Contact us at: sooddram@gmail.com

 

itfhrp 2010 khjg;; gjpTfs;

itfhrp 31> 2010

Gypfspd; topapy; njhlu;e;Jk;

Vfg;gpuepjpj;Jtk; $wp epw;Fk; jNj$

Gypfspd; epfo;r;rp epuYf;F mikar; nraw;gl;L Ngr;Rthu;ijf;F (ru;tfl;rp) mioj;jNghJ gq;F gw;whky; ,Ue;Jtpl;L Gwf;fzpg;igg; gw;wp NgRtJ eifg;gpw;fplkhdJ. ru;tNjr MjuTld; elhj;jg;gl;l NgR;R thu;j;ijfspy; Mf;fG+u;tkhf nraw;glhky; jtpu;j;jJ murpay; jPu;Tfs; vl;l Kbahky; Nghdjw;F cq;fSf;Fk;> GypfSf;Fk; epiwaNt gq;Fz;L. ,e;jpahtpd; MjuTld; cUthf;fg;gl;l 13 tJ jpUj;jr; rl;lj;Jldhd jPu;it jNj$ Vw;fpd;wjh? ,y;iyah? vd;gij Kjypy; gfpuq;fkhf $Wq;fs;. ,e;jpah vd;d ru;tNjrk; ,y;iyah? Kjypy; VfNghfj;ij tpLq;fs;. kw;wtu;fis tpLq;fs;> lf;s]; ,w;Fk; kf;fs; epiwaNt Nthl;L Nghl;Ls;sdu;. vg;gb VfNghfk; ePq;fs; NfhuKbAk;. cq;fspd; VfNghfk;jhd; 60 tUlg;ghijapy; Ks;sptha;fhy; mtyq;fSf;F Kf;fpa fhuz fhupakhf mike;jJ. xUGwk; cq;fs; jiytu; vy;yhj; jkpo; fl;rpfSlDk; Ngr;Rthu;j;ij vd;fpd;whu;. kWGwk; ePq;fs; VfNghfk; vd;fpd;wdu;. ,d;ndhU Gwk; td;dp kf;fspd; eyd;fSf;fhf 13 tJ jpUj;jr;rl;l mbg;gilapy; tl khfhzrigj; Nju;jypy; gq;Fgw;Wtjhf mupaNee;jpud; $w ePq;fNsh 13 tJ jpUj;jrl;lj;ij epuhfupf;fpd;wPu;fs;. vd;d Gj;jp RthjPdkhf nraw;ghLfshf ,Uf;fpd;wNj. ,e;jpahit jah nra;Ak; cq;fs; jpUr;rp tpahghu eyd;fs; rhu;e;j Gj;jp kl;Lk; ed;whfNt cq;fSf;F tUfpd;wJ. (NkYk;....)

itfhrp 31> 2010

kq;faw;furp mkpu;jypq;fk;

,dq;fspilNa rkhjhdk; epiyf;f Ntz;LNfhs;

%d;W jrhg;j Aj;jk; KbTf;F nfhz;Ltug;gl;L ehl;by; Rje;jpukhdnjhU elkhl;l epiyik Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wik kfpo;r;rpf;Fupa tplakhFk;. ,Ug;gpDk; ,dq;fSf;fpilNa rkhjhdj;ij epiyngwr; nra;tjw;F NkYk; gy;NtW eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;W Kd;dhs; vjpu;f;fl;rpj; jiytUk; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; Kd;dhs; jiytUkhd mkuu; mkpu;jypq;fj;jpd; ghupahuhd kq;ifau;f;furp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 31> 2010

gjtpfs; ,y;yhj ghkf gjtp Njb jpKf Tld; cwT

khepyq;fsit Nju;jy; ghkfTf;F rPl; ,y;iy vd jpKf iftpupj;jJ

khepyq;fsitj; Nju;jypy; ghkfTf;F rPl; ju KbahJ vd;W jpKf iftpupj;jJ. jkpofj;jpypUe;J 6 khepyq;fsit cWg;gpdu;fis Nju;T nra;tjw;fhd Nju;jy; eil ngwTs;sJ. ,jw;fhd Ntl;G kDj; jhf;fy; Nk 31 jpq;fsd;W Jtq;FfpwJ. Vw;nfdNt khepyq;fsit cWg;gpduhf ,Ug;gtu;fspy; jw;NghJ gjtp ,of;Fk; vk;.gp.f;fspy; xUtuhd md;Gkzpf;F kPz;Lk; tha;g;G ngw;Wj;ju Ntz;Lk; vd;gjpy; ghkf jiyik Mu;tj;Jld; ,Uf;fpwJ. ,j;Nju;jypy; md;Gkzpf;F jpKf ,lk; xJf;f Ntz;Lnkd;W mf;fl;rpapd; epWtdu; lhf;lu; uhkjh]; vjpu;ghu;g;ig ntspapl;lhu;. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2010

jpUkjp.mkpu;jypq;fk; 21tUlq;fspd; gpd;du; ,yq;if tUif

kiwe;j Kd;dhs; vjpu;f;fl;rpj; jiytUk; jkpou; If;fpa tpLjiy Kd;dzpapd; jiytUkhd mkpu;jypq;fj;jpd; kidtp kw;Wk; kfd; MfpNahu; fle;j 21tUlq;fspd; gpd;du; ,yq;if te;Js;sdu;. 1989 [_iy khjk; 13Mk; jpfjp Gypfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;ljd; gpd;du; ,q;fpyhe;jpy; FbNawpa ,tu;fs; 21tUlq;fspd; gpd;dNu ,yq;iff;F tUif je;Js;sdu;. mkpu;jypq;fj;jpd; ghJfhg;G cj;jpNahfj;juhd gP.V. ep];]q;ftpd; eyd; tprhupg;gjw;fhf tUif je;Js;s ,tu;fs; Nffhiy> mk;gyk;gpl;ba gpuNjrj;Jf;Fr; nrd;wpUe;j NghJ vLf;fg;gl;l glk;.

itfhrp 31> 2010

kPs;FbNaw;wk; KOik ngw;wJk;

jpUKwpfz;b Myak; kf;fs; gpujpepjpfsplk;

ePz;l fhy ngUk; FiwahfTs;s ky ry $lq;fis jpUKwpfz;bapy; mikAq;fs;. ,JNt ngupa fhupakhf mikAk;. fle;j gy tUlq;fshf Mya epu;thfk;? Nfhb Nfhbahf rk;ghjpj;Jk; nghJkf;fspd; mtrpa> mtru ghtidf;fhd kyry $lk; ,q;F mikf;fg;glhjJ tUe;jj;jf;fJ> fz;bf;fj;jf;fJ. ,t;tplj;jpy; thfdq;fs; jupj;Jr; nry;Yk; NghJ Fwpg;ghf ,aw;if fld; fopg;gjw;F ngz;fs; gLk; ghL ahupd; fz;fspYk; gltpy;iyNah. ,yq;ifia Mz;L te;j rpq;fs; muir tpLNthk;. Fle;j 60 tUlq;fshf jkpo; vk;gpkhUf;F tUlhtUlk; muR xJf;Fk; gpuNjr mgptpUj;jp epjpapypUe;J ,jidr; nraw;gLj;Jtjw;F ahuhtJ xUtNuDk; ,jidr; rpe;jpj;jhu;fsh? nraw;gLj;jpdhu;fsh? ,J jkpo; fhq;fpu]; [P [P nghd;dk;gyj;jpw;Fk; nghUe;Jk;. ,d;iwa rk;ke;jUf;Fk; nghUe;Jk;. Vd; rq;fup Iahtpw;Fk; nghUe;Jk;. lf;s]; Njthde;jhtpw;Fk; nghUe;Jk;.. ey;yij nra;Aq;Nfhg;gh? vLj;Jr; nrhd;djw;fhf Nfhtg;glhNj #j;jpuh vd;w tupe;J fl;bf; nfhz;L rz;bj;jdk; gz;zhjPq;fg;gh? kfpe;j rNfhjiuah ,jidAk; nra;Ak; mg;gh. cd;id gps;isahNuhL Nru;j;J kf;fSk; G+ Nghl;L Fk;Gthu;fs;? (NkYk;....)

itfhrp 31> 2010

Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fspy;

Gdu;tho;T ngw;w 150 NgUf;F ,d;W epue;ju njhopy; epakdk;

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; 1500 NgUf;F tpiutpy; epue;ju njhopy; tha;g;G toq;Fk; nghUl;L murhq;fj;Jld; cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpl;Ls;sjhf l;iu];lhu; Milj; njhopw;rhiyapd; jiytu; Njrkhd;a fyhepjp Fkhu; NjtGu njuptpj;jhu;. ,jd; Kjw;fl;lkhf 150 NgUf;F ,d;W jpq;fl;fpoik epakdk; toq;fg;glTs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 31> 2010

Ky;iy - Kj;ijad;fl;L Fsj;jpy; kPd;gpbg;gjw;F mDkjp

Ky;iyj;jPT Kj;ijad;fl;L Fsj;jpy; kPd;gpb eltbf;ifapy; <Lgl mDkjp toq;fg;gl;Ls;sjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p.V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. Nju;e;njLf;fg;gl;l 72 FLk;gq;fSf;F Kjw;fl;lkhf mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJld; ,tu;fSf;nfd 10 kpy;ypad; nrytpy; cgfuzq;fs; ,t;thuk; toq;fg;glTs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. Ky;iyj;jPtpy; kPsf;Fbaku;j;jg;gl;l kf;fspd; eyidf; fUj;jpw;nfhz;L mtu;fsJ tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;Jk; nghUl;L tlf;fpd; tre;jk; Ntiyj; jpl;lj;jpw;F mika ,e;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf mtu; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;. xt;nthU kPdtf; FLk;gq;fSf;Fk; glF> kPd;gpb tiy> ngl;bfs;> nghUj;jg;gl;l irf;fps;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fg;glTs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 31> 2010

aho;g;ghzk;> mk;ghe;Njhl;ilapy; ,e;jpa gpujp cau;];jhdpfuhyaq;fs;?

,yq;ifapy; Gjpjhf ,uz;L ,e;jpa gpujp cau; ];jhdpfuhyaq;fis ];jhgpg;gJ njhlu;ghf ,U ehLfspdJk; cau;kl;lf; FOf;fs; Muha;e;J tUtjhf ntsptptfhu mikr;R tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. aho;g;ghzj;jpYk; mk;ghe; Njhl;ilapYNk ,e;jpa gpujp cau; ];jhdpfuhyaq;fs; ];jhgpf;fg;gLtJ njhlu;ghf Muhag;gl;L tUfpd;wJ. fz;bapy; jw;NghJ ,aq;fp tUk; ,e;jpa gpujp cau; ];jhdpfuhyaj;Jf;F NkyjpfkhfNt aho;g;ghzj;jpYk; mk;ghe;Njhl;ilapYk; ,tw;iw epWTtJ njhlu;ghf ,U ehLfspilapYk; fye;jhNyhrpf;fg;gl;L tUtjhfTk; mikr;rpd; mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. [dhjpgjpapd; ,e;jpa tp[aj;jpd; NghJ ,t; tplak; njhlu;ghf Muhag;gLnkdTk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

itfhrp 31> 2010

mZ MAjkw;w kj;jpa fpof;if cUthf;Fk;

jpl;lj;jpy; xg;gkpl ,];Nuy; gpujku; kWg;G

mZ MAjkw;w kj;jpa fpof;if cUthf;Fk; xg;ge;jj;jpy; if vOj;jpl kWj;Js;s ,];Nuy; ,j;jpl;lj;ij Vw;Wf; nfhs;s KbahJ vdf; $wpAs;sJ. fdlhtpy; itj;J ,J njhlu;ghff; fUj;J ntspapl;l ,];Nuy; gpujku; ngd;n[kpd; nejd;ah{` ,j;jpl;lk; nkhj;jkhfg; gpioahdJ. ,J kj;jpa fpof;fpd; ];jpuj;jd;ikf;Fr; rthyhf mikAk;. cynfq;FkpUe;Jk; mr;RWj;jy;fis vjpu; nfhs;Sk; ,];NuYf;F ,e;j xg;ge;jk; ngUk; mr;RWj;jyhf mike;Js;s njd;Wk; ,];Nuy; gpujku; ngd;n[kpd; nejd;ah{` fdlhtpy; itj;Jj; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 31> 2010

fpspnehr;rp fNzrGu gFjpapy; kyryf;$lf; Fopapy; kdpj rlyq;fs; kPl;G

fpspnehr;rp fNzrGu gFjpapy; kyryf;$lf; Fopapy; kdpj rlyq;fs; ,d;W fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. fpspnehr;rp fNzrGuk; gFjpapy; If;fpa ehLfs; rig mYtyfj;jpw;F mz;ikapy; cs;s fhzpapy; ,Uf;Fk; kyryf;$lf; Fopia Jg;guT nra;Ak; NghNj Rkhu; ,UgJf;Fk; Nkw;gl;l rlyq;fs; rpy nghypj;jPd; igfspy; fl;lgl;l epiyapy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. ,e; epiyapy; fhzpapd; cupikahsu; nghyp]hUf;F Fwpj;j rk;gtj;ij mwptpj;j gpd;du; ePjthd; cl;gl nghyp]hu; rk;gt ,lj;Jf;F tpiue;J nrd;Ws;sdu;. ,jid njhlu;e;J Fwpj;j rk;gtk; njhlu;gpy; nghyp]hu; tprhuizfis Nkw;nfhs;tNjhL Fwpj;jg; gFjpapy; ,d;Dk; gy rlyq;fs; Gijf;fg;gl;bUf;fyhk; vd ek;gg;gLfpd;wJ. ,t; tPl;bw;F mUfhikapy; Gypfspd; Gydha;T Kfhk; xd;W ,Ue;jjhf fpspnehr;rp kf;fs; njuptpf;fpd;wdu;. Mdhy; ,e;j rlyq;fspd; kuzj;jpw;F ahu; nghWg;G vd;gij ,Jtiu Cu;[pjk; nra;a Kbatpy;iy. JZf;fhapy; Njhz;bdhy; ,d;Dk; rlyq;fspd; vYk;Gf;$Lfs; fpilf;fyhk; vd kf;fs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;.

itfhrp 31> 2010

nfhOk;gpy; tpohtpy; gq;Nfw;Nghu;f;F vjpuhf Nghuhl;lk; - rPkhd; vr;rupf;if

,yq;ifapy; ,lk;ngwTs;s Ig;gh ru;tNjr ,e;jpa jpiug;gl tpohtpy; ,e;jpa ebfu;> ebifau; vtUk; gq;Nfw;Fk; gl;rj;jpy; mtu;fSf;F vjpuhf ngUk; Nghuhl;lk; elj;jg;gLk; vd;W ehk; jkpou; ,af;fj; jiyik xUq;fpizg;ghsUk; ,af;FeUkhd rPkhd; vr;rupf;if tpLj;Js;shu;. ,NjNtis> u[pdpfhe;j;> mkpjhg;gr;rd;> fky;`h]d;> kzpuj;dk;> I];tu;ah uha;> mgpN\f; gr;rd; MfpNahu; Fwpj;j ,e;jpaj; jpiug;gl tpohtpidg; Gwf;fzpj;jpUg;gjw;Fk; ,af;Feu; rPkhd; ghuhl;Lf;fisj; njuptpj;Js;shu;. nfhOk;gpy; eilngwTs;s Ig;gh jpiug;gl tpohtpy; ,e;jpa ebfu;> ebifaUk; gq;Nfw;ftpy;iy vd;w epiy cUthf Ntz;Lk; vd;Wk; mtu; $wpajhf me;ehl;L nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,NjNtis rPkhdpd; tPl;Lf;nfjpupy; NtW rpyu; Mu;ghl;lj;jpy; <LglTs;sjhf nra;jpfs; ntsptUfpd;wd. ,tu;fs; jkpo; ehl;by; cs;s ,yq;ifj; jkpou;fs; vd mwpa Kbfpd;wJ. rPkhdpd; ek;gpf;ifj; JNuhf nraw;ghLfs; gytw;wpw;fhf ,r; nraw;ghL eilngwTs;sjhf mwpaKbfpd;wJ.

itfhrp 31> 2010

td;dp kf;fs; eyd;fUjp

khfhzrigj; Nju;jypy; Nghl;b  - jNj$ 

Kfhk;fspy; jq;fp mtjpg;gLk; midj;J td;dpg; gFjp kf;fisAk; kPsf;Fbaku;j;jp> mtu;fSf;F epk;kjpahd> epue;jukhd tho;it tpbit Vw;gLj;jpf;nfhLg;gij typAWj;jp tlf;F khfhz rigj; Nju;jypy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Nghl;bapLk;. vd $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; gp.mupaNej;jpud; njuptpj;Js;shu;. tlf;F khfhz rigf;F mz;ikapy; Nju;jy; eilngw ,Ug;gjhf nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;ruhd grpy; uhIgf;\ New;W njuptpj;jpUe;jhu;. ,ijnahl;b ntspapl;Ls;s Xu; mwpf;ifapNyNa mupaNej;jpud; Nkw;fz;lthW njuptpj;jpUf;fpd;whu;. (NkYk;.....)

itfhrp 31> 2010

Nrdhjpf;F Ntl;L> RNu]pf;F Mg;G

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; mLj;j jiyik nghWg;G cUj;uFkhuDf;F?

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; mLj;j jiyikg; nghWg;gpw;F ehL fle;j jkpoPo murpd; cUthf;fj;jpy; Kf;fpa gq;fhw;wp tUk; cUj;uFkhuid epakpf;fj; jpl;lkplg;gl;L tUtjhf njupatUfpd;wJ. Gyk;ngau; jkpou;fspdhy; ,e;j eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhff; $wg;gLfpd;wJ. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiyikg; nghWg;ghdJ jw;NghJ rpNu];l murpay;thjpahd ,uh.rk;ge;jdhy; tfpf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,uh.rk;ge;jd; fle;j ehw;gJ tUlq;fshf [dehaf murpaypy; <Lgl;L te;jtu; vdj; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,e;j jiyikf;F Nrdhjpuh[htpw;Fk;> RNu]; gpNukre;jpuDff;Fk; ,ilapy; nksg; Nghu; ePz;l fhykhf eilbgw;W tUtjhf mwpa Kbfpd;wJ. ,tw;wpw;F eLtpy; ngUk; gzf;fhuUk;> cjad; gj;jpupif cupikahsUk; ,tu;fs; vy;NyhiuAk; Gwk; js;sptpl;L jiyikia jl;bg;gwpf;f jpiu kiwtpy; nraw;gLtjhf mwpa Kbfpd;wJ. ,jw;F rk;ke;ju; cWJizahf ,Ug;gjhfTk; mwpa Kbfpd;wJ. rutzgtd; gpwg;ghy; jpUNfhzkiyiar; Nru;e;jtu; vd;gJ ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jdhy; Vw;gl;l Kuz;ghl;bdhy; ,tupd; ikj;Jdu; tpj;jpahjud;; jw;NghJ cjad; gj;jpupifapypUe;J ePf;fg;gl;Ls;sjhf mwpa Kbfpd;wJ.

itfhrp 31> 2010

fu;ehlfhtpy; 30 Ngu; fUfp kuzk;

fu;ehlf khepyj;jpy; gazpfs; g];]{k; Bry; Vw;wpr; nrd;w nyhwpAk; Nkhjpajpy; 30 Ngu; gypahdjhf nghyp]hu; njuptpj;jhu;. fu;ehlf khepyk; rpj;uJu;fh mUNf Ruhguhtpy; ,Ue;J ngq;fShu; te;j Ng&e;J xd;wpd; kPJ Bry; Vw;wp nrd;w nfhs;fyd; nyhwp NkhjpAs;sJ. tpgj;jpy; NgUe;J jPg;gpbj;jJ. ,jpy; rk;gt ,lj;jpNyNa 30 Ngu; gypahfp cs;sdu;. 28 Ngu; ftiyf;fplkhf cs;sdu;. tpgj;Jf;Fs;shd NgUe;jpy; 10 Foe;ijfs; cl;gl 64 Ngu; gazk; nra;jjhf njupa te;Js;sJ. fle;j 22 Mk; jpfjp mjpfhiy fu;ehlf khepyj;jpy; kq;fShu; tpkhd epiyaj;jpy; Vw;gl;l tpkhd tpgj;jpy; 158 Ngu; ,we;jdu;. me;j Nrhfk; kiwtjw;Fs;> fu;ehlf khepyj;jpy; New;W NkYk; xU tpgj;J epfo;e;Js;sJ.

itfhrp 30> 2010

,lk; ngau;e;j kf;fSk; tho;thjhuKk;

(jkpod;)

Gyk; ngau;e;j ehLfspy; thOk; jkpou;fNs! ePq;fs; njupe;J nfhs;sNtz;baJ. Njitaw;w elf;f Kbahj fw;gid vz;zq;fis tpl;L tpl;L xd;W gl;l Xu; If;fpa ,yq;ifapy; vy;NyhUk; rkhjhdkhfTk;> If;fpakhfTk; thoNtz;Lk; vd;W epidg;gJ kpfTk; ed;W. md;ghu;e;j Gyk; ngau; tho; jkpou;fNs! ,q;F thOk; jkpou;fis epk;kjpahf thotpLq;fs; ePq;fs; nra;Ak; Njitaw;w nray;fspdhy; ,q;F thOk; vq;fis kWgbAk; ,d;DnkhU ,d;dy;isAk;> Jd;gq;fisAk;> ,og;GfisAk; J}z;Lk; tifapy; nray;gljPu;fs; jtpu;f;fTk; ,JNt ePq;fs;> vq;fSf;F nra;Ak; kfj;jhd Nrit. czu;e;J nray;gLq;fs;. (NkYk;.....) 

itfhrp 30> 2010

,e;jpah-rpwPyq;fh ,ize;j nray;Kiwj; jpl;lk; tFf;fg;glNtz;Lk;: ,e;jpa muRf;F Nfhupf;if

<oj;jkpou;fspd; ,ay;G tho;f;ifia kPsf; fl;bnaOg;GtJ kw;Wk; mtu;fSf;F murpay; uPjpahd jPu;tpid toq;Fjy; njhlu;ghf  ,e;jpah -  rpwPyq;fh Mfpa ,U ehLfSk; ,ize;J nray;gLk; xU nray;Kiw jpl;lj;ij tFf;f ,e;jpah Kay Ntz;Lnkd jkpo;ehl;by; cs;s kf;fs; cupik Mu;tyu;fs; typAWj;jp cs;sdu;. [_d; 8k; ehs; ,e;jpah tutpUf;Fk; rpwPyq;fh mjpgu; uh[gf;rtplk; ,jid ,e;jpah typAWj;j Ntz;LnkdTk; kf;fs; cupik Mu;tyu;fs; ,e;jpa muir Nfl;Lf; nfhz;Ls;sdu;. ,e;j nray; Kiw ,iz mikg;gpy; ,U ehLfisAk; Nru;e;j mjpfhupfs;> ehlhSkd;w gpujpepjpfs;> jd;dhu;t njhz;L epWtd jiytu;fs; MfpNahu; ,lk;ngw Ntz;Lk; vdTk; ,tu;fs; NfhupAs;sdu;. (NkYk;....)

itfhrp 30> 2010

kf;fspd; ek;gpf;ifNa jPu;Tf;F Kf;fpak;

(thFyd;)

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; gy ntspehl;Lj; J}jufq;fSf;Fr; nrd;W ,dg; gpur;rpid gw;wpg; NgrpapUf;fpd;whu;fs;. mnkupf;fh kw;Wk; Nkw;fj;jpa ehLfspd; J}jufq;fisAk; ,e;jpaj; J}jufj;ijANk ,tu;fs; Nju;e;njLj;jpUf;fpd;whu;fs;. u\;ah> rPdh Nghd;w ehLfspd; J}juq;fis xJf;fptpl;lhu;fs;. Nghjhf;Fiwf;F ,e;jpahtpy; jq;fpapUe;J murhq;fj; jiytu;fSld; mbf;fb NgrpapUf;fpd;whu;fs;. jkpo;j; jiytu;fs; ntspehLfspd; murhq;fq;fSlDk; ntspehLfspd; J}Jtu;fSlDk; khj;jpuk; NgRtjd; Nehf;fk; vd;d vd;gJ gw;wp kf;fs; kj;jpapy; Fog;gepiy Njhd;wyhk;. ve;jj; jPu;thf ,Ue;jhYk; ,yq;if murhq;fk; jhd; eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk;. mg;gbapUf;f> ,yq;if murhq;fj;Jld; vJTNk Ngrhky; ru;tNjr r%fj;Jld; khj;jpuk; NgRtJ Fog;g epiyiaj; Njhw;Wtpf;Fk; jhNd. (NkYk;.....)

itfhrp 30> 2010

murpay; jPu;it Nehf;fpa Mf;fG+u;t efu;T

khwp khwpg; gjtpf;F te;j murhq;fq;fs; ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjpy; fhupatYTld; nraw;glhjJk; jkpo;j; jiytu;fs; Mf;fG+u;tkhd mZFKiwiag; gpd;gw;whjJk; gpur;rpid jPu;f;fg;glhjjw;Fk; rpf;fyhfpajw;Fk; gpujhd fhuzq;fs;. xNu jlitapy; KOikahd jPu;it mila Ntz;Lk; vd;w epiyg;ghl;ilj; jkpo;j; jiytu;fs; njhlu;r;rpahff; nfhz;bUe;jhu;fs;. ,e;j epiyg;ghL nghUj;jkw;wJ vd;gij eilKiwapy; ghu;j;Jtpl;Nlhk;. ,e;j epiyg;ghl;by; epd;wjhNyNa Kd;itf;fg;gl;l rpy jPu;Tfisj; jkpo;j; jiytu;fs; epuhfupj;jhu;fs;. mj; jPu;Tfs; eilKiwf;F te;jpUe;jhy; jkpo; kf;fSf;F Vw;gl;l gy Jd;gq;fisj; jtpu;f;f Kbe;jpUf;Fk;. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T Kaw;rpapy; XusT Kd;Ndw;wkhfTk; mJ mike;jpUf;Fk;. (NkYk;....)

itfhrp 30> 2010

tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jtk;

jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpy; khWgl;l epiyg;ghL

([Ptfd;)

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ,t;tplaj;jpy; cj;jpNahfG+u;tkhf ve;j KbTf;Fk; tutpy;iy vdf; $wyhk;. fl;rpapd; ,uz;L ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,J njhlu;ghf khWgl;l fUj;Jfis ntspapl;bUf;fpd;wdu;. tpfpjhrhug; gpuepjpj;Jt Kiw ePf;fg;gl;lhy; rpWghd;ikapdg; gpujpepjpj;Jtk; Fiwe;JtpLk; vd;gJ Nju;jy;Kiw khw;wj;ij vjpu;g;gtu;fs; Kd;itf;Fk; thjk;. tlf;F> fpof;F jtpu;e;j khfhzq;fisg; nghWj;jtiuapNyNa ,tu;fs; ,t;thW $Wfpd;wdu;. tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiwapd; fPo; njupT nra;ag;gLk; cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;ifapNyNa rpWghd;ikapdupd; eyd; jq;fpAs;sJ vdf; $WtJ vy;yhr; re;ju;g;gj;jpYk; rupahdjhf mikahJ. (NkYk;.....)

itfhrp 30> 2010

khNthap];l; ehrNtiyahy; ele;j uapy; tpgj;J  gyp 109 Mf mjpfupg;G

Nkw;Ftq;f khepyk; [hu;f;uk; mUNf khNthap];l;Lfspd; ehrNtiyahy; ele;j nfhba uapy; tpgj;jpy; gypahNdhu; vz;zpf;if 109 Mf mjpfupj;Js;sJ. fhak;gl;Nlhu; vz;zpf;if 250 Mf cau;e;jJ. ,t;tpgj;jpy; gypahd tu;fspy; 25 Ngupd; cly;fs; milahsk; fhzg;gl;ld. kpfNkhrkhf ghjpf;fg;gl;l v];5> v];6 ngl;bfis cilj;Jj; jpwf;f Ntz;bapUg;gjhy; rhT vz;zpf;if NkYk; cauf;$Lk; vd mQ;rg;gLfpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 30> 2010

aho; - fjpu;fhkk; g]; Nrit Muk;gk;

aho; - fjpu;fhkk; g]; Nrit Muk;gpf;f murhq;fk; tpiutpy; eltbf;if > aho; Flh ehL Kjy; fjpu;fhkk; tiuapyhd g]; Nritia Kg;gJ tUlq;fspd; gpd;du; Muk;gpg;gjw;F ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig jPu;khdpj;Js;sJ. vjpu;tUk; [{iy 1Mk; thuk; Kjy; ,t; ,U gFjpfSf;fhd g]; Nrit ,aq;Fk; vd njuptpf;fg;gLfpwJ.

itfhrp 30> 2010

,Wjpf;fl;l Aj;j tprhuiz epGzu; FOtpw;fhd cWg;gpdu;fs; njupT ,lk;ngWfpwJ - I.eh

,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd;NghJ ,lk;ngw;wjhfj; njuptpf;fg;gLk; Fw;wr;nray;fs; njhlu;gpy; tprhuiz Nkw;nfhs;tjw;F epakpf;fg;glTs;s epGzu;fs; FOtpw;fhd cWg;gpdu;fs; njupT  ,lk;ngw;W tUtjhf If;fpa ehLfs; rig njuptpj;Js;sJ. ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd;NghJ ,lk;ngw;wjhfj; njuptpf;fg;gLk; Fw;wr;nray;fs; njhlu;gpy; tprhuiz Nkw;nfhz;L jdf;F MNyhrid toq;Fk; Nehf;fpy; epGzu;fs; FOit mikg;gjw;fhd nraypy; If;fpa ehLfs; rigapd; nghJr; nrayhsu; ehafk; ghd; fP %d; <Lgl;Ls;shu;. (NkYk;.....) 

itfhrp 29> 2010

jkpou;fspd; kWtho;Tf;fhd eltbf;if uh[gf;Nr muir ,e;jpah epu;g;ge;jpf;f Ntz;Lk; - gpufh\; fhuj;

Nghupd; filrpf;fl;lj;jpy; Vuhskhd ,og;Gfs; Vw;gl;ld. vy;bb,-apdUk; ngUk; td;Kiwfspy; <Lgl;lhu;fs; vd;whYk;> Vw;gl;l mopTfSf;F ,yq;if uhZtj;jpw;Fk; ngUk; nghWg;G ,Uf;fpwJ vd;whu;. ,yq;ifapy; [dehafj;ijAk;> mikjpiaAk; epiyehl;l Ntz;Lkhdhy;> ele;j epfo;Tfs; njhlu;ghf xU Kiwahd tprhuizf;F Mizaplg;gl Ntz;Lk; vd;whu;. [_d; 8k; Njjpad;W ,yq;if mjpgu; uh[ gf;N\ ,e;jpahtpw;F tUfpwhu;. me;j tha;g;gpid gad;gLj;jp jkpo; kf;fs; kWtho;T kw;Wk; murpay; jPu;TfSf;fhd jpl;ltl;lkhd thf;FWjpfis mtuplkpUe;J ,e;jpa muR ngw Ntz;Lk; vd;Wk; gpufh\; fhuj; $wpdhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 29> 2010

ehLfle;j jkpo; <ok; mikf;fg;gLtJ cWjp

,e;jpahtpd; fz;ldj;jpw;Fs;dhd gpdhq; Jiz Kjy;tu; uhkrhkp $Wfpd;whu;

ehLfle;j jkpo; <ok; vd;gJ cUthf;fg;glg;NghtJ cWjpahdJ vd kNy\pahtpd; gpdhq; khepy  Jiz Kjyikr;ru; Nguhrpupau; godpag;gd; uhkrhkp njuptpj;jhu;. Jiz Kjy;tu; uhkrhkpapd; gpdhq; Ngl;baspj;jhu;. ehL fle;j jkpo; <o murhq;fj;Jf;fd khehL mz;ikapy; ,lk;ngw;wJ. ,jpy; fye;J nfhz;Bu;fsh vd Nfs;tp vOg;gpgg;gl;lJ. jd;Dila Ntiyg;gO fhuzkhf fye;J nfhs;s Kbahky; Ngha;tpl;lJ vd;W Jiz Kjy;tu; uhkrhkp gjpyspj;jhu;.

itfhrp 29> 2010

milahsk; fhz cjTq;fs;

Nghl;Nlhtpy; cs;stu; tha;Ngr Kbahjtu; fle;j ,uz;L thuq;fshf fpz;zpah kj;jpa fy;Y}upapd; Kd;Ds;s g];epiyaj;jpy; fhyj;ijf; flj;jp tUfpd;whu; vq;fpUe;J te;jhu; vg;gb te;jhu; vd;w vj;jfty;fSk; ngwKbahJs;sJ ve;jtpj MtzKk; mtuplkpy;iy. Mdhy; rka mbg;gilapy; K];yPk; vd kl;Lk; ,ilahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. jaTnra;J KbAkhdtiu ,r;nra;jpia guttpl;L mtuJ cwtpdu;fSld; mtiu ,izg;Nghk;

jfty;fs;. - mg;uhu; - 0779677330> m]hu; - 0777073441> 0718161660

itfhrp 29> 2010

Clf ju;kj;ij cau;j;jpg; gpbg;Nghk;

fUj;juq;F:

tplak;:   Clf ju;kKk; jkpo; Clfq;fSk;

fhyk;:   A+d; 06> 2010 Qhapw;Wf;fpoik> fhiy 9.00 12.00 tiu

,lk;:   ];fhgNuh rptpf; nrd;uu;  (kf;Nfhtd; - vy;];nkau;)

rpNu];l Clftpayhsu;fs; gyu; fUj;Jiufs; toq;Ftu;. jkpo; Clfj;Jiwapy; eLepiyik> Neu;ik> fUj;Jr; Rje;jpuk; vd;gtw;iw Ntz;b epw;Fk; midtiuAk; fye;J nfhz;L> jq;fs; fUj;JfisAk; gfpu;e;J nfhs;SkhW md;Gld;  miof;fpd;Nwhk;.

fdba jkpou; [dehaf tpopg;Gzu;T kd;wk; - demovizhippu @hotmail.com

itfhrp 29> 2010

Suresh Sriskandarajah

'Waterloo Suresh' fights for a bright future, free from charges of supporting terrorism

Upon his return to Canada, he continued working for the rebels, the criminal complaint alleges. In March, 2005, he allegedly helped launder $13,150 in LTTE funds through U.S. bank accounts. The prosecutors allege that on Oct. 23, Mr. Sriskandarajah sent an e-mail to three students instructing them how to smuggle materials such as laptops, compasses and GPS devices into rebel territory. He told them that once they arrived in Colombo, they should speak only in English and tell the customs officers they were on vacation. “Give him a bag of chocolate,” he wrote. A van would be waiting to take them north, he said. At the army checkpoint in Vavuniya, they should bribe the troops with chocolate and cigarettes, he told them. “Say you are just visiting around family; nothing else,” he wrote. “Now you get to the Tigers checkpoint, only five minutes away … Tell them Waterloo Suresh sent you.” The following March, according to prosecutors, Mr. Sriskandarajah worked with a Canadian co-conspirator named Ramanan Mylvaganam to buy $22,000 worth of submarine and warship design software from a U.K. company. (more...)

itfhrp 29> 2010

,uhZtj;Jf;F jfty; toq;fpikf;fhf xNu FLk;gj;ijr; Nru;e;j %tu; Rl;Lf;nfhiy

murhq;fj;Jf;F Mjuthfr; nraw;gLk; goq;Fbapd Kjpatu; mtuJ kidtp kfd; MfpNahiu jypghd;fs; Rl;Lf; nfhd;wdu;. tpahof;fpoik ,uT ghfp];jhdpy; ,f; nfh^ur; rk;gtk; ele;jJ. t]up];jhd; khfhzj;jpYs;s xuhf;i] khtl;lj;jpy; ,g;gLnfhiy ele;jJ. ,uhZt eltbf;if cf;fpukile;Js;s ,e;j khtl;lj;jpy; jypghd;fs; ,d;Dk; gyKld; cs;sij ,r;rk;gtk; fhl;Ltjhf mtjhdpfs; fUJfpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 29> 2010

,e;jpahtplk; fdlh kd;dpg;G  

tprh toq;Fk; nfhs;iffs; kW Ma;T

,e;jpa MAjg; gilapy; gzpahw;wpatu;fSf;F tprh ju kWj;j fdlhTf;F fLikahd gjpybia ,e;jpah je;Js;s epiyapy;> ele;j epfo;TfSf;F kd;dpg;G NfhUtjhfTk;> tprh nfhs;iffis kW Ma;T nra;tjhfTk; fdlh cWjpaspj;jJ. ,e;jpa ghJfhg;G gil kw;Wk; Gydha;TJiw rhu;e;jtu;fSf;F fdlh muR tprh toq;f kWj;jJ. kdpj cupik kPwiy Rl;bf;fhl;b tprh ju kWj;jJ. ,e;j eltbf;iff;F ,e;jpa cs;Jiw mikr;rfk; fLikahd gjpyspj;jJ. xU thuj;jpy; cupa eltbf;if vLf;fhj gl;rj;jpy;> ,e;jpahtpd; eltbf;ifAk; fLikahf ,Uf;Fk; vd vr;rupj;jJ. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2010

M.I.A. Attacks New York Times Journalist On Twitter

Singer posted Lynn Hirschberg's phone number, which writer called 'infuriating.'

(By James Montgomery)

Journalist Lynn Hirschberg pulled no punches while profiling M.I.A. — debunking her claims that she hasn't seen her father in years, contacting the Sri Lanka Democracy Forum to balance out her version of the country's war against the Tamil Tiger military group, pointing out that she lives in "very white, very wealthy Brentwood [California]" with her fiancé, Ben Bronfman — and, in the process, painted a less-than-flattering portrait of her. And boy, was M.I.A. mad. (more....)

itfhrp 29> 2010

rPdg;gpujku; njd;nfhupah nrd;whu;

tlnfhupah> njd;nfhupah gjl;lk; jzpAkh?

rPdg;gpujku; ntd; [pah gt; %d;W ehs; muRg; gazkhf nts;spf; fpoikad;W njd; nfhupah te;Js;shu;. ntd; [pahgt; ,uz;lhtJ Kiwahfj; njd; nfhupah te;Js;shu;. 2007y; ntd; Kjy; Kiwahf njd;nfhupah te;jhu;. mijaLj;J ,U ehLfSk; Nfe;jpu $l;LwT $l;lhspfshf khwpd. jw;Nghija gazj;jpd; NghJ [g;ghd;> njd; nfhupah Mfpa ehLfspd; jiytu;fs; gq;Nfw;Fk; Kj;jug;G cr;rp khehl;by; ntd; [pah gt;Tk; fye;J nfhs;fpwhu;. cr;rp khehL njd; nfhupa Rw;Wyhj; jPthd n[[{tpy; eilngwTs;sJ. ntd;> njd;nfhupah [dhjpgjp yP kAq; - ghf;> Njrpa rl;lkd;w rghehafu; fpk; `Nahq; - X kw;Wk; gpujku; Rq; cd; - rhd; MfpNahUld; Ngr;R thu;j;ij elj;Jthu;. (NkYk;....)

itfhrp 29> 2010

Germany-based LTTE fund raiser arrested

Police on Wednesday arrested a key supporter of the now defunct LTTE, on her arrival in Colombo. Well informed sources said that she had been instrumental in collecting funds in Frankfurt for the terrorist organisation and played a key role in the anti-Sri Lanka demonstrations held in the German Commercial Capital during the final stages of the 'humanitarian operation' launched by the security forces. "She was a key member of the pro -LTTE group who sat across railway lines and blocked the movement of trains in Frankfurt demanding the Sri Lanka government to halt the operation against the LTTE," sources said. (more...)

itfhrp 29> 2010

fhu;fpy; Nghupy; ,uhZt cau; mjpfhupapd; jpy;YKy;Y ,uhZt ePjpkd;wk; gugug;G jPu;g;G

fhu;fpy; Nghupd; NghJ> ,uhZt cau; mjpfhup xUtu; jtwhd mwpf;iffis vOjp> fPo;epiy mjpfhupf;F vjpuhf ele;J nfhz;ljhf ,uhZt ePjpkd;wk; Fw;wk; rhl;bAs;sJ. fle;j 1999k; Mz;L fhu;fpy; Nghu; eilngw;wJ. mg;NghJ> glhf;ypf; nrf;lhupy;> xU jiug;gil gpupTf;F jiyik jhq;fpatu;> gpupNfbau; Njtpe;ju;rpq;> ,tu; jw;NghJ Xa;T ngw;W tpl;lhu;. ,tu;> fhu;fpy; Nghupd; NghJ glhypf; nrf;lhupy; ,uhZt cau; mjpfhupahf ,Ue;j nyg;bdd;l; n[duy; fp\d; ghy; kPJ Fw;wk;rhl;b by;yp cau; ePjpkd;wpy; xU kDjhf;fy; nra;jhu;. fhu;fpy; Nghupd;NghJ> vdJ Nky; mjpfhupahf ,Ue;j fp\d;ghy;> vd;dplk; ghugl;rkhf ele;Jnfhz;lhu;. vdJ gilg;gpupT ngw;w ntw;wpfis NtW xU mjpfhup jiyikapyhd gpupT ngw;wJ Nghy jtwhd mwpf;iffis jahupj;jh¡u;. me;j mjpfhupf;F Njitapd;wp rhjfkhf ele;Jnfhz;lhu;. mNj rkak;> vdJ rhjidfis ,Ul;lbg;G nra;jhu;. ,jdhy; ehd; ghjpf;fg;gl;Nld;. vdf;F fpilf;f Ntz;ba kfhtPu; rf;uh tpUJf;Fg; gjpyhf> tprp\;l; Nrth gjf;fk; kl;LNk fpilj;jJ.

itfhrp 29> 2010

I.Nj.f. jiytu; gjtpapypUe;J uzpy; cld; tpyf Ntz;Lk;

[dhjpgjp kw;Wk; ehlhSkd;wj; Nju;jy;fspy; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; Njhy;tpf;F jhu;kPfg; nghWg;Ngw;W> jiytu; nghWg;gpypUe;J uzpy; tpf;ukrpq;f tpyf Ntz;Lk; vd;W mf;fl;rpapd; fz;b ehlhSkd;w cWg;gpdu; V.Mu;.vk;. mg;Jy; fhjy; Nfl;Lf; nfhz;bUf;fpwhu;. (NkYk;....)

itfhrp 29> 2010

I.eh. ghJfhg;Gr; rigapy; ,e;jpahTf;F epue;ju ,lk; fpilf;f rPdh cjt Ntz;Lk;

 “I.eh. ghJfhg;G rigapy; ,e;jpahTf;F epue;ju ,lk; fpilf;f rPdh MjuT mspf;f Ntz;Lk; vd;W> rPd gpujkuplk; ,e;jpa [dhjpgjp gpujPgh gl;By; Neupy; tw;GWj;jpdhu;. ,e;jpa [dhjpgjp gpujPgh gl;By; rPdhtpy; Rw;Wg;gazk; nra;J tUfpwhu;. New;W mtu; rPd gpujku; ntd;- [pahNghit re;jpj;jhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 29> 2010

aho;. ngupa gs;spapy; kPz;Lk; njhOif

aho;g;ghz rPik-jkpo; K];ypk; cwit NkYk; gyg;gLj;Jk; K];ypk;fSk; jkpou;fSk;> me;epNahd;dpa cwT G+z;L neUq;fpa Njhoik G+z;L tu;j;jf fy;tpj; Jiwapy; kl;Lkd;wp ,d;Dk; gy Jiwfspy; ,e; ehl;by; xU kNfhd;dj ,lj;ij gpbj;jpUe;jdu;. Jujp\;ltrkhf aho;. K];ypk;fis cLj;j JzpAld; ,uNthL ,uthf nrhe;j kz;zpypUe;J Gyp gaq;futhjpfs; Juj;jpabj;jdu;. ehl;bd; gy ghfq;fspYk; rpjWz;L> my;yYw;W mfjp Kj;jpiuia jk; new;wpapy; Fj;jpf;nfhz;lthW thOk; epu;f;fjpf;F Mshf;fg;gl;ldu;. (NkYk;.....)

itfhrp 29> 2010

khNthap];Lfis xopj;Jf;fl;l tpiutpy; cupa eltbf;if vLf;fg;gLk;

,e;jpahtpd; fy;fj;jh efupy; khNthap];l; jPtputhjpfs; uapy;tz;bkPJ elj;jpa Fz;Lj; jhf;Fjypy; 25 gazpfs; nfhy;yg;gl;lJld; mWgJ Ngu; tiu fhakile;jdu; fhakile;Njhupy; gyupd; epiyik ftiyf;fplkhAs;sjhf itj;jparhiy tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. kPl;Gg; gzpfs; G+uzkhf Kbtile;j gpd;dNu ,og;gPLfspd; nkhj;j vz;zpf;ifiaj; njuptpf;f KbAnkd kPl;Gg; gzpahsu;fs; $wpdu;. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2010

mr;rKk; gPjpAkpd;wp tho;fpNwhk;; aho;. kf;fs; ed;wp njuptpg;G

ehl;bd; Vida gpuNjrq;fspy; thOk; kf;fSf;Ff; fpilf;Fk; rfy trjpfSk; jkf;Fk; jw;NghJ fpilj;J tUtjhf aho;g;ghz kf;fs; njuptpf;fpwhu;fs;. mNjNghd;W> mr;rKk; gPjpAk; ,d;wp tho;tjw;fhd R+oiy Vw;gLj;jpj; je;j [dhjpgjpf;F ed;wp njuptpg;gjhfTk; me;j kf;fs; $Wfpwhu;fs;. (NkYk;....)

itfhrp 29> 2010

tlf;Ff;F tpiutpy; khfhzrig Nju;jy;

ehl;bd; Vida gpuNjr kf;fs; mDgtpf;Fk; rfy [dehaf cupikfisAk; tlf;F kf;fSk; mDgtpf;Fk; tifapy; tlf;fpy; khfhz rig kw;Wk; cs;Shuhl;rp rig Nju;jy;fis tpiutpy; elj;Jtjw;F murhq;fk; eltbf;if vLf;Fnkd tlf;F mgptpUj;jpr; nrayzpapd; jiytUk; nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rUkhd grpy; uh[gf;\ fpspnehr;rpapy; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2010

Kk;igapy;

nghJkf;fs; gazpj;j uapy; kPjhd khNthap];l;Lfspd; iftupir...

,e;jpahtpy; uapy; jz;lthsj;ij ,yf;F itj;J ,d;W mjpfhiy khNthap];l;Lfshy; elj;jg;gl;l jhf;Fjypy; 65Ngu; nfhy;yg;gl;lJld; E}w;Wf;fzf;fhNdhu; fhakile;Js;sdu;. mz;ikf; fhyq;fspy; khNthap];l;Lfspd; jhf;Fjy;fshy; gy nghJ kf;fs; nfhy;yg;gLtij mtjhdpf;ff; $bajhf ,uf;fpd;wJ. ,yq;ifapy; Gypfspd; nghJkf;fs; kPjhd jhf;Fjy;fs; KbTf;F nfhz;L tug;gl;lijj; njhlu;e;J jw;NghJ ,e;jpahtpy; eilngw;W tUk; ,Njtifahd jhf;Fjy;fs; rkhjhd Mu;tyu;fs; kj;jpapy; ngUk; tpku;rdj;jpw;F cs;shfpapUf;fpd;wJ Kk;igapypUe;J Nkw;F tq;f khepyj;jpYs;s kpj;dhG+u; khtl;lj;ij Nehf;fpg; gazpj;j uapy; gaq;futhjpfspdhy; jfu;f;fg;gl;Ls;sij glj;jpy; fhzyhk;. (NkYk;....) 

itfhrp 28> 2010

Gypfspd; ghliyg; gjpT nra;J itj;jpUe;jtu; ifJ

fy;Kid ghz;bUg;gpy; ifalf;fj; njhiyNgrpapy; tpLjiyg; Gypfspd; ghly; xd;iw gjpTnra;J itj;jpUe;j ,isQu; xUtu; Gjd;fpoik khiy ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ghz;bUg;G gpuNjrj;jpy; tpNrl mjpubg;gilapdu; tPjp Nuhe;J eltbf;ifapy; <Lgl;bUe;j NghJ> $l;lkhf epd;w ,isQu; FOtpdiuAk; mtu;fsplk; ,Ue;j ifalf;fj; njhiyNgrpfisAk; nghyp]hu; Nrhjidapl;Ls;sdu;. mt;Ntis> tpLjiyg; Gypfspd; ghly; xd;iw gjpT nra;J itj;jpUe;j ghz;bUg;G khupak;kd; Mya tPjpiar; Nru;e;j ,isQu; xUtiu tpNrl mjpubg;gilapdu; ifJnraJ fy;Kid nghyp]huplk; xg;gilj;Js;sdu;. ,J njhlu;ghf nghyp]hu; tprhuizfis Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;.

itfhrp 28> 2010

fhtb Ml;lk;> ghl;lk;> nfhz;lhl;lk;

Ky;iy. tw;whg;gis fz;zfp mk;kd; Nfhtpy; tUlhe;j nghq;fy; tpoh

Ky;iyj;jPT tw;whg;gis fz;zfp mk;kd; Nfhtpypd; tUlhe;j nghq;fy; tpoh kpfTk; rpwg;ghf eilngw;wJ. mk;kd; Kd;dpiyapy; nghq;fy; topghLfspy; gf;ju;fs;  <Lgl;bUg;gij glj;jpy; fhzyhk;. kPz;Lk; jpUk;Gk; me;j ,uTf; nfhz;lhl;lq;fs;. 

itfhrp 28> 2010

aho;ghzj;ij njhlu;e;J

tTdpahtpy; tPjpNahu fl;blq;fs; cilf;fg;gLk; - mur mjpgu;;

tTdpah efupy; tPjp mgptpUj;jp Ntiyfs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;w epiyapy;> Vw;fdNt jahupf;fg;gl;l jpl;l tiutpd;gb mfw;wg;gl Ntz;ba  fl;blq;fs; cilf;fg;gLk; vd tTdpah murhq;f mjpgu; gp.v];.vk;.rhs;];  njuptpj;jhu;. midtuhYk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd;gbNa> tPjp mgptpUj;jpg; gzpfs; ,lk;ngWtjhfTk; mtu; $wpdhu;. ,J njhlu;gpy; Nkw;gb fl;blq;fspd; cupatu;fSf;F mwptpf;fg;gl;bUg;gJld;> mtu;fspd; mDkjp fpilf;fg; ngw;wpUg;gjhfTk; tTdpah murhq;f mjpgu; Fwpg;gpl;lhu;. tTdpahtpy; cs;Shu; tPjp mgptpUj;jpg; gzpfSf;nfd 50 kpy;ypad; &gh epjp xJf;fPL nra;ag;gl;bUg;gjhfTk; mtu; NkYk; $wpdhu;.

itfhrp 28> 2010

murpay; jPu;Tk; mgptpUj;jpAk; jkpo; kf;fSf;F Kf;fpakhdit

jkpo; kf;fisg; nghWj;j tiuapy; ,dg;gpur;rpidf;fhd jPu;Tk; gpuNjr mgptpUj;jpAk; rk mstpy; Kf;fpaj;Jtk; ngw Ntz;bait. ,dj;jpd; nfsutKk; ,Ug;Gk; murpay; jPu;tpy; jq;fpAs;s mNj Ntis kf;fspd; ehshe;j ngsjPfj; Njitfspd; G+u;j;jp mgptpUj;jpapy; jq;fpAs;sJ. vdNt> ,k; kf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; jiytu;fs; murpay; jPu;it miltjw;F mspf;fpd;w mNjasT Kf;fpaj;Jtj;ij mgptpUj;jp eltbf;iffSf;Fk; mspf;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2010

flikahtJ! fj;jupf;fhahtJ!

([Ptpjd;)

nra;Ak; njhopNy nja;tk;> jpw ikjhd; ekJ nry;tk;! vd;wh Yk;> njhopy; fpilf;Fk;tiu cs;s Mu;tKk;> mu;g;gzpg;Gk; mJ fpilj;jJk; rpyuplkpUe;J gwe;Njhbg; Ngha;tpLfpwJ. gy;NtW njhopy; JiwapYk; ,J nghJthdjhfg; gutyhff; fhzg;gl;lhYk;> ,d;W ,q;Nf kiyafj;jpd; rpy Muk;gg; ghlrhiyfspd; mjpgu;> Mrpupau;fs; njhlu;ghff; fpilj;j jfty;fisg; ghu;g;Nghk;. (NkYk;.....)

itfhrp 28> 2010

Nrhjid kdpju;fSf;F kl;Lk; my;y eha;fSf;Fk;jhd;?

itfhrp 28> 2010

20 Mz;Lfspd; gpd;du; ,d;W aho;. ngupa gs;spapy; njhOif

  • 297 Mz;Lfs; goikahdJ

  • 3 Mapuk; Ngu; njhOifapy; <Lgl trjp

  • jkpo; K];ypk; gpuKfu;fshy; gs;sp epu;khzk;

K];ypk; fy;Y}up tPjpapy; mikag;gl;Ls;s ,e;jg; gs;spthrYf;Fl;gl;l gFjpapy; K];ypk;fs; kPz;Lk; kPsf;Fbaku;e;jijaLj;Nj gs;spthry; Gduikf;fg;gl;L mofpa Njhw;wj;Jld; fhzg;gLtjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. xy;yhe;ju; fhyj;jpy; ngupastpy; ,e;jg; gs;spthry; fl;lg;gl;Ls;sJ. mg;NghJ me;jg; gpuNjrj;jpy; nry;te;juhf ,Ue;j Kfk;kJ jk;gp kiuf;fhaUk;> tz;zhu; gz;iz itj;jpaypq;f nrl;bahu; vd;gtUk; ,ize;Nj ,g;gs;spiaf; fl;bajhf tuyhw;W jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2010

murpayikg;G khw;wj;jpw;F Rje;jpuf; fl;rpapd; kj;jpa FO mq;fPfhuk;

ghuhSkd;wj;jpy; mWjpg; ngUk;ghd;ikiag; ngw;Ws;s murhq;fk; ehl;bdJk;> kf;fspdJk; eyid fUj;jpw;nfhz;L murpayikg;G cl;gl gy;NtW kWrPuikg;Gf;fis Nkw;nfhs;sTs;sJ. murpayikg;G khw;wq;fs;> Mizf;FOf;fspd; epakdq;fs;> ghuhSkd;wj;jpy; murhq;fk; Kd;itf;fTs;s gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf New;W Kd;jpdk; eilngw;w kj;jpa FOf; $l;lj;jpd; NghJ tpupthf Muhag;gl;lJld; mjw;fhd mq;fPfhuj;ijAk; kj;jpa FO toq;fpAs;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2010

jkpo;j; jpiuAyfpy; ek;gpf;if jUfpw ,isQu;fspy; xUtu; ,af;Feu; rpk;GNjtd;.

xUGwj;jpy; mOj;jkhd Vfhjpgj;jpa vjpu;g;G trdq;fSk;> fhl;rpfSk; glj;jpy; ,lk;ngw;wpUe;jNghJk; Foe;ijfs; nfhz;lhLfpw> Foe;ijfisf; nfhz;lhLfpw tpjj;jpy;jhd; glk; mikf;fg;gl;Ls;sJ. Cu;kf;fis kpul;ltUk; tpy;ydplk; rpfg;G vd;W nrhy;ypg;ghu; kpuz;L tpLthd; vd;W xUtu; nrhy;fpwhu;. Vd; Nfl;ljw;F Vw;nfdNt tYthf mbthq;fp ,Uf;fpwhd; my;yth? vd;W gjpy; nrhy;fpwhu; kw;nwhUtu;. Nrhtpaj; fhyj;ij epidTgLj;JfpwJ ,e;jf; fhl;rp. glj;jpd; filrpf; fhl;rpapy; tpy;yid kf;fs; ge;jhLfpwNghJ kf;fis Vkhw;w epidf;Fk; cyfj;jpd; vy;yh KjyhspfSf;Fk; filrpapy; ,Jjhd;fjp vd;gJ trdk;. tpy;ydpd; rpiwf;fjTfis kf;fs; cilj;J nehWf;Fk;NghJ cs;NsapUe;J NrFNtuh Kjy; rjhk; cNrd; tiu Vfhjpgj;jpa vjpu;g;Gg;Nghuhspfs; kf;fNshL fye;J kfpo;r;rpahf ntspNa tUfpwhu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 28> 2010

,e;jpa vy;iyf;Fs; CLUt Kad;w ,U jPtputhjpfs; Rl;Lf;nfhiy

[k;K fh\;kPu; khepyk; Fg;thuh khtl;lk; Fz;lehu; tdg; gFjp topahf jPtputhjpfs; ,e;jpa vy;iyf;Fs; CLUTtjhf fpilj;j ,ufrpa jftiyj; njhlu;e;J ,uhZt $l;Lg;gilapdu; me;jg; gFjpapy; mjpub NjLjy; Ntl;ilapy; <Lgl;ldu;. mg;NghJ jPtputhjpfs; ,uhZtj;jpdu; kPJ Jg;ghf;fpahy; Rl;ldu;. ,ijj; njhlu;e;J ,uhZtj;jpdUk; jpUg;gp Rl;ldu;. ,U jug;Gf;Fk; ,ilNa New;WKd;jpdk; khiy tiu Jg;ghf;fp rz;il ele;jJ. ,jpy; 2 jPtputhjpfs; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;ldu;. gpzkhf fple;j mtu;fs; mUNf ,Ue;J Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; tiuglq;fis ,uhZtj;jpdu; ifg;gw;wpdu;. ,jw;fpilNa Fg;thuh khtl;lk; Nfud; nrf;lu; gFjpapy; kd;R+u; mfkJ fhd; vd;w jPtputhjp ruzile;jjhf ,uhZtj;jpdu; njuptpj;jdu;.

itfhrp 28> 2010

kiyaf vy;iy kPs; epu;zak;

Nahridfis 31k; jpfjpf;Fs; rku;g;gpf;f ,. njh. fh. KbT

,uj;jpdGup> fz;b> gJis> khj;jis Mfpa khtl;lq;fs; njhlu;ghd MNyhridfisr; rku;g;gpg;gjw;F xU khj fhyk; mtfhrk; NfhuTs;sjhfTk; gpujpaikr;ru; njuptpj;jhu;. kiyafj;jpy; jkpo; kf;fs; kpfr; nrwpthf thOk; Etnuypah khtl;lj;jpy; gpuNjr rig> khfhz rig> ghuhSkd;wk; Mfpatw;Wf;Ff; fzprkhd cWg;gpdu;fs; njupT nra;ag;glf; $ba tha;g;Gfs; cs;sd. mNjNghd;W jhd; ,q;F Fwpg;gpl;l Vida khtl;lq;fspYk;> vt;thwhapDk;> Etnuypah khtl;lj;jpy; jw;NghJ Ie;J gpuNjr nrayfg; gpupTfNs cs;sd. ,jidg; gd;dpuz;lhf mjpfupf;f Ntz;Lnkd ,. njh. fh. jiyikapy; $b jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 28> 2010

kd;dhu;> fpspnehr;rp khtl;lq;fspy; 6600 kpy;. nrytpy; mgp. jpl;lq;fs;

tlf;fpy; kd;dhu; fpspnehr;rp khtl;lq;fspy; Rkhu; 6600 kpy;ypad; &gh nrytpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; epiwNtw;wg;glTs;sd. kd;dhu; khtl;lj;jpy; gs;spKid ePu;toq;fy; jpl;lk;> kd;dhu; murhq;f M];gj;jpupapd; rj;jpu rpfpr;irg; gpupT> kd;dhu; rpyhgj;Jiw M];gj;jpupapd; kfg;Ngw;W kUj;Jt gpupT Mfpatw;iw New;W kf;fs; ghtidf;nfd cj;jpNahfG+u;tkhff; ifaspf;fg;gl;lJ. mjidaLj;J tTdpah - fpspnehr;rp> fpspnehr;rp - Rd;dhfj;jpw;fhd kpd;rhu ,izg;G jpl;lj;Jf;fhd mbf;fy;iyAk; mikr;ru; ehl;bdhu;. kd;dhu; gs;sp Kid ePu; toq;fy; jpl;lk; 30 kpy;ypad; &gh nrytpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> fpspnehr;rp - Rd;dhfk;> tTdpah - fpspnehr;rpf;fhd kpd;rhu ,izg;Gj; jpl;lk; 6559 kpy;ypad; &gh nrytpy; Nkw;nfhs;sg;glTs;sd. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2010

[P. vy;. gPup]; - `pyhup ,d;W re;jpg;G

mnkupf;fhTf;F cj;jpNahfG+u;t tp[ak; Nkw;nfhz;bUf;Fk; ,yq;if ntsptptfhu mikr;ru; ,d;W nts;spf;fpoik mnkupf;f ,uh[hq;f nrayhsu; `pyhup fpspd;lidr; re;jpj;J Ngr;R elj;jTs;shu;. ,r;re;jpg; ghdJ jpl;lkpl;lgb nth\pq;ldpYs;s mnkupf;f ,uh[hq;fr; nrayfj;jpy; (,yq;if Neug;gb) ,d;W khiy eilngwtpUg;gjhf mikr;R tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. ,uh[hq;fr; nrayhsu; `pyhup fpspd;udpd; tpNrl miog;gpidNaw;Nw ntsptptfhu mikr;ru;[P. vy;. gPup]; ehd;F ehs; cj;jpNahfG+u;t tp[ak; Nkw;nfhz;L fle;j 23k; jpfjp mnkupf;fhTf;Fg; gazkhdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2010

mnupf;fhtpw;F Kz;L nfhLf;f [g;ghd; jahu;?

murhq;fj;jpd; ngUk;ghd;ikf;F Mgj;jpy;iynad;fpwhu; gpujku;

[g;ghd; gpujku; AfpNah `w;Nwhahkh jiyikapyhd $l;lurhq;fk; Mgj;ij vjpu;nfhs;s khl;lnjdg; gpujku; ek;gpf;if njuptpj;jhu;. xfpdhthtpYs;s mnkupf;f tpkhdj;jsk; njhlu;ghf gpujkupd; $l;lzp murhq;fj;jpypUe;J xU fl;rp ntspNawg;Nghtjhf vr;rupf;if tpLj;jJ. ,e; epiyapy; fd;ru;Ntl;bt; murhq;fk; ftpOk; epiyNaw;gl;lJ. xfpdhth tpkhdj;jsj;ij NtW ,lj;Jf;F khw;wk; nra;a jPu;khdpj;j gpujku; gpd;du; ,j;jpl;lj;ijAk; iftpl;lhu;. ,jdhy; xfpdhth kf;fs; Nfhgkile;jdu;. vdpDk; v];. b. gp. vd;w fl;rp gpujku; jiyikapyhd murhq;fj;ij Mjupf;f Kd;te;Js;sJ. v];. b. gp. apd; jiytu; ,J gw;wpf; $wpajhtJ:- [g;ghd; - mnkupf;f tpkhdj;js xg;ge;jj;ij thg]; ngwitf;Fk; xg;ge;jj;jpy; ehk; ifnaOj;jplkhl;Nlhk;. murhq;fj;jpypUe;J tpyFk; vz;zj;ijAk; iftpl;Ls;Nshk; vdj; njuptpj;jhu;. v];. b. gp. fl;rpapd; cj;juthjj;ij aLj;Nj gpujku; AfpNah `w;Nwhahkh murhq;fk; ftpOk; epiyapy; ,y;iynadj; njuptpj;jhu;.

itfhrp 28> 2010

xghkhitr; re;jpf;f tUkhW ,];Nuy; gpujkUf;F nts;iskhspif fbjk;

,];Nuy; gpujku; ngd;n[kpd; nejdpah{`Tf;F nts;iskhspif fbjnkhd;iw mDg;gpAs;sJ. [dhjpgjp guhf; xghkhitr; re;jpf;f tUkhW Nfhug;gl;Ls;s mf;fbj;jj;ijj; jhk; ngw;Wf;nfhz;ljhf ,];Nuy; gpbjkupd; mYtyfk; mwptpj;jJ. [_d; 01y; xghkhitr; re;jpf;FkhWk; ghJfhg;G kw;Wk; ,];Nuy; - mnkupf;f cwTfs; gw;wpg; NgRk; nghUl;Nl ,e;j miog;G tpLf;fg;gl;Ls;sjhfTk; fbjj;jpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j miog;ig ,];Nuy; gpujku; Vw;Wf; nfhz;Ls;shu;. New;W gpuhd;]; Gwg; gl;lhu;. gpuhd;]; gazj;ij Kbj;Jf; nfhz;L ,];Nuy; gpujku; mnkupf;fh gazkhfTs;shu;. nrd;w khu;r;rpy; ,];Nuy; gpujku;> mnkupf;f [dhjpgjp MfpNahu; ,Wjpahfr; re;jpj;Jf;nfhz;ldu;. jw;NghJ ,lk;ngWk; ,];Nuy; - gy];jPd; kiwKfg; Ngr;Rthu;j;ijfs; ntw;wpailaTk;> Neubg; Ngr;Rf;fis elj;jTk; mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkh Kaw;rpfis Nkw;nfhz;L tUfpd;whu;.

itfhrp 28> 2010

jypj; ngz;fs;...   kiwe;J fplf;Fk; Nrhfk;

(gp.Rfe;jp)

jypj; ngz;fspy; 96 rjk; Ngu; tptrha $ypfs;> Njhy; gjdpLk; njhopy;> J}a;ikg;gzp Nghd;w fLikahd gzpfis nra;gtu;fshf ,Uf;fpd;wdu;. muRg; gzpfspy; jypj; ngz;fs; vd;why; Fg;ig ms;Sk; gzpfs;> kdpj kyj;ij kdpjd; ms;Sk; kdpj Neakw;w gzpfisNa mjpfk; nra;fpd;wdu;. ,g;gzpia nra;Ak; ngz;fs; xt;thj czu;Tld; jpdKk;> ntw;wpiy> ghd;guhf; Nghd;w Nghijg; nghUl;fSf;F mbikahfp tUfpd;wdu;. NkYk; mtu;fs; ngWk; Cjpak; Nghjhky; fe;J tl;bf;nfhLikf;F cl;gLj;jg;gLfpwhu;fs;. fe;J tl;bia jpUk;g nrYj;j Kbahj epiyapy;> fe;J tl;bf;fhuu;fspd; Mghr tir nkhopf;F cs;shtJ. ghypay; njhe;juTf;Fs;shtJ Nghd;w ,opthd epiyf;F js;sg;gLtJk; jypj; ngz;fNs. (NkYk;....)

itfhrp 27> 2010

ehL fle;j jkpoPok; ifJfs; Muk;gkhfpd;wd

GypfSf;F rhu;ghd gpurhuq;fspy; <Lgl;ljhf fpof;fpy; ,Utu; ifJ

ehL fle;j jkpoPo murhq;fj;Jf;F rhu;ghd gpurhuq;fspy; <Lgl;lhu;fs; vd;w Fw;wr;rhl;Lf;fspd; fPo; fy;Kid kw;Wk; fSthQ;rpf;Fb Mfpa ,U gpuNjrq;fisAk; Nru;e;j ,Utu; ifJnra;ag;gl;Ls;sdu;. nghyp]; tpN\l mjpubg;gilapduhy; ,tu;fs; ifjhFk; NghJ mtu;fsplkpUe;j ifalf;f njhiyNgrpfspy; tpLjiyg; GypfSf;Fr; rhu;ghd tPbNah fhl;rpfs; ,Ue;jjhf nghyp]; Ngr;rhsu; gpurhe;j [af;nfhb njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2010

Kg;gJ tUlq;fspd; gpd;du; fpspnehr;rp itj;jparhiy jpwg;G

Aj;j R+o;epiyfSf;F gpd;du; Rkhu; 30 tUlq;fSf;F gpd;du; fpspnehr;rp itj;jparhiy Adpnrg; epWtdj;jpd; 25 kpy;ypad; epjpAjtpAld; ,d;W jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sjhf mq;fpUf;Fk; vkJ nra;jpahsu; njuptpj;jhu;. mikr;ru;fshd up\hl; gjpA+jPd; > lf;y]; Njthde;jh> rk;gpf;f uztf;f> g\py; uh[gf;\ > cs;spl;l gy Kf;fpa];ju;fs; ,j;jpwg;G tpohtpy; fye;J nfhz;ldu;. ,NjNtis 15 kpy;ypad; nrytpy; fl;bl Gdu;epu;khd NtiyfSk; 10 kpy;ypad; nrytpy; itj;jparhiyf;fhd cgfuzq;fSk; Adpnrg; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ. ,NjNtis itj;jparhiyf;nfd 5 tpNrl thfdq;fSk; Adpnrg; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ.

itfhrp 27> 2010

kfj;jhd kdpjhgpkhdg; gzp

Kd;dhs; Gypg; NghuhspfSf;Fg; Gdu;tho;T mspj;J mtu;fisg; ngw;Nwhuplk; ifaspg;gJ me;epag;gl;l epiyapy; epd;W ghu;g;gtu;fSf;Fg; ngupa tplakhfj; Njhd;whkypUf;fyhk;. ngw;Nwhiug; nghWj;j tiuapy; ,J rhjhuz tplaky;y. ,e;jg; gps;isfs; gpioahf topelj;jg;gl;Lg; GypfSld; Nru;e;jpUf;fyhk;. my;yJ gyte;jkhfTk; Nru;f;fg;gl;bUf;fyhk;. vt;thwhapDk;> jq;fs; gps;is ,af;fj;jpy; Nru;e;Jtpl;lJ vd;gij mwpe;jJk; xt;nthU jhAk; je;ijAk; vt;tsT Jbj;jpUg;ghu;fs; vd;gij tpgupf;f thu;j;ij fpilahJ. ,e;j kdj;Jbg;G jq;fs; gps;isiaf; ifNaw;w Neuk;tiu epr;rak; mtu;fsplk; ,Ue;jpUf;Fk;. jhq;fs; njhiyj;Jtpl;l gps;is kPz;Lk; fpilj;jNghJ mtu;fs; mile;j kfpo;r;rpf;F msNt fpilahJ. (NkYk;....)

itfhrp 27> 2010

Pro-LTTE diaspora pursue Eelam agenda without any thought about Tamils living in Sri Lanka

(By Dr. Rajasingham Narendran)

The Tamil Diaspora and the international community conveniently ignored the fact that a brutal war spanning several decades in a poor country, had just ended. Instead of supporting and urging the government to move fast on IDP resettlement, rehabilitation and re-building issues, everything possible was done to divert its attention to issues of lesser or no concern. The Tamil Diaspora at large, to its eternal shame, did not respond, as it should have to resolve the problems of these IDPs. The victims of their selfish and thoughtless pursuit of Tamil Eelam were abandoned on the doorsteps of their sworn enemy! Vested interests in the Tamil Diaspora had the need to display the IDPs and the issue of the war-dead as their new beggar's wound, to seek sympathy for their Tamil Eelam project. (more...)

nrk;nkhop khehL cz;ikapy; nrk;ikahf eilngw...

