Contact us at: sooddram@gmail.com

 

2009 gq;Fdp khjg; gjpTfs;

gq;Fdp 31> 2009

Gyk;ngau; jkpo; kf;fSldhd Ngr;Rthu;j;ijapy; jpUg;GKid

ehl;bypUe;J gaq;futhjj;ij Kw;whf xopj;Jf;fl;Lk; ,uhZt eltbf;iffspd; fhuzkhfTk; GypfsJ gaq;futhj eltbf;ifshYk; rpijtile;Js;s tlkhfhzj;ij kPs; fl;likg;gjw;fhd nghUshjhuj;jpl;lj;ij mKy;gLj;Jtjw;Fk; ehl;bYs;s r%fq;fs; kj;jpapy; ,dxUikg;ghl;il fl;bnaOg;Gtjw;Fk; ntspehLfspy; thOk; jkpo; kf;fsJ gq;Fgw;Wifia ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpNyNa ,g;Ngr;Rthu;j;ijfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;...)

gq;Fdp 31> 2009

Nkhjy; eilngWk; gFjpfspypUe;J kf;fis ntspNawtplhky; tpLjiyg; GypfNs jLj;J tUfpd;wdu; -If;fpa ,uhr;rpak;
 

,yq;ifapy; xU kdpjhgpkhd Nghu;epWj;jk; nra;Jnfhs;sg;glNtz;Lk; vd> If;fpa ,uhr;rpak; kw;Wk; If;fpa mnkupf;fh Mfpa ehLfspd; MjuTld; If;fpa ehLfs; rig Nfhupf;if tpLj;Js;sJ. Nkhjypy; rpf;Fz;Ls;s kf;fspd; epiy Fwpj;J mJ tpLjiyg; Gypfisf; fLikahff; Fw;wQ;rhl;bAs;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 31> 2009

Gypfs; CLUty;? Nfusj;jpy; c\hu; epiy

tpLjiyg; Gypfs; CLUtpajhf gutpa jftiyaLj;J> Nfusj;jpy; NghyP]hu; jpq;fs;fpoik c\hu;gLj;jg;gl;ldu;. nfhr;rpf;F mUNfAs;s ijf;fy; flw;fiuapy; tpLjiyg; Gypfisg; Nghd;W rPUil mzpe;j 15 f;Fk; Nkw;gl;Nlhu; glFfspy; te;jpwq;fpajhf kPdtu;fs; rpyu; NghyP]huplk; Gfhu; njuptpj;jdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 31> 2009

Dialogue with Sri Lankan diaspora - Dr. Palitha Kohona,

The people of the Northern Province must have the opportunity to enjoy the fruits of democracy and development that the people of the Eastern Province are enjoying today. It is the commitment of the Government, not only to the current generation but to unborn generations, that terrorism will not be able to raise its ugly head again in Sri Lanka. The Government is resolved to achieve this. It is in order to achieve this noble goal that the Government decided to embark on a dialogue with the Sri Lankan Diaspora. (more...)

gq;Fdp 31> 2009

[dehaf uPjpapy; jkpo; <ok; cUthdhy; kfpo;r;rp - Kjy;tu; fUzhepjp

jiytNu! jkpo; <ok; vy;yhk; gpwF ghu;g;Nghk;> ,g;NghJ Nghupy; rpf;fpAs;s mg;ghtp jkpo; kf;fis fhg;ghw;w Mtd nra;Aq;fs;. ePq;fs; Ntz;LNfhs; tpLq;fs; gpughfudplKk;> ,yq;if murplKk;> Kjypy; nghJkf;fs; ghJfhg;ghf ntspNaw xj;Jiof;Fk;gb. gpd;G Nghiu KbTf;F nfhz;L te;J MAjk; mw;w #oypy; ,yq;ifapy; rfy ,d kf;fSk; rk cupikAld; thOk; ,e;jpa muR mikg;G Nghd;w eilKiwiaf; nfhz;L tu ,yq;if murhq;fj;jpw;F ,uh[je;jpu mZF Kiw%yk; mOj;jk; nfhLj;J(Njit Vw;gbd;) murpay; jPu;T tu Mtd nra;aTk;. ,yq;if ,e;jpa xg;ge;j mbg;gilapy; mike;j tlf;F fpof;F ,ize;j khfhzrig muir nray; ,of;f nra;jJ mjid ,y;yhky; nra;jjpy; cq;fSf;Fk; kiwKf gq;F ,Uf;Ff;jhNd jiytNu! rw;Nw tuyhw;iw 1991 ,w;F jpUk;gp ghUq;fs;. tpgp. rpq; Qhgfk; ,Uf;fh?

,d;W fk;A+dp];l; fl;rpfs; ,yq;ifj;jkpou; gpur;ridapy; Kjd;ik tfpg;gJ jpuhtplu; fl;rpfis tpl xU Mnuhf;fpakhd mZF Kiwia Vw;gLj;jp jPu;Tf;fhd rupahd gaz topia Nehf;fp efu itf;Fk; vd;gjpy; vkf;F  ek;gpf;iffs; cz;L - ,uh[;Fkhu;

ehk; Nghu;f; Fuy; nfhLj;jNghnjy;yhk; ,yl;rpag;gLj;jpa ,yq;ifj; jkpou;fSila gpur;idia ,g;NghJ ifapNy vLj;Jf;nfhz;L> jpl;lkpl;Nl Kjypy; ehq;fs; Muk;gpf;fpNwhk;> gpwF ePq;fs; vy;yhk; te;J NrUq;fs; vd;W NtW rpy fl;rpfNshL $bg; Ngrp> Cz;zhtpujk; xd;iw ,e;jpaf; fk;A+dp];l; fl;rpapd; rhu;ghf nrd;idapy; njhlq;fpdhu;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 31> 2009

nghUshjhu nfhs;if khw;wj;jpw;F ,JNt rupahd Neuk;!

Kjyhspj;Jtj;jpd; jhf;Fjy;fspypUe;J tptrhapfisAk;> rpW cw;gj;jpahsu;fisAk; fhg;ghw;w Ntz;Lnkd;why;> ek;Nghd;w r%fq;fspy; murpd; jiyaPL kpfTk; mtrpak;. xUGwk; rpW cw;gj;jpj; njhopy;fs; kiwe;J> kWGwk; Kjyhspj;Jtk; tpuptilAk; fhyj;jpy; ,J Nghd;w rpukq;fs; Njhd;WfpwNjh vd;W $l rpyu; epidf;ff; $Lk;. vjhu;j;jj;jpy; vd;d elf;fpwJ vd;why;> tptrhaKk;> rpW njhopy;fSk; moptjhy; me;jj; Jiwapy; Ntiyfs; gwpNghfpd;wd; kWGwk;> tsu;e;J tUk; Kjyhspj;Jtk; cUthf;Fk; Gjpa Ntiyfs;> gwpNghd NtiyfSf;F <Lfl;Lk; ,izahd vz;zpf;ifapy; ,y;iy. ,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy;> Kjyhspj;Jtj; Jiw tsu;r;rp mjpfkhf mjpfkhf> Ntiy tha;g;G FiwtJk;> tWik ngUFtJk; jtpu;f;f ,ayhjJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 31> 2009

,yq;if cw;gj;jpg; nghUl;fisg; gfp];fhpf;f Ntz;Lk;.

Gyd; ngaHe;j Gypfspd; Gjpa nghUshjhuf; nfhs;if!

rkud;

ajhHj;jj;ijg; Ghpe;J nfhs;s Kbahj Gyd; ngaHe;j Gypfspd; ,e;j gfp\;fhpg;G ehlfk; gyKiw Nkilf;F te;jJjhd;. Mdhy; njhlHe;J Ml Kbahky; thg]; thq;fg;gl;l toikahd Gypf; nfhs;iffspy; xd;W jhd; ,e;j ,yq;if cw;gj;jpg; nghUl;fs; gfp\;fhpg;Gk;. gy jlit ntspehLfspy; cs;s tHj;jfHfSf;Fg; Gypfspdhy; ,e;j gfp\;fhpg;G Ntz;LNfhs; tplg;gl;lJ. Mdhy; njhlHe;J eilKiwg; gLj;j Kbahky; iftplg;gl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 30> 2009

Ky;iy flw;gug;gpy; Nkhjy;! Gypfspd; glFfs; jhf;fpaopg;G flw;Gypfspd; jsgjp khwd; cl;gl 26 Gypfs; gyp!

fle;j es;spuT Ky;iyj;jPtpd; rhiy gFjpapy; epiynfhz;Ls;s flw;gilapdu; kPJ jhf;Fjy; Nkw;nfhs;s Kad;w Gypfspd; glFfs; kPJ flw;gilapdu; jhf;Fjy; Nkw;nfhz;L Gypfspd; jhf;Fjiy Kwpabj;Js;sdu;. Gypfspd; glFs; jhf;fpaopf;fg;gl;ljpy; flw;Gypfspd; jsgjp khwd; cl;gl 26 Gypfs; nfhy;yg;gl;Ls;sjhfTk; flw;gil mwptpj;Js;sJ. Gypfs; toik Nghy; ,r;nra;jpgw;wp thNa jpwf;ftpy;iy ,Jtiuf;Fk;
 

gq;Fdp 30> 2009

Gypfs; CLUtpAs;s ghJfhg;G tyak; KOikahf Rw;wptisg;G

kf;fis ghJfhg;ghf tpLtpf;Fk; eltbf;if njhlu;fpwJ

Gypfspd; rfy nraw;ghLfisAk; ntw;wpfukhf Klf;fpAs;s ghJfhg;Gg; gilapdu; Gypfs; CLUtpapUf;Fk; ghJfhg;G tyaj;ij mz;kpj;Js;s mNjrkak;> rfy KidfspYk; Rw;wptisj;Js;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. Gypfspd; gpbapy; rpf;fpAs;s mg;ghtp nghJ kf;fis Kw;whf tpLtpf;Fk; ,Wjpf; fl;l eltbf;iffis ghJfhg;Gg; gilapdu; njhlu;e;Jk; Nkw;nfhz;LtUtjhfTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu; (NkYk;...)

gq;Fdp 30> 2009

<og;Nghuhl;lj;jpy; rNfhjug; gLnfhiyfs; - gFjp 2

(,g;Gj;jfk; Gul;lhjp 05> 1989 md;W vOjg;gl;lJ)

(Mf;fk;: KCN)  (glq;fs;: myhjp)

<og;Nghuhl;lj;ij ,d;iwa epiyf;Fg; gpd;Ndhf;fpj; js;spajpy; rNfhjug; gLnfhiyfs; gpujhd fhuzpfspy; xd;whff; fhzg;gLfpd;wJ. me;j tifapy; ,e;j rNfhjug; gLnfhiyg; ghuk;gupaKk;> mjid Nkw;nfhz;ltu;fSk; <o kf;fSf;F Mw;wpAs;s gq;fspg;Gg; gw;wp njspthf ,dk; fz;L nfhs;s Ntz;bAs;sJ. <o tpLjiy mikg;Gf;fspilNa epyTk; ~xw;WikaPdk;| gw;wpf; ftiyg;gLgtu;fs; xt;nthUtUk; rNfhjug; gLnfhiyfs; tplaj;ijAk; fUj;jpy; vLj;Jf; nfhs;tJ mtrpak;. (NkYk;.....)

 

gq;Fdp 30> 2009

rpwPyq;fh muRk;> Ntiy tha;g;gpd;ikAk;.   

– a`pah th]pj;

Fiwe;j ,yhgj;jpy; $ba tpahghuk; nra;tJ vg;gb vd;w tpahghu Ez;zwpT gilj;j Gq;FLjPT tpahghhpfis mioj;J tpahghu Af;jpfis nrhy;yp nfhLf;fyhk;. re;jpu kz;lyj;jpw;F ePy; Mk;];l;Nuhq; NghFk; NghJ mq;F ,uz;L Gq;FLjPT tpahghhpfs; fil itj;jpUe;jjhf fij nrhy;thh;fs;. ,th;fs; vq;Fk; vg;gbAk; GFe;J tpahghuk; nra;Ak; jpwik gilj;jth;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 30> 2009

je;ij nry;th gpwe;j jpdk; ehis

jkpo; kf;fspd; ngUk; jiytu; %jwpQu; mkuu; je;ij nry;thtpd; 111tJ gpwe;j ehs; ehisahFk;. tTdpah kzpf;$l;L re;jp apy; cs;s je;ijapd; cUtr; rpiyf;F kyu;khiy mzp tpj;J mQ;ryp nrYj; jg;g Lk;. ,jw;fhd Vw;ghl;il je;ij nry;th E}w;whz;L FOtpdu; nra;Js;sdu;.

gq;Fdp 30> 2009

fle;j ,U jpdq;fspy; gilapduplk; 1938 rptpypad;fs; jQ;rk;

Gypfspd; gpbapypUe;J fle;j nts;sp> rdp Mfpa ,U jpdq;fSf;Fs; khj;jpuk; 1938 rptpypad;fs; gilapduplk; te;J Nru;e;jdu;. ,yq;if flw;gilapdu;> I. rp. Mu;. rp.apd;. xj;Jiog;Gld; GJkhj;jsdpy; cs;s 507 Ngiu vk;. tp. fpuPd; Xrd; vDk; fg;gy; %yk; Gy;Nkhl;ilf;F mioj;Jr; nrd;Ws;sJ. ,jpy; 161 Mz;fSk; 207 ngz;fSk;> 32 rpWkpfSk;> 59 rpWtu;fSk;> 48 Foe;ijfSk; mlq;Ftjhf gilapdu; njuptpj;jdu;. ,NjNtis> rdpf;fpoik fhiy 925 rptpypad;fs; gFjp gFjpahf ,uhZt fl;lg;ghl;L gFjpapYs;s gilapduplk; te;J Nru;e;Js;sdu;. GJf;FbapUg;G gFjpapYs;s gilapduplk; New;W Kd;jpdk; fhiy 6 kzp Kjy; khiy 6 kzpf;Fl;gl;l fhyg;gFjpapy; 258 rptpypad;fs; te;J Nru;e;Js;sdu;. ,tu;fSs; 73 Mz;fs; 85 ngz;fSk; 53 rpWtu;fSk; 47 rpWkpfSk; mlq;Ffpd;wdu;. mNjNtis Ky;iyj;jPT Kid gFjpapYs;s gilapduplk; 160 Ngu; nfhz;l ,d;DnkhU rptpypad;fs; FOTk; gilapduplk; ruzile;Js;sdu;. ,f;FOtpy; 43 Mz;fs; 48 ngz;fs;> 27 rpWtu;fs; kw;Wk; 42 rpWkpfSk; mlq;Ftjhf Clf kj;jpa epiyak; Fwpg;gpl;lJ. fle;j nts;spf;fpoikAk; KidapYs;s gilapduplk; 88 rptpypad;fs; te;J Nru;e;Js;sdu;. ,tu;fSs; 22 Mz;fs;> 23 ngz;fSk; 26 rpWtu;fSk; 17 rpWkpfSk; mlq;Ftjhf Clf kj;jpa epiyak; Fwpg;gpl;lJ.

gq;Fdp 30> 2009

aho;. kf;fSf;F ,dpg;ghd nra;jp!

,U jrhg;jq;fSf;F Kd;du; cUntLj;j Aj;jk; midj;ijAk; rPuopj;jJ. czT cw;gj;jp> flw;nwhopy;> tu;j;jfk; vd;nwy;yhk; midj;Jk; rPuope;J tlgFjp kf;fs; ifNae;j Ntz;ba epiyikf;Fj; js;sg;gl;lik ngUk; Ntjid. fkj;njhopYf;fhd nrytpdq;fs; mjpfupj;jd. fly; tyaf; fl;Lg;ghLfs; fhuzkhf kPd;gpbj; njhopy; ghjpf;fg;gl;lJ. ,j;jid f\;lq;fSf;F kj;jpapy; ngwg;gl;l cw;gj;jpg; nghUl;fis njd;gFjpf;F mDg;g jiutopg; Nghf;Ftuj;J ,y;yhky; Nghdjhy; re;ij tha;g;Gg; ghjpf;fg;gl;lJ. njhopyhsu;fs; tUkhdk; ,oe;jdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 30> 2009

jpKf $l;lzp njhFjpfs; mwptpg;G jpKf - 21> fhq;fpu]; - 16> tp.rp.- 2> K];ypk; yPf; - 1

jkpofj;jpy; kf;fsitj; Nju;jypy; jpKf - fhq;fpu]; $l;lzp fl;rpfs; Nghl;bapLk; njhF jpfs; mwptpf;fg;gl;Ls;sd. jpKf mzpapy; fhq;fpu];> tpLjiyr; rpWj;ijfs; fl;rp> ,e;jpa A+dpad; K];ypk; yPf; Mfpa fl;rp ,lk;ngw;Ws;sd. ,f;fl;rpfs; Nghl;bapLk; njhFjpfs; Fwpj;J rdpf;fpoik ,uT Kjyikr;ru; fUzhepjp> fhq;fpu]; nghJr;nrayhsu; Fyhk; egp Mrhj;> kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; g. rpjk;guk; cs;spl;Nlhu; $b MNyhrid elj;jpdu;. ,jd; gpd;du;> jpKf 21 njhFjpfspYk;> fhq;fpu]; 16 njhFjpfspYk;> tpLjiyr; rpWj;ijfs; fl;rp 2 njhFjpfspYk;> K];ypk; yPf; 1 njhFjpapYk; Nghl;bapLk; vd mwptpf;fg;gl;lJ. fhq;fpu]; $l;lzpapy; tpLjiyr;rpWj;ijfs;> ,J murpaypy; rf[k; mg;gh

,Nj Ntis mjpKf $l;lzpapy; kjpKf> ghkf> fk;A+dp];l; fl;rpfs;(,uz;Lk;) ,ize;J Nghl;bapLfpd;wd. tp[afhe;jpd; NjjpKf jdpj;Jk;> gh[f jdpj;Jk; Nghl;bapLfpd;wd
 

gq;Fdp 29> 2009

Kd;dhs; tpLjiyGypfspd; jsgjp Kuspjud;(fUzh) fpof;F khfhzrigf;F mjpfhuk; toq;f $lhJ vd $WtJ jkpo;NgRk; kf;fSf;F nra;Ak; khngUk; JNuhfk; - ,uh.Jiunuj;jpdk;! (<gpMu;vy;vt; - gj;kehgh)

mjpfhug; gutyhf;fYf;Fupa nraw;ghLfs; Njrpa uPjpahfTk;> ru;tNjr uPjpahfTk; Ngrg;gl;Lf;nfhz;L ,Uf;Fk; ,t;Ntisapy;> 20 tUlq;fSf;F Nkyhf jkpo; NgRk; kf;fSf;fhf Nghuhbatu; vd;W jd;id jk;gl;lk; mbj;Jf;nfhs;Sk; mikr;ru; Kuspjud;> fpof;F khfhz rigf;F mjpfhuk; toq;fg;glf; $lhnjdf;$WtJ fpof;F khfhzj;jpy; 7>000 kf;fSf;F Nky; gLnfhiy nra;jik 2>000 ngz;fSf;F Nkyhtu;fis tpjitfshf;fpajw;Fk; 3>000 j;jpw;F Nkw;gl;l ghlrhiy khzu;fspd; fy;tpia njhluhky; ,il epWj;jpajpw;Fk; [dehafk; mw;w R+oiy cUthf;fpaikf;Fk; rhd;W gfpu;fpwJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 29> 2009

GJf;FbapUg;G gFjpfspy; fLk; Nkhjy;; Gypfspd; ghupa kz;miz gil trk;

fupaKy;iytha;f;fhy; gFjpapy; Gypfspd; kz;zidnahd;iwg; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sjhf Njrpa ghJfhg;Gf;fhd Clf kj;jpa epiyaj;jpd; Ngr;rhsu;; njuptpj;jhu;. GypfsplKs;s kpfr; rpwpa gFjpiaAk; kPl;gjw;fhd eltbf;iffis gilapdu; Nkw;nfhz;Ls;sjhf mtu; njuptpj;jhu;. gilapdu; elj;jpa NjLjypd;NghJ Gypfspd; MW rlyq;fs; kPl;fg;gl;ljhfTk; ,jpy; %d;W rlyq;fs; gOjile;jpUe;jjhfTk; gy MAjq;fisAk; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;..)

gq;Fdp 29> 2009

V9 Clhf nghUs; nfhz;L nry;y jdpahu; JiwapdUf;Fk; mDkjp

aho;. Flhehl;L kf;fs; rpj;jpiug; GJtUl nfhz;lhl;lq;fspy; <LgLtjw;F VJthf mLj;j Gjd; fpoikad;W V-9 ghijA+lhf nghUl;fis mDg;Gtjw;fhd Vw;ghLfs; nra;ag;gLtjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. Gj;jhz;ilapl;L 100 nyhwpfspy; nghUl;fs; vLj;Jr; nry;yg;glTs;sd. V-9 Clhf nghUl;fis vLj;Jr;nry;y jdpahUf;F mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

 

gq;Fdp 29> 2009

Gypfspd; gpiofSk; jtWfSk; JNuhfq;fSk; Nkw;nfhz;Ls;s ehrfhu NtiyfSNk  vkJ ,d;iwa r%fj;jpd; mty epiyikfSf;F gpujhdkhd fhuzq;fshFk;.

(tujuh[g;ngUkhs; mth;fs; 2001k; Mz;L Nk jpdj;ij xl;bAk; md;iwa murpay; #o;epiyikfspd; gpd;dzpapYk; vOjpa ,f;fbj tbt fl;Liu fz;Nzhl;lj;jpy; 2001k; Mz;L ntspaplg;gl;lJ. ,g;NghJ Vg;uy; khjk; gpwe;J efuj; njhlq;fp tpl;lJ vdNt cyfj; njhopyhsh;fspd; Nk epidT jpdk; ntF J}uj;jpy; ,y;iy vd;gjdhYk; NkYk; ,f;fl;LiuapYs;s gy tplaq;fs; ,d;iwa murpay; epiyikfNshLk; mtw;wpd; Xl;lq;fNshLk; njhlh;Gilajhf ,Ug;gjdhy; ,f;fl;Liuiaf; fhyj;jpd; NjitfUjp njhpT nra;J ,q;F ntspapLfpd;Nwhk;.)

MAjk; vLj;Jr; rz;il gpbg;gjhy; kl;Lk;jhd; murpaypy; vijAk; rhjpf;f KbAk; vd;gJ jtwhd fUj;jhFk;. mg;gbahdhy; MAjk; jhq;fpr; rz;ilf; fsj;jpy; epw;fhjth;fs; vy;yhk; r%f <Lghlw;wth;fs; vd;W fUj Ntz;bNaw;gLk;. ,q;F Gypfs; elj;Jk; Aj;jk; jtwhdJ> mth;fspd; gaq;futhjk; vkJ r%fj;ij mopf;Fk; JNuhfkhFk;. gy;NtWgl;l fUj;Jf;fisAk; nfhz;lth;fs; xNu fsj;jpy; epd;W Nghuhba epiyikia rPuopj;jth;fs; ahh;? Gypfs; kf;fSf;fhfj;jhd; NghuhLfpwhh;fs; vd;why; kf;fis Vd; mth;fs; jkJ MAj gyj;jhy; mlf;fpahs Ntz;Lk;. Gypfspd; Ml;rpg; gFjpapy; ,Ug;gjw;F kf;fs; Vd; tpUk;gtpy;iy. jkf;F khwhd fUj;Jf; nfhz;lth;fis Vd; Gypfshy; rfpf;fKbatpy;iy. khw;Wf; fUj;njy;yhk; Njrj; JNuhfk; vd;why; ghrprj;Jf;Fk; Gypaprj;Jf;Fk; vd;d tpj;jpahrk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 29> 2009

rPd murpw;F Gyp ,Wjp vr;rhpf;if.

Gypfspd; m. nghWg;ghsH eNlrd; mwpf;if.

,yq;ifg; gpur;ridia If;fpa ehLfs; rigapy; vLg;gjw;F rPd muR vjpHg;Gj; njhptpj;jpUe;jJ. ,jdhy; NfhgKw;w Gypf; FOj; jiytH gpughfud;> mwpf;if kd;dd; eNlrd; %ykhf rPd muRf;F ,Wjp vr;rhpf;if tpLj;Js;shH. cyfpd; ehd;fhtJ nghpa ty;yurhd ,e;jpahitNa Xl Xl tpul;b mbj;j vkf;F> rPdh vk;khj;jpuk;. ,dpAk; rPdh Gypfs; tplaj;jpy; jiyapl;lhy; ,e;jpahTf;F NeHe;j fjpjhd; rPdhTf;Fk; Vw;gLk; vd eNlrd; $wpAs;shH. ,e;j mwpf;ifia eNlrd; mtHfs;> Gypfspd; murpay; Ma;thsHfshd jpU.nry;tk; > NeU Mfpa ,UthplKk; njhiyNgrp %yk; $wpAs;sjhfj; njhpatUfpwJ.

- fdlhtpy; ,Ue;J FRk;gd;.

 

gq;Fdp 29> 2009

mlq;fh kz; Nehf;fpa tzq;fh kz; (rpwg;Gg; ghu;it)

-fpof;fhd; Mjk;-

mlq;fhkz; Nehf;fp tzq;fh kz; Gwg;gl;lhYk; mJ ,yq;if muir tzq;fpNa Mf Ntz;Lk; vd;gijNa ru;tNjr rl;lk; nrhy;fpwJ mtu;fs; ,jpy; ru;tNjr njhz;Lg; gzpahsu;fs; kw;Wk; itj;jpa FOf;fis Vw;Wk; gl;rj;jpy; ve;j ehLk; Kiwahf mDkjpfs; ,y;yhky; mtu;fspd;  JiwKfj;jpypUe;J Gwg;gl mDkjpf;f khl;lhu;fs; fhuzk; me;j fg;giy ,yq;if muR jhf;fpaopj;J tpl;lhy; mjpy; gazpj;jtu;fspd; capu;fSf;fhd  nghWg;ig me;j ehl;L muRfs; Rkf;f Ntz;bNaw;gLk;. MfNt xU ehL jq;fs; ehl;bypUe;J Gwg;gl mDkjpg;gjhapd; ,yq;if murpd; mDkjp ngwg;gLtJ kl;Lkpd;wp mJ Fwpj;j ehl;L murpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpd;Ng mDkjpf;f me;je;j ehLfs; Kw;gLk; Vnddpy; ,yq;if muR Vw;fdNt mt;thwhdnjhU fg;gy; ,yq;if flw;gug;gpy; Eioa Kw;gl;lhy; ehq;fs; jhf;Fjy; elj;JNthk; vd mwptpj;J tpl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 29> 2009

ed;wp fye;j tho;j;Jf;fs; rfy gilg;ghspfSf;Fk;

md;gpd; rNfhjuu; rhfuDf;F>


jq;fspd; ,izaj;jpy; gpuRukhfpAs;s tzq;fh kz; ftpij <okhwdhy; vOjg;gl;lJ R+g;gNuh R+g;gu; vdJ ghuhl;Lf;fis mtUf;F njupag;gLj;Jq;fs;. mJ kl;Lky;yhJ ,uh[Fkhudpd; Gypfspd; Fuy; thndhypAk;jhd; mtUf;Fk; vdJ ghuhl;Lf;fs; vg;NghJk; cz;L.


fyq;Fuhq;fg;gh.. R+g;gNuh R+g;gu;


ed;wp
vd;Wk; md;Gld;
fpof;fhd; Mjk;

gq;Fdp 29> 2009

,yq;if ,uhZtk; Gypfis Rw;wptisj;J epw;fpwJ. Gypfs; kf;fSf;Fs; gJq;fpapUf;fpwJ.

rjhrptk;. [P.

ehSf;F ehs; mjpfhpj;JtUk; Aj;j mtyk; neQ;irg; gjwbf;fpwJ. kdpj ehfhpj;jpd; kpfg; ngahpa mtyj;ij fz;Lk; fhzhJ thohjpUf;f KbahJ. Gypfs; kf;fs; kPjhd jkJ gpbia jsh;j;Jtjhf ,y;iy. murhq;fKk; jdJ gpbthjj;ij jsh;j;Jtjhf ,y;iy. I.eh kw;Wk; rh;tNjrj;jpd; Nfhhpf;iffSf;F murhq;fk; nrtprha;f;f Ntz;Lk; vd;gNj jkpoh; xt;nthUthpd; Nfhhpf;ifAk;. Mapuk; Fw;wthspfis jz;bg;gjhdJ xU epuguhjpiaj; jd;Dk; jz;bj;Jtplf;$lhJ vd;gJ kdpj Fyj;jpd; ngU mth. (NkYk;...)

gq;Fdp 29> 2009

md;W mike;j muirAk; nghk;ik muR vd;whh;fs;!

,d;Wk; mNjNghy; njhlq;fpNa tpl;lhh;fs;!!

m.tp[ad;

“,e;jpahjhd; ,yq;ifj; jkpoh;fspd; gpur;rpidapy; jiyapl Ntz;Lk;” vd;w vz;zk; gyhplKk; ,Uf;Fk; NghJ ,g;gbahd vOj;Jf;fs; vij czh;j;jp epw;fpwJ. Gypfs; jtph;e;j vtUk; ,yq;ifapy; jkpoh;fSf;fhf vd;d nra;jhYk; mth;fs; nra;Ak; ew;nray;fSk; xU thh;j;ijf;Fs; rpyuhy; RUf;FtJ ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; tho;tpy; MNuhf;fpakhdjy;y. mg;gbf; $Wgth;fs;> vOJk;> vOj;J tpahghhpfs; vd;d epidf;fpwhh;fs;.”mth;fs; Gypfs; ,y;yhky; ,yq;ifapy; vJtk; rhj;jpak; ,y;iy vd;w vz;zk; nfhz;lth;fshfNt ,Uf;ff;f$Lk;” mg;gbahdth;fs GypfSf;F gfpuq;fkhf “ePq;fSk; thUq;fs; jkpou;fspd; tho;tpy; xU rgPl;rj;ij vw;gLj;JNthk;” vd $w Kd;tuhky; ,Ug;gJ Vd;? (NkYk;...)

gq;Fdp 29> 2009

fUzh vd;fpw KuspjuDf;Fk;>fpof;F khfhz kf;fSf;Fk;. (ghfk; - 6)                             -

 a`pah th]pj;

,q;fpyhe;jpy; ,Ue;J “tzq;fh kz;” te;J nfhz;bUf;fpwJ. mth;fs; ePz;l ehs; flypy; epw;f Ntz;bNaw;gl;lhy; “fg;gy; Xapy;” Njitg;glyhk;. fpof;F khfhzj;jpy; ,Ue;J xapy; tpw;f ,e;j lah;fs; Njit. Mk;. ,e;j lah; Jz;Lfis ghhpa ,Uk;G rl;bapy; Nghl;L vhpj;J Mtpia Nrfhpf;f Ntz;Lk;. ,e;j Mtp xapyhf khWk;. mJ fg;gy; ,d;[pd;fSf;F gad;gLj;jg;gLk;. ghhpa ntl;il ntspfspy; kdpj elkhl;lk; ,y;yhj gFjpfspy; ,ij jahhpf;f Ntz;Lk;. Rw;Wr; #oy; ,jdhy; khrilayhk;. chpa mDkjpfis ngw;W nra;a Ntz;Lk;. Vw;fdNt Jg;ghf;fp rdpad;fshy; Vw;gl;l fe;jf thridahy; ek;kth; Rthrpf;f Kbahky; ,Uf;fpd;wdh;. mg;Gwk; ,e;j fe;jf thrid kf;fis Fog;gptpLk;. nuhk;g [hf;fpuij. Mdhy; ifNky; gyd; epr;rak;. (NkYk;...)

gq;Fdp 28> 2009

jkpo;miy cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; rpwp- nuNyh jiytu; cjad;

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo;xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; vjpu;tUk; rdpf;fpoik 28.03.2009 INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpf;F rpwp- nuNyh jiytu; cjad; mtu;fs; fye;Jnfhs;fpwhu;. epfo;r;rpapy; fye;Jnfhs;s miof;fNtz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00. lhd; jkpo;xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; upMu;up jkpo;miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; rl;liyw;wpy; xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia>
www.trttamilalai.com vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.

gq;Fdp 28> 2009

,yq;if: Nghu; Kidapy; 1.90 yl;rk; jkpou;fs;   I.eh.rig mwpf;if

,yq;if epytuk; Fwpj;J tpahodd;W I.eh. ghJfhg;G FOtpd; MNyhridf; $l;lk; ele;jJ. ,jd; gpd;du; I.eh. kdpj eytho;T tptfhuj;Jiw Jiz nghJr;nrayhsu; [hd; N`hk;]; nra;jpahsu;fsplk; Ngrpdhu;. mg;NghJ mtu; $Wifapy;> ,yq;ifapy; Nghu; elf;Fk; gFjpapy; ,Ue;J> nghJkf;fis ntspNaw tplhky; vy;bb,-apdu; jLj;J epWj;Jfpd;wdu;. I.eh. kjpg;gPl;bd;gb gpg;utup khjk; 300 rJu fp.kP.apy; ,Ue;J 58 rJu fp.kP. vd Nkhjy; gFjp RUq;fp tpl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 28> 2009

<og;Nghuhl;lj;jpy; rNfhjug; gLnfhiyfs; - gFjp 1

(,g;Gj;jfk; Gul;lhjp 05> 1989 md;W vOjg;gl;lJ)

(Mf;fk;: KCN)  (glq;fs;: myhjp)

1987Mk; Mz;L khu;r; khjk; 30e; jpfjpad;W> aho;g;ghzk; - ey;Y}upy; ~fe;jd; fUiz| vd;wiof;fg;gLk; ,y;yj;jpy; mike;jpUe;j Gypfspd; Kfhkpy;> mtu;fshy; ifjpfshf - epuhAj ghzpfshf milj;J itf;fg;gbUe;j Vida <o tpLjiy mikg;Gfspd;> 50f;Fk; Nkw;gl;l Nghuhspfs; cl;gl> md;Wk; mjw;F mLj;j ehSk; aho;g;ghz khtl;lj;jpy; gutyhf Mq;fhq;Nf 100f;F Nkw;gl;l Nghuhspfs; Gypfspdhy; Rl;Lg; gLnfhiy nra;ag;gl;l rk;gtk; tiu <og; Nghuhl;lj;jpy; rNfhjug; gLnfhiyfshf 1200 Ngu; mstpyhd Nghuhspfs; nfhd;nwhopf;fg;gl;bUf;fpwhu;fs; (NkYk;...)

