Contact us at: sooddram@gmail.com

 

Mdp 2009 khjg;; gjpTfs;

 

Mdp 30> 2009

 

Sri Lanka to take action against former rebels

Sri Lanka plans to take legal action against a small group of hardcore rebel fighters, and rehabilitate the majority of former Tamil Tiger insurgents. People who got involved in destruction and actively participated in terrorist activities will be dealt in accordance with the law of the land. (more...)

Mdp 30> 2009

gpughfuNd mj;jidf;Fk; fhuzk;!

nrhy;tJ ehky;y> jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; cj;jpNahfG+u;t jkpo; ,izak; (Gjpdk;).

(mwpTld;)

ghyrpq;fk;> eNlrd;>tOjp Nghd;Nwhu; ehl;Lg; gw;Wld; kf;fs; eyd; fye;Jk; Nahrpj;jJ cz;iknad;why;> gpughfuDk; mtiur; Rw;wp mku;e;J nfhz;l jkpo;r;nry;td; md; NfhTk; kf;fs; eyidg; gw;wp nfhQ;rk; $l rpe;jpf;f kWj;j Nky; khbapy; vg;NghJNk jk; eyj;ijg; gw;wp kl;LNk rpe;jpj;j Raeythjpfs; Mthu;fs;. mjpYk;> gpughfuid fhg;ghw;w Ntz;Lk; vd;why; gpughfuidr; Rw;wpapUe;jtu;fs; mtiu rpe;jpf;f tpltpy;iy vDk; gopiaj; J}f;fpg;Nghl;L mtu;fisj; JNuhfpahf;fpdhy; khj;jpuNk ,J rhj;jpakhFk;. ntspehl;Lr; nra;jpfs;> jkpoPoj; jdp ehl;Lf; Nfhupf;if if tply; Kjy; midj;ijAk; gpughfud; jtpu;e;j Vida rf;jpfs; jhd; fpopj;njwpe;jd> jilahf ,Ue;jd vd;W gpughfuidf; fhg;ghw;Wk; Nehf;fpy; Gyp tpRthrpfs; Ngr Kd; tUthu;fNsahdhy; ehk; VyNt gy ,lq;fspy; Fwpg;gpl;Lf; fhl;bagb gpughfud; vd;gJ jkpoPo tpahghupfSf;F ,yhgkPl;Lf; nfhLj;j xU re;ijg;nghUs;> kjpg;gpUe;j tpisnghUs; khj;jpuNk. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

Tiger leader, deputy arrested

One of them was a LTTE leader of Pammpaimadu and when he was arrested he was in the company of a 13-year-old girl who Police said was pregnant. The other LTTE cadre was in the company of an 18-year-old girl. Both girls in their statement to Police had said that they were abducted and forcibly kept by the two LTTE cadres. (more...)

Mdp 30> 2009

tprhuizf;fhf gpughfudpd; ngw;Nwhu; nfhOk;Gf;F mioj;Jtug;gl;Ls;sdu;

jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; jiytu; fhyk; nrd;w NtYg;gps;is gpughfudpd; ngw;Nwhu; fle;j thuk; ghJfhg;G jug;gpdupd; Nkyjpf tprhuizfSf;fhf nfhOk;Gf;F mioj;J tug;gl;Ls;sdu; vd;W ghJfhg;G jug;gpdu; njuptpj;jdu;. ,e;epiyapy; mtu;fSf;F vjpuhf rl;l eltbf;iffis vLg;gjw;fhf ghJfhg;G jug;gpdu; eltbf;if vLj;J tUfpd;wdu; vd;W ,uhZtj;jpd; rpNu\;l caujpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

rpwPyq;fh Rje;jpu fl;rpapy; ,izAk; jkpo; fl;rp cWg;gpdu;fs;

<.gp.b.gp.apd; kl;lf;fsg;G khtl;l mikg;ghsu;fspy; xUtUk; khefu rig cWg;gpdUkhd fe;ijah mUikypq;fk; rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,ize;Js;shu;. mf;fl;rpapd; Jizj; jiytUk; mikr;rUkhd tpehaf%u;j;jp KusPjuidr; re;jpj;J jdJ ,e;j jPu;khdk; gw;wp mwptpj;js;shu;. ,jw;fpilapy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpduhd [p.fpU\;zgps;isAk; (nts;spkiy) rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,ize;Js;shu;. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

N`hz;Luh]; muR ftpo;f;fg;gl;lJ. Ml;rpf; ftpo;gpy; mnkupf;fhtpd; fuk;?

(,uh[;Fkhu;)

N`hz;Luh]; Gul;rpia mnkupf;fh jpl;lkpl;L elj;jpaJ vd;W ntdpRyh [dhjpgjp rhNt]; Fw;wk; rhl;bAs;shu;. ,e;j Fw;wr; rhl;il mnkupf;fh kWj;Js;sJ. N`hz;L uh]pd; rl;lg;G+u;t [dhjpgjp n]yhahjhd; vd;W fUJtjhfTk;> gpur;ridf;F mikjpahd Kiwapy; jPu;T fhzNtz;L nkd;Wk; $Wtjhf mnkupf;f mjpfhupfs; $wpdu;. N`hz;Luh]; [dhjpgjp n]yhah ehL jpUk;g Ntz;Lnkd;Wk;> N`hz;Luh]py; NtW ve;j muirAk; mq;fPfupf;f Kbahnjd;Wk; mnkupf;f ehLfspd; mikg;G mwpf;if ntspapl;Ls;sJ. ,t; eltbf;ifapy; mnkupf;fhtpd; fuq;fs; ,Uf;fyhk; vd ,lJrhup muRfis nfhz;l ehLfs; ek;Gfpd;wd. xgkhtpd; Ml;rpapYk; mnkupf;fh KUf;f kuj;jpypUe;J ,wf;f kWg;gijNa ,J vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

Nehapy;yh tho;T jUk; gQ;rfu;kh rpfpr;ir

Mjpfhy kdpju;fs; gpwg;G ,wg;igg; gw;wp KO ikahf mepe;jpUf;ftpy;iy. ey;y cly; eyj;Jld; ,Ue;j rpyu; mt;tg;NghJ fPNo tpOe;J mirtw;Wf; fple;jdu;. ,ijf; ftdpj;j kw;wtu;fs;> ,J vjdhy; NeUfpwJ vd;gij Muhaj; njhlq;fpdu;. mt;thW Muha;e;j gpwFjhd; ,wg;G vd;why; vd;d vd;gij mtu;fshy; fz;lwpa Kbe;jJ. ,wg;Gf;fhd fhuzq;fis mtu;fs; Muha;e;j NghJ> cUtk;> m&gk; Mfpa ,uz;L mk;rq;fs; clypy; ,Ug;gijAk;> cUtj;jpypUe;J m&gk; ntspNaWtJjhd; ,wg;G vd;gijAk; fz;lwpe;jdu;. cUtKk; m&gKk; fl;Lf;Nfhg;ghf ,ize;j epiyapy; ,Ue;jhy; cly; eykhf ,Uf;fpwJ vd;W nghUs;. ,jpy; gpur;rpid Vw;gLk; NghJ Neha; cz;lhfpwJ. ,Nj jj;Jtj;jpd; %yk; Neha;fisf; Fzkhf;Fk; topKiwfisAk; mtu;fs; cUthf;fpdu;. mJNt MAu;Ntjk;. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

ruzile;j Gyp cWg;gpdu;fSld; ehky; uh[gf;\ Neupy; re;jpg;G

G+e;Njhl;lk; epthuzf; fpuhkj;jpy; gilapduplk; ruzile;j 663 Gyp cWg;gpdu;fSk; Gdu;tho;tspf;Fk; eltbf;iffspy; <LgLj;jg;gl;L tUfpd;wdu;. ,tu;fSf;fhd midj;J trjpfisAk; murhq;fk; Kd;ndLj;J tUfpwJ. Gypfs; mikg;gpy; jiyikg; gjtp tfpj;jtu;fSk; ,e;epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUf;fpwhu;fs;. ,tu;fSf;F tpNrl Gdu;tho;tspf;Fk; eltbf;iffis vjpu;fhyj;jpy; nraw;gLj;jTk; murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

[hf;rdpd; gpNuj gupNrhjid mwpf;ifapy; mjpu;r;rp jfty;

nghg; ,ir cyfpd; kd;dd; ikf;fy; [hf;rdpd; gpNuj gupNrhjid mwpf;ifapy; gy mjpu;r;rpj; jfty;fs; ntspahfpAs;sd. ikf;fy; [hf;rdpd; capu; gpupAk; Neuj;jpy; mtuJ cly; ntWk; vYk;Gf;$L Nghy fhl;rpaspj;Js;sJ. gupNrhjidapd; NghJ mtuJ tapw;wpy; ntWk; khj;jpiufs; kl;LNk ,Ue;Js;sd. filrpf; fhyj;jpy; mtuJ jiyapy; Kbfs; ,y;iy. nraw;if mofpw;fhf tpf; gad;gLj;jp te;Js;shu;. (NkYk;...)

Mdp 30> 2009

tlf;fpd; tre;jk;

Ky;iy khtl;lj;jpd; ehd;F gFjpfspy; Kjypy; FbNaw;wk;

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; xl;LRl;lhd;> khq;Fsk;> JZf;fha; kw;Wk; ghz;bad; Fsk; Mfpa gFjpfspy; Kjypy; kPs;FbNaw;w eltbf;iffis Kd;ndLf;fj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf Ky;iyj;jPT mur mjpgu; jpUkjp ,nky;lh RFkhu; njuptpj;jhu;. ,jd;gb ,g;gFjpfspy; epyf;fz;zpntbfis mfw;Wk; gzpfSf;F Kd;Dupik toq;FkhW tlf;F mgptpUj;jpf;fhd [dhjpgjp tpNrl nrayzp gilapdUf;F cj;jutpl;Ls;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Mdp 29> 2009

#Lgpbf;Fk; khefurigj; Nju;jy; fsk;

tha; jpwe;J NgrKbahj epiyapy; aho; kf;fs; - Mde;jrq;fup!

aho; khefurig Nju;jy; nfhs;if tpsf;f epfo;tpy; ciuahw;wpa Kjd;ik Ntl;ghsu; Mde;j rq;fup> ,d;W jkpo; kf;fs; nfhiyfs; flj;jy;fs; fhzhky; Nghjy; Nghdw gy;NtW tplaq;fSf;Fk; Kfk; nfhLj;J vjidAk; tha;jpwe;J Ngr Kbahj kpfTk; neUf;fbahd epyikapy; fhzg;gLfpd;whu;fs;. ,e; epiyapy; ,Ue;J kPl;f;fg;gl Ntz;Lk;. cz;ikahd [dehafk; nfhz;Ltug;gl Ntz;Lkhf ,Ue;jhy; vdf;F thf;fspAq;fs;. vdj; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 29> 2009

R+j;jpuk; jaTnra;J kd;dpf;fTk;

(Nkhfd;)

tpfld; ,jopy; te;j capUld; gpbgl;Lk; cWjp Fiyatpy;iy vd;w jhkiuf;fz;zdhy; vOjg;gl;l fl;Liuia ve;jtpj tpsf;fKk; ,y;yhky; kWgjpg;G nra;j cq;fs; gj;jphpif jh;kk; jkpo; NgRk; kf;fSf;F ve;jtpj ed;ikiaAk; juhj mNjrkak; khwhf Gypfspd; jiyikapd; kPJ kf;fSf;F Vw;g;gl;bUe;j mtek;gpf;ifia kWghprPyid nra;aj;Jhz;baij jtpu Ntnwhd;Wkpy;iy. ed;ikf;F gjpy; jPikia jUfpd;w eLepiyikf;F Jiz NghtJ kf;fSf;F nra;Ak; khngUk; JNuhfkhFk;.

eLepiy mbg;gilapy; my;yhky;  tpfld; gj;jpupifapd; cz;ikaw;w jd;ikia mk;gyg;gLj;Jk; Nehf;Fld; ,f;fl;Liu ntspaplg;gl;lJ. cq;fs; tpku;rdj;jpw;F jho;ikahd ed;wpfs; - #j;jpuk; Mrpupau; FO

Mdp 29> 2009

nts;isj; Njhy;> fUg;G kdpjd;.

(mwpTld;)

ntWk; ghlfd;> xU Nkil ehl;baf;fhud; vd;fpw epiy jhz;b cyfpd; ve;j %iyapy; ,Uf;Fk; rhjhuz kdpjDf;Fk; mtd; ed;F gupl;rakhd ngauhf ,Ue;j epiyapy; kuzpj;Js;shd;. ikf;Nfy; [hf;rd; vd;W cyfwpe;j ghlfd; jdJ 50 tJ tajpy; khu;gilg;gpy; ,wg;gile;j nra;jp gutpaJk; Vwj;jho KO cyfKk; mJjhd; jiyg;Gr; nra;jp  Mfptpl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 29> 2009

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;j tNahjpgu;fs; tpguk;:

tTdpah eyd;Gup epiyaq;fspy; epthuzf; fpuhkq;fsp Ys;s Kjpatu;fis mtu;fsJ cwtpdu; fspd; guhkupg;gpy; mDg;Gtjw;F KbT nra;ag;gl;lijaLj;J cwtpdu;fs; te;J mtu;fis nghWg;Ngw;Fk; tiuapy; r%f Nritfs; mikr;R KjpNahu; ,y;yq;fSf;F mioj;Jte;J guhkupj;J tUfpwJ. Nkw;gb Kjpatu;fspd; cwtpdu;fs; r%f Nritfs; mikr;Rld; njhlu;Gnfhz;L jkJ cwTfis mioj;Jr; nry;yyhk;. (tpguk;.....)

Mdp 29> 2009

nkhopj; Nju;r;rpahdJ ,d cwTf;fhd ghyk;

,dq;fSf;fpilNaahd ey;YwTf;F gpujhd Clfkhf nkhop tpsq;FfpwJ. ,yq;ifiag; Nghd;W ,U gpujhd nkhopfisg; NgRfpd;w kf;fs; thOk; ehnlhd;wpy; tho;fpd;w xt;nthU FbkfDk; ,t;tpU nkhopfspYk; Rkhuhd Nju;r;rpiaahtJ ngw;wpUg;gJ ,dq;fSf;fpilNaahd If;fpaj;Jf;F topNfhYnkd;gJ cz;ik. (NkYk;...)

Mdp 29> 2009

gaq;futhjj;jpd; gpbapypUe;J ehL tpLtpf;fg;gl;L xU khjk; epiwtile;jjd; epkpj;jk; gpupj;jhdpahtpy; thOfpd;w ,yq;ifau;fs; mikjp Cu;tynkhd;iw elhj;jpAs;sdu;.

,yq;ifau; vd;w mbg;gilapy; Njrpa If;fpaj;ijf; fl;bnaOg;Gjy;> Gypfspd; gaq;futhj nraw;ghLfis epWj;Jtjw;F mOj;jk; nfhLj;jy;> epjp Nrfupg;gij jtpu;j;jy; GypfSf;F cjTk; gpupj;jhdpa vk;.gpf;fSf;F mwpT+l;Ljy; vd;gdNt ,e;j mikjp Cu;tyk; elj;Jtjw;fhd Nehf;fk; vd;W Vw;ghl;lhsu;fs; njuptpj;Js;sdu;. gaq;futhjpfspd; gpbapypUe;J ehL tpLtpf;fg;gl;bUf;Fk; ,r;re;ju;g;gj;jpy;> ,yq;ifau; vd;w mbg;gilapy; jhafj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;F Kbe;j rfy cjtpfis ey;Ftjw;F ,yq;ifaUf;F mwpT+l;Lk; tifapyhd ,e;j mikjp Cu;tyj;ij gpupj;jhdpahtpy; cs;s gaq;futhj vjpu;g;Gf;fhd ,yq;ifaupd; fl;likg;G> Vw;ghL nra;jpUe;jJ. gpupj;jhdpahtpd; nlhby; tPjpapYs;s nrd; N[k;]; tpisahl;luq;fpy; Muk;gkhd ,e;j mikjp Cu;tyj;jpy; [ahapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l gpupj;jhdpa tho; ,yq;ifau; gq;Fgw;wpdu;. ,e;j mikjp Cu;tyk; eilngw;w mNjNeuk; Gypfspd; Mjuthsu;fs; gpupj;jhdpahtpy; epjpNrfupg;g jw;F Ml;Nrid njuptpf;Fk; tifapy; gj;jhapuk; Ngupd; ifnaOj;Jf;fs; kf[nuhd;W gpupj;jhdpa gpujku; Nfhu;ld; gpuTdplk; ifaspf;f Vw;ghlhfp ,Ue;jJ.

Mdp 29> 2009

Kwpe;j gid Gj;jfj;jpypUe;J.......

Gypfspd; tuyhW> mtHfsJ jj;Jt tWik> fhj;jpukhd murpaw; ghHit ,d;ik> rfpg;Gj;jd;ikapd;ik> ntwpj;jdkhd mHg;gzpg;G Nghd;wdNt mtHfspd; rPuopTf;Fk; fhuzkhf mikag;NghfpwJ. (mike;Jtpl;lJ) Gypfspd; fhtpa ehafHfs; jq;fspd; jtWfshy; gypahfpg; NghdtHfspd; fz;zPNuhLk; mtHfspd; ,uj;jj;jhy; mgpN\fk; nra;ag;gl;l ,jpfhrq;fSld; mopitNa Nehf;fpr; nry;tH. (mope;Jtpl;ldH). ,e;j rhk;gypy; ,Ue;J Gjpa Gypfs; vOe;J tug;Nghtjpy;iy.

Mdp 29> 2009

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; ,izak; xd;W kpf tpiutpy; ntsptuTs;sJ fl;rpapd; nghJr; nrayhsh;.

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; murpay; nraw;ghLfs;  NkYk; tphpTgLj;jg;glTs;sjhy; fl;rpapdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; Ntiyj;jpl;lq;fs; kf;fs; kj;jpapy; gpur;rhug;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W fl;rpapd; nfsut jiyth; jpU. rp. re;jpufhe;jd; mth;fspdhy; mwpTWj;jg;gl;lijj; njhlh;e;Nj NkYk; xU ,izaj;jsj;jpid Muk;gpf;fg;glTs;sjhf fl;rpapd; nghJr; nrayhsh; v.rp. ifNy];tuuh[h mth;fs; njhptpj;Js;shh;. kpf tpiutpy; Muk;gpf;fglTs;s ,t; ,izaj;jskhdJ jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; fl;rp rhh;e;j gpur;rhuj;ijAk; mjd; murpay; nraw;ghLfisAk; ntspf;nfhz;L tUk; vd;W $wpa fl;rpapd; nrayhsh; mth;fs; mt;tpizaj;jsj;jpd; ngahpid Fwpg;gpltpy;iy.

Mdp 29> 2009

$l;likg;gpd; epiyg;ghL epue;jukhdjh?

(thFyd;)

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; fle;jfhy ghuk;gupak; kf;fSf;F tpsf;fkspf;fhkNy KbTfis khw;Wtjhf ,Ue;jJ. Muk;gj;jpy; rk\;b. mjd; gpd; jdpehL> gpd;du; khtl;l rig. mjw;Fg; gpd; murpay; jPu;T. kPz;Lk; jdpehL. ,g;NghJ kPz;Lk; murpay; jPu;T. fhyj;Jf;Ff; fhyk; nfhs;ifia khw;wpa Ntisfspy; re;ju;g;gj;Jf;F Vw;wthW nfhs;ifia khw;wpdhu;fs;. vd;d nra;jhYk; kf;fs; Mjupg;ghu;fs; vd;w ek;gpf;if mg;NghJ ,tu;fSf;F ,Ue;jJ. ,d;W me;j ek;gpf;if ,Uf;f KbahJ. ,tu;fis KOf;f KOf;f ek;gpa kf;fs; ,d;W epu;f;fjpahd epiyf;Fj; js;sg;gl;Ls;sdu;. (NkYk;...)

Mdp 29> 2009

tlgFjp NjLjy;fspy; ngUksT MAjk; kPl;G

tlf;fpd; ntt;NtW gFjpfspy; ghJfhg;Gg; gilapdu; Nkw;nfhz;l NjLjypd; NghJ ngUe;njhifahd ntb nghUl;fSk; MAjq;fSk; ifg;gw;wg;gl;bUg;gjhf Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd Clf kj;jpa epiyak; njuptpj;jJ. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

'capUld; gpbgl;Lk; cWjp Fiyatpy;iy..

 nks;sf; frpAk; kaf;f Fz;L ku;kq;fs;...

K. jhkiuf;fz;zd;

'Gypfs; ,af;fj;Jf;F gpughfud; jiytuhf ,Ue;jhYk;$l> ,af;fj;jpd; %isahf ,Ue;jJ nghl;L mk;khd;jhd;. Vndd;why;> cyfk; KOtJk; GypfSf;F ,Uf;Fk; nrhj;J tptuq;fspy; njhlq;fp> cyfpd; gy;NtW ehLfspYk; cs;s mtu;fSila ufrpag; gpujpepjpfspd; gl;bay; tiuapy; mj;jid tptuq;fSk; nghl;Lf;Nf KOikahfj; njupAk;. mtiu nfhOk;Gf;F ntspapy; cs;s xU uhZt Kfhkpy; itj;Js;sdu;. gzk; thq;fpf;nfhz;L GypfSf;F cjtp gz;zpa rpq;fs uhZt mjpfhupfs; gw;wp Kjy; fl;lkhf mtuplk; tprhuiz jPtpukhf elf;fpwjhk;. mjpy; nghl;L mk;khd; nfhLj;j jfty;gb ,Jtiu 4 uhZt mjpfhupfis ifJ nra;jNjhL> xU uhZt mjpfhupapd; kidtpia tPl;Lf; fhtypy; itj;jpUf;fpwJ ,yq;if uhZtk;. ,d;ndhU gf;fk;> gy tUlq;fshfNt nfhOk;Gf;Fs; CLUtpapUf;Fk; jw;nfhiy gilapdu; gw;wpAk; mtuplk; tprhupf;Fk; Kaw;rpfs; elg;gjhf jiyefupy; xU Ngr;rpUf;fpwJ. (NkYk;....)

Mdp 28> 2009

ru;tfl;rpf; FOtpy; 13 murpay; fl;rpfspilNa nghJ ,zf;fg;ghL

,Wjpj; jPu;Tj;jpl;lk; jahu;: gzpfs; Jupjk; I.Nj.f.> N[.tp.gp> $l;likg;Gf;F miog;G xw;iwahl;rp Nfhl;ghl;bd; fPo; mjpfhug; gfpu;T

murpay; jPu;Tj; jpl;lj;ijg; Gjpa Xu; murpayikg;gpd; ClhfNt mKy;gLj;j Ntz;Lk;. xw;iwahl;rp Nfhl;ghl;bd; fPo;> mjpfhug; gfpu;tpd; mbg;gilapy; jPu;Tj; jpl;lk; jahupf;fg;gl;Ls;snjd;W mikr;ru; $wpdhu;. mjpfhuq;fisg; gfpu;tjw;F rk\;b KiwNa mtrpakpy;iy. gpupj;jhdpahtpy; xw;iwahl;rp Kiwikapd; fPo; mjpfhuq;fs; gfpug;gl;Ljhd; tl mau;yhe;J gpur;rpid jPu;f;fg;gl;Ls;sJ. vdNt> mk;khjpupahf ,yq;ifg; gpur;rpidiaAk; jPu;f;fyhk; vd;W njuptpj;j mikr;ru; tpjhuz> jw;NghjpUf;fpd;w xd;gJ khfhzq;fs; vd;w mbg;gilapy; mjpfhuq;fisg; gfpu;tjw;fhd Nahridfs; ,e;jj; jPu;Tj; jpl;lj;jpy; Kd;nkhopag;gl;Ls;sjhfj; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

,dg;gpur;rpidapd; jPu;it njhlu;r;rpahff; Fog;gpaJ If;fpa Njrpaf; fl;rp

([Ptfd;)

,dg; gpur;rpidf;F %d;W re;ju;g;gq;fspy; ntt;NtW jPu;Tfs; Kd;itf;fg;gl;ld. ,j;jPu;Tfspy; rpy FiwghLfs; cs;sNghjpYk; epiwTfs; epuk;gp ,Ue;jd. ,tw;wpy; xd;whtJ eilKiwf;F te;jpUe;jhy; jkpo; NgRk; kf;fs; XusT Rahl;rp mjpfhuj;ijg; ngw;wpUg;ghu;fs;. vz;zw;w ,og;GfisAk; mopTfisAk; jtpu;f;f Kbe;jpUf;Fk;. gz;lh- nry;th xg;ge;jk;> khfhz rig> nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj; jpl;lk; vd;gdNt mk;%d;W jPu;TfSk;. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

ftpQu; KUifad; fhykhdhu;


jpwdha;thsUk; ftpQUkhd ,. KUifad; New;Wf; fhykhdhu;. ,wf;Fk; NghJ ,tUf;F taJ 75 MFk;. rhtfr;Nrup fy;taiyg; gpwg;gplkhff;nfhz;l ,tu; nfhOk;gpy; trpj;Jte;jhu;. Mjpgftd;> mJ mtu;fs;> ehq;fs; kdpju;> khLk; fapwWf;Fk; cl;gl gy;NtW E}y;fis vOjpAs;s ,tu;> rpwe;j jpwdha;T Ma;thsuhfTk; jpfo;e;jhu;. ntwpahl;L> f^opak;> Nkw;G+r;R> ,U Jauq;fs; Nghd;w gh. ehlfq;fisAk; ,tu; vOjpAs;shu;. Nguhrpupau; ifyhrgjp> kfhftp cUj;jpu%u;j;jp MfpNahUld; kpfTk; neUf;fkhd cwitg; Ngzp gy;NtW Mf;fq;fis Nkw;nfhz;Ls;shu;. Njrpa fiy ,yf;fpag; Nguitapd; jiytuhfg; gzpahw;wpa ,tu;> fy;tp ntspaPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; gjpg;ghrpupauhfTk; gzpahw;wpAs;shu;. aho;. gy;fiyf;fof cjtpg; gjpthsuhf ,Ue;j ,tUf;F gy;fiyf;fofk; fyhepjp gl;lk; toq;fpf; nfsutpj;jpUe;jJ.

Mdp 28> 2009

tlf;F tre;jk;: kPs;FbNaw;w jpl;lk;

tTdpah efiu etPdkakhf;f tpNrl jpl;lk;

tlf;fpy; kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jtjw;fhf milahsk; fhzg;gl;Ls;s 25 fpuhkq;fspYk; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd ,Wjpj; jPu;khdk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. tTdpah efuj;ij etPd efuhf khw;wpaikg;gjw;fhd gpujhd jpl;lnkhd;Wk; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. efupYs;s mur> jpizf;fq;fs; cs;spl;l epu;thff; fl;likg;Gfs; midj;ijAk; jdpahd Xu; ,lj;jpy; mg;Gwg;gLj;jp epu;khzpg;gJld;> kj;jpa efiu tu;j;jfikakhf mgptpUj;jp nra;a jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf mur mjpgu; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

khfhz rig kw;Wk; cs;Shuhl;rpj; Nju;jy;fs;

tl khfhzj;jpy; ePz;l fhykhf mgptpUj;jp eltbf;iffs; vJTk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. MAj gyj;ijg; gpuNahfpj;J mgptpUj;jpr; nraw;ghLfisg; Gypfs; jtpu;j;J te;jhu;fs; vd;gjpy; cz;ik ,y;yhkypy;iy. ,dg;gpur;rpid jPu;tJk; mgptpUj;jpfs; ,lk;ngWtJk; jdpehl;Lf; nfhs;ifiag; gytPdg;gLj;Jk; vd;gJ Gypfspd; epiyg;ghL. mjdhy; mtu;fs; mgptpUj;jpf;Fj; jilahfr; nraw;gl;lhu;fs;. mjw;F Ke;jpa fhyj;jpYk; aho;g;ghzk;> tTdpah> kd;dhu; Nghd;w tl khfhz khtl;lq;fspy; mgptpUj;jp ,lk; ngwtpy;iy. ,k; khtl;lq;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpa ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; mgptpUj;jpapy; mf;fiw nrYj;jhjNj ,jw;Ff; fhuzk;. ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fz;l gpd;dNu mgptpUj;jp vd;W ,tu;fs; $wpdhu;fs;. mWgJ tUl fhy murpaypy; ,tu;fshy; ,dg; gpur;rpidf;Fk; jPu;Tfhz Kbatpy;iy. mgptpUj;jpAk; ,y;iy. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

Misapplying R2P in Sri Lanka

Jorge Heine

In Sri Lanka, what obtained was a straightforward civil war, initiated by a separatist, terrorist organisation, which cost up to 70,000 lives during the quarter century it lasted. During its duration, Sri Lanka remained a full-fledged democracy: five general elections were held, and the government changed hands three times, though the LTTE killed one President, at least one Foreign Minister, and the Army Chief barely escaped from another suicide bomber. (more...)

Mdp 28> 2009

,g;gbAk; nra;jpfs;:

nghWik 'Xtu;'.. ,yq;iff;F ,e;jpah je;j '\hf;'!

jkpou; gFjpfspypUe;J ,yq;if uhZtk; cldbahf thg]; ngwg;gl Ntz;Lk;> mg; gFjpapy; Gijf;fg;gl;Ls;s fz;zpntbfis mfw;Wk; gzpfis 10 ehs;fSf;Fs; Kbf;f Ntz;Lk;> ,y;yhtpl;lhy; me;jg; gzpapy; ePq;fs; tpUk;ghtpl;lhYk; ehq;fs; <LgLNthk; vd;W ,yq;ifaplk; ,e;jpah jpl;ltl;lkhfj; njuptpj;Js;sjhf jfty;fs; tUfpd;wd. NkYk; Kfhk;fspy; milj;J itf;fg;gl;Ls;s jkpou;fs; midtUk; mtutu; tPLfSf;Fj; jpUk;g cldb eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; nly;yp te;j mjpgu; uh[gf;Nrtpd; rNfhjuu;fsplk; ,e;jpah $wpAs;sJ. GypfSf;F vjpuhd eltbf;ifia ,yq;if uhZtk; Kbf;Fk; tiu nghWik fhj;j kj;jpa muR ,g;NghJ jkpou;fspd; cupikfisf; fhf;Fk; eltbf;iffis nky;y njhlq;fpAs;sjhfj; njupfpwJ. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

Rtprpy;  jpahfpfs; jpdk;  mD\;;bg;G

(mnyf;];)

Endlf  mikg;gpd; rhHghf NjhoH uh[h mtHfs; ciuahw;Wk;NghJ NjhoH ehgh mtHfs; rNfhju mikg;Gf;fSld; vg;gb tpl;Lf;nfhLg;Gf;fSld; nraw;gl;lhNuh mNjNghy; ,d;iwa fhyfl;lj;jpYs;s jkpo;f; fl;rpfSk; tpl;Lf;nfhLg;Gf;fSld;

$ba If;fpaij;ij tsHf;fNtz;Lnkd;W $wpdhH. NjhoH mnyf;]; mtHfs; ciuahw;Wk;NghJ ve;j kf;fspd; Rgpl;rkhd vjpHfhy tho;Tf;fhf vkJ NjhoHfs;  Nghuhb kuzpj;jhHfNsh mtHfspd; ,yl;rpaq;fis  ntd;nwLg;gNj ehk; mtHfSf;F nra;Ak; mQ;rypfshFk; vd;W $wpdhH. NjhoH rq;fH(K.gh.cWg;gpdH)mtHfs; ciuahw;Wk;NghJ NjhoH ehgh mtHfspd; caupa ,yl;rpaq;fisAk; jkpo; rpq;fs K];yPk; kf;fspw;fpilapyhd If;fpaj;Jf;fhf cioj;jijAk; ehk; vd;WNk kwf;fKbahJ. jkpo; rpq;fs Njrpathj rpe;jidNahl;lq;fSf;fg;ghy; nrd;W ,yq;if Njrpak; vd;w caHe;j ,yl;rpaq;fisf; nfhz;bUe;jhH vd;Wk; Fwpg;gpl;lhH. (NkYk;...)

Mdp 28> 2009

rhj;jhd;fspd; Ntjk;!

  - rjhrptk;. [P.

aho;g;ghzpfs; jhk;jhd; kw;w gpuNjrq;fspYk; ghh;f;f Kd;dpiyahdth;fs; vd;W Rajk;gl;lk; mbg;gJ tof;fk;. fpof;F tho; kf;fs; vJ mgptpUj;jpf;Fk; - tsh;r;rpf;Fk; cfe;jJ vd;gij jPh;khdpj;J Kd;Ndw;wg; ghijapy; nrd;Wnfhz;bUf;fpwhh;fs;. kiyaf jkpo; kf;fSk; njhz;lkhdpd; fhyj;jpypUe;J jkf;F jf;fjhd murpay; KbTfSld; Kd;Ndwpf;nfhz;bUf;fpwhh;fs;. ,th;fSk; jkpo; <ok;Nghy VjhtJ xd;iw Kd;itj;Njh> my;yJ GypfSld; ,ize;Njh td;Kiwapy; ,wq;fpapUe;jpUe;jhy; ,d;W kiyfs; kl;LNk kpQ;rpapUf;Fk;.  ghh;g;Nghk; ,dpahtJ tlf;F Kd;NdWk; vz;zk; nfhz;L ele;Jnfhs;Skh? ,y;iy Fz;Lr; rl;bf;Fs; ehpia Xl;Lkh? vd;W. Xf];l; 8k; jpfjptiu nghWj;jpUg;Nghk;. (NkYk;...)

Mdp 27> 2009

,yq;if jkpou;fSf;fhf midj;J fl;rpfSk; xd;Wgl Ntz;Lk; fUzhepjp

,yq;ifj; jkpou;fSf;F cjt midj;J fl;rpfSk; xd;Wgl Ntz;Lk; vd;Wk; Kjyikr;ru; fUzhepjp Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;. ,yq;iff;F epthuz nghUl;fis Vw;wpr; nry;Yk; tzq;fhkz; fg;gy; mDkjpf;fg;glhky; epWj;jg;gl;lJ gw;wpa ftd <u;g;G jPu;khdk; rl;lrigapy; ,d;W nfhz;L tug;gl;lJ. ,jw;F gjpyspj;J Kjyikr;ru; fUzhepjp NgRifapy;> ",yq;if jkpou;fSf;F epthuz nghUl;fis Vw;wpr; nrd;w fg;gYf;F ,yq;if muR mDkjp mspf;ftpy;iy. ,Jgw;wp fle;j xU thukhf gy;NtW fUj;Jf;fs; njuptpf;fg;gl;l epiyapy; jkpof muR kj;jpa ntspAwT Jiw mikr;rUld; njhlu;G nfhz;L fg;giy mDg;g vLj;j eltbf;if vy;yhk; cWg;gpdu;fs; njupe;jJjhd;. ,yq;ifapy; ele;jnjy;yhk; ele;J Kbe;J tpl;lJ. kPjk; cs;stu;fs; tho;f;iff;fhtJ ehk; midtUk; cWJizahf ,Uf;f Ntz;Lk;>" vd;whu; Kjyikr;ru; fUzhepjp.

Mdp 27> 2009

aho; khefurig Kjy;tu; gjtpf;F j.tp.$ jiytu; Mde;jrq;fup Nghl;b!

aho; khefurigf;F jkpou; tpLjiy $l;lzp jiytu; tP.Mde;jrq;fup jiyikapy; [dehaf jkpo; Njrpa Kd;dzp Nghl;bapLfpd;wJ. New;iwajpdk; jhf;fy; nra;ag;gl;Ls;s Ntl;GkDtpy; j.tp.$.jiytu; Mde;jrq;fupia Kjd;ik Ntl;ghsuhf nfhz;L aho; Kd;idehs; khefurig Kjy;tu; nry;yd; fe;ijad;> <.gp.Mu;.vy;.vt;(ehgh) mzpapd; nghJ nrayhsu; jp.rpwPjud;(RF) cl;gl gyu; Nghl;bapLfpd;wdu;. nry;yd; fe;ijad; khefu Kjy;tuhf ,Ue;j fhyj;jpy; Rgj;jpud; (<gpMu;vy;vt;> ehgh) Nghd;wtu;fspd; Kd; Kaw;rpapdhy; aho; E}y; epiyak; GJg;gpf;fg;gl;L jpwf;fg;gl;lJ tuyhw;W cz;ik.

Mdp 27> 2009

'fg;ld; myp' fg;gy; ,yq;if tu mDkjpapy;iy; ,e;jpahtpypUe;J epthuzg; nghUl;fs; kl;Lk; ,q;F tUk;

'fg;ld; myp' fg;giy kPz;Lk; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; mDkjpf;Fk; cj;Njrk; ,y;iy vdTk; nrQ;rpYitr; rq;fj;jpd; %ykhfNt epthuzg; nghUl;fs; ,yq;iff;Ff; nfhz;Ltug;gl;L tpepNahfpf;fg;gLk; vdTk; [dhjpgjpapd; nrayhsu; yypj; tPuJq;f njuptpj;Js;shu;. 'fg;ld; myp' fg;gypy; cs;s epthuz nghUl;fs; ,e;jpahtpy; jiuapwf;fg;gl;L> ru;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fj;jpd; Clhf ,yq;iff;Ff; nfhz;L tug;gl;L tpepNahfpf;fg;gLk; vd mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu; (NkYk;...)

Mdp 27> 2009

fpof;fpy; rfy jug;gpduplkpUe;Jk; MAjq;fs; fisag;gl Ntz;Lk;: ,uh.Jiuul;zk;  

"fpof;F khfhzj;jpy; murpay; gyk; cs;stu;fs; itj;jpUf;Fk; MAjq;fs; cl;gl rfy jug;gpduplkpUe;Jk; MAjq;fs; cldbahff; fisag;gl Ntz;Lk;" vd fpof;F khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuul;zk; gfpuq;fkhf NfhUfpd;whu;."kf;fs; MAj td;Kiwfs; ,d;wp> mr;rk;> gak; ,y;yhky; tho;tijNa tpUk;Gfpd;whu;fs;. fpof;F khfhzj;jpy; gaq;futhjk; xopf;fg;gl;L> MAj td;Kiwf;F Kw;Wg;Gs;sp itj;J rl;lk; xOq;fpd; fPo; epu;thfk; nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. ,e;jr; R+o;epiyapy murpay; fl;rp mYtyfq;fspNyh my;yJ NtW murpay; fl;rp rhu;e;jtu;fsplNkh MAjq;fs; ,Ug;gJ mu;j;jkpy;iy vd;Wk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 27> 2009

 

gj;jpupiffs; jpdf;Fuy;> cjad;> tyk;Gup Mfpa gj;jpupiffs; vupf;fg;gl;lij td;ikahf fz;bf;fpwJ. - gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt;

vkJ r%fj;jpy; Kg;gJ Mz;LfSf;F Kd;du; epytpa fUj;J td;KiwNa gy mopTfSf;F ,l;Lr; nrd;wnjd;gij kdjpypUj;jp MfNtz;Lk;. fz;zpakhdnjhU fUj;J Rje;jpu gz;ghL vkJ r%fj;jpy; ];jhgpf;fg;gl Ntz;Lk;. mjw;fhd R+o;epiy cUthfptUk; Ntisapy; ek;gpf;ifis jsu;tilr; nra;Ak; nray;fs; epWj;jg;gl Ntz;Lk;. ,ay;G epiyia Njhw;Wtpf;fTk;> [dehaf R+oiy cUthf;fTk;> gj;jpupif Rje;jpuj;ij ghJfhf;fTk; midj;J [dehaf rf;jpfSk; xd;Wgl;L Fuy; nfhLg;gJ mtrpak;. cs;Nehf;fkpy;yhJ cz;ikahf nraw;gLk; midtUlDk; gj;kehgh <gpMu;vy;vt;  fuk;Nfhu;j;Jf; nfhs;Sk;. (NkYk;...)

Mdp 27> 2009

 

ntspehl;L Ntiy tha;g;G gzpafj;jpd; fpis kl;lf;fsg;gpy;.

fpof;F khfhzj;jpd; mgptpUj;jpw;F NkYnkhU rhd;whf ,d;W kl;lf;fsg;G jpUkiy tPjpapy; ntspehlL Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; fpis xd;W ,d;W(26.06.09) gpujk mjpjpahff; fye;J nfhz;l fpof;F khfhz Kjyikr;rh; rptNerJiu re;jpufhe;jd; kw;Wk; ey;ypzf;f mikr;ru; fUzh gq;Fgw;WjYld; mq;Fuhh;gzk; nra;J itf;fg;gl;lJ. ,d;W mq;Fuhh;g;gzk; nra;J itf;fg;gl;bUf;fpd;w ,t; epiyaj;jpDhlhf mjpfstpyhd gad;fis vkJ kf;fs; ngw;Wf; nfhs;thh;fs;. fhuzk; ve;jnthU ntspehl;bw;Fr; nry;tjhf ,Ue;jhYk; kpfTk; gy;NtW f];lq;fSf;F kj;jpapy; jiyefh; nfhOk;gpw;Fr; nrd;Nw Kbf; Ntz;bapUe;jJ. mj;NjhL gyh; gy;NtW ,ilj; jufh;fs; %yk; Vkhw;wg; gl;bUf;fpd;whh;fs;. ,t;thwhd gpur;rpidfisj; jPg;gjw;fhfNt ,e; epiyak; mikf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. vkJ ehl;bw;Fk; vkJ khfhzj;jpw;Fk; mjpfstpy; me;epar; nryhthzpiag; ngw;Wj; jUtjw;F ,J Xh; tha;g;ghf mikAk;. Fwpg;ghf vkJ khtl;lj;jpy; gbj;J tpl;L ,Uf;fpd;w ngUk;ghyhNdhh; ntspehl;L Ntiy tha;g;gpdNa ek;gp ,Uf;fpd;whh;fs;. Mdhy; ,jpy; rpyh; ,ilj;jufh;fshy; Vkhw;wTk; gLfpd;whh;fs;. ,jdhy; tpuf;jpAw;w rpyh; r%ftpNuhjr; nray;fspy; <LgLfpd;whh;fs;. MfNt ,t;thwhd midj;Jg; gpur;rpidfisAk; jPh;j;J itg;gjw;fhfNt ,e; epiyak; mikf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

ru;tNjr rpj;jpu tijf;F cs;shNdhu; jpdk;

,d;W cynfq;Fk; gy rpj;jpu tijf; $lq;fs; muRfspdhYk;> kw;Wk; gy ghrp\> [dehaf kWg;G mikg;Gf;fpdhYk;> Vd; gy Ntiyj;jyq;fspYk; eilKiwapy; cs;sd. ,yq;ifapy; Gypfspdhy; elhj;jg;gl;l rpj;jpiu tijf; $lq;fspy; khw;Wf; fUj;jhsu;fSk;> [deha tpUk;gpfSk;> GypfSf;F vjpuhd fUj;ijf; nfhz;l nghJ kf;fs;> Vd; Gyp cWg;gpdu;fSk; milj;J itj;J rpj;jputij nra;ag;gl;ldu; vd;gJ tuyhW. ,jpy; JZf;fha; Kfhk; gpurpj;jp ngw;wJ vd;whYk; ifjb> jhtb> GJf;FbapUg;G> nfhf;fl;br; Nrhiy Nghd;w ,lq;fspYk; Gypfs; kpfg; ngupa tij Kfhq;fis elj;jp te;jdu;. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

k`pe;jit ek;gyhkh?