(njhFg;G: m.FkNurd;)

xU gf;fk; cyfj; jkpo;r; nrk;nkhop khehl;il jkpof MSq;fl;rpapdupd; nfhz;lhl;lkhf khw;Wtjw;fhd Kaw;rpfs; elf;fpd;wd. ,d;ndhU gf;fk; ,jdhy; jkpOf;F ve;j gaDk; ,y;iy vd;W xU gFjpapdu; khehl;ilg; Gwf;fzpf;fpwhu;fs;. ,e;epiyapy;> jkpo;ehL Kw;Nghf;F vOj;jhsu; - fiyQu;fs; rq;fk;> khehL Njitaw;wJ vd;W xJq;fpf; nfhs;sTk; ,y;iy. g[idf;Fk; gy;fNshL Nru;e;J fiue;JNghfTk; ,y;iy. khwhf> khehL cz;ikapNyNa jkpOf;Fk; jkpo;NgRk; kf;fSf;Fk; Mf;fg;G+u;tkhd gad; tpistpf;f Ntz;Lkhdhy; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;w khw;W MNyhridfis Kd;itf;fpwJ. mwpQu;fs; rigapy; NgRtNjhL tpl;Ltplhky;> kf;fs; jkpo; gw;wpa tpthjq;fs; kf;fspilNa eilngw Ntz;Lk; vd;w mf;fiwNahL ,t;thz;L gpg;utup khjj;jpypUe;J jkpofk; KOtJk; fUj;Jg; gug;Giu ,af;fkhfNt elj;jpaJ. nrk;nkhopj; jkpOf;Fr; nra;a Ntz;baJ vd;d vd;w gaDs;s rpW Gj;jfk; xd;iwAk; yl;rf;fzf;fpy; kf;fspilNa tpepNahfpj;jJ. me;j mDgtj; njhFg;NghL> jiyefu; nrd;idapy; rdpf;fpoikad;W (Nk 22) khepy fUj;juq;fk; xd;iwAk; jKvfr elj;jpaJ. jkpo; nrk;nkhopahf mwptpf;fg;gl;ljpy; jKvfr-Tf;Fk; gq;fpUf;fpw epahakhd ngUkpjj; NjhL fUj;juq;fk; eilngw;wJ. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2010

fl;Lehaf;f> ,uj;kyhid cl;gl 13 cs;Shu; tpkhd epiyaq;fs; mgptpUj;jp

ehl;by; jw;NghJ epyTk; mikjpr; R+oypy; cy;yhrg; gpuahzpfspd; tUif 50 tPjj;jhy; mjpfupj;Js;sJld; tpkhd epiyaj;ij gad;gLj;Jk; gazpfspd; njhifAk; Ik;gJ tPjj;jhy; mjpfupj;Js;sJ. ,jidf; fUj;jpy;nfhz;L fl;Lehaf;f tpkhd epiyak; KOikahd mgptpUj;jpf; Fs;shf;fg;glTs;sJ. ,Jtiu fhyKk; tUlj;jpw;F 4.2 kpy;ypad; vd;w tPjj;jpNyNa kf;fs; tpkhd epiyaj;ij cgNahfg;gLj; jpAs;sdu;. vjpu;tUk; 2012k; Mz;by; ,jid 6 kpy;ypadhf mjpfupg;gNj murhq;fj;jpd; vjpu;ghu;g;ghFk;. (NkYk;....)

itfhrp 27> 2010

Shame!

(By Fr J.C. Pieris)

Criticism must be constructive. Let me humbly offer some suggestions that might reduce and finally do away with this terrible shame of our country. Our legislators must pass a law immediately prohibiting sending women to the Middle East as domestic workers, as house maids. Those who are working there will return when their contract is over and will not be allowed to renew the contract. Slowly our ‘forex’ income will diminish. To counter that we must train professionals like nurses, care takers and IT experts to go abroad and work. The Health Ministries concerned, wisely, improved the nurses’ training programme to bring it up to the degree level. With graduation these ladies and gentlemen will be able to go abroad and work for ten times the salary of a house maid. And they will be perfectly safe as they will be working in responsible Institutions like hospitals and health resorts. But the narrow minded, selfish and jealous GMOA objects to the programme and wants it cancelled. Cannot they realize what a loss that would be to the country? What a bunch of simpletons! (more...)
 

itfhrp 27> 2010

jpUf;NfjP];tu Mya Nju;j;jpUtpoh ,d;W

,yq;ifapy; ghly;ngw;w jykhd jpUf;NfjP];tu Mya Nju;j; jpUtpoh ,d;W Gjd;fpoik eilngw;wJ. jpUtpohtpy; 5000f;Fk; Nkw;gl;l gf;ju;fs; fye;J nfhz;ldu; vd mq;fpUe;J nra;jpfs; tUfpd;wd. fle;j 18 Mk; jpfjp nfhbNaw;wj;Jld; Muk;gkhd jpUtpoh> ehis eilngWk; ghyhtp jPu;j;jj; jpUtpohTld; epiwT ngWk;

itfhrp 27> 2010

ahopy; ntrhf; nfhz;lhl;lq;fs;

aho;g;ghzj;jpy; ,k;Kiw ntrhf; gz;bif kpfTk; Nfhyhfykhf nfhz;lhlg;glTs;sJ> ahg;gh gLid j`k; mkhit vd;w njhdpg;nghUspy; ,k;Kiw ghupa mstpy; ntrhf; nfhz;lhl;lj;ij elj;Jtjw;F aho; ghJfhg;G gilfspd; jiyikafk; jpl;lkpl;Ls;sJ. gaq;futhjj;ij KbTf;Ff;nfhz;L te;j gpd;du; aho;g;ghzj;jpy; Kjw; jlitahf ntrhf; gz;bif nfhz;lhl Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. ,d;W 27k; jpfjp Muk;gkhfTs;s ,e;j ntrhf; gz;bif vjpu;tUk; 30k; jpfjp tiu eilngwTs;sJ. aho;g;ghzk;> Nfhl;il> Jiuag;gh tpisahl;luq;F kw;Wk; aho;. E}yfk; Mfpa gpuNjrq;fs; cs;slq;fpa gFjp tpNrl ntrhf; tyakhf gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  gy;NtW [hjf fijfis tptupf;Fk; Njhuzq;fs;> ntrhf; $Lfs;> jhd rhiyfs; vd;gd epu;khzpf;fg;gl;L s;sJld; jkpopy; gf;jp fPjq;fis ,irg;gjw;fhd Vw;ghLfSk; nra;ag;gl;Ls;sd.

itfhrp 27> 2010

SRI LANKA: Ganeshwary Santhanam, “I’m blessed to be alive”

“I joined the LTTE almost 10 years ago to fight for the freedom of the Tamils. My parents were not happy about my decision. I dropped out of school due to the war. My childhood dream had always been to become a Bharathanatya dancer, but my dream was never fulfilled. “After serving in the movement for nearly 10 years, I left the LTTE during the ceasefire time in 2002. I got married to an LTTE cadre, and gave birth to a son. We were a happily married couple.  “But in 2006, that life of normality was to change when I was pressured to join up yet again. During that time, I was given rigorous training along with other women in the village and proved myself a better fighter than most. (more...)

itfhrp 27> 2010

tpLjiyg; Gypfs; jhf;Fjiy elj;Jtjw;fhd re;ju;g;gk; ,dpNky; ,y;iy mnkupf;fh

,yq;iff;F gazk; Nkw;nfhs;tjw;fhf ,Jtiu fhyKk; tpjpf;fg;gl;bUe;j gazf; fl;Lg;ghl;L vr;rupf;ifia  mnkupf;fh uj;Jr; nra;Js;sJ. ,e;epiyapy;> gazf; fl;Lg;ghl;L  vr;rupf;ifia uj;Jr; nra;tjhf mnkupf;fh ,uh[q;fj; jpizf;fsk; New;W mwptpj;jJ. ,yq;ifapy; 27 tUlfhykhf ,lk;ngw;wpUe;j  Aj;jk; Kbtile;jpUf;Fk; epiyapNyNa mnkupf;f ,uh[q;fj; jpizf;fsk; ,jw;fhd mwptpj;jiy tpLj;jJ. nfhOk;G kw;Wk; Vida gFjpfspy; tpLjiyg; Gypfs; jhf;Fjiy elj;Jtjw;fhd re;ju;g;gk; ,dpNky; ,y;iy vdTk; me;jj; jpizf;fsk; Fwpg;gpl;lJ

itfhrp 27> 2010

kd;dhu; kw;Wk; fpspnehr;rp khtl;lq;fs;:

&.7000 kpy;. nrytpy; mgptpUj;jp jpl;lq;fs;

  • gs;spKid ePu;tpepNahfk;

  • tTdpah - fpspnehr;rp> Rd;dhfk; kpd; tpepNahfk;

  • kd;dhu;> fpspnehr;rp itj;jparhiyfs; Gduikg;G

(NkYk;....)

itfhrp 27> 2010

‘Global Sri Lankan Forum’ launched in Canada

The Sri Lankans living in Canada have launched a new body in Ottawa to represent their interests in the country, under the banner of Global Sri Lankan Forum. This is to counter and in response to the Global Tamil Forum (G.T.F) which is a sister organization launched by Tiger Terrorist in London, United Kingdom. Lenin Benedict explained the necessity of such an organization. He said it was to counter the Tiger Terrorist separatist move to launch Global Tamil (Terrorist) Forum to give back life to separatist movement, which was defeated militarily and politically in Sri Lanka. He mentioned the GTF was also a product of LTTE Terrorists to divide the country and to keep the Tamil Diaspora under their control. (more...)

itfhrp 27> 2010

jdJ tpUg;gpw;F khwhd KbT

vjpNahg;gpa Nju;jy; KbTfs; xU jiygl;rkhdnjd;fpwJ mnkupf;fh

vjpNahg;gpahtpy; ele;j Nju;jiy KiwNflhdnjd mwptpj;Js;s mnkupf;fh ,J njhlu;ghf $ba mf;fiw nrYj;jp tUtjhfj; njuptpj;Js;sJ. mz;ikapy; vjpNahg;gpahtpy; ele;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; nky]; rpdhtp ntw;wp ngw;whu;. ,tu; kpf ePz;l fhykhf Ml;rpapypUf;fpd;whu;. ,k;Kiw nky]; rpdhtp Njhy;tpailthu; vd mnkupf;fh cl;glg; gy Nkw;F ehLfs; vjpu;ghu;j;jd. Nju;jy; KbTfs; mnkupf;fhtpd; vjpu;ghu;g;Gf;F khw;wkhf te;Js;sijaLj;J mnkupf;fh ,t;thW mwptpj;Js;sJ. vjpNahg;gpahtpy; ele;j Nju;jy; Neu;ikahdjpy;iy. ntspehl;Lf; fz;fhzpg;ghsu;fspd; elkhl;lk; Nju;jy; jpdj;jd;W kl;Lg;gLj;jg;gl;ld. (NkYk;....)

itfhrp 27> 2010

Nghij t];JfhuUld; Nkhjy;

nghJkf;fs; gypahdikf;F [ikfh gpujku; tUj;jk; njuptpg;G

Nghijt];Jf; flj;jy;fhuu;fSf;Fk; nghyprhUf;Fkpilapy; ,lk;ngw;w Nkhjy;fspy; nghJkf;fs; capupoe;j ikf;F [ikfh gpujku; Mo;e;j kdtUj;jj;ij njuptpj;Js;shu;. ,k; Nkhjypy; mWgJ Ngu; nfhy;yg;gl;ldu;. jiyefu; fpq;];nlhdpy; cs;s %d;W nghyp]; epiyaq;fis Nghijf; Fk;gy; mz;ikapy; jhf;fpaJ. nghyp]hu; ,jw;F gjpybj; jhf;Fjy;fis elj;jpdu;. jiyefupy; cs;s nghJkf;fisg; ghJfhg;ghf ntspNaw;Wtjw;fhd Vw;ghLfis murhq;fk; Nkw; nfhz;lJ. ,Ue;jNghJk; nghJkf;fs; capupog;gijj; jLf;f Kbahky; Nghdikf;F me;ehl;L gpujku; mDjhgj;ijAk; kdtUj;jj;ijAk; njuptpj;jhu;. rl;lj;ijAk; xOq;ifAk; epiyehl;Lk; Kaw;rpapy; murhq;fk; mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLk;. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2010

#j;jpuk; ,izaj;jsj;jpw;F

Rghq;fp Re;jNurd; vd;gtupd; tpku;rdk;

tzf;fk;

cq;fl ,izaj;jsk; ghh;j;Njd;. tprh; eha;fs; elj;Jw ,izaj;jsk; vz;L kl;Lk; ey;yh tpsq;fpr;RJ. jkpoDf;Fs;NsNa ,g;gpb eha;f;$l;lk; ,Ue;jhy; jkpod; vg;gpb Kd;NdWfpwJ? ,y;yhj nghy;yhj tpraq;fis ,aw;wpr; nrhy;Ywij tpl;bl;L,Uf;fpw jkpod; vg;gpb ey;yha; thoyhk; vd;fpw tpraq;fis ghUq;Nfh. vq;fl ,dNk mopQ;R nfhz;bUf;F. mijf; fhg;ghw;wg; ghUq;Nfhlh ghtpfsh! ,g;g jhd; ePq;fs; nrhy;Yw GypfSk; ,y;iy vypfSk; ,y;iy. ,dpnad;d ..VjhtJ gpuNahrdkha; vq;fl ,dj;Jf;Fr; nra;Aq;Nfhlh vUikfsh!

,q;qdk;

ePq;fs; vy;yhk; jkpodha; gpwe;jJf;fha; xt;nthU ehSk; mOgts;.

Subanki Suntharesan

subanki111@yahoo.co.uk

ed;wp Rghq;fp Re;jNurd; - #j;jpuk; ,izaj;jsk; Mrpupau; FO

itfhrp 26> 2010

rq;Fg;gpl;b - aho; FUefu;

[_d; Kjyhk; jpfjp Kjy; glFr; Nrit Muk;gk;

rq;Fg;gpl;bf;Fk;> aho;. FUefUf;Fk; ,ilapyhd glFr; Nrit vjpu;tUk; [_d; Kjyhk; jpfjp Muk;gpj;J itf;fg;glTs;sjhf tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp njuptpj;jhu;. tl gFjpf;F mz;ikapy; tp[ak; nra;j ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\ G+efup - rq;Fg;gpl;b gpuNjrj;jpw;F nrd;W ghu;itapl;l gpd;du; ,e;jg; glFr; Nritia ntF tpiutpy; Muk;gpg;gjw;fhd nghWg;ig vLj;Jf;nfhz;ljhf njuptpj;j MSeu; ,jw;fhf ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpiaAk; ngw;Wj; je;Js;sjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. Kjw;fl;lkhf ,uz;L glFfs; Nritapy; <LgLj;jg;glTs;sd. Rkhu; MW fpNyh kPw;wu; J}uj;jpw;F ,e;j glFr; Nrit elj;jg;glTs;sJ. ,jd; %yk; 2 1/2 kzp Neug; gazj;ij Rkhu; 45 epkplq;fSf;Fs; Nkw;nfhs;s KbAk;. fl;lzkhf gaznkhd;Wf;F 40 &gh mwtplg;glTs;sJ vd;Wk; MSeu; Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 26> 2010

<.gp.b.gpapd; ngaiu fsq;fg;gLj;JNthu; kPJ rl;l eltbf;if - lf;s]; Njthde;jh

<o kf;fs; [dehaff; fl;rpapd; ngaiug; gad;gLj;jp r%f tpNuhjr; nray;fspy; <LgLNthUf;F vjpuhf rl;l eltbf;if vLf;fg;gLk; vd ghuk;gupa ifj;njhopy; kw;Wk; rpWnjhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njuptpj;Js;shu;. Ntyizapy; ,lk;ngw;w tuNtw;G epfo;nthd;wpy; fye;Jnfhz;L ciuahw;WifapNyNa> mtu; ,t;thW $wpdhu;. aho;. ey;Y}u; tPjpapy; mikf;fg;gl;bUe;j jpyPgdpd; cUtr;rpiy nfhOk;gpypUe;J te;j Fz;lu;fs; %yk; rpy murpay;thjpfshy; Nrjkhf;fg;gl;ljhfTk;> gpd;du; me;jg; gop jk;kPJ Rkj;jg;gl;ljhfTk; lf;s]; Njthde;jh $wpdhu;. mq;F NkYk; ciuahw;wpa mikr;ru;> jPtfk; Ntyiz kf;fs; rhu;gpy; jd;dplk; Kd;itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfhupf;iffs; epiwNtw;w;wg;gLk; vdTk; Fwpg;gpl;lhu;. kf;fSf;F Nritahw;WtijNa jhk; nfhs;ifahff; nfhz;L nraw;gl;L tUifapy;> jkJ fl;rp kPJ gyu; jpl;lkpl;l tifapy; NrW G+RtjhfTk; mtu; $wpdhu;. rl;l eltbf;if Jg;ghf;fp eltbf;ifiatpl MNuhf;fpkhd mZFKiw.

itfhrp 26> 2010

bupdplhl; Kjy; ngz; gpujkuhf  ,e;jpa tk;rhtsp ngz;kzp

bupdplhl; mz;l; nlhghNfh jPTfspd; Kjy; ngz; gpujkuhf gjtpNaw;Fk; ,e;jpa tk;rhtsp fkyh gpurhj;> bupdplhl;by; xw;Wik Vw;gLj;JtNj jdJ flik vd $wpdhu;. Kd;dhs; gpupl;b\; fhydp gFjpahd bupdplhl; mz;l; nlhghNfhtpy; Nju;jy; eilngw;wJ. ,e;j Nju;jypy; fkyhtpd; 5 fl;rp $l;lzp kfj;jhd ntw;wp ngw;wJ. bupdplhl; jPTg; gFjpapy; ele;j thf;F vz;zpf; ifapy; jw;Nghija gpujku; ghl;upf; Nkdpq; Njhy; tpia jOtpdhu;. fkyh $l;lzpapd;> ntw;wpr; nra; jpia njhlu;e;J bupdplhl; jPT gFjpfspy; ,e;jpa ghuk;gupa kw;Wk; Nkw;F ,e;jpaj; jPT fyhr;rhu ,ir Koq;fpaJ. Gjpa gpujkuhFk; fkyh> Xa;T+jpaj;ij mjp fupg;gjhf cWjpaspj;jJld; eypTw;w Foe;ijfspd; MNuhf;fpa Nkk;ghl;bw;fhf gy yl;rk; lhyu; kjpg;gpy; epjpak; cUthf;fg;gLk; vd cWjpaspj;jhu;.

itfhrp 26> 2010

rPd ehza kjpg;ig cau;j;j `_ kWg;G  

rPd ehzakhd Ath dpd; kjpg;ig fl;Lg; gLj;Jk; jd;ik> gbg;gb ahd Kd;Ndw;wk; kw;Wk; RNar;irahd KbT Mfpa %d;wpy; mbg;gilapy; cau;j;JtJ Fwpj;J rPdh KbntLf;Fk; vd;W rPd [dhjpgjp `_ [pz; lhNth $wpdhu;. ,U ehLfspd; tUlhe;jpu Ngr;Rthu;j;ijia `_ njhlf;fp itj;J ciuahw;wpdhu;. njd;nfhupaf; fg;giy tlnfhupah jhf;fpajhy; nghUshjhuj; jil Fwpj;J Fuy; vOe;J tUk; R+oypy;> `_tpd; njhlf;f ciuapy; tl nfhupah ,lk; ngwtpy;iy. gpuhe;jpaj;jpy; gpur;ridf;Fupaitfis epu;tfpf;Fk; tp\aj;jpy; rPdhtpd; MjuT cz;L vd;W kl;Lk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2010

mnkupf;fhit Ke;jpa  tsUk; ehLfs;

Foe;ijfspd; ,wg;G tpfpjk; ru;tNjr mstpy; Fiwe;Js;sJ vd;W gpupl;lidr; Nru;e;j Ma;thsu;fs; FO $WfpwJ. 1970 Kjy; 2009 tiuapyhd Gs;sptpguq;fisf; nfhz;L ,e;j KbTf;F te;jjhf Ma;Tf;FOtpd; jiytu; fpwp];Nlhgu; ku;Nu njuptpf;fpwhu;. xt;nthU Mz;Lk; Foe;ijfs; ,wg;gpy; 2 tpOf;fhL Fiwe;J nfhz;Nl te;Js;sJ vd;fpwJ mtuJ jiyikapyhd FO. If;fpa ehLfs; rigapd; fzpg;ig tpl Ntfkhf ,wg;G tpfpjk; Fiwe;Js;sJ. mNjNeuj;jpy;> tsUk; ehLfs; Vw;gLj;jpAs;s Kd;Ndw;wk;jhd; ,ij rhj;jpakhf;fpAs;sJ. tsUk; ehLfSf;F ,izahd Kd;Ndw;wj;ij mnkupf;fh ,e;j tp\aj;jpy; fhl;ltpy;iy vd;fpwJ Ma;T.

itfhrp 26> 2010

,dp vJ mJ ,dpaJ Mfl;Lk;

(Nkhfd;)

,e;jg; Nghhpy; Njhw;wth;fs; vd;W xU gFjpia nrhd;dhYk; ntd;wth;fs; vd;W ahUk; ,y;iy. kf;fs; kdq;fis nty;yj;jtwpa Gypfs; vd;Nwh Njhw;Wg;Nghdhh;fs;. ,d;W mope;J Nghdhh;fs;. ,th;fis mopj;jth;fs; mNj kf;fspd; kdq;fis nty;yj; jtWk; gl;rj;jpy; Njhw;Wg;Nghthh;fs;. ntw;wp Njhy;tp vd;gij cly;fspd; tPo;r;rpia nfhz;L fzf;fpl;lhy; mJ rpq;fs gilfSf;Fk; ngUk; Njhy;tpNa! Xuhz;L Aj;j ntw;wpia kf;fis gyhj;fhug;gLj;jp nfhz;lhl itf;Fk; epiyNa muR ,d;Dk; ntw;wp ngwtpy;iy vd;gjd; mh;j;jNk. GypfSk; mth;fNshL Nrh;e;J nfhy;yg;gl;l nghJkf;fspd; ,e;j Xuhz;L g+h;j;jp ehis ntw;wpahf nfhz;lhl rpq;fs muR Ntjidg;glNtz;Lk;;. ,q;F vjphpaha; tPoe;jtDk;> vjphpf;fha; tPoe;jtDk;> vjph;f;f topapd;wp tPo;e;jtDk;> vjphpf;F Kd;dhy; vjph;gl;L tPoe;jtDk; ,e;j ehl;bd; ike;jh;fs;. ,th;fs; vg;gb tPoe;jhYk; mj;jid tPo;r;rpapd; jhh;kPf nghWg;Gk; khwp khwp Mz;L te;j ngUk;ghd;ik muRfisNa NrUk;. Nghhpy; fhl;ba jPtpuk;> Njh;jypy; fhl;ba mtruk; ,e;j ,uz;ilAk; jkpo; NgRk; kf;fspd; murpay; jPh;tpy; fhl;LtNj mtrpak;. ,ij tpl;Ltpl;L ntw;wp ntw;wp vd;W khh;jl;b nfhs;tJ rpwpJ ehl;fSf;F gpd; Vsdj;Jf;Fhpa tplakhfNt njd;gLk;. ,j;jid ,og;Gf;fSf;F gpd;dhYk; ehq;fs; cq;fis kd;dpj;J tpLfpNwhk; fle;jfhy cq;fs; jtWfSf;fhf gpuharpj;jk; nra;tPhfs; vd;w ek;gpf;ifNahL. ,e;j ehl;il fl;b vOg;Gtjpy; vq;fSf;F vt;tsT nghWg;G cz;Nlh mijg;NghyNt vq;fis fl;b Ms epidg;gth;fSf;F jil Nghl Ntz;ba eph;g;ge;jKk; vq;fSf;F cz;L vd;gij ePq;fs; Ghpe;J nfhs;tPu;fshf. (NkYk;.....)

itfhrp 26> 2010

Dear Madam:

Thank you very much for coming to our Sri Lankan BBQ event on Sunday. (FRIENDS OF SRI LANKA-CANADA)

God Bless you All.

Thanks

 

itfhrp 26> 2010

RKf vjpu;fhyk; gw;wpa ek;gpf;;if

Gypfs; ,af;fj;jpd; Nghuhspfshff; filrpf; fl;lj;jpy; nraw;gl;ltu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; jtwhf top elj;jg;gl;ltu;fSk; gyte;jkhfr; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;ltu;fSNk. ,tu;fs; jz;lidf;F cupatu;fsy;y. kPz;Lk; rKjhaj;Jld; xd;wpf; fye;J ew;gpuirfshf tho Ntz;batu;fs;. r%fj;Jf;Fk; ehl;Lf;Fk; gaDW tifapy; jq;fs; tho;f;ifia mikj;Jf;nfhs;s Ntz;batu;fs;. ,tu;fSf;Fg; Gdu;tho;T mspj;Jr; rKjhaj;Jld; xd;wpizf;Fk; nghWg;ig murhq;fk; rpwg;ghf epiwNtw;wp tUtJ RKfkhd vjpu;fhyk; gw;wpa ek;gpf;ifiaj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2010

Mgpupf;fhtpd; Xf;Nyh ANudpar; Ruq;fj;jpy; ,aq;fpa G+u;tPf ,aw;if mZ ciyfs; fz;Lgpbg;G!

(rp. n[aghujd;)

1.7 gpy;ypad; Mz;Lfl;F Kd;Nd Mgpupf;fhtpd; fhgd; ehl;by; ,aq;fp te;j gjpdhW G+u;tPf ANudpa mZg; gpsT mZ ciyfs; ,Ue;jij 1972Mk; Mz;by; gpnud;r; ngsjpf tpQ;Qhdp gpuhd;]p]; ngu;upd; Kjd; Kjypy; fz;Lgpbj;jhu;fs;. ehrhTk; mij nka;nad;W mwptpj;jJ. fhgd; ehl;bd; Xf;Nyh jsk; ANudpa cNyhfj;jpd; fsQ;rpak; vd;W mwpag;gLfpwJ. cyfpy; Kjd; Kjy; Rakha; ,aq;fpa G+u;tPf mZ ciyfspd; tpisT vr;rq;fs; ,g;NghJk; Mq;Nf fhzg;gLfpd;wd vd;W ehrh $WfpwJ. 1956 Mk; Mz;bNyNa Mu;fd;]h]; gy;fiyf; fofj;jpd; tpQ;Qhdp lhf;lu; Nghy; FNuhlh vd;gtu; ve;j khjpup epiyg;ghLfspy; ,aw;ifr; Ra ,af;f mZ ciyfspy; gpsTfs; NeUk; vd;gij tpsf;fkhff; $wp apUf;fpwhu;. mjhtJ ANudpak;-235 Rag; gpstpy; ntsptUk; Ntf epA+l;uhd;fs; Rw;wpAs;s ePupy; kpjkhf;fg;gl;L kPz;Lk; ANudpak; - 235 cNyhfj;Jld; Nkhjp njhlu;e;J mZg; gpsit cz;lhf;fyhk; vd;gNj mtu; Cfpj;j Nfhl;ghL. nghJthfg; G+kpapy; fpilf;Fk; ANudpak;-235 ,aw;ifapy; vLf; fg;gLk; ANudpak;-238 fyitapy; 0.72% tpfpjj;jpy; cs;sJ. Mdhy; fhgd; ehl;by; cs;s Xf;Nyh Ruq; fq;fspd; xUrpy gFjpfspy; fpilf; Fk; ANudpak;-235 NtWghl;by; Fiwthf 0.44% tpfpjj;jpy; fhzg; gl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 26> 2010

18 taJf;Fl;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; midtUk; ngw;Nwhuplk; xg;gilg;G

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fshd 18 taJf;Fl;gl;l 198 Ngu; New;W tTdpahtpy; mtu;fsJ ngw;Nwhu;fsplk; ifaspf;fg;gl;ldu;. ,uj;kyhid ,e;Jf; fy;Y}upapy; fy;tp fw;W te;jtu;fNs ,t;thW ngw;Nwhu;fsplk; ifaspf;fg;gl;ljhf Gdu;tho;T Mizahsu; ehafk; gpupNfbau; Rje;j uzrpq;f njuptpj;jhu;. 18 taJf;Fl;gl;l 294 Ngu; ,uj;kyhid ,e;Jf; fy;Y}upapy; fy;tp fw;wdu;. ,tu;fSf;F Gdu;tho;T mspf;fg;gl;Lk; te;jJ. ,tu;fspy; gyu; mt;tg;NghJ ngw;Nwhu;fsplk; ifaspf;fg;gl;ljhf njuptpj;j mtu;> New;Wld; 294 NgUk; ngw;Nwhu;fsplk; ifaspf;fg;gl;L tpl;ljhf mtu; Fwpg;gpl;lhu;. jq;fsJ nrhe;j gFjpfspYs;s ghlrhiyfspy; ,tu;fSf;F fy;tp fw;gpf;f ngw;Nwhu; tpUk;gpajhy; mtu;fsplk; ,r;rpWtu;fis ifaspf;f eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. ,tu;fs; fy;tpia njhlu;tjw;F Njitahd midj;J trjpfisAk; murhq;fk; njhlu;e;Jk; nra;J nfhLf;Fk; vd;Wk; Mizahsu; Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 26> 2010

[g;ghd; xfpdhth tpkhdj;js tptfhuk;

murhq;fj;jpypUe;J ntspNawg; Nghtjhf r%f [dehaf fl;rp vr;rupf;if

xfpNdhtpYs;s mnkupf;f tpkhdj; jsj;ij Kw;whf mfw;whtpl;lhy; gpujku; AfpNah `w;Nwhahkh jiyikapyhd murhq;fj;jpypUe;J ntspNawg; Nghtjhf Nrhrypr [dehaff; fl;rpapd; jiytu; vr;rupj;Js;shu;. ,jdhy; [g;ghdpy; mike;Js;s Gjpa murhq;fk; ngUk; jiyapbia vjpu;nfhz;Ls;sJ. [g;ghdpYs;s xfpNdhtpy; mnkupf;fhtpd; tpkhdj;jsk; mike;Js;sJ. ,q;F mnkupf;f tpkhdq;fs; te;J NghtJ> gilapdupd; elkhl;lq;fshy; kf;fs; ngUk; ,d;dy;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2010

ehl;bd; Gdu;epu;khz gzpfspy; Gyk; ngau; jkpou; cjt Ntz;Lk;

,yq;ifapd; Gdu;epu;khz nraw;ghLfspy; Gyk; ngau; jkpou;fSk; gq;F nfhs;s Ntz;Lk; vd;W ntspAwTj;Jiw mikr;ru; [P. vy;. gPup]; $wpAs;shu;. mnkupf;fh nrd;Ws;s ntspAwT mikr;ru; [P. vy;. gPup]; epA+Nahu;f;fpy; If;fpa ehLfs; jiyikafj;Jf;F tp[ak; nra;jhu;. mq;F ,Ue;J gp. gp. rpf;F mtu; Ngl;b mspj;jhu;. me;j Ngl;bapd; NghNj mtu; Nkw;fz;lthW Gyk; ngau; jkpou;fsplk; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. ,lk;ngau;e;Js;s jkpo; kf;fis jkJ nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;Jk; eltbf;iffis murhq;fk; Jupjg;gLj;jp tUfpwJ. mj;Jld; tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fs; kPs; epu;khzpf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,e;j nraw;ghLfspy; cyfshtpa uPjpapy; Gyk; ngau;e;Js;s ,yq;if jkpou;fSk; jkJ gq;fspg;ig nrYj;j Ntz;Lk; vd;W tpUk;GfpNwhk; vd;W mikr;ru; Fwpg;gpl;ljhf gp. gp. rp. njuptpj;Js;sJ. Gyk; ngau;e;Js;s ,yq;if jkpou;fs; ,t;tplaj;jpy; nra;a Ntz;ba ngWkjpahd Ntiyfs; epiwaNt cs;sd. murhq;fk; Muk;gpj;Js;s eltbf;iffSf;F xU ce;J rf;jp Njit. vdNt tlf;F> fpof;F kf;fSld; cyfshtpa uPjpapy; Gyk; ngau;e;Js;s ,yq;ifj; jkpou;fSk; ,jpy; gq;F nfhs;s Ntz;Lk;. Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s ehl;bd; rpy gpuNjrq;fis fl;bnaOg;g xU tpj nghUshjhu kWkyu;r;rp Njitg; gLfpwJ vd;W mikr;ru; [P. vy;. gPup]; $wpAs;shu;.

 

itfhrp 26> 2010

gpypg;igd;]py; nfupy;yhf;fs; jhf;Fjy;; Ie;J gilapdu; gyp

gpypg;igd;]py; fk;A+dp];l; Nghuhspfs; elj;jpa jhf;Fjypy; Ie;J ,uhZtj;jpdu; nfhy;yg;gl;ldu;. tPjpNahuj;jpy; epd;W nfhz;bUe;j gilapdiu Nehf;fp nfupy;yhf;fs; jhf;Fjiy elj;jpdu;. gpypg;igd;]pd; kPz;lhNdh khfhzj;jpy; ,j; jhf;Fjy; nrt;tha;f;fpoik ele;jJ. gpd;du; Nkyjpf gilapdu; tutiof;fg;gl;L NjLjy; elj;jg;gl;lNghJ iftplg;gl;l nyhwpf;Fg; gpd;dhy; ,Utupd; rlyq;fs; fhzg;gl;ld. ,it fk;A+dp]pl; Nghuhspfspd; rlyq;fshf ,Uf;fyhnkdr; re;Njfpf;fg;gLfpwJ. gpypg;igd;]; [dhjpgjp mNuhah ,J gw;wpf; $Wifapy; [_d; 20 k; jpfjp jdJ gjtpf; fhyk; Kbtila Kd;du; fk;A+dp];l; Nghuhspfisj; Njhw;fbf;fg;Nghtjhfj; njuptpj;jhu;. ehw;gJ tUlq;fshf fk;A+dp];l; Nghuhspfs; gpypg;igd;]pd; kPz;lhNdh khfhzj;jpy; Nghuhl;lk; elj;jp tUfpd;wdu;.

itfhrp 26> 2010

tlf;F fpof;fpy; 26 Gjpa jghyfq;fs;

tlf;F fpof;fpy; Gjpjhf 26 jghy; epiyaq;fs; epu;khzpf;fg;gLtjhf jghy; kh mjpgu; vk;. Nf. gp. jprhehaf;f New;W $wpdhu;. ,it etPd trjpfSld; $bajhf mikf;fg;gLtjhfTk; ,tw;Wf;F njhiyNgrp> fk;gpA+l;lu; trjpfs; vd;gdTk; toq;fg;glTs;sd. Aj;j R+o;epiy fhuzkhf tlf;F fpof;F khfhzq;fspy; cs;s jghy; epiyaq;fs; Nrjkile;jd. Aj;jk; Kbtile;j gpd;du; jw;fhypf ,lq;fspy; jghy; epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gl;ld. ,e;j epiyapy; tlf;F tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; 26 jghy; epiyaq;fs; epu;khzpf;fg;gl;L tUtjhf jghy; kh mjpgu; Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 26> 2010

,uhZtj;ijAk; nghJkf;fisAk; Aj;jj;Jf;F jahuhFkhW tlnfhupah Ntz;LNfhs;

,uhZtj;ijAk;> nghJkf;fisAk; ve;j NeuKk; Aj;jj;Jf;F jahuhd epiyapy; ,Uf;FkhW tlnfhupa murhq;fk; Nfl;Ls;sJ. njd; nfhupahTld; Vw;gl;Ls;s ,uhZt KWfy; ehSf;F ehs; Nkhrkile;J tUtijapl;L New;W nrt;tha;f;fpoik ,e;j mwptpg;G ntspahdJ. nfhupad; Flhtpy; khu;r; 26y; ntbj;Jr; rpjwpa njd;nfhupahtpd; fg;gy; tptfhuk; mq;F Nkhrkhd ,uhZtg; gjw;wj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. mnkupf;fh> [g;ghd;> njd;nfhupah Mfpa ehLfs; tlnfhupah kPJ fLk; fz;ldq;fis ntspapl;Ls;sd. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2010

tlf;fpy; NrjKw;w tPLfis kl;Lkd;wp kf;fspd; cile;j cs;sq;fisAk; kPs fl;bnaOg;GNthk; - mikr;ru; tpky;

tlf;fpy; Nrjkile;j tPLfs;> fl;llq;fs; kl;Lkd;wp me;jg; gpuNjr kf;fspd; cile;j cs;sq;fisAk; kPz;Lk; fl;bnaOg;GtNj [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; Fwpf;NfhshFk; vd;W tPlikg;G epu;khzj;Jiw kw;Wk; nghwpapay; Jiw mikr;ru; tpky; tPutq;r fpspnehr;rpapy; njuptpj;jhu;. [dhjpgjpapd; ,f; Fwpf;Nfhis epiwNtw;Wtjw;fhf ghuhSkd;w cWg;gpdu; ehky; uh[gf;\ cl;gl Gjpa kf;fs; gpujpepjpfs; Kd;te;jik kfpo;r;rpf;Fupa tplakhFk; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

 

itfhrp 25> 2010

 

mg;Jy; `kPl;f;F xU ghl;Lf;Fg; ghl;L;!

fpU];zypq;fj;Jf;F xU vjpHKid!!

(J}atd;)

gy ehLfspy; thndhyp mwptpg;ghsHfSf;F el;rj;jpu me;j];J fpilj;JtpLtJz;L. mtHfspd; Fwpg;gpl;l epfo;r;rpf;F kf;fs; kj;jpapy; fpilf;Fk; tuNtw;igg; nghWj;J> me;j mwptpg;ghsUf;F epidj;Jg; ghHf;f Kbahj msTf;F ngaUk; GfOk; fpilj;J tpLtJz;L. mtHfSk; kf;fs; kj;jpapy; gpugy;ak; mile;J tpLthHfs;. me;j tifapy; rkPgj;jpy; vk;ik tpae;J Nehf;f itj;j mwptpg;ghsH> fdba jkpo; xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jpd; mwptpg;ghsH jpU. fpU];zypq;fk; vd;gij ehk; ,q;F gjpT nra;a Ntz;baJ vkJ flikahFk;. (NkYk;....)

itfhrp 25> 2010

kw;nwhUehs; NghuhLtjw;fhf jg;gpr;nry;y tpUk;gpapUe;jhu; Gypfspd; jiytu; gpughfud;

gpughfuDk; mtupd; nka;g;ghJfhtyu;fSk; ee;jpf;fly; Vupapd; fiuNahuk; nts;sKs;sp tha;f;fhypypUe;J fiua nts;spKs;sptha;f;fhYf;Fr; nry;y Muk;gpj;jpUe;jdu;. xU fl;lj;jpy; mfjpfshd nghJkf;fSld; fye;J Vupiaj; jhz;br;nry;y KbAnkd fUjpr; nrd;wdu;. Mdhy; fLk; grpAldpUe;j gpughfud; Vupf;Fr; nrd;W mq;Fs;s jpl;by; Gfyplk; NjbapUe;jjhfTk; Nk 18 ,uit mq;NfNa fopj;jjhfTk; Nerd; thug;gj;jpupif njuptpj;jpUe;jJ. mtupd; Koq;fhy; kl;lj;jpypUe;j Nrw;WePupy; mtu; epd;w NghJ fpuNdl; xd;W mtupd; khu;ig jhf;fpAs;sJ. Jtf;Fr;R+L mtupd; kz;ilNahl;bD}lhf nrd;Ws;sJ. Nk 19 ,y; fhiy 10 kzpastpy; tp[aghF gilazpiar; Nru;e;j gilapdu; Nrw;Wld; fhzg;gl;l mtupd; cliyf; fz;Lgpbj;jdu;. (NkYk;....)

itfhrp 25> 2010

jw;Nghija tlkhfhz MSdNu

td;dp ,Wjpg; Nghiu elj;jpatu; nghd;Nrfh my;y - n`fypa

td;dpapy; ,lk; ngw;w ,W jpf;fl;l Nghiu elj;jpatu; mg; Nghija jsgjpfspy; xUtuhd Nk[u; n[duy; re;jpurpwpNa jtpu ,uhZt jsgjp ruj; nghd;Nrfh my;y vd;W Clfj;Jiw mikr; ru; nf`ypa uk;Gf;nty njuptpj;Js;shu;. Clfkj;jpa epiyaj;jpy; eil ngw;w Clftpayhsu; re;jpg;nghd; wpd;NghJ ghJfhg;G epiytuk; njhlu;ghf Nfl;fg;gl;l Nfs;tp xd;Wf;F gjpyspf;ifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. mtu; NkYk; njuptpf;ifapy;- fle;j tUlk; Nk khjk; td;dp apy; ,Wjpf;fl;lg; Nghu; ,lk; ngw;Wf; nfhz;bUe;j fhyg;gFjpapy; ,uhZt jsgjp ruj; nghd;Nrfh rPdhTf;F jdpg;gl;l tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;bUe;jhu;. mg;NghJ fs Kid fl;lisfis toq;fp Nghiu elj;jpatu; Nk[u; n[duy; re;jpurpwp Mthu;. ehl;by; ,uhZt jsgjp ,y;yh tpl;lhy; mLj;jepiy jsgjpfs; mtuJ nghWg;Gf;fis Nkw;nfhs;tJ toik mjd;gpufhuNk eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld vd;Wk; $wpdhu;. Kd;dhs; jsgjpfspy; xUtuhd Nk[u; n[duy; re;jpurpwp jw;NghJ tlkhfhz MSduhd gjtptfpf;fpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 25> 2010

MAj tpw;gid Kftu; ,ul;il Ntlk;

GypfSf;Fk; ,yq;if muRf;Fk; MAjk; tpw;wtu; xUtNu

,yq;if ,uhZtj;jpw;F njhlu;ghly; cgfuzq;fis tpw;gid nra;j MAj tpw;gid Kftu; xUtu; mNj tifahd nghUl;fis tpLjiyg; GypfSf;Fk; tpw;gid nra;Js;sjhu;. ,e;j cgfuzq;fs; Ky;iyj;jPT gFjpapy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;s njhiyj; njhlu;G cgfuzq;fspy; ,uhZtj;jpdUf;F tpw;gid nra;j rkpQ;irfis jil nra;af; $ba cgfuzKk; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sjhf ghJfhg;Gj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.

itfhrp 25> 2010

NkYk; xUtu; INjf ,Ue;J tpyfy;?

INjf Gj;jsk; ghypj gz;lhu ,ilNa Kuz;ghL

If;fpa Njrpa fl;rpapd; cau;kl;l cWg;gpdu;fSf;Fk; I.Nj.f Gj;jsk; khtl;l ehlhSkd;w cWg;gpduhd ghypj;j uq;Nf gz;lhuTf;Fk; ,ilapy; Kuz;ghLfs; epytp tUtjhf jfty;fs; ntspahfpapUe;jd. ,J njhlu;gpy; I.Nj.f. ehlhSkd;w cWg;gpdu; lhf;lu; [ayj; [atu;jdtplk; Nfl;l NghJ> ghypj;j uq;Nf gz;lhu I.Nj.f. fl;rpf;fhf gy Nritfis Mw;wpAs;shu;. NkYk; fl;rpapd; vjpu;fhy nraw;ghLfSf;Fj; jdJ xj;Jiog;igj; njhlu;e;J toq;Fthu; vd vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;" vd njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

aho;.Flhtpy; ngz;iz fj;jpahy; Fj;jptpl;L eiffs; nfhs;is

tPl;Lf;Fs;spUe;j ngz;iz fj;jpahy; Fj;jptpl;L mtuJ eiffis jpUlu;fs; nfhs;isapl;Lr; nrd;w rk;gtnkhd;W aho;g;ghzk;> ehtyu; tPjpapy; ,lk;ngw;Ws;sJ. rk;gtj;jpy; fhakile;j Fwpj;j ngz;> aho;.Nghjdh itj;jparhiyapy; rpfpr;irfSf;fhf mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;. Fwpj;j nfhs;isr; rk;gtk; njhlu;gpy; aho;g;ghzk; nghyp]; epiyaj;jpy; Kiwg;ghL nra;ag;gl;Ls;sij mLj;J nghyp]hu; ,J njhlu;gpy; tprhuizfis Muk;gpj;Js;sdu;.

itfhrp 25> 2010

Kd;dhs; Gyp Nghuspfs; 198 Ngu; ,d;W tpLjiy

nfhOk;gpy; Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; tpLjiyg;Gyp cWg;gpdu;fs; 198 Ngu; tpLjiy nra;ag;gl;Ls;sjhf Gdtho;Tf;fhd Mizahsu; ehafk; gpupNfbau; Rje;j uzrpq;f njuptpj;Js;shu;.  Kd;dhs; tpLjiyg;Gyp cWg;gpdu;fSf;F nfhOk;gpy; Gdu;tho;T mspj;Jte;j Kfhk; ,d;Wld; %lg;gLtjhf ,Ue;jJ. vdpDk; mq;F jq;fpapUe;j 52 Ngu;> jq;fsJ fy;tpiaj; njhlUk;tiu murhq;fk; mtu;fisg; nghWg;Ngw;Fk; vdTk; mtu; V.vg;.gp. nra;jpr; Nritf;Fj; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

tpy;gj;J G+q;fh ghJfhtyu; kPJ jhf;Fjy;; gilapdu; 8 Ngu; ifJ

tpy;gj;J Njrpa G+q;fhTf;fhd Rw;Wyhit Nkw;nfhz;bUe;j rptpy; ghJfhg;Gg; gil tPuu;fs; 15 Ngu; mq;Fs;s G+q;fh ghJfhtyu; ,UtiuAk;> rhujpfs; ,UtiuAk; jhf;fpAs;sdu;. mj;Jld;> ,uz;L thfdq;fisAk; Nkw;gb Rw;Wyhg; gazpfs; mbj;J Nrjkhf;fpapUe;jdu;. Nkw;gb G+q;fh tshfj;jpDs; kJghdk; mUe;Jtjw;F jilnra;ag;gl;bUe;j epiyapy;> mjw;F Fwpj;j G+q;fh topfhl;bfs; ,UtUk; kWg;Gj; njuptpj;jpUe;jdu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

vj;jpNahg;gpa Nju;jypy; MSk; fl;rp mNkhf ntw;wp

Mgpupf;f ehlhd vj;jpNahg;gpahtpy; ele;j ghuhSkd;wj; Nju;jypy; MSk; fl;rp mNkhf ntw;wp ntw;Ws;sJ. vj;jpNahg;gpa gpujku; nky]; n\dhtp jiyikapyhd vj;jpNahg;gpa kf;fs; Gul;rpfu [dehaf Kd;dzpf; fl;rpAk;> vjpu;f; fl;rpfspd; $l;lzpAk; Nju;jypy; Nghl;bapl;ld. Muk;gj;jpypUe;Nj MSk; $l;lzp Kd;dpiyapy; ,Ue;jJ. ,Jtiu Nju;jy; ele;j 11 khfhzq;fspd; Nju;jy; KbTfs; mwptpf;fg;gl;Ls;sd. mjpy; 9 khfhzq;fspy; MSk; fl;rp mNkhf ntw;wp ngw;Ws;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 25> 2010

Head off the phantom Tigers’ Canadian base

Last month in Toronto, thousands of members of Sri Lanka’s diaspora turned out to vote for a “transnational government” for a non-existent Tamil state. Canada had the largest bloc of seats in this government-in-exile, which critics called a soft rebranding of the Tigers, though candidates denied it. This election went ahead although the new government in Colombo includes 14 Tamils, suggesting it is possible for them to find a political voice within a united Sri Lanka. Tamils abroad must now help Sri Lanka move forward. Another report by the International Crisis Group says that the Tamil diaspora is “out of touch,” and “still in thrall to the LTTE,” observing that its fundraising networks still exist. “The dream of many Canadian Tamils for a truly independent homeland is dead,” the report concludes. The sooner they accept this reality, the better for Sri Lanka, and for Canada. (more...)

itfhrp 25> 2010

vl;L cyf rhjidfs; gilj;j aho; guPl; erPu; fhykhdhu;

vl;L cyf rhjidfSf;Fr; nrhe;jf;fhuuhd guPl; erPu; New;W fhykhdhu;. ,wf;Fk; NghJ ,tUf;F taJ 56. Gj;jsj;jpy; fhykhd ,tu; aho;g;ghzj;ijg; gpwg;gplkhff; nfhz;ltuhthu;. Ntf eil> aho;ghzj;jpy; ,Ue;J mk;ghe;Njhl;ilf;F irf;fpisg; gpd;Gwkhfr; nrYj;jpaik> 500 er;Rg;ghk;GfSld; ,Ue;jik> 72 kzpj;jpahyq;fshf njhlu;e;J ge;ijj; jl;b rhjid gilj;jik> 3 ehl;fshf njhlu;r;rpahf xd;iwf; fhypy; epd;wik Nghd;wit ,tupd; rhjidfspy; rpythFk;. ,it jtpu> G+y; ^k; eldk;> ehd;F ehl;fshf njhlu;r;rpahd eldk;> 72 kzp Neukhf ifNfhu;j;J eldk; Mbaik Mfpa cyf rhjidfisAk; ,tu; gilj;Js;shu;. (NkYk;....)

itfhrp 25> 2010

,uhZtk; jhf;Fjy;;

ghfp];jhd; mtru $l;lj;Jf;F ,e;jpahtpw;F miog;G

fh\;kPu; vy;iyapy; ,e;jpa - ghfp];jhd; gilapdUf;fpilapy; ,lk;ngw;w Jg;ghf;fpr; R+l;by; ghfp];jhd; gil tPunuhUtu; gypahdhu;. ,r;rk;gtk; fle;j Qhapw; Wf;fpoik ele;jJ. ,e;jpa ,uhZtk; Jg;ghf;fp gpuNahfk; Nkw;nfhz;ljhy; jdJ ,uhZt tPunuhUtu; tPukuzj;ij mile;jjhf ghfp];jhd; mwptpj;jJ. ,ijaLj;J ghfp];jhd; murhq;fk; Mj;jpukile;jJld; mtru $l;l nkhd;iw $l;LkhW ,e;jpahitf; Nfl;Ls;sJ.  ghfp];jhd; ,uhZtk; Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; nra;jijaLj;Nj jkJ tPuu;fs; Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; Nkw;nfhz;ljhf ,e;jpa ,uhZt mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. ,Njkhjpupahd rk;gtk; Nk 18k; jpfjp ,Nj ,lj;jpy; ele;jJ. ,jpy; ,uz;L ,e;jpa tPuu;fs; gypahfpdu;. fh\;kPu; vy;iyfs; njhlu;ghf ,t;tpU ehLfspilNaAk; ngupa Kuz;ghLfs; cs;sd. ,t;tplaj;jpy; ,uz;L jlitfs; ghfp];jhd; ,e;jpah vd;gd Nkhjypy; ,wq;fpaik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 25> 2010

Gypfspd; gpjhkfu; gP\;ku; jkpoehL Nfhitapy; nrk;nkhopf;fhf?

Gypfs; mikg;G rl;ltpNuhjkhdJ ,e;jpa tu;j;jkhdp %yk; ,e;jpa muR mwptpg;G!

tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;Jf;F jkpofj;jpy; jil tpjpf;fg;gl;Ls;s NghjpYk;> mjd; MjuT mikg;Gfshy; Cu;tyq;fs;> Mu;g;ghl;lq;fs; Nghd;wd njhlu;e;Jk; elj;jg;gLfpd;wd. ,jdhy;> jkpofj;jpy; mikjp> ghJfhg;gw;w R+o;epiy epyTfpd;wJ. ,yq;ifapy; ngUk;ghyhd Gyp cWg;gpdu;fs; nfhy;yg;gl;lhYk; vQ;rpAs;s NghuhspfSk;> jiytu;fSk;> mtu;fsJ ,yl;rpakhd jkpo; <oj;ij cUthf;Fk; Nehf;FlDk;> ,e;jpa muR kw;Wk; ,yq;if muir gopthq;Fk; Nehf;FlDk; jkpofj;jpy; xd;W Nru;e;J tUfpd;wdu; vd;gJ rkPgj;jpy; ngwg;gl;l mwpf;iffs; thapyhf njupate;Js;sJ. vQ;rpAs;s Nghuhspfs; ,e;jpahTf;Fs; Eioa jil tpjpf;fg;gl;bUe;Jk;> fs;sj; Njhzpapy; ,e;jpah te;Js;sdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 25> 2010

cwit Njb ,e;j rpWtd;...