 

gq;Fdp 28> 2009

tzq;fh kz;. fLfjp Nrit.         

– m.tp[aFkhh;-

kf;fsplk; mbj;J rj;jpak; gz;zpahapw;W. 29k; jpfjp fg;gy; Gwg;gLk;. INuhg;gpa kf;fis epidj;jhy;jhd; nuhk;g ghpjhgkhf ,Uf;fpwJ. N`hl;lYf;F rhg;gpl Nghdy; cg;gpy;iy> Gspapy;iy vdTk;> ghUf;F jz;zp mbf;fg; Nghdhy; Nghj;jiy FYf;fpg; ghh;j;Jtpl;Lk; Nguk; NgRk; kf;fs; JiwKfkpy;yhj> ,d;DNk Kw;gjpT nra;ahj xU fw;gidf; fhfpj fg;gYf;F NjNuhl;lk; elhj;jpf; nfhz;bUf;fpd;wdh;. tho;f jkpoPok; (NkYk;...)

gq;Fdp 28> 2009

In the name of Democracy: a Red Carpet Welcome for Mr. Brian Senaviratne by LTTE Terrorists in Canada

In this case not only was he promoting and supporting Terrorism on Canadian soil, Mr. Brian Seneviratne also tries to create a rift between a UN member state and a Common- wealth partner. As he speaks boldly in support of Terrorist, he is also making every effort to create a communal disturbance between the Tamil and Sinhalese communities in Canada. This would ultimately wipeout our longstanding heritage of Canada, which is Multiculturalism the very fabric of our Canadian society. (more...)

G(g)ypfs; thndhyp                  

m.tp[aFkhh;

jw;Nghija ,yq;ifj; jkpou; epyikfis eifr;RitAld; Mdhy; tplajhdq;fSld; vLj;Jf; $wp ,Uf;fpd;whu; vOj;jhsu;. cq;fs; thndhypapy; fiuNtl;b ntq;fhaq;fisg;gw;wpAk; xU epfo;r;rp ,izf;f Ntz;Lk; vd;W cq;fs; ePz;lehs; thrfd; ,uh[;Fkhu; vq;fsplk; Nfl;fpd;whu;. Neaupd; tpUg;gj;ij G+u;j;jp nra;tPufsh? Gyp rpq;fk; vd;W gaKWj;jpa fhl;L tpyq;fpdq;fSld; xg;gpLifapy; gd;wp> eup ey;yit vd;W epidj;jhy; mitAk; mWtilf;F nuhk;g nuhk;g NfL nfl;l kpUfq;fshf ,Uf;fpd;wd. mWtilf;F fhj;jpUf;Fk; jkpo; kf;fSf;F cq;fs; thndhyp nra;J tUk; Kd; vr;rupf;iff;F jkpo; r%fk; vd;nwd;Wk; ed;wpAld; cq;fis epidT $Uk; - rhfud; (thndhyp? Nfl;f....)

 

tzq;fhkz;

(<okhwd;)

 

kl;lf;fsg;Gr; rdj;jpd; capu;

krpiutplf; Fiwth

jpUNfhzkiyr; rdq;fs;

vUikapdg; gpwg;gh

kd;dhupy; nrj;jtu;fs;

nry;yhj fhrh

kpFjp td;dpapiy nrj;jnjy;yhk;

kuNkWk; tpyq;fh

,tnuy;yhk; rhifapiy

,unty;yhk; fytpnra;jPu;

,g;g mz;izf;F

,Ug;Gf;F ,lk;Ntz;Lk;

tzq;fh kz; GYlhth

ehNa

tzq;fh kz; GYlhth vd;W. (NkYk;...)

 

gq;Fdp 27> 2009

,yq;ifapy; Ntiyapd;wp jtpf;Fk; 49 Mapuk; jkpo; tpjitfs;: I.eh. ftiy

Ntiy VJk; ,d;wp tho;f;if elj;j Kbahj fbdkhd R+oYf;Fj; js;sg;gl;Ls;s ,e;j tpjitfs; tptfhuj;jpy; muR mtru ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. Ntiytha;g;ig mspj;J mtu;fSf;F kWtho;T mspf;f Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mtu;fspy; rpyu; kdpj Fz;Lfshf khWk; epiyf;Fj; js;sg;gLk; mghak; cs;sjhf me;j mjpfhup njuptpj;jjhfTk; gj;jpupif Rl;bf;fhl;bAs;sJ. (NkYk;....)

 

gq;Fdp 27> 2009

LTTE international network: The next major challenge

Given the importance of eliminating Prabhakaran, the Sri Lankan security forces have established a dedicated unit of technical experts and special forces to track him down. The military believes he and several senior commanders and their families are hiding with Mahaveer sympathisers in the new civilian safe zone. Consisting of LTTE veterans and their families, the Mahaveer (meaning great warriors or heroes in Tamil) are supported by a welfare structure headed by a senior leader. The Mahaveer receive financial and material benefits from the LTTE and reciprocate by manning support services for the group. Given the ambiguity of their status, the security forces have a difficult task separating Mahaveer from the general civilian population in the safe zone. (More...)

gq;Fdp 27> 2009

Gypfs; jtW nra;fpd;whu;fs; - rk;ge;jd; njuptpg;G

vtuhf ,Ue;jhYk; nfhiyfs; GuptijNah> rptpypad;fis ,k;rpg;gijNah ehk; mDkjpf;f khl;Nlhk;. Gypfs; jtW nra;fpwhu;fs; vd;W murhq;fk; mjidtpl mjpfkhfr; nra;af;$lhJ vd;Wjhd; $WfpNwhk;. murhq;fk; NtW> MAjk; jhq;fpg; NghuhLk; ,af;fk; NtW. (NkYk;...)

gq;Fdp 27> 2009

ru;tNjr> cs;Shu; mOj;jq;fSf;F ehk; xU NghJk; mbgzpNahk;!

- [dhjpgjp

,yq;if kf;fSk;> Fwpg;ghf jkpo; NgRk; kf;fSk; ,ijNajhd; $Wfpd;wdu;. [dhjpgjp Gupe;J nfhs;thu; vd ek;Gfpd;Nwhk; - ,uh[;Fkhu;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njhlu;e;Jk; ciuahw;Wifapy;> Gypfspd; gzj;jpw;Fk;> mtu;fspd; ftdpg;Gf;Fk; kjpkaq;fpa rpyNu ,t;thwhd nraypy; <LgLfpd;wdu;. vkJ ehl;bNyNa gpwe;J tsu;e;j xU rhuhUk;> ntspehl;by; thOfpd;w NtW rf;jpfSk; jkf;Ff; fpilf;fpd;w nghUshjhu> murpay; ,yhgq;fisAk;> gzj;ijAk; kl;LNk kdjpy; nfhz;L ,t;thW nraw;gl;L tUfpd;wdu;. rpyu; ,q;fpyhe;J> mT];jpNuypah kl;Lky;y mnkupf;fhtpYk; ,Ue;J nfhz;L ,t;thwhd nraypy; <LgLfpd;wdu;. ehl;Lf;F nfLjy; nra;Ak; ,t;thwhd R+o;r;rpf;fhuu;fs; ehk; Kd;ndLf;fpd;w Ntiyj; jpl;lq;fis Njhy;tp milar; nra;tjw;F vkf;F vjpuhf ru;tNjr mOj;jj;ij Vw;gLj;j Kaw;rp nra;fpd;wdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 27> 2009

jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; - filrpj; jfty;

fdlh tUtjw;fhd tp]htpw;F fhty;

xd;whhpahtpy; ,Ue;J xU khj;ijah mgpkhdp-

jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;ijr; Nrh;e;j 242mq;fj;jth;fs; fdlh flTr;rPl;LfSld; gphpj;jhdpahtpy; jQ;rkila Vw;ghLfs; nra;ag;gLfpd;wJ. Mjp Kf;fpa cWg;gpdh;fshd ,e;j 242 NgUk; Vw;fdNt td;dpia tpl;L ntspNawp tpl;lhh;fs;. ,jpy; 65 Ngh; nfhOk;gpYk;> kPjp 177 Ngh; ,e;jpahtpYk; gpuahzj;Jf;F jahuhfpf; nfhz;bUf;fpd;whh;fs;. (NkYk;...)

 gq;Fdp 26> 2009

rpWkp tu;\htpd; gLnfhiyf;fhd R+j;jpujhupia rl;lj;jpd; Kd; epWj;j Ntz;Lk; - <gpMu;vy;vt;(gj;kehgh) Jiuul;zk;

ePz;l fhykhf ,e;j efuj;jpy; elf;fpd;w MAj td;Kiwahsu;fspd; mj;J kPwpa nray;ghl;Lf;F Kw;Wg;Gs;sp itf;fhjjd; tpisNt ,e;jf; nfhiyapd; nraw;ghL MAjtd;Kiwahsu;fisAk; fg;gk; NfhUfpd;wtu;fisAk; fle;j fhyj;jpy; rl;l xOq;if epiy ehl;l Ntz;batu;fs; eltbf;if vLj;jpUe;jhy; ,r;rpWkpf;F ,e;j epiy Vw;gl;bUf;fhJ. %tpd kf;fSk; xw;Wikahf thOfpd;w ,e;j efuj;jpy; ,d;Dk; xU khztp nfhiy nra;ag;glhkypUf;f Ntz;Lkhapd; vkJ kf;fSk; khztu;fSk; fy;tp r%fKk; tpopg;ghf ,Ug;gJld; ,f;nfhiyfisj; jLj;J epWj;j $ba topKiwfis ifahsNtz;Lk; (NkYk;...)

gq;Fdp 26> 2009

[dhjpgjpapd; miog;ig Gypg;gpdhkp jkpo; Njrpa $l;likg;G epuhfupg;G

(,uh[;Fkhu;)

vy;NyhuhYk; vjpu; ghu;f;fg;gl;lJ Nghy; [dhjpgjpapd; miog;ig TNA epuhfupj;Js;sJ. jq;fs; v[khd tpRthrj;ij kPz;Lk; epiwNtw;wpAs;s ,tu;fs; gpd; fjthy; jkJ RaNjitfis epiwNtw;wp tUtJk;> ,dp epiwNtw;wg;NghtJk; xU ehs; mk;gyj;jpw;F tUk;. mtiy epidj;J cuiy ,bf;Fk; fijah epiwNtw;w Kbahj Nfh\q;fis Kd;itj;J Gypj; jyikia fhg;ghw;Wk; jkJ tpRthrj;ij KOg; G+rzpf;fhia Nrhw;wpw;Fs; Gijf;f Kay;fpd;wdu;. vq;Nf? jkpo; kf;fspd; epahakhd Nfhupf;iffis itj;J jkJ ghuhSkd;w Mrdq;fis Jwf;f nrhy;Yq;fs; ghu;f;fyhk;. ,g;NghJ nra;a khl;lhu;fs;. Mdhy; rpy Ntis Gypfspd; jyikf;F KOikahf ghy; Cj;Jk; NghJ jq;fis ghJfhf;f xU gpuptpdu; muRld; Nguk; Ngrp ,iztu;> kw;Wk; rpyu; ehl;il tpl;L XLtu;(ghuhSkd;wj;jpw;F njhlu;e;J r%fkspf;fhjjpdhy; (<oNte;jd; Nghy;?) gjtpia ,og;gu; my;yJ mjw;F Kd; ,uh[pdkh nra;tu;. nghWj;J ,Ue;Jjhd; ghu;g;NghNk

gq;Fdp 26> 2009

Air Force choppers escape LTTE missile attack: Sri Lanka

'Two Sri Lanka Air Force helicopters, engaged in assisting evacuation of army casualties in Puthukkudiyiruppu had a miraculous escape this morning (Wednesday) at 11.00 a.m. when the Tigers inside the 'No Fire Zone' fired anti-aircraft missiles on them,' the military said Wednesday. 'Both helicopters carrying injured soldiers, however, continued their mission despite the barrage of LTTE missiles,' the military said in a report, adding that the choppers with injured soldiers aboard arrived at their destinations as planned (more...)

gq;Fdp 26> 2009

njhlu; Njhy;tpapy;  Nkw;fj;ija Gypfs;.

-fpof;fhd; Mjk;-

Gypf; Nfh\k; vd;w xU nry;yhf; fhir mtu;fs; iftplj; kWg;gjhy; gy;yhapuk; capu;fs; gypf;fhf gpbj;Jitf;fg;gl;Ls;sd. ru;tNjrk; kl;Lky;y KO cyfKk;  ,jdhy; tha; %b iffl;b epw;f  Ntz;bAs;sJ. mtu;fspd; cz;ikahd eL epiyahd fUj;Jf;fis ru;tNjr Gypfs; Vw;f kWj;J jq;fspd; fUj;ijNa ru;tNjrj;jpd; fUj;jhf Vw;fNtz;Lk; vd;gJ ,tu;fspd; gpbthjkhf ,Ug;gjhy; tpl;Lg; gpbg;Nghk; vd mtu;fs; mikjpahf ,Uf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 26> 2009

ghy];jPd ngz;fis - Foe;ijfis  Rl;L tPo;j;Jk; glq;fSld; gdpad;fs;  ,];Nuy; uhZt tPuu;fs; ntwp

ghy];jPdpau;fs; kPJ ntwpjhf;Fjy; elj;jpAk;> Mj;jpuk; mlq;fhj ,];Nuy; tPuu;fs; jq;fs; b- ru;l;Lfspy; ghy];jPd ngz;fisAk;> Foe;ij fisAk; Rl;L tPo;j;Jk; glq;fis tiue;J> mjid mzpe;J tUfpwhu;fs;. ,];Nuy; tPuu;fs; ngUk;ghyhdtu;fs; ,jid mzpe;Js;sdu;. ,e;j b- ru;l;Lfs; vg;gb tpepNahfpf;fg;gl;lJ. vt;tsT tpepNahfpf;fg;gl;lJ vd njupatpy;iy vd ,];Nuy; uhZtk; $wpAs;sJ. (NkYk;....)

gq;Fdp 26> 2009

re;ju;g;gj;ijj; jkpo;j; jiyik rupahfg; gad;gLj;j Ntz;Lk;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jPu;khdq;fspy; Gypfs; ,af;fk; nry;thf;Fr; nrYj;jpa fhyfl;lj;jpy; [dhjpgjpiar; re;jpg;gjpy;iy vd;W $l;likg;Gj; jiytu;fs; KbT nra;jijg; Gupe;Jnfhs;s KbAk;. NkYk;> jdp ehL miktJ rhj;jpak; vd;w kNdhepiy $l;likg;gpd; rpy jiytu;fsplk; mg;NghJ ,Ue;jJ. ,d;W epiyik Kw;wpYk; khwptpl;lJ. Gypfs; KOikahd Njhy;tpapd; tpspk;gpNy epw;fpd;whu;fs;. jdpehL eilKiwr; rhj;jpakw;wJ vd;gJ ,d;W vy;NyhUf;Fk; tpsq;fptpl;lJ. ,e;j epiyapy; murhq;fj;Jldhd Ngr;Rthu;j;ijiaj; jtpu;g;gJ Gj;jprhypj; jdkw;wJ vd;gJ $l;likg;Gj; jiytu; fSf;F epr;rak; tpsq;Fk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 25> 2009

nghl;L mk;khdpd; ghJfhg;G tPL ifgw;wg;gl;lJ

Mdhy; nghl;L mk;khidf; ifJ nra;a Kbatpy;iy

ghJfhg;G tPl;il nghl;L mk;khd; kw;Wk; fgpy; mk;khd; Mfpa csTg;gpuptpd; jiytu;fSk; ghtpj;J te;jhf gilapdu; njuptpj;Js;sdu;. gaq;futhjf; Fw;wr; nray;fSf;fhf ru;t Njr rl;lq;fs;> ,yq;if murhq;fj;jpdhy; Njlg;gl;LtUgtu;fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. nghl;lDk;> fgpyDk; jg;gpr; nrd;Wtpl;ljhf mwpag;gLfpd;wJ. rpy jpdq;fSf;F Kd;Gtiu ,t;tPL mtu;fspdhy; ghtpf;fg;gl;L te;jjw;fhd jilaq;fs; mq;F fhzg;gl;ljhf mwpaKbfpd;wJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 25> 2009

Gypfs; tplaj;jpy; gJq;Fk; uhkjh];?

gjtp NguKk;> jpBu; tPuKk;!: uhkjh]; gw;wp fUzhepjp Nfyp

,yq;ifj; jkpou; ghJfhg;G mzpapy; cs;stu;fs; ,g;NghJ rkPg fhykhf> ,yq;ifapy; cs;s Ky;iyj; jPT gw;wpNah> tTdpah gw;wpNah> fpspnehr;rp Fwpj;Njh NgRtjpy;iy. mtu;fSila gpur;id vy;yhk;> jpUney;Ntyp ahUf;F? jpUr;rp ahUf;F? rpjk;guk; ahUf;F? Muzpah? jpUtz;zhkiyah? my;yJ ,uz;Lkh? khepyq;fsitj; njhFjpAk; Nru;j;jh? Nru;f;fhkyh? ,it gw;wpj;jhd; my;Yk; gfYk; Muha;r;rp nra;J mitfisg; ngwTk;> juTk; miyaha; miye;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,e;j miyapy; ek;ikg; (jpKf) ghu;j;J> ,yq;ifj; jkpou; gpur;idia iffOtp tpl;Nlhk; vd;fpwhu;fs; (NkYk;...)

gq;Fdp 25> 2009

jiyiatpl;L Jk;ig gpbj;Js;s rpq;fsk;. 

csWthad;

rpq;fs kj;jpa tq;fpAk;> rpq;fs Jg;gwpthsh;fSk; toik Nghy; Jg;gwpe;J mwpf;if tpl;bUf;fpwhh;fs;. hp.Mh;.X itr; Nrh;e;j VO Nghpy; MW Ngh; td;dpf; fhl;Lf;Fs; ,Uf;fpwhh;fshk;. xUtUf;F Ie;J yl;r &gh rhPug;gpizahk;. Inuhg;ghtpy; “ghb fhl;fs;” rfpjk; jphpAk; me;j %tUk; ,e;j nra;jpia ghh;j;J rphpf;fg; Nghfpd;whh;fs;. kw;w %tUk; Vw;fdNt fly; fle;J jha; ehL te;Js;sjhfTk; gpuhd;]; Clhf ngy;[pak; tu Vw;ghLfs; eilngWtjhfTk; nrhy;yg;gLfpwJ. (NkYk;...)

TRRO gw;wpAk; rw;W nrhy;yp ,Ue;jhy; gP\;ku; cl;gl gy ,sk; jiyKiwapdu; Jz;ilf; fhNzhk; Jzpiaf; fhNzhk; vd eilfl;b ,Ug;ghu;fs;. TRRO ,we;J(nfhy;yg;gl;L) TRO gpwe;j fij mwpa ehk; 25 tUlq;fs; gpd;Ndhf;fp nrd;W tuyhw;iw mfo;thuha;r;rp nra;a Ntz;Lk;. fe;jrhkpia rhl;rpf;F miof;fNtz;Lk;. mjw;F ghyFkhiuj;jhd; Nfl;fNtz;Lk;> fe;jrhkpia Gijj;j ,lj;ij mwpe;J jlatpay; gupNrhjid nra;tjw;F….

(,uh[;Fkhu;);

gq;Fdp 25> 2009

,yq;ifapy; murpay; jPh;T Vw;gLkh?

m. tp[ad;

Gypfs; gy Mz;Lfshf itj;jpUe;j gpuNjrq;fis ifg;gw;wp kPz;Lk;> kPz;Lk; Kd;Ndwpa tz;zk; ,yq;if uhZtk; ,Ug;gjhf nra;jpfs; te;J nfhz;bUf;fpwJ. “,d;Dk; nfhQ;rk; ,lk;jhNd gpbj;Jtpl;L jPh;itg; gw;wp gpwF ghh;f;fyhk;” vd ,yq;if muR Nahrpf;fpwNjh njhpaptpy;iy mg;gb Nahrpj;jhy; mJ ,yq;if muR nra;Ak; nghpa jtwhfNt ,Uf;Fk;. Gypfs; ngUk; gyj;JlDk; gy gpuNjrq;fspYk; ,Ue;j NghJjhd; tl-fpof;F khfhz muR cUthf;fg;gl;L ,J nray;gl;L te;jJ. mg;NghJk; Gypfs;; jhf;Fjy; nra;Jjhd; te;jhh;fs;.. (NkYk;...)

gq;Fdp 25> 2009

Clftpayhsu; v];.vk;. e[Pk; ,uhZtj;jpduhy; ifJnra;ag;gl;lhu;

Clf milahs ml;ilia Vw;Wf;nfhs;s KbahJ vd njuptpj;J ,uhZtj;jpdu; Clftpayhsu; v];.vk;. e[Pk; mtu;fis New;W ,uT 8.30 kzpastpy; ifJnra;jdu;. ,tu; ‘khw;wk;’ gj;jpupifapd; Mrpupau; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 25> 2009

kuq;fs; eLNthk; khdj;ijf; fhg;Nghk;.

-fpof;fhd; Mjk;-

K];yPk;  fhq;fpu]pd; jiyik Gypfspd; jiytiu nrd;W re;jpj;J xg;ge;jk; nra;jjhdJ ,yq;if muR GypfSld; xg;ge;jk; nra;jJ Nghyj;jhd;. xU rkhjhd R+oiy Vw;gLj;j jd;Dila gq;fpw;F  midj;ijAk; fhq;fpu]pd;  jiyik gPlk; nra;jJ. kl;Lky;yhJ  Ml;rp nrYj;JNthuplk; gq;fhspahf ,Ue;j fhyj;jpy; jiytu; uT+g; `f;fPk; rkhjhd Ngr;Rthu;ijapy; fye;J nfhz;lhu; vd;whYk; mur fl;Lg;ghLfs; mtu; mur gpujpepjp vd;gjhy; Gypfspd; Fju;fthjk;  vd;gtw;why; K];yPk;fs; rhu;ghd kpfr;rupahf jPu;Tj; jpl;ljpy; K];yPk;fSf;fhf gq;fspf;f Kbatpy;iy vdNt MSk; fl;rpapypUe;J tpyfp jdpah jw;NghJ tPW eil NghLfpwhu;.  ,Jjhd; rupahd murpay; rhzf;fpak;. (NkYk;...)

gq;Fdp 24> 2009

mk;kzp etePjk;gps;isapd; ftdj;jpw;F

mk;kzp etePjk;gps;is…. ePq;fSkh?

ghu;j;jrhujp

etePjk;gps;is ,yq;if murpd; kPJ Fw;wr;rhl;Lfis ms;sp tPRtjw;F Kd;du;> ,yq;ifapypUe;J ntspehl;Lg; gzj;jpy; murrhu;gw;w epWtdk; xd;iw elhj;jp tUgtUk;> [dehaf ,lJrhup Kd;dzp jiytu; thRNjtehzaf;fhuhtpd; gpuj;jpNaf rpNefpjpAkhd ,nky;fh ngu;dhz;NlhTk;> ,d;ndhU rpq;fs Rje;jpu ClftpayhsUk; etePjk;gps;isia re;jpj;J> ,yq;ifapy; eilngWk; kdpj cupik kPwy;fs; Fwpj;J Kiwg;ghL nra;tjw;fhf n[dPth nrd;Ws;sdu;. mtu;fSld; INuhg;ghtpy; cs;s Gypfspd; kdpj cupik gpdhkp mikg;Gfspy; xd;wpd; jiytUk; ,ize;J nfhz;Ls;shu;. (njhg;Gs; nfhb cwtfs; vg;gb ,Uf;fpd;wd vd;W ghUq;fs;!) mtu;fs; %tiuAk; re;jpj;J fye;Jiuahba gpd;du;> etePjk;gps;is gfpuq;fkhf Clfq;fSf;F nfhLj;j xU Ngl;bapy;> ,yq;if kdpj cupik epytuq;fs; rk;ge;jkhf jdf;F jpdrup Rkhu; 10000 (gj;jhapuk;) kpd;dQ;ry;fs; tUtjhf ‘ngUk;’ nra;jpnahd;iw ‘mtpo;j;J’tpl;lhu;! ,J ‘gpd;Nd ahid tUtjw;F mwpFwpahf Kd;Nd vOg;gpa kzpNahir’ahf mg;NghNj tp\akwpe;jtu;fshy; czug;gl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 24> 2009

nfhOk;gpy; ghupa Fz;L ntbg;Gf;fis Gypfspdhy; epfo;j;j KbAkh?

mz;ikapy; kl;lf;Fspahtpy; fz;L gpbf;fg;gl;l 250 fpNyhfpuhk; ntb nghUl;fs; ,e;j re;Njfj;ij Vw;gLj;jpdhYk;> mJ rhj;jpakpy;iy vd;Nw vz;zj; Njhd;Wfpd;wJ. Gypfspd; tpUg;gk; Fz;L ntbg;G vd;whYk; Gypfs; mt;tYit ,oe;J gy ehl;fs; Mfpd;wd. Gyp jw;NghJ XLk; fl;lj;jpNyNa cs;sJ. cWKtJ Nghy; ghrhq;F nra;jhYk; Xl;lk;jhd; mjd; jhuf ke;jpuk; jw;NghJ. jpwe;J tpl;L ghUq;fs; njupAk; Xypk;gpf; Nghl;bfis nty;Yk; mstpw;F mtu;fspd; Xl;lk; miktijf; fhz KbAk;.

gq;Fdp 24> 2009

,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; gzpahw;w cs;ehl;L-ru;tNjr jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fSf;F muR mDkjp

td;dp gpuNjrj;jpypUe;J murhq;ff; fl;Lg;ghl;Lg; gpuNjrq;fis Nehf;fp te;j nghJkf;fs; jq;f itf;fg;gl;Ls;s mfjp Kfhk;fspy; Nritahw;Wtjw;F ru;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fSf;F mDkjpaspf;fg;gl cs;sjhf murhq;f tl;lhuj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.,Jtiu fhyKk; ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; gzpfis Nkw;nfhs;s ru;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fSf;Fj; jil tpjpf;fg;gl;bUe;jJ.ru;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fk; kw;Wk; If;fpa ehLfspd; Kftu; epWdq;fs; kl;LNk ,JtiuapYk; ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; Nritahw;wp te;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. 40 Kjy; 45 tiuapyhd ru;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fs; jhKk; mfjpfSf;F Nritahw;w tpUk;Gtjhff; Nfhupf;if tpLj;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ.jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fs; mfjpfSf;F toq;fTs;s kdpjhgpkhd Nritfs; Fwpj;J G+uz jpl;l mwpf;ifnahd;W murhq;fj;jpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lnkd tTdpah khtl;l murhq;f mjpgu; gP.v];.vk;. rhu;s;]; njuptpj;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

Gypfs; GFe;J Fz;L itf;fhtpl;lhy; rup. ,ay;G epiyia Fog;Gjy; vd;w nfhs;is(f) Ald; nraw;gLk; Gypfs; tlf;F - fpof;F khfhz rigapy; ,Ue;J  ,d;Ws;s fpof;F khfhzrig tiu kf;fspd; ,ay;G tho; epiyia Fog;Gjy; vd;w tpLjiy Kwikapidf; nfhz;Ls;sjpdhy; ,ilj;jq;fy; Kfhq;fspy; Vw;gl;L tUk; ,ay;G epiyapidf; Fog;g ngupJk; KaYtu;. ,jpy; rfy jug;gpdUk; vr;rupf;ifAld; nraw;gl Ntz;Lk;
 

gq;Fdp 24> 2009

jp.K.f.-Tf;F vjpuhf jpkpWk; NtY}u; fhq;fpu];....

 'md;W Gyp... ,d;W rpWj;ijah?”

fiyQu; mtu;fNs... cq;fSf;F mUikahf ,ul;il Ntlk; Nghl tUfpwJ. md;iwf;F tpLjiyg; GypfSld; $l;L itj;Jf;nfhz;L> mtu;fSf;F MAj cjtpfs; nra;jPu;fs;. ,d;iwf;F tpLjiyg; GypfSf;F Mjuthfg; NgRk; tpLjiy rpWj;ijfSld; $l;L itj;Js;sPu;fs;! fhq;fpu]; fl;rpia mopf;f epidf;Fk; jpUkhtstdhy;> Nju;jy; gpurhuj;Jf;fhf jkpofk; tUk; md;id Nrhdpahtpd; capUf;F Mgj;J ,Uf;fpwJ!” vd;W gjw itj;Jtpl;Lg; Nghdhu; (NkYk;...)

gq;Fdp 24> 2009

mz;ziul;> tlf;Ff;F NghNthk;. (gFjp - 3)

a`pah th]pj;

jkpoUf;nfd;W xU jhafk; Ntz;Lk; vd;W caph; ePj;j mj;jid FLk;gq;fisAk; ,q;Fs;sth;fs; Fwpg;gpl;l xU fhyj;Jf;F jj;J vLf;f Ntz;Lk;. “Neh nfhkd; vf;fTz;l;” jdpj;jdp vf;fTz;l;. khtPud; rz;Kfk;. Mk;. khtPud; rz;Kfk; FLk;gj;Jf;F Nehh;Ntiar; Nrh;e;j fzgjp Ie;J tUlj;Jf;F gzk; mDg;Gthh;. ahUk; ahhplKk; gzk; mwtpl tu khl;lhh;fs;. gpur;rid tUk;> NkYk; gpur;ridfs; tUk;. rpq;fsk; Fj;jpf;fuzk; NghLk;. fhiy thUk; jopod; nfhf;fp NghLthd;. gpur;rid cr;rf; fl;lj;ij njhLk;. rpwPyq;fhtpy; cs;s nkhj;j jkpoDk; jq;fs; njhopiy ghh;j;Jf; nfhz;bUg;ghh;fs;. mq;F vt;tpj Mh;g;ghl;lKk; mrk;ghtpjKk; elf;fhJ. mq;Fs;s gpur;ridfs; ntspehLfspy; cs;s vk;ktUf;F njhpag;gLj;jg;gLk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 24> 2009

tupirahf tpilngw;w rPdpau;fs;... murpay; muq;fpy; NjAk; itNfh

itNfh jtW vd;d?

'k.jp.K.f-ittpl gh.k.f. xd;Wk; tajpy; ngupjhf %j;j fl;rp my;y... itNfhittpl lhf;lu; uhkjh]; xd;Wk; murpay; mDgtj;jpy; rPdpaUk; my;y! Mdhy;> jd; fl;rpapdiu mtu; itj;jpUf;Fk; fLikahd fl;Lg;ghL> k.jp.K.f-Tf;Fs; Vd; tutpy;iy? Njrpa ghJfhg;Gr; rl;lj;jpy; fhLntl;b FUitf; ifJ nra;j mNj jp.K.f-itj;jhd; FU tp\aj;jpy; jhdhf ,wq;fptu itj;jhu; lhf;lu; uhkjh];. mg;gbg;gl;l fpLf;fpg;gpb je;jpuq;fisf; ifahshky;> $l;lzpapd; ngupa fl;rpf;F xNuabahf fl;Lg;gl;Lf; fplg;gJk; k.jp.K.f-tpd; rPdpau; jiytu;fis Nrhu;tila itf;fpwJ..." vd;gNj ,e;j xg;gPL! (NkYk;...)

gq;Fdp 24> 2009

jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gld; 26k; jpfjp [dhjpgjp re;jpg;Gre;jpg;gpd;NghJ NkYk; rpyu; jkJ tpRthrj;ij [dhjpgjpf;F njuptpg;ghu;fsh?
 

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fis [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ vjpu;tUk; 26Mk; jpfjp tpahof;fpoik re;jpf;fTs;shu;. ,r;re;jpg;gpy; fye;Jnfhs;SkhW $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F jdpj;jdpahd fbjq;fs; [dhjpgjpapd; nrayhsupdhy; mDg;gp itf;fg;gl;bUg;gjhf $l;likg;G tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. myup khspifapy; vjpu;tUk; 26Mk; jpfjp tpahof;fpoik khiy 6.30 kzpf;F ,r;re;jpg;G eilngwTs;sJ. ehl;bd; jw;Nghija epiyik njhlu;ghfNt [dhjpgjp jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSld; fye;JiuahltpUg;gjhfj; njupatUfpwJ.

