Contact us at: sooddram@gmail.com

 

Mdp 2010 khjg;; gjpTfs;

ஆனி 30, 2010

யாழ் மாவட்டத்தின் புதிய அரசாங்க அதிபராக இமெல்டா சுகுமார் நியமனம்

யாழ் மாவட்டத்திற்கான புதிய அரசாங்க அதிபராக முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி இமெல்டா சுகுமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை காலமும் யாழ் அரசாங்க அதிபராக கடமையாற்றி வந்த கே.கணேஸ் ஓய்வு பெறுவதையடுத்து, யாழ் மாவட்டத்தின் அரசாங்க அதிபராக இமெல்டா சுகுமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதேவேளை, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் புதிய அரசாங்க அதிபராக முன்னர் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக கடமையாற்றிய நாகலிங்கம் வேதநாயகம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்கள் நாளை முதலாம் திகதி தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்கவுள்ளனர். யாழ் மாவட்டத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது பெண் அரசாங்க அதிபர் இமெல்டா சுகுமார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Mdp 30> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

n[Hkdpapy; jpahfpfs; jpdk; mD];bf;fg;gl;lJ.

26.06.2010md;W n[HkdpapYs;s Ehwd;Ngf;  efupy; 20tJ tUl jpahfpfs; jpdk; mD];bf;fg;gl;lJ. fl;rpapd; NjhoHfs;;> MjuthsHfs;> Vida rNfhju fl;rpfspd; cWg;gpdHfs;> ,lJrhup nraw;ghl;lhsHfs; Nghd;wtHfs; MHtj;Jld; fye;Jnfhz;ldH. jpahfpfs; jpd muq;fpw;F NjhoH N[h[; muq;fk; vd Nguplg;gl;L mQ;rypf;fhf NjhoH ehghtpd; Gifg;glj;Jld; fle;j tUlk; vk;ik tpl;Lg;gpupe;j rpq;fs ,lJ rhup nraw;ghl;lhsUk;.vkJ fl;rpAld; neUq;fp nraw;gl;ltUkhd NjhoH cghyp$Nu kw;Wk; ,t;tUlk; vk;iktpl;Lg;gpupe;j vkJ fl;rpapd; Kd;dzp cWg;gpduhd NjhoH ,sq;Nfhtpd; Gifg;glq;fSk; itf;fg;gl;bUe;jd. jpUkjp jtuh[pdp rptNty; jpUkjp gthdp FzNrfuk; MfpNahupd; kq;fs tpsf;Nfw;wYld; jpahfpfSf;F ,uz;L epkpl mQ;ryp nrYj;jg;gl;lJ. (NkYk;....)

Mdp 30> 2010

j.Nj.tp.$ murpay; fl;rpahf gjpT nra;ag;gLfpd;wJ.

jkpo; Njrpa tpLjiy $l;likg;G murpay; fl;rpahf gjpT nra;tjw;Fupa Mtzq;fis Nju;jy; Mizahsuplk; ehis ifaspf;fTs;sjhf Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; vk;.Nf.rpth[pypq;fk; jkpo;kpuu; ,izajsj;Jf;F rw;W Kd; njuptpj;jhu;. ,f;fl;rpapd; jiytuhf Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; vd;.];uPfhe;jhTk; nrayhsuhf vk;.Nf.rpth[pypq;fKk; nraw;glTs;shdu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. jNj$l;ilk;gpw;F Nghl;bahf ,e;j fl;rpg; gjpT mtru mtrukhf Nkw;nfhs;sg;gLtjhf murpay; mtjhdpfs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;.

Mdp 30> 2010

kd;Nkhfd;rpq; Ngrpdhy; cyfNk ftdpf;fpwJ - xghkh

kd;Nkhfd;rpq;if tuNtw;W Ngrpa xghkh> kd;Nkhfd;rpq; “ey;y ez;gu;” vd;W Fwpg;gpl;lhu;. “nghUshjhu Nkij” ahd kd;Nkhfd;rpq;fpd; Ml;rpj; jpwDf;F mtu; Gfohuk; R+l;bdhu;. xghkh $wpajhtJ:- kd;Nkhfd;rpq;fpd; kpfr; rpwg;G tha;e;j jiyik> ,e;jpahTf;F kl;Lkpd;wp ,e;j cyfpw;Nf topfhl;bahf tpsq;FfpwJ. rpf;fyhd rpy Neuq;fspy; kd;Nkhfd;rpq; vq;fSf;F kpfTk; cjtpahf ,Ue;J ,Uf;fpwhu;. nghUshjhu gpur;rpidfspy; kd;Nkhfd;rpq;Ff;F cs;s Mokhd mwpthw;wy; fhuzkhf> mtu; NgRk; Nghnjy;yhk; cyfNk mtu; Ngr;ir ftdpf;fpwJ. mtu; gpuhe;jpa mstpy; kl;Lkpd;wp cyf mstpYk; kpfg; ngUk; rf;jpahf ,e;jpah cUthfp tUfpwJ. mikjpAk; tsKk; nropj;Njhq;f cyf ehLfSld; ,ize;J nray;gl Ntz;ba nghWg;G ,e;jpahTf;F cs;sJ. ,e;jpahtpd; miog;ig Vw;W> tUfpw etk;gu; khjj;jpy; kidtp – Foe;ijfSld; ,e;jpah tUtjpy; kpfTk; Mu;tkhf ,Ug;gijAk;> ,e;j Rw;Wg; gazk; cw;rhfk; mspg;gjhf ,Uf;Fk; vd;W xghkh jdJ mwpKf ciuapy; ek;gpf;if njuptpj;J ,Ue;jhu;. mjw;F gjpy; mspj;j kd;Nkhfd;rpq;> xghkh FLk;gj;jpdUf;F ,e;jpahtpy; cw;rhf tuNtw;G fhj;jpUg;gjhf Fwpg;gpl;lhu;.

Mdp 30> 2010

tuT nryTj; jpl;lk; ghuhSkd;wj;jpy;

gpujp epjpaikr;ru; ,Ukzp Neuk; ciu rigapy; I. Nj. f. $r;ry;; Fog;gk;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp murhq;fj;jpd; 2010k; Mz;Lf;fhd tuT - nryTj; jpl;lk; ghuhSkd;wj;jpy; New;W gpw;gfy; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. gjpy; epjpaikr;ruhd fyhepjp ruj; mKDfk ,t;tuT - nryTj; jpl;lj;ijr; rigapy; rku;g;gpj;J ciuahw;wpdhu;. murpd; kf;fs; eyNdhk;G jpl;lq;fis mikr;ru; mwptpf;fj; njhlq;fpa rkak; vjpuzpapYs;s I. Nj. f. vk;.gpf;fs; $r;ry;> Fog;gk; nra;J ,ilA+W nra;jdu;. FUehfy; khtl;l I. Nj. f. vk;.gp. jahrpwp [aNrfu xOq;Fg; gpur;rpid vOg;gpaJk; $r;ry;> Fog;gk; Vw;gl;ld. vd;whYk; ,e;j vjpu;g;G eltbf;iffspy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G kw;Wk; [dehaf Njrpaf; $l;likg;G vk;.gpf;fs; vtUk; fye;Jnfhs;stpy;iy. (NkYk;....)

Mdp 30> 2010

India's views matter, don't care about the world: Rajapaksa

 Clearly upbeat over the outcome of his recent visit to New Delhi, Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa recently spoke to TOI in an exclusive interview about India and its concerns, his troubled ties with the international community, especially the United Nations, and the constitutional changes he proposed. Rajapaksa presented the post-war rehabilitation of Tamil refugees as one that was actually unbelievably fast rather than the tardy exercise the world says it is. "We have sent back most people to their homes, about 80-90%," he said. In the course of a two-hour-long conversation with K Venkataramanan at his Temple Trees residence in Colombo , he also hinted at giving himself an opportunity for more terms in office by amending the present Constitution which limits a president's tenure to two terms. Rajapaksa described the incarceration of his political rival, ex-army chief Sarath Fonseka, as something that was not of concern to him as it was a judicial matter, and spoke candidly about his support for an ethnically mixed population in the north, where traditionally Tamils constitute an overwhelming majority and his belief that Tamils and Muslims should choose to be part of a national parties instead of limiting themselves to regional or communal identities. (more...)

Mdp 30> 2010

Subject: THE SAME SHOES - AGAIN. Black Bloc provocateurs wearing same government issue combat boots as Police. Just like Montebello 2007, Toronto being conned in 2010 - G20 riot a false flag fraud.

The Toronto G20 Riot Fraud

 June 26, 2010.
 

Toronto is right now in the midst of a massive government / media propaganda fraud. As events unfold, it is becoming increasingly clear that the 'Black Bloc' are undercover police operatives engaged in purposeful provocations to eclipse and invalidate legitimate G20 citizen protest by starting a riot. Government agents have been caught doing this before in Canada.
 Montebello 2007 Riot Prevented - Identical Boots Exposed Undercover Police Provocateurs
 At the ‘Security and Prosperity Partnership’ meeting protests at Montebello Quebec on August 20, 2007, a Quebec union leader caught and outed three masked undercover Quebec Provincial Police operatives dressed as ‘black bloc’ protestors about to start a riot by throwing rocks at the security police. See the following videos documenting this event. (more.....)

Mdp 30> 2010

tlf;F mgptpUj;jp gzpfis Kd;ndLf;f 2 gpy;ypad; nlhyu;

tl gFjpapy; NghUf;Fg; gpd;duhd mgptpUj;jpg; gzpfis Kd;ndLf;fntd Rkhu; 20 Mapuk; Nfhb &gh (2 gpy;ypad; mnk. nlhyu;) nrytplg;gLtjhf gjpy; epjp> jpl;lkply; mikr;ru; fyhepjp ruj; mKDfk njuptpj;jhu;. mT];jpNuypah> ,e;jpah> rPdh> [g;ghd;> Rtpw;ru;yhe;J> If;fpa ehLfs; mgptpUj;jp jpl;lk;> cyf tq;fp> Mrpa mgptpUj;jp tq;fp Mfpad toq;fpAs;s ,e;j epjpiaf; nfhz;L mLj;j ,uz;L %d;W tUlq;fspy; mgptpUj;jpg; gzpfisg; G+u;j;jp nra;a KbAnkd;W mikr;ru; $wpdhu;. (NkYk;....)

Mdp 30> 2010

tuT nryTj; jpl;lj;jpy;

Jz;L tpOk; njhif tPo;r;rp

2010k; Mz;Lf;fhd tuT- nryTj; jpl;lj;jpd; Jz;L tpOk; njhifapy; ,uz;L rjtPj tPo;r;rp Vw;gl;Ls;sJ. fle;j tUlk; 476. 4 gpy;ypad; &ghthff; fhzg;gl;l tuT- nryTj; jpl;lg; gw;whf;Fiw ,t;tUlk; 438.8 gpy;ypad; &ghthf ,Uf;Fnkd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,NjNeuk; murhq;fj;jpd; tUkhdj;jpy; ghupa mjpfupg;G Vw;gl;Ls;sJ. fle;j tUlk; 179 gpy;ypad; &ghthff; fhzg;gl;l tUkhdg; gw;whf;Fiw ,t;tUlj;jpy; 110.6 gpy;ypad; &ghthf tPo;r;rp mile;jpUf;fpd;wJ. NkYk; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp tUkhdg; gw;whf;Fiw fle;j tUlk; 3.7 rjtPjkhff; fhzg;gl;lJ. ,J ,t;tUlk; 2 rjtPj tPo;r;rpia fhl;Lfpd;wJ. tuT- nryTj; jpl;lg; gw;whf;Fiw 9.9 rjtPjj;jpypUe;J 8 rjtPjj;jpw;F tPo;r;rp milAnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,J 2011k; Mz;by; 6.8 rjtPjkhfTk;> 2012 Mz;by; 5.0 rjtPjkhfTk; tPo;r;rp milAnkd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j tuT- nryTj; jpl;lj;jpd; Jz;L tpOk; njhif 438.8 gpy;ypad; &gh ,J 8 rjtPjkhFk;. ,g;gw;whf;Fiwia cs;ehl;L %yq;fspypUe;J <L nra;a KbAnkd vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ.

Mdp 30> 2010

jkpopy; ,izaj;js Kftup  

Kjy; jlitahf ,yq;if rhjid!      

cyf ,izaj;js tuyhw;wpy; Kjd; Kiwahf ,izaj;js Kftupfis jha;nkhopapy; gad;gLj;Jk; re;ju;g;gk; ,yq;iff;F fpl;bAs;sJ. ,e;j tha;g;gpidg; ngWtjw;F 'ma;fd;" (ICANN) epWtdk; mDkjp toq;fpAs;sJ. ,izaj;js Kftupia rpq;fsj;jpy; 'yq;fh' vd;Wk; jkpopy; ',yq;if' vd;Wk; ehk; gjpe;J nfhs;s ,jd; %yk; vkf;F tha;g;Ngw;gl;Ls;sJ. fle;j khu;r; khjk; 23 Mk; jpfjp ,jw;fhd mDkjpia 'ma;fd;" (ICANN) toq;fpaij mLj;J ,j;jpl;lj;ij Muk;gpj;J itf;Fk; itgtk; New;W 28 Mk; jpfjp fy;fpir N`hl;lypy; ,lk;ngw;wJ. (NkYk;....)

Mdp 29> 2010

jpUkiyapy; mdy;fhw;W ,ay;G epiy ghjpg;G

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; epytptUk; ntg;gkhd fhyepiy fhuzkhf kf;fspd; md;whl eltbf;iffs; ghjpg;gile;Js;sNjhL gapupdq;fSk; thLk; epiy Vw;gl;Ls;sJ. fle;j ,uz;L thuq;fshf ntg;gj;Jld; $ba mdy;fhw;W tPrp tUtjhy; ghlrhiy khztu;fs; cl;gl njhopypy; <LgLNthu;fSk; gy;NtW rpukq;fSf;Fs;shfp tUfpd; whu;fs;. rpy ,lq;fspy; FbePUf;F ghupa jl;Lg;ghL epyTtNjhL ML> khL> Kjyhd fhy;eilfSk; ghjpg;Gf;Fs;shfp tUfpd;wd. fpuhkg; Gwq;fspy; rpy ,lq;fspy; ePu;j;jl;Lg;ghL Vw;gl;Ls;sjhy; Njhl;lg; gapu;fs; fUfp tUtjhy; tPl;Lj; Njhl;lg; gapu;fSk; moptilAk; epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ.

Mdp 29> 2010

‘nts;is muprp’ahy; ru;f;fiu Neha; mghak;!

rhg;gpLk; muprp ‘nts;is NtNsu;’ vd;W ,Ue;jhy;jhd; ekf;Fj; jpUg;jp. Mdhy; ‘gspr;’ nts;is muprpahy; ru;f;fiu Neha; mghak; mjpfk; vd;W Ma;thsu;fs; fz;Lgpbj;jpUf;fpd;wdu;. nts;is mrpupia tpUk;gpr; rhg;gpLk; xUtUf;F ‘ilg; 2’ ru;f;fiu Neha; Vw;gLk; mghak; mjpfk; vd;W $Wk; Ma;thsu;fs; rptg;G muprpiar; rhg;gpLgtu;fSf;F me;j mghak; nfhQ;rk; FiwT vd;fpwhu;fs;. mnkupf;fhtpd; `hu;tu;L nghJ Rfhjhuf; fy;Y}up Ma;thsu;fs; ,J njhlu;ghd Ma;it Nkw;nfhz;lhu;fs;. mtu;fs; thuj;Jf;F ehd;ife;J KiwfSf;F Nky; nts;is muprpr; rhjk; rhg;gpl;lhy; ‘ilg; 2’ ru;f;fiu Neha;f;fhd mghaKk; $LfpwJ. mNjNeuk; thuj;Jf;F ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Kiwfs; rptg;G muprpr; rhjk; rhg;gpl;lhy; ru;f;fiu Neha; mghak; Fwpg;gplj;jf;f msT FiwAk; vd;Wk; njuptpj;jpUf; fpwhu;fs;. ehu;r;rj;J> jhJf;fs;> tpl;lkpd; fs;> igl;Nlhnfkpf;fy;fs; Mfpatw;wpy; nts;is mrpupia tpl rptg;G muprp rpwe;jjhf ,Ug;gjhfTk; ,ae;jpu muitAk; ‘nghyp];’ nra;tJ nts;is muprpapypUe;J rj;Jfis ePf;fptpLtjhfTk; $Wfpd;wdu; Ma;thsu;fs;.

Mdp 29> 2010

Mq;fpy cr;rupg;gpy; mrj;Jk; ,e;jpa khztp!

mnkupf;fhtpy; eilngw;w Mq;fpy cr;rupg;Gg; Nghl;bapy; kPz;Lk; xUKiw ,e;jpa khztp ntd;W mrj;jpapUf;fpwhu;. 14 tajhFk; me;j khztpapd; ngau; mdhkpfh tPukzp. XifNah khepyk; tlf;F uhay;lidr; Nru;e;jtu;. rkPgj;jpy; eilngw;w ‘83 tJ ];fpupg;]; Ne\dy; ];ngy;ypq; gP’ Nghl;bapy; gq;Nfw;whu; mdhkpfh. jdf;F mspf;fg; gl;l thu;j;ijfis iffisg; gpd;Df;Ff; fl;bf; nfhz;L flflntd;W fzPu; Fuypy; $wpdhu; mdhkpfh. fbdkhd kUj;Jt thu;j;ijahd uj;j Xl;lk;> Ntfj;ij mstpLk; xU fUtp vd;gij mtu; cr;rupj;J Kbj;jJNk gupRf;Ff;Fupatuhfj; Nju;thfptpl;lhu;. mdhkpfhTf;F ntw;wpf; Nfhg;igAld; Rkhu; 18 yl;r &gha; gupRj; njhif kw;Wk; gpw gupRfs; toq;fg;gl;ld. Mq;fpy nkhop cr;rupg;Gg; Nghl;bapy; njhlu;e;J %d;whtJ Mz;lhf ntw;wp ngw;wpUf;Fk; ,e;jpa khztp mdhkpfh. fle;j 12 Mz;Lfspy; eilngw;w Nghl;bfspy; 8 Kiw ,e;jpa khztpfNs ntw;wp ngw;wpUf;fpwhu;fs; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. mNjNghy; fdlhtpYk; kl;lf;fsg;G tpN[> ghz;br;Nrup rpj;jpuh jk;gjpapdupd; kfd; rpy tUlq;fSf;F Kd;G Mq;fpy cr;rupg;gpy; Mq;fpyj;ij jha;nghopahf nfhz;ltu;fisg; gpd; js;sp Kjyplk; ngw;whu;.

Mdp 29> 2010

czTg; gof;fj;jpy; khw;wk; Njit

NfhJik kh mwpKfg;gLj;jg;gLtjw;F Kd; ,yq;if kf;fs; rj;Jkpf;f cs;Shu; cw;gj;jpfisNa czTj; Njitf;Fg; gad;gLj;jpdhu;fs;. Fuf;fd;> tuF> rhik Nghd;w jhdpaq;fSk; gy fpoq;FtiffSk; muprpf;F Nkyjpfkhf md;iwa kf;fspd; czTj; Njitiag; G+u;j;jp nra;jd. mtw;iwg; gpujhd czthff; nfhz;l kf;fs; Neha; nehb ,y;yhky; ePz;l fhyk; tho;e;jhu;fs;. fliy> gaW> Nrhsk; Nghd;wdTk; rj;Jkpf;f czTtiffs;. ,tw;iw ehshe;j cztpy; Nru;j;Jf;nfhs;tjd; %yk; NfhJik khtpy; jq;fpapUf;Fk; epiyiaj; jtpu;j;Jf; nfhs;s KbAk;. cs;Shupy; cw;gj;jp nra;af;$ba muprp> NtW jhdpaq;fs;> fpoq;F tiffis cztpy; Nru;j;Jf;nfhs;tjd; %yk; Neha;fisj; jtpu;j;Jf;nfhs;tNjhL ehl;Lf;F mj;jpahtrpakhfj; Njitg;gLk; me;epar; nryhtzpia kPjg;gLj;jTk; KbAk;. (NkYk;....)

Mdp 29> 2010

,dp mjpf ntspehl;L kf;fs; Ntz;lhk; mT];jpNuypa gpujku; fz;bg;G

njhopy; jpwd; ngw;wtu;fs; mT];jpNuypahtpy; FbNaw jil VJk; ,y;iy. nky;Nghu;d; efupy; Vw;fdNt 70 yl;rk; Ngu; trpf;fpd;wdu;. rpl;dpapy; rdj;njhif 75 yl;rj;ij jhz;b tpl;lJ. Nghjpa trjpapy;yhky; FbNaw;w tpjpKiwia jsu;j;JtJ Fwpj;J Nahrpf;f Ntz;bAs;sJ’ vd;whu;. fle;j Mz;L ,e;jpah> gpypg;igd;];> kNyrpah> ,e;NjhNdrpah> tpal;ehk; ehLfisr; Nru;e;j 3 yl;rk; Ngu; mT];jpNuypahTf;F Fbngau;e;Js;sdu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;....)

Mdp 29> 2010

gpupl;ld;> gpuhd;]; MjuT

,e;jpahTf;F I. eh. ghJfhg;Gf; fTd;rpypy; epue;ju cWg;gpdu;

If;fpa ehLfs; ghJfhg;G fTd;rpypy; ,e;jpahTf;F epue;ju cWg;gpdu; gjtp mspg;gjw;F gpupl;ld;> gpuhd;]; ehLfs; MjuT njuptpj;Js;sd. [p-20 cr;rp khehL fdlhtpd; nlhuz;Nlh efupy; eilngw;W tUfpwJ. ,e;j khehl;by; gq;Nfw;gjw;fhf gpujku; kd;Nkhfd; rpq; nlhuz;Nlh te;Js;shu;. khehl;ilnahl;b rdpf;fpoik ,uT eilngw;w epfo;r;rpapy; gpupl;ldpd; Gjpa gpujku; Nltpl; Nfk&d;> gpuhd;]; mjpgu; epf; Nfhy]; ru;Nfh]p MfpNahiu gpujku; kd;Nkhfd; rpq; re;jpj;Jg; Ngrpdhu;. mg;NghJ ,e;jpahTf;F epue;ju cWg;gpdu; gjtpiag; ngw;Wj; ju gpupl;ld;> gpuhd;]; Mfpa ehLfs; MjuT mspf;Fk; vd njuptpj;jd. (NkYk;.....)

Mdp 29> 2010

nghUshjhu ke;j epiyia mjpfupf;Fk; muR nryTfis jpBnud Fiwf;fhjPu;fs;: kd;Nkhfd; rpq;

njhopy; uPjpahf tsu;e;j ehLfs; xNu Neuj;jpy; rpf;fd eltbf;iffis ifahz;lhy;> muR nryTfis xNu Neuj;jpy; jpBnud Fiwj;jhy;> nghUshjhu ke;j epiyik ,U klq;fhf mjpfupj;JtpLk;. NkYk;> nghJf; fld;fis ifahs;tjpy; kpf EZf;fkhd mZFKiwfisg; gpd;gw;w Ntz;Lk;. gztPf;fj;ijtpl mijf; Fiwg;gNj ekf;F ngUk; rthyhf cs;sJ. vdNt> nghJf; fld; gpur;rpidfis jPu;f;f eltbf;if vLg;gNjhL> nghUshjhu ke;jepiyapy; ,Ue;J kPs;tjw;Fk; mjpf Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

Mdp 29> 2010

VO jkpo; fl;rpfspd; $l;lzp;

$l;Lr; nraw;ghL; gw;wp rk;ge;jDld; Ngr;Rthu;j;ij

,dg;gpur;rpidj; jPu;T tplaj;jpy; xUkpj;j epiyg;ghl;bid vLf;f KbAkh vd;gJ njhlu;ghfTk; kf;fs; tpUk;Gk; tifapy; nghJ epiyg; ghl;bid ngw;Wf; nfhLf;f KbAkh vd;gJ Fwpj;Jk; jw;NghJ VO jkpo;f; fl;rpfs; xd;wpize;J Muha;e;J tUfpd;wd. ,f;fl;rpfspd; KjyhtJ re;jpg;G fle;j tpahof;fpoik mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpd; mYtyfj;jpy; eilngw;wJ. ,jd;NghJ Vida jkpo; fl;rpfshd jkpo; Njrpaf; $l;likg;G> Kd;dhs; vk;.gp. fN[e;jpu Fkhu; nghd;dk;gyj;jpd; jkpo; Njrpaj;jpw;fhd kf;fs; Kd;dzp> Kjyikr;ru; re;jpufhe;jdpd; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; Mfpatw;Wf;Fk; miog;G tpLg;gnjd jPu;khdk; vLf;fg;gl;lJ. me;j Kaw;rpahfNt New;W rk;ge;jd; vk;.gpia re;jpj;J miog;G tpLj;jpUg;gjhfTk; mwpaKbfpd;wJ. (NkYk;....)

Mdp 29> 2010

,yq;ifapy;

cs;Shu; tpkhd epiyaq;fis Nkk;gLj;j jpl;lk;

cs;Shu; tpkhd epiyaq;fisj; juk; cau;j;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. cs;Shupy; rpwg;ghd tpkhd Nritfis Nkw;nfhs;sNt ,e;j Vw;ghL nra;ag;glTs;sjhf JiwKfq;fs;> tpkhdj;Jiw gpujp mikr;ru; jahrpup jpNruh $wpAs;shu;. ,j; jpl;lj;jpd; rhj;jpaq;fs; Muhag;gl;L tUfpd;wd. ,j;jpl;lk; eilKiwf;f tUk;NghJ ehl;Lf;Fs; cs;Shu; tpkhd NritapYk; Kd;Ndw;wk; Vw;gLnkd;Wk; gpujp mikr;ru; njuptpj;jhu;. khj;jiw tpkhd epiya ,uz;lhk; fl;l gzpfSk; Muk;gpf;fg;gl cs;sjhfTk; gpujp mikr;ru; $wpdhu;. fl;Lehaf;f tpkhd epiya XLghijapd; tp];jupg;Gk; Nkw;nfhs;sg;gl ,Ug;gjhfTk; njupatUfpd;wJ.

Mdp 29> 2010

tlf;Ff;F Gjpjhf 250 itj;jpau;fs;> 271 nghwpapyhsu;fs; epakdk;

tlf;F> fpof;F cl;gl ehlshtpa uPjpapy; mur Nrit kw;Wk; khfhz mur Nritfspy; epyTk; nghwpapayhsu;f Sf;fhd ntw;wplq;fis epug;g murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJld; Kjw;fl;lkhf 271 nghwpapayhsu;fSf;fhd epakdq;fs; ehis kWjpdk; Kjyhk; jpfjp toq;fg;glTs;sd. [_iy Kjyhk; jpfjp ehl;bd; gy;NtW gpuNjrq;fisAk; Nru;e;j 233 rptpy; nghwpapayhsu;fSf;Fk; ,ae;jp utpay; kpd;rhutpay; nghwpapayhsu;fs; 38 NgUf;Fk; Gjpa epakdq;fs; toq;fg;gLtjhf mikr;rpd; caujpfhup nahUtu; njuptpj;jhu;. tl khfhzj;jpYs;s Ie;J khtl;lq;fSf;Fk; 250 itj;jpau;fSk;> 250 jhjpkhu;fSk; Gjpjhf epakpf;fg;glTs;sjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 29> 2010

vy;iy kPs; epu;za MNyhridfis rku;g;gpf;Fk; fhy vy;iy ePbg;G

murhq;fk; Nkw;nfhs;sj; jPu;khdpj;Js;s vy;iy kPs;epu;za nraw;ghLfs; njhlu;gpy; MNyhridfisr; rku;g;gpg;gjw;fhd fhy vy;iy [{iy 3k; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. ,J njhlu;gpy; MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; tifapy; Ie;J khtl;l murhq;f mjpgu;fis mLj;j thuk; nfhOk;Gf;F mioj;Js;sjhf kPs; epu;zaf; FOtpd; nrayhsu; R[hjh tPuJq;f njuptpj;jhu;. jw;fpzq;f aho;g;ghzk;> mk;ghiw> nfhOk;G> fk;g`h kw;Wk; fSj;Jiw khtl;lr; nrayhsu;fs; miof;fg;gl;Ls;sjhfTk; mtu;fspd; MNyhridfSk;> mDgtq;fSk;> ngwg;glTs;sd vdTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

tUfpd;whu;fs;! Nghfpd;whu;fs;!!

,yq;ifj; jkpo; NgRk; kf;fSf;F tuk; fpilf;Fkh?

(rhfud;)

,yq;ifapy; cs;s rpWghd;ik kf;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; fl;rpfs; jk;ikg; gyg;gLj;jp jkf;fpilNa xU rpy tplaq;fspyhtJ xJ nghJ cld;ghl;bw;F tu Kbe;jjh? ,Jtiuapy; vd;why; ,y;iy vd;gNj gjpy;. ,yq;ifapy; cs;s [dehaf> Kw;Nghf;F ,lJrhupf;fl;rpfSld; jk;ik milahsg;gLj;jp ifNfhu;j;J nraw;gLk; cwTfis tsu;j;Jf; nfhz;Ls;sdth? vd;gJTk; ,Jtiu ,y;iy vd;gNj gjpy;. Mdhy; Nghu; KbTw;W 3 Nju;jy;fSk; KbTw;w epiyapy; rpy ek;gpf;iff; fPw;W njupaj;jhd; njupfpd;wJ. lf;s]; Njthde;jhtpd; jkpo; fl;rpfis mioj;J Ngrpa tplak;. kw;waJ Kd;dhs; tlf;F fpof;F khfhzrig Kjy; mikr;ru; tujuh[g;ngUkhspd; kf;fNshL kf;fs; vd;w murpay; re;jpg;GfSk;> nraw;ghLfSk;. xU $l;L Kaw;rp %yNk ,yq;ifapy; epue;ju rkhjhdj;ij Vw;gLj;Jk; murpay; jPu;it Vw;gLj;j KbAk; vd;w gd;Kfg;gLj;jg;gl;l jyikia Vw;gLj;Jk; mZFKiiwfs; MFk;. ,jw;F tujupd; rfyiuAk; mizj;Jr; nry;yy; vd;w Nehf;Fldhd ahiuAk; epuhfupf;Fk; mZFKiwiaj; jtpu;j;jy; vd;w nraw;ghLfs; MFk;. ,jid VidNahUk; tuNtw;W nraw;gLthu;fs; vd;W ek;GNthk;. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

jkpo; kf;fspd; Raepu;za cupikgw;wp

lf;s]; Njthde;jhtpd; ,d; epiyg;ghL vd;d? - RNu\; gpNukre;jpud;

jkpo; kf;fs; vjpu;Nehf;fpAs;s jPu;f;fg;glhj gpur;rpidfSf;F jPu;tpid vl;Ltjw;fhd jkpo;f; fl;rpfspd; $l;L eltbf;iffspy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; ,ize;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W <.gp.b.gp. apd; nrayhsu; ehafKk; mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jpUg;gJ njhlu;gpy; Nfl;lNghNj RNu\; vk;.gp. Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. ,yq;if ,e;jpa xg;ge;jj;jpd; mbg;gilapy; mike;j 13 tJ jpUj;jr; rl;lk; gw;wpAk;> Gypfspd; epfo;r;rp epuypd; mbg;gilapy; Ntiy nra;j gpuptpidf; Nfhupf;ifapd; mbg;gilapyhd jdpehLf; Nfhupf;ifgw;wp RNu\; gpNukre;jpudpd; epiyg;ghL vd;d vd;gijAk; njspTgLj;j Ntz;Lk;. ,JNt mLj;j fl;l efu;tpw;fhd Mnuhf;fpakhd epyikfis Vw;gLj;Jk;. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

$l;lhl;rpjhd; ,yq;ifg; gpur;ridf;F jPu;T  - rPj;jhuhk; nar;R+up

Muk;gf; fhyj;jpy; ,yq;ifj; jkpo; mikg;Gfs;> muR mikg;Gfspd; fPo; jq;fSila cupikfisf; Nfl;ldu;. ,jd; njhlu;r;rpahf jkpou; If;fpa tpLjiy Kd;dzp(bAvy;vg;) cUthdJ. gpwF mJ cile;J vy;bb, cs;spl;l 6 mikg;Gfs; cUthfpd. vy;bb, murpay; jPu;it Vw;fhky;> jdpehL Nfhupf;ifia Kd;itj;jJ. ,e;j mikg;G ,g;gpur;ridiaf; ifapy; vLj;jTld; kw;w jkpo;f;FOf;fisj; jhf;f Muk;gpj;jJ. <gpMu;vy;vg; gj;kehgh> jkpou; If;fpa tpLjiy Kd;dzp jiytu; mkpu;jypq;fk; cs;spl;l 400-f;Fk; Nkw;gl;l jkpou; mikg;gpd; jiytu;fis vy;bb, nfhd;W Ftpj;jJ. epiyik Nkhrkhdjhy; ,yq;ifg;gpur;rid vd;gJ vy;b b, ifapy; rpf;fpaJ. xUGwk; n[atu;j;jNdapd; ,dntwpf;nfhs;ifAk;> kWGwk; jkpoPo Nghuhl;lk; eilngw;w NghJ> mg;ghtp kf;fs; ,ilapy; rpf;fpf; nfhz;ldu;. ,yq;if muR> vy;bb, kPJ jhf;Fjy; elj;JfpNwhk; vd;w ngaupy; elj;jpaj; jhf;Fjy;fspy; rhjhuz kf;fs; nrhy;nyhz;zh Jauj;jpw;F cs;shdhu;fs;. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

ePupopT khj;jpiu

ePupopT Nehahspfs; ehSf;F ehs; ngUfp tUfpwhu;fs;. rpWePufk; rupahf Rj;jpfupg;G gzpiar; nra;ahjjhy; ,e;j ghjpg;G Vw;gLfpwJ. ,jdhy; epiwa rj;Jfs; clypy; ,Ue;J fopthf ntspNaWtjhy; ePupopT tpahjp NehahspfSf;F ngupa ghjpg;ig Vw;gLj;JfpwJ. Njitaw;w cg;Gr; rj;Jfs; clypy; gbtNj ,e;j tpahjp Vw;gl fhuzkhFk;. ,ijf; fl;Lg;gLj;j etPd khj;jpiu cUthf;fg;gl;L cs;sJ. rpwpa gpsh];bf; khj;jpiuahd ,ij clypy; NjhYf;F mbapy; itj;J ijj;J tpLthu;fs;. ,J uj;j Xl;lk; kw;Wk; clYWg;Gfspy; Njitaw;w cg;Gfs; gbtij fz;fhzpj;J jLf;fpwJ. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

[p -20 cr;rpkhehl;Lf;F Kd;ghf fz;zPu;g;Giff; Fz;L tPr;R  r%fg; Nghuhspfs; kPJ fhty;Jiw jhf;Fjy;

rKjha eyd;fisf; fhf;f Ntz;Lnkd;W r%f Mu;tyu;fs; elj;jpa mikjp Cu;tyk; td; Kiw Cu;tykhf khw;wg;gl;lJ. td;Kiw Fk;giyj; jLf;f fhty;Jiw fz;zPu;g;Giff; Fz;Lfis tPrpaJ. mg;Gif %l;lj;jpd; CNl [p - 20 cr;rp khehL njhlq;fpaJ. fdlhtpy; eil ngWk; [p-20 cr;rp khehL njhlq;Fk; Kd;G> muRfspd; kf;fs; tpNuhj> r%f tpNuhjf; nfhs;iffis vjpu;j;j Cu;tyk; eilngw;wJ. ,e;j Cu;tyj;jpy; 30 Mapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;Nlhu; fye;J nfhz;ldu;. %j;j nray; tPuu;fSk;> mzpjpul;lg;gl;l njhopyhsu;fSk; gq;Nfw;w Nguzp mikjpahfNt njhlq;fpaJ. jPtpuepiyghL nfhz;l ,sk; nray;tPuu;fspd; MNtrj;jhy; mikjp Cu;tyj;jpd; ghq;F rpijgl;lJ. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

jkpopy; gbj;jhy; Ntiy

jkpio kj;jpa Ml;rp nkhopahf;f nrk;nkhop khehl;by; jPu;khdk;

,e;jpahtpd; midj;J khepy nkhopfisAk; kj;jpa Ml;rp nkhopfshf Mf;Ftjpy; jhkjk; Vw;gLNkahdhy; Kjy; fl;lkhf> nrk;nkhopj; jkpio kj;jpa Ml;rp nkhopahf Mf;f Ntz;Lnkd;W kj;jpa muir typAWj;jp Kjyikr;ru; fUzhepjp Kd; nkhope;j jPu;khdj;ij topnkhope;J cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehL epiwtile;jJ. jkpopy; gbg;gtu;fSf;F muRg;gzpfspy; Kd;Dupik mspg;gjw;F cupa rl;lk; ,aw;wg;gLk;. ,yq;ifj; jkpo; kf;fspd; midj;Jg; gpur;ridfSf;Fk; cldbj; jPu;T fhz;gjw;Nfw;w> murpay; jPu;T cs;spl;l Kidg;ghd Kaw;rpfis Nkw;nfhs;s ,yq;if muir ,e;jpa muR typAWj;j Ntz;Lnkd;W khehL Nfl;Lf; nfhz;lJ. (NkYk;...)

Mdp 28> 2010

fh\;kPupy; nfhe;jspg;G

fle;j ,U thuq;fshf fh\;kPu; kpf Tk; nfhe;jspg;Gld; ,Ue;J tU fpwJ. Jgh apy; mfkj; khl;^ vd;Dk; gjpd;gUtr; rpWkp xUj;jp> ];uPefupy; Mu;g;ghl;lk; xd; wpd;NghJ tPrg;gl;l fz;zPu;g;Gif Fz; bdhy; ghjpf;fg;gl;L> kuzk; mile;j rk; gtj;ij vjpu;j;J kf;fs;> khepyj;jpd; midj;J tPjpfspy; ,wq;fp Mu;g;ghl;lk; nra;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,jw;Fg; gpd; du;> ,t;thW eilngw;w fpsu;r;rp Mu;g; ghl;lk; xd;wpy; fhty;Jiwapdu; Rl;l jpy;> u/gPf; gq;& kw;Wk; [hNtj; mfkJ ky;yh Mfpa ,U ,isQu;fs; kuzk ile;Js;shu;fs;. [_d; 20 md;W xU Fk; gy; Jiz uhZtg;gilapdiu Nehf;fp te;jNghJ> mtu;fis Nehf;fp Jiz uhZtg; gilapdu; Rl;ljpy; Nkw;fz;l ,UtUk; kuzk; mile;jpUf;fpwhu;fs;. [_d; 21 md;W ,r;rk;gtj;ijf; fz;bj;J> ,jw;F vjpuhf fh\;kPu; gs;sj;jhf;F KOtJk; NtiyepWj;jk; eilngw;wpUf;fpwJ. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

VTfiz Nrhjid

tlnfhupahTf;F vjpuhf fLk; eltbf;if - mnkupf;fh

I. eh. kw;Wk; mnkupf;fh vr;rupf;iffisAk; kPwp tlnfhupah njhlu;e;J mZFz;L kw;Wk; VTfiz Nrhjid elj;jp tUfpwJ. ,e;j epiyapy; tl nfhupah jdJ ehl;by; Nkw;F flw;fiu gFjpfspy; fg;gy;fs; nry;y 9 ehl;fs; jil tpjpj;J cs;sJ. mZFz;L my;yJ VTfiz Nrhjid elj;Jk; NghJjhd; tlnfhupah ,g;gb elj;JtJ tof;fk;. ,g;NghJ jdJ ‘gahd; fahq;’ VTfizapd; Gjpa ufj;ijr; Nrhjid nra;J ghu;f;f tlnfhupah jpl;lkpl;L cs;sjhf njupfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

R+upa FLk;gj;Jf;F ntspNa ,sikahd Nfhs; fz;Lgpbg;G

R+upaf;FLk;gj;Jf;F ntspNa Gjpa ,sikahd Nfhs; xd;iw tpQ;Qhdpfs; fz;Lgpbj;Js;sdu;. Nfhs; cUthf;fk; gw;wpa tpjpfis ,f;Nfhs; Nfs;tpf;Fs;shf;fpapUf;fpWJ. R+upadpyp Ue;J rdp fpufk; cs;s njhiyTf;F rkkhf R+upaf;FLk;gj;Jf;F ntspNa 63.4 xsp Mz;Lfs; njhiytpy; ngl;lhgpf;Nlhup]; vd;w Nfhs; cs;sJ. ,J jd;ikapy; R+upaid xj;Js;sJ. ,f;Nfhs; cUthfp xU Nfhb 20 ,yl;rk; Mz;Lfs; MfpapUf;fyhnkd;W tpQ;Qhdpfs; fUJfpd;wdu;. MfNt ,sikahd Nfhshf fUjg;gLfpwJ. R+upaid xj;Js;s ,f;Nfhs;> FWfpa fhyj;jpy; ,e;j tbtj;ij ngw;Ws;sJ. Mdhy; R+upadpd; taNjh 450 Nfhb Mz;Lfs;. (NkYk;....)

Mdp 28> 2010

cztfq;fs;> tu;j;jf epiyaq;fspy; jpBu; Rw;wptisg;G

ehnlq;fpYKs;s tu;j;jf epiyaq;fs;> cztfq;fspy; jpBu; Rw;wptisg;Gfis Nkw;nfhs;s ,d;W 28k; jpfjp Kjy; tpNrl nraw;jpl;lnkhd;iw Muk;gpf;fTs;sjhf $l;LwT cs;Shu; tu;j;jf mikr;ru; N[hd;];ld; ngu;dhz;Nlh njuptpj;jhu;. Rfhjhu mikr;R> tu;j;jf Efu;Nthu; ghJfhg;G mjpfhu rig kw;Wk; gpuNjr nghJ Rfhjhu gupNrhjfu;fs; ,ize;jjhf ,r;nraw;jpl;lk; eilKiwf;F tUtJld; tu;j;jf epiyaq;fspd; tpiyg;gl;bay;> nghUl;fspd; juk;> cztfq;fspd; Rj;jk; Nghd;wtw;iw fUj;jpw;nfhz;ljhf ,r; Rw;wptisg;Gfs; ,d;W Kjy; ,lk;ngWnkdTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. NfhJik khtpd; tpiy ru;tNjr re;ijapy; mjpfupj;Js;sjhy; cs;ehl;by; mjd; tpiyNaw;wj;ijj; jtpu;f;f KbahJ. vdpDk; khtpdhy; jahupf;fg;gLk; czTg; nghUl;fspd; juk; Fwpg;ghf ghzpd; epiw Nghd;wtw;wpy; Nkhrbfs; ,lk;ngWtjhfj; jkf;F Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sjhfj; njuptpj;j mikr;ru;> ,j;jifa Nkhrbfspy; ,lk;ngWNthiu ifJnra;J mtu;fSf;F vjpuhf rl;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTs;sjhfTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;.

Mdp 28> 2010

td;dpapy; NjLjy;; ngUe;njhif MAjq;fs; kPl;G

Nkhl;lhu; Fz;Lfs;> gy;Foy; ,ae;jpuj; Jg;ghf;fpfs;> kpjp ntbfs; cl;gl ngUe;njhifahd MAjq;fisAk; ntbnghUl;fisAk; ghJfhg;G gilapdu; td;dp gpuNjrj;jpy; New;W Kd;jpdk; kPl;nlLj;Js;sdu; vd;W ,uhZt Ngr;rhsu; mYtyf mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. ,j;NjLjypd; NghJ 60 kpy;yp kPl;lu; Nkhl;lhu; Fz;Lfs; – 107> up-56 uf Jg;ghf;fp uitfs; – 3847> gy; Foy; ,ae;jpuj; Jg;ghf;fpfs; – 60> nuhf;fl; NyhQ;ru;fs; – 34> iff;Fz;Lfs; – 13> kpjp ntbfs; – 187 vd;gd mlq;fyhfg; ngUe;njhif ahd ntb nghUl;fSk; kPl;fg; gl;bUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. New;W Kd;jpdk; kPl;fg;gl;l kpjpntbfSs; 166> fz;zpntb mfw;Wk; FOtpduhy; kPl;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,e;j MAjq;fSk;> ntb nghUl;fSk; ehtw;Fsk;> ,uizkL> nfhy;yhd;Fsk;> khq;Fsk; cs;spl;l gy gpuNjrq;fspy; ghJfhg;G gilapdu; Nkw;nfhz;l NjLjypd; NghJ kPl;fg;gl;ld.

Mdp 28> 2010

Kd;dhs; ngz; GypfSf;F Kd;gs;sp bg;Nshkh newp

tTdpah Gdu;tho;T epiyaq;fspY s;s Kd;dhs; ngz; Gyp cWg;gpdu;fSf;nfd Kd;gs;sp Mrpupau;fSf;fhd bg;Nshkh fw;if newpnahd;W mLj;j thuk; Muk;gpf;fg;gltpUg;gjhf Gdu;tho;T epiyaj;jpd; Mizahsu; ehafk; gpupNfbau; Rre;j uzrpq;f njuptpj;jhu;. tTdpahtpYs;s Gdu;tho;T epiyaq;fspy; Kd;dhs; ngz; Gyp cWg;gpdu;fs; 120 Ngu; jq;fpAs;sdu;. ,tu;fSf;fhf ,f;fw;if newp elj;jg;glTs;sJ. tTdpah gk;igkL Gdu;tho;T epiyaj;jpy; 60 ngz;fSk;> G+e;Njhl;lk; Gdu;tho;T epiyaj;jpy; 60 ngz;fSk; jq;fpAs;sdu;. ,tu;fSf;F ,f;fw;if newp ntt;Ntwhf elj;jg;glTs;sJ.  

Mdp 27> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,d; Kf;fpa];ju; m. tujuh[g;ngUkhs;

'vq;fSf;F fpilj;j tha;g;Gf;fs; gytw;iw ,oe;J tpl;Nlhk;' - aho;g; nghJkfd; 

aho; kdpj cupikfs; ,y;yj;jpduhy; elj;jg;ngw;w ,f;fUj;juq;fpy; tlf;F fpof;F khfhzj;jpd; Kd;dhs; Kjyikr;rUk; gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp jiytUkhd Njhou; tujuh[g;ngUkhs; mtu;fs; rpwg;Giuahw;wpdhu;. jdJ 40 tUl  murpay; mDgtq;fspy; Kf;fpakhdtw;iwAk; tlf;F fpof;F khfhzrig mDgtq;fisAk; fle;j 10 tUlq;fshf ,e;jpahtpy; ,Ue;jNghJ fpilj;j mDgtq;fisAk; gfpu;e;J nfhz;lNjhL vjpu;fhyj;jpy; vd;d nra;a Ntz;Lk; vt;thW nraw;gl Ntz;Lk; vd;gtw;iwg; gw;wp vy;yhk; ajhu;j;jg+u;tkhf vLj;Jiuj;jhu; 13tJ jpUj;jr;rl;lk;> re;jpupfhtpd; murpay; ahg;G ,itgw;wpa Fwpg;Giufis toq;fpaNjhL ,tw;iw vk;ktu;fs; gbf;f Ntz;bajd; mtrpaj;ijAk; typAWj;jpdhu;. (NkYk;....)

Mdp 27> 2010

fdlh G 20 khfhehl;L

td;Kiwf;F khwpa vjpu;g;G Cu;tyq;fs;

fdlh nuhwd;Nuhtpy; G20 kfhehL eilngw;W tUfpd;wJ. ,d;iwa jpdk; kfhehl;bw;F vjpu;g;G njuptpj;J eilngw;w Mu;ghl;l Cu;tyk; mikjpahf Muk;gpj;jJ. 1000 Nkw;gl;ltu;fs; fye;J nfhz;l Mu;ghl;lk; ,Wjpapy; td;Kiwapw;F khwpAs;sJ. ,Jtiu 3 nghyp]; thfdq;fs; jPf;fpiuahf;fg;gl;ld. 3 tq;fpfs; cilf;fg;gl;ld. 2 ,w;F Nkw;gl;l filfs; cilf;fg;gl;ld. 75 Ngu; tiu ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. xU fpoikf;F Nkyhf gyj;j ghJfhg;gpd; kj;jpapy; xOq;F nra;ag;gl;lJ kfhehL. kfhehL eilngWk; gFjp [delkhl;lk; kl;Lg;gLj;jg;gl;l gpuNjrkhf gpufldg;gLj;jg;gl;L ghJfhg;G gyg;gLj;jg;gl;lJ. $lNt cs;Su; subway Gifapuj Ntit epWj;jg;gl;Ls;sJ. Jhu Nrit g]; NritfSk; epWj;jg;gl;Ls;sd. itj;jparhiyfs; jkJ kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nritfis kl;Lk; nra;aTs;sjhf mwptpj;Js;sd. ,itahTk; nuhwd;Nuhtpd; kfhehL eilngWk; efupd; gpujhd gFjpapy; (CN Tower f;F mUfpy; cs;s gpuNjrk; MFk;) cs;s Nritfs; MFk;. efUf;F ntspNa Nritfs; toik Nghy; eilngWfpd;wd. jw;NghJ epyik fl;Lf;Fs; te;Js;sd. (NkYk;.....)  

Mdp 27> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

tPuNfrup gj;jpupiff;F toq;fpa Ngl;bapy; tujupd; gjpy;fs;

khfhzrig Kiwik vd;gJ Xu; murikg;gpd; tbtkhFk;. ,q;F gy khfhzg; gpupTfSk; xt;nthU khfhzj;jpw;Fk; xt;Nthu; Ml;rpaikg;Gk; mtw;iw xUq;fpizj;j kj;jpa Ml;rpaikg;Gk; ,e;j mikg;G Kiwapy; ,Uf;Fk;. ehl;bd; xU gFjp murpay; fhuzq;fSf;fhf jdpahf Kw;whfg; gpupg;gJ my;yJ tpuptJ vd;gJ gpuptpidahFk;. mJ ,q;F rhj;jpaKk; my;y. rupahdJk; my;y vd;gNj mDgtk;. rk\;b mikg;G Kiw> khepy muR Kiw> khepy Rahl;rp Kiw vy;yhNk khfhzrig Kiwikapd; NtW ngau;fNs jtpu NtW Kiwikfs; my;y. ,J ehl;Lf;F ehL kj;jpf;Fk; khfhzq;fSf;Fk; ,ilapyhd mjpfhug; gutyhf;fy; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fspy; $LjyhfNth> FiwthfNth NtWgl;bUf;fyhk;. vdNt gpuptpid vd;gij iftpl;Lg; ghu;j;Njhkhdhy; khfhz Ml;rpaikg;G KiwNa jkpo; kf;fspd; gpur;ridf;Fj; jPu;thFk;.

(NkYk;....)

 

Mdp 27> 2010

ba+ fye;J nfhz;l

Kd;dhs; NghuhspfSf;F njhopw;rhiyapy; Ntiytha;g;G

Gdu;tho;tspf;fg;gl;l Kd;dhs; Nghuhsp AtjpfSf;F Mil cw;gj;jp njhopw;rhiyapy; Ntiytha;g;Gfs; toq;fg;gl;ld. FUzhfy; myt;itapYs;s biu ];lhu; fhu;kz;l;]py; eilngw;w epfo;tpy; mikr;ru; bA+. FzNrfu> gpujp mikr;ru; tp[pjKdp nrha;]h> gpujp mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud;> epWtdj;jpd; jiytu; Njrge;J Fkhu; NjtGu MfpNahUk; fye;J nfhz;ldu;. ngw;NwhUld; Nkw;gb AtjpfisAk; glq;fspy; fhz;f.

 

Mdp 27> 2010

cyff;Nfhg;ig fhy;ge;J  Ritahd rpy nra;jpfs;

nrhe;j ehl;by; Nfhg;ig Nghl;bfspy; gq;Nfw;gJ RitAk; RikAk; $l - jha;ehl;L urpfu;fspd; gpd;gyj;NjhL Muthukhd MjuNthL MLtJ xU gf;fk; RitahdjhfTk; cw;rhfk; mspg;gjhfTk; ,Uf;Fk;. kWGwj;jpy; ekJ mzp Nfhg;igia nty;Yk;> nty;y Ntz;Lk;> nty;yh tpl;lhy; vd;w RikAk; ,Uf;Fk;. ,e;j RikiaAk; RitiaAk; xd;whff; fye;J nfhz;L Nghl;bia elj;jpa ehLfs; MW Kiw Nfhg;igia ntd;Ws;sd. cUFNt> mu;n[d;bdh> ,q;fpyhe;J> gpuhd;];> ,j;jhyp kw;Wk; n[u;kdp Mfpait nrhe;j ehl;by; Nfhg;igia ntd;Ws;sd. Nghl;bia elj;jpa ehLfs; midj;Jk; ,uz;lhk; Rw;Wf;Fk; mjw;F NkYk; Kd;NdwpAs;sd. Nghl;bia elj;jpa ehLfspy; Kjy; Rw;iwj; jhz;lhj ehL vd;w mtg; ngaiu 2010 cyff; Nfhg;ig Nghl;bapy; njd; Mg;gpupf;fh ngw;wJ. (NkYk;....)

Mdp 27> 2010

murpay; jPu;Tf;fhd $l;Lr; nraw;ghL

MW jrhg;jq;fshf ,yq;ifapd; ,dg;gpur;rpid jkpo; kf;fspd; murpaypy; gpujhd ,lj;ij tfpj;J tUfpd;wJ. xt;nthU Nju;jypd; NghJk; ,JNt gpujhd NgRnghUs;. ,g;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;F mu;g;gzpg;Gld; nraw;glg;Nghtjhf czu;r;rpfukhf thf;FWjp mspg;gtu;fis kf;fs; xt;nthU Nju;jypYk; Nju;e;njLj;jhu;fs;. Mdhy; ,d;W tiu jPu;T fpilf;ftpy;iy. jPu;tpd;wp ,dg; gpur;rpid ,OgLtjw;Fr; rpq;fsj; jiytu;fs; kPJ Fiw $WtJ jkpo;j; jiyikfspd; tof;fkhfptpl;lJ. ,j; jiyikfs; $WtJ Nghy rpq;fsj; jiytu;fs; jilahf ,Ug;gjhNyNa gpur;rpid jPuhjpUf;fpd;wnjd;why;> gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhzg;Nghtjhf xt;nthU Nju;jypYk; jkpo;j; jiytu;fs; thf;FWjp mspg;gjpy; mu;j;jkpy;iy. gpur;rpid jPuhjpUg;gjw;Fr; rpq;fsj; jiytu;fspd; jil fhuzky;y vd;gNj ,e;j thf;FWjpapd; mu;j;jk;. (NkYk;....)

Mdp 27> 2010

tl-fpof;F khfhz rigia I.Nj.f muR Klf;fpajhNyNa Gypfspd; if NkNyhq;fpaJ

([Ptfd;)

tlf;F> fpof;F khfhz rig nraypoe;jik ,dg; gpur;rpid gaq;futhjj;Jf;Fs; rpf;fpajw;Fg; gpujhd fhuzk;. me;j epiyia If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fk; GypfSld; Nru;e;J cUthf;fpaJ. khfhz rigiar; nraypof;f itj;jJld; epw;ftpy;iy. kpjthj murpaiy Xuq;fl;b MAj murpay; NkNyhq;Ftjw;F trjpahfg; GypfSf;Fg; gzKk; MAjq;fSk; NtW nghUl;fSk; If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fj;jhy; toq;fg;gl;ld. ,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;F vjpuhd nraw;ghl;ilj; jkpo; kf;fSf;F vjpuhd nraw;gh lhfNt fUjNtz;Lk;. If;fpa Njrpaf; fl;rp njhlu;r;rpahfj; jkpo; kf;fSf;F vjpuhfr; nraw;gl;L tUfpd;w NghjpYk; jkpo;j; jiytu;fs; njhlu;r;rpahf mf;fl;rpf;F tpRthrkhdtu;fshf ele;J tUfpd;whu;fs;. ,dg; gpur;rpid ,t;tsT fhyKk; jPu;f;fg;glhjpUg;gjw;F ,JTk; xU fhuzk;. (NkYk;....)

Mdp 27> 2010

I.Nj.f jiytu;fSf;F kwjp mjpfk;

(thFyd;)

murpaikg;gpy; rpW jpUj;jk; nra;tjd; %yk; N[. Mu;. %d;whtJ Kiwahfg; gjtp tfpf;fyhk; vd;W mf;FO mwpf;if rku;g;gpj;jJ. ,e;j mwpf;if rku;g;gpf;fg;gl;l gpd; FOtpd; %d;W cWg;gpdu;fSk; xUtu; gpd; xUtuhf N[.tp.gp apdhy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;ldu;. ,f;nfhiyfSf;Fg; gpd;dhYs;s rkpf;iQia N[. Mu; Gupe;Jnfhz;lhu;. %d;whtJ jlit gjtp tfpf;Fk; vz;zj;ijf; iftpl;L Mu;. gpNukjhrit [dhjpgjp Ntl;ghsuhfj; njupT nra;jhu;. ePjpkd;wj;Jf;Fr; nry;tjw;F Kd; If;fpa Njrpaf; fl;rpj; jiytu;fs; jhq;fs; ele;J te;j ghijia xUKiw jpUk;gpg; ghu;f;fyhNk. (NkYk;....)

kd;dpg;Gf; Nfhutpy;iy> tUj;jk; njuptpj;Njd;

mikr;ru; rk;gpf uztf;fTld; xU Neu;fhzy;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp murhq;fj;jpd; kpd;rf;jp vuprf;jp mikr;ruhf ghlyp rk;gpf uztf;f nraw;gl;L tUfpwhu;. nkhwl;Lit gy;fiyf;fof kpd;nghwpapayhsuhd ,tu; rpwe;j Ngr;rhsu; kl;Lkd;wp ve;j rthiyAk; ijupakhf Vw;W ntw;wp nfhs;sf; $batu;. ,jw;F Kd;du; Rw;whly; mikr;ruhf gzpGupe;j mtu; me;j mikr;ir kpfr; rpwg;ghf topelj;jp yhgk; ngWk; mikr;rhf khw;wpaikj;j ngUik mtiuNa rhUk;. mjdhy; gyNfhb &gh e\;lj;jpy; ,aq;Fk; kpd;rhu rigiaAk; yhgk; ngWk; rpwe;j epWtdkhf khw;Wtjw;fhf kpd;rf;jp vuprf;jp mikr;ir [dhjpgjp mtUf;F toq;fpAs;shu;. n`y cUka fl;rpapd; nghJr; nrayhsUk; mikr;rUkhd ghlyp rk;gpf uztf;fTld; mtupd; aho; tp[ak;> jw;Nghija murpay; epytuq;fs;> mikr;rpdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; mgptpUj;jpg; gzpfs; Fwpj;J Clftpayhsu; elj;jpa Neu;fhzy;.

aho;. E}yfk; vupf;fg;gl;l rk;gtk; Fwpj;J ePq;fs; aho;g;ghzj;jpy; itj;J kd;dpg;Gf; Nfhupajhf Clfq;fspy; gutyhf nra;jp ntspaplg;gl;lJ. ,t;thW kd;dpg;G Nfhupajw;F vd;d fhuzk;?

gjpy;: aho;. E}yfk; vupf;fg; gl;ljw;fhf ehd; xUNghJk; kd;dpg;Gf; Nfl;ftpy;iy. mJ njhlu;gpy; tUj;jNk ntspapl; Nld;. mt;tsTjhd;. ,e;j rk;gtj;jpw;fhf kd;dpg;Gf; NfhUtjw;F ehNdh> rpq;fs kf;fNsh ,e;j mepahaj;ijr; nra;atpy;iy. I.Nj.f.Nt ,e;j E}yfj;ij vupj;jJ. mjw;fhf rpq;fs kf;fs; kd;dpg;Gf; Nfhuj; Njitapy;iy. Gypfs; nra;j mepahaq;fSf;fhf jkpo; kf;fs; kd;dpg;Gf; Nfhuj; Njitapy;iyNa.

(NkYk;...)

Mdp 26> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

fUj;JiuAk; fye;JiuahlYk;

jiyg;G:

jkpou; jk; rkfhy murpay; epiy> Nghf;F> vjpu;fhyk; 

Fwpj;j njhlu; fye;Jiuahly; - 01

fUj;Jiu toq;Fgtu:;

jpU. m. tujuh[g;ngUkhs;

(Kd;dhs; tlf;F fpof;F khfhz Kjyikr;ru;)

gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp

fhyk; : 26.06.2010 rdpf;fpoik

Neuk; : gp.g. 4.00 kzp

,lk; : kdpj cupikfs; ,y;yk;>
      46> nrl;bj;njU> ey;Yhu;> aho;g;ghzk;

fUj;Jiuia njhlu;e;J fye;Jiuahly; ,lk;ngWk;

Mu;tyu;fs; md;Gld; miof;fg;gLfpd;wdu;

miog;G : kdpj cupikfs; ,y;yk; - aho;g;ghzk;

lhd; jkpo; xspapd; murpay; fsj;jpy; Gyk;ngau;e;j jkpou; ey;ypzf;f FOtpd; ,izg;ghsUk; mT];jpNuypa cjak; gj;jpupifapd; MrpupaUkhd jpU.Nehay; eNlrd; mtu;fs; fye;J nfhs;fpd;whu;.

 mT];jpNuypahtpypUe;J fle;j thuk; ,yq;iff;F nrd;wpUe;j Gyk;ngau;e;j jkpou; ey;ypzf;f FOtpd; ,izg;ghsUk; mT];jpNuypa cjak; gj;jpupifapd; MrpupaUkhd jpU.Nehay; eNlrd;; fle;j tpahodd;W Gdu;tho;T rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G mikr;ru; b.a+.FzNrfuit re;jpj;J Gdu;tho;T epiyaq;fspYs;s tpLjiyg; Gypfspd; eyd; Fwpj;j fye;JiuahbAs;shu;. mNj Ntis Gdu;tho;T Mizahsu;ehafk; gpupNfbau; Rje;j uzrpq;fitAk; re;jpj;J fye;JiuahbAs;shu;. Gdu;tho;T Kfhk;fspypUe;j 400 ngz; NghuhspfSf;F njhopw;gapw;rp toq;Fk; itgtk; nts;spad;W (25.06.2010) jk;gnjdpahtpy; eilngw;wJ. ,e;j epfo;tpy; ngz; Nghuhspfspd; ngw;Nwhu;fs; aho;g;ghzk;> tTdpah gpuNjrq;fspypUe;J fye;J nfhz;ldu;. ,e;j epfo;tpYk; jpU. Nehay; eNlrd; fye;J nfhz;lhu;. lhd; jkpo; xsp njhiyf;fhl;rpapy; thue;NjhWk; rdpf;fpoikfspy; INuhg;gpa Neuk; 6.30 kzpapypUe;j 10.30 kzp tiu eilngWk; murpay; fsk; epfo;r;rpapy; ,e;j thu  (26.06.2010) murpay; fsj;jpy; jpU. Nehay; eNlrd; mtu;fs; fye;J nfhs;s cs;shu;.mtUldhd cq;fsJ ciuahly;fSf;F ePq;fs; miof;fNtz;ba  njhiyNgrp ,yf;fk; : 00 94 112 62 30 62

kf;fNshL kf;fsha;

Rtp]py; jpahfpfs; jpdk;

 

 

Mdp 2010

kf;fNshL kf;fsha;

N[u;kdpapy; jpahfpfs; jpdk;

 

Mdp 26> 2010

Gypfspdhy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;l KjyhtJ Gj;jp[Ptp mjpgu; Mde;juh[htpd; 25tJ Mz;L epidTehs; ,d;iwajpdk; mD\;bf;fg;gLfpd;wJ.

