Jnjhlh;ghd xg;ge;jKk; jahupf;fg;gl;Ls;sjhf mth; Fwpg;gpl;lhh;. Xg;ge;jk; ifr;rhj;jplg;gl;lTld; eph;khzg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gLk; vdTk; 30 khjq;fspy; Xke;ijapy; ,Ue;J gis tiuahd uapy; ghijfs; KOikahf eph;khzpf;fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ vdTk; mth; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 31> 2009

jpUkiy khtl;l kPdtu;fSf;fhd gh]; eilKiw Kw;whf ePf;fk;

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; kPdtu;fs; kPd;gpbf;fr; nry;tjw;fhd gh]; eilKiw Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjpapd; gzpg;Giuf;fika ,e;j eilKiw cldbahf mKYf;Ff; nfhz;Ltug;gLfpd;wJ. KJ}u;> fpz;zpah> Gy;Nkhl;il Mfpa gFjpfspYs;s kPdtu;fSf;F New;W cj;jpNahfG+u;tkhf mwptpf;fg;gl;lJ. flYf;Fr; nry;Yk; rfy kPdtu;fSk; vt;tpj gh];fisAk; vLf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

epiwNtw;W [dhjpgjp KiwAk; rpWghd;ikapdUk;

[dhjpgjpj; Nju;jypy; rpWghd;ikapdupd; thf;Fg; gyk; mtu;fspd; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhZk; Kaw;rpapy; mtu;fspd; Nguk; NgRk; rf;jpahf tpsq;Fk;. gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhz;gjw;F Kd;du; epiwNtw;W [dhjpgjp Kiwia ePf;FtJ rpWghd;ikapdupd; Nguk; NgRk; rf;jpia mopg;gjw;Fr; rkd;. epiwNtw;W [dhjpgjp Kiwia ePf;f Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;iff;F Mjuthfr; rpWghd;ikapdu; thf;fspg;gJ jq;fs; jiyapy; jhq;fNs kz; Nghl;Lf; nfhs;tjhfptpLk;. ,e;jf; Nfhupf;ifiaj; jPtpukhf typAWj;Jk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzp jkpo; NgRk; kf;fspd; epahakhd Nfhupf;iffis kWg;gjpy; Kd;dzp tfpf;fpd;wnjd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

R+upa xspapy; ,aq;Fk; tpkhdk; fz;Lgpbg;G

R+upa Mw;wypy; ,aq;ff; $ba tpkhdj;ij ];tpl;ru;yhe;J tpQ;Qhdpfs; cUthf;fp ntw;wpfukhf gwf;fr; nra;Js;sdu;. Nrhjid mbg;gilapy; cUthf;fg;gl;l ,e;j rpwpa uf tpkhdk; Kw;wpYk; R+upa Mw;wypy; nray;glf; $bajhFk;. gfypy; R+upa Mw;wiyg; ngw;W mjd; %yk; ,utpYk; nray;glf; $ba tpkhdj;ij ntw;wpfukhf gwf;fr; nra;Js;sdu;. jw;NghJ njhlu;e;J 36 kzp Neuk; gwe;J cyifr; Rw;wp tuf;$ba tpkhdj;ij cUthf;Fk; Kaw;rpapy; tpQ;Qhdpfs; <Lgl;Ls;sdu;. ,e;j tpkhdk; mLj;j Mz;L ,sNtdpy; fhyj;jpy; cyif tyk; tUk; vd;W tpkhdj;ij tbtikf;Fk; ngl;luhz;l; gpf;fhu;l; tpQ;Qhdpfs; FO njuptpj;Js;sJ. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

aho;Flhtpy; ghz; kw;Wk; ngw;Nwhy; tpiyfs; Fiwg;G 

murhq;fk; mj;jpahtrpag; nghUl;fs; kw;Wk; vupnghUl;fspd; tpiyfis Fiwj;jijaLj;J  aho;Flhtpy; ghz; kw;Wk; ngw;Nwhy; vd;gtw;wpd; tpiyfs; Fiwf;fg;gl;Ls;sjhf aho; mur mjpgh; Nf.fNz\; njuptpj;jhh;. ghz; tpiyfs; 7 &ghtpdhy; Fiwf;fg;gl;Ls;sNjhL> ,d;W (30) Kjy; ngw;Nwhy; tpiyfs; 15 &ghtpdhy; Fiwf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mth; Fwpg;gpl;lhh;. tlgFjpf;fhd Nghf;Ftuj;Jg; ghijfs; %lg;gl;bUe;jjhy; fle;j fhyq;fspy; aho;Flhtpy; mj;jpahtrpag; nghUl;fs; kw;Wk; vupnghUl;fs; njd;gFjpaitpl mjpf tpiyf;Nf tpw;fg;gl;ld. V-9 ghij jpwf;fg;gl;lijaLj;J  aho;FlhtpYs;s kf;fSf;F njd;gFjp tpiyf;F nghUl;fs;  tpw;fg;gLtjhfTk; mur mjpgh; $wpdhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 31> 2009

tpal;ehk; mfjpfis mDg;Gk; tplaj;jpy; jha;yhe;J epjhdkhf elf;f Ntz;Lk;

tpal;ehk; mfjpfis jha; ehl;Lf;F mDg;Gk; Kaw;rpfspy; jha;yhe;J murhq;fk; <Lgl;Ls;s epiyapy; mfjpfspd; cupikfis ,uz;L ehLfSk; rupahd Kiwapy; Ngz Ntz;L nkd I. eh. nrayhsu; ghd; fP %d; Nthz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. tpal;ehk; Aj;jj;jpd; NghJ mnkupf;fg; gilfSld; ,ize;J nraw;gl;l `nkhq; ,dj;Njhu; murpay; Gfyplk;Nfhup jha;yhe;Jf;F te;jdu;. 1960 Mk; Mz;L Kjy; 1970 tiu tpal;ehkpy; mnkupf;fh Aj;jk; nra;jJ. gpd;du; mnkupf;fg; gilfs; thg]; ngwg;gl;lijaLj;J `{nkhq; ,dj;Njhu; jha;yhe;Jf;Fj; jg;gp te;jdu;. (NkYk;.....)

khu;fop 31> 2009

‘vspa tho;it Nehf;fpj; jpUk;GNthk;!’

(utpf;Fkhu;)

20-k; E}w;whz;by; Gtp ntg;gk; 0.74 bfpup nry;\pa]; msTf;F cau;e;jJ. fly; ePu; ntg;gkile;jjhYk; gdpg; gbTfs; cUfp mjpf msT ePu; flypy; fye;jjhYk; cyf mstpy; fly; kl;lk; 17 nrd;b kPl;lu; cau;e;jJ. ,jdhy; kpfTk; jho;thd epyg;gug;gpy; mike;jpUf;Fk; khyj; jPT cs;spl;l Vuhskhd jPTfs; fLikahd neUf;fbia re;jpj;jd. tq;f NjrKk; mbf;fb fly; rPw;wk; cs;spl;l ,aw;ifg; Nguplu;fis vjpu;nfhs;s Ntz;bajhapw;W. ,jdhy;> Mapuf;fzf;fpy; capupog;Gk;> cilik ,og;GfSk; Vw;gl;ld. tpQ;Qhdpfs; Rl;bf;fhl;bAs;s epiyikia ftdj;jpy; vLj;Jf; nfhs;shky; ,g;gbNa cyf r%fk; Vl;bf;Fg; Nghl;bahf fhw;iw khRgLj;jpf; nfhz;bUe;jhy;... vjpu;fhyj;jpy; flypy; gdpg;ghiwfs; ,y;yhky; Ngha;tpLk;. ntg;gr; R+whtsp mbf;fb Vw;gLk;. ntg;g kz;ly ehLfspy; R+whtspf; fhw;wpd; jhf;Fjy; jPtpukhFk;. ek;Kila ePuhjhuq;fs; FiwAk;. fpuPd;Nyz;l; gFjpapYs;s gdpg; glyk; Kw;whf cUFtjhy; 7 kPl;lu; msTf;F fly; kl;lk; $Lk;. jw;NghJ cyfpYs;s [Ptuhrpfspy; Rkhu; 30 rjtpfpjk; tiu Kw;whf mope;JNghFk;. nts;s mghak; mjpfupf;Fk;. ,e;j E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy; cyfpy; 20 rjtpfpj kf;fs; thof;$ba ehLfs; nts;sj;jhy; mbj;Jr; nry;yg;gLk; Mgj;J cs;sJ. ,jdhy; 200 Nfhbg; Ngu; ghjpf;fg;gLthu;fs;. ,jpy; cldbahf Mgj;ij vjpu;Nehf;fpapUg;gJ Mg;gpupf;fh fz;lkhFk;. mLj;j 10 Mz;Lfspy; mq;F Rkhu; 25 Nfhb kf;fs; jz;zPupy;yhky; jpz;lhlg;Nghfpwhu;fs;! (NkYk;....)

khu;fop 31> 2009

Nrhkhypaf; flw;gug;gpy; %d;W fg;gy;fs; nfhs;isau;fshy; flj;jy;

Nrhkhypaf; flw; nfhs;isau;fs; Vu;ld; Flhtpy; itj;J %d;W fg;gy;fisf; flj;jpr; nrd;wdu;. jpq;fl;fpoik ,f; fg;gy;fs; flj;jg;gl;ld. ];ngapdpypUe;J jha;yhe;J nrd;w ,f; fg;gy;fs; Nrhkhypahtpd; tl fly; vy;iyf;Fs; gpuNtrpj;j Ntis ifg;gw;wg;gl;ld. vz;nza; fg;gy; ,urhadg; nghUl;fisj; Vw;wpte;j fg;gy; cl;gl %d;W fg;gy;fis nfhs;isau;fs; ifg;gw;wpdu;. yz;ld;> fpNuf;fk;> gdhkh Mfpa ehLfSf;Fr; nrhe;jkhd fg;gy;fs; jq;fs; ehl;Lf;F nfhbfSld; Nrhkhypa vy;iyf;Fs; te;jd. yz;ldpd; ,urhadg; nghUl;fis Vw;wp te;j fg;gypy; 26 rpg;ge;jpfs; ,Ue;jdu;. (NkYk;....)

khu;fop 30> 2009

$j;jikg;G $j;jhbfSk; khw;W jkpo; murpay; jiyikfSk;!

(rjh. [P.)

Ks;sptha;f;fhy; Kw;Wg;Gs;spAld; mdhkNja nfhiyfSf;Fk; Kw;Wg;Gs;sp itf;fg;gl;bUf;fpwJ. vt;tsT nghpa epk;kjp vd;gij xt;nthU epkplKk; gae;Jgae;J tho;e;jth;fisf; Nfl;lhy; GhpAk;. Gypfspd; fl;lha gps;isgpbg;Gf;fs; Kw;Wg;ngw;wpUf;fpwJ. mjdhy; ngw;Nwhh; cwtpdh;fspd; ,og;Gf;fSk; NtjidfSk; jLf;fg;gl;Ls;sJ. jkJ eph;thfk; vd;W nrhy;ypf;nfhz;l Gypfs;> murhq;fk; toq;Fk; epthuzg; nghUl;fis murhq;f eph;thfpfisf;nfhz;Nl jkJ fsQ;rpaj;jpy; gJf;fpf;nfhz;L jhk; epidj;j tpiyf;F kf;fSf;F tpepNahfpj;jdh;. vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf Gypfisj; jtph;e;j Gypfs; murpaiyNa NtnwhUth; Kd;ndLf;f Gypfs; mDkjpf;ftpy;iy. Gypfspd; fl;Lg;ghl;Lg; gpuNjrj;Jf;Fs; NtnwhU Clfk;$l mDkjpf;fg;gltpy;iy. ntspapypUe;J ,aq;Ffpd;w ngUk;ghyhd jkpo; Clfq;fSk; GypfSf;F fhy; fOtNt Kz;babj;jd. (NkYk;....)

khu;fop 30> 2009

R+lhFk; ,yq;ifj; Nju;jy; fsk; 

fg;gy; ke;jpuk;... Nf.gp.je;jpuk;!

(kPz;Lk; xU fl;Liu. Mde;j tpfldpd; fz;L gpbg;G. vq;Nf ghu;g;Nghk; mtu;fspd; M&lk; gypf;fpd;wjh? vd;W. rpth[pypq;fj;jpwF 'epue;ju jil' ,e;jpah Nghl;l gpd;G? gzg;gl;Lth nra;a ahu; ,Uf;fg; Nghfpd;whu;fs; Gypfspd; jkpo; ehl;L CJFoy;fSf;F?)

,jw;fpilapy;> uhZtj;jpd; njhlu; rpj;utijfisj; jhq;f ,ayhj Nf.gp.> muRf;F Mjuthfr; nray;gLtjw;F rk;kjpj;jpUf;fpwhuhk;. rpy jpdq;fspy; Nf.gp-ia itj;J kpfg;ngupa gj;jpupif ahsu; re;jpg;ig elj;jp> mjpy; Nf.gp-apd; %ykhfNt 'uh[gf;N\jhd; vq;fis tPo;j;jpdhu;' vd nrhy;y itg;ghu;fshk;. Gypfspd; jtWfisAk; gl;baypLthu;fshk;. Gyk;ngau; ehLfspy; jkpou;fsplk; Gypfs; kpul;bg; gzk; gwpj;jhu;fs; vd;gjpy; njhlq;fp> Gypfs; ,af;fj;jpy; ele;j Coy; kw;Wk; Nkhjy;fisAk; ntspg;gLj;Jthu;fshk;! '',dpNky; murpay; uPjpapyhd jPu;T %yNk cupikfisg; ngwKbAk;. Aj;jj;jpy; ruzile;j ghy Fkhud; cs;spl;l ifjpfs; 10>000 Ngiu tpLjiy nra;tNjhL> murpay;uPjpahfRje;jpukhfr; nray;glTk; mDkjpg;ghu; uh[gf;N\. jkpou;fs; uh[gf; N\it Mjupf;f Ntz;Lk;!'' vd Nf.gp-ia nrhy;y itg;ghu;fshk;! '',ijnay;yhk; jkpou;fs; ek;gkhl;lhu;fs;. Nf.gp. murhq;fj;jpd; Mshf khwp tpl;lhu; vd;gJ kf;fSf;Fj; njupAk;!'' vd gjpyb jUfpwhu;fs; <oj; jkpo; Mu;tyu;fs;. (NkYk;.....)

khu;fop 30> 2009

[dhjpgjp k`pe;jtpd;

Nju;jy; tpQ;Qhgdk; ,uz;nlhU jpdq;fspy;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; Nju;jy; tpQ;Qhgdk; ,d;Dk; XupU jpdq;fspy; ntspaplg;gLk; vd;W I.k.R.K. nghJr; nrayhsUk; mikr;rUkhd Rrpy; gpNuk; [ae;j njuptpj;jhu;. Nju;jy; tpQ;Qhgdj;jpy; rfy tplaq;fSk; cs;slf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. k`pe;j rpe;jidapy; $wg;gl;Ls;sit kw;Wk; mjw;F Nkyhf nry;Yk; tifapYk; ghupa mgptpUj;jpia ,yf;fhf nfhz;ljhfTk; ,e;j tpQ;Qhgdk; mikag; ngw;Ws;sjhf mikr;ru; Rl;bf; fhl;bdhu;. If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; [dhjpgjp Nju;jy; njhlu;ghd nra;jpahsu; khehL nfhOk;G kfhtyp Nfe;jpuj;jpy; New;Wf; fhiy eilngw;wJ. mikr;ru;fshd ruj; mKDfk> V.vy;.vk;.mjhTy;yh> khfhz mikr;ru; cja fk;kk;gpy Mfp ahu; fye;J nfhz;l nra;jpahsu; khehl;by; mikr;ru; NkYk; ciuahw;Wifapy;> ehl;bdJk;> kf;fspdJk; eyd;fis fUj;jpw;nfhz;L k`pe;j rpe;jid Clhf gy;NtW tplaq;fs; Vw;fdNt Kd;itf;fg;gl;Ls;sd.

khu;fop 30> 2009

Nju;jypy; Nghl;bapl;lhy; fl;Lg;gzk; $l fpilf;fhJ - n[duy; nghd;Nrfh

2008 [dtup 10Mk; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik gj;jpupifnahd;Wf;F toq;fpa Ngl;bapy; ruj; nghd;Nrfhtplk; Nfl;fg;gl;l Nfs;tpiaAk; mjw;F mtu; toq;fpa gjpiyAk; ,q;Nf jUfpNwhk;.

Nfs;tp:- ePq;fs; ehl;bd; [duQ;rfkhd ,uhZtj; jsgjpnahUtu;. ,uhZt NritapypUe;J Xa;T ngw;w gpd;du; murpaypy; ,wq;Fk; vz;zk; vJTk; cs;sjh?

nghd;Nrfhtpd; gjpy;:- mg;gb vJTk; ,y;iy. murpay; nra;a vdf;Fj; njupahJ. ehd; rpwe;j xOf;fj;ijg; NgZk; gapw;rpiag; ngw;w ,uhZt mjpfhup. vdJ gzpfs; murpaYf;F nghUj;jkhf ,y;iy. ehd; Nju;jypy; epd;why; fl;Lg;gzk; $l fpilf;fhJ. ,jd;%yk; ehl;by; Nkhrkhf Njhy;tpailAk; murpay;thjpahNtd;.

khu;fop 30> 2009

tlf;fpy; iftplg;gl;l xU ,yl;rj;J 27>875 Vf;fu; Nkl;L epyj;jpy; gapupl eltbf;if

tl khfhzj;jpy; Nkhjy; fhuzkhf iftplg;gl;l cs;s xU ,yl;rj;J 27 Mapuk; Vf;fh; Nkl;L epyj;jpy; kPz;Lk; gapupl eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf  tl khfhz MSeh; Nk[h; n[duy; [p.V. re;urpwp njuptpj;jhh;. jw;nghOJ 33>980 Vf;fupy; gapuplg;gl;L tUtNjhL ngUk;Nghfj;jpd; NghJ 10>592 Vf;fupy; gaph;r; nra;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl cs;sjhfTk; MSeh; njuptpj;jhh;. (NkYk;...) 

khu;fop 30> 2009

mur rhu;gw;w epWtdq;fs; (NGO)

(eNud;)

,uz;lhtJ cyf Aj;jj;Jf;F cldbahfg; gpe;jpa fhyfl;lj;jpNyNa mur rhu;gw;w epWtdq;fs; Njhw;wk; ngw;wd. ‘cyifr; rptg;G mghaj;jpypUe;J fhg;ghw;Wk; jpl;lk;’ vd;w ngaupy; l;&kd; mwptpj;j jpl;lk; kdpjNea mikg;GfSf;Fk; jd;dhu;tf; FOf;fSf;Fk; Kf;fpa ,lj;ijf; nfhLj;jJ. jd;dhu;tf; FOf;fNs mur rhu;gw;w epWtdq;fs; vdg; ngau; ngw;wd. Nghu;l; mwf;fl;lis> Nty;l; tp\d; Muk;gfhy jd;dhu;tf; FOf;fs;. vy;yh tsu;Kf ehLfspYk; mur rhu;gw;w epWtdq;fspd; gpujhd ,yf;F Vfhjpgj;jpaj;Jf;F vjpuhd Kw;Nghf;F rf;jpfisg; gytPdg; gLj;Jtjhf ,Ue;jpUg;gij mtjhdpf;f KbAk;. Vfhjpgj;jpa vjpu;g;Gr; rpe;jidAld; nraw;gl;l gyu; ,d;W mur rhu; gw;w epWtdq;fspy; cau; gjtp tfpf;fpd;whu;fs;. (NkYk;.....)

khu;fop 30> 2009

V-9 Clhf 4 ehl;fSf;Fs; 30> 000 Ngu; gazk;

V-9 tPjp Clhf fle;j ehd;F ehl;fSf;Fs; Rkhu; Kg;gjhapuk; Ngu; nrd;W te;Js;sjhf mikr;ru; Rrpy; gpNuk[ae;j njuptpj;jhu;. mNjNghd;W Rkhu; ,uz;lhapuk; thfdq;fs; nrd;W te;Js;sjhfTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. V-9 tPjp Clhf nghJkf;fs; nrd;W tu Njitahd rfy trjpfisAk; murhq;fk; nra;J nfhLj;Js;sjhf mikr;ru; Rl;bf;fhbdhu;. nfhOk;gpy; eilngw;w nra;jpahsu; khehl;bNyNa mikr;ru; Nkw;fz;lthW $wpdhu;.

khu;fop 30> 2009

fpof;fpy; NkYk; %d;W uapy; g]; Nritfis Muk;gpf;f eltbf;if 
 

fpof;F khfhzj;jpy; cs;s+h; uapy; Nritia Nkk;gLj;Jtjw;fhf NkYk; 03 uapy; g];fis Nritapy; <LgLj;j cs;sjhf Nghf;Ftuj;J mikr;R njuptpj;jJ. Vw;fdNt kl;lf;fsg;gpYk; jpUNfhzkiyapYk; ,U cs;s+h; uapy; g]; Nritfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL tpiutpy; thior;Nrid cs;s+h; uapy; Nritfs; Muk;gpf;fg;gl cs;sjhf uapy;Nt nghJ Kfhikahsh; gp.gp.tpN[Nrfu njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 30> 2009

Nghijt];Jf; flj;jpa gpupl;b\; gpui[f;F rPdhtpy; J}f;Fj; jz;lid

Nghijt];Jf; flj;jpa gpupl;ld; gpui[f;F rPd ePjpkd;wk; J}f;Fj; jz;lid tpjpf;FkhW jPu;g;gspj;jJ. ,j; jPu;g;ig kWguprPyid nra;AkhW mf;ky; n\a;fpd; FLk;gKk; gpupl;ld; ntspehl;likr;Rk; rPd murhq;fj;ijf; Nfl;Lf; nfhz;lJ. ,jw;fhd Nkd; KiwaPLk; ePjpkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. ,ij rPdhtpd; cau; ePjpkd;wk; epuhfupj;jJ. rku;g;gpf;fg;gl;l Mjhuq;fs; NghJkhdjhf ,y;iynad ePjpkd;wk; njuptpj;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 30> 2009

tof;Ffs; njhlug;glhJs;s ifjpfs; tpiutpy; tpLtpf;f tpNrl Vw;ghLfs;

tof;Ffs; vJTkpd;wpr; rpiwfspy; ePz;lfhykhfj; jLj;J itf;fg;gl;bUf;Fk;  jkpo;f; ifjpfs; tpiutpy; tpLjiy nra;ag;glTs;sjhf rl;l khmjpgh; nkhfhd; gPup]; njuptpj;jhh;. ,jw;fhf tpNrl eltbf;iffs; Jupjkhf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf mth; $wpdhh;. tof;Fj; njhluNtz;ba  mtrpak; ,y;yhjth;fs; Neubahf  tpLjiy nra;ag;gLthh;fs; vd;W njuptpj;j rl;l khmjpgh;> ,J njhlh;gpy; gjpndhU rl;lj;juzpfs; Muha;e;J tUtjhff; $wpdhh;. ngUk;ghYk; mLj;jkhj Kw;gFjpapy; ifjpfs; tpLjiy nra;ag;gl;Ls;shh;fs; vd;W rl;l khmjpgh; ek;gpf;if njuptpj;jhh;. (NkYk;.....)

khu;fop 30> 2009

fy;KidapypUe;J aho;g;ghzj;jpw;F g]; Nrit

fy;Kid - aho;g;ghzk; g]; Nrit New;W Kjy; fy;Kid ,. Ngh. r. bg;Nghtpdhy; Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. gpujhd g];jupg;G epiyaj;jpypUe;J jpdKk; mjpfhiy 5.30 kzpf;F aho;g;ghzj;Jf;F Gwg;gLk; g]; tz;b fhj;jhd;Fb> kl;lf;fsg;G> nghyd;dWit> tTdpah tPjp topahf aho;g;ghzj;ij nrd;wile;J kWehs; fhiy 5.30 kzpf;F fy;Kidf;F Gwg;gLk;. ,g;Gjpa g]; Nriy ,d;lu; rpl;b g]; Nritahf ,lk;ngwTs;sJ. fl;lzk; 825 &ghthFk;.

khu;fop 30> 2009

Neghs khNthap];l; rpWtu; Nghuhspfs;; tpLjiy nra;ag;gLtu;

Neghs murhq;fk; khNthap];l; rpWtu; Nghuhspfis tpLjiy nra;tjw;fhd jpfjpia khw;wk; nra;aTs;sJ. ngUk;ghYk; [dtup 07 Mk; jpfjp njhlf;fk; ehw;gJ ehl;fSf;Fs; ,r;rpWtu; Nghuhspfs; tpLjiy nra;ag;glTs;sdu;. Rkhu; 2973 khNthap];l; Nghuhspfs; tpLjiy ngWtu;. Neghs kd;duhl;rpf;F vjpuhfg; Nghuhba khNthap];Lfs; 2006 Mk; Mz;L [dehaf ePNuhl;lj;jpy; ,ize;jdu;. mjd; gpd;du; Nghuhspfis murhq;fk; nghWg;Ngw;wJ. ,tu;fSf;nfd tpNrl Kfhk;fs; mikf;fg;gl;L jq;fitf;fg;gl;Ls;sdu;. Rkhu; 24 Mapuk; Nghuhspfspy; 2973 Ngu; rpWtu;fshtu;. ,r;rpWtu;fNs tpiutpy; tpLjiyahfTs;sdu;. I.eh. mjpfhupfs; ,k;Kfhk;fis te;J ghu;itapl;ldu;. ,r;rpWtu;fspy; 1035 Ngu; Mz;fshtu;. Njrpa milahs ml;il> nghJkf;fs; rPUil toq;fg;gl;l gpd;du; ,r;rpWtu;fs; tpLtpf;fg;gLtu;. (NkYk;....)

 khu;fop 30> 2009

Gypfspd; ,izaq;fspdhy; Gypj;jiytu; gpughfud; capUld; ,Ug;gjhf fhl;Lk; Kaw;rp kPz;Lk; mk;gykhfpwJ..!

,yq;if ,uhZtj;jpduplk; Ky;iyj;jPT Ks;sptha;f;fhy; ee;jpf;fly; gFjpapy; itj;J kz;bapl;l epiyapy; gLnfhiy nra;ag;gl;l Gypfs; ,af;fj;jpd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfud; ,d;dKk; capUld; ,Ug;gjhff; fhl;bf; nfhs;tjw;F Gypfs; njhlu;r;rpahf gy gpuaj;jdq;fspy; <Lgl;L tUfpd;wdu;. ,Ue;jNghjpYk; mtu;fspd; ,e;j Kaw;rpahdJ ajhu;j;jj;ij tpsq;fpf; nfhz;Ls;s kf;fs; kj;jpapy; vLgLtjhfj; njupatpy;iy. ,e;j eltbf;iffspd; xU fl;lkhf gpughfud; capUld; ,Ug;gjhf fhl;bf; nfhs;tjw;F New;iwajpdKk; Gypfspd; Clfq;fspy; kPz;LnkhUKiw Kaw;rp vLf;fg;gl;lJ. gpughfud; fhl;Lg; gFjpapy; mQ;ryp nrYj;JtJ Nghd;W Fwpj;j Gifg;glj;ijg; gpuRupj;jpUe;jhu;fs;. ,g;Gifg;glk; vq;F vLf;fg;gl;lnjd;gij ehk; Rl;bf;fhl;l tpUk;GfpNwhk;. (NkYk;....)

khu;fop 30> 2009

etPd nfhagy;]pd; jpUF jhsq;fs;

(v];. jpy;iyehjd;)

Gjpa [dehaf Kd;dzp Ntl;ghsu; nghd;Nrfh jhd; xU Neu;ikahd kdpjd; vd;W khu;gpy; jl;b NgRtJ ve;jstpw;F cz;ikahf ,Uf;fpwJ vd;gJ gw;wp rw;W rpe;jpj;J ghu;f;f Ntz;Lk;. jd;idtpl ,yq;ifapy; Neu;ikahdtu;fNs ,y;iy vd;W nrhy;ypf;nfhs;Sk; ,tu;> cz;ikapNyNa Neu;ikahf ele;J nfhz;lhuh vd;gJ ,d;W ngUk; Nfs;tpf;Fwpahf vOe;Js;sJ. ,tu; vq;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpdhy; ,uhZt jsgjpahf epakpf;fg;gl;l mNj jpdj;jpy;> mtuJ mnkupf;fhtpYs;s kUkfDld; njhlu;Gila epWtdk; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F MAjq;fis toq;f KbAk; vd;W $wp> mjd; ngaiu ,q;F mtru mtrukhf gjpTk; nra;Js;sJ. ,e;j epfo;Tfis Muha;e;J ghu;f;Fk; ,lj;J> ,e;j Ntl;ghsu; cz;ikapNyNa Neu;ikahdtuh vd;w re;Njfq;fs; vOfpd;wd. (NkYk;.....)

khu;fop 29> 2009

Gjpaghij Re;juk;

(jpUkjp ts;spak;ik)

Mapuj;Jj; njhohapuj;J mWgj;J xd;gjpNy

Mapuf; fzf;fpy; murhq;f Copau;fs;

ghjpf;fg; gl;lhu;fs; rpq;fs nkhopawpT

Nrhjidapy; Njwpdhy; jhd;Ntiy epue;junkd;W....

murhq;ff; fl;lisf;Ff; fl;Lg; gl;lgyu;

murhq;ff; flikapy; Xa;Tngw;w lhf;lu;

jpUf;Fwisr; rpq;fsj;jpy; nkhopngau;j;j Mrhd;

jpUthsu; jk;igah ,y;yj;jpNy elhj;Jk;

rpq;fsnkhop tFg;gpy; ehDk;Ngha;r; Nru;e;jpl;Nld;.

                       mq;Fte;j khztUs; rz;KfKk; jk;gpahdhu;.

(NkYk;....)

khu;fop 29> 2009

nfhOk;gpy; eilngw;w Nguhrpupau; f.ifyhrgjp mtu;fspd; 27tJ epidTjpd epfo;T

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpd; KjyhtJ jiytUk;> cyfg; Gfo;ngw;w Kw;Nghf;F fiy> ,yf;fpa tpku;rfUkhd> Nguhrpupau; f.ifyhrgjp mtu;fs; kiwe;jjpd; 27tJ epidT jpdj;ijnahl;b> epidTjpd nrhw;nghopT xd;iw> ifyhrgjp epidTf; FOTk;> ,yq;if Kw;Nghf;F fiy ,yf;fpag; NguitAk; ,ize;J nfhOk;gpy; elhj;jpd. 2009 brk;gu; 06e; jpfjp nts;stj;ij tp[auhk tPjpapy; 58k; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s> ‘ngz;fs; fy;tp Ma;T epWtdj;jpy;’ eilngw;w ,e;epidTr; nrhw;nghoptpy;> “khu;f;rpa cstpaYk; mofpaYk;” vd;Dk; jiyg;gpy;> aho;.gy;fiyf;fof Kd;dhs; tpupTiuahsu; fyhepjp rgh.n[auhrh ciu epfo;j;jpdhu;. epfo;Tf;F gpugy ftpQu; V.,f;ghy; jiyik jhq;fpdhu;. epfo;tpy; ifyhrgjp mtu;fspd; FLk;gj;jpdu; rhu;gpy;> jpUkjp ru;tkq;fsk; ifyhrgjp fye;J nfhz;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 29> 2009

Nju;jy; gfp\;fupg;G Njhw;Wg; Nghd nfhs;if

,uz;L gpujhd Ntl;ghsu;fspy; VjhtnjhU Ntl;ghsUf;Fj; jkpo; kf;fs; Mjutspg;gjd; %yNk ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;itr; rhj;jpakhf;fyhk;. ,Utupy; ahiu Mjupg;gnjd;gJ gw;wp epjhdkhfr; rpe;jpj;J KbT nra;a Ntz;Lk;. ,dg; gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;T eilKiw ,g;Nghija murhq;fj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,ijj; njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;Fj; jkpo; kf;fs; ifnfhLg;gJ jPu;Tf;F epr;rak; toptFf;Fk;. Nju;jiyg; gfp\;fupg;gJ jkpo; kf;fis murpay; mehijfs; Mf;fptpLk; vd;gjhy; mfpy ,yq;ifj; jkpo;f; fhq;fpu]; fl;rpapd; Nfhupf;ifiaj; jkpo; kf;fs; epuhfupf;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 29> 2009

“mikr;rh; KuspjuDld; ,ize;Nj nraw;gLfpNwd;” k`pe;j kPz;Lk; [dhjpgjpahf Ntz;Lnkd;gNj xNu ,yf;F– fpof;F Kjyikr;rh; 

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; ntw;wpf;fhfj; jhDk; mikr;rh; tpeaf%h;j;jp KuspjuDk; ,ize;J gzpahw;wp tUtjhf fpof;F khfhz Kjyikr;rh; rptNdrJiu  re;jpufhe;jd; njuptpj;jhh;. [dhjpgjp ntw;wpngw  Ntz;Lnkd;gNj ,UtuJk; xNu  Nehf;fkhFnkdj; njuptpj;j Kjyikr;rh;> ,UtUf;fpilapy; gpzf;Ffs; epyTtjhf ntspahd  nra;jpfspy; ve;jtpjkhd cz;ikAk; ,y;iynadj; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 29> 2009

mikjpiaf; Fiyf;Fk; mZ!

(v];. uh[huhk;)

‘kpfr;rpwpa’ vd;W nghUs; gLk; mZ gy rkaq; fspy; ngupa gpur;rpid fis Vw;gLj;jptpLfpwJ. jw;NghJ ,e;jg; gpur;rpidapd; ikag;Gs;spahf <uhd; mike;Js;sJ. ANudpak; nrwpT+l;Lk; gzpiaAk;> mjw;fhfg; Gjpa epiyaq;fs; mikf;Fk; gzpiaAk; <uhd; cldbahf epWj;j Ntz;Lk; vd typAWj;jp ru;tNjr mZrf;jp Kfhik (I.V.,.V) jPu;khdk; nfhz;L te;Js;sJ. ,j; jPu;khdj;Jf;F u\pahTk; rPdhTk; MjuT mspj;jpUg;gjd; %yk; <uhdpd; mZrf;jpj; jpl;lq;fs; kPjhd cyf ehLfspd; ghu;itapy; khw;wk; Vw;gl;Ls;sJ. I.V.,.V. tpy; cWg;gpduhf cs;s 35 ehLfspy; ,e;jpah cl;gl 25 ehLfs; <uhDf;F vjpuhf thf;fspj;Js;sd. (NkYk;.....)

khu;fop 29> 2009

Nghijapy;yhj kJghdk; tpQ;Qhdpfshy; fz;Lgpbg;G

gpuhe;jp> tp];fp> uk; Nghd;w mw;f`hiy Fbf;Fk; NghJ mJ %isia jhf;Ftjhy; euk;G kz;lyk; jd; fl;Lg;ghl;il ,oe;J jhWkhwhf nray;gl itf;fpwJ. ,jdhy; Nghijf;F mbik ahdtu;fs; js;shl;lk; NghLfp whu;fs;. mJ cly; eyid ghjpf; fpwJ. ,ij jtpu;g;gjw;fhf Nghij ,y;yhj kJit ,q;fpyhe;J ehl;L tpQ;Qhdpfs; cUthf;fp ,Uf;fpwhu;fs;. yz;ld; ,k;gPupay; fy;Y}up tpQ;Qhdp Nltpl; el; jiyik apyhd FO ,e;j kJit cUthf;fp cs;sJ. ,e;j kJ thypak; vd;w uhrhdg; nghUs; %yk; jahupf;fg;gl;L cs;sJ. ,J clYf;F cw;rhfj;ijAk; clYf;F jsu;r;rpiaAk; kpjg; ghd czu;itAk; jUk;. Mdhy; %isia ghjpf; fhJ. vj;jid Nfhg;ig Fbj; jhYk; Nghij Vw;glhJ.

khu;fop 29> 2009

fpof;fpy; 80 Mapuk; FLk;gq;fs; nts;sj;jhy; ghjpg;G ghugl;rkpd;wp  epthuzk; toq;f Kjyikr;rh;  re;jpufhe;jd; gzpg;Giu 

fpof;F khfhzj;jpy; nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;l rfy kf;fSf;Fk; ve;jtpjkhd ghugl;rKkpd;wp epthuz cjtpfisj; Jupjkhfg; ngw;Wf;nfhLf;FkhW  fpof;F khfhz Kjyikr;rh; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; mjpfhupfSf;Fg; gzpg;Giu tpLj;Js;shh;. mk;ghiw> kl;lf;fsg;G khtl;lq;fspy; njhlh;e;Jk; kionga;J tUtjhy; nts;sg;ghjpg;GfSf;Fs;shfpAs;s gy;yhapf;fzf;fhNdhUf;F cldbahf epthuzq;fisg; ngw;Wf;nfhLg;gJld;> mth;fspd; tho;thjhuj;ijr; rPh;gLj;j eltbf;if vLf;FkhWk; Kjyikr;rh;  mwpTWj;jpAs;shh;. (NkYk;....) 

khu;fop 29> 2009

flj;jg;gl;l rPd ruf;Ff;fg;gy; fg;gk; nrYj;jg;gl;L tpLjiy

Nrhkhypaf; fly; vy;iyapy; flj;jg;gl;l rPdhtpd; ruf;Ff; fg;giy nfhs;isau;fs; New;W jpq;fl;fpoik tpLjiy nra;jdu;. 3.5 gpy;ypad; nlhyiuf; fg;gkhfg; ngWtnjd;w epge;jidapd; fPo; ,f;fg;gy; tpLtpf;fg;gl;lJ. ,jpypUe;j 25 khYkpfSk; tpLjiyahapdu;. rPdhtpd; ruf;Ff; fg;gy; fle;j xf;Nlhgu; 18 Mk; jpfjp Nrhkhypahtpd; fly; vy;iyapy; flj;jg;gl;lJ. khYkpfs; ghJfhg;ghd Kiwapy; jLj;Jitf;fg;gl;ldu;. nfhs; isau;fSf;Fk; fg;gy; epWtd mjpfhupfSf;Fkpilapy; ePz;l ehl; fshf ,lk;ngw;w Ngr;Rthu;j; ijfs; ntw;wpaile;J fg;gk; nrYj;j ,zq;fpaijaLj;J fg; gYk; khYkpfSk; tpLjiy ngw; wdu;. ghJfhg;ghf cs;s khYkpfs; tpiutpy; rPdh te;jiltu;. (NkYk;.....)

khu;fop 29> 2009

kUkfdpd; MAjf; nfhs;tdT gw;wp

njhiyf;fhl;rp tpthjk; elj;j nghd;NrfhTf;F tpky; miw$ty;

ruj; nghd;Nrfhit [dhjpgjp Ntl;ghsu; vd gpNuupj;jtu; N[.tp.gp. vd;Wk; ,d;ndhU ,lj;jpy; uzpy; tpf;fpukrpq;f vd;Wk; $Wfpd;wdu;. Mdhy; uT+g; `f;fPk; ruj; nghd;Nrfh K];ypk; fhq;fpurpd; Ntl;ghsu; vd;Wk; mtiu gpNuupj;jJ mtuJ fl;rpNa vd;Wk; ml;lhisr;Nridapy; fle;j thuk; $wpAs;shu;. ruj;nghd;Nrfh rd;Nl yPlu; gj;jpupiff;F toq;fpa Ngl;bapy; nts;isf; nfhb nfhz;LtUk;NghJ RLk;gb ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\ cj;juT gpwg;gpj;jhu; vdr; nrhy;ypapUe;jhu;. mLj;j ehs; ehd; mbg;gbr; nrhy;ytpy;iy vd kWg;Gj; njuptpj;jpUe;jhu;. Mdhy; fle;j %d;W ehl;fSf;F Kd;G ,uj;jpdGupapy; eilngw;w $l;lj;jpy; ghJfhg;Gr; nrayhsNu RLk;gb cj;juT gpwg;gpj;Js;sjhf kPz;Lk; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;.....)

khu;fop 29> 2009

ngdhrPu; G+l;Nlh gLnfhiyf;F Kd;dhs; [dhjpgjp K\ug; fhuzk;

ghfp];jhd; Kd;dhs; gpuku; ngdhrpu; nfhiy nra;ag;gLtjw;F Kd;dhs; mjpgu; K\ug;jhd; fhuzk; vd;Wk; mtu; mDkjp nfhLj;jjhy;jhd; mtiu nfhy;y Kbe;jJ vd;Wk; gpupl;lDf;fhd ghfp];jhd; J}ju; th[pj; \hk;Ry; `hrd; njuptpj;J ,Uf;fpwhu;. K\ug; mDkjp ,y;yhky;> ngdhrpiu nfhy;Yk; jpl;lj;ij njupf; , jyPghd; jiytu; kR+j; nray;gLj;jp ,Uf;f Kb ahJ. ngdhrPu; capUld; ,Ue; jhy;> K\hug;Gf;F ,ul;bg;G ghjpg;G Vw;gLk; vd;gJ jhd; ngdhrPu; nfhiyf;F K\u;ug; mDkjp nfhLj;jjw;F fhuzkhf ,Ue;J ,Uf;fyhk;. gYrp];jhd; Kd;dhs; ftu;du; ethg; mf;gu; gf;jp nfhiyf;fhfTk;> jiyik ePjpgjpia ePf;fpajw;fhfTk; K\ug; kPJ rl;lg;gb ngdh\pu; eltbf;if vLj;J ,Ug;ghu;. ,t;thW \k;Ry; `hrd; njuptpj;jhu;.

khu;fop 29> 2009

re;Njfj;jpd;Ngupy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sth;fSs; 738 jkpo;f; ifjpfs; ,e;j thuk; tpLtpg;G

,Wjp Aj;jj;jpd; gpd;dh; tprhuizf;nfd mioj;Jr; nry;yg;gl;Lj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sth;fSs; 738 Ngh; ,t;thu ,Wjpf;Fs;  tpLjiy nra;ag;gLthh;fnsd rl;l khmjpgh; nkhfhd; gPup]; njuptpj;jhh;. epthuzf; fpuhkq;fspy; ,Ue;jNghJ  tprhuizf;nfd nfhz;Lnry;yg;gl;lth;fSs; 700 NgUk;> Fw;wg; Gydha;Tg; gpuptpduhy; jLj;J itf;fg;gl;bUe;jth;fSs; 38 NgUk; ,t;thW tpLtpf;fg;gLtjhf rl;l khmjpgh; $wpdhh;. rPIb apduhy; jLj;J itj;J tprhuiz nra;ag;gl;Ls;sth;fSs;  55 Ngh; Gdh;tho;T KfhKf;F mDg;gg;gLtjhfTk; mth; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;......)

khu;fop 29> 2009

aho;Njtp uapy; Nrit vg;uy; khjj;jpypUe;J Xke;ijtiu ePbf;Fk; 

aho;Njtp uapy; Nrit vjph;tUk; Vg;uy; Kjy; Xke;ijtiu ePbf;fg;gLnkd uapy;Nt nghJ Kfhikahsh; gp.gp.tpN[Nrfu njuptpj;jhh;. jhz;bf;Fsj;jpy; ,Ue;J Xke;ij tiuahd 10 fpNyhkPl;lh; ePskhd uapy; ghijfs; kPsikf;Fk; gzpfs; Jupjkhf Kd;ndLf;fg;gLtNjhL Xke;ij uapy; epiyaj;ij eph;khzpf;Fk; gzpfSk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. Rkhh; 2 jrhg;jq;fspd; gpd;dh; aho;Njtp uapy; Nrit Xke;ijtiu gazpf;f cs;sjhfTk; nghJ Kfhikahsh; gp.gp.tpN[Nrfu  $wpdhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 28> 2009

fz;zPH mQ;ryp!

kd;dhH ghpahhpfz;liy gpwg;gplkhff; nfhz;l jpU ghtpY ahf;NfhG nry;tk; N[.gp (76) mtHfspd; kiwT (25-12-2009) vkf;F kpFe;j NtjidiaAk;> Jauj;ijAk; Vw;gLj;jpAs;sJ.  fle;Jte;j fhy;E}w;whz;Lfspy; xU r%f kdpjd; vd;w tifapy; mtH mDgtpj;j Jd;gq;fSk;> Jauq;fSk; ,og;Gf;fSk; kpfg; ghhpait. mtuJ Gjy;tH mUik uQ;rd; r%fj;jpd; tpbtpw;fhfTk;> ePjpf;fhfTk; Nghuhb 1985 ,y;; capH ePj;jtH. mtuJ Gjy;tpnahUtH r%f ,af;fj;jpy; gq;fspj;jtH. kdpjhgpkhdKk;> ey;ypay;Gk;> ePjp czHTk;> Jzpr;rYk; nfhz;l kdpjH. (NkYk;....)  

 

khu;fop 28> 2009

tlf;F K];ypk;fspd; Vf;fk; jPUfpwJ

‘cyfpy; eP tpUk;Gk; nrhu;f;fk; vJntd ahUk; Nfl;lhy;> ehd; gpwe;j fpuhkNk vdJ nrhu;f;fk; vdg; gjpyspg;Ngd;’ vd;W ahNuhnthU mwpQu; $wpaJ ,t;tplj;jpy; epidTf;F tUfpwJ. mJTk; fpuhkj;J kz;zpy; gpwe;J tho;tijg; Nghd;w njhU ghf;fpak; NtnwJTkpy;iy. ,aw;ifAld; Nru;e;J tho;fpd;w tho;T kdepk;kjp jUtjhFk;. fpuhkj;Jf; Fbkfd; xUtd; cyfpd; ve;jnthU efuj;jpy; epue;jukhfp tpl;lhYk; $l> mtDf;Fs; thOk; fpuhkj;ij mopj;Jtpl Kbahnjd;gNj cz;ik. tlf;F> fpof;fpy; fle;j fhyq;fspy; ,Ug;gplq;fis tpl;L ,lk;ngau;e;j kf;fspd; kNdh epiyiaAk; ,t;thNw ehk; Nehf;f Ntz;bAs;sJ. fpuhkj;J epidTfis kdjpy; Rke;j tz;zk; vq;NfhnthU jw;fhypf thoplj;jpy; mfjpfshf mty tho;T elj; jpa gy;yhapuk; kf;fspd; Ntjidfis mtu;fs; khj; jpuNk KOikahf czu;tu;. (NkYk;....)

ruj; nghd;Nrfhit Mjupg;gjd; %yk;> rk;ge;jd;  Nfh\;b milag;NghFk; Nftykhd KbT!

(tp.rpd;dj;jk;gp) (aho;g;ghzk;)

rk;ge;jDf;F ,e;j fhyk; fle;j QhNdhjaq;fs; jpBnud tUtjw;F fhuzk; ,y;yhky; ,y;iy. vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; ahiu Mjupg;gJ vd;gjpy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G %d;W Nfh\;bfshf gpupe;J epd;W FLkpr; rz;ilapy; <Lgl;L tUfpd;wJ. mjpy; rk;ge;jd; – khit Nrdhjpuh[h – RNu\; gpNukr;re;jpud; MfpNahiu nfhz;l Nfh\;b> mjhtJ $l;likg;gpd; tyJrhup gpw;Nghf;F mzp> ,uhZt ntwpaDk;> ,dthjpAkhd ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;f Ntz;Lk; vd xw;iwf; fhypy; epw;fpwJ. gyKiw $l;likg;G ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspd; $l;lj;ij $l;bAk;> rk;ge;jd; Nfh\;bapd; fUj;J ntw;wp ngwtpy;iy. MdhYk; gyte;jkhf jd;Dk;> ruj; nghd;NrfhTf;F Mjuthf KbT vLg;gJ vd;gjpy; rk;ge;jd; Nfh\;b tplhg;gpbahf ,Uf;fpd;wJ. (NkYk;......)

khu;fop 28> 2009

Great News from Canadian Authorities to Sri Lankan to boost Travel and Tourism

(By Walter Michel)

It was a great decision taken by Canadian Authorities to relax its travel advisory to Sri Lanka for their Citizens traveling to Sri Lanka. We were very much aware that decision was instrumental by the newly appointed High Commissioner for Canada, Mr. Bruce Leavy. “Thank you Sir”.  In a recent media interview, Mr. Leavy mentioned that he was looking for a very warm relationship with Sri Lanka and wants to travel around in Sri Lanka to explore its beauty. We are sure that he would have experienced himself the security situation in whole Sri Lanka after our brave forces defeated the ruthless terrorist organization LTTE. Now it is a free country to travel around for any national in any corner of this country. (more...)

khu;fop 28> 2009

mnkupf;fhtpy; ghJfhg;G jPtpuk;

rf;jp tha;e;j ntb kUe;J %yk;> mnkupf;f tpkhdj;ij eL thdpy; jfu;f;f Kad;w> my; – Fitjh gaq;futhjpapd; rjpj; jpl;lk;> rf gazpfspd; rhku;j;jpaj;jhy; Kwpabf;fg;gl;lJ. ,e;j rk;gtj;ij mLj;J> mnkupf;fh> KOtJk; ghJfhg;G mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. mnkupf;fhtpd; “ehu;j; nt];l; Vu; - iyd;];”f;F nrhe;jkhd gazpfs; tpkhdk;> neju;yhe;J ehl;bd; Mk;];lu;lhk; efupy; ,Ue;J> mnkupf;fhtpd; nll;uhapl; efUf;F Gwg;gl;lJ. 278 gazpfs; ,Ue;jdu;. tpkhdk;> nll;uhapl; efiu neUq;fp nfhz;bUe;jNghJ> mjpy; mku;e;jpUe;j xU gazp> jdJ fhypd; fPNo Fdpe;J> jPg;gw;w itg;gjw;F Kaw;rpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. (NkYk;...)

khu;fop 28> 2009

gz;Nlhuh Nghd;w fpufk; cs;sjh?

 “mtjhu;” glj;jpy; tUk;> “gz;Nlhuh” Nghd;w fpufk; xd;W ,Ue;jhy;.... mJTk; ekf;F mUfpNyNa ,Ue;jhy; vg;gb ,Uf;Fk;...? mJ Nghd;w fpufk; xd;W ,Ug;gjhf tpQ;Qhdp xUtu; fzpj;Js;shu;. rkPgj;jpy; ntspahfp cyifNa fyf;fpf; nfhz;bUf;Fk; `hypTl; jahupg;ghd> “mtjhu;” glj;jpy; kdpjd;> G+kpapy; tho;tjw;fhd vupnghUs; Njitf;fhf G+kpiag; NghyNt ,Uf;Fk; ,d;ndhU fpufkhd> “gz;Nlhuh” vd;w fpufj;ijj; Njbr; nry;tJ Nghd;w fhl;rpfs;> ,d;W ekf;F Mr;rupaj;ijj; je;jhYk;> ,d;Dk; rpy E}w;whz;Lfspy; ep[khfg; NghfpwJ vd;gJ jhd; cz;ik vd;gNj tpQ;Qhdpfs; fUj;J. (NkYk;....)

khu;fop 28> 2009

,uhZt Ml;rpia epWt KaYk; nghd;Nrfh K];ypk;fis mbikfshfNt elhj;Jthu;

ehd;F tUl ey;yhl;rp %yk; K];ypk;fspd; vjpu;ghu;g;gpid czu;e;J nraw;gl;ltu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Nt. mtiu kPz;Lk; [dhjpahf;f K];ypk; r%fk; G+uz Mjutpid toq;FtJ cWjpnad mikr;ru; up\hl; gjpAjPd; njuptpj;jhu;. jkJ Ra eyj;Jf;fhf Nju;jYf;fhf K];ypk;fis topelj;j KaYk; uT+g; `f;fPk; njhlu;e;J mikr;ruhf ,Ue;Jk; K];ypk; r%fj;Jf;fhf xU ghlrhiyiaNah my;yJ xU kyry $lj;ijj; jhDk; mikj;Jf; nfhLj;jjpy;iynadTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

 khu;fop 28> 2009

tlf;fpy; fhy;eil tsh;g;ig mgptpUj;jp nra;a Jupj eltbf;if

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; kPs;FbNaw;wg;gl;l kf;fSf;F 50 Mapuk; fd;Wf; Fl;bfis toq;f  eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjpapd; gzpg;Giuapd; gpufhuk; kPs;FbNaw;wg;gl;l kf;fspd; tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,e;jj; jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....) 

khu;fop 28> 2009

Nrjkile;j tl gFjp itj;jparhiyfs; rfy trjpfSlDk; kPsj; jpwg;G 
 

100 gLf;ifaiw trjpfSld;  fpspnehr;rp itj;jparhiy Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL vf;];Nu trjp> ,uj;j tq;fp trjp vd;gd toq;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mth; $wpdhh;. Koq;fhtpy; Mjhu itj;jparhiyAk; kPz;Lk; ,aq;fj; njhlq;fpAs;sNjhL ,q;F 03 kUj;Jth;fs; cl;gl  gzpahsh;fs; Nritahw;wp tUfpd;wdh;. Ky;iyj;jT itj;jparhiyAk; kPz;Lk; ,aq;fj; Jtq;fpAs;sNjhL  itj;jparhiyf;Fj; Njitahd kUj;Jt mjpfhupfs; kw;Wk; gzpahsh;fSk; epakpf;fg;gl;Ls;sdh;. 04 mk;gpa+yd;]; tz;bfSk; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....) 

khu;fop 28> 2009

ePz;lfhy FbePh;g; gpur;rpidf;Fj; jPh;T 

kiyafj;jpd; ePz;lfhy gpur;rpidahf cs;s FbePh; jpl;lk; ,Jtiu  rPuhf  eilngwhky; ,Ue;jJ. ,jw;Fj; jPh;thf 2003 Mk; Mz;L Kd;idehs;  tPlikg;G> eph;khzj;jiw mikr;ruhf ,Ue;j  nrsakpa%h;j;jp njhz;lkhd  mth;fshy; mg;NghJ 03 FbePh; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; Kd;itf;fg;gl;ld. (NkYk;.....)

khu;fop 27> 2009

,e;jpahtpypUe;J rpth[pypq;fk; ehL flj;jg;gl;lhu;

jQ;irapy; ,d;W Kjy; ,uz;L ehl;fSf;F eilngWk; <oj; jkpou; tho;Tupik khehl;by; fye;J nfhs;s tpkhdk; %yk; jpUr;rp te;j ,yq;if ehlhSkd;w cWg;gpdu; rpth[pypq;fk; FbNaw;wj; Jiwahy; mDkjp kWf;fg;gl;L ehL flj;jg;gl;lhu;. ,yq;if mjpgu; Nju;jypy; jdp Ntl;ghsuhf Nghl;bapLk; rpth[pypq;fk; ,d;W mjpfhiy 3.00 kzpf;F tpkhdk; %yk; jpUr;rp te;jile;jhu;. Mdhy; mtiu tpkhd epiyaj;jpypUe;J ntspNa nry;y mDkjp kWj;j FbNaw;wj; Jiw mjpfhupfs;> mtiu jLj;J itj;jdu;. rpwpJ Neuj;jpy; jpUr;rp tpkhd epiyaj;jpypUe;J Jgha; Gwg;gl;l tpkhdj;jpy; Vw;wp mDg;gptpl;ldu;. mq;fpUe;J rpth[pypq;fk; nfhOk;G nry;y Ntz;Lk;. vd;d fhuzj;jpw;fhf rpth[pypq;fj;ij ehl;bw;Fs; mDkjpf;f kWj;jdu; vd;W FbNaw;wj;Jiw mtUf;Fj; njuptpf;ftpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 27> 2009

ee;jpf;fly; eph;thzKk; tl;Lf;Nfhl;il jPh;khdKk; 

(Nkhfd;)

Gypfspd; jkpo;<o jhfj;jpw;f;Fk; tl;Lf;Nfhl;ilf;Fk; vd;d nghpa tpj;jpahrk; ,Ue;J tplg;NghFJ> jkpo;<ok; vd;W nrhd;dhy; Gypnaz;L epidr;R jd;id js;spl;L NghapLthq;fs; vd;w gaj;ij jtpu. jkpo;<ok; vd;w fdTf;Nfhl;ilia ek;gp ms;spf;nfhLj;j Gyd; ngah;e;jJfs; jiytd; Nrl;il fsl;bg;Nghl;L ee;jpf;fly;y miu eph;thzkhf fple;jNghJjhd; jiytd; jkpo;<of;Nfhl;ilia ey;yNtis filrptiuf;Fk; fhl;ltpy;iy vd;w epk;kjpia jtpu Ntw vJTk; mJfSf;F kpQ;ry. Gypg;gpdhkpfs; jhq;fs; thq;fp itr;rpUf;fpw tPl;il fhg;ghj;jpf;fpwJf;F tl;Lf;Nfhl;il vd;d Gspaq;nfhl;il> khq;nfhl;il vd vj;jid jPh;khdq;fis nfhz;L te;jhYk; mj;jid jPh;khdq;fSf;Fk; Ngha; Xl;il Nghl;bl;L Nehl;ilAk; ms;sp nfhLj;jpl;L jkpo;<ok; ehisf;F fpilr;rpLk; vd re;Njhrg;gLk; Gyd; ngah;e;jJfs;. (NkYk;....)

khu;fop 27> 2009

‘khj;jahtpd; ngaiu gpughfud; cr;rupj;jJNk jdf;F Mgj;J vd;gij fUzh czu;e;J nfhz;lhu;’

rk\;b Kiw njhlu;ghf Muha;tjw;F Gypfs; ,af;fk; Maj;jkhfTs;sJ vd;gij cWjpg;gLj;Jk; tifapy; jkpo;r;nry;td;> md;ld; ghyrpq;fk;> fUzh mk;khd; MfpNahu; nfhs;ifastpy; ,zf;fk; njuptpj;jJld; mjw;F milahskhf ifnaOj;ijAk; ,l;ldu;. ,tu;fs; ehL jpUk;Gtjw;F Kd;djhf gpughfudpd; fhjpy; ,e;j tplak; Nghlg;gl;L tpl;lJ. epA+Nahu;f;fpypUe;J te;jpUe;j cUj;jpuFkhud; gpughfudplk; ,jid $wptpl;lhu;. murhq;fk; Kd;itf;Fk; MNyhridf;F fUzh ,zf;fk; njuptpf;fpwhu;. jdJ mjpfhuj;ijAk; kPwp nraw;gLfpwhu; vdg; gpughfudplk; njuptpj;J tpl;lhu;. md;ld; ghyrpq;fj;Jld; njhiyNgrpapy; njhlu;G nfhz;l gpughfud; fhurhukhf Ngrpajhy; md;ld; ghyrpq;fk; ,yq;if tuhkNyNa yz;ld; nrd;W tpl;lhu;. mjd; gpd;du; mtu; gpughfuDld; NgrNt ,y;iy. fUzh fpspnehr;rp jpUk;gpaJk; gpughfud; fLikahd thu;j;ij gpuNahfq;fis gad;gLj;jpaJld;> ‘khj;jah’ Nghd;W ePAk; vdf;F JNuhfk; nra;a vz;Zfpwhah? vd;w Nfs;tpia Nfl;Ls;shu;. ‘khj;jah’ vd;w ngau; Nfl;l clNdNa fUzh mk;khd; jd;id Rjhfupj;Jf; nfhz;lhu;. ,J xUtifahf rkpf;iQ vd;gJk; njspthdJ. (NkYk;....)

khu;fop 27> 2009

tlf;F K];ypk;fs; Nk khjk; KOikahf kPs;FbNaw;wk;

tlf;fpypUe;J ntspNaw;wg;gl;l rfy K];ypk;fSk; Nk khjkstpy; nrhe;j ,lq;fspy; Kw;whf kPs;FbNaw;wg;gLtnud [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ,jw;F trjpahf Gj;jsj;jpypUe;J kd;dhu; nry;Yk; ghij mLj;j khjk; jpwe;J itf;fg;gLnkdTk; [dhjpgjp $wpdhu;. mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu]pd; tlkhfhz khehL New;W Gj;jsk; Myq;Flhtpy; eilngw;wJ. mikr;ru; up\hl; gjpAjPd; jiyikapy; ele;j ,e;j khehl;by; Rkhu; Ik;gjpdhapuk; Ngu; fye;J nfhz;ldu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ gpujk mjpjpahff; fye;Jnfhz;lhu;. ,q;F jkpopy; ciuahw;wpdhu; (NkYk;....)

khu;fop 27> 2009

,lk;ngah;e;j Kd;D}W Ngh; ,d;W gue;jd;> kjpahkLtpy; kPs;FbNaw;wk; 

tTdpah tlf;F  neLe;jPT gpuNjrj;jpy; kjpahkL> gue;jd; Mfpa gFjpfspy; ,d;W (27) Qhapw;Wf;fpoik 300 Ngh; kPs;Fbakh;j;jg;gLfpd;wdh;. kPs;FbNaWNthUf;Fj; Njitahd epthuzg; nghjpfis toq;Ftjw;F midj;J eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg; gl;Ls;sjhf tTdpah mur mjpgh; jpUkjp gP.v];.vk;. rhh;s;]; njuptpj;jhh;. epthuzf; fpuhkq;fspy; cs;s midtiuAk; [dtup khjk; 31 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; kPsf;Fbakh;j;Jk; ,yf;if mbg;gilahff;nfhz;L kPs;FbNaw;wg; gzpfs; fl;lk; fl;lkhf Nkw;nfhs;sg;gLtjhfj; njuptpj;j mur mjpgh;> fjph;fhkh; epthuzf; fpuhkq;fspypUf;Fk; 300 Ngiu ,d;W mth;fspd; nrhe;jf; fpuhkq;fspy; kPsf;Fbakh;j;Jtjhff; $wpdhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 27> 2009

ehshe;j gpur;rpidapd; KbTf;Fk; murpay; jPu;Tf;Fk; toptFf;Fk; jPu;khdNk ,d;iwa Njit

([Ptfd;)

Gypfs; MAj gyj;Jld; ,Ue;j fhyj;jpy; ngUk;ghyhd jkpo; kf;fs; Rje;jpukhf thf;fspf;f Kbatpy;iy. kf;fs; ahUf;F thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;gijg; GypfNs jPu;khdpj;jhu;fs;. Nju;jy; gfp\;fupg;igAk; mtu;fNs jPu;khdpj;jhu;fs;. jPu;khdpf;Fk; Rje;jpuk; kf;fSf;F ,Uf;ftpy;iy. ,g;NghJ kf;fs; Rje;jpukhfj; jPu;khdpf;fyhk;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fSk; Rje;jpukhfj; jPu;khdpf;fyhk;. Aj;jj;jpy; Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;ljhy; jkpo; kf;Sf;Ff; fpilj;j gy Rje;jpuq;fSs; thf;fspg;Gr; Rje;jpuKk; xd;W. ePz;l fhyj;Jf;Fg; gpd; fpilj;j Rje;jpuj;ijr; rupahd Kiwapy; jkpo; kf;fs; gpuNahfpf;f Ntz;Lk;. mspf;Fk; thf;F gpuNahrdkhdjhf ,Uf;f Ntz;baJ mtrpak;. fl;Lg;gzj;ijNa fhg;ghw;w Kbahj Ntl;ghsu;fSf;F mspf;Fk; thf;Ffs; fpzw;wpy; Nghl;ljw;Fr; rkd;. me;j thf;Ffshy; jkpo; kf;fSf;Fj; JspasT $lg; gydpy;iy. gpujhd Ntl;ghsu;fspy; ahUf;F thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;gNj jkpo; kf;fSf;F Kd;dhYs;s njupT. (NkYk;......)

khu;fop 27> 2009

td;dpf;F kpd;rhuk; 

td;dpf;F gytUlq;fshf kpd;rhuk; ,y;yhky; tho;e;j kf;fSf;F  ,e;jg; gpur;rpid  jPh;f;fg;gl;Ls;sJ. Aj;j fhyj;jpd;NghJ nraypoe;j  efu kpd;rhu tpepNahfk;  rPh;nra;ag;gl;L  gytUl fhykhf  gy fpuhkq;fspy;  kpd;rhuNk ,y;yhj  kf;fs; ,g;nghOJ  kpd;rhuj;ijg; ngw;Ws;sdh;. nghJthf Ky;iyj;jPT gpuNjr  fpuhkq;fs;> fpspnehr;rp gpuNjr fpuhkq;fs; ,jpy; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wd. fpuhkpa kpd;rhu Afk;  vd;w njhdpapy; toq;fg;gLk; kpd;rhuk; %ykhf gy rpW fpuhkq;fs;  mgptpUj;jpaile;Js;sd. (NkYk;.....) 

khu;fop 27> 2009

,lk;ngah;e;j Kd;D}WNgh; ,d;W gue;jd;> kjpahkLtpy; kPs;FbNaw;wk; 

tTdpah tlf;F  neLe;jPT gpuNjrj;jpy; kjpahkL> gue;jd; Mfpa gFjpfspy; ,d;W (27) Qhapw;Wf;fpoik 300 Ngh; kPs;Fbakh;j;jg;gLfpd;wdh;. kPs;FbNaWNthUf;Fj; Njitahd epthuzg; nghjpfis toq;Ftjw;F midj;J eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg; gl;Ls;sjhf tTdpah mur mjpgh; jpUkjp gP.v];.vk;. rhh;s;]; njuptpj;jhh;. epthuzf; fpuhkq;fspy; cs;s midtiuAk; [dtup khjk; 31 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; kPsf;Fbakh;j;Jk; ,yf;if mbg;gilahff;nfhz;L kPs;FbNaw;wg; gzpfs; fl;lk; fl;lkhf Nkw;nfhs;sg;gLtjhfj; njuptpj;j mur mjpgh;> fjph;fhkh; epthuzf; fpuhkq;fspypUf;Fk; 300 Ngiu ,d;W mth;fspd; nrhe;jf; fpuhkq;fspy; kPsf;Fbakh;j;Jtjhff; $wpdhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 27> 2009

,th; cyfehafdh? ve;j tifapy;? vd;d jpwikapd; mbg;gilapy; cyf ehafdhf njupTnra;agl;lhH;?

vq;fl #upa Njtd; gpughfud; ,yq;ifapy; 37tUlkhf cjakhfp gpufhrpj;Jf; nfhz;bUe;j Ntisapy; rpq;fs jiyth;fs; $l ,yq;if jPtpy; jq;fs; 'rpq;fs" ,dj;jtupilNa $l gpufhrpf;fhky; Kbahky; kiwe;J kiwe;j tho;e;J nfhz;bUe;jhh;fs;. vq;fl #upa Njtd; ee;jpf;flypy; Nk-18,y; kiwAk;tiu ve;jnthU jkpo; jiyth;fisAk; cjakhfp xsptPr tplhky;; kiwj;J gaKWj;jp itj;jpUe;jhH;. mg;gbAk; ahuhtJ jkpoh;fspilNa cjakhfp xsptPr ntspf;fpl;lhy; clNd #upa Njtd; Rl;nlupj;J tpLthH;. ,e;j epyikjhd; Nk 18Mk; jpfjptiu ,yq;ifapy; ,Ue;J te;j epyikahFk;. Mdhy; Nk 18 gpd;G jkpo;fspilNa kq;fp kq;fp gpufhrpj;j rpd;dQ;rpW er;rj;jpuq;fs; vy;yhk; jhq;fs;jhd; gpughfuDf;F gpwF '#upa Njtd;"fs; vd;Wnrhy;ypnfhz;L gpufhrpf;f Kw;gLfpwhH;fs;. (NkYk;......)

khu;fop 27> 2009

jkpo; jiytu;fs; ,e;jpaj; J}Jtu; kw;Wk; mjpfhupfSld; kd;dhu; tp[ak;..