Gypfspd; mopT cWjpahdij njhlu;e;J jkJ ehw;fhypfis ,Wfg;gw;w muRld; rpy jkpo; Njrpa $l;likg;G vk;gp fs; ,izayhk; vd vjpu;T $wg;gl;Ls;s epiyapy; ,r;re;jpg;G mtw;wpw;F gps;isahu; Rop NghLkh? nghWj;J ,Ue;Jjhd; ghu;f;f Ntz;Lk;
 

gq;Fdp 23> 2009

fpof;F gy;fiy fofj;jpd;; kw;WnkhU khztpAk; jw;nfhiy

Ky;iyj;jPT- GJf;FbapUg;G Kjyhk; tl;lhu j;ijr; Nru;e;j 24 tajhd utPe;jpud; Rju;\dh vd;w fiyg;gpupT 3k; tUl khztpNa ,t;thW jw;nfhiy Gupe;Js;sjhf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,tuJ jha; ,tUld; rkPgfhykhfj; jq;fpAs;s NghjpYk; Vida FLk;g cwTfisg; gw;wp ,k;khztp mjpf ftiyAld; fhzg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpwJ. aho;g;ghzk;- khzpg;ghapy; gpwe;j ,tu; gpd;du; kw;iwa FLk;g cwtpdu;fSld; Ky;iyj;jPtpy; trpj;Jte;Js;shu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 23> 2009

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;

kfd; rhu;y]; cld; GJf;FbapUg;G gFjpapy; gpughfud;

GJf;FbapUg;G gFjpapy; cs;s gJq;F Fopfspy; ,Uf;Fk; gpughfuDk; me;Njhzp rhs;];Rk; rhjhuz cilapy; mt;tg;NghJ ntspNa te;J nghJkf;fSld; NgRtjhfTk;;> ngUk;ghyhd Neuq;fspy; ,UtUk; gJq;F FopapNyNa ,Ug;gjhfTk; mq;fpUe;J jg;gp te;jtu;fs; $wpajhf uhZt tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. gpughfuDk; mtuJ kfDk; ntspNa tUk; NghJ mtu;fis Rw;wp etPd MAjq;fSld; rpwg;G ghJfhg;G gilapdu; tUtjhf njupa te;Js;sjhfTk; me;j tl;lhuq;fs; $wpd. (NkYk;...)

epge;jidaw;w Ngr;Rf;Fj; jahu;: tpLjiyg; Gypfs;

Ngr;Rthu;j;ijf;F tUtjw;F Kd; tpLjiyg; Gypfs; MAjq;fis iftpl Ntz;Lk;  - muR

,yq;if muRld; epge;jidaw;w Ngr;Rthu;j;ijf;F jhq;fs; jahuhf ,Ug;gjhf "rz;Nl ilk;];' gj;jpupiff;F mspj;Js;s Ngl;bapy; tpLjiyg; Gypfspd; murpay; gpupT jiytu; ghyrpq;fk; eNlrd; njuptpj;Js;shu;. Ngl;b tptuk;: ,yq;ifapy; Nghu; epWj;jk; Vw;glNtz;Lk;. ,ij cuf;fTk; njspthfTk; ehq;fs; $WfpNwhk;. ghjpf;fg;gl;l jkpo; kf;fSf;F kdpjhgpkhd cjtpfs; njhlu;e;J kWf;fg;gLtJk;> njhlu; uhZtj; jhf;FjYk;> thd;ntsp jhf;FjYk; epiyikia Nkhrkhf Mf;fpAs;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 23> 2009

,uizg;ghiy KOtJk; gilapdupd; fl;Lg;ghl;by;

nghl;L mk;khd;> R+ir gad;gLj;jpa nrhFR tPLfSk; gilapdu; trk;

Gypfspd; Gydha;Tj;Jiw jiytu; nghl;L mk;khd;> flw; Gypfspd; jiytu; R+ir MfpNahu; cl;gl Kf;fpa jiytu;fSf;fhf epu;khzpf;fg;gl;bUe;j mjp nrhFRfisf; nfhz;l tPLfs;> cl;gl ghJfhg;G muz;fisAk; gilapdu; ,q;F ifg;gw;wpAs;sdu;. ,jw;fika ,uizg;ghiy gpuNjrk; KOtijAk; Gypfs; jq;fsJ mjp cau; ghJfhg;G tyaq;fspy; ed;whf gad;gLj;jpte;Js;sjw;fhd rfy jlaq;fSk; fhzg;gLtjhf td;dp fs KidapYs;s gil tPuu;fs; Rl;bf; fhl;bAs;sdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 23> 2009

TNA, MP Vinodharadhalingam praises the government‘s effort to IDP’s

It is evident that today some of the TNA MPs has clearly understood the intentions of the Government are convinced that the efforts of the Government are sincere.It would have been the strong influence of the LTTE that did not allow them to see the effort made by the Government in the true light up to now. (more...)

 

gq;Fdp 23> 2009

tpNdh Nehfuhjypq;fj;ij mLj;J RNu]; gpNukre;jpud;> nry;tk; milf;fyehjd;; MfpNahUk; jkJ tpRthrj;ij muRf;F njuptpg;ghu;fsh?

Nghfg; Nghf ,J Nghd;w Fj;Jf;fwzq;fs; eilngwj;jhd; Nghfpd;wJ (NkYk;...)

gq;Fdp 23> 2009

NghNthkh Nghu;f;Nfhyk;! fhz;Nghkh jdp <ok;!!

gq;Fdp 23> 2009

Kay; gpbf;fpw ehia Kfj;ijg; ghu;jhy; njupAk;.

-fpof;fpd; kPuhd;-

,d;W Gypfspd; murpay; nghWg;ghsu; eNlrd; mtu;fs; ,q;fpyhe;jpd; rd;Nl ilk;];Rf;F thoq;fpa Ngl;bapy; epge;jidaw;w Ngr;Rf;F jahu; vd;W $wpAs;shu;. (Vd; ,ijjhd; khtpyhw;iw gpbj;jNghJ ru;tNjrNk  xd;whf cq;fsplk; nfQ;rpaNj mg;NghJ Nfl;bUf;fyhNk) rpy tUlq;fSf;F Kd;Ds;s fhyj;ij epidj;Jg; ghu;f;;fpNwd; Gypfspd; twl;L nfsutk; vt;thW  mike;jJ vd;W. rkhjhdk; Ntz;b ru;tNjrKk; muRk; kf;fSk; epd;w NghJ I.Nr Nghl;Lg; Ngrpatu;fs; ,d;W mk;kh jhNa Nfh\k;. re;Njhrkhf ,Uf;fpwJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 22> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk; fpof;Fkhfhz kf;fSf;Fk;. (ghfk; -5)  a`pah th]pj; -

ehl;L itj;jpaj;Jf;F ngah;Nghd fpuhkq;fs; fpof;F khfhzj;jpNyNa ,Uf;fpd;wd. Mdhy; fle;j fhy Aj;jj;jpdhy; midj;JNk FopNjhz;bg; Gijf;fg;gl;L tpl;ld.Mdhy; ,g;NghJk; fhyk; fle;J tpltpy;iy.Fg;igfisf; fpswyhk;. epiwa Fz;Lkzpfs; fpilf;Fk;. cfe;ij KUfd; Nfhapy; Kjy; ghzik FLk;gpkiy tiu %ypifj; fhLfs; nrwpe;j gFjp mJ. nfhOk;gpy; ,Ue;J 30 iky; njhiytpy; n`huizapy; ,Uf;Fk; Fl;bf;Fl;b A+dhdp. MAh;Ntj kUe;Jf; fk;gdpf;fhwh;fs; vy;yhk; xU fhyj;jpy; FLk;gpkiyf;F thuj;Jf;nfhU Kiw tz;by; fl;bf; nfhz;Lte;J %ypif Nth;fis nfhz;L nrd;whh;fs;. ,q;fpUe;J nfhz;L nrd;w %ypiffs;jhd; Nffy;ytpw;Fk;> khtdy;iyapw;Fk; ,ilapy; MW Vf;fh; %ypifj;Njhl;lkhfg; ghpzkpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 22> 2009

fiu

(tk;rpfd;)

idp_4_1

Jd;gg;gl;L

Jauk; nrhy;ypao

thu;j;ijfSf;Fk;

gQ;rg;gl;L

capu; gpJq;fpf;;

fiunahJq;Ffpwhu;fs;

nrhe;jf; fz;zPupNyNa

%o;fptpLtjw;F

Kd;ghf.

 

fiuNaWk;

fly; #o;e;j

iff; Foe;ij

tsu;Kfj;NjhL kl;LNk

thol;Lk;

,dp.

 

 

(tk;rpfd;.) (gq;Fdp 22> 2009)

gq;Fdp 22> 2009

eu g(G)ypfshy; jkpoPok; gpwf;Fkh?

-fpof;fhd; Mjk;-

ek;  <oj;jpNyh epyik jiy fPohf cs;sJ me;j kf;fspd; `PNuh mtu;fspd; capiuf; nfhLj;J jd;id ghJfhf;FkhW kf;fis gypf;flhf;fyhf  rpiw gpbj;J itj;Js;shu;. jkpo; r%fj;jpd; tpLjiy jdp ehL vd;W mtu;fs; Nghl;l Nfh\j;jpw;whf cz;ikahd nghUs; vd;d vd;W me;j kf;fs; ,g;NghJjhd; Gupe;J nfhz;Ls;shu;fs;. mJ ,e;j cyfpy; ,Ue;J me;j kf;fSf;F tpLjiy vd;Wk; mLj;j cyfpy; jiytUld; jdp ehL vd;Wk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 22> 2009

ngz; cly; vjpu;nfhs;Sk; mtkhdKk; Gwf;fzpg;Gk;Gupe;J nfhs;sg;gl Ntz;Lk;

- ntz;zpyh

Mz; - ngz;zpd; czTg; gof;fq;fs; Kw;wpYk; NtwhdJ. ngz;Zf;fhd cwf;fj;jpd; msit mts; cly; jPu;khdpf;f KbahJ. r%fj;jpd; kpf Kf;fpa mq;fkhd FLk;g epWtdNk jPu;khdpf;f KbAk;. %d;whtJ Njitahd fhkk; gw;wpa r%ff; fl;Lg;ghLfs; r%f xOf;fk; vd;w vy;iyf;Fs; fl;Lg;gLj;jg;gLfpwJ. fhkk; Fwpj;j tiuaiwfs; MZf;Fk; - ngz;Zf;Fk; cs;snjd;whYk; rpwg;Gr; rYiffSk; kPwy;fSk; Mz;fSf;F mDkjpf;fg;gl;bUf;fpd;wd. kPwy;fs; Jiz tpjpfshf;fg;gl;bUf;fpd;wd. fhkj;jpd; mj;JkPwy; Mz;ikapd; milahskhd tPuDf;fhd mofhfr; r%fg; Gj;jpapy; gjpa itf;fg;gl;bUf;fpd;wd. (NkYk;...)

 

gq;Fdp 22> 2009

ru;tNjr kl;lj;jpy; jg;ghd gpurhuq;fs;

Nkhjy; gpuNjrj;jpy; rpf;fpapUf;Fk; kf; fs; rpy gpur;rpidfSf;F Kfq;nfhLf;f Ntz;bapUg;gJ rf[k;. me;jg; gFjpf spypUe;J ghJfhg;ghd gpuNjrq;fSf;F mtu;fs; ntspNaWtJ jhd; nghUj;j khd jPu;T. ,Jtiuapy; Ik;gjhapuk; Ngu; tiu ,t;thW ntspNawp te;jp Uf;fpd;whu;fs;. ,g;gb ntspNawpatu; fisj; jq;f itg;gjw;F murhq;fk; epth uzf; fpuhkq;fis mikj;jpUf;fpd;wJ. ,f;fpuhkq;fspy; jw;fhypfkhfj; jq;fp thOk; kf;fSf;Fj; Njitahd rfy trjpfSk; nra;J nfhLf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;...)

gq;Fdp 21> 2009

rhujp ,d;wp jtpf;Fk; nghl;ld;

nghl;ldpd; rhujp jdJ v[khid tpl;L jg;gp Xl;lk;. nghJ kf;fSld; Nru;e;J jg;gp nry;y Kw;gl;l nghl;ldpd; rhujp GJf;FbapUg;G gFjpapy; 19 k; jpfjp ifJ nra;ag;gl;lhu;. fle;j %d;W tUlq;fshf nghl;ldpd; thfd rhujpahf nray;gl;Lte;j ,tu; nghl;lDf;F njupahky; GJkhj;jsd; gFjpapypUe;J ntspNawpa nghJ kf;fSld; ,ize;J mur fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpw;F tUk;NghJ ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. NkYk; nghJ kf;fSld; nghJ kf;fshf kiwe;J te;j 65 GypfSk; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,tu;fspd; jftypd;gb Gypfspy; ,Ue;J jg;gp nry;y Kw;gl;l gy Gyp cAg;gpdu;fs; Gypfspdhy; Rl;Lf; nfhy;yg;gLtjhf mwpa Kbfpd;wJ.

gq;Fdp 21> 2009

tTdpah ,ilj;jq;fy; KfhKf;F mikr;ru; lf;s]; tp[ak;

tTdpahtpy; jq;fpAs;s r%f Nritfs; r%f eyj;Jiw mikr;rUk; tl khfhz tpNrl nrayzpapd; jiytUkhd lf;s]; Njthde;jh New;W nts;spf;fpoik G+e;Njhl;lk; fy;tpaw; fy;Y}upapYs;s ,lk;ngau;e;jtu;fs; jq;fpAs;s ,ilj;jq;fy; Kfhkpw;F tp[ak; nra;J kf;fSld; ciuahbdhu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 21> 2009

2169 rptpypad;fs; mur fl;Lg;ghl;L gFjpf;F te;jdu;


Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp te;j 2169 nghJkf;fs; ghJfhg;Gg; gilapduplk; jQ;rkile;Js;su;. 1983 nghJkf;fs; GJf;FbapUg;G gFjpapYs;s ,uhZtj;jpduplKk;> 131 nghJkf;fs; Kid gFjpapYs;s flw;gilap duplKk; jQ;rkile;Js; sdu;. GJf;FbapUg;G gFjpapYs;s ,uhZtj;jpd; 58 tJ gilg;gpuptpduplk; jQ;rkile;j 1983 nghJkf;fspy; 524 rpWkpfs;> 393 rpWtu;fs;> 534 Mz;fs; kw;Wk; 532 ngz;fSk; mlq;Ftu;. GJkhj;jsdpypUe;J glFfs; %yk; jg;gp Rz;bf;Fsk; flw;gug;gpd; Clhf Kid gpuNjrj;jpw;F 131 nghJkf;fs; tUifje;Js;sdu;. mtu;fspy; 66 rpwhu;fSk;> 37 Mz;fSk;> 28 ngz;fSk; mlq;Ftu;
 

gq;Fdp 21> 2009

,tu;fs; ,dpahtJ kf;fSf;fhfg; NgrNtz;Lk;

epthuzf; fpuhkq;fspy; thOk; kf;fs; epk;kjpahf tho;fpd;whu;fs; vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdu; tpNdh Nehjuhjypq;fk; New;W Kd;jpdk; ghuhSkd;wj;jpy; $wpdhu;. Ky;iyj; jPtpy; cwTfisg; gpupe;J tho;e;jhYk; Kfhk;fSf;Fs; mr;rkpd;wpAk; epk;kjpahfTk; tho;tjhf mk;kf;fs; $Wfpd;whu;fs; vd;W ghuhSkd;w cWg;gpdu; tpNdh Nehjuhjypq;fk; $wpdhu;. ,tu; $WtJjhd; cz;ikahd epiy (NkYk;...)

 

gq;Fdp 21> 2009

fly; vupkiy ,J. mopT Majq;fs; vupkiyapy; vupe;J nghRq;fhNjh!

gq;Fdp 21> 2009

gpzk; jpd;Dk; fOfspd; gzk; NgrpaJ!

rjhrptk;. [P.

Aj;jj;jpy; rpf;Fz;l kf;fis fhg;ghw;wk; Nghh;itapy; Nkw;gb Nghuhl;lj;Jf;F miof;fg;gl;lth;fspd; czh;r;rpia fpswptpl;L Gypgpdhkpfs; jhk; epidj;jij rhjpj;jpUf;fpwhh;fs;. mjhtJ Aj;jj;jpy; rpf;Fz;l kf;fis fhg;ghw;Wtjw;F gjpyhf NtYg;gps;isahw;iu ngbaid fhg;ghw;WtjhfNt Nghuhl;lk; mike;jJ. mJjhd; vd;dNth rh;tNjrj;jpd; ftj;ijg; ngwtpy;iy. xUNtis Aj;jj;jpy; rpf;Fz;l kf;fis fhg;ghw;Wtjhf mike;jpUe;jhy; Nghuhl;lk; ntw;wpaspj;jpUf;Fk;. mJ kl;Lky;y rh;tNjrj;jpd; ftdj;ijAk; ngw;wpUf;f KbAk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 21> 2009

m];j/gp;Wy;yh`;.  jz;bf;fg;gl;l epahaq;fs;.

KwhNthil mr;rp Kfk;kJ

kl;lf;fsg;G rpiw cilg;G mg;NghJ nuhk;g gpugy;ak;. rpq;fsk; thiag; gpse;jJ>

,e;jpahNt JZf;Fw;wJ. JhJtuhyaq;fs; fjpiufspy; epkph;e;J cl;fhh;e;J Ntbf;if ghh;f;fj; njhlq;fpd. ,jdhy; ,e;jpah nwapdpq;fpw;F Ms; vLj;jJ. rpiw cilg;Gf;F cgNahfpf;fg;gl;l 27 Jg;ghf;fpAk;> 233 v];.[P. 14 Njhl;lhTk; fpof;F khfhz xt;nthU ghku kf;fSila nrhj;J. mtd; taYf;F gz;bf; fhtYf;F itj;jpUe;jJ. mtdpd; fhiyg;gpbj;J jpUk;g nfhz;L te;J jUNthk; vd mth;fsJ rhkp miwapy; rj;jpak; gz;zp thq;fpaJ rNfhjuh;fNs. xU fPwy; $l mth;fis njhe;juT nra;ahky; ngwg;gl;lJ rNfhjuh;fNs. (NkYk;...)

thUq;fs; mr;rp Kfk;kJ rNfhjuNu! ek;gpf;ifAld; thUq;fs; v(c)q;fs; rNfhjuu;fis Nksjhsq;fSld; mioj;J nry;y gy ,yl;rk; tlgFjp kf;fs; ePz;l fhykhf Kdpag;gu; Nfhtpypy; tpujk; ,Uf;fpd;whu;fs;. aho;ghzj;J K];]Pk; rNfhjuu;fis xU ,utpy; cLj;j JzpAld; Jg;ghf;fpfs; Juj;jpa NghJ mj;Jg;ghf;fpfSf;F gae;J nksdf;fz;zPu; tbj;j aho;kf;fNs gyu;. md;W Jzpa jtwpatu;fs; rpy fhyk;tiu mNj Jg;ghf;fpf;F gae;J $dpf;FWfp Nfhiofshf capUf;F gae;J ,Ue;jdu;;. Jg;ghf;fpfspd; ghi\ mt;tsT gaq;fukhdJ. kj;jsj;jpw;F ,Ugf;fKk; mb vd;ghu;fs; aho;ghzj;J kf;fs; kj;jsk; my;y mjw;F Nky; flk; khjpup. flj;Jf;F vy;yhg;gf;fKk; ,b tha; gf;fKk; $l. ghrprj;ij mDgtpj;J! mope;J! mikjpahdtu;fs;. Mdhy; ,d;W jkpo; gFjpapy;(tlf;F fpof;fpy;) Kjy; Kjypy; Gypia tpul;b? Gypfspd; fl;Lg;ghlw;w? gpuNjrj;jpy; tho;tjw;F tpj;jpl;ltu;fs; mtu;fNs. Gypfs; aho;ghzj;ij tpl;L je;jpNuhgha(mg;gbj;jhd; Gypfs; nrhy;thu;fs;) gpd; thq;fYld; Nru;e;J aho;ghz kf;fSk; gpd;thq;ftpy;iy(Kjy;jlit gpd;thq;fpatu;fs; mjpy; fpilj;j ghlj;jhy;) vd;gijjhd; $Wfpd;Nwd;;. aho; K];]pk; rNfhjuu;fs; tpul;lg;gl;l NghJ ntspehLfspy; vz;zpf;ifapy; rpwpjhfpDk; nraw;ghLfspy; gykhf Nghuhl;lq;fspy; <Lgl;ldu;> <LgLfpd;wdu; vd;gJ tuyhw;W gjpT. $lNt ,d;ndhd;Wk; KjyhtJ tlf;F fpof;F khfhz rigapy; (5 ke;jpupfs; kl;Lk; cs;s) 1 K];yPk;> 1 rpq;fstu;> 3 jkpou; vd rfy ,dkf;fs; gpujpepjpfisAk; mku;j;jp K];ypk; kf;fspd;  gpujpepjpj;Jtj;ij cWjpg;glj;jpa me;j cau;e;j kf;fs; eyj; jiytu; gj;kehghit ,t;tplj;jpy; epidT $uhky; ,Uf;f Kbatpy;iy. vdNt thUq;fs; rNfhjuu;fs; Kfk;kJ> thrpj;> Mjk;.... ,d;Dk; ,iy kiwaha; ,Uf;Fk; rfhf;fNs Foy; Gl;Lf;Fs; khTk; Njq;fha; G+Tk; gpupahky; Nru;e;Nj ,Uf;Fk;> G+ ,y;yhkYk; kh ,y;yhkYk; Foy; Gl;L ,Uf;f KbahJ. ,uz;Lk; Nruhky; ,Ue;jhy; RitAk; ,Uf;fhJ. mJ Foy; Gl;Lk; MfhJ. Foy; Gl;by; G+ Tk; khTk; Nghy; Nru;e;J> Ritahf ,Ug;Nghk; - ,uh[;Fkhu;

gq;Fdp 20> 2009

jkpo;miy cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; <gpMu;vy;vt; (ehgh) aho;. nghWg;ghsu; Nkhfd;

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo;xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; vjpu;tUk; rdpf;fpoik 21.03.2009 INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpf;F <gpMu;vy;vt; (gj;kehgh) aho;.khtl;l nghWg;ghsu; Njhou; Nkhfd; mtu;fs; aho;g;ghzj;jpypUe;J fye;Jnfhs;fpwhu;. epfo;r;rpapy; fye;Jnfhs;s miof;fNtz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00. lhd; jkpo;xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; upMu;up jkpo;miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; rl;liyw;wpy; xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia> www.trttamilalai.com vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.

gq;Fdp 20> 2009

rptpypad;fspd; ghJfhg;Gf;F GypfshNyNa mr;RWj;jy;

td;dpapy; Aj;jg; gpuNjrj;jpy; thOk; rptpypad;fs; gw;wpAk; mtu;fSf;Ff; nfhLikfs; ,iof;fg;gLtjhfTk; ,yq;ifapYk; nrd;idapYk; NgRk; jiytu;fs; cz;ik epiyia tpsq;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. GypfshNyNa rptpypad;fs; Jd;gj;Jf;Fk; ghjpg;Gf;Fk; cs;shfpd;wdu;. ghJfhg;ghd ,lq;fis Nehf;fpr; rptpypad;fs; ntspNaWtjw;Fg; Gypfs; ,lkspf;f Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifia typAWj;JtJjhd; rptpypad;fs;kPJs;s mf;fiwapd; ntspg;ghlhf mikAk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 20> 2009

Terrorist Outfit Chalenges Canadian Government

(Lenin Benedict from Toronto for Asian Tribune)

Thousands of LTTE cadres and its supporters gathered in down town Toronto to form a human chain carrying flags and placards of the banned organizations and pictures of the World’s ruthless terrorist leader, wearing T-shirts and caps with the LTTE logo and challenged the Government of Canada and its law enforcement agencies openly paving way for confrontations. The mighty show of LTTE very well proved that the organization still operates actively in Canadian soil and is capable of organizing events to raise funds irrespective of the ban imposed by the Canadian Government.(more....)

gq;Fdp 20> 2009

vJtiu? kuzj;jpy; ,Ue;J tho;Ttiu miog;G

gq;Fdp 20> 2009

up.vk;.tp.gpapy; rpWtHfs; vtUNk ,y;iy. fl;rpapd; jiytH njuptpg;G.

vkJ mikg;gpypUe;j midj;Jr; rpWtHfSk; Adpnrg;gplk; rkhjhd mikr;rpd; Neub topfhl;lypd; fPo; xg;gilf;fg;gl;Ls;shHfs;. mr;rpWtHfs; jq;fsJ vjpHfhy tho;thjhu njhopy; Nkk;ghL fy;tp tsHr;rp vd;gd njhlHghf KOf;ftdj;ijAk; muRk;> Adpnrg;Gk; ,ize;J Nkw;nfhs;Sk; vd fpof;F khfhz Kjy;tu;  njuptpj;jhH. (NkYk;...)  

 

gq;Fdp 20> 2009

,e;jpa nghJj; Njh;jypy;  ,yq;ifj; jkpoh; gpur;rid vjpnuhypf;Fkh?

m. tp[ad;

jpKf $l;lzpapy; cs;s tpLjiyr;rpWj;ijfs;> gh.k.f vd;gd ,yq;ifg; gpur;ridapy; mjhtJ Gypfspd; tplaj;jpy; jPtpukhdth;fs;. ,e;jf; $l;lzpapy; fhq;fpu]; ,Ug;gjhy; Njh;jYf;F ,th;fs; ,yq;ifg; gpur;ridia ifapy; vLf;f Nghtjpy;iy. kj;jpapy; MSk; fhq;fpu]; fl;rpiaAk;> jkpfj;jpy; MSk; jp.K.fTk; ,yq;ifapy; Nghh; epWj;jk; nra;a ve;jtpj eltbf;ifAk; vLf;ftpy;iy vd ,U fl;rpfSf;Fk; vjpuhd jhf;Fjy; mjpfkhfNt ,Uf;Fk;. “ehq;fs; ,yq;ifg; gpur;riia jPhg;Nghk; vq;fSf;F thf;fspAq;fs;” vd ve;jf; fl;rpAk; gpur;rhuk; nra;ahJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 20> 2009

mz;z iul;. tlf;Ff;F NghNthk;. (gFjp - 2)

a`pah th]pj;

25 tU\kh Ch;gl;l NehNahl ,Ue;j vq;fSf;F ,e;j kapnywF tUly; nuhk;g Rfkhf ,Uf;F jhNa. kapnywif gpr;rpLthq;f> nfhOk;G gUe;Jfs; te;J Jhf;fp rhg;gpl;L tpLk; vd eP Nahrpg;gJ GhpAJ jhNa. ehq;fs; kapyhfNt ,dp ,Uf;fg; Nghfpd;Nwhk; jhNa. thd;Nfhop Mf my;y jhNa. Njhif tphpj;J Mlg; Nghfpd;Nwhk;. ePq;fs; ghh;j;J urpf;fyhk;. cq;fs; Fl;bg; gps;isfSf;F Gj;jfj;Jf;Fs; itf;f ,wF Njitg;gl;lhy; thUq;fs; nkJthf xd;wpuz;il fsl;bj; jUfpd;Nwhk;. mJ Fl;b NghLk;. kapnyz;iz KwpTf;Fk; ey;yJ jhNa. mJ kapy; my;y thd;Nfhop vd;W gy fOFfs; Me;ijahf Nehf;Ffpwjhk; (NkYk;...)

gq;Fdp 20> 2009

j. rpj;jhu;j;jd; Ngl;b jw;Nghija jkpou; epytuk; rk;ke;jkhf

jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofj;jpd; jiytu; j.rpj;jhu;j;jd; rpq;fg;g+u; njhiyf;fhl;rpahd tre;jk; njhif;fhl;rpf;F toq;fpa jw;Nghija epytuq;fs; njhlu;ghd nrt;tp fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s Kftupf;F nrd;W xsptbtpy; Nfl;f;f KbAk;. (xsptbtk;;...)
 

gq;Fdp 20> 2009

ghr;rYf;F cs;shFk; gj;jpupif Rje;jpuk;. (ghfk; 2)

-fpof;fhd; Mjk;

jkpou;fspd; neQ;rq;fspy; vd;Wk; epiyahf epw;Fk; kJuf; FuNyhd; jpU. Nf.v]; uh[h (fdfuj;jpdk; rpwp];fe;juh[h) ,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; ,e;jpahtpy; kpfg; Gfo; kpf;f mwptpg;ghsuhd ,tu; nfhOk;G flw;fiuapy; gLnfhiy nra;ag;gl;l epiyapy; fhzg;gl;lhu;.  ,tiu kf;fspd; Fuy; vd;w epfo;rpia ,yq;if thndhypapy; elj;jpajw;fhf Gypfs; nfhd;wjhf xU rhuhUk; jhd; rhe;jpUe;j mikg;Ng cl;G+ry;fs; fhuzkhf nfhd;wjhf ,d;ndhU rhuhUk; njuptpf;fpd;wdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 19> 2009

jkpod; vd;nwhU ,dk; cz;L mtDf;F vd;nwhU FzKz;L

Njtd;. (fdlh)

fle;j Kg;gJ tUlkhf Gypfspd; Nghuhl;lk;> ‘Gypg; grpj;jhYk; Gy;Yj; jpd;dhJ> gpzj;ijNa jpd;Dk;’ vd;gijNa ep&gpj;J te;jpUf;fpd;wJ. ,jd; mbg;gilapNyNa GypfsJ Clf tyaKk;> MjuT jsKk; tsu;j;J vLf;fg;gl;Ls;sJ. Gypfspd; mbtUbfshy; fd;dpahFkupypUe;J th\pq;ld; tiu Kd;ndLf;fg;gLk; J}f;F fhtbfSk;> Kl;fhtbfSk;> gfp\;fupg;Gk;> ftd<u;g;G Nghuhl;lq;fSk; ve;jtpj gaDk; mspf;fg;Nghtjpy;iy. ,e;j cyf vjpu;g;Gthj fhtbfs;> GypfisNa jpUg;gpj;jhf;Fk; fhyk; ntFnjhiytpy; ,y;iy. (NkYk;...)

gq;Fdp 19> 2009

jpUNfhzkiy rpWkp nfhiyapy; re;Njf egu; uP vk; tP gpiar; Nru;e;jtu; - NghyP];

gp.gp.rp nra;jp

jpUNfhzkiy nrd; Nkup]; ngz;fs; fy;Y}upapypUe;J fle;j 11k; jpfjpad;W flj;jpr; nry;yg;gl;l epiyapy; 13k; jpfjp nts;spad;W efupd; ikag;gFjpapy; cs;s tbfhd; gFjpapy; rlykhf kPl;fg;gl;l MW tajr; rpWkpahd [_l; nw[p tu;rh nfhiyr; rk;gtk; njhlu;ghf ifjhd egu;fspy; xUtuhd [dhu;j;jdd; uP vk; tP gP apd; cs;Su; jiytu;fspy; xUtu; vd jpUNfhzkiy nghyprhu; njuptpj;jpUf;fpd;wdu;. ,e;j nfhiyr; rk;gtj;jpd; gpujhd re;Njf egu; x];tpd; Nku;tpd; wpdtd;]d; kw;nwhU re;Njf eguhd fud; MfpNahUk; uP vk; tP gP cWg;gdhfs; vdTk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; xU re;Njf egu; nw[pndhy;l; vd;gtu; vdTk; njuptpf;fg;l;Ls;sJ. gpujhd re;Njf eguhd wpdTd;]d; fle;j 15k; jpfjp Qhapwd;W nghyprhuhy; tprhuizf;nfd nfhz;L nry;yg;gl;l Ntis jg;gpNahl Kide;jNghJ Nghyprhupd; Jg;ghf;fp gpuNahfj;jpw;F ,yf;fhfp capupoe;Js;sjhfTk; nghyprhu; njuptpj;jpUf;fpd;wdu;. cs;Su; jiytuhd [dhhj;jdd; uP vk; tP gP apd; ctu;kiy gpupT nghWg;ghsu; vdTk; njuptpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. Mdhy; uP vk; tP gPapd; jiytu; ifNy];tuuh[h re;Njf eghfs; uP vk; tP gP apd; cWg;gpdu;fs; my;y vd kWg;G njuptpj;jpUf;fpd;whu;.,Nj Ntis ,e;j rpWkpapd; nfhLu nfhiyr; rk;gtj;jpw;F fz;ldk; njuptpj;J efupd; rpy ,lq;fspy; ,d;W fWg;Gf; nfhbfs; fl;lg;gl;bUe;jd.

gq;Fdp 19> 2009

Gypfspd; nghyp]; epiyak;> thfdq;fs; nghJkf;fshy; jP itj;J vupg;G

GJkhj;jsd; ghJfhg;G tyaj;jpy; kf;fs; fpsu;r;rp

nghJ kf;fis mr;RWj;Jk; tifapy; Gypfs; Jg;ghf;fpr; R+L elj;jpAs;sdu;. ,e;j rk;gtj;jpy; xNu FLk;gj;ijr; Nru;e;j jha;> je;ij> kfd; Mfpa %tUk; capupoe;Js;sdu;. ,jidaLj;J Mj;jpukile;j nghJkf;fs; Kiwg;ghL nra;tjw;fhf me;jg; gpuNjrj;jpYs;s Gypfspd; nghyp]; epiyaj;ij Nehf;fp tpiue;Js;sdu;. mq;fpUe;j xU rpy Gypfspd; fhty;JiwapdUf;Fk; nghJkf;fSf;Fkpilapy; fLikahd thf;Fthjk; ,lk;ngw;W gpd;du; mJ fytukhf tp];t&gk; vLj;Js;sJ. Mj;jpukile;j nghJkf;fs; Gypfspd; nghyp]; epiyaj;ijAk;> ,uz;L thd; kw;Wk; ,uz;L Nkhl;lhu; irf;fps;fisAk; jPitj;J ehrg;gLj;jpAs;sdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 19> 2009

,yq;ifj;jkpou; epthuz epjp &gh 2 Nfhb 12 ,yl;rk; ifaspj;jhu; n[ayypjh

,yq;ifj; jkpou; epthuz epjpf;fhf jpul;lg;gl;l 2 Nfhb 12 ,yl;rk; &ghit nrQ;rpYitr; rq;fj;jplk; m.jp.K.f. nghJr;nrayhsUk; Kd;dhs; Kjyikr;rUkhd n[ayypjh toq;fpAs;shu;. ,yq;ifj; jkpou;fs; gLnfhiy nra;ag;gLtijf; fz;bj;Jk; ,yq;ifapy; Nghiu epWj;j typAWj;jpAk; n[ayypjh fle;j rpy jpdq;fSf;F Kd; cz;zhtpujk; ,Ue;jhu;. mg;NghJ cz;zhtpujNkilapy; ,yq;ifj; jkpou;fSf;F epthuz epjp jpul;Ltjw;fhf cz;bay; itf;fg;gl;bUe;jJ.  mjpy; n[ayypjh jdJ nrhe;j epjpapy; ,Ue;J &. 5 ,yl;rKk; m.jp.K.f rhu;gpy; xU NfhbAk; toq;fpdhu;. mNjNghy md;W jkpofk; KOtJk; ele;j m.jp.K.f. cz;zhtpujj;jpy; cz;bay; itf;fg;gl;bUe;jJ. ,yq;ifj; jkpou;fSf;fhf jpul;lg;gl;l &. 2.12 Nfhbf;fhd fhNrhiyia nrQ;rpYitr; rq;fj;jplk; n[ayypjh ifaspj;jhu;.

gq;Fdp 19> 2009

,e;jpa kj;jpa muR nra;a Ntz;baJk;> jkpof murpay; fl;rpfs; filg;gpbf;f Ntz;baJk;

m. tp[ad;

,yq;ifj; jkpoh;fspd; jhaf G+kpahd tl-fpof;if ,izj;J mjw;nfd ephthf fl;likg;Gfis vw;gLj;jp mjw;fhd xU muirAk; cUthf;fp mjid <.gp.Mh.vy;.vg; ,d; rhh;ghf tujuh[ngUkhs; mth;fs; Mz;lijAk; ahUk; kwe;Jtpl;L ,yq;ifj; jkpohfspd; rk fhy tuyhw;iw tha;tpl;L NgrNth> vOjNth KbahJ. mt; tifapy; ,yq;ifj; jkpoh; tho;tpy; mJ xU nghw;fhyk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 19> 2009

How many of the demonstrators sought refuge in Canada blaming only the Tigers for their plight?

