Contact us at: sooddram@gmail.com

 

khrp 2010 khjg;; gjpTfs;

khrp 28> 2010

Gyp cWg;gpdu;fSf;F rPl;L ,y;iy

Gyp cWky;…! TNA jpkpwy;….!! Gyk;ngau; Gyp FjWkh…?

(rhfud;)

Gypfshy; Neubahf ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gp itf;fg;gl;l Gyp cWg;gpdu;fshd Fjpiu fN[e;jpud;> gj;kpdp rpjk;guehjd; Nghd;wtu;fis Xuk; fl;btpl;L VidNahUf;F ghuhSkd;w Nju;jypy; Nghl;bapLtjw;fhd Mrdq;fis toq;f jkpo; Njrpf; $l;likg;G Kd;te;Js;sJ. NkYk; rpy khw;Wf; fUj;jhsu;fspd; ngau;fis guprPyidf;F vLj;Jf; nfhz;lJk; Gypg;gpdhkpfis rpdk; nfhs;s itj;js;sJ. New;W tiu lf;sRld; Njhd;wpa #irjhrDf;F ,lk; nfhLj;jJ. ,itfspd; njhlu;rpahf Gypfs; jw;NghJ cWk Muk;gpj;Js;sdu;. vg;NghJ fbj;J FjWthu;fs; vd;W njupahJ. GypfSld; ,ize;J fye;j NghJ RNu\; gpNukre;jpuDf;F ‘Gyp nty;Yk; vd;w ek;gpf;if ,Uf;ftpy;iy. Mdhy; Gyp nfhy;Yk; vd;w ek;gpf;if ,Ue;jJ’. Gyp jd;idAk; nfhy;Yk; vd;gij njspthf Gupe;J nfhz;Ljhd; mtu;fSld; Nru;e;J iffl;b> tha;nghj;jp Nrtfk; nra;J NkYk; nrhj;J Nru;j;J cyfk; Rw;wpa rhzf;fpad; ,tu;. ,tiutpl xU gb NkNy Ngha; jd; jiytu; mkpu;jypq;fj;ij nfhz;ltu;fis tho;j;jp tzq;fp Nrtfk; nra;j rk;ke;ju; ,d;ndhU rhzf;fpau;. $lNt nry;tk; milf;fyehjd;. (NkYk;.....)

khrp 28> 2010

Mde;jrq;fupapd; Gjy;tu; n[arq;fup jiyikapy; j.tp.$ nfhOk;gpy; Nghl;b!

Mde;jrq;fupapd; Gjy;tu; jiyikapy; jkpou; tpLjiy $l;lzp nfhOk;gpy; Nghl;b. ,yq;ifapd; 7tJ ghuhSkd;wj;jpw;fhd Nju;jypy; Nghl;bapLfpd;whu;. ,tu; jw;NghJ fdahtpy; trpj;J tUfpd;whu;. tPurpq;fk; Mde;jrq;fup jiyikapy; aho;khtl;lj;jpYk;> Rjhfud; nry;tul;zk; Rjhfud; jiyikapy; td;dp khtl;lj;jpYk;> NrhkRe;juk; Nahfhde;juh[h jiyikapy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpYkhf jkpou; tpLjiy $l;lzp Nju;jypy; Nghl;bapLtJld;. jpUkiy> mk;ghiw khtl;lq;fspy; Nghl;bapltpy;iy vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 28> 2010

NghL Gs;sb jkpod; nej;jpapy;.

aho; khtl;lj;jpy; NjHjypy; Nghl;bapLk; 324 Ntl;ghsHfspy; kf;fSf;F Nrit nra;aNtz;Lk; vd;Dk; cahpa Nehf;NfhL Nghl;bapLgtHfs; ahuhtJ cs;sduh? 324 Nghpy; vz;zp RkhH 30 NguhtJ kf;fSf;fhf NjHjypy; epw;fpwhHfs; vd;why; ,y;iy vd;gJ jhd; gjpy;. Raeyj;jpw;fhfTk;> gjtp Mirf;fhfTk;> twl;Lg; gpbthjj;Jf;fhfTk; jhd; ,e;j NjHjy; Nghl;bfs; vy;yhk;.

NghL Gs;sb tPl;Lf;F NeNu!

NghL Gs;sb rapf;fpSf;F NeNu!

NghL Gs;sb ntw;wpiyf;F NeNu!

NghL Gs;sb vjhtJf;Fk; NeNu!

vd;W Nfhrkpl;Lf; nfhz;L vy;yh jkpo; Ntl;ghsHfSkhfr; NrHe;J jkpo; kf;fs; nej;jpapNy jhd; Gs;sb Nghlg; NghfpwhHfs;. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

rpypapy; fLikahd epyeLf;fk;. 300 Ngu; capupoe;jdu;. Vuhskhd fl;llq;fs; ,be;J jiukl;lkhapd.   

flYf;fbapy; epy eLf;fk; Vw;gl;ljhy; cldbahf Rdhkp mgha vr;rupf;if tpLf;fg;gl;lJ. flNyhuj;jpy; trpf;Fk; kf;fs; ghJfhg;ghd ,lq;fSf;F nry;YkhW mwpTWj;jg;gl;ldu;. epy eLf;fk; fhuzkhf kpd; ,izg;Gfs; Jz;bf;fg;gl;ld. ,jdhy; rhd;bahNfh efuj;jpd; gy gFjpfs; ,Uspy; %o;fpd. njhiyj;njhlu;G trjpfs; fLikahf ghjpf;fg;gl;ld. rhd;bahNfhtpy; rkPgfhykhf epy eLf;fj;ij jhq;Fk; tifapyhd fl;llq;fNs fl;lg;gl;L tUfpd;wd. ,Ug;gpDk; gioa fl;llq;fs; kw;Wk; ghyq;fs; Nghd;wit ,e;epy eLf;fj;jhy; Kw;wpYkhf ,be;J jiukl;lkhapd. (NkYk;....) 

khrp 28> 2010

fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; Mya jpUtpohtpy; Vuhskhd gf;ju;fs; gq;Nfw;G

fr;rj;jPtpy; eilngWk; Gdpj me;Njhdpahu; Myaj; jpUtpohtpy; gq;Nfw;f uhNk];tuk; Rw;Wg;gFjp jPT kf;fs; $l;lk;> $l;lkhf tpirg;glF %yk; Gwg;gl;L te;jtz;zk; cs;sdu;. ,yq;ifapy; ele;j cs;ehl;Lg; Nghupdhy;> 1978,y; epWj;jg;gl;l> fr;rj;jPT Gdpj me;Njhdpahu; Myaj; jpUtpoh> 22 Mz;LfSf;F gpd; kPz;Lk;> 2001,y; ele;jJ. njhlu;e;J ,yq;if murpd; xj;Jiog;Gld;> 2005 tiu ele;j> me;Njhdpahu; jpUtpohtpy; kd;dhu;> neLe;jPT gFjpapypUe;Jk; uhNk];tuk;> ghk;gd; gFjpfspypUe;Jk; Vuhskhd gf;ju;fs; gq;Nfw;wdu;. 2006 ,y; ,yq;if ,uhZtj;Jf;Fk;> tpLjiy GypfSf;Fk; ,ilNa> Aj;jk; cf;fpukhf ele;jjhy; ghJfhg;G fUjp> fr;rj;jPT jpUtpohit ,yq;if muR epWj;jpaJ. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

kNdh fNzrDf;F vjpuhf fz;bapy; Mu;g;ghl;lk;

If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; rhu;gpy; Nghl;bapLk; kNdh fNzrDf;F vjpuhf n`y cUka New;W gfy; fz;b khefupy; vjpu;g;G Mu;g;ghl;lk; elj;jpaJ. n`y cUkatpd; fz;b khtl;l gpujhd Ntl;ghsuhd Rtu;z jpyf;f jiyikapy; fz;b jyjh tPjpapy; eilngw;w ,t; vjpu;g;G Mu;g;ghl;lj;jpy; Gypfspd; Mjthsuhd kNdh fNzrid fz;bapypUe;J tpul;LNthk; vd Nfh\q;fs; vOg;gg;gl;ld.

khrp 28> 2010

mLj;j fl;l Nghuhl;lKk; MAj Nghuhl;lkhf ,Uf;fyhk;: ,e;jpahtpy; ghJfhg;ghf ,Ue;jgb fhrp Mde;jd;

75 fpNyhkPl;lu; gug;gsT nfhz;l <ok; ,d;W 15 fpNyhkPl;luhf RUq;fptpl;lJ. <okz; gwpNghdJ. jkpo; <oj;jpy; kz;iz ,oe;Jtpl;Nlhk;. me;j kz;iz ,oe;jhYk; tplkhl;Nlhk;. MAjg;Nghu; njhlq;Fk;> ,t;thW fhrp Mde;jd;  njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

khrp 28> 2010

$l;likg;gpd; ntw;Wf; Nfh\k;

gy Gjpa Kfq;fSld; Nju;jy; fsj;jpy; Fjpj;jpUf;Fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G [dehaf topapy; ,dtpLjiyia ntd;nwLf;fj; jkpo; kf;fs; Miz toq;f Ntz;Lk; vd;W Ntz;LNfhs;tpLf;fpd;wJ. mNjNeuk; jkpo; kf;fspd; murpay; eyDf;fhf MSikAld; nraw;glg; NghtjhfTk; $Wfpd;wJ. Nfl;gjw;F ed;whfj; jhd; ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; MW jrhg;jq;fshff; Nfl;Lf; Nfl;Lg; Gspj;Jg; Nghd trdq;fs;. jkpouRf; fl;rpapypUe;J jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G tiu vy;yhj; jiytu;fSk; xt;nthU Nju;jy; fhyj;jpYk; ,ijj;jhd; nrhd;dhu;fs;. vJTNk ele;jghlhf ,y;iy. Mdhy; xd;W kl;Lk; ele;jpUf;fpd;wJ. ,dg; gpur;rpid md;W ,Ue;jjpYk; ghu;f;f ,g;NghJ rpf;fyhdjhf tsu;e;J tpl;lJ. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

K];ypk; fhq;fpuRf;Fs; ghupa Fog;gk;:

K. fhTf;Fs; Njhd;wpAs;s ghupa cl;G+ry; mjdhy; Vw;gl;Ls;s mjpUg;jp epiy kPz;LnkhU ghupa gpsit Vw;gLj;jpAs;sJ. K. fh. rhu;ghd fpof;F khfhz rig cWg;gpdu;fs; ,Utu; nghJj; Nju;jypy; I. k. R. Kd;dzpia Mjupf;f vLj;Js;s KbitaLj;Nj ,g;gpsT Vw;gl;Ls;sJ. Nkw;gb fpof;F khfhz rig cWg;gpdu;fs; ,UtUk; fy;Kid kw;Wk; nghj;Jtpy; njhFjpia gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jgtu;fs; vd njuptpf;fg;gLfpd;wJ. K. fh. jiyikapd; vNjr;rjpfhu Nghf;if fz;bf;Fk; tifapYk;> [dhjpgjp kw;Wk; I. k. R. K. murpd; mgptpUj;jp gzpfis NkYk; Jupjkhf Kd;ndLf;f ifNfhu;f;fTNk ,t;thwhd Kbit Nkw;gb khfhz rig cWg;gpdu;fs; vLj;Js;sjhf njupatUfpwJ. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;F nfhs;if vJTk; ,y;yhkNy $l;likg;G Nju;jypy; Nghl;b

([Ptfd;)

mWgJ tUl fhykhf vijAk; rhjpf;fhjtu;fs; vg;gb thf;Fk; Nfl;gJ? $l;likg;Gk; mjd; Kd;Ndhbf; fl;rpfSk; ,dg;gpur;rpid njhlu;ghf ,Jtiu rhjpj;jJ vd;d vd;w Nfs;tpf;F vJTk; ,y;iy vd;gNj gjpy;. ,f; fl;rpfspd; jiytu;fs; ,dg; gpur;rpidiaj; jtpu NtnwijAk; Ngrtpy;iy. ,g; gpur;rpidia kl;Lk; fhl;b> murpaypy; tho;e;jhu;fs;. ,tu;fspd; jtwhd KbTfs; fhuzkhf ,dg; gpur;rpid fhyj;Jf;Ff; fhyk; Gjpa gupkhzk; ngw;W tsu;e;jJ. ,Wjpapy; jkpo; kf;fspd; mopTf;Fk; ,tu;fs; GypfSld; Nru;e;J toptFj;jhu;fs;. jkpo; kf;fspd; gpujhd gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhZk; tplaj;jpy; ,j; jiytu;fs; Nkhrkhfj; Njhy;tpaile;J tpl;lhu;fs;. ,j; Njhy;tpf;fhd nghWg;ig Vw;Wf; nfhz;L ,tu;fs; murpaypypUe;J xJq;Ftjd; %yk;> eilKiwr; rhj;jpakhd topapy; jPu;it Nehf;fpr; nry;tjw;Nfw;w Gjpa jiyikf;F toptpl Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

fpspnehr;rp> khq;Fsk;> G+efupapy; nghyp]; epiyaq;fs;

fpspnehr;rp> khq;Fsk;> G+efup Mfpa gpuNjrq;fspy; Gjpjhf nghyp]; jiyik mYtyfk; kw;Wk; nghyp]; epiyaq;fis epu;khzpg;gjw;fhf vjpu;tUk; 28k; jpfjp mbf;fy; elg;glTs;sJ. nghyp]; kh mjpgu; k`pe;j ghyR+upatpd; jiyikapy; nghyp]; cau; mjpfhupfspd; gq;fspg;Gld; mbf;fy; elg;glTs;sjhf nghyp]; Clfg; Ngr;rhsu;> nghyp]; mj;jpal;rfu; gpup\he;j [anfhb njuptpj;jhu;. ,jw;fika khq;Fsk; efuj;jpy; Gjpa nghyp]; fl;llj; njhFjpAk;> fpspnehr;rp efuj;jpy; fpspnehr;rp nghyp]; jiyik mYtyfKk;> kd; dhu; nghyp]; gpupTf;Fl;gl;l G+efup apy; Gjpa nghyp]; epiyak; xd;Wk; Gjpjhf epu;khzpf;fg;glTs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

khrp 28> 2010

Gjpa fl;rpf;Fk; nfhs;if ,y;iy

(thFyd;)

,d;ndhU jkpo;f; fl;rp fsj;Jf;F te;jpUf;fpd;wJ. jkpo;j; Njrpa tpLjiyf; $l;likg;G ,jd; ngau;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpypUe;J ntspNaw;wg;gl;l rpth[pypq;fKk; =fhe;jhTk; jhd; ,g;Nghijf;F ,jd; jiytu;> nrayhsu;> nghUshsu;> nghJf; FO vy;yhNk. ,tu;fs; ,UtUk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpypUe;J ntspNaw;wg;gl;ltu;fsh my;yJ ntspNawpatu;fsh vd;gJ ru;r;irf;Fupa tplak;. jhq;fs; ntspNawpatu;fs; vd;fpd;wdu; ,UtUk;. ,tu;fs; nuNyh cWg;gpdu;fs;. nuNyh $l;likg;gpy; xU cWg;Gf; fl;rp. nuNyh ,tu;fis ,g;NghJ ntspNaw;wptpl;lJ. vdNt ,tu;fs; $l;likg;gpypUe;J ntspNaw;wg;gl;ltu;fs; vd;W $wyhk;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpypUe;J gpupe;jtu;fs; vd;gijf; Nfhb fhl;Lk; tifapNyNa jkpo;j; Njrpa tpLjiyf; $l;likg;G vd;W ngaupl;bUf;fpd;whu;fs;. xU ‘tpLjiy’ $Ljyhf. (NkYk;....)

khrp 28> 2010

Njrpaj;ij cz;ikahfNt Nerpg;gts; vd;gjhy; k`pe;jtpd; Ms; vd vdf;F ehkk; rhj;jptpl;lhu;fs;

kl;lf;fsg;G khtl;l I. k. R. K. Ntl;ghsu; jq;Nf];tup kde;jpwf;fpwhu;

Nfs;tp : $l;likg;gpy; xU rpyu; khj;jpuk; KbTfis vLg;gjhfr; nrhy;fpwhu;fNs?

cz;ikjhd;! vjw;nfLj;jhYk; khit> rk;ge;ju;> RNu\; vd;w epiyikNa ,Ue;jJ. mz;ikf; fhykhf rk;ge;ju; vjw;nfLj;jhYk; jk;gp RNu\plk; NfSq;Nfh vd mtiu Kjd;ikg;gLj;J tijAk; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. ,g;NghJ eilngw;w Ntl;ghsu; njuptpYk; $l RNu\; gpNukr;re;jpud;jhd; jiytuhf ele;Jnfhz;ljhf mf;$l;lj;jpy; fye;Jnfhz;l cWg;gpdu; $wpdhu;. xU jkpouRf; fl;rp cWg;gpdiu ntspNa NghFk;gb VrpajhfTk; <. gp. Mu;. vy;. vg;. RNu\; vd;id vg;gb VRthu; vdf; Nfhgk; nfhz;l mtu; ,d;ndhU mzpapy; Nghl;bapLtjhfTk; mwpfpNwd;. (NkYk;....)

khrp 27> 2010

<gpbgpapd; Fog;gk;

aho;ghzj;jpy; ntw;wpiy> td;dpapy; tPiz vd <gpbgp Nghl;b

(rhfud;)

ghuhSkd;wj; Nju;jy; mwptpf;fg;gl;lTld; jdpj;J Nghl;bapLtjhf mwptpj;j <gpbgp jw;NghJ aho;ghzj;jpy; ntw;wpiyr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapl Ntz;ba epu;ge;jj;jpw;F cs;shfpAs;sjhf ghu;f;f Kbfpd;wJ. td;dpapy; jkJ ‘Rje;jpuj;ij’ epiyehl;bAs;sJ. <gpbgpAk; tlf;Ff;F mg;ghy; ghu;f;fhJ fpof;F khfhzj;ij ,k;KiwAk; iftpl;L tpl;ldu;. Gypfsplk; ,Ue;J fUzhtpd; ntspNaw;wj;ijj; njhlu;e;J ,yq;if murpd; trk; fpof;F tPo;e;jJ. ,jd; gpd;G Gypfspd; jdpehl;L ‘tiuglk;’ jpy; fpof;F ,y;yhky; NghdJ. ,Nj Nghy; ,d;W lf;s]; ,d; ‘khepyjpy; Rahl;rp kj;jpapy; $l;lhl;rp’ apYk; fpof;F tpLgl;L gyfhyk; Mfptpl;lJ. fle;j 20 tUlq;fshf ,yq;if murpy; khwp khwp mikr;ruhf Nrit nra;J tUk; lf;s];> ,j; Nju;jypy; ntw;wp ngw;W kPz;Lk; mikr;ru; Mfp jkpo; NgRk; kf;fSf;fhd murpay; jPu;it <l;Ltjpy; fhj;jpukhd gq;fspg;igr; nra;thuh? vd;gJ Nfs;tpf;FwpNa. (NkYk;....)

khrp 27> 2010

nghJj;Nju;jy; 2010

25 fl;rpfs;> 312 RNar;irfs; Nghl;b: 196 Mrdq;fSf;F 7625 Ngu; fsj;jpy;

ghuhSkd;wj;jpw;F thf;nfLg;gpd; %yk; 196 cWg;gpdu;fisj; njupT nra;tjw;fhf 7>625 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu;. ,Ugj;J ehd;F murpay; fl;rpfspYk; 312 RNar;irf; FOf;fspYk; ,tu;fs; fskpwq;fpAs;shu;fs;. 22 Nju;jy; khtl;lq;fSf;Fk; murpay; fl;rpfspD}lhf 3859 Ntl;ghsu;fSk; RNar;irf; FOf;fspy; 3691 Ntl;ghsu;fSk; Nghl;bapLfpd;wdu;. (NkYk;....)

khrp 27> 2010

,d;W Gdpj kPyhJd; egp jpdk;

,];yhkpa khu;f;f ];jhgfUk;> K];ypk;fspd; ,Wjp egpAkhd Kfk;kj; egp(]y;)gpwe;j ehs; tpohit ,yq;if cl;gl cynfq;Fk; thOk; K];ypk;fs; nfhz;lhLfpwhu;fs;. vkJ thrfu;fSf;F kPyhj; jpd tho;j;Jf;fs;! ehKk; vkJ K];yPk; rNfhju;fspd; kfpo;TfSld; ,ize;J nfhs;Nthk;.

khrp 27> 2010

rpWghd;ikj; jkpou; kfhrigapdJ RNal;ir Ntl;ghsu;fs;

rpd;dj;jpy; tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy;  rpWghd;ikj; jkpou; kfhrig RNal;irahf Nghl;bapLfpd;wJ.  fPo; fhZk; gd;dpnuz;L  Ntl;ghsu;fspd; Ntl;G kDf;fs;  jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. ,Jtiu fhyKk;  aho; Nkyhjpf;fj;jpd;  murpay; mjpfhu eyd;fis  ghJfhj;Jf; nfhs;Sk; xu; fUtpahfNt   jypj; r%fkhdJ cgNahfg;gLj;jg;gl;L te;Js;sJ.   NghUf;F Kd; FbikfshfTk;> mbikfshfTk;> …. NghUf;Fg;gpd; khtPuu;fshfTk;> jpahfpfshfTk;  … vd cgNahfg;gLj;jg;gl;l r%fk;. (NkYk;...)

khrp 27> 2010

fUzh> uj;drpwp> jp.K.> bA+> [P.vy;> ly];> mEUj;j Njrpa gl;baypy;

I.k.R.K Njrpag; gl;baypy; 4 jkpou;> 4 K];ypk;fs;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; Njrpag; gl;bay; cWg;gpdu;fspd; tpguq;fs; ntspaplg;gl;Ls;sd. njupT nra;ag;glTs;s 29 Ngupd; ngau; tpguq;fs; Nju;jy;fs; MizahsUf;F mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sd. ngau;fs; tUkhW (NkYk;....)

khrp 27> 2010

nfhOk;gpy;

xNunahU jkpoiuAk; I.Nj.f. iffOtpaJ

If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; nfhOk;G khtl;l Ntl;ghsu; gl;baypy; khfhz rig cWg;gpdu; it. uhKk; ,lk;ngw;wpUe;jhu;. nfhOk;G tlf;F njhFjpiag; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; gl;baypy; ,lk;ngw;w ,tu; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; xNunahU jkpo; Ntl;ghsu;. utp fUzhehaf Vw;fdNt nfhOk;G tlf;F mikg;ghsuhff; fl;rpapdhy; epakpf;fg;gl;bUe;jhu;. uhkpd; ngau; nfhOk;G tlf;F Ntl;ghsuhfg; gl;baypy; ,lk;ngw;why; jhd; Nghl;baplg; Nghtjpy;iy vd;W utp fUzhehaf gpbthjkhff; $wpaijj; njhlu;e;J uzpy; tpf;fpukrpq;` uhkpd; ngaiug; gl;baypypUe;J ePf;fptpl;lhu;. ,jd; gpd;dNu utp Ntl;ghsu; gl;baypy; ifnahg;gk; ,l;lhu;. fl;rpapd; xNunahU jkpo; Ntl;ghsiuAk; uzpy; iffOtp tpl;Ltpl;lhu;.

khrp 27> 2010

<otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; Kjy; ngz; rpiwf; ifjp

ehd; vg;NghJ mbikahapUe;Njd;!  - G\;guhzp

<og; Nghuhl;lj;jpd; Kd;Ndhbfspy; xUtu; Njhopau; G];guhzp. jiykiwTg; Nghuhspfspw;Fr; Nrhwpl;L tPl;bw;Fs; J}q;fitj;Jtpl;L> gl;bdpAld; tPl;L thrypy; fhtypUe;j xU Nghuhspf; FLk;gj;jpd; %j;j ngz;gps;is. ‘<og; Nghuhl;lj;jpy; vdJ rhl;rpak;” je;j kiwe;j Njhou; rp.G];guh[htpd; %j;j rNfhjup. mWgJ taij neUq;Fk; guhaj;jpYk; murpaw; $l;lq;fs;> ,yf;fpar; re;jpg;Gfs;> ngz;fs; re;jpg;Gfs;> jypj; khehLfs; vd cw;rhfkhfj; jdJ gq;fspg;igr; nrYj;jpf;nfhz;bUg;gtu;. jdf;Fr; rupnadg;gl;lij ve;jr; rigapYk; re;ju;g;gj;jpYk; vjw;Fk; mQ;rhky; Jzpe;J Ngrpf;nfhz;bUf;Fk; fyff;fhup.

jkpoPog; Nghuhl;lk; Njhy;tpiaj; jOtpajw;F Kjd;ikahd fhuzk; vJntd epidf;fwPu;fs;?

Kjd;ikahd fhuzKk; filrpf; fhuzKk; tpLjiy ,af;fq;fspd; muh[fq;fs;jhd;. vjpupiaf; nfhy;fpNwhk; vdg; Gwg;gl;ltu;fs; vkJ r%fj;jpd; NghuhspfisAk; mwpT[PtpfisAk; xopj;Jf;fl;bdhu;fs;. K];yPk; kf;fis tpul;baJ> mkpu;jypq;fk;> ePyd; jpUr;nry;tk; Nghd;w jiytu;fisf; nfhd;wJ> gj;kehgh Nghd;w E}w;Wf;fzf;fhd Nghuhspfisf; nfhd;wJ vd vj;jid muh[fq;fs;. ,yq;ifapy; kl;Lky;yhky; ,e;jg; Gfyplj; Njrq;fspYk; ,d;W xt;nthU jkpoDk; thiaj; jpwf;fNt gag;gLfpwhd;. mq;Nf Muk;gpf;fpwJ jkpoPog; Nghuhl;lj;jpd; Njhy;tp. (NkYk;....)

khrp 26> 2010

aho;g;ghzj;jpy; Gnshl;- gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt; $l;L Ntl;GkD jhf;fy;!

vjpu;tUk; nghJ Nju;jYf;fhd Ntl;GkDit Gnshl;-<.gp.Mu;.vy;.vt; $l;L ,d;iwajpdk; aho; fr;Nrupapy; jhf;fy; nra;Js;sJ. <.gp.Mu;.vy;.vt;(ehgh) mzpapd; nghJ nrayu; jpUehTf;fuR =jud; jiyikapy; Ntl;GkD jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. jpUehTf;fuR =jud;> fe;ijah rptuh[h> ehfkzp ePf;fps]; mupaul;zk;> fhspFl;b n[aFkhud;> tre;jehjd; rptehjd;> uhN[e;jpud; nry;tuh[h> ifyhagjp gfpujd;> Jiuuh[h kfhypq;fk;> uh[ul;zk; NfhNz];tud;> jpy;iyehjd; jq;fNtY> mupaFl;b Nahfd;> rpd;dj;jk;gp jq;fuh[h MfpNahu; mlq;fpa Ntl;GkDit Nkw;gb fl;rpfs; rhu;gpy; jhf;fy; nra;Js;sd. ,t; fl;rpfs; gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt; mikg;gpd; nkOFtu;j;jp rpd;dj;jpy; aho;g;ghzj;jpy; Nghl;baplTs;sjhfTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

khrp 26> 2010

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G (Gypg;gpupT) jkpo; fhq;fpu]py; ,ize;J Nju;jypy; Nghl;b

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G (rk;ke;ju; gpupT) ,duhy; iftplg;gl;l Fjpiu fN[e;jpud;> gj;kpdp rpjk;guehjd;> fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; Nghd;Nwhu; mfpy ,yq;if jkpo; fhq;fpu] gl;baypy; aho;ghzj;jpy; jkJ Ntl;G kDf;fisj; jhf;fy; nra;Js;sdu;. NkYk; jpUNfhzkiyapYk; ,f;fl;rp jdJ Ntl;ghsu;fis fsk; ,wf;fpAs;sJ. ,jpy; Nghl;bapLk; gyUk; Kd;dhs; Gyp jPtpu Mjthsu;fs; Mthu;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G (rk;ke;ju; gpupT) ,y; Nghl;bapLgtu;fSk; Gyp Mjuthsu;fNs. Gyk;ngau; Gypfs; ahUf;F fhR mDg;GtJ Nju;jypy; ntw;wp ngw vdf; Fok;gpg; Ngha; epw;fpd;wdu;.  

khrp 26> 2010

aho;g;ghzj; Nju;jy; fsj;jpy; 15 fl;rpfSk;> 12 RNal;irf; FOf;fSk; Nghl;b

,d;W ez;gfy; 12 kzpAld; Nju;jy; Ntl;GkDj; jhf;fy; KbTf;F te;j epiyapy; aho;g;ghzj; Nju;jy; fsj;jpy; 15 fl;rpfSk;> 12 RNal;irf; FOf;fSk; Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;Js;sd. <.gp.b.gp fl;rp ntw;wpiyr; rpd;dj;jpy; [f;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp vd;w ngaupYk; Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;jJ. aho;g;ghzj;jpy; Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;j fl;rpfshf jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; (ts;sk;)> ,yq;if jkpouRf; fl;rp (tPL)> Nrhrypr rkj;Jtf; fl;rp (fj;jupf;Nfhy;)> [f;fp Njrpaf; fl;rp (ahid)> [dehaf Njrpaf; $l;lzp> [dnrd nguKd(cyf;if)> [f;fpa Nrhrdr fl;rp> vy;NyhUk; kf;fs; vy;NyhUk; kd;du; fl;rp (cz;bay;)> [f;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp(ntw;wpiy)> gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu Kd;dzp(nkOFjpup)> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp(cjaR+upad;)> [dehaf [f;fpa Kd;dzp( ,ul;il ,iy)> mfpy ,yq;if jkpo; fhq;fpu];(kpjptz;b)> ,lJrhup tpLjiy Kd;dzp(Fil)> <otu; [dehaf Kd;dzp(fyg;ig)> =yq;fh Njrpa Kd;dzp Mfpad Ntl;G kDj; jhf;fy; nra;Js;sd. (NkYk;....)

khrp 26> 2010

fdlhtpy; ,yq;if jkpou;fs; td;Kiwapy; <LgLtu; vd;w mr;rj;jpy; fNdba murhq;fk;: j `pe;J];jhd; ilk;];

fdlhtpy; cs;s ,yq;if jkpo; r%fk; njhlu;gpy;> fNdba murhq;fk; vr;rupf;ifAld; ,Ug;gjhf j `pe;J];jhd; ilk;]; nra;jp ntspapl;Ls;sJ. jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; fle;j tUlk; Njhw;fbf;fg;gl;ljd; gpd;du;> mtu;fspd; MNtrk; epiwe;j Nghf;F> fdlhtpy; td;Kiwfis Vw;gLj;Jk; vd;w mr;rkhd R+o;epiy fhzg;gLtjhfTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. fdlhtpy; Rkhu; 300>000 ,yq;if jkpou;fs; tho;fpd;wdu;. ,e;jpahtpd; nghw;Nfhtpypy; ,Ue;j Nghuhspfis ntspNaw;Wtjw;fhf fle;j 1985k; Mz;L elj;jg;gl;l jhf;Fjiy Nghd;w jhf;Fjiy Nkw;nfhs;s Ntz;ba R+o;epiy Vw;gLNkh vd;w ftiyia fNdba ghJfhg;G jug;gpdu; nfhz;Ls;sjhf me;j nra;jpapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

khrp 26> 2010

lf;s]; Njthde;jh ntw;wpiy rpd;dj;jpy; aho; khtl;lj;jpy; Nghl;b

<o kf;fs; [dehaff;fl;rp aho; khtl;lj;jpy; ntw;wpiyr;rpd;dj;jpy; Nghl;bapLfpd;wJ vd mf;fl;rpapd; nrayhsu; ehafk;>mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh rw;W Kd;du njuptpj;jhu;. ,e;jr;nra;jpia vOjpf;nfhz;bUf;Fk; NghJ> aho;g;ghzj;jpypUe;J vk;Kld; njhlu;G nfhz;l mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh Ntl;G kD jhf;fy; nra;tjw;fhf jhk; aho;. nrayfj;ij Nehf;fp jw;NghJ nrd;Wnfhz;bUg;gjhfTk; njuptpj;jhu;. <.gp.B.gp fl;rpapd; rhu;gpy; vl;L Ntl;ghsu;fSk;> mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu]; rhu;gpy; xUtUk;> = yq;fh Rje;jpuf;fl;rpapd; rhu;gpy; %d;W NgUk; aho;g;ghzj;jpy; ntw;wpiyr;rpd;dj;jpy;  Nghl;bapLtjhfTk; lf;s]; Njthde;jh NkYk; njuptpj;jhu;. tl khfhzj;jpy;khj;jpuk; <o kf;fs; [dehaff;fl;rp Nghl;bapLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. Vw;fdNt vjpu;ghu;j;jgbNa <gpbgp ntw;wpiy rpd;dj;jpy; Nghl;bapl KbT nra;Js;sJ. fle;j rpy ehl;fshf nghJ[d If;fpa Kd;dzpAld; Nguk; Ngrypy; <Lgl;bUe;jJ <gpbgp.   

khrp 26> 2010

fpof;F khfhz Kjy;tu; gps;isahdpd; ghJfhg;G thg];

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpd; jiytUk;> fpof;F khfhz Kjyikr;rUkhd rptNerj;Jiu re;jpufhe;jdpd; ,uhZtg; ghJfhg;G cldbahf thg];ngwg;gl;Ls;sJ. ,uhZtg; ghJfhg;G thg];ngwg;gl;ljw;fhd gpd;dzpf; fhuzq;fs; vJTk; njupatpy;iy vd jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rp tl;lhuj; jfty;fs; njuptpj;Js;sd. ,J njhlu;gpy; jq;fsJ gpuNjrj;jpYs;s nghyp];kh mjpguplk; njuptpf;ftpUg;gjhfTk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rp tl;lhuj; jfty;fs; Fwpg;gpLfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 26> 2010

aho;g;ghzj;jpy; jkpou; tpLjiy $l;lzp Ntl;GkD jhf;fy;

aho; Flhehl;by;  tp.Mde;jrq;fup jiyikapyhd jkpou; tpLjiyf; $l;lzp cja R+upad; rpd;dj;jpd; fPo; jw;NghJ Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;Js;sJ.  ,NjNtis jkpo; Njrpaf;$l;likg;gpd; aho;.khtl;lj;Jf;fhd Njrpag;gl;bay; ehlhSkd;w cWg;gpdu; gjtpf;F rl;lj;juzp Mu;.vk;.,khk; gpNuupf;fg;gl;Ls;shu;. $l;likg;gpd; nrayhsu; khit NrdhjpuhrhTld; ,jid cWjpg;gLj;jpdhu;. tlf;F> fpof;F khfhzq;fspd; rhu;gpy; $l;likg;G ve;jnthU K];ypk; cWg;gpdiuAk; fsj;jpy; ,wf;ftpy;iy. $l;likg;gpd; Kd;dhs; Njrpag;gl;bay; ehlhSkd;w cWg;gpduhd rl;lj;juzp ,khk; aho;.khtl;lj;jpy; Nghl;bapLtjw;F tpz;zg;gpj;jpUe;jikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 26> 2010

Gjpa murpay; fyhrhuj;ij Njhw;Wtpg;gJ mtrpak;

td;Kiwfs; ,y;yhj Nju;jnyd;gJ GjpanjhU murpay; fyhrhuj;jpd; milahskhff; fUjg;gLfpwJ. mj;jifa ehfupf fyhrhunkhd;iw ehk; fl;bnaOg;g Kd;tu Ntz;Lk;. td;KiwfshNyh md;wp gyhj;fhuj;jpd; %ykhfNth nghJkf;fspd; Mjuit jk;gf;fk; ftu;e;njLf;fyhnkd vtUk; epidg;ghuhdhy; mJ jtwhFk;. td;KiwfSk; gyhj;fhuKk; nghJkf;fspd; ntWg;igr; rk;ghjpj;Jf; nfhs;sNt toptFf;Fnkd;gij Nju;jypy; ,wq;fpAs;s Ntl;ghsu;fs; Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. rhjhuz kf;fs; td;Kiwia xUNghJk; tpUk;Gtjpy;iy. td;Kiw epiwe;j murpaiyAk; mtu;fs; ntWf;fpwhu;fs;. rhj;tPfkhd mZFKiwfisAk; nray;jpwDk; nfhz;l murpay;thjpfisNa kf;fs; tpUk;Gfpwhu;fs;. ,jd; mbg;gilapNyNa [dhjpgjpj; Nju;jypd; KbTk; mike;jpUe;jJ. Nghypahd thf;FWjpfs;> [duQ;rfkhd ftu;r;rpfs; vJTNk kf;fs; Kd;ghf vLglg; Nghtjpy;iynad;gJ ehkwpe;j mDgtk;. (NkYk;....)

khrp 26> 2010

jkpo; Ntl;ghsu;fis fskpwf;fpAs;s ,lJrhup tpLjiy Kd;dzp

vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; ,lJrhup tpLjiy Kd;dzp Nghl;bapLk; khtl;lq;fisAk; jiyik Ntl;ghsu;fisAk; ,d;W mwptpj;jJ. ehLKOtjpYk; 17 khtl;lq;fspy; mf;fl;rp Nghl;baplTs;sJ. khj;jis> Etnuypah kw;Wk; nkhduhfiy khtl;lq;fspy; jkpou;fs; jiyik Ntl;ghsu;fshf epWj;jg;gl;Ls;sdu;. nfhOk;G khtl;lj;jpy; ty;ypGuk; jpUehTf;fuR> eluh[h [dfd;> ngUkhs; G+kpehjd;> vk;. Kdpahz;b> mg;ghj;Jiu FkhuRthkp> fjpuNtYg;gps;is Rjhfud;> mg;Jy; fhju; e[_KjPd;> Jthd; mkPu; cnra;d; ghUf; Mfpa jkpo;NgRk; Ntl;ghsu;fs; fskpwq;fTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ

khrp 26> 2010

ntspehl;Lg; gilfs; ,Uf;Fk; tiu kj;jpa fpof;F gpur;rpid jPuhJ - <uhd;

kj;jpa fpof;fpy; ntspehl;Lg; gilfs; ,Uf;Fk; tiu gpur;rpidfisj; jPu;f;f KbahJ vdNt mg;gilfs; tpiuthf ntspNawNtz;Lnkd <uhd; ntspehl;likr;ru; nkhdhr;ru; nkhl;lhfp njuptpj;jhu;. nfd;ahtpd; cjtp ntspehl;likr;riu nj`;uhdpy; re;jpj;jNghNj mtu; ,ijj; njuptpj;jhu;. kj;jpa fpof;fpd; gpur;rpidfs; fl;lhak; jPu;f;fg;glNtz;Lk;. ,jw;F gpuhe;jpa (kj;jpa fpof;F) ehLfspilNa tpl;Lf; nfhLg;Gk; Gupe;Jzu;Tk; Njit. Neu;ikahd mZF KiwfShlhfNt kj;jpa fpof;Fg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhzKbAk;. ntspehl;Lg; gilfshy; ,ijj;jPu;f;fNt ,ayhJ. vdNt me;ehl;Lg; gilfs; kj;jpa fpof;if tpl;L ntspNaw Ntz;Lnkd <uhd; ntspehl;likr;ru; njuptpj;jhu;.

khrp 26> 2010

What is the crisis in the Tamil National Alliance?

Many ex-MPs of the Tamil National Alliance (TNA) of Sri Lanka have not been given the opportunity to run for the elections under the ticket of the TNA. A number of those who lost nominations have become the pets of the government. But, a considerable number of MPs like Gajendrakumar Ponnambalam, S. Kajendran, Pathmini Sithamparanathan, M.K. Sivajilingam and N. Srikantha etc. are denied nominations due to political reasons. The division of the TNA is clearly on political lines. After the military debacle of the Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE), a wide gap is being created in the Tamil polity. This is symbolically depicted as the gap between the Diaspora Tamils and the Tamils living in Sri Lanka. (more....)

khrp 26> 2010

j. tp. $.> <. vd;. b. vy;. vg;. td;dpapy; Nghl;b

jkpou; tpLjiyf; $l;lzp kw;Wk; <o Njrpa [dehaf Kd;dzp (<. vd;. b. vy;. vg;.) vd;gd td;dp khtl;lj;jpy; Nghl;bapLtjw;fhd Ntl;G kDf;fis New;W tTdpah njuptj;jhl;rp mYtyuplk; ifaspj;jd. jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; jiytu; tP. Mde;j rq;fupAld; $l;lzpapd; Ntl;ghsu;fSk; New;W tTdpah njuptj;jhl;rp mYtyfj;jpw;F tUif je;jpUe;jdu;. $l;lzpapd; Kjd;ik Ntl;ghsuhf nry;tul;zk; Rjhfud; fsj;jpy; ,wq;fpAs;shu;. ,NjNtis <. vd;. b. vy;. vg;. vd;w <o Njrpa [dehaf Kd;dzpAk; ,Usd; n[ae;jpia Kjd;ik Ntl;ghsuhff; nfhz;L td;dp khtl;lj;jpy; fskpwq;fpAs;sJ. (NkYk;....)

khrp 25> 2010

cjad; gj;jpupif kPjhd jhf;Fjy;

fz;ldf; $l;lk; - Njlfk; elhj;Jfpd;wJ

,lk;: Scarborough Civic center, Toronto, Canada

fhyk;: Feb 27, 2010 at  3 pm

(NkYk;.....)

khrp 25> 2010

Nju;jy; Kiwia khw;w kf;fspd; MjuT

gzk; gilj;jtu;fSf;F khj;jpuk; ghuhSkd;wk; vd;w epiyia ,d;iwa Nju;jy; Kiw Vw;gLj;jpapUf;fpd;wJ. ,j; Nju;jy; Kiwia mwpKfg;gLj;jpa If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; tu;f;f rhu;Gepiy njupe;j tplak;. mJ Kjyhspj;Jt tu;f;fj;jpd; ghJfhtyd;. ghl;lhsp tu;f;fj;jpypUe;J vtUk; ghuhSkd;wj;Jf;F tuf;$lhJ vd;W md;iwa If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fk; fUjpanjhd;Wk; GJikahdjy;y. gztrjp ,y;yhjtu;fSk; ghuhSkd;wj;jpy; gpujpepjpj;Jtk; tfpg;gjw;F Vw;wtifapy; Nju;jy; Kiwapy; khw;wk; nra;a Ntz;ba fhyk; te;J tpl;lJ. Ntl;ghsu;fspd; gzr; nryT khj;jpuk; Nju;jy; Kiw khw;wj;Jf;fhd xNu fhuzky;y. NtW fhuzq;fSk; cs;sd. Kd;ida Nju;jy;fspy; fl;rpfSf;F ,ilapNyNa gpujhdkhd Nghl;b ,lk;ngWk;. (NkYk;....)

khrp 25> 2010

Kuz;ghL NkYk; tYf;fpd;wJ

INjfTld; fpof;F mikg;ghsu;fs; Kuz;ghL

If;fpa Njrpaf; fl;rpf;Fs; ,d;W Kuz;ghLfs; Vw;gl;Ls;sjhfj; jfty;fs; ntspahfpAs;sd. fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy> mk;ghiw kw;Wk; kl;lf;fsg;G khtl;lq;fspd; If;fpa Njrpaf; fl;rp mikg;ghsu;fs; ,d;W nfhOk;gpy; ,lk;ngw;w fl;rpapd; nraw;FO $l;lj;jpy; ,Ue;J ntspNawpAs;sdu;. fpof;F khfhzj;jpy; uT+g; `f;fPkpd; =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]{f;F mjpf Mrdq;fis xJf;fp> If;fpa Njrpaf; fl;rpiar; Nru;e;j jkf;F mePjp ,iof;fg;gl;Ls;sjhfj; njuptpj;Nj ,tu;fs; ntspNawpAs;sdu;. jpUNfhzkiy khtl;l mikg;ghsu; k`;Ug;> mk;ghiw khtl;l mikg;ghsu; jah fkNf kw;Wk; kl;lf;fsg;G khtl;l mikg;ghsu; rrpjud; MfpNahNu nraw;FOtpy; ,Ue;J ntspNawpatu;fshtu;. ,e;j epiyapy; mtu;fs; ehisajpdk; nfhOk;gpy; Clftpayhsu; re;jpg;G xd;iw elj;jj; jpl;lkpl;Ls;sdu; vdj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ

khrp 25> 2010

aho;. khtl;l Nju;jy; fsj;jpy; N[.tp.gp. Nju;jy; fsj;jpypUe;J tpyFfpwJ <Nuh];  

vjpu;tUk; ehlhSkd;wj; Nju;jypy;> aho;. khtl;lj;jpy; Nghl;baplntd kf;fs; tpLjiy Kd;dzp (N[.tp.gp) ,d;W tpahof;fpoik gpw;gfy; Ntl;G kDj; jhf;fy; nra;jJ. Ntl;ghsu;fs; FOtpd; jiytu; tPuuh[; yypj;Fkhu; jiyikapy; aho;. khtl;l cjtp Nju;jy; Mizahsu; Ffehjdplk; kDf;fs; ifaspf;fg;gl;ld vd kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; Clfg; gpupT vkJ ,izaj;jsj;Jf;F njuptpj;jJ. mNjNtis Nju;jy; fsj;jpypUe;J <Nuh]; tpyfpf; nfhs;tjhf mwptpj;Js;sJ. <Nuh]; ,af;f nghJf;FO cWg;gpdu; xUtu; tPuNfrup ,izaj;jsj;Jf;F ,j;jftiy cWjpg;gLj;jpdhu;. aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G Mfpa khtl;lq;fspy; vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; jkJ Ntl;ghsu;fis epWj;Jtnjd <Nuh]; Vw;fdNt jPu;khdpj;jpUe;jJ. mjw;fhd Vw;ghLfSk; nra;ag;gl;L te;jd. ,e;epiyapy; mt;tikg;G Nju;jypy; Nghl;baplg; Nghtjpy;iy vd mwptpj;Js;sJ.

khrp 25> 2010

ruj; nghd;Nrfh jiyikapyhd $l;LKd;dzp aho;g;ghzj;jpy; Nghl;b

xa;Tngw;w ,uhZt n[duy; ruj; nghd;Nrfh jiyikapyhd [f;fpa Njrpa Kd;dzp aho;g;ghzj;jpy; Ntl;GkD jhf;fy; nra;Js;sJ. yypj;Fkhu; vd;gtu; jiyikapyhd Ntl;ghsu; gl;bay; ,d;W ez;gfy; 1:30 kzpastpy; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sjhf aho; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,k;Kiw jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ruj;jpw;F vjpuhfth my;yJ Mjuthfth jkpo; kf;fsplk; thf;F Nfl;fg; Nghfpd;whu;fs;. 2 khjq;fspd; Kd;G jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ‘Njrpaj; jiytu;’ Mf ,Ue;jtu; ,d;W mtu;fspd; Njhodh? vjpupah? Vd murpay; Ma;thsu;fs; Nfs;tp Nfl;fpd;wdu;. my;yJ ‘murpaypy; ,njy;yhk; rf[k; mg;gh’ vd;w $wg; Nghfpd;wduh?

khrp 25> 2010

tuyhW gilj;jhu; rr;rpd; nlz;Ly;fu;.

njd;dhgpupf;fh kw;Wk; ,e;jpah mzpfSf;fpilapyhd xUehs; Nghl;bapy; rr;rpd; nlz;Ly;fu; ,ul;il rjk; mbj;J Gjpa rhjiidia gilj;Js;shu;. ehza Row;rpy; ntw;wp ngw;w ,e;jpah mzp Kjypy; JLg;ngLj;jhbaJ .,jd;gb epu;zapf;fg;gl;l 50 Xtu;fspy; 3 tpf;nfl;Lfis kl;Lk; ,oe;J 401 Xl;lq;fis ngw;wJ. ,jpy; Muk;g JLg;ghl;l tPuuhf fskpwq;fpa rr;rpd; nlz;Ly;fu; 06 rpf;fru; > 25 gTz;lupfs; mlq;fyhf 200 Xl;lq;fis ngw;W Gjpa rhjid gilj;Js;shu;. ,J xUehs; Nghl;bapy; xU tPuu; ngw;w mjp$ba Xl;lk; kl;Lk; my;yhJ 200 Xl;lq;fis ngw;w rhjidAk; MFk;. jdJ 36 tJ tajpy; rr;rpd; ,r; rhjidia Gupe;Js;shu;. ,g; Nghl;bapy; njd;Mgpupf;fh gL Njhy;tpiar; re;jpj;jJ.

khrp 25> 2010

fr;rjPT me;Njhdpahu; cw;rtk; ehis kWjpdk;

fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; Njthya tUlhe;j cw;rtk; vjpu;tUk; 27k; jpfjp rdpf;fpoik Kjy; 28k; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik tiu ,U jpdq;fs; eilngwTs;sJ. fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; Mya tUlhe;j cw;rtj;ij Kd;dpl;L Muk;g Vw;ghLfisf; ftdpg;gjw;fhf neLe;jPT cjtp murhq;f mjpgu;> neLe;jPT gq;Fj; je;ijkhu; MfpNahiuf; nfhz;l FOtpdu; ,d;W tpahof;fpoik neLe;jPtpy; ,Ue;J fr;rjPTf;Fg; Gwg;gLfpd;wdu;. neLe;jPtpy; ,Ue;J Gwg;gLk; kPd;gpbg; glFfs; jkJ gazj;Jf;fhd gjpTfis neLe;jPT flw;njhopyhsu; rq;f rkhrj;jpy; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; vdTk; xUtUf;fhd gazf; fl;lzk; &gh 100 vdTk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

khrp 25> 2010

Tamil Tiger defeat could lead to bombings here, report says

(Stewart Bell, National Post  Published: Wednesday, February 24, 2010)

Canadian law enforcement officials have been concerned that, if left unchecked, LTTE activities could result in an event similar to the terrorist bombing of an Air India jet in 1985, which was planned and funded by Sikh separatists in Canada." Canadian Tamil Congress spokesman David Poopalapillai called that "pure speculation" and said that "we as Canadian Tamils and we as Canadian Tamil Congress are opposed to any form of violence, not only in Canada, anywhere, any part of the world." (more...)
khrp 25> 2010

jkpo;f; $l;likg;G tlf;F> fpof;fpy; 5 khtl;lq;fspy; Ntl;GkDj; jhf;fy;

tlf;F> fpof;fpy; Ie;J khtl;lq;fSf;fhd Ntl;ghsu; epakdg; gj;jpuq;fisj; jkpo;j; Njrpa $l;likg;G New;W (24) jhf;fy; nra;jJ. ,yq;if jkpouRf; fl;rpapd; rpd;dj;jpy; aho;g;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw Mfpa khtl;lq;fSf;fhd Ntl;GkDf;fs; New;W jhf;fy; nra;ag;gl;ld. ,e;jj; Nju;jypy; Kd;dhs; cWg;gpdu;fs; xd;gJ Ngu; kl;LNk Nghl;bapLfpd;wdu;. Nghl;bapl;Lj; njupthd gjpndhU NgUf;Fg; Nghl;bapLk; tha;g;G toq;fg;gltpy;iy. (NkYk;....)

khrp 25> 2010

fpspnehr;rp ePjpkd;wk; khu;r; Kjy; Muk;gk;

fpspnehr;rp ePjpkd;w eltbf;iffs; vjpu;tUk; khu;r; Kjyhk; jpfjp Kjy; Muk;gpf;fg;gLk; vd [dhjpgjp nrayfk; mwtpj;Js;sJ. ePjpkd;w Nrit Mizf;FOtpdhy; fpspnehr;rpf;fhd khtl;l ePjpgjpahf v];. rptFkhud; epakpf;fg;gl;Ls;shu; vd;Wk; fpspnehr;rp ePjp kd;wf; fl;llg; gzpfs; KbtilAk; tiu mtu; jw;fhypff; fl;lk; xd;wpy; gzpahw;Wthu; vd;Wk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. aho;. ePjp kd;w mjpfhupfSk; cj;jpNahf];ju;fSk; fpspnehr;rpapy; ePjpkd;w eltbf;iffis Nkw;nfhs;tu;. ,J gpd;du; Ky;iyj;jPTf;Fk; tp];jupf;fg;gLk;. Gypfspd; gaq;futhj eltbf;if fhuzkhf fle;j ,uz;L jrhg;j fhykhf fpspnehr;rp kw;Wk; Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; epjpkd;wr; nraw;ghLfs; ]jk;gpjk; mile;jpUe;jd. mq;F Gypfspd; ePjp kd;wq;fs; ,aq;fpd. gaq;futhjk; xopf;fg;gl;l gpd;du; tlf;fpy; rptpy; epu;thfj;ijr; rPuikf;Fk; Nehf;fpy; NkYk; gy ePjp kd;wq;fis tlf;fpy; mikf;f murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJ 

khrp 25> 2010

jkpo; fhq;fpu]; gpsT

jiytu; tpehaf%u;j;jp jkpo;f; $l;likg;gpy; Nghl;b

jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gld; Kuz;gl;bUf;Fk; mfpy ,yq;if jkpo; fhq;fpu]; fl;rpapy; jw;NghJ gpsT Vw;gl;Ls;sJ. fhq;fpu]pd; jiytuhd mg;ghj;Jiu tpehaf%u;j;jp jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; gl;baypy; aho;g;ghz khtl;lj;jpy; Nghl;bapl Kd;te;jjhy; ,e;j epiy Vw;gl;Ls;sJ. mNjNeuk; nghJr; nrayhsu; fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; nghJj; Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghf vJTk; mwptpf;fg;gltpy;iy. (NkYk;...)

khrp 25> 2010

Mg;fhdpy;

nghJ kf;fs; kPjhd jhf;Fjy> mnkupf;fh Fw;wthspf; $z;by;?