(mwpTld;)

kdpj cupik> kz; cupik kw;Wk; Rahl;rp cupik gw;wpg; NgRtnjw;nfy;yhk; Kd;ghf jd;idj; jtpu;e;j ,d;ndhUtupd; fUj;Jf;fisAk;> czu;TfisAk; kjpf;ff; fw;Wf;nfhs;tNj mg;Ngw;gl;ltu;fspd; mbg;gilj; NjitahFk;. ehk; nrhy;tJjhd; rup> mijj;jhd; kw;wtu;fs; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W fq;fzk; fl;l Muk;gpj;Jtpl;lhy;> mijNa murpay; uPjpahf jpzpf;f Muk;gpj;J tpl;lhy; mq;Nf jhd; ghrprk; cUthfpwJ. mijg; gpughfud; nra;j NghJ ghrprk; vd;why;> k`pe;j nra;jhYk; ghrprk; jhd;> ,jpy; khw;Wf; fUj;Jf;F ,lNk ,y;iy. ,d;iwa R+o;epiyiag; nghWj;jtiu jkpo;kf;fspd; jiyaha gpur;rpidahf ,Ug;gJ ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspypUe;J ntspNawp ,ay;G tho;f;iff;Fj; jpUk;GtjhFk;. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

vkJ jdpj;Jtq;fNshL If;fpa kf;fs; Rje;jpu $l;likg;NghL ,ize;J Nju;jiy re;jpf;fpd;Nwhk; - mikr;ru; lf;s];

fle;j ,UgJ tUlq;fspy; moptile;j vkJ gpuNjrj;ij ehk; midtUk; xd;wpize;J ,U tUlq;fspy; fl;bnaOg;GNthnkd aho;. tu;j;jfu;fSld; ,lk;ngw;w nghJf;$l;lj;jpy; <. gp. b. gp. nrayhsu; ehafKk; r%f Nritfs; kw;Wk; r%f eyj;Jiw mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jhu;. aho;. tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; Gjd; khiy aho;. tu;j;jfu;fs; kw;Wk; tu;j;jf r%fg; gpujpepjpfSld; ,lk;ngw;w nghJ re;jpg;gpNyNa mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu; (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

tre;jk; njhiyf;fhl;rp jdJ jkpo; Nritia Muk;gpf;fpd;wJ

tre;jk; jkpo; njhiyf;fhl;rpr; Nrit jpdKk; fhiy 6.00 kzp njhlf;fk; es;spuT 12.00 kzp tiu jkJ Nritia toq;fTs;sJ. fiy> fyhrhuk;> rka kw;Wk; gy;NtW epfo;r;rpfis xspgug;Gk; ,r;Nritapy; jpdKk; jkpo; nra;jpfSk; ,lk;ngWfpd;wd. jpdKk; gpw;gfy; 1.00 kzp> khiy 6.00 kzp ,uT 8.00 kzpf;Fk; %d;W jkpo;r; nra;jpfs; xspgug;gg;glTs;snjd RahjPd njhiyf;fhl;rpr; Nrit njuptpj;jJ. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

Gypfspd; nra;kjp> njh.Ngrpfs; rpk;fhu;l;Lfs; fz;Lgpbg;G

fpspnehr;rp kw;Wk; Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; NjLjy;fis Nkw;nfhz;L tUk; gilapdu; Gypfspdhy; Kd;du; gad;gLj;jg;gl;l nra;kjp njhiyNgrpfs; mtw;Wf;Fg; gad;gLj;jg;gLk; Gjpa rpk; fhu;l;Lfs; cs;spl;l ngUe;njhifahd ntbg; nghUl;fis ifg;gw;wpapUg;gjhf Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd Clf kj;jpa epiyak; njuptpj;jJ. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

aho;. tTdpah Nju;jy; Xf];l; 8k; jpfjp

j.tp.$> K.fh> RNar;ir Ntl;G kDf;fs; epuhfupg;G

aho;. khefu rig kw;Wk; tTdpah efu rigfSf;fhf VO murpay; fl;rpfSk; Ie;J RNal;irf; FOf;fSk; Ntl;GkDf;fisj; jhf;fy; nra;Js;sd. ,NjNtis aho;. khefu rigf;fhd Ntl;G kDtpy; rpwPyq;fh K];ypk; fhq;fpurpdJk;> RNar;irf; FOnthd;wpdJk; kDf;fs; epuhfupf;fg;gl;ld. tTdpah e. rigf;fhd Ntl;G kDtpy; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapdJ Ntl;G kD epuhfupf;fg;gl;Ls;sJ. aho;g;ghzj;jpy; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; jiyik Ntl;ghsuhf mjd; jiytu; tP. Mde;jrq;fup Kd;itf;fg;gl;Ls;shu;. tTdpah efu rigapd; Kd;dhs; jiytu; up. ypq;fehjd; ,f;fl;rpapy; Nghl;bapLfpd;whu;. (NkYk;.....)

Mdp 26> 2009

King of Pop Michael Jackson is dead: report

gpugy nghg;ghlfu; ikfy; [hf;\d; kuzk;

"Pop star Michael Jackson was pronounced dead by doctors this afternoon after arriving at a hospital in a deep coma, city and law enforcement sources told The Times," the newspaper reported on its website. Earlier, the Los Angeles Times said the singer had been rushed to a Los Angeles-area hospital by fire department paramedics who found him not breathing when they arrived at the singer's home. (more...)

Mdp 26> 2009

kl;lf;fsg;G efhpd; ghij tp];j;jhpg;G Ntiyfs; ,d;W Muk;gk;.

fpof;F khfhz rigapdJ Njhw;wj;jpd; gpw;ghL fpof;fpd; mgptpUj;jpapy; mjpf <LghL fhl;btUk; fpof;F Kjy;thpd; Ntz;LNfhspd;gb kl;lf;fsg;G khefuj;jpd; neLQ;rhiy tPjp Kjw;fl;lkhf 14fp.kP ghij mjhtJ kl;lf;fsg;gpd; gps;isahub Kjy; 5k; fl;il tiuAs;s gpujhd tPjp ,U topg; Nghf;F tuj;Jf;fhf nrg;gdplg;gl ,Uf;fpd;wJ. (NkYk;...)

 

Mdp 26> 2009

tre;jk; njhiyf;fhl;rp

tre;jk; njhiyf;fhl;rp gj;NjhL gjpndhd;whf ,Uf;fhJ vd;w ek;gpf;if vkf;F cz;L. ,d;W ngUk;ghyhd jkpo; xspgug;Gfs; kl;lkhd uridf;Fj; jPdp NghLgitahfNt cs;sd. njd;dpe;jpa njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfis mg;gbNa kW xspgug;Gr; nra;tjpNyNa $Ljyhd Neuk; nrytplg;gLfpd;wJ. ,t;thW $Wk;NghJ> njd;dpe;jpahtpy; xspgug;ghFk; ve;j epfo;r;rpiaAk; kWxspgug;Gr; nra;af; $lhJ vd mu;j;jg;gLj;jpf; nfhs;syhfhJ. kpfTk; jukhd gy epfo;r;rpfs; njd;dpe;jpa xspgug;Gr; Nritfspy; xspgug;ghfpd;wd. me;j epfo;r;rpfis ,q;Nf kWxspgug;Gr; nra;tJ kpfTk; gpuNahrdfukhdjhf ,Uf;Fk;. Mdhy; [duQ;rfk; vd;w ngaupy; kl;lkhd epfo;r;rpfisNa ngUk;ghYk; kWxspgug;Gr; nra;fpd;whu;fs;. jkpo; xspgug;Gr; Nritiag; nghWj;j tiuapy; tre;jk; njhiyf;fhl;rp Gjpa mj;jpahaj;jpd; Muk;gkhf mika Ntz;Lk; vd;gNj vkJ mth. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

Nfg;ld; fUzh epjp

(mwpTld;)

jkpoPok; vd;W xU Njrk; mika Ntz;Lkhf ,Ue;jhy; Kjypy; mz;il ehLk; mjw;fLj;jjhf jhk; rhu;e;j gpuhe;jpak; Kjy; cyfpd; gy;NtW rf;jpfspd; mDruiz ,y;yhtpbDk; tpUg;gk;> MjuTk; ,Ue;jhy; kl;LNk KbAk; vd;gJ Gyp Mjuthsu;fs; jtpu;e;j rpW gps;isfSf;Fk; njupe;j tplak;. mg;gb mika Ntz;Lkhdhy; jk;ikg; Nghuhl itf;Fk; rpj;jhu;e;jk; njspthdjhfTk;> mjdbg;gilapy; jhk; nra;Ak; nray;fs;> vLf;Fk; eltbf;iffs;> NghupLk; Kiwfs;> jhf;Fjy; tiffs; vd midj;Jk; jkJ csj; J}a;ikahd Nghuhl;lj;ij ntspAyfpw;F nfhz;L nry;tjhf ,Ue;jpUf;f Ntz;Lk;. jtpuTk; jk;ik Vw;Wf;nfhs;s epu;g;ge;jpg;gjw;fhf> my;yJ $l;L cld;gbf;ifapy; mg;ghtp capu;fisg; gyp nfhLf;f> jhk; tpUk;ghtpl;lhy; mJ jk; ,dkhfNt ,Ue;jhYk; mopj;J tpl;Lj; jk; Vf gpujpepjpj;Jtj;ij epiy ehl;bNa jPUtJ vd;W jk; Nghf;if vg;NghJ Gyp khw;wpf;nfhz;lNjh mg;NghNj mJ cyfj;jhy; epuhfupf;fg;gl;l ,af;fkhfpaJ. (NkYk;...)

Mdp 26> 2009

,yq;ifapd; kWgf;fk;

-nt. [PtFkhu;

epthuz Kfhk;fspy; cs;s 3 yl;rj;jpw;Fk; Nkw;gl;l jkpou;fSf;F czT> FbePu;> cil> Rfhjhuk;> kUj;Jtk; Nghd;w mbg;gil trjpfs; fpilf;f Ntz;Lk;. ,e;j gzpfs; I.eh. mikg;gpd;Neubf; fz;fhzpg;Gld; nra;ag;gLtij cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd jPu;khdj;jpy; typAWj;jg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifapy; jkpo; mfjpfs; mr;rj;jpYk;> jpfpypYk; kuz gaj;jpYk; tho;e;J nfhz;Ls;sdu;. uh[gf;Nr ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; ey;tho;itAk;> rk cupikiaAk; cj;juthjg;gLj;j Ntz;Lk;. ,yq;if NkYk; NkYk; kdpju;fspd; FUjpf;fhlhf khwhky; jLf;Fk; mZFKiwia uh[gf;Nr Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. ,jw;F ru;tNjr r%fk; epu;ge;jpf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 25> 2009

gpughfud; kjptjdp fdlhtpy; cs;shu;

gpughfudpd; kidtp kjptjdp td;dpapy; ,Ue;J jg;gp ,e;jpah Clhf fdlh nrd;Ws;shu;. mtUld; $lNt mtupd; ,isa kfd; ghyre;jpuDk; jg;gpr; nrd;Ws;shu;. ,tufs; ,UtUk; fdlhtpy; cs;s kjptjdpapd; rNfhjup tpNdhjpdpapd; guhkupg;gpy; ghJfhg;ghd ,lj;jpy; cs;sdu;. rpy khjq;fpd; Kd;G jdJ mz;zdpd; epoiyf; $l ahuhYk; neUq;f KbahJ vd;W fdba gj;jpupiffSf;F Ngl;b nfhLj;jtu; ,r; rNfhjupNa. ,r; nra;jpAld; $ba fl;Liuia tpfld; ntspapl;Ls;sJ. thrfu;fspd; jPu;g;gpw;F ,f;fl;Liuapd; cz;ikj;jd;ikia mwpAk; nghWg;ig tpl;LtpLfpd;Nwhk;. (fl;Liuia thrpf;f...)

Mdp 25> 2009

rhf;fpuij> rhf;fpuij> njhg;gp khj;jpfs; [hf;fpuij.

a`pah th]pj; (Ntg;gq;Fsj;jpypUe;J> tTdpah))

vy;yh kf;fisAk; Ngl;b fz;lhapw;W> fpspnehr;rp njhlf;fk; GJkhj;jsd; Clhf Ks;sptha;fhy; tiuAs;s kf;fsidtiuAk; Ngl;b fz;lhapw;W. me;j kf;fs; jq;fs; CUf;F Xbg;Ngha;> me;j Nrw;wpYk;> me;j rfjpapYk;> mioaTk;> miyaTk; tpUk;Gfpd;whu;fs;. ePq;fs; vd;d nra;tPu;fNsh> VJ nra;tPu;fNsh njupahJ. md;G vq;fpd;w kapiufl;b> me;j kiyfis ,Oj;Jg;ghUq;fs;. Kjypy; nghUshjhu uPjpahf me;j kf;fis caug; gz;Zq;fs;. mJjhd; gioa gy;ytpfisnay;yhk; tpl;Lg;Nghl;L njhg;gpia khj;Jq;f. ePq;f njhg;gpkhj;jpdh mjw;Fg; ngau; uh[je;jpuk;. gpsP]; xNu xU thl;b khj;Jq;f.  njhg;gp thq;fiyNah ! njhg;gp. (NkYk;...)

Mdp 25> 2009

aho;ghzj;jpy; Kjd;ik Ntl;ghsuhf Mde;jrq;fup [dehaf jkpo; Njrpaf; $l;lzp KbT?

[dehaf jkpo; Njrpa $l;lzp aho;g;ghzj;jpYk;> tTdpahtpYk; Ntl;ghsu;fis epWj;jtpUf;fpwJ. aho;g;ghzj;jpy; cjaR+upad; rpd;dj;jpYk; tTdpahtpy; eq;$uk; rpd;dj;jpYk; Nju;jypy; Fjpf;Fk; ,e;jf; $l;lzp> ,d;W Ntl;GkDf;fis jhf;fy; nra;Ankd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. [dehaf jkpo; Njrpa $l;lzpapd; aho;. khefurigapd; Nkau; Ntl;ghsuhf tP.Mde;jrq;fup epWj;jg;glTs;sjhf fl;rp tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp> jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofk;> <.gp.Mu;.vy;.vt; (gj;kehgh) Mfpa %d;W fl;rpfSk; ,e;jf; $l;lzpapy; mq;fk; tfpf;fpd;wd.
 

Mdp 25> 2009

jkpo; kf;fis Njrpa tho;tpy; kPz;Lk; xd;wpizg;gjw;fhd eltbf;iffis murhq;fk; cldbahf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

13tJ jpUj;jr; rl;lk; ,dg;gpur;rpidf;fhd xU KOikahd jPHT my;y vd;gJ cz;ikNa. Mdhy; kpfr;rpf;fyhf;fg;gl;L> ePz;l Aj;jk; xd;iwAk; fz;Ltpl;l ,g;gpur;rpidf;F> vLj;j vLg;gpNyNa KOikahd jPHitf; fz;Ltpl KbahJ vd;w ajhHj;j epytuj;ij rk;ge;jg;gl;l jug;Gfs; czHe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,yq;ifapd; ,dg;gpur;rpidf;fhd jPHT vd;gJ> ,dq;fSf;fpilapyhd ek;gpf;ifia kPsf; fl;bnaOg;gg;gLtjpd; ClhfNt Nkw;nfhs;sg;glf;$ba xd;whFk;. mjw;F xU Fwpg;gpl;l fhy mtfhrKk;> gbg;gbahd eltbf;iffSk; Njit. me;j tifapy; rhj;jpakhd VjhtJ xd;wpypUe;Nj mJ Muk;gpf;fg;gl KbAk;. mg;gbg; ghHf;ifapy; 13tJ jpUj;jr; rl;lNk eilKiwapy; nghUj;jkhd xd;whFk;. Vnddpy; mij eilKiwg;gLj;Jtjhf murhq;fk; gy jlit cWjpaspj;Js;sJ. mj;Jld; I.Nj.f murhq;fNk Kd;dH mijf;nfhz;L te;jpUe;jgbahy;> mij eilKiwg;gLj;Jk; NghJ> fle;jfhy ,yq;if murpaypd; ghzpapy;> vjpHf;fl;rp vd;w tifapy;> I.Nj.f. mij vjpHj;J Fog;gk; tpistpf;fTk; KbahJ. mj;Jld;> ,yq;if ,dg;gpur;rpidapy; jtpHf;f Kbahj njhlHG nfhz;Ls;s ,e;jpahtpd; MjuTk; mjw;F cz;L. mj;Jld; rHtNjr r%fKk; me;jj; jPHit mKy;gLj;Jtij gy jlit tuNtw;Ws;sJ. vdNt 13tJ jpUj;jr; rl;lj;ij xU njhlf;fg; Gs;spahff;nfhz;L> ,dg;gpur;rpidf;fhd jPHT Kaw;rpfis murhq;fk; cldbahf Muk;gpf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 25> 2009

,yq;if tq;fpapd;  fpis thfiuapy; fpof;F Kjy;thpdhy; jpwe;J itg;G.

kPd;gpbj; jil Kw;whf ePf;fg;gl;L> KO NeuKk; flypy; kPd; gpbg;gjw;fhd mDkjpaspf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. vdNt tptrhak;> kPd;gpb> ifj;njhopy;> Ranjhopy; vd;gtw;wpd; %yk; jhq;fs; <l;Lfpd;w tUkhdq;fspy; nryT Nghf vQ;rpa xU gFjpapid vjpHfhy Nrkpg;Gf;fhf Nrkpg;gpypl Ntz;Lk;. mj;NjhL ePq;fs; Nkw;nfhs;fpd;w njhopy;fis Kd;ndLj;Jr; nry;tjpy; VjhtJ epjpg; gpur;rpidfs; Vw;gLkhf ,Ue;jhy; tq;fpapy; ,yF jtiz Kiwapy; kpff; Fiwe;j tl;b tPjj;Jld; fld;fs; toq;fg;gLk;. mjidg; ngw;W ePq;fs; cq;fsJ njhopiy Kd;ndLj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. ,jw;fhf Ntz;bNajhd; kf;fspd; fhybf;Nf te;J Nrit toq;fg;gLfpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 25> 2009

,e;jpa mfjp Kfhk;fspYs;s ,yq;ifau;fis kPs; miof;f gh.k. njupTf;FO gupe;Jiu

,e;jpa mfjp Kfhk;fspy; cs;s ,yq;ifau;fisj; jpUg;gp mioj;J> mtu;fis %d;W khj fhyj;jpw;Fs; kPsf; Fbaku;j;j Ntz;Lnkd- me;j tplak; njhlu;ghd ghuhSkd;wj; njupTf; FO gupe;Jiuj;Js;sJ. jpUg;gp miof;fg;gLNthiu tpiuthf mtu;fspd; nrhe;j tho; tplq;fspy; kPsf;Fbaku;j;Jk; tiuapy; jw;fhypfkhfj; jq;fitf;fntd ,ilj;jq;fy; Kfhk;fs; mikf;fg;glNtz;L nkd;Wk; ,e;jf; FO njuptpj;Js;sJ. Kfhk;fspYs;s 95 Mapuk; Ngupy; gpu[hTupikaw;wpUf;Fk; 28>500 NgUf;Fg; gpu[hTupik toq;Ftjw;Fk; topNaw;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; FO njuptpf;fpd;wJ. 25 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf ,e;jpahtpypUe;J tUNthUf;Fr; rpf;fy; Vw;glhjthW> FbtuT> Fbafy;T rl;lq;fisj; jsu;j;jy;> ,e;jpahtpy; gbj;Jg; gl;lk; ngw;wtu;fSf;F cupa njhopy; tha;g;Gfis mspj;jy; cs;spl;l midj;Jr; nraw;ghLfisAk; Kd;ndLf;f ,ilf;fhy mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;sJ.

Mdp 25> 2009

Gypfs; kPjhd jil mnkupf;fhtpy; NkYk; Ie;J tUlq;fs; ePbg;G

Gypfs; kPjhd jilia NkYk; 5 tUlq;fSf;F ePbg;gjhf mnkupf;fh mwptpj;Js;sJ. ,jdhy; mnkupf;fhtpy; jilnra;ag;gl;l mikg;Gf;fspd; gl;baypy; Gypfs; mikg;Gj; njhlu;e;Jk; ,lk;ngw;Ws;sJ. Gypfs; td;Kiwfisf; iftpl;likia mnkupf;fh tuNtw;gjhfj; njuptpj;jpUf;Fk; mnkuupf;f ,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpd; rpNu\;l mjpfhupahd fpNuf; Rtpthd;> Nkhjy;fspd; Kbtpd;NghJ Nkhjy; gFjpfspypUe;J nghJ kf;fis ntspNawtplhJ Gypfs; jLj;Jitj;jpUe;jdu;. nghJkf;fspUf;Fk; gFjpfspypUe;J jhf;Fjy;fis elj;jp nghJkf;fis Nguhgj;Jf;Fs; js;spapUe;jdu;. ,e;j cj;jpfisNa fle;j 30 tUl fhykhf mtu;fs; ifahz;bUe;jdnudTk; njuptpj;jhu;. 1997Mk; Mz;L Kjy; Gypfs; mikg;G gaq;futhj mikg;ghf mnkupf;fhthy; jilnra;ag;gl;lJ. ,jid Rl;bf;fhl;ba mtu; vjpu;tUk; 05 tUlq;f Sf;F Gypfs; kPjhd jilAj;juit ePf;Ftjpy;iynadj; jPu;khdpj;jpUg;gjhff; $wpdhu;.


Mdp 25> 2009

,e;jpa ntspAwT mikr;Rld; ,yq;if cau;kl;lf;FO Ngr;Rthu;j;ij

fg;ld; myp fg;gypy; nfhz;Ltug;gl;l nghUl;fis ,wf;Ftjw;F ,yq;if mDkjp

,e;jpahTf;F cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij Nkw;nfhz;Ls;s ,tu;fs; by;ypapy; itj;J v];. vk;. fpU\;zhitr; re;jpj;Jg; Ngrpajhf mq;fpUe;J fpilf;Fk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,e;jg; Ngr;Rthu;j;ijapd;NghJ> ,yq;ifapd; kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; Gdu;tho;T eltbf;iffSf;F cjTtjhf ,e;jpah cWjpaspj;Js;sJ. mNjNeuk;> fz;zpntb mfw;Wtjw;Fk; cjt ,e;jpah jahnud njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Mdp 25> 2009

gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;Jf;F mbg;gilaw;w vjpu;g;G

gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; ,dg; gpur;rpidf;F KOikahd jPu;thfhJ vd;gjpy; khw;Wf; fUj;J ,y;iy. ve;jnthU jkpo;f; fl;rpAk; ,ij KOikahd jPu;thf Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. murhq;fKk; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. mjdhNyNa gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;jpYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisf; nfhz;l jPu;itg; gpd;du; eilKiwg;gLj;jg; Nghtjhf mikr;ru;fs; $Wfpd;wdu;. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;ij Vw;W eilKiwg;gLj;Jtjd; %yk; jkpo; kf;fs; ,of;fg;NghtJ vJTkpy;iy vdTk;> ,Jtiu ,y;yhj rpy cupikfis mtu;fs; ngWthu;fs; vdTk; Kd;du; $epaij kPz;Lk; typAWj;jpf; $Wfpd;Nwhk;. KOikahd jPu;it miltjw;fhd Kaw;rpia Nkw;nfhs;tjw;Fk; ,J jilahfhJ. (NkYk;....)

Mdp 25> 2009

fq;if nts;sk; rq;Ff;Fs;Ns...

,d;W fz;zjhrd; gpwe;jehs;

(uh[;fz;zd;)

jkJ vOJNfhyhy; jpiuthdpy; eturq;fisAk; mdhahrkhf ms;spj; njspj;j mw;Gj Nkij ftpauru; fz;zjhrdpd; jpiug;glg; ghly; tupfNs ,it. ve;jnthU czu;r;rpiaAk; NgrhJ mtuJ Ngdh tpl;L itf;ftpy;iy. kdpj tho;tpy; epfOk; ve;jnthU rk;gtj;jpw;Fk; mtuJ VjhtJ xU ghly; nghUe;jpg; Nghtij ehk; fhzyhk;. khDl tho;tpd; rhuj;ij ikahf;fp jpiug;glg; ghly;fis cUthf;fpa me;j kfj;jhd ftpQid ntWk; jpiug;glg; ghlyhrpupau; vd;W $wp jkpOyfk; xUNghJk; xJf;fhJ; xJf;fTk; ,ayhJ. Vnddpy; "fq;if nts;sk; rq;Ff;Fs;Ns mlq;fptplhJ!' (NkYk;...)

Mdp 24> 2009

Njhz;l Njhz;l fpilf;Fk; Gijay;?

mz;ikf;fhyq;fspy; Ky;iyj;jPT gFjpapy; ,uhZtk; Njhz;Lk; ,lq;fspy; vy;yhk; Njhz;l Njhz;l MAjq;fs; fpilf;Fk; epiyikfNs cs;sd. New;W 6.5 kpy;ypad; &gha;> 100fpNyhfpuhk; eifAk; ifg;gw;wg;gl;ld. ,itmay;yhk; vk;kf;fsplk; Gypfs; gyhj;fhukhf gwpj;njLj;j eiffs;> fhRfs;. ,d;Dk; vt;tsT nghUl;fs; ,t;thW kiwe;J ,Uf;fpd;wdNth me;j '#upaj;Njtd;' ,w;Nf ntspr;rk;. rdj;ij gl;bdpr;rhtpy; Nghl;L jhk; kl;Lk; nrhFrhf tho Nru;j;J itj;j gzNkh ghLgl;L? Njb gzj;ij Gijj;J itj;J NfL nfl;l GypNa.......

Mdp 24> 2009

London's Pro Tamil Tiger demonstration and the numbers game

BBC reported the event as, thousands marching for Tamils rights and an estimated 20,000 (Twenty thousand) people have marched in London in support of the minority Tamil population in Sri Lanka. When BBC doubled the actual number estimated by the authorities and the independent media groups in Britain, pro Tamil Tiger web site 'Tamil Net' as usual reported the number of Tamils attended as 100,000 (hundred thousand), ten times bigger.  (more...)

Mdp 24> 2009

%d;W tUlj;Jf;Fs; tlf;fpy; 325>000 Gjpa tPLfs;


%d;W tUl Ntiyj;jpl;lj;jpw;fika tlkhfhzj;jpy; 11.5 gpy;ypad; &gh nrytpy; Gjpjhf 325>000 tPLfs; mikf;fg;gltpUg;gjhfTk; mNjNeuk; mq;Fs;s 150>000 tPLfs; Gduikj;Jf; nfhLf;fg;gLk; vdTk; [dhjpgjp nrayfk; mwptpj;Js;sJ. Nkhjy;fshy; ghjpf;fg;gl;l gFjpfspd; mgptpUj;jp njhlu;ghf tlf;fpd; mgptpUj;jpf;fhd [dhjpgjp tpNrl nrayzpf; FOtpd; jiytUk; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfUkhd grpy; uh[gf;\ jiyikapy; fle;j Qhapw;Wf;fpoik re;jpg;nghd;wpy; ,e;j KbT vLf;fg;gl;lJ. Nkhjy;fshy; ghjpf;fg;gl;l tlgFjpapd; ngUe;njUf;fs;> kpd;rhu tpepNahfk; tPLfs;> ePu; tpepNahfk;> tptrhak;> Rfhjhuk; kw;Wk; fy;tp mgptpUj;jpfs; Nghd;w gy;NtW tplaq;fs; gw;wpAk; ,r;re;jpg;gpd;NghJ Muhag;gl;ld.

Mdp 24> 2009

kfpe;jhtpd; ntw;wpiyr;rpd;dj;jpy; <gpbgp Nghl;b

aho; khefurig kw;Wk; tTdpah efurigf;F ,lk;ngwTs;s cs;shl;rp Nju;jypy; MSk; ngh.[.K.muRld; ,ize;J Nghl;bapl Nghtjhf <okf;fs; [dehaf fl;rp (<.gp.b.gp) fl;rpapd; nrayUk; mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh njuptpj;Js;shu;.
 jkpo;fl;rpfis jk;Kld; ,izj;J nfhs;tjw;fhd Kaw;rpia muR Nkw;nfhz;L gy jkpo;fl;rpfSf;F tiytpupj;jNghJk;> <.gp.b.gp. kw;Wk; rpwPnuNyh> gpugh jiyikapyhd <Nuh]; Mfpa jkpo;fl;rpfs; muRld; ,ize;J Nju;jypy; Nghl;bapl Nghtjhf mwptpj;Js;sd.

Mdp 24> 2009

aho;> tTdpah Nju;jy;fSf;fhd Ntl;GkD Vw;G ehisAld; g+u;j;jp

* K.fh. jdpj;J Nghl;b

* [dehaf $l;likg;G ehis jhf;fy;

* $l;likg;G ,d;W jhf;fy;

* I.k.R.K. ehis jhf;fy;

* $l;likg;G> K.fh.> I.Nj.f.tpd; Kjd;ik Ntl;ghsu;fSk; mwptpg;G

(NkYk;...)

 

Mdp 24> 2009

,dg;gpur;ridf;fhd

mf;fiw nray; %yk; ntspg;gl Ntz;Lk;

,uz;L Kf;fpakhd re;ju;g;gq;fspy; If;fpa Njrpaf; fl;rp rupahd Kbit vLj;jpUe;jhy; ,dg; gpur;rpid vd;w Ngr;Rf;Nf ,g;NghJ ,lk; ,Ue;jpUf;fhJ. xd;W gz;lh-nry;th xg;ge;jk;. kw;wJ nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj;jpl;lk;. ,uz;L jPu;TfSk; eilKiwf;F tuhkw; Nghdjw;F If;fpa Njrpaf; fl;rpNa jdpg; nghWg;ghsp. ,d;W gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; gw;wpAk; NgRfpd;whu;fs;. jq;fSila Ml;rpf; fhyj;jpNyNa gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; nrayw;wjhf;fg;gl;lJ vd;gij ,t;tsT rPf;fpuk; If;fpa Njrpaf; fl;rpj; jiytu;fs; kwe;jpUf;ff;$lhJ. (NkYk;...)

Mdp 24> 2009

kfpe;j rNfhjuahTf;F.               

- a`pah th]pj; (tTdpahtpypUe;J)

,tu;fs; mjpu;\;lf;fhwj; jkpou;fs;> ahu; ,tu;fSf; nfjpuhf Jg;ghf;fpr; rdpaid ePl;bdhu;fNsh> mtu;fNs> me;j ,uhZt tPuu;fNs> ,tu;fSf;F gbase;J nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. ,tu;fSf;F mofhf rhg;ghL rikj;J> ghury; ghu;ryhf fl;LtjpypUe;J> fhaq;fSf;F kUe;J fl;LtJ>  mb gk;Gfspy; jz;zPu; mbj;J nfhLg;gJ> gps;isfSf;F ghlk; elhj;JtJ>  ,isQu;fSld; [hypahf tpisahLtJ vd rpq;fs ,uhZt tPuu;fs;  midj;ijAk; kwe;J> xU ghupa kdpj Neag;gzp nra;J nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. (NkYk;...)

Mdp 24> 2009

kPz;Lk; vOe;J tUk; <oj;J [dehaf rf;jpfs;

kpf ePz;l fhyj;jpd; gpd;G ek;gpf;if fPw;iw Vw;gLj;Jk; tpjkhf ,k;Kiw jpahfpfs; jpdk; epfo;j;jg;gl;lJ. <otpLjiyf;fhf ,d;Dapu; ePj;j Nghuhspfs;> nghJkf;fis epidT $Uk; Kfkhf fle;j 19 tUlq;fshf epidT $ug;gLk; ,e;epfo;thdJ ,k;KiwAk; Gypfs; jtpu;ej Vida mikg;Gf;fpspdhy; Kd;ndLfg;gl;lJ. ,yq;ifapd; gy ghfq;fspYk;> ,e;jpah> ntspehLfs; vd rfy ,lq;fspYk; ,e;epfo;T Kd;ndLfg;gl;lJ. fle;j fhyq;fis tpl ,t;tUlk; ngUe;njhifahd kf;fs; rfy ,lq;fspYk; ,t; epfo;Tfspy; fye;Jnfhz;ldu;. [dehaff; fhw;iw Rthrpf;f Muk;gpe;jpUf;Fk; kf;fspd; epfo;thf ,J mike;jij fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. (NkYk;....)

Mdp 23> 2009

Riding the tiger

Varatharaja Perumal, Perumal, anti LTTE, EPRLF

Uma Vishnu (Indian Express)

Perumal at home with his wife Gowry

That was the first time the Perumals had fled their home in Lanka and it has been 26 years since. Would they want to go back now that Prabhakaran is dead? I will certainly go back. But I am not exactly looking for a political role. I don’t want people to say, he was away during the country’s worst times and now that things are looking up, he has come back. I will be glad if the government can make some use of my experience to correct the flaws in the 13th Amendment and work for devolution of powers to the Tamils within the framework of the Lankan Constitution, says Perumal. If he does go back, Perumal may be able to cycle to Jaffna University like he used to once. (more....)

Mdp 23> 2009

fg;gld; myp fg;giy ,e;jpaf; flw;gug;gpypUe;J ntspNaWkhW cj;juT

,e;jpahtpd; nrd;id JiwKfj;jpw;F 18 fly; iky; njhiytpy; flw;gug;gpy; jupj;J epd;w fg;gld; myp fg;giy ,e;jpa fly; vy;iy tpl;L nry;YkhW ,e;jpa muR New;W (22.06.2009) cj;jutpl;Ls;sJ. ,e;j fg;gy; re;Njfj;Jf;Fupajhf ,Ug;gjdhNyNa ,e;j eltbf;if vLj;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ (NkYk;...)

Mdp 23> 2009

aho;g;ghzj;jpy; I. Nj fl;rp Ntl;GkD jhf;fy;

aho;g;ghz khefurig Nju;jypy; Nghl;bapLtjw;F If;fpa Njrpaf;fl;rp ,d;W (22.06.2009) Ntl;GkD jhf;fy; nra;Js;sJ. If;fpa Njrpaf;fl;rpapd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; n[ayj; n[atu;jd jiyikapy; ,e;j kDj;jhf;fy; ,lk;ngw;Ws;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,q;F tu;j;jfuhd V. V. v];. rj;jpNae;jpuh If;faNjrpaf;fl;rp rhu;gpy; Nghl;baplTs;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.
 

Mdp 23> 2009

jkpo; Njrpa $l;likg;G

[dhjpgjpAld; NgRk; KbT rhjfkhd tsu;r;rpg;Nghf;F

Rakhd jPu;khdkhf ,y;yhky; Gypfspd; mOj;jk; fhuzkhfNt miog;Gfis epuhfupj;jhu;fs; vd;gJ ,g;NghJ ep&gzkhfpAs;sJ. [dhjpgjpapd; miog;ig Vw;W mq;F nry;y Ntz;lhnkdj; jq;fSf;F mwpTWj;jy; fpilj;jjhNyNa me;j miog;ig epuhfupj;jjhff; $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdnuhUtu; Mq;fpy thu ,jnohd;Wf;F mz;ikapy; $wpapUe;jhu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; GypfSld; ,ize;J nraw;gl;ljd; %yk; murpay; jPu;T njhlu;ghd ek;gfj;jd;ikia ,oe;Js;sdu; vd;gijr; nrhy;ypj; njupa Ntz;bajpy;iy. ,tu;fspd; vjpu;fhy nraw;ghL ek;gfj;jd;ikiaj; Njhw;Wtpg;gjhf mika Ntz;Lk; vd;gij typAWj;jpf; $w tpUk;Gfpd;Nwhk;. (NkYk;...)

Mdp 23> 2009

ru;t fl;rpf; FOtpd; Nahridfs; %d;W khj fhyj;jpDs; rku;g;gpg;G

rfy jug;gpdUk; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba cupa jPu;T Kd;itf;fg;gLk;. mjpfhuk; gfpug;gLk;. mt;thW gfpug;glhtpbd; jPtputhjKk; gpuptpidthjKk; jpUk;gTk; cUthFk;. gpughfuidg; Nghd;W gyu; cUthfyhk;. rpwe;j xU jPu;it Kd;itg;gjw;F mjpfhuj;ij gfpu;tjw;F rfyUk; xj;Jiof;f Ntz;Lk;. xt;nthU fl;rpfSk; gpd;thq;Ftjpy; vt;tpj mu;j;jKk; ,y;iy. (NkYk;...)

Mdp 23> 2009

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; 554 fp.kP.tPjp mgptpUj;jp

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhYk;> tPjp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpdhYk; guhkupf;fg;gLk; tPjpfs; midj;Jk; 16866 kpy;ypad; &gh nrytpy; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. ,uz;L fl;lq;fshf Nkw;nfhs;sg;gLk; ,e;j mgptpUj;jp eltbf;ifapy; 180 ehs; mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; 156 kpy;ypad; &ghTk;> %d;W tUl mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; 16710 kpy;ypad; &ghTk; nrytplg;glTs;sd. nkhj;jk; 554 fpNyh kPl;lu; tPjp ,uz;L fl;lq;fspYk; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. (NkYk;...)

Mdp 23> 2009

Gypfs; ,af;fj;Jf;F cjtp toq;fpa Fw;wr;rhl;bd;kPJ $l;likg;G cWg;gpdu; fdful;dk; ePjpkd;wj;jpy; M[u;

gaq;futhjpfSf;F cjtp ngw;Wf;nfhLj;jy; gaq;futhjpfSf;F cjTk; tifapy; thrfq;fs; kw;Wk; fUj;Jf;fis gfpuq;fkhf ntspaply; Mfpa fhuzq;fSf;F mika fle;j Nk 21 Mk; jpfjp tTdpahtpy; itj;J ,tu; ifJ nra;ag;gl;lhu;. ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsupdhy; Nk khjk; 21 Mk; jpfjp tpjpf;fg;gl;l jLj;J itj;jy; cj;juTf;fika ,ufrpag; nghyp]huhy; rjhrptk; vk;. gp. jLj;J itj;J tprhuizf;Fl;gLj;jg;gl;Ls;shu;. ,tiuj; njhlu;e;J Gypfspd; Neub cWg;gpdu;fshd NkYk; rpy jkpo; Njrpa $l;likg;G vk;. gp fSk; ifJ nra;ag;glyhk; vd ek;gg;gLfpd;wJ. ,jd; fhuzkhf Vw;fdNt rpy jkpo; $l;likg;G vk; gp fs; ntspehl;bw;F Xbtpl;ljhf nra;jpfs; nrhy;fpd;wd. fdfrigapd; ifJ gw;wp ,yq;ifapy; cs;s jkpo; Njrpa $l;likg;G jiytu;fs; fUj;J njuptpf;f kWj;Js;sJld;> mtiu el;lhw;wpypy; iftpl;L tpl;ljhf murpay; tpku;rfu;fs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu; (NkYk;...)

Mdp 23> 2009

Prabhakaran death inside work’, Needle of Suspicion point to Pottu Amman

Pottu Amman with Prabhakaran

New evidence is surfacing to show that the death of Prabhakaran, the LTTE supremo was a ‘retribution killing and that it was an ‘insider’ job. It negates the view held thus far that Prabhakran was killed by an army bullet. But it is still not clear who killed him and why though the needle of suspicion points to Pottu Amman. Surprisingly, Amman’s whereabouts are known. The Army claims that he too could have been ‘eliminated’. There are no ready takers for the view. Moreover, Pottu Amman’s body is not yet traced. Piecing together circumstantial evidence, sources privy to the operation that culminated with the ‘identification’ of Prabharan said the LTTE chief did not die of firing from the front. ‘He was killed by someone who had shot behind the nape of his head and blew it.’ (more...)

Mdp 23> 2009

New;iwajpdk; elj;jg;gl;l Rtp];tho; jkpo;g; gps;isfSf;fhd mwpTg; Nghl;b!

Rtp];yhe;jpd; R+upr; khepyj;jpy; jkpoPo kf;fs; fy;tpf; fofj;jpduhy; New;iwajpdk; elj;jg;gl;l Rtp];tho; jkpo;g; gps;isfSf;fhd mwpTg; Nghl;bapy; ngUe;jpushd khzt> khztpaUk; mtu;fspd; ngw;Nwhu;fSk; gq;Nfw;W rpwg;gpj;jpUe;jdu;. epfo;tpd; Muk;gj;jpy; ,yq;ifapy; kuzpj;j midtUf;Fk; xUepkpl nksdmQ;rypAld; Muk;gpj;j epfo;tpy; ghyu;fSf;fhd ghyu;ghl;L rpWfij nrhy;Yjy; epfo;r;rpfSld; jkpo; fzpjk; rkak; Mq;fpyk; kw;Wk; Ngr;Rg; Nghl;bfSk; eilngw;wJ. ,tu;fSf;fhd guprpy;fs; toq;Fk; epfo;thdJ mNj kz;lgj;jpy; vjpu;tUk; 05.07.2009 md;W Qhapw;Wf;fpoik eilngwTs;s tPukf;fs; jpd epfo;tpd; NghJ ,lk;ngwTs;sJ. Nkw;gb tPukf;fs; jpd epfo;tpd; NghJ nghJ mwpTg;Nghl;b> tpNdhjTilg; Nghl;b> gpd;dzp ,irf;F MLjy; Nghd;w epfo;r;rpfSk; ,lk;ngwTs;sjhy;> me;epfo;r;rpfspy; gq;Nfw;f tpUk;Ggtu;fs; kw;Wk; jkJ epfo;r;rpfis toq;f tpUk;Ggtu;fis cldbahf (30.06.09f;F Kd;du;) fPo;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G nfhs;SkhW Nfl;Lf; nfhs;Sfpd;Nwhk;.. 076- 368 15 46.. 076-310 82 17.. 078 -312 43 39.. 077- 203 88 81

ed;wp.. jkpoPo kf;fs; fy;tpf; fofk; -Rtp];fpis

Mdp 23> 2009

ghJfhg;Gr; nrayhsu; kPjhd Fz;Lj; jhf;FjYld; nfahu; (CARE) epWtdj;Jf;Fj; njhlu;G! ePjp kd;wj;jpy; nghyp]hu; njuptpg;G

ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsu; Nfhjhga uh[gf;\itg; gLnfhiy nra;Ak; Kaw;rpf;Fg; gad;gLj;jg;gl;l Fz;L nfahu; ru;tNjr murrhu;gw;w epWtdj;jpd; thfdj;jpd; %yNk nfhOk;Gf;F vLj;Jtug;gl;ljhf nfhl;lhQ;Nridg; nghyp]hu; nfhOk;G ePjpkd;wj;jplk; njuptpj;jdu;. nfahu; epWtdg; gzpahsu;fshd ju;kypq;fk; ju;kjud; ,uhirah fz;zd; Mfpa ,UtUNk Fwpg;gpl;l thfdj;jpy; Fz;ilf; nfhOk;Gf;F vLj;Jte;jhu;fs; vd;gJ tprhuizfs; %yk; mwpag;gl;ljhfg; nghyp]hu; ePjpkd;wj;jpy; $wpdu;. (NkYk;...)

Mdp 22> 2009

tzq;fhkz; epthuzg;nghUl;fs; ,yq;if jkpou;fSf;Ff; fpilf;f eltbf;if vLf;fg;gLk; - ,e;jpa ntsptptfhu mikr;ru; 

 ,yq;ifj; jkpou;fSf;F tzq;fh kz; fg;gypy; cs;s epthuzg; nghUl;fs; fpilf;f eltbf;if vLf; fg;gLk; vd;W ,e;jpa kj;jpa ntspAwTj;Jiw mikr;ru; v];.vk;. fpU\;zh cWjpaspj;Js;shu; vd njuptpf;fg;gLfpwJ. ghjpg;Gf;Fs;shd kf;fs; ahuhf ,Ue;jhYk;> mtu;fs; vq;fpUe;jh Yk; mtu;fSf;F cjTtjw;fhf ru;tNjr r%fk; epthuzg; nghUl;fis mspg;gJ tof;fk;. rz;ilahy; ghjpf;fg;gl;l gFjpfSf;Ff; $l ,J Nghd;W cjtpg;nghUl;fs; mDg;gg;gLfpd;wd. (NkYk;...)