(By Jacinta Cruz in California)

“As a person from Sri Lanka I wish to comment on the recent demonstration in Toronto, Firstly, LTTE is a banned terrorist organization in Canada as well as in US, EU, India and the list goes on, it is surprising to see the action taken by the Canadian law enforcement authorities during this protest, since LTTE is a banned organization, no one can display any material which represent it such as flags pictures of the people who work for the organization, then the question is, if another group of people took to the street tomorrow in support of Al-Quaida with Bin Laden’s pictures, what is this law enforcement authorities going to do? Isn’t this is an abuse of the freedom of expression. (more...)

gq;Fdp 19> 2009

,e;jpa Ml;rpapy; khw;wk; fhz...  khw;iw Nehf;fp...

,yq;ifapy; Nghu;Kidapy; rpf;fpAs;s jkpou;fis ghJfhf;f murpay; uPjpahfTk; uh[Pa uPjpahfTk; ,e;jpah eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk;> jkpou;fs; trpf;Fk; gFjpf;F Rahl;rp cupik vd;w mbg;gilapy; murpay; jPu;T vl;lg;glNtz;Lk; vd;Wk; khu;f;rp];l; fl;rp $wpAs;sJ ajhu;j;jkhd fhupa rhj;jpakhd jPu;thFk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

rptpypad;fspd; ghJfhg;Gf;F GypfNs mr;RWj;jy;

murhq;f gilapdUf;Fk; GypfSf;Fk; ,ilapNyNa Nkhjy; ,lk;ngWfpd;wJ. ,e;j Nkhjypy; rptpypad;fSf;F Neubahd rk;ge;jk; ,y;iy. Nkhjy; gFjpapypUe;J rptpypad;fs; ntspNaWtJ mtu;fspd; ghJfhg;Gf;Fg; nghUj;jkhd eltbf;if vd;gjhy; mjw;fhd mOj;jj;ijg; Gypfs;kPJ gpuNahfpf;f Ntz;Lk;. Nkhjy; gpuNjrj;jpypUe;J ntspNaWk; Nehf;fk; mq;Fs;s rptpypad;fSf;F ,y;iy vdf; $w KbahJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

fpof;fpd; tuyhw;wpy; ney; tpisr;rypy; ngUk; rhjid

8 ,yl;rk; nkw;. njhd; Kjy; jlitahf mWtil

,J njhlu;ghf fUj;Jj; njuptpj;j fpof;F khfhz mikr;ru; vk;.vy;.V.vk;. `p];Gy;yh> tuyhw;wpy; Kjd; Kiwahf ehl;bd; nkhj;j ney; cw;gj;jpapy; 30 tPjk; fpof;F khfhzj;jpy; ,Ue;Nj cw;gj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. 2007k; Mz;L nkhj;j cw;gj;jpapy; 12 tPjk; ney; cw;gj;jp nra;ag;gl;lJ. 1979k; Mz;L 22 tPjk; ,g;gFjpapy; ,Ue;J cw;gj;jp nra;ag;gl;lJ vd;whu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

jkpo;kf;fspd; czh;Tfisg; Gupe;Jnfhs;Sq;fs; !

(Qhdk;)

jdJ nre;j kf;fs; kPJ Fz;L Nghl;Lf; nfhy;Yk; xNu muR ,yq;if murhfj;jhd; ,Uf;f KbAk;. ,yq;if muR vj;jid Gypfis Ntz;LkhdhYk; nfhy;yl;Lk;. Mdhy; xU mg;ghtp nghJkf;fs; $lf; nfhy;yg;glyhfhJ. ,e;j tplaj;jpy; vy;yhj; jkpoUk; xw;Wikahf ,Ue;jpUe;jhy; mg;ghtpg; nghJkf;fspd; mopTfis ngUksT Fiwj;jpUf;fyhk;. Mdhy; ekf;nfy;yhk; Gyp mopaNtz;Lk; vd;gNj Kf;fpak;. nghJkf;fspd; mopT jtph;f;f KbahjJ vd;W tpsf;fk; NtW. ntl;fkhf ,y;iy? ,e;j yl;rzj;jpy; nghJkf;fs; cq;fspd; fUj;Jf;fis Vw;Wf;nfhs;stpy;iy vd;W Mjq;fk; NtW! ,d;W njUtpy; ,wq;fpg; NghuhLk; kf;fs; midtUk; Gyp Mjuthsh;fs; my;y. ,yq;if murpd; ntw;wpia JspaNtDk; Vw;Wf;nfhs;s Kbahky; jhd; gyUk; ,d;W njUtpy; ,wq;fpapUf;fpd;whh;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

 

fdlhtpy; 8000 gapw;wg;gl;l Gypfs; ,Uf;fpwhHfs;.

(MH rp vk; gP mwpf;if. 2000 tJ Mz;L.)

fdlhtpy; rPUilapy; Gypfs; elkhl;lk;.

(Gypfspd; MHg;ghl;l CHtyj;jpy;.  2009 k; Mz;L.)

fdlhtpy; MAjq;fSld; te;J> khw;Wf; fUj;jhsHfisf; nfhiy nra;tJ.  ve;j Mz;L?

gaq;futhjj;Jf;F vjpuhd jkpoH mikg;G.     fdlh

td;dpapy; ,Ue;J fUk;Gyp xUtd; fdlh te;J> tpkhd Xl;bahfg; gapw;rp ngw;W> kPz;Lk; ,yq;iff;Fg; Ngha; jw;nfhiyj; jhf;Fjiyr; nra;jnjd;gJ rhjhuz tplaky;y. ,tidg; Nghd;w ,d;Dk; vj;jid fUk;Gypfs; fdlhtpy; vk; kj;jpapy; elkhLfpwhHfNsh? (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

,uizg;ghiy re;jpia gilapdu; ifg;gw;wpdu;

GypfSf;F ghupa ,og;G

,uizg;ghiy re;jpia gilapdu; nrd;wile;jjd; %yk; jw;nghOJ GypfSf;F vQ;rpapUe;j gpujhd tpepNahfg; ghij> GJf;FbapUg;G - GJkhj;jsd; gpujhd tPjpapd; nraw;ghLfs; kw;Wk; me;jg; gpuNjrj;jpy; njhlu;GgLk; gy;NtW tPjpfspd; njhlu;Gfs; NkYk; kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Gypfspd; Gydha;Tj;Jiw jiytupd; Kf;fpa jsKk;> eltbf;ifj; jsKk; ,uizg;ghiy gpuNjrj;jpNyNa mikag;ngw;Ws;sJ. gilapdu; ,uizg;ghiy re;jpia nrd;wile;jjd; %yk; GypfSf;F NkYk; gpd;dilT Vw;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

ghr;rYf;F cs;shFk; gj;jpupif Rje;jpuk;. (ghfk; 1)

-fpof;fhd; Mjk;

Clf Rje;jpuk; vd;gJ jhq;fs; tpUk;Gfpd;wtw;iw mq;fpUf;Fk; Clfq;fs; ntspapl mDkjpg;gjpy;iy. tpUk;ghjtw;iwAk; jq;fSf;F vjpuhdtw;iwAk; ntspapl mDkjpg;gJld; jq;fs; kPjhd tpku;rdq;fis jhq;fpf; nfhs;tJkhFk;. mt;thW ntspapl mDkjpf;fhky; NghtjhdJ me;j nra;jpfs; njhlu;ghd G+jhfukhd xU kdepiyiaj;jhd; ghu;itahsu;fsplk; Njhw;Wtpf;Fk;. ,J xU muRf;F my;yJ xU mikg;Gf;Nfh ghJfhg;ghdjy;y. ,Wjp ,yl;rpaj;Jf;fhf jw;fhypfj;ij rhjfkhf gad;gLj;jpf; nfhs;tJ ekJ ,Wjp ,yl;rpag; Nghf;if rpijj;JtpLk; mghafukhdjhFk;. (NkYk;....)

gq;Fdp 18> 2009

Jspf;Fs; fly;.

(tk;rpfd;)

Aj;jg;gug;gpy;

,Jtiu     

fz;nlLj;j

fhZfpd;w

ve;jg;nghUl;fSk;

cs;ehl;L cw;gj;jpapy;iy

 

(NkYk;...)

gq;Fdp 18> 2009

jkpofj;jpy; #L gpbj;J ,e;jpa nghJj;Njh;jYf;fhf #L mlq;fpg;Nghd ,yq;ifj; jkpoh; Nghuhl;lq;fs;

m. tp[ad;

Nghhpy; <LgLgth;fs; ,uhZtKk;> GypfSk; ,uhZtj;ijAk;> ,yq;if muirAk; Fw;wk;rhl;b Nghuhl;lq;fs; eilngw;w mNj Ntis Gypfis ngUk; ghyhd mikg;Gfs; fl;rpfs;  “Nghiu epWj;J” vd nrhy;yhjJ. eilngw;w midj;J Nghuhl;lq;fSk; Gypfis Cf;fg;Lj;Jk; nray;fshf mike;J tpl;ljhfNt ,Ue;jJ. ,jpy; Nghuhl;lfhuh;fspd; cs;Nehf;fk; vd;dntd;W njhpatpy;iy. Nghiu ,Ujug;GNk elj;JfpwJ xU jug;ig kl;Lk; Fw;wk; nrhy;yptpl;L kw;wa jug;gig fz;bf;fhky; ,Ue;Jtpl;l Nghuhl;lfhuh;fs; xU khngUk; jtiw nra;fpwh;fs; vd;Nw vz;zj; Njhd;WfpwJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 17> 2009

GJf;FbapUg;gpy; Gypfspd; ePjpkd;wk;> nghyp]; epiyak; giltrk;

GJf;FbapUg;Gg; gpuNjrj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;j Gypfspd; ePjpkd;wk; kw;Wk; nghyp]; epiyak; Mfpatw;iw ghJfhg;Gg; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. GJf;FbapUg;gpy; Gypfsplk; vQ;rpAs;s gpuNjrj;ij Nehf;fp Kd;NdwptUk; ,uhZtj;jpd; gilg; gpuptpdu; ,e;j Kf;fpa jsq;fis ifg;gw;wpAs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. gilapdu; elj;jpa fLikahd jhf;Fjy;fspy; xd;gJ Gypfs; nfhy;yg;gl;Ls;sjhf mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 17> 2009

mz;z iul;. tlf;Ff;Fg; NghNthk;.      –a`pah thrpj;-

(ghfk;-1 )

,g;Ngh jpUk;g njhlq;fpl;lhq;f 13 tJ ruj;ij ePf;Ftjh.,y;iy njhlh;tjh. ,y;iy mJf;Fs;s nfhQ;rk; Ngha; nfhj;jpj; jpUj;Jtjh. tlf;ifAk; fpof;ifAk; ,izg;gjh ,y;iy $W Nghl;L gphpg;gjh. mfd;w rpwpyq;fhTf;Fs;s vy;yhNkth. ,y;iy xLq;fpa jkpoh; jhafj;Jf;Fs;s vy;yhNkth. fUzh gpiog;ghuh. ,y;iy gps;isahd; rhjpg;ghuh. lf;s]; ehY vk;gp rPl; vLg;ghuh ,y;iy rq;fhpahh; ,uz;L rPl; vLg;ghuh. vy;yhk; tlf;fpy ,Ue;Jjhd; Nfl;FJ. fpof;fpy fg;rpg;. ahUk; %r;R tplf;fhNzhk;. %r;R tpl vy;NyhUf;FNk gakhUf;F. ,Uf;fpwNj NghJk;lh rhkp vd;gJ Nghy; njhpfpwJ..........kfpe;jl cs;tPl;Lf;Fs;sTk;> jiyth;u Nfhl;ilf;Fs;sTk; vy;NyhUkhf NghNthk; rhkp. mlk;gk; nfhbAk; jpuz;lhy;jhd; xU uh[ eil njhpAk; rhkp. fy;Yk; Ks;Sk; fhYf;F nkj;ij. rhkpNaa; ruzk; Iag;gh. (NkYk;..)

gq;Fdp 17> 2009

Toronto Tamils slow traffic in latest Sri Lanka protest

fdlh kdpj rq;fpyp gpughfud; ru;tNjr ePjp kd;wj;jpy; Fw;wthspahf epWj;jg;gLthu;?

Foe;ijfSf;F Fun

GypfSf;F Fund

tprpybr;rhd; FQ;RfSf;F Stun

xU fpoikf;F Nkyhf ,uT gfyhf "cupikg; NghUf;F" ,w;F jahupg;Gf;fs; 2000000 &gha;F Nky; nryT. 4 thndhyp> 15 Ngg;gu;> 2 uPtp KO Neug; gpur;rhuk; ghlrhiyg; gps;isfspd; tpLKiwehs;> nuhnwhd;Nuh jkpo; filfs; G+l;L vy;yhk; ey;yhfj;jhd; jpl;lkpl;lhu;fs;? Mdhy; gjhiffs; gpioj;Jtpl;ld. Nghuhl;lk;? gpRgpRj;Jtpl;lJ. ru;t Njr r%fk; fz;L nfhs;stpy;iy. ,J GjpJ my;y GypfSf;F. vz;zpf;if Kf;fpaky;y tplak;jhd; Kf;fpak; vq;Nf GypfSf;F tpsq;f NghfpwJ. ,uhZt Kfhq;fis tPo;j;jpa NghJ tpl;l mNj jtWfis kPz;Lk; kPz;Lk; tpl;L KUf;f kuj;jpy; Vwpa fijjhd; Gypfspd; fij. vz;zpf;iffis jhq;fNs $wpg; Gofhq;fpjk; milayhk;. mg;ghtpg; nghJ kf;fs; ghJfhf;fg;gLthu;fsh? Gypj;jyik capu; jg;gp Xl ,J cjTkh? Vl;Lr; Ruf;fha; fwpf;F cjthj fijjhd;. cz;bay; epuk;gpaij jtpu.... gyupd; rk;gs ,og;G> filf;fhuupd; jpl;L> gy;NtW rKfj;jpdupd; Kfr;Ropg;G ,j;jpahjp ,j;jpahjp.... mLj;j Kiw tPjpf;F tuhky; tPl;bw;Fs; ,Ue;jgb nra;Ak; Nghuhl;lj;ij? xOq;F gz;Zq;fs; vd;w jkpo; kf;fspd; KZKZg;G! vq;Nf ghu;g;Nghk; mLj;j Kiw? (nra;jpfs;...)

gq;Fdp 17> 2009

gpughfudpd; kfs; flw;gilapduhy; ifJ?

Ky;iyj;jPtpypUe;J mfjpfshfj; jkpo;ehl;Lf;Fr; nrd;W nfhz;bUe;j NghJ ,yq;if flw;gilapduhy; gUj;jpj;Jiwf; flw;gug;gpy; itj;Jf; ifJ nra;ag;gl;lth;fspy; jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; jiyth; gpughfudpd; kfSk; mlq;Ffpwhuh vd;gJ Fwpj;j tprhuizfs; eilngWtjhf ghJfhg;G tl;lhuq;fs; njhptpf;fpd;wd. (NkYk;...)

jpUkiy 6 taJ rpWkp nfhiy tptfhuk;; re;Njf egupd; rlyj;ij Vw;f ngw;Nwhu; kWg;G

xU nfhiy tprhupf;Fk; MNuhf;fpa epyik fpof;fpy; tuNtw;Nghk;

rpWkpia F&ukhfj; jhf;fp nfhLikg;gLj;jp nfhiy nra;j re;Njf egu;fs; rlyj;ij cug;igapDs; Nghl;L tPjpNahuk; tPrpapUe;jdu;. ,tupd; rlyk; fle;j 13Mk; jpfjp kPl;fg;gl;lJ. ,e;j rk;gtk; njhlu;ghf gpujhd re;Njf egu; cl;gl 6 Ngu; nghyp]hupdhy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. rpWkp nfhiy nra;ag; gl;l ,lj;Jf;F tprhuizf;fhf mioj;Jr; nry;yg;gl;l NghJ gpujhd re;Njf egu; nghyp]hupd; Jg;ghf;fpr; R+l;by; nfhy;yg; gl;lhu;. (NkYk;...)

 

 

 

 

 

gq;Fdp 17> 2009

Sri Lanka closes in on Tigers, U.N. worker held

It is the second time the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) have forced a U.N. worker into its ranks. The United Nations and witnesses say hundreds of civilians have been forced to fight or build defences against a military onslaught. "The U.N. in Sri Lanka has protested to the LTTE that U.N. national staff, as well as children in general, are protected under national and international law from recruitment by armed groups, and has called for their immediate release," a U.N. statement said. (more...)


gq;Fdp 17> 2009

Gypfspd; njhiyj; njhlh;G rhjdq;fs;:      uzpYk; tprhhpf;fg;glyhk;

jkpoPo tpLjiyg; GypfsplkpUe;J mz;ikapy; ,uhZtj;jpduhy; ifg;gw;wg;gl;l mjp etPd njhiyj;njhlh;G cgfuzq;fs; njhlh;gpy; jw;NghJ tphpthd tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. (NkYk;....) gq;Fdp 16> 2009

KUf;f kuj;jpypUe;J ,wq;f kWf;Fk; GypfSk;> Gyk;ngau; ehl;L Gyp gpdhkpfSk;
- rhfud;

nfhbfis fhUf;Fs; itj;jpUe;jdu;> gpd;G ff;fj;jpw;Fs; itj;jpUe;jdu;> jw;NghJ ifapy; gpbf;fpd;wdu;. ,tu;fs; jpUe;jg;NghtJk; ,y;iy. ,sk; jiyKiw khztu;fis ehrkhf;fhky; NghtJk; ,y;iy. jPu;khdpj;J tpl;lhu;fs; ,d;ndhU re;jjpapdiuAk; ehrg;gLj;Jk; gazj;jpw;F. td;Kiw Nehia gug;Gk; %isr;ryitf;F. czT> kUe;J ,y;iy vd;wdu;> kuj;Jf;F fPo; ntapy; kioapy; my;yy; gLfpd;wdu; vd;wdu;. nghJkf;fs; nfhy;yg;gLfpd;wdu; vd;wdu;> ghJfhg;G tyaq;fspy; mg;ghtp nghJkf;fs; nfhy;yg;gLfpd;wdu; vd;wdu;. mg;NghJ vy;yhk; nfhbfis jtpu;j;jdu; Nfh\q;fis khw;wp nrhd;dhu;fs; rhj;tpfkhd Nghuhl;lq;fis nra;J fhl;bdhu;fs;. Mdhy; ,d;W Gwg;gl;bUf;Fk; GJ gil? jhk; kpUfq;fspy; ,Ue;J khwtpy;iy. gRj;NjhiyNa Nghu;j;jp ,Ue;Njhk; Kd;G. vq;fs; Ra &gk; ,Jjhd; vd;W jpiu tpupj;Jf; fhl;Lfpd;wdu; (NkYk;...);

gq;Fdp 16> 2009

jk;ikNa mwpahj jkpoUtp kzpad;!

#L gpbf;Fk; jkpo; ehL Nju;jy; fsKk; jzpe;J NghFk; ,yq;if jkpou; gpur;ridAk;

(M.Nfhgz;zh> Mrpupau;> Njrpa KuR> K.ngh.nrayhsu;> jkpo;ehL fhq;fpu];)

,yq;ifg; gpur;id Fwpj;Jg; gyKiw gupTld; Nrhdpah fhe;jp fUj;Jj; njuptpj;jpUf;fpwhu;. fztu; uh[Pt; fhe;jp gLnfhiy nra;ag;gl;L 16 Mz;LfshfpAk;> Fw;wthsp fSf;F ePjpkd;wj;jhy; cWjpnra;ag;gl;l J}f;F jz;lidia epiwNtw;W tjw;F> ru;t ty;yik gilj;j Nrhdpah fhe;jp> gopthq;Fk; czu;NthL fLfsT Kaw;rpahtJ Nkw; nfhz;lhu; vd;W vtuhtJ $w KbAkh? (NkYk;...)

gq;Fdp 16> 2009

rptpypad;fs; kPJ Gypfs; Jg;ghf;fpg; gpuNahfk;

9 taJ rpWtd; gyp; I.eh. gzpahsu; cl;gl 14 nghJ kf;fs; gLfhak;

Gypfspd; gpbapypUe;J jg;gp aho;g;ghzk; GJf;FbapUg;G gpuNjrq;fis Nehf;fp tUif je;j nghJ kf;fis ,yf;F itj;J Gypfs; rukhupahf elj;jpa Jg;ghf;fpg; gpuNahfj;jpy; 9 taJ rpWtd; nfhy;yg;gl;Ls;sJld;> 14 nghJ kf;fs; fhakile;Js;sdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 16> 2009

,yq;ifg; gpur;rpidia ikakhf itj;J Rtnuhl;bfs;> mwpf;iffis mr;rbf;ff;$lhJ

- ,e;jpa Nju;jy; Mizak;

murpay; jiytu;fs; kw;Wk; fl;rpfis ,opTgLj;Jk; tifapy; vijAk; mr;rbf;ff; $lhJ. ,yq;if gpur;rpidia ikakhf itj;J ehl;bd; ,iwahz;ikf;F vjpuhf thrfq;fs; ,lk;ngwf; $lhJ. Ml;Nrgfukhd thrfq;fis mr;rbj;J nghyp]{f;Fk; jfty; nrhy;yhj mr;rfq;fspd; cupkj;ij uj;J nra;a Ntz;Lk;. (NkYk;..)

 

 

gq;Fdp 16> 2009

jpngj;jpau;fs; Rahl;rpiaNa NfhUfpd;wdu;; Rje;jpuj;ij my;y

- jyha; yhkh

rPd kf;fs; FbauR vd;w fl;likg;Gf;Fs; jpngj;jpau;fs; Rje;jpukhf thof;$ba Vw;ghnlhd;wpd; mbg;gilapy; mike;j rl;luPjpahdJk; mu;j;jKs;sJkhd Rahl;rpiaNa jpngj;jpau;fs; vjpu;ghu;f;fpwhu;fnsd yhkh njuptpj;Js;shu;. mj;Jld; jpngj;jpw;F ePjp fpilf;Fk; vd;gjpy; vdf;F ve;j re;NjfKk; ,y;iynadTk; yhkh Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 16> 2009

jpUkiyr; rpWkpapd; gLnfhiyAld; njhlu;Gila gpujhd re;Njf egu; Jg;ghf;fpr; R+l;by; gyp

jpUNfhzkiyapy; fg;gk; Nfl;L flj;jg;gl;l 6 taJ rpWkpapd; gLnfhiyAld; njhlu;Gilajhd gpujhd re;Njf egu; nghyp]hupd; Jg;ghf;fpg; gpuNahfj;jpy; New;W khiy gypahdhu;. ,t;thW nfhy;yg;gl;ltu; fzpdp gapw;Wtpg;ghsnud;Wk; Nkw;gb rpWkpapd; gLnfhiyr; rk;gtk; ,lk;ngw;w ,lj;jpw;F mtiu mioj;Jr; nrd;w rkak; mtu; nghyp]hiuj; jhf;fptpl;L jg;gpr; nry;y Kw;gl;ljhfTk; mjd;NghNj Jg;ghf;fpr; R+l;Lf;F ,yf;fhfp capupoe;jjhfTk; nghyp]hu; njuptpj;jdu;. jpUNfhzkiyapy; fg;gk; Nfl;L flj;jg;gl;l [_l; nu[p tu;\h vDk; 6 taJ rpWkpapd; gLnfhiyAld; njhlu;Gilajhd gpujhd re;Njf egu; cl;gl mWtu; New;W Kd;jpdk; khiy jpUNfhzkiy JiwKfg; nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 16> 2009

fdlhtpy; Gypfisf; fhg;ghw;wf;Nfhup filrpg; Nghuhl;lk;? 

RUsp (fdlh)  

je;ijaNu! jha;khu;fNs rpyupd; Raeyj;jpw;fhf cq;fs; Foe;ijfspd; vjpu;fhyj;ij gLFopf;Fs; js;shjPu;fs;. tU Kd; fhg;Nghdhf nrhy;fpd;Nwhk;...

Gypf;nfhb> gpughfud; glk;> LTTE  ,af;fk; vd;W $tp 'c." Nghu; elj;jp fdlhtho; jkpo; kf;fis Gypg;gpdgkpfs; rpf;fypy; khl;b tplg; Nghfpd;whu;fs;. cq;fs; gps;isfis tPjpapYk;> ,jd; njhlu;r;rpahf tPl;bYk; td;Kiw tpUk;gpfshf khw;Wk; xU tif %isr;ryit Ntiy nra;fpd;whu;fs;.  ,g;gbNa Nghdhy; jw;nfhiyf; Fz;LjhupahfTk; cq;fs; gps;isfis khw;Wthu;fs;. vdNt Kd; $l;bNa vr;rupf;fpd;Nwhk; cq;fs; gps;isfis ePq;fNs fhg;ghw;w Jupjkhf nraw;gLq;fs;.... (,uh[;Fkhu;)

fdlhtpy; fpl;lj;jl;l 165 ,w;F Nkw;gl;l ehLfisr;Nru;e;j 200 nkhopfisg; NgRk; kf;fs; mikjp Njbte;J re;NjhrkhfTk; mikjpahfTk; tho;fpwhu;fs; ve;jehl;bYk; fpilf;fhj Rje;jpuk; cl;gl midj;J cupikfSk; ,q;F fpilf;fpd;wJ Mdhy; fdlhtpy; gaq;futhj ,af;fkhf jil nra;ag;gl;l Gypfs; ,af;fj;ij Mjupj;J rpyu; jpiukiwtpy; ,Ue;Jnfhz;L khztu;fisAk; ,isQu;fisAk; td;Kiwf; Nfh];bfisAk; jl;b vOg;gp Gypf; nfhbfSld; tPjpfspy; ,wf;fpapUf;fpwhu;fs; XUtiuaiw ,y;yhky; njhlu;e;J nry;Yk; ,e;j Mu;g;ghl;lq;fs; mikjpahf thOk; ,dq;fis rypg;gilar; nra;jpUf;fpd;wd. mNjNeuj;jpy; ,e;jg; Nghuhl;lq;fs; Vida ,dq;fisAk; fdlhtpy; Nghuhl;lq;fspy; td;Kiwfspy; <LgLtjw;F topfhl;bahf mike;J ,Uf;fpd;wJ fNdbaj; jkpo; vjpu;fhy re;jjpfspd; neQ;Rfspy; jkpou; Nghuhl;lk; vd;w ngaupy;  td;Kiwfis tsu;j;J jkpo; rKjhaj;ij gLFopapy; js;sptpl;L nfhz;bUf;fpwhu;fs; (NkYk;...)     

gq;Fdp 16> 2009

fdlhTf;Fj; jg;gpr; nrd;w Rtp]; Gypfspd; Kd;idehs; nghWg;ghsh; Kuspjud; kPz;Lk; Rtprpy; td;Kiwf;Fj; JhgkpLfpd;whh;..

-Rtp]; wQ;rd;

Kd;G Rtprpy; ,Ue;J rpy ,isQh; FOf;fis cUthf;fp Rtprpy; njUr;rz;bj;jdk; mbjb MAjf;fyhr;rhuk; Nghd;w td;KiwfSf;F tpj;jpl;ltuhd Rtp]; Gypfspd; Kd;idehs; nghWg;ghsuhd Kuspjud; Rtp]; nghyprhupd; rl;l eltbf;iff;F gae;J kl;;Lky;yhJ Rtp]; Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdh;fshy; Kuspjud; kPJ epjpNkhrb kw;Wk; FLk;gg; ngz;fs; cl;gl gy ngz;fSld; jtwhd cwTfs; Fwpj;J Fw;wk; rhl;lg;gl;L td;dpj; jiyikapd; eltbf;ifahy; Rtp]; Gypfspd; nghWg;gpy; ,Ue;J ePf;fg;gl;L gpd; jiykiwthf fdlhTf;F jg;gpr; nrd;wth; ehis nIdPthtpy; eilngWk; Nguzpf;nfdf; $wp kPz;Lk; Rtp]; te;Js;sjhfTk; ,d;W Rtp]; Rupr; khepyj;jpy; Gypfspd; Kf;fpa];jh;fs; kw;Wk; Rtprpy; nray;gLk; rpy td;Kiwf; FOf;fshd ,isQh;fSld; ,ize;J ,ufrpa $l;lq;fis elhj;jp tUtjhfTk; ,jpy; kf;fs; kj;jpapy; vt;thW epjp Nrfupg;gJ vd;gJld; kl;Lky;yhJ jkf;nfjpuhdth;fis (Fwpg;ghf khw;Wj; jkpo; mikg;igr; Nrh;e;jth;fis) vg;gb mlf;fp xLf;FtJ? my;yJ vg;gb xl;Lnkhj;jkhf mopg;gJ? vd;gJk; Fwpj;J MNyhridfspy; <Lgl;L tUtjhf ek;gfukhd cs;jfty;fs; %yk; njupa tUfpd;wJ. ,JFwpj;J jfty; mwpe;jth;fs; cldbahf rk;ge;jg;gl;l jug;gpduplk; (Rtp]; nghyprhh; my;yJ khw;Wj; jkpo; mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfsplk;) njhlh;G nfhz;L njuptpf;FkhW Ntz;LNfhs; tpLf;fg; gl;Ls;sJ.

gq;Fdp 16> 2009

cyf rdj;njhif 2012,y; 700 Nfhbia vl;btpLk;

2010 - 2050 tiuahd fhyg;gFjpapy; cyf rdj;njhifapd; miug;gq;if nfhz;ljhf 9 ehLfs; ,Uf;Fnkd $wg;gLfpwJ. mjpy; ,e;jpah> mnkupf;fh> rPdh> gq;fshNj\;> ghfp];jhd; Mfpait mlq;fpAs;sd. Vida ehLfs; ie[Pupah> vjpNahg;gpah> nfhq;Nfh FbauR> jhd;rhdpah Mfpait mjpfsT rdj;njhifia nfhz;l ehLfshf ,Uf;Fk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 16> 2009

tlf;Fk;! fpof;Fk;! ehKk;!               