Nel;Nlhg; gilfspd; ,uhZt eltbf;iffSf;F nghJ kf;fspd; cjtpfs; mtrpak; Njit. jypghd;fis nghJ kf;fsplkpUe;J Xuq;fl;l Nel;Nlhg; gilfs; nghJ kf;fs; tplaj;jpy; epjhdkhf ele;J nfhs;s Ntz;bAs;sJ. ,e; epiyapy; mz;ikapy; Nel;Nlh gilfs; elj;jpa thd; jhf;Fjypy; 33 nghJ kf;fs; capupoe;Js;sdu;. t]pup];jhd; khfhzj;jpypUe;J jiyefu; fhGYf;F g];]py; nrd;W nfhz;bUe;j nghJ kf;fs; kPNj ,e;j thd; jhf;Fjy; ele;jJ. (NkYk;....)

khrp 25> 2010

17 fl;rpfs;> 28 RNar;irf; FOf;fs; New;W Ntl;GkDj; jhf;fy;

ghuhSkd;wj; Nju;jy;fSf;fhf New;W 17 fl;rpfSk; 28 RNar;irf; FOf;fSk; Ntl;G kDf;fisj; jhf;fy; nra;Js;sd. mNjNeuk;> 56 RNar;irfs; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sjhf Nju;jy;fs; jpizf;fsk; New;W mwptpj;jJ. ,jd;gb> ,yq;ifj; jkpo; muR fl;rp aho;g;ghzk;> td;dp> kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy> jpfhkLy;y khtl;lq;fspy; New;W Ntl;GkDf;fisj; jhf;fy; nra;jJ. jpfhkLy;y khtl;lj;jpy; Nghl;bapLtjw;fhf jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpAk; td;dp khtl;lj;jpy; Nghl;bapl Gnshl; fl;rpAk; New;W Ntl;G kDf;fis ifaspj;jd. td;dpapy; Gnshl; mikg;gpd; jiytu; rpj;jhu;j;jd; me;jf; fl;rpapd; Kjd;ik Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapLfpwhu;. (NkYk;.....)

khrp 25> 2010

<uhdpd; Jzpfur; nrayhy; Nkw;F ehLfs; Mr;rupak;

tpkhdk; gyhj;fhukhfj; jiuapwf;fg;gl;L [{d;Jy;yh mikg;gpd; jiytu; jpBu; ifJ

ghfp];jhdpy; elj;jg;gl;l jhf;Fjy; xd;Wf;fhf <uhd; murhq;fk; mg;Jy; kypf; upfpiaj; NjbaJ. [{d;Jy;yh mikg;gpd; jiytu; ifjhdik mnkupf;fh> gpupl;ld; Mfpa ehLfSf;F tpOe;j ghupa kuz mbnad mtjhdpfs; mgpg;gpuhak; njuptpj;Js;sdu;. ,t;tsT fr;rpjkhf ,tu; vt;thW ifJ nra;ag;gl;llhu; vd Nkw;F ehLfs; thiag; gpse;Js;sd. mg;Jy;yh kypf; upfp ifjhdij tuNtw;Ws;s <uhd; [dhjpgjp m`; nkjp ne[hj; <uhidg; gzpaitf;f vtuhYk; ,ayhnjd;whu;. mnkupf;fhTk;> gpupl;lDk; mg;Jy;yh kypf; upfpAld; jq;fSf;F vt;tpj njhl;Gkpy;iynad kWj;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

td;dp khtl;lj;jpw;fhd Ntl;GkDit Gnshl; jhf;fy; nra;Js;sJ!

Gnshl;> <.gp.Mu;.vy;.vt;(ehgh) mzp $l;lhf Nju;jypy; Nghl;bapLfpd;wd. ,d;iwajpdk; td;dp khtl;lj;jpw;fhd Ntl;GkD tTdpah fr;Nrupapy; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. Gnshl; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; jiyikapy; fe;ija;ah rptNdrd;(gtd;)> tz gpjh gpuhd;]py; uQ;rpj; &];Ntl;> gRgjp guNrhjpypq;fk; (ee;jd;) fe;ija;ah Qhdjh]; (rptk;)> Kd;id ghuhSkd;w cWg;gpdu; it.ghyr;re;jpud;> jpUkjp. Rg;gpukzpak; tNuhdpfh(,e;jpuh)> ituKj;J jpUtUl;nry;tk;> Jiur;rhkp Re;ju;uh[; (rptrk;G) MfpNahu; mlq;fpa Ntl;GkDit Gnshl; ,d;iwajpdk; tTdpah fr;Nrupapy; jhf;fy; nra;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

khrp 24> 2010

aho; khtl;lj;jpy; jkpo; $l;likg;G Ntl;GkD jhf;fy;!

aho; khtl;lj;jpw;fhd Ntl;GkDit jkpo; Njrpa $l;likg;G jhf;fy; nra;Js;sJ. mt; fl;rpapd; nrayu; khit Nrdhjpuhrh jiyikapy; Nghl;bapLk; Nkw;gb fl;rpapd; Ntl;GkD ,d;W fhiy 11:30 kzpastpy; aho; fr;Nrupapy; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. khit Nrdhjpuhrh> mg;ghj;Jiu tpehaf%u;j;jp> RNu]; gpNukr;re;jpud; MfpNahu; cs;slq;fpa NkYk; rpyuJ ngau;fSld; Ntl;GkD jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jpy; jkpo; fhq;fpu]; cWg;gpdu;fspd; ngau;fSk; ,izf;fg;gl;Ls;sd.

khrp 24> 2010

fdlh cjad; gj;jpupif kPjhd jhf;Fjiy fz;bf;fpd;wJ Njlfk;

fUj;Jr; Rje;jpuj;jpw;fha; Njhs; nfhLg;Nghk; - Njlfk;

fdlh cjad; gj;jpupif kPjhd jhf;FjYf;F Njlfk; mikg;G jdJ fz;ldj;ij ntspapl;Ls;sJ. fle;j fhyq;fspYk; Gypfspdhy; elhj;jg;gl;l Clfj;Jiw kPjhd jhf;Fjy;fis epidT $u;e;j Njlfk; jw;Nghija cjad; gj;jpupif kPjhd jhf;Fjiy fz;bf;fpd;wJ. ,J gw;wp mtu;fs; ntspapl;Ls;s mwpif tpguk;. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

fdba Gypfspd; Nfh\;b Nkhjypd; gpujpgypg;Ng ‘cjad;’ gj;jpupif kPjhd jhf;Fjy;!

(fdlh fe;jrhkp)

cjad; gj;jpupif fle;j fhyq;fspy; [dehafj;Jf;F tpNuhjkhf> ghrpr Gypfspd; nray;ghLfis Mjupj;jpUe;j NghjpYk; $l> GypfSf;F vjpuhd mj;jid NgiuAk; ‘JNuhfpfs;’ vd tu;zpj;J tf;fiz nra;J te;jpUe;j NghjpYk; $l> jw;nghOJ Gyp uTbfshy; mg;gj;jpupiff; fhupahyak; jhf;fg;gl;lij rfyUk; td;ikahff; fz;bf;f Ntz;Lk;. Vnddpy; NyhNfe;jpuypq;fk; fle;j fhyj;jpy; ele;jJ Nghy> ehKk; [dehaf kWg;gpy; <Lglhky; ,Ug;gJ ekJ flikahFk;. NyhNfe;jpuypq;fk; ,dpNkyhtJ jd;idj; jpUj;jpf; nfhs;tJ vd;gJ mtu; rhu;e;j tplakhFk;. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

Ntl;ghsu; epakdg; gj;jpuq;fis jhf;fy; nra;Ak; gzpfs; Jupjk;

td;dp Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Ntl;G kDit vjpu;tUk; nts;spf;fpoik I. k. R. K. jhf;fy; nra;aTs;sJ. Ntl;ghsu; gl;baypy; Kjd;ik Ntl;ghsuhf mikr;ru; wprhj; gjpAjPd; Nghl;bapLfpwhu;. jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; Kd;dhs; cWg;gpdu;fs; ,Utu; cs;spl;l xd;gJ Ngu; ,lk;ngw;Ws;sNjhL tTdpah tu;j;jf rq;f Kf;fpa];ju; xUtUk; ,e;j Ntl;ghsu; gl;baypy; ,lk; ngw;Ws;shu;. ,jw;fpilapy; jkpo;Njrpa $l;likg;gpdu; ,d;W Gjd;fpoik td;dp khtl;l Nju;jYf;Fupa Ntl;G kDit tTdpah kht l;l nrayfj;jpy; jhf;fy; nra; fpd;wdu;. Kd;dhs; td;dp vk;.gp Ak; nuNyh jiytUkhd nry; tk; milf;fyehjd; Kjd;ik Ntl;ghsuha; Nghl;bapLfpwhu;. Vida xd;gJ Ngupy; Kd;dhs; cWg;gpdu;fs; rptrf;jp Mde;jd;> tpNdh Nehfuhjypq;fk;> v];. R+irjhrd; MfpNahu; ,lk; ngw;Ws;sdu;. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

tlf;F fpof;F khtl;lq;fspy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt;> Gnshl; ,ize;J Nghl;b!

vjpu;tUk; nghJ Nju;jypy; Gnshl; <.gp.Mu;.vy;.vt;(ehgh)> ,lJrhup fl;rpfs; Mfpad $l;lhf aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G> td;dp khtl;lj;jpy; Nghl;baplTs;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. td;dpkhtl;lj;jpy; Gnshl; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; jiyikapYk;> aho; khtl;lj;jpy; <.gp.Mu;.vy;.vt; nrayu; ];uPjud; jiyikapYk; kl;lf;fsg;gpYkhf Nkw;gb fl;rpfs; $l;lhf Nghl;bapLfpd;wd. tTdpah> kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; Gnshl; ,af;fj;jpd; eq;$uk; rpd;dj;jpYk;> aho;g;ghzj;jpy; <.gp.Mu;.vy;.vt;(ehgh) mzpapd; nkOFtu;j;jp rpd;dj;jpYkhf Nkw;gb fl;rpfs; Nghl;baplTs;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. tlf;F fpof;fpy; cs;s ,lJrhupfs; ,t; $l;lzpapy; ,ize;J nraw;glTs;sdu;. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp jdptop nrd;wjpdhy; DTNA vd;w ,tu;fspd; $l;likg;G Nfs;tpf; Fwpahfptpl;lJ. NkYk; <gpbgp cld; If;fpa Kd;dzp mikj;J Nghl;bapLk; ,tu;fspd; Kaw;rpAk; Njhy;tpapy; Kbe;jjhf mwpa Kbfpd;wJ.

khrp 24> 2010

jkpo; Kw;Nghf;F - [dehaf rf;jpfspd; If;fpaj;ij typAWj;jpa nuhwd;Nuh fUj;juq;F!

(fdlhtpypUe;J v];.rptghyd;)

Nju;jypy; kf;fs; kfpe;j uh[gf;rit mNkhf ntw;wpngw itj;jjpw;F ,uz;L gpujhd fhuzq;fs; ,Ue;jd. mjpy; xd;W> vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfh> ntspehl;L Vfhjpgj;jpa rf;jpfspdhy; fskpwf;fg;gl;l xUtu; vd kf;fs; fUjpajhFk;. vdNt ntspehl;L rf;jpfs; ,yq;iff;F vjpuhf Nkw;nfhs;Sk; ve;jnthU rjp Kaw;rpfisAk; jpl;ltl;lkhf Kwpabf;f Ntz;Lk; vd kf;fs; fUjpdu;. ,uz;lhtJ> ruj; nghd;Nrfh kw;Wk; uzpy; tpf;fpukrpq;f MfpNahUf;Fk;> jkpo; Njrpaf;$l;likg;Gf;Fk; ,ilapy; cUthd ,ufrpa xg;ge;jk; fhuzkhf> kPz;Lk; Gypfspd; nraw;ghLfs; GJg;gpf;fg;glyhk; vd kf;fs; mr;rk; nfhz;ldu;. ,e;j ,uz;L fhuzq;fshYk; ruj; nghd;Nrfhit Njhw;fbf;f Ntz;Lk; vd kf;fs; fUjpdu;. mjd;gbNa [dhjpgjp Nju;jypy; jkJ jPu;g;ig toq;fp> jkJ cau;thd Njrgf;jpia ntspg;gLj;jpAs;sdu;. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

lf;s]; Njthdhe;jhtpw;F rj;jpa Nrhjid.

murhq;fk; aho; r%fj;jpy; ,Ue;J Gjpa Kfq;fis cs;thq;fpAs;s epiyapy;> Ntl;ghsu; gl;baypy; ,lq;fs; xJf;Ftjpy; ghupa rpf;fy; cUthfpAs;sjhfTk;> ,t;tplaj;jpy; $l Nguk; Ngr Kbahjtuhf mikr;ru; rpf;fypy; khl;bAs;sjhf njupatUfpd;wJ. jhd; jdpj;J Nghl;baplg;Nghfpd;Nwd; vd fle;j fhyq;fspy; mikr;ru; fhl;ba kTNr (];uz;l;) ,e;epiyf;F fhuzk; vd murpay; tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wJ. vJ vt;thwhapDk; gaq;futhjk; xopf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,lk;ngwg;NghFk; td;Kiwfsw;w ,j;Nju;jypy; <gpbgp jdpj;J Nghl;bapl;L jkJ kf;fs; gyj;ij epUgpj;Jfhl;lNtz;Lk; vd;gNj kf;fspy; Ntz;Ljyhf mike;Js;sJ. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

fpof;F I.k.R.K gl;baypy; Gj;jp[Ptpfs; - mikr;ru; Kusp

vjpu;fhyj;jpy; fpof;fpd; jiyikj;J tj;ij Gj;jp[Ptpfspd; iffspy; xg;gilf;f Ntz;Lk; vd;w Nehf;fj;jpNyNa If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp rhu;gpy; Gj;jp[Ptpfis Ntl;ghsu;fshf epakpj;Js;sjhf mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. fpof;fpy; I. k. R. K. rhu;gpy; Nghl;bapLk; Gj;jp[Ptpfis mq;fPfupj;J Mjuit toq;FkhWk; mikr;ru; Kuspjud; fpof;F khfhz kf;fsplk; Ntz;LNfhs; tpLg;gjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. fpof;F khfhz Ntl;ghsu;fSld; [dhjpgjp k`pe;j uh[ gf;\it re;jpj;j gpd;du; fpof;fpd; mgptpUj;jp njhlu;ghf fye;Jiuahbdhu;. I. k. R. $l;likg;ig ntw;wpailar; nra;J mjp$ba Mrdq;fisg; ngw;Wf;nfhLg;gjd; ClhfNt [dhjpgjpapd; fuq;fis NkYk; gyg;gLj;j KbAk;. ,jD}lhf fpof;fpy; mgptpUj;jpia NkYk; tYg;ngwr; nra;a KbAk;. ,Nj Nghd;W tlf;fpYk; I. k. R. K. ntw;wpailAk; vd;Wk; mikr;ru; Kuspjud; njuptpj;jhu;.

khrp 24> 2010

'vy;NyhUk; Nru Ntz;Lk;" - rpq;ifapy;

"vy;NyhUk; Nru Ntz;Lk; - rpq;ifapy;

ey;Nyhu;fs; ,iza Ntz;Lk;

ftpkhiyf; FLk;gq;fs; ehk; - ,q;Nf

ftp ghb kfpo Ntz;Lk;"........ (NkYk;....)

Nky; ,Uf;Fk; xw;Wikiaf; Fwpf;Fk; ,f; ftpij> kPuhd; kh];lupd; jhahu; jpUkjp. ts;spak;ik Rg;ukzpj;jpdhy; rpq;fg;G+u; ftpkhiyf; FLk;gr; Rw;Wyhtpd; NghJ vOjp thrpf;fg;gl;lJ.  NkYk; ,f; ftpkhiyf; FLk;gr; Rw;Wyhtpd; NghJ ntw;wp ngw;wtu;fSf;F guprspg;gjpy;  jpUkjp. ts;spak;ik Rg;gpukzpak; gupR ngWtJ jpdkyu; ,izaj;jpy; glj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

(jfty;: mnyf;]; ,utp)

khrp 24> 2010

Socialism: the Goal, the Paths and the Compass

[Presentation of “El Socialismo no Cae del Cielo: Un Neuvo Comienzo” at the 2010 Havana Book Fair, 18 February 2010.]

(Michael A. Lebowitz)

This is the vision of the society we want to build. This is where we want to go. And if we don’t know that, no road will take us there. However, knowing where you want to go is not enough. It’s not true that if you do know where you want to go, any road will take you there. Isn’t there a relationship between the goal, and the road you take to get there? Are these independent of each other? For example, can you get to the goal by going in the opposite direction? Do you build social ownership by relying upon capitalist ownership of the means of production and the capitalist monopoly of our social heritage and of the products of our labour? Do you build a society of associated producers and social production by preventing decision-making by workers and retaining the gap between thinking and doing? Do you build a society based upon solidarity, where production is for social needs, by stressing selfishness? In other words, do you go forward by going backwards? (more....)

khrp 24> 2010

Njrpak; vd;gJ thf;FfSf;fhd Nfh\ky;y

jkpo;j; Njrpak; vd;gJ $l;likg;gpduJ VfNghf cupj;jhd gjky;y. jkpo; kf;fs; xU Njrpa ,dk; vd;w mbg;gilapy; vOe;j fUj;JUtNk jkpo;j; Njrpak;. jkpo; kf;fs; xU Njrpa ,dk; vd;gijAk; mtu;fSf;Fr; Raepu;za cupik cz;L vd;gijAk; ,yq;iff; fk;A+dp];l; fl;rp Ik;gJfspNyNa cj;jpNahfG+u;tkhfg; gpufldg; gLj;jpaJ. mjd; gpd; NtW gy murpay; fl;rpfSk; FOf;fSk; Njrpa ,df; Nfhl;ghl;bd; mbg;gilapy; nraw;gl;lld. xU ,dj;ijj; Njrpa ,dkhf mq;fPfupj;Jr; nraw;gLk; murpay; jiyik me;jj; Njrpa ,d me;j];ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd efu;Tfis Nkw;nfhs;tjw;F Kf;fpaj;Jtk; mspf;f Ntz;LNknahopa> thf;FfSf;fhfj; Njrpa ,df; Nfhl;ghl;il vt;thW gad;gLj;jyhk; vd;w rpe;jidf;F Kf;fpaj;Jtk; mspf;ff; $lhJ. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

fz;zhb Njitapy;iy; J}ug; ghu;itf;F jPu;T!

J}ug; ghu;itahy; mtjpg;gLgtu;fSf;F tpbTfhyk; te;Jtpl;lJ. fz;zhb> fhd;lhf;l; nyd;];> Nyru; rpfpr;ir vJTk; Ntz;lhk;> GJikahd Kiwapy; jPu;Tfhz top fz;Lgpbf;fg;gl;L cs;sJ. mT];jpNuypahtpd; nky;Nghu;d; fz; Muha;r;rp ikak; ,e;j Kaw;rpapy; ntw;wp fz;Ls;sJ. 551 ,isQu;fsplk; b. vd;. V. gupNrhjid nra;ag;gl;lJ. ,tu;fspy; Fwpg;gplj;jf;f mstpy; J}ug; ghu;itahy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSk; mlq;Ftu;. ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk; ,ay;ghdtu;fSf;Fk; ,ilNa cs;s b. vd;. V. NtWghLfis Muha;e;jjpy; J}ug; ghu;itf;fhd [Pd;fs; ,dk; fhzg;gl;ld. ,tw;Wf;F n`ghNlhirl; FNuhj; Ngf;lu; (vr;. [p. vg;) vd;W ngauplg;gl;L cs;sJ. (NkYk;....)

khrp 24> 2010

td;dp> aho;. khtl;lq;fspy; uP.vk;.tp.gp. Ntl;GkDj; jhf;fy;

tTdpahtpypUe;J V 9 ghij A+lhf aho;. efu; nrd;w jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rp nrayhsu; aho;. khtl;lj;jpw;fhd Ntl;G kDitAk; New;W gfy; 1.20 kzpastpy; jhf;fy; nra;jdu;. fl;rpapd; nrayhsu; ifNy\;t uuh[h td;dp> aho;. khtl;lq;fSf;fhd Ntl;G kDf;fis jhf;fy; nra;jhu;. tlf;fpy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; rhu;gpy; Nghl;bapLk; Ntl;ghsu;fSs; Ie;J ngz;fs; mlq;Ffpd;wdu;. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; rhu;gpy; Nghl;baplTs;s Ntl;ghsu;fs;> fl;rpapd; mjpcau; gPl cWg;gpdu;fSk;> ,jd;NghJ rKfkspj;jpUe;jdu;. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

ruj; nghd;Nrfh

[.Nj.$. tpd; ntw;wpf; fpz;zj;jpy; Nju;jy; fsk; ,wq;Ffpwhu;

[dehaf Njrpaf; $l;lzpapd; ntw;wpf; fpz;zk; rpd;dj;jpy; n[duy; ruj; nghd;Nrfh vjpu;tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;baplTs;shu;.jdJ jPu;khdj;ij mtupd; rl;lj;juzpAk; Kd;dhs; vk;.gp.Akhd tpN[jhr uh[gf;\ %yk; fl;rpfspd; jiytu;fSf;F (vjpuzpf; fl;rpfspd;) mtu; mwptpj;jpUf;fpwhu;. ,jid tpN[jhr uh[gf;\ New;W cWjpg;gLj;jpdhu;. ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghf tpiuthfj; jPu;khdk; vLf;FkhW n[duy; ruj; nghd;Nrfhit If;fpa Njrpaf; fl;rp Nfl;Ls;s epiyapy; n[duy; ruj; nghd;NrfhtplkpUe;J ,e;j mwptpg;G ntspahfpAs;sJ. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

rpth[pypq;fj;jpd; Gjpa fl;rp $Wfpd;wJ

jkpo; kf;fis ,e;jpah gypthq;fpaJ – j.Nj.$l;likg;G mjw;F JizNghdJ

2006Mk; Mz;L jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; J}Jf;FO ,e;jpahTf;F nrd;wJ. vdpDk; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;if re;jpf;f Kbatpy;iy. mNj Mz;L brk;gu; khjk; $l;likg;gpd; J}Jf;FO ,e;jpag; gpujkiu re;jpj;jJ. mjd; gpd;du; fpl;lj;jl;l 28 khjq;fshf jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; J}Jf;FO ,e;jpahTf;F fhyb vLj;J itf;ftpy;iy. 2007 Mk; Mz;L fpl;lj;jl;l 15 ,w;Fk; mjpfkhd ntsp ehLfSf;Fr; nrd;W Aj;jj;ij epWj;JkhW Nfhupf;if tpLj;j %tUk; (,uh.rk;ge;jd;> RNu\; gpNukr;re;jpud;> khit Nrdhjpuh[h) ,e;jpahTf;F nry;yhjjw;fhd fhuzk; vd;d? mtu;fspd; FLk;gj;jpdu; ,e;jpahtpy; jhd; trpf;fpwhu;fs;. ,e;jpahTf;F nrd;wNghJk; kwe;Jk; GJby;ypf;F nry;yhjjw;fhd fhuzk; vd;d? (NkYk;...)

khrp 23> 2010

kdpjdpd; kugZg; gl;baiyj; jahupj;J ,e;jpa tpQ;Qhdpfs; rhjid gilj;Js;sdu;.

xt;nthU kdpjdpd; Fzhjprak;> nraw;ghLfs;> jpwik> epwk;> Njhw;wk;> Neha; cs;spl;ltw;Wf;F mtdJ kugZf;fNs fhuzkhf ,Uf;fpd;wd. xt;nthU kdpjdpd; kugZTf;Fk;> mtdJ je;ijapd; kugZTld; neUq;fpa njhlu;G cs;sJ. je;ijapd; kugZg; gl;baypy; VjhtJ Xuplj;jpy; Neha; ,Ue;jhy;> mtuJ kfDf;Fk; me;j Neha; jhf;f tha;g;Gs;sJ. kugZg; gl;bay; ,Ue;jhy;> kfDf;F Kd;$l;bNa kUe;J nfhLj;J me;j Nehia jLj;J tplKbAk;. ,j;jifa rpwg;G tha;e;j kugZ gl;baiyj; jahupg;gJ kpfTk; fbdk;. ,Ug;gpDk;> mnkupf;fh> gpupl;ld;> fdlh> nfhupah> rPdh cl;gl 14 ehLfs; jdpj;jdpahf ,g;gl;baiyj; jahupj;J rhjid Gupe;Js;sd. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

ghuhSkd;w ehw;fhypf;fhf

khitAld; fl;rp Kf;fpa];ju;fs; thf;Fthjk;

,yq;if jkpouRf; fl;rpapd; nghJr; nrayhsu; khit NrdhjpuhrhTf;Fk; tTdpah fl;rp Kf;fpa];ju;fSf;F kpilapy; New;W Kd;jpduT tTdpahtpy; fLk; thf;Fthjk; Vw;gl;Ls;sJ. td;dp khtl;l Ntl;ghsu; njupT njhlu;ghf tTdpah fl;rp cWg;gpdu;fs; kw;Wk; kf;fSila fUj;Jf;fis mwpahJ $l;likg;G nfhOk;gpy; $b Ntl;ghsu;fis njupT nra;jik Vw;Wf; nfhs;s KbahjJ vd;Wk; fLk; Ml;Nrgk; tTdpahtpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

khrp 23> 2010

tlf;Ff;F fle;j thuk; 5>50>000 Rw;Wyh gazpfs;

tl gFjpf;F nry;Yk; Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if mjpfupj;Js;sJ. fpl;lj;jl;l 5 ,yl;rj;J 50 Mapuk; cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L cy;yhrg; gazpfs; fle;j thuk; V9 tPjp Clhf aho;g;ghzk; nrd;Ws;sjhf Rw;Wyhj; Jiw mikr;R njuptpj;Js;sJ. ehf tpfhiuapy; fle;jthuk; 2 ,yl;rj;J 50 Mapuk; ahj;jpupfu;fs; topghLfspy; <Lgl;ljhfTk;> ,tu;fspy; ngUk;gFjpapdu; njd; gFjpiar; Nru;e;j cs;Shu; Rw;Wyhg; gazpfs; vd;Wk; aho;g;ghzj;Jf;Fk; mjidr; Rw;wpAs;s Vida Kf;fpa ,lq;fSf;Fk; ,tu;fs; tp[ak; nra;Js;sjhfTk; Rw;Wyhj;Jiw mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

mikjp nghd;dhdJ

xypapd; msthdJ ‘bgp’ vd;W RUf;fkhf miof;fg;gLk; nlrpgyhy; mstplg;gLfpwJ. Kk;ig> nly;yp> nfhy;fj;jh Nghd;w ngU efuq;fspy; gfy; Ntisapy; xyp msT 60 nlrpgYf;F NkypUf;Fk;. ,J ftdpf;f Ntz;ba Xu; mk;rk;. fhuzk;> xyp msT njhlu;r;rpahf ,e;j msT ,Ug;gJ MNuhf;fpaj;Jf;Fj; jPq;F tpistpf;Fk;. ru;tNjr mstpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ghJfhg;ghd xyp msT 45 nlrpgy;fshFk;. nly;ypapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Xu; Ma;tpd;gb> gugug;ghd njUf;fspy; tpahghuj;jpy; <LgLk; rhiyNahu tpahghupfs; gyUf;F Nfl;Gj;jpwd; FiwghL ,Ug;gJ njupate;jJ. nrd;id> Nfhit> kJiu> nfhr;rp> jpUtde;jGuk; Mfpa efuq;fspy; ehd;F Ngupy; xUtu; mjpfkhd xypahy; Nfl;Gj; jpwd; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

[{gpliutpl 6 klq;F ngupa R+upad; Gjpjhff; fz;Lgpbg;G

tpz;ntspapy; R+upa FLk;gj;Jf;F mg;ghy; gy;NtW R+upad;fSk; mjd; Jiz fpufq;fSk; cs;sd. mtw;iw tpQ;Qhdpfs; fz;Lgpbj;J tUfpd;wdu;. jw;NghJ Gjpjhf xU R+upaid fz;L gpbj;Js;sdu;. ,jw;F 'gpb + 20 1790 gp' vdg; ngaupl;Ls;sdu;. ,J [{gplu; fpufj;ij tpl 6 klq;F ngupaJ. ,J R+upadpd; Rw;Wg;ghijapy; cs;s nku;Fup fpufj;Jf;F kpf mUfpy; cs;sJ. ,J G+kpapy; ,Ue;J 83 xsp Mz;Lfs; (iyl; ,au;) J}uj;jpy; cs;sJ. Mdhy; mstpy; R+upaid tplr; rpwpaJ. ,e;jg; Gjpa R+upad; %d;wiu Nfhb Mz;L gioikahdJ vd;W fz;lwpag;gl;Ls;sJ. ,jw;F Kd; Gjpjhff; fz;Lgpbj;j fpufk; 10 Nfhb Mz;L gioik tha;e;jJ vd tpQ;Qhdpfs; njuptpj;jpUe;jdu;.

khrp 23> 2010

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp

fk;g`hTf;F grpy;> mk;ghe;Njhl;ilf;F rky; jiyik td;dp> aho;.> jpUkiy khtl;l gl;bay; ,d;W G+u;j;jpahFk;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp fk;g`h kw;Wk; mk;ghe;Njhl;il khtl;lq;fSf;fhd Ntl;GkDf;fis New;W (22) RgNeuj;jpy; njuptj;jhl;rp mjpfhupfspd; Kd;dpiyapy; jhf;fy; nra;jJ. fk;g`h khtl;lj;jpy; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\ jiyikapyhd FOTk;> mk;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpy; mikr;ru; rky; uh[gf;\ jiyikapyhd FOTk; Ntl;G kDf;fid jhf;fy; nra;jjhf mikr;ru; Rrpy; gpNuk; n[ae;j; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 23> 2010

Tamil newspaper ransacked in Toronto

Condemning the attack, Canadian Tamil Congress (CTC) leader David Poopalapillai said, 'We are against all acts of violence to resolve differences. Everybody has a right to free expression, and we respect that right." However, he expressed its strong opposition to any talks with the Sri Lankan president 'who is a war criminal declared by many human rights bodies."  He described the Tamil leader who met the Sri Lankan president as an agent of the Sri Lankan government. 'Sellathurai is a stooge of the Sri Lankan government which is trying to divide the Tamils. People like him are falling into the government's trap," Poopalapillai said. (more....)

khrp 23> 2010

nghd;Nrfhit Mjupf;Fk; Kbit vjpu;j;j

$l;likg;G vk;. gpf;fSf;F gl;baypy; ,lkpy;iy

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ruj; nghd;NrfhTf;F MjuT mspg;gjw;F vjpu;g;Gj; njuptpj;j jkpo; Njrpa $l;likg;G vk;. gpf;fSf;F mf; fl;rpapd; Ntl;ghsu;fshfg; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapl ,lkspf;fg;gltpy;iy vd jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; kl;L. khtl;l Kd;dhs; vk;. gp. jq;Nf];tup fjpuhkd; njuptpj;jhu;. jkpo; Njrpaj;jpw;fhff; Fuy; nfhLj;jtu;fSf;Nf ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapl j. Nj. $. gl;baypy; ,lkspj;jpUg;gjhf Kd;dhs; vk;. gpahd ,uh. rk;ge;jd; $wpAs;shu;. Mdhy; ghuhSkd;wj;jpw;F cs;NsAk;> ntspNaAk; jkpo; Njrpaj;jpw;fhfg; Ngrpa vkf;F j. Nj. $. Ntl;ghsu; gl;baypy; ,lkspf;fhjJ Mr;rupakhf cs;sJ vd;Wk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

,yq;if murpd; kw;iwa ,yf;F efuq;fspd; mgptpUj;jp

nfhOk;G efupd; FbapUg;Gj; jpl;lq;fspy; ftdk; nrYj;j Ntz;ba Njit ePz;l fhykhf cs;sJ. ‘Njhl;lq;fs;’ vdf; Fwpg;gplg;gLk; rpwpa tif tPlikg;Gfs; jiyefupy; Vuhskhf cs;sd. nfhOk;G kw;Wk; fk;g`h khtl;lq;fspNyNa ‘Njhl;lq;fs;’ vdf; $wg;gLk; tPlikg;Gfs; mjpfstpy; cs;sd. nfhOk;igg; nghWj;j tiu Ik;gJ rjtPjkhd kf;fs; ‘Njhl;lq;fs;’ Nghd;w mbg;gil trjpfs; Fiwe;j tPLfspNyNa tho;fpd;wdu;. ,f; FbapUg;Gfs; kpfTk; rpwpad. fhw;Nwhl;lk; kpfTk; FiwthdJ. fopg;giw> Fspayiw Nghd;w mbg;gil trjpfs; jpUg;jpfukhf ,y;yhjjd; fhuzkhf mtw;wpy; thOk; kf;fs; kpFe;j rpuk KWfpd;wdu;. (NkYk;....)

khrp 23> 2010

ghfp];jhdpy; jypghd;fspd; Kf;fpa jsgjp ifJ

ghfp];jhdpd; t]pup];jhd; khfhzj;jpy; jypghd;fspd; kw;nwhU Kf;fpa jsgjpahd Ky;tu;fgpu; vd;gtu; nrd;w Qhapw;Wf; fpoik ifjhdjhf nghf;]; nra;jpr; Nritapd; ,izaj; jsj;jpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. Njlg;gl;L te;j Kf;fpa gj;J jypghd; jsgjpfspy; Ky;tu; fgpu; vd;gtUk; xUtuhthu;. jypghd;fs; Mg;fhdp];jhid Ml;rp nra;j fhyj;jpy; tlNky; khfhz MSeuhfTk; Ky;tu; fgpu; flikahw;wpapUf;fpwhu;. mz;ikapy; ifJ nra;ag;gl;l gu;lhuplkpUe;J ngwg;gl;l jftiy itj;Nj ,tUk; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. t]pup];jhdpy; ,uhZt elt bf;ifia ghfp];jhd; ,uhZtk; jPtpug;gLj;jp tUk; epiyapy; jypghd;fspd; Kf;fpakhd jsgjpfs; ifJnra;ag;gl;L tUfpd;wdu;.

khrp 22> 2010

nuhwd;Nuh ];uhu; gj;jpupif $Wfpd;wJ

fNdba 'cjad;' gj;jpupif mYtyfk; kPJ jhf;Fjy;

fdlhtpypUe;J ntsptUk; cjad; gj;jpupif mYtyfk; kPJ ,de;njupahj FOnthd;W jhf;Fjy; elj;jpAs;sjhf j nuhuz;Nlh ];uhu; ,izaj;jsk; nra;jpntspapl;Ls;sJ. jhf;FjYf;F rpy kzpj;jpahyq;fSf;F Kd;du; gj;jpupifapd; jiyik MrpupaUf;F mr;RWj;jy; tpLf;fg;gl;bUe;jjhf ,yq;if- fdlh tzpf Nguit kw;Wk; fNdba jkpou; xd;wpaj;jpd; jiytu; Fy nry;yj;Jiu njuptpj;Js;shu;. ,e;jj; jhf;Fjy; njhlu;gpy; nghyp]hu; tprhuizfis Muk;gpj;Js;sjhff; Fwpg;gplg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khrp 22> 2010

,df; FNuhjj;ij tsh;j;J gjtpngwj; Jbf;Fk; $j;jikg;Gk;> gzk; gz;zg; Gwg;gl;l ehL fle;j $l;lKk;. kPz;Lk; jkpopd mopTf;F mbvLj;Jf; nfhLf;Fk; jkpo; ,dthj rpe;jid.

(rkud;)

aho;g;ghzk;> ey;Y}u; Nfhtpypy; Fk;gpl;Lf;nfhz;bUf;Fk; NghJjhd; me;j mrhjhuz fhl;rpiaf; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. mUNf epd;W ey;Y}u; fe;jid topgl;Lf; nfhz;bUg;gtu;fspy; ngUk;ghyhdtu;fs; rpq;fskf;fs;. mjpy; ngUk;ghyhdtu;fs; ngsj;j tpfhiu xd;Wf;Fr; nry;Yk; ghzpapy; iffspy; kyu; jl;Lf;fSld; te;jpUe;jhu;fs;. ngsj;j gpf;FfisAk; ,e;jf; $l;lj;jpy; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. ,tu;fs; Fk;gpl;Lf;nfhz;bUe;jhu;fs; vd;W nrhy;tijtpl Nfhtpy; Rw;Wtl;lhuj;ij Ntbf;if ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs; vd;W nrhy;tJ nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;. glq;fspYk;> nra;jpfspYk; kl;LNk mtu;fshy; ghu;f;ff;$bajhf ,Ue;j ey;Y}u; NfhtpYf;F Neupy; tuf;fpilj;j gpukpg;ig mtu;fSila Kfq;fspy; fhz Kbfpd;wJ. fdthf kl;LNk ,Ue;jij Neupy; ghu;j;j ngUkpjj;ijAk; mtu;fsplk; fhz Kbe;jJ. (NkYk;.....)

khrp 22> 2010

fdlhtpy; cjad; gj;jpupif fhupahyk; mbj;J nehUf;fg;gl;lJ

fdlhtpd; cjad; ,ytrg;gj;jpupif ntspaPl;lhsu;fspd; gj;jpupiff; fhupahyak; ,d;W Gypg;gpdhkp Fz;lu;fshy; jhf;fp Nrjkhf;fg;gl;;lJ. fdlhtpy; 2009 brk;gu; khjk; eLg;gFjp fhyfl;lj;jpy; tl;Lf; Nfhl;ilj; jPu;khj;jpd; kPjhd Nju;jypy; fpilj;j Njhy;tpfisj; njhlu;e;J  ,Nj gj;jpupif tpepNahfj;jpw;fhf itf;fg;gl;bUe;j NghJ Fg;igf; $ilf;Fs; J}f;fp tPrg;gl;ld. njhlu;e;J njhiyNgrp kpul;ly;fSk; tplg;gl;ld. ,tw;iwj; njhlu;e;J #j;jpuk; ,izaj; jsk; ,t; nraw;ghl;il fz;bj;Jk; vjpu;fhyj;jpy; ,JNghd;w nraw;ghLfis vt;thW jtpu;fyhk; vd;Wk; fl;Liufs; (fl;Liuia thrpf;f) ntspapl;L ,Ue;jd. Mdhy; ,g;gj;jpupiffs; Gypg;gpdhkpfspd; ,t; Fz;lu;gilr; nraw;ghl;il fz;bf;fhky; VJk; eilngwhjJ Nghy; ,Ue;jJ kl;Lk; my;yhky;> njhlu;e;Jk; jk;ik cijj;jtu;fspd; fhy;fis fl;bg;gbj;J kPz;Lk; jkJ tpRthrj;ij fhl;b epd;wdu;. ,d;W ehk; vjpu;T $wpaJ NghyNt kPz;Lk; 'cij' thq;fp epw;fpd;wdu;. ,dpahtJ Gypfspd; thiyg;gpbf;Fk; gj;jpupiffs; jPUe;Jthu;fsh? nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghk;.

khrp 22> 2010

Tamil newspaper’s Scarborough office attacked

(John Rieti Staff Reporter )

The front window of Uthayan newspaper’s office looked like a “vehicle drove right through it” when Kula Sellathurai arrived at the scene. Overnight, Sellathurai said, the newspaper’s editor received a threatening call and hours later its office on Progress Rd., near Markham Rd. and Highway 401, was vandalized. Police are on scene, but said their investigation is still in the early stages. The threats stemmed from a recent meeting Sellathurai, President of the Canada-Sri Lanka Business Council and the United Tamil Council of Canada, had with the Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa. (more....)

khrp 22> 2010

fl;rpfspd; eyd;rhu;e;J Nju;jy; $l;Lf;fis mikg;gjpNy Kidg;G fhl;Lk; jkpo; murpay; fl;rpfs;

gj;jkehgh <gpMu;vy;vt; nrayhsu; jp. =jud; Nju;jy; $l;Lg;gw;wp ,Nj khjpupahd fUj;Jf;fis njuptpj;jpUe;jJ ,q;F ftdpf;fj;jf;fJ. Gyk; ngau;ehLfspy; cs;s jkpo; NgRk; [dehaf> Kw;Nghf;F> ,lJrhup nraw;ghl;lhsu;fs; Kw;Nghf;F If;fpa Kd;dzpnahd;iw Vw;gLj;Jtjw;fhf njhlu;rpahf <Lgl;L tUfpd;wdu;. Mdhy; ,Jtiu mJ ntw;wp $lhky; ,Ug;gJ Ju;mjp\;ltrkhdJ. jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; cs;s [dehaf> Kw;Nghf;F> ,lJrhup mikg;Gf;fs; xU nghJ Ntiyj;jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; jkf;fpilNa If;fpag;glh tpl;lhy; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; kl;Lk; my;y mjidj; njhlu;e;J tUk; murpay; epfo;TfspYk; mtu;fs; fiue;J fhzhky; Ngha;tpLthu;fs; vd;gJ tUe;jj;jf;f epfo;thf vjpu; fhyj;jpy; mike;JtpLk;. ,jidj; njhlu;e;Jk; jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; cs;s gpw;Nghf;F rf;jpfs; jkpo; kf;fis kPz;Lk; ghOk; fpzw;wpy; js;Sk; ifq;fupaq;fis nra;J nfhz;Nl ,Ug;gu;. (NkYk;....)  

khrp 22> 2010

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf;F vjpuhf rpth[pypq;fk; jiyikapy; Gjpa fl;rp?

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf;F vjpuhf Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; vk;. Nf.rpth[pypq;fk; jiyikapy; fl;rp xd;W cUthf;Ftjw;F $l;likg;gpd; mjpUg;jpahsu;fs; Muha;e;J tUtjhfj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. vjpu;tUk; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpy; Nghl;bapl Kd;dhs; ehlh Skd;w cWg;gpdu;fshd vk;.Nf.rpth[p ypq;fk;> nr.fN[e;jpud; MfpNahUf;F tha;g;G toq;fg;glhtpl;lhy; mf; fl;rpf;F vjpuhd Gjpa fl;rpnahd;W cUthf;Ftjw;fhf Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,f; fl;rp vk;.Nf.rpth[pypq;fk; jiyikapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; mjpUg;jpahsu;fs; mq;fk; tfpg;ghu;fs; vdj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;.....)

khrp 22> 2010

mfpy ,yq;if jkpo; fhq;fpu];> jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpy; ,Ue;J tpyfpAs;sJ: fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk;

mfpy ,yq;if jkpo; fhq;fpu];> jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; Vida %d;W fl;rpfSld; ,dptUk; fhyj;jpy; ,ize;J nraw;glhJ vd mwptpj;Js;sJ. fl;rpapd; nghJr;nrayhsu; Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; ,e;j jftiy ntspapl;Ls;shu;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G 2001 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;ljd; gpd;du; 2004 k; Mz;L mJ nraw;gl;l mbg;gilapy; ,Ue;J tpyfpr;nrd;wjd; fhuzkhfNt ,e;j Kbit jhk; fle;j nts;spf;fpoikad;W Nkw;nfhz;ljhf fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

khrp 22> 2010

rpWghd;ikj; jkpou; kfhrig tUk; Nju;jiy RNar;irahf vjpu;nfhs;fpd;wJ.

vjpHtUk; ghuhSkd;wj; Nju;jiy  vg;gb vjpu;nfhs;tnjd;gij fye;jhNyhrpf;Fk; tplakhf New;W fhiy rpWghd;ikj; jkpou; kfhrig $baJ. mr;re;jpg;gpy; gioa rpWghd;ikj; jkpou; kfhrig  NghuhspfSld; kpf mjpfkhd Gjpa jiyKiwapdUk;  fye;J nfhz;ldu;. kpf ePz;lNeukhf gy;NtW jug;G epahaq;fSk; tpthjj;jpw;Fs;shf;fg;gl;L ,Wjpapy; jhk; RNar;irahfNt ,j;Nju;jiy re;jpg;gnjd ngUk;ghd;ik cWg;gpdHfspd; tpUg;gj;Jld; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;lJ. mjd;gb gjpd;%d;W rpWghd;ikj; jkpou; kfhrig mq;fj;jtu;fs; RNar;irahf vjpHtUk; Nju;jypy; Nghl;bapl cs;shu;fs;. tUk; nts;spf;fpoikf;fpilapy; Ntl;G kDf;fs; jhf;fy; nra;tjhfTk; KbntLf;fg;gl;lJ. Mz;l guk;giuapd; ghuhSkd;w Mrdf; fdTfSf;F Kw;Wg;Gs;sp itf;f Ntz;ba nghWg;G ghl;lhsp kf;fspdJ thf;Fg; gyj;jpy;jhd; cs;sJ.

khrp 22> 2010

gy fl;rpfs; Ntl;G kD jhf;Fjy; nra;Js;sdu;

I.k.R Kd;dzp fk;g`h khtl;lf; FOj; jiytu; grpy; uh[gf;\ jiyikapy; ,d;W fk;g`h khtl;l nrayfj;jpy; ifaspf;fg;gl cs;sJ. td;dp khtl;lj;jpw;F jdJ jiyikapyhd FO Nghl;baplTs;sjhf mikr;ru; uprhj; gjpAjPd; njuptpj;jhu;. kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;F mikr;ru; mkPu; myp jiyikapyhd FO Nghl;baplTs;sNjhL I.k.R. Kd;dzp kl;L. khtl;l Ntl;ghsu;fs; New;W [dhjpgjp nrayfj;jpy; Ntl;ghsu; gl;baypy; ifnahg;gkpl;ldu;. jpUNfhzkiy kw;Wk; aho;. khtl;lq;fSf;fhd Ntl;ghsu; gl;bay;fSk; Jupjkhf jahupf;fg;gl;L tUtjhf mwptpf;fg;gLfpwJ. tlf;fpYk; jdpj;J Nghl;bapl jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; New;W jPu;khdk; vLj;jpUg;gjhf fl;rp mwptpj;Js;sJ. fpof;F khfhzj;jpy; Vw;fdNt jdpj;Jg; Nghl;bapLtnjd fl;rp jPu;khdk; vLj;jpUe;jJ. mk;ghiw cl;gl fpof;fpy; %d;W khtl;lq;fspYk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; jdpj;Jg; Nghl;bapLfpd;wd. (NkYk;....)  

khrp 22> 2010

mEuhjGuk; tlf;F

60 Fsq;fis Gduikf;f &.10 Nfhb xJf;fPL

mEuhjGu khtl;lj;jpd; tlf;Fg; gFjp vy;iyapy; mike;Js;s mWgJ Fsq;fisg; Gduikf;f [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ gj;Jf;Nfhb &ghit tl kj;jpa khfhz rigf;F xJf;fpj; je;Js;sjhf tl kj;jpa khfhz Kjyikr;ru; Ngu;b gpNukyhy; jprhehaf;f njuptpj;jhu;. fle;j Kg;gJ tUl fhykhf Gduikf;fg;glhkypUe;j ,f; Fsq;fs; J}u;e;j epiyapypUg;gij [dhjpgjpapd; ftdj;Jf;F nfhz;L te;jijaLj;Nj [dhjpgjp ,e; epjp xJf;fPL nra;Js;shu;. Kjw; fl;lkhf gl;bfy> Utd;kLt> kpf];ntt> fygpl;lntt> fk;gpypaht> fpTs;ntt Mfpa Fsq;fspd; Gduikg;Gg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. MW Fsq;fSk; Gduikf;fg;gl;lJk; ,g; gFjpapYs;s ,uz;lhapuk; Vf;fu; epyj;jpy; new; nra;if Nkw;nfhs;sg;gLk; vd tl kj;jpa khfhz ePu;g;ghrdg; gzpg;ghsu; gP. v];. ypadNf njuptpj;jhu;

khrp 22> 2010

nfhOk;G efuj;ij 5 thuj;jpy; mgptpUj;jp nra;a eltbf;if

nfhOk;gpy; Muk;gkhFk; ,j;jpl;lk; gbg;gbahf ehl;bd; Vida gpuNjrq;fSf;Fk; tp];jupf;fg;gLk;. Mrpahtpd; ngUikf;Fupa ehlhf ,yq;ifia khw;wpaikf;f Ntz;Lkhdhy; midj;J efuq;fSk; ngUksT mgptpUj;jp nra;ag;gl;L myq;fhuk; kpf;f efuq;fshf khw;wg;glNtz;Lk; vd;W $wpdhu;. ‘efiu fl;bnaOg;GNthk;’ Ntiyj; jpl;lj;jpd; Kjy;fl;lkhf nfhOk;G efiu mz;bAs;s Fbir kw;Wk; Fiwe;j trjpfSld; $ba tPl;Lj; njhFjpfspy; trpf;Fk; kf;fSf;F Njitahd trjpfis mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; nraw;gLj;jg;gLk;. (NkYk;....)

khrp 22> 2010

Njhz;l Njhz;l fpilf;Fk; ntbnghUl;fs;

Ks;spf;Fsk; gFjpapy; rp 4 uf ntbkUe;J kPl;G

kd;dhu;> Ks;spf;Fsk; gpuNjrj;jpy; ,uhZtj;jpd; f[gh nuh[pnkz;l; gpupT gil tPuu;fs; New;W Kd;jpdk; Nkw;nfhz;l NjLjypd; NghJ rp-4 uf ntb kUe;J 387 fpNyh fpuhk; kPl;nlLj;jpUg;gjhf ,uhZt Ngr;rhsu; mYtyf mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. ,e;j ntbkUe;J 37 %il fspy; nghjpaplg;gl;L gpsh];upf; ePu;j; jhq;fpapy; kiwj;J itf;fg;gl;bUe;j epiyapNyNa gil tPuu;fs; kPl;nlLj;jpUg; gjhfTk; mtu; $wpdhu;. mz;ik f;fhyj;jpy; ghJfhg;G gilapdu; kPl;nlLj;j mjpf epiwnfhz;l ntbnghUs; ,J thFk; vd;Wk; Fwpg;gpl;lhu;. Nju;jy; kPs;FbNaw;wk;> mgptpUj;jp ,tw;wpw;F kj;jpapy; ,JTk; eilngw;Wf;nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ. fhirf; fupahf;fpaJ vd;W ,ijj;jhd; $WtNjh?

khrp 21> 2010

jkpo; kf;fSf;F Kf;fpaj;Jtkhd Nju;jy;

fl;LWjpahd nfhs;ifiag; gpd;gw;whjJk; gpur;rpid jPuhjpUg;gjw;fhd xU fhuzk;. rk\;b> jdpehL> mjpfhug; gfpu;T vd;W jkpo;j; jiytu;fs; xt;nthU fhyj;jpy; xt;nthU nfhs;ifia typAWj;jpdhu;fs;. mNj Nghy> epue;jukhd mZFKiwiaAk; gpd;gw;wtpy;iy. fpilf;Fk; cupikfisg; ngw;Wf;nfhz;L vQ;rpa cupikfSf;fhfg; NghuhLtJ vd;w mZFKiwia xU fhyj;jpYk; KOikahd jPu;it khj;jpuk; Vw;f KbAk; vd;w ,Wf;fkhd mZFKiwia ,d;ndhU fhyj;jpYk; gpd;gw;wpdhu;fs;. jiytu;fs; tpl;l jtWfspd; tpisthfNt jkpo; kf;fs; ,d;W ghupa gpur;rpidfSf;F Kfq;nfhLf;fpd;wdu;. jkpo; kf;fs; Jzpr;rYld; nraw;gl;Lr; rupahd jiyikiaj; Nju;e;njLf;f Ntz;ba fhyk; te;Jtpl;lJ. jdpehL rhj;jpakpy;iy vd;gJk; KOikahd murpay; jPu;it xNu jlitapy; ngwf;$ba R+o;epiy ,g;NghJ ,y;iy vd;gJk; rkfhy ajhu;j;jk;. ,ijg; Gupe;J nfhz;L> fl;lq; fl;lkhf KOikahd murpay; jPu;it Nehf;fpr; nry;yf;$baJk; mjw;fhd el;G rf;jpfis mutizj;Jr; nry;tJkhd jiyikNa ,d;iwa Njit. (NkYk;....)

khrp 21> 2010

aho;. khtl;l Nju;jy; fsk;

Nju;jiy Ntbf;if ghu;f;Fk; kf;fs; czu;tiyfspy; %o;fpg; Nghthu;fsh?