 

Mdp 22> 2009

Attempted assassination of Defence Secretary: Bomb brought in http://www.defence.lk/../img/20090622_01.jpgvehicle

While Dharmalingam Dharmadaran and Rasiah Kannan, employees of CARE International have transported the bomb from Kilinochchi to Colombo, Sivalingam Arunan had been looking for a safe place to keep it. When a safe house was found through one of his friends at Rudra Mawatha, Wellawatte the bomb had been transported in a CARE International van and buried there. Later, it was transported to Modera and fixed to the three-wheeler of the suicide cadre Lateef Mohamed Faris. (more....)

Mdp 22> 2009

jkpou; ,yq;ifapd; Jizj; J}ju;

,e;jpa tk;rhtop jkpou; xUtiu nrd;idapy; ,yq;ifapd; Jizj; J}juhf [dhjpgjp; uh[gf;r epakpj;jpUg;gjhf ,yq;if ntspAwT mikr;rf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. mtuJ ngau; tp.fpU\;z%u;j;jp. ,e;jpa tk;rhtop jkpou; xUtu; ,e;j Kf;fpa uh[Pa mjpfhupahf ,Ug;gJ tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j eltbf;ifahf fUjg; gLfpwJ. ,yq;if ehlhSkd;wj;jpd; cau; gjtpfs; fkpl;b ,jw;fhd xg;Gjiy toq;fpa gpwNf fpU\;z%u;j;jpapd; epakdk; Fwpj;J Kiwg;gb mwptpg;G ntspaplg;gLk;. tq;fNjrj;jpy; Jbg;Gld; ,aq;Fk; mjpfhupahd fpU\;z%u;j;jpf;F xg;Gjy; ngWtjpy; ve;j rpf;fYk; ,Uf;fhJ vd;W $wg;gLfpwJ.
 

Mdp 22> 2009

fr;rj;jPtpy; uhZtj; jskh? ,yq;if kWg;G

fr;rj;jPT gFjpapy; uhZtj; jsk; vijAk; mikf;Fk; jpl;lk; ,y;iy vd;W ,e;jpahtplk; ,yq;if cWjpaspj;Js;sJ. fr;rj;jPtpy; fz;fhzpg;G NfhGuNkh> uhZtj; jsNkh mikf;Fk; jpl;lk; vJTk; ,y;iy vd;W ,yq;if may;Jiw mikr;rf nra;jpf;Fwpg;G njuptpf;fpwJ. ,e;jpa murpdhy; ,yq;if muRf;F 1974-k; Mz;L jug;gl;l fr;rj;jPtpy; fz;fhzpg;G NfhGuk; kw;Wk; uhZtj; jsj;ij mikf;f ,yq;if muR jpl;lkpl;Ls;sjhf jfty;fs; ntspahfpd. ,ijj; njhlu;e;J> ,yq;if muR ,e;j kWg;ig njuptpj;Js;sJ. ,yq;if flw;gilapduhy; jkpof kPdtu;fs; Jd;GWj;jg;gltpy;iy vd;Wk; ,yq;if muR njuptpj;Js;sJ.

Mdp 22> 2009

Krypg; gpuNjrj;jpy; cjakhFk; tlf;fpd; tre;jk;

(vk;. up. vk;. ghap];)

Krypg; gpuNjrj;jpy; kPs;FbNaw;wk; Muk; gpf;fg;gl;l 2009k; Mz;L Vg;uy; khjk; 30k; jpfjp rupj;jpuj;jpy; nghd;ndOj;Jf;f shy; nghwpf;fg;gl Ntz;ba GJ Afj;jpd; Muk;g khFk;! fle;j %d;W jrhg;jq;fshf tlGyj;ijr; R+o;e;jpUe;j gaq;futhjg; gdpAfj;jpd; m];jkdj; jpy; cjakhFk; tre;j fhyj;jpd; Muk;gk; ,J Kr ypg; gpuNjrj;jpy; cjakhtjhy; mg;gpuNjrj;jpd; ngUk;ghd;ikf; Fbkf;fshd K];ypk; kf;fs; jkJ 19 tUl fhy mfjp tho;Tf;F Kw;Wg;Gs;sp itj;J me;j tre;jj;ij tuNtw;f MtYld; fhj;jpUf;fpd;wdu;. (NkYk;...)

Mdp 22> 2009

aho;.> tTdpah Nju;jy;:

<.gp.b.gp. jdpj;jh> muRld; ,ize;jh Nghl;bapLk; ,uz;nlhU jpdq;fspy; KbT

aho;g;ghzk; khefu rig> tTdpah efu rig Mfpa cs;Shuhl;rp rigfspy; <okf;fs; [dehaff; fl;rp (<.gp.b.gp.) Nghl;bapLk; tpjk; Fwpj;J ,d;Dk; ,uz;nlhU jpdq;fspy; mwptpf;fg;gLnkd fl;rpapd; Kf;fpa];ju; xUtu; New;W njuptpj;jhu;. <okf;fs; [dehaff; fl;rp aho;g;ghzk; kw;Wk; tTdpah cs;Shuhl;rp rigj; Nju;jy;fspy; jdpj;Jg; Nghl;bapLtjh my;yJ murhq;fj;jpd; nghJrd If;fpa Kd;dzpAld; ,ize;J Nghl;bapLtjh vd;gJ Fwpj;J fl;rpf;Fs; jPtpukhf guprPypj;J tUtjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Mdp 22> 2009

kd;dhupy; kPd;gpbj;jil Kw;whf ePf;fk;

kd;dhu; flw; gpuNjrj;jpy; kPdtu;fs; kPd;gpbg;gjw;F tpjpf;fg;gl;bUe;j jilfs; ahTk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; tpNrl MNyhridapd; gpufhuk; ePf;fg;gl;Ls;sd. ,e;jj; jil New;W Kjy; (21) mKyhFk; tifapy; ePf;fg;gl;Ls;sjhf [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; ngrpy; uh[gf;\ njuptpj;jhu;. jiykd;dhu; flw;gil ,wq;FJiwapy; itj;J kd;dhu; kPdtu;fis New;W Kd;jpdk; (20) re;jpj;j ngrpy; uh[gf;\ vk;. gp. ,jid cj;jpNahfG+u;tkhf mwptpj;jhu;. ,jd;gb fpof;F kw;Wk; aho;. Flh kPdtu;fSf;F 24 kzp NeuKk; kPd;gpbf;f mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. fpof;F flypy; kPd; gpbf;f tpjpf;fg;gl;bUe;j jil fle;j 14 Mk; jpfjp ePf;fg;gl;lNjhL> aho;. Flh kPdtu;fSf;F tpjpf;fg;gl;bUe;j jil fle;j 19 Mk; jpfjp ePf;fg;gl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 22> 2009

tzq;fh kz;. fLfjp Nrit.         m.tp[aFkhh;-

(tzq;fh kz;Zf;F gzk; Nrh;f;Fk; NghNj nrhd;Ndhk;. ,JTk; xU Rj;jy;jhd; vd. ahUk; ek;gtpy;iy. ,g;NghJk; xd;Wk; nfl;Ltpltpy;iy. fg;gy; myp jhpj;J epd;w $yp. Copah; rhg;ghl;L nryT.Copau;fspd; itj;jpa nryT vd ePq;fs; nfhLj;j nkhj;j gzj;;ijAk; Rthfh nra;Ak; Ntiyjhd; ele;J nfhz;LUf;fpd;wJ. gq;Fdp 28 ntspte;j fl;Liuia kPz;Lk; ,f;fl;Liuia ngU kfpo;r;rp milfpd;Nwhk;)

kf;fsplk; mbj;J rj;jpak; gz;zpahapw;W. khu;r; 29k; jpfjp fg;gy; Gwg;gLk;. INuhg;gpa kf;fis epidj;jhy;jhd; nuhk;g ghpjhgkhf ,Uf;fpwJ. N`hl;lYf;F rhg;gpl Nghdy; cg;gpy;iy> Gspapy;iy vdTk;>ghUf;F jz;zp mbf;fg; Nghdhy; Nghj;jiy FYf;fpg; ghh;j;Jtpl;Lk; Nguk; NgRk; kf;fs; JiwKfkpy;yhj>,d;DNk Kw;gjpT nra;ahj xU fw;gidf; fhfpj fg;gYf;F NjNuhl;lk; elhj;jpf; nfhz;bUf;fpd;wdh;. tho;f jkpoPok;. (NkYk;....)

Mdp 22> 2009

thfiu> GJf;FbapUg;G gFjpapy; MAjq;fSk; ntbnghUl;fSk; kPl;G

Ky;iyj;jPtpy; gilapdu; Nkw;nfhz;LtUk; NjLjypd;NghJ ngUe;njhifahd MAjq;fSk; ntbnghUl;fSk; fle;j rdpf;fpoik ifg;gw;wg;gl;bUg;gjhf Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd Clf kj;jpa epiyak; njuptpj;jJ. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

[dehafj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf; fl;rpfSf;Fs; Njhd;wpapUe;j rpd;dk; njhlu;ghd gpur;rpidf;Fj; jPu;Tfhzg;gl;Ls;sJ.

jkpou; tpLjiyf; $l;lzp> Gnshl;> <.gp.Mu;.vy;.vt;. (gj;kehgh) Mfpa fl;rpfSf;fpilapy; Njhd;wpa fUj;J NtWghLfs; jPu;f;fg;gl;Ls;sd. ,jidj; njhlu;e;J aho; khefurig kw;Wk; tTdpah efurigj; Nju;jy;fspy; ,e;j %d;W fl;rpfSk; ,ize;J xNu $l;lzpapy; Nghl;baplj; jPu;khdpj;jd. ,jw;fika aho; khefurigj; Nju;jypy; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; cjaR+upad; rpd;dj;jpYk;> tTdpah efurigj; Nju;jypy; Gnshl; mikg;gpd; eq;$ur;rpd;dj;jpYk; Nghl;bapl ,zq;fpapUe;jdu;. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

kf;fSf;fhfNt murpay; fl;rpfs; fl;rpfSf;fhfNt kf;fsy;y

([Ptfd;)

gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj; jpUj;jk; Vw;fdNt ghuhSkd;wj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJ. tl khfhzj;ijj; jtpu kw;iwa khfhzq;fspy; ,j;jpUj;jk; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ. vdNt tlkhfhzj;jpy; ,j;jpUj;jj;ij eilKiwg;gLj;Jtjpy; xU rpukKk; ,y;iy. gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; ,Wjpj; jPu;ty;y. Mdhy;> mij ,g;NghJ Vw;gjd; %yk; jkpo; kf;fs; vijAk; ,of;fg; Nghtjpy;iy. tlkhfhz kf;fSf;F ,Jtiu ,y;yhj rpy mjpfhuq;fs; fpilf;fg;Nghfpd;wd. mj;NjhL> ,lk;ngau;e;j kf;fspd; cldb vjpu;ghu;g;G epiwNtWtjw;Fk; ,e;jj; jpUj;jk; toptFf;Fk;. vdNt> ,j;jpUj;jj;jpd; fPohd khfhz rigia ,g;Nghijf;F Vw;Wf;nfhz;L KOikahd jPu;Tf;fhfj; njhlu;e;J Kaw;rpg;gJ jhd; rupahd mZFKiw. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

rl;ltpNuhj MAjq;fis xg;gilf;f 2k; jpfjp tiu fhy mtfhrk; - kl;L khtl;l gpujp nghyp]; kh mjpgu;

fpof;F khfhzj;jpy; rl;ltpNuhjkhf MAjq;fs; itj;jpUg;Nghu; mLj;j khjk; ([{iy) ,uz;lhk; jpfjpf;F Kd;du; jk;kplKs;s MAjq;fis gilapduplk; xg;gilj;Jtpl Ntz;Lnkd kl;lf;fsg;G khtl;lj;Jf;Fg; nghWg;ghd gpujpg; nghyp]; kh mjpgu; vbrd; Fzjpyf njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

tlf;fpYk; kPd;gpbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghL ePf;fk;

kPd; gpbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfis murhq;fk; gbg;gbahf tlf;F fpof;fpy; nfhz;Lte;jJ epr;rak; fbdkhdnjhU jPu;khdkhfNt ,Ue;jJ. flw;fiuNahu r%fj;jpd; tho;thjhuj;ij ,J mopj;jJ vd;gJ cz;ikahdhYk;> tpLjiy GypfSk; Vida jPtputhj ,af;fq;fSk; fly;topahf Nkw;nfhz;l jPtputhj eltbf;iffisAk; njd;dpe;jpa flw;fiug; gpuNjrq;fSld; mtu;fs; nfhz;bUe;j njhlu;GfisAk; Fiwg;gjw;Fk; epWj;Jtjw;Fk;> kPd;gpbj;jy; Ngupyhd fl;Lg;ghLfis tpjpg;gjd; %yNk rupahd jPu;Tfis ngwKbAk; vd;w jtpu;f;f Kbahj epiyapNyNa ,f;fl;Lg;ghLfs; tpjpf;fg;gl;ld vd;gij Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

njhz;lkhdhW ePu;j;jLg;gizapd; kPs; epu;khz gzpfs; Muk;gk;

Flhehl;bd; Kf;fpakhd ePu; mizf;fl;Lfspy; xd;whd njhz;lkdhwpy; Muk;gkhfTs;s ghupa Gdu;epu;khz eltbf;iffis [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; uh[gf;\> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh MfpNahu; ghu;itapl;ldu;. Flhehl;bd; gpuNjrq;fshd typfhkj;ijAk; tlkuhl;rpiaAk; ,izf;Fk; gFjpahd njhz;lkhdhW> cg;ghW gpuNjrj;jpy; cs;s ePu;j; jLg;gizj; jpl;lk; ghupastpy; Gdu; epu;khzj;jpw;F cl;gLj;jg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

%lg;gl;l ghijfs; aho; Flhtpy; jpwg;G: Culq;Fk; Fiwg;G

aho;g;ghzf; Flhehl;by; Culq;F rl;l Neuj;ijf; Fiwf;fTk; %lg;gl;l ghijfisj; jpwf;fTk; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd;gb> aho; Flh Culq;F rl;lj;ij ,uT 11 kzp Kjy; mjpfhiy 4.00 kzptiu mKy;gLj;Jt njd cau;kl;lf; $l;lj;jpy; KbT nra;ag;gl;L s;sJ. ,NjNtis> ];lhd;yp tPjp> aho;. nghyp]; epiyaj;jpw;F Kd;ghf cs;s kzpf;$l;Lf; NfhGu tPjp> Cu;fhtw;Jiw nghyp]; epiyaj;jpw;F Kd;ghf cs;s tPjp cl;gl rpy Kf;fpa tPjpfis nghJkf;fspd; ghtidf;fhfj; jpwg;gnjd KbT nra;ag;gl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 21> 2009

,dp ekJ nrhe;jf;fhypy; epw;Nghk;.  (ghfk; 4)              

a`pah th]pj; (tTdpahtpypUe;J)

aho;g;ghzk; Nghf Ntz;Lk;> me;j kdpjj;ij Nerpf;Fk; kf;ffSld; thoNtz;Lk;> vd %r;Rf;F Kd;D}W jlit nrhy;ypg; gpjw;wpf; nfhz;bUf;fpd;wdu;. aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J ntspNawpaJk; %J}Uf;F te;J tpahghuj;ij njhlq;fpAs;shu;fs;> tpjp mq;Fk; mtu;fSld; tpisahbapUf;fpd;wJ. mq;fpUe;Jk; xU Rg Nahf> Rg jpdj;jpy; ek;ktu;fshy; tpul;lg;gl;bUf;fpd;whu;fs;. Mdhy; mtu;fs; risj;Jtpltpy;iy tho;f;ifAld; Nghuhb> ,d;W khj;jw> ngypaj;j> nfhOk;G vd gy ngf;lupfSf;Fk;> Vw;Wkjp epWtdq;fSf;Fk; nrhe;jf;fhwu;fshf ,Uf;fpd;wdu;. jq;fSf;F tpOe;j xt;nthU mbiaAk;> xt;nthU ghlkhf vLj;J tho;f;ifia tskhf;fpf; nfhz;ljhf uzrpq;f Kjyhspapd; %j;j kfs; nkdpf;Nf nuhk;g mlf;fj;Jld; nrhy;fpd;whu;. me;j mlf;fj;ijAk; jhd; aho;g;ghz ghlrhiyfspy;jhd; gbj;jjhf mtu; nrhy;fpd;whu;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

vd; Njhou; gj;kehgh kuzpj;J tpl;lhuh.......?

- mG+ E`h

Njhou;fNs! cq;fSf;nfd;d igj;jpak; gpbj;J tpl;ljh? khkdpju;> Njrj;jpd; Fuy;> Njrg;gw;whsu;> nyg;bdd;> Nfzy;> Njrpaj; jiytu;> R+upa Njtd; Nghd;wtu;fs;jhd; kuzpg;ghu;fs;. kdpju;fs;> kdpjj;ij Nerpg;gtu;fs;> mJTk; Rj;jpfupg;G njhopyhspahf> ryitj; njhopyhspahf> $ypf;fhudhf> %l;ilJ}f;fpahf>  tho;e;jtu;fs;> tho;gtu;fs; vtUNk xU ehSk; kuzpg;gjpy;iy Njhou;fNs!  kuzpg;gjpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 19> 2009

kdpj Neaj;jpjpd; tpisepyNk!. gj;kehgh

(Njhou; N[k;];)

Kfk; njupahj gy Njhou;fs;> capu; mr;RWj;jy;fs; gy Vw;gl;lNghJk; kf;fNshl kf;fsha; nraw;gl;ltz;zk;; <oj;jpy; kuzj;jpd; tpspk;Gfspy; jk;ik ,og;gjw;Fk; jahuhf fle;j 19 tUlq;fshf xU Ntis rhg;ghL kl;Lk; cz;L> ve;j NeuKk; nfhy;yg;glyhk; vd;w Gypfspdhy; vk;kPJ jpzpf;fg;gl;l Nghu; #oypy; mr;r epyikapy; tho;e;J te;jpUf;fpd;wdu;. fle;j fhyq;fspy; ,yq;ifapy; muRfs; khwpd muRj; jiytu;fs; khwpdhu;fs; Mdhy; ehq;fs; kl;Lk; khwtpy;iy. muR khw;wj;jpw;Fk; muRj;jiytu; khw;wj;jpw;Fk; <LnfhLj;J vk;ik ehk; khw;wtpy;iy. vk; nfhs;if gpbg;gpy; cWjpahf epw;fpd;Nwhk;. ePq;fs; vq;fis ey;y nfhs;if cilatu;fshf tsu;njLj;J vk;ik tpl;L gpupj;njLfg;gl;Bu;fs;. cq;fs; topj;Njhd;wy;fshf ,d;Wk; ehk; epkpu;e;J epw;fpd;Nwhk;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

,e;jpa mfjpfs; Kfhq;fspypUe;J ,yq;if jpUk;Ggtu;fSf;F Gjpa epge;jid

,e;jpahtpy; cs;s ,yq;if mfjpfSf;f Gjpa fl;Lg;ghLfs; tpjpf;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; mbg;gilapy; jkpo;ehL mfjpfs; Kfhkpy; jq;fpapUe;jtu;fs; ,yq;if nry;yNtz;Lkhdhy; kPz;Lk; Kfhkpw;F tukhl;Nld; vd fpA+ gpupT nghyp]huplk; cWjp mspj;J mtu;fsplkpUe;J rhd;wpjo; xd;iw ngw;W jkpof murplk; rku;g;gpf;f Ntz;Lk; vd jopof muR cj;juT gpwg;gpj;Js;sJ. ,yq;ifapy; 1983k; Mz;L Vw;gl;l ,df;fytuj;jpw;Fg; gpd;du; jkpofj;jpw;F te;jtz;zKs;sdu;. ,e;j kf;fs; jkpofj;jpy; 117 Kfhk;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;sdu;

Mdp 20> 2009

tTzjPT gpuNjr rig cWg;gpdh; n[ae;jpdpapd; fzth; mbj;Jf; nfhiynra;ag;gl;Ls;shh;- fz;ldj;ijAk; Mo;e;j mDjhgj;jpidAk; hp.vk;.tp.gp. apd; kj;jpa nraw;FO njhptpg;G

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapy; fle;j 2008k; Mz;L ,lk;ngw;w cs;Suhl;rp rigj; Njh;jypy; Nghl;bapl;Lj; njhpthfpa kz;Kid Nkw;Fg; gpuNjr rigapd; cWg;gpdh; jpUkjp. n[ae;jpdpapd; fzth; gLnfhiy nra;ag;gl;likf;F hp.vk;.tp.gp fl;rpapd; kj;jpa nraw;FO fLk; fz;ldj;ijAk; Mo;e;j mDjhgq;fisAk; njhptpj;Js;sjhf fl;rpapd; nghJr; nrayhsh; njhptpj;Js;shh;. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

Gypfspd; jkpopdp ePjpkd;wpy; M[hu; gLj;jg;gl;Ls;shu;.

Gypfspd; kfspu; gpupTj; jiytpahd jkpopdp vdg;gLk; Rg;gpukzpak; rptfhrp New;W (18.06.2009) ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;Ls;shu;. Fw;w Gydha;Tg;gpupT jpizf;fsj;jpdu; nfhOk;G gpujhd ePjthd; ePjpkd;wpy; M[u;gLj;jpAs;sdu;. ,tu; tTdpahtpy; cs;s mfjp Kfhk; xd;wpy; ,Ue;J ifJ nra;ag;gl;bUe;jhu;. ,tu; 1991k; Mz;L Gypfs; ,af;fj;jpy; ,ize;J nfhz;Ls;shu;. 1993k; Mz;L eilngw;w G+dfup ,uhZtKfhk; jhf;Fjypy; Kf;fpa gq;Ftfpj;Js;sjhf Fw;w Gydha;T gpuptpdu; njuptpj;Js;sdu;. ,tiu jLg;G fhtypy; itJ Nkyjp tprhuizfs; Nkw;nfhs;sTs;sjhfTk; ePjpkd;wj;jpw;F Fw;wjLg;G gpuptpdu; njuptpj;Js;sdu;.
 

Mdp 20> 2009

24 kzp NeuKk; kPd;gpbg;gjw;F tlf;F kPdtu;fSf;F mDkjp

neLe;jPT gazj;jpw;F &. 150 kpy;ypadpy; Gjpa glF trjp

aho;. Flh ehl;bd; flw; gpuNjrj;jpy; kPdtu;fSf;F kPd;gpbg;gjw;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j jilfs; ahTk; New;Wld; ePf;fg;gl;Ls;sd. ,jd;gb 24 kzp NeuKk; kPd;gpbf;f mDkjp toq;fg;gl;L s;sJ. neLe;jPT- aho;g;ghzk; Nghf;Ftuj;Jf;fhf 150 kpy;ypad; &gh nrytpy; Gjpa gazpfs; glF ngw;Wf; nfhLf;fg;glTs;sJ. gpbf;Fk; kPd;fis Fsp&l;lg;gl;l nyhwpfspy; ($yu;) Vw;wp Neubahf V-9 ghijA+lhf nfhOk;Gf;F nfhz;L tuTk; ,d;W Kjy; mDkjp toq;fg;gLfpwJ. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

Kjyikr;rupd; nraw;jpwd; Fwpj;Nj nrayhsuhf nghWg;Ngw;Nwd;

- fpof;F Kjyikr;rupd; Gjpa nrayhsu;. 

fpof;F khfhzj;jpy; cs;s kf;fspd; cau;r;rp epiyf;f Ntz;Lkhdhy; mur mjpfhupfSk;> murpay;thjpfSk; ,ize;J nraw;gl Ntz;ba fl;lhak; cz;L ,U JiwfSk; RKfkhd ghijapy; mug;;gzpg;Gld; nrayhw;Wk; NghJjhd; cz;ikahd mgptpUj;jpapid vl;l KbAk;. fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; mtu;fs; ePjp> Neu;ik> cz;ikj;jd;ikAld; kf;fspd; NjitAzu;e;J Nritahw;wp tUfpd;whu; vdJ Nehf;fKk; ePjp> Neu;ik> cz;ikj;jd;ikAld; Nritahw;WtNj MFk; ,jdhyNa ,t;thW ntspg;ghl;Lj;jd;ikAs;s Kjyikr;ru; nrayfj;jpy; kpf tpUg;gj;JlNdNa nrayhsuhf Nritahw;w Kd;te;Njd; (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

kLkhjh Xf];l; jpUtpohit rpwg;ghf nfhz;lhl Vw;ghL

fj;Njhypf;f Mau;fs;> mikr;ru;fs; FO kLj;jpUg;gjp tp[ak;...

kLj;jpUg;gjpapd; Mf];l; khj jpUtpohit ntF tpku;irahff; nfhz;lhLtjw;fhd eltbf;iffspy; murhq;fk; ftdk; nrYj;jp tUfpwJ. ,jw;fpzq;f [dhjpgjpapd; topfhl;lYf;fika njw;fpypUe;J fj;Njhypf;f Mau;fs;> mikr;ru;fs;> Kf;fpa];ju;fs; nfhz;l FOnthd;W New;W Kd;jpdk; kLj;jpUg;gjpf;Fr; nrd;W mjw;fhd Kd;Ndw;ghLfis Nkw;nfhz;Ls;sJ. ,f;FO kd;dhu; Mau; mjptzf;fj;jpw;Fupa ,uhag;G N[hrg; Mz;lifia kiw khtl;l Maupy;yj;jpy; re;jpj;Js;sJld; Mf];l; jpU tpohit tpku;irahff; nfhz;lhLtJ njhlu;gpy; Kf;fpa Ngr;Rthu;j;ijiaAk; Nkw;nfhz;Ls;sJ. ,e; epfo;tpy; kd;dhu; MaUld; kd;dhu; khtl;l mur mjpgu; epf;fy]; gps;is> kd;dhu; khtl;l cau; ghJfhg;G mjpfhupfs; kw;Wk; Kf;fpa];ju;fs; gyUk; gq;Nfw;Ws;sdu;. ,f;fye;JiuahlYf;fika jpUtpohTf;F ehnlq;fpYkpUe;J tUif jUk; ahj;jpupfSf;fhd ghJfhg;G> Rfhjhuk;> jq;Fkpl trjpfs; Fwpj;J cupa eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; tifapy; ,J gw;wp [dhjpgjpf;Fk;> ghJfhg;G mikr;Rf;Fk; mwptpg;gnjd KbT nra;ag;gl;lJ.

Mdp 20> 2009

Goy; mfjp Kfhkpy; jpahfpfs; jpdk;

Mdp 20> 2009

[dhjpgjpiar; re;jpj;Jg; Ngr jkpo;j; Njrpa $l;likg;G jPu;khdk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[ gf;\itr; re;jpj;J> ,lk; ngau;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk;> jkpo; kf;fSf;fhd ,Wjp murpay; jPu;T Fwpj;Jg; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jtnjdj; jkpo;j; Njrpa $l;likg;G Vfkdjhfj; jPu;khdpj;Js;sJ. $l;likg;gpd; ghuhSkd;w FOj; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; ,e;jpahtpypUe;J ehL jpUk;gpaJk;> Nkyjpf eltbf;if Nkw;nfhs;sg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

RgPl;rk; ngWk; aho;. FlhehL

Flhehl;L kf;fs; ,Jtiu fhyKk; mDgtpj;J te;j Jd;gq;fSk; Jauq;fSk; nfhQ;reQ;rky;y. epyj; njhlu;Ng ,y;yhky; fly; topahfTk;> Mfhaj;jpYk; mtu;fsJ gazk; kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;jJ. gaq;futhjk; Kw;whf Kwpabf;fg;gl;bUg;gjhy; Flhehl;L kf;fs; kj;jpapy; khj;jpuky;y> KO tlf;F khfhz kf;fSf;Fk; tre;jk; Vw;gl;bUf;fpwJ. (NkYk;...)

Mdp 20> 2009

,yq;if> ,e;jpah> Gyk; ngau; ehLfspy;; jpahfpfs; jpdk;

xt;nthU tUlKk; [{d; 19 k; jpfjp jpahfpfs; jpdk; jkpo; ehl;by; cs;s mfjpfs; Kfhq;fspy; epidT $ug;gLtJz;L. ,t;tUlKk; mt;thNw jpahfpfs; jpdk; epidT $ug;gl;lJ. jkpo; ehl;by; ,k;Kiw Goy; Kfhkpy; ,e;epfo;T epidT $ug;gl;lJ. <otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw;fhd jd; capw; ePe;j Nghuhspfs;> nghJ kf;fis epidT $u;e;J nfsutpf;Fk; epfo;thf ,J eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. ,t;tUl aho;ghzk; tTdpah> jpUkiy> kl;lf;fsg;G Nghd;w ,yq;ifapd; gFjpfspYk; ,t;epfo;T eilngw;wJ. Gyk; ngau; ehLfspy; fdlh> ,q;fpyhe;J> N;[u;kdp> gpuhd;];> mT];;jpNuypah Nghd;w ehLfspy; ,t;tUlk; jpahfpfs; jpdk; elhj;jg;gl;lJ.

Mdp 20> 2009

yz;ld; Gypg;gpdhkpfspd; 73 ehs; Nghuhl;lk; Kbe;jJ


gpughfudpd; nfhy;yg;gl;L 32 ehl;fspd; gpd;G  mwptpj;jTld;; ,yq;ifapy; Gypfisf;fhg;ghw;w fle;j 73 ehl;fshf yz;ldpy; gypg;gpdhkpfs;; Nkw; nfhz;l vjpu;g;G Nghuhl;lk; KbTf;F te;jJ. gpughfudpd; kuzj;ij 32 ehl;fspd; gpd;G Vw;Wf; nfhz;lij njhlu;e;J vy;yhtw;iwAk; iftpl;L Gypg;gpdhkpfs; ntspNawpdu;. ,Nj Nghy; fdlh Nghd;w ehLfspy; eil ngw;WtUk; ftd <u;g;Gf;fSk; ,d;Dk; rpy jpdq;fspy; Kw;Wg;ngWk; vd ek;gg;gLfpd;wJ. ,yq;ifapy; uhZtj;jpw;Fk;> vy;bb,apdUf;Fk; ,ilNa ele;j rz;ilapy; yl;rf;fzf;fhd ,yq;ifj; jkpou;fs; jq;fs; gFjpia tpl;L ntspNawp Kfhk;fspy; jq;fpAs;sdu;. ,e;jg; Nghuhl;lj;jpy; gq;Nfw;wtu;fs;> ru;tNjr r%fk;> jkpou;fSf;F JNuhfk; ,ioj;J tpl;lJ vd Fw;wk; rhl;bdu;. Nghuhl;lf;fhuu;fs; ehlhSkd;w rJf;fj;jpy; NghyPrhUld; NkhJk; epiyAk; Vw;gl;lJ. Mu;g;ghl;lf;fhuu;fis mfw;Wtjpy; NghyPrhu; neUf;fb jutpy;iy. ,Ug;gpDk; 24 kzp Neuk; mq;F ghJfhg;G gzpapy; ,Ue;jdu;. ,jw;F 10 kpy;ypad; gTz;l; nrythdjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j [dtup khjk; Kjy; ,yq;ifapy; 7 Mapuk; kf;fs; nfhy;yg;gl;ljhfTk;> ,uz;liu yl;rk; Ngu; ,lk; ngau;e;jjhfTk; I.eh. ek;GfpwJ.
 

Mdp 20> 2009

jpahfpfs; jpdk; 2009


jkpo; NgRk; kf;fspd; tpbtpw;fhd Nghuhl;lj;jpy; jkJ capiu mu;g;gzpj;j vkJ Njhou;fs;> rf ,af;fg; Nghuhspfs;> nghJkf;fis epidT $Uk; tifapy; ,d;W (19.06.2009) jpahfpfs; jpdk; mD];bf;fg;gl;lJ

gj;kehgh <gpMu;vy;vt; fl;rpapd; aho; gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; fl;rpapd; nghJr; nrayhsu; jp..rpwpjud;> Gnshl; mikg;gpd; aho; khtl;l nghWg;ghsu; f[d; MfpNahu; Fj;Jtpsf;Nfw;wp Muk;gpj;J itj;jdu;. fl;rp nfhb Vw;wg;gl;l gpd;du; eilngw;w mQ;ryp epfo;tpy; Nghuhl;lj;jpy; capu; ePj;jtu;fspd; cUtg;glj;jpw;F fl;rp cWg;gpdu;fs; kyu; khiy mzptpj;jdu;. capu; ePj;j Njhou;fspd; ngw;Nwhu;> cw;whu;> cwtpdu;fs; fl;rpapd; eyd; tpUk;gpfs; jpahfpfspd; cUtg;glj;jpw;F kyu; J}tp mQ;ryp nrYj;jpdu;.

,jid njhlu;e;J Njhoh fq;fh jiyikapy; eilngw;w $l;lj;jpy; gj;kehgh <gpMu;vy;vt; fl;rpapd; aho; gpuhe;jpa nrayhsu; Njhou; Nkhfd;> fl;rpapd; nghJr;nrayhsu; Njhou; rpwpjud; MfpNahu; ciuahw;wpdu;.

,e; epfo;tpy; fye;J nfhz;l ,we;j Njhou;fspd; ngw;Nwhu;fSf;F fKF> kw;Wk; go ku fd;Wfs; toq;fg;gl;lJld;. mtu;fspd; ngaupy; tq;fpf; fzf;Ffs; Muk;gpf;fg;gl;L tq;fpfzf;F Gj;jfq;fs; mtu;fsplk; ifaspf;fg;gl;ld.

aho; Nghjdh itj;jparhiy ,uj;j tq;fpapd; xj;Jiog;Gld; fl;rp mYtyfj;jpy; ,uj;jjhd Kfhk; Vw;ghL nra;ag;gl;L ,uj;jjhdk; toq;fg;gl;lJ.
 

Mdp 19> 2009

,yq;if> <ok;> jkpou; - ,dp

c. uh. tujuhrd;

,yq;ifapd; tlf;Fg; gFjpapy; ,uhZt eltbf;iffs; %yk; <l;lg;gl;Ls;s ntw;wpNah> tpLjiyg; GypfSf;F Vw;gl;Ls;s gpd;dilNth> ,yq;ifj; jkpou; gpur;ridf;F> kfpe;jh uh[gf;Nr muR jd;dpr;irahf KbntLj;J epue;juj; jPu;T fz;LtpLtjw;F ,l;Lr;nry;yhJ. ,uhZt eltbf;iffs; rpy cldbg; gad;fis kl;LNk je;Js;sNj jtpu> ,yq;ifj; jkpou; gpur;rid ePWG+j;j neUg;ghff; fdd;W nfhz;Ljhd; ,Uf;Fk; vd;gij ,yq;if muR czu Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 19> 2009

aho;g;ghz g]; Nritf;F &. 36kpy;. mtru xJf;fPL

gOjile;j epiyapYs;s 76 g]; tz;bfisAk; jpUj;jp NritapyPLgLj;Jtjw;fhf 36 kpy;ypad; &ghit cldbahf toq;Ftjhf grpy; uh[gf;\ vk;.gp. njuptpj;jhu;. NkYk;> aho;. efupy; rfy trjpfisAk; nfhz;l rpWtu; M];gj;jpupnahd;iw mikf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sjhfTk; grpy; uh[gf;\ vk;.gp. njuptpj;jhu;. fy;tp> Rfhjhuk;> Nghf;Ftuj;J> tPjp mgptpUj;jp njhlu;ghf aho;. khtl;lj;jpd; xt;nthU gpuNjr nrayfg; gpupT gpupthf Muhag;gl;ld. aho;. efu; cl;gl midj;J gFjpfspYKs;s tPjpfis Gduikg;G nra;tjw;fhf me;je;j gpuNjr nrayfq;fs;> gpuNjr rigfs; Clhf kjpg;gPLfis rku;g;gpf;FkhW ,f; $l;lj;jpy; Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 19> 2009

 

Mdp 19> 2009

Aj;jk; kw;Wk; ,lk;ngau;e;J eyd;Gup epiyaq;fspYs;s kf;fs; epiy njhlu;gpy; Rtp];yhe;jpy; ,lk;ngw;w Kf;fpa fye;Jiuahly;..!!

Gnshl;> <.gp.b.gp> <.gp.Mu;.vy;.vt; mikg;Gf;fspd; uPjpahf kl;Lky;yhJ Kf;fpakhf ehk; jkpo; nghJkf;fspd; rhu;ghfNt ,e;epfo;tpy; gq;Nfw;Ws;Nshnkd;W njuptpj;jhu;. GypfSldhd Aj;jj;jpdhy; Vw;gl;l ntw;wpahdJ jkpo; kf;fSf;F Xu; epue;ju murpay; jPu;tpid Kd;itf;Fk; NghNj KOikahd ntw;wpahf fUjg;gLnkd;Wk; Fwpg;gpl;Ls;shu;. td;dpapy; Nkhjy;fshy; ghjpf;fg;gl;L ,lk;ngau;e;Js;s mg;ghtpg; nghJkf;fis cldbahf kPs;FbNaw;Wtjd; %yNk ehk; ,jidr; rhjpf;f KbAnkd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;. ru;tNjr uPjpapy; Gyk;ngau;e;J thOk; ngUk;ghyhd jkpo;kf;fs; Gypfs; jtpu;e;j Vida jkpo; mikg;Gf;fis xl;Lf;FOf;fs;> JNuhfpfs; Nghd;w gjq;fisg; gad;gLj;jp tUtNj toikahf cs;s NghjpYk; ,tw;Wf;nfy;yhk; ehk; mQ;rhJ njhlu;e;Jk; gzpahw;Wtjw;Ff; fhuzk; kf;fspd; eyd; fUjpNaahFk; vd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;. me;j eyd;fUjpNa td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;j kf;fis cld; kPs;FbNaw;w Ntz;Lk; (NkYk;...)

Mdp 19> 2009

JLg;G Kisf;Fk; fl;Lkuk;.

(tk;rpfd;)

fiuNahu kzypYk;

fz;zPupYk;

JLg;G Kisj;j fl;Lkuk;

mLj;j re;jjpapy;

gha; kukha; tsu;e;J

,yq;ifapd;

vy;yhf;; fiufisAk;

,izf;fl;Lk;.

(NkYk;....)

Mdp 19> 2009
 

Mdp 19> 2009

jkpo; kf;fspd; ,d;iwa vjpu;ghu;g;G

$l;likg;G vk;. gp.f;fs; tl khfhz mgptpUj;jpapYk; kf;fspd; tpNkhrdj;jpYk; xj;Jioj;Jr; nraw;glhtpbDk; jilf;fy;yhf ,Ue;Jtplf;$lhnjd;gNj jkpo; kf;fspd; mgpg;gpuhakhf cs;sJ. murhq;fj;jpd; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fSf;F xj;Jioj;Jr; nraw;glg; Nghtjhf rptehjd; fpN\hu; vk;. gp. $wpapUg;gij $l;likg;gpd; Vida vk;. gp.f;fs; rpwe;jnjhU Kd;Djhuzkhff; nfhs;tNj ,d;iwa R+o;epiyapy; nghUj;jkhFk;. tlf;F> fpof;F kf;fs; kpf ePz;l fhykhf Jd;gJauq;fSld; tho;e;J rypg;gile;Js;sdu;. kf;fspd; Jd;gq;fspd;kPJ murpay; elj;Jk; Nghf;F ,dpNkYk; Ntz;lhk;. kf;fSf;fhd murpay; elj;Jk; kdg;ghq;F jhd; ,g;Nghija Njit! (NkYk;......)

Mdp 19> 2009

gpughfud; The End.

(mwpTld;)

cyfj;jpy; jkpou;fs; thOk; ehLfs;> thoh ehLfshf ,Ue;jhYk;> vq;nfy;yhk; jk; eyd;fisg; Ngzpf;nfhs;s KbANkh mq;nfy;yhk; KjyPL nra;J jk; tUkhd tiyg;gpd;diy kpfg;ngupa mstpy; itj;jpUf;Fk; Gypg;gpdhkpfs; xU jiyik Nehf;fpa ,lj;jpy; Ftpf;fg;glh tpl;lhy; mtu;fsJ mirAk;> mirah nrhj;Jf;fs; fz;%bj;jpwf;Fk; Neuj;jpw;Fs; vd;dthFk; vd;gij Nf.gp ed;fwpe;jtu;. vdNt> Fog;gq;fisj; jPu;j;J xU ,lj;jpy; kf;fs; czu;Tfisf; Ftpj;J> mjd; jiyikia jd;id Nehf;fpj; jpUg;Gtjd; %yk; ru;tNjrr; re;ijfspy; Klq;fpf;fplf;Fk; jk; KjyPLfisf; fhg;ghw;wpf;nfhs;tNj mtuJ vz;zkhf ,Ue;jhYk;> mtNuhL fijj;J mij ruptug; Gupe;Jnfhz;L> xU gq;fPl;L cld;gbf;ifiaf; fhZk; tiu Kuz;gl;l ,d;Dk; rpy ntspehl;Lg; Gypg; gpdhkpfspd; mtruKk;>MSikAk; nfhz;L te;J nfhLj;jJjhd; New;W tiu mwpag;gl;l mwptofd;> ,d;W Kjy; fjpu;fhkj;jk;gp mwptofd;. (NkYk;...)

Mdp 19> 2009

jkpoPo kf;fs; fy;tpf; fof Rtp];fpis elhj;Jk; Rtp];tho; jkpo;; gps;isfSf;fhd mwpTg; Nghl;bfs;..!!


jkpo;> fzpjk;> Mq;fpyk; Nghd;w guPl;irf;F tpz;zg;gpj;j Rtp];tho; khzt khztpfs; midtUk; vjpu;tUk; Qhapw;Wf;fpoik (21.06.2009) fhiy 9.00kzpf;F Kd;ghf kz;lgj;jpy; te;J tuit gjpe;J nfhs;s Ntz;LfpNwhk;. jkf;F ,Jtiu tpz;zg;gg;gbtk; fpilf;fg; ngwtpy;iynad;w rpyupd; Kiwg;ghL kw;Wk; Ntz;LNfhSf;fpzq;f ,Jtiu tpz;zg;gq;fs; fpilf;fhj cq;fs; ez;gu;fs; cwtpdu;fs; ahuhtJ gq;Fnfhs;s tpUk;gpdhy; jaTnra;J cldbahf vk;Kld; (076.3681546) njhlu;G nfhs;SkhW Ntz;LfpNwhk;. NtW Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; jaTnra;J gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G nfhs;sTk;. 076- 368 15 46.. 076-310 82 17.. 078 -312 43 39.. 077- 203 88 81
guPl;ir eilngWk; kz;lgk;.

GemeinsSchfts Zentrum Affolten>

Bodenacker.25
8049 Zürich

ed;wp.. jkpoPo kf;fs; fy;tpf;fofk; -Rtp];fpis

Mdp 18> 2009

Gypfspd; khahtp f. m ,d; mwpf;if

Mdp 18> 2009

gpughfudpd; fdT epiwNtWfpwJ!