-a`pah th]pj;

mq;Nf epiwa gbf;f ,Uf;fpwJ rNfhjuh;fNs. ehk; fLfsit itj;Jf; nfhz;L Fjpf;f Ntz;bajpy;iy. mq;Nf cyfsT cyfsT ruf;fpUf;fpuJ. ehDk; tpguk; Ghpahky; “gdq;nfhl;il #g;gp”fs; vdj; jpl;batd;jhd;. ehd; mq;Nf jpl;bd NghJ mtd; gdq;nfhl;ilia gpse;J irf;fpSf;F “ildNkh” Nkhl;lhh; igf;fpw;F vhp nghUs; vd mij khw;wpf; nfhz;bUe;jhd; ez;gh;fNs. aho; ntypq;ld; jpNal;lh; mr;rfj;jbapy; Re;juj;jpw;F jz;zp njspj;njjpypUe;J kl;lf;fsg;gpy; ehf gilf;F (thR Njtd;>thk Njtd;) mth;fs; ghYw;wpa Nghnjy;yhk; fpl;l ,Ue;J ghh;j;jtd;> rhz;Nlh rq;fu jh]; vd;fpd;w kl;lf;fsg;gG ,Uk;G kdpjdpd; jha;top khkhtplk; ek;k murpay; Ma;thsh; rptuhk; ,q;fpyPR gbj;j (,e;j murpay; rhpg;gl;L tuhJg;gh) fhyj;jpypUe;J Nghd thuk; Ntk;gb kfsph; kfh tpj;jpahya ,uz;lhtJ gpy;bq;> ,uz;lhtJ khbapy; ,uz;L Nkirfis mLf;fp Vwp epd;W rpidg;guhy; Fwpghh;j;J <.gp.Mh;.vy;.vg;. Rgj;jpuid va;k; itj;jJ tiu GNuhl;ld;> epA+j;jpud;> ,yj;jpud; msT ,y;yh tpl;lhYk; mZtpYk; mZtsT fpl;l ,Ue;J ghh;j;jtd; md;gh;fNs. (NkYk;...)

gq;Fdp 15> 2009

jpUkiyapy; njhlUk; kdpj cupik kPwy; rk;gtq;fspd; cr;rf;fl;lNk rpWkpapd; gLnfhiy- fpof;F khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuuj;jpdk; (<gpMu;vy;vt; - gj;kehgh)

“,g; gLnfhiyr; rk;gtkhdJ rfyiuAk; ngUk; mjpu;r;rpf;F cs;shf;fpAs;sJ. ,jid fz;bj;jhy; kl;Lk; NghjhJ.,jd; R+j;jpujhupfs; fz;Lgpbf;fg;gl;L rl;lj;jpd; Kd; epWj;jg;glNtz;Lk;. ,r; rpWkp flj;jg;gl;L> fg;gk; Nfhug;gl;L gpd;du; gLnfhiy nra;ag;gl;l ,e;j rk;gtj;jpd; gpd;dzpapy; xU gykhd rf;jp ,Ug;gjhfNt re;Njfpf;f Ntz;bAs;sJ. ,r; rk;gtkhdJ Fwpg;ghf ghlrhiy khzt> khztpfs;> ngw;Nwhu; kj;jpapy; xU mr;rk; epiwe;j R+o;epiyia Njhw;Wtpj;Js;sJ (NkYk;...)

gq;Fdp 15> 2009

Gypfsplk; rpf;fpAs;s rptpypad;fis kPl;f ru;tNjrk; ,yq;iff;F cjt Ntz;Lk;

ypahk; nghf;];

td;dpapy; rpf;fpAs;s kf;fs; njhlu;ghf ru;tNjr ehLfs; gy> gy;NtW mwpf;iffis tpLj;Jk; FunyOg;gpAk; tUfpd;wd. vdpDk; ru;tNjrk; ,t;tplaj;jpid KOikahd ftdj;jpw;Ff; nfhz;L te;J mk;kf;fis kpff; Fiwe;j ghjpg;Gld; kPl;nlLg;gjw;fhd Mf;fG+u;t eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;baJ mtrpankdTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 15> 2009

,dg; gpur;rpid njhlu;tjw;F Gypfspd; jtWfNs fhuzk;

RNu\; ehNfe;jpuh

,e;jpa-,yq;if xg;ge;jj;jpd; tpisthf tlf;F> fpof;F khfhzq;fs; ,ize;j khfhz rig mike;jJ. Gypfs; mij vjpu;j;jhu;fs;. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp khfhz rigapy; jpUg;jp nfhs;stpy;iynadpDk;> [dehaf uPjpahd jPu;tpd; Muk;gk; vd;w tifapy; khfhz rigj; Nju;jypy; thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;W jkpo; kf;fSf;F Ntz;LNfhs; tpLj;jJ. khfhz rig mikg;gpd; %yk; jkpo; kf;fs; vijAk; ,of;ftpy;iy. mtu;fs; Kd;du; mDgtpj;jpuhj rpy cupikfs; ,jd; %yk; fpilj;jd. fpilf;Fk; cupikfisg; ngw;Wf;nfhz;L vQ;rpa cupikfSf;fhfj; njhlu;e;J NghuhLtJ Mf;fG+u;tkhd mZFKiw. ,e;j mbg;gilapy; khfhz rig epu;thfj;ij <.gp.Mu;.vy;.vg;. Vw;Wf;nfhz;lik tuNtw;fj;jf;fJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 15> 2009

jg;G-Nurd; (Xg;GNurd;)  “tzq;fh kz;”

-fpof;fhd; Mjk;-

 

 

 

td;dpapy; my;yYUk; kf;fSf;fhd czT kw;Wk; kUe;Jg; nghUw;fis ghu;rypy; itj;Jf; nfhz;l If;fpa ehLfspd; epWtdq;fNs murpd; mDkjpf;fhf fhj;Jf; fplf;fpd;wd. vdNt ,tu;fSf;F kl;Lk; vg;gb rhj;jpak; vd;gJ njupahJ. kl;Lky;yhJ ,tu;fs; ahuplk; mjw;fhd mDkjp ngw;whu;fs; vd;Wk; njupahJ. Gypfspd;  gpdhkpfNs Kbe;jhy; ePq;fs; ngw;w  mDkjpg;gj;jpuq;fspd; tpguq;fis nfhQ;rk; cq;fs; CJ Foy;fs; Clhf ntspapLtPu;fs; Mdhy; ehq;fSk; cq;fspd; fg;gypy; my;y;YUk; kf;fSf;fh nghUw;fs; mDg;gj; jahu;. (NkYk;...)

 

 

gq;Fdp 15> 2009

thrfu; fUj;J gzpT fye;j ed;wpfs;

vq;;fs; vOj;jhsu;fspd; fl;Liuapd; fUj;Jf;fs; cq;fisg; gw;wpf; nfhz;lhy;> mJ kf;fSf;F fpilj;j ntw;wpahfNt ehk; fUJfpd;Nwhk;. vq;fs; ghuhl;LfSf;F mg;ghy; cq;fs; fUj;Jf;fis fl;Liu> ftpij fshf tiuAq;fs; mit epr;rakhf ey;y khw;wq;fis vq;fs; kf;fSf;F Vw;gLj;j cjTk;. thUq;fs; rfhf;fNs ,ize;Nj nray;gLNthk;. Ntw;Wikfis Ngrpj; jPu;Nghk;. xw;Wikfspy; If;fpag;gl;L nray;gLNthk; - rhfud;

thrfu; mgpg;gpuhak;;:

Iah tzf;fk;>

a`pah th]pj; ,d; fl;Liu kpfr;rpwg;ghf cs;sJ. mJ Nghy ,uh[;Fkhu;> fpof;fhd; Mjk;> KwhNthil mr;rp Kfk;kJ> tk;rpfd;> rhfud; MfpNahUf;Fk; ed;wp.

guNk];tud; Kusp
 

gq;Fdp 15> 2009

glKk; ghu;itAk;.

tPjp mofhf

Neu;j;jpahf Neuhf

jilfspd;wpf;

fhj;Jf; fplf;fpwJ.

kunkhd;W

G+j;J epw;fpwJ.

mJTk; rptg;ghf.

mLj;j re;jjp

ghu;j;J epw;fpwJ.

(NkYk;...)

gq;Fdp 15> 2009

vk; kf;fis fhg;gjw;fhd ,Wjp re;jh;g;gk;

murpaw; gpuKfh;fshfpa ,e;jpa Kd;dhs; gpujkh; nfsut uh[Pt;fhe;jp> [dhjpgjp Mh;. gpNukjhrh> [dhjpgjp Ntl;ghsh; nfsut fhkpdp jprhehaf;f mtUld; gy mikr;rh;fs>; ghuhSkd;w cWg;gpdh;fs; MfpNahhpd; gLnfhiyfs; [dhjpgjp re;jphpf;fh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f nfhiyKaw;rpfs; Mfpatw;wpy; ePh; rk;ke;jg;gl;l fhy fl;lj;jpw;F ckJ rpe;jidia gpd;Ndhf;fp tpl;Lg;ghUk;. ,r; nray;fshy;> ePh; mile;j ,yhgk;jhd; vd;d? jkpo;ehL cl;gl KO ,e;jpahtpdJk; rpq;fs kf;fspdJk; fLk; ntWg;ig rk;ghjpj;jPh;. mz;ikapy; vkJ ,dg;gpur;rpid rk;ke;jkhf jkpo; ehl;by; Vw;gLj;jg;gl;l vOr;rp ntWk; murpay; ,yhge;NjLk; je;jpuNk. vd;dhy; kPzLk; kPz;Lk; tplg;gl;l miog;ig Vw;W xU jkpo; ehl;L jiytNuDk; js epiyikia mwpa Ntz;Lnkd Mh;tk; nfhz;L ,yq;iff;F tp[ak; Nkw;nfhs;stpy;iy. (NkYk;...) (English ver)

gq;Fdp 15> 2009

GJf;FbapUg;G gFjpapy; Nkhjy;; 58 rptpypad;fs; kPl;nlLg;G

NkYk; 250 Ngu; fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;F tUif

GJf;FbapUg;G gFjpapy; gyj;j Nkhjy;fspy; <Lgl;Ls;s gilapdu; Gypfspd; gpbf;Fs;spypUe;J jg;gpte;j 58 nghJkf;fis kPl;Ls;sdu;. mj;Jld; NkYk; 250 nghJkf;fs; ,uhZtf; fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;Fs; te;Js;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu njuptpj;jhu;. 58MtJ gilg; gpuptpdu; GJf;FbapUg;G gFjpapy; GypfSld; fLikahd Nkhjy;fspy; <Lgl;Ls;sJld; GypfSf;F gyj;j ,og;Gfis Vw;gLj;jpathW Kd;Ndwpr; nry;tjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;.

Nkhjypy; gypahd Gypfspd; rlyq;fs;> 17 up-56 uf Jg;ghf;fpfs;> 81 uf ,ae;jpuj; Jg;ghf;fp ,uz;L> njhiyj;njhlu;G fUtpfs; Nghd;witAk; GJf;FbapUg;G ,uzg;ghs gFjpfspy; fz;nlLf;fg;gl;ljhf Clf kj;jpa epiyak; njuptpf;fpwJ. Nkhjy;fs; ele;j gFjpapy; gilapduhy; kPl;fg;gl;l 58 nghJkf;fSs; Gypfspd; kf;fs; gilapd; cWg;gpdu;fSk; ,Ug;gjhfTk; mtu;fs; gilapduplk; ruzile;Js;sjhfTk; ghJfhg;G mikr;rpd; ,izaj;jsr; nra;jpnahd;W njuptpf;fpd;wJ.

gq;Fdp 14> 2009

,yq;ifapy;> rpq;fs kf;fSf;Fk;-jkpo; kf;fSf;Fk; ,ilNa mjpfhug; gfpu;T-`pyhup fpspz;ld; typAWj;jy;

,yq;if mjpgu; uh[gf;N\itj; njhiyNgrpapy; njhlu;G nfhz;L Ngrpa `pyhup> Nghupd; %yk; gpur;idf;F jPu;T fhz KbahJ vd;wk;> Ngr;Rthu;j;ij kl;LNk xNu jPu;T vd;Wk; $wpAs;shu;. ,Nj fUj;ij cyf ehLfs; typAWj;JtjhfTk; mtu; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 14> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk;> fpof;F khfhz kf;fSf;Fk; (gFjp 4)                           -a`pah th]pj;-

Jg;ghf;fp #L> Fz;L jhf;Fjy;> jw;nfhiyj; jhf;Fjy;....vd;W jhf;Fjy;fisAk; kuzk;> mq;ftPdk;> jiukl;lk; vd;W mopTfisAk; NgR;R thu;j;ij> murpay; jPu;T> ,uh[ je;jpuk.; je;jpNuhghak; vd;W Vkhw;Wk; tpj;ijfisAk;> epfo;TfshfTk;> nra;jpfshfTk; mwpe;J te;j vq;fSf;F Mf;fk;> ciog;G> nghUshjhuk; vd;W tpupAk; ,f;fl;Liu vq;fs; nte;j neQ;rq;fSf;F jhapd; kb Rfj;ij jUfpd;wJ. mNjNtis rpW epyg;gug;ig itj;Jf;nfhz;L Gj;jprhypj;jdkhd fbd ciog;ghy; Kd;Df;F te;j aho;ghz rptg;G kz; tptrha ciog;ghspfisAk; epidtpy; epWj;JtijAk; jtpu;f;f Kbatpy;iy> $lNt gUtfhy epiyf;F Vw;g ,lk;tpl;L ,lk; khwp kapypl;bapy; Muk;gpj;J neLe;jPTtiu tpupe;J Mo;flypYk;> fiuA+u; njhlq;fp kd;dhu;tiuapyhd guitf;flypYk;> Ky;iyj;jPtpy; Vw;Wkjp rpq;f ,whYf;fhf fly; njhopy; nra;J nghUshjhu Kd;Ndw;wj;jpy; <Lgl;l midj;J ciog;ghspfshd vq;fs; ve;ijiaAk;> jhiaAk; ehk; kdj;jpy; epWj;jp tzq;Ffpd;Nwd;. rNfhjuNu> ez;gNu> rfhNt th]pj; ms;spj; njspAq;fs; cq;fs; nghUshjhu mgptpUj;jp jpl;lq;fis... ehq;fs; rhkiu tPRfpd;Nwhk; "vg;nghUs; ahu;ahu;tha;f; Nfl;gpDk;> mg;nghUs; nka;nghUs; fhz;gJ mwpT". mwpit th]pj;jplk; ,Ue;Jk; ngw;W nfhs;Nthk;  - ,uh[;Fkhu;

MAjr; rdpaid fise;j me;j nja;tq;fSf;F Kjypy; xU ry;A+l; mbg;Nghk;. nja;tq;fsh ,d;Dk; vq;fhtJ jiyikf;Fj; njhpahky; my;yJ jtWjyhf Mq;fhq;Nf fple;jhy; gioa ,Uk;Gf; filf;fhwh;fSf;F nfhLj;J tpLq;fs;. ngUk; jiyNa me;j rdpaidf; if tpl;L tpl;L cz;zhtpujk;> kdpjr;rq;fpyp vd Gwg;gl;L tpl;lJ. tj;jis(nfhOk;G Nuhl;) apYk;> rPJitapYk; epiwa gioa ,Uk;ig thq;fp cUf;Fk; fk;gdpfs; ,Uf;fpd;wd. gpsP];> tpw;Wtpl;L nrl;bah;njU njhq;fypy;> NfhapiyAk; jhz;baTld; G+ghyrpq;fk; Gj;jf rhiy ,Uf;fpwJ. mq;FNgha; epiwa Kd;NdWtjw;fhd Gj;jfq;fis thq;Fq;fs;. Mde;j tpfld; ,g;Nghijf;F Ntz;lhk;. tpiutpy; FUehfiyapy; ekJ mikr;rh; xUthpd; kr;rhd; ,Uk;ghiy xd;W jpwf;f ,Uf;fpd;whh;. mtUf;fhtJ me;j ,Uk;Gfis tpw;W tpLq;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 14> 2009

Has LTTE executed military spokesman Irasiah Ilanthirayan?

Sri Lanka's Tamil Tigers may have killed their high-profile military spokesman on charges of being a "traitor" when they began suffering heavily early this year, Tamil sources say. Speculation that Irasiah Ilanthirayan alias Marshall has been executed has been doing the rounds of Tamil circles for around a month. The sources now say that he could have been done away with in January. The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has not commented on the whereabouts of Ilanthirayan or his fate. There have been no references to him for some months in the media sympathetic to the LTTE. (more..)

gq;Fdp 14> 2009

ghfp];jhd; kf;fspd;  tpUg;gk; ghohfyhkh?

ghfp];jhdpy; uhZtk;> mjpgu;> gpujku; vd gy mjpfhu ikaq;fs; jdpj;jdpahf MSf;nfhU topapy; nrd;W nfhz;bUf;fpd;wd. cz;ikahd mjpfhuk; ahuplk; ,Uf;fpwJ. ahu; ehl;il topelj;jp nry;fpwhu;fs; vd;gJ Fwpj;J ghfp];jhd; kf;fsplk; Fog;gk; mjpfupj;jpUf;fpwJ. ePz;l ,ilntspf;F gpd;du; eilngw;w Nju;jypy; ngdhrpu; Gl;Nlh jPtputhjpfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;l gpd;dUk; kf;fs; Mu;tKld; te;J thf;fspj;jdu;. mjd;%yk; ghfp];jhd; kf;fs; mq;F [d ehafj;ijNa tpUk;Gfpd;wdu; vd;gJ ep&gzkhdJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 14> 2009

ey;y jpl;lq;fis vjph;g;gJ N[.tp.gpapd; toikNa

VjhtnjhU ey;y jpl;lk; Kd;itf;fg;gl;lhy; mjw;F vjph;g;Gj; njhpg;gij kf;fs; tpLjiy Kd;dzp xU tof;fkhff; nfhz;Ls;sJ. tPzhd Xh; mr;rj;ij Vw;gLj;jpf;nfhz;L Kjw;fl;l jPh;khdq;fis vLj;J vjph;g;igNa njhptpf;fpd;wJ. gpd;dh; cz;ikia czh;e;J mjid Vw;Wf;nfhs;fpd;wJ. ,e;jpa ,uhZtk; ,q;F tUk;NghJk; gy gpur;rpid Vw;gLk; vd;Wk; ,e;jpa ,uhZtj;ij jpUg;gp mDg;g cld; eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vdTk;; kf;fs; tpLjiy Kd;dzp Fuy; nfhLj;jJ. mNjNghd;W vz;nza;j; jhq;fpfs; tplaj;jpYk; gy fUj;Jf;fisj; njhptpj;jJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 14> 2009

Sri Lanka: actions by Government forces, rebels possible war crimes – UN rights chief

High Commissioner for Human Rights Navi Pillay said that certain actions undertaken by the Sri Lankan military and by the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) could constitute violations of international human rights and humanitarian law. “We need to know more about what is going on, but we know enough to be sure that the situation is absolutely desperate,” she said. “The world today is ever-sensitive about such acts that could amount to war crimes and crimes against humanity.” (more...)

gq;Fdp 14> 2009

,aw;if mopNt cdf;F kuzk; tuhNjh? - tk;rpfd;

MAjg; Ngaiy

Mopg; Nguiy

Gaw; fhw;W

nts;sk;

,b kpd;dy;

,aw;if mdu;j;jk;

grp

gl;bdpr;rhT

(NkYk;...)

gq;Fdp 14> 2009

Three possible scenarios after military defeat of LTTE

The most significant dynamic in shaping the affairs of the LTTE is the adoption of one-man rule, which may also be the reason for the LTTE’s dramatic failure. Interestingly, the dictatorship of Vellupillai Prabhakaran has prevented the LTTE from transforming itself into a more practical organization that could correspond effectively with the rapidly changing local and global environment. Today, the LTTE is experiencing the gradual loss of everything it achieved previously in the face of the successful military campaign of the Sri Lankan government’s security forces. (more...)

gq;Fdp 14> 2009

Gypfshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l kjj; jyq;fs; kPjhd jhf;Fjy;fspy; ,J tiu 412 Ngh; gyp

mikr;ruit KbTfis mwptpf;Fk; thuhe;j Clftpayhsh; re;jpg;G ,d;W (12) murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpy; eilngw;wJ. ,jpy; fye;Jnfhz;L fUj;Jj; njhptpf;Fk; NghNj mth; ,t;thW $wpdhh;. mq;F mikr;rh; njhlh;e;Jk; Fwpg;gpLifapy;> kj ];jyq;fs; kPjhd Gypfspd; KjyhtJ jhf;Fjy; 1985Mk; Mz;L Nk khjk; 14Mk; jpfjp ,lk;ngw;wJ. [a= k`hNghjp tpfhiuapy; ,lk;ngw;w ,j;jhf;Fjypy; 149 Ngh; gypahdhh;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 13> 2009

kl;lf;fsgpy; fUzh mk;khdpd; mYtyfk; jhf;Fjy;. ehy;tu; gyp. fUzh mk;khd; gJfhg;ghf cs;shu;.

mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s rk;khe;Jiw> nrhwpf;fy;Kidapy; mike;Js;s mz;ikapy; mikr;ruhf gjtp Vw;w  tpehaf%u;j;jp Kuspjudpd; (fUzh mk;khd;) fhupahyak; kPJ elj;jg;gl;l jhf;Fjypd; NghJ mq;fpUe;j ehy;tu; nfhy;yg;gl;ldu;. ,r;rk;gtk; ,d;W (13) mjpfhiy 2.30 kzpastpy; ,lk;ngw;Ws;sJ. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; mYtyfkhf ,Jtiu ,aq;fp te;j ,e;jg; gzpkid jw;NghJ mikr;ru; fUzh mk;khdpd; fhupahyakhfr; nraw;gLfpwJ. ,d;W mjpfhiy Majq;fSld; jpBnud mYtyfj;Jf;Fs; Eioe;j MAjjhupfs; Jg;ghf;fpg; gpuNahfj;ij Nkw;nfhz;Ls;sdu;. ,jd; fhuzkhf mq;fpUe;j ehy;tUk; nfhy;yg;gl;ldu;. nrhwpf; fy;Kid 6Mk; fl;ilapYs;s ,t;tYtyfk; Vw;fdNt jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; mYtyfkhf nray;gl;L te;jjhfTk; mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; (fUzh mk;khd;) rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; mz;ikapy; ,ize;J nfhz;l gpd;G mtuJ mYtfkhf nray;gl;ljhfTk; gpuNjr thrpfs; njuptpj;jdu;. ,d;W mjpfhiy ,t;tYtyfk; kPJ elj;jg;gl;l jhf;Fjypd; NghJ nfhy;yg;gl;l ehy;tUNk mq;F jq;fpapUe;jjhff; $wg;gLfpd;wJ. tpLjiyg; GypfNs ,e;jj; jhf;Fjiy elj;jpapUg;gjhf mf;fhupahyaj;Jld; njhlu;Gila Ngr;rhsu; xUtu; Clfq;fSf;Fj; njuptpj;jhu;. Gypfs; ,uhZtj;jpw;F vjpuhf nraw;gLfpd;whu;fNsh ,y;iyNah epr;rakhf khw;Wf;fUj;jhsu;fSf;F vjpuhf jkJ KO rf;jpiaAk; jpul;b nfhiyfs; Guptu;. ,jpy; ,tu;fs; khgpah FOjhd;. ,jpy; mtu;fs; J}q;FtJ ,y;iy. tpopj;J ,Ue;J mjpfhiy 2.30 ,w;F jhf;Fjy;

gq;Fdp 13> 2009

jkpo;miy cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; upvk;tpgp Clf Ngr;rhsu; mrhj; nksyhdh

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo;xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; vjpu;tUk; rdpf;fpoik 14.03.2009 INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpf;F fpof;F khfhz Kjy;tupd; ,izg;ghsUk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rpapd; Clf Ngr;rhsUkhd mrhj; nksyhdh mtu;fs; fye;Jnfhs;fpwhu;. epfo;r;rpapy; fye;Jnfhs;s miof;fNtz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00. lhd; jkpo;xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; upMu;up jkpo;miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; rl;liyw;wpy; xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia>
www.trttamilalai.com vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.

 

gq;Fdp 13> 2009

Gypfis murpay; uPjpapYk; Njhw;fbj;J gykhd jkpo;j; jiyikia cUthf;f Ntz;Lk;

jkpo; kf;fSf;F ,d;W gykhd murpay; jiyikj;Jtk; ,y;iy. midtiuAk; Gypfs; nfhd;nwhopj;J tpl;lhu;fs;. Gjpatu;fs; cUthfTk; ,y;iy. vQ;rpAs;s jkpo;j; jiytu;fSf;F ehk; midtUk; xj;Jiog;G ey;f Ntz;Lk;. Gypfs; rhu;G my;yhj murpay; jiyikiaf; fl;bnaOg;g Ntz;Lk;. Gypfspd; Nfhupf;iffisad;wpj; jkpo; kf;fspd; mgpyhi\fis epiwNtw;w Ntz;Lk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 13> 2009

<oj;J ngz;ZyfKk; gJq;FFopfSk;

Nghu;f;fsj;jpy; xt;nthU tPudplKk; vjpupapd; jhia jhuj;ij kfisg; GzUk; tpyq;F kdk; tsu;j;njLf;fg;gl;Ls;sJ. ,Jkl;Lky;y.. ePz;l fhy Nghu;Nkfq;fs; R+o;e;j kz;zpy; thOk; FLk;gj;jpy; njhlUk; tWikAk; Mjutpd;ikAk; mf;FLk;gj;jpd; ngz;izf; fl;lha ghypay; njhopYf;Fj; js;SfpwJ. ,f;fij tPutrdq;fSk; tPutzf;fq;fSk; epiwe;J topAk; kz;zpy; vOjg;glhky; kiwf;fg;gLfpwJ. njhlu;e;J Nghu; elf;Fk; ,yq;if kz;zpy; jkpo;g;ngz;> ,Ryhkpa ngz;> rpq;fsg; ngz; vd;W midj;Jg; ngz;fSNk ngUk;ghjpg;Gf;F cs;shfpapUg;gij cyf tq;fpapd; MjuTld; ,yq;ifapy; ele;j fUj;juq;fpy; mg;ngz;fs; gjpT nra;jpUf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 13> 2009

GJkhj;jsdpy; jw;fhypff; Fby;fs; Gay; fhw;why; ngUk; Nrjk;

Ky;iyj;jPtpy; mz;ikapy; tPrpa fLk; fhw;Wld; $ba kioahy; GJkhj;jsd; ghJfhg;G tyaj;jpy; cs;s 50>000f;Fk; mjpfkhd ,lk;ngau;e;j nghJkf;fs; ghupa mstpy; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. ,lk;ngau;e;J te;j kf;fspy; mNefkhNdhu; GJkhj;jsd; gFjpapy; jw;fhypf Fby;fspy; tho;e;J tUfpd;wdu;. ,tu;fspd; jw;fhypf Fby;fSk; Gay; fhw;why; ngupJk; ghjpf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;...)

 

gq;Fdp 13> 2009

ek;Gq;fs;! jkpoPok; ehis gpwf;Fk;!!

-fpof;fhd; Mjk;-

ehisa jkpoPok; epr;rak; xd;Wgl;l ,yq;iff;Fs; kpfr; rpwe;j kf;fSf;fpilapyhd kjq;fSf;fpilapyhd Gupe;Jzu;Tld; kyUk;. kf;fs; jhq;fs; ,J tiu ,oe;jtw;iwAk; mtu;fs; mDgtpj;j Jd;gj;ijAk; kPz;Lk; jq;fs; re;jjpapdu;fSf;F tpl;Lr; nry;y jahuhf ,y;iy. ,yq;if murplk; ,Ue;J vg;gb jkpoUf;F rpq;fstUf;F ,Ug;gij tpl mjpfkhd cupikfis ngWtJ vd;W ,d;W rhjhud kf;fSf;Nf njupAk;. ,e;j ,Ugije;J tUl fhy mtyq;fspy; mtu;fs; ghlrhiyf;F Ngha; gbjj;ijtpl cyifAk;> murpaiyAk; MAjq;fisAk; gbj;jJjhd; mjpfk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 13> 2009

fg;gy; jpUk;gpaJ Vd;? Gjpa jfty; nra;jpia njhlu;e;J cs;sJ.

fg;gy; jupj;J epd;w ,lj;jpw;F mz;ikahf rz;il eilngw;wJk; Fz;Lfs; tpOtJk; cz;iknadTk;. Mdhy; fg;giy Nehf;fp Fz;L tPrg;gltpy;iy vd;gJk; njupate;Js;sJ. mNjNeuk; fly; nfhe;jspg;ghf ,Ue;jJk;> nghUl;fis ,wf;Ftjpy; rpukk; ,Ue;jJk; Vw;Wf;nfhs;sg; gLfpd;wJ. mg;gbahf ,Ue;jhy; Vd; murhq;fk; ngha;ahd fhuzk; $wpaJ vd;gJ Nfs;tpahf cs;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 13> 2009

ma;ahKy; [h`pypahf;fs; fhyKk;> K];yPk;fSk;.

KwhNthil mr;rp Kfk;kJ-

Iah Ma;thsh;fNs. gpsP]; vq;fs tpl;L tpLq;Nfh. ehq;f njhpahk rpwpyq;fhtpy te;J nghwe;Jl;Nlhk;. vq;fSf;F xz;ZNk njhpahJ. ehq;f vijAk; ghh;f;fy> vijAk; Nff;fy> vq;fs tpl;LLq;Nfh. mNjhl xU rpd;d Ntz;LNfhs;. vq;fSf;Fj; njhpe;j nfhQ;rk; rdk; fpl;lj;jl;l  nuz;liu yl;rk; vd;W nrhy;whq;f vq;NfNah khl;bf;fpl;ljhfTk; nrhy;whq;f KbAkhdh mtq;fsj; Njbg;gpbj;J vq;fsplk; mDg;gp itAq;Nfh. gsP];. (NkYk;...)

(fl;Liuahsupd; kdpj Neak; 'me;j ,uz;liu ,yl;rk; kf;fisj; Njbg;gpbj;J vq;fsplk; mDg;gp itAq;fspy;" vd;gjpy; ngUf;nfLj;J gha;fpd;wJ. ehq;fs; ,d;Dk; ek;gpf;ifAld;jhd; ,Uf;fpd;Nwhk; ...ehk; xU tPl;by; thOk; ,U jha;gps;isfs; vd;W)

gq;Fdp 13> 2009

Are we being encircled globally just as we have encircled Tigers locally?

by Dayan Jayatilleka

There are two possible responses. One is that of tribalism, of circling the wagons, mirroring the pro-Tiger Tamil behavior. The other is to break out of the LTTE’s attempted encirclement of Sri Lanka by getting our message across to the international community, both states and societies. Some may think that Sri Lanka can do without world opinion but if any country could have survived without world opinion it is the USA, except that the Americans are smart enough to know that it is necessary even for the sole superpower, not to go it alone; it is necessary to build broad coalitions, to take many others – not just one or two “tough” friends-- along with you; to win over world opinion, to be liked and respected not just feared. To do that, the US realized it is necessary to talk differently, to speak a different language than that which had been spoken so far, during the preceding 8 years. It is in this spirit that President Obama said, and was quoted by both Vice President Biden and Secretary of State Clinton, that US–Russian relations need a pressing of “the re-set button”. (more...)

gq;Fdp 12> 2009

,d;iw nra;jpfs;

 • Gypfspd; epjp nghWg;ghsu; jkpNoe;jp Nkhjypy; gyp
 • jw;nfhiyj; jhf;FjYf;F gpupl;ld; fLk; fz;ldk;
 • K];ypk; ehLfs; cl;gl ru;tNjrk; GypfSf;F mOj;jk; nfhLf;f Ntz;Lk;
 • nfhy;yg;gl;Nlhupy; Itu; fk;A+dp];l; fl;rp cWg;gpdu;
 • aho;. cw;gj;jp nghUl;fSld; 11 nyhwpfs; ,d;W nfhOk;G tUif
 • <oj; jkpou;fSf;F cjt Gy;Nkhl;ilapy; ,e;jpa kUj;Jtkid
 • GJf;FbapUg;G murpdu; itj;jpa rhiy ,yq;if murhq;fj;jpd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; te;jJ
 • Gypfs; ,urhad MAjq;fis ghtpf;f Kad;wdu;?

(NkYk;...)

gq;Fdp 12> 2009

kpfr;rupahd murpay; jPu;T jpl;lNk ,yq;if ,dg;gpur;ridf;F jPu;thFk;

rpt;rq;fu; Nkdd;

kpfr;rupahd murpay; jPu;T jpl;lNk ,yq;if ,dg;gpur;ridf;F jPu;thFk; vd me;jpa ntspAwTr;nrayhsu; njuptpj;Js;shu;. mnkupf;fhTld; ,yq;if epytuk; njhlu;ghf Ngr;R thu;j;jijapy; <Lgl;bUf;Fk; rpt;rq;fu Nkdd; NKYk; fUj;J njuptpf;ifapy; mnkupf;fhTk; ,Nj epiyg;ghl;lilNa ,yq;if ,dg;gpur;rid njhlu;ghf nfhz;Ls;sjhf njuptpj;jhu;. ,yq;ifapy; epue;ju mikjp Vw;gl ,yq;if murhq;fk; kpfr;rupahd murpay; jPu;Tj;jpl;lj;ij jhkjpahJ Vw;gLj;j mKy;gLj;j Ntz;Lk; vd;whu;. ,yw;ifapy; ,ay;G epiyia Vw;gLj;jy; vd;w epiyapy; fhyj;ijf; flj;jhJ ,yq;if tho; rfy kf;fSk; rk cupikAld; thOk; murpay; jPu;it vl;b ,jid mKy;gLj;Jk; jpiria Nehf;fpg; gazpf;f Ntz;ba fhyfl;lk; ,J

gq;Fdp 12> 2009

Gypfspd; epjp nghWg;ghsu; jkpNoe;jp Nkhjypy; gyp. NtW gy Gyp Kf;fpa];ju;fSk; kuzk;.