(fhtY}u; ‘]r;rp’)

kf;fs; Nghupdhy; gl;l f\;lk; NghJk;; ehk; epk;kjpahf thoNtz;Lk;. vkJ tho;thjhuq;fis gw;wpr; rpe;jpg;Nghk;. RUq;fr; nrhd;dhy; aho;. khtl;l kf;fs; nksdpj;Jg; NghAs;sdu;. gpurhuq;fs;> mwpf;iffs;> je;jpNuhghaq;fs;> trpag;gLj;jy; Mfpatw;Wf;F vLgLthu;fs; vd;gJ re;Njfk;jhd;> mjidtpl kf;fNshL kf;fshf tho;e;jtu;fis Ntl;ghsu;fshf epWj;JtJ fbdkhfNtAs;sJ. jiytu;fs; epidg;gijg;Nghy kf;fs; epidg;gjhfTk; njupatpy;iy; kf;fis cRg;Ngw;wp thf;fspf;fr; nra;ayhk; vd;w cj;jp Ntiy nra;Ak; vd;gJ NghyTk; njupatpy;iy. nksdkhf Ntbf;if ghu;f;Fk; kf;fs; vd;d gjpy; nrhy;thu;fs; vd;gij mwpa Vg;uy; 09k; jpfjptiu fhj;jpUf;fj;jhd; Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

khrp 21> 2010

Any Problem?
Don’t worry…….. There can be solutions

khrp 21> 2010

jPu;khdk; vLf;f Kbahj epiyapy; jkpo;f; $l;likg;G> K];ypk; fhq;fpu];

jhk; Ntl;ghsu; gl;baypy; cs;slf;fg;gl;Ls;Nshkh? ePf;fg;gl;Ls;Nshkh? vd;gJ njupahky; ghuhSkd;w Kd;dhs; cWg;gpdu;fs; gyu; Fok;gpg; NghAs;sjhf $l;likg;gpd; Kf;fpa];ju; xUtu; njuptpj;jhu;. Ntl;GkDf;fspd; tpguq;fis ,Wjp Neuj;jpNyNa ntspaplTs;sjhfTk; Kd;dhs; cWg;gpdu;fs; rpyu; tpLgLtjhfTk; $l;likg;G njuptpj;J tUfpwJ. ,jdhy;> ePf;fg;gLNthu; ahu; vd;gijj; njupe;Jnfhs;tjw;F xt;Nthu; Kd;dhs; cWg;gpdUk; gpuaj;jdq;fis Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. ,Wjp Neuj;jpy; jkJ ngau; ePf;fg;gl;lik njupate;jhy;> Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghf khw;W eltbf;ifia Nkw;nfhs;tjpy; Vw;gLk; rpf;fiyAk; neUf;fbiaAk; jtpu;g;gjw;fhfNt ,e;j Kaw;rp vd mtu;fs; njuptpj;jdu;. rpyu; jhk; epr;rakhf ePf;fg;glyhk; vdj; jPu;khdpj;J NtW fl;rpfis ehbr; nry;tjhfTk; $wg;gLfpwJ. ,t;thW jPu;khdpj;Nj jhk; MSk; fl;rpAld; ,ize;J Nghl;baplj; jPu;khdpj;jjhf ghuhSkd;w Kd;dhs; cWg;gpduhd jq;Nf];tup fjpu;fhkehjd; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 21> 2010

,yq;if jkpou; gpur;rpidf;F mjpfhu gfpu;Tjhd; jPu;T mjw;fhd Kaw;rpfis kj;jpa muR Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; - jpKf

,yq;ifj; jkpou;fs; jq;fs; nrhe;j tho;tplq;fSf;F jpUk;gTk;> mtu;fsJ ey;tho;Tf;fhd cjtpfs; ,yq;if murpdhy; toq;fg;glTk;> kj;jpa muR ,yq;if muir typAWj;j Ntz;Lk;. Vw;fdNt cWjp mspj;jgb ,yq;if jkpou;fSf;F mjpfhug;gfpu;T nra;tJ xd;Wjhd; epue;ju tho;Tf;F top tFf;Fk; vd;gjhy;> mjw;fhd murpay; jPu;T fhz;gjw;F Njitahd Kaw;rpfs; midj;ijAk; kj;jpa muR tpiutpy; Nkw;nfhs;s Mtd nra;a Ntz;Lk;. ,yq;if flw;gilapdu; jkpof kPdtu;fis jhf;Fk;“ td;Kiw nfhLikfSf;F epue;jukhd Kbtpid Vw;gLj;jpLk; tifapy; kj;jpa muR cWjpahd eltbf;iffis cldbahf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;...)

khrp 21> 2010

tlf;F> fpof;F> kiyafj;jpy; mgptpUj;jp

2/3 ngw;W murpayikg;G khw;wk; - [dhjpgjp

nghJj; Nju;jypy; %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ikiag; ngw;W murpayikg;ig khw;WtJld; tlf;F> fpof;F> kiyafk; cl;gl ehl;bd; rfy gFjpfspYk; ghupa mgptpUj;jpia Kd;ndLg;gNj murhq;fj;jpd; Nehf;fnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ,k;Kiw mikr;ruitia rpwpajhf;Fk; mNjNtis> ,isQu;fSf;F Kd;Dupikaspg;gJk; jkJ vjpu;ghu;g;ghFnkdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. ,e;ehl;by; murpay; nra;a vtUf;Fk; cupikAz;L. jdpg;gl;ltu;fisg; ghjpg;gilar; nra;a ehk; jahupy;iy. mt;thW murpay; elj;jTk; KbahJ. vtUk; murpay; elj;Jk; Rje;jpuk; ,e;ehl;by; cs;sJ vd;gij kf;fs; mwptu; vdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 21> 2010

Nju;jypd; gpd; midj;J fl;rp jiytu;fSlDk; Ngr;Rthu;j;ij - [dhjpgjp

,dg;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhf nghJj;Nju;jypd; gpd;du; rfy fl;rpfSf;Fk; miog;G tpLf;fg;gLnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ,e;jpahtpypUe;J ntsptUk; ‘,e;J’ gj;jpupiff;F tpNrl Ngl;bnahd;iw toq;fpa mtu; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. “ghuhSkd;wj; Nju;jy; Kbtile;jJk; rfy fl;rpfspd; jiytu;fisAk; mioj;Jg; Ngr;R elj;JNtd;. jkpo;> K];ypk; fl;rpfspd; jiytu;fSk; ,jpy; gq;F nfhs;thu;fs;. jkpo;> K];ypk; jiytu;fis mioj;Jg; NgRtjw;F $Lkhdtiu Kaw;rp nra;jpUf;fpNwd;. gpughfud; ,Uf;Fk; tiu mtu;fs; gpur;rpidiaj; jPu;g;gjw;fhd Ngr;Rf;fspy; Mu;tk; fhl;ltpy;iy. ,g;NghJ fhyk; fdpe;jpUf;fpwJ. ehd; [dhjpgjp vd;w tifapy; mtu;fs; vd;NdhL NgrNtz;Lk;. vd;NdhL mtu;fSf;F Ngr KbahJ tpl;lhy;> Gjpa jiytu;fSld; ehd; NgRNtd;. 13 tJ jpUj;jr;rl;lk; murpayikg;gpy; cs;sJ. mJ Vw;fdNt mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jd;gb nghyp]; mjpfhuq;fisj; jtpu midj;Jk; mKypYs;sJ. tlf;fpy; ,lk;ngau;e;jtu;fis kPsf;FbNaw;Wtjw;Nf ehd; Kd;Dupik nfhLf;fpNwd;. ,g;NghJ epthuzf; fpuhkq;fspy; Rkhu; 50 Mapuk; NgNu ,Uf;fpd;wdnud;whu;.

khrp 21> 2010

kuKk;> VzpAk; ahidf;Fs; rq;fkk;

(thFyd;)

A+.vd;.gp ,g;NghJ N[.tp.gpiaAk; ruj; nghd;NrfhitAk; fow;wp tpl;Ltpl;lJ. mtu;fs; jdpikg;gl;Lg; Nghdhu;fs;. ,J vjpu;ghu;j;jJ jhd;. A+.vd;.gpapd; KJfpy; rthup nra;J ghuhSkd;w Mrdq;fs; rpytw;iwg; gpbf;fyhk; vd;W N[.tp.gp Nghl;l jpl;lk; ntWk; fdthfg; Ngha;tpl;lJ. N[.tp.gpf;F xU MrdKk; fpilf;fhJ vd;W rpyu; nrhy;fpwhu;fs;. ,g;NghJ rpWghd;ikapdf; fl;rpfs; N[.tp.gpAld; ,y;iy. vdNt mjd; Kf%b fod;W Ngupdthj Kfk; njspthfj; njupag; Nghfpd;wJ. N[.tp.gpNahL Nru;e;J ruj; nghd;Nrfhtpd; rpWghd;ikapd tpNuhj KfKk; njupag; Nghfpd;wJ. N[.tp.gp- nghd;Nrfh $l;Lf;F Kz;baj;Jf; nfhz;L MjuT njuptpj;j jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; ,dp vd;d nrhy;yg; Nghfpd;whu;fs;? (NkYk;.....)

khrp 21> 2010

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G jkpo; kf;fspd; eyd;fis jhiuthu;f;fpd;wJ

Rje;jpu ,yq;ifapd; tuyhw;iw vLj;Jg; ghu;j;jhy; [P. [P. nghd;dk;gyk;> v];. N[. tp. nry;tehafk; Kjy; ,d;iwa $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; tiu jkpopd; ngauhy; jq;fs; murpay; mjpfhuj;ijj; jf;f itj;Jf; nfhz;l mNjNtis jkpo; kf;fs; fhyj;Jf;Ff; fhyk; ,og;GfisAk; gpd;dilTfisANk fz;L te;Js;sdu;. cyf;if Nja;e;J cspg;gpbahd fij Nghy> jkpo; kf;fs; jq;fs; tskhd tho;f;ifia ,oe;J ,lk;ngau;e;jtu;fshfTk; mfjpfshfTk; thOk; epiy Vw;gl;ljw;F mtu;fSf;F murpay; jiyik jhq;fpatu;fs; gjpy;$w Ntz;Lk;. mLj;jLj;J ,j; jiytu;fisj; njupT nra;jjd; %yk; jkpo; kf;fspd; murpay; tho;f;if tPzhfptpl;lJ. ,e;jg; gpd;dzpapNyNa jkpo; kf;fspd; ,d;iwa murpaiy Nehf;f Ntz;Lk;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ,g;Nghija epiyg;ghL jkpo; kf;fSf;F ve;j tpjj;jpYk; ed;ik gaf;ff; $bajy;y. [dhjpgjpj; Nju;jypy; tpl;l jtiwNa $l;likg;G ,g;NghJk; nra;fpd;wJ. ghuhSkd;wj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rpfspd; $l;lzpf;F Mjuthd rf;jpahfr; nraw;gLtjw;Ff; $l;likg;G Nkw;nfhz;Ls;s KbT mjd; ghuhSkd;w Mrdq;fisj; jf;f itg;gij ,yf;fhff; nfhz;lNjnahopaj; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhz;gij ,yf;fhff; nfhs;stpy;iy. (NkYk;....)

khrp 21> 2010

I.Nj.f - N[.tp.gp Neub Nkhjy;

I.Nj.fTf;Fk;> N[.tp.gpf;Fk; ,ilapyhd fUj;J Kuz;ghLfs; cf;fpukile;Js;sjhfj; jfty;fs; njuptpj;jd. ,U rhuhUk; ,g;NghJ Neub Nkhjypy; <Lgl;Ls;sdu;. If;fpa Njrpaf; fl;rpf;F Mjutspj;jhy; N[.tp.gpf;Fj; Njrpag; gl;baypy; %d;W ,lq;fis xJf;fpj;ju KbAk; vd I.Nj.f njuptpj;Js;sjhy; me;jf; fl;rp kPJ N[.tp.gp. nfhjpg;gile;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khrp 20> 2010

Nju;jypy; mjpfsT RNar;irf; FOf;fs;

29 RNar;irf; FOf;fs; New;Wtiu fl;Lg;gzk;

nghJj; Nju;jypy; Nghl;bapLtjw;fhf New;W khiy tiu 29 RNar;irf; FOf;fs; fl;Lg;gzj;ij nrYj;jpAs;sd. Gj;jsk; khtl;lj;jpy; xU RNar;irf; FOTk;> mk;ghiwapy; 4 RNar;irf; FOf;fSk;> nfhOk;gpy; ,uz;L RNar;irf; FOf;fSk; tTdpahtpy; %d;W RNar;irf; FOf;fSk;> FU zhfypy; 2 FOf;fSk;> aho;g;ghzj;jpy; ,uz;L FOf;fSk;> fk;g`htpy; 5 FOf;fSk;> fz;bapy;> Nffhiyapy;> khj;jisapy; jyh xU RNar;irf; FO tPjkhf fl;Lg;gzj;ij nrYj;jpAs;sd. (NkYk;....)

khrp 20> 2010

kPz;Lk; FKjpdpg; glF

neLe;jPT - Fwpfl;Lthd; FKjpdpapy; glF ghJfhg;G gw;wp fupfid

neLe;jPT> Fwpfl;Lthd; gazpfs; glF FKjpdpapy; xU jlit gazp f;Fk; gazpfspd; njhif 120 Mf kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; tpahghupfNsh gazpfNsh jk;Kld; ngupa mstpy; nghUs;fslq;fpa nghjpfis glfpy; Vw;wpr;nry;y KbahJ vdTk; ,e;j eilKiwfs; New;W nts;spf;fpoik Kjy; mKYf;F te;Js;sjhfTk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. Nk 15> 1985 fhiy 7.45 ,w;F neLe;jPtpy; ,Ue;J Fwpf;fl;Lthd; Nehf;fp gazpf;ifapy; khw;w cilapy; te;j ,yq;if flw;gilapduhy; jLf;fg;gl;lJ. njhlu;e;J gazpfs; kPj Nkw;nfhs;sg;gl;l Jg;ghf;fj; jhf;Fjypy; 23 mg;ghtpg; nghJ kf;fs; nfhy;yg;gl;ldu;. vdpDk; ,j; njhif gw;wp khWgl;l jfty;fs; cs;sd.

khrp 20> 2010

mnkupf;fhtpy; tpkhdj; jhf;Fjy;

khb mYtyfk; kPJ tpkhdk; Nkhjp mnkupf;fhtpy; gugug;G

mnkupf;fhtpd; nlf;rh]; khepyj;jpd; jiyefuhd x];bd; efupy; VO khb fl;llj;jpy; rpwpa tpkhdnkhd;W Nkhjp ntbj;Js;sJ. ,e;jr; rk;gtj;jpy; tpkhdp nfhy;yg; gl;lhu;. ,Utu; fhakile;jdu;. ,e;j tpkhdk; New;W Kd;jpdkpuT 10 kzpastpy; ,e;jf; fl;llj;jpy; Nkhjpa NghJ> fl;llk; jPg;gpbj;J vupe;jJ. ,e;jr; rk;gtj;jpy; ,Utu; fhakile;jdu;. ];jyj;jpw;F tpiue;j nghyp]hu; fl;llj;jpypUe;j 200 Ngiu ghJfhg;ghf ntspNaw;wpdu;. ,J jPtputhjpfspd; jhf;Fjyhf ,Uf;fyhnkd Muk;gj;jpy; re;Njfpj;j NghjpYk; mg;gbay;y vdg; gpd;du; Cu;[pjkhdJ. (NkYk;....)

khrp 20> 2010

‘N[. tp. gp. mYtyfk; Nrhjidaplg;gltpy;iy’ - nghyp]; Ngr;rhsu;

N[. tp. gp. apd; jiyik mYtyfk; Nrhjidf;F cs;shf;fg;gl;ljhf ntspahd jftypy; cz;ik fpilahJ vdg; nghyp]; Clfg; Ngr; rhsu; rpNu\;l nghyp]; mj;jpal;rfu; gpu\he;j n[anfhb njuptpj;jhu;. N[.tp.gp.apd; jiyikafk; mike;Js;s gFjpapy; nghyp]; Nrhjidj; jilnahd;iw Vw;gLj;JKfkhf nghyp]hu; mq;F nrd;wpUe;jjhfTk; Mdhy;> fl;rp mYtyfj;ijr; Nrhjidapl mtu;fs; nry;y tpy;iynad;Wk; nghyp]; Ngr;rhsu; $wpdhu;. vdpDk;> ngytj;ijapy; cs;s jkJ jiyik mYtyfk; New;Wf; fhiy (19) nghyp]hupdhy; Nrhjidf;F cs;shf;fg;gl;ljhf N[. tp. gp. apd; Ngr;rhsu; tp[pj N`uj; $wpAs;shu;. ePjpkd;wj;jpd; mDkjp ngw;Nw fl;rpj; jiyikafj;ijr; NrhjidapLtjhf nghyp]hu; $wpajhf tp[pj N`uj; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Mdhy;> ,J Kw;wpYk; cz;ikf;Fg; Gwk;ghd jftnyd;W nghyp]; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;.

khrp 20> 2010

Any Problem?
Don’t worry…….. There can be solutions

khrp 20> 2010

fl;rpfspd; mq;fPfhuk; gw;wpa kPsha;T Ntz;Lk;

Rayhg Nehf;fq;fSf;fhf Muk;gpf;fg;gl;l fl;rpfs; jPtpukhd murpaypy; <LgLtjpy;iy. njspthdJk; epiyahdJkhd nfhs;if ,y;yhky; re;ju;g;gthj epiyg;ghLfis Nkw;nfhs;Sk; fl;rpfs; fhyg; Nghf;fpy; kf;fshy; epuhfupf;fg;gl;LtpLfpd;wd. ,jw;F kf;fs; tpLjiy Kd;dzpia cjhuzkhff; $wyhk;. ghl;lhsp tu;f;fg; Gul;rpia Kd;ndLf;fg; Nghtjhff; $wpf;nfhz;L fsj;Jf;F te;jJ kf;fs; tpLjiy Kd;dzp. NrFNtuh Nghd;w Gul;rpfuj; jiytu;fis Mju;rkhf Kd;dpWj;jpdhu;fs;. ghl;lhsp tu;f;f rNfhjuj;Jtk; gw;wpg; Ngrpf;nfhz;L murpay; tFg;G vd;w ngaupy; Njhl;lj; njhopyhsUf;F vjpuhd czu;tiyiaAk; ,dthj rpe;jidiaAk; rpq;fs ,isQu;fs; kj;jpapy; tsu;j;jhu;fs;. (NkYk;.....)

khrp 20> 2010

kiyaf; fl;rp vr;rupf;if

jkpo; kf;fspd; ghuhSkd;w gpujpepjpj;Jtk; Fwpj;J cupa mf;iw nrYj;jhtpl;lhy; jdpj;Jg;Nghl;bapLNthk;  

If;fpa Njrpa fl;rp jkpo; kf;fspd; ghuhSkd;w gpujpepjpj;Jtk; Fwpj;J cupa mf;iw nrYj;jhtpl;lhy; ehk; jdpj;Jg;Nghl;bapLNthk; vd rjhrptk; njuptpj;Js;shu;. vjpu;tUk; ghuhSkd;w Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;gpy; ,yq;if njhopyhsu; If;fpa Kd;dzp> If;fpa Njrpa Kd;dzpAld; njhlu;r;rpahd Ngr;Rthj;ijfspy; <Lgl;LtUtjhf Kd;dzpapd; jiytu; v];. rjhrptk; njuptpj;Js;shu;. If;fpa Njrpa Kd;dzp kiyaf kf;fspd; murpay; gpujpepjpj;Jk; ghuhSkd;wj;jpy; gpujpgypf;Fk; tifapy; Ntl;ghsu; njupit Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;...)

khrp 20> 2010

gd;Kfj; jkpowpQu; <oj;Jg; G+uhldhu;

(K. ,sq;Nfhtd;)

jkpopd; gy JiwfspYk; rpwg;ghfg; gzpGupe;J ,d;Dk; Kw;whfj; jkpofj;jhuhy; mwpag;glhky; ,Uf;Fk; mwpQu;fSs; ,yq;ifapy; gpwe;J ,d;W fdlhtpy; thOk; mwpQu; <oj;Jg; G+uhldhu; (gpwg;G 13.12.1928) mtu;fspd; gilg;Gfis ahd; gjpNdohz;Lfshf ed;F mwpNtd;. vz;gj;jpuz;L mfitapYk; mlf;fKk; mikjpAk; nfhz;L jkpOf;F ciog;gijj; jk; flikahff; nfhz;L ,tu; ,aq;Ffpwhu;. gjpg;Gj; Jiwapy; ,tUf;F kpfg; ngupa gl;lwpT cz;L vd;gjhYk; jhNk mr;Rf;$lk; itj;jpUg;gjhYk; jkpOf;F Mf;fkhd E}y;fis vOjp clDf;Fld; ntspapl;L tUfpwhu;. jk; E}y;fisj; jkpo; toq;Fk; cyfg; gy;fiyf;fofk; rpytw;wpw;F md;gspg;ghf toq;Ftijf; flikahff; nfhz;ltu;. fdlhtpy; ,tu;fspd; mr;rfk; rpwg;Gld; nray;gLfpd;wJ. E}y;fSk; ,jo;fSk; Fwpg;gplj;jFk; juj;Jld; ntsptUfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 20> 2010

Nju;jy; fsj;jpy; Kj;ijah Kuspjud;...?

,yq;if fpupf;nfl; mzpapd; el;rj;jpu Roy;ge;J tPr;rhsu; Kj;ijah Kuspjud; vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp rhu;gpy; fz;b khtl;lj;jpy; Nghl;baplTs;sjhf ek;gfkhd jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. MSk; fl;rpapd; Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu; xUtu; cj;jpNahfG+u;tkw;w Kiwapy; ,j;jftiy toq;fpdhu;. ,yq;if fpupf;nfl; mzpapd; mjpub JLg;ghl;l tPuu; rdj; [aR+upa khj;jiw khtl;lj;jpYk; el;rj;jpu Xl;l tPuhq;fiz Rre;jpfh [arpq;f Nffhiy khtl;lj;jpYk; Nghl;baplTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 20> 2010

mjpfkhf b.tp. ghu;g;gjhy; kuzk; neUq;Fk;

njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> cyf elg;Gfis ekJ ,y;yj;Jf;Nf nfhz;L te;j ngUikf;Fupa rhjdk;. Mdhy;> mJ rkPg fhykhf ,Ue;j ,lj;jpw;Nf kuzj;ijf; nfhz;L tUk; rhjdkhfp ,Ug;gjhf Gjpa Ma;T $WfpwJ. mjpu;r;rpahfj;jhNd ,Uf;fpwJ? Mdhy; cz;ikjhd;. mT];jpNuypahtpd; nky;Nghu;d; efupYs;s ,jak; kw;Wk; ePupopT ikak; ,J njhlu;ghd Ma;it elj;jpaJ. 11 Mapuk; b.tp. urpfu;fis Rkhu; 6 Mz;L fhyk; Ma;T nra;J KbTfis ntspapl;lJ. Ma;T Gs;sp tptug;gb 18 rjtPjk; Ngu; khuilg;G kw;Wk; gf;fthjj;jhy; ghjpf;fg;gl;L kuzkile;Js;sdu;. 9 rjtPjk; Ngu; Gw;WNehahYk;> 11 rjtPjk; Ngu; NtW Neha;fshYk; ghjpf;fg;gl;L ,we;Js;sdu;. Mf> nkhj;jk; 38 rjtPjk; Ngu; tpiutpy; kuzj;ij jOtpdhu;fs;. ,tu;fspy; ngUk;ghyhdtu;fs; jpdKk; Rkhu; 4 kzp Neuk; b.tp. ghu;g;gtu;fs;. (NkYk;.....)

khrp 20> 2010

jkpof nrk;nkhop khehl;by; 91 ,yq;ifau; gq;Nfw;G - fUzhepjp

jkpofj;jpy; eilngwTs;s nrk;nkhop khehl;by;> jkpohuha;r;rpf;fhf 49 ehLfspy; ,Ue;J 7256 Ngu; gjpT nra;ag;gl;Ls;sjhfj; jkpofr; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. NfhaGj;J}upy; eilngwTs;s ,e;j nrk;nkhop khehl;by;> ,yq;ifapy; ,Ue;J 91 Ngu; fye;J nfhs;sTs;sdu;. mj;Jld; mtu;fspy; 1500 Ngu; jkJ Muha;Tfis khehl;bd; NghJ rku;g;gpg;gu; vdf; $wg;gLfpwJ. jkpof Kjy;tu; K. fUzhepjp> nrd;idapy; nra;jpahsu;fs; kj;jpapy; ciuahw;Wk; NghJ ,jidj; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

khrp 20> 2010

‘rpwpa’ fl;rpfs; njhlu;e;Jk; Ngr;R thu;j;ij

murpay; fl;rpnahd;W> ,U RNar;irfs; Ntl;GkDj; jhf;fy;

fl;rpfs; ,d;Dk; Nguk; NgRk; eltbf;iffspy; jPtpukhf <Lgl;L tUfpd;wd. jdpj;Jg; Nghl;bapLtjh my;yJ $l;lhfg; Nghl;bapLtjh vd;gjpy; Kb ntLf;f Kbahj epiyapy; ,Uf;fpd;wd. mjhcy;yh jiyikapyhd Njrpa fhq;fpu]; New;Wk; I. k. R. K.Tld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpaJ. MapDk; ,Wjp KbTfs; vl;lg;gltpy;iy. <. gp. b. gpAk; murhq;fj;NjhL Ngr;Rthu;j;ij elj;jpajhfj; njupfpwJ. Mdhy; KbTfs; vJTk; njupatpy;iy. ,d;Dk;> rpy fl;rpfs; ve;jr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtnjd njupahj epiyapy; jpz;lhLfpd;wd. ,e;j epiyapy; vjpu;tUk; nrt;tha;f;fpoikf;F gpd;dNu Ntl;G kDj; jhf;fy; R+L gpbf;Fnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. (NkYk;...)

khrp 19> 2010

fhy; E}w;whl;bd; gpd;G fr;rjPtpy; cw;rhf jpUtpoh

,k;khjk; 25k; jpfjp Kjy; Muk;gkhfTs;s tuyhw;Wg; gpurpj;jpngw;w fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; Njthya tUlhe;j cw;rtj;ij Kd;dpl;L gf;ju;fs; jilaw;w gpuahzj;ij Nkw;nfhs;Sk;Kfkhf ,yq;if muR eltbf;if vLj;Js;sJ. fr;rjPT cw;rtj;jpy; gq;Fnfhs;Sk; aho;. kiwkhtl;lj;jpdu; tpLj;j Ntz;LNfhis mLj;J mur mjpfhupfs; kw;Wk; ghJfhg;Gj; jug;gpdu; Nkw;nfhz;l eltbf;iffis mLj;J fr;rjPT nry;ytpUf;Fk; gf;ju;fs; NeubahfNt Fwpf;fl;Lthd; ,wq;F JiwapypUe;J jkJ gazj;ij Muk;gpf;fyhk; vd mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

Ntl;GkDj; jhf;fy; ,d;W Muk;gk;

ghuhSkd;wj; Nju;jYf;fhd Ntl;GkDj;jhf;fy; nra;Ak; eltbf;iffs; ,d;W (19) Muk;gkhfpwJ. 22 khtl;l nrayfq;fspy; njuptj;jhl;rp mjpfhupfspd; Kd;dpiyapy; ,e;j eltbf;if ,lk;ngwTs;sJ. fl;rpr; nrayhsu;fSk;> fl;rpfshy; gpNuupf;fg;gl;ltu;fSk; Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;gtu;fSk; jtpu NtW vtUk; khtl;l nrayfq;fSf;Fs; mDkjpf;fg; glkhl;lhu;fnsd Nju;jy; nrayfk; njuptpj;jJ. fl;rp Mjuthsu;fs; fr;NrupfSf;F mUfpy; $Ltjw;Fk; ,lkspf;fg;glkhl;lhJ vdTk; mwptpf;fg;gLfpwJ. Ntl;G kDf;fs; ,d;W Kjy; (19) - 26 Mk; jpfjp ez;gfy; 12.00 kzp tiu Vw;fg;glTs;sd. gpujhd fl;rpfs; ,Wjp Neuj;jpy; Ntl;G kDj;jhf;fy; nra;a cs;sjhf fl;rp tl;lhuq;fs; $wpd. RNar;irf;FOf;fs; fl;Lg;gzk; nrYj;j 26 Mk; jpfjp tiu mtfhrk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

khrp 19> 2010

,d;Dk; njhlUk; vkJ ,opT epiy

(rpj;jd;)

vkf;F ,g;NghJ xU re;ju;g;gk; fpilj;jpUf;fpwJ. ,r;re;ju;g;gj;ij ehk; gad;gLj;j jtWNthkhapd; NkYk; NkYk; vkJ r%fk; vkhw;wg;gLtJ njhlUk; vd;gij ehk; czuNtz;Lk;. tlgFjpapy; jw;NghJ rdj;njhifapy; ehw;gJ tPjj;jpw;F Nkw;gl;Nlhu; vkJ r%fkhf ,Ug;gjhy; vjpu;tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Fiwe;jJ ehd;F cWg;gpdu;fshtJ njupT nra;ag;glNtz;Lk;. Mdhy; fle;j fhyq;fspy; aho; Nkyhjpf;f murpay; jiyikfs; vkJ r%fj;jpypUe;J xUtiu cWg;gpduhf;fp vk;ik Kl;lhs;fshf;fpa nraiy ehk; njhlu;e;J mDkjpf;f KbahJ. ,k;Kiw ehk; kpfTk; tpopg;ghf nray;glNtz;Lk;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ,k;KiwAk; vq;fsJ  r%fj;jtu;fis jkJ tiyapy; rpf;fitj;J jkJ eyd; rhu;e;j murpaiy Kd;ndLf;f ehk; mDkjpf;ff;$lhJ. vdNt jypj; r%fj;ijr;Nru;e;j mr;r%f eyd;fspy; mf;fiw nfhz;l ehd;F cWg;gpdu;fis ghuhSkd;w gpujpepjpahf Vw;Wf;nfhs;s ve;jf;fl;rp Kd;tUfpd;wNjh mf;fl;rpia ehk; gad; gLj;jpf;nfhs;syhk;. ,y;yhj gl;rj;jpy; ehk; vkJ gpujpepjpfis RNal;irahfNt ghuhSkd;wj;Nju;jypy; Nghl;bapl jhahu;gLj;jNtz;bAs;sJ. ,J cldbahd gaidf; nfhLf;fhJNghdhYk; ePz;lfhy vkJ tsu;r;rpf;F ,JNt gaDs;s nray;ghlhf mikAk;. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

kiyaf kf;fs; Kd;dzp = yq;fh Rje;jpuf; fl;rpAld; ,ize;J Nghl;b

gJis> Etnuypah khtl;lq;fspy; kz;ntl;b rpd;dj;jpy; jdpj;Jg; Nghl;bapLk; kiyaf kf;fs; Kd;dzp nfhOk;gpy; = yq;fh Rje;jpuf; fl;rpAld; ,ize;J ntw;wpiyr; rpd;dj;jpy; Nghl;baplTs;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. nfhOk;G khtl;lj;jpy; Kd;dhs; gpujpaikr;ru; ,uhjhfpU\;zd; Nghl;baplTs;sjhf fl;rpapd; nghJr;nrayhsu; vkJ ,izaj;jsj;Jf;Fj; njuptpj;jhu;.

khrp 19> 2010

ruj; nghd;Nrfhtpd; gzk;

Nju;jYf;F ,U jpdq;fSf;F Kd;dNu ngUe;njhifg; gzk; ngl;lfj;jpy; itg;G

Nju;jy; eilngWtjw;F ,U jpdq;fSf;F Kd;dNu ruj; nghd;Nrfh ngUe;njhifg; gzj;ij tq;fpapd; ngl;lfj;jpy; itj;Js;shu;. ruj; nghd;Nrfhtpd; Gjy;tp mg;ruh nghd;Nrfh $wpajw;fpzq;f> nghd;Nrfhtpd; mYtyfj;jpypUe;Nj me;jg; gzj;ijf; nfhz;L ngl;lfj;jpy; itj;jjhf n[duy; nghd;Nrfhtpd; kUkfdpd; jhahuhd mNrhfh jpyful;d $wpAs;shu;. ehd;F ngl;lfq;fspy; 527>000 mnkupf;f nlhyu; ehzaj;jhs;fs; ,Uf;fpd;wd. E}W ];Nuypq; gTz;fs;> xd;wiu ,yl;rk; ,yq;if ehzaj;jhs; vd %d;W ehLfspd; gz Nehl;Lfis itj;jpUf;fpwhu;fs;. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

jkpo;f; fw;if newpfis G+u;j;jp nra;j Kg;gil tPuu;fSf;F rhd;wpjo;

jkpo; nkhopia fw;wjd; %yk; tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fisr; Nru;e;j kf;fspd; cs;sj;ij ntd;W If;fpaj;JlDk;> mtu;fsJ gq;fspg;GfSlDk; Nritfis toq;f KbAk;. ePq;fs; fw;wtw;iw ey;y tplaq;fSf;F gad;gLj;j Ntz;Lk;. ,jd; %yk; ,dg;gpur;rpid Vw;gLtij jtpu;f;f KbAk;. jkpo; nkhop njupe;j gil tPuu;fs; kpfTk; Fiwe;jsNt cs;sdu;. ,jdhy;> Kg;gilapdUf;Fk; cq;fsJ Nrit kpf Kf;fpakhdjhf mike;Js;sJ. jkpo; nkhopia fw;wjd; %yk; tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fspy; rpwe;j Nritfis nra;a KbAk;. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

nghJj; Nju;jypy; jkpo; Njrpaf;$l;likg;ig Kw;WKOjhfj; Njhw;fbg;gNj> jkpo; kf;fspd; tpNkhrdj;Jf;fhd xNunahU topahFk;!

tp.rpd;dj;jk;gp (aho;g;ghzk;)

jkpo; kf;fs; ,d;iwa murpay; epiyikiaAk;> jkpo; Njrpaf;$l;likg;G jiyikapd; mopTfu murpaiyAk; myrp Muha;e;J> tug;NghFk; nghJj;Nju;jypy; nraw;gl Ntz;baJ fhyj;jpd; NjitahFk;. fle;j 60 tUlq;fshf gpw;Nghf;F jkpo; jiyikfs; fgl Nehf;Fld; jkpo; kf;fisg; ghu;j;Jr; nrhd;dtw;iwnay;yhk;> rupah gpioah vd Muhahky; jkpo; kf;fs; nraw;gl;ljw;fhd gyhgyd;fis> jkpo; kf;fs; Nghjpa msTf;F mDgtpj;jhapw;W. ,dpAk; jkpo; kf;fs; khl;L ke;ijf; $l;lk; Nghy> jpUk;gj; jpUk;g ehk; tpl;l jtiwNa tpl KbahJ. Kjypy; ,t;tsT fhyKk; jkpo; kf;fis Vkhw;wp> jkJ nrhe;j Raey murpaiy elhj;jp te;j> jkpo; gpw;Nghf;F (jkpo; Njrpaf;$l;likg;G) murpay; rf;jpfis ehk; vkJ jiyikg; nghWg;gpypUe;J Kw;WKOjhf mfw;w Ntz;Lk;. mijr; nra;ahj tiu jkpopdj;Jf;F vt;tpj tpNkhrdKk; fpl;lg; Nghtjpy;iy. mijr; nra;tjw;F tug;Nghfpd;w nghJj;Nju;jy; xU mupa re;ju;g;gkhFk;. ,e;jj; Nju;jypy; jkpo; Njrpaf;$l;likg;ig> jkpo; kf;fs; Kw;WKOjhfj; Njhw;fbj;J> jkpou; murpaypy; xU Gjpa rfhg;jj;ij> mjhtJ cz;ikahd [dehaf murpay; ghijia cUthf;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fs; mij ntw;wpfukhfr; nra;J Kbg;gjw;F VJthf> jkpo; Kw;Nghf;F – [dehaf rf;jpfs; xd;Wgl;L ,e;jj; Nju;jy; fsj;jpy; ,wq;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

Kjy;tu; fUzhepjpAld; ebfu; m[Pj; jpBu; re;jpg;G

Kjy;tu; fUzhepjpia ebfu; m[Pj; ,d;W (tpahof;fpoik) khiy re;jpj;Jg; Ngrpdhu;. nrd;id NfhghyGuj;jpYs;s ,y;yj;jpy; ele;j ,e;j jpBu; re;jpg;G Rkhu; miukzp Neuk; ePbj;jjhf njupfpwJ. ,e;jr; re;jpg;Gf;Fg; gpd; epUgu;fsplk; m[Pj; $Wifapy;> kupahij epkpj;jkhfNt Kjy;tiur; re;jpj;Jg; Ngrpajhf njuptpj;jhu;. Kjy;tu; fUzhepjpf;F jpiuAyfpdu; elj;jpa ghuhl;L tpohtpy;> murpay; epfo;r;rpfspy; rpwg;ghf GypfSf;F Mjuthd Mu;ghl;lqfspy; fye;Jnfhs;tjw;fhf ebfu;fs; kpul;lg;gLtjhf gfpuq;fkhf njuptpj;jpUe;jhu; m[Pj;. me;jg; Ngr;R jpiuAyfk; kl;Lkpd;wp> murpay; tl;lhuj;jpYk; ryryg;ig Vw;gLj;jpapUe;jJ. Kjy;tUf;fhd ghuhl;Ltpohtpy; mt;thW NgrpaJ rpyUf;F mjpUg;jpiaAk; je;jjhf njupfpwJ. ,e;jr; R+oypy;> Kjy;tu; fUzhepjpia Neupy; ebfu; m[Pj; Neupy; re;jpj;jpUg;gJ Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhf fUjg;gLfpwJ. NkYk;> jdJ Ngr;R Fwpj;J mtu; tpupthf tpsf;fkspj;jpUg;ghu; vdTk; njupfpwJ. m[Pj; ,d; Ngr;ir u[dpfhe; tpohtpy; vOe;J epd;W ifjl;b ntFthfg; ghuhl;baJ ahtUk; mwpe;jNj.

khrp 19> 2010

tTdpah – xl;LRl;lhd; g]; Nrit Muk;gk;

khq;Fsk; topahf tTdpah Kjy; xl;LRl;lhd; tiuahd mur g];Nrit ehis nts;spf;fpoik Kjy; Muk;gpf;fg;glTs;sjhf ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig mwptpj;Js;sJ. ,e;j ,uz;L ,lq;fSf;Fkhd g]; Nritapd; Njit Fwpj;J kf;fs; njhlu;r;rpahf Ntz;LNfhs; tpLj;J te;jjhf Nghf;Ftuj;Jr; rigapd; mjpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. V9 tPjpA+lhf Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;s mur> jdpahu; g];fspy; ehshe;jk; 600 Ngu; tiu gazpg;gjhfTk; aho;g;ghzj;Jf;Fk; nfhOk;Gf;Fk; 10 g];fs; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sd vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;.

khrp 19> 2010

fpupnfl;

njd; Mgpupf;fhit ,d;dpq;]hy; ntd;wJ ,e;jpah

,e;jpah - njd;Mgpupf;fh mzpfs; NkhJk; 2MtJ kw;Wk; filrp nl];l; fpupf;nfl; Nghl;b nfhy;fj;jh <ld; fhu;ld; ikjhdj;jpy; eilngw;wJ. njd;Mgpupf;fh Kjy; ,d;dpq;rpy; 296 Xl;lq;fspy; Ml;lkpoe;jJ. ,e;jpah Kjy; ,d;dpq;rpy; 6 tpf;nfl; ,og;Gf;F 643 Xl;lq;fs; Ftpj;J Ml;lj;ij epWj;jpf; nfhz;lJ. New;iwa 4MtJ ehs; Ml;lk; kio kw;Wk; Nghjpa ntspr;rkpy;yhky; ghjpf;fg;gl;lJ. 35 Xtu;fNs ge;J tPrg;gl;lJ. Ml;lj;jpd; Kbtpy; njd;Mgpupf;fh 2MtJ ,d;dpq;rpy; 3 tpf;nfl; ,og;Gf;F 115 Xl;lq;fs; vLj;jpUe;jJ. ,d;W 5MtJk; ,WjpAkhd Ml;lk; ele;jJ. fhiy 8.45 kzpf;F Ml;lk; Muk;gkhdJ. ,d;dpq;]; Njhy;tpiaj; jtpu;f;f NkYk; 232 Xl;lq;fs; Njit. iftrk; 7 tpf;nfl; vd;w epiyapy; njd;Mgpupf;fh njhlu;e;J MbaJ. fhak; mile;jjhy; [hfPu;fhd; ge;J tPr tutpy;iy. Row;ge;J tPuu;fshd `u;g[d;> mkpj; kp];uh MfpNahu; rpwg;ghf tPrpdhu;fs;. njd; Mgpupf;fh tpf;nfl;Lfs; rupe;jjhy; ,e;jpah ntw;wp ,yf;if mile;jJ. ,e;jpa mzp ,d;dpq;]py; ntw;wpiaj; jdjhf;fpf; nfhz;lJ. ,jd; %yk; nl];by; ,e;jpah 'ek;gu;-1' ,lj;ijj; jf;f itj;Jf; nfhz;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ

khrp 19> 2010

‘aho;Njtp’ Clhf tlf;Fk; njw;Fk; cwT Gjpg;gpf;fg;gLk; - [dhjpgjp

tl kw;Wk; njd; gFjp kf;fs; jkf;fpilapyhd gioa njhlu;Gfis aho;Njtp Clhf kPz;Lk; GJg;gpj;Jf; nfhs;tij fhz;gNj jkJ Nehf;fnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ $wpdhu;. ‘njw;fpd; Njhod;’ epjpaj;Jf;fhf mur kw;Wk; jdpahu; mikg;Gfs; kw;Wk; rq;fq;fs; [dhjpgjpaplk; epjp md;gspg;Gfis ifaspj;j epfo;T New;W (18) myup khspifapy; ,lk; ngw;wJ. ,e;j epfo;tpy; ciuahw;wpa [dhjpgjp NkYk; $wpajhtJ:- ‘njw;fpd; Njhod;’ epjpak; ngsjPf tsq;fis fl;bnaOg;Gtjw;F kl;Lk; Muk;gpf;fg;gltpy;iy tlf;F fpof;F kf;fspd; kdq;fis nty;tjw;FkhFk;. (NkYk;....)

khrp 19> 2010

kf;fspd; ,d;iwa Njit rkhjhdKk; mgptpUj;jpAk;

,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;Tk; ,y;iy. mgptpUj;jpAk; ,y;iy. gjpd;%d;W ghuhSkd;wj; Nju;jy;fspy; mLj;jLj;J ntw;wpaPl;ba jkpo;j; jiytu;fspd; Nrit rkhjhdKk; mgptpUj;jpAk; ,y;iy vd;w epiyapy; Kbe;jpUf;Fk; gpd;dzpapNyNa rpWghd;ikapd kf;fs; elf;ftpUf;Fk; nghJj; Nju;jiy Nehf;f Ntz;bAs;sJ. ,dj;Jt cupikAk; gpuNjr mgptpUj;jpAk; xd;Wf;fhf kw;wijg; gpd;js;s KbahjthW rk mstpy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit. rpWghd;ikapd kf;fs; ,ijr; rupahf tpsq;fpf;nfhz;L rkhjhdj;Jf;Fk; mgptpUj;jpf;Fk; rhjfkhd epiyg;ghl;il Nkw;nfhs;thu;fs;. (NkYk;...)

khrp 19> 2010

ey;Y}upy; QhapW re;ij Muk;gpf;fj; jpl;lk;

aho;. ey;Y}u; gFjpapy; Qhapw;Wf;fpoikfspy; kl;Lk; $Lk; re;ijia aho;. khefu rig Muk;gpf;fTs;sJ. ,r;re;ijapy; tpahghuk; nra;a tpUk;Gk; tu;j;jfu;fs; Kd;$l;bNa jkJ ngau; tpguq;fis khefu rigapd; ehdhtpj ,iwtupg; gFjpapy; gjpT nra;J nfhs;SkhW aho;. khefu Kjy;tu; jpUkjp Nah. gw;Fzuhrh mwptpj;Js;shu;. fle;j fhyq;fspy; mjpfsT tpiy nfhLj;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l gy tpjkhd tPl;Lg; ghtidg; nghUl;fs; V-9 ghij jpwf;fg;gl;ljd; gpd;du; njd; gFjpapypUe;J aho;. efUf;Ff; nfhz;L tug;gl;L kpfTk; kypthd tpiyapy; efupd; gy ghfq;fspYk; itj;J tpw;gid nra;ag;gl;L tUfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 18> 2010

Ntl;GkDj; jhf;fy; ehis Muk;gk;; KbTfs; vl;lhj epiyapy; rpWfl;rpfs;

Ntl;ghsu; epakdg;gj;jpuq;fisj; jahupf;Fk; gugug;Gf;F kj;jpapYk;> Nju;jypy; Nghl;bapLk; rpd;dj;ijj; njupT nra;tjpy; rpW murpay; fl;rpfs; ,d;dKk; KbntLf;f Kbahj epiyapy; ,Wjp Neu gpuaj;jdj;jpy; <Lgl;Ls;sd.ngupa murpay; fl;rpfs; Ntl;ghsu; epakdg; gj;jpuq;fisj; jahupf;Fk; ,Wjpf;fl;lg; gzpfspy; <Lgl;Ls;sd. mNjNeuk; rpwpa fl;rpfSf;F Mrdq;fis xJf;fpf; nfhLg;gjpy; Kidg;Gf; fhl;bAs;sd. ,e;j epiyapy; ngupa fl;rpfSld; $l;Lr; Nru;e;jpUf;Fk; rpy murpay; fl;rpfs; vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; jdpj;Jg; Nghl;bapLtjh my;yJ ,ize;Nj Nghl;bapLtjh vd;gjpy; ,d;dKk; njspthd Kbit vLf;f Kbahj epiyapy; cs;sd. (NkYk;.....)

khrp 18> 2010

ehlhSkd;w Nju;jYf;fhf ,Jtiu Xd;gJ RNal;irf; FOf;fs; fl;Lg;gzk; nrYj;jpAs;sd.

vjpu;tUk; ehlhSkd;w nghJj;Nju;jYf;fhf ,Jtiuapy; xd;gJ RNal;irf; FOf;fs; jkJ fl;Lg;gzq;fis nrYj;jpAs;sjhf Nju;jy; nrayfk; mwptpj;Js;sJ. ,jd;gpufhuk; td;dp nfhOk;G Gj;jsk; fSj;Jiw kw;Wk; fk;g`h Mfpa khtl;lq;fspd; cjtp Nju;jy; Mizahsu;fsplk;  ,e;j fl;Lg;gzq;fs; nrYj;jg;gl;Ls;sd. fSj;Jiw khtl;lj;jpy; ,Ue;J kl;Lk; %d;W RNal;irf; FOf;fs; jkJ fl;Lg;gzq;fis nrYj;jpAs;sd. ,Jjtpu nfhOk;G kw;Wk; Gj;jsk; khtl;lq;fspy; jyh ,uz;L RNal;ir FOf;fSk; td;dp kw;Wk; fk;g`h Mfpa khtl;lq;fspy; ,Ue;J jyh xU RNal;irf;FOTk; jkJ fl;Lg;gzq;fis nrYj;jpAs;sd. ,NjNtis Ntl;GkDf;fis  jhf;fy; nra;Ak; eltbf;iffs; ehis Kjy; Muk;gkhfTs;sd. ,e;j epiyapy; Vuhskhd gpujhd fl;rpfs; jkJ Nju;jy; njhlu;ghd ,Wjp KbTfis ,d;dKk; vl;lhj epiyapy; cs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 18> 2010

Ky;iyj;jPTk; toikf;F jpUk;Gfpd;wJ

Ky;iyj;jPT itj;jparhiy kPz;Lk; nghJkf;fs; ghtidf;F tUfpd;wJ.

td;dpapy; fle;j tUl Kw;gFjpapy; ,lk;ngw;w fLikahd Nkhjy; eltbf;iffis mLj;J ghJfhg;Gg; gilapduhy; kPl;fg;gl;l Ky;iyj;jPT itj;jparhiy ghJfhg;Gg; gil mjpfhupfspdhy; Rfhjhuj; jpizf;fs mjpfhupfsplk; cj;jpNahfG+u;tkhf xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. jw;rkak; Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; kPsf;FbNaw;wk; Jupjkhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s epiyapy; Ky;iyj;jPT itj;jparhiyapy; kPs; ,af;fk; mjpy; Kf;fpa gq;F tfpf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. td;dpapy; ,Wjp Aj;jk; eilngw;w rkak; Ky;iyj;jPT itj;jparhiyapid Gypfs; jkJ fl;Lg;ghl;by; vLj;J fhakile;j jkJ cWg;gpdu;fSf;F rpfpr;iraspf;f mjidg; gad;glj;jpapUe;jdu;. mJkl;Lky;yhky; mg;gpuNjrj;ij tpl;L jg;gpr; nry;Yk;NghJ itj;jparhiyapd; tsq;fisAk; R+iwahbr; nrd;wpUe;jdu;. MapDk; mq;fpUe;j xUnjhif kUe;Jfs; kw;Wk; fUtpfs; cgfuzq;fs; Nghd;wit Gj;Jntl;Lthd; gFjpapy; fz;nlLf;fg;gl;L jw;NghJ ghJfhg;ghf itf;fg;gl;Ls;sd. mtw;iw ghJfhg;G gil mjpfhupfs; kPl;nlLj;Js;s epiyapy; tpiutpy; Rfhjhuj; jpizf;fs mjpfhupfsplk; ifaspf;fTs;sdu; vd;Wk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

khrp 18> 2010

ruj; nghd;Nrfh jiyikapy; fpz;zk; rpd;dj;jpy; Nghl;bapl N[tpgp KbT.

vjpu;tUk; ehlhSkd;w nghJj;Nju;jypy; ruj;nghd;Nrfh jiyikapy; fpz;zk; rpd;dj;jpy; Nghl;bapl N[tpgp KbntLj;Js;sjhf mjd; Kf;fpa];ju; yhy;fhe;j ,d;W khiy njuptpj;Js;shu;. ,Jtiu fhyKk; jkJ fl;rpapd; ,yl;ridahd kzp rpd;dj;jpy; Nghl;bapl;Lte;j kf;fs; tpLjiy Kd;dzp (N[.tp.gp) vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; fpz;zk; rpd;dj;jpy; Nghl;baplj; jPu;khdpj;Js;sJld; ruj; nghd;Nrfhit Kjd;ikg;gLj;jp [dehaf Njrpa Kd;dzp vDk; fl;rp ];jhgpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; yhy;fhe;j NkYk; njuptpj;Js;shu;.

khrp 18> 2010

ehk; rhu;e;j kf;fspd; tpbaypw;fhf jk; fl;rpfspd; jdpj;Jtj;ijg; Ngzpf;nfhz;L Xu; nghJ ,zf;fg;ghl;bw;F tukhlhu;fsh?