(mwpTld;)

mg;gbj;jhd; xU jkpoPok; mika Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhy;> mJ ahUf;fhf Ntz;Lk;? vkJ kf;fSf;fhfj;jhNd? me;j kf;fs; ,g;NghJ vq;fpUf;fpwhu;fs;? vd;d nra;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;? vij mDgtpj;Jf;nfhz;bUf;fpwhu;fs;? vDk; mbg;gilf; Nfs;tpfSf;Fj; jk; Ra mwpitf; nfhz;L Njbg;gpbj;J tpil fhz Ntz;Lk;. mjpypUe;J> kf;fs; mgpyhi\fis mwpe;J nraw;gl Muk;gpj;J> me;j kf;fSf;F Gw epiyapNyh mf epiyapNyh jkpoPoj;jpd; Njit vJ tiu ,Uf;fpwJ vd;gijj; jpl;lkpl;L>  me;jj; jpl;lj;ij r%fj;jpy; ,Uf;Fk; Gj;jp [Ptpfs;> kf;fs; eyd; nfhz;l r%f Nrtfu;fs;> kw;Wk; kf;fs; mgpg;gpuhaj;ijg; ngw;w ey;y kdpju;fs; nfhz;l xU xUq;fpizg;ig Vw;gLj;jp> mtu;fSld; fye;jhNyhrpj;J> kf;fs; Ntiyj;jpl;lq;fspy; ,yq;if muir vt;thW nty;yyhk; vDk; vjhu;j;jkhd thjq;fspy;> vjhu;j;jkhd cz;ikahd fs epiyapd; Mjhuq;fis> ek;gj; jFe;j Kiwapy; Nrfupj;J mij itj;J ,k;kf;fspd; Ra epu;za cupikg; Nghuhl;lj;ij Kd;ndLf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

Gypfspd; vQ;rp ,Uf;Fk; ru;t Njr tiyg;gpd;diy cilf;f ,yq;if muR Kaw;rp

(,uh[;Fkhu;)

Gypfspd; 3 tJ jiytuhf tu Nfgp vLf;Fk; Kaw;rpf;F Mg;G itf;Fk; Ntiyfs; Vw;fdNt ,yq;if murhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. Gypfspd; 1 tJ jiytiu (nrl;b) nfhd;w ngUikia gpughfud; jdjhf;fp nfhs;s> 2 tJ jiytu; gpughfuid nfhd;w ngUikia ,yq;if muR jdjhf;fpf; nfhz;lJ. jw;NghJ jiytu; mw;W ,Uf;Fk; Gypfspd; jiyikia jdjhf;f Nfgp vLf;Fk; Kaw;rp if$l Kd;Ng Nfgp ifjhfyhk; vd;w epiyikfNs mjpfk; cs;sd. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

[dehaf jkpou; Njrpa $l;lzp gpsT: nghJr; rpd;dj;jpy; Nghl;bapLk; Kaw;rp Njhy;tp

aho;g;ghzk; khefu rig kw;Wk; tTdpah efu rigf;fhd Nju;jy;fspy; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; cjaR+upad; rpd;dj;jpy; Nghl;bapl Ntz;Lnkd mjd; jiytu; njuptpj;Js;shu;. ,jw;F jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofk; (Gnshl;)> <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp (gj;kehgh) Mfpad cld;gltpy;iy. aho; khefu rigapy; cja R+upad; rpd;dj;jpy; tTdpahtpy; Gnshl;bd; eq;$uk; rpd;dj;jpYk; Nghl;baplyhk; vd;gJ mjd; jiytu; rpj;jhu;j;jdpd; Nahrid. Mdhy; ,uz;L cs;Shuhl;rp kd;wq;fspYk; cja R+upad; rpd;dj;jpy;jhd; Nghl;baplNtz;Lk;. ,y;iyNay; jdp top NghfpNwd; vd;W Mde;jrq;fup njuptpj;Jtpl;lhu;. ,t;thW Vw;gl;l ,Ogwpf;Fj; jPu;T fhz Kbahky;> Gnshl; mikg;Gk; <gpMu;vy;vg;Gk; ,ize;J fskpwq;Ftnjdj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

kuzj;jpdhy; kdpju;fs; kiwayhk;. mtu;fspd; khz;Gfs; kiwtjpy;iy: fpof;F Kjy;tu;.

fle;j ,U jrhg;jq;fSf;F Nkyhf ,lk;ngw;w Aj;jk;> murpay; Gwf;fzpg;gpdhy; vkJ khfhzj;jpd; [PtNdhghaj; njhopw;Jiwahd tptrhaKk;> kPd;gpbAk; ngupJk; ghjpf;fg;gl;bUe;jd. tskhd tpisepyKk; ePu;epiyfSk;> kdpjtYTk; ,Ue;jNghJk; mjid Kiwahf gad;gLj;Jk; Kfhikj;Jtj;jpy; ekJ khfhzk; gpd;jq;fpapUe;jJ. kf;fshy; njupT nra;ag;gl;l KjyhtJ khfhzrigiag; ngWg;Ngw;wTld; mjd; kpfg;ngUk; rhjidahf mike;jJ tptrhaj;Jiwapy; Vw;gl;l kpfg;nghUk; mgptpUj;jpahFk;. Rkhu; 420>000 f;F Nkw;gl;l Vf;fu; tpisepyq;fspy; tpisr;ry; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; ehl;bd; nkhj;j ney; cw;gj;jpapy; 30 rjtPjj;ijAk; fpof;F khfhz cw;gj;jpapy; G+u;j;jp nra;jpUe;jJ. mjd; fhuzfu;j;jhf;fSs; xUtuhf ehd; epidT $u;tJ kiwe;j k`;W}g; mtu;fisAk;jhd;. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

V 9 Clhf jdpahu; nyhwpfs; New;W aho;g;ghzk; gazk;

gaq;futhj xopg;Gf;Fg; gpd; njw;fpypUe;J tlf;fpw;F KjyhtJ jiutopg;gazk;

V-9 gpujhd tPjpapd; ,U kUq;fpYk; Nghjpa ghJfhg;G toq;fg;gl;Ls;sjhf njuptpj;j mtu;> njd;gFjpf;F Njitahd nghUl;fis Vw;wptUk; nyhwpfs; Xke;ij Nrhjidr; rhtbapy; Nrhjidaplg;gl;l gpd;du; njd;gFjpia Nehf;fp mDg;gp itf;fg;gLk; vd;Wk; njuptpj;jhu;. V-9 gpujhd tPjpiaAk; mjid mz;kpj;j gpuNjrq;fisAk; ghJfhg;Gg; gilapdu; ifg;gw;wpa rpy fhyq;fSf;F gpd;du; ghJfhg;G gil tPuu;fspd; tpepNahfj;jpw;fhf V-9 gpujhd tPjp cj;jpNahfG+u;tkhf jpwf;fg;gl;bUe;jJ. mNjrkak;> ,uhZtj;jpd; G+uz topj;JizAld; mj;jpahtrpa Nritfs; Mizahsupd; Ntz;L NfhSf;fpzq;f aho;. Flh ehl;L kf;fSf;Fj; Njitahd mj;jpahtrpa nghUl;fs; jiutopahf nfhz;L nry;yg;gl;ld. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

fpof;F khfhz Kjyikr;rpd; Gjpa nrayhsh; epakdk;.

fpof;F khfhz rig mikf;fg;gl;ljd; gpd;du; Kjyikr;rpd; nrayfj;Jf;fhd nrayhsuhf rp.khkhq;fuh[h vd;gtu; fpof;F khfhz Kjyikr;rupd; rpghuprpd; Ngupy; xU tUl fhy xg;ge;jj;jpd; mbg;gilapy; epakdk; nra;ag;gl;lhu;. Kjyikr;rupd; Ntz;LNfhspd; mbg;gilapNyNa ,t;epakdkhdJ tpNrl nraw;wpl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;ljhFk;. jw;NghJ khfhz rigapd; xUtUl fhyk; G+u;j;jpaile;jijj; njhlu;e;J nrayhsupd; xg;ge;j fhyKk; epiwtile;Js;sJ. ,jidf; fUj;jpw; nfhz;L Kjyikr;rpd; nrayfj;Jf;fhd Gjpa nrayhsu; ,yq;if epUthf Nritfs; (S.L.A.S) jFjpAld; ntF tpiutpy; epakdk; nra;ag;glTs;jhf Kjyikr;R nrayfk; njuptpf;fpd;wJ.

tl khfhz kf;fSf;F vkJ ehl;Lf;Fupa jPu;T mgptpUj;jpapy; gpuNjr mjpfhupfSf;Nf Kd;Dupik grpy; uh[gf;\

me;j kf;fSf;Fj; Njitahd mbg;gil cl;fl;likg;G tsq;fis Nkk;gLj;jp> jdpj;Jtkhd XU murpay; jPu;itg; ngw;Wf; nfhLg;Nghk;. mDruiz nraw; jpl;lj;jpw;Fk; mg;ghy;> ehl;Lf;Fg; nghUj;jkhd nraw;jpl;lj;ijNa tlf;fpy; eilKiwg;gLj;Jfpd;Nwhk;. ghij mgptpUj;jp> kpd;rhuk;> FbePu;> tptrhaj;Jiw Nkk;ghL Mfpa gzpfisj; Jupjkhf Nkw;nfhs;s jpl;lkpl;L nraw;gLfpNwhk;. aho;g;ghzj;jpw;fhd V-9 ghij> tTdpah n`hutg; nghj;jhid tPjp cs;spl;l tl gFjpapd; Kf;fpa ghijfis mgptpUj;jp nra;a eltbf;if vLj;Js;Nshk;. (NkYk;...)

Mdp 18> 2009

VwhT+h; gw;W gpuNjr rig cWg;gpdh; gj;kehjd; tp[pjud; mth;fs; cWg;gpdh; gjtpapy; ,Ue;J ePf;fg;gl;Ls;shh;- nghJr; nrayhsh; njhptpg;G 

VwhT+h; gw;W gpuNjr rigapd; cWg;gpduhf epakpf;fg;gl;l ,th; njhlh;r;rpahf %d;W $l;lq;fSf;F r%fkspf;fhikapdhNyNa VwhT+h; gw;W gpuNjr rig cWg;GhpikapypUe;J ePf;fg;gl;Ls;shh; vdTk; kl;lf;fsg;G cjtpj; Njh;jy;fs; Mizahshpdhy; fl;rpapd; jiyikr; nrayfj;jpw;F vOj;J %yk; mwptpf;fg;gl;Ls;sijj; njhlh;e;Nj ,r;nra;jp fl;rpapd; nrayhshpdhy; cj;jpNahfG+h;tkhf ntspaplg;gLfpd;wJ. (NkYk;...)  

Mdp 17> 2009

vk; ,dpa NjhoNd gj;kehghNt!

(Nkhfd;)

cd;id mopj;j me;j cUtk;

jd; filrp epkplq;fspy;

jd; jtWfis vz;zp ghh;j;jpUf;Fkhdhy;

mJ cd;Dila kuzkhfj;jhdpUf;Fk;

Vnddpy;

eP ,Ue;jpUe;jpUe;jhy;

jhd; caph; tho topfpilj;jpUf;Fk;

vd;w cz;ik mjw;F$l njhpe;jpUf;Fk;

,J ele;J tplf;$lhJ vd;gjhy;jhNdh

kuzNjtij cd;id mtrukha; mioj;J nrd;Wtpl;lJ

(NkYk;...)

Mdp 17> 2009

fj;jpapd;wp uj;jkpd;wp vQ;rpapUf;Fk; jkpo; kf;fisAk; ghilapy; Vw;Wk; gzp jpiukiwtpy;!

-    rjhrptk;. [P.

re;jphpfh FkhuJq;fh murhq;fk;> fle;j fhyj;jpy; jkpo; kf;fSf;F ,iof;fg;gl;l mePjpf;fhf gfpuq;f kd;dpg;Gf;NfhhpaJ. If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; Ml;rpf; fhyj;jpy; jkpo; kf;fSf;F ,iof;fg;gl;l mePjpf;fhfTk; nghJrd If;fpa Kd;dzp murhq;fk; kd;dpg;Gf; NfhhpaJ. Mdhy; gj;jphpiffNsh mt;tsT Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;ftpy;iy> crhj;Jiz Ma;thsh;fNsh fz;Lnfhs;stpy;iy. khwhf Fj;jpf;fhl;b nff;fypj;jdh;. kpfTk; fPo;j;jukhd epiyapy; jkpo; Clfq;fs; ele;Jnfhz;ld> ele;Jnfhs;fpd;wd. NkNy Fwpg;gpl;l Ms;gpbiatpl gd;klq;F rpWth;fisAk; rpWkpfisAk; gyte;jkhf Ml;Nrh;j;J Gypfs; rz;ilapy; <LgLj;jpdhh;fs; vd;gij ed;F mwpe;jpUe;jpUe;jdh;. ,e;j gj;jphpiffshy;> tPl;Lf;F xUth; vd;gJ mq;fPfhpf;fg;gl;l xd;whf khwpaJ. Kjy; gps;is gypahdJk; mLj;j gps;isia te;J ,Oj;Jf;nfhz;L Nghd rk;gtq;fs; epiwa ele;jpUf;fpd;wd. Mdhy; mij ,e;j %d;whk;ju gj;jphpiffs; ntspapltpy;iy. ,Wjpahf fpspnehr;rp ,uhZtj;jplk; gwpnfhLj;j gpd;dh; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; tho;e;Jte;j gy ngw;Nwhh; ,Ue;j xU gps;isiaAk; Gypfsplk; gwpnfhLj;jdh;. (NkYk;..)

Mdp 17> 2009

Mdp 17> 2009

vd;d nra;ag; Nghfpd;wdu;?

Nf.mUz;Fkhu;>

"thUq;fs;; te;J ghUq;fs;...' vd;W fUzhepjpf;Fk;> n[ayypjhTf;Fk; miog;Gf;F Nky; miog;G tpLf;fpwhu; uh[gf;N\. mij Vw;W Nghf Ntz;baJ jhNd Kiw. I.eh.> rig nghJr;nrayUf;F ,Uf;Fk; mf;fiwAk;> kdpjhgpkhdKk; ,q;Fs;s jiytu;fSf;F Vd; ,y;yhky; NghdJ? "Aj;jj;jhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s ,yq;ifj; jkpou;fspd; kWtho;Tf;fhf cjtp nra;Aq;fs;' vd;W uh[gf;N\ ekf;F miog;G tpLf;fpwhu;. ,jw;F ekJ jkpofj; jiytu;fspd; gjpy; vd;d? ru;tNjr njhz;L epWtdq;fSf;F ,Uf;Fk; mf;fiw $l> "jkpod;> jkpopdk;' vd;W jkpopd; ngaiur; nrhy;yp> murpay; gpiog;G elj;jpf; nfhz;bUf;Fk; jkpofj; jiytu;fspd; epiyg;ghL vd;d> nray; jpl;lk; vd;d? (NkYk;...)

Mdp 17> 2009

gazj;jpy; vjpu;nfhz;l Jd;gq;fs; ePq;Fk; mwpFwp

NkYk; gy ,lq;fspy; ,uhZt Nrhjidr; rhtbfs; kl;lf;fsg;G> mk;ghiw> jpUNfhzkiy Mfpa khtl;lq;fspy; cs;sd. Aj;jk; KOikahf KbTf;F te;Js;sijaLj;J mq;Fs;s Nrhjidr; rhtbfs; gbg;gbahf mfw;wg;gLnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. aho;Flhehl;Lf;fhd jiutopg; Nghf;Ftuj;J kPz;Lk; Muk;gkhFk; gl;rj;jpy; jw;NghJ aho;. gazj;jpy; vjpu;Nehf;Fk; f\;lq;fs; ePq;fptpLnkd kf;fs; epidf;fpd;wdu;. mj;jid Jd;gq;fSk; gbg;gbahf ePq;Ftjw;fhd fhyk; jw;NghJ cjakhfpAs;sjhfNt kf;fs; fUJfpd;wdu;. (NkYk;...)

Mdp 17> 2009

Task of livelihood rehabilitation

By : M.S. Swaminathan

The Northern Province was an agricultu­ral paradise before the conflict. Currently, it is estimated that crop production may be of the order of 150,000 tonnes, as against 800,000 tonnes earlier. A large proportion of farms is in the form of home gardens of about 0.1 ha producing a variety of horticul­tural and animal products. There is great scope for dairy, goat and poultry farming. There are large numbers of fisher-families along the coast. The Tamil farmers of the province have been the custodians of Sri Lanka’s food security, much the same way the Sikh farmers of Punjab contribute a large part of the wheat and rice for India’s public distribution system. (more)

Mdp 17> 2009

,yq;if : Gduikg;ig cj;juthjk; nra;a Ntz;Lk;

-vk;.v];.Rthkpehjd;

,yq;ifapy; Nghu; Kbe;Jtpl;lJ. Mdhy; ,d;W ,yq;ifj; jkpou;fspd; nghUshjhu Nkk;ghl;Lf;fhd [Pt kuz Nghuhl;lkhdJ njhlq;fpAs;sJ. mikjp jpUk;gptpl;lJ. MdhYk; mq;Fs;s kf;fspd; cs;sq;fspy; ey;nyz;zKk; xUikg;ghLk; cUthf;fg;gl;bl Ntz;Lk;. ,yq;ifj; jkpou;fSf;F cz;z czTk;> ehl;by; mikjpAk; ,d;iwa cldb Njitfshf cs;sd. NkYk; mk;kf;fSila Rakupahijf;F ,Of;F Vw;glhj tifapy; rfy trjpfSk; nra;J jug;glNtz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 17> 2009

JNuhfp> ,dthjp> vl;lg;gd;!

(,e;jj; jiyg;Gld; vdJ ngaiuAk; Nru;j;J thrpj;jhy; mJ vd;idg; ghjpf;Fk;!)

-fpof;fhd; Mjk;-

JNuhfpg; gl;lk; jw;NghJ Nrhgpf;ftpy;iy vd;gij ehk; Nehf;FNthkhapd; gy muq;f(k;)q;fspy; Gjpd(k;)q;fis ehq;fs; fhzyhk;. gz;ila vy;yhsj; jiytupd; Ml;rpf; fhyj;jpy; JNuhfpg; gl;lk; nrd;wilahj %iyfNs ,y;iy vdyhk; murpay;thjpfs;> gbj;jtu;fs;> Nkijfs;> Vida ,af;fg; Nghuhspfs;> rhjhuz nghJkf;fs;> mz;ila ehlhd ,e;jpahtpd; gpujku;> tPl;by; J}q;fpf; nfhz;bUe;jtu;fs;> gs;spapy; njhOJnfhz;bUe;jtu;fs;> Gypfs; ,af;fj;Jf;Fs; ,Ue;j Gj;jprhypfs;> tptrhapfs;> g];]py; gpuahzk; nra;J nfhz;bUe;jtu;fs;> mur Copau;fs;> kj FUf;fs; vd;gtu;fisAk; jhz;b ,Wjp Aj;jj;jpy; jiytu; ruzilAk;tiu fhj;jpUe;J nrj;Jj;njhiyahky; rpq;fs ,uhZtj;ij ek;gp Xbte;j kf;fs; tiu gue;J tpupe;Js;sJ. (NkYk;...)

Mdp 17> 2009

nts;stj;ijapy; GypfSf;F kUe;Jfs; tpepNahfpj;j kUe;jf cupikahsu; ifJ> nfhr;rpf;fil kPd; KjyhspAk; ifJ

ifJ nra;ag;gl;l kUe;jf cupikahsuhd ghNye;jpud; Gypfspd; kUj;Jt FOtpd; nghWg;ghsu; kNdh[; vd;W miof;fg;gLk; nry;tehafk; Ffuh[Dld; kpfTk; neUf;fkhd njhlu;Gfis itj;jpUe;Js;shu;. ,tUldhd njhlu;Gfs; %yk; gy Nfhbf;fzf;fhd kUe;J tiffis gy re;ju;g;gq;fspy; tpepNahfpj;Js;sjhfTk; v];. v];. gp. Fwpg;gpl;lhu;. ,NjNghy; fle;j khjk; Gypfspd; kPd; tpahghuj;jpw;F nghWg;ghf ,Ue;j nfhr;rpf;fil kPd; Kjyhsp> epoy; cyf jhjh Gydha;T gpuptpduhy; ifJ nra;ag;gl;L 5 khb tprhuizapd; gpd;G gpizapy; tLtpf;fg;gl;Ls;shu;. ,tu; jw;NghJ fdlh nry;tjw;fhd xOq;Ffis Nkw;nfhs;tjhf nra;jpfs; frpfpd;wd. (NkYk;...)

Mdp 17> 2009

fpof;F Kjy;tupd; nrayhsu; R.f.tpy; ,izT

fpof;F khfhz Kjy ikr;rupd; nrayhsu; v];. khkhq;fuh[h ];uPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,ize;J nfhz;Ls;shu;. ,d;W nfhOk;gpy; rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; cg jiytUk;> fpof;F khfhz rpwP y.R.f. mikg;ghsUkhd mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjuid (fUzh mk;khd;) re;jpj;J cj;jpNahfG+u;tkhf rpwP y.R.f. mq;fj;Jtj;ij ngw;Wf; nfhs;thu; vd fUzh mk;khdpd; Clf Ngr;rhsu; [_ypad; njuptpj;jhu;.
 

Mdp 17> 2009

tTdpah efurigj; Nju;jy;:

6 fl;rpfshy; Kftu;fs; epakdk;> K. fh.tpd; epakdk; epuhfupg;G


tTdpah efu rig Nju;jYf;F MW murpay; fl;rpfs; jkJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l Kftu;fis epakpj;Js;sJ. mNj Neuj;jpy; ,U RNal;irf; FOf;fSk; fl;Lg;gzj;ij nrYj;jpAs;sJ vd tTdpah khtl;l cjtp Nju;jy; Mizahsu; V. v];. fUzhepjp njuptpj;jhu;. Kftu;fSila tpguq;fs;- If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp wprhl; gjpAjPd;> If;fpa Njrpa fl;rp lhf;lu; n[ayj; n[atu;j;jdh> ,yq;if jkpouR fl;rp. rptrf;jp Mde;jd;> [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzp Re;juypq;fk; tre;jypq;fk;> [dehaf jkpo; Njrpa $l;lzp tuj %u;j;jp rpt&gru;kh> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp tpehaf%u;j;jp rfhaNjtd;> K];ypk; fhq;fpu]; fhyjhkjkhfp KftUila ngaiu mwptpj;jpUe;jJ. mJ Vw;Wf;nfhs;sg;gltpy;iy. fw;Fopapidr; Nru;e;j ,uhN[e;jpuk; me;Njhzpjh];> mNj ,lj;ijr; Nru;e;j ,g;whfpk; [Ptuhrh Mfpa ,UtUk; RNal;irf; FOtpw;fhd fl;Lg;gzj;ij nrYj;jpAs;sdu; vdTk; cjtp Nju;jy; Mizahsu; njuptpj;jhu;.
 

Mdp 17> 2009

epthuz fpuhkq;fSf;F ,e;jpa J}Jtu; tp[ak;

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fSf;F ,yq;ifap Ys;s ,e;jpaj; J}Jtu; MNyhf; gpurhj; New;W tp[ak; nra;jhu;. nkdpf; ghk; fjpu;fhku; epthuzf; fpuhkk; cl;gl gy epthuzf; fpuhkq;fSf;Fk; mtu; nrd;W ghu;itapl;lJld; kf;fSld; Ngrpdhu;. ,e;jpah toq;fpAs;s elkhLk; kUj;Jt kidf;Fk; tp[ak; nra;j ,e;jpa J}Jtu; ,e;jpa lhf;lu;fSld; Ngrpdhu;. ,e;jpah mDg;gpitj;Js;s kUe;Jg; nghUl;fs;> kUj;Jt cgfuzq;fs; Nghd;wtw;iwAk; ghu;itapl;l J}Jtu; gw;whf;Fiw njhlu;ghfTk; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;. ,lk;ngau;e;Js;s kf;fSf;F ,yq;if muR toq;fpAs;s trjpfs; Fwpj;J ghuhl;Lf;fisAk; njuptpj;j mtu;> ,e;jpah njhlu;e;Jk; cjtpfis toq;Fk; vd;Wk; Fwpg;gpl;lhu;.
 

Mdp 16> 2009

tTdpah eyd;Gup Kfhq;fspy; rk;gsf; nfhLg;gdT Muk;gkhdJ

tTdpah eyd;Gup Kfhq;fspy; cs;s mur cj;jpNahf];ju;fSf;F mtu;fspd; khjr; rk;gsk; murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;L tUtjhf mwpaKbfpd;wJ. Mrpupau;fs;> kUj;Jtj;Jiw cj;jpNahf];ju;fs;> epu;thf mYtyu;fs; Nghd;wtu;fs; Kfhq;fspy; jkJ ,aYikf;fl;gl;L jkJ flikfis nra;a mDkjpf;fg;gl;Ls;sdu;. Kf;fpakhf Mrpupau;fs; fw;gj;jypy; <Lgl;L tUfpd;wdu;. jw;NghJ rfy mur cj;jpNahfj;ju;fSk; khjr;rk;gsj;ij ngWtjw;Fupa xOq;Ffis muR nra;Js;sJ. jkJ nrhe;j ,lq;fSf;F kPs; FbNaw;wg;gLk;tiu ,tu;fs; Kfhq;fSf;Fs; jkJ kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;s Nritfis toq;Ftu; vdTk; mwpaKbfpd;wJ.

Mdp 16> 2009

ehL fle;j jkpo; <o muR cUthf;fg;glTs;sJ gj;kehjd; mwptpg;G

jw;fhypf ehLfle;j jkpoPo murhq;fk; xd;iw mikf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fis Nkw;nfhs;sTs;sjhf ru;tNjr MAjf;flj;jy;fhuDk;> Nghijt];J flj;jy;fhuDk;> Gypfspd; ru;tNjr njhlu;GfSf;F nghWg;ghd Nf. gp vdg;gLk; nry;tuh[h gj;kehjd; njuptpj;Js;sjhf gpgprp nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,jw;fhd Vw;ghLfis mnkupf;fhtpy; cs;s rl;lj;juzpahd tp];tehjd; cUj;jpuFkhu; jiyikapyhd nraw;FO Nkw;nfhs;sTs;sjhf mtu; ,Jnjhlu;ghf tpLj;Js;s mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;shu;. ,e;j eltbf;iff;F cyfpy; cs;s midj;J jkpo; mikg;Gf;fSk; MjuT juNtz;Lk; vd mtu; Nfl;Ls;shu;. [deha uPjpapy; mikf;fg;glTs;s ,e;j murhdJ ru;tNjr uPjpapy; jkpo; kf;fsJ mgpyhirfis Kd;ndLf;Fk; vd njuptpj;Js;shu;. mNj Neuk; ,yq;ifapy; jkpo; Njrpa $l;likg;gpdu; cs;ehl;L nray; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;thu;fs; vd mtu; jdJ mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;shu;. ,e;j ,U nrw;ghLfspYk; xU ,zf;fg;ghL ,Uf;Fk; vd mtu; jdJ mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;shu; vd me;j nra;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,tupd; mz;ika nra;jpfspd;gb ,y;yhky; Nghd Gypfspd; jw;fhypf jiytuhf ,tNu nray;gLtjhf mwpaKbfpd;wJ.

Mdp 16> 2009

Kryp gpuNjr kPs;FbNaw;wk; Kfk; epiwe;j rpupg;Gk; G+upg;Gkhf Kryp kf;fs;

tlf;fpd; tre;jk;

,d;W ehk; nrhe;j ,lj;jpw;F te;J tpl;Nlhk; vd;W vz;Zk; NghJ kpfTk; re;Njh\khf ,Uf;fpwJ. epk;kjpahf ,Uf;fpwJ. murhq;fk; vkf;F kpd;rhuk; cs;spl;l cl;fl;likg;G trjpfis nra;J ju Ntz;Lk;. Fwpg;ghf vk;ik ,q;F kPsf; Fbaku;tjw;fhd R+oiy cUthf;fpa [dhjpgjpf;F ehk; ed;wpfis njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk; vdf; $wpdhu;. cjtpf; fy;tp gzpg;ghsuhd kupajh]d; FW}]; vd;gtiu re;jpj;Njhk;. jdJ cwtpdupd; tPl;il ghu;itapl cwtpdUlNdNa te;jpUe;jhu;. nrhe;j ,lj;jpw;F te;J tpl;Nlhk;. ,dp ftiyapy;iy. ,dp epk;kjpahf tho;Nthk; vd;whu; kyu;e;j Kfj;Jld;. cile;J nehUq;fpg; NghapUf;Fk; kjpy;fs;> fhL kz;bf; fplf;Fk; tPl;L tsTfis Jg;GuT nra;tJ ,tu;fsJ mLj;j eltbf;ifahf ,Uf;Fk;. tpiutpy; Gjpa mofhd gRikahd Kryp gpuNjrj;ij fhz KbAk; vd;w ek;gpf;if vy;Nyhu; kdjpYk; ,Uf;fpwJ. (NkYk;...)

Mdp 16> 2009

Vfhjpgj;jpa vjpu;g;Gf;F  fpilj;j ntw;wp

<uhd; Nju;jy; Fwpj;J Nkw;fj;jpa Clfq;fs; msT fle;j Mu;tk; fhl;bd. mnkupf;fhit njhlu;e;J vjpu;j;J tUk; mfkjp ep[hj;jpw;F vjpuhf Nju;jy; KbT mike;jpUe;jhy; ,e;j Clfq;fs; FJ}fyk; mile;jpUf;Fk;. mz;ikapy;> nygdhdpy; ele;j Nju;jypy; mnkupf;f MjuT egNu ntw;wp ngw;whu;. tisFlh ehLfs; gytw;iwAk; mnkupf;fh jdJ Neub kw;Wk; kiwKffl;Lg; ghl;by; itj;Js;sJ. ,e;epiyapy; <uhd; kf;fs; Vfhjpgj;jpaj;ij vjpu;j;J njhlu;e;J Fuy; nfhLj;JtUk; mfkjp ep[hj;jpw;F jq;fsJ Mjuit cWjp nra;Js;sdu;. (NkYk;...)

Mdp 16> 2009

fpof;F flw;nwhopyhsu;fspd; [PtNdhghaj;Jf;F topgpwe;jJ!

fpof;F khfhzj;jpy; ,J Nghd;w Vuhskhd ghjpg;GfSf;nfy;yhk; ,g;NghJ KbT te;Js;sJ. fpof;fpy; fly; kPd;gpbj; jil ePf;fg;gLtjhf New;W Kd;jpdk; mwptpf;fg;gl;lijaLj;J flw;nwhopyhsu;fs; epk;kjpAk; kfpo;r;rpAk; mile;Js;sdu;. mtu;fsJ nghUshjhuk; ,dpNky; tsu;r;rpailAnkd jhuhskhf vjpu; ghu;f;fyhk;. mNjrkak; fpof;Ff; flypy; kPd; gpbg;gjw;F tpjpf;fg;gl;bUe;j jil jw;NghJ ePf;fg;gl;Ls;sjdhy; nfhOk;G kw;Wk; Kf;fpa efuq;fspy; cs;s kPd; ghtidahsu;fSk; ed;ikaila cs;sdu;. (NkYk;....)

Mdp 16> 2009

fpof;fpy; ,uhZt Kfhq;fs; mfw;wg;gLfpd;wd.

kl;lf;fsg;G
thior;Nrid gpujhd tPjpapy; Fk;GW%iy Kr;re;jpapy; mikf;fg;gl;bUe;j ,uhZt Nrhjidr; rhtb New;W KOikahf mfw;wg;gl;Ls;sJ. jw;NghJ fpof;F khfhzj;jpYs;s RKfkhd R+o;epiyapidf; fUj;jpw;nfhz;L ,r;Nrhjidr; rhtb mfw;wg;gl;ljhf ghJfhg;G caujpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. ,r;Nrhjidr; rhtbapy; mz;ikf; fhykhf nghyp]hUk; ,ize;J flikahw;wpdu;. ,r;Nrhjidr; rhtb ,aq;fpa fhyg; gFjpapy; thfdq;fs; cg ghijA+lhfNt nry;y mDkjpf;fg;gl;ld.

Mdp 16> 2009

epthuzf; fpuhkq;fspy; 350 mehijr; rpWtu;fs;


,lk;ngau;e;j kf;fspilNa mz;ikapy; fzpg;gPnlhd;W Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jd;gb mq;F 52 Mapuk; rpWtu;fs; cs;sjhfTk; mjpy; 1034 Ngu; mehijfs; vdTk; njupate;Js;sJ. ,tu;fspilNa Rkhu; 350 rpWtu;fs; jha; je;ij ,UtiuAk; ,oe;jtu;fnsdTk; Mizahsu; $wpdhu;. ,tu;fspy; rpyu; jkJ cwtpdu;fSld; ,Ug;gjhfTk; mtu;fis rl;lG+u;tkhf ghJfhtyu;fsplk; ifaspf;f cs;sjhfTk; $wpdhu;. Vida rpWtu;fis ePjpkd;w cj;juTld; nghWg;Ngw;W rpWtu; ed;dlj;ij jpizf;fsj;jpd; fPOs;s rpWtu; epiyaq;fspD}lhf guhkupf;f cs;sjhfTk; Mizahsu; Fwpg;gpl;lhu;. ,tu;fSf;F fy;tp trjp> kdey mgptpUj;jp vd;gd toq;fg;gl cs;sd. 18 taJtiu ,tu;fs; rpWtu; epiyaq;fspD}lhf guhkupf;fg;gl;l gpd; Rje;jpukhf nry;y mDkjpf;fg;gLtu;.
 

Mdp 16> 2009

vdf;nfjpuhf vtUk; xOf;fhw;W tprhuiz Nkw;nfhs;s KbahJ - rptehjd; fpN\hu; vk;.gp.

* jkpo; kf;fs; ,dpAk; my;yy;gl KbahJ

* Njrpak; Ngrp vJTk; rhjpf;f KbahJ

* v];. N[. tp. apd; Njrpag; Nghuhl;lKk;> gpughtpd; Nghuhl;lKk; G+[;[pakhfptpl;ld

(NkYk;...)

Mdp 16> 2009

tlf;fpd; tre;jk; - aho;g;ghzk; kPz;Lk; aho;Njtp

fhq;Nfrd;Jiw uapy; epiyaj;ij uapy;> JiwKfk;> tpkhd epiyak; Mfpatw;wpw;fpilNaahd ,izg;Gj; jskhfTk; aho;g;ghz uapy; epiyaj;ij g];> Gifapujk;> nyhwpfs; Mfpatw;wpw;fpilNaahd ,izg;G ikakhfTk;> gue;jd; Gifapuj epiyaj;ij nghUl;fs; Vw;wpapwf;Fk; ikakhfTk; mgptpUj;jp nra;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. fpspnehr;rp> gue;jd;> khq;Fsk; Gifapuj epiyaq;fis nghUshjhu mbg;gilapyhd Nghf;Ftuj;J ikaq;fshfTk; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. ,t;thW rfy trjpfisAk; nfhz;ljhf uapy; epiyaq;fis mikg;gjd; %yk; tlf;fpw;F kPz;Lk; cz;ikahd tre;jk; Jtor; nra;ayhk;. njw;fpy; ,Ue;J tlf;Ff;Fk; tlf;fpy; ,Ue;J njw;Ff;Fk; nghUshjhu uPjpahd gupkhw;wq;fs; ,ilawh epfo;e;J RgPl;rk; nghq;Ftjw;F aho;Njtp jlk; mikj;Jj; jUk;. (NkYk;...)

Mdp 15> 2009

lhd; njhiyf;fhl;rp Clhf Njhou; lf;s]; Njthde;jh mtu;fs; ciuahw;Wfpd;whu;.

<gpbgp nrayhsu; ehafk; Njhou; lf;s]; Njthde;jh mtu;fs; Gyk;ngau;e;J thOk; vk; jhaf Njrj;jpd; cwTfSf;F Mw;wpa ciu lhd; njhiyf;fhl;rp Clhf xspgug;gg;gLfpd;wJ. Gyk; ngau; ehLfspy; tjpAk; vk; cwTfs; ,yq;if Neug;gb ,d;iwajpdk; (15.06.2009) khiy 2.30kzpf;F kzpj;jpahy nra;jpfspYk; khiy Ie;J kzpf;Fk; xd;gjiu kzpf;Fk; gpujhd nra;jpfspYk; Njhou; lf;s]; Njthde;jh mtu;fspd; ciuapid ghu;itapl KbAk; vd;gij njuptpj;Jf;nfhs;Sfpd;Nwhk;.
 

Mdp 15> 2009

aho;. kf;fspd; ePz;lfhy Vf;fk; epiwNtWk; jUzk;

jiutopahd nghUs; Nghf;Ftuj;J ,g;NghJ Muk;gkhfg; NghfpwJ. ,jd; %yk; njd;dpyq;iff;F epfuhf tl gFjpapYk; nghUl;fspd; tpiyfs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; te;J tpL nkd;gJ cWjp. mJ khj;jpukd;wp njd;dpyq;ifapy; fpilf;Fk; mj;jid nghUl;fisAk; tl gFjp kf;fs; ,dpNky; epahakhd tpiyapy; ngw;Wf; nfhs;s topNaw;glg; NghfpwJ. mk;kf;fspd; tho;f;ifr; nryT ,dpNky; fzprkhd msT FiwAnkdTk; vjpu;ghu;f;fyhk;. (NkYk;...)

Mdp 15> 2009

Xke;ij tiuahd Gifapuj Nrit nrg;lk;gupy;;

tTdpahtpy; ,Ue;J Xke;ij tiuahd uapy; ghijia epu;khzpf;Fk; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sjhf Nghf;Ftuj;J mikr;R $wpaJ. nrg;lk;gu; khjj;jpy; aho;Njtp uapy; Nrit Xke;ijtiu ,lk;ngWk; vdTk; mikr;R Fwpg;gpl;lJ. nfhOk;G - aho;g;ghzk; ,ilapyhd aho;Njtp uapy; Nritia kPz;Lk; Muk;gpf;f Nghf;Ftuj;J mikr;R eltbf;if vLj;Js;sJ. ,jd; Kjw;fl;lkhf 20 tUlq;fspd; gpd; tTdpahtpy; ,Ue;jJ jhz;bf;Fsk; tiu Muk;gpf;fg;gl;lJ. tTdpahtpy; ,Ue;J aho;g;ghzk; tiuAs;s uapy; epiyaq;fis epu;khzpf;Fk; nghWg;Gf;fis me;je;j gpuNjr kf;fs; Vw;Ws;sdu;. ,jd;gb Xke;ij uapy; epiyaj;ij epu;khzpf;Fk; nghWg;ig fhyp kf;fSk; aho;. uapy; epiyaj;ij mikf;Fk; gzpia `k;ghe;Njhl;il kf;fSk; nghWg;Ngw;Ws;sdu;. aho;g;ghzk; tiuahd uapy; ghij epu;khzpf;Fk; gzp 2010y; G+u;j;jp nra;ag;gl cs;sNjhL ,jw;F rfyuJk; xj;Jiog;G Nfhug;gl;Ls;sJ.
 

Mdp 15> 2009

Gypfspd; kw;nwhU ePu;%o;fp nts;isKs;sp tha;f;fhy; flypy; kPl;G

njhlu;e;J NjLjypy; <Lgl;LtUk; ghJfhg;Gg; gilapdu; New;W khiy Ky;iyj;jPT> nts;is Ks;sp tha;f;fhy; gFjpf;F mz;kpj;j flypy; Gypfspd; kw;nwhU ePu; %o;fpnahd;iw fz;nlLj;jpUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; mYtyf mjpfhup nahUtu; njuptpj;jhu;. ehd;F mbfs; cauKk;> 24 mbfs; ePsKk; nfhz;l ,e;j ePu;%o;fp nts;isKs;sp tha;f;fhy; gpuNjrj;jpd; fiuapypUe;J rpy kPl;lu;fs; J}uj;jpy; flypypUe;J kPl;fg;gl;bUg;gjhfTk; mt;tjpfhup $wpdhu;. ,e;ePu;%o;fp Vw;fdNt ghtpf;fg;gl;bUg;gjhfTk; Muk;g tprhuizfspy; njupate;jpUg;gjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;.


Mdp 15> 2009

fpof;F khfhzj;jpd; jpUkiy khtl;lj;jpy; ,Jtiu fhyKk; ,Ue;j kPd;gpbj;jil ePf;fk;.

,Jtiu fhyk; flypy; kpff; FWfpa vy;iyf;Fs; ckJ kPd;gpb kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;jJ. Mdhy; ehis (15.06.2009) Kjy; mt; vy;iy Kjw;fl;lkhf mjpfupf;fg;gl;L ,Jtiu fhyKk; gad;gLj;jg;glhky; ,Ue;j 25 Fjpiu tY vQ;rpd;fs; nfhz;l ,ae;jpug; glFfs; %yk; kPd;gpbj; njhopiy Nkw;nfhs;syhk;. mj;NjhL mjpfhiy 4 kzpKjy; khiy 6 kzptiu ePq;fs; flypy; nrd;W kPd;gpbf;fyhk;. jpUkiy JiwKfj;Jf;Fl;gl;l fly; vy;iyg;gug;gpy; Fwpj;j xU rpyu; khj;jpuk; Kjw;fl;lkhf kPd;gpbf;f KbAk;> vjpu;fhyj;jpYk; ,JTk; jsu;j;jg;gl;L KOikahd Rje;jpuj;NjhL kPd;gpbj; njhopiy Nkw;nfhs;tjw;fhd midj;J eltbf;iffisAk; [dhjpgjpAld; kw;Wk; kPd;gpb mikr;RlDk; Ngrp jPu;T fhzKbAk; vd fpof;F khfhz Kjy;tu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Mdp 15> 2009

Ntl;il Kbe;J tpisahl;L..

(mwpTld;)

kj;jpa muR vd;djhd; nra;jhYk;> milgl;Lf;fplf;Fk; ,e;j kf;fisg; nghWj;jtiuapy; mtu;fsJ vjpu;fhyj;jpYk; mtu;fSf;Ff; if nfhLf;Fk; flikAk;>czu;Tk; mtu;fisg; gpujpepjpj;Jtk; nra;tjhf $wpf;nfhs;Sk;> my;yJ ,g;NghJk; Gjpjhfg; gjpe;J nfhs;s KidAk;> jkpou; murpay; gpujpepjpfsplNk ,Uf;fpwJ. jkpo; Njrpaf; $j;jikg;G vDk; Gypg; gpdhkp mikg;G ehl;bd; vy;iyf;F ntspahf ,Ue;J ehk; Vw;fdNt $wpa muirf; Fiw $Wk; eltbf;ifNahL jk;ik kl;Lg;gLj;jpf;nfhz;Ls;sJ. mtu;fs; kf;fs; eyd; rhu;e;jtu;fs; my;y vd;gJ fle;j fhyq;fspYk; ep&gpf;fg;gl;l epiyapy;> kf;fs; rhu;ghd epiyia vLf;f Ntz;ba> me;j kf;fSf;fhf nraw;gl Ntz;ba nghWg;Gfs; midj;Jk; ,ju jkpo; murpay; gpujpepjpfsplNk tpl;L itf;fg;gLfpwJ. (NkYk;...)


Mdp 15> 2009

rT+jp g]; tpgj;J ,yq;ifau; Itu; gyp: ehy;tu; K];ypk;> xUtu; rpq;fstu;


rT+jp mNugpahtpy; fle;j tpahof;fpoik ,lk;ngw;w g]; tpgj;jpy; nfhy;yg;gl;l Ie;J ,yq;ifau;fspdJk; rlyq;fis ,yq;iff;F nfhz;LtUtjw;fhd eltbf;iffis ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk; Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. 29 Ngiu gypnfhz;l ,e;j tpgj;jpy;> kuzkile;j ,yq;ifiar; Nru;e;j Itupy; ehd;F K];ypk;fSk; xU rpq;fstUk; mlq;Ftu;. ,tu;fspy; ehy;tu; mk;ghiw khtl;lj;jpd; mf;fiug;gw;W> ml;lhisr;Nrid> epe;jT+u; kw;Wk; rk;khe;Jiw Mfpa gpuNjrq;fisr; Nru;e;jtu;fs; vd cWjp nra;ag;gl;Ls;sJ. mf;fiug;gw;W
06Mk; Fwpr;rp> ,yf;fk; 412> mypahu; kupf;fhu; tPjpiar; Nru;e;j UgPd; KgP];> epe;jT+u; ,yf;fk; 219/1> gJupa;ah tPjpiar; Nru;e;j NrF Mjk;ghth kPuhnyg;ig> ml;lhisr;Nrid ,yf;fk; 64 gp> vk;.gp.rP.v];. tPjpiar; Nru;e;j nkh`k;kl; Mkpu; `g;]hd;> rk;khe;Jiw ,yf;fk; 357 ,uz;lhk; FWf;ifr; Nru;e;j Riykhd; nyg;ig mg;Jy; fG+u; kw;Wk; rT+jpapy; ,tu;fSf;F nghWg;ghf ,Ue;j tpjhdfkNf nkd;b]; mg;G`hkp Mfpa ItUNk gypahdtu;fs; vd;W cWjpnra;ag;gl;Ls;sjhf ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk; njuptpj;jJ. rT+jp mNugpahtpYs;s epWtdk; xd;wpy; gzpGupgtu;fis Vw;wpf;nfhz;L nrd;w g]; tz;b upahj; efUf;Fk; jkhk; efUf;Fk; ,ilapy; itj;J jpBnud l;nuf; tz;b xd;Wld; Nkhjp tpgj;Jf;Fs;shfpAs;sJ. g]; tz;b jpBnud NkhjpaTld; jPg;gpbj;Jf; nfhz;Ls;sJ.