Gypfspd; epjpg; nghWg;ghsuhd jkpNoe;jp vd miof;fg;gLk; rghul;zk; nry;yJiu New;W GJf;FbapUg;gpy; ,lk;ngw;w Nkhjy;fspd; NghJ gilapdupd; gPuq;fpj; jhf;Fjypy; nfhy;yg;gl;Ls;shu;. ,tu; Gypfspd; nghJ rpfo;rpfspy;? vg;NghJk;  gpughfuDf;F mUfpNyNa epd;W glq;fSf;F Ngh]; nfhLg;ghu;. GJf;FbapUg;gpy; New;Wf; fhiy Kjy; gilapdUf;Fk; GypfSf;Fkpilapy; fLk; Nkhjy; ,lk;ngw;W te;jJ. ,jd;NghJ GypfSf;F gyj;j Nrjk; Vw;gl;lJld; ngUk; vz;zpf;ifahd Gyp cWg;gpdu;fs; capupoe;jpUg;gjhfTk; fs Kidapy; cs;s gil tPuu;fs; njuptpj;Js;sdu;. gpe;jpa jftypd;gb> Gypfspd; Kf;fpa];ju;fshd> khwd;> jkpo;khwd;> fjpu;epytd;> kyu;r;nrk;ky;> <otpopad;> fhiyf;fjputd;> fiy ,dpatd; MfpNahu; nfhy;yg;gl;ljhfj; njupate;Js;sJ. Gypfs; ,f;nfhiyiaAk; cupik NfhUthu;fsh vd;gJ Nfs;tpf;FwpNa?

Gypfs; jw;NghJ 35 rJu fpNyh kPw;wu; gFjpf;Fs; eRf;fg;gl;Ls;sdu;. rz;il ,l;L kbtij jtpu NtW khu;f;fk; ,y;iy vd;W nray;gLtijNghy; Njhd;wpdhYk; jq;fis ahuhtJ rpiw kPl;f khl;lhu;fsh vd;w jtpg;G epiyNa mq;F epyTtjhf mq;fpUe;J te;j nghJ kf;fs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;

gq;Fdp 12> 2009

INuhg;gpa muRfs; ftdpf;Fkh? ,J “rj;ak;”        

m.tp[aFkhh;.

aho;ghz thiog; goj;Jf;F Etnuypah Njapiy> fSjhtis ntj;jpiyf;F fLfz;zht nfhl;lg;ghf;F> rpwpyq;fh fpuhk;Gf;F ,e;jpa gioafhl; rhwk;> JUf;fp NfhJik khTf;F rpwpyq;fh Vyk;> fWth> rhjpf;fha; vd ,Ue;j cyif> gzk; vd;w xd;iw cUthf;fp Fl;bf; Fl;b tq;fpfisAk; jpwe;J gzj;ij gl;Lthlh gz;zp> mij fldhfTk; nfhLj;J> gzj;Jf;F gjpyhf fhNrhiyAk; cgNahfpf;fyhk;. mJ <f;fpts; & ,J (gzk; rkd; fhrhiy) vd Muk;gpj;jth;fs;jhd; ,g;NghJ Ntiyapd;ik rkd; Kjyhspkhh;fsplk; gzkpy;iy. Kjyhspfsplk; gzkpy;iy rkd; tq;fpapy; gzkpy;iy. tq;fpapy; gzkpy;iy rkd; kj;jpatq;fp f[hdhtpy; gzkpy;iy. kj;jpa tq;fp f[hdhtpy; gzkpy;iy rkd; murplk; rhpahd jpl;lkpUf;ftpy;iy. tUKd; fhf;Fk; jpl;lkpUf;ftpy;iy vd ek;k jiyth; gpughfud; fzf;fhf Ma;thsh;fis fha;r;rpf; nfhz;bUf;fpd;wdh;. (NkYk;...)

gq;Fdp 12> 2009

fpof;fpd; Njrpathj Kf%b.

-fpof;fhd; Mjk;

ML Gyp Ml;lk; Nfs;tpg;gl;lJ cz;L. ,J ML> Gyp> eup Ml;lk; ghtk; nghJ kf;fs;. Mdhy; ,Wjp ntw;wp kf;fSf;Nf!

fpof;fpy; xusT ,uj;jk; rpe;Jk; murpaYf;F KbT fl;lg;gl;Ls;sjhy; ,uj;jk; rpe;jh murpaYf;F jhahuhfp tUfpwhu;fs; Nghuhspfs;. mjpfhug; Nghl;bAld; fpof;F kf;fspd; tho;T vjpu; fhyj;jpy; kPz;Lk; xU Kiw mlF itf;fg;gLkh vd;w re;Njfk; vOfpwJ. G+jq;fSf;fpilapy; elf;fg;NghFk; ehlfj;jpy; jq;fs; jug;ig ntw;wpngwr; nra;Ak; Kidg;gpy; muR nraw;gLfpwJ. nghk;ikfs; eupfspd; $l;likg;gpy; NkilNaw;wg;gl;bUf;Fk; ehlfk; xU tiuaiwapy; epWj;jptplg;gLk; vd;w nra;jpiaNa mq;fpUe;JtUk;  FUtpfs; nrhy;fpwJ mjpfhug; ngupatu; xU eilKiw murpay;thjp vd ru;thjpfhu gPlk; nrhd;dij epWtpg;gijg; Nghd;Nw mLj;j fha;fSk; ep[ tpk;kq;fis itj;J efu;jg; gLfpwJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 12> 2009

More of LTTE brutality: Fleeing civilians shot and hacked to death

kuzq;fs; GypfSf;F xU nghUl;ly;y> mJ nghJ kf;fshf ,Ue;jhy; vd;d! jq;fs; fPo; kl;l cWg;gpdu;fshf ,Ue;jhy; vd;d! ghjpupahuhf ,Ue;jhy; vd;d! ghku kf;fshf ,Ue;jhy; vd;d!. ghrprk; jdJ Njhz;ba rtf;Fopf;Fs; tpOk;tiu ,J njhluNt nra;Ak;. ghtk;; nghJ kf;fs; Gypfs; gpd;dhy; epd;W RLfpd;whu;fs;! ,uhZtk; Kd;dhy; epd;W RLfpd;wJ!. ,jpy; ehk; vd;d epahaj;ij fijf;f KbAk;?

"We heard gunfire and we knew we were surrounded. Two boats with several dozen people were fleeing from the area and our boat was the third. They (LTTE) came running and directing small arms fire towards us from the coast. Several people fell overboard receiving gunshot injuries, may be they were killed on the spot or drowned. I don't know, but I saw one boat spiraling on the water and within minutes its engine died-off. They are killing us and killing at will". (more...)

gq;Fdp 12> 2009

topghl;Lj;jyj;jpy; ele;j jw;nfhiyf; Fz;L jhf;Fjiy jkpoh; tpLjiyf; $l;lzp fz;bf;fpd;wJ - tP. Mde;jrq;fup

Xh; ,df; fytuj;ijj; J}z;l tpLjiyg; Gypfs; vLf;Fk; Kaw;rpahFk;. ,e;j re;jh;g;gj;jpy; kl;Lky;y vjph;fhyj;jpYk; ,j;jifa Kaw;rpfspy; mth;fs; Njhy;tpNa milth;. ,];yhkpa rNfhjuh;fSf;F ehd; tpNrl nra;jpiatpl tpUk;Gfpd;Nwd;. rpq;fs rNfhjuh;fsplk; ,Ue;J ehk; fw;fNz;ba tplaq;fs; cz;L. kdpjd; nghWikapd; tpspk;ig jhz;b> ,th;fSila eltbf;iffs; mj;jidAk; Nfhgj;ij J}z;LtjhfNt mikfpd;wd. ,Ug;gpDk; ehk; nghWikia filg;gpbj;J> mth;fspd; #o;r;rpf;F gypahfhky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (NkYk;...) (English ver...)

tpkhdj;jhf;Fjy; fUk;Gyp milahsk; fhzg;gl;lhu;

nfhOk;gpy; Nkw;nfhs;sg;l;l fUk;Gyp tpkhdj;jhf;Fjypy <Lgl;L nfhy;yg;gl;ltu; fdlhtpy;; ,Ue;J nrd;wtu; vd Cu;[pjkhd jfty;fs; njuptpf;fpd;wd ,tu; gw;wp NkYk; njupatUtjhtJ fNdba ghuhSkd;wj; Nju;jypy; ];fhGNwh njhFjpapy; fd;rNtl;bt; fl;rp rhu;ghf Nghl;bapl;l jkpo; Ntl;ghsUf;fhf ,tu; Kk;Kukhf Nju;jy; gpur;rhu Ntiyfspy; <Lgl;L fl;rpj;njhz;lu; Nghy fhl;bf;nfhz;lhu; vdTk; njupatUfpd;wJ. ,tuJ neUq;fpa cwtpdu; xUtupd; jftypd;gb uzpy;--Gypfs; xg;ge;j fhyj;jpd;NghJ td;dpf;F nrd;W te;jtu; vdTk; fNdba tpkhdk; xl;Lk; gapw;rpf;fy;Y}upapy; tpkhdpahf gapw;rp ngw;wtu; vdTk; NkYk; njupatUfpd;wJ &gd; vd;w ,e;jf;fUk;Gyp cWg;gpdu;jhd; nfhOk;gpy; cs;s tupj;jpizf;fs fl;blj;jpd; kPJtpkhdj;ij Nkhjpatu; vdTk; Fwpg;gplj;jf;fJ ,e;jj;jhf;Fjypdhy; ,uz;L nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;Lk; 40nghJkf;fs; fhakile;jJk; njupe;jNj. ,e;j fUk;Gyp cWg;gpdu; fdlhtpy; jk;ik nghJ mikg;ghf fhl;b nray;gLk; fNdbad; jkpo; fhq;fpu]; mikg;Gld; nghJj;Nju;jy; fhyq;fspy; ,ize;J nray;gl;ltu; vdTk; njupate;Js;sJ. kw;watu; ,ilf;fhl;il gpwg;gplkhf nfhz;l KUFg;gps;is(rptiy) kfd; ,tu; Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdu; fupfhyd; kidtp gj;kNyh[pdp(,tNu gpughfudpd; Mnuhf;fpak; NgZk; (aho; gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl khztp) itj;jpau;) %yk; Gypfspy; ,izf;fg;gl;ltu;)(Njrg;gpupad;> Njdp). glj;ij cw;W ghUq;fs; Nghwtu;fspd; Kfj;jpy; rpupg;G ,Ug;ig ,of;f tpUk;ghjtuplk; ,Wf;fkhd Kfj;Jld; mizg;G?

gq;Fdp 11> 2009

Gypfspd; Nkhrkhd kf;fs; tpNuhjr; nray;

jhf;FjYf;F cs;shfpa fg;gy; 500 nkl;upf; njhd; czTg; nghUl;fis vLj;Jr; nrd;wJ. xNu Neuj;jpy; ,t; tsT njhifahd czTg; nghUl;fs; Kd;du; mDg;gg;gltpy;iy. ,t;tsT nghUl;fisAk; GJkhj;jsdpy; ,wf;fpdhy;> czTj; jl;Lg;ghL epyTtjhfg; ngha;g; gpurhuk; nra;tJ rhj;jpakw;wjhfptpLk; vd;gjhNyNa czTf; fg;gy; kPJ Gypfs; jhf;Fjy; elj;jpapUf;fyhk; vdf; fUJtJ jtwhfhJ. jkpo; kf;fspd; ghtidf;fhff; nfhz;Ltug;gl;l czTg; nghUl;fisj; jkpo; kf;fs; thOk; gpuNjrj;jpy; ,wf;Ftjw;Fj; jilahfr; nraw;gLtij NtW tpjj;jpy; tpsq;fpf;nfhs;s KbahJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 11> 2009

my; `k;Jypy;yh`;. re;Njh\k;! re;Njh\k;!! nuhk;g re;Njh\k;!!! -KwhNthil  mr;rp Kfk;kJ.

Iah> NtYg;gps;isahNu vq;Nf Iah ,Uf;fpd;wPh;fs;. cq;fisAk; tr;rpUf;fhNuh ,y;y nry;yf;fpsp> re;jjpahh; (fhf;f fhf;f fdfNty; fhf;f Nehf;f Nehf;f….. )fijjhNdh. Iah NtYg;gps;s mg;G mq;f aho;g;ghzj;Jy gps;isfs; gpwe;jTld; Neu fhyj;ij Fwpj;Jf; nfhz;L rhj;jphpahUf;fpl;l Xb Fwpg;ngOJthq;fshNk. cq;fl nry;yj;Jf;F Fwpg;ngOjpdPh;fsh Iah. mj ehq;f ghh;f;fZk; Iah. mLj;j nts;spf; fpoik ehq;f [_k;MTf;F Nghf Ntz;Lk;..(NkYk;...) (mgpg;gpuhaq;fs;...)

xU K];yPk; rNfhuu; xUtupd; ,f; fl;Liu jkJ r%fj;jpw;F 'jkpou; tpLjiy' vd;w Nfh\j;jpw;Fs; xspj;Jf; nfhz;L mr; r%fj;jpw;F vjpuhf nra;j nfhiy ntwpahl;lj;jpd; tLf;fs;> jOk;Gfs; vt;tsT Mokhd kd cior;ry;fis mtu;fSf;F Vw;gLj;jpAs;sJ vd;gij vLj;J fhl;Lfpd;wJ. ,jid KOikahf czu;e;J Vw;Wf; nfhs;sg;gl;likapdhNyNa  ehq;fs; $Wfpd;Nwhk; V 9 ghij nghJ kf;fspd; ghtidf;fhf jpwf;fg;gl;lJk; eilngWk; Kjy; epfo;T> mt; tPjpapd; Clhf vkJ K];yPk; rNfhjuu;fis Nks jhsq;fSld; aho;ghzk; mioj;J nrd;W mtu;fs; tho;e;j jq;fs; tho; epyq;fspy; FbapUf;f Mtd nra;a Ntz;Lk; vd;fpd;Nwhk;. (,J vq;fs; tpUg;G> epiwNtw;w uh[ gf;\ f;fs; mDkjpf;f Ntz;LNk?) jkpo; kf;fs; kj;jpapy; cq;fis ,d;Wk;> vd;Wk; (mz;zh)fhf;fh> (mf;fh)whj;jh vd;W $lg;gpwe;j rNfhjudhf. rNfhjupahf ghu;f;Fk; gyNu cs;sdu;. vdNt ek;gpf;ifAld; thUq;fs; ehk; ,ize;Nj ,dpnahU tpjp nra;Nthk;....... (,uh[;Fkhu;)

gq;Fdp 11> 2009

Tiger End Game: How to keep wealth within the family?

fdlhtpy; nrhj;Jf;fs; gpupf;fg;gLk; NeukpJ. vtu; igapy; vt;tsT ahu; mwpthu; ,e;j........? FspupYk; gdpapYk; epj;jpiu kwe;J gps;is Fl;b Kfk; ghu;f;f Neukw;W cioj;j gQ;rg; gzk; fzf;fh Nfl;f KbAk;. ,d;Wk; rpy filfspy; TRO cz;bay; FYf;fy; eilngWfpd;wJ

On the other side a well known smuggler Das has been appointed to run the front organization based in Toronto. This Bangladeshi based international smuggler is already building a 4-star tourist resort in Bangladesh from the money collected around the world, especially Canadian money. There are more scams listed into his credit. Recently so called Canadian Tamil organization based in Toronto removed their office bearers from their web site in order to hand over full property rights to this international smuggler. (more...)

gq;Fdp 11> 2009

jkpo;kf;fs; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; MAjf; ifaspg;Gk;> ,yq;if murhq;fKk; - jkpou; tpLjiyf; $l;lzpAk; mLj;J nra;a Ntz;baitAk;!

- tp.rpd;dj;jk;gp (aho;g;ghzk;)

jkpo; MAjg;Nghuhl;l ,af;fq;fs; (Gypfs; jtpu)> ,yq;if murhq;fj;jpd; Ntz;LNfhis vw;W MAjq;fis fise;Jtpl;L [dehafg; ghijf;F jpUk;gpAs;sd. Gypfs; MAjq;fis iftpl kWj;jhYk;> Aj;jKidapy; MAjq;fis Nghl;Ltpl;L> GwKJfpl;L Xbf;nfhz;bUf;fpd;wdu;. ,g;nghOJ murpay; fsj;jpy;> jkpou;fs; jkJ Nghuhl;lj;ij ‘m’ tpypUe;J njhlq;fNtz;ba epiyf;F te;Js;sdu;. Mdhy; ,g;nghOJ ‘ge;J’ ,yq;if murpd; (rpq;fs kf;fspd;) gf;fk;jhd; cs;sJ. jw;Nghija ,yq;if murhq;fk; Kd;G Ml;rpapy; ,Ue;jtu;fs;  Nghy; ,g;gpur;rpidia ifahSthu;fsh my;yJ tuyhw;W mDgtj;jpypUe;J fw;Wf;nfhz;L> jkpo; kf;fSf;F ePjpia toq;Fthu;fsh vd;gjpy; jhd;> ,yq;ifapd; vjpu;fhyk; jq;fpAs;sJ. Gypfspd; Njhy;tp $l> ,Wjpahdjh vd;gJk; ,yq;if murhq;fj;jpd; jkpou; gpur;rid njhlu;ghd mZFKiwapy;jhd; jq;fpAs;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 11> 2009

,yq;if ,dg;gpur;rpidf;F jPu;T fhz;gjpy; jkpof kw;Wk; kj;jpa muRfs; Njhy;tpfz;Ls;sd - jh.ghz;bad;


,yq;ifg; gpur;rpidf;F jPu;T fhZk; tplaj;jpy; ,e;jpa kj;jpa muRk; jkpof muRk; Njhy;tp fz;Ls;sjhf ,e;jpa fk;A+dp];l; fl;rpapd; jiytu; jh.ghz;bad; njuptpj;Js;shu;. nrd;id Nrg;ghf;fj;jpy; m.jp.K.ftpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;j cz;zhtpujg; Nghuhl;lj;jpy; fye;Jnfhz;L fUj;J ntspapLk;NghJ ,t;thW njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifj; jkpou;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfis ,e;jpa kj;jpa muR ftdj;jpy; vLj;Jf; nfhs;tjpy;iy vdf; Fw;wk; rhl;ba mtu; ,e;j epiy ePbj;jhy; ghupa neUf;fb epiyNjhd;Wk; vd;Wk; njuptpj;Js;shu;gq;Fdp 11> 2009

cyfg; nghUshjhu ke;jepiy Nghf;f mspf;Fk; rpfpr;ir

Nehia mjpfupf;Fk; rpfpr;ir Kiw

rYif toq;f Ntz;Lk; vd;gjpy; khw;Wf;fUj;J ,y;iy. Mdhy; ahUf;F vd;gJ jhd; Nfs;tp. cyf tq;fpapd; mwpTiug;gb kd;Nkhfd; rpq; muR KjyhspfSf;F njhlu;e;J gy;NtW rYiffis toq;fp tUfpwJ. vt;tsT nfhLj;jhYk; KjyhspfNsh ,d;dKk; Nghjtpy;iy vd;W $g;ghL Nghl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wdu;. ,tu;fSf;F vt;tsT rYiffs; nfhLj;jhYk; neUf;fbia rkhspf;f KbahJ. khwhf njhopyhsu;fs;> Vio> vspa kf;fspd; thq;Fk; rf;jpia mjpfupg;gjw;fhd tifapy; rYiffs; toq;fg;gl Ntz;Lk;. Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; jpl;lq;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 10> 2009

khj;jiw kPyhJd; egp itgtj;jpYk; jw;nfhiyf; Fz;L jhf;Fjy;

mikr;ru;fs; gLfhak;> nghJ kf;fs; gyp> gLfhak;

'jk;gp" tplkhl;lhd; vd (Gyp)nghJ kf;fs;? $Wfpd;wdu;

khj;jiw mf;Fw];] nfhlgpl;batpYs;s [{k;kh gs;spthrYf;F mUfpy; mikr;ru;fshd V.vr;.vk;.ngsrp> k`pe;j tp[aNrfu> mkPu; myp MfpNahu; fye;J nfhz;l kpyhJd; tpohtpy; ,d;W fhiy jw;nfhiy Fz;L jhf;Fjy; ,lk;ngw;Ws;sJ. gaq;futhjpfspd; jw;nfhiyj; jhf;Fjypy; mikr;ru;fshd k`pe;j tpN[Nrf;fu kw;Wk; gz;L gz;lhuehaf MfpNahu; fhakile;Js;sJld;> 14 nghJkf;fs; gypahfpAk; 46 nghJkf;fs; fhakile;Jk; cs;sdu;. fpof;F khfhzj;jpy; fle;j fhyq;fspy; gs;sp thry;fspy; njhOifapy; <Lgl;bUe;j K];]Pk; rNfhjuu;fis nfhiy nra;J re;Njh\k; mDgtpj;j Gypfs; jhq;fs; KOtJkhf mopAk; epiyapYk; jkJ ,dq;fSf;F vjpuhd gLnfhiyfis epWj;jg;NghtJ ,y;iy. Gypfspd; ghu;itapy; ,J Genocide ,y;iyNah.

Nghu; Kidapy; nghJkf;fs; nfhy;yg;gLtij tpl topghl;Lj;jyq;fspy; nghJ kf;fs; nfhy;yg;gLtij vt;tifapYk; epahag;gLj;j KbahJ. ru;tNjr r%fj;jplk; td;dpapy; Nghu;Kidapy;rpf;fp nghJ kf;fis ghJfhg;ghf tpLtpf;f tpLf;Fk; kdpjhgpkhd Nfhupf;iffis ,J gytpdg;gLj;jp> mu;jkw;wjhf;fptpLk;

gq;Fdp 10> 2009

Hillary discusses Sri Lanka crisis with Foreign Secretary Menon

mnkupf;f ,e;jpa cau; mjpfhupfs; re;jpg;G!

td;dpg; nghJ kf;fis fhg;ghw;Wkh?

Nghiu epWj;Jkh?

murpay; jPu;it ngw;W jUkh?

Gypfs; ,tw;wpw;F xj;Jiog;ghufsh?

,yq;if muR ,tw;iw fUj;jpy; nfhs;Skh?

Administration sources told that "a discussion of one regional issue, in particular, was Sri Lanka the importance of trying to find a way to make sure that whatever happens in the armed conflict, that there is a political settlement in the future that both the US and India can help create, and participate in." (more...)

gq;Fdp 10> 2009

GJf;FbapUg;G gpuNjrj;jpy; fLk; Nkhjy;; Gypfspd; 105 rlyq;fs;> MAjq;fs; kPl;G

GJf;FbapUg;G gpuNjrj;jpy; cs;s rpwpa gpuNjrj; jpw;Fs; Klf;fp tplg;gl;Ls;s Gypfs; GJf;FbapUg;G kw;Wk; rhiy Mfpa gFjpfspy; mikf;fg;gl;Ls;s ghJfhg;G Kd;duq;Ffis ,yf;Fitj;J CLUtp jhf;Fjy; elj;j Kw;gl;Ls;sdu;. ,jid mtjhdpj;j ,uh Ztj;jpd; 58tJ gilg; gpuptpd; fl;lisj; jsgjp gpupNfbau; rNte;jpu rpy;th jiyikapyhd gilapdUk; tpNrl gilg; gpupTk; fLikahd jhf;Fjy; %yk; Gypfspd; CLUty; Kaw;rpia Kw;whf Kwpabj;Js;sdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 10> 2009

fUzh mk;khd; mikr;ruhf epakdk;

fpof;F khfhz kf;fspd; murpay; kw;Wk; nghUshjhug; gpur;rpidfs; jPu;f;fg;gl;L tUfpd;wd. fpof;fpd; cjak; Nghd;Nw tlf;fpd; cjaKk; tpiutpy; eilKiwf;F tUk;. gaq;futhjj;jpd; gpbapypUe;J tlf;F kf;fSk; tpLtpf;fg;gLk; fhyk; ntF J}uj;jpypy;iy. ,d;W ehisNa mJ ,lk;ngwyhk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 10> 2009

V 9 Clhd gazk; toik epiyapd; Muk;gk;

If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fKk; GypfSk; Aj;jepWj;j xg;ge;jk; nra;j Muk;g ehl;fspYk; aho;g;ghzj;Jf;F V-9 ghijf;$lhf czTg; nghUl;fs; nfhz;L nry;yg;gl;lNghjpYk; mjw;Fk; ,g;NghJ czTg; nghUl;fs; nfhz;L nry;yg;gLtjw;FkpilNa ghupa NtWghL cz;L. mg;NghJ nfhz;L nry;yg;gl;l czTg; nghUl;fisg; gy ,lq;fspy; ,wf;fp Vw;w Ntz;ba epiy ,Ue;jJ. vy;yhg; nghUl;fs; kPJk; Gypfs; tup tpjpj;jhu;fs;. jdpahu; tu;j;jfu;fNs mg; NghJ nghUl;fisf; nfhz;L nrd;wdu;. Gypfspd; tup tpjpg;G fhuzkhff; $Ljyhd tpiyf;Nf mtu;fs; nghUl;fis tpw;f Ntz;bapUe;jJ. ,g;NghJ gpd;gw;Wk; eilKiw tpj;jpahrkhdJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 10> 2009

Lahore attack: Needle of suspicion on LTTE, says Sri Lankan Minister

"We will recall that on the first day of the attack itself certain suggestions were made that the LTTE may have had a hand in it. It would be surprising if they had not been behind this,” Mr. Kohona told reporters on Sunday. (more...)

gq;Fdp 10> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk;> fpof;F khfhz kf;fSf;Fk;.(ghfk; 3)           - a`pah th]pj; -

vd;d ,J vy;yhNk kpUfkhfNt ,Uf;fpd;wJ vd Nahrpf;fpd;wPh;fsh? 15 tUlkhf kpUf Ml;rpapd; fPo; ,Ue;jjd; tpisNth vd;dNth. muz;ltd; fz;Zf;F vy;yhNk mJthfj;jhd; ,Uf;fpd;wJ. Nghfg; Nghf kPd;> ml;il> kuk;> gok;> kz;> njhopy; El;gk;> %is vd vOjp gioaitfis nks;s nks;s kwg;Nghk;. jdp xUtDf;F cztpy;iy vdpy; [fj;jpid vy;yhk; mopf;f Ntz;bajpy;iy. jdpj; jdpNa Kaw;rpj;jhNy NghJk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 10> 2009

,yq;ifapy; Nghiu epWj;j Ntz;Lk; - n[ayypjh

,yq;ifapy; jkpo;NgRk; gFjpfSf;F  $Ljy; mjpfhuk;> nkhopg; ghJfhg;Gld; $ba murpay; jPu;T - vd;.tujuh[d; typAWj;jy;

,yq;ifapy; Nghu; epWj;jk; nra;a typAWj;jp mjpKf nghJr; nrayhsu; n[ayypjh nrd;idapy; cz;zhtpujg; Nghuhl;lk; elj;jpdhu;. ,yq;ifapy; cldbahf Nghiu epWj;j typAWj;jp mjpKf rhu;gpy; jkpofk; KOtJk; cz;zhtpujg; Nghuhl;lk; eilngw;wJ. cz;zhtpujj;jpw;F MjuT njuptpj;J khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; khepyr; nrayhsu; vd;.tujuh[d; ciuahw;wpdhu;. cld; kj;jpaf;FO cWg;gpdu; [p.uhkfpU\; zd; gq;Nfw;whu;. ,g;Nghuhl;lj;jpy; kjpKf nghJr;nrayhsu; itNfh> rpgpI khepyr; nrayhsu; jh.ghz;bad; cs;spl;l jiytu;fs; gq;Nfw;wdu;. (NkYk;..)

gq;Fdp 10> 2009

kpf;f mtjhdj;Jld; nraw;gl Ntz;bajd; mtrpak;. tP. Mde;jrq;fup
 

%d;W ,yl;rj;J Kg;gjhapuk; kf;fSf;Fj; Njitg;gLk; czTg; nghUl;;fs; Vwf;Fiwa Ie;J Mapuk; njhd; MFk;. mq;Nf thOk; mNef kf;fs; kpfg; gl;bdpahd epiyf;Fj; js;sg;gl;bUf;fpd;wdh;. cz;ikapy; mq;F czT>kUe;Jg; nghUl;fSf;Fg; ngUk; jl;Lg;ghL Vw;gl;Ls;sikahy; mij epiwNtw;w cld; eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;. fle;j fhy; E}w;whz;L fhykhf tpLjiyg; GypfSf;F cztspj;J te;jJ murhq;fNk. mq;Nf cs;s kf;fis murhq;fNk fhg;ghw;w Ntz;Lnkd;gjhy; mq;Fs;s kf;fspd; Njitf;Nfw;g mth;fs; tpLtpf;fg;gLk; tiu NghjpasT czT kw;Wk; kUe;J tiffs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;...) (English ver...)

gq;Fdp 10> 2009 

ngz;fs; vDk; r%fg; Nghuhspfs;!

-fpof;fhd;-Mjk;

“vd;whtJ xU ehs; xU Jg;ghf;fp vd;id mikjpahf;fp tpLk;. Mdhy; mJ Ntw;W kdpjd; xUtdhy; Ve;jg; gLtjhf ,Uf;fhJ. khwhf vd; tuyhw;iw gfpu;e;J nfhs;Sk; ,r; r%fj;jpy; thOk; ngz;zpd; fUtiuapy; ,Ue;J gpurtpf;fg;gl;l xU Gj;jpudhy; Ve;jg;gl;l Jg;ghf;fpahfNt mJ ,Uf;Fk;”  –uh[pdp jpuhzfk> Kwpe;j gid (NkYk;...)

gq;Fdp 09> 2009 

,d;iwa nra;jpfs;

 • mur fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;F 773 rptpypad;fs; tUif
 • aho;FlhTf;F ,d;W Kjy; V-9 tPjp Clhf czT
 • GJf;FbapUg;G> tpRtkL gFjpfspy; Gypfspd; 27 rlyq;fs; fz;Lgpbg;G
 • ,yq;ifj; jkpou; Nghuhl;lj;ij Mjupf;fpNwhk;> ,jw;fhf ,d;W cz;zhtpujg; Nghuhl;lk;  - n[ayypjh

(NkYk;...)

gq;Fdp 09> 2009

jkpou; gpur;rpidfis jPu;gjw;fhf ru;tNjrk; nraw;ghLfspy; ,wq;fpAs;sJ.

-fpof;fhd; Mjk;-

jw;NghJ ,yq;ifapy; eilngw;W tUk; gpur;rpidAk; cyfpd; ftdj;ij <u;j;J tplNt ek;ktu;fSk; mg;ghtp kf;fs; nfhy;yg; gLtjhf ftd <u;g;Gf;fs; elj;jNt ,yq;if muRk; ,uz;L G+jq;fsplk; ,Wjpg; Nghiu ifaspj;J jq;fspd; ,og;Gf;fisAk; ru;tNjr uPjpahf jq;fspd; epahaj;ijAk; epWtp cjtpfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhfTk; Gypfis NtUld; gpLq;Ftjw;fhfTk; efu;jpa fha;fs;jhd; mz;ikapy; mnkupf;f muRlDk; USPACOM fl;lis jsgjpAlDk; ghJfhg;Gr; nrayhsu; elhj;jpa kfhehlhFk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 09> 2009

ntspr;rf;NfhL.

-tk;rpfd;

 

,Jtiu

ek; Njrk;

flypy; ePe;jpa

fz;zPu;j; Jsp.

,dp

ek; Njrk;

flypy; ePe;Jk;

ntspr;rf; fdp. (NkYk;....)

gq;Fdp 09> 2009

I.Nj.ftpd; jkpou; tpNuhj ep[ Kfk; Kf%bf;F gpd;dhy; kiwfpd;wJ

RNu\; ehNfe;jpuh

gz;lh - nry;th xg;ge;jk; eilKiwf;F te;jpUe;jhy; mjd; %yk; ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz Kbe;jpUf;Fk;. ngsj;j kjFUkhiu mzpjpul;b me;j xg;ge;jj;Jf;F vjpuhfg; gpurhuk; nra;jjd; %yk; mij eilKiwg;gLj;j Kbahj R+o;epiyia If;fpa Njrpaf; fl;rpNa cUthf;fpaJ. gz;lh - nry;th xg;ge;jj;Jf;F vjpuhf Nkw;nfhz;l gpurhuj;jpd; NghJ> ,e;j xg;ge;jk; rpq;fsk; kl;Lk; rl;lj;ijr; nrayw;wjhf;Ffpd;wJ vd;Wk; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; rpq;fstu;fisf; FbNaw;w Kbahkw; Ngha;tpLk; vd;Wk; If;fpa Njrpaf; fl;rp gpurhuk; nra;jJ. gy jkpo; kf;fSf;F ,J njupahJ. (NkYk;....)

gq;Fdp 09> 2009

Truth and the Tigers

There have been three major ceasefires in the LTTE war -- each one broken by the Tigers as soon as they had rebuilt their ranks and restocked their war chest. The Tigers also assassinated two heads of state, pioneered the suicide belt-bomb and generally established a reputation as one of the most audacious terrorist groups the world has ever seen. (more...)

gq;Fdp 09> 2009

fpof;fpy; njhlUk; ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiwfs;.