,e;jpaj; J}Jtu; mNrhf; Nf.fhe;jh cs;spl;l J}Jf;FOtpdUk; jkpo;f; fl;rpfspd; gpujpepjpfSk; tTdpah> kd;dhUf;F tp[ak;- ,yq;iff;fhd ,e;jpaj; J}Jtu; mNrhf; Nf.fhe;jh New;W Kd;jpdk; tTdpah kw;Wk; kd;dhu; khtl;lq;fSf;fhd tp[ankhd;wpid Nkw;nfhz;bUe;jdu;. ,e;jpaj; J}JtUld;> gpujpj; J}Jtu; rpwP tpf;uk; kpu;\p> J}juf murpay;nrayu; rpahk; kw;Wk; J}jufj;jpd; ,uhZtmjpfhup MfpNahUk; ,t;tp[aj;jpy; ,ize;jpUe;jdu;. Nkw;gb J}Jf;FOtpdu; tTdpah nrl;bFsk; nkdpf;ghk; eyd;Gup epiyaq;fspYs;s kf;fisg; ghu;itapl;L epiyikfis mwpe;J nfhz;lJld;> kd;dhu; jpUf;NfjP];tuk; Myaj;jpw;Fk; tp[ak; nra;J tpNrl G+i[ topghLfspYk; fye;J nfhz;bUe;jdu;. kd;dhu; khtl;l nrayfj;jpy; fr;Nrupapy; nghJkf;fSldhd fye;Jiuahly; xd;wpYk; ,tu;fs; <Lgl;bUe;jdu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; tTdpah khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; nry;tk; milf;fyehjd;> Gnshl; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd;> <.gp.Mu;.vy;.vt; (gj;kehgh) nghJr;nrayu; jp.rpwPjud; kw;Wk; Gnshl; mikg;gpd; td;dpg; gpuhe;jpa mikg;ghsu; gtd; cs;spl;l gpujpepjpfSk; fye;J nfhz;bUe;jdu;. ,J njhlu;gpyhd Gifg;glq;fs; rpy ,q;F jug;gLfpd;wd.

khu;fop 27> 2009

rpth[pypq;fk; Fl;il Fog;Gfpwhu;

(thFyd;)

rpth[pypq;fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLfpd;whu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ,tu; Nghl;bapLtij mq;fPfupf;ftpy;iy. Mjupf;fTkpy;iy. $l;likg;gpypUe;J tpyfptpl;ljhf rpth[pypq;fk; $Wfpd;whu;. ,tu; $l;likg;gpypUe;J tpyFtJ nry;YgbahFkh vd;w Nfs;tp ,q;F vOfpd;wJ. rpth[pypq;fk; nuNyh vd;w murpay; fl;rpapd; cWg;gpdu;. mJ jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpy; xU cWg;Gf; fl;rp. $l;likg;gpypUe;J xU cWg;Gf; fl;rp ntspNawyhk;. fl;rpnahd;wpd; cWg;gpdnuhUtu; $l;likg;gpypUe;J ntspNaWtjhff; $Wtjpy; mu;j;jkpy;iy. mtu; jhd; mq;fj;Jtk; tfpf;Fk; fl;rpapypUe;J jhd; ntspNaw Ntz;Lk;. $l;likg;gpd; cWg;Gf; fl;rpapy; mq;fj;Jtk; tfpj;Jf;nfhz;L $l;likg;gpypUe;J ntspNaWtjhff; $WtJ Ntbf;ifahdJ. nuNyhtpypUe;J ntspNaWtjhf rpth[pypq;fk; nrhd;dhy; mjpy; mu;j;jk; cz;L. (NkYk;.....)

khu;fop 27> 2009

ntw;W thf;FWjpfshy; jPu;T rhj;jpakhfhJ

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ahiu Mjupg;gJ vd;gjpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf;Fs; ,Ogwp epiy epyTtJ ,d;W ,ufrpaky;y. ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhfj; jkpo;f; fl;rpfs; If;fpag;gl Ntz;Lk; vd;w Nfh\j;jpd; mbg;gilapy; xd;W Nru;e;jtu;fs; ,d;W %d;W gpupTfshf gpsTgl;L epw;gJ ,Jtiu fhyKk; mtu;fSf;fpilNa nfhs;if cld;ghL ,Uf;ftpy;iy vd;gijAk; ntspr; rf;jpnahd;wpd; mOj;jk; fhuzkhfNt xd;whfr; nraw;gl;lhu;fs; vd;gijAk; ntspg;gLj;Jfpd;wJ. vt;thwhapDk;> fle;j fhyj;ijg; gw;wp ,g;NghJ mirNghl;Lf; nfhz;bUg;gjhy; Mfg; NghtJ vJTkpy;iy. jkpo; kf;fspd; cldb kw;Wk; ePz;l fhy eyd;fisg; NgZtjw;fhd toptiffs; gw;wpa rpe;jidNa ,d;iwa Njit. (NkYk;...)

khu;fop 26> 2009

WATCHING WITH INTEREST! - (C-CTC) 

“Tamileelam Bandwagon” to achieve their personal agendas and goals. -CTC

The Canadian Tamil Congress (CTC), the mainstream non-profit organization that bills itself as the voice of Canadian Tamils, with 11 chapters across the country, refused to participate and endorse the historic referendum.  Informed sources within the CTC tell us that the organization is baffled by the outpouring support for the referendum and it is pondering strategies to overcome their political suicide.  According to the same sources, David Poopalapillai and Danton Thuairajah are working overtime to convince their members why CTC didn’t support the referendum.  There has been a flood of calls to the office and to the personal phones of both David and Danton since the referendum. (more...) 

khu;fop 26> 2009

ebfH tp[a; glj;jpw;Fj; jil> gpd;dzpapy; iluf;lH rPkhd;?

ebfH tp[a; ebj;J ,k;khjk; 18 md;W ntspte;j Ntl;ilf;fhud; glj;ij jkpo; kf;fs; vtUNk ghHf;ff; $lhJ. me;jg; glj;Jf;Fj; jil tpjpj;Js;sjhf Gypfs; nghpa mstpy; gpur;rhuk; nra;jhHfs;. Mdhy; Gypfspd; vjpHg;igAk; nghUl;gLj;jhky; kf;fs; ngUk; vLg;gpy; Ntl;ilf;fhud; glj;ijg; ghHj;J tUfpwhHfs;. njhlHe;Jk; muq;fk; epiwe;j fhl;rpfshfNt glk; fhz;gpf;fg;gl;L tUfpwJ. ml;thd;]; Gf;fpq;fpy; NkYk; xU thuj;Jf;F glj;Jf;F hpf;fw; ,y;iy. (NkYk;....)

khu;fop 26> 2009

[dhjpgjp kfpe;j uh[gf;r 10 khtl;lq;fspy; nghd;Nrfh 7 khtl;lq;fspy; Kd;dpiyapy;!

murhq;f Gydha;Tg; gpuptpdu; elhj;jpa Gs;sptpguq;fspd; mbg;gilapy; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;r 10 khtl;lq;fspy; nghd;Nrf;fhittpl Kd;dpiyapy; ,Ug;gjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;r> fSj;Jiw> khj;jis> `k;ghe;Njhl;il> FUehfy;> mDuhjGuk;> nghyd;eWit> gJis> nkhduhfiy> ,uj;jpdGup Mfpa khtl;lq;fspy; Kd;dpiyapy; cs;shu;. mNjNtis nfhOk;G> fk;gh`h> fz;b> fhyp> khj;jiw> Etnuypah> Nffhiy khtl;lq;fspy; [dhjpgjpiatpl ruj; nghd;Nrf;fh Kd;dpiyapy; cs;shu; vd;Wk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. aho;g;ghzk;> td;dp> kl;lf;fsg;G jpUkiy> mk;ghiw khtl;lq;fspd; Nju;jy; KbTfs; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; epiyg;ghLfspd; mbg;gilapy; mikAk; vdTk; me;j mwpf;ifapy; $wg;gl;Ls;sJ. fpof;F khfhzj;jpd; %d;W khtl;lq;fspYk; K];ypk; gpuNjrq;fspy; K];yPk; fhq;fpu]; Gfopd; cr;rj;jpy; cs;sJ. [dhjpgjpf;F kpfTk; rhjfkhd khtl;lkhf nkhduhfiy khtl;lKk;> ruj; nghd;Nrf;fhTf;F kpfTk; rhjfkhd khtl;lkhf nfhOk;G khtl;lKk; mike;Js;sjhf mur Gydha;Tg;gpuptpd; mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ vd;W jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.

khu;fop 26> 2009

ruj; nghd;Nrfhtpw;F Mjuthf nraw;gl TNA KbT?

[dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghf If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; jiytu; uzpy; tpf;ukrpq;fTf;Fk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gf;Fk; ,ilapy; ,d;iwajpdk; jPu;khdfukhd Ngr;Rthu;j;ijnahd;W eilngw;wjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,d;W ez;gfy; ,e;j Ngr;Rthu;j;ij eilngw;Ws;sJ. ,jpy; nghJ Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh> jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiytUk; ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd ,uh.rk;ge;jd;> $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; RNu\; gpNukr;re;jpud; [dehaf kf;fs; Kd;dzpapd; jiytu; kNdh fNzrd; MfpNahu; fye;Jnfhz;Ls;sdu;. ,e;j re;jpg;gpd;NghJ fle;j fhyj;ij kwe;J> ,yq;ifau; vd;w Njrpa milasj;Jld; $ba nraw;ghLfis Kd;ndLf;Fk; jPu;khdk; vLf;fg;gl;ljhf $wg;gLfpwJ. jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ,j;jPu;khdk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jPu;khd tplakhf mikAk; vd $wg;gLfpwJ. jkJ Nfhupf;iffs; ahtw;iwAk; ruj; nghd;Nrfh Vw;Ws;sjhf rk;ge;jd; njuptpj;jjhf ,yq;ifr; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.

khu;fop 26> 2009

 

khu;fop 26> 2009

Kd;dhs; Gypg;Nghuhspfs; jq;fpAs;s jLg;G Kfhk; xd;iwj;jhf;Ftjw;F mT];jpNuypahtpy; thOk; Gyk;ngau; Gypahjuthsu;fshy; cUthf;fg;gl;l 'Gjpa Gypfs;" mikg;gpdu;fs; ghupa jpl;lk;

eilngwtpUf;Fk; Idhjpgjp Nju;jYf;F Kd;ghf jLg;G Kfhk;gpy; jLj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; Kd;dhs; Nghuhspfs; gyiu gLnfhiy nra;J khngUk; kdpjNgutyj;ij cz;Lgz;zp eilngwtpUf;Fk; Idjpgjp Nju;jiy Fog;gpabf;fTk; me;j gopia ,uhZtj;jpdupd; Nky;Nghl;L ehl;il xU Fog;g epiyf;F nfhz;LtUtjw;F ghupa jhf;Fjy; jpl;lnkhd;W jpl;lkplg;gl;Ls;sjhf jfty;fs; frpe;Js;sd. kdpjTupik kPwy;fs; Nghu; Fw;wrhl;Lfs; Nghd;wtw;wpy; rpf;fpAs;s ,yq;ifauir ,e;j jhf;Fjy; jpl;lj;jpd; %yk; ru;tNjr r%fj;jplk; ruzila itg;gjw;fhd xU jpl;lkhfNt ,j;jhf;Fjy; elj;jg;glTs;sjhf mT];jpNuypahtpypUe;J ntsptUk; gpugy gj;jpupif xd;Wnra;jp ntspapl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 26> 2009

<uhdpy; gpd;Nyld; kidtp> Foe;ijfs; ifJ

<uhdpy; gJq;fpapUe;j ru;tNjr gaq;futhjp x]hkh gpd;Nyldpd; kidtp kw;Wk; Foe;ijfs; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. gpd;NylDf;F gy kidtpfs; kw;Wk; Foe;ijfs; cs;sdu;. mtu;fspy; xU kidtpAk;> rpy Foe;ijfSk;> Nguf; Foe;ijfSk; Kd;G Mg;fhdp];jhdpy; gpd;NylDld; trpj;J te;jdu;. epA+Nahu;f; ,ul;ilf;NfhGu jhf;FjYf;Fg; gpd;du;> Mg;fhdp];jhdpy; mnkupf;fhtpd; jhf;Fjy; njhlq;fpaJk; mtu;fs; mq;F ,Ue;J jg;gp> <uhd; ehl;Lf;F jg;gp Xbtpl;ldu;. ,e;epiyapy; Vwf;Fiwa vl;L Mz;LfSf;F gpwF mtu;fs; nj`;uhdpy; gJq;fp ,Ug;gJ njupate;jJ. ,jidaLj;J mtu;fis <uhd; muR ifJ nra;J> ,ufrpa ,lj;jpy; tPl;Lf;fhtypy; itj;J ,Ug;gjhf ,q;fpyhe;jpypUe;J ntspahFk; gj;jpupif xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ.

khu;fop 26> 2009

Ky;iy> JZf;fha;> khe;ijapy;; 1815 Ngu; ,d;W kPs;FbNaw;wk;

epthuzf; fpuhkq;fspypUe;J ntspNawp ez;gu;fs;> cwtpdu;fSld; jq;fpAs;s Rkhu; 1815 Ngu; ,d;W Ky;iyj;jPT> JZf;fha;> khe;ij gFjpapy; nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;jg; glTs;sjhf Ky;iyj;jPT mur mjpgu; ,nky;lh RFkhu; njuptpj;jhu;. JZf;fha; gpupitr; Nru;e;j 1200 NgUk;> kd;dhu; khe;ij fpof;Fg; gpupitr; Nru;e;j 615 NgUk; ,d;W mioj;Jr; nry;yg;glTs;sdu;. Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; khe;ij fpof;F> JZf;fha; gpuNjr nrayhsu; gpupTfspy; ,Jtiu apy; 10>000 Ngu; tiuapy; kPsf;Fbaku;j;jg;gl;Ls;sdu;. (NkYk;....)

khu;fop 26> 2009

kNyrpa tho; ,e;jpa K];ypk;fs; nrhe;j ehl;L njhlu;ig tpl Ntz;Lk;

kNyrpahtpy; trpf;Fk; ,e;jpa tk;rhtspiar; Nru;e;j K];ypk;fs; vy;yhk; jq;fspd; jha; nkhopahd jkpo;jhd; NgRfpd;wdu;. jkpo; NgRtjhy;> kNyrpahtpy; cs;s K];ypk;fs; mtu;fis ghugl;rkhf elj;Jfpd;wdu;. NkYk;> kNyrpahtpy; trpf;Fk; ,e;jpa K];ypk;fs; KOikahf kNyrpa fyhrhuj;ij gpd;gw;w kWf;fpd;wdu;. KOikahf kyha; nkhop NgrTk; jaq;Ffpd;wdu;. jha; nkhopahd jkpo; NgRtjpNyNa Mu;tk; fhl;Lfpd;wdu;. jkpo; fyhrhuj;ijNa gpd;gw;Wfpd;wdu;. mjdhy;> ,e;jpahTldhd jq;fspd; njhlu;ig kNyrpahtpy; trpf;Fk; K];ypk;fs; tpl;LtplNtz;Lk;. mg;gbr; nra;tJ mtu;fSf;F ey;yJ. ,Ug;gpDk;> ,ijr; nra;a Ntz;baJ mtu;fNs. (NkYk;....)

khu;fop 26> 2009

kf;fspd; MjuTld; mgptpUj;jp Kd;ndLg;G

xU ehl;bd; tsu;r;rpapy; mgptpUj;jpAk; Kf;fpa ghj;jpuk; tfpf;fpd;wJ. xd;Wf;F Nkw;gl;l ,dq;fs; thOk; ehl;by; mgptpUj;jp gutyhd Kiwapy; ,lk;ngw Ntz;Lk;. mt;thwd;wp> VjhtnjhU ,dk; tho;fpd;w gpuNjrq;fspy; khj;jpuk; mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ mikjpf;Fg; gq;fk; Vw;gLj;Jk; R+o;epiyiaj; Njhw;Wtpg;gjhfptpLk;. mgptpUj;jp Gwf;fzpf;fg;gl;l gpuNjrj;jpy; ngUk;ghd;ikahf thOk; ,dk; kw;iwa ,dj;ijg; gifikf; fz;nfhz;L ghu;f;Fk; epiy Njhd;Wtjw;F ,g;Gwf;fzpg;G fhuzkhfptpLk;. (NkYk;....)

khu;fop 26> 2009

Ntz;lhNk ,dpnahU Rdhkp

,d;iwa ehis Njrpa ghJfhg;G jpdkhf ,lu; Kfhikj;Jt kw;Wk; kdpj cupikfs; mikr;R gpufldg;gLj;jpAs;sJ. Ie;J Mz;LfSf;F Kd;du; mjpu;\;ltrkhf capu;jg;gpg; gpioj;j ghjpg;gpw;Fs;shd ehLfspd; fiuNahu tho;kf;fs; jk; ngw;Nwhu;> cld;gpwg;Gf;fspd; mfhy kuzj;ij kdNtjidAld; ,d;W epidT $Ufpd;wdu; vd;Wk; $wyhk;. ,uz;lhapuj;J ehd;fhk; Mz;L brk;gu; ,Ugj;jhwhk; jpfjp njw;F Mrpa flNyhuj;jpy; trpj;j kf;fSf;F ,d;iwa jpdk; xU fiw gbe;j ehshf mike;Jtpl;lJ. G+fk;gj;jpw;F gpurpj;jp ngw;w ehLfspnshd;W ,e;NjhNd\pah! ,e;NjhNd\pahtpw;F kUq;Nf epiy nfhz;Ls;s Rkhj;jpuhj; jPtpd; flYf;F mbapy; gaq;fu epy mjpu;T xd;W rupahf ,yq;if Neug;gb fhiy MW ,Ug;gj;njhd;gJf;F Vw;gl;lJ. mJ upr;lu; msTNfhspy; xd;gJ jrk; G+r;rpakhfg; gjpthfpaJ. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009

Gyk; ngau; ehLfspy;

thf;FfSf;F kf;fs; Ntl;L! gj;jpupiffSf;F Gypfs; Ntl;L!!

(rhfud;)

Gyk; ngau;ehLfspy; thOk; Clfj;Jiw (gj;jpupif) ez;gu;fNs! kPz;Lk; Jspu;j;J vfpWk; Gypfspd; muh[fq;fis KisapNyNa fps;sp vwpe;J tpLq;fs;. md;Nwy; ,d;Dk; xU 25 tUlq;fspd; gpd;G kPz;Lk; xU ‘ee;jpf;fly;’ Xuk; xU njhif nghJ kf;fspd; kuz rq;fhuj;jpw;Fk;> Ks;Sf;fk;gpfSf;F gpd;dhy; ,d;Dk; rpy ,yl;rk; kf;fSk; milgl;L fplf;f Ntz;ba Nkhrkhd epiy kPz;Lk; Vw;glyhk;. ,Njkhjpupahd vr;rupf;iffis 25 tUlq;fSf;F Kd;Ng ,Ue;J $wpte;Njhk;. ,jd; eilKiw cz;ikia Nk 18 y; jhd; gyuhy; czu Kbe;jJ. kPz;Lk; $Wfpd;Nwhk;> ,g;NghNj Jspu;tpLk; tp\f; fhu;j;jpifg; G+f;fis nkhl;Lf;fspNyNa Es;sp vwpe;J tpLq;fs;. ,jidj; ,d;W jLj;J tpl;lhy; ,d;Dk; xU 25 tUlk; fhj;jpUe;J Nk 18 fpilj;jijg; Nghd;w xU mDgtj;ij ehk; ngWtij jtpu;f;fyhk;. jtpu;f;f Ntz;Lk;. vdNt tpopg;Gld; nraw;gLq;fs;. ehq;fs; vg;NghJk; cq;fNshL NjhNshL Njhs; nfhLg;Nghk;. (NkYk;.....)

khu;fop 25> 2009

midj;J kf;fSf;Fk; ej;jhu; tho;j;Jf;fs;

khu;fop 25> 2009

khu;fop 25> 2009

,e;jpa cau; ];jhdpfu; jiyikapyhd FOtpdu; ,lk;ngau;e;j kf;fs;> kf;fs; gpujpepjpfSld; fye;Jiuahly;

,f; fye;Jiuahlypy; gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vg; nghJr;nrayhsu; jp.=jud; mtu;fs; kf;fs; Aj;j R+o;epiyapy; my;yYWk; NghJ ,e;jpah mj;jpahtrpag; nghUl;fis mDg;gp itj;jNjhL ,lk;ngau;e;j kf;fspd; eyd;fSf;fhf fl;lk; fl;lkhf 1000 Nfhb &ghit toq;fpapUg;gijAk;> ,uT gfy; ghuhJ ,e;jpa kUj;Jtu;fs; vkJ kf;fSf;F toq;fpa NritfisAk; epidT $u;e;jNjhL mz;ikapy; ,e;jpahtpd; ntsptptfhu mikr;ru; jkpo;> K];yPk; kf;fis ,yq;ifapd; murpay; Kiwikapy; gq;Fjhuu;fshf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpl;lijAk; ,e;jpah kpfg;ngupa gy;ypd> gy nkhop r%fq;fspd; [dehaf ehL vd;w tifapy; ,yq;ifapy; mjpfhug; gfpu;T eilKiw nraw;gLj;jg;gLtjw;Fk; gy;ypdq;fspd; ehlhf ,yq;if khw;wKWtjpYk; gq;fspf;f Ntz;Lnkd;Wk; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009

,U jrhg;jq;fspd;gpd; kPz;Lk; ,aq;Fk; fpspnehr;rp khtl;lr; nrayfk; 

fpspnehr;rp khtl;lr; nrayfk; (fr;Nrup) fle;j ,uz;L jrhg;j fhyj;jpw;Fg; gpd;dh; KOikahf murhq;f rptpy; eph;thfj;jpd; fPo; njhopw;glj; njhlq;fpAs;sJ. Aj;jj;jpd;NghJ rpijtile;j fpspnehr;rp khtl;lr; nrayfk; Gduikf;fg;gl;L fle;j Gjd;fpoik  Kjy; kPz;Lk; ,aq;fj;  njhlq;fpAs;sjhf fpspnehr;rp khtl;l murhq;f mjpgh; jpUkjp.Mh;. NfjP];tud; njuptpj;jhh;. fpspnehr;rp mur mjpgh; cl;gl  fr;Nrupapy; gzpahw;Wk; cj;jpNahfj;jh;fs; midtUk; ,Jtiu tTdpahtpypUe;Nj flikf;Fr; nrd;Wte;jdh;. jw;NghJ 50 cj;jpNahfj;jh;fSld;  khtl;lr; nrayfk; ,aq;Ftjhf mur mjpgh; $wpdhh;. fpspnehr;rp khtl;lr; nrayfj;jpd; fPo; g+efup> fiur;rp> gr;rpisg;gs;sp> fz;lhtis Mfpa gpuNjr nrayfq;fs; ,aq;Ffpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. kf;fs; kPs;FbNaw;wg;gl;ljd; gpd;dh; me;jg; gFjpfspy; rptpy;  eph;thfg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.

khu;fop 25> 2009

kiyafg; ngUe;Njhl;lq;fspy; Kfth; jghy; epiyaq;fs; cg jghyfq;fshf khw;wk; 

kiyafg; ngUe;Njhl;lg; gFjpfspy; Kfth; jghy;; epiyaq;fSf;fhf  eph;khzpf;fg;gl;l fl;llq;fis murhq;fj;jpd; cg jghyfq;fshf khw;Wtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;L tUfpd;wJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gzpg;GiufSf;fika>  ,J njhlh;gpy; tpNrl  FOnthd;W  Muha;e;J tUtjhfj; jghy;> njhiyj; njhlh;Gfs; gpujpaikr;rh; vk;.v];. nry;yr;rhkp njuptpj;jhh;. kiyafj; Njhl;lq;fspy; Kfth; jghy; epiyaq;fSf;fhf eph;khzpf;fg;gl;l 126 fl;llq;fs; gy tUlq;fshfj; jpwf;fg;glhky; cs;sd. vdNt>  ,tw;iw cg  jghyfq;fshf khw;wpaikj;Jj; jpwe;J itg;gjw;fhd xOq;Ffs; Nkw;nfhs;sg;gLtjhfg; gpujpaikr;rh; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 25> 2009

tlf;fpy; iftplg;gl;l xU ,yl;rj;J 83 Mapuk; Vf;fupy; new;nra;iff;F eltbf;if 

tl gFjpapy; iftplg;gl;l 1>83>074 Vf;fh; fhzpapy; kPz;Lk; new;gaph;r; nra;ifia Nkw;nfhs;s eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. jw;nghOJ 64>894 Vf;fupy; ney; gapuplg;gl;L tUtNjhL 2009/2010 ngUk;Nghfj;jpd;NghJ 18>689 Vf;fupy; tptrhak; nra;ag;gl cs;sjhf tl khfhz MSeh; Nk[h; n[duy; re;urpwp njuptpj;jhh;. ngUk;Nghfj;jpy; ney; gapupLtjw;fhf  Vw;nfdNt 39 Mapuk; Gry; tpij ney; ,ytrkhf toq;fg;gl;Ls;sJ. ,J jtpu tptrhak; nra;tjw;Fj; Njitahd gris> epthuz tpiyapy; toq;fg;gl;Ls;sjhfTk; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 25> 2009

tlgFjp g]; Nritfs; tpupTgLj;jg;gl;Ls;sd

V-9 tPjpapD}lhf  gazk; nra;tjw;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j fl;Lg;ghLfs;  ePf;fg;gl;lijaLj;J nfhOk;G-aho;g;ghzk; ,ilapyhd ,.Ngh.r. g]; Nritfs; 30 Mf mjpfupf;fg;gl;Ls;sjhf ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig $wpaJ. vjph;tUk; jpdq;fspy; ,e;jj; njhif  NkYk; mjpfupf;fg;gLk; vd ,.Ngh.r gpujp Kfhikahsh;  ypt;dp]; njuptpj;jhh;. Muk;gj;jpy; nfhOk;gpy; ,Ue;J 3 g];fNs Nritapy; <LgLj;jg;gl;bUe;jJ. Mdhy; jw;nghOJ jpdKk; 15 g];fs; nfhOk;gpy; ,Ue;J aho;g;ghzj;Jf;F  gazkhtNjhL 15 g];fs; aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J nfhOk;Gf;F tUtjhfTk; mth; $wpdhh;.  gz;bif fhyq;fspy; nfhOk;G tUgth;fSf;fhf g]; Nritia NkYk; mjpfupf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....) 

khu;fop 25> 2009

ruj; nghd;Nrfhit fz;bj;J New;W nfhOk;gpy; Mu;g;ghl;lk;

ruj; nghd;Nrfh thu ,Wjpg; gj;jpupifnahd;Wf;F ntspapl;l fUj;jpw;F vjpu;g;Gj; njuptpj;J njhopw; rq;f jiytu;fSk;> murpay;thjpfSk; gy;NtW mikg;Gfspd; gpujpepjpfSk; New;W Nfhl;il uapy; epiyaj;Jf;F Kd;dhy; Mu;g;ghl;lnkhd;wpy; <Lgl;ldu;. md;W Aj;jj;Jf;F vjpuhf gy;NtW ngha;ahd gpurhuq;fis ntspapl;l Fwpg;gpl;l Clfk;> nghd;Nrfhtpd; $w;Wf;F mjidtpl mjpf mstpyhd gpurhuj;ij jkJ ntg;jsj;jpYk; NtW Clfq;fspYk; ngw;Wf; nfhLj;Js;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009

fpspnehr;rp khtl;l mgptpUj;jp mikg;G vd;w ngaupy; xU mikg;G!.. fpspnehr;rp tho; kf;fNs tpopj;njOq;fs;.. (mk;gyj;Jf;F tUk; me;juq;fq;fs;..!!) 

ahu; ,e;j =jud;?.. gpughfudpd;> fy;tp eltbf;iffspd; ,izg;ghsu; Nfzy; jPgdpd; rNfhjupapd; fztuhd ,tu;> ,yq;if muR Mrpupau; Nritapy; cs;stu;. fpspnehr;rp kj;jpa fy;Y}upapd; mjpguhf Nahfehjd; vd;gtu; flikahw;wp te;jhu;. ,tu; Gypfspd; gps;is gpbapypUe;J jdJ gps;isfis fsthff; nfhOk;Gf;F mDg;gpajd; fhuzkhf mtupd; mjpgu; gjtp> =judpd; fhl;bf; nfhLg;gpdhy; Gypfspd; cj;juTf;F mika gwpf;fg;gl;lJ. mJkl;Lky;y> =judpd; fy;tpj; jifikfSf;F Nkyjpf fy;tpj; jifikfs;> mDgtj;jpy; cau;juk; nfhz;l Mrpupau;fs; fpl;lj;jl;l 20 NgUf;F Nkw;gl;Nlhu; fpspnehr;rpapy; flikahw;wp te;j Ntisapy;> mtu;fis Gwe;js;sp gpughfudpd; cj;jutpd; gbAk;> jPgdpd; Mrpu;thjj;JlDk; fpspnehr;rp kj;jpa fy;Y}upapd; mjpgu; gjtpiag; ngw;Wf; nfhz;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009

ngha;g; gpurhuk;

Nju;jy; fhyq;fspy; kdk; Nghdgb gpurhuk; nra;tJ ek;ehl;L Ntl;ghsu;fSf;Fk; mtu;fspd; Mjuthsu;fSf;Fk; tof;fkhfptpl;lJ. gyu; Kd;ndLf;Fk; gpurhuq;fs; mg;gl;lkhd ngha;fshfTk; thf;fhsu;fisj; jtwhf topelj;J gitahfTk; ,Ug;gij mtjhdpf;f Kbfpd;wJ. kw;iwa Ntl;ghsiu murpay; uPjpahf Kfq; nfhLf;f Kbahj msTf;Fg; gytPdkhd epiyapy; ,Ug;gtu;fNs ,t;thwhd ngha;g; gpurhuq;fis Kd;ndLf;fpd;whu;fs;. ,lk;ngau;e;jtu;fs; njhlu;ghf vjpuzpapdu; Muk;gj;jpypUe;J nra;JtUk; gpurhuk; mg;gl;lkhd ngha;g; gpurhukhFk;. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009

fpof;F  Rfhjhuj;Jiwia Nkk;gLj;j Jhpj eltbf;if:

Nkhjy;fs; fhuzkhf rPh;Fiye;j fpof;F khfhz Rfhjhuj; Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;F [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gzpg;Giuapd; fPo; Jhpj eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fika ,e;j tUlj;jpy; 300 kp;y;ypad; &gh nrytpy; gy mgptpUj;jpg;  gzpfs; Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL 2010Mk; Mz;L 1050 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;sg;glTs;sjhf fpof;F khfhz Rfhjhu mikr;rh; vk;;.vk;.V.vk;.`p];Gy;yh`; njhptpj;jhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 25> 2009

kiyafj;jpy; NkYk; 20 itj;jparhiyfs;

kiyafj;jpy; cs;s NkYk; ,UgJ Njhl;l itj;jparhiyfis murhq;fk; nghWg;Ngw;f  eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gzpg;GiufSf;fika> ,jw;fhd  mikr;ruitg;gj;jpuk; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. kiyafj; Njhl;lq;fspy; cs;s Kg;gj;ije;J itj;jparhiyfs; Vw;fdNt murhq;fj;jpd;  nghWg;gpd; fPo; nfhz;Ltug;gl;Ls;sJld;> mtw;wpy; gzpahw;wntd  kiyaf ,isQh;> Atjpfs; epakdk; nra;ag;gl;Ls;sdh;. ,th;fs; vjph;tUk;  [dtup Kjyhe;jpfjp Kjy; jkf;F toq;fg;gl;l itj;jparhiyfspy; flikfisg; nghWg;Ngw;fpd;wdh;. ,e;epiyapy;> NkYk; 20 itj;jparhiyfisg;  nghwg;Ngw;fTk; mtw;Wf;Ff;  FLk;gey  cj;jpNahfj;jh;fs;> jhjpah;fs;> kUe;jhsh;fs; Nghd;w gzpfSf;F kiyaf ,isQh;> Atjpfis epakpf;fTk; eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....) 

khu;fop 25> 2009

kPs;FbNaw;wg; gFjpfspy; 53 Gjpa jghyfq;fs;

tlf;fpy; kf;fs; kPsf;Fbakh;e;j gFjpfspy; jghy; Nritia kPz;Lk; Muk;gpf;f  Jupj eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gzpg;GiufSf;fika  ,e;jg; gFjpfspy; Kd;Dupikapd; mbg;gilapy; gzpfs; Kd;itf;fg;gl;L tUtjhfj; jghy;> njhiyj; njhlh;Gfs; gpujpaikr;rh; vk;.v];.nry;yr;rhkp njuptpj;jhh;. ,jd;gb [dtup khjj;jpypUe;J  fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT cs;spl;l tl gFjpapy; 53 jghyfq;fs; Gjpjhf  eph;khzpf;fg;glTs;sjhfg; gpujpaikr;rh; $wpdhh;. (NkYk;....)

khu;fop 25> 2009 

“Gjpaghij Re;juk;” 28tJ epidT jpdk;

Your browser may not support display of this image.Gjpaghij Mrpupah;

rjhrptk; rptrz;Kf%h;j;jp(Re;juk;)

aho;-RopGuk;Gjpaghij MrpupaUk; tpLjiyapd; ngauhy; gLnfhiy nra;ag;gl;l KjyhtJ gj;jpupifahsUkhd rjhrptk; rptrz;Kf%h;j;jp mth;fspd; 28tJ epidT jpdk; vjph;tUk; [dtup 2k; jpfjpahFk; ,jid Kd;dpl;L> [dtup 16k; jpfjp fdlh nuhwd;Nuh efupy; jkpo; Clfj;Jiwapdh; kj;jpapy; tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; Kfkhf “Clfq;;fspd; jtwhd nra;jpfs;> Ma;Tfs; cupik Nghuhl;lj;ij vt;tsT Jhuk; gpd; efh;j;jpAs;sJ” vd;w fUg;nghUspy; fUj;juq;fk; xd;W Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

“Gjpaghij Re;juk; 28tJ epidT jpdk;”

,lk;: 2401 nldprd; tPjp> khh;f;fk;> xd;uhwpNah> fdlh

fhyk;: [dtup 16k; jpfjp rdpf;fpoik 2010Mz;L

Neuk;: khiy 4:00 kzp 

Clfj;Jiwia fhg;Nghk;! cz;ikia vLj;J $WNthk;!

Nkyjpf njhlh;Gfl;F: 416-613 2771

-Gjpaghij Vw;ghl;LFO 

khu;fop 24> 2009

ruj; nghd;Nrfh jdJ rpWghd;ik tpNuhj fUj;JfSf;F gfpuq;f kd;dpg;G Nfl;f Ntz;Lk;

,yq;if ,uhZtk; Aj;jj;jpy; Kd;Ndwpr; nrd;W nfhz;bUe;j fhyg; gFjpapy; 2008 Mk; Mz;L [{iy> xf;Nlhgu; khjq;fspy; ruj; nghd;Nrfh ,uhZtj; jsgjpahf rPUilapy; ,Ue;J nfhz;L njuptpj;j rpWghd;ik tpNuhj murpay; fUj;Jf;fis jkpo;> K];ypk; kf;fs; kwe;Jtplf; $lhJ. “jkpou;fSk;> K];ypk;fSk; te;NjW Fbfs;. mtu;fs; cupikf; Nfhupf;iffs; vjidAk; Kd;itf;ff; $lhJ. rpq;fsg; Ngupdthjj;jpw;F jiytzq;f Ntz;Lk;. ngUk; ghd;ik rpq;fs r%fk; jUtijg; ngw;Wf;nfhz;L jpUg;jpaila Ntz;Lk;” ,e;jf; $w;Wf;nfjpuhd rfy jkpo; K];ypk; jiytu;fSk; fl;rpfsk; Nghu;f;nfhb J}f;fpd. ,d;W ruj; nghd;Nrfhit [dhjpgjpahf;f tupe;j fl;bf;nfhz;L fskpwq;fpAs;s uT+g; `f;fPKk;> kNdh fNzrDk; mtu;fspd; murpay; fl;rpfSk; mtw;wpy; mlq;Fk;. (NkYk;....)

khu;fop 24> 2009

jkpo; kf;fSf;fhd  murpay; jPh;T k`pe;jtpd; cWjpahd epiyg;ghL 

(<o ike;jd;)

50 Mz;LfSf;F Nkyhf epiyngw;W 30 Mz;LfSf;F Nkyhf MAjg;Nghuhfg; gupzkpj;J KOehl;ilAk; ,f;fl;L epiyf;Fs; nfhz;Lte;j jkpoh; jk; ,dg;gpur;rpid jpUg;jpahd tifapy; jPh;f;fg;gltpy;iy vd;gJ cz;ik. murpay; ahg;gpd; 13 MtJ jpUj;jj;jpd;gb jkpoUf;fhd jPh;T toq;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJ jkpo; kf;fsJ Nfhupf;if. Mdhy; ,g;nghOJ k`pe;j uh[gf;\ mth;fs; 13 MtJ jpUj;jj;jpw;Fk; Nkyhf jd;dhy; jkpopdj;jpw;F jPh;Tfisj; juKbAk; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. ,jidapl;L gykl;lj;jpYk; gyuhYk; re;Njfq;fs; vOg;gg;gLfpd;wd. 13 MtJ jpUj;jj;ij ve;jtifapYk; mKy;gLj;jf; $lhJ vd;gNj N[.tp.gp fl;rpapdupd; typAWj;jy;. ,e;j epiyapy; k`pe;j mth;fshy; vg;gb ,jid mKy;gLj;j KbAk;. (NkYk;....)

khu;fop 24> 2009

gpughtpd; ngw;Nwhu;> R+irapd; kidtp MfpNahiuAk; ,uhZtNk fhg;ghw;wpaJ

,yq;if ,uhZtk; kpNyr;rj;jdkhd ,uhZtky;y. kpNyr;rj;jdk; ,uhZtkhf ,Ue;jhy; gpughfudpd; jhahu;> R+irapd; kidtp> N[hu;[; kh];lu; MfpNahu; fhg;ghw;wg;gl;bUf;f khl;lhu;fs;. ,yq;if ,uhZtk; nts;isf; nfhbAld; te;jtu;fis nfhiy nra;j ,uhZtkhf cyfpw;F fhl;l KidtJ JNuhfj;jdkhdjhFk;. ,jid kf;fs; kd;dpf;fkhl;lhu;fs;. kpNyr;rj;jdkhd ,uhZtk; vd;gij cyf ehLfSk; Vw;Wf; nfhs;shJ vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ $wpdhu;. fz;b [dhjpgjp khspifapy; gy;fiyf;fof fy;tpkhd;fs;> lhf;lu;fs;> rl;lj;juzpfs;> ngUe; Njhl;l Kfhikahsu;fs;> Gj;jp[Ptpfs; kj;jpapy; nrt;tha;f; fpoik ,uT (22.12.2009) Gj;jp[Ptpfs; kj;jpapy; ciuahw;WifapNyNa ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khu;fop 24> 2009

,ilj;Nju;jy; ,uz;L njhFjpfspYk; jp.K.f. mNkhf ntw;wp

‘jkpof murpd; rhjidfSf;F fpilj;j ntw;wp’ vd;W ,ilj;Nju;jy; ntw;wp Fwpj;J Kjy;tu; fUzhepjp fUj;J njuptpj;Js;shu;. ‘jp.K.f.> ngw;Ws;sJ nraw;ifahd ntw;wp' vd m.jp.K.f.> nghJr; nrayu; n[ayypjh fUj;J njuptpj;Js;shu;.’ ‘tUk; 2011y; Ml;rpiag; gpbg;Nghk;’ vd;w Nfh\j; NjhL> ,ilj;Nju;jypy; jdpj;J fskpwq;fpa Nj.K.jp.f.> ,U njhFjpfspYk; bghrpl;il gwpnfhLj;Js;sJ. fle;j rl;lrig> Nyhf;rgh Nju;jy;fspy; ngw;w Xl;Lfisf; $l me;j fl;rpahy; ngw Kbatpy;iy. (NkYk;...)

khu;fop 24> 2009

GypfSf;F gzk; Nrfupj;j %tUf;F vjpuhf nky;Ngu;d; kd;wpy; tof;F

GypfSf;F gzk; Nrfupj;jjhf M&ud; tpehaf%u;j;jp rptuh[h ahjtd; kw;Wk; MWKfk; u[Ptd; MfpNahu; fle;j 2007 ,y; ifJnra;ag;gl;L gpd;du; gpizapy; tpLtpf;fg;gl;ldu;. ,e;j tof;F tprhuiz ,d;W nky;Ngu;d; cr;rePjpkd;wpy; tprhupf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu;fs; kPJ Gjpa Fw;wr;rhl;Lfs; gl;bayplg;gl;lJk; mtu;fs; Fw;wj;ij xg;Gf;nfhs;thu;fs; vd Nkw;gb %tUf;Fkhf thjhLfpd;w tof;fwpQu;fs; $wpAs;sdu;. New;iwa tpthjj;jpd;NghJ ,tu;fs; %tUk; ePjpkd;wj;jpy; M[uhftpy;iy. Fw;wk; rhl;lg;gl;ltu;fSf;F vjpuhf %d;whtJ Fw;wj;Jf;fhf vJtpj rhd;WfSk; fpilf;fhj gl;rj;jpy; mtu;fSf;F vjpuhf rhl;lg;gl;Ls;s ,U Fw;wq;fis mjhtJ gzKk; kpd;rhu cgfuzq;fSk; Nrfupj;jjhf $wg;gLtij tpehaf%u;j;jp Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk; vd tf;fPy; $wpAs;shu;.

khu;fop 24> 2009

cah; ghJfhg;G tyaj;jpy; kf;fs; kPs;FbNaw;wk; 

,yq;if muR Jupj eltbf;if 

Nghu; KbTw;wJk; td;dpg; gFjp ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspypUe;J ,yl;rf; fzf;fhd kf;fspd; kPs;FbNaw;wKk; mth;fSf;fhd fl;Lg;ghLj; jsh;TfSk; Jupjkilaj; njhlq;fpd.  kf;fs; jj;jk; ,lq;fspy; Fbakuj; njhlq;fptpl;ldh;. td;dpg; gFjp jtpuTk; aho;g;ghzg; gFjpapYk; cah; ghJfhg;G tyaq;fspypUe;J Fbngah;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wj;Jf;fhf murhq;fk; jdJ mf;fiw kpFe;j eltbf;ifia Nkw;nfhs;fpd;wJ. Rkhh; 20 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf cah; ghJfhg;G tyaj;jpypUe;J Fbngah;e;J ntt;NtW ,lq;fspy; trpj;j jkpo; kf;fs; kPsTk; FbNaw;wg;gLtjw;fhd eltbf;iffs; cr;r ePjpkd;wj;jpd; gupe;Jiuf;Fg; gpd;G nfsut grpy; uh[gf;\ mth;fspdhy; topgLj;jg;gLfpd;wd. (NkYk;...)

khu;fop 24> 2009

kiyaf Rfhjhuj;Jiw tuyhw;wpy; jpUg;gk;

FLk;gey cj;jpNahfj;jh; gjtpf;F ngUe;Njhl;lg; ngz;fs; epakdk; 

kiyaf Rfhjhuj;Jiw tuyhw;wpy; Kjw; jlitahfg; ngUe;Njhl;lg;  ngz;fs; vjph;tUk;  [dtup khjk; Kjyhe;jpfjp Kjy; FLk;gey cj;jpNahfj;jh;fshfg; gzpahw;Wfpd;wdh;. xU tUlfhyg; gapw;rpapd; gpd;dh; guPirf;Fj; Njhw;wpj; Njh;e;njLf;fg;gl;l 44 ngz;fNs [dtup Kjyhe;jpfjp Kjy; ngUe;njhl;l itj;jparhiyfspy; gzpahw;Wfpd;wdh;. (NkYk;....) 

khu;fop 24> 2009

,lk;ngah;e;j kf;fs; Njh;jypy; jilapd;wp thf;fspf;f rfy xOq;FfSk; Kd;ndLg;G

1 ½  ,yl;rk; kf;fSf;F thf;fspf;f KbahJ vd;w Fw;wr;rhl;il Njh;jy; jpizf;fsk; epuhfupg;G 

Nkhjy; fhuzkhf ,lk;ngah;e;j Rkhh; xd;wiu ,yl;rk; kf;fSf;F vjph;tUk; [dhjpgjpj; Njh;jypy; thf;fspg;gjw;F re;jh;g;gk; fpilf;fhky; NghFk;  vd rpy Njh;jy; fz;fhzpg;Gf; FOf;fs; njuptpj;Js;s Fw;wr;rhl;il Njh;jy; jpizf;fsk; epuhfupj;Js;sJ.  ,lk;ngah;e;j kf;fSf;F jhk; kPs;FbNaw;wg;gl;l ,lq;fspYk; tTdpah eyd;Gup Kfhk;fspy; cs;s kf;fSf;F tTdpahtpYk; thf;fspg;gjw;fhd xOq;Ffs;  nra;ag;gl;Ls;sjhf  tTdpah khtl;l cjtpj; Njh;jy; Mizahsh; jpU.V.fUzhepjp mth;fs; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

khu;fop 24> 2009

Gnshl; Kf;fpa];ju;fs; kf;fs; kPs;Fbaku;j;jg;gl;l ky;yhtpf;F tp[ak;

Gnshl; jiytu; jpU.ju;kypq;fk; rpj;jhhu;j;jd; cs;spl;l Gnshl; gpujpepjpfs; ,d;W Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; ky;yhtpg; gpuNjrj;jpy; gFjpapy; kPs;Fbaku;j;jg;gl;l kf;fis re;jpj;J epiyikfisf; Nfl;lwpe;Js;sdu;. ,t;tp[aj;jpy; Gnshl; jiytu; jpU.rpj;jhu;j;jDld;> Gnshl; mikg;gpd; td;dpg; gpuhe;jpa mikg;ghsu; gtd;> Gnshl;bd; Kd;idehs; ghuhSkd;w cWg;gpdu; it.ghyr;re;jpud; cs;spl;l gpujpepjpfSk; nrd;wpUe;jdu;. ,jd;NghJ Gnshl; gpujpepjpfs;> ky;yhtpapy; kPs;Fbaku;j;jg;gl;l kf;fs;> tu;j;jfu;fs; kw;Wk; tptrhag; gpujpepjpfis re;jpj;J ePz;lNeuk; fye;JiuahbaJld;> mtu;fSila FiwfisAk; Nfl;lwpe;jdu;. mtu;fSila FiwfSk;> Vida gFjpfspy; kPs;FbNaw;wk; nra;ag;gl;l kf;fSila Fiwfisg; NghyNt Nghf;Ftuj;J> tPl;L trjp> Rfhjhuk; Nghd;w FiwghLfshf ,Uf;ff; fhzg;gl;ld. (NkYk;....)

khu;fop 24> 2009

Gnshl; mikg;Gk; tTdpah efurigAk; ,ize;J tTdpah Nfhtpy;Fsj;jpy; ghupa rpukjhdk;.

tTdpahtpy; jPtpukile;Js;s nlq;F Nehiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf tTdpah Nfhtpy;Fsj;jpy; ,d;W ghupa rpukjhdk; Muk;gpj;J itf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j Muk;g itgtj;jpy; ,uj;jjhd epfo;Tk; ,lk;ngw;Ws;sJ. Gnshl; mikg;gpdUk; tTdpah efurigapdUk; ,ize;Nj nghJkf;fspd; gq;fspg;Gld; ,e;j rpukjhd gzpfis Kd;ndLj;Js;sdu;. ,jd; Muk;g epfo;T Nfhtpy;Fsk; ckhkNf];tud; Qhgfhu;j;j E}yfj;jpy;> tTdpah efurigapd; Kd;dhs; jiytUk;> jw;Nghija vjpu;f;fl;rpj; jiytUk; Gnshl; Kf;fpa];jUkhfpa [p.uP.ypq;fehjd; jiyikapy; eilngw;Ws;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 24> 2009

jkpo;j; jiytu;fspd; flg;ghL

jkpo; kf;fisg; nghWj;jtiuapy; ,j;Nju;jy; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jJ vd;gij kPz;Lk; typAWj;jpf; $Wfpd;Nwhk;. ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;Fj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpy; mq;fk; tfpf;Fk; fl;rpfs; Nkw;nfhz;l topKiwfs; Njhy;tpaile;Jtpl;lij vy;NyhUk; Vw;Wf;nfhz;lhf Ntz;Lk;. ,j; Njhy;tpapd; tpisthf murpay; jPu;T Kaw;rp gy jrhg;gjq;fs; gpd;js;sg;gl;lijAk; ahUk; kWf;f KbahJ. ,e;j epiyapy;> NkYk; gpd;dilTfisj; jtpu;j;J murpay; jPu;it miltjw;fhd topKiwia cj;juthjg;gLj;Jk; tpjj;jpy; jkpo; kf;fs; jq;fs; thf;Ffisg; gad;gLj;Jk; tifapy; $l;likg;G mtu;fSf;F mwpTiu toq;Fnkd ek;Gfpd;Nwhk;. (NkYk;....)

khu;fop 24> 2009

fzdp jftiy jfu;j;J Ie;J Nfhb &gha; nfhs;is

“rpl;b tq;fpapy; Ie;J Nfhb &gha; nfhs;isabf;fg;gl fhuzkhf mike;j fzdp ghJfhg;G jfu;g;G Fwpj;J> ngluy; Gydha;T epWtdk; tprhuiz elj;jp tUfpwJ. ,jpy;> u\;ahtpd; irgu; FOtpw;F njhlu;gpUf;fyhk;’ vd mnkupf;f gj;jpupif xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ‘N`f;fpq;’ vd;gJ fzdp nkd;nghUspy; ,Ue;J mbg;gilj; jfty;fisj; jpULk; Ez;fiyahFk;. ,ij ,j;Jiwapy; rhku;j;jpak; epiwe;jtu;fs; kl;LNk ifahs KbAk;. MfNt> u\;ahtpy; cs;s EZf;fk; njupe;j> ‘irgu; FO’ <Lgl;bUf;fpwJ vd;W re;Njfpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

jkpo; NgRk; kf;fspd; Gjpa murpay; jiyik

kPz;Lk; jpUk;Gk; 35 tUlfhy murpay; Row;rp! jkpo; NgRk; kf;fSf;F tpbT fpl;Lkh?

(rhfud;)

ehk; Njhw;Wg; Nghftpy;iy. vkJ gpur;ridfs; ,Jtiu jPu;f;fg;glTk; ,y;iy. ,jw;fhd Kd;ndLg;Gf;fisAk; ,Jtiu vk;khy; fhzTk; Kbatpy;iy. khwhf Nghuhl;lk; Gjpa> khw;whd jpirtopapy; gazpg;gjw;fhd fjT kl;Lk; jpwf;fg;gl;Ls;sJ. vkJ gpur;ridfs; jPu;f;fg;gl Ntz;Lk;. njUtpw;F njU> %iy KLf;nfy;yhk; 24 kzpNeuKk; re;Njff; fz;fSlDk;> Jg;ghf;fpfSlDk; kdpju;fis fz;fhzpf;Fk; Njrj;jpy; ve;j xU kdpjDk; Rje;jpukhf Rthrpf; KbahJ. tho KbahJ. 'Jg;ghf;fpj; jkpo; kdpjiu' kl;Lk; Gypfshf ghu;j;j epyik khwp ‘Jg;ghf;fp ,y;yhj’ rfy jkpo; NgRk; kf;fisAk; re;Njff; fz;NzhL ghu;f;Fk; md;whl epfo;TfNs Nk 18 gpwF  jkpo; NgRk; kf;fs; thOk; ,lnky;yhk; cs;sJ. cupikfs; kWf;fg;gLk; ve;j kdpjDk; ePz;lfhyj;jpw;F nksdkhf ,Uf;fkhl;lhd;. ,d;W ,y;yhtpbDk; gpwpnjhUehs; Nghuhlj;jhd; Gwg;gLthd;. ,J tuyhW vkf;F fw;Wj;je;j ghlk; kl;Lky;y khdplj;jpd; ,ay;Gk;> cupikAk; $l. Nk 18 y; Njhw;wtu;fs; Gypfs; kl;LNk. khwhf kf;fs; my;y. kf;fspd; Nghuhl;lKk; my;y. khwhf Nghuhl;lk; khw;Wj; jpir topapy; gazpf;f Muk;gpf;f ‘gps;isahu; Rop’ Nghlg;gl;L tpl;lJjhd; ep[k;. Nk 18. 2009 ,w;F Kd;G> brk;gu; 1986 cld; Vida tpLjiy mikg;Gf;fSk;> kf;fSk; Gypfshy; Klf;fg;gl;L tpl;ldu;> nksdkhf;fg;gl;ldu; vd;gJjhd; frg;ghd cz;ik. ,ilNa Vw;gl;l tlf;F> fpof;F kfhzrig fhyj;jpy; kf;fSk;> tpLjiy mikg;Gf;fSk; FWfpafhyk;> FWfpa gpuNjrj;jpyhtJ jk;ik rpwpjsNtDk; jkJ [dehaf nraw;ghl;by; <Lgl;L jk;ik MRthrg;gLj;jpf; nfhz;ldu; vd;gijAk; ehk; kwe;J tplf; $lhJ. Nk 18 ,w;F gpwF Vida khw;W Kd;dhs; tpLjiy mikg;Gf;fs; ntw;wpaile;jdth? ntw;wpailg; Nghfpd;wdth? vd;gij rw;W nghWj;jpUe;Jjhd; ghu;f;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

mT];jpNuypa mfjp me;j];J NfhUNthupy; Gyp cWg;gpdu;fSk; cs;sdu;

mT];jpNuypahtpw;F mfjp me;j];J Nfhup rl;ltpNuhjkhfr; nrd;w ,yq;ifau;fSs; 3 tpLjiy Gyp cWg;gpdu;fSk; mlq;Ftjhf mwpaKbfpd;wJ. ,e;NjhNd\pa JiwKfj;jpy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s; mT];jpNuypa mfjp me;j];J NfhUk; Vida 255 NgupdJ mfj; me;j];J Nfhupf;ifapYk; ,J ghjpg;ig Vw;gLj;Jnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

ruj; nghd;Nrfh tpsf;fkspf;f Ntz;Lk;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; rhu;gpy; New;W Kd;jpdk; eilngw;w Clftpayhsu; kfhehl;by; [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghfg; Ngrg;gl;l xU tplak; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jJ. gpujhd Ntl;ghsu;fspy; xUtuhd Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjp rpWghd;ikapdu; gw;wpj; njuptpj;j fUj;J Clftpayhsu; kfhehl;by; fz;ldj;Jf;F cs;shfpaJ. ,tu; ,uhZtj; jsgjpahfg; gjtp tfpj;j fhyj;jpy; fdlh ehl;Lg; gj;jpupifnahd;Wf;F mspj;j Ngl;bapy;> ,yq;if rpq;fstu;fspd; ehL vd;Wk; jkpo;fSk; K];ypk;fSk; tpUe;jhspfshf ,q;F thoyhk; vd;Wk; $wpaij Clftpayhsu; kfhehl;by; Rl;bf;fhl;bdhu;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

Fl;Lf;fis cilf;fpwhu;? neLkhwd;

,tu; ,irg;gpupah gpughfud; kfs; Jthufh my;y

(Mde;j tpfldpy; ntspahd fl;Liuia ,q;F jUfpd;Nwhk;. ,jid thrpj;J ePq;fs; rpj;jRthjPdk; mile;jhy; mjw;F ehq;fs; nghWg;ghspfs; my;y. NkYk; neLkhwd; mtu;fis ePq;fs; fPo;ghf;fj;jpw;F mDg;g Kaw;rpj;jhy; mjw;fhd nryitAk; vk;khy; nghWg;Ngw;f KbahJ vd;gijAk; njuptpj;jf; nfhs;fpd;Nwhk;)

‘gpughfud; capNuhL ,Ug;gjhf mtu; %ykhfNth> Gypfspd; jug;gpypUe;Njh cq;fSf;F vd;d tpjkhd jfty; te;jJ?’