Mdp 15> 2009

jkpo; Njrpa $l;likg;Gf;Fs; gpsT?

Gypfs; ,y;yhky; jkJ gjtp ehw;fhypfis njhlu;e;Jk; fhg;ghw;w jkpo; Njrpa $l;likg;gpdu; jkpo; kf;fSf;fhd JNuhf nraw;ghl;by; ,wq;f Muk;gpj;Jtpl;ldu;. td;dpf;F mioj;J ntUl;Lk; epiy ,y;yhJ NghdJ ,tu;fSf;F ngUk; tha;ghfg; NghdJ. jkpo; Njrpa $l;likg;gpw;Fs; gpsT Vw;gLk; re;ju;g;gq;fs; mjpfk; cs;sjhf $l;likg;ig rhu;e;jtu;fs; njuptpj;jjhf nra;jpfs; ntspahfpAs;sJ. mLj;J tUk; ghuhSkd;w mku;tpd; NghJ ,J ntsptuyhk; vd njuptpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

(ed;wp eprlf.net)

 

Mdp 14> 2009

Nehu;Ntapy; gzk; nfhLj;j kf;fis fhl;bf;nfhLf;Fk; Gypfs;.

,yq;ifapy; cs;s jkpo; kf;fspd; ey;tho;tpw;fhf Nrfupj;j gzj;ij Gypfspd; gaq;futhj nraw;ghLfSf;F cgNahfpf;f cle;ijahf ,Ue;Js;sPu;fNs vd Nfl;l Nfs;tpf;F gjpyspj;j mtu;fs;> jhk; 30 tUlq;fshf kf;fsplk; njhiyNgrpfSlhfTk; tq;fpfSlhfTk; gzk; tR+ypj;jjhfTk; mg;gzj;jpy; xU njhFjp GypfSf;fhd MAjf; nfhs;tdtpw;F gad;gLj;jg;gl;ljhfTk; $wpaJld;> ,t;tplaj;ij kf;fs; ed;fwpe;jpUe;jdu; vdf; $wp gzj;ij toq;fpa kf;fs; kPJ Fw;wj;ijr; Rkj;jpdu;. ,g;gzj;jpy; GypfSf;F MAjk; thq;fpajhd Fw;wr;rhl;L nghyp]hupdhy; vk;kPJ Rkj;jg;gLk; gl;rj;jpy; ,jw;F cle;ijahf ,Ue;j kf;fspd; jfty;fis nghyp]hUf;F toq;fp mtu;fspd; tprhuzfSf;F xj;Jiof;f ehk; jahuhf ,Ug;gjhfTk; mtu;fs; $wpdu;. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

The Tamil Tigers last battle

By Eric S. Margolis

A portly Tamil militant with no military experience, Vellupillai Prabhakaran, founded and led a guerilla force, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, in a struggle for an independent homeland in eastern Sri Lanka. He soon became a renowned military leader and a powerful cult leader. Tamil moderates seeking peace were caught in a crossfire between government forces and the ferocious Tigers. Prabhakaran ruthlessly wiped out all rivals and those Tamils seeking compromise. (more..)

Mdp 14> 2009

thf;FWjpia fhg;ghw;Wthu; uh[gf;\: g.rpjk;guk;


,yq;ifapy; jkpou;fSf;F rk cupikfs; toq;FtJ njhlu;ghf me;ehl;L mjpgu; uh[gf;\> ,e;jpahTf;F mspj;j thf;FWjpfis epiwNtw;Wthu; vd;W ek;Gtjhf kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guk; njuptpj;jhu;. rj;jpa%u;j;jp gtdpy; ,J Fwpj;J nra;jpahsu;fsplk; mtu; rdpf;fpoik $wpajhtJ: ,e;jpa muR jdJ KO MSikiaAk;> nry;thf;ifAk; gad;gLj;jp cyf ehLfSld; ,ize;J uh[gf;\tpd; thf;FWjpfis epiwNtw;wp> ,yq;ifapy; jkpou;fSf;F rk cupik me;j];ij ngw;Wj; jUtJjhd; ekJ yl;rpak;.

Mdp 14> 2009

jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; fl;rpia Gdh;Tj;jhdk; nra;J kf;fs; kag;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lk; Muk;gk;.

jpUkiy khtl;l nghJrd mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfs;> gpuhe;jpa hPjpahf njhpT nra;ag;gl;l fl;rp gpuKfh;fs;> kw;Wk; flrp eyd;tpUk;gpfs; vd gyh; fye;J nfhz;lhh;fs; ,f;$l;lj;jpy; khtl;l mikg;ghsh; mwpKfk; nra;J itf;fg;gl;lJld; fl;rpapd; cUthf;fk; mjd; Njitg;ghL vd;gd Fwpj;Jk; vjph;fhy Ntiyj;jpl;lq;fs;> kw;Wk; fl;rpia kf;fs; kag;gLj;JtJ  njhlh;ghfTk; tphpthd tpsf;fk; fl;rpapd; jiyth; rptNerJiu re;jpufhe;jd; mth;fshy; toq;fg;gl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

ajhu;j;jj;Jf;F mikthd mZFKiwiag; gpd;gw;wpdhy; murpay; jPu;T rhj;jpakhFk;

([Ptfd;)

murpay; jPu;T gw;wpg; Ngrpf;nfhz;bUe;j jiytu;fs; epahakhdnjdg; ngUk;ghyhNdhuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l murpay;jPu;T Kd;itf;fg;gl;l NghJ mij epuhfupj;Jj; jdpehl;L mzpAld; ,ize;J nfhz;lik jkpo;j; jiytu;fspd; murpay; jPu;Tf; Nfhupf;if jdpehl;Lf;fhd KjyhtJgb vd;w re;Njfj;ijr; rpq;fs kf;fsplk; Njhw;Wtpj;jJ. KOikahd murpay; jPu;Tf;Fr; rhjfkw;w R+o;epiy Njhd;Wtjw;F ,J gpujhd fhuzkhfpaJ. nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; jPu;Tj; jpl;l fhyj;jpy; mlq;fpg; NghapUe;j Ngupdthjpfspd; Fuy; jkpo;j; jiytu;fspd; jPu;f;fjuprdkw;w nraw;ghl;bdhy; Xq;fp xypf;fj; njhlq;fpaJ. ,ijj; njhlu;e;J ,lk;ngw;w gy rk;gtq;fs; KOikahd murpay; jPu;Tf;Fr; rhjfkw;w R+o;epiyiaj; Njhw;Wtpj;jd. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

V 9 jdpahu; nyhwpfSf;F mDkjp

Flhehl;bYs;s jdpahu; tu;j;jfu;fspd; filfSf;F Njitahd midj;J nghUl;fisAk; mtu;fsJ nyhwpfspNyNa Vw;wp nry;tjw;F VJthf nyhwpfis gjpT nra;AkhW mj;jpahtrpa Nritfs; Mizahsu; Nfl;bUe;jhu;. ,e;j mwptpj;jiyaLj;J ,Jtiu Rkhu; 300 nyhwpfs; mj;jpahtrpa Nritfs; Mizahsu; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Jnfhz;Ls;sd. gjpT nra;ag;gl;l ,e;j nyhwpfspy; Rkhu; 120 nyhwpfNs Kjw;fl;lkhf nry;yTs;sd. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

Gypfs; ruzila nrQ;rpYit rq;fk; cjtp

Mapuf;fzf;fhd Gyp cWg;gpdu;fSk;> me;j mikg;gpw;F cjtpfis Gupe;j kf;fSk; ghJfhg;G jug;gpduplk; ruzile;Js;sdu;. ,t;thW ruzile;jtu;fspy; 5000k; Ngu; jq;fitf;fg;gl;Ls;s jLg;G Kfhk;fspw;F murpd; mDkjpAld; nrQ;rpYit rq;fj;jpdu; nrd;W ghu;itapl;Ls;sjhf me;j mwpf;ifap;y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j Mz;bd; khu;r; khjk; njhlk; Nk khjk; tiuahd fhyg;gFjpapy; 135 ,lq;fspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 6700 Gyp cWg;gpdu;fis ghu;itapl;Ls;Nshk;. mtu;fis re;jpj;J fye;Jiuahb> mtu;fSf;F Njitahd nghUl;fs; toq;fg;gl;Ls;sJld; jLj;J itf;fg;gl;Ls;stu;fspd; cwtpdu;fis re;jpj;J NgRtjw;F Vw;ghLfs; nra;J nfhLj;Js;sjhfTk; me;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;...)

Mdp 14> 2009

vy;yhf; fhyKk; Vkhw;w KbahJ

(thFyd;)

jkpou; tpLjiyf; $l;lzp tl;Lf;Nfhl;ilapy; jdpehl;Lj; jPu;khdj;ij epiwNtw;wpaJ. mijNa Nfhupf;ifahf Kd;itj;Jg; nghJj; Nju;jypy; mNkhf ntw;wpaPl;baJ. Mdhy; N[. Mu;. [atu;jdtpd; khtl;l rigia Vw;Wf;nfhz;L mjw;fhd Nju;jypy; Nghl;bapl;lhu;fs;. kf;fis vg;gbAk; Vkhw;wyhk; vd;w ek;gpf;if mtu;fSf;F ,Ue;jJ. ,g;NghJk; me;j ek;gpf;ifAlNdNa fsj;Jf;F te;jpUf;fpd;whu;fs; TNA vijahtJ $wp kf;fis Vkhw;wyhk; vd;W epidf;fpd;whu;fs;. fle;j fhyq;fspy; kf;fSf;Fg; ngupa ghjpg;Gfs; Vw;glhjjhy; ,j; jiytu;fspy; ek;gpf;if ,of;ftpy;iy. ,g;NghJ epiyik NtW. ,j;jiytu;fshy; kf;fs; Nkhrkhfg; ghjpf;fg;gl;bUf;fpd;whu;fs;. Mapuf; fzf;fhNdhu; capupoe;jjw;Fk; mjdpYk; $LjyhNdhu; mq;ftPdu;fshfpajw;Fk; VuhskhNdhu; mfjpfshfpajw;Fk; jkpo; kf;fspd; murpay; Nghuhl;lk; ntFthfg; gpd;js;sg;gl;ljw;Fk; ,j; jiytu;fs; nghWg;ghspfs; vd;gJ kf;fSf;Fg; Gupfpd;wJ. (NkYk;.....)

Mdp 14> 2009

<uhd; Nju;jypy; mfkjp ep[hj; kPz;Lk; ntw;wp


<uhd; [dhjpgjp Nju;jypy; kPz;Lk; KfkJ mfkjp ep[hj; ngUthupahd thf;Ffs; ngw;W ntw;wp ngw;Ws;shu;. <uhdpd; goikthj kjFUf;fspd; Mjuit ngw;Ws;s mfkjp ep[hj;> mnkupf;fhTf;F vjpuhf cuj;j Fuy; nfhLg;gtu;. ,e;j gpd;dzpapy; ,tu; kPz;Lk; ntw;wp ngw;wpUg;gJ mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;jpw;F vupr;riy Vw;gLj;jpAs;sJ. Nju;jy; KbTfs; rdpf;fpoik ntspahd epiyapy;> mfkjp ep[hj;ij vjpu;j;J Nghl;bapl;l rPu; jpUj;jthjpfspd; jiytu; kPu; cNrd; kTrtp> MSk; fl;rpapdu; Nju;jypy; KiwNfL nra;J ntw;wp ngw;Ws;sdu; vd;W Fw;wk; rhl;bAs;shu;. ,Jnjhlu;ghf> tof;F njhlug; NghtjhfTk; mtu; $wpAs;shu;. ,ijj; njhlu;e;J jiyefu; nl`;uhdpy; gjl;lk; epyTfpwJ. ,jd; fhuzkhf ,d;Dk; KOikahd Nju;jy; KbTfis mjpfhug;G+u;tkhf ntspapLtij Nju;jy; Mizak; epWj;jp itj;Js;sJ.

Mdp 14> 2009

murhq;fj;Jld; Ngrhky; jPu;T rhj;jpakpy;iy

jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;fhd jPu;it ,yq;if murhq;fNk eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk;. ,yq;if murhq;fj;Jld; vt;tpj Ngr;Rthu;j;ijAk; Nkw;nfhs;shky; ntspehLfSld; NgRtjd; %yk; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;Tfhz KbahJ. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Muk;gpf;fg;gl;l ehspypUe;J mjd; jiytu;fs; ,e;jpaj; jiytu;fSlDk; NtW ntsp ehl;L ,uh[je;jpupfSlDk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpapUf;fpd;whu;fNsnahopa ,yq;if murhq;fj;Jld; NgRtjw;F Kd;tutpy;iy. ,e;j mZFKiwapd; %yk; vijahtJ rhjpf;f Kbe;jjh vd;W ,tu;fs; rw;Wr; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fSf;F mLj;jLj;Jg; ghjpg;Gfis Vw;gLj;jpaijj; jtpu ,e;j mZFKiw NtnwijAk; rhjpf;ftpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 13> 2009

jkpo;r;nry;tDkh JNuhfp?

(mwpTld;)

cz;ikahd xU Nghiu elj;Jtjw;Fj; Njitahd midj;Jj; jsghlq;fSk; Gypfsplk; ,Ue;jJ vd;gJ ahuhYk; kWf;f Kbahj xU cz;ikahFk;. mjw;fhd MszpAk; mtu;fsplk; ,Uf;fNt nra;jJ vd;gJ kWg;gjw;F epidj;Jg; ghu;f;fTk; Kbahj xU tplakhFk;. Mdhy;> Aj;jk; khtpyhwpy; Muk;gpj;jJ Kjy; gpughfudpd; jiyikj;JtKk;> jsgjpfSk; vd;d nra;J nfhz;bUe;jhu;fs; vd;W rpe;jpj;Jg; ghu;j;jhy;> Kd;duq;Ff;F Vio kf;fspd; gps;isfis mDg;gpg; gyp nfhLj;Jtpl;L> mtu;fNsh gpd; thq;fp gpd; thq;fp> murpd; xg;GjYld; ghJfhg;G tiyak; mikj;J mjw;Fs; Ngha; Xb xspe;Jnfhz;lhu;fs;. Gyp vd;why; thidAk; gpse;J flTspd; rpk;khrdj;ijAk; gwpj;J tUk; Mw;wy; cs;stu;fs; vd;fpw gpuk;ik cyfj;jpy; kpff; ftdkhfj; jpl;lkplg;gl;L tsu;j;J tug;gl;l Gyp Mjuthsu;fs; vDk; ke;ijfNsh> vjpup mfyf; fhy; itf;fpwhd;> Gyp gJq;fpg; ghAk;> GjUf;Fs; ,Ue;J ghAk; vd;W tPuf; fijfSk;> mwpf;iffSk;> ,izaj;jpy; fUj;Jg; NghUkhf fhyj;ijj; js;spdhu;fs;. Aj;jk; Muk;gpj;J> ,uhZtk; Kd;Ndwp Kd;Ndwp> gpughfud; %f;Ff;F NeNu Jg;ghf;fpia itf;Fk; tiuapYk; mtu;fshy; vjpu;j;Jg; Nghu; Gupa Kbatpy;iy> mjw;fhd kNdh gyDk; ,Uf;f tpy;iy. vdNt> Nfhioj;jdkhf gypnaLf;fg;gl;lhu;fs;> mtkhdg;gLj;jg;gl;lhu;fs;. mg;gbahdhy;> jhk; Aj;jk; nra;tij tplj; jk; capu;fisf; fhg;ghw;wpf;nfhs;tjpy; gpughfud; FO kpf mtjhdkhf ,Ue;jJk; cz;ikahfpwJ> mjw;fhf kf;fisf; Nflakhf itj;jpUe;jJk; cz;ikahfpwJ> Mapuk; Mapuk; Nghuhspfs; kw;Wk; rhjhuz kf;fisAk; gyp nfhLj;jJk; cz;ikahfNt ep&gzkhfpwJ. (NkYk;....)

Mdp 13> 2009

V.rp. rhe;jDf;F 2tUl rpiwj;jz;lid

gpupj;jhdpahtpy; cs;s jkpouhd mUzhr;ryk; fpU];zFkhu; (taJ 52) (V. rp rhe;jd;) vd;gtUf;F gaq;futhj jil rl;lj;jpd; fPo; yz;ldpy; cs;s Xy;l; nga;yp ePjpkd;wk; ,uz;LtUl rpiwj;jz;liz toq;fp jPu;g;gspj;Js;sJ. gpupj;jhdpahtpy; 2000khk; Mz;by; ,Ue;J jilnra;ag;gl;l Gypfs; ,af;fj;jpw;F MAj jsghlq;fs; Fwpj;j Mtzq;fis toq;fpa fhuzj;jpw;fhf ,tUf;F ,e;j jz;liz tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J jtpu ,tu; GypfSf;F ejpNrfupj;jik> gpupj;jhdpahtpy; jilnra;ag;gl;l ,af;fkhd GypfSld; ,ize;J nraw;gl;lik Nghd;w Fw;wr;rhl;Lfs; gjpthfpAs;sd. Gypfspd; Kftu; mikg;ghd fdlhtpy; ,aq;fpa cyf jkpou; ,af;fk; Nghd;W gpupj;jhdpahtpy; ,aq;fpa gpupj;jhdpa jkpou; fofj;jpw;F
BTA (BRITISH TAMIL ASSOCIATION) fpU];zFkhhNu jiyiktfpj;Js;shu;. fpU];zFkhUk; Fwpj;j mikg;gpd; epjpahsuhd ,yq;if jkpou; Nfhy;ld; yk;Ngl; (taJ 30) mfpa ,UtUk; 2007k; Mz;L [{d; khjk; gaq;futhj jil rl;lj;jpd; fPo; ifJnra;ag;gl;ldu;.

Mdp 13> 2009

,dpAk; rhtjpy;iy> ehq;fs; tho Ntz;Lk;.

thoj; Jbg;Nghu; rq;fk; (tTdpah)

vq;fs; nrhj;J> vq;fis milT itj;J ePq;fs; jpul;ba nkhj;j gzKk; cq;fsplk; ,Uf;fpwJ. mit ,g;NghJ cldbahf vkf;F Ntz;Lk;. mJ vq;fSf;F gzkhf Ntz;Lk;. vg;gbNah> ve;j &gj;jpNyh mJ vkf;F gzkhf Ntz;Lk;. vkf;F ,q;F epiwa Ntiy ,Uf;fpd;wJ. 25000f;F Nkw;gl;l ngha;f;fhy;fSk;> ngha;f;iffSk;> 12000f;F Nkw;gl;l nrtpl;L nkrpd;fSk;> %d;W yl;rj;Jf;F Nkw;gl;l ghlrhiy cilfSk;> Kjyhk; Mz;L njhlf;fk; gyfiyf;fof gbg;Gf;F tiuahd Gj;jfq;fSk;> vkJ Njhl;lq;fis nrg;gdpl gy Mapuk; cgfuzq;fSk;> Vd; Iah vq;fis mdhij Mf;fpdha; vd me;j ,iwtid jl;bf; Nfl;f kj Myaq;fSk; fl;l vq;fSf;F gzk;  Njit. (NkYk;...)

Mdp 13> 2009

hp.vk;.tp.gp. fl;rpapd; nfhs;if gug;Gr; nrayhsuhf njupT G+.gpurhe;jd; 

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; murpay; fl;rpapd; nfhs;iffis cs;Sh; kw;Wk; rh;tNjr kl;lj;jpy; kf;fSf;F njspTgLj;Jk; Nehf;fpy; mf;fl;rpapd; nfsut jiyth; jpU.rp. rj;jpufhe;jd; mth;fspdhy; jpU. G+ghyg;gps;is gpurhe;jd; mth;fs; epakpf;fg;gl;lij fl;rpapd; kj;jpa nraw;FO Vw;Wf;nfhz;lJ. (NkYk;...)

Mdp 13> 2009

mfit 77 y; Mde;jrq;fhp.

,tuJ mLj;j gpwe;j ehspy;> ,yq;ifapy; Kw;W KOjhf [dehafk; Vw;gl;L> ,tuJ ePz;l ehs; murpay; fdT epiwNtwp> ,tuJ murpay; ntw;wpg; gadk; Muk;gpj;j fpspnehr;rp khtl;lj;jpy;> ve;j xU ghJfhg;Gk; ,d;wp> kf;fNshL kf;fshf mLj;j gpwe;j ehis ntF tpkHirahf nfhz;lhl Ntz;Lk; vd ehk; vy;NyhUk; ,iwtdplk; Ntz;bf;nfhs;Nthkhf. (NkYk;...)

 

Mdp 13> 2009

 

itj;jpa rhiyapy; ,Ue;J xUtu; jg;gpNahl;lk;

td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J te;J kd;dhu; nghJ itj;jparhiyapy; rpfpr;ir ngw;Wte;j xUtu; mq;fpUe;J jg;gpr; nrd;Ws;sjhf itj;jparhiy jug;gpdu; njuptpj;Js;sdu;. ,tu; RNue;jpud; (taJ 32) vd njuptpf;fg;gLfpwJ. gilapdu; ghJfhg;G flikapy; <Lgl;bUe;j rkak; ,tu; jg;gpr;nrd;Ws;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. Fwpj;j itj;jpa rhiyapy; ,Ue;J rpWtu;fs; cl;gl 6 Ngu; ,Jtiuapy; jg;gp nrd;Ws;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. NkYk; 757 Ngu; rpfpr;ir ngw;W tUtJld; ,q;F rpfpr;ir ngw;Wte;j 47 Ngu; kuzkile;Js;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Mdp 13> 2009

rfy fl;rpfSk; ,ize;J jkpou;fSf;fhd murpay; jPu;it ngw;Wf; nfhLg;gJ mtrpak; - mikr;ru; byhd; ngNuuh

xUtUf;nfhUtu; NrWG+Rk; murpay; fyhrhuj;ijf; iftpl;L jkpo; kf;fSf;fhd murpay; jPu;it rfy fl;rpfSk; ,ize;J ngw;Wf; nfhLg;gJ mtrpakhFk;. 225 ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSk; ,jpy; xd;wpize;J xj;Jiof;f Ntz;baJ Kf;fpankdTk; mikr;ru; byhd; ngNuuh ghuhSkd;wj;jpy; njuptpj;jhu;. vkf;Fs; gy fUj;J NtWghLfs; ,Uf;fyhk;. jkpo; kf;fSf;Fg; gpur;rpid cs;sJ vd;gij ehd; Vw;Wf; nfhs;fpNwd;. mjw;F murpay; jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;glNtz;Lk;. mjw;fhf 225 ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSk; xUkdg;gl;L xj;Jiog;G toq;FtJ mtrpak;. FWfpa murpaiyf; iftpl;L ehl;bd; vjpu;fhyk; gw;wp rpe;jpf;f Ntz;bAs;sJ. jkpo; kf;fspd; murpay; jPu;Tf;F ru;tfl;rpf; FOtpd; gf;fk; tpuy; ePl;lhky; midtUk; xd;Wgl;L jPu;T ngw;Wf; nfhLf;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fSf;fhd mjpfhug; gutyhf;fiy vjpu;j;j N[.tp.gp. kiyafj; Njhl;lj;Jiw kf;fspd; gpur;rpidfSf;fhf Fuy; nfhLj;Jg; NghuhbaJ. ,j; jUzj;jpy; fhyj;jpd; Njitiaf; fUj;jpw; nfhz;L mf;fl;rp nraw;gLjy; mtrpak;. gaq;futhjk; xopf;fg;gl;L tpl;lJ. ,dp ve;jnthU ghuhSkd;w cWg;gpdUk; gLnfhiy nra;ag;glkhl;lhu;fs;. ,g;NghJ gaq;futhjk; cUthf %yfhuzkhd gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhzg;glNtz;baJ Kf;fpak;. ,j;jUzj;jpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; jkJ FWfpa murpay; rpe;jidapypUe;J ntspNa tuNtz;Lk;.

Mdp 13> 2009

,dp ekJ nrhe;jf;fhypy; epw;Nghk;. (ghfk; 3)

a`pah th]pj;

G+efupia gpbj;J tpl;Nlhk;> fpspnehr;rpia Nehf;fp efu;e;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk; vd> ruj; nghd;Nrfh nfhOk;gpypUe;J nrhy;yp tha;Ltjw;fpilapy;> mJ nghl;ly; fhL> me;jg;gpuNjrj;jpy; vt;tpj murpay; eyDkpy;iy fpspnehr;rpapy; rpq;fsj;Jf;F ,Uf;fpwJ Mg;G vd> [puptpapy; me;j Ma;thsu; Muha;e;J nrhd;dJ ek;ktu;fspd; Nghjhj fhyk;. Mk;. jfty;fs;> jiynjwpj;j tpQ;Qhdpfspd; ifapy; rpf;fp> mtu;fsJ %isfspy; rpd;dhgpd;dg;gl;L> njhopy; Ew;gq;fSf;Fl;gl;L> jto;e;J> ele;J> Xb> gwe;J> tpupe;J ,d;W ifapy; nkhigy; Nghd;> fhjpy; Nthf;Nkd;> njUTf;Fj;njU ,d;lu;nel; fNg> tPl;Lf;F %d;W nfhk;gpA+l;lu;> N`d;l; Ngf;fpy; nyg;nlhg;  vd cyfj;ij cs;sq;iff;Fs; nfhz;Lte;Js;sJ. ,J cyfpw;Nf ey;yfhyk;. (NkYk;...)

Mdp 13> 2009

 

rj;jpa%u;j;jp cl;gl 3 Ngu; ePjpkd;wpy; M[u;

Aj;jk; eilngw;w ,Wjp fl;lj;jpd; NghJ Gypfspd; gFjpfspy; gzpGupe;j fpspnehr;rp khtl;l gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsuhf flikahw;wpa lhf;lu; rj;jpa%u;j;jp> Gypfspd; kUj;Jtuhd fe;jrhkp JiuNfjP];> mtuJ jhjpahd MWKfk; n[ayf;];kp MfpNahu; New;W (12.06.2009) ePjpkd;wj;jpy; m[u;gLj;jg;gl;Ls;sdu;. GypfSf;F cjtpajhfTk;> gilapdupd; kdpjhgpkhd eltbf;iffs; Fwpj;J cyf ehLfSf;F jtwhd fUj;Jf;fis toq;fpdu;fs; vd;Wk; ,tu;fs; kPJ Fw;wk; rhl;lg;gl;Ls;sJ. gaq;futhj jil rl;lj;jpd; fPo; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s rj;jpa%u;j;jp ePjpkd;wj;jpy; milahsg;gLj;jg;gl;l gpd;du; jLg;G fhtypw;F mDg;gg;gl;Ls;shu;.

Mdp 12> 2009

aho; khefurigj; Nju;jy;

 

aho; khefu rigj;Nju;jy; #L gpbf;f Muk;gpj;Js;sJ. Kjyhtjhf xU RNar;ir FO Nju;jypy; Nghl;bapl fl;Lg;gzk; fl;bAs;sJ. ,J mNdfkhf GypfSf;F rhu;ghf nraw;gl;l xU NGO mikg;gpd; gpd;Gyj;Jld; nraw;gLk; xU FO vd mq;fpUe;J tUk; nra;jpfs; $Wfpd;wd. nuNyh mikg;G(nry;tk; gpupT) $l;lzp rhj;jpag;glhjtplj;J jdpj;J Nghl;bapl cs;sjhf mwptpj;Js;sJ. TNA ehl;bw;F jpUk;Gtjw;F ,yq;if murhq;fj;jpd; MrPu;thjj;ij ,e;jpah Clhf ngw Kau;r;rpj;Jf; nfhz;L nly;yp ,y; cs;sJ. ,J rhj;jpakhdhy; ,tu;fSk; jkJ ehw;fhypf;fdit iftplg;Nghtjpy;iy. $lNt <gpbgp epr;rak; Nghl;bapy; fye;J nfhs;Sk;. tPizr;rpd;dj;jpyh NtW rpd;dj;jpyh vd;gij nghWj;jpUe;jhd; ghu;f;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fspd; If;fpa Kd;dzpahf DTNA (jtp$> Gnshl;> gj;kehgh <gpMu;vy;vt;) ,ize;j epiyapy; Nghl;blTs;sjhf DTNA jug;G njuptpj;Js;sJ. jkpo; kf;fspd; ek;gpf;ifia ngw;w $l;lzpahf If;fpag;gl;L epw;Fk; mtu;fisNa aho; Flhehl;L kf;fs; fUJtjhf mq;fpUe;J tUk; nra;jpfs; $Wfpd;wd.

 

Mdp 12> 2009

 

Gypfspd; ru;tNjr Kf;fpa];ju;fshd Nf. gp vd;gtUf;Fk; fdlh epjpg; nghWg;ghsUf;Fk; ,ilapy; nrhj;J gpupg;gjpy; KWfy;

Gypfspd; ru;tNjr njhlu;ghsUk; epjp fl;Lg;ghl;lhsufhfTk; $wg;gLk; Fkhud; gj;jkehjDf;Fk; fdlhtpy; Gyk;ngau;e;j jkpo; kf;fsplk; fg;gk; mwtpl;l 'jt'k;ngw;w 'rpd;d'jk;gp vd;gtUf;Fk; ,ilapy; Gypfspd; fNdba nrhj;Jf;fs;> kw;Wk; gq;Fr; re;ij KjyPLfs; Fwpj;J gpzf;F Vw;gl;Ls;sjhf nuhnwhd;Nutpy; ntspahd mwpf;iffs; njuptpj;Js;sd. fdlh nrhj;Jg; nghWg;ghsu; Gypfspd; jiytu; gpughfudpd; neUq;fpa ez;gu; vdTk; fdlhtpy; kf;fsplk; ,Ue;J fg;gkhf mwtplg;gl;l epjpf;F ,tNu nghWg;ghf ,Ue;jjhfTk; me;j mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j epjpia nfhz;L n[ad; md; gpd;Q; gFjpapy;  nrhg;gpq; nrd;lu; tu;j;jf fl;ll njhFjpapid nfhs;tdT nra;Js;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu; nfhOk;G fWthf;fhL gFjpapy; gy tPLfisAk;> nfhOk;gpy; itj;jpa epiyak; xd;iwAk;> nuhnwhd;Nuhtpy; fhw;whb kpd; cw;gj;jp epiyak; xd;iwAk; nfhs;tdT nra;jpUe;jhu;.

Mdp 12> 2009

 

NkYk; ehd;F Gypr;re;Njf egu;fs; mnkupf;fhtpy; ifJ
 

Gypfs; ,af;fj;jpw;F MAjq;fs; kw;Wk; ntbnghUl;fs; tpepNahfk; nra;j vy;.uP.uP.<. re;Njf egu;fs; ehy;tu; mnkupf;fhtpy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf ntsptptfhu mikr;R $wpaJ. ,tu;fSf;F vjpuhf tof;F jhf;fy; nra;ag;gl; Ls;sjhfTk; mwptpf;fg;gLfpwJ. jq;fs; kPJ Rkj;jg;gl;Ls;s Fw;wr;rhl;Lf;fis ,tu;fs; xg;Gf;nfhz;Ls;sjhf Nuha;l;lu; nra;jpr; Nrit mwptpj;Js;sJ. re;Njf egu;fspy; xUtu; Gypfs; ,af;fj;jpd; mnkupf;ff; fpis gzpg;ghsu; vdTk; ,tu;fs; jkpou; Gdu;tho;Tf; fofk; kw;Wk; GypfSld; rhu;Gila mikg;G fspD}lhf GypfSf;F epjp jpul;bAs;sdu;. ,t;thW jpul;lg;gl;l gzj;jpD}lhf GypfSf;F MAjq;fs; kw;Wk; ntbnghUl;fs; nfhs;tdT nra;a cjtpajhfj; njupate;Js;sJ. mnkupf;f nghyp]hupdhy; ifJ nra;ag;gl;l re; Njfegu;fSf;F vjpuhd tof;F tprhuizfs; Muk;gpf; fg;gl;Ls;sjhfTk; ntsptptfhu mikr;R $wpaJ. re;Njf egu;fs; ,yq;ifiag; gpwg;gplkhff; nfhz;l jkpo; ,isQu;fs; vdTk; njupate;Js;sJ.

Mdp 12> 2009

Bob Rae's Sri Lanka nightmare

With visa in hand, he's halted by border guards, refused entry and forced to sleep at airport

"We finally got a message saying that if I admitted that I had made statements that were ill-informed or something like that – and they gave me a thing I could sign – that they might reconsider the decision," Rae, who has travelled 10 times to the country in the past decade, said by telephone from London. No one would tell him what specific statements had offended the government, so he refused to sign the document, securing his seat on the afternoon flight to London. "I said that that's completely Orwellian." (more...)

Mdp 12> 2009

vjph;g;G murpaypd; vjph;fhyk

;fpspnehr;rpapd; tPo;r;rp> mjidj; njhlu;e;J Ks;sptha;f;fhy; tiuapYkhd ,yq;if uhZtj;jpd; jhf;Fjiy kuGuPjpahfj; jk;khy; jhf;Fg;gpbj;J epw;f KbahJ vd;gJ tpLjiyg;Gypfs; Kd;ghfNt mwpe;jpUf;f KbAk;. njhlu;e;j gpd;thq;Fjypd; %yk; gytPdkhd epiyia mtu;fs; mile;jpUg;gJk; mtu;fSf;F Kd;Ng njupe;jpUf;Fk;. fpspnehr;rp tPo;r;rpf;Fk; Ks;sptha;f;fhy; gLnfhiyr; rhTfSf;Fk; ,ilapy; Vwf;Fiwa Ie;J khjfhy mtfhrk; ,Ue;jpUf;fpwJ.

- aKdh uhN[e;jpud;

tpLjiyg; Gypfspd; jiytiu Nehf;fp tpLtpf;fg;gl;l uh[Pt; fhe;jpapd; gLnfhiy Fwpj;j Ratpku;rdNkh my;yJ jw;nfhiy jhf;Fjy;fs; elj;JtJ Fwpj;j Nfs;tpfis Neubahf vjpu;nfhs;tNjh me;jr; re;jpg;gpy; epfotpy;iy. jhk; gaq;futhjpfs; ,y;iy. tpLjiyg; Nghuhspfs; vdr; nrhy;Yk; tpLjiyg;Gypfspd; jiytu; ,uz;L epiyg;ghLfSf;Fk; ,ilapyhd nray;fis jhk; vt;thW tpj;jpahrg;gLj;jg; NghfpNwhk; vd;gJ Fwpj;J vJTk; nrhy;ypapUf;ftpy;iy. mJkl;Lkd;W> tpLjiyg;Gypfs; murpay; juprdkw;Wr; nra;j mtu;fsJ ve;j murpay; jtWfSk; vg;NghJk; ve;jr; #o;epiyapYk; ntspg;gilahf xg;Gf;nfhs;sg;gl;lNjh my;yJ Ratpku;rdj;Jf;F cl;gl;lNjh ,y;iy. uh[Pt;> gpNukjhrh gLnfhiyfs;> rNfhjug; gLnfhiyfs;> ,];yhkpa kf;fs; ntspNaw;wk;> vy;iyg;Gw rpq;fs fpuhk kf;fs; gLnfhiy> ntFkf;fs; $Lkplq;fspy; epfo;j;jpa jw;nfhiyj; jhf;Fjy;fs;> fUj;J khWghl;lhsu;fs; vDk; fhuzj;jpw;fhff; nfhy;yg;gl;l u[dp jpuzfk> ftpQu; nry;tp> ePyd; jpUr;nry;tk; Nghd;wtu;fs; Fwpj;j vf;fhyj;jpYk; mt;tikg;G Ratpku;rdk; nra;Jnfhz;ljpy;iy. ,jdJ ePl;rpahfNt ,tu;fsJ eltbf;iffshy; capuhgj;jpid czu;e;jtu;fs; xd;W muR rhu;ghsu;fshf Mfpg;Nghdhu;fs;> kw;wjhfg; gyu; Gyk;ngau;e;J ntspehLfSf;Fg; Nghdhu;fs;. tpLjiyg; Gypfs; ,af;fk; jdpegu; topfhl;lyhf xU fl;Lf;Nfhg;ghd MAj mikg;ghf ,Ue;jNj xopa mJ xU murpay; ,af;fkhf Muk;gj;jpypUe;Nj Kd;ndLf;fg;gltpy;iy. (NkYk;...)

 

Mdp 12> 2009

 

Mdp 12> 2009

vkJ fl;rpapd; jdpj;Jtk; Ngzpf; nfhz;L murhq;fj;jpd; cw;w gq;fhspahf ,Ue;J jkpo; kf;fSf;fhd murpay; jPHtpYk; mgptpUj;jpapYk; fhj;jpukhd gq;F tfpg;Nghk;. jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; fl;rpapd; Clfg; Ngr;rhsh;.- M]hj; nksyhdh.

k`pe;j uh[gf;] murhdJ gaq;futhjj;ij ntw;wpfukhf Njhw;fbj;jJld;> jkpo; kf;fSf;fhd fhj;jpukhd murpay; jPh;tpYk; cWjpahf ,Uf;fpd;wJ. mjpNkjF [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;] mth;fs; 13tJ murpay; rPHjpUj;jk; njhlh;gpYk; mjw;F mg;ghyhd jPh;T njhlh;gpYk; Ngrp tUfpd;whh;. ehq;fs; ,g;NghJ ,t; murhq;fj;jpd; cw;w gq;fhspahf neUf;fkhd Njhodhf ,Uf;fpd;Nwhk;. ,t;turhq;fj;ij gyUk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F Kd;ghfNt ehq;fs; Nerf;fuk; ePl;b mth;fSld; ,ize;J nraw;gl;lth;fs;. vdNt vq;fSf;Fk; murhq;fj;jpw;Fk; xUJspAk; fUj;J NtWghLfpilahJ. ehq;fs; xNu ghijapy; gazpf;fpd;Nwhk;. (NkYk;...)

Mdp 12> 2009

Media Bytes on Sri Lanka

(Col R Hariharan)

What caused the downfall of the LTTE- militarily and politically?

* Handling of Karuna
* Boycott of Presidential Poll 2005

* Ignoring International Reaction
* Mending Relations with India

* Failure to Objectively Assess the Security Forces
* Inability to provide a strategic military response

* Trapping civilians in the war zone

(more....)
 

Mdp 12> 2009

Kjy;th; re;jpufhe;jd; VwhT+h;gw;W gpuNjr rigf;F jpBh; tp[ak;.

nrq;fybapy; Gjpjhf mikf;fg;gl;Ls;s VwhT+h; gw;W gpuNjr rigapid fpof;F khfhz Kjyikr;rUk; hp.vk.;tp.gp fl;rpapd; jiytUkhd rptNerJiu re;jpufhe;jd; ,d;W (10.06.09) nrd;W ghh;itapl;lhH. VwhT+h; gw;W gpuNjrrigj; jtprhsh; [Ptuq;fd;(cUj;jpuh) kw;Wk; gpuNjr rig cj;jpNahf];j;jh;fSld; fye;Jiuahba Kjy;th;> gpuNjr rigapd; nraw;ghLfs; kw;Wk; cj;jpNahf];j;jfh;fspd; gpur;rpidfs; njhlh;ghfTk; njhpe;J nfhz;lhH. mj;NjhL gpuNjr rigapdhy; vt;thwhd mgptpUj;jpj; jpll;lq;fs; Kd;ndLj;Jr; nry;yg;gLfpd;wJ vd;gJ njhlh;ghfTk; Nfl;lwpe;J nfhz;lKjy;th;> mjpYk; Fwpg;ghf fy;tp njhlh;gpy; VwhT+h; gw;W gpuNjr rigf;Fl;gl;l ghyh; ghlrhiyfs; vjph;Nehf;Ffpd;w gpur;rpidfs; njhlh;gpy; mjpf mf;fiw nfhz;L nraw;glNtz;Lk; vdf; Nfl;Lf; nfhz;lhh;. njhlh;e;J cj;jpNahf];j;jh;fs; kj;jpapy; Ngrpa Kjy;th; vkJ khfhzj;jpw;F Ntiy nra;fpd;Nwhk; vd;fpd;w mh;g;gzpg;Gld; midtUNk xd;wpize;J vkJ flikfis nrt;tNd nra;aNtz;Lk; vdf; Nfl;Lf; nfhz;lhh;.

Mdp 12> 2009

V9 tPjpA+lhf nghUl;fs; vLj;J nry;yg;gLfpwJ

aho;g;ghzj;jpw;F V9 tPjpA+lhf ,d;W (11.06.2009) xU njhFjp mj;jpahtrpag;nghUl;fs; 120 nyhwpfs; %yk; vLj;J nry;yg;gLfpwJ. ,Jtiu 8 jilitfs; ahog;ghzj;jpw;F V9 tPjpA+lhf nghUl;fs; vLj;J nry;yg;gl;Ls;sJ. ,e;j nghUl;fs; 20 njhlf;fk; 25 tiuahd nyhwpfs; %yNk vLj;J nry;yg;gl;Ls;sJ. E}w;Wf; fzf;fhd nyhwpfs; nghUl;fis vLj;Jr; nry;tJ ,JNt Kjy; jlitahFk;. gy mikg;Gf;fSk;> aho; tu;j;jfu;fSk; jkf;fhd nghUl;fis jUtpg;gjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J njhlu;gpy; New;W aho; tu;j;jf rq;fj;jpdu; elj;jpa $l;lj; njhlupd; NghJ nfhz;Ltug;gLk; nghUl;fs; ehtw;Fop fsQ;rpaj;jpy; ,wf;fg;gl;L gpd;du; mq;fpUe;J aho; tu;j;jfu;fs; ifNaw;gJ vd jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Mdp 12> 2009

This is expected from only Indian Ladies

They cannot miss their favorite T.V. Serial even if there is flood, storm, gale or earthquake!!!!

DO U THINK I AM KIDDING............OK THEN JUST SCROLL DOWN


Shame Look at the expression of worry on helpless Husband's face near the door.
 