- ,uhN[];tup ghyRg;gpukzpak;

fpof;fpd; kpfTk; gpd;dile;j fpuhkg; gFjpfspy; thOk; Viog;ngz;fs;jhd; ngUk;ghYk; ,e;j td;Kiwf;Fhshfpwhu;fs;. tof;fk;Nghy> ngz;fs; jq;fSf;F elf;Fk; nfhLikfis ntspapw; nrhy;yj; jaq;FtjhYk;> Nghyprhuplak; Nghfg; gag; gLtjhYk; gy ghypay td;Kiw tplaq;fs; ntspapw; njupahky; kiwe;J tpLfpwJ. ,tu;fSf;fhff; Fuy;nfhLf;f ngupa mikg;Gf;fNsh my;yJ Gyk; ngau;e;j kj;jpa jutu;f;fNkh fpilahJ. ,tu;fSf;fhf; Fuy; nfhLg;gJk; NghuhLtJk; kdpj cupikf;Fg; NghuhLk; mj;jid kf;fsJk; flikahFk;. ,d;W. ,yq;ifapYs;s jkpo;kf;fspd; tho;f;ifapy; kpfg; ghupa khw;wnkhd;W ele;J nfhz;nUf;fpwJ. ,e;jf; fhy fl;lj;jpy; kf;fs; xUq;fpize;J gy khw;wq;fis Kd;ndLf;fNtz;Lk;.  Gjpa rpe;jidfSk; Gj;jpIPtpj;Jt Kd;ndLg;Gf;fSk; ruptuj;jpl;lkplg;gLjy; vq;fs; jkpo; kf;fSf;fhf ehq;fs; nra;ak; kpf Kf;fpakhd flikahFk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 09> 2009

,lk;ngah;e;j td;dp kf;fSf;F Gnshl; mikg;G epthuz cjtp

td;dpapypUe;J ,lk;ngah;e;J mur fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;F tUif je;J tTdpah nrl;bf;Fsk; itj;jparhiyfspy; jq;fpapUf;Fk; kf;fSf;F Gnshl; mikg;gpd; epthuzg;gpupT gy;NtW tifahd mj;jpahtrpag; nghUl;fis toq;fp cjtpaspj;Js;sJ. toq;fg;gl;l mj;jpahtrpa czTg;nghUl;fspy; ghy;kh tiffs;> gotiffs;> gp];fl; cyUzTg; nghUl;fs; vd;gd mlq;Ffpd;wd. NkYk; nrd;wthuk; jPf;fpiuahfpa G+e;Njhl;lk; mfjp Kfhkpy; gy;NtW ,d;dy;fSf;Fk;> Jd;gq;fSf;Fk; cs;shfp rpukq;fis vjph;nfhz;L te;j kf;fis Gnshl; mikg;gpdh; Neupy; nrd;W ghh;itapl;L mth;fSf;F MWjy; mspj;Js;sdh;. ,r;re;jh;g;gj;jpd; NghJ Gnshl; mikg;gpd; epthuzg; gpuptpdh; mk;kf;fSf;Fupa cldbj; Njitfis ,dq;fz;L mtw;iw epth;j;jp nra;Ak; tpjkhf gy;NtW epthuz cjtpfis Nkw;nfhz;Ls;sJld; mj;jpahtrpag; nghUl;fis toq;fp cjtpaspj;Js;sJ. ,jd;NghJ kf;fNshL kf;fshf fye;J Nritahw;wpa Gnshl; mikg;gpd; epthuzg; gpuptpduhy; mk;kf;fs; cw;rhfkile;Js;sjhfTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

gq;Fdp 08> 2009

Gypfis jpUj;jpg;gLj;j ngha;g; gpurhuk;

GJf;FbapUg;G Gypfs; gFjpapy; lhf;uu; tujuh[h epu;g;ge;jj;Jf;F cs;shfpapUg;ghu; vd;gij Cfpg;gJ rpukkhdjy;y.

,uh[;Fkhu;

rpy khjq;fSf;F Kd;G tiu Ky;iyj;jPT muR mjpgu; ,nky;lh RFkhUk; ,NjNghd;w mwpf;iffis ntspapl;L te;jtu;. fhuzk; mtu; mg;NghJ Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j Ky;iyjPtpy; ,Ue;J Ntiy nra;jtu;. mtUf;F vt;tpjkh epu;ge;jq;fs; ,Ue;jpUf;Fk; vd;gij Cfpf;f KbAk;. Ky;iyj;jPT Gypfspd; gpbia tpl;L eOtpaJk; mtu; Ky;iyj;jPT rk;ge;jkh cz;ik epiyia jdJ mwpf;iffs; %yk; ntspg;gLj;jpdhu; vd;gJ ,q;F ftdpf;fg;gl Ntz;baJ. ,Nj epyik lhf;uu; tujuh[Df;Fk; cs;sJ vd;gJ ,q;F ftdpf;fg;gl Ntz;Lk;. md;Nwy; mtu; mwpf;if tpl GJkhj;jsdpy; ,Uf;f KbahJ. Vw;fdNt gy mur cj;jpNahf];ju;fSf;F Gypfs; toq;fp nfsutpj;j? tplaq;fs; mwpahjtu; my;y. (NkYk;...)

gq;Fdp 08> 2009

kpfr;rpwe;j nray;; re;jpufhe; - tP. Mde;jrq;fhp>

MAjq;fis iftpLtjhf jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; vLj;j rhpj;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jJ

,g;NghJjhd; fpof;fpoq;ifapy; [dehafk; cjpj;Js;sJ.  ,f;fl;rp jdJ ngahpy; cs;s Gypfs; vd;w nrhy;iy iftpLtNjhL jk;kplk; rpWth;fs; Nghuhspahf ahNuDk; ,Ug;gpd; mth;fisAk; cld; tpLtpf;f Ntz;Lk;.  mth;fs; ,dp kf;fSld; fye;Jiuahb kf;fs; kj;jpapy; Vw;gl;bUf;Fk; mr;rj;ij Nghf;fp rNfhjuj;Jtj;ijAk; tsh;f;fNtz;Lk;. (NkYk;...) (English ver...)

gq;Fdp 08> 2009

tho;tplq;fspy; ,Ue;J jkpoHfis ntspNaw;WtJ xU ghuJhukhd tuyhw;Wj; jtW?

FRk;gd;

;

Gypfspd; td;dpapy;> Gypfspdhy; jLj;J itf;fg; gl;bUf;Fk; kf;fs;> jj;jkJ nrhe;j ,lq;fspy; ,Ue;J Gypfspdhy; rha;j;Jf; nfhz;L tug;gl;ltHfs; jhd;. ,g;Ngh me;j kf;fs; gj;Jf;F Nkw;gl;l jlit ,lk;ngaHe;J te;jtHfs; jhd;. capHg; ghJfhg;gpw;fhf mur fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;F ,lk; ngaHtJ mtHfSf;F xd;Wk; nghpa tplaky;y. Gypfs; mtHfisf; nfhy;yhky; Rje;jpukhfg; Gwg;gl mDkjpj;jhy; NghJk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 08> 2009

Gurbax misses the memo (I)

A tiger jumping at you against a red background decorated by crossed assault rifles

"To the best of my knowledge, the group organizing this rally has no history of association with terror or the Liberation Tamil Tigers of Eelam (LTTE). Although a number of attendees at this rally chose to wave LTTE flags, I did not realize the significance of these flags, nor was I aware that other speakers made statements in support of the LTTE," the statement said.(more...)

 

 

 

gq;Fdp 08> 2009

,yq;if jkpou; gpur;ridf;F> eupia ehl;lhz;ikf;F miog;gjh? - vd;.kUj;Jtkzp

,yq;ifj; jkpou;fs;> xd;W gl;l ,yq;iff;Fs; rk cupik ngw;wtu;fshf xU $l;Lf;fpspfshf xd;Wgl;L thoNtz;Lk; vd;gNj jkpof kf;fspd; tpUg;gk;. ,jw;fhd tpNtfkhd murpay; jiyaPl;ilf; NfhUtNj nghUj;jkhdJ. ,jw;F gjpyhf ‘jdp <ok;’ vd;w Fuiyf; fpsg;gp ,g;gpur;ridia jpir khw;wpf;nfhz;L nry;y rpy rf;jpfs; Kaw;rpf;fpd;wd. ,yq;ifg; gpur;ridapy; mnkupf;fhitj; jiyaplr; nrhy;tJ rupjhdh? (NkYk;...)

,d;iwa nra;jpfs; (nra;jpfspd; cz;ikj; jd;ikia vk;khy; cWjp nra;a Kbatpy;iy)

Ky;iyj;jPtpy;  ,yq;if uhZtk; elj;jpa  nfh^uj; jhf;Fjypy; New;Wk; 66 mg;ghtp jkpou;fs; gLnfhiy nra;ag; gl;ldu;. 154 Ngu; fhak; mile;jdu;. ,jdpilNa> fle;j 24 kzp Neuj;jpy; eilngw;w fLk; rz;ilfspy; 101 tpLjiyg; Gypfs; nfhy;yg;gl;ljhf uhZtKk;> 450 gil tPuu;fs; nfhy;yg;gl;ljhf tpLjiyg; GypfSk; njuptpj;Js;sdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 07> 2009

MAj xg;gilg;Gk;! mepaha mopg;Gf;fSk;!

kPz;Lk; tUkh gpughfuDf;F nghw;fhyk;?

rhfud;

uzpYf;Fk; re;Njh\k; vd;why; mg;gbnahU re;Njh\k; xU rjk; nryTk; ,y;yhky; gopAk; Nfl;fhky; ,yFthf jkpo; ,dg; gLnfhiyfis nra;a Kbfpd;wJ vd;W. GypfSf;Fk; re;Njh\k; jkf;F vjpuhd fUj;jpay;thjpfis ,yFthf ,y;yhJ xopj;J jkJ Vf Nghfj;ij epiyehl;l Kbfpd;wJ vd;W. mg;NghJ vy;yhk; ntsp ehLfspy; vy;yhk; genocide vd;W ahUk;(Gypg;gpdhkpfs;> Mjuthsu;fs;) ftd <u;g;G> kdpjr; rq;fpyp elj;jtpy;iy. Vd; jkpo; ehl;by; $l itNfh> uhkjh];> jpUkh vy;yhk; ,Jgw;wp Kr;R tplTk; ,y;iy jPf;Fspf;Tk; ,y;iy> cz;zhtpujk; ,Uf;fTk; ,y;iy. ,g;NghJ Nfl;lhy; gyu; nrhy;yf;$Lk; nfhiyfsh? vg;NghJ? vq;Nf? uzpy; gpugh rkhjhd fhyj;jpyh? Mjhuq;fSld; $wpdhy; mJ lf;s]; ,d; Ml;fs; nra;jJ vd;gu;. mJ rup lf;s];> lf;s]; ,d; Ml;fisNa nfhy;y Ntz;Lk; nyh[pf; gpiof;FNj? (NkYk;...)

gq;Fdp 07> 2009

fdlh Nfhl;ilapy; ftd <u;g;G fye;J fyf;fpa G. Singh Malhi MP

fdlh jiyefu; xl;lhthtpy; Gypg;gpdhkpfspd; ftd <u;g;G Nghuhl;lj;jpy; fye;J tPu trdk; Ngrpa? nuhnwhd;Nuh ngUk; gFjp ghuhSkd;w CWg;gpdu;. Gypfsf;F Mjuthf? mq;F nraw;gl;lhu;. ,Nj jpdk; ghuhSkd;wj;jpy; mtu; thq;fp fl;baJk; eilngw;wJ. ftd <ug;;gpy; <Lgl;ltu;fs; Gypfspd; gpdhkp rpd;dj;Jld; $ba nfhbfisAk;> gjhiffisAk; jhq;fp epd;wJk; ,tUf;F njupatpy;iyahk;. nfhQ;rk; Nghdhy; uh[Pt; fhe;jpah ahu; mtu; vd;Wk; Nfl;ghu; Nghiy fplf;FJ. gpwF vg;gb ,tUf;F Jd;gpday; epfo;T? njupe;jpUf;f epahak; cz;L? National Post y; te;j fl;Liu vd;d $Wfpd;wJ (NkYk;...) 

 

gq;Fdp 07> 2009

kf;fSf;F vjpuhd ngha;g; gpurhuq;fs;

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;jtu;fs; jq;fpapUf;Fk; epthuzf; fpuhkq;fSf;F mz;ikapy; tp[ak; nra;j ntspehl;Lj; J}Jtu;fs; ,g;gpurhuq;fspd; ngha;ikia ntspg;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. njd;nfhupah> u\;ah> ,e;NjhNd \pah> gpuhd;];> [g;ghd; cl;glg; gy ehLfspd; J}Jtu;fSk; rpNu\;l ,uh[je;jpupfSk; New;W Kd;jpdk; epthuzf; fpuhkq;fSf;F tp[ak; nra;J mq;Fs;s epiyikfis mtjhdpj;jdu;.  ,lk;ngau;e;j kf;fSf;F mq;F nra;J nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; trjpfisapl;Lj; jpUg;jp njuptpj;jpUf;Fk; mtu;fs; njhopw; gapw;rp toq;FtijAk; khztu;fs; fy;tpiaj; njhlu;tjw;fhd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;bUg;gijAk; ntFthf nkr;rpg; Ngrpdu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 07> 2009

Gypfspd; ftd <u;g;G Nghuhl;lk;! nuhnwhd;Nuh(fdlh) fjp fyq;Ffpd;wJ!

Gypfspd; xU lawpf; Fwpg;Gk;! gpughfudpd; jpl;lq;fSk;!

Gypfspd; ntw;wp! Njhy;tp! Gypfspd; tsu;r;rp! jsu;r;rp! tPo;r;rp! Gypfspd; Gul;Lk;! GOFk;! Gypfspd; ftd <u;g;Gk;! jPf;Fspg;Gk;! Gypfspd; jw;nfhiyj;jhf;FjYk;! fpisNkhu; jhf;FjYk! Gypfspd; kdpjf; NflaKk;! cy;yhr jlhfKk;! Gypfspd;  je;jpNuhghaKk;! ru;tNjrpaKk;! Gypfspd; gpdhkpfSk;! tprpybr;rhd; FQ;RfSk; (NkYk;....)

gq;Fdp 07> 2009

,t;thuk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; rpwPnuNyh

nfhOk;gpypUe;J xypgug;ghFk; lhd; jkpo;xyp thndhypapy; gpujp rdpf;fpoik NjhWk; ,lk;ngWk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; vjpu;tUk; rdpf;fpoik 08.03.2009 INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpf;F rpwP jkpo; <o tpLjiy ,af;fk; (rpwPnuNyh) Njrpa mikg;ghsu; mGA+R+g; mtu;fs; fye;Jnfhs;fpwhu;. epfo;r;rpapy; fye;Jnfhs;s miof;fNtz;ba njhiyNgrp ,yf;fk;: 0033 1 48 35 32 00.. lhd; jkpo;xyp thndhypia INuhg;gh kw;Wk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; upMu;up jkpo;miy thndhypA+lhf Nfl;fyhk;. n`hl;Ngu;l; rl;liyw;wpy; xypgug;ghFk; ,e;j thndhypia> www.trttamilalai.com vd;w ,izaj;jsk; ClhfTk; Nfl;fyhk;.

gq;Fdp 07> 2009

jkpo; kf;fSf;F epk;kjpia nfhz;Lte;j ‘rpq;fs Ngupdthj’ [dehafk;!

- tp.rpd;dj;jk;gp (aho;g;ghzk;)

,d;W GypfSf;F ntsp vjpupahf ,yq;if murhq;fk; ,Uf;fpd;wJ vd;why;> cs; vjpupahf jkpo;kf;fs; ,Uf;fpd;wdu;. Gypfspd; ,d;iwa mopTf;F ,e;j epiyikjhd; Kf;fpa fhuzk;. GypfsJ cs; vjpupfshd jkpo;kf;fspd; vjpu;g;ig> Gypfs; rk;ghjpj;Jf; nfhz;lNj> Gypfspd; Njhy;tpf;F mj;jpghukhf mike;jJ. ,Ug;gpDk; Gypfs; jkpo; r%fj;ij mr;RWj;jp gaq;fukag;gLj;jpajd; tpisthf> GypfSf;F vjpuhd Nghuhl;lj;ij Kd;dpd;W elhj;Jtjw;F vtUk; Kd;tuhj epiyia kpfTk; ,Wf;fkhf cUthf;fp itj;jpUe;jdu;. ‘G+idf;F kzp fl;Ltjw;F ahUNk Jzpatpy;iy’. I.Nj.ftpdJk; Vfhjpgj;jpa rf;jpfspdJk; kiwKf MjuT GypfSf;F ,Ue;jjhy;> Gypfs; jkpo; gFjpfspy; vt;tpj [dehaf rpe;jidfSk; eltbf;iffSk; Jspu; tplhjgb ghu;j;Jf; nfhz;ldu;. toikahf ,e;j khjpupahd ghrpr ,af;fq;fspy; Vw;gLk; mjpfhu Nkhjy;fisf;$l (gpugh-khj;ijah Kuz;ghL)> ,af;fj;Jf;Fs; gLnfhiyf; fisnaLg;Gfs; %yk; fdfr;rpjkhf jPu;j;Jf;nfhz;ldu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 07> 2009

,d;iwa nra;jpfs;
 

 • nghJkf;fs; kPJ Gypfs; Jg;ghf;fpr; R+L
 • 500 nkw;wpj; njhd; mj;jpahtrpa czTg;nghUl;fs; td;dpf;F mDg;gp itf;fg;gl;lJ
 • 406 Ngu; jpUNfhzkiyf;F nrQ;rpYitr; rq;fk;  mioj;J te;jJ
 • kUj;Jtj; Njitfis epiwT nra;tjw;fhf ,e;jpa ,uhZtj;jpdu td;dp tUif

(NkYk;...)

gq;Fdp 06> 2009  

nghl;lDk;> #irAk; Nghu; Kidapy;! gpughfud; jahu; epiyapy;!

rhfud;

vd;d mtrpak; te;jJ Nghu; Kidf;F tu. Xl Kide;jhu;fs; flypy; cs;s Xl;ilfis milj;J tpl;lhu;fs;. ,t;tsT rPf;fpuj;jpy; milg;ghu;fs; vd;W vjpu;ghu;f;ftpy;iy jw;NghJ Xl ,lKk; ,y;iy xopa ,lKk; ,y;iy cy;yhrk; nfhz;lhl jlhfKk; ,y;iy Vd; fl;lisia Vw;f? Ml;fSk; ,y;iy cq;fis ftdpf;f Ml;fSk; ,y;iy vdNt ePq;fNs cq;fisf; fhg;ghw;w Ntz;ba epu;g;ge;jk;. md;Nwy; rq;Fjhd; vdNtjhd; Nghu; Kidf;F js;sg;gl;L tpl;Bu;fs;. ,Jjhd; cz;ik epiy. gpughfud; GJf;FbapUg;gpy; ,Ue;jhy;? ehisf;F mtUf;Fk; ,Nj epiyjhd;. (NkYk;...)

gq;Fdp 06> 2009  

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;

,yq;if Nghu;Kidapy; 3 yl;rj;J 50 Mapuk; jkpo; kf;fs;  ruzilakhl;Nlhk; : vy;bb,-  Nghu; epWj;jk; ,y;iy : muR

ngUk; kdpj capupog;G Vw;gLk; Mgj;J cs;s NghjpYk; vy;bb, xU NghJk; ruzilahJ. NkYk;> jq;fsJ mikg;gpd; jiytu; gpughfud; jdJ kidtp kw;Wk; Foe;ijfSld; jq;fNshL ,Uf;fpwhu; vd;Wk; Gypfs; njuptpj;jjhf nra;jpfs $Wfpd;wd.(NkYk;...)

gq;Fdp 06> 2009  

kwg;Nghk;! kd;dpg;Nghk;! nfhQ;rk; rpe;jpg;Nghk;!  -m.tp[aFkhh;-

Gyp Mjuthsu;fSf;F? cz;ik epiyia NkYk; njupag;gLj;JNthk;

,g;NghJ td;dpapy; cs;s kf;fis ghJfhg;ghf ntspNaw;w vd;d top? td;dpapYs;s kd;dpf;fTk; GJf;FbapUg;gpy; cs;s kf;fSf;F gpbgl;l gq;fh;fs;> gpbgl;l MAjq;fs;> yf;]wp gq;fshf;fs;> ePr;ry; jlhfq;fs;> tpiyAah;e;j kJghd Nghj;jy;fs; gw;wpnay;yhk; njhpAkh? mij muR njhpag;gLj;jpajh? ,itfisnay;yhk; mofpa Gifg;glq;fshf vLj;J mofpa jkpopy; vOjp Fz;L tPRk; tpkhdq;fspy;(Fz;Lf;Fg; gjpyhf) ,j;jfty;fisahtJ tPrr; nrhy;yyhNk! nra;Njhkh? ,dpahtJ nra;Nthkh? Nghd thuk; ez;gh; xUthpd; kidtp GJf;FbapUg;gpy; ,Ue;J mjpfhiy 4 kzpf;F Nghd; nra;jhh;. (ez;ghpd; kfs; xU Gypg; nghWg;ghsh;). 22 ehl;fshf gq;fWf;Fs; ,Uf;fpd;whh;fs;. rpW ePh;> kyk;> the;jpNgjp> mk;ik vd midj;JNk gq;fhpy;jhdhk;. MW taJ kfs; cztpy;yhky; 4 ehl;fshf Njq;fhiaj; jpd;W nfhz;bUf;fpd;whh;fshk;. mth;fSf;F vJTNk njhpahjhk;. fpspnehr;rp gpbgl;l nra;jp njhpaNt njhpahjhk;. “mb tprwp Mkpf;fhwh; vy;yhtw;iwAk; gpbr;rpw;whq;fb”vd;W ,th; nrhd;d gpd;dh;jhd; Gyp nghWg;ghsuhd mtuJ kfSf;Nf cz;ik njhpAk;. (NkYk;..)

gq;Fdp 06> 2009

ngUk; Jahpy; td;dp kf;fs; tP. Mde;jrq;fup

eltbf;iffis epWj;jtpl;L jpUk;gp ghh;f;fNtz;ba fhyk; muRf;F te;Js;sJ. Nkw;nfhz;L njhluhJ> jw;Nghija cz;ik epytuj;ij fzf;nfLf;fNtz;ba mtrpak; muRf;F Vw;gl;Ls;sJ. jw;Nghja td;dp epiyik cw;rhfj;ij jUtjhf ,y;yhjJ ngUk; Jd;gj;ijNa jUfpd;wJ. kf;fs; gl;bdpr;rhit vjph;Nehf;Ftjhf mwpfpd;Nwd;. mNj Neuj;jpy; rpyh; gl;bdpahy; ,we;Js;sjhfTk; nra;jpfs; tUfpd;wd. VNjh er;Rj;jhtuk; Nrh;f;fg;gl;l czit cz;l xNu FL;k;gj;ijr; Nrh;e;j MW Ngh; mjp];ltrkhf caph; gpioj;Js;sdh;. tpLjiyg;Gypfs; jk; fl;Lg;ghl;L gpuNjrj;jpypUe;J #dpa gpuNjrj;jpw;F vtNuDk; jg;gpg; NghfhjthW jLg;Gf; fhty; Nghl;Ls;sdh;. jg;gpNahl Kaw;rpg;gth;fspd; Kaw;rpfis Kwpabf;f Rw;wptisj;J NjLjy; elj;JtNjhL rpyh; jg;g Kaw;rpj;jikahy; jk; capiuAk; ,oe;Js;sdh;;;.(NkYk;...) (English ver...)

gq;Fdp 06> 2009

Steps taken to seize terrorists' property Tamil Tigers

crhU Iah! crhU! nfl;l fhyk; tUFJ! nfl;l fhyk; tUFJ! tpahghu Gypg;gpdhkpfNs cq;fSf;F nfl;l fhyk; tUFJ. cq;fs; nrhj;Jf;fs; gwpKjyhfyhk; ePq;fs; ifJk; nra;ag;glyhk;. GypfSf;F cq;fs; tq;fpf; fzf;F %yk; fhR nfhLj;jtu;fNs cq;fSf;Fk; nfl;l fhyk; tUFJ. RCMP &gj;jpy; nfl;l fhyk; tUFJ. Gypfs; cq;fsplk; gzj;ij kl;Lk; mwtpltpy;iy cq;fs; tpguq;fisAk; my;yth gjptpy; itj;jpUe;J khl;btpl;lhu;fs; vdNt nfl;l fhyk; tUFJ nfl;l fhyk; tUFJ. cyfj;jkpou; ,af;fj;ij Nghy; kPz;Lk; nfl;lfhyk; tUFJ.

The WTM took in $763,000 a year using the scheme. In a single day in 2005, it withdrew $64,000 from 1,528 bank accounts. "Significant evidence of terrorist financing was found," the RCMP wrote, "including pre-authorized loan forms, well-organized ledger and receipt books formatted by postal code, indicating names of contributors and collectors, and large quantities of LTTE propaganda materials, and merchandise." (More...)

gq;Fdp 06> 2009

ghk;gpd;fhy; ghk;gwpAk; - nra;jp kW Ma;T

ghfp];jhdpy; rpwpyq;fh JLg;ghl;l mzpia Fwpitj;jJ ahu;?

-fpof;fhd; Mjk;-

Gypfs; ,yq;ifapy; Njhy;tpaile;jhYk; xopf;fg; gl;lhYk; ntspehLfspy; ,yq;ifia gpujp gypf;Fk; vtiuAk; vq;fs; (gzk;) gyj;ij ghtpj;J jhf;FNthk; vd;gJk; ,uz;lhtJ mt;thwhd jhf;Fjy;fis elj;Jk; jpwid Gypfspk; ,Ue;J mopf;f KbahJ vd;gjhFk; mjd; mu;j;jk;. fhuzk; mtu; Fwpg;gpLtJ Nghd;W ,e;jpag; Gyhdha;Tg; gpupTf;F ghf;fp];jhd; xU fsk; my;y ,e;jpahTf;F ghf;fp];jhd; kpftk; njhy;iy nfhLj;jhYk; mij xNu mbapy; gzpaitf;Fk; ,uhZt> kw;Wk; murpay; gyk; ,e;jpahTf;F cz;L gpuhe;jpa eyd; rkhjhdk; fUjp ,e;jpah nghWik fhf;fpwJ vd;gNj murpay; Ma;thsu;fspd; ,e;jpah ghf;fp];jhd; njhlu;ghd ghu;itahFk;. MfNt ,e;j tupfs; GypfSf;Fk; mtu;fspd; jw;Nghija epiyf;FNk nghUe;Jk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 05> 2009

Gypfspd; Ra&gk; mwpe;J nfhz;l Gypfspd; MjuT gpupl;b\; vk;.gp

GypfSf;F Mjuthf gpupl;b\; ghuhSkd;wj;jpy; Fuy; vOg;gp te;j fPj; th]; vk;.gp jdJ nraYf;F tUj;jk; njuptpj;Js;shu;. Gypfspd; cz;ikahd Ra&gk; njupe;Jtpl;ljhf mtu; $wpapUf;fpd;whu;. ,J njhlu;ghf NkYk; fUj;Jj; njuptpj;j mikr;ru;> GypfSf;F Mjuthf ,tu; ePz;lfhykhf Fuy; nfhLj;J te;jhu;. ,jdhy; ,yq;if kPJ ru;tNjr r%fk; mOj;jk; nfhLf;Fk; epiy cUthfyhk; vd vkJ ghuhSkd;wj;jpy; $l gy jlitfs; fye;Jiuahlg;gl;lJ.

vj;jid fhyk;jhd; Vkhw;Wthu; rpy ntspehl;L jiytu;fis. ntF tpiutpy; vjpu;ghUq;fs; n[ayypjh topapy; fUzhepjpAk; Gypfis Gupe;J? nfhz;lJ Nghy; fk;A+dp];l; jiytu;fSk; Gupe;J nfhs;thu;fs;. vd;d jpUkh> lhf;uu; Nghd;Nwhu; GypfSf;fhd Mjuit thg]; thq;fhtpl;lhy; rup. mJ rup jpUkhtpd; mRkhj;ij nfhQ;r ehl;fshf fhztpy;iyNa?

gq;Fdp 05> 2009

tTdpah epthuz fpuhkq;fSf;F ntspehl;L J}Jtu;fs; tp[ak;

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J te;Js;s kf;fs; jq;fpapUf;Fk; epthuzf; fpuhkq;fSf;F ntspehl;Lj; J}Jtu;fs; FOnthd;W tp[ak; Nkw;nfhz;lJ. ,tu;fs; kf;fs; jq;f itf;fg;gl;Ls;s epthuz fpuhkq;fs; kw;Wk; M];gj;jpup vd;gtw;Wf;Fr; nrd;W kf;fis re;jpj;J eyd; tprhupj;jNjhL mtu;fspd; Fiw epiwfisAk; Nfl;lwpe;jdu;. murhq;fj;jpd; Vw;ghl;by; tpNrl tpkhdk; %yk; ,tu;fs; tTdpahTf;F tp[ak; nra;jdu;. ,tu;fs; gpuhd;];> nfhupah> [g;ghd;> ,e;NjhNd \pah kw;Wk; khiyjPT ehl;L J}Jtu;fs; Mtu.; ,tu;fs; nkdpf;ghk;> fhkpdp tpj;jpahyak;> fhjpu;fhku; fpuhkk; kw;Wk; tTdpah M];gj;jpup vd;gtw;Wf;Fr; nrd;W mq;Fs;s kf;fspdJk; NehahspfspdJk; epiyikfis mtjhdpj;Js;sdu;. mtu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s trjpfs; Fwpj;Jk; mtu;fs; Muha;e;Js;sdu;. td;dpapy; ,Ue;J te;Js;s khztu;fSld; ntspehl;Lj; J}Jtu;fs; ciuahbaNjhL mtu;fspd; Njitfis Nfl;lwpe;jdu;. tTdpahtpy; cs;s mur mjpfhupfisAk; mtu;fs; re;jpj;J Ngr;R elj;jpdu;.

gq;Fdp 05> 2009

aho;Njtp uapy; Nrit. jpUj;j Ntiyfs; tpiutpy; Muk;gkhFk;

aho;Njtp uapy; Nrit ,dq;fSf;fpilNa If;fpaj;ijAk; ek;gpf;ifiaAk; fl;bnaOg;Gk; mNj Neuk;> tlf;fpd; fyhrhug; gpizg;igAk;> tho;tpay; gz;GfisAk; Vida kf;fSld; gfpu;e;Jnfhs;tjw;F xU tha;g;ig Vw;gLj;Jk; ,e;j aho;Njtp uapy;Nrit jpl;lj;jpw;F %tpd kf;fspd; gq;fspg;ig ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd nghwpKiwfs; fz;lwpag;gl;Ls;sjhf murhq;fk; njuptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 05> 2009

Kbahl;rpAk;> Kw;re;jp tPwhg;Gk;..!

-fpof;fhd; Mjk;-

“kdpj Jauq;fs; vy;yhk; mlq;fhj mUntWg;ghd MirfspypUe;Nj gpwg;gLfpd;wd> Mirfs; vy;yhk; mwpahikapy; ,Ue;Nj Njhw;wk; nfhs;fpd;wd> Mirapd; gpbapypUe;J kPl;rp ngwhjtiu Nrhfj;jpd; RikapypUe;Jk; tpL gl KbahJ”

-NtYg;gps;is gpughfud;> khtPu; ciu etk;gu;> 2008

,e;j tplaj;ij jiytUf;F ahuhtJ gbj;Jf; fhl;Lq;fs;. xUtu; vOjpf;nfhLj;jij thrpj;jjhy; fUj;ij czu;e;jpUf;f khl;lhu;.

 

,e;j Kbahl;rp thjpfshYk;  Kw;re;jp rz;bau;fshYk; jdpj; jkpopok; ru;tNjrj;jhy; mq;fpfupj;J mtu;fsplk; toq;fg;gl;lhYk;  mtu;fshy; mjpy; kPz;Lk; ,uj;j Mw;wijjhd; Xl;l KbAk;. (NkYk;...)