‘mg;gbaU jfty; tuhky; vg;gb mtu; capNuhL ,Ug;gjhf ehd; nrhy;Ntd;? ek;gj; jFe;j nra;jp ahuplkpUe;J tuNtz;LNkh... mq;fpUe;Nj te;jJ. MdhYk;> vdf;F te;j jfty;fs; Fwpj;J ,g;Nghijf;F ehd; VJk; nrhy;yf; $lhJ. gpughfud; nfhy;yg;gl;L tpl;ljhf gug;Gtjd; %ykhf jkpopd vOr;rpia mbNahL mlf;fptpl ,e;jpa muR epidf;fpwJ. Mdhy;> vg;NghJNk jkpofj;jpy; nfhz;lhlg;gl;buhj khtPuu; jpdk; ,e;j tUlk; kpfg; ngupa mstpy; nfhz;lhlg;gl;lJ. vij tPo;j;jj; Jbf;fpwhu;fNsh... mJ tPWnfhz;L tpupe;J nfhz;bUg;gjhy;> mLj;jLj;J ,d;Dk; gy fijfisf;$l ,U ehl;L csT mikg;GfSk; gug;gf; $Lk;!’ (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

jkpo;f; ifjpfspd; tpLjiy; Kf;fpa mwptpg;G mLj;jthuk;

jw;NghJ midj;Jf; ifjpfs; njhlu;gpYk; xNu jlitapy; eltbf;if vLg;gJ gw;wpf; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. ,jw;F VJthfNt New;iwa jpdk; Kf;fpa fye;Jiuahly; elj;jg;gl;Ls;sJ. ngUk;ghYk; mLj;jthukstpy; ifjpfspd; tpLjiy Fwpj;J rhjfkhd mwptpg;G ntspahfTs;sJ. tof;Ffs; vJTkpd;wp gy;NtW rpiwfspy; Rkhu; 600 jkpo;f; ifjpfs; gy tUlq;fshfj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;....)

khu;fop 23> 2009

fpdpapy; ele;j gLnfhiyfSf;F ,uhZt Ml;rpahsu; fk;uh nghWg;G - I. eh. ghJfhg;G rig

rkhjhd Kiwapy; Mu;g;ghl;lk; nra;j fpdp vjpu;f;fl;rpf;fhuu;fs; kPJ td;Kiwiag; gpuNahfpj;j me;ehl;bd; ,uhZt Ml;rpahsu; K]hlb];fk;uh nfhiyfisg; nghWg;Ngw;f Ntz;Lnkd I. eh njuptpj;Js;sJ. fpdpapy; fle;j nrg;lk;gu; 28y; mur vjpu;g;G Mu;g;ghl;lk; ele;jJ. vjpu;f;fl;rpf;fhuu;fs; fye;J nfhz;l ,e;j Mu;g;ghl;lj;ij ,uhZt Ml;rpahsu;fs; ,Uk;Gf;fuk; nfhz;L mlf;fpdu;. ,jpy; 150 Ngu; nfhy;y g;gl;ldu;. gy ngz;fs; tPjpfspy; itj;J ,uhZtj;jpduhy; fw;gopf;fg;gl;ldu;. (NkYk;...)

khu;fop 23> 2009

mtru mYtyhf nfhOk;G tUNthu; nghyp]py; gjptJ mtrpak; ,y;iy

mtru mYty;fspd; epkpj;jk; nfhOk;Gf;F tUgtu;fs; nghyp]py; gjpTnra;a Ntz;ba mtrpak; fpilahJ vdg; nghyp]; jiyikafk; mwptpj;Js;sJ. mj;jpahtrpa mtru mYty;fs; epkpj;jKk; cwtpdu;fisg; ghu;g;gjw;fhfTk; kw;Wk; Vida NjitfSf;fhfTk; nfhOk;Gf;F te;J jq;Fgtu;fs; nghyp]py; gjpa Ntz;ba Njit fpilahnjdg; nghyp]; Ngr;rhsu; $wpdhu;. gjpT eilKiwapd; fhuzkhfj; jkpo; kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; gy;NtW gpur;rpidfs; Fwpj;J [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; ghuhSkd;w cWg; gpdu; grpy; uh[gf;\tpd; ftdj;jpw;Ff; nfhz;Ltug;gl;lijaLj;J ,e;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.

khu;fop 23> 2009

<oj; jkpo; ngz;ikia ,opT gLj;Jk; jkpo; thzpf;F kdeyk; ghjpg;G

(m. n[af;Fkhu;)

=yq;fhtpd; ,Wjp Aj;j eltbf;iffspd; NghJ kf;fNshL kf;fshf ,Ue;j mtupd; mDgtq;fis fz;bwpaTk;> ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspd; cz;ikahdepiyik gw;wp njspTwTk; jkpo; kf;fs; rhu;gpy; jw;NghJs;s xNu xUMjhuG+u;tkhd egufhf ,tu; ,Ug;gjhy; mtiu gy ,iza jsq;fs; Kz;babj;J mtuJ nrt;tpia ntspapl;ld ,tuJ nrt;tp xd;Wf;F xd;W Kuz;gl;ljhfNt ,Ue;jJ Gypfspd; fl;Lg; ghl;L gFjpapy; jhd; ,Uj;j Ntis ,tu; Gypfis mq;F fhztpy;iy vd;Wk; Gypfs; jd;id te;J re;jpf;f tpy;iy vd;Wk; Gypfs; kf;fis kdpj Nflakhf gad;gLjjtpy;iy vd;Wk; gpupj;jhdpah fhbad; Mq;fpyg; gj;jpupiff;Fk; gp gp rp jkpNohirf;Fk; Ks;sptha;f;fhypy; ,Ue;J kPz;l jkpo;thzp Neu;fhzy; xd;iw toq;fp ,Ue;jhu; cyfNk mwpe;j cz;ikia cyFf;F kiwj;j ,g;gb KOG+rzpf;fhia Nrhw;wpy; kiwf;fpwhNa ,J epahakh? (NkYk;......)

khu;fop 23> 2009

nkhopfSk; vOj;JfSk;

,j;jhypa nkhop – 22
fpNuf;fk; – 24
gpnuQ;R – 26
[g;ghd; – 27
muG – 28
ghurPfk; – 31
rk];fpUjk; – 48
fk;Nghbah – 72

khu;fop 23> 2009

Nghijg; nghUs; ghtidaw;w rKjhaj;ij fl;bnaOg;GNthk;

Nghijg; nghUs; ghtidahdJ ,d;W ghlrhiy nry;Yk; khztu;fisAk; tpl;Litf;ftpy;iy. khztu;fs; gyu; ,jw;F mbikahfpAs;sik gw;wp gj;jpupiffs; thapyhf mwpfpd;Nwhk;. mjw;F fhuzk; gythwhf $wg;gbDk; tPl;bd; jfg;gd; jdJ jdaDf;F Kd;ghf mUe;JtijAk;> Gifg;gijAk; gof;fg;gLj;jpajhy;jhd; gps;isfSk; gof;fj;jpw;F nfhz;L te;Js;shu;fs;. ,J jtpu;f;fg;gLjy; Ntz;Lk;. tPlhdJ ew;nraypd; Kjw;gbahf mikjy; Ntz;Lk;. Nghijapd; xU tbtNk Gifj;jyhFk;. ‘kJ mUe;Jgtd; jd;id mopf;fpd;whd; Mdhy; Gifg;gpbg;gtd;> jd;idAk; mopj;J> r%fj;ijAk; mopf;fpd;whd;’ vd;W xU mwpQu; $wpAs;shu;. mg;gbahdhy; Gifj;jy; vt;tsT jPq;fhdJ vd;gij ,jpypUe;J mwpayhk;. (NkYk;......)

khu;fop 23> 2009

17 tUlq;lfspd; gpd;G fpilj;j ePjp

nfsjkhyhtpy; nghJ kf;fs; gLnfhiy! muR Fw;wthspf; $z;by;

nfsjkhyhtpd; nlh];vu]; gpuhe;jpaj;jpy; 36 tUlkhf cs;ehl;L Aj;jk; ele;jJ. ,jpy; gy;yhapuf; fzf;fh Ndhu; gypahfpdu;. 1982k; Mz;L mu rhq;fj;jpd; tpNrl ,uhZtg; gpupT nlh];vu]; fpuhkj;Jf;Fs; Eioe;J ,UE}W Ngiuf; nfhd;wJ. rpWtu;fs;> ngz;fs; tNahjpgu;fisg; gilapdu; epyj;jpybj;Jk;> Rtupybj;Jk;> fhiyj; J}f;fp kuq;fspy; mbj;Jk; kpf Nkhrkhff; nfhiy nra;jdu;. ,f;nfhiyfis tprhupj;j ru;tNr ePjpkd;wk; gypahNdhupd; FLk;gj;jtUf;F %d;W kpy;ypad; nlhyiu e\;l<lhf nrYj;JkhW cj;ju tpl;lJ. ,wg;gpw;fhd ,og;gPlhfTk; tof;fhbaikf;fhd nrythfTk; ,e;j e\;l<Lfs; toq;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;.....)

khu;fop 22> 2009

,J ,yq;ifapYk; elf;Fkh?

khu;fop 22> 2009

gpughfud; jg;gpr;; nry;ytpUe;j fg;gy; ifg;gw;wg;gl;lJ

Njrpa Gydha;T Jiwapdupd; jftYf;fika ntspehl;L flw;gug;gpy; ,yq;if flw;gilapduhy; ifg;gw;wg;gl;l GypfSf;Fr; nrhe;jkhd ‘gpupd;]]; fpup]hd;lh’ vd;w ghupa fg;gy; New;W nfhOk;G JiwKfj;jpw;F nfhz;L tug;gl;lJ. Mapuf; fzf;fhd fly; iky;fSf;F mg;ghy; ifg;gw;wg;gl;l ,e;jf; fg;gy; kdpjhgpkhd eltbf;ifapd; ,Wjpf; fl;lj;jpd; NghJ gpughfud; cl;gl Gypfspd; Kf;fpa];ju;fs; gyu; jg;gpr; nry;tjw;fhf jahu; epiyapy; itf;fg;gl;bUe;jik njupate;Js;sjhf flw;gilj; jsgjp njuptpj;jhu;. vy;.up.up.<. ,af;fj;jpw;F ntspehLfspypUe;J fpilf;fg;ngw;w MAjq;fis flj;Jtjw;Fk; gad;gLj;jg;gl;l ,e;jf; fg;gy; ,yFuf tpkhdk; ,wq;Ftjw;F VJthf mikf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

fdlhtpy;  jkpo;g;  gj;jphpiffs; ms;spr; nry;yg;gl;Ls;sJ

JiuuhIh (nuhud;Nuh fdlh)

Idehaf ehlhd fdlhehl;by; gj;jpupifr; Rje;jpuk; fUj;Jr; Rje;jpuk; gwpf;fg;gl;l epiyapy; jkpo; gj;jphpiffshd Rje;jpud;;> jq;fjPgk;;> jkpoh;nre;jhkiu> cjad; Mfpa Mapuf;fzf;fhd jkpo; gj;jphpiffspd; gpujpfs; fle;j nts;spf;fpoik md;W jkpo;j;Njh;jy; elj;jpa td;Kiw FOtpduhy; gyhj;fhukhf ms;spr; nry;yg;gl;bUf;fpd;wJ. ,r;rk;gtj;jhy; fdlh tho; jkpoh;fs; tprdk; mile;Js;sdh;. ,e;jg;gj;jphpiffs; mth;fs; nfhLj;j Njh;jy; tpsk;guq;fis tpgukhf gpuRhpj;jpUe;jdh;. Mdhy; ,t;tpsk;guq;fs; ,e;j jkpo;j; Njh;jy; elj;jpath;fis jpUg;jpg;gLj;jhjgbahy;  ms;spr;nry;yg;gl;ljhf njhpatUfpd;wJ. fdlhtpy; fle;j fhyq;fspy;  jkpoh;fs;kPJk; jkpo; Clfq;fs;kPJk; td;Kiwfis gpuNahfpj;jJk; fNdba murpdhy; gaq;futhj ,af;fkhf jilnra;ag;gl;lJkhd  cyfj;jkpoh; ,af;fj;jpduJ ifthpir ,jpy; cs;sjhf ek;gfukhfj; njhpatUfpd;wJ. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

jkpou;fs; ,dpNky; nghyp]py; gjpT nra;a Ntz;bajpy;iy - grpy; uh[gf;\

jkpou;fs; jk;ik nghyp]py; gjpT nra;J nfhs;Sk; eilKiw uj;Jr; nra;ag;gLk;. nghyp]; kh mjpgu; ,J gw;wp cj;jpNahfG+u;tkhf mwptpg;ghu; vd;W [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\ njuptpj;jhu;. 1988> 1989 fhy fl;lj;jpy; rpq;fs kf;fSf;Fk; ,e;j njhy;iy ,Ue;jJ. rpq;fs kf;fSk; ntFthf rpukg;gl;lhu;fs;. mg;NghJ kwpj;J Nrhjid nra;Ak; NghJ fpspnehr;rp milahs ml;il my;yJ jkpou;fs; vd;why; vt;tpj jlq;fNyh NrhjidNah ,d;wp gazpj;jhu;fs;. gpd;du; ,e;epiyik khwp md;W rpq;fs kf;fs; mDgtpj;j rq;flq;fis ,d;W jkpo; kf;fs; mDgtpf;f Ntz;bajhapw;W. mk;ghe;Njhl;il milahs ml;il vd;why; ,d;Kfj;Jldhd Gd;rpupg;Gk; NkyjpfkhfNt fpilj;jd. xU rpyu; [dhjpgjpapd; Cuh> cwtpduh? vd;W xU kupahijAk; nrYj;jpdu;. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

ruj; nghd;Nrfhtpd; Fw;wr;rhl;Lf;F tpsf;fk; NfhUfpwJ I.eh

Kd;dhs; ,uhZt jsgjp ruj; nghd;Nrfh fle;j 13Mk; jpfjp ‘rd;Nl yPlu;’ gj;jpupiff;F toq;fpa Ngl;bapy; $wpapUe;j Fw;wr;rhl;Lfs; njhlu;ghf tprhuiz elj;Jtjw;fhd eltbf;iffis If;fpa ehLfs; rig Muk;gpj;Js;sJ. If;fpa ehLfs; rigapd; ePjp tprhuizf;Fg; Gwk;ghd cldb kw;Wk; tprhuizapd;wp Nkw;nfhs;sg;gLk; kuz jz;lid tptfhuq;fSf;F nghWg;ghd tpNrl mwpf;ifahsu; gpypg; my;];ld; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F fbjnkhd;iw mDg;gpAs;shu;. ruzile;jtu;fis RLkhW ,yq;if ,uhZtj;jpd; 58 MtJ gilg; gpuptpd; fl;lis mjpfhupf;F ghJfhg;G nrayhsu; cj;jutpl;ljhf $wg;gLk; Fw;wr;rhl;L njhlu;ghf tpsf;fkspf;FkhW mf;fbjj;jpy; mtu; Nfl;bUf;fpwhu;. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

ney; cw;gj;jpapy; vfpwpg; ghAk; fpof;F

ehl;bd; nkhj;j ney; cw;gj;jpapy; 25 rjtPjk; fpof;fpy;

1976 Mk; Mz;bd; gpd;du; ehl;bd; nkhj;j ney; cw;gj;jpapy; 25rj tPjk; ,k;Kiw fpof;fpy; ,Ue;J ngwg;gl;Ls;sJ. ,e;j tUl Kjy; Nghfj;jpy; xU ,yl;rj;J 31 Mapuk; Vf;fu; Nkyjpf fhzpapy; new; nra;if Nkw;nfhs;sg;gl;lijaLj;Nj ,t;thwhd mNkhf tpisr;riy ngw Kbe;Js;sjhf fpof;F khfhz Rfhjhu> jfty;> njhopy;El;g mikr;ru; vk;. vy;. V. vk;. `p];Gy;yh njuptpj;jhu;. kfhtyp epiyaj;jpy; New;W (21) eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; fUj;Jj; njuptpj;j fpof;F khfhz mikr;ru; NkYk; $wpajhtJ> Nkhjy; fhuzkhf mope;jpUe;j fpof;F khfhzk; ,d;W Jupjkhf mgptpUj;jp mile;J tUfpwJ. rfy fpuhkq;fSf;Fk; kpd;rhu trjp toq;fg;gl;Ls;sJ. 25 w;Fk; mjpfkhd ghyq;fs; mikf;fg;gl;L tUfpd;wd. nghUshjhu uPjpapy; fpof;F gpuNjrk; Kd;Ndw;wk; fz;L tUfpwJ.

khu;fop 22> 2009

Gypfspd; rpNu];l jiytu;fSs; xUtuhd jahNkhfd; Rtp]; ehl;by; Rit]; khepyj;jpy; jQ;rk;..!

Gypfs; ,af;fj;jpd; fpof;F khfhz rpNu];l jiytu;fSs; xUtuhd jahNkhfd; vd;gtu; jw;NghJ Rtp];yhe;jpd; Rit]; khepyj;jpy; murpay; jQ;rk; NfhupAs;sjhf ek;gfukhf njupa te;Js;sJ. ,tu; Fwpj;J Vw;fdNt Gypfspd; ,izaq;fs; nra;jp ntspapLk; NghJ mtu; fpof;F khfhzj;jpy; elkhLtjhf xU nra;jpiaAk;> ,yq;if ,uhZtj;jpduplk; mtu; gpbgl;L tpl;ljhf xU nra;jpiaAk;> mtu; kNyrpahTf;F jg;gpNahb tpl;ljhf kw;nwhU nra;jpiaAk; khwpkhwp ntspapl;ljd; Clhf Fog;Gk; tpjj;jpy; gytpj nra;jpfis gpuRupj;J te;j epiyapy; ,d;iwajpdk; “mjpub”apd; Rtp];yhe;Jf;fhd epUgu; ,tu; Rtp];yhe;jpd; Rit]; khepyj;jpy; murpay; jQ;rk; NfhupapUg;gij cWjpgl Mjhuq;fSld; mwpaj; je;Js;shu;. ,tu; Fwpj;j jfty;fs; kw;Wk; Gifg;glq;fis jw;NghJ Rtp]; nghyPrhu; Muha;e;J tUk; epiyapy; mtUld; njhlu;G nfhz;Ls;stu;fs; kw;Wk; mtuJ elkhl;lq;fs; gw;wpa Nkyjpf jfty;fis gw;wpAk; Rtp]; nghyPrhu; Nfhup tUfpd;wdu;.

khu;fop 22> 2009

cyfpd; Kd;dzp ehlhf ,yq;ifia fl;bnaOg;GtNj vkJ Nehf;fk; - k`pe;j

vj;jifa jilfs; te;jhYk; cyfpd; Kd;dzp ehlhf ,yq;ifiaf; fl;bnaOg;GtNj vkJ ,yf;fhf Ntz;Lnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ,yq;ifapy; fle;j ehd;F tUlq;fspy; ghupa rpe;jidg; Gul;rpia Vw;gLj;j vk;khy; Kbe;Js;sJ vd njuptpj;j [dhjpgjp> vk;ik Kd;Djhuzkhff; nfhz;L cyf ehLfs; nraw;gl Muk;gpj;Js;sd vdTk; njuptpj;jhu;. vkJ kf;fisg; gw;wpa ngUk; ek;gpf;if vdf;Fz;L. mtu;fs; ,d> kj nkhop> Ngjq;fSf;fg;ghy; jha; ehl;ilg; ngupJk; Nerpg;gtu;fs; vd;gJk; vdf;Fj; njupAk; vdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

fk;a+dp] ehLfis mnkupf;fh csT ghu;g;gjhf fpa+gh [dhjpgjp Fw;wr;rhl;L

fk;A+dp] ehLfis csTghu;f;Fk; Ntiyfspy; <Lgl;Ls;s mnkupf;fh mq;F Ml;rp khw;wq;fis Vw;gLj;j Kaw;rpg;gjhf fpA+gh [dhjpgjp uhFy; fh];l;Nuh fle;j Qhapw;Wf;fpoik Fw;wk;rhl;bdhu;. guhf; xghkhtpd; epu;thfk; fpA+ghtpy; jil nra;ag;gl;Ls;s ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis fk;A+dp] Ml;rpapd; vjpupfsplk; toq;fp csT ghu;f;Fk; Ntiyfspy; <LgLtjhfTk; ,ij epUgpf;Fk; tifapy; mnkupf;fg; gpui[nahUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhfTk; fpA+gh [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

 

How is it?

 

One day an employee sends a letter to H er  boss asking for an increase in her  salary !!!

Dear Bo $$

In thi $ life, we all need $ ome thing mo$ t de$ perately. I think you $ hould under$ tanding of the need$ of u$ worker $ who have given $ o much $upport including $ weat and $ervice to your company .

I am $ ure you will gue$$ what I mean and re $pond $ oon.

 

Your $ $incerely,

 

Marian  $hih

 

 

The next day, the employee recieved this letter of reply :

 

Dear Marian 

  

 I k NOw you have been working very hard. NOwadays, NO thing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NO ticeably well as yet.

 

NO w the newspaper are saying the world`s leading ecoNO mists are NO t sure if the United States may go into aNO ther recession. After the NO vember presidential elections things may turn bad.

 

I have NO thing more to add NOw. You k NO w what I mean.

 

Yours truly,
Manager
.

Howzaat.......

khu;fop 22> 2009

aho; Flhehlbd;

ePz;lfhy mtyk; ePq;fpaJ

aho;Flhehl;L kf;fspd; kpf ePz;lfhyg; gpur;rpidnahd;Wf;F jw;NghJ KbT vl;lg;gl;Ls;sJ. nfhOk;gpypUe;J aho;g;ghzk; nry;tjw;Nfh my;yJ aho;Flhehl;bypUe;J nfhOk;Gf;Fg; Gwg;gLtjw;Nfh kf;fs; ,dpNky; mtjpAw Ntz;ba mtrpak; ,y;iy. nfhOk;Gf;Fk; aho;g;ghzj;Jf;Fk; ,ilapy; kf;fs; ,g;NghJ jiukhu;f;fkhf jhuhskhfg; gazk; Nkw;nfhs;tjw;F topNaw;gl;Ls;sJ. aho;Flhehl;L kf;fs; ,Jtiu fhyKk; mDgtpj;J te;j ngUe;Jd;gk; ,g;NghJ ePq;fpapUg;gJ mtu;fSf;F kd epk;kjpia Vw;gLj;jpAs;sJ. V-9 tPjpapy; toikahd g]; Nghf;Ftuj;J vg;NghJ Muk;gkhFnkd Vq;fpapUe;j kf;fs; ,d;W epk;kjpaile;Js;sdu;. nfhOk;G cl;gl ehl;bd; gy;NtW gpuNjrq;fspy; tho;e;J tUk; tlgFjpiar; Nru;e;j kf;fs; ePz;l fhyj;Jf;Fg; gpd;du; jq;fsJ tPLthry;fisAk; cwtpdu;fisAk; ghu;g;gjw;fhf aho;g;ghzj;Jf;Fg; Gwg;gLtjw;Fj; jahuhfp tUtijf; fhz KbfpwJ. mNjrkak; aho;Flhehl;bypUe;J njd;gFjpf;Fg; Gwg;gLtjw;fhf ngUksT kf;fs; Maj;jkhFtijAk; mwpa KbfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 22> 2009

ntdpR+yh vy;iyf;Fs; mnkupf;f csT tpkhdk;

mnkupf;fhtpd; csT tpkhdk; ntdpR+yhtpd; Mfha vy;iyf;Fs; mj;JkPwp Eioe;jjhf me;ehl;bd; [dhjpgjp rhnt]; Fw;wk;rhl;bdhu;. thuhe;j njhiyfhl;rp ciuapy; ,ijf; Fwpg;gpl;l ntdpR+yh [dhjpgjp nfhyk;gpahtpypUe;J ,e;j csT tpkhdk; jq;fs; ehl;L ,uhZtj;jsj;Jf;F Nkyhfg; gwe;jjhff; Fwpg;gpl;lhu;. fle;j Qhapw;Wf;fpoik ,ijj; njuptpj;j rhnt]; mnkupf;f csT tpkhdq;fs; vg;NghJ jq;fs; ehl;Lf;Fs; Eioe;jnjd;gijf; Fwpg;gpltpy;iy. fle;j Nk khjKk; ,t;thwhd Fw;wr;rhl;il rhnt]; Kd;itj;jhu;. ,jw;F I. eh. gjpyspj;jJ. mnkupf;f tpkhdk; jtWjyhf ntdpR+yh vy;iyf;Fs; Eioe;jjhfj; njuptpj;jJ. nfhyk;gpahtpd; ,uhZt jsq;fs; mnkupf;f ,uhZtj;jpd; ghtidf;fhf toq;fg;gl;ljhy; ntdpR+yh fLk; Mj;jpukile;Js;sik njupe;jNj. njd;dnkupf;fhtpYs;s fk;A+dp] ehLfis mnkupf;fh ,yf;F itf;f nfhyk;gpahtpd; jsq;fis mnkupf;fh ghtpg;gjhfTk; rhnt]; tpku;rpj;jhu;.

khu;fop 22> 2009

Nfhgd;N`fd; cr;rpkhehL  ele;jJk;> elf;f Ntz;baJk;

mnkupf;fhtpd; ‘ngupaz;zd;’ Nghf;F ,e;j khehl;by; vLgltpy;iy vd;gJ MWjyhd mk;rk;. fpNahl;Nlh xg;ge;jj;ijg; GijFopf;F mDg;gptpl;L> tsu;r;rpaile;j ehLfs; - Fwpg;ghf mnkupf;fh - rl;lhk; gps;isj;jdk; nra;tjw;Nfw;w xU cld; ghl;il vl;btplyhk; vd;w fdT fiye;J tpl;lJ. Rkhu; 20 kzpNeu tpthjj;Jf;Fg; gpd; XusT Vw;fj;jf;f cld;ghL Vw;gl;Ls;sJ. tsu;r;rpaile;j ehLfs;> tsUk; ehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; fupakpy thA msitf; Fiwf;Fk; eltbf;iffisf; fz;fhzpg;gJ; mt;tg;NghJ mwpf;if mDg;GtJ mspf;fg;gl;l jfty; rupjhdh vd;gij Neubahf Ma;T nra;tJ vd;w epge;jidfs; cld;ghl;bypUe;J ePf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;F ,e;jpahTk; rPdhTk; ngU Kaw;rp Nkw;nfhz;ld. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

ehq;fSk; kpjpgLNthkh? Vf;fj;Jld; Mg;fhd; Foe;ijfs;

khu;fop 21> 2009

tpLjiy Gypfspd; MAjf; fg;gy; ifg;gw;wg;gl;Ls;sJ

jkpoPo tpLjiy GypfSilaJ vd re;Njfpf;fg;gLk; gpwpd;]]; fpup];Bdh fg;gy; ifg;gw;wg;gl;L nfhOk;Gf;F nfhz;Ltug;glTs;sjhf ,yq;if flw;gilapdu; njuptpj;Js;sdu;. 83 kPw;wu; ePsKilaJk;> gdhkh ehl;L nfhbAlDk; fhzg;gl;l ,f;fg;gy;> jw;NghJ ,yq;if murhq;fj;jpdhy; jLj;J itf;fg;gl;L tprhuizf;Fl;gLj;jg;gLk; tpLjiy GypfSf;F MAjq;fs; tpepNahfpf;Fk; Nfgp vdg;gLk; Fkud; gj;kehjd; toq;fpa jfty;fspd; mbg;gilapNyNa ifg;gw;wg;gl;Ls;sJ.

khu;fop 21> 2009

GypfspilNa Vw;gl;l gpsTf;Fk; vdf;Fk; vt;tpj njhlu;Gk; ,y;iy:- myp rhfPu; nksyhdh

2004 Mk; Mz;L fpof;F khfhzj;jpy; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpy; Vw;gl;l gpsTf;Fk; jdf;Fk; vt;tpj njhlu;Gk; ,Uf;ftpy;iy vd mnkupf;fhtpy; jq;fpapUe;J New;W ehL jpUk;gpAs;s Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; myp rhfPu; nksyhdh typAWj;jpf; $Wfpd;whu;. tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpy; gpsT Vw;gl;l gpd;G jdf;F Vw;gl;l ghJfhg;G mr;RWj;jy;fs; fhuzkhfNt me;Neuj;jpy; ehlhSkd;w cWg;gpdu; gjtpia uh[dhkh nra;J tpl;L ehl;il tpl;L ntspNw Ntz;bapUe;jjhfTk;> Mdhy; jw;NghJ mg;gbahd R+o;epiy ,y;iy vd;Wk; mtu; Fwpg;gpLfpd;whu;. jhd; kPz;Lk; murpaypy; gpuNtrpf;f Ntz;Lk; vd gyUk; vjpu;ghu;g;gjhy;>MSk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpAld; ,ize;J murpaypy; <Lglg; NghtjhfTk; myp rhfPu; nksyhdh vkJ nra;jpr; Nritf;Fj; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

ngUe;njhifahd rpq;fs cy;yhrg; gazpfs; aho;. tUif

V-9 tPjpapd; fl;Lg;ghLfs; jsu;j;jg;gl;lJk; ngUe;njhifahd rpq;fs cy;yhrg; gazpfs; aho;.khtl;lj;Jf;F tUif juj; njhlq;fpAs;sdu;. V-9 tPjpapd; Nghf;Ftuj;Jf; fl;Lg;ghLfs; jsu;j;jg;gLtjhff; fle;j nts;spf;fpoik aho;. fl;lisj; jsgjp mwptpj;jhf khtl;l murhq;f mjpgu; Nf.fNz]; mwptpj;jpUe;jhu;. ,e;j eilKiw mKYf;F te;j mLj;j ehNs 5 g];fspy; njd;dpyq;ifapypUe;J cy;yhrg; gazpfs; tUif je;jdu;. ,tu;fs; aho;g;ghzk; kj;jpa fy;Y}upapy; jq;Ftjw;F aho;.khefu Nkau; mwptpj;jpUe;j NghJk;> mq;F kWehs; cau;ju khztu;fSf;fhd nghJj; jfty; njhopy; El;gg; guPl;ir eilngwtpUe;jjhy;> xU g];]py; te;jtu;fs; kl;Lk; jq;f mDkjpf;fg;gl;ldu;. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

rpth[pypq;fk;> kNahd; Nghl;bapLtijj; jkpo;-K];ypk; kf;fs; Vw;fg; Nghtjpy;iy : fzgjp fdfuh[;

ehlhSkd;w cWg;gpdu;fshd rpth[pypq;fk;> kNahd; K];jgh Nghd;wtu;fs; [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapLtijj; jkpo; -K];ypk; kf;fs; xUNghJk; Vw;Wf; nfhs;sg; Nghtjpy;iy vd ,yq;ifj; njhopyhsu; If;fpa Kd;dzpapd; nghJr; nrayhsUk; kj;jpa khfhzrig cWg;gpdUkhd fzgjp fdfuh[; ntspapl;Ls;s mwpf;if xd;wpy; Fwpg;gpl;Ls;shu;. ‘[dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapLfpd;w rpWghd;ik ,d Ntl;ghsu;fs; jkJ nrhe;j ,dj;jpd; mgpyhirfis kdjpw; nfhs;s Ntz;LNk jtpu> khw;W Ntl;ghsu;fspdNjh>ehl;bw;F ntspNa ,Ue;J tUfpd;w mOj;jq;fSf;Nfh fsk; mikf;Fk; Nehf;fj;NjhL ,t;thwhd ,f;fl;lhd fhyfl;lj;jpy; nrayhw;wf; $lhJ. jkpo; NgRk; kf;fspd; thf;Ffisr; rpjwbf;Fk; Nehf;fpy; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fshd rpth[pypq;fk;> kNahd; K];jgh Nghd;wtu;fs; [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapLtijj; jkpo;-K];ypk; kf;fs; xUNghJk; Vw;Wf;nfhs;sg;Nghtjpy;iy. jw;Nghija murhq;fk; ,dg;gpur;rpid njhlu;ghf kpf njspthd jPu;khdj;ij eilKiwg;gLj;jp Kbj;Jtpl;lJ. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

Neghsj;jpy; khNthap];Lfs; nghJ NtiyepWj;jj;Jf;F miog;G

Neghsj;jpy; khNthap];Lfs; %d;W ehs; nghJ NtiyepWj;jj;Jf;F miog;G tpLj;Js;sijaLj;J mq;F Vw;gl;Ls;s murpay; neUf;fbia KbTf;Ff; nfhz;LtUtjw;fhf fl;rpj; jiytu;fs; jPtpu Ngr;Rthu;j;ij elj;jp tUfpd;wdu;. gjtp ePf;fk; nra;ag;gl;l Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjp Uf;khq;fj; fj;thiy kPz;Lk; nfhz;LtUtjw;F khNthap];Lfs; fLk; vjpu;g;G njuptpj;Js;sdu;. Ke;ija gpurz;lh Ml;rpapd; NghJ gjtp ePf;fk; nra;ag;gl;ltu;. mtiu kPz;Lk; nfhz;LtUtjw;F mjpgu; uhk; guz; ahjt; xg;Gjy; mspj;Js;sJld; ehlhSkd;wj;jpYk; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

[dhjpgjp Nju;jypy; ahiu Mjupg;gJ? $l;likg;G KbT nra;Akh?

[dhjpgjpAlDk; Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjpAlDk; jkJ fl;rp Ngr;R elj;jp tUtjhfTk; Mdhy; ,Jtiu vt;tpj jPu;khdKk; vLf;fg;gltpy;iy vd;Wk; mtu; $wpdhu;. rpth[pypq;fk; vk;.gp. jdJ RatpUg;gj;jpd;gbNa Nju;jypy; Nghl;bapLt jhfTk; mtuJ KbTld; fl;rpf;F vJtpj cld;ghLk; fpilahJ vd;Wk; NkYk; $wpdhu;. Nju;jYf;F Kd;G Kbit vLf;FkhW murpay; mtjhdpfs; gfpbahf NgRfpd;wdu;. ntspehl;by; cs;s Gypfspd; MNyhridg;gb Nju;jiy gfp];fupg;gJ vd;w KbTld; rk;ke;jd; ehL jpUk;Gfpd;whu; vd;W ntspehl;L nra;jpfs; frpfpd;wd. (NkYk;.....)

khu;fop 21> 2009

Gtp ntg;gkiljYk; fhyepiy khw;wKk;

ifj;njhopy; tpQ;Qhd> njhopy;El;g tsu;r;rpfspd; vjpu;tpisTfisg; gw;wp mf;fiwg;glhky; Kd;Ndwpr; nrd;Ws;s cyfk;> jw;NghJ jL khwpagb epw;fpwJ. ifj;njhopy; Gul;rp fhuzkhf Gtp ntg;gkilAk; Ntfk; jPtpukile;jjdhy; fhyepiy khw;wk; Vw;gl;L tUfpwJ. fhyepiy khw;wj;jpd; tpisthf Gtpapd; jl;gntg;g epiyik jiyfPohf khwp tUfpwJ. ,jdhy; Vw;glg; NghFk; ghjpg;Gfis vt;thW vjpu;nfhs;tnjdj; njupahky; cyfk; mr;rkilaj; njhlq;fpAs;sJ. ,jd; fhuzkhfNt fhyepiy khw;wk; njhlu;ghf cyfk; jw;NghJ $Ljy; ftdk; nrYj;jj; njhlq;fpAs;sJ. cyfpd; ftdj;ij fle;j rpy tUlq;fshf $Ljyhf <u;j;Js;s tplakhf fhyepiy khw;wNk tpsq;Ffpwnjdyhk;. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

Referendum calls for independent Tamil state in Sri Lanka

(Emily Mathieu Staff Reporter Published On Sun Dec 20 2009)

Logan Logendralingam, editor and publisher of Uthayan, a Tamil weekly, said his newspaper was removed from three shops in the GTA and replaced with pamphlets about the referendum because he did not include heavy coverage of the event. Logendralingam, who does favour Sri Lankan Tamils being granted an independent state, feels he was targeted because he also reports on news from the Sinhalese-dominated Sri Lankan government. His paper is distributed in about 220 locations; he plans to contact police if more papers are taken.  (more...)

khu;fop 21> 2009

nlq;F Nehaia fl;Lg;gLj;Jk; rpukjhdk;

tTdpahtpy; jPtpukile;Js;s nlq;FNehiag; gug;Gk; Esk;Gfis xopg;gjw;fhfg; nghJkf;fspd; xj;Jiog;NghL New;WKjy; ghupa rpukjhdg; gzpnahd;W Kd;ndLf;fg; gl;bUg;gjhf [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd;(Gnshl;) Kf;fpa];jUk;> tTdpah efurigapd; vjpu;f;fl;rpj; jiytUkhfpa [p.uP.ypq;fehjd; njuptpj;Js;shu;. tTdpah gpuNjrj;jpy; ghlrhiy khztu;fs; cl;gl 13Ngu; ,Jtiuapy; nlq;F Neha;f;Fg; gypahfpapUg;gjhfTk;> 600w;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; nlq;FNeha;f;F Mshfp tTdpah itj;jparhiyapy; rpfpr;ir ngw;W tUtjhfTk; Rfhjhuj;Jiw mjpfhupfs; njuptpj;Js;sdu;. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

Gyk;ngau; tho; Gypg;gpdhkpfSf;F aho;g;ghzj;jpypUe;J md;G khkh rdP];tud; vOJk; kly;.

rdq;fSf;F ehd; xU ,ufrpak; nrhy;Ywd; NfSq;Nfh fhijf;fpl;lth nfhz;L

thq;Nfh! ctq;fs; uzpy;> ruj;Jf;Fk; vyf;rdpy epw;f;fpwJf;F ufrpakha; ntsp ehl;by; ,Ue;J Gypg;gpdhkpas; gzk; mZg;Gfpwhu;fshk; ghj;jpq;fis kPz;Lk; cq;fis RLtJf;Fk; mij itj;J Gypg;gpdhkpfs; gpiog;G elj;JtJf;F jpl;lk; jPl;Lfpwhu;fs;. Gypg;gpdhkp Mf;fs; nuhk;g Mgj;jhdtq;fs;! me;j gpughfuNdhil xU Nfhg;igapiy jpz;L Fbr;R fple;jtq;fs; cwthb kfpo;e;jtq;fs;. gpd; gzj;Jf;fhf gpughfuZf;F

ctq;fs; flrpapy; ntspehl;by; ,Ue;Jnfhz;L Mg;G itj;Jl;lhq;fs;. mg;gpb NjDk; ghYkh ,Ue;jtidNa fhl;bf; FLj;jtq;fs; ,tq;fs;. ftdk; rdq;fs; ehisf;F mtd; ruj; te;J VNjDk; $l $l;bf; FLf;fpwd; vz;lhy; khwp epz;L cq;fisg; Nghl;LLthd;fs; ftdk;;. (NkYk;....)

khu;fop 21> 2009

ntdpR+yhtpd; vy;iyapy; nfhyk;gpahtpd; Gjpa ,uhZtj; jsk;

nfhyk;gpah Gjpa ,uhZtj; jsj;ij mikf;fTs;sjhf fle;j nts;spf;fpoik mwptpj;jJ. ntdpR+yhTf;fUfpYs;s jdJ ehl;bd; vy;iyfspy; mikf;fg;glTs;s ,e;jg; Gjpa ,uhZtj; jsj;jpy; Mapuk; JUg;gpdu; kw;Wk; MW tpkhdg; gilg; gpupTfSk; mikf;fg;glTs;sd. ntdpR+yhit mz;kpj;Js;s Fah[pud; Flhtpd; e]hl; vd;w ,lj;jpy; ,g; Gjpa ,uhZtj;jsk; mikf;fg; glTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,uhZtj;ijAk;> ghJfhg;igAk; etPdg;gLj;Jk; nfhyk;gpahtpd; Gjpa jpl;lq;fSf;fika 1.5 kpy;ypad; nlhyu; nrytpy; ,g; Gjpa jsk; mikf;fg;glTs;sjhf nfhyk;gpahtpd; ghJfhg;G mikr;ru; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

aho;. gazpfs; njd;gFjpf;F aho;. g]; epiyaj;jpypUe;J nry;y mDkjp

aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J njd;gFjpf;Fr; nry;Yk; gazpfs; jkJ gpuahzj;ij nts;spf;fpoik Kjy; aho; g]; epiyaj;jpypUe;J Muk;gpf;f mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;fs;. ,tu;fs; ,uhZtj;jpd; mDkjp vjidAk; ngwj; Njitapy;iy vd mwptpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. nts;spf;fpoik xUehs; khj;jpuk; aho; gazpfs; g]; tz;bfs; aho;g;ghzj;jpypUe;J ,uhZt ghJfhg;Gj; njhluzpapd;wp ,ay;ghfg; gazk; nra;a mDkjpf;fg;gl;bUe;jjhf mjpfhupfs; njuptpj;Js;sdu;. MapDk; kWehshfpa ,d;W rdpf;fpoik aho; g]; epiyaj;jpy; gazpfis Vw;wpf; nfhz;L aho; Kw;wntspf;Fr; nrd;W mq;fpUe;J ,uhZtj; njhluzpAld; gpuahzj;ij Nkw;nfhz;ljhfj; njuptpf;fg;gl;lJ. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

fle;jfhyg; gpbthjj;ij jiytu;fs; iftpl;lhy; jkpopdk; jiyepkpUk;

(rpth[pypq;fk; cl;glj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G gpd;gw;wpa MAjg; Nghuhl;lg; ghij Njhy;tpapy; Kbe;jJ khj;jpukd;wp mopTfukhdJ vd;gJk; ep&gpf;fg;gl;Ls;sJ.)

([Ptfd;)

xw;iwahl;rpapd; fPo; ,dg;gpur;rpidf;F KOikahd jPu;T rhj;jpakpy;iy. Mdhy; ,g;NghJ xw;iwahl;rp epiyngw;w xd;whfptpl;lJ. xw;iwahl;rpiaf; iftpLtjw;Fg; gpujhd murpay; fl;rpfs; ,g;NghJ jahuhf ,y;iy. jahuhf ,Ue;j Ntisapy; vq;fs; jiytu;fs; me;jr; re;ju;g;gj;ijr; rupahfg; gad;gLj;jtpy;iy. xd;iwahl;rpapd; fPo; tUk; jPu;it Vw;f khl;Nlhk; vd;W $WNthNkahdhy;> jkpo; kf;fSf;F Vw;gl;l ghjpg;Gfs; njhlu;tijg; ghu;j;Jf;nfhz;bUg;gtu;fs; MfptpLNthk;. jkpo; kf;fSf;F Vw;gLk; ghjpg;Gfisj; jtpu;f;f Ntz;Lk;. mNjNeuk; ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T Kaw;rp Kd;ndLf;fg; gLtijAk; cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;. ,Jjhd; ,d;W jkpo;j; jiytu;fSf;F Kd;dhYs;s nghWg;G. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

fdlhtpy; 10 tPjkhd jkpo; kf;fs; kl;Lk; Gypfspd; Nju;jypy; Mu;tk; fhl;bdu;

fdlhtpy; thOk; jkpo; kf;fspy; 10 tPjj;jpdu; kl;Lk; Gypfspd; Nju;jypy; Mu;tk; fhl;bdu;. fdlhtpy; 3 ,yl;rk; ,yq;ifj;j jkpo; kf;fs; thOfpd;wdu; ,tu;fspy; Kg;gjpdhapuj;jpw;F Fiwthdtu;fs; kl;Lk; Gypfspd; 'tl;Lf;Nfhl;il' Nju;jypy; Mu;tk; fhl;bAs;sdu; vd;w mq;fpUe;J tUk; nra;jpfs; $Wfpd;wd. ,r; nra;jp Gypfspd; Clfq;f nra;jpfis Mjhukhf itj;Nj jahupf;fg;gl;ljhFk;.

khu;fop 20> 2009

[dhjpgjp Njh;jypy; kfpe;j rpe;jidah? ,uhZtr; rpe;jidah? ntw;wpthif#Lk;!

(Njtd;) (fdlh)

vJ vg;gb ,Ug;gpDk; ‘vy;yhk; Rgk;’ vd;gJNghy fle;j fhy;E}w;whz;L ‘Jd;gpaiy’ JzpTld; kfpe;j rpe;jid ehd;F tUlj;jpy; KbTf;Ff; nfhz;L te;jpUf;fpwJ. NkYk; gy;NtW tpilaq;fis rhjpj;jpUf;fpwJ. kfpe;j rpe;jid – 2 k; ghfj;jpw;F kPz;Lk; xU tha;g;ig mspg;gjd; %yk; Aj;jj;jpd; gpd;dhd ,yq;ifapd; gy;ypd r%fj;ij Vw;wj;jho;tpd;wp fl;bnaLg;Gk; re;jh;g;gj;ij kfpe;jTf;F toq;fNtz;Lk;. mopTfukhd njhlh; Aj;jj;jpypUe;J ehl;il kPl;lJ> Nkw;Fyf mOj;jq;fSf;F mbgzpahj jiyik> Njr tplaj;jpy; tise;J nfhLf;fhj cWjp> ePz;l murpay; ghuk;ghpak;> gpuhe;jpa – Mgphpf;f> kj;jpa fpof;F ehLfSld; ey;YwT> ,d – kj – nkhop Ngjq;fSf;F mg;ghy; Njr czh;it tsh;j;jJ> cs;ehl;L mgptpUj;jpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jJ> tptrhak; - kPd; gpb JiwfSf;F kWtho;tpj;jJ vd kfpe;j rpe;jidapd; rhjidfs; Vuhsk; Vuhsk;. murpay; MSikaw;wth;> gd;Kfj;jd;ik ,y;yhjth;> fLk;Nghf;fhdth;> rpWghd;ik r%fq;fSf;F vjpuhdth; vd Nkhrkhd gf;fq;fisf; nfhz;lth;jhd; vjpuzpapd; [dhjpgjp nghJNtl;ghsh;. ‘flikiar; nra; gyid vjph;ghuhNj’ vd;W ,tiu tPl;Lf;F mDg;GtNj tokhd vjph;fhyk; ,yq;if tho; kf;fSf;F fpilf;Fk;. (NkYk;.....)

khu;fop 20> 2009

Gypfspd; fdlh Nju;jy;

rpWgps;is Ntshz;ik tpise;Jk; tPL te;J NruhJ.

xU yl;rk; jkpo; capHfisg; gyp nfhLj;J ehw;gjpdhapuj;Jf;F Nkw;gl;l jkpo; capHfisg; gyp vLj;j td;Kiwf;F toptFj;jJ ,e;j tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdk; jhd;. jkpo; kf;fSf;F NguopTfs; Vw;gl fhuzkhd tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdj;Jf;F XU NjHjy;.!!! mq;F kpQ;rp ,Uf;Fk; kf;fisAk; nfhy;yf; nfhLf;f tpisAk; tpghPj Kaw;rp jhd; ,e;j NjHjy;. mq;Fs;s vkJ cwTfspd; Jd;g Jauq;fs; Vd; ,e;j nghy;yhj gpwtpfSf;F> ,e;j kuz tpahghhpfSf;Fg; Ghpatpy;iy. tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdj;jpd; gpjhkfd; mkpHjypq;fk; khkdpjdh? khtPudh? Njrgw;whsdh? my;yJ JNuhfpah? (NkYk;.....) 

khu;fop 20> 2009

ehk; xU ,zf;f murpaiy elj;j Ntz;Lk;. ,jw;fhf ehk; mbikj;jdkhfNth my;yJ vjidAk; tpl;Lf; nfhLg;gJ vd;gJ mu;j;jkhfhJ - lf;s]; Njthde;jh

,d;W vy;yhtw;iwAk; ,oe;J epw;fpd;Nwhk;. ,e;j epiyapy; ehk; xU ,zf;f murpaiy elj;j Ntz;Lk;. ,jw;fhf ehk; mbikj;jdkhfNth my;yJ vjidAk; tpl;Lf; nfhLg;gJ vd;gJ mu;j;jkhfkhl;lhJ.eilKiwr; rhj;jpas Ngr;R thu;j;ijfs; %yk; jPu;T fhZjy; MFk;. If;fpa Njrpaf; fl;rp Ntz;Lkhf ,Ue;jhy; vjpu;f;fl;rp vd;w Kiwapy; vjpu;g;gpidf;fhl;lyhk;. Mdhy; ehk; vjpu;gpidf;fhl;b vjidr; rhjpf;fg; Nghfpd;Nwhk; fpilj;j re;ju;g;gq;fis ey;y Kiwapy; gad;gLj;jp ngw;Wf; nfhs;s Ntz;baij gbg;gbahf ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. fle;j fhyj;jpy; vkJ Ngr;R thu;j;ijfs; Njhy;tp milaf;fhuzkhf ,Ue;jitfs; ntspehl;ltu;fspd; epfo;rp epuy;fSk; jiyikjhq;Fk; nray;ghLfSNk. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jYk; rpWghd;ikapdUk;

,yq;if xU gy;ypd ehL vd;gijAk; rpWghd;ikapdu; ,yq;ifapd; rl;lG+u;tkhd gpuirfs; vd;gijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; xUtu; [dhjpgjpahfg; gjtp tfpf;Fk; gl;rj;jpNyNa rpWghd;ik kf;fspd; eyd;fSf;F cj;juthjk; cz;L. ,yq;if rpq;fs ehL vd;Wk; jkpou;fSk; K];ypk;fSk; rpq;fstu;fspd; tpUe;jhspfs; vd;Wk; epidj;Jf; nfhz;bUg;gtu;fspd; epu;thfj;jpy; rpWghd;ik kf;fs; jq;fs; cupikfisg; gw;wp epidj;Jg;ghu;f;fTk; KbahJ. ,yq;ifapd; Fbrd miktpd; mbg;gilapy; rpq;fstu; xUtNu [dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLtjw;fhd rhj;jpaf;$Wfs; cs;sd. vdNt rpWghd;ikapdu; rpq;fstuhd [dhjpgjp %yNk jq;fs; eyd;fis cWjpg;gLj;JtNjhL cupikfisAk; ngw KbAk;. ,jw;Fg; nghUj;jkhd Ntl;ghsu; ahu; vd;gijj; jPu;khdpg;gJ rpukkhd fhupaky;y. Nju;jy; fhyj;jpy; Ntl;ghsu;fs; toq;Fk; thf;FWjpfs; khj;jpukd;wp mtu;fspd; jdpg;gl;l Fzhk;rk; kw;Wk; fle;j fhy nraw;ghLfs; MfpaitAk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

Njhy;tpapy; Kbe;j Nfhgd;N`fd kfhehL

gUtepiy khehL: gpujku; kd;Nkhfd;rpq; ntspelg;G!

tsu;e;j ehLfs; Vw;fdNt cUthf;fg;gl;l fpahl;nlh jPu;khdg;gb> tsUk; ehLfSf;F e\;l<L nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W ,e;jpah cs;gl gy ehLfs; Nfhupf;if tpLj;jd. Mdhy; ,ij mnkupf;fh cs;gl tsu;e;j ehLfs; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. ,jdhy;> ,e;j khehl;by;> tsu;e;j ehLfSf;Fk; tsu;r;rpailAk; ehLfSf;Fk; ,ilNa fUj;J NtWghL Vw;gl;lJ. ,e;j epiyapy;> khehl;bd; ,Wjp ehs; epfo;r;rp New;W eilngw;wJ. ,jpy;> mnkupf;f mjpgu; xghkh> ,e;jpa gpujku; kd;Nkhfd;rpq; kw;Wk; rPdh> u\pah> ,q;fpyhe;J> n[u;kdp> gpuhd;R> gpNurpy;> njd;Mg;gpupf;fh> [g;ghd;> INuhg;gpa xd;wpak; cs;spl;l 18 ehl;L jiytu;fSk; gq;Nfw;wdu;. Ngr;Rthu;j;ijapd; NghJ xUkpj;j fUj;J vl;lg;glhjjhy; ,e;jpa gpujku; kd;Nkhfd;rpq;> rPd gpujku; ntd;[pahNgh> gpNurpy; mjpgu; Y}yh brpy;th MfpNahu; jq;fs; gpujpepjpfSld; ‘jpBu;’ vd;W ntspelg;G nra;jjhy; gugug;G Vw;gl;lJ. (NkYk;....)

khu;fop 20> 2009

Kl;il NghLk; Gypfs;.

tp[a; ebj;J ntspte;Js;s Gjpa glk; Ntl;ilf;fhud;. ,e;jg; glj;ijg; ghHf;ff; $lhnjd Gypfs; jil tpjpj;Js;shHfs;. vdpDk; fdlhtpy; Gypfspd; kpul;ly;fisAk; kPwp glk; muq;fk; epwe;j fhl;rpfshff; fhz;gpf;fg;gl;L tUfpwJ. Kjy; ehs; glk; Muk;gpj;J rpwpJ Neuj;jpy; Gypfs; kf;fis Nehf;fp Kl;ilfis tPrpAs;shHfs;. muq;f epHthfj;jpdH cs;Ns te;jJk; Kl;ilg; Gypfs; thiyr; RUl;bf; nfhz;L ,Ue;J tpl;lhHfs;. Fz;L Nghl;l Gypfs; ,g;Ngh Kl;il NghLfpwhHfs; vd kf;fs; Ngrpf;nfhz;lhHfs;. vdpDk; jiytd; topapy;  njhlHe;Jk; td;Kiw FOf;fshfNt nray;gl;L tUfpwhHfs;. tho;f jiytd;.

khu;fop 20> 2009

kiyaf kf;fs; Kd;dzp [dhjpgjpia Mjupf;f jPu;khdk;

kiyaf kf;fs; Kd;dzp [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F MjuT toq;fj; jPu;khdpj;Js; sJ. ,d;W `l;ldpy; eil ngWk; Nguhsu; khehl;by; ,e;jf; fl;rpapd; jiytUk; mikr;rUkhd ng. re;jpuNrf ud; ,jid cj;jpNahfG+u;t khf mwptpg;ghu;. ,jpy; mu rhq;f jug;gpYk; Kf;fpa];ju;fs; gyu; fye;Jnfhs;thu;fs; vd njupatUfpwJ.
 

khu;fop 20> 2009

Oldest political party in Sri Lanka: LSSP turns 74

(S. K. Thangavadivel, Kopay)

The resolution was brought in 19-10-1955. When Late S. W. R. D. Bandaranaike and the SLFP passed Sinhala Only Act with the help of UNP members, the LSSP vehemently opposed the bill and requested the Government make to Sinhala and Tamil as official languages. Not only did they oppose it in parliament, they organized meetings against the Sinhala Only Bill throughout the country. While Dr. N. M. Perera was addressing a large gathering at the Colombo Town Hall a bomb was hurled Dr. N. M. Perera. An LSSP party member namely Reginauld Mendis who prevented any injuries being caused to Dr. N. M. lost his hand in the attack. (more.....)

khu;fop 20> 2009

jkpo; kf;fspd; mtyj;Jf;F rpth[pypq;fKk; nghWg;ghsp

(thFyd;)

jkpo; kf;fSf;Fg; ghjpg;G Vw;gLj;jpatu;fs; ahu; vd;w Muha;r;rpapYk; ghu;f;f ,g;NghJ jkpo; kf;fSf;Fj; Njit vd;d vd;gNj Kf;fpakhdJ. jkpo; kf;fspd; ,g;Nghija Njit ,Jtiu Vw;gl;l ghjpg;Gfs; njhluhky; jtpu;g;gJ. ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhd xU Muk;gj;ij Vw;gLj;JtJ. ghjpg;G Vw;gLj;jpatu;fs; ahu; vd;W Muhag; Nghdhy; rpth[pypq;fKk; Fw;wthspf; $z;Lf;F tUfpwhu;. jkpo;j; jiytu;fs; tpl;l jtWfNs jkpo; kf;fspd; ,d;iwa mtyj;Jf;Ff; fhuzk;. rpth[pypq;fKk; mtu;fspy; xUtu;. (NkYk;....)

khu;fop 19> 2009

fdlhtpy; Gypfspd; gz Nkhrb Fk;gy; elhj;Jk; Nju;jy; ehlfk;! : thf;fspf;f epu;g;ge;jpf;fg;gl;lhy; nghyp]huplk; Kiwaplyhk;!!