Mdp 12> 2009

,e;jpa gpujkiu re;jpf;f Neuk; xJf;fg;gltpy;iy

,e;jpah nrd;Ws;s jkpo; Njrpa $l;likg;gpdUf;F ,e;jpa gpujku; kd;Nkhfd;rpq;if re;jpg;gjw;F Neuk; xJf;fp nfhLf;fg;gltpy;iy vd ,e;jpa ntspAwTj;Jiw nrayu; rptrq;fu; Nkdd; njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifapy; ,Ue;J te;j Clftpayhsu; rpyiu re;jpj;j NghJ mtu; ,e;j fUj;ij njuptpj;Js;shu;. jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ghuSkd;w cWg;gpdu;fs; rpyu; nly;yp te;Js;sdu; Kd;Gk; gyjilit ,t;thW te;J ,e;jpa jiytu;fsplk; Ngr;R elj;jpAs;sdu; vd $wpAs;shu;. NkYk; ,yq;ifapd; gpur;ridf;F me;j ehLjhd; jPu;T jpl;lj;jpid Kd;itf;f Ntz;Lk;. ,J me;j ehl;bd; cs;ttfhuk; Mifahy; ,t;thwhd jPu;Tjhd; Kd;itf;fg;glNtz;Lk; vd ,e;jpah typAWj;j KbahJ. ,yq;if [dhjpgjp ve;j KbT vLj;jhYk; mjid ,e;jpah tuNtw;Fk;. ,yq;ifapy; jPu;Tj; jpl;lj;ij Kd;itg;gJ ,e;jpahtpdNjh my;yJ gpw ehLfspdNjh Ntiy fpilahJ. ,e;jpah ,yq;iff;F ,ilNa $l;L ghJfhg;G xg;ge;jk; Fwpj;J Ngrg;gl;L tUfpwJ ,J tpiutpy; mKy;g;gLj;jg;gLk; vd njuptpj;Js;shu;.

Mdp 11> 2009

Gypfspd; ,U fl;Liufs; nrhy;Yk; nra;jpfs; vd;d?

[{dpau; tpfldpy; te;j fl;Liu xd;iw ,q;F gpuRupf;fpd;Nwhk;. tpfld; FOkj;jpd; nra;jpfs; gw;wpa cz;ik epiyia thrfu;fs; vil Nghl;Lf;nfhs;tjw;fhf ,jidg; gpuRupf;fpd;Nwhk;. $lNt Gypfspd; Gjpdj;jpy; te;j gpughfud; gw;wpa me;jpNal;b epfo;T gw;wpa fl;LiuiaAk; ,izj;Js;Nshk;. <og; Nghu; 4 ,w;F gpwF 5 my;th vg;gb <og;Nghu; 3 tu KbAk;? vd;w Fog;gq;fSf;F fl;Liuahsiu mZfp gjpy; mwpaTk; ,t;tpU fl;LiufisAk; Xj;J Cjpg; ghu;f;fTk; - #j;jpuk; Mrpupau; FO

vr;rupf;if: ,t;tpU fl;LiufisAk; xd;W Nru thrpj;J cq;fSf;F Gj;jp Ngjypr;R Nghdhy; mjw;F ehq;fs; nghWg;G my;y. Gj;jp Ngjypg;G ePq;f mz;ikapy; m. tujuh[g;ngUkhs; mtu;fspdhy; vOjg;gl;l fl;Liuia #j;jpuj;jpy; gbj;J epthuzk; ngWq;fs;

[{dpau;tpfldpy; te;j fl;Liu:

Gspiaf; fiuf;Fk; 'nghl;L'! Vkhw;wg;gl;ljh ,yq;if uhZtk;?

Gjpdj;jpy; te;j fl;Liu:

Kd;dhNy nrd;Nwhupd; gpd;dhy; nrd;wtupd; topapdpNy... <og; Nghu; - 3!

(NkYk;...)

Mdp 11> 2009

eyd;Gup epiyaq;fspy; cs;Nshu; gw;wpa tpguk;

,lk;ngau;e;J Kfhk;fspy; 57>293 rpWtu;fs; ,Ug;gjhf mdu;j;j epthuz Nrit kw;Wk; kPs;FbNaw;w mikr;rpd; nrayu; A. vy;. vk; `hy;jPd; njuptpj;Js;shu;. ,tu;fspy; 34 rpWtu;fs; ngw;Nwhiu ,oe;Js;sjhf mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. NkYk; 7894 tpjitfSk;> 3100 fu;g;gpzpj;jha;khu;fSk;> cs;sdu;. fhakile;jtu;fs; 11>873 NghUk;> CdKw;wtu;fs; 3968 NgUk; cs;sdu;> NkYk; 3689 mur cj;jpNahf];ju;fSk; cs;sjhf mtu; njuptpj;Js;shu;. eyd;Gup epiyaq;fspy; cs;Nshu; gw;wpa tpguk; fzzp kag;gLjg;gl;Ls;sJ. ,jdhy; vjpu;fhyj;jpy; gpupe;j FLk;gq;fs;> Mtu;fspd; cwTfis xUq;fpizg;gjw;F ,J cjtpahf ,Uf;Fk;. ,tu;fspy; CdKw;wtu;fs;> tpitfspd; kW tho;T jkpo; rKjhaj;jpw;F ngUk; rthyhf ,Uf;fg; Nghfpd;wJ. Kd;ngy;yhk; CUf;F xU ,sk; tpjit jhiaf;fhz;gNj mupJ. ,NjNghy; CUf;F xU CdKw;wtiuf; fhz;gJ mupJ. ,dp tPjpf;nfhU ,sk; tpjitiaiaAk;> CdKw;wtiuAk; fhZk; Ju;g;ghf;fpa epyik vk; kz;zpw;F. Aj;j ntwpau;fs; vkf;F tpl;Lr; nrd;w guprpy;fs; ,it? 
 

Mdp 11> 2009

'Prabhakaran was tortured before being killed'

The University Teachers for Human Rights (UTHR) quoted high-level military sources as saying that Prabhakaran was tortured in the presence of "a Tamil government  politician and a general". The torture, it said, took place probably at the headquarters of  the army's  53 Division, which battled the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) before crushing it last month. "Several army sources have said that Prabhakaran's (younger) 12-year-old son Balachandran was killed after capture. Our (sources) said that he was killed in front of his father," said UTHR, which has always been critical of excesses both by the military and the LTTE. (more....)

Mdp 11> 2009

tlf;fpd; tre;jk;

tre;jk; njhiyf;fhl;rp> tre;jk; thndhyp Nritfs; Muk;gk;

nfhf;fhtpypy; 150 kPl;lu; caukhd NfhGuk; mikf;fg;gLk;

tlf;fpd; tre;jk; njhiyf;fhl;rp kw;Wk; tre;jk; thndhyp Nritfis Muk;gpf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf Clfj;Jiw mikr;ru; yf;\;kd; ahg;gh mNgtu;jd njuptpj;jhu;. tlf;F tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; tlf;fpy; jkpo; thndhyp kw;Wk; njhiyf;fhl;rp Nritfis Muk;gpf;f xOq;Ffs; nra;ag;gl;Ls;sd. RahjPd njhiyf;fhl;rp Nritapd; fPo; cs;s tre;jk; njhiyf;fhl;rp kw;Wk; tre;jk; thndhyp vd;gd tlf;F gFjpkf;fSf;fhf mq;F Muk;gpf;f cs;Nshk;. ,jw;fhf 150 kPl;lu; caukhd njhiyj; njhlu;G NfhGunkhd;W nfhf;fhtpy; gFjpapy; mikf;fg;gLk;. ,jw;fhf Muk;g eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd vd;whu;.

Mdp 11> 2009

tTdpah fhl;bw;Fs; kiwe;jpUe;j MW Gyp cWg;gpdu;fs; ruz;

Gypfs; ,af;fj;ijr; Nru;e;j MW Ngu; tTdpah> thupnfhj;J}u; gFjpapYs;s nghyp]; tpNrl mjpubg; gilapduplk; New;W ruzile;Js;sdu;. kd;dhu; - tTdpah gpuNjrq;fspYs;s fhl;Lg; gFjpapy; kiwe;jpUe;j ,tu;fs; toq;fpa jfty;fis mLj;J kd;dhu; gFjpapy; Gijj;J itf;fg;gl;bUe;j MAjq;fis epyf;fPopUe;J gilapdu; kPl;nlLj;Js;sdu;. ,uhrul;zk; epu;ky &gd; (taJ 30)> Rg;ukzpak; rj;jparPyd; (taJ 24)> V. tre;juh[; (taJ 21) Mfpa %d;W Mz;fSk; ,uhN[e;jpud; kNdhrPyh (taJ 24)> fNd\ypq;fk; fhu;j;jpfh (taJ 20)> rpjk;guehjd; Nkyfh (taJ 20) Mfpa %d;W ngz;fSNk ghJfhg;G gilapduplk; ruzile;jtu;fshtu;. aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp Mfpa gpuNjrq;fis Nru;e;j ,tu;fs; midtUk; nghyp]huplk; xg;gilf;fg;gl;L tprhuizfSf;Fg; gpd;du; Gdu;tho;T epiyaq;fSf;F mDg;gp itf;fg;glTs;sdu;.

Mdp 11> 2009

tlf;F tre;jk;

,lk;ngau;e;J epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUg;gtu;fSf;fhd trjpfisr; nra;J nfhLg;gNjhL murhq;fk; epd;W tpltpy;iy. ePz;l fhykhfg; gpd;jq;fpa epiyf;Fj; js;sg;gl;bUe;j tl khfhzj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F murhq;fk; Kd;Dupik mspj;Jr; nraw;gLfpd;wJ. tl khfhzj;jpy; rptpy; epu;thfj;ijg; Gypfs; Kw;whfr; rPu;Fiyj;jpUe;jdu;. mtu;fspd; ru;thjpfhu epu;thfNk mq;F eilngw;wJ. kPz;Lk; rptpy; epu;thfj;ij Vw;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfis murhq;fk; Nkw;nfhs;fpd;wJ. murhq;f jpizf;fsq;fs; cupa Kiwapy; nraw;gLj;jg;glTs;sd. Gjpa nghyp]; epiyaq;fSk; mikf;fg;glTs;sd. (NkYk;...)

Mdp 11> 2009

[dhjpgjp k`pe;jTf;F vjpuhf Ntl;ghsiu epWj;Jtij jtpu;f;f vjpu;f;fl;rpfs; tpUg;gk;

muR Kd;ndLf;Fk; mgptpUj;jpg; gzpfSf;F cjTk; ahg;G jpUj;jj;Jf;F xj;Jiof;fTk; jahuhf ,Ug;gjhf I.Nj.f. $wpAs;sJ. I.Nj.f.Tld; ,ize;J jw;nghOJ mKypy; cs;s ahg;ig jpUj;j KbAk;. I.Nj.f.tpd; ,e;j epiyg;ghl;il ehk; ftdj;jpy; nfhs;Nthk;. ahg;ig jpUj;Jtjw;F %d;wpy; ,uz;L ngUk;ghd;ik gyj;ij ju kf;fs; jahuhfNt cs;sdu;. Mdhy; rfy fl;rpfspd; MjuTld; ahg;ig jpUj;jNt ehk; tpUk;GfpNwhk;. (NkYk;...)

Mdp 11> 2009

tl gFjpapy; tptrha Jiwapy; ghupa mgptpUj;jpia Vw;gLj;j Gjpa ce;J rf;jp mtrpak;

,e;jpa Nguhrpupau; Rthkpehjdplk; [dhjpgjp k`pe;jh njuptpg;G

vy;.uP.uP.<.apdupd; nfhLq;Nfhyhl;rpapd; fPo; kpfTk; Jauq;fSf;Fs;shd tlf;F tho; kf;fSf;F kPz;Lk; ek;gpf;ifia Vw;gLj;JtNj murhq;fj;jpd; gpujhd Fwpf;Nfhnsd typAWj;jpa [dhjpgjp> tlf;fpy; kPsf;Fbaku;j;jg;glTs;s kf;fs; jkJ tho;thjhu njhopyhd tptrhaj;jpy; gpd;gw;wf;$ba Af;jpfis jpl;l tiughf rku;g;gpf;FkhWk; ,e;jpahtpd; ngUikf;Fupa tptrhapayhsuplk; Ntz;LNfhs;tpLj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

fNdba ehlhSkd;w cWg;gpdu; nghg; Nu ,yq;iff;F nry;y mDkjp kWg;G

,yq;iff;F te;j fNdba ehlhSkd;w cWg;gpdu; nghg; Nu mtuJ nrhe;j ehl;bw;F jpUg;gp mDg;Gtjw;F FbtuT Fbafy;T jpizf;fsk; eltbf;if vLj;Js;sJ. ,tu; Muk;g fhy fl;lq;fspy; Gypfspd; ghrpr eltbf;iffis tpku;rpj;J te;jtu;. ,jdhy;  nuhwd;Nuhtpy; <oj;jkpo; kf;fSf;F Mjuthf elj;jg;gl;l fUj;juq;Ffs; gy Gypg;gpdhkpfspdhy; Fog;gg;gl;ld vd;gJTk; cz;ik. mz;ikf; fhyq;fspy; Fwpg;ghf ,yq;ifg; gpur;ridgw;wpa tpthjk; fdlh ghuhSkd;wj;jpy; eilngw;wNghJ GypfSf;F MjuthfTk; ,yq;if murpw;F vjpuhfTk; fUj;J njuptpj;J ,Ue;jhu; vd;gJTk; Fwpg;gplj;jf;fJ. New;W (09.06.2009) ,uT nfhOk;G fl;Lehaf;fh tpkhdepiyaj;jpy; te;J ,wq;fpa ,tiu fl;Lehaf;fh tpkhd epiyaj;jpy; jLj;J itj;Js;sjhf FbtuT Fbafy;T jpizf;fsk; njuptpj;Js;sJ. ,tiu mtuJ nrhe;j ehl;bw;F mDg;Gtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUtjhf jpizf;fsk; njuptpj;Js;sJ. filrpahf fpilj;j nra;jpfspd;gb ,tu; ,yq;iff;Fs; mDkjpf;fhJ jpUg;gp mDg;gg;gl;Ls;shu;.
 

Mdp 10> 2009

jkpo; Njrpa $l;likg;gpdupd; kD epuhfupg;G

Gypfspd; Neub
TNA cWg;gpdu; gjtp Jwg;G Vw;gLkh?

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; rpyu; tpLKiw Nfhup ,d;W ehlhSkd;wj;jpy; kD xd;iw rku;g;gpj;Js;sdu;. ,tu;fspd; ,e;j kD epuhfupf;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j Nahridf;F mur jug;gpy; ,Ue;J fLk; Ml;Nrgid njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. nry;tk; milf;fy ehjd;> v]; fN[e;jpud;> n[ahde;j%u;j;jp> gj;kpdp rpjk;guehjd; MfpNahu; ehlhSkd;wj;jp;w;F tUifjuhjgbahy; ,t;thW 3 khjfhy tpLKiw Nfhupajhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu;fs; ,e;j tpLKiw kDit jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; rptrf;jp Mde;jd; Clhf rku;g;gpj;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,J Fwpj;J mikr;ru; jpNd]; Fztu;j;jd fUj;J njuptpf;Fk; NghJ ,e;j ehl;bd; murpay; mikg;gpw;F vjpuhf nraw;gLk; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F tpLKiw toq;f KbAkh vd Nfs;tp vOe;Js;sjhf njuptpj;Js;shu;. ,e;j ehlhOkd;w cWg;gpdu;fs; ntspehLfspy; cs;s Clfq;fSf;F cz;ikf;F Gwk;ghd Kiwapy; gpur;rhuk; Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. vdNt ,tu;fspd; ,e;j Nfhupf;if Vw;Wf; nfhs;s KbahJ vd njuptpj;Js;shu;. NkYk; ,tu;fs; Vw;fNt ntspehLfspy; jQ;rk; NfhUk; eltbf;iffspy; <Lglj; njhlq;fptpl;ljhfTk; mwpaKbfpd;wJ. ,tu;fSld; rpth[pypq;fKk; ,izaTs;shu; vd mwpa Kbfpd;wJ
 

Mdp 10> 2009

midj;J fl;rpapdu; nfhOk;G tu uh[gf;Nr miog;G!: ,yq;if mikr;ru; jfty;

,yq;if jkpou; gpur;rpid njhlu;ghf NgRtjw;F Kjy; mikr;ru; fUzhepjp nfhOg;G tu Ntz;Lk; vd;W ,yq;if mjpgu; uh[gf;Nr miog;G tpLj;jpUg;gjhf ,yq;if ke;jpup MWKf njhz;ilkhd; $wpdhu;. Kjy;-mikr;ru; fUzhepjpia New;W NfhghyGuj;jpy; cs;s mtuJ ,y;yj;jpy; ,yq;if vk;.gp. MWKf njhz;ilkhd; New;W khiy re;jpj;J Ngrpdhu;. ,e;j re;jpg;Gf;F gpwF ntspNa te;j ,yq;if vk;.gp. MWKf njhz;ilkhd; epUgu;fSf;F Ngl;b mspj;jhu;. mg;NghJ mtu; $wpajhtJ:-
,yq;ifapy; jw;NghJ epyTk; R+o;epiyia gw;wp mwpaTk;> ,lk; ngau;e;j jkpou;fis gw;wp njupe;J nfhs;sTk; jkpof Kjy;-mikr;ru; fUzhepjp jiyikapy; midj;J fl;rpapdUk; nfhOk;G tu Ntz;Lk; vd;W ,yq;if mjpgu; uh[gf;Nr miog;G nfhLj;jpUe;jhu;. mij cWjp nra;aNt Kjy;-mikr;ru; fUzhepjpia ,d;W re;jpj;J NgrpNdd;. ,J rk;ge;jkhf Kjy;-mikr;ru; fUzhepjpf;F Kiwg;gb miog;G mDg;gg;gLk;. ,t;thW mtu; $wpdhu;.
 

Mdp 10> 2009

Four Plead Guilty to Conspiring to Provide Material Support to the LTTE, a Foreign Terrorist Organization

WASHINGTON, June 9, 2009 /PRNewswire-USNewswire via COMTEX/ ----Defendants Include the Leader of the LTTE in the United States and one of the LTTE's Senior Arms Procurement Agents

The Defendants:

KARUNAKARAN KANDASAMY, also known as "Karuna"

PRATHEEPAN THAVARAJA, also known as "Raja Pratheepan," "Thambi Sampras," and "Steeban"

MURUGESU VINAYAGAMOORTHY, also known as "Dr. Moorthy" and "Vinayagamoorthy Murugesu"

VIJAYSHANTHAR PATPANATHAN, also known as "Chandru"

(more...)

Mdp 10> 2009

jkpo; kf;fSf;F rk cupik toq;Ff! ,yq;if muRf;F gpujku; kd;Nkhfd; rpq; typAWj;jy;  

(njhFg;G; myhjp md;G)

jkpo; kf;fspd; gpur;rid vd;gJ vy;bb,-ia tpl kpfg;ngupaJ. jkpo; kf;fs; rk cupik cila Fbkf;fshf thoTk;> RakupahijAlDk; fTutj;JlDk; thoTk;> mtu;fsJ mgpyhi\fis epiwNtw;Wtjpy; ,yq;if muR jdJ Jzpr;riy ntspg;gLj;Jk; vd;W ek;GfpNwhk; vd;W Fwpg;gpl;lhu;. NkYk;> ,yq;ifapy; ,lk; ngau;e;J cs;ehl;bNyNa mfjpfshf thOk; jkpo; kf;fspd; kW tho;tpy; Mf;fg;G+u;tkhd gq;fpid ,e;jpah nrYj;Jk; vd;Wk;> Vw;nfdNt Kjw;fl;l epthuz epjpahf &.500 Nfhbia ,e;jpah toq;fpAs;sJ (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

jkpo;j;Njrpak; !?

(mwpTld;)

jkpoj;Njrpak; vd;gJ nghJ Nehf;fhf ,Uf;Fk; tiu jkpopdk; Kw;W KOjhf xw;WikAld;> xd;W gl;L ,Ue;jJ vd;gij kWg;gjw;fpy;iy. ,jd; xU gf;fk; ,t;thW ,Uf;f> kW gf;fk; vNjhr;rhjpfhuj;ij Nehf;fp nkJthf Kd;Ndwpf;nfhz;L te;jJ jkpo;j;Njrpak; Mff;Fiwe;jJ 1989 fspypUe;J vjpu;tUk; ,UgJ tUlq;fSf;Fr; nra;ag; NghFk; mWtilahf ,Ue;jJ frg;ghd cz;ikahFk;. kf;fs; vijg; ghu;f;fyhk;> vijg; ghu;f;ff;$lhJ> vijg; Ngryhk; vijg; Ngrf;$lhJ vd;gjpypUe;J Muk;gpj;J xU tPl;by; vj;jid Ngu; ,Uf;fyhk; ,Uf;ff;$lhJ> vj;jid Ngu; ntspehLfSf;Fr; nry;yyhk;> nry;yf;$lhJ> xUtUf;F vt;tsT epyk; nrhe;jkhf ,Uf;fyhk;> ,Uf;ff;$lhJ> xUtUila tpahghuk; ve;jsT ,yhgj;ij jdjhf;fpf;nfhs;syhk;> mjw;F Nky; te;jhy; vd;d nra;tJ vd;W Muk;gpj;J kf;fspd; kpf mbg;gilahd xt;nthU tho;tpay; NjitfspYk; if itf;f Muk;gpj;jJ. (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

epthuzf; fpuhkq;fSf;F aR+rp mfhrp New;W tp[ak;> kf;fSf;F toq;fg;gLk; trjpfs; Fwpj;J jpUg;jp

epthuzf; fpuhkq;fis ghu;itapl;l [g;ghdpa tpNrl J}Jtu; ,lk;ngau;e;j kf;fSf;F toq;fg;gl;L tUk; trjpfs; njhlu;gpy; jpUg;jp njuptpj;Js;sjhfTk; tTdpah khtl;l nrayf tl;lhuq;fs; $wpd. [g;ghdpa tpNrl J}Jtu; aR+rp mfhrp 18tJ jlitahf ,yq;iff;F tp[ak; nra;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;...)

 

Mdp 10> 2009

TNA vk;.gp fpN\hu; eLepiy tfpj;J jdJ kdkhw;wj;ij fhz;gpj;jhu;?

mtrufhyr; rl;lj;ij NkYk; xUkhj fhyj;jpw;F ePbg;gjw;F ghuhSkd;wk; New;W (09) mq;fPfhuk; toq;fpaJ. rl;lj;ij ePbg;gjw;fhd gpNuuiz 95 Nkyjpf thf;Ffshy; epiwNtw;wg;gl;lJ. gpNuuizf;F Mjuthf 102 thf;FfSk;> vjpuhf VO thf;FfSk; mspf;fg;gl;ld. jkpo;j; Njrpa $l;likg;G gpNuuizf;F vjpuhf thf;fspj;jJ. mtrufhyr; rl;lj;ij ePbg;gjw;fhf gpujku; uj;drpwp tpf;fpukehaf;f Kd;itj;j gpNuuiz kPjhd tpthjk; epiwtile;jJk;> thf;nfLg;Gf;F tUkhW jkpo; Njrpa $l;likg;G cWg;gpdu; vd;. rpwPfhe;jh rghehafuplk; Nfhupdhu;. vdpDk; thf;nfLg;gpd;NghJ $l;likg;igr; Nru;e;j VO cWg;gpdu;fs; khj;jpuNk vjpuhf thf;fspj;jdu;. $l;likg;igr; Nru;e;j rptehjd; fpN\hu; vk;.gp. thf;fspf;fhJ eLepiy tfpj;jhu;. mjidj; njhlu;e;J MSe;jug;G cWg;gpdu;fs; mtUf;F jkJ kfpo;r;rpiaj; njuptpj;J ghuhl;ilj; njuptpj;jdu;. Gypfspd; Njhy;tpf;F gpd;du; $l;likg;gpd; Fj;Jf;fuzq;fs; njhlu;fpd;wd. Fjpiu fN[e;jpud; gj;kpdp rpjk;guehjd; Nghd;Nwhu; jdJ ntspehl;L jQ;rq;fspy; ftdk; nrYj;j rpyu; mzp khWk; Ngr;Rthu;j;ijfspy; <LgLfpd;wdu;.
 

Mdp 10> 2009

kf;fs; Kd; Fw;wthspfshf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G

,tu;fs; murpaypypUe;J KOikahf xJq;FtJ jhd; jkpo; kf;fSf;Fr; nra;Ak; kpfg; ngupa Nritahf ,Uf;Fk;.

jkpo; kf;fspd; ,og;GfSf;Fk; mopTfSf;Fk; GypfSld; rk gq;fhspfshd jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdu; kPz;Lk; ,k; kf;fs; kj;jpapy; murpay; eltbf;ifapy; <Lgl Ntz;Lkhdhy; jq;fspd; fle;j fhy kf;fs; tpNuhj nraw;ghl;Lf;Fg; gfpuq;fkhf kd;dpg;Gf; Nfl;gNjhL kf;fSf;F ed;ik gaf;ff; $ba eilKiwr; rhj;jpakhd mZFKiwiag; gpd;gw;w Ntz;Lk;. jkpo; kf;fs; msg;gupa mopTfSf;Fk; ,og;GfSf;Fk; Kfq; nfhLj;jjw;Fk; mtu;fspd; murpay; Nghuhl;lk; gy jrhg;jq;fs; gpd;js;sg;gl;ljw;Fk; nghWg;ghspfs; vd;w tifapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; midtUk; jkpo; kf;fs; Kd; Fw;wthspfshfNt cs;sdu;. jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; jq;fs; Fw;wj;ij xj;Jf;nfhz;L jq;fisj; jpUj;jpf; nfhs;thu;fs; vdf; fUJtjw;fhd mwpFwpfs; vJTk; ,Jtiu njd;gltpy;iy. ,e;j epiyapy; ,tu;fs; murpaypypUe;J KOikahf xJq;FtJ jhd; jkpo; kf;fSf;Fr; nra;Ak; kpfg; ngupa Nritahf ,Uf;Fk;. (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

tlf;fpy; rptpy; epu;thfj;ij Vw;gLj;j 21 nghyp]; epiyak;

tl khfhzj;jpy; ntFtpiutpy; rptpy; epu;thfj;ij Vw;gLj;Jk; nghUl;L 21 nghyp]; epiyaq;fs; epWtg;glTs;sjhf nghyp]; khmjpgu; [ae;j tpf;fpukul;d njuptpj;jhu;. kd;dhu; nghyp]; gpuptpy; VO nghyp]; epiyaq;fs; jw;nghOJ epWtg;gl;Ls;sjhfTk; fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT kw;Wk; khq;Fsk; Mfpa %d;W nghyp]; gpupTfspy; 14 nghyp]; epiyaq;fs; epWtg;glTs;sjhfTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

Two shots taken inside the plane before it crashed. Unbelievable! Photos taken inside the GOL B 737 aircraft that was involved in a mid air collision and crashed.....

A few days ago, the world saw the disappearance of an A330 Air France during a trans Atlantic flight between Rio to Paris. Very ironic that a day before I got a mail of the photos taken a a passenger on a flight mins after a mid air collision, and mins before the crash of the said aircraft . Two shots taken inside the plane before it crashed. Unbelievable! Photos taken inside the GOL B 737 aircraft that was involved in a mid air collision and crashed.....
A B737 had a mid air collision with the Embraer Legacy while cruising at 35,000 feet over South America. The Embraer Legacy, though seriously damaged with the  winglet ripped off, managed to make a landing at a nearby airstrip in the midst of the Amazon jungle. The crew and passengers of the Embraer Legacy had no idea what they had hit. The B737
however crashed, killing all crew and passengers on board. The two photos attached were apparently taken by one of the passengers in the B737, just after the collision and before the aircraft crashed. The photos were retrieved from the camera's memory stick. You will never get to see photos like this. In the first photo, there is a gaping hole in the fuselage through which you can see the tailplane and vertical fin of the aircraft. In the second photo, one of the passengers is being sucked out of the gaping hole.

Mdp 10> 2009

up.vk;.tp.gpapd; cah;kl;lf;FO ,d;W $baJ.

kl;lf;fsg;G Nkau; rptfPu;j;jp gpughfud; fl;rpapypUe;J tpyf;fg;gl;lhu;

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; jiyth; rptNerJiu re;jpufhe;jd;  jiyikapy; fl;rpapd; jiyikf; fhhpahyaj;jpy; ,d;W $ba cah;kl;lf; fye;Jiuahlypy;> fl;rpapd; vjph; fhyj;jpl;lq;fs; kw;Wk; jw;NghJ vkJ fl;rpahdJ = yq;fh Rje;jpuf; flrpapy; ,iztJ njhlh;ghf  epyTfpd;w tje;jpfs; Fwpj;J tphpthf vkJ fl;rpapd; cWg;gpdh;fSf;F fl;rpapd; jiyth; vLj;Jf; $wpdhh;. njhlh;e;J eilngw;w ,f; fye;Jiuahlypy; vkJ fl;rpapd; vjh;fhy Ntiyj;jpl;lq;fs; kw;Wk; vkJ cWg;gpdh;fspdJ Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlh;ghfTk; tphpthfg; Ngrg;gl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 10> 2009

'fpof;fpd; cjak;' ,d; njhlu;r;rpahf 'tlf;fpd; tre;jk;' - fpof;F khfhz Kjyikr;rupd; kPs;FbNaw;w ,izg;gjpfhup nry;Nte;jpud;

Aj;jk; Kbe;j epiyapy; jkpo; r%fj;jpd; jiytpjp mfjp tho;thfpg; NghdJ vd;w mr;rNk cz;ikahfpAs;sJ. ,d;W ,e;j kf;fspd; vjph;ghh;g;Gk; Mjq;fKk; mth;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; nrd;W tho;tNj MFk; ,jid tlf;F fpof;F khfhzq;fspy; KOikahf epiwNtw;wp kf;fis mth;fspd; tPLfSf;F mDg;Gk; kPo; FbNaw;w nraw;ghLfis vt;thW ek;gpf;if nfhs;tJ? (NkYk;...)

Mdp 09> 2009

fg;ld; myp (Gypfspd; tzq;fhkz;) fg;gy; jpUg;gp mDg;gg;gl;Ls;sJ

fg;ld; myp fg;gy; jpUg;gp mDg;gg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,e;j fg;gypy; cs;s nghUl;fs; vitAk; ,wf;fg;glKbahJ vdTk; fg;gy; cldbahf ,yqif vy;iyia tpl;L ntspNa nry;yNtz;Lk; vdTk; cj;jutplg;gl;Ls;sjhf flw;gil cau; mjpfhup xUtu; njuptpj;Js;shu;. ,jw;fhd KbTfis ghJfhg;G mikr;R vLj;Js;sJ. kdpjhgpkhd mbg;gilapy; vLj;J tug;gl;l nghUl;fs; ,wf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLtjhdJ ftiy mspf;Fk; tplak; vd Fwpj;j fg;gypy; nghUl;fis mDg;gpa Vw;ghl;lhsu; xUtu; njuptpj;Js;sjhf gpgprp njuptpj;Js;sJ. ,lk;ngau;e;j kf;fSf;fhd czT kw;Wk; mjpahtrpa nghUl;fis Vw;wpf;nfhz;L te;j ,e;j fg;gy; rl;ltpNuhjkhd Kiwapy; ,yq;if flw;gug;gpDs; Eioe;jij mLj;J flw;gilapdu; me;j fg;giy ifg;gw;wpdu;.
 

Mdp 09> 2009

kd;dhu; Krypg; gFjpapy; kf;fs; kPs;FbNaw;wk;

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; kd;dhu; Krypg;gpuNjr nrayhsu; gFjpapy; 7 fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; kf;fs; ,uz;lhk; fl;lkhf ,d;W (09.06.2009) Fbaku;j;jg;glTs;sdu;. [dhjpgjpapd; rpnu];l MNyhrfUk; tlf;fpd; mgptpUj;jp nrayzpapd; jiytUkhd grpy; uh[gf;\ jyikapy; ,e;jpl;lk; eilngwTs;sJ. 561 FLk;gq;fis Nru;e;j 2120 Ngu; ,t;thW Fbaku;j;jg;glTs;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j 7 fpuhk Nrtfu; gpupTfspYk; cl;fl;likg;G trjpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sNjhL ghlrhiyfs;> mur mYtyfq;fs;> $l;LwT epiyaq;fs;> tPjpfs;> vd;gd Gduikf;fg;gl;Ls;sjhf mdu;j;j epthuz kw;Wk; kPs;FbNaw;w mikr;R njuptpj;Js;sJ. ,e;j gFjpf;fhd kpd;rhuk; toq;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,d;W kPs; FbakUk; kf;fSf;F ,uz;L thuq;fSf;F Njitahd cyu; czT cl;gl mj;jpahtrpa nghUl;fs; toq;fg;glTs;sJ.
 

Mdp 09> 2009

rPkhdpd; $j;J !

(mwpTld;)

nkhopg;gw;Wk;> ,dg;gw;Wk; xt;nthU kdpjDf;Fk; ,Ug;gjpy; jtwpy;iy Mdhy; mJ tiuaiwia kPJk; NghJ jPtputhjkhfTk;> mJ Mjupf;fg;glhky; Njhy;tpfs; tUk; NghJ gaq;futhjkhfTk; Njhw;wk; ngWfpwJ. Gypfisg; nghWj;jtiu mtu;fs; fle;j fhyj; Njhy;tpfis Kw;W KOjhf xj;Jf;nfhz;L> mij ntspapy; nrhy;yp xNuabahf jk; epjp tuTf;F Mg;G itf;f tpUk;ghj fhuzj;jhy; XusT nkJthf> tplaq;fis frpa tpl;Lf;nfhz;L> mNj Neuk; jk; gioa ngaiug; ghtpj;J Gjpa jiyg;ghif xd;iwg; Nghl;Lf;nfhs;s Kaw;rpg;gij khj;jpuNk ,d;iwa epiyapy; Kd;ndLf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

Mdp 09> 2009

V9 tPjpapy; fz;zpntb mfw;Wk; gzp epiwTw;wJk; ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpAld; Nghf;Ftuj;Jf;F jpwe;J tplg;gLk;

V9> V-32 Gj;jsk; - kd;dhu; tPjp cl;gl tlf;fpd; MW gpujhd tPjpfspd; Gduikg;G eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sjhf neLQ;rhiyfs; mikr;ru; B. gP. Vf;fehaf;f njuptpj;jhu;. V-9 tPjpapy; fz;zpntb mfw;Wk; eltbf;iffs; epiwTw;wJk; ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpAld; mt;tPjp Nghf;Ftuj;Jf;fhf tpiutpy; jpwe;J tplg;gLnkdTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;..)

Mdp 09> 2009

jkpo; kf;fspd; ,d;iwa epiyf;F j. Nj. $Nt gjpy; nrhy;yNtz;Lk;

- Mde;j rq;fup

Gypfspd; gpbapypUe;j mg;ghtpj; jkpou;fis tpLtpf;f Kaw;rpf;fhky; Gypj; jiyikfisf; fhg;ghw;wNt jkpo; Njrpa $l;likg;G ghLgl;lJ. INuhg;gpa A+dpad;> I.eh. vd;gd vt;tsNth Ntz;bAk; jkpo;f; Njrpa $l;likg;G khj;jpuk; Aj;jj;ij epWj;Jk;gb Nfhup nghJkf;fis kdpjf; Nflaq;fshfg; ghtpf;Fk; Gypfspd; je;jpuj;Jf;Fk; jhsk; Nghl;lJ. (NkYk;...)

Mdp 09> 2009

tlf;F tsu;fpwJ

Gypfspd; ru;thjpfhu mlf;FKiwf;F tlf;F cl;gl;lgpd;> Muk;g fhyj;jpy; rpwpa mstpy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j mgptpUj;jpf; fl;likg;GfSk; Nrjkhf;fg;gl;ld. fhq;Nfrd;Jiw rPnke;Jj; njhopw;rhiy> gue;jd; ,urhadj; njhopw;rhiy> MidapwT cg;gsk; vd;gd nraw;gl Kbahj epiyiag; Gypfs; Njhw;Wtpj;jhu;fs;. uapy; Nritiar; rPu;Fiyj;jhu;fs;. jiutopg; Nghf;Ftuj;ij Klf;fpdhu;fs;. ve;jnthU mgptpUj;jp eltbf;iff;Fk; mtu;fs; ,lkspf;ftpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 09> 2009

fpof;F khfhz Kjy;tupd; Vw;ghl;by; kl;lf;fsg;G khtl;l Njrpa ghlrhiy mjpgHfs;> tyaf;fy;tpg; gzpg;ghsHfs; fy;tp mikr;riu re;jpf;f eltbf;if.

mz;ikf;fhykhf fpof;F khfhz Kjyikr;rupdhYk;> fpof;F khfhzrigapdhYk; fpof;F khfhz ghlrhiyfspy; gy;NtW mgptpUj;jpg; gzpfSk;> khztHfSf;fhd fy;tp Kd;Ndw;w eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. me;jtifapy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; cs;s Njrpa ghlrhiy mjpgHfs;> ghlrhiy mgptpUj;jpr;rq;f cWg;gpdHfs; MfpNahH Nfl;Lf;nfhz;ljw;F ,zq;f fpof;F khfhz Kjyikr;rupdhy; fy;tp mikr;riu fy;tp mikr;rpd; nrayfj;jpy; re;jpg;gjw;fhd Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

Mdp 09> 2009

gy;ypd kf;fspd; tYthf;fj;jpw;fhf Nritahw;wp tUfpd;whH fpof;F khfhz Kjyikr;rH G+.gpurhe;jd;

mrprp ,y;ykhdJ gy nghwpapayhsHfisAk;> tof;fwpQHfisAk;> Gj;jp[PtpfisAk; cUthf;fpAs;sJ. ,t;thwhd ,y;yq;fs; %yk; Aj;j mdHj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l rpWtHfs; guhkupf;fg;LtJ tuNtw;fj;jf;f tpilak;. fpof;F khfhz Kjyikr;rUk; ,t;thwhd ghjpf;fg;gl;l rpWtHfSf;Fk;> ,t;thwhd ,y;yq;fSf;Fk; gy topfspy; ,d> kj> nkhop Ngjkpd;wp cjtpfis Gupe;JtUfpd;whH. vjpHfhyj;jpy; Kjyikr;rupd; epjp xJf;fPl;bypUe;J ,t;thwhd cjtpfisAk;> NritfisAk; toq;fTk; jpl;lkpl;Ls;shH. (NkYk;...)

Mdp 09> 2009

The  TNA  will  not  go  after  Mayor’s  Office

V. Anandasagaree -  DTNA Secretary

Who are these gentleman of the TNA now wanting to form an alliance with the DTNA.  They are the people whom the LTTE elected to represent them in parliament fraudulently and it is they who unashamedly claimed the LTTE as the sole representatives of the people.  The LTTE is no more and hence they do not need any representation in Parliament.  Under the Present circumstances the most honourable action the TNA can take or must do is to quit parliament without clinging on to that office.  Neither the PLOTE nor the EPRLF(Pathmanabha) gave any indication to Mr. Srikantha who met me by appointment and the other two by accident. (more...)

Mdp 09> 2009

,wq;F Jiw.

(tk;rpfd;)

,yq;if

xU

rKj;jpu khq;fdp.

,uz;lhf ntl;bdhy;

%d;whktNd

KOjha;j;

jpd;W jPu;g;ghd;.

(NkYk;...)

 

 

Mdp 09> 2009

[d; [dehafKk; Njhw;whu;..

(mwpTld;)

[d; vDk; [ddp ntd;wpUe;jhy; jkpo; kf;fs; cs;shug; gutrkile;jpUg;ghu;fs;> Gyp Mjuthsu;fNsh mijf; nfhz;lhb kfpo;e;jpUg;gu;. rup> mtuhfNt tpUk;gp ,e;jg; gyg;guPl;irf;Fs; te;jpUf;fpwhu;>mtu; kdk; tpUk;gpagb Nghuhbj;jhd; ghu;f;fl;LNk vd;W nghWj;jpUe;J ghu;j;j kl;by;> Vwj;jho mk;ikahu; n[ayypjhTf;F jkpof kf;fs; Nghl;l R+l;bw;F epfuhd xU R+l;il jkpoPo kf;fs; [d;Df;Fg; Nghl;bUf;fpwhu;fs; vd;W nrhd;dhy; Vw;Wf;nfhs;tPu;fsh? yz;ld; gFjpapy; Nghl;bapl;l [ddpf;F nkhj;jkhff; fpilj;jpUg;gJ 50>014 thf;Ffs; vd;W Nju;jy; KbTfs; nrhy;fpwJ. xU jdp egu; mJTk; RNal;ir Ntl;ghsUf;F ,j;jid thf;Ffs; fpilj;jij epidj;J epr;rakhf ngUikg;gl;Lf;nfhs;sf;$ba mNj Ntis ,dp xU fhyj;jpYk; $l ,tiu xU kf;fs; rf;jpahf NtW ve;jf; fl;rpAk; Vw;Wf;nfhs;sNth my;yJ milajsg;gLj;jpf;nfhs;sNth $l tpUk;gg; Nghtjpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G>  [dehaf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Ngr;R

,ize;J nraw;gLk; Nfhupf;if epuhfupg;G

,dg;gpur;rpidf;Fg; nghJthd jPu;nthd;iw vl;LtJ njhlu;ghfj; jkpou; tpLjiyf; $l;lzp> Gnshl; kw;Wk; <.gp.Mu;.vy;.vg;.(gj;kehgh mzp) Mfpa fl;rpfs; ,ize;J cUthf;fpapUf;Fk; [dehaf jkpoj; Njrpaf; $l;likg;Gld; jhk; Vw;fdNt cj;jpNahfG+u;tkw;w Ngr;Rf;fis elj;jpapUg;gjhfj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu; rpwpfhe;jh nfhOk;G thug; gj;jpupifnahd;wplk; njuptpj;jhu;. vdpDk;> tlgFjpapy; eilngwtpUf;Fk; Nju;jiy ,yf;fhff; nfhz;L ,e;jg; Ngr;Rf;fs; elj;jg;gltpy;iynad mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

,yq;ifj; jkpou;fs; rk cupikAld; tho   ,e;jpa muR Kf;fpa gq;fhw;w Ntz;Lk; - ,e;jpa khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp typAWj;jy;  

,yq;ifapd; Ml;rp nkhopahf rpq;fsKk;> jkpOk; rk cupikAld; czu;Tg; G+u;tkhfTk;> cz;ikahfTk; nray;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. ,yq;if murpd; midj;Jj; JiwfspYk; cs;s muRg; gzpfspy; jkpo;kf;fSf;F rk cupikAk;> cupa gpujpepjpj; JtKk; toq;fg;gl Ntz;Lk;. jkpo; kf;fspd; ek;gpf;ifiag; ngWk; tifapy; Neu;ikahd Kiwapy; mjpfhug;guty; Fwpj;j nray;jpl;lj;ij midj;J jkpou;fs; FOf;fSld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jp mkyhf;fpl Ntz;Lk;. Nkw;fz;l tifapy; ,yq;if jkpo; kf;fs; gpur;ridf;F jPu;Tfhz ,yq;if muRk;> ,yq;ifapy; cs;s midj;J murpay; ,af;fq;fSk;> jkpo; kf;fspd; jiytu;fSk; xj;Jiof;f Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; rpq;fs - jkpo; kf;fspilNa ,zf;fkhd ,ay;G tho;f;ifj; jpUk;gpLk; tifapy; ,yq;ifg; jkpou; gpur;ridf;F murpay; jPu;T fhzTk;> jkpo; kf;fs; rk cupikAld; mikjpahf thoTk; - mtu;fSf;F GJtho;T Vw;glTk; ,yq;if muRk;> ru;tNjr r%fKk; gq;fhw;wpl Ntz;Lk;. Fwpg;ghf> ,e;jpa muR Kf;fpa gq;fhw;wpl Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

R+Lgpbf;Fk; rpNyhd;

(mwpTld;)

Iahapuk; kf;fis mJTk; capu; jg;Gtjw;fhf ,Wjp Xl;lj;ij Xl te;j kf;fis ntWk; %d;Nw %d;W Gyp cWg;gpdu;fs; MAjj;Jld; epd;wjdhy; fl;Lg;gLj;jpa xspg;gjpTfis ehk; ghu;j;jpUf;fpNwhk;> me;j kf;fs; Gypapd; Jg;ghf;fpf;F kl;Lky;y ,g;NghJ ,uhZtj;jpd; mJTk; Gypia ntd;w ,uhZtj;jpd; Jg;ghf;fpf;F ,d;Dk; mjpfkhfg; gag;gLthu;fs;. mg;gbg; gae;J thOk; kf;fs; jk; cupikfis ntd;nwLf;f mtu;fs; ghy;> mtu;fs eyd; ghy; mf;fiw nfhz;L ePq;fs; vd;d nra;ag;NghfpwPu;fs; vd;gjpypUe;Nj ,e;jg; Gjpa ,yq;ifapd; tuyhW gjpag;glg;NghfpwJ. Njrpaf; fl;rpnahd;NwhL ,ize;J cq;fs; Fuy;fis Xq;fr; nra;tjpy; jtwpy;iy> mjw;F tpUk;ghJ Nghdhy; cq;fsplk; xU xw;Wik cUthfp mzp jpuz;l xU GJr; rf;jpahf ePq;fs; cUntLj;jhy; mij tpl kfpo;r;rpfukhd tplaKk; NtW ,y;iy. Mdhy;> fhybapy; mlF itf;f ePq;fs; Muk;gpj;jhy;> md;W Kjy; Muk;gpf;fg;glg; NghFk; nghUshjhuf; nfhs;isapy; mg;ghtp kf;fspd; ciog;igAk; Ruz;l mDkjpg;gPu;fs;> mtu;fs; tho;thjhuq;fs; kl;Lg;gLj;jg;gLtjw;Fk; top rikg;gPu;fs;. kpff;FWfpa tl;lj;jpw;Fs; ,Uf;Fk; jkpou; murpay; fl;rpfspd; rpe;jidfs; ,d;Dk; gutyhf tpupthf rpe;jpf;fg;glNtz;Lk;. ,y;iyNay;> cq;fs; kf;fspypUe;Nj ePq;fs; md;dpag;gLj;jg;gLtJ jpz;zk;. (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

tlf;fpy; 30 Gjpa ghlrhiy fl;llq;fs; epu;khzpf;f jpl;lk;

tlf;fpd; tre;jk; 180 ehs; Ntiyj;jpl;lj;JlNdNa ghlrhiyf; fl;ll epu;khzg; gzpfSk; Kd;ndLf;fg;gLnkd;W njuptpj;j mikr;ru; gpNuk;[ae;j; xt;nthU ghlrhiyf;Fk; jyh 35 ,yl;rk; &gha; nrytplg;gLnkd;W njuptpj;jhu;. tl khfhzg; ghlrhiyfspdJk;> ,lk;ngau;e;j khztu;fspdJk; Fiw epiwfis Muha;e;J eltbf;if vLf;F Kfkhf tTdpah jkpo; kj;jpa kfh tpj;jpahyaj;jpy; mike;Js;s tTdpah njw;F fy;tp tyaj;jpy; fle;j nts;spf;fpoik tpNrl khehnlhd;W eilngw;wJ. (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

tlf;fpd; Ie;J khtl;lq;fspYk; rfy trjpfSlDk; cl;fl;likg;G - grpy; uh[gf;\ vk;.gp.