1985k; Mz;by; (26.06.1985) aho; efu; wf;fh Nydpy; itj;J gpugy fy;tpkhDk; nrd; N[hd;]; fy;Y}up mjpgUkhd jpU Mde;juh[h mtu;fs; Gypfspdhy; Rl;Lg;gLnfhiy nra;ag;gl;lhu;. fhyj;jpd; khw;wNk ehfuPfk;. mJ kuzj;jpd; %yk; Vw;gLtjy;y. MapDk; Gypfs; mt;thwhd khw;wj;jpid nfhiyfs; %yk; Vw;gLj;jpapUe;jik ekJ ,dj;jpw;F Vw;gl;l rhgf;NflhFk;. jkpo;NgRk; kf;fspd; cupikfis ntd;nwLg;gjw;fhf MAjg;Nghuhl;lk; Muk;gkhd fhyj;jpd; Kw;gFjpapNyNa Gypfshy; mg;Nghuhl;lk; mopf;fg;gl;Ltpl;lJ vd;gJNt cz;ik. mg;gbahdhy; Gypfs; ahu;? r%f tpNuhjpfsh! Mk;. Gypfs;jhd; cz;ikahd r%f tpNuhjpfs; vd;gJ mtu;fspd; moptpw;Fg;gpd; ,d;W... (NkYk;....)

Mdp 26> 2010

Cu;f;Nfhyk; Nghd

Gyk;ngau; ehLfspypUe;J Nf. gp apd; Team

Gyk; ngau;e;j ehLfspy; ,Ue;J ,yq;iff;F tp[ak; nra;J FOtpdu;fspd; ngau;fs; ntspahfpAs;sd. Gyk; ngau;e;j ehLfspy; ,Ue;J ,yq;iff;F tp[ak; nra;J FOtpdu;fs; ,yq;if [dhjpgjpiar; re;jpj;J ciuahbAs;sdu;. ,jd; NghJ tlfpof;F mgptpUj;jp njhlu;ghf murrhu;gw;w epWtdk; xd;Wk; cUthf;fg;gl;Ls;sJ vdTk; njuptpf;fgLfpwJ. ,f;FOtpy; kUj;Jt fyhepjp &g%u;j;jp (M];Nuypah)> jpUkjp re;jpuh> Nkhfd; uh[; (RtP];yhu;e;J)> rpwpgjp rptdbahu; (N[u;kdp)>  Ngupd;gehafk; (fdlh)> tpkyjh]; (gpupj;jhdpah)> rhu;y;]; (gpupj;jhdpah)> kUj;Jtu; mUzFkhu; (gpupj;jhdpah)> fq;fhjud; (gpuhd;];)> rptrf;jp (fdlh) MfpNahNu ,f;FOtpy; mq;fk; tfpj;jjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,f;FOtpdu;fspd; re;jpg;Gf;fhd xOq;fis ,yq;if murpdhy; ifJ? nra;agl;L jLj;Jitf;fgl;Ls;s Gypfspd; ru;NtNjr nghWg;ghsu; Nf.gp vd;W miof;fg;gLk; nry;tuhrh gj;jkehjdhy; xOq;F nra;agl;ljhf nfhOk;gpy; cs;s ,uh[je;jpu tl;lhuq;fs; njuptpj;jd.

Mdp 26> 2010

Accept offer of UN panel: US to Sri Lanka

The US on Thursday asked the Sri Lankan government to "take  advantage" of the opportunity and accept an offer of a UN team that is probing alleged human rights abuses in the final months of the war with LTTE. The UN on Tuesday announced that Secretary-General Ban Ki-moon had set up a three-member panel to look into alleged human rights violations during the final stages of the war against LTTE in Sri Lanka.“We urge the Sri Lankan government to take advantage of this team... take advantage of their offer," State Department Deputy spokesman Mark Toner quoted US Ambassador to the UN Susan Rice as saying. (more...)

Mdp 26> 2010

Gyp Mjuthsu;fspd; Nfhgk;! - Jf;sf; Nfs;tp gjpypy;

Nf : nfhiy Ms; flj;jy; vd tof;Ffspy; rpf;fp Njlg;gLk; Fw;wthspahf mwptpf;fg;gl;l ,yq;if mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh mtu;fs; ,yq;if mjpgu; uh[gf;\Tld; ,e;jpah te;jJ ru;r;irf;F cs;shfp ,Uf;fpwNj? ,J gw;wp Jf;sf; fUj;J vd;d? 

g : lf;s]; Njthde;jh ,jw;F Kd;Ng rpy Mz;Lfspy; gy Kiw ,e;jpah te;J nrd;wpUf;fpwhu;. gy Kf;fpa];ju;fis (murpay; jiytu;fs; cl;gl) re;jpj;Jg; Ngrptpl;Lr; nrd;wpUf;fpwhu;. me;j mtUila tp[aq;fs; ufrpakhdit my;y. mg;Nghnjy;yhk; vohj vjpu;g;G ,g;NghJ vOe;Js;sJ tprpj;jpukhf ,Uf;fpwJ. Gypfs; xLf;fg;gl;ljpypUe;J Gypfspd; ,e;jpa Mjuthsu;fSf;F uh[gf;\ kPJ fLk; Nfhgk;. mij mtu;fs; ntspf;fhl;LfpwNghJ> lf;s]; Nghd;wtu;fSk; ghjpf;fg;gLfpwhu;fs;. lf;s]; Njlg;gLgtu; vd;W nrhy;yg;gLtij mtu; kWj;jpUf;fpwhu;; ,yq;if - ,e;jpa xg;ge;jj;jpd; %ykhf jd; kPJ cs;s Fw;wr;rhl;Lfs; uj;jhfp tpl;ld vd;Wk; mij ,e;jpa muR Vw;wJ vd;Wk; mtu; Rl;bf;fhl;bapUf;fpwhu;. mjw;F ,Jtiu ve;j kWg;Gk; tutpy;iy. Gypfisf; fLikahf vjpu;j;J te;jpUg;gtu;fspy; lf;s]; Njthde;jhTk; xUtu;. Gypfspd; kpUf ntwpia vjpu;j;jjhy; mtu; gyKiw Gypfshy; gaq;fukhfj; jhf;fg;gl;bUf;fpwhu;. xUKiw ele;j fLk; jhf;Fjypy; mtu; njhlu;e;J gy khjq;fs; M];gj;jpupapy; ftiyf;fplk; vd;w epiyapy; ,Ue;jhu;. nja;thjPdkhf capu; gpioj;j gpd;dUk; rw;Wk; mQ;rhky; Gyp vjpu;g;igj; njhluj; jaq;fhjtu; mtu;. ,jdhNyNa ,q;Fs;s Gyp Mjuthsu;fs; mtu; kPJ Nfhgk; nfhz;L> mtiug; gw;wp VjhtJ nrhy;yp mtiu xU Fw;wthsp Mf;fptpl Kbahjh vd;W Kaw;rpg;gjhf vdf;Fj; Njhd;WfpwJ.

Mdp 26> 2010

jkpo;f; fl;rpfspilNa If;fpak;

If;fpa ,yq;ifapy; murpay; jPu;itj; jtpu NtW top ,y;iy vd;gJ Kbe;j Kbthfptpl;lJ. murpay; jPu;T murpayikg;Gj; jpUj;jj;Jld; rk;ge;jg;gl;lnjd;gjhy; ngUk;ghd;ikahd rpq;fs kf;fspd; MjuTk; mtrpakhfpd;wJ. jkpo; kf;fspd; murpay; jPu;Tf; Nfhupf;if rpq;fs kf;fshy; re;Njff; fz;nfhz;L ghu;f;fg;gLk; epiy ,g;NghJ ,Ug;gij ehk; Vw;Wf;nfhz;lhf Ntz;Lk;. ,e;j epiyapy; fpilf;ff;$ba jPu;it Vw;Wf;nfhz;L gbg;gbahff; $Ljyhd mjpfhuq;fisg; ngWtjd; %yk; KOikahd murpay; jPu;it milAk; mZFKiwNa nghUj;jkhdJ. rpq;fs kf;fsplk; Njhd;wpAs;s jg;ggpg;gpuhaj;ij ePf;Fk; nraw;ghLk; rkfhyj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T tplaj;jpy; if nfhLf;ff; $ba ez;gu;fis ,dq;fz;L mtu;fSld; ,ize;J nraw;gLk; gl;rj;jpy; ,J rpukkhd gzpahfhJ. (NkYk;.....)

Mdp 26> 2010

Can you come to a march for climate action in downtown Toronto at 11:30 AM on Saturday?

The G8 and G20 Summits are finally upon us. On June 25th – 27th in Huntsville and Toronto, Ontario, 20 powerful leaders will be making decisions that affect the future of life on our planet. PM Harper originally left climate off the meeting's agenda altogether but finally added it due to intense political pressure. Let's show the world that while Harper may be trying to forget about climate change, Canadians won't let him. Avaaz is teaming up with partners and friends from Greenpeace, WWF, and the TckTckTck and “At the Table” campaigns. Members from all these organisations, Canadians, and people from all over the world will gather to march for a safe climate future. Together, we’ll be sending a message to these 20 powerful leaders that the time to act is now! (more....)

Mdp 26> 2010

nrk;nkhop kfhehL top jpwf;Fkh...?

jkpopy; thjhLNthk;! jkpOf;fhf thjhLNthk;!!

(tof;fwpQu; ‘rpfuk;’ r. nre;jpy;ehjd;)

,e;jpahtpy; cs;s ePjpkd;wq;fis %d;W tifahfg; gpupj;Jg; ghu;f;fyhk;. xd;W> ,e;jpahtpd; jiyik ePjpkd;w khfj; jpfOk; cr;rePjpkd;wk;. ,uz;lhtJ> xt;nthU khepyj;jpYk; mike;jpUf;Fk; cau;ePjp kd;wq;fs;. %d;whtJ> cau;ePjpkd;wj;jpd; fPo; mike;jpUf;Fk; fPo;mike;j ePjp kd;wq;fs; vd;gjpy; mku;T ePjp kd;wq;fs; rhu;G ePjpkd;wq;fs;> cupik apay; ePjpkd;wq;fs;> Fw;wtpay; eLtu; ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; jPu;g;ghaq;fSk; mlq; Fk;. fPo;mik ePjpkd;wq;fspy; jkpopy; thjhl> kDf;fs; jhf; fy; nra;a> mtw;wpd; mbg;gilapy; rk;ge;jg;gl;l ePjp kd;wq; fs; jkpopy; jPu;g;G toq;f KbAk;. ,e;j epiyik 1956 Mk; Mz;L epiwNtw;wg; gl;l jkpo;ehL Ml;rpnkhopr; rl;lj;jpw;F 1976 Mk; Mz;L nfhz;Ltug;gl;l rl;lj; jpUj;jj;jpd; thapyhf rhj;jp akhapw;W. vdNt gpur;rid fPo;mik ePjpkd;wq; fspy; ,y;iy. jkpo; nkhop jLf;fg;gL tJ cau;ePjpkd;wj;jpYk;> cr;rePjpkd;wj;jpYk; jhd;. (NkYk;.....)

Mdp 26> 2010

Flhehl;L kPdtu;fSf;F

,yq;if tq;fpapy; ,yF fld; toq;f muR jPu;khdk;

aho;. Flh ehl;bd; flw;nwhopy; Jiwia Nkk;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; fPo; Flhehl;L kPdtu;fSf;F ,yq;if tq;fpapD}lhf 550 ,yl;rk; &ghit fldhf toq;f murhq;fk; jPu;khdpj;J s;sjhf flw;nwhopy; ePupay;ts mgptpUj;jp mikr;ru; lhf;lu; uh[pj Nrdhul;d njuptpj;jhu;. ,jd; Kjw;fl;lkhf 200 flw;nwhopyhsu;fSf;F 200 yl;rk; &ghitAk; ,yq;if tq;fpapD}lhf toq;fpdhu;. aho;. fyhrhu kz;lgj;jpy; eilngw;w itgtnkhd;wpy; fye;J nfhz;l NghNj mikr;ru; uh[pj Nkw;gb flDjtpia toq;fpdhu;. Ky;iyj;jPT> aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp gpuNjrq;fisr; Nru;e;j flw;nwhopyhsu;fS f;Fk; ,f;flDjtpfs; toq;fg;gl;ld. ,uz;L tUlj;jpw;Fs; jpUg;gpr; nrYj;Jk; tpjj;jpy; 10 tPj rYif tl;bapy; ,f;fld; njhiffs; toq;fg;gl;ld. fld; toq;Ftjw;fhf 550 ,yl;rk; &gh ,yq;if tq;fp xJf;fpAs;sJld; Vida flw;nwhopy;f Sf;F vjpu;tUk; fhyq;fspy; flDjtpfs; toq;fg;gLk;. Aj;jk; fhuzkhf rpije;j epiyapy; fhzg;gLk; rPNehu; ts;sq;fs; jahupf;Fk; njhopw;rhiyia kPz;Lk; ,aq;f itf;fTk; eltbf;if vLf;fg;glTs;sjhf njuptpj;jhu;. rpwpa kw;Wk; eLj;ju Mo;fly; ts;sq;fs; jahupf;fTk; ,jD}lhf tl gFjp kPd;gpbj;Jiwia Cf;Ftpf;fTk; toptiffs; nra;ag;gLk; vd;Wk; mikr;ru; njuptpj;jhu;.

Mdp 26> 2010

Ngu;fuh? M];Jkh Mgj;J!

gutp tUk; Nkiy ehl;Lf; fyhrhuk; fhuzkhf ek;%upYk; ru;t rhjhuzjkhf gPl;rh> Ngu;fu; vd;W rhg;gpl;Lf; nfhz;bUf;fpNwhk;. mjpYk; Foe;ijfs; ,tw;iw tpUk;gp tpOq;Ffpwhu;fs;. cq;fs; tPl;bYk; mg;gbj;jhdh? mg;gbahdhy; nfhQ;rk; ftdk;! thuk; %d;W my;yJ mjw;F Nky; Ngu;fu; rhg;gpLk; Foe;ijf;F M];Jkh my;yJ Kr;rpiug;G Vw;gLk; mghak; ,Uf;fpwJ vd;W vr;rupf;if kzp mbf;fpwJ xU rkPgj;jpa Ma;T. (NkYk;....)

Mdp 26> 2010

rhu;f; ehLfs; cWjp

$l;L Kaw;rp %yk; gaq;futhjj;ij NtuWf;f Ntz;Lk;  

$l;L Kaw;rp Kyk; gaq;futhjj;ij NtuWf;f Ntz;Lk; vd;W rhu;f; ehLfs; cWjpG+z;Ls;sd. rhu;f; mikg;gpy; cs;s ehLfspd; cs;Jiw mikr;ru;fs; $l;lk; ,d;W ghfp];jhd jiyefu; ,];yhkhghj;jpy; eilngwTs;sJ. ,e;jpa cs;Jiw mikr;ru; g. rpjk;guk; ,e;j khehl;by; fye;Jnfhs;sTs;shu;. rhu;f; mikg;gpy; cs;s 8 ehLfspd; gpujpepjpfs; ,e;jf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhz;ldu;. rhu;f; cWg;G ehLfspy; jil nra;ag;gl;Ls;s ,af;fq;fspd; gl;bay; ,e;j $l;lj;jpy; gupkhwpf;nfhs;sg;gl;ld. (NkYk;...)

Mdp 26> 2010

218 FLk;gq;fs; Ky;iyj;jPtpy; kPs;FbNaw;wk;

,lk;ngau;e;J Gj;jsj;jpy; jq;fpAs;s K];ypk;fs; cl;gl 218 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 642 Ngu; mLj;j thuk; Ky;iyj;jP tpy; kPs;FbNaw;wg;glTs;sjhf Ky;iyj;jPT mur mjpgu; mYtyfk; $wpAs;sJ. ,jd;gb Aj;j R+o;epiy fhuzkhf Ky;iyj;jPtpy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J tTdpah kw;Wk; aho;g;ghzj;jpy; jkJ cwtpdu; tPLfspy; jq;fpAs;s 195 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 550 Ngu; vjpu;tUk; jpq;fl;fpoik fiuJiwg;gw;W gpuNjr nrayf gpuptpYs;s 19 fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; kPs;FbNaw;wg; glTs;sjhf khtl;l jpl;lg; gzpg; ghsu; v];. ];uPuq;fd; $wpdhu;. Nkw;gb 19 fpuhk Nrtfu; gpupTfspYk; Vw;fdNt gyu; kPs;FbNaw;wg;gl; Ls;sNjhL vQ;rpatu;fNs jpq;fl;fpoik kPs;Fb Naw;w eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,J jtpu 1990 Mk; Mz;L ,lk;ngau;e;J Gj;jsj;jpy; jq;fpAs;s 23 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 92 Ngu; vjpu;tUk; 30 Mk; jpfjp fiuJiwg;gw;W gpuNjr nrayf gpuptpy; kPs;FbNaw;w cs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. Kjw; jlitahf ,lk;ngau;e;j $Ljyhd kf;fs; Gj;jsj;jpy; ,Ue;J kPs;FbNaw;wg;gLtjhfTk; mwptpf;fg;gLfpwJ.

Mdp 26> 2010

nrk;nkhop khehl;by; rpgpvk; jiytu;fs; gq;Nfw;G

[_d; 23 md;W Jtq;fpa cyfj; jkpo;r;nrk; nkhop khehl;by; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpj; jiytu;fs;> rl;lkd;w cWg;gpdu;fs; MfpNahu; gq;Nfw;wdu;. [_d; 24 kw;Wk; 25 Mk; Njjpfspy; eilngw;w epfo;r;rpfspy; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; kj;jpaf; FO cWg;gpdu; vd;. tujuh[d; gq;Nfw;whu;. [_d; 24 md;W eilngw;w epfo;tpd;NghJ Kjy;tu; fUzhepjpf;F rhy;it Nghu;j;jp tho;j;J njuptpj;jhu;. [_d; 25 Mk; Njjp eilngw;w nghJ khehl;L epfo;r;rpfspy; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; jkpo; khepyr; nrayhsu; [p.uhkfpU\;zd; ghu;itahsuhfg; gq;Nfw;whu;. fl;rpapd; rl;lkd;wf;FOj; jiytu; Nf.ghyghujp> kf;fsit cWg;gpdu; gp. Mu;.eluh[d;> rl;lkd;w cWg;gpdu;fs; vd;.ed; khwd;> rp.Nfhtpe;jrhkp> fl;rpapd; Nfhit khtl;lr; nrayhsu; A.Nf. nts;spq;fpup kw;Wk; gy Kd;dzpj; jiytu;fs; gy; NtW epfo;Tfspy; ghu;itahsu;fshfg; gq;Nfw;wdu;.

Mdp 26> 2010

ntdpRyh $Wfpd;wJ  

mnk. vz;nza; epWtdq;fspd; JisapLk; fUtpfs; ehl;LilikahFk;  

n`y;nkupr; kw;Wk; nga;d; vd;w mnkupf;f vz;nza; epWtdj;jpd; Mo;Jisf; fUtpfis ehl;Lilikahf;fg; Nghtjhf ntdpRyh vz;nza; mikr;ru; uhNgy; uhkpnu]; mwptpj;Js;shu;. ntdpRyhtpy; vz;nza; vLg;gJ Fiwe;J tUtJld;> cyf epjp neUf;fbapd; ghjfkhd jhf;fj;jhy; gpd;dilTk; Vw;gl;Ls;sJ. vz;nza; cw;gj;jpf;F Kf;fpa Njitahd JisapLk; fUtpfis mnkupf;f epWtdq;fs; gzg;gpur;rid fhuzkhf gad;gLj;jhky; epWj;jp itj;Js;sd. (NkYk;...)

Mdp 25> 2010

LTTE New Leader KP

Govt. will make KP its witness –Keheliya Rambukwella

Cabinet spokesman and Media Minister Keheliya Rambukwella addressing a media briefing on the 24th at the media auditorium, when announcing the decisions of the Cabinet, stated, in the future, the LTTE international chain leader K P alias Kumar Pathmanathan will be brought under the normal laws of the country, and if necessary he will be used as a witness to repel the war crime charges leveled against SL by the Tamil Diaspora and the International Organizations. The Minister gave this answer to a question posed by the media. The SL Govt. has a right to take a decision pertaining to KP, but resolving his issue with the world is the question, he added. (more...)

Mdp 25> 2010

u\;a murhq;fk; fz;ldk;

I.eh nrayhsu; ghd; fP %dpd; epGzu;fs; FO epakdk;;

If;fpa ehLfs; rigapd; nghJr; nrayhsu; ghd; fP %dpd; epGzu;fs; FO epakdk; njhlu;gpy; u\;a murhq;fk; jdJ fz;ldj;ij ntspapl;Ls;sJ. If;fpa ehLfs; rigapd; ghJfhg;Gr; rig my;yJ nghJr; rig ,yq;ifAld; MNyhridfis Nkw;nfhz;bUf;f Ntz;Lk; vdTk;  u\;a murhq;fk; njuptpj;jJ. ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd;NghJ> ,yq;ifapy; ,lk;ngw;wjhfj; njuptpf;fg;gLk; Aj;jf; Fw;wr;nray;fs; njhlu;gpy; tprhuizfis Nkw;nfhs;tjw;fhf ghd; fP %d; epGzu;fs; FOit epakpj;Js;shu;. ,e;epiyapy;> Nkw;gb epGzu;fs; FOthdJ tpLjiyg; GypfSf;F vjpuhd tprhuizfis Kd;ndLf;Fk; vd;gJ njhlu;gpYk; jkJ ehL ftdj;jpw; nfhz;bUg;gjhf u\;a murhq;fk; njuptpj;jJ. Njrpa mbg;gilapy; ,yq;if murhq;fk; Vw;fdNt Muk;gpj;jpUf;Fk; tprhuiz eltbf;fis  jkJ ehL ftdj;jpw; nfhz;bUg;gjhfTk;  u\;a murhq;fk; Fwpg;gpl;lJ.

Mdp 25> 2010

,lk;ngau;e;j kf;fspd; nrhj;Jf;fs;

fhzp mgfupg;igj; jLf;f Ml;rp cupik rl;lj;jpy; jpUj;jk;

,lk;ngau;e;j tlf;F> fpof;F gpuNjr kf;fspd;> tPLfs; kw;Wk; nrhj;Jf;fis NtW egu;fis mgfupg;gijj; jLg;gjw;fhf Ml;rp cupikr; rl;lj;jpy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;tjw;F mikr;ruit mDkjp toq;fpAs;sJ. ePjp mikr;ru; ,J njhlu;ghd mikr;ruitg; gj;jpuj;ij rku;g;gpj;jpUe;jhu;. 30 tUl Aj;jk; Kbtile;J tlf;F fpof;fpy; mikjpahd R+oy; Vw;gl;Ls;s epiyapy; mg;gFjp kf;fspd; fhzpfis NtW egu;fs; rl;ltpNuhjkhf mgfupf;f tha;g;Gs;sjhf ,e;j mikr;ruitg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 10 tUlq;fs; vtUk; fhzpapy; njhlu;r;rpahf FbapUe;jhy; Fwpj;J egUf;F me;jf; fhzpia ngWtjpy; mjpf mtfhrk; fhzg;gLfpwJ. ,e;j rl;lj;jpd; gb ,lk;ngau;e;j kf;fSf;F mePjp Vw;gl tha;g;Gs;sjhy; Fwpj;j Ml;rpAupikr; rl;lj;ij jpUj;j ePjp Mizf;FO rpy Nahridfis Kd;itj;Js;sJ.

Mdp 25> 2010

,e;jr; rptg;G?f; nfhiyfhudpd; rpupg;G ahiu Vkhw;wNth.....?

Mdp 25> 2010

$l;likg;G jtpu;e;j kw;wa jkpo; fl;rpfs; xd;W$bd

jkpo;f;fl;rpfs; ,ize;J nghJ cld;ghL Fwpj;J New;W gpw;gfy; nfhOk;gpy; xd;W$b Ngr;Rtu;j;ij elj;jpd. jkpo; kf;fspd; murpay; cupikf;fhd gpur;ridf;fhd mZFKiw Fwpj;J nghJ cld;ghL fhzTk; kw;Wk; md;whl mtyq;fSf;F cldbj; jPu;T fhz;gjpy; xUkpj;J nraw;gLk; Nehf;fpYk; jkpo; fl;rpfSldhd re;jpg;G xd;W New;W gpw;gfy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpd; ,y;yj;jpy; eilngw;wJ. ,r;re;jpg;G ,uz;L kzpj;jpahyq;fSf;F Nky; ele;jJ. ,r;re;jpg;gpd; NghJ <okf;fs; [dehaff; fl;rp rhu;gpy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; rhu;gpy; nghJr; nrayhsu; up.=jud;> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp rhu;gpy; jiytu; tP.Mde;jrq;fup> Gnshl; rhu;gpy; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd;> jkpo; Njrpa tpLjiyf; $l;likg;G rhu;gpy; vk;.Nf.rpth[pypq;fk;> =fhe;jh> nuNyh (rpwp) rhu;gpy; v];.cjad;> <Nuh]; rhu;gpy; gpugh kw;Wk; kdpj cupikfSf;fhd Mu;tyu; n\upd; Nrtpau; MfpNahu; fye;J nfhz;ldu;. kPz;Lk; [{iy khjk; Kjyhk; jpfjp ,f;fl;rpfs; xd;W$b tpthjpg;gJ vdTk; KbntLf;fg;gl;lJ.

Mdp 25> 2010

G8/G20: Fight for a Real Alternative to the new Capitalist “Consensus”

This set of Gsummits is particularly important because global capitalism continues to be mired in a profound economic and structural crisis, notwithstanding the soothing media reports that the ‘worst is behind us’ and that recovery is well under way. Saving capitalism and restoring profit margins are the main concerns of these ‘leaders’, rather than solving the burning problems afflicting the world today. That is why issues like climate change, the world food crisis, ending wars of occupation and rampaging military spending, and the worsening problem of “underdevelopment”, especially in Africa, have all be swept off the agenda of the G8/G20 meetings. (more...)

Mdp 25> 2010

jkpo; murpay; ifjpfs; Nfhupf;if     

re;Njfj;jpd; Ngupy; ifjhd vq;fis tpLtpAq;fs;

gy tUlq;fSf;F Nkyhf re;Njfj;jpd; Ngupy; ifJ nra;ag;gl;L rpiwr;rhiyfspy; jLj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; jk;ik tpLtpf;FkhW Nfhup jkpo; murpay; ifjpfs; ghJfhg;G nrayhsUf;Ff; fbj%yk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sdu;. mtu;fsJ fbjj;jpy; NkYk; njuptpf;fg;gl;bUg;gjhtJ : "gy tUlq;fshf re;Njfj;jpd; Ngupy; ifjhfp tpLjiy fpilf;Fkh vd;w Vf;fj;JlDk; vjpu;ghu;g;GlDk; jq;fSf;F ,k;kliy tiufpd;Nwhk;. vkJ ehl;by; jw;NghJ RKfkhd R+oy; epyTfpd;wJ. ,j;jifa R+oypYk; vq;fshy; vkJ FLk;gq;fSld; Nru;e;J tho KbahJs;sJ. ePz;l tUlq;fshf tof;Fg; gjpT VJkpd;wp> jLj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; jkpo; murpay; ifjpfshfpa ehq;fs; ,d;Dk; vj;jid tUlq;fSf;Fr; re;Njfk; vDk; ngaupy; jLg;Gf; fhtypy; ,Ug;gJ? ehq;fs; rpiwr;rhiyfspy; jLj;J itf;fg;gl;bUg;gjhy; vq;fsJ FLk;gj;jpdu; gy ,d;dy;fisAk; f\;lq;fisAk; mDgtpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wdu;. (NkYk;...)

Mdp 25> 2010

Njit ,e;j nej;jpab

I.eh. MNyhridf;FO ,yq;if tu mDkjpapy;iy

I.eh. nrayhsu; ehafk; ghq; fP %dpd; MNyhridf; FO ,yq;if tUtjw;fhd mDkjpia toq;fg; Nghtjpy;iynad murhq;fk; KbT nra;Js;sJ. New;W nfhOk;gpy; ,lk;ngw;w tpNrl nra;jpahsu; khehnlh d;wpy; ,J gw;wpj; njuptpj;j ntsptptfhu mikr;ru; [P.vy;. gPup];> mjw;fhd Njit ,Ug;gjhf murhq;fk; fUj tpy;iy vdTk; Fwpg;gpl;lhu;. I.eh. MNyhridf; FO tptfhuk;> [P.v];. gp. rYiffSf;fhd epge;jid Mfpait Fwpj;j murhq;fj;jpd; epiyg;ghl;il tpsf;Fk; nra;jpahsu; khehnlhd;W New;W ntsptptfhu mikr;rpy; eilngw;wJ. ,k;khehl;by; fye;Jnfhz;L tpsf;fkspf;Fk;NghNj mikr;ru; ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 25> 2010

Vau; ,e;jpah

fdp\;fh tpkhd tpgj;J kd;dpg;G Nfl;l fdlh gpujku;

25 Mz;LfSf;F Kd;G fdlhtpy; ,Ue;J nly;yp te;j Vu; ,e;jpah tpkhdk; fdp\;fh vd;w ,lj;jpy; te;j NghJ Fz;L itj;J jfu;f;fg;gl;lJ. ,jpy; 329 Ngu; gypahdhu;fs;. rk;gtk; ele;J 25 Mz;Lfs; Mtijnahl;b mjd; epiwT jpdk; ,d;W ele;jJ. ,ijnahl;b fdlh gpujku; ];Bgd; `hu;gu; xU mwpf;if ntspapl;L cs;shu;. mjpy; fdp\;fh tpkhd tpgj;Jf;fhf fdlh rhu;gpy; kd;dpg;G Nfl;ljhfTk; ,e;j jPtputhj nraiy fLikahf fz;bg;ghfTk; $wpAs;shu;.

Mdp 25> 2010

nrhy;tnjy;yhk; cz;ik!

([Ptpjd;)

‘Mw mku’ gFjpapy; rpy ghlrhiyfspy; ,lk;ngWk; cz;ikr; rk;gtq;fis ntspf;nfhzu;e;jikf;Fg; ghuhl;L njuptpj;J gyu; fbjq;fis mDg;gp itj;jpUf;fpwhu;fs;. rpy Kf;fpa tplaq;fisAk; mtu;fs; Rl;bf;fhl;bapUf;fpd;whu;fs;. “xU rpy Mrpupau;fs; jtW ,iog;gjw;fhf KOg; ghlrhiyiaAk; Fiw$w KbahJ. vdNt> jtW nra;Ak; Mrpupau;fis kl;Lk; Fwpg;ghf Rl;bf;fhl;l Ntz;Lk;. mjdhy;> jtW nra;Ak; Vidatu;fs; mr;rkile;J jpUe;j tha;g;Gz;L. mNjNeuk;> Fwpj;j ghlrhiyfs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfisAk; Rl;bf;fhl;b mtw;iw eptu;j;jp nra;a tha;g;ig Vw;gLj;jpdhy; ghlrhiyapd; tsu;r;rpf;Fk; r%fj;jpd; Nkk;ghl;bw;Fk; cjtpahf ,Uf;Fk;. (NkYk;....)

Mdp 25> 2010

[P. v];. gp rYiff;fhf

INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; epge;jidfSf;F muR mbgzpahJ

 [P. v];.gp. rYif toq;Ftjw;F INuhg;gpa xd;wpak; tpjpf;Fk; epge;jidfSf;F mbgzpag; Nghtjpy;iynad murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. ,yq;iff;F [P. v];. gp. rYif toq;f INuhg;gpa A+dpad; 15 epge;jidfis tpjpj;jpUf;fpwJ. 15 epge;jidfis cs;slf;fpa fbjj;ij INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ntspAwTr; nrayu; mDg;gp itj;Js;shu;. ,e;j epge;jidfs; vJTk; Vw;Wf;nfhs;s Kbahjitnad murhq;fk; njuptpj;Js;sJ. murpayikg;gpd; 17tJ jpUj;jj;ij epiwNtw;Wjy;> mtru fhy rl;lj;ij KOikahf ePf;Fjy; gaq;futhjj; jilr; rl;lj;jpd; fPo; jLj;J itj;Js;stu;fis tpLjiy nra;jy; cl;gl 15 epge;jidfs; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. ,itfs; ehl;bd; eyDf;Fk; ghJfhg;Gf;Fk; mr;RWj;jy; Vw;gLj;jf;$baitnad murhq;fk; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. (NkYk;....)

Mdp 25> 2010

gazk; nra;NthUf;F Kd;ndr;rupf;if Njit

ntspehLfspy; ,Ue;J ,yq;iff; Fj; jpUk;Gk; gazpfis Vkhw;wp gzk;> eiffs;> nghU l;fis mgfupf;Fk; Fk;gnyhd;W fl;Lehaf;ftpy; ,aq;fp te;jik fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sJ. ,f;Fk;giy fl;Leha f;f tpkhd epiyag; gpuNjrj;jpy; itj;J nghyp]hu; klf;fpg; gpbj;Js;sdu;. ,f;nfhs;isau;fs; mf;fiug;gw;W> ghze;Jiw> nfhOk;G Mfpa gpuNjrq;fisr; Nru;e;jtu;fshtu;. ,tu;fshy; nfhs;isaplg;gl;l Vuhskhd nghUl;fis nghyp]hu; kPl;Ls;sdu;. tpkhd epiyaj;jpy; te;jpwq;FNthiu mZFk; ,e;egu;fs; Nkw;gb gazpfSf;F thfd trjp Vw;gLj;jpj; jUtjhf Kjypy; $Wtu;. tpkhd epiyaj;jpypUe;J thfdj;jpy; nry;Yk; NghJ ruskhfg; Ngrp ek;gpf;ifA+l;b> Fspu;ghdj;ijf; Fbf;ff; nfhLg;gu;. Fspu;ghdj;jpy; kaf;f kUe;J fye;jpUg;gJ gazpfSf;Fj; njuptjpy;iy. gzk;> eif> cl;gl midj;J cilikf isAk; ,oe;J rpykzp Neuj;jpd; gpd;dNu gazpfs; kaf;fk; njsptu;. mjd; gpd;dNu jhq;fs; Vkhw;wg;gl;bUg;gJ njuptUk;. (NkYk;....)

Mdp 24> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

gpupj;jhdpahtpy; jpahfpfs; jpdk; mD\;bf;fg;gl;lJ

20 tJ jpahfpfs; jpdk; gpupj;jhdpah yz;ldpy; 19-6-10 md;W rdpf;fpoik ntF rpwg;ghf eilngw;wJ. 2 epkpl nksd mQ;rypNahL epfo;r;rpfs; Muk;gkhfpd. <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; 70 fspypUe;J ,d;W tiuapyhd tpguzg;glk; xd;W fhz;gpf;fg;gl;lJ. tuyhw;wpd; Kf;fpa fhyfl;lq;fis Jy;ypakhf ,t;tpguz glk; rpj;jupj;jnjd ghHitahsHfs; fUj;J njuptpj;jhHfs;. ,ijj;njhlHe;J rpWtHfspd; fiyepfo;r;rpfs; ,lk;ngw;wd. fl;rpapd; jiyikf;FO cWg;gpduhd NjhoH rhe;jd; mQ;rypAiu epfo;j;jpdhH. ,jpy; nrd;w Mz;by; vk;ik tpl;Lg;gpupe;j NjhoH cghyp FNu kw;Wk; ,t;tUlk; kuzpj;j NjhoH ,sq;Nfh MfpNahuJ murpay; thof;ifapidAk; epidTgLj;jpdhH. (NkYk;....)

Mdp 24> 2010

[dhjpgjpapd; gjtpf; fhyKk; kf;fspd; mbg;gil cupikAk;

N[. Mu;. [atu;j;jdtpd; jiyikapyhd If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fj;jpdhNyNa ,d;iwa murpayikg;G jahupf;fg;gl;lJ. [dhjpgjp gjtpf;fhd fhytiuaiwf; fl;Lg;ghl;il tpjpj;jjw;F md;iwa murhq;fk; vt;tpj tpsf;fKk; mspf;ftpy;iy. N[. Mu;. [atu;j;jd mnkupf;fg; gw;whsu; vd;gJ ,ufrpaky;y. mnkupf;f tpRthrk; fhuzkhf mq;F eilKiwapy; ,Uf;Fk; Vw;ghl;il ,yq;if murpayikg;gpy; GFj;jpapUf;fyhk;. [dhjpgjp ,uz;L jlitfs; khj;jpuk; gjtp tfpf;fyhk; vd;w fl;Lg;ghL vt;tpj epahakhd fhuzKk; ,y;yhkNy murpayikg;gpy; GFj;jg;gl;lJ vd;gjw;F N[. Mu;. [atu;j;jdtpd; gpe;jpa nraw;ghnlhd;W rhd;whf mikfpd;wJ. (NkYk;....)

Mdp 24> 2010

fdlhtpy; epy eLf;fk;

,d;W gpg 1. 35 mstpy; 5.2 Gs;spastpy; epyeLf;fk; xd;whwpNah> fpA+ngf; khfhzq;fspd; vy;iyapy; czug;gl;lJ. MdhYk; epy eLf;fj;jpd; msT Mgj;J tpistpf;f;$basT Mgj;jhdjhf ,Uf;ftpy;iy. vdNt kdpjg; gyp> nrhj;Jf;fSf;F Nrjk; VJk; Vw;gltpy;iy.

Mdp 24> 2010

Mjhak; ,y;yhkyh MLk;?

(thFyd;)

,yq;ifapy; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; cs;s ePjpkd;wq;fspy; jkpopNyNa tof;F tprhuizfs; eilngWfpd;wd. Mtzq;fSk; jkpopNyNa Ngzg;gLfpd;wd. ,e;j tplaj;jpy; jkpo;ehl;bYk; ghu;f;f ,yq;if vt;tsNth Kd;Ndw;wk;. kj;jpa mikr;ru; K. f. mofpup Nfs;tp Neuq;fspy; rigapy; ,Ug;gjpy;iy vd;W xU Fw;wr;rhl;L. Mq;fpyj;jpNyh ,e;jpapNyh mtuhy; gjpyspf;f ,ayhJ. jkpopy; gjpyspf;f ,d;Dk; mDkjp ,y;iy. mjdhNyNa Nfs;tp Neuj;jpy; mtu; rigapy; ,Ug;gjpy;iy. ,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpy; jhuhskhfj; jkpopy; Ngryhk;. jkpo; mikr;ru; jkpopy; gjpyspf;fyhk;. ,e;j tplaj;jpYk; ,yq;if vt;tsNth Kd;Ndw;wk;. (NkYk;.....)

Mdp 24> 2010

INuhg;gpa epjp neUf;fb nghUshjhu tsu;r;rpia ghjpf;Fk;

INuhg;gpa ehLfspy; Vw;gl;Ls;s epjp neUf;fb gpwehLfspy; Vw;gl;Ls;s nghUshjhu kPl;rpiaf; fLikahf ghjpf;Fk; vd;W kj;jpa epjp mikr;ru; gpuzhg; Kfu;[p njuptpj;jhu;. ,e;jpa mnkupf;f njhopy; KidNthu; $l;lj;jpy; gq;Nfw;gjw;fhf te;jpUe;j mtu; ,e;jpa njhopyff; $l;likg;G (rpII) fUj;juq;fpy; NgrpaJ. INuhg;gpa ehLfspy; Vw;gl;Ls;s epjp neUf;fbahdJ tsUk; ehLfspd; nghUshjhu tsu;r;rpiaf; fLikahf ghjpf;Fk;. 2008k;Mz;L Vw;gl;l ru;tNjr nghUshjhu ke;j epiyapy; ,Ue;J jw;NghJ ngUk;ghyhd ehLfs; gbg;gbahf kPz;L tUfpd;wd. ,e;epiyapy; INuhg;gpa ehLfspy; xd;whd fpNuf;fj;jpy; epjp neUf;fb Vw;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

Mdp 24> 2010

fdlhtpy; [p-8> [p-20 khehL: tuyhW fhzhj ghJfhg;G

fdlhtpy; elngwTs;s [p8> [p 20 khehl;Lf;fhf mq;F tuyhW fhzhj ghJfhg;G Nghlg;gl;Ls;sJ. nkhj;jk; 3 ehs;fs; ,e;j khehL xd;whwpNah khfhz nlhuz;Nlh efupy; eilngwTs;sJ. [_d; 25> 26k; jpfjpfspy; `d;l;];tpy; efupYk; [_d; 26> 27k; jpfjpfspy; nlhuz;Nlh efupYk; khehl;il elj;j Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. [p8 [p 20 khehLfSf;fhf ,U efuq;fspYk; tuyhW fhzhj msTf;Fg; gyj;jghJfhg;G Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. (NkYk;.....)

Mdp 24> 2010

td;dpapy; kPl;fg;gl;l thfdq;fs;

700 thfdq;fs; ehis cupikahsu;fsplk; ifaspg;G

td;dpapy; iftplg;gl;l epiyapy; kPl;nlLf;fg;gl;l thfdq;fspy; milahsq; fhzg;gl;l 700 thfdq;fs; ehis fpspnehr;rpapy; cupikahsu;fsplk; ifaspf;fg;glTs;sd. ,e;j thfdq;fs; jpUj;jpaikf;fg;gl;L milahsq; fhzg;gl;l gpd;dNu ifaspf;fg;gLtjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. jpUj;jg;gl;l 400 Nkhl;lhu; irf;fps;fSk; 300 Jtpr;rf;futz;bfSNk ,d;W cupikahsu;fsplk; ifaspf;fg; glTs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. ghuhSkd;w cWg;gpdu; re;jpuFkhu; cl;gl Kf;fpa];ju;fs; gyu; fye;J nfhz;L ,jid ifaspf;fTs;sdu;.

Mdp 24> 2010

I.eh.MNyhrid FO epakdj;Jf;F ,yq;if fz;ldk;

Nkhjy; njhlu;ghd midj;J tplaq;fisAk; MuhAk; mjpfhuj;Jld; $ba ey;ypzf;f Mizf;FOnthd;iw [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Vw;fdNt epakpj;Js;shu;. ,e;epiyapy; mjw;F rkhe;jukhf xU tprhuizia If;fpa ehLfs; mikg;G elj;j Kw;gLtjhdJ ,yq;if mjd; Njrpa ey;ypzf;fj;ijAk; epue;ju rkhjhdj;ijAk; Vw;gLj;Jk; Kaw;rpapd; xU gFjpahf Muk;gpj;Js;s eilKiwia Kd;$l;bNa jPu;khdpf;Fk; tifapyhdJk; Fiwj;J kjpg;gpLk; tifapyhdJkhFk;. mq;fj;Jt ehnlhd;wpd; tpUg;gj;ij ftdj;jpw;nfhs;shJ If;fpa ehLfs; mikg;gpd; nrayhsu; ehafk; %tu; nfhz;l epGzu; FOit epakpj;Js;shu;. Njitahd eltbf;iffis ,yq;if Nkw;nfhs;s ,J top tFj;Js;sJ. (NkYk;.....)

Mdp 24> 2010

,yq;ifapy;

flYf;Fs; 450 Vf;fupy; Gjpa efuk;

nfhOk;G JiwKfj;jpw;F mUfpy; fliy epug;gp 450 Vf;fupy; Gjpa efunkhd;iw epu;khzpf;Fk; gzpfs; ,e;j tUl ,Wjpf;Fs; Muk;gpf;f cs;sjhf JiwKf mjpfhu rigj; jiytu; gpupae;j tpf;uk $wpdhu;. JiwKf mjpfhu rigapy; New;W (23) eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> NkYk; $wpajhtJ> nfhOk;G JiwKfg; gFjpapy; 285 n`f;lau; msT epug;gp tpupTgLj;jg;gLfpwJ. ,jDld; ,ize;jjhf nfhOk;G JiwKfj;jpy; ,Ue;J fhypKfj;jply; tiuahd 450 Vf;fu; gFjp epug;gg;gl;L Gjpa efunkhd;W cUthf;fg;gLk;. fliy epug;gp Muk;gf; fl;l gzpfis JiwKf mjpfhu rig Nkw;nfhs;Sk;. ,jw;fhf 350 kpy;ypad; nlhyu; nrytplg;gl cs;sJ. jpl;lkpl;l Kiwapy; Gjpa efuk; epu;khzpf;fg;gLk;. ,jd; %ykhf nfhOk;G efupd; neupry; FiwtilAk;. ,J jtpu nj`ptisapy; ,Ue;J nfhs;Sgpl;btiu flNyhukhf epu;khzpf;fg;gl;L tUk; ghijia fhypKfj;jply; tiu ePbf;FkhW [dhjpgjp gzpj;Js;shu;. ,jd;gb fhyp Kfj;jplypy; ,Ue;J nfhs;Sgpl;b tiuahd fiuNahuKk; epug;gg;gLk;.

Mdp 24> 2010

mT];jpNuypaf; flypy; kw;WnkhU mfjpfs; fg;gy;

mT];jpNuypaf; flypy; itj;J kw;WnkhU mfjpfs; fg;gy; ,d;W ifg;gw;wg;gl;Ls;sJ. ifg;gw;wg;gl;l ,e;jg; glfpy; 51 Ngu; ,Ue;jjhfr; njuptpf;fg;gLfpwJ. vdpDk; ,tu;fs; ve;j ehl;ilr; Nru;e;jtu;fs; vd;gJ gw;wpa ve;j tpguq;fis mT];jpNuypaf; flNyhuf; fhtw; gilapdu; njuptpf;ftpy;iy. ,e;j mfjpfs; midtUk; fpwp];k]; jPTfSf;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sdu;.

Mdp 24> 2010

fpspnehr;rpapy; [{iy14 ,y; mikr;ruit $l;lk;

fpspnehr;rpapy; mLj;j khjk; 14Mk; jpfjp [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]tpd; fPo; mikr;ruitf; $l;lk; eilngwTs;sJ. ,e;epiyapy;> vjpu;tUk; fhyq;fspy; xt;nthU khtl;lq;fspYk; ,t;thW mikr;ruitf; $l;lj;ij elj;Jtjw;F mikr;ruit jPu;khdpj;jpUg;gjhf mikr;ru; ikj;jpupghy rpwpNrd njuptpj;jhu;. nfhOk;gpYs;s myup khspifapNyNa mikr;ruitf; $l;lk; ,lk;ngWtJ tof;fk; MFk;.

Mdp 23> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

20 tJ jpahfpfs; jpdk; jha;yhe;jpy; mD\;bf;fg;gl;lJ..!

gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt; mikg;gpd; 20 tJ jpahfpfs; jpd epfo;Tfs; New;iwajpdk; jha;yhe;J ghq;Nfhf;fpd; Yk;gpdp efupy; eilngw;Ws;sJ. <.gp.Mu;.vy;.vt; Njhou;fspd; tpsf;Nfw;wy; epfo;Tld; mQ;ryp epfo;Tfs; Muk;gkhdJ. ,jidj; njhlu;e;J <.gp.Mu;.vy;.vt;> Gnshl;> <.gp.b.gp cWg;gpdu;fs; kw;Wk; Mjuthsu;fs;> nghJkf;fs; vd VuhskhNdhu; Njhou; gj;kehgh mtu;fspd; cUtg;glj;jpw;F kyuhQ;ryp nrYj;jpdu;. ,jidj; njhlu;e;J nksd mQ;ryp epfo;Tk; ,lk;ngw;wJ. 19.06.1990y; nrd;idapy; itj;J Gypfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;l <.gp.Mu;.vy;.vg; mikg;gpd; jiytu; Njhou; Nf. gj;kehgh mtu;fs; cs;spl;l Njhou;fspd; epidthf Mz;L NjhWk; jpahfpfs; jpdk; mD\;bf;fg;gl;L tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 23> 2010

EPRLF Njhou; ehgh 20tJ tUl epidtQ;ryp epidT tPbNah gly; jha;yhe;J Njhou;fs;..!

(Njhou; ehgh gw;wpghly);

Mdp 23> 2010

,yq;if muR mbgzpAkh…?

epge;jid mbg;gilapy; [P.v];.gp.gps]; rYifj; jpl;lk; ePbg;G

[P.v];.gp. gps]; rYifj; jpl;lk; epge;jidfspd; mbg;gilapy; ePbf;fg;gLk; vd INuhg;gpa xd;wpak; mwptpj;Js;sJ. ,yq;if murhq;fk; rpy epge;jidfSf;F fl;Lg;gl;lhy; kl;LNk rYifj; jpl;lj;ij ePbg;gJ njhlu;gpy; ftdk; nrYj;j KbAk; vd INuhg;gpa xd;wpak; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. kdpj cupik tptfhuk; njhlu;gpy; rpy Kf;fpa epge;jidfSf;F ,zq;Ftjhf murhq;fk; vOj;J %yk; cWjpaspf;f Ntz;Lnkd ,yq;if kw;Wk; khiy jPTf;fhd INuhg;gpa xd;wpa gpujpepjpfs; FO mwptpj;Js;sJ. MW khj fhyj;jpw;Fs; epge;jidfisg; G+u;j;jp nra;tjhf cWjpaspf;f Ntz;Lk; vdTk;> vjpu;tUk; [_iy khjk; Kjy; ,e;j epge;jidf; fhyk; Muk;gpf;fg;gLk; vdTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,yq;iff;fhd [P.v];.gp. gps]; rYifj; jpl;lk; vjpu;tUk; Mf];l; khjk; 15Mk; jpfjpAld; ,ilepWj;jg;glTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,ilepWj;jg;gLk; rYifj; jpl;lk; epge;jidapd;wp kPsTk; ePbf;fg;glhnjdTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. 

Mdp 23> 2010

cyff;fpz;z cijg;ge;jhl;l Nghl;bfspd; ,d;iwa ehs;

cyff;fpz;z cijg;ge;jhl;l yPf; Nghl;bfspy;> ,d;W mu;n[d;bdh> fpuP]; mzpfs; NkhJfpd;wd. Kjy; ,uz;L Nghl;bfspy; ntd;Ws;s mu;n[d;bdh mzp> ,d;W `l;upf; ntw;wp ngWk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. gp gpuptpy; ,d;W elf;Fk; filrp yPf; Nghl;bapy; kuNlhdhtpd; Mu;[d;bdh mzp> 2004,y; A+Nuh rk;gpadhd' fpuPir re;jpf;fpwJ. gpuhd;]; mzp jdJ filrp yPf; Nghl;bapy; ,d;W njd;dhgpupf;fhit re;jpf;fpwJ. ,jpy; rpwg;ghd ntw;wp ngw;whNy mLj;j Rw;Wf;F Kd;Ndwyhk; vd;w epiyapy; gpuhd;]; mzp cs;sJ. jtpu mzpapy; Vw;gl;Ls;s cl;G+ry;fis fle;J gpuhd;]; rhjpf;f Ntz;Lk;. ,jy; V gpuptpy; ,lk; ngw;Ws;s Kd;dhs; rk;gpad; gpuhd;]; mzp> Kjy; ,uz;L Nghl;bfspy; xd;wpy; rkepiyapYk; kw;nwhd;wpy; Njhy;tpiaAk; re;jpj;jJ. ,Jtiu xU Nfhy; $l mbf;ftpy;iy. (NkYk;.....)

Mdp 23> 2010

jkpio tho itf;Fk; fiyQu; fUzhepjp eP^spfhyk; tho tho;j;JfpNwhk;! - jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofk

jkpoPo kf;fs; tpLjiy fofk; kw;Wk; [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; ];jhgfu; ckhkNf];tud; (KFe;jd;) mtu;fs; 1984k; Mz;lstpy; jkpof Kjy;tu; fiyQu; fUzhepjp mtu;fis re;jpj;Jtpl;L mtu; Fwpj;J fUj;J $Wifapy; “jkpofj;jpy; ehd; gy jkpo; jiytu;fis re;jpj;J NgrpapUe;Njd;” mtu;fs; midtUk; murpay;thjpfs;jhd;. Mdhy; fiyQu; fUzhepjp mtu;fSf;F jkpo;nkhop kPJ ,Uf;Fk; msg;gupa gw;W vdf;F mtu; kPJ ,Ue;j kupahijapid ,ul;bg; ghf;fpaJ vd;W jdJ mikg;gpd; Njhou;fs; kj;jpapy; $wpapUe;jhu;. <oj;jkpou;fSf;F ,d;dy; NeUk; NghJ vy;yhk; murpay; yhgk; Njlhj mtu; Fuy; xypf;f jtwpaJ ,y;iy vd;W [dehaf kf;fs; Kd;dzpapd; jiytu; j.rpj;jhu;j;jd; $Wthu;. jkpo; tho me;j nkhopia NgRk; ,dk; tho me;j jiytd; eP^sp fhyk; thoNtz;Lk; vd;W [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; ru;tNjr mikg;G tho;j;Jfpd;wJ. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

Njrpa ntw;wp tpoh ntWk; epidT $uyy;y

MAjg; Nghuhl;lj;jpd; tsu;r;rpiaj; jLg;gjw;fhd ,uz;L re;ju;g;gq;fs; mz;ikf; fhyj;jpy; fpilj;jd. xd;W ,e;jpa-,yq;if xg;ge;jj;jpd; fPohd khfhz rig Kiw. kw;wJ nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj;jpl;lk;. ,uz;L re;ju;g;gq;fisAk; murpay; jiytu;fs; rupahd Kiwapy; gad;gLj;jj; jtwptpl;ldu;. ,t;tplaj;jpy; jkpo;j; jiytu;fspd; jtW ghuJ}ukhdJ. ,uz;L jPu;TfisAk; mjpfhuk; NghjhJ vdf; $wp epuhfupj;j jiytu;fs; ,d;W nra;tjwpahJ epw;Fk; epiy Vw;gl;bUf;fpd;wJ. jkpo;j; jiytu;fSk; rpq;fsj; jiytu;fSk; jq;fs; fle;j fhyj; jtWfshy; Vw;gl;l ghjfkhd tpisTfis czu;e;J> kPz;Lk; ,j;jifa ghjpg;Gfs; Vw;glhjpUf;Fk; tifapy; nraw;gLtjw;F Kd; tu Ntz;Lk;. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

vtnu];l;

rpfuj;jpy; rpf;fy;

Rw;Wr; R+oy; khw;wk;gw;wp tpopg;Gzu;T Vw;gLj;Jtjw;fhf rkPgj;jpy; nru;gh 20 tJ Kiwahf vtnu];l; rpfuk; Vwpdhu;. gpd;du; mtu; $wpa NghJ jhd; fz;l khw;wq;fis tpsq;fpdhu;. “rpfuj;jpy; gbe;Js;s gdpf;fl;bfs; cUfp> ghiwfs; mjpfkhfj; njupaj; njhlq;fp cs;sd. ,J kiyNaWgtu;fSf;F Mgj;jhdjhFk;. tPuu;fspd; fhyzpfs; gdpapy; gw;wp Vw topapy;yhjjhy; mtu;fs; ,lwptpOk; Mgj;Jfs; mjpfupf;f tha;g;Gs;sJ. NkYk; Rw;Wr;R+oy; khw;wq;fshy; vtnu];l; rpfuk; mjpfkhf ghjpf;fg;gl;bUg;gij Neubahf czu KbfpwJ” vd;W nru;gh $wpdhu;. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

vjpu;tUk; 26k; jpfjp

,e;jpa mikr;ru; rpjk;guk; ghf; mikr;rUld; re;jpg;G

kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g. rpjk;guk;> ghfp];jhd; cs;Jiw mikr;rUld; vjpu;tUk; 26k; jpfjp re;jpj;Jg; NgRfpwhu;. kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g. rpjk;gu> tUfpw 26e; jpfjp ghfp];jhd; jiyefu; ,];yhkhghj; nry;fpwhu;. me;j ehl;L cs;Jiw mikr;ru; uFkhd; khypf;if mtu; re;jpj;Jg; NgRfpwhu;. ghfp];jhd; MjTld; muq;Nfw;wg;gLk; gaq;futhjk;> Kk;ig jhf;Fjy; rjpj;jpl;l jPtputhjpfSf;F vjpuhd eltbf;if cs;spl;l gy;NtW gpur;rpidfs; ,e;jr; re;jpg;gpd; NghJ vOg;gg;gLk;. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

jq;fj;jpd; tpiyNaw;wk;

gpupl;ldpy; ,e;jpau;fspd; eiff;filfspy; nfhs;is

jq;fk; tpiy ehSf;F ehs; mjpfupj;Jf; nfhz;Nl Nghtjhy;> gpupl;ldpy;> ,e;jpau;fs; elj;Jk; eiff; filfs; jhd; nfhs;isau;fspd; Kf;fpa ,yf;fhf cs;sd. nfhs;isau;fs; mLj;J ve;j filapy; if itg;ghu;fNsh vd;W gpupl;ld; tho; ,e;jpau;fs; gPjpapy; cs;sdu;. gpupl;ldpd; kj;jpa gFjpapd; fpof;Fg; gFjpapy; mike;Js;s yPnr];lu; efuj;jpy; ngy;fpNut; tPjpapy; ,e;jpau;fspd; eiff; filfs; ngUkstpy; ,Uf;fpd;wd. mjdhy; ,e;j tPjp Nfhy;ld; iky; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. jw;NghJ gpupl;ldpy; jq;fj;jpd; tpiy ,uz;L klq;fhf mjfupj;jpUg;gjhy;> mg;gFjpapYs;s nfhs;isau;fs; ,e;jpau;fspd; eiff; filfisf; Fwpitj;J jhf;Fjy; elj;jp tUfpd;wdu;. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

rptpy; epu;thfj;ij Vw;gLj;j

Ky;iy khtl;lj;jpy; tpiutpy; MW nghyp]; epiyaq;fs;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; tpiutpy; rptpy; epu;thfj;ij Vw;gLj;Jk; tifapy; MW nghyp]; epiyaq;fis epWt murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. Ky;iyj;jPTf;F tp[ak; nra;j ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhl;lhga uh[gf;\ mq;Fs;s epiyikfis Nfl;lwpe;j gpd;du; ,jw;fhd mwpTWj;jy;fis nghyp]; kh mjpgu; k`pe;j ghy R+upatpw;F toq;fpajhf Ky;iyj;jPT ghJfhg;Gg; gilfspd; fl;lis jsgjp Nk[u; n[duy; gpurd;d rpy;th njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 23> 2010

b. A. FzNrfu Kaw;rpapdhy;

Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; 400 NgUf;F njhopy;

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; 400 NgUf;F myt;it biu];lhu; Milj; njhopw;rhiyapy; njhopy; toq;f murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,jd;gb tTdpah gk;igkL Gdu;tho;T Kfhkpy; Gdu;tho;T mspf;fg; gl;l 300 Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fSk; G+e;Njhl;lk; Gdu;tho;T Kfhkpy; Gdu;tho;T ngw;w 100 cWg;gpdu;fSf;FNk ,t;thW njhopy; toq;fg;gl cs;sjhf mikr;ru; b. A. FzNrfu $wpdhu;. ,tu;fSf;F njhopy; toq;FtJ njhlu;ghd itgtk; ehis kWjpdk; mikr;ru; b. A. FzNrfutpd; jiyikapy; myt;it biu];lhu; Milj; njhopw;rhiyapy; eilngWk;.

Mdp 23> 2010

fdlhtpy; td;Kiwfspy; <Lgl;ltu; ,yq;iff;F

fdlhtpy; td;Kiwfspy; <Lgl;lhu; vd;w Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; V. Nf. fz;zd; vd;wiof;fg;gLk; N[hjputp rpj;jk;gyk; ,yq;iff;F mDg;gg;gl;Ls;sjhf fNdba nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. fdlhtpd; nlhud;Nlh td;Kiw tPjpf; FOj;jiytu; vd tu;zpf;fg;gLk; ,tu; 6 tUlq;fSf;F Kd; ,ioj;j Fw;wq;fs; ep&gpf;fg;gl;l epiyapNyNa ,yq;iff;F mDg;gg;gl;Ls;sjhf ,e;j nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. 1990 k; Mz;L mfjpahf fdlh nrd;w mtu; Nghijg; nghUs; flj;jy; cl;gl gy Fw;wr; nray;fSld; njhlu;Ggl;ltnud njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e; epiyapy; 2001 k; Mz;L Kjw; jlitahf ifJ nra;ag;gl;l ,tu; gpd; tpLjiyahdhu;. ,tudp <uk;g fhy eltbf;iffSf;f Gypfspd; MAjf; fyhr;rhuk; ngupJk; Cf;fkspj;J te;jJ vd;gJ 1990 fspd; Muk;gq;fspy; ahtUk; mwpe;jNj. Gypfspd; Nghijt];Jf; flj;jy;fSk; ,tu;fs; Nghd;wtu;fspd; cWJiaAlNdNa eilngw;wd. NkYk; Ml;fis kpul;Ljy; Nghd;witfSk; ,tu;fs; Nghd;wtw;fshNyNa ntspehLfspy; eilngw;wd. Mdhy; rpy fhyq;fspd; gpd;G Gypfshy; tsu;j;J tplg;gl;ltu;fNs GypfshNyNa fl;Lg;gLj;j? Kbahj epiyikfSf;F nrd;W tpl;ldu;. NkYk; VNf fz;zd; Nghd;wtu;fspd; GypfSf;fhd khjhe;j Gijay; gbasg;Gk; ,tu;fisg; Gypfs; xU tifapy; kiwKfkhf Cf;fptpj;J nraw;gl itj;jJ vd;gJTNk cz;ik epiyahFk;.

Mdp 23> 2010

tTdpahtpy;

rl;l tpNuhjkhf kpd;rhuk; ngw;wtu;fs; rl;lj;jpd; gpbapy;

tTdpah> nrl;bf;Fsk; nghyp]; gpuptpy; rl;l tpNuhjkhf kpd;rhuk; ngw;w Fw;wr; rhl;Lj; njhlu;ghf tTdpah khtl;l ePjpkd;wj;jpy; New;W M[u; nra;ag;gl;ltu;fspy; vOgJ (70) Ngu; Fw;wj;ij xg;Gf; nfhz;ldu;. ,tu;fs; Fw;wj;ij xg;Gf; nfhz;lijaLj;J xt;nthUtUf;Fk; jyh gj;jhapuk; &gh gb tTdpah khtl;l ePjthd; khzpf;fthrfu; fNzruhrh mguhjk; tpjpj;jhu;. rl;l tpNuhjkhf kpd;rhuk; ngWgtu;fis ifJ nra;Ak; tpN\l eltbf;if Qhapwd;W Nkw;nfhz;lJ. ,e; eltbf;ifapd; NghJ 155 Ngu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ,tu;fs; khtl;l ePjkd;w ePjpthd; Kd;dpiyapy; M[u;gLj;jg;gl;L gpizapy; tpLtpf;fg;gl;ldu;. ,tu;fs; njhlu;ghd tof;F New;W tTdpah khtl;l ePjpkd;w ePjthd; Kd;dpiyapy; vLf;fg;gl;lJ. ,r; rkak; ePjpkd;wj;jpy; M[u; gLj;jg;gl;ltu;fspy; 70 Ngu; Fw;wj;ij xg;Gf; nfhz;ldu;. ,NjNeuk; Vida 85 Ngu; kPjhd tof;F tprhuiz vjpu;tUk; 29 Mk; jpfjp kd;wj;jpy; eilngWnkd ePjpkd;w gjpthsu; $wpdhu;.