(fdlh fe;jrhkp)

Gypfspd; Nfhl;il vd tu;zpf;fg;gLk; Nehu;Ntapy; thOfpd;w jkpou;fspy; 87 tPjk; Ngu;> ,e;j Rj;Jkhj;J Ngu;topfspd; Nju;jy; gk;khj;ij epuhfupj;Jtpl;l epiyapy;> ,g;nghOJ jkpou;fs; mjpfk; thOk; fdlhtpy; ehisa jpdk; (brk;gu; 19) jkJ iftupiria fhl;l Gwg;gl;Ls;sdu;. Mdhy; Gyp thy;fspd; Nkhrbfshy; fle;j fhyj;jpy; gy Jd;gq;fis mDgtpj;Jtpl;l fdba jkpo; kf;fs; ,k;Kiw ,tu;fSf;F nrg;gkhd ghlk; Gfl;lf; fhj;jpUf;fpd;wdu;. Gypfspd; ngauhy; njhlu;e;J Gyk;ngau; jkpou;fsplk; gzk; nfhs;isabg;gijNa Nehf;fkhf nfhz;L nray;gLk; ,e;j Nkhrb Fk;gypd; rjpf;F Mshfhky; jtpu;j;Jf; nfhs;tJ> xt;nthU fdba jkpodpdJk; flikahFk;. ,dpNkyhtJ ePq;fs; Fspupy; eLq;fp> epj;jpiuapd;wp Ntiynra;J ciof;Fk; gzj;ij ,e;j Nkhrbf; Fk;gy; mgfupj;j nfhs;shky; ghu;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 19> 2009

 ehk; ,ize;Nj ,Ug;Nghk;

(glj;ij rw;Nw mtjhdkhf ghu;f;fTk;)

khu;fop 19> 2009

Nju;jypd; Kf;fpaj;Jtk; mgptpUj;jpAk; rkhjhdKk;

cupa fhyj;Jf;F ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfNt [dhjpgjpj; Nju;jy; eilngWfpd;wJ. gjtpf; fhyk; Kbtjw;F ,uz;L tUlq;fs; ,Uf;Fk; epiyapy; Nju;jiy elj;Jtjw;fhd fhuzj;ij [dhjpgjp $wpapUf;fpd;whu;. fle;j Nju;jypy; tl khfhzj;ijr; Nru;e;j kf;fs; thf;fspf;ftpy;iy. thf;fspg;gpypUe;J Gypfshy; jLf;fg;gl;ldu;. ehl;bd; [dhjpgjpiaj; njupT nra;tjpy; tlkhfhz kf;fspd; gq;fspg;ig cWjpg;gLj;Jk; tifapNyNa ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfj; Nju;jiy elj;Jtjw;F [dhjpgjp jPu;khdpj;jhu;. ,g;NghJ tlkhfhz kf;fs; thf;fspg;gjw;F vt;tpj jilAk; ,y;iy. Gypfspd; mr;RWj;jy; ,g;NghJ ,y;iy. ,lk;ngau;e;jtu;fSk; jhq;fs; jq;fpAs;s ,lq;fspy; thf;fspg;gjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. (NkYk;.....)

khu;fop 19> 2009

xU jkpou;> ,uz;L K];ypk;fs;!

nghd;NrfhTf;F GJ Filr;ry;

‘jiyik tfpj;J Aj;jk; elj;jpa jsgjp> uhZt ufrpaq;fis ntspapLtJ ehl;il fhl;bf;nfhLg;gjw;F rkk;’ vd;Nw mjd; KbT tu... rpq;fs kf;fs; nfhjpj;Jtpl;ldu;. ,jdhy; Mbg; NghdJ nghd;Nrfh jug;G. ,J rpq;fs thf;Ffis KOikahf ghjpf;Fk; vdf; fUjpa I.Nj.f.> N[.tp.gp.> =.R.f. kf;fs; gpupT Nghd;w vjpu;f;fl;rpfs; mtrukhf MNyhridf; $l;lk; Nghl;ld. mJ Kbe;jJk; N[.tp.gp-apd; ehlhSkd;wf; FOj;jiytu; mDuFkhu jprehaf;f> Rje;jpuf; fl;rp kf;fs; gpuptpd; jiytu; kq;fs rkutPu MfpNahUld; jd; mYtyfj;jpy; kPbahf;fis re;jpj;jhu; nghd;Nrfh. ‘ehd; nrhd;dJ jtwhfg; Gupe;Jnfhs;sg;gl;lJ. ruzila te;j Gyp cWg;gpdu;fs; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;ljhfxU Clftpayhsu; nrhd;d jhfj;jhd; nrhd;Ndd;. mJ vdJ fUj;jpy;iy! Nghu; tpjpfs; Aj;jj;jpy; kPwg;gltpy;iy!’ vd jhd; Vw;nfdNt nrhd;dijNa kWj;jhu;! (NkYk;.....)

khu;fop 19> 2009

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F Njrpa fhq;fpu]; epge;jidaw;w MjuT

tlf;F> fpof;fpy; jkpo;> K];ypk; kf;fis gpupf;fpd;w tuyhw;Wf;F [dhjpgjp jiyikapy; ehq;fs; jw;nghOJ Kw;Wg;Gs;sp itj;Js;Nshk;. jkpo; kf;fSf;Fj; Njitahdij K];ypk; kf;fsplkpUe;Jk;> K];ypk; kf;fSf;Fj; Njitahdij jkpo; kf;fsplkpUe;Jk; Ngrpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; R+oiy ehq;fs; fpof;fpy; jw;nghOJ Vw;gLj;jpAs;Nshk;. tlf;F> fpof;fpy; Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhLj;jikf;fhf [dhjpgjpf;F ed;wp nrhy;y ehq;fs; flikg;gl;Ls; Nshk;. Aj;jj;ij Kd;ndLg;gtu;fs; giltPuu;fs;jhd;. Mdhy; mjw;fhd jPu;khdj;ijAk; mtu;fSf;F me;j Aj;jj;jpy; ntw;wpnfhs;s Njitahd trjpfisAk; ngw;Wf;nfhLg;gJ murpay; jiyikj;Jtk;. (NkYk;....)

khu;fop 19> 2009

Condolence to our Comrade Susila Jayawardana: Ceylon Teachers Union‏

We are the first trade Union in accepting and declaring the self -determination of the Tamil Speaking people, in the annual General Meeting which was held in the Jaffna Veerasingam Hall in 1978. It was the period in which the working class movement was getting very stronger and the unity of the country was strengthened. It was purposely destroyed by the reactionary Sinhala and Tamil ruling class by manipulating the racism in our country. It was the first step initiated in defeating the working class in the 1980 General Strike. Then it was followed by the 1983 genocide of Tamil people. (more....)

khu;fop 19> 2009

[dhjpgjp Nju;jypy; jkpo; kf;fs; ahUf;F thf;fspf;f Ntz;Lk;?

  • nghd;Nrfh - INjf - N[tpgp ,dthjf; $l;L ehl;Lf;F NfL

  • [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\tpd; Mf;fG+u;tkhd jiyikj;Jtk;

vdNt jkpo; kf;fs; kfpe;j uh[gf;\tpw;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk; - fdba jkpou; [dehaf tpspg;Gzu;T kd;wk; (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

,dg;gpur;ridf;F jPu;Tj;jpl;lk; ,y;yhky;

n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; Nju;jy; nfhs;ifg; gpufldk;

vjpu;f;fl;rpfspd; gpujhd [dhjpgjp Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapLk; n[duy; ruj; nghd;Nrfh ,d;W jdJ nfhs;ifg; gpufldj;ij fz;bapy; ntspapl;L itj;jhu;. ,yq;ifapd; Kjd;ik gpur;ridahd jkpo; NgRk; kf;Fsf;fhd ,dg;gpuridf;fhd jPu;Tj;jpl;lk; vjidAk; mwptpfhfj jdJ nfhs;if gpuldj;ij ntspapl;Ls;shu;. INjf> N[tpgp Mfpa gpujhd fl;rpfspd; gpujhd nghJ Ntl;ghsuplk; NtW vjid vjpu;ghu;f;f KbAk;. ,yq;ifapd; gpujhd fl;rpfshd ,t;tpU fl;rpfsplKk; ,Jtiu ,dg;gpur;ridf;fhd jPu;Tj;jpl;lk; VJk; ,y;iy vd;gJ ahtUk; mwpe;jNj. ,e;epiyapy; INjf fle;j 60 tUlq;fSf;F Nkyhf jkpo; gpw;Nghf;F jiyikfshy; ez;gdhf fUjg;gl;L cwthlg;gl;LtUtJk; ,jd; njhlu;rpahf jkpo; kf;fspd; ez;gdhf INjf I fhl;l KaYk; murpay; nraw;ghLfis Gypfspd; jkpo; Njrpa $l;likg;G tiu Nkw;nfhz;L te;jJk; ahtUk; mwpe;jNj. ,t; epiyapy; ,Ue;J jkpo; kf;fs; tpLtpf;fg;gl Ntz;Lk;. jkpo; kf;fs; rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; cs;s ,lJrhup> [dehaf rf;fpfis ,dk; fz;L xU gue;Jgl;l If;fpa Kd;dzpia mikj;J nraw;gl Ntz;ba Njitfis ,t; Nju;jy; nfhs;ifg; gpufldk; Mzp mbj;jijg; Nghy; cuf;f $tp epw;fpd;wJ.  ,dpj; Nju;jy; gpufldk; gw;wp ghu;g;Nghk;. (NkYk;.....)

khu;fop 18> 2009

jQ;rk; GFe;j jkpou;fis Fbaku;j;j fdlh> M];jpNuypah> ehu;Nt tpUk;gk; njuptpg;G

M];jpNuypahtpy; jQ;rk; GFe;j ,yq;ifj; jkpou;fis Fbaku;j;j epA+rpyhe;J>​​ fdlh>​​ ehu;Nt ehLfSld; xg;ge;jk; nra;a cs;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf mnkupf;fhtplk; cjtp Nfhug;gl cs;sjhfj; njupfpwJ.   fle;j mf;Nlhgu; khjk; M];jpNuypahtpd; fly;gFjpapy; jQ;rk; Nfhup 78 ,yq;ifj; jkpou;fSld; te;j glF ftpo;e;jJ. ,jpy; te;j 78 NgiuAk; M];jpNuypa flw;gilapdu; fhg;ghw;wpdu;. ,tu;fisf; Fbaku;j;Jtjw;F epA+rpyhe;J>​​ fdlh>​​ ehu;Nt ehLfs; Mu;tk;fhl;b tUfpd;wd. M];jpNuypahtpy; Gfyplk; Nfhup glfpy; tUk; ,yq;ifj; jkpou;fspd; vz;zpf;if rkPgfhykhf mjpfupj;J tUfpwJ. fle;j nrt;tha;f;fpoik$l M\;Nkhu; jPtpy; 55 NgUld; te;j glF flw;gilapduhy; jLj;JepWj;jg;gl;lJ.   glfpy; te;jtu;fs; M];jpNuypahtpy; jQ;rk; Gf te;jjhfj; njuptpj;jdu;. mtu;fs; fpwp];Jk]; jPtpy; jq;f itf;fg;gl;Ls;sdu;.   ,JNghy; ,e;jhz;by; kl;Lk; 55 glFfs; ,yq;ifj; jkpou;fSld; te;Js;sd. ,g;glFfspy; te;jtu;fspd; vz;zpf;if 1498 vd;W M];jpNuypahtpd; FbNaw;wj;Jiw nra;jpj;njhlu;ghsu; njuptpj;jhu;. ,tu;fsidtUk; M];jpNuypahtpy; NghyP]; ghJfhg;Gld; $ba mfjpfs; Kfhkpy; jq;fitf;fg;gLtu;

khu;fop 18> 2009

,J nfhQ;rk; Xtuhf ,y;iy

khu;fop 18> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jypy; 22 Ntl;ghsu;fs; Nghl;b

,yq;ifapd; MwhtJ [dhjpgjpiaj; njupT nra;tjw;fhf [dtup 26 ,y; eilngWk; Nju;jypy; 22 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu;. 23 Ngu; fl;Lg;gzk; nrYj;jpapUe;j NghJk; xUtUila Ntl;G kD> Nju;jy;fs; Mizahsuhy; epuhfupf;fg;gl;lJ. ,jidaLj;J 22 NgNu Nju;jypy; Nghl;bapl jFjp ngw;Ws;sjhfj; Nju;jy;fs; Mizahsu; mwptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

V-9 tPjpA+lhf ,d;W Kjy; rfy thfdq;fSk; gazpf;fyhk;

V-9 tPjpapD}lhf ,d;W Kjy; jdpahu; kw;Wk; rfy thfdq;fSk; fl;Lg;ghLfs; ,d;wpg; gazpf;f KbAk; vd aho;.khtl;l murhq;f mjpgu; Nf.fNz]; njuptpj;Js;shu;. ,J njhlu;ghf aho;.khtl;lf; fl;lisj; jsgjp jdf;F mDg;gp itj;Js;s nra;jpf;Fwpg;gpy;> ‘aho;g;ghzj;jpypUe;J tTdpahTf;Fk; tTdpahtpypUe;J aho;g;ghzj;jpw;Fk; ,ilapyhd V-9 ghijapy; ,d;W 18 Mk; jpfjp nts;spf;fpoik Kjy; vJtpj fl;Lg;ghLfSk; ,d;wpg; gazpf;f KbAk;. fhiy 6.00 kzp Kjy; khiy 4.00kzp tiu ,t; mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

$l;likg;gpd; cl;fl;rp FLk;gpg;gb rz;ilia re;jpf;F nfhz;L tUfpd;whu; Nf. rp. ypq;fk;

vkJ kf;fspd; capu;fisf; fhg;ghw;Wtjw;fhf 2009 ngg;utup khjk; 10Mk; jpfjp jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; ,af;fk; jkJ MAjq;fis 3Mk; jug;gpduplk; xg;gilf;f Ntz;Lk; vd Clf mwpf;if %yk; Nfl;bUe;Njd;. ehlhSkd;w cWg;gpdu; rptrf;jp Mde;jd; Ml;rp khw;wj;Jf;F n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;f Ntz;Lk; vd;w fUj;ij Kd; itj;jhu;. td;dpg; Nghupy; rpq;fsg; Nghu; ntw;wp ehafd; jhNd vd cupik nfhz;lhLk; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupg;gjw;Fk; kdrhl;rpAs;s jkpodhy; KbAkh? ,e;j epiyapy; rptrf;jp Mde;jd; vd;kPJ Fw;wr;rhl;il Kd;itf;FkhW J}z;ba jkpo; murpay;thjp ahu; vd;gjid ehd; mwpNtd;. JzptpUe;jhy; me;j murpay;thjp Fw;wr;rhl;Lfis Kd;itf;fl;Lk; vd;W rthy; tpLfpNwd;. rptrf;jp Mde;jdplk;> fz;zhb tPl;Lf;Fs; ,Ue;Jnfhz;L fy; vwpa Ntz;lhk; vdf; $wpf;nfhs;s tpUk;GfpNwd;. ntF tpiutpy; rptrf;jp Mde;jd; kPJ rl;l eltbf;if vLg;Ngd; vd;gij cWjpahfj; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;." (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

fdbaj; jkpo; kf;fs; Nfl;fpd;whu;fs; tl;Lf;Nfhl;il jPu;khdk; gw;wp

tl;Lf;Nfhl;il jPu;khdkhk;> Nju;jyhk; vd;W thndhyp> njhiyf;fhl;rp> gj;jpupif vd;W gy ,lq;fspYk; gyUk; gytpjkhf fijf;fpd;wdu;. ,J gw;wp fdbaj;jkpo; kf;fs; kj;jpapy; mgpg;gpuhak; Nfl;L xU Ma;T elj;jpaJ Gjpafhw;W rQ;rpif. mg;NghJ nghJ kf;fsplk; ,Ue;J vOe;j Nfs;tpfspd; njhFg;ig ,q;F jUfpd;Nwhk;. Fok;gpapUf;Fk; Gyk; ngau; jkpo;kf;fis NkYk; Fog;Gk; Ntiy ,J vd;W Mj;jpuj;Jld; gyu; mgpg;gpuhak; njuptpj;jdu;. $lNt Cupy; ,Uf;Fk; vq;fs; cwTfis ehk; nrd;W ghu;f;f Kbahj epyikfis ,J Vw;gLj;Jk; vd;Wk; ftiy njuptpj;jdu;. $lNt Cupy; cs;s vq;fs; cwTfis rpf;fYf;Fs; cs;shf;Fk; Gj;jprhJu;rpakw;w nray; vd;Wk; fUj;J njuptpj;jdu;. vq;Nf Gupag; Nghfpd;wJ cUj;jpuFkhuDf;F? (Nfs;tpfis gbf;f.....)

khu;fop 18> 2009

rha;f;fg;gl;l ruz;lu; Gypfs;!

eNlrd;> Gypj;Njtd;> uNk\; MfpNahu; jiyikapy; Rkhu; 300 Ngu; ruzila te;jpUf;fpwhu;fs;. ,tu;fisg; ghu;j;jJk; uhZtk; Rl Muk;gpj;jJ. ,jpy; ehd;ife;J Ngu; kl;LNk jg;gpf;f Kbe;jjhk;. eNlrdpd; kidtp xU rpq;fsg; ngz;kzp. uhZtk; Rl;lijg; ghu;j;j mtu;> rpq;fsj;jpy; fj;jpapUf;fpwhu;. "eNlrd; ruzila tUfpwhu;. mtiu Vd; RLfpwha;?" vd;W Nfl;bUf;fpwhu;. me;j nehbapy; gwe;J te;j Fz;L mtiuAk; gyp thq;fpaJ. Gypfsplk; MW rpq;fs; uhZt tPuu;fs; gzaf; ifjpfshf Ie;J Mz;Lfshf ,Ue;jhu;fs;.,dp jg;gpf;f topapy;iy vd;W njupe;jJk; Nk 15-k; Njjp mjpfhiyapy; me;j MW NgiuAk; mDg;gpitj;jhu;fs; Gypfs;. Mdhy;> eNlrdpd; kidtp rpq;fsg; ngz;kzp vd;W njupe;Nj nfhd;wJ uhZtk;. ",e;j muf;fj;jdj;jpy; jdf;Fg; gq;F ,y;iy. NkYk;> filrp %d;W ehl;fs; ele;jJ vJTk; vdf;Fj; njupahJ" vd;fpwhu; nghd;Nrfh. mg;gbahdhy;> %d;W ehl;fs; ele;jit cyfj;jpd; Kd;dhy; ep&gpf;fj;jf;f Nghu;f;Fw;wq;fshf ,Ug;gjhy;> mtu; jg;gpf;f Kaw;rpf;fpwhu;. (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

fhyepiy khehL ,d;Wld; epiwT KbT vl;lg;glhky; ehLfspilNa fUj;J Nkhjy;

nld;khu;f; Gtp ntg;g jLg;G khehl;by; nfhz;Ltug;gLk; jPu;khdq;fs; Fwpj;J KbT Vw;glhky;> Kl;Lf;fl;il epiy Vw;gl;bUf;fpwJ. gpujku; kd;Nkhfd; rpq; cs;spl;l jiytu;fs; MNyhrid Nkw;nfhs;Sk; rkaj;jpy; ,e;j epiy Vw;gl;bUf;fpwJ. nld;khu;f; ehl;bd; Nfhgd;N`fd; efupy; Gtp ntg;g jLg;G khehL fle;j thuk; Jtq;fpaJ. 192 ehLfspd; gpujpepjpfs; ,e;j khehl;by; fye;Jnfhz;Ls;sdu;. gpujku; kd;Nkhfd; rpq;Fk;> mjpgu; xghkhTk; ,e;j khehl;by; ,d;W gq;Nfw;fpd;wdu;. njhopw;rhiyfspypUe;J ntspNaWk; ntg;g thA ntspNaw;wj;ij fl;Lg;gLj;JtJ Fwpj;j fpNahl;Nlh khehl;L jPu;khdj;ij gpd;gw;Wtjpy; gy;NtW ehLfspilNa Kuz;ghL epyTfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

Canadian Tamils prepare for referendum vote on independence

Sri Lanka's consul general in Toronto calls the move 'laughable'.

Canadian Tamils from Sri Lanka are being asked to declare they still support an independent Tamil state in their homeland. A group called Coalition for Tamil Elections Canada says it's holding a supervised secret-ballot vote in Canada Saturday on Tamil independence, one that will lead, says one supporter, to "transnational government of Tamil Eelam" by April. But some Greater Toronto residents are calling the referendum, coming just seven months after Sri Lanka crushed the Tamil separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) to end a decades-long civil war, misguided or even dangerous. The Saturday, Dec. 19, vote - in six Scarborough and four other Toronto locations - is on approval of the "political fundamentals" of the Vaddukkoaddai Resolution, a 1976 document declaring the Tamils' right to form a separate state. (more....)

khu;fop 18> 2009

,d;ndhU jlit MAjk; Nghuhl;lk;D vtdhr;Rk; nrhd;dh Jk;Gf;fl;ilahyNa (Jilg;gk;) mbr;R rhj;jpg;GLNtd;. Nghiu vjpu;nfhz;l vspa kf;fspd; kdepiy ,Jjhd;.

(GJtpir Mrpupau; Mjtd; jPl;rz;ah mtu;fSld; xU Neu;fhzy;)

,yq;iff;Fg; Ngha; jpUk;gpapUf;fpNwd; vd;wJk; vy;NyhUk; aho;g;ghz jkpou;fisg; gw;wpjhd; tprhupf;fpwhu;fs;. Mdhy; ,yq;ifapy; uapy;ghij mikf;fTk; ghyq;fs; fl;lTk; JiwKfk; Njhz;lTk; fhg;gp Njapiyg; Nghd;w ngUe;Njhl;lq;fspy; Ntiynra;aTk; 19 k; E}w;whz;bd; njhlf;fk; Kjy; jkpo;ehl;bypUe;J gpupl;b\;fhuu;fshy; gpbj;Jr; nry;yg;gl;L ,d;W kiyafj;jkpou; vd;wiof;fg;gLk; ekJ Kd;Ndhu;fisg; gw;wp xUtUk; tprhupg;gNjapy;iy. mtu;fSk; jkpou;fs;. mtu;fsJ G+u;tPfk; vd;w ,e;j jkpo;ehl;by; mtu;fSf;fhf xU ifg;gpb kz;Zk; ,y;iy. ,UE}whz;Lfshf v];Nll;Lfs; vd;w jpwe;jntsp rpiwr;rhiyf;Fs;Sk; mNdf ,lq;fspy; Ks;Ntypf;Fs;Sk; milf;fg;gl;l tho;f;ifjhd; mtu;fSilaJ. fLk; ciog;Gr; Ruz;lYf;F ,d;wsTf;Fk; MshfpapUg;gtu;fs;. 83 td;nraypd;NghJ rpq;fstu;fshYk; uhZtj;jhYk; fLk; xLf;FKiwf;F Mshdtu;fs;. gy;yhapuf;fzf;fhd mb cauj;jpYs;s kiyfSf;F jhq;fNs ghijaikj;J NkNywpg; Nghdtu;fspy; gyu; ,d;Dk; rkjsj;jpw;F ,wq;fNtapy;iy. cauq;fspYk; rpfuq;fspYk; trpj;jhYk; mtu;fsJ tho;f;if mjyghjhsj;jpy;jhd;. xUNtis kiyafj;jkpou;fspy; 87 rjkhdtu;fs; jypj;Jfs; vd;gNjh> lhyUk; gTz;l;Rk; ,y;yhj $ypj;jkpou;fs; vd;gNjh my;yJ gugug;ghf ftdpf;fg;glhJ vd;gjhNyh mtu;fisg; gw;wp jkpo;j;NjrpathjpfNsh> ,dkhdf; fhtyu;fNsh> Clfq;fNsh NgRtNjapy;iy. (NkYk;.....)

khu;fop 18> 2009

nghd;Nrfhtpd; njupT ,uhZt Ml;rpf;F toptFf;Fk;

(Mu;. Nf. ,uh[ypq;fk;)

nghd;Nrfh [dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLthNuahdhy;> ghuhSkd;wj;jpy; ve;jf; fl;rp ngUk;ghd;ik ngw;whYk; epk;kjpahd Ml;rpf;F ,lkpy;iy. nghJ Ntiyj;jpl;lnkhd;wpd; mbg; gilapy; murpay; fl;rpfSf;fpilapyhd cld;ghl;Lf;$lhfg; Nghl;baplhky; epiwNtw;W [dhjpgjp Kiwia ePf;Fjy; vd;w xw;iwtupf; nfhs;ifapd; mbg;gilapy; Nghl;bapLtNj ,e;j epiy Vw;gLtjw;Ff; fhuzk;. ,e;j epiyapy; ,tu; vd;d nra;thu; vd;w Nfs;tp vOfpd;wJ. ,tu; xU ,uhZt mjpfhup. gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F ,uhZt uPjpahfNt rpe;jpj;Jg; gof;fg;gl;ltu;. neUf;fb Vw;gLk; NghJ ,uhZtj;ijNa ehLthu;. mJ ,uhZt Ml;rpahfTk; ,Uf;fyhk;. ,uhZtj;jpd; fl;Lg;ghLfSf;F cl;gl;l Ml;rpahfTk; ,Uf;fyhk;. rjpg;Gul;rp %yk; Ml;rpiaf; ifg;gw;w epidj;jpUe;jhy; ,yFtpy; nra;jpUg;Ngd; vd;W ,tu; $wpaJ rhjhuzkhff; fUjg;glf;$ba $w;wy;y. (NkYk;.....)

khu;fop 18> 2009

How one Tamil-Canadian turned to gun-running

The 29-year-old was one of six Canadians arrested by the FBI and RCMP in 2006 after they allegedly tried to buy $1-million worth of weapons for the rebels, who were then fighting for independence for Sri Lanka's ethnic Tamil minority. Three of them have pleaded guilty so far, including Sarachandran, who confessed to terrorism and conspiracy charges. He is to be sentenced on Jan. 11. His lawyers want him to serve no more than the minimum 25 years. In their sentencing submission, his lawyers wrote that while Sarachandran was a willing participant in the arms plot, his conduct was "a young man's emotional response" to the horrors committed against Tamils. Born in Sri Lanka's northern Jaffna province, Sarachandran was 12 when he came to Canada in 1992, joining his father, a civil engineer, who had made his way to Toronto three years earlier and worked as a cook and cashier. (more.....)

khu;fop 18> 2009

vjpu;fhy re;jjpia epidj;J thf;fspf;f Ntz;Lk;

mWgJ tUl fhykhfj; jPu;tpd;wpapUf;Fk; ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhd rupahd Kaw;rpapd; Muk;gkhf ,g;Nghija [dhjpgjpj; Nju;jiyj; jkpo; kf;fs; gad;gLj;j Ntz;Lk;. ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhf mWgJ tUlq;fshf Nkw;nfhs;sg;gl;l Kaw;rpapd; tpisT cw;rhfkspg;gjhf ,y;iy. fle;j fhyq;fspy; Kd;ndLf;fg;gl;l Nghuhl;lq;fs; rupahd ghijapy; nrd;wdth vd;gjw;Fj; jkpo; kf;fspd; ,d;iwa epiyNa ciufy;. ,yq;ifapd; rdj;njhifapy; ,yq;ifj; jkpou;fspd; tpfpjhrhuk; ntFthff; Fiwe;Jtpl;lJ. ngUe;njhifahNdhu; ntspehLfSf;Fg; Gyk; ngau;e;jJk; MAjg; Nghuhl;lj;jpy; rk;ge;jg;gl;ltu;fSk; rk;ge;jg;glhjtu;fSk; mjw;Fg; gypahfpaJk; ,jw;Fg; gpujhd fhuzq;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 18> 2009

nts;s mdu;j;jk;

fpof;fpy; xU ,yl;rj;J 40 Mapuk; FLk;gq;fs; ghjpg;G

fpof;F khfhzj;jpy; mz;ikapy; Vw;gl;l nts;sk; fhuzkhf xU ,yl;rj;J 40 Mapuj;J 363 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 5 ,yl;rj;J Mapuj;J 363 Ngu; ghjpf;fg;gl;ljhf Njrpa mdu;j;j epthuz epiyag; gzpg;ghsu; ruj; ngNuuh New;Wj; njuptpj;jhu;. ,e;j nts;s epiyikapdhy; 136 tPLfs; KOikahf mopTw;Ws;sJld; 1336 tPLfs; gFjpahf Nrjkile;jpUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. fle;j thu ,Wjpapy; nga;j mil kioapdhy; ,t;thuj;jpd; Kw;gFjpapy; mk;ghiw> kl;lf;fsg;G> jpUkiy khtl;lq;fspy; nts;s epiyik Vw;gl;lJ. ,jdhy; Vw;gl;l ghjpg;G njhlu;ghfNt mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 18> 2009

Gtp ntg;gkiljypy; ,Ue;J

G+kpia fhg;ghw;w vd;d top?

mnkupf;fh vd;d epiy Nkw;nfhs;sg;NghfpwJ vd;gJjhd; cyfnkq;Fk; ,Ue;JtUk; vjpu;ghu;g;ghFk;. ,e;j khehl;by; mnkupf;f mjpgu; xghkh fye;Jnfhs;s tpUg;gk; njuptpj;jNghJ> ,jd; tpisTfs; gw;wp ek;gpf;if gpwe;jJ. MdhYk;$l> ,e;j khehl;by; cld; gbf;if xd;W Vw;gLj;jg;gLkh vd;w Iak; gutyhf ,Ue;JtUfpd;w fhuzj;jhy;> cyfshtpa Rw;Wr;R+oy; mikg;GfSk;> njhz;L epWtdq;fSk; ,e;j khehL eilngWk; Nfhgd;N`fdpy; $b njsp thd cld;gbf;if xd;iw Vw;gLj;j Ntz;Lnkd;W Mu;g;ghl;lq;fspy; <Lgl;Ls;sd. ,e;j khehl;L eltbf; iffspy; ehk; Fwpg;ghf ftdpf;f Ntz;ba rpy mk;rq;fs; cs;sd. mnkupf;fhtpd; epiy vd;d vd;gJjhd; ehk; ftdpf;f Ntz;ba Kjd;ikahd tp\ak;. xghkhTf;F Kd;G mjpguhf ,Ue;j [hu;[; G\; fhyj;jpy; ,g;gbahd Ngr;R thu;j;ijfisf; nfLg;gjhf mnkupf;fhtpd; mZFKiw ,Ue;J te;jJ. 2005-k; Mz;L khd;l;uPypy; eilngw;w khehl;by; xU fUj;njhw;Wik Vw;gLk; vd;w vjpu;ghu;g;G ,Ue;J te;jJ. mij mnkupf;fhjhd; mg;NghJ nfLj;jJ. mJNghy> fle;jKiw ghyp gFjpapy; eilngw;w khehl;ilf; nfLj;J Fl;br;Rtuhf;fpaJk; mnkupf;fhjhd;. ,k;Kiw xghkh rw;Nw ek;gpf;if mspf;Fk; tpjkhf Ngrpf;nfhz;bUf;fpwhu; vd;wNghjpYk; ,Wjpapy; ve;j msT mtu;fSila jahu; epiy ,Uf;Fk; vd;gJ Nfs;tpf;Fwpjhd;. (NkYk;....)

khu;fop 17> 2009

[dhjpgjp Nju;jYf;F 23 Ntl;ghsu;fs; fl;Lg;gzk; nrYj;jpdu;

[dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLtjw;F 23 Ntl;ghsu;fs; fl;Lg; gzk; nrYj;jpAs;sdu;. ,jpy; 18 murpay; fl;rpfspd; Ntl;ghsu;fSk; 5 RNar;ir Ntl;ghsu;fSk; ,Ug;gjhf Nju;jy; jpizf;fsk; njuptpj;jJ. [dhjpgjpj; Nju;jy; tuyhw;wpy; ,k;KiwNa $Ljyhd Ntl;ghsu;fs; Nju;jypy; Nghl;bapl fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sdu;. 2005 Nju;jypy; 13 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapl;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,k;Kiw [dhjpgjpj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp rhu;ghf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Nghl;bapLfpwhu;. I. Nj. f.Tk;> N[. tp. gpAk; ,k;Kiw Nju;jypy; Nghl;bapltpy;iy. Gjpa [dehaf Kd;dzp rhu;ghf ruj; nghd;Nrfh Nghl;bapLfpwhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 17> 2009

fUzh gps;isahd; mzpfs; Nkhjy;

mk;ghiw khtl;lk; jpUf;Nfhtpy; gFjpapy; ,d;W (16.12.2009) jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;igr; Nru;e;j fUzh mzpapdUk; gps;isahd; mzpapdUk; Nkhjpf;nfhz;ldu;. ,jpy; %tu; fhakile;jJld; thfdk; xd;Wk; jPf;fpiuahf;fg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpd; gps;isahd; mzpapd; Ngr;rhsuhd Mrhj; nksyhdh fUzh mzpiar; Nru;e;j ,dpaghujp jiyikapyhd FOtpdu; elhj;jpa jhf;Fjypy; fhakile;j %tupy; ,Utupd; epiy ftiyf;fplkhdjhf ,Ug;gjhfTk;> thfdk; xd;W vupf;fg;gl;bUg;gjhfTk; $wpAs;shu;. ,k; Nkhjy; rk;gtj;jhy; fpof;F kf;fs; ngUk; tprdk; mile;Js;sjhf mq;fpUe;J tUk; nra;jpfs; $Wfpd;wd.

khu;fop 17> 2009

Gypfshy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; eyd;NgZk; Gjpa mikg;G

tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpd; eltbf;iffshy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; eyd;fis ftdpg;gjw;fhf Gjpa mikg;G xd;W cUthf;fg;gl;Ls;sJ. Gypfshy; NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth ghjpf;fgl;lltu;fs; my;yJ ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; FLk;g cWg;gpdu;fs; ,e;j mikg;gpy; ,ize;Jnfhs;syhk; vd;W mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. tpLjiyg; GypfSf;Fr; nrhe;jkhd Vuhskhd nrhj;Jf;fs; cyfpy; gy;NtW ehLfspYk; fhzg;gLfpd;wd. mNjNtis> gy ehLfs; Vw;fdNt Gypfspd; Gdu;tho;Tf;fofk; Nghd;w mikg;Gf;fspd; nrhj;Jf;fis Kbf;fp itj;jp;Uf;fpd;wd. ,e;jr; nrhj;Jf;fspypUe;J Gypfshy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F e\;l <l;ilg; nghw;Wf;nfhLg;gij gpujhd Nehf;fkhff; nfhz;Nl ,e;j mikg;G cUthf;fg;gl;bUg;gjhf mjd; mikg;ghsu;fspy; xUtu; njuptpj;jpUf;fpwhu;. ltteaffected@hotmail.com  vd;w KftupAld; njhlu;Gnfhz;L Gypfshy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; jkJ tpguq;fisj; njuptpf;fyhk; vd;W mwptpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.

khu;fop 17> 2009

jdptopg; Nghuhl;lk; mopTfukhdJ

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdu; rpth[pypq;fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;b apLtjw;fhff; fl;Lg;gzk; nrYj;jpapUf;fpd;whu;. Ntl;ghsiu epWj;Jtjpy;iy vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G vLj;j KbTf;F khwhfNt rpth[pypq;fk; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;shu;. ,J ,tuJ jdpg;gl;l KbT vdf; $Wtjw;fpy;iy. ,tu; rhu;e;Js;s murpay; fl;rpahd nuNyhtpd; kw;nwhU Kf;fpa jiytuhd ghuhSkd;w cWg;gpdu; =fhe;jhTk; ,tUld; nrd;wpUg;gjpypUe;J Nju;jypy; Nghl;bapLtJ nuNyhtpd; KbT vd;gJ njupfpd;wJ. nuNyh jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; xU cWg;Gf; fl;rp. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Ntl;ghsiu epWj;Jtjw;F ,f;fl;rp Kd;te;jpUg;gJ $l;likg;gpypUe;J ntspNaWtjw;fhd Kd;dwptpg;gh vd;w Nfs;tp vOfpd;wJ. (NkYk;....)

khu;fop 17> 2009

ghfp];jhdpy; ifjhNdhiu ehL flj;j ePjpkd;wk; jil

ghfp];jhdpy; gQ;rhg; khepyk; ru;Nfhjh vd;w ,lj;jpy; ele;j Nrhjidapy; 5 mnkupf;f K];ypk;fs; ifJ nra;ag;gl;ldu;. mtu;fs; ghfp];jhdpy; gapw;rp ngWtjw;fhf mnkupf;fhtpy; ,Ue;J te;jpUe;jdu;. nghyprhu; elj;jpa Nrhjidapy; mtu;fs; gpbgl;ldu;. thf;fu; cNrd; fhd; (taJ 22)> gh&f; (24) mfkJ mg;Jy;yh kpd;dp (20)> ukp rk;rk;> ,khk; `hrd; nakpu; MfpNahu; ifjhdhu;fs;. mtu;fs; mnkupf;fhtpy; tu;[Pdpahtpy; trpj;J te;jdu;. ghfp];jhdpy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gl;L mtu;fs; mnkupf;fhTf;F mDg;gg;gl ,Ue;jdu;. ,e;j epiyapy; mtu;fis ehL flj;jf;$lhJ vd;Wk; mtu;fs; kPJ ghfp];jhd; rl;lg;gb tprhuiz elj;j Ntz;Lk; vd;Wk; Nfhup csTj;Jiw Kd;dhs; mjpfhup fhyPj; Fth[h ePjpkd;wj;jpy; tof;F njhlu;e;jhu;. ,e;j tof;if tprhupj;j yh$u; cr;r ePjpkd;w jiyik ePjpgjp Fth[h KfkJ n\uPg; mtu;fis ehL flj;j jil tpjpj;jhu;. ,k;KbthdJ ghfp];jhid ngUk; neUf;fbf;Fs; cs;shff;$Lk; vd murpay; mtjhdpfs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;.

khu;fop 17> 2009

Jgha; epjp neUf;fb jUk; ghlq;fs;

(jp. uh[;gputPd;)

fle;j rpy ehl;fshf Jghapy; Vw;gl;Ls;s Gjpa nghUshjhu tPo;r;rp cyfk; KOtJk; gy nghUshjhur; rupTfis fhzr; nra;Js;sJ. Fwpg;ghf ,e;jpa gq;Fr;re;ijfs; ngUk; tPo;r;rpia fhzj; Jtq;fpaJ. gy ngupa nra;jp Clfq;fs;> nghUshjhu kw;Wk; tzpf VLfspd; Fuy;fs;> njd; ,e;jpahit mjpu;r;rpf;Ff; nfhz;L nrd;wJ. Jgha; tu;j;jf cyfpy; R+upad; m];jkpf;fhJ vd;w Nfh\k; mu;j;jkw;wjhf khwptpl;ljhfTk;> rTjp tq;fpfs;> gy ehl;L tq;fpfs; jq;fsJ gzg; guptu;j;jidia epWj;jpf;nfhz;l nra;jpfSk;> Jgha; ,];yhkpa tq;fp kw;Wk; KjyPl;L epWtdq;fs; ,oe;j 5900 Nfhb (2.70 yl;rk; Nfhb ,e;jpa &gha;) lhyu; gw;wpa nra;jpfSk; ,e;jpa Nrit> cw;gj;jp> fl;Lkhdk;> fhg;gPL> Efu;T nghUl;fs; tpw;gid re;ijfspy; ngUk; mjpu;it Vw;gLj;jpaJ. (NkYk;....)

khu;fop 17> 2009

murhq;fj;jpy; ,ize;J nfhz;Ls;shu;  Johnston Fernando

[f;fpa Njrpa fl;rpapd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; Johnston Fernando murhq;fj;Jld; ,ize;J ,d;W mikr;R nghUg;ig Vw;Wf;nfhz;LshNwd njuptpf;fg;gLfpwJ. Johnston Fernando MSk; [f;fpa Njrpa Kz;zdp murhq;fj;jpy; gpujhd mikr;R nghWg;ig Vw;Wf;nfhz;Ls;shu; vd [dehaf kf;fs; Kz;zdpapd; jiytUk; ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd kNdh fNzrd; njuptpj;jhu;. vjpu; fl;rpapd; rhu;g;gpy; md;dk; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLk; n[duy; ruj;nghd;Nrfh [f;fpa Njrpa fl;rpapd; ahid rpd;dj;jpy; Nghl;bapl Ntz;Lk; vd;W Johnston Fernando Nfhupf;if tpLj;jpUe;jhu; vdpDk; mjid mf; fl;rp mjid Vw;Wf;nfhs;stpiy vd;W Fwpg;gplj;jf;fJ.

khu;fop 17> 2009

fUj;Jf;fzpg;G – gpuhd;];

fle;j thu ,Wjpapy; gpuhd;rpy; jkpoH kj;jpapy; Gypfspdhy; xU NjHjy; elj;jg;gl;lJ. NjHjy; ele;j ,lj;jpy; (thf;Fr;rhtb) ,Ue;J rw;W xJf;fhd ,lj;jpy; epd;W vkJ gpujpepjpfs; thf;fspj;J tpl;L jpUk;gp te;J nfhz;bUe;j 100 Nghplk;  rpy Nfs;tpfs; Nfl;L gjpy; ngw;wf;nfhz;lhHfs;. me;j ngWNgWfis ,q;Nf ntspapLfpNwhk;.,e;jj; NjHjy; vjw;fhf elj;jg;gLfpwJ? ngUk;ghyhdtHfs; jdpehl;Lf;fhf vdTk;> xUrpyH tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdj;Jf;F vdTk; $wpdhHfs;. rpyH gjpy; $wtpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 17> 2009

aho;g;ghzj;jpypUe;J

gpw khtl;lk; nry;Yk; gazpfSf;F Gjpa Vw;ghLfs;

aho;. Flhehl;by; ,Ue;J gpw khtl;lq;fSf;F V-9 jiug;ghij %yk; NgUe;Jfspy; gazQ; nra;fpd;w nghJkf;fs; jw;NghJ vjpu;Nehf;fp tUfpd;w rpukq;fis eptu;j;jpf;Fk; Kfkhf r%f Nritfs; kw;Wk; r%f eyj;Jiw mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh midj;Jj; jug;gpdUlDk; fye;Jiuahb rpy jPu;khdq;fis vLj;Js;shu;. gazpfs; vjpu;nfhs;Sk; rpukq;fs; njhlu;gpy; gy;NtW tpku;rdq;fs; Kd;itf;fg;gl;lijaLj;J jpq;fl;fpoik (14) mjpfhiy aho;. Gifapuj epiyaf; fl;blg; gFjpf;Fr; nrd;w mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh mq;Fs;s epiyikfis Neupy; fz;lwpe;jik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. (NkYk;....)

khu;fop 17> 2009

Nrhkhypa vy;iyapy; ,e;jpaf; fg;gy; flj;jg;gl;lJ

,e;jpa ruf;F fg;gy; xd;W New;W Kd;jpdk; Nrhkhypah flw;gFjpapy; nrd;wNghJ> mij Nrhkhypa flw;nfhs;isau;fs; flj;jpr; nrd;wdu;. fg;gypy; vj;jid khYkpfs; ,Ue;jdu; vd;w tptuk; njupatpy;iy. tof;fkhf ,JNghd;w fg;gy;fspy; 10 f;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; ,Ug;ghu;fs; vd;W $wg;gLfpwJ. Mdhy; mjpy; ,Ue;jtu;fs; midtUk; ,e;jpau;fs; vd;gJ njupa te;Js;sJ. fg;gy; kw;Wk; mjpy; ,Ue;jtu;fs; midtUk; vd;d Mdhu;fs; vd;w jfty; ruptu njupatpy;iy. ,J ,e;j thuj;jpy; ,lk;ngw;w %d;whtJ rk;gtk; MFk;. ,e;j gFjpapy; INuhg;gpa A+dpad;> Nel;Nlh> ,e;jpah kw;Wk; gy ehLfisr; Nru;e;j flw;gilapdu; ghJfhg;G gzpapy; <Lgl;Ls;sdu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

khu;fop 16> 2009

vk; kf;fis thotpLq;fs;!

Nfhl;il gpbg;gjha;…! ‘tl;Lf;Nfhl;il jPu;khdk;’ I Kd;nkhope;jtu;;fNs! mtu;fspd; top; Njhd;wy;fNs!

(nydpd; ngdbw;)

ru;t Njrnkq;Fk; Gyk;ngau; jkpo; kf;fsplk; t#ypfg;gl;l Nfhlhd Nfhb gzj;ij ,uhZtj; jsghlq;fSf;Fk;> gpurhuj;jpw;Fk;> ntspehl;Lg; Gypg; gpdhkpfspd; cy;yhr tho;f;iff;Fk; kl;LNk mit gad;gLj;jg;gl;ldNt jtpu ruhrup jkpo; kf;fspd; r%f nghUshjhu tsu;r;rpf;Nfh vk; ,sk; rKjhaj;jpd; fy;tpf;Nfh vjpu;fhy eyd;fSf;Nfh gad;gLjg;gltpy;iy. ,j;jifa gpw;Nghf;F $l;lzpj; jyikNah my;yJ vNjr;rhfhu GypfisNah Mjupj;jjd; tpisTfis ,d;W ehk; mDgtpj;J tUgit tuyhwhfptpl;l epyikapy; kPz;Lk; jkpo; kf;fisAk;> mtu; jk; gpuNjrj;ijAk; mopj;njhopf; fhuzkhd mNj tl;Lf; Nfhl;ilj; jPu;khdj;ij Gyk; ngau; Gypg;gpdhkpfs; ifapnyLj;Jf; nfhz;L GJtpj NghUf;f Nghu;Nfhyk; G+z;L epw;fpd;whu;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 16> 2009

jhq;f Kbay;iyalh rhkp......

khu;fop 16> 2009

ruj; nghd;Nrfh kPJ rl;l eltbf;if:

rl;l kh mjpgUld; muR MNyhrid

ruj; nghd;Nrfh gil tPuu;fisf; fhl;bf; nfhLf;Fk; tifapy; njuptpj;j $w;W njhlu;gpy; vj;jifa rl;l eltbf;if vLf;f KbAk; vd murhq;fk; rl;l kh mjpgupd; MNyhridia NfhupAs;sjhf mikr;ru; uh[pj Nrdhuj;d njuptpj;jhu;. kfhtyp epiyaj;jpy; New;W (15) eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; fUj;Jj; njuptpj;j mtu; NkYk; $wpajhtJ:- rl;l kh mjpgupd; MNyhridapd; gpufhuk; ,tUf;F vjpuhf murhq;fk; cupa eltbf;ifia vLf;Fk;. ,tu; njhlu;ghf rp. I. b. apD}lhf tprhu iz elj;j rl;l kh mjpgu; gzpj;jhy; mtuplk; thf;F %yk; ngw;W mLj;j fl;l eltbf;if Kd;ndLf;fg;gLk;.

khu;fop 16> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jy;; ,U jkpo; Ntl;ghsu; cl;gl 21 Ngu; Nghl;b?

[dhjpgjpj; Nju;jYf;fhf NkYk; 08 Ngu; New;W (15) fl;Lg;gzk; nrYj;jpdu;. RNar;ir Ntl;ghsu;fshf kPuh nkh`pjPd; nkh`kl; K];jgh> fdfypq;fk; rpth[pypq;fk; kw;Wk; lgps;A. vk;. A. gp. tpN[Nfhd; MfpNahUk; fl;rpfspd; rhu;ghf nf. [p. Mu;. vy;. ngNuuh> vk;. rp. vk;. ,];khapy;> x];tu;l; mUzb nrha;]h> rdj; gpdJt> mJuNf nrduj;d rpy;thTk; New;W Nju;jy;fs; jpizf;fsj;jpy; jkJ fl;Lg;gzj;ij nrYj;jpdu;. [dhjpgjpj; Nju;jYf;fhf ,Jtiu 21 Ntl;ghsu;fs; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sdu;. ,jpy; 17 murpay; fl;rp Ntl;ghsu;fSk; 04 RNar;ir Ntl;ghsu;fSk; mlq;Ftu;.

khu;fop 16> 2009

mnkupf;fhitj; jdpikg;gLj;jpa nghUshjhuj; jil

fpA+ghTf;F vjpuhf mnkupf;fh tpjpj;j jil miu E}w;whz;ilj; jhz;btpl;lJ. mnkupf;fhtpd; nghUshjhuj; jilf;F ehfupf cyfk; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba ve;jf; fhuzKk; ,y;iy. mnkupf;fhtpd; Ml;rpj; jiytu;fisf; nfhy;tjw;Ff; fpA+gh xUNghJk; rjp nra;atpy;iy. Mdhy; mnkupf;fhtpd; rP. I. V. fpA+ghtpd; Ml;rpj; jiytu; gpnly; fh];l;Nuhitf; nfhy;tjw;Fg; gy Kaw;rpfis Nkw;nfhz;lJ. mnkupf;fh kPJ fpA+gh Aj;jg; gpufldk; nra;atpy;iy. Mdhy; fpA+ghtpd; vjpu;g;Gul;rpahsu;fs; fpA+ghTf;F vjpuhd jhf;Fjiyj; jpl;lkpLtjw;F mnkupf;fh mjd; kz;zpy; ,lkspj;jpUf;fpd;wJ. mJ khj;jpukd;wp> me;j vjpu;g;Gul;rpahsu;fSf;Fr; rfy trjpfisAk; nra;J nfhLj;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;.....)

khu;fop 16> 2009

ek;gfj;jd;ikaw;w nghd;Nrfh kf;fsplkpUe;J me;epakhfpwhu;

jhd; Kjypy; njuptpj;j fUj;ij 24 kzp Neuj;jpw;Fs; khw;wpr; nry;Yk; ruj; nghd;Nrfhtpd; ek;gfj;jd;ik njhlu;gpy; re;Njfk; Vw;gl;Ls;sJ. ,tUf;F gpuNjr rig cWg;gpdUf;Fs;s murpay; Qhdk; $l fpilahJ vd If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpj; jiytu;fs; njuptpj;jdu;. ,yq;ifia ru;tNjr ePjpkd;wj;jpd; Kd;dhy; epWj;j Kaw;rpf;Fk; cs;ehl;L ntspehl;L rf;jpfSf;Fj; Njitahd rhl;rpfis nghd;Nrfh toq;fp tUtjhfTk; thf;Fg; ngWtjw;fhf ,uhZtj;ijf; ‘fhl;bf;nfhLf;Fk; ,j;jifNahUf;F [dtup 26Mk; jpfjp kf;fs; jf;f gjpiy toq;Ftu; vdTk; mtu;fs; Fwpg;gpl;ldu;. (NkYk;....)

khu;fop 16> 2009

Njrj;jpd; mgptpUj;jpf;fhf [dhjpgjpf;F K];ypk;fspd; thf;Ffs;

Kjd; Kjypy; ,yq;ifapy; ngaiuAk; GfioAk; cyf kl;lj;jpy; vLj;Jr; nrd;W cyfg; glj;jpy; vkJ ehl;bd; ngaiug; gjpaitj;j mNugpa ,];yhkpa tu;j;jfu;fspd; topte;jtu;fshd ehk; “,e;ehl;bd; te;NjW Fbfsy;y” vd;gjidAk; Rw;Wyhg; gazpfshf K];ypk;fs;> ,q;F tutpy;iy vd;gjidAk; mOj;j jpUj;jkhf vLj;Jf;fhl;b ehk; ntspehl;L Mf;fpukpg;gpd; NghJk;> Vfhjpgj;jpa fhydpj;Jtthjpfs; ,e;ehl;il Mf;fpukpf;f te;jNghJk; rpq;fs kd;du;fSf;Fk; kf;fSf;Fk; Njhs;nfhLj;J ,e;ehl;il fhg;ghw;wg; Nghuhba Njrhgpkhdpfshd K];ypk; %jhijau;fspd; guk;giuapy; te;jtu;fs; vd;gjid kPz;Lk; tuyhw;wpy; gjpf;f> Njrj; JNuhfpfSld; ,iza khl;Nlhk;. (NkYk;.....)

khu;fop 16> 2009

ghfp];jhdpd; cs;gFjpapYk; jhf;Fjy; elj;JNthk; - xghkh

mnkupf;f gilfs; kPJ my;-Fitjh kw;Wk; jypghd; jiytu;fs; jhf;Fjy; elj;j Kad;why;> ghfp];jhDf;Fs; GFe;J mtu;fis jhf;FNthk; vd mjpgu; xghkh njuptpj;Js;shu;. ,J Fwpj;J njhiyf;fhl;rp Ngl;b xd;wpy; mnkupf;f mjpgu; xghkh $wpajhtJ: ghfp];jhdpd; vy;iy gFjpapy; jypghd;fSk;> my;-Fitjh gaq;futhj jiytu;fSk; gJq;fpAs;sdu;. ,tu;fis xLf;f Ke;ija fhyj;ijtpl ghfp];jhd; vq;fSf;F jw;NghJ $Ljy; xj;Jiog;G nfhLf;f Ntz;baJ mtrpak;. ghf;> ,uhZtj;jpdu; ,e;jpa vy;iy gFjp mUNf mjpfk; ftdk; nrYj;Jtij tpl;L> Nkw;F gFjpapy; ,e;j gaq;fu thjpfis xLf;f Kaw;rp vLf;f Ntz;Lk;. Vndd;why; ghfp];jhDf;F ,e;jpahthy; Mgj;jpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 16> 2009

thf;fspg;gjw;F Kd; epjhdkhd rpe;jid

xt;nthU Nju;jYf;Fk; Kd;du; fUj;Jf; fzpg;G ,lk; ngWtJ tof;fk;. ,e;jj; Nju;jy; njhlu;ghfTk; rpy mikg;Gfs; Nkw;nfhz;l fUj;Jf; fzpg;Gfspy; jw;Nghija [dhjpgjp Kd;dzp tfpf;fpd;whu;. fUj;Jf; fzpg;Gfs; vt;thwhapDk; Ntl;ghsu;fisr; rupahd Kiwapy; kjpg;gPL nra;J kf;fs; thf;fspf;f Ntz;Lk;. [dhjpgjpg; gjtp vd;gJ ehl;by; mjp cau;e;j gjtpahFk;. [dhjpgjp epiwNtw;W mjpfhuj;ijf; nfhz;ltuhf khj;jpukd;wp ehl;bd; ghJfhg;Gf;Fg; nghWg;ghd Kg;gilfSf;Fk; fl;lisapLk; jsgjpahfTk; tpsq;Ffpd;whu;. ,g; gjtpf;Fj; njupT nra;ag;gLtu; rpy tpNrl Fzhk;rq;fisf; nfhz;bUf;f Ntz;baJ mtrpak;. nrhd;dijr; nra;gtuhfTk; vy;yh tplaq;fspYk; epiyahd epiyg;ghl;il ntspg;gLj;JgtuhfTk; ,Ug;gtNu ehl;bd; mjp cau; gjtpahd [dhjpgjpg; gjtpf;Fg; nghWj;jkhdtu;. ,uz;L gpujhd Ntl;ghsu;fspd; ,j; jifikfs; gw;wpf; nfhz;ltu; ahu; vd;gijf; fle;j fhy kw;Wk; mz;ikf; fhy epfo;TfspypUe;J kf;fs; Gupe;J nfhs;syhk;. (NkYk;.....)

khu;fop 16> 2009

KWfz;b gps;isahu; Nfhtpypy; Gnshl; jiytu; rpj;jhu;jd;

fpspnehr;rp Kwpfz;bg; gps;isahu; Nfhtpypd; Fk;ghgpN\fk; New;W Kd;jpdk; Kw;gfy; (13.12.2009) eilngw;wJ. ,e;epfo;tpy; Gnshl; jiytu; jpU.ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd;> Gnshl;bd; td;dpg; gpuhe;jpa mikg;ghsu; gtd; cs;spl;l Kf;fpa];ju;fSk; gq;Nfw;wpUe;jdu;. murhq;f mjpfhupfs; kw;Wk; ,uhZt caujpfhupfSk; ,jpy; fye;Jnfhz;bUe;jdu;. Kwpfz;bg; gpuNjrj;jpy; ,d;dKk; 15 ehl;fSf;Fs; ,lk;ngau;e;j kf;fs; kPs;FbNaw;wg;glTs;s epiyapy; Kwpfz;bg; gps;isahu; Nfhtpy; New;W Kd;jpdk; Kjy; nghJkf;fspd; topghl;bw;fhf jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;....)

khu;fop 16> 2009

Gjpa rpiwf;$lq;fis jpwf;fpd;wJ mnkupf;fh

fpA+ghtpd; jPtpYs;s Fthd;jdNkh rpiwr;rhiyia %btpl;L NtnwhU ,lj;jpy; Gjpa rpiwr;rhiyia mikf;Fk; Nahridia mnkupf;fh tpiutpy; mwptpf;fTs;sJ. Fthd;jdNkhtpYs;s ifjpfs; rpyiu tpLjiy nra;j gpd;du; VidNahiu mnkupf;fhtpd; ,ypnrhd; khepyj;jpYs;s njhk;rd; vd;w ,lj;jpy; rpiwitf;f [dhjpgjp guhf; xghkhtpd; epu;thfk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,g;Gjpa rpiwr;rhiy rpfhNfh efupypUe;J 150 fp.kP. njhiytpYs;s kprprpg;gp ejpapd; mUfhikapy; mikf;fg;glTs;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 16> 2009

NjhoDf;F cjTk; mGjhgp

Jgha; murhq;fj;jpd; epjp neUf;fbia rkhspg;gjw;fhf mGjhgp murhq;fk; &. 50 Mapuk; Nfhb fld; cjtp nra;a Kd;te;Js;sJ. Jgha; murhq;fj;jpd; Jgha; Ntu;y;L vd;w epWtdk; mnkupf;fhtplk; thq;fpa flid milf;Fk; fhyk; Kbe;Jtpl;lJ. ,ij milg;gjw;fhf mGjhgp murhq;fk; mspf;Fk; fldpy; 20 Mapuj;J 500 Nfhb &ghit Jgha; gad;gLj;jpf;nfhs;s ,Uf;fpwJ. kPjp cs;s gzk;> tl;bia nrYj;jTk;> Jgha; Ntu;y;L epWtdj;jpd; eilKiw nryTf; fhfTk; gad;gLj;jg;gLk; vd;W njupfpwJ.

khu;fop 15> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jypy; rpth[pypq;fk; Nghl;b : fl;Lg;gzk; nrYj;jpdhu;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; vk;.Nf. rpth[pypq;fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLtjhf mwptpj;Js;shu;. ,d;W gpw;gfy; Nju;jy;fs; nrayfj;jpy; mtu; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;shu;. RNal;irahfj; jdpj;J epd;W mtu; Nghl;bapLtjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. jdptop nry;Yk; rpth[pypq;fj;jpw;Fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ‘jiyik’ ,w;Fk; fle;j rpy fhyq;fshf Kuz;ghLfs; Njhd;wp te;jJ ahtUk; mwpe;jNj. ntspehLfspy; cs;s Gypfspd; xU gpuptpdu; ,tUf;F gpd;dzpapy; ,Ue;J nraw;gLtjhf mwpa Kbfpd;wJ. ,tupd; Nju;jYf;fhd gzg; gupkhw;wq;fs; Vw;fdNt ,tu;fshy; rpth[pypq;fj;jpw;F nra;ag;gl;Ltpl;ljhf ngau; ntspapl tpUk;ghj jNj$ jiytu; xUtu; njuptpf;fpd;whu;. ,tu; Gypfspd; ,d;ndhU gpuptpduhy; jPtpukhf Mjupf;fg;gLgtu;.

khu;fop 15> 2009

rpth[pypq;fj;jpd; KbT j.Nj.$.. cld; njhlu;GilaJ my;y: gh.mupaNej;jpud;

[dhjpgjp Nju;jhypy; Nghl;bapLtJ Fwpj;J ehlhSkd;w cWg;gpdu; vk;.Nf.rpth[pypq;fk; vLj;Js;s KbthdJ mtuJ jdpg;gl;l KbNtad;wp jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gld; njhlu;GilaJ my;y vd ,J njhlu;ghf mf; fl;rp ehlhSkd;w cWg;gpduh gh.mupaNej;jpud; njuptpj;jhu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; Njrpa $l;likg;G Nghl;bapLtjpy;iy vd Vw;fdNt jPu;khdpj;Js;s NghjpYk; mf;fl;rpiar; Nru;e;j ehlhSkd;w cWg;gpduhd vk;.Nf.rpth[pypq;fk; (nlNyh) RNal;irahfg; Nghl;bapl jPu;khdpj;J ,d;W Nju;jy; nrayfj;jpy; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;shu;. [dhjpgjp Nju;jy; njhlu;ghf jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpw;Fs; khWgl;l fUj;Jf;fs; Njhd;wpAs;s epiyapy; mtu; ,e;j Kbit vLj;Js;shu;. (NkYk;....)

khu;fop 15> 2009

ehDk; moFjhNd....?