(mnyf;]; ,utp)

,Jtiu fhyKk; jkpoPo  tpLjiyg; Gypfs; ,Uf;Fk; kl;Lk;> “jkpoPo tpLjiy Gypfs;jhd; jkpou;fspd; Vfgpujpepjpfs;” vd;W nrd;w ,lnkyhk; ciuj;J jpupe;j $j;jikg;G (TNA)  rk;ge;ju;> fle;j [dhjpgjp Nju;jypy; vkJ jkpo; kf;fis ,uk;lhk;jug; gpui[fs; vd;W kl;Lk; nrhd;djy;yhky; mtupd; Vfgpujpepjpfspd;  jiyikia kl;Lky;yhky; mtu;fshy; gpbj;Jr; nry;yg;gl;L fl;lhag; gapw;rp nfhLf;fg;gl;l mg;ghtp rpWtu;fSld; Nru;j;J nfhy;yg;gl;l 20>000 ,w;F Nkw;gl;l mg;ghtp nghJ kf;fspd; kuzj;jpw;F jiyik tfpj;j Kd;dhs; ,uhZt jsgjpf;F rhu;ghf thf;F Nfl;Fk; nghJ jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; (TULF) jiytu; Mde;jrq;fup mtu;fs; rpq;fs kf;fshy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l xU kpjthjj; jiytu; vd;W njupahj epiyapy; jkpo; Njrpaf; $j;jikg;gpy; (TNA) mq;fk; tfpj;j gy NgUf;F fy;jh nfhLf;Fk; ku;kk; njupatUfpwJ. (NkYk;.....)

khrp 18> 2010

,yq;ifapy; Nju;jYk;

jkpo; kf;fsJ murpay; vjpu;fhyKk;

fUj;juq;F:   ,lk;: Scarborough civic center (room 1, 2), Toronto, Canada

                          fhyk;: Feb 20, 2010,  2.30 pm - 6 pm

(NkYk;....)

khrp 18> 2010

jtwhd ghijapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ikiag; ngwf; $ba epiyapy; ,Uf;fpd;wJ. vjpuzpf; $l;lzpf;Fr; rhjhuz ngUk;ghd;ikNa rhj;jpakpy;iy. Mdhy; vjpuzpf; $l;lzpAlNdNa jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G jd;id ,dq;fhl;Lfpd;wJ. ,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhd Nfhupf;ifia Kd;itf;Fk; NghJ mij ntd;nwLg;gjw;Fr; rhj;jpakhd top KiwiaAk; Nju;e;njLf;f Ntz;Lk;. Nfhupf;ifia Kd;itg;gJk; mij ntd;nwLg;gjw;Fr; rhj;jpakw;w epiyg;ghl;il Nkw;nfhs;tJk; ,Jtiuapyhd jkpo;j; jiyikapd; ghuk;gupakhf cs;sJ. ,J NkYk; njhlu;tij mDkjpf;ff; $lhJ. xd;wpy; jiyik jd;id khw;wpf;nfhs;s Ntz;Lk;. my;yJ kf;fs; jiyikia khw;w Ntz;Lk;. (NkYk;....)

khrp 18> 2010

Rw;W #oy; ghJfhg;gpw;fhf

cyf kf;fs; xd;W$LNthk;!

fle;j 20 Mz;Lfshf R+whtsp mbf;fb cUthtJk;> mtw;wpd; NfhgKk;> MNtrKk; mjpfupj;J tUtijAk; re;jpj;J tU fpNwhk;. ,g;Nghnjy;yhk; tof;fj;jpw;F khwhf Nfhil fhyj;jpy; ntg;gk; mjpfkhf cs;sJ. FspUk; $l $LjyhfpwJ. kio nga;Ak; gUtKk; khwpg; NghfpwJ. kioNa ,y;yhkYk; NghfpwJ. kio mjpfkhfg; nga;J nts;sj;jpd; NtfKk; kpQ;rpg;NghfpwJ. gha;e;J tUk; Nga;f;fhw;Wk;> njhlu;e;J gdp nga;J tUk; ehLfSk;> efuq;fSk; eLq;fpg; Nghfpd;wd. vy;yhk; gRikf; Fby; (Green obuse) nfhLf;Fk; “gupRfs;”. ,jdhy; Vw;gLk; capu;r;NrjKk;> nghUl; NrjKk; ngUfpf;nfhz;Nl tUfpwJ. kf;fs; ,lk;tpl;L ,lk;ngau;tJ> gpiog;G nfLtJ> gl;bdp> Neha; guTtJ Nghd;w itahy; VioehLfs; mjpfkhf rpj;utijf;F cs;shfpd;wd. cyf mstpy; ,j;jifa gypf;F Mshff;$ba kf;fs; 200 Nfhb Ngu;. jPTfnsy;yhk; Kjy; gypahfp> %o;fpg; NghFk;. ,e;j cyfj;ijNa ehrkhf;fp J}f;fpg; Gul;bg;NghLk; ,j;jifa ngupa rthiy> cyf ehLfs; vy;yhk; $b xj;J ioj;jhy;jhd; XusT jPu;T fhz ,aYk;. ,jpNy ngupa gq;F Vfhjpgj;jpa ehLf Sf;F cz;L. Fwpg;ghf mnkupf;fhTf;F $Ljy; nghWg;G cz;L. Mdhy; Vfhjp gj;jpa ehLfs; vs;ssTk; ftiyg;gltpy;iy. vz;zpf;ifapy; nkhj;j mstpy; 30 rjtPj thAit mnkupf;f ehLjhd; ntspNaw;WfpwJ. (NkYk;....)

khrp 18> 2010

jypghd;fspd; Kf;fpa ,uhZtj;jsgjp ifJ

Mg;fhd; Nghu; eltbf;if njhlu;ghf nts;iskhspifapy; $l;lk;

Mg;fhdp];jhd; Nghu; eltbf;iffs; njhlu;ghd cau;kl;l Kf;fpa $l;lnkhd;iw [dhjpgjp guhf; xghkh New;W Gjd;fpoik $l;ltpUe;jhu;. ,jpy; ghJfhg;G mikr;ru; nuhNgu;l; Nfl;];> ntspehl;likr;ru; `pyhup fpspz;ld;> cjtp [dhjpgjp N[hd;igld;> kj;jpa fl;lisj;jsgjp lhtpl; gpl;lu;]; MfpNahu; gq;Nfw;fTs;sdu;. nts;iskhspifapd; Kf;fpa mYtyfj;jpy; ,J eilngw Vw;ghlhfpaJ. Mg;fhdp];jhDf;F Nkyjpf gilfs; mDg;gg;gl;l gpd;du; mq;F Vw;gl;Ls;s khw;wk; epiyikfs; kw;Wk; jypghd;fspd; Kf;fpa ,uhZtj;jsgjp Ky;yh mg;Jy; glhupd; ifJ njhlu;ghfg; Ngrg;glTs;sd. (NkYk;....)

khrp 18> 2010

ghuk;gupa eilKiwfisg; Gwf;fzpj;j Neghs; [dhjpgjp

Neghs mur jiytu;fs; ntspehL nry;Yk; NghJ mtu;fspd; tp[ak; ntw;wpngw fyhrhu mk;rq;fs; epfo;tJ toik. Njtijfspd; gpujpepjpfs; vdf;fUjg;gLk; ngz;fs; jiytu;fis topaDg;gp itg;gu;. Ju;fh> ru];tjp> yf;\;kp> uhjh> md;dG+uzp Mfpa Njtijfspd; gpujpepjpfshfNt fUjg;gLfpd;wdu;. [dhjpgjpapd; ntspehl;Lg; gazj;ij Mrpu;tjpf;f ,g;ngz;fs; tUifje;jdu;. Mdhy; [dhjpgjp ,tu;fsplk; Mrpngwky; nrd;whu;. ePz;l Neuk; ntapypy; fhj;jpUe;jikf;fhf mg;ngz;fsplk; kd;dpg;Gf; NfhUk;gb jdJ Ngr;rhsiuf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. (NkYk;...)

khrp 18> 2010

rPdhit rPz;Lk; mnkupf;fh

guhf; xghkhitr; re;jpf;fpwhu; jyha;yhkh

jPngj; Md;kPfj; jiytu; jyha;yhkh [dhjpgjp guhf; xghkhitr; re;jpg;gjw;fhf mnkupf;fh gazkhdhu;. ,e;jpaj; jiyefu; GJby;ypapypUe;J jyha;yhkh jdJ gazj;ij Muk;gpj;jhu;. rPdhtpd; vjpu;g;igAk; nghUl;gLj;jhky; mnkupf;fh jyha;yh khit tuNtw;fTs;sJ. nts;is khspifapy; cs;s tpNrl miwapy; ,r;re;jpg;G ,lk;ngwTs;sJ. toikahf ntspehl;Lj; jiytu;fisr; re;jpf;Fk; miwapy; my;yhky; NtW mYtyfj;jpy; ,r;re;jpg;G eilngWk;.

khrp 18> 2010

tlf;F> fpof;fpy; njh. E. fy;Y}upfs;> njhopw;gapw;rp epiyaq;fs;

tlf;F fpof;F khfhzq;fspy; njhopy;El;gf; fy;Y}upfs; kw;Wk; njhopw;gapw;rp kj;jpa epiyaq;fs; mikg;gjw;fhf nfhupa Vw;Wkjp ,wf;Fkjp tq;fp 9 Nfhb mnkupf;f nlhyu;fis flDjtpahf toq;fpAs; sjhf njhopy; kw;Wk; njhopw;gapw;rp mikr;R njuptpj;jJ. ,e;jj; flDjtpapD}lhf fy;Flh> kd;dhu; Mfpa ,lq;fspy; njhopy;El;gf; fy;Y}upfs; mikf;fg;gl cs;sNjhL jpUNfhzkiy> tTdpah> NrUEtu Mfpa ,lq;fspy; njhopw;gapw;rp epiyaq;fs; mikf;fTk; jpl;lkpl;Ls;sjhf mikr;R $wpaJ. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

fNdba ,yq;if tu;j;jf rk;Nksdg; gpujpepjpfs; [dhjpgjpAld; re;jpg;G.

gpiof;fj; njupe;j fdlh tu;j;jfu;fs;

md;W GypfSf;fhf fdlh xl;lthtpy;

,yq;if tUif je;Js;s fNdba tu;j;jf rk;Nksdj;ijr; Nru;e;j KjyPl;L FOtpdu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;rit re;jpj;J tpupthf fye;JiuahbAs;sdu;. myup khspifapy; ,lk;ngw;w Nkw;gb re;jpg;gpy; fNdba ,yq;if tu;j;jf rk;Nksdj; jiytu; fNzrd; RFkhu; cg jiytu; fyhepjp nghd;. rpth[p nghUshsu; Fy. nry;yj;Jiu gpujp mikr;ru; ruj; Fzul;z fdlhtpw;fhd ,yq;ifapd; Rw;Wyhj;Jiw cau; ];jhdpfu; vd;. tPurpq;f MfpNahu; gq;Fnfhz;ldu;. [dhjpgjpia re;jpg;gjw;F Kd;djhf fNdba tu;j;jf rk;Nksdj;ijr; Nru;e;j KjyPl;L FOtpdu; aho;g;ghzj;jpw;fhd jkJ tp[aj;jpid Nkw;nfhz;L tpl;L nfhOk;gpw;F jpUk;gpapUe;jik Kf;fpa tplakhFk;.

 

 

,d;W ,yq;if muRf;fhf ,yq;ifapy;

[dhjpgjpAldhd Nkw;gb re;jpg;gpd;NghJ fdlh nuhuhz;Nlhtpy; tjpAk; Gyk; ngau;e;j jkpo; kf;fspdhy; Aj;jj;jpdhy; ,lk;ngau;e;J ghjpg;Gf;Fs;shfp tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpAs;s rpWtu;fspd; Nkk;ghl;bw;fhf Nrfupf;fg;gl;l ,Ugjpdhapuk; mnkupf;f nlhyu; epjpapid mtu;fs; [dhjpgjpaplk; ifaspj;jdu;. ,t;Ntis Gyk; ngau;e;J thOk; KjyPl;lhsu;fs; tlf;F fpof;fpy; jkJ KjyPLfis Nkw;nfhs;s Kd;tuNtz;Lk; vd Ntz;LNfhs; tpLj;j [dhjpgjp ,jd;%yk; tlf;F fpof;F mgptpUj;jpapy; Gyk;ngau;e;j cwTfSk; jkJ gq;fspg;gpid toq;f KbAk; vd;gijAk; njupag;gLj;jpdhu;. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

grpy; uh[gf;\Tld;  jpiu kiwtpy; nray;gl;L tUfpwhuh Nf.gp ?

jLg;Gf; fhtypy; cs;sjhff; $wg;gLk; Nf.gp vd;wiof;fg;gLk; Fkud; gj;kehjd; mtu;fs; njhiyNgrpA+lhf rpyUld; ciuahb tUtjhfr; nra;jpfs; frpe;Js;sJ. jw;NghJ grpy; uh[gf;\Tld; ,ize;J gy eltbf;ifapy; ,tu; <l;Lgl;L tUtjhf ,yq;ifapy; ,Ue;J tUk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. Nf.gpapd; nrhe;j Cu; gpuKfu;fs; rpyiu ,tu; njhlu;Gnfhz;L> tu ,Uf;Fk; Nju;jypy; jdpj;J RNal;irahfg; Nghl;bapLkhW ,tu; mOj;jk; nfhLg;gjhf mwpag;gLfpwJ. mjw;F grpy; uh[hgf;\ midj;J cjtpAk; nra;thu; vdTk; Nf.gp $wptUfpwhu;. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

jkpo; Njrpa $l;likg;G> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp jdpj;Jg; Nghl;b!

jkpou; tpLjiyf; $l;lzpf;F (TULF) miog;G tpLg;gjhfTk;> jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpy; (TNA) ,ize;Jnfhz;lhy; mJ tuNtw;ff;fj;jf;fJ vdTk; fl;rpapd; RNu]; gpNukre;jpud; njuptpj;Js;s epiyapy; vt;thnwdpDk;> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp fl;rp Nju;jypy; jdpj;J Nghl;baplTs;sjhf Mde;jrq;fup $wpAs;shu;. Aj;jfhyj;jpy; mg;ghtp jkpo; nghJkf;fs; mopTfis vjpu;Nehf;fpaik njhlu;gpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Kf;fpa nghWg;ghspfshtu;. Gypfs; kdpjf; Nflakhf nghJkf;fis gad;gLj;jpa NghJ> jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G mjid jl;bf; Nfl;fj; jtwpaJ. td;dp kw;Wk; aho;g;ghz khtl;lj;jpy; jdpj;J Nghl;baplTs;Nshk; vd;Wk; Mde;jrq;fup Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;.....)

khrp 17> 2010

gpugy jkpo; rpdpkh ghlfu;

up. Vk;. nrse;juuh[d; (TMS) kUj;Jtkidapy;

rkPgj;jpy; A.R. u`;khd; ,irapy; My;gk; xd;wpy; ghLthjhf kpfTk; kfpo;r;rpAld; ,Ue;j  vy;NyhuhYk; md;ghf TMS  vd md;ghf miof;fg;gLk; ,irAyfpd; Nkij gj;k= T. M. rTe;jpuuh[d; mtu;fs;  kUj;Jtkidapy; vd;W mwpag;gLfpwJ. mtuJ eyd; Ntz;b thndhypfs; mtu; ghba kdJ kwf;fhj ghly;fis xspgug;gp tUtJ neQ;ir njhLtjhf cs;sJ. md;dhu; eyk; Ntz;b ehKk; gpuhu;j;jpg;Nghkhf.

khrp 17> 2010

Nfhld; it]pd; fUj;J I eh tpd; cj;jpNahfG+u;t fUj;ij gpujpgypf;fhJ: I.eh. rig

,yq;ifapy; gaq;futhjj;jpw;nfjpuhd filrpfl;l Aj;jj;jpd; NghJ Vw;gl;l capu; ,og;Gfs; njhlu;ghf Kd;dhy; I.eh. Ngr;rhsu; Nfhld; it]; mT];jpNuypa njhiyf;fhl;rp xd;Wf;F toq;fpAs;s Neu;fhzy; I eh tpd; cj;jpNahfG+u;t fUj;ij gpujpgypf;fhJ vd I.eh. njuptpj;Js;sJ. ,yq;ifapy; gaq;futhjj;jpw;F vjpuhf eilngw;w ,Wjpf;fl;lg; Nghupd; NghJ kpff;$Ljyhd capupog;Gfs; Vw;gl;Ls;sjhf Nfhld; it]; njuptpj;jpUf;Fk; $w;W mtuJ jdpg;gl;l fUj;jhFk; vd;Wk; I.eh. njuptpj;Js;sJ. (NkYk;.....)

khrp 17> 2010

ky;ypifapd; 45 Mk; Mz;L kyu; 

aho;g;ghzj;jpypUe;J jhd; ,lk;ngau;e;J nfhOk;G tPjpfspy; Rw;wpf;nfhz;bUe;jNghJ Jiu tp];tehjdpd; Njhoik fpilj;jik gw;wpAk;> Mrpupaupd; jpf;fw;w epiy fz;L Jiu mtu;fs; ky;ypifapd; tsu;r;rpf;fhf Ik;gjhapuk; &gha; njhifia Mrpupauplk; nfhLj;J ky;ypifia nfhz;L nry;y cjtpaik gw;wpAk; nlhkpdpf; [Pth mtu;fs; ,jpy; jd; vOj;Jf;fs; %yk; thrfu;fNshL gfpu;e;J nfhs;fpwhu;. ru;tNjr vOj;jhsu; xd;W $ly; gw;wpa Fwpg;GfSk; Kjy; gf;fk; mikag;ngw;Ws;sJ. ,J Fwpj;j tpupthd fl;Liunahd;Wk; KUfG+gjpapd; vOj;jpy; Mz;Lkyu; gjpT nra;Js;sJ. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

%d;wpypuz;L ngUk;ghd;ikapd; mtrpak;

mWjpg; ngUk;ghd;ik ,y;yhky; Ml;rp mikf;Fk; murhq;fk; Nju;jy; fhyj;jpy; gpwpnjhU Ntiyj; jpl;lj;ij Kd; itj;j fl;rpapd; my;yJ fl;rpfspd; Mjuitg; ngw Ntz;ba mtrpak; Vw;gLfpd;wJ. ,e;j epiyapy; murhq;fk; mjd; Ntiyj;jpl;lj;ij KOikahf eilKiwg;gLj;Jtjpy; jlq;fy;fs; Vw;glyhk;. ,jw;Fg; gy mz;ikf;fhy cjhuzq;fs; cs;sd. fiyf;fg;gl;l murhq;fKk; mWjpg; ngUk;ghd;ik ,y;yhkNy Ml;rp mikj;jJ. fhyg;Nghf;fpy; NtW fl;rpfisr; Nru;e;jtu;fdpd; Mjuitg; ngw;Nw Ml;rpiaf; nfhz;L elj;j Ntz;ba epiy Vw;gl;lJ. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

,e;jpahtpd; G+Nd jhf;Fjy;

ehd;F re;Njf egu;fs; ifJ

,e;jpahtpd; GNdapy; cs;s N[u;kd; tpLjpapy; elj;jg;gl;l Fz;Lj; jhf;Fjy; njhlu;ghf ehd;F Ngu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ,tu;fs; ehd;F NgUk; ntt;NtW ,lq;fspy; ifjhfpajhfj; njuptpj;j nghyp]hu; tprhuizfs; njhlu;e;J ,lk;ngWtjhff; $wpdu;. xUtu; GNdapYk; ,d;Dk; ,Utu; mTuq;fghj;jpYk; kw;wtu; GNdia mLj;Js;s gpk;up vd;w ,lj;jpYk; ifJ nra;ag;gl;ldu;. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

yq;fh gj;jpupif Mrpupau; tpLjiy

[dhjpgjpf;F mwptpj;j gpd;dNu Clftpayhsu; kPJ nghyp]; eltbf;if

Clftpayhsu; xUtu; VjhtJ Fw;wr;rhl;L njhlu;gpy; ifJ nra;ag;gl Ntz;ba mtrpak; Vw;gLk; ,lj;J mjw;F Kd;djhfNt Clfj;Jiw mikr;ruhfpa jkf;F mJ gw;wp njupag;gLj;JtJ fl;lhankd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ nghyp]; kh mjpgu; k`pe;j ghyR+upaTf;F mwpTWj;jpAs;shu;. mj;Jld; Clftpayhsu; re;jd rpwpky;tj;j njhlu;ghd rl;l eltbf;iffisj; Jupjg;gLj;jp mtiug; gpizapy; tpLtpg;gjw;F eltbf;if vLf;FkhWk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ nghyp]; kh mjpgUf;Fg; gzpg;Giu tpLj;Js;shu;. (NkYk;....)

khrp 17> 2010

,lk;ngau;e;Njhu; gps;isfSf;nfd tTdpahtpy; tpNrl ghlrhiy

tTdpah khtl;lj;jpy; ,lk; ngau;e;Js;stu;fspd; gps;isfSf;F xNu ,lj;jpy; fy;tpia ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;Fld; tTdpah fhkpdp kfh tpj;jpahyaj;jpy; tpNrl ghlrhiynahd;W New;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. fhkpdp kfh tpj;jpahyaj;jpd; ,uz;L fl;llq;fSlDk;> 5 jw;fhypf nfhl;by;fSlDk;> ,lk;ngau;e;j khztu;fSf;fhd gpupT ,aq;f Muk;gpj;Js;sJ. New;W Rkhu; 2600 khztu;fs; fy;tp fw;gjw;fhf tUif je;jdu;. (NkYk;.....)

khrp 17> 2010

ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;fhd ghJfhg;G ePf;fg;gl;Ls;sJ

ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F toq;fg;gl;bUe;j ghJfhg;G ePf;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,Jtiu fhyKk; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F toq;fg;gl;bUe;j ghJfhg;G KOikahf ePf;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ghuhSkd;wk; fiyf;fg;gl;Ls;s epiyapy; midtUk; rhjhuz nghJkf;fs; vd;dgjhy; mtu;fSf;fhd ghJfhg;G Fiwf;fg;gl;Ls;sJ vd fhty;Jiw Clfg; Ngr;rhsu; gpure;j [anfhb njuptpj;Js;shu;. ,e;j eltbf;if fhty;Jiw kh mjpgu; k`pe;j ghyR+upatpd; gzpg;Giuapd; Ngupy; Nkw;nfhz;ljhf njuptpj;jhu;. vdpDk; vjpu;tUk; Vg;uy; khjk; 8k; jpfjp eilngwTs;s ghuhSkd;wj; Nju;jypd; gpd;du; kPz;Lk; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F ghJfhg;G mspf;fg;gLk; vdTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

khrp 17> 2010

G+idf;F kzp fl;ba m[pj;!  

G+idf;F kzp fl;bdhu; vd;Wjhd; rpdpkh tl;lhuq;fspy; Ngrpf; nfhs;fpwhu;fs;. mtu; NgrpaTld; muq;fpy; ,Ue;j xt;nthUtUk; ifjl;bdu;. midtUNk xU rpy rkaq;fspy; ,j;jifa neUf;fbfspy; rpf;fpapUe;jpUg;ghu;fs;. murpay; rhu;e;j rpy gpur;ridfspy; jd;id ,Oj;J tpl;lhu;fNs vd;W kdjpw;Fs;NsNa Nfhgg;gl;L ,Ue;j u[pdpfhe;Njh> m[pj; NgrpaTld; vOe;J epd;Nw ifjl;bapUf;fpwhu;. m[pj;Njh> rpy gpur;ridfisNa Fwpg;ghfr; Rl;bf;fhl;bg; Ngrpdhu;. fhtpup kw;Wk; ,yq;ifj; jkpou;fs; Mfpa czu;Tg; G+u;tkhd gpur;ridfspy; tpUg;gk; ,Uf;fpwNjh> ,y;iyNah jpiug;gl cyfKk; mj;jifa tp\aq;fspy; jiyapl Ntz;Lk; vd;W rpyu; epidf;fpwhu;fs;. mij fl;lhaKk; gLj;Jfpwhu;fs;. xUNtis> mj;jifa gpur;ridfspy; Ngrhtpl;lhy; JNuhfpfs; vd;W gl;lk; R+l;b tpLfpwhu;fs; vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;.....)

khrp 17> 2010

cg;Gj; jpd;W jz;zPu; Fbf;Fk; mnkupf;fh

e[pGy;yh muRf;F vjpuhf jhypghd;fSf;F MAj cjtp cl;gl midj;J cjtpfSk; nfhLj;J tsu;j;Jtpl;lJ mnkupf;fhjhd; vd;gJ cyfwpe;j cz;ik. me;j ehl;bd; Kw;Nghf;fhd muir rPu;Fiyf;f jhypghd;fis mnkupf;fh cRg;gptpl;lJ. Mdhy; ‘tsu;j;j flh khu;gpy; gha;e;jjlh’ vd;w fijahf jhypghd;fs; mnkupf;fhTf;F vjpuhfNt jpUk;gpdu;. ,tu;fis rkhspf;f Kbahky; GijFopapy; rpf;fp ntspNa tu Kbahky; jtpf;fpwJ mnkupf;fh. ,e;jg; gpur;rid Mg;fhdp];jhNdhL epw;ftpy;iy. ghfp];jhdpYk; jhypghd;fs; CLUtpAs;sdu;. vdNt jd;Dila ifg;ghitahf khw;wp jhypghd;fSf;F vjpuhd jhf;Fjypy; ghfp];jhd; muirAk; mzpNru;j;Jf; nfhz;Ls;sJ mnkupf;fh. ,jdhy; me;ehl;bd; [dehafKk; Nfs;tpf;FwpahfpAs;sJ. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

ntl;fk; nfl;l Ntl;ghsh;> thf;fhsh; kw;Wk; ehk;!

(rjh. [P.)

$j;jikg;G cUthf;fg;gl;l fhyj;jpy; mjpy; cs;slq;fg;glhjjw;F Gypfspd; tpUg;gpd;ikNa fhuzk;. my;yJ Gypfspd; ghrprr; nraw;ghLfs;jhd; ,th;fis jLj;jpUf;fpwJ. ,Jkl;Lk;jhd; Gypfsplk; ,th;fSf;F cld;glhjh tplakh? Vnddpy; Gypfs; vg;gb kf;fis Vkhw;wp mioj;Jr;nrd;W Ks;sptha;f;fhypy; gypnfhLj;jNjh mijNa $j;jikg;Gk; kf;fis Vkhw;wp Ks;sptha;fhypy; ,Ue;J mioj;Jr;nry;y Maj;jkhfpwJ. mjw;F  Jizahf ,e;j Kd;dhs; Kw;Nghf;fhdth;fSk; Maj;jkhfpwhh;fsh? N[tpgpf;F ,e;j Kiw xU ghuhSkd;w Mrdk; fpilj;jhNy nghpa tplak;. vdNt njd;gFjpapYs;s fl;rpfs; jdpj;J epd;W jkJ ghuhSkd;w Mrdq;fis Fiwj;Jf;nfhs;stij jLf;f jkJ ithpAlDk; $l;Lr; Nrh;e;J Njh;jiy re;jpf;f rpj;jk; nfhs;fpd;wdNth mNjNghyjhd; $j;jikg;Gk; jdJ Mrdq;fis jf;fitj;Jf;nfhs;s ,ju jkpo; fl;rpfisAk; tisj;Jg;Nghl glhjghL gLfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

aho;g;ghzj;jpy; Kf;fpa Fsq;fs; Rw;Wyhj; jsq;fshf khw;wpaikg;G

aho;g;ghzj;jpd; Kf;fpa Fsq;fs; Rw;Wyhg; gazpfis ftUk; tpjj;jpy; Gduikf;fg;gl;L tUfpd;wd. mNjNtis aho;g;ghzk;> kd;dhu; kw;Wk; Ky;iyj;jPT gFjpfspy; jyh 100 Vf;fu; fhzpfspy; Rw;Wyh mgptpUj;jp tyaq;fis Rw;Wyhj;Jiw mikr;R mikf;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ. jw;NghJ aho;g;ghzj;jpw;F njd;dpyq;if Rw;Wyhg; gazpfs; mjpf vz;zpf;ifapy; tUif jUtjhy; mtu;fisf; ftUk; nghUl;L aho;g;ghzj;jpd; Rw;Wyh ikaq;fs; Gduikf;fg;gl;L tUfpd;wjd. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

rpth[pypq;fk; - =fhe;jh ,ize;jhy; ehlshtpa uPjpapy; Nghl;b : Gjpa ,lJrhup Kd;dzp  

Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fshd rpth[pypq;fk;> =fhe;jh MfpNahiuf; fl;rpapy; ,izj;Jf; nfhs;tJ njhlu;ghf cj;jpNahfG+u;tkhf KbntLf;ftpy;iy vd;Wk; mt;thW mtu;fs; ,ize;J nfhs;thu;fshapd; ehL KOtjpYk; Ntl;ghsu;fis epWj;j Vw;ghL nra;tjhfTk; Gjpa ,lJrhup Kd;dzpapd; jiytu; tpf;ukghF fUzhuj;d vkJ njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

nghd;Nrfhtpd; kUkfDf;F gpbtpwhe;J:

jDftpd; jhapd; tq;fpg; ngl;lfj;jpypUe;J VO NfhbNa 50 ,yl;rk; &gh fz;Lgpbg;G

ruj; nghd;Nrfhtpd; kUkfdhd jDf jpyf;fuj;dtpd; jhahupd; tq;fp ghJfhg;G ngl;lfj;jpypUe;J VO NfhbNa 50 ,yl;rk; (75 kpy;ypad;) &ghit nghyp]; Fw;wg;Gydha;Tg; gpuptpdu; fz;Lgpbj;Js;sjhf nghyp]; Clfg; Ngr;rhsu; nghyp]; mj;jpal;rfu; gpup\he;j [anfhb njuptpj;jhu;. nfhOk;gpYs;s jdpahu; tq;fp xd;wpid New;W rp.I.bapdu; Nrhjidapl;lNghNj ,e;jg; gzj;ij fz;Lgpbj;jjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. 5 ,yl;rj;J 27 Mapuk; mnkupf;f nlhyu;fs;> 106 ];Nlu;ypq; gTz;fs; kw;Wk; 15 kpy;ypad; &gh Mfpad ,tuJ fzf;fpypUe;J fz;Lgpbf;fg;gl;bUg;gjhf mtu; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;. ePjpkd;w mDkjpAld; Fw;wg; Gydha;Tg; gpupT nghyp]hu; Nkw;nfhz;l eltbf;if njhlu;ghf tpNrl Clf tpayhsu; khehL New;W nfhOk;gpy; eilngw;wJ. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

tpLjiyg;Gypfs; ,af;fk; kPz;nlOk; rhj;jpakpUf;fpwJ nrhy;fpwhu; mnkupf;fg; Nguhrpupau; mNly; ghHf;fH.

jkpou;fis MAjg;Nghuhl;ljpy; Fjpf;f Ntz;ba epiyf;F js;spa mbg;gil gpur;ridfshd> ehl;bd; toq;fis rkkhfg; gq;fPL nra;ahik> fy;tp> Ntiy tha;g;gpy; fhl;lg;gLk; ghugl;rk;> Nghjpa ghuhSkd;w gpujpepjpj;Jtk; ,y;yhik Nghd;w gpur;ridfs; ,d;dKk; jPu;f;fg;glhky; ,Uf;fpd;wd. ,g;gpur;ridfs; jPuf;fg;glhtplj;J> tpLjiyg;Gypfs; mikg;G kPsf;fl;likf;fg;gLk; rhj;jpak; ,Uf;fpwJ” vd mnkupf;fg; Nguhrpupau; mNly; ghu;f;fu; Fwpg;gpl;bUf;fpwhu;. (NkYk;.....)

khrp 16> 2010

uh[Pt; fhe;jp nfhiyf; Fw;wthsp

espdp tpLjiy. vjpg;G> MjuT miyfs; fpsk;Gfpd;wd.

uh[Pt; fhe;jp nfhiy tof;fpy; MAs; jz;lid ngw;W> NtY}u; rpiwapy; fle;j 19 Mz;Lfshf thb tUk; espdpia tpLjiy nra;af; $lhJ vd> fle;j kf;fsitj; Nju;jypy; epd;W Njhw;Wg; Nghd Kd;dhs; fhq;fpu]; fl;rpj; jiytu; <.tp.Nf.v];. ,sq;Nfhtd;> thu ,jo; xd;Wf;Fg; Ngl;b mspj;jpUf;fpwhu;. mtu; kl;Lkpd;wp gy;NtW fhq;fpu]; fl;rpj; jiytu;fSk; njhlu;e;J ,t;thW espdp tpLjiyf;F vjpuhf Ngrp tUfpd;wdu;. (NkYk;....)

khrp 16> 2010

cyfpy; rpwe;j ,uhZtkhf khwpa ,yq;if ,uhZtk; murpay; kag;gLj;jg;gl;ljd; fhuzkhf me;j ,lj;ij ,oe;Js;sJ

cyfpy; rpwe;j ,uhZtkhf khwpa ,yq;ifapd; ,uhZtk; murpay; kag;gLj;jg;gl;ljd; fhuzkhf me;j ,lj;ij ,oe;Js;snjd ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhjhga uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ,uhZtj;jpd; nghyprhupdhy; ifJ nra;ag;gl;l Xa;T ngw;w ,uhZtj; jsgjp ruj; nghd;Nrfh Fw;wg; Gydha;T tprhuizfSf;fhf jLj;J itf;fg; gl;Ls;sik Fwpj;J mtuplk; Nfl;lNghNj ,jidf; $wpAs;shu;. ,uhZtk; murpaypy; <LglKbahJ. n[duy; nghd;Nrf;fh ngUk; jtW ,ioj;Js;shu;. mtu; ,uhZtj;jpy; Nritahw;Wk; NghNj ,ufrpakhf murpaypy; <Lgl;ljhf re;Njfq;fs; vOe;Js;sd. mtu; murpaypy; <Lgl;lJ ghupa jtW. Mu;g;ghl;lq;fis elj;Jk; vtUf;Fk; ,jidg; Gupe;Jnfhs;stpy;iy. njhlu;e;Jk; tprhuizfs; elj;jg;gLk;. tprhuizfspd; mbg;gilapy; mtu; Fwpj;j cz;ik epiyik ntspahFk; vdTk; Nfhjhga uh[gf;\ Fwpg;gpl;Ls;shu;.

khrp 16> 2010

Ntjhsk; kPz;Lk; KUq;ifapy; VWfpd;wJ.

Fwpg;gpl;l Fk;gy; Muk;g ehl;fspy; kf;fsplk; nrd;wNghJ kf;fs; fjTfis ,Oj;J milj;jdu;. mt;Ntisapy; jhk; ve;j fhyfl;lj;jpYk; epjp cjtp Nfhukhl;Nlhk; vd cWjpaspj;jpUe;jik kf;fs; midtUf;Fk; epidTz;L. mj;Jld; jkf;F Ntz;baJ Fwpg;gpl;l Nfhkzj;ij jkpo; kf;fspy; vj;jidNgu; fl;l tpUk;Gfpd;wdu; vd;gij mwptJk;. jkpo; kf;fspy; Gj;jp[Ptpfspd; MNyhridfSNk vd njuptpj;jpUe;jdu;. Mdhy; fle;j ehl;fspy; INuhg;ghtpy; cs;s rpy ehLfspy; ,f;Nfhkzj;ij fl;Ltjw;F kf;fSf;F tpUk;Gz;lh vd Nju;jy; elhj;jpaNghJ ,J rupahd fb vd kf;fspy; 75 tpOf;fhl;Lf;F Nkyhdtu;fs; Nju;jy; vd;gijg;gw;wp nghUl;gLj;jNt ,y;iy vd;gJ ahtUk; mwpe;jtplak;. (NkYk;.....)

khrp 16> 2010

nghd;Nrfhthy; ghjpf;fg;gl;l ,d;ndhU ngz;zpd; Mjq;fk;

21 tUlq;fshf ,uhZtj;jpy; Nritahw;wpa vdJ fztu; nra;ahj Fw;wj;jpw;fhf rpiwf;F mDg;gp> NritapypUe;J ePf;fg;gl;l mepahaj;Jf;fhf ruj; nghd;Nrfh jw;nghOJ jz;lidia mDgtpj;J tUtjhf mePjp ,iof;fg;gl;l giltPuupd; kidtpahd rkpyh ep\he;jp tpN[Jq;f njuptpj;jhu;. gj;juKy;yapYs;s njhz;lu; gilazpapd; xOf;fk; kw;Wk; gapw;rp eltbf;iffSf;F Kd;du; nghWg;ghf nraw;gl;l rhu;[d;l; Nk[u; v];. V. v];. tpN[Jq;ftpd; kidtpNa Nkw;Fwpg;gpl;lthW njuptpj;jhu;. Kd;dhs; ,uhZt jsgjp ruj; nghd;Nrfh jdJ fztiu gopthq;Fk; tifapNyNa ,t;thW nra;jjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 15> 2010

j.k.tp.Gypfs; jdpj;Jg; Nghl;bapl KbT

vjpu;tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;G jdpj;Jg; Nghl;bapLtnjd jPu;khdpj;Js;sjhf mt;tikg;gpd; nghJr;nrayhsu; ifNy];tuuh[h vkf;F rw;W Kd;du; njuptpj;jhu;. jPu;f;fkhf Muha;e;j gpd;du; ,d;W khiy jkJ fl;rp ,e;j Kbtpid vLj;jjhf mtu; Fwpg;gpl;lhu;.

khrp 15> 2010

ruj; nghd;Nrfhtpd; kUkfid ifJ nra;a cj;juT

Njrj; JNuhf Fw;wr; nray; njhlu;gpy; ifJ nra;a ruj; nghd;Nrfhtpd; kUkfDf;F gpbahiz gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. Vw;fdNt mtu; ehl;iltpl;L ntspNawKbahky; jiltpjpf;fg;gl;bUe;jJ njupe;jNj. ruj; nghd; Nrfhtpd; Majf; nfhs;tdT mtupd; kUkfdpd; fk;gdp xd;wpd; ClhfNt Nkw;nfhs;sg;gl;L te;jd vd;gJ ,q;F Fwpgpl;j;jf;fJ

khrp 15> 2010

aho;. gy;fiyf;fof khztu; tpLjpfs; nraw;gLfpd;wd

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpd; Mde;j FkhuRthkp tpLjp ngz;fs; tpLjpahfTk; ghyrpq;fk; tpLjp Mz;fs; tpLjpahfTk; khw;wg;gl;Ls;sJ. aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpy; Kd;du; Mz;fs; tpLjpahf Mde;jFkhuRthkp tpLjpAk;> ngz;fs; tpLjpahf ghyrpq;fk; tpLjpahfTk; ,Ue;jJ. ,tw;wpy; Mde;j FkhuRthkp tpLjp ngupa tpLjpahftpUe;jJ. td;dpapy; ,Ue;J te;j khztu;fspy; mjpfkhdtu;fs; ngz; khztu;fshfs; vd;gjhy; Kd;du; ngz;fSf;fhd tpLjpahtpUe;j ghyrpq;fk; tpLjp ,ltrjp Nghjhky; ,Ue;jJ. ,jd; fhuzkhf kUjdhu; klk; tpLjpapYk;> jl;lhnjU fq;fhjud; itj;jparhiy tpLjpapYk; khztpfs; jq;f itf;fg;gl;ldu;. (NkYk;....)

khrp 15> 2010

Nghupd; tLfs; ePq;ftpy;iy

aho;.nfhOk;Gj;Jiwapy; ntbg;Gr; rk;gtk;;,U khztu;fs; gyp

aho;g;ghzk; nfhOk;Gj;Jiwapy; rw;W Neuj;jpw;F Kd;du; ntbg;Gr; rk;gtk; xd;W ,lk;ngw;Ws;sJ. ,jpy; ,U khztu;fs; nfhy;yg;gl;Ls;sJld; 8 Ngu; fhakile;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. fhakile;Njhu; aho; Nghjdh itj;jparhiyf;F vLj;Jtug;gLtjhf vkJ gpuhe;jpa nra;ljpahsu; njuptpj;jhu;. nfhOk;Gj;Jiw ,e;Jf; fy;Y}upapy; ,e;jr; rkg;tk; ,lk;ngw;Ws;sJ.mt;tshfj;jpy; fhzg;gl;l ge;J Nghd;w xd;iw vLj;J ghlrhiy khztu;fs; tpisahbaNghJ mJ ntbj;Js;sJ. ,jpy; 2 khztu;fs; capupoe;Js;sJld; 8 Ngu; tiu fhakile;Js;sdu;.

khrp 15> 2010

Njhou; ,sq;Nfhtpd; ,Wjpf;fpupia

,Wjpf;fpupiafs; ,lk;ngw;w epiyapy; Kf;fpa murpay; jiytu;fSk; FLk;g cWg;gpdu;fSk; jkJ ,uq;fy; ciuapid epfo;j;jpaik Fwpg;gplj;jf;fJ. cs;SupYk; ru;tNjr mstpYk; thOk; Njhou;fshy; ngupJk; Nerpf;fg;gl;L Njhoikf;Fk; el;Gf;Fk; ,yf;fzkhf jpfo;e;j Njhou; ,sq;Nfhtpd; G+jTld; ,d;W ez;gfy; mf;fpdpAld; rq;fkkhdNghJ mtuJ FLk;gj;jpdUld; <gpbgp nrayhsu; ehafk; Njhou; lf;s]; Njthde;jh <gpMu;vy;vt; (ehgh) nrayhsu; ehafk; Njhou; jp.rpwpjud; MfpNahUld; ngUksT Njhou;fSk; nghJkf;fSk; mtUf;F jkJ ,Wjp kupahij nrYj;jp tpilnfhLj;jdu;. (NkYk;.....)

kdpj Fyj;jpd; RgPl;rj;jpw;fhd

tsUk; ehLfspd; vjpu;fhy Ntshz;ik

(Mu;. v];. ehuhazd;)

fhyepiyj; jLkhw;wk;> Rw;W #oy; khRgLjy; Nghd;wtw;wpy; ,Ue;J kPz;L MNuhf;fpakhd tho;it Nehf;fpg; gazpg;gJ gw;wp jw;Nghnjy;yhk; cynfq;Fk; kfhehLfs; Nghl;L NgRfpd;whu;fs;. ,aw;if tptrhak;> gaw;nra;if Kiwikapy; rupahdij filg;gpbj;jy; Nghd;wtw;why; vt;thW kdpj Fyj;ij ngUk; xOq;fw;w ,aw;if khw;wj;jpd; jhf;fj;jpy; ,Ue;J fhg;ghw;wyhk; vd;gij njspTgLj;Jk; kpf ey;y fl;Liu. ehKk; gpw;gw;WNthNk. - #j;jpuk; Mrpupau; FO

fhyepiyj; jLkhw;wj;jhy; tptrhak; jLkhWfpwJ vd;W $wpdhYk; rup> njhopy;ka tptrhaj;jpdhy; fhyepiyj; jLkhw;wk; Vw;gLfpwJ vd;W $wpdhYk; rup; fhyepiyj; jLkhw;wk; my;yJ jl;gntg;gj; jLkhw;wk; gRikaff; nfl;l thAf;fshy; cUthfpwJ vd;gij midtUk; mwpNthk;. njhopy; efuq;fs;> fhu;> nyhwp Nghd;w Nghf;Ftuj;J thfdq;fs; Mfpatw;why; 70 rjk; nfl;l thAf;fs; cUthfpd;wd. njhopy;ka tptrhaj;jpd; 30 rjk; vd;gJ xU Fiwthd kjpg;gPLjhd;. Vnddpy; ,urhad cu cw;gj;jp> ,urhad cuq;fspd; Nghf;Ftuj;J vy;yhk; njhopy;Jiwapd; nfl;l thA ntspaPl;Lf;fhd fhuzkhff; fzf;fplg;gl;Ls;sd. A+upah> vd;. gp. Nf. fhk;g;sf;]; Nghd;wit kz;zpy; ,lg;gl;L ntspNaWk; iel;u]; Mf;irl; vd;w nfl;l thA> etPd fhy;eil ghy; gz;izfspypUe;J ntspahFk; kPj;Njd; vd;w nfl;l thA Mfpa ,uz;Lk; XNrhd; glyj;ijj; Jisg;gjpy; fhu;gd; il xf;iriltpl typik tha;e;jjhf epGzu;fs; kjpg;gpl;Ls;sdu;. ,t;thW jl;g ntg;gj; jLkhw;wj;ij cUthf;Fk; njhopy;ka tptrhaj;jhy; cyfshtpa epiyapy; Nfhbf;fzf;fhd tptrhapfSk; jl;gntg;gj; jLkhw;wj;jpw;Fl;gl;l epyq;fspy; trpf;Fk; 37 Nfhb fpuhkpa ViofSk; ghjpf;fg;gLthu;fs; vd;W I. eh. mikg;Gfs; kjpg;gpl;Ls;sd. (NkYk;....)

khrp 15> 2010

jkpo; Njrpa $l;likg;G

jpahfj;jpd; RlHfs;? kPz;Lk; NjHjypy;!

(fh. NfhNz];tud;)

jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfs; jhq;fs;jhd; vd;W jq;fis gpurpj;jkilar; nra;tjpy; ,tHfs; jtwtpy;iy. ,e;jpahTf;Fk; ,q;fpyhe;Jf;Fk; nrd;W ehq;fs;jhd; jkpoHfspd; gpujpepjpfs; vd;W ntl;fg;glhky; giwrhw;wpdH. Mdhy; me;j kf;fs; nfhy;yg;gLk; NghJ ,tHfshy; jLj;J epWj;j Kbatpy;iy. mg;gbahapd;. ,tHfs; vd;d nra;jpUf;f Ntz;Lk;? jq;fshy; fhg;ghw;w Kbatpy;iy vd;why; jkJ gjtpfis ,tHfs; ,uh[pdhkhr; nra;jpUf;f Ntz;Lk;. kf;fs; gpujpepjpfs; vd;W rk;gsk; ngw;w ,tHfs; me;j kf;fisf; fhf;f Kbatpy;iy vd;why; jhHkPfg; nghWg;G Vw;f Ntz;Lk;. ,e;j ,lj;jpy; kiwe;j caHjpU. mkpHjypq;fk; mtHfs; ,Ue;jpUe;jhy; gjtpiaj; J}f;fp tPrpapUg;ghH. Mdhy; ,tHfNsh ,uz;Lf; nfhiyfhuHfspy; xU nfhiyfhuUf;F thf;F mspAq;fs; vd;W kPz;Lk; kf;fs; Kd; te;jhHfs;. capiu kaphpioapy; fhj;Jf; nfhz;ltHfsplKk; thf;Ff; Nfl;ldH ,e;jg; Gz;zpathd;fs;. (NkYk;....)

khrp 15> 2010

uhFy; fhe;jp 2014y; ,e;jpa gpujkuhthu;?

,e;jpahtpd; Kjy; gpujkuhd NeU FLk;gj;jpd; thuprhd uh`{y; fhe;jp nuhypd; fy;Y}up (mnkupf;fh) Nfk;gpupl;[; gy;fiyf;fofk; (gpupl;ld;) Mfpa ,lq;fspy; fy;tp gapd;wtu;. ,sk; murpay; thjpahd ,tu; ,e;jpa fhq;fpu]; fl;rpapd; nghJr; nrayhsuhthu;. ,tuJ je;ij uh[Pt; fhe;jp> je;ijapd; mk;kh ,e;jpuhfhe;jp> ,e;jpuh fhe;jpapd; je;ij [t`u;yhy; NeU MfpNahu; ,e;jpahtpd; gpujkuhfg; gjtp tfpj;jtu;fs;. %d;W Ngu; gpujkke;jpupahftpUe;j NeU FLk;gj;jpy; ehd;fhtJ gpujkuhf uh`{y; fhe;jp tuyhnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khrp 15> 2010

epthuzf; fpuhkq;fspYs;s midtUk;

nghJj; Nju;jYf;F Kd; kPs;FbNaw;wk;

nghJj; Nju;jYf;F Kd;gjhf tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspYs;s midtiuAk; kPsf;Fbaku;j;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf tTdpah khtl;l murhq;f mjpgu; jpUkjp rhu;s;]; New;W njuptpj;jhu;. kPsf;Fbaku;j;jg;gLtjw;fhf tTdpah epthuzf;fpuhkq;fspy; jw;NghJ Rkhu; 70 Mapuj;Jf;Fk; Fiwthdtu;fNs ,Uf;fpd;wdu;. ,tu;fis fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT kw;Wk; tTdpah tlf;fpy; kPsf;Fbaku;j;Jtjw;fhd gzpfis me;je;j khtl;l murhq;f mjpgu;fSld; ,ize;J Jupjnfjpapy; Kd;ndLj;J tUtjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;.....)

khrp 15> 2010

kl;lf;fsg;G

fdfrig murpaypypUe;J Xa;T

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; kl;lf;fsg;G khtl;l Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdu; j. fdfrig murpaypy; ,Ue;J Kw;whf Xa;T ngwTs;sjhfTk;> jd;id ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;Gtjw;fhf thf;fspj;j 57 Mapuj;jpw;F Nkw;gl;l kf;fSf;Fk;> jdJ gjtpf; fhyj;jpy; xj;Jiog;G ey;fpa kf;fSf;Fk;> Clf epWtdq;fSf;Fk; ed;wp njuptpg;gjhf mwptpj;Js;shu;. jhd; murpaypy; ,Ue;J Kw;whf Xa;TngwTs;sjhf mwptpj;Js;s Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdu; j. fdfrig NkYk; njuptpf; ifapy;:- jhd; murpaypy; ,Ue;J Xa;TngwTs; sik Fwpj;J jkpo; Njrpa $l;l ikg;gpd; jiytu; ,uh. rk;ge;j Dld; fye;Jiuahb Nkw;nfhz;l Kbtpd; gpufhuk; ,jid mwptpj;Js;sjhf njuptpj;Js;shu;.

khrp 15> 2010

kfhzj;jpypUe;J kj;jpauRf;F khw

fpof;F khfhz mikr;ru; `p];Gy;yh Nju;jypy; Nghl;b

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; kl;lf;fsg;G khtl;l mNgl;rfuhf vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; fpof;F khfhz mikr;ru; vk;. vy;. V. vk;. `p];Gy;yh Nghl;bapLfpd;whu;. mjw;fika jdJ fpof;F khfhz mikr;Rg; gjtpia ,uh[pdhkh nra;a jPu;khdpj;jpUg;gjhf mtu; $wpdhu;. Ntl;GkD jhf;fy; nra;tjw;F Kd;jpdkhd vjpu;tUk; 25Mk; jpfjp mikr;Rg; gjtpf;fhd ,uh[pdhkhf; fbjj;ij mikr;ru; `p];Gy;yh ifaspf;f jPu;khdpj;Js;shu;. ,NjNtis mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu]; rhu;gpy; ntw;wpiyr; rpd;dj;jpy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; ,k;Kiw vj;jid Ngu; Nghl;bapLtJ vd;gJ Fwpj;J ,Jtiuapy; jPu;khdpf;fg;gltpy;iy vdTk; Fwpg;gpl;l khfhz mikr;ru; `p];Gy;yh> vjpu;tUk; 21Mk; jpfjp fl;rpj; jiytu; mikr;ru; uprhl; gjpAjPdpd; ,y;yj;jpy; eilngwtpUf;Fk; cau;kl;l $l;lj;jpy;> fl;rp rhu;gpy; fpof;F khfhzj;jpy; nghJj; Nju;jYf;fhf Nghl;bapLgtu;fs; Fwpj;j ,Wjpj; jPu;khdk; vLf;fg;gLnkdTk; njuptpj;jhu;.

khrp 15> 2010

GNd Fz;Lntbg;G

tprhuiz elj;j ,e;jpag; gpujku; cj;juT

GNd Fz;Lntbg;igj; njhlu;e;J Vw;gl;Ls;s R+o;epiy Fwpj;J New;W gpujku; kd;Nkhfd; rpq; mtru Ma;Tf; $l;lj;ijf; $l;bdhu;. ,f;$l;lj;jpy; cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guKk; fye;J nfhz;lhu;. GNd rk;gtk; Fwpj;Jk; jhd; GNd nrd;W ghu;j;J te;jJ Fwpj;Jk;> tprhuiz Fwpj;Jk; gpujkuplk; g. rpjk;guk; vLj;Jiuj;jhu;. ,ijaLj;J ,e;j tof;fpd; tprhuizia tpiuthf Kbf;f kj;jpa cs;JiwAk;> kfhuh\;bu muRk; ,ize;J nray;gl Ntz;Lk; vd gpujku; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. (NkYk;....)

khrp 15> 2010

,yq;ifapd; mgptpUj;jpapy; N[u;kDk; ,izfpd;wJ

30 tUl fhy Aj;jj;ijaLj;J ,yq;ifapy; mgptpUj;jpia Jupjg;gLj;Jk; Nehf;fj;jpy; N[u;kdp ,yq;iff;F cjttpUf;fpd;wJ. Aj;jk; ntw;wpnfhs;sg;gl;L tpl;lJ vdpDk; rkhjhdj;ij fl;bnaOg;GtJ ePz;lfhy mjpf gpuaj;jdj;Jld; $ba xU eltbf;ifahFk;. mofhd ,e;j ehl;bd; gpui[fs; midtUk; ,e;j ehL jkJ ehL vd;W czu Ntz;Lk;. ,jw;F mur epWtdq;fs; ghFghL ,d;wp mtu;fSf;F Nritahw;w Ntz;Lk; vd ,yq;iff;fhd N[u;kd; J}Jtu; n[d;]; g;nshl;nldu; $wpAs;shu;. (NkYk;...)

khrp 15> 2010

kpul;Lk; rk;ge;jd;

xU gpughfud; my;y> ,d;Dk; 10 gpughfud;fs; Njhd;Wthu;fs;.

kPz;Lk; ghuhSkd;w ehw;fhypfisg; gpbf;f rk;ke;jd; jpl;lk; NghLtJ ed;whfj; njupfpd;wJ. aho;ghzj;jpy; ,Ue;J Gypfshy; tpul;lg;gl;l K];yPk; kf;fs; njhlu;gpy; rk;ke;jd; vd;d $Wfpd;whu; vd;W mwpa kf;fs; Mtyhf cs;sdu;. ,tupd; rfhthd gpNukre;jpud; vd;d MAjk; Ve;jhj eguh? vdTk; kf;fs; tpdhTfpd;whu;fs;. $lNt Ks;sptha;fhypy; gpughfudpd; Nfhtzj;ijAk; cUtpa ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;Fk; epiyg;ghL vd;dthfpw;W vdTk; tpdTfpd;wdu;. re;jpupfh mk;ikahu; Kd;nkhope;j kpf ey;y jPu;Tj;jpl;lj;ij ghuhSkd;wj;jpy; Njhw;fbj;j ngUikAk; rk;ke;jidNa rhUk; ahiu Iah Vkhw;Wfpd;wPu;fs;. taJf;F Vw;w ngha; Gul;il NgRk; Iah? xU gpughfuDf;Nf tha;nghj;jp> if fl;b> %r;R mlf;fp Nrtfk; nra;j ePq;fs; 10 gpughfuid vg;gb ngupatNu? jhf;F gpbf;fg; Nghfpd;wPu;fs;? vq;fs; jiytu; mkpu;jypq;fj;ij jtpu;j;J nry;tehafj;ij cjtpf;F miog;gJ vd;d Gypfis fhg;ghw;wth? Gypfs; mkpu;jypq;fj;ij nfhiy nra;jij ,d;whtJ Vw;Wf;nfhz;L fz;ldk; njuptpg;gPu;fsh? ahUf;F Iah GYlh tpLfpd;wPu;fs;? (NkYk;....)

khrp 15> 2010

$l;lhsp ,d;wp jtpf;Fk; N[tpgp

md;dj;jpy; Nghl;bapl ,zq;fhtpbd; khw;Wf; $l;lzpapy; fskpwq;FNthk;

n[duy; ruj; nghd;Nrfhit rpiwapy; jdpikg;gLj;jp tpl;L murpay; ,yhgj;jpw;fhf nraw;gl vjpu;f;fl;rpfspd; $l;lzpf;F jhu;kPf cupik fpilahJ. If;fpa Njrpaf; fl;rp ,zq;fpdhy; ‘md;dk; rpd;dj;jpy; xd;wpize;J Nghl;bapLNthk;’ ,y;iynad;why; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Kd;dpiyg;gLj;jpa tpupthd khw;Wf; $l;lzpAld; vjpu;tUk; ghuhSkd;w Nju;jypy; fskpwq;FNthk; vd;W N[. tp. gp. njuptpj;Js;sJ. vt;thwhapDk; ghuhSkd;w Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghf ,d;Dk; md;dr; rpd;dj;jpy; $l;lzpapy; cs;s murpay; fl;rpfs; Ngr;Rthu;j;ijfs; elj;jp tUfpd;wd. jw;Nghija Njit rpd;dk; vd;gij tpl ehl;Lf;F Njitahd [dehafk; kw;Wk; ey;yhl;rpNa vd;gij rfyUk; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.’ (NkYk;....)

khrp 13> 2010

Njhoh ,sq;Nfh!

neQ;rk; kwf;Fjpy;iyNa!