Mdp 23> 2010

rPdhtpy;   Gay; - kio jPtpuk; 

147 Ngu; gyp  20 yl;rk; kf;fs; tPl;il tpl;L ntspNawpdu;   

rPdhtpy; Vw;gl;l Gay; - fdkiof;F 147 Ngu; gypahdhu;fs;. 20 yl;rk; kf;fs; jq;fs; FbapUg;Gfis tpl;L ntspNawpdu;. mq;F njhlu;e;J fdkio nga;J tUtjhy; ,ay;G tho;f;if ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. njw;F rPdh gFjpapy; fle;j thuk; Jtq;fpa Gay; - fdkio fhuzkhf 9 khfhzg; gpuhe;jpaj;jpd; 93 egu;fis fhztpy;iy vd kf;fs; tptfhuj;Jiw mikr;rfk; njuptpj;jJ. fle;j 13-k;Njjp Kjy; Vw;gl;l ,e;j ,aw;if Nguplu; fhuzkhf njw;Fr; rPdhtpy; ,d;Dk; ,ay;G epiy jpUk;gtpy;iy. Gay; - kiof;F 1 yl; rj;J 78 Mapuk; tPLfs; Nrjkile;jd. ,e;j ,aw;if NguopT fhu zkhf 290 Nfhb mnkupf;f lhyu; nghUshjhu ,og;Gk; Vw;gl;lJ vd mikr;rf mjpfhupfs; $wpdu;. (NkYk;...)

Mdp 23> 2010

fyhepjp rgPdh ,k;jpah];

njd; fpof;F gy;fiyf;fof gPlhjpgjpahf epakdk;

njd; fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPl gPlhjpgjpahf fyhepjp rgPdh ,k;jpah]; epakpf;fg;gl;Ls;shu;. mk;ghiw khtl;lj;jpy; fyhepjp gl;lk; ngw;w Kjy; K];ypk; ngz;kzp kw;Wk; Kjy; K];ypk; ngz; gPlhjpgjp vd;w ngUik ,tiuNarhUk;. fyhepjp rgPdh ,k;jpah]; gPlhjpgjpahf epakpf;fg;gl Kd;du; njd; fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; Kf;fpa gy gjtpfspy; gzpahw;wpAs;shu;. fy;Kidia gpwg;gplkhf nfhz;l rgPdh ,k;jpah];> fy;Kid k`;%j; kfspu; fy;Y}up kw;Wk; Nguhjid gy;fiyf;fok; vd;gtw;wpd; gioa khztp vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 22> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

fdlhtpy; jpahfpfs; jpdk;

[{d; khjk; 19k; jpfjp gp 5 kzpf;Fk; 9 kzpf;Fk; ,ilapy; nuhwd;Nuh efupy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,duhy; 20 jpahfpfs; jpdk; elhj;jg;gl;lJ. Njhou; Mde;jdpd; newpg;gLj;jypy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,d; cWg;gpdu;fspd; $l;L Kaw;rpapdhy; ,J ntw;wpfukhf epfo;j;jg;gl;lJ. gy;NtW mikg;Gf;fspd; MjuT> MNyhridfis cs;thq;fp nraw;gl;ljpdhy; ,t; epfo;T rpwg;ghf epiwNtwp Kbe;jJ.

Mdp 22> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

tpisahl;Lf; fofq;fspilNaahd Nghl;bfspy; fye;J nfhs;fpd;wdu; gj;kehgh MgpMu;vy;vt;

20tJ jpahfpfs; jpdj;ij Kd;dpl;lL gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapduhy; Rd;dhfk; ];fe;jtNuhjah fy;Yhupay; elhj;jg;gLk; cijge;jhl;lr; Rw;Wg; Nghl;bapy; aho; khtl;lj;jpy; cs;s 26 tpisahl;Lf; fofq;fs; gq;Fgw;Wfpd;wd. %d;whtJ Nghl;bahf njy;ypg;gio ehkfs; tpisahl;Lf; fofj;ij vjpu;j;J Gj;Jhu; vtnu];l; tpisahl;Lf;fofk; NkhjTs;s Nghl;bia njhlf;fp itf;fpwhu; tlf;F fpof;F khfhz Kd;dhs; Kjyikr;ru; m.tujuh[g;ngUkhs;. gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; nghJr; nrayhsu; Njhou; jp. =jud; kw;Wk; gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; aho; khtl;l mikg;ghsu; Njhou; Nkhfd; mtu;fSk; ehd;fhtJ Nghl;bahf aho; If;fpa tpisahl;Lf; fofj;ij (K];ypk;) vjpu;j;J tjpup ilkd;l; tpisahl;Lf; fofk; Nghl;bia njhlq;fp itj;jdu;. ,jidj; njhlu;eJ ,d;W khiy Neuj;jpy; rpWg;gpl;b nghJkf;fSldhd fye;Jiwahlypy; <LglTs;sdu;.

Mdp 22> 2010

tujuh[g;ngUkhSf;Fk; miw$ty;

,ytr MNyhrid Ntz;lhk; nraypy; fhl;Lq;fs;

jkpo; kf;fs; xU fUj;ij Kd;itf;f tpUk;Gfpd;wdu;. ,e;j ehl;by; jkpo; kf;fs; fz;zPu; tpLtjw;Fr; rpq;fs muRld; jkpo; MAj mikg;GfSk; VNjhnthU tifapy; fhuzkhf ,Ue;Js;sd. vdNt mjw;nfy;yhk; gpuhar;rpj;jk; nra;a Ntz;ba Njit cs;sJ. mjd; Kjy; fpupiaahf midj;J jkpo; fl;rpfisAk; ,izf;Fk; Kaw;rpia tujuh[g;ngUkhs; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;jpa kj;jpa muRld; ey;YwTila tujuh[g;ngUkhs;  jdJ nry;thf;if <oj; jkpo; kf;fspd; cupikf;fhfg; gpuNahfpg;gJ kpfTk; mtrpakhdJ. vdNt mtu; midj;Jj; jkpo; fl;rpfisAk; xd;wpizf;Fk; gzpiar; nra;thuhapd; jkpo; kz; mtupd; gzpia xU NghJk; kwthJ. elf;Fkh? (NkYk;.....)

Mdp 22> 2010

kf;fNshL kf;fsha;

kwtd;Gyk;> jdq;fpsg;G gFjp kf;fSldhd fye;Jiuahlypy; gj;kehgh MgpMu;vy;vt;

kf;fNshl kf;fshf fyf;Fk; Ntiyj; jpl;lj;jpd; xU gFjpahf kwtd;Gyk;> jdq;fpsg;G gFjpfSf;F New;W Kd;jpdk; gp.g 2 kzpf;F gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt;. fl;rpapd; Kf;fpa];ju; m.tujuh[g;ngUkhs; kw;wk; fl;rpapd; nghJr;nrayhsu; jp.=jud;> aho; khtl;l mikg;ghsu; f. Nkhfd; cs;spl;l FOtpdu; tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;L mq;Fs;s kf;fsplk; fye;Jiuahb mtu;fSila Fiw epiwfis Nfl;lwpe;jdu;. (NkYk;....)

 

Mdp 22> 2010

Violent Tamils gang leader deported to Sri lanka

The leader of a violent Toronto street gang has been deported to Sri Lanka, six years after he was first ordered out of Canada for his crimes. Canada Border Services Agency officers escorted Jothiravi Sittampalam back to his homeland on June 10 but federal officials only confirmed the removal today. The convicted drug dealer was the boss of AK Kannan, an ethnic Tamil gang whose estimated 300 members waged a wild turf war against the rival VVT gang. At least three bystanders were killed in drive-by shootings and other violent acts by the gangs, which carried Uzis, M-16s, handguns and saw-off shotguns. (more.....)

Mdp 22> 2010

kLkhjh Njthya tUlhe;j cw;rtk; ehis nfhbNaw;wj;Jld; Muk;gk;

kLkhjh Njthyaj;jpd; tUlhe;j cw;rtk; ehis Gjd;fpoik nfhbNaw;wj;Jld; Muk;gkhfpd;wJ. ,k;Kiw kLkhjh cw;rtj;ij Kd;dpl;L tpupthd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. ehl;by; KOikahd mikjp jpUk;gpAs;s epiyapy; ngUe;jpushd gf;ju;fs; ,k;Kiw kL jpUtpohtpy; fye;J nfhs;tu; vd vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. gf;ju;fspd; ed;ikfUjp rfy Vw;ghLfSk; G+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sjhfTk; murhq;fj;jpdhy; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

Mdp 22> 2010

aho; Flhehl;bypUe;J 14 Nguhsu;fs; nrk;nkhop khehl;by; gq;Nfw;G

jkpofk;> Nfhitapy; ehis Muk;gkhfTs;s nrk;nkhop khehl;by; aho; Flhehl;bypUe;J 14 Nguhsu;fs; fye;J nfhs;sTs;sdu;. Nguhrpupau;fshd m.rz;Kfjh];> rp.rptypq;fuh[h> g.G];guj;jpdk;>fyhepjp kNdhd;kzp rz;Kfjh];> Nguhau; fyhepjp v];.n[gNerd;> tpupTiuahsuhd fyhepjp r.yyPrd;>  nry;tp. nry;thk;gpif eluh[h> Mrpupau; R.FfNd];tud;> tpupTiuahsu;fshd nr.Rju;rd;> gh.mfpyd;> ftpQu; Nrh.gj;kehjd; MfpNahNu nrk;nkhop khehl;by; fye;J nfhs;fpd;wdu;.

Mdp 22> 2010

ehL Kd;Ndw;wk; mila kf;fspd; kdkhw;wk; mtrpak;

kf;fsplk; kdkhw;wj;ij Vw;gLj;j Ntz;ba gpujhd nghWg;G murpay;thjpfisr; rhu;e;jJ. ehl;bd; Ms;Gy xUikg;ghl;bYk; ,d If;fpaj;jpYk; cWjpahd gw;W ,Uf;f Ntz;bajd; mtrpaj;ij tpsf;fpf;$wp kf;fspd; rpe;jidapy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jtjpy; murpay;thjpfs; ntw;wpailthu;fNsahdhy; gpujhd gpur;rpidfSf;fhd jPu;T ,yFthFtNjhL ehl;bd; Kd;Ndw;wKk; JupjkilAk;. tlf;F> njw;F vd;w NtWghL ,y;yhky; rfy murpay;thjpfSf;Fk; rk mstpy; ,g;nghWg;G cz;L. (NkYk;.....)

Mdp 22> 2010

my;nfha;jh Ntz;LNfhs;

K];ypk; ehLfspy; ,Ue;J mnkupf;f gilfis thg]; ngw Ntz;Lk;

Mg;fhdp];jhd;> <uhf; cs;spl;l K]; ypk; ehLfspy; mnkupf;f ,uhZtk; Kfhkpl;Ls;sJ. mg;gilf;F vjpuhf my;ifjh jPtputhjpfs; jhf;Fjy;fis elj;jp tUfpd;wdu;. ,e;epiyapy; mnkupf;fhTf;fhd my;ifjh jPtputhj mikg;gpd; nra;jp njhlu;ghsu; Mjk; fjhd; ciu epfo;j;jpa tPbNah ehl New;W Kd;jpdk; ntspaplg;gl;lJ. ,jpy; mtu; mnkupf;f [dhjpgjp xghkhTf;F Nfhupf;iffs; tpLj;Js;shu;. mtw;wpy; K];ypk; ehLfspy; Kfhkpl;Ls;s mnkupf;f ,uhZtj;ij thg]; ngw Ntz;Lk; vd;gJjhd; Kf;fpakhdjhFk;. gilfs; kl;Lkpd;wp> mq;Fs;s csTj;Jiwapdu; ghJfhg;G MNyhrfu;fs;> mjpfhupfs;> Nghu; fg;gy;fs; kw;Wk;> Nghu; tpkhdq;fs; midj;ijAk; cldbahf ntspNaw;w Ntz;Lk;. ,J Nghd;W gyNfhupf;iffs; typAWj;jg;gl;Ls;sd. me;j tPbNahtpy; my;nfha;jh nra;jp njhlu;ghsu; Mjk; fjhd; 24 epkpl Neuk; NgrpAs;shu;.

Mdp 22> 2010

ghfp];jhd; $Wfpd;wJ

,e;jpahTld; vg;NghJk; el;Gwit tsu;j;Jf; nfhs;sNt tpUk;GfpNwhk;

,e;jpahTld; vg;NghJk; el;Gwit tsu;j;Jf; nfhs;sNt tpUk;GfpNwhk; vd;W ghfp];jhd; gpujku; A+Rg; u]h fpyhdp njuptpj;jhu;. ghfp];jhDf;F te;Js;s me;ehl;Lf;fhd mnkupf;f rpwg;G gpujpepjp upr;ru;l; N`hy;G&f;if Qhapw;Wf;fpoik re;jpj;Jg; NgRifapy; fpyhdp ,ijj; njuptpj;jhu;. ,e;jpahTf;Fk; ghfp];jhDf;Fk; ,ilNa ePz;lfhykhfj; jPu;T fhz Kbahky; Vuhskhd gpur;rpidfs; cs;sd. ,tw;why; ,U ehLfspilNaahd cwT ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jdhy; fh\;kPu; tptfhuk;> ejp ePu;g;gpur;rpid cl;gl ,e;jpahTldhd midj;J ePz;lfhyg; gpur;rpidfisAk; RKfkhfTk; mikjpahd KiwapYk; Ngrpj; jPu;j;Jf; nfhs;sNt ghfp];jhd; tpUk;GfpwJnd fpyhdp Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;......)

Mdp 22> 2010

,yq;ifapy; kpf Kd;Ndw;wfukhd efuhf aho;g;ghzk; khw;wg;gLk;

gy tUlq;fshf gaq;futhjj;jpd; gpbapy; rpf;fpapUe;j aho;. khtl;lk; ,d;W Rje;jpu G+kpahf khwpAs;sJ. vjpu;tUk; fhyq;fspy; aho;. khtl;lk; ehl;by; Kd;Ndwpa efukhf Kd;Ndw; wg;gLk;. ,d> kj mbj;jsj;jpy; ,Ue;J xJq;fp nraw;gLtjd; %yNk ehl;il Kd;Ndw;w KbAk;. tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fspy; fy;tp epiyia Nkk;gLj;j $Ljy; ftdk; nrYj;jg;gLk;. rpq;fs kw;Wk; jkpo; fyhrhu ngWkhdq;fis kjpj;J ehl;il mgptpUj;jpg; ghijapy; Kd;Ndw;w rfyUk; jkJ xj;Jiog;ig ey;f Ntz;Lk; vd;whu;. mikr;ru;> Rd;dhfk; kpd; cw;gj;jp epiyak;> aho; kpd;rhu rig vd;gtw;wpw;Fk; tp[ak; nra;jhu;. ,e;j epfo;tpy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> FOf;fspd; gpujpj; jiytu; KUNfR re;jpuFkhu;> n`y cUka jiytu; Xky;Ng Nrhgpj Njuu; cl;gl gyu; fye;Jnfhz;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 22> 2010

jkpo;r; nrk;nkhop khehL ehis Nfhitapy; Muk;gk;

cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehL ehis Nfhak;Gj;J}upy; (Nfhitapy;) Nfhyhfykhf Muk;gkhfpwJ. ehis Muk;gkhFk; khehL vjpu;tUk; 27k; jpfjp tiu eilngwTs;sJ. ehisa jpdk; fhiy 10.30 kzpf;F [dhjpgjp gpujPgh gl;By; nrk;nkhop khehl;ilj; njhlf;fp itf;fpwhu;. Kjyikr;ru; K. fUzhepjp jiyikapy; eilngWk; ,k;khehl;bw;F cyfpd; gy;NtW ehLfspypUe;J jkpo; mwpQu;fs; fye;J nfhs;fpd;wdu;. 49 ehLfisr; Nru;e;j 536 jkpowpQu;fs; gq;Fgw;Wfpd;wdu;. ,e;jpahtpypUe;J 5000 mwpQu;fs; gq;FngWfpd;wdu;. jkpo; nkhopf;Fr; rpwg;Gfs; Nru;f;Fk; tifapy; jkpo;r; rKjhak; cyf muq;fpy; cd;dj epiy ngw Ntz;Lk;. ,e;j kz;zpy; gpwf;Fk; vy;yh capu;fSf;Fk; rkju;kk; fpilf;f jpUts;Stu; nrhd;d kzpnkhopahk; jkpo;nkhop toptif nra;a Ntz;Lk; vd;W Kjy;tu; fUzhepjp njuptpj;Js;shu;. (NkYk;.....)

Mdp 22> 2010

tpLjiy GypfSf;F cjtpaspg;gJ kPjhd jil njhlUk;

tpLjiyg; Gypfs; mikg;G cl;gl gl;bayplg;gl;l gaq;futhj mikg;Gf;fSf;F cjtpaspg;gJ kPjhd jil njhlu;e;J filg;gpbf;fg;gLk; vd;W mnkupf;f cau; ePjpkd;wk; jPu;g;gspj;Js;sJ. Nkw;gb cjtpf;F vjpuhd jilr;rl;lj;ij mKy;gLj;Jtjw;F mnkupf;f cau; ePjpkd;wj;jpy; New;W jPu;g;gspf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk;> Nkw;gb rl;lj;ij mKy;gLj;Jtjhy; 48 gaq;futhj mikg;Gf;fs; jil nra;ag;gLk; vd;gJld;> mtu;fSf;fhd MNyhridfis toq;fp mtu;fis fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;L tuKbahky; NghFk; vd kdpj cupikfs; mikg;G Fwpg;gpl;bUe;jJ.

Mdp 22> 2010

mnkupf;fhtpd; mlhtbj;jdk;

(gPg;gps;]; nlkhf;urp jiyaq;fk;)

<uhDf;F nghUshjhuj; jil tpjpj;J I.eh. ghJfhg;G fTd;rpy; jPu;khdk; epiwNtw;wp ,Uf;fpwJ. ,j;jPu;khdj;ij epiwNtw;Wtjw;F ghJfhg;G fTd;rpypy; mq;fk; tfpf;Fk; ehd;F epue;ju cWg;gpdu;fspd; Mju itg; ngWtjpy; mnkupf;fh ntw;wp ngw;Wtpl;lJ. ,jd;%yk;> mnkupf; fhTk;> Nkw;fj;jpa ty;yuR ehLfSk; mZrf;jp gpur;ridapy; <uhDld; xU NkhJjy; ghijiaj; Nju;e; njLj;jpUg;gJ njspthfptpl;lJ. nghUshjhuj; jilfs;> <uhdpd; uhZt kw;Wk; mZrf;jpj; njhopy; fisf; Fwp itj;J Nkw;nfhs;sg;gl;b Uf;fpd;wd. NkYk; jdpegu;fs; kw;Wk; gy epWtdq;fSk; nghUshjhuj; jilf;F cl;gLk;. Rkhu; 40 fk;ngdpfs; fUg;Gg; gl;bayplg; gl;bUf;fpd;wd. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

fdlhtpy; epiwNtwpa jpahfpfs; jpdk;

[{d; khjk; 19k; jpfjp gp 5 kzpf;Fk; 9 kzpf;Fk; ,ilapy; nuhwd;Nuh efupy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,duhy; 20 jpahfpfs; jpdk; elhj;jg;gl;lJ. Njhou; Mde;jdpd; newpg;gLj;jypy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,d; cWg;gpdu;fspd; $l;L Kaw;rpapdhy; ,J ntw;wpfukhf epfo;j;jg;gl;lJ. gy;NtW mikg;Gf;fspd; MjuT> MNyhridfis cs;thq;fp nraw;gl;ljpdhy; ,t; epfo;T rpwg;ghf epiwNtwp Kbe;jJ. Njhou; N[k;]; ,d; jiyikapy; eilngw;w ,t; epfo;tpy; gy;NtW mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfSk; fye;J nfhz;L rpwg;Giuahw;wpdu;. jpahfpfs; jpdk; vd;W kdpj Fy tpLjiyf;fhf kuzpj;j Nghuhspfs;> nghJ kf;fis epidT $uy; vd;gjw;F mg;ghy; rkfhy> fle;j fhy jkpo; NgRk; kf;fspd; murpay; nraw;ghL> Majg; Nghuhl;lk; gw;wpa xU tpku;rdj;Jld; $ba fUj;Jg; gupkhw;wq;fs; ,t; epfo;tpy; epfo;jg;gl;lJ rpwg;G mk;rkhFk;. gy; NtW murpay; mikg;Gf;fisr; Nru;e;jtu;fSk; jkJ fUj;Jf;fis Rje;jpukhf njuptpf;Fk; xU MNuhf;fpakhd epyikfs; ,q;F epytpapUe;jijg; ghu;f;f $bajhf ,Ue;jJ. ,jw;fhd fsj;ij Vw;ghl;lhsu;fs; mikj;Jk;> mDkjpj;Jk; ,Ue;jdu;. tpku;rdj;jpD}lhd tsu;r;rp> tpku;rdj;Jld; $ba If;fpak; vd;gjpy; KOikahd ek;gpf;if itj;Jr; nraw;gl;lij ,t; epfo;tpy; mtjhdpf;f $bajhf ,Ue;jJ. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

Gypr; re;Njf egu;fs; %tu; jkpofj;jpy; ifJ

jkpoPo tpLjiyg;Gyp cWg;gpdu;fs; vd;w re;Njfj;jpd; Ngupy; jkpofj;jpy; %tu; fpA+t; gpupT nghyp]huhy; New;W Qhapw;Wf;fpoik ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu; vd ,e;jpar; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. rpth vd;wiof;fg;gLk; k`pe;jd; (33)> jkpo; vd;wiof;fg;gLk; jkpo;r;nry;td; (38 ) kw;Wk; nry;tk; vd;wiof;fgg;Lk; gd;dPr;nry;tk; (40) Mfpa %d;W NgUNk ,t;thW ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. jpUr;rpuhg;gs;sp> nrd;id kw;Wk; <NuhL Mfpa gFjpfspy; rl;l tpNuhjkhfj; jq;fpapUe;j NghNj ,tu;fs; ifJ nra;ag;gl;ldu; vdj; jkpof nghyp]hu; njuptpj;Js;sdu;. mtu;fsplk; ,Ue;J Rkhu; 4900 rhjhuz nll;lNdl;lu;fSk;> 430 tiuapyhd ,yj;jpudpay; nll;lNdl;lu;fSk; kPl;fg;gl;Ls;sjhff; $wg;gLfpwJ. mtu;fs; %tUk;> jk;ik ,yq;ifapy; ,Ue;J te;j mfjpfs; vdg; gjpT nra;J nfhz;L> jkpofj;jpy; jq;fp ,Ue;Js;sdu;. mj;Jld; fly; khu;f;fkhf gy flj;jy; eltbf;iffspy; mtu;fs; <Lgl;bUe;jdu; vdf; $wg;gLfpwJ 

Mdp 21> 2010

mk;ghe;Njhl;il rpq;fs khztUld; tlf;F> fpof;F jkpo; khztu;; xd;W$ly;

mk;ghe;Njhl;il khtl;l rpq;fsg; ghlrhiy khztu;fSf;F tlf;F> fpof;F khfhzq;fisr; Nru;e;j jkpo; nkhopg; ghlrhiyfspy; fw;Fk; jkpo; khzt khztpfSld; xd;W NrUk; tha;g;G fpilf;Fnkd mtu;fs; fdtpYk; epidj;jpUf;f khl;lhu;fs;. cLtpiy fpuhkk; jdpr; rpq;fsf; fpuhkk; jkpo; Ngrf; $batu;fis mwpe;jpUj;jy; vd;gJ mupJ. ,Ue;jhYk; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspypUe;J jq;fsJ rNfhju ,dj;jtu;fs; ghlrhiyf;F tUfpwhu;fs; vd;w nra;jpawpe;J KOf; fpuhkKk; xd;W jpuz;L mtu;fis tuNtw;wdu;. ghij neLf Njrpaf; nfhbfis gwf;ftpl;lthW Nkhl;lhu; irf;fpy;fs; gtdptu ,tu;fs; tuNtw;fg;gl;l ,e;j fhl;rpia fhZk; NghJ xU rpyuJ Raey NjitfSf;fhf ,e;j ehL ghupanjhU moptpw;F Kfk; nfhLj;Js;sJ vd;gjid czuf; $bajha; cs;sJ. ,Wjp ehs; epfo;T kPz;Lk; mtutu; gpuNjrq;fSf;F nry;y Maj;jkhFk; NghJ mtu;fsJ fz;fspy; ,Ue;J ntspahd fz;zPu;j; JspfspD}lhf vkJ ,e;j ,izg;ig vtuhYk; gpupf;f KbahJ vd;gij czuf; $bajha; ,Ue;jJ. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

aho; E}y;epiya vupg;G

jkpo; r%fj;jplk; kd;dpg;G Nfhupdhu; mikr;ru; rk;gpf;f

jhd; rhu;e;j r%fj;jpdhy; aho; E}y;epiyak; vupf;fg;gl;likf;F  kpd;rf;jp kw;Wk; kpd;tY mikr;rUk;> [hjpf n`y cWkatpd; nrayhsUkhd  ghl;lyp rk;gpf;f uztf;f jkpo; r%fj;jplk; kd;dpg;Gf; NfhupAs;shu;. aho; E}iyepiyaj;jpw;F Gj;jfq;fs; rpytw;iwf; ifaspf;Fk; epfo;tpy; fye;J nfhz;L ciuahw;WifapNyNa mtu; ,t;thW kd;dpg;Gf; Nfhupdhu;. ,e;epfo;tpy;  [hjpf n`y cWkatpd; Gjpa jiytuhf epakpf;fg;gl;l xky;Ngh Nrhgpj Njuu; kw;Wk; Vida cWg;gpdu;fSk; fye;J nfhz;ldu;.

Mdp 21> 2010

Gyk;ngau; jkpou;fspd; ghu;itapy; Nf.gp. xU JNuhfp - nry;tk; milf;fyehjd;

nry;tk; milf;fyehjd; nuNyhtpy; ,Uf;Fk;NghJ Gypfspdhy; JNuhfpahf;fg;gl;ltu;. gpd;G gjtp Rfj;jpw;fhf Gypfspd; fhy;fis jOtp fOtpaNghJ nuNyh cWg;gpdu;fshy; JNuhfpahf;fg;gl;ltu;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpypUe;J Fjpiu fN[e;jpud; Nghd;wtu;fs; ntspNaw;wg;gl;l epiyapy; Nju;jy; fhyq;fspy; mtu;fshy; JNuhfpahf;fg;gl;ltu;. jw;NghJ ,tu; jdJ Kd;dhs; rfh Nfgp ia jhd; $WtJ nghy;yhJ Gyk; ngau; jkpou;fspd; KJFf;F gpd;dhy; xope;J nfhz;L JNuhfpnad;fpd;whu;. ,e;j JNuhfg;gl;bay; ePsj;jhd; Nghfpd;wJ. ,e;j JNuhf rpj;J tpisahl;bw;Fs; ehk; tutpy;iyag;gh. cq;fs; ghu;itapy; ehk; vy;NyhUk;………? (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

,ay;G tho;f;iff;F CW tpistpf;Fk; rk;gtq;fs;

tTdpah kw;Wk; aho;g;ghzk; Nghd;w gpuNjr q;fspy; rkPg fhykhf nfhs;is> jpUl;Lr; rk;gtq;fs; mjpfupj;Js;sd. mq;F jpUl;L f;fspy; <LgLgtu;fs; cs;Shu;thrpfNsh my;yJ ntspA+u;thrpfNsh vd;gJ Kf;fpaky;y. Mdhy; ,tu;fnsy;yhk; rhjhuz jpUlu;fshfNt fhzg;gLfpd;wdnud;gNj cz;ik. mg;gpuNjrq;fspy; jw;NghJ epyTfpd;w mikjpahd R+oypy; tpahghuk;> tptrhak;> ifj;njhopy; Nghd;w njhopy;Jiwfs; Jupjkhf Kd;Ndwp tUfpd;wd. ,e;j mikjpiag; gad;gLj;jp jpUl;Lf; Fk;gy;fSk; jkJ iftupiriaf; fhl;lj; njhlq;fpAs;sjhfNt epidf;fj; Njhd;WfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

,j;jhyp ru;thjpfhup KNrhypdpapd; ilup

,j;jhyp ehl;il Nru;e;j ru;thjpfhup ngdpNlh KNrhypdp. ,tu; ,uz;lhk; cyfg; Nghupd; NghJ n[u;kdp ru;thjpfhup `pl;yUld; $l;lzp mikj;J cyf ehLfis mr;RWj;jpatu;. fle;j 1945k; Mz;L ,uz;lhk; cyfg; Nghu; KbAk; jWthapy; ,j;jhypapy; kf;fs; Gul;rp Vw;gl;lJ. ,ijj; njhlu;e;J mtu; Rtpl;ru;yhe;Jf;F jg;gpr; nry;y Kad;whu;. mg;NghJ mtiuAk; mtuJ fhjypiaAk; gpbj;J kf;fs; mbj;Jf; nfhd;wdu;. mjw;F 2 ehl;fSf;F Kd;djhf KNrhypdp jdJ ufrpa ilupfs;> Mtzq;fs;> fbjq;fs; Nghd;wtw;iw Rtpl;ru;yhe;J vy;iyapy; Gijj;J itj;Js;shu;. mtw;iw xU R+l;Nfrpy; itj;J tlf;F Nyf;Nfhkh gFjpapy; cs;s ];GSfh gs;sj;jhf;fpy; Gijj;J itj;jJ njupa te;Js;sJ. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

rpf;fhf;Nfh n`l;yp thf;F%yk;

Kk;ig jhf;Fjy; jpl;lk; vg;gb cUthdJ?

Kk;ig jhf;Fjy; jpl;lk; vg;gb cUthdJ vd;w jfty;fisAk; jd; thf;F %yj;jpy; n`l;yp ntspapl;Ls;shd;. Kk;ig jhf;FjYf;F gy ehl;fSf;F Kd;G gytpj jpl;lq;fs; Ma;T nra;ag;gl;ljhk;. kf;fs; mjpfk; $Lk; ,lq;fs; jtpu kj;jpa muR mYtyfq;fs;> rpy %j;j murpay;thjpfspd; tPLfSf;Fk; jPtputhjpfs; Fwpitj;jpUe;jhu;fshk;. Mdhy; filrp epkplj;jpy; jq;fs; jhf;Fjy; jpl;lj;ij khw;wp kf;fs; mjpfk; $Lk; ,lq;fspy; kl;Lk; CLUtp uj;jf;fswp Vw;gLj;jpajhf n`l;yp $wpAs;shd;. (NkYk;....)

Mdp 21> 2010

[_d; 20

cyf mfjpfs; jpdk;  nrhe;j ehl;bNyNa mfjpfsha; khwpa mgiyfs;

(jh];)

I.eh. mfjpfs; mikg;ghd If;fpa ehLfs; rigapd; mfjpfSf;fhd Mizaj;jpd; tpsf;fk; $Wfpwgb> mfjp vd;W miof;fg;gLk; egu;> Jd;GWj;jy;> Aj;jk; my;yJ Nkhjy; Mfpatw;wpd; fhuzkhf nrhe;j ehl;il tpl;L tpul;lg;gl;ltu; Mthu;. ,dk;> kjk;> Njrtop> murpay; kw;Wk; rKjha FOf;fs; fhuzkhf ehl;il tpl;L tpul;lg;gl;l eguhy; kPz;Lk; jdJ ehl;Lf;F jpUk;g Kbahj epiyik Vw;gLk;NghJ> mtu; kw;nwhU ehl;by; mfjpahff; fUjg;gLthu;. ,tu;fs; ru;tNjr mfjpfshtu;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2010

,yq;ifj; jkpou; eyDf;F 18 mk;r jpl;lq;fs; - n[ayypjh     

cyfj; jkpou;fs; vjpu;ghu;f;Fk; Ra cupikAk; Ra kupahijAk; nfhz;l r%fk; xd;W ,yq;ifapy; mikf;fg;gl;l gpd;dNu jkpo; ehl;by; khehL elj;jg;gl Ntz;Lk;. ,d;iwa R+o;epiyapy; Nfhitapy; elj;jg;glTs;s cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehL Njitaw;wJ vd m.jp.K.f. nghJr; nrayhsu; nry;tp n[ayypjh njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifj; jkpou; eyDf;F 18 mk;rj; jpl;lj;ij epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;Wk; m.jp.K.f. nghJr;nrayhsu; n[ayypjh Nfhupf;if tpLj;Js;shu;. Nfhitapy; vjpu;tUk; 23 Mk; jpfjp Muk;gkhfTs;s cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehL ,g;NghJs;s R+o;epiyapy; Njitaw;wJ vd;W $wp mtu; New;W ntspapl;l mwpf;ifapy;> 18 mk;rj; jpl;lq;fis epiwNtw;wpa gpwFjhd; khehL elj;jg;gl Ntz;Lk; vd typAWj;jpAs;shu;. mtu; njuptpj;Js;s jpl;lq;fs;. (NkYk;....)

Mdp 20> 2010

mfjpfs; glfpy; Kw;Wifaplg;gl;ltu;fs; fpup];k]; jPtpy; jQ;rk;

mT];jpNuypa flw;gug;gpy; itj;J Kw;Wifaplg;gl;l mfjpfs; jw;NghJ fpwp];k]; jPTf;F mioj;Jr; nry;yg;gl;Ls;sjhf me;ehl;L jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. mT];jpNuypahtpd; Nkw;F flw;gFjpapy; itj;J Fwpj;j ,uz;L glFfSk; 40 epkpl ,ilntspapy; Kw;Wifaplg;gl;Ls;sjhf me;ehl;L jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. Fwpj;j ,uz;L glFfspYk; 74 mfjpfs; gazpj;Js;sJld;> mtu;fs; ,yq;if my;yJ Mg;fhdp];jhd; Mfpa ehLfis Nru;e;jtu;fshf ,Uf;fyhnkd ek;gg;gLfpwJ. ,e;j tUlj;jpy; khj;jpuk; mT];jpNuypahtpw;F 3 Mapuj;J 278 Ngu; mfjpfshf jQ;rk; GFe;Js;sjhf mT];jpNuypa jfty;fs; njuptpj;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. 

Mdp 20> 2010

Nf.gp.cl;gl 9 Ngu; nfhOk;gpy; Ngr;Rthu;j;ij

Gyk;ngau;e;j Gypj; jiytu;fs; murhq;fj;Jf;F xj;Jiog;G

ekJ rNfhju Mq;fpy thu ,johd ‘rz;Nl xg;Nru;tu;’ gj;jpupifahsu; mde;j; ghyfpl;zUf;F Nf. gp. vd miof;fg;gLk; Fkud; gj;kehjd; toq;fpa gpuj;jpNafg; Ngl;b. Gypfs; ,af;fj;jpd; Kd;dhs; ru;tNjr Mjuthsu;fs;> NghUf;Fg; gpd;duhd Gdu;tho;T> Gduikg;Gg; gzpfspy; murhq;fj;jpw;F xj;Jiof;f Kd;te;Js;sdu;. Gypfspd; Kd;dhs; ru;tNjr jiytuhd Fkud; gj;kehjd; cs;spl;l xd;gJ Gyk;ngau; jkpo;g; Gj;jp [Ptpfs; FO murhq;fj;Jld; ,ize;J gzpahw;wg; Nghtjhf mwptpj;Js;sJ. fdlh> Rtpl;ru;yhe;J> N[u;kd;> gpupl;ld;> gpuhd;];> mT];jpNuypah Mfpa ehLfspy; cs;s Gyp Mjuthsu;fs; Fkud; gj;kehjd; Vw;ghl;by; nfhOk;Gf;F te;J ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\itAk; ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [p. vy;. gPupi]Ak; re;jpj;Jg; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpAs;sdu;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2010

Mdp 20> 2010

aho;g;ghzj;jpy; jpahfpfs; jpdk; rpwg;ghf epfo;j;jg;gl;lJ

20 tJ jpahfpfs; jpdk; ,d;W aho;ghzj;jyp; mD\;bf;fg;gl;lJ. aho; gyNehf;F $l;LwT kz;lgj;jpy; eilngw;w ,t; epfo;tpy; ngUk; njhifahd nghJ kf;fs; fye;J nfhz;ldu;. <gpbgp> Gnshl;> gj;kehgh <gpMu;vy;vt;> njhopw;rq;fthjpfs; vd gy mikg;Gf;fisAk; Nru;e;jtu;fs; ,t; epfo;tpy; fye;J nfhz;ldu;. <gpbgpapd; rhu;gpy; Njhou; mNrhf;> Gnshl; rhu;gpy; Njhou; kzpak;> gj;kehgh <gpMu;vy;vt; rhu;gpy; tujuh[g;ngUkhs;> Njhou; =jud;> Njhou; Nkhfd; MfpNahu; rpwg;Giuahw;wpdu;. =yq;fh fk;A+dp];l; fl;rp Njhou; jpUehTf;fuR> yq;fh rkrkh[ fl;rp Njhou; jkpoofd; Mfpa ,lJrhupf; fl;rpfspd; jiytu;fSk; fye;J nfhz;L Ngr;Riu toq;fpdu;. gy njhopw;rq;f cWg;gpdu;fSk; ,t; tpNrl epfo;tpy; fye;J nfhz;L njhopw;rq;fq;fs; rhu;gpy; fUj;Jiu toq;fpdhu;. gy mikg;Gf;fisAk; Nru;e;jtu;fs; fye;J rpwg;gpj;j ,t; epfo;T jkpo; kf;fs; kj;jpapy; cs;s [dehaf Kw;Nghf;F rf;jpfSf;fhd If;fpaj;jpw;fhd mbj;jsj;ij ,l;Ls;sjhf murpay; mtjhdpfs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;. ,t; epfo;Tfis vd;Wk; ,y;yhjthW jpdf;Fuy;> cjad;> tPuNfrup Mfpa gj;jpupiffs; Kd;dupik nfhLj;J nra;jpfs; ntspapl;bUe;jd.

Mdp 20> 2010

Njhoh; ehghtpd; epidthf

Nrhuk; Nghdth;fSk;

Nrhh;e;J Nghdth;fSk;- ,d;W

cd; ghijia jpUk;gp ghh;f;fpwhh;fs;

cd; ,og;ig ,dpg;gha; epidj;jtDk;- ,d;W

cd; ,Ug;ig tpUk;gp epw;fpd;whd;

mth;fSf;F njhpahJ

,UgJ tUlq;fs; nrd;whYk;

,dptUk; ,UehW tUlq;fSf;F NkyhYk;

,e;j kz;zpy; kdpjh;fs; ,Uf;Fk;tiu

kdpjNeak; cs;s kdpjh;fs; thOk;tiu

cd; czh;TfNs

,e;j g+kpia MSk;

(NkYk;....)

Mdp 20> 2010

kl;lf;fsg;gpy;

<.gp.Mu;.vy;.vg; cWg;gpdh Nf.gj;kehghtpd; 20 MtJ epidT jpd epfo;T

tpLjiyg;Gypfs; mikg;gpduhy; fle;j fhy Aj;jj;jpd; NghJ 1165  <.gp.Mu;.vy;.vg; cWg;gpdu;fs; nfhy;yg;gl;Ls;sjhf mf;fl;rpapd; gj;kehgh mzpapd; mikg;ghsUk; fpof;F khfhz rig cWg;gpdUkhd ,uh.Jiuul;zk; njuptpj;jhu;. fle;j 19.06.1990 md;W nrd;idapy; Gypfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;l <.gp.Mu;.vy;.vg;.jiytu; Nf.gj;kehghtpd; 20 MtJ epidT jpdjpahfpfs; jpdkhd ,d;W ,we;j Nghuhspfspd; epidthf epidTj;J}gp jpwf;fg;gl;lJld; ,uq;fy; $l;lKk; eilngw;wJ. kl;lf;fsg;G <gpMu;vy;vg; khtl;l mYtyfj;jpy; eilngw;w epfo;Tfspy; up.vk;.tp.gp.fl;rpd; nrayhsu; ehafk; khfhz rig cWg;gpdu;fs; ,we;j Nghuhspfspd; cwTfs; cl;gl ngUk; vz;zpf;ifapyhNdhu; fye;J nfhz;ldu;

Mdp 20> 2010

<o kf;fs; Nghuhl;lKk; vdJ mDgtq;fSk;!

Njhou;  ehgh mtu;fis re;jpf;Fk; re;ju;g;gq;fs; 1987 ,y; ,e;jpahit tpl;L ntspf;fpLk; kl;Lk; ntt;NtW re;ju;g;gq;fspy; fpilj;jJ. nrd;idapy; ,Ue;j gpd; ehl;fspy; mbf;fb re;jpf;Fk; re;ju;g;gk; Xu; epfo;thy; Vw;gl;lJ (,g; gjptpd; Kbtpy; mt; epfo;T Fwpg;gplg;glyhk;). mj;Jld; gpd; ehl;fspy; vd;Dld; ,Ue;j ez;giu ehk; ,Ue;j khk;gyk; gpshl;by; re;jpf;f tUk; NghJ nka;g;ghJfhtyu; xUtUk; ,y;yhky; tUthu;. mj;Jld; vg;Ngh fhZk; NghJk; mNj jhb... mNj rpupg;G...(tha;f;Fs;Ns) mNj \u;l;... mNj fk;gPuk;... ,g;gbNa Xu; kf;fs; jiytdhf... kf;fs; njhz;ldhf ,Ue;jtiu Nfhioj;jdkhf Rl;Lf; nfhd;wdu;. ,d;W capu; vLj;jtUk; ,y;iy; vLf;fg;gl;ltUk; ,y;iy! (NkYk;.....)

Mdp 20> 2010

kPz;Lk; vOe;J tUk; gj;kehgh <gpMu;vy;vt;

(rhfud;)

INuhg;gh> mnkupf;fh> ,e;jpah> mT];jpNuypah vd gue;Jgl;l mstpy; ,tu;fshy; xOq;F nra;ag;gl;Ls;s epfo;Tfs; epr;rak; ,tu;fis NkYk; Kd;Ndhf;fp efu;j;jpr; nry;yg; Nghfpd;wJ. mz;ikf; fhyq;fspy; ,yq;ifapy; eilngw;w Nju;jypy; ,tu;fs; Mrdq;fisg; ngwhtpl;lhYk; 25 tUlq;fshf Gypfspd; Jg;ghf;fpfSf;F gae;J nksdpj;jpUe;j gyu; Rakhf vOe;J te;J ,tu;fSf;fhf thf;fspj;jpUe;jij mwpaf; $bajhf ,Ue;jJ. ,tu;fSf;F fpilj;j thf;Ffs; mt;tsTk; ,tu;fspd; cWjpahd cWg;gpdu;fspd; thf;FfNs MFk;. ,jpy; ,Ue;J MjuTj;jsj;ij tpupTgLj;Jk; jkJ Ntiyfis ,tu;fs; nra;a Kide;jpUg;gJ ,tu;fspd; gykhd gazj;jpy; Muk;gkhf mikag; Nghfpd;wJ. $lNt [dehf Kw;Nghf;F rf;jpfspilNa If;fpa Kd;dzpia mikj;Jr; nraw;gLtjpy; ,d;Wtiu tplhg;gpahf cWjpAlDk; cz;ikahfTk; nraw;gLgtu;fshf ,tu;fspd; nraw;ghLfs; njhlu;e;Jk; ,Uf;fpd;wJ. ,J ,tu;fs; kPz;Lk; vOe;J tUtij cWjpg;gLj;jp epw;fpd;wJ. tlf;F fpof;F khfhz rig mike;j fhyj;jpd; ,tu;fspd; gupzhk tPr;R tsu;rpiag; Nghd;wnjhU epyikfis ,dptUk; fhyq;fspy; Vw;gLk;> Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. XU Kd;Ndhf;fpa gha;rypd; mj;jpthuj;ij ,tu;fs; rupahf Nghl;Ltpl;lhy; kf;fspd; ntw;wpia ahuhYk; jLj;J epWj;j KbahJ. (NkYk;....)    

Mdp 20> 2010

ehd; rk\;bf;fhud; jhd; vd;fpwhu; tuju;

13tJ jpUj;jj;jpw;Fk; mg;ghy; nry;yTk; jahu;.

murpay; jiytu;fs; r%fj; jiytu;fs; midtUk; ,ize;J xw;Wik xUikg;ghl;Lld; nraw;gLNthk; vd tlf;F fpof;F Kd;dhs; Kjyikr;ru; m. tujuh[g;ngUkhs; njuptpj;jh;. <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapdu; capu; ePj;j jkJ fl;rpj; Njhou;fspd; (gj;kehgh) 20tJ Mz;L epfo;T aho; gyNehf;F $l;LwTr; rq;f kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;wNghJ fye;Jnfhz;L ciuahw;WifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. njhlu;e;J mtu; ciuahw;Wifapy; jkpo; murpay; jiytu;fsplk; gy murpay; jPu;Tfs; ,Uf;fpd;wd. vd;idg; Nghd;wtu;fs; 13tJ jpUj;jr; rl;lj;ij mikj;J mij ey;y Kiwapy; njhlf;f Ntz;Lk;. vd epidg;ghu;fs;. MdhYk; jhd; rk\;bf;fhud; vdTk; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

Mdp 20> 2010

 

Goy; Kfhkpy; jpahfpfs; jpdk; rpwg;ghf mD\;bf;fg;gl;lJ

 

jkpo;ehl;bYs;s Goy; mfjpfs; Kfhkpy; ,d;W 20 tJ jpahfpfs; jpdk; mD\;bf;fg;gl;lJ. fle;j ,UgJ tUlq;fshf Njhou; gj;kehghtpd; kuzj;ijnahl;ba fhyk; njhl;L mfjp Kfhkpy; mfjptho;if tho;e;J tUk; ,e;j <oj;jkpoupd; tho;tpy; ngupa khw;wq;fSk; eilngwtpy;iy. ,tu;fspd; mbg;gil trjpfSk; ngupastpy; epiwNtw;wg;gltpy;iy. Mdhy; ,tu;fsplk; cs;s nfhs;iffspd; cWjpg;ghl;by; khw;wk; Vw;gltpy;iy. vd;Nwh xU ehs; jkf;F GJtho;T tUk; vd;w vz;zpf; nfhz;L ehl;fis efuj;Jk; ,tufs; jkJ jiytd; gj;jkehghtpd; jpahfpfs; jdpj;jpy; kPz;Lk; jkJ nfhs;iffSf;fhd cWjpg;ghl;bw;fhf xd;Wgl;L epw;fpd;wdu;. <oj;jkpoUf;fhf ePypf;fz;zPu;tbf;Fk; jkpof murpay; jiytu;fs; jkJ Nju;jy; ntw;wpfSf;fhf mt;tt; NghJ <oj;jkpou;fspd; eyd;fs; gw;wp Nfh\q;fis kl;Lk; ,l;Nl tUfpd;wdu;

Mdp 20> 2010

Mapuk; G+f;fspd; kzk; tPRk; xU Njhl;lk; upgprp – ,uhkuh[;

jkpou; Nghuhl;lg; ghijapy; jkpo; kf;fspilapyhd xUikg;ghL> gd;Kfj;jd;ik kw;Wk; [dehafk; Mfpait Fwpj;J upgprp typAWj;jp te;j fUj;Jf;fs; gj;J Mz;LfSf;F cs;shfNt cz;ikahfpg; NghapUf;fpd;wd. upgprp Kd;itj;j murpay; tpku;rdq;fisg; Gwe;js;sp Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; Kl;Lf;fl;il epiyia mile;Js;sikAk;> jkpoupd; cupikf;fhd xl;Lnkhj;jg; Nghuhl;lk; ,f;fl;L epiyia mile;Js;sJk; ,d;W midtUk; mwpe;j xU epfo;T. jkJ Kg;gJ tUl Nghul;lj;ij xU kW guprPyidf;F cs;shf;f Ntz;ba epiyapy; ,d;W cynfq;Fk; thOk; <oj;jkpou;fs; epw;fpwhu;fs; ,jw;fhf gy;NtW jug;gpduhYk; gy;NtW Kaw;rpfs; Mq;fhq;F Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. mit midj;Jf;Fk; Kd;G NghyNt epahakhd tpku;rdq;fSld; $ba jdJ Mjuit upgprp jhuhskhf toq;Fk; vd;gijAk; ,d;iwa jpdj;jpy; cq;fSf;F $Wtjpy; ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2010

murikg;gpd; 13tJ jpUj;jr; rl;lk; jhd; jPu;T vd;why; jkpo; murpay; fl;rpfs; midj;Jk; xd;wpize;J Fiwe;j gl;r Nfhupf;ifapy; ,Ue;J Kd;Ndwyhk; - jpahfpfs; jpd epfo;tpy; tuju;

fle;j 18 Mz;L epidT jpdq;fis jiykiwthf xU rpwpa miwapy; xUrpyUld; kl;LNk mD\;bf;f Ntz;ba Ju;g;ghf;fpa epiy ,Ue;jJ. 19MtJ epidT jpdk; vkJ mYtyfj;jpy; ngw;NwhUld; mD\;bf;f Kbe;jJ. 20MtJ Mz;L epiwT Kd;Ndw;wfukhd #oypy; ntspg;ghl;il czu;j;jp epw;fpwJ. ngw;Nwhu;fs;> nghJkf;fs; Vida fl;rpfspd; gpujpepjpfs; vd ,q;Nf $bapUf;fpNwhk;. Gypfs; ,af;fj;jpw;Fk; Vida fl;rpfSf;Fk; Muk;gj;jpy; cjtpfs; gy Gupe;J mtu;fisg; ghJfhfhj;jtu; Njhou; gj;kehgh xw;Wikapd; rpd;dkhf nraw;gl;ltu;. kpf vspikahf tho;e;jtu;. gzk; vd;gJ ,af;fj;jpd; njhlf;fj;jpw;F mtrpak; vdf; fUjhj kdpju; mtu;. VidNahUf;F cjhuz GU\uhf tho;r;jtu;. tTdpahtpYk; Njhou; gj;kehghtpd; epidT jpdj;ijf; nfhz;lhLfpd;wdu;. jkpouRf; fl;rpapd; nrayhsu; khit Nrdhjpuhrh mjw;fhf mq;F nrd;Ws;shu;. 1972 fspy; khitAk; Njhou; gj;kehghTk; ,ize;J nraw;gl;lij ,yFtpy; kwe;Jtpl KbahJ. (NkYk;....)

Mdp 20> 2010

murpay; jPu;T Kaw;rpAk; ,lJrhupj; jiytu;fSk;

murpay; jPu;Tf;Fr; rhjfkhd kNdhepiyiar; rpq;fs kf;fsplk; Vw;gLj;Jtjpy; $Ljyhd gq;F tfpf;f Ntz;batu;fs; ,lJrhupj; jiytu;fs;. ,dg; gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;tpd; mtrpaj;ijr; rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; typAWj;JtJk; Ngupdthjj;Jf;F vjpuhd Nghuhl;lj;ij Kd;ndLg;gJk; ,lJrhupj; jiytu;fspd; gpujhd nghWg;G. ,e;jg; nghWg;G ntF[d ,af;fkhf ,d;W Kd;ndLf;fg;gLtjpy;iy. %ba fjTfSf;Fg; gpd;dhy; eilngWk; fUj;juq;Ffspy; murpay; jPu;T gw;wpg; NgRtJk; gj;jpupiffSf;F mwpf;if tpLtJk; rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; murpay; jPu;Tf;Fr; rhjfkhd kNdhepiyiaj; Njhw;Wtpg;gjw;Fg; NghJkhditay;y. (NkYk;....)

Mdp 19> 2010

 

jkpo;ehl;by;

jpahfpfs; jpdk;

 

jkpo; ehl;by; cs;s Goy; mfjp Kfhkpy; jpahfpfs; jpdk; ,k;KiwAk; mD\;bf;fg;glTs;sJ. [{d; 19k; jpfjp md;W gj;kehgh <gpMu;vy;vt; ,duhYk; mtu;fspd; jkpo; ehl;L Mjthsu;fshYk; ,j;jpdk; mD\;bf;fg;glTs;sJ. (NkYk;...)

 

Mdp 19> 2010

aho;g;ghzj;jpy;

jpahfpfs; jpdk;

 

Mdp 19> 2010

fdlhtpy;

jpahfpfs; jpdk;

,lk;: 1703 McCowan road

     kf;Nfhtd;/ nrg;Ngl; (McCowan Road / Sheppard Ave East)

     nuhwd;Nuh (Toronto)

     fdlh

fhyk;: [{d; 19> 2010 (rdpf; fpoik) khiy 5.00 – 9.00 tiu

tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw;fhf jk;ik mu;gzpj;j Nghuhspfs;> nghJkf;fis epidT $Uk; epfo;T. vkJ Nghuhspfs;> nghJkf;fspd; jpahfj;jhy; tpise;j [dehaf epyikfis njhlu;e;Jk; epidT $u;e;J mtu;fis nfsutg;gLj;j tpisfpd;Nwhk;. fpilj;jpUf;Fk; [dehaf #oiy ghtpj;J vkJ kf;fSf;fhd rkhjhd> rk cupik tho;it cWjpg;gLj;j njhlu;e;Jk; Fuy; nfhLf;f ,ize;J nraw;gLNthk;. gy;NtW mikg;Gf;fspd; nraw;ghlhsu;fs; fUj;Jiu toq;fTs;sdu;. mikjp> rkhjhdk;> [dehafk;> rkcupik Nghd;wtw;wpy; <LghLs;s midtiuAk; md;Gld; miof;fpd;Nwhk;.

jfty;: <o kf;fs; nra;jpr; njhlu;G epiyak; (fdlh)

Mdp 19> 2010

gpupj;jhdpahtpy;

jpahfpfs; jpdk;

Mdp 19> 2010

fdba jkpo; xypgug;gpy; jpahfpfs; jpdk;

 

fdba jkpo; xypgug;gpy; (CTBC) jpahfpfs; jpdk; ,d;W ([{d; 19> 2010> fdba Neuk;) gpw;gfy; 1 kzpf;F xypgug;glTs;sJ. ,isaghujpapdhy; elhj;jg;glTs;s ,t; epfo;tpy; Njhou; trPfud;(kjp); rpwg;G xypgug;ghsuhf fye;J nfhz;L gj;kehgh <gpMu;vy;vt; rhu;gpy; fUj;Jf;fis toq;fTs;shu;. ePq;fSk; fye;J nfhs;s miof;fyhk;.

miog;gpw;F:  416-429-7171 

epfo;r;rpia ,izaj;jsk; %yk; Nfl;f: www.ctbc.com

 

Mdp 19> 2010

kdpj Neaj;jpd; tpisepyNk!…. gj;kehgh

(Njhou; N[k;];)

rkfhyj;jpy; tho;e;j <o tpLjiy Nghuhl;lj; jiytu;fSs; kdpj Neaj;jpy; cd;id tpQ;r ahUk; ,y;iy. vjpupfs; $l cd; kdpj Neaj;jpd; Kd; jiytzq;fpr; nrd;wdu; vd;why; kpifahfhJ. cd; kdpj Neaj;ij vjpup jdf;F rhjfkhfg; ghtpj;J cd;id ek;g itj;jhd;. gbg;gjw;Fk; rhg;gpLtjw;Fk; xJq;Ftjw;Fk;> cwq;Ftjw;Fk; ,lk; toq;f cd;id ,ira itj;jhd;> ek;g itj;jhd;. Njhou;fs; vr;rupj;Jk;> cd; kdpj Neaj;ij Kd;dpWj;jp eP mtu;fis ek;gpdha;> cjtpdha;> czT nfhLj;jha;> ciwtplk; nfhLj;jha;> cwq;f ,lk; nfhLj;J $lNt fw;f cjtpAk; nra;jha;. mtu;fs; khw;wPlhf Jg;ghf;fp uitfis cdf;F fhzpf;ifahf;fpdhu;fs;. jkpof muRk; muR ,ae;jpuKk; ghuhKfkhf ,Ue;J mtu;fSf;F cjt eP kuzpj;jha;. eP kuzpj;jha; NjhoNu. ePq;fs; if Jhf;fp Koe;jhs; ,l;L ruz; milatpy;iy NjhoNu. eP tpUe;Njhk;gp fOj;jWf;fg;gl;lha;> ek;gpatu;fshy; eatQ;rfkhf nfhy;yg;gl;lha;. rP! nfhiy ntwpau;fNs! kpUfq;fNs!! kdpj khkprk; cz;Zk; fhl;Lkpuhz;bfNs ePq;fs; vy;yhk; khdplg;gpwg;gh? vd mtu;fis vq;fshy; Vr Kbatpy;iy. ePq;fs; vq;fis mt;thW top elj;jtpy;iy> thf;F $wtpy;iy> tsu;j;Jtpl;Lr; nry;ytpy;iy. vdNt vq;fs; ,dpa gz;Gfis Rke;J ehq;fs; ePq;fs; J}f;fpa nfhbfis ,d;Dk; cauj;J}f;fp NghuhbNdhk; kdpjg;gz;Gfis kjpj;J NghuhbNdhk;> kf;fisAk; [dehaf rf;jpfisAk; ,izj;Jf;nfhz;L NghuhbNdhk;. ,d;W cd;id mopj;jtu;fs; jq;fis jhq;fNs nksdpj;J Koe;jhs; ,l;L ruzile;J mope;J nfhz;ldu;. tuyhW gpd;Ndhf;fpr; nry;tjpy;iy NjhoNu ,Wjpapy; ntd;wJ ePq;fNs cq;fs; kdpj NeaNk ePq;fs; vq;fSf;F fw;Wf; nfhLj;j kdpj NeaNk! tuyhW vq;fisAk;> cq;fisAk; tpLjiy nra;J tpl;lJ NjhoNu. kf;fisAk; tpLjiy nra;J tpl;lJ? NjhoNu! (NkYk;....)

13-tJ jpUj;jr; rl;l %yj;jpYs;s rpf;fiy ePf;f epGzu; FO Njit - tujuh[g;ngUkhs;

murikg;gpd; 13-tJ jpUj;jr; rl;l %yj;ij eilKiwg;gLj;Jtjpy; fhzg;gLk; rpf;fy;fs; Fwpj;J Muha;tjw;F epGzu;fs; FOnthd;iw muR epakpf;f Ntz;Lk; vd tlf;Ff; fpof;F khfhzj;jpd; Kd;dhs; Kjyikr;ru; tujuh[g;ngUkhs; NfhupAs;shu;. <.gp.Mu;.vy;.vt;. fl;rpapd; Kd;dhs; jiytu; gj;kehghtpd; 20-tJ epidT epfo;tpy; fye;J nfhs;Sk; Nehf;fpy; ,yq;if te;Js;s tujuh[g; ngUkhs;> murikg;gpd; 13-tJ jpUj;jj;jpd; mKyhf;fk; Fwpj;Jg; NgrpaNghNj ,t;thW $wpdhu;. mtu; mq;F NkYk; njuptpj;jit tUkhW> ,e;jpa-,yq;if cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;L 20 Mz;LfSf;F Nky; fle;J tpl;lJ. Mdhy; 13-tJ jpUj;jr; rl;lk; ,d;Dk; cupa Kiwapy; eilKiwg;gLj;jg;glNtapy;iy. xNuabahf mjpfhug; gfpu;it Nkw;nfhs;s KbahJ. Mdhy; [dhjpgjp kfpe;j uh[ gf;\Tf;F tYthd kf;fs; Miz fpilf;fg; ngw;Ws;s epiyapy; mjpfhug; gfpu;it Nkw;nfhs;s muRf;Fr; rpwe;j tha;g;G fpl;bAs;sJ. MfNt mjpfhug; gfpu;T njhlu;ghd Kidg;Gfis muR cldbahf Muk;gpf;f Ntz;Lk;. murpd; Kd;ndLg;GfSf;Fj; jkpo; kf;fs; rupahd Kiwapy; MjuT njuptpf;f Ntz;Lk; vd;whu;. (Nkyjpf nra;jpfSf;F...)

Mdp 19> 2010

gpUjptp - 2 Nrhjid ntw;wp

mZ MAjq;fis Ve;jpr; nry;Yk; jpwd; gilj;j kj;jpa J}u ,yf;if jhf;Fk; gpUjptp-2 VTfiz xuprh flw;fiu gFjpapy; re;jpg;G+upd; xUq;fpize;j Nrhjid ikaj;jpy; ,Ue;J nts;spad;W ntw;wpfukhf Nrhjid nra;ag;gl;lJ.  ,e;j VTfiz fhiy 6.50 kzpf;F efUk; jsj;jpy; ,Ue;J Kd;dNu> Fwpg;gplg;gl;l ,yf;if Nehf;fp Vtg;gl;lJ. ,e;j VTfiz cupa Nfhzj; jpy; tpz;zpy; gwe;J ,yf;if mile;jTld; flypy; tpor; nra;ag;gl;lJ. cs;ehl;bNyNa cUthf;fg;gl;l gpUjptp -2 VTfiz 350 fp.kP. J}u ,yf;if jfu;f;ff;$ba jhFk;. ,Ug;gpDk; Fiwe;j J}u ,yf;F epu;zapf;fg;gl;L> Nrhjid elj;jg;gl;lJ vd bMu; bX vdg;gLk; ghJfhg;G Muha;r;rp ikaj;jpd; mjpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 19> 2010

aho;. gy;fiyf; fofk;

ehd;F tpupTiuahsu;fSf;F vjpuhf vr;rupf;if    

aho;.gy;fiyf;fof tpupTiuahsu;fs; ehy;tUf;F vjpuhf> ',Wjp vr;rupf;if - gy;fiyf;fof khztu; r%fk;' vd;w ngaupy; Jz;Lg;gpuRuk; xd;W xl;lg;gl;Ls;sjhf mq;fpUf;Fk; vkJ nra;jpahsu; njuptpj;jhu;. gy;fiyf;fof khztpfs; kPJ Fwpg;gpl;l rpy tpupTiuahsu;fs; Nkw;nfhz;L tUk; ghypay; J\;gpuNahf eltbf;iffisf; fz;bf;Fk; KfkhfNt ,t; vr;rupf;if tpLf;fg;gl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. mNjNtis> gy;fiyf;fof khztpfs; kPJ ghypay; J\;gpuNahfq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLtJ jLf;fg;gl Ntz;Lk; vd vr;rupf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;.

Mdp 19> 2010

fpof;F gy;fiyf;fofj;jpy; rpq;fs jkpo; khztu;fspilNa Nkhjy;

fpof;F gy;fiyf;fofj;jpy; rpq;fs jkpo; khztu;fspilNa New;wpuT Nkhjy; Vw;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,d;W ,lk;ngWk; Aj;jf; nfhz;lhl;lq;fSf;F gzk; nfhLf;Fk;gbAk; Gypfspd; jiytu; gpughfud; nfhy;yg;gl;ljid nfhz;lhlg; NghtjhfTk; FbNghijapy; nrd;w rpNu];l rpq;fs khztu;fs; ,isa jkpo; khztu;fsplk; gzk; Nfl;ljhfTk; mjpy; Vw;gl;l KWfy; gpd;du; iffyg;gpy; KbTw;wjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. vdpDk; ,jid mwpe;j rpNu];l jkpo; khztu;fs; ,uNthL ,uthfr; nrd;W rpq;fs khztu;fs; kPJ fLk; jhf;Fjy; elj;jpajhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jidaLj;J fhtw;Jiwapdu; rk;gt ,lj;jpw;F nrd;W epyikiaf; fl;Lg;ghl;Ls; nfhz;L te;Js;sjhfTk; rpq;fs khztu;fSf;F ghJfhg;G toq;fg;gl;Ls;sjhfTk; Jiz Nte;ju; cs;spl;ltu;fs; gy;fiyf;fofj;jpy; cldb eltbf;ifapy; <Lgl;Ls;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. Ntz;lhk; kuzq;fspy; Fspu;fhAk; ‘nfhz;lhl;lq;fs;’. Nghij vd;whYk; tpguPjk; Vw;gLj;Jk; tPz; tpisahl;Lfs; ,it.