 

khu;fop 15> 2009

kdpj cupikf;fhd $l;lj;jpy;

fUj;ij fUj;jhy; vjpHnfhs;Sk; gz;ghL vkJ r%fj;jpy; kPs; fl;bnaOg;gg;gl Ntz;Lk;  - =jud; (gj;kehgh <gp<u;vy;vt;)

nrhe;j Ciu ,og;gJ vt;tsT nfhLikahdJ. gpwe;J tsHe;j CH vd;gJ xt;nthU kdpjdpd; tho;tpYk; mOj;jkhd ghjpg;ig Vw;gLj;Jk;. Nfhapy;> Fsk;> ghlrhiy> fhjy;> rpW rpW Fog;gbfs; vd gy tplaq;fspd; kdg;gjpT mJ. xU kdpjdpd; tho;tpd; fl;likg;G. ,Nj gpur;rpid K];yPk; kf;fSf;Fk; cz;L. Nrhdfj;njUtpy; nrd;Wjhd; rhf Ntz;Lk; vd;w fdTld;jhd; tho;e;jhHfs;. gyhpd; fdT Gj;jsj;JlNdNa epuhirahdJ.  ehk; ntt;NtW fUj;Jf;fSld; ehfhpfkhf cwthlg; gofpf;nfhs;s Ntz;Lk;.  NtWgl;l mgpg;gpuhaq;fSld; xd;wpize;J tho;tjw;fhd chpik ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;.  jkpo; murpaypy; ngz;fspd; gpurd;dk; mhpjhfNt ,Ue;jJ. NghuhrphpaH u[dp jpuzfk> rl;lj;juzp kNf];thp NtyhAjk; Nghd;w kdpj chpikthjpfs; gLnfhiy nra;ag;gl;bUf;fpwhHfs;. murpay; NtWghLfs; nfhz;ltHfis JNuhfpfs; iff;$ypfs; vd;W jPz;lhik> ghuhl;Lk; Nghf;F vkJ r%fj;jpy; Mjpf;fk; tfpj;jJ> tfpf;fpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 15> 2009

aho;. efu rpWtu; G+q;fhf;fis Gduikf;f eltbf;if

aho;g;ghzk; khefu rigapd; Kj;jpiur; re;jp rpWtu; G+q;fh> Rg;gpukzpak; G+q;fh> rq;fpypad; G+q;fh cl;gl MupaFsk; Gy;Yf;Fsk; vd;gd Gduikf;fg;glTs;sd. cyfshtpa mgptpUj;jp ikak; aho;. efupd; mgptpUj;jp njhlu;ghd eltbf;iffis Muk;gpj;J eilKiwg;gLj;Jtjhf aho;. khefu Kjy;tu; jpUkjp NahNf];tup gw;Fzuh[h njuptpj;jhu;. efupd; tPjpg; Nghf;Ftuj;ij xOq;fikf;ff; $bajhf Kf;fpa gFjpfspy; Rw;Wtl;lg;ghij rkpf;if tpsf;Ffs; mikf;fTk; nghJ kf;fs; efupd; Kf;fpa eilKiwfisAk; Gw efu; gFjpfSf;Fr; nry;yf;$ba jhd; topfhl;bfis mikf;fTk; ghJfhg;G njhy;ypay; Kf;fpaj;Jtq;fs; nghyp]; eilKiwfs; g]; jupg;gplq;fs; Fwpj;j gy jug;gl;l mj;jpahtrpa jfty;fisAk; mwpe;Jnfhs;sf; $bajhf rk;ge;jg;gl;l jfty;fisj; jhq;fpa mwptpg;Gg; gyiffSk; efupy; mikf;f cyfshtpa mgptpUj;jp ikak; cjtTs;s jhfTk; Kjy;tu; NahNf];tup njuptpj;jhu;.

khu;fop 15> 2009

aho;g;ghz E}yfj;ij vupj;jtu;fs; ,d;W ey;Y}u; fe;jRthkp NfhapYf;F nry;fpd;wdu;

1982 fspy; aho;. E}yfj;ij vupg;gjw;F njw;fpy; ,Ue;J jPg;ge;jj;ij tpkhdk; %yk; vLj;Jr; nrd;wtu;fs; ,d;W ey;Y}u; fe;jRthkp NfhapYf;F nrd;W topgLfpd;wdu;. vd ,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytu; `l;rd; rkurpq;f njuptpj;jhu;. ,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytu; `l;rd; rkurpq;fit nfsutpj;J $l;Lj;jhgd jkpo;r; Nrit Copau;fs; fle;j Qhapw;Wf;fpoik nfhOk;G jkpo;r; rq;fj;jpy; elj;jpa Nrit eyd; ghuhl;L tpohtpy; ciuahw;Wk; NghNj Nkw;fz;lthW `l;rd; rkurpq;f njuptpj;jhu;. njhlu;e;J mq;F ciuahw;wpa `l;rd; rkurpq;f> njw;fhrpahtpNyNa kpfTk; gpurpj;jp ngw;w E}yfkhf aho;. E}yfk; tpsq;fpaJ. ,J uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; khkhthd N[. Mu;. Ml;rpf; fhyj;jpNyNa vupf;fg;gl;lJ. mg;NghJ I. Nj. fl;rpapd; ,isQu; mzpf;F nghWg;ghf ,Ue;jtUk; uzpy; tpf;fpukrpq;f> ,tu;fs;jhd; md;W tlf;fpid ehrg;gLj;Jtjw;F jpl;lk; jPl;batu;fs;. (NkYk;.....)

khu;fop 15> 2009

jdp khepyg; gpur;rpid: mg;Jy; fyhk; Nahrid

jdp khepyk; mikf;Fk; gpur;rpidapy; kf;fspd; tpUg;gj;ij ftdj;jpy; nfhz;L KbT vLf;f Ntz;Lk; vd;W mg;Jy; fyhk; Nahrid njuptpj;jhu;. Kd;dhs; [dhjpgjp mg;Jy; fyhk;> kj;jpagpuNjr khepyk; ,e;J}upy; cs;s ,e;jpa Nkyhz;ik fy;tp epiyaj;jpy; eilngw;w epfo;r;rpapy; fye;J nfhz;lhu;. mq;F mtuplk; epUgu;fs; Ngl;b fz;ldu;. jdp khepyg; gpur;rpid Fwpj;J Nfl;fg;gl;l Nfs;tpf;F mg;Jy; fyhk; $wpajhtJ:- ve;j jdp khepyk; mikf;fg;gl Ntz;Lk;> ve;j jdp khepyk; mikf;fg;glf; $lhJ vd;W ehd; nrhy;tJ fbdk;. ,Ug;gpDk;> jdp khepyk; mikf;Fk;NghJ> rk;ge;jg;gl;l gFjp kf;fspd; tpUg;gj;ij ftdj;jpy; nfhz;L KbT vLf;f Ntz;Lk; vd;W ehd; fUJfpNwd;. kf;fs; tpUg;gj;Jf;F Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk;. khepyq;fs; nghUshjhuuPjpahf tskhf ,Ue;jhy;jhd;> ehLk; tsu;e;j ehlhf Mf KbAk;. (NkYk;.....)

khu;fop 15> 2009

fdlh fUj;Jf;fzpg;gpd; KbTfs;.

rkPgfhykhf Gyk;ngaHe;j ehLfspy; tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdk;. mJ rk;ge;jkhd NjHjy; vd;nwy;yhk; Gypg; gaq;futhjpfs; GYlh tpl;Lf;nfhz;L jphpfpwhHfs;. ,J gw;wp nghJ kf;fsplk; mgpg;gpuhak; Nfl;fyhk; vd vz;zp> 1000 nghJ kf;fsplk; rpy Nfs;tpfs; Nfl;L jpul;lg;gl;l Gs;sp tpguj;njhFg;G fPNo jug;gl;Ls;sJ. KjpatHfs;> ,isQHfs;> Mz;fs;> ngz;fs; vd gyjug;gl;ltHfsplKk; Nfs;tpfs; Nfl;fg;gl;lJ. tl;Lf;Nfhl;ilj; jPHkhdk; vd;dntd;Nw njhpahJ vd 99 tPjkhNdhH fUj;J njuptpj;jpUe;jdu;. ,f;fUj;Jf; fzpg;ig 'Gjpafhw;W' rQ;rpif elj;jp ,Ue;jJ. ,NjNghd;w fUj;Jf; fzpg;ig Gjpa fhw;w rQ;rpif cyfk; G+uhfTk; gue;JthOk; ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; kj;jpapy; elj;jTs;sjhf mwpaKbfpd;wJ.

khu;fop 15> 2009

mnkupf;fhtpd; Nfhupf;if nghyptpahthy; epuhfupg;G

nghyptpahtpd; cs;tptfhuq;fspy; jiyapLk; mnkupf;fhtpd; Nahridia nghyptpa [dhjpgjp epuhfupj;Js;sJld; ,J mnkupf; fhtpd; Nkhrkhd epiyg;ghL vd;Wk; njuptpj;Js;shu;. nghyptpah <uhdpilapyhd neUf;fkhd cwTfisj; njupe;J nfhs;s mnkupf;fh tpUk;Gtjhf mnkupf;f ntspehl;likr;ru; `pyhup fpspz;ld; mz;ikapy; njuptpj;jhu;. `pyhup fpspz;ldpd; ,e;j mwpf;iff;F nghyptpa [dhjpgjp mspj;j gjpiy me;ehl;bd; ntsptptfhu mikr;ru; ntspg;gLj;jpdhu;. mnkupf;fhtpd; ,e;j tpUg;gk; Fwpj;J ehq;fs; tpupthd Ngr;Rthu;j;ij elj;jp G+uz jfty;fisg; ngwTs;sjhf nghyptpa ntspehl;likr;ru; nrhd;dhu;. <uhd; nghyptpah Mfpa ehLfspilNa neUf;fkhd cwTfs; epyTfpd;wd. njd;dnkupf;f ehLfSf;fhd mz;ika tp[aj;jpd; NghJ <uhd; [dhjpgjp nghyptpah nrd;whu;. gy tifahd xg;ge;jq;fs; ,jd;NghJ ifr;rhj;jplg;gl;ld.

khu;fop 15> 2009

cyfk; KOf;f ,aw;ifiagw;wp $l;lk; $l ,e;jpah ,aw;ifAld; tho;fpd;wJ?         

khu;fop 15> 2009

Gyk; ngau; Gypg; gpdhkp jkpou;fs; kj;jpapy; fyhrhu rPuopT jiytpupj;J MLfpd;wJ.

(rdP];tud;> aho;ghzk;)

gy r%f Nrit epWtdq;fs; vy;yhk; Gyk; ngau; jkpou;fsplk; ifNae;jp jk; tapW tsu;f;Fk; epiyapy; ,Uf;fpd;wd. Nfhapy; fl;LfpNwhk;> ghlrhiy fl;LfpNwhk; vd;nwy;yhk; Gypg; gpdhkpfs;. Va;j;J vkhw;wp gpiog;gtu;fs; ngUfptpl;lhu;fs;. ciog;ig ek;gpa fhyk; kiyNawptpl;lJ. Gyk; ngau; Gypg; gpdhkpfs; $o; Fbj;j fhyk; Ngha; nfhf;Nfh Nfhyh Nfl;fpwJ. mij Fbf;f Ntz;lhnkd;W nrhy;ytpy;iy. cq;fs; ciog;gpy; FbAq;fs;.vtNdh mLj;jtu; cioj;j gzj;jpy; gPUk; tp];fpAk; ,d;dgpw FbtiffisAk; ,tu;fs; mDgtpf;fpwhu;fs;. rNfhjuq;fNs..! ghj;jpukwpe;J gpr;irapLq;fs;. cq;fs; ciog;ig tPzhf;fhjPu;fs;. kyutpUf;F ek; Njrj;jpy; ePq;fs; te;J jiy epkpu;e;J tho cq;fSf;Fk; gj;jpug;gLj;Jq;fs;.......mq;fpUf;Fk; vy;yhj; jkpoDk; ,g;gb ,y;iy. Mdhy; MNefk; Ngu; ,g;gbj;jhd;. ,jdhy; neQ;R nghWf;fhky; vOjptpl;Nld;. (NkYk;....)

khu;fop 15> 2009

Top LTTE financier arrested

(by Hemantha Randunu)

The CID on Sunday arrested the Finance Division head of the Tamil Rehabilitation Organisation (TRO), an LTTE front organization, in Jaffna. He is alleged to have provided millions of rupees to the terrorist organization for its war effort. Investigations have revealed that he had provided TRO funds to slain LTTE leader Velupillai Prabhakaran, its Political Head S. Thamil Selvan, leader of its Armored section Bhanu and several key members. (more....)

khu;fop 15> 2009

epiwNtw;w mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Kiwapid xopg;gjd; %yk; rpWghd;ik kf;fs; gyk; ngWthu;fs; - fyhepjp n[fhd; ngNuh

kfpe;jhtpd; gyj;jij nghWj;jkl;by; 40 tUlfhy murpay; mDgtk; nfhz;ltu;  [dehaf uPjpahf rpe;jpf;f $batu; rpwe;J jiyikj;Jtj;jpw;Fupatu; rpwe;j epu;thfp vdTk; Fwpg;gpl;lhu;. vJ vt;thWahapd; jw;NghJ eilngw cs;s Nju;jypy; kf;fs; xU khw;wj;ij vjpu;ghu;g;gjhfTk; ,yq;ifia nghWj;jkl;by; mjp epiwNtw;w mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Kiwapid xopg;gjd; %yk; rpWghd;ik r%fj;jpdu; murpay; uPjpahf mjpfk; gyk; ngWthu;fs; vdTk; fle;j ehd;F tUlq;fshf mjp epiwNtw;w mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjpapdhy; jkpo; kf;fspd; gpur;riiia murpay; uPjpahf mDfKbatpy;iy vdTk; ,yq;if rkhjhd Nguitapd; ,af;Fdu; fyhepjp n[fhd; ngNuh upgprpapy; eilngw;w Qhapw;Wf;fpoik murpay; fye;Jiuahlypd; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khu;fop 15> 2009

uh[gf;\tpd; fhyj;jpNyNa tlf;Ff;F tpbay;

aho;g;ghzj;jpy; ciuahw;wpa vjpu;f; fl;rpj; jiytu; V9 ghijf;$lhf kf;fs; ve;j NeuKk; gpuahzk; nra;tjw;fhd Vw;ghL Nkw;nfhs;sg;gLk; vdf; $wpapUf;fpd;whu;. V9 ghijf;$lhd gpuahzk; gw;wp uzpy; tpf;fpukrpq;` NgRtijg; Nghd;w eifr;Rit NtnwJTk; ,Uf;f KbahJ. ,g;NghJ kf;fs; V9 ghijf;$lhf aho;g;ghzj;Jf;Fg; gpuahzk; Nkw;nfhs;tJ mtUf;Fj; njupahJ NghYk;. jpdKk; nrhFR g];fspy; kf;fs; mg;ghijf; $lhfg; gpuahzk; nra;fpd;whu;fs;. V9 ghijf;$lhfg; gpuahzk; nra;tjhapd; Gypfspd; mDkjpiag; ngw Ntz;baJk; mtu;fSf;F tup nrYj;j Ntz;baJk; mtrpak; vd;w epiy jdJ Ml;rpf; fhyj;jpy; epytpaij uzpy; ,t;tsT tpiutpy; kwe;jpUf;ff;$lhJ. jq;fs; mDkjp ,y;yhky; V9 ghijf;$lhfg; gpuahzk; nra;tjw;F ehl;bd; gpujkiuf; $lg; Gypfs; mf;fhyj;jpy; mDkjpf;ftpy;iy. Aj;jepWj;j xg;ge;jj;jpy; gpujku; vd;w tifapy; ifnahg;gk; ,Ltjw;F uzpy; tTdpah tiuANk nry;y Kbe;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 15> 2009

Kfhk;fspYs;s kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; kdpjNea tplakhfNt Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ

ntspehl;lYty;fs; mikr;ru; Nuh`pj Nghnfhy;yhfkTld; brk;gu; Kjyhk; jpfjp gp.gp.rp. cyf nra;jpfs; - Nkw;nfhz;l nrt;tp.

(New;iwa njhlu;)

Nfs;tp:- rup mikr;rNu> ehq;fs; njhlu;Nthk;. cq;fs; [dhjpgjp uh[gf;\ mtu;fis vjpu;nfhs;s ,uz;lhtJ [dhjpgjp mNgl;rfu; xUtu; jw;NghJs;shu;> ,t;tNgl;rfu; nghJkf;fspd; jPu;g;Gf;F cl;gl Ntz;ba n[dunyhUtuhthu;.

mikr;ru;: mtu; cupafhyj;Jf;F Kd; ,isg;ghwpa n[duy; nghd;Nrfh. mtu; fle;j Qhapw;Wf;fpoik tpsf;fnkhd;iw toq;fpaNjhL fPo;tUk; tplaj;ijf; Fwpg;gpl;lhu;. jw;Nghija [dhjpgjp gw;wp mtu; jUk; Fwpg;Giuia ehk; nrtpkLg;Nghk;. n[duy; nghd;Nrfh: gaq;futhjpfshy; ,yq;if mgfPu;j;jp kw;Wk; td;nray; Mfpa ghjpg;Gf;Fs;shdJ. ehq;fs; neLq;fhykhf Jd;gj;ij mDgtpf;fpd;Nwhk;. ehk; gaq;futhjpfSf;F Kw;Wg; Gs;sp itj;Js;Nshk;> Mdhy; ,e;ehl;il ru;thjpfhupnahUtupd; ifapy; xg;gilj;Jtpl KbahJ. (NkYk;....)

khu;fop 14> 2009

nghd;Nrfhtpd; $w;W

kpNydpak; rpl;b rk;gtj;ijtpl ghuJ}ukhd fhl;bf;nfhLj;jy; - tpky; tPutd;r

kpNydpak; rpl;b fhl;bf; nfhLj;jy; rk;gtj;ijtpl kpfTk; ghuJ}ukhd fhl;bf; nfhLj;jiy [dhjpgjp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh nra;Js;sjhf Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; jiytUk;> ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd tpky; tPutd;r njuptpj;jhu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\> kw;Wk; giltPuu;fis ru;tNjr Fw;wtpay; ePjpkd;wj;jpw;F Kd; epWj;Jk; ru;tNjr rjpapd; xU mq;fkhfNt ruj; nghd;Nrfh jw;nghOJ nraw;gLtjhf mtu; Fw;wQ;rhl;bdhu;. ru;tNjr rjpapd; xU xg;ge;jf;fhuuhf nghd;Nrfh ,ytrkhf nraw;gLtJ njspthfpAs;sJ vd;Wk; tpky; tPutd;r Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 14> 2009

njYq;fhdh  rupjhdh?

(b.Nf.uq;fuh[d; vk;.gp.)

njYq;fhdh jdp khepyk; mikf;f kj;jpa Ml;rpahsu;fs; ,irT njuptpj;jijj; njhlu;e;J ehl;bd; gy;NtW gFjpfspy; jdp khepyk; mikf;fNtz;Lk; vd;w Nfhupf;if vOe;Js;sJ. njYq;fhdh khepyk; mikf;f Ntz;Lk; vd;W Nfhup njYq;fhdh uh\;l;upa rkpjp fl;rpapd; jiytu; re;jpuNrfuuht; fhytiuaw;w cz;zhtpujk; ,Ue;jhu;. njYq;fhdh gFjp KOtJk; td;Kiw ntbj;jJ. muR nrhj;Jfs; ehrk; nra;ag;gl;ld. ngUk; fytuk; ele;jJ. re;jpuNrfuuhit jpUg;jpg;gLj;j njYq;fhdh Nfhupf;ifia fhq;fpu]; jiyikapyhd If;fpa Kw;Nghf;Ff; $l;lzp Vw;wijj; njhlu;e;J> njYq;fhdh jtpu;j;j Me;jpu khepyj;jpd; gpw gFjpfshd uhayrPkh kw;Wk; flNyhu khtl;lq;fspy; fyfk; ntbj;Js;sJ. td;nray;fs; ele;J tUfpd;wd. ,g;NghJk; muR nrhj;Jfs; ehrk; nra;ag;gLfpd;wd. (NkYk;....)

khu;fop 14> 2009

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; [dhjpgjp k`pe;jTf;Nf MjuT

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F MjuT toq;Ftjw;F jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; vLj;Js;s jPu;khdj;jpy; vJtpj khw;wKk; fpilahJ vd fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; njuptpj;Js;shu;. [dhjpgjpf;F MjuT toq;Fk; Kbit ehk; khw;wpAs;sjhf rpy Clfq;fs; njuptpj;J tUk; fUj;ij kWj;Js;s mtu; kf;fis Fog;Gk; tifapy; mit nra;jp ntspapLtjhf Fwpg;gpl;lhu;. Nkw;gb Clfq;fs; jq;fisAk; Fog;gp kf;fisAk; Fog;g Kay;tjhff; Fwpg;gpl;l mtu; njhlu;e;J [dhjpgjpf;F MjuT toq;Ftjhf njuptpj;jhu;. [dhjpgjpapd; ntw;wpf;F jkJ fl;rp ghLgLk; vdTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. [dhjpgjpf;F MjuT toq;Fk; Kbit jkpo; kf;fs; tpLjiy Kd;dzp khw;wpf; nfhz;Ls;sjhf rpy Clfq;fs; fle;j jpdq;fspy; nra;jp ntspapl;bUe;jd. ,J njhlu;gpy; fUj;Jj; njuptpf;ifapNy Kjyikr;ru; Nkw;fz;lthW $wpdhu;.

khu;fop 14> 2009

nfhOk;G - ,j;jhyp Neub tpkhd Nrit Muk;gk;

nfhOk;gpy; ,Ue;J ,j;jhypf; fhd Neub tpkhd Nrit ehis kWjpdk; (16) Kjy; Muk;gpf;fg;gl cs;sjhf =yq;fd; tpkhd Nrit epWtdk; njuptpj;jJ. ,yq;ifapy; mikjpahd R+oy; cUthf;fg;gl;Ls;sjhy; ,j;jhyp kw;Wk; INuhg;gpa ehl;L Rw;Wyh gazpfs; kw;Wk; mq;Fs;s ,yq; ifau;fs; Neubahf ,yq;iff;F tUif jUk; tifapy; ,e;j Nritfs; Muk;gpf;fg;glTs;sd. thuj;jpy; ,U jpdq;fs; Gjpa tpkhd Nritfs; eilngw cs;sd.

khu;fop 14> 2009

Ky;iy> fpspnehr;rp khtl;lq;fspy; ,Jtiu 22>000 Ngu; kPs;Fbaku;T

fpspnehr;rp g]; bg;Ngh jdJ Nritia Muk;gpj;jJ

Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp khtl;lq;fspy; ,Jtiuapy; 22 Mapuk; NgUf;F Nkw;gl;Nlhiu kPsf;Fbaku;j;Jk; gzpfs; epiwtile;Js;s epiyapy; jw;NghJ cwtpdu;fs;> ez;gu;fspd; tPLfspy; jq;fpapUg;Nghiu kPsf;Fbaku;j;Jk; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;bUg;gjhf khtl;l murhq;f mjpgu;fs; njuptpj;jdu;. tTdpahtpy; ez;gu;fs; kw;Wk; cwtpdu;fSld; trpj;J tUgtu;fs; vjpu;tUk; 17 Mk;> 18 Mk; jpfjpfspy; fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; fiur;rp kw;Wk; G+efup nrayhsu; gpupTfspy; kPsf; Fbaku;j;jg;gltpUg;gjhf khtl;l murhq;f mjpgu; jpUkjp &gtjp NfjP];tud; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 14> 2009

r%fj;jpd; vjpu;fhyk; Fwpj;J jPu;khdk; vLf;f Kbahky; `f;fPk; jlk;Gus;fpwhu; - K.fh. Kd;dhs; cWg;gpdu; mg;Jy; fG+u;

mk;ghiw khtl;l jkpo; K];ypk; kf;fs; kPz;Lk; k`pe;j uh[gf;\it [dhjpgjpahf;f jpuntLj;j Njhs;fNshL jpuz;L epw;fpd;whu;fs;. K];ypk; fhq;fpu]; jiytu; uT+g; `f;fPk; $WtJ Nghd;W ruj; nghd;Nrfhit [dhjpgjpahf;fNth [dhjpgjp Kiwia xopg;gjw;Nfh K];ypk; r%fk; murpay; rhzf;fpak; mw;wtu;fs; my;y. ,t;thW fy;Kid gpuNjr rig Kd;dhs; cWg;gpdUk;> Kd;dhs; K];ypk; fhq;fpu]; nfhs;if gug;G nrayhsUkhd V. mg;Jy; fG+u; njuptpj;Js;shu;. mg;Jy; fG+u; ,J tplakhf NkYk; njuptpf;ifapy;> K];ypk; fhq;fpu]; ];jhgfj; jiytu; ku;`{k; vk;. vr;. vk;. m\;ug; K];ypk; r%fj;jpd; murpay; tpLjiyf;fhfTk; cupikfis ntd;nwLg;gjw;fhfTNk K];ypk; fhq;fpui] cUthf;fpdhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 14> 2009

ruzila te;jtu;fs; kPJ Jg;ghf;fpr; R+L:

nghd;Nrfhtpd; $w;W cz;ikf;F Gwk;ghdJ

ghJfhg;Gg; gilapduplk; ruzila te;j Gypfspd; Kf;fpa];ju;fshd eNlrd;> Gypj;Njtd;> uNk\; Mfpa %tiuAk; ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\tpd; cj;jutpd; Ngupy; mg;NghJ fsKidapy; ,Ue;j gpupNfbau; rNte;jpu rpy;th Rl;Lf;nfhd;wjhf $wpAs;s ruj; nghd;Nrfhtpd; $w;iw murhq;fk; Kw;whf epuhfupg;gJld;> td;ikahff; fz;bf;fpwJ. ruj; nghd;Nrfhtpd; ,e;j $w;whdJ ehl;Lf;Fk;> gil tPuu;fSf;Fk;> kf;fSf;Fk; ,iof;Fk; kpfg;ngupa JNuhfk; vd;W ,lu; Kfhikj;Jt kw;Wk; kdpj cupikfs; mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f njuptpj;jhu;. Kd;Df;F gpd; Kuzhd jfty;fis mt;tg;NghJ ntspapl;L tUk; ruj; nghd;Nrfhtpd; ,e;j $w;W kpfTk; ghjfKk;> ghuJ}ukhdJkhFk; vd;Wk; mikr;ru; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 14> 2009

Kfhk;fspYs;s kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; kdpjNea tplakhfNt Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ

ntspehl;lYty;fs; mikr;ru; Nuh`pj Nghnfhy;yhfkTld; brk;gu; Kjyhk; jpfjp gp.gp.rp. cyf nra;jpfs;

- Nkw;nfhz;l nrt;tp.

Nfs;tp:- kdpj cupikfs; kw;Wk; ru;tNjr ftiyfs; gw;wp ehd; Fwpg;gpl;lij ePq;fs; Gupe;J nfhs;tPu;fs; vd epidf;fpd;Nwd;. ePq;fs; ,j;jkpou;fis Fwpg;ghf [dtupapd; ,Wjpapy; ehil ngwTs;s Nju;jiynahl;b mjw;F Kd;ghd fhyg;gFjpapy; fl;Lg;gLj;j Ntz;bAs;Zu;fs; vd;w ftiy cs;sJ. mJ kdpjNea tplaky;yhJ murpay; tplakhf khwpAs;sJ.

mikr;ru;:- mg;gbahf tpy;iy> rfy fhyj;jpYk; mJ kdpjNea tplakhfNt cs;sNjhL njhlu;e;Jk; mJ kdpjNea ftiyahfNt ,Uf;Fk;. mj;NjhL ,f;ftiy kw;wtu;fs; ahtiuAk;tpl murhq;fj;jpdhy; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. kf;fs; kPz;Lk; jkJ ,Ug;gplq;fis miltij jhk; ghu;f;f Ntz;bAs;sNjhL mt;thNw vkJ Nfhl;ghL cs;sNjhL mJ ,lk;ngw ehk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;Nwhk;.

(NkYk;.....)

khu;fop 14> 2009

Jupjkhf kPz;nlOe;J tUk; aho;. FlhehL

Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;Ltug;gl;l gpd;du; aho;FlhehL gy;NtW JiwfspYk; Jupjkhf mgptpUj;jpaile;J tUtij fz;$lhff; fhz KbfpwJ. fy;tp> Rfhjhuk;> tptrhak;> kPd;gpb Nghd;w gy;NtW JiwfSk; ePz;l fhyj;Jf;Fg; gpd;du; Kd;Ndw;wkilaj; njhlq;fpAs;sd. mNj rkak; aho;Flhehl;by; njhopy; tha;g;GfSk; ngUfp tUtijf; fhz KbfpwJ. tl gFjpapy; Kjy; jlitahf jkpo; NgRk; ,isQu;> Atjpfs; vz;Z}W Ngu; nghyp]; Nritapy; ,ize;Js;sdu;. tl gFjpiag; nghWj;jtiu ,JnthU tuyhw;Wg; gjpT MFk;. tl gFjp ,isQu;> AtjpfSf;F njhopy; tha;g;G fpilg;gnjd;gJ xUGwkpUf;f nghyp]; Nritapy; mtu;fs; ,ize;Jnfhs;tJ Kf;fpa tplak;. (NkYk;...)

khu;fop 13> 2009

ahopy; kdpj cupik jpd epfo;T

(aho; Nkhfd;)

kdpj cupik ,y;yj;jpdhy; elj;jg;gl;l kdpj cupikfs; jpd epfo;T brk;gh; 10e; jpfjp kpfTk; Neh;j;jpahf xOq;F nra;agl;bUe;jJ. ,e;epfo;tpid Vw;ghL; nra;j kdpj cupik ,y;yj;jpd; jiyth; nrupd; Nrtpah; >eph;thfpfspy; xUtuhd Nkfyh rz;Kfk; MfpNahiuAk; ,e;j $l;lj;ij VwghL nra;tjpy; gq;fspj;j midtiuAk; ghuhl;lhky; ,Uf;fKbahJ. fle;j fhy;E}w;whz;Lfshf epytpa aho;ghz #o;epiyapy; ,J xU kq;fsfukhd Muk;gkhf ,Ue;jJ Rkhh; 2000Ngh; tiuapyhd kdpj cupik Mh;tyh;fs; r%fg; gpuf;iQnfhz;lth;fs; >Md;kPfthjpfs; cl;gl ngUkstpyhd jkpo; K];yPk; ngz;fSk; gq;F gw;wpapUe;jhh;fs;. (NkYk;.....)

khu;fop 13> 2009

kl;lf;fsg;G - kd;dhu; g]; Nrit kPz;Lk; Muk;gk;

kl;lf;fsg;Gf;Fk; kd;dhupw;Fk; ,ilapyhd Neub ,.Ngh.r. g]; Nrit 3 tUlq;fspd; gpddu; kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. kd;dhu; kw;Wk; kl;lf;fsg;G ,.Ngh.r bg;Nghf;fs; ,ize;J jpdrup ,t; g]; Nritia elj;jp te;jd. kjthr;rp Nrhjidr; rhtb Clhf Nghf;Ftuj;J nra;tJ Fwpj;J ghJfhg;G jug;gpduhy; tpjpf;fg;gl;bUe;j fl;Lg;ghLfs; fhuzkhf Fwpg;gpl;l ,.Ngh.r. g]; Nrit ,ilepWj;jg;lg;bUe;jJ. jw;NghJ mf;fl;Lg;ghLfs; ePf;fg;gl;lijaLj;J g]; Nrit kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ

khu;fop 13> 2009

Me;jpuhtpy; td;Kiwfs; njhlu;fpd;wd: ,ay;Gepiy ghjpg;G

jdp njYq;fhdhTf;F vjpuhd Nghuhl;lk; td;Kiwahf khwp> Me;jpug; gpuNjrj;jpd; ,ay;G tho;f;ifia ngupJk; ghjpj;Js;sJ. njYq;fhdhtpd; rpy gFjpfs; jtpu;j;J khepyk; KOf;f td;Kiw ntbj;Js;sjhy; ,ay;G epiy ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. Me;jpuhit ,uz;lhf gpupg;gij fz;bj;J fhq;fpu]; vk;.vy;.V.f;fs; 59 Ngu;> njYq;F Njrk; vk;.vy;.V.f;fs; 42 Ngu;> rpuQ;rPtp fl;rpia Nru;e;j 14 vk;.vy;.Vf;fs; jq;fs; gjtpia uh[pdhkh nra;jdu;. 38 mkr;ru;fSk; gjtp tpyfpdhu;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 13> 2009

Aj;jj;Jf;Fg; gpe;jpa epiyapy; jkpo; kf;fspd; flg;ghL

Aj;jk; Kbe;J Gypfspd; mjpfhuk; ePq;fpaijj; njhlu;e;J jkpo; kf;fspd; tho;tpy; tpbT Vw;gl;bUg;gij ahUk; kWf;f KbahJ. ,d;W khztu;fs; mr;rkpw;wpg; ghlrhiyfSf;Fr; nry;y KbAk;. tlgFjp tptrhap fspdJk; flw;njhopyhsupdJk; tUkhdk; mjpfupf;f njhlq;fpapUf;fpd;wJ. ,dg; gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;T Kaw;rpia Kd;ndLg;gjw;Fr; rhjfkhd R+o;epiy ,g;NghJ cUthfpapUf;fpd;wJ. Gypfs; ,af;fj;jpy; ,Ue;jtu;fSf;Fg; Gdu;tho;T mspf;fg;gLfpd;wJ. me;j ,af;fj;jpy; rpWtaJg; Nghuhspfshf ,Ue;jtu;fs; ,g;NghJ ,uj;kyhid ,e;Jf; fy;Y}upapy; fy;tp gapy;fpd;whu;fs;. (NkYk;.....)

khu;fop 13> 2009

[dhjpgjp Muk;gpj;j %d;W gzpfspd; Kbtpy; jkpo; kf;fSf;F tpbT

([Ptfd;)

[dhjpgjpapd; murhq;fj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s ,k;%d;W tplaq;fSk; KbTf;F tUtJ jkpo; kf;fSf;F epr;rakhf ed;ik gaf;Fk;. ,lk; ngau;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk;> tl gFjp kf;fspd; RKf tho;T> murpay; jPu;T Mfpait jpUg;jpfukhd Kiwapy; KbTf;F tUtJ jkpo; kf;fspd; iffspNyNa jq;fpAs;sJ. [dhjpgjpf;F mtu;fs; mspf;Fk; re;ju;g;gk; ,t;tplaq;fis KbTf;Ff; nfhz;Ltu cjTk;. murpay; jPu;T vd;W tUk; NghJ ajhu;j;jG+u;tkhf mijg; ghu;f;f Ntz;Lk;. thf;FWjpia eilKiwg;gLj;Jk; ty;yik Ntl;ghsUf;F cz;lh vd;W ghu;f;f Ntz;Lk;. mtu; thf;FWjpaspf;Fk; jPu;T eilKiwr; rhj;jpakhdjh vd;Wk; ghu;f;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fspd; thf;FfSf;fhfr; rpyu; ms;spf;nfhl;Lk; thf;FWjpfis mg;gbNa ek;gp Vkhe;Jtplf; $lhJ. (NkYk;....)

khu;fop 13> 2009

[dhjpgjpia kPz;Lk; njupTnra;a Gyk;ngau; jkpou;fs; tpUg;gk;

INuhg;gpa ehLfspYk;> ];fd;bNdtpa ehLfspYk; Gyk;ngau;e;J thOk; ,yq;ifj; jkpou;fs;> [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Nt kPz;Lk; njupT nra;ag;gl Ntz;Lnkd njuptpj;Js;sdu;. mNjNeuk;> I. Nj. f. $l;lzpiaAk; I. Nj. fl;rpiaAk; fLikahff; fz;bj;Js;sdu;. gpuhd;rpd; jiyefu; ghuPi] jiyikafkhff; nfhz;L nra;kjpA+lhf cyfk; KOtJk; xspgug;ghfp tUk; ‘lhd; uPtp’ njhiyf;fhl;rp epWtdk; elj;jpa fUj;Jf; fzpg;gpy; ,J njupate;Js;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 13> 2009

ikNahd; K];jgh [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapl jPu;khdk;

cau; fy;tpj; Jiw gpujp mikr;ru; ikNahd; K];jgh vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; RNal;irahf Nghl;bapl jPu;khdpj;Js;shu;. If;fpa Njrpa fl;rpapd; Njrpa gl;bay; %yk; ehlhSkd;w cWg;gpduhf njupthd ,tu; >mf;fl;rpapypUe;J tpyfp murhq;fj;jpy; ,ize;J gpujp cau; fy;tpj;Jiw mikr;ruhf gjtp tfpj;J tUfpd;whu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapl jhd; vLj;Js;s jPu;khdk; Fwpj;J ,d;W jdJ khtl;lj;jpYs;s Mjuthsu;fis re;jpj;J mtu;fsJ fUj;Jf;fis ngwtpUf;fpd;whu;. mtuJ rha;e;jkUJ ,y;yj;jpy; ,J njhlu;ghd re;jpnghd;W eilngwtpUg;gjhfTk;> ,r;re;jpg;gpd; NghJ jdJ ,d;iwa epiyg;ghL Fwpj;J ikNahd; K];jgh tpsf;fkspg;ghu; vd;Wk; njupatUfpd;wJ. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLtJ vd vLj;Js;s jPu;khdj;jpd; Ngupy; Ntl;G kDj; jhf;fy; nra;tjw;F Kd;djhf jdJ gpujp mikr;ru; gjtpia mtu; uh[pdhkh nra;a KbT nra;Js;shu;. jdf;F gpujp mikr;ru; gjtp toq;fg;gl;bUe;jhYk; kf;fspd; vjpu;ghu;g;gpw;F Vw;g jd;dhy; Nritahw;w Kbatpy;iy vd;Wk; mtu; njuptpf;fpd;whu;

khu;fop 13> 2009

mnkupf;fhit Ke;jpa rPdh

Kjd;Kiwahf mnkupf;fu;fistpl mjpfkhd mstpy; fhu;fis rPdu;fs; thq;fg; Nghfpwhu;fs;. Gjpa fhu;fis thq;f gjpT nra;J itj;jpUg;gtu;fspd; vz;zpf;ifia itj;Nj ,t;thW $wg;gLfpwJ. gy;NtW nghUl;fis thq;Ftjpy; mnkupf;fu;fis rPdu;fs; Ke;jp tpLthu;fs; vd;gJ vjpu;ghu;f;fg;gl;l xd;Wjhd;. Mdhy; mnkupf;fg; nghUshjhu neUf;fb me;ehl;L kf;fspd; thq;Fk; rf;jpapy; fLk; ghjpg;ig Vw;gLj;jpaJ. fhu;fs; kl;Lky;y> Fspu;gjdg; ngl;bfs;> Jzp Jitf;Fk; ve;jpuq;fs; kw;Wk; fzpdpfs; Mfpatw;iwAk; rPdu;fNs mjpfkhd vz;zpf;ifapy; thq;fp nfhz;bUf;fpwhu;fs;.

khu;fop 13> 2009

gpughfud; kuzk; Fwpj;j jfty; ,e;jpahTf;F cj;jpNahfG+u;tkhf njuptpg;G

tpLjiyg; Gyp jiytu; gpughfud; kuzk; Fwpj;j jftiy> ,e;jpa muRf;F Kiwg;gb njuptpj;jJ ,yq;if muR. ,jd;%yk; uh[pt;fhe;jp nfhiy tof;F KbTf;F tUk; vd> vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. Kd;dhs; gpujku; uh[pt;fhe;jp> tpLjiyg; Gypfspd; jw;nfhiyg; gilapduhy;> 1991k; Mz;L Nk 21k; Njjp> =ngUk;GJ}upy; gLnfhiy nra;ag;gl;lhu;. ,e;jg; gLnfhiyf;F tpLjiyg; Gypfspd; jiytu; gpughfuDk;> me;j mikg;gpd; csTg; gpupT jiytu; nghl;L mk;khd; cl;gl gyu; kPJ Fw;wk; rhl;lg;gl;lJ. mjdhy;> gpughfuDk;> nghl;L mk;khDk; Njlg;gLk; Fw;wthspfshf ,e;jpa murhy; mwptpf;fg;gl;ldu;. mtu;fis gpbj;Jf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd> ,yq;if muRf;Fk; Nfhupf;if tpLf;fg;gl;lJ. ,e;epiyapy;> ,yq;ifapy; ele;j filrp fl;lg; Nghupy;> Gypj; jiytu; gpughfud; nfhy;yg;gl;lhu;. mtupd; kuzk; Fwpj;j jftiy ,e;jpa muRf;F ,yq;if muR New;W Kiwg;gb njuptpj;jJ. ,Jnjhlu;ghf> cau; mjpfhup xUtu; $Wifapy;> ‘gpughfud; kuzk; Fwpj;j jftiy ,e;jpa muRf;F ,yq;if muR Kiwg;gb njuptpj;J tpl;lJ. gpughfudpd; ,wg;Gr; rhd;wpjio ,e;jpa muR Nfl;Ls;sJ. ,e;jf; Nfhupf;if ,yq;if ml;lu;dp n[duypd; guprPyidapy; cs;sJ’ vd;whu;.

khu;fop 13> 2009

njYq;fhdh Nghuhl;lk;

fhq;fpu]; thf;FWjpia epiwNtw;Wkh?

(rq;fu NrNahd;)

,e;jpah Rje;jpuk; mile;j Ntisapy; kd;duhl;rpg; gpuNjrq;fshf ,Ue;j rk];jhdq;fs; ,e;jpahTld; ,iztjw;F 1947 Xf];l; 15e; jpfjp tiu fhy mtfhrk; toq;fg;gl;lJ. i`juhghj; ep]hk; jdJ rk];jhdj;ij ,e;jpahTld; ,izf;f tpUk;gtpy;iy. ,d;iwa njYq;fhdh gpuNjrk; ep]hkpd; rk];jhdj;ijr; Nru;e;jJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ntspehLfspypUe;J MAj cjtp ngw;Wj; jdJ rk];jhdj;ijj; jdpehlhfg; gpufldg;gLj;Jk; Kaw;rpapy; ep]hk; <Lgl;lhu;. ,e;j epiyapy; 1948 nrg;nlk;gu; 13e; jpfjp ,e;jpa ,uhZtk; ep]hkpd; rk];jhdj;Jf;Fs; GFe;jJ. ‘xg;gNu\d; NghNyh’ vd;w ,e;j ,uhZt eltbf;if nrg;nlk;gu; 17e; jpfjp Kw;Wg; ngw;Wr; rk];jhdk; KOtJk; ,uhZtj;jpd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; te;jJ. ep]hk; 18e; jpfjp ruzile;jhu;. njYq;fhdh gpuNjrk; kj;jpa murhq;fj;jpdJ Neub epu;thfj;jpd; fPo; nfhz;Ltug;gl;lJ. (NkYk;.....)

khu;fop 13> 2009

ahu; [dhjpgjpahf te;jhYk; jkpo; kf;fSf;F jPu;T vd;gJ fpilf;fg; NghtJ ,y;iy  - aho;g;ghzj;jpy;; kNdh fNzrd;

Nju;jypy; md;dg;gwit rpd;dj;jpw;F jkpo; kf;fs; Vd; thf;fspf;f Ntz;Lk;? ,jd; %yk; jkpo; kf;fSf;F vt;thwhd ed;ikfs; fpilf;Fk;? vd;w Nfs;tpfs; khztu;fshy; vOg;gg;gl;lJ. ,J Fwpj;J kNdh fNzrd; gjpyspf;ifapy;> ‘ahu; [dhjpgjpahf te;jhYk; jkpo; kf;fSf;F jPu;T vd;gJ fpilf;fg; NghtJ ,y;iy> ,Ue;Jk; jw;NghJs;s jkpo; kf;fis ,y;yhnjhopf;Fk; [dhjpgjp Ml;rp Kiwia xopf;fNtz;Lk; vd;gjw;fhfNt md;dg;gwitf;F thf;fspf;f Ntz;Lk;’ vdf; $wpdhu;.jLg;G Kfhk;fspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;Nshupy; tprhuizf;Fl;gLj;j Ntz;batu;fis tprhuiz nra;Jk;> kw;wtu;fisAk; tpLtpj;jy;> mtu;fSf;fhd Gdu;tho;T mopf;fg;gLjy;> fhzkw;NghNdhu;> kw;Wk; ifJ nra;ag;gl;ltu;fis tpLtpj;jy;> cau;ghJfhg;G tyaq;fs; ePf;fg;gLjy;> njhopw;rhiyfs; cUthf;fg;gly;> 2 ,yl;rk; Ntiy tha;g;Gf;fis aho;g;ghzj;jpy; toq;fy;> fy;tpj; Jiwia etPdkag;gLj;jy; Fwpg;ghf cau; fy;tpfs;> fhq;Nfrd;Jiw rPnke;J njhopw;rhiyia kPs ,aq;f itj;jy;> V-9 ghijapid 24 kzpNeug; gad;ghl;bw;Fupajhf;fy;> kw;Wk; gyhyp tpkhd epiyaj;ij ru;tNjr tpkhd epiyakhf khw;Wjy; Nghd;w Nju;jy; cWjp nkhopfs; aho;g;ghz kf;fSf;fhf uzpy; tpf;fpukrpq;f toq;fpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 13> 2009

ahiu ahu; Vkhw;WtJ?

(thFyd;)

If;fpa Njrpaf; fl;rp> kf;fs; tpLjiy Kd;dzp Mfpa ,uz;L fl;rpfSk; jdpj;jdpahf ntt;NtW Nehf;fq;fSld; $l;Lr; Nru;e;jhYk; epiwNtw;W [dhjpgjp Kiwf;F vjpuhf xd;whfg; gpurhuk; nra;fpd;wd. Mdhy; ,tu;fspd; Ntl;ghsNu ,e;jg; gpurhuj;jpd; mj;jpthuj;ij cilj;Jtpl;lhu;. jhd; njupT nra;ag;gl;lhy; tpy;ypak; nfhgy;yhtitg; Nghy rk;gpujha [dhjpgjpahf ,Uf;fg; Nghtjpy;iy vd;W nghd;Nrfh mz;ikapy; $wpdhu;. tpy;ypak; nfhg;gy;yht epiwNtw;W mjpfhuk; ,y;yhj [dhjpgjp. mtiug; Nghy ,Uf;f khl;Nld; vd;why; epiwNtw;W mjpfhuj;ijf; iftpl khl;Nld; vd;gNj mu;j;jk;. If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpAk; kf;fis Vkhw;Wfpd;wdth? my;yJ nghd;Nrfh ,uz;L fl;rpfisAk; Vkhw;Wfpd;whuh? (NkYk;....)

khu;fop 12> 2009

cs;ehl;L - ntspehl;L jkpo; mikg;Gf;fis ,izj;J murpay; efu;T: j.k.tp.G (TMVP)

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; murpay; uPjpahd uh[je;jpu efu;Tfspy; <Lgl;Ls;sjhf njuptpj;Js;sJ. jkpo; kf;fSf;fhff; Fuy; nfhLf;fpd;w midj;J murpay; fl;rpfisAk;> ,yq;ifapYk; ntspehLfspYk; cs;s jkpo; mikg;Gf;fisAk; ,izj;J ,e;j murpay; efu;Tfspy; nraw;gLkhW me;j mikg;G tpLj;Js;s mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; jkJ jw;Nghija murpay; epiyg;ghl;il jkpo; kf;fSf;F njspTgLj;Jk; tifapy; mwpf;if xd;iw ntspapl;Ls;sJ.,e;j mwpf;ifapy; NkYk; njuptpf;fg;gl;Ls;sjhtJ (NkYk;.....)

khu;fop 12> 2009

jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpw;Fs; Fog;gk; - mupaNee;jpud;  

‘[dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghf jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; rpyu; ku;Wgl;l fUj;Jf;fisAk;; nra;jpfisAk; ntspapl;L te;jhYk; mJ mtu;fspd; nrhe;j fUj;Njad;wp jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; fUj;J my;yvkJ fl;rp ghuhSkd;w cWg;gpduf;isg; nghWj;j tiu nfhs;if uPjpahf xd;W gl;L cWjpAld; ,Uf;fpd;whu;fs;. fl;rpf;Fs; cWg;gpdu;fspilNa khWgl;l ‘jdpg;gl;l’ fUj;Jf;fs; ,Ug;gjhf $Wk; mupaNee;jpud;> fl;rp nfhs;if uPjpahf xw;gl;L epw;fpd;wJ vd;fpd;whu;. ,J eifg;gpw;F ,lkhdJ. rpyNtis ehw;fhypfis jf;f itj;Jf; nfhs;sy; vd;gjpy; cWg;gpdu;fs; nfhs;ifg;gpbg;gpy; cs;sijj;jhd; ,t;thW $Wfpd;whu; vdTk; Nfs;tp vOg;Gfpd;wdu; murpay; mtjhdpfs;. (NkYk;...)

khu;fop 12> 2009

murpay; jPu;Tg; gazj;jpy; gq;fhspfshf Ntz;Lk;

murpay; jPu;Tf;fhd eltbf;if [dhjpgjpj; Nju;jiyaLj;J cldbahf Nkw;nfhs;sg; gLk; vd;W ,yq;ifj; J}Jf;FOnthd;W ,e;jpahTf;F cWjpaspj;jpUf;fpd;wJ. [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfUk; ghuhSkd;w cWg;gpdU khd grpy; uh[gf;\> ghJfhg;G nrayhsu; Nfhjh ga uh[gf;\> [dhjpgjpapd; nrayhsu; yypj; tPu Jq;f MfpNahu; mlq;fpa J}Jf;FO ,e;jpa mjpfhupfSlDk; ntsptptfhu mikr;rUlDk; elj;jpa Ngr;Rthu;j;ijapd; NghJ ,e;j cWjpnkhopia mspj;jpUf;fpd;wJ. ,dg;gpur;rpid mWgJ tUlq;fSf;F Nkyhfj; jPu;tpd;wp ,OgLfpd;wJ. ,g; gpur;rpid fhuzkhfj; jkpo; kf;fs; gy;NtW Jd;gq;fSf;F cs;shfpapUf;fpd;whu;fs;. ,dg; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T fpilf;f Ntz;Lk; vd;gNj jkpo; kf;fspd; gpujhd vjpu;ghu;g;G. mWgJ tUl fhykhf xt;nthU Nju;jypd; NghJk; ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T gw;wpa thf;FWjp jkpo; kf;fSf;F mspf;fg;gl;l NghjpYk; ,d;W tiu jPu;T fpilf;ftpy;iy. vq;Nf jtW Neu;e;jpUf;fpd;wJ vd;gJ gw;wpj; jkpo; kf;fs; Mokhfr; rpe;jpf;f Ntz;batu;fshf cs;sdu;. (NkYk;....)

khu;fop 12> 2009

[dehafj;ij FopNjhz;bg; Gijf;fNt

If;fpa Njrpa fl;rp - N[.tp.gp $l;L

gaq;futhjj;ij xopj;Jf; fl;Ltjw;fhd Aj;jk; KbTWtjw;F ,U thuq;fSf;F Kd;du; njhlf;fk; vkJ [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ kPJ ntspehLfs; Aj;jj;ij epWj;Jk;gb fLikahf mOj;jk; nfhLj;jd. ,Ug;gpDk; ,e;j mOj;jq;fSf;F jiy rha;f;fhJ vkJ [dhjpgjp gaq;futhjj;ij xopj;Jf; fl;bdhu;. ,e;j rkaj;jpy; %d;whk; kz;ly ehLfs; jhd; vkf;F gf;fgykhf ,Ue;jd. Nkw;Fyf ehLfs; vkf;F cjtpfs; ey;ftpy;iy. ,t;thwhd R+o;epiyapy; [dhjpgjp Nju;jy; te;jpUg;gjhy; Nth\pq;ldpd; ,zf;fg;ghl;Lld; ruj; nghd;Nrfhit vjpuzp mNgl;rfuhf nfhz;L te;Js;sdu;. ,e;j ehL Rje;jpukile;j gpd;du; vjpu;nfhs;Sfpd;w kpf Nkhrkhd murpay; R+o;r;rpNa ,J. ntspehl;L rjpahsu;fspd; Njitia epiwNtw;wNt I. Nj. f.> N[. tp. gp. $l;L ,e;j R+o;r;rpapy; gq;fhspahfpAs;sJ. vjpuzp mNgl;rfu; ,uhZtj;jpy; 40 tUl fhyk; Nritahw;wpatu;. mtUf;F murpay; mDgtk; fpilahJ. mjdhy; mtuJ murpay; gpuNtrk; ,e;ehl;L [dehafj;jpw;F ngUk; rthyhFk;. (NkYk;.....)

khu;fop 12> 2009

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;> ntspehL tho; jkpou;fNs rpe;jpAq;fs;

,yq;ifapy; jdpegu; tUtha; 2>200 lhyuhf cau;T

,yq;ifapy; jdpegu; tUkhdk; 2>200 lhyuhf cau;e;Js;sJ. rpy Mz;LfSf;F Kd;du; ,q;F jdpegu; tUkhdk; 1>000 lhyuhf ,Ue;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. kpfTk; Nkhrkhd R+oypYk; jdpegu; ruhrup tUkhdk; 1>000 lhyupypUe;J 2>200 lhyuhf cau;e;Js;sjhf ,yq;if epjpr; nrayu; gp.gp. n[aRe;juh njuptpj;Js;shu;. mLj;j Ie;J Mz;LfSf;Fs; ,J 4>400 lhyuhf cauf;$Lk; vd;Wk; mtu; ek;gpf;if ntspapl;lhu;. ,yq;ifia cau; tUtha; <l;Lk; ehlhf cau;j;JtNj ,yf;fhFk; vd;W mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. cs;ehl;Lg; Nghu; KbTf;F te;Js;sjhy; mbg;gilf; fl;likg;G jpl;lg; gzpfspy; jdpahu; gq;Nfw;gpy; epytp te;j Njf;f epiy ePq;Fk;. ,jd; %yk; ,dp fl;likg;Gj; Jiwfspy; jdpahu; epWtdq;fs; mjpf mstpy; gq;Nfw;f tha;g;G Vw;gl;Ls;sJ. jw;NghJ kpd;rhuk;>​​ JiwKfk;>​​ ePu;g;ghrdk;>​​ neLQ;rhiy>​​ g]; Nghf;Ftuj;J cs;spl;l fl;likg;Gg; gzpfis epiwNtw;w muR KO Ntfj;jpy; <Lgl;Ls;sJ.

khu;fop 12> 2009

gpypg;igd;]; jPtputhjpfSld; mikjp xg;ge;jk; vg;uy; khjk; ifr;rhj;J

gpypg;igd;]; ehl;bd; njw;F gFjpapy; cs;s ikd;lhNdhth gpuNjrj;jpy; K];ypk;fSf;F jdp ehL Nfhup NkhNuh ,];yhkpa tpLjiy mzp vd;w ngaupy; jPtputhjpfs; MAjg; Nghuhl;lk; elj;jp tUfpwhu;fs;. fpl;lj;jl;l 40 Mz;Lfshf ele;j Nghuhl;lj;jpy xU ,yl;rj;J 20 Mapuk; Ngu; gypahdhu;fs;. ,e;j epiyapy; ,Ujug;Gk; mikjp jPu;Tf;F xg;Gf; nfhz;L cs;sdu;. ,U jug;gpdUk; mikjp xg;ge;jj;jpy; mLj;j Mz;L Vg;uy; khjj;jpy; ifnaOj;jpl ,Uf;fpwhu;fs;. gpypg;igd;]; mjpgu; FNshupah mu;NuhNahtpd; gjtpf;fhyk; tUfpw [_d; khjk; Kbtila ,Uf;fpwJ. mjw;F Kd; mikjp jPu;it Vw;gLj;j ,Ujug;gpdUk; Mu;tkhf ,Uf;fpwhu;fs;. jPu;T fhz;gjw;fhd Ngr;Rthu;j;ij kNyrpah jiyefu; Nfhyhk;G+upy; fle;j 2 ehl;fshf ele;jJ. ,jpy; NkNuh ,];yhkpa tpLjiy mzp jiytu;fs; fye;J nfhz;ldu;. ru;tNjr fz;fhzpg;G FO njw;F khepyj;Jf;F mDg;gg;glNtz;Lk; vd;gjpy; ,Ujug;Gf;Fk; ,ilNa cld;ghL vw;gl;Ls;sJ.

khu;fop 12> 2009

j.Nj.$. cWg;gpdu; kj;jpapy; fUj;J Kuz;ghLfs; cr;rf;fl;lj;ij mile;J Fj;J ntl;L Muk;gk;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; rhu;gpy; Ntl;ghsu; xUtiu epWj;jhtpbd;> jhd; RNal;irahff; fskpwq;fg; Nghtjhf ehlhSkd;w cWg;gpdu; rpth[pypq;fk; New;W kPz;Lk; typAWj;jpapUe;jhu;. mtuJ fUj;Jf;F gjptspf;Fk; Kfkhf mtu; ,f;fUj;ij njuptpj;jpUe;jhu;. ‘vkJ fl;rpapd; rhu;gpy; jkpo; Ntl;ghsu; xUtiu epWj;Jtjpy;iy vd ,Wjpahf eilngw;w vkJ $l;lj;jpy; Vfkdjhfj; jPu;khdpj;jpUe;Njhk;. ,e;epiyapy; rpth[pypq;fk; ,t;thW $wpapUg;gij Vw;Wf;nfhs;s KbahJ. jkpo; kf;fspd; thf;Ffs; jkf;F vjpuhfg; gad;gLj;jg;gLk; vd murhq;fk; mr;rk; nfhz;Ls;sJ. mjdhy; mjid jpir jpUg;Gtjw;fhf xU gFjpapduplkpUe;J rpth[pypq;fk; rYiffisg; ngw;Ws;shu;. mjw;fhfNt jd;dpr;irahf [dhjpgjpj; Nju;jypy; fskpwq;fg; Nghtjhf mtu; $wp tUfpwhu;. (NkYk;.....)

ee;jNfhgd;(uF) ew;gzp kd;wj;jpdhy; fpof;fpy; kPs;FbNaw;wg;gl;Nlhupw;F ed;nfhil

tTdpah ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspypUe;J kPs; FbNaw;wj;jpw;fhf fpof;F khfhzj;jpw;F jpUk;gpAs;s FLk;gq;fSf;F ee;jNfhgd; ew;gzp kd;wj;jpdhy; epjp ed;nfhilfs; cl;gl gy;NtW cjtpfs; toq;fg;gl;ld. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; kiwe;j jiytu; Fkhurhkp ee;jNfhgd; (uF) Xuhz;L epidtQ;ryp epfo;T jpUNfhzkiy efurig Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngw;w NghJ fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd; kd;wj;jpd; rhu;gpy; ,e;j cjtpfis toq;fpdhu;. tTdpah ,ilj;jq;fy; KfhkpypUe;J kPs;FbNaw;wj;jpw;fhf jpUk;gpAs;s 50 FLk;gq;fSf;F ,e;j cjtp toq;fg;gl;ld. ,e;epfo;tpy; ciuahw;wpa fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd;> ‘fpof;F khfhz jkpo; NgRk; kf;fspd; murpay; jdpj;Jtj;jpw;fhf mkuu; ee;jNfhgd; Fuy; vOg;gp te;jtu;’ vd;whu;. ,e;epfo;tpy; md;dhupd; Mj;krhe;jpf;fhd gpuhu;j;jidfSk; ,lk;ngw;wd. 

khu;fop 12> 2009

tisFlh ehLfis ,izf;Fk; uapy; jpl;lk;; &. 3 ,yl;rk; Nfhbapy; mKy;

tisFlh xUq;fpizg;Gf; FOtpd; cr;rp khehL Fitj;jpy; mLj;j thuk; elf;fpwJ. ,jpy; muG ehLfis ,izf;Fk; uapy; jpl;lk; gw;wp MNyhrpf;fg;gLfpwJ. &. 3 ,yl;rk; Nfhb nrytpy; nray;gLj;jg;gLk; ,e;jj; jpl;lk;> rT+jp mNugpah> Fitj;> g`;iud;> fl;lhu;> If;fpa muG vkpNul;];> Xkhd; Mfpa ehLfis ,izf;fpwJ. ,e;j uapy; jpl;lk; 2017k; Mz;L KbT mila ,Uf;fpwJ. ,J jtpu> tisFlh ehLfs; xNu ehzaj;ij gad;gLj;JtJ Fwpj;Jk; MNyhrpf;fg;gl ,Uf;fpwJ. xNu ehzaj;Jf;F g`;iud;> Fitj;> fl;lhu;> rT+jp mNugpah Mfpa ehLfs; rk;kjk; njuptpj;J cs;sd. Xkhd;> If;fpa muG vkpNul;]; Mfpa ehLfisAk; xNu ehzaj; jpl;lj;jpy; Nru;f;f jpl;lkplg;gl;L cs;sJ.

khu;fop 12> 2009

I. Nj. f. - N[. tp. gp. $l;Lf;Fs; Kuz;ghL:

,U thuq;fSf;Fs; nghd;Nrfhtpd; gpurhuj;jpy; Kl;Lf;fl;il Vw;gLk;