(Njhou; N[k;];)

Nk 18 md;W khiyNa cd; Kfj;ij nghJ kf;fs; kj;jpapy; gfpuq;fg;gLj;jp> ePq;fs; ahu;? vq;fpUf;fpd;wha;? vg;gb kf;fSf;fhf nraw;glg; Nghfpd;wha;? vd;W giw rhw;wpdha;. kfpo;e;Njhk;> kiyj;Njhk; ,sq;Nfh. njhlu;e;Jk; td;dpapy; mfjpfs; Kfhq;fSf;F nrd;W vk; kf;fs; gzpia Kd;ndLj;jha;. md;Wk;> vd;Wk;> ,d;Wk; ,sq;Nfh ,sq;Nfhjhd; vd;W epWtp epd;wha;. Vd; Njhoh vq;fis tpl;Lg; Nghdha; cq;fs; fuk; gw;wp fhL> NkL vy;yhk; kf;fSf;fhf gtdp tuyhk; vd;wy;yth ek;gpf;ifAld; ,Ue;Njhk.; vq;fs; ,jaq;fspy; tho;e;J> fuq;fspy; ,Ue;J Vd; Njhoh eOtpdha;. jdpj;jpUf;f tpl;L cd;dtisAk;> cd; nry;tq;fisAk; jtpf;ftpl;L Vd; Nghdha;? kPz;Lk; tukhl;lhNah vd;W cd; koiyfs; vk;kplk; Nfl;lhy; ehk; vd;d gjpy; nrhy; KbAk;. ePq;fs; vq;fs; cs;sq;fspy;> kf;fspd; ,jaq;fspy; tho;fpd;wPu;fs; vd;W $wpdhy; me;j gpQ;Rfs; Gupe;J nfhs;SNkh? Mdhy; xd;W kl;Lk; cz;ik kuzj;jpd; gpd;Gk; tho;Tz;L vd;gij epUgpj;jtdpy; ePAk; XUtd;. eP vq;fSld; [Ptpj;Jf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wha; ,d;W tiu> vd;Wk; tiu. kuzj;jpd; gpd;Gk; cdf;F tho;Tz;L (NkYk;....)

khrp 14> 2010

Gjpa jkpo;j; jiyikj;Jtk; xU tuyhw;Wj; Njit

rp. ,uhkr;re;jpuh

cz;ikapy; ele;jJ vd;d? ,tu;fs; vt;thW ruj; nghd;Nrfh nty;Ythu; vdf; fzpg;gpl;lhu;fs;? filrpahf ele;J Kbe;j khfhz rigj; Nju;jy;fspy; If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; mjd; $l;lzp N[. tp. gpAk; Nru;e;J 35 rjtPj ruhrup thf;Ffis tl khfhzk; jtpu;e;j vl;L khfhzq;fspy; ngw;w epiyapy; mtu;fspd; thf;F tq;fpapy; Kd;Ndw;wk; Vw;glf;$ba tifapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gf;fj;jpy; vd;d ghjfkhd epiy Vw;gl;lJ? ,itgw;wpr; rupahd fzpg;gPL nra;a Kbahj msT ke;j Gj;jpfhuuy;y jkpo;j; jiytu;fs;> ruj; nghd;Nrfhtpd; rpWghd;ik ,d tpNuhj> jkpo; kf;fspd; eyDf;F tpNuhjkhd mz;ikf;fhy epiyg;ghLfis gfpuq;fkhf mk;gyg;gLj;jpa gpd;Dk; jkpo; kf;fs; ruj; nghd;NrfhTf;F thf;fspf;f Ntz;Lk; vd mlk;gpbj;jjw;fhd fhuzk; gw;wpr; rpe;jpf;f Ntz;bAs;sJ. (NkYk;.....)

khrp 14> 2010

rpWghd;ikj; jkpou; kfhrigf;Fs; Eioa j.Nj.$l;likg;G Kaw;rp

,d;iwa aho;g;ghz rdj;njhifapy; mjpfg; ngUk;ghd;ikahf cs;s r%fk; jypj;Jf;fs; jhd;. mNj Neuk;   ‘jkpo;  Njrpa Nts;tpf;F’ gypnfhLf;fg;gl;l  ngUk;ghd;ik ,dKk; jypj;Jf;fs;jhd;. ,e;j TNA gprhRfs; gpughfuDf;F Kd;dhy; kz;bapl;L  ryhk;Nghl;L ngw;w gjtpia> tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; rpWghd;ikj; jkpou; kfhrigf;Fs;shy;  Eioe;J   ghJfhf;f Kw;wg;gl;l Kaw;rp Kwpabf;fg;gl;lJ. (NkYk;....)

khrp 14> 2010

kPz;Lk; $l;Lr;Nru KaYk; jkpo; fl;rpfs;

uzpypd; jPu;khdk; Fwpj;J rpWghd;ik fl;rpfs; mjpUg;jp

If;fpa Njrpaf; fl;rp fle;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; fhl;ba If;fpaj;ijAk; fz;l cld;ghl;bidAk; vjpu; tUk; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; fhl;Ltjpy; mf;fiw nrYj;Jtjhfj; njupatpy;iynad;W =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; Fw;wQ; rhl;bAs;sjhf ek;gfkhd nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. If;fpa Njrpaf; fl;rp jkpo;NgRk; rpWghd;ikapd kf;fspd; thf;Ffis jkJ fl;rpf;Fg; ngw;Wf; nfhs;tjpy; fhl;Lk; Mu;tj;ijAk; mf;fiwiaAk; rpWghd;ikapdf; fl;rpfspd; Clhf Ntl;ghsu;fis epWj;Jtjpy; fhl;ltpy;iynad;Wk; me;jf; fl;rp Fw;wk; rhl;bAs;sjhfTk; NkYk; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,NjNtis tlf;F> fpof;F khfhzj;jpy; aho;> td;dp> kl;lf;fsg;G Mfpa khtl;lq;fspy; kNdh fNzrd; fl;rp Ntl;ghsu;fis epWj;jNt jPu;khdpj;Js;sJ. ,e;j khfhzq;fisr; Nru;e;j jkJ Mjuthsu;fSk; jhk; ,q;F Nghl;bapl Ntz;bajd; mtrpaj;ijAk; typAWj;jpAs;sdu;. ,e;j epiyapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G tlf;F fpof;fpy; Nghl;bapl Ntz;lhk; vd;w Ntz;LNfhis tpLj;Js;sjhf mwpa KbfpwJ. fpof;F khfhzj;jpd; mk;ghiw> jpUNfhzkiy khtl;lq;fistpl;Lf; nfhLg;gjpy; jkf;Fg; gpur;rpidapy;iy. Mdhy; Vida khtl;lq;fs; njhlu;gpy; jhk; jkJ fl;rpAld; fye;jhNyhrpj;Nj KbntLf;f Ntz;bAs;sJ vd fUj;J njuptpj;Js;sJ. (NkYk;.....)

khrp 14> 2010

kl;L. Nkau; rptfPjhit gjtpapypUe;J ePf;FkhW Ntz;LNfhs;

vkJ fl;rpapd; %yk; epWj;jg;gl;l Ntl;ghsuhd rptfPjh gpughfud; ntw;wp ngw;wijaLj;Nj mtiu kl;lf;fsg;G khtl;l Nkauhf epakpf;f Ntz;Lnkd ehk; If;fpa kf;fs; Rje;jpuf; $l;likg;gpd; cau; gPlj;ijf; Nfl;bUe;Njhk;. mjw;fikthfNt mtUf;F Nkau; gjtpAk; toq;fg; gl;lJ. Mdhy;> mtu; mz;ikapy; ,lk;ngw;w [dhjpgjpj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsuhd n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupj;jhu;. ,jw;F Kd;du; $l vkJ fl;rpapd; MNyhridfisg; ngwhj epiyapNyNa rpy KbTfisAk; Nkw;nfhz;bUe;jhu;. ,e;j epiyapy; ,tiu vkJ fl;rpapy; njhlu;e;Jk; itj;jpUg;gjpy; mu;j;jk; ,y;iy. ,e;j tplaj;jpy; vkJ fl;rpf;F jhu;kpfg; nghWg;Gs;sJ. mjid epiwNtw;wTk; Ntz;bAs;sJ. ,jd; Kjy;fl;lkhf kl;lf;fsg;G khefu Nkau; gjtpapypUe;J ,tiu ePf;f Ntz;bAs;sJ. (NkYk;.....)

khrp 14> 2010

njYq;fhdh Nghuhl;lk; - xU gbg;gpid

(thFyd;)

jdp khepyf; Nfhupf;iff;Ff; fhyj;Jf;Ff; fhyk; jiyik tfpj;jtu;fs; mf; Nfhupf;ifapy; cz;ikahd gw;WWjp nfhz;L nraw;gl;lhu;fs; vdf; $w KbahJ. mtu;fs; jq;fs; murpay; epfo;r;rp epuYf;Fr; rhjfkhf ,f; Nfhupf;ifiag; gad; gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. fhq;fpu]; fl;rpapd; Kf;fpa];juhf tpsq;fpa nrd;dh nul;b 1969k; Mz;L fhq;fpu]; fl;rpapypUe;J ntspNawp njYq;fhdh jdp khepyg; Nghuhl;lj;Jf;Fj; jiyik tfpj;jhu;. njYq;fhdh kf;fs; rq;fk; vd;w ngaupy; xU mikg;ig cUthf;fpg; Nghuhl;lj;ij Kd;ndLj;jhu;. ,J ‘n[a; njYq;fhdh’ vd;w ngaupy; td;Kiwg; Nghuhl;lkhf cUntLj;jJ. nghyp]hupd; Jg;ghf;fpr; R+l;by; gyu; capupoe;jdu;. capupoe;jtu;fspy; 369 khztu;fSk; mlq;Ftu;. nrd;dh nul;b 1971k; Mz;L Nghuhl;lj;ijf; iftpl;L kPz;Lk; fhq;fpu]; fl;rpapy; ,ize;jhu;. fhq;fpu]; fl;rpapy; mtu; gpd;du; gy Kf;fpa gjtpfis tfpj;jhu;. (NkYk;.....)

khrp 14> 2010

Ntl;GkDj; jhf;fYf;F ,d;Dk; 5 jpdq;fs;:

Nju;jy; $l;L> Ntl;ghsu; njuptpy; fl;rpfs; ,Wjpf;fl;l gpuaj;jdk;

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapy; mq;fk; tfpf;Fk; $l;Lf; fl;rpfs; ngUk;ghYk; murhq;fj; jug;Gld; ,ize;Nj Nghl;baplyhnkd ek;gg;gLfpwJ. ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu];> mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu];> Njrpa fhq;fpu];> ,yq;if fk;A+dp];l; fl;rp> ,yq;if rkrkh[f; fl;rp> Njrpa Rje;jpu Kd;dzp> [hjpf n`y cWka cs;spl;l fl;rpfs; murhq;fj;Jld; ,ize;J Nghl;bapLtJ cWjpahfpAs;sJ. vdpDk;> jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs;> <okf;fs; [dehaff; fl;rp> kiyaf kf;fs; Kd;dzp Mfpa fl;rpfs; jdpj;Jf; fskpwq;Ftjhfj; njuptpj;Js;s NghjpYk;> ,d;dKk; Ngr;Rthu;j;ijapy; <Lgl;Ls;sjhf MSe;jug;G Kf;fpa];ju; xUtu; njuptpj;jhu;. mNj Nghy;> jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofk; (Gnshl;)> gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp Mfpa fl;rpfs; ,d;dKk; MNyhrid elj;jp tUfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 14> 2010

murpay; jPu;T gw;wp ,tu;fs; NgRtJ jkpo; kf;fspd; Jujp\;lk;

$l;lhfr; nraw;gl;L ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhfNt jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld; mzp Nru;tjhf uT+g; `f;fPk; $WtJ Ntbf;ifahf ,Uf;fpd;wJ. Vndd;why; ,uz;L fl;rpfsplKk; ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;Tj; jpl;lk; ,J tiuapy; ,y;iy. =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fj;jpy; gq;fhspahf ,Ue;j fhyj;jpNyNa GypfSld; rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ij eilngw;wJ. uT+g; `f;fPk; mg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; gq;Fgw;wpdhu;. Ngr;Rthu;j;ijapd; Nghnjd;whnyd;d NtW re;ju;g;gj;jpnyd;whnyd;d ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhd fl;rpf; nfhs;ifia K];ypk; fhq;fpu]; Kd;itf;ftpy;iy. K];ypk; fhq;fpu]pd; murpay; jPu;Tf; nfhs;if vd;dntd;gJ ,d;W tiu vtUf;Fk; njupahJ. (NkYk;...)

khrp 14> 2010

mgptpUj;jpf;fhd Nju;jy;

,J Nju;jy; fhyk;. ghuhSkd;wj; Nju;jy; eilngwtpUf;fpd;wJ. vjpu;tUk; 19e; jpfjp Kjy; 26e; jpfjp tiu Ntl;GkD f;fs; Vw;fg;glTs;sd. Ntl;GkDf;fisr; rku;g; gpg;gjw;F Kd;dNu Ntl;ghsu;fs; gpurhuj;jpy; ,wq;fptpl;lhu;fs;. vq;F ghu;j;jhYk; Ntl;ghsu; fspd; Ngh];lu;fs; fhzg;gLfpd;wd. Ntl;ghsu;fshff; fsk; ,wq;Fgtu;fs; fhl;Lk; mNjasT Mu;tj;ij thf;fhsu;fSk; Nju;jypy; fhl;l Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; ehl;Lf;F ed;ik gaf;ff;$ba Ml;rp mika KbAk;. fle;j fhy q;fspy; eilngw;w Nju;jy;fspy; ngw;w mDgtk; thf;fhsu;fs; ehl;L eydpy; khj;jpuk; mf;fiw nrYj;jpajhf czu;j;jtpy;iy. jdpg;gl;l tpUg;G ntWg;Gfs;> nysfPf vjpu;ghu;g;Gfs; Nghd;w tw;Wf;Fk; fzprkhd thf;fhsu;fs; Kd;Dupik mspj;Jr; nraw;gl;bUf;fpd;whu;fs;. (NkYk;....)

khrp 14> 2010

vdJ fztUf;F nra;j ghtj;jpd; gopia nghd;Nrfh mDgtpf;fpwhu;

ruj; nghd;Nrfh vdJ fztiu epahakw;w tifapy; ,uhZtj;jpypUe;J xJf;fpaNghJ kpfTk; Ntjidg;gl;Nld;. xU ngz;zhf jdpikg;gLj;jg;gl;lJ Nghd;W czu;e;Njd;. mjw;fhf xt;nthUtuplKk; Kiwaplg; Nghftpy;iy. ngz;fs; mikg;Gf;fspd; Mjuitj;jpul;l Kidatpy;iy. flTsplk; kl;LNk Kiwapl;Nld;. Mdhy;> vdJ fztUf;Fk; VidNahUf;Fk; nra;j ghtj;ijAk; gopiaAk; ,d;W ruj; nghd;NrfhTk; mtuJ kidtp mNdhkhTk; mDgtpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd fpof;F khfhzj;jpw;F nghWg;ghftpUe;j ,uhZtj;jsgjp Nk[u; n[duy; guhf;fpuk gd;dpgpl;batpd; kidtp mr;rpdp ,Nuhkh njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

khrp 14> 2010

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy;

tpkhdj;ij jhf;fpaopf;Fk; MAjq;fs; cl;gl ngUksT ntbnghUl;fs; kPl;G

kl;lf;fsg;G ehtw;fhL gpuNjrj;jpy; Gypfshy; Kd;du; Gijj;J itf;fg;gl;l ngUe;njhifahd MAjq;fs; New;W Kd;jpdk; nts;spf;fpoik fz;nlLf;fg;gl;Ls;sd. GypfSld; ,lk;ngw;w ,Wjpf; fl;lg; Nghu; eltbf;ifapd; NghJ Gypfspd; gpuhe;jpa jsgjpahf ,Ue;j 34 taJila Nkhfd; vd;wiof;fg;gLk; kNfe;jpuuh[h toq;fpa jftYf;fpzq;f tpkhdj;ij jhf;fpaopf;Fk; MAjq;fs;> iff;Fz;Lfs;> rpidg;gu; uf MAjq;fs; cl;gl ngUk; vz;zpf;ifapyhd ntb nghUl;fs; fz;nlLf;fg;gl;ljhf nghyp]hu; njuptpj;jdu;. Fwpg;gplg;gl;l Gyp Kf;fpa];ju; nfhOk;gpy; Gydha;T nghyp]hupd; tprhuizapy; njhlu;e;Jk; ,Uf;fpwhu;. ehtw;fhL itj;jparhiyapy; flikahw;wpa rpq;fs itj;jpanuhUtu; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;l rk;gtj;Jld; ,tUf;F njhlu;gpUg;gjhfTk; nghyp]hUf;F jfty; fpilj;Js;sJ.

khrp 13> 2010

,e;jpahtpy; ehrNtiyf;F

by;ypf;Fs; Eioe;j ghfp];jhd; jPtputhjp ifJ

by;ypapy; ,Ue;J New;W Kd;jpdk; ,uT fj;jhu; ehl;by; cs;s Nlhfh efUf;F xU tpkhdk; Gwg;gl jahuhf ,Ue;jJ. ,jpy; gazk; nra;a nry;Yk; xU gazp kPJ re;Njfk; ,Ug;gjhf ,e;jpa Gydha;T Jiwahd I. gp. tpkhd epiya ghJfhg;G nghyp]hUf;Fj; jfty; nfhLj;jJ. ,jdhy; tpkhd epiya ghJfhg;Gg; gzpapy; ,Ue;j kj;jpa njhopy; ghJfhg;Gg; gil nghyp]hu; c\hu; mile;J midj;J gazpfsplKk; jPtpu Nrhjid elj;jpdhu;fs;. (NkYk;....)

khrp 13> 2010

2035 Mk; Mz;L ,kakiy cUFk; vd ntspahd vjpu;T $wy;fspy; cz;ikapy;iy – tpQ;Qhdpfs;

If;fpa ehLfspd; fhyepiy mikg;gpy; khw;wq;fs; Vw;gLj;j g;gl Ntz;Lnkd tpQ;Qhdpfs; Rl;bf;fhl;bAs;sdu;. fhyepiy khw;wk; njhlu;gpy; fz;fhzpg;gjw;F ehLfSf;F ,ilapy; tpNrl gpujpepjpfs; epakpf;fg;gl Ntz;Lnkd njuptpj;Js;sdu;. jw;NghJ eilKiwapy; cs;s fhyepiy khw;wk; njhlu;ghd vjpu;T$wy; Kiwikfs; jpUg;jp mspf;Fk; tifapy; mikag; ngw tpy;iy vd Fwpg;gpl;Ls;sdu;. 2035 Mk; Mz;L ,kakiy cUFk; vd ntspahd vjpu;T $wy;fspy; cz;ikapy;iy vd Rtpl;ru;yhe;J cs;spl;l ehL fisr; Nru;e;j tpQ;Qhdpfs; Rl;bf;fhl;bAs;sdu;. If;fpa ehLfs; fhyepiy khw;w mikg;gpy; mq;fk; tfpf; Fk; egu;fs; Fwpj;j mikg;gpd; ed;kjpg;gpw;F fsq;fk; Vw;gLj;jpA s;sjhf tpQ;Qhdpfs; Fw;wk; Rkj;jpAs;sdu;. NkYk; tUlj;jpw;F xU jlit kl;LNk Fwpj;j mikg;G mwpf; iffis ntspapl;L tUtjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ.

khrp 13> 2010

jpUkiy khtl;lj;jpy; 4 kPd;gpb ,wq;FJiwfs;

fpof;F khfhzj;jpy; kPd;gpbj; njhopiy mgptpUj;jp nra;Ak; jpl;lj;jpd; fPo; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; ehd;F kPd;gpb ,wq;FJiwfis ,yq;if kPd;gpb JiwKf $l;Lj;jhgdk; “Andh g;];” mDruizapy; mikf;fTs;sjhf fpof;F khfhz kPd;gpb mikr;R mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. fpz;zpahtpy; mz;zy;efu; %J}upy; jf;th efu;> Fr;rntspapy; ryg;igahW> gl;bf;Flh Mfpa ,lq;fspy; Gjpa kPd;gpb ,wq;FJiwfs; mikag;ngwTs;sd. ,jd; %yk; gpuNjr kPdtu;fs; ngupJk; ed;ikailtu; vdTk; mtu; njuptpj;jhu;.

khrp 13> 2010

Sooriasegaram, a Tamil expatriate, tells his experience of his visit to Sri Lanka in August 2009 – Part Two

'Top down rule must be replaced by bottom up democratic rule.'

People living in the west, whose children are grown up to stand on their own feet, should seriously consider returning to Sri Lanka to live and work. I am convinced that you can make a big difference to Sri Lanka. To begin with, it will be a harsh and a less comfortable environment after having lived a relatively comfortable life style in the west. But if you compare the job satisfaction and happiness factor, you cannot beat the life in Sri Lanka.

I am a Sri Lankan, resident in the UK since 1965. This is a narrative report to give my personal experience, observations and thoughts. It is intended to throw light on the social realities of today in Jaffna and in the plantations, the two areas I had chance to observe closely.

By Sooriasegaram

It is my view that unity in the first place between EPRLF, EPDP and PLOTTE must be forged so that they can all work at grass root level effectively. It is essential to bring the TNA and TULF also into this alliance to ensure they work with us and that they do not go into an alliance with the UNP. With such an understanding, I think, we have the best chance to push the President to implement the best possible devolution proposal within a united Sri Lanka. A political solution devolving substantial and meaningful powers to the provinces is what the people need and that is what they want. A bipartisan agreement between the government and opposition on such a devolution proposal is vital. (more....)

khrp 13> 2010

mk;ghiw khtl;lj;jpy; ngUk;Nghf mWtil Muk;gk;

mk;ghiw khtl;lj;jpd; fiuNahug; gpuNjrq;fspy; ngUk;Nghf ney; mWtil eltbf;iffs; jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. $Ljyhf mWtil ,ae;jpuq;fs; <LgLj;jg;gl;L tUfpd;wd. ,k;khtl;lj;jpy; kj;jpa Kfhk;> rha;e;jkUJ> Nridf;FbapUg;G> fy;Kid> ePyhtiz> epe;jT+u;> ghyKid> mf;fiug;gw;W fpof;F> fhiujPT> jk;gpYtpy;> nghj;Jtpy;> ml;lhisr;Nrid> mf;fiug;gw;W- Nkw;F> Nfhkhup> ky;tj;ij rk;khe;Jiw> rtsf;fil> ,wf;fhkk; Mfpa gpuNjrq;fspYs;s fkey Nritfs; kj;jpa epiyaq;fspd; guhkupg;gpYs;s Rkhu; 90 Mapuk; n`f;lupy; new;fhzpfspy; ngUk;Nghf new;nra;iff;nfd cl;gLj;jg;gl;ld. (NkYk;....)

khrp 13> 2010

kfpe;j> uzpy; re;jpg;G

nghd;Nrfhtpd; ifJ njhlu;ghf Ma;T nra;jdu;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Fk; vjpu;f;fl;rpj; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;fTf;F ,ilapyhd tpNrl re;jpg;nghd;W New;W [dhjpgjp khspifapy; eilngw;wJ. ,r;re;jpg;gpd; NghJ gy;NtW tplaq;fs; rk;ge;jkhff; fye;Jiuahlg;gl;l NghJk; ruj; nghd;Nrfhtpd; ifJ njhlu;gpNyNa tpNrl ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. ,J njhlu;gpy; fUj;Jj; njuptpj;j [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\; ruj; nghd;Nrfh ifJ nra;ag;gl;Ls;sik vt;tifapYk; mtUf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;lnjhd;wy;y. ,uhZt xOf;fk; kw;Wk; ,uhZt rl;lj;jpw; fpzq;f Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;if ahFk; vdj; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

khrp 13> 2010

td;dpapy; mur tq;fpfspy; itg;gpypl;L Mtzq;fis ,oe;NjhUf;F ,og;gPL

td;dpapYs;s mur tq;fpfspy; gzkhfTk; eifahfTk; nrhj;Jf;fis itg;Gr; nra;J mJ njhlu;ghd Mtzq;fis ,oe;jtu;fSf;F ,og;gPLfisg; ngw;Wf;nfhLf;f murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sjhf kj;jpa tq;fp MSeu; m[pj; epthl; fg;uhy; njuptpj;Js;shu;. ,j; Fwpj;J mtu; NkYk; njuptpf;ifapy;> ‘td;dpapy; ,aq;fpa ,yq;if tq;fp kf;fs; tq;fp kw;Wk; Njrpa Nrkpg;G tq;fp Mfpatw;wpd; fpisfspy; td;dpkf;fs; jkJ gzj;jpid itg;Gr; nra;jpUe;jJld; jkJ eiffis milTitj;J flDk; ngw;wpUe;jdu;. MapDk; td;dpapy; ,lk;ngw;w Nkhjy;fs; fhuzkhf tq;fpfs; Nrjkile;jJld; ngUksT Mtzq;fSk; moptile;Js;sd. jkJ itg;G njhlu;ghd Mtzq;fis iftrk; itj;jpUf;Fk; nghJkf;fSf;F cldbahfNt mtu;fsJ itg;Gf;fis my;yJ mjd; ngWkjpia kPsg;ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; jkJ Mtzq;fis njhiyj;jtu;fs; njhlu;ghf kj;jpa tq;fp jPtpukhf Muha;e;J tUtJld; tpiutpy; Xu; rhjfkhd mwptpg;gpid tpLf;Fk;’ vdTk; kj;jpa tq;fp MSeu; NkYk; njuptpj;Js;shu;.

khrp 12> 2010

I.Njf. ahidr;rpd;dj;jpy; Nghl;b

vjpu;f; $l;lzpf; fl;rpfSf;Fs; Kuz;ghL?

If;fpa Njrpaf; fl;rp ahidr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjhf mjd; nraw;FO New;wpuT KbntLj;Js;sJ. ,e;j KbT vjpu;f;fl;rpf; $l;lzpapy; mq;fk; tfpf;Fk; Vida fl;rpfSf;Fs; Kuz;ghlhd epiyg;ghl;il Njhw;Wtpj;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. vjpu;tUk; nghJj; Nju;jy; njhlu;ghd fye;Jiuahly; xd;W New;W tpahof;fpoik gpw;gfy; vjpu;f;fl;rpfspd; jiytu;fspilNa eilngw;wJ. rpd;dj;ij mwptpf;Fk; Kd;du; n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; FOtpdu; kw;Wk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapdUld; Ngr;Rthu;j;ij elj;j Ntz;Lk; vd jkpo;> K];ypk; fl;rpj; jiytu;fs; Nfhupf;if tpLj;jpUe;jdu;. (NkYk;....)

khrp 12> 2010

nghd;NrfhTf;F 5 Mz;L n[apy; jz;lid tpjpf;fg;glyhk;!: Nfhjgha uh[gf;\

nghd;NrfhTf;F 5 Mz;L n[apy; jz;lid tpjpf;fg;glyhk; vd;W  Nfhjga uh[gf;Nr Ngl;b mspj;Js;shu;. ",yq;ifapd; Kd;dhs; uhZt jsgjp nghd;Nrfh kPJ uhZt Nfhu;l;by; tof;F gjpT nra;a rpy eilKiwfis Kbf;f Ntz;baJ ,Uf;fpwJ. me;j eilKiwfs; Kbe;jJk; tprhuiz njhlq;Fk;. nghd;NrfhTf;F 5 Mz;Lfs; tiu n[apy; jz;lid tpjpf;fg;glyhk;” vd;W> mjpgu; uh[gf;Nrapd; jk;gpAk;> uhZt nrayhsUkhd Nfhjga uh[gf;\> gj;jpupif xd;Wf;F mspj;j Ngl;bapd; NghJ $wpdhu;. (NkYk;....)

khrp 12> 2010

LET'S  PROTECT  THE  STABILITY OF MOTHER LANKA‏

 Dear Sri Lankan Friends,

Our motherland has suffered hundreds of years due to autocratic actions from imperialistic powers of the west. This is the first time that our country has been freed by our heroic forces defeating all forms of terrorism. Now west is planting another trap in Sri Lanka using our own heroes who helped eradicating the LTTE terrorism, to destroy the country’s stability. There is a democratic and fair judicial system in Sri Lanka to proceed for whom being arrested under criminal and military code of conduct. Let the culprits to show their clarity. Don’t get trapped to our enemy’s plots.

We urge all peace loving Sri Lankan friends in Canada to be refraining from participating, the planned February protest by an unknown organization, in front of Sri Lankan high commission in Ottawa. These acts would definitely provide fuels to our enemy camp.

This is the time we should give our whole strength to rebuild the stability of our nation. Defeat to terrorism and opptunatistic Political Powers; victory to our motherland.

Conveners

Friends of Sri Lanka

 Mr. Hasaka Ratnamalala

Dr. Asoka Perera

FRIENDS OF SRI LANKA-CANADA

khrp 12> 2010

MAjk; Ve;jpNahu; Nju;jypy; Nghl;bapl KbahJ : mikr;ru; Kuspjud;

vjpu;tUk; ehlhSkd;w nghJj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp rhu;gpy; MAjk; Ve;jpapUf;Fk; vtiuAk; Nghl;bapl mDkjpf;fg; Nghtjpy;iy vd ];uPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; cgjiytu; tpdhaf%u;j;jp Kuspjud; mwptpj;jpUg;gjhf mtuJ Clfg; Ngr;rhsu; vkJ ,izaj; jsj;Jf;F njuptpj;jhu;. Majq;fisf; fise;J td;Kiwf; fyhrhuj;ijf; iftpl;L [dehaf topapy; ,Ug;NghNu fpof;F khfhzj;jpy; ,k;Kiw ehlhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapl mDkjpf;fg;gLtu; vd mtu; NkYk; njuptpj;jjhf Clfg; Ngr;rhsu; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;.

khrp 12> 2010

A part analysis of John Kerry Report on Sri Lanka

(Sarojini Dutt )

 If the LTTE had succeeded, the US would have gained control of two thirds of Sri Lanka coastline, enabling them to secure Persian Gulf energy resources to Japan, interfere if and when the need arose, with the flow of these same resources to China, selectively interfere with free trade in the Indian Ocean and undermine stability in India by provoking Tamil and Hindu sentiments in Tamil Nadu.

 The Sea Tigers, the naval arm of the defeated terrorists, which had alarmingly become a very potent force, had the hallmarks of a nascent ‘pirate’ organisation. To make matters worse not only did Rajapaksa destroy the cornerstone of US policy in the region but he was, as the report identified, responsible for the country’s drift towards China (and the non Western world), considered one of the biggest challengers to US hegemony of the world. All this threatens US National Security interests and Rajapaksa is considered a threat to US National Security. US policy, the report states, has to be re-charted. A regime change is considered imperative; Rajapaksa must go. (more.....)

khrp 12> 2010

1000 ,yq;ifau;fSf;F fdlhtpy; njhopy; tha;g;G xg;ge;jk; ifr;rhj;J

2010k; Mz;by; Mapuk; ,yq; ifau;fSf;F fdlhtpy; njhopy; tha;g;Gfisg; ngw;Wf;nfhLg;gj w;Ff; fdba epWtdnkhd;W Kd; te;Js;sJ. ,jw;fhd xg;ge;j nkhd;W New;W njhopyikr;rpy; njhopYwTfs;> kdpjts mikr; ru; mjhTj nrdtpuj;dtpd; Kd; dpiyapy; ,lk;ngw;wJ. ,Jgw;wp mikr;ru; njspTgLj; Jifapy;:- fdlhtpYs;s fP fpd; fy;Y}upAk; ,yq;ifapy; tlNky; khfhzj;jpYs;s tak;g gapw;rp epWtdKk; ,ize;Nj Nkw;gb Ntiy tha;g;Gf;fSf;fhd nraw; wpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jfpd; wd. fdlhtpd; eilKiw epu; thf nkhop Mq;fpykhf cs;s jhy; nkhopg;gapw;rp kw;Wk; njhopw; gapw;rpfis toq;FtJld; Nju;r; rpahdtu;fisj; Nju;e;njLg;gJ njhlu;ghd rfy eltbf;iff isAk; Nkw;gb epwtdq;fNs Kd;ndLf;Fk;. mjw;fhd xj;Jiog;Gf;fis kl;LNk njhopyikr;R toq;Fk;.

khrp 12> 2010

trjpfsw;w jdpaiwapy; vdJ fztu; : mNdhkh nghd;Nrfh

ve;j trjpfSk; ,y;yhky; jdpaiwapy; jLj;Jitf;fg;gl;bUf;Fk; vdJ fztupd; ghJfhg;Gf;fhf vd;idAk; ifJ nra;J mioj;Jr; nry;Yq;fs; vd n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; kidtp mNdhkh nghd;Nrfh fz;zPUld; njuptpj;jhu;. ,uhZt rl;lq;fis kPwpa Fw;wr;rhl;Lf;fhf ifJ nra;ag;gl;L jLj;J itf;fg;gl;Ls;s n[duy; ruj; nghd;Nrfhitg; ghu;g;gjw;F mtuJ kidtpf;F murhq;fk; mDkjpaspj;jJ. (NkYk;....)

khrp 12> 2010

,yq;iff;F u\;ah nghUshjhu cjtpfs; toq;Fk;

,yq;ifapy; vupnghUs; mfo;tpw;F u\;ah cjt cs;sNjhL u\;ahtpy; ,Ue;J ,yq;iff;F Neubahf vupnghUs; toq;fTk; ,zq;fpAs;sJ. ,yq;if Njapiy Vw;Wkjp nra;Ak; ehLfspy; u\;ah gpujhd ehlhFk;. me;j ehl;Lf;F tUlhe;jk; 42 kpy;ypad; fpNyh Njapiy Vw;Wkjp nra;ag;gLfpwJ. ,jw;fhf 20 tPj tup mwtplg;gLfpwJ. ,yq;iff;F tupr;rYif toq;FkhW u\;ahit NfhupAs;Nshk;. mJ Fwpj;J Muha u\;ah ,zq;fpAs;sJ. Rw;Wyhj;Jiw Nkk;ghl;Lf;Fk; me;j ehL cjt cs;sJ. (NkYk;....)

,yq;if tq;fp

tlf;F> fpof;fpy; Gjpa fpisfisj; jpwf;fpd;wJ

tlgFjp kf;fs; jhkhfNt Kd;Ndw KbAk;. mtu;fs; ,yq;if tq;fpia xU thfdkhfg; gad;gLj;jp mgptpUj;jp Nehf;fp gazpf;f KbAk;. Gypfs; ,af;fj;jpdupd; nraw;ghLfs; epytpa fhyfl;lj;jpYk; td;dpapy; ,yq;if tq;fpapd; fpisfs; ,aq;fpd. fpspnehr;rp> ky;yhfk;> Ky;iyj;jPT Mfpa gFjpfspy; Vw;fdNt ,aq;fpa fpisfis kPsj; jpwg;gJld; Gjpa fpisfisAk; Muk;gpf;fTs;Nshk;. jw;NghJ tlf;fpy; 30 fpisfSk; fpof;fpy; 34 fpisfSk; cs;sd. (NkYk;....)

khrp 12> 2010

vjpu;f;fl;rpfspd; rjpiaf; fz;bj;J ,d;W Mu;g;ghl;lg; Nguzp

ehl;bd; ghJfhg;Gf;F vjpuhf nraw;gLk; egu;fSf;F vjpuhf juhjuk; ghu;f;fhky; rl;lj;ij nraw;gLj;JkhW NfhUk; ghupa Mu;g;ghl;lnkhd;W ,d;W (12) gpw;gfy; 3 mzpf;F Nfhl;il Gifapuj epiyaj;Jf;F Kd;dhs; eilngwTs;sJ. 80 njhopw;rq;fq;fSld; rk;ge;j g;gl;l ciof;Fk; tu;f;fj;jpdu; Mapuf;fzf;fpy; fye;J nfhs;stp Ug;gjhf xd;wpize;j njhopw;r q;f $l;likg;gpd; jiytuhd Nky;khfhz MSeu; mytp nksyhdh $wpdhu;. ,e;j Mu;g;ghl;lj;ijaLj;J [dehafj;ijg; ghJfhf;Fk; cz;ikahd kf;fspd; cupikfSf;fhf ehL KOtJk; tPjpfspy; ,wq;fp Mu;g;ghl;lk; elj;Jtjw;F xd;wpize;j njhopw;rq;f $l;likg;G jahuhf ,Ug;gjhf MSeu; mytp nksyhdh NkYk; $wpdhu;.

khrp 12> 2010

tlf;F> fpof;fpy; cau;fy;tp epWtdq;fis mgptpUj;jp nra;a fld;

tlf;F> fpof;fpy; cs;s cau; fy;tp epWtdq;fis mgptpUj;jp nra;aTk; Ntiyaw;w gl;ljhupf Sf;F njhopy; tha;g;G Vw;gLj; jpf; nfhLf;fTk; cyf tq;fpapd; ru;tNjr mgptpUj;jp epWtdj;jpl kpUe;J 4.5 gpy;ypad; &gh flD jtp ngWtjw;F mikr;ruit mDkjp toq;fpAs;sJ. ,J njhlu;ghd mikr;ruitg; gj;jpu j;ij [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ rku;g;gpj;jpUe;jhu;. ,e;jj; jpl;lj;jpD}lhf Ntiyaw;w gl;ljhupfSf;F Ntiytha;g;G Vw;gLj;jpf; nfhLf;Fk; tifapy; jfty; njhopy; El;g mwpT Mq;fpy nkhop mwpT> njhlu;ghly; mwpT vd;gtw;iw Nkk;gLj;j eltbf;if vLf;fg;gLk; ,e;jj; jpl;lk; [{iy khjk; Mk;gpf;fg;gl;L 2015 brk;gu; khjk; G+u;j;jp nra;ag;gLk;.

khrp 12> 2010

[p.v];.gp rYif ePf;fg;glyhnkd;w gag;gpuhe;jp mtrpakw;wJ

Nkw;fj;jpa ehLfs; toq;Fk; [p. v];. gp. gps]; tupr; rYif ePf;fg;glyhk; vd;W ,yq;ifapy; fhzg;gLk; gag;gpuhe;jp mtrpakw;wJ. [p. v];.gp. gps]; rYif Rdhkp mdu;j;jj; jpd; gpd;du; ,yq;iff;F toq;fg;gl;l xd;nwdTk; ,r;rYif ,y;yh tpl;lhy; NtW topNa fpilahJ vdf; fUJtJ jtwhd mZFKiw vdTk; Fwpg; gpl;lhu;. fpof;F INuhg;gpa ehLfs;> u\;ah> njd;dhgpupf;fh> Mgpupf;fh ehLfs; vd ehk; Kaw;rp nra;ahj gy Mil Vw;Wkjpf;fhd re;ij tha;g;Gfs; cynfq;Fk; cs;sd. ,r; re;ijfspy; CLUtp Gjpa tha;g;Gfis cUthf;fpf; nfhs;s ,yq;if Mil Vw;Wkjpahsu;fs; Kd;tu Ntz;Lk;. ekJ Mil cw;gj;jpj; juk; cau; kl;lj;jpy; Ngzg;gLtjhfTk;> juk; nfhz;ljhfTk;> cyf ehLfspd; vjpu;ghu;g;Gfis G+u;j;jp nra;tjhfTk; ,Uf;Fkhdhy; Gjpa re;ij tha;g;Gfis ngWtjpy; rpukk; ,Uf;fhJ. (NkYk;...)

khrp 12> 2010

mZ MAjg; Nghupy; NeUk; tpisTfs;

(New;iwa njhlu;)

1945 ,y; mnkupf;f Nghl;l”ypl;by; Ngha;” mZFz;L `pNuh\pkh efiu Kw;wpYk; jfu;j;jJ. mLj;Jg; Nghl;l “ghl;kd;” mZFz;by; ehfrhf;fp efuk; jiukl;lk; MdJ. ,t;tpU efuq;fspy; Vg;gl;l tpisTfSk;> fjpu; tPr;Rf; fhaq;fs;> kuzq;fs;> fjpupaf;f nghopTfspd; jPtpuk;> ePz;lfhy tpisTfs; midj;Jk; khjpupg; ghlq;fsha; cyf ehLfSf;F mwpitg; Gfl;Lfpd;wd. MAjq;fspd; fpNyh ld; bnad;b> nkfh ld; bnad;b ntbg;G Mw;wYf;F Vw;g tpisTfspd; jPtpuk; FiwaNth $lNth nra;fpwJ. (NkYk;...)

khrp 11> 2010

Sooriasegaram, a Tamil expatriate, tells his experience of his visit to Sri Lanka in August 2009 –Part One

I am a Sri Lankan, resident in the UK since 1965. This is a narrative report to give my personal experience, observations and thoughts. It is intended to throw light on the social realities of today in Jaffna and in the plantations, the two areas I had chance to observe closely.
(
By Sooriasegaram)

I met one family of 7. I interviewed the eldest daughter, who told me her family circumstances. They have no electricity, which means the children have to use kerosene lamps to study and cannot use radio, TV, fridge /freezer, computers etc. Life is very primitive. Her father cannot work. I did not ask why and put her in more distress. Her mother is a tea plucker, works from 7am till 4pm daily. She gets Rs 200 per day. If she, her husband or her children don’t fall ill, not requiring her to nurse them and if she manages to show 75% or more attendance in that month at her work, she will earn an extra Rs 95 per day. The maximum family income is Rs.295 (£1.64) and minimum Rs.200 (£1.11). With this income she has to feed 7 mouths, clothe 7 bodies and pay all the bills. Compare this to what the government spends or gives to the people in the Vavunia IDP camp for food alone – at Rs100 per person per day such a family will receive Rs.700 per day. The IDP camp can be at least justified as a necessary and temporary evil. But the eternal conditions of “slavery” and the super-exploitation of the Tamils in the plantations are even worse and cannot be justified.
 (more....)

khrp 11> 2010

fisfl;Lk; aho;g;ghzk;

vr;.v];.gp.rp.(H.S.B.C) tq;fpr; Nrit jw;NghJ aho;g;ghzj;jpy;

vr;.v];.gp.rp. tq;fp jdJ fpisia ,d;W Muk;gpj;Js;sJ. ,yq;iff;fhd gpupj;jhdpaj; J}Jtu; gPw;wu; n`a;];> vr;.v];.gp.rpapd; ,yq;if kw;Wk; khiyjPTf;fhd epiwNtw;W mjpfhup epf; epNfhy]; MfpNahu; Kd;dpiyapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; MSdu; m[pj; epthl; ,f;fpisia Muk;gpj;J itj;Js;shu;. vr;.v];.gp.rp tq;fpapd; aho; fpis> ,y.145> fhq;Nfrd; Jiw tPjpapy; mike;Js;sJ. aho;g;ghzj;jpy; jpwe;J itf;fg;gl;l KjyhtJ ntspehl;L tq;fp vr;.v];.gp.rp vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;...)

khrp 11> 2010

ghuhSkd;wj;jpy; jkpopy; Ngr

,e;jpahtpy; KbahJ - ,yq;ifapy; KbAk;

,yq;ifj; jkpou; gpur;rpidia Kd;itj;Jj; jkpo;ehl;by; td;Kiwg; Nghuhl;lq;fs; elj;Jk; murpay; jiytu;fSk; rpdpkh cyfg; ‘Gs;sp’fSk; epd;W epjhdkhf ,Jgw;wpr; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. ,e;jpahtpd; ghuhSkd;wj;jpy; jkpopy; Ngr KbahJ. ,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpy; jhuhskhfj; jkpopy; Ngryhk;. me;jg; Ngr;R ‘`d;rhl;’by; jkpopNyNa gpuRukhFk;. ,yq;ifj; jkpou; kPJ ngupa fuprid fhl;Lk; jkpof rpdpkh cyfg; gpuKfu;fs; mNj fupridia ,e;jpahtpy; thOk; jkpou;fs; kPJk; fhl;lyhNk. ,e;jpahtpYs;s jkpo; vk;.gpf;fs; ghuhSkd;wj;jpy; jkpopy; NgRtjw;F mDkjpf;f Ntz;Lk; vd;W xU Nghuhl;lj;ij elj;jyhNk. ,e;jg; Nghuhl;lj;jpdhy; ,tu;fSf;F ve;j ed;ikAk; ,y;iy. mjdhy; elj;j khl;lhu;fs;. (NkYk;...)

khrp 11> 2010

nghJj;Nju;jy; mwptpg;G ntspahdJk; Ntl;ghsu; njuptpy; fl;rpfs; Kk;Kuk;

Vg;uy; khjk; vl;lhe;jpfjp eilngwTs;s Gjpa ghuhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapLk; Ntl;ghsu;fisj; njupT nra;tjw;fhd ,Wjpf;fl;l gzpfspy; murpay; fl;rpfs; <Lgl;Ls;sd. ghuhSkd;wk; New;W Kd;jpdk; (09) es;sputpypUe;J Nju;jy; jpfjp mwptpf;fg;gl;lJk; Ntl;ghsu;fisj; Nju;e;njLf;Fk; nraw;ghLfis murpay; fl;rpfs; jPtpug;gLj;jpAs;sd. ,k;khjk; 19k; jpfjp Kjy; Ntl;G kDf;fisj; jhf;fy; nra;a KbAk; vd tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpufldg;gLj;jg;gl;bUf;Fk; epiyapy; mjw;F Kd;djhf Ntl;ghsu; gl;ba y;fisg; G+u;j;jp nra;a murpay; fl;rpfs; eltbf;if Nkw;nfhz;Ls;sd. (NkYk;....)

khrp 11> 2010

Nju;jy; njhlu;ghf

<.gp.b.gp.> up.vk;.tp.gp.Ald; murhq;fk; Ngr;Rthu;j;ij

vjpu;tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; tlf;F fpof;F khfhzq;fspy; vt;thW Nghl;bapLtJ vd;gJ Fwpj;J jkpo; kf;fs; tpLjiyg; GypfSlDk; <. gp. b. gp.AlDk; New;W (10) Kjy; Ngr;Rthu;j;ij Muk;gpj;Js;sjhf I. k. R. Kd;dzp nrayhsUk; mikr;rUkhd Rrpy; gpNuk[ae;j njuptpj;jhu;. I. k. R. Kd;dzpapy; cs;s rfy fl;rpfSk; ,k;Kiw ntw;wpiyr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapl cs;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. ghuhSkd;wj; Nju;jy; njhlu;ghf tpsf;fkspf;Fk; Clf tpayhsu; khehL New;W (10) kfhtyp epiyaj;jpy; eilngw;wJ. tl gFjpapy; vt;thW Nghl;bapLtJ vd;gJ Fwpj;J mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhTlDk;> fpof;fpy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghf fpof;F Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jDlDk; NgrTs;Nshk;.

khrp 11> 2010

138 njhFjpfspy; I.k.R.K ntw;wp ngWtJ cWjp

%d;wpy; ,uz;L ngUk;ghd;ikAld; ehl;Lf;F nghUj;jkhd khw;wq;fs; Nkw;nfhs;s eltbf;if

fle;j ghuhSkd;wj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp 131 Mrdq;fisf; ifg;gw;wpaJ. ,k;Kiw E}w;Wf;Fg; gj;JtPjkhd I. Nj. f. Mjuthsu;fs; thf;Fr; rhtbg; gf;fNk nry;y khl;lhu;fs;. mj;Jld; ahid- md;dk; gpstpdhy; md;dj;jpd; gj;JtPj thf;F murhq;fj;Jf;Nf fpl;Lk;. vkf;Ff; fpl;Lk; 138 njhFjpfisf; nfhz;L %d;wpy; ,uz;L ngUk;ghd;ikAld; ntw;wpngWNthk;. (NkYk;....)

khrp 11> 2010

ANudpak; nrwpt+l;liy <uhd; Muk;gpj;jJ

<uhd; ANudpak; nrwpT+l;liy fle;j nrt;tha;f;fpoik cj;jpNahfG+u;tkhf Muk;gpj;J itj;jJ. elhd;]py; cs;s njhopw; rhiyapy; Muk;gkhd ,e;j itgtj;jpy; me;ehl;bd; [dhjpgjp m`;nkjp ne[hj;Jk; gq;Nfw;whu;. I.eh.tpd; fz;fhzpg;ghsu;fspd; fPo; ,e;j nrwpT+l;Lk; Ntiyfs; Muk;gkhfpd. ANudpaj;ij nrwpT+l;Ltjhy; mZ MAj cw;gj;jpapy; <uhd; <LgLtjhf Nkw;F ehLfs; re;Njfk; nfhs;fpd;wd. ,ij eptu;j;jp nra;Ak; nghUl;L I.eh. fz;fhzpg;ghsu;fspd; fPo; ANudpak; nrwpT+l;ly; Ntiyfs; nrt;tha;f;fpoik Muk;gkhfpd. ,UgJ tPjksT ANudpak; nrupT+l;lg;gl;lJ. mZ MAjk; jahupf;f Ntz;Lkhdhy; ANudpak; vz;gJ tPjj;Jf;F Nky; nrwpT+l;lg;gly; Ntz;Lk;. (NkYk;...)

khrp 11> 2010

mZ MAjg; Nghupy; NeUk; tpisTfs;

(rp. n[aghujd;) P.Eng (Nuclear) (fdlh)

mZ MAj Afj;jpw;F mbNfhypa Id;];ild;

,uz;lhk; cyfg; Nghiu tpiutpy; epWj;j mZ MAjj;ij cUthf;Fk;gb 1939 Mk; Mz;L mnkupf;f [dhjpgjp gpuhq;f;ypd; &];nty;l; Lf;F MNyhridf; fbjk; vOjp mDg;gpatu;> My;gu;l; [d;];ild;. mJ Kjy; mZ MAj muf;fd; cyfpy; Njhd;wp mtd; tk;rhtsp ngUfpf; nfhz;Nl NghfpwJ. mZrf;jp Afj;ijj; njhlf;fp cyf rupj;jpuj;jpy; xg;gpyhg; ngau; ngw;w [d;];ild; mZFz;Lfspd; ngUf;fj;ijAk;> mZ MAj ntbg;Gr; Nrhjidfspd; mghaj;ijAk;> jLf;f Kbahky; filrpf;fhyj;jpy; kdg;Nghuhl;lj;jpy; jtpj;jhu;. Id;];ild; ,wg;gjw;F ,uz;L ehl;fSf;F Kd; 1955 Vg;uy; 16 ,y; Ntjhe;j Nkij ngu;buz;L u];]y; jahupj;j mZ MAjg; Nghu;j;jLg;G tpz;zg;gj;jpy; xd;gJ tpQ;QhdpfSld; jhDk; ifnaOj;jpl;L xd;whff; $f;Fuy; vOg;gpdhu;. (NkYk;...)

khrp 11> 2010

mnkupf;fhtpy; gdpg;nghopT ePbf;fpwJ fdlhtpy; ghupa gdpg; nghopT ,y;iy

mnkupf;fhtpd; epA+Nahu;f;> Ntu;[pdpah> ,ypad;]; Mfpa khepyq;fspy; fle;j nrt;tha;f;fpoik fLikahd gdp nghope;jJ. ,ijaLj;J ,k;khepyq;fspd; jiyefuq;fs; nraypoe;jd. ghlrhiyfs;> mYtyfq;fs; %lg;gl;ld. fLikahd

Fspu;fhw;W tPRk; mghaKs;sjhy; gazq;fisj; jtpu;j;Jf; nfhs;SkhW murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. Mapuj;Jf;Fk; mjpfkhd tPLfspy; kpd;rhuk; Jz;bf;fg;gl;lJ. Nghf;Ftuj;Jfs; rPu;Fiye;Js;sd. gdpf;fl;bapy; %o;fpAs;s thfdq;fs;> tPLfis Jg;guT nra;tjpYk; gzpahsu;fs; <Lgl;ldu;. (NkYk;....)

khrp 11> 2010

America

Cause of the Crisis..