Mdp 19> 2010

murpay; jPu;Tk; mgptpUj;jpAk;

kf;fspd; kfpo;r;rpf;F ,dg; gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;Tk; mgptpUj;jpAk; mj;jpahtrpakhdit vd NkNy $wpNdhk;. ,itapuz;Lk; rkfhyj;jpy; Kd;ndLf;fg;gLk; epiyapNyNa kf;fsplk; cz;ikahd kfpo;r;rpiaf; fhz KbAk;. murpay; jPu;Tf;fhf mgptpUj;jp eltbf;iffisNah mgptpUj;jpf;fhf murpay; jPu;T Kaw;rpiaNah gpd;js;StJ kf;fsplk; kfpo;r;rpiaj; Njhw;Wtpg;gjw;Fg; gjpyhf mtek;gpf;ifiaNa Njhw;Wtpf;Fk;. mgptpUj;jp murhq;fj;jpd; jdpg; nghWg;G vd;gjhy; mjpy; rpukk; ,y;iy. murpay; jPu;T Kaw;rpiag; nghWj;j tiuapy; murhq;fKk; tpl;Lf; nfhLg;Gf;Fj; jahuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. jkpou; jug;Gk; tpl;Lf; nfhLg;Gf;Fj; jahuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; gyid vjpu;ghu;f;fyhk;. kf;fsplk; kfpo;r;rpiaj; Njhw;Wtpf;fyhk;. (NkYk;....)

Mdp 19> 2010

re;jpuhad; mspj;j jfty;fs;

re;jpudpy; Vuhskhd jz;zPu; ,Ug;gJ fz;Lgpbg;G

re;jpuahd; mspj;j jfty;fs; %yk;> re;jpudpy; Vuhskhf jz;zPu; ,Ug;gJ fz;L gpbf;fg;gl;L cs;sJ. ,e;jpa tpQ;Qhdpfs; re;jp uhad; 1 tpz;fyj;ij re;jp uDf;F mDg;gp Ma;T nra;jdu;. re;jpud; mUNf nrd;W Ma;T nra;j me;j tpz; fyk; gy;NtW jfty;fis mDg;gpaJ. me;j jfty;fisAk;> re;jpud; gw;wp Nkw;nfhs;sg;gl;l kw;w Muha;r;rp gw;wpa tptuq;fisAk; th\pq;ld; efupy; cs;s fhu;dp[p [pNahgprpf;fy; epWtd Ma;T$l tpQ;Qhdpfs; Ma;T nra;jdu;. re;jpuahdpd; uhlu; %yk; fpilj;j tptuq;fisAk; mtu;fs; gupNrhjpj;jdu;. (NkYk;.....)

Mdp 19> 2010

jpahfpfs; jpdj;jpy;

tujuh[g;ngUkhs; cs;spl;l Kf;fpa];ju;fs; aho;g;ghzj;jpy; ,uj;j jhdk;

 

cynfq;Fk; ,d;W <gpMu;vy;vt; ,du; Vida [dehf Kw;Nghf;F rf;jpfSld; ,ize;J jpahfpfs; jpd epfo;Tfis elhj;jp tUfpd;wdu;. ,jpy; xU epfo;thf aho;ghzj;jpy; <gpMu;vy;vt; ,d; Kf;fpa];ju;fs; jp. =jud; jiyikapy; ,uj;j jhdk; toq;fpdhu;fs;. ,jpy; =jud;> tujuh[gngUkhs;> Nkhfd; Nghd;w Kf;fpa];ju;fSk; mtu;fspd; Mjuthsu;fSk; fye;J nfhz;ldu;.

Mdp 19> 2010

fpu;fp];jhd; fytuj;jpy; gypahdtu;fs; vz;zpf;if 1800 Mf cau;T

u\pahtpy; ,Ue;J gpupe;j fpu;fp];jhdpd; njw;F gFjpapy; fpu;fp]; ,d kf;fSf;Fk;> c];ngf; ,dkf;fSf;Fk; ,ilNa ele;J tUk; fytuj;jpy; 191 Ngu; gyp ahdjhf mjpfhuG+u;tkhd jfty; fs; njuptpj;jhYk;> cz;ikapy; rhT vz;zpf;if 10 klq;F mjpfk; vd;W $wg;gLfpwJ. 1800 Ngu; gypahdjhf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. mjpfhuG+u;tkhd mwptpg;gpy; rhT vz;zpf;if Fiwthf ,Ug; gjw;F gy fhuzq;fs; $wg;gL fpd;wd. cs;Shu; epu;thfk; epiyFiye;J Nghdjhy; rhT gw;wpa jftiy ahuplk; njuptpg;gJ vd;gNj njupatpy;iy. NkYk; rpy ,lq; fspy; FLk;gk; KOtJk; ,we;J Nghd jhy; me;j rhT gw;wp njuptpg; gjw;F ahUNk ,y;yhky; Ngha; tpl;lJ. u\pah> n[u;kdp> rPdh> ghfp];jhd; Mfpa ehLfs; kdpjhgpkhd cjtpfis me;j ehl;Lf;F mDg;gp cs;sd.

Mdp 19> 2010

fpspnehr;rp tptrhapfSf;F coT ,ae;jpuk; ifaspg;G

,yq;if te;Js;s [g;ghdpd; tpNrl J}Jtu; aR\p mfh\p kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;ru; grpy; uh[gf;\ MfpNahu; New;W fpspnehr;rp tptrhapfSf;F 33 coT ,ae;jpuq;fis toq;fpdu;. fpspnehr;rp khtl;l nrayfj;jpy; eilngw;w itgtj;jpd; NghNj [g;ghd; murpd; cjtpAld; ngwg;gl;l 29 rpwpa uf coT ,ae;jpuq;fSk; (Nyz;l; kh];lu;) %d;W ngupa coT ,ae;jpuq;fSk; (buf;lu;fs;) ifaspf;fg;gl;ld. mLj;j ngUk; Nghfj;jpd; NghJ tlkhfhzj;jpy; midj;J tpisepyq;fspYk; nra;if gz;Zk; Nehf;fj;Jld; Kd;ndLf;fg;gl;L tUk; jpl;lj;jpd; fPo; Kjw;fl;lkhf fpspnehr;rp tptrhapfSf;F ,it toq;fg;gl;ld. [g;ghdpd; tpNrl J}Jtu; aR\p mfh\p> mikr;ru;fshd grpy; uh[gf;\> k`pe;j ahg;gh mNgtu;jd> tl khfhz MSeu; [P.V. re;jpurpwp> aho;. khtl;l vk;.gp. vk;. re;jpu Fkhu;> jkpo;f; $l;likg;G vk;. gp. rptQhdk; rpwpjud;> fpspnehr;rp mur mjpgu; jpUkjp &gtjp NfjP];tud;> fpspnehr;rp fl;lis j;jsgjp Nk[u; n[duy; re;jd uh[ FU MfpNahUk; fye;J nfhz;ldu;.

Mdp 19> 2010

,uhZt Kfhk; ,lk;ngau;fpd;wJ

500 Ngu; ,d;W Xke;ijapy; kPs;FbNaw;wk;

500 Ngu; kPs;FbNaw;wj;J f;fhf ,d;W mioj;Jr; nry;yg;glTs;sjhf tTdpah mur mjpgu; jpUkjp tP. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. tTdpah kdpf;ghk; epthuzf; fpuhkj;jpy; ,d;iwa jpdj;jpy; Rkhu; 48>000 Ngu; mstpy; kl;LNk jq;fpAs;sdu;. ,tu;fspy; jpdKk; jyh 500 Ngu; tiu kPs;FbNaw;wj;jpw; fhf mDg;gg;gl;L tUfpd;wdu;. mj;Jld; tTdpah khtl;lj;jpy; kPsf;Fbaku;j;Jtjw;F VJthf nghJkf;fspd; fhzpfspy; epiy nfhz;Ls;s gilapdu; tpyfpr; nry;yTk; rk;kjk; njuptpj;Js;sJld; Xke;ij 561 gilazp Kfhk; NtW ,lj;jpw;F nfhz;L nry;yg;glTs;sJ. khw;Wf; fhzpfs; toq;fg;gLtij njhlu;e;J gilapdu; nghJ kf;fsplk; mtu;fsJ fhzpia xg;gilj;Jr; nry;yTk; rk;kjk; njuptpj;Js;sjhf tTdpah mur mjpgu; jpUkjp tP. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. ,NjNghd;W ehisAk;> ehis kWjpdKk; njhlu;e;J kPsf;FbNaw;wj;Jf;fhf kf;fs; mDg;gpitf;fg;glTs;sdu;.

Mdp 18> 2010

“,yq;ifapd; miog;ig jkpof vk;.gPf;fs; Vw;G”

jkpof ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; FO ,yq;if tUtjw;fhd jpfjpia kl;LNk epu;zapf;f Ntz;bAs;sjhf mikr;ruitg; Ngr;rhsu; mikr;ru; nf`ypa uk;Gf;nty;y njuptpj;jhu;. ,yq;iff;F tp[ak; nra;J epiyikfis Neupy; mtjhdpf;FkhW murhq;fk; tpLj;j miog;gpid 21 Ngu;nfhz;l jkpofj;jpd; gy fl;rpg; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; Vw;Wf;nfhz;Ls;sjhf mikr;ru; njuptpj;jhu;. mg;Ngh jpUkh tstDk; tUthNuh?

Mdp 18> 2010

US backs Israeli inquiry into aid flotilla massacre

(By Patrick O’Connor)

The US administration of President Barack Obama worked from the outset to shield Israel. After leaning on the Turkish government not to press its demand for an international inquiry in the United Nations, Washington succeeded in having the Security Council pass a watered down resolution. The White House has now declared: “The structure and terms of reference of Israel’s proposed independent public commission can meet the [Council resolution] standard of a prompt, impartial, credible and transparent investigation... Israel has a military justice system that meets international standards and is capable of conducting a serious and credible investigation.” (more.....)

Mdp 18> 2010

Nehu;NtapYs;s ,yq;if J}juf Copau;fs;- jkpou;fs; Nkhjy;

Nehu;NtapYs;s ,yq;ifj; J}juf Copau;fSf;Fk; Nehu;NtapYs;s jkpou;fSf;Fk; ,ilapy; Nkhjy; rk;gtnkhd;W ,lk;ngw;Ws;sjhf Nehu;Ntj; J}jufk; njuptpj;jJ. jdpg;gl;l fhuzkhfNt Nkw;gb Nkhjy;r; rk;gtk; ,lk;ngw;Ws;sjhfTk; Nehu;Ntj; J}jufk; tpLj;Js;s mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;lJ. fle;j 10Mk; jpfjp ,uT cztfnkhd;wpy; ,U jug;gpdUf;Fk; ,ilapy;  fUj;J NtWghL Vw;gl;lJ. ,jidaLj;J> Fwpj;j ,U FOtpdu;fSf;Fk; ,ilapy; Nkhjy; Vw;gl;lJ. mt; Nkhjy; Gypfspd; Mjuthsu;fshy; jpl;lkplg;gl;L nraw;gLj;jg;gl;ljhf mq;fpUe;J tUk; Rje;jpukhd Clfnkhd;W jdJ nra;jpf; Fwpg;gpy; njuptpf;fpd;wJ.

Mdp 18> 2010

tTdpahtpy;

Gypfspd; ghly;fis fzdpapy; itj;jpUe;j re;Njf egu; ifJ

murhq;fj;jpw;F vjpuhd tpLjiyg; Gypfspd; nray;fis rpj;jupf;Fk; fhl;rpg; nghUs;fs; kw;Wk; ghly;fis  fzdpapy; itj;jpUe;jhu; vd;w Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; re;Njf egu; xUtu;  tTdpahtpy;  ifJ nra;ag;gl;bUg;gjhf nghyp]; Clfg; gpupT njuptpj;jJ. ,e;epiyapy;> Nkw;gb tpLjiyg; Gypfspd; nray;fis rpj;jupf;Fk; fhl;rpg; nghUs;fisAk; ghly;fisAk; re;Njf egu; ifalf;fj; njhiyNgrp Clhf thbf;ifahsu;fSf;F tpepNahfpj;jpUe;jik njhlu;gpy; nghyp]hupd; tprhuizfspypUe;J njupate;jpUg;gjhfTk; nghyp]; Clfg; gpupT Fwpg;gpl;lJ. 

Mdp 18> 2010

jha;nkhop myl;rpaj;jpd; ghjfkhd tpisT!

rkPg fhy guPl;ir KbTfisg; nghJthf MuhAk; NghJ> jkpo; nkhopg; ngWNgWfspd; milT kl;lk; tPo;r;rpaile;jpUg;gij ed;F fhz KbfpwJ. f.ngh.j. rhjhuz jug; ngWNgw;wpy; jkpo; nkhop rpj;jpapy; ntspg;gilahfNt tpOf;fhL njupfpwJ. jkpo; nkhop ngWNgW tPo;r;rpahdJ jkpo; nkhopf; fy;tpAyfpy; mjpu;r;rpiaAk; NtjidiaAk; Vw;gLj;jpAs;sJ. ,t;tPo;r;rpia jkpo; nkhopj; Nju;r;rpapd; tpOf;fhlhf khj;jpuk; nfhs;s KbahJ. jha; nkhopf; fy;tpapd; tPo;r;rpahfTk; ghu;f;f Ntz;bAs;sJ. ,t;tplakhdJ myl;rpag;gLj;jf; $ba rhjhuzkhdjd;W. xU ehl;Lf;Fupa ghuk;gupa> fyhrhu> r%f tpOkpaq;fis ,isa re;jjpf;Ff; fw;Wj; jUfpd;w ClfkhfTk; jha;nkhop tpsq;FfpwJ. jha;nkhop xJf;fg;gLfpd;w xU Foe;ijf;F mr;r%fj;jpd; tpOkpag; gz;GfSk; kWf;fg;gLfpd;wd vd;gNj cz;ik. (NkYk;.....)

Mdp 18> 2010

UN ignores Sri Lanka's protest over war crimes panel

The United Nations will set up a panel to probe war crimes in Sri Lanka despite repeated protests from the island's hawkish government, a top UN envoy announced in Colombo on Thursday. Lynn Pascoe, the UN under secretary-general for political affairs, said Ban Ki-moon will soon name the panel which will guide him on the issue of alleged war crimes committed in Sri Lanka last year. (more....)

Mdp 18> 2010

nrhd;dhYk; ntl;fklh! nrhy;yhtpl;lhy; Jf;fklh!!

([Ptfd;)

Nghfpw Nghf;ifg; ghu;j;jhy; nghOJNghf;F tplaq;fisr; rw;W xJf;fp itj;Jtpl;L r%fr; rPuopTfis ,d;Dk; fpswyhk; NghypUf;fpwJ. rpy ghlrhiyfspy; ,lk;ngWk; Coy;fs;> rPu;NfLfs; gw;wp ,e;jg; gf;fj;jpy; ntspf;nfhzug;gl;ljd; gpd;du; rpyu; jpUe;jpapUf;fpwhu;fs;. ,d;Dk; rpyu; mlk;gpbf;fpwhu;fs;! rpyUf;F n[d;kj;jpy; gpwe;jJ nrUg;ghy; mbj;jhYk; NghfhJ vd;gJ ,jidj;jhNdh! (NkYk;....)

Mdp 18> 2010

ML eidfpwJ vd;W Xeha; mOfpd;wjhk;…?

fpu;fp];jhDf;F 6.5 kpy;ypd; nlhyu; cjtpahf toq;fg;gLk; - mnkupf;fh

fpu;fp];jhDf;F nghUshjhu cjtpfis toq;f mnkupf;fh Kd;te;Js;sJ. 6.5 kpy;ypad; nlhyiu toq;fTs;s mnkupf;fh ntspehLfisAk; cjt Kd; tUkhW miog;G tpLj;Js;sJ. A. v];. va;l;. epWtdj;jpD}lhf ,t;Tjtpfs; fpu;fp];jhidr; nrd;wilaTs;sd. NkYk; mq;F mtrukhfj; Njitg;gLk; nghUl;fs;> cjtpfisAk; milahsk; fhzTs;sjhf mnkupf;fh mwptpj;Js;sJ. kj;jpa MrpahTf;fhd mnkupf;fhtpd; tpNrl gpujpepjp fpu;fp];jhd; nrd;W epiyikfisg; ghu;itapl;lhu;. c];ngf;> fpu;fp]; ,dq;fspilNa Vw;gl;l ,d Nkhjy;fspy; gy ,yl;rf;fzf;fhd nrhj;Jf;fs; Nrjkhf;fg;gl;lJld; gy;yhapuf;fzf;fhNdhu; ,lk; ngau;e;jdu;. E}w;Wf;fz f;fhNdhu; gypahdJld; gyu; fhakile;jdu;. mq;F czT> kUe;Jtiffs;> jq;Fkplq;fs; vd;gd kpf mtrukhfj; Njitg;gLtjhf mwpag;gl;Ls;sJ. ,uz;L ,yl;rj;J vOgj;ijahapuk; Ngu; tPLfis tpl;L jg;gpNahbajhfTk; mwptpf;fg;gl;lJ. Nrhtpaj; A+dpaid Jz;L Jz;lhf cilj;J rhjpj;jij ehk; ,d;W fpu;fp];jhdpYk;> nr]'dpahtpYk; fhz;fpd;Nwhk;. vdNtjhd; $Wfpd;Nwhk; 'ML eidfpwJ vd;W Xeha; mOfpd;wjhk;…?'

Mdp 18> 2010

R+lhd; fpsu;r;rpf;FO jiytu;fs; ru;tNjr ePjpkd;wj;jpy; ruz;

R+lhdpd; fpsu;r;rpf; FOj; jiytu;fs; ,Utu; New;W Kd;jpdk; ru;tNjr ePjpkd;wj;jpy; ruzile;jdu;. mg;Jy;yh kz;lh> rhyp`; nkh`kl; Mfpa ,UtUNk N`f; ePjpkd;wj;jpy; ruzile;jdu;. ,tu;fs; kPjhd tprhuizfs; Muk;gkhFk; tiu ePjpkd;wj;jpd; tpNrl tshfj;jpy; jLj;J itf;fg;gLtu;. vt;thNwDk; kpf tpiutpy; ,tu;fs; kPjhd tprhuizfs; Muk;gpf;fg;glTs;sjhf ePjpkd;w mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. ,t;tpUtUk; %d;W tifahd Nghu;f;Fw;wq;fis vjpu;nfhs;sTs;sdu;. tlf;F lu;GupYs;s ,uhZtj; jsj;ij 2007 etk;gu; 29k; jpfjp jhf;fpaik ,jpy; 12 ,uhZtj;jpdu; nfhy;yg;gl;ldu;. ,uz;lhtJ Nghu;f;Fw;wkhf vl;L Mgpupf;f A+dpad; gilapdiuf; fLikahd fhaq;fSf;Fs;shf;fpa jhf;Fjy; fUjg;gLfpwJ. ,j;jhf;Fjiy gz;lh jiyikahd N[. <. vk;. mikg;G elj;jpaJ. ,j;jhf;Fjypd;NghJ fpsu;r;rpahsu;fshy; fduf MAjq;fs; gad;gLj;jg;gl;ld. %d;whtJ Fw;wkhf R+lhd; murpd; cl;fl;Lkhdg; gzpfisj; jhf;fpr; Nrjk; tpistpj; jikahFk;. vd;dtifapNyDk; ruzile;j ,t;tpUtUk; Fw;wthspfshf mwptpf;fg;gLtjw;F rhj;jpaq;fs; mjpfnkd ru;tNjr ePjpkd;w mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. ,g;gFjpiar; Rw;wp ghJfhg;Gfs; gyg;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jidg; Nghy; ‘Njrpaj; jiytu; ck; nra;jpUf;fyhNkh?

Mdp 18> 2010

`kh]; Kf;fpa];ju; nfhiy tptfhuk;; ,];Nuy; ,uh[je;jpup ntspNaw;wk;

`kh]pd; ,uhZt %is vd;W tu;zpf;fg;gl;l k`;%l; my; kg;`hd; nfhiyf;F mau;yhe;J flTr; rPl;L (tprh) ghtpf;fg;gl;lik njhlu;ghf ,];Nuy; ,uh[je;jpup ntspNaWkhW mau;yhe;J murhq;fk; cj;jutpl;Ls;sJ. [dtup 22 ,y; Lgha; N`hl;lypy; k`;%l; my; kg;`hd; nfhiy nra;ag;gl;Lf; fple;jhu;. ,tiuf; nfhiy nra;a ,];Nuypd; csTj;Jiwahd nkh\hl; 12 NgUf;F Nghyp tprhf;fis toq;fpaJ. ,it gpupl;ld;> mT];jpNuypah> mau;yhe;J cs;spl;l ehLfspd; tprhf;fshFk;. ,ij ,e;ehLfs; td;ikahff; fz;bj;jd. ,];Nuy; ,ij epuhfupj;jJ. ,jw;F Kd;du; ,J njhlu;ghf ,uz;L ehLfs; ,];Nuy; J}Jtu;fis ehl;il tpl;L ntspNaw;wpd. jw;NghJ mau;yhe;Jk; ,];Nuy; ,uh[je;jpupia ntspNaWkhW cj;jutpl;Ls;sJ. ,];NuYld; rpNefG+u;tkhd cwitf; nfhz;Ls;s ,U ehL mau;yhe;jpd; tprhf;fis KiwNflhfg; gad;gLj;jpaik Vw;Wf; nfhs;s KbahjJk; fLikahd tprhuizf; Fl;gLj;jg;gl Ntz;baJkhFnkd mau;yhe;jpd; ntspehl;likr;ru; N[hu;jhdpy; njuptpj;jhu;. mau;yhe;jpd; ,k; KbT ,];Nuiy epr;rak; ghjpf;Fk; vd N[hu;jhd; ntspehl;likr;ru; njuptpj;jhu;. vdpDk; mau;yhe;Jld; mt;tsT neUf;fkhd cwTfs; vq;fSf;F ,y;iynad ,];Nuy; $wpaJ.

Mdp 18> 2010

nkf;rpNfh tisFlh vz;nza;f; frpT 

fpA+gh fly; gFjpia neUq;FfpwJ  vjpu;nfhs;s muR jahu; epiy

vz;nza;f; frpT nkf;rpNfhTf;F mUfhikapy; cs;s fpA+gh flw;fiu gFjpiaAk; jhf;Fk; epiy cs;sJ. ,jid fpA+gh tpQ;Qhdpfs; muR njhiyf; fhl;rpapy; njuptpj;jdu;. ,e;j vz;nza;f;frpT glyj;ij vjpu;nfhs;tjw;F> flNyhu gFjp kf;fs; jahu;g;gLj;jg;gLtjhf fpA+gh kf;fs; ghJfhg;G jiytu; uNkhd; gu;Nlh njuptpj;jhu;. fz; fhzpg;G> mj;jpahtrpa eltbf;iffs;> flNyhu kf;fis jahu;g;gLj;Jjy; vd midj;J gzpfisAk; muR Nkw;nfhz;Ls;sJ vd mtu; njuptpj;jhu;. fpA+ghtpd; neUq;fpa $l;lhspahd ntdpRyh ngUk; vz;nza; cw;gj;jpahsu; MFk;. me;j ehl;bd; epAzj;Jt MNyhridia fpA+gh Nfl;Fk; vd MAjg; gilfspd; Jiz mikr;ru; n[duy; uNkhd; v];gpNdhrh kw;Wk; gu;Nlh njuptpj;jdu;. (NkYk;....)

Mdp 18> 2010

murpd; eltbf;if jpUg;jp

tlf;fpy; mgptpUj;jp> kPs;FbNaw;w nraw;ghLfs; rpwg;ghf Kd;ndLg;G

- ng];Nfh

tlf;fpy; murhq;fj;jpdhy; Kd;ndLf;fg;gl;L tUk; mgptpUj;jp kPs;FbNaw;wk;> kw;Wk; kdpj cupikfis ghJfhg;gJ njhlu;ghd nraw;ghLfs; G+uz jpUg;jpaspg;gjhf ,yq;if te;jpUf;Fk; I.eh. nrayhsu; ehafj;jpd; murpay; tptfhuq;fSf;fhd nrayhsu; tpd; ng];Nfh njuptpj;jhu;. I.eh. nrayhsu; ehafk; ,e;ehl;L [dhjpgjpAld; ,ize;J ntspapl;l $l;lwpf;ifapd; nraw;ghLfs; rpwg;ghd Kiwapy; Kd; ndLf;fg;gl;L tUtjid jhd; Neupy; fhzf;$bajhf tpUe;jjhfTk; ng];Nfh New;W $wpdhu;. (NkYk;......)

Mdp 18> 2010

fpu;fp];jhDf;F

rPdhTk; u\;ahTk; kdpjNea cjtp mikjp jpUk;GfpwJ

,df; fytuj;jhy; ngupJk; ghjpf;fg;gl;Ls;s fpu;fp];jhDf;F rPdhTk; u\;ahTk; kdpj Nea cjtp fis mspj;Js;sd. fytuq;fshy; ghjpf;fg;gl;l X\; kw;Wk; [yhy; -Mgj; Mfpa efuq;fspy; mikjp epytpaJ. ,U efuq;fspYk; uhZtKk; mikjp njhz;lu;fSk; Nuhe;J Gupfpd;wdu;. tPLfis tpl;L ntspNawpatu;fs; tPLfSf;F jpUk;Gfpd;wdu;. Kd;dhs; Nrhtpaj; ehLfspd; ghJfhg;G mikg;G fpu;fp];jhd; epiyikia tpthjpj;jJ. fpu;fp];jhd; mjpy; cWg;G ehlhFk;. cldbahf mikg;G ehLfspd; JUg;Gfis mDg;g Ntz;ba Njitapy;iy vd;W mikg;G KbT nra;jJ. fpu;fp];jhdplk; JUg;Gfs; cs;sd vd;Wk;> mtu;fSf;F MAjq;fs; jhd; Njit vd;Wk; mikg;gpd; nghJr; nrayhsu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 18> 2010

aho;. gy;fiy. khztu;fspd; gfp\;fupg;G iftplg;gl;lJ

aho;. gy;fiyf;fofj;jpy; cs;s fsQ;rparhiyapy; fhyhtjpahd czTg; nghUl;fis tpw;gid nra;ag;gl;lij Ml;Nrgpj;J khztu;fs; Nkw;nfhz;l gfp\;fupg;Gg; Nghuhl;lk; ,d;W ez;gfy; iftplg;gl;Ls;sjhf mq;fpUf;Fk; vkJ nra;jpahsu; njuptpj;jhu;. ,d;W ez;gfy; aho;. gy;fiyf;fof JizNte;ju; vd;.rz;Kfypq;fk; khztu;fisr; re;jpj;Jf; fye;Jiuahbaij mLj;J> khztu;fs; gfp\;fupg;ig iftpl;Ls;sdu;. mNjNtis> gy;fiyf;fof khztu; rq;fk;> fsQ;rparhiyaj; njhlu;e;Jk; elj;Jtjw;F gy;fiyf;fof xd;wpak; jPu;khdpj;Js;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

Mdp 17> 2010

17-06-2010 upgprpapy; jpahfpfs; jpdk;

17-06-2010 upgprpapd; tpahof;fpoik murpay; fye;Jiuahlypy;

jpahfpfs; jpdk; epidT $wg;glTs;sJ <o kf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzpapd; epWtdu; Njhou; gj;kehgh cl;gl nfhy;ygl;l Njhou;fis epidT $Wk; epfo;T. ,e; epfo;r;rpapy; upgprpapd; murpay; Ma;thsu; tp];typq;fk; rptypq;fk; upgprpapd; <o kf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;zdp – gj;kehgh mzpapd; kj;jpaFO cWg;gpdUk; murpay; mtjhdpAkhd jk;gh> N[u;kdp murpay; Ma;thsu; n[fehjd; upgprpapd; gzpg;ghsu; tP. ,uhkuh[; MfpNahu; fye;J nfhz;L ciuahl cs;sdu; khiy 8kzp Kjy; 10 kzp tiu eilngw cs;sJ.

,e;epfo;r;rpapy; ePq;fSk; fye;J nfhz;L rpwg;gpf;fyhk;

 

 

fiyaf njhlu;GfSf;F:               00 44 208 930 4826

                                                                             00 44 208 930 4826     

V.Ramaraj

Thamil broadcasting corporation-London

00 44 7817063682

Mdp 17> 2010

vd;d elf;FJ ,q;f?

(,e;j ftpijapy; nrhy;yg;gLk; rpy tplaq;fspy; vq;fSf;F cld;ghLfs; ,y;iy. Mdhy; ,e;j ftpij rpu> gy nra;jpfisf; $wp epw;fpd;wJ.....?)

fpz;b fpowg;gl;l JapYk; ,y;y vYk;Gf;$Lfspd; eLNt...!!!

tPukuzk; mile;j jPgd; mz;iz>

tpJrh mf;fh>Ju;f;fh mf;fh>

rhs;]; md;ldp>

nrhu;zk; mz;izapd; rhk;gy;fSf;F eLNt...!!!

mz;iziaAk; NjLfpNwhk;......

tpk;kp ntbf;Fk; neQ;NrhL...

FUjp tbAk; fz;fNshL...

Mdhy; mz;iz capNuhLjhd; ,Uf;fpwhu;

vq;fspd; tPLfspd; Rtu;fspy; fk;gPukhf glkhf....!!!!

Nfs;tp Nfl;gtu;fisnay;yhk; JNuhfpfs; Mf;Fk;

FW}g;gplk; vq;fspd; ngau;fisAk; gupe;JiuAq;fs;

Vw;fdNt ehq;fs; JNuhfpfs; - ,dpNky;

,ijnay;yhk; vOjpa gpd; nyg;bdd; Nfzy; JNuhfpfs;.

(NkYk;.....)

Mdp 17> 2010

kpy;Nuha; - Kuspjud; ,d;W aho;. tp[ak;     

kPs;FbNaw;wj;Jiw mikr;ru; kpy;Nuha; ngu;zhd;NlhTk; gpujpaikr;ru; tpehaf%u;j;jp KuspjuDk; ,d;W aho;g;ghzk; gazkhfpd;wdu;. ,jd; NghJ mtu;fs; aho;g;ghzj;jpy; kPs;FbNaw;w eltbf;iffs; njhlu;gpy; Muhatu; vdj; njuptpf;fg;gLfpwJ. mj;Jld; aho;g;ghz murhq;f mjpgu; kw;Wk ghJfhg;G mjpfhupfSldhd re;jpg;G xd;Wk; mq;F ,lk;ngwTs;sjhff; $wg;gLfpwJ. Vw;fdNt ,tu;fs; ,UtUk; fpof;fpy;> kl;lf;fsg;G kw;Wk; jpUNfhzkiy Mfpa gpuNjrq;fSf;Fr; nrd;W kPs;FbNaw;w eltbf;iffs; njhlu;gpy; eltbf;iffis Nkw;nfhz;bUe;jdu;. 

rfy fl;rpfSk; td;dp kf;fspd; tho;it Nkk;gLj;j Kd;tu Ntz;Lk; - N[tpgp      

(rhfud;)

rfy fl;rpfisAk; td;dp kf;fspd; Nkk;ghl;bw;F miog;G tpLf;Fk; N[tpgpia tuNtw;fpd;Nwhk;. ,Nj Ntis ,dg;gpur;ridf;fhd jPu;T fhz;gjpy; vg;NghJk; xj;Jioahik vd;w jkpo; Njrpaf; $l;likg;G> INjf fspd; epiyg;ghLfspy; ,Ue;J ntspNawp Kd;khjpupahf ele;J fhl;Lq;fs;. ,dg;gpur;ridf;F ePq;fs; nra;jJ vy;yhk; 13 tJ jpUj;jr;rl;lj;ij tlf;F fpof;fpy; mKy;gLj;Jtij vjpu;j;jJk;> ,ize;jpUe;j tlf;F – fpof;F khfhzq;fis tof;F Nghl;L gpupj;jJk; MFk;. ,jpy; Ntbf;ifahd tplak; vd;dntd;why; tlf;F fpof;F jtpu;e;j Vida khfhzq;fspy; khfhz rigia Vw;W mq;nfy;yhk; Nju;jypy; gq;Fgw;wpf; nfhz;L tlf;F fpof;F khfhrig Kwikia vjpu;j;jJjhd;. jpUe;Jq;fs; ePq;fshfNt> md;Nwy; ,d;ndhU Nju;jypy; ruj;ij jtpu;j;J jdpj;J epd;why; fhzhky; Ngha;tpLtPu;fs;. (NkYk;....)  

Mdp 17> 2010

upgprp 10 Mz;ilf; fle;J ntw;wpg; ghijapy;…..

ru;tNjr uPjPahf xypgug;ghfptUk; jkpo; thndhypfs; khw;Wf; fUj;Jf;fhd Kjd;ik thndhypahf 10 tUlq;fshf gy;NtW ,d;dy;fSf;F kj;jpapYk; Jzpr;rYld; jdJ Nritia Mw;wpAs;sJ.  midtUk; jq;fSf;fhd fUj;J Rje;jpuj;ij ,t; thndhyp Clhf ntspgLj;j Ntz;Lk; vd;gNj upgprpapd; ,d;iwa vjpu;ghu;g;ghf cs;sJ. upgprp thndhyp gzpg;ghsu; tP. ,uhkuh[pd; 11tJ Mz;bd; tpNrl ciu rdpf;fpoik xypgug;ghf cs;sJld;   Gjpa njhopEl;gj;Jld; tbtikf;gl;Ls;s fiyafk; jpwe;J itg;gJld; 10 rpwg;G tpUe;jpdu;fs; ,ize;J nfhz;L kq;fy tpsf;Nfw;wp itf;f cs;sdu;. (NkYk;....)

Mdp 17> 2010

cwTg; ghykhf tpisahl;L

tpisahl;L mzpfSf;fpilapyhd gu];gu cwTf;Fk; mjw;F kf;fs; mspf;Fk; tuNtw;Gf;Fk; ,dg;gpur;rpid jilahf ,Uf;f Ntz;ba jpy;iy. ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhd murpay; uPjpahd Kaw;rpAk; tpisahl;bd; %yk; kf;fSf;fpilNa el;GwitAk; Gupe;Jzu;itAk; tsu;f;Fk; Kaw;rpAk; Kuz;ghlhditay;y. xd;Wf;nfhd;W gy%l;lf; $bait. rz;Nl xg;Nrtu; - nkhgpnuy; tpUJ tpohTld; Muk;gpj;j ,t;tsu;r;rpg;Nghf;F fhyj;Jf;Ff; fhyk; GJ nkUF ngw Ntz;Lnkdg; gpuhu;j;jpf;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

Mdp 17> 2010

GJf;ftpijfspy; jha;ik

(Kidtu; rp. NrJuhkd;)

cyfpy; cd;djkhd cwT> ngUik juf;$ba cwT> md;id vd;w cwNtahFk;. Mapuk; cwTfspy; fpilf;fhj ngUik md;id vd;w cwtpy;jhd; xU kdpjDf;Ff; fpilf;fpwJ. ‘md;idAk; gpjhTk; Kd;dwp nja;tk;’> ‘jhapw; rpwe;jnjhU NfhtpYk; ,y;iy’ vd md;W Kjy; ,d;W tiuapYk; ftpQu;fs; jhapd; rPu;ikiag; ghbf;nfhz;Nl ,Uf;fpd;wdu;. jha;ikapd; rpwg;ig ghlhj ftpQu;fNsh> Nghw;whj kfhd;fNsh> ,yf;fpaq;fNsh vd vitAk; ,y;iy vdyhk;. mt;tifapy;> GJf;ftpijfspYk; md;id gw;wpa gjpTfs; ,lk;ngw;Ws;sd.

“vOjg; gbf;fNt

njupahj eP vOjpa

xNu ftpj

ehd;”

(NkYk;....)

Mdp 17> 2010

khDlNk tpopj;Jf;nfhs;…..!

gpuhd;]py; ngUk; nts;sk;> ,e;NjhNd\pahtpy; G+fk;gk;> mnkupf;fhtpy; G+fk;gk;> gq;fshNj\py; epyr;rupT

jw;Nghnjy;yhk; jpdk; NjhWk; cyfpd; vjhtJ xU gFjpapy; ,aw;ifapd; mdu;e;jq;fspdhy; mopTfs; Vw;gl;lJ vd;w nra;jpfs; te;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ. khDlk; ,aw;ifapd; rk epiyiag; NgZtjpy; mf;fiwaPdkhf nraw;gLtjpdhy; ,it tpisfpd;wd vd;W ,aw;iftpay; Ma;thsu;fs;> ty;Ydu;fs; $Wfpd;wdu.; vkJ tPl;L Nfhbia ,it jl;lhjtiuf;Fk; ehk; ,jidg;gw;wp ftiyg;glhky; thohjpUf;fg; Nghfpd;Nwhk; vd;W khDlk; ,Uf;f Kw;gl;lhy; ehk; vy;NyhUk; ,t; G+kpg;ge;jpypUe;J ,aw;if mopTfspdhy; Jilj;njwpag;gLNthk; ildu;Nrhu; Nghy;. kWGwj;jpy; cyfpd; vjhtJ xU Kidapy; ,Ue;J Aj;jj;jpdhy; kuzq;fs; eilngw;Wf; nfhz;L ,Uf;fpd;wdu;. vq;NfNah xU ,lj;jpy; Jg;ghf;fp ntbj;Jf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ. ,y;yhjtid NkYk; ,y;yhky; nra;Ak; ,Ug;gtu;fs; nra;Ak; Njly;? ,d; tbtq;fs; ,it. ,Uf;Fk; tiu Ruz;LNthk; vd;gjd; ntspghLfs; ,it. jho;e;J nfhz;bUf;Fk; Ruz;ly; nghUsjhuj;ij J}f;fp epWj;j eilngWk; rpj;J tpisahl;Lfs; ,it. ,it ,uz;Lk; khDlj;jpd; ,Ug;ig Nfs;tpf; Fwpahf;Fk; tplaq;fs;. ,itfs; ,uz;Lk; epWj;jg;gl Ntz;Lk;. md;Nwy; vjpu;fhyj;jpy; vkf;F Vw;glg; NghtJ ildu;NrhUf;F Vw;gl;lNj MFk;. vjpu;fhyj;jpy; mfo;thuha;r;rpapy; kl;Lk; kdpju;fspd; cly;fis NjlNtz;btUk;. ,jid kdpju;fs; nra;ag; Nghtjpy;iy> NtW ahNuh nra;ag; Nghfpd;whu;fs;. Vd; vdpy; kdpjk; ,Ue;jhy; jhNd mtu;fs; Ma;T nra;tjw;F? (NkYk;.....)

Mdp 17> 2010

nrk;nkhop khehl;Lf;F cyf rhjid

xU njhd; vilapy; gpukhz;l jpUf;Fws;

vl;L mb cauk;> Ie;J mb mfyj;jpy; xU njhd; vilapy; jahupf;fg;gl;l gpukhz;l jpUf;Fws; Gj;jfk;> tp.[p.gp. rhu;gpy; nrk;nkhop khehl;by; jkpof Kjy;tu; fUzhepjpaplk; toq;fg;gLfpwnjd;W tp.[p.gp. cyf jkpo;r; rq;f epWtdu; tp.[p. re;Njh\k; $wpdhu;. Nfhitapy; cyf jkpo; nrk;nkhop khehl;Lf;fhf GJikahf vijahtJ nra;a Ntz;Lk; vd;W epidj;Njhk;. mjd;gb gpukhz;lkhd jpUf;Fws; Gj;jfj;ij jahupj;J cs;Nshk;. 8 mb cauKk; 5 mb mfyKk; nfhz;l 138 gf;fq;fSld; $ba jpUf;Fws; Gj;jfk; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 133 mjpfhuq;fs; 1330 jpUf;Fws; mjpy; mr;rplg;gl;Ls;sJ. ,e;j Gj;jfk; xU njhd; vil nfhz;lJ. &. 5 ,yl;rk; nrytpy; 40 gzpahsu;fs; xU khjj;Jf;F Nkyhf fLk; ghLgl;L Gj;jfj;ij jahupj;J cs;sdu;. ,J cyfpy; Gjpa rhjidahFk;. Nfhitapy; eilngWk; nrk;nkhop khehl;by;q Kjy; mikr;ru; fUzhepjp aplk; ,e;j jpUf;Fws; Gj;jfk; md;g spg;ghf toq;fg;gLk;. khehl;by; eil ngWk; Gj;jf fz;fhl;rp muq;fj;jpYk; ,J ,lk;ngWk;. khehL Kbe;j gpwF nrd;id gy;fiyf;fof tshfj;jpy; Kjy; mikr;ru; fUzhepjpahy; cU thf;fg;gLk; NguwpQu; mz;zh nghJ E}yfj;jpy; itf;f Kjy;tuplk; Nfhupf;if itf;fg;gLk;. E}yfj;jpy; ,e;j Gj;jfk; itf;fg;gLk; NghJ mjd; mUfpy; jpUts;Stu; fw;rpiy itf;fg;gLk;.

Mdp 17> 2010

Nghu;f;Fw;wq;fs; ,lk;ngw;wpUg;gjhf $wg;gLtij muR epuhfupg;G

,yq;ifapy; Nghu;f; Fw;wq;fs; ,lk;ngw;wpUg;gjhff; $wg;gLtij murhq;fk; kPz;Lk; jpl;ltl;lkhf epuhfupj;Js;sJ. ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [P.vy;.gPup]; New;W (16) ,jid mwptpj;jhu;. ,yq;iff;F tUif je;Js;s [g;ghdpa tpNrl J}Jtu; aR+rp mfh\pAldhd re;jpg;Gf;Fg; gpd;du; ntsptptfhu mikr;rpy; mtUld; $l;lhf elj;jpa nra;jpahsu; khehl;bNyNa Nguhrpupau; gPup]; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. Nghu;f; Fw;wq;fs; njhlu;gpy; tprhuiz elj;jg;gl Ntz;Lnkdf; $wg;gLtJ gw;wp [g;ghdpd; epiyg;ghL ahnjd;W nra;jpahsu; xUtu; Nfs;tp vOg;gpdhu;. (NkYk;....)

Mdp 17> 2010

topfhl;Lk; jpupGuh  

jpupGuhtpy; khu;f; rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp jiyikapyhd ,lJ Kd;dzp murpd; rPupa jpl;lq;fs; fhuzkhf gaq;futhjpfs; njhlu;e;J ruzile;J tUfpd;wdu;. fle;j 17 tUlq;fspy;> jiltpjpf;fg;gl;l jpupGuh Njrpa tpLjiy Kd;dzp kw;Wk; midj;J jpupGuh Gypfs; ,af;fk; Nghd;w ,af;fj;jpypUe;J gaq;futhjpfs; nkhj;jk; 8>000 Ngu; ruzile;Js;sdu; vd jpupGuh Kjyikr;ru; khzpf; ru;f;fhu; $wpdhu;. Nk1993ypUe;J ,J tiu 7>992 gaq;futhjpfs; ruzile;Js;sdu; vd njuptpj;jhu;. 2009-10k; Mz;by; kl;Lk; 225 gaq;futhjpfs; MAjq;fisf;if tpl;ldu; vd;Wk;> CLUty; njhlu;ghf 24 rk;gtq;fs; eilngw;Ws;s vdTk; khzpf; ru;f;fhu; njuptpj;jhu;.

Mdp 17> 2010

neju;yhe;jpy; ifJ nra;ag;gl;l jkpou;fsplk; tprhuiz

neju;yhe;jpy; tpLjiyg; Gypfs; mikg;ig epWtjw;fhd nraw;ghl;by; <Lgl;bUe;jhu;fs; vd;w Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; ifJ nra;ag;gl;l jkpou;fsplk; tprhuizfs; ,lk;ngw;W tUtjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. neju;yhe;ijg; Nghy; mnkupf;f ehLfspYk;> M];jpNuypah> INuhg;gh Nghd;w ehLfspYk; ,J Nghd;w ifJfs;> tprhuizfs; KLfp tplg;gl;Ls;sd. Vw;fNt tprhuiz Kbe;j gyu; GyfSf;F cjtpdu;> mtu;fSf;fh nraw;gl;ldu;> MAjq;fs; thq;fpdhu;fs; Nghd;w fhuzq;fSf;fhf 20 tUlk; tiu rpiwj;jz;lid ngw;Ws;sdu;.

Mdp 17> 2010

nfhOk;G gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F Kd; Mu;g;ghl;lk;

nfhOk;gpy; cs;s gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F Kd;G ,d;W Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;l Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpd; ,iz kUj;Jtg; gPlj;jpd; 400 khztu;fis nghyp]hu; g];xd;wpy; Vw;wpr; nrd;Ws;sdu;. jkJ ghlnewpf;fhd fw;if tUlq;fis 4 Mz;Lfs; vd;w NghjpYk; mjid %d;W tUlq;fshf Fiwj;jikf;F vjpu;g;G njuptpj;J khztu;fs; ,d;W Mu;ghl;lj;jpy; <Lg;gl;l khztu;fis nghyp]hu; Vw;wpr; nrd;Ws;sdu;.

Mdp 16> 2010

jkpo;ehL! jd; ifia Rl;Lf;nfhs;s njhlq;fptpl;lJ.

tpOGuk; mUNf Gifapujg;ghij Fz;L itj;J jfh;g;G

(Nkhfd;)

,d czh;T> nkhop czh;T ,it vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf kdpj caphpd; ngWkjp vt;tsT kfj;jhdJ vd;gij ,yq;ifapy; gps;isfis ,oe;J jtpf;Fk; ngw;Nwhh;fs;> mdhijaha; my;yy;gLk; Foe;ijfs;> kidtp ,y;yhj fzth;khh;fs;> fztd; ,y;yhj kidtpfs;> Klkhfp Nghdth;fs;> tPL thry; ,oe;jth;fs; ,g;gbg;gl;lth;fspd; fz;zPNu gjpy; nrhy;Yk;. ePq;fs; rhh;e;jpUf;Fk; murpay; mdhij jiyth;fspd; Raeyq;fSf;fhf cq;fs; cld;gpwg;Gf;fis mdhijfshf;f Kw;glhjPh;fs;. gy Mapuk; jkpoh;fis nfhd;W Ftpj;jth; vd;w Fw;wr;rhl;Lld; kfpe;jhtpw;F vjpuhf ePq;fs; fhl;Lk; vjph;g;G ,d;Dk; rpy Mapuk; jkpoh;fis nfhd;W Ftpg;gjd; %ykhfth? cq;fis nghWj;jtiu jkpod; rhfyhk;. Mdhy; mJ ,d;ndhU jkpodhy; kl;Lk; elj;jg;glNtz;Lk;. cq;fs; kiwe;j Njrpaj; jiythpd; nfhs;iffs; Nghy;. (NkYk;...)

Mdp 16> 2010

kPz;Lk; Ntjhsk; KUf;f kuj;jpy;

ghrprg; Gypfs; tpLj;j gfpuq;f kpul;ly;

jkpo; kf;fs; Nky;> muR kl;Lky;y GypfSk; $lj;jhd; Nghu;f; Fw;wj;ij ,ioj;Js;sJ. ,uz;Lf;Fk; vjpuhf Nghuhlhj mij mk;gyg;gLj;jhj midtUk; GypfNs.  ,Jjhd; jkpo;kf;fspd; ngaupy; ahu; Gyp gpdhkpfshf cs;sdu; vd;gij ,dk; fhl;Lfpd;wJ. [dehafk; Nt\k; Nghlj; Nju;jy;. nts;isf;fhuiu Vkhw;w jhq;fs; Gypfsy;y vd;W $w nts;isNtl;b. ,ij mk;gykhf;fpa NghJ ghrprg;Gypfspd; gfpuq;f mr;RWj;jy;. Nehu;Nt njhuk;Nrhtpy; jdpahf epd;W Jz;Lg;gpuRuk; tpepNahfpj;j ngz;iz fUj;Jr; Rje;jpuj;Jf;F vjpuhd td;kj;Jld; mr;RWj;jpdu; Nehu;Nt <oj;jkpou; Nguitapd; cs;Su; ifahl;fs;. (NkYk;....)

Mdp 16> 2010

LTTE cadres among foreign militants using Malaysia as base

Foreign militants, including remnants of the Tamil Tigers, are using Malaysia as their operational base and for recruiting new activists, a top minister said today. Home minister Hishammuddin Hussein said here today that militant groups, both Islamic and non-Islamic, were using Malaysia as their operational base to step up their violent struggle. He said these groups were also using the southeast Asian country for their financial transactions and exchange of information, besides recruiting people. "Among those targeted for recruitment are students of local higher learning institutions," the minister told reporters. (more....)

Mdp 16> 2010

upgprp fiyafj;jpy;

jkpo; xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 11 MzL tpoh

vjpHtUk; 19k; kw;Wk; 20k; jpfjpfspy; jkpo; xypgug;Gf; $l;Lj;jhghdj;jpd; 10tJ Mz;L epiwitnahl;b tpNrl epfo;r;rpfs;: jkpo; xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jpy; gpupj;jhdpahtpd; Gfo; ngw;w ghlfHfshd mUz; kw;Wk; fq;fh Yrpad; N[Hkdp ,sk; njd;wy; ,irf;FOtpd; ,iraikg;ghsUk; ghlfUkhd J];ae;jd; rj;jpa%Hj;jp  kw;Wk; Rtp]; ghGtpd; ghly;fSld; gy rpwg;G epfo;r;rpfs; ,lk;ngw cs;sd. (NkYk;....)        

Mdp 16> 2010

mgptpUj;jpAk; murpay; jPu;Tk;

Aj;jj;Jf;Fg; gpe;jpa fhyj;jpy; Vw;gl;L tUk; khw;wq;fs; ek;gpf;ifA+l;Ltdthf ,Ug;gjw;F ,it rpwe;j cjhuzq;fs;. tlf;Fk; njw;Fk; Kw;W KOjhfj; Jz;bf;fg;gl;bUe;j epiyapy; ,U gFjp kf;fSf;fpilapyhd cwTk; rPu;Fiye;jpUe;jJ. ,g;NghJ ,lk;ngw;W tUk; khw;wq;fs; tlf;ifAk; njw;ifAk; ngsjPf uPjpahfTk; czu;T uPjpahfTk; ,izg;gjw;F cjTfpd;w mNjNtis ,Us; R+o;e;jpUe;j tl gFjp kf;fspd; tho;tpy; xspNaw;WtdthfTk; cs;sd. tlf;fpd; gy gFjpfspy; ,lk;ngWfpd;w mgp tpUj;jpr; nraw;ghLfs; ,jw;F vLj;Jf;fhl;lhf mikfpd;wd. jkpo; kf;fspd; murpay; ,dg; gpur;rpidAlDk; mjDld; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fNshLk; kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;j epiyNa ePz;lfhykhf epytpaJ. mgptpUj;jpiag; gw;wpAk; kf;fspd; md;whl tho;Tf;F mtrpakhd cl;fl;likg;G trjpfs; gw;wpAk; md;iwa murpay; jiyikfs; mjpfk; rpe;jpf;ftpy;iy. (NkYk;....)

Mdp 16> 2010

ngha; nrhy;tjpy; Nghl;b‘ahu; mjpfk; ngha; nrhy;fpwhu;fs;?’

,g;gb xU Nghl;b itj;jhy; Mz;fs;jhd; n[apg;ghu;fs; vd;W xU Ma;T $WfpwJ. GSF kd;du;fisg; gw;wpa ,e;j Ma;it yz;lidr; Nru;e;j mwptpay; mUq;fhl;rpafk; elj;jpaJ. ,jpy; Mz;fs; xU ehisf;F Fiwe;jgl;rk; 3 ngha; nrhy;fpwhu;fs; vd;W njupate;jJ. ngz;fSk; xU ehisf;F ,U Ntisfspy; ngha; nrhy;fpwhu;fs;. ePq;fs; ngha; nrhy;tPu;fsh? vd;W Nfl;lNghJ ngz;fs; 82 rjtPjk; Ngu; xg;Gf; nfhz;lhu;fs;. Mz;fs; 70 rjtPjk; Ngu; jhd; xj;Jf;nfhs;fpwhu;fs;. ngz;fs; nghJthf ntspapy; rhg;gpl;lhy; tPl;by; tha;jpwf;f khl;lhu;fs; vd;gJjhd; mtu;fs; nrhy;Yk; ngha; vd;W njupate;jJ. Mdhy; Mz;fspd; ngha;g;gl;bay; nfhQ;rk; ePskhdJ. ‘nry;Nghdpy; rpf;dNy fpilf;fiy’> ‘ehd; vd; Ntiyiag; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;Njd; ftdpf;fNy’> ‘ehd; rpf;dy;y khl;bf;fpl;Nld;’> ‘rhup cd;id nuhk;g kp]; gz;Nwd;’> ‘eP nuhk;g nkypQ;rpl;Nl’> ‘ehd; ,ij ,ijj;jhd; vjpu;ghu;j;Njd;’> ,njy;yhk; Mz;fs; nrhy;Yk; ngha;g;gl;bay;. ,tw;wpy; ngUk;ghyhd ngha;fs; jd; kidtpaplk; nrhy;yg;gLfpwJ vd;fpwJ Ma;T.

Mdp 16> 2010

[g;ghdpd; tpz;fyk; Vohz;LfSf;Fg; gpd;du; G+kpf;Fj; jpUk;gpaJ

Nlhf;fpNah G+kpapypUe;J 30 Nfhb fpNyh kPl;lu; Juj;jpy; cs;s rpwpa fpufj;Jf;F mDg;gg;gl;l [g;ghd; ‘`aGrh’ tpz;fyk; Vohz;LfSf;F gpwF G+kpf;F jpUk;gpAs;sJ. G+kpapypUe;J 30 Nfhb fpNyh kPl;lu; J}uj;jpy; “,l;Nlhfth” vd;w rpwpa fpufk; cs;sJ. ,e;j fpufj;ijg; gw;wp Muha;r;rp nra;a “[g;ghd; VNuh];Ng]; vf;];GNshNu\d; Vn[d;]p’ fle;j 2003k; Mz;L Nk khjk; `a;Grh vd;w tpz;fyj;ij mDg;gpaJ. ,l;Nlhfth fpufj;jpy; cs;s kz;izAk; fy;iyAk; nfhz;L Muha;r;rp nra;tjd; %yk; R+upa FLk;gk; Njhd;wpa tpjj;ijf; fz;lwpa KbAk; vd [g;ghdpa tpQ;Qhdpfs; ek;gpdu;. ,l;NlhfthJ fpufj;jpypUe;J kz;izAk;> fy;iyAk; Nrfupj;Jf; nfhz;L `aGrh tpz;fyk; New;W Kd;jpdk; G+kpf;F te;jJ.

Mdp 16> 2010

gps;isahubapy; fpof;F gy;fiy tpQ;QhdgPlk;

fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; tpQ;Qhd kUj;Jt nrsf;fpa gPlk; kl;L. gps;isahuapYs;s 50 Vf;fu; epyg;gug;gpy; epu;khzpf;fg;gLnkd cau;fy;tp mik r;ru; v];.gp. jp]hehaf;f njuptpj;jhu;. fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; tpQ;Qhd kUj;Jt gPlj;jpy; New;W eilngw;w fye;Jiuahlypd; NghNj mikr;ru; v];.gp. Nkw;fz;lthW $wpdhu;. kPs;FbNaw;w gpujpaikr;ru; tpehaf %u;j;jp K¨spjudpd; Ntz;LNfhspd; Ngupy; cau; fy;tpaikr;ru; v];.gp. jp]hehaf;fh fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;Jf;F tp[ak; nra;jhu;. kPs;FbNaw;w mikr;ru; kps;Nuha; ngu;dhz;Nlh> gpujpaikr;ru; tpehaf %u;j;jp Kuspjud; V.vr;.vk;. m];tu; vk;.gp. cl;gl mjpfhupfSk; khztu;fSk; fye;J nfhz;ldu;. fpof;Fg; gy;fiyf;fof j;jpd; kUj;Jt gPlj;jpw;F ,uz;L kpy;ypad; &gh ngWkjpahd jsghlq; fs; kw;Wk; E}y;fs; vd;gtw;iw> cldbahf toq;Ftjw;F mikr;ru; mjpfhupfSf;F cj;jutpl;lhu;.

Mdp 16> 2010

gaq;futhjj;jpw;F vjpuhf

[dhjpgjp ngw;w ntw;wpf;F guhf; xghkh ghuhl;L

ntWg;G+l;Lk; gaq;futhjk; njhlu;ghf fUj;J ntspapl;l mnkupf;f caujpfhupfs;> Gypg; gaq;futhjj;Jf;F vjpuhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ngw;w ntw;wpia mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkh ghuhl;bajhfTk; $wpdu;. Gypg; gaq;futhjpfshy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;l fyhepjp ePyd; jpUr;nry;tk; jdJ ez;gu; vd;W mr;rkak; rke;jh gtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Mdp 16> 2010

cyff;fpz;z cijge;jhl;l Nghl;bfspy; n`hd;lu]; rhjid

cyff;fpz;z cijge;jhl;l Nghl;bfspd; tuyhw;wpy; Kjd;Kiwahf xNu FLk;gj;ij Nru;e;j %tu; xU mzp rhu;gpy; tpisahLfpd;wdu;> n`hd;lu]; mzpapy; xNu FLk;gj;ij Nru;e;j rNfhjuu;fs; %tu; ,lk; ngw;Ws;sdu;. xU mzpapy; xNu FLk;gj;ij Nru;e;j %d;W rNfhjuu;fs; ,lk; ngw;wpUg;gJ cyff;fpz;z cijge;jhl;l tuyhw;wpy; ,JNt Kjy; Kiw MFk;. me;j tifapy; kpfTk; ,sk; mzp Gjpa njhU cijge;jhl;l rhjidia Vw;gLj;jpAs;sJ. (NkYk;...)

Mdp 15> 2010

bA tpd; Kd;khjpup

tTdpahtpy; elkhLk; Nrit

Gdu;tho;T kw;Wk; rpiwr;rhiyfs; mikr;rpd; elkhLk; Nritnahd;W tTdpahtpy; elhj;jg;glTs;sJ. tTdpah efu rigapd; vjpu;f;fl;rpj; jiytu; [p.up. ypq;fehjDk;> efu rig cWg;gpdu; R.FkhuRthkpAk; ,ize;J mikr;ru; bA FzNrfutplk; tpLj;j Ntz;LNfhSf;F Vw;g ,e;j elkhLk; Nritia tpiutpy; elhj;Jtjw;F mikr;ru; ,zf;fk; njuptpj;jpUf;fpd;whu;. jLg;G epiyaq;fspy; cs;stu;fSila epiy Fwpj;J mtu;fsJ ngw;Nwhu; ghJfhyu;fs;> cwtpdu;fs; Nghd;Nwhu; mikr;rUld; fye;Jiuahl trjpahf elkhLk; Nrit elj;jg;gltpUf;fpd;wJ. New;W Kd;jpdk; Qhapw;Wf; fpoik tTdpah fhkpdp kfhtpj;jpahyaj;jpy; Nghupdhy; ghjpf;fg;gl;l khztu;fSf;F nld;khu;f; rkhjhd r%f mgptpUj;jp ikaj;jpd; Vw;ghl;by; cjtpfs; toq;fg;gl;ld. ,e;j epfo;tpy; gpujk mjpjpahf mikr;ru; FzNrfu fye;J nfhz;bUe;jhu;. me;jNtisapy; tTdpah efu rigapd; vjpu;f;fl;rp jiytUk; efu rig cWg;gpdUk; mikr;rUld; fye;Jiuahbdu;.

Mdp 15> 2010

nrd;id nfhiyAld; njhlu;gpy;iy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh kWg;G

flj;jy;> mr;RWj;jy; kw;Wk; gLnfhiy Mfpa %d;W Fw;wr;rhl;Lf;fspd; fPo; nrd;id cau; ePjpkd;wj;jpy; njhlug;gl;Ls;s tof;fpw;F ghuk;gupa ifj;njhopy; kw;Wk; rpW njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh kWg;G njuptpj;jhu;. ,tw;wpy; flj;jiyj; jtpu;e;j Vida Fw;wr;rhl;Lf;fs; vd; kPJ ngha;ahf N[hbf;fg;gl;lit vd;Wk; mikr;ru; $updhu;. jw;fhg;G eltbf;ifapy; <Lgl;l NghJ jtWjyhfNt Nkw;gb nfhiyr; rk;gtk; ,lk;ngw;wJ. jtpu;e;j Fwpj;j nfhiyf;Fk; jdf;Fk; njhlu;G ,y;iy vd;Wk; mikr;ru; lf;s]; Njtde;jh Rl;bf;fhl;bdhu;. Kd;dhs; [dhjpgjp N[.Mu;.[atu;j;jd kw;Wk; ,e;jpag; gpujku; uh[pt; fhe;jp MfpNahUf;F ,ilapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l ,e;J - yq;fh xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; gaq;futhjj; jiytu;fs; vd milahsk; fhzg;gl;l midtUf;Fk; mf;fhyg;gFjpapy; nghJkd;dpg;G toq;fg;gl;lJ.  ,e;epiyapy; 80 Mk; E}w;whz;Lf; fhyg; gFjpapy; ,lk;ngw;w Nkw;gb Fw;wr; nray;fis jw;NghJ ftdj;jpw;nfhs;tJ Kiwad;W vd;Wk; mikr;ru; NkYk; $wpdhu;.

(ed;wp; jkpo; kpww;)

Mdp 15> 2010

US discovers huge Afghan mineral wealth: report

KABUL (AFP) - Afghanistan has nearly one trillion dollars in mineral deposits, according to a US study, but there are doubts the war-torn and graft-prone country can manage the windfall offered by the untapped riches. President Hamid Karzai said in January that the deposits could help the war-ravaged nation become one of the richest in the world, based on preliminary findings of the United States Geological Survey. The final results, reported in the New York Times Monday, found previously unknown reserves of lithium, iron, gold, niobium, cobalt and other minerals that the paper said could transform Afghanistan into a global mining hub. (more...)

 

 

Mdp 15> 2010

kf;fs; kj;jpapy; ek;gpf;if kyu Ntz;Lk;

,yq;ifAk; Vida ehLfisg; Nghy Nfhskaj; jhf;fj;Jf;F cs;shfpajhfNt ,Uf;fpd;wJ. ntspAyfpypUe;J Kw;whfj; Jz;bf;fg;gl;l epiyapy; ehk; ,y;iy. vq;fs; gpur;rpidfs; njhlu;ghf ntspAyfk; fUj;Jj; njuptpg;gijj; jtpu;f;f Kbahnjd;gJ ,jd; kWgf;fk;. ,dg; gpur;rpidiaf; fhuzq;fhl;b ,yq;ifau;fs; gyu; ntspehLfspy; mfjpfshfj; jQ;rk; mile;jpUf;Fk; epiyapy; gpur;rpidapd; jPu;T gw;wp me;ehLfs; MNyhrid njuptpg;gJ ,ay;ghdNj. ,t;thNyhridfSs; jPu;Tf;Fg; nghUj;jkhdtw;iw ehk; Vw;Wf;nfhs;syhk;. vt;thwhapDk;> jPu;T ,yq;if kf;fspd; mq;fPfhuj;JlNdNa eilKiwf;F tu Ntz;Lk;. ,dg;gpur;rpidf;fhd jPu;T murpayikg;G khw;wj;Jld; rk;ge;jg;gl;lnjd;gjhy; ru;trd thf;nfLg;gpy; kf;fspd; mq;fPfhuj;ijg; ngw;w gpd;dNu mij eilKiwg;gLj;j KbAk;. vdNt> ntspehl;Lj; jiyaPL Ntz;Lkh Ntz;lhkh vd;w thjq;fSf;F mg;ghy; ehl;L kf;fsplk; jPu;T gw;wpa ek;gpf;ifiaj; Njhw;Wtpf;f Ntz;baJ murpay;thjpfspd; jiyaha flik. (NkYk;....)

Mdp 15> 2010

Vfiytdpd; FUgf;jp!