I. Nj. f.> N[. tp. gp. $l;Lf;Fs; Vw;gl;bUf;Fk; cs; Kuz;ghL fhuzkhf mLj;JtUk; ,U thuq;fSf;Fs; ruj; nghd;Nrfhtpd; [dhjpgjpj; Nju;jy; gpurhu eltbf;iffs; ghupa Kl;Lf;fl;ilia vjpu;nfhs;Sk; vd;W =yq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; nrayhsUk;> mikr;rUkhd ikj;jpupghy rpwpNrd New;Wj; njuptpj;jhu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; [dhjpgjp Nju;jy; gpurhu Nfh\q;fis vjpuzp mNgl;rfu; jkJ gpurhuj;jpw;fhf fsthbAs;shu; vd;Wk; mikr;ru; ikj;jpupghy rpwpNrd $wpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 12> 2009

fpof;fpy; njhlu; kio ,ijj; njhlu;e;J ngU nts;sk;;

52>000 FLk;gq;fs; ,lk;ngau;T ,ay;G epiy Kw;whf ];jk;gpjk;; xUtu; gyp

mk;ghiw khtl;lj;jpy; fle;j rpy jpdq;fshfg; nga;JtUk; milkio fhuzkhf New;Wtiu khtl;lj;jpd; fiuNahug; gpuNjrq;fspy; 52218 FLk;gq;fs; ghjpf;fg;gl;Ls;sNjhL xUtu; capu; ,oe;Js;sjhf Kfhikj;Jt epiya nghWg;gjpfhup V. v];. vk;. rpahj; njuptpj;jhu;. mNjNeuk;> kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; 1220 FLk;gq;fs; ,lk;ngau;e;Js;sjhfTk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ghjpf;fg;gl;l kf;fspy; ngUk;ghyhNdhu; cwtpdu; tPLfspy; jq;fpapUg;gjhfTk; 200 FLk;gq;fisr; Nru;e;Njhu; khj;jpuk; jw;fhypf Kfhk;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;sdu;. ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;fhd czTfis toq;Ftjpy; rk;ge;jg;gl;l gpuNjr nrayhsu;fs; <Lgl;Ls;sdu;. (NkYk;....)

khu;fop 12> 2009

RCMP-Toronto footing down to deal with Pro-LTTE fronts after the successful Meeting with Peace loving citizens of Canada

RCMP were informed by Citizens that LTTE Visitors were targeting Tamil young generations  to draw to LTTE activates in Canada by giving very violence and emotional speeches. This was same tactic use by LTTE in early 80’s in North and East of Sri Lanka to draw more young boys and girls to join their organization. The recent visit of “Nam Thamilar” (we are Tamil)movement Leader and Tamil Cine industry personality Mr.Seeman had called all youngsters as his young brothers “Thambihala” to come forward and take over the freedom Fight for Tamils aspirations to become ‘Suicide Bombers”. Also he said that to kill all Sinhalese in this world to get Tamil freedom in Sri Lanka home land. He was invited by Pro-LTTE front in Canada to celebrate LTTE’s “Maveerar day” (Heroes Day). Last year they have brought Dr.Brain Seveverathna (LTTE member from Australia- who is a Sinhalese by birth and well paid by LTTE to do propaganda for their messages) has confirmed to CMR/TV (Pro-LTTE station- Bought by LTTE fund) that he too spoke to young generation in Canada about the Tamil straggle in Sri Lanka. This two invites (Terrorist) were escorted by Pon Bala who had arrange his house for their accommodation and all needful. (more.....)    

khu;fop 12> 2009

'mlk;gd; nfhb?Ak; jpuz;lhy; kpLf;F'
ru;tNjr kdpj cupikfs; jpdj;jpy; jkpo;f; fl;rpfspd; jiytu;fs; xNu Nkilapy;.

ru;tNjr kdpj cupikfs; jpdk; ,d;W mD\;bf;fg;gLk; epiyapy; jkpo;f; fl;rpfspd; jiytu;fs; ,d;iwajpdk; xNu Nkilapy; fhzg;gl;ldu;. kdpj cupikfs; ,y;yj;jpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l khngUk; epfo;T ,d;iwajpdk; aho;. tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;wNghNj jkpo;f;fl;rpfspd; jiytu;fs; xNu Nkilapy; fhl;rp je;jdu;. r%fNritfs; kw;Wk; r%feyj;Jiw mikr;rUk; <okf;fs; nrayhsu; ehafKkhd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jkpouRf;fl;rp ghuhSkd;w cWg;gpdu; khit Nrdhjpuh[h Nkyf kf;fs; Kd;dzpapd; jiytUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd kNdh fNzrd; [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; (Gnshl;) jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; (gj;kehgh) nrayhsu; rpwpjud; jkpou; tpLjiyf; $l;lzp Kf;fpa];ju; jpU rq;ifah aho;. khefu Kjy;tu; jpUkjp NahNf];tup gw;Fzuh[h aho;. khefu rig cWg;gpdUk; aho;. kf;fs; gzpkid jiytUkhf nksytp Rgpahd; MfpNahNu xNu Nkilapy; fhl;rp je;jdu;. ,NjNtis If;fpa Njrpa fl;rp ehlhSkd;w cWg;gpdu; itj;jpa fyhepjp n[ayj; n[atu;j;jdTk; ,e;epfo;tpw;F tUif je;jpUe;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 11> 2009

murpay;> ,uhZt kag;gLj;jg;gLk; mghak; gw;wp Nrh\ypr kf;fs; $l;lzp vr;rupf;if

murpay;> ,uhZt kag;gLj;jg;gLk; mghak; gw;wp Nrh\ypr kf;fs; $l;lzp kf;fis vr;rupj;Js;sJ. kf;fs; ,t;tplaj;jpy; tpopg;Gld; ,Uf;f Ntz;Lk; vd mf; $l;lzpapd; jiytu;fs; typAWj;jpAs;sdu;. mz;ikapy; ,lk; ngw;w Clftpayhsu; khehl;bNyNa mtu;fs; ,t;thW typAWj;jpAs;sdu;. [dehaf ,lJ rhup Kd;dzpapd; jiytu; thRNjt ehzaf;fhu ,J gw;wp $Wk; NghJ> If;fpa Njrpa $l;lzpapd; [dhjpgjp Ntl;ghsu; ,uhZt rPUilapy; ,y;yhtpl;lhYk; mtuJ ,uhZt kNdhghtk; khwptplhJ. ruj; nghd;Nrfh murpaYf;Fs; ,uhZtj;ij nfhz;L tUthu; vd;W thRNjt ehzaf;fhu Fw;wk; rhl;Lfpwhu;. Aj;jj;ij KbTf;F nfhz;L te;jjd; %yk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Gjpa Afk; xd;iw Vw;gLj;jpAs;shu;. ehl;bd; mgptpUj;jpf;fhf mtu; kPz;Lk; [dhjpgjpahf njupT nra;ag;gLtJ mtrpak; vd;W mtu; NkYk; $Wfpwhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 11> 2009

murpay; ifjpfis tpLtpf;ff; Nfhup tTdpahtpy; mikjp Cu;tyk;

tof;F tprhuizfspd;wp ePz;l ehl;fshfr; rpiwr;rhiyfspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s murpay; ifjpfis tpLtpf;ff;Nfhup> tTdpahtpy; mikjpg; Nguzp eilngw;Ws;sJ. jLj;J itf;fg;gl;Ls;stu;fspd; cwtpdu;fs; ,e;j Nguzpapy; fye;Jnfhz;lhu;fs;. jk;ik tpLjiy nra;a Ntz;Lk; vdf;Nfhup tTdpah> mDuhjGuk;> aho;g;ghzk; Mfpa rpiwr;rhiyfspy; njhlu;r;rpahf cz;zhtpujk; ,Ue;J tUfpd;w jkpo; murpay; ifjpfspd; Nghuhl;lj;jpw;F Mjuthf ,e;jg; Nguzpia murpay; ifjpfspd; cwtpdu;fs; xOq;F nra;jpUe;jdu;. (NkYk;....)

khu;fop 11> 2009

The Relevance of Human Rights – A Lankan Perspective

(Prof. Rajan Hoole)

One important indicator of Human Rights protection in modern society is successful enforcement of the rule of law. Human Rights activism in Lanka came about as a response to special challenges arising from progressive deterioration of the rule of law. The law is technical in its workings. Good laws and good law enforcement advance human rights, and their opposites lead to conflict and crisis. The strengthening of institutional aspects of human rights, the promotion of a human rights culture and the ambient political mores in which these operate, interact with and influence one another. Deterioration of one will undermine the others. (more....)

khu;fop 11> 2009

,d;W kfhftp ghujpahu; gpwe;j jpdk;

ahkwpe;j nkhopfspNy jkpo;nkhop Nghy; ,dpjhtnjq;Fk; fhNzhk;

tpLjiyg; Nghuhl;l fhyj;jpy; Njrpa czu;Ts;s gy;NtW ftpijfis gilj;J kf;fis xUq;fpizj;j fhuzj;jhy; ghujp Njrpa ftpahf Nghw;wg;gLfpwhu;. ‘kd;Dk; ,kakiy vq;fs; kiyNa... khepy kPjpJ Nghy gpwpjpiyNa... ,d;dW ePu;f;fq;if Mnwq;fs; MNw.... ,q;fpjd; khz;gpw; nfjpu; vJ NtNw’ vd;W vOjpatu;. jd;Dila jha;ehl;il epide;J ngUiknfhz;lNjhL kl;Lkd;wp mjd; vjpu;fhyk; vt;thwpUf;f Ntz;Lk; vd;w ghu;itAk; ngw;wtu;. ‘te;Njkhjuk; vd;Nghk; vq;fs; khepyj; jhia tzq;FJk; vd;Nghk;’ vd;wtu;> gs;spj; jykidj;Jk; Nfhapy; nra;FNthk; vd;whu;. tq;fj;jpy; XbtUk; ePupd; kpifahy; ikaj;J ehLfspy; gapu; nra;Ak; ejpePu; ,izg;Gj; jpl;lj;ij tpLjiyf;F Kd;Ng fdT fz;ltu;. MLNthNk gs;S ghLNthNk Mde;j Rje;jpuk; mile;Jtpl;Nlhk; vd;W tpLjiyf;F Kd;ghfNt ghbf;fspj;j ghujp> Njr tpLjiyf;F Kd;ghfNt capu; ePj;jtu;. (NkYk;....)

khu;fop 11> 2009

Njrpa ,isQu; Nritfs; kd;wj;jpd; ‘murpay; fyhrhiy – 2009’  

Njrpa ,isQu; Nritfs; kd;wk; kw;Wk; ,isQu; tptfhu mikr;rpd; Vw;ghl;by; tlf;F fpof;F kw;Wk; kiyafk; Mfpa gFjpfisr; Nru;e;j ,isQu;> AtjpfSf;fhd ‘murpay; fyhrhiy – 2009’ epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ,Wjp ehs; itgtj;jpy; fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd; gpujk mjpjpahf fye;Jnfhz;lhu;. ,isQu;> AtjpfSf;F murpay; njhlu;ghd tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jk; tifapy; kl;lf;fsg;G rj;JUf;nfhz;lhd; tptrhag; gz;iz kz;lgj;jpy; %d;W thu fhyk; eilngw;w ,e;epfo;tpy; murpay; njhlu;ghd tpupTiufs; gy;NtW jug;gpduhYk; epfo;j;jg;gl;ld. tlf;F> fpof;F> kiyafk; Mfpa gFjpfisr; Nru;e;j 36 ,isQu; Atjpfs; ,jpy; fye;Jnfhz;ldu;. ,e;epfo;tpy; Njrpa ,isQu; Nrit kd;wj;jpd; fpof;F gpuhe;jpa gzpg;ghsu; Nf. jtuh[h cl;gl gyu; fye;J nfhz;lNjhL> gq;F gw;wpa ,isQu;> AtjpfSf;fhd tpUJfis Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd; toq;fp nfsutpj;jhu;.

khu;fop 11> 2009

x]hkh gpd;Nylid capUld; gpbj;jhy; my; ifjhit mopf;f KbAk;

kiwe;jpUe;J my; – Fitjhit ,af;Fk; x]hkh gpd;Nylid nfhd;why; my;yJ capNuhL gpbj;jhy; kl;LNk me;j ,af;fj;ij mopf;f KbAk; vd;W mnkupf;f> “Nel;Nlh” gilfspd; jsgjp njuptpj;Js;shu;. Mg;fhdp];jhdpy; ,aq;fptUk; mnkupf;f Nel;Nlh gil fspd; jsgjp ];Nld;yp nkf; fpup];ly;> nrdl;lu;fs; cldhd ciuahlypy; ,J gw;wpf; $Wifapy; “vq;Nfh ,Ue;J nfhz;L my;–Fitjh mikg;ig x]hkh gpd;Nyld; ,af;FfpwJ njupfpwJ” gaq;futhjp x]hkhitg; gpbf;f Ntz;Lk; my;yJ nfhy;y Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; my;-ifjhit mopf;f KbAk;. Mdhy; mtuJ mopT tiu ehk; fhj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;W ehd; fUjtpy;iy vdj; njuptpj;Js;shu;. Mg;fhDf;fhd mnkupf;f J}ju; fhu;y; va;f;fd;ngu;up $Wifapy;> 2001 nrg;> 11 rk;gtj;jpy; cyf kf;fSk; mnkupf;fu;fSk; gypahdjw;F jz;lidahf xU ehs; gpd;Nyld; capUlNdh gpzkhfNth gpbgLthu; vd;gij midtUf;Fk; epidTgLj;j tpUk;GfpNwd; vd;W njuptpj;jhu;.

khu;fop 11> 2009

[dhjpgjp Nju;jYf;F gpd; murpay; jPu;T

,yq;if J}Jf;FO ,e;jpahtpy; njuptpg;G

[dhjpgjpj; Nju;jy; KbTw;wJk; cldbahf jkpou; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T fhzg;gLk;. ,t;thwhd murpay; jPu;Tf;F Njitg;gLk; midj;J murpayikg;G jpUj;jq;fSk; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;Wk; ,yq;ifapy; jw;NghJ Kfhk;fspy; jq;fpAs;s jkpou;fs; midtUk; vjpu;tUk; [dtup 10 Mk; jpfjpf;Fs; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;jg;gLthu;fs; vd;Wk; ,e;jpah nrd;Ws;s ,yq;iff; FO cWjpaspj;Js;sJ. ,e;jpah nrd;Ws;s ,yq;iff; FOtpy; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\> [dhjpgjpapd; nrayhsu; yypj; tPuJq;f kw;Wk; ghJfhg;Gj; Jiw nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\ MfpNahu; mlq;Ffpd;wdu;. by;ypapy; New;W mtu;fs; ,e;jpa ntspAwT mikr;ru; v];. vk;. fpU\;zhit re;jpj;J Ngrpdhu;. ,e;j re;jpg;ig mLj;Nj ,yq;ifj; J}Jf; FOtpdu; Clftpayhsu;fsplk; Nkw;fz;lthW cWjpaspj;jdu;.

khu;fop 11> 2009

ghfp];jhdpy; Ie;J ntspehl;bdu; ifJ

G+uz jfty;fisj; jUkhW mnkupf;fh Nfhupf;if

ghfp];jhd; jiyefu; ,];yhkhghj;jpy; ifjhd Ie;J Ngupd; tpguq;fis mwptjpy; me;ehl;L mjpfhupfSld; mnkupf;fhTk; ,ize;J nraw;gLtjhf mnkupf;fh njuptpj;Js;sJ. ,];yhkhghj;jpd; njd; gFjpahd ru;Nfhlh vd;w gFjpapy; Ie;J re;Njf egu;fs; ifjhfpdu;. ,tu;fs; midtUk; ntspehl;bduhtu;. jilnra;ag;gl;l n[a;]; , nkh`kl; ,af;fj;ijr; Nru;e;Njhu;fshtu;. ,uz;L nakdpau;> vfpg;jpau; xUtu;> RtPlidr; Nru;e;j xUtu;> mnkupf;fhitr; Nru;e;j ghfp];jhdpau; MfpNahNu ifJ nra;ag;gl;ldu;. ifjhNdhu; midtUk; K];ypk;fshtu;. ghfp];jhdpYk; ntspehLfspYk; kpf Nkhrkhd jhf;Fjy;fis ,tu;fs; elj;jj;jpl;lk; jPl;bajhfr; re;Njfpf; fg;gLfpd;wJ. (NkYk;.....)

khu;fop 11> 2009

jkpo; kf;fspd; thf;Ffis tPzhf;ff; $lhJ

[dhjpgjp Nju;jy; njhlu;ghfj; jPu;khdpg;gjw;fhff; $ba jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;wf; FO ve;j KbTf;Fk; tutpy;iy vd;Wk; %d;W ntt;NtW mgpg;gpuhaq;fs; ,f;$l;lj;jpy; Kd;itf;fg;gl;ld vd;Wk; gj;jpupifr; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. nghWj;jpUe;J ghu;f;f Ntz;Lk; vd;gJk; jdpahd Ntl;ghsiu epWj;j Ntz;Lk; vd;gJk; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; cs;stu;fs; Nju;jiyg; gfp\;fupf;fpd;w mNjNtis njd;dpyq;ifapy; thOk; jkpo; kf;fs; tpf;fpukghF fUzhul;dTf;F thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;gJNk mk; %d;W mgpg;gpuhaq;fSk;. (NkYk;....)

khu;fop 11> 2009

jdpj; njYq;fhdhtpw;F vjpu;g;G:  60 vk;vy;Vf;fs; uh[pdhkh

jdpj; njYq;fhdh khepyk; mika kj;jpa muR guPrpyid nra;Ak; vd;W mwptpj;j epiyapy;> Me;jpuh khepyj;jpd; 60 vk;vy;Vf;fs; kw;Wk; xU vk;.gp. MfpNahu; jq;fsJ gjtpfis uh[pdhkh nra;tjhf mwptpj;Js;sdu;. fle;j 11 ehl;fshf jdpj; njYq;fhdh Nfhup bMu;v]; fl;rpapd; jiytu; re;jpuNrfu uht;> cz;zhtpujk; Nkw;nfhz;bUe;jhu;. ,e;epiyapy; Gjd; fpoikad;W ,utpy; jdpj;njYq;fhdh Fwpj;J guprPyid nra;ag;gLk; vd kj;jpa muR mwptpj; jijaLj;J mtu; jdJ cz;zhtpujj;ij Kbj;Jf; nfhz;lhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 11> 2009

fr;rj;jPT xg;ge;jj;ij kPW‌‌fpwJ ,yq;if: fUzhepjp Fw;wr;rhl;L

fr;rj;jPT xg;ge;jk; nra;J nfhs;sg;gl;lNghJ> ,e;j \uj;Jf;fs; vy;yhk; ,lk; ngw;wpUe;d. Mdhy; mjd; gpd;du; Vw;gl;l neUf;fb epiy fhyj;jpy; me;j \uj;Jf;fs; vy;yhk; kPz;Lk; ,yq;if murhy; jpUk;g ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L tpl;ljhf jfty; ntspahapd. mij nka;g;gpf;fpd;w tifapy; fhupaq;fs; eilngw;W nfhz;L ,Uf;fpd;wd. xg;ge;jj;ij guprPyid nra;tJ vd;gJ $l gpur;rid my;y. mjw;F Kd;G jkpo;ehl;L kPdtu;fSf;Fk;> mijg;Nghy ,yq;ifapy; cs;s jkpou;fSf;Fk; ve;j ,ilA+Wk; tuhky; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ kpfkpf Kf;fpak;. xg;ge;jk; nra;J nfhz;l NghJ Nghlg;gl;l \uj;Jf;fNs kPwg;gLfpd;wd vd;gJjhd; ftdpf;fg;gl Ntz;ba xd;W vd;whu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

2017 [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLk; fdtpy; uzpy;

2017 ,y; kPz;Lk; [dhjpgjpj; Nju;jy; tUk; NghJ mjpy; Nghl;bapl k`pe;j uh[gf;\Tf;F murpayikg;gpd; gpufhuk; mDkjp fpilf;fhJ. vdNt> 2017 [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapl;L ntw;wp ngw KbAnkd;W uzpy; tpf;fpukrpq;f fdT fhz;fpwhu;. Mdhy; mt;thW eilngwg; Nghtjpy;iynad I. Nj. f. tpd; Kd;dhs; Njrpa mikg;ghsu; v];. gp. jp]hehaf;f $wpdhu;. ,e;j ehl;ilAk;> kf;fisAk; ghJfhj;j kpfg; ngUe;jiytu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\. mtupd; fuq;fisg; gyg;gLj;Jtjw;F midtUk; xd;Wgl;Lr; nraw;glNtz;LnkdTk; mtu; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

njYq;fhdhTf;F f;uPd; rpf;dy;... Xq;fj; njhlq;Fk; gpuptpidf; Fuy;!

njYq;fhdh khepyk; mikf;f Mjuthd KbntLj;Js;s kj;jpa muRf;F vjpu;g;G njuptpj;J> Me;jpuhtpy; MSk; fhq;fpu];> njYq;F Njrk;> gpu[h uh[;[pak; cs;spl;l fl;rpfspd; Nru;e;j uhayrPkh> Me;jpuh gFjpiar; Nru;e;j Rkhu; 60 vk;.vy;.V.f;fs; jq;fs; gjtpia uh[pdhkh nra;Js;sjhf jfty;fs; ntspahfpAs;sd. Me;jpuhtpy; fhq;fpu]; fl;rpf;Fs;NsNa Fog;gk; Nkypl;L tUtjhf jfty;fs; njuptpf;Fk; epiyapy;> Me;jpu fhq;fpu]; vk;.gp.f;fsplk;> ',g;gpur;idia ngupJgLj;j Ntz;lhk;>' vd fz;bg;Gld; $wpapUf;fpwhu; fhq;fpu]; jiytu; Nrhdpah fhe;jp. ,J xU GwkpUf;f> njYq;fhdhit Kd; itj;J ehl;by; NkYk; rpygy gpuptpidf; Fuy;fs; vOk;gj; njhlq;fpAs;sd. mitahtd (tpju;gh) kfhuh];uh> fhiuf;fhy;> $u;fyhe;J Nghd;w gFjpfSk; jdp khepyk; Nfhup epw;fpd;wd. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

jdpj; njYq;fhdh... mjpUk; Me;jpuh! 

Me;jpuhtpy; ,Ue;J jdp khepykhfg; gpupe;J-nry;Yk; ,e;jj; njYq;fhdh Nghuhl;lj;Jf;F ePz;l neba tuyhW cz;L. 1960-fspy; ep[hk; kd;dUf;F vjpuhfTk;> mg;-NghJ ngUk;gFjp epyq;fisj; jq;fs; trk; itj;jpUe;j epyr;Rthd;-jhu;fSf;F vjpuhfTk; tptrhapfspd; Gul;rp-ahfj;-jhd; ,e;jg; Nghuhl;-lk; ntbj;jJ. xUq;-fpize;j fk;A+dp];l; fl;rpahy; Kd;ndLf;fg;-gl;l Nghuhl;lkhdJ> njhlf;fj;jpy; 'njYq;-fhdhit ,e;jpahtpy; ,Ue;J gpupj;Jj; jdp ehlhf mwptpf;f Ntz;Lk;' vd;w Nfhupf;ifia Kd;itj;jJ. mJ ,g;NghJ jdp khepyf; Nfhupf;ifahf khw;wk; fz;bUf;fpwJ. tptrhap-fspd; Gul;rp nry;thf;F nrYj;jpa fhyj;jpy; fpl;lj;jl;l 3 Mapuj;Jf;Fk; mjpfkhd fpuhkq;fs; ,e;jpahtpy; ,Ue;J tpLjiy nra;-ag;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;lJ. Rkhu; 10 yl;rk; Vf;fu; epyq;fisf; ifg;gw;wp> mtw;iw tptrhap-fs; jq;fSf;Fs; gq;fpl;Lf;nfhs;Sk; msTf;F ,J kpfg; ngupa tptrhapfspd; Gul;rpahf ele;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

kjpy;Nky; 22 ehpfs;!

(rjh. [P)

jkpo; kf;fSf;Ff;Fk; vkf;Fk; ,Uf;Fk; xNu xU ek;gpf;if [dehaf kw;Wk; Kw;Nghf;F rf;jpfNs. ,th;fs; ,Jtiu jkf;Fs;shd xUikg;ghl;ilAk; nraw;ghl;ilAk; ntspg;gLj;jtpy;iyahapDk; ,th;fs; njhlh;ghf midtuJ neQ;rpYk; xU rpW ek;gpf;if Rlh;tpl;Lnfhz;Ljhd; ,Uf;fpwJ. nghJtho;Tf;F te;j ePq;fs; gw;ww;W ,aq;fNtz;ba kpfr; rpwe;j jUzk; ,Jjhd;. fle;jfhyj;jpy; ,th;fis Gypfs; Njbj;Njb Ntl;ilahbaJ> ,th;fs; murhq;fj;Jf;F jfty; nfhLf;fpwhh;fs; vd;gjw;fhf my;y. ‘,zf;fg;ghl;L’ murpaypd; Clhf jkpo; gpuNjrq;fis mgptpUj;jp nra;jJk; jkpo; kf;fSf;fhd rYiffisg; ngw;Wf;nfhLj;jJNk Gypfspd; rPw;wj;Jf;Ff; fhuzk;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

Gyp ,af;fk;

J}shFk; ,af;fk; - ghohFk; jpahfk;

gpughfud; vg;NghJk; kiwe;J tho;e;j kdpju;. mtiu Mz;LNjhWk; etk;gu; 27-k; Njjp khtPuu; jpdj;jd;W khiy 5.30 kzpf;Fjhd; midtUk; 'jpiuapy;' ghu;f;f KbAk;. vdNt> etk;gu; 27-k; Njjpf;fhf midtUk; fhj;jpUe;jhu;fs;. Mdhy;> jpiuapy; mtu; tutpy;iy. jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; jiyikr; nrayfk; rhu;gpy; ntspapl;l mwpf;if thrpf;fg;gl;lJ. mNj Neuj;jpy;> ,d;Ndhu; Fuy; NtW Xu; ,lj;jpy; ,Ue;J NgrpaJ. ,uz;L NgUk; nrhd;d nra;jpfs; xd;Wf;nfhd;W Kw;wpYk; khWgl;lit. mg;gbahdhy;> vJ cz;ikahd 'Gypfspd; Fuy;?' vd;w Nfs;tpf;fhd tpil fhz Kaw;rpj;jNghJ Fog;gq;fs; mjpfupj;jdNt jtpu> Fiwatpy;iy. tpRtehjd; cUj;jpuFkhud;> fh];l;Nuh mzpapdu;> fjpu;fhkj; jk;gp mwptofd;> uhk; Mfpa ehd;F Ngu; ehyh jpirapYk; gazpj;J> ,e;j cs;Fog;gq;fis Vw;gLj;jp tUtjhff; $wg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G rhu;gpy; Ntl;ghsnuhUtiu epWj;Jtjpy;iy vd TNA ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; $l;lj;jpy; KbT!

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G rhu;gpy; Ntl;ghsnuhUtiu epWj;Jtjpy;iy vd mf;fl;rp ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; New;W nfhOk;gpy; $b KbntLj;Js;sdu;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; fl;rpapd; jiytu; ,uh.rk;ge;jd; jiyikapy; New;W kPz;Lk; $b [dhjpgjp Nju;jy; njhlu;ghf Muha;e;j NghJ ,e;j KbT vLf;fg;gl;Ls;sJ. eil ngwtpUf;Fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; ahiu Mjupg;gJ vd;gJ Fwpj;J ehlhSkd;w cWg;gpdu;fspilNa khWgl;l fUj;Jf;fs; ntspaplg;gl;ld. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

njYq;fhdhitg; gpupg;gijj; jtpu NtW topapy;iy : rpjk;guk;

njYq;fhdhitj; jdp khepykhf mwptpg;gijj; jtpu muRf;F NtW topapy;iy. cldbahf mwptpf;f Ntz;ba mtrpak; ,Ue;jjhy; ,utpy; mwptpf;f Neupl;lJ vd;W kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guk; $wpAs;shu;. njYq;fhdh tptfhuk; ,d;W uh[;aghtpy; Gaiyf; fpsg;gpaJ. ehlhSkd;wf; $l;lj; njhlu;e;J ele;J tUk; rkaj;jpy; ,JNghd;w Kf;fpa mwptpg;Gfis rigf;Fj; njuptpf;fhky; mwptpj;jJ Fwpj;J gh[f fLk; vjpu;g;G njuptpj;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

jkpo;> K];ypk;fis Gz;gLj;jpa

nghd;Nrfhit `f;fPk; Mjupg;gJ Ntbf;if

gy];jPd kf;fSf;fhf Ntz;b ,d;WtiuAk; xU thu;j;ij$lg; Ngrhj - A+j rpNahdp]thjpfspd; ez;gdhd - I. Nj. f. jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;fNthL mtUila NkilapNywp mtuJ CJFoyhf vg; gbj;jhd; K. fh. jiytu; NgrKbANkh vd;gij K];ypk;fs; epidj;Jf;$lg; ghu;f;f Kbahj nrayhFk;. I. Nj. f. vd;w thfdj;jpd; rhujpahf uzpy; tpf;fpukrpq;f ,Uf;Fk;tiu me;j thfdj;jpy; Vwkhl;Nld; vd;W R+Siuj;j jiytu; m\;ug; vq;Nf? nghOJ kiwe;J nghOJ tpbAk; Neuj;jpy; jhk; ele;J te;j ghijia kwe;J Kd;Df;Fg; gpd; Kuzhfg; NgrptUk; uT+g; `f;fPk; vq;Nf? (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

Gyk; ngau;e;j Gypfspd; Clq;fspd; Gyp cWg;gpdu;fshy; Nkw;nfhs;sgl;l Coy;fs; mk;gykhfpwJ

jiyikapd; cj;juitaLj;J Kjypy; epu;thfg; nghWg;ghsu;fs; ehL uPjpahf Jg;guT nra;ag;gl;lhu;fs;. gd;dhLfspy; ,aq;fpa mikg;G epWtdq;fs; Jg;guT nra;ag;gl;ld. me;j tifapy; TTN Jg;guT nra;ag;gl;lJ. TTN y; GiuNahbg; NghapUe;j epjp kw;Wk; epu;thfr; rpf;fy;fis ifahs;tJ kpfTk; fbdkhf ,Ue;j NghJk;> mtw;iw mg;Nghijf;F elj;jf;$batu;fs; vd ,yz;ldpy; ,Ue;j fUizypq;fk;> thfd;> fzf;fhsu; eNud; MfpNahuplk; xg;gilf;fg;gl;lJ. jkpou;fspd; Njrpa Clfkhd TTN I gf;Ftkhf elj;Jtjhf $wpf;nfhz;L> Njrpaj;Jf;F JNuhfj;ij tpistpf;fj; njhlq;fpdhu;fs; ,tu;fs;. ,Wjpapy; TTN  epWtdk; %lg;gl;likf;F eNud; mtu;fNs fhuzk; vd;gij td;dpf;F MjhuG+u;tkhf jfty;fs; fpilf;fg;ngw;wJ. ,Ue;Jk; ,d;DnkhU fhuzk; fUizypq;fk; mtu;fSk; vd;gJk; gpd;du; njupate;jJ. ,tu;fspdhy; TTN I %lhky; elj;jf;$ba tha;g;G ,Ue;Jk; %Ltjw;F MjuT njuptpj;jpUe;jhu;fs;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

kdpf;ghk;> GJf;FbapUg;Gg; gFjpfSf;F [dhjpgjp New;W jpBu; tp[ak;

epiyikfis Neupy; ghu;it; rfyUk; [dtup 31f;F Kd;du; kPs;FbNaw;wg;gLtnud njuptpg;G; epidTj; J}gpAk; jpwg;G

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ New;W Ky;iyj;jPT GJf;FbapUg;Gf;Fk; tTdpah kdpf;ghk; epthuzf; fpuhkq;fSf;Fk; jpBu; tp[ak; Nkw;nfhz;lhu;. ,e;jg; gpuNjrq;fSf;F tp[ak; nra;j mtu; epiyikfisg; ghu;itapl;lhu;. kdpf;ghk; epthuzf; fpuhkq;fSf;Fr; nrd;w [dhjpgjp> mq;F kf;fNshL jkpopy; ciuahb Fiwepiwfisf; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;. ,q;F fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> “[dtup 31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; ePq;fs; nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; Fbaku;j;jg;gl;LtpLtPu;fs;” vd;W $wpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

fpof;fpy; 85 rj tPj thf;Ffs; [dhjpgjpf;Nf

fpof;F khfhzj;jpy; 85 rj tPj kf;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F Mjuthf thf;fspf;fTs;sjhf Njrpa fhq;fpu]pd; jiytUk;> ePu;toq;fy; tbfhyikg;G mikr;rUkhd V. vy;. vk;. mjhcy;yh njuptpj;jhu;. eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mjp $ba thf;Ffshy; ntw;wp ngWtJ cWjp vd;W njuptpj;j mtu;> K];ypk; fhq;fpu]; jiytu; $WtJ Nghd;W fpof;F kf;fs; ruj; nghd;NrfhTf;F thf;fspf;fg; Nghtjpy;iy vd;Wk; njuptpj;jhu;. gaq;futhjj;ij ,y;yhnjhopj;J ehl;by; rkhjhdj;ij Vw;gLj;Jtjhf $wpa [dhjpgjp> jw;nghOJ mjid nra;J fhl;bAs;shu;. vdNt nrhd;dij nra;J fhl;ba [dhjpgjpia kf;fs; xU NghJk; kwf;fg; Nghtjpy;iy vd;Wk; mikr;ru; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 10> 2009

Nkyhd murpay; jPu;Tf;fhd Kd;Ndw;ghL G+u;j;jp

,e;jj; Nju;jypd; KbT ,dg;gpur;rpidf;Fg; G+uzkhd jPu;itf; nfhz;LtUk; vd vjpu;ghu;f;f KbahJ. vdNt> ,dg; gpur;rpidf;fhd ,Wjp jPu;it mZfpr; nry;tjw;F ,j; Nju;jiyj; jkpo;j; jiytu;fs; gad;gLj;j Ntz;baJ Kf;fpak;. gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj; jpUj;jj;jpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fSila jPu;it eilKiwg;gLj;jg; Nghtjhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ gy khjq;fSf;F Kd;dNu $wpapUf;fpd;whu;. ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FOtpd; mwpf;if ,g;NghJ mtuplk; iftrk; ,Uf;fpd;wJ. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;jpYk; ghu;f;f Nkyhd jPu;Tf;fhd MNyhridfs; ,e;j mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. ,j;jifa xU jPu;T eilKiwf;F tUk; gl;rj;jpy; ,Wjpj; jPu;it Nehf;fpa efu;Tf;fhd Muk;gkhf mJ mikAk;. ,j; jPu;tpypUe;J gbg; gbahf ,Wjpj; jPu;it Nehf;fp Kd;Ndw KbAk;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

u\;a> ,e;jpa jiytu;fs; ftiy

ghfp];jhdpd; mZ MAjq;fs; jypghd;fsplk; nry;Yk; mghak;

mZ MAjq;fs; gaq;futhjpfspd; iff;F Nghff;$ba rhj;jpaf; $Wfs; cs;sJ Fwpj;J u\;a mjpgu; ftiy njuptpj;Js;shu;. gpujku; kd;Nkhfd; rpq; %d;W ehs; gazkhf u\;ah nrd;whu;. rptpy; mZrf;jp xg;ge;jq;fs; kw;Wk; %d;W ghJfhg;G xg;ge;jq;fspy; mtu; ifnaOj;jpl;lhu;. u\;a mjpgu; khspifapy; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;Ff;Fk; mtuJ kidtpf;Fk; tpUe;jspf;fg;gl;lJ. gpd;du;> u\;a mjpgu; bkpj;up nkl;tNjTk; gpujku; kd;NkhfDk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpdu;. ghfp];jhdpy; cs;s mZ MAjq;fs; gaq;futhjpfspd; iff;F nry;yf;$ba mghak; cs;sJ Fwpj;J nkl;tNjTk;> gpujku; kd;Nkhfd; rpq;Fk; ftiy njuptpj;jdu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

td;Kiwfsw;w xU ehl;by; ,yq;ifau;fs; tho;fpd;wdu; - nwhgl; X. gpNsf;

,lk;ngau;e;j kf;fSs; ngUk;ghyhdtu;fis nrhe;j ,lq;fspy; kPsf;Fbau;j;Jtjw;Fk; ,d;dKk;> Kfhkpy; cs;stu;fisr; Rje;jpukhf elkhl mDkjpg;gjw;Fk; murhq;fk; Nkw;nfhz;l eltbf;ifiag; ghuhl;Ltjhf mnkupf;fhtpd; - njw;fhrpa tptfhuq;fSf;fhd cjtp ntsptptfhu mikr;ru; nwhgl; X gpNsf; njuptpj;jhu;. ehl;by; If;fpaj;ijAk; mikjpiaAk; Vw;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if muRk; kf;fSk; kPspzf;fg;ghl;ilAk; kPs; fl;Lkhdj;ijAk; Kd;ndLf;Fk; ghupa nghWg;ig Vw;f Ntz;Lnkd;Wk; nwhgl; X gpNsf; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

<uhd; mZ tpQ;Qhdpapd; flj;jy; tptfhuk;: mnkupf;fh kPJ re;Njfk;;

<uhd; mZ tpQ;Qhdp n\`;uhk;mkpup fhzhky;Nghdikf;F mnkupf;fhNt nghWg;Ngw;f Ntz;Lnkd <uhd; $wpaij mnkupf;fh Kw;whf epuhfupj;Js;sJ. ,J rk;ge;jkhf mnkupf;fh tpLj;Js;s tpNrl mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjhtJ> <uhdpd; Fw;wr;rhl;ilg;gw;wp ehq;fs; Nfs;tpAw;Nwhk;. Mdhy; ,ijg;gw;wp ehq;fs; vJTk; $wg;Nghtjpy;iy. mtu;fspd; (<uhd;) tpQ;Qhdpiag; gw;wp vkf;F vJTNk njupahnjd me;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mnkupf;fhtpd; ,uh[hq;fj; jpizf;fs mjpfhup gpypg;fpnusyp ,J njhlu;ghd mwpf;ifia ntspapl;lhu;. Clftpayh su;fs; gpypg;fpnusypia fhzhky; Nghd <uhd; tpQ;Qhdp rk;ge;jkhff; Nfs;tpfisf; Nfl;Lf; File;njLj;jdu;. ,jw;F gjpyspf;Fk; NghNj mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 10> 2009

[dhjpgjp Nju;jYf;F NkYk; ,Utu; fl;Lg;gzk;

[dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapL tjw;fhf New;Wk; xU murpay; fl;rpAk;> RNar;ir Ntl;ghsUk; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sdu;. ,jd;gb [dtup khjk; 26 Mk; jpfjp eilngwtpUf;Fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;baplntd xd;gJ murpay; fl;rpfSk;> xU RNar;ir Ntl;ghsUk; New;W tiuAk; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sdu;.

khu;fop 10> 2009

jypghd;fis xLf;fj; jtwpdhy; ghfp];jhDf;F mnkupf;fg; gilfs;

‘jypghd;fis xLf;f jPtpukhf nray;glhtpl;lhy;> gil mDg;gp mtu;fis xopj;Jf; fl;Lk; xUjiyg; gl;rkhd KbT vLf;f Ntz;b tUk;’ vd;W ghfp];jhDf;F mnkupf;fh vr;rupf;if tpLj;jjhf mnkupf;f gj;jpupif njuptpj;Js;sJ. rkPgj;jpy;> mnkupf;f mjpgu; guhf; xghkh> Gjpa Nghu;f; nfhs;ifia mwptpj;jhu;. ,e;jf; nfhs;if mwptpg;gjw;F Kd;ghf mnkupf;f Njrpa ghJfhg;G MNyhrfu; N[k;]; N[hd;];> gaq;futhj vjpu;g;Gj; jiytu; [hd; X gpud;dd; ,UtUk; ghfp];jhd; ,uhZtk; kw;Wk; csTj; Jiw mjpfhupfSld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpajhf mnkupf;fhtpypUe;J ntsptUk; ‘epA+Nahu;f; ilk;];’ gj;jpupif njuptpj;Js;sJ. (NkYk;.....)

khu;fop 10> 2009

aho;. Midf;Nfhl;ilapy; gpsh];bf; ngl;bapy; ntb nghUl;fs;

tTdpahtpYs;s eyd;Gup epiyaj;jpypUe;J tpLtpf;fg;gl;l FLk;g];ju; xUtu; jdJ fhzpapy; tPL fl;Ltjw;F kz; ntl;bahy; epyj;ij ntl;ba NghJ gpsh];upf; ngl;bapy; ntb nghUl;fs; kiwj;J itf;fg;gl;bUg;gijf; fz;lhu;. ,J Fwpj;J ghJfhg;Gg; gilapduplk; njuptpj;jij aLj;J mq;F nrd;w ghJfhg; Gg; gilapdu; epyj;Jf;Fs; ,Ue;j ntb nghUl;fis vLj;Jr; nrd;wdu;.

khu;fop 09> 2009

ruj; nghd;Nrfhtpd; ntw;wp ,e;j ehl;L nghJ kf;fshYk; Mz;ltdhYk; KbT nra;ag;gl;l tplak; - N[tpgp Nrhktd;r mkurpq;f!

re;ju;g;gthj murpaYf;fhf fl;rp khWk; murpay;thjpfs; kf;fs; gpujpepjpfs; vd;W miof;f jFjpaw;wtu;fs;. ey;yhl;rp> [dehafk;> Njrpa xw;Wik Nghd;wtw;Wf;F vjpuhd R+j;jpujhupfis nghJ kf;fs; ,dq;fz;Lf; nfhs;s vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jy; re;ju;g;gkhf mikAk; vd;W N[.tp.gp.apd; jiytu; Nrhktd;r mkurpq;f njuptpj;jhu;. ahu; fl;rp khwpdhYk; n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; ntw;wp ,e;j ehl;L nghJ kf;fshYk; Mz;ltdhYk; KbTr; nra;ag;gl;l tplak; vdTk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

khu;fop 09> 2009

gpughfudpd; MAjk; rhjpf;f Kbahjij nlhyu; rhjpg;gjw;F ,lkspNahk;

Njrpa Nghuhl;lk; vjpu;nfhs;Sk; ,Wjp rthiy re;jpf;fpd;w jUzkpJ. gpughfud; MAjk; %yk; nra;a Kbahkw;Nghdij nlhyu;fspdhy; rhjpf;f Kw;gLk; rf;jpfsplkpUe;J ehl;ilg; ghJfhg;gJ midtupdJk; nghWg;ghFnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ New;W njuptpj;jhu;. tlf;F> fpof;F> njw;F vd;w Ngjkpd;wp ,yq;if khjhtpd; gps;isfshf mr;rkpd;wp rfyUk; thof;$ba ehl;ilf; fl;bnaOg;Gk; gzpapy; ,ize;J nraw;gLtJ mtrpak; vdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. ,dq;fSf;fpilapy; Ngjq;fis cUthf;f rpy rf;jpfs; Kay;fpd;wd. ,jid ehl;L kf;fs; njspthf Gupe;Jnfhs;s KbAk;. (NkYk;.....)

khu;fop 09> 2009

fpof;F khfhz Kjyikr;ru;- Adpnrg; gpujpepjp re;jpg;G

jw;NghJ ,yq;iff;fhd tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;Ls;s I.eh. tpd; rpWtu; ghJfhg;G epjpag; (Adpnrg; ) gzpg;ghsu; n[duy; gl;wpf; nfkpw; New;W kl;lf;fsg;Gf;fhd tp[aj;ij Nkw;nfhz;L fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jid re;jpj;jhu;. Kjyikr;rupd; kl;lf;fsg;G thr];jyj;jpy; ,lk;ngw;w re;jpg;gpy; Adpnrg; gpujpepjpfSk; fye;Jnfhz;ldu;. rpWtu;fspd; eyd;fs; njhlu;ghfTk; ghJfhg;G njhlu;ghfTk; Muhag;gl;l ,r;re;jpg;gpy; Fwpg;ghf Kd;dhs; rpWtu; Nghuhspfspd; jw;Nghija epiyik Fwpj;Jk; mtu;fsJ Gdu;tho;T eltbf;iffspy; Vw;gl;Ls;s Kd;Ndw;wq;fs; Fwpj;Jk; Muhag;gl;ld. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; ghJfhg;gpd; epkpj;jk; jQ;rk; ngw;wpUe;j rfy rpWtu;fSk; jw;NghJ tpLtpf;fg;gl;L ngw;Nwhuplk; ifaspf;fg;gl;Ls;sjhfTk;>mtu;fspd; eyd;fspy; jhk; mf;fiw nrYj;jp tUtjhfTk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; jiytUk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUkhd rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd; ,r;re;jpg;gpd; NghJ tpupthf vLj;Jf; $wpdhu;.

khu;fop 09> 2009

gaq;futhj jilr; rl;lj;jpy; ifjhNdhu;:

tpLjiy njhlu;gpy; Muha 10 Ngu; nfhz;l FO epakdk;

gaq;futhj jilr; rl;lj;jpd; fPo; ifJ nra;ag;gl;L rpiwr;rhiyfspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;stu;fis tpLjiy nra;tJ njhlu;gpy; Jupj eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,jw;fhf rl;l kh mjpgu; jpizf;fsk; gj;Jg; Ngu; nfhz;l FOnthd;iw epakpj;Js;sjhf ePjp> rl;l kW rPuikg;G gpujpaikr;ru; tP. Gj;jpurpfhkzp njuptpj;jhu;. Nkw;gb FO jLj;Jitf;fg;gl;Ls;s 631 Ngu; njhlu;ghf tprhuizfis Nkw;nfhz;L Fw;wthspfSf;nfjpuhf tof;Fj; jhf;fy; nra;aTk; epuguhjpfis tpLjiy nra;aTk; cupa eltbf;iffisj; Jupjkhf Kd;ndLf;Fnkd gpujpaikr;ru; njuptpj;jhu;. Njrpa ,zf;fr; rig jpd epfo;T New;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; jiyikapy; myup khspifapy; eilngw;wJ. ,e; epfo;tpy; fye;J nfhz;L ciuahw;WifapNyNa gpujpaikr;ru; ,t;thW njuptpj;jhu;.

khu;fop 09> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ntspehl;Lf; fuq;fs;

,f; $l;bd; gpd;dzpapy; ntspehl;L rf;jpfs; ,Ug;gJ njspthdJ. ruj; nghd;Nrfh mnkupf;fhTf;Fr; nrd;W jpUk;gpa gpd;dNu [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLtJ gw;wp mwptpj;jhu;. ntspehl;Lg; gazj;ij Kbj;Jf;nfhz;L ehL jpUk;gpa Nrhktd;r mkurpq;f> ,yq;ifapy; Ml;rp khw;wk; Vw;gl;lhy; [P.v];.gp. rYifia toq;Ftjw;F me;ehLfs; xj;Jf;nfhz;bUg;gjhff; $wpdhu;. Nju;jy; gpurhu Ntiyfspy; gq;Fgw;whky; uzpy; tpf;fpukrpq;` ntspehl;Lf;Fr; nrd;wpUf;fpd;whu;. ,yq;ifapy; mnkupf;fj; J}Jtuhf ,Ue;j fhyj;jpy; ru;r;irf;F cl;gl;ltuhd gpNsf; cjtp ,uh[hq;f nrayhsuhf ,yq;iff;F tp[ak; nra;jpUf;fpd;whu;. ,it vy;yhtw;iwAk; xd;W Nru;j;Jg; ghu;f;Fk; NghJ vjpuzp Ntl;ghsUf;Fg; gpd;dhy; ntspehl;Lf; fuq;fs; ,Ug;gijg; Gupe;Jnfhs;s KbAk;. (NkYk;....)

khu;fop 09> 2009

Ie;J tUlq;fspd; gpd;du; %J}u; fpof;fpy; tptrhar;nra;if Muk;gk;

%J}u; fpof;F cau; ghJfhg;G tyaj;Jf;F cl;gl;l xU gFjpapy; tptrhapfSf;F tptrhar; nra;ifapy; <Lgl ghJfhg;G jug;gpduhy; jw;NghJ mDkjpaspf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; gpufhuk; mDkjpaspf;fg;lg;l gpuNjrj;jpy; tptrhar; nra;ifapy; <LgLtjw;fhf tptrhapfs; ,d;W me;j gFjpf;F nrd;Ws;sdu;. Fwpj;j gFjpapy; Rkhu; 450 Vf;fupy; tptrhar; nra;ifia Nkw; nfhs;s cj;Njrpj;jpUe;j NghjpYk; ngUk;Nghf Ntshz;ikr; nra;iff;fhd tpijg;Gf; fhyk; gpe;jp tpl;ljhy; 300 Vf;fupy; nra;if Nkw;nfhs;sg;glTs;sjhf rk;G+u; ,lk;ngau;e;Njhu; eyd;Gupr; rq;fj;jpd; jiytu; Fkhurhkp ehNf];tud; njuptpj;jhu;. 2005k; Mz;Lf;Fg; gpd;du;> mjhtJ ehd;F tUlq;fspd; gpd;du; tptrhapfs; jkJ tay; nra;ifia Nkw;nfhs;sTs;sjhf mtu; Fwpg;gpl;lhu;.   

khu;fop 09> 2009

,we;j capu;fisj; jtpu Vida midj;ijAk; ngw;Wf;nfhLf;FkhW [dhjpgjp fl;lis

19 tUlq;fSf;F Kd;du; ,lk; ngau;e;j cq;fs; gpur;rpidfs; vkf;Fj; njupAk;. tl khfhz rfy K];yPk; kf;fSk; kpff; FWfpa fhyj;jpDs; jkJ nrhe;j kz;zpy; kPs;FbNaw;wg;gLthu;fs;. mtu;fSf;F Njitahd rfy trjpfSk; nra;J nfhLf;fg;gLk;. fhzpfs; ve;jf; FiwTkpd;wp mk; kf;fSf;F jpUk;g toq;fg;gLk;. 1990k; Mz;Lf;Fg; gpd; nra;ag;gl;l rfy fhzpg;gjpTfSk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L cupatu;fSf;Nf jpUk;g toq;fg;gLk; vd;w jftiy cq;fSf;Fr; nrhy;y Ntz;Lk;. 19 tUl fhyj;jpy; gy Gjpa ,isQu;fs;> Atjpfs; FLk;gq;fs; cUthfpAs;sd. vdpDk; ahUk; ftiyg;glj; Njitapy;iy. rfyUf;Fk; trjpfs; nra;ag;gl;L kPs;FbNaw;wk; nra;Nthk;. 19 tUlk; vd;gJ xU rpwpa fhyk; my;y. mJ xU guk;giuf;Fupa fhyk;. cq;fs; mikr;ru; uprhj;> rjhTk; vk;kplk; cq;fspd; kPs;FbNaw;w trjpfs;> tPlikg;G vd;gijNa NgRthu;. (NkYk;....)

khu;fop 09> 2009

rpWghd;ikapdu; gw;wpa ruj; nghd;Nrfhtpd; Kuz;ghlhd fUj;Jf;fs; murpay; ahg;ig kPWgit

(vk;. vk;. Ri`u; Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;)

d cwTfs; njhlu;ghd kpfTk; ghuJ}ukhd czu;TG+u;tkhd tplaj;jpy; ruj; nghd;Nrfhtpd; ,e;jf; $w;W> mtu; ,e;j tplak; njhlu;ghf Vw;fdNt njuptpj;j fUj;Jf;fis kPz;Lk; cWjp nra;tjhfNt mike;Js;sJ. ,jpy; 23 Mk; jpfjp nrg;lk;gu; khjk; 2008 ,y; fdlhtpd; “ne\dy; Ngh];l;” ,jOf;F mtu; toq;fpa Ngl;bapy; “rpWghd;ikapduhf ,Uf;fpd;Nwhk; vd;w fhuzj;Jf;fhf kpj kpQ;rpa tplaq;fSf;F mtu;fs; Nfhupf;if tpLf;ff; $lhJ” vd;W njuptpj;jpUe;jik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. “,e;j ehL rpq;fstu;fSf;F kl;LNk cupaJ vd;W ehd; cWjpahf ek;Gfpd;Nwd;. rpWghd;ikapdu; ,q;F tpUe;jhspfs; kl;LNk” vd;W mtu; Vw;fdNt njuptpj;j ru;r;irf;Fupa fUj;Jf;fSf;fhf mtu; tUj;jk; njuptpg;ghu; my;yJ kd;dpg;Gf; NfhUthu; vd;w vjpu;g;ghu;g;G> ,g;NghJ jkpo;> K];ypk; kw;Wk; fpwp];jt r%fq;fSf;F Vkhw;wj;ijNa mspj;Js;sJ. gy mtjhdpfspd; fUj;Jk; ,JthfNt cs;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 09> 2009

MAj tpw;gid> mZ tptfhuq;fspy; u\;a> ,e;jpaj; jiytu;fs; xg;ge;jk;

,e;jpah> u\;ahtpilNa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j xg;ge;jq;fs; ifr;rhj;jhfpAs;sd. ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;> u\;a [dhjpgjp nkj;tpbt; MfpNahu; fle;j jpq;fl;fpoik ,t;nthg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl;ldu;. mZ> vuprf;jp kw;Wk; MAj tpw;gid cs;spl;l VO xg;ge;jq;fs; u\;ahtpd; ghJfhg;Gj; jiyikafkhd fpuk;spdpy; ifr; rhj;jhfpd. ,jd;gpd;du; ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq; Clftpayhsu;fsplk; ,Jgw;wpj; njuptpj;jjhtJ> ,tupd; ciu u\;a nkhopapYk; nkhop khw;wk; nra;ag;gl;lJ. (NkYk;...)

khu;fop 09> 2009

jkpo; ,isQu;fspd; tpLjiyf;F mikr;R Jupj eltbf;if

gaq;futhj jLg;G rl;lj;jpd; fPo; rpiwapy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 650 jkpo; ,isQu;fspd; tof;F tprhuizfis Jupjg;gLj;JtJ njhlu;ghf rl;lkh mjpguplk; NgrpAs;sjhf ePjp kw;Wk; kWrPuikg;G mikr;ru; kpype;j nkhwnfhl njuptpj;Js;shu;. ,e;j tptfhuk; Vw;fdNt mikr;rupd; ftdj;ij <u;j;Js;sJ. jLg;Gf; fhtypy; cs;stu;fspd; tof;F tprhuizfis Jupjg;gLj;Jk; tplak; ePjp mikr;R kw;Wk; ghJfhg;G mikr;rpd; ,izf; $l;lq;fspd; NghJ Ngrg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

khu;fop 09> 2009

Jgha;> nehbj;Jg;NghFk; nrhu;f;fGup

(m. md;tu; cNrd;)

Jgha;> jk; tho;thjhuj;jpw;fhf gzpahw;wpl gy Vio kf;fs; nry;y epidf;Fk; Njrk;. jkJ rpwpa epyj;ij my;yJ jha; kw;Wk; kidtpapd; eiffis tpw;W mq;F nrd;wtu;fs; gyu;. Vio kf;fSf;F Jgha; tho;thjhuk; vdpy;> trjp gilj;jtu;fSf;F mJ nrhu;f;fGup! ghypTl;bypUe;J NfhypTl; tiu cs;s el;rj;jpuq;fSf;F ,isg;ghWk; Rw;Wyhthrk; Jgha;! me;j Jgha; nehbj;Jtpl;lNjh vd epidf;Fk; mstpw;F> ,d;W neUf;fb me;j Njrj;ij Ml;bg;gilj;J tUfpwJ. “Jgha; Ntu;y;L” vd;gJ Jgha; murhq;fj;jpd; epWtdk;. me;j epWtdk; jhd; thq;fpapUe;j Rkhu; 30>000 Nfhb &gha; kjpg;Gs;s flid jw;rkak; ju ,ayhJ vdTk;> Fiwe;jgl;rk; ,d;Dk; MW khjq;fs; $Ljyhf Njit vdTk; mwptpj;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 09> 2009

Gypfs; ,af;f nrhj;Jf;fs; ehl;bd; mgptpUj;jpf;F gad;gLj;jg;gLk;

Gypfs; ,af;fj;jpd; ngaupy; ntspehLfspy; cs;s nrhj;Jf;fisg; nghWg;Ngw;W mtw;iw ehl;bd; nghUshjhu mgptpUj;jpf;Fg; gad;gLj;j eltbf;if vLf;fg;gl;L tUtjhfg; gpujku; uj;drpwp tpf;fpukehaf;f New;W (08) ghuhSkd;wj;jpy; njuptpj;jhu;. Gypfspd; nrhj;Jfs; njhlu;gpy; jw;NghJ Gydha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUjhfTk;> tprhuizfs; epiwtile;jJk;> jfty;fs; ghuhSkd;wj;jpy; ntspaplg;gLnkd;Wk; gpujku; $wpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

aho;g;ghzj;jpy;

kdpj cupikia kjpj;jtu;fSk;> kpjpj;jtu;fSk; xNu Nkilapy;

kdpj cupikfs; ,y;yj;jpd; Vw;ghl;by; ru;tNjr kdpj cupikfs; jpdj;ij xl;b kf;fs; Nguzp> jPgNkw;wy; Mfpa epfo;Tfs; ehis kWjpdk; tpahof;fpoik aho;g;ghzj;jpy; ,lk;ngwTs;sd. ,jw;fhf xNu Nkilapy; jkpo;fl;rp jiytu;fs; gq;Nfw;fpd;wdu;. tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; Kw;gfy; 10 kzp Kjy; gpw;gfy; 1 kzptiu ,e;j epfo;Tfs; ,lk;ngWk;. mij njhlu;e;J Kj;jkpo; rq;fkj;Jld; kf;fs; Nguzp ,lk;ngw;W khiy 6:30 kzpf;F jPgNkw;Wk; epfo;T eilngWk;. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

kf;fs; ey nraw;ghLfs; njhlu;tjw;fhd thf;fspg;G

[dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; kf;fspd; thf;Ffisg; ngWk; Kaw;rpapy; vjpuzpapd; Ntl;ghsu; <Lgl;bUg;gjhfr; nra;jp ntspahfpapUf;fpd;wJ. rpWghd;ikapdiur; rpWikg;gLj;Jk; tifapy; Vw;fdNt fUj;Jj; njuptpj;jtuhd ,e;j Ntl;ghsu; rpWghd;ikapdupd; cupikfisg; ghJfhf;fg; Nghtjhf kf;fis ek;g itg;gJ mt;tsT vspjhdjy;y. ,tuJ ,dthjf; fUj;ij kf;fs; mt;tsT tpiutpy; kwe;Jtplg;Nghtjpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

fdlhtpy; rpy mjpraq;fs;

fdlhtpd; jiyefupy; ghuhSkd;w fl;llj;ij tpl caukhf fl;llk; fl;l mDkjpapy;iy. ,e;jf; fl;llj;jpd; NfhGu> cr;rpapy; ehyhGwKk; ghu;f;Fk; tpjj;jpy; ngupa fbfhuk; xd;W nghUj;jg;gl;Ls;sJ. ,q;fpUf;Fk; 53 kzpfs; ,Uf;Fk; kzpf;$z;L kzpf;F xU jlit vOg;Gk; xyp ntFJ}uk; tiu Nfl;fpwJ. cs;sq;fis nfhs;is nfhs;Sk; eahfuh ePu;tPo;r;rp> ehk; epidg;gJNghy; cz;ikapNyNa kioePuhy; Vw;gLtJ fpilahJ. ehd;F> kpfg; ngupa Vupfd; xd;whf ,izf;fg;gl;L> mjpy; cs;s jz;zPu; ‘eaNuh’ vd;w ,lj;jpy; mUtpahf 180 mb cauj;jpy; ,Ue;J tpOfpwJ. ,J fdlhTf;Fk;> mnkupf;fhTf;Fk; ,ilapy; mike;Js; sJ. 177 mb cauj;Jld; Fjpiu yhl tbtpy; mike;jpUf;Fk; mUtp fdlhtpy; cs;sJ. 184 mb cauk; nfhz;l mUtp mnkupf;fhtpy; cs;sJ. (NkYk;.....)

khu;fop 08> 2009

vr;rupf;if! ruj; nghd;Nrfh tUfpwhu;!!