 

gq;Fdp 05> 2009

'Enough already with the genocide talk of LTTE' - Look at the Reality

(By: John Thompson - President - The Mackenzie Institute in Toronto)

"LTTE claims to 'represent' all Tamils on the Island; and murdered tens of thousands of them to underscore the point. They've killed Tamils from rival insurgent movements, from federalist parties, schoolteachers who wouldn't let them recruit children from their classrooms, people who wouldn't pay extorted 'war taxes', and many more. When engaged in 'Ethnic Cleansing' (a favorite LTTE activity a few years back), it was hard to segregate Sinhalese from Tamils from Muslims when walloping machetes into panicked villagers in the middle of the night. Grenades tossed in crowded cellars aren't discriminating either. Truck bombs rammed into an office tower and time bombs on crowded buses also couldn't differentiate between Sinhalese and Tamils. (more...)

gq;Fdp 05> 2009

kf;fis jLj;J itj;jpUg;gJ kdpjhgpkhdkw;w nray;

Gypfspd; J}uNehf;fw;w nraw;ghl;bd; tpisthf Vw;fdNt jq;fs; nrhe;j ,lq;fspypUe;J ntspNawpa kf;fs; ,d;Dk; jpUk;gpr; nry;y Kbatpy;iy. mtu;fspd; ,lk;ngau;e;j tho;f;iff;F KbT fhZk; tifapy; Gypfs; nraw;gltpy;iy. Gypfspd; nraw;ghLfs; ,k;kf;fspd; Jd;gk; njhlu;tjw;fhditahfNt ,Ue;jd. ,e;j epiyapy; ,g;NghJ kf;fs; ,lk;ngau;tjw;F vjpuhfg; Gypfs; NgRtJ Ntbf;ifahf ,Uf;fpd;wJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

gpughfud; jkpo; kf;fSf;F ,ioj;jJ ghupa JNuhfk;!

fay;tpop

khq;Fsj;jpy; Mkp fhyb itj;j nghOJk; fpspnehr;rpapy; fhy; itj;Jg;ghu;f;fl;Lk; vd;wu;u;fNs jtpu td;dp kf;fs; mtjpg;glg;Nghfpwhu;fNs vd;w vz;zk; ,Uf;ftpy;iy. mJ$l ,tu;fs; toikNghy ,yq;if ,uhZtj;jpd; gyj;jpid Fiwj;J kjpg;gpl;ljhNyNa vd;whYk;> G+efupAk; tPo;e;J fpspnehr;rpAk; tPo;e;j gpd;duhtJ jq;fsJ gytPdj;ij czu;jpUf;fyhk;. vj;jid Ngu; kbe;Jk; Gypj;jiytiuAk; jiyikfisAk; fhg;ghw;w Ntz;Lk; vd;w vz;zj;jpdhy; kl;LNk ,tu;fs; ,Ue;jhu;fNs jtpu kf;fisg;gw;wpa mtu;fs; ghJfhg;G gw;wpa ftiyNa ,Ue;jjpy;iy. Nghupy; mk;GfSk; <l;bfSk; tho;tPr;Rf;fSk; glhky; ,Ug;gjw;fhf vg;gb Nflak; gad;gLj;jg;gLNkh mNjNghd;W ,q;Nf kf;fs; ,tu;fsJ Nflakhf;fg;gl;bUf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

fpspnehr;rpf;fhd kpd;rhu tp];jupg;G Ntiyfs; Muk;gk;

fpspnehr;rpf;fhd kpd;rhu tpepNahfk; tp];jupg;G Ntiyj;jpl;lj;Jf;F Rkhu; 500 kpy;ypad; &gh Njitnad kjpg;gplg;glLs;sJ.G+uzkhd ,izg;Gf;fis Vw;gLj;j Rkhu; xU tUlfhyk; nry;Yk; vd kpd;rhu rig mjpfhupfs; njuptpf;fpd;wdu;. mNjNeuj;jpy; V-9 tPjp topahf tTdpahtpypUe;J khq;Fsj;Jf;fhd kpd;rhu tpepNahf ,izg;G Ntiyfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

V 9 ghij tup ,y;iy! fl;Lg;ghLfs; ,y;iy!  

,Ugj;jpehd;F tUlq;fSf;F Kd; nghJkf;fspd; ghtidf;F V 9 ghij %lg;gl;lJk; aho;g;ghzg; nghUshjhuj;jpy; jpBu; tPo;r;rp Vw;gl;lJ. GypfshNyNa mg;NghJ ,g; ghij %lg;gl;lJ. uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; Ml;rpf; fhyj;jpy; murhq;fj;Jf;Fk; Gypfs; ,af;fj;Jf;FkpilNa Aj;jepWj;j cld;gbf;if ifr;rhj;jhfpaijj; njhlu;e;J V 9 ghij jpwf;fg;gl;lNghjpYk; aho;g;ghzg; nghUshjhuk; gioa vOr;rpiag; ngWtjw;F mJ cjttpy;iy. Gypfspd; tuptpjpg;Gk; fl;Lg;ghLfSk; toikahd Nghf;Ftuj;Jf;F ,lkspf;fhjNj fhuzk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

GJf;FbapUg;G efu; KOtJk; ,yq;if murhq;fj;jpd; fl;Lg;ghl;by;

Gypfspd; jiytu; gpughfud; cl;gl Gypfspd; Kf;fpa jiytu;fspd; jq;Fkplk;> kiwtplq;fs;> gapw;rp jsq;fs; MAjf; fsQ;rpa rhiy kw;Wk; rfy njhlu;G epiyaq;fSk; mike;j gpuNjrkhf GJf;FbapUg;G efuk; tpsq;fpaJ. jw;NghJ Gypfs; jkJ ,WjpahdJk; Kf;fpakhdJkhd Nfhl;ilahf itj;jpUe;j efiuAk; Kw;whf ,oe;J tpl;ldu;. jw;nghOJ Ky;iyj;jPT tlf;F gpuNjrj;jpYs;s fly; Vupia Nehf;fp Gypfs; gpd; js;sg;gl;Ls;sg;gl;Ls;sdu; (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

gaq;futhjpfspd; Gfyplkh ghfp];jhd;?

ey;nyz;zj;ijAk; el;GwitAk; tsu;f;Fk; tpisahl;bd; J}ju;fshd tpisahl;L tPuu;fs; kPJ ghfp];jhdpy; gaq;futhjpfs; elj;jpa jhf;Fjy; fLk; fz;ldj;Jf;FupaJ. yh$upy; ele;J nfhz;bUe;j nl];l; njhlupd; %d;whtJ ehs; Ml;lj;Jf;fhf NgUe;jpy; nrd;W nfhz;bUe;j ,yq;if fpupf;nfl; tPuu;fs; kPJ epfo;j;jg;gl;l me;j jhf;Fjy; rk;gtj;jpy; MW tPuu;fs; fhakile;Js;sdu;. mtu;fSf;Fg; ghJfhg;ghfr; nrd;w fhtyu;fspy; Ie;J NgUk; nghJkf;fspy; ,UtUk; gypahfptpl;ldu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk;> fpof;F khfhz kf;fSf;Fk;.(ghfk; 2)  

-a`pah th]pj;

nrd;w 23k; jpfjptiu nkd;lyhfj;jhd; ,Ue;Njhk;;. 23 gpw;gfy; hpAg;jkpo; nlhl; nfhk; ghh;j;j gpd;dh; Njhd;wpa nghwpjl;ly;jhd; ,J. mjpy; ekJ Kd;dhs; Ntq;if xd;W “ehq;fs; ,q;F jz;zPh; Fbf;f $l topapy;yhky; ,Uf;fpd;Nwhk;”vd;W vt;tpj ftr Fz;lyq;fSkpd;wp>fOj;jpy; N[hy;dhg; ignahd;iw Nghl;Lf; ( rhp epfh; Nrud; kd;dpg;ghuhf.N[hy;dhg; ig cq;fSila fUtp my;yth ? )nfhz;L cyfj; jkpoh;fSf;Fk;>cyf cjtp epWtdq;fSf;Fk; kd;whl;lkhf Ntz;LNfhs; tpl;Lf; nfhz;bUe;jJ. IaNfh ! ,with !! ,ijj;jhd; jz;zpy fz;lk; vd;gNjh !? Kw;gfy; nra;apd; gpw;gfy; tpioAk; vd;gJk; ,JjhNdh !fpspnehr;rp jz;zPh; njhl;b Fg;Gw tpOe;J fple;jijghh;j;j NghJ vj;jid thAk;>tapWk; vhpe;jJ.Aj;j ehfhpfk; nkhj;jkhf rtf;Fspf;Fs; my;yth js;sg;gl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 04> 2009

cs;Shpy; ,lk;ngah;e;j FLk;gq;fisr; Nrh;e;j gps;isfspd; cah;fy;tpf;fhd trjpfis Vw;gLj;Jjy; tP. Mde;jrq;fup

ghlrhiy khzth;fs; Mh;g;ghl;lq;fs; Ch;tyq;fs; Nghd;wtw;Wf;F <LgLj;jg;gl;ljhYk; mbf;fb ,lk;ngah;e;jjhYk; Nghuhspfshf tpLjiyg;Gypfshy; fl;lhag;gLj;jp Nrh;f;fg;gl;L tpLNthk; vd;w gPjpahy; ghlrhiy nry;yhikahYk; mth;fspd; cah; fy;tp fpspnehr;rp Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; Kw;whfTk; tlfpof;fpd; vQ;rpa khtl;lq;fspy; xU gFjpapYk; Kw;whf ghjpf;fg;gl;Lg; Nghdij ehd; $wp ePq;fs; mwpaNtz;baNjitapy;iy. gy;fiyf; fofj;jpy; fy;tpgapy gy;NtW JiwfSf;F njhpthfpAk; tpLjiyg;Gypfspd; fl;Lg;ghl;L gFjpapy; khzth;fSf;F ntspapy; nry;tjw;F mDkjp fpilahikahYk; ,e;jpahtpw;F nrd;W gl;lg;gbg;ig Nkw;nfhs;s Nghjpa jFjp ,Ue;Jk; mNj fhuzj;jhy; fy;tpia njhlUk; re;jjh;g;gj;ij ,oe;Jk; kWf;fg;gl;Lk; cs;sdh;. (NkYk;...) (Engilish Ver...)

gq;Fdp 04> 2009

Feds eye seizure of Tamil property under anti-terror act

crhU Iah! crhU! nfl;l fhyk; tUFJ! nfl;l fhyk; tUFJ! tpahghu Gypg;gpdhkpfNs cq;fSf;F nfl;l fhyk; tUFJ. cq;fs; nrhj;Jf;fs; gwpKjyhfyhk; ePq;fs; ifJk; nra;ag;glyhk;. GypfSf;F cq;fs; tq;fpf; fzf;F %yk; fhR nfhLj;jtu;fNs cq;fSf;Fk; nfl;l fhyk; tUFJ. RCMP &gj;jpy; nfl;l fhyk; tUFJ. Gypfs; cq;fsplk; gzj;ij kl;Lk; mwtpltpy;iy cq;fs; tpguq;fisAk; my;yth gjptpy; itj;jpUe;J khl;btpl;lhu;fs; vdNt nfl;l fhyk; tUFJ nfl;l fhyk; tUFJ. cyfj;jkpou; ,af;fj;ij Nghy; nfl;lfhyk; tUFJ.

RCMP counter-terrorism officers searched the World Tamil Movement offices in Canada in 2006 and seized: Tamil Tigers paraphernalia; a letter from Tamil Tigers leader Velupillai Prabhakaran asking for $3-million; a letter from the Tamil Tigers procurement wing asking for money for artillery; and Elections Canada voter lists with the Tamil names highlighted. (more...)

gq;Fdp 04> 2009

,irapd; cr;r ];jhap u`;khd;!' ,irQhdp ,isauh[h ghuhl;L!

 crhU Iah crhUkpfTk; re;Njh\khf Ngr Jtq;fpa uh[h> '[hd; tpy;ypak;]; vd;w ,iraikg;ghsu; ehd;F M];fu; tpUJfis thq;fpapUf;fpwhu;. me;j ehd;ifAk; mtu; thq;Ftjw;F fhy ,ilntsp mjpfk; Njitg;gl;lJ. Mdhy;> u`;khd; kl;Lk;jhd; 'nrhlf;F' NghLtjw;Fs; ,e;j ifapy; xd;W> me;j ifapy; xd;Wkhf ,uz;L tpUJfis thq;fpdhu;. ,J kpfTk; ngUikf;Fupa tp\ak;. ,ir vd;gJ tpUJfSf;nfy;yhk; mg;ghw;gl;lJ. (NkYk;..)

gq;Fdp 03> 2009

,yq;if fpupnfu; tPuu;fs; Jg;ghf;fpahy; jhf;Fjy;. GypfSf;F ,jpy; gq;F cz;lh?

ghfp];jhDf;F fpupf;nfu; Rw;Wg;gazk; nra;j ,yq;if fpupf;nfu; tPuu;fspd;kPJ ru;tNjr gaq;futhjpfs; jhf;Fjy njhLj;Js;sdu;. ,jpy; 6 tPuu;fs; fhak; mile;Js;sdu;. ,jpy; ,yq;if FOtpd;jiytu; Nkfyh n[atu;j;jdTk; xUtu;. ,j;jhf;Fjypy; 8 ghJfhg;G mjpfhupfs; nfhy;yg;gl;ldu; ,j; Jg;ghf;fpj; jhf;Fjy; 30 epkplq;fshf ePbj;jJ. ,j;jhf;Fjypy; Gypfspd; nry;thf;F ,Ug;gjw;fhd rhj;jpaf;$Wfis kWg;gjw;F ,y;iy vd ru;tNjr gaq;futhjk; gw;wpa Ma;thsu;fs; fUj;J njuptpj;Js;sdu. (NkYk;;;...)

gq;Fdp 03> 2009

aho;g;ghzk; - fz;b (V9) tPjpapD}lhf khu;r; 9 Mk; jpfjp Kjy; aho;g;ghzj;Jf;F nghUl;fs;

aho;g;ghzj;Jf;F Njitahd midj;J mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fisAk; vjpu;tUk; 09Mk; jpfjp Kjy; V- 9 gpujhd tPjpapD}lhf nfhz;L nry;tjw;F murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. aho;g;ghzj;jpy; trpf;Fk; kf;fSf;F mtrpakhd midj;J czTg; nghUl;fisAk; jiukhu;f;fkhf nfhz;Lnry;tjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf mwpaKbfpd;wJ (NkYk;...)

 

gq;Fdp 03> 2009

US troops planning evacuation in Sri Lanka

Press Trust Of India

A Washington-based Sri Lankan non-governmental organisation on Monday claimed the US Pacific Command (PACOM) is planning to lead an evacuation of nearly 200,000 Tamil civilians trapped in the war-torn northern region of the country. (more...)

gq;Fdp 03> 2009

ez;Lk;> ehf;fpypg; GOTk;.

(fpof;fhd;- Mjk;)

"Displaced societies are of value. Their issues are our issues."

-Cynthia Basinet (1971)-

(American Singer, Social Change Activist

1000 Women for the Nobel Peace Prize 2005)

 

mtu;fs; gpbf;fg; gLk;NghJ my;yJ ruzilAk;NghJ mtu;fSf;fhd ey;y jpl;lq;fis muR Kd;ndLj;jhYk;  ,J Fwpj;J ru;tNjrj;jpd; ftdj;jpw;F nfhz;L tUtNjhL ,yq;if muRf;F ,tu;fspd; ghJfhg;G kW tho;T vd;gJ njhlu;ghf njhlu;e;J mOj;jq;fis nfhLf;ff; $ba tifapy; ekJ gj;jpupiffs;> ,izaj;jsq;fs;> Clfq;fs; kw;Wk; nry;thf;Fs;s egu;fs; murpay; jiytu;fsplKk; nfhz;L nry;y Ntz;Lk;. ,t;thW ruzilAk; ekJ rpwhu;fSf;F  Gypfs; nrhy;ypf; nfhLj;j;ijAk; jq;fs; jha;> je;ij rNfhjuq;fisAk; jtpu vJTk; njupahJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 03> 2009

New;W! ,d;W! ehis!

vOr;rp;! jsu;r;rp! tPo;r;rp!

- Qhdk;

gq;Fdp 03> 2009

Tamil Tigers suicide pilots celebrated in Toronto

RCMP and Toronto police officer showed up with video cameras and filmed as the Tamil Tigers flag was raised and several hundred people laid flowers at a makeshift shrine to the dead guerrillas. Police have been trying to clamp down on pro-Tamil Tigers functions around the city since the group was added to Canada's list of outlawed terrorist organizations, but the officers did not interrupt the event and left after an hour. (more...)

gq;Fdp 03> 2009

ehY thu;j;ij NgrtpL vOjtpL Nrudpd; fl;Liu gw;wp ……

- trpl;lu;.

,d;iwa td;dpapd; mtyepiy gw;wp ekf;F ,Uf;fpd;w NtjidAk; JauKk; epahakhdJjhd; mjdhy;jhd; rfy gj;jpupifahsu;fSk; Fuy; nfhLf;fpd;whu;fs;. xU khngUk; kdpj mtyj;ijg; ghu;j;J thohjpUf;fhJ nray;gLfpd;wJ cyfj;jopo; vOj;Jyfk;. “kf;fspd; tho;epyq;fspy; ,Ue;J mtu;fis ntspNaw;WtJ xU tuyhw;W jtW” ,ij thu;ijg;gprfpd;wp midj;J gj;jpupifahsu;fSk; Kd;itf;fpd;whu;fs;. mJ tuNtw;fg;gl Ntz;baJjhd;.Mdhy; md;W tlf;fpy; ,Ue;J K];ypk; kf;fs; ntspNaw;wg;gl;lNghJ ,e;j tuyhw;Wj; jtW vj;jid gj;jpupahsu;fspd; Ngdhthy; vOjg;gl;lJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 02> 2009

Gypfs; ruziltjw;F jahuhfpwhu;fs;? nky;y frpAk; jfty;fs;

td;dpA+uhd;

jk;kplkpUe;j xU tpkhdj;ij jPapl;L nfhSj;jpa Gypfs;> kPjkpUe;j ,U tpkhdq;fisAk; ,yq;if ,uhZtj;jplk; gwpnfhLf;f tpUk;ghky;> jw;nfhiyj; jhf;Fjy; vd;w Nghu;itapy; me;j tpkhdq;fis ,uz;L fUk;GypfSld; gad; VJk; ,d;wp jw;nfhiy nra;a itj;Jtpl;ldu;. Fz;Lfs; kw;Wk; fz;zp ntbfs; jahupj;j njhopw;rhiyfs;> flw;Gypfspd; glF njhopw;rhiyfs;> gpur;rhu ntspaPLfis mr;rpLk; mr;rfk;> rw;wiyw; njhlu;G epiyak;> E}w;Wf;fzf;fhd glFfs;> gy fduf thfdq;fs; vd;gdtw;iwAk; ,yq;if ,uhZtj;jplk;  gwpnfhLj;Jtpl;ldu;. GypfSf;F vjpuhd nghJ(jkpo;)kf;fis rpj;jputij nra;J> nfhiynra;a gad;gLj;jg;gl;L te;j ,U gpukhz;lkhd rpiw$lq;fSk; $l ,yq;if murgilfshy; ifg;gw;wg;gl;Ltpl;ld. (NkYk;...)

gq;Fdp 02> 2009

nghl;L mk;khd; jiyikapy; td;dpg; Nghu; Gyp jg;Gkh? ,yq;if nty;Ykh?

Gypfspd; ,e;j ,Wjpg;Nghiu uh[Pt;fhe;jp nfhiy tof;fpy; Fw;wQ;rhl;lg;gl;Ls;s me;j ,af;fj;jpd; csTg;gpupT jiytuhd nghl;L mk;khd; jhd; jiyikNaw;W elj;jp tUtjhf rz;Nl mg;ru;tu; vd;w gj;jpupif njuptpj;Js;sJ. fsKidapy; Gypfs; ,af;fg; NghuhspfSf;F mtu;jhd; cj;juTfis gpwg;gpj;J tUtjhf me;j gj;jpupif nra;jp $WfpwJ. (gpd; epd;W cj;juT ,l;L Kd;Ndwp fsg;gypapl J}z;Lfpd;whu; NtW vd;d?) (NkYk;....)

gq;Fdp 02> 2009

gpughfud; Nghu;Kidf;Nf te;jjpy;iy - fUzh

ehd; cs;gl rpy jiytu;fshy; cUthf;fg;gl;ltu;jhd; gpughfud;. Nghu;Kidfspy; ehq;fs; ngw;w ntw;wpfshy; gpughfud; gpugykhdhu;. mtu; Nghu;Kidf;F te;jJk; ,y;iy. kf;fis re;jpj;jJk; ,y;iy. gpughfuid mopf;f kf;fs; MjuT Njit vd fpof;Fg; gFjp kf;fsplk; typAWj;jp tUfpNwd;. gpughfud; jkpou;fSf;fhf vJTNk nra;atpy;iy. (NkYk;...)

gq;Fdp 02> 2009

fpof;F khfhzj;jpy; nghJ kf;fs; kj;jpapy; fUzh

mf;fiug;gw;W MiyabNtk;G gpuNjr mgptpUj;jp mq;Fuhu;g;gz itgtk; New;W eilngw;w NghJ MiyabNtk;G gpuNjrj;jpy; Gjpjhf ];jhgpf;fg;gl;l Nfhg; rpw;wpia jpwe;J itj;j Kuspjud; vk;. gp> [dhjpgjpapd; mk;ghiw khtl;l ,izg;ghsu; ,dpaghujp> fpof;F khfhz mikr;ru;fs; vk;. vy;. V. vk;. `p];Gy;yh> Jiuag;gh etul;zuh[h kw;Wk; khfhz rig cWg;gpdu;fs; cs;spl;l gpuKfu;fs; nghUl;fs; nfhs;tdtpy; <Lgl;bUg;gijg; glj;jpy; fhzyhk;.
 

gq;Fdp 02> 2009

aho;g;ghzk; fz;b tPjp (V-9 tPjp) ,d;W jpwg;G

aho;g;ghzk;- fz;b V-9 tPjp ,d;W ( khu;r; 02) cj;jpNahfG+u;tkhfj; jpwe;J itf;fg;gltpUg;gjhf ,yq;if muR mwptpj;Js;sJ. 24 tUlq;fspd; gpd;du; ghJfhg;G gilapdupd; Nghf;Ftuj;Jf;fhfTk;> tpepNahf eltbf;iffSf;fhfTk; ,g;ghij ,d;W jpwf;fg;gLtjhfTk; mwpaKbfpd;wJ. 1985k; Mz;Lf;Fg; gpd;du; V-9 tPjpia ghJfhg;G gilapdu; kPz;Lk; gad;gLj;j Muk;gpg;gJ ,JNt Kjy; jlitahFk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 02> 2009

Is will come true? ,J cz;ik MFkh? Gypfs; tplaj;jpy;!

20  February 2011

Following intense pressure from various western countries and India, the Sri Lankan government agreed to convert itself to a federal system where Tamil dominated areas will have considerable autonomy. However, Tamils in the Eastern Province of Sri Lanka have demanded that the East be kept separate from the North since Tamils from Northern Sri Lanka ‘discriminate’ against Tamils from the East.  Colonel Karuna, the ex-LTTE leader from the Eastern Province, has threatened to take up arms once again if Tamils from the East are forced to be subservient to those from the north. (more...)

gq;Fdp 02> 2009

ikf;Nuhrhg;l;Lf;F vjpuhf fpA+ghtpd; ‘Nehth’ nkd; nghUs;

fpA+gh muR jd;Dila ehl;L fk;g;A+l;lu;fSf;F ypdf;]; mbg;gilapyhd xg;gd;Nrhu;]; Mg;gNubq; rp];lj;ij fle;j thuj;jpy; ntspapl;lJ. ,jd;%yk; mnkupf;f ikf;Nuhrhg;l; epWtd tpz;Nlh]; Mg;gNubq; rp];lj;jpd; VfNghfj;jpw;F vjpuhd njhopy;El;g eltbf;ifia Jtf;fpAs;sJ fpA+gh. (NkYk;...)

gq;Fdp 02> 2009

Rlh;xsp Mrphpahpd; Kiwjtwpa ifJ fz;bf;fg;glNtz;bajhFk;

tP. Mde;jrq;fup

fhty; Jiwapdh; rkhjhdj;ij epiyehl;Lk; mjpfhhpfs; vd;w Nfhjhtpy; gj;jphpf;if Mrphpah;fSf;Fk; epUgh;fSf;Fk; ghJfhg;Gk; cjtpAk; mspg;gNjhL mth;fspd; flikf;F vJtpj ,ilA+Wk; nra;ahjpUf;f flikg;gl;lth;fshth;. mth;fs; vOJtJ mj;jidAk; vkf;F Vw;Gilajhf ,y;yhky; ,Uf;fyhk; ,Ug;gpDk; cz;ikia ntspg;gLj;jp ghugl;rkw;w nra;jpfis gpuRhpg;gJ tuNtw;fjf;fjhFk;. gj;jphpf;if Mrphpah; jhd; Nrfhpf;Fk; nra;jp te;j top gw;wpa ,ufrpaj;ij fhg;gw;wNtz;ba flik cz;L vd;gij ehk; kwf;ff;$lhJ. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

,yq;if muR Nghiu epWj;j Ntz;Lk;: gpuzhg; Kfu;[p

Nghu; epWj;jj;Jf;F tpLjiyg; Gypfs; Kd;te;jpUg;gij ,yq;if MuR gad;gLj;jpf; nfhz;L> mq;F eilngWk; rz;ilia KbTf;F nfhz;L tuNtz;Lk; vd kj;jpa ntspAwTj; Jiw mikr;ru; gpuzhg; Kfu;[p rdpf;fpoik Nfl;Lf;nfhz;lhu;. Nghu;epWj;jj;Jf;F tpLjiyg; Gypfs; Kd;te;jpUg;gjhfj; jfty;fs; ntspahfpAs;sd. tpLjiyg; Gypfspd; ,e;j KbT MAjq;fis fPNo NghLk; mwptpg;ig tpl Fiwthd tpUg;gk; jhd;. ,Ug;gpDk;> ,e;j tha;g;ig ,yq;if muR rupahf gad;gLj;jp> mq;F eilngw;W tUk; rz;ilia KbTf;F nfhz;L tuNtz;Lk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

tpLjiyg;GypfSf;F vjpuhd Nghu; njhlUk; - kfpe;j

Gypfs; gpbapy; rpwhu;fs;

mg;ghtp nghJkf;fspd; capiu ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;w ftiyapd; fhuzkhf ,g;gbg; gl;l gaq;futhjpfSf;F vjpuhd ek;Kila Nghupd; Ntfk; Fiwe;J cs;sJ. ek;Kila Nghu; tPuu;fspd; jPuj;jhy;  tpLjiyg;Gypfsplk; Kjpu;e;j tPuu;fs; Fiwe;J tUfpwhu;fs;. ,jd; fhuzkhf mtu;fs; jq;fs; gilapy; rpWtu;fis fl;lhag; gLj;jp Nru;j;J tUfpwhu;fs;. rpy rpWtu;fis jtwhf topelj;jpAk;> %isr;ryit nra;Jk;> Jd;GWj;jpAk;> ngw;Nwhu;fis mr;RWj;jpAk;> flj;jp te;Jk; jq;fs; ,af;fj;jpy; Gypfs; Nru;j;J tUfpwhu;fs;. (NkYk;..)

gq;Fdp 01> 2009

murpay; jPu;T Kaw;rpapy; xU jpUg;GKid

,dg; gpur;rpidf;F mjpfhug; gfpu;tpd; %yk; murpay; jPu;T fhz;gJjhd; eilKiwr; rhj;jpakhdJ. ,yq;if - ,e;jpa xg;ge;jj;jpd; fPo; eilKiwf;F te;j khfhz rig Kiw mjpfhug; gfpu;tpd; Muk;gk;. tlf;F> fpof;F khfhzq;fis ,ize;j myfhff; nfhz;l khfhzrig njhlu;e;J nraw;gl Kbahj epiyia Vw;gLj;jpajpy; GypfSf;Fg; gpujhd gq;F cz;L. mLj;j gq;fhsu; md;iwa [dhjpgjp Mu;. gpNukjhr. khfhz rigapd; nraw;ghl;Lf;F Ntl;L itj;jij murpay; jPu;Tf;Fj; jilahd nraypd; Muk;gk; vdyhk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

TULF  DEPLORES  THE  MANNER  OF  ARREST  OF  THE 

SUDAROLI  EDITOR

The TULF regrets deeply the manner in which Mr. Vidyatharan Editor-in-Chief of Sudaroli, a National Tamil Daily, had been taken into custody.  News papers are the watch-dogs of the Nation.  They have a sacred duty to bring out all news, they gather with difficulty, some of which under grave risk to their lives, to the knowledge of the Public.  The Police, as peace officers should give the Editors and Journalists all protection and assistance and should not act in any way to disrupt their work.  It may be that all, what they write, are not palatable to us.  Yet the truth must come out and unbiased reports are much welcomed.  We should not forget the fact that the editor has a sacred duty to maintain strict secrecy of the sources of information (more..)

gq;Fdp 01> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk;> fpof;F khfhz kf;fSf;Fk;.

                                           -a`pah th]pj; -

tl fpof;F ,ize;j jkpoPoj;jpd; #j;jpuNk tlf;fpd; %is tsk;> fpof;fpd; kdpj tsj;Jld; $ba nghUshjhu tsk;. mt;tsT tsj;ijAk; cs;sq;if ney;ypf;fhahf itj;Jf; nfhz;L Vd; ehk; nea;f;F miya Ntz;Lk;. 20 Mz;LfSf;F Kd;gpUe;j fpof;F khfhzj;Jf;Fk; ,g;NghjpUf;Fk; fpof;F khfhzj;Jf;FkpilNa epiwa tpj;jpahrq;fs; ,Uf;fpd;wJ. Kd;dh; ekf;Fj; njhpe;njnjy;yhk; kl;lf;fsg;G> aho;g;ghzk;> nfhOk;G> fz;b kl;Lk;jhd;. ,g;NghJ fSjhtis gps;isahubapy; Ngha; mt;topahy; Nghfpd;w 8 taJ rpWtid mioj;J “jk;gp cd;Dila mz;zh vq;Nf”vdf; Nfl;lhy;> n`hyd;by; vq;fpUf;fpwhh;? vd;d nra;fpwhh;? fhiyapy; vd;d rhg;gpl;lhh;? ,uTf;F vd;d rhg;gpLthh;? n`hyd;bd; ePs mfyk; vd;d vd Gs;sp tpguq;fSld; nrhy;thh;. me;j msTf;F ek;kth; tpguj;Jld;> tpgukhf ,Uf;fpd;wdh;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

,yq;ifapy; mikjp epyt Ntz;Lk;; jkpo; kf;fs; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; - V.Mu;. u`;khd;

jkpou;fSf;fhf ehd;> nts;is G+f;fs; vd;w ghlYf;F Vw;fdNt ,iraikj;J ,Uf;fpNwd;. ,yq;ifapy; mikjp epyt Ntz;Lk; vd;W tpUk;GfpNwd;. mq;F jkpo;kf;fs; vtUk; Nghupdhy; rhff;$lhJ vd;W gpuhu;j;jid nra;fpNwd;" vd x];fhu; Gfo; ,ir ehafd; V.Mu;.u`;khd; njuptpj;Js;shu; (NkYk;...)

 

gq;Fdp 01> 2009

21 tUlq;fspd; gpd; ifjhd 4 nfhiyr; re;Njf egu;fs;

kd;dhu; Kd;dhs; murhq;f mjpgupd; nfhiy njhlu;ghf Rkhu; 21 tUlq;fspd; gpd;du; ehy;tu; re;Njfj;jpd; Ngupy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. 1988 Mk; Mz;L [dtup khjk; 22 Mk; jpfjp jhuhGuk; mUfpy; mg;Nghija kd;dhu; murhq;f mjpgu; kPuh nkh`pjPd; kf;G+y; (48 taJ) ,de;njupahNjhuhy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhu;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

,yq;ifapy; kdpjhgpkhd neUf;fbiaf; Fiwg;gNj ,e;jpahtpd; cldbf; fuprid  - rpt;rq;fu; Nkdd;

,yq;ifapy; kdpjhgpkhd neUf;fbiaf; Fiwg;gNj ,e;jpahtpd; cldbf; fupridf;Fupa tplankd ,e;jpa ntsptptfhu nrayhsu; rpt;rq;fu; Nkdd; njuptpj;Js;shu;. Aj;j tyaj;jpy; epuhjuthfpapUf;Fk; kf;fSf;F czT> kUj;Jt epthuzj;ij mjpfupf;Fk; top Kiwfis ,e;jpah Muha;e;J tUtjhfTk; tpahodd;W mtu; njuptpj;Js;shu;. rhu;f; epiyapay; FOf; $l;lj;jpw;fhf nfhOk;Gf;F tUif je;Js;s NghNj epUgu;fsplk; Nkdd; ,jidj; njuptpj;jjhf ",e;J' gj;jpupif New;W njuptpj;jJ. kdpjhgpkhd neUf;fb kw;Wk; ,Ujug;G cwTfs; Fwpj;J gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf ,yq;if mjpfhupfSld; jhd; Muha;e;jpUg;gjhfTk; Nkdd; $wpAs;shu;.

gq;Fdp 01> 2009

kdpjhgpkhd Nghu; epWj;jNk ,d;iwa mtru Njit

,yq;if murhq;fk; tlf;fpy; Kd;ndLj;J tUk; ,uhZt eltbf;ifapy; ,uhZtj;jpdupd; Kd;dfu;T eltbf;iffis Kwpabf;Fk; tifapy; GypfSk; Nkhjypy; <Lgl;Ls;sdu;. ,t;thW ,Ujug;gpdUk; Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; Aj;j eltbf;if fhuzkhff; nfhy;yg;gLtJ mg;ghtpj; jkpo; kf;fs;jhd;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

tpLjiyg; Gypfs; MAjq;fisf; iftpl;L mikjpg; Ngr;Rthu;j;ijf;Fj; jpUk;g Ntz;Lk;. -  mj;thdp

tpLjiyg; Gypfs; MAjq;fisf; iftpl;L mikjpg; Ngr;Rthu;j;ijf;Fj; jpUk;g Ntz;Lk;. Nghu; eilngWk; gFjpapy; ,Ue;J mg;ghtp kf;fs; ntspNaw mDkjpg;gNjhL mtu;fSf;Fj; Njitahd kdpjhgpkhd cjtpfs; fpilf;fr; nra;a Ntz;Lk;. mjw;fhd eltbf;iffis ,e;jpah Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;...)

gq;Fdp 01> 2009

tq;fNjrk;: 130 uhZt mjpfhupfs; nfhiy?

tq;fNjr vy;iyg; gilapdu; elj; jpa fyfk;> ,uz;L ehs; uz fsj; Jf;Fg; gpd; KbTf;F te;jJ. vy;iyg; gilapdu; jq;fsJ jsgjp Nk[u; n[duy; rfPy; mfkJitf; nfhd;W tpl;ldu;. 100 NgUf;F Nky; nfhy;yg; gl;ldu;. 130-f;Fk; Nkw;gl;l uhZt mjpfhupfisf; fhztpy;iy. (NkYk;...)

 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com