 

itfhrp 25> 2010

jPu;T Kaw;rpia Kd;ndLf;f nraw;jpl;lk; mtrpak;

,yq;ifapd; ,dg; gpur;rpidapy; mf;fiw nrYj;Jgtu;fs; gpur;rpidapd; jd;ik gw;wpAk; mjw;F eilKiwr; rhj;jpakhd jPu;T gw;wpAk; Kjypy; tpsq;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. me;j tpsf;fk; ,y;yhky; kdk; Nghdgb NgRtJ gpur;rpidiar; rpf;fyhf;Ftjw;F cjTNknahopaj; jPu;Tf;F cjthJ. jkpof rpdpkhj; JiwapdUk; rpy gpuKfu;fSk; ,yq;ifg; gpur;rpidapy; fhl;Lfpd;w jPtpuKk; NtfKk; jkpof kf;fs; kj;jpapy; vt;tpj jhf;fj;ijAk; Vw;gLj;jtpy;iy vd;gij ele;J Kbe;j Nju;jy;fspy; mtjhdpf;f Kbe;jJ. vdNt> ,g;gpuKfu;fs; kf;fisg; gpujpepjpj;Jtg; gLj;jtpy;iy vd;gijAk; jdpahdnjhU epfo;r;rp epuypd; fPo; nraw;gLfpd;whu;fs; vd;gijAk; tpsq;fpf; nfhs;syhk;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

fhzhky; Nghdtu;fis fz;lwpAkhW Nfhup tTdpahtpy; fz;ldg; Nguzp

fhzhky; Nghjy; ifJ kw;Wk; flj;jy; fhuzkhf tlf;fpy; khj;jpuk; 12000 Ngu; njhlu;gpy; ,Jtiu jfty; ,y;iy vd;W fhzhky; NghNdhiu NjbawpAk; FO njuptpj;jJ. ,tu;fs; njhlu;gpy; fz;lwptjw;fhd Jupj eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW  murhq;fj;ij typAw;jp fhzhky; Nghdtu;fis fz;lwpAk; FO tTdpah efupy; fz;ldg; Nguzp xd;iw ,d;W Vw;ghL nra;jpUe;J. ,t;thu;g;ghl;lg; Nguzp Rkhu; xU kzpj;jpahyj;jpw;F Nky; tTdpah g]; epiyaj;jpw;F Kd;dhy; ,lk;ngw;wJ. ,f;fz;ldg; Nguzpapy; 500 Nkw;gl;l fhzhky; Nghdtu;fspd; cwtpdu;fSk;> fhzhky; NghNdhiu NjbawpAk; FOtpd; Kf;fpa];ju;fSk;  fye;J nfhz;lhu;. ,jpy; fye;J nfhz;ltu;fs;> fhzhky; Nghdtu;fis fz;lwpAkhW typAWj;jp  gjhijfs; Ve;jp Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;lJld;> flj;jg;gl;l kw;Wk; fhzhky; Nghdtu;fspd; Gifg;glq;fisAk; Ve;jpapUe;jJld; jkJ cwTfs; kPz;Lk; jk;kplk; te;J NrUk; tifapy; murhq;fk; topnra;aNtz;Lk; vdTk; typAWj;jpdu;

itfhrp 25> 2010

KP's contribution to Lankan peace 'immense'

(PK Balachandran)

According to the Sri Lankan Defence Secretary, Gotabaya Rajapaksa, the capture of KP in August 2009 was as important as the killing of the LTTE chief, Velupillai Prabhakaran in May that year. With KP in the net, the LTTE’s huge arms smuggling system collapsed. And with his detention, the LTTE, which he claimed still existed under his leadership, also collapsed. Meanwhile, KP took a new name “Selvarasa Pathmanathan”, and started a movement to establish a Transnational Government of Tamil Eelem (TGTE). Although this movement is still alive in the US and Europe, despite his capture, it has lost considerable financial clout and the ability to rebuild a military machine. (more...)

itfhrp 25> 2010

`kh]; Kf;fpa];ju; nfhiyf;F Nghyp tprh

mT];jpNuypahtpYs;s ,];Nuy; J}jufj;ij %btpLkhW gzpg;G

mT];jpNuypahtpYs;s ,];Nuy; J}jufj;ij %btpLkhW me;ehl;L murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. ghuhSkd;wj;jpy; ciuahw;wpa mT];jpNuypa ntspehl;likr;ru; ];Bgd; ];kpj; ,];Nuy; J}jufj;ij ,q;fpUe;J %btpLkhW Nfl;Lf;nfhs;Sk; mNjNtis me;ehl;Lldhd cwTfs; toikg;Nghy; Ngzg;gLnkd;whu;. `kh]pd; ,uhZt %is vd;W tu;zpf;fg;gl;l k`;Gl; my;ky;`pd; Lghapy; itj;J MW khjq;fSf;F Kd;du; nfhiy nra;ag;gl;lhu;. ,tiuf; nfhiy nra;a ,];Nuy; csTj;Jiw 12 NgUf;F ntspehl;Lg; Nghyp tprhf;fis toq;fpaJ. ,tw;wpy; mT];Nuypah gpupl;ld; Mfpa ehLfspd; tprhf;fSk; toq;fg;gl;ld. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

,Wjp Aj;jj;jpy; jg;gpr;nry;y Kad;w ngz;fs; Gypfshy; rpj;jpiutij - I.eh rig

td;dpapy; ,lk;ngw;w ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd;NghJ jg;gpr;nry;y Kaw;rpj;j ngz;fis tpLjiyg; Gypfs; rpj;jpiutijf;F cs;shf;fpajhf If;fpa ehLfs; rig njuptpj;Js;sJ. If;fpa ehLfs; rigapd; ghJfhg;Gg; Nguitaplk;> If;fpa ehLfs; rigapd; nghJr; nrayhsu; ehafk; ghd;fP%d; toq;fpAs;s mwpf;ifapNyNa ,t;thW Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ. jg;gpr;nry;y Kw;gl;l ngz;fspd; jiyKbia tpLjiyg; Gypfs; fl;ilahf ntl;bajhfTk; me;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,t;thW jiyKb fl;ilahf ntl;lg;gl;l ngz;fis  tpLjiyg; Gyp cWg;gpdu;fs; vd  fUjpa ,uhZtj;jpdu;> Kfhk;fspy; mtu;fis  tpj;jpahrkhd Kiwapy; elj;jpAs;sdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 25> 2010

,];Nuypd; Kw;Wifahy; fh]h Gduikg;G Ntiyfspy; jlq;fy;

fh]h Gduikg;G Ntiyfs; ,];Nuypd; Kw;Wifahy; ngUk; jlq;fYf;Fs;shtjhf I. eh.tpd; mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,];Nuy; - fh]h Aj;jj;jpd; NghJ Vuhskhd tPLfs;> ghlrhiyfs;> itj;jparhiyfs; vd;gd Nrjkile;jd. ,ijg; Gduikf;Fk; Ntiyfis I. eh. Muk;gpj;Js;sJ. ,jw;Fj; Njitahd nghUl;fis (fy;> kz;> rPnke;J> fk;gpfs;) vfpg;ij mz;kpj;Js;s Ruq;f topA+lhfNt nfhz;Ltug;gLfpd;wd. ,];Nuy; ,uhZtk; ,r;Ruq;fg; ghijfs; kPJ mbf;fb jhf;Fjy; elj;JtjhYk; fh]htpd; vy;iyfs; Kw;Wifaplg;gLtjhYk; Gduikg;G Ntiyfisj; njhlu KbahJs;sjhf I.eh.tpd; mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. nghUl;fSf;fhd jil> ePz;l Neur; Nrhjid> nghUl;fisf; nfhz;L nry;Nthuplk; ,];Nuy; ,uhZtk; ele;J nfhs;Sk; Kiwfs; Nghd;wtw;why; ru;tNjr njhz;lu; mikg;Gfspd; gzpahl;fs; rpukq;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu;. ,jdhy; Gduikg;G NtiyfspypUe;J mtu;fs; xJq;f vz;ZtjhfTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ

itfhrp 25> 2010

mG+u;tg; gwit ePu; fpopg;ghd;!

nrd;idapy; ,Ue;J njw;Nf 99 fpNyhkPl;lu; njhiytpy; mike;Js;s Cu; Kjypahu;Fg;gk;. fpof;Ff; flw;fiuapy; kuf;fhzj;Jf;Fk; nra;A+Uf;Fk; mUfpy; mike;Js;s ,e;j mikjpahd rpWfpuhkk; jw;NghJ ey;y Rw;Wyhj; jykhfg; Gfo;ngw;W tUfpwJ. mjw;F xU Kf;fpa fhuzk;> ,q;F mike;Js;s gwitfs; ruzhyak;! vz;zw;w mupa tif gwitfSf;F Kjypahu;Fg;gk; Xu; ,aw;if ,y;ykhfj; jpfo;fpwJ. ez;L> ej;ij Nghd;w rpd;dQ;rpW fly; tho capupdq;fspd; ,dg;ngUf;f jhafkhfTk; ,J tpsq;FfpwJ. tq;ff; flypy; rq;fkpf;Fk; fhay;> fopKfg; gFjpapy; mike;Js;s Kjypahu;Fg;gj;jpd; moFf; fhl;rp kpfTk; mw;GjkhdJ. ,q;F ngupa miyfs; vohky; mikjpahf ,Ug;gjhy; gy;NtW tifahd mupa gwitfs; ,q;F Ftpe;Js;sd. (NkYk;....)

itfhrp 25> 2010

Gdu;tho;tspf;fg;gl;l

Kd;dhs; ngz; Gyp cWg;gpdu;fSf;F jdpahu; Jiwapy; njhopy; tha;g;G

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; ngz; Gyp cWg;gpdu;fs; E}W (100) NgUf;F jdpahu; Jiwapy; njhopy; tha;g;G toq;fg;glTs;sjhf Gdu;tho;T Mizahsu; ehafk; gpupNfbau; Rje;j uzrpq;f njuptpj;jhu;. Mil ,ae;jpu njhopw;ghl;lhsu;fs; vd;w mbg;gilapy; ,e;j E}W NgUk; vjpu;tUk; 31k; jpfjp jpq;fl;fpoik njhlf;fk; ,uj;kyhidapYs;s l;iu];lhu; mguy;]; epWtdj;Jld; ,izj;Jf;nfhs;sg;glTs;sdu; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; ngz; Gyp cWg;gpdu;fspypUe;J Mil ,ae;jpu Jiwapy; gapw;rp ngw;w E}W Ngu; ,jw;fhf Nju;e;njLf; fg;gl;Ls;sdu; vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. Gdu;tho;T mspf;fg;gl;L tUgtu;fSf;F gapw;rpfis toq;fpa gpd;du; jdpahu; Jiwapy; njhopy; tha;g;Gfis ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd vd;Wk; gpupNfbau; Rl;bf;fhl;bdhu;. jw;NghJ toq;fg;gl Ts;s njhopy; tha;g;G njhlu;ghf Fwpj;j epWtdj;Jld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jg;gl;l gpd;dNu njhopy; tha;g;G toq;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ vd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;.

itfhrp 25> 2010

eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fpAs;stu;fs; %d;W khj fhyj;Jf;Fs; kPs;FbNaw;wk;

,lk;ngau;e;J eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fpAs;s rfy kf;fisAk; vjpu;tUk; %d;W khj fhyj;jpy; kPs;FbNaw; WtJld; kPs; FbNaw;w gpuNjrq;fspd; cl;fl;likg;G kw;Wk; mbg;gil trjpfis Jupjkhf Nkw;nfhs;tjhfTk; mikr;ru; kpy;Nuha; ngu;dhz;Nlh Fwpg;gpl;Ls;shu;. Jupj kPs;FbNaw;wk; njhlu;ghd tpNrl cau;kl;l khehL New;W tTdpahtpy; eilngw;wJ. mikr;ru;fs; caujpfhupfs; gyUk; fye;Jnfhz;Ls;s ,k; khehl;by; mikr;ru; ,t;thW njuptpj;Js;sJld; mjw;Fupa eltbf; iffisj; Jupjg;gLj;JkhWk; rk;ge; jg;gl;l mjpfhupfSf;Fg; gzpg;Giu tpLj;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2010

,yq;iff;fhd tprh mDkjpapy; kNyrpah jsu;T

,yq;iff;fhd tprh mDkjpapid jsu;j;Jtjw;F kNyrpah jPu;khdk; vLj;Js;sJ. ,e;epiyapy;> ,yq;ifapypUe;J  kNyrpah Clhf gazj;ij Nkw;nfhs;Sk; gazpfs; tprh mDkjpapd;wp gazj;ij Nkw;nfhs;s KbAk; vd kNyrpahtpd; gpujp gpujku; ud; = K`;apl;bd; ar;rpd; njuptpj;jhu;. vjpu;tUk; [_iy khjk; Kjyhk; jpfjp Kjy; ,jid eilKiwf;F nfhz;LtUtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. mj;Jld;> ,yq;iff;F khj;jpukpd;wp ghfp];jhd;> ,e;jpah kw;Wk; gq;fshNj\; Mfpa ehLfSf;Fkhd tprh eilKiwapy; jsu;T Vw;gLj;jg;gl;bUg;gjhfTk; kNyrpahtpd; gpujp gpujku; Fwpg;gpl;lhu;. kNyrpahtpy; Rw;Wyhj;Jiwia Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpNyNa  ,e;j tprh eilKiwapy; jsu;T Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ.

itfhrp 24> 2010

ehL fle;j muR rghehafuhf ghyuh[d; njupT. ney;ypab kj;jpa kfhtpj;jpahyak; ngUkpjk;.

(ney;ypab nr. nr. ypq;fk;.)

ehL fle;j mur mitapd; jw;Nghija gjtpf; fhyj;jpw;fhd rghehafuhf fdlhtpypUe;J Nju;T nra;ag;gl;l 25 gpujpepjpfspy; xUtuhd jpU. nghd; ghyuh[d; njupT nra;ag;gl;Ls;shu;. fdlhtpy; ,lk;ngw;w Nju;jypy; khu;f;fk; gFjpf;fhd Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapl;L njupT nra;ag;gl;l jpU. nghd; ghyuh[d; mtu;fs; xU rpwe;j r%f Nritahsu; vd;gNjhL jkpo; kf;fspd; tpLjiyf;fhf mauhJ Fuy; nfhLj;J tUgtu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. fle;j %d;W ehl;fshf eilngw;w ehLfle;j mur gpujpepjpfspd; mku;tpNyNa ,e; epfo;T ,lk;ngw;wJ. ehL fle;j murpd; mit cWg;gpdu;fshd jpU <rd; FyNrfuk; (,tiug;gw;wp gpwpnjhU re;ju;g;gj;jpy; ghu;g;Nghk;) nghd;. ghyuh[id Kd;nkhopa gpupnjhU cWg;gpduhf jpUkjp Nrhjpehjd; n[akjp topnkhope;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2010

20 tUlq;fspd; gpd;du; aho;ghz ngupa gs;spthry; nts;spf;fpoik jpwg;G

fle;j 20 tUlq;fspd; gpd;du; aho;ghz ngupa gs;spthry; vjpu;tUk; nts;spf;fpoik kPz;Lk; jpwf;fg;glTs;shjhf mg;gs;sp thry; epu;thf rig Kf;fpa];ju; rl;lj;juzp ukP]; njuptpj;jhu;. 1996 Mk; Mz;L aho; Flh ehL ,uhZtj;jpduhy; ifg;gw;wg;gl;l gpw;ghL aho;  efupy; K];ypk;fs; trpf;fhj fhuzj;jhy; iftplg;gl;l epiyapNyNa ,g;gs;spthry; fhzg;gl;lJ. vdpDk; jw;NghJ aho; efupy; K];ypk;fs; kPz;Lk; FbNawpAs;s fhuzj;jhy; kPs; Gdu;epu;khdj;Jld; ,g;gs;spthry; kPz;Lk; Muk;gpf;fg;glTs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 24> 2010

efy; murpay; tiuG jPu;T jpl;lk;; ,e;jpah-,yq;if Ngr;Rthu;j;ij

KjyhtJ efy; murpay; tiuG jPu;Tj; jpl;lk; njhlu;gpyhd Ngr;Rthu;j;ijnahd;wpy; GJby;ypAld;> ,yq;if murhq;fk; <LglTs;sJ. Nkw;gb Ngr;Rthu;j;ij vjpu;tUk; [_d; khjk; eilngwtpUg;gjhf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. ,e;epiyapy;>  ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq; kw;Wk; ,e;jpa [dhjpgjp gpujPgh gl;bYld; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]tpd;  jiyikapy; Nkw;gb Ngr;Rthu;j;ij ,lk;ngwtpUf;fpwJ. kd;Nkhfd; rpq;fpdhy;> k`pe;j uh[gf;]Tf;F ,jw;fhd miog;G  tpLf;fg;gl;bUf;Fk; epiyapNyNa ,e;j Ngr;Rthu;j;ij ,lk;ngwtpUf;fpwJ. 13 MtJ murpay; jPu;Tj; jpl;l mKyhf;fk;> khfhzrigapd; mjpfhuq;fis mjpfupj;jy;> ,yq;ifapYs;s midj;J r%fq;fSf;fhd rkj;Jtk; cl;gl gy tplaq;fs; njhlu;gpy; Ngr;Rthu;j;ij eilngwtpUfpwJ.

itfhrp 24> 2010

cs; tptfhuq;fspy; Ieh jiyaPL $lhJ : ghd; fP %dplk; gPup]; Nfhupf;if      

ehl;bd; cs;tptfhuq;fspy; jiyapLtijj; jtpu;f;FkhW ,yq;if murhq;fk; If;fpa ehLfs; rigapd; nrayhsu; ehafk; ghd; fP Kdplk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sJ. ntsptptfhu mikr;ru; [p.vy;.gPup]; ,e;jpa nra;jp ,izaj;jskhd gp.up.If;F ,j;jftiyj; njuptpj;Js;shu;. tpLjiyg; GypfSldhd Aj;jj;jpd; NghJ ,yq;if murhq;fj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;ljhff; $wg;gLk; Nghu;f;Fw;wq;fs; njhlu;gpyhd mOj;jq;fs; jkJ vjpu;fhy eltbf;iffisg; ghjpf;Fk; vd mikr;ru; $wpajhf gp.up.I. nra;jp ntspapl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2010

,yq;if mfjpfs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfs;

(nfhOk;G jkpo;r; rq;fj;jpy; 19-05-2010 Gjd;fpoik Ml;rpf;FO cWg;gpdu; lgps;A+. v];. nre;jpy;ehjdpd; jiyikapy; eilngw;w mwpNthu; xd;W$ly; epfo;tpy; rl;lj;juzp aNrhjuh fjpu;fhkj;jk;gp ,e;jpahtpYs;s Gyk;ngau; ,yk;ghLilNau;f;fhd cjtpfSk; cupikfSk; vDk; jiyg;gpy; rpwg;Giu Mw;wpdhu;. ,tu; 1999k; Mz;L nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; rl;lj;Jiwf; fy;tpia Kbj;j gpd; gq;fShu; gy;fiyf;fofj;jpy; KJkhzpg; gl;lj;ijg; ngw;whu;. rl;lj;juzp aNrhjuh Mw;wpa ciuapd; RUf;fk;)

2007- 2009 Mz;LfSf;F ,ilg;gl;l fhyg; gFjpapy; gq;fShupy; gapd;w NghJ ,Wjp miuahz;L Ma;Tf;F ehd; vLj;Jf; nfhz;l jiyg;G kdpj cupikfs; gw;wpajhFk;. ,yq;ifapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j kf;fs; gq;fShupy; ,Ue;jgbahy; me;j kf;fs; gw;wp Neubahf nrd;W Muha Kbe;jJ. Gyk;ngau;e;j kf;fis mfjpfs; vd;W nrhy;tJ mtu;fisg; Gz;gLj;JtJ Nghy; ,Uf;Fnkd;W gyUk; fUjpajhy; ,yk;ghLilNahu; vd;w nrhy;iy ,q;Nf gpuNahfpf;fpd;Nwd;. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2010

Development while preserving local heritage and historical landmarks

(By M.Sooriasegaram)

We cannot underestimate the need to create employment opportunities in Jaffna when we know clearly our limitations on agriculture with our limited water resources. Fishery has unexploited potential and certainly needs to be developed. But overall the economic deficit to sustain our people cannot be questioned. Therefore we have no choice but to exploit all local resources as well as be a part of the southern and eastern economies of Sri Lanka for our survival. This is one of the main reasons apart from my cherished democratic political beliefs why I never supported the totally unviable Eelam Separatist Cry. An objective and balanced decision regarding development of the economy of Jaffna is a must for the survival of our people. If we go for any other line of thinking we will be guilty of driving our people to poverty, unemployment and misery. Those with education, land, wealth and foreign lucrative connections, who can survive under any circumstances, must not be allowed to make decisions at the expense of the have-nots and the disadvantaged and marginalized communities, who will suffer as a result of such decisions. Therefore active participation in such decision making by all, especially the downtrodden and marginalized communities, cannot be overemphasized. If we do not learn the lessons of the past 30 years, the sons and daughters from these communities and like wise the sons and daughters of the poorest communities in the south will become the cannon fodder in future conflicts and wars. (more....)

itfhrp 24> 2010

,uhZtg; gyj;ij tpLj;J

<uhd; kPJ nghUshjhuj; jil tpjpf;f mnkup. K];jPG

<uhd; kPJ nghUshjhuj; jilfis tpjpf;fj; jPu;khdpj;Js;s mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkh jiyikapyhd epu;thfk; gilg;gyk; nfhz;L <uhid topf;Ff; nfhz;L tu th\pq;ld; tpUk;gtpy;iynad mtjhdpfs; njuptpj;jdu;. ePz;lfhykhf ,OgwpapYs;s <uhd; kPjhd jil jw;NghJ Ie;J ehLfspYk; (u\;ah> rPdh> gpupl;ld;> gpuhd;];> mnkupf;fh) xw;Wikg;gl;Ls;sjhy; rhj;jpakhfpAs;s njd;Wk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2010

Louise Arbour: Let’s investigate India, Norway and Canada for war crimes in Sri Lanka
Posted on May 22nd, 2010 Asoka Weerasinghe Kings Grove Crescent . Gloucester . Ontario . K1J 6G1 . Canada

21 May 2010

Madam Louise Arbour

President/CEO, International Crisis Group (ICG)
 
Brussels, Belgium

 Dear Madam Louise Arbour:

Oooooo, lady, just read the TIME on WORLD article, ‘REPORT: The Sins of Sri Lanka’s Great War Victory’, of Wednesday May 19, 2010, by-lined Jyoti Thottam and Amantha Perera, which said, “The International Crisis Group, and international human rights group based in Brussels, released an alarming report on Tuesday, timed to coincide with the first anniversary of the end of Sri Lanka’s war.  The report, “War Crimes in Sri Lanka,” calls for an international inquiry into violations by Sri Lankan security forces, describing several incidents in which civilian targets, including hospitals and humanitarian aid shelters, were shelled.”   Ummmmm….nasty……nasty.  The Government of Sri Lanka has come back saying that all this is damn poppycock. (more....)

itfhrp 24> 2010

nrl;bf;Fsk; epthuzf; fpuhk tptfhuk;

Kiwahf Kd; mDkjp ngwhjjdhNyNa $l;likg;G vk;.gpf;fSf;F mDkjp kWg;G

nrl;bf;Fsk; epthuzf; fpuhkq;fSf;Fs; nry;tjw;fhf jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vk;.gpf;fs; ghJfhg;G mikr;rpy; Kiwahf Kd;mDkjp ngwhjjd; fhuzkhfNt mtu;fSf;fhd mDkjp kWf;fg;gl;ljhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; Nk[u; n[duy; gpurhj; rkurpq;f njuptpj;jhu;. epthuzf; fpuhkq;fSf;Fs; nry;tjw;nfd xU eilKiwapUf;fpwJ. mjd;gb> ghJfhg;Gj; jug;gpy; mDkjp ngw;why; vt;tpj rpukKkpd;wp KfhKf;Fs; cl;nry;yKbAk; vdTk; ,uhZt Ngr;rhsu; $wpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2010

kiyafk;

,wf;Fthidapy; iff;Fz;Lj; jhf;Fjy;; gj;Jg; Ngu; fhak;

,wf;Fthid nly;tPd; gp gpuptpy; ,lk;ngw;w iff;Fz;L jhf;Fjypy; fhkaile;j 10 Ngu; ,wf;Fthid itj;jparhiyapy; rpfpr;ir ngw;W tUfpd;wdu;. New;W khiy 3.30 kzpastpy; ,r;rk;gtk; ,lk;ngw;Ws;sJ. re;Njf egu;fis ,wf;Fthid nghyp]hu; Njb tiy tpupj;Js;sdu;. iff;Fz;L jhf;Fjy; ,lk;ngw;w yad; miwfs; gyj;j Nrjkile;Js;sd. jdpg;gl;l FNuhjk; fhuzkhf xUtiu re;Njf egu;fs; jhf;fpa NghJ mt;tplj;Jf;F njhopyhsu;fs;> ,isQu;fs; tpiue;j NghNj mf;Fk;gy; iff;Fz;il tPrpAs;sJ. vl;L Mz;fSk; 2 ngz;fSk; fhakile;Js;shu;fs;.

itfhrp 24> 2010

XL ghijapd; eLtpy; tpkhdk; jiu ,wq;fpajhy; tpgj;J Vw;gl;lJ

tpgj;Jf;Fs;shd tpkhdk;> ey;y Kiwapy; ,Ue;jJ. mjd; jiu ,wq;Fk; vd;[pd;fs; rpwg;ghf ,aq;fp te;jd. mjd; tpkhdpfs;> tpkhdk; kq;fShiu miltjw;F 10 fp.kP. ,Uf;Fk; NghNj tpkhdj;jpd; tUif gw;wp tpkhd fl;Lg;ghl;L NfhGuj;Jf;F jfty; njuptpj;jdu;. tpkhd epiyaj;Jf;F 4 fp.kP. njhiytpy; tpkhdk; te;jNghJ> mJ jiu ,wq;Ftjw;fhd mDkjp mspf;fg;gl;lJ. mg;NghJ> fhw;W vJTk; tPrtpy;iy. kioAk; nga;atpy;iy. 6 fp.kP. J}uj;jpy; ,Ue;J ghu;f;Fk; tifapy; ntspr;rk; ,Ue;jJ. tpkhdk; jiu ,wq;f ,e;j ntspr;rk; NghJkhdJ. midj;J ghJfhg;G tpjpKiwfSk; gpd;gw;wg;gl;ld. tpkhdpfSk; gpur;rpid vJTk; ,Ug;gjhf mgaf;Fuy; nfhLf;ftpy;iy. Mdhy;> tpkhdj;jpd; rf;fuk;> XLghijapd; njhlf;f Kidapy; fhy; gjpf;fhky; rw;Wj; js;sp fhy; gjpj;jjhy; XLghijia jhz;bAk; tpkhdk; Xb gs;sj;jhf;fpy; tpOe;J jPg;gpbj;J ntbj;Jr; rpjwpaJ. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2010

tTdpahtpy;

mikr;ru;fs; kpy;Nuha;> wprhl;> Kusp ,d;W

kPs;FbNaw;w mikr;ru; kpy;Nwha; ngu;zhd;Nlh> tu;j;jf ifj;njhopy; mikr;ru; wprhl; gjpT+jPd;> kPs;FbNaw;w gpujp mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; MfpNahu; ,d;W tTdpahTf;F tp[ak; nra;fpd;wdu;. ,lk;ngau;e;j kf;fSila kPs;FbNaw;wk; njhlu;ghd fye;Jiuahly; tTdpah khtl;l nrayfj;jpy; fhiy 10 kzpf;F eilngwTs;sJ. ,jw;F tTdpah> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kd;dhu; khtl;l mur mjpgu;fs; kPs;FbNaw;wj;Jld; njhlu;Gila rpNu\;l cau; mjpfhupfSk; khtl;lj;jpy; cs;s rfy jpizf;fs cau; mjpfhupfSk; miof;fg;gl;Ls;sdu;. ,lk;ngau;e;j kf;fis Jupjkhf mtu;fSila gioa ,lq;fSf;F mDg;gpitf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s epiyapy; ,d;dKk; vQ;rpAs;s kf;fisAk; tpiutpy; mDg;gpitg;gjw;Fupa Vw;ghLfis nra;aNt ,e;j fye;Jiuahly; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. khtl;lj;jpy; cs;s rfy jpizf;fs jiytu;fisAk; mikr;ru;fs; ,d;W Kjd;Kiwahfr; re;jpf;fTs;sdu;.

itfhrp 24> 2010

ehLfle;j jkpoPoj;jhy; Gyk;ngau; jkpou;fspilNa gpsT - mikr;ru; fUzh

mnkupf;fhit ikakhff; nfhz;L ,aq;fp tUk; cUj;jpuFkhud; mzp kw;Wk; Nehu;Ntia ikakhff; nfhz;L ,aq;fptUk; nebatd; mzp Mfpa ,U gpupTfshf Gyk; ngau; jkpou;fs; gpstile;Js;sdu;. ,yq;if tho; jkpou;fspd; Mjutpd;wp vt;thW jdpehL xd;iw Gyk;ngau; jkpou;fspdhy; epWt KbAk;. jdp ,uhr;rpa cUthf;fj;ij typAWj;Jk; ve;jnthU Gyp MjuT mikg;gpw;Fk; ,yq;if tho; jkpou;fs; Mjutspf;f khl;lhu;fs;. Gyk; ngau; jkpou;fs; ,yq;iff;F jpUk;gg; Nghtjpy;iy jq;fsJ ,Ug;gpid cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Sk; Rayhg Nehf;fpy; ,t;thwhd fUj;Jf;fis ntspapl;L tUfpd;wdu;. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2010

,yq;ifapy;

,b> kioAld; $ba fhyepiy njhlUk;

ehl;bd; gy;NtW gpuNjrq;fspYk; kioAld; $ba fhyepiy njhlu;tJld; ,bAld; fLk; fhw;Wk; tPrf; $Lnkd thdpiy mtjhd epiyak; njuptpj;jJ. Fwpg;ghf Nky; khfhzk; rg;ufKt kw;Wk; njd; khfhzq;fspy; ,ilf;fpil kio nga;AnkdTk; khiyapy; kj;jpa> Cth khfhzq;fspy; fLk; kio nga;AnkdTk; Nkw;gb epiyaj;jpd; caujpfhup xUtu; njuptpj;jhu;. ,NjNtis> njd; kw;Wk; Nky; khfhzq;fspd; fiuNahug; gFjpfspy; fLk; fhw;W tPRtJld; rpyNtisfspy; 60 fpNyh kPw;wu; fly; Ntfj;jpy; fhw;W tPrf;$LnkdTk; njuptpj;j mtu;> flw;nwhopypy; <LgLNthu; Kd;ndr;rupf;ifAld; nraw;gLtJ mtrpankdTk; njuptpj;jhu;. vt;thnwdpDk; R+whtsp ,lk;ngw tha;g;Gfspy;iy vdTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

itfhrp 23> 2010

THIS SUNDAY SRI LANKAN FREEDOM CELEBRATION - Historic Event in Mississauga. "BE THERE WITH PRIDE FOR PEACE AND PROSPERITY, DON'T MISS OUT".

SUNDAY MAY 23RD 2010 FROM 11 AM TO 6PM

AT

MEADOWVALE CONSERVATION AREA

(MAVIS & DERRY)

Meadowvale Conservation is located at 1081 Old Derry Road West at the end of Second Line just north of Old Derry Road

DIRECTION

TAKE MAVIS EXIT FROM 401

GO NORTH ON MAVIS

TURN LEFT AT CRAWFORD MILL AVENUE

TURN RIGHT AT GOODERHAM ESTATES BLVD.

TURN LEFT AT OLD DERRY RD.

TURN RIGHT AT 2ND LANE WEST

GO ALL THE WAY TO THE END

TURN LEFT AT THE END TO CONSERVATION AREA

EVENT IS AT PICNIC AREA “c”

(PLEASE BRING A PLATE OF “KIRIBATH & KATTA SAMBAL” IF POSSIBLE)

JOIN IN ANY TIME, COME AND ENJOY!!!   IT IS FREE!!

itfhrp 23> 2010

td;dp Njhy;tpAW fhtpaj;jpw;fhd kpf Kf;fpakhd Kd;Diu  

(jhdh tp\;Z)

Ks;sptha;f;fhy; tuyhw;wpd; kpfKf;fpakhd gFjp. ,Wjp Aj;jk; ele;j gFjp kl;Lky;y> ,uz;liu rJufpNyhkPw;wu; gug;gstpw;Fs; Vwj;jho xd;wiu ,yl;rk; kf;fs; tho;e;jpUe;j gFjp. cyf tuyhw;wpNyNa kpff; Fiwe;j epyg;gug;gpy; kpff;$ba kf;fs; tho;e;j gFjpAk; ,Jthfj;jhdpUf;Fk;. kpfneUf;fkhf ,Ue;jjhy; kf;fs; nrhy;yKbahj gy Jau;fSf;Fs;shfpdhu;fs;. kyk; fopg;gjw;F ,lkw;wpUe;jJ. jz;zPu; jl;Lg;ghlhfpapUe;jJ. twz;l G+kpahf ,Ue;jjdhy; gJq;Ff; Fopfs; mikf;fKbahj epiy ve;j NeuKk; vwpfiz tpoyhk;. ahNuDk; rhff;$Lk;. gf;fj;jpy; mOFuy; Nfl;lhy; $l ahUk; nrd;W ghu;f;fKbahj epiy. gpzq;fs; njUf;fspy; mlf;fk; nra;tjw;F ahUkw;Wf; fple;jd. mlf;fk; nra;tjw;Fupa mtfhrKk; mw;wpUe;jJ. gpzq;fspypUe;J GOf;fs; ntsptuj; njhlq;fpAk; kf;fs; mUfpNyNa ,Ue;jhu;fs;> mjpypUe;Nj rhg;gpl;lhu;fs;. mg;gbahd R+o;epiyapYk; $l kf;fis mtu;fs; ,uhZtf; fl;Lg;ghl;Lg; gFjpf;Fs; nry;tjw;F mDkjpf;ftpy;iy. ,Wjptiu jLj;Jf; nfhz;NlapUe;jhu;fs;> ,Wjptiu Rl;Lf;nfhz;NlapUe;jhu;fs;. ,jpy; Ntbf;ifnad;dntd;why; jLj;jtu;fSk;> Rl;ltu;fSk; ,Wjpapy; ,uhZtg; gFjpf;Fs; jkJ FLk;gj;NjhL te;J Nru;e;jhu;fs;. mtu;fs;jhd; kf;fspd; Kd; tPuhNtrkhff; fijj;jtu;fs;. ntz;nza; jpuz;L tUk; Neuj;jpy; jhopiag; Nghl;Lilj;j fijahf ,uhZtj;jplk; nry;fpwPu;fs; vd Nfl;ltu;fs;. ehl;Lf;fhfj; jkJ capiu ve;j Neuj;jpYk; nfhLf;fj; jahuhf ,Ug;gjhfr; nrhd;dtu;fs;. xt;nthU tPl;bYk; nrd;W gps;isfis tYf;fl;lhakhf rz;ilf;fsj;Jf;Ff; nfhz;L nrd;wtu;fs;. gps;isiatplhj ngw;Nwhiuj; jkJ rg;ghj;Jf; fhy;fshy; cijj;jtu;fs;. ,Wjp tiu jkJ radw; Fg;gpahNyh my;yJ jhk; itj;jpUe;j MAjq;fshNyh jq;fisj; jhq;fNs mopj;Jf;nfhs;shky; FLk;gj;Jld; jg;gp te;Jtpl;lhu;fs;. ,g;NghJjhd; gpughfud; KjyhtjhfTk;> ,Wjpahd Njhy;tpiar; re;jpj;Jf;nfhz;lhu;. ,jpy; ,d;ndhU Ntbf;ifAkpUf;fpd;wJ. mg;gbg;gl;ltu;fspy; rpyiu murj; jug;Ng jil KfhkpypUe;J tpLjiy nra;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;....)

itfhrp 23> 2010

xU tuyhw;W fbjk;

mtu; nra;j jtW vd;d? ,e;jpah tpLjiy mile;J tpl;lJ. murpay; Rje;jpuk; fpilj;J tpl;lJ. MapDk; fk;A+dp];l; fl;rpapy; jPtpu fUj;JilNahu; if Xq;fp ,Ue;jJ. jiyik mtu;fs; ifapy; ,Ue;jJ. njYq;fhdh Nghuhl;l fhyk;. Gul;rpiaj; njhlu KbntLj;jdu;. Mdhy; Gjpjhf ngw;w Rje;jpuk; kf;fsplk; Gjpa ek;gpf;ifia Cl;b ,Ue;jjhy; kf;fs; fk;A+dp];Lfspd; miog;ig Vw;ftpy;iy. fl;rpapd; jPtpu Nghuhl;l miog;ghy; rpiwr;rhiyfs; epuk;gp tope;jd. mu;j;jkw;w Nkhjy;fspy; gyu; capu; ,oe;jdu;. mJ xU nfhba fhyfl;lk;. (NkYk;....)

itfhrp 23> 2010

fu;ehlfhtpy; tpkhd tpgj;J

tpkhdepiyaj;Jf;F mUfpy; ntbj;J rpjwpaJ

JghapypUe;J 166 gazpfSld; fu;ehlf khepyk; kq;fShu; tpkhd epiyaj;jpy; jiuapwq;fpa tpkhd nkhd;W tpgj;Jf;Fs;shdjpy; 158 Ngu; gypahfpdu;. ehd;F Foe;ijfs; cl;gl vl;Lg; Ngu; capUld; kPl;fg;gl;ljhf mwptp f;fg;gl;Ls;sJ. New;Wf; fhiy 6.05 mstpy; ,e;jf; Nfhur; rk;gtk; ,lk;ngw;wJ. ,e;jpahtpd; fu;ehlf khepyj;jpYs;s kq;fShu; tpkhd epiyaj;jpNyNa ,e;jr; rk;gtk; ele;jJ. vahu; ,e;jpahTf;Fr; nrhe;jkhd Nghapq; 737 vd;w ,e;j tpkhdk;> tpkhd epiyaj;ijAk; jhz;b VO fpNyh kPw;wUf;F mg;ghy; nrd;W jiuapwq;f Kw;gl;lJ. (NkYk;.....)

itfhrp 23> 2010

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gf;F ,d;ndhU re;ju;g;gk;

murpayikg;Gj; jpUj;j kNrhjh tpiutpy; ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gLk; vd;gJ cWjpahfptpl;lJ. ,t;tplaj;Jf;F murhq;fk; Kf;fpaj;Jtk; mspj;Jr; nraw;gLtijg; Gupe;J nfhs;s KbfpwJ. ,dg;gpur;rpidf;fhd jPu;tpd; mtrpaj;ij Vw;Wf;nfhs;gtu;fs; ,r; re;ju;g;gj;ijr; rhjfkhd Kiwapy; gad;gLj;Jtjw;F Kaw;rpf;ff; flikg;gl;Ls;sdu;. ,dg; gpur;rpidapd; jPu;itNa gpujhd ,yf;fhff; nfhz;bUg;gjhf; $Wk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ,r; re;ju;g;gj;ijr; rupahd Kiwapy; gad;gLj;j Kaw;rpg;gjhfj; njupatpy;iy. tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiwia khw;Wtjw;F vjpuhd fUj;Jfis ntspapLtjpYs;s Mu;tk; ,dg;gpur;rpidapd; jPu;T njhlu;ghd MNyhridfisj; njuptpg;gjpy; fhzg;gltpy;iy. (NkYk;.....)

itfhrp 23> 2010

SRI LANKA UNITED NATIONAL ASSOCIATION OF CANADA 

Toronto, Ontario M1P 4Z7 Canada

It is just one year after Sri Lanka’s victorious forces cornered the ruthless Tamil Tiger Terrorists (LTTE) and eliminated the megalomaniacal leader Velupillai Prabhakaran, his coterie of murderous deputies and his fighting apparatus made up of brainwashed armed cadres on the banks of the Nanthikadal Lagoon, thereby bringing to an end 32 plus years of mayhem, murder and destruction which cost the nation the loss of nearly 80,000 lives and an inestimable amount of valuable property.  The end result has been a new dawn of peace which ushered in an era free of threats to life and limb to the twenty million citizens who were constantly targeted by the armed LTTE, and a new lease of life for the 288,000 internally displaced Tamil civilians who were rescued from under the jackboot of the Tamil Tiger Slave Masters.  These Tamil IDPs had been herded by the LTTE and forced to withdraw from their villages and move along with the retreating Tigers from the Mannar district in the west coast, Vavunia district in central Vanni, Killinochchi district in the north to the eastern part of the Vanni in the Mullaitivu district, and finally to the narrow strip in Puthumattalan on the northeast coast, to form a human shield for the vanquished Tiger, from mid-2007 to mid-May 2009, till the surrounding Sri Lankan forces breached the numerous earthen bunds enabling the trapped Tamil civilians to ultimately break free from the Tiger hellhole to which they had been confined. (more....)

itfhrp 23> 2010

jpahfpf;F Xuhz;L epidtQ;ryp

(18-05-2010)

ePay;yNth jpahfp.

vj;jid Mapuk; Ngh; tpLjiyf;fha; capiuj; jpahfk;

nra;jhh;fs;. ahuhYk; fpilf;fhj tpLjiy

cd; jpahfj;jhy; fpilj;jNj! 

eP caph; Jwe;j Neuj;jpy; Nghh; epd;W NghdNj.

vj;Jiz jpahfk;.

(NkYk;.....)

itfhrp 23> 2010

tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jtk; xU khia

(thFyd;)

tlf;F> fpof;F jtpu;e;j Vida khfhzq;fspy; gue;J thOk; rpWghd;ikapdupd; gpujpepjpj;Jtk; ,y;yhkw; Ngha;tpLk; vd;w thjk; Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. tlf;F> fpof;Ff;F ntspNa rpy khtl;lq;fspypUe;J tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiwapd; fPo; rpWghd;ikapdu;fSk; njupT nra;ag;gl;bUg;gJ cz;ik jhd;. ,tu;fs; rpWghd;ikapdu; vd;gjw;fhfj; njupT nra;ag;gl;lhu;fsh my;yJ Njrpaf; fl;rpnahd;wpd; Ntl;ghsu;fshfg; Nghl;bapl;ljhy; njupT nra;ag;gl;lhu;fsh vd;gJ Nfs;tpf;FupaJ. ,tu;fs; rpWghd;ikapduhf cs;s NghjpYk Njrpaf; fl;rpnahd;wpd; Ntl;ghsu;fshfNt njupT nra;ag;gl;ldu;. jkpo;f; fl;rpnahd;wpd; Ntl;ghsu;fshfNth K];ypk; fl;rpnahd;wpd; Ntl;ghsu;fshfNth Nghl;bapl;L ntw;wpaPl;l KbAkhdhy; tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiw rpWghd;ikapdUf;F ed;ikahdJ vdf; $wyhk;. (NkYk;....)

itfhrp 23> 2010

ntbj;Jr; rpjwpa tpkhdj;jpypUe;J ijupaj;Jld; jg;gp XbNdd;

-capu;jg;gpatu; nka;rpypu;f;Fk; Ngl;b

kq;fShu; tpkhd tpgj;jpy; ngz;> lhf;lu;> rpWtd; cl;gl 8 Ngu; capu; jg;gpdhu;fs;. mtu;fspy; cku; gh&f; vd;gtUk; xUtu;. mtu; tpkhdj;jpd; filrpg; gFjpapy; ,Ue;jhu;. tpkhdk; jPg; gpbj;J vupe;jNghJ mjDs; cku; gh&f; rpf;fpf; nfhz;lhu;. mtuJ Kfk;> iffspy; jPf; fhaq;fs; Vw;gl;ld. vd;whYk;> Jzpr;rYld; nray;gl;ljhy; cku; gh&f; capu; jg;gpdhu;. ,JFwpj;J mtu; $wpajhtJ :- tpkhdk; jiu ,wq;f 5 epkplNk ,Ue;jjhy; vy;NyhUk; cw;rhfj;Jld; ,Ue;Njhk;. jpBnud tpkhdk; js;shbaJ. tpkhdj;jpd; ,wf;if xd;W kiy kPJ curpaij ghu;f;f Kbe;jJ. ehq;fs; vy;NyhUk; mywpNdhk;. rpwpJ Neuj;jpy; kiy kPJ gyj;j rj;jj;Jld; tpkhdk; NkhjpaJ. (NkYk;...)

itfhrp 23> 2010

r[pj; gpNukjhrhtpw;F Fopgwpg;G

I.Nj.ftpd; Gduikg;G ryryg;ghfNt KbAk;

([Ptfd;)

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; K];ypk; fhq;fpu]{k; ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhff; $l;lhfr; nraw; gl Ntz;Lkhdhy; Kjypy; mit jq;fSf;fpilNa nfhs;if uPjpahfTk; mZFKiw njhlu;ghfTk; ,zf;fg;ghl;Lf;F tu Ntz;Lk;. mjd; gpd; murhq;fj;Jld; Ngr;R thu;j;ij elj;JtJ jhd; gydspg;gjhf mikAk;. ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;F K];ypk; fhq;fpu]pd; nfhs;if vd;dntd;gJ ,Jtiu kf;fSf;Fj; njupahJ. ,dg; gpur;rpid gw;wp ve;jnthU nfhs;ifAk; ,y;yhjpUf;fTk; $Lk;. Vnddpy; K];ypk; fhq;fpu]pd; MjuTj; jsj;jpy; ,dg; gpur;rpid xU nghUl;lhf ,y;iy. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G kpf mz;ikf;fhyk; tiu Gypfspd; jdpehl;L epfo;r;rp epuiy Vw;Wr; nraw;gl;lJ. ,g;NghJ mjpypUe;J KOikahf tpLgl;Ltpl;ljh vd;gjpy; njsptpy;iy. vt;thwhapDk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; K];ypk; fhq;fpu]{k; jPu;T njhlu;ghd ,zf;fkhd epiyg;ghl;Lf;F tu Ntz;baJ mtrpak;. ntt; NtW epiyg;ghLfspy; epd;Wnfhz;L $l;Lr; nraw;ghL gw;wpg; NgRtjpy; mu;j;jkpy;iy. (NkYk;....)

itfhrp 22> 2010

ntWk; mwpf;iffshy; ek;gpf;if Njhd;whJ

gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj; jpUj;jj;Jf;Fk; mg;ghyhd murpay; jPu;nthd;iw eilKiwg; gLj;Jtjw;F murhq;fk; tpUg;gk; njuptpj;jJ. me;j Nehf;fj;Jld; ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FOitAk; epakpj;jJ. ,t;tplaj;jpy; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; epiyg;ghL rhjfkhdjhf ,Uf;ftpy;iy. gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj; jpUj;jj;ij KOikahf eilKiwg;gLj;Jtjw;Nf vjpu;g;Gj; njuptpj;j kf;fs; tpLjiy Kd;dzp mj;jpUj;jj;jpYk; $Ljyhd jPu;it vjpu;g;gnjhd;Wk; GJikahdjy;y. ru;t fl;rpg; gpujpepjpfs; FOTf;Fk; kf;fs; tpLjiy Kd;dzp Mjutspf;ftpy;iy. ,t;thwhd epiyg;ghLfs; fhuzkhf kf;fs; tpLjiy Kd;dzp jkpo; kf;fsplkpUe;J ntFJ}uk; me;epag;gl;bUf;fpd;wJ vd;gNj ,d;iwa epiy. (NkYk;....)

itfhrp 22> 2010

rrp j&upd; %d;whtJ jpUkzk;

rrpj&u; vd;w ngau; mz;ikapy; kpfTk; gpugy;ak; ngw;wJ. Lghapy; trpf;Fk; fh\;kPu; ngz;zhd Rde;jh G\;fhUf;Fj; jdJ gjtpiag; gad;gLj;jpf; nfhr;rp I.gp.vy;ypy; gq;F ngw;Wf; nfhLj;jhu; vd;w Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; ,e;jpa ntsptptfhu ,iz mikr;ru; gjtpapypUe;J ,uh[pdhkh nra;jhu;. If;fpa ehLfs; rigapy; cjtpr; nrayhsuhfg; gjtp tfpj;j fhyj;jpYk; rrpj&u; rpy Kiw Nflhd nray;fspy; <Lgl;lhu; vd;w jfty; ,g;NghJ ntspahfpapUf;fpd;wJ. (NkYk;.....)

itfhrp 22> 2010

kPs;FbNaw;w jhkjj;Jf;F fhuzk;

Gypfs; mjpfstpyhd kpjpntbfis Ky;iy gFjpapNyNa Gijj;Js;sNj

fle;j xU tUlj;jpy; 2 1/2 ,yl;rj;Jf;Fk; mjpfkhd kf;fs; kPs;FbNaw;wg;gl;Ls;sdu;. Gypfspd; gpbapypUe;J xU ,yl;rk; kf;fNs kPz;L tUtu; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gl;lJ. xNuabahf ngUksT kf;fs; te;jjhy; mtu;fSf;F Njitahd trjpfis mspg;gjpy; rpf;fy; Vw;gl;lJ. ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd; NghJ Gypfshy; GJf;FbapUg;G gFjpapNyNa mjpfkhd kpjpntbfs; Gijf;fg;gl;Ls;sd. ngUksT kpjpntbfs; Gijf;fg;gl;Ls;sd. ngUksT kpjpntbfs; Gijf;fg;gl;Ls;sjhy; mg;gFjpapy; kf;fis kPs;FbNaw;w KbahJs;sJ. ,jdhy; 1200 gil tPuu;fs; ,q;F kpjpntb mfw;Wtjw;fhf <LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. KOikahf kpjpntb mfw;whky; vtUk; mq;F kPs;FbNaw;wg;glkhl;lhu;fs;. (NkYk;....)

itfhrp 22> 2010

ehLtpl;L ehL Xba

,e;jpahtpd; Kd;dhs; flw;gil mjpfhup yz;ldpy; ifJ

,e;jpa kj;jpa Gydha;Tg; gzpafj;jpdhy; ehd;F tUlq;fshfj; Njlg;gl;L te;j Kd;dhs; flw;gil mjpfhup utp rq;fud; New;WKd;jpdk; yz;ldpy; nkl;Nuh nghypud; nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;lhu;. ,tu; tpiutpy; ehLflj;jg;gLthu; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. utp rq;fud; Kd;dhs; flw;gil jsgjp ml;kpuy; mUz; gpufh\pd; neUq;fpa cwtpdu;. Ie;J tUlq;fSf;F Kd; flw;gilapd; Vohapuk; gf;fq;fSf;F Nkw;gl;l ,ufrpa Mtzq;fisj; jpUb MAj tpw;gidahsu;fSf;Ff; nfhLj;jjhf ,tUf;Fk; NtW %d;W flw;gil mjpfhupfSf;Fk; xU tpkhdg;gil mjpfhupf;Fk; vjpuhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 22> 2010

Gypahy; tho;T ngw;w

jkpouRf; fl;rp vk;.gpf;fs; td;dp tp[ak;

td;dpapy; ,lk;ngau;e;j kf;fs; kPsf;Fbaku;j;jg;gl;l fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT khtl;lq;fSf;F ,yq;if jkpouRf; fl;rp ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; New;W tp[ak; nra;jdu;. jkpouRf; fl;rp ghuhSkd;w cWg;gpdu; ,uh rk;ge;jd; jiyikapy; nrd;Ws;s 12 Ngu; nfhz;l vk;.gpf;fs; FOtpdu; ehd;F ehl;fs; mq;F jq;fpapUe;J epiyikfis Muha;thu;fnsdj; njupatUfpwJ. tTdpah tlf;F neLq;Nfzp gpuNjr nrayfg; gpupTf;F New;Wr; nrd;w ,tu;fs; kPsf;Fbaku;j;jg;gl;l kf;fspd; Fiw> epiwfis Nfl;lwpe;J nfhz;ldu;. fpspnehr;rp khtl;lj;Jf;F tp[ak; nra;j ,e;jf;FOtpdu; mq;fpUe;J xl;LRl;lhd;> Ky;iyj;jPT> jz;zPu; Cw;W Nghd;w gFjpfSf;Fk; nrd;wdu;.

itfhrp 22> 2010

ghfp];jhd; Kd;dhs; [dhjpgjp  K\;ug; jhafk; jpUk;g Nahrid

ghfp];jhd; Kd;dhs; [dhjpgjp gu;Nt\; K\;ug; kPz;Lk; ehL jpUk;gg; Nghtjhfj; njuptpj;jhu;. gpupl;ldpy; thOk; K\;ug; mz;ikapy; mnkupf;fh nrd;whu;. mq;F rp.vd;.vd;. nra;jpr; Nritf;fspj;j tpNrl Ngl;bapy; mtu; ,jidj; njuptpj;jhu;. ghfp];jhd; nrd;W murpay; nra;aTs;sjhfj; njuptpj;j K\u;ug; ve;jg; gjtpiaf; ifg;gw;wTs;sjhf tpsf;ftpy;iy. gpujkuhfNth> [dhjpgjpahfNth vd;id ePq;fs; kpf tpiutpy; fhz;gPu;fs; vd;whu;. ,jw;F Kd;dUk; K\;ug; ghfp];jhd; tug;Nghtjhfr; nra;jpfs; ntspahfpd. Mdhy; mtu; ghfp];jhd; tutpy;iy vd;whYk; Gjpa fl;rpiaj; njhlq;fTk;> mYtyfk; jpwg;gjw;fhd Vw;ghLfisAk; nra;jhu;. K\;ug; ehL jpUk;gpdhy; ,uz;L tof;Ffis vjpu;nfhs;s NeupLk; vdg; ghfp];jhd; mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. Kd;dhs; epjpaikr;ru; ,g;jpfhu; nrsj;upiag; gjtp ePf;fk; nra;jik kw;Wk; ngdh]pu; G+l;Nlhtpd; nfhiy njhlu;ghd tof;Ffs; vd;gitNa mitahFk;.

itfhrp 22> 2010

fpspnehr;rp khtl;l mgptpUj;jp;

ehky; uh[gf;\ jiyikapy; Gjpa vk;. gpf;fs; FO

fpspnehr;rp khtl;l mgptpUj;jp eltbf;iffisf; ftdpf;fntd Gjpa vk;. gpf;fisf; nfhz;l cau;kl;lf; FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. mk;ghe;Njhl;il khtl;l vk;. gpAk;> ,isQu;fSf;fhd ehis mikg;gpd; jiytUkhd ehky; uh[gf;\ ,jw;Fj; jiyik jhq;Fthu;. ,e;jf; FOtpy; ,lk;ngWk; Gjpa ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; xt;nthUtUk; fpspnehr;rpg; gFjpf;F thuhthuk; nrd;W mgptpUj;jp eltbf;iffisf; ftdpj;Jf; nfhs;tu;. ,jw;Nfw;w tifapy;> xt;nthU vk;. gpf;fSf;Fk; ntt;NtW Jiwfs; jdpj; jdpahf toq;fg;gl;Ls;sjhf cj;jpNahfG+u;t tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. Nkw;gb FOtpd; jiytuhd ehky; uh[gf;\ ,e;j eltbf;iffSf;Fg; nghWg;ghf ,Ug;ghnudj; njupatUfpwJ. rupahd Nghl;b. nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghk;.

itfhrp 22> 2010

fpuP]; murpd; rpf;fd eltbf;iffis vjpu;j;J gy;yhapuf;fzf;fhNdhu; Cu;tyk;

fpuP]; murpd; fl;Lg;ghL eltbf;iffis fz;bj;J 20 Mapuk; njhopyhsu;fs; Cu;tyk; elj;jpdu;. fpuP]; jiyefu; Vnjd;rpy; tpahodd;W 20 Mapuk; nghJj;Jiw kw;Wk; jdpahu; Jiwia Nru;e;j njhopyhsu;fs; ehlhSkd;wk; Nehf;fp Cu;tyk; elj;jpdu;. NkYk; 5 Mapuk; njhopyhsu;fs; JiwKf efukhd njrNyhdpfpapy; Cu;tyk; Nkw;nfhz;ldu;. ,e;j vjpu;g;G Nghuhl;lj;ij xLf;FtJ njhlu;ghf 36 Ngiu Kd;$l;bNa NghyPrhu; ifJ nra;jdu;. muR vjpu;g;ghsu;fs; fle;j 2 thuq;fSf;F Kd;du; tq;fp xd;iw jP ntb Fz;L %yk; jfu;j;jdu;. ,e;j jhf;Fjypy; 3 Copau;fs; ,we;jdu;. (NkYk;....)

itfhrp 22> 2010

ePjpkd;wj;jpd; fLikahd vr;rupf;ifapd; gpd;du; aho;.NkaUk; fztUk; tpLjiy

ePjpkd;wj;ij mtkjpj;j Fw;wr;rhl;by; ifJ nra;ag;gl;l aho;. khefu Nkau; gw;Fzuhrh NahNf];tup kw;Wk; mtuJ fztUk; nrayhsUkhd gw;Fzuhrh Mfpa ,UtiuAk; aho; ePjthd; ePjpkd;wk; fLikahf vr;rupj;J ,d;W tpLjiy nra;jJ. ePjpkd;w nraw;ghLfis mtkjpf;Fk; tifapy; gj;jpupifapy; jfty;fis ntspapl;lhu; vd;w Fw;wr;rhl;il Kd;itj;J ,t;tpUtUk; ifJ nra;ag;gl;ldu;. mjw;fhd cj;juit Fw;wj;jLg;Gg; gpuptpdUf;F ePjpkd;wk; toq;fpapUe;jJld; ,d;iwa jpdk; M[u;gLj;JkhWk; cj;jutpl;bUe;jJ. mjd;gpufhuk; ,d;W ePjpkd;wpy; M[u;gLj;jg;gl;l ,UtiuAk; ePjpkd;wk; fLikahf vr;rupj;J tpLjiy nra;jJ. ,jd; %yk; ,tu;fs; ,UtUk; ,af;fk; NtW> epu;thfk; NtW vd;gij czu;e;jpUg;ghu;fs; vd; ek;gg;gLfpd;wJ.

itfhrp 22> 2010

Toyota

kPz;Lk; jpUk;Gfpd;wd fhu;fs;

gy;NtW gpur;ridfshy; yl;rf;fzf;fhd thfdq;fis re;ijapypUe;J jpUk;gg;ngw;W te;j nlhNahl;lh epWtdk; kPz;Lk; rpf;fypy; rpf;fpAs;sJ. mjd; nyf;r]; uf fhu;fspy; Xl;Leu;fs; gy gpur;ridfisr; re;jpf;fpwhu;fs; vd;W jfty;fs; ntspahfpd. ,ijnahl;bNa ,e;j uf fhu;fspy; 11 Mapuj;J 500 fhu;fis re;ijapypUe;J jpUk;gg; ngw nlhNahl;lh epWtdk; KbT nra;Js;sJ. thbf;ifahsu;fsplk; ,Ue;J Vuhskhd Gfhu;fs; te;jijaLj;Nj ,e;j jpUk;gg; ngWk; eltbf;if vd;fpwhu; me;epWtdj;jpd; nra;jpj;njhlu;ghsu; njuptpf;fpwhu;. jpUk;gg; ngWk; fhu;fspy; 4>500 [g;ghdpYk;> ntspehLfspy; 7 MapuKk; cs;sd.

itfhrp 22> 2010

njw;fpw;F tlf;F cjTfpd;wJ

ghjpf;fg;gl;l fk;g`h kf;fSf;F tlf;fpypUe;J epthuz cjtp

ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F> aho;g;ghzj;jpypUe;J epthuz cjtp fpilf;fg; ngw;Ws;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo;> nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;ru; grpy; uh[gf;\tpd; gzpg;gpd; Ngupy; ,e;epthuz cjtp mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sjhff; $wg;gLfpwJ. tl khfhz rigA+lhf ,t;Tjtp mDg;gg;gl;Ls;sjhf MSeu; [P.V. re;jpurpwp njuptpj;Js;shu;. jpUNfhzkiy> tTdpah> kd;dhu;> fpspnehr;rp Mfpa khtl;lq;fspypUe;J toq;fg;gl;l epthuzg; nghUl;fs; MW nyhwpfspy; fk;g`h khtl;l nrayfj;jpw;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. ePu;j;jhq;fpfs;> jz;zPu; Nghj;jy;fs;> kw;Wk; cyUzTg; nghUl;fNs ,t;thW mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. aho;g;ghzj;jpypUe;J NkYk; ,U nyhwpfspy; ehis epthuzg; nghUl;fs; fk;g`hTf;F mDg;gg;glTs;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J mz;ikapy; kPs; FbNaw;wk; nra;ag;gl;l jkpo; kf;fNs ,e;j epthuz cjtpfis toq;fpAs;sjhf tlkhfhz MSdu; [P. V. re;jpurpwp njuptpj;Js;shu;.

itfhrp 22> 2010

Ng];Gf;> A+ l;A+g;ig njhlu;e;J l;tpl;lUf;Fk; ghfp];jhdpy; jil

Ng];Gf; kw;Wk; A+ l;A+g;igj; njhlu;e;J gpugy r%f tiyjskhd l;tpl;lu; ,iza jsj;jpw;Fk; ghfp];jhdpy; jil tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. KfkJ egpapd; glk; njhlu;ghf Ng];Gf; tiy jsj;jpy; ru;r;ir fpsk;gpaJ. ,ijaLj;J New;W Kd;jpdk; Ng];Gf; tiy jsj;jpw;F ghfp];jhdpy; jil tpjpf;fg;gl;lJ. ,e;j epiyapy;> A+ l;A+g; tpbNah ,izajsj;jpy; KfkJ egp njhlu;ghd tpbNah ,lk;ngw;wpUg;gjhf ru;r;ir vOe;jjijaLj;J> me;j ,izajsKk; ghfp];jhdpy; jil nra;ag;gl;lJ. ,J jtpu ,Nj ru;r;ir njhlu;ghf tpf;fpgPbah cs;spl;l 450 ,izajsq;fSf;Fk; ghfp];jhdpy; jil tpjpf;fg;gl;lJ. ,e;epiyapy;> Ng];Gf; kw;Wk; A+ l;A+g;igj; njhlu;e;J gpugy r%f tiyjskhd l;tpl;lu; ,iza jsj;ijAk; ghfp];jhd; muR jil nra;Js;sJ. ghfp];jhdpy; l;tpl;lu; jsj;jpw;F nry;Ygtu;fs;> me;j jsk; jil nra;ag;gl;Ls;s jftiyNa ghu;f;f Kbtjhf gyUk; njuptpj;Js;sdu;.

itfhrp 22> 2010

fOF Gyp> rpq;fj;ij Njhw;fbf;Fkh?

Aj;jf; Fw;wr;rhl;il kiwj;J rkhjhdj;ij nty;y KbAkh? - `pyhup fpspd;ld;

Aj;j fhyj;jpy; vj;jid Mapuk; nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;ldu; vd;gij kiwj;J> jPu;Tj; jpl;lk; xd;iw Kd;itf;f ,yq;if murhy; Kbayhk;. Mdhy; mjd; %yk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; rkhjhdj;ij ntw;wp nfhs;s KbAkh? vd mnkupf;f ntspAwTj;Jiw nrayu; `pyhup fpspd;ld; Nfs;tp vOg;gpAs;shu;. fle;j 30 tUlq;fshf tpLjiyg;GypfSf;Fk; murhq;fj;jpw;Fkpilapy; eilngw;w Aj;jj;jpy; ,U jug;Gk; Nkw;nfhz;l Nghu; Kiw Fw;wq;fs; njhlu;gpy; tprhuiz Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJ mtrpak;. Aj;jk; epiwtile;j gpd;du; mjd; fhaq;fs; njhlu;e;Jk; fhzg;gLtjhfTk; ,dg;gpur;rpidf;F cupa jPu;tpid Kd;itg;gjd; %yk; mjid KbGf;Ff; nfhz;L tu KbAk; vdTk; mtu; njuptpj;Js;shu;.

itfhrp 22> 2010

INuhg;gpa nghUshjhu neUf;fb mnkupf;fhit fLikahfj; jhf;Fk;

fpuP]; ehl;by; ikak; nfhz;l INuhg;gh KOtJk; Vw;gl;Ls;s ngUk; nghUshjhu neUf;fb> Vw;fdNt fLk; neUf;fbapy; rpf;fpAs;s mnkupf;fhitAk; jhf;Fk; vd;W me;ehl;bd; kj;jpa tq;fpahd ngluy; upru;t; xg;Gf;nfhz;Ls;sJ. xl;L nkhj;j cyfg;nghUshjhuKk; xd;Wf; nfhd;W njhlu;Gilajhf khw;wg;gl;bUg;gjhy; INuhg;gpa nghUshjhuj;jpy; Vw;gl;Ls;s neUf;fb mnkupf;f tu;j;jfj;jpYk; fLikahd tpisTfis Vw;gLj;Jk;vd;Wk;> ,J mnkupf;f epjp epWtdq;fSf;F NkYk; ngUk; ,og;Gfis Vw;gLj;Jk; vd;Wk; ngluy; upru;t; tq;fpapd; MSeu; Nldpay; Nf. jhUy;Nyh njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 21> 2010

,yq;if jkpo; kf;fSfhd murpay; jPu;it Kd;ndLj;j jiytu;

itfhrp 21> 2010

,y;yhky; Nghd GypfSk; ,Ug;gJ Nghy fhl;Lk;; Gyk;ngau; jkpoPoKk;

(rhfud;)

Vfhjpgj;jpak; xU jyha; yhkhtpy; jpUg;jpg;glhky; ,d;ndhU ,sk; jyha; yhkhit capu; tho itg;gjw;fhd Kaw;rpfNs ehL fle;j jkpoPoKk; ,jw;fhd nts;is fhfq;fspd; MjuTfSk;> mnkupf;fhtpy; $bf; Fyht mDkjpg;gJTk; MFk;. ghfp];jhd; jPtputhjpfs; rpf;fhNfhtpy; Fz;L itg;gjw;F Kd;Ng kze;J gpbj;j mnkupf;f muRf;F ehLfle;j jkpoPof;fhuupd; Gypj; njhlu;Gfs; njupahJ vd;why; ,ij ek;g kf;fs; vd;d Nfzg; gay;fsh? Vfhjpgj;jpaj;jpd; MjuTld; muq;NfWk; ,t;tplaj;jhy; ehL fle;j jkpoPo murpay;thjpfSf;F gzj;jpw;F ,dpNky; gQ;rk; ,Uf;fhJ vd;gij mwpaf; $bajhf ,Uf;fpd;wJ. gQ;rk; td;dpapy; Gyk; ngau;e;j kf;fSf;F kl;LNk. mtu;fis itj;J gpiog;G elj;Jk; ,tu;fSf;F my;y. (NkYk;....)

itfhrp 21> 2010

itfhrp 18k; ehs;..

,dptUk; fhyq;fspy; ,JNt.. cd; ,dpa jpUehs;!!

(Nkhfd;)

gs;sp nrd;w gps;isfs;

kPz;Lk; tPl;bw;F tuj; njhlq;fpa ehs;

je;jpf; fk;gq;fs;

J}f;Fku Ntiyia Jwe;e ehs;

tup je;j typf;F

epthuzk; fpilj;j ehs;

Xb Xb xspj;J fisj;j fhy;fs;

Xa;T ngw;w ehs;

(NkYk;...)

itfhrp 21> 2010

tpkhd epiyaj;jpy; [dhjpgjp Koe;jhspl;L tzq;Fk; NghJ Aj;jk; epiwtilatpy;iy ruj; nghd;Nrfh

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ fl;Lehaf;f tpkhd epiyaj;jpy; Koe;jhspl;L tzf;fk; nrYj;Jk; NghJ ,Wjpf;fl;l Aj;jk; epiwtile;jpUf;ftpy;iy. rPdhtpdhy; tpLf;fg;gl;bUe;j miog;gpid fhyk; jho;j;jp> fhyk; jho;j;jp 2009 Mk; Mz;L Nk khjk; 11 Mk; jpfjpNa gazkhNdd;. vdJ gazj;ij Kbj;Jf;nfhz;L 17 Mk; jpfjp ,uT 9 kzpf;F fl;Lehaf;f tpkhd epiyaj;ij te;jile;Njd;. ehd; mq;F jq;fpapUe;j fhyj;jpy; nfhOk;Gld; njhlu;gpid Vw;gLj;jp nfhz;Nl ,Ue;Njd; mjpfhupfSk; vd;DlNdNa ,Ue;jdu;. ehd; ehl;bw;F jpUk;gpa kWehs; 18 Mk; jpfjp mjpfhiy 2.30 kzpastpy; ,Wjpf;fl;l Aj;jk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 19 Mk; jpfjp fhiy 9.30 kzpf;F Gypfs; 500 f;F 500 kPw;wUf;Fs; Rw;wptisj;J ,Wjp jhf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. me;j jhf;Fjypy; gpughfud; cl;gl 600 Gypfs; gypahdhu;fs;. [dhjpgjp ehlhSkd;wj;jpy; ciuahw;wpajd; gpd;du; ehd; ehlhSkd;w tshfj;jpw;F ntspNa nrd;Wf;nfhz;bUe;j NghNj gpughfudpd; rlyk; fz;nlLf;fg;gl;ljhf vdf;F jfty; fpilj;jJ. (NkYk;...)

mtu;fs; vupj;jJ $ilia my;y> r%f mtyj;ij...

(`u;\; Nke;ju)

,f;fl;Liu ,yq;ifapy; Kd;G xU fhyj;jpy; eilKiwapy; ,Ue;j (jw;NghJ ,k; Kwik ,yq;ifapy; Kw;whf ,y;yhky; xopf;fg;gl;Ls;sjhf ek;Gfpd;Nwd;) vLg;G ff;$\; njhopyhspfSf;F rku;gzk; nra;fpd;Nwhk;. vd;id rpWtajpy; vdJ fpuhkj;jpYk;> mjidj; njhlu;e;j vdJ aho; ,e;Jf; fy;Y}up tpLjp tho;tpYk; ,j; njhopyhsu; elj;jg;gl;l tplak; nuhk;gTk; ghjpj;j tplaq;fspy; xd;whf mike;jd. njU eha; $l ,tu;fisf; fz;lhy; Fiyj;J jdJ ntWg;igf; fhl;Lk; mstpw;F r%fj;jpy; js;sp itf;fg;gl;ltu;fs; ,j; njhopyhspfs;. Neha;tha;gl;L ,we;j Nfhopfis ,tu;fSf;F czTf;F nfhLj;J kfpo;e;j ruhrup kdpju;fs; Vuhsk;. vd;d nfhLikalh ,J? rhfud;

tUlq;fs; gy fle;j gpd;dUk; ,iof;fg;gl;l nfhLikAk;> mtkhdKk;> r%f Gwf;fzpg;Gk; fz;zpy; ePuha;j; jSk;gp epw;fpwJ rNuh[; ghyhtpw;F. ,e;jpa muR kdpjf; fopit kdpjNu mfw;Wt ijj; jil nra;J 1993 Mk; Mz;bNyNa rl;lk; ,aw;wpa gpd;dUk; njhlUk; ,e;jr; r%ff; nfhLikahy; ghjpf;fg;gl;l ngz; jhd; rNuh[;. 13 tajpy; jd; tanjhj;j kw;w ngz;fisg; NghyNt> vLg;G ff;$rpy; Ju;ehw;wk; mbf;Fk; kyj;ijf; iffshy; Ruz;b vLj;J %q;fpy; $ilapy; epiwj;Jj; jiyapy; Rke;J gy fpNyh kPl;lu;fSf;F mg;ghy; nrd;W nfhl;Ltijj; jd; md;whl Ntiyahfg; gofpf; nfhz;lhs;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2010

jpUNfhzkiyapy; mj;JkPwp FbNawpatu;fis ntspNaw;WkhW cj;juT

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; gLf;fhL> KjiykL gFjpfspy; cs;s jkpo; K];ypk;fspd; fhzpfspy; mj;JkPwp FbNawp cs;s rpq;fs kf;fis cldbahf ntspNaw;WkhW jpUNfhzkiy khtl;l nrayhsu; %J}u; kw;Wk; NrUEtu gpuNjr nrayhsu;fSf;F cj;jutpl;Ls;shu;. jpUNfhzkiy khtl;l nrayhsu; jyikapy; %J}u; kw;Wk; NrUEtu gpuNjr nrayhsu;fspd; gq;Fgw;wYld; NrUEtu gpuNjr nrayfj;jpy; cau;kl;l re;jpg;nghd;W ,d;W khiy ,lk;ngw;Ws;sJ. ,f;$l;lj;jpy; fye;Jnfhz;l kf;fs; jq;fsJ ghuk;gupa fhzpfspy; rpq;fs kf;fs; mj;JkPwp FbNawpapUg;gjhfTk;>  ,tu;fis ntspNaw;wp jq;fspd; fhzpfis ngw;Wj;jUkhW jpUNfhzkiy khtl;l nrayhsuplk; Ntz;bapUe;jdu;. ,jw;fpzq;f jpUNfhzkiy khtl;l nrayhsu; ,d;W eilngw;w cau;kl;l re;jpg;gpNyNa mj;JkPwp FbNawp cs;s rpq;fs kf;fis ntspNaw;WkhW  cj;juT gpwg;gpj;Js;sJld;> Njitg;gbd; nghyp]hupd; cjtpiag; ngWkhWk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;

itfhrp 21> 2010

aho;g;ghz khefu rig Nkaupd; nrayiuf; ifJ nra;a cj;juT

aho;g;ghz khefu rig Nkau; NahNf];tup gw;Fzuhrhit ,d;W ePjp kd;wj;jpy; M[uhFkhW aho;g;ghz ePjpkd;w ePjthd; New;W cj;jutpl;Ls;shu;. mj;Jld; Nkaupd; nrayhsuhd mtupd; fztu; gw;Fzuhrhit ,d;W gfy; 12 kzpf;Fs; ifJ nra;J ePjpkd;wpy; M[u; nra;AkhW ePjthd; cj;jutpl;Ls;shu;. khefu Jiz Nkau; wPfd;> rhtfr;Nrup ePjthid mr;RWj;jpajhff; Fw;wQ; Rkj;jg;gl;Lf; ifJ nra;ag;gl;bUe;j Ntisapy; gj;jpupiffspy; gpuRupf;fg;gl;l gzpg; gfp\;fupg;G tpsk;guk; njhlu;gpNyNa ,e;j cj;juT gpwg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 21> 2010

,uhZt Kfhk;fis mikf;f jdpahupd; fhzpfis RtPfupg;gJ Vw;GlaJ my;y mikr;ru; fUzh

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,uhZt Kfhk;fs; mikf;fg;glTs;sjhf nra;jpfs; ntspahfpAs;sd. ,jw;fhf jdpahu; fhzpfs; ifafg;gLj;jg;gLtjhfTk; $wg;gLfpwJ. me;jg; gFjpapy; kPs;FbNaw;wj;Jf;fhf mDg;gg;gl;l kf;fs; mq;F FbNaw;wg;gltpy;iy vd;Wk; me;jg; gFjp ,uhZtj;jpduhy; vLf;fg;gl;Ls;sJ vd;Wk; jdf;F Kiwg;ghL te;Js;sjhf Jiz mikr;ru; tpeha%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. ,jd; fhuzkhf kf;fs; rypg;gile;Js;sjhfTk; mtu; $Wfpwhu;. Kwpfz;bg; gFjpapy; rhe;jGuk; vd;fpw gpuNjrj;jpNyNa ,g;gbahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;L tUtjhfTk; mtu; $wpdhu;. me;jg; gFjpapy; mur fhzpfs; ,Uf;Fk; epiyapy; ,uhZtj;jpd; NjitfSf;F jdpahu; fhzpfis vLf;f Ntz;ba mtrpak; ,y;iy. ,e;j tplak; njhlu;gpy; ghJfhg;Gr; nrayu; kw;Wk; [dhjpgjp MfpNahUld; jhd; NgrtpUg;gjhfTk; mtu; gp.gp.rp.jkpNohiraplk; njuptpj;jhu;. vdpDk; ,Jtiu ru;r;irf;Fupa ,e;j tplak; njhlu;gpy;> ,uhZtj;Jf;F fhzpfs; VJk; toq;fg;gltpy;iy vd;Wk; mtu; Rl;bf;fhl;Lfpwhu;. Kwpfz;bg; gFjpapy; ,uhZt Kfhk;fs; mikg;gjw;fhfNt ,e;jf; fhzpfs; vLf;fg;gLfpd;wJ vd;W jdf;F te;j jfty;fspd; Clhf mwpe;J nfhz;ljhfTk; mtu; $Wfpwhu;.

itfhrp 21> 2010

gd;Kf ntsp 2

etk;gh; 20/21 e;jpfjpfspy; fdlhtpy; eilngwTs;sJ.

epfo;j;jg;gl;l td;Kiwfs; kPJk; epfo;j;jg;gLtjw;fhfj; jahh; epiyapy; jpl;lkplg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; ,Uf;Fk; td;Kiwfs; kPJk; ehk; njhlh;e;J vjph;tpidahw;wpf; nfhz;bUf;fpNwhk;. epWtdkag;gl;l r%f mjpfhuq;fSf;nfjpuhf fijfshfTk; fl;LiufshfTk;> ftpijfshfTk;> ehlfq;fs;> jpiug;glq;fshfTk; gjpit Kd;itj;J njhlh;e;J ,aq;fptUk; rfyUk; xd;wpize;J tpthjq;fis cUthf;Fk; xU Gs;spNa ,e;jg; gd;Kfntsp.

etk;gh; 20/21 e;jpfjpfspy; fdlhtpy; eilngw ,Uf;Fk; epfo;tpy; fye;J nfhs;s Mh;tKs;sth;fs; njhlh;G nfhs;sTk;. epfo;tpy; fye;J nfhs;s ky;ypif Mrphpah; nlhkpdpf; [Pth mth;fs; tUfpwhh;. epfo;r;rpfs; gw;wpa Nkyjpf tpguk; tpiutpy;; mwptpf;fg;gLk;.

njhlh;GfSf;F: panmukaveli@gmail.com

itfhrp 21> 2010

ifjhd ghfp];jhd; thypgu; nrhy;fpwhu;

epA+Nahu;f;fpy; fhu;f; Fz;L ntbj;jpUj;jhy; NkYk; 4 ,lq;fspy; jhf;Fjy; elj;jp ,Ug;Ngd;

epA+Nahu;f; efupy; fhu; Fz;L jhf;Fjy; elj;j ehd; vLj;j Kaw;rp ntw;wp ngw;W ,Ue;jhy;> NkYk; 4 ,lq;fspYk; jhf;Fjy; elj;jp ,Ug;Ngd; vd;W ghfp];jhd; thypgUk;> jhf;Fjy; elj;j Kad;wjhf ifjhdtUkhd \hrhj; $wpapUf;fpwhu;. epA+Nahu;f; efupy; ilk;]; rJf;fj;jpy; fle;j 1 e; jpfjp md;W fhu; Fz;L %yk; jhf;Fjy; elj;j Kaw;rp Nkw;nfhs;sg;gl;L mJ Njhy;tpapy; Kbe;jJ. ,e;j jhf;FjYf;F Kaw;rp nra;j ghfp];jhd; thypgu; igry; \hrhj;ij nghyprhu; ifJ nra;jdu;. mtu; New;W Kjy; Kiwahf ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;lhu;.

itfhrp 21> 2010

rl;ltpNuhj fl;ll epu;khzq;fshy; Vw;gLfpd;w tpisT!

nts;s mdu;j;jnkd;gJ vkJ ehl;Lf;Fg; Gjpjy;y... Kd;dnuy;yhk; gy ehl;fs; njhlu;r;rpahf milkio nga;jhNyNa jho;e;j gpuNjrq;fs; nts;sj;jpy; %o;FtJz;L. mj;jifa epiyik jw;NghJ khw;wkile;Js;sJ. ,Uehl;fs; mil kio nga;jhNyNa nts;sk; Vw;gLtJ toikahfptpl;lJ. FWfpa fhyg; gFjpapy; $Ljy; kiotPo;r;rp ngwg;gLtJk; ,jw;nfhU fhuzk; vdyhk;. Mdhy; nts;sk; Vw;gLtjw;F NtW rpy fhuzpfSk; cs;sd. mf;fhuzpfs; Fwpj;J murhq;fk; jw;NghJ $Ljy; ftdk; nrYj;jp tUfpwJ. nts;sk; Jupjkhf tbtjhapd; tbfhyikg;G trjpfs; rPuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. vkJ ehl;by; tbfhy; fl;likg;G jpUg;jpahdjhf ,y;iy. nfhOk;G Nghd;w efu;g; gFjpfisg; nghWj;jtiu tbfhy; fl;likg;gpy; FiwghL cs;sij xg;Gf; nfhs;shkypUf;f KbahJ. jiyefupd; tbfhyikg;G gioik tha;e;jJ. vdpDk; Kd;ida fhyq;fspy; fLikahd kiof;Ff; $l jiyefupy; ,t;thwhd jpBu; nts;sk; Vw;gLtjpy;iy. (NkYk;.....)

itfhrp 21> 2010

fyu;g; Gul;rpapd; ,d;ndhU gpd;dilT

(rq;fu NrNahd;)

kf;fspd; fpsu;r;rp %yk; gjtpf;F te;j ghfpNat; murhq;fk; Ie;J tUl fhyj;Jf;Fs; mNj kf;fspd; vjpu;g;Gf;F cs;shfpaJ Vd; vd;w Nfs;tp voyhk;. upA+ypg; Gul;rpapd; NghJ tWik xopg;G> njhopy;El;g tsu;r;rp vd;nwy;yhk; mnkupf;fh thf;FWjp mspj;j NghjpYk; me;j thf;FWjpfis epiwNtw;Wtjw;F vJTk; nra;atpy;iy. Ml;rpahsu;fisj; jdJ iff;Fs; Nghl;Lf;nfhz;L jdf;F ,irthd Ml;rpia elj;JtjpNyNa mnkupf;fh fz;Zq; fUj;Jkhf ,Ue;jJ. mnkupf;fhtpd; ,e;j mZF Kiwiag; ghfpNat; jdf;Fr; rhjfkhfg; gad;gLj;jpf;nfhz;L jdJ FLk;gj;ij tsu;g;gjpy; <Lgl;lhu;. FLk;g cWg;gpdu;fis Kf;fpa gjtpfspy; mku;j;jpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 21> 2010

Nghu;f; Fw;wk; Mjhuq;fSld; Kd;itj;jhy; tprhupf;fNtz;ba flg;ghL muRf;F cz;L ruj; nghd;Nrfh

ru;tNjr neUf;fb FO kw;Wk; nrdy; 4 njhiyf;fhl;rp epWtdk; Kd;itg;gJ Nghy Nghu;f; Fw;wq;fs; vJTk; ,lk;ngwtpy;iy. mt;thW ,lk;ngw;wpUg;gjhf ,lk;> Neuk; cs;spl;l Mjhuq;fs; Kd;itf;fg;gLkhapd; mit njhlu;gpy; tprhuiz nra;aNtz;ba flg;ghL murhq;fj;jpw;F ,Uf;fpd;wJ. Nghu;f; Fw;wq;fs; njhlu;gpy; vdf;F jdpg;gl;l uPjpapy; jfty;fs; fpilf;Fkhapd; vdf;Fj; njupe;jij kiwf;f khl;Nld;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2010

jspiug; gwpj;jhs;... jiyapy; itj;jhs;!

([Ptpjd;)

mil kioAk; Nga; kioAk; kf;fisg; ghlha;g;gLj;jp tUfpwJ. efuq;fspy; tho;gtu;fSf;F kior;rhuy; vd;whNy jhq;f KbahJ. Mdhy; kiyafg; ngUe;Njhl;lq;fspy; kiyfspy; Vwp ,wq;fp ciof;Fk; kf;fSf;F ,e;j kio vy;yhk; xU nghUl;Nl my;y. mj;jidiaAk; jhq;fpf;nfhz;L ciog;Ng fz;nzdg; ghLgLthu;fs;! mg;gb cioj;j ciog;Gf;F Cjpak; juhtpl;lhy; mjw;nfjpuhf Nghu;f;nfhb J}f;Ftjw;F kioahf ,Ue;jhy; vd;d Rl;nlupf;Fk; ntapyhf ,Ue;jhy; vd;d jk; cupikf;fhf xd;Wjpuz;LtpLthu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 21> 2010

tl> njd; nfhupahtpilNaahd ,uhZt KWfy; jPtpuk;

njd;nfhupahtpd; fg;giy tlnfhupahNt jhf;fpanjd;Wk; ,jw;fhd milahsq;fisf; flYf;fbapypUe;J fz;nlLj;Js;sjhfTk; njd;nfhupah $wpaijaLj;J nfhupad; Flhtpy; fLikahd gjw;wk; vOe;Js;sJ. ,U ehLfSf;Fkpilapy; ,uhZt Nkhjiyj; Njhw;Wtpf;Fk; tifapy; xt;nthU ehLfspdJk; mwpf;iffs; mike;Js;sjhf mtjhdpfs; njuptpj;Js;sdu;. njd;nfhupahtpd; ,uhZtf; fg;gy; nfhupad; Flhtpy; nrd;W nfhz;bUe;j NghJ khu;r; 26k; jpfjp ntbj;Jr; rpjwpaJ. ,jpy; 46 flw;gil mjpfhupfs; nfhy;yg;gl;ldu;. jkJ fg;giy tlnfhupa ,uhZtNk jhf;fpajhf njd;nfhupah Fw;wk;rhl;baJ. ,ij tlnfhupah epuhfupj;jJ. (NkYk;....)

itfhrp 21> 2010

rfyUf;Fk; cupik ,Uf;fpwJ

Aj;jj;jpy; capupoe;jtu;fSf;fhf jdpg;gl;l uPjpapy; mQ;ryp nrYj;jyhk;

Aj;jj;jpd;NghJ ,we;jtu;fSf;fhf jdpg;gl;l uPjpapy; mQ;ryp nrYj;Jtjw;F nghJkf;fSf;F rfy cupikAk; cs;sJ. mjw;F murhq;fk; jilNghlhJ murpay; Nehf;fq;fSf;fhfNth NtW NjitfSf;fhfNth mzpjpuz;L mQ;ryp nrYj;Jtjw;F mDkjpf;f KbahJ vd mikr;ruit Clfg; Ngr;rhsu; mikr;ru; nf`ypa uk;Gf;nty;y $wpdhu;. mikr;ruit KbTfis mwptpf;Fk; Clftpayhsu; khehl;by; Clftpayhsu; xUtu; vOg;gpa Nfs;tpf;Fg; gjpyspj;j mtu; NkYk; $wpajhtJ> Aj;jj;jpdhy; ,we;jtu;fSf;fhf xU thu fhyk; Nrhf jpdkhf mD\;bf;FkhW rk;ge;jd; NfhupapUe;jhu;. ,tu; Muk;g KjNy gpughfuDf;fhf Fuy;nfhLj;J te;jhu;. ,e;j epiyapy; ,we;jtu;fSf;fhf mzp jpuz;L mQ;ryp epfo;Tfs; elj;Jtjd; gpd;dzpapy; NtW Nehf;fq;fs; fhzg;gLk;.

itfhrp 21> 2010

mikr;ru;fs; ntspehl;Lf;F nry;y Ntz;lhk; - [dhjpgjp

mikr;ru;fs; vtUk; ntspehl;Lf;F nry;y Ntz;lhk; vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ehl;by; jw;NghJ gutyhf nga;JtUk; mil kio fhuzkhf elhshtpa uPjpapy; gy FLk;gq;fs; ghjpf;fg;gl;Ls;sd. ,t;thW ghjpf;fg;gl;Ls;s FLk;gq;fisr; Nru;e;jtu;fs; Kfhk;fspYk; ez;gu;fs; kw;Wk; cwtpdu;fs; tPLfspYk; jq;fpAs;shu;fs;. vdNt xt;nthU mikr;rUk; ehl;by; ,Ue;J ,tu;fSf;fhd epthuz gzpfis Kd;ndf;f Ntz;Lk; vd [dhjpgjp gzpg;Giu tpLj;Js;shu;. ehl;by; gutyhfg; nga;JtUk; ,bkpd;dYld; $ba fLk; kio kw;Wk; nts;sg;ngUf;F fhuzkhf ,Jtiu 1 yl;rj;J 4 Mapuj;J 213 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 4 yl;rj;J 58 Mapuj;J 783 Ngu; ghjpf;fg;gl;Ls;sJld; 18 Ngu; kuz kile;Js;sik Fwpg;gpljf;fJ. 

itfhrp 20> 2010

aho;. Flh ehl;by; iyyh jhf;fj;jhy; gyj;j Nrjk;

tq;ff; flypy; cUthd jhoKf;fk; fhuzkhf Vw;gl;l iyyh Gaypd; jhf;fk; ,d;W tpahof;fpoik mjpfhiy tiu ePbf;Fnkd aho;g;ghzk; jpUney;Ntyp tspkz;lytpay; jpizf;fsk; mwptpj;Js;sJ. tq;ff; flypy; Vw;gl;l jhoKf;fj;jpdhy; New;W Kd;jpdk; ,uT Rkhu; 10kzpastpy; fLk; fhw;Wk; ,bkpd;dYlDk; $ba kio aho;. FlhehL KOtJk; nga;jJ. ,jdhy; aho;.Flhehl;bd; gy gpuNjrq;fspYk; gyj;j Nrjq;fs; Vw;gl;Ls;sd. New;W Kd;jpdk; aho;g;ghzj;jpy; 44.1 kp.kP . kio gjpthfpAs;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 20> 2010

,yq;if murplk; nrq;rpYitr; rq;fk; ,U Nfhupf;iffs; tpLg;G

,yq;if murhq;fj;jplk; jhk; ,U Nfhupf;iffis Kd; itj;jpUg;gjhf ru;tNjrnrQ;rpYitr; rq;fk; njuptpj;jpUf;fpd;wJ. xd;W eyd;Gup Kfhk;fSf;Fr; nry;tJ. kw;wJ kf;fs; kPs;FbNawpa ,lq;fisg; ghu;itapLtJ. ,t;tpU Nfhupf;iffis jhk; ,yq;if murplk; Kd; itj;jpUg;gjhf> rq;fj; jiytu; N[f;fg; nfy;yd;ngu;fu; n[dPthtpy; ,d;W gpgprp epUguplk; njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifapy; jhk; njhlu;e;J kf;fSf;F gzpahw;w Ntz;ba Njit ,d;dKk; cs;sJ vd;W ru;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fj;jpd; jiytu; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

itfhrp 20> 2010

rpWghd;ikapdf; fl;rpfspd; ,zf;fr; nraw;ghL

,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;it cs;slf;fhj ve;j Kaw;rpAk; rpWghd;ikapdupd; gpur;rpidfSf;fhd jPu;T Kaw;rpahfhJ. ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhd nfhs;if =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]plk; ,Ug;gjhfj; njupatpy;iy. jdpehl;L epfo;r;rp epuypd; fPo; nraw;gl;l jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G mjpypUe;J tpLgl;Ltpl;ljh vd;gijapl;L ,d;Dk; gyUf;Fr; re;Njfk; cz;L. Kjypy; ,uz;L fl;rpfSk; ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;itapl;L ,zf;fj;Jf;F tuNtz;Lk;. mg;NghJ jhd; kw;iwa fl;rpfSlDk; murhq;fj;JlDk; elj;Jk; Ngr;Rthu;j;ij mu;j;jG+u;tkhdjhf ,Uf;Fk;. rpWghd;ikapdupd; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhz;gJ njhlu;ghfr; rpWghd;ikapdf; fl;rpfNshL Ngr;Rthu;j;ij elj;JtJld; epw;fhky;> ,t;tplaj;jpy; Mf;fG+u;tkhd epiyg;ghl;ilf; nfhz;bUf;Fk; Njrpaf; fl;rpfSlDk; Ngr;Rthu;j;ij elj;JtJ $Ljyhd gyidj; jUk;. (NkYk;.....)

itfhrp 20> 2010

ahopy; jkpo;j; jpiug;gl tpoh

aho;g;ghzj;jpy; jkpo;j; jpiug;gl tpoh xd;iw tpiutpy; elj;j murhq;fk; Vw;ghL nra;Js;sJ. aho; kf;fspd; kdepiyapy; xU Gj;Jzu;it Vw;gLj;Jk; Nehf;fpNyNa mq;F xU thuj;Jf;fhd jpiug;gl tpohit elj;j murhq;fk; Vw;ghL nra;fpwJ. ,j;jpiug;gl tpohtpy; njd;dpe;jpa gioa jkpo; jpiug;glq;fSk; ntw;wpg; glq;fSk; fhz;gpf;fg;gLk; vd njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. aho;. Flhehl;by; Kd;du; 16 jpiuauq;Ffs; ,Ue;jd. gaq;futhj eltbf;iffs; fhuzkhf mit midj;Jk; mopf;fg;gl;ld. ,jdhy; nghJ kf;fs; nghOJ Nghf;Ff;fhf jpiuauq;Ffspy; xd;W$b glk; ghu;j;J kfpOk; re;ju;g;gj;ij ,oe;jdu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ

itfhrp 20> 2010

nrdy; 4 tPbNah fhl;rp  

nfn`ypa - ruj; kWg;G

,yq;if muR kw;Wk; mjd; gilapdUf;F vjpuhf Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s Fw;wr;rhl;Lfisg; gpupl;lDf;fhd ,yq;ifj; J}jufk; KOikahf epuhfupf;fpd;wJ. tpLjiyg; Gypfspd; gpbapy; rpf;fpapUe;j nghJkf;fis tpLtpg;gjw;fhd kdpjhgpkhd eltbf;ifapNyNa gilapdu; <Lgl;ldu; vd;gij rhd;WfSld; njhlu;r;rpahf typAWj;jp te;Js;sJ. ,t;thwd kdpjhgpkhd eltbf;ifia Kd;ndLf;Fk; NghJ ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l kuGfs; gpd;gw;wg;gl;ld. nghJkf;fSf;F rpwpjsT capupog;G $l Vw;glf; $lhJ vd ,uhZ tj;Jf;F fz;bg;ghd cj;juT toq;fg; gl;bUe;jJ (NkYk;.....)

itfhrp 20> 2010

Newsletter April Issue- Sri Lanka High Commission, Ottawa

(more...)

Nrhkhypa ,isQDf;F 34 tUl rpiwj;jz;lid

mnkupf;fhtpd; ePjpkd;wk; Nrhkhypa ,isQDf;F 34 tUl rpiwj;jz;lid tpjpj;Jj; jPu;g;gspj;jJ. nrt;tha;f;fpoik mnkupf;fhtpd; gpuhe;jpa ePjpkd;wk; ,j;jPu;igaspj;jJ. 2008k; Mz;L ,e;J rKj;jpuj;jpy; nrd;W nfhz;bUe;j fg;giy mg;Jy;fhjpu;K]; vd;w ,isQd; flj;j Kad;whu;. ,t;tplaj;jpy; ,tu; Njhw;fbf;fg;gl;L gpd;du; ifjhfp gpd;du; mnkupf;fhTf;F ehL flj;jg;gl;lhu;. fg;giyf; flj;jpaik> gazpfisf; flj;jpr; nrd;W gzaf; ifjpfshf;fpaik Nghd;w Fw;wq;fs; Nrhkhypa ,isQuhd mg;Jy; fhjpu; K]; kPJ Rkj;jg;gl;lJ. ,tu; ,f;Fw;wj;ij Vw;Wf; nfhz;l gpd;du; mnkupf;f ePjpkd;wk; ,j;jPu;g;ig toq;fpaJ. mg;Jy; fhjpu; K]; guhak; mile;jtuy;y. vdNt mtu; kPjhd jz;lidiaf; Fiwf;FkhW rl;lj;juzpfs; thjhbaNghJk; ,jpy; mtu;fs; ntw;wp ngwtpy;iy.

itfhrp 20> 2010

mLj;J tUtJ ge;J Gay;

cyf fhyepiy ikak; jPu;khdk;   

tl ,e;J rKj;jpuj;jpy; mLj;J Vw;gLk; GaYf;F ge;J vdg; ngauplg;gl;Ls;sJ. cyf fhyepiy ikak; ,jidj; jPu;khdpj;jpUf;fpd;wJ. mLj;jLj;J tUk; GaYf;fhd ngau;fis cyf ehLfs; gupe;Jiuf;f> mjid Nkw;gb ikak; jPu;khdpg;gJ eilKiwapy; ,lk;ngw;W tUk; nraw;ghlhFk;.  jw;NghJ> Me;jpuh> nrd;id kw;Wk; ,yq;ifapd; tlf;Fg; gFjpfspy; ngUk;ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; iyyh GaYf;Fg; ghfp];jhNd ngau; R+l;baJ. tl ,e;J rKj;jpuj;jpy; mike;Js;s gq;fshNj\;> ,e;jpah> khiyj;jPT> kpad;khu;> Xkhd;> ghfp];jhd;> ,yq;if> jha;yhe;J Nghd;w ehLfs; ,Jtiu 64 ngau;fisf; Fwpg;gpl;Ls;sd. ,e;ehLfNs fhyj;Jf;Ff; fhyk;> mLj;JtUk; GaYf;fhd ngaiu rpghu;R nra;fpd;wd. (NkYk;.....)

itfhrp 20> 2010

Solidarity with Cuba on Saturday May 22nd

Dear Friends of Cuba and Humanity:

Once again the imperialist forces and their lackeys here in Toronto are mobilizing their forces and resources against the Cuban Revolution, people and government on the shameful anniversary of the imposition of the neo-colonial regime of May 20th, 1902 by the U.S. military forces in Cuba . We shall come out in full force in solidarity with revolutionary and Socialist Cuba which has never abandoned any nation in the world; be it  saving lives and/or providing health care, education, etc... . We will be in front of the Cuban Consulate at  5353 Dundas Street West in Etobicoke (off Kipling Subway Station) at noon on Saturday May 22nd.

No to the Genocidal Blockade Against Cuba !

Free the Anti-Terrorist Cuban 5, Political Prisoners of the Empire!

Hope to see you on Saturday May 22nd.

In Solidarity,

(Toronto Forum on Cuba)

itfhrp 20> 2010

kf;fspd; capu;fisg; ghJfhf;Fk; nghUl;L

nrQ;rl;ilazp thg]; jha;yhe;jpy; Mu;g;ghl;lk; iftplg;gl;lJ

jha;yhe;jpy; muRf; nfjpuhd Mu;g;ghl;lj;jpyPLgl;l nrQ; rl;il mzpapdu; Mu;g;ghl; lj;ijf; iftpl;ldu;. Mju thsu;fs; midtiuAk; Mu;g; ghl;lj;ijf; iftpl;L tpl;L nghJ ikjhdj;jpy; xd;W $LkhW nrQ;rl;il mzpapd; Kf;fpa jiytu;fs; miog;G tpLj;jdu;. ,jdhy; ePz;l ehs; Kw;Wifiaf; iftpl;l nrQ;rl;il mzpapdu; (Kd;dhs; gpujku; jf;\pd; Mjuthsu;fs;) ikjhdj;jpy; xd;W $bdu;. muR ghupa jhf;FjYf;Fj; jahuhdjhy; jhq;fs; kf;fspd; capu;fisg; ghJfhf;Fk; nghUl;L Mu;g;ghl;lj;ijf; iftpl;ljhf nrQ;rl;ilazpapdu; njuptpj;jdu;. (NkYk;....)

itfhrp 20> 2010

fNdbaj; J}Jtu; kl;lf;fsg;Gf;F tp[ak;

,yq;iff;fhd fNdbaj; J}Jtu; ,d;W khiy kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;F cj;jpNahfG+u;t tp[ak; xd;iw Nkw;nfhz;Ls;shu;. fNdba J}Jtu; ,WrpyPtp kl;lf;fsg;G khefu rigf;F tp[ak; nra;J khefu Nkau; rptfPjh gpughfuid mtuJ gzpkidapy; re;jpj;Js;shu;. ,r;re;jpg;gpd; NghJ kl;lf;fsg;G khefupd; mgptpUj;jp> jw;Nghija epytuk;> kPs;FbNaw;w gpuNjrq;fspd; epiyikfs;> Fwpj;J khefu NkaUld; fye;Jiuahbajhf khtl;l murhq;f mjpgu; mUikehafk; njuptpj;Js;shu;. ,e; epfo;tpd; NghJ mjpfhupfs; cWg;gpdu;fs; cl;gl gyu;fye;Jf; nfhz;ljhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. 

itfhrp 20> 2010

GypfSldhd Nghu; tpA+fq;fis ,e;jpahTld; gfpu ,yq;if KbT

,e;jpa ef;riyl;Lf;fSf;F vjpuhf eltbf;if vLg;gjw;F MNyhrid toq;fj; jahu; vd ,yq;if mwptpj;Js;sJ. tpLjiyg; Gypfis fl;Lg;gLj;jpajd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l mDgtq;fis gfpu;e;Jnfhs;sj; jahu; vd ,yq;if> ,e;jpahtplk; njuptpj;Js;sJ. ef;riyl;Lf;fSf;F vjpuhf ntw;wpfukhd Nghuhl;lj;ij Kd;ndLg;gjw;F ,e;jpa Jiz ,uhZtf; FOf;fSf;F> ,yq;ifg; gilapdu; gapw;rpfis toq;f KbAk; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;jpahtpw;fhd ,yq;ifj; J}Jtu; gpurhj; fhupatrk;> ,e;jpa ghJfhg;G MNyhrfu; rpt;rq;fu; Nkddplk; ,e;j cWjpnkhopia toq;fpAs;shu;. ef;riyl;Lf;fs; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; gpuNjrq;fspypUe;J mtu;fis vt;thW fl;Lg;gLj;JtJ vd;gJ njhlu;gpy; kl;Lk; ,yq;if murhq;fk; cjtp toq;f cs;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

itfhrp 20> 2010

nkdpf;ghk; eyd;Gup fpuhkj;jpYs;s 7>350 Ngu; kPs;FbNaw;wk;

nkdpf;ghk; eyd;Gup fpuhkj;jpy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s 62>810 ,lk;ngau;e;j kf;fspy; Rkhu; 7>350 Ngu; vjpu;tUk; 11 ehl;fspy; kPsf;FbNaw;wg;glTs;sdu;. fpspnehr;rp khtl;lj;Jf;Fl;gl;l fuhr;rp kw;Wk; fz;lntsp Nghd;w gpuNjrq;fspNyNa ,e;j kf;fs; kPs;FbNaw;wg;glTs;sdu;. ,e;j eltbf;if ehis Kjy; vjpu;tUk; 31Mk; jpfjp tiu Kd;ndLf;fg;glTs;sJ vd;W ,lk;ngau;e;j kf;fs; njhlu;ghd ,izg;gjpfhup njuptpj;jhu;. nkdpf;ghk; eyd;Gup fpuhkj;Jf;Fl;gl;l 11 epiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fspy; xU njhifapdNu ,t;thW kPs;FbNaw;wg;glTs;sdu; vd;W njuptpj;j Nkw;gb ,izg;gjpfhup> Fwpj;j kf;fs; kPs;FbNaw;wg;gl;ljd; gpd;du; tTdpahtpYs;s eyd;Gup epiyaq;fspd; vz;zpf;if Mwhf Fiwf;fg;gLk; vd;Wk; $wpdhu;. mj;Jld;> me;j eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fspd; vz;zpf;ifAk; 55>460Mf Fiwf;fg;gLk;. mt;thW Kfhk;fspy; vQ;RNthiuAk; ntFtpiutpy; kPs;FbNaw;w eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;whu;.  ,NjNtis kd;dhu; gpuNjrj;jpYs;s eyd;Gup Kfhk;fs; midj;Jk; jw;NghJ %lg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 19> 2010

nuhwd;Nuhtpy;

Gypfs; kPjhd jilia ePf;ff;Nfhup Nghuhl;lk;

(mde;jd;> nuhwd;Nuh)

kPz;Lk; kf;fspd; czu;tiyfis nfhr;irg;gLj;jp> ehrg;gLj;Jk; nraw;ghl;il Gyg; gpdhkpfs; nuhwd;Nuhtpy; ,d;W epiwNtw;wp ,Uf;fpdwdu;. 2009 Nk khjk; 18 k; jpfjp ,Wjp fl;lg; Nghupy; kuzpj;j nghJ kf;fSf;fhd mQ;ryp epfo;T vd kf;fis nuhwd;Nuh kj;jpapy; xd;W $l mioj;jdu;. nfhbfs; gjhiffs; glq;fs; gpbf;fg;gl khl;lhJ vd tpsk;gug;gLjpAk; ,Ue;jdu;. nkOFtu;j;jpfis kl;Lk; nfhz;L thUq;fs; mQ;ryp epfo;T elj;JNthk; vd;wdu;. kPz;Lk; Vkhe;j ,uz;lhapuk; tiuapyhd kf;fs; (nuhwd;Nuhtpy; xd;wiu ,yl;rk; jkpo; kf;fs; tho;fpd;wdu;.) xd;W $bdu; efupd; kj;jpapy;. toikNghy; gjhiffs; gpbf;fg;gl;ld. fdlh muNr Gypfs; kPjhd jilia ePf;F vd;w Nfh\j;Jld;. ,g; gjhifia fz;lTld; xU njhFjp kf;fs; Vkhw;wj;JlDk; Nfhtj;JlDk;; ntspNawptpl;ldu;. ,d;ndhU njhFjp kf;fs; gjhifia rupahf mtjhdpfhky; njhlu;e;Jk; Vkhe;jdu;. ,d;Dk; rpyu; gpughfudpd; glj;ij Njb miye;jdu;. $l;lj;ij xOq;F nra;j Gyp Kftu;fs; mikjpahf tho tpUk;Gk; kf;fis nfhiy fsj;jpwF mDg;g re;ju;gk; Vw;gLj;j Kidfpd;wdu;. CUf;F cwTfisj; Njb top NjLk; Gyk; ngau; kf;fis Cu;g;gf;fk; jiy itf;f tplhky; jLfpd;wdu;. cq;fis cRg;Ngj;Jk; Gypg; gpdhkpfs; jpUe;jg; NghtJ ,y;iy. kf;fNs tpopg;giltPu;. ,tu;fis epuhfupAq;fs;. vd;dNth gpughfudpd; kuzj;jpd; KjyhtJ tUlf; nfhz;lhl;lk; Gypfs; kPjhd jilia ePf;f NfhUtjpy; KbTw;wJ Gyk; ngau; ehLfspy;.  

itfhrp 19> 2010

Leading LTTE Capt. Ainkaran arrested

A team of officers of the Mount Lavinia branch Crimes Division led by the OIC arrested a leading member of the LTTE, Shivagnanam Ainkaran alias Captain Maththalagu last Friday evening at a lodge situated at Station Road, Mount Lavinia. He was arrested while he was hiding inside the lodge.  During the investigations it was revealed that the LTTer had sustained injuries during the final battle which took place in Vellamullivaikkal last year, and had been hospitalised. According to the police, the suspect had then fled away from the hospital and was hiding inside the lodge preparing to leave for India when he was arrested. Following investigations the police also recovered a large stock of weapons, explosives and ammunition which belonged to the former Tiger captain. Ten claymore bombs weighing 41/2 kilos, three live hand grenades which were manufactured by the LTTE, two electric detonators used to detonate claymore bombs, two ammunition pouches, two assembly kits which were used in operations, three peeled battery sets which were used to detonate bombs, a jungle coat and a hat belonging to the black tiger force, 50 metres of wire used to detonate bombs, four dressing kits used for first aid along with a book containing policies of slain LTTE leader Vellupillai Prabakaran were found hidden inside a residence in the Pokkanai, Ampalavan in Mullaithivu following interrogation of the LTTE suspect.

itfhrp 19> 2010

thndhyp $Wk;

nra;jpfSk; mjd; gpur;rhuKk;

kf;fs; Vf;fk; fz;zPu; my;y epk;kjp

(jkpod;)

fdlhtpYs;s nlhNuhz;Nlh khefupy; jkpou; thndhypahf ,Uf;Fk; CTR thndhyp  toq;Fk; nra;jpfis gw;wp xU ghu;it.. fle;j Mz;Lfspy; ,q;F ,e;j CTR thndhyp rpwe;j nra;jpfis clDf;F cld; kf;fSf;F toq;fpaJ. (jq;fs; nra;jpfis jq;fSf;F vd;w ghzpapy; cUthf;fp ntspapl;lJ) Aj;jk; Kbtile;J xU tUlk; MfpAk; vd;Wk; $l ,t; thndhypapd; ngha; gpurhuk; Kbtilatpy;iy mjpy; Ntiy nra;Ak; xU rpyu; ,t; tUlk; Kjy; gFjpapy; ,yq;if nrd;W mq;fpUe;J A - 9 ghijA+lhf aho; nrd;W te;jdu;. Mdhy; mtu;fspy; xUtiu  ahopy; re;jpj;j NghJ> ,t;thW ehd; Nfl;Nld; Vd; cq;fs; thndhypapy;  ngha; gpur;rhuk; nra;fpd;wPu;fs; vd;W?  vq;fs; njhopy; epkpj;jk; fhuzkhf ehq;fs; ngha; gpur;rhuk; nra;fpNwhk;> Mdhy; vkJ thndhyp CTR ,y; $WtJ midj;Jk; ngha;! mJ vNyhUf;Fk; njupe;jJ jhNd vd;whu;.... ehDk; rpupj;jgb x mg;gbah vd;wthW nrd;W tpl;Nld;. (NkYk;....)

itfhrp 19> 2010

jpUkiyapy; gyj;j fhw;W : 200 tPLfs; Nrjk;

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; gyj;j fhw;W tPrpajhy; Rkhu; 200 tPLfs; Nrjkile;Js;sjhf khtl;l murhq;f mjpgu; njuptpj;Js;shu;. jpUNfhzkiyapd; nkhuty> gjtpa Mfpa gFjpfspNyNa gyj;j fhw;wpdhy; tPLfs; Nrjkile;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ehl;by; jw;NghJ epytp tUk; rPuw;w fhyepiyahy; gy ghjpg;Gf;fs; ,lk;ngw;W tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ

itfhrp 19> 2010

 

Rje;jpuj;ij nfhz;lhLNthk;

itfhrp 19> 2010

LTTE techniques give Maoists lethal capabilities in IED use

Raipur, May 17 (PTI)The deadly Improvised Explosive Device (IED) attack by Maoists in Chattisgarh today was strikingly similar to the precision strikes of the LTTE in its battle against Sri Lankan soldiers before being wiped out. The device itself is believed to have been planted days before today's strike in which at least 40 persons were killed, officials said today. The IED was triggered by the Naxals armed with real-time intelligence that Special Police Officers (SPOs) were travelling in the civilian bus. The Left Wing Extremists used the technique to blow-up a civilian bus today in which at least 40 people were feared killed, officials said. They attacked by digging a tunnel on either side of the road to reach the concrete top from below to plant the IED, they said. "In this way, they do not disturb the crust so to avoid any suspicion.

itfhrp 19> 2010

Ks;sptha;f;fhypw;Ff; nfhs;sp itj;jtu;fs; ahu;? : fPu;j;jp

,f; fl;Liuapd; fUj;Jf;fSf;Fk; #j;jpuk; ,izaj; jsj;jpw;Fk; cld;ghL ,y;iy. KOtJk; vOj;jhsupd; iftz;zNk. gpughfuid kh tPudhf fhl;l KidAk; xU tpguzk; ,J. Mdhy; xd;W kl;Lk; njupfpd;wJ cs; Fj;J ntl;Lf;fSk;> Fop gwpg;Gf;fSk; eilngw;w khgpah $l;lj;jpd; nrqw;ghl;il kl;LNk Gypfs; jkf;Fs; nfhz;bUe;jdu.; kw;wagb tpLjiy ,whj;jy; vd;d tpiy vd;w epiyNa mq;F ,Ue;jpUf;fpd;wJ. gpughfud; Nfhio kl;Lk; my;y> xU ntj;J Ntl;L vd;gijAk; NjhYupj;J fhl;Lk; rk;gtq;fs; epiwaNt eilngw;W ,Uf;fpd;wd vd;gij ,f;fijapd; %yk; mwpe;J nfhs;sf; $bajhf ,Uf;fyhk;? ,dpAk; jkpo; kf;fs; Vkhwhky; ,Uf;f ,f;fij vr;rupif kzp mbf;fyhk;? vdNt ,ij ,q;F jUfpd;Nwhk;. (NkYk;.....)

itfhrp 19> 2010

jhkiu goikahd kyu;

ekf;Ff; fpilj;jpUf;Fk; tuyhw;Wg; gjpTfSk;> fw;gbtq;fSk; jhkiu xU goikahd kyu; vd;gijg; giwrhw;Wfpd;wd. NghJkhd jz;zPUk; R+upa xspAk; ,Uf;Fk; NghJjhd; jhkiu kyu;fpwJ. gy Mz;LfSf;F ,jd; tpijfs; Kisg;Gj; jpwDld; ,Uf;Fk;. Mrpaf; fz;lj;jpy; jz;zPu;j; Njhl;lq;fspy; ngUkstpy; jhkiu tsu;f;fg;gLfpwJ. jhkiuapy; midj;Jg; ghfq;fSk; cz;zf;$bait. jhkiuapd; Ntu;fSk;> jz;LfSk; rikj;Njh> CWfha; ,l;Nlh rhg;gplg;gLfpd;wd. jhkiu kyu;> myq;fhuj;Jf;Fk;> ,jd; ,iyfs; czitg; nghl;lyk; fl;lTk; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. jhkiu tpijfs; cyu;j;jg;gl;Nlh ghg;fhu;d; Nghy nghupf;fg;gl;Nlh rhg;gplg;gLfpd;wd. %d; Nff; Nghd;w rPd ,dpg;G tiffspy; jhkiu tpijg; gir mjpfkhfg; gad;gLj;jg;gLfpwJ. jhkiuapd; NtUk;> tpijfSk; Cl;lr;rj;J kpf;fit.

itfhrp 19> 2010

khNthap];L jPtputhjpfshy;

fhq;fpu]; jiytu; Rl;Lf;nfhiy

[hu;fz;l; khepyk; rpq;Njfh khtl;lj;jpy; fhq;fpu]; jiytu;fSk;> njhz;lu;fSk; fhq;fpu]; fl;rpapy; ,Ue;J tpyf Ntz;Lk; vd;W khNthapl;L jPtputhjpfs; vr;rupf;if tpLj;J ,Ue;jdu;. vd;whYk; ,ij fhq;fpu]; jiytu;fs; ahUk; Vw;ftpy;iy. ,e;j epiyapy; Yk;ghNlhyp fpuhkj;ijr; Nru;e;j fhq;fpu]; jiytu; N`ke;j;ghNf> jdJ ikj;Jduhd fnyf;lu; v];. Gjpaidg; ghu;f;f New;W Kd;jpdk; fhiy fhupy; nrd;W nfhz;L ,Ue;jhu;. mg;NghJ khNthap];L jPtputhjpfs; Jg;ghf;fpahy; rukhupahf Rl;ldu;. Fz;L gha;e;j N`ke;j; ghNf fhupNyNa ,we;Jtpl;lhu;. gpd;du; jPtputhjpfs;> fhUf;Fk; jP itj;Jtpl;lhu;. ,jpy; fhu; vupe;jJ. vdNt fhUf;Fs; ,Ue;j N`khe;j; ghNfapd; cly; fUfpwJ. ,e;j td;Kiwapy; <Lgl;l jPtputhjpfis nghyp]hu; Njb tUfpwhu;fs;.

itfhrp 19> 2010

,e;jpahtpy;

khNthap];l;Lfshy; njhlUk; gaq;fuk;

rPd kz;iz Ie;J Vfhjpgj;jpa ty;yuRfs; Mf;fpukpj;J me;ehl;bd; tsj;ij> kf;fspd; tho;f;ifia R+iwahbf;nfhz;bUe;j epiyapy;> rPd fk;A+dp];l; fl;rp kfj;jhd Nrhryprg; Gul;rpia elj;jp Ruz;lYf;F KbT fl;baNjhL khu;f;rpa topapy; Gjpa Njrj;ijAk; mikj;jJ. me;jg;Gul;rpf;F jiyik jhq;fpatu; Njhou; khNth. Mdhy; mtuJ ngauhy; ,af;fk; elj;Jtjhff; $wpf;nfhs;Sk; ,tu;fs;> ve;jtpjkhd nfhs;iff; Nfhl;ghLk; ,y;yhky; fl;lg;gQ;rhaj;jpy; <LgLk; $ypg;gl;lhskhf khwpAs;sdu;. ,tu;fSf;F khNthtpd; ngaiuf;$w ve;j mUfijAk; ,y;iy. (NkYk;...)

itfhrp 19> 2010

jha;yhe;J Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; ,uhZtj;jpduhy; Rw;wptisg;G

murpd; cj;juit cjhrPdk; nra;J njhlu;e;Jk; Mu;g;ghl;lj;jpyPLgl;Nlhiu jha;yhe;Jg; nghyp]hu; Rw;wp tisj;Jf;nfhz;ldu;. ,ijaLj;J jiyefu; ghq;nfhf;fpy; ngUk; Nkhjy; Vw;gl;lJ. Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; lau;fis vupj;Jk; fw;fis tPrpAk; ufisapyPLgl;ldu;. ghJfhg;G tyakhf mwptpf;fg;gl;l kj;jpa tq;fp mike;Js;s gpuNjrq;fisAk; Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; R+o;e;J nfhz;ldu;. ,jdhy; Mj;jpukile;j nghyp]hu; fz;zPu;Gif gpuNahfk; Nkw;nfhz;lJld; rpyiuf; ifJ nra;jdu;. gjw;wk; cr;rf;fl;lj;ijaile;jjhy; ghlrhiyfs; mur epWtdq;fs; vd;gd %lg;gl;ld. murhq;fj;Jld; Ngr;R thu;j;ijf;F tUKd;du; gilapdiu thg];ngWkhW Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; Nfhupf;if tpLj;jdu;. (NkYk;....)

itfhrp 19> 2010

fhyj;jpd; Njitahf ey;ypzf;f Mizf;FO

ey;ypzf;f Mizf;FOTf;F ehl;by; gutyhd tuNtw;Gf; fpilf;fpd;w mNj Ntis re;Njfk; njuptpg;gtu;fSk; ,y;yhkypy;iy. jkpo; kf;fisAk; ru;tNjrj;ijAk; Vkhw;Wtjw;fhfNt ,f; FO epakpf;fg; gLfpd;wJ vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdnuhUtu; $wpapUf;fpd;whu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; jq;fisj; njupT nra;j kf;fs; rhu;ghd nghWg;Gfis epiwNtw;Wtjw;Ff; flikg;gl;ltu;fs;. ,t;thwhd re;Njfq;fisj; njuptpg;gJ mg; nghWg;gpypUe;J xJq;Ftjw;fhd nehz;br; rhl;lhf cs;sJ. murhq;fj;jpd; Nehf;fk; gw;wp Ma;T nra;tjpYk; ghu;f;fj; jhq;fs; gpujpepjpj; Jtg;gLj;Jk; kf;fspd; gpur;rpidfis vLj;Jf; $Wtjw;fhd re;ju;g;gk; fpilf;Fk; NghJ mij cupa Kiwapy; gad; gLj;JtJ jhd; cz;ikahd jiyikg; gz;G. ,j; jiytu;fs; xt;nthU re;ju;g;gj;ijAk; rupahd Kiwapy; gad;gLj;jhky; VjhtnjhU tpsf;fk; $wp xJq;fpajhNyNa jkpo; kf;fs; gy Jd;gq;fis mDgtpf;f Neu;e;jJ. (NkYk;.....)

itfhrp 19> 2010

ftdf;Fiwtpd; ghjpg;G

mnkupf;f fg;gy; u\;ahtpd; jhf;Fjyy; ,Ue;J jg;gpaJ

rpwpa ftdf;FiwT ngupa Mgj;Jf;F toptFj;JtpLk; vd;g jw;F cjhuzkha; xU epfo;r;rp...1986 Mk; Mz;L u\pa ePu;%o;fp fg;gy; xd;W eLf;flypy; nrd;W nfz;bUe;jJ. mg;NghJ mjd; Nulhupy; lu;gpNlh VTfiz xd;W jq;fs; ePu;%o;fpia Nehf;fp te;J nfhz;bUg;gjhf vr;rupf;if tpLj;jJ. ,ijg;ghu;j;J gjwpg;Nghd u\pa ,uhZtk; gjpyb nfhLf;f jahuhdJ. jq;fSf;F mUfpy; ,Ue;j mnkupf;f fg;gypy; ,Ue;J jhd; ,e;j VTfiz tUtjhf epidj;J mjd; kPJ mZFz;L jhf;Fjy; elj;j midj;J Vw;ghLfisAk; nra;jJ. mg;NghJ jhd; mtu;fspd; xU ngupa jtW fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. u\pa ePu;%o;fp fg;giy Nehf;fp rPy; vdg;gLk; fly;tho; capupdk; te;jij Nulhu; jtwhf Gupe;J nfhz;L lu;gpNlh tUtjhf vr;rupj;jJ njupate;jJ. mjd; gpd;du; mtru mtrukhf mZFz;L tPRtij epWj;jp itj;jdu;. xU rpwpa jtW xU ngupa mopTf;F fhuzkhf mika ,Ue;jJ filrp Neuj;jpy; jLj;J epWj;jg;gl;lJ.

itfhrp 19> 2010

nfhOk;G JiwKfj;jpy; New;wpuT ,urhad thA frpT

nfhOk;G JiwKfj;jpy; New;W ,uT 8.35 kzpastpy; jpBnud Vw;gl;l ,uhrhad thA xOf;fpd; fhuzkhf nfhr;rpf;fil> nfhl;lhQ;Nrid gFjpfspy; ngUk; gjw;wk; epytpaJ. JiwKfj;jpd; mghafukhd nghUl;fs; ifahSk; gpuptpypUe;j nfhs;fyd; xd;wpypUe;J Fwpj;j ,urhad thA xOf;F Vw;gl;Ls;sJ. ,jdhy; JiwKfj;ij mz;kpj;j gFjpfspy; thdpy; fUk;Gif kz;lyk; Njhd;wpaJld; Rthrpg;gjpy; ngUk; mnrsfupaq;fs; Vw;gl;ljhf mg;gFjp kf;fs; njuptpj;jdu;. nfhs;fyd; xd;wpypUe;J iel;upf; mkpy thA xOf;fpd; fhuzkhf Gif khj;jpuNk Njhd;wpajhfTk;> ,jdhy; jP Vw;gltpy;iynadTk; JiwKfj;jpy; flikapypUe;j mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. ,urhad thA xOf;fpd; fhuzkhf capu;fSf;Nfh clikfSf;Nfh vt;tpj ghjpg;Gk; Vw;gltpy;iynadTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. rk;gt ,lj;Jf;F tpiue;j jPaizf;Fk; gilapdu; Gifia fl;Lg;gLj;Jk; gzpapy; <Lgl;ldu;.

itfhrp 18> 2010

N`h rp kpd; fhl;ba topapy; Kd;NdWNthk;

(rPj;jhuhk; nar;R+up)

N`h rp kpd; jd; tho;ehs; KOJk; jd; clyhYk; cs;sj;jhYk; ehl;bw;fhfTk;> Gul;rpf;fhfTk;> kf;fSf;fhfTk; cioj;jhu;. N`h rp kpd; Kd;dzp Copau;fspd; Gul;rpfu xOf;fj;jpw;Fk;> Gul;rpfu khz;gpw;Fk; mjpf mOj;jk; nfhLj;jhu;. ey;y elj;ijAlDk; ey;nyhOf;fj;JlDk; cs;s Kd;dzp Copau;fsplk; kf;fs; kpFe;j kupahijAlDk; Nerj;JlDk; ,Ug;ghu;fs;> vd;W N`h rp kpd; $Wthu;. mtu; %d;W vjpupfis milahsk; fhl;bdhu;. Kjyhspj;JtKk; Vfhjpgj;jpaKk; kpfTk; Mgj;jhd vjpupfs;. ... %d;whtJ vjpup> jdpegu;thjk; MFk;. ,tu;> NkNy Fwpg;gpl;l ,U vjpupfspd; $l;lhspahthu; vd;W N`h rp kpd; $wpdhu;. ,j;jifa %d;W vjpupfSf;Fk; vjpuhf cWjpAld; NghuhLtjpNyNa Gul;rpfu ey;nyhOf;fk; mlq;fpapUf;fpwJ vd;W Njhou; N`h rp kpd; $wpdhu;. (NkYk;.....)

SRI LANKA

One year later, "some kind of peace"

For Sivalingam Satheeswaran, 16, however, the pain still lingers even though he is happy to return to school in his home town of Kilinochchi, which in late 2008 was the site of a two-month-long battle between separatist and government forces. “My father was killed while we fled the fighting last year,” he laments. “My mother is struggling to keep me in school and look after the house.” “But,” he told IRIN, “it is better than last year. There is some kind of peace, [but back] then there was only war.” During the war, Kilinochchi was the de-facto capital of the Tamil Tigers, who had been fighting for an independent Tamil homeland in the north since 1983. (more....)

itfhrp 18> 2010

jPu;itj; jpir jpUg;g ,d;ndhU Kaw;rp

,yq;ifapy; MAjg; Nghuhl;lk; elj;jpa gpuptpidthjpfs; Aj;j fsj;jpy; Njhw;fbf;fg;gl;L tpl;lhu;fs;. ,d;W ehLfle;j murhq;fk; gw;wpg; NgRgtu;fs; ntFfhyj;Jf;F Kd; ,yq;ifapypUe;J Gyk;ngau;e;J gy;NtW cyf ehLfspy; jq;fs; tho;f;ifia epue;jukhf mikj;Jf;nfhz;ltu;fs;. ,tu;fs; ve;jf; fhyj;jpYk; ,yq;iff;Fj; jpUk;gp tug;Nghtjpy;iy. ehLfle;j murhq;fk; mikf;Fk; Kaw;rp ,yq;if tho; jkpo; kf;fSf;F vt;tpjj;jpYk; gyd; jug;Nghtjpy;iy. ,J ,dg;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhZk; Kaw;rpiaj; jpir jpUg;Gtjw;fhd xU Vw;ghL. jPu;T Kaw;rpfisg; Gypfs; jpir jpUg;gpajhy; Vw;gl;l mtyq;fspYk; gpd;dilTfspYkpUe;J tpLgl;Lj; jkpo; kf;fs; epk;kjpg; ngU%r;R tpLfpd;w Neuj;jpy;> ntspehLfspy; RfNghf tho;f;if elj;Jk; Gyp Mjuthsu;fs; kPz;Lk; jpir jpUg;gy; Kaw;rpapy; ,wq;fpapUf;fpd;whu;fs;. mtyq;fSk; gpd;dilTfSk; kPz;Lk; Vw;gLtijj; jtpu;j;Jf;nfhs;tjpNyNa jkpo; kf;fspd; xl;Lnkhj;jkhd eyd; jq;fpAs;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 18> 2010

2009 Nk 18 kf;fspd; kuzq;fspw;F

GypfSk;> jkpo; Njrpaf;$l;likg;Gk;> Gyk;ngau; jkpou;fSk;jhd; gpujhd fhuzfu;j;jhf;fs;!

(tp.rpd;dj;jk;gp) (aho;g;ghzk;)

vj;jidNah tpjkhd tPujPuq;fisg; Ngrp te;j Gypfs;> ,Wjpapy; Vfhjpgj;jpa rf;jpfspd; jait ek;gp> mJ ,ayhky; Nghd epiyapy; mope;J Nghdjpw;F mbg;gilahd fhuzk; Gypfs; kf;fs; tpNuhjpfshf ,Ue;jJjhd;. mtu;fs; rpq;fsg; Ngupdthj muir vjpu;j;Jg; NghuhLtjhfr; nrhy;ypf;nfhz;L MAjk; J}f;fpdhYk;> eilKiwapy; jkJ nrhe;j kf;fs; cl;gl rhjhuz nghJkf;fisf; nfhd;W Ftpf;Fk; Ntiyiaj;jhd; nra;jhu;fs;. Gypfs; fl;lha gz tR+ypg;gpd; %yKk;> MAj kw;Wk; Nghijt];Jf; flj;jy; vd;gdtw;wpd; %yKk;> Vfhjpgj;jpa rf;jpfspd; gz Mjutpd; gyj;jpdhYk; etPd MAjq;fis thq;fpf; Ftpj;jpUe;jhYk;> GypfsJ gilazpfspy; ,Ue;j Nghuhspfspy; ngUk;ghd;ikahNdhu;> fl;lha Ms; Nru;g;gpd; %yk; Nru;f;fg;gl;ltu;fshjyhy;> mtu;fsJ NghupLk; Mw;wy; czu;TG+u;tkhf ,Uf;ftpy;iy. mj;Jld; nghJkf;fspd; MjuT vd;gJk; kdg;G+u;tkhdjhf ,Uf;ftpy;iy. mJ Jg;ghf;fp Kidapy; ngwg;gl;l Nghypahdjhf ,Ue;jJ. ,Jjhd; Gypfspd; Njhy;tpf;fhd mbg;gilf; fhuzk;. (NkYk;.....)

itfhrp 18> 2010

kpfTk; gykhd mikg;ghd tpLjiy Gypfshy; $l jkpo; <o tpLjiy ntw;wp ngwKbahtpy;iy - aho; khefu Kjy;tu; jpUkjp NahNf];tup gw;Fzk;  

aho; efiu mgptpUj;jp nra;a jkpo; kf;fs; Kd;tuNtz;Lk; vd aho; khefu Kjy;tu; jpUkjp NahNf];tup gw;Fzk; Qhapw;Wf;fpoik upgprpapy; eilngw;w murpay; fye;JJiuahlypy; NghJ Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. mz;ikf;fhyj;jpy; aho;.khtl;lj;jpy; ele;j flj;jy; Kaw;rpfspy; gy jdpg;gl;l gopthq;fy; eltbf;iffSk; fhjyu;fspd; rl;ltpNuhj jpUkz Kaw;rpfSNkahFk;. vdpDk; ,tw;iw aho;g;ghzj;jpy; cs;s cs;Shu;g; gj;jpupiffs; rpy flj;jy; rk;gtq;fs; vd;Nw nra;jpfisg; gpurupj;J ehLfle;j jkpo; <o; murpw;f;F MjuT NjLk; Kaw;rpw;fspy; xd;whfNt fhzgLfpwJ. (NkYk;......)

itfhrp 18> 2010

Fighting impunity in Sri Lanka

(By Andrew Wander)

A year has passed since Sri Lanka declared victory in its long, bloody civil war against the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). The island nation might be formally united for the first time in decades, but the brutal methods used to win the conflict have cast a shadow over Sri Lanka's new found peace. A year after the guns fell silent in northern Sri Lanka, human rights groups have issued their strongest call yet for a full and independent inquiry into alleged war crimes committed by both sides during the final months of the conflict. (more....)

itfhrp 18> 2010

fle;j tUlk; ,Nj fhyg;gFjpapy; aho; kf;fshy; ntspaplg;gl;Ls;s Jz;Lg;gpuRuk;

itfhrp 18> 2010

g+kpapd; ika mZ ciy cz;lhf;fpa ghJfhg;Gf; fhe;j kz;lyk;

(rp. n[aghujd;)

jw;Nghija nrt;tha;f; Nfhs; G+jstpay; Nehf;fpy; Fwpg;gpl;lhy; xU ,we;j Nfhs; vd;w tupirapy; tUfpwJ! capu;j;Js;s ekJ Nfhspy; mbj;jl;Lg; gpwo;r;rpapy; mbf;fb NeUk; epy eLf;fk; Nghy; ,g;NghJ nrt;tha;f; Nfhspy; epfo;tjpy;iy! G+Nfhsj;jpd; jPf; Nfhl;by; gPwpl;nlOk; vupkiyfs; Nghy; nrt;tha;f; Nfhspy; Vw;gLtjpy;iy! mjhtJ nrt;thapd; cl;jsj;jpy; ,g;NghJ ntg;g rf;jp ,Ug;gjw;Fupa ve;j rkpf;iQAk; fhzg;gLtJ ,y;iy! Mdhy; G+kpapd; cl;fUtpy; khwhff; nfhjpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; NgusT c\;zKs;s Xu; ntg;gf; fdy; mLg;G ,aq;fpf; nfhz;bUf;fpwJ. mbf;fb epfOk; epy eLf;fKk;> FKwp vOk; vupkiyfSk;> gPwpLk; ntg;g ePu; Cw;WfSk; me;j R+l;L ikak; ,Ug;gjw;F Mjhuq;fs; fhl;Lfpd;wd! G+kpapd; cl;fU kpff; fdkhd cNyhff; Nfhshf ,Ue;J mijr; Rw;wpYk; nfhjpf;Fk; cNyhff; Fok;G ntg;gj; jzpg;gpahf c\;zj;ijf; flj;jp tUfpwJ. (NkYk;.....)

itfhrp 18> 2010

Sri Lanka one year on from war

(Desmond Tutu and Lakhdar Brahimi)

The country has started to rebuild since its brutal war with the Tamils, but genuine peace is more than the absence of fighting

Tamil people chat with their relatives over the fence of a temporary refugee camp in Vavuniya, northern Sri Lanka. Photograph: Nir Elias/Reuters

Economic activity in the north is picking up. Its communities are beginning to see the first signs of hundreds of millions of dollars donated by the international community for reconstruction. This money is desperately needed. Many returning to homes in the north have found them wrecked by shelling and looting. The infrastructure is shattered. Farming and fishing, the mainstays of the local economy, have yet to properly restart. Jobs are few and money is scarce. These challenges are always the legacy of heavy fighting. We have seen how, with determination, goodwill and support, even the most devastated lives and communities can be rebuilt. Repairing the physical environment can be easier than rebuilding trust, however. Without trust, peace will remain fragile and a return to violence, which no one wants, will always be a threat. (more.....)

itfhrp 18> 2010

x]hkh gpd;Nylid Neu;fz;ljhy;

rT+jpmNugpa Clftpayhsu; rpf;fypy; khl;bAs;shu;;

rT+jp mNugpahtpd; gpugy Clftpayhsu; jdJ gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;Js;shu;. ,tu; Ntiy nra;Ak; epWtdk; ,e;jg; gj;jpupifahsu;fSf;F fLikahd vr;rupf;if tpLj;Js;sijaLj;J ,e;j Clf tpayhsu; gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. my; ifjh jiytu; x]hkh gpd;Nylid ,tu; gy jlit Neu;fhzy; nra;Js;shu;. ufu; vd;Dk; Clftpayhsuhd ,tu; mz;ikapy; vOjpa fl;Liu ngUk; ru;r;iriaj; Njhw;Wtpj; jijaLj;J ufu; jdJ gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;jhu;.

itfhrp 18> 2010

Gyp ,af;fj;jpypUe;j

Mapuk; ,isQu; aho;. efupy; ,d;W ngw;Nwhuplk; xg;gilg;G

Gdu;tho;T epiyaq;fspy; trpf;Fk; Mapuk; ,isQu; Atjpfs; ,d;W 18k; jpfjp nrt;tha;f;fpoik ngw;Nwhuplk; ifaspf;fg;glTs;sdu;. Aj;jk; epiwTf;F te;j Xuhz;bid Kd;dpl;L aho;g;ghzk; Jiuag;gh tpisahl;L ikjhdj;jpy; tl khfhz MSeu; jiyikapy; ,e;j itgtk; eilngwTs;sJ. ,e;j itgtj;jpy; fye;Jnfhs;SkhW tTdpah> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kd;dhu; khtl;l mur mjpgu;fSf;Fk; miog;G tpLf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; Gypfspdhy; gyhj;fhukhf Aj;jj;jpw;F gad;gLj;jpa gyu; tTdpahtpYs;s Gdu;tho;T epiyaq;fspy; mNdfu; cs;sdu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 18> 2010

#lhdpd;

lu;Gu; gpuhe;jpaj;jpd; ngUk; gFjp ,uhZtj;jpduhy; kPl;G

R+lhdpd; lu;Gu; gFjpapypUe;J ngUk;ghyhd gFjpfis ,uhZtk; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jJ ,e;jr; rkupy; 108 Nghuhspfisf; nfhd;wjhf R+lhd; murhq;fk; mwptpj;jJ. R+lhdpd; lu;Gu; gFjpapd; ngUk;ghyhd gFjpfis N[. <. vk;. Nghuhspfs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; itj;Js;sdu;. 2003 k; Mz;bypUe;J ,q;F ngUk; rz;il eilngWfpd;wJ. ,Jtiu ,yl;rf;fzf;fhNdhu; ,lk; ngau;e;Jk; 30 Mapuk; Ngu; gypahfpAKs;sdu;. lu;Gu; gpuhe;jpaj;ij kPl;Fk; eltbf; ifia mz;ikapy; R+lhd; [dhjpgjp Xku; my;g\pu; Muk;gpj;jhu;. Vg;uy; 15 Mk; jpfjp eilngw;w Nju;jypYk; ,tu; ntw;wp ngw;whu;. ,ijaLj;J New;W Kd;jpdk; N[. <. vk;. NghuhspfsplkpUe;J epyq;fis kPl;nlLf;Fk; ,uhZt eltbf;if Muk;gkhdJ. ,jpy; 108 N[. gp. vk;. Nghuhspfs; nfhy;yg;gl;ldu;.

itfhrp 18> 2010

,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpy; capupoe;j jkpo; kf;fSf;F tTdpahtpy; mQ;ryp

td;dpapy; ,lk;ngw;w ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd;NghJ capupoe;j jkpo; kf;fspd; Kjyhk; Mz;L epidtQ;ryp epfo;T> tTdpah efurig kz;lgj;jpy; ,d;W khiy ,lk;ngw;wjhf $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; njuptpj;jhu;. ,jd;NghJ capupoe;j kf;fis epidT$u;e;J> ru;tkj gpuhu;j;jidfs; ,lk;ngw;wjhfTk; mtu; $wpdhu;. ,e;epfo;tpy; jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fSk; fye;Jnfhz;bUe;jJld;>  tTdpah efurigj; jiytu;> cg jiytu; kw;Wk; cWg;gpdu;fs; gyUk; fye;Jnfhz;bUe;jjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. td;dpapy; capupoe;j jkpo; kf;fis epidT$u;e;J tTdpah efupYs;s ,e;J kw;Wk; fpwp];jt Myaq;fspYk; Mj;krhe;jpg; gpuhu;j;jidfs; ,lk;ngw;wjhf NkYk; mtu; njuptpj;jhu;. tTdpah efurig kz;lgj;jpy; ,d;W eilngw;w Nkw;gb epidtQ;ryp epfo;thdJ tTdpah> Rj;jhde;jh ,e;J ,isQu; kd;wj;jpNyNa elj;j Vw;ghlhfpapUe;jJ.

itfhrp 18> 2010

gpupl;ld; tpkhd epiyaq;fs; kPz;Lk; jpwg;G

I];yhe;J vupkiyf; FKwy;fspd; tpisTfshy; thdpy; Vw;gl;l Gif kz;lyj;ijaLj;J kPz;Lk; %lg;gl;l gpupl;ld; tpkhd epiyaq;fs; New;W kPz;Lk; jpwf;fg;gl;ld. yz;ld; `pj;Nuh tpkhd epiyak; Nfl;tpf; tpkhd epiyaq;fs; vd;gd kPz;Lk; jpwf;fg;gl;ld. I];yhe;J vupkiyf; FKwypd; jhf;fj;jhy; INuhg;gpa ehLfspd; gy tpkhd epiyaq;fs; %lg;gl;ld.

itfhrp 18> 2010

A+Nuh kjpg;G rupe;jJ  IT Jiw ghjpg;G

A+Nuh vdg;gLk; INuhg;gpa ehzaj;jpd; kjpg;G Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj msTf;Ff; Fiwe;Js;sJ. ,jdhy; ,e;jpa jfty; njhopy;El;gj; Jiwf;F ngUk; ghjpg;G Vw;gl;Ls;sJ. Kd;dzp epWtdq;fs; ngUksT e\;lj;ijr; re;jpf;f Ntz;ba epiyf;Fj; js;sg;gl;Ls;sd. mnkupf;fhtpd; Nykd; gpuju;]; tq;fpapd; rupTf;Fg; gpwF A+Nuh kjpg;G ngUksT rupe;jJ. Mdhy; mNjNeuk; lhyupd; kjpg;gpy; ve;j khWjYk; Vw;gltpy;iy. mjd; kjpg;G fpl;lj;jl;l epiyahfNt ,Ue;jJ. Mdhy;> &gha;f;F epfuhd A+Nuh kjpg;Gk; $l epiyg; gLj;jg;gltpy;iy. (NkYk;....)

itfhrp 18> 2010

mf;dp - 2 ntw;wp  

mZ MAjq;fisj; jhq;fpr; nrd;W 2 Mapuk; fp.kP.f;Fk; mjpfkhd njhiytpYs;s ,yf;ifj; jhf;fty;y mf;dp-2 VTfizia ,e;jpah jpq;fsd;W ntw;wpfukhfr; Nrhjid nra;jJ. xuprh flw;fiuia xl;bAs;s tPyu; jPtpy; ,e;jr; Nrhjid ele;jJ. Nrhjidapd;NghJ> Kd;dNu epu;zapf;fg;gl;bUe;j ,yf;if Rkhu; 660 nehbfs; gha;e;J nrd;W Jy;ypakhfj; jhf;fpajhf bMu;bX mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. ,yf;F jhf;fg;gl;lij ,U flw;gilf; fg;gy;fs; cWjp nra;jd. VTfizapd; ghijiaf; fz;fhzpf;Fk; gzpapy; Nulhu; mikg;G gad;gLj;jg;gl;lJ. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

kf;fs; Njhou; fhj;jp

Njhou; fk;A+dpl; fhu;j;jpNfrdpd; 25 tJ Mz;L epidTj; njhFg;gpypUe;J..

(t. rpd;dj;jk;gp)

fl;rpapd; Nky;kl;lj;jpy; ,Ue;j xU rpyu; Gul;rpfu khu;f;]pr> nydpdp] khu;f;fj;Jf;F vjpuhd jpupGthj ghijia Nju;e;njLj;J jkJ tu;f;f epiyg;ghl;il ntspg;gLj;jpdu;. aho;. gpuNjr fl;rp jpupGthj rfjpf;Fs; rpf;fhkYk;> rPu;Fiye;J NghfhkYk; jLg;gjw;fhd nraw;ghLfspy; Njhou; fhj;jp> Njhou; tp.V.fe;jrhkp MfpNahu; Kd;epd;W top elj;jpr; nrd;wdu;. ,tu;fSld; Nru;e;J fl;rpapd; mbkl;lj; Njhou;fs; kpfg; ngUk;ghd;ikapdu; Gul;rpfu khu;f;fj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;tjpy; ntw;wp fz;ldu;. fl;rpapd; vy;yh kl;lq;fspYk; rpj;jhe;j mwpit tsu;f;f Njhou; fhj;jp jkJ gq;if mu;g;gzpg;Gld; nra;jhu;. ,jdhy; fl;rpapd; vy;yh kl;lq;fspYk; jj;Jthu;j;j mwpTk; murpay; mwpT tsu;r;rpAk; NkNyhq;fpaJ. jj;Jthu;j;j eilKiwAld; ,izj;Jr; nraw;gLk; jd;ikAk; Njhou;fspilNa NkNyhq;fpf; fhzg;gl;lJ. aho;g;ghzj;jpy; Gul;rpfuf; fl;rpapd; tsu;r;rp NkNyhq;fpaJ. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

nts;se;jp cs;sq;fs; ehq;fs; nts;sj;jpy; kpjf;fpd;Nwhk;

ehl;bd; gy ghfq;fspYk; ,d;W fhiy Kjy; fLk; kio nga;JtUk; epiyapy;> ghlrhiyfspy; fy;tp eltbf;iffs; ,ilepWj;jg;gl;Ls;sd. ghlrhiy khztu;fs; nts;sj;jpw;F kj;jpapy; nry;tij glj;jpy; fhzyhk;. ehl;bd; gy gFjpfspYk; fle;j xU thu fhykhf milkio nga;J tUtJ ahtUk; mwpe;jNj 

itfhrp 17> 2010

Mg;fhdpy; tpkhdk; ntbj;Jr; rpjwpajpy; 40 Ngu; gyp

Mg;fhdp];jhdpy; gazpfs; nrd;w tpkhdk; xd;W thdpy; ntbj;J rpjwpajpy; 40 gazpfs; gypahdjhf me;ehl;L cs;Jiw mikr;rfk; njuptpj;Js;sJ. tlf;F Mg;fdpy; fhG+y; - Fz;^]; ,ilNa gwe;J nrd;W nfhz;bUe;jNghJ > tpkhdk; mjd; fl;Lg;ghl;L miwapd; njhlu;ig ,oe;jJ. gpd;du; ,e;j tpkhdk; mg;gFjpapYs;s kiy xd;wpy; NkhjpaJ. tpkhdj;jpy; gazpj;j 40 gazpfSk; cly; fUfp gypahfpdu;. ,tu;fs; midtUk; ntspehl;Lg; gazpfshtu;. ,j;jftiy me;ehl;L cs;Jiw mikr;rfk; cWjp nra;Js;sJ. gazpfs; tptuk; ,d;Dk; mwpag;gltpy;iy. fle;j thuk; ypgpahtpy; tpkhdk; nehWq;fp tpOe;jjpy; 104 Ngu; gypahfpapUe;jdu;. ,e;epiyapy; ,d;W NkYk; xU tpkhdk; tpgj;jpy; rpf;fpapUf;fpwJ. 

itfhrp 17> 2010

[p - 15 ehLfspd; jiyik gjtp [dhjpgjpapd; trk;

[p - 15 ehLfspd; jiyikg; gjtp rw;W Neuj;Jf;F Kd;du; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]tpdhy; nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. <uhdpa [dhjpgjp m`kjp ep[hl;bdhNyNa ,e;jg; gjtp ifaspf;fg;gl;lJ vd;W [dhjpgjp nrayfk; njuptpj;jJ. <uhdpd; nj`;uhd; efupy; jw;NghJ ,lk;ngw;WtUk;  [p - 15 ehLfspd; cr;rp khehl;bd; NghNj [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;]tpdhy; gjtp nghWg;Ngw;fg;gl;lJ vd;Wk; [dhjpgjp nrayfk; njuptpj;jJ. (NkYk;....) 

itfhrp 17> 2010

ey;ypzf;f Mizf;FOtpy; 8 mq;fj;jtu; [dhjpgjpapdhy; epakdk;

fle;jfhy neUf;fbahd epiyikfis Muha;tjw;fhd ey;ypzf;f Mizf;FOtpy; 8 Ngiu [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;] epakpj;Js;shu;. Nkw;gb ey;ypzf;f Mizf;FOthdJ fle;j 2002Mk; Mz;L ngg;utup khjk; Kjy; 2009Mk; Mz;L Nk khjk; tiu ,lk;ngw;wpUe;j neUf;fbahd epiyikfs; njhlu;gpy; Muha;e;J mwpf;if rku;g;gpf;fTs;sJ. ,e;epiyapy;> jdp egu; xUtNuh my;yJ FOtpdNuh Nkw;gb Mizf;FOtpy; NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth Kiwg;ghL nra;ayhk; vdTk; [dhjpgjp mYtyfk; ,d;W njuptpj;jJ. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;F murpay; jPu;Tj; jpl;lk; mtrpak; - mikr;rH lf;s];

jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;F tpiutpy; murpay; uPjpahd jPu;Tj; jpl;lnkhd;W Kd;itf;fg;gl Ntz;Lnkd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njuptpj;Js;shu;. 13 MtJ jpUj;jr; rl;l %yj;ij KOikahf mKy;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gNj <.gp.b.gp. fl;rpapd; Nfhupf;ifahFk; vd mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Aj;j ntw;wp nfhs;sg;gl;L Xuhz;L G+u;j;jpahtjid Kd;dpl;L rpq;fs Clfnkhd;Wf;F mspj;j nrt;tpapd; NghJ mtu; ,jidj; njuptpj;Js;shu;. Aj;j ntw;wp ngUkfpo;r;rpia Vw;gLj;JtjhfTk;> rpq;fs kf;fisg; Nghd;Nw Aj;jj;jpdhy; jkpo; kf;fSf;Fk; gy;NtW ,d;dy;fis vjpu;Nehf;fpajhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bAs;shu;. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

gilj;jug;G $Wfpd;wJ

aho;.khtl;lj;jpy; ele;j flj;jy; Kaw;rpfspd; gpd;dzpapy;

gy jdpg;gl;l gopthq;fy; eltbf;iffSk;> fhjyu;fspd; rl;ltpNuhj jpUkz Kaw;rpfSk; cs;sd.

aho;.Flhehl;by; mz;ikf;fhykhf eilngw;W tUk; rl;ltpNuhj eltbf;iffs; fhuzkhf gilapdiu mjpfupj;Jg; ghJfhg;Gr; nraw;ghLfisj; Jupjg;gLj;jpAs;sjhf aho;.khtl;l fl;lisj; jsgjp Nk[u; n[duy; kfpe;j `j;JUrpq;f njuptpj;jhu;. mz;ikf;fhyj;jpy; aho;.khtl;lj;jpy; ele;j flj;jy; Kaw;rpfspy; gy jdpg;gl;l gopthq;fy; eltbf;iffSk; fhjyu;fspd; rl;ltpNuhj jpUkz Kaw;rpfSNkahFk;. vdpDk; ,tw;iw aho;g;ghzj;jpy; cs;s cs;Shu;g; gj;jpupiffs; rpy flj;jy; rk;gtq;fs; vd;Nw nra;jpfisg; gpuRupg;gjdhy; kf;fs; mr;rkilfpd;wdu;. vdpDk; Flh ehl;bd; ghJfhg;G eltbf;iffs; mjpfupf;fg;gl;L rl;ltpNuhj eltbf;iffisj; jLf;fg; gilapdu; nghyp]hUf;F xj;Jiog;Gf;fis toq;Ffpd;wdu; vd aho;.khtl;l fl;lisj; jsgjp Nk[u; n[duy; kfpe;j `j;JU rpq;f NkYk; njuptpj;jhu;

itfhrp 17> 2010

fpof;fpy; MW Ntiyj; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;s mikr;ruit mq;fPfhuk;

fpof;F khfhzj;jpy; MW Ntiyj; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;tjw;F fpof;F khfhz mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sjhf fpof;F khfhz mikr;ritg; Ngr;rhsUk; fpof;F khfhz tPjp mgptpUj;jp mikr;rUkhd vk;. v];. cJkh nyg;ig njuptpj;jhu;. khfhz mikr;rpd; jPu;khdq;fis mwptpf;Fk; nra;jpahsu; khehL fle;j rdpad;W jpUNfhzkiyapy; mike;Js;s mikr;rpd; mYtyfj;jpy; eilngw;w NghNj mtu; ,t;thW njuptpj;jhu;. mikr;ru; njhlu;e;J mq;F fUj;J njuptpf;ifapy;> fpof;F khfhzj;jpy; mbg;gil trjpfsw;w MW fpuhkq;fisj; njupT nra;J> mtw;iw mgptpUj;jp nra;a eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

fpof;F Kjy;tu; jiyikapy;

khfhzrig cWg;gpdu; Nfush tp[ak;

vjpu;tUk; A+d; 6 e; jpfjp fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNerJiu re;jpufhe;jd; jiyikapyhd khfhz mikr;ru;fs; kw;Wk; cWg;gpdu;fs; nfhz;l FOtpdu; ,e;jpahtpd; Nfush khepyj;jpw;F gaznkhd;iw Nkw;nfhs;s cs;sdu;. Nfush khepy mur epu;thfk; kw;Wk; fl;likg;G tplaq;fis Neubahf ghu;itapl;L> fpof;F khfhz epu;thf eltbf;iffSf;F mt; mDgtq;fis gad;gLj;Jk; Nehf;fpy; ,t; Ie;J ehs; gazk; A+. vd;. B. gp. epjp mDruizapy; xOq;F nra;ag;gl;Ls;sjhf fpof;F khfhz mikr;ruitg; Ngr;rhsUk;> mikr;rUkhd vk;. v];. cJkh nyt;it $wpdhu;. fpof;F khfhz rigapd; 35 cWg;gpdu;fSk; %d;W FOf;fshf Nfus khepyj;jpw;fhd gazj;ij vjpu;tUk; A+d; khjk; 13k; jpfjp kw;Wk; 20k; jpfjpfspy; Nkw;nfhs;s Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sjhfTk; cJkh nyg;ig NkYk; $wpAs;shu;.

itfhrp 17> 2010

tlgFjp jghyfq;fs; Gduikg;G

tlf;fpd; tre;jk; Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; tlkhfhzj;jpy; cs;s jghy; mYtyfq;fis Gdu;epu;khzk; nra;a 36 kpy;ypad; &gha; xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. tlkhfhzj;jpy; Nrjkile;j midj;J jghyfq;fSk; ,j;jpl;lj;jpd; fPo; tpiutpy; kPsf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd rfy Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhf tlkhfhz gpujp mQ;ry; kh mjpgu; tp. FkuFU njuptpj;jhu;. Vw;fdNt fl;lg;gl;L epiwT nra;ag;glhj jghyfq;fSk; ,e;j epjp %yk; KOikahf fl;bKbf;fg;gLk;. mjidtpl td;dpapy; Nghupdhy; Nrjkile;J KOikahf moptile;Jk; cs;s jghyff; fl;llq;fSk; Gdu;epu;khzk; nra;ag;glTs;sJ vdTk; gpujp mQ;ry; kh mjpgu; njuptpj;jhu;.

itfhrp 17> 2010

nfhOk;G> fSj;Jiw khtl;lq;fspy; fLk; kio 2500 FLk;gq;fs; ghjpg;G

nfhOk;G> fSj;Jiw khtl;lq;fspy; New;W nga;j fLk; kioapdhy; Rkhu; 2500 FLk;gq;fs; ghjpf;fg;gl;bUg;gjhf mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. ,k;kio fhuzkhf fSj;Jiw khtl;lj;jpy; Rkhu; Mapuk; FLk;gq;fSk;> nfhOk;G khtl;lj;jpy; Rkhu; 1500 FLk;gq;fSk; ghjpf;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. mNjNeuk; ,t;tpU khtl;lq;fspYs;s gy tPjpfs; ePupy; %o;fpAs;sjhy; Nghf;Ftuj;Jk; ghjpf;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

nfhjpepiy mile;Js;s Nghuhl;lk;

jha;yhe;J Mu;g;ghl;lf;fhuu;fis ifJ nra;a KbT

jha;yhe;J Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; murpd; cj;juitAk; kPwp njhlu;e;Jk; jiyefu; ghq;nfhf;fpy; Mu;g;ghl;lq;fspyPLgLfpd;wdu;. ,jdhy; Nfhgkile;j gpujku; mgp\pj; nt[;[h[p ,uhZtj;jpdiu c\hu; epiyf;Ff; nfhz;Lte;J fLk; eltbf;if vLf;FkhW gzpj;jhu;. New;W Mu;g;ghl;lf;fhuu;fSld; ,uhZtj;jpdu; fLikahf ele;J nfhz;ldu;. Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; Nkw;nfhz;ljpy; gj;Jg; Ngu; gypahdJld; gyu; fhaKw;wjhfTk; njuptpf;fg;gl;lJ. ,ijaLj;J ,uhZt mjpfhupfisAk; cjtpg; gpujku; RijGlDk; gpujku; nt[;[h[p Ngr;Rf;fis elj;jpdhu;. Mu;g;ghl;lf;fhuu;fis mlf;Ftjw;fhd toptiffSk; ,g; Ngr;rpy; Muhag;gl;lJ. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

epA+Nahu;f; fhu; Fz;L ntbg;G

mnkupf;fhtpy; NkYk; ghfp];jhdpau; %tu; ifJ

mnkupf;fhtpd; epA+Nahu;f; fhu; Fz;Lntbg;G njhlu;ghf NkYk; %d;W ghfp];jhdpau;fis vg;. gp. I. ifJ nra;Js;sJ. ngh];udpd; Gwfu;g; gFjpapy; ,UtUk; gpujhd gFjpapy; ,UtUk; ifJ nra;ag;gl;ldu;. ,k;%tUk; Kd;du; ifJ nra;ag;gl;l ig]y;\h[j;f;F epjpAjtp toq;fpaik njupate;Js;sJ. ig]y;\h[j; epA+Nahu;f; Fz;Lntbg;G njhlu;ghf ifJ nra;ag;gl;L tprhuiz nra;ag;gl;L tUfpd;whu;. jw;NghJ ifJ nra;ag;gl;Ls;s %tupd; ngau; tplaq;fs; ntspaplg;gltpy;iy. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

fh\;kPu vy;iy Nehf;fp efu;T

,e;jpahitj; jhf;FtNj jypghd;fspd;  Nehf;fk; - ,e;jpah

ghfp];jhd; gFjpapYs;s fh\;kpu; vy;iyfspy; jPtputhjpfs; xd;W Nru;tjhfTk; ,e;jpah kPJ jhf;Fjy; njhLg;gNj ,tu;fspd; Nehf;fnkd;Wk; midj;J fl;rpfspd; nrayhsu; \hfpj; njuptpj;Js;shu;. fh\;kpupd; vy;iyia vl;bAs;s ,kakiy mbthuj;jpy; jPtputhjpfs; xd;W Nru;fpd;wdu;. ,ijg; gpuNjrthjpfs; Cu;[pjk; nra;Js;sJld; gp.gp.rp.Ak; $wpAs;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

gpupl;ld; mikr;ruitapy; K];ypk; ngz;kzp

gpupl;ld; ghuhSkd;wj;jpy; Gjpa mikr;ruitia epakpj;Js;s Gjpa gpujku; lhtpl; nfkNuhd; K];ypk; ngz; xUtiuAk; mikr;ruhf;fpAs;shu;. ghfp];jhd; G+u;tPfj;ijf; nfhz;l 39 taJila gNuh]h]; rapjh thu;]p vd;gtNu mikr;ruhf epakpf;fg;gl;ltuhthu;. ,g; ngz;zpd; je;ij ghfp];jhdpypUe;J gpupl;lDf;F ,sikf;fhyj;jpy; FbNawpatu;. kpy; njhopyhspahfTk;> MrpupauhfTk; ,g; ngz;zpd; je;ij flikahw;wpdhu;. gpupl;ldpy; mike;Js;s fd;ru;Ntl;bt; jiyikapyhd $l;lzp murhq;fj;jpy; ,g; ngz; Kf;fpa mikr;Rg; gjtpiag; ngw;Ws;shu;.

itfhrp 17> 2010

vOj;jhsu; mDuhjh ukzd; fhykhdhu;  

gpugy vOj;jhsu; mDuhjh ukzd; (62) nrd;idapy; Qhapw;Wf;fpoik fhykhdhu;. cly;eyf; FiwT fhuzkhf mtu; kUj;Jtkidapy; rpfpr;ir ngw;W te;jhu;. nrd;id jpUthd;kpA+upy; trpj;J te;j mDuhjh ukzd;>​​ Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l rpWfijfisAk;>​​ 850 ehty;fisAk; vOjpAs;shu;. rpiw>​​ xU tPL ,U thry;>​​ $l;Lg; GOf;fs; Mfpa ,tUila ehty;fs; jpiug;glq;fshf vLf;fg;gl;Ls;sd. vOj;Jj; Jiwapy; rpwe;J tpsq;fpajw;fhf Kd;dhs; Kjy;tu; vk;.[p.MuplkpUe;J jq;fg; gjf;fk; kw;Wk; rpwe;j vOj;jhsUf;fhd uh[Pt; fhe;jp tpUJ vd gy;NtW tpUJfis ,tu; ngw;Ws;shu;. fle;j rpy ehs;fshf cly; epiy rupapy;yhky; ,Ue;j ,tu;>​​ milahwpy; cs;s jdpahu; kUj;Jtkidapy; Nru;f;fg;gl;bUe;jhu;. Qhapw;Wf;fpoik khiy khuilg;G Vw;gl;L mtu; capupoe;jhu;. mtUila cly; jpUthd;kpA+u; thy;kPfp efupy; mtuJ ,y;yj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ. jpq;fs;fpoik khiy 4 kzpf;F ngrd;l; efupy; cs;s vupthA jfd kahdj;jpy;>​​ mtUila cly; jdfk; nra;ag;gl cs;sJ. kiwe;j mDuhjh ukzDf;F ,uz;L kfs;fs; cs;sdu;.

itfhrp 17> 2010

kUe;Jg; nghUl;fspd; juk; NgZk; eltbf;if

ehl;bYs;s itj;jparhiyfspy; epytpa kUe;Jg; nghUl;fs; jl;Lg;ghL ngUkstpy; ePq;fpAs;sJ. Rfhjhu mikr;R Nkw;nfhz;l mtru eltbf;ifapd; gydhfNt kUe;Jj; jl;Lg;ghl;il cldbahfg; Nghf;f Kbe;Js;sJ. ntspehLfspypUe;J fg;gypy; kUe;Jg; nghUl;fisf; nfhz;L tUtNjh my;yJ toikahd eil Kiwapy; tpkhdj;jpy; ,wf;Fkjp nra;tNjh fhy jhkjj;ij Vw;gLj;jf; $Lk;. ,jidf; fUj;jpw; nfhz;L tpkhdg; gil tpkhdk; %yk; ntsp ehl;bypUe;J cldbahf kUe;J nfhz;L tug;gl;Ls;sJ. Rfhjhu mikr;R Kjd;Kiwahf Nkw; nfhz;l ,j;jifa eltbf;if cz;ikapNyNa ghuhl;lj;jf;fJ. ,e;eltbf;if %yNk kUe;Jg; gw;whf;Fiwa cldbahf jPu;j;J itf;f Kbe;Js;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

[_d; 8 ,y; [dhjpgjp ,e;jpah tp[ak;

vjpu;tUk; [_d; vl;lhk; jpfjp [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;] ,e;jpahTf;F tp[ak; nra;aTs;shu; vd;W mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. nj`;uhdpy; eilngw;w [p - 15 ehLfspd; ntspAwT mikr;ru;fSf;fhd re;jpg;ig mLj;Nj ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [p.vy;.gPup]; kw;Wk; ,e;jpahtpd; ntsptptfhu mikr;ru; v];.vk;.fpU\;zh MfpNahuhy; ,e;j mwptpg;G tpLf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j re;jpg;gpd;NghJ> Aj;j fhyj;jpy; ,lk;ngau;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; Gdu;tho;T eltbf;iffs; njhlu;gpy; Nkw;gb ntsptptfhu mikr;ru;fSf;fpilapy; fye;Jiuahlnyhd;Wk; ,lk;ngw;Ws;sJ. ,jd; gpd;dNu [dhjpgjpapd; ,e;jpa tp[ak; njhlu;gpy; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j [dhjpgjp Nju;jypd; gpd;du; [_d; vl;lhk; jpfjpNa Kjw;jlitahf [dhjpgjp ,e;jpahTf;Fg; gazkhfTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 17> 2010

kf;fspd; eyid jtpu Aj;jk; ntw;wp mtrpakh? - ,lJrhup Kd;dzp

kf;fspd; eydpy; ftdk; nfhs;shJ Aj;j ntw;wp mtrpakh vd ,lJrhup Kd;dzp Nfs;tpnaOg;gpAs;sJ. ,yq;if G+uhfTk; Aj;j ntw;wpiaf; nfhz;lhl murpdhy; Nfhbf;fzf;fhd gzk; nrytplg;gl cs;sJ. Mdhy; ehl;by; gy ghfq;fspYk; jkpo; kf;fs; gy Jd;gq;fis vjpu; nfhs;fpd;wdu;. ,e;epiyapy; kf;fspd; eyd;fis G+u;j;jp nra;ahJ Aj;jk; ntw;wp mtrpakh vd ,lJrhup Kd;dzp Nfs;tp vOg;gpAs;sJ. Aj;jk; Kbtile;Js;s NghJk; gy jkpo; kf;fs; mfjpfshf vt;tpj cjtpfSk; ,d;wp gy Jd;gq;fis vjpu;f; nfhs;fpd;wdu;. Mdhy; muR Aj;j ntw;wpia nfhz;lhLtijNa jkJ Nehf;fkhf nfhz;Ls;sJ. vdNt ,t;thwhd xu; re;ju;g;gj;jpy; Aj;jk; ntw;wp nfhz;lhlg;gLkhapd; mJ jkpo; kf;fspd; kdij ghjpg;gjhf mikAk; vd mf; fl;rpapd; nrayhsu; rky; [aepj;jp njuptpj;jhu;. 

itfhrp 17> 2010

Same Old U.N.P

jPu;Tj; jpl;lkpd;wp nrdl; rig mikf;fg;gLtJ mu;j;jkw;wJ  - INjf

tlf;F fpof;F gpur;rpid njhlu;gpy; jPu;Tj;jpl;lk; xd;iwf; nfhz;Ltuhky; Kjypy; nrdl; rigia mikg;gjpy; mu;j;jk; ,y;iy. vdNt midj;Jj; jug;gpdUk; Vw;Wf;nfhs;sf; $ba jPu;Tj;jpl;lj;Jld; nrdl; rigiaf; nfhz;LtUtijNa If;fpa Njrpa Kd;dzp tpUk;Gfpd;wJ vd;W Kd;dzpapd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; jahrpwp [aNrfu njuptpj;jhu;. murpayikg;G jpUj;jq;fspd; NghJ nrdl; rig xd;Wk; mikf;fg;gLk; vd;Wk; midj;J khfhz rigfisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; nrdl; rig mikAk; vd;Wk; murhq;fk; $wptUfpd;wik njhlu;gpy; fUj;J ntspapLifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

<uhdpy; KjyPL nra;j

,e;jpaf; fk;ngdpfs; kPJ  mnkupf;fh jil kpul;ly;!

<uhdpy; vuprf;jpj; Jiwapy; KjyPL nra;Js;s 5 ,e;jpaf; fk;ngdpfs; kPJ jilfs; tpjpf;fg;gLk; vd;W mnkupf;fh kpul;bAs;sJ. cyfk; KOtJk; cs;s 41 fk;ngdpfs; kPJ jilfs; tpjpf;Fk;gb typAWj;jp mnkupf;fh mtw;wpd; gl;baiyAk; ntspapl;Ls;sJ. ,tw;wpy; 5 fk;ngdpfs; ,e;jpahtpy; cs;s fk;ngdpfshFk;. ,e;jpag; nghJj;Jiw vz;nza;f; fk;ngdp fshd ,e;jpad; Mapy; fhu;g;gNurd; (IXrp)> vz;nza; kw;Wk; ,aw;if vupthAf; fofk; (Xvd; [prp)> Xvd;[prp tpNj\; ypkpnll; (Xtpvy;)> Mapy; ,e;jpah ypkpnll; (XI vy;)> ngl;Nuhnel; vy;vd;[p Nghd;w ,e;jpaf; fk;ngdpfis fWg;Gg; gl;baypy; Nru;f;f Ntz;Lnkd;W mnkupf;f mf; fTz;lgpypl;b mYtyfk; ntspapl;l nra;jpf; Fwpg;G $WfpwJ. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

K];ypk; fhq;u]pw;Fk; jkpo; Njrpa $l;likg;Gf;Fk; ,ilapyhd re;jpg;G ntw;wpaspf;Fkh?

A+vd;gp ,w;F thy; gpbf;Fk; Kaw;rpahfTk; murpay; ahg;G khw;wj;jpw;F xj;Jioahik Nghd;w tplaq;fspy; xUkpj;J toikNghy; nraw;gLtjw;fhd Kd; Kaw;rpNa ,t; re;jpg;gpd; Kf;fpa Nehf;fkhf ,Uf;fyhk; vd; murpay; mtjhdpfs; vjpu;T $Wfpd;wdu;. rpWghd;ik kf;fspd; ez;gd; vd;w A+vd;gp Nt\j;jpw;F gyk; Nru;f;Fk; eltbf;ifapd; xU mq;fkhf ,r;re;jpg;G ,Uf;fyhk; vd;gijj; jtpu ,tu;fsplk; ngupjhf xd;iwAk; vjpu;ghu;f;f KbahJ. ,tu;fspd; fle;j fhy nraw;ghl;by; ekf;F fpilj;j mDgtq;fs; ,itahFk;. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2010

,e;jpahtpy;  

100 jPtputhj mikg;GfSf;F  kj;jpa muR jil

fle;j 2001k; Mz;L nrg;lk;gu; 11k; Njjp mnkupf;fhtpy; cs;s cyf tu;j;jf ika ,ul;il NfhGuj;ij my;nfha;jh jPtputhjpfs; jfu;j;J cyf ehLfSf;F mr;RWj;jiy Vw;gLj;jpdu;. ,e;j my; nfha;jhTld; njhlu;Gila 100 jPtputhj mikg;GfSf;F ,e;jpah jil tpjpj;Js;sJ. ,e;NjhNdrpahtpd; n[k;kh ,];yhkpah (ghypFz;L ntbg;G mikg;G) ypgpah ,];yhkpah [pfhj; FO> nkhuhf;Nfh ,];yhkpa Nghu;f;FO> vfpg;J ,]; yhkpa [pfhj; FO Mfpait jPtputhj mikg;Gfs; vd I.eh. ghJfhg;G fTd;rpy; jiltpjpj;J ,Ue;jJ. ,e;jpah jil tpjpj;Js;s gl;baypy; ,e;j jPtputhj FOf;fspd; ngau;fSk; cs;sd. ,J jtpu cs;Jiw mikr;rfk; jilgl;baypy; ,Ue;j 33 jPtputhj FOf;fspd; ngau;fSk; cs;sd. (NkYk;.....)

itfhrp 17> 2010

,e;jpaj; jpiug; glq;fSf;F

tpUJfs; Nju;tpy; jiyfPo; khw;wk;?

Njrpa jpiug;gl tpUJfs; toq;Ftjpy; ngUk; khw;wq;fs; Vw;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. xt;nthU KiwAk; jpiug;gl tpUJfs; toq;Fk;NghJ Fw;wr;rhl;Lfs; vOe;Jnfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. ,tw;iwj; jtpu;f;Fk; tifapy; jpiug;gl tpUJfisj; Nju;T nra;tjw;fhf Gjpa topKiwfis cUthf;f kj;jpa muR jpl;lkpl;lJ. jpiug;glj;JiwapduplkpUe;J ,e;jf; Nfhupf;if vOe;jJ. ,jw;fhf Njrpa jpiug;gl tpUJfSf;fhd ty;Yeu;fs; FO xd;iwAk; muR mikj;jJ. me;jf;FOtpw;F gpugy jpiug;gl ,af;Feu; rpahk; ngdfy; jiyik jhq;fpdhu;. gyUila fUj;Jfisf; Nfl;Lk;> tpUJfs; toq;Fk; eilKiwiaj; jPtpukhf Ma;T nra;Jk; me;jf;FO gy;NtW gupe;Jiufis muR mspj;Js;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 16> 2010

jkpopdk; gyk; Fd;Wtjw;F $l;likg;gpd; epiyg;ghNl toptFj;jJ

([Ptfd;)

Rje;jpukhd elkhl;lj;Jf;Ff; $l ,lkpy;yhjthW mikjpapd;ik epyTk; gpuNjrq;fspypUe;J kf;fs; ntspNaWtJ ,ay;ghdNj. ,t;thwhfNt gyu; Gyk; ngau;e;J ntspehLfSf;Fr; nrd;wdu;. Gypfspd; ru;thjpfhu ju;ghu; xUGwj;jpYk; gilapdupd; ,uhZt eltbf;if kWGwj;jpYkhf mr;rQ;R+o;e;j R+o;epiyapypUe;J jg;gpg;gjw;fhfNt kf;fs; ntspNawpdu;. mikjpahd R+o;epiy ,Ue;jpUf;FNkahdhy; mtu;fs; ntspNawpr; nrd;wpUf;f khl;lhu;fs;. tlf;F> fpof;F khfhz rig nraw;gl;l FWfpa fhyj;jpy; Gyk; ngau;jy; ,lk; ngwtpy;iy. mg;NghJ mikjpahd R+o;epiy epytpaJ. kf;fsplk; vjpu;fhyk; gw;wpa ek;gpf;if Njhd;wpaJ. mjdhy; kf;fs; nrhe;j ,lq;fspy; tho tpUk;gpdhu;fs;. me;j khfhz rig epu;thfj;Jld; kpf neUf;fkhd njhlu;G nfhz;bUe;jtu;fs; ,ij ed;fwpthu;. (NkYk;.....)

itfhrp 16> 2010

Canadian Tamil Congress holds May Remembrance in Canadian Parliament

Tamil Rev. Joseph who stood by the altar displaying the words “ REMEMBERING Vanished Voices” in his memorial sermon did not remember the 25th anniversary of the ‘Anuradhapura Massacre of 14 May 1985’, when these cowardly Tamil Tigers shot and killed 146  unarmed innocent Buddhist  Sinhalese men, women and children pilgrims, all garbed in white who were sitting cross-legged at the base of the sacred Sri Maha Bodhi tree, with closed eyes in meditation, then this memorial service was a  Christian sham blessed by a Tamil Christian clergy who wore a white collar starched towards heaven.  This God-man obviously had difficulty to recognize that the 146 Vanished Voices of these Buddhist pilgrims were also God’s children as much as the Tamils who died during the last phase of the war that you all felt righteous and fit to stand in silence for a minute and turned this solemn occasion into a racist memorial service.  You all fell for this paid consultant’s orchestrated piffle hook, line and sinker as you all always fell for these Tamil shams in the past like a bunch of fools. (more....)

itfhrp 16> 2010

murpay; jPu;Tf;fhf kf;fs; mzpjpus Ntz;Lk;

tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiw rpWghd;ikapdUf;F ed;ik gag;gjy;y vd;gjw;Fg; gy cjhuzq;fisf; $wyhk;. Rje;jpu ,yq;ifapd; KjyhtJ ghuhSkd;wj; Nju;jy; njhlq;fp tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiw eilKiwf;F tUk; tiu Gj;jsk; Nju;jy; njhFjpapd; gpujpepjpahf K];ypk; xUtNu njupT nra;ag;gl;lhu;. tpfpjhrhug;gpujp epjpj;Jt Kiw eilKiwf;F te;j gpd; Gj;jsk; khtl;lj;jpypUe;J xU K];ypkhtJ njupT nra;ag;gltpy;iy. Gj;jsk; khtl;lj;jpy; thOk; K];ypk;fspd; ghuhSkd;wg; gpujpepjpj;Jtj;ij tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jt Kiw ,y;yhkyhf;fptpl;lJ. fle;j ghuhSkd;wj; Nju;jypy; nfhOk;G khtl;lj;jpy; K];ypk; gpujpepjpj;Jtk; tPo;r;rpaile;jijAk; cjhuzkhff; $wyhk;. (NkYk;....)

nghUspay; muq;fk;

fpuP]; ghijapy; mnkupf;fhth?

(fNz\;)

fle;j Mz;L Vg;uypy; ,Ue;j gl;n[l; gw;whf;Fiwia tpl jw;NghJ ehd;F klq;F mjpf gw;whf;Fiwia mnkupf;fg; nghUshjhuk; re;jpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. Vg;uy; 2009y; xU yl;rk; Nfhb &gha; gw;whf;Fiw ,Ue;jJ. jw;NghJ me;jg;gw;whf;Fiw ehd;F yl;rk; Nfhb &ghiaj; njhl;Lf; nfhz;bUf;fpwJ. fpuP]; Nghd;w epiyf;F mnkupf;fh js;sg;gl;lhYk; Mr;rupakpy;iy vd;W gPl;lu; Xu;rhf; $Wfpwhu;. ,tu; mnkupf;f [dhjpgjp mYtyfj;jpy; gl;n[l; gpuptpd; ,af;Feuhfg; gzpahw;Wfpwhu;. (NkYk;....)

itfhrp 16> 2010

fhRg;ngl;b mf;fiwfs;

(thFyd;)

,yq;ifj; jkpoupd; gpur;rpidapy; ,dj;Jt xUikg;ghl;bd; ntspg;ghlhfj; jkpo; ehL mf;fiw nrYj;JtJ tuNtw;fj;jf;fJ. Mdhy; fhRg;ngl;bia ikakhff; nfhz;L ntspg;gLk; mf;fiwfs; ,dj;Jt xUikg;ghl;il ntspg;gLj;jtpy;iy. ,it ,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;F cjtg; Nghtjpy;iy. ,yq;ifapd; gpur;rpidiaAk; mjd; jPu;T khu;f;fj;ijAk; gw;wpa tpsf;fk; rpwpjsTk; ,y;yhky; mf;fiu kz;zpy; epd;W NgRk; rPkhd;fs; Gypfs; tpl;Lr; nrd;w mopTg; gzpiaj; njhlu;tjw;F Kaw;rpg;gtu;fNs. Gypfspd; jdpehl;Lg; gazk; ,q;F jkpo; kf;fisg; NguopTf;Fs; js;spaijg; Gupe;J nfhs;shky; mNj epfo;r;rp epuiy ,tu;fSk; J}f;fpg; gpbf;fpd;whu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 16> 2010

16-05-2010 upgprpapd; Qhapw;Wf;fpoik tpNrl murpay; fye;Jiuahly;

upgprpapd; Qhapw;Wf;fpoik tpNrl murpay; fye;Jiuahly;. aho; kf;fspd; ,d;iwa epyikfs; njhlu;ghf fye;Jiuahly; eilngw cs;s ,e; epfo;r;rpapy; aho; khefu rigapd; Kjy;tu; jpUkjp NahNfh];tup gw;Fzk; upgprpapd; N[u;kdp murpay; Ma;thsu; n[fehjd; upgprpapd; murpay; Ma;thsu; tp];typq;fk; rptypq;fk; upgprpapd; gzpg;ghsu; tP. ,uhkuh[; MfpNahu; fye;J nfhz;L ciuahl cs;sdu;. khiy 3kzp Kjy; 5 kzp tiu; eilngw cs;sJ.

ePq;fSk; fye;J nfhz;L rpwg;gpf;fTk;

njhiyNgrp njhlu;GfSf;F 00 44 208 930 5313 begin_of_the_skype_highlighting              00 44 208 930 5313 

itfhrp 16> 2010

rpWghd;ikapdupd; thf;Ffis Nrfupg;gJ kl;LNk I.Nj.ftpd; rpWghd;ikapdk; njhlu;ghd xNu nfhs;if

ehd; rpNu\;l K];ypk; cWg;gpdu;. fl;rpapd; K];ypk; gpuptpd; jiytu; vd;w tifapy; fz;b khtl;lj;jpy; %d;W K];ypk;fis Ntl;ghsu; gl;baypy; Nru;f;f Ntz;lhk; vd fl;rpj; jiyikf;F typAWj;jpNdd;. ,jw;Ff; fhuzk; cz;L. K];ypk;fs; jkJ %d;W njupT thf;fpidAk; %d;W K];ypk;fSf;F toq;ff;$lhJ. xU njupT thf;fhtJ xU jkpoUf;F my;yJ xU rpq;fstu;f;F nry;y Ntz;Lk; vd;gJ vd; fUj;J. mJNghy K];ypk; Ntl;ghsUk; xU jkpoupd; my;yJ xU rpq;fstupd; thf;fpid ngw Ntz;Lk;. mJjhd; KiwahdJ. ,dthjk; jiof;fhky; ,Uf;f toptFf;Fk;. vkJ jiytu; %d;W K];ypk;fis Ntl;ghsuhf epakpf;f tplhg;gpbahf epd;W rhjpj;jhu;. ,Jjhd; gpur;rpidfspd; Muk;gk;. ,jdhNyNa MSk; fl;rp ghuhSkd;wj;jpy; nfhz;L te;j gpNuuizf;F rhu;ghf thf;fspf;f fhuzkhdJ. (NkYk;.....)

itfhrp 16> 2010

rthy;fis re;jpf;f Gwg;gl;bUf;Fk; Nltpl; fk&d;

(thRfp)

,tu; xghkhTld; neUq;fp nraw;gl tpUk;Gfpwhu;. vdpDk; Mg;fhdp];jhd;> <uhf;> gaq;futhjj;Jf;F vjpuhd Aj;jk; Nghd;w rpf;fyhd tplaq;fspy; ,tuJ mZFKiwfs; xNu miytupiriaf; nfhz;bUf;Fkh my;yJ xghkhTf;F jiyapbahf ,Uf;Fkh vd;gJ mtjhdpf;fg;gl Ntz;ba xU tplak;. ,tuJ njupit ,e;jpah tpUk;gp tuNtw;Ws;sJ. Vnddpy; ,e;jpahit jd; rNfhju ehlhf mtu; tu;zpj;jpUe;jhu;. ,e;jpahit jd;trk; itj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJ fk&dpd; tpUg;gk; vd;gij ,e;jpah mwpAk;. gpupl;ldpd; Gjpa gpujkupd; eltbf;iffs; vt;thW mikAk; vd;gjpy; mjpf vjpghu;g;Gld; ,Uf;Fk; ehLfspy; ,yq;ifAk; xd;W. Nfhu;ld; gpwTz; Ml;rpAk; kpy;yp Ngd;l; tptfhuq;fSk; ek; ehl;Lf;F jiytypia Vw;gLj;jpapUe;jjhy; tYthd el;Gwit Gjpa gpujku; thapyhf fl;bnaOg;g ,yq;if vjpu;ghu;j;Js;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 16> 2010

[g;ghdpa gpujkUf;Ff; fpilj;j frg;ghd mDgtk;

(fp. ,yf;Ftd;)

Jtiu gjtp tfpj;j mnkupf;f mjpgu;fspypUe;J NtWgl;l xUtuhf xghkh ,Ug;ghu; vd;W ek;gg;gl;lJ. Mdhy; cyif Nkyhjpf;fk; nrYj;j tpUk;Gk; mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;jpd; jiytuhf nray;gLk; xUtu;jhd; vd;gij xghkh kPz;Lk; ep&gpj;Js;shu;. vt;tsT gyk; tha;e;j ehl;bd; jiytuhf ,Ue;jhYk; gpw ehl;Lj;jiytu;fis rkkhf kjpj;J cupa kupahijAld; elj;j Ntz;Lk; vd;gJ ru;tNjr kuG. Mdhy; mjidf; filg;gpbf;f mnkupf;fh jahuhf ,y;iy. mnkupf;fh vd;d tpUk;GfpwNjh mjw; Nfw;gNt midj;J ehLfSk; nray; glNtz;Lk; vd;W mnkupf;fh vjpu;ghu;f;fpwJ. njhopy; tsu;r;rpapYk; nghUshjhu typikapYk; Kd;Ndwpa [g;ghdpd; fjpNa ,J vd;why; ,e;jpah Nghd;w ehLfs; vt;thW elj;jg;gLk; vd;gjpy; vj;jifa jtwhd ek;gpf;ifiaAk; itf;f KbahJ. mZrf;jp cld;ghL njhlu;ghd ,e;jpa mDgtk; ehlwpe;j fij jhNd. (NkYk;.....)

itfhrp 16> 2010

,e;jpahtpd;

Kd;dhs; Jiz [dhjpgjp  n\fhtj; fhykhdhu;

Kd;dhs; FbauR Jizj;jiytu; igNuhd;rpq; n\fhtj; rdpf; fpoikad;W fhykhdhu;. mtuJ cly; jfdk; Qhapwd;W eilngWfpwJ. Rthrg;gpur;rid fhuzkhf n[a;g;G+upy; cs;s ];tha;khd; rpq; kUj;J tkidapy; rpfpr;irf;F mtu; Nru;f;fg;gl;bUe;jhu;. mq;Ffhiy 11 kzp 10 epkplj;jpy; mtuJ capu; gpupe;jJ vd kUj;Jt kidapd; fz;fhzpg;ghsu; lhf;lu; eu;gj;rpq; njuptpj;jhu;. n\fhtj; ,k;khjk; 13k; Njjpad;W jPtpu rpfpr;irg;gpuptpy; Nru;f;fg;gl;lhu;. mtu; EiuaPuy; kw;Wk; neQ;R njhw;W fhuzkhf mtjpg;gl;ljhf lhf;lu;fs; njuptpj;jdu;. khuilg;gpy; mtuJ capu; gpupe;jJ. n\fh tj; 1923k; Mz;L mf;Nlhgu; 23k; Njjp rpfhu; khtl;lj;jpy; cs;s fr;rhupath]; vd;w rpwpa fpuhkj;jpy; gpwe;jhu;. mtu; ehl;bd; 12 taJ Jiz [dhjpgjpahf 2002k; Mz;L Mf];l; 19k; Njjp gjtpNaw;whu;. 1952k; Mz;L Kjy; uh[];jhd; rl;lrigf;F Nju;Tngw;w xNu cWg;gpdu; ,tu; Mthu;. Mdhy; 1972k; Mz;L kl;Lk; n[a;g;G+u; fhe;jp efupy; Njhy;tp mile;jhu;. 87 taJ n\fhtj; cly; jfdk; n[a;g;G+upy; Qhapw;Wf;fpoik eilngWfpwJ. mtuJ kiwTf;F jiytu;fs; ,uq;fy; njuptpj;jdu;.

itfhrp 16> 2010

ePAkh nghUshjhu rpf;fypy;

Nghu;r;Rf;fy; neUf;fb  kf;fs; kPJ tup cau;Tk; rk;gs ntl;Lk;

gytPdkhd INuhg;gpa ehLfis cyf epjp neUf;fb ,d;Wk; ft;tpg; gpbj;Js;sJ. Nghu;r;Rf;fy; epjp neUf;fbapy; rpf;fp jLkhWfpwJ. mjDila epjp kPl;rpf;F ru;tNjr epjpak; Nghd;w epjpaikg;Gfs; toq;fpa MNyhridg;gb kf;fs; kPJ Rik Vw;wg;gl;Ls;sJ. Nghu;r;Rf;fy;ypy; kjpg;Gf; $l;lg;gl;l tup cau;j;jg;gLk;. muR epu;thfpfs; kw;Wk; murpay;thjpfspd; rk;gsk; ntl;lg;gLk;. ,e;j kf;fs; tpNuhj eltbf;iffSf;F ehl;bd; vjpu;f;fl;rpAk; Jiz epw;fpwJ. jdp tUkhdtup Rkhu; 1.5 tpOf;fhL tiu caUk;> kjpg;G $l;lg;gl;l tup (thl;) xU tpOf;fhL cau;j; jg;gl;L 21 tpOf;fhlhf khWk;. ngUk; epWtdq;fspd; yhgj;jpd; kPJ 2.5 tpOf;fhL tup mjpfupf;Fk; vd;W Nghu;r;Rf;fy; gpujku; N[h]; rhf;uB]; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 15> 2010

X.. [Pr];!

(rhuq;fghzp Iah;.)

kpjthj jkpo; murpay; fl;rpfSk; rhp me;jf; fl;rpfspypUe;J gphpe;J Gjpa fl;rpfs; njhlq;fpath;fSk; rhp xUtUf;nfhUth; Nkilfspy;jhd; fPhpAk; ghk;Gkhf epw;ghh;fs;. Mdhy; jdpg;gl;l Kiwapy; xUtUf;nfhUth; Kfkd; nra;Jnfhs;thh;fs;. ez;gh;fshf gofpf;nfhs;thh;fs;. Mdhy; MAjk; jhq;fpa ,af;fq;fs; xw;Wik gw;wp ntspg;gilahf Ngrpf;nfhz;Nl xUtUf;nfhUth; td;kj;ijAk; Xh;kj;ijAk; ntspg;gLj;Jtjpy; ve;jtifapYk; ntl;fg;gl;ljpy;iy. mJ XNu $lhuj;jpypUe;J ntspapy; te;jhYk; mNj fho;Gzh;r;rp> mNj tQ;riz> mNj gopNghLjy; rw;Wk; Fiwahky; ,Uf;Fk;. ,d;Dk; nrhy;yg;Nghdhy; NtW NtW ,af;fj;Jf;fpilapypUf;Fk; td;kj;jpYk; ghh;f;f xNu ,af;fj;jpypUe;J gphpe;JNghdth;fs; nfhs;Sk; td;kk; nfhiyf;Fr; rkk;. (NkYk;....)

itfhrp 15> 2010

fdlhtpy; GypfSf;F epjp Nrfupj;j egUf;F 6 khjfhy rpiwj;jz;lid

fdlhtpy; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpw;fhf epjp Nrfupg;gpy; <Lgl;bUe;j ,yq;ifiar; Nru;e;j egUf;F 6 rpiwj;jz;lid toq;fp me;j ehl;L ePjpkd;wk; jPu;g;gspj;Js;sJ. Fwpj;j egUf;F vjpuhd tof;F tprhuiz New;W fNdba ePjpkd;wj;jpy; tprhuizf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lNghNj> ,t;thW jPu;g;gspf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifr; Nru;e;j 46 taJila gpughfud; jk;gpj;Jiu vd;gtu; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpw;fhf fdlhtpy; epjp Nrfupg;gpy; <Lgl;bUe;jjhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;bUe;jhu;.  ,e;epiyapNyNa Fwpj;j egUf;F vjpuhf fdlhtpd; gaq;futhj rl;lj;jpd; fPo; tof;F njhlug;gl;bUe;jJ. ntWk; 600 lhyu;? Nrfupj;jjw;F ,e;jj; jz;lid vd;why; ,yl;rq;fsif; Nrfupj;jJ kl;Lk; my;yhky; ,jid RUl;batu;fSf;F vd;d jz;lid vd;w fdba jkpo; kf;fs; Nfl;fpd;wdu;. Rtp];,y; ,Ue;J RUl;bf;nfhz;L fdlhtpw;F jg;gp te;j rz;baUf;F vd;d jz;lid vd;W FKWfpd;wdu;. ,yl;rq;fis GypfSf;fhf Nrfupf;f J}z;ba Mr. nry;tk;> gr;irag;gh Gfo; jkpo; Gytu; Nghd;NwhUf;F vd;d jz;lid vd;W Nfl;fpd;wdu;. ;tUJ.. tUJ jz;lid tUJ tpyF.. tpyF……’

itfhrp 15> 2010

Njapiyf; nfhOe;Jfs; tPzbg;G

njhopyhsu;fs; ftdaPu;g;Gg; Nghuhl;lk;     

jhk; gwpf;Fk; Njapiyf; nfhOe;jpid cupa tifapy; miuj;Jj; jkf;Fupa tUkhdj;jpid cWjpg;gLj;jhj Njhl;l epu;thfj;jpw;nfjpuhf nyjz;b> fhngf;];> khy;GNuh> GNuhlf; Mfpa Njhl;lq;fisr; Nru;e;j Njhl;lj; njhopyhsu;fs; New;W 14 Mk; jpfjp khiy `l;ld; - Nehu;T+l; gpujhd ghijapy; tduh[h gps;isahu; NfhtpYf;F mUfpy; $b ftdaPu;g;Gg;Nghuhl;lnkhd;wpy; <Lgl;ldu;. Nkw;gbj; Njhl;lq;fspYs;s ,uz;L Njapiyj; njhopw;rhiyfs; fle;j gy tUlq;fshf %lg;gl;Ls;sd. ,jdhy; ,e;jj; Njhl;lq;fspy; gwpf;fg;gLk; Njapiyf; nfhOe;Jfs; tduh[h> Nehu;T+l;> nfk;gpad;> nfhl;bahf;fiy> nghfte;jyhit> ngw;wNrh> nghfthd Nghd;w Njhl;lq;fspYs;s Njapiyj; njhopw;rhiyfSf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;Nl miuf;fg;gLfpd;wd. (NkYk;....)

itfhrp 15> 2010

rhtfr;Nrup ePjpthDf;F ghJfhg;G toq;f gpujk ePjpauru; cldb eltbf;if

aho;.rhtfr;Nrup ePjpthd; Nf.N[.gpughfuDf;F ghJfhg;G toq;f cldbahf eltbf;if vLg;gjhf gpujk ePjpauru; mNrhf;f b rpy;th cWjpaspj;Js;shu;. ,jid mLj;J tl khfhz rl;lj;juzpfs; Nkw;nfhz;Lte;j gzpg; gfp\;fupg;G ,d;Wld; iftplg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;epiyapy; vjpu;tUk; jpq;fl;fpoikAld; jkJ gzpfs; Muk;gpf;fg;glTs;sjhf rl;lj;juzpfs; rq;fk; njuptpj;jJ. (NkYk;....)

itfhrp 15> 2010

<gpbgpapd;

aho;g;ghz khefu rig Nkauplk; thf;F%yk; ngw ePjpkd;wk; cj;juT

ePjpj;Jiwf;Ff; fsq;fk; Vw;gLj;Jk; tifapy; aho;g;ghzk; khefu rigapdhy; gj;jpupiffspy; ntspaplg;gl;l tpsk;guq;fs; njhlu;ghf aho;.khefu rig Nkau; NahNf];tup gw;Fzuhrhtplk; thf;F %yk; ngw;W vjpu;tUk; 17 Mk; jpfjp ePjpkd;wpy; rku;g;gpf;FkhW aho;.khtl;l ePjpthd; Mde;juh[h aho;.nghyp]hUf;F cj;jutpl;lhu;. aho;.khefu rigapd; gpujp Nkau; wPfd; ifJnra;ag;gl;likf;F vjpu;g;Gj; njuptpj;Jg; gj;jpupiffspy; aho;.khefu rigapdhy; tpsk;guk; gpuRupf;fg;gl;lJ. mJ Fwpj;J mjpUg;jp ntspapl;l ePjpkd;wk;> khw;W tpsk;guk; xd;iwg; gpuRupf;f Ntz;Lk; vd cj;jutpl;lJ. mjpYk; jpUg;jpailahj epiyapy; Nkaupd; thf;F %yj;ijg; ngw;W vjpu;tUk; 17 Mk; jpfjp ePjpkd;wpy; rku;gpf;FkhW aho;g;ghzg; nghyp]hUf;F ePjpthd; cj;jutpl;lhu;.

itfhrp 15> 2010

rl;l tpNuhj Ml;flj;jiy jLf;f mT];jpNuypahtpy; fLk; rl;lk;

20 Mz;Lfs; f^opa rpiw my;yJ 2>20>000 nlhyu; mguhjk;

flj;jy; fhuupd; tiyaikg;ig fz;lwpa Gydha;T gpupT

jkJ ehl;Lf;F Ml;fisf; flj;jp tUtijj; jLg;gjw;fhf mT];jpNuypa murhq;fk; fLikahd eltbf;if vLj;Js;sJ. ,jw;nfd Ml;fisf; flj;Jtjw;F vjpuhd rl;l%yk; 2010 mwpKfg; gLj;jg;gLfpwJ. ,jd;%yk;> Ml;fisf; flj;Jk; rk;gtq;fisg; gy;NtW mZFKiwfs; %yk; ifahs;tjw;F mT];jpNuypa murhq;fj;jpw;F top tFf;fg;gLfpwJ. (NkYk;.....)

itfhrp 15> 2010

Tamil Tiger fundraiser gets 6 months

Thambithurai pleaded guilty to charges under Canada's anti-terrorism legislation in B.C. Supreme Court on Tuesday. (Jane Wolsak/CBC)  A Toronto-area man who pleaded guilty to raising money for the Tamil Tiger rebels was sentenced to six months in jail on Friday morning in Vancouver. Prapaharan Thambithurai, 46, is the first person convicted under Canada's anti-terrorism legislation for knowingly raising money to benefit a terrorist group. B.C. Supreme Court Justice Robert Powers said Thambithurai would be able to serve the sentence in Ontario. (more....)

itfhrp 15> 2010

nrdl;rig jiytu; Kd;dhs; rghehafu;?

murpayikg;gpy; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;Sfpd;w NghJ nrdl; rignahd;iw cUthf;Ftjw;F jPu;khdpj;Js;s murhq;fk; me;j nrdl; rigapd; jiytuhf Kd;dhs; rghehafUk; rg;ufKt khfhz MSeUkhd tp.N[.K. nyhf;Fgz;lhuit epakpg;gjw;F MNyhrpj;J tUtjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. tlf;F khfhz rig Nju;jy; tpiutpy; elj;jg;gl;L me;j khfhz rigAk; ];jhgpf;fg;gl;ljd; gpd;dNu nrdl; rigf;fhd cWg;gpdu;fs; epakpf;fg;gLtu;. xt;nthU khfhz rigapypUe;Jk; jyh ,uz;L cWg;gpdu;fs; tPjk; ,e;j rigf;F njupT nra;ag;gltpUf;fpd;wdu;. khfhz rigfSld; rk;ge;jg;gl;l rl;l%yq;fs; ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;wg;gl;lhYk; mJ nrdl; rigapYk; tpthjj;Jf;F cl;gLj;jg;glNtz;Lk; vd;gjw;fhfNt khfhz rigfis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;w ,Utu; ,e;j rigf;Fs; cs;thq;fg;gltpUf;fpd;wdu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. 

itfhrp 15> 2010

Ntz;lhk; ,J Nghd;w kuzk;

rpwP nlNyh ,af;f cWg;gpduhd rNae;jpud; rpfpr;ir gydpd;wp capupog;G   

kd;dhu;> jiykd;dhu; gpujhd tPjpapd; ,uz;lhk; fl;il re;jpapy; fle;j Gjd; fpoik khiy vupf;fg;gl;l epiyapy; kPl;fg;gl;l rpwP nlNyh ,af;f cWg;gpduhd rNae;jpud; ,d;W khiy 5.45 kzpastpy; rpfpr;ir gydpd;wp capupoe;Js;sjhf mwpaKbfpd;wJ. jiykd;dhu; gpujhd tPjpapy; fle;j Gjd;fpoik 2Mk; fl;il tPjpapy; vupf;fg;gl;l tPjpapy; fhzg;gl;l egu; nghyp]hUf;Fj; jfty; toq;fg;gl;lijj; njhlu;e;J mtu; kd;dhu; nghJ itj;jparhiyf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;L jPtpu rpfpr;irf;F cl;gLj;jg;gl;lik Fwpg;gplj;jf;fJ.   

itfhrp 15> 2010

kPz;Lk; jpUk;Gk; me;jf;fhyk;

tw;whg;gis mk;kd; Mya tUlhe;j nghq;fy; cw;rtk;

Ky;iyj;jPT> tw;whgis fz;zfp mk;kd; Mya tUlhe;j nghq;fy; itgtj;jpid Kd;dpl;L vjpu;tUk; jpq;fl;fpoik Kjy; Ks;spatis fhl;L tpehafu; Myaj;jpy; G+irfs; eilngWk;. vjpu;tUk; 24k; jpfjp jpq;fl;fpoik nghq;fy; cw;rtk; tw;whg;gisapy; eilngWk; vd Mya gupghyd rigapdu; njuptpj;jdu;. nghJkf;fs; Myaj;jpw;Fr; nrd;W tUtjw;F Ky;iyj;jPT khtl;l ghJfhg;G gilfspd; fl;lis jsgjp mDkjp toq;fpAs;sjhf Ky;iyj;jPT mur mjpgu; jpUkjp ,ky;lh RFkhu; njuptpj;jhu;. kpfTk; gpurpj;jp ngw;w ,e;j Mya nghq;fy; itgtk; td;dp ghuk;gupa Kiwg;gb eilngWtJ tof;fkhFk;. flypy; jPu;j;jk; vLj;J te;J vjpu;tUk; 17k; jpfjp Kjy; xU thuj;jpw;F Ks;spatis fhl;L tpehafu; Myaj;jpy; jPgk; Vw;wg;gl;L topghLfs; eilngWk;.

itfhrp 15> 2010

RKf epiy Nehf;fp Kd;NdWNthk;

MAjf; FOf;fSf;Fg; gae;J nghyp]; Nritapy; Nru;tijj; jtpu;j;J te;j jkpo; kf;fsplkpUe;J Mwhapuk; tpz;zg;gq;fs; fpilj;jpUg;gJk; nghyp]; jpizf;fsk; aho;g;ghz khtl;lj;jpypUe;J 500 Ngiur; Nritf;Fr; Nru;j;jpUg;gJk; ehL Kd;ida RKf epiyf;Fj; jpUk;gpf;nfhz;bUf;fpd;wJ vd;gjw;fhd mwpFwpfs;. ,e;j tsu;r;rpg;Nghf;if Kd;ndLj;Jr; nry;y Ntz;ba nghWg;G Ml;rpahsu;fSf;Fk; jkpo; murpay; jiytu;fSf;Fk; cz;L. (NkYk;....)

itfhrp 15> 2010

ru;tNjr cwTfspy; Gjpa epfo;T

vupnghUspd; Njit mjpfupj;Js;s Ntisapy;> ,e;j xg;ge;jk; ,e;jpahTf;Fk; kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. mnkupf;fhtpd; epWtdq;fs; iffspy; ,j;jifa vz;nza; tsk; ,Ue;jhy; xg;ge;jq;fs; murpay; uPjpahdjhf mikAk;> Vuhskhd epge;jidfs; vz;nza;NahL ehl;Lf;Fs; mj;JkPwp EioAk;. ekJ Njitia ekf;F vjpuhfj; jpUg;Gk; Ntiyfs; mnkupf;f murpay;thjpfshy; nra;ag;gLk;. ,j;jifa Nkhrb NtiyfSf;F ,lk; nfhLf;fhjjhy; ntdpRyh Nghd;w ehLfSldhd xg;ge;jq;fs; ,iwahz;ikiag; ghJfhf;fTk; cjTk;. xg;ge;jq;fs; NghLtNjhL Ntiy Kbe;J tplhJ. Vfhjpgj;jpaj;jpd; cUl;ly;> kpul;ly;fs; tuyhk;. <uhDldhd vupthAf; Foha;j; jpl;lj;ijf; fplg;gpy; Nghl;lJ Nghy; ,y;yhky;> jpl;lj;ij KOikahf epiwNtw;wpdhy; elg;ghz;bd; ,WjpapNyNa mq;fpUe;J vz;nza; fpilf;fj;Jtq;fptpLk;. mLj;j fl;l xj;Jiog;GfSf;Fk; ,J ,l;Lr; nry;Yk;. xUehl;il> kw;nwhU ehL Ruz;Ltjw;Fk; Kw;Wg;Gs;sp itf;f cjTk;. (NkYk;.....)

itfhrp 15> 2010

Ban on LTTE extended by two years

The government on Friday extended the ban on the Liberation Tigers of Tamil Eelam by another two years following intelligence reports that remnants of the Sri Lankan Tamil terror outfit were trying to regroup in Tamil Nadu.  According to a notification issued by the Union Home Ministry, even though the LTTE has been “decimated in Sri Lanka, recent reports reveal that remnant LTTE cadres and leaders are regrouping in Tamil Nadu“. (more....)

itfhrp 15> 2010

,wf;Fkjpapy; Kd;dzp ehL

cyfpy; jkf;Fj; Njitahd nghUl;fis> mjpf vz;zpf;ifapy; ,wf;Fkjp nra;tjpy;> Kjy; ehlhf mnkupf;fh cs;sJ. mnkupf;f nghUshjhuk; me;ehl;bd; ,wf;FkjpiaNa ikak; nfhz;L Roy;fpwJ. mnkupf;fhitg; nghWj;j tiu mJ Fwpg;gpl;L nrhy;Yk;gbahf ve;jg; nghUisAk; Vw;Wkjp nra;tjpy;iy. ntspehLfspy; ,Ue;J nghUl;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; epWtdq;fs; jhd;> mnkupf;f efuq;fspy; mjpf vz;zpf;ifapy; cs;sd. ,it jhd; mnkupf;f kf;fSf;F Ntiy tha;g;ig toq;Ffpd;wd. mnkupf;fhtpy; 90 rjtPjk; fhu;fs;> gpw ehLfspy; ,Ue;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;lit MFk;. ,e;j epWtdj;jpd; fpisfs; mnkupf;fhtpd; efuq;fspy; cs;sd. ,tw;wpd; %ykhfj; jhd;> mnkupf;fhtpy; 30 Nfhb fhu;fs; tpw;fg;gl;ld. mnkupf;fhtpy; 90 rjtPj fhu;fs; [g;ghd;> n[u;kdp> gpuhd;]; kw;Wk; nfhupahtpy; ,Ue;Jjhd; ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;wd.

itfhrp 15> 2010

Arthropods

(By: Gowththamy, Mathura, Rajeetha.)

Phylum Arthropods is the largest phylum in the animal kingdom.                                                                       

They can be found in all habitats, including the Arctic ice, on land, in trees, in freshwater     

   and saltwater, and even underground.

Some of themost familiar arthropods are butterflies, beetles, flies, ants, bees, scorpions

    shrimps, crabs, mites, lobsters, and barnacles.

Arthropods are cold-blooded; their body temperature depends on the temperature of their  

    environment.

(more....)

itfhrp 15> 2010

<uhf;ifg; Nghy; tsu;j;j flh khu;gpy; gha;fpd;wJ

gaq;futhjk; Gw;WNeha; Nghy> ghfp];jhDf;F Mgj;J - xghkh

Gw;WNeha; Nghy; gutp tUk; gaq;futhjj;jhy;> ghfp];jhdpd; ,iwahz;ikf;F ghjpg;G Vw;gLk; vd mnkupf;f mjpgu; xghkh njuptpj;Js;shu;. Mg;fhdp];jhd; [dhjpgjp `kPj; fu;rha; mnkupf;f gazk; Nkw;nfhz;Ls;shu;. [dhjpgjp xghkhit fu;rha; re;jpj;Jg; Ngrpdhu;. mjd;gpd;> xghkh epUgu;fsplk; $wpajhtJ> ghfp];jhd; vy;iyapy; tsu;e;J tUk; gaq;futhjk; vDk; Gw;WNeha; me;ehl;bd; ,iwahz;ikf;F mr;RWj;jiy Vw;gLj;jpAs;sJ. (NkYk;.....)

itfhrp 15> 2010

gpypg;igd;]; nrUg;G Gfo; ,nky;lh Nju;jypy; ntw;wp

gpypg;igd;]; ehl;by; rkPgj;jpy; ele;j ghuhSkd;w Nju;jypy; Kd;dhs; ru;thjp fhupahd ngu;bdhd;l; khu;f; Nfhrpd; kidtpAk; fhyzp fis msTf;F mjpfkhf thq;fp Ftpj;J itj;J ,Ue;jtUkhd ,nky;lh ntw;wp ngw;whu;. mtUf;F ,g;NghJ 80 taJ MfpwJ. ,tuJ fztu; 20 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf ru;thjpfhupahf ,Ue;J ehl;il Mz;ltu;. 1986 k; Mz;L mg;NghJ vjpu;f; fl;rp jiytuhf ,Ue;j mfpNdh jiyikapy; ele;j Gul;rp fhuzkhf khu;f;Nfh]; Ml;rp ,oe;jhu;. ,ijaLj;J mtu; jdJ FLk;gj;Jld; ehl;il tpl;L `tha; jPTf;F jg;gp Xbdhu;. mfpNdh Gjpa mjpguhf gjtp Vw;whu;. 1989k; Mz;L khu;f;Nfh]; ,we;j gpwF ,nky;lh ehL jpUk;gpaNghJ jhd; mtuJ Mlk;gu tho;f;if ntsp cyfj;Jf;F njupate;jJ. mtu; jd; tPl;by; thq;fp Ftpj;J itj;J ,Ue;j Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;l fhyzpfis ghu;j;J cyfNk mjprapj;jJ. ,tu; 1992k; Mz;L Nju;jypy; Nghl;bapl;L Njhy;tp mile;jhu;. mjd; gpwF 1995k; Mz;L Nju;jypy; ntw;wp ngw;whu;.

itfhrp 15> 2010

Etnuypah Njhl;lj;jpy; NuhdNlh R+whtsp

Etnuypah ne];yp Njhl;lj;jpy; New;W jpBnud Vw;gl;l NuhdNlh R+whtspapdhy; MW tPLfs; Nrjkile;jNjhL xUtu; capupoe;Js;shu;. capupoe;jtu; 36 taJila cjaFkhu; vd milahsq; fhzg;gl;Ls;shu;. Etnuypah khtl;lj;jpy; New;W ,Nyrhd kio nga;J nfhz;bUe;jJ. ez;gfy; ,uz;L kzpastpy; jpBnud nuhdNlh Roy;fhw;W Vw;gl;lJ. ,jpy; tPLfs; J}f;fp tPrg;gl;lNjhL kpd;fk;gq;fSk; ghjpf;fg;gl;ld. ,e;j Ntisapy; Njhl;lj;jpy; Ntiy nra;J nfhz;bUe;j cjaFkhu; kPJ tPl;Lr; rpijTfs; Nkhjp ntl;bajpNyNa capupoe;jhnud nghyp]; tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. Etnuypah khtl;l vk;.gp. Nt. ,uhjhfpU\;zd; ];jyj;jpw;F tpiue;J epiyikfis Muha;e;jNjhL ghjpf;fg;gl;NlhUf;F cyu; czT toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jhu;.

itfhrp 15> 2010

,yq;iff;F Kjyplk;

tsu;r;rpapy; tpal;ehKf;F ehd;fhkplk;

Rw;Wyhj;Jiw tsu;r;rpapy; cyfpNyNa ehd;fhtJ ,lj;ij tpal;ehk; ngw;Ws;sJ. cyf Rw;Wyhf;fofk; ntspapl;Ls;s Gs;sptpguk;jhd; ,ijj; njuptpf;fpwJ. elg;ghz;by; kpfr;rpy ehLfs;jhd; ,ul;il ,yf;fj;jpy; tsu;r;rp fz;Ls;sJ. Mr;rupag;gLk; tifapy; ,e;jg;gl;baypy; ,yq;ifjhd; Kjyplj;jpy; cs;sJ. Vg;uy; 2010 tiuapyhd ehd;F khjq;fspy; 18 yl;rk; Ngu; ntspehLfspypUe;J tpal;ehKf;F Rw;Wyhg; gazpfshf tUif je;Js;sdu;. fle;j Mz;il tpl ,J 35 tpOf;fhL mjpfkhdjhFk;. Mrpahitg; nghWj;jtiu> tpal;ehKk;> fk;NghbahTk; ey;y tsu;r;rpiaf; fz;L tUfpd;wd vd;W Rw;Wyhj;Jiwapdu; Fwpg;gpLfpwhu;fs;.

itfhrp 14> 2010

fdlh thndhypf;F

lf;s]; ,d; miu kzpNeug; Ngl;b

(jhdh %dh> aho;g;ghzk;)

,d;iwa jpdk; fdlh thndhypf;F (fdlh Neug;gb kjpak;) ,yq;if murpd; mikr;rUk;> <gpbgp ,d; nrayhsu; ehafKk; Ngl;bnahd;iw mspj;jpUe;jhu; vd mwpa Kbfpd;wJ. aho;ghzj;jpy; mjpfupj;J tUk; Fw;wtpay; rk;gtq;fs; gw;wp Nfs;tpfs; Nfl;fg;gl;ld. jkJ mikg;gpw;Fk; ,tw;wpw;Fk; rk;ke;jk; ,y;iy vd;gij Nghy; gjpy; mspj;J ,Ue;jhu;. NkYk; ,tupd; Ngl;bapy; jkpo; gFjpapy; (rpwg;ghf aho;g;ghzk;) jw;Nghija Fw;wr; nray; epyikfis njspT gLj;Jtijtpl <gpMu;vy;vt; ,d; tujuh[g;ngUkhs; jiyikapy; cUthfp xU tUlk; kl;Lk; nraw;gl;l tlf;F fpof;F ,ize;j khfhz rigapd; nraw;ghLfs; gw;wpa fho;Gzu;it vLj;J tPRtjpy; mjpf NeuKk;> ftdKk; nrYj;jg;gl;lij mtjhdpf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. ,f; fUj;J xU nghWg;Gkpf;f? jkpo; mikr;rupd; Mjhukw;w jhf;Fjy; ghzpapyhd fUj;Jfshf fhzg;gl;ld. ,it fz;bf;fj;jf;fd. ehfupfkhf nraw;glj; njupahj xUtupd; nraw;ghlhf ,jidg; ghu;fyhk;. tpku;rdk; vd;gij cupa jsj;jpy;> cupatu;fsplk; njuptpf;f ijupakw;w Nfhioj;jdkhd nraw;ghLk;> %d;whk; ju mZFKiwAk; MFk; ,J. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

,e;jpahtpy; GypfSf;fhd jil ePbg;G

tpLjiyg; Gypfs; ,af;fk; kPjhd jil NkYk; ,uz;L tUlq;fSf;F ePl;bf;fg;gLtjhf ,e;jpa kj;jpa muR mwptpj;Js;sJ. Gypfs; ,af;fj;jpypUe;J jg;gpr; nrd;wtu;fshy; jkpo;ehl;by; mt;tikg;ig GJg;gpg;gjw;fhd Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf fpilf;fg;ngw;w Gydha;Tj; jfty;fis mLj;Nj mt;tpaf;fj;Jf;fhd jil ePbf;fg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;jpa cs;Jiw mikr;R ,d;W ntspapl;Ls;s mwpf;if xd;wpy; ,J Fwpj;J njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jj; jil ,d;W Kjy; NkYk; ,uz;L Mz;LfSf;F mkypy; ,Uf;Fk; vd;W me;j mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. Kd;dhs; gpujku; uh[Pt; fhe;jp nfhy;yg;gl;l epiyapy;> Gypfs; ,af;fk; kPjhd jil 1992Mk; Mz;L Kjy; ,e;jpahtpy; gpwg;gpf;fg;gl;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 14> 2010

tw;whg;gis mk;kd; Nfhtpy; nghq;fy; epfo;T;nghJkf;fs; nry;tjw;F mDkjp

Ky;iyj;jPT tw;whg;gis fz;zfp mk;kd; Nfhtpy; tUlhe;j nghq;fy; jpdj;ij Kd;dpl;L> nghJkf;fs;  NfhtpYf;F nrd;WtUjw;fhd mDkjp gilapduplkpUe;J fpilf;fg;ngw;wpUg;gjhf Ky;iyj;jPT murhq;f mjpgu; ,nky;lh RFkhu; njuptpj;jhu;. Ky;iyj;jPT tw;whg;gis fz;zfp mk;kd; Nfhtpy; tUlhe;j nghq;fy; epfo;T vjpu;tUk; 24Mk; jpfjp eilngwtpUf;fpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 14> 2010

nfhOk;G khtl;lj;jpy; mjpfsthd kio tPo;r;rp gjpT

ehlshtpa uPjpapy; njhlu;r;rpahfg; nga;J tUk; kio fhuzkhf ehl;bd; gy ghfq;fs; nts;sj;jhy; Ko;fpAs;sd. nfhOkG> uj;kyhid kw;Wk; fl;Lehaf;f Mfpa gFjpfspNyNa mjpf kio tPo;r;rp gjpthfpAs;sjhf ,yq;if tspkz;lytpay; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; njuptpj;jhu;. ,NjNtis>,d;W fhiy 8.30 kzp njhlf;fk; 02.30 kzp tiuahd fhyg; gFjpapy;. nfhOk;G khtl;lj;jpy; khj;jpuk; 132.8 kpy;yp kPw;wu; kio tPo;r;rp. fl;Lehaf;f 27.7 kpy;yp kPw;wu; kio tPo;r;rp. Gj;jsk; 13.07 kpy;yp kPw;wu; kio tPo;r;rp. uj;kyhid 90.01 kpy;yp kPw;wu; kio tPo;r;rp. fhyp 66.7 kpy;yp kPw;wu; kio tPo;r;rp. gjpthfpAs;sjhf tspkz;lytpay; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; [arpq;f Muhr;rp njuptpj;jhu;. ,NjNtis njhlu;r;rpahf nga;J tUk; kio ,d;Dk; xU thuk; njhlu;e;J ePbf;Fk; vdTk; tspkz;lytpay; jpizf;fsk; njuptpj;jJ. kio fhuzkhf gy tPjpfs; nts;sj;jpy; %o;fpAs;sJld;> rpy gFjpfspy; kpd;rhuk; jilg;gl;Ls;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 14> 2010

ghuhSkd;wj; Nju;jy; gw;wp

jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; jiytu; jpU.tP.Mde;jrq;fup mtu;fspd; FKwy;

jpU.,uh.rk;ge;jd; mtu;fs; jw;NghJ jiyik jhq;FtJ jpU.Nrdhjpuhrh mtu;fshy; Kiwjtwp  Gj;Japuspf;fg;gl;l jkpouR fl;rpNa md;wp jkpo; Njrpa $l;likg;G my;y. ];jhgfuhfpa je;ij nry;thtpd; fl;lisf;F tpNuhjkhfTk; fl;rp Kf;fpa];ju;fspd; mDruiz ,d;wpAk; mg; ngaiu J\;gpuNahfk; nra;J kf;fisAk;> ru;tNjr r%fj;ijAk; Vkhw;wyhk; vd jpU rk;ge;jd; FOtpdu; epidj;jhy; mJ ntWk; gfw; fdthFk;. jd; rpe;jidapNyNa njsptpy;yhky; jpU. rk;ge;jd; nraw;gLfpd;whu;. mjw;F rpy gj;jpupiffs; mtUf;F Kz;L nfhLf;fpd;wd. mit gj;jpupfh ju;kj;ij kPwp nraw;gLtjhy; ehd; vijAk; ,oe;J tpltpy;iynad $wkhl;Nld; Vnddpy; 2004> 2010y; ele;j Nju;jy;fspy; gj;jpupifspd; mePjpahd gpur;rhuj;jpdhy; jhd; ehd; Njhw;fbf;fg;gl;Nld; vd;gJ jhd; cz;ik.  jk; Gdpjkhd flikia czuhJ nraw;gLk; gj;jpupif kf;fSf;F nra;tJ ngupa JNuhfkhFk;. gj;jpupiffs; jk; ,\;lk;Nghy; gj;jpupif ju;kj;ij kPwp rpyiu J}f;fp itg;gJk; rpyiu Nghl;L kpjpg;gJk; kf;fSf;F nra;Ak; ngUk; mePjpahFk;. jiytu;fis njupTnra;Ak; cupik kf;fSf;Nf. muRf;Fk; ,y;iy. gj;jpupiffSf;Fk; ,y;iy. gj;jpupiffs; eLepiy tfpg;gNj cj;jkkhd nrayhFk;. jk; Raey Nghf;fhy; fz;zpakhd jiytu;fis cUthfhJ jLg;gJk;>mopg;gJk; kf;fSf;F nra;Ak; ngUk; JNuhfNk. mtu;fspd; Kjw;flik kf;fspd; eyd; NgZtNj. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

gps;isfs; ghJfhg;gpy; ngw;Nwhupd; gq;F

Foe;ijfisf; flj;Jk; nfhbatu;fspd; Nehf;fk; fg;gk; ngWtjw;fhf ,Uf;ff;$Lnkd Cfpf;fg;gLfpwJ. Foe;ijfisf; flj;jpr; nrd;W ngw;Nwhuplk; fg;gk; Nfhupa XupU rk;gtq;fs; Kd;dUk; ele;Js;sd. rpy Foe;ijfs; capupoe;j rk;gtq;fSk; QhgfkpUf;fyhk;. ,r;rk;gtq;fspy; rk;ge;jg;gl;l Fw;wthspfis nghyp]hu; ifJ nra;jpUe;jdu;. ,J Nghd;w rk;gtq;fs; ePz;l fhykhfj; jzpe;jpUe;jd. jw;NghJ mf;nfhbatu;fs; kPz;Lk; Foe;ijfspd; capUld; tpisahlj; njhlq;fpAs;sdu;. ,jid vtUNk mDkjpf;fyhfhJ. nghyp]hu; ,t;tplaj;jpy; $Ljyhd ftdk; nrYj;j Ntz;Lnkd kf;fs; vjpu;ghu;f;fpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

aho;. khtl;lj;jpy;

nghyp]; Nritf;F 500 Ngu; Nru;g;G 367 NgUf;F fSj;Jiwapy; gapw;rp

aho;. khtl;lj;jpy; nghyp]; Nritf;F Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l 500 Ngupy; 367 Ngu; fSj;Jiw nghyp]; gapw;rpf; fy;Y}upf;F mDg;gg;gl;Ls;sjhf nghyp]; jiyikafk; njuptpf;fpwJ. Rkhu; %d;W jrhg;jq;fspd; gpd;du; Kjy; Kiwahf aho;. efupypUe;J nghyp]; Nritf;F Ml;fs; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sdu;. aho;. khtl;lj;jpypUe;J jFjptha;e;j ,isQu;fis nghyp]; Nritf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; fle;jhz;L Nfhug;gl;bUe;jd. ,jd;gb Rkhu; 6000 tpz;zg;gq;fs; nghyp]; jpizf;fsj;jpw;F fpilj;jpUe;jd. Fwpg;gplg;gl;l tanjy;iyiaAk; tpQ;rpa taijAilatu;fSk;> tpthfkhdtu;fSk; tpz;zg;gpj;jpUe;jdu;. 6000 tpz;zg;gq;fSs; jFjptha;e;jtu;fs; vdf; fUjg;gl;l 1500 Ngu; kl;LNk Neu;Kfg; guPl;irf;F miof;fg;gl;bUe;jdu;. 2009Mk; Mz;L 6 Mk; khjk; 26Mk; jpfjp elj;jg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irapd; gadhf 500 Ngu; kl;LNk nghyp]; Nritf;F Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sdu;;. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; 5000 FLk;gq;fSf;F epue;ju tPLfs;

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; kPsf; Fbaku;j;jg;gl;Ls;stu;fspy; 5>000 FLk;gq;fSf;F ,t;tUl ,Wjpf;Fs; epue;ju tPLfis mikj;Jf;nfhLg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf fpspnehr;rp murhq;f mjpgu; &gtjp NfjP];tud; njuptpj;jhu;. ,jw;fhd Muk;gf;fl;l eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJld; cyf tq;fp> mfjpfSf;fhd If;fpa ehLfspd; cau; ];jhdpfuhyak;> nrQ;rpYitr; rq;fk; Mfpatw;wpd; epjpAjtpAld; ,t;tPLfs; epu;khzpf;fg;glTs;sd. cyf tq;fpapd; epjpAjtpAld; 3640 tPLfSk; nrQ;rpYitr; rq;fj;jpdhy; 100 tPLfSk; Gjpjhf epu;khzpf; fg;gLtJld; mfjpfSf;fhd If;fpa ehLfs; cau; ];jhdpfuhyaj;jpdhy; 1600 tPLfs; Gduikf;fg;glTs;sjhfTk; murhq;f mjpgu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

Some reasons for the LTTE defeat

After the LTTE commenced its war to divide this country and establish Eelam, first it was President J.R.Jayawardene who gave into Indian pressure with the famous “Parippu drop’ and discontinued the Vadamarachchi Operation. He then introduced the Indo Lanka Accord and temporarily merged the Northern Province to the Eastern Province sans the approval of his subjects. Next was President Ranasinghe Premadasa, who had peace talks with the LTTE and even supplied weapons to the LTTE with the intention of driving the IPKF out of this country. Though he did succeed in ultimately sending the IPKF back to India, the weapons he gave to the LTTE were next used against our soldiers. President D.B.Wijetunga during his short term as the President was unable to do much and was succeeded by President Chandrika Kumaratunga who also had peace talks with the LTTE. Her peace efforts culminated with the LTTE blowing up several Navy vessels at the Trincomalee harbor. It was during her period in office that Prime Minister Ranil Wickramasinghe implemented a cease fire agreement and demarked LTTE controlled areas. After the tsunami President Chandrika Kumaratunge agreed to establish for the LTTE an Internal Self Government Authority. However this was challenged in the Supreme Court and was never implemented. All these Presidents were unable to take any positive steps to defeat the LTTE partly due to foreign interference and pressure. (more....)

itfhrp 14> 2010

70 tajpy; vtnu];l; rpfuk; Vwp rhjid gilf;f tpUk;gpa ghl;b

[g;ghdpy; cs;s Nlhf;fpNahitr; Nru;e;jtu; va;Nfh Gdh\p. 70 tajhd ,tu; tf;fPy; njhopy; nra;J te;jhu;. ,tu; jd; ehl;ilr; Nru;e;j Nlk; thl;ldNg vd;w ngz; 63 tajpy; vtnu];l; rpfuk; Vwp rhjid nra;jJ Nghy jhDk; rhjid nra;a Ntz;Lk; vd;W Mirg;gl;lhu;. Nlk; thl;ldNg jhd; mjpf tajpy; vtnu];l; rpfuk; Vwp rhjid gilj;jtu;. jhd; 70 tajpy; vtnu];l; rpfuk; Vwp> mtuJ rhjidia Kwpabf;f Ntz;Lk; vd;Wk; Mirg;gl;lhu;. ,jw;fhf mtu; epA+rpyhe;J ehl;ilr; Nru;e;j khu;f; tpz;ld; Tl;tu;L jiyikapy; ,kakiy VWk; 9 Ngu; nfhz;l FOTld; Nru;e;J kiy Vwj; njhlq;fpdhu;. Vwj;jho 6 Mapuk; mb cauk; VwpaJk;> me;j gFjpapy; fLk; Fspu; jhf;fpaJ. ,jd; fhuzkhf mtu; cly; eyk; ghjpf;fg;gl;lJ. fLikahd tapw;WtypAk; Vw;gl;lJ. ,jdhy; vtnu];l; rpfuk; VWtij iftpl;L mtu; ghjpapy; jpUk;gpdhu;. ,g;gb ,tu; ghjpapy; jpUk;GtJ ,Jjhd; Kjy; Kiw ,y;iy. Vw;fdNt mtu; Kjy; Kiwahf 2006k; Mz;L kiy Vwj; njhlq;fp> ghjpapy; iftpl;lhu;. mjw;F gpwF mtu; 3 Kiw Kad;W 3 KiwAk; ghjpapy; Kaw;rpia iftpl;lhu;. ,g;NghJ iftplg;gl;lJ 5tJ Kiw MFk;.

itfhrp 14> 2010

,];Nuy; Mj;jpuk;

kj;jpa fpof;Fg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; `kh]; cs;thq;fg;gLnkd u\;ah njuptpg;G

,];Nuy;> gy];jPdu;fspilNa ,lk;ngwTs;s Neubg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; fh]hit MSk; `kh]pd; gpujpepjpfSk; cs;thq;fg;gLtu;. kf;fshy; njupthd `kh]pd; gpujpepjpfis Ngr;Rthu;j;ijfspypUe;J ntspNaw;Wk; vz;zk; vkf;fpy;iynadTk; u\;a> JUf;fpa [dhjpgjpfs; fhypj; nk\htplk; njuptpj;jdu;.  rkhjhdj;ij tpiuthfg; ngWk; Nehf;Fld; eilngwTs;s Neubg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; gpur;rpidfSld; rk;ge;jg;gl;l ve;j mikg;igAk; Gwf;fzpf;Fk; Nehf;fkpy;iy. gy];jPdu;fs; gpupe;jpUg;gJ rkhjhd Kaw;rpfSf;Fg; ngUk; jil. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

gUj;jpj;Jiw ,uhZt Kfhkpy; ntbg;Gr; rk;gtk;

gUj;jpj;Jiw ,uhZtKfhkpy; New;W khiy Fz;L ntbg;Gk;> Jg;ghf;fp rj;jq;fSk; njhlu;e;J xypj;jijaLj;J> tlkuhl;rp gFjpapy; gjw;w epiy fhzg;gl;ljhf mq;fpUe;J fpilf;Fk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. tlkuhl;rp gUj;jpj;Jiwapy; cs;s 52 MtJ gilazpapd; 4 MtJ gpupNfl; jsj;jpy;New;W khiy 4.30 kzpastpy; Fz;L ntbg;G rk;gtk; xd;W ,lk;ngw;Ws;sJ. ,e;jf; Fz;L ntbg;igj; njhlu;e;J miu kzpNeuj;jpw;Fk; Nkyhf Jg;ghf;fp Ntl;L rj;jq;fSk; Nfl;Ls;sd. ,uhZtj;jpdupd; MAjf;fplq;fpy; Vw;gl;l ntb tpgj;Nj ,jw;F fhuzk; vd gilj;jug;G njuptpj;Js;sJ. ntb tpgj;Jf;F kpd; xOf;Fj;jhd; fhuzk; vdTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. vdpDk; ,og;Gf;fs; njhlu;ghd tpguq;fisg; gilj;jug;G ntspapltpy;iy. New;W mjpfhiy tlkuhl;rpg; gFjpapy; ,uhZtg; ghJfhg;G mjpfupj;jpUe;jjhfTk; $wg;gLfpwJ. 

itfhrp 14> 2010

$l;likg;Gldhd Ngr;R k`pe;j rpe;jid mbg;gilapy;

murhq;fk; jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gld; Nkw;nfhs;sTs;s Ngr;Rf;fs; k`pe;j rpe;jidia mbg;gilahff;nfhz;ljhfNt mikaNtz;Lk;. NkYk; murpayikg;G jpUj;jq;fspd;NghJ 225 ehlhSkd;w cWg;gpdu;fspdJk; Nahridfisg; ngwNtz;Lk; vd;W [hjpf n`y cWkatpd; nfhs;if tFg;ghsUk; kpd;rf;jp mikr;rUkhd rk;gpf;f uztf;f njuptpj;jhu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld; Ngr;R elj;jg;gLk; vd;W murhq;fk; $wptUfpd;wik Fwpj;J tpgupf;ifapNyNa mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

rPdh gw;wpa fUj;J njuptpg;G

n[a;uhk; uNk\; uh[pdhkh:  ,e;jpag; gpujku; epuhfupj;jhu;

rPdh nrd;wpUe;j kj;jpa Rw;Wr; R+oy; mikr;ru; n[a;uhk; uNk\; ntspapl;l fUj;Jf;fs; GJjpy;ypapy; murpay; Gaiyf; fpsg;gpaJ. ,jidaLj;J kj;jpa mikr;ru; n[a;uhk; gjtp tpyf tpUg;gk; njuptpj;jhu;. Mdhy; gpujku; mij Vw;f kWj;Jtpl;lhu;. rPdg; nghUl;fs; ,wf;Fkjp Fwpj;J kj;jpa cs;Jiw mikr;rfk; kPJ mtu; fLikahd tpku;rdq;fis itj;jhu;. ,jdhy; fhq;fpu]; jiyik mtu; kPJ Nfhgg;gl;Ls;sJ. n[a;uhk;> kj;jpa cs;Jiw mikr;riur; re;jpj;jhu;. nga;[pq;fpy; cs;Jiw mikr;rfj;ij tpku;rpj;J ntspapl;l mwpf;if Fwpj;J mtuplk; n[a;uhk; tpsf;fpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 14> 2010

JUf;fpapy;

u\;a cjtpAld; mZkpd; ciy  xg;ge;jk; epiwNtwpaJ

JUf;fpapy; ,uz;lhapuk; Nfhb lhyu; kjpg;gpy; mZkpd; ciy xd;iw epWt JUf;fpAk; u\;ahTk; xg;ge;jk; nra;J nfhz;ld. u\;ahthy; fl;lg;gLk; ,e;j Miy u\;ahTf;F cupikahdjhf ,Uf;Fk;. u\;a [dhjpgjp nkj;t Njt; JUf;fp te;Js;s Ntisapy; ,e;j xg;ge;jk; ifnaOj;jhfpAs;sJ. u\;a vuprf;jp epWtdkhd NuhrNlhkpd; jiytu; nru;[p fpupnad;Nfh ,e;j xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;shu;. JUf;fpapd; kj;jpa jiuf; flw;fiu gFjpfspy; ehd;F mZ ciyfis u\;ah epWTk;. mZ ciyfs; NuhrNlhkpd; fl;Lg;ghl;by; ,Uf;Fk;. cw;gj;jpahFk; kpd;rf;jpia NuhrNlhk;tpw;Fk;. rPdh> ,e;jpah kw;Wk; <uhdpy; u\;ah fl;bj;jUk; Miyfspy; NuhrNlhk; epWtdj;Jf;F cupik fpilahJ. JUf;fp mZ ciy mjd; fl;Lg;ghl;by; ,Uf;Fk;. ,J vq;fSf;F xU Kf;fpakhd xg;ge;jk;> ,jw;fhf ehq;fs; ntF ehl;fs; fhj;jpUe;Njhk; vd;W fpupnad;Nfh kfpo;r;rpAld; $wpdhu;.

itfhrp 13> 2010

INjf jiytuhf r[pj; gpNukjhr?

If;fpa Njrpa fl;rpapd; mLj;j jiytuhf kiwe;j [dhjpgjp uzrpq;f gpNukjhrtpd; Gjy;tUk; ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd r[pj; gpNukjhr epakpf;fg;glf; $Lk; vd fl;rpj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. mjid NkYk; cWjpg;gLj;Jtjw;fhd epfo;nthd;iw ,d;W eilngw;w Clftpayhsu; khehl;by; mtjhdpf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. INjf ehlhSkd;w cWg;gpdu; jahrpwp [aNrfu> ,d;iwa Clftpayhu; khehl;by; fye;J nfhz;L ciuahw;wpdhu;. fl;rpapd; mLj;j jiytuhf gupe;Jiuf;fg;gl;ltu;fspd; ngau;fisf; Fwpg;gpl KbAkh vd Clftpashu; xUtu; Nfl;l Nfs;tpf;Fg; gjpyspj;j mtu;> "ngUk;ghYk; r[pj; gpNukjhrtpd; ngaiu kl;LNk ,g;Nghijf;F nrhy;yf; $bajhf cs;sJ" vd;whu;. vkf;F njupe;jtiuapy; uzpy; ,Uf;Fk; tiu mtu; VjhtJ nra;J jd;idj; jtpu NtW ahUk; jiyik nghWg;gpw;F tuhky; ghu;j;Jf; nfhs;thu;. xNunahU rhj;jpag;ghL cs;sJ INjf ,y; ghupa gpsT Vw;gl;L Gjpa fl;rp my;yJ gpu;T Vw;gl;lhy; khw;wq;fs; Vw;glyhk;.   

itfhrp 13> 2010

rPkhDf;f %f;Filg;G

,e;jpaj; jpiug;gl tpUJ tpohtpy; mkpjhg;gr;rd; FOtpdu; gq;Nfw;G

,yq;ifapy; mLj;j khjk; eilngwtpUf;Fk; ru;tNjr ,e;jpaj; jpiug;gl tpUJ tpohtpy; gpugy ,e;jpa jpiug;gl el;rj;jpuq;fshd mkpjhg;gr;rd;> rhUf;fhd; kw;Wk; ebif I];tu;ah MfpNahu; fye;Jnfhs;tu; vd ,yq;if cy;yhrg; gpuahz rig njuptpj;Js;sJ. ehk; jkpou; ,af;fj;jpdupd; vjpu;g;G Mu;g;gl;lk; fhuzkf> ,e;jj; jpiug;gl tpohtpy; Nkw;gb ,e;jpa jpiug;gl el;rj;jpufs; fye;Jnfhs;stpy;iy vd Vw;fdNt nra;jpfs; ntspahfpapUe;jd. Mdhy; jw;nghOJ mtu;fs; %tUk; ,j;jpiug;gl tpohtpy; fye;J nfhs;tu; vd ,yq;if cy;yhrg; gpuahz rigapd; cau; mjpfhup xUtu;> cWjpglj; njuptpj;Js;shu;.   

itfhrp 13> 2010

kd;dhupy;

rpwP nlNyh cWg;gpdu; vupfhaq;fSld; kPl;G

rpwP nuNyh mikg;gpd; cWg;gpdu; xUtu; gyj;j vupfhaq;fSld; kd;dhu;> jiykd;dhu; tPjpapd; 2 Mk; fl;l re;jpapy;> capUld; kPl;fg;gl;Ls;shu; vd mq;fpUf;Fk; vkJ nra;jpahsu; njuptpj;jhu;. Nkw;gb mikg;gpd; cWg;gpdu; rae;jd; (taJ 25) vd;gtNu ,t;thW vupf;fg;gl;l epiyapy; kPl;fg;gl;Ls;shu;. nghJkf;fs; toq;fpa jfty;fspd; mbg;gilapy;> nghyp]hu; ,tiu capUld; kPl;Ls;sdu;. ,tu; jw;NghJ kd;dhu; khtl;l itj;jparhiyapd; mtru rpfpr;ir gpuptpy; mDkjpf;fg;gl;Ls;shu; mNjNtis> fle;j tpahof;fpoik rpwP nuNyh mYtyfj;jpy; Vw;gl;l jfuhW fhuzkhf> rae;jd; mq;fpUe;J ntspNaw;wg;gl;bUe;jhu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. kd;dhu; nghyp]hu; ,J njhlu;ghf Nkyjpf tprhuizfis Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. 

itfhrp 13> 2010

,yq;if kf;fs; vt;thW xd;Wgl;L tho;tJ vd;gij mtu;fNs Ngrp KbT nra;Jnfhs;s Ntz;Lk; - ,e;jpah

,yq;ifapy; Kfhk;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s vQ;rpa jkpou;fisAk; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; tpiutpy; kPs;FbNaw;w ,yq;if muR eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;W ,e;jpah typAWj;jpAs;sJ. ,yq;ifapy; mikjp eltbf;iffis Kd;ndLj;Jr; nry;tJ vd;w jiyg;gpy;> mg;]u;tu; upru;r; gTz;Nlrd; rhu;gpy; GJby;ypapy; eilngw;w fUj;juq;ifj; njhlq;fp itj;Jg; NgRk;NghJ> ,e;jpa ntspAwTr; nrayu; epUgkh uht; ,jidj; njuptpj;jhu;. mNjNeuj;jpy;> ,yq;if kf;fs; vt;thW xd;Wgl;L tho;tJ vd;gij mtu;fNs Ngrp KbT nra;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;gij ru;tNjr r%fk; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk; vd;Wk; epUgkh uht; typAWj;jpdhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 13> 2010

kPiria KWf;Fk; rPkhd;

,e;jpaj; jpiug;gl tpohtpy; mkpjhg; fye;J nfhs;skhl;lhu; 

,yq;ifapy; eilngw cs;s ,e;jpaj; jpiug;gl tpohtpy; gpugy `pe;jp ebfu; mkpjhg; gr;rd; fye;J nfhs;skhl;lhu; vs ehk; jkpou; ,af;fj;jpd; jiytu; rPkhd; njuptpj;Js;shu;. ,NjNtis ,j; jpiug;gl tpohtpd; J}ju; nghWg;gpypUe;Jk; mtu; tpyfpAs;sjhfTk; njuptpj;Js;shu;. vjpu;tUk; [{d; khjk; 2Mk; jpfjp Kjy; 4Mk; jpfjp tiu nfhOk;gpy; ru;tNjr ,e;jpaj; jpiug;gl tpoh eilngwtpUe;jJ. ,Ug;gpDk; ,jw;F vjpuhf Nghuhl;lj;ij ehk; jkpou; ,af;fj;jpd; jiytu; rPkhd; mkpjhg; gr;rdpd; tPl;Lf;F Kd; Nkw;nfhz;lhu;. vdNt ,g; Nghuhl;lj;jpd; gpd;Nd ,e;jpaj; jpiug;gl tpohtpy; mkpjhg; fye;J nfhs;skhl;lhu; vd mkpjhg; gr;rd; KbT nra;jjhf rPkhd; njuptpj;Js;shu;.

itfhrp 13> 2010

,yq;ifapy; epWjg;gl;lJ <uhf;fpy; njhlu;fpd;wJ

<uhf;fpy; kdpjf; Fz;L ntbj;J 200 Ngu; gyp

<uhf;fpy; kdpj ntbFz;L ntbj;j jpy; 200 Ngu; capupoe;jdu;. ,tu;fspy; ngUk;ghyhdtu;fs; \pah gpupT gFjpia Nru;e;jtu;fs; Mtu;. <uhf;fpy; ,e;j Mz;L ele;j kpf gaq;fu jhf;Fjy; ,JthFk;. <uhf;fpd; ];jpuj;jd;ikia rPu; Fiyf;f my;nfha;jh njhlu;G jPtpu thjpfs; fLikahd jhf;F jiy elj;jp tUfpd;wdu;. Gjpa Ml;rp miktjpy; jLkhw;wk; Vw;gLj;Jk; tifapy; ,e;j jhf;Fjy;fs; ele;J tUfpd;wd. (NkYk;....)

itfhrp 13> 2010

kJiu tPud; kPl;nlLg;ghuh?

vfpg;J ehl;by; 52 nfhj;jbik jkpou;fs;

vfpg;J ehl;by; Ntiyf;F nrd;w jkpofj;ijr; Nru;e;j 52 njhopyhsu;fs; jq;fis nfhj;jbikjdj;jpy; ,Ue;J kPl;FkhW kj;jpa mikr;ru; K.f. mofpupaplk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sdu;. f&u; khtl;lk; kQ;rk;gl;biar; Nru;e;j utp vd;gtu;> vfpg;J ehl;by; nly;lh Ngf; mz;L nly;lh gpsh];l; vd;w epWtdj;jpy; khjk; &. 25>000 rk;gsj;jpy; Ntiy thq;fpj; jUtjhf kJiu khtl;lk; jpUkq;fyk; mUNf cs;s mNrhf; efiur; Nru;e;j fNzrdplk; $wpAs;shu;. ,ij ek;gp fNzrDk;> jpUkq;fyk; [t`u; efiur; Nru;e;j ghyKUfDk; (38) jyh &. 50>000j;ij utpaplk; tprh> bf;nfl; nfhLj;Js;sdu;. (NkYk;....)

itfhrp 13> 2010

xl;LRl;lhdpy; ,d;W kPs;FbNaw;wk;

tTdpah efu rigf;Fl;gl;l xl;LRl;lhd; gFjpapy; jw;NghJ kPs; FbNaw;w eltbf;iffs; ,lk;ngw;W tUtjhf Ky;iyj;jPT khtl;l cjtpj; jpl;lkply; gzpg;ghsu; =uq;fd; njuptpj;jhu;. 150 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 486 FLk;gq;fs; kPs;FbNaw;w eltbf;iffSf;fhf xl;LRl;lhd; gpuNjrj;jpw;F mioj;Jr; nry;yg;gLfpd;wdu;. mNjNtis> ,tu;fs; midtUk; Kjypy; xl;LRl;lhd; kfh tpj;jpahyaj;jpy; 3 ehl;fs; jq;f itf;fg;gLtu;. gpd;du;> trjpfs; midj;Jk; G+u;j;jp nra;ag;gl;lJk; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy;> kPs; FbNaw;wg;gLtu; vd mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. Ky;iyj;jPT khtl;l> xl;LRl;lhd; murhq;f mjpgu; gpupTf;Fl;gl;l 4 ,lq;fspy; kPs;FbNaw;w eltbf;iffs; ,lk;ngWtjhfTk; ,tu;fSf;fhd Nkyjpf trjpfis muR rhu;gw;w epWtdq;fs; Nkw;nfhz;L tUtjhfTk; njuptpj;jhu;.

itfhrp 13> 2010

Invitation for Wesak Celebrations

This is a kind note to invite you to our Wesak celebrations on this Saturday and Sunday. Please be present. Click on the links below to see all details:

Vesak Celebration May 15-2010: Uposatha Spiritual Retreat for Children and Youths

Prize Day at the Daham Pasala - May 16, 2010 - at the Rick Hansen Secondary School

(more.....)

itfhrp 13> 2010

vr;rupf;if kzp

300 Mz;Lfspy;..

ntg;gkakhjy; neUf;fb mjpfupj;Jf;nfhz;Nl tUfpwJ. ,d;Dk; 300 Mz;Lfspy; G+kpapd; ngUk;ghyhd gFjp kdpju;fs; tho;tjw;Nf jFjpaw;w epiyf;F nrd;W tpLk; vd;W mnkupf;fhtpd; gy;fiyf;fof Ma;thsu;fs; njuptpj;Js;sdu;. jw;NghjpUf;Fk; ruhrup ntg;gj;ij tpl VO tpOf;fhL mjpfkhd ntg;gk; Vw;gLk; rkaj;jpypUe;J ,jd; ghjpg;Gfis ehk; czuj; Jtq;fptplyhk; vd;gJ mtu;fs; fUj;J. ,J Fwpj;j Ma;Tfis mtu;fs; njhlu;fpwhu;fs;. INuhg;gpa> M];jpNuypa gy;fiyf;fofq;fspd; Ma;thsu;fSk; ,e;j Ma;tpy; ,ize;J nray;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;.

itfhrp 13> 2010

gpupl;ldpy; $l;lzp Ml;rp 

Gjpa gpujku; Nltpl; Nfk&d;  

fd;ru;Ntbt; fl;rpAk;> ypguy; nlkhf;ul; fl;rpAk; $l;lzp mikj;J Ml;rpapy; mkur; rk;kjpj;jd. ypguy; nlkhf;ul; fl;rpf;F ehd;F Nfgpdl; mikr;ru;fs; ,lk; fpilf;Fk;. 200 Mz;LfSf;Fg; gpd;G ,sk; taJ nfhz;l gpujku; Ml;rpapy; mku;fpwhu;. 1810-k; Mz;by; yhu;l; yptu;G+y; 42 tajpy; gpujku; Mdhu;. Nfk&d; 43 tajpy; gpujkuhf mku;fpwhu;. ,uz;lhk; cyfg;Nghupd; NghJ> gpujku; tpd;];l;d; ru;r;rpy; $l;lzp muir mikj;jpUe;jhu;. mjw;Fg;gpd; mikAk; Kjy; $l;lzp muR ,J. gpujkuhfg; gjtp Vw;w gpd; Mw;wpa ciuapy;> murpay; mikg;gpd; kPJ kW ek;gpf;ifiaf; fl;LtNj jdJ kpfg;ngUk; gzpahf ,Uf;Fk; vd;W gpujku; Nfk&d; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

itfhrp 13> 2010

nr]; tpisahl;by;

kPz;Lk; cyfr; rhk;gpad; Mdhu; Mde;j;

gy;Nfupahtpd; Nrhgpah efupy; eilngw;w cyf rhk;gpad; nr]; Nghl;bapy; elg;G rhk;gpaDk;> ,e;jpahtpd; el;rj;jpu Ml;lf;fhuUkhd tp];tehjd; Mde;j; mghukhf tpisahb kPz;Lk; rhk;gpad; gl;lj;ij ntd;Ws;shu;. 12 Ml;lq;fspy; Kjypy; ahu; 6.5 Gs;spfis vl;Lfpwhu;fNsh mtu; rhk;gpad; gl;lj;ijg; ngWthu; vd;w epiyapy; 11 Ml;lq;fspd; Kbtpy; ,UtUk; jyh 5.5 Gs;spfisg; ngw;wpUe;jhu;fs;. 12tJ Ml;lj;jpy; ntw;wp ngw;wjd; %yk; 2007 Mk; Mz;L ngw;wpUe;j rhk;gpad; gl;lk; kPz;Lk; tp];tehjd; Mde;Jf;F nrhe;jkhfpaJ. (NkYk;....)

itfhrp 13> 2010

fha;fwpfs;> goq;fNs mtrpak;

rhf;Nyl;> fhgp Nghd;wit ,jaj;ij MNuhf;fpakhf itj;Jf; nfhs;s cjTtjhf tUk; nra;jpfis M];jpNuypa tpQ;Qhdpfs; kWf;fpd;wdu;. me;ehl;bd; ,ja ikaj;ijr; Nru;e;j R+rd; Mz;lu;rd; jiyikapyhd Ma;Tf;FO Rkhu; 100 Ma;twpf;iffis Muha;r;rpf;F cl;gLj;jpAs;sdu;. ,tw;wpy; Mf;rp[id cUthf;ff;$ba %yg;nghUl;fs; ,Ug;gijf; nfhz;L rpyu; ,ja Neha;j;jLg;Gf;F cjTfpwJ vd;w KbTf;F te;jdu;. Mdhy; mJ ,ja Nehiaj;jLf;fpwJ vd;gjw;F ve;jtpjkhd MjhuKk; fpilf;ftpy;iy. fha;fwpfs;> goq;fs;> gUg;G tiffs; Nghd;wtw;iw cl;nfhs;tJjhd; ,jaj;jpw;F ey;yJ vd;fpwhu; Mz;lu;rd;.

itfhrp 13> 2010

cq;fSf;Fj; njupAkh?

KjyPl;L nkhuP\pa]; (n)f(h)s;sg; ghij

(fp. ,yf;Ftd;)

tup Va;g;Gg; gpur;ridf;F tUNthk;. ,ul;il tup jtpu;g;G xg;ge;jk; vd;w xU xg;ge;jj;ij ,e;jpah Rkhu; 65 ehLfSld; nra;Js;sJ. me;ehLfspy; xd;Wjhd; nkhuP\pa];. me;ehl;by; trpg;gtu;fs; ,e;jpahtpy; KjyPL nra;jhy; mjw;Ff;fpilf;Fk; tUtha;f;fhf ,e;jpahtpy; tup nrYj;j Ntz;bajpy;iy. nkhuP\pa]py; tup nrYj;jptpl;lhy; NghJk;. ,e;j 65 ehLfspNyNa kpfTk; Fiwthd tUkhd tup tR+ypf;Fk; (3 rjj;Jf;Fk; Fiwthd tup) ehL nkhuP\pa];. ,e;j epiyia gy gd;dhl;L epWtdq;fSk; ntspehl;by; thOk; ,e;jpau;fSk; ed;F gad;gLj;jp tUfpd;wdu;. jq;fs; epWtdq;fspd; ngau; gyifiaNah my;yJ nyl;lu; NgilNah kl;Lk; nkhuP\pa]py; itj;Jf;nfhz;L> me;ehl;bypUe;J ,aq;Fk; tq;fpfspd; %yk; ,e;jpag; gq;Fr;re;ijapYk; njhopy; epWtdq;fspYk; KjyPL nra;J nfhs;is yhgk; <l;b tUfpd;wdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 13> 2010

mwptpay; fjpu;: fhu;gd; Row;rp

(Nguhrpupau; Nf. uh[{)

fhw;W kz;lyj;jpy; fupakpy thAtpd; msT 0.035 rjk; kl;LNk. ,e;j msT cs;s fupakpy thANt kPz;Lk; kPz;Lk; fhu;gd; Row;rpapy; gad;gl;L tUfpwJ. ,aw;ifapy; epfOk; ,e;j Row;rpia kdpju;fs; nfLf;fhky; ,Ue;jpUe;jhy; Rw;Wr;R+oYf;F ve;j gpur;ridAk; Vw;gl;bUf;fhJ. Mdhy; epyf;fup> vup thA> ngl;Nuhy;> Bry; Nghd;w njhy; vupnghUl;fis njhopw;rhiyfs;> kpd;Dw;gj;jp epiyaq;fs;> fhu;fs;> yhupfs; kw;Wk; ,Urf;fu thfdq;fs; gad;gLj;Jtjhy; fupakpythAtpd; msT fhw;W kz;lyj;jpy; $bf; nfhz;Nl tUfpwJ. jhtuq;fisg; Nghy cl;nfhs;tJk; ntspapLtJkhd ,Utopg; ghijahf ,d;wp> ,J xUtopg; ghijahf kl;LNk eilngWfpwJ. fhu;gd; rkepiy ghjpf;fg;gl;L fupakpythA fhw;W kz;lyj;jpy; mjpfkhfr; Nru;e;J tpLtjhy; G+kp R+Nlwp gy;NtW ghjpg;GfSf;F cs;shfp tUfpNwhk;. fhLfs; mopgLtjhYk; fhu;gd; rkepiy ghjpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

Tamil Tiger case puts spotlight on laws against financing terrorism

Prapaharan Thambithurai, first in Canada to be charged, will enter plea Tuesday in B.C. court

Federal terrorism financing legislation will be on trial Tuesday when the first person in Canada to be charged with raising funds for a banned terrorist organization stands up in a B.C. courtroom and enters a plea. Prapaharan Thambithurai was charged in March, 2008, in Vancouver with soliciting funds for the Liberation Tigers of Tamil Eelam, a terrorist group officially banned in Canada in 2006. The court has been told that Mr. Thambithurai will enter a plea and will be ready for sentencing. But neither the prosecution nor the defence have said how Mr. Thambithurai intends to plead. (more....)

itfhrp 12> 2010

tlkuhl;rpapy; Kfe;njupahj egHfshy; Gypfspd; Kd;dhs; fg;g t#ypg;ghsH Rl;Lf;nfhiy...!

,r;rk;gtk; Nk khjk; 2k; jpfjp 7.05 kzpastpy; ney;ypab  gUj;jpj;Jiw gpujhd tPjpapy; ,lk;ngw;Ws;sJ. nfhy;yg;gl;ltH gUj;jpj;Jiw> Jk;gis> jk;GWtisg; gps;isahH Nfhtpybiar; NrHe;j kfhypq;fk; rjP]d; (taJ 26) vd milahsk; fhzg;gl;Ls;shH. ney;ypab re;jpapypUe;J khYre;jp Nehf;fpa tPjpapy; 300 kPw;wH njhiyapy; Gjpa Gifg;glf;$lk; (yhg;) ehis jpwg;gjw;fhd rkaf; fpupiffspy; ,tH <Lgl;bUe;j rkak; Nkhl;lhH irf;fpspy; te;j ,U Kfe;njupahj egHfs; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;l rjP]pd;; ngaiuf; $wp mioj;Js;sdH. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

wPfd; ifJ nra;ag;gltpy;iy : ];lhypd; njuptpg;G

<o kf;fs; [dehaf fl;rpapd; cWg;gpdu; wPfd; ifJ nra;ag;gltpy;iy> mtu;kPJ Rkj;jg;gl;Ls;s Fw;wr;rhl;Lf;fs; ngha;ahdit vd;gij ep&gpf;f ehNk mtiu nghyp]huplk; tprhuizf;fhf xg;gilj;Njhk; vd ifj;njhopy; rpWifj;njhopy; mgptpUj;jp mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpd; gpuj;jpNaf nrayhsu; ];lhypd; njuptpj;jhu;. rhtfr;Nrup ePjpgjpf;F nfhiy mr;RWj;jy; tpLf;fg;gl;lik njhlu;gpy; Fw;wk; Rkj;jg;gl;Ls;s wPfd; ifJ nra;ag;gl;lik njhlu;ghff; Nfl;l NghNj ];lhypd; tPuNfrup ,izaj;jsj;jpw;F ,t;thW njuptpj;jhu;. mNjNtis> wPfd; kPjhd Fw;wr;rhl;Lf;fs; ngha;ahdit vd ep&gpf;fTk; mtiuf; $ba tpiutpy; tpLjiy nra;aTk; rl;l uPjpahd eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUtjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. 

itfhrp 12> 2010

flj;jy; njhlu;gpy; tpiutpy; fye;Jiuahlg;gLk; : ];lhypd;

aho;g;ghzj;jpy; ,lk;ngWk; flj;jy; rk;gtq;fs; njhlu;gpy; khtl;l uPjpapy; nghyp]hu;> tpNrl mjpubg;gilapdu;> murhq;f mjpgu;> aho;. Nkau; MfpNahUld; fye;Jiuahliy Nkw;nfhs;s ,Ug;gjhf ifj;njhopy; rpW ifj;njhopy; mikr;rupd; gpuj;jpNaf nrayhsu; ];lhypd; njuptpj;jhu;. fye;Jiuahly; vg;NghJ ,lk;ngWk; vd;gJ njhlu;gpy; jw;Nghijf;Fj; jpl;ltl;lkhff; $wKbahJ vdTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

ghrprj;jpd; kPjhd ntw;wpapd; 65MtJ Mz;L  nrq;nfhbapd; jPu;khdfukhd gq;fspg;ig tuyhw;iwj; jpupj;J mopj;jpl KbahJ

ghrprj;jpd; kPjhd ntw;wp vd;gJ kdpjFy ehfupfj;jpd; vjpu;fhyj;ij tbtikg;gjpYk;> mjid Kd;ndLj;Jr; nry;tjpYk; xU Kf;fpakhd iky;fy;yhf tpsq;FfpwJ. 1917 ,y; eilngw;w kfj;jhd mf;Nlhgu; Nrhryp];l; Gul;rp> 1949 rPdg; Gul;rp> ghrprj;jpd; kPjhd ntw;wp Mfpa %d;Wk; 20 Mk; E}w;whz;bd; Kjy; ghjpapy; eilngw;w %d;W Kf;fpa epfo;TfshFk;. cz;ikapy; ,k; %d;W epfo;TfSk; cyf mstpy; murpay; rf;jpfspd; GjpanjhU Nru;khdj;ij> cyfk; KOtJk; cs;s njhopyhsu; tu;f;fk; mJtiu fz;buhj tifapy; Mjhaq;fisf; nfhz;L te;jJ. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

Sri Lanka

No Alibis For Ethnic Minority Leaders

(By Malladi Rama Rao )

The electorate appears to have appreciated the TNA’s efforts to stand up and be counted for the first time as a true political entity in its third electoral battle. TNA made it electoral debut in Dec 2001 when it had won 15 seats in Parliament. Three years later in 2004, its tally went up to an impressive 20 elected seats. Both the elections saw the Tigers propping up the TNA as their visible overland political force and the outcome was dictated as much by the fear factor as by the awe they had inspired. So much so, the latest electoral verdict is a reward to the ability of the TNA cadres and leaders to work at the grass roots and win the confidence and trust of the people. (more....)

itfhrp 12> 2010

Ml;rp mikf;f ,uz;L fl;rpfSk; Kaw;rp

gpupl;ldpy; Gjpa murhq;fj;ij mikf;Fk; Kaw;rpfs; ,Ogwpapy; nry;fpd;wd. ypguy; [dehaff; fl;rpia tiytPrpg; gpbg;gjpy; fd;rNtu;bt; fl;rpAk; njhopw; fl;rpAk; Kk;KukhAs;sd. fd;rNtu;bt; fl;rpAld; elj;jpa Ngr;R thu;j;ijfs; cupa gyidj;juhtpl;lhy; njhopw; fl;rpAld; Ngr;Rf;fs; elj;jg;gLnkd ypguy; [dehaff; fl;rpapd; jiytu; njuptpj;jhu;. kPz;Lk; mjpfhuj;ijj; jk;trg;gLj;j gpujku; Nfhu;ld; gpuTd; jiyikapyhd njhopw;fl;rp fLk; Kaw;rpfis KLf;fptpl;Ls;sJ. ,jw;fpilapy; jhd; tpiutpy; gjtp tpyfTs;sjhf Nfhu;lz;gpuTd; mwptpj;Js;shu;. 306 Mrdq;fs; fd;rNtu;bt; fl;rpf;Fk; 258 Mrdq;fs; njhopw;fl;rpf;Fk; cs;sd.

itfhrp 12> 2010

Rtp];tho; jkpo; rpwhu;fSf;fhd mwpTg;Nghl;b!!! (kPz;Lk; jpUj;jpaikf;fg; gl;l tpz;zg;gg; gbtk;)

jkpoPo kf;fs; fy;tpf; fofk; elhj;Jk; Rtp]; tho; jkpo; gps;isfSf;fhd mwpTg;Nghl;bfs;(2010)!! Rtp];tho; jkpo;g; ngw;Nwhu;fNs cq;fs; gps;isfSf;F Cf;fkspj;J  gq;Fgw;w itf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

my;rPku; Nehah? Gj;jfk; gbAq;fs;!

my;rPku; vDk; kwjpNehahy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F> ,iriag; NghyNt> Gj;jf thrpg;Gk; ngUkstpy; Neha; ghjpg;igf; Fiwf;fpwJ vd> Ma;thsu;fs; fz;lwpe;Js;sdu;. Nehapd; Muk;gf; fhyfl;lj;jpy; ghjpf;fg;gl;Nlhu; Gj;jf thrpg;gpy; Mu;tj;Jld; <LgLfpd;wdu; vd;fpwhu; XfpNah khepyg; gy;fiyg; Nguhrpupau; kpr;Nry; v];. Nghu;[pNah];. Neha; Kw;wpa epiyapy;> ngupa vOj;Jg; Gj;jfq;fs; mtu;fSf;F cjTfpd;wd. mjd; %yk; mtu;fs; njhlu;e;J thrpj;J jq;fs; epidTfis kPl;L vLf;fpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

Politics is more dangerous than war, for in war you only get killed once.

Explain to me your logic how the following equates to “Genocide”.  When the 288,000 Tamils were saved by the Sri Lankan Armed Forces, during the final stages of the war, they had every opportunity to get rid of them, an act of ‘genocide’, but No, these armed forces men and women had hearts as big as the moon. They even carried the old and the feeble Tamils in their arms like babies to safety dodging the Tamil Tiger bullets.  They housed them in temporary camps, and the Sinhalese people whom the Tamil Tigers were targeting with their claymore mines and bullets, cooked one million meals a day to feed these Tamil people three meals a day.  They refused to let them starve going without even a single meal.   That was the love they had for their Tamil brothers and sisters, as they did not want them to die with starvation nor fall sick. Thus your crude charge of ‘Genocide’ is sickening and out of place and vulgar, Rachel.  The Sinhalese cared for the Tamils with their hearts, cared with their minds, and cared for them with their hands.  This act of humanitarianism was unprecedented and phenomenal.  You cannot deny that, nor can you penalize the Sinhalese for their loving kindness.  Phooey and Boo to you Rachel! (more.....)

itfhrp 12> 2010

fpspnehr;rpapd; 5 gpuNjrq;fspy; 1838 Ngu; New;W kPs;FbNaw;wk;

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;f itf;fg;gl;bUe;j 578 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 1838 Ngu; New;W (11) fpspnehr;rp khtl;lj;jpd; 5 gpuNjrq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ljhf fpspnehr;rp khtl;l nrayfk; $wpaJ. Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; xl;LRl;lhd; gpuNjr nrayf gpuptpy; ,d;W (12) 155 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 479 Ngu; kPs;FbNaw;wg;glTs;sjhf Ky;iyj;jPT mur mjpgu; ,ky;lh RFkhu; $wpdhu;. fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; td;Ndupf;Fsk; mf;fuhad;> fe;jGuk;> fz;zfpGuk; MidtpOe;jhd; Mfpa gFjpfspNy New;W 1838 Ngu; kPs; FbNaw;wg;gl;ldu;. ,tu;fs; nrl;bf;Fsk; epthuzf; fpuhkj;jpypUe;J tpNrl g];fs; %yk; fpspnehr;rpf;F mioj;Jr; nry;yg;gl;ldu;. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

,og;GfSk; Jd;gq;fSk; Kbe;JNghdit Mfl;Lk;

Kd;ida Ngr;Rthu;j;ijfs; Njhy;tpaile;jjw;fhd fhuzq;fis tpsq;fpf; nfhz;lhy; vjpu;fhyg; Ngr;R thu;j;ijia ntw;wpfukhf Kd;ndLg;gjpy; rpukk; ,Uf;fhJ. fle;j fhyg; Ngr;Rthu;j;ijfs; Njhy;tpaile;jjw;Fg; gpujhdkhf ,uz;L fhuzq;fisf; $wyhk;. eilKiwr; rhj;jpakw;w Nfhupf;iffis typAWj;jpaJ xU fhuzk;. Ngr;Rthu;j;ijapy; <Lgl;l murhq;fq;fSf;Fj; njw;fpy; ngUksT MjuT ,y;yhjpUe;jik kw;iwa fhuzk;. NtW mftaf; fhuzpfs; cs;s NghjpYk; ,itapuz;Lk; gpujhdkhdit. (NkYk;....)

itfhrp 12> 2010

It is really Nice

(Thank you: Thanabalasingam)

itfhrp 12> 2010

tlf;F Gduikg;Gf;F ,e;jpah njhlu;e;Jk; cjtp toq;Fk;

,yq;ifapd; tl gFjpapy; Gduikg;G kw;Wk; Gdu; epu;khz nraw;ghLfSf;F ,e;jpah njhlu;e;Jk; epjp cjtp toq;Fk; vd;W ,e;jpa ntspAwT nrayhsu; epUgkhuht; $wpAs;shu;. ,yq;ifapd; tl gFjp Gduikg;G kw;Wk; Gdu;epu;khz nraw;ghLfSf;F 500 Nfhb &gh cjtpj; njhifia toq;Ftjhf ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq; mwptpj;Js;sjhf epUgkhuht; $wpdhu;. GJby;ypapy; eilngw;w ,yq;if njhlu;ghd ,uz;L ehs; fUj;juq;fpy; Muk;g ciuia Mw;wpa NghNj ntspAwT nrayhsu; epUgkhuht; ,t;thW $wpdhu;. Nkw;gb cjtpj; njhiff;F Gwk;ghf uapy;Nt cl;fl;likg;G trjpfis Nkw;nfhs;s 416 kpy;ypad; lhyu;fisAk; Vida cl;fl;likg;G jpl;lq;fSf;F NkYk; 382 kpy;ypad; lhyu;fisAk; ,e;jpah toq;ftpUg;gjhfTk; mtu; NkYk; $wpdhu;. ,yq;ifapy; ,uhZt Nkhjy; KbTf;F te;Js;s epiyapy; gy rthy;fSf;F Kfq;nfhLf;f Ntz;bAs;sJ. vdNt ve;jnthU rthiyAk; ehk; Fiwj;Jf; fzpg;gpl KbahJ vd;W mtu; NkYk; $wpdhu;.

itfhrp 12> 2010

kj;jpa khfhz rigapy; I.Nj.f gpsTgLk; epiy

kj;jpa khfhz rigapd; vjpu;f;fl;rp jiytu; epakdk; njhlu;ghf vOe;Js;s ru;r;irahy;> If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;fTf;Fg; Gjpa jiyapb cUthfpAs;sJ. vjpu;f;fl;rpj; jiytuhf Nf. Nf. gpajhrit uzpy; tpf;fpukrpq;f epakpj;jikf;F vjpuhf kj;jpa khfhz rigapd; I. Nj. f. cWg;gpdu;fs; Nghu;f;nfhb J}f;fpAs;sdu;. ,jdhy;> Vw;gl;Ls;s epiyikiar; rkhspf;f Kbahky; uzpy; tpf;fpukrpq;f jpBnud ntspehl;Lg; gazj;ij Nkw;nfhz;Ls;sjhf fl;rp cWg;gpdu;fs; mjpUg;jp ntspapl;Ls;sdu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

nuhwd;Nuh tp[ak; nra;jpUe;j fdlhtpw;fhd ,yq;ifj; J}Jtu;

Nk 09> 2010 md;W fdlhtpw;fhf ,yq;ifj; J}Jtu; nuhwd;Nuhtpw;F tp[ankhd;iw nra;jpUe;jhu;. mtiu nuhwd;Nuhtpy; trpf;Fk; ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; gpujpepjpfs; re;jpj;Jf; nfhz;ldu;. ,J xU mwpKf re;jpg;ghf xOq;F nra;ag;gl;bUe;jJ. ,r; re;jpgpd; NghJ ,yq;if murpay; epytuk;> ,yq;ifapd; Gjpa murpd; nraw;ghLfs;> Gyk; ngau; jkpou;fspd; vz;zr; rpjwy;fs; vd gy tplaq;fs; fUj;jhlg;gl;ld. vy;yh tplaq;fisAk; nghWikahf nrtpkLj;j J}Jtu; ek;gpf;ifA+l;Lk; gjpy;fis mspj;Jr; nrd;W ,Uf;fpd;whu;. J}JtUld;> J}juf mjpfhupfs; rpyUk; ,f; fye;Jiuahlypy; fye;J nfhz;ldu;.

itfhrp 11> 2010

jkpo;r;nry;tdpd; FLk;gk; ,e;jpahtpy; murpay; Gfypl Nfhupf;if - fUzh

tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpd; kiwe;j Kd;dhs; murpay;j;Jiwg; nghWg;ghsu; v];.gp.jkpo;r;nry;tdpd; FLk;gj;jpdu; ,e;jpahTf;F murpay; Gfyplk; Nfhupr;nry;tjw;F ,uhZtj;jpduplk; mDkjp NfhupapUg;gjhf gpujp kPs;FbNaw;w mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. tpLjiyg; GypfSldhd ,Wjpf;fl;l Aj;j eltbf;iffspd;NghJ ifJnra;ag;gl;l jkpo;r;nry;tdpd; FLk;gj;jpdu; jw;NghJ ,uhZtj;jpdupd; ghJfhg;gpy; jq;fitf;fl;bUf;fpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

mg;gbg; NghL mupthis?

,e;jpahtpd; 6 khj fhy tprh gpughfudpd; jhahuhy; epuhfupg;G

tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfudpd; jhahuhd ghu;tjp mk;khs;> ,e;jpahtpdhy; toq;fg;gl;l  6 khjfhy  tprhit epuhfupj;jpUg;gjhf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. ,e;jpahtpy; rpfpr;ir ngWtjw;fhd epge;jidAld; $ba mDkjpapid me;ehl;L murhq;fk; toq;fpaij mLj;Nj mtu; me;j tprhtpid epuhfupj;Js;shu; vd;W njuptpf;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

Mg;G ,Oj;j Gypfs;

ntspehl;L Gypfspd; ehLfle;j muRf;F njupthd 272 jkpou;fSk; Njlg;gLNthu; gl;baypy;!

ehL fle;j muR mikg;gjw;fhf fle;j Qhapw;Wf;fpoik ntspehl;L Gypfshy; elhj;jg;gl;l Nju;jypy; Nghl;bapl;L njupthd 272 NgUk; Njlg;gLk; fWg;G gl;baypy; Nru;f;fg;gl;Ls;sdu; vd ,yq;ifg; ghJfhg;G tl;lhuq;fs; njuptpj;Js;sd. fdlh> gpupl;ld;> gpuhd;];> N[u;kdp> Rtp];> nld;khu;f;> Nehu;Nt> mT];jpNuypah Nghd;w ehLfspy; elhj;jg;gl;l Nju;jypy; Nkw;gb 272 NgUk; njupT nra;ag;gl;bUe;jdu;. ,e; ehLfle;j jkpoPo muir Vw;fKbahJ vd;W njuptpj;Js;s muR> ,tu;fs; Fwpj;j tpguq;fis Gydha;T gpuptpdu; Nrfupj;Js;sjhfTk;> ,yq;iff;Fs; tUtjw;F njupT nra;ag;gl;l vtUk; mDkjpf;f glkhl;lhu;fs; vd;Wk; muR mwptpj;Js;sJ. Mg;G ,Oj;j epiyapy; Gyk; ngau; Gypfs;. Mg;G itj;j epiyapy; thf;fspj;j Gyd; ngau; jkpou;fs; vd kf;fs; Ngrpf; nfhs;fpd;wdu;.

itfhrp 11> 2010

kPz;Lk; jhafk; jpUk;gpa ghu;tjp NtYg;gps;is

tpLjiyg;Gypfspd; jiytu; gpughfudpd; jhahuhd ghu;tjp mk;khs; kNyrpahtpypUe;J ,d;W khiy ,yq;if te;jile;jjhf mwpaKbfpd;wJ. ghu;tjp mk;khs; rpfpr;ir ngWtjw;fhf ,e;jpahTf;F nry;thu; vd vjpu;ghu;f;fg;gl;lJ. ,jw;fhf ,e;jpah mtUf;fhd tprhit toq;f jahuhf ,Ue;j epiyapYk; ,e;jpah nry;yhky; ,yq;if jpUk;gpdhu;. kNyrpah xU khjk; jq;Fkplk; tprhit toq;fp rpfpr;ir ngw mDkjpaspj;jpUe;jJ. ghu;tjp mk;khs; ,d;W khiy ahUk; vjpu;ghuhj tifapy; nfhOk;G ru;tNjr fl;Lehaf;f tpkhd epiyaj;ij te;jile;jhu;.

itfhrp 11> 2010

md;W kf;fSf;F! ,d;W ,tu;fSf;F!

(jkpod;)

1990 Mk; Mz;L Kjy; 1995Mk; Mz;L tiu aho; Flhehl;bypUe;J kf;fs; ntsp khtl;l ,lq;fSf;F nry;y jil gpiz epge;jidapy; jhd; nry;y mDkjp ve;jnthU NjitahapDk; mDkjp kWg;G my;yJ gpizapy; nry;y KbAk; 1995 Mk; Mz;L gpw;ghL td;dp epygug;gpy; $l mNj epiyik jhd; njd; ,yq;iff;F tUtjhdhy; kf;fs; ,g;gbahd gy rpukq;fis NtjidAld; mDgtpj;jhu;fs;> Fwpg;ghf nfhba Gw;W Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; mjpfk; Ngu; Nkyjpf rpfpr;irf;F njd; ,yq;iff;F nry;y Kbahj epiyapYk; aho;g;ghzj;jpypUe;J td;dp tiu kf;fSf;F mDkjp kwf;fg;gl;lJ. vj;jid kf;fs; cupa Neuj;jpy; jFe;j rpfpr;irapd;wp capu; ,oe;jdu;. ,J kwf;f Kbahjnjhd;W. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

Capitalism in crisis, the labourers rebelling Let us raise solidarity with the Greek people!

The fact that the economy of Greece came to the verge of bankruptcy is showing that the crisis is continuing being reflected in the enormously fast rise of national debt and that the efforts of the bourgeoisie to put into everybody's head that the world economic crisis is over are empty words. The rapidly increasing external debt, which brought Greece to the threshold of bankruptcy and is strangling with deep anxiety the world bourgeoisie, first of all imperialists of the euro zone like Germany and France, is knocking already at the door of other bourgeois states, Portugal and Spain to be named first, as element of the crisis. (more...)

itfhrp 11> 2010

gpuf;iQ - Nfhl;ghL - nraw;ghL - Vjpu;fhy murpay;

(kPuhghujp)

Gjpa fl;rp my;yJ mikg;ghdJ cyfk; jOtpastpy; thOfpd;w jkpo; NgRk; kdpju;fis gpujpepjpj;Jfpd;;w mtu;fsJ kdpj eyd;fspYk; Kd;Ndw;wj;jpYk; mtu;fs; thOk; Royypy; mf;fiwAk; nfhz;l nghJthd xU fl;rpahf ,Uf;fNtz;Lk;. R%f khw;wj;ij gy jsq;fspy; Vw;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;L gue;Jgl;l gd;Kfj;jd;iktha;e;j Nfhl;ghl;il cUthf;fNtz;Lk;. Fwpg;ghf khu;f;]pak; ngz;zpak; jypj;jpak; Roypay; (kjk;rhu) Md;kPftpay;..vd gue;Jgl;l tpupthd gd;Kfj; jd;ikiaf; nfhz;ljhf ,Uf;fNtz;Lk;. mq;fj;Jtj;jpy; gpujpepjpj;Jtj;jpy; ngz;fis ruprkkhf; nfhz;l mjhtJ 50f;F 50 tPjkhff; nfhz;l nraw;ghl;Lf;FOf;fs; cUthf;fg;glNtz;Lk;. Fwpg;gpl;l xt;n;thU jiyKiwf;Fk; Njitahd Kiwahd gpujpepjpj;Jtk; toq;fg;glNtz;Lk;. ,t;thwd mbg;gilfspy; cUthf;fg;gLk; jiyikf; FOf;fs; jhk; thOk; ehLfspy; fl;rpapd; nghJg; ngaUld; Fwpg;gpl;l ehl;bd; ngaiuAk; ,izj;J fl;rpia my;yJ mikg;ig rl;luPjpahfg; gjpT nra;ayhk;. ,yq;if ,e;jpah kw;Wk; ;Gyk; ngau; ehLfspy; ,t;thwhd fl;rp my;yJ mikg;ig gjpT nra;J me;je;j ehLfspd; murpaypy; gq;Fgw;wp mjd; murpaypy; jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; mNjNtis nghJthd gpur;ridfSf;fh midtUk; ,ize;J Fuy; nfhLj;Jk; nraw;glyhk;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

Rj;Jkhj;J njhlq;fptpl;lJ

rpwpyq;fh muRld; Ngr;Rf;fis Muk;gpj;jpUf;Fk; rk;ge;ju; $l;lk;.

'ehq;fs; xU kpjthjj; jkpo; murpay; fl;rp. tlf;Ff; fpof;fpidr; Nru;e;j 18 jkpo; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspy; 14 Ngu; vq;fsJ fl;rpiar; Nru;e;jtu;fs;. Nju;jy; mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;lijg; Nghy fLk;Nghf;fpidf; nfhz;ltu;fsJ fUj;Jf;fis ehq;fs; Vw;fg;Nghtjpy;iy. Mjypdhy; mtu;fis ehk; fl;rpapypUe;J ntspNaw;wpNdhk;. Nju;jypy; mtu;fs; Njhy;tpaile;jik ahtUk; mwpe;jNj.' 'ek;gj;jfhNjhUf;F ehq;fs; tha;g;Gf; nfhLf;ftpy;iy. gpd;du; murhq;fj;Jld; ,ize;Jnfhz;l mtu;fs; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; Nghl;bapl;lhu;fs;. ,tu;fs; midtUNk Njhy;tpiar; re;jpj;jhu;fs;. Neu;ikAlDk; Kd;Ndhf;fpa rpe;jidAlDk; ehk; nraw;gl;Nlhk;' vd ,uh rk;ge;jd; $Wfpwhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 11> 2010

500 Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; ,t;thuk; ngw;Nwhuplk; xg;gilg;G

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fs; 500 Ngu; ,t;thuk; jkJ ngw;Nwhu;> cwtpdu;fsplk; xg;gilf;fg;glTs;sdu; vd;W Gdu;tho;T Mizahsu; ehafk; gpupNfbau; Rje;j uzrpq;f njuptpj;jhu;. ,k;khjk; 12 Mk; jpfjp njhlf;fk; 18 Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;Fs; ntw;wpthuk; nfhz;lhlg;glTs;s mNjrkak; Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l IE}W Ngiu tpLtpf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ vd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

[_d; khjj;jpy; murpayikg;G khw;wk;

nrdw;rig> Nju;jy; Kiw khw;wk; 17tJ jpUj;jj;Jf;Fj; jpUj;jk;

murpay; ahg;gpy; gy;NtW jpUj;jq;fis nra;tjw;F murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJ. ,J njhlu;ghd jpUj;j kNrhjh ,U thuq;fSf;Fs; mikr;ruit mDkjpf;fhf rku;g;gpf;fg;gLk;. xU khjj;jpDs; murpay; ahg;G jpUj;j kNrhjhit ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;f cs;sjhf = yq;fh Rje;jpuf; fl;rp nrayhsUk; mikr;rUkhd ikj;jpupghy rpwpNrd $wpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

nrl;bFsk; epthuzf; fpuhkk;; 758 FLk;gq;fs; kPs; FbNaw;wk;

tTdpah tlf;fpYk;> Ky;iyj;jPT> Ks;spahts gpuNjrj;jpYk; kPsf;Fbaku;j;jg; glntd 758 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 2700 Ngu; New;W tTdpahtpypUe;J mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. nrl;bf;Fsk; epthuzf; fpuhkq;fspYk;> tTdpahtpy; ez;gu;fs; cwtpdu;fs; ,y;yq;fspYk; jq;fp ,Ue;jtu;fNs ,t;thW mDg;gp itf;fg;gl;ljhf tTdpah khtl;l nrayhsu; gp. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. tTdpah efu rig ikjhdj;jpw;F tu tiof;fg;gl;L g]; tz;bfspy; ,tu;fs; mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. ,tu;fs; gazk; nra;antd 45 g]; tz;bfSk;> ,tu;fsJ nghUl;fis vLj;Jr; nry;yntd 30 nyhwpfSk; <LgLj;jg;gl;bUe;jd.

itfhrp 11> 2010

tpiutpy; tl khfhz rigj; Nju;jy;

ehl;il fl;bnaOg;Gk; nraw;ghLfSf;F ru;tNjrk; ifnfhLf;f Ntz;Lk; - [dhjpgjp

%d;W jrhg;j fhyq;fs; je;j Jauq;fis vjpu;fhy re;jjpAk; re;jpg;gjw;F ehk; ,lkspf;f KbahJ. 2002k; Mz;L ngg;utupapy; ,lk;ngw;w Gupe;Jzu;T cld;gbf;if mjd; tPo;r;rp Kjy; 2009 Nk khjk; ,lk;ngw;w neUf;fb epiyik tiu Muha;tjw;F ,t;thizf; FOTf;F cupikAz;L. ,e;j Mizf;FOtpy; mq;fk; trpg;Nghu;. ehl;bd; nfsutj;ijAk; RahjPdj;ijAk; ek;gfj; jd;ikiaAk; ghJfhf;Fk; tifapy; kpFe;j mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLgtu; vd;gJ vdJ ek;gpf;if. ,NjNtis tpiutpy; tl khfhz rigj; Nju;jiy elj;jTk; ehk; vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

fz;zpntb mfw;Wk; NghJ gpnuQ;R mjpfhup kuzk;

tTdpahTf;F mg;ghYs;s ,uiz ,Yg;ig Fsj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; fz;zpntb mfw;Wk; gzpapd; NghJ gpuhd;]; ehl;L mjpfhupnahUtu; New;W capupoe;Js;shu;. fz;zpntb mfw;Wk; gzpapy; <Lgl;bUe;jNghJ jpBnud fz;zntb ntbj;jjd; fhuzkhfNt capupog;G Neu;e;Js;sJ vd;W vg;. v];. b. epWtdj;jpd; tTdpah khtl;l Kfhikahsu; v];. jpahNfe;jpud; njuptpj;jhu;. ,J njhlu;ghf mtu; NkYk; $Wifapy;> vg;. v];. b. epWtdk; ,yq;ifapy; fz;zpntb mfw;Wk; gzpapy; <Lgl;LtUk; epWtdq;fspy; xd;whFk;. ,J Rtp]; ehl;L mikg;ghFk;. ,e;epWtdj;jpy; njhopy; El;g cj;Nahfj;juhfg; gzpahw;wp te;j gpuhd;]; ehl;ltNu capupoe;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2010

fjpu;tPr;Rg; ngd;rpy;fs; fz;Lgpbg;G

nly;ypapy; fjpu;tPr;ir Vw;gLj;jpa 16 Nfhghy;l; ngd;rpy;fs; midj;Jk; fz;nlLf;fg;gl;L> mZrf;jp ikaj;jpy; xg;gilf;fg;gl;Ls;sd. nly;yp gy;fiyf;fofj;jpd; Ntjpay; Ma;tfj;jpy; gad;gLj;jg;gl;l Nfhghy;l; fjpu;tPr;R rhjdk;> fle;j gy Mz;Lfshf gad;gLj;jg;glhj fhuzj;jhy; gioa ,Uk;Gf; filf;F vilf;F Nghlg;gl;lJ. nly;yp khahGup gFjpapy; ,e;j rhjdj;ijg; gw;wp njupahj Copau;fs; ,ij cilj;J jdpahf gpupj;jdu;. ,jdhy;> ,e;j rhjdj;jpypUe;J fjpu;tPr;R Vw;gl;L vl;L Ngu; ghjpf;fg;gl;ldu;; xUtu; gypahdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

kf;fs; eyd;fis Kd;dpiyg;gLj;Jk;

khNthap];l; jiytUf;F ed;wp $Wk; Neghsg; gpujku;

Neghsg; gpujku; khjt;Fkhu; khNthap];LfSf;F fbjk; xd;iw mDg;gpAs;shu;. murhq;fj;jpd; miog;igNaw;W Mu;g;ghl;lj;ijf; iftpl;likf;F ed;wp njuptpj;Js;s gpujku; khjt;Fkhu; murpay; Ngr;Rthu;jijfSf;fhd topfis milahsk; fhZk;gb mf;fbjj;jpy; typAWj;jpAs;shu;. khNthap];Lfspd; jiytu; gpur;rz;lhTf;F ,f; fbjk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j ,f; fl;lhd fl;lj;jpy; Nkhjy;fis Nehf;fpr; nry;tJ ehl;Lf;F ed;ikaspf;fhJ Ngr;Rthu;j;ij Nkirapy; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhz;Nghk; vd;Wk; gpujku; mf; fbjj;jpy; typAWj;jpAs;shu;. Neghsj;jpy; muRf;nfjpuhd ghupa Mu;g;ghl;lj;jpy; khNthap];Lfs; Nk 02 Mk; jpfjp ,wq;fpdu;. (NkYk;....)

itfhrp 11> 2010

u\;ahtpy; rPd [dhjpgjp

rPd [dhjpgjp `p[pd;lhX u\;ahTf;F tp[ak; nra;J ,uz;lhk; cyfg; Nghupy; rPdhTld; xj;Jioj;j ,uhZt tPuu;fisr; re;jpj;jhu;. ,uz;lhk; cyfg; Nghupy; [g;ghdpag; gilfis vjpu;f;f rPdhTf;F u\;ahtpd; nrk;gil cjtp Gupe;jJ. ,ij epidT$Uk; tifapy; nkh];NfhtpYs;s gioa ,uhZt tPuu;fis rPd [dhjpgjp re;jpj;jhu;. Kf;fpakhd ,UgJ Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjpfSld; u\;a [dhjpgjp ePz;l Neuk; Ngr;R thu;j;ijfisAk; elj;jpdhu;. gpd;du; u\;ahtpd; [dhjpgjp nkj;tpbt; gpujku; tpshjpkpu; Gl;bd; MfpNahiuAk; rPd [dhjpgjp re;jpj;jhu;. gpd;du; ,U ehLfSf;fpilapyhd ePz;lfhy cwTfis NkYk; gyg;gLj;Jk; cghaq;fs; toptiffs; Fwpj;Jk; u\;a rPdj; jiytu;fs; Muha;e;jdu;. rPdhit kPl;f mjpfkhd u\;ag; gilfs; capupoe;jdu;. [g;ghdpa Mf;fpukpg;G gilfisj; Njhw;fbf;f u\;ahtpd; ,uhZt cjtp ngupJk; cjtpajhfTk; rPd [dhjpgjp u\;aj; jiytu;fsplk; njuptpj;jhu;.

itfhrp 11> 2010

mty epiyapy; ,e;jpa jha;khu;fs;  nrhu;f;fkhf jpfo;tJ fpA+gh!

kpfTk; tWikapy; coYk; fhq;Nfh> nfd;ahit tpl ,e;jpahtpy; jha;khu;fspd; epiyik Nkhrkhf ,Ug;gjhfTk; mJ $wpAs;sJ. jha;khu;fSf;fhd rpwe;j ehlhf Nrhrypr fpA+gh Nju;T nra;ag;gl;Ls;sJ. ,];Nuy;> mu;n[d;bdh> ghu;gNlh];> njd;nfhupah> irg;u];> cUFNt> f[f];jhd;> g`hk];> kq;Nfhypah Mfpait mLj;jLj;j ,lq;fspy; cs;sd. rPdhTf;F 18tJ ,lKk;> ,yq;iff;F 40 tJ ,lKk;> ghfp];jhDf;F 75 tJ ,lKk; fpilj;Js;sd. kpfTk; tsu;r;rp Fiwe;j ehLfs; gl;baypy; ,lk; ngw;Ws;s tq;fNjrj;jpw;F 14 tJ ,lk; fpilj;Js;sJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

gjpd;ehd;F gd;dpuz;L MfpwJ

E}w;wp ehw;gj;jpahW E}w;wp ehw;gj;jpNaO Mfpd;wJ

jNj$ cWg;gpdu; ,Utu; muRld; ,izT?

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,Utu; muRld; ,iza cs;sjhf ntspahd nra;jpfs; njhlu;gpy; jdf;F vJTk; njupahJ vd jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; RNu\; gpNukre;jpud; njuptpj;jhu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,Utu; If;fpa kf;fs; Rje;jpu $l;likg;Gld; ,izaTs;sjhf rpq;fs ehspjo; xd;wpy; ntspahd nra;jp Fwpj;J> ehlhSkd;w cWg;gpdu; RNu\; gpuNkre;jpuDld; njhlu;G nfhz;L Nfl;l NghNj mtu;,t;thW njuptpj;jhu;. ,J vjpu;ghu;fg;gl;l nra;jpjhd;. vd;d mikr;ru; gjtp nfhLj;jhy; RNu]pd; ,izT? gw;wp NtW ahuplKk;jhd; Nfl;f Ntz;Lk;. vd;d 21 vd;d 14 vd;d 12 vd;d mjw;F FiwNth $lNth ,tu;fshy; jkpo; kf;fSf;F xd;Wk; Mfg;Nghtjpy;iy. 'jk; kf;fSf;F' epiwNt MFk; ,q;fhiy epd;why; vd;d mq;fhNy epd;why; vd;d. E}w;wp ehw;gj;jpahW> E}w;wp ehw;gj;jpNaO Mfpd;wJ vd;d fzf;F gpiofpwNj?. fz;bapd; 'fhjiu' Ak; Nru;j;Jg; ghUq;fs; fzf;F rupahfptpLk;. 

itfhrp 10> 2010

M];jpNuypah nrd;w glF gOjile;jjpy; 5 ,yq;ifau; gyp

M];jpNuypahtpy; jQ;rk; Gf nrd;w 64 ,yq;ifj; jkpou;fspd; glF gOjile;jjhy;> flypy; %o;fp 5 Ngu; gypahfp tpl;ljhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. Nkw;gbg; glF M];jpNuypah mUNf ,e;jpag; ngUq;flypy; nrd;W nfhz;bUe;j NghJ gOjile;jJ. eLf;flypy; rpf;fpj; jtpj;j ,tu;fis New;W Kd;jpdk; me;j topNa nrd;w u\;a fg;gy; xd;W kPl;lJ. mjpy; 59 Ngu; kl;LNk ,Uf;ff; fhzg;gl;ldu;. 5 Ngiuf; fhztpy;iy. mtu;fs; mzpe;jpUe;j capu;fhg;G ftrq;fs; me;jg; gFjpapy; kpje;jd. kPl;fg;gl;l gazpfSld;> mtu;fs; te;j glifAk; fl;b ,Oj;Jr; nrd;w u\;a fg;gy;> New;W fhf]; jPit mile;jJ. mtu;fs; midtUk; mUfpy; cs;s fpwp];k]; jPtpy; cs;s M];jpNuypa KfhKf;F mioj;Jr; nry;yg;gLtu; vd;W me;ehl;L muR mwptpj;Js;sJ. fhzhky; Nghd 5 jkpou;fSk; gypahfpapUf;fyhk; vd;W fUjg;gLfpwJ. gzj;jpw;fhf nra;Ak; ghJfhg;gw;w> rl;l tpNuhjg; gazq;fs; ,d;Dk; vj;jid capu;fisg; gypnfhs;sg; Nghfpd;wNjh? ,tu;fs; midtUk; ,yq;if kf;fs; vd;gjpdhy; ,yq;if muRk; ,jpy; $Ljy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;.

itfhrp 10> 2010

uhFy;fhe;jp tUifahy; mjpub Nrhjid

Nfus Xl;lypy; jq;fp ,Ue;j 38 ,yq;if jkpou;fs; ifJ

tpLjiyg;GypfSld; njhlu;gh? csT gpupT cau; mjpfhupfs; tprhuiz

Nfus Xl;lypy; jq;fp ,Ue;j ,yq;if jkpou;fs; 38 Ngu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. mtu;fSf;F tpLjiyg;GypfSld; njhlu;G cs;sjh? vd;W tprhuiz elj;j kj;jpacsT gpupT cau; mjpfhupfs; Nfush tpiue;Js;sdu;. Nfus fly; gFjp topahf tpLjiyg;Gypfs; ,af;fj;jpdu; CLUt Kaw;rpg;gjhf> kj;jpa csT gpupT mjpfhupfs; rkPgj;jpy; ufrpa jfty; mDg;gp ,Ue;jdu;. ifjhd ,yq;if jkpou;fSf;F tpLjiyg;Gypfs; ,af;f jPtputhjpfSld; njhlu;G cs;sjh? vd;gJ gw;wpAk; jPtpu tprhuiz eilngw;W tUfpwJ. rpy Vn[z;Lfs; %yk; jyh &.2 Kjy; 5 yl;rk; tiu gzk; nfhLj;J mtu;fs; M];jpNuypahTf;F mDg;gp itf;fg;gl ,Ue;jdu; vd mwpaKbfpd;wJ. Nghu; #oy; fhuzkhf twpa epiyapy; cs;s ,yq;if jkpo; kf;fsplk; vt;thW ,t;thW ngUe;njhifahd gzk; Goq;Ffpd;wJ vd;gijapl;L tprhuiz nra;ag;gLfpd;wJ. ,jw;F ,d;uNghypd; cjtpAk; Nfhug;gl;Ls;sJ. ,jpy; Gypfspd; gzKk; rk;ke;jg;gl;bUf;fyhk; vd tprhuizahsu;fs; ek;Gfpd;wdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 10> 2010

trjp gilj;j> murpay; nry;thf;Fs;s?

ghu;tjp mk;khs; jkpofj;jpy; rpfpr;ir ngWtjw;F kj;jpa muR mDkjp

trjp gilj;j> murpay; nry;thf;Fs;s? ghu;tjp mk;khs; Nghd;wtu;fs; kNyrpah vd;d ,e;jpah vd;w cyfpd; vg;ghfj;jpwFk; nrd;W rpfpr;ir ngWk; epyikfs; cs;sd. Mdhy; td;dp eyd;Gup Kfhq;fspYk;.> ,yq;ifapd; Vida gFjpfspYk; cs;s rhjhuz Vio kf;fs; Nghupdhy; Vw;wgl;l cghijfSf;F ,yq;iff;Fs;NsNa rpfpr;ir ngw ahUk; cjTthu;fsh?. ,Nj Nghy; jkpo; ehl;by; mfjpfs; Kfhkpy; fle;j 20 tUlq;fSf;F Nkyhf NghjpasT mbg;gil trjpfs;> kUj;Jt trjpfs; mw;W ,Uf;Fk; ,yq;ifj; mfjpj; jkpo; kf;fspd; tho;T cWjpg;gLkh vd;why; ,y;iy vd;gNj gjpy;. vy;yhtw;wpw;Fk; nry;thf;F Ntz;Lk;. ahtUf;Fk; rkkhd ftdpg;Gk;> guhkupg;Gk; Ntz;Lk; vd;gNj rupahd epiyg;ghlhf ,Uf;f KbAk;. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

murpayikg;Gr;

rPu;jpUj;j Nahridfis Kd;itf;f mikr;ruit jPu;khdk;

vjpu;tUk; ,uz;L thufhyj;jpw;Fs;  murpayikg;G kw;Wk; Nju;jy; rPu;jpUj;jq;fs; njhlu;gpyhd Nahridia mikr;ruit Kd;itf;ftpUg;gjhf rpNu\;l mikr;ru; xUtu; njuptpj;jhu;. kfhtypNfe;jpu epiyaj;jpy; ,d;W ,lk;ngw;w Clftpayhsu;fs; khehl;by; ciuahw;WifapNyNa> = yq;fh Rje;jpu Kd;dzpapd; nghJr; nrayhsu; ikj;jpupghy rpwpNrd ,jidf; $wpdhu;. vjpu;tUk; etk;gu; khjk; 17Mk; jpfjp [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;] ,uz;lhtJ jlitahfTk; gjtpg; gpukhzk; nra;aTs;shu;. ,jw;F Kd;duhf Nkw;gb Nahrid vjpu;tUk; [{iy khjk; ehlhSkd;wj;jpy; Kd;itf;fg;gLk; vdTk; ikj;jpupghy rpwpNrd  Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 10> 2010

tpLjiy Gypfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;l rpwP rghuj;jpdk; kw;Wk; Nghuhspfspd; 24tJ Mz;bid epidT$u;e;J fdlhtpy; ,lk;ngw;w epidtQ;ryp $l;lk;!

1986k; Mz;L tpLjiy Gypfshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jkpoPo tpLjiy ,af;fk; kPjhd rNfhju gLnfhiyahy; me;j ,af;fj;jpd; jiytu; cl;gl 100f;F Nkw;gl;l cWg;gpdu;fs; gLnfhiy nra;ag;gl;lij Kd;dpl;L fdlh nuhwd;Nuh vf;fpypd;ud; tPjpapy; mike;Js;s kz;lgk; xd;wpy; mQ;ryp $l;lk; fle;j rdpf;fpoik(08.05.2010) xOq;F nra;ag;gl;bUe;jJ. nuNyh cWg;gpdu;fshy; Vw;ghL nra;ag;gl;l Nkw;gb mQ;ryp $l;lj;jpy;> Gnshl;> <.gp.Mu;.vy;.vt;> fl;rpfspd; gpujpepjpfs; cl;gl> fdlhtpd; Nwh[;wptu; njhFjpapd; 42k; ,yf;fj;jpd; fTz;rpyuhf Nghl;bapLk; eK nghd;dk;gyk;> ,lJrhup fl;rpfspd; gpujpepjpfs;> Clftpyhshfshd kNdh uQ;rd;> uh[h Nahfuh[h vd gyUk; fye;J nfhz;L ciuahw;wpdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 10> 2010

tTdpah tlf;fpy; ,d;W 500 FLk;gq;fs; kPs; Fbaku;T

tTdpah tlf;fpy; ,d;W jpq;fl;fpoik 500 FLk;gq;fs; kPsf;Fbaku;j;jg;gltpUg;gjhf khtl;l murhq;f mjpgu; jpUkjp gP. vk;. v];. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. ,NjNtis tTdpah khtl;lj;jpy; gilapdu; epiynfhz;bUe;j mur fl;llq;fs;> jdpahu; fhzpfs; vd;gtw;wpy; nghJ kf;fis kPsf;Fbaku;j;j gilapdu; xj;Jiog;G toq;fp tUtjhfTk; mur mjpgu; NkYk; $wpdhu;. me;j tifapy; Kjw; fl;lkhf Ngahb$ohd;Fsk; Kfhk; mike;j gFjpapy; 65 FLk;gq;fs; kPsf; Fbaku;j;jg;glTs;sdu;. tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jw;NghJ Ky;iyj;jPit nrhe;j ,lkhf nfhz;l 34 Mapuk; NgUk; fpspnehr;rpia nrhe;j ,lkhf nfhz;l 34 Mapuk; NgUk; cs;sdu;. ,tu;fSs; 17 Mapuk; Ngu; vjpu;tUk; 31 Mk; jpfjpf;Fs; jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPsf;Fbaku;j;jg;gLtnudTk; mur mjpgu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

iftplg;gl;l Nkhl;lhu; irf;fps;fs;; milahsk; fhl;l NkYk; mtfhrk;

Vohapuk; Nkhl;lhu; irf;fps;fspy; 100 Nkhl;lhu; irf;fps;fs; khj;jpuNk ,Jtiu milahsk; fhzg;gl;bUg; gjhf fpspnehr;rp murhq;f mjpgu; jpUkjp NfjP];tud; njuptpj;jhu;. Vidatu;fs; jkJ Nkhl;lhu; irf;fps;fis milahsk; fhl;Ltjw;fhd fhy mtfhrk; vjpu;tUk; 15Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. cupatu;fs; jkJ Nkhl;lhu; irf;fps;fis milahsk; fhl;l jtWk; gl;rj;jpy; khw;W eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vdTk; fpspnehr;rp murhq;f mjpgu; NkYk; njuptpj;jhu;. ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd; NghJ GJf;FbapUg;G> mk;gytd; nghf;fid> Ks;sptha;f;fhy; gFjpfspYs;s kf;fs; ,lk;ngaUk;NghJ jkJ thfdq;fis iftpl;Lr; nrd;wpUe;jdu;. ,e;epiyapy; gilapduhy; kPl;fg;gl;l irf;fps;fs; kw;Wk; Nkhl;lhu; irf;fps;fis cupatu;fsplk; ifaspf;fg;gltpUg;gjhf murhq;f mjpgu; jpUkjp NfjP];tud; mwptpj;jpUe;jhu;.

itfhrp 10> 2010

md;idau; jpdj;jpNy.............

ed;whfj; jkpo;j;jhapd; cwtpNy ngw;wkf;fs;................

md;idau; jpdj;jpNy nghd;dhil Nghu;j;jp

rpd;dNkir tpsf;Fk; rpwg;ghf vdf;fspj;jJld;

vd;tPl;Lf;F te;J cd;jkpohy; ciuahL......

cd;Dila Cf;fk; ,isQu;f;F topfhl;Lk;

(NkYk;......)

itfhrp 10> 2010

jkpoPo kf;fs; fy;tpf;fofk; elhj;Jk;

Rtp];tho; jkpo;; gps;isfSf;fhd mwpTg;Nghl;bfs;(2010)

R+wpr;  khepyj;jpy;

md;ghHe;j Rtp];tho; jkpo; kf;fNs!  

 jkpoPo kf;fs; fy;tpf;fofk; Rtp];tho; jkpo; rpwhHfSf;fhd mwpTg;Nghl;b xd;iw epfo;j;jp mjpy; gq;Fgw;Wk; gps;isfspy; jpwikrhypfisj; njupTnra;J. jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; jk;Kapiu mHg;gzpj;j midtiuAk; epidT $UKfkhf jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofj;jpd; Rtp]; fpisapduhy;  vjpHtUk; Mb (A+iy) khjk; #upr; khepyj;jpy; 06.06.2010 QhapW epfo;j;jg;gltpUf;Fk; 21 tJ tPukf;fs; jpdj;jpy;  rpwg;Gg; guprpy;fs; toq;FtJld; gq;Fgw;Wk; midj;Jg; gps;isfSf;Fk; guprpy;fs; toq;fp nfsutpf;fg;gLk;. (NkYk;.....)

itfhrp 10> 2010

Neghsj;jpy;

Ngr;Rthu;j;ijf;F tUkhW khNthap];LfSf;F muR miog;G

Neghsj;jpy; fle;j rpy thuq;fshf Mu;g;ghl;lj;jpyPLgl;Ls;s khNthap];LfSld; Ngr;Rthu;j;ij ele;j gpujku; khjt;Fkhu; jiyikapyhd murhq;fk; Kd;te;Js;sJ. ,jw;fhd cj;jpNahfG+u;t miog;ig murhq;fk; New;W Qhapw;Wf;fpoik tpLj;jJ. Mu;g;ghl;lj;ijf; iftpl;L rkhjhd R+oiyj; Njhw;Wtpf;FkhW Negha murhq;fk; khNthap];Lfsplk; Ntz;LNfhs; tpLj;jJ. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

czu;Tfis flj;Jk; gl;L %is ghjpf;fg; gl;ltu;fSf;Fk; cjTk;

ekJ clypy; czu;T fl;Lg;ghl;L gFjpahf ,Ug;gJ %is. jz;Ltlg; ghjpg;G> fhf;fha;typg;G Neha; kw;Wk; rpy ghjpg;G ,Ug;gtu;fSf;F czu;Tfis flj;Jtjpy; %is rupahf nray;glhJ. ,JNghd;w gpur;rpid cilatu;fSf;F gl;L ,io cjTfpwJ. gl;L ,iofs; kpd;rhuj;ij flj;Jk; jd;ik nfhz;lit. ,e;j gl;L ,ioia rpwpa kpd;flj;jpahf %isAld; ,izj;J nray;gLj;jpajpy; mJ jfty;fis rpwg;ghf flj;jpaJ. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

Gjpa muir mikg;gjpy; fl;rpfspilNa Ngr;Rthu;j;ij

gpupl;ld; nghJj; Nju;jypy; mjpf Mrdq;fisg; ngw;W ntw;wpaPl;ba fd;rNtu;bt; fl;rpapd; jiytu;fs; Gjpa murhq;fj;ij mikg;gjw;fhd Kaw;rpfspy; ,wq;fpAs;sdu;. ypguy; [dehaff; fl;rpapd; jiytu;fSld; Ngr;Rf;fis elj;jpa fd;rNtu;bt; fl;rp Kf;fpa];ju;fs; ,d;W jpq;fl;fpoik kPz;Lk; $lTs;sdu;. Qhapw;Wf;fpoik ele;j Ngr;Rthu;j;ijfs; ey;y gaDWjp tha;e;jjhf ,Ue;jjhf fl;rp tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. ,e;epiyapy; Njhy;tpaile;j ypguy; fl;rpj; jiytUk; Kd;dhs; gpujkUkhd Nfhu;ld; gpwTizg; gjtp tpyFkhW mf;fl;rpapd; vk;.gpf;fs; Kjw; jlitahff; Nfhupf;if tpLj;Js;sdu;. Nk 06y; ele;j nghJj; Nju;jypy; mjpfsthd kf;fs; thf;fspj;jdu;. ,jdhy; rpy thf;Fr; rhtbfspy; neupry;fSk; Vw;gl;ld.

itfhrp 10> 2010

eyk; fhl;Lk; fbfhuk;

vd;d ey;yh ,Uf;fPq;fsh?

,g;gb eyk; tprhupg;gJ ekJ gz;ghL. ,dp ahUk; cq;fis ,g;gbf; Nfl;lhy; ePq;fs; kzp ghu;g;gJNghy; fbfhuj;ijg; ghu;j;J eykhfj;jhd; ,Uf;fpNwd; vd;W gjpy; nrhy;yyhk;. Mkhk; ePq;fs; eykhf ,Uf;fpau;fsh vd;gijf; fhl;Lk; fbfhuk; te;Jtpl;lJ. INuhg;gpa Ma;Tf;FO xd;W etPd iff;fbfhuk; xd;iw cUthf;fp ,Uf;fpwJ. ,jpy; vyf;l;Nuhdpf; nghypku; kw;Wk; etPd nrd;rhu; ,Uf;Fk;> ,ij tof;fkhd fbfhuk;Nghy; ifapy; mzpe;J nfhs;syhk;. ,jpy; ,Uf;Fk; etPd fUtpfs; Neha; mwpFwpfis Muk;gj;jpNyNa fz;fhzpj;J mwptpf;Fk;. tpau;it> cly; ntg;gk;> ,uj;j Xl;lk; Mfpatw;iw fz;fhzpj;J Neha;j;njhw;iw fz;Lgpbf;Fk;. ,jw;fhf vg;NghJk; kpd;fhe;j miyfis clypy; gug;gpa tz;zk; nray;gLk;. khuilg;G Vw;gLtJ> uj;jk; ciwtJ> <ug;gjk; FiwtJ Nghd;w ngUk;ghyhd tpahjpfspd; mwpFwpfis kUj;Jt gupNrhjidf;Fr; nry;yhkNy fhl;btpLk;. tpahjpfis Muk;gj;jpNy fz;Lgpbj;jhy; vspjpy; Fzkhf;fp eykhf thoyhk;.

itfhrp 10> 2010

u\;a Ruq;f tpgj;jpy; 11 Ngu; gyp; 60 Ngiuf; fhztpy;iy

u\;ahtpd; epyf;fupr; Ruq;fj;jpy; Vw;gl;l vupthA ntbtpgj;jpy; 11 Ngu; gypahdJld; 60 Ngu; Ruq;fj;jpy; khl;bAs;sdu;. ,tu;fis kPl;gjw;fhfr; nrd;w kPl;Gg; gzpahsu;fs; 20 Ngu; gw;wpa jfty;fSk; fpilf;ftpy;iynadj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. New;W Qhapw;Wf;fpoik ,r; rk;gtk; ele;jJ. u\;ahtpd; kpfg; gpukhz;lkhd ,e;j epyf;fupr; Ruq;fk; u\;ahtpd; njd; khepyj;jpy; cs;sJ. KjythJ ntbg;G rdpf;fpoik ele;jJ. me;Neuk; Ruq;fj;jpy; 370 Ngu; Ntiynra;J nfhz;bUe;jdu;. ,uz;lhtJ jlitahf Qhapw;Wf;fpoik vupthA ntbj;jJ. ,ijaLj;J njhopyhsu;fs; Ruq;fj;ij tpl;Lg; ghJfhg;ghf ntspNawpdu;. kPl;Gg; gzpahsu;fshy; 11 rlyq;fs; fz;nlLf;fg;gl;ld. fhakile;j epiyapy; ,d;Dk; rpyu; Ruq;fj;jpypUe;J kPl;fg;gl;ldu;.

itfhrp 10> 2010

nghyeWt tpfhiu neuprypy; rpf;fp ,U ahj;jpupfu; gyp; 22 Ngu; fhak;

nghyd;dWit> Nrhkhtjp tpfhiug; gFjpapy; Vw;gl;l neupry; fhuzkhf ,U ahj;jpupfu;fs; capupoe;jNjhL> 23 ahj;jpupfu;fs; fhakile;Js;sdu; vd;W mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; nghyd;dWit khtl;l ,izg;ghsu; cGy; ehzaf;fhu New;Wj; njuptpj;jhu;. neuprypy; rpf;Fz;l Nehahsu;fSk;> fhakile;jtu;fSk; tpkhdg; gilapdupd; n`ypf;nfhg;lu;fs; %yk; M];gj;jpupfSf;F vLj;J tug;gl;ljhfTk; mtu; $wpdhu;. mNjNeuk; neuprypy; rpf;Fz;bUe;j ahj;jpupfu;fSf;F jz;zPu; Nghj;jy; fisAk;> czTg; nghjpfisAk; tpkhdg; gilapdu; Mfhaj;jpypUe;J Nghl;ljhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

itfhrp 10> 2010

kd;dhu; gs;spKidapy; 49 tPLfs; jpwe;Jitg;G

kd;dhu; gs;spKid fpuhkj;jpy; 49 tPl;Lj; jpl;lk; ,d;W gpw;gfy; mikr;ru;fshd uprhj; gjpAjPd; kw;Wk; tpky; tPutd;r MfpNahuhy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. tlf;fpd; tre;jk; Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; kd;dhu; gs;spKidf; fpuhkj;jpy; Nkw;gb 49 tPLfs; mikf;fgl;L cupatu;fsplk; ifaspf;fg;gl;lJ. k`pe;j rpe;jidapd; Njrpa nfhs;iff;F Vw;g tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjp kw;Wk; njhopDl;gg; gq;Fld; ,it mikf;fg;gl;Ls;sd. 

itfhrp 09> 2010

Ks;sptha;f;fhy; - me;j ,Wjp VO ehl;fs; 

Proud Citizen International vd;w epWtdkhfpa ehk; fle;j fhyq;fspy; gy;NtW jpiug;glq;fisAk; tpguzj; jpiug;glq;fisAk; jahhpj;Js;Nshk;. Red Winter, "Our Nation" Nghd;w gilg;Gf;fs; Fwpg;gplj;jf;fit.  

vkJ mLj;j gilg;G Ks;sptha;f;fhy;; - Aj;jj;jpd; ,Wjp VO ehl;fspy; Ks;sptha;fhypYk;> mjw;F ntspapYk;> rHtNjr muq;fpYk; vd;d ele;jJ vd;gJ gw;wpaNj ,j;jpiug;glk;.  

me;j VO ehl;fs; rk;gtq;fs; vk;kf;fspd; czHTfNshL njhlHGw;wpUg;gjhy;> mt; czHTfisAk; ,j;jpiug;glj;jpy; NrHj;Jf; nfhs;s tpUk;GfpNwhk;.  

cq;fs; MNuhf;fpakhd czHTfisAk;> rpe;jidfisAk;> ePq;fs; njhpe;J nfhz;ltw;iwAk; director@proudcitizen.org vd;w kpd; mQ;ry; %yk; mwpaj; jUkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;. 

itfhrp 09> 2010

 

fOij Nja;e;J fl;nlWk;G MdNjh? Fjpiu Nja;e;J Fl;br;RtuhdNjh?

(nuhwd;Nuh> fdlhtpy; Gypfspd; ftdaPu;g;G> jpfjp Nk 06> 2010)

 

 

(ed;wp: Gifg;glk; ,yq;if ,izaj;jsk; xd;wplk; ,Ue;J ngwg;gl;lJ)

itfhrp 09> 2010

FJ}fyk; jpUk;Gk; me;j ehs;

jpdKk; kL Myak; tUk; gf;ju;fspd; vz;zpf;if mjpfupg;G

njd;gFjpapy; ,Ue;J gy E}w;Wf;fzf;fhd gf;ju;fs; kL md;idiaj; juprpg;gjw;fhf ehshe;jk; kL Njthyj;jpw;F te;J jq;fpr; nry;fpd;wdu;. ehl;by; ,lk;ngw;w Aj;jk; KbTf;F te;j epiyapy; kjthr;rp gpujhd tPjpapypUe;J Nghf;Ftuj;Jf; nfL gpbfs; jfu;f;fg;gl;l epiyapYk; jw;NghJ njd; gFjp gf;ju;fs;> Rje;jpukhf te;J nry;tjhfj; njuptpf;fpd;wdu;. kLtpy; ,lk;ngWfpd;w tpNrl jpUg;gypfspYk; kf;fs; gq;Fgw;Wfpd;wdu;. gpd; mk;kf;fs; kd;dhu; efUf;Fs; te;J> mq;Fs;s Kf;fpak; tha;e;j ,lq;fSf;Fk; nrd;W ghu;itapLfpd;wdu;. ,jdhy; kd;dhupYk; njd;gFjp kf;fspd; tUif mjpfupj;Js;sJ. njd;gFjp rpq;fs kf;fSf;Fk; kd;dhupy; cs;s jkpo; > K];ypk; kf;fSf;Fkpilapy; xw;Wik mjpfupj;J tUfpd;wikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ. 

itfhrp 09> 2010

vy;yh mk;khf;fSk; ghu;tjp mk;kh Mfptpl KbAkh?

mk;kh jkpopYs;s mofpa thh;j;ijfspy; Kjd;ikahdJ. cyfpYs;s [Ptuhrpfnsy;yhk; Kjd; Kjypy; cr;rhpf;f fw;Wf;nfhs;Sk; thh;j;ijAk; mJjhd;. xt;nthU caph;fisiaAk; ,e;j cyFf;F mwpKfg;gLj;Jk; mtNs! me;j xt;nthU capUk; ,e;j kz;zpy; ,Wjptiu eykha; tho jd;id tUj;jpf;nfhs;Sk; xU Gdpjkhd [PtDk; mtNs. me;j cj;jk [Ptid ,Wjptiu re;Njhrkhf guhkhpg;gNj mts; ngw;wth;fspd; flik. me;j tifapy; ghh;tjp mk;kh mth; ngw;w kfid(ghjfdhf ,Ue;jhYk; mts; ngw;w tapWjhNd) mtd; jd; FLk;gj;NjhL nkhj;jkha; gwpnfhLj;J> fl;bf;nfhz;ltiuAk; fhyDf;F fhTnfhLj;J xw;iwaha; epw;f;Fk; NghJ mth; ngw;Wf;nfhz;l kw;wth;fs; mth;jd;id jhq;fpg;gpbg;gJk; mth; nfhz;l Jauj;jpy; gq;F nfhs;tJk; ,ay;ghdNj. Mdhy; mtu;fs; fdlhtpYk; INuhg;ghtpYk; ,Ue;J nfhz;L jk; jhia Vw;f kWg;gJ Vndh? (NkYk;....)

itfhrp 09> 2010

mtiy epidj;J cuiy ,bf;Fk; j.Nj.$

Nk 17 Mk; jpfjpia Jf;f jpdkhf mD\;bf;FkhW Nfhupf;if     

tUlhe;jk; Nk 17 Mk; jpfjpia Jf;f jpdkhf filg;gpbf;FkhW jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G jkpo; kf;fisf; NfhupAs;sJ. cr;rf;fl;l Nghupd; NghJ gy;yhapuf;fzf;fhd jkpo; kf;fs; gLnfhiy nra;ag;gl;lik> ,yl;rf; fzf;fhNdhu; gy;NtW ghupa ghjpg;GfSld; ,Ug;gplq;fspy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gl;lik Nghd;wtw;iwr; Rl;bf;fhl;bNa ,j; Jf;fjpd mD\;bg;igf; filg;gpbf;FkhW jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G tpLj;Js;s mwpf;ifnahd;wpy; NfhupAs;sJ. kPzLk; cRg;Ngj;Jk; ifq;fupaq;fis njhlq;fp tpl;ldu; jkpouRf; fl;rpapdu;. gjtpAk; gjtpahr;R. ntspehl;L lhyUk; lhyu; Mr;R. jkJ gps;isfis ntspehLfspy; jq;f itj;J RfNghfq;fis mDgtpf;f> ,oj;jpy; cs;s gps;isfSf;F kPz;Lk; Ntl;L itf;f jahu; Mfptpl;ldu;. ,tu;fs; jpUe;jg; NghtJ ,y;iy. (NkYk;.....)

itfhrp 09> 2010

I];yhe;jpy; NkYk; xU vupkiyapy; ntbg;G

I];yhe;J ehl;by; cs;s NkYk; xU vupkiy fle;j rpy ehl;fSf;F Kd;G ntbj;jJ. ,jdhy; kPz;Lk; vupkiy rhk;gy; mjpf mstpy; ntspahfp fhw;wpy; gutp tUfpwJ. fle;j khjk; I];yhe;J ehl;by; cs;s ngupa vupkiy ntbj;Jr; rpjwpajpypUe;J ntspahd vupkiy Fok;gpypUe;J cUthd rhk;gy; fhw;wpy; gutpaJ. ,jdhy; INuhg;gpa ehLfspd; tpkhd Nghf;Ftuj;J Kw;whfj; jilgl;lJ. ,q;fpyhe;J> mau;yhe;J cs;spl;l ehLfspy; tpkhd epiyaq;fs; midj;Jk; %lg;gl;ld. ,ijj; njhlu;e;J INuhg;gpa ehLfSf;fhd tpkhd Nghf;Ftuj;J Kw;wpYk; ghjpf;fg;gl;lJ. (NkYk;.....)

itfhrp 09> 2010

ntspehLfSf;F Nfhupf;if

GypfSf;F capu;nfhLg;NghUf;F vjpuhf eltbf;if vLq;fs;

,yq;ifapy; fle;j tUlk; mopj;njhopf;fg;gl;l gpuptpidthj jkpoPo tpLjiyg;Gypfs; ,af;fj;jpw;F kPz;Lk; capu;nfhLg;gjw;nfd cq;fs; kz;iz gad;gLj;Jk; jkpou;fSf;F vjpuhf eltbf;if vLq;fs; vd gpujku; b.vk;. [auj;d Nkw;F ehLfsplk; mtru Ntz;LNfhs; xd;iw tpLj;Js;shu;. ntspehLfspy; trpj;JtUk; Rkhu; 15 yl;rk; Gyk;ngau; jkpo; kf;fs; ,yq;ifapy; jq;fs; r%fj;jpdUf;nfd Rje;jpu jhafk; xd;iw cUthf;Ftjw;fhf gpuptpidg; Nghuhl;lk; xd;iw elj;Jtjw;nfd ,af;fnkhd;iw Vw;gLj;jpf; nfhs;s jpl;lkpl;L tUfpwhu;fs; vd;Wk; gpujku; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 09> 2010

kl;lf;fsg;G khtl;ljtUf;F

kl;L. khtl;lj;jpw;F fpof;F khfhz Rfhjhu mikr;ru; gjtp

ntw;wplkhfTs;s fpof;F khfhz Rfhjhu mikr;ru; gjtpf;F kl;lf;fsg;G khtl;lj;ij Nru;e;j xUtNu epakpf;fg;gLthu; vd;W If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; nrayhsu; njuptpj;jhu;. Rfhjhu mikr;ru; gjtp jpUNfhzkiy khtl;lj;jpw;Nf toq;fg;gl Ntz;Lk; vd;W If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; fpof;F khfhz rig Kf;fpa];ju; xUtu;  NfhupapUe;jhu;. ,J rk;ge;jkhf mikr;ru; Rrpy; gpNuk[ae;jtplk; tpdtpaNghJ mtu; ,f;fUj;ij njuptpj;jhu;. mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu]; gpNuupf;Fk; kl;lf;fsg;G khtl;l khfhz rig cWg;gpdUf;Nf mikr;ru; gjtp toq;fg;gLk; vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. jw;NghJ> fpof;F khfhz Rfhjhu mikr;rpd; midj;Jg; nghWg;Gf;fSk; fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jdpd; nghWg;gpy; cs;sJ vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 09> 2010

nfhk;gdpj;njUtpy; mfw;wg;gLk; rl;ltpNuhj fl;blq;fs;

nfhk;gdpj;njU gFjpapy; rl;ltpNuhjkhf fl;lg;gl;bUe;j  fl;blq;fis mfw;Wk; eltbf;iffs; ,lk;ngw;WtUtij glj;jpy; fhzyhk;. ,t;thW  rl;ltpNuhjkhf   fl;blq;fs; mfw;wg;gLtjhy; mq;F gjw;wkhd epiy fhzg;gLfpd;wJ. mjpfkhd ghJfhg;G gilapdu; Ftpf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 09> 2010

K];ypk; fhq;fpu]pw;Fs; kPz;Lk; gpsT?

=yq;fh K];ypk; fhq;fpu]pd; Ie;J ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; fl;rpia tpl;L gpupe;J muRld; ,ize;J nfhs;sTs;shu;fs; vd;Wk; ,jw;fhd Kf;fpa Ngr;Rthu;j;ijfs; ,lk;ngw;WtUfpd;wJ vd;W thuhe;j gj;jpupif xd;W nra;jp ntspapl;bUe;jJ. ,J rk;ge;jkhf =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]pd; nrayhsu; ehafk; `rd; mypaplk; tpdtpaNghJ> ,t;thuhd nra;jpfs; Kw;wpYk; cz;ikf;Fg; Gwk;ghdJ vd;Wk;> vkJ fl;rp ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; muRld; ,izaTs;shu;fs; vd;w nra;jpia kWg;gjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. NkYk; xU rpy gj;jpupiffs; muRld; Nru;e;J nfhz;L vkJ fl;rpf;F vjpuhf nraw;gl;L tUfpd;wdJ  vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. fle;j ehlhSkd;wj; Nju;jypd; NghJ vkJ fl;rp ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; midtUk; fl;rpia tpl;L gpupe;J nry;ykhl;Nlhk; vd;W kf;fs; kj;jpapy; thf;FWjpaspj;Js;sdu;. mt;thW ehq;fs; muRld; Nru;tjhf ,Ue;jhy; jhq;fs; midtUk; fl;rpj; jiytUld; jhd; xd;W Nru;tJ vd;W cau;gPlf; $l;lj;jpy; jPu;khdpj;Js;sjhfTk; `rd; myp njuptpj;jhu;.

itfhrp 09> 2010

 

itfhrp 08> 2010

nuNyhtpd; tPuike;ju; jpdk;

1986 Vg;uy; 26y; Gypfs; nuNyh kPJ gpufldg;gLj;jg;glhj Aj;jnkhd;iw njhLj;jhu;fs;. gj;J ehl;fs; ePbj;j ghrprj;jpd; Kjw; gapw;rpg; gl;liw E}w;Wf;fzf;fhd nuNyh NghuhspfisAk; rpy nghJ kf;fisAk; gypnaLj;J> Nk 6k; ehs; vkJ jiytu; rpwP rghul;dk; nfhiyAld; KbTf;F te;jJ. kiwe;j vkJ jiytu; rpwP rghul;dk; Vida Nghuhspfs; kw;Wk; nghJ kf;fs; midtiuAk; epidNte;Jk; ,e;ehspy; murpay; NtWghLfis kwe;J midtiuAk; gq;Fgw;WkhW miw$ty; tpLf;fpd;Nwhk;.

fhyk; : 08 Nk> 2010> rdpf;fpoik> khiy 3.30 6.00 kzp tiu

,lk;  : Don Montgomary Community Centre

       2467 Eglington Ave East (Midland Ave/ Eglington Ave)                                                  

                Scarborough, Ontario

                Canada

njhlu;GfSf;F : rpth - (647) 686 4196

itfhrp 08> 2010

jiytu; rpwP rghuj;jpdk;

kuzj;jpd; NghJk; kf;fis Nerpj;j jiytd;

md;W 1986 k; Mz;L Nk 06 k; ehs; jd;idf; ghJfhj;J itj;jpUe;j nghJkf;fisg; fhg;ghw;w jd;id jpahfk; nra;jtu; jiytu; rpwP rghuj;jpdk;. nghJkf;fshy; fhg;ghw;wp kiwj;J itf;fg;gl;bUe;j jiytu; rpwP rghuj;jpdj;ij kiwtplj;jpypUe;J ntspf;nfhzu nghJ kf;fis tpLjiyg; Gypfs; gzaf; ifjpfshf;fp nfhiy nra;a Kw;gl;lNghJ nghJ kf;fisg; ghJfhf;f jhdhf kiwtplj;jpypUe;J ntspte;J nghJkf;fis fhg;ghw;wp jd;Dapu; <e;jtu; jiytu; rpwP rghuj;jpdk;. vkJ jiytd; kuzj;jpd; NghJk; kf;fis Nerpj;jtu;;. mjdhy; jd;Dapu; <e;J kf;fisf; fhg;ghw;wpatu;. mjdhy; ,d;Wk; kf;fs; kdq;fspy; tho;fpd;whu;. kf;fshy; Nerpj;J kjpf;fg;gLfpd;whu;. (NkYk;.....)

itfhrp 08> 2010

Kf;fhyKk; %o;fpf; Fspj;jhYk; fhfk; nts;isahFkh?

(rjh. [P.)

Nkyj;Nja ehLfspy; mJTk; fdlhtpy; Rk;kh ,Ue;J tho;ifia Xl;LtJ kw;Wk; fopahl;lk;> ngah;> GfNohL tho Ntz;Lk; vd;why; xNu xU topjhd; ,Uf;fpwJ. kw;wth;fis Vkhw;wpg; gpiog;gJ. mJ GypfSf;F ifte;j fiy. me;j fiyapd; rhuj;ij mYq;fhky; FYq;fhky; mg;gbNa ms;spf;nfhs;tJ vy;NyhuhYk; KbAkhd fhhpaky;y. ehL fle;j jkpoPo muR vd;gNj xU Nga;fhl;L! me;j Nga;fhl;Lf;F njhpT nra;ag;gLgth;fs; mjtplg; Nga;fhl;Lfs;! ,e;j Nga;fhl;LfSf;nfy;yhk; Nga;fhl;L fhl;Lgtd; kfh Nga;fhl;Lf;fhwd;! mtd; vg;gbg;gl;ltd; vd;gij nrhy;ypah njhpaNtz;Lk;? cjtp nra;ahtpl;lhYk; cgj;jputk; nra;ahjpUe;jhNy kfh Gz;zpak; vd;gJ ehk; mDgtpf;Fk; md;whlq;fhl;rp. ,th;fs; ehLfle;j jkpoPo muR vd;gij J}f;fpg; gpbf;f Gypfspd; Gjpa ,uhZtg; gphpnthd;w mikf;fg;gLtjhf ,yq;ifapd; gpujkh; $Wfpwhh;. ,njy;yhk; Njitjhd;? ruzile;j Mapuj;Jf;F Nkw;gl;l Gyp cWg;gpdh;fspd; Gdh;tho;T g+h;j;jpahfp ,e;jh me;jh tpLjiy nra;ag;gLthh;fs; vd;wpUe;j epiyik jiyfPohf khw;wg;gl;bUf;fpwJ ,e;j Gz;zpathy;fshy;! (NkYk;....)

itfhrp 08> 2010

gpupl;ldpy; njhq;F ghuhSkd;wk;

njhopw; fl;rp Njhy;tp; nfhd;ru;Ntbt; fl;rpf;F $Ljy; Mrdk;

gpupl;b\; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; ve;jnthU fl;rpf;Fk; mWjpg; ngUk;ghd;ik fpilf;fhjjhy; njhq;F ghuhSkd;wNk mike;Js;sJ. ,jd;%yk;> fle;j 13 Mz;L fhyk; Ml;rp nra;j njhopyhsu; fl;rp Njhy;tpaile;Js;sJ. nkhj;jk; cs;s 650 njhFjpfspy; xd;iw jtpu 649 njhFjpfspy; New;W Kd;jpdk; thf;Fg; gjpT ele;jJ. ,e;j Nju;jypy; 4150 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapl;ldu;. ,Ue;jhYk; MSk; njhopyhsu; fl;rp> fd;ru;Ntbt; fl;rp> ypguy; [dehaf fl;rpfSf;F ,ilNajhd; fLikahd Nghl;b ,Ue;jJ. thf;Fg; gjpT Kbe;jJk; New;W ,uNt thf;F vz;zpf;if njhlq;fpaJ. New;Wf; fhiy Nju;jy; KbTfs; ntspahfpd. 633 ,lq;fSf;fhd Nju;jy; KbTfs; mjpfhuG+u;tkhf mwptpf;fg;gl;Ls;sd. ,jpy; vjpu;f; fl;rpahd fd;ru;Ntbt; fl;rp 299 ,lq;fspy; ntw;wp ngw;W jdpg; ngUk; fl;rpahf jpfo;fpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 08> 2010

fhNyhrpjkhd xg;ge;jk;

ehl;bd; ghJfhg;G> ehzakhw;W> tPlikg;G cl;glg; gy mk;rq;fis cs;slf;fpa xg;ge;jnkhd;W \q;fha; xj;Jiog;G mikg;Gf;Fk; ,yq;if murhq;fj;Jf;FkpilNa ifr;rhj;jhfpapUf;fpd;wJ. ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [P.vy;.gPup]; New;W Kd;jpdk; ghuhSkd;wj;jpy; ,ij njuptpj;jhu;. \q;fha; xj;Jiog;G mikg;gpy; u\;ah> rPdh> f]hfp];jhd;> fpupfp];jhd;> jh[pfp];jhd;> c\;ngfp];jhd; Mfpa ehLfs; mq;fj;Jtk; tfpf;fpd;wd. ,e;jpah ghfp];jhd;> <uhd;> kq;Nfhypah Mfpa ehLfs; ghu;itahsu; me;j];j;Jg; ngw;wpUf;fpd;wd. gpuhe;jpa ghJfhg;G Vw;ghlhf Muk;gpf;fg;gl;l \q;fha; xj;Jiog;G mikg;G ,g;NghJ mjd; nraw;ghl;il nghUshjhu xj;Jiog;ig Nehf;fpAk; tp];jupj;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;.....)

itfhrp 08> 2010

khwpf;nfhz;bUf;Fk; ,aw;if

cyf ,af;fj;jpy; kdpj gpwg;G vd;gJ xU rpW epfo;T. gpwe;J tho;e;J nfhz;bUf;Fk; xt;nthU kdpjDf;Fk; clyhYk;> Fzhjpraj;jhYk; xt;nthU jdpj;jd;ik ,Uf;fpwJ. capu; ,Uf;Fk; tiujhd; me;j jdpj;jd;ik. kuzk; mile;j gpd;G ve;j jdpj;jd;ikAk; ,d;wp> nghJj; jd;ikahfp ,e;j G+kpapy; fiue;J Ngha;tpLfp Nwhk;. gpwg;gJk; mts; kbapy;; ,wg;gjpy; mts; kbapy; mjdhy;jhd; G+kpia jha; vd;fpNwhk;. ,aw;if> kdpjid VjhtJ xUtifapy; ,d;Wk; kpul;bf; nfhz;Nljhd; ,Uf;fpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 08> 2010

100 taJ tiu tho Ntz;Lkh? jpdKk; 10 kzp Neuk; J}q;Fq;fs;

jpdKk; 10 kzpNeuk; J}q;fpdhy; 100 taJ tiu tho KbAk; vd;gJ Gjpa Ma;T %yk; njupate;J cs;sJ. mnkupf;fhtpy; cs;s Nghu;l;yhz;L ];Nll; gy;fiyf;fof Nguhrpupau;fs; elj;jpa Ma;tpy; ,J njupate;J cs;sJ. clYf;F Gj;Jzu;T mspg;gjpYk;> Neha; vjpu;g;G rf;jpia J}z;LtjpYk; J}f;fk; ngUk;gq;F tfpf;fpwJ. 100 taij njhl;ltu;fsplk; elj;jpa Ma;tpy; mtu;fs; jpdKk; 10 kzp Neuk; J}q;fpaJ njupate;Js;sJ. cwf;fj;jpy;jhd; kdpj clypy; cs;s nry;fs; jq;fis jhq;fNs GJg;gpj;Jf;nfhs;s KbfpwJ. mNjhL Neha; vjpu;g;G rf;jpia cj;Ntfk; ngwr; nra;a KbfpwJ vd;W me;j gy;fiyf;fofj;jpd; Nguhrpupau; lhdhd;-F njuptpj;jhu;.

itfhrp 08> 2010

rpyp> ngU ehLfspy; kPz;Lk; G+fk;gk;

mnkupf;fh mUNf cs;s rpyp ehl;by; Vw;fdNt fle;j ngg;u tup khjk; 27 Mk; jpfjp 8.8 upf;lu; E}w;Wf;fzf;fhdtu;fs; gypahdhu;fs;. ,ijj; njhlu;e;J New;W kPz;Lk; G+fk;gk; Vw;gl;lJ. upf;lu; mstpy; 6.4 Mf ,Ue;jJ. ,jd; mz;il ehlhd ngU ehl;bYk; G+fk;gj;jpd; ghjpg;G ,Ue;jJ. G+fk;gj;jpd; ikak; ngU ehl;bd; vy;iyf;F mUNf cs;s rpyp ehl;bd; lhf;dh vd;w ,lj;jpy; G+kpf;F fPNo 25 fp.kP. Moj;jpy; ,Ue;jJ. G+fk;gk; Vw;gl;lJk; ngU ehl;by; cs;s MNuFa;g;gh vd;w efuj;jpy; tPLfs; FYq;fpd. ,jdhy; tPl;by; ,Ue;jtu;fs; xNu Xl;lkhf Xb tPLfis tpl;L ntspNawpdhu;fs;. ,e;j G+fk;gk; fhuzkhf cldbahf Nrjk; VJk; Vw;gltpy;iy vd;W $wg;gLfpwJ.

itfhrp 08> 2010

flj;jy;fhuu;fshy; flj;jg;gl;l u\;a fg;gy; kPl;G

u\;ahTf;F nrhe;jkhd vz;nza;f;fg;gy; xd;W Vld; tisFlh mUNf nrd;wNghJ me;j fg;giy Nrhkhypah flw;nfhs;isf;fhuu;fs; flj;jpdhu;fs;. 23 rpg;ge;jpfSld; 255 Nfhb &gh kjpg;Gs;s fr;rh vz;nzAk; ,Ue;jJ. ,e;j fg;gy; New;W Kd;jpdk; kPl;fg;gl;lJ. ,e;jf; fg;giy kPl;gjw;fhf u\;a flw;gil fg;gy; khu;\y; \Ngh];dpNfht; Nrhkhypah flw;gFjpf;F tpiue;jJ. me;j fg;gypy; ,uhZt n`ypf; nfhg;lUk; ,Ue;jJ. flw;gil fg;giy ghu;j;jJk;> flw;nfhs;isau;fs; ruz; mile;jdu;. mtu;fis u\;ah ifJ nra;jJ. mJ vz;nza;f;fg;giy tpL tpj;jJ. 23 rpg;ge;jpfSk; gj;jpukhf tpLtpf;fg;gl;ldu;. me;j fg;gy; Vw;fdNt jpl;lkpl;lgb rPdhit Nehf;fp gazj;ijj; njhlq;fpaJ. ghuhl;lg;gl Ntz;ba ijupakhd nray;. u\;ah u\;ahjhd;.

itfhrp 08> 2010

`l;ldpy; khiy 6 kzpf;F gpd; upA+\d; tFg;Gf;fs; elj;j jil

`l;ldpy; ghlrhiy khztu;fs; %tu; flj;jpr; nry;yg;gl;lijaLj;J me;jg; gpuNjrj;jpy; khiy MW kzpf;Fg; gpd; gpuj;jpNaf (upA+\d;) tFg;Gfis elj;j Kbahnjdj; jiltpjpf;fg;gl;Ls;sJ. mNjNeuk;> khztu;fs; vf;fhuzk; nfhz;Lk; nghJ ,lq;fspy; Rw;wpj; jpupaf; $lhnjd;Wk; mwpTWj;jg;gl; Ls;sJ. kPWNthu; ifJ nra;ag;gL thu;fnsd;Wk; nghyp]hu; vr;rupj;Js;shu;fs;. mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhd; jiyikapy; nghyp]; cau; mjpfhupfSk; fye;J nfhz;l $l;lj;jpy; New;W (07) ,jw;fhd jPu;khdk; vLf;fg;gl;Ls;sJ. nts;is thdpy; khztu;fs; %tu; flj;jg;gl;L jhf;FjYf;F ,yf;fhf;fpa gpd; nfhl;lfiy gFjpapy; tpLtpf;fg; gl;bUe;jhu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 08> 2010

fpspnehr;rpapy; khtl;l ePjpkd;wk; 10k; jpfjp Kjy; Muk;gk;

Rkhu; 30 tUlj;jpd; gpd;du; fpspnehr;rp khtl;l ePjpkd;wk; vjpu;tUk; 10k; jpfjp jpq;fl;fpoik Kjy; nray;glTs;sJ. Kd;du; ePjpkd;wk; ,aq;fpa fl;llk; Nrjkile;Js;sjpdhy; mjw;F rkPgj;jpy; cs;s jdpahu; fl;llk; xd;wpNyNa ePjpkd;wk; ,aq;fTs;sJ. Fbapay; Nkd;KiwaPl;L Nky;ePjpkd;w ePjpgjp N[. tp];tehjd; ePjpkd;w fl;blj;jpid itgt uPjpahf fhiy 9 kzpf;F jpwe;J itg;ghu;. fpspnehr;rp ePjpkd;Wf;F rhtfr;Nrup> aho;g;ghzk; Mfpa ePjpkd;wq;fspy; flikahw;wpa mYtyu;fs; fle;j Kjyhk; jpfjp Kjy; ,lkhw;wk; nra;ag;gl;Ls;sdu;.

itfhrp 08> 2010

INuhg;gpa A+dpad; $Wfpd;wJ

,yq;if kPJ vt;tpj mOj;jKk; nfhLf;ftpy;iy

[P. v];. gp. tupr; rYiff;fhf ,yq;if kPJ INuhg;gpa A+dpad; vt;tpj mOj;jq;fisAk; gpuNahfpf;ftpy;iynad INuhg;gpa A+dpad; tjptplg; gpujpepjp njuptpj;Js;shu;. ,yq;ifapd; ePjpj;Jiwia INuhg;gpa A+dpad; kjpj;Jr; nraw;gLfpwJ. Mifahy; ,g;NghJ ele;Jnfhz;bUf; Fk; tof;Ffs; njhlu;gpy; fUj;Jf; $Wk; epiyapy; INuhg;gpa A+dpad; ,y;iynadTk; mtu; tpLj;Js;s mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mNjNeuk; ,e;j tptfhuk; njhlu;ghf ,yq;if cau; kl;lf; FO ,e;j khj ,Wjpapy; gpury;]; tuTs;snjdTk; mtu; $wpdhu;. 

itfhrp 08> 2010

fy;tpj;Jiwia kWrPuikf;f ghuhSkd;wj; njupTf;FO

fy;tpj; Jiwia KOikahf kWrPuikf;Fk; tifapy; Gjpa fy;tpr; rl;l%yk; xd;iw ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;w murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,jw;nfdg; ghuhSkd;wj; njupTf; FOnthd;iw mikg;gjw;fhf nfhs;ifj; jpl;lq;fs; ghuhSkd;wr; nrayhsu; ehafj;jplk; ifaspf;fg;gl;Ls;sjhf fy;tp mikr;ru; ge;Jy Fztu;jd njuptpj;jhu;. Njrpa fy;tpf; nfhs;if xd;iw %d;W khj fhyj;jpw;Fs; jahupj;J rl;lkhf;Ftjw;fhd eltbf;iffis ,e;jg; ghuhSkd;w njupTf;FO Nkw;nfhs;Snkd mikr;ru; $wpdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

Jaffna security forces deny rumours & exaggerated crime reports

It has been observed that certain unscrupulous elements operating for undisclosed agendas and targets are flexing muscles to disrupt normalcy in the Jaffna peninsula by propagating falsehoods, regarding its prevailing security situation in the past three months vis-à-vis several incidence of criminal activities. More than six suspects, including a provincial political leader of a recognized political party have been taken into custody in connection with three crimes. Similarly, the Police have interrogated dozens of people in respective areas regarding two other those crimes and continue to conduct extensive investigations due to lack of eye witnesses and evidence. (more.....)

itfhrp 07> 2010

fisfl;Lk; aho; E}yfk;> aho; gy;fiyf; fofk;

aho;.gy;fiyapy; Gjpa ghlj;jpl;lq;fs; Muk;gk;; 9Mk; jpfjp mq;Fuhu;g;gzk;

aho; gy;fiyf;fofj;jpy; Gjpa ghlj;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;fhd mq;Fuhu;g;gz epfo;T aho; E}yf Nfl;Nghu;$lj;jpy; vjpu;tUk; 9Mk; jpfjp fhiy 9.30 kzpf;F eilngwTs;sJ. ,J njhlu;gpy; aho; gy;fiyf;fofj;jpd; nghJ ,izg;ghsUk;> rpNu\;l tpupTiuahsUkhd jpUkjp.v];.utPe;jpud; rw;W Kd;du; njuptpj;jhu;. Mq;fpy nkhop mgptpUj;jpj; jpwik> r%f Kfhikj;Jt mgptpUj;jpj; jpl;lk;> jpl;l tbtikg;G Kfhikj;Jtk; Mfpa ghlj;jpl;lq;fNs Muk;gpf;fg;gltpUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. ,jw;fhd tFg;Gf;fs; vjpu;tUk; 15Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gltpUg;gjhfTk; v];.utPe;jpud; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;.

itfhrp 07> 2010

gpujp Clf mikr;ru; gjtpapypUe;J Nku;tpd; rpy;th uh[pdhkh

gpujp Clfj;Jiw mikr;ru; gjtpapid jhd; uh[pdhkh nra;aTs;sjhf Nku;tpd; rpy;th njuptpj;jhu;. ,Ug;gpDk; Clftpayhsu;fs; ve;NeuKk; jdJ tPl;Lf;F tuNtw;fg;gLthu;fs; vd;Wk; mtu; $wpdhu;. rw;W Neuj;Jf;F Kd; Clftpayhsu; re;jpg;nghd;iw Vw;ghL nra;jpUe;j mtu;> jdJ ,e;j jPu;khdj;Jf;F ve;jnthU mikr;rUk; fhuzkpy;iy vd;Wk; cl;bf;fhl;bdhu;. ,NjNtis> gpujp Clfj;Jiw mikr;ru; ku;tpd; rpy;th jdJ gjtpia ,d;W khiy uh[pdhkh nra;aTs;shu; vd;W ,yq;if Clfq;fs; Vw;fNt vjpu;T $wpapUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. Gjpa Clfj;Jiw mikr;ruhf nfn`ypa uk;Gf;nty;y gjtpia Vw;wijj; njhlu;e;j ,e;j uh[pdkh eilngw;wpUg;gJ gyiuAk; Nfs;tpfSf;Fs; cs;shf;fpAs;sJ.

itfhrp 07> 2010

kl;L. tlKid ghlrhiyf;F epue;juf; fl;blk; : Kjyikr;ru; jpwg;G

20 tUlq;fSf;F Nky; tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;bypUe;J gilapduhy; kPl;fg;gl;l kl;lf;fsg;G nghyeWit vy;iyf; fpuhkkhd tlKidapy; ePz;l fhy Njitahd ghlrhiyf; fl;blk; 40 yl;rk; &gh nrytpy; mikf;fg;gl;Ls;sJ. ,jidf; fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; New;W khiy jpwe;J itj;jhu;. ,lk; ngau;e;J Rkhu; xU tUl fhyk; ntt;NtW ,lq;fspy; mfjpfshfj; jq;fpapUe;J kPs;FbNawpa tlKid khztu;fs;> epue;juf; fl;blkpd;wp jw;fhypff; nfhl;by;fspYk; kuepoypYk; fy;tp fw;Wte;jdu;. tlKid murpdu; jkpo;f; fytd; ghlrhiyf;nfd Mrpa mgptpUj;jp tq;fp> neNfhl; jpl;lj;jpd; fPo; 40 yl;rk; &ghit toq;fp> epue;ju fl;blj;ij mikj;Jf; nfhLj;Js;sJ. Rkhu; 25 tUlq;fspd; gpd;du;> ,g;ghlrhiyf;F epue;juf; fl;blk; xd;W fpilj;Js;sJ. ghlrhiy mjpgu; v];.[Ptuhrh jiyikapy; eilngw;w itgtj;jpy; fy;Flh tya fy;tpg; gzpg;ghsu; Rgh rf;futu;j;jp cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;. khztu;fspd; fyhrhu epfo;r;rpfSk; mq;F ,lk;ngw;wd. 

itfhrp 07> 2010

gpupl;b\; Nju;jypy; Nfhu;ld; gpuTd; Njhy;tp; Nltpl; nfk&d; Gjpa gpujku;?

gpupl;b\;  nghJj; Nju;jypy; 75 rjtPjkhd KbTfs; ntspahd epiyapy; 290 Mrdq;fisg; ngw;W gpujhd  vjpu;f;fl;rpahd fd;ru;Ntbt; (goikg; NgZk;) fl;rp Kd;dpiyapy; cs;sJ. ,e;epiyapy; fd;ru;Ntbt; fl;rpiar; Nru;e;j Nltpl; nfk&d; Vida rpwpa fl;rp MjuTld; gpujkuhf tha;g;gpUf;fpwJ vd;W njuptpf;fg;gLfpwJ. ,NjNtis> gpujku; Nfhu;ld; gpuTd; jiyikapyhd MSk; fl;rpf;F gpd;dilT Vw;gl;Ls;sJ. ,e;j Nju;jypy; MSk; njhopyhsu; fl;rp> fd;ru;Ntbt; fl;rp > Rje;jpu [dehaf fl;rp> gpupl;b\; Ne\dy; fl;rp vd 4 fl;rpfs; Nju;jy; fsj;jpy; Kf;fpa gq;F tfpj;jd. thf;nfz;Zk; eltbf;if mwptpf;fg;gl;L tUfpd;w epiyapy; fd;ru;Ntbt; fl;rp 290Mrdq;fisg; ngw;W Kd;dpiyapy; cs;sJ. mLj;j ,lj;jpy; cs;s  njhopyhsu; fl;rp 246 Mrdq;fisg; ngw;Ws;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

gpupj;jhdpaj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rp Kd;dzpapy;...

gpupj;jhdpahtpy; ,lk;ngw;w Nju;jiyaLj;J> New;wpuT thf;F vz;Zk; gzp njhlq;fpaJ. ,d;W fhiy Nju;jy; KbTfs; rpy ntspahfpd. mjpfhuG+u;tkhf mwptpf;fg;gl;l 325 ,lq;fSf;fhd Nju;jy; KbTfspy; vjpu;f;fl;rpahd fd;ru;Ntbt; fl;rp 163 ,lq;fspy; ntw;wp ngw;W jdpg;ngUk; fl;rpahfj; jpfo;fpwJ. ,q;fpyhe;J ehl;by; fle;j 13 Mz;Lfshf njhopyhsu; fl;rp Ml;rpNa ele;J tUfpwJ. ,e;j epiyapy; elg;G ghuhSkd;wj;jpd; MAl;fhyk; Kbe;jijj; njhlu;e;J New;W Nju;jy; ele;jJ. nkhj;jk; cs;s 650 njhFjpfspy; xd;iwj; jtpu 649 njhFjpfspy; New;W thf;F gjpT ele;jJ. ,e;jj; Nju;jypy; 4>150 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bl;ldu;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

ahopy; flj;jg;gl;l khztp kaf;fKw;w epiyapy; kPl;G

ahopy; ,de;njupahj egu;fshy; flj;jg;gl;l khztp kaf;fKw;w epiyapy; kPl;fg;gl;L aho;. Nghjdh itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;sjhf mq;fpUf;Fk; vkJ nra;jpahsu; njuptpj;jhu;. aho;. khdpg;gha; rq;fug;gps;is tPjpiar; Nru;e;j 11 taJ khztp New;W khiy ,de;njupahj egu;fshy; flj;jg;gl;lhu;. vdpDk; rw;W Kd;du; khdpg;ghapy; cs;s iftplg;gl;l gFjp xd;wpypUe;J ,uhZtj;jpdu; ,tiu kPl;Ls;sdu;. ethyp tpNtfhde;jh tpj;jpahyaj;ijr; Nru;e;j Nkw;gb khztp jw;NghJ aho;. Nghjdh itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;. khdpg;gha; nghyp]hu; rk;gtk; njhlu;gpy; tprhuizfis Nkw;nfhz;L tUtjhfTk; mwpaKbfpd;wJ. 

itfhrp 07> 2010

jiyikia khw;w Kaw;rp

I. Nj. fTf;Fs; cl;fl;rp Nkhjy; cf;fpuk;

If;fpa Njrpa fl;rp vd;gJ uzrpq;f gpNukjhrtpd; FLk;gj;jpw;Fr; nrhe;jkhdNjh my;yJ NtW jdp egu;fSf;Fr; nrhe;jkhdNjh my;y vd;W njuptpj;Js;s r[pj; gpNukjhr> ehl;by; midj;Jj; juhjuq;fisr; Nru;e;jtu;fSk; Vw;Wf;nfhs;Sk; tifapy; fl;rp kWrPuikf;fg;gl Ntz;Lnkdf; $wpAs;shu;. [dhjpgjp Nju;jy;> nghJj; Nju;jy; Njhy;tpfSf;Fg; gpd;du; fl;rpf;Fs; cs; Kuz;ghLfs; tYtile;Js;sd. jiyikj;Jtj;ij khw;w Ntz;Lnkd rpyu; typAWj;jp tUk; epiyapy;> nghJj; Nju;jypy; Nghl;bapl;L ntw;wpaPl;ba rpyu; ghuhSkd;wj;jpy; jdpj;J ,aq;f KbT nra;Js;sdu;. ,jpy; fl;rpapd; rpNu\;l cWg;gpdu;fs; rpyUk; tpjptpyf;fhf ,y;iy. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

rl;l tpNuhjf; filfisAk; mfw;w eltbf;if

nfhOk;G efupy; cs;s rfy Fbir tPLfisAk; mfw;wTk; mtu;fSf;Fg; nghUj;jkhd ,lq;fspy; trjpahd tPLfis epu;khzpj;Jf; nfhLf;fTk; jPu;khdpj;Js;sjhf ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsu; Nfhj;jhNg uh[gf;\ $wpdhu;. fpspnehr;rpapy; epu;khzpf;fg;gl;l epidTj; J}gpiaj; jpwe;J itf;Fk; itgtk; New;W (6) ,lk;ngw;wJ. ,e;j epfo;tpy; gpujk mjpjpahff; fye;J nfhz;l mtu; Clftpayhsu; Nfl;l Nfs;tpfSf;F gjpyspf;ifapNy Nkw;fz;lthW $wpdhu;. gpujhd efuq;fspYs;s rfy rl;l tpNuhjf; filfisAk; mfw;w efu mgptpUj;jp mjpfhu rig eltbf;if vLj;Js;sJ. ,e;j eltbf;if nfhOk;gpy; Muk;gpf;fg;gl;L fz;b> fhyp> khj;jiw cl;gl gpujhd efuq;fspYk; Kd;ndLf;fg;gLk;. gpd;du; Vida efuq;fspy; cs;s rl;ltpNuhjf; fl;blq;fSk; mfw;wg;gLk;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

,UgJ tUlq;fspd; gpd;du; aho; - Ky;iyj;jPT g]; Nrit

Ky;iyj;jPtpy; 1990 fhyg;gFjpapy; ,Ue;j g]; bg;NghthdJ Aj;j R+o; epiy fhuzkhf Nrjkhf;fg;gl;lJ. vdpDk; jw;NghJ Gjpa g]; epiya jupg;gplk; mikf;fg;gl;L vjpu;tUk; jpq;fl; fpoik Kjy; aho;g;ghzk; - Ky;iyj;jPtpw;fhd Neub g]; Nritapy; <LgLk; vdj; njuptpj;jhu;. ,NjNtis gUj;jpj;Jiwf;Fk; - nfhOk;gpw;Fkhd Neub g]; Nritapy; vjpu;tUk; jpq;fl; fpoik Kjy; khw;wk; nra;ag;gLk; vdTk; njuptpj;jhu;. NkYk; gyhyp> njy;ypg;gis Nghd;w gpuNjrq;fSf;Fk; aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J Neub g]; Nritapid Muk;gpf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhfTk; fNzrgps;is njuptpj;jhu;. (NkYk;....) 

itfhrp 07> 2010

,lJrhup muRfSld; xg;ge;jk;

rq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpy; ,yq;iff;F gq;fhsp me;j];j;J

ehl;bd; ghJfhg;G> ehzakhw;W kw;Wk; tPlikg;G cl;gl gy mk;rq;fis cs;slf;fpa Kf;fpa cld;gbf;ifnahd;wpy; murhq;fk; New;W ifr;rhj;jpl;ljhf ntsptptfhu mikr;ru; [P. vy;. gPup]; New;W ghuhSkd;wj;jpy; njuptpj;jhu;. rq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; fPo; New;W Nkw;nfhs;sg;gl;l ,t;nthg;ge;jf; ifr;rhj;jpy; rPdh> u\;ah Nghd;w ehLfSk; gq;Nfw;wjhf mikr;ru; njuptpj;jhu;. rq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpy; ,yq;if gq;fhsp me;j];ijg; ngw;Ws;sijaLj;Nj ,J rhj;jpakhfpAs;snjd mikr;ru; gPup]; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

Jaffna coming alive

The Australian High Commission has started a housing scheme at Kilinochchi and Australian High Commissioner Kathy Klugman visited the site of the scheme today. The Provincial Council has provided fishing gear valued at Rs. 20 million for fishermen of Mullaitivu and the NGO, Caritas is opening a fishing net factory in Jaffna. An Information Technology exhibition started at the public Library Jaffna. Cricket and Football coaching camps have been organized for school children and school children from the schools of the south were also taking part in these camps held at the Wembady Girls' High School grounds, Jaffna. (more...)

itfhrp 07> 2010

tp\kr; rf;jpfSf;F ,lkspf;fyhfhJ!

Kg;gJ tUl fhy nfhba Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;ljhdJ tlf;F> fpof;F kf;fSf;F khj;jpukd;wp ehl;bd; Vida gpuNjr kf;fSf;Fk; tpNkhrdj;ij Vw;gLj;jpapUf;fpwJ. tlf;F> fpof;F kw;Wk; njd;gFjp kf;fs; ahtUk; jw;NghJ epk;kjpg; ngU%r;Rld; toikahd tho;f;if elj;Jfpd;wdu;. kf;fs; jq;fsJ nghUshjhu eltbf;iffspy; mr;rkpd;wp <Lgl;L tUfpd;wdu;. ehL jw;NghJ epk;kjpahd R+o;epiyf;F te;Js;sJ. ,JNt ehl;bd; Kd;Ndw;wg; ghijf;fhd Muk;gkhFk;. vdpDk; G+uz mikjp epiyngWtijf; Fog;Gk; tifapy; tlf;fpYk; fpof;fpYk; Ntz;lj;jfhj rk;gtq;fs; jiyJ}f;fg; ghu;f;fpd;wd. kf;fs; kj;jpapy; kPz;Lk; mr;rj;ij Vw;gLj;Jk; tpjj;jpy; nfhs;is> fg;gk;> Ml;flj;jy; Nghd;w rk;gtq;fs; jiynaLf;fpd;wd. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

Canadian Tamils for Peace and Democracy calls on Diasporas to fight against the Transnational Government of Tamil Eelam

The political support of some European Union countries and huge monetary earned by illegal means of money laundering, forceful collections, abductions and credit card frauds throughout the world made the Terrorist organization a come back. Though defeated militarily and politically in the recent elections in Sri Lanka, the Tiger Diasporas are becoming more active to disturb the peace achieved in Sri Lanka and create a political uncertainty in the North and East by creating a de facto Terrorist Government abroad. (more.....)

itfhrp 07> 2010

R+lhd; [dhjpgjp Nju;jYk; ru;tNjr ePjpkd;w gpbahizAk;

(rq;fu NrhNahd;)

ju;G+u; gpur;rpidf;F ,Wjpahd Kbitf; fhz;gjw;fhf ru;trd thf;nfLg;ig elj;Jtjw;F [dhjpgjp my; giu; rk;kjk; njuptpj;jpUf;fpd;w Neuj;jpy;> ju;G+u; Fw;wr; nray;fSf;fhf mtiu tprhupg;gjpy; ru;tNjr Fw;wtpay; ePjpkd;wk; jPtpuk; fhl;LtJ ju;G+u; gpur;rpidapd; jPu;Tf;Ff; Fe;jfkhd R+o;epiyiaj; Njhw;Wtpg;gjhf mikayhk;. ju;G+upy; ,lk;ngw;w capupog;GfSf;fhf ePjp nrYj;j Nkw;nfhs;sg;gLk; Kaw;rp mq;F capUld; ,Ug;gtu;fspd; tho;tpy; mikjp jpUk;Gtjw;Fj; jilahf miktij vt;tpjj;jpYk; epahag;gLj;j KbahJ. R+lhd; [dhjpgjpj; Nju;jy; KbTfs; ntspaplg;gl;l mNj jpdk; (26.04.2010)> yf;]k;Ngu;f;fpy; $ba INuhg;gpa A+dpad; ehLfspd; ntsptptfhu mikr;ru;fs; ru;tNjr Fw;wtpay; ePjpkd;wj;jpd; gpbahizf;Fj; jq;fs; Mjuit cWjpg;gLj;jp mwpf;if ntspapl;lhu;fs;. INuhg;gpa A+dpad; jiytu;fSf;Fk; ru;tNjr Fw;wtpay; ePjp kd;wj;Jf;Fk; ju;G+u; capupog;Gfs; Kf;fpakhfj; njupfpd;w msTf;F me;j capupog;Gfspd; mbg;gilf; fhuzkhd gpur;rpidapd; jPu;T Kf;fpakhfj; njupatpy;iy. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

tlgFjp kf;fs; kdq;fis nty;tJ vkJ ghupa nghWg;G - Nfhj;jhga uh[gf;\

tlgFjp kf;fspd; eyd;fis ghJfhf;fTk; mtu;fspd; Njitfis epiwNtw;wTk; Ntz;ba ghupa nghWg;G ghJfhg;Gg; gilapdUf;F ,Uf;fpwJ. ,e;j epyg;gug;ig ntw;wpnfhz;lJ Nghd;W kf;fspd; kdq;fis nty;y Ntz;ba vkJ nghWg;ghFk;. kPz;Lk; gaq;futhjk; jiyJ}f;f ,lkspf;f khl;Nlhk;. ,g;gFjp kf;fspd; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;Jtjw;fhf xt;nthU gpuNjrj;jpYk; ,uhZt Kfhk;fis mikf;fg;glTs;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

mnkupf;fhtpy; Fz;L itj;jtDf;F cjtpajhf ghfp];jhdpy; 7Ngu; ifJ

mnkupf;fhtpy; epA+Nahu;f; efupy; fhu; Fz;L itj;jJ njhlu;ghf ghfp];jhid Nru;e;j \hrhj; igry; ifJ nra;ag;gl;lhd;. mtDld; njhlu;G nfhz;L cjtpfs; nra;jjhf ghfp];jhdpy; 7 Ngu; ifJ nra;ag;gl;ldu;. mnkupf;fhtpy; epA+Nahu;f; efupy; ilk;]; rJf;fj;jpy; fhu; Fz;L itj;jjhf ghfp];jhid Nru;e;jtUk; mnkupf;fhtpy; FbNawp trpg;gtUkhd \hrhj; igry; ifJ nra;ag;gl;lhu;. 30 tajhd mtUf;F fle;j Mz;L Vg;uy; khjk; jhd; FbAupik fpilj;jJ. mtu; fle;j ngg;utup khjk; 3 Mk; jpfjp jhd; ghfp];jhdpy; ,Ue;J mnkupf;fh jpUk;gpdhu;. ,tu; N`hl;lypy; jq;fpapUe;J jhd; thliff;F tPLk;> NtiyAk; Njbte;jhu;. mtu; kidtp ghfp];jhdpy; jq;fp ,Uf;fpwhu;. ghfp];jhd; tpkhdg; gil Jizj; jsgjpahf Ntiy nra;J Xa;T ngw;w xUtupd; kfd; Mthu;. ,tuJ ngw;Nwhu; ng\htupy; ,g;NghJ trpj;J tUfpwhu;fs;. mtu;fspd; %jhijau; tPL ifgu; gf;J}d;fhth khepyj;jpy; gg;gp gFjpapy; ,Uf;fpwJ.

itfhrp 07> 2010

muRf;F Mjuthf nraw;gl;likf;fhf

fhju; vk;.gpf;F vjpuhf tpsf;fk; NfhUfpwJ I.Nj.f

mtrufhy rl;l ePbg;Gf;F Mjuthf fz;b khtl;l I.Nj.f. ghuhSkd;w cWg;gpdu; V.Mu;.vk;. mg;Jy; fhjy; thf;fspj;jik njhlu;gpy; fl;rpapd; nghJr; nrayhsu; tpsf;fk; NfhupAs;sjhf ];uPnfhj;jh tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. ,J njhlu;ghf fhju; vk;.gpaplk; tpdtpaNghJ> vd;dplk; tpsf;fk; NfhupapUg;gjhf ehDk; Nfs;tpg;gl;Nld;. Mdhy; cj;jpNahfG+u;tkhf ve;jnthU fbjKk; vdf;F fpilf;ftpy;iy vd;whu;. vdpDk; ,yFtpy; vd;kPJ tpsf;fk; NfhuKbahJ. xOq;F Kiwfs; gyTs;sd. tprhuizf;FOf;fs; mikf;f Ntz;Lk;. mtu;fSf;F ehd; tpsf;fkspf;f Ntz;Lk;. ,g;gb gy tplaq;fs; cs;sd vd;whu;.

itfhrp 07> 2010

Kk;gha; jhf;Fjy; tof;fpy; frhg;Gf;F kuz jz;lid

Kk;gha; jhf;Fjy; tof;fpy; Fw;wthspahd m[;ky; frhg;Gf;F J}f;Fj; jz;lid tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. Kk;ghapy; fle;j 2008 etk;gu; khjk; ghfp];jhid Nru;e;j 10 jPtputhjpfs; fly; khu;f;fkhf CLUtp nfh^u jhf;Fjiy elj;jpdu;. Kk;ghapy; cs;s jh[; N`hl;ly;> ehupkd; ,y;yk; Mfpatw;iw Kw;Wifapl;L mtu;fs; Nfhu jhf;Fjy; elj;jpdu;. ,e;j nfh^u jhf;Fjypy; 166 Ngu; gypahapdu;. 25 ntspehl;bdUk; ,jpy; mlf;fk;. ,e;j jhf;Fjypy; <Lgl;l jPtputhjpfspy; 9 Ngu; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;ldu;. m[;ky; frhg; vd;w jPtputhjpia capNuhL gpbj;jdu;. frhg;Gf;F cjtpajhf ,e;jpahitr; Nru;e;j md;rhup kw;Wk; rghcjPd; mfkJ MfpNahUk; gpbgl;ldu;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

mnkupf;fhTf;F <uhd; vr;rupf;if; jil tpjpj;jhy; cwT nfLk;

- <uhd; mjpgu; mfkjp ep[hj;

mZrf;jp jpl;lq;fspy; njhlu;e;J <LgLtjw;fhf <uhd; kPJ NkYk; nghUshjuj; jilfs; tpjpf;fg;gl;lhy; mnkupf;fhTldhd cwT NkYk; nfl;LtpLk; vd;W <uhd; [dhjpgjp nk`;%j; mfkjp ep[hj; vr;rupj;jhu;. mZ MAjg; guty; jil xg;ge;jk; vg;gb mKyhfpwJ vd;W If;fpa ehLfs; rig Mjutpy; epA+Nahu;f; efupy; Ma;Tf;$l;lk; eilngw;wJ. mjpy; gq;Nfw;w mnkupf;f ntspAwTj;Jiw mikr;ru; `pyhup fpspz;ldplk; jdJ mjpUg;jpia mg;gbNa njuptpj;jhu; mfkJ ep[hj;. mZ MAjq;fs; gutf;$lhJ vd;w mf;fiw mnkupf;fhTf;Fk; gpw ehLfSf;Fk; cz;ikapNyNa ,Ue;jhy;> ,];Nuyplk; ,Uf;Fk; MAjq;fs; vj;jid vd;W fhl;lr; nrhy;yp mtw;iwf; Fiwf;f eltbf;if vLj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;whu;. (NkYk;....)

itfhrp 07> 2010

mkpjhg;> I\;tu;ah uha;> \hUf;fhd; MfpNahUf;F Kj;jpiufs; ntspapl ,yq;if muR Vw;ghL

,yq;iff;F tUifjuTs;s ,e;jpj; jpiug;gl el;rj;jpuq;fshd mkpjhg; gr;rd;> \hUf;fhd;> I\;tu;ah uha; MfpNahUf;F ,yq;if murhq;fk; Kj;jpiufis ntspaplTs;sjhf ,e;jpaj;jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. vjpu;tUk; [_d; khjk; nfhOk;gpy; ru;tNjr ,e;jpaj;jpiug;gl tpohit elj;Jtjw;Fupa Vw;ghLfis murhq;fk; Nkw;nfhz;LtUfpd;wJ. ,t;tpohtpd;NghNj Kjy; ehs; ciwfis ntspapl jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; jfty;fs; $Wfpd;wd. ,t;thW Kj;jpiufs; ntspaplg;gLkhdhy;> ,e;jpa ebf> ebifau;fSf;F Kj;jpiufs; ntspaplg;gLtJ ,JNt Kjy; jlitahFk; vd;gJTk; Fwpg;gplj;jf;fJ. ,NjNtis> ,e;jpaf;fiyQu;fspd; ,yq;if tp[aj;Jf;F vjpuhd Nghuhl;lq;fs; jkpofj;jpy; NkYk; cf;fpukkile;Js;sJ. ,jd; fhuzkhf> mkpjhg; gr;rd; cl;gl Vida fiyQu;fs; ,yq;iff;F tUif jUtJ ,d;Dk; Nfs;tpf;FupajhfNt fhzg;gLfpd;wikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 06> 2010

mQ;ryp epfo;Tf;F miog;G

nuNyh jiytu; rpwP rghul;dk; kw;Wk; nuNyh Nghuhspfspd; 24tJ epidtQ;ryp epfo;T

jkpo; kf;fspd; murpay; cupikg; Nghuhl;lj;jpy; jkpo; <o tpLjiy ,af;fk;> jdJ KjyhtJ jiy Kiwj; jiyikfis njw;fpd; ,d ntwpf;F ,iu nfhLj;jJ. nuNyh jdJ ,uz;lhtJ jiy Kiwj; jiyikiaAk; E}w;Wf;fzf;fhd NghuhspfisAk; tlf;fpd; gaq;futhjj;jpw;F fhT nfhLj;jJ. ,d;W> vkJ kdq;fspy; vd;Wk; mopahj rpwPaz;zhitAk; kw;Wk; NghuhspfisAk; Gypfspd; ghrpr murpaypy; Kjw;fhyb eu Ntl;il Mba 24 tJ tUl epidNte;Jk; ehs;. (NkYk;....)

itfhrp 06> 2010

If;fpa Nrh\ypr Kd;dzpapd; Nkjpdf; $l;lk;

ehq;fs; nghJTlikthjpfs; Aj;jj;ij tpUk;ghjtu;fs; - jp. =jud; (nghJr; nrayhsu; - gj;kehgh <gpMu;vy;vt;)

,yq;ifapd; Rje;jpuj;jpw;fhf Nghuhbatu;fs; gpujhdkhf ,lJrhupfshapDk; Rje;jpuj;jpw;Fg; gpe;jpa ,yq;ifapy; mtu;fs; gpujhd rf;jpfs; vd;w epiyapy; ,Uf;ftpy;iy. jkpo; murpay; muq;fpYk; gy;NtW mu;g;gzpg;Gf;fs; jpahfq;fs; epfo;e;Jk; jw;NghJ jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfshf ghuhSkd;wj;jpw;F njupT nra;ag;gl;l gyu; jkpo; kf;fs; nrhy;nyhzh NtjidfisAk; Jd;gq;fisAk; mDgtpj;jNghJ mtu;fSld; ,Uf;fhjtu;fs;. gyu; r%fk; njhlu;ghf ve;j jhu;kPf newpfSf;Fk; kjpg;gspf;fhjtu;fs;. kf;fspd; njupTfspy; ghupa FiwghLfs; ,Uf;fpd;wd. xd;W fzprkhNdhu; Nju;jypy; thf;fspf;ftpy;iy. thf;fspj;jtu;fspy; gyu; jkJ jiyapy; jhNk kz;iz thup NghLk; tpjkhf thf;fspj;jpUf;fpwhu;fs;. vdNt murpay; kag;gLj;jy; Kf;fpakhdJ. nghJTlik thjpfs; vd cl;fhu;e;jpUg;gtu;fs; gy jpahfq;fSlhf nraw;gl;ltu;fs; ahUf;Fk; tpiy Nghfhjtu;fs;. R%f gpuf;iQ cs;Nshu;. mwpthspfs; ,q;F ,Uf;fpwhu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

Nrhrypr rf;jpfs; kPz;Lk; cyfmurpay; muq;fpd; ika rf;jpfshf khwp tUfpd;wd!

fdba jkpoH [dehaf tpoph;GzHT kd;wk;> Nk 01k; jpfjp> fdlh ];fhgNuh efhpy; elhj;jpa Nkjpdf; fUj;juq;fpy; fye;J nfhz;L> ,yq;if khHf;rpr nydpdprf; fk;A+dp];l; fl;rpapd; Kd;dhs; tlgpuNjrr; nrayhsH r.Rg;gpukzpak; epfo;j;jpa ciu fPNo jug;gLfpd;wJ.

gphpj;jhdpa fhydp Ml;rpahsHfspd; nfhLikahd Ruz;ly;> mlf;FKiw vd;gtw;Wf;F vjpuhf> 1947y; murhq;f> jdpahHJiw CopaHfs;> tPuQ;nrwpe;j ehL jOtpa nghJNtiyepWj;jk; xd;wpy; Fjpj;jdH. ciof;Fk; tHf;fj;jpd; ,e;j epahakhd Nghuhl;lj;ijg; nghWf;f Kbahj gphpj;jhdpa Vfhjpgj;jpa Kjyhspj;Jt MSk; tHf;fk;> jdJ nghypir Vtp NtiyepWj;jf;fhuHfs; kPJ Jg;ghf;fpr; R+l;il elhj;jpaJ. mjpy; fe;jrhkp vd;w> aho;g;ghzk; tl;Lf;Nfhl;iliar; NrHe;j> mtuJ ciog;gpy; jkJ vjpHfhy tho;fifia mikj;Jf; nfhs;sf; fhj;jpUe;j Ie;J rNfhjhpfSld; cld; gpwe;j> murhq;f vOJtpidQH xUtH gypahfpj; jpahfpahdhH. Nghuhl;lk; gphpj;jhdpa Vfhjpgj;jpa murhy;> Jg;ghf;fp Kidapy; Kwpabf;fg;gl;l NghJk;> ,yq;ifapd; ciog;ghsp tHf;fk;> jdJ cWjpahd Vfhjpgj;jpa vjpHg;ig cyf muq;fpd; Kd;dhy; giwrhw;wp epd;wJ. me;jg; ghuk;ghpaj;jpd; njhlHr;rp> ,d;Wk; ePbj;J tUtij> ,yq;if kf;fs; Rje;jpuj;Jf;Fg; gpd;dH vLj;J te;j njhlHr;rpahd Vfhjpgj;jpa tpNuhj eltbf;iffspypUe;J ehk; mwpe;J nfhs;s KbAk;. (NkYk;....)

itfhrp 06> 2010

,d;W gpupl;ldpy; 17MtJ nghJj; Nju;jy;

,uz;lhtJ cyfg;Nghupd; gpd;duhd gpupj;jhdpahtpd; 17 MtJ nghJj; Nju;jy; ,d;W eilngWfpwJ. 4222 Mrdq;fSf;fhf 15>785 Ntl;ghsu;fs; Nju;jypy; Nghl;bapLfpd;wdu;. gpupj;jhdpahtpy; cs;s 100 njhFjpfspy; ,d;iwa Nju;jy;fs; eilngWfpd;wd. Nju;jypy; Mrpa gpuhe;jpaj;ijr; Nru;e;j 89 Ngupy; 30 Ngu; fd;]u;Ntbt; fl;rpiar; Nru;e;jtu;fshtu;. Fwpg;ghf fUg;gu; ,dj;ijr; Nru;e;jtu;fs; ,e;jj; Nju;jypy; mjpfkhf gq;Nfw;fpd;wdu;. ,Wjpahf 2005Mk; Mz;L eilngw;w Nju;jypy; Mrpa gpuhe;jpaj;ijr; Nru;e;j 68 Ngu; Nghl;bapl;ldu;. mNjNtis> rpWghd;ik rKjhaj;ijr; Nru;e;j vk;.gpf;fs; 15 Ngu; ntw;wp ngw;wjhf mwptpf;fg;gl;lJ. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

Ml; flj;jy;

aho;g;ghzj;jpy; kPz;Lk; Nrhjidr; rhtbfs; Muk;gk;      

aho;g;ghz efu Eiothapy;fspy; kPz;Lk; Nrhjid eltbf;ifs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd. g];fs; cs;spl;l thfdq;fs; Nrhjidf;Fg; gpd;dNu efUf;Fs; mDkjpf;fg;gLtjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. Aj;jk; Kbtile;j gpd; epytpa R%fkhd epiyia mLj;J aho;g;ghz Eiothapy;fspy; ,Ue;j Nrhjidr; rhtbfs; mfw;wg;gl;bUe;jd. jw;NghJ aho;g;ghzj;jpy; ,lk;ngw;W tUk; flj;jy;> fg;gk; Nfhuy; Nghd;w nray;fisaLj;J> ,uhZtj;jpdu; kPz;Lk; Nrhjidr; rhtbfis mikj;Js;sdu;. aho;. efu Eiothapy;fshd jl;lnjUr; re;jp> Xl;Lklr; re;jp> ,Yg;igabr; re;jp Nghd;w ,lq;fspNyNa kPz;Lk; Nrhjid eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. ,tw;iwtpl> aho;. efupd; kj;jpapy;> Vuhskhd nghyp]hu; Ftpf;fg;gl;L> tPjpg; Nghf;Ftuj;J xOq;fikf;fg;gl;Lk;> efupd; rPuhd epiyik Ngzg;gl;Lk; tUfpd;wd.

itfhrp 06> 2010

td;dpapy; kPs;FbNaw;w gFjpfspy; 18 Gjpa jghy; epiyaq;fs;

td;dpapy; kPs;FbNaw;wk; ,lk;ngw;w midj;Jg; gFjpfspYk; jghy; epiyaq;fs; jpwe;Jitf;fg;gl;Ls;sd vd;W tlgpuhe;jpa gpujp mQ;ry;kh mjpgu; tp.FkuFU njuptpj;jhu;. ,Jtiuapy; 18 gpuNjrq;fspy; jghyfq;fs; jpwf;fg;gl;Ls;sd vd;W Fwpg;gpl;l mtu;> Ky;iyj;jPT Ks;spatis gFjpapNyNa ,Wjpahf jghyfnkhd;W jpwf;fg;gl;ljhf Fwpg;gpl;lhu;. V-9 tPjpf;F Nkw;Nf khq;Fsk;> ehl;lhq;fz;ly;> tTdpf;Fsk;> N[hfGuk;> JZf;fha;> G+efup> ey;Y}u;> tpehafGuk;> rptGuk;> Ntutpy;iy> Gj;Jntl;Lthd;> cUj;jpuGuk;> gue;jd;> fpspnehr;rp> gis> ,af;fr;rp> V-9 tPjpf;F fpof;Nf xl;LRl;lhd;> Ky;iyj;jPT Mfpa ,lq;fspNyNa ,e;j jghyfq;fs; jpwf;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; NkYk; $wpdhu;.

itfhrp 06> 2010

grp> gl;bdpapd; nfhLik> ,dp Ntz;lhk;> ,g;gbnahU tWik

(NkYk;....)

itfhrp 06> 2010

Varadaraja’s daughter seeks stardom

(by Vipul Sivakumaran)

Neelambari’s family had moved to Chanderi in Madhya Pradesh during her early childhood because of the security threat faced by her family. There were no schools for her to attend. "A tutor used to come to teach us and I learned my Hindi lessons from him," she said in the Hindu report. The family again had to move for security reasons to Rajasthan. There Neelambari attended the Sophia school. "We were the centre of attraction there because of the security cover we had even while attending the class," she said. (more....)

itfhrp 06> 2010

ey;ypzf;f Mizf;FO

,yq;ifapd; Njrpa ,dg; gpur;rpidapd; Njhw;Wtha; Rje;jpuj;Jf;F Kd;dNu Mk;gpf;fg;gl;Ltpl;lnjdpDk; rpq;fsk; kl;Lk; rl;lk; vd;W mwpag;gl;l murfUk nkhopr; rl;lk; ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;wg;gl;l gpd;dNu ,dq;fSf;fpilNa gifikAzu;Tk; re;NjfKk; tsuj; njhlq;fpd. mjd; gpd; ,lk;ngw;w gy murpay; epfo;Tfs; ,dq;fSf;fpilapyhd ,ilntsp NkYk; tsu;tjw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jd. If;fpa Njrpaf; fl;rp jpl;lkpl;L muq;Nfw;wpa fWg;G [{iy ,d rq;fhuKk; Gypfspd; jdpehl;Lf; Nfhupf;ifAk; mijnahl;ba gaq;futhj nraw;ghLfSk; ,dq;fSf;fpilapyhd ey;YwT ntFthfg; ghjpf;fg;gLtjw;Ff; fhuzkhfpd. (NkYk;....)

itfhrp 06> 2010

rha;e;jkUJ jdpg; gpuNjr rig Nfhupf;ifapd; mtrpaKk; epahaKk;

(E}Wy;`f;> rha;e;jkUJ - 5)

ePz;lfhykhf rha;e;jkUJf;nfd;W jdpahd fiuthF njw;F fpuhkhl;rp kd;wk; ,aq;fp te;jJ. ,J ekJ ehl;by; 1987 ,y; nfhz;L tug;gl;l gpuNjr rigfs; rl;lj;jpd; gpd;Ng fy;KidNahL ,izf;fg;gl;L fy;Kid gpuNjr rigapd; vy;iyf;Fs;shdJ. ,Ue;jhYk; rha;e;jkUJf;nfd;W xU jdpahd rig