(tp.rpd;dj;jk;gp) (aho;g;ghzk;)

ehk; thshtpUe;J jw;nrayhf nghd;Nrfh ntw;wpngw;Wtpl;lhuhdhy;> tpguPjkhd epiyikfs; jhd; Vw;gLk;. vjpu;f;fl;rpfis kl;Lkpd;wp> ,d;W jd;id Mjupf;fpd;w kNdhfNzrd;> uT+g; `f;fPk; kw;Wk; kq;fs rkutPuh cl;gl If;fpa Njrpaf;fl;rp> N[.tp.gp Nghd;w fl;rpfspd; jiytu;fisAk; mtu; ifJ nra;J rpiwapy; Nghl jaq;fkhl;lhu;. ,lJrhup fl;rpfs;> njhopw;rq;f ,af;fq;fs;> khztu; mikg;Gfs; vd;gd Kw;whf eRf;fg;gLk;. rpWghd;ik ,dq;fs>; Fwpg;ghf jkpo;kf;fs;> jkJ epahakhd Nfhupf;iffSf;fhf epr;rak; gopthq;fg;gLthu;fs;. ,g;nghOJ jq;fs; mgpyhirfs; gw;wp gfpuq;fkhf fijf;fthtJ Rje;jpuk; ngw;wpUf;fpw mtu;fs;> ‘,yq;if rpq;fstu;fspd; ehL> jkpou;fs; ,q;F NtZkhdhy; xU tpUe;jhsp Nghy ,Ue;Jtpl;L Nghfl;Lk;’ vd JLf;Fj;jdj;Jld; fdlhtpypUe;J ntsptUfpd;w ‘eh\dy; Ngh];l;’ vd;w gj;jpupiff;F Ngl;baspj;j> ruj; nghd;Nrfhtpd; Ml;rpapd; fPo; vg;gb elhj;jg;gLthu;fs; vd;gijr; nrhy;ypj; njupa Ntz;bajpy;iy. (NkYk;.....)

khu;fop 08> 2009

nghUshjhu neUf;fb Nehgy; gupir ghjpj;Js;sJ

cyfpy; caupa rhjid nra;jtu;fSf;F Nehgy; gupR toq;fg;gl;L tUfpwJ. ];tPld; ehl;il Nru;e;j My;gu;l; Nehgy; vd;w njhopy; mjpgu; 1901k; Mz;L ,e;j gupRfis toq;Fk; jpl;lj;ij cUthf;fpdhu;. ,jw;fhf xU mikg;ig Vw;gLj;jp gupir njhlu;e;J toq;f Vw;ghL nra;jhu;. Fwpg;gpl;l njhif tq;fpfspy; gy;NtW JiwfspYk; KjyPL nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jpy; ,Ue;J tUk; tUkhdk; %yk; gupR njhif toq;fp tUfpd;wdu;. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

u\;ahTk;  ,e;jpahTk; NkYk; neUq;fp tUfpd;wd

gpujku; kd;Nkhfd;rpq; 3 ehs; Rw;Wg; gazkhf u\;ah nrd;Ws;shu;. New;W Kd;jpdk; mtUf;F [dhjpgjp nkl;tNjt; tpUe;J mspj;jhu;. nkh];Nfh Gwefu; gFjpahd ghu;tpfhtpy; cs;s mjpgu; tPl;by; ,e;j tpUe;J ele;jJ. tpUe;J epfo;r;rpapy; nkl;tNjt; $Wk;NghJ u\;ahTk; ,e;jpahTk; kpfTk; el;G ehLfshf cs;sd. gpujku; kd;Nkhfd;rpq;Fld; mYty uPjpahf kl;Lk; my;yhky; gy;NtW tp\aq;fs; Fwpj;Jk; NgRtjw;F Mirg;gLfpNwd; vd;whu;. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

v];.gp.jp]hehaf ,d;W Rje;jpuf; fl;rpapy; ,izT

k`pe;j uh[gf;\ xU kdpjhgpkhdp. gaq;futhjj;jpd; gpbapy; ,Ue;J ehl;il fhg;ghw;wpatu;. mtu; kpFe;j typik kpf;ftu;. mtiu Njhw;fbf;f KbahJ. ehl;Lf;F rkhjhdj;ij mtNu nfhz;L te;jhu; vd;W v];. gp. jprhehaf;f NkYk; $wpdhu;. If;fpa Njrpa fl;rpapy; jhd; tfpj;j Njrpa mikg;ghsu; gjtpAld; kj;jpa khfhz rigapd; cWg;gpdu; kw;Wk; vjpu;f;fl;rp jiytu; gjtp> tyg;gid njhFjpapd; If;fpa Njrpa fl;rpapd; Vw;ghl;lhsu; vd;w midj;Jg; gjtpfspYk; ,Ue;J uh[pdhkh nra;Js;sjhf njuptpj;j v];. gp. jprhehaf;f vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; jhd; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F epge;jidaw;w MjuT toq;fg;NghtjhfTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 08> 2009

G+efup> JZf;fha;> ky;yhtpapy; 28>500 Ngu; kPsf;Fbaku;T

G+efup> JZf;fha; kw;Wk; ky;yhtp gFjpfspy; ,Jtiu 28 Mapuj;J 500 Ngu; kPs;Fbaku;j;jg;gl;Ls;sjhf tl khfhz MSeu; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. aho;. nrayfj;jpy; New;W ,lk;ngw;w Clftpayhsu; khehl;bNyNa MSeu; Nkw;gbj; jftiyj; njuptpj;jhu;. ,q;F njhlu;e;J fUj;Jj; njuptpj;j MSeu;> fpspnehr;rp efupy; fz;zpntb mghak; cs;sjhy; mq;F kf;fis Fbaku;j;jNth elkhl tplNth mDkjpaspf;f KbahJ. Mdhy; fpspnehr;rp efupypUe;J 4 fp. kPw;wu; J}uj;jpYs;s 9 fpuhkq;fspy; kf;fis kPsf;Fbaku mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. aho;g;ghzj;jpy; kPs;FbNawpa kf;fSf;fhf cyf tq;fpapd; epjp cjtpapd; fPo; muR 5300 tPLfis epu;khzpf;fTs;sJ. Kjy; fl;lkhf Neu;g; jpl;lj;jpd; %yk; Aj;jj;jhy; tPLfis ,oe;j tlf;F kf;fSf;F 12600 tPLfis mikj;Jf; nfhLf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ vd;whu;.

khu;fop 08> 2009

nghUshjhu neUf;fb: Jghapy; mjpf njhopyhsu;fs; njhopy; ,og;G

Nfushitr; Nru;e;j jhk]; (50) vd;gtu; 10 Mz;Lfshfj; Jghapy; fl;Lkhd epWtdj;jpy; fsg; nghwpapayhsuhfg; gzpGupe;jtu;. ,g;NghJ mq;F Vw;gl;Ls;s neUf;fbahy; mtUf;F Ntiyapy;yhky; Ngha;tpl;lJ. rkPgj;jpy; jpUtde;jGuk; jpUk;gp tpl;l mtu;> “jha;ehl;Lf;Fj; jpUk;Gtijj; jtpu vdf;F NtW topapy;iy. ehd; te;j tpkhdk; KOtJk; ,g;gbj; jpUk;gp te;jtu;fshy; jhd; epuk;gp tope;jJ. $ba tpiutpy; my;yJ nfhQ;rk; jhkjkhf MdhYk;> 80 rjtPjk; Ngu; Jghia tpl;L ntspNawp tpLtu;” vd;W njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 07> 2009

,yq;iff;F kPz;Lk; vk;.gp.f;fs; FO mwptpg;G kfpo;r;rp mspf;fpwJ - fUzhepjp

‘,yq;if muR ,g;NghJ ftdk; nrYj;j Ntz;baJ jkpou;fis nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;JtJ> ,ay;G tho;f;if njhlq;f epthuz cjtp mspg;gJ> rkurg; Ngr;R elj;JtJ Mfpait kPJjhd;. ,e;j Kaw;rpf;F ,e;jpah jd;dhy; Md midj;J cjtpfisAk; nra;Ak;. jkpou;fSf;F mjpfhuk; mspf;f tif nra;Ak; jpl;lj;ij mky;gLj;Jk;gb ,yq;if muir ,e;jpah njhlu;e;J typAWj;jp tUfpwJ. Kfhk;fspy; milf;fg;gl;Ls;s jkpou;fis nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;j ,d;Dk; $Ljy; epjp cjtp nra;aTk; ,e;jpah jahuhf cs;sJ. Vw;fdNt ,e;jg; gzpf;fhf ,e;jpah &.500 Nfhb xJf;fpaJ. ,yq;if nrd;w ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; FOtpd; gupe;Jiuia Vw;W fz;zp ntbfis mfw;Wtjw;fhf NkYk; %d;W FOit ,e;jpah mDg;gTs;sJ’ vd;Wk; nrhy;ypapUf;fpwhu;. ehlhSkd;wj;jpy; ntspAwTj;Jiw ke;jpup ,g;gbg;gl;l fUj;Jfisr; nrhy;ypapUg;gJ cs;sgbNa ekf;F MWjiyAk; kfpo;r;rpiaAk; jUfpd;w nra;jpfshFk;. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

j.Nj.$ ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; ehis kPz;Lk; re;jpg;G

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghf jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,d;W ,uz;lhtJ jlitahf $b Muha;e;j NghjpYk; ve;jnthU jPu;khdKk; vLf;fhj epiyapy; ehis kPz;Lk; $b MuhatpUf;fpd;wdu;. fl;rpapd; jiytu; ,uh.rk;ge;jd; jiyikapy; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,d;W $ba NghJ 9 Ngu; kl;LNk r%fkspj;jpUe;jjhfTk; VidNahu; nfhOk;gpw;F ntspNa jq;fpapUg;gjhy; fye;Jnfhs;stpy;iy vd;Wk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu; xUtu; vkf;Fj; njuptpj;jhu;.ghuhSkd;w cWg;gpdu;fis ehisa $l;lj;jpy; fye;J nfhs;SkhWk; mwptpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

<.gp.b.gp>apd; epge;jidfSf;F murhq;fk; ,zq;fpAs;sjh?  N[.tp.gp. Nfs;tp;

mjpfhuj;jpd; NkYs;s NguhirapdhYk; [dhjpgjpg; gjtpf;fhfTk; gaq;futhjj;jpw;F vjpuhf ,uhZt tPuu;fs; ngw;Wf;nfhz;l ntw;wpapid murhq;fk; fhl;bf;nfhLf;f Kidfpd;wJ vd;W N[.tp.gp.apd; nghJr;nrayhsu; upy;tpd; rpy;th Fw;wk; rhl;bdhu;. vjpu;f;fl;rpf; $l;lzpapy; xw;Wikapy;iy vdf;$Wk; murhq;fj;jpd; $l;likg;gpy; gpzf;FfNs fhzg;gLfpd;d. [dhjpgjpf;F MjuT toq;f <.gp.b.gp. tpjpj;Js;s epge;jidfSf;F murhq;fk; ,zq;fpAs;sjh? ,J Fwpj;J kf;fSf;F njspTgLj;j Ntz;Lk; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;Js;shu;. N[.tp.gp.apd; tpNrl nra;jpahsu; khehL New;W Qhapw;Wf;fpoik gj;juKy;iyapy; mike;Js;s fl;rpapd; jiyikaYtyfj;jpy; eilngw;w NghNj upy;tpd; rpy;th Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

tpLjiyg; Gypfspd; ru;tNjr tu;j;jf eltbf;iffs; kpfTk; rpf;fyhdit. - Nfhj;jhga uh[gf;\

murhq;fj;jpdhy; ek;gpf;if kPwg;gl;bUe;jhy; Nf. gp. ia ifJ nra;jpUf;f KbahJ. Vnddpy; mjw;F rpy thuq;fSf;F Kd; nrdy; 4 njhiyf;fhl;rp Nrit Nf. gp. ia gpughfudpd; thupR vd mwptpj;jpUe;jJ. vdNt vkJ Gydha;T mjpfhupfs; Nf. gp. ia ifahStJld;> mtiu tprhupj;Jk; tUfpd;wdu;. tpLjiyg; Gypfspd; ru;tNjr tu;j;jf eltbf;iffs; kpfTk; rpf;fyhdit. ,jpy; rpy rl;lG+u;t tu;j;jfq;fshfTk; cs;sd. rpy ehLfspy; Gypfspd; njhlu;Gfis vk;khy; ifahs Kbe;jpUf;fpwJ. Mdhy; rpy ehLfspy; mJ f\;lkhf cs;sJ. tpiutpy; Nf. gp. apd; nrhj;J gw;wpa tpguq;fis vk;khy; toq;ff; $bajhf ,Uf;Fk;. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

,yq;if mjpgu; Nju;jy;

jkpou;fSf;F rhjfkhdtUf;Nf MjuT - Gypfs; MjuT fl;rp

,yq;ifapy; MSk; fl;rpahd If;fpa kf;fs; Rje;jpu fl;rp> tUk; mjpgu; Nju;jypy; jq;fSf;F Mjutspf;FkhW jkpo; Njrpa $l;likg;gplk; NfhupapUe;jJ. ,e;epiyapy; ,JFwpj;J jkpo; Njrpa $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu; gpNukre;jpud; $Wifapy;> If;fpa kf;fs; Rje;jpu fl;rpapd; Nfhupf;if guprPypf;fg;gLk; vd;whu;. NkYk; jdpj;J Nghl;bapLk; rpth[pypq;fj;jpd; Kbit td;ikahf fz;bj;jhu;. ,J 3 gpupTfshf cile;J epw;Fk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ntspghlhFk;. ,e;epiyapy; gpNukre;jpud; fUj;J Fwpj;J rk;ge;jdplk; Nfl;ljw;F> mtu; mJ gpNukre;jpudpd; jdpg;gl;l fUj;J vdj; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 07> 2009

kjthr;rp Nrhjid rhtbapy gh]; mDkjpKiw ePf;fk;

kjthr;rp kw;Wk; nfg;gpj;jp nfhy;yht Nrhjidr;rhtbfspy; eilKiwapypUe;j thfd gh]; Kiwik New;W Kd;jpdk; ePf;fg;gl;Ls;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu New;W njuptpj;jhu;. ,jw;fhd mq;fPfhuj;ij ghJfhg;G mikr;R toq;fpAs;sJ. ,jd;gb ehl;by; ve;jnthU gpuNjrj;jpypUe;Jk; thfdq;fs; kjthr;rp> nfg;gj;jpnfhy;yht Nrhjidr;rhtb Clhf vt;tpj fl;Lg;ghLk; ,d;wp nrd;Wtu KbAk; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. thfd gh]; eilKiw ePf;fg;gl;lij mLj;J Kjd; Kiwahf nfhOk;gpypUe;J nrd;w thfdq;fs; ,r;Nrhjidr;rhtbfShlhf tTdpah kw;Wk; jpUNfhzkiy nrd;wd.

khu;fop 07> 2009

brk;gu; G+ - Mrpupia Rfe;jp.

nrhw;fspy; tbj;Njh nrhy;ypNah Kbahj

mw;Gjr; nrayhy; Mrpupia Rfe;jp

ew;gzp nra;J ehdpyk; Nghw;w

ngw;wjha; NghyTd; NgUapiu ePj;jhNa!

 

Ntjhuz;ak;  fj;jupg;Gyk; fhkhl;rpf; Fsj;jpy;

G+jhfhukhd capg;gypfs; elf;f tplhky;..

rhjhuzkhf capu;fhf;Fk; ePr;rNy njupahj...

Mjhukw;w khztu;fis mf;fiu Nru;j;jhNa!

 

,Ugj;jp xUtajpy; ,d;Dapiuj; Jr;rnkd...

gUttaJ gl;lf;fy;tp ngw;w kq;if...

mupjhfg; G+j;jpl;lha; brk;gu;f; Fsj;jpdpNy

Gupe;j cd;  jpahfj;jhy; brk;gu; G+ ePNa!

(ts;spak;ik Rg;gpukzpak;)

khu;fop 07> 2009

If;fpa Njrpaf;fl;rpAld; cwthy;

K];yPk; fhq;fpu]; cilfpd;wJ

K. fh. kl;lf;fsg;G khtl;l mikg;ghsUk; fhj;jhd;Fb efu rigj; jiytUkhd ku;R+f; mfkJ nyg;ig cl;gl K. fh. tpd; kl;lf;fsg;G khtl;l MW cs;Shuhl;rp kd;w cWg;gpdu;fs; kw;Wk; I. Nj. f. cWg;gpdu; xUtUkhf VONgu; New;W I. k. R. K.tpy; ,ize;Jnfhz;ldu;. kl;lf;fsg;G efu kz;lg j;jpy; eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; ntw;wpia cWjpg;gLj;JtJ njhlu;ghf MuhAk; $l;lj;jpy; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; vk;. gp. Kd;dpiyapy; ,tu;fs; ,ize;Jnfhz;ldu;. ku;R+f; mfkJ nyt;itAld; kl;lf;fsg;G khefu rigapd; cWg;gpdu; eh$u;fhd; wkohd;> fhj;jhd;Fb efu rig K. fh. cWg;gpdu; `ahj;J Kfk;kJ> thior;Nrid gpuNjr rig K.fh. cWg;gpdu; mg;Jy; wgPf;> VwhT+u;gw;W gpuNjr rig K.fh. cWg;gpdu; mg;Jy; th`pj;> VwhT+u; efu gpuNjr rig cWg;gpdu; N[. vk;. gpu;njs];> VwhT+u;gw;W gpuNjr rigapd; If;fpa Njrpaf; fl;rp cWg;gpdu; ee;jrpwp MfpNahNu ,ize;Jnfhz;ltu;fshtu;.

khu;fop 07> 2009

Clftpayhsu; kPjhd jhf;Fjy; %yk; I.Nj.ftpd; tyJrhup ru;thjpfhuk; mk;gyk;

I. Nj. f. rk;Nksdj;jpy; itj;J Clftpayhsu; kPJ elj;jg;gl;l jhf;Fjypd; %yk; I. Nj. f.tpd; tyJrhup ru;thjpfhuj; Njhw;wk; mk;gykhfpAs;sjhf jfty; Clfj;Jiw mikr;ru; mEugpupaju;\d ahg;gh New;W njuptpj;jhu;. Clfq;fis mlf;fp> xLf;fpa I. Nj. f.tpd; fle;j fhy Nghf;F ,d;Dk; khwtpy;iy vd;Wk; jdJ Ra&gj;ij I. Nj. f. ntspf;fhl;l Muk;gpj;Js;sjhfTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. jfty; Clfj;Jiw mikr;rpy; New;W (07) eilngw;w tpNrl Clftpayhsu; khehl;by; ciuahw;WifapNyNa mikr;ru; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. mikr;ru; mq;F NkYk; $wpajhtJ:- (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

epytpy; ePiuf;fz;L gpbj;jJ Kjypy; ,e;jpahNt gpwF ,jid cWjpg;gLj;jpaJ kl;LNk eh]h

2009 Xf];l; 20k; jpfjpad;W ,e;jpa tpz;ntsp Ma;Tf; FOTk; ehrhtpd; tpz;ZsTf; FOTk; xd;W Nru;e;J xU E}jdr; Nrhjidia re;jpudpd; tlJUtg; gFjpapy; Gupe;jd. me;j mupa Nrhjidf;F ,e;jpaj; Jizf;Nfhs; re;jpuhad;-1> ehrhtpd; epyT tpz;Zstp Mfpa ,uz;Lk; ,izahfj; JUtg; gFjpfisj; JUtp Nehf;fpg; gdpg;gbitf; fz;L gpbj;J epyTj; js Ma;tpy; xU GJ iky; fy;iy ehl;bd! Kjd; Kjyhff; fhzg;gl;l me;j gdpg;gbT epytpd; tlJUtg; gFjpapy; gupjp xspf;F kiwthd ‘vy;yhQ;ru;’ vd;Dk; Xu;gLFopapy; fple;jJ’ mjd; rkpf;ifia xNu rkaj;jpy; ,e;jpahtpd; re;jpuahd fUtpAk;>> ehrhtpd; epyhr; Rw;wpAk; cwpQ;rp vLj;Js;sd vd;gJ tpaf;fj;jf;f epfo;r;rp. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

Meeting with RCMP to nail LTTE activities in Toronto-Canada.

It was attended by nearly 100 Canadian-Sri Lankan citizens (Including Tamils, Sinhalese, Muslims and Burgers) who were worried about the threat to peace and harmony among our community in Canada since the pro-LTTE group invited “Nam Thamilar” (We are Tamils) movement leader, Tamil Nadu Cine industry personality and Very close follower of LTTE leader Pribaharan who had given a “Mavirar” (War Heroes) speech recently in Toronto. He called all young generation Tamils to become a human bomb to achieve dream land “Tamil Eleam”. Also he called to kill all Sinhalese in this world in order to get Tamil Freedom and Tamil home land “Tamil Eleam” (more....)

khu;fop 07> 2009

xgkh kupahijfhf jiy FdptJ jtwh?

mnkupf;f mjpgu; xghkh Kjd; Kiwahf rkPgj;jpy; rPdh nrd;wpUe;jhu;. mq;F mtu; fye;J nfhz;l epfo;r;rpfspy; xU epfo;r;rp Nfs;tp gjpy; epfo;r;rp ,e;j epfo;r;rp Njitjhdh vd;W rPd muR Kjypy; jaf;fk; fhl;baJ. gpd;du; filrp epkpl Ngr;R thu;j;ijfSf;Fg; gpwF KbthdJ. ,e;j epfo;r;rp rPdhtpy; njhiyf;fhl;rpapy; xspgug;gg;gltpy;iy> nts;is khspif ntg;irl; %yNk ,e;j epfo;r;rpiag; gyu; ghu;j;jhu;fs;. rPdg; gazj;jpd; NghJ xghkh jfty; cupik gw;wpAk;> nrd;]hg;Gf;F vjpuhfTk; fUj;J njuptpj;jhu;. Ngrpa NghJ xt;nthU thu;j;ijiaAk; ftdkhfg; nghWf;fpnaLj;Jg; Ngrpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 07> 2009

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;

nrd;idf; $tk; ejpahfpwJ...?

milahW> $tk;> gf;fpq;fhk; fhy;tha; Mfpatw;wpy; 1950 fspy; ,Ue;j epiy cUthfTk;> glFfs; XlTk;> ePu;tho; capupdq;fs; mtw;wpy; fhzg;gLk; R+oy; kPz;Lk; tuNtz;Lk;. ,J Kf;fpakhd gzp vd;gjpYk;> ,ij vg;ghLgl;lhfpYk; nra;jhf Ntz;Lk; vd;gjpYk; ,UNtW fUj;Jfs; ,Uf;f KbahJ. ,Ug;gpDk;> ,j;jpl;lk; ntw;wp ngw Ntz;Lkhdhy;> ,J Nju;jy; fhy murpay; gpurhukhf khWtijj; jtpu;f;f Ntz;Lk;. ,g;gbr; nrhy;yf; fhuzk; ,Uf;fpwJ. nrd;idapd; ejpfisj; J}a;ikg;gLj;Jk; gzpf;F Fiwe;jgl;rk; 10 Mz;Lfs; Njit. ,jw;Fs; 3 rl;lg;Nguit Nju;jy;fisAk; 2 cs;shl;rpj; Nju;jy;fisAk; nrd;id re;jpf;f Neuyhk;. ,j;jpl;lk; murpay; fl;rpapd; rhjidahf Kd;itf;fg;gLkhdhy;> ,j;jpl;lj;ij vjpu;f;fl;rpfs; Fiw$Wk;> tpku;rpf;Fk; vd;gNjhL> Ml;rp khw;wk; Vw;gLNkahdhy;> ,j;jpl;lj;ij Kw;wpYkhfg; Gwf;fzpg;ghu;fs;> fplg;gpy; NghLthu;fs;. ,jdhy; kf;fSf;Fk; ,og;G> nrd;id efUf;Fk; ,og;G. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

06.12.2009 upgprpapd; Qhapw;Wf;fpoik tpNrl murpay; fye;Jiuahly;


06.12.2009 upgprpapd; Qhapw;Wf;fpoik tpNrl murpay; fye;Jiuahly;. ,e;jthu epfo;r;rpapy; fhy; eil tsu;g;G mgptpUj;jp gpujp mikr;ru; fkhu;jPd; mg;Jy; ig]; upgprpapd; murpay; Ma;thsu; tp.rptypq;fk; N[u;kdpa upgprpapd; murpay; Ma;thsu; nr n[fehjd; kw;Wk; upgprpapd; gzpg;ghsu; tP.>uhkuh[; MfpNahu; ,yq;ifapd; murpay; epyikfs; njhlu;ghf fye;Jiuahl cs;sdu;
Qhapw;Wf;fpoik 3.00 kzp Kjy; 5.00 kzp tiu; eilngw cs;sJ
ePq;fSk; fye;J nfhz;L rpwg;gpf;fTk;

00 44 208 930 5313

khu;fop 06> 2009

aho;. K];ypk;fspd; kPs;FbNaw;w fdT edthf Ntz;Lk;

'vJTkwpahj gpQ;Rf; Foe;ijfs; Gypfisf; fz;L ifairj;jNghJ fpQ;rpw;Wk; neQ;rpNy <ukpd;wp mtu;fsplKs;s kQ;rhb eiffisAk; kpQ;rhJ gpLq;fpa nfh^uk; vd;Wk; kwf;ff; $bajy;y.'

(aho;. mkk;)

$iuapy;yhj ,iwapy;yq;fs;> gs;spthry; gspq;Fj; jiuapNy gw;iwf;fhL... ,be;j fy;Y}upfs;... mj;jpthuk; kl;LNk kpr;rkpUf;Fk; Fl;br; Rtuhf ehk; tho;e;j khspiffs;. ,itfs; vd;d Nghu;f;fhyj;jpd; milahsq;fsh? Fz;L tPr;rpy; mope;j gpuNjrq;fsh? epr;rakhf ,y;iy. kdpjk; kuzpj;Jg; Nghdjhy; xU r%fk; NtNuhL gpLq;fp tPrg;gl;ljhy;... ,U kzpj;Jspapy; ,dr; Rj;jpfupg;G nra;ag;gl;L tl khfhz K];ypk;fs; jkJ G+u;tPf kz;zpypUe;J ntspNaw;wg;gl;ljhy; kfpo;r;rp G+j;Jf; FYq;fpa ,y;yq;fs; ,g;gbr; rpije;J rpd;dhgpd;dkhfptpl;ld. ,itnay;yhk; epfo;e;J ,U jrhg;jq;fshfp tpl;ld. tuyhW kwf;fhj tLthf mike;J tpl;l me;jehis kwf;f Kbatpy;iy. md;W xf;Nlhgu; 30. ge;Jf;fshf tho;e;j ehk; cijge;jhb kfpo;e;j [pd;dh ikjhdj;jpy; ge;Jfshf cijj;J tpul;lg;gl;Nlhk;. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

fg;gNyhl;ba jkpoDk;> mfjp (fg;gy;) jkpoDk;

(rhfud;)

1983 k; Mz;L fytuj;jpy; Vw;gl;l ,lk; ngau;T epfo;Tfis rhjfkhf gad;gLj;jp ‘nghUs; cs;stu;fs;’ ‘lhyu;’ Njb Nkw;FyF ehLfSf;F mfjpfs; vd;w Nghu;itapy; gilnaLj;jdu;. ,yq;iff;F mUfpy; gy tifapYk; vk;ik xj;j kf;fs; thOk; jkpo;ehl;bw;F mfjpfshf nry;tjpy; cs;s ,yFj;jd;ik lhyu;fis ms;sp toq;fhJ vd;w xNu xU nghUshjhuf; fhuzj;jpw;fhf ehk; Nkw;Fyf ehLfSf;F ,lk; ngau;e;jNj cz;ik epiy. ,jw;F ehk; J}f;fpa MAjk; ‘mfjpj; jkpod;’. Njly; vd;gJ kdpjdplk; ,Uf;f Ntz;ba xd;W. mjw;F ehk; ifahz;l topKiw ‘mfjpj; jkpod;’. mfjpj; jkpodhy; fpilj;j tho;it cWjp nra;J epue;jukhf;fpf; nfhs;s Gyk; ngau; ehLfspy; ehk; ghtpf;f Kw;gl;l fUtp jkpo; <ok;> jkpo; Njrpak; njhlu;e;j Aj;jk;. Aj;jk; epd;why; vkJ Rw;wk; mq;Nf jq;fptpLk;. ,q;Nf tu KbahJ vdNt Aj;jk; Ntz;Lk; rkhjhdk; Njitapy;iy. ,jid ,yq;if muRfSk; jkf;F rhjfkh ghtpj;Jf; nfhz;ld. Aj;jk; njhlu;e;jd. nfhiyfs; ele;jd. mit Gyk; ngau; ehLfSf;Fk; gutpNa ,Ue;jJ. Nghuhl;lj;jpy; gq;Fjhuuhf ,y;yhky; jg;gpte;J tpl;NlhNk vd;w ‘Fw;w czu;T’ rpyiu ‘epahakhf’ Nghuhl;lj;jpd; gq;Fjhuuhf Gyk; ngau; ehLfspy; khw;wpaJk; cz;ikjhd;. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

jkpo; kf;fs; thf;fspf;fj; jtwpdhy; thf;Fffs; Nkhrb nra;ag;glyhk;: ,uh. Jiuj;jpdk; 

‘vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; kf;fs; thf;fspf;fj; jtWk; gl;rj;jpy; thf;Fffs; Nkhrb nra;ag;glyhk; my;yJ tpUk;ghj xUtu; njupthFtjw;F cjtpahf mJ mike;J tplyhk;.’ vd <.gp.Mu.vy;.vg; gj;kehgh mzpapd; jiytUk;> fpof;F khfhz rig cWg;gpdUkh ,uh.Jiuj;jpdk; $Wfpd;whu;. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

kd;dhu;-kjthr;rp Nrhjidr;rhtbA+lhd Nghf;Ftuj;J Nrit Muk;gk;

kd;dhupy; ,Ue;J kjthr;rp Nrhjidr;rhtbA+lhf njd; gFjpf;fhd jdpahu; Nghf;Ftuj;J Nritfs; ,d;W Kjy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.,jw;fhd mDkjpapid ghJfhg;G mikr;R toq;fpAs;sJ. tlf;fpy; ,Ue;J njw;fpw;Fk;> njw;fpypUe;J tlf;fpw;Fk; jw;NghJ jdpahu; g]; Nghf;Ftuj;J Nritfs; ,lk;ngWfpd;wJ. ,e;jepiyapy; ,d;W fhiy 9 kzpastpy; kd;dhupypUe;J kjthr;rp Nrhjidr;rhtbA+lhf jdpahu; gazpfs; g]; xd;W nju;fpw;F nrd;wjhf vkJ gpuhe;jpa nra;jpahshu; njuptpj;jhu;. Rkhu; ,uz;L tUlj;Jf;Fg; gpd; kd;dhupypUe;J kjthr;rpA+lhf njd;gFjpf;F Nghf;Ftuj;J Nritfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ

khu;fop 06> 2009

jkpo;f; $l;likg;gpd; kdkhw;wq;fis tuNtw;fpNwhk; - <.gp.b.gp.

vkJ kf;fspd; rhu;ghf 22 ghuhSkd;w cWg;gpdu;fisg; ngw;wpUg;gJ vd;gJ tuyhw;wpy; nghwpf;fg;gl Ntz;ba rhjidahFk;. mij ve;j topKiwapy; mtu;fs; ngw;wpUe;jhYk; jkpo; NgRk; kf;fis ,Uz;l Afj;jpDs; ,Ue;J kPl;gjw;fhf mijg; gad;gLj;jpapUe;jhy; ehk; mjid kdkfpo;r;rpNahL Vw;wpUg;Nghk;. MdhYk;> me;j murpay; gyj;ij mtu;fs; ruptug;gad;gLj;jpapUf;ftpy;iy vd;w kdj;Jauq;fspdhy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdiu ehk; murpay; uPjpahf tpku;rdq;fSf;F cl;gLj;jpapUe;Njhk;. Vida jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSk; fle;j fhy midj;J jtWfisAk; ntspg;gilahf Vw;Wf;nfhz;L tUk; gl;rj;jpy; mtu;fNshL jkpo; NgRk; kf;fspd; eyd;fSf;fhf kl;Lk; NgRtjw;F ehq;fs; jahuhf cs;Nshk;. (NkYk;.....)

khu;fop 06> 2009

rl;l tpNuhjkhf mT];jpNuypah nry;yKw;gl;l ,isQd; Jg;ghf;fp gpuNahfj;jpy; gyp

kl;lf;fsg;G fpuhd; flNyhuj;jpypUe;J rl;l tpNuhjkhd Kiwapy; mT];jpNuypahtpw;F nry;y Kw;gl;l ,isQnuhUtu; ,uhZtj;jpd; Jg;ghf;fpr; R+l;by; nfhy;yg;gl;Ls;shu;. New;W mjpfhiy ,lk;ngw;w ,e;j rk;gtj;jpy; xUtu; Jg;ghf;fpr; R+l;bYk; kw;WnkhUtu; Kjyf; fbapYk; fhakile;J itj;jparhiyfspy; rpfpr;ir ngw;W tUfpd;wdu;. Fwpj;j flNyhuk; re;Njfj;jpw;fplkhd Kiwapy; ts;snkhd;wpw;F mUfhikapy; rpyu; fhzg;gl;ljhfTk;>,tu;fs; ,uhZtj;jpdiuf; fz;L jg;gpNahl Kw;gl;l Ntis ,uhZtj;jpduhy; Jg;ghf;fpr; R+L Nkw;nfhs;sg;gl;ljhfTk; $wg;gLfpd;wJ. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

kd;dhu; Nfhl;il Nrhjid eltbf;iffs; epWj;jg;glTs;sd

kd;dhu; Nfhl;il Nrhjidr; rhtbapy; flw;gilapdupd; Nrhjid eltbf;iffis vjpu;tUk; 10Mk; jpfjpAld; epWj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjhf [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd grpy; uh[gf;\ ,d;W cWjpaspj;Js;shu;. [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\Tf;F MjuT njuptpj;J mikr;ru; up\hl; gjpAjPd; Vw;ghL nra;jpUe;j tpNrl $l;lk; ,d;W rdpf;fpoik kd;dhu; efurig kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. mf;$l;lj;jpy; gq;Nfw;w ghuhSkd;w cWg;gpdu; grpy; uh[gf;\tplk; mg;gFjp kf;fs; tpLj;j Nfhupf;ifia mLj;J ,e;j cWjpnkhopapid mtu; toq;fpAs;shu;. vjpu;tUk; 10 Mk; jpfjpapd; gpd;du; mg;gFjpf;F tUif jUk; kf;fSk; gpuNjrthrpfSk; Rje;jpukhf elkhl KbAk; vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

[dhjpgjpia Mjupg;gjd; %yNk jkpo; kf;fSf;F tpNkhrdk; -mikr;ru; Kusp

kf;fs; kPJ md;Gk;> ehl;bd; kPJ gw;Wk; nfhz;l jiytuhf tpsq;Fk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Mjupg;gjd; %yNk jkpo; kf;fSf;F tpNkhrdk; fplf;Fk; vd mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F Mjuit toq;Fk; Nehf;FlDk;> mikr;ru; fUzh mk;khid tuNtw;Wk; thior;Nrid GJf;FbapUg;G gFjpapy; tpNrl $l;lnkhd;W Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ. ,f;$l;lj;jpy; fye;J nfhz;L NgRk; NghNj mikr;ru; fUzh mk;khd; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. cyf muq;fpy; jkpo; nkhopia xypf;fr; nra;jJld; jkpo; kf;fis nfsutg; gLj;jpa jiytuhd [dhjpgjpiaNa jkpo; kf;fs; Mjupf;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

ePq;fSk; cjtyhk;

fpspnehr;rpapy; njhopy;gapw;rp epiyak; mikf;f epjp jpul;lg;gLfpwJ

td;dpapy; gy; tifapYk; ghjpg;gile;J vjpu;fhyk; Nfs;tpf;Fwpahf tho;e;J nfhz;bUf;Fk; ,isQu;> AtjpfSf;F Ranjhopy; Kaw;rpfspy; <LglTk; tUkhdk; <l;lf; $ba njhopy;fisg; ngwTk; cjTk; tifapy; fpspnehr;rpapy; KOikahd etPd trjpfs; nfhz;l xU njhopy; gapw;rp epiyaj;ij mikg;gjw;fhf epjp jpul;Lk; gzp Muk;gpj;J itf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

$l;likg;G rupahd Kbit vLf;f Ntz;Lk;

jkpo; NgRk; kf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; fl;rpfSs; jkpo;j; Njrpa $l;likg;G khj;jpuk; ,Jtiuapy; ve;j KbTk; vLf;fhjpUg;gJ ftiyf;FupaJ. murhq;f jug;gpypUe;J jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gf;Fg; Ngr;Rthu;j;ijf;fhf miog;G tpLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. ,g;Ngr;Rthu;j;ijf;Fg; gpd;dNu xU KbTf;F tutpUg;gjhff; $l;likg;G tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. ,Nj Neuk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu; rpth[pypq;fk; nrd;idapy; NtW tpjkhfg; NgrpapUf;fpd;whu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G [dhjpgjpj; Nju;jypy; xU Ntl;ghsiu epWj;Jk; vd;Wk; mg;gb epWj;jhtpl;lhy; RNar;ir Ntl;ghsuhf mtu; Nghl;bapLthu; vd;Wk; $wpapUf;fpd;whu;. rpth[pypq;fk; vg;NghJk; jdp ehl;L epiyg;ghl;by; epd;Nw Ngrpatu;. jdpehl;Lf; Nfh\k; jkpo; kf;fSf;F Vw;gLj;jpa mopTfisAk; mtyq;fisAk; ,d;Dk; mtu; czutpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jy; Fwpj;j tpNrl $l;lj;jpy; Gnshl;

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;gpyhd $l;lnkhd;W tTdpah efurig

fyhr;rhu kz;lgj;jpy; ,d;W eilngw;Ws;sJ. tlf;fpd; tre;jk;

jpl;lj;jpd; nghWg;ghsUk;> [dhjpgjpapd; rpNu];l MNyhrfUkhd grpy;

uh[gf;r vk;.gp> kPs;FbNaw;w mikr;ru; uprhj; gjpAjPd; MfpNahu;

jiyikapy; eilngw;w ,f;$l;lj;jpy; tlkhfhz MSeu; [P.V.re;jpurpwp>

murhq;fj;jpd; cau;kl;l mjpfhupfs;> tTdpah khtl;l nrayf mjpfhupfs;>

fl;rpfspd; Kf;fpa];ju;fs; kw;Wk; ngUkstpyhd nghJkf;fSk; fye;J

nfhz;bUe;jdu;. ,q;F ciuahw;wpa [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd;

(Gnshl;)) td;dpg; gpuhe;jpa mikg;ghsUk;> Gnshl; kj;jpaFO

cWg;gpdUkhd f.rptNerd; (gtd;) mtu;fs;> fle;jfhy Ml;rp fhy epfo;Tfis

cw;W Nehf;Fk;NghJ epiwNtw;W mjpfhuKila [dhjpgjpahf ,Ue;jte;j

jiytu;fspy; mNefkhdtu;fs; jkJ Ml;rpapd; ,uz;lhtJ fhyg;gFjpapy; jhd;

,dg;gpur;rpid jPu;itg;gw;wp rw;W rpe;jpf;fj; njhlq;fpapUe;jdu;. (NkYk;....)

 

khu;fop 06> 2009

Ml;rpkhw;wk;> murpay; jPu;T vd;nwy;yhk; NgRtJ mg;gl;lkhd Vkhw;W

([Ptfd;)

nghd;Nrfh jkpo;> K];ypk; kf;fisr; rpWikg;gLj;Jk; fUj;Jfis mbf;fb njuptpj;jtu; vd;gjw;fhfNt m]hj; rhyp vjpu;g;Gj; njuptpj;jhu;. ,yq;if rpq;fstu;fspd; ehL vd;Wk; jkpou;fSk; K];ypk;fSk; rpq;fstu;fspd; tpUe;jhspfshf ele;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;Wk; fNdba gj;jpupifnahd;Wf;F nghd;Nrfh Ngl;b mspj;jpUe;jhu;. If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpAk; $l;lhf epWj;jpapUf;Fk; [dhjpgjp Ntl;ghsu; ,uhZtj; jsgjpahfj; njhiyf;fhl;rpf;F mspj;j Ngl;bapy; ‘,lk; ngau;e;jtu;fis ,g;Nghijf;F kPs; FbNaw;wf; $lhJ’ vdf; $wpdhu;. ,uhZtj; jsgjpahf ,tu; $wpa ,f;$w;iw murhq;fj;Jf;F toq;fpa MNyhridahfNt nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 06> 2009

muRld; Ngr;Rthu;j;ijf;F $l;likg;G KbT

[dhjpgjpf;Fk; jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gf;Fkpilapy; kPz;LnkhU re;jpg;G ,t;thuk; eilngwTs;sJ. ,e;jr; re;jpg;gpy; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; midtUk; fye;Jnfhs;thu;fnsd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mNjNtis> [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfUk; tl khfhzr; nrayzpapd; jiytUkhd grpy; uh[gf;\Tk;> If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; nghJr; nrayhsu; mikr;ru; Rrpy; gpNuk;[ae;jTk; re;jpg;nghd;Wf;fhd miog;nghd;iw tpLj;Js;sjhfj; jkpo;j; Njrpa $l;likg; gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdUk; ,yq;if jkpouRf; fl;rpapd; nghJr; nrayhsUkhd khit v];. Nrdhjpuhrh njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khu;fop 06> 2009

KbTf;F tu ,d;Dk; jhkjkh?

(thFyd;)

,e;jpa tk;rhtspapdupd; gpurhTupikg; gpur;rpid cl;glg; gy gpur;rpidfSf;F XusT jPu;T fhzg;gl;l epiyapy; ,dg; gpur;rpid khj;jpuk; ehSf;F ehs; tsu;e;J ,d;W rpf;fyhd epiyf;F te;jpUf;fpd;wJ. ,jw;Fj; jkpo;j; jiytu;fs; nghWg;ghspfsy;y vdf; $w KbahJ. fhyj;Jf;Ff; fhyk; fpilj;j re;ju;g;gq;fisj; jkpo;j; jiytu;fs; jtw tpl;bUf;fpd;whu;fs;. mjd; xl;Lnkhj;j tpisNt jkpo; kf;fspd; ,d;iwa mty epiy. ,g;NghJk; xU re;ju;g;gk; jkpo;j; jiytu;fSf;Ff; fpilj;jpUf;fpd;wJ. ,r; re;ju;g;gj;ijr; rupahfg; gad;gLj;JtjpNyNa jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfs; gbg;gbahfj; jPu;tjh my;yJ njhlu;tjh vd;gJ jq;fpapUf;fpd;wJ. If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;Jf;F mg;ghy; nry;yj; jahuhf ,Uf;fpd;wJ. mjw;fhd MNyhridfisAk; jahupj;jpUf;fpd;wJ. ,lk;ngau;e;jtu;fspd; kPs; FbNaw;wj;ijj; Jupjkhf Nkw;nfhs;fpd;wJ. nrhd;dijr; nrhd;dgb nra;tjhy; ,dg; gpur;rpidapd; jPu;T gw;wpr; nrhy;tijAk; ek;gyhk;. KbTf;F tUtjpy; jhkjk; Njitapy;iyNa. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

<Nuh]; mikg;G [dhjpgjpf;F MjuT toq;f KbT

<Nuh]; vdg;gLk; <otu; [dehaff; fl;rp vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\it Mjupf;fj; jPu;khdpj;jpUg;gjhf mf;fl;rpapd; jiytUk; kl;lf;fsg;G khefurig cWg;gpdUkhd ,uh[ehjd; gpughfud; njuptpj;jhu;. kl;lf;fsg;gpYs;s <Nuh]; mYtyfj;jpy; ,J njhlu;ghf fUj;J ntspapl;l mtu;> ‘jkpo;NgRk; kf;fspd; gpur;rpidfis ed;F milahsk; fz;ltu; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ mtu;fs;. jkpo;NgRk; kf;fspd; gpur;rpidfis mtuhy; khj;jpuNk jPu;f;f KbAk;. ruj; nghd;Nrfh Xu; ,uhZtj; jsgjp. mtUf;F murpay; mwpntd;gJ G+[;ak; jhd;. ,j;jifa xUtuhy; [dehaf ehl;il Ml;rp nra;a KbahJ. fpof;F khfhz kf;fs; tho;tpy; epk;kjpia nfhLj;j [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\Tf;Nf jkpo; kf;fs; thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;whu;.

jkpo; Ntl;ghsiu epWj;jhtpbd; RNar;irahf fskpwq;FNtd; - rpth[pypq;fk;

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; rhu;gpy; jkpo; Ntl;ghsu; xUtiu epWj;Jtjw;F KbT nra;ag;gl;Ls;sJ. xUNtis jkpo; Ntl;ghsiu $l;likg;G Nju;jypy; epWj;jhtpl;lhy; ehNd RNaw;irahf fskpwq;fp Nghl;bapLNtd; vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; aho;. khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; vk;.Nf. rpth[pypq;fk; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

[dhjpgjp k`pe;jit Mjupf;fg; Nghtjhf <.gp.b.gp mwptpg;G

[dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Mjupg;gjw;F <.gp.b.gp. KbT nra;Js;sJ. ,jid tpsf;Fk; nra;jpahsu; khehL murhq;fj; jfty; jpizf;fsj;jpy; New;W elj;jg;gl;lJ. ,jpy; fye;J nfhz;l mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jdJ fl;rpapd; epiyg;ghl;il tpsf;fpdhu;. kf;fs; eyd; rhu;e;j 10 mk;rf; Nfhupf;iffis [dhjpgjpaplk; Kd;itj;Js;sjhfj; njuptpj;j mikr;ru; lf;s];> mitfis [dhjpgjp Vw;Wf;nfhz;Ls;sjhff; $wpdhu;. mNjNeuk; 10 mk;rq;fisAk; epiwNtw;Wtjw;fhd nghWg;ig [dhjpgjpNa Vw;Wf;nfhz;Ls;shnudTk; mikr;ru; lf;s]; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

tTdpah efu mgptpUj;jp jpl;lk; ifaspg;G

efu mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpdhy; jahupf;fg;gl;l tTdpah efu mgptpUj;jp jpl;lj;jpw;fhd tiuglk; cl;gl Mtzq;fis mikr;ru; jpNd\; Fztu;jd New;W tTdpah mur mjpgu; rhu;s;]; kw;Wk; tTdpah efu rigj; jiytu; [p. v];. ehjd; MfpNahuplk; ifaspj;jhu;. tTdpah efiu etPd kag;gLj;jTk;> efiu mz;ba gFjpapy; fpupf;nfl; muq;nfhd;iw mikf;fTk;> ePr;ry; jlhfk; kw;Wk; uapy; epiyaj;ijAk;> efu kj;jpia ,izf;Fk; gpujhd ghijapd; ,UkUq;fpYk; etPd filj; njhFjp mikf;fTk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. vdf;Fwpg;gpl;l mikr;ru;> Xke;ijapy; nghUshjhu kj;jpa epiyak; mikf;fTs;sjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;.

khu;fop 05> 2009

Ks;sptha;fhypy; ifgw;wg;gl;l jq;fk; kj;jpa tq;fpaplk;?

td;dpapy; nts;is Ks;sptha;f;fhy; gFjpapy; eilngw;w ,Wjp Aj;jj;jpd;NghJ ifg;gw;wg;gl;l xU njhif jq;fk; njhlu;ghf vjpu;f;fl;rpapdu; Nfs;tp vOg;Gfpd;wdu;. ,jd; cz;ikepiy vd;d? vd MSeuplk; Nfl;lNghJ. ifg;gw;wg;gl;l jq;fk; xUNghJk; kj;jpa tq;fpf;F Neubahf fpilg;gjpy;iy. mtw;Wf;F xU rl;luPjpahd eilKiwfs; cs;sd. ePjpkd;wj;jpD}lhfNt mit kj;jpa tq;fpf;F xg;gilf;fg;gLk;. mt;thW xg;gilg;gjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sdth? vd Nfl;lNghJ; ,Jtiu mt;thwhd eilKiwfs; vLf;fg;gltpy;iy vd;whu;. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

kiyaf kf;fs; Kd;dzp ,d;W jPu;khdk;

[dhjpgjp Nju;jypy; kiyaf kf;fs; Kd;dzpapd; epiyg;gh l;il jPu;khdpf;f “tpupTgLj;jg; gl;l kj;jpa FO” ,d;W rdpf;fp oik jythf;fiyapy; $b Muh a;fpwJ. jkpou;fspd; ,dg;gpur; rpid njhlu;ghfTk; kiyaf kf;fspd; vjpu;fhy murpay; cup ikfs; njhlu;ghfTk; [dhjpgjp Ntl;ghsu;fs; gfpuq;fg;gLj;Jk; jPu;Tfspd; mbg;gilapNyNa [dhjpgjp Ntl;ghsiu jkJ fl;rp Mjupf;f Ntz;Lnkd kiyaf kf;fs; Kd;dzpapd; rfykl;l mq;fj;jtu;fSk; Kd;d zpapd; jiytUk;> mikr;rU khd ng. re;jpuNrfuid re;jpj;J typAWj;jp tUfpd;wdu;.

khu;fop 05> 2009

,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tk; [dhjpgjpj; Nju;jYk;

,yq;if KOtjpYk; thOk; jkpo; kf;fs; midtUk; ,dg; gpur;rpidia ikakhf itj;Jj; jPu;khdj;Jf;F tu Ntz;ba Nju;jyhf ,d;iwa [dhjpgjpj; Nju;jy; cs;sJ. ,j; Nju;jypy; Nghl;bapLk; gpujhd Ntl;ghsu;fs; gw;wpa rupahd kjpg;gPl;Lf;Fj; jkpo; kf;fs; te;jhf Ntz;Lk;. vjpuzpapd; gpujhd Ntl;ghsu; ,uhZtg; gpd;dzpia nfhz;ltu;. murpay; gpd;dzp ,y;yhjtu;. ,tUf;nfd;W xU murpay; fl;rp ,y;iy. xd;Wf;nfhd;W khWgl;l rpj;jhe;jq;fisg; gpd;gw;Wk; If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpAk; ,tiu Ntl;ghsuhf epWj;jpapUf;fpd;wd. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

,yq;ifapy; jkpou;fis kW Fbaku;j;Jk; eltbf;ifapy; ,e;jpah!

,yq;ifapy; mfjp Kfhk;fspy; cs;s jkpou;fis kW Fbaku;j;Jk; gzpapy;> me;ehl;L muRld; ,ize;J ,e;jpahTk; nray;gLk; vd;W ntspAwTj;Jiw mikr;ru; v];.vk;.fpU\;zh njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpwF jkpou;fspd; kWtho;Tf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; eltbf;iffs; Fwpj;j mwpf;if xd;iw> mikr;ru; v];.vk;.fpU\;zh nts;spf;fpoik khepyq;fsitapy; jhf;fy; nra;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 05> 2009

tpQ;Qhdk; ep&gpf;fpd;wJ

jha; nkhopapy; mOif

jha;nkhopapy; mOifah? tpNdhjkhf ,Uf;fpwJjhNd! Foe;ijapd; mOif vijNah czu;j;Jk; ghi\ vd;gJ kl;Lk;jhd; ekf;Fj; njupAk;. Mdhy; mJ jha;nkhopapy; mOfpwJ vd;W Ma;thsu;fs; fz;Lgpbj;J cs;sdu;. Foe;ijfs; ja;nkhopapy; mOfpwJ vd;gNj Mr;rupak;. gpwe;J rpy ehl;fNs Md Foe;ijfs; mOtJ rw;W njhiytpy; ,Ue;J Nfl;lhy; ghLtJNghy ,Uf;fpwjhk;. mNj Neuj;jpy; 12 thuq;fs; Md Foe;ij mOk;NghJ jha;> je;ijaiug; Nghy kpkpf;fpup (xyp ghtid) nra;tJNghy ,Uf;fpwJ vd;Wk; Ma;thsu; $Wfpwhu;. nkhj;jj;jpy; ‘Foe;ijfs; nkhopg;Gyikia fUtpNyNa ngw;WtpLfpwJ” vd;fpwJ Ma;T KbT. (NkYk;....)

khu;fop 04> 2009

[dhjpgjpj; Nju;jy;;

6 murpay; fl;rpfs; New;W fl;Lg;gzk; nrYj;jpd

[dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapLtjw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l MW murpay; fl;rpfspd; gpujp epjpfs; New;W (03) tpahof;fpoik fl;Lg;gzk; nrYj;jpdu;. If;fpa Nrhrypr fl;rpiar; Nru;e;j rpwpJq;f [aR+upa> xf;nfhk ntrpNah xf;nfhk u[tU mikg;igr; Nru;e;j vk;. gp. njkpdpKy;y> =yq;fh Kw;Nghf;F Kd;dzpapd; N[. v. gPw;wu; ney;rd; ngNuuh> et rp`y cWkatpd; ruj; kdNke;jpu> [hjpf rq;tu;jd nguKidiar; Nru;e;j mr;ry mNrhf RutPu> =yq;fh njhopyhsu; fl;rpapd; gP. b. gP. v];. V. ypadNf Mfpa mWtUNk New;Wj; jkJ itg;Gg; gzj;ij nrYj;jpajhf Nju;jy;fs; Mizahsu; jahde;j jprhehaf;f mwptpj;Js;shu;.

khu;fop 04> 2009

tp[ajhr uh[gf;\ I.Nj.fl;rpAlDk; N[hd;];ud; ngu;dhz;Nlh muRlDk; ,ize;J nfhz;ldu;.

murpy; mq;fk; tfpj;j Njrpag; gl;bay; ghuhSkd;w cWg;gpduhd tpN[jh] uh[gf;r ,d;W If;fpa Njrpf; fl;rpAlDk; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; FUehfy; khtl;l mikg;ghsUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd N[hd;];ud; ngu;zhz;Nlh muRlDk; ,ize;J nfhz;Ls;sjhf njupatUfpd;wJ. tpN[ajh] uh[gf;f mtu;fs; re;jpupfh mk;ikahupd; Ml;rpf;fhyj;jpy; rpwpyq;fh Rje;jpuf; fl;rpf;fhd rl;l MNyhrfu;fspy; xUtuhf nraw;gl;ltu; vd;gJld; fle;j fhyq;fspy; CoYf;F vjpuhf njhlu;r;rpahf Fuy; vOg;gpatu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fjhfFk;. mNj Neuk; vjpu;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfhit Vw;Wf;nfhs;tjpy; fl;rpAld; Kuz;gl;L fl;rpapy; ,Ue;J ntspNawpAs;s N[hd;];ud; ngu;zd;Nlhtpw;F mikr;Rg;gjtp xd;Wk; toq;fg;glTs;sjhf njupatUfpd;wJ.

khu;fop 04> 2009

Njrpa ey;ypzf;f mikr;rpd; gpuhe;jpa mYtyfk; kl;lf;fsg;gpy; jpwg;G

Njrpa ey;ypzf;f mikr;rpd; KjyhtJ gpuhe;jpa mYtyfk; ,d;W kl;lf;fsg;gpy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. kl;lf;fsg;G khtl;l nrayf fl;blj;jpy; Njrpa ey;ypzf;f mikr;ru; tpehaf%u;j;jp KusPjud; kw;Wk; khefu rig Kjy;tu; rptfPjh gpughfud; MfpNahu; ,t;tYtyfj;ij ehlhit ntl;bj; jpwe;J itj;jdu;. kl;lf;fsg;G murhq;f mjpgu; Re;juk; mUikehafk; jiyikapy; eilngw;w ,e;epfo;tpy; khtl;l mur nrayfq;fspd; jiytu;fs; cl;gl gyUk; fye;J nfhz;ldu;.

khu;fop 04> 2009

fe;jGuhz fyhrhuk; Ngrpa kz;zpy; xU fe;jd;fUiz?

(eNlrd;)

tpLjiyg;Gypfspd; cs; jfuhwpy; fpl;Lit nfhiy nra;a Kaw;rpj;j NghJ ,ij NtW ,af;fj;jpdu; Nky; Rkj;Jtjw;fhf ehw;gJf;F Nkw;gl;l rpiwitf;fg;gl;l khw;W ,af;fj;jpdUk; fg;gg; gzk; Ntz;b rpiwitf;fg;gl;bUe;j rpy aho;g;ghz fil KjyhspfSk;; gLnfhiy nra;ag;gl;l ,lk;jhd; ,e;j fe;jd;fUiz tPL. ,e;j nfhiyf;fsk; ntypf;fil kw;Wk; gpe;JdNtt Kfhk; gLnfhiyf;fsj;ijtplf; nfhLikahdJ. ,q;F rpq;fs jParf;jpfs; (MOB VIOLANCE) $l;lkhf nra;j nfhiyfs;. Mdhy; fe;jd;fUiz nfhiyr;rk;gtkhdJ> tpLjiy ,af;fk; vdr; nrhy;ypf;nfhz;L jpl;lk; Nghl;L xU  ,af;fj;jhy; nra;ag;gl;l gLnfhiyr; rk;gtk;. ,e;j rk;gtj;jpd; gpd;G tpLjiyg;Gypfspd; jiytiu  cyfj;jpy; Njhd;wpa ve;jnthU rPupay; nfhiyfhuid tpl nfhLikahd kdpju; vd;w rpj;jpuk;jhd; vd; kdjpy; cUthfpaJ. ,e;j epidg;ig vf;fhyj;jpYk; ehd; Fz;LkzpasT $l Fiwj;jJ fpilahJ. (NkYk;....)

khu;fop 04> 2009

Nju;jy; 2010: jkpo; NgRk; kdpju;fs; vd;d nra;aNtz;Lk;?