What are causes of America ecconomy and other issue (more...)
khrp 11> 2010

UN  chief vows to support Rajapaksa in strengthening peace.

UN Secretary General Ban Ki-moon on Wednesday congratulated Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa on winning second six-year term in office in the January 26 polls and assured him of all support from the world body in his efforts to strengthen peace and reconciliation in the country. During a 25-minute telephonic conversation with the President, Ban wished success to Rajapaksa in strengthening peace and reconciliation and said the UN would support his efforts in this regard. (more....)

khrp 10> 2010

aho;g;ghzj;jpy; gy;fiyf;fof khztu;fs; ,Utu; rlykhf kPl;G

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fof Kfhikj;Jt khztu;fs; ,Utu; ,Ughiyapy; ,Ue;j Fsj;jpy; ,Ue;J rlykhf kPl;fg;gl;Ls;sdu;. ,Ughiy fpof;fpy; cs;s Fsk; xd;wpy; ,uz;L rlyq;fs; kpjg;gjhf Nfhg;gha; nghyp]hUf;Fj; jfty; fpilj;jJ. rk;gt ,lj;Jf;F ePjpthDld; nrd;w nghyp]hu; rlyq;fis kPl;Ls;sdu;. ,jidaLj;J Fsf;fiuapy; NjLjy; elj;jpa nghyp]hu; fbjk; xd;iw kPl;Ls;sdu;> mjpy ;'vkJ kuzj;jpw;F jhNk fhuzk;' vd vOjg;gl;L ,Ue;jjhf nghyp]hu; njuptpj;Js;sdu;. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

,yq;if

ghuhSkd;wk; fiyf;fg;gl;lJ

ghuhSkd;wk; New;W es;spuT Kjy; fiyf;fg;gl;Ls;sJ. ghuhSkd;wj;ij fiyg;gjw;fhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; New;W ntspaplg;gl;lJ. ,e;j tu;j;jkhdp mwptpj;jypd;gb vjpu;tUk; Vg;uy; 8 Mk; jpfjp nghJj; Nju;jy; eilngWk;. Ntl;GkD jhf;fy; ,k; khjk; 19k; jpfjp Kjy; 26 Mk; jpfjp tiu ,lk;ngWk;. mLj;j ghuhSkd;wk; vjpu;tUk; Vg;uy; 22k; jpfjp $LfpwJ.

khrp 10> 2010

,uhZt tplaq;fs; njhlu;gpy; by;tpd; rpy;thTk; tprhupf;fg;gl Ntz;Lk;: tpky; tPutd;r

n[duy; ruj; nghd;Nrfh Kg;gilfspd; gpujhdpahf flikahw;wpa fhyg;gFjpapy; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; gpurhur; nrayhsu; by;tpd; rpy;thTld; neUq;fpa njhlu;gpUg;gjhf njuptpj;j Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; jiytu; tpky; tPutd;r> nghd;Nrfh kPJ rl;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLkhapd; by;tpd; rpy;thTk; tprhuiz nra;ag;gl Ntz;Lk; vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

Gdu;tho;tspf;fg;gl;l midj;J rpWtu; NghuhspfisAk; ngw;Nwhuplk; ifaspf;f eltbf;if

Gypfspdhy; ‘ygf;’ nra;ag;gl;L gyhj;fhukhf jkJ Nghu; eltbf;iffSf;fhf ,izf;fg;gl;l rpWtu;fs; gyu;. Nghu; KbTf;F nfhz;Ltug;gl;lijj; njhlu;e;J ,tu;fSf;F Gdu;tho;topf;Fk; eltbf;if Muk;gkhdJ. Gdu;tho;tspf;fg;gl;l midj;J Kd;dhs; rpWtu; Gypg; gyhj;fhu gilazpapdiuAk; ngw;Nwhuplk; ifaspf;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhf Njrpa rpWtu; ghJfhg;G mjpfhu rig njuptpj;Js;sJ. ,k;khjapWjpastpy; mtu;fspy; 273 Ngiu ngw;Nwhu;fsplNkh ghJfhtyu;fsplNkh xg;gilg;gjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTs;sjhf mjpfhu rig njuptpj;Js;sjhf mur jfty; jpizf;fsk; nra;jp ntspapl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

ghuhSkd;w Nju;jypy;

,.njh.fh rhu;gpy; 9 Ntl;ghsu;fs;

nghJj;Nju;jypy; ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]pd; rhu;gpy; xd;gJ Ntl;ghsu;fs; fskpwq;fTs;sjhf fhq;fpu]pd; jiytu; gpujpaikr;ru; Kj;J rptypq;fk; njuptpj;jhu;. MSk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; gl;baypy; fhq;fpu]; Nghl;baplTs;s epiyapy; xd;gJ ,lq;fs; jkf;fhf xJf;fg;gl;bUg;gjhf gpujpaikr;ru; $wpdhu;. ,jd;gb Etnuypah khtl;lj;jpy; mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhd;> gpujpaikr;ru;fs; Kj;J rptypq;fk;> v];. n[fjP];tud; MfpNahu; Nghl;b apLfpd;wdu;. ,jd;gb fhq;fpu]{f;F Etnuypah khtl;lj;jpy; %d;W ,lq;fSk; gJisapy; ,uz;L ,lq;fSk; khj;jis> ,uj;jpdGup> fz;b> nfhOk;G Mfpa khtl;lq;fspy; jyh Xu; ,lKk; xJf;fg;gl;Ls;sjhf gpujpaikr;ru; rptypq;fk; $wpdhu;.

khrp 10> 2010

kd;dhu; kPdtupd; gpur;rpidf;Fj; jPu;T

ehl;by; Aj;jk; epytpa fhyg; gFjpapy; tlf;F> fpof;F fly; gpuNjrq;fspy; eilKiwapy; ,Ue;j kPd;gpbf; fl;Lg;ghL ngUkstpy; ePf;fg;gl;L tpl;lJ. aho;g;ghzk;> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G Mfpa fly; gpuNjrq;fisaLj;J kd;dhu; khtl;lj;jpYk; kPd;gpbg;gjw;F tpjpf;fg;gl;bUe;j rpy fl;Lg;ghLfs; jw;nghOJ Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sd. kd;dhu; kPdtu;fs; ,dpNky; jq;fsJ njhopiy Nkw;nfhs;tjpy; ve;jj; jilAk; ,Uf;fg; Nghtjpy;iy. kd;dhu; flypy; kPd;gpbg;gjw;F ,Jtiu eilKiwapy; ,Ue;j gh]; KiwAk; Kw;whf ePf;fg;gl;bUf;fpwJ. (NkYk;...)

khrp 10> 2010

xl;bRl;lhd; gpuNjr nrayfk; ,d;W Kjy; gioa ,lj;jpy;

xl;bRl;lhd;> gpuNjr nrayfk; ,d;W Kjy; gioa ,lj;jpy; ,aq;Fnkd Ky;iyj;jPT khtl;l mur mjpgu; jpUkjp ,ky;lh RFkhu; njuptpj;jhu;. ,JtiufhyKk; jpUKUfz;bapy; ,e;j mYtyfk; ,aq;fp te;jJ. xl;bRl;lhd; gpuNjrj;jpy; ,lk; ngau;e;j kf;fs; kPs;FbNaw;wk; eilngw;W tUfpd;wJ. me;j tifapy; gpuNjr nrayfj;ij gioa ,lj;jpy; jpwf;f midj;J eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sJ vdTk; mtu; njuptpj;jhu;. 

khrp 10> 2010

uh[Pt; fhe;jp nfhiyf; Fw;wthsp

espdp tpLjiy Fwpj;j tof;F xj;jpitg;G 

espdpia Kd;$l;bNa tpLjiy nra;tij vjpu;j;J jhf;fy; nra;ag;gl;l kDkPjhd tprhuiz> rpiw MNyhridf; FOtpd; mwpf;if tuhjij mLj;J vjpu;tUk; 19Me; jpfjp tiu xj;jpitf;fg;gl;lJ. Kd;dhs; gpujku; uh[Pt; nfhiy tof;fpy; espdpf;F tpjpf;fg;gl;l kuz jz;lid gpd;du; MAs; jz;lidahf Fiwf;fg;gl;lJ. uh[Pt; nfhiy tof;fpy; ,Jtiu 18 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf espdp rpiwthrk; mDgtpj;Js;shu;. 14 Mz;Lfs; rpiwthrk; Kbj;j jhd;> MAs; jz;lidapy; ,Ue;J Kd; $l;bNa tpLjiy nra;ag;gLtjw;F jFjpahdtu; vd;gJ mtuJ thjk;. Mdhy; ,Jtiu mtuJ Nfhupf;if Vw;fg;gltpy;iy. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

<uhdpy;

rjpf; Fw;wj;jpd; Ngupy; VO Ngu; ifJ

<uhdpy; Fog;gj;ij Vw;gLj;jpa re;Njfj;jpd; Ngupy; 07 Ngu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ,tu;fs; mnkupf;fhtpd; epjpAjtpapy; ,aq;Fk; ghup]; nkhop thndhypapy; gzpahw;wpNahuhtu;. mnkupf;fhtpd; csT KftUf;F cjTk; tifapy; ,tu;fs; gzpahw;wpajhf <uhd; Fw;wk; rhl;baJ. <uhdpy; eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jypd; gpd;du; ele;j td;Kiwfis ,tu;fs; J}z;btpl;ljhfTk; muRf;nfjpuhd rjp eltbf;iffisj; jpl;lk; jPl;bajhfTk; Fw;wk; rhl;lg;gl;lJ. vjpu;f;fl;rpfspd; xOq;F Kiwaw;w eltbf;iffisj; jz;bf;Fk; tifapy; ,f; ifJ ,lk;ngw;wJ. Mdhy; ifjhNdhupd; tpguq;fs; ,J tiu ntspaplg;gltpy;iy. nghyp]hu; ,tu;fs; kPjhd tprhuizfis Kd;ndLj;Js;sdu;.

khrp 10> 2010

,yq;ifapd; vjpu;fhy eltbf;iff;F G+uz xj;Jiog;G - u\;ah

[dhjpgjpj; Nju;jy; ntw;wpapd; gpd;du; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Nkw;nfhz;l KjyhtJ cj;jpNahfG+u;t ntspehl;L tp[ak; ,JthFk;. gaq;futhjk; Njhw;fbf;fg;gl;lijaLj;J Ntfkhf fl;bnaOg;gg;gl;L tUk; ,yq;ifapd; vjpu;fhy mgptpUj;jpf;F 300 kpy;ypad; nlhyu; epjpia ,t;tp[aj;jpd; NghJ u\;ah flDjtpahf toq;f ,zq;fpAs;sJ. mj;Jld; ,yq;ifapy; vz;nza; kw;Wk; vupthA mfo;thuha;r;rpf;F u\;ah xj;Jiog;G toq;f Kd;te;Js;s ikAk; ,t;tp[aj;jpd; ghupa ntw;wpahFk;. ,t;tfo;thuha;r;rp eltbf;iffSf;F xj;Jiog;G toq;F tjw;F cyfpd; gpurpj;jpngw;w u\;a vupthA epWtdkhd u\;a Nf]; g;Nuhk; epWtdk; Kd;te;Js;sJ. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

ruj; nghd;Nrfh ifJ tptfhuk;; ru;tNjr ehLfs; jiyapl KbahJ

ruj; Nghd;Nrfhtpd; ifJ tptfhuk; njhlu;ghf ru;tNjr ehLfs; jiyapl Kbahnjd ntsptptfhu mikr;ru; Nuh`pj;j Nghnfhy;yhfk njuptpj;jhu;. cs;ehl;L rl;l tpjpKiwfSf;F mikaNt ,f;ifJ ,lk;ngw;wpUg;gjdhy; ru;tNjr rf;jpfs; ,J Fwpj;J mOj;jk; nfhLf;f KbahnjdTk; mikr;ru; Nghnfhy;yhfk Rl;bf; fhl;bdhu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; u\;ahTf;F cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij Kbj;Jf; nfhz;L ehL jpUk;gpAs;s mikr;ru; mikr;rpy; elj;jpa nra;jpahsu; khehl;bNyNa Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. vkJ ehl;ilg; nghWj;jtiu midtUk; rkkhdtu;fs;. (NkYk;....)

khrp 10> 2010

tPjp mgptpUj;jpapy; njhopyhsu;fspd; RfhjhuKk; ghJfhg;Gk; Ngzg;glNtz;Lk;

jw;NghJ ,yq;if KOtJk; ghupa tPjp mgptpUj;jpAk;> Gjpa tPjpfs; mikg;gJk; ,lk;ngw;W tUtij ehk; mtjhdpf;fyhk;. ,t; tPjp mgptpUj;jpapy; Mapuf;fzf;fhd njhopyhsu;fs; <LgLj;jg;gl;Ls;shu;fs;. ,j; njhopyhsu;fspd; RfhjhuKk; ghJfhg;G gw;wp tPjp mgptpUj;jpapy; rk;ge;jg;gl;l midtUk; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. tPjp mgptpUj;jpapy; <LgLk;NghJ mq;F ngUkstpy; GOjp Vw;gLtijAk;> fw;fs;> kz;> rPnke;J Nghd;witfs; ifahsNtz;bAk;> gy tifahd cgfuzq;fs; gad;gLj;j Ntz;bAk; ,Uf;Fk;. ,itfis njhopyhsu;fs; vt;thW ifahs Ntz;Lk; vDk; mwptpj;jy;fis tPjp mgptpUj;jpia nghWg;G Vw;W cs;s xg;ge;jf;fhuu;fSk;> mtu;fspd; Nkw;ghu;itahsu;fSk; toq;f Ntz;Lk;. ,q;F gad;gLj;jg;gLk; nghUl;fSk;> cgfuzq;fSk;> thfdq;fSk; gytifahd tpgj;Jf;fSf;Fk;> Neha;fSf;Fk; fhuzkhfpd;wd. (NkYk;...)

khrp 09> 2010

vk; ,dpa NjhoNd> ,sq;Nfh!

Kl;fspy; fhy;gjpj;J

kuzq;fis ClWj;J

,yl;rpaq;fs; Rke;jgb

neLe;J}uk; ele;jtd; eP.

euk;gWe;j tPizapYk;

,irkPl;Fk; fiyQdha;

,og;Gf;fisnay;yhk;

kwe;jpUf;f itj;jtNd!

.........

 

NjhoNd>

,dpahtJ motpL.

(NkYk;....)

khrp 09> 2010

aho; - fhq;Nfrd;Jiw tPjp Gduikg;G

khw;Wj;jpl;lk; aho; gy;fiyf;fofj;jplk; cz;L

Nkw;gb tPjp tp];jupg;Gj; jpl;lk; njhlu;ghf aho;g;ghzj;jpYs;s epGzu;fsplk; ngWkjpahd khw;Wj; jpl;lq;fs; ,Ug;gij mwptjhfTk;> mj;jifa khw;Wj; jpl;lq;fisg; ghtpj;J cj;Njr tPjp tp];jupg;Gj; jpl;lj;ij khw;wpaikj;J aho;.kf;fspd; czu;TfSf;F kjpg;gspf;Fk; gbAk; me;j kf[u; Clhf Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sJld;> aho;.gy;fiyf;fof r%fj;JlDk;> aho;g;ghzj;jpYs;s Vida gpuKfu;fSld; fye;jhNyhrpj;J ,J tpaj;jpy; ey;y KbT vLf;Fk;gbAk; Nfl;Lf;nfhz;lhu;fs;. (NkYk;....)

khrp 09> 2010

kfpe;j uh[gf;\it nfhy;y Kad;wjhf ruj; nghd;Nrfh jpBu; ifJ

,yq;if mjpgu; uh[gf;\ it nfhy;y Kad;wjhf uhZt Kd;dhs; jiyik jsgjp ruj; nghd;Nrfh jpBnud ifJ nra;ag;gl;lhu;. nghd;Nrfh ,yq;if mjpgu; Nju;jypy; uh[gf;\it vjpu;j;J Nghl;bapl;lhu;. Mdhy;> 18 yl;rk; Xl;Lfs; tpj;jpahrj;jpy; nghd;Nrfh Njhy;tp mile;jhu;. ,ijaLj;J> mtu; jq;fp ,Ue;j Xl;liy Rw;wpYk; uhZtj;jpdu; Ftpf;fg;gl;ldu;. me;j Xl;lypy;> uhZt Gul;rp %yk; Ml;rpia ifg;gw;w rjpj;jpl;lk; jPl;bajhfTk;> uh[gf;\itAk;> mtuJ FLk;gj;jpdiuAk; nfhy;y rjpj;jpl;lk; jPl;bajhfTk; nghd;Nrfh kPJ ,yq;if muR Fw;wk; rhl;baJ. ,Jnjhlu;ghf nghd;Nrfh kPJ Fw;wg;Gydha;T NghyPrhu; tof;Fg;gjpT nra;jdu;. ,f;Fw;wr;rhl;il nghd;Nrfh kWj;jhu;. (NkYk;...)

khrp 09> 2010

xLf;fg;gl;l kf;fspd; xsp tpsf;fha; jpfo;e;j tq;f ehafd; N[hjpghR

(g. Nkhfd; Rg;ukzpak; kj;jpa fkpl;b cWg;gpdu; ,yq;if fk;A+dp];l; fl;rp)

Rje;jpu ,e;jpahtpd; Nkw;F tq;fhsk; tuyhw;W ngUik kpf;fJ vd;why; kpifahfhJ. tWikapdhYk;> nghUshjhu neUf;fbapdhYk; Kd;Ndw;wkilahky; ,Ue;j ,k;khepyk; 1977k; Mz;L ,e;jpa khu;f;rp] fk;A+dp];l; fl;rpapd; Ml;rpapd; gpd;du; khw;wk; fz;lJ. ,jw;F %j;j khf;rPa rpe;jidahsu; N[hjpghR Kjyikr;ruhf nghWg;Ngw;W ,k; khepyj;ij ,e;jpahtpd; tsu;r;rpaile;j khepykhf khw;wpaikj;j khNkij N[hjpghRtpd; kuzk; ,e;jpa ghl;lhsp kf;fSf;F xU Ngupog;ghFk;. ,tupd; kiwT <Lnra;aKbahj xd;W. (NkYk;....)

khrp 09> 2010

nghd;Nrfhtpd; Fw;wr;rhl;L Fwpj;J Ieh rigf;F tpsf;fk;

,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd; NghJ ,lk;ngw;wjhf Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjp ruj; nghd;Nrfh njuptpj;jpUe;j Fw;wr;rhl;Lfs; njhlu;ghf If;fpa ehLfs; rigapd; kdpj cupikfs; Nguitf;F njspTgLj;Jtjw;fhf kdpj cupikfs; kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt Nrit mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f kw;Wk; rl;lkh mjpgu; nkh`hd; gPup]; mlq;fyhd FO New;W (08) n[dPth gazkhdjhf kdpj cupikfs; kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt Nrit mikr;R njuptpj;jJ. ruj; nghd;Nrfhtpd; Fw;wr;rhl;L njhlu;ghf mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f ,d;W I. eh. kdpj cupik Nguit Mizahsu; etePjk; gps;isia re;jpj;J cz;ik epiyikia njspTgLj;j cs;shu;. (NkYk;...)

khrp 09> 2010

njd; mnkupf;f ehLfspy; Fog;gj;ij Vw;gLj;JNthUf;F fdlh> mnkupf;fh cjtp -rhnt]; Fw;wk; rhl;Lfpwhu;

mnkupf;fhTk;> fdlhTk; njd; mnkupf;f ehLfspy; td;Kiwfisj; J}z;b tpLtjhf ntdpR+y [dhjpgjp {`Nfh rhnt]; Fw;wk; rhl;bdhu;. mu;[d;Bdhtpd; cs;ehl;lYty;fs; mikr;rupd; tpNrl re;jpg;gpy; fye;J nfhz;l NghJ rhnt]; ,ijj; njuptpj;jhu;. mnkupf;f ehLfs; xd;wpaj;jpd; nrayhsu; njd; mnkupf;f ehLfspd; fk;A+dp];l; murhq;fq;fis mz;ikapy; kpf Nkhrkhf tpku;rdk; nra;jpUf;fpwhu;. mlf;FKiwapy; mk;kf;fis Ms;tjhf mnkupf;f ehLfspd; xd;wpar; nrayhsu; tpku;rpj;jpUf;fpwhu;. (NkYk;...)

khrp 09> 2010

ruj; nghd;Nrf;fh ifJ> ,uhZt ePjpkd;wj;jpy; tprhuiz

,uhZt NritapypUe;jNghJ murpay; njhlu;ghf fye;Jiuahbaik> murhq;fj;jpw;nfjpuhf R+o;r;rpfis Nkw;nfhz;lik kw;Wk; murpay; tpjpKiwfis kPwpaik njhlu;ghf fpilf;fg;ngw;w jfty;fis mbg;gilahf itj;Nj tprhuizfis Kd; ndLg;gjw;fhfNt ,uhZt nghyp]hupdhy; ruj; nghd;Nrf;fh ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ,tu; ,uhZt ePjp kd;wj;jpy; trhupf;fg;glTs;shu;. ,jw;F vjpu; fl;rpj;jiytu; uzpy; tpf;ukrpq;fh jdJ Ml;Nrgidiaj; njuptpj;jpUf;fpd;whu; (NkYk;....)

khrp 09> 2010

mT];jpNuypahTf;Fs; gpuNtrpj;j

,yq;if mfjpfs;? 45 Ngu; ifJ

rl;ltpNuhjkhf mT];jpNuypahTf;Fr; nry;y Kide;J jLj;J itf;fg;gl;Ls;s ,yq;ifau;fs; njhlu;gpy; njspthd mwpf;ifnahd;iwr; rku;g;gpf;FkhW ntsptptfhu mikr;R mT];jpNuypahtpYs;s ,yq;ifj; J}jufj;ijf; NfhupAs;sJ. ,J njhlu;gpy; New;W ,yq;if ntsptptfhu mikr;R jfty; jUifapy;; mT];jpNuypa vy;iyg; gilapduhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;s Nkw;gb 45 NgUk; ,yq;ifau;fs; jhdh vd;gijr; rupahfj; njupe;Jnfhs;Sk; tifapy; tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhfTk; ,J njhlu;gpy; rupahd jfty;fis ,yq;ifj; J}jufk; ngw;Wj; juNtz;Lnkd NfhupAs;sjhfTk; njuptpj;jJ. (NkYk;....)

khrp 09> 2010

kd;dhu; kPd;gpbj;jil Kw;whf ePf;fk;

kd;dhu; khtl;lj;jpy; kPdtu;fSf;F tpjpf;fg;gl;bUe;j jil jw;nghOJ Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sjhf kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;ru; up\hj; gjpAjPd; New;W njuptpj;jhu;. kPdt njhopyhsu;fSf;F ,Jtiu mKypy; ,Ue;j gh]; eilKiw kw;Wk; nfLgpbfSk; Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sJ. ,NjNtis kd;dhu; khtl;l kf;fs; Rje;jpukhf jkJ nraw;ghLfis Kd;ndLf;fj; Njitahd eltbf;ifia Nkw;nfhz;L tUk; murhq;fk; kd;dhu; gp. vk;. rp. Nrhjidr; rhtbapy; mKypy; ,Ue;j Nrhjid eltbf;iffSk; New;W Kjy; mfw;wg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khrp 09> 2010

cyf tu;j;jf epiyak; jhf;fg;gl Kd;dNu rjhk; `{i]id ftpo;f;f jpl;lk;

mnkupf;fhtpd; cyf tu;j;jf ikaj;jpd; kPJ ele;j jhf;FjYf;F Kd;djhfNt> mg;Nghija <uhf; mjpgu; rjhk; cNrid gjtpapypUe;J mfw;Wtjw;F gpupl;ld; ufrpaj; jpl;lk; jPl;baJ njupate;Js;sJ mnkupf;fhtpd; cyf tu;j;jf ikaj;jpd; kPJ fle;j 2001 nrg;lk;gupy; my;-Fitjh gaq;futhjpfs; tpkhdq;fis Nkhjp jhf;Fjy; elj;jpdu;. ,jpy;> me;j fl;llk; jiukl;lkhfpaJ. ,ijj; njhlu;e;J <uhf; kPJ mnkupf;fh kw;Wk; mjd; Ner ehLfs; jhf;Fjy; elj;jpd. jiykiwthd mg;Nghija <uhf; mjpgu; rjhk; cNrid> mnkupf;f ,uhZtk; ifJ nra;jJ. ,ijaLj;J mtu; kPJ <uhf; Nfhu;l;by; tof;F njhlug;gl;L> J}f;fpy; Nghlg;gl;lhu;. ,e;j tptfhuk; gpupl;ldpy; kl;Lky;yhky; ru;tNjr mstpYk; ngUk; gugug;ig Vw;gLj;jpAs;sJ. (NkYk;....)

khrp 08> 2010

ruj; nghd;Nrfh ifJ

ruj; nghd;NrfhTk; mtuJ nrayhsUk; nfhOk;gpy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ,yq;if Fw;wg; Gydha;T gputpduhy; ifJ nra;ag;gl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ. ,yq;ifapd; ,uhZt ,ufrpaq;fis fhl;bf;nfhLf;f Kw;gl;ljdhy; ,t; ifJ epfo;j;jg;gl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ. $lNk ,yq;if [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ it nfhiy nra;tjw'fhd rjpapy; <Lgl;ljhfTk; Fw;wk; rhl;lg;glyhk; vd;W vjpu;ghu;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fhz Mjhuq;fis Nju;jypd; gpd;G ,yq;if muR jpul;b te;jjhf mwpa Kbfpd;wJ. mnkupf;f ehl;bd; tjptpl cupikf;fhd fpwPd; fhu;l; I nfhz;bUf;Fk; ruj; nghd;Nrfh mnkupf;fhtpd; MrPu;thjj;Jld; ,yq;if muRj; Nju;jypy; <Lgl;ljhf murpay; Ma;thsu;fs; fUJfpd;wdu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Gyk; ngau; Gypfspd; Mju;r GU\uhfTk;> jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; jkpo; kf;fis kPl;f te;j kPl;NghdhfTk; ghu;f;fg;gl;L KOtPr;rpy; Mjupf;fg;gl;ltu; ruj; nghd;Nrfh. $lNt N[tpgp> INjf ,d; ek;gpf;ifFupa nghJ Ntl;ghsUk; ,tNu. ,d;W INjf> N[tpgp ,dhy; iftplg;gl;L md;dk; rpd;dKk; ruj; nghd;Nrfhtpd; Kd;dhs; rfhf;fshy; gwpf;fg;gl;L jdpj;J tplg;gl;Ls;s epiyapy; fOF rpd;dj;jpy; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapLtjhf ,Ue;jhu;.

khrp 08> 2010

Sri Lanka's defeated presidential candidate arrested

"General Fonseka has been arrested on charges of committing military offences," Samarasinghe said in an official statement broadcast by the government Information Department. Earlier on Monday it was thought that General Fonseka could face a court martial trial on charges that he plotted a coup and planned to assassinate President Rajapaksa. A senior Sri Lankan military official told The Daily Telegraph the former army chief was currently under investigation in relation to an alleged coup attempt and that if charged it would be under the Army's code of conduct. (more.....)

khrp 08> 2010

Ml;rp khw;wk; Ntz;batu;fs; xl;Lj; JzpiaAk; (!!!) cUtptpl;ldu;

2009 Nk 18 tiu gpughfudpd; ghu;it jk;kPJ gbe;jpUg;gjpy; Ngupd;gk; nfhz;bUe;j ghrpr mbtUbfs;. gpughfudpd; ngau; xypf;Fk; jpirfs; ghu;j;J  iffl;b tha;nghj;jp epd;w $l;lk;. ,d;W  MSf;nfhU jpirapy; [dehafk; Ngrpf;nfhz;L murpay; nra;a Muk;gpj;Jtpl;ldu;. ,jpy; Fwpg;ghf rk;ge;jd;… > khdpl Nerj;ijNa Kjd;ikahfg; Nghw;wpa gj;kehghit gpughfud; xU Kiwjhd; nfhiy nra;jhd;. Mdhy; ehghit xt;nthU ehSk; nfhiy nra;J nfhz;bUf;fpw RNu]; gpNukr;re;jpud; vd ,tu;fNs  ,d;Wk; Gypg; gpdhkpfshfNt gtdpte;J nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. Nkw;gb ,U egu;fSNk ,d;W Gyk; ngau; kf;fspd; jkpo;j; Njrpaf; fdTfis epiwNtw;Wk; ,ul;rfu;fshfTk; mtjupj;Js;shu;fs;. (NkYk;.....)

khrp 08> 2010

Gj;jp[Ptpfs;> fy;tpkhd;fs; ghuhSkd;wk; Nghtij jLf;f Ntz;Lk;. 

 - tpNdh Nehfuhjypq;fk; gh.c.

jkpo; kf;fspdJk;> jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdJk; murpay; gyj;ijAk;> xw;Wik czu;itAk; cilj;njwpa vLf;Fk; ve;jnthU Kaw;rpf;Fk; njupe;Njh njupahkNyh ehk; Jiz epw;ff; $lhJ. ,t;tplaj;jpy; jkpo; Gj;jp[Ptpfs;> nghJ mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfs;> ,isQu;fs;> tpopg;GlDk;> mtjhdj;JlDk; nraw;gl Ntz;Lk;. tutpUf;Fk; Gjpa muRld; Nguk; Ngrf; $ba rk murpay; gyk; vk;kplk; ,Uf;f Ntz;Lk;. (vj;jid ke;jphpg; gjtpf;fhfg; Nguk; NgRtjhf cj;Njrk;. rk murpay; gynkd;why; ghuhSkd;wj;jpy; jkpoH rpq;fstH rk vz;zpf;ifahd gpujpepjpfis nfhz;bUg;gjh?) ,ij czu;e;J tpl;Lf;nfhLg;GfSld; jkpo; murpay; fl;rpfs; xw;Wikg;gl fhyk; fdpe;Js;sJ. jkpo; kf;fs; xd;whf> xNu rpe;jidAld; ,Uf;Fk;NghJ jkpo; ,af;fq;fs;> fl;rpfs; gpupe;J epd;W xd;WNk Mfptplg; Nghtjpy;iy. jiyikj;Jtj;ij toq;f jFjpaw;wtu;fshfp tpLNthk;.(,g;NghJ cs;s gh cWg;gpdHfs; xJq;fp epd;W nfhz;L GjpatHfSf;F top tpl;lhy; ey;yJ) (NkYk;....)

khrp 08> 2010

td;dp kf;fspd; vjpu;fhyj;ij mr;RWj;JfpwJ Nghu;g; NguopT - aho;. Mau;

kf;fs; jkJ MAs;fhy Nrkpg;Gf;fis ,oe;Jtpl;lhu;fs;. mtu;fs; jkJ tho;f;ifia kPs mikg;gJ ngUk; Rikahf ,Uf;fg;NghfpwJ. fpuhkq;fs; Gju; kz;bf;fhzg;gLfpd;wd. tay;fs; tdq;fshf khwp tpl;ld. Njthyaq;fs; mope;Jtpl;ld. flTsu; jpUTUtq;fs; Nrjkhfpf;fhzg;gLfpd;wd. ney;tay;fspy; Ks; gw;iwfs; NkNyhq;fp tsu;e;Js;sd. fhy;eilfis fhz;gJ mupjhf cs;sJ. tPLfs; rpd;dhgpd;dkhfp tpl;ld. vupe;Js;s g];fs;> thd;fs;> fhu;fs;> Nkhl;lhu; irf;fps;fs; tPjpfis %b Ftpe;Js;sd. ,e;jg; gpuNjrq;fspy; kPs;tho;it njhlq;FtJ rhj;jpakhFkh vd;W kdk; Ngjspj;jJ. (NkYk;....)

khrp 08> 2010

jq;fq;fis Ftpf;Fk; ,yq;if

11 MtJ njw;fhrpa tpisahl;L tpoh:

gq;fshNj\pd; jiyefuhd lhf;fhtpy; eilngw;W tUk; 11 MtJ njw;fhrpa tpisahl;Lg; Nghl;bapy; ,yq;if New;W 5 jq;fg; gjf;fq;fis RtPfupj;jJ. Mz;fSf;fhd 4x100 kPl;lu; mQ;rNyhl;lk;> ngz;fSf;fhd4 x100 kPl;lu; mQ;rNyhl;lk;> ngz;fSf;fhd 400 kPl;lu; Xl;lk;> Mz;fSf;fhd fuhl;Nl. ngz;fSf;fhd cauk; gha;jy; Mfpa Nghl;bfspNyNa ,yq;if New;W jq;fg; gjf;fq;fis RtPfupj;jJ. Nghl;bapd; 9 tJ ehshd New;W gjf;fg; gl;baypy; ,e;jpah 67 jq;fk; 39 nts;sp 22 ntz;fyk; vd nkhj;jk; 128 gjf;fq;fSld; Kjy; ,lj;jpYk; ghfp];jhd; 17 jq;fk; 23 nts;sp 27 ntz;fyk; vd nkhj;jk; 67 gjf;fq;fSld; ,uz;lhtJ ,lj;jpYk;> gq;fshNj\; 14 jq;fk; 19 nts;sp 44 ntz;fyk; vd nkhj;jk; 77 gjf;fq;fSld; %d;whtJ ,lj;jpYk; ,yq;if 12 jq;fk; 26 nts;sp 35 ntz;fyk; vd nkhj;jk; 73 gjf;fq;fSld; ehd;fhtJ ,lj;jpYk; cs;sd.

khrp 08> 2010

tlf;F mur epWtdq;fspy; Kk;nkhop ngau;g; gyif

tlf;fpYs;s rfy murhq;f epWtdq;fspYk; Kk;nkhopfspYk; ngau;g; gyiffis njhq;f tpLtjw;fhf epjp xJf;fpAs;sjhf murpay; tptfhu Njrpa ey;ypzf;f mikr;ru; New;W njuptpj;jJ. ,jd;gb tTdpah> kd;dhu;> aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp> kw;Wk; Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; Gjpjhf mikf;fg;gl;LtUk; khtl;l nrayhsu;fs;> gpuNjr nrayfq;fs; kw;Wk; mur epWtdq;fspy; Kk;nkhopfspYk; ngau;g;gyiffs; nghUj;jg;gl;L tUtjhf mikr;R nrayhsu; jpUkjp vk;. v];. tpf;ukrpq;f njuptpj;jhu;. Kk;nkhopfspYk; ngau;g;gyiffis nghUj;j 75 ,yl;rk; &gh toq;fg;gl;L s;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 08> 2010

CANADA - Durham calls for election candidate crime checks.

(By Pickering Kumar  Pathmanathan)

After reading the following article most of the LTTE Candidates in Canada - Markham, Toronto  may go back to Vannie.

If a person done a minor crime what punishment should be given? I am sure at one point York School Board Trustee for Markham area also done some minor crime & Pardon granted amnesty for his crime ?. DURHAM  Candidates in municipal elections should be required to undergo a criminal reference check, according to Regional councillors.  Durham Regional councillors endorsed a request from Oshawa Councillor John Henry and Brock Mayor Larry O'Connor that asks the Province to change the Elections Act, requiring criminal reference checks for candidates. (more.....)

khrp 08> 2010

tTdpah tlf;F kPs;FbNaw;wk; kPz;Lk; Muk;gk;

tTdpah tlf;fpy; kPs;FbNaw;wg; gLNthu;f;nfd 8 Mapuj;J 900 tPLfs; mikj;Jf; nfhLf;fg;gltpUg;gjhf tTdpah khtl;l murhq;f mjpgu; jpUkjp rhu;s;]; njuptpj;jhu;. murhq;fj;jpdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;fika INuhg;gpa Mizf;FO 3 Mapuj;J 900 tPLfisAk; cyf tq;fp 5 Mapuk; tPLfisAk; fl;bf; nfhLf;f Kd;te;jpUg;gjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. kPs;FbNaw;wg; gzpfs; Jupjg;gLj;jg; gl;Ls;s mNjNtis vjpu;tUk; 15 Mk; jpfjp Kjy; tTdpah tlf;fpy; kPs;FbNaw;wg; gzpfs; kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gltpUg;g jhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jw;NghJ Rkhu; 75 Mapuk; NgUk; ez;gu;fs; kw;Wk; cwtpdu;fs; tPLfspy; Rkhu; 20 Mapuk; Ngu; tiuapYNk kPsf; Fbaku;j;jg;gltpUg;gjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. epyf;fz;zpntb mfw;wypy; Vw;gl;l jhkjj;jpdhy; rpwpa ,ilntspf;Fg; gpd;du; kPs;FbNaw;wg; gzpfs; fle;j 02 Mk; jpfjp Kjy; kPs Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT Mfpa khtl;lq;fspy; fz;zpntbfs; mfw;wg;gl;l gFjpfspy; fl;lk; fl;lkhf kPs;FbNaw;wq;fs; nra;ag;gl;L tUfpd;wd. fle;j 02 Mk; jpfjp G+efupf;F Mapuk; Ngu; mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. mNjNtis ,d;W (08) fpspnehr;rp khtl;lk; fur;rp gpuNjrj;jpy; cwtpdu;fs; kw;Wk; ez;gu;fs; tPl;by; jq;fpapUf;Fk; 300 FLk;gq;fs; kPsf;Fbaku;j;jg; gltpUg;gjhfTk; mur mjpgu; njuptpj;jhu;.

khrp 08> 2010

The Victor, The Victory & The Victorious – “There go my people. I must follow them, for I am their Leader”

(Dr.Levins T.C.Rajaratnam.)

We must get the refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by the war will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine will have been assisted and day in and day out they are gradually settled. The fate of the missing will have to be determined. But this next phase also will be dangerous. Bitter memories will still be fresh, we have to prevent vested interests from exploiting the situation by mud slinging campaigns perpetrated by the opposition and its allies whilst still be cautious of those amongst us who may betray especially the Terrorists groups whose survival was dependant on the survival of the LTTE. (more....)

khrp 08> 2010

guhf; xghkhtpw;F [dehaf fl;rpapdu; Kf;fpa MNyhrid

mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkhtpd; gjtpf;fhyk; Xuhz;L G+u;j;jpaile;j ,uz;lhtJ Mz;L Muk;gkhtij nahl;b [dehaff; fl;rpapdu; Kf;fpa nra;jpia tpLj;Js;sdu;. mnkupf;f fhq;fpu]py; xghkhtpd; nry;thf;if epiy epWj;Jk; Kaw;rpfspy; ,wf;FkhW J}z;bAs;sdu;. mz;ikapy; nrdw;rigapy; [dehaff; fl;rp cWg;gpdu; kuzkhdhu;. ,t;tplj;jpw;F Gjpa xUtiu epakpf;f ,ilj; Nju;jy; ele;jJ ,jpy; FbauRf; fl;rp Ntl;ghsu; ntw;wpngw;whu;. ,ijaLj;J nrdw; rigapy; rkdsthd gyk; Vw;gl;Ls;sJ. [dhjpgjpapd; mjpfhuq;fSf;fhd Neubr;rthiy nrdw; rig nfhz;Ls;sjhy; [dehaff; fl;rpf;Fg; ngUk; rpf;fy;fs; vOe;Js;sd. FbauRf; fl;rpf;fhuu;fspd; vjpu;g;Gfs; [dhjpgjpia Nehf;fp jpUk;Gk; epiyNaw;gl;Ls;sJ. Kd;dhs; [dhjpgjp gpy; fpspz;lDk; jdJ KjyhtJ jtizf; fhyj;jpy; nrdw; rig nry;thf;F ,oe;jijAk; guhf; xghkhtpd; FbauRf; fl;rpapdu; Rl;bf;fhl;bdu;.

khrp 08> 2010

n`a;l;b Mu;g;ghl;lf;fhuu;fsplk; fpspd;ld; kd;dpg;Gf; Nfhupdhu;

n`a;l;bapy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F toq;fg;gLk; cjtpfs; jhkjkile;jjw;fhf mnkupf;fhtpd; Kd;dhs; [dhjpgjp gpy; fpspd;ld; ftiy njuptpj;Js;sJld; ,dpNky; jhkjq;fspd;wp cjtpfs; fpilf;Fnkd cWjpaspj;jhu;. epthuzg; nghUl;fs; jhkjkhff; fpilg;gjw;nfjpuhf mz;ikapy; Mu;g;ghl;lk; ele;jJ. n`a;l;bapy; ele;j ,e;j Mu;g;ghl;lj;jpy; G+fk;gj;jhy; ghjpf;fg;gl;l gy;yhapuf;fzf;fhNdhu; fye;J nfhz;ldu;. (NkYk;...)

khrp 08> 2010

rPkhd; kPJ tof;F gjpT

kwg;Nghk; kd;dpg;Nghk; - fUzhepjp

ehd; Ngrpa thu;j;ijahy; jkpo;g; ngz;fSk;> jkpo;j; jha;khu;fs; kdJ Gz;gl;L ,Ue;jhy; kPz;Lk; fuk; $g;gp kd;dpg;G Nfl;fpNwd;. vdJ tPl;Lf;F ghJfhg;G mspj;j jkpof Kjy;tUf;F ed;wp>" vd;whu; ebfu; n[auhk;. n[auhk; tptfhuk; Fwpj;Jk;> mtuJ tPL jhf;fg;gl;lJ Fwpj;Jk; Kjy;tu; fUzhepjpaplk; ,d;W epUgu;fs; Nfl;ljw;F> "ebfu; n[auhk; jkpo; ngz;fis ,opTgLj;Jk; tifapy; NgrpapUe;jhy; mJ fz;ldj;Jf;F cupaJjhd;. Mdhy; mtu;> mjw;fhf ntspg;gilahf epge;jidaw;w kd;dpg;G Nfl;Lf;nfhz;l fhuzj;jhy; 'kwg;Nghk; kd;dpg;Nghk;' vd;w mz;zhtpd; nghd;nkhopia filgpbj;J ,e;j gpur;ridia ,j;Jld; tpl;LtpLtJjhd; ey;yJ. mNjNghy rl;lj;ij ifapNy vLj;Jf;nfhz;L mtUila tPl;by; GFe;J ngz;fis gaKWj;jpAk;> tPl;Lf;F jPapl;Lk; eilngw;w nray;fis fhty; JiwNtbf;if ghu;f;f KbahJ>" vd;whu; Kjy;tu; fUzhepjp. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

vjpu;fl;rpfspd; $l;L cilfpwJ

[dhjpgjpj; Nju;jypy; xd;wpize;J nraw;gl;l vjpuzpf; fl;rpfspd; Nju;jy; $l;L vjpu;tUk; nghJj; Nju;jypy; gpsTgLk; epiy cUthfpd;wJ. vjpuzpf; fl;rpfs; Nju;jypy; ahidr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjh my;yJ md;dk; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjh vd;gJ Fwpj;j ru;r;ir ,lk; ngWtjhf jftywpe;j tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. I.Nj.f. ahidr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjpy; kpf cWjpahf ,Uf;fpd;wJ. N[.tp.gpia mLj;j Nju;jypy; $l;lzpapy; ,izj;J nfhs;tjpy;iy vd;w epiyg;ghl;by; cs;s I.Nj.f.> Nju;jYf;Fg; gpwF N[.tp.gp.ia Nru;j;Jf; nfhs;StJ Fwpj;J MNyhrpf;fyhnkdj; njuptpj;Js;sJ. vjpuzpapd; ruj; nghd;Nrfh jug;G md;dk; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjw;F jahu; epiyapypUe;jNghJk; me;j rpd;dj;jpw;F cupatuhd I.Nj.f. vk;.gp. utp fUzhehaf;f mDkjpaspf;f kWj;jijaLj;J fOF rpd;dj;jpy; Nghl;bapLtjw;Fj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

khrp 07> 2010

nky;y nky;y Njh;jy; te;J nkd;ikahd ifiaj; njhl;L ms;sp ms;sp jur;nrhy;YNk …….!

(rjh. [P)

<gpbgp> Gnshl; kw;Wk; <gpMh;vy;vt; - gj;kehgh Mfpa fl;rpfs; xd;wpize;J $l;Lj; jiyikapd; fPo; nraw;glTk; Njh;jypy; jkpo; ,dthj $j;jikg;ig vjph;j;J epw;ff;$baJkhd ,r;rf;jpfis xd;wpizg;gjpy; gy rpf;fy;fs; ,y;iy. xd;wpuz;L rpf;fy;fNs ,Uf;fpd;wd. mJTk; ,r;rf;fjpfspd; murpay; rpj;jhe;jj;jpy; ,t;thwhd rpf;fy;fSf;F ,lNkapy;iy. MdhYk; …… ,th;fs; xd;wpizg;gjw;fhd ve;jnthU Kaw;rpAk; ,Jtiu Muk;gpf;fg;gltpy;iy. ‘,ye;j Ks;isj; jpUg;gpdhYk; ,th;fisj; jpUj;j KbahJ’ vd;W thshjpUf;f KbahJ. fle;j nghJj; Njh;jypy; Kaw;rpj;j rf;jpfs; kPz;LnkhUKiw ,th;fis xd;wpizg;gjw;F Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. ,th;fis xd;wpizAkhW gytopfspYk; Kd; Kaw;rpfs; - tw;GWj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;glNtz;Lk;. mg;NghJjhd; $j;jikg;gpw;F rtyhd xU murpay; rf;jpia ehk; fskpwf;f KbAk;. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

Njhou; ,sq;Nfh kiwT - gj;kehgh <o kf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp

51 taJ vd;gJ xU FWfpafhy gFjpNa. mbf;fb Neha;tha;gLjy;> gy;NtW cly; mnrsfupaq;fSf;F kj;jpapy; td;dp Kfhk;fspy; tho;e;j kf;fs; kPs; FbNaw;wg;gLk; ,lq;fSf;F rf Njhou;fSld; nrd;W mtu;fis ghu;itapl;ltu;. Njhou;fspd; ,d;g Jd;gq;fspy; gq;Fgw;wpdhu;. fl;rpapd; Nju;jy; gpur;rhu eltbf;iffspy; $l jd;id <LgLj;jpf; nfhz;ltu;. vg;NghJk; mtu; Nrhu;tile;jjpy;iy. aho;> kl;Lefu;> td;dp > jpUkiy jkpofk; vd gy ,lq;fspYk; kdpju;fSld; cwthba mDgtk; mtUf;F ,Ue;jJ. vg;NghJk; jdf;nfd ghJfhg;ghd tho;f;ifnahd;iw Njbf;nfhz;ltuy;y mtu;. neUf;fbfs; kj;jpapy; kpfTk; Mgj;jhd R+o;epiyfspy; mtu; ngUk;ghyhd fhyk; tho;e;jpUf;fpwhu;. (NkYk;.....)

khrp 07> 2010

jkpo;g; gpuNjrq;fspd; mgptpUj;jp

jkpouRf; fl;rp Kjy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G tiu Nkw;nfhz;l KbTfSk; elj;jpa Nghuhl;lq;fSk; ,dg; gpur;rpid tsu;tjw;F khj;jpukd;wpj; jkpo;g; gpuNjrq;fs; mgptpUj;jpapy; gpd;dilT fhz;gjw;Fk; fhuzkhf ,Ue;Js;sd. ,e;j epiy ,dpAk; njhluf;$lhJ. jkpo;g; gpuNjrq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;F murhq;fk; Kd;te;jpUf;Fk; ,e;j Neuj;jpy; jkpo;j; jiytu;fs; mij Cf;Ftpf;Fk; tifapy; nraw;gl Ntz;Lk;. jkpo;g; gpuNjr mgptpUj;jpAk; jkpo; kf;fspd; eyd; rhu;e;jnjd;gij ,j; jiytu;fs; tpsq;fpf;nfhs;thu;fs; vd ek;Gfpd;Nwhk;. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy; KbTfs; gw;wp

fl;rp Kf;fpa];ju;fspd; fUj;Jf;fs;

Njrpa mstpyhd Nju;jy; xd;wpy; jkpo; kf;fs; gy jrhg;jq;fSf;Fg; gpd;du; thf;fspj;jJs;sdu; - <. gp. Mu;. vy;. vg;. nghJr; nrayhsu; jp. =jud;

rpWghd;ik kf;fs; ruj; nghd;Nrfhtpw;F thf;fspj;jjd; %yk; kPz;Lk; xU Aj;j R+o;epiy my;yJ ,uhZt Ml;rpiaNa tpUk;Gfpwhu;fsh? - gpujpaikr;ru; tP. Gj;jpurpfhkzp

k`pe;j uh[gf;\tpw;F thf;fspj;Js;sik fle;j fhy Nju;jy; ngWNgWfSld; xg;gpLifapy; ,k;Kiw mjpfhupj;Js;sJ - gpujpaikr;ru; Kj;J rptypq;fk;

Raey murpaYf;fhf jkpo;NgRk; kf;fis eL Nuhl;bw;F nfhz;Lte;J tpl;bUf;Fk; rk;ge;jd;> `f;fPk;> kNdhfNzrd; - Kd;dhs; nfhOk;G khefu Nkau; mrhj;rhyp

fle;j fhyq;fspy; eilngw;w Nju;jy;fSld; xg;gpLk;NghJ If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; thf;F tq;fp Fiwe;J tUtij fhzf;$bajhf ,Uf;fpwJ - kj;jpa khfhz rig Kd;dhs; cWg;gpdUk; K. rptypq;fk;

xd;Wgl;l ,yq;iff;Fs; xU jPu;it fhz KbAk; - Gnshl; jiytu; j. rpj;jhu;j;jd;

(NkYk;.....)

khrp 07> 2010

nghd;Nrfh Vd; Njhy;tpiar; re;jpj;jhu;?