,yq;ifapYs;s Vida khfhzq;fis Nghd;W rfy tsq;fisAk; nfhz;l ,e;j khfhzk; rpwe;j Kiwapy; mgptpUj;jp nra;ag;gLk;. Gypfspd; gpbapypUe;J kPl;nlLf;fg;gl;l ,uz;L ,yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd nghJkf;fs; rpwe;j Kiwapy; guhkupj;J ghJfhf;fg;gl;L tUfpd;wdu;. epthuzf; fpuhkk; vd;gJ Rw;Wyh tpLjpay;y. rpy rpy FiwghLfs; ,Uf;fyhk;. ,jidAk; eptu;j;jp nra;j tz;zk; jkJ gzpfis murhq;fk; ntw;wpfukhf Kd;ndLj;J tUfpd;wJ (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

MAj fyhrhuj;ij J}z;btpLk; Rayhg murpaYf;F jkpo; fl;rpfs; xUNghJk; Jiz Nghff; $lhJ lf;s]; Njthde;jh

mur vjpu;g;G murpay; vd;gJ jtwhdJ ,y;iy vd;Wk;> MdhYk; mij ntWk; Rayhgq;fSf;fhf gad;gLj;jhky; murhq;fj;NjhL cld;gl;Lg; NghfNtz;ba jUzq;fis czu;e;J nraw;gl Ntz;Lk; vd;Wk; njuptpj;jpUf;Fk; nrayhsu; ehafk; lf;s]; Njthde;jh ahUld; Ngrp vkJ kf;fspd; gpur;rpidf;F jPu;T fhz KbANkh mtu;fSld; NgrpNa vkJ murpaYupik gpur;rpidf;F jPu;T fhz KbAk; vd;Wk; njuptpj;jpUe;jNjhL jkpo; fl;rpfs; midj;Jk; xd;W gl;L epd;W murhq;fj;Jld; Ngrp vkJ kf;fSf;F xspkakhd vjpu;fhyj;ij cUthf;f Kd;tu Ntz;Lk; (NkYk;...)

Mdp 08> 2009

fhq;Nfrd;Jiw tiu aho;Njtp uapy; Nrit

tl gFjpf;fhd uapy; Nritia kPz;Lk; Muk;gpg;gjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;fpd;w mNjNtis jiutopg; gijiag; Gduikg;gjw;fhd eltbf;iffSf;Fk; murhq;fk; Kd;Dupik mspf;fpd;wJ. uapy; NritAk; jiutopg; Nghf;Ftuj;Jk; rkfhyj;jpy; ,lk;ngWtjw;fhd rhj;jpaf;$Wfs; fhzg;gLfpd;wd. ,uz;L Nghf;Ftuj;Jr; NritfSk; tl gFjp kf;fspd; r%f> nghUshjhu tho;tpy; ghupa tsu;r;rpia Vw;gLj;jf; $bad. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

md;ghh;e;j ez;gh;fNs! Mw;wy; kpFe;j Njhoh;fNs!!

- m.tujuh[g;ngUkhs;

xU gpusak; fle;J xU Afk; Kbe;jJ Nghy; rk;gtq;fs; ele;J Kbe;Js;sd.!

jkpoh;fspd; Nghuhl;lk; ,yq;ifiag; gphpf;Fk; Nehf;fk; nfhz;ljy;y. khwhf jkpoh;fSf;F epahakhdnjhU murpaw; jPh;itNa Nfhhpepw;fpd;wJ vd;gijj; njspthf rpq;fs kf;fSf;Fk; cyFf;Fk; vLj;Jf; $Wtjw;fhd #o;epiy kPz;Lk; Vw;gl;bUf;fpd;wJ. jkpo; kf;fspd; murpaw; Nfhhpf;iffis epiyehl;Ltjw;F Majg; Nghuhl;lk; jtph;f;fKbahj mtrpak; vd xU fl;lj;jpy; czug;gl;lJ. Mdhy;> Majg;Nghuhl;lk; Gypfshy; gpioahd khh;f;fj;Jf;Fk; Nehf;fq;;fSf;Fk; tYf;fl;lhakhff; flj;jg;gl;lJ. vjph;ghh;f;fg;gLk; khw;wq;fnsy;yhk; jpBnud epfo;e;Jtplkhl;lh. Gypfs; fle;j ,UgJ Mz;Lfshf jdpf;fhl;L uhrhf;fshf jkpoh;fspd; %isapy; Cl;ba khiaapypUe;J tpLgl rpy fhyq;fs; vLf;fNt nra;Ak;. jkpo; kf;fspd; eyd;fs; kPJ cz;ikahd njspthd epiyg;ghL nfhz;lth;fs; mjw;fhf fLikahf ciof;f Ntz;Lk;. GypfSf;nfjpuhd Aj;jj;jpd; fhuzkhf jkpoh;fspd; gpuNjrq;fs; G+uhfTk; ,uhZt Ml;rpfNs elf;fpd;wd. ,it gbg;gbahf murpdhy; khw;wpaikf;fg;gl;L jpUg;jpfukhf rptpy; mikg;Gf;fspd; eph;thfk; epiyepWj;jg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

Gjpa ghijapy; Gjpa jiyik

xU ,dj;jpd; murpay; jiyik kf;fspd; eyDf;F Kd;Dupik mspg;gjhf ,Uf;f Ntz;baJ mtrpak;. Mdhy; jkpo; kf;fSf;F murpay; jiyik tfpj;jtu;fs; jq;fs; murpay; ,Ug;Gf;Fk; tu;f;f eyDf;Fk; Kd;Dupik mspj;jhu;fNsnahopa kf;fspd; eydpy; mf;fiw nrYj;jtpy;iy. fhyj;Jf;Ff; fhyk; kf;fspd; ,d czu;Tfisj; J}z;btpl;Lj; jq;fs; fhupaj;ijr; rhjpj;Jf; nfhz;lhu;fs;. ,jd; tpisTjhd; jkpo; kf;fspd; ,d;iwa mtyepiy. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

kPz;Lk; KUq;if kuj;jpNyWk; $j;jikg;G!

rjh guNk];tup

,Wjpahf eilngw;w ghuhSkd;w Njh;jypy; 22 ghuhSkd;w cWg;gpdh;fis Gypfs; jkJ V[z;lhf epakpj;Jf;nfhz;ldh;. md;wpypUe;J GypfSf;fhf Ntirahba ,th;fs; ,d;W jkf;fhf vy;yhj;ijAk; mtpo;j;Jg;Nghl jahuhf epw;fpwhh;fs;. ,njy;yhk; jkJ Mjhaj;Jf;fhfTk; murpy; ,Ug;Gf;fhfTk;jhd;. jkpo; kf;fSf;fhf vd;why; ,th;fSila murpay; efh;T vg;NghNjh khwpapUf;f Ntz;Lk;. Gypfs;> jkpo; kf;fis Nflakhf gpbj;Jitj;jNghjhtJ khwpapUf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

,dg;gifikfis tsu;f;Fk; nra;jpfs; ntspapLtij jtpUq;fs; - [dhjpgjp

,dq;fSf;fpilNa If;fpaj;ij Vw;gLj;Jk; tifapy; Clfq;fs; nra;jpfis ntspaplNtz;Lnkd;Wk; gifikiaAk;> FNuhjj;ijAk; tsu;f;Fk; tpjj;jpy; nraw;gl $lhnjdTk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Nfl;Lf;nfhz;Ls;shu;. mr;R kw;Wk; ,yj;jpudpay; Clfq;fspd; cupikahsu;fs; kw;Wk; gpujk Mrpupau;fSldhd re;jpg;gpy; [dhjpgjp ,e;j Ntz;LNfhis tpLj;Js;shu; (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

tlf;F tre;jk;

Kryp gpuNjr nrayfg; gpuptpy; ,uz;lhk; fl;l kPs; FbNaw;wk;

 ‘tlf;fpd; tre;jk; mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; kd;dhu;> Kryp gpuNjr nrayfj;Jf;Fl;gl;l VO fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; ,uz;lhk; fl;lkhf 561 FLk;gq;fs; vjpu;tUk; 9Mk; jpfjp kPs;FbNaw;wg;glTs;sdu;. kd;dhu; Kryp gpuNjr nrayfj;Jf;Fl; gl;l kUjkL> G+nehr;rpFsk;> gz;lhu ntsp> $yhd;Fsk;> rpd;dGyr;rp nghl; Nfzp> mupg;G Nkw;F> mupg;G fpof;F gFjpfspy; 561 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 2120 Ngu; kPsf; Fbaku;j;jg;gLfpd;wdu;. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

ePz;lehs; Aj;j ntw;wpf; nfhz;lhl;lq;fs; ghjfkhd tpisTfis Vw;gLj;Jk; - ghd; fP %d; vr;rupf;if

GypfSf;F vjpuhf ,lk;ngw;w Aj;jj;jpy; ngw;w ntw;wpia nfhz;lhLk; ePz;l ehs; epfo;Tfs; ghjfkhd tpisTfis Vw;gLj;jf; $Lk; vd If;fpa ehLfspd; nghJr; nrayhsu; ghd; fP %d; vr;rupf;if tpLj;Js;shu;. ntw;wpf; fspg;gpy; <LgLtijtpl ehl;by; ghjpf;fg;gl;l kf;fs; midtupdJk; Ntjidfisg; gfpu;e;J nfhs;tNj fhyj;jpd; Njitahf cs;snjd mtu; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

jkpou;fspd; Jd;gq;fis nrhw;fspy; tpsf;f KbahJ  - ePjpgjp rpy;th 

ehl;by; ngUk;ghd;ik ,dNkh> rpWghd;ik ,dNkh ,y;iy. xNu ,dk;jhd; ,Uf;fpwJ vd;W ehk; njhlu;e;J nrhy;ypf; nfhz;bUg;Nghk; vd;why; mJ KOg; ngha;ahfj;jhd; ,Uf;f KbAk;. nrl;bf;Fsk; Kfhk;fSf;Fk; ehd; nrd;wpUe;Njd;. mq;Fs;stu;fspd; gupjhg epiyia vd;dhy; tpsf;f Kbatpy;iy. mtu;fSf;F vd;dhy; MWjy; nrhy;yTk; Kbatpy;iy. mstw;w Jd;gj;Jf;Fk;> ,lu;fSf;Fk; ,ilNa mtu;fs; capu; tho;fpd;wdu;. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

20 tUlq;fSf;F gpd; jhz;bf;Fsk; tiu aho;Njtp Nrit

njw;fpd; Njhod; vd;w njhdpg;nghUspy; tTdpah jhz;bf;Fsk; Nehf;fp New;Wf;fhiy 6.10f;F Gwg;gl;l aho; Njtp uapy; gfy; 12.00 kzpastpy; jhz;bf;Fsk; uapy; epiyaj;ij nrd;wile;jJ. gaq;futhjk; Kw;whf xopf;fg;gl;ljd; gpd; 20 tUlq;fSf;Fg; gpd;du; Kjy; Kiwahf jhz;bf;Fsk; tiu aho; Njtp uapy; nrd;Ws;sJ. jhz;bf;Fsj;jpypUe;J fhq;Nfrd;Jiw tiu uapy; ghijia mgptpUj;jp nra;tjw;fhd Kjw;fl;l eltbf;ifahf epjp Nrfupg;G epfo;Tk; New;W jhz;bf; Fsk; uapy; epiyaj;jpy; eilngw;wJ. (NkYk;...)

Mdp 07> 2009

tlf;Ff;F ehk; toq;ftpUf;Fk; mgptpUj;jp cyifNa Mr;rupaj;jpy; Mo;j;Jtjhf ,Uf;Fk; - [dhjpgjp

rkhjhd xg;ge;j fhyj;jpy; gaq;futhjpfs; ,d;DNkhu; ru;thjpfhu murhq;fk; msTf;F tsu;r;rp ngw;wpUe;jhu;fs;. Mapuf;fzf;fhdtu;fisg; gLnfhiy nra;j gaq;futhjpfSf;F ghJfhg;gspf;f Ntz;ba epu;g;ge;jk; vkJ nghyp]hUf;Fk;> gilapdUf;Fk; Vw;gl;lJ. MdhYk; gaq;futhjpfs; Nfhgpj;Jf;nfhs;thu;fs; vd;gjhy; vkJ ,uhZtj;jpdUf;F gq;fu;fis mikj;Jf;nfhs;s xU rhf;Fj;Jz;il $l murhq;fk; nfhLf;tpy;iy. gaq;futhjpfs; te;J vkJ ,uhZtj;jpd; gq;fu; Kd;ghf cilfis cau;j;jpf; fhl;baNghJ rkhjhdj;jpw;fhf nghWikahf ,Uf;FkhWjhd; mwpTWj;jy; toq;fg;gl;lJ. 2005k; Mz;by; ehd; [dhjpgjpahfg; gjtpNaw;w rkaj;jpy; tl gpuNjrj;jpy; flikahw;wpa ,uhZtj;jpdu; ifapy; Jg;ghf;fpAld; mq;fk; ,q;Fk; elkhbdhYk;> Jg;ghf;fpfspy; Njhl;lhf;fs; ,Uf;ftpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

rptFkhud; vd;nwhU kdpjd;……..

(rhfud;)

rptFkhud; kuzk; aho;ghz md;iw r%f toikfis cilj;J ngz;fisAk; Rliytiu mioj;J te;J mtUf;F mQ;ryp nrYj;j itj;j xU tifahd czu;r;rp vOr;rpia Vw;gLj;jpapUe;jJ vd;gJ cz;ikNa! ghlrhiy khzt khztpfs; cl;gl fpuhkk; fpuhkkhf Mz;fs; ngz;fs; vd;W vy;NyhuhYk; Rliyia epug;gpa epfo;T ,d;Wk; fz;Kd;Nd epoyhLfpd;wJ. xU rupahd kf;fs; eyd; rhu;e;j nfhs;if cila mikg;G cWg;gpdupd; jpwikahd nraw;ghlhdJ> xU mikg;gpd; cWg;gpduhf ,y;yhj jdp egupd; jpwikahd nraw;ghl;iltpl Nfhlhd Nfhb klq;F mWtilia nfhLj;jpUf;Fk; vd;gJ ajhu;j;jj;jpYk; ajhu;j;jk;. ,JNt rptFkhud; tho;tpYk;> kuzj;jpYk; ele;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

uhFy; fhe;jpf;F Xu; fbjk;

-tp.Mu;.fpU\;za;au;

,d;iwa ,e;jpa ehl;Lf;F %d;whtJ cyifr; rhu;e;j nghUshjhuNk mtrpaj; Njitahf cs;sJ. ,e;jpa ehl;bd; tptrhaj; Jiwapy; kWkyu;r;rp Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. ,e;jpa fpuhkq;fspy; Gj;njhsp gutplNtz;Lk;. ,yq;ifj; jkpou; gpur;ridapy; ehk; Njhy;tpaile;Jtpl;Nlhk;. NkYk; ek;Kila jhu;kPf kw;Wk; xOf;f newpfs; ahTk; rPuope;JNghAs;sd. ek;Kila murpay; rl;lj;jpy; $wg;gl;Ls;s rKjha rpe;jidfisg; gw;wpa mk;rq;fspYk; ehk; Njhy;tpaile;J epw;fpNwhk;. NkYk; ehk; kfhj;kh fhe;jp> NeU> ,e;jpuh fhe;jp> tpNtfhde;ju;> khkd;du; mNrhfu; Nghd;w kdpjNea rpe;jidahsu;fisnay;yhk; kwe;NjNghNdhk;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

murpay; jPu;tpd; %yk; Ms;Gy xUikg;ghL

kf;fs; tpLjiy Kd;dzp ,ilf;fpil jkpo; kf;fSf;fhf ePypf;fz;zPu; tbf;fpd;w NghjpYk; mbg;gilapy; mJ jkpo; kf;fspd; eyd;fSf;F tpNuhjkhdJ. mf; fl;rp J}f;fpg;gpbf;Fk; nrq;nfhbf;F vt;tpjj;jpYk; nghUj;jk; ,y;yhj nfhs;ifiaNa mJ gpd;gw;Wfpd;wJ. ,f; fl;rpapd; jiytu;fs; jq;fis khf;rpathjpfshf ,dq;fhl;l Kaw;rpf;fpd;w Nghjp Yk; eilKiwapy; ,tu;fs; ,dj;Jt ntF[dtpUg;Gthjj;jpdhy;  topelj;jg;gLfpd;wdu;. murpay; mjpfhuj;Jf;fhf kf;fspd; ,dj;Jt czu;Tfis %yjdkhf;FtJ mg;gl;lkhd murpay; mehfupfk;. fle;j fhy jkpo;j; jiyikfs; ,Nj jtiwr; nra;jd. ,g;NghJ kf;fs; tpLjiy Kd;dzpAk; ,Nj jtiwr; nra;fpd;wJ. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

kwf;f Kbahj Njrpaj; jiytu; mkuu; fyhepjp vd;.vk;. ngNuuh

v];.Nf. jq;ftbNty;

,yq;if rl;lrigapy; Kjy;Kjyhf rghehafuhfg; gjtp tfpj;jtu; Nru; itj;jpypq;fk; Jiurhkp Mthu;. mtiu me;epiyf;F nfhz;L tu mUk;ghLgl;ltu; lhf;lu; vd;. vk;. ngNuuh Mthu;. ,q;fpyhe;J kfhuhzp ,yq;if te;jNghJ mtiu nfhOk;G khefu rigapd; Kjy; kdpjdhf tuNtw;w ngUik mkuu; cUj;jpuhitr;rhUk;. mf;fhyfl;lj;jpy; rkrk[hf;fl;rpiar; rhu;e;j cUj;jpuh mtu;fNs nfhOk;G khefu rig Kjy;tuhthu;. mtiu Kjy;tuhf;fpa ngUik lhf;lu; vd;. vk;. ngNuuhTf;FupajhFk;. Kjd; Kjypy; rpq;fsk; kl;Lk; nfhs;ifia epiyehl;lj; Jbj;jtu;fs; If;fpa Njrpaf; fl;rpapdu; Mtu;. fyhepjp vd; vk;. ngNuuh mtu;fs; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; Ml;rpapy; jhd; Kjd; Kjypy; ghuhSkd;wpy; rpq;fs nkhopAk;> jkpo; nkhopAk; mur fUk nkhopahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w gpNuuiziar; rku;g;gpj;Jg; NgrpAs;shu;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

MAjf; fyhr;rhuj;ij tpUk;Gk; jparf;jpfs; ehl;by; ,Uf;Fk; tiu epuhAjghzpfshfTs;s hpvk;tpgp fl;rp cWg;gpdh;fspd; ghJfhg;G cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;

,t;thwhd gLnfhiyfis fl;rp Ngjq;fis kwe;J cz;ikahd [dehafj;ij tpUk;Gk; midj;J murpay; fl;rpfSk; fz;bf;f Ntz;Lk; vd;Wk; gaq;futhjk; ,yq;ifapd; mjpNkjF [dhjpgjp mth;fspdhy; mbNahL NtuWf;fg;gl;L ehl;by; rkhjhdKk; mgptpUj;jpf;fhd re;jh;g;gq;fs; murpdhy; ehl;L kf;fSf;F Vw;gLj;jpf; nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; ,r;re;jh;g;gj;jpy; kPz;Lk; MAjf; fhyhr;rhuj;ij Cf;Ftpf;Fk; jParf;jpfspd; gpd;Gyj;ij fz;Lgpbf;f [dehafj;ij ehl;by; ];jhgpf;f tpUk;Gk; midj;J murpay; fl;rpfSk; jkJ xj;Jiog;gpid fhty;JiwapdUf;F toq;f Ntz;Lk; vd;Wk; Nfl;Lf;nfhz;Ls;shh;. (NkYk;....)

Mdp 06> 2009

In Sri Lanka: A Look at the Refugee Camp

This massive rescue effort should ensure that the next generation in Sri Lanka lives in peace and harmony, a dream that has been unachieved for the last three generations. Hopefully Europe and North America will join this massive humanitarian effort. The next generation of Tamil children -- in fact, all Sri Lankan children -- would remember their neglect just as sharply. (more...)

 

Mdp 06> 2009

Mdp 06> 2009

fpuPd;yhe;jpy; ,lJrhup Ml;rp

nld;khu;f;Ff;F fPohf mike;Js;s miu Rahl;rpg; gFjpAk; cyfpy; kpfg;ngupa jPTkhd fpuPd;yhe;jpw;F $Ljy; Rje;jpu mjpfhuq;fs; fpilg;gjw;F Kd;Ndhbahf eilngw;w Nju;jyhFk; ,J. Rje;jpuj;jpd; Gjpa ehl;fspy; ehl;il top elj;Jk; tha;g;Gk;> ,jd; %yk; ,lJrhupf; fl;rpf;Ff; fpilj;Js;sJ. fpuPd;yhe;Jf;F ,e;j ntw;wp kpfg;nghWj;jkhdjhFk; vd;W ,lJrhup jiytu; Fgpf; fpsp];l; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 06> 2009

jkpo; miy cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; rpwP nuNyhtpd; Njrpa mikg;ghsu; mGA+Rg;

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo; xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; 06.06.2009 ,d;W INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpf;F jkpo; <o tpLjiy ,af;fk; - rpwP nuNyhtpd; Njrpa mikg;ghsu; mG+A+R+g; mtu;fs; fye;J nfhs;sTs;shu;. epfo;r;rpapy; fye;J nfhz;L mtu;fSld; murpay; ciuahl miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00. lhd; jkpo; xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; up Mu; up jkpo; miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; nra;kjpA+lhf xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia http://www.trttamilalai.com/ vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.
 

Mdp 06> 2009

10 tajile;j rpWth; rpWkpaUf;F milahs ml;il mtrpakh?

- tP. Mde;jrq;fup

eyd;Gup Kfhk;fspy; thOk; 10 tajile;j rpWtu; rpWkpaUf;F milahs ml;il toq;f muR vLj;j jPu;khdk; vdf;F ngUk; Fog;gj;ij jUfpd;wJ.  ,yq;if kf;fs; rpq;fs> jkpo;> ,];yhkpau; vd;w NtWghbd;wp> eyd;Gup Kfhkpw;Fs;spUe;jhYk; rup ntspapypUe;jhYk; rup ngw;Nwhu; ,j;jpl;lj;jpid tpUk;gp tuNtw;f khl;lhu;fs;.  xUtu; vy;yh NeuKk; gpioahf ,Uf;f KbahJ.  vy;yh NeuKk; rupahfTk; ,Uf;f KbahJ. ehd; $WtJ jq;fSf;F jpUg;jpaspf;fhtpl;lhYk; vdf;Fs;s FWfpa mwpitf;nfhz;L ghu;f;fpd;wNghJk;> ,r;nraw;ghL vjpu;ghu;j;j gyid mspf;fhJ> mdu;j;jj;ij cz;Lgz;Zk; vd ek;Gfpd;w gbahy; ,j;jpl;lj;jpid iftpLkhW> mjpfhupfSf;F gzpf;Fk;gb kpfTk; gzpthf Ntz;Lfpd;Nwd;.  mjw;Fg;gjpyhf mJ ed;ik jUk; vd jhq;fs; fUjpdhy; ehL G+uhfTk; cs;s 10 tajile;j gps;isfSf;Fk; ,j;jpl;lj;ij tp];jupf;fyhk;. (NkYk;...) (English ver...)

Mdp 06> 2009

kz;il Nky; xU nfhz;il!

(mwpTld;)

kpfj; njspthfj; jpl;lkpl;baq;Fk; ,yq;if muR> Aj;jk; Kbe;jJ vd;W nfhf;fupj;J tpl;L mlq;fpg; Nghftpy;iy> ntw;wp tpoh nfhz;lhbaNjhL tPLfSf;Fk; nry;ytpy;iy. ,d;Wk; fpof;Fg; gpuhe;jpaj;ij Rj;jg;gLj;jpf;nfhz;L ,Uf;fpwhu;fs;. jk; ,uhZtj;ij nkd; NkYk; gyg;gLj;jpf;nfhz;bUf;fpwhu;fs;. jk; nraw;jpl;lk; kpfj; njspthdJ vd;gjhy; cq;fs; gpuKfu;fs; NghLk; Nghyp Ntrq;fis kpf ,yFthff; fpopj;njwpe;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;. MAjq;fis nksdpj;Jtpl;Nlhk;> ,dp [dehaf topapy; kf;fs; cupikf;fhfg; Nghuhl tpUk;GfpNwhk; vd;W cq;fs; (ghjpg; Ngupd;) jiytu; Nf.gp xU mwpf;if tpl;Lg; ghu;j;jhu;! mjw;F vd;d ele;jJ? ,yq;if murhq;fk; me;jg; Ngr;Rf;Nf ,lkpy;iy vd;W ngdhy;b mbj;J tpl;lJ. ru;tNjrk; mij tha; %bg; ghu;j;Jf;nfhz;LjhNd ,Uf;fpwJ? Vd; vd;W ,Jtiu rpej;jpj;jPu;fsh? vy;yhk; me;j kz;il Nky; ,Uf;Fk; nfhz;il tptfhuk; jhd;. Gyp vDk; Kg;gJ tUl fhy Ntrk; mopj;njhopf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjpy; cyfNk kpfj; njspthf ,Uf;fpwJ. (NkYk;...)

Mdp 05> 2009

[_d; 5-cyf Rw;Wr;R+oy; jpdk;

Gtpg; ge;ijf; fhg;Nghk;; kdpjidf; fhg;Nghk;!

(jh];)

tpw;gid ikaq;fspy; gpsh];bf; igfis kWg;Nghk;. Mlk;guk;> gfl;L fUjp Jzpg;igfis kWg;gij epWj;JNthk;. gpsh];bf; igfis njUf;fspy; tPrhky; Nrkpj;J itj;J Fg;ig tz;bfspy; nfhl;LNthk;. kuq;fis eLNthk;. tPLfspy; nrk;gUj;jp> Jsrp> khJis Nghd;w nrbfis tsu;g;Nghk;. ,t;thz;L 700 Nfhb kuq;fis eLtJ vd;W I.eh. ,yf;F epu;zapj;Js;sJ. ,jw;F Nfhb kuq;fs; ,af;fk; vd ngauplg;gl;Ls;sJ. ,jpy; ehKk; ,izNthk;. vuprf;jpia cUthf;Fk; Kiw fspy; GiftpLk; Kiwfis mfw;W Nthk;. vuprf;jp Nrkpg;gpy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. miwfspy;> mYtyfq;fspy; mehtrpakhf vupAk; kpd; tpsf;Ffis mizg; Nghk;. RoYk; kpd;tprpwpia epWj;J Nthk;. jz;ikahd Neuq;fspy; Fsp &l;Lk; rhjdj;ij gad;gLj;Jtij jtpu;g;Nghk;. tPl;by; Jzpkzpfis Jitf;f Rw;Wr;R+oy; el;Gila nghUl;fis gad;gLj;JNthk;. kf;Fk; Fg;igfis cukhf;FNthk;. kf;fhj Fg;igfis kWRow;rpf;F mDg;GNthk;. ehk; nra;a Ntz;baij gw;wp ,q;F $wpAs;sJ FiwNt. ,d;Dk; Vuhsk; cz;L. (NkYk;...)

Mdp 05> 2009

Why Doctors from Sri Lanka's Combat Zone May Face Jail

(Times)

During the last weeks of the war, the government had consistently charged that the three doctors were providing inflated numbers and wrong information on civilian casualties by government fire within a narrow no-fire zone. On May 12, Dr. Varatharajah told the Associated Press that 49 patients were killed and 50 others were injured when shells hit the only functioning medical facility within the zone.  "There was a lot of publicity that we launched an attack on a hospital. That publicity was given due to the three doctors," Samarasinghe said. (more...)

Mdp 05> 2009

jkpo; kf;fis ghJfhg;gJ vdJ flikAk; nghWg;Gk;

700 jkpo; tu;j;jfu;fs; kj;jpapy; [dhjpgjp jkpopy; ciu

,yq;ifapy; thOk; jkpo; kf;fisg; ghJfhg;gJ vdJ flikAk;> nghWg;Gk; MFk; vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ New;wpuT njuptpj;jhu;. jkpo; tu;j;jf r%fj;jpdu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; myup khspifapy; New;wpuT elj;jpa rpNdfG+u;t fye;Jiuahlypy; jkpopy; ciuahw;Wk; NghNj [dhjpgjp Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. ,jpy; 700 jkpo; tu;j;jfu;fs; fye;J nfhz;ldu;. (NkYk;...)

Mdp 05> 2009

Thamilselven’s kids prefer fast foods

In what has now transpired as the luxurious life styles of LTTE leaders, the two children of the late S.P. Thamilselvan the former LTTE political wing leader are said to partake of fast foods like pastries and biscuits instead of rice and curry. Minister Rajitha Senaratne who met Mr. Thamilselvan’s wife at a welfare camp in Vavuniya told Daily Mirror yesterday these two kids -- one in Grade five and the other in Grade 1do not eat rice and curry.  Dr. Senaratne said she had money to buy such food items for kids in Vavuniya. “They have attended a school in Kilinochchi,” he said. Ms. Thamilselvan, a dancing teacher by profession, had lived in Colombo before she introduced to her husband by LTTE’s chief ideologue Anton Balasingham. She now lives in a welfare camp in Vavuniya, away from other refugees. KB

Mdp 05> 2009

jpUkiyapy;

,lk;ngau;e;Njhu; kPsf;Fbaku;j;Jk; ,Wjp fl;lg; gzpfs; Muk;gk;


kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; eyd;Gup Kfhk;fspy; jq;fpAs;s jpUNfhzkiy khtl;lj;ijr; Nru;e;j mfjpfspy; vQ;rpAs;s FLk;gq;fis kPsf;Fbaku;j;Jk; ,Wjpf; fl;l gzpfs; New;W Muk;gkhfpAs;sd. ,uz;L fl;lq;fspy; ,lk;ngwTs;s ,j;jpl;l j;jpd; ,Wjpf; fl;lk; vjpu;tUk; 8 Me; jpfjp eilngWnkd khtl;l nrayfk; mwptpj;Js;sJ. ,j;jpl;lj;jpd; fPo; VwhT+u;g;gw;W nrayfg; gpuptpy; gyhr;Nrhiy khtbNtk;G> fpupKl;b gz;iz Mfpa mfjp Kfhk;fspy; jq;fpAs;s 121 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 493 Ngu; jpUNfhzkiy - fpspntl;b ,ilj;jq;fy; Kfhk;fSf;F mioj;Jr; nry;y 17 g]; tz;bfs; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ. vdpDk; mfjpfs; tpUg;gkpd;ik fhuzkhf xU njhFjpapdNu nrd;wjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. mfjpfs; kPs;Fbaku;tpd; ,Wjpf; fl;lkhf Myq;Fsk;> nfhf;Ftpy;> rj;JUf;nfhz;lhd;> ghykPd;kL> rpq;fs kfh tpj;jpahyak;> rh`puh Kfhk;> Miuak;gjp Mfpa eyd;Gup Kfhk;fspy; jq;fpAs;s 494 FLk;gq;fspd; 1628 Ngu; fpspntl;b ,ilj;jq;fy; Kfhkpw;F mioj;Jr; nry;y jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j mfjpfs; thfiu topahf nghyp]; ghJfhg;Gld; Avd;vr;rpMu; gpujpepjpfspd; fz;fhzpg;Gld; mioj;Jr; nry;yg;gLfpd;wdu;.

Mdp 05> 2009

,yq;iff;Fs; rl;ltpNuhjkhfg; gpuNtrpj;j fg;gy; jLj;J itg;G:

khYkp cl;gl 17 Ngu; ifJ

nfg;ld; myp vd;w ,e;j fg;gy; gpuhd;]pypUe;J

nghUl;fSld; te;jJ - flw;gil Ngr;rhsu;

(NkYk;...)

Mdp 05> 2009

Hp.vk;.tp.gp. cWg;gpdh; Rl;Lf;nfhiy.

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; murpay; fl;rpapd; cWg;gpdh;fSs; xUtuhd muthd; vd;wiof;fg;gLk; ,uhkypq;fk; n[af;Fkhh;(27) ,d;W(04.06.09) jdJ tPl;by; ,Uf;Fk; NghJ ,dk; njhpahj MAjjhhpfspdhy; Rl;Lf;nfhiy nra;ag;gl;bUf;fpd;whh;. ,thpd; khh;Gg; gFjpapy; ehd;F Fz;Lfs; gha;e;jpUe;j epiyapy; kl;lf;fsg;G Nghjhdh itj;jparhiyf;F nfhz;L nry;Yk; NghJ topapy; kuzkile;Js;shh;. Nkw;gb rk;gtkhdJ kl;lf;fsg;G GJhhpy; cs;s mtuJ tPl;by; itj;Nj ,lk; ngw;wpUf;fpwJ.

Mdp 05> 2009

,dp ekJ nrhe;jf; fhypy; epw;Nghk;  (gFjp 2)

a`pah th]pj;

rhtfr;Nrup gyhg;goj;ij vq;Fk; tpw;fKbatpy;iy fhq;Nfrd;Jiw fpspq;fu; fy;Yf;Fkhu;fl;Nl ,y;iy> aho;g;ghz xbay; tpiyNghfy> Cu;fhty;Jiw flyl;il ve;j re;ijf;Fk; Nghfy> td;dp rptg;guprpia nts;stj;ijapy; ahUNk tpw;gidf;F itf;ftpy;iy> fpspnehr;rp ntq;fhak; re;ijapy; ,y;yNt ,y;iy> mk;ghiw ney;tpisr;ry;epyq;fs;> Kw;whf juprhf fple;jd> Gy;Nkhl;il ,y;kidl; thq;Fthupd;wp nfhl;bf;fple;jJ> rpwpyq;fhtpd; vw;Wkjp tpahghuk; gha;tpupj;J cwq;fpaJ> cy;yhrg;gpuahzpfs; tUif Kf;fhL Nghl;L J}q;fpaJ> ehl;bd; epjpaikr;ru;fs; cyftq;fpapy; fpA+tpy; epd;wdu;> ghJfhg;gikr;ru;fNsh Nga;f;F Ngd; ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jdu; (NkYk;...)

Mdp 05> 2009

fiyQu; fUzhepjpf;F gpwe;j ehs; tho;j;Jf;fs;

(Qhdk;)

fiyQu; fUzhepjpf;F 86 tJ gpwe;j jpdk; nfhz;lhlg;gLk; ,t; Ntis fiyQu; mtufs; ,yq;if jkpo; kf;fSf;fhf Fuy; nfhLj;j rpy re;ju;gq;fisahtJ epidT $u;tJ eyk;. fiyQh;; kPJ tpkh;rdq;fs; ,Ue;jhYk; mth; gy;yhz;L fhyk; eyKld; tho tho;j;Jfpd;Nwhk;. (NkYk;...)

Mdp 05> 2009

uh[gf;\htpd; Nghu;..

(mwpTld;)

uh[gf;\hf;fs; tpUk;gpaikj;Jf;nfhz;l cyff; $l;lzpAk; me;jf; $l;lzpapd; vjpu;fhy tu;j;jf eyd; mbg;gilapyhd jpl;lq;fSk; cw;W Nehf;fg;gLk; NghJ> mtu;fs; jiy rpwe;j murpay; thjpfshf khj;jpukd;wp> ehl;ilf; fhg;ghw;wp> kf;fs; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf cioj;j jpahfpfshfTk; cUthfg;Nghfpwhu;fs; vd;gJ cWjp. ,j;jidf;Fk; mtu;fis type;J tu itj;jNj> mjhtJ Ml;rpapy; mku;j;jpaNj Gypfspd; Nftyq;nfl;l uh[je;jpuk; jhd;. vJ vg;gbNah uh[gf;rhf;fspd; Kjw;fl;lg; Nghu; ntw;wpfukhf Kbtile;jpUf;fpwJ> mtu;fsJ ,uz;lhq;fl;lg; Nghu; jhd; mtu;fis epue;jukhf kf;fs; kdjpy; Fbaku;j;jg; NghfpwJ. vdNt> ehl;il kPsf;fl;bnaOg;Gtjpy; mtu;fs; fhl;lg;NghFk; NtfKk;> nraw;ghLk; Njrpa murpay; ejpapy; gy khw;wq;fisf; nfhz;L tUk;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2009

,yq;iff;F rpwg;Gj; J}jiu mDg;g ,e;jpah guprPyid
 

,yq;ifapy; jkpou; gFjpfspy; Vw;gl;Ls;s neUf;fb Fwpj;J Muha;tjw;fhf rpwg;Gj; J}jiu mDg;g ,e;jpah guPrpypj;J tUfpwJ. ,yq;ifapy; Nghupdhy; ,lk;ngau;e;j 3 ,yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd jkpou;fs; eyd;Gup Kfhk;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;sdu;. ,jdpilNa> ,lk;ngau;e;j jkpou;fs; ,ay;G tho;f;ifia Nkw;nfhs;tjw;Fk;> mtu;fis> jhq;fs; Kd;G trpj;j ,lq;fSf;Nf jpUg;gp mDg;g eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; gy;NtW cyf ehLfs; ,yq;if muir typAWj;jp tUfpd;wd. ,Jnjhlu;ghf> MNyhrid Nkw;nfhs;s me;ehl;L mjpgu; uh[gf;N\ tpiutpy; ,e;jpah tu cs;sjhf $wg;gLfpwJ. ,jdpilNa> ,yq;ifapy; jkpou; gFjpapy; Vw;gl;Ls;s neUf;fb Fwpj;J MuhaTk;> epthuzg;gzpfis NkYk; rpwg;ghf Nkw;nfhs;s typAWj;jTk;> ,e;jpah jdJ rpwg;Gj; J}jiu ,yq;iff;F mDg;g jPtpukhf guprPypj;J tUfpwJ
 

Mdp 04> 2009

,e;jpah kpfTk; ghJfhg;ghd ehL : mnkupf;fhtpw;F ,e;jpah gjpyb
 

cyfpy; cs;s kw;w ehLfis tpl ,e;jpahtpy; ghJfhg;G gykhf ,Ug;gjhf kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guk; njuptpj;Js;shu;. ,e;jpahtpy; jPtputhjpfspd; kpul;ly; mjpfstpy; ,Ug;gjhy;> mq;F Rw;Wyh nry;Yk; mnkupf;f gazpfs; vr;rupf;ifAld; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W mnkupf;f muR $wpAs;sJ. ,J ,e;jpahtpw;F gazk; Nkw;nfhs;Sk; mnkupf;fu;fspilNa ngUk; fyf;fj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. ,e;epiyapy;> mnkupf;f murpd; vr;rupf;if Njitaw;wJ vd;W ,e;jpa cs;Jiw mikr;ru; $wpAs;shu;. ,e;jpah kpfTk; ghJfhg;ghd ehL vd;Wk;> cyfpy; cs;s kw;w ehLfistpl ,e;jpahtpy; Rw;Wyhg; gazpfSf;F> ghJfhg;Gfs;> gykhfNt ,Ug;gjhfTk; mtu; njuptpj;Js;shu;. vdNt> ,e;jpah tUtjw;F ahUk; jaq;f Ntz;bajpy;iy vd;Wk; rpjk;guk; mnkupf;fhtpw;F gjpyb nfhLj;Js;shu;.

Mdp 04> 2009

R+dpaj;ij Nehf;fp..

(mwpTld;)

ehl;bd; kPJ mf;fiwapy;yhj kf;fs; rKjhaj;ij type;J cUthf;fp tpl;L mtu;fSf;fhf ehL fhzg; Gwg;gLtjpYk;> mtu;fs; tho;f;ifia Nkk;gLj;j ciog;gjhf mwpf;if tpLtjpYk; ve;j mu;j;jKk; ,Uf;fhJ. vdNt> fhyj;jpd; Njitawpe;J mjpfhuj;jpy; cs;stu;fSk;> top elj;jj; Jzpgtu;fSk;> vjpu;fhyj;ijj; jpl;lkpLgtu;fSk; epahakhd rpe;jidfis cs;thq;fpj; jpl;kpl;L ,d;w fhzg;gLk; ntw;wplj;ij mwpthy; ntd;w epiyahf khw;w Ntz;Lk;. Njrpa murpaYf;F tYr;Nru;f;Fk; Mdhy; gpuNjrpa cupikfis tpl;Lf;nfhLf;fhj epiyahd murpay; jpl;lkplYf;fhf murpay; kwWk; fl;rp Ngjq;fs; kwe;j xU xd;W $ly; cq;fs; kj;jpapy; cUthf Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2009

,e;jpahtpd; Kjy; ngz; rghehafuhdhu; kPuh Fkhu;!

fhq;fpu]; fl;rp Ntl;ghsu; kPuh Fkhu; 15-tJ ehlhSkd;wj;jpd; rghehafuhf ,d;W Nghl;bapd;wp Nju;e;njLf;fg;gl;lhu;. ,jd; %yk; ,e;jpahtpd; Kjy; ngz; rghehafu; vd;w ngUikiaAk; rpwg;igAk; mtu; ngw;whu;. gPfhu; khepyj;ijr; Nru;e;j kPuh Fkhu;>  Kd;dhs; Jizg; gpujku; n[f[Ptd;uhkpd; kfs; Mthu;. ,tu; mz;ikapy; ePu;tsj;Jiw mikr;ruhfg; nghWg;Ngw;whu;. ,tUf;F rghehafu; gjtp toq;f fhq;fpu]; jiytu; Nrhdpah KbT nra;jijaLj;J. jdJ mikr;ru; gjtpia kPuh Fkhu; uh[pdhkh nra;jhu;. rghehafu; gjtpf;F jypj; r%fj;ijr; Nru;e;j ngz;zhd kPuh Fkhiu epWj;jpajhy;> mtUf;F gp.N[.gp. cs;spl;l vjpu;f; fl;rpfsplkpUe;Jk; vt;tpj vjpu;g;G votpy;iy. (NkYk;...)