(GUN\hj;kd);

(Mz;lhd; mbik r%fj;jpy; epytp te;j mbikj; jdj;ijAk;> xLf;F KiwiaAk; vLj;Jf; fhl;Ltjw;F ,jid tpl rpwe;j? 'Mz;l guk;giu'f; fij fpilahJ. vdNt ,jid thrfu;fSf;F vLj;J tUfpd;Nwhk;. kw;wagb ,f; fijapy; nrhy;yg;gLk; FU gf;jpapy; vkf;F cld;ghL fpilahJ. FUtpw;fhd kupahij vd;gijtpl mg;gl;lkhd xLf;F Kiwapd; ntspg;ghL vd;Nw $wyhk;. Mjpg; nghJTilik rKjhaj;ij njhlu;e;j Mz;lhd; mbik r%fj;jpd; gpw;Nghf;Fj;jdj;ij epWtp epw;gNj ,e;j ‘cUtf’f; ijapd; gpujhd fUthFk;. FU rp\;a cwTf;Fs; xspj;Jf; nfhz;L xLf;F Kiwia epahag;gLj;Jk; ntspghLfNs ,itfs;. VfytDf;F Kiwg;gb tha;gspj;J ,Ue;jhy; mUr;Rdd; fhzhky;? Ngha; ,Ug;ghd;. ,J ,d;Wtiu njhlu;fpd;wJ. Rliyf;Fs; gpzk; jhf;Fk; njhopyhspapd; gps;isf;F tha;g;Gfs; toq;fpdhy; jkJ jpwikia epWtp epw;gu; ,e;j r%fj;jpy;. tha;g;ig ahu; toq;Fthu;fs;? – rhfud;)  

capUf;F Mgj;J tpistpf;fhky; Fiug;gij kl;Lk; epWj;Jk; tifapy; ghzq;fisg; gpuNahfpj;jpUf;fpwhNd? vd tpae;jdu;. Vfiytd; kPJ nghwhikg;gl;ldu;. ‘,e;j tpj;ijia ehk; fw;fj; jtwptpl;NlhNk’ vd;W ntl;fpj; jiyFdpe;jdu;. ehL jpUk;gpa ghz;ltu;fs;> JNuhzhr;rhu;aiu re;jpj;J Vfiytd; Fwpj;J vLj;Jiuj;jdu;. ‘tp[ad; (mu;[{dd;) tpy;tpj;ijapy; Kjd;ikahdtd; vdg; NgnuLg;ghd; vd;fpd;wPu;fNs... Mdhy;> VfiytNdh tp[aid tpl Kd;dzpapy; ,Uf;fpwhNd’ vd Mjq;fg;gl;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 15> 2010

12 tUlq;fSf;F Kd; flj;jg;gl;l ifjpfs;

ghu;f; NghuhspfsplkpUe;J 3 gazf; ifjpfs; kPl;G

nfhyk;gpahtpd; ghu;f; Nghuhspfshy; 12 tUlq;fSf;F Kd;du; gzaf; ifjpfshfg; gpbf;fg;gl;Nlhupy; %d;W Ngiu New;W Kd;jpdk; ,uhZtj;jpdu; kPl;nlLj;jdu;. ghu;f; Nghuhspfspd; Kfhk;fs;> kiwtplq;fs; cs;s fhl;Lg; gFjpfis Nehf;fp nfhyk;gpa ,uhZtk; Nuhe;J nry;fpd;wJ. ghu;f; Nghuhspfs; jLj;J itj;Js;s gzaf; ifj;jpfis kPl;Fk; Nehf;Fld; [dhjpgjp my;tNuh Aiug; ,uhZtj;Jf;F cj;jutpl;lhu;. Qhapw;Wf;fpoik ghu;f; NghuhspfSf;Fk;> ,uhZtj;Jf;FkpilNa ,lk; ngw;w fLk; rz;ilapd; gpd;du; ,e;j %tiuAk; ,uhZtk; kPl;nlLj;jJ. ,jpy; xUtu; nghyp]; mjpfhupahfTk; cs;shu;. murpay; jiytu;fs;> gil tPuu;fisf; flj;jpr; nry;Yk; ghu;f; Nghuhspfs; mtu;fisg; gzaf; ifj;jpfshfj; jLj;J itj;J murhq;fj;ijg; gzpa itf;f Kaw;rpf;fpd;wdu;.

Mdp 15> 2010

<oj;jpd; aho;.kz;zpy; ciwAk; ghi\A+u; Gdpj me;Njhdpahu; Myaj; jpUtpoh

fle;j [_d; 1 Mk; jpfjp nrt;tha;fpoik ,lk;ngw;w nfhbNaw;w epfo;TfSld; Muk;gkhfpd. New;W 13 Mk; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik> tpNrl jpUg;gypNahL jpUr;RUg gtdp ntF rpwg;ghf eilngw;wJ. Myaj;jpd; 160 MtJ Mz;L rpwg;Gj; jpUtpohthf nfhz;lhlg;gl;lik Fwpg;gplj;jf;fJ. New;iwa epfo;tpy; fhiy 5.15 kzpf;F KjyhtJ jpUg;gyp xg;Gf; nfhLf;fg;gl;lJ. mijj; njhlu;e;J fhiy 6.30 kzpf;F ,lk;ngw;w jpUtpohj; jpUg;gypia aho;. Mz;lif NguUl;jpU Njhk]; nrse;juehafk; mtu;fs; jiyik jhq;fp xg;Gf; nfhLj;jhu;. khiy 4.30 kzpf;Fj; jpUr;R&g gtdp ,lk;ngw;wJ. fhiy 6.30 kzpf;F ,lk;ngw;w jpUtpohj; jpUg;gypapd; rpwg;G mQ;ry;> mT];jpNuypaj; jkpo; xypgug;Gf; $l;Lj;jhgd epfo;r;rpj; jahupg;ghsu;fs; Nrhdh gpwpd;];> gpwpd;]; ,k;khDNty; MfpNahuhy; njhFj;J toq;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;tpd; Neub tu;zidia > ahopypypUe;J> aho;. jpUkiwf;fyhkd;wj;jpd; mz;zhtpahu; n[rpkd; rpq;fuhau;> jhrPupaupd; njhopy;El;g cjtpNahL toq;fpapUe;jhu;. mofpa Njtijfspd; juprdq;fSld; $J}fypj;j me;j ehs; epidTfis kPl;Fk; ,e;ehs; vd;Wk; njhlu Ntz;Lk;.

Mdp 15> 2010

xl;LRl;lhd; gFjpapy; 300 Ngu; kPs;FbNaw;wk;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; xl;LRl;lhd; gpuNjr nrayfg; gpuptpy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j Rkhu; 300 Ngu; New;W (14) jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs; FbNaw;wg;gl;ldu;. tTdpahtpy; jkJ cwtpdu;fspd; tPLfspy; jq;fpapUe;j ,tu;fs; tpNrl g];fs; %yk; mioj;J tug;gl;ldu;. 93 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 295 Ngu; xYkL> jl;rlk;gd; kw;Wk; mk;gfhkk; Mfpa gFjpfspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ljhf Ky;iyj;jPT khtl;l jpl;lg; gzpg;ghsu; v];. =uq;fd; $wpdhu;. ,NjNtis> 356 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 1080 Ngiu ,e;j thuk; xl;LRl;lhd; gpuNjr nrayfg; gpuptpy; cs;s 5 fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; kPs; FbNaw;w cs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,tu;fs; vjpu;tUk; 17 Mk; jpfjp khq;Fsk;> gdpr;rq;Fsk;> mk;gfhkk; V-9 tPjpf;F Nkw;Nf ,d;gGuk;> V-9 tPjpf;F Nkw;Nf jpUKUfz;b Mfpa gFjpfspy; kPs;FbNaw;wg;gl cs;sdu;.

Mdp 15> 2010

tlf;F kf;fSf;F xU tug;gpurhjk;

G+efupf;Fk; aho;. FUefUf;Fk; ,ilapyhd glFr;Nrit New;W Kd;jpdk; (13) ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\tpdhy; Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. jiu topNa 2 1/2 kzp Neuk; Nkw;nfhs;Sk; gazj;ij ,e;jg; glF Nritapd; %yk; Rkhu; 45 epkplq;fSf;Fs; Nkw;nfhs;s KbAk;. G+efupapypUe;J FUefUf;F jw;NghJ mwtplg;gLk; g]; fl;lzj;ij tplf; Fiwe;jjhf glfpd; %yk; nry;Yk; gaznkhd;Wf;F 40 &gh khj;jpuNk mwtplg;gLfpwJ. ,uz;L khjq;fSf;F Kd;du; ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\ ,g; gpuNjrj;Jf;F tp[ak; nra;jNghJ gpuNjr kf;fshy; tpLf;fg;gl;l Ntz;LNfhisaLj;J 40 ,yl;r &gh nrytpy; ,e;jg; glFr; Nrit Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhz;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> tl khfhz MSeu; [p. V. re;jpurpwp MfpNahiuAk;> glF Nritapy; <LgLj;jg;gl;bUg;gijAk; glq;fspy; fhz;f.

Mdp 15> 2010

fdlhtpy; [P-08 khehL; Mgpupf;f ehLfSf;Fk; miog;G

fdlhtpy; eilngwTs;s [P-08 khehl;Lf;F Mgpupf;f ehLfSf;Fk; miog;G tpLf;fg;gl;Ls;sjhf fNdbag; gpujku; ];Bgd; `hgu; njuptpj;jhu;. ,k;khehL ,k;khjk; 25> 26k; jpfjpfspy; fdlhtpy; ,lk;ngwTs;sJ. ,jpy; nfhyk;gpah> n[ikfh> vfpg;J> vjpNahg;gpah> my;[Pupah> nrdfy;> njd;dhgpupf;fh Mfpa ehLfSk; gq;Nfw;fTs;sd. gpuhe;jpa ghJfhg;G> mgptpUj;jp cs;spl;l tplaq;fs; ,k;khehl;by; fye;Jiuahlg;glTs;sd

Mdp 15> 2010

njhlUk; mepaha kuzq;fs;

mT];jpNuypahTf;F glfpy; nrd;w 12 mfjpfs; gyp

,e;NjhNdrpahtpy; ,Ue;J mT];jpNuypahTf;F nry;y Kw;gl;l 12 mfjpfs; ghjfkhd fhyepiy fhuzkhf flypy; %o;fp fhzhky; Ngha; gypahfpAs;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mtu;fspy; ,Utu; ,yq;ifia Nru;e;jtu;fs; vdTk; VidNahu; Mg;fhdp];jhid Nru;e;jtu;fnsdTk;> mT];jpNuypahTf;Fs; Eioa Kw;gLk; Nehf;fpy; ngupa fg;gypy; ,Ue;J kPd;gpb glFf;F khw;Wk; NghJ Vw;gl;l ghjfkhd fhyepiy fhuzkhf mtu;fs; flypy; %o;fp ,we;jpUf;fyhk; vdTk; njuptpf;fg;gLfpwJ.

Mdp 15> 2010

,J vg;gb ,Uf;F?

ifjhd jypghd; jiytu;fSld; ghfp];jhd; [dhjpgjp re;jpg;G

ghfp];jhdpy; kiwe;J ,Ue;j jypghd; jiytu;fs; 50 f;Fk; Nkw; gl;ltu;fs; gpbgl;ldu;. mtu;fs; midtUk; ghfp];jhd; rpiwfspy; milf;fg;gl;ldu;. rpiwapy; milf;fg;gl;Ls;s jypghd; jiytu;fspy; me;j ,af;fj;jpd; 2 tJ ,lj;jpy; ,Uf;Fk; Ky;yh mg;Jy; fdp guhjhu; Fwpg;gplj;jf;ftuhthu;. ghfp];jhd; mjpgu; ru;jhup csTj;Jiwahd I. v];. V. %j;j mjpfhupfSld; rpiwr; rhiyf;Fr; nrd;W miu kzp Neuk; jypghd; jiytu;fisr; re;jpj;Jg; Ngrpdhu;. mnkupf;fhtpd; tw;GWj;jypd; NgupNyNa mtu;fs; ifJ nra;ag;gl;ljhfTk;> ePq;fs; vq;fs; kf;fs;> vq;fs; ez;gu;fs; vd;Wk; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 15> 2010

,e;jpa murhq;fj;jpd; epjpAjtpAld; kl;L. tpjitfSf;F Ranjhopy; gapw;rp

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l tpjitfSf;F Ranjhopy; Kaw;rpf;fhd gapw;rpfis toq;Ftjw;fhd epjp cjtpfis toq;f ,e;jpa muR ,zf;fk; njuptpj;Js;sJ. gpujpaikr;ru; vk;. vy;. V. vk;. `p];Gy;yh`; ,e;jpa cau;];jhdpfUldhd Ngr;Rthu;j;ijapd; NghNj ,e;jpa muR ,e;j epjpia toq;f ,zf;fk; njuptpj;Js;sJ. Kjw;fl;lkhf kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; cs;s 800 tpjitfs; njupT nra;ag;gl;L mtu;fSf;F Ranjhopy; gapw;rp toq;fg;gl;L epjp cjtp kw;Wk; cgfuzq;fSk; toq;fg;glTs;sd. ,tu;fSf;fhd gapw;rpfis toq;Ftjw;F tpNrl gapw;rp epiyaq;fs; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; mikf;fg;glTs;sd. vjpu;tUk; %d;W Mz;Lfs; njhlu;r;rpahf ,e;j Ntiyj; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;j ,e;jpa muR ,zf;fk; njuptpj;Js;sJ.

Mdp 15> 2010

Nghghy; tp\thA tof;Fj; jPu;g;G xU fgl ehlfk;

Nghghy; tp\thA tof;fpy; 25 Mz;L fSf;Fg; gpwF ePjpkd;wk; toq;fpa jPu;g;G ehl;L kf;fis mjpu;r;rpapy; Mo;j;jpAs;sJ. gy;yhapuk; kf;fis gypnfhz;l tof;fpy;> kpff;Fiwthd jz;lid> ,d;Dk; nrhy; yg;Nghdhy; jz;lidNa ,y;yhj xU jPu;g;G toq;fg;gl;ljw;F> jPu;g;G toq;fpa ePjpgjpia kl;Lk; Fiwnrhy;y KbahJ. ,e;j tof;if gy Mz;LfshfNt ePu;f;fr; nra;J xd;W kpy;yhky; nra;tjw;F gy fl;lq;fspy; rjpr;nray; ele;Js;sJ. ,e;epiyapy;> ,e;j tof;fpd; gpujhd Fw;wthspahd Mz;lu;rid jg;gtpl;lJ ahu; vd;w Nfs;tp vOe;Js;sJ. ehs;NjhWk; gy;NtW tptuq;fs; ntspahfpf; nfhz;bUf;fpd;wd. Mz;lu;rid jg;gtpl;lJ mg;Nghija kj;jpag;gpuNjr Kjy;tu; mu;[_d; rpq;jhd; vd;W rpyu; Fw;wk;rhl;bAs;sdu;. Mdhy; mtu; kl;Lk; ,j;jifanjhU fhupaj;jpy; <Lgl;bUf;f KbAkh vd;gJ Nfs;tpf; FwpNa.  (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

jha;yhe;jpy; Gfyplk; Nfhupa ,yq;if jkpou;fs; ehL jpUk;g tpUg;gk;

jha;yhe;jpy; Gfyplf; Nfhupf;ifapid Kd;itj;J fhj;jpUe;j ,yq;ifj; jkpou;fs; kPz;Lk;  ehL jpUk;g tpUg;gk; njuptpj;Js;sdu;. ,tu;fspy; rpyu; Vw;fdNt nfhOk;G Nehf;fpg; gazpj;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. Gfyplf; Nfhupf;ifapid Kd;itj;J jha;yhe;Jf;Fr; nrd;w 15 Ngu; mlq;fpa FOtpdNu ,t;thW ehL jpUk;Gtjw;F tpUg;gk; njuptpj;Js;sdu;. Nghypahd Mtzq;fisr; rku;g;gpj;J jha;yhe;Jf;F gpuNtrpj;j fhuzj;jpdhy; Nkw;gb FOtpdu; me;ehl;L nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;L rpiwj; jz;liz tpjpf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 14> 2010

50 Mapuk; tPLfSf;fhd gzk; ,yq;if jkpou;fspd; tq;fp fzf;fpy; - g.rpjk;guk;

Aj;jj;jhy; ,lk;ngau;e;Js;s jkpou;fSf;fhf ,e;jpa murhq;fj;jpdhy; 50 Mapuk; tPLfs; fl;bf;nfhLf;fg;glTs;sd. ,jw;fhd gzk; ,yq;if murhq;fj;jpD}lhf tof;fg;gLtjpy;iy. khwhf ghjpf;fg;gl;l kf;fspd; tq;fpf; fzf;FfSf;F me;jg; gzk;  Neubahfr; nrYj;jg;glTs;sjhf  kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guk; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

lf;s]; kPjhd tof;F

kj;jpa>khepy muR tpsf;fkspf;f ePjpkd;wk; cj;juT

,e;jpahTf;fhd tp[aj;ij Nkw;nfhz;l ghuk;gupak; kw;Wk; rpWnjhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhit ifJ nra;af; Nfhup njhlu;e;j tof;F njhlu;gpy; ,e;jpa kj;jpa> khepy muRf;fs; xU thuj;jpw;Fs; gjpy; mspf;f Ntz;Lk; vd;W nrd;id cau; ePbkd;wk; cj;jutpl;Ls;sJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]Tld; fle;j thuk; ,e;jpah gazkhfpapUe;j mikr;riu ifJ nra;af;Nfhup nrd;id cau; ePjpkd;wj;jpy; jkpof kf;fs; cupikf;fofr; nrayhsUk;> rl;lj;juzpAkhd GfNoe;jp vd;gtu; kD jhf;fy; nra;jpUe;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

capNuhL tpisahLk;  ehrNtiy fyhr;rhu Nkhfk;

,e;j ehrNtiyf;Ff; fhuzkhdtu;fs;> nghJkf;fspd; mr;rj;Jf;Fk; Mj;jpuj;Jf;Fk; cs;shfpapUg;gij mtu;fs; czu;e;jhu;fsh? jz;lthsk; jfu;f;fg;gl;l ,lj;jpy; ,yq;if mjpgu; uh[gf;Nrapd; ,e;jpa tUifiaAk;> ,e;jpa muirAk; jkpof muirAk; fz;bf;Fk; Jz;Lg; gpuRuq;fs; fple;Js;sd. vy;bb, jiytu; gpughfudpd; jk;gpfs; vd;Wk; mtw;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mg;ghtp kf;fis vjpupfshf;fp mtu;fsJ capNuhL tpisahlj; Jzpe;jJ cz;ikapNyNa jkpo; <o Mjuthsu;fs;jhd; vd;why;> ,e;jr; nray; rpwpjsTf;Ff;$l jkpof kf;fspd; Mjuitg; ngwhJ vd;gij mtu;fs; Gupe;J nfhz;lhf Ntz;Lk;. ,e;jpa muNrhLk; ,yq;if muNrhLk; NeUf;FNeu; thjhb> ,yq;ifj; jkpou;fspd; epahakhd cupikfSf;Fj; Njhs;nfhLf;Fk; Kaw;rpfisAk; ,J jdpikg;gLj;jptpLk;. (NkYk;.....)

Mdp 14> 2010

ghuhl;Lf;Fupa gzpfs;

cyif ,g;Nghnjy;yhk; ,aw;if mdu;j;jq;fs; fLikahfNt mr;RWj;Jfpd;wd. nts;sk;> kz; rupT> G+fk;gk;> Rdhkp> R+whtsp vd;nwy;yhk; cyfpy; gutyhf ,aw;if mdu;j;jq;fs; mjpfupj;Jf; nfhz;Nl tUfpd;wd. ,j;jifa mopTfshy; capu;fs; moptJk; cilikfs; ehrkhtJk; njhlUfpd;wd. ,aw;if mdu;j;jq;fs; Gtpapy; mjpfupg;gjw;F kdpjNd fhuznkd G+fw;gtpayhsu;fs; Fw;wk; rhl;b tUfpd;wdu;. MdhYk; ,f;Fw;wr; rhl;Lfshy; gaNdJk; tpisag;Nghtjpy;iy. ghjfkhd tpisTfisg; gw;wpr; rpe;jpf;fhky; kdpj Fyk; jdJ Fwpf;Nfhis Nehf;fpr;nrd;W nfhz;bUf;ifapy; NguopTfisj; jLj;J epWj;Jtnjd;gJ cz;ikapNyNa Kbahj fhupakhFk;. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

mk;khitf; Foe;ij NjLtJ Vd;?

vy;yhk; N`hu;Nkhd;fs; nra;Ak; Ntiyfs;

Foe;ijfs; jhaplk; mjpf ghrk; fhl;Ltij ePq;fs; ghu;j;jpUf;fyhk;. rpy Foe;ijfs;> mOtij ahuhYk; fl;Lg;gLj;j KbahJ. Mdhy; mk;khit ghu;j;jhNy clNd mOifia epWj;jptpLk;. gpwe;J rpy khjq;fspy; Ml;fisg; ghu;j;J ,dk; fhzj; njupahj nghONj jd; jhapid Foe;ij ed;whf milahsk; njupe;J itj;jpUf;Fk;. jhapd; mutizg;gpw;Fg; gpwNf rkhjhdk; milAk;. ,y;yhtpl;lhy; fhuzNk ,y;yhky; mOtij ehk; ghu;f;fyhk;. (NkYk;...)

Mdp 14> 2010

jiu> Mfhaj;ij; njhlu;e;J flYf;Fs;Sk; Ma;T $lk;

epytpy; fhy;gjpj;j rhjid ‘kdpjdpd; rpwpa mb’ vd;W tu;zpf;fg;gLfpd;wJ. ,ijj; njhlu;e;J mLj;j ngupa (mbahf) jpl;lkhf nrt;tha;f;F kdpjid mDg;Gk; Kaw;rp ele;J tUfpwJ. epyittpl nrt;tha mjpf J}uj;jpy; cs;s NfhshFk;. NkYk; mq;Fs;s rPNjh\;z epiy G+kp> epyT ,uz;ilAk; tpl gytpjq;fspy; khWgl;lJ. cjhuzkhf G+kpiatpl 6y; xU gq;F <u;g;G Mw;wy;jhd; epytpy; fhzg;gLfpwJ. Mdhy; nrt;tha; fpufj;jpNyh <u;g;G tpir 8y; %d;W gq;fhf ,Uf;fpwJ. ,Jjtpu R+upa xsp gw;whf;Fiw jPq;F tpistpf;Fk; fjpu;tPr;R Nghd;witAk; fhzg;gLfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

nrwpT+l;ly; Ntiyfis clNd Muk;gpf;Fk; vz;zkpy;iy - <uhd; cg [dhjpgjp

ANudpaj;ij Gjpjhf nrwpT+l;Lk; Ntiyfspy; mtrukhf ,wq;fg;Nghtjpy; iynad njuptpj;Js;s <uhd; murhq;fk; Nkw;Fyfk; gpNu]py; JUf;fp Mfpa ehLfspd; mDruizia Vw;Wf;nfhs;s Nthk;nkd;Wk; njuptpj;jJ. <uhd; cjtp [dhjpgjp myp mf;gu; rhyp`; <uhdpd; nra;jpr; Nritf;F toq;fpa Neu;fhzypNy ,ijj; njuptpj;jhu;. ANudpaj;ij nrwpT+l;Ltjw; fhd Gjpa mZ ciy mikf;Fk; ,lq;fisj; Njb tUfpd;Nwhk;. ,e;j ,lq;fs; tpkhdj; jhf;FjYf;Fl;glhjjhf ,Uf;Fk; mt;thW nghUj;jkhd ,lq;fisf; fz;L gpbj;jhYk; ANudpak; nrwpT+l;ly; Ntiyfis mtrukhf Muk;gpf;Fk; vz;zk; ,g;Nghijf;fpy;iy [dhjpgjp m`;nkjp ne[hjpd; cj;juit ,jw;fhf vjpu;ghu;j;jpUg;gjhfTk; cjtp [dhjpgjp myp mf;gu; rhyp`; njuptpj;jhu;. <uhdpy; jw;Nghija mZ ciy el;lhd;]py; cs;sJ ,dp mikaTs;s mZ ciy epiyak; fhk; vd;w ,lj;jpy; kpf ,ufrpakhf mikf;fg;glTs;sJ.

Mdp 14> 2010

Pro-Tamil Tiger Diaspora Mtg with Fed MPs on June 11,2010

Honourable Members of the House of Commons: Messrs Bruce Stanton/Jack Layton and John McKay,

 I too attended the meeting convened by a group calling themselves Canadians Concerned About Sri Lanka held on June 11, 2010 at the Milliken Mills High School in Markham, where you represented your respective political parties.  It was apparent that the prime mover of the meeting was the Canadian Tamil Congress which originated soon after the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) was listed as an international terrorist movement by the UN Security Council by Resolution 1373 of September 2001, to take over the leadership from the World Tamil Movement (WTM) and the Federation of Associations of Canadian Tamils (FACT), which were well known front organizations of the LTTE that virtually moved underground. (more...)

Mdp 14> 2010

Gdu;tho;T ngw;w 53 N[hbfSf;F jpUkzk;

tTdpah gk;igkL Gdu;tho;T Kfhkpy; Gdu;tho; tspf;fg;gl;l 53 N[hbfSf;F New;W mur mDruizapy; jpUkzk; nra;Jitf;fg;gl;lJ. tTdpah gk;igkL Gdu;tho;T Kfhk; ikjhdj;jpy; New;Wf; fhiy ,e;epfo;T tpkupirahf eilngw;wJld; murhq;fj;jpd; rhu;gpy; mikr;ru;fs; lf;s]; Njthde;jh> uprhj; gjpAjPd;> bA+ Fz Nrfu MfpNahUk; fye;Jnfhz;L rhl;rpf; ifnahg;gkpl;ldu;. ,t;itgtj;jpd; NghJ 40 N[hbfSf;F ,e;J kj Kiwg;gbAk; NkYk; 13 N[hbfSf;F fpwp];jt kj Kiwg;gbAk; jpUkzk; elj;jp itf;fg;gl;lJld; jpUkzg; gjpT rhd;wpjo;fs; cldbahfNt ifaspf;fg;gl;ld. GJkzj; jk;gjpfSf;Fj; jyh 10>000 &gh toq;fg;gl;lJld; ,jid nfhOk;gpypUe;J tUif je;j = mk;kh gfthdpd; ,af;fj;jpdu; toq;fpdu;. ,tu;fSf;fhd itg;Gf;fzf;F tTdpah kf;fs; tq;fpf; fpisapy; Muk;gpf;fg;gl;L ,e;jg; gzk; mjpy; itg;gpyplg;gl;lJ. l;iu];lhu; epWtdk; 53 N[hbfSf;Fk; iff;fbfhuq;fisg; guprhf toq;fpaJld; GJkzj; jk;gjpfSf;F NkYk; gy gupRg; nghUl;fSk; ,t;itgtj;jpd; NghJ toq;fg;gl;ld. New;iwa jpdk; jpUkz ge;jj;jpy; ,ize;j GJj; jk;gjpfSf;F jw;fhypfkhf jq;Ftjw;nfd jdpj;jdp tPLfSk; toq;fg;gl;ld.

Mdp 14> 2010

FKjpdp glF Nrit epWj;jk;! G+efup - FUefu; glF Nrit Muk;gk;!!

neLe;jPT fly; Nghf;Ftuj;jpy; kPz;Lk; ghjpg;G Vw;glj; njhlq;fpAs;sJ. FKjpdp glF kPz;Lk; jpUj;j Ntiyfs; fhuzkhf Fwpfl;Lthdpy; epWj;jg;gl;Ls;sJ. neLe;jPT gy.Neh.$. rq;fj;jpd; glfhd rKj;jpuNjthTk; jpUj;j NtiyfSf;nfd fiuapy; ,Oj;Jitf;fg;gl;Ls;sjhy; neLe;jPTg; gazj;jpw;nfd cfe;j glFfspd;wpg; nghJkf;fs; f\;lg;gLk; epiyapy; kPd;gpb ts;sq;fspy; mtru Njitf;fhf $Ljy; gzk; toq;fpg; gazpf;f Ntz;bAs;sJ ,NjNtis G+efupf;Fk; aho;-FUefUf;Fk; ,ilapyhd glFr; Nrit New;W Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. mikr;ru;fs;> gpujpaikr;ru;fs;> tl khfhz MSeu;> ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\ cl;gl Kf;fpa];ju;fs; gyu; fye;Jnfhz;L ,e;j glFr; Nritia cj;jpNahf G+u;tkhf Muk;gpj;J itj;jdu;. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

kf;fs; Nghuhsp

NrFtuhtpd; 82MtJ epidT jpdk; ,d;W

(rhfud;)

NrFtuh vg;NghJk; kf;fis mzp jpul;b kf;fSf;fhf NghuhLtjpy; ek;gpf;if nfhz;L nraw;gl;lhu;. md;iwa vjpupapd; ,uhZt gyj;jpw;F Vw;g kuG topg; Nghuhl;l Kwikfisj; jtpu;j;J> nfupy;yh Nghuhl;l Kwikfis jdJ Nghuhl;l cj;jpahf ifahz;lhu;. MdhYk; Rj;j ,uhZt fz;Nzhl;lj;Jldhd Nghuhl;lq;fis Kw;W KOjhf epuhfupj;jhu;. kf;fspd; ,ay;G tho;it Fog;ghJ ,Uj;jy; vd;w nraw;ghl;il jdJ Nghuhl;lq;fs; neLfpYk; ifahz;lhu;. ,uT Ntisfspy; fpuhkq;fis ClWj;Jr; nry;Yk; NghJ kf;fspd; epj;jpiuiaf; $l Fog;ghky; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ Nghd;w rpwpa? tplaq;fspYk; kf;fs; ,ay;G tho; epiyfspd; mtrpaj;jij fUj;jpy; nfhz;L nraw;gl;l kfj;jhd Nghuhsp. jdJ Nghuhl;lq;fis fpA+gh vd;w xU ehl;Lld; FWf;fpf; nfhs;shky; Vida ehLfspd; tpLjiyg; Nghuhl;lq;fspYk; jd;id <LgLj;jpf; nfhz;L jd;id xU ru;tNjr Nghuhspahf gupzkpj;J ,Ue;jhu;. ,tupd; Nghuhl;l Kwikfspd; ghlq;fs; rupahf <otpLjiyg; tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw;f Vw;g cs;sthq;fg;gl;bUe;jhy; mepaha nghJkf;fspd; ,og;Gf;fSlhd Ks;sptha;fhy; ghlq;fisj; jtpu;j;jpUf;fyhk;. Rj;j ,uhZtf; fz;Nzhl;lj;Jldhd> kf;fis mzpjpul;lhj> gd;Kfj; jd;ikaw;w VfNghf nraw;ghl;Ldhd Gypfspd; MAjg; Nghuhl;lk;? Njhw;Wg; NghapUf;f khl;lhJ. ,Nj tpku;rdk; N[tpgp apd; fpsu;r;rpf;Fk; nghUe;Jk;. (NkYk;...)

Mdp 14> 2010

rk;G+upypUe;J ,lk;ngau;e;j kf;fs; tpiutpy; kPs;FbNaw;wk;

rk;G+upypUe;J ,lk;ngau;e;J mfjp Kfhk;fspy; jq;fpAs;s kf;fSf;F tpiutpy; tPLfis epu;khzpj;J Fbaku;j;j eltbf;if vLf;fg;gLnkd kPs; FbNaw;w mikr;ru; kpy;Nuha; ngu;dhz;Nlh New;W njuptpj;jhu;. ghJfhg;G mikr;ru; vd;w tifapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; ,J njhlu;gpy; Ngr;Rthu;j;ij elj;jp tpiutpy; ,tu;fSf;F epue;ju jPu;nthd;iwg; ngw;Wf;nfhLf;fj; jPu;khdpj;Js;sjhfTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. rk;G+upy; tPLfis epu;khzpj;J toq;f KbahJ Nghdhy; mjw;F maypYs;s gpuNjrnkhd;wpyhtJ mk; kf;fSf;F tPLfis epu;khzpj;J toq;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gL nkdTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 14> 2010

fpu;fp];jhd;

,d Nkhjy;fisf; fl;Lg;gLj;j u\;ahitj; jiyapLkhW mtru Nfhupf;if

fpu;fp];jhdpy; vOe;Js;s ,d Nkhjy;fis KbTf;Ff; nfhz;L tu me;ehl;L ,ilf;fhy murhq;fk; u\;ahtplk; gilfis mDg;gp cjTkhW Nfl;Ls;sJ. Nkhrkhfg; guTk; td;Kiw fisf; fl;Lg;gLj;j nghyp]hu; ,uhZtj;jpdu; tPjpfspd; Nuhe;J eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;sdu;. td;Kiwfspy; ,wq;FNthiuf; ifJ nraak;gbAk; epiyik Nkhrkile;jhy; Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; nra;AkhWk; ,ilf;fhy murpd; [dhjpgjp Nuh]h xl;Ld; igtpah cj;jutpl;lhu;. (NkYk;....)

Mdp 13> 2010

tpOg;Guk; mUNf gaq;fuk;> Gyp Mjuthsu;fspd; fuk;...?

uapy; jz;lthsk; jfu;g;G kiyf;Nfhl;il vf;];gpu]; jg;gpaJ

tpOg;Guk; khtl;lj;jpy; Fz;Litj;J jfu;f;fg;gl;bUe;j jz;lthsj;jpy; rpf;fhky; jpUr;rp kiyf;Nfhl;il vf;];gpu]; uapy; mjpu;\;ltrkhf jg;gpj;jJ. uapy; Xl;Leu; Nfhghy; uht;> kpfTk; tpopg;Gld; nray;gl;ljhy; Rkhu; 2 Mapuk; gazpfs; capu; jg;gpdu;. Nkw;Ftq;fj;jpy; rkPgj;jpy; uapy; ghij jfu;f;fg;gl;lJ Nghy jkpofj;jpYk; uapy; ghij jfu;f;fg;gl;Ls;s rk;gtk; ngUk; mjpu;r;rpia Vw;gLj;jpAs;sJ. rk;gt ,lj;jpy; Jz;Lr; rPl;L xd;W fz;nlLf;fg;gl;lJ. mjpy; “,e;jpa muNr uj;j ntwp gpbj;j uh[gf;N\ Xeha; ,e;jpa tUifiaf; fz;bj;J> jkpopd moptpw;F Jiz Nghd ,e;jpa muirAk; jkpof muirAk; fz;bf;fpNwhk;. jkpoh> ,dpAk; kTdk; fhj;jhy; GupahJ ekJ kTd typ-,tz; NkjF gpughfud; jk;gpfs;” vd;W vOjg;gl;bUe;jJ. (NkYk;...)

Mdp 13> 2010

rPdhtpy; mfkjp ep[hj;  

mZ ty;yuRfspd; VfNghff; nfhs;iff;F <uhd; fz;ldk;

mZ ty;yuRfs; jq;fSila Ra yhgj;Jf;fhf mZ njhopy; El;gj;ij VfNghfkhf;fp tUfpd;wd vd;W rPdhtpd; \hq;fha; efUf;F te;Js;s <uhd; [dhjpgjp mfkjp ep[hj; tpku;rpj;Js;shu;. \hq;fhapy; eilngWk; ru;tNjr njhopw; fz; fhl;rpapy; cs;s <uhd; muq;fj;ij <uhd; jpdj; jd;W ghu;itapLk; jpl;lj;Jld; mfkjp ep[hj; rPdh te;Js;shu;. mtu; rPdj; jiyefUf;Fr; nry;y khl;lhu;. lh\; nfz;by; eilngWk; \hq;fha; $l;LwT mikg;gpd; $l;lj;ij mfkjp ep[hj; jtpu;j;Jtpl;lhu;. ,f;$l;lj;jpy; nkj;tNjTk;> `_ [pz;lhNthTk; fye;J nfhz;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 13> 2010

If;fpa Njrpa fl;rp nraypy; fhl;l Ntz;Lk;

,yq;ifapy; ,dg; gpur;rpid jPuhkypUg;gjw;F murhq;fj;jpdJk; rpWghd;ikapdg; gpujpepjpfspdJk; jPu;T epiyg;ghLfSf;fpilNa ngupa ,ilntspnahd;W ,Ug;gNj gpujhd fhuzk;. If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fk; cl;gl vy;yh murhq;fq;fspd; fhyj;jpYk; ,e;j epiyNa epytp te;jJ. ,d;Wk; ,Nj epiyjhd;. ,e;j epiyapy;> ,U jug;GfSlDk; Ngrp ,e;j ,ilntspiaf; Fiwg;gjw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Kaw;rp jPu;Tf;fhd gq;fspg;G vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. ,e;j Kaw;rpia ahu; Nkw;nfhz;lhYk; jPu;it tpUk;Ggtu;fs; mij Mjupf;f Ntz;Lk;. ,e;jpah rpWghd;ikapdf; fl;rpfSld; khj;jpuk; Ngrtpy;iy. murhq;fj;JlDk; NgRfpd;wJ. vdNt> ,U jug;GfSf;Fk; ,ilapyhd ,ilntspiaf; Fiwf;Fk; Nehf;fj;Jld; ,e;jpah nraw;gLfpd;wJ vdf; $wyhk;. (NkYk;....)

Mdp 13> 2010

jPu;Tf;Fg; nghUj;jkhd mZFKiwiaj; jPu;khdpf;f Kd;Djhuzk; cz;L

([Ptfd;)

murhq;fj;Jf;Fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf;FkpilNa Ngr;Rthu;j;ij njhlu;e;Jk; ,lk;ngWtJ jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; Kd;ida epiyg;ghl;by; khw;wk; Vw;gl;bUg;gjw;fhd mwpFwp. ,dg;gpur;rpidf;F murpay; jPu;T fhz;gJ njhlu;ghfj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ,uz;L epiyg;ghLfis Kd;du; ntspg;gLj;jp te;jJ. KOikahd murpay; jPu;itNa Vw;f KbAk; vd;gJ xU epiyg;ghL. murhq;fk; mjd; jPu;T MNyhridia ntspapl;lhy; mJ gw;wpf; fUj;Jf; $w KbAk; vd;gJ kw;iwa epiyg;ghL. ,itapuz;Lk; jPu;T gw;wpa ek;gpf;ifiaj; juf;$baitay;y. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T KOehl;Lf;Fk; Kf;fpakhdnjdpDk; jkpo; kf;fSf;F mjpKf;fpakhdJ. vdNt> jPu;Tf;fhf Kd;if vLj;Jr; nraw;gl Ntz;ba flg;ghL jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfSf;F cz;L. KOikahd murpay; jPu;it xNu jlitapy; ngWtjw;Fr; rhjfkhd R+o;epiy ,g;NghJ ,y;iy. ,e;j epiyapy; rhj;jpakhd jPu;it Vw;Wf; nfhz;L fl;lq;fl;lkhf KOikahd jPu;it milAk; mZFKiwNa nghUj;jkhdJ. (NkYk;....)

ru;tNjrg; nghUshjhu neUf;fb

gLj;j gLf;ifapy; ,j;jhypg; nghUshjhuk;...?

Nkw;fpy; Jtq;fpa ru;tNjrg; nghUshjhu neUf;fb INuhg;gpa ehLfSf;Fg; gutpaJ. I];yhe;J ehNl jpthyhdJ. gpupl;ld;> n[u;kdp> gpuhd;]; Mfpa ehLfspy; neUf;fb. `q;Nfup> Nghu;r;Rf;fy; Mfpait %o;fpf; nfhz;bUf;fpd;wd. fpuPrpy; kf;fs; nfhe;jspj;Jg; NghAs;sdu;. neUf;fbiaj; jPu;g;gjw;fhf gy;NtW eltbf;iffs; vLf;fg;gLtjhf njhlu;e;J nra;jpfs; ntspahfpd;wd. mnkupf;fhNth> xUgb NkNy Ngha; neUf;fb jPu;e;Jtpl;lJ vd;W mwptpj;Jf; nfhs;fpwJ. ,e;epiyapy;jhd; ,j;jhypAk; neUf;fbapy; rpf;fpf; nfhz;Ls;sJ vd;W me;ehL ntspapLk; Gs;sptpguq;fNs njuptpf;fpd;wd. nghUshjhu neUf;fb Vw;gl;lgpwF ehl;bd; epiyik vd;d> ve;nje;j mghaq;fs; ehl;il vjpu;Nehf;fpAs;sd Nghd;wit gw;wp ,j;jhypa kf;fSf;F njupatpy;iy vd;W me;j Ma;T $WfpwJ. ,j;jhypapd; epiyik ,t;thwpUf;f> yj;jPd; mnkupf;f ehLfs; gw;wp ru;tNjrj; njhopyhsu; mikg;G (I.vy;.X) xU Ma;twpf;ifia ntspapl;Ls;sJ. nghUshjhu neUf;fbahy; yj;jPd; mnkupf;f ehLfspYk; Ntiyapog;G Vw;gl;lJ. Mdhy; kw;w ehLfisg; Nghyy;yhky; xU Mz;Lf;Fs;shfNt epiyikapy; Kd;Ndw;wk; ,Ue;jJ. Ntiyapog;G epWj;jg;gl;L> Gjpa Ntiyfs; cUthdjw;F ,e;j ehLfspy; cz;ikahd nghUshjhu kPl;rp ,Ue;jJjhd; fhuzk; vd;W me;j Ma;T $WfpwJ. ,lJrhupf; nfhs;iffis eilKiwg;gLj;Jk; muRfs; ngUk;ghyhd yj;jPd; mnkupf;f ehLfspy; ,Ug;gNj ,ij rhj;jpakhf;fpAs;sJ vd;W nghUshjhu ty;Yeu;fs; Rl;bf;fhl;Lfpd;wdu;. (NkYk;....)

Mdp 13> 2010

‘rPkhd;’fshf jk;ik jf;fitj;Jf; nfhs;sth jkpo;g; glTyfk; I/ghit vjpu;j;jJ?

,yq;ifj; jkpou;fSf;fhf njd; ,e;jpaj; jpiuAyF NghuhLfpd;wJ vd;gJ tuNtw;fj;jf;fJjhd;. Mdhy; ,t;thwhd Nghuhl;lq;fshy; gaNdJk; tpisag; Nghtjpy;iy vd;w epiyapy;> jkpou;fspd; epiyapy; khw;wk; Vw;glg; Nghtjpy;iy vd;fpw epiyapy;> jkJ glq;fs; ntw;wpngw Ntz;Lk; vd;gjw;fhf> ,yq;ifj; jkpou;fspd; gpur;rpidiaf; ifapy; vLj;Jf; nfhs;tJjhd; tUj;jj;ijj; jUfpd;wJ. I/gh tpoh Fwpj;J jkpof Clfnkhd;W nra;jp ntspapLifapy;; tpNtf; xgNuha; Nghd;w rpy;yiw el;rj;jpuq;fNs ,yq;ifapd; I/gh tpohtpy; gq;Nfw;wd vd;W Fwpg;gpl;bUe;jJ. Mdhy; me;j rpy;yiw el;rj;jpuk; I/ghtpd; gpd;du; ,yq;ifapd; tl gFjpf;Fr; nrd;W 50 kpy;ypad; &ghit tlf;fpd; Gdu;tho;Tf;F toq;fpapUf;fpd;wJ. I/ghTk; tPLfs; mikj;Jj;ju ,zq;fpapUf;fpwJ. (NkYk;...)

Mdp 13> 2010

ed;wpf;flDf;fhf Mu;g;ghl;lk;

Aj;jj;jpd; NghJ Gypfspd; jug;gpy; mfg;gl;Lf;nfhz;l mg;ghtpg; nghJkf;fis mq;fpUe;J ntspNaw tplhky; gzaf; ifjpfshfg; Gypfs; jLj;J itj;jpUe;jdu;. jilia kPwp ntspNaw Kw;gl;ltu;fisf; fLikahd jz;lidf;F cl;gLj;jpdhu;fs;. nghJkf;fs; ntspNaWtjw;F mDkjpf;FkhW murhq;fKk; gy mikg;GfSk; tpLj;j Ntz;LNfhisg; Gypfs; nghUl;gLj;jtpy;iy. ,d;W ‘jkpo; kf;fSf;fhf’ Mu;g;ghl;lk; nra;Ak; ,tu;fs; md;W gzaf; ifjpfshfj; jLj;J itf;fg;gl;bUe;j mg;ghtpg; nghJ kf;fis tpLtpf;fr; nrhy;yp xU thu;j;ij $lg; Ngrtpy;iy. nghJkf;fs; gzaf; ifjpfshfj; jLj;J itf;fg;gl;bUg;gij Mjupf;Fk; tifapNyNa nraw;gl;lhu;fs;. me;j tifapy;> ,lk;ngw;w kuzq;fSf;F ,tu;fSk; nghWg;ghspfs;. ,tu;fSf;F vjpuhf ahu; Mu;g;ghl;lk; nra;tJ? (NkYk;...)

Mdp 13> 2010

13tJ jpUj;jj;jpYk; $Ljy; mjpfhuq;fSld; murpay; jPu;T

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jiyikapy; ,e;jpahTf;F Nkw;nfhz;l cj;jpNahfG+u;t tp[ak; mjpfsT ntw;wpia ngw;Wj; je;Js;sJ vd ghuk;gupa ifj;njhopy; kw;Wk; rpWifj;njhopy; mgptpUj;jp mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh New;Wj;njuptpj;jhu;. ,e;jpahTf;fhd tp[aj;ij Kbj;Jf;nfhz;L New;W Kd;jpdk; khiy ehL jpUk;gpa mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh New;W mtuJ mikr;rpy; nra;jpahsu; khehnlhd;iw elj;jpaJld; ,yq;iff;Fk; ,e;jpahTf;Fkhd cwTfs; ek;gpf;if nkd;NkYk; tYg;ngw;Ws;sJ vd;Wk; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 13> 2010

ifJnra;a Ntz;Lnkd;w Nfhupf;iff;F murpay; fho;g;Gzu;r;rpjhd; fhuzk;’ - lf;s];

,e;jpahjhd; vkf;F gapw;rp toq;fpaJ epjp toq;fpaJ gapw;rp Kfhk;fisAk; itj; jpUe;Njhk;. vkf;F kl;Lky;y MAjf; FOthf nraw;gl;ltu;fSf;F ,J fpilj;jJ. ehd; te;jjd; gpd;du; cs;Nehf;fq;fSf;fhf MAjf; FOf;fspilNa Nkhjy;fs; eilngwtpy;iyah? R+l;Lr; rk;gtq;fs; eilngw tpy;iyah? R+isNkl;by; Ntz;Lnkd;Nw vd;DlDk; vdJ rhf;fSlDk; Nkhjp gpur;rpidia cUthf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zj;jpy; mq;Fs;s uTbfs; rpyiu vkJ Ml;fSld; Nkhjr; nra;J tPzhd gpur;rpidia cUthf;fpdhu;fs;. tpiutpy; ghuhS d;wj;jpy; cupj;Jf; fhl;LNtd; vd;Wk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 12> 2010

cyff; Nfhg;ig fhy;ge;jhl;lk;

rk gyj;Jld; KbTw;w Kjy; ehs; Ml;lq;fs;

,d;W njd; Mgpu;f;fhtpy; Muk;gkhd cyff; Nghg;ig fhy; ge;jhl;lj;jpy; ,U Nghl;bfs; eilngw;wd. ,uz;Lk; rkgyj;Jld; KbTw;wJ. KjyhtJ Nghl;bapy; njd; Mgpupf;fh> nkf;rpf;Nfh Mfpa ,U mzpfSk; Nkhjpd. ,U mzpfSk; jyh xU Nfhy;fs; Nghl;ld. ,jdhy; Nghl;b rk gyj;Jld; epiwTw;wJ. ,uz;lhtJ Nghl;b gpuhd;];> cUFNt Mfpa ehLfSf;F ,ilNa eilngw;wJ. ,jpy; ve;j mzpAk; Nfhy;fs; mbf;f Kbatpy;iy. ,jdhy; ,g; Nghl;bAk; rk gyj;Jld; KbTw;wJ. ehis njd; nfhupah> fpwP]; Mfpa mzpfSk; M[d;uPdh> ie[Pupah Mfpa mzpfSk; mnkupf;fh> gpupj;jhdpah Mfpa mzpfSk;  Nghl;b NghlTs;sd.

Mdp 12> 2010

rpYit Rkf;Fk; mikr;ru;

mikr;ru; lf;s]; ,e;jpahtpy; Njlg;gLk; Fw;wthspay;y - mikr;ru; jpNd\;

mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,e;jpahthy; Njlg;gLk; Fw;wthsp my;yntd;W murhq;fj;jpd; gpujk nfhwlh mikr;ru; jpNd\; Fztu;jd New;W ghuhSkd;wj;jpy; njuptpj;jhu;. ,e;jpa murpd; Fw;wr;rhl;LfspypUe;J mikr;ru; Njthde;jh tpLtpf;fg; gl;Ls;sjhy; mtiu Njlg;gLk; Fw;wthspnadf; $w KbahJ vd mikr;ru; Fwpg;gpl;lhu;. mDkjpapd;wp MAjq;fis itj;jpUg;gjw;F vjpuhd jdpegu; gpNuuiz kPjhd tpthjj;jpd;NghNj mikr;ru; Fztu;jd Nkw;fz;lthW $wpdhu;. ,e;jg; gpNuuizapy; ciuahw;wpa I. Nj. f. vk;.gp. =uq;fh> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,e;jpahthy; Njlg;gLk; xU Fw;wthspnadTk;> mt;thwhd ru;tNjr Fw;wthspnahUtUld; [dhjpgjp ,e;jpah nrd;Ws;sjhfTk; $wpdhu;. ,e;jf; $w;iw mikr;ru; jpNd\; Fztu;jd fLikahf vjpu;j;jhu;. mikr;ru; lf;s]; Fw;wkw;w epuguhjp vdTk; mikr;ru; $wpdhu;.

Mdp 12> 2010

xl;LRl;lhd; jhd;Njhd;wpaP];tuu; Mya cw;rtj;jpy; gf;ju;fSf;F mDkjp

gpurpj;jp ngw;w xl;LRl;lhd; jhd;Njhd;wpaP];tuu; Myaj;jpd; tUlhe;j cw;rtj;jpy; ntspaplj;J gf;ju;fs; fye;J nfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gl;bUg;gjhf Ky;iyj;jPT khtl;l murhq;f mjpgu; ,nky;lh RFkhu; njuptpj;Js;shu;. ,e;epiyapy;> aho;g;ghzj;jpypUe;J Nkw;gb Myaj;Jf;F nry;Yk; gf;ju;fs;  khq;Fsk; xl;LRl;lhd; tPjpA+lhfTk;> tTdpahtpypUe;J nry;Yk; gf;ju;fs; Gspaq;Fsk; neLq;Nfzp tPjpA+lhfTk; nry;tjw;F mDkjpf;fg;gLthu;fs; vdTk; mtu; NkYk; $wpdhu;. ,d;W Muk;gkhd xl;LRl;lhd; jhd;Njhd;wpaP];tuu; Myaj;jpd; tUlhe;j cw;rtk; vjpu;tUk; 26Mk; jpfjp tiu eilngwTs;sJ.

Mdp 12> 2010

fpof;F gy;fiyapd; jpUkiy tshfk;

rpj;j kUj;Jt gPlj;ij khw;Wk; jPu;khdk; kWguprPyidapy;

fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd;> jpUNfhzkiy tshfj;jpy; fle;j ,uz;L Mz;LfSf;Fk; mjpf fhyk; ,aq;fp te;j rpj;j kUj;Jt gPlj;ij mq;fpUe;J khw;Wtjw;F vLj;j jPu;khdj;ij kWguprPyid nra;tjw;F cau; fy;tp mikr;ru; v];. gp. jprhehaf;f ,zf;fk; njuptpj;Js;sjhf fpof;F khfhz Rfhjhu Jiw mikr;ru; vk;. v];. Rigu; njuptpj;jhu;. jpUNfhzkiy tshfj;jpd;> NfhNzru;Gupapy; mike;Js;s rpj;j kUj;Jt gPlj;jpy; Vwj;jhs 40 ,w;Fk; mjpfkhd khztu;fs; fw;if newpia ,uz;L Mz;Lfshf Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. (NkYk;.....)

Mdp 12> 2010

,e;jpahTld; 7 xg;ge;jq;fspy;; [dhjpgjp ifrhj;J

rPdhTld; 7 xg;ge;jq;fspy; gpujku; ifr;rhj;J

,e;jpah tlf;F – fpof;F jkpo; gFjpfspy; mjpfk; ftdk; nrYj;j rPdh njd;gFjpapy; mjpfk; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ. ,yq;if muR Mrpag; gpuhe;jpaj;jpy; Ntfkhf tsu;e;J tUk; ,U Nghl;b ehLfSlDk; rk cwtpy;> rk gyj;jpy; goFk; ,uh[je;jpuj;ij nfhz;Ls;sJ xU gd;Kfg;gLjg;gl;l jd;ikia Nfhbl;L fhl;b epw;fpd;wJ. cyfpd; mLj;j ty;yuRfshf cUntLf;Fk; ,U ehLfSlDk; cwTfis Kuz;ghbd;wp tsu;f;Fk; ,yq;ifapd; Gj;jp rhJu;a Kaw;rpfs; ghuhl;lg;glNtz;bait. Nghu; fhyj;jpy; kl;Lk; ,d;wp rkhjhdj;Jld; $ba mgptpUj;jpf; fhyj;jpYk; ,yq;if murpd; mZF kiwfs; ghuhl;lg;gl Ntz;bad. ,e;J rKj;jpug; gpuhe;jpaj;ij Vfhjpgj;jpq;fspd; Mjpfj;jpypUe;J fhj;J rkhjhdg; gpuhe;jpakhf NgZtjpy; ,e;jpah> rPdh Nghd;w ehLfs; ,ize;J ,yq;if njhlu;e;Jk; ifNfhu;j;J nraw;glNtz;Lk;. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

fpspnehr;rp ghlrhiyf;F Gjpa fzdp Ma;T$lk;

fpspnehr;rp kj;jpa kfh tpj;jpahyaj;jpw;fhd Gjpa fzdpfs; Ma;T$lk; kw;Wk; Gduikf;fg;gl;l Gjpa fl;llk; vd;git New;W jpwe;J itf;fg;gl;ld. fy;tp mikr;ru; ge;Jy Fztu;jd> ehky; uh[gf;\ vk;.gp> cjpj nyhf;Fgz;lhu vk;.gp. kw;Wk; tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [P. V. re;jpurpwp MfpNahu; ,e;j itgtj;jpy; fye;Jnfhz;ldu;. ghlrhiy khztu;fSf;Fupa rPUilfs;> ghlE}y;fs; Nghd;w tw;iwAk; ehky; uh[gf;\> fy;tp mikr;ru; MfpNahu; toq;fpajhf fpspnehr;rp khtl;l mur mjpgu; &ghtjp NfjP];tud; njuptpj;jhu;. Nkw;gb fy;Y}upf;F Rkhu; 11 fzdpfs; mlq;fpa Gjpa Ma;T$lk; xd;Wk; mikf;fg;gl;Ls;sjhfTk; tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [P. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;.

Mdp 12> 2010

tpyfpNahLk; ruj; rfhf;fs;

nghd;NrfhTld; murpaypy; <Lgl;l giltPuu;fs; gjtp tpyFtjhf mwptpg;G

n[duy; ruj; nghd;NrfhTld; murpay; eltbf;ifapy; <Lgl;l Kd;dhs; giltPuu;fs; midtUk; jhk; tfpj;j gjtpfspypUe;J tpyFtjhf New;W mwptpj;jdu;. ,uhZtj;jpy; Kf;fpa gjtpfspy; tfpj;j Xa;Tngw;w gil tPuu;fs; n[duy; ruj; nghd;NrfhTld; ,ize;J murpay; eltbf;iffspy; <Lgl;bUe;jdu;. njhFjp mikg;ghsu;fshf> khtl;l ,izg;ghsu;fshf gy gjtpfis tfpj;J te;jdu;. n[duy; ruj; nghd;NrfhTld; njhlu;e;Jk; ,e;j murpay; gazj;jpy; <Lgl tpUk;gtpy;iy vd;W njuptpj;j mtu;fs; jhk; tfpj;j gjtpfspypUe;J tpyFtjhf njuptpj;jdu;. n[duy; ruj; nghd;Nrfh> N[.tp.gpapdupd; ifg; nghk;ikahf nraw;gLfpwhu;. ehl;ilg; gw;wpNah ehl;L kf;fspd; eyd; gw;wpNah rpe;jpf;fhky; nraw;gLfpwhu; vd;Wk; mtu;fs; njuptpj;jdu;.

Mdp 12> 2010

F[uhj;jpd; ngUik

'NkhbiaAk; Fw;wthspahf tprhupj;jhy; F[uhj; ngUik milAk;'

F[uhj; jkJ gtstpoh Mz;bidf; nfhz;lhb tUfpwJ. F[uhj;jpd; ngUikfis cyfwpar; nra;a Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. F[uhj;jpd; ePjpj;Jiw> kw;w khepy ePjpj;JiwfSf;F Nuhy;khlyhf ,Ug;gjhf tpsk;guk; nra;ag;gLfpd;wJ. kw;w khepyq;fs; midj;jpYk;> xt;nthU Mz;Lk; Njq;fpf; fplf;Fk; tof;Ffspd; vz;zp f;if mjpfupj;J tUfpwJ. F[uhj;jpy; kl;Lk; jhd; tof;Ffspd; vz;zpf;if Fiwe;J nfhz;Nl tUfpwJ. ntt;NtW gzpfspy; cs;stu;fs;> tof;Ffisr; re;jpf;Fk; NghJ mtu;fs; M[uhtjw;F trjpahf> khiy Neu ePjpkd;Wfs; nray;gLfpd;wd. ePjpkd;wq;fspd; ruhrup Ntiy Neuk; mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. ePjpkd;w tpLKiw ehl;fspd; vz;zpf;ifAk; Fiwf;fg;gl;L cs;sJ. rpf;fy; jPu;T vd;w Gjpa Kiwapd; %yk; ePjpkd;Wf;F ntspNaAk; jPu;Tfs; fhzg;gLfpd;wd. F[uhjpd; Kjy;tu; kPjhd Fw;wq;fisAk; epahakhd Kiwapy; tprhupf;f ePjpj;Jiw nraw;gl;lhy;jhd; ePjpj;Jiw rpwg;ghf> rupahf nraw;gLtjhf nrhy;y KbAk;. F[uhj; fytuj;jpy; gy mg;ghtp K];yPk; kf;fspd; gLnfhiyf;fhf Nkhb tprhupf;fg;gl Ntz;baJ kpfr; rupahdNj.

Mdp 12> 2010

Fspu;r; rPikapd; Ntg;gkuk;

Rw;Wr;R+oiy ghJfhf;Fk; igd; kuk;

kuq;fs; midj;JNk xf;rp[id ntsp apLk; gz;igf; nfhz;Ls;sd. vdpDk; kuq;fspNyNa mjpfstpy; xf;rp[id ntspapLk; kuk;> igd; kuk; MFk;. igd; kuq;fs; rhjhuz gFjpfspy; tsu;tjpy;iy. ,it gRik khwh Crpapiy kutifiar; rhu;e;jitahFk;. ,it ngUkstpy; kiyg; gpuNjrq;fspy; tsuf;$bait. kiy thr];jyq;fs; clYf;F ed;ik jUk; vd;gJ mf;fhyj;jpy; igd; kuq;fisf; fUj;jpy; nfhz;Nl $wg;gl;litahFk;. kiyg; gpuNjrq;fspy; cau;e;J tsu;e;J> fpisfs; gug;gpf; nfhj;Jf; nfhj;jhf G+f;fs; G+f;Fk; igd; kuq;fs; moFf;F kl;Lkpd;wp Rw;Wr; R+oiy ghJfhg;gjpy; kpf Kf;fpakhd ,lj;ij tfpf;fpd;wd. rkntsp gug;gpy; mjpfstpy; xf;rp[id ntspapLk; kukhf mur kuKk;> Ntk;Gk; cs;sd. Ntg;g kuj;jpy; Ntjpaiyf; fz;l ehq;fs;> Gyk; ngau;e;J thOk; Fspu;r; rPikapy; 'igid tsu;g;Nghk; gaidg; ngWNthk;.'

Mdp 12> 2010

GJj; njhLthd; tpz;fg;gy; GSNlhf;F mg;ghy; gazk;

(rp. n[aghujd;)

Kjd; Kjypy; tpahoid Nehf;fpr; nrd;w fypypNah tpz;Zstp MW Mz;Lfl;F Nky; gazk; nra;a Ntz;bapUe;jJ. mjw;Fg; G+kpahy; ,Ujuk; <u;g;ghw;wy; ce;Jk;> nts;spf; Nfhshy; xUju ce;Jk; ngw;wJ. mjw;Fg; gpwF nrd;w fh];]pdp tpz;Zstp tpahoid mz;l nts;spf;Nfhshy; ,UKiw <u;g;ghw;wy; ce;Jk;> xUKiw G+kpahy; <u;g;ghw;wy; ce;Jk; ngw;W 3 tUlq;fs; vLj;jJ. rdpf;Nfhis neUq;f NkYk; %d;wiu Mz;LfSk; vLj;jJ. Mdhy; Ntfkhf ce;jg;gl;l GJj;njhLthd; tpz;fg;gy; G+kpapypUe;J 13 khjq;fspy; tpahoid neUq;fp xU Gjpa tuyhw;Wr; rhjidiag; Gupe;jJ. mLj;J 15 khjq;fspy; rdpf;Nfhisf; fle;jJk; mLj;Njhu; tuyhw;Wr; rhjidNa. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

fUj;njhw;Wik mbg;gilapyhd Njrpa muR mikahky; Neghs gpujku; ,uh[pehkh nra;akhl;lhu;

Neghsj;jpy; fUj;njhw;Wik mbg;gilapyhd Njrpa muR mikAk; vd;W cWjp fpilf;fhj epiyapy; gpujku; khjt; Fkhu; Neghs; ,uh[pdhkh nra;a khl;lhu; vd;W me;ehl;L Rw;Wyhj;Jiw mikr;ru; ruj; rpq; gz;lhupah $wpAs;shu;. gy;NtW Fw;wr;rhl;Lfisf; $wp Neghs gpujku; gjtp tpyf Ntz;Lk; vd;W khNthap];L fl;rpapdu; njhlu;e;J typAWj;jp tUfpd;wdu;. ,e;epiyapy; mtu;fSf;F gjpy; mspf;Fk; tifapy; mikr;ru; ,t;thW $wpAs;shu;. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

kPz;Lk; ,e;jpah - ,yq;if fg;gy;; Nrit

,yq;if [dhjpgjpapd; ,e;jpag; gazk; Kbe;jTld; ntspapl;l $l;lwpf;ifapy; J}j;Jf;Fb - nfhOk;G kw;Wk; jiykd;dhu; - uhNk];tuk; ,ilNa ele;J te;j ghuk;gupa fg;gy; Nritia kPz;Lk; njhlq;FtJ vd;W $wg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifapy; uapy; ,izg;Gfis kPz;Lk; mikf;f ,e;jpah ,ire;Js;sJ. aho;g;ghzk; kw;Wk; `k;ghe;Njhl;ilapy; Jiz J}juf mYtyfq;fs; jpwf;fg;gLtjhy; tprh ngWtJ vspjhFk;. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

mnkupf;fr; rhu;G epiy Mgj;jpNyNa KbAk;

njhopy;Jiw> tptrhaj; Jiw> Nritj; Jiw cs;spl;l midj;Jj; JiwfspYk; mnkupf;f kw;Wk; gd;dhl;L epWtdq;fSf;F rhu;ghd epiy vLg;gij tpLj;J> gy;NtW ehLfSld; nghUshjhu> tu;j;jf> gz;ghl;L cwTfis Nkk;gLj;j Kaw;rp vLf;f Ntz;Lk;. Fwpg;ghf mz;il ehLfSld; ey;Ywitg; Ngz mjpfgl;r Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk;. ,j;jifa gd;Kfj;jd;ik Ngzg;gl;ljhy;jhd; mnkupf;fhtpy; Jtq;fpa nghUshjhu neUf;fbapd; NghJ ngUk; ghjpg;gpypUe;J ,e;jpah jg;g Kbe;jJ vd;gijAk; kdjpy; nfhs;sNtz;Lk;. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

gyupd; fz;fisAk; jpwf;Fk; rhjidfs; njhlu;fpd;wJ

kQ;rs; fhkhiyia mbNahL xopf;fpwJ fpA+gh  

90 Mk; Mz;Lfspd; Jtf;fj;jpy; n`gu;gNahNtf; vr;.gp. vd;w kUe;ij fpA+ghtpd; kUj;Jt tpQ;Qhdpfs; cUthf;fpdhu;fs;. me;j kUe;Jjhd; ituirf; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;Js;sJ. kQ;rs; fhkhiy ,y;yhj fpA+ghthf 2010 Mk; Mz;by; khWk; vd;w ek;gpf;if muRf;F Vw;gl;Ls;sJ. ,e;j iturhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; ,Uf;fpwhu;fs; vd;w tpguq;fs; fpilj;jjpypUe;J KOikahd rpfpr;irfs; mspf;fg;gLk; tiu njhlu;e;J fz;fhzpg;gpy; itg;gjw;fhd Vw;ghLfs; fpA+ghtpy; nra;ag;gLfpd;wd. me;j iturpd; ghjpg;G KOikailtjw;Fs; rpfpr;ir mspf;fpwhu;fs;. ghjpf;fg;gl;ltu;fNshL Nru;e;J midj;J Foe;ijfSf;Fk; jLg;G kUe;J jUk; Ntiy Kk;Kukhf ele;jJ. ,e;j Ntiyfnsy;yhk; Nru;e;Jjhd; ghjpg;gpd; jhf;fj;ijf; Fiwj;Js;sJ. fpl;lj;jl;l 18 Mz;Lfs; fpA+gh kUj;Jt tpQ;Qhdpfs; nra;j Kaw;rpfSf;F rupahd gyd; fpilj;Js;sJ. (NkYk;....)