[dhjpgjp Nju;jy; mwptpf;fg;gl;lTld; I.Nj.fl;rp> kf;fs; tpLjiy Kd;dzp> =yq;fh K];ypk; fhq;fpu];> kq;fs rktPu fl;rp> kNdh fNzrd; fl;rp vd;git vy;yhk; $l;Lr;Nru;e;j NghNj jkpo; $l;likg;G xd;W Nru;e;jpUf;f Ntz;Lk;. khwhf k`pe;j uh[gf;\> ruj; nghd;Nrfh Mfpa gpujhd Ntl;ghsu;fs; ,UtNuhLk; khwp khwp gy jlitfs; Nguk;Ngrptpl;L Nju;jYf;F xU rpy jpdq;fSf;F Kd;ghfj;jhd; ruj; nghd;Nrfhtpw;F MjuT vd;w jkpo;f;$l;likg;gpd; mwptpg;G ngUk;ghd;ik rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; ngUk; re;Njfj;ij Vw;gLj;jpaJ. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

u\;ahtpy; [dhjpgjpf;F ngU tuNtw;G

u\;a el;GwT gy;fiyf;fofk; fyhepjp gl;lk; toq;fp nfsutk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ %d;Wehs; cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij Nkw;nfhz;L New;W (06) u\;ah Ngha;r; Nru;e;jhu;. nkh];Nfh tpDNfhM ru;tNjr tpkhd epiyak; nrd;wile;j [dhjpgjpf;F mq;F ngU tuNtw;gsp f;fg;gl;lJ. [dhjpgjpahf ,uz;lhtJ jlitahfTk; Nju;e;njLf;fg;gl;ljd; gpd;du; KjyhtJ cj;jpNahfG+u;t tp[akhf u\;ah nry;Yk; [dhjpgjp ,U ehLfSf;Fkpilapyhd el;Gwit tYg;gLj;Jk; tifapy; ehis (08) u\;a [dhjpgjpAld; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jfpwhu;. ,NjNeuk;> 300 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyUf;fhd ,Ujug;Gf; fld; cld;gbf;ifnahd;wpYk; [dhjpgjp ifr;rhj;jpLfpd;whu;. ,U ehLfSf;F kpilapyhd ,U jug;G cld;gbf;iffs; ehl;bd; nghUshjhu Nkk;ghl;Lf;fhff; ifr;rhj;jplg;gLtjhf ntsptptfhu mikr;ru; Nuh`pj;j Nghnfhy;yhfk njuptpj;jhu;. gy jrhg;jq;fSf;Fg; gpd;du; ehnlhd;wpd; jiytu; u\;ahTf;Fr; nry;tJ Kjw; jlit vd;gjhy;> [dhjpgjpapd; u\;a tp[ak; Kf;fpa khdjhff; fUjg;gLfpwJ. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

jkpo; gpw;Nghf;F jiyikapd;

gioa fij ,d;Wk; njhlu;fpwJ

(thFyd;)

jkpo; kf;fspd; murpay; tuyhw;wpy; ,J xU ,Uz;l fhyk; vdf; $wyhk;. jkpo; kf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspy; vz;zpf;ifapy; $Ljyhdtu;fs; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdu;. ,jdhy; jhq;fNs jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfs; vd;W mtu;fs; cupik NfhUfpd;whu;fs;. Kd;ngy;yhk; jkpo; kf;fSf;Fj; jiyik tfpj;jtu;fs; rupahfNth gpioahfNth ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;F xU nfhs;ifia Kd;itj;jhu;fs;. ,g;NghJ jiyik tfpg;gjhf cupik NfhUk; $l;likg;gplk; nfhs;if ,y;iy. nfhs;if ,y;yhj jiyikapd; fhyj;ij ,Uz;l fhyk; vd;W nrhy;yyhk; jhNd. ,dg; gpur;rpidiaf; fhl;bf; fhl;bNa ghuhSkd;w Mrdq;fisg; ghJfhj;jpUf;fpd;whu;fs;. gpur;rpidapd; jPu;tpy; mf;fiw nrYj;jtpy;iy. ,g;NghJk; mNj fij jhd;. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

I.k.R KTld; ,ize;J Nghl;bapl ,.njh.fh KbT

nghJj; Nju;jypy; MSk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpAld; ,ize;J Nghl;bapLtnjd ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]; jPu;khdpj;Js;sJ. kiyaf kf;fspd; vjpu;fhy eyd;fUjpAk; mgptpUj;jpiaf; fUj;jpw; nfhz;Lk; mur jug;Gld; ,ize;J Nghl;bapLtnjdj; jPu;khdpj;Js;sjhf fhq;fpu]pd; jiytUk; Njr epu;khz> Njhl;l cl;fl;likg;G gpujpaikr;rUkhd Kj;J rptypq;fk; njuptpj;jhu;. nghJj; Nju;jypy; jdpj;Jg; Nghl;bapLtjw;F tha;g;Gfs; ,Ue;jNghjpYk;> kf;fspd; vjpu;fhy ed;ik fUjp mu rhq;fj;Jld; ,ize;J fskpwq;Ftjhfg; gpujp mikr;ru; $wpdhu;. ,e;jj; Nju;jypy; gioatu;fSld; gy Gjpa Kfq;fSk; mwpKfkhfTs;sjhf mtu; $wpdhu;. (NkYk;.....)

khrp 07> 2010

jPu;tw;w R+d;a epiyapy; jkpo; kf;fis itj;jpUg;gJ jiyikg; gz;ghfhJ

(RNu\; ehNfe;jpuh)

gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;ij epuhfupf;Fk; jkpo;j; jiytu;fs; mjdpYk; Nkyhdjhfj; jhq;fs; Kd;itf;Fk; jPu;itAk; mij ntd;nwLg;gjw;fhd toptiffisAk; kf;fSf;Fj; njupag;gLj;j Ntz;Lk;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gplk; ,g;NghJ jPu;Tj; jpl;lk; vJTk; ,y;iy. murpay; jPu;itg; ngWtjw;fhf murhq;fj;JlNdh njd;dpyq;ifapYs;s Kw;Nghf;F rf;jpfSlNdh ,ize;J nraw;gLk; Nehf;fKk; ,y;iy. ,e;j epiyapy;> gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; Ntz;lhk; vd;W $wpf;nfhz;bUg;gJ ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;F cjTk; epiyg;ghly;y. njd;dpyq;ifapd; rkfhy ajhu;j;jk; gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;Jf;F mg;ghy; nry;tjw;Fr; rhjfkhdjhf ,y;iy vd;gij NkNy $wpNdhk;. vdNt> gjpd; %d;whtJ jpUj;jj;ij epuhfupg;gJ vt;tpj jPu;Tkw;w ,d;iwa epiy njhlu;tjw;Nf toptFf;Fk;. jPu;it Nehf;fpr; nry;yhky; jPu;tw;w R+d;a epiyapy; jkpo; kf;fis itj;jpUg;gJ rpwe;j jiyikg; gz;ghfhJ. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

jkpou;fspd; thf;FfSf;Fs; kiwe;Jnfhs;s Kaw;rpf;fpwhu; ut+g; `f;fPk;

(mikr;ru; mjhTy;yhTld; xU Neu;fhzy; gp. tPurpq;fk;)

epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Kiw mwpKfg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; eilngw;w Nju;jy;fspy; rpWghd;ik kf;fspd; thf;FfNs Ml;rpia jPu;khdpf;Fk; rf;jpahf ,Ue;j epiy ,g;NghJ khwpapUf;fpwJ. rk;ge;jd;> uT+g; `f;fPk;> uzpy; tpf;fpukrpq;f MfpNahu; nra;Jnfhz;l xg;ge;jj;jpd; %yk; 80 tPjkhd rpq;fs kf;fis xw;Wikg;gLj;jpapUf;fpwhu;fs;. rpWghd;ik kf;fspy; jq;fpapUf;f Ntz;ba mtrpakpy;yhj epiy ,g;NghJ cUthfpapUf;fpwJ. rpWghd;ik fl;rpfs; murpay; Nguk; NgRk; rf;jpia ,e;jj; jiytu;fs; ,y;yhky; nra;jpUf;fpwhu;fs;. (NkYk;....)

khrp 07> 2010

ghuhSkd;w Nju;jypy;

kiyaf gpujpepjpj;Jtj;ij jf;fitj;Jf; nfhs;tJ vg;gb?

kiyafj;ij nghWj;jtiuapd; murpaYk; njhopw; rq;fKk; ,ize;Nj fhzg;gLtjhy; ,yf;if vl;lKbahky; ,Ug;gij czuf;$bajhf ,Uf;fpwJ. murpay; njhopw;rq;fg; Nghl;lh Nghl;bfs; fhuzkhf mWgJf;Fk; Nkw;gl;l murpay; njhopw;rq;fq;fisAk; gj;Jf;F Nkw;gl;l murpay; fl;rpfisAk; itj;Jf;nfhz;L rpjWz;L Njrpa fl;rpfspNy ,d;dKk; jq;fpapUf;f Ntz;ba gupjhg epiy njhlu;fpwJ. gy;NtW rpukq;fSf;F kj;jpapy; ngw;Wf;nfhz;l cupikia ghJfhf;f Ntz;ba flg;ghL kiyaf ,e;jpa tk;rhtsp kf;fs; xt;nthUtUf;Fk; cupj;Jilajhf ,Uf;fpwJ. MfNt kiyaf gpujpepjpfs; KOikahf Njrpaf; fl;rpfspy; gpizj;Jf; nfhz;Nlh my;yJ jdpj;jdp FOkq;fshf gpupe;J epd;Nwh Nghl;bapl Ntz;Lk; vd;gjw;fhf jdpf; FOf;fshf nraw;gLthu;fNsahdhy; ,Uf;Fk; jkpo; gpujpepjpj;Jtq;fisAk; vjpu;fhyq;fspy; ,of;f Ntz;ba epiy Vw;glyhk;. (NkYk;.....)

khrp 07> 2010

[dhjpgjpapd; ntw;wp Fwpj;J fUj;J njuptpf;Fk; kf;fs;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mtu;fsJ mNkhf ntw;wpapy; Etnuypah> k];nfypah njhFjpapy; thOk; Njhl;lg;Gwj; jkpo; njhopyhsu;fs; xJq;fp epd;wJ jtwhFk;. Nghyp thu;j;ijfis ek;gp rpy murpay; R+jhbfspd; gpd;dhy; nrd;wjd; %yk; jkf;F fpilf;f tpUe;j ngUk; ed;ikfis ,oe;J tpLthu;fNsh vd;w mr;rk; vq;fSf;F Vw;gl;Ls;sJ. mg;ghtpfshd Njhl;lg;Gwj; njhopyhsu;fspd; thf;Ffis Raey murpay; yhgj;jpw;fhf tpiyNgrp tPzbj;jtu;fisg; gw;wp ,dpahtJ njhopyhsu;fs; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. Njhl;lg; gFjpf;F ,.njh.fhTk; k.k.KAk; muRld; ,ize;jpUe;J mgptpUj;jpfisAk; NritfisAk; Gupe;jij njhopyhsu;fspd; thf;Ffis tpuakhf;fpatu;fshy; nra;a KbAkh? (NkYk;.....)

khrp 07> 2010

up.vk;.tp.gp fl;rp [dhjpgjpia re;jpj;j gpd;Ng ,Wjp KbT

vjpu;tUk; nghJj;Nju;jypy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rp jdpj;Jg; Nghl;bapLtnjd New;W nfhs;ifastpy; jPu;khdpj;Js;sJ. fl;rpapd; jiytUk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUkhfpa rptNerJiu re;jpufhe;jd; jiyikapy; New;W khiy $ba fl;rpapd; cau;gPlk; ,e;j Kbit vLj;Js;sJ. vjpu;tUk; 10k; jpfjp [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Kjiyr;ru; re;jp j;J Ngr;Rthu;j;ij elj;jpa gpd;Ng ,Wjpj; jPu;khdk; vLf;fg;gLnkd fl;rpapd; Ngr;rhsu; m]hj; nksyhdh njuptpj;jhu;.

khrp 07> 2010

kiyafj;jpy;

nghJeyd; fUjp midtUk; xd;wpiztJ fhyj;jpd; NjitahFk;

murhq;fj;Jld; ,ize;Js;s murhq;fj;Jld; Kuz;glhky; ,ize;J nray;gLk; ,af;fq;fs; ahTk; xU nghJ Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; ,iza Ntz;Lk;. jkJ nrhe;j tpUg;G ntWg;GfSf;F mg;ghy; r%f eyd; rhu;e;j tplaq;fSf;F Kd;Dupik toq;fp gpsTgl;bUf;Fk; ehk; midtUk; Xu; $l;likg;ghf ,ize;J tpl;Lf;nfhLg;Gld; nray;gl;lhy; vkJ gpujpepjpj;Jtj;ij fhf;f KbAk;. ,y;iyNay; MSf;F nfhQ;r thf;Ffis gq;F Nghl;Lf;nfhz;L ekJ gpujpepjpj;Jtj;ij ,of;f NeupLk;. ,d;iwa R+o;epiyapy; muRld; ,Ug;gtu;fSk; mjd; Ner rf;jpfSk; Kjw;fl;lkhf nghJ Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; xd;wpiza Ntz;Lk;. mjd; gpd; gue;Jgl;l kf;fs; ,af;fq;fis xd;wpizj;J $l;likg;nghd;iw cUthf;f KbAk;. mg;NghJjhd; ,d;W eilngWk; td;Kiw murpay; fyhrhuj;ij khw;w KbAk;. gopthq;Fk; murpaiy ,y;yhky; xopj;J fdthd; murpaiyAk; ey;yhl;rpiaAk; Vw;gLj;j KbAk;. (NkYk;....)

khrp 06> 2010

Njhou; ,sq;Nfh (fzgjpg;gps;is ,utPe;jpud;> rhtfr;Nrup) ,aw;if va;jpdhu;

<otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; Kd;Ndhbfspy; xUtUk; rpwe;j fk;A+dp];l; ck; Md Njhou; ,sq;Nfh jdJ 51 tajpy; ,aw;if va;jpdhu;. rpwe;j kf;fs; NghuhspAk;> fiyQUk; Mfpa Njhou; ,sq;Nfh aho; gy;fiyf;fof gl;ljhup Mthu;. rhtr;Nrupia jdJ gpwg;gplkhf nfhz;l ,tupd; FLk;gNk KOtJk; <otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; Vnjh xUtifapy; njhlu;e;j jkJ gq;fspg;ig nra;Nj te;jdu; vd;gij jkpo; NgRk; kf;fs; gyUk; mwptu;. tlf;F fpof;F kfhz rigapd; Kd;dhs; cWg;gpdUk;> aho; khtl;l murpay; ,izg;ghsUk; Mf kf;fSf;F Nrit nra;jtu; vd;gij gy jkpo; NgRk; kf;fs; mwptu;. Nghupd; Kbtpy; Kfhq;fSf;F ,lk;ngau;e;j kf;fs; kj;jpapy; mz;ikf;fhykhf njhz;lhw;wp te;jhu;. ,tupd; ,aw;if kuzk; ngg;utup 06> 2010 nfhOk;gpy; ,lk; ngw;wJ. <kf;fpupif gw;wpa tpguk; gpd;G mwpaj;jug;gLk;.

njhlu;GfSf;F: rf;jp(mk;gpfh): 94 112365760

Njhou; ,sq;Nfh mtu;fSf;F vk; ,ja mQ;rypfis #j;jpuk; ,izaj;jsk; njuptpj;Jf; nfhs;fpd;wJ

khrp 06> 2010

kPir itr;r rpq;fstDk; Mir itr;r jkpoDk;

(rhfud;)

Nghu; epd;wjhy; ngUk; %r;R tpl;l kf;fspy; ngUk;ghd;ikahNdhu; jkpo; kf;fs; kj;jpapYk; cs;sdu;. rpwg;ghf Gypfs; mw;w #oypy; thOjy; vd;gJ xU ngupa Rje;jpuk; vd;gJ tPl;Lf; xU gps;isia kPwp midj;J gps;isfisAk; fl;lha Gypg;gilf;F  gwp nfhLj;J jtpj;j ngw;Nwhu;fs; gps;isfs; fztd;khu;fs; kidtpau;> fhjyd;> fhjyp vd;W ePz;L nfhz;Nl nrd;wJ gl;bay;. ,tu;fSf;F kfpe;jh xU kPl;Nghdhf Koikahf fhzg;glhky; ,Ue;jjw;F Nghupy; jkJ cwTfis ,oe;j tLfs; Ntjidfs; fhuzkhf mike;jd. ,jdhy; Nju;jypy; ahUf;Fk; thf;fspf;fhky; rw;Nw js;sp epw;f itj;jpUf;fpd;wJ mtu;fis. mJjhd; jkpo; NgRk; kf;fspy; ngUk;ghd;ikapdu; thf;fspg;gpy; fye;J nfhs;stpy;iy. ,jd; ntspg;ghNl n[duYf;Fk;> [dhjpgjpf;Fk; thf;F mspf;ftpy;iy. ,jd; jhf;fj;ij tl gFjp jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; ngupJk; czuf; $bajhf ,Ue;jJ. ruj;jpw;F thf;fspj;jtu;fs; Gypfspd; khtPuu; FLk;g neUq;fpa cwTfs;.  ,tu;fs; rhl;rhj; jkpou; jug;gpy; Gypfs; jtpu;e;j Vida mikg;Gf;fis JNuhfpfshf ,d;Wk; fUJtjpdhy; mtu;fspd; MjuT ngw;w kfpe;jhtpw;F thf;fspf;f jahuhf ,y;iy. (NkYk;....)

khrp 06> 2010

kf;fs; kj;jpapYk; xUikg;ghL

VjhtnjhU jPu;Tj;jpl;lk; Kd;itf;fg;gLk;NghJ mjpfhuq;fs; NghjhJ vdj; jkpo;f; fLq;Nfhl;ghl;lhsu;fs; $WtJk; $Ljyhd mjpfhuq;fs; toq;fg;gLfpd;wd vd;W rpq;fsf; fLq;Nfhl;ghl;lhsu;fs; $WtJk; toik ahfptpl;lJ. ,Ujug;Gf; fLq;Nfhl;ghl;lhsu;fisAk; nghUl;gLj;jhky; jPu;T Kaw;rpia Kd;ndLf;f Ntz;Lk;. murhq;fk; jdpj;J ,ijr; rhjpf;f KbahJ. Njrpa If;fpaj;jpYk; ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpYk; mf;fiw cs;s rfy murpay; fl;rpfSk; murpay; mjpfhug; Nghl;bf;F mg;ghw;gl;l tplakhf ,ijf; fUjp xd;Wgl;Lr; nraw;gl Kd;tu Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; kf;fis If;fpag;gLj;Jk; gzp G+uzj;Jtk; ngWk;. (NkYk;....)

khrp 06> 2010

ghfp];jhdpy; ,e;jpahTf;F vjpuhf jPtputhjpfs; Nguzp;

fh\;kPiu jdp ehlhf;f Ntz;Lk; vd;W ghfp];jhd; MjuT jPtputhjpfs; mbf;fb ,e;jpahtpy; ehrNtiyapy; <LgLfpd;wdu;. me;j jPtputhjpfSf;F ghfp];jhdpd; csT mikg;ghd I.v];.I vy;yh cjtpfisAk; nra;fpwJ. Kk;ig jhf;FjYf;fhd rjp jpl;lk; ghfp];jhdpy; tFf;fg;gl;lij ,e;jpah Mjhuq;fSld; ep&gpj;jJ. ,jdhy; fle;j Xuhz;lhf ghfp];jhd; jPtputhjpfs; rw;W mikjpahf ,Ue;jdu;. jw;NghJ mtu;fs; kPz;Lk; ,e;jpahTf;F vjpuhf rjp jpl;lk; jPl;l njhlq;fp cs;sdu;. (NkYk;....)

khrp 06> 2010

ehrhit Ke;Jk; <uhd;

tpz;ntsp Muha;r;rpapy; <uhd; jPtpuk;

<uhd; tpz;ntspf;F vypiaAk;> 2 MikfisAk; xU uhf;nfl;by; mDg;gpaJ. ,ij me;j ehl;L [dhjpgjp <uhd; kf;%j; mfkjpdp[hj; njuptpj;jhu;. <uhd; 10 mb ePs uhf;nfl;il tpz;Zf;F ntw;wpfukhf mDg;gpaJ. ,jpy; xU vypAk;> 2 MikfSk; mDg;gg;gl;ld. ,e;j uhf;nfl;Lf;F fNth\;fu; - 3 vd;W ngau;. ,e;j uhf;nfl; vq;fpUe;J mDg;gg;gl;lJ vd;gijNah> vg;NghJ mDg;gg;gl;lJ vd;gijNah <uhd; ntspapltpy;iy. tpz;ntspf;F uhf;nfl;il mDg;gpajd; %yk;> njhopy;El;g Nghl;bapy; <uhd; Nkw;fj;jpa ehLfis Njhw;fbf;f KbAk; vd;gijNa fhl;LfpwJ vd;W mfkjpdp[hj; njuptpj;jhu;. ,ijtpl ngupa rhjidfis vjpu;fhyj;jpy; <uhd; rhjpf;Fk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;. xU Mz;Lf;F Kd;Gjhd; <uhd; cs;ehl;bNyNa jahupf;fg;gl;l jfty; njhopy;El;g nraw;iff; Nfhis G+kpapd; Rw;Wg; ghijf;F mDg;gpaJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 06> 2010

[dehafj;ij ghJfhf;f thf;fspj;j kf;fSf;F ed;wp

tlf;F> fpof;fpy; jkpo; kf;fs; [dhjpgjpf;F vjpuhf thf;fspj;jjd; %yk; muRf;F VNjhnthd;iw nrhy;fpwhu;fs; vd;gJ GydhfpwJ jhNd? vd nra;jpahsu; xUtu; Nfl;lNghJ> jkpo;j; jiytu;fs; jtwhd ghijf;F me;j kf;fis js;sptpl;bUf;fpwhu;fs;. kf;fs; tpiutpy; mjid Gupe;J nfhs;thu;fs;. tuyhw;Wj; jtiw kPz;Lk; jkpo;j; jiytu;fs; tpl;bUf;fpwhu;fs;. jkpo;j; jiytu;fs; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. tlf;F fpof;fpy; mgptpUj;jpfs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd. kf;fs; thf;fspj;jhYk;> thf;fspf;fhtpl;lhYk; midtUf;Fk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\. (NkYk;....)

khrp 06> 2010

`f;fPk; jiyikapyhd K.fhit muRld; ,izg;gjpy;iy

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ,d;Dk; vl;L tUlq;fSf;F [dhjpgjpahf ,Uf;fg; Nghfpd;whu;. mtu; K];ypk; ehLfSld; kpfTk; neUf;fkhd cwTfis Ngzp tUfpd;whu;. gy];jPd kf;fSf;fhf Fuy;nfhLj;J tUfpd;whu;. ,t;thwhd rpwe;j jiytUf;F gpd;dhy; midj;J K];ypk;fSk; xd;W Nru Ntz;Lk;. midj;J khtl;lq;fspYk; Njrpaf; nfhb ,d;W gwg;gjw;F mtNu fhuzfu;j;jh. =y.K. fhq;fpu]; jiytu; uT+g; `f;fPkpd; tiyapy; K];ypk;fSk; jkpou;fSk; ,dpAk; ek;gpf;if itf;fhJ mjpfg;gbahd thf;Ffshy; ntw;wp ngw;Ws;s [dhjpgjpapd; murhq;fj;ij gyg;gLj;Jtjw;F midj;J kf;fSk; xd;Wjpus Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

khrp 06> 2010

Gypfshy; ,bf;fg;gl;l

aho;. Nfhl;iliag; Gduikf;f neju;yhe;J epjp cjtp

aho;g;ghzf; Nfhl;ilia Gduikf;f neju;yhe;J murhq;fk;> 61.1 kpy;ypad; &ghit toq;fpAs;sjhf murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. ,jidj; jtpu Nkyjpf epjpahd 42.4 kpy;ypad; &ghit murhq;fk; xJf;fPL nra;Ak; vdTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,jd;gb KjyhtJ Ntiyj;jpl;lk;> 2009 Mk; Mz;L brk;gu; Kjy; 2012 Mk; brk;gu; tiuapYkhd fhyg;gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mNjNtis> neju;yhe;J murhq;fk; NkYk; gy;NtW jpl;lq;fSf;fhf ,yq;iff;F epjpAjtpia toq;fpAs;sjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jpy; jpUNfhzkiyapy; cs;s gioa lr;Rf; flw;gil Mizahsu; tPLk; cs;slq;fTs;sJ. ,jw;fhf neju;yhe;J murhq;fk; 75 kpy;ypad; &ghit toq;fpAs;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpwJ.

khrp 06> 2010

[dhjpgjp ,d;W u\;ah gazk;

[dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ ,d;W %d;W ehs; tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;L u\;ah nrd;Ws;shu;. vjpu;tUk; 9 Mk; jpfjp tiu mtu; u\;ahtpy; jq;fpapUg;ghu; vdj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j tp[aj;jpd; NghJ u\;a [dhjpgjp jpkpj;up nkl;Ntnlt;itr; re;jpf;Fk; [dhjpgjp me;ehl;bd; fld; jpl;lk; xd;W Fwpj;J Ngr;R elj;jTs;shu;. kfpe;j uh[gf;\> ,uz;lhtJ KiwahfTk;> [dhjpgjpahfj; njupTnra;ag;gl;ljd; gpd;du; Nkw;nfhs;Sk; KjyhtJ ntspehl;L tp[akhf ,J mikfpwJ. gpuj;jpNaf tpkhdk; xd;wpy; ,tu; ,d;W fhiy gazpj;jjhf> tpkhd epiya tl;lhuq;fs; njuptpj;jd.

khrp 05> 2010

Vg;uy; Kjy; thuj;jpy; Nju;jy;?

ehis my;yJ 10 Mk; jpfjp ghuhSkd;wk; fiyf;fg;gLk;

ghuhSkd;wk; ehis my;yJ vjpu;tUk; 10 Mk; jpfjp Gjd;fpoik fiyf;fg;glyhk; vd murjug;G tl;lhuq;fspypUe;J njupatUfpd;wJ. me;jtifapy; Vg;uy; khjk; Kjy; thuj;jpy; nghJj; Nju;jy; eilngWk; rhj;jpak; cs;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,d;W nts;spf;fpoik ghuhSkd;w mku;T $Lfpd;wJ. ,jd;NghJ mtrufhy rl;l ePbg;G njhlu;ghd tpthjk; eilngwTs;sJ. mjd;gb ,d;W es;spuNt ghuhSkd;wk; fiyf;fg;glyhk; vd;Wk; jfty;fs; te;Jnfhz;bUe;jhYk; vjpu;tUk; 10 Mk; jpfjpNa rig fiyf;fg;glf;$bajw;fhd rhj;jpaq;fs; mjpfk; fhzg;gLtjhf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;....)

khrp 05> 2010

mu;g;gzpg;G> Coyw;w Nrit %yk; ehl;il fl;bnaOg;g KbAk;

fz;b Rje;jpujpd tpohtpy; [dhjpgjp ciu

mOifAk; JauKkhd Afj;Jf;F Kw;Wg;Gs;sp itf;fg;glNtz;Lk;. kfpo;r;rpiaAk; fyhrhug; ngWkjpfisAk; kf;fSf;Fg; ngw;Wf;nfhLg;gjpy; ,e;ehl;Lf; fiyQu;fSf;Fk; nghWg;Gfs; cs;sd. kuzgak;> tWik Nghd;w fhuzq;fspdhy; ehl;ilf; iftpl;Lr; nrd;wtu;fs; kfpo;r;rpahd tho;f;iff;fhf ,e;ehl;Lf;Fj; jpUk;gptUk; epiyapy; jha; ehl;il ehk; fl;bnaOg;gNtz;Lk;. mjw;fhf ehk; vk;ik mu;g;gzpj;Js;Nshk;. tPjpj; jilfs; kl;Lky;y> nghUshjhuj;jpw;Fj; jilahf epyTk; epu;thfj; jilfisAk; ehk; rupnra;tJ Kf;fpakhFk;. vkJ jha;ehl;ilAk; ehl;L kf;fisAk; FWfpa rpe;jidAld; Nehf;f Ntz;lhnkd ehd; vg;NghJk; gy;Njrpa Vfhjpgj;jpathjpfSf;Ff; $wpitf;f tpUk;GfpNwd;. vkJ ntspehl;Lf; nfhs;if rpwg;ghf cs;sJ. vkJ may; ehlhd ,e;jpah> rPdhTldhd el;Gwitg; NghyNt Nkw;fj;ija kw;Wk; Mgpupf;f ehLfSld; vkf;F neUq;fpa el;GwTs;sJ. Kjypy; ehk; vkJ ehL vd;w uPjpapy; rpe;jpg;gJ mtrpak;.  (NkYk;.....)

khrp 05> 2010

kd;dhu; kPdtu;fs; njhopypy; <Lgl vt;tpj fl;Lg;ghLkpy;iy - mikr;ru; wprhj;

rpy jpdq;fSf;F Kd;du; flw;gilapdu; gh]; eilKiwapid Muk;gpj;jjhf kd;dhu; khtl;l kPdt rk;Nksdk;> kw;Wk; kPdtu; $l;LwT mikg;gpdu; vdJ ftdj;jpw;F nfhz;L te;jd. ,ijaLj;J> [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it re;jpj;J ,t;tplak; Fwpj;J vLj;Jiuj;jjhf mikr;ru; wprhj; gjpAjPd; $wpdhu;. kPz;Lk; ,t;thwhd gh]; eil Kiwapid eilKiwg;gLj; Ntz;lhk; vd;w gzpg;Giuapid flw;gilapd; fl;lisapLk; mjpfhupf;Fk;> kd;dhu; khtl;l flw;gil nghWg;ghsUf;Fk; [dhjpgjp toq;fpdhu;. jw;NghJ kd;dhu; khtl;l kPdtu;fs; Kd;ida fhyq;fisg; Nghd;W ve;j Neuj;jpYk; flw;njhopypy; <Lgl KbAk; vd;Wk; mikr;ru; wprhj; gjpAjPd; NkYk; $wpdhu;. (NkYk;....)

khrp 05> 2010

khwpaJ neQ;rk; khw;wpatu; ahNuh?

I.k.R. Kd;dzpapNyNa njhlu;e;J ,Ug;Ngd; - kl;lf;fsg;G khefu Nkau;

ehd; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapNyNa njhlu;e;J ,Uf;fg; NghtjhfTk; xUNghJk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpia tpl;L tpyftpy;iynadTk; kl;lf;fsg;G khefu Nkau; jpUkjp rptfPj;jh njuptpj;jhu;. kl;lf;fsg;G khefu Nkau; jpUkjp rptfPj;jh gpughfudplk; vjpu;fhy murpay; eltbf;if Fwpj;J Nfl;lNghNj Nkw;fz;lthW $wpdhu;. kl;lf;fsg;G khefu Nkauhf njhlu;e;jpUf;fg; NghtjhfTk; ,J njhlu;gpy; murhq;fj;Jld; [dhjpgjp Nju;jypd; gpd;du; NgrpajhfTk; njuptpj;jhu;. xU NghJk; I. k. R. K. it tpl;L jhd; tpyftpy;iynadTk; njhlu;e;Jk; rpwpyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapNyNa ,Ug;gjhfTk; mtu; $wpdhu;.

khrp 05> 2010

gyhyp tpkhd epiyaj;ijg; Gduikf;f ,e;jpah jPu;khdk;

aho;. gyhyp tpkhd epiyaj;ijr; rPu;gLj;jp> Nkk;gLj;j ,e;jpah jPu;khdpj;Js;sjhff; $wg;gLfpd;wJ. mNjNghd;W ehl;bYs;s JiwKfq;fis kW rPuikj;Jj; juTk; ,e;jpah xg;Gf; nfhz;Ls;sjhf ,yq;iff;fhd ,e;jpaj; J}Jtu; mNrhf; fhe;jh njuptpj;Js;shu;. ,J Fwpj;J mtu; $Wifapy;> ‘fhq;Nfrd;Jiw JiwKfj;ijr; rPu;gLj;jTk;> gUj;jpj;Jiw JiwKfj;ij rPu;gLj;jTk; ,e;jpah xg;Gf; nfhz;Ls;sJ. mJNghd;W> gyhyp tpkhd jsj;ijr; rPu;gLj;jp> Nkk;gLj;jpj; juTk; ,e;jpah Kd;te;Js;sJ’ vd;whu;. Kd;djhf ele;j epfo;r;rpapy;> aho;g;ghzk;> tTdpah> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rpapy; cs;s ,lk; ngau;e;j jkpou;fSf;fhf ,e;jpa muR toq;Fk; $lhuk; mikf;fj; Njitahd \Pl;fspd; Kjy; njhFjpia ,yq;if mjpfhupfsplk; fhe;jh toq;fpdhu;. 

khrp 05> 2010

tTdpah khtl;lj;jpy;

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lq;fSf;F 200 kpy;. &gh mDg;gp itg;G

tTdpah khtl;lj;jpy; Kd;ndLf;fg;gLk; “tlf;fpd; tre;jk;” jpl;lq;fSf;nfd 2010 Mk; Mz;Lf;fhf 200 kpy;ypad; &ghit murhq;fk; toq;fpAs;sJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; gzpg;gpw;fika Kjw;fl;lkhf ,j;njhif tTdpahTf;F fpilj;Js;sjhf tTdpah mur mjpgu; gp. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; tPjpfs; mgptpUj;jp> Fsq;fs; Gduikg;G> ghlrhiyfs; mgptpUj;jp> Rfhjhuj;Jiw Nkk;gLj;jy;> rdr%f mgptpUj;jp> Myaq;fs; Gduikg;G> cs;spl;l cl;fl;likg;G trjpfSf;nfd ,e;epjp gad;gLj;jg;glTs;sJ. NkYk; fkneFk> kfneFk> Nghd;w jpl;lq;fs; Kd;ndLg;gjw;fhd epjpAk; 2010 Mk; Mz;Lf;nfd toq;fg;gLk;. tTdpah khtl;lj;jpd; mgptpUj;jpf; nfd ,Jtiu fle;j Mz;L 6000 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;Ls;sJld;> 2010 Mk; Mz;L tTdpah efu mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; fPo; “tTdpah etPd efu;” jpl;lKk; tpiutpy; eilKiwg;gLj;jg;glTs;sjhfTk; mur mjpgu; gP. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;.

khrp 05> 2010

Mq;fpNyahplkpUe;J Rje;jpuk; ngw;W 62 Mz;Lfs;!

GypfsplkpUe;J Rje;jpuk; ngw;W 9 khjq;fs;.

aho; Nkyhjpf;f r%fj;jplkpUe;J vg;NghJ?;

,yq;if Mq;fpNyahplkpUe;J Rje;jpuk; ngw;W 62 tUlq;fs; vd;gJ fzf;F. ehL KOtJk; Rje;jpu jpd nfhz;lhl;lq;fs; ntF tpkHirahf ele;J Kbe;Js;sJ.  Gypg; gaq;futhjk; mopj;njhopf;fg;gl;L> ,t;tUl Rje;jpu jpd itgtq;fs; ,ul;bg;G kfpo;r;rpAld; nfhz;lhlg;gl;lJ. vy;yhk; ey;ygbahfj; jhd; elf;fpwJ. Mdhy; aho;g;ghz Nkyhjpf;f r%fj;jpd; xLf;FKiwapy; ,Ue;J   gpw;gLj;jg;gl;l kf;fSf;F vg;NghJ jhd; tpbT fpilf;Fk;? tlkhfhzj;jpy; jw;NghJ cs;s thf;fhsHfspy; 50 tpOf;fhLf;F Nky; gpw;gLj;jg;gl;l kf;fs; ,Uf;fpwhHfs;. Mdhy; tu ,Uf;Fk; ghuhSkd;w Njh;jypy; ,e;j kf;fSf;F chpa gpujpepjpj;Jtk; fpilf;Fkh? ve;jf; fl;rpahtJ 50 tpOf;fhLf;F Nkyhd gpw;gLj;jg;gl;l kf;fspd; gpujpepjpfis Ntl;ghsHfshf;fp  Nghl;bapl tha;g;G nfhLf;Fkh?

gpw;gLj;jg;gl;NlhH eyd;Gup ikak;. (aho;g;ghzk;)

,yq;ifj; Nju;jy; :

kfpe;jh ntw;wpapd; ku;kk;! 

vjpu;f;fl;rp rhu;gpy; Nghl;bapl;l Kd;dhs; uhZtj; jsgjp ruj; nghd;NrfhTf;Fj; jpUk;gpa gf;fnky;yhk; MjuTr; rf;jpfs; Ftpe;jpUe;jd. ,yq;ifapd; gpujhdf; fl;rpahd If;fpa Njrpaf; fl;rpapdupd; nry;thf;F> Kd;dhs; gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;Nftpd; ed;kjpg;G> jPtpu rpq;fs ,dthjf; fl;rpahd N[.tp.gp-apd; MjuT> jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdupd; xj;Jiog;G> MSq;fl;rp kPjhd mjpUg;jp vd nghd;Nrfh gykhd gilazpfisitj;jpUe;jhu;. mtUf;Fj; Njhy;tp Fwpj;j gaNk ,y;iy. ntw;wpf;Fg;gpwF jhk; vd;d nra;ag;NghfpNwhk; vd;gijNa jdJ thf;FWjpahfr;nrhy;yp te;jhu;. ,t;tsTk; NghjhJ vd;W kfpe;jhtpd; fl;rpiar; Nru;e;jtUk; me;j ehl;bd; Kf;fpa rf;jpAkhd re;jpupfh> ruj; nghd;Nrfhitr; re;jpj;Jf; if nfhLj;J> 'vd;Dila MjuTk; cq;fSf;Fj;jhd;!' vd;whu;. mtuJ mg;gh gz;lhuehafh FLk;gj;Jf;F ,Uf;Fk; nry;thf;F> ruj;Jf;F ,d;ndhU gykhdJ. khl;rpik jq;fpa kdpjuhf jhd; Mfptpl;ljhfNt epidj;jhu; nghd;Nrfh. (NkYk;.....)

khrp 05> 2010

,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;F rhj;jpakhd eilKiw

New;iwa Rje;jpu jpdf; nfhz;lhl;lk; ,yq;ifapd; mz;ikf;fhy tuyhw;wpy; Kf; fpaj;Jtk; tha;e;jjhFk;. %d;W jrhg;jq; fSf;Fg; gpd; gaq;futhj mr;RWj;jy; ,y;yhJ eilngw;w KjyhtJ Rje;jpu jpdf; nfhz;lhl;lk;. mNjNghy> ehl;bd; Ms;Gy xUikg;ghL cWjpg;gLj;jg;gl;l epiyapy; eilngw;w Rje;jpu jpdf; nfhz;lhl;lk;. jkpo; NgRk; kf;fs; jq;fs; cupikf; Nfhupf;iffis Kd;itf;Fk; NghJ ,e;jg; gpd;dzpiaf; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;baJ mtrpakhfpd;wJ. MAjg; Nghuhl;lj;Jf;F ,lkpy;iy vd;gJk; If;fpa ,yq;iff; Nfhl;ghL Nfs;tpf;F mg;ghw;gl;lJ vd;gJk; ,d;iwa ajhu;j;jk;. (NkYk;....)

khrp 05> 2010

ifjpfs; gupkhw;wk; rhj;jpakpy;iy

<uhdpd; Nfhupf;ifia mnkupf;fh Vw;fKbahJ - `pyhup fpspd;ld;

<uhd; jLj;Jitj;Js;s midj;J mnkupf;fu;fisAk; cldbahf xNu Neuj;jpy; tpLjiy nra;a Ntz;Lnkd mnkupf;f ntspehl;L mikr;ru; `pyhup fpspz;ld; miog;G tpLj;jhu;. <uhdpYs;s mnkupf;f ifjpfspd; epiyAk; mnkupf;fhtpYs;s <uhd; ifjpfspd; epiyAk; ntt;Ntwhdit. vdNt <uhd; ifjpfis tpLjiy nra;AkhW mnkupf;fhtplk; epge;jid tpjpg;gJ nghUj;jkhfhJ vd;Wk; `pyhup fpspz;ld; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

khrp 05> 2010

I. k. R. K. Ntl;ghsu; gl;baypy; jpwikAs;s ,isQu;fSf;F Kd;Dupik

nghJj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; Ntl;ghsu; gl;baypy; nray;jpwd; kpf;f Gjpa Kfq;fSf;Fk;> ,isQu;fSf;Fk; mjpf ,lkspf;fg;gLk;. ,t;thW Nky; khfhz MSdUk;> =yq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; Nky;> kj;jpa> Cth khfhz kl;lj;jpy; Ntl;ghsu;fisj; njupT nra;tjw;fhd FOtpd; cWg;gpdUkhd v];. mytp nksyhdh New;W njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 05> 2010

tlf;F> fpof;F murpay; jPu;T mtrpakpy;iy - [hjpf n`y cWka

murpayikg;gpd; 13 MtJ jpUj;jr;rl;lj;Jf;F mikthd khfhz rig Kiwikapid ehq;fs; vjpu;f;fpd;Nwhk;. Mdhy; njd; gFjpapy; khfhz rig Kiwik ,Uf;fpd;w epiyapy; tlf;fpy; kl;Lk; ,aq;fhky; ,Uf;fpd;wikkia mDkjpf;f KbahJ. mJ tlf;F kf;fSf;F ehq;fs; nra;Ak; JNuhfkhfNt mikAk;. vdNt tlf;fpy; khfhz rig mika ehq;fs; Mjutspf;fpd;Nwhk;. ,NjNtis tlf;F fpof;F khfhzq;fSf;F murpay; jPu;T Njit vd;gjid ehq;fs; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. mtrpakpy;iy vd;w epiyg;ghl;bNyNa ,Uf;fpd;Nwhk;. vdpDk; rhl;rpfs; kw;Wk; Mjhuq;fSld; tlf;F fpof;F gFjpf;F murpay; jPu;T Njit vd;gjid ep&gpj;jhy; mjid ehq;fs; Vw;Wf;nfhs;Nthk;. mjpy; ve;j rpf;fYk; ,y;iy. ehl;bd; midj;Jg; gFjpfSf;Fk; rk epiyikapyhd mgptpUj;jpfs; kw;Wk; trjpfs; nra;ag;glNtz;Lk; vd;gjpYk; ehq;fs; cWjpahf ,Uf;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

khrp 04> 2010

tlfpof;F kfhz rigapd; Kd;dhs; cWg;gpdUk;> tTdpah khtl;l gpujpepjpAkhd Njhou; nre;jpy; (fz;zd;) mtu;fspd; jhahu; kiwT

mkuu; jpUkjp rpd;dk;kh Iak;gps;is (Iak;gps;is uPr;ru;) (tTdpah)

aho;g;ghzj;ij gpwg;gplkhf nfhz;ltUk; tTdpahit tjptplkhf nfhz;ltUk;khd jpUkjp rpd;dk;kh Iak;gps;is (Iak;gps;is Br;ru;) 03/02/2010y;   tTdpahtpy; fhykhdhu;.md;dhu;> fhyQ;nrd;w jpU.NtYg;gps;is Iak;gps;is  mtu;fspd; mUik kidtpAk;> fhyQ;nrd;w jpU jpUkjp rpjk;gug;gps;is mtu;fspd; mUik kfSk; Mtu; . ,t; mwptpj;jiy cw;whu;> cwtpdu;> ez;gu;fs;> Vw;Wf;nfhs;sTk;. <ik fpupiffs; nts;spf; fpoik tTdpahtpy; eilngWk;.

jfty;fSf;F:  

Canada:  416 791 6733  or 905 890 1909

Swiss    41 758 4108

UK        44 208 423 9984

Srilanka  77 068 7530  or  777 335 473

khrp 04> 2010

,d;W ,yq;ifapd; Rje;jpu jpdk;.

gpupj;jhdpa fhyzp Mjpf;fj;jplk; ,Ue;J tpLjiy ngw;w jpdk;

,yq;if rpWghd;ik kf;fspd; cupikfs; kWf;fg;gLtjw;F fhuzkhf mike;j gpupj;jhSk; nfhs;ifia mwpKfg;gLj;jpatu;fsplk; ,Ue;J tpLjiy ngw;w jpdk;

khrp 04> 2010

Rje;jpuj;ij KOikg;gLj;JNthk;

,d;W Rje;jpujpdk;. ,yq;if Rje;jpuk; ngw;W mWgj;njhU tUlq;fs; fope;Jtpl;ld. vq;fs; Rje;jpuk; KOik ngw;Wtpl;lnjd ,g;NghJk; $w KbahJ. mz;il ehlhd ,e;jpahitg; Nghyj; jPtpukhd Rj =e;jpug; Nghuhl;lk; ,yq;ifapy; ,lk;ngwtpy;iy. Ngr;Rthu;j;ijfSf;$lhfNt ,yq;if Rje;jpuk; ngw;wJ. mjd; fhuzkhf ,Uf;fyhk;> ehq;fs; ngw;w Rje;jpuk; KOikahdjhf ,Uf;ftpy;iy. Rje;jpuj;Jf;Fg; gpd;dUk; gpupj;jhdpa kfhuhzpapd; ngauhNyNa ,yq;ifg; ghuhSkd;wk; rl;lq;fis ,aw;wpaJ. gpupj;jhdpahtpd; flw;gil kw;Wk; tpkhdg;gilj; jsq;fs; ,yq;ifapy; njhlu;e;jpUg;gij mDkjpf;Fk; ghJfhg;G xg;ge;jk; ,U ehLfSf;FkpilNa ifr;rhj;jplg;gl;lJ. (NkYk;....)

khrp 04> 2010

gpNukre;jpud;> rk;ke;jd; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G

Vida gy cWg;gpdHfSf;F  ghuhSkd;w NjHjypy; Nghl;bapl ,lkspf;fhJ

fle;j khjk; ,yq;ifapy; jpBnud [dhjpgjpj; Nju;jy; mwptpf;fg;gl;l epiyapy; me;j Nju;jypy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiyikg;gPlk; jkpo; Njrpa vz;zf;fUit rpijf;Fk; Nehf;fpy; ruj;nghd;Nrfhit Mjupg;gJ vd;w Kbit vLj;jnghOJ me;j Kbit fLikahf vjpu;j;J $l;likg;G jiyg;gPlj;jpd; jhd;Njhd;wpj;jdkhd eltbf;ifia jkpo; kf;fs; mwpe;J nfhs;Stjw;F rpy ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; fhuzkhf ,Ue;jdu; vd;gJ ahtUk; mwpe;jJ. ,tu;fspy; rpthIpypq;fk; kw;Wk; =fhe;jh MfpNahu; jdpj;J nraw;gl;l fhuzj;jpdhy; vjpu;tUk; Nju;jypy; $l;likg;gpd; rhu;gpy; Nghl;bapl mDkjpg;gjpy;iy vd;W rk;ge;jd; jPu;khdj;Js;sjhf mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;....)

khrp 04> 2010

gzpthd Ntz;LNfhs;.

,q;F vd;dhy; njhlq;fg;gLk; ,j;njhlH fw;gidf; fijay;y. ep[r; rk;gtq;fspd; cz;ikg; gjpT. ,yq;ifj; jkpoHfspd; MAjg; Nghuhl;l fhyfl;lj;jpd; kpfkpf mUtUf;fj;jf;j>  Nftykhd> gL nfh^ukhd> ntl;fg;gl Ntz;ba rhpj;jpug; gjpit cq;fsJ ghHitf;fhff; nfhz;Ltu ,Uf;fpNwd;. 1990 k; tUlk; jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; vd;w gaq;futhj ,af;fj;jpdhy; ifJ nra;ag;gl;L> jLj;J itf;fg;gl;L nfhba rpj;jputij mDgtpj;j ehd;> mq;fpUe;J jg;gpj;J te;J vdJ mDgtq;fis gjpT nra;j Gj;jfk; jhd; “MAjq;fs; Nky; fhjy; nfhz;l kdNehahspfs;.” vdJ rpiw mDgtq;fis NkYk; tphpthf njhluhf vOj ,Uf;fpd;Nwd;.

Gypfspdhy; rpiwapyilf;fg;gl;L rpj;jputij nra;ag;gl;L nfhy;yg;gl;ltHfspd; cwtpdHfs;> nfhy;yg;gl;ltHfs; gw;wpa tpguq;fis je;J cjtpdhy; xU tuyhw;Wg; gjpit KOikahf;f vdf;Fg; NgUjtpahf ,Uf;Fk;. Gypj; JNuhfpfshy; nfhy;yg;gl;ltu;fs; [dehafk; kWf;fg;gl;l jpahfpfs; jhd;. vt;tpj rq;flq;fSk; nfhs;s Ntz;lhk;. ,we;J Nghd cq;fs; cwTfspd; Mj;kh rhe;jpaila cq;fs; MjuT vkf;Fj; Njit. ,j; njhliug; gbg;gtHfs; ,Jgw;wp midtUlDk; gfpHe;J nfhs;sTk;. cq;fs; jfty;fis sooddram@gmail.com  vd;w Kfthpf;F mDg;gp itf;fTk;. -- ed;wp.

(rkud;) 

khrp 04> 2010

ANudpak; nrwpt+l;liyf; fz;fhzpf;f ntspehLfSf;F <uhd; mDkjp; ePz;lfhy epiyg;ghl;by; jpBu; khw;wk;

ANudpak; nrwpT+l;ly; Ntiyfis ntspehLfs; gupNrhjid nra;a mDkjpf;fg;Nghtjhf <uhd; [dhjpgjp m`;nkjp ne[hj; njuptpj;Js;shu;. <uhd; mur njhiyf;fhl;rpapy; nrt;tha;f;fpoik ciuahw;wpa mtu; ANudpaj;ij gupNrhjid nra;a ntspehLfSf;F mDg;Gtjpy; vt;tpj gpur;rpidAk; ,y;iynad;whu;. ePz;l ehl;fshf ,t;tplaj;jpy; gpbthjkhapUe;j <uhd; jw;NghJ ,wq;fpte;Js;sik midtiuAk; Mr;rupaj;jpy; Mo;j;jpaJ. (NkYk;....)

khrp 04> 2010

$L tpl;Lf; $L ghAk; fdlh Gypfs;!

fle;j jlit fdlh nuhud;Nwh efhpy; ele;j khefurig> fy;tpr;rig NjHjy;fspd; NghJ Gypfshy; gy KiwNfLfs; ele;jd. NtW ,lq;fspy; trpf;Fk; Gyp MjuthsHfs; Fwpg;gpl;l xU gFjpf;F jkJ tjptpl Kfthpia khw;WtjpDhlhf> me;jg; gFjpapy; Nghl;bapLk; jkJ Ntl;ghsiu ntw;wp ngw itf;Fk; je;jpuj;ijg; Gypfs; fdfr;rpjkhfr; nra;jhHfs;. khHf;fk; efhpy; xNu tPl;by; 19 jkpo; thf;fhsHfs; ,Ue;j mjprak; vy;yhk; nrd;w jlit ,lk; ngw;wJ.,e;jj; jlitAk; ,Nj je;jpuj;ij nra;ag; Gypf; $l;lk; jahuhfptpl;lJ. ];fhgNuh efhpy; ikaq;nfhz;Ls;s ,e;jj; NjHjy; Nkhrbf; $l;lk;> rhk Ngj jhd jz;lk; vy;yhk; gpuNahfpf;fj; njhlq;fp tpl;lJ. gy Gyp thy;fs; jkJ thfd Xl;LdH mDkjpg;gj;jpu Kfthpfis khw;wj; njhlq;fp tpl;lhHfs;. NjHjypy; NtW jkpoHfs; Nghl;baplh tz;zk; rfy topfspYk; fz;fhzpf;fg;gLfpwJ. Nghl;bapl Kad;wtHfs; kpul;lg;gl;Ls;shHfs;. Fwpg;gpl;l me;j tl;lhu elg;G cWg;gpdH rPd r%fj;ij NrHe;jtH. mtH xU rpwe;j NritahsH vd;gJ me;jg; gFjp thf;fhsHfspd; thf;F%yk;. jkpo; kf;fSf;Fk; mtH gy ey;y Nritfs; nra;Js;shH. mthpd; ntw;wpf;fhf ciof;f gy jkpoHfs; fhj;jpUf;fpwhHfs;. gaq;futhjpfis epuhfhpg;gjd; %yk; vkf;F tho;tspf;Fk; fdba kz;zpy; gaq;uthjk; jiyJhf;fhky; ghHj;Jf;nfhs;Nthk;.