Mdp 04> 2009

cs;Shuhl;rpj; Nju;jy;fs; %yk; tlf;fpy; [dehafk; fhY}d;Wk;

[dehaf nraw;ghl;by; Nju;jy; Kf;fpa ,lj;ij tfpf;fpd;wJ. [dehafj;jpd; mr;rhzp vd;W Nju;jiyf; $wyhk;. fpuhk epu;thf kl;lj;jpypUe;J Njrpa epu;thfk;tiu kf;fspd; Neubahd gq;fspg;G ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ [dehafj;jpd; Kf;fpakhd Nfhl;ghL. kf;fs; gq;Fgw;Wk; Nju;jy;fspd; %yNk ,f;Nfhl;ghL eilKiw tbtk; ngWfpd;wJ. cs;Shuhl;rp rigahf ,Ue;jhnyd;d> khfhz rigahf ,Ue;jhnyd;d> ghuhSkd;wkhf ,Ue;jhnyd;d cupa fhyj;jpy; Nju;jy; eilngwhtpl;lhy; muh[fk; NfhNyhr;Rk; epiy cUthFk;. ,yq;ifapd; mz;ika tuyhw;wpy; ,jw;F ,uz;L cjhuzq;fisf; $wyhk;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2009

jkpo; kf;fs; mr;rk;> re;Njfkpd;wp thOk; R+oiy Vw;gLj;JtJ vk; flik kfpe;j uh[gf;\

,yq;if ek; vy;NyhupdJk; jha;ehL> ,e;ehl;by; ehkidtUk; xU jhapd; kf;fshf rNfhjuu;fs; Nghd;W tho Ntz;Lk;. ,e;ehl;by; ve;jtpj NgjKk; ,Uf;f KbahJ. GypfSld; Nkw;nfhs;sg;gl;l Aj;jk; jkpo; kf;fSf;F vjpuhdjy;y. mJ gaq;futhjj;Jf;F vjpuhdjhFk;. (NkYk;...) (xspg;gjpT.......)

Mdp 04> 2009

td;dpj; jk;gpAk; nghd;dp khkpAk;

eP rpd;d tajpiy gs;spf;$lk; NghNff;if nfw;wg;Nghyhiy mzpYfis kz;il rpjw mbr;Rf; nfhy;Nyf;Fs;is ehd; nrhd;ddhd; tha; Ngrhj rPtd;fis cg;gpbf; nfhy;yhij cdf;Fk; cg;gpb xUehs; kz;il rpjWnkz;L khkpapd;iu nrhy;iyf; Nfl;bNa. gpwF tse;Jk; kdpriuf; nfhy;yj; Jtq;fpdha;. vj;jpid nghk;gpisais tpjitahf;fpdha;. vj;jpid gps;isais mdhijahf;fpdha;. vj;jpid jha; Njg;gd;fSf;F gps;isfis nfhiy nra;J taW vhpag; gz;zpdha;. nfhiyg;gop Rk;kh tplhJ uhrh. ,g;gpb mw;g Maprpiy Nghl;lha;. (NkYk;...)

Mdp 04> 2009

ehl;bdJk; gpuhe;jpaj;jpdJk; mikjpf;F Fe;jfk; Vw;gLj;jhj murpay; jPu;T tpiutpy;

Njrf; Foe;ijfspd; ngUikf;Fupa je;ij ehNd

kpNyr;rj;jdk; vd;gJ tPuky;y: tPunkd;gJ

kdpjhgpkhdk; ntw;wpapd; ,ufrpak;:

Kg;gilfSf;F gps;isfis mu;g;gzpj;j ngw;NwhNu

ehd; ,e;j ehl;bd; cupikahsd; my;y. ghJfhtyd; kl;LNk

gpuptpidapd; epoYf;Ff; $l ,lk; fpilahJ - [dhjpgjp

(NkYk;...)

Mdp 04> 2009

typNahu; tho vspNahiug; gpopjy;

cyf kf;fs; njhif ,d;W ,Ug;gijtpl 2050y; Ie;J gpy;ypad; cauf;$Lk;. Mdhy; tptrha epyNkh mjw;Nfw;g cau rhj;jpak; ,y;iy. jw;NghJ ngl;Nuhypag; nghUl;fSf;F Vw;gl;Ls;s jl;Lg;ghL ehis czTg; nghUSf;Fk; tuf;$ba rhj;jpaf;$W mjpfk; cs;sJ. ,d;W muG ehLfsplk; ngl;Nuhwhy; gzk; mjpfk; Ftpe;Js;sJ. rPdh> nfhupah kw;Wk; [g;ghd; Nghd;w ehLfsplk; Vw;Wkjp %yk; mjpf md;dpa nrythzp Ftpe;Js;sJ. ,e;j ,uz;L tif ehLfSk; tUq;fhyj;jpy; jdJ kf;fspd; czTg; nghUl;fSf;fhd Njitf;F ntspehLfis rhu;e;jpUf;Fk; fl;lhaj;jpy; cs;sd. (NkYk;...)

Mdp 03> 2009

,d;W Kjy;tu; fUzhepjp gpwe;jehs;

jkpof Kjy;tUk;> jpKf jiytUkhd fU zhepjpapd; 86tJ gpwe;j ehs; tpoh Gjdd;W nfhz;lhlg;gLfpwJ. ,ijnahl;b fhiy 9 kzpf;F mz;zh mwpth yaj;jpy; njhz;lu;fis fUzhepjp re;jpf;fpwhu;. khiy 6 kzpf;F nrd;id jPT jplypy; eilngWk; gpwe;j ehs; tpoh nghJf; $l;lj;jpw;F Nguhrpupau; md;gofd; jiyik jhq;Ffpwhu;. Jiz Kjy; tu; K.f. ];lhypd;> mikr; ru;fs; Mu;f;fhL tPuhrhkp> Jiu KUfd; cs;spl;Nlhu; NgRfpd;wdu;. [_d; 3 md;W 86-tJ gpwe;j ehs; tpoh fhZk; Kjyikr;ru; fUzhepjp NkYk; gy;yhz;L fhyk; eyKld; tho> gy murpay; fl;rpj;jiytu;fs; ey;tho;j;Jf;fis njuptpj;Js;shu;fs;


Mdp 03> 2009

fiyQu; JNuhfkpioj;jhuh ?

(mwpTld;)

Nkw;Fyfpd; cjtpNahL gy;yhapuk; kf;fisg; gypnfhLj;J> mtu;fisf; Nflakhfg;ghtpj;J> me;j kdpj mtyj;ijf; fhuzq;fhl;bahtJ jg;gpf;nfhs;syhk; vd;W ,Wjp epkplk; tiu gpughfudpd; tq;FNuhj;J murpay; jpl;lkpl;l mNj Ntisapy;> ,e;jpahtpd; KOg;gq;fspg;Gld; kuzj;ij mUfpy; fhz;gpj;J> Vw;fdNt jk; rf;jpf;F Nkyhf mlf;fp itj;jpUf;Fk; kdpj vz;zpf;ifia ,yFthf cilj;njwpayhk; vd;w ,yq;if murpd; nraw;jpl;lKk; xU Nrug; ghu;f;Fk; NghJ> ,e;jpahit kPwp Nkw;Fyfk; ,e;J rKj;jpuj;jpy; Mjpf;fk; nrYj;j Ntz;Lkhapd; mJ ,yq;ifapd; cjtpNahL jhd; KbAk;. Mdhy;> ,yq;ifNah ,e;jpahNthL NjhNshL Njhs; epw;fpwJ> vdNt tq;FNuhj;J murpaYf;Fg; gpd;dhy; nrd;W jd; ngaiuf; nfLj;Jf;nfhs;tij tpl ntw;wpngwg;NghFk; $l;lzpapy; ,Ue;J ePypf; fz;zPuhtJ tbg;gJ Nky; vd;W kPz;Lk; jd; murpay; NtWghilia mtu; ifapnyLj;jpUg;ghu;.

(NkYk;...)

Mdp 03> 2009

400 tpLjiyg;Gypfs; ,e;jpahTf;Fs; CLUty; - ,e;jpa csTj;Jiw

Kfhq;fspy; Gypfis NjLtNjhL Gypfspd; jPtpu nraw;ghl;lhsu;fs; RNu\; gpNukre;jpud;> rpth[pypq;fk;> rk;ke;jd; Nghd;wtu;fSld; fhj;jKj;J fhrpahde;jd; Nghd;wtu;fis ,e;jpah ftdpf;f Ntz;batpjj;jpy; ftdpj;J te;jpUe;jhy;> te;jhy; Gypfspd; CLUty;> nry;thf;F nrYj;Jk; gFjpfis mwpaKbAk;. mfjp Kfhq;fspy; jq;fpapUf;Fk; Gypfistpl> mfjp Kfhq;fSf;F ntspNa ePz;lfhykhf jq;fpapUe;J rhjhuz nghJ kf;fs; Nghy; nray;gLk; GypfNs jkpo; ehl;by; mjpfk; ,jid jkpo; ehl;lbd; rpy murpay; fl;rpfspd; jiytu;fs; mwptu;. (NkYk;...)

Mdp 03> 2009

MAj Nghuhl;lk; ,d;W Kbtpw;F te;Jtpl;lij Gyk;ngau;e;j jkpou;fs; Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; - kNdh fNzrd; vk;.gp.

(,uh[;Fkhu;)

kNdh fNzrdpd; fUj;Jf;fs; ed;whfj;jhd; ,Uf;fpd;wd. ajhu;j;j epiyikfis Gupe;J nfhz;L thf;f tq;fpfSf;F Nrjhuk; Vw;glhky; nray;gLk; ,uh[ je;jpuk; njupfpd;wJ. jkpo; Njrpa $l;likg;gpdu; ,d;Dk; nrj;j ghk;ig capu;ghk;G vd;W ek;gp tpRthrk; fhl;b tUfpd;wdu;. ghtk; mt;tsT Jzpr;ry; mtu;fSf;F. ,tu;fSld; xg;gpLifapy; kNdh fNzrDf;F rw;WJzpr;ry;$lj;jhd;. nghl;L itf;f ahUk; ,y;iy vd;w Fspu;fha;e;j epiy. kNdh eP gpior;Rl;lhalh? vd;d ehl;Lg;gw;whsu; ,w;F gjpyhf JNuhfpg;gl;lk; fpilf;f Nghfpd;wJ. Mdhy; ehw;fhypf; fdT nka;gpf;fg;gLtJ cWjp. (NkYk;...)

Mdp 03> 2009

vy;ry;tNlhupd; ,lJrhup Ml;rpAk;> mnkupf;fhtpd; jdpikAk;  

(,uh[;Fkhu;)

Ruz;Lk; nghUshjhuf; nfhs;ifAk;> cyfg; nghyp];fhud; vd;w jpkpUk;> cynfq;Fk; fhl;btUk; VfNghfKk; epiyj;J epw;fg;Nghtjhf tuyhW gjpag;NghtJ ,y;iy. mnkupf;fh ,Jtiu jdf;F fpilj;j frg;ghd mDgtq;fspy; ghlq;fs; fw;Wf; nfhs;sNtz;Lk;> md;Nwy; ghlk; mjw;F fw;gpf;fg;gLk;. ,J tuyhw;wpy; jtpu;f;f Kbahj epfo;T. ,jidNa yj;jPd;> njd; mnkupf;f ehlfspy; Vw;gl;LtUk; khw;wq;fs; vjpu;T $wp epw;fpd;wd. (NkYk;...)

Mdp 03> 2009

rk;ge;ju;> fhnkb fPkb gz;ziyNa?

vg;NghJ ePq;fSk; mtu;fs; ruzile;jij Vw;Wf;nfhz;Bu;fNsh mg;NghNj mj;Jld; Nru;j;J NkYk; rpy tplaq;fis Vw;Wf;nfhs;fpwPu;fs;. Gypfspd; cau; kl;lj; jiytu;fs; midtUNk capu; Mir kpf;ftu;fs;. mtu;fs; gypf;flhthf;fpaJ vy;yhk; mg;ghtp kf;fis> mLj;jtd; gps;isfis kl;LNk. raidl; tpj;ij> fUk;Gyp tpj;ijnay;yhk; jk; Mjuthsu;fis cRg;Ngw;wp czu;r;rp NkNyhq;fspy; itj;Jg; gupghydk; nra;J nfhs;sNtad;wp NtW vjw;Fk; ,y;iy. Gyk; ngau; jkpou;fs; gzq;fwf;Fk; mJfNs md;wp NtW vJthfTk; Gypf;fz;fspy; ,Uf;f tpy;iy. Nghuhl;lk; vDk; ngaupy; mtu;fSk;> mtu;fisj; jhq;fp ePq;fSk; Nru;e;J nra;jnjy;yhk; xU ntw;Wr; rpj;jhu;e;j khiaNa md;wp NtW vJTk; ,y;iy. (NkYk;...)

Mdp 03> 2009

kfpo;r;rp nghq;fl;Lk;. tpLjiy cq;fs; Kfj;jpy; kpspul;Lk;;. nkdpf; Kfhk; eyd;Gup epiyaj;jpy; Foe;ijfs;

(Pujitha De Silva )

 

Mdp 03> 2009

EPRLF invites you to attend the 19th Martyrs Day (Pathmanabha memorial Evening)

 

Date: 20th June 2009

 

Time: 6PM to 9PM

 

Venue:  Southfields Community College

333, Merton Road ,

London SW18 5JU

 

Mdp 03> 2009

GyptpRthrpfNs ,J cq;fSf;fhd rpy epkplq;fs;

cq;fs; jiytiuAk; mth;jk; njhz;lh;fisAk; ,oe;J tpl;Nlhkh vd;w epidg;Ng cq;fshy; jhq;fpnfhs;sKbahky; ePq;fs; gLk; mt];ijia ghh;j;J fUj;jpy; nfhz;L ,Nj Gypfshy; nfhy;yg;gl;l xU mg;ghtp murhq;f mjpgh; rhh;ghf ahNuh xUtuhy; tiuag;gl;l ,e;j ftpijia cq;fSf;fhf kPz;Lk; xUKiw kWgpujp nra;fpNwd; Kbe;jhy; cq;fs; fdj;j ,jaj;jpd; ghuj;ij ,wf;f Kah;r;rpAq;fs;

(Nkhfd;)

vdJ kuzj;ij fz;L

eP Gsq;fpj;jjhAk;

vdJ uj;jj;ij fz;L

eP rg;jpj;jjhAk;

,q;Nf Ngrpf;nfhs;fpwhh;fs;

MdhYk; Gyp ez;gNd

ehDd;id kd;dpj;J tpLfpd;Nwd;

,wg;G

kdpjdpd; gpwg;Gupikay;yth

mjdhy; ehDd;id kd;dpj;J tpLfpd;Nwd

(NkYk;...)

Mdp 03> 2009

The idealist I once knew became the Tamils' Pol Pot

This paranoid tyrant has led his people to disaster – but once I believed he could shape a future for them within Sri Lanka

(N Ram The Guardian)

"It was worse than a crime, a ­blunder" is a saying of the Napoleonic era, attributed to Talleyrand. If the 1991 assassination of Rajiv Gandhi by an LTTE squad dispatched by ­Prabhakaran made a permanent enemy of India; if his paranoiac suspiciousness and intolerance of dissent triggered a revolt in 2004 by his powerful military ­commander, Vinayagamoorthy Muralitharan – aka Colonel Karuna – and fractured the organisation; if all this was the case, then the boycott enforced in LTTE-controlled areas during the 2005 ­presidential election – which facilitated Rajapaksa's victory over the ceasefire architect, Ranil Wickremasinghe – was an akratic act that defied all rational explanation. It proved to be the blunder of a lifetime. (more...)

Mdp 02> 2009

COVER STORY

FINAL HOURS

B. MURALIDHAR REDDY(Frontline)
in the war zone

An eyewitness account of the last 70 hours of Eelam War IV

There were no conditions spelled out on the coverage from the war zone. We were allowed unfettered and unhindered movement up to about 400 metres from the zone, where pitched battles were fought between the military and the remaining cadre and leaders of the LTTE. We also got an occasional peep, under the watchful eyes of senior officers, into the operations room at the headquarters of 58 Division, where 24/7 imagery of the war zone, obtained by Unmanned Aerial Vehicles, were beamed on small and large television screens. In addition, the military conducted tours, often 300 to 400 metres away from the last battle zone, once the ground situation was under the firm control of the forces. Most important was the fact that we had interference-free access to the Internet, including TamilNet, the website perceived to be pro-LTTE and based somewhere in Europe. Within the constraints of Internet time available, and not-unexpected problems of connectivity and speed in a war zone, there was just enough time to read and absorb the reports on the website before sending news dispatches to our headquarters. No questions were asked. (more....)

Mdp 02> 2009

ruzile;j GypfSf;F nghJ kd;dpg;G mspf;fNtz;Lk; - ,uh. rk;ge;jd;

Nkhjy;fisaLj;J gilapduplk; ruzile;j jkpoPo tpLjiyg; GypfSf;F nghJ kd;dpg;G toq;fg;gl Ntz;Lk;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; rpNu\;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; ,uh. rk;ge;jd; Nfhupf;if tpLj;Js;shu; vd V.vd;.I. nra;jp Nrit njuptpj;Js;sJ. rl;l uPjpahfTk; Nghu; KbTf;F te;jjijaLj;Jk; ,JFwpj;J $ba ftdk; nrYj;jNtz;Lk; vd;W $wpa mtu; nghJthf ve;jnthU R+o;epiyapYk; nghJ kd;dpg;G toq;FtJk; mtu;fs; rf[ tho;f;iff;F jpUk;g re;ju;g;gk; mspg;gJk; tof;fkhFk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;.

cq;fs; jiytiuf; nfhd;w GypfSf;F ePq;fs; kd;dpg;G NfhUtJ mg;gl;lkhd JNuhfj;jdk;. $lNt Gypfis cq;fs; Vfj;jyikahf Vw;W fle;j fhyq;fspy; nraw;gl;Lte;j TNA ,w;Fk; nghJ kd;dpg;ig ,yq;if muRk;> nghJkf;fSk; toq;fNtz;Lk; vd;W Nfl;bUe;jhy; rk;ke;jupd;; Nfhupf;if ,d;Dk; mu;j;jk; cs;sjhf ,Ue;J ,Uf;Fk;. kPz;Lk; gjtp ehw;fhypfisg; gpbf;f ePq;fs; NghuhLtJ Nftyj;jpYk; Nftyk;. jkpo; kf;fspd; mepaha mopTfSf;F ePq;fSk; gjpy; nrhy;ypNa Mf Ntz;Lk;. tuyhW cq;fis jz;bj;Nj jPUk;. 

Mdp 02> 2009

jkpo; ngz;fis jw;nfhiyf;F J}z;ba mNly; ghyrpq;fk; ifJ nra;ag;gLthuh?

Gypfspd; ngz; MAjg;g gpuptpw;fhd gapw;rp> nfhs;if tpsf;f tFg;Gf;fis jpl;kpl;ltu> nray;gLj;jpatu; vd;gjpy; jpUkjp mNly; ghyrpq;fk; mtu;fspd; gq;F msg;ngupaJ. radl; mUe;jp jw;nfhiy nra;aNtz;Lk; vd;W vq;fs; ngz;fis %isr;ryit nra;tjpy; ngUk; gq;fhw;wpatu; ,tu;. vk; Fyj;J ngz;fspd; moptpw;F Kjd;ikahdtu; ,tu;. ,tu; jw;NghJ ,yz;ldpy; nrsfupakhf kpfg;ngupa gq;fsh xd;wpy; Fbtho;fpd;whu;. vq;fs; ngz;fs; mfjp Kfhq;fspYk;> M];gj;jpupapYk; my;yy; gLfpd;wdu;. vk; Fyj;Jg; ngz;fspd; ,j;Jau; epyikf;F mNly; ,d; gq;F kfj;jhdJ. vdNt ,tiu ifJ nra;J ru;tNjr Nghu; Fw;wtpay; ePjp kd;wj;jpy epWj;j Ntz;Lk; vd;W kdpj cupik Mu;tyu;fs;> mikg;Gf;fs; fUJfpd;wd. ,tupd; ifJ vk; Fyj;J ngz;fSf;F ehk; nra;Ak; gpuhar;rpj;jj;jpd; xU gFjpahf mikAk; vd;gjpy; Iak; ,y;iy. (xspg;gjpit ghu;f;f...)

Mdp 02> 2009

jj;jp jj;jp ele;JtUk; $j;jikg;Gk;> jlf;fptpOk; jkpo; [dehaf rf;jpfSk;!

 ,Ztpy; guNk];thp.

ew; rpe;jidAk;> Nehpa ghh;itAk;> cahpa gz;igAk;> ed;Nehf;fKk; nfhz;l ehk; ngj;j kf;fh xd;W NrUq;fs;! xU Filapd; fPo; epy;Yq;fs;! mtjpAWk; mfjpKfhk; kf;fSf;fhf> Mw;whikapy; nfhjpj;jpUf;Fk; ekf;fhf xd;WNrUq;fs;! lf;s]; murhq;fj;Jld; epw;fpwhh; vd;gNjh> ,th;fs; kl;Lk; jpwkh? murhq;fj;jpd; ghJfhg;gpy;jhNd ,Uf;fpwhh;fs; vd;gNjh my;y gpur;rpid! jkpo; kf;fspd; KJfpy; rthhptpl Jbf;Fk; $j;jikg;ig Njhw;fbg;gNj vkJ flik! vkJ yl;rpak;! jkpo; kf;fSf;fhd vQ;rpapUf;Fk; xNu tpbT! jkpo; kf;fSf;fhd ek;gpf;iff;Fhpa midj;J topfSk; ,Wf %lg;gl;l epiyapy;> jkpoh;fshfpa ehk; jpf;Fj; njhpahj fhl;by; tplg;gl;l epiyapy;> ek;gpf;iff;Fhpath;fs; ePq;fNs! ePq;fs; kpfg;ngUk; jkpo; [dehaf rf;jp vd;gij ep&gpj;Jf; fhl;Lq;fs;.  (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

kl;L khefu rig Nkau; rptfPu;j;jh Rje;jpu fl;rpapy; ,iza jPu;khdk;

Kjy;tiuAk; ,izj;J NrutpUg;gk;

kl;lf;fsg;G khefu rig Nkau; jpUkjp rptfPu;j;jh gpughfud; rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,izaTs;shu;. ,J njhlu;ghf mtuplk; Nfl;lNghJ ,d;Dk; XupU thuq;fSf;Fs; ehd; rpwpyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,ize;J nfhs;sTs;Nsd;. fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNerJiu re;jpufhe;jDld; ,J njhlu;ghf Ngrp mtiuAk; ,izj;Jf;nfhz;L NrutpUk;Gfpd;Nwd;. ,J njhlu;ghf ehd; tpiutpy; mwptpg;Ngd; vd kl;lf;fsg;G khefu rig Nkau; rptfPu;j;jh gpughfud; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

,e;jpa khztu;fs; jhf;fg;gl;ljw;F

M];jpNuypa muR kd;dpg;G Nfl;lJ

M];jpNuypa ehlhSkd;wj;jpy; Ngrpa gpujku; &l; ,e;jpa khztu;fs; jhf;fg;gl;l epfo;it ntWg;gJld;> M];jpNuypa kf;fs; midtupd; rhu;ghfTk; mtw;iwf; fz;ldk; nra;tjhfTk; $wpdhu;. ,e;jpa khztu; xUtu; capUf;Fg; NghuhLk; tifapy; jhf;fg;gl;ljw;Fk;> kw;nwhUtu; 30 rjtPj jPf;fhak; gl;ljw;Fk; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;fplk; njhiyNgrpapy; kd;dpg;G Nfl;ljhfTk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

tTdpah - aho; uapy; ghij epu;khz gzpia 2010 ,y; G+u;j;jp nra;a jpl;lk;

tTdpahtpy; ,Ue;J aho;g;ghzk; tiuahd 159 fpNyh kPl;lu; uapy; ghijia epu;khzpf;Fk; gzpfs; 2010 Mk; Mz;by; G+u;j;jp nra;a jpl;lkpl;Ls;sjhf Nghf;Ftuj;J mikr;R njuptpj;jJ. ,jw;F 14 gpy;ypad; &gh nrythFk; vd fzpf;fg;gl;Ls;sJ. tlf;fpYs;s cwtpdu; tPLfSf;F uapypy; gazk; nra;a fdTfhDk; kf;fspd; fdT mLj;j tUlk; edthFk; vd;W njuptpj;Js;s mikr;ru; ls]; my`g;ngUk 2010y; uapy; ghij epu;khzg; gzpfis G+u;j;jp nra;a cj;Njrpj;Js;sjhff; $wpdhu;. aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J aho;Njtp uapypy; nfhOk;G tu vjpu;ghu;f;Fk; jkpo; kf;fspd; fdTk; tpiutpy; epiwtilAk; vdTk; mikr;ru; Rl;bf;fhl;bdhu;. tTdpahtpy; ,Ue;J tlf;F tiuahd uapy; ghij kw;Wk; uapy; epiyaq;fspy; rpytw;iw epu;khzpf;Fk; nghWg;ig> `k;ghe;Njhl;il kw;Wk; khj;jiw kf;fs; Vw;Ws;sNjhL NtW rpy mur epWtdq;fs; fl;rpfs; vd;gdTk; ,e;jg; gzpf;F jkJ gq;fspg;ig toq;f Kd;te;Js;sJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

Mdp 02> 2009

fhR ghu;f;Fk; fh];ghu;

(mwpTld;)

jkpoPoj;jpw;F MjuthfTk;> Gypfspd; Nghuhl;lj;jpw;F MjuthfTk; Fuy; nfhLj;jhu; vd;w xNu fhuzj;jpw;fhfj; jhd; mtu; Gypfs; kj;jpapy; xU tp.I.gpahf khwpdhu; vd;W nrhd;dhy; mJ f];ghu; jdf;Fj;jhNd nrhy;ypf;nfhs;sf;$ba rkhjhdkhf kl;LNk ,Ue;jJ. tpLjiyg; Gypfisg; nghWj;jtiu f];ghupd; Fuiy tpl mtu; Ngrpa jkpopw;Nf Kf;fpak; ,Ue;jJ. mJ mtu; jkpo; tpw;gd;du; vd;gjw;fhfty;y> mtu; Ngrpa ,e;jpaj; jkpopw; fhfthFk;. Gypfs; Mjuhthsu;fs; kj;jpapy; njd; ,e;jpahtpy; jkf;Ff; Fuy; nfhLf;fg; gyu; ,Uf;fpwhu;fs;> mjpYk; mwpTk;>nrwpTk; epiwe;j gyu; ,Uf;fpwhu;fs; vd;w ek;gpf;ifiaAk; Cl;b tsu;g;gjw;fhfj; njupT nra;ag;gl;l rpy Fiwe;j nrytpy; epiwe;j gaid milaf;$ba tpiy nghUl;fs; jhd; ,tu;fs;. (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

tre;jk; tPRk; tlf;if kPz;Lk; cUthf;Fk; gzp

ePz;l fhy mikjpaw;w R+oypdhy; cly;> cs uPjpahfTk; mbg;gil trjpfspd;wpAk; ghjpf;fg;gl;bUf;Fk; tlgFjp kf;fspd; tho;tpy; Gjpa khw;wnkhd;iw Vw;gLj;Jk; midj;J Vw;ghLfSk; tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpDs; mlq;fpAs;sd. nghd;tpisAk; G+kp> fy;tpapd; tpis epyk;> fyhrhuj;jpd; milahsk; vd;nwy;yhk; Nghw;wg;gl;l md;iwa aho;g;ghzj;ij kPz;Lk; vg;NghJ fhzg;Nghfpd;Nwhnkd;w jkpo; kf;fspd; fdT <NlWk; ehs; ntF njhiytpy; ,y;iy. (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

mk;ghiw khtl;lj;jpy; Gypfisj; Njb mopf;Fk; gzp njhlu;fpwJ

mk;ghiw khtl;lj;jpy; vy;. up. up. <. cWg;gpdu;f isj; Njb mopf;Fk; gzp njhlu;fpwJ. ew;gpl;bKid> fy;Kid> jPTtl;il> Nrq;Fgw;W> rk;khe;Jiw> tPuKid> nrhwpf;fy;Kid Mfpa Rw;Wtl;lhuj;jpy; mike;Js;s ehzy;fhL gpuNjrk; fle;j 28k; jpfjp njhlf;fk; New;W 01Mk; jpfjp tiu NjLjy; gzp eil ngw;wJ. tpNrl mjpubg;gilapdu; ,uT gfyhf ehzy; fhl;Lg;gpuNjr vy;iyapy; fhty; flikapy; <Lgl;ldu;.

Mdp 02> 2009

n[duy; Nkhl;lhu;]; tq;FNuhj;J kDj;jhf;fy; nra;fpwJ

E}whz;LfSf;F Nkyhd tuyhW gilj;j n[duy; Nkhl;lhu;]; fhu; epWtdk; tq;FNuhj;J epWtdq;fSf;Fupa ghJfhg;G $Wk; kDit jhf;fy; nra;aTs;sJ. mnkupf;f tuyhw;wpy; ,J xU kpfg;ngupanjhd;whFk;. n[duy; Nkhl;lhu;]; jhf;fy; nra;Ak; ghJfhg;G kD Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lhy;> mjDila gq;Ffspy; 60 rjtPjk; muRf;F nrd;WtpLk;. mjd; %yk; n[duy; Nkhl;lhu;]; epWtd epu;thfj;jpy; muR ngUkstpy; jiyapLk; tha;g;G Vw;gl;LtpLk;. ,e;epWtdj;ij kW rPuikf;f muR ,jpy; ngUk; KjyPL nra;Ak;. n[duy; Nkhl;lhu;]; epWtdj;ij kW rPuikf;Fk; nfhs;if mwptpg;ig xghkh tpiutpy; mwptpg;ghu;. (NkYk;...)

Mdp 02> 2009

kd;dhupy; NfhzhW gFjpapy; kPs;FbNaw;wk;

kd;dhu; NfhzhWgz;izapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j kf;fspy; xU njhFjpapdu; ,d;W (01.06.2009) kPs;Fbaku;j;jg;gl;Ls;sdu;. ,jd; mbg;gilapy; 35 FLk;gq;fis Nru;e;j 150Ngu; tiuapy; mq;F Fbaku;j;jg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. kPs;Fbnaw;w kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;ru; uprhj; gjpAjPd; jiyikapy; ,lk; ngw;w ,e;j epfo;tpy; kd;du; khtl;l mur mjpgu;> gpuNjrnrayhsu;fs;> jpizf;fs jiytu;fs; cl;gl gyu; fye;Jnfhz;Ls;sdu;. 1990k; Mz;L ,e;j kf;fs; ,lk;ngau;eJ NtW ,lq;fspy; jq;apUe;jdu;. ,jd;NghJ 50 Nkw;gl;l FLk;gq;fs; ,lk;ngau;e;jjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.

Mdp 02> 2009

Ngh&l; jiytu; ehl;iltpl;L ntspNaw;wg;gl;lhu;

,yq;ifapy; gzpahw;wpa Ngh&l; epWtdj;jpd; jiytuhd Nehu;Ntia Nru;e;j uhd;tp btpl;bd;]; ehl;bypUe;J ntspNaw;wg;gl;Ls;shu;. ,tu; GypfSld; njhlu;G itj;jpUe;jikapdhy; ,yq;ifapd; rl;ljpl;lq;fSf;F Kuzhf nraw;gl;lhu; vd;w fhuzj;jpdhy; ntwpNaw;wg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; ,uhZt ntw;wpfis nfhz;lhLk; Njrpa jpdj;jpy; Fwpj;j epWtdj;jpy; gwf;ftplg;gl;l Njrpaf;nfhbia mfw;WkhW gzpj;jik> kw;Wk; Njrpa tpLKiw jpdj;jd;W Ngh&l; gzpahsu;fSf;F tpLKiw toq;f kWg;G njhtpj;jik cs;spl;l gy Fw;wr;rhl;Lf;fs; ,tu;kPJ Rkj;jg;gl;Ls;sJ.
Mdp 02> 2009

tTdpahtpy; 4 GypcWg;gpdu;fs; ruz;

tTdpah Mirf;Fsk; gFjpapy; New;W (31.05.2009) gfy; 01.30 kzpastpy; 4 GypcWg;gpdu;fs; nghyp]huplk; ruzile;Js;sjhf ghJfhg;G mikr;R njuptpj;Js;sJ. ,tu;fs; ru;te;jd; nre;J}d; (jPyd;) taJ 22> tp[ajh]d; ghu;j;jPgd; (mupaehjd;) taJ 22> uhrd;id gpujPgd; (Mu;jpfd;) taJ 21> jUzd; fkyjh]d; (rpwhdpd;) taJ 22 vd njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu;fs; ru;tNjr nrQ;rpYit rq;fj;jpd; cjtpAld; ruzile;Js;sdu;. ,tu;fsplkpUe;J up56 uf Jg;ghf;fp 03> iff;Fz;L 02> irdl; tpy;iy 01> vd;gd kPl;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Mdp 01> 2009

ghyFkhu;> Nahfp> fupfhyd; cl;gl Gyp Kfpa];ju;fs; ifJ

ghyFkhu;(gpughfudpd; murpay; MNyhrfu;)> Nahfp(Kd;dhs; murpay; Jiw nghWg;ghsu;)> fupfhyd;(kl;lf;fsg;G murpay; Jiwg; nghWg;ghsu;)> vopyd;(jpUkiy murpay;Jiw nghWg;ghsu;)> ,sk;gUjp(aho;g;ghzg; nghWg;ghsu;)> ghg;gh(tpisahl;Lj;Jiw nghWg;ghsu;)> Qhdk;> jq;fd;> Nyhwd;]; jpyfu; MfpNahu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. tTdpah eyd;Gup Kfhq;fspy; kf;fSld; kf;fshf fye;jpUe;j ,tu;fs; kf;fshNyNa fhl;bf;nfhLf;fg;gl;ldu;. Gypfs;dp raidw; jw;nfhiyj; jj;Jtj;ij jkJ fPo;kl;l cWg;gpdu;fSf;F type;J jpzpj;j Gypj;jyik jhq;fs; vr;re;ju;gj;jpYk; raidw; jw;nfhuyfis jkf;F eilKiwg;gLj;jtpy;iy. ,Wf;fkhd Gyfspd; fl;Lg;ghLfs; vd;gjw;F ,itfSk; ey;y vLj;Jf;fhl;L. Gypfspd; Kd;dhs; jiytu; fhyk; nrd;w gpughfud; cl;gl Kf;fpa cWg;gpdu;fs; ahUk; fle;j fhyq;fspy; 'vjpupapd; iffspy; capUld; gpbgLtjpy;iy' vd;w ,af;f fl;Lg;ghl;il filg;gpbf;ftpy;iy. ,t; JNuhf tuyhW ghyFkhu; tiu njhlu;fpd;wJ. NkYk; gy Gypfs; kf;fspdhy; gpbj;J nfhLf;fg;gl;L tUfpd;wdu;. gpNukjhrhTld; Nru;e;J 1989k; Mz;L fhyg;gFjpapy; nfhOk;G tPjpj;jilfspy; ,yq;if ,uhZtj;Jld; ,ize;J khw;Wf; fUj;jhsu;fis ifJ nra;a 'Nrit' nra;j Gypfs; jw;NghJ jkJ ifJfSf;F nghJkf;fNs fhuzkhf ,Ug;gij jd;tpid jd;idr;RLk; vd;W vz;zp tUe;Jtijj;jtpu NtW topapy;iy.

Mdp 01> 2009

capu; MAjk;.

(mwpTld;)

Gyp Vw;gLj;jpj;je;j ,e;j mty epiyapd; tpisthf ,dp tUk; fhyj;jpy; jkf;Ff; fpilf;Fk; toq;fisf; nfhz;L tho;f;ifia thog; goFk; xU rKjhak; cUthFNk jtpu NtW tplaq;fspy; me;j kf;fspd; ftdq;fSk; ,Uf;fg; Nghtjpy;iy. ,e;j Kuz;ghl;ilAk;> kf;fs; tPo;r;rpiaAk; gad;gLj;jpf;nfhs;sg; NghFk; ,yq;ifapd; murpay;> jk; ehl;L toj;ij gq;F Nghl;L mjd; %yk; ehl;il xU epiyf;Ff; nfhz;L nry;tij kf;fSf;Fg; guprhfTk;> mjd; %yk; epue;jukhfr; rpy fhyq;fSf;F jhk; milaf;$ba tu;j;jf eyd;fisAk; Nehf;fpg; gazpf;Fk;. ,jpy; gy gpupTfs; ,Uf;fg; Nghtjhy;> cau; gjtpfspYk; mjpfhuq;fspYk; ,Ug;gtu;fsJ rpe;jid murpay; vg;NghJk; kf;fisf; ftUk;> mjd; gpd;zdpapy; tu;f;f Mjpf;fk; mjpfupj;Jf;nfhz;Nl nry;Yk;. ,g;gb ve;jg; gf;fj;jpy; ghu;j;jhYk; kdpj mtyk; vd;gJ ,d;iwa ,yq;if rhu;e;j murpay; Kd;ndLg;gpy; ntWk; Nfypf;$j;jhf khwp> ,we;j gpd;Dk; mtu;fs; capu;fs; MAjq;fshfg; ghtpf;fg;gl;l tuyhNw kpQ;Rk;. (NkYk;...)

Mdp 01> 2009

9/11 jhf;Fjypd; gpd;duhtJ Gypfs; jk;ik khw;wpf;nfhz;bUf;f Ntz;Lk;

Kd;dhs; <Nuh]; cWg;gpdiu Ngl;b fhZgtu; tPurpq;fk;

tpLjiyg; Gypfs; 2000k; Mz;L mnkupf;fhtpd; ,ul;il NfhGu jhf;Fjypd; tpisTfis rupahfg; Gupe;Jnfhs;stpy;iy. 9-11 vd miof;fg;gLk; ,j;jhf;Fjypd; gpd;G cyfpy; muRfs; MAj ,af;fq;fis rhj;jhdpd; tbtq;fshff; fUjj; njhlq;fpd. me;jg; ghu;itapypUe;J tpLgl;L jd;Dila ,af;fKk; rupahd xU ghijapy; gazpf;fpwJ vd;gij ru;tNjr uPjpahf ep&gpg;gjw;Fk; my;yJ 9-11 ,Ue;J ghlq;fisf; fw;Wf;nfhz;L ,e;jg; Nghuhl;lj;jpd; tbtj;ij khw;wp mikg;gjw;Fk; mtu;fs; jtwp tpl;ldu;. 2000 Mk; Mz;bypUe;Nj khw;wq;fs; Vw;glj; njhlq;fpd. ,yq;if murpaypYk; rkhjhdk; vy;yhk; mjw;F gpd;dNu tUfpwJ. ,t;thwhd R+o;epiyfis mtu;fs; rupahf jpwikahf ifahstpy;iy vd;Nw fUJfpd;Nwd;. 2000k; Mz;L ghuhSkd;wk; fiyf;fg;gLtjw;F Kd;du; mg;Nghija [dhjpgjp re;jpupfh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f xU ahg;G jpUj;jj;ij Kd;nkhope;J mjidg; ghuhSkd;wj;jpy; K. fh. jiytu; m\;ug; rku;g;gpj;J %d;W kzpNeukhf ciuahw;wpdhu;. me;j ahg;G jpUj;jnkd;gJ ,d;Wk; Ngrg;gLfpd;wJ. 87 Mk; Mz;L ,e;jpa> ,yq;if xg;ge;jj;jpd; %yk; Vw;gLj;jg;gl;l 13 MtJ murpayikg;G rPu;jpUj;jj;ij tpl ,J xUgb NkyhdJ. (NkYk;....)

Mdp 01> 2009

aho;Njtp Gifapuj Nrit jhz;bf;Fsk; tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ

aho;Njtp uapy; Nrit ,UgJ tUlq;fSf;Fg; gpd;du; Kjy; jlitahf vjpu;tUk; 06 Mk; jpfjp rdpf;fpoik jhz;bf;Fsk; tiu gazk; nra;atpUg;gjhf Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; Clfr; nrayhsu; njuptpj;jhu;. ,NjNtis> md;iwa jpdNk Xke;ij uapy;Nt epiyaj;jpd; kPs;fl;Lkhdg; gzpfSk; Muk;gpj;J itf;fg;gLnkdTk; mtu; $wpdhu;. tlf;fpd; tre;jk; Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; aho;Njtp uapy; Nritia aho;g;ghzk; tiu elj;JtNj murhq;fj;jpd; Fwpf;NfhshFk;. mjd; Muk;g fl;lkhf> tTdpahtpypUe;J aho;g;ghzj;Jf;F NghFk;NghJ Kjd; Kjyhf tUk; jhz;bf;Fsk; uapy; epiyak; tiu vjpu;tUk; 06 Mk; jpfjp aho;Njtp gazk; nra;aTs;sJ.

Mdp 01> 2009

NrUtpiy gpuNjr Gypfs; ,af;f jiytu; rq;fu; ruz;


jpUkiy khtl;lk; NrUtpiyapy; kiwe;jpUe;J gaq;futhjr; nraw;ghLfspy; <Lgl;L te;j Gyp cWg;gpdu; xUtu; nghyp]huplk; ruzile;jhu;. td;dpiar; Nru;e;j Nrtehafk; rq;fu; (28) vDk; ,isQNu rdpf;fpoik ,uT NrUtpiy nghyp]huplk; epuhAjghzpahd epiyapy; ruzile;Js;shu;. NrUtpiyg; gFjpf;Fj; jhNd Gypfspd; nghWg;ghsuhfTk; jiytuhfTk; nraw;gl;L te;jjhf $wpa Nkw;gb ruzile;Js;s Gyp cWg;gpdu; mg;gFjpapy; ,lk;ngw;w gy gaq;futhjr; nraw;ghLfSld; jdf;F njhlu;gpUg;gjhfTk; nghyp]huplk; thf;F%yk; mspj;jpUg;gjhf nghyp]; Ngr;rhsu; $wpdhu;.


Mdp 01> 2009

jiykd;dhu; - kd;dhu; ngU epyg;gug;ig ,izf;Fk; tifapy; 3 fp. kP. ePsj;jpy; ghij

jiykd;dhiuAk; kd;dhu; ngU epyg;gug;igAk; ,izf;Fk; tifapy; %d;W fpNyh kPl;lu; ePskhd ghijnahd;iw epu;khzpf;f neLQ;rhiyfs; mikr;R eltbf;if vLj;Js;sJ. ehd;F epiufis nfhz;ljhf epu;khzpf;fg;gl;L tUk; ,e;j ghijapy; 157.10 kPl;lu; ePskhd ghynkhd;Wk; epu;khzpf;fg;gl;L tUtjhf neLQ;rhiyfs; mikr;R $wpaJ. [g;ghd; murpd; 190 Nfhb &gh cjtpAld; epu;khzg; gzpfs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com