(kPuh ghujp)

Nju;jy; fsj;jpNyh Fwpg;ghf jkpo; murpay;thjpfs; kj;jpapy;> gpujhdkhf Nju;jypy; ve;j rpq;fs Ngupdthj jiytiu njupT nra;tJ vd;gJ njhlu;ghd tpthjNk eilngWfpd;wJ. rpyu; kfpe;jit gyg;gLj;JtNj ekJ (jkpo; NgRk; kdpju;fspd;) Njitfisg; G+u;j;jp nra;tjw;F cjtpahf ,Uf;Fk; vdf; $wp Vw;fdNt MjuT toq;fpAs;sdu;. kfpe;j Gypfis Njhw;fbj;jik ,tu;fsJ ed;wpf; flDf;F xU fhuzkhf ,Uf;fyhk;. NtWrpyNuh ,d;Dk; xUgb Nky; nrd;W nghd;Nrfhit cg;Gr;rg;gpy;yhj fhuzq;fSf;fhf Mjupf;fpd;wdu;. ,jd;%yk; xU ,uhZt jiytupd; Ml;rpia ,yq;ifapy; Kjd;Kiwahf Vw;gLj;Jtjw;F cWJizahf epw;fpd;wdu; vd;w cz;ikia czukWf;fpd;wdu;. ,Jtiu Gypfspd; jiyikapd; topfhl;lypy; nraw;gl;l jkpo; Njrpa $l;likg;G Kjd; Kjyhf jkJ nrhe;j Gj;jpapy; KbntLf;fTs;sdu;. ,tu;fsJ KbTk; ,uz;L fl;rpfspy; xd;iw Mjupg;gJ my;yJ jdpj;J jhKk; Nghl;bapLtJ vd;gjhfNt ,Uf;fpd;wJ. ve;j xU jkpo; murpay; jiyikfSk; jkpo; NgRk; kdpju;fspd; ,d;iwa ajhu;j;jj;ijNah my;yJ mtu;fsJ murpay; mgpyhirfis vjpu;fhyj;jpyhtJ miltjw;F Vw;wthwhd murpay; KbTfis vLg;gjhf njupatpy;iy. (NkYk;.....)

khu;fop 04> 2009

Clfq;fs; ,lk;ngau; Kfhk;fSf;Fr; nry;y mDkjp

tpNrl Ntz;LNfhspd; mbg;gilapy; Clfq;fs; ,lk;ngau; Kfhk;fSf;Fr; nry;y mDkjp toq;fg;gLk; vd mdu;j;j epthuz kw;Wk; Gdu;tho;T mikr;ru; uprhl; gjpA+jPd; njuptpj;Js;shu;. Clftpayhsu;fs; jdpg;gl;l uPjpay; Ntz;LNfhs; tpLf;fNtz;Lk; vdTk;> ,e;j Ntz;LNfhs;fSf;F mDkjp toq;fg;gl;ljd; gpd;du; ,lk;ngau; Kfhk;fis ghu;itapl mDkjpaspf;fg;gLk; vdTk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Kd;$l;ba Ntz;LNfhs;fSf;F ,zq;f Clfq;fs; kw;Wk; Clftpayhsu;fs; ,lk; ngau; Kfhk;fSf;Fr; nry;y mDkjp toq;fg;gLk; vd mtu; njuptpj;Js;shu;. ,NjNtis> ,lk;ngau; Kfhk;fSf;F nrd;W nra;jp Nrfupg;gpy; <Lgl Clftpayhsu;fSf;F vt;tpj jilAk; ,y;iy vd ntsptptfhu mikr;ru; Nuh`pj;j nghnfhy;yhfk mz;ikapy; ru;tNjr Clfnkhd;Wf;F fUj;J ntspapl;bUe;jik ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ

khu;fop 04> 2009

fpof;fpy; mjpf ngUk;ghd;ik ngw;W [dhjpgjp ntw;wpaPl;LtJ epr;rak;

[dtup khjk; eilngwTs;s Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ kPz;Lk; mNkhf ntw;wpaPl;Ltjw;fhfg; G+uz Mjuit toq;fj; jPu;khdpj;Js;sjhf fpof;F khfhz Kjyikr;rUk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpd; jiytUkhd rptNdrJiu re;jpufhe;jd; njuptpj;jhu;. fpof;F khfhzj;jpy; [dhjpgjpiag; ngUk;ghd;ik thf;FfSld; ntw;wpaPl;lr; nra;tjhfTk; mtu; $wpdhu;. kfhtyp Nfe;jpu ikaj;jpy; New;Wf; fhiy (03) eilngw;w Clftpayhsu; re;jpg;gpy; Kjyikr;ru; ,jid mwptpj;jhu;. ruj; nghd;NrfhitAk;> I. Nj. f.itAk; ek;Gtjw;Fj; jkpo; kf;fs; jahupy;iynadj; njuptpj;j Kjyikr;ru; re;jpufhe;jd;> [dhjpgjpaplk; gpur;rpidfisj; jPu;j;Jf; nfhs;sf;$ba ek;gpf;if cz;nld;Wk; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

khu;fop 04> 2009

,yq;ifapd; ,d;iwa Njit rptpypad; [dhjpgjp

,uhZt mjpfhuk; fpilf;ftpy;iy vd;w kdf;FiwAld; gjtp tpyfpa ,uhZt mjpfhup rptpypad; cau; gjtpf;Fg; nghUj;jkhdtuh vd;gJ kf;fspd; Kd;Ds;s gpujhd Nfs;tp. ,yq;if xU gy;ypdehL. ,e;j ehl;bd; [dhjpgjpahfg; gjtp tfpg;gtu; vy;yh ,dq;fspdJk; jdpj;J tj;ijAk; eyd;fisAk; epuhfupg;gtuhf ,Uf;ff; $lhJ. ,yq;if xU rpq;fs> ngsj;j ehL vd;Wk; kw;iwa ,dq;fs; rpq;fstu;fspd; tpUe;jhspfshfNt ele;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;Wk; ruj; nghd;Nrfh $wpapUg;gJ ,tuJ rpq;fsf; fLq;Nfhl;ghl;L epiyg;ghl;ilNa ntspg;gLj;Jfpd;wJ. ,uhZt mjpfhuq;fspy; ehl;lkw;wtUk; rfy ,dq;fisAk; kjpg;gtUkhd rptpypad; [dhjpgjpNa ,yq;ifapd; ,d;iwa Njit. (NkYk;....)

khu;fop 04> 2009

n[duy; nghd;Nrfh ,e;jpah gazk;

vjpuzpapd; [dhjpgjp Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfh New;W Kd;jpdk; ,uT ,e;jpahTf;F jpBu; tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;Ls;shu;. xU ehs; tp[aj;ij Nkw;nfhz;L ,e;jpah nrd;Ws;s mtu; ,d;W ehL jpUk;gTs;shu;. n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; jdpg;gl;l tp[ak; Fwpj;J Nkyjpf jfty;fs; vJTk; ntspahftpy;iy. ehis rdpf;fpoik eilngwTs;s If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; tpNrl rk;Nksdj;jpy; ,tu; ciuahw;wTs;sik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

khu;fop 04> 2009

gs;spthapy;Kd; Mu;g;ghl;lk;  

kUjhid K];ypk;fs; vjpu;g;G

gs;spthapiy murpay;kag;gLj;j Ntz;lhk; vd kUjhid K];ypk; kf;fs; Nfhupf;if tpLj;Js;sdu;. mj;Jld; mq;F ,lk;ngw;w Mu;g;ghl;lj;ijAk; mtu;fs; vjpu;j;jdu;. n[duy; ruj; nghd;NrfhTf;F vjpu;g;G njuptpj;J nfhOk;G kUjhid gs;spthapYf;F Kd;ghf ,d;W gpw;gfy; Mu;g;ghl;lk; xd;W elj;jg;gl;lJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F Mjuthf mq;F $ba Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; Nfh\k; vOg;gpdu;. ,jd;NghJ mq;F $ba mg;gFjp K];ypk; kf;fs;> Mu;g;ghl;lj;Jf;F vjpu;g;G njuptpj;jjhy; ryryg;G Vw;gl;lJ. Mu;g;ghl;lk; elj;Jgtu;fs; nfhs;isr; rk;gtq;fSld; njhlu;Gilatu;fs; vd;Wk; [dehafj;Jf;fhf ,tu;fshy; vt;thW Fuy;nfhLf;f KbAk; vd;Wk; mtu;fs; Nfs;tp vOg;gpdu;. gpd;du; mq;F tpiue;j kUjhid nghyp]hu; epiyikiaf; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;Lte;jJld; ,U jug;gpdiuAk; mq;fpUe;J fise;J nry;YkhW $wpdu;. ,e;epiyapy;> murpay; yhgk; NjLtjw;fhf ve;jnthU Mu;g;ghl;lj;ijAk; gs;spthapYf;F Kd;ghf elj;j Ntz;lhk; vd mg;gFjp kf;fs; Nfhupf;if tpLj;jdu;.

khu;fop 04> 2009

Nghupd; tlf;fs; nky;y nky;y njupa tUfpd;wd

tlf;F khztu;fspd; clypy; Jg;ghf;fp uitfs;

,yq;ifapd; cs;ehl;Lg;Nghu; Kbe;J MWkhjq;fshd epiyapy;> mjd; gd;Kf ghjpg;Gf;fs; rpwpJ rpwpjhf ntsptu Muk;gpj;jpUf;fpd;wd. Nghupd; NghJ clypy; Jg;ghf;fpr; rd;dq;fs; gha;e;j tlf;fpd; ,staJ khztu;fs; gyUf;F> mtu;fspd; clypypUe;J mit ,d;dKk; mfw;wg;glhkypUg;gJ jw;NghJ fz;Lgpbf;fg;gl;bUf;fpwJ. toikahd fhr Neha; Nrhjidapd; NghJ rpy khztu;fs; jkJ clypy; Jg;ghf;fp uitfs; ,Ug;gjhff; $wpdu;. clNd mtu;fis vf;];Nu %yk; Nrhjpj;jjpy; ,J cz;iknadj; njupate;Js;sJ. (NkYk;.....)

khu;fop 03> 2009

elf;Fk; vd;ghu; elf;fhJ… elf;fhJ vd;ghu; ele;JtpLk;….

fpof;F khfhz nraw;ghl;il Kd;Djhuzkhf nfhs;Nthk;

(rhfud;)

fpof;F khfhzk; ,yq;if ,uhZtj;jpdhy; ifgw;wg;gl;lNghJ ,jidtpl Nkyhf J}w;wpdhu;fs;. mjd; tsu;r;rp ,d;W mJ tlf;F kl;Lk; ‘jkpo; <ok;’ vd;w fUj;Njhl;lj;jpw;Fs; ‘NkjF’f;fshy; RUf;fg;gl;Ls;sJ. Gyk; ngau;ehLfspy; Gypfshy; mtu;fspd; mbtUbfshy; ,d;W Ngrg;gLtJ tlf;F kl;LNk. fpof;if kwe;J gy fhyq;fs; Mfptpl;ld. Mdhy; fpof;F efu;e;Jnfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ. Kd;Ndwpf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ. ,jd; mu;j;jk; fpof;fpy; ‘vy;yhk;’ fpilj;Jtpl;lJ vd;gjy;y. ,d;Dk; vt;tsNth ‘Nghuhl’ Ntz;bAs;sJ. xU fhyj;jpy; [dehf kWg;gpw;Fs; ,Ue;jtu;fs; ,d;W Ml;rpapy; mku;e;J [dehafj;ij fl;bf;fhg;gjpy; epiwaNt ciof;fpd;whu;fs;. mq;F jkpo; - K];yPk; cwT NkYk; MNuhf;fpakhd epyikfis Nehf;fp efu;e;J nfhz;Nl tUfpd;wd vd;gij fpof;fhd; Nghd;w ey;y kdpju;fs; %ykh mwpa Kbfpd;wJ. mz;ikapy; Rtp]; te;j fpof;F khfhz Kjy;tu; gyUf;Fk; ek;gpf;if Cl;Ltjhd nraw;ghLfis jd;df;Nj nfhz;bUg;gjhf mtUld; Neupy; fye;Jiuahbatu;fsplk; njuptpf;fpd;whu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

Nju;jypy; k`pe;j uh[gf;\Tf;F j.k.tp.G. epge;jidaw;w MjuT 

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F epge;jidaw;w MjuT toq;FtJ vd;w Kbit jw;NghJ kPz;Lk; cWjpgLj;jpAs;sdu;. New;W khiy [dhjpgjp nrayfj;jpy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; gpujpepjpfSf;Fk; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\ kw;Wk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; nghJr; nrayhsu; Rrpy; gpNuk;[ae;j MfpNahUld; ,lk;ngw;w re;jpg;gpd; NghJ ,jid mtu;fs; cWjpg;gLj;jpAs;sdu;. (NkYk;.....)

khu;fop 03> 2009

nrhe;j ,lk; jpUk;Gk; nftpypahkL jkpou;fs;

1985 Mk; Mz;L fhyg; gFjpapy; fpof;F khfhzj;jpy; njhlu;e;j ,d td;KiwfisaLj;J kl;lf;fsg;G - mk;ghiw khtl;l vy;iyg; gpuNjrkhd nftypahkL gFjpapypUe;J ntspNawpa jkpo; tptrhapfs; 25 tUlq;fspd; gpd;G jw;NghJ mq;F jpUk;gp kPz;Lk; tptrhar; nra;ifia Muk;gpj;Js;sdu;. Fwpg;gpl;l 25 tUl fhyj;jpy; mt;tg;NghJ Nghu; epWj;j cld;gbf;iffs; vd;Wk; rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ij vd;Wk; mikjpahd R+o;epiy Vw;gl;bUe;jhYk;> me;jg; gFjpf;Fr; nry;tjw;F> me;j Neuj;jpy; $l mr;rkile;jpUe;j ,t;tptrhapfs; jw;NghJ FLk;gj;Jld; mq;F jpUk;gpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. (NkYk;......)

khu;fop 03> 2009

typfhkk; tlf;F cau; ghJfhg;G tyaj;jpy; tpiutpy; kPs; FbNaw;wk;

aho;. typfhkk; tlf;F cau; ghJfhg;G tyak; fhuzkhf ,lk;ngau;e;Js;s xU yl;rj;jpw;F Nkw;gl;ltu;fis mtu;fspd; nrhe;j ,Ug;gplq;fspy; kPs; FbNaw;wk; nra;ag;glTs;sdu;. Kjw;fl;lkhf 4500 Ngiu tpiutpy; kPs; FbNaw;wk; nra;a eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sNjhL VidNahupd; kPs; FbNaw;wk; njhlu;ghf typfhkk; tlf;F ,lk; ngau;e;Njhu; eyd;Gupr; rq;fj;jpd; gpujpepjpfs; [dhjpgjpia re;jpf;f Vw;ghLfs; nra;J jug;gLk; vd;Wk; Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

Ml;rp khw;wk; vd;w G+r;rhz;b fhl;b

Nghu;j; jsgjpf;F thf;fspf;f jkpou;fis miof;fpd;whu; kNdh fNzrd;

jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gf;Fk; miog;G

njd;dpyq;ifapy; thOk; jkpo; kf;fs; Ml;rpkhw;wj;jpw;fhf vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsuhd ruj; nghd;NrfhTf;F vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; thf;fspf;f Ntz;Lk;. tlf;fpd; Ie;J Nju;jy; khtl;lq;fspy; thOk; jkpo; kf;fs; njhlu;gpy; jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gld; elf;Fk; Ngr;Rthu;j;ijfis mLj;J ,Wjp KbT Nju;jy; epakd jpdj;jpw;F Kd; mwptpf;fg;gLk; vd;w [dehaf kf;fs; Kd;dzp murpay; FO vLj;Js;s Kbit fl;rpapd; jiytu; kNdh fNzrd; vk;gp nfhOk;gpy; ,d;W (03.12.2009) fhiy fpuhz;l; xupad;ly; tpLjpapy; elj;jg;gl;l Clftpayhsu; khehl;bd; NghJ njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

fhj;jhd;Fbapy; lhf;lu; k`;&g; epidthf ,ytr kUj;Jt Kfhk;

kiwe;j tpNrl itj;jpa epGzu; tP.vk;.k{`&g; Qhgfhu;j;jkhf fhj;jhd;Fbapy; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;j ,ytr itj;jpa Kfhkpy; 2000 ,w;Fk; Nkw;gl;ltu;fSf;F rpfpr;ir kw;Wk; MNyhridfs; toq;fg;gl;ld. lhf;lu; k`;&g; Qhgfhu;j;j FOtpdhy; ,t; ,ytr itj;jpa Kfhk; fhj;jhd;Fb Njrpa ghlrhiy kz;lgj;jpy; Vw;ghL nra;ag;glbUe;jJ. kl;lf;fsg;G Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghsu; lhf;lu; vk;.KUfhde;jk; jiyikapy; eilngw;w ,t;itj;jpa itj;jparhiyapy; Nritahw;Wk; itj;jpa epGzu;fs; cl;gl 50 ,w;Fk; Nkw;gl;l itj;jpau;fs; fye;Jnfhz;L rpfpr;iraspj;jNjhL MNyhridfisAk; toq;fpdu;. Muk;g epfo;tpy; fhj;jhd;Fb efu rigj; jiytu; ku;R+f; m`kl;nyg;ig kw;Wk; gs;spthry;fs; rk;Nksdk; [hkpaj;Jy; cykh rig Mfpatw;wpd; gpujpepjpfs; cl;glg; gy gpuKfu;fSk; fye;Jnfhz;ldu;.

khu;fop 03> 2009

Srilankan community members are meeting with Toronto Police and RCMP.

Srilankans in Toronto will meet Toronto Police and R.C.M.P.Royal Canadian Mounted Police (Canada's national police force) on Saturday fifth December to discuss a number of issues. A spokesman of the community group Michael Walter, the organizers invite all Sri Lankans in Toronto to attend this event.
He said the community members will meet in the "party room" at 301 Prudential DR, Scarborough (Lawrence AVE/Midland AVE).
Please be at place of starting time of 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

khu;fop 03> 2009

tlf;fpd; tpbay; njhlu kf;fspd; gq;fspg;G

njd;dpyq;iff;Fk; tlf;Ff;Fk; ,ilapyhd jiutopg; Nghf;Ftuj;J jilg;gl;lijj; njhlu;e;J mtu;fs; ,e;j tUkhdj;ij ,oe;jdu;. ,g;NghJ kPz;Lk; jiutopg; Nghf;Ftuj;J Muk;gpj;jpUf;fpd;wJ. tlf;fpypUe;J tptrha tpisnghUl;fs; njw;Ff;F tUfpd;wd. kPd;> fUthL MfpaitAk; tUfpd;wd. tlf;F tptrhapfspdJk; flw;nwhopyhsupdJk; tho;T kPz;Lk; tsk; ngWfpd;wJ. Nghf;Ftuj;ijg; nghWj;j tiuapy; $l aho;g;ghz kf;fSf;F ,g;NghJ tpbT vd;W $wyhk;. Kd;du; tpkhdk; %yKk; fly; topahfTNk aho;g;ghz kf;fs; njw;Ff;Fg; gpuahzk; Nkw;nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. kpFe;j gzr; nryTlDk; rpukq;fSlDNk ,g;gpuahzj;ij Nkw;nfhz;lhu;fs;. ,g;NghJ epiyik khwptpl;lJ. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

xU ,];Nuypa tPuUf;fhf 980 ghy];jPdpau; tpLjiy

ghy];jPdpa `kh]; mikg;G ,];Nuiy Nru;e;j ,uhZ tPuu; fpyhl;il rpiwg;gpbj;J cs;sJ. mtiu jq;fsplk; xg;gilj;jhy;> mjw;F gjpyhf 980 ghy];jPdpau;fis tpLtpg;gjw;F ,];Nuy; murhq;fk; Kd;te;Js;sJ. ,jw;F me;j ehl;L ePjpkd;wk; mDkjp toq;fpAs;sJ. mtu;fspy; 450 Ngiu `kh]; mikg;Gk;> kPjp cs;s 530 Ngiu ,];Nuy; muRk; Nju;T nra;Ak; vd;Wk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,];Nuy; rpiwfspy; 7 Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l ghy];jPdu;fs; ifjpfshf cs;sdu;.

khu;fop 03> 2009

‘13tJ jpUj;jr; rl;lk; njhlu;gpy; N[.tp.gp - nghd;Nrfh Kuz;ghL’

13tJ jpUj;jr; rl;lj;Jf;F Nkyhf nry;tjhf [dhjpgjp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh $Wfpwhu;. mNjNeuk; 13 tJ jpUj;jr; rl;lj;ij mKy;gLj;jf; $lhnjd N[. tp.gp $WfpwJ. ,e;j epiyapy; N[. tp.gp- nghd;Nrfh $l;L vg;gb ,Uf;fg; Nghfpwnjd Njrpa ghJfhg;G tptfhuq;fSf;fhd Ngr;rhsu;> mikr;ru; nfn`ypa uk;Gf;nty;y Nfs;tp vOg;gpdhu;. 13tJ jpUj;jr; rl;lk; njhlu;gpy; N[. tp. gpf;Fk; ruj; nghd;NrfhTf;Fk; ,ilapy; ghupa nfhs;if Kuz;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd. ,e;epiyapy;> ,tu;fsJ Nju;jy; $l;L vt;thW rhj;jpakhFnkd;Wk; mikr;ru; Rl;bf;fhl;bdhu;. ruj; nghd;NrfhTf;Fk; N[. tp.gp. cl;gl $l;L fl;rpfSf;Fk; ,ilapy; ghupa Kuz;ghLfs; fhzg;gLk; epiyapy; ehl;bdJk;> kf;fspdJk; eyid fUj;jpw;nfhz;L vt;thW xU rpwe;j nghUshjhu nfhs;ifia Kd;itf;f KbAk;.

khu;fop 03> 2009

Gypfspd; nrhj;Jf;fis muRilikahf;f Vw;ghL

Gypfsplk; 14 fg;gy;fs;; Nf.gpapd; ngaupy; 600 tq;fpf; fzf;Ffs;

,yq;ifapYk;> ntspehLfspYk; cs;s Gypfspd; nrhj;Jf;fis muRlikahf;FtJ njhlu;ghf Muha;e;J tUtjhf Njrpa ghJfhg;G tptfhuq;fSf;fhd Ngr;rhsu;> mikr;ru; nfn`ypa uk;Gf;nty;y njuptpj;jhu;. Gypfsplk; 14 fg;gy;fs; ,Uf;fpd;wd. mtw;wpy; Nf.gp. vd;wiof;fg;gLk; Fkud; gj;kehjdpd; ngaupy; khj;jpuk; Ie;J fg;gy;fSk; 600 f;F Nkw;gl;l tq;fpf; fzf;FfSk; cs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

[dhjpgjp Nju;jypy; nghd;Nrfhit Mjupf;f jkpo; Njrpaf;$l;likg;Gf;F tpUg;gk;!: Mdhy; 1970 Nju;jy; Kbit vz;zp fyf;fk;!!

- tp.rpd;dj;jk;gp (aho;g;ghzk;)

jkpo; Njrpaf;$l;likg;G ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspy; ,d;ndhUrhuhu; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;f tpUk;Gfpd;wdu;. mtu;fspy; kpf Kf;fpakhdtu;> Kd;du; <.gp.Mu;.vy;.vg; mikg;gpy; ,Ue;jtUk;> me;j ,af;fj;jpd; jiytu; gj;kehghitAk>; Vida Kf;fpa];ju;fisAk; Gypfs; gLnfhiy nra;j gpd;du;> Gypfspd; gf;fk; rha;e;jJld;> jkpo; Njrpaf;$l;likg;Gf;Fs; nghl;lk;khdpd; ek;gpf;iff;Fupa ifahshf nraw;gl;ltUkhd RNu\; gpNukr;re;jpud; MFk;. ,tu;fs; jtpu Gypfshy; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fshf epakpf;fg;gl;l (Fjpiu) fN[e;jpud;> gj;kpdp rpjk;guehjd;> n[ahde;j%u;j;jp> mupaNee;jpud; MfpNahUk;> Nf.rpth[pypq;fk;> fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; Nghd;NwhUk; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;fNt tpUk;Gfpd;wdu;. Mu;.rk;ge;jd;> khit Nrdhjpuh[h Nghd;Nwhiu nghWj;jtiuapYk; $l> mtu;fSf;Fk; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;fNt tpUg;gk; vd;w NghjpYk;> jPtpu ,dthjpAk;> Nghu;ntwpaDkhd (gpughfuidAk; Vida Gypj;jiytu;fisAk; jhNd xopj;Jf;fl;bajhf ngUik NgRk;) ruj; nghd;Nrfhit vg;gb Mjupg;gJ? Mjupj;Jtpl;L mLj;j ghuhSkd;w Nju;jypy; vt;thW jkpo; kf;fs; Kd; nrd;W thf;F Nfl;gJ vd;W jLkhwp epw;fpd;wdu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

fpof;F Kjy;tu; jiyikapyhd FO grpy; vk;.gp.Ald; re;jpj;Jg; Ngr;R

fpof;F khfhz Kjyikr;ru; jiyikapyhd FO New;W [dhjp gjpapd; MNyhrfu; grpy; uh[gf;\itr; re;jpj;Jg; NgrpaJ. ,e;jr; re;jpg;gpd; NghJ gy;NtW tplaq;fSf;F ,zf;fk; fhzg;gl;ljhff; $wg;gl;lJ. fpof;F khfhz rigapy; epug;gg;glhJ ,Uf;Fk; Nghd]; Mrdj;jpw;F jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpiar; Nru;e;j G+. gpurhe;jd; vd;gtiu epakpg;gjw;F ,zf;fk; fhzg;gl;Ls;sjhfj; njupatUfpwJ.

khu;fop 03> 2009

$l;lq;fSf;F tuf;$lhnjd

I.uP.vd; – &gth`pdpf;F N[.tp.gp. Clfj; jil

RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit kw;Wk; ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk; Mfpa njhiyf;fhl;rp Nritfs; jkJ nghJ epfo;r;rpfis xspgug;gf; $lhJ vd;W kf;fs; tpLjiy Kd;dzp $wpAs;sJ. kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; ghuhSkd;wf; FOj; jiytu; mDu Fkhu jp]hehaf;f New;W kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; jiyikafj;jpy; eilngw;w Clftpayhsu; khehl;bd;NghJ Nkw;gb ,U njhiyf;fhl;rp NritfSf;Fk; jiltpjpj;jhu;. mq;F $bapUe;j Clftpayhsu;fs; ,jw;F fLk; vjpu;g;G njuptpj;jdu;. (NkYk;....)

khu;fop 03> 2009

epthuz fpuhkq;fspd;

Rje;jpu elkhl;l mDkjpf;F gpupl;ld; kfpo;r;rp; ghuhl;L

tl gFjpapy; cs;s> epthuzf; fpuhkq;fspy; ,Ue;j Mapuf;fzf;fhNdhUf;F elkhl Rje;jpuk; toq;fg;gl;lij gpupl;ldpd; ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd mikr;ru; ikf; ngh];lu; tuNtw;Ws;sjhf gpupl;b\; J}jufk tpLj;Js;s mwpf;ifapy; $wg;gl;Ls;sJ. rptpypad;fs; epthuzf; fpuhkq;fspy; ,Ue;J tpLtpf;fg;gl;L mtu;fsJ tPLfSf;F jpUk;GtJ njhlu;ghd jPu;khdj;ij vLg;gjw;F mDkjpf;fg; glNtz;Lk; vd;W gpupl;b\; njhlu;e;J $wp tUtjhf Fwpg;gpl;Ls;s mtu;> ,g;NghJ kdpjhgpkhd Kftu;fs;> kf;fs; nry;Yk; midj;J ,lq;fSf;Fk; nrd;W mtu;fSf;F cjtp te;j jk;kf;fsplk; Kbahjjhfptpl;ljhf $wpdhu;. mj;Jld; fz;zp ntb mfw;Wk; epthuz fpuhkq;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J> kw;Wk; tpiuthfTk; ghJfhg;ghfTk; jkJ tPLfSf;F jpUk;Gk; tifapy; mtu;fsJ tho;ifia kPsikj;Jf; nfhs;sTk; gpupl;ld; njhlu;e;J cjTk; vd;Wk; gpupl;b\; mikr;ru; $wpAs;shjhf me;j mwpf;ifapy; NkYk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

khu;fop 03> 2009

kwf;f Kbahj kuzj;jpd; ehs;

(vd;. rptFU)

(jpUNfhzkiyapy; mZ kpd;epiyak; mikf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,aw;if tsq;fshd fhw;W> ePu;tpo;r;rp> #upa xsp Nghd;wtw;iw ghtpj;J (kpd;)rf;jpfis ngWk; Kiwfs; nrytpdq;fs; $lthf Njhd;wpdhYk; Rw;W #oYf;Fk; ghJfhg;gpw;Fk; rpwe;jit. khwhf (er;R),uradq;fisg; ghtpj;J cUthf;fg;gLk; mZ kpd;epiyaq;fs;> Miyfs; ghJfhg;gJ f];lk;. Mdhy; nryTr;RUf;fkhdJ. Mgj;J epwe;jit. jpUNfhzkiyapy; mikf;fg;gLk; mZ kpd;epiyak; gw;wpa vr;rupf;if czu;T vkf;F Ntz;Lk;. Nghghypy; Vw;gl;l mDgtk; ,dpNky; ahUf;Fk; Ntz;lhk;. ,f;fl;Liu ,yq;if kf;fSf;Fk; nghUe;Jk; vdNt ,q;F ,jid jUfpd;Nwhk;. etPd njhopy; El;gj;jpw;F vjpuhdtu;fs; my;y ehq;fs;. Mdhy; mJ kdpj Fyj;jpw;F jPq;F tpistpf;fhjtiu ve;j ghjfKk; ,y;iy. Mdhy; kdpj Fyj;jpw;F Mgj;ij tpistpg;gij Kw;W KOjhf jtpu;g;Nghk;. tpspg;ghf ,Ug;Nghk; - rhfud;)

,Ugj;jp Ie;J Mz;LfSf;F Kd;du; eilngw;w xU Nfhu tpgj;J- mJ Vw;gLj;jpa jhf;fk; mjdhy; ,d;iwf;Fk; gupjtpf;Fk; kf;fs; vd gl;bay; Nghl;lhy; kpf ePskhf ,Uf;Fk;. New;W - nrd;w khjk; vd rk;gtq;fs; ele;jNj ngUk;ghNyhu; epidTfspypUe;J mope;JtpLfpd;wJ. ,Ugj;jp Ie;J Mz;Lfs; vd;why; fhy; E}w;whz;L fhyk;. vij epidtpy; nfhs;tJ vd mYj;Jf;nfhs;s$l Njhd;Wk;. mg;gb Gwe;js;sptpl Kbahj - epidTfspypUe;J mfw;w Kbahj tpgj;J kj;jpag; gpuNjr jiyefu; Nghghypy; ele;jJ. fle;j 1984 brk;gu; khjk; ,uz;lhk; Njjp es;sputpy; mq;fpUe;j A+dpad; fhu;igL epWtdj;jpy; cs;s xU thAf; fplq;fpy; ,Ue;j kpijy; INrhraNdl; thA (Methyl Iso Cyanates) ntspNawpaJ. (NkYk;.....)

khu;fop 03> 2009

,d;W ru;tNjr tpNrl NjitAilNahu; jpdk;

,yq;ifapy; Vw;gl;l Aj;jj;jpd;fhuzkhf tlf;F fpof;fpy; kl;Lk; my;y njw;fpYk; Nghupdhy; mq;ftPdu;fs; Mdtu;fs; jw;NghJ tPjpf;nfhUtu; vd;w tifapy; cUthfpAs;sdu;. Kd;ngy;yhk; CUf;F xUtu; vd;w epiyapy; ,Ue;j ,j;njhif ,d;W ,t;thW ngUfpAs;sJ. ,e;j typia ,dpNkYk; njhlutplhky; epWj;JNthk;. td;dpapd; ,Wjpg; Nghupy; jkJ mq;ftPdu;fis Gypfs; Fz;L itj;J nfhd;w ,U Kf;fpa (etk; mikg;gpd; Kfhq;fs;) epfo;T ru;tNjrj;jpd; fz;fSf;F ,d;W kiwf;fg;gl;bUe;jhYk; vd;Nwh xUehs; cz;ikfs; Mjhuq;fSld; ntsptuhkyh NghFk;? (NkYk;....)

khu;fop 02> 2009

‘ntw;wpaPl;lf; $batUf;F thf;F’

(,f;fl;Liuapd; fUg; nghUs; eilngwg; NghFk; [dhjpgjpj; Nju;jYf;Fk; nghUe;Jk; vd;gjpdhy; ,q;F ,jid gpuRupf;fpd;Nwhk;)

(eNud;)

=yq;fh Rje;jpuf; fl;rp Ntl;ghsu; If;fpa Njrpaf; fl;rpf;F vjpuhd thf;Ffisg; gpsTgLj;Jtjhy; I. Nj. f Ntl;ghsu; ntw;wpailaf; $ba R+o;epiy ,Ug;gjhff; $wpa tptpad;> mtiug; Nghl;bapypUe;J thg]; ngWkhW v];. lgps;A+. Mu;. B. gz;lhuehaf;ftplk; Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;. ,f;Nfhupf;ifia xU fl;rpj; jiytuplk; Kd;itg;gjw;F mrhj;jpakhd Jzpr;ry; Ntz;Lk;. vy;yhtw;iwAk; ftdkhfr; nrtpkLj;j v];. lgps;A+. Mu;. B. gz;lhuehaf;f “ePq;fs; Ngha;j; Nju;jy; gpurhuj;ijf; ftdpAq;fs; - ehd; Mf Ntz;baijr; nra;fpd;Nwd;” vd;W $wp mDg;gpdhu;. (NkYk;....)

khu;fop 02> 2009

tlf;F mgptpUj;jpapy; Gyk;ngau; jkpou;fs;! - miof;fpd;whu; lf;s];

vjpu;tUk; [dtup khjk; 12k; jpfjp aho;ghzg; gy;fiyf;fyfj;jpy; eilngwTs;s Nghupdhy; ghjpf;fg;gl;L rpjtile;Js;s aho;ghzj;ij fl;bnaOg;GtJ njhlu;ghd fye;JiuahlYf;F Gyk;ngau; jkpou;fs; murpdhy; miof;fg;gl;Ls;sdu;. ,J njhlu;ghd miog;G tlf;F mgptpUj;jp r%fNritfs; mikr;ru; jpU. lf;s]; Njthde;jh mtu;fspdhy; tpLf;fg;gl;Ls;sJ.  ,jd; Nehf;fk; tlf;fpd; epiy gw;wp Gyk;ngau; kf;fSf;F njupag;gLj;JtJk; mjd; mgptpUj;jp gzpfspy; mtu;fis ,izj;Jf; nfhs;tJkhFk;. (NkYk;....)

khu;fop 02> 2009

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; - [dhjpgjp re;jpg;G

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; GypfSf;Fk; [dhjpgjpf;Fkpilapyhd re;jpg;nghd;W ehis nfhOk;gpy; eilngwtpUg;gjhfj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. [dhjpgjp Nju;jypy; jw;Nghija [dhjpgjp> k`pe;j uh[gf;\Tf;F MjuT toq;FtJ njhlu;ghf jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; vLj;Js;s jPu;khdk; njhlu;ghf ntspahfptUk; jfty;fisaLj;Nj ,r;re;jpg;Gf;fhd miog;G jkpo; kf;fs; tpLjiyg; GypfSf;F tpLf;fg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjp Nju;jypy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;G [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Mjupg;gJ vd jPu;khdk; vLj;jpUe;jhYk; mjw;F Kd;djhf rpy tplaq;fs; gw;wp Ngr Ntz;bapUg;gjhf mf;fl;rpapd; jiytUk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUkhd rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jd; njuptpj;Js;shu;.

khu;fop 02> 2009

aho;.- tTdpah kpdpg]; Nrit Muk;gk;

aho;g;ghzj;Jf;Fk; tTdpahTf;Fk; ,ilapyhd kpdpg]; Nrit elj;Jtjw;fhd mDkjpia ghJfhg;G mikr;R toq;fpAs;sjhfTk; tpiutpy; ,r;Nrit Muk;gkhFk; vdTk; jdpahu; rpw;W}u;jpr; Nritr; rq;fk; njuptpj;Js;sJ. ‘V-9 tPjpapD}lhf jdpahu; rpw;W}u;jpfSk; Nritapy; <Lgl mDkjpf;FkhW vkJ rq;fk; aho;.khtl;l murhq;f mjpgupd; Clhf ghJfhg;G mikr;Rf;F Nfhupf;if xd;iw tpLj;jpUe;jJ. ,e;jf; Nfhupf;iff;Fg; ghJfhg;G mikr;R mDkjp toq;fpAs;sjhf mur mjpgu; njuptpj;jhu;. ,jw;fhfj; juk; tha;e;j 50 g];fspd; tpguq;fis murhq;f mjpguplk; toq;fpAs;Nshk;. mtw;wpy; 10 g];fs; njupT nra;ag;gl;L mit New;W guPl;rpj;Jg; ghu;f;fg;gl;ld’ vdj; njuptpf;fg;gl;bUe;jJ. Fwpg;gpl;l 10 g];fSk; Nritapy; <LgLk; jpfjp mur mjpguhy; tpiutpy; mwptpf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

khu;fop 02> 2009

,yq;if ghJfhg;G gphpT Nfhitapy;

Gyk;ngaHe;j ehLfspy; Gypg; gaq;futhjj;ij njhlHe;J tsHj;J tUtjpy; Gyd; ngaHe;j jkpo; fiyQHfspd; (nfhiyQH) gq;fspg;G njhlHe;J nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. Gyp MjuT ehlfq;fs; elj;Jk; Kf;fpa XhpUtH tplakhf KOj; jftYk; fdlhtpy; ,Ue;J ghJfhg;Gj; jug;gpw;F te;J NrHe;Js;sJ. mNj Nghy; ehl;ba epfo;r;rpfs; elj;Jk; ehl;ba Mrphpiafspd; tpguq;fSk; KiwNa te;J NrHe;Js;sJ.  ,Nj Nghd;Nw gy;NtW ehLfspy; ,Ue;Jk; KOj; jfty;fSk; jkf;F te;jtz;zNk ,Ug;gjhy; ghJfhg;Gj;jug;G chpa eltbf;iffSf;fhf Vw;ghLfs; nra;J tUfpwJ. vkf;Ff; fpilj;j jfty;fspd;gb ,tHfs; gw;wpa tpguq;fs; rk;ge;jg;gl;l ehLfSf;F mDg;gpitf;fg;gLtJld;  ,tHfs; ,yq;if  tUk; NghJ jPtpu tprhuizf;Fk; cl;gLj;jTk;glyhk; vd mwpa Kbfpd;wJ. vdNt ntspehL tho; ngw;Nwhu;fNs vr;rupf;ifahf ,Uq;fs;.

khu;fop 02> 2009

cUFNtapd; Kd;dhs; nfupy;yh jiytu; Nju;jypy; ngUk; ntw;wp

cUFNtapy; eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jypy; Kd;dhs; nfupy;yh ,af;fj; jiytu; N[h]g; K[pfh ntw;wpngw;whu;. nrd;w Qhapw;Wf;fpoik ,q;F Nju;jy; ele;jJ Kd;dhs; [dhjpgjp Yap];yhfNy Kd;dhs; nfupy;yhj; jiytu; N[h]g; K[pfh MfpNahupilNa fLk; Nghl;b epytpd. njd;dnkupf;f ehlhd cUFNtapy; 2.6 kpy;ypad; kf;fs; thf;fspf;fj; jFjp ngw;wpUe;jdu;. Fwpg;gplj;jf;f td;Kiwfs; vJTk; ,lk;ngwtpy;iy Muk;gj;jpy; 47.5 tPj thf;Ffisg; ngw;W N[h]; K[pfh Kd;dpiyapypUe;jhu;. gpd;du; Vida thf;fspg;G epiyaq;fspy; vz;zg;gl;l thf;Ffspd; KbTfs; 51 tPjj;jhy; N[h]; K[pfhit ntw;wpf;F mioj;Jr; nrd;wJ ,tiu vjpu;j;Jg; Nghl;bapl;l Kd;dhs; [dhjpgjp Y}ap];yhfNy 45tPj thf;Ffisg; ngw;whu;. Gjpa [dhjpg jpahf N[h]; K[pfh khu;r; khjk; gjtpNaw;fTs;shu;.

khu;fop 02> 2009

Nfhu Kfj;ij  fhl;Lfpwhu; xghkh  Mg;fdpy; gil Ftpg;G

2001k; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; 11 k;Njjp mnkupf;fhtpd; epA+ahu;f; khefupy; ,Ue;j ,ul;il NfhGuj;ij gaq;futhjpfs; tpkhdj; jhf;Fjy; elj;jp jfu;j;jdu;. cyifNa cYf;fpa ,e;jj; jhf;Fjiy njhlu;e;J> gpd; Nyldpd; my;nfha;jh gaq;futhj mikg;ig mopf;fg; NghtjhfTk;> gpd;Nylid xopf;fg;NghtjhfTk; $wp mg;Nghija [dhjpgjp [hu;[; G\;> Mg;fhdp];jhdj;jpw;F vjpuhf kpfg;ngUk; mstpyhd Nghiu njhLj;jhu;. gaq;futhjj;jpw;F vjpuhd Nghu; vd;w ngaupy; Mg;fhdp];jhdj;ij Kw;wpYk; rpijj;j mnkupf;fg; gilapdu;> gy;yhapuf; fzf;fhd mg;ghtp kf;fis Fz;L tPrpf; nfhd;W Ftpj;jdu;. (NkYk;....)

khu;fop 02> 2009

nghd;Nrfh Mjupg;G vjpnuhyp!

N[.tp.gpf;Fs; kPz;Lk; gpsT

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; ruj; nghd;NrfhTf;F MjuT toq;Ftjw;F kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; (N[.tp.gp.) kj;jpa nraw;FO jPu;khdpj;Js;sijaLj;J mf;fl;rpf;Fs; gy gpur;rpidfs; Njhd;wpAs;sjhf fl;rpAld; njhlu;Gila tl;lhuq;fspy; ,Ue;J njupate;Js;sJ. kj;jpa nraw;FOtpd; jPu;khdj;Jf;F vjpuhf fl;rpapd; fPo; kl;l cWg;gpdu;fsplk; vjpu;g;G Njhd;w Muk;gpj;Js;sJld; fle;j 30k; jpfjp nfhOk;G i`l; ghu;f;fpy; eilngw;w kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; gpurhu $l;lj;jpy; fl;rpapd; jiytu; Nrhktd;r mkurpq;f gq;Nfw;ftpy;iy. mtu; jpBnud ntspehl;Lf;F gazkhfpajd; fhuzkhfNt ,f;$l;lj;jpy; gq;Nfw;ftpy;iy. vdpDk; [dhjpgjp Nju;jYf;fhd fl;rpapd; gpurhu eltbf;iffis $ba tiu jtpu;j;Jf; nfhs;sNt ,tu; ntspehL nrd;Ws;sjhf $wg;gLfpwJ. (NkYk;...)

khu;fop 02> 2009

[dhjpgjpf;F epge;jidaw;w MjuT toq;f ,.njh.fh. KbT

[dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F epge;jidaw;w MjuT toq;f ,.njh.fh. KbT nra;Js;snjd mjd; jiytu; gpujpaikr;ru; Kj;Jrptypq;fk; New;Wj; njuptpj;jhu;. ,isQu; tYT+l;ly; kw;Wk; r%f nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhd; jiyikapy; eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; itj;Nj ,. njh. fh. jiytUk; gpujp mikr;rUkhd Kj;J rptypq;fk; ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khu;fop 02> 2009

K];yPk; r%fk; mr;rkpd;wp elkhl toptFj;jtu; [dhjpgjp

ehl;il gaq;futhjpfspd; gpbapypUe;J tpLjiy ngw;Wj;je;j [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F ed;wpf;fld; nrYj;Jfpd;w jpdkhf [dhjpgjpj; Nju;jy; eilngWk; ehis fpof;F khfhz K];ypk;fs; fUjNtz;Lnkd fpof;F khfhz rig cWg;gpdu; vk;. v];. Rigu; njuptpj;Js;shu;. K];ypk; r%fk; ed;wpAs;s r%fk; vd;gij ,j; Nju;jy; %yk; ntspf;fhl;l Ntz;Lk; vd;Wk; mtu; Nfl;Lf;nfhz;lhu;. k`pe;j rpe;jid - kPs; vOr;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; kl;lf;fsg;G MWKfj;jhd; FbapUg;G `pjhaj; efu; gpuNjr kf;fSf;F tho;thjhuj; njhopy; Kaw;rpf;fhd flDjtp toq;Fk; epfo;tpy; ciuahw;WifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. (NkYk;.....)

khu;fop 02> 2009

,d uPjpahd jhf;Fjy;

ntspehl;L khztu;fspd; vz;zpf;ifapy; tPo;r;rp

ntspehl;ltu;fs; kPjhd ,d ntwp jhf;Fjy; fhuzkhf mT];jpNuypahTf;Fg; gbf;f tUk; khztu;fs; vz;zpf;if Fiwe;J tpl;ljhfj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. Fwpg;ghf mT];jpNuypahtpy; Nkw;gbg;Gf;F tUk; khztu;fspd; vz;zpf;if fzprkhff; Fiwe;Js;sjhf mT];jpNuypa gy;fiyf;fofq;fs; njuptpf;fpd;wd. ntspehl;L khztu;fspd; tUifahy; mT];jpNuypahTf;F Mz;LNjhWk; 400 Nfhb nlhyu; tUkhdk; fpilf;fpwJ. jw;Nghija rupT fhuzkhf ,J Fiwayhk; vd njupfpwJ. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

,yq;if murpay;

(jPf;fjpu;> Mrpupau; jiyaq;fk;)

,yq;ifapd; tlf;F-fpof;F khfhzq;fspy; jkpo; kf;fspd; epahakhd cupikfs; kWf;fg;gl;ljhNyNa cs;ehl;Lg; Nghu; ntbj;jJ vd;gJ kWf;f Kbahj cz;ik. tlf;F-fpof;F khfhzq;fSf;F cupa Rahl;rp mspg;gJ> jkpo;kf;fs; ngUk; ghd;ik kf;fisg; Nghd;Nw midj;J tifapYk; rkkhf elj;jg;gLtJ Nghd;witNa ,yq;ifapy; epue;jukhd mikjpf;Fk;> tsu;r;rpf;Fk; toptFf;Fk;. ,jw;F uh[gf;N\ kw;Wk; nghd;Nrfhtplk; cs;s jpl;lq;fs; vd;d vd;gNj ,g;NghJ Kd;Df;F te;Js;s Nfs;tpahFk;. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

Sritharan of EPRLF-P Wary of Fonseka’s Military Background 

Sritharan isn’t the only Tamil politician with such concerns. In an interview last week, the head of the People’s Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE) Dharmalingam Sithadthan cited the same concern, noting that his organization will never support a candidate with a military career. The EPRLF, before it split into two groups, was banned by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 1986 and has been working with the government since the defeat of the LTTE in May. Sritharan says the “eradication of Tamil terrorism” is important to his party in establishing Tamil democracy. (more....)

 

khu;fop 01> 2009

R+upr; kfhehL gyDs;sjhf mikahtpl;lhYk; ,d;iwa epiyapy; xU ek;gpf;if gbf;fl;lhfg; ghu;f;fyhk;..

(thRNjth)

R+upr; khfhehL (G+l;ba) ,Ul;L miwapy; fWg;G G+idia NjLk; Kaw;rp vd;w jiyaq;fj;jpy; rhfud; mtu;fshy; vOjg;gl;l fl;Liuapy; vdf;F ngupa Kuz;ghL xd;Wkpiy. MdYk; jpk;G Ngr;Rthu;j;ij rk;ge;jkhf mtu; vOjpajpy; rpy tpilaq;fis Fwpg;gplhky; tpl;Ls;shu;. ,yq;ifj; jkpou;fspd; Nghuhl;lg; ghijapy; Kf;fpa epfo;Tfspy; jpk;G Ngr;Rthu;j;ijAnkhd;W tuyhw;wpd; Kf;fpakhd rk;gtq;fspd; epfo;Tfs; kwf;fg;gLtJ my;yJ kiwf;fg;gLtJ MNuhf;fpakhd tplak; my;y vd;gjd; mbg;gilapy; ,t;tplaj;ij Rl;bf; fhl;Lfpd;Nwd;. - thRNjth

K];yPk; gpujpepjp xUtu; Gnshl; rhu;gpy; jpk;G Ngr;R thu;ijapy; fye;J nfhz;lhu; vd;gij Rl;bf; fhl;baij ed;wpawpjYld; Vw;Wf; nfhs;fpd;Nwd;. tuyhw;iw jpupGgLj;Jk; Nehf;NfhL ,j;jftiy ehd; jtpu;f;ftpy;iy. mg;gbahd xU murpay; ghijapy; ehd; gazpj;J tuTk; ,y;iy> ,dpg;gazpj;Jr; nry;yg; NghtJk; ,y;iy vd;gijAk; gzptd;Gld; njupag;gLj;jpf; nfhs;fpd;Nwd;. rpy jfty; jiyf;Fs; ,Ue;J cld; ntsptuhjjpdhy; fl;Liu vOJk; NghJ tpLglg;gl;Ls;sJ. vJ vg;gb ,Ug;gpDk; jtw;iw Ra tpku;rdj;Jld; Vw;Wf; nfhs;fpd;Nwd;. ,dptUk; fhyq;fspy; ,J Nghd;w ftiyaPdj; jtWfis $lkhdtiu jtpu;f;f Kay;fpd;Nwd;. - rhfud;

(NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

Gyk;ngau; jkpou; kPJ tpupf;fg;gLk; rpq;fsr; rjp tiyfs;

(Gyk;ngau; jkpou;fspd; gyj;ijr; rpijg;gjw;fhd gy rjpj; jpl;lq;fs; muq;NfWtjw;F Maj;j epiyapy; JNuhfj; jkpou;fs; <Lgl;Ls;sJ njupa te;Js;sJ. ,t;thW ghup]pypUe;J ntsptUk; <oehL gj;jpupif jfty; njuptpj;Js;sJ. Gypfspd; CJ Foy;fs; jk;khy; Vw;fdNt JNuhfpfs; Mf;fg;gl;l gioatu;fSld;> Gjpatu;fisAk; jw;NghJ ,izj;Js;sdu;. vjpu; fhyj;jpYk; ,g;gl;bay; ePz;Lnfhz;Nl NghFk; Nghf;Nf fhzf;fpilf;fpd;wd. Mdhy; fUzh> lf;s];> rq;fupahu; Nghd;Nwhu; Gypg; ghrprj;ij ,y;yhky; nra;tjpy; Mw;wpa gq;fspg;ig tuyhW gjpT nra;Ak;;. jkpo; rKjhak; epr;rak; xU ehs; ,jid Gupe;J nfhs;Sk;.)

<oj; jkpou;fspd; mj;jid ,d;dy;fisAk; Nghuhbj; jPu;f;fNtz;ba ngUk; nghWg;Gf;fs; Gyk; ngau; jkpou;fsplk; ifaspf;fg;gl;l epiyapy; rpq;fs Njrj;jpd; Nfhuf; fuk; Gyk;ngau; Njrq;fspYk; ePz;L tUfpd;wJ. Gyk;ngau; jkpou;fspd; gyj;ijr; rpijg;gjw;fhd gy rjpj; jpl;lq;fs; muq;NfWtjw;F Maj;j epiyapy; JNuhfj; jkpou;fs; <Lgl;Ls;sJ njupa te;Js;sJ. mtu;fspd; JNuhf muq;Nfw;wj;jpy; xd;Nw khtPuu; ehsd;W ntspaplg;gl;l Nfhj;jghahthy; jahupf;fg;gl;L> jkpohf;fk; nra;ag;gl;L> jsgjp uhk; vd;w ngaupy; ntspte;j Jz;Lg; gpuRuKk;> ,Wtl;Lk; vd;gJ jw;NghJ ntspr;rj;jpw;F te;Js;sJ. (NkYk;...)

khu;fop 01> 2009

khtPuh; tpoh nrhd;d nra;jp vd;d?

(kyutd;)(Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;)

,yq;ifj; jkpo; mfjpfs; thOk; ehLfspy; Gypg; gaq;futhjpfspd; khtPuH tpohf;fs; eilngw;W Kbe;jpUf;fpd;wd. nrhFRg; GypfshYk;>Nkhrbg; NgHtopfshYk; fle;j MW khjq;fshf kpfTk; vjpHghHf;fg;gl;l khtPuH jpd tpoh Nrhigapoe;J VNdhjhNdh vd;W ele;J Kbe;jpUf;fpwJ. khz;LNghd gpughfudpd; khtPuH jpd ciuia ,Wjptiu vjpHghHj;jpUe;j ke;ijf;$l;lj;jpw;F ,g;NghJ jhd; jhk; Vkhw;wg; gLtJ rw;W Ghpa Muk;gpj;jpUf;fpwJ. ehL fle;j jkpoPof; Nfh\;b> jkpo; fhq;fpu]; Nfhkhspfs;> jkpoH Nguit vd;w NghHitfSld; jq;fis  Vkhw;Wk; Mrhkpfis ,dpNkYk; Rk;kh tpl;Litf;ff; $lhJ vd;w vz;zk; vy;NyhH kdjpYk; voNtz;Lk;. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

,yq;if ghJfhg;G Jiwaplk; Gyd; ngaHe;j Gypfspd; Gifg;glq;fs;.

,yq;ifapy; tpLjiyg; Gypfs; ,af;fKk; mjd; gaq;futhj nraw;ghLfSk; Kw;WKOjhf mopj;njhopf;fg;gl;l gpd;> ghJfhg;Gg; gphptpdhpd; KOf;ftdKk; Gyd; ngaHe;j Gypfis xLf;Ftjpy; jpUk;gpAs;sJ. Gyd;ngaHe;j Gypfspd; Gifg;glq;fs; kw;Wk; mtHfisg; gw;wpa KO tpguq;fisAk; jpul;lj; njhlq;fpAs;shHfs;. me;j tifapy; Gyk; ngaHe;j ehLfspy; Gypfshy; xOq;F nra;ag;gLk; epfo;r;rpfspy; vLf;fg;gLk; Gifg;glq;fs; Kw;W KOjhfr; Nrfhpf;fg;gLfpd;wd.  ntspehLfspy; cs;s Jhjufq;fs; %ykhfTk;> muR Mjuthd fl;rpfspd; cWg;gpdHfs; %ykhfTk;> me;je;j ehl;bd; ghJfhg;G jug;gpdH ClhfTk;> Gypfspd; murpay; Ma;thsHfs; %ykhfTk;  <oehL> gugug;G Nghd;w gj;jphpiffs; ClhfTk; ,yq;if muR Nghjpa jfty;fisg; ngw;WtUfpwJ.

khu;fop 01> 2009

khtPuH ehs; ciu

khtPuH jpd ciu epfo;j;j Nj. jiytH tUthH. Mdhy; tukhl;lhH. ,k;Kiw nghl;ld; jhd; ciu epfo;j;JthH. ,g;gbahf gw;gy Cfq;fSld; fle;j MW khjq;fshff; fhj;jpUe;j Gypf; $l;lj;jpw;F xd;wf;F %d;W khtPu ciu te;jpUf;fpwJ. gbj;J Nfl;L ,d;Gw;wpUq;fs;.

1)   tpLjiyg; Gypfspd; cs;SHj; jsgjp uhk;.

2)   tpLjiyg; Gypfspd; jiyikg; gzpafk;.

3)   ehL fle;j jkpoPo $l;lk;

,jpy; vij vLj;Jf; nfhs;tJ? vij epuhfhpg;gJ vd;gnjy;yhk;> Gyd; ngaHe;j Gyp MjuthsHfspd; njhpT. Mdhy; vJ vg;gb ,Ue;jhYk; vy;yh ciufSNk eyd;Ghp ikaq;fspy; thOk; vkJ cwTfSf;Fg; ghjfkhd nra;jpfisNa jhq;fp te;Js;sd. ,g;gbahd kf;fSf;Fg; ghjfkhd> mtHfspd; eyd;Ghp epiya tho;Tf;Fk; Mgj;ij Vw;gLj;jf; $baJkhd mwpf;iffs; tpLtij rk;ge;jg;gl;ltHfs; jtpHj;Jf; nfhs;tJ ey;yJ. ,k;Kiw thrpj;j khtPuu; ciu xU ,uh[ je;jpu ciu cd tpsf;fk; mspf;f Gjpa murpay; Ma;thsu; kPz;Lk; Kd;tUthNuh?     

khu;fop 01> 2009

<oj;jkpou;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;? vq;fpUe;J njhlq;f Ntz;Lk;?

(epyhe;jd;)

jw;ngUikkpf;f vy;yhr;rpwpa ,dq;fsplKk; cs;sJNghy <oj;jkpou;fsplKk; xU tpahjp cz;L. mjhtJ ntw;wpfspw;nfy;yhk; cs;NsapUf;Fk; rf;jpfs; Nghw;wg;gLk;. mNj rkak; Njhy;tpfspw;nfy;yhk; Gwr;rf;jpfs; jpl;bj; jPu;f;fg;gLk; my;yJ Gwr;rf;jpfspd; iff;$ypfshf khwpajhff; Fw;wk; rhl;lg;gLk; mfr;rf;jpfs; jpl;bj; jPu;f;fg;gLk;. ,e;j ,lj;jpy; <oj;jkpou;fs; xd;iw kde;jpwe;J xg;Gf;nfhs;sNtz;Lk;. tPo;r;rpfspw;nfy;yhk; fhuzk; Gwr;rf;jpfs; vd;gij tplTk; Gwr;rf;jpfshy; Njhw;fbf;fg;gLk; mstpw;F mfr;rf;jpfs; jPu;f;f juprdkw;Wk; rhzf;fpakw;Wk; nefpo;r;rpaw;Wk; %Lz;Lk; fhzg;gl;ld vd;gNj. vdNt xU KO mstpyhd kde;jpwe;j Jzpr;ryhd gpNujg; gupNrhjidNa ,g;NghJs;s cldbj; Njit. ,dpAk; ,we;jfhyj;ij xU ,uhZt ufrpak; Nghy %bitj;jpUf;f KbahJ. Fwpg;ghf xg;gPl;lstpy; [dehafr; R+oypy; thOk; Gyk;ngau;e;j jkpou;fSk;> jkpo;ehl;L rhd;NwhUk; mij cldbahfj; njhlq;fyhk;. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

Nju;jy; thf;FWjpfis rPu;J}f;fpg; ghu;f;f Ntz;Lk;

gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;jpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisf; nfhz;l jPu;it eilKiwg;gLj;jg; Nghtjhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ePz;l fhykhff; $wp tUfpd;whu;. mjw;F Vw;wthW ru;t fl;rpg; gpujpepjpfs; FOit epakpj;jhu;. tpupthd fUj;Jg; gupkhwy;fSf;Fg; gpd; mf;FO mjd; mwpf;ifia [dhjpgjpaplk; rku;g;gpj;jpUf;fpd;wJ. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;jpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisf; nfhz;l jPu;T vd;w ,yf;Fld; [dhjpgjp nraw;gLfpd;whu; vd;gij ,jpypUe;J tpsq;fpf; nfhs;syhk;. r%f rf;jpfspd; ,d;iwa xg;GtYtpdJ mbg;gilapy; ghu;f;Fk; NghJ ,JNt rkfhyj;jpy; eilKiwr; rhj;jpakhd jPu;T. ,jpypUe;J KOikahd murpay; jPu;Tf;fhd Kaw;rpia Kd;ndLf;f KbAk;. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

tho;T ,ae;jpukhfptpl;ljh?

(fjpu;)

gps;isfs; xUehisf;F 8 kzp Neuk; gs;sp fy;Y}upfspy; jq;fs; flikia nra;a Ntz;Lk;. mLj;j 8 kzp Neuj;jpw;F gpuahzk;> ntsp tpisahl;Lfs;> kw;w tp\aq;fs; vd gpupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. kPjKs;s 8 kzp Neuk; fz;bg;ghf J}q;f Ntz;Lk;. ,e;j Neu ml;ltiz gps;isfSf;F kl;Lkpd;wp midtUf;FNk nghUe;Jk;. 8 kzp Neu J}f;fk; ,Ue;jhy;jhd; kPjKs;s 16 kzp Neu Ntiyfis rutu mYg;gpd;wp nra;a KbAk;. Kd;ngy;yhk; njUf;fspy; ,uT 8 kzpf;F ele;jhNy eha;fs; Fiuf;Fk;. Ms; elkhl;lk; ,Uf;fhJ. ngz;fs; ghJfhg;gpw;F ahiuahtJ cld; mioj;Jr; nry;y Ntz;Lk; vd;w epiy. njhiyf;fhl;rpapYk; ,uT 10 kzpf;F Nky; ve;j Kf;fpa epfo;r;rpfSk; ,Uf;fhJ. ,d;W mg;gbNa jiyfPohf khwpAs;sJ. ,uT 12 kzp MdhYk; gy tPLfspy; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfisg; ghu;j;Jf; nfhz;Lk;> Njitapy;yhky; Ngrpf; nfhz;Lk; J}f;fj;ij tpul;bf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,utpy; ,g;gb fhyjhkjkhf J}q;Ftjhy; fhiyapy; RWRWg;Gld; tpopf;f Kbtjpy;iy. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

epthuzf; fpuhkq;fspy; cs;Nshu; ,d;W Kjy; Rje;jpu elkhl;lk;

Aj;jj;jpdhy; ,lk;ngau;e;J epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpAs;s rfyUk; ,d;W Kjy; Rje;jpukhf elkhl mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. murhq;fk; Vw;fdNt ,jw;fhd mwptpj;jiy ntspapl;bUe;j epiyapy;> ,d;wpypUe;J ,t;tDkjp eilKiwf;F te;Js;sJ. ,t;thW epthuzf; fpuhkq;fspypUe;J ntspNa nry;Nthu; jhk; jq;fpAs;s fpuhkj;jpd; nghWg;ghdtu;fSf;F mwptpj;Jtpl;L ntspNa nrd;Wtu KbAk; vd tTdpah khtl;lr; nrayfk; njuptpj;jJ. (NkYk;....)

khu;fop 01> 2009

‘kPz;Lk; xU tuyhw;W jtiw nra;af;$lhJ’

tlf;F> fpof;F jkpo; kf;fs; [dhjpgjpf;Nf MjuT toq;f Ntz;Lk; - fUzh

tlf;F> fpof;F jkpo; kf;fs; midtUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Nf MjuT toq;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fs; midtUk; jk;Kld;jhd; ,Uf;fpwhu;fs; vd;w ek;gpf;ifia Vw;gLj;j Ntz;Lk;. kPz;Lk; xU tuyhw;Wj; jtiw jkpo; kf;fs; nra;af;$lhJ vd mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jiy Kd;dpl;L tlf;F fpof;F kf;fs; Fwpg;ghf Flhehl;L kf;fSf;F jhk; ,e;j Ntz;LNfhis tpLg;gjhfTk; mikr;ru; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com