Mdp 12> 2010

el;rj;jpuj;ij ek;ghky; glj;ij ek;gyhk;!

ebfu;fs; jq;fs; rk;gsj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W jahupg;ghsu;fs; jug;gpYk;> vq;fSf;F kjpg;G ,Uf;Fk;NghJjhNd ehq;fs; Cjpaj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk; vd;W ebfu;fs; jug;gpYk; mt;tg;NghJ NgRthu;fs;. NtW VjhtJ xU gpur;rid Kd;Df;F te;jhy;> mijtpl;LtpLthu;fs;. ,g;gbNajhd; ,e;j rk;gsk; Fwpj;j fz;zh%r;rp tpisahl;L elf;fpwJ. ngUk;ghyhd glq;fs; e\;lj;ijNa jUtjhy; ,e;jg; gpur;rid kPz;Lk; vOe;Js;sJ. ebfu;fs; mjpf rk;gsk; Nfl;ff;$lhJ vd;W ebfu;fs; rq;fg; nghJr;nrayhsu; uhjhutpNa typAWj;jpAs;shu;. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

1980s: When Lankan militants roamed TN

In the run-up to the signing of the Indo-Sri Lankan Agreement on July 29, 1987, Gandhi had Prabhakaran flown in from Jaffna to brief the militant leader on the provisions of the accord and seek his support for his implementation. The LTTE leader was then an absconder' too as he had jumped bail in the case relating to a shootout in Pondy Bazaar in Chennai on May 19, 1982. Prabhakaran and rival militant leader Uma Maheswaran had spotted each other and both opened fire. He was granted bail later that year, but the case was never pursued, as the government and intelligence agencies took over the matter of dealing with Tamil militancy. It was only a matter of time before Prabhakaran left the country's shores by clandestine boat.  (more....)

Mdp 11> 2010

gpNurpy; mzp rhk;gpad; gl;lj;ij jl;br; nry;Yk; ?

njd; Mgpupf;fhtpy; ehisa jpdk; Muk;gkhf cs;s cyff;fpz;z Nghl;bapy; gpNurpy; mzp rk;gpad; gl;lj;ij jl;br; nry;Yk; vd;W ePy;rd; epWtdk; elj;jpa fUj;Jf;fzpg;gpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,JFwpj;J ePy;rd; epWtdk; elj;jpa fUj;Jf;fzpg;gpy; fye;Jnfhz;ltu;fspy; 34 rjtPjk; gpNurpy;jhd; ,k;Kiw fpz;zj;ij ifg;gw;Wk; nty;Yk; vd njuptpj;Js;sdu;. gpNurpYf;F mLj;J Nfhg;igia nty;Yk; ehLfs; vd fUj;Jf; fzpg;gpy; fye;J nfhz;Nlhu; njuptpj;Js;s mzpfs; - mu;n[d;bdh> ,q;fpyhe;J> n[u;kdp> mnkupf;fh Mfpait. ,e;j mzpfSf;F jyh 9 rjtPjk; Ngu; MjuT njuptpj;Js;sdu;. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

Ntiyg;gS fhuzkhf I/gh tpUJ tpohtpy; gq;Nfw;ftpy;iy -mgpN\f; gr;rd;

mjpf Ntiyg;gS fhuzkhf nghypT+l; ebfu; mgpN\f;gr;rd; ,yq;ifapy; eilngw;w 11MtJ ru;tNjr ,e;jpa jpiug;gl tpUJ tpohtpy; gq;Nfw;ftpy;iy vd;W njuptpf;fg;gLfpwJ. mz;ikapy; ntsptuTs;s "Nfk;" jpiug;glj;jpw;fhd glg;gpbg;G eltbf;iffspy; <Lgl;bUe;jikapdhNyNa tpUJ tpohtpy; fye;J nfhs;s Kbahky; NghdJ vd;W mgpN\f;gr;rd; njuptpj;Js;shu;. ,NjNtis> nghypT+l; ebfu;fshd mkpjhg;gr;rd;> \hUf;fhd; MfpNahUk; Nkw;gb tpohtpy; fye;J nfhs;stpy;iy vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. mgpN\f; gr;rdpd; mwpf;iffs; ek;Gk;gbahf ,y;iyNa. Gyp khgpah gw;wpa gzk;> Gypg; gpdhkpfSldhd tpahghu njhlu;Gfs; ,d;Dk; ,e;jpa rpdpkhf;fhuiu tpl;L itf;ftpy;iy NghYk;.

Mdp 11> 2010

njd;Mgpupf;fhtpy;

cyff; fpz;z cijge;jhl;l Nghl;b ,d;W Muk;gk;

19tJ cyf Nfhg;ig cijge;J Nghl;b njd;Mgpupf;fhtpy; ,d;W (11k; jpfjp) njhlq;FfpwJ. [_iy 11k; jpfjp tiu ,e;j cijge;J jpUtpoh 1 khjk; elf;fpwJ. cyfpd; 2 tJ kpfg; ngupa tpisahl;L jpUtpoh cyfNfhg;ig cijge;J Nghl;bahFk;. cyf Nfhg;ig cijge;J Nghl;b 1930k; Mz;L mwpKfk; nra;ag;gl;lJ. 4 Mz;LfSf;F xUKiw ,e;jg; Nghl;b eilngw;W tUfpwJ. 2tJ cyf Nghu; fhuzkhf 1942> 1946 Mz;Lfspy; Nghl;b eilngwtpy;iy. filrpahf 2006k; Mz;L cyf Nfhg;ig Nghl;b n[u;kdpapy; ele;jJ. ,jpy; gpuhd;ir tPo;j;jp ,j;jhyp Nfhg;igia ntd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 11> 2010

nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhd GjpanjhU Muk;gk;

,e;jpa cgfz;lj;ij ntWkNd xU ehnld Nehf;Ftij tpL =j;J xU cyfnkdg; ghu;g;gNj kpfTk; nghUj;jnkdyhk;. ,e; =jpa kz;zpy; Njhd;wpa khngUk; fhtpaq;fs;> mq;fpUe;j fl;llf; fiyfs; ,d;Wtiu me;ehl;bd; njhd;Wnjhl;l ehfupfq;fis vkf;Fg; giwrhw;Wfpd;wd. ,e;jpahit ,yq;ifapd; may; ehnldf; $Wtij tpl ‘,yq;ifapd; ez;gd;’ vdf; $WtNj kpfTk; nghUj;jkhFk;. ,yq;ifapd; neUf;fbahd fhyfl;lq;fspnyy;yhk; me;ehL vkf;F cjtpaspj;J te;Js;sJ. Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;ljd; gpd;du; tlf;F> fpof;fpy; gy;NtW Gduikg;Gj; Jiwfspy; ,e;jpah cjtpaspj;J tUfpwJ. NkYk; gy cjtpfis toq;FtjhfTk; cWjpaspf;fg;gl;Ls;sJ. kpd; cw;gj;jp> tptrhak;> ifj;njhopy; Jiw> fy;tp> Rfhjhuk;> Nghf;Ftuj;J> tPjp epu;khzk; Nghd;w gy;NtWgl;l Jiwfspy; ,e;jpah etPdq;fisf; ifahz;L tUfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

,d;W 172tJ gpwe;j jpdk;

K];ypk;fspd; fy;tp tuyhw;wpy; kWkyu;r;rpia cUthf;fpa mwpQu; rpj;jpnyg;ig

(];lhu; uhkf;)

gj;njhd;gjhk; E}w;whz;bd; gpw;gFjpfspy; ,yq;ifapd; Kg;ngUk; r%fq;fspdJk; fy;tp tsu;r;rpf;fhd Kd;Ndhbfshfj; jpfo;e;jtu;fs; jhd; mefhupf ju;kghy> MWKfehtyu;> rpj;jpnyg;ig Mfpa %tUkhtu;. ,tu;fSs; KjypUtu;fsJk; Nritfs; gy;NtW kl;lq;fspy; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sd. vdpDk; ,Jfhy tiu kjpg;gPLfSf;F cl;glhj ,e;ehl;L K];ypk; fy;tp> fyhrhu> r%f tptfhuq;fspy; mf;fiw fhl;b tpopg;Gzu;r;rpia tpl;nlhspur; nra;j mwpQu; rpj;jpnyg;ig mtu;fspd; gq;fspg;G msg;gupaJ. ‘K];ypk; Nerid ‘ ntspapl;ljd; %yk; Kjy; K];ypk; gj;jpupifahsu; vd;w ngUikf;Fg; ghj;jpukhd ,tu; ‘mrd;Ng rupj;jpuk;’ vDk; E}iy ntspf;nfhzu;e;jjd; %yk; <oj;jpd; Kjy; jkpo; ehtyhrpupau; vd;w ngUikiaAk; mile;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 11> 2010

Fw;wk; Gupe;jtd; tho;f;ifapy;....!

([Ptpjd;)

‘Fw;wk; Gupe;jtd; tho;f;ifapy; epk;kjp vd;gNjJ’ vd;gijr; rpy Mrpupau;fs; rpe;jpj;Jg; ghu;f;fpwhu;fs;. Mrpupaj;Jtk; vd;gJ ntWk; njhopy; uPjpahd gzpad;W. fhl;L %q;fpy;fisg; Gy;yhq;Foyhf;Fk; fiy cd;djkhd r%fg; nghWg;G. me;jg; nghWg;gpy; ,Ug;gtu;fs; ,g;gb gzj;ij kl;LNk Fwpf;Nfhshff; nfhz;L igj;jpakha; miyayhNkh! ,q;Nf ,J Xu; Muk;gk; kl;LNk! njhlUk; jfty;fs; mjpuitf;Fk;. R+upaid kpusitf;Fk;! Jiwrhu;e;j ngupatu;fs; ,jw;F cldbahf cupa gupfhuk; fhzNtz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 11> 2010

Vd; ,e;jf; nfhiy ntwp?

jpUkz kz;lgj;jpy; jypghd;fs; jw;nfhiyj; jhf;Fjy;;

1989 fspy; <oj;jpy; ,e;jpa mikjp fhf;Fk; gil Nritapy; <Lgl;bUe;jJ. mt; Ntisfspy; <otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; MAjk; jhq;fp Nghuhb gpd;G ,yq;if ,e;jpa xg;ge;j fhyj;jpy; gy Kd;dhs; Nghuhspfs; jkJ FLk;g tho;tpw;fhd jpUkz xg;ge;jj;jpy; <Lgl;ldu;. mt;thW jpUNfhzkiyapy; eilngw;w xU jpUkzge;j epfo;tpy; ,t;thNw Gypfs; kzkfid> kzNkilapy; itj;Jf; nfhd;Wk;> kztpohtpy; fye;J nfhz;l nghJkf;fs; rpyiuAk; nfhd;W tpl;Lr; nrd;wdu;. kzkfd; Gypfs; jtpu;e;j ,d;ndhU tpLjiy mikg;gpd; Nghuhsp vd;gJTk;> mt; Ntisapy; ,e;jpa mikjpfhf;Fk; gil ,yq;ifapy; gpurd;dkhf ,Ue;jJk; ,d;iwa jypghd;fspd; nghJkf;fs; kPjhd jhf;Fjy;fis epidT gLj;jj; jtwtpy;iy. re;Njh\q;fisj; jLj;J epWj;jp mopTfspy;> kuzq;fspy; FJ}fypf;Fk; kd NehahspfNs epWj;Jq;fs; cq;fs; nfhiy ntwpahl;lj;ij. (NkYk;...)

Mdp 11> 2010

vd;d elf;fpd;wJ?

<uhd; kPJ nghUshjhuj; jil> tPl;Nlh ehLfs; Ie;Jk; MjuT

<uhDf;nfjpuhd ehd;fhtJ nghUshjhuj;jil Gjd;fpoik I.eh.tpy; epiwNtw;wg;gl;lJ. Ie;J epue;ju ehLfSk; <uhDf; nfjpuhf thf;fspj;jd. ,J mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkhtpd; epu;thfj;Jf;Ff; fpilj;j kpfg;ngupa ntw;wpnad murpay; mtjhdpfs; njuptpj;jdu;. <uhdpd; gf;fk; rha;e;J nraw;gl;l u\;ah> rPdh Mfpa ehLfSk; <uhDf;nfjpuhf thf;fspj;jik kpf Kf;fpakhd nra;jpahFk;. ANudpak; nrwpT+l;ly; njhlu;ghf fLikahd nra;jpia u\;ah> rPdh vd;gd <uhDf;F mDg;gpAs;sd. ,Ue;j NghJk; <uhdpd; kj;jpa tq;fpapd; nraw;ghL vz;nza;f; fk;ngdpfspd; nraw;ghLfspYk; jilfisf; nfhz;L tu I.eh. Kaw;rpj;j Ntis u\;ah> rPdh vd;gd ,ij epuhfupj;jd. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

,e;jpahitj; njhlu;e;J rPdhTlDk; el;GwT

rPd cg gpujku; jiyikapy; cau; FO ,yq;if tUif

rPd cg gpujku; rpahq;f; b[pahq;f; jiyikapy; nfhOk;Gf;F tUif je;Js;s cau; kl;lf; FO gpujku; jp.K. [auj;dit ,d;W (11k; jpfjp) re;jpj;Jg; Ngr;Rthu;j;ij elhj;jtpUf;fpd;wJ. ,f;FOtpdu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it ehis ,f;FOtpdu; re;jpj;Jg; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jthu;fs; vd;W ntsptptfhu mikr;rpd; mjpfhupnahUtu; New;W njuptpj;jhu;. rPd cg gpujku; jiyikapyhd FOtpdu; New;wpuT nfhOk;Gf;F te;J Nru;e;jdu;. ,tu;fis gjpy; ntsp tptfhu mikr;ru; fPj;jhQ;d Fztu;jd fl;Lehaf;fh ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; tuNtw;whu;.

Mdp 11> 2010

,yq;ifapd; nkhj;j rdj;njhifapy; 14 kpy;ypad; Ngu; njhiyNgrp ghtid

,yq;ifapd; nkhj;j rdj;njhifahd 20 kpy;ypad; Ngupy; 14 kpy;ypad; Ngu; njhiyNgrp ghtid nra;fpd;wdu;. njhiyj; njhlu;Gj; Jiwapy; ,yq;if Kd;Ndw;wkile;J tUtijNa ,J Fwpf;fpwJ. ,yq;ifapy; kNy\pah> ,e;jpah> kj;jpa fpof;F ehLfs; vd;gd njhiyj; njhlu;Gj; Jiwapy; KjyPL nra;J tUfpd;wd. ,d;W 3[p (3kp)njhopy; El;gKk; ,yq;ifapy; Ntfkhf tpahgpj;J tUfpwJ. njhiyNgrp epWtdq;fSf;fpilapyhd Nghl;b fhuzkhf ghtidahsu;fSf;F rpwe;j Nrit toq;fg;gLtNjhL Fiwe;j fl;lzj;jpy; njhiyNgrp miog;Gg; ngw KbfpwJ. Kd;G xU njhiyNgrp miog;gpw;F 20 &gh tiu mwtplg;gl;l NghJk; ,d;W 50 rjk; Kjy; xU &gh tiuNa mwtplg;gLfpwJ. ghku kf;fspd; Nrhj;Jf;F top gz;Zk; mNj Ntisapy; ,tw;iwAk; nra;jhy; ehL Kd;NdWtjhf fUj ,lKz;L. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

,lJ> tyJ vd gpupj;J NkAk; rPd> ,e;jpa cjtpfs;

,yq;if uapy;Nt Jiw mgptpUj;jpf;F ,e;jpah 800 kpy;ypad; nlhyu; ,yF fld;

,e;jpah jw;NghJ toq;Fk; 500 Nfhb &gh cjtpj; njhiff;F Nkyjpfkhf ,yq;ifapd; uapy;Nt Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;Jf;nfd 800 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyiuAk; toq;f ,zf;fk; njuptpj;Js;sJ. mj;Jld; ,yq;ifapd; tptrhaj;Jiw> ghlrhiyf; fl;blq;fs;> tPlikg;G cl;fl;likg;G> mehjuthd tpjitfspd; Gdu;tho;T Mfpatw;Wf;Fk; aho;g;ghzj;jpy; fyhrhu kj;jpa epiyak;> njhopw;gapw;rp Nfe;jpu ikak; kw;Wk; Jiuag;gh tpisahl;luq;if Gduikg;Gr; nra;aTk; ,jd; NghJ ,zf;fk; fhzg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

Mdp 11> 2010

td;dpapy; njhiyj;njhlu;G Jiwia Nkk;gLj;j jpl;lk;

Gypfspd; gpbapy; ,Ue;J kPl;fg;gl;l rfy gFjpfspYk; njhiyj; njhlu;Gj; Jiwia Nkk;gLj;j cs;sjhfTk; ,jw;F ru;tNjr njhiyj; njhlu;G ,af;Feu; mwtPL njhlu;ghd xOq;Ftpjpfs; %yk; fpilf;Fk; epjp gad;gLj;jg; gLnkd jghy; njhiyj; njhlu;Gfs; gpujp mikr;ru; Jkpe;j jprhehaf;f $wpdhu;. ghuhSkd;w tpthjj;jpy; fye;J nfhz;L ciuahw;wpa mikr;ru; NkYk; $wpajhtJ :- njhiyj; njhlu;G trjpfsw;w rfy fpuhkq; fSf;Fk; me;j trjp mspf;fg;gLk;. tlf;F> fpof;fpYk; njhiyj; njhlu;Gj; Jiw Nkk;gLj;jg;glTs;sJ. ru;tNjr njhiyj;njhlu;G tupia Fiwg;gJ Fwpj;J rk;ge;jg;gl;l jug;gpdUld; Ngr;R elj;jg; gl;L tUfpwJ. vjpu;fhyj;jpy; ,e;j tup Fiwf;fg;gLk;. KO ehl;bYk; ,d;lu;nel; trjpfis tpupTgLj;jTk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

Mdp 10> 2010

Rw;whlYf;Fj; jPq;F

kl;Lefupy; ghupa vjpu;g;G Cu;tyk;> njhlul;Lk; ey;y gzpfs;

Rw;whlYf;Fj; jPq;F tpistpg;NghUf;F vjpuhd ghupa Mu;g;ghl;l Cu;tyk; kl;lf;fsg;G efupy; ,d;W fhiy eilngw;wJ. kl;lf;fsg;G efupy; cs;s 7 ghlrhiyfisr; Nru;e;j 200f;Fk; Nkw;gl;l khztu;fs;> kjj;jiytu;fs;> Mrpupau;fs;> Rw;whly; mjpfhupfs;> cs;spl;l gyu; Cu;tyj;jpy; fye;J nfhz;ldu;. khtl;l rpNu\;l Rw;whly; mjpfhup v];. cjaFkhu; jiyikapy; eilngw;w Cu;tyk; kl;lf;fsg;G khefupd; gy tPjp topahfr; nrd;W nghJ E}yf Kd;wypy; Kbtile;jJ. gjhijfis Ve;jpathW khztu;fs; Cu;tykhfr; nrd;wdu;. Rkhu; ,U kzpNeuk; Cu;tyk; eilngw;wJ. kpfTk; tuNtw;wfj;jf;f mtrpakhd tpopg;Gg; Nghuhl;lk;. jw;Nghnjy;yhk; ,yq;ifapy; Rw;Wr; Roy; khriltij jtpu;g;gJ gw;wp tpopg;Gzu;Tfs; Vw;gLj;jg;gLtijf; fhzf;$bajhf cs;sJ. Fg;ig $oq;fis fz;;l fz;l ,lq;fspy; NghLjy;> rpwg;ghf jkJ tstpw;Fs;NsNa Nghl;L itj;jpUj;jyhy; vw;gLk; jPq;Ffs; gw;wpAk;> ,jid nra;Nthu; kPJ mguhjKk;> mwpT+l;ly;fSk; eilngWtjhf nra;jpfs; tUfpd;wd. tuNtw;fg;gl Ntz;ba tplaq;fs;. cs;Suhlrp kd;wq;fs; ,t;tplaj;jpy; vt;tpj tpl;Lf; nfhLg;Gk; ,d;wp ey;ytw;iw njhlu;e;Jk; nra;a Ntz;Lk;. Fwpg;ghf aho; khefu rig ,t;tplaj;jpy; rpwg;ghf nraw;gLtij ehk; tho;j;jhky; ,Uf;f KbahJ.

Mdp 10> 2010

fdlhtpy; Ntfkhf guTk; “f;fpisk;” njhw;Wneha;

(Nkhfd;)

“Nehaw;w tho;Nt Fiwtw;w nry;tk;” vd;gJ gonkhop> me;j Fiwtw;w nry;tj;ij ,oe;jhtJ gzr;nry;tj;ij ,Ue;jepiyapy; ngw;Wf;nfhs;s jtpf;fpJ fdlhtpd; epfo;fhy jiyKiw. nrhe;j ehl;by; capUf;F mr;RWj;jy; vd;W XNlhb te;J jQ;rk; mile;jth;fnsy;yhk; ,d;W me;j capiuNa gzak; itj;J gzk; ghh;g;gNj njhopyhfptpl;lJ. vq;F ghh;jhYk; Cd;W NfhYld; cyhTk; jkpo;r;rKjhak;. ,j;jid fhy Nghhpy; vkJ ehl;by; mq;ftPdkhh;fis tpl fdlhtpy; mq;ftPdkhh;fspd; njhif mjpfk;. rPl;Lf;F Ms; Nrh;g;gij Nghy f;fpisKf;F Ms; Nrh;f;Fk; Vn[d;l;Lfs; xd;Wf;F ,uz;L nry;Nghd;fSld; gL gprpaha; miye;J jphpaj;jphpa mk;Gyd;]; tz;bfspd; mywy; rj;jk; mijtpl mjpfkha; fhij gpsf;fpJ. kaf;fk; Nghy; fz;iz nrhUfTk;> nehz;baha; eilgapyTk;> Kwpe;j xU ifia kW ifahy; jhq;fpgpbg;gJk; Mfh! ehlfk; xj;jpifapd;wp gL mkh;f;fsk;. (,e;j ehlfj;ij elj;j jahuhf ,Ug;gth;fSf;F xU rpd;d ml;it]; rpth[pfNzrd; ebj;j ghfg;gphptpid glk; ghh;j;jhy; kpfTk; cjtpahf ,Uf;Fk;) mjw;FNky ,Jf;nfd ,Uf;Fk; g;gprpNah njug;gpfs; nyhs;Sfs; ml rhkp! jhq;f Kbay ,y;yhj NehTf;nfy;yhk; ,Uf;fpwjh nrhy;yp gz;Zw ghpfhuk; jkpo; kf;fSf;F nuhk;gj;jhd; gz;Zwhq;f cgfhuk;. fl;bnyd;d> fl;bg;gpbr;R cUSwjw;F ge;J vd;d vy;yhk; tPL Njb tUfpJ. nryTf;F Ntw fhRk; ifapy nfhLf;fpwhq;f. jkpo; kf;fNs! cjtpf;fuk; je;j ehl;il Vkhw;wpg;gpiog;gJ xU gpiog;gy;y> f;fpisk; vd;gJ thfd tpgj;jpy; cz;ikapy; ghjpf;fgl;lth;fSf;F cjTk; Kfkhf cUthf;fg;gl;lJ. cq;fs; Nrhk;Ngwpj;jdj;jpw;f;F mjid %yjdkhf gad;gLj;jjPh;fs;. cq;fis ePq;fNs Klkhf;fp fhR rk;ghjpg;gjw;Fk; ,e;jpah Nghd;w ehLfspy; if> fhy; fz;iz Klkhf;fp gpr;ir vLg;gjw;Fk; nghpa tpj;jpahrnkhd;Wkpy;iy.

Mdp 10> 2010

[dhjpgjp k`pe;j - kd;Nkhfd; re;jpg;G

VO cld;gbf;iffSk; New;W ifr;rhj;J> ,dg;gpur;ridf;fhd jPu;T ,jpy; cs;slfg;gltpy;iy

Vw;fdNt vjpu;ghu;f;fg;gl;lJ Nghy; ,e;jpahTf;Fk; ,yq;iff;FkpilNa nghUshjhuk;> r%fj;Jiw> ePjpj;Jiw> kfspu; tptfhuk;> kpd;rhuk;> Nghf;Ftuj;J Mfpa JiwfSld; rk;ge;jg;gl;l VO cld;gbf;iffs; New;W ifr;rhj;jplg;gl;ld. %d;W ehs; cj;jpNahfG+u;t tp[ak; Nkw;nfhz;L GJby;yp nrd;Ws;s [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tk;> ,e;jpa gpujku; kd;Nkhfd; rpq;Fk; New;W (09) khiy i`juhghj;jpYs;s gpujkupd; cj;jpNahfG+u;t ,y;yj;jpy; re;jpj;J ciuahbdhu;. ,e;jr; re;jpg;gpd; NghNj Nkw;gb cld;gbf;iffs; ifr;rhj;jplg;gl;ld. rpWifj;njhopy; njhlu;ghf Vw;fdNt ,Ue;Jte;j cld;gbf;ifia GJg;gpf;Fk; Gupe;Jzu;T cld;gbf;if Kjypy; ifr;rhj;jhdJ. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

murpayikg;gpy; jpUj;jq;fis nra;a mikr;ruit mq;fPfhuk;

murpayikg;gpy; rpy Kf;fpa gpupTfspy; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhd mq;fPfhuj;ij mikr;ruit toq;fpAs;sJ. New;iwa mikr;ruitf; $l;lj;jpy; ,J njhlu;gpy; gpujku; b. vk;. [auj;d rku;g;gpj;j mikr;ruitg; gj;jpuj;Jf;F mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sjhf gjpy; jfty; Clfj;Jiw mikr;rUk; mikr;ruitg; Ngr;rhsUkhd yf;\;kd; ahg;gh mNgtu;jd njuptpj;jhu;. [dhjpgjp Kiw> Nju;jy; Kiw> mjpfhuq;fisf; $l;Ljy;> Fiwj;jy;> jkpo; kf;fSf;F mbg;gil cupikiag; ngw;Wf; nfhLg;gJ cl;gl gy tplaq;fSf;F ,j;jpUj;jj;jpd; NghJ ftdk; nrYj;jg;gLtJld; tlf;fpy; khfhz rigia eilKiwg;gLj;JtJ njhlu;gpYk; ftdk; nrYj;jg;glTs;sJ. mj;Jld; nrdl; rig cUthf;fg;gl;L mjw;F mjpfhuq;fis toq;Fjy; njhlu;gpYk; murpayikg;Gj; jpUj;jj;jpy; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLnkdTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

[dhjpgjp k`pe;j - kd;Nkhfd; re;jpg;gpy; ,zf;fk;

midj;J kf;fSf;Fk; rkhjhdk;> rNfhjuj;Jtk;> nfsutk;> rk cupikAld; tho murpay; mikg;gpy; jpUj;jk;

midj;J kf;fSf;Fk; rkhjhdk;> rNfhjuj;Jtk;> nfsutk;> rk cupikAld;> [dehaf kw;Wk; kdpj cupikAld; $ba r%fj;ij fl;bnaOg;Gjy; Mfpait jkJ murpd; vjpu;g;ghu;g;G vd;W $wpa [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> ,e;j Nehf;fq;fis murpayikg;gpy; mtw;iw Fwpf;Fk; \uj;Jf;fspd; %yk; epiwNtw;W mtu; ,zf;fk; njuptpj;jhu;. ,jid ngupJk; tuNtw;w ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq; rkhjhdj;Jf;Fk; mikjpf;Fk; ,yq;if vLf;Fk; midj;J eltbf;iffSf;Fk; ,e;jpah G+uz xj;Jiog;ig toq;Fk; vd;W Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

Is there a move to make Venezuela part of the Tamil separatist network in Latin America?

(Interview with Ms. Tamara Kunanayakam, Ambassador of Sri Lanka to Cuba)

Does the Global Tamil Forum (GTF) and the Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) represent the Tamil Diaspora and the entire Tamil community?

No, they don’t!

The GTF and the TGTE claim that they represent the ‘Tamil Diaspora,’ which is then rehashed by individuals like Ron Ridenour, to justify claims of genocide and hence the need for a separate State.

Both organisations were formed by international leaders of the earlier LTTE and are composed of LTTE front organisations and their supporters in various Western countries. What they have in common is their LTTE origins and the demand for a separate State. Having lost territory and control over the Tamil community in Sri Lanka, claims of genocide has become a facile argument to justify foreign intervention to help create a separate State. (more...)

Mdp 10> 2010

cyff;Nfhg;ig fhy;ge;J 2010

Nghl;bapy; gq;Nfw;fg;NghFk; mzpfspy; ve;j mzp kpfr;rpwpaJ?

];NyhNtdpah. ntWk; 20 yl;rk; kf;fs;njhifiaf; nfhz;lJ me;j ehL. INuhg;gpaj; jFjpr; Rw;wpd; ,uz;lhtJ fl;lj;jpy; u\;ah kw;Wk; nrf; FbauR mzpfisj; Njhw;fbj;J cyff;Nfhg;igf;F jFjp ngw;Ws;sJ. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

tlgFjp kf;fSk; nfsutkhf tho eltbf;if

jkpo;f;$l;likg;gpd; xj;Jiog;Gld; gpur;rpidfisj; jPu;f;f Vw;ghL

‘jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; cWg;gpdu;fs; tl gFjpf;Fr; nrd;Wtuf; $ba R+oy; Vw;gl;Ls;sikiaapl;L ehk; kfpo;r;rpailfpNwhk;” vd;W Fwpg;gpl;l mikr;ru; grpy;> fz;zp ntbfs; mfw;wg;gl;lJk; I. eh. tpd; rhd;wpjiog; ngw;Nw kf;fis kPsf; Fbaku;j;JtjhfTk; kf;fSf;Fj; Njitahd mbg;gil trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLg;gjhfTk; $wpdhu;. tlf;fpy; xNunahU gpuNjr nrayfg; gpupitj; jtpu Vidatw;wpy; kPs;FbNaw;wk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ghij> kpd;rhuk;> FbePu;> ePu;g;ghrdk;> $l;LwT rq;ff; fil> itj;jparhiy cs;spl;l trjpfs; nra;JnfhLf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

Nfgp vq;Nf? Nfgpapd; fg;gy; vq;Nf?

gilapduhy; ifJ nra;ag;gl;ljhf $wg;gLk; Nf.gp. (Fkud; gj;kehjd;) vq;Nf jLj;J itf;fg;gl;Ls;shu;. mtuplkpUe;J ifg;gw;wg;gl;ljhf $wg;gLk; fg;gy;fs; vq;Nf vd;W I.Nj.f. vk;.gp.ahd utp fUzhehaf;f Nfs;tp vOg;gpdhu;. FWf;Ff; Nfs;tp tha;%y tpilf;fhd tpdhf;fs; Neuj;jpd; NghJ Nfl;fg;gl;l Nfs;tpfSf;F Gwk;ghdJ vd;gjdhy; gjpyspf;f KbahJ vd MSk; jug;gpdu; njuptpj;jdu;. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

rYiffSf;fhf

[dhjpgjpAld; ,ize;J nraw;glTk; ,zf;fk;; - ,uh.rk;ge;jd;

ehl;bd; gpur;rpidf;Fj; jPu;nthd;W fhzg;gl Ntz;Lnkd;gij ,Ujug;Gk; Vw;Wf; nfhz;ljhff; $wpa rk;ge;jd; vk;.gp> “[dhjpgjpia ehk; re;jpf;fr; nrd;w NghJ> Gypg; gaq;futhjpfs; Nfl;lij vd;dplk; Nfl;fhjPu;fs; vd;whu;. ehk; mjidf; Nfl;f tutpy;iy vd;W $wpNdd;. ehk; murhq;fj;ijf; Fiw$wtpy;iy. murhq;fk; kf;fSf;Fg; gzpahw;wp ,Uf;fpwJ. ,d;Dk; nra;a Ntz;bapUf;fpwJ. fle;j fhyq;fspy; muRld; ,ize;J gzpahw;Wk; R+oy; Vw;gltpy;iy. muRld; $l;likg;G Ngr;R elj;jtpy;iy vd;W $WtJ jtW. mioj;j mj;jidg; Ngr;Rthu;j;ijf;Fk; nrd;wpUf;fpNwhk;. ,dp kf;fspd; eyd;rhu;e;j tplaq;fspy; ,ize;J nraw;gLNthk;” vd;Wk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

,yq;ifapypUe;J ghfp];jhDf;F khwpa Aj;jk;

ghfp];jhdpy; ,uhZtk; jypghd;fs; Neub Nkhjy;

ghfp];jhdpd; t]pup];jhd; khfhzj;jpypYs;s fu;Ndhfp khtl;lj;jpy; jypghd;fSf;Fk; ,uhZtj;jpdUf;Fk; Neub Nkhjy; ,lk;ngw;wJ. nrt;tha;f;fpoik ele;j ,e;j Nkhjypy; 30 jypghd;fSk; 06 ,uhZtj;jpdUk; capupoe;jdu;. Nrhjidr; rhtbnahd;wpd;kPJ jypghd;fs; jhf;Fjy; elj;jpdu;. ,jw;Fg; gjpyhf ,uhZtk; jhf;Fjiy Muk;gpj;j Ntis fLk; rku; %z;lJ. jypghd;fs; Ml;bywpfs;> ,ae;jpuj;Jg;ghf;fpfs; nfhz;L gilapdiuj; jhf;fpdu;. ePz;l Neuk; ,lk;ngw;w ,e;j Nkhjypy; MW ,uhZtk; gypahdJld; 8 Ngu; fhakile; jdu;. jypghd;fs; jug;gpy; 30 Ngu; gypahfpdu;. vd;whYk; jypghd;fs; trk; Vw;gl;l capupog;Gfis rupahff; $wKbahJs;sjhfTk; rz;il ele;j gpuNjrk; jypghd;fspd; nry;thf;Fs;s gFjpnad;Wk; nghyprhu; $wpdu;. jw;Nghnjy;yhk; ghfp];jhdpy; Nkhjy; eilngwhj ehl;fNs ,y;iy. kuzq;fs; eilngwhj jpdq;fNs ,y;iy. ,Jtiu 30 ,yl;rk; kf;fs; cs;Supy; mfjpfs; Mf;fg;gl;Ls;sdu;. njd;fpof;F Mrpahit rkhjhdkw;w gpuhe;jpakhf itj;jpUg;gjpy; Vfhjpgj;jpaq;fs; njhlu;e;Jk; Njhw;fhkNy ,Uf;fpd;wd.

Mdp 10> 2010

tho;tpw;fhf capu;Jwe;jtu; Nghf

capu;jg;gpa fy;Kid kPdtupd; Nrhff;fij

fy;KidapypUe;J ntspapizg;G ,ae;jpug; glfpy; kPd; gpbf;fr; nrd;W fle;j khjk; 18 e; jpfjp fhzhky; Nghd %tupy; ,Utu; 19 ehl;fspd; gpd;du; fiu Nru;e;jnghOJk; gpd;du; mtupy; xUtu; kuzkhdhu;. rh`pj; mg;Jy; rkl; (taJ 36)> cku; nyg;ig mg;Jy; wFkhd; (taJ 46)> mr;rp Kfk;kJ m];tu; (taJ 27) MfpNahNu fy;KidapypUe;J kPd; gpbf;fr; nrd;wtu;fshtu;. Nkw;gb ,U kPdtu;fSk; jpUNfhzkiyapypUe;J 301 fpNyh kPw;wUf;F mg;ghYs;s flw;gug;gpypUe;J flw;gilapdu; ,tu;fis kPl;L jpUkiy JiwKfj;jpy; itj;J rpfpr;iraspf;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; rpfpr;ir gydspf;fhky; cku; nyg;ig mg;Jy; wFkhd; kuzkile;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 10> 2010

Sri Lanka the best Asian Performer in the Stock Market so far this year!

Sri Lanka's economy and stock exchange performance as of closing yesterday and overall picture. "The Colombo Stock Exchange's All-Share Price Index hit a new peak of 4,459.26 points, but closed down 4.05 points, or 0.09 percent, at 4,427.27. The market is up 30.9 percent so far in 2010, making it Asia's best performer" Read more by clicking on the below news link:

http://www.iii.co.uk/news/?type=afxnews&articleid=7932937&subject=markets&action=article

Mdp 10> 2010

ftpij Ehy; kjpg;gPL

ftpQH V. ,f;ghy; vOjpa 100 ftpijfspd; Ehy;

kjpg;gPl;L epfo;T

jiyik: rpth Rg;gpukzpak;

       (gpujk MrphpaH – jpdfud;)

fhyk;: A+d; 20> 2010 Qhapw;Wf;fpoik khiy 5.00 kzp

,lk;:  ngz;fs; fy;tp Ma;T epWtd Nfl;NghH $lk;

      58> jHkuhk tPjp> nfhOk;G – 06 (nts;stj;ij)

kjpg;gPL nra;NthH:

·        nydpd; kjpthzk;

·        rj;jhH vk;. rpjhj;

    (tphpTiuahsH> jHf;fhefH Njrpa fy;tpapay;    fy;Yhhp)

·        tre;jp jahgud;

·        jpf;ty;iy fkhy;

,yf;fpa MHtyHfs; midtUk; md;Gld; miof;fg;gLfpd;wdH

,yq;if Kw;Nghf;F fiy ,yf;fpa kd;wk;.

njhlHGfSf;F: Kailashpath@yahoo.com

Mdp 10> 2010

jp.K.f mzpapy; kPz;Lk; gh.k.f

(rq;fu NrNahd;)

ghl;lhsp kf;fs; fl;rp kPz;Lk; jpuhtpl Kd;Ndw;wf; fof mzpapy; ,izfpd;wJ. ,k;khjk; Kjyhe; jpfjp ghl;lhsp kf;fs; fl;rpapd; vk;. vy;. Vf;fis cs;slf;fpa J}Jf;FOnthd;W fiyQu; fUzhepjpia mtuJ ,y;yj;jpy; re;jpj;J kPz;Lk; jpuhtpl Kd;Ndw;wf; fof mzpapy; ,iztij cWjpg;gLj;jpaJ. vdpDk; ,r; re;jpg;gpd; gpujhd Nehf;fk; epiwNtwtpy;iy. jkpo;ehl;ilr; Nru;e;j Ie;J khepyq;fsit (uh[;argh) cWg;gpdu;fspd; gjtpf;fhyk; ,t; tUlk; Kbtilfpd;wJ. ,tu;fSs; ghl;lhsp kf;fs; fl;rp ];jhgfu; lhf;lu; uhkjh]pd; kfDk; Kd;dhs; kj;jpa mikr;rUkhd md;GkzpAk; xUtu;. md;Gkzpia vg;gbahtJ kPz;Lk; kf;fsit cWg;gpduhf;f Ntz;Lk; vd;gJ lhf;lu; uhkjh]pd; Nehf;fk;. (NkYk;......)

Mdp 10> 2010

[dhjpgjpapd; rupahd murpay; jiyik

(]hjpf; \p`hd;)

cyfpy; kpfTk; F&ukhd gaq;futhj ,af;fnkd $wg;gl;l vy;.up.up.<. ,af;fj;Jf;F vjpuhd Aj;jj;jpd;NghJ GypfSld; Aj;j epWj;jj;ij Vw;gLj;jpf; nfhs;SkhW ru;tNjr ehLfs; rpy njhlu;e;J mOj;jq;fis nfhLj;J te;j NghjpYk; ehl;il xUikg;gLj;jp xNu nfhbapd; fPo; [dehafj;ij typAWj;Jk; tifapy; Aj;jj;ij KbTf;F nfhz;L te;jik xU Kf;fpa jpUg;GKidahFk;. njd;gFjpapy; Fz;Lj; jhf;Fjy;fis elj;jp capupog;Gf;fis Vw;gLj;jpaJld; ehl;bd; nghUshjhuj;ijAk; rpijf;Fk; tifapy; Gypfs; nraw;gl;L te;jdu;. ,t;thW xU Gwj;jpy; rkhjhdj;ij Ngrp te;j Gypfs; kWGwk; jkJ Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk; eltbf;iffis njhlu;e;J te;jdu;. ,e;epiyapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Ml;rpf;F te;jhu;. mtUk; Muk;gj;jpy; rkhjhdk; NgRk; epiyapy; ,Ue;jhu;. mjw;fhd gy;NtW eltbf;iffisAk; Kd;ndLj;J te;jhu;. vdNt ,uz;L jrhg;jq;fSf;F Nkyhf ,Ue;J tUfpd;w Nkhjy;fs;> gpur;rpidfs; KbTf;F te;JtpLk; vd;w ek;gpf;if ehl;L kf;fSf;F Vw;gl;lJ. vdpDk; Gypfspd; Nehf;fk; rkhjhdkhf ,Uf;ftpy;iy mtu;fs; mjw;F xj;Jiof;fTk; ,y;iy. ,yq;if kj;jpa tq;fp> nfhyd;dhit vz;nza;r; Rj;jpfupg;G epiyak;> nfhOk;gpYs;s cyf tu;j;jf tyak; Nghd;w gpujhd nghUshjhu Nfe;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j epiyfs; kPJk; Gypfs; jhf;Fjy; elj;jpdu;. ehl;bd; Kf;fpa murpay; jiytu;fs;> Kf;fpa gpuKfu;fis nfhiy nra;jjd; %yk; Gypfspd; gyk; NkYk; tYtile;jJ. ,jid k`pe;j uh[gf;\ mtjhdpj;Jf;nfhz;bUe;jJld; mjid Kwpabf;f gy;NtW jpl;lq;fis jPl;bdhu;. (NkYk;.....)

Mdp 10> 2010

g];gkhFk; Nel;Nlh gilfs;

Nel;Nlh thfdq;fs; kPJ jypghd;fs; jhf;Fjy;

Mg;fhdp];jhdpYs;s Nel;Nlh gilapdUf;F nghUl;fisf; nfhz;L nrd;w thfdq;fs; kPJ jypghd;fs; jpBu; jhf;Fjiy elj;jpdu;. ,jpy; 7 Ngu; nfhy;yg;gl;ldu;. ghfp];jhd; jiytu;fs; ,];yhkhghj;jpypUe;J ,e;j thfdq;fs; ng\htu; topahf Mg;fhd; nrd;wNtis ,];yhkhghj;jpw;F mUfhikapy; jypghd;fshy; jhf;fg;gl;lJ. ,jpy; 7 Ngu; gypahdJld; ehd;F Ngu; fhakile;jdu;. (NkYk;.....)

Mdp 09> 2010

[dhjpgjp ,e;jpahtpy;

if nfhLf;Fk; ,yq;if - ,e;jpa [dhjpgjpfs;

,e;jpahTf;fhd tp[aj;ij Nkw;nfhz;bUf;Fk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]it ,e;jpa [dhjpgjp gpujPgh gl;Nly; ifnfhLj;J tuNtw;gijAk; mUfpy; ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;> k`pe;j uh[gf;]tpd; ghupahu; \pue;jp uh[gf;] epw;gijAk; glj;jpy; fhzyhk;

Mdp 09> 2010

300 mfjpfSld; glF;mT];Nuypah Nehf;fp gazk; - fdlh fz;fhzpg;G

jha;yhe;J Clhf mT];jpNuypah Nehf;fpg; gazpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; tpLjiyg; GypfsJ vd ek;gg;gLk; glnfhd;iw fdlh ehl;L mjpfhupfs; fz;fhzpj;Jf; nfhz;bUg;gjhf me;ehl;L nra;jpr; Nritnahd;W jfty; ntspapl;Ls;sJ. Fwpj;j glfpy; 300 mfjpfs; mlq;FtjhfTk; mtu;fs; midtUk; mT];jpNuypahtpy; FbNaWtjw;fhfNt rl;ltpNuhjkhd Kiwapy; glF %yk; gazpj;Jf;nfhz;bUg;gjhfTk; me;j nra;jpapy; NkYk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

Mdp 09> 2010

[dhjpgjp - <. gp. b. gp. J}Jf; FO re;jpg;G

jkpo; kf;fspd; murpay; cupik njhlu;gpy; tpupthf Muha;T

,yq;if - ,e;jpa xg;ge;jj;jpd; mbg;gilapyhd 13tJ jpUj;jr; rl;lj;ij KOikahf eilKiwg;gLj;JtNjhL mjpypUe;J njhlq;fp mij NkYk; nrOikg;gLj;jp If;fpa ,yq;iff;Fs; rkhjhd rf tho;Tk; rkTupikAk; cs;sjhd murpay; Vw;ghL Nehf;fp nry;tNj jkpo; kf;fspd; murpaYupik gpur;rpidf;F jPu;T fhz Kbe;j eilKiwr; rhj;jpakhd topKiw vd;Wk; mij tpiuthf eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk; vd;Wk; <o kf;fs; [dehaf fl;rpapd; tpNrl gpujpepjpfshy; cWjpahf typAWj;jg;gl;Ls;sJ. NkYk;. <. gp. b. gp. gpujpepjpfs; jkpo; kf;fspd; cupikg; gpur;rpidf;F jPu;T fhz;gjw;fhfNt murhq;fj;Jld; cwTf;F fuk; nfhLj;J tUtjhfTk; vLj;Jf; $wpdu;. (NkYk;.....)

Mdp 09> 2010

itNfh> neLkhwd;> rPkhd;> njhy; jpUkhtstd; ifJ

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; ,e;jpa tp[aj;ij vjpu;j;J jkpofj;jpy; Mu;g;ghl;lk; nra;j jkpof Kf;fpa];ju;fs; New;W nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. njd;dpe;jpa murpay; thjpfshd itNfh> go. neLkhwd;> njhy;. jpUkhtstd; cl;gl jpiug;gl ebfu;fs; ,af;Feu;fs; mlq;fyhf E}w;Wf; fzf;fhNdhu; New;W jkpo; ehl;L nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ifJ nra;ag;gl;bUg;gtu;fspy; jpiug;gl ,af;FeUk; ebfUkhd rPkhd; b.uhN[e;ju;> kNfe;jpud;> ey;yfz;Z Nghd;NwhUk; mlq;fpAs;sdu;. jkpofj;jpy; nrd;idapYs;s ,yq;if cjtp cau;]; jhdpfuhyak;> ,yq;if tq;fp Nghd;w gFjpfSf;F gyj;j ghJfhg;G toq;fg;gl;Ls;sJld; ,t; tPjpfSk; %lg;gl;bUe;jd. jkpofj;jpd; jpUg;G+u;> kapyhLJiw> rptfq;if> Nfhit> fhe;jpefu;> ehfu;Nfhtpy;> f&u;> nrd;id> XR+u;> Njdp> ehkf;fy; Nghd;w gFjpfspNyNa ,e;j Mu;g;ghl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. ,jpy; Mapuf;fzf;fhd Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; fy e;J nfhz;bUe;j epiyapNy mtu;fspy; gyu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu; vd;W jkpof nra;jpfs; NkYk; njuptpj;jd.

Mdp 09> 2010

fdba fUj;juq;fpy; ciu

“jkpo; kf;fspd; ,d;iwa mty epiyf;F jkpo; murpay;thjpfs; kl;Lkpd;wp> jkpo; Clfq;fSk; nghWg;ghspfs; Mtu;”

jkpo; r%fj;jpy; fle;j 35 tUl tuyhw;iw> vjpu;fhyj;jpy; tuyhw;whrpupau;fs; vOJk; NghJ> fle;j fhyj;jpy; jkpo; Clfq;fs; njuptpj;j nra;jpfisAk;> jfty;fisAk;> fUj;Jf;fisAk; mbnahw;wp vOJthu;fshf ,Ue;jhy;> mJ vkJ vjpu;fhyr; re;jjpapdUf;F kpfTk; jtwhd rpj;jpuk; xd;iwNa toq;Fk;. vdNt ,g;nghONj jkpo; Clfq;fshy; jpupf;fg;gl;Ls;s jkpo; kf;fspd; tuyhW rupahd Kiwapy; jpUj;jp vOjg;gl Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; Clftpayhsu;fs; nfhiy mr;RWj;jYf;Fk;>  mlf;FKiwf;Fk; cs;shfpwhu;fs; vd rpy ntspehl;L Clf mikg;Gfs; mbf;fb Fw;wk; rhl;b ePypf; fz;zPu; tbf;fpd;wd. Mdhy; ,Nj mikg;Gfs; fle;j fhyq;fspy; tlf;F fpof;F khfhzq;fspy;> Gypfs; Clftpayhshfs; kPJ elhj;jpa eugyp Ntl;il Fwpj;J fz;iz %bf;nfhz;Nl ,Ue;J te;Js;sd. Vd; ntspehLfspy; $l Gypfs; jkpo; Clftpayhsu;fis nfhiy nra;J gyiuj; jhf;fpa NghJ nksdkhfNt ,Ue;jd. ,yq;ifapy; jkpo; Clftpayhsu;fisg; nghWj;jtiu murhq;fj;ij tpl> GypfNs mjpfstpy; Clftpayhsu;fisf; nfhd;W Ftpj;Js;sdu;. (NkYk;....)

Mdp 09> 2010

NghUf;F gpe;ija Kjy; Fz;L tpgj;J

aho;.jdq;fpog;G gFjpapy; Fz;L ntbg;G> ,Utu; gyp;> %d;W Ngu; gLfhak;

aho;g;ghzk;> njd;kuhl;rp njw;Fg; gpuNjrj;jpYs;s jdq;fpog;Gg; gFjpapy; ,lk;ngw;w ntb tpgj;jpy; ,uz;L Ngu; capupoe;Js;sJld; NkYk; %tu; fLk; fhaq;fSf;F cs;shfpAs;sdu;. Fwpj;j gFjpapYs;s Fg;ig Nknlhd;wpy; fple;j Fz;nlhd;W ntbj;Jr; rpjwpaij mLj;Nj ,e;j tpgj;J Vw;gl;Ls;sJ. kPsf;FbakUk; gpuNjrj;jpy; fhzpiaj; Jg;guT nra;J Fg;igfis $l;b vupf;Fk; NghNj ,e;j Fz;L ntbj;Js;sJ vd;W nghyp]hu; $wpdu;. rk;gtj;jpy; 29 taJila gpujhg; kw;Wk; 38 taJila nghd;Nrfu; MfpNahNu capupoe;jtu;fshtu;.  ,jd;NghJ fhakile;jtu;fs; aho;. itj;jparhiyapy; rpfpr;irfSf;fhf mDkjpf;fg;gl;Ls;sdu; vd;Wk; nghyp]hu; NkYk; $wpdu;. NghUf;F gpe;ija fhyj;jpy; nghJ kf;fSf;F Vw;gl;l Kjy; Fz;L tpgj;J ,JthFk;. kpff; ftdkhf nraw;gLk; Fz;L mfw;Wk; gpuptpdupd; fz;fSf;F ,J Gyg;glhjJ Ju;mjp\;lNk. kpf;fj; jpwikahf nraw;gLk; ,g;gpuptpdiug; ghuhl;lhky; ,Uf;f KbahJ.

Mdp 09> 2010

ek;gpf;ifa+l;Lk; Ngr;Rthu;j;ij

,g;NghJ ,U jug;Gk; $bg; Ngrpa epiyapy; ,ilntsp Kw;whf ePq;fhj NghjpYk; fzprkhd msT Fiwe;jpUg;gij czu Kbfpd;wJ. kPz;Lk; re;jpj;Jg; NgRtjw;F ,Ujug;gpdUk; ,zf;fk; njuptpj;jpUg;gJ MNuhf;fpakhd tsu;r;rpg; Nghf;fhf mikfpd;wJ. vy;yhj; jPu;TfSk; midj;J kf;fSlDk; rk;ge;jg;gl;bUf;f Ntz;Lk; vd;W Ngr;Rthu;j;ijapd; NghJ [dhjpgjp Fwpg;gpl;bUg;gJ ,dg;gpur;rpidiag; nghWj;jtiuapy; Kf;fpakhd xU mk;rk;. (NkYk;....)

Mdp 09> 2010

JUf;fpapy; Fz;L ntbg;G 14 Ngu; fhak;

JUf;fpapy; g]; tz;b kPJ elj;jg;gl;l Fz;Lj; jhf;Fjypy; 14 Ngu; fhakile;jdu;. ,tu;fspy; ,uz;L nghyp]hUk; mlq;Ftu;. J}uj;jpypUe;J ,af;Fk; fUtp %yk; ,f;Fz;L ntbf;f itf;fg;gl;lJ. ,jw;F ,Jtiu ahUk; nghWg;Ngw;ftpy;iy. ,];NuYf;nfjpuhd eltbf;iffis vt;thW Kd;ndLg;gnjd;w tplaq;fspy; JUf;fpa jiyefu; ];jhd;Gypy; gy jiytu;fs; re;jpj;Jg; NgrptUfpd;wdu;. ,q;F ghJfhg;G Vw;ghLfs; fLikahf;fg;gl;Ls;sd. fhakile;Njhu; itj;jpa rhiyf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;ldu;. Nkyjpfg; nghyp]hu; tutiof;fg;gl;L NjLjy;fs; elj;jg;gl;ld.

Mdp 09> 2010

nfhOk;G kw;Wk; Gwefu; gFjpfspy; njhlu;khb tPLfis epWt Gypfs; Kaw;rp

,Wjp Aj;jk; eilngw;w NghJ Gypfs; ,af;f cWg;gpdu;fs; kf;fSld; kf;fshff; fye;Js;sjhfTk; jw;nghOJ njd; gFjpapy; jq;fpapUf;Fk; mtu;fs; ghjhs cyff; Fk;gy;fSld; njhlu;Gfis Vw;gLj;jpf; nfhz;Ls;sjhff; $wpa gpujku;> Vw;fdNt> ifJ nra;ag;gl;l Gypfs; ,af;f cWg;gpdu;fs; %yk; ,e;jj; jfty;fs; ntspahfpAs;sjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. Gypfs; ,af;fj;Jld; njhlu;Gila 71 Ngu; fle;j Nk khjj;jpy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhff; $wpa mtu; NkYk; gyiuj; Njbf; fz;Lgpbf;f Ntz;bAs;sjhfTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 09> 2010

ebfu; tpNtf; xgNuha; epjp cjtp

Aj;jj;jpdhy; ghjpg;Gw;w rpWtu;fSf;F tTdpahtpy; ghlrhiy

Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWtu;fSf;nfd tTdpahtpy; rfy trjpfisAk; nfhz;l ghlrhiyia mikj;Jf; nfhLf;fj; jPu;khdpj;Js;s gpugy ,e;jpa ebfu; tpNtf; xgNuha; mjw;nfd Kjw;fl;lkhf 50 kpy;ypad; &ghtpid toq;fTs;shu;. Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l gFjpfspy; FWfpa fhyj;jpy; murhq;fk; Nkw;nfhz;Ls;s eltbf;iffs; Fwpj;Jf; fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> ,yq;ifapy; jw;NghJ mikjp R+oy; cUthfpAs;sij ru;tNjr ehLfs; czu;e;Jnfhs;s I/gh jpiug;gl tpoh toptFj;Js;sJ vdTk; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

Mdp 09> 2010

njhopyhsu;fs; iffspy; epWtdq;fs;  ntdpRyhtpy; kw;nwhU Gul;rpfu eltbf;if

ntdpRyhtpd; khfhzq;fspy; xd;W Ftahdh. ,e;j khfhzj;jpy; cs;s gy;NtW njhopw;rhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspd; epu;thfg; nghWg;G njhopyhsu;fs; trk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd mwptpg;ig fle;j khjk; 15 Mk; Njjp ntdpRyh [dhjpgjp `pA+Nfh rhNt]; ntspapl;bUe;jhu;. me;j mwptpg;ig eilKiwg;gLj;Jk; NtiyfSk; cldbahfj; Jtq;fg;gl;L tpl;ld. ,e;jj;jpl;lj;jpw;F Nrhryp];l; Ftahdh jpl;lk; vd;W ngau; R+l;bAs;shu;fs;. jq;fs; iffspy; tug;NghFk; epu;thfj;ij vt;thW elj;jpr; nry;tJ vd;gJ gw;wp tpthjpf;f njhopyhsu;fs; gq;Nfw;w tl;lNki[f; $l;lq;fs; ele;Js;sd. (NkYk;.....)

Mdp 09> 2010

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; Ngr;Rthu;j;ijapy; ntw;wpapy;iy – K];yPk; fhq;fpu];

jw;Nghija Ro;epiyapy;> ,t;thwhd Ngr;Rthu;j;ijfspy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]{ld; ,ize;J gq;Fgw;w Ntz;Lk;. mt;thW ,U fl;rpfSk; ,ize;J gq;Fgw;Wtjd; %yNk tl fpof;F kf;fSf;F jPu;T fpilf;Fk;. mt;thwpy;yhky; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G khj;jpuk; Ngr;Rthu;j;ijfspy; <LgLkhapd;> Kd;ida Ngr;Rthu;j;ijfs; Nghd;Nw gazpf;Fk; vd ehlhSkd;w cWg;gpdu; g\Pu; NrFjhT+j; njuptpj;jhu;. VfNghfj;J fdtpy; kpjf;Fk; ,tu;fSf;F rf jkpou; mikg;Gf;fNs fz;Zf;F njuptjpy;iy. ,jpy; K];yPk; mikg;Gf;fs; vk;khj;jpuk;? Nju;jy; fhyq;fspy; kl;Lk; rw;Nw fz;fis tpopg;ghu;fs; fjpiufs; fpilj;Jtpl;lhy; ‘fdthd;’ fshf kl;Lk; khwptpLthu;fs;. Kd;dhs; MAj mikg;G Nghuhsp g\PUf;F ,J njupe;jpUf;f Ntz;LNk? re;Njfk; VJk; ,Ue;jhy; ghyFkhuplk; Nfl;Lj; njupe;J nfhs;syhNk! (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

jdpj; jtpy; NghLk; rpdpkhr; rPkhdpd; vjpu;g;gpw;F kj;jpapy;

[dhjpgjp k`pe;j ,e;jpah gazkhdhu;! cld;gbf;ifspy; ifr;rhjpLfpd;whu;

jkpo; ehl;by; cs;s rPkhd; Nghd;w rpyu; Gypfspd; gzj;jpy; tho;e;J nfhz;L vjpu;g;G Mu;ghl;lk; vd elj;jpdhYk; jkpof kf;fs; ,e;j ryryg;Gf;fspy; cRg; Ngj;jy;fspy; mjpfk; jkpofj; Nju;jypy; eilngw;wJNghy; Mu;tk; fhl;lhj epyikfNs mq;fpUg;gjhf nra;jpfs; tUfpd;wd. itNfh> neLkhwd; Nghd;wtu;fspd; fpol;Lg; Gyp nraw;ghLk; Nju;jYf;F gpe;jpa uhkjh]pd; fhw;Wg; Nghd gY}d; epyikAk;> jpUkhtstdpd; jpKf cldhd gjtp cwTk; Gypg;gpdhkpfis rPkhid kl;Lk; ek;Gk; epyikf;F js;sptpl;lJjhd; gupjhgk;. gzg; ngl;bAld; gpur;rhuk; nra;a rpth[pypq;fq;fSk;> RNu\; gpNukd;fSk; ,e;jpahtpy; cs;s jkJ tpahghu Nehf;fq;fSf;fhf mlf;fp thrpf;f> nrk;nkhop kfhehl;Lf; nfsutk; gP\;kiu jkpo;ehl;L ‘rptg;G’ 'Kg;ngUk; kd;dd;' gf;fk; gpur;rhuq;fspy; rhuhky; itj;jpUf;fpd;wJ. vdNt mkPu;> Nrud; Nghd;wtu;fs; tpyfp Xba gpd;G jd;dhy; Kbe;jstpw;F rpdpkhr; rPkhd; jdpj; jtpy; NghlNtz;baJjhd;. jkpo; ehl;by; cs;s ,yq;ifj; jkpo; mfjpfspd; eyd;fspNyh> my;yJ FbAupik gwpf;fg;gl;L jpUr;rp rpNyhd; efu; Nghd;w ,lq;fspy; fle;j 40 tUlq;fSf;F Nkyhf mbg;gil tho;thjhuj;ij epiy epWj;j Nghuhbf; nfhz;bUf;Fk; vq;fs; kiyaf rNfhjuu;fSf;Nfh ahUk; Fuy; nfhLf;fg; Nghtjpy;iy. thf;Ffspy; ,it rpwpasNt vd;gJjhd; fhuzNkh? ahk; mwpNthk; ghuhguNk! (NkYk;....)

Mdp 08> 2010

fz;nfhs;shf; fhl;rp

jkpo; Njrpa $l;likg;G ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it New;W [dhjpgjp mYtyfj;jpy; re;jpj;jNghJ.... cr;rp kapUk; nfhl;b tpl;lJ> eiuj;Jk; tpl;lJ. Nfhl;L #l;Lg; Nghl;L epjp epWtdj;jpd; fsit kiwf;f NghLk; Nt\j;Jld; gjtpia ,Wf;fg; gpbf;Fk; Gd;difAk; njupfpd;wJ. if nfhLf;Fk; ,yhftj;jhy; jpifj;J epw;Fk; jiyikg; Nghl;bahsupd; Kfkhw;wj;ij Gifg;glf;fhuu; kiwj;jJ VNdh? jiytidf; nfhd;wtd; ,dpj; jiytdhf tuj; Jbg;gtid nfhy;Yk; tpe;ijfs; ,dpf; if $LNkh nghl;ld; ,y;yhtplj;J? ,e;jf; fz;nfhs;sh fhl;rpiaf; fhz Mapuk; fz;fs; NghJNkh....?

Mdp 08> 2010

tlf;F kf;fspd; gpur;rpidfSf;F brk;gu; khjkstpy; jPu;T

jkpo;j;Njrpa $l;likg;G gpujpepjpfsplk; [dhjpgjp njuptpg;G RKfkhd Ngr;Rthu;j;ij; xj;Jiog;G toq;Ftjhf $l;likg;G cWjp

  • tlf;fpy; elkhLk; fr;Nrup

  • jLg;Gf; fhtypy; cs;Nshiu r%ftho;tpy; <LgLj;jj; jpl;lk;

vkJ KOikahd xj;Jiog;ig jq;fSf;F toq;FNthk;. jhq;fs; ru;tfl;rp $l;lnkhd;iw $l;b jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfis jPu;g;gjw;F gy;NtW nraw;ghLfs; %yk; eltbf;if vLj;jpUf;fpd;wPu;fs;. jkpo; kf;fSf;F rkkhf thOk; cupikia ngw;Wj; juTk;> RgPl;rkhd ehl;il fl;bnaOg;g Ntz;Lk; vd;gNj vkJ gpuhu;j;jidahFk;. jq;fSld; Nru;e;J gzpahw;WtJ vkJ tpUg;gkhFk; vd;W jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; jiytUk;> jkpouRf; fl;rp ghuhSkd;wf; FOj; jiytUkhd Mu;. rk;ge;jd; ,e;j re;jpg;gpd; NghJ Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

khspfhfe;ij ePjpkd;wpypUe;J 11 ifjpfs; New;W jg;gpNahl;lk;

nfhOk;G> khspfhfe;ij k[p];jpNul; ePjpkd;wpypUe;J 11 ifjpfs; New;W jg;gp XbAs;sjhf rpiwr;rhiy MizahsUk;> Ngr;rhsUkhd n[dl; ngu;dhz;Nlh njuptpj;jhu;. tof;F tprhuiz xd;Wf; fhf ntypf;filr; rpiwr;rhiyapypUe;J ePjpkd;wj;jpw;F mioj;J tug;gl;l 11 ifjpfNs New;W gpw;gfy; 1.00 kzpastpy; jg;gpr; nrd;Ws;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. rpiwr;rhiyf;Fs; Nghijt];J tpw;gid nra;jikf;fhf jz;lid toq;fg;gl;l 10 rpiwf; ifjpfSk;> xU re;Njf egUNk ,t;thW jg;gpr; nrd;Ws;sdu;. ,tu;fs; ehy;tu; MAs; jz;lid tpjpf;fg;gl;ltu;fs; vd;Wk; rpiwr;rhiy Mizahsu; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

,lJrhupfs; vr;rupf;fpd;wdu;

vupnghUl;fspd; tpiyia cau;j;jpdhy; ehL jOtpa Nghuhl;lk; ntbf;Fk;

ngl;Nuhy;> Bry; tpiyia kPz;Lk; cau;j;jpdhy; kj;jpa muRf;F vjpuhf kpfg;ngupa Nghuhl;lk; elj;JNthk; vd;W khu;f;rp];l; fk;A+dp];L fl;rp vr;rupf;if tpLj;Js;sJ. khu;f;rp];l; fk;A+dp];L fl;rpapd; cau; mjpfhu mikg;ghd Nkypl FO (nghypl; gPNuh) tpd; 2 ehs; $l;lk; New;W by;ypapy; Kbtile;jJ. kj;jpa muR ngl;Nuhy; Bry; tpiyia kPz;Lk; cau;j;j jpl;lkpl;L tUtJ gw;wp ,e;j $l;lj;jpy; tpthjpf;fg;gl;lJ. ngl;Nuhy; Bry; tpiyia cau;j;j $lhJ vd;W ,e;j $l;lj;jpy; kj;jpa muRf;F vr;rupf;if tplg;gl;lJ. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

g]; tz;bapypUe;J iff;Fz;Lfs; kPl;G

,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rigapd; fz;b (njw;F) bg;NghTf;Fr; nrhe;jkhd g]; tz;bnahd;wpypUe;J %d;W iff;Fz;Lfis fz;b nghyp]hu; New;W (7) fz;nlLj;Js;sdu;. Fwpj;j g]; tz;b ,uhZtj;jpdupd; gazj;jpw;fhf ghtpf;fg;gl;L te;Js;sjhf nghyp]hu; njuptpf;fpd;wdu;. Nkw;gb bg;Nghtpy; mjd; jpUj;jg; gzpfis Nkw;nfhs;Sifapy; g];]pd; mbg;gFjpapy; cs;s jfl;Lg; gFjpapy; iff;Fz;Lfs; kiwj;J itf;fg;gl;bUe;j jhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. fz;nlLf;fg;gl;Ls;s Nkw;gb %d;W iff;Fz;LfisAk; nghyp]hu; kw;Wk; ,uhZtj;jpdupd; cjtpAld; nraypof;fr; nra;jdu;. fz;b nghyp]hu; tprhuizfis Kd;ndLj;Js;sdu;.

Mdp 08> 2010

ntWk; 2 Mz;L rpiw

25 Mapuk; Ngupd; capiuf;Fbj;j Nghghy; tp\thAf; frpTg; gLnfhiy tof;fpy; 8 Ngu; Fw;wthspfs;

1984k; Mz;L brk;gu; 2 kw;Wk; 3 Mfpa Njjpfspy; kj;jpag; gpuNjrj; jiyefu; Nghghypy; cs;s A+dpad; fhu;igL epWtdj;jpypUe;J ntspNawpa kPj;ijy; INrhraNdl; tp\thA jhf;fp nkhj;jk; Rkhu; 25>000 Ngu; gupjhgkhf capupoe;jdu;. 1995 mf;Nlhgu; fzf;Fg;gb mjpfhug; G+u;tkhf 10 Mapuk; Ngu; ,jpy; gypahdjhf $wg;gl;lJ. Mdhy; nkhj;jk; 25 Mapuk; Ngu; gypahfpAs;sdu; vd;gNj cz;ik. cyfpd; kpfg;gaq;fukhd njhopw;rhiy tp\thAf;frpTg; Nguopthd Nghghy; tp\thAf; frpT tof;F Nghghy; ePjpkd;wj;jpy; fle;j 26 Mz;Lfshf ,Oj;Jf; nfhz;bUe;jJ. ghjpf;fg;gl;Nlh Uf;F epthuzKk; fpilf;fhky; ngUk; mtyk; ePbj;J te;jJ. ,e;j epiyapy; ,e;jtof;fpy; jpq;fsd;W ePjpgjp Nkhfd; jpthup jPu;g;gspj;jhu;. 85 tajhFk; A+dpad; fhu;igL epWtdj;jpd; mg;Nghija jiytuhd kfpe;jpuh kw;Wk; 7 Ngu; Fw;wthspfs; vd ePjpgjp jdJ jPu;g;gpy; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; 978 Ngu; kPs;FbNaw;wk;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpYs;s 17 gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; 347 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 978 Ngu; New;W (7) kPs;FbNaw;wg;gl;ljhf Ky;iyj;jPT khtl;l jpl;lg;gzpg;ghsu; $wpdhu;. ,tu;fs; tTdpah kw;Wk; aho;g;ghzk; gFjpfspy; cs;s jkJ cwtpdu; kw;Wk; ez;gu;fspd; tPLfspy; jq;fpapUe;jtu;fs; vd mwptpf;fg;gLfpwJ. Ks;spatis tlf;F gpuNjrj;jpYs;s xU fpuhk Nrtfu; gpuptpy; 146 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 415 Ngu; kPs;FbNaw;wg;gl;ldu;. xl;L Rl;lhd; gpuNjr nrayfg; gpuptpYs;s 16 fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; 201 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 563 NgUk; New;W jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ljhfTk; mtu; $wpdhu;. ,tu;fSf;Fj; Njitahd cyu; czTg; nghUl;fs; tPLfs; epu;khzpg;gjw;fhd $iuj;jfLfs; vd;gdTk; toq;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

Mdp 08> 2010

my;nfha;jh ,af;f ngz; jPtputhjp ifJ

rTjp mNugpa ,sturu;fSf;F my;nfha;jh kpul;ly;

rTjp mNugpahit Nru;e;j my;nfha;jh ,af;f ngz; jPtputhjp xUtu; nghyp]huplk; gpbgl;lhu;. mtiu tpLtpg;gjw;fhf my;nfha;jh ,af;fk; rTjp mNugpa ,sturu;fisAk; ke;jpupfisAk; flj;jg; Nghtjhf kpul;ly; tpLj;Js;sJ. rTjp mNugpahit Nru;e;j ngz; N`a;yh my;fhrpu;. ,tu; kjNghjfu; n`a;yh my; frhau; vd;gtupd; kidtp Mthu;. my;nfha;jh ,af;fj;ij Nru;e;j kjNghjfu; 6 Mz;LfSf;F Kd;G rTjp nghyp]huhy; nfhy;yg;gl;lhu;. mjd; gpwF fhrpu; my;nfha;jh ,af;fj;jpy; Nru;e;jhu;. mtu; me;j ,af;fj;Jf;fhf ngz;fis jpul; bdhu;. mNjhL me;j ,af;fj;Jf;F nrhe;jkhd epjpiaAk; ,tu; jhd; epu;tfpj;J te;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

,yq;ifj; jkpou; gpur;ridfSf;F murpay; jPu;T fhz;f - rpgpvk;

,yq;ifj; jkpou;fspd; gpur;ridfSf;F epue;jukhd jPu;Tfhz ,yq;if murpay; rl;lj;ij jpUj;jp> ,yq;ifj; jkpou;fSf;F khepy Rahl;rp cs;spl;l rk me;j];J mspf;fg;gl Ntz;Lk;. Mdhy;> ,yq;if muR ,jpy; fpQ;rpj;Jk; mf;fiw fhl;ltpy;iy. vdNt> [_d; 8 nrt;thad;W ,yq;if mjpgu; uh[gf;N\ ,e;jpahtpw;F tUfpwNghJ ,e;jpa muR jdJ nry;thf;if gad;gLj;jp ,yq;ifj; jkpou;fs; gpur;ridf;F epue;juj; jPu;T fhZk; tifapy; Nkw;fz;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;s ,yq;if mjpgiu typAWj;j Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

Mdp 08> 2010

ntspjug;G tprhuizfs; vJTk; mtrpakpy;iy - ghJfhg;G nrayu;

td;dp kdpjNea eltbf;ifapd; ,Wjpf; fl;lj;jpd; NghJ ,lk;ngw;wjhf $wg;gLk; Nghu; Fw;wq;fs; gw;wp ntspj;jug;G tprhuizfs; Njitapy; iynad ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. gpgprpapd; `hu;l; Nlhf; epfo;r;rpapy; fye;Jnfhz;l ghJfhg;Gr; nrayhsu;> RahjPd ehL vd;w tifapy; mJ gw;wp tprhupf;Fk; Mw;wy; ,yq;iff;F cz;nldj; njuptpj;jhu;. ehl;bd; mtrufhy epiyikia jsu;j;JtJ gw;wp mtu; fUj;J njuptpf;ifapy;> ,ay;G epiyia Vw;gLj;Jtjpy; murhq;fk; vg;NghJk; Mu;tj;Jld; ,Ug;gjhf Fwpg;gpl;lhu;. ,yq;if fle;j 30 tUl fhykhf gaq;futhjj;jhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt mj;jifa eltbf;iffs; gbg;gbahf Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lnkd ghJfhg;Gr; nrayhsu; Fwpg;gpl;lhu;.

Mdp 08> 2010

ehrhit iffOTk; ,e;jpa tpQ;Qhdpfs;

ehrhtpy; gzpahw;Wk; ,e;jpa tpQ;Qhdpfs;> jw;NghJ mnkupf;fhtpy; ,Ue;J ntspNaw tpUk;Gfpd;wdu;. mnkupf;f tpz;ntsp jpl;lk; njhlu;ghd Muha;r;rpfspy; Vuhskhd ,e;jpa tpQ;Qhdpfs; ,lk; ngw;Ws;sdu;. ,e;jpa tpQ;Qhdpfs; ntspNaWtjhy;> mnkupf;f jpl;lq;fs; ghjpf;fg;glf; $lhJ vd;gjpy; njspthf cs;Nshk;. ,jdhy;> vjpu;fhyj;jpy; mnkupf;fhtpd; tpz;ntsp jpl;lq;fSf;F ntspehl;L tpQ;Qhdpfis rhu;e;jpUf;fhj R+o;epiyia cUthf;f Kaw;rpf;fpNwhk;. mnkupf;fhtpNyNa mjpf tpQ;Qhdpfis cUthf;f jpl;lkpl;Ls;Nshk;. ,e;jpa tpz;ntsp ikakhd ,];Nuh rkPgfhykhf mghu Kd;Ndw;wk; mile;Js;sJ. re;jpuahd; jpl;lj;jpy; fpilj;j ntw;wp fhuzkhf> ehrhtpy; gzpahw;Wk; ,e;jpa tpQ;Qhdpfs;> jq;fs; nrhe;j ehl;Lf;F nrd;W> ,];Nuhtpy; gzpahw;w tpUk;Gfpd;wdu;. (NkYk;....)

Mdp 07> 2010

mtru cjtp Nfhuy;

ngau; : mg;Jy; k[Pl; Kfk;kl; myp

Kftup : ,y. 216> n[ah tPjp> kUjKid

njhopy; : rpWtu; Fu;Md; ghlrhiy Mrpupau;.

njhiyNgrp ,y : +94 77 918 9057,  +94 77 355 6152

Nkw;gb tpguq;fisAila 48 taijAilatu; jw;NghJ ,Uja Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;shu;. ,tUf;F mtrukhf itgh]; (By pass) ,Ujar; rj;jpurpfpr;ir nra;aNtz;bAs;sJ. ,jw;fhf ,yq;if ngWkjpapy; Rkhu; VO ,yr;rk; &gha;fSf;F mjpfkhf Njitg;gLfpd;wJ. ,tu; rpWtu;fSf;F Fu;Md; nrhy;ypf;nfhLf;Fk; gzpiar; nra;J te;jjhy; kpfTk; tWikahd epiyapy; cs;shu;. ,tu; 05 gps;isfspd; jfg;gdhthu; gps;isfs; ItUk; fy;tp fw;Fk; khztu;fshfNt cs;sdu;. ,e;epiyapy; Fwpj;j rj;jpurpfpr;irf;fhf ve;j gztrjpAkpd;wp mtjpAWk; ,tUf;F rj;jpurpfpr;irf;fhd gz cjtpfis toq;FkhW ey;y cs;sk; gilj;j midj;J md;gu;fs;> ez;gu;fisAk; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.

cjtpfis mDg;g Ntz;ba Kftup:

MA Fathima Saleema

Account No : 023-2-001-9-8047904

Peoples Bank

Maruthamunai

No.216, Jeya Road,  Maruthamunai,  Kalmunai, Sri Lanka.

Mdp 07> 2010

 

Latest graphic from Mike Constable

 

Mdp 07> 2010

ifJfs; njhlHfpd;wd! Gypj; jkpoHfs; jpfpy;!!

td;dp ,Wjp Aj;jk; tiu Ky;iyj;jPtpy; GypfSf;F rpfpr;ir toq;fpa itj;jpa fyhepjp ifiyehjd; Rju;rd; ifJ. td;dp ,Wjp Aj;jk; tiu Ky;iyj;jPtpy; gzpahw;wpa itj;jpa fyhepjp ifiyehjd; Rju;rd; ,yq;ifapd; fhtw;Jiwapd; tpNrl Gydha;Tg; gpupthd up.[.b gaq;futhj jLg;Gg; gpuptpduhy; fl;Lehaf;fh tpkhd epiyaj;jpy; itj;J ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf nra;jpahsu; njuptpj;Js;shu;. Aj;jj;jpd; ,Wjpapy; kf;fNshL kf;fshf Ks;sptha;f;fhypy; ,Ue;J ntspNawpa mtu; ePz;l ehl;fspd; gpd; jd;id itj;jpau; vd ,dq;fhl;lhJ KfhkpypUe;J ntspNawp FLk;gj;Jld; rpq;fg;G+u; nrd;W ,e;jpah nrd;wpUe;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 07> 2010

<. gp. b. gp. gpujpepjpfSlDk; [dhjpgjp ,d;W re;jpg;G

jkpo; NgRk; kf;fspd; murpaYupik njhlu;gpyhd gpur;rpidf;F cupa jPu;it vl;Ljy;> kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; Gdu;tho;T njhlu;gpyhd eltbf;iffs; kw;Wk; kf;fspd; ehshe;jg; gpur;rpidfs; cl;gl gy;NtW tplaq;fs; njhlu;gpy; fl;rpapd; nrayhsu; ehafk;> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jiyikapyhd <o kf;fs; [dehaff; fl;rpapd; gpujpepjpfs; ,d;W khiy [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\itr; re;jpj;J Ngr;Rthu;j;ij elj;jTs;sdu;. ,d;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; gpujpepjpfisr; re;jpj;Jg; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jk; [dhjpgjp> mjd; gpd;du; <o kf;fs; [dehaff; fl;rpapd; gpujpepjpfSld; fye;JiuahlTs;shu;. ,g;Ngr;Rthu;j;ijfspd; gpd;du; ehis ,e;jpah nry;Yk; [dhjpgjp jiyikapyhd FOtpy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhTk; fye;Jnfhs;fpwhu;. ,jd; NghJ ,yq;if murhq;fKk; ,e;jpa murhq;fKk; ,ize;J $l;Lg; gpufldk; xd;iwAk; ntspaplTs;sJ.

Mdp 07> 2010

<uhf;fpy;

my;ifjh cau; jiytu;fs; 34 Ngu; gyp

<uhf;fpy; fle;j 90 ehl;fspy; me;j ehl;by; cs;s my;nfha;jh cau; jiytu;fs; 42 Ngupy; 34 Ngiu <uhf; gilfs; nfhd;Wk; ifJ nra;Jk; cs;sd. ,jdhy; mq;F my;nfha;jh jPtputhjpfs; gykpoe;Jtpl;ldu;. capu; jg;gpa my;nfha;jhtpdUk; Mq;fhq;Nf rpjwpf;fplf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; xd;W jpus Kbahky; jtpf;fpwhu;fs; vd;W <uhf;fpy; cs;s mnkupf;f gilfspd; jsgjp Xbau;Ndh njuptpj;jhu;. mtu; NkYk; $Wifapy;> my;nfha;jh jPtputhjpfs; xd;W jpus KbahjthW ehq;fs; jLj;J tUfpNwhk;. mtu;fs; gykpoe;J tpl;ljhy; vq;fis kPwp mtu;fs; xd;W jpus;tJ fbdk; vd;W $wp ,Uf;fpwhu;.

Mdp 07> 2010

ngypaj;ij Kjy; [dhjpgjp khspif tiu

kf;fs; jiytdpd; murpay; tho;tpy; ehd;F jrhg;jq;fs;

(ku;ypd; kupf;fhu;)

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ghuhSkd;w cWg;gpduhf rj;jpag; gpukhzk; nra;J ,d;W (7k; jpfjp)Ald; ehw;gJ (40) tUlq;fs; epiwtilfpd;wd. 1970k; Mz;L Nk khjk; eilngw;w nghJj; Nju;jypy; = - yq;fh Rje;jpuf; fl;rp> ,yq;if fk;A+dp];l; fl;rp> yq;fh rkrkh[f; fl;rp Mfpatw;iw cs;slf;fpa nghJ Kd;dzpapy; =. y. R. fl;rp rhu;G Ntl;ghsuhf `k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpd; ngypaj;j njhFjpapy; ,tu; Nghl;bapl;lhu;. ,j;Nju;jypy; 6626 Nkyjpf thf;Ffisg; ngw;W mtu; ghuhSkd;w cWg;gpduhdhu;. mg;NghJ mtUf;F taJ 24 MFk;. md;iwa ghuhSkd;wj;jpd; kpf ,sk; taJ vk;.gpahf mtu; tpsf;fpdhu;. (NkYk;...)

,];Nuy; ,uhZtk; kPz;Lk; mj;JkPwy;

Mdp 07> 2010

gy];jPd epthuz fg;gnyhd;W rpiwg;gpbg;G

gy];jPdj;Jf;F epthuz nghUl;fis nfhz;L nrd;w fg;gy; kPJ fle;j jpq;fl;fpoikad;W ,];Nuy; tpkhdg; gil jhf;Fjy; elj;jpaJ. mjpy; 9 Ngu; nfhy;yg;gl;ldu;. ,];Nuypd; ,e;j nraYf;F ru;tNjr mstpy; fLk; fz;ldk; vOe;Js;sJ. gy];jPd kf;fSk; fLk; MNtrk; mile;Js;sdu;. ,e;j epiyapy;> ‘Nur;ry; Nfhup’ vd;w kw;nwhU epthuzf; fg;gy; gy];jPdj;jpy; cs;s fhrh JiwKfj;Jf;F New;W Kd;jpdk; nrd;W nfhz;L ,Ue;jJ. mjpy; 11 gy];jPd Mjuthsu;fSk;> 9 khYkpfSk; cs;sdu;. NkYk; E}w;Wf; fzf;fhd njhd; vilAs;s epthuzg; nghUl;fSk; me;j fg;gypy; ,Uf;fpd;wd. fhrhtpy; ,Ue;J 30 fp.kP. njhiytpy; ru;tNjr fly; vy;iy topahf me;j fg;gy; nrd;wNghJ mij ,];Nuy; ,uhZtj;jpdu; topkwpj;J rpiwg;gpbj;J nrd;wdu;. me;j fg;gYf;Fs; glFfs; %ykhf fkhz;Nlh tPuu;fs; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sdu;. ,];NuypYs;s M];Njhj; JiwKfj;Jf;F me;jf; fg;gy; nfhz;L nry;yg;gl;Ls;sjhf ,];Nuy; ,uhZt ngz; nra;jp njhlu;ghsu; nyg;bdd;l; fu;dy; nya;Nghtpr; New;W ,uT njuptpj;jhu;. ,];Nuy; ,uhZtj;jpd; ,e;j nray; kpfTk; nfh^ukhdJ vd `kh]; njuptpj;Js;sJ. 

Mdp 07> 2010

fpof;fpy; Jupj mgptpUj;jpj; jpl;lj;Jf;F tha;g;ghf mike;Jtpl;l mikjpr; R+oy;

(vk;.v];.vk;. E}u;jPd;)

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; jiyikj;Jtk; ,e;j ehl;by; thOk; kf;fSf;F rpwe;j fhyg;gFjp MFk;. fpof;F khfhz kf;fSf;F [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; Ml;rpf;fhyk; ngUk; tpbit Vw;gLj;jpAs;sJ. fpof;F khfhz kf;fs; Rje;jpuf; fhw;iw Rthrpj;J kfpo;r;rpAld; tho;fpd;wdu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ [dhjpgjpahfg; gjtpNaw;wijaLj;J fpof;F khfhzj;jpy; vd;Wkpy;yhj xU mgptpUj;jpg; Gul;rp ,lk;ngw;W tUfpd;wJ. Aj;jk; ePq;fp Gjpa R+o;epiy Vw;gl;bUf;Fk; ,t;Ntisapy; [dhjpgjpapd; gzpg;gpd; Ngupy; Jupj mgptpUj;jpg; gzpfs; eilngw;W tUfpd;wd. (NkYk;....)

Mdp 07> 2010

mnkupf;fhtpd; cj;juthjj;ijaLj;J

,e;jpa ntspehl;L mikr;ru; ghfp];jhd; nry;y jpl;lk;

,e;jpa ntsptptfhu mikr;ru; fpU\;zh mLj;j khjk; ghfp];jhd; nry;yTs;shu;. mz;ikapy; mnkupf;fh nrd;w fpU\;zh [dhjpgjp guhf; xghkh> ntspehl;likr;ru; `pyhup fpspz;ld; MfpNahiur; re;jpj;J Kf;fpa Ngr;Rthu;j;ijfspy; <Lgl;lhu;. etk;gupy; ,e;jpah tuTs;s guhf; xghkhtpd; tp[ak;> ,e;jpa> mnkupf;f tpahghu tplaq;fs; gw;wp ,jpy; Ngrg;gl;ld. ,jpy; vy;iyjhz;ba gaq;futhjk;> Mg;fhd;> ghfp];jhdpy; epyTk; jypghd;fspd; Nghu;> ,e;jpa> ghfp];jhd; Kuz;ghLfs; Fwpj;Jk; ftdk; nrYj;jg;gl;lJ. (NkYk;.....)

Mdp 07> 2010

[dhjpgjp jiyikapy; cau; FO ehis GJby;yp tp[ak;

,e;jpa jiytu;fis re;jpf;f Vw;ghL Ie;J xg;ge;jq;fSk; ifr;rhj;jhFk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ %d;W ehs; cj;jpNahfG+u;t tp[ak; Nkw;nfhz;L ehis nrt;tha;f;fpoik GJby;ypf;F tp[ak; nra;aTs;shnud ntsptptfhu mikr;R njuptpj;jJ. ,yq;if> ,e;jpah Mfpa ehLfSf;fpilapy; ,Ujug;G cwTfs;> murpay;> nghUshjhu kw;Wk; r%f tptfhuq;fs; njhlu;ghf Muha;e;J gy Gjpa jPu;khdq;fis Kd;ndLf;Fk; Nehf;fpNyNa [dhjpgjpdpd; ,e;jpahTf;fhd tp[ak; mikatpUg;gjhfTk; mikr;rpd; cau; mjpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 07> 2010

jkpo; Njrpa $l;likg;G ,d;W [dhjpgjpAld; re;jpg;G

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Fk; jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpdUf;F kpilapyhd re;jpg;nghd;W ,d;W gpw;gfy; 4.00 kzpf;F myup khspifapy; eilngwTs;sJ. ,r; re;jpg;gpy; $l;likg;gpd; rhu;gpy; ghuhSkd;wf; FOj; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; jiyikapyhd FOnthd;W fye;Jnfhs;tJld; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;T njhlu;gpy; Kf;fpa ftdk; nrYj;jg;glTs;sJ. [dhjpgjpAldhd ,d;iwa re;jpg;Gf;F Kd;Ndhbahf New;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; Kf;fpa];ju;fSf;fpilapyhd fye;Jiuahlnyhd;Wk; ,lk;ngw;W s;sJ. [dhjpgjpAldhd Ngr;Rthu;j;ijapy; ftdk; nrYj;jf;$ba tplaq;fs; njhlu;gpy; ,jd; NghJ fye;Jiuahlg;gl;Ls;sJ. jkpo; kf;fs; Kfq;nfhLf;Fk; gy;NtW gpur;rpidfs; Fwpj;J ,d;iwa re;jpg;gpy; ftdk; nrYj;jg;gLtJld; fle;j ghuhSkd;wj; Nju;jYf;Fg;gpd; jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpdu; [dhjpgjpiar; re;jpf;Fk; KjyhtJ re;jpg;G ,Jntd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ

Mdp 06> 2010

(NkYk;....)

Mdp 06> 2010

Clf ju;kj;ij cau;j;jpg; gpbg;Nghk;

fUj;juq;F:

tplak;:   ‘Clf ju;kKk; jkpo; Clfq;fSk;

fhyk;:   A+d; 06> 2010 Qhapw;Wf;fpoik> fhiy 9.00 – 12.00 tiu

,lk;:   ];fhgNuh rptpf; nrd;uu;  (kf;Nfhtd; - vy;];nkau;)

rpNu];l Clftpayhsu;fs; gyu; fUj;Jiufs; toq;Ftu;. jkpo; Clfj;Jiwapy; eLepiyik> Neu;ik> fUj;Jr; Rje;jpuk; vd;gtw;iw Ntz;b epw;Fk; midtiuAk; fye;J nfhz;L> jq;fs; fUj;JfisAk; gfpu;e;J nfhs;SkhW md;Gld;  miof;fpd;Nwhk;.

fdba jkpou; [dehaf tpopg;Gzu;T kd;wk; - demovizhippu @hotmail.com

Mdp 06> 2010

INuhg;gpa ehLfspy; GypfspilNa Nkhjy;

gpuhd;]py; xUtu; nfhiy ,Utu; ifJ cUj;jpuFkhudpd; ‘jha;epyk;’ gj;jpupif vupg;G

(mde;j; ghyfpl;zu;)

INuhg;gpa ehLfspy; Gypfs; ,af;f Mjuthsu;fSf;fpilapyhd Nkhjy; jPtpukile;Js;sjhfj; jfty;fs; njuptpj;jd. Gypfspd; cUj;jpuFkhud; gpuptpdUf;Fk; nebatd; gpuptpdUf;Fkpilapy; ,e;j Nkhjy; cf;fpukile;J xUtiunahUtu; Neubahfj; jhf;Fk; epiy cUthfpAs;sJ. ,jd; tpisthf cUj;uFkhud; gpupitr; Nru;e;j uNk\; rpt&gd; vd;gtu; ghup]py; itj;Jg; gLnfhiy nra;ag;gl;Ls;shu;. ,e;jr; rk;gtk; njhlu;gpy; nebatd; FOitr; Nru;e;j ,Utu; ghup]; nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. uNk\; rpt&gid ghup]py; cs;s ,y;yj;jpypUe;J rpy jpdq;fSf;F Kd;du; rpyu; thndhd;wpy; flj;jpr; nrd;Ws;sdu;. gpd;du; mtuJ tPl;Lf;fUfpy; fhaq;fSld; kPl;fg;gl;L itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;bUf;fpwhu;. vdpDk; rpfpr;ir gydpd;wp mtu; capupoe;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2010

gydspf;Fk; tifapy; Ngr;Rthu;j;ij

Ngr;Rthu;j;ij re;jpj;Jtpl;Lg; gpuptjhf ,y;yhky; Mf;fG+u;tkhdjhf mika Ntz;Lk;. murhq;fj;jpd; epiyg;ghl;Lf;Fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; epiyg;ghl;Lf;FkpilNa ,d;W ghupa ,ilntsp fhzg;gLfpd;wJ. ,e;j ,ilntsp cld;ghL Vw;gLtjw;Fj; jilahf mikahjpUf;Fk; tifapy; nraw;gLk; flg;ghL ,U jug;Gf;Fk; cz;L. rk\;b mbg;gilapy; KOikahd murpay; jPu;T vd;gJ jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; epiyg;ghL. ePz;l fhy ,yf;F vd;w tifapy; ,J epahakhdNj. rkfhy ajhu;j;jj;Jf;F mikthd FWfpa fhy ,yf;FfSf;$lhf ,Wjp ,yf;if milAk; eilKiwNa vg;NghJk; gydspg;gjhf ,Uf;Fk;. (NkYk;....)

Mdp 06> 2010

njd;dhgpupf;fhtpy; cyff; fpz;z fhy;ge;jhl;lj; jpUtpoh

(thRfp rptFkhu;)

tpWtpWg;G epiwe;jjhf ,Ug;gjhYk; xd;wiu kzpNeuj;jpy; mNdf re;ju;g;gq;fspy; ntw;wp Njhy;tp jPu;khdpf;fg;gl;L tpLtjhYk; cynfq;fpYk; cs;s gy Nfhbf;fzf;fhd ,urpfu;fs; fhy;ge;jhl;lj;ij tpUk;gp urpj;J tUfpd;whu;fs;. /gPgh 2010 fhy;ge;jhl;lj; jpUtpoh Muk;gkhf ,d;dKk; Ie;Nj ehl;fNsAs;sd. Mk;> ,k; khjk; 11 Mk; jpfjp njd;dhgpupf;fhtpy; Muk;gkhftpUf;Fk; cyff; fpz;z fhy;ge;jhl;lg; Nghl;bfs; [{iy khjk; 11 Mk; jpfjp tiu eilngwTs;sd. (NkYk;.....)

Mdp 06> 2010

,d cupikg; Nghuhl;lj;jpd; Gjpa gupkhzk;

(Mu;.Nf. uh[ypq;fk;)

mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj; jpl;lj;Jf;F MjuT njuptpj;J te;j jkpou; tpLjiyf; $l;lzp mj;jPu;Tj; jpl;lk; murpayikg;G MNyhridfshfg; ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;l filrp Neuj;jpy; jpBnud vjpu;g;G epiyf;F khwpaJ. gpujhd vjpu;f;fl;rpahd If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; rpy ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; jPu;Tj; jpl;lj;Jf;F Mjutspf;f Kd;te;jpUe;j epiyapy;> jkpo;g; ghuhSkd;w cWg; gpdu;fs; Mjutspj;jpUe;jhy; jPu;Tj; jpl;lk; %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ikAld; epiw NtwpapUf;Fk;. jkpo;g; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; vjpu;g;gjhy; %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ik rhj;jpakpy;iy vd;gij czu;e;j If;fpa Njrpaf; fl;rpg; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; fl;rpj; jiyikapd; KbTf;F khwhfj; jPu;Tj; jpl;lj;ij Mjupg;gnjd;w jq;fs; Kbit khw;wpf; nfhz;ldu;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2010

Njrpag; gpur;rpidapy; kjpy;Nky; G+idahf If;fpa Njrpaf; fl;rp

nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj;jpl;lj;ij Mjupj;Njh vjpu;j;Njh If;fpa Njrpaf; fl;rp ghuhSkd;wj;jpy; Ngrtpy;iy. vjpu;j;Jg; Ngrpdhy; jkpo; NgRk; kf;fspd; thf;Ffis ,of;f NeupLk; vd;w mr;rk;. Mjupj;Jg; Ngrpdhy; ngUk;ghd;ikapdj;jpd; thf;Ffis ,of;f NeupLk; vd;w mr;rk;. vdNt Mjupj;Jk; Ngrhky; vjpu;j;Jk; Ngrhky; fhilj;jdkhd Kiwapy; rigapy; Fog;gj;ij cz;lhf;fpdhu;fs;. thf;nfLg;Gf;F tu tplhky; jLg;gNj Nehf;fk;. me;j Nehf;fj;ijf; Nftykhd Kiwapy; mile;jhu;fs;. (NkYk;....)

Mdp 06> 2010

R+g;gu; ];lhuhtjw;F gQ;r; trdk; kl;Lkd;wp fhl;rpfspy; ftdKk; Njit

(=ghuj;)

jkpo; ,isQu;fspd; fdT ehafd; fhzhky; Ngha; tpLthNuh vd;w mjpu;r;rpahd nra;jp jkpo; jpiuAyfpy; tyk; tuj; njhlq;fp tpl;lJ. jkpof jpiuauq;F cupikahsu;fs; $l ,tupd; glq;fSf;F jil Nghl;L tplyhk; vd;w epiyg;ghl;bw;F te;J tpl;lhu;fshk;. ,g;NghJ Gupe;jpUf;FNk ehq;fs; Fwpg;gpLtJ ,isa jsgjpiaj;jhd; vd;gij. tp[a;apd; mLj;jLj;j glq;fs; Njhy;tp glq;fshf mike;J tpl;ljhy; mjpf tpiy nfhLj;J thq;fpa jpiuauq;F cupikahsu;fs; fLg;gpy; ,Uf;fpwhu;fshk;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2010

Ngr;Rthu;j;ijf;fhd Kd;Kaw;rpia vLf;fyhNk!

(thFyd;)

tlf;F> fpof;F ,ize;j khfhz rigia ,oe;Jtpl;Nlhk;. gpuhe;jpa rig fpilf;fhkw; gz;zptpl;Nlhk;. ,g;NghJ vq;fs; Kd;dhy; ,Ug;gJ jdpahd khfhz rig khj;jpuNk. ,e;j epiyapy; vd;d nra;ayhk;? murhq;fk; KOikahd ngUk;ghd;ikg; gyj;Jld; ,Uf;fpd;wJ. vdNt Nguk; Ngrf;$ba epiyapy; jkpo;j; jiyik ,y;iy. NtW tpjkhd Nghuhl;lq;fis Kd;ndLj;J murhq;fj;ijg; ‘gzpa itf;Fk;’ epiyapYk; ,y;iy. murhq;fj;Jld; Ngrpr; rhj;jpakhd jPu;itg; ngw Ntz;Lk;. mJ khfhz rigahfTk; ,Uf;fyhk;. khfhz rigapYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisf; nfhz;ljhfTk; ,Uf;fyhk;. rhj;jpakhd jPu;itg; ngw;Wf;nfhz;L mjdpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisg; ngWtjw;F mjpypUe;J Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

Mdp 06> 2010

ghypay; Nrl;il GupAk; Mrpupau;fSf;F fLe; jz;lid Ntz;Lk;

xU rpy Mrpupau;fs; kPJ khztu;fs; nfhz;Ls;s gak;> gf;jp> ek;gpf;if vd;gdtw;iw gad;gLj;jp ghypay; Nrl;ilfspy; ,j;jifa Mrpupau;fs; <LgLfpd;wdu;. ,J cyfpw;F njupa tUfpd;w NghJ Mrpupau; jiykiwthfpd;whu;. mjdhy; ghjpg;Gf;Fs;shd khztpfspd; epiy gw;wp ,tu;fs; Nahrpg;gjpy;iy. rpW gUtj;jpdiu ghypay; uPjpahf J}z;btpLk;NghJ mJ mtu;fis gpwo;thd elj;ijf;F ,l;Lr; nry;Yk;. fy;tpapidj; njhlu KbahkYk; r%fj;jpw;F Kfk; nfhLf;f KbahkYk; rPuope;J NghFk; tha;g;Gfs; mjpfk;. ,jpy; rk;ge;jg;gLk; MZf;F ngupa gpur;rpidfs; Vw;gLtjpy;iy. rpwpJ fhyj;jpd; gpd;du; r%f ePNuhl;lj;Jld; ,ize;J nfhs;thu;fs;. kWgb Kaw;rpAk; nra;thu;fs;. Mdhy; khztpau; fjp? epidj;Jg; ghu;f;fNt mr;rkhf ,Uf;fpwJ. (NkYk;...)

Mdp 06> 2010

cyff; fpz;z cijge;jhl;lk;

gq;Fgw;Wk; mzpfspd; fle;j fhy ghu;it

cyfpd; Gfo; ngw;wJk; mjpfsthd urpfu;fisf;nfhz;l tpisahl;lhdJkhd cyff; fpz;z cijge;jhl;l Rw;Wg;Nghl;bahdJ> [_d; khjk; 11Mk; jpfjp njd;dhgpupf;fhtpy; kpfTk; Nfhyhfykhf Muk;gkhf ,Uf;fpd;wJ. cyfpd; cijge;jhl;l urpfu;fis kfpo;r;rpapy; FJfypf;fr; nra;tjw;F 32 ehl;L cijge;jhl;l mzpfs; jahu; epiyapy; cs;sd. ,jw;F Kd;du; eilngw;W Kbe;j cyff; fpz;z cijge;jhl;l Rw;Wg;Nghl;bfspy; gq;Fgw;wpa ehLfSk; me;ehLfs; rhjpj;jitfisAk; ,f;fhy fl;lj;jpy; midj;J urpfu;fSlDk; gfpu;e;J nfhs;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

Mdp 05> 2010

Gaza Freedom Flotilla

Global Day of Action: Saturday, June 5

On Saturday, June 5, human rights and community organizations will mobilize to join an emergency Global BDS Day of Action called by the Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC). In Toronto, join us to protest the fatal attacks by apartheid Israel on the Gaza Freedom Flotilla carrying humanitarian aid to the occupied and besieged Gaza Strip (please see full BNC call-out below).

 

R A L L Y  &  M A R C H

Date: Saturday, June 5

Time: 1:00 p.m.

Location: Israeli Consulate, 180 Bloor Street West

(more...)

Mdp 05> 2010

vd;. vk;. ngNuuh

murpaYf;nfdj; Njhd;wpa mtjhu GU\u;

(v];.Nf. jq;ftbNty;> Nfhg;gha;)

ehk; gpwf;fpd;Nwhk;. tho;fpd;Nwhk;. gpd; kbfpd;Nwhk;. ,f;FWfpa fhyj;jpy; ehk; vd;dj;ijr; rhjpj;Njhk;? cyfj;jpy; gpwe;j gyUs; xU rpyu;jhd; kf;fspd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf jk;ik mu;g;gzpj;Js;sdu;. me;j xU rpyupd; mu;g;gzpg;Gf;fs; nghd; vOj;Jf;fshy; vOjg;gl Ntz;Lk;. me;j xU rpyUs; xUtu;jhd; ,ul;ilf; fyhepjp mkuu; vd;.vk;. ngNuuh Mthu;. ngUk;ghyhdtu;fs; jk;Gfio nkU$l;Ltjw;fhf kf;fspd; mopTfSf;Ff; fhuzkhf ,Ue;Js;sdu;. ,d;Wk; ,Uf;fpd;wdu;. Mdhy; mkuu; vd;.vk;. ngNuh kf;fSf;fhf jd; tho;itNa mu;g;gzpj;j khngUk; murpay;thjp. md;dhupd; 105 MtJ gpwe;j jpdk; Mdp khjk; 5k; jpfjpahFk;. mkuu; vd;.vk;. ngNuuh fhyj;jpy; ngUk; ngUk; jiytu;fs; ek; ehl;by; tho;e;Js;sdu;. mtu;fSs; mkuu;fshd itj;jpa fyhepjp v];.V. tpf;fpukrpq;f> n[ak; ju;kFyrpq;fk;> Jiurpq;fk; MfpNahu; Fwpg;gplj;jf;ftu;fs; Mtu;. (NkYk;....)

Mdp 05> 2010

ghy];jPdj;jpw;F Mjuthd Mu;ghl;lk; nfhOk;gpy;

gy];jPdj;jpy; ,];Nuypdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; jhf;Fjiyf; fz;bj;J New;W nfhOk;G ,`;]hzpa;ah muGf; fy;Y}up gzpg;ghsu; epah]; nksytp jiyikapy; Mu;g;ghl;lnkhd;W eilngw;wJ. [{k;M njhOifapd; gpd; ,lk;ngw;w Mu; g;ghl;lj;jpy; MSeu; mytp nksyhdh> V.vr;.vk;.m];tu; vk;.gp. MfpNahUk; fye;J nfhz;ldu;.

 

 

Mdp 05> 2010

jkpo; kf;fspd; eyd; murpay; jPu;tpNyNa jq;fpAs;sJ

fle;j fhyj; jtWfis kwe;J> murpay; jPu;Tf;fhd Kaw;rpapy; jkpo;j; jiytu;fs; ,g;NghJ <Lgl;bUf;fpd;wdu;. ,e;j Neuj;jpy; jkpofj;jpypUe;J mk; Kaw;rpf;F MjuTf; fuk; nfhLg;gJjhd; ,yq;if tho; jkpo; kf;fspd; eyd; kPJs;s mf;fiwapd; ntspg;ghlhf mikAk;. jkpo; kf;fSf;F ,og;GfisAk; mopTfisAk; Vw;gLj;jpa jdpehl;Lf; Nfhupf;iff;F MjuT njuptpf;Fk; nraw;ghLfs; ntspehLfspYs;s Gyp Mjuthsu;fisj; jpUg;jpg; gLj;jyhNknahopa> ,yq;ifj; jkpoUf;F vt;tpjj;jpYk; ed;ik gaf;fg;Nghtjpy;iy. epahakhd murpay; jPu;it miltjw;Fr; rhjfkhd nraw;ghLfisNa jkpofj;jpypUe;J ,yq;ifj; jkpou; vjpu;ghu;f;fpd;wdu;. (NkYk;....)

Mdp 05> 2010

Gypfis Mjupj;j rpy rf;jpfs; ,yq;if kPJ Njitaw;w mOj;jq;fis gpuNahfpf;fpd;wd - [dhjpgjp

gaq;futhjj;jpw;F epjpaspf;Fk; je;jpukhd topKiwfisAk;> ghupa mstpy; jtwhd jfty;fisg; gug;Gk; gpurhuq;fisAk; etPd cyfpy; GFj;jpAs;shu;fs;. mjpu;\;ltrkhf ,e;j rhgf;Nfl;il xopg;gjw;fhd vq;fs; Kaw;rpf;F mghu ntw;wp fpilj;Js;sJ vdpDk; tpLjiyg; Gypfis Mjupj;J te;j rpy rf;jpfs; ,d;dKk; ,yq;if kPJ Njitaw;w mOj;jq;fisg; gpuNahfpj;J tUfpd;wd. me;j rf;jpfis cq;fSf;F ed;F njupAk; vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. epue;ju rkhjhdj;ijf; nfhz;LtUtjw;F mgptpUj;jp mtrpak; vd;gij ehq;fs; cWjpahf ek;GfpNwhk;. ehd; mbf;fb $WtJ Nghd;W mgptpUj;jp ,d;wp rkhjhdj;jpw;F ,lkpy;iy. rkhjhdk; ,d;wp mgptpUj;jpf;F ,lkpy;iy vd;Wk; mtu; nrhd;dhu;. (NkYk;...)

Mdp 05> 2010

fh\;kPu; jPtputhjpfspd; VTfizfs; fz;Lgpbg;G

fh\;kPupy; jPtputhjpfs; gJf;fp itj;jpUe;j ‘R+upa xsp VTfiz’fis nghyp]hu; ifg;gw;wpdhu;fs;. fh\;kPu; khepyk; Fg;thuh khtl;lk; Nyhyhg; vd;w kiy fpuhkj;jpy;> jPtputhjpfspd; elkhl;lk; ,Ug;gij mwpe;j nghyp]; gilapdu;> me;j gFjpf;F Nuhe;J nrd;wdu;. mg;NghJ mq;F xU gJq;F Fopia fz;Lgpbj;jdu;. mjpy; Nrhjid elj;jpa NghJ mq;fpUe;J ntbFz;Lfs; Nghd;wit ifg;gw;wg;gl;ld. NkYk;> mUNf ,Ue;j kuj;jpy; fl;b itf;fg;gl;L ,Ue;j 2 VTfizfis nghyp]hu; ifg;gw;wpdhu;fs;. me;j VTfizfs;> R+upa xspahy; ,aq;Fk; jd;ik nfhz;lit. 4 fpNyh kPl;lu; J}uk; gha;e;J nrd;W jhf;Fk; jpwd; nfhz;lit. 4 fpNyh vil nfhz;l me;j etPd VTfiz> 4 mb ePsk; nfhz;lJ. ,jpy; mZ MAjj;ijAk; nrYj;j KbAk;. (NkYk;....)

Mdp 05> 2010

,e;jpahtpypUe;J 500 g];fis nfhs;tdT nra;a jPu;khdk;

,e;jpahtpypUe;J 500 g];fis ,.Ngh.r.Tf;Ff; nfhs;tdT nra;aTs;sjhf ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig jiytu; $wpdhu;. mLj;j tUlk; NkYk; 1000 g];fs; nfhs;tdT nra;ag;gl;L Nritapy; <LgLj;jTs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. kf;fSf;F rpwe;j Nrit toq;Fk; Nehf;FlDk; jdpahu; Jiwf;Fg; Nghl;bahf ,.Ngh.rigia gyg;gLj;Jtjw;fhfTk; $Ljyhd g];fisj; jUtpf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j tUlk; jUtpf;fg;glTs;s ngupa uf ‘mNrhf; Nyyz;l;’ g];fs; gpujhd tPjpfspYk;> fpuhkg;Gw tPjpfspYk; <L gLj;jg;gl cs;sNjhL> kPs; FbNaw;wk; elj;jg;gl;l gF jpfspYk; <LgLj;jg;gLk; vdTk; ,.Ngh.r. jiytu; $wpdhu;. ,Jjtpu aho;g;ghzj;jpy; Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhf nrhFR g];fis jUtpf;fTk; ,.Ngh.r. jpl;lkpl;Ls;sJ. tlf;fpy; kPs;Fb Naw;wg;gl;l gFjpfspy; 300f;Fk; mjpfkhd g];fs; Vw;nfdNt Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sd.

Mdp 05> 2010

njd;dhgpupf;f [dhjpgjp ,e;jpah tp[ak;

njd;dhgpupf;f [dhjpgjp [Nfhg; Rkh ,e;jpah nrd;whu;. [dhjpgjpahfg; gjtpNaw;w gpd;du; ,tu; ,e;jpahTf;F Nkw;nfhz;l Kjy; tp[ak; ,JthFk;. ,e;jpahtpd; tu;j;jf rq;fj; jiytu;fs;> gpujpepjpfSld; re;jpg;Gf;fis elj;Jtjw;fhf njd;dhgpupf;f [dhjpgjp ,e;jpah nrd;whu;. ,e;jpa tu;j;jf mikr;ru; Mde; ru;khitAk; [Nfhg; Rkh re;jpj;jhu;. ,e;jpahtpd; gpugy tu;j;jfu;fs; ,UE}W NgUld; tpNrl Ngr;R thu;j;ijfis elj;jpa njd;dhgpupf;f [dhjpgjp ,U ehLfsJk; tu;j;jfj;ij tpupthf;fk; nra;Ak; toptiffisAk; Muha;e;jhu;. ,e;jpahTld; nfhLf;fy; thq;fy;fis Nkw;nfhs;tjhy; njd;dhgpupf;fh mjpfsT tUkhdj;ij <l;bf; nfhs;fpwJ. 2008> 2009 k; Mz;Lfspy; 7.5 gpy;ypad; nlhyiu njd;dhgpupf;fh tUkhdkhfg; ngw;wJ. 19 Mk; E}w;whz;by; njd;dhgpupf;fhtpy; FbNawpa ,e;jpau;fshy; me;ehl;bd; tu;j;jfk; tsu;r;rpaile;jjhfj; njuptpj;j me;ehl;bd; [dhjpgjp [Nfhg; Rkh ,jw;fhf ed;wpfisj; njuptpj;Jf; nfhz;lhu;.

Mdp 05> 2010

Ky;iyj;jPtpy;

170 FLk;gq;fis Nru;e;j 529 Ngu; 4 gp.nr. gpupTfspy; kPs;FbNaw;wk;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j 170 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 529 Ngu; New;W (4) fiue;Jiwg;gw;W gpuNjr nrayf gpuptpYs;s 4 fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ldu;. ,tu;fs; tTdpah nkdpf;ghk; eyd;Gup Kfhkpy; ,Ue;J tpNrl g];fs; %yk; mioj;Jtug;gl;ljhf Ky;iyj;jPT khtl;l nrayf Nkyjpf jpl;lg;gzpg;ghsu; $wpdhu;. ,tu;fs; Ks;spatis tlf;F> jz;zPu;Cw;W Nkw;F> nry;tGuk;> kw;Wk; GlupFlh Mfpa gFjpfspy; New;W kPs;FbNaw;wg;gl;ldu;. ,tu;fSf;F Njitahd cyu; czTg; nghUl;fs; kw;Wk; epthuzg; nghUl;fs; vd;gd toq;fg;gl;ljhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. ,NjNtis> Ks;spatis tlf;F kw;Wk; xl;Lr;Rl;lhd; gFjpfspy; mLj;j thuk; Mapuk; Ngu; kPs;FbNaw;wg;gl cs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,tu;fs; tTdpah kw;Wk; aho;g;ghzk; gFjpfspy; cs;s jkJ cwtpdu; tPLfspy; jq;fpAs;sdu;. ,NjNtis> fle;j ,uz;lhk; jpfjp 1218 Ngu; 17 fpuhk Nrtfu; gpuptpy; kPs;FbNaw;wg;gl;lJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 05> 2010

[g;ghdpd; Gjpa gpujkuhf eXl;lhfhd; njupT nra;ag;gl;lhu;

[g;ghdpd; Gjpa gpujkuhf epjpa ikr;ru; eXl;Nlhfhd; njupT nra;ag;gl;lhu;. ghuhSkd;wj;jpd; Nky; rig> fPo; rigapy; ,jw;fhd thf;fspg;G ele;jJ. ,jpy; [g;ghdpd; Gjpa gpujkuhf eXl;Nlhfhidg; ghuhSkd;wk; njupT nra;jJ. Kd;dhs; gpujku; AfpNah `w;Nwhahkh New;W Kd;jpdk; b. gp. N[. jiyikg; gjtpapypUe;J tpyfpaJld;> gpujku; gjtpiaAk; ,uh[pdhkhr; nra;jhu;. xfpdhth mnkupf;ff; flw;gil tptfhuk; Ik;gJ tUlq;fSf;Fg; gpd;du; [g;ghdpd; Ml;rp mjpfhuj;ijg; gw;wpa fd;ru;Ntl;bt; fl;rpapd; $l;lurhq;fj;Jf;Fg; ngUk; rthyha; mike;jJ. AfpNah `w;Nwhahkh xfpdhth mnkupf;f tpkhdg; gilj;jsj;ij mfw;WNthk; vdf; $wpNa Ml;rpiaf; ifg;gw;wpdhu;. ,e;j thf;FWjpia epiwNtw;w `w;Nwhahkhthy; Kbatpy;iy ,ijaLj;J ,tupd; $l;lurhq;fj;jpypUe;J xU fl;rp ntspNawpaJ. (NkYk;....)

Mdp 05> 2010

ntspehl;L cjtpfspy; 60 tPjk; tlkhfhz mgptpUj;jpf;Nf gad;ghL

ntspehLfspypUe;J ,yq;iff;Ff; fpilf;Fk; nkhj;j cjtpfspy; 60 rjtPjkhd epjp tl khfhz mgptpUj;jp eltbf;iffSf;Nf gad;gLj;jg;gl;L tUtjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p.V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. tl khfhzj;ij Jupjkhf mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpNyNa murhq;fk; ,e;jsT epjpia xJf;fpAs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. ,t;thW xJf;fg;gLk; epjpfs; tl khfhzj;jpd; cl;fl;likg;G> tPjp> ePu;g;ghrd> kpd;rhu> tptrha> tPlikg;G> FbePu; trjp> kPs;FbNaw;wk;> epthuz> fy;tp kw;Wk; tho;thjhu Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fSf;F gad;gLj;jg;gl;L tUtjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. cyf tq;fp> Mrpa mgptpUj;jp tq;fp> [g;ghd;> rPdh cl;gl gy;NtW cyf ehLfs; murhq;fj;jpw;F njhlu;e;Jk; epjpAjtpfis toq;fp tUfpd;wJ vd;Wk; MSeu; Rl;bf;fhl;bdhu;.

Mdp 05> 2010

rpfhNfhtpy; ,e;jpa Gydha;Tf;FO  mnk. mjpfhupfs; myl;rpak;

Kk;ig jhf;Fjypy; njhlu;Gila y\;fu;-V-njha;gh jPtputhjp n`l;ypaplk; tprhuiz elj;j nrd;w ,e;jpa Gydha;Tf;FO rpfhNfhit nrd;wile;jJ. ,e;jpaf;FO mnkupf;fh nrd;W 3 ehl;fs; MdNghJk; n`l;ypaplk;> vj;jifa tprhuiz vd;fpw tptuj;ij njuptpf;fhky; mnkupf;f mjpfhupfs; myl;rpak; fhl;b tUfpd;wdu;. fle;j 2008k; Mz;L etk;gu; khjk; 26k; Njjpad;W Kk;igapy; y\;fu;-V-njha;gh jPtputhjpfs; elj;jpa jhf;Fjypy; 166 Ngu; nfhy;yg;gl;ldu;. ,e;j jhf;Fjypy; njhlu;Gila jPtputhjp ghfp];jhdpa mnkupf;fu; Nltpl; fhy;kd; n`l;ypia vg;gpI rpfhNfhtpy; ifJ nra;jJ. jw;NghJ mtuplk; tprhuiz elj;Jtjw;fhf nrd;Ws;s ,e;jpa Gydha;Tf; FO rpfhNfhit nrd;wile;jJ. Kk;ig jhf;Fjypy; njhlu;G ,Ug;gij n`l;yp xg;Gf; nfhz;lijj; njhlu;e;J mtu; kuz jz;lidapy; ,Ue;J jg;gpaJld;> mnkupf;fhtpy; ,Ue;J ,e;jpahTf;F ntspNaw;wg;gLk; epfo;tpy; ,Ue;Jk; jg;gpdhu;. mnkupf;fhtpy; ,e;jpa Gydha;Tf;FO n`l;ypaplk; 3 ehl;fs; tprhuizia elj;j Kbahky; Kfhkpl;Ls;sJ.

Mdp 04> 2010

[dhjpgjp jiyikapyhd FO jkpo; $l;likg;Gld; jpq;fsd;W Ngr;R

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jiyikapyhd If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp murhq;fj;jpd; gpujpepjpfSf;Fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdUf;Fk; ,ilapy; vjpu;tUk; Vohk; jpfjp jpq;fl;fpoik Ngr;Rthu;j;ij eilngwTs;sjhf murhq;f tl;lhuq;fspypUe;J ek;gfkhfj; njupatUfpwJ. Ngr;Rthu;j;ijapy; fye;Jnfhs;tjw;fhd cj;jpNahfG+u;t miog;G ,d;W nts;spf;fpoik $l;likg;Gf;F mDg;gg;gLk; rhj;jpak; cs;sjhf murhq;fj;jpd; rpNu\;l mikr;ru; xUtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,jw;fhd Vw;ghLfs; ,lk;ngw;WtUjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. murhq;f jug;gpy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; Kf;fpa mikr;ru;fs; rpyUk; Ngr;Rthu;j;ijapy; fye;J nfhs;thu;fs; vd;Wk; rpNu\;l mikr;ru; $wpdhu;. NkYk; jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; rhu;gpy; mjd; ehlhSkd;w FOj; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; jiyikapyhd gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;thu;fs; vd mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 04> 2010

Gypfs; mikg;gpw;fhd jilAj;juT ePbf;fg;gLk; - gpupl;b\; muR

tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpw;fhd jilAj;juT njhlu;e;J ePbf;fg;gLk; vd gpupl;b\; murhq;fk; cWjpaspj;Js;sJ. ,t;thW tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpw;fhd jilAj;juit ePbg;gJ njhlu;gpyhd cWjpnkhop ,yq;iff;fhd gpupl;b\; cau;];jhdpfu; gPw;wu; `a;]pdhy; gpujku; b.vk;.[aul;dTf;F toq;fg;gl;lJ. gpujku; mYtyfj;jpy; b.vk;.[aul;dit re;jpj;j gPw;wu; `a;];> ,U ehLfSf;Fk; ,ilapy; gu];gu cwit tsu;j;Jf; nfhs;tJ njhlu;gpy; fye;Jiuahly;fis Nkw;nfhz;Ls;sdu;.

Mdp 04> 2010

re;jpupfhtpd; ghuhl;L

[dhjpgjpf;F Aj;jk; ntd;nwLf;fg;gl;likf;F

jkpoPo tpLjiyg; GypfSf;F vjpuhd Aj;jk; ntd;nwLf;fg;gl;likf;F fhuzkhf ,Ue;j [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]Tf;Fk; Vidatu;fSf;Fk;> Kd;dhs; [dhjpgjp re;jpupfh gz;lhuehaf;fh FkhuJq;f ghuhl;L njuptpj;Js;shu;. vdpDk;> ehl;by; rkhjhdj;ij epiyehl;Ltjw;F vt;tpj Kidg;Gk; vLf;fg;glhik tUj;jkspg;gjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bAs;shu;. ,e;j ehL midj;J ,d kf;fSf;Fk; cupj;jhdjhFk;. Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;F Mapuf;fzf;fhd tUlq;fshf mtu;fSk; ghLgl;Ls;sjhf mtu; $wpAs;shu;. ,t;thwhdnjhU epiyikapy; Vida ,dj;jtu;fspd; cupikfis ghJfhf;Fk; tifapy; murhq;fk; nraw;gl Ntz;baJ mtrpakhdnjd Kd;dhs; [dhjpgjp Rl;bf;fhl;bAs;shu;. ehl;bd; rfy kf;fSk; xNu tpjkhf Nehf;fg;gl Ntz;Lk; vdTk;> midtupdJ cupikfSk; cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vdTk; mtu; njuptpj;Js;shu;. Aj;j ntw;wp vd;w Nff; midtUf;Fk; gfpu;e;jspf;fg;gl;L cz;z Ntz;baJ vdTk;> jdpj;J cz;zf; $lhJ vdTk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;.

Mdp 04> 2010

,];Nuy; kPjhd fz;ldq;fs; njhlu;fpd;wd

epthuzf; fg;gy; kPjhd ,];Nuypd; jhf;Fjiy Vw;Wf; nfhs;s KbahJ? – gpupj;jhdpah

epthuzf; fg;gy; kPjhd jhf;Fjiy Vw;Wf; nfhs;s Kbahnjd gpupl;ld; gpujku; Nltpl; nfkNuhd; njuptpj;jhu;. gpujkuhfg; gjtpNaw;w gpd;du; Kjw; jlitahf Nfs;tp Nfl;Fk; Neuj;jpy; gpujku; gq;Nfw;whu;. ghuhSkd;wj;jpy; vjpu;f;fl;rpj; jiytu; Nfl;l Nfs;tpf;Fg; gjpyspf;ifapNyNa gpujku; ,ijj; njuptpj;jhu;. gpupl;ld; gpujku; NkYk; $wpajhtJ: fh]h kPJ ,];Nuy; tpLj;Js;s nghUshjhuj; jil `khi] ,yf;F itj;jJ. mij ePf;FkhW ehq;fs; Nfhuyhk;. Mdhy; me;j Kw;Wifia ePf;FtNjh njhlu;tNjh mtu;fs; (,];Nuy;) tpUg;gk;. ,Ue;j NghJk; epthuzg; nghUl;fisf; nfhz;L te;j fg;gy;fs; kPjhd jhf;Fjiy Vw;Wf; nfhs;s KbahJ vdj; njuptpj;jhu;. ,j; jhf;Fjypy; gypahNdhUf;F gpupl;ld; murhq;fk; Mo;e;j mDjhgq;fisj; njuptpg;gjhfTk; gpujku; njuptpj;jhu;.

Mdp 04> 2010

,];Nuy; ml;^opaj;jpw;F fz;ldk;  J}jufk; Kd;G Mu;g;ghl;lk;

fhrh gFjpf;F cjtpg;nghUl;fis Vw;wpr;nrd;w fg;gy;fs; jhf;fg;gl;L> mjpy; gazk; nra;jtu;fs; nfhy;yg;gl;lijf; fz;bj;J> GJjpy;ypapy; ,];Nuy; J}jufk; Kd;G fz;ld Mu;g;ghl;lk; eilngw;wJ. khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp> ,e;jpa fk;A+dp];l; fl;rp cl;gl ,lJrhupf; fl;rpfs; mq;fk; tfpf;Fk; ghy];jPd kf;fs; MjuT xUq;fpizg;Gf; FO rhu;gpy; eilngw;w ,f; fz;ld Mu;g; ghl;lj;jpy; VuhskhNdhu; fye;J nfhz;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 04> 2010

gs;sp thry;;;

(tk;rpfd; )

ekJ ,yq;ifj; Njrj;jpy;

,Uf;fNtz;bait

ngUf;fy; milahsq;fSk;

rkd; milahsq;fSk;

mjw;Fkg;ghy;

ngWNgWfSk; kl;LNk. 

 

vy;yhk; ty;y

my;yhNt!

kd;dpg;ghahf. 

vk;ngUkhNd!

,ul;rpg;ghahf. 

NjtgpjhNt!

 

(NkYk;.....)

 

Mdp 04> 2010

 

fdlh ,yq;if J}Jtuhyaj;jpd; nra;jpfSk;> ghu;itfSk;

 

(NkYk;....)

 

Mdp 04> 2010

Communist Party of Canada denounces

Israel’s acts of piracy and murder

 The Communist Party of Canada denounces the acts of piracy and murder committed by the Israeli government on May 31 against the Gaza Freedom Flotilla in international waters. This brazen military attack against unarmed civilians on the high seas – peace activists bringing humanitarian aid to the imprisoned people of Gaza – has rightly met with a storm of international condemnation. (more....)

Mdp 04> 2010

fh]h ‘ugh’ vy;iyia vfpg;J kPsj; jpwe;jJ

fh]hTf;fhd vy;iyfis kPsj; jpwe;Js;s vfpg;J n[d Nul;lu;fs;> czT> kUe;Jg; nghUl;fis mDg;gp itj;jJ. fh]hTf;F epthuzg; nghU l;fisf; nfhz;Lte;j epthuzf; fg;gy;fis ,];Nuy; jhf;fpaijaLj;J vfpg;J jpBnud fh]h vy;iyfisj; jpwe;jJ. vfpg;jpd; nrk;gpiwr; rq;fj;Jf;F ,jw;fhd mDkjpia vfpg;J murhq;fk; toq;fpaijaLj;J n[dNul;lu;fs; kUe;Jg; nghUl;fs; vd;gd fh]hTf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;ld. 2008k; Mz;bypUe;J fh]hTldhd vy;iyia vfpg;J %baJ. vfpg;Jldhd ugh vy;iy khj;jpuk; ,];Nuypd; fl;Lg;ghl;by; ,y;iy. ,g; gFjpia vfpg;Nj fl;Lg;ghl;by; itj;Js;sJ. ,g; gFjpia vfpg;J kPsj; jpwe;jjhy; fh]hTf;Fg; nghUl;fisf; nfhz;Lnry;y topNaw;gl;lJ. fh]hTf;Fj; Njitahd kpd;rhuj;ij toq;Fk; nghUl;L ,e;j 04 n[dNul;lu;fs; mDg;gp itf;fg;gl;ld. Nkyjpfkhf ,d;Dk; rpy n[dNul;lu;fis vfpg;J fh]hTf;F mDg;gTs;sJ.

Mdp 04> 2010

Inside the flotilla attack

A speed boat escorts Turkish ship Mavi Marmara with Israeli troops on board near the southern port of Ashdod on May 31, 2010, after the Israeli navy raided a flotilla of aid ships bound for Gaza, killing several passengers and sparking international outrage. MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images

Farooq Burney, Canadian director of Al Fakhoora, tells the Globe’s Patrick Martin what it was like on one of the vessels boarded Monday by Israeli commandos. Farooq Burney, the Canadian director of Al Fakhoora, a Qatar-based charity for fostering education in Gaza, was among the passengers on board the Mavi Marmara, the Turkish boat boarded by Israeli commandos early Monday morning.

(more....)

Mdp 04> 2010

IIFA:ru;tNjr ,e;jpa jpiug;gl tpoh Muk;gk;

ry;khd; fhd;> rQ;ra; jj;> mdpy;fG+u; cl;gl Kd;dzp ebfu;fs; tUif

ru;tNjr ,e;jpaj; jpiug;gl tpUJ tpoh nfhz;lhl;lq;fs; nfhOk;gpy; New;W Nfhyhfykhf Muk;gpj;jd. rpdkd;l; fpuhz;l; N`hl;lypy; ,lk;ngw;w ru;tNjr gj;jpupifahsu; tpohTld; ,J Muk;gkhdJ. ,e;jpaj; jpiug;glj; Jiwiar; Nru;e;j gy Kd;dzp ebf> ebifau;fs; ,af;Fdu;fs; cl;gl jpiuj; Jiwiar;Nru;e;j Mapuf;fzf; fhNdhu; ,yq;if te;J Nru;e;Js;sdu;. gyj;j ghJfhg;Gf;F kj;jpapy; ebfu; ry;khd; fhd; tpkhd epiyaj;jpy; ,Ue;J nfhOk;Gf;F mioj;J tug;gl;lhu;. tpgh\hgh\> rQ;ra; jj;> jpah kpu;]h> yhuh jj;jh> mdpy;fG+u;> upj;up\; Nj\;Kf; kw;Wk; ,d;Dk; gy ,e;jpaj; jpiug;glf; fiyQu;fs; ,yq;if te;JNru;e;Js;sdu;. (NkYk;....)

Mdp 04> 2010

Aj;jj;jpy; ghjpf;fg;gl;l rpWtu;fSf;nfd

tTdpahtpy; ghlrhiy mikf;f ,e;jpa ebfu; xgNuha; KbT

,yq;ifapy; Aj;jj;jhy; jkJ ,sikg; gUtk; R+iwahlg;gl;l rpWtu;> rpWkpau;fSf;nfd tTdpahtpy; ghlrhiynahd;iw mikf;fTs;sjhf gpugy ,e;jpa ebfu; tpNtf; xgNuha; njuptpj;jhu;. ru;tNjr ,e;jpa jpiug;gl tpUJ toq;Fk; tpoh epiwTngw;wJk; tTdpahTf;Fr; nrd;W ,g;ghlrhiyia mikg;gjw;fhd G+u;thq;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTs;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

Mdp 04> 2010

,e;jpahTld; %d;W ,Ujug;G xg;ge;jq;fs;

[dhjpgjpapd; ,e;jpa tp[aj;jpd;NghJ ifr;rhj;jplg;gLk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mLj;jthuk; ,e;jpahTf;F Nkw;nfhs;s Ts;s cj;jpNahfG+u;t tp[aj;jpd; NghJ %d;W ,Ujug;G xg;ge;jq;fs; ifr;rhj;jplg;gl cs;sd. Clfj; Jiw> Rw;Wyhj; Jiw> fyhrhuj; Jiw njhlu;ghd xg;ge;jq;fs; ,jpy; mlq;FtjhfTk; ‘rPgh’ tu;j;jf xg;ge;jk; Fwpj;Jk; ,q;F ftdk; nrYj;jg;gl cs;sjhfTk; mikr;ruit Ngr;rhsUk; jfty; Clfj;Jiw mikr;rUkhd nf`ypa uk;Gf;nty;y $wpdhu;. (NkYk;.....)

Mdp 04> 2010

ntspehl;L ehzaq;fs; kPjhd rfy tupfSk; uj;J

,yq;iff;F vLj;Jtug;gLk; ntspehl;L ehzaq;fs; kPJ tpjpf;fg;g l;Ls;s rfy tupfisAk; uj;Jr; nra;a murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,jw;fhd mq;fPfhuj;ij mikr;ruit toq;fpAs;sJ. ,jd;gb> ntspehl;L ehzaq;fs; kPjhd JiwKf kw;Wk; tpkhd epiya mgptpUj;jp tup> Njrj;ij fl;lnaOg;Gk; tup> tw;tup> mlq;fyhd 22% tPj tupfs; Kjyhk; jpfjp Kjy; mKyhFk; tifapy; uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sd. mjpf tup fhuzkhf tu;j;jf tq;fpfs; ntspehl;L ehzaq;fis nfhz;L tUtij kl;Lg;gLj;jpAs;sd. ,jdhy; rl;ltpNuhjkhf ehazq;fis jUtpg;gJ mjpfupj;Js;sjhf kj;jpa tq;fp mwptpj;Js;sJ. ,jdhNy Fwpj;j tupfis uj;Jr; nra;a murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,J njhlu;ghd rl;lq;fs; jpUj;jg;glTs;sd.

Mdp 04> 2010

,yq;ifapd; RgPl;rkhd vjpu;fhyj;Jf;F rPdf;Fbaurpd; xj;Jiog;G ngw;Wj;jug;gLk;

gy;NtW rthy;fSf;F Kfk;nfhLj;Jf;nfhz;L ,yq;if muR mjd; kf;fspd; RgPl;rkhd vjpu;fhyj;jpw;fhf Nkw;nfhs;Sk; mgptpUj;jpg; gzpfSf;F kf;fs; rPdf;Fbaurpd; G+uz xj;Jiog;G ngw;Wj;jug;gLnkd;W ,yq;iff;fhd rPdj;J}Jtu; ahq; f;\pA+gpq; njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifapd; jPu;f;fjuprdkpf;f nraw;ghLfs; cyf ehLfspd; ftdj;ij <u;j;Js;sjhfTk;> ghuhl;ilg; ngw;Ws;sjhfTk; Fwpg;gpl;Ls;s rPdj; J}Jtu;> mjw;fhf jkJ tho;j;Jfisj; njuptpj;Jf;nfhs;tjhfTk; $wpdhu;. (NkYk;....)

Mdp 04> 2010

mk;gyg;gLj;Jfpd;whu;

,e;jpah Nghf ,Jth top....?

rg;ufKt gFjp jkpo;g; ghlrhiyfspy; khztu;fis ,e;jpahTf;F mDg;Gk; xUtpj Neha; Ntfkhfg; gutp tUfpwjhk;. ,jw;Fg; gps;isahu; RopNghl;ltu; R+upadpd; ngaiuf;nfhz;l Xu; mjpgu;. Kd;G ,tu; ghujpapd; ngaupYk; ed;F tpisahbatu;. ,g;NghJ khztu;fspd; ngw;NwhUf;F kQ;rs; miuj;Jf;nfhz;bUf;fpwhuhk;. khztu;fis tpisahl;Lg; Nghl;bf;fhf ,e;jpahTf;Ff; $l;br; nry;tjw;fhd Nghl;bapy; gq;Fgw;witf;f xUtuplk; Rkhu; ,uz;lhapuk; tiu jpul;bapUf;fpwhu;. gpd;du; khzpf;fGup ikjhdj;jpy; xU Nghl;b. mjpy; njupTnra;ag;gl;l khztu;fis ,e;jpahTf;Ff; $l;br;nry;tjw;fhf xU ngw;Nwhuplk; Kg;gj;ije;J Mapuk; &gh tiu ngw;wpUf;fpwhu;. (NkYk;....)

Mdp 04> 2010

Nrhdpah fhe;jp gw;wp Gj;jfk; vOjpa vOj;jhsUf;F tf;fPy; Nehl;B];

];ngapd; ehl;bd; jiyefu; khl;upl; efiur; Nru;e;j vOj;jhsu; [htpnau; NkhNuh. ,tu; Nrhdpah fhe;jp gw;wp ‘rptg;G Nriy’ vd;w jiyg;gpy; Nrhdpah fhe;jpapd; tho;f;ifia Mjhukhff; nfhz;L xU fijg; Gj;jfk; vOjp ntspapl;Ls;shu;. ,j;jhyp> gpnuQ;r;> lr; nkhopfspYk; nkhop ngau;j;J ntspaplg;gl;L cs;sd. Mq;fpyj;jpYk; nkhop ngau;f;fg;gl;L> ntspapl jahuhf cs;sJ. Nrhdpah fhe;jp gw;wp vOj> mjd; Mrpupau; mDkjp thq;ftpy;iy. ,ijj; njhlu;e;J mtUf;F tf;fPy; Nehl;BR mDkjpf;fg;gl;L cs;sjhf fhq;fpu]; fl;rpapd; nra;jp njhlu;ghsUk;> mfpy ,e;jpa fhq;fpu]; fl;rpapd; rl;lk; kw;Wk; kdpj cupikfs; gpuptpd; jiytUkhd mgpN\f; rpq;tp njuptpj;jhu;. Kd;djhf mtu; Nrhdpah fhe;jpia ,J njhlu;ghf re;jpj;J Ngrpdhu;. ,jw;fpilNa ,e;j Gj;jfj;ij ,e;jpahtpy; ntspaplf; $lhJ vd;W rpq;tp kpul;ly; tpLj;J ,Ug;gjhf Gj;jf Mrpupau; NkhNuh Fw;wk; rhl;bAs;shu;.

Mdp 04> 2010

,e;jpa

‘khNthap];l;Lfs;’ ahUf;F JizNghfpwhu;fs;?

(fp. ,yf;Ftd;)

kw;nwhU khu;f;rp];l; fl;rp Mjuthsu; nfhy;yg;gl;lhu; vd;w jiyg;Gld; ngl;br; nra;jpnahd;iw mz;ikapy; ,e;J ehspjo; ntspapl;Ls;sJ. jiyg;Gr; nra;jpfis kl;Lk; gbj;Jtpl;L mLj;j nra;jpf;Fj; jhTk; thrfUf;F ,r;nra;jpapd; cz;ikahd gpd;dzp Gupe;jpUf;fhJ. ,uz;L fl;rpfSf;fpilNa Vw;gl;l Nkhjypy; khu;f;rp];l; fl;rp Mjuthsu; xUtu; nfhy;yg;gl;bUf;fpwhu; NghYk;. murpaypy; ,J rf[k; jhNd vd;W $l mtu; ,r;nra;jpia myl;rpag;gLj;jpAk; ,Ug;ghu;. Mdhy; ,J fl;rp Nkhjypd; NghJ Vw;gl;l kuzk; my;y. khwhf fle;j ,uz;L> %d;W Mz;Lfshf Nkw;Ftq;fj;jpy; jpl;lkpl;L muq;Nfw;wg;gLk; E}w;Wf;fzf;fhd gLnfhiyfspy; ,JTk; xd;W. ,g;NghJ nfhy;yg;gl;Ls;stu; xU Xa;Tngw;w Muk;gg; gs;sp Mrpupau;> khu;f;rp];l; fl;rpapd; Mjuthsuhf ,Ug;gNj ,tu; nra;j Fw;wk;. ,tu; jdJ gzpia Kbj;Jtpl;L tPL jpUk;Gk;NghJ xU khNthap];l; Fk;gyhy; topkwpj;Jf; nfhy;yg;gl;lhu;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2010

fhrh kdpj Neau;fSf;F rpfg;Gf; fk;gs tuNtw;G

,];jhd;Gy; efupd; ikaj;jpy; cs;s jf;rpf; rJf;fj;jpy; ele;j kpfg; ngUk; Nguzpapy; njhz;lu;fs; fTutpf;fg;gl;ldu;. JUf;fp kw;Wk; ghy];jPdf; nfhbfis mirj;jgb gy;yhapuf;fzf;fhd kf;fs; Nguzpapy; gq;Nfw;wdu;. fhrh cjtpf;fg;gy;fspy; jiyikg; Gutyhd JUf;fp ,];yhkpa epthuz mikg;G ,g;Nguzpf;F Vw;ghL nra;jJ. ,];NuYf;F vjpuhf ru;tNjr eltbf;if vLf;f Ntz;Lnkd;W JUf;fp Nfhupf;if itf;fpwJ. JUf;fp ehlhSkd;wj;jpy; ciuahw;wpa JUf;fp gpujku; nunrg; jaPg; vu;Nlhfd; ,];Nuy; gLnfhiyia elj;jpAs;sJ vd;W Fw;wk;rhl;baJld; JUf;fpapd; nghWikiar; Nrhjpf;f Ntz;lhk; vd;Wk; vr;rupj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2010

MIA GypfSf;F MjuT mUe;jjpuha; khNthap];LfSf;F MjuT

,yq;ifj; jkpo; kf;fspd; Nghuhl;lj;ijAk;> mjw;F xU ghrprg;; MAj td;Kiwia elj;jp jdJ VfNghfj;ij tupe;J fl;bf; nfhz;l Gypfis MIA Mjupj;jijj; NghyNt> mUe;jjpuha; goq;Fbapdiu jkJ gaq;futhjr; nraw;ghLfSf;F khNthap];Lfs;  gypf;flhthf;Ftij Mjupf;fpd;whu; Nghyj; Njhd;Wfpd;wJ. goq;Fb kf;fSf;F gpur;ridAs;sJ. ,e;jpa ciof;Fk; tu;fj;jpw;Fk; gpur;ridfs; ,Uf;fpd;wd. goq;Fbapdu; ngupJk; ek;gp thOk;; ,aw;if toq;fis ,e;jpa Kjyhsptu;f;fk; jdJ eyd;fSf;fhf RtPfupf;fpd;whu;fs; vd;gJTk; cz;ikjhd;. Mdhy; khNthap];Lfspd; gpujhd Jg;ghf;fp ,yf;F ,lJrhupfshfTk;> ,jw;fhf mg;ghtp goq;FbapdUk; gypf;flhthf;FtJk; Vw;Gilajy;y. (NkYk;....)

Mdp 03> 2010

fdlh Gyp Clfq;fspilNa Nkhjy;

cz;ikfs; ntsptUfpd;wJ> epjp Nkhrbahk;!!!

fdlhtpy; fle;j rpy ehl;fshf up.tp.I – rp.vk;.Mu; – rp.up.Mu; epu;thfq;fSf;F ,ilNa eilngw;w gpzf;Ffs; jhd; mjd; gzpahsu;fshd ehq;fs; rpyu; vOJk; ,e;jf; fbjj;jpw;fhd fhuzk;. ,e;j %d;W epWtdq;fSk; jhaf tpLjiyf;fhf vkJ ciog;gpy; cUthf;fg;gl;lit. ,it njhlq;fg;gl;l Muk;gfhyj;jpy; Cjpak; ,y;yhky; gy khjq;fs; ehq;fs; Ntiy nra;Nj ,e;j epWtdj;ij ,e;j epiyf;Ff; nfhz;L te;Njhk;. ,d;Wk; $l ehq;fs; nryT nra;Ak; Neuj;jpw;Fk; vkf;F toq;fg;gLk; Cjpaj;jpw;Fk; rk;ge;jNkapy;yhj mstpw;F ehq;fs; gy kzpj;Jspfis ,ytrkhfNt toq;fpf; nfhz;bUf;fpNwhk;. ,e;epiyapy; ,g;NghJ ,lk;ngWk; ,e;j epfo;T E}w;Wf;F Nkw;gl;l vq;fsJ tho;itf; Nfs;tpf;Fwpahf;fpAs;s gbahy; cq;fs; Kd; cz;ikfis itf;fpNwhk;. (NkYk;.....)

Mdp 03> 2010

jPu;T Kaw;rpia Kd;ndLf;f tha;g;ghd re;ju;g;gk;

murpayikg;gpy; jpUj;jq;fs; nra;tjw;F murhq;fk; jPu;khdpj;jpUf;fpd;w epiyapy;> ,dg; gpur;rpid gw;wpa Ngr;Rthu;j;ij jhkjkpd;wp ,lk;ngWtNj tpUk;gj;jf;fJ. fle;jfhyj; jtWfs; ,lk;ngwhj tifapy; Ngr;R thu;j;ijia Kd;ndLg;gjpy; $l;likg;Gj; jiytu;fs; $Ljyhd ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. ,d gpur;rpidf;F KOikahd jPu;it ,g;NghNj mile;Jtpl KbAk; vd epidg;gJ jtW. gy;NtW fhuzq;fshy; jPu;T Kaw;rp ntFthfg; gpd;dilT fz;Ltpl;lJ. ,e;j epiyapy; rpwpJ rpwpjhf Kd;NdWtjw;fhd mZFKiwNa gydspf;Fk;. vdNt ,d;iwa epiyapy; eilKiwr; rhj;jpakhd jPu;itg; ngWtjw;Fk; mijj; njhlu;e;J KOikahd jPu;it miltjw;Fk; Vw;w tifapy; $l;likg;Gj; jiytu;fs; nraw;gLthu;fnsd ek;Gfpd;Nwhk;. (NkYk;....)

Mdp 03> 2010

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; K];ypk;fis kPs;Fbaku;j;j KbT

Ky;iyjPT khtl;lj;jpy; K];ypk;fis kPz;Lk; Fbaku;j;Jtjw;Fupa Vw;ghLfs; tpiutpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd ek;gj;jFe;j tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. vjpu;tUk; 7Mk; jpfjp Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; kf;fis kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhd Vw;ghLfis nra;AkhW Ky;iyj;jPT khtl;l murhq;f mjpgUf;F ,d;W khiy Ky;iyj;jPT khtl;l nrayfj;jpy; ,lk;ngw;w cau; kl;l khehl;by; cj;juT gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> Ky;iyj;jPT khl;lj;jpy; kPs;Fbaku;j;jg;gl;L Ky;iyj;jPT khtl;l mur mjpguhy; ntspNaw;wg;gl;l kf;fis kPz;Lk; kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;AkhW ,k;khehl;bd; NghJ Ky;iyj;jPT khtl;l mur mjpgUf;F cj;juT gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sjhf Ky;iyj;jPtpypUe;J fpilf;Fk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;.....)

Mdp 03> 2010

ke;jpu n`ypnfhg;lu;

mnkupf;fhit tpQ;Rk; u\;a njhopy; El;gk;

ehl;bd; ghJfhg;Gf;F Nghu;f; fUtpfs; mtrpak;jhd;. Mdhjy; mnkupf;fh> u\;ah Nghd;w tsu;e;j ehLfNsh jq;fs; Mjpf;fj;ij epiy epWj;Jk; tpjkhf rf;jpkpf;f GJg;GJ MAjq;fis jahupj;J tUfpd;wd. ,jw;F xU rpwe;j cjhuzkhf> vy;Nyhu; fz;izAk; fl;btpl;L je;jpukhf ,yf;ifj; jhf;Fk; xU khake;jpu n`ypnfhg;liu tbtikf;Fk; jpl;lj;jpy; u\;ah ,g;NghJ fskpwq;fp cs;sJ. 5k; jiyKiwj; njhopy;El;gj;jpy; jahuhf ,Uf;Fk; ,e;j Nghu;j;js n`ypnfhg;lu;> Nulhupd; jpiuapy; rpf;fhky; vjpupfspd; ,Ug;gplj;Jf;Fs; CLUtp jhf;Fk; jpwd; nfhz;lJ. (NkYk;.....)

jLj;J itf;fg;gl;Ls;s Jthufhit tpLtpf;ff; Nfhup kD

fpspnehr;rpapy; gpwe;j jdJ kfs; fpspnehr;rpapNyNa tsu;e;J ghlrhiyapy; tpisahl;L kw;Wk; fy;tp vd;gtw;wpy; rpwg;G rpj;jp ngw;wjhfTk; ,jdhy; md;W fpspnehr;rpapy; jiytuhf jpfo;e;j NtYg;gps;is gpughfudplk; jdJ kfs; rhd;wpjo; kw;Wk; gjf;fj;ijAk; ngw;wjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. ,t;thW tpLjiyg; Gypfspd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfudpd; ifahy; rhd;wpjo; kw;Wk; gjf;fk; ngw;wJ Xu; Fw;wkh? vd Nfs;tp vOg;gpa ngw;Nwhu;> mg;gFjpapd; jiytu; vd;w uPjpapy; ahu; gjf;fk; kw;Wk; rhd;wpjo;fisf; nfhLj;jpUe;jhYk; thq;fpf;nfhs;s Ntz;baJ jkJ flik vdTk; Rl;bf;fhl;bdu;. ,e;j xU fhuzj;jpdhy; jdJ kfs; gaq;futhjg; Gydha;Tg; gpuptpduhy; ifJ nra;ag;gl;L kpfTk; f\;lkhd epiyapy; rpiwapy; jkJ fhyj;ijf; fopj;J tUtjhfTk; Fwpg;gpl;ldu;. ,jdhy; mtupd; fy;tpiaAk;> vjpu;fhyj;ijAk; fUj;jpy; nfhz;L mtu; Fw;wkw;wtu; vd;w uPjpapy; tpLjiyr; nra;ag;glNtz;Lk; vdTk; Jtuhfhtpd; ngw;Nwhu; Fwpg;gpl;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 03> 2010

what’s left

The sinking of the Cheonan: Another Gulf of Tonkin incident

(By Stephen Gowans)

While the South Korean government announced on May 20 that it has overwhelming evidence that one of its warships was sunk by a torpedo fired by a North Korean submarine, there is, in fact, no direct link between North Korea and the sunken ship. And it seems very unlikely that North Korea had anything to do with it. That’s not my conclusion. It’s the conclusion of Won See-hoon, director of South Korea’s National Intelligence. Won told a South Korean parliamentary committee in early April, less than two weeks after the South Korean warship, the Cheonan, sank in waters off Baengnyeong Island, that there was no evidence linking North Korea to the Cheonan’s sinking. (more....)

Mdp 03> 2010

cj;jpNahfG+u;t miog;G fpilj;jhy; jkpo;f; $l;likg;G muRld; Ngr;R elj;Jk;

murpay; jPu;T tplak; rk;ge;jkhfg; Ngr;R elj;Jtjw;fhd vt;tpj miog;Gk; [dhjpgjpaplkpUe;Njh my;yJ murhq;fj;jplkpUe;Njh ,Jtiu fpilf;ftpy;iy. miog;G tpLf;fg;gl;lhy; $l;likg;G mjid Vw;W Ngr;Rthu;j;ijf;Fr; nry;Ynkd $l;likg;gpd; Kf;fpa];jUk; aho;khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd RNu\; gpNukr;re;jpud; njuptpj;jhu;. vdpDk;> miog;G fpilj;jjd; gpd;dNu Ngr;Rthu;j;ijapy; ftdk; nrYj;jg;gLk; tplaq;fs; gw;wp Fwpg;gpl KbAnkdTk; mtu; njuptpj;jhu;. Vw;fdNt> ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [P.vy;.gPup]{f;Fk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;wf;FOj; jiytu; ,uh. rk;ge;jDf;Fkpilapy; Ngr;Rthu;j;ij nahd;W eilngw;wik cz;ikNa. vdpDk;> mg;Ngr;Rthu;j;ij cj;jpNahfg; gw;ww;wjhfNt mike;jJld; ve;jtpj jPu;khdKk; mjd; %yk; Nkw;nfhs;sg; gl;bUf;ftpy;iynadTk; RNu\; gpNukr;re;jpud; vk;.gp. njuptpj;jhu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld; Ngr;Rthu;j;ij elj;j Ntz;Lnkd njuptpf;fg;gLfpwNj jtpu mjw;fhd miog;ig tpLg;gjpy; Vd; ,e;jsT jhkj Nkw;gLj;jg;gLfpwNjh vkf;Fj; njupahnjdTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (td;dpapy; tWik vd;W ahu; nrhd;dhu;fs;. RNu\; Nfhtpf;fg; Nghfpd;whu;? jhilapy; njupfpd;wJ tWik?)

Mdp 03> 2010

,];Nuypd; jhf;FjYf;F ,yq;if fz;ldk;

fh]hit Nehf;fpr; nrd;w cjtp epthuzf; fg;gy;fspd; kPJ ,];Nuypa gilapdu; elj;jpa jhf;FjYf;F ,yq;if murhq;fk; fz;ldk; njuptpj;Js;sJ. mj;Jld; rk;gtj;jpd; NghJ capupoe;jtu;fs; kw;Wk; fhakile;jtu;fspd; FLk;gq;fSf;Fk; ,yq;if muR jdJ mDjhgj;jpidAk; ntspapl;Ls;sJ. fh]hTf;F cjtpg; nghUl;fis Vw;wpr; nrd;w JUf;fp ehl;L cjtpf; fg;gy;fs; kPJ fle;j jpq;fl;fpoik ,];Nuypa nfhkhz;Nlh gilapdu; elj;jpa jhf;Fjypy; 19 Ngu; gypahfpaJld; NkYk; gyu; gLfhakile;jdu;. gy];jPdj;jpy; cs;s fh]h gFjpf;F JUf;fp fg;gy; jiyikapy; MW fg;gy;fspy; cjtpg; nghUl;fs; Vw;wpr; nry;yg;gl;ld. ,e;epiyapy; me;j fg;gy;fspy; Rkhu; 600 Ngu; tiuapy; gazpj;Js;sdu;. ,e;epiyapNyNa ,];Nuypd; fg;gw;gil nfhkhz;Nlh gpuptpdu; mf;fg;gy;fs; kPJ mjpub jhf;Fjy; elj;jpaik Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 03> 2010

ru;tNjr ,e;jpa jpiug;gltpoh ,d;W Nfhyhfy Muk;gk;

gy khjq;fshf ngUk; vjpu;ghu;g;ig Vw;gLj;jpa ru;tNjr ,e;jpaj; jpiug;gl tpoh ,d;W Muk;gkhfpd;wJ. ,e;jpaj; jpiug;glf; fiyQu;fisAk;> njhopy; El;gf; fiyQu;fisAk; nfsutpf;Fk; Kfkhf tUlh tUlk; elj;jg;gLk; ,t;tpohit elj;Jtjw;nfd ,yq;if Nju;e;njLf;fg;gl;lJ. 11 ru;tNjr ,e;jpaj; jpiug;gl tpohit elj;Jtjw;F njd;dhgpupf;fh> If;fpa muG vkpNul;];> mT];jpNuypah> njd; nfhupah Nghd;w ehLfSld; Nghl;bapl;L ,yq;if ,e;j tha;g;igg; ngw;Wf;nfhz;lJ. (NkYk;.....)

Mdp 03> 2010

td;dp vq;Fk; kPs;FbNaw;wk;

360 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 930 Ngu; New;W Ky;iyj;jPtpy; kPs;FbNaw;wk;

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j 360 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 930 Ngu; New;W (2) fdpf;Nfzp fpof;F kw;Wk; Nkw;F gFjpfspy; kPs; FbNaw;wg;gl;ljhf Ky;iyj;jPT khtl;l Nkyjpf jpl;lg; gzpg;ghsu; =uq;fd; $wpdhu;. ,tu;fs; tTdpah kw;Wk; aho;g;ghzk; Mfpa gFjpfspYs;s jkJ cwtpdu;fspd; tPLfspy; jq;fpapUe;j jhfTk; tpNrl g];fs; %yk; ,tu;fs; New;W nrhe;j ,lq;fSf;F mioj;Jr; nry;yg;gl;ljhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,tu;fSf;Fj; Njitahd epthuzg; nghUl;fs;> jw;fhypf tPLfs; mikg;gjw;fhd $iuj; jfLfs;> cgfuzq;fs; vd;gdTk; toq;fg;gl;Ls;sd. ,J jtpu Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; kPs;FbNaw;wk; ,lk;ngw;w NghJ rKfkspf;fhj xU njhFjpapdUk; New;W jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ljhf mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

Mdp 03> 2010

mnkupf;fhtpd; vjhr;rhfhu Nghf;F

[g;ghdpa gpujku; ,uh[pdhkh nra;a itj;jJ

[g;ghd; gpujku; AfpNah `w;Nwhahkh gpujku; gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;jhu;. 08 khjk; gpjkuhfTk; b.gp.N[.apd; jiytuhfTk; gjtptfpj;j AfpNah `w;Nwhahkh fl;rpf;Fs; Vw;gl;l neUq;Fjy;fisj; njhlu;e;J ,k;Kbit vLj;jhu;. xfpdhNthtpYs;s mnkupf;f tpkhdg;gilj;jsj;ij ntspNaw;wg;Nghtjhff; $wpNa ,tupd; fl;rp Ml;rpf;F te;jJ. ,t;thf;FWjpia epiwNtw;wj; jtwpajhy; gpujku; jiyikapyhd $l;lzpapypUe;J fl;rpnahd;W ntspNawpaJ. ,jdhy; b.gp.N[. fl;rpapd; nry;thf;fpy; rupNtw;wg;gl;lJ. (NkYk;....)

Mdp 02> 2010

jkpou; Nghuhl;lk; fUzhepjpia ek;gp Muk;gpf;fg;gl;ljy;y  - rptj;jk;gp

‘,yq;ifj; jkpou;fspd; murpay; Nghuhl;lk; jkpof Kjy;tu; K.fUzhepjpia ek;gp Muk;gpf;fg;gl;ljy;y. ,J vq;fSila Nghuhl;lk;. ,e;jg;Nghuhl;lj;ij ehq;fNs ehb> ehq;fNs nty;y Ntz;Lk;’ vd aho;. gy;fiyf; fofj; jifepiy NguhrpupaUk; cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehl;bd; Ma;tuq;ff; FOTf;Fj; jiyik tfpg;gtUkhd fh.rptj;jk;gp njuptpj;jhu;. ,e;jpah> Nfhitapy; ,k;khj ,Wjpapy; eilngwTs;s cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehL njhlu;ghfTk; mq;F Ngrg;glTs;s ,yq;if tplaq;fs; gw;wpAk; mwpe;Jnfhs;s Nguhrpupau; fh.rptj;jk;gpia mtuJ ,y;yj;jpy; re;jpj;Njhk;. ,e;j khehl;Lf;Fr; nry;y Ntz;lhk; vd rpy jkpo; mikg;Gfs; Nfhupf;if tpLj;JtUtJ njhlu;ghf Nfl;lNghNj mtu; ,t;thW njuptpj;jhu;. ‘fiyQu; fUzhepjp <og;gpur;rpidf;F MjuT njuptpf;ftpy;iy vd;gjw;fhf mq;F Nghff; $lhJ vdr; nrhy;tJ jtW. ,d;ndhUtu; vkf;F cjtp nra;atpy;iy vd;gJ ,q;F gpur;rpiday;y. ,jid ehd; jkpofj;jpYk; nrhy;Ntd;’ vd mtu; NkYk; $wpdhu;. 

Mdp 02> 2010

jkpo;f; $l;likg;Gld; tpiutpy; Ngr;Rthu;j;ij - murhq;fk; jfty;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;wf; FOj;jiytu; ,uh. rk;ge;jDld; mz;ikapy; cj;jpNahfg;gw;ww;wapy; Ngr;Rthu;j;ij xd;wpy; ehd; <Lgl;Nld;. ,jd;NghJ gy;NtW tplaq;fs; Fwpj;J Muhag;gl;ld vd;W ntsptptfhu mikr;ru; [P.vy;. gPup]; njuptpj;jhu;. ntsptptfhu mikr;ru; gPup]; jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; gpujpepjpfSld; mz;ikapy; Ngr;R elj;jpdhu; vd;W ntspte;j jfty;fs; njhlu;gpy; tpgupf;ifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. mikr;ru; ,e;j tplak; njhlu;gpy; NkYk; $wpajhtJ> jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w FOj; jiytu; ,uh. rk;ke;jid mz;ikapy; ehd; re;jpj;J Ngr;R elj;jpNdd;. ,e;j re;jpg;G cj;jpNahfgw;ww;w Kiwapy; eilngw;wJ. ,jd;NghJ gy;NtW tplaq;fs; Fwpj;J Muhag;gl;lJ. ,J Muk;gfl;l Ngr;Rthu;j;ij vd;W $wyhk;. fhuzk; murpay; jPu;T tplak; njhlu;gpy; jkpo;f; $l;likg;Gld; Ngr;R elj;j ehq;fs; vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. Kf;fpakhf jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gld; Ngr;R elj;j [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ vjpu;ghu;f;fpd;whu;. tpiutpy; ,J njhlu;ghd eltbf;iffs; ,lk;ngWk;.   

Mdp 02> 2010

30 Mapuk; Ngu; kl;LNk ,d;Dk; Kfhk;fspy; tUl ,Wjpf;Fs; mtu;fSk; nrhe;j ,lq;fspy;

kPs;FbNaw;wj;jpd; Kd;Ndw;wk;> jpUg;jp jUtjhf ‘ilk;]; xg; ,e;jpah’Tf;F toq;fpa Ngl;bapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\

Nf: ,Wjpf;fl;l Nghupy; 20 Mapuj;Jf;F Nkw;gl;l nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;ljhf rpy mwpf;iffs; $Wfpd;wd.

g: ,J rupahdJ vd ehd; epidf;ftpy;iy. ,yq;if ,uhZtj;jpdu; xOf;fkhdtu;fs; vd;gJld; nghJkf;fs; nfhy;yg;glf;$lhJ vd;gjpy; ehk; kpfTk; ftdkhf ,Ue;Njhk;. gpughfudpd; je;ij jha; kw;Wk; mtuJ FOtpdu; KOtJkhf vkJ Kfhk;fspy; ,Ue;jdu;. mtu;fSf;F jPq;fpiof;fg;gltpy;iy vd;why; nghJkf;fs; ,yf;F itf;fg;gl;ljhf $Wk; Nfs;tpf;F ,lkpy;iyNa? ehk; Vd; nghJkf;fis nfhy;y Ntz;Lk;. nrhy;yg; Nghdhy; mtu;fs; vq;fs; kf;fs;jhNd. (NkYk;....)

Mdp 02> 2010

gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;Nf jiytu;fs; Njit

jkpo; kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfs; njhlu;ghfj; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ,d;iwa epiyapy; tfpf;f Ntz;ba ghj;jpuk; vd;d vd;gJ Kf;fpakhd xU Nfs;tp. ,tu;fs; ,g;Nghnjy;yhk; jkpo; kf;fspd; Vf gpujpepjpfs; vd;W jq;fis miog;gJ Fiwe;Jtpl;lJ. vdpDk; jkpo; kf;fspd; cz;ikahd jiytu;fs; jhq;fNs vd;W cupik NfhUfpd;whu;fs;. ghuhSkd;wj;jpy; gjpdhd;F cWg;gpdu;fisf; nfhz;bUg;gjhy; khj;jpuk; xU rpWghd;ik ,dj;jpd; jiyikf;F cupik Nfhu KbahJ. kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpujhd gpur;rpidfSf;Fj; jPu;itg; ngw;Wf;nfhLg;gtu;fNs cz;ikahd jiytu;fshf KbAk;. me;j tifapy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; jhq;fs; jhu;kPfg; nghWg;ig epiwNtw;Wfpd;whu;fsh vd;gjpNyNa mtu;fs; vd;d ghj;jpuk; tfpf;fpd;whu;fs; vd;gJ jq;fpapUf;fpd;wJ. (NkYk;....)

Mdp 02> 2010

Gj;jsj;jpy; ,U jkpo; ,isQu;fs; nghyp]huhy; re;Njfj;jpy; ifJ

Gj;jsk; gpuNjrj;jpy; jkpo; ,isQu;fs; ,Utu; nghyp]huhy; fJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. re;Njfj;jpd; Ngupy; elkhbdhu;fs; vd;w Fw;wr;rhl;bd; NgupNyNa ,tu;fs; ifJ nra;ag;gl;ljhf Gj;jsk; nghyp]hu; njuptpj;jdu;. kj;Jfik gpuNjrj;ijr; Nru;e;j Nkw;gb ,UtUk; Gj;jsk; ePjpthd; ePjpkd;wj;jpy; M[u;g;gLj;jg;gl;lij mLj;J mtu;fsplk; Nkyjpf tprhuizfis elj;JkhWk; mJtiuapy; jLg;Gf;fhtypy; tf;FkhWk; ePjpthd; cj;juT gpwg;gpj;Js;shu;.

Mdp 02> 2010

,yz;ldpy; ,Ue;J nfhOk;G nrd;w <oj;jkpou; ifJ!

,yz;ldpy; ,Ue;J tpLKiwapy; nfhOk;G nrd;w <oj;jkpou; (LTTE) xUtu; fl;Lehaf;fh gd;dhl;L tpkhd epiyaj;jpy; itj;J rpwPyq;fh fhty;Jiwg; Gydha;thsu;fshy; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. tlNkw;F ,yz;ld; ntk;gpspg; gFjpiar; Nru;e;j ,tu;> mz;ikapy; gpupj;jhdpahtpy; epue;ju tjptpl cupik ngw;Wf; nfhOk;G nrd;wpUe;j epiyapNyNa ifJ nra;ag;gl;bUg;gjhf njupa tUfpd;wJ. ,jdpilNa> Nkw;Fyf Njrq;fspy; ,Ue;J tpLKiwapy; nfhOk;Gf;F tUif jUk; jkpou;fis> fl;Lehaf;fh gd;dhl;L tpkhd epiyaj;jpy; ,Ue;J fLk; fz;fhzpg;gpw;Fk;> tprhuizf;Fk; cl;gLj;Jtjw;fhd fl;lisia fle;j rpy thuq;fSf;F Kd;du; rpwPyq;fh ghJfhg;Gj;Jiw nrayu; Nfhj;jgha uh[gf;r gpwg;gpj;jpUg;gjhf jfty;fs; ntspahfpAs;sd.

Mdp 02> 2010

[hu;fz;l; khepyj;jpy; New;W Kjy; [dhjpgjp Ml;rp mKy;

[hu;fz;l; khepyj;jpy; New;W Kjy; [dhjpgjp Ml;rp mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. [hu;fz;l; Kf;jp Nkhu;r;rhTk;> ghujPa [djh fl;rpAk; $l;lhf [hu;f;fz;l; khepyj;jpy; Ml;rpaikj;jJ. Kf;jp Nkhr;rh jiytu; rpGNrhud; Kjyikr;ruhf gjtpNaw;whu;. mz;ikapy; kj;jpa muRf;F vjpuhf gh. [. f. nfhz;Lte;j ek;gpf;ifapy;yhj jPu;khdj;jpy; Kf;jp Nkhr;rh muRf;F Mjuthf thf;fspj;jikahy; gh. [. f jdJ Mjuit tpyf;fpf; nfhz;lJ. mjidj; njhlu;e;J [hu;fz;l; khepyj;jpy; epiyahd Ml;rp epyttpy;iy. ,e;jr; R+o;epiyapy; fle;j Qhapw;Wf;fpoik rpGNrhud; Kjyikr;ru; gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;jhu;. vdpDk; ve;jnthU fl;rpAk; Ml;rpaikf;f Kd;tutpy;iy. ,J njhlu;gpy; khepy MSeu; nra;j rpghupRf;fika kj;jpa mikr;ruit New;Wf; $b [hu;fz;l; khepyj;jpy; [dhjpgjp Ml;rpia mKy;gLj;jpaJ

Mdp 02> 2010

neLq;Nfzpapy; fkey jpizf;fsk; mikr;ru; grpy; ,d;W mbf;fy; ehl;bdhu;

nghUshjhu mgptpUj;jpj;Jiw mikr;ru; grpy; uh[gf;]> gpujp mikr;ru; Kj;J rptypq;fk; MfpNahu; tTdpahtpd; kPs;FbNaw;w fpuhkkhd neLq;Nfzpf;F ,d;W tp[ak; nra;jdu;. cyf tq;fpapd; epjp cjtpAld; vd;upg; jpl;lj;jpd; fPo; neLq;Nfzpapy; Gjpjhf fl;lg;glTs;s fkey jpizf;fs mYtyfj;Jf;fhd mbf;fy; ehl;Ltjw;fhfNt ,e;j tp[ak; ,lk;ngw;Ws;sJ. cyf tq;fpapd; FOtpdu;> tl khfhz MSeu; [P.V.re;jpurpwp>tTdpah khtl;l mur mjpgu; kw;Wk; rpNu\;l caujpfhupfs; gyUk; ,e;epf epfo;tpy; fye;Jnfhz;ldu;. ,jidaLj;J neLq;Nfzp itj;jparhiyf;Fk; epahg; Ntiyj;jpl;l mYtyfj;Jf;Fk; nrd;w mikr;ru;fs; mq;Fs;s mjpfhupfSld; fye;JiuahbAs;sdu;. mj;Jld; neLq;Nfzp gpuNjr nrayfj;jpYs;s nghJkf;fYld; re;jpg;nghd;Wk; ,lk;ngw;Ws;sJld; mjd;NghJ Fwpj;j kf;fspd; gpur;rpidfs; mikr;ru;fspd; ftdj;Jf;F nfhz;Ltug;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 02> 2010

,];Nuypd; faikj;jdk;!

cyf kdpjNea fhtydhf Ntlk; Nghl;L jpupAk; mnkupf;f ty;yuR> kdpj cupikfs; Fwpj;Jk; kf;fl;gz;G Fwpj;Jk; cyf ehLfSf;F ,ytr tFg;ngLj;J tUfpwJ. Mg;fhdp];jhdpy; [dehafj;ij epiyepWj;jg; Nghtjhf $wpf; nfhz;L> me;ehl;L murpaypy; jiyapl;l mnkupf;fhTk; mjd; $l;lhspfSk; Mg;girj;j Fuq;fhf khl;bf; nfhz;L jtpf;fpd;wd. Mg;fhdp];jhd; epiyikiaf; fhuzk; fhl;b ghfp];jhd; cs;ehl;L murpaypYk; jiyapl;L Fog;gp tUfpwJ. kWGwj;jpy; vz;nza; tsj;ijf; nfhs;isabg;gjw;fhf <uhf;if Mf;fpukpj;j mnkupf;fhTk;> mjd; $l;lhsp ehLfSk; ,d;dKk; mikjp jpUk;gtpy;iy vd;W $wp <uhf;if njhlu;e;J nfhs;isabj;J tUtNjhL> me;ehl;L kf;fis nfhiy nra;J tUfpd;wd. (NkYk;....)

Mdp 02> 2010

etePjk;gps;isapd; $w;w murhy; kPz;Lk; epuhfupg;G

,yq;ifapd; kdpj cupik njhlu;ghf tprhuiz elj;Jtjw;F ru;tNjr tprhuiznahd;W elj;jg;gl Ntz;Lnkd;W I. eh. kdpj cupik njhlu;ghd Mizahsu; etePjk; gps;isahy; tpLf;fg;gl;Ls;s $w;wpid ,yq;if murhq;fk; Vw;fdNt epuhfupj;Js;sjhf murhq;f jfty; jpizf;fsk; New;W ntspapl;l Clf mwpf;ifapy; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. ,NjNtis ntsptptfhu mikr;ru; [P. vy;. gPup]; mz;ikapy; mnkupf;f ,uh[hq;f nrayhsu; `pyup fpspd;lid re;jpj;jgpd; ,lk;ngw;w ,ize;j Clftpayhsu; khehl;by; ,yq;ifapdhy; mikf;fg;gl;Ls;s ey;ypzf;f Mizf; FO ,yq;ifapd; epue;ju rkhjhdj;Jf;F mbj;jskhf mikAk; vd;W $wpapUe;jhu;.

Mdp 02> 2010

Ks;spf;Fsj;jpy; Ie;J glF ,ae;jpuq;fs; kPl;G

Ks;spf;Fsk; gpuNjrj;jpy; kiwj;J itf;fg;gl;bUe;j Ie;J glF ,ae;jpuq;fis flw;gilapdu; kPl;nl Lj;Js;sjhf flw;gilg; Ngr;rhsu; nfg;ld; mJy nrduj; njuptpj;jhu;. 15 Fjpiu tYitf; nfhz;l ,ae;jpuq; fs;-2> 9.9 Fjpiu tYf;fisf; nfhz;l ,ae;jpuq;fs; 3 iwANk fz;nlLj;Js;sdu;. Njhz;lj; Njhz;l Gwg;gLk; Gypfspd; cgfuzq;fs; vy;yhk; Gyk; ngau; kf;fspd; gzj;jpy; thq;fpaitNah?

Mdp 02> 2010

[g;ghdpy;

gpujkiug; gjtp tpyFkhW MSk; fl;rpf;Fs; mOj;jk;

jw;Nghija gpujku; `w;Nwhahkh jiyikapy; mjpUg;jpAw;w ,lJrhupf; fl;rp murhq;fj;ij tpl;L ntspNawpaJ. xfpdhthypy; mikf;fg;gl;l mnkupf;f tpkhdg; gil rk;ke;jkhf Kuz;gl;Nl ,f; fl;rp ntspNawpaJ. ,jdhy; gpujkupd; nry;thf;fpy; rupNtw;gl;lJ. ,e; epiyapy; ,tuJ jiykikapy; b.gp.N[. Nky; rig Nju;jiy vjpu; nfhs;tJ ntw;wpia ghjpf;Fk; vd Kf;fpa];ju;fs; fUJfpd;wdu;. ,jidf; fUj;jpy; nfhz;Nl gpujkiug; gjtp tpyFkhW mOj;jk; gpuNahfpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 02> 2010

Mgpu`hk;ypq;fdpd; Qhgfhu;j;j tpoh

Nkhrkhd fhyepiyahy; xghkh Ngr;irr; RUf;fpdhu;

mnkupf;f [dhjpgjp Mgpu`hk;ypq;fdpd; Qhgfhu;j;j tpohtpy; gq;Nfw;f te;j [dhjpgjp guhf; xghkh Nkhrkhd fhyepiyahy; tpNrl ciuahw;WtjpypUe;J jtpu;e;J nfhz;lhu;. mnkupf;fhtpd; Kd;dhs; [dhjpgjp Mgpu`hk; ypq;fdpd; Qhgfhu;j;j tpoh New;W Kd;jpdk; nfhz;lhlg;gl;lJ. ,jpy; ngUe;jpushd kf;fs; fye;J nfhz;ldu;. ,t;itgtj;jpy; tpNrl ciuahw;w [dhjpgjp guhf; xghkh te;jhu;. mg;NghJ fLk; kio> kpd;dy;> ,b vd fhyepiy kpf Nkhrkhf ,Ue;jJ. mijaLj;J guhf; xghkh ciuahw;wtpy;iy. mnkupf;fg; Nghupy; kuzkile;j tPuu;fis epidT$u;e;J tpNrl ciuahw;w guhf; xghkhthy; Kbatpy;iy. mtu; jdJ ciuiar; RUf;fpf; nfhz;lhu;. vdJ kf;fis ,bNah> kpd;dNyh jhf;Ftij ehd; tpUk;gtpy;iy. mtu;fs; ghJfhg;ghf tPL nry;tijNa tpUk;GfpNwd;. kf;fs; ghJfhg;ghd Gfyplq;fisg; ngw Ntz;Lnkd tpUk;GfpNwd; vd guhf; xghkh ciuahw;wpdhu;.

Mdp 02> 2010

epthuzf; fg;gy; jhf;Fjypd; vjpnuhyp

I.eh.> I.a+dpad;> muGyPf; ,];Nuy; kPJ fLk; fz;ldk;

fh]hTf;Fg; nghUl;fisf; nfhz;L te;j fg;gy;fs; kPJ ,];Nuy; Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; nra;jikahy; cyf ehLfs; nfhjpg;gile;Js;sd. ,f;fg;gy;fs; kPJ ,];Nuy; jhf;Fjy; elj;jpajhy; ngUk; ru;r;irNaw;gl;Ls;sJ. I.eh.tpd; ghJfhg;Gr; rigapy; epue;ju mq;fk; ngWk; ehLfspy; mnkupf; fhitj;jtpu Vida ehd;F ehLfSk; (gpuhd;];> gpupl;ld> u\;ah> rPdh) ,];Nuiyf; fz;bj;jJld; fh]h kPjhd Kw;Wifia jsu;j;Jk; gbAk; jhf;Fjy; njhlu;ghd Rje;jpu tprhu izfis Nkw;nfhs;Sk;gbAk; NfhupAs;sd. ,];Nuypd; neLehs; ez;gdhd mnkupf;fh ,t;tplaj;jpy; nkd;ikahf ele;J nfhz;l NghjpYk; ,];Nuypd; nraw;ghl;il epahag;gLj;jtpy;iy. jhf;Fjypy; gypahNdhupy; ngUk;ghyh Ndhupy; JUf;fpau;fNs mjpfk;. (NkYk;...)

Mdp 02> 2010

ifJ nra;Ak; gzp New;W Muk;gk;

mjpf jpUl;L kpd;rhuk; ngWk; gFjp fpof;F!

fpof;F khfhzj;jpNyNa jpUl;Lj; jdkhf kpd;rhuk; ngWk; eltbf;if ,lk;ngWtjhf mjpfstpyhd Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sd. New;W Kjy; kPz;Lk; ehlshtpa uPjpapy; jpUl;L kpd;rhuk; ngWgtu;fis ifJ nra;Ak; eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sjhf kpd;rf;jp vuprf;jp mikr;ru; rk;gpf uztf;f $wpdhu;. kpd;rf;jp vuprf;jp mikr;rpy; New;W (1) eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; ciuahw;wpa mtu; NkYk; $wpajhtJ> fpof;F khfhzj;jpy; 29 tPjkhd jpUl;L kpd;rhuk; ngwg;gLfpd;wJ. Vida gpuNjrq;fspy; 15 tPjNk ,lk;ngWfpd;wJ. fle;j fhyq;fspy; rl;ltpNuhjkhf kpd;rhuk; ngWgtu;fisf; ifJ nra;tjw;F nghyp]hu; Nghjpa xj;Jiog;G toq;ftpy;iy. jw;nghOJ kpd;rhu rig rl;lj;jpy; jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

Mdp 02> 2010

my;ifjhtpd; %d;whk; kl;lj;jiytu; jhf;Fjypy; gyp - mnkupf;fh

my;ifjhtpd; %d;whk; kl;lj; jiytu; N\f; nra;j; my; k\;up mnkupf;fg;gilfs; elj;jpa jhf;Fjypy; nfhy;yg;gl;ljhf mnkupf;fh $wpaJ. ghfp];jhdpd; t];up];jhd; khfhzj;jpy; mnkupf;f tpkhdq;fs; elj;jpa jhf;Fjypy; ,tu; gypahdjhfTk; K];jgh mG my; ah\pl; vd;w kWngaUk; ,tUf;Fz;nld;Wk; mnkupf;fh tpLj;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. N\f;nra;j; my;k\;up nfhy;yg;gl;likf;fhd cWjpahd rhd;Wfs; vq;fsplKs;sd. ,tNu t];up];jhdpy; jhf;Fjy;fisj; jpl;lkpl;ltu;. my;ifjhtpd; %d;whk; kl;lj;jiytuhd ,tupd; ,wg;G vkJ ,uhZt eltbf;iff;Ff; fpilj;j ntw;wpnad;Wk; mnkupf;fh njuptpj;jJ. my;ifjhtpd; ,izaj;jsj;jpYk; ,r;nra;jpfs; ntspahfpAs;sjhfTk; me;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;lJ. jypghd;fSf;nfjpuhd ,uhZt eltbf;if ,dptUk; fhyq;fspy; NkYk; jPtpukilAnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.

Mdp 02> 2010

[dhjpgjp uh[pdhkhthy; n[u;kdpapy; neUf;fb

n[u;khdpa kf;fspd; eyd;fis ghJfhg;gjw;fhf Fwpg;ghf> jhuhs tu;j;jf ghij eydpw;fhfTk;> gpuhe;jpa epiyaw;w ];jpuj;jd;ikia jLg;gjw;fhfTk;> Ntiytha;g;G> tUtha; ,og;G> vjpu;kiw tu;j;jf tpisT Nghd;wtw;iw jtpu;g;gjw;fhf n[u;khdpa Njrpa eyid kl;Lk; fUj;jpy; nfhz;L> mnkupf;fh> Nel;Nlh gil cj;juTfSf;F ekJ uhZtk; gzpa Ntz;bAs;sJ vd;fpw fUj;jpid $wpdhu;. mtuJ tpku;rdk;> n[u;kdpapy; ngUk; murpay; neUf;fbia Vw;gLj;jpAs;s epiyapy;> 67 taJ Nfhfyu; fLk; tpku;rdj;Jf;F cs;shfp gjtp tpyf Ntz;bAs;sJ. Nfhfyu; gjtp tpyfpaij njhlu;e;J ,ilf;fhy [dhjpgjpahf ge;ju; ];buhl; ,Ug;ghu;. Gjpa [dhjpgjpia Nju;T nra;a n[u;kdp ,d;Dk; 30 ehl;fs; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 01> 2010

rPkhdhy; rPuopf;fg;gl;l <oj; jkpo;kfs;.

,yq;ifj; jkpo; kf;fSf;fhf Nghuhl;lk; elj;Jtjhfg; ge;jh fhl;bf;nfhz;L jkpo;j; jpiuAyfpy; jhjh Nghy; nray;gl;L tUk; rPkhd; gw;wpa jpLf;fpLk; nra;jp xd;W frpaj; njhlq;fpAs;sJ. fdlhtpy; ,Ue;J ,e;jpah nrd;W ehl;bak; gapd;W te;j xU ,sk; ngz;Zf;F> rpdpkh Miriaf; fhl;b> me;jg; ngz;iz jdJ ,r;irf;Fg; gad;gLj;jp nfLj;J tpl;lhH. tplak; jw;NghJ jhd; me;jj; jkpo;kfspd; je;ijf;Fj; njhpate;Js;sJ. fdlhtpy; jdJ filapy; NtiyghHj;J te;j kh[pg; Gyp xd;wpd; nfhLk; ghHitapy; ,Ue;J fhg;gjw;fhf> kfis ,e;jpahTf;Ff; $l;br;nrd;W tpl;Ltpl;L te;j je;ijahH> milf;fyk; je;j rPkhdpd; nra;ifahy; kpfTk; kdk; cile;J Ngha; cs;shH. rPkhd;  rP….khdq;nfl;ltd;. jdJ tpahghu epiyaj;ijAk; %btplyhk; vd Nahrpj;J tUfpwhH. (NkYk;.....)

Mdp 01> 2010

Clftpayhsiu tho;j;jp epw;Nghk;

jhd; tho;e;j r%fj;jpd; tpbTf;fhf jdJ ,sikf; fhyj;ij jhafj;jpy; nrytpl;l mtu; kPjpf; fhyj;ij mr; r%fj;jpd; [dehaff; Fuiy cyf kl;lj;jpw;F vLj;Jr; nry;tJk; jdJ gzp vdf; fUjp mjw;fhf ,iltplhJ cioj;J tUtij mq;F r%fkspj;jpUe;j gyupd; fUj;Jf;fspypUe;J ntspahfpaJ. xU kdpjd; jdf;fhf kl;Lk; my;y gpw capu;fSf;fhfTk; tho Ntz;Lk;. me;j tifapy; mtuJ jdpg;gl;l Fzq;fis cjhuzkhf ve;j eLeprpapYk; ve;j cjtp Njitg;gbDk; ek;gp miof;ff;$ba ,dpa kdpj Mj;kh mtu; vd ,d;Dk; rpyu; Fwpg;gpl;ldu;. (NkYk;....)

Mdp 01> 2010

Number of Pakistani-Canadians on the massacre of Ahmedis in Pakistan.

(more....)

Mdp 01> 2010

jkpo;g; nghyp]hu; epakdk; njhlu;ghly; rpf;fiyj; jPu;f;Fk;

jkpo;> K];ypk; kf;fs; nghyp]; epiyaq;fspy; VNjDk; Kf;fpa fUkq;fis Mw;wr; nry;fpd;wNghJ nkhopj; njhlu;ghly; fhuzkhf vjpu;Nehf;Ffpd;w rpf;fy; Gjpa tplaky;y. ,j;jifa gpur;rpid tlf;F> fpof;F> nfhOk;G kw;Wk; kiyafg; gFjpfspNyNa $Ljyhf vjpu;Nehf;fg;gLfpwJ. tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fisr; Nru;e;j jkpo;> K];ypk; kf;fspy; mNefkhNdhu; rpq;fs nkhop Gupahjtu;fshf cs;sdu;. ,tu;fs; jj;jkJ gpuNjrq;fspYs;s nghyp]; epiyaq;fSf;F Kf;fpa fUkq;fis Mw;wr; nry;fpd;wNghJ nkhop Gupahky; jpz;lhLfpd;wdu;. ,tu;fs; rpy Ntisfspy; njhlu;ghly; rpf;fy; fhuzkhf jq;fsJ fUkq; is epiwNtw;wpf;nfhs;shky; Vkhw;wj;Jld; jpUk;gp tpLtJKz;L. (NkYk;....)

Mdp 01> 2010

kugZ%yk;

kPz;Lk; Mjpthrpfs;

epahz;lu;jhy; kdpju;fs; gw;wp gbj;jpUg;gPu;fs;. fw;fhyj;jpy; G+kpapy; trpj;jtu;fs; ,tu;fs;. vl;L mb cauj;Jld; M[hDghFthd cly; mikg;Gld; ,Ue;jjhf tuyhW $WfpwJ. b.vd;.V. (kugZ) njhopy; El;gk; %yk; ,tu;fis kPz;Lk; cUthf;f KbAk; vd tpQ;Qhdp fs; ek;gpf;if njuptpj;Js;sdu;. Mjpfhythrpfs; rpyupd; Gije;j cly;fs;> rkPgj;jpy; irgPupahtpy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. me;j cly; fspy; ,Ue;J kugZit vLj;J> Nrhjid $lj;jpy; capuZit cUthf;f KbAk; vd fUJfpd;wdu;. fw;fhy kdpju;fs; kl;Lky;yhky; nfh^u gw;fSld; $ba Gypfs;> cly; KOtJk; Nuhkj;Jld; cs;s fhz;lhkpUfq;fs; Nghd;wtw;iwAk; ,Nj njhopy; El;gj;jpy; cUthf;f tpQ;Qhdpfs; Kaw;rp nra;J tUfpd;wdu;. gpukhz;l capupdkhd ilNdh ru;fs; ,g;NghJ G+kpapy; capUld; ,y;iy. Mdhy; Ma;tfj;jpy; ilNdhru;fis cUthf;f KbAk; vd;W [_uhrpf; ghu;f; jpiug; glj;jpy; fhl;b ,Ug;ghu;fs;. mJ ntWk; fw;giday;y. ep[j;jpYk; mJ Nghd;W ,we;JNghd capupdq;fis cUthf;f KbAk; vd;W tpQ;Qhdp fs; fz;Lgpbj;Js;sdu;.

Mdp 01> 2010

tl khfhzj;jpy; gpd;jq;fpa gpuNjrq;fspy; NritapyPLgLj;j 12 kpdp g]; tz;bfs;

tl khfhzj;jpd; gpd;jq;fpa gpuNjrq;fspy; Nritapy; <LgLj;jntd 12 kpdp g]; tz;bfis murhq;fk; nfhs;tdT nra;Js;sJ. tlf;fpd; tre;jk; Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; tl khfhz rig ,jw;fhf 20 ,yl;rk; &gh epjpia xJf;fPL nra;Js;sjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. ,e;jpahtpd; mNrhf; Nyyd;l; epWtdj;jplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;s 12 g]; tz;bfSk; ,t;thuk; ,yq;iff;F nfhz;L tug;glTs;sd vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. tl khfhz gyNehf;F $l;LwTr; rq;fq;fspd; Clhf ,e;j g]; tz;bfs; Nritapy; <LgLj;jg;glTs;sd. ,jd; %yk; $l;LwTr; rq;fq;fSk; ,yhgk; ngwTs;sd vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;.

Mdp 01> 2010

kj;jpa mnkupf;f ehLfspy; mfjh R+whtsp

kj;jpa mnkupf;f ehLfisj; jhf;fpa kpf Nkhrkhd R+whtspapdhy; 90 Ngu; gypahdJld; 74 Mapuk; Ngu; tPLfis tpl;L ntspNawpdu;. nfsjkhyh vy;ry;tNlhu;> n`hz;Luh];> nkf;]pNfh Mfpa ehLfis New;W Kd;jpdk; kpf Nkhrkhd R+whtsp jhf;fpaJ. gpd;du; nga;j fLk; kioahy; ,q;F ngUk; nts;sk; Vw;gl;lJld; ghupa kz; rupTfSk; Vw;gl;ld. (NkYk;....)

Mdp 01> 2010

G+efup - aho;. FUefu;; glF Nrit ehis Muk;gk;

G+efupf;Fk;> aho;. FUefUf;Fk; ,ilapyhd glFr; Nrit ehis 2k; jpfjp cj;jpNahfG+u;tkhf Muk;gpj;J itf;fg;glTs;sJ. tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\ kw;Wk; Kf;fpa];ju;fs; gyu; fye;Jnfhz;L glFr; Nritia cj;jpNahfG+u;tkhf Muk;gpj;J itf;fTs;sdu;. Rkhu; MW fpNyh kPw;wu; J}uj;jpw;F ,e;j glFr; Nrit elj;jg;glTs;sJld; Kjw; fl;lkhf ehd;F glFfs; <LgLj;jg;glTs;sd vd;Wk; tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

Mdp 01> 2010

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy;

Iahapuk; FLk;gq;fs; ,k;khjk; kPs;Fbaku;T

,lk;ngau;e;Njhiu kPs; FbNaw;Wk; murhq;fj;jpd; jpl;lj;jpd; fPo; ,k;khjk; ([_d; khjk;) fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; 5>000 FLk;gq;fis kPs;FbNaw;wj; jPu;khdpj;Js;sjhf fpspnehr;rp murhq;f mjpgu; jpUkjp &gtjp NfjP];tud; njuptpj;jhu;. ,jw;fhd eltbf;iffis tlf;F mgptpUj;jpf;fhd [dhjpgjp nrayzpAld;> ,ize;J Nkw;nfhz;L tUtjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. Kbtile;Js;s Nk khjj;jpy; fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; fur;rp> fz;lhtis> G+efup> gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrq;fspy; 3>000 FLk;gq;fis kPs;FbNaw;wk; nra;Js;sjhff; Fwpg;gpl;l mtu;> ,k;khjj;jpy; 5>000 FLk;gq;fis kPs;FbNaw;Wtjw;fhd eltbf;iffis Kd;ndLj;JtUtjhfj; njuptpj;jhu;. fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; Nkw; nfhs;sg;gl;L tUk; kPs;FbNaw;w eltbf;if njhlu;ghf mtuplk; New;W tpdtpaNghNj murhq;f mjpgu; ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com