(FRk;gd;)  

khrp 04> 2010

Rw;W #oy; ghJfhg;gpw;F ey;y nra;jp

fupakpy thAit fl;Lg;gLj;j  55 ehLfs; cWjp

fupakpy thAf;fis ntsptpLtij 2050k; Mz;Lf;Fs; Fiwf;f 55 ehLfs; cWjp G+z;L cs;sd. ,ij me;e ehLfs; I.eh. rigf;F njuptpj;Js;sd. Nfhgd;N`fd; efupy; ele;j cyf jiytu;fs; khehl;by; ,lk;ngw;w Ngr;Rthu;j;ijf;F gpwF me;j ehLfs; ,e;j cWjpia mspj;Js;sd. mnkupf;fh> rPdh> ,e;jpah> INuhg;gpa xd;wpak; Mfpait 2020k; Mz;Lf;Fs; fupakpy thAit Fiwj;Jf; nfhs;s Vw;fdNt cWjp mspj;Js;sd. ,ij me;j ehLfs; kPz;Lk; cWjpg;gLj;jpd. cyf mstpy; ntspg;gLj;jg;gLk; fupakpy thA ntspNaw;wj;jpy; ,e;j 55 ehLfspy; ,Ue;J 78 rjtPj fupakpy thA ntspNaWfpd;wJ. ,e;j 55 ehLfSk; fle;j khjk; jq;fs; cWjp nkhopia I.eh. rigf;F njuptpj;Js;sd. ,ij I.eh. rig tuNtw;Ws;sJ.

khrp 04> 2010

Nju;jy; ngWNgWfspy; vt;tpjkhd KiwNfLfSk; ,lk;ngwtpy;iy

Nju;jy; Mizahsu; jahde;j

[dhjpgjp Nju;jy; ngWNgWfspy; ve;jtpjkhd Kiw NfLfSk; ,lk; ngwtpy;iy vd;W Nju;jy;fs; Mizahsu; jahde;j jprhehaf;f njuptpj;jhu;. thf;nfLg;G kw;Wk; ngWNgWfis ntspaply; Nghd;w nraw;ghLfspy; jpUg;jp nfhs;tjhff; Fwpg;gpl;l Mizahsu;> Nju;jy; Nkhrb ,lk;ngw;wpUg;gjhff; $wg;gLk; midj;Jtpjkhd tpku;rdq;fisAk; Kw;whf epuhfupg;gjhff; Fwpg;gpl;lhu;. Nju;jy;fs; nrayfj;jpy; New;Wf; fhiy (03) eilngw;w tpNrl nra;jpahsu; khehl;bNyNa Mizahsu; ,jidj; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 04> 2010

mjpfhu gfpu;T Fwpj;j cWjpnkhopia ,yq;if muR epiwNtw;w Ntz;Lk; -fUzhepjp

jkpo; kf;fSf;fhd mjpfhu gfpu;T Fwpj;J ,yq;if muR Kd;du; mspj;j cWjpnkhopfis epiwNtw;w Ntz;Lk; vd jpKf NfhupAs;sjhf mjd; jiytUk; jkpof Kjy;tUkhd fUzhepjp nra;jpahsu;fsplk; njuptpj;jhu;. ,J njhlu;gpy; ,e;j khjk; 20 Mk; jpfjp eilngwTs;s mf;fl;rpapd; nraw;FO kw;Wk; nghJf;FO $Lk; NghJ xU jPu;khdk; ,aw;wg;gLk; vdTk; mtu; njuptpj;jhu;. ,e;jpahtpd; Gjpa Njrpa ghJfhg;G MNyhrfuhf nghWNgw;Ws;s rpt;rq;fu; Nkdd; rpy jpdq;fSf;F Kd;du; jd;id re;jpj;j NghJk; ,e;j tplak; njhlu;ghf tpthjpf;fg;gl;lJ vd;Wk; fUzhepjp $wpAs;shu;. uh[Pt; fhe;jp nfhiy njhlu;gpy; MAs; jz;lid tpjpf;fg;gl;Ls;s espdpia tpLtpg;gJ Fwpj;J kj;jpa muRld; Ngrp KbntLf;fg;gLk; vdTk; mtu; njuptpj;Js;shu;.

khrp 04> 2010

Nju;jypy; Nkhrb vd;gJ vjpu;f; fl;rpfspd; nghJj; Nju;jiy ,yf;F itj;j nraw;ghL

,uj;jpdGupapy; gy thf;Fr; rPl;Lf;fs; kPl;fg;gl;ljhf I.Nj.f njuptpj;Js;s Fw;wr;rhl;Lfis Kw;whf epuhfupf; fpd;Nwhk;. mit cz;ikahd thf;Fr; rPl;ly;y. thf;fspg;gJ njhlu;ghf kf;fis mwpT+l;Ltjw;fhf fl;rpfspdhy; tpepNahfpf;fg;gl;l khjpup thf;Fr; rPl;LfshFk;. ruj; nghd;Nrfh njupthfpapUe;jhy; ,d;W ,Uf;Fk; mikjpahd R+oy; ,Ue;jpUf;fhJ. ehl;by; ngUk; mopTfNs ,lk;ngw;wpUf;Fk;. jpiw Nrupr; nrayhsu; cl;gl 20 murhq;f Copau;fis jz;bg;gjw;fhf gl;banyhd;W jahupf;fg;gl;bUe;jJ. gyiu jz;bg;gjw;fhf rpiwr;rhiyfis jahu;gLj;jpAs;sjhf nghd;Nrfh $wpapUe;jhu;. (NkYk;.....)

khrp 04> 2010

2011f;Fs; gy];jPd ,uhr;rpak; cUthf ,];Nuy; cjt Ntz;Lk;

gy];jPdg; gpujku; ]yhk; gahj;

Nkw;Ff; fiuapYs;s A+jf;Fb Naw;wq;fis ,];Nuy; kPsg;ngw Ntz;Lnkd gy];jPdg; gpujku; ryhk; gahj; njuptpj;jhu;. ,jD}lhf gy];jPd kf;fspd; ek;gpf;ifia nty;y Ntz;Lk;. 2011 f;Fs; vkJ gpuNjr Kuz;ghLfs; fisag;gl;L Rje;jpu gy];jPd; cUthf ,];Nuy; cjt Ntz;Lnkd;Wk; gpujku; ryhk; gahj; ciuahw;wpdhu;. n`]pypah khehl;by; fye;J nfhz;L ciuahw;Wk; NghNj gy];jPdg; gpujku; Nkw;fz;l thW Fwpg;gpl;lhu;. ,k;khehl;by; ,];Nuy; ghJfhg;G mikr;ru; v`{l; guhf;Fk; gq;Nfw;whu;. (NkYk;.....)

khrp 03> 2010

gz;lhuehaf;ftpw;F gpd; kfpe;j uh[gf;\hth?

[dhjpgjp gLnfhiy rjp Kaw;rp: tpNrl nghyp]; FOthy; 37 Ngu; ifJ

nghd;Nrfh mYtyfj;jpypUe;J rjpj;jpl;l Mtzq;fSk; kPl;G

nghd;Nrfhtpd; FOtpdu; me;j N`hl;lypy; itf;fg;gl;bUe;j fz;fhzpg;G fkuhf;fis nraypof;fr; nra;Js;sJld; miw cjtpahsu;fs; tUtijAk; jil nra;Js;sik tprhuizfspy; njupate;Js;sJ. ,NjNtis khspfhtj;ij gpuNjrj;jpy; ngsj;j tpfhiuapypUe;J ifg;gw;wg;gl;l MAjq;fs; kw;Wk; gzk; vd;gd nfhOk;gpYs;s ruj; nghd;Nrfhtpd; mYtyfj;jpypUe;Nj vLj;Jr; nry;yg;gl;Ls;sikAk; cWjp nra;ag;gl;Ls;sjhf nghyp]hu; njuptpj;jdu;. ,e;j MAjj;ij tpepNahfpj;j re;Njfj;jpd; Ngupy; 2 jkpou;fSk; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,tw;iw tpepNahfpf;f vl;L ,yl;rk; &gh xg;ge;jk; Ngrg;gl;Ls;sJld; mtw;wpy; xU ,yl;rj;J 50 Mapuk; &gh Kw;gzkhf nfhLf;fg;gl;Ls;sikAk; tprhuizfspy; njupate;Js;sJ. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

jiytu;fSf;F ntw;wp! kf;fSf;Fj; Njhy;tp!!

xt;nthU Nju;jypYk; jkpo;j; jiytu;fs; ntw;wpaPl;ba NghjpYk; jkpo; kf;fSf;F me;j ntw;wpfspdhy; vt;tpj gyDk; fpilf;ftpy;iy. ,dg; gpur;rpid ehSf;F ehs; Gjpa gupkhzj;Jld; tsu;r;rpaile;jNjnahopaj; jPu;it Nehf;fp efutpy;iy. ,dg; gpur;rpidapd; ,e;j tsu;r;rpf;F ,j; jiytu;fNs gpujhd nghWg;ghspfs; vd;gijAk; ,q;F Fwpg;gpl;lhf Ntz;Lk;. NkYk; ,j; jiytu;fs; jkpo;g; gpuNjrq;fspd; mgptpUj;jpapYk; rpwpjsNtDk; ftdk; nrYj;jtpy;iy. jiytu;fs; mLj;jLj;J ntw;wpiag;ngw> jkpo; kf;fs; mLj;jLj;Jj; Njhy;tpaile;J te;jpUf;fpd;whu;fs; vd;gNj cz;ik. ,e;j epiyapy; ‘vq;fSf;Fg; ghupa ntw;wp’ vd;W rk;ge;jd; ngUik NgRtjpy; mu;j;jkpy;iy. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

ngha; nrhy;Yk; rk;ke;jd;

xUNghJk; jdpehl;Lf; Nfhupf;ifia Mjupj;jJ fpilahJ - ,uh.rk;ge;jd;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G xUNghJk; jdpehl;Lf; Nfhupf;ifia Mjupj;jJ fpilahJ vd jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;wf; FOj; jiytu; ,uh.rk;ge;jd; $wpAs;shu;. New;W nfhOk;gpy; ,lk;ngw;w Clftpayhsu; re;jpg;gpy; mtu; ,jidf; Fwpg;gpl;Ls;shu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G xUNghJk; jdpehl;Lf; Nfhupf;ifia Mjupj;jJ fpilahJ. tlf;F – fpof;F khfhzq;fspy; mjpf mjpfhuq;fs; nfhz;l jPu;itNa ehk; typAWj;jp tUfpd;Nwhk; vdf; $wpAs;shu;. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

rk;ge;jd; FOtpd; Fj;Jf;fuzk;! gr;irj; JNuhfk;!!

rq;fpypad; FO nfhiy kpul;ly;.

ehL fle;j jkpoPo FO vd;d nra;ag; NghfpwJ?

ehl;il gpupf;f Ntz;Lk; vd;W ehk; xUNghJk; Nfl;fkhl;Nlhk;. ,jid 1960> 70 fspy; Nju;jy; tpQ;Qhgdj;jpy; $l ehk; typAWj;jpAs;Nshk;. gpsTglhj ,yq;iff;Fs; rfy r%fq;fSk; rk cupikAld; thof;$bajhf murpayikg;gpD}lhf cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gNj me;jf;Nfhupf;ifahFk;. mjidAk; kPwp ehl;il gpupf;fNtz;Lnkd;w Nfh\j;Jld; ahuhtJ jkpo; NgRk; kf;fsplk; Miz Nfl;Lte;jhy; mtu;fis jkpo; kf;fs; Kw;whf epuhfupf;f Ntz;Lnkd ehk; md;Nw njuptpj;jpUf;fpd;Nwhk;. ,e;j ehl;by; rpq;fs kf;fNshL jkpo;> K];ypk; kf;fSk; rk cupikAld; jiy epkpu;e;J thOk; tpjj;jpy; xU fhj;jpukhd jPu;T fhzg;glNtz;Lk;. mt;thwhd R+o;epiyiaj;jhd; vkJ kf;fs; vjpu;ghu;f;fpd;wdu;. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; mLj;jfl;l rjp Kaw;rpia Kwpabf;f midtUk; mzpjpus;Nthk;  - rq;fpypad; FO.

$l;likg;gpd; epiyg;ghl;il kf;fis Vw;Wf; nfhs;sitf;f Ntz;Lkhapd; jhq;fs; vLj;j KbT rupahdJk;> jPu;f;f jupdk; kpf;fJk;> vd;W kf;fis ek;g itf;f Ntz;ba Njit ,tu;fSf;F vOe;Js;sJ. mjd; %yk; gpughfudpd; jiyikj;Jtj;jpw;Fg; gpd;dhy; jdpehL Ntz;Lk; vd;W jpuz;bUe;j kf;fis mtiu epuhfupj;Jtpl;L $l;likg;gpw;Fg; gpd;dhy; mzptFf;f nra;a Ntz;Lk;. mt;thW nra;tjw;F gpughfud; vLj;j KbT Kw;wpYk; jtwhdJ Kl;lhs; jdkhdJ vd;W kf;fis ek;g itf;f Ntz;bapUe;jJ. me;j Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhfNt 2005 k; Mz;L gpughfud; vLj;j KbT kpfTk; gpioahdJ vd;w fUj;ij rk;ge;jd; ntspg;gilahf $wpdhu;. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

GdHtho;T Kfhk;fspy; ,Ue;J tpLtpf;fg;gl;l Gypfs; ,e;jpahTf;Fj; jg;gp Xl;lk;.

GdHtho;T Kfhk;fspy; ,Ue;J ,yq;if murpdhy; tpLtpf;fg;gl;l Gypfs;> fly; khHf;fkhf ,e;jpahTf;Fj; jg;gp XLtjhfj; njhpatUfpwJ. fle;j rpy jpdq;fshf mfjpfs; vd;w NghHitapy; Gypfs; jkpoff; flw;fiu fpuhkq;fSf;Fs; EiotJ rHt rhjhuzkhfp tpl;lJ. fhag;gl;l Gypfs; rhjhuz nghJ kf;fshf Aj;jj;jpy; fhag;gl;ljhf ngha; $wpf;nfhz;L mq;F mfjpfshfg; gjpT nra;J> jkf;fhd itj;jpa trjpfis ngw;Wf; nfhs;SfpwhHfs;. kd;dhH gpuNjrj;jpd; topahfNt gyUk; ntspNawp tUtjhf ,yq;if muRf;Fj; jfty;fs; fpilj;Js;sJ. kd;dhh; gFjpapy; ,uT Ntisfspy; flw;njhopy; nra;tjw;F ,yq;if muR jiltpjpj;J cj;juT gpwg;gpj;jjw;Fg;  Gypg; gha;ry;jhd; fhuzk; vd ek;gfkhd tl;lhuq;fspy; ,Ue;J jfty;.

(FRk;gd;.)

khrp 03> 2010

Three men face Australian court over Tamil Tiger supportSarah Farnsworth

A court has heard three men who raised more than $AU1 million for the Tamil Tigers are senior members of the terrorist organisation in Australia. Aruran Vinayagamoorthy, Sivarajah Yathavan and Arumugum Rajeevan have admitted to giving money to the Tamil Tigers between 2004 and 2007. The Tamil Tigers is listed as a terrorist organisation in Australia. Vinayagamoorthy has also pleaded guilty to providing radio transmitters which the prosecution argue were used for paramilitary activity in Sri Lanka, including denotating roadside bombs. The prosecution has told the court the men were not just supporters of the Tamil Tigers but had a close association with the organisation. The court heard they were involved in collecting and transferring more than $AU1 million from Australia to the group over a three year period. The plea hearing continues.

khrp 03> 2010

62 tJ Rje;jpu jpd itgtk;: fz;bapy; ehis Nfhyhfyk;

,yq;ifapd; 62 tJ Rje;jpu jpd gpujhd itgtk; ehis fhiy fz;bapy; kpf Nfhyhfykhf eilngwTs;sJ. fz;b jyjh khspif tstpy; eilngwTs;s Rje;jpu jpd gpujhd itgtj;jpw;fhd rfy Vw;ghLfSk; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJld; Kg;gil kw;Wk; nghyp]hupd; xj;jpiffSk; ,lk;ngw;wd. Rje;jpujpd gpujhd itgtk; kw;Wk; Njrj;jpw;F kFlk; Njrpa fz;fhl;rpia Kd;dpl;L vjpu;tUk; 10k; jpfjp tiu jpl;lkpl;l tifapy; tpN\l ghJfhg;G Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

khrp 03> 2010

kPs;FbNaw;wg; gzpfs; kPz;Lk; Muk;gk;: G+efup gFjpapy; New;W 1000 Ngu; kPs;Fbaku;T

,lk;ngau;e;j kf;fis kPs; FbNaw;Wk; gzpfs; kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gl;ljhf kPs; FbNaw;wk; kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;rpd; nrayhsu; A. vy;. vk;. `hy;jPd; njuptpj;jhu;. Kjw;fl;lkhf fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; G+efup gpuNjrj;jpy; Mapuk; Ngu; jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ldu;. ,tu;fs; g];fspy; Vw;wg;gl;L New;W gpw;gfy; jkJ nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;gg;gl;ljhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. vjpu;tUk; Ie;jhk; jpfjp kw;nwhU gFjpapdu; khe;ij fpof;F gFjpapy; kPsf;FbNaw;w jpl;lkpl;Ls;sjhf $wpa mtu;> kPs;FbNaw;wg;gl cs;s FLk;gq;fs; milahsq; fhzg;gl;L tUtjhfTk; njuptpj;jhu;. vjpu;tUk; Vohk; jpfjp Ky;iyj;jPT gFjpapy; kPs; FbNaw;w gzpfis Kd;ndLf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

khrp 03> 2010

gpupl;ld;> GJby;ypAld; nfhOk;G Ngr;R

kPdtu;fs;;> glFfis tpLtpf;Fk; gzpapy; ,yq;if

,yq;if kPdtu;fs; njhlu;r;rpahf ,e;jpa ghJfhg;Gg; gilapduhy; ifJ nra;ag;gl;L tUtJld; fle;j khjj;jpy; khj;jpuk; 46 kPdtu;fs; ,t;thW ifJ nra;ag;gl;Lj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. mNjNtis> fpaNfhfhrpah jPTg; gFjpapYk; fle;j khjj;jpy; gj;J ,yq;if kPdtu;fs; ifJ nra;ag;gl;Lj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sdnudTk; mtu;fis kPl;gJ njhlu;gpy; gpupl;b\; muRlDk; Ngr;R elj;jp tUtjhfTk; flw;nwhopy; jpizf;fsg; gzpg;ghsu; v];.lgps;A+. gjpuz njuptpj;jhu;. ,J njhlu;gpy; mtu; NkYk; njuptpf;ifapy;> fle;j brk;gu; khjk; Kjy; ,Jtiu 102 kPdtu;fs; ,e;jpag; ghJfhg;Gg; gilapduhy; ifJ nra;ag;gl;Lj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sdu;. mj;Jld; 20 kPd;gpbg; glFfSk; ifg;gw;wg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

Nju;jy; tUFJ…. Nju;jy; tUFJ…

fdlhtpy; gjtpfSf;fhf mbgLk; Gypfs;

(fdlh mfjpj; jkpod;)

fdlhtpy; khefu> fy;tpr;rigj; Nju;jy;fs; ,d;Dk; rpy fhyj;jpy; eilngwTs;sd. mtw;wpy; Nghl;bapl gy Gypfs; Kz;babj;Jf; nfhz;L Gwg;gl;L tpl;ldu;. ,jpy; gyuJ tpz;zg;gq;fs; Vw;fNt Nju;jy; jpizf;fsj;jpdhy; Fw;wthspfs; vd ,dk; fz;L epuhfupfg;gl;Ls;sd.  fle;jfhyq;fspy; Nju;jypy; Nghl;bapl;L njhlu; Njhy;tpfisf; fz;ltu;fs; kPz;Lk; Ntjhsk; KUq;if kuj;jpy; VWtijg; Nghy; kPz;Lk; nghJg; gzj;jpy; Nju;jypy; Fjpf;Fk; K];jPGfspy; ,wq;fpAs;sdu;. fdba rl;lj;ij Va;f ,t;tUlKk; kidtpia rNfhjupahf tpw;W gpur;rhuk; nra;Ak; cj;jpfis Kd;dhs; fy;tpr;rig cwg;gpdu; ifahs ,Ug;gjhf mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

rhj;jd; Ntjk; XJfpd;wJ

jkpo; NgRk; kf;fs; thf;fspj;jhu;fs; vd;gjw;fhf rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; ,dthjk; gug;gg;gLfpwJ - n[duy; nghd;Nrfh Fw;wr;rhl;L;

fdlh gj;jpupiff;F jkpo; K];yPk; kf;fs; rk;ke;jkhf nfhLj;j Ngl;bf;F vd;d gjpy; nrhy;yg; Nghfpd;wPu;fs;. $lNt [dhjpgjpj; Nju;jYf;fhf rpq;fsj;jpy; kl;Lk; ePq;fs; ntspapl;l Jz;Lg; gpuRuj;jpy; ,y;yhj ,dthjkh kfpe;j rNfhjuu;fshy; gug;gg;gLfpd;wJ. rk;ke;jd; Iah> ePq;fs; vy;NyhUk; $Wk; nfhiy mr;RWj;jy; GypfshNyNa Kjypy; Vw;gl;lJ. rk;ke;jd; Iah kWg;ghuh? ePq;fSk; kwf;f KbAkh? jw;NghJ mtu;fSld;jhNd ePq;fs; $l;likj;J ,Uf;fpd;wPu;fs;. ePq;fs; Nfl;l ke;jpupg; gjtpia kfpe;j muR nfhLj;jpUe;jhy; ePq;fs; Rk;khjhNd ,Ue;jpUg;gPu;fs;. fPwPd; fhu;l; kfpik cq;fis Ngr itf;fpd;wJ. Ks;sptha;fhy; rq;fhuj;jpy; cq;fspd; gq;Fjhd; vd;d? (NkYk;....)

khrp 02> 2010

jkJ gjtpfSf;fhf

kfpe;jTld; Ngrj; jahu;. - rk;ke;jd; $l;likg;G mwptpg;G

jkJ ehw;fhypfis jf;f itj;Jf; nfhs;s [dhjpgjpj; Nju;jYf;F gpd;G kfpe;jhTld; NgRthu;fs; vd;Nw [dhjpgjpj; Nju;jYf;F Kd;Ng murpay; Ma;thsu;fs; fUj;J njuptpj;jpUe;jdu;. Gypfspd; Njhy;tpf;F gpd; jkpo; kf;fspd; gpur;ridf;fhd murpay; jPu;Tj; jpl;l tiunghd;iw jhk; Nkw;nfhs;tjhf mwptpj;j rk;ke;jd; FO ,Jtiu mJ gw;wp %r;ir tpLtijf;    fhNzhk;. tUk; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; jkpo; kf;fis cRg;Ngj;jp kPz;Lk; 5 tUlg; gjtpfisj; jf;f itg;gjw;fhd murpay; tpgr;rhuj;jpy; kl;Lk; ,uT gfyhf ,tu;fs; ciof;f jahuhfp tpl;lhu;fs; vd;gJ kl;Lk; njspthf Gupfpd;wJ. ,tu;fspd; murpay; tpgr;rhuj;ij jkpo; NgRk; kf;fs; ,dk; fz;L ,tu;fis Gwk; js;shtpl;lhy; kPz;Lk; jkpo; kf;fs; kPsKbahj nghwpf;Fs; rpf;Ftij jtpu;f;f KbahJ Ngha;tpLk;. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; 56 Ngu; ngw;Nwhuplk; ifaspg;G

murhq;j;jhy; Gdu;tho;tspf;fg;gl;l 56 Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; New;W ngw;Nwu;fsplk; ifaspf;fg;gl;ljhf ghJfhg;G tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. Gypfs; ,uhZtuPjpapy; Njhw;fbf;fg;gl;l gpd;du; murhq;fj;jplk; ruzile;j Gyp cWg;gpdu;fs; ntypfe;j kw;Wk; etnrd;Gu Mfpa ,lq;fspYs;s Gdu;tho;T Kfhk;fspy; njhopy; gapw;rpaspf;fg;gl;ldu;. Gdu;tho;T eltbf;iffSf;Fg; nghWg;ghd Mizahsu; ehafk; Nk[u; n[duy; Mu;.vk;. jah uj;ehaf;f jiyikapy; eilngw;w itgtnkhd;wpy; Gdu;tho;Tg; gapw;rpfs; toq;fg;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; jj;jkJ ngw;Nwhuplk; xg;gilf;fg;gl;ldu;.

khrp 02> 2010

kPs;FbNaw;wq;fs; njhlu;fpd;wd

kjpahkLtpy; ,t;thuk; kPs;FbNaw;wk;

kPs; FbNaw;w eltbf;iffspd; fPo; tTdpah kjpahkL gpuNjr kf;fs; ,t;thuj;jpy; kPs; FbNaw;wg;glTs;sjhf tTdpah murhq;f mjpgu; jpUkjp rhu;s;]; njuptpj;jhu;. kjpahkL gpuNjrj;jpy; fz;zp ntbafw;Wk; eltbf;iffs; epiwTngw;Ws;sijaLj;J mg;gpuNjrj;jpy; kPs; FbNaw;wk; nra;tjw;fhd Kd;Ndhb eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUtjhfj; njuptpj;j mtu;> ,t;thuj;jpw;Fs; mg;gFjpapy; kPs;FbNaw;wk; ,lk;ngWnkdTk; njuptpj;jhu;. kjpahkL gpuNjrj;jpy; Rkhu; 300 FLk;gq;fs; kPs; FbNaw;wg;gLtu; vdTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. ,NjNtis kPs;FbNaw;w eltbf;ifapd; fPo; ,d;W Mapuk; Ngu; G+efupapy; kPs;FbNaw;wk; nra;ag;glTs;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

khrp 02> 2010

Nju;jYf;fhf

,. njh. fh.it tpl;L tpyfpNahu; kPz;Lk; fl;rpapy; ,izf;fg;glkhl;lhu;fs;

,yq;if njhopyhsu; fhq;fpui] tpl;L tpyfpa vtiuAk; kPz;Lk; fl;rpapy; Nru;j;Jf;nfhs;s mDkjpf;f KbahJ vd;W ,.njh.fh. tpd; nghJr; nrayhsUk; mikr;rUkhd MWKfd; njhz;lkhd; $wpdhu;. Nju;jypd; gpd;du; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; ntw;wp Fwpj;J vLj;Jj; njuptpj;jNghNj mikr;ru; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. mikr;ru; njhlu;e;Jk; $wpajhtJ: Nju;jy; fhyq;fspy;> xU rpyu; jkJ Rayhg Nehf;fj;jpw;fhf ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpui]tpl;L khw;Wf; fl;rpapy; ,ize;Jnfhz;ldu;.

khrp 02> 2010

Nghu; KuR nfhl;Lk; mnkupf;fh

tisFlhtpy; fly;> jiu khu;f;fq;fs; mnkupf;fhthy; Kw;Wif

<uhidg; gzpaitf;Fk; Kaw;rpapy; ,wq;fpAs;s mnkupf;fh kj;jpa jiuf;fly; KOtijAk; Rw;wp tisf;Fk; ,uhZt cghaq;fisf; ifahz;L tUfpd;wJ. ANudpak; nrwpT+l;ly;> mZ MAj cw;gj;jpapy; tsu;r;rpaile;J tUk; <uhd; kj;jpa fpof;fpy; nry;thf;if tsu;g;gJ mq;Fs;s ehLfis mr;rkilar; nra;Js;sJ. mJ khj;jpukd;wp tisFlhtpYs;s mnkupf;f ,uhZt nghUshjhu ikaq;fis <uhd; jhf;fyhk; vd;fpd;w re;NjfKk;> mr;rKk; mjpfupj;Js;s epiyapy; mnkupf;fh mtrukhf ,f; fhupaj;jpy; ,wq;fpAs;sJ. ,];NuiyAk;> jdJ tpRthrpfshd muG ehLfisAk; <uhdpd; mr;RWj;jypUe;J ghJfhg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. ,];Nuypd; njhlu;r;rpahd mOj;jKk;> muG ehLfspd; Mjq;fKNk tisFlhit mnkupf;fh Rw;wp tisf;ff; fhuzkhFk;. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

jha;thDf;F mnkupf;fh ,uhZt cjtp;

th\pq;ld;> gP[pq; cwtpy; fLk; tpupry;

jha;thDf;F ngUksthd MAj cjtpfis mnkupf;fh toq;fpaijaLj;J rPdh fLk; Ml;Nrgid njuptpj;Js;sJ. ,jw;Fg; gopthq;Fk; nghUl;L mnkupf;fhTldhd ,uhZt ghJfhg;G cwTfisj; Jz;bf;fg;NghtjhfTk;> mnkupf;f eyd;fs; kPJ jilfisf; nfhz;L tuTs;sjhfTk; rPdh vr;rupj;jJ. rPdhtpd; xU gFjp jha;thd; vd ePz;l fhykhf rPdh $Wfpd;wJ. ,e; epiyapy; 6.4 gpy; ypad; nlhyu; ngWkjpahd MAj ,uhZt cgfuzq;fis mnkupf;fh mz;ikapy; jha;thDf;F toq;fpaJ. ,jdhy; rPdh fLikahd Ml;Nrgidia ntspapl;Ls;sJ. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

mgptpUj;jpAk; rkhjhdKk; ehl;bd; mtrpa Njitfs;

gaq;futhjj;jpd; gpbapypUe;J ehl;il kPl;nlLg;gjw;F %d;W tUlq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk; nrythfpaJ. %d;W jrhg;jq;fshff; Nfhujhz;ltk; Mba gaq;futhjj;jpdhy; ehl;bd; mgptpUj;jpAk; rkhjhdKk; ngUkstpy; jilg;gl;ld. gaq;futhjj;ij KbTf;Ff; nfhz;L tUtjw;F murpay; jiyik toq;fpa [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tplk; kw;iwa Kf;fpa gzpfshd mgptpUj;jpiaAk; rkhjhdj;ijAk; xg;gilf;Fk; kNdhepiyapNyNa kf;fs; ,Ue;jdu;. mjw;Nfw;wthW mtu;fs; jq;fs; thf;Ffis mspj;jdu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jdJ ,uz;lhtJ gjtpf; fhyj;jpy; mg; gzpiag; G+u;j;jp nra;thu; vd;w ek;gpf;if kf;fSf;F cz;L. ehl;Lf;F ,d;W Njitg;gLtJ mgptpUj;jpAk; rkhjhdKk;. [dhjpgjpapd; epfo;r;rp epuypy; ,it Kd;Dupik ngWfpd;wd. (NkYk;...)

khrp 02> 2010

gpupl;lDf;F fy;tp gapy

,e;jpah> gq;fshNj\;> Neghs; khztu;fspd; tpz;zg;gq;fs; uj;J

,e;jpah> gq;fshNj\;> Neghs; ehLfspypUe;J gpupl;lDf;F tpz;zg;gk; nra;Ak; khztu;fspd; tpz;zg;gq;fis gpupl;ld; murhq;fk; jw;fhypfkhf uj;Jr; nra;Js;sJ. ,e;ehLfspypUe;J tpz;zg;gpf;Fk; khztu;fspd; njhif tUlh tUlk; mjpfupj;Jr; nry;tjhy; ,it gw;wpa tpupthd tprhuizfis gpupl;ld; Muk;gpj;Js;sJ. ,t;tprhuizfspd; G+uz jfty;fs; fpilf;Fk; tiu xU khjk;tiu tpz;zg;gq;fs; uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sd. 2009k; Mz;L 13500 khztu;fs; tpz;zg;gpj;jdu;. 2008k; Mz;L 1800 khztu;fs; ,e;ehLfspypUe;J gpupl;ldpy; fy;tp gapy tpz;zg;gpj;jdu;. (NkYk;....)

khrp 02> 2010

EPRLF Nabha congratulate Mahinda Rajapaksa

Dear President Mahinda Rajapaksa, 

      Please accept our hearty congratulations on your January 26, 2010 election victory. Your historic victory represents a watershed in our history and confirms that the democratic process is now firmly entrenched and that there is no going back to our divisive past of segregation and balkanization. It is gratifying indeed to know that the country is still in your good and capable hands.

       As you yourself maintain, the bonds between the Sinhala, Tamil and Muslim people of Sri Lanka will only grow stronger under your democratic stewardship. The brand of democracy you have brought into vogue in Sri Lanka is certain to preserve the peace well into the 21st century and bring an unprecedented era of prosperity to our healing nation. The future is bright under your renewed mandate and we wish you continued health and success. we have great faith you will lead the nation into a more promising and prosperous new era of unity and cooperation in Sri Lanka and dramatically improve our status and diplomatic position on the world stage.  

Our Heartfelt Congratulations,

EPRLF Nabha - Canada 

khrp 02> 2010

nghJj; Nju;jYf;F Kd; vd;idAk; rpyiuAk; nfhiy nra;tjw;F rjp -rk;ge;jd;

ghuhSkd;wj; Nju;jYf;F Kd;du; vd;idAk;> vq;fs; fl;rpiar; Nru;e;j ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; rpyiuAk; nfhiynra;tjw;F rjpj;jpl;lk; jPl;lg;gl;Ls;sJ vd;W jkpo;j; Njrpaf;$l;likg;gpd; ghuhSkd;wf; FOf;fspd; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; njuptpj;jhu;. nfhs;Sg;gpl;b NuZfh N`hl;lypy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk;> =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]{k; ,ize;J New;W jpq;fl;fpoik elj;jpa tpNrl nra;jpahsu; khehl;by; fye;J nfhz;L fUj;J njuptpj;j NghNj mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

‘n[duy;’ I jtpu;j;J

ghuhSkd;w Nju;jypy; INjf> N[tpgp jdpj;J Nghl;bapl KbT

vjpu;tUk; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; If;fpa Njrpa Kd;dzp ahidr; rpd;dj;jpy; Nghl;baplj; jpl;lkpl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,NjNtis N[tpgp jdp top nrd;W jdpj;J Nghl;bapl KbT nra;Js;sd. rk;ke;ju; FO vd;d nra;Ak; jdpj;J Nghl;bapLk;. ,k; KiwAk; Gypfspd; Nfh\j;ij J}f;fpg;gbj;J jdp top nry;y jPu;khdpj;Jtpl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ. gpNukre;jpuDk;> rk;ke;jUk; vd;d nra;jhtJ ghuhSkd;wk; NghtJ vd;W jPu;khdpj;J ,Ug;gjhf mwpa Kbfpd;wJ. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

gpughfudpd; kuzr; rhd;wpjio rp.gp.I ngw;Ws;sJ: - rpjk;guk;

tpLjiy Gypfs; mikg;gpd; jiytu; gpughfudpd; kuzr; rhd;wpjio rp.gp.I ,yq;if murplkpUe;J ngw;Ws;sjhf ,e;jpa cl;Jiw mikr;ru; gh. rpjk;guk; ,d;W njuptpj;Js;sjhf 'j `pe;J' nra;jp ntspapl;Ls;sJ. mz;ikapy; ntspahd rp.gp.I apd; mwpf;ifapy; gpughfudpd; kuzr; rhd;wpjOf;fhfj; jhk; fhj;jpUg;gjhf njuptpj;jpUe;jJ. uh[Pt; fhe;jp nfhiy tof;fpy; Kf;fpa Fw;wthspahd tpLjiy Gypfs; mikg;gpd; jiytu; Nt.gpughfud; fle;j Nk khjk; 18Mk; jpfjp ,yq;if ,uhZtj;Jldhd ,Wjpf;fl;l Nkhjypy; nfhy;yg;gl;ljhf murhq;fk; mwptpj;jpUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.

Nju;jy; ntw;wpia mLj;J ,uhZtj;jpy; ghupa khw;wq;fs; gpupNfbau; xUtu; nghyp]; fhtypy; NkYk; gyu; ifjhfyhk;

nrt;tha;f;fpoik eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jiy mLj;J gy rpNu\;l ,uhZt mjpfhupfs; ,lk; khw;wg;gl;Ls;sdu;. ,l khw;wj;jpw;Fs;shd ,uhZt mjpfhupfspy; gyu; Aj;jj;jpy; ntw;wp fz;l ,uhZtj; jsgjpAk; Nju;jypy; Njhy;tpaile;j Ntl;ghsUkhd n[duy; ruj; nghd;NrfhTf;F neUf;fkhdtu;fshtu; vd Mq;fpy Clfnkhd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. mjd; tpguk; tUkhW> jkf;F tpRthrkhd gy rpNu\;l mjpfhupfs; NritapypUe;J tpyf;fg;gl my;yJ ,il epWj;jp itf;fg;gl ,Uf;fpwhu;fs; vd;W jhk; Nfs;tpg;gLtjhf n[duy; nghd;Nrfh njuptpj;jpUe;j Ntisapy; ,e;j jpBu; ,l khw;wq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. mk;ghiw ,uhZt gapw;rpg; ghlrhiyapd; fkhz;lu; gpupNfbau; Jkpe;j nfngw;wptyhd nts;spf;fpoik Gyd; tprhuiz nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;lhu;. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

xU ifjpapd; tuyhW

“MAjq;fs; Nky; fhjy; nfhz;l kdNehahspfs;.”

,J xU ifjpapd; tuyhW. ngha; Ngr kWj;jikapdhy; ifjpahf;fg;gl;l kdpjdpd; tuyhW. epue;ju tpyq;fpl;L tijKfhkpy; milf;fg;gl;l r%fg;gpuQ;iQ cs;stdpd; tuyhW. ,J jdp xUtdpd; tuyhW kl;Lk; my;y. ,tidg; Nghd;w gy tijKfhk; ifjpfspd; mDgtg; gpujpgypg;ghf ntsptUk; tuyhW. ,tdpd; ,og;Gf;fSf;F gjpy; nrhy;y Ntz;batu;fs; ,yq;if murh? Gypfsh? Vida tpLjiy mikg;Gf;fsh? vd;gij ePq;fs; jPu;khdpj;jf; nfhs;Sq;fs;. ,J Nghd;w Jd;gpay; tuyhWfs; gy kz;NzhL kz;zhf kiwe;j Nrhf tuyhw;if; nfhz;lJjhd; <oj;jkpou; Nghuhl;l tuyhW. ,tw;iw ntspf;nfhzUk; Nehf;NfhLjhd; ,jid ntspapLfpd;Nwhk;. ,J Nghd;w mDgtq;fis cilatu;fs; vk;ik njhlu;G nfhs;SkhW Ntz;b epw;fpd;Nwhk;. mtw;iwAk; gjpT nra;a tpisfpd;Nwhk;. 'rkud;' mtu;fs; vOJk; njhlu; ,d;Dk; rpy jpdq;fspy; #j;jpuk; ,izaj;jsj;jpy; njhluhf gjpT nra;ag;gltpUf;fpd;wJ- #j;jpuk; Mrpupau; FO

,q;F vd;dhy; njhlq;fg;gLk; ,j;njhlH fw;gidf; fijay;y. ep[r; rk;gtq;fspd; cz;ikg; gjpT. ,yq;ifj; jkpoHfspd; MAjg; Nghuhl;l fhyfl;lj;jpd; kpfkpf mUtUf;fj;jf;j>  Nftykhd> gL nfh^ukhd> ntl;fg;gl Ntz;ba rhpj;jpug; gjpit cq;fsJ ghHitf;fhff; nfhz;Ltu ,Uf;fpNwd;. 1990 k; tUlk; jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; vd;w gaq;futhj ,af;fj;jpdhy; ifJ nra;ag;gl;L> jLj;J itf;fg;gl;L nfhba rpj;jputij mDgtpj;j ehd;> mq;fpUe;J jg;gpj;J te;J vdJ mDgtq;fis gjpT nra;j Gj;jfk; jhd; “MAjq;fs; Nky; fhjy; nfhz;l kdNehahspfs;.” vdJ rpiw mDgtq;fis NkYk; tphpthf njhluhf vOj ,Uf;fpd;Nwd;.

Gypfspdhy; rpiwapyilf;fg;gl;L rpj;jputij nra;ag;gl;L nfhy;yg;gl;ltHfspd; cwtpdHfs;> nfhy;yg;gl;ltHfs; gw;wpa tpguq;fis je;J cjtpdhy; xU tuyhw;Wg; gjpit KOikahf; vdf;Fg; NgUjtpahf ,Uf;Fk;. Gypj; JNuhfpfshy; nfhy;yg;gl;ltu;fs; [dehafk; kWf;fg;gl;l jpahfpfs; jhd;. vt;tpj rq;flq;fSk; nfhs;s Ntz;lhk;. ,we;J Nghd cq;fs; cwTfspd; Mj;kh rhe;jpaila cq;fs; MjuT vkf;Fj; Njit. ,j; njhliug; gbg;gtHfs; ,Jgw;wp midtUlDk; gfpHe;J nfhs;sTk; -- ed;wp.

(rkud;)   

khrp 01> 2010

epHthzkhd r%fKk;;;

fs;sj;jdkhd> jPHf;fjhprdkw;w fl;rpfSk;.

(rkud;)

gf;fr; rhHghd NeHikapd;ik jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdhpd; Njrpar; nrhj;J. ,tu;fspd; ,e;jj; jtwhd KbT jkpo; kf;fisj; ju;krq;flkhd epiyf;Fj; js;spAs;sJ. [dhjpgjpf;F thf;fspj;j jkpo;  kf;fSf;Fk; NrHj;J jw;Nghija #oypy; gLgaq;fukhd epiy Njhd;wpAs;sJ. vjpu;fhyj;jpy; jkpokf;fspd; epk;kjpahd tho;Tf;Fk;> mtu;fspd; murpay; mgpyhi\fis epiwNtw;Wtjw;Fk; ,e;j epHthz r%fj;jpd; murpay; jiyikfs; vd;W nrhy;ypf;nfhs;gtu;fs; xU epiyahd nfhs;ifiaf; iff;nfhs;s Ntz;Lk;. epHthzj;ij epuhfhpj;J tpl;L Mil jHpj;J>  njspthd rpe;jidAld; kf;fis top elj;j Kd; tuNtz;Lk;. MSe;jug;ig vjpu;j;Jr; nraw;gLtJ vd;gJ kl;Lk; jkpou;fspd; murpay; jPHit vl;Ltjw;F rhpahd khHf;fkhf ,Uf;Fk; vdf; nfhs;s KbahJ. (NkYk;.....)

khrp 01> 2010

,irg;Gay; u`;khDf;F mnkupf;f fpuhkp tpUJ!

'];yk;lhf; kpy;ypdu;' glj;jpd; %yk; ,e;j tpUJ ,tUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. nyh]; VQ;ry;rpy; ele;j tpohtpy; tpUjpid ngw;w V.Mu;.u`;khd; NgRifapy;> ‘vd;d nrhy;tnjd;Nw njupatpy;iy> flTs; kPz;Lk; xUKiw ,t;tpUjpid vdf;F toq;fpAs;shu;. ,Jnty;yhk; flTs; mUshy; jhd; ele;Js;sJ. ,iwtDf;F ehd; ed;wp njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,e;jpau;fspd; NguhjuTk;> md;Gk; mtu;fsJ gpuhu;j;jidAk; vdf;F vg;NghJk; cs;sJ. ,jd; %yk; ,e;j fpuhkp tpUij ngw;wij ,e;jpau;fSld; gfpu;e;J kfpo;r;rpailfpNwd;’ vd;whu;. (NkYk;...)

 

khrp 01> 2010

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ kiyafj;jpy; ngUntw;wp ngw;Ws;shu; - mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhd;

,yq;if tho; xl;Lnkhj;j jkpou;fSk;> tlfpof;F kf;fSk; vjpuzp nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpid Mjupf;f kiyafj;jpd; gyk; ngUk; fl;rpahd ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]; kl;Lk; Fwpg;ghf mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhd; vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jhd; ntw;wp ngWthu; vd cWjpahf $wpte;jhu;. ,e;epiyapy; ,tuJ $w;wpid Vw;Wf; nfhs;shj mf;fl;rp cWg;gpdu;fs; rpyu; mf;fl;rpia tpl;L tpyfp nrd;w NghjpYk;> mikr;ru; njhz;lkhd; me;j cWjpAld; nraw;gl;lhu;. ,tuJ MjuTld; Vw;fdNt ,tu; $wpaJ Nghy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ 18 ,yl;rk; Nkyjpf thf;Fshy; ntw;wp ngw;Ws;shu;. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

kfpe;jh Njhy;tpailthu; vd;w ek;gpf;ifapy;

,yq;iff;Fs; gpuNtrpj;j Gyp Mjuthsu;fis ifJ nra;a eltbf;if

,yq;iff;Fs; gpuNtrpj;j Gyp Mjuthsu;fis ifJ nra;a tpNrl eltbf;if vLf;fg;gl cs;sjhf ghJfhg;G jug;gpdu; mwptpj;Js;sdu;. ,t;thW ehl;bw;Fs; gpuNtrpj;j egu;fs; gw;wpa jfty;fs; fpilf;fg; ngw;Ws;sjhfTk;> tprhuizfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Nju;jypy; Njhy;tpailthu; vd;w ek;gpf;ifapy; Fwpj;j egu;fs; ehl;bw;Fs; gpuNtrpj;Js;sjhf Rl;bf;fhl;lg;gLfpwJ. ,t;thwhd egu;fs; njhlu;gpy; FbtuT Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F jfty;fs; toq;fg;gl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ.

khrp 01> 2010

kPs;FbNaw;wk; kPz;Lk; ehis Muk;gk;

G+efupapy; ehis Mapuk; Ngu; kPs; FbNaw;wk;

kPs;FbNaw;w eltbf;iffs; kPz;Lk; ehis ,uz;lhk; jpfjp Muk;gpf;fg;gLfpd;wd. ,jw;fika Mapuk; Ngu; G+efupf;F ehis mDg;gp itf;fg;gltpUg;gjhf kPs;FbNaw;w kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;ru; uprhl; gjpAjPd; njuptpj;jhu;. td;dpapy; Kd;ndLf;fg;gl;l kdpjhgpkhd eltbf;iffspd; NghJ jkJ nrhe;j ,Ug;gplq;fis tpl;L ,lk; ngau;e;J epthuzf; fpuhkq;fspy; jw;fhypfkhf Fbaku;j;jg;gl;l midtiuAk; 2010 Mk; Mz;L [dtup 31 Mk; jpfjpf;Fs; kPs;Fbaku;j;JkhW [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mikr;ru; uprhl;Lf;F gzpg;Giu tpLj;jpUe;jhu;. mjw;fhd Vw;ghLfs; Jupj fjpapy; Kd;ndLf;fg;gl;l NghJk; ngUk; ghyhd gFjpfspy; epyf;fz;zpntbfs; KOikahf mfw;wg;glhjjd; fhuzkhfNt kPs;FbNaw;w eltbf;iffs; XusT jhkjk; mile;jjhfTk; ehis Kjy; kPz;Lk; ,g; gzpfis fl;lk; fl;lkhf Jupj fjpapy; Kd;ndLf;f tpUg;gjhfTk; mikr;ru; uprhl; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

cs;Shu;> ntspehl;L Rw;Wyh gazpfSf;fhf

midj;J Njrpa G+q;fhf;fSk; tpiutpy; jpwg;G

ehl;bYs;s midj;J Njrpa G+q;fhf;fSk; cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L gazpfSf;fhf tpiutpy; jpwf;fg;gLk; vd;W R+oy; kw;Wk; ,aw;if tsq;fs; mikr;ru; rk;gpf;f uztf;f njuptpj;Js;shu;. 1985 Kjy; 2003 tiu gaq;futhj eltbf;iffs; fhuzkhf %lg;gl;bUe;j gpd; jpwf;fg;gl;L> 2004 Rdhkpahy; Nkhrkhf ghjpf;fg;gl;l epiyapy; kPz;Lk; %lg;gl;l Fkz Njrpa G+q;fhit mikr;ru; rk;gpf;f uztf;f fle;j rdpf;fpoik jpwe;J itj;j gpd;dNu Nkw;fz;l jftiy njuptpj;jhu;. mj;Jld;> Y{`fy kw;Wk; Fkztpy; ,U Gjpa Njrpa G+q;fh mYtyfq;fisAk; mikr;ru; jpwe;J itj;jhu;. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

mgptpUj;jp ,yf;if Nehf;fpa gazk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; mNkhf ntw;wpahdJ tlf;F> fpof;fpd; mgptpUj;jpapy; Jupj Kd;Ndw;wj;ijf; nfhz;L tUnkd;gJ kf;fs; kj;jpapy; Vw;fdNt fhzg;gl;l ek;gpf;ifahFk;. ePz;lfhy Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;lijaLj;J> Jupjkhf mgptpUj;jp nra;ag;glNtz;ba gpuNjrq;fshf tlf;Fk; fpof;Fk; cs;sd. ,jw;fhd jpl;lq;fs; Vw;fdNt Muk;gpf;fg;gl;lJld; Gjpa jpl;lq;fSk; tFf;fg;gl;Ls;sd. ele;J Kbe;j Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ngU ntw;wpaPl;baijaLj;J tlf;F> fpof;F mgptpUj;jpg; gzpfs; Gjpa cj;Ntfj;Jld; Muk;gkhfpd;wd. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

tisFlhit Nehf;fp mnkupf;fhtpd; fg;gy;fs;:

<uhidf; fl;Lg;gLj;j Kaw;rp. mnkupf;fh kPz;Lk; rpypu;fpd;wjh?

tisFlhitr; Rw;wp ghJfhg;G Vw;ghLfisr; nra;a mnkupf;fh Maj;jkhfp tUfpwJ. <uhdpd; mr;RWj;jypUe;J tisFlh ehLfisg; ghJfhf;Fk; Nehf;Fld; VTfizfisAk;> Aj;jf;fg;gy;fisAk; mq;F tpiutpy; mDg;gTs;sJ. <uhdpd; eltbf;iffisf; fl;Lg;gLj;jy;> muG ehLfSf;F toq;fpa thf;FWjpfisf; fhg;gw;wy; Mfpa ,uz;L fhuzq;fSf;fhf ,e;jg; ghJfhg;G Vw;ghLfs; nra;ag;gLtjhf mnkupf;fhtpd; epA+Nahu;f; ilk;]; gj;jpupif nra;jp ntspapl;Ls;sJ. fl;lhu;> If;fpa muG ,uhr;rpak;> Fitj;> g`;iud;> Mfpa ehLfSf;F mnkupf;fhtpd; VTfizfSk;> Aj;jf; fg;gy;fSk;> mDg;gg;glTs;sd. XkhDk; ,t;thwhd cjtpfis toq;FkhW mnkupf;fhitf; Nfl;Ls;sJ. ANudpak; nrwpT+l;ly; tplaq;fis <uhd; epWj;jhtpl;lhy; ,uhZt eltbf;ifapy; ,wq;fg;Nghtjhf ,];Nuy; vr;rupj;jJ. (NkYk;....)

khrp 01> 2010

guhf; xghkhtpd; nfhs;iffshy; mnkupf;fu;fs; Ntiyapof;Fk; Mgj;J

 ‘mnkupf;f mjpgu; xghkh mwptpj;Js;s nfhs;iffs;> muRf;F $Ljy; nrytpdq;fis Vw;gLj;Jk;’ vd Y}rpahdh khfhz ftu;du; [pz;lhy; njuptpj;Js;shu;. mnkupf;fhtpy; cs;s vjpu;f;fl;rpahd FbauR fl;rpapd; Kf;fpa jiytu;fspd; xUtUk;> Y}rpahdh khfhz ftu;dUkhd> ,e;jpa tk;rhtspiar; Nru;e;j ghgp [pz;lhy; $wpajhtJ> ‘mTl; Nrhu;rpq;’ nra;Ak; mnkupf;f epWtdq;fSf;F mspf;fg;gLk; tupr; rYif uj;Jr; nra;ag;gLk; vd mjpgu; xghkh rkPgj;jpy; njuptpj;Js;shu;. tu;j;jfk; kw;Wk; fhg;gPl;Lj; jpl;lk; njhlu;ghf mtu; mwptpj;Js;s nfhs;iffs; Kd;Df;F gpd; Kuzhf cs;sd. mtu; mwptpj;Js;s Gjpa nfhs;iffs; muRf;F $Ljy; nrytpdq;fis Vw;gLj;Jk;.

khrp 01> 2010

,yq;if muRf;F vr;rupf;if

vdf;F VjhtJ Neu;e;jhy; ,ufrpaq;fs; mk;gykhFk;; - ruj; nghd;Nrfh

jdf;F VjhtJ Neu;e;jhy; murhq;fj;jpd; ,ufrpaq;fs; mk;gyg;gLj;jg;gLk; vd gilajpfhupfspd; Kd;dhs; gpujhdpAk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rpfspd; nghJNtl;ghsuhf Nghl;bapl;ltUkhd n[duy; ruj; nghd;Nrfh vr;rupj;Js;sJld; jd;id njhe;juTf;Fl;gLj;Jtij murhq;fk; epWj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk; vdTk; $wpAs;shu;. ehl;iltpl;Lr; nry;y Kw;gLfpwPu;fsh vd tpdtg;gl;lNghJ ",g;NghJ vd;dplk; ntspNaWk; jpl;lk; vJTkpy;iy. ehd; ,q;fpUe;J kf;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;j tpUk;GfpNwd;. capiug; ghJfhg;gjw;fhf kiwe;J thoNtz;bapUe;jhy; mJNtW tplak;. Mdhy; ehNdh vdJ FLk;gj;jpdNuh ehl;iltpl;L ntspNaw KbahjthW tpkhd epiyaj;jpy; fWg;Gg; gl;baypy; Nru;f;fg;gl;Ls;Nshk;' vd gjpyspj;jhu;. (NkYk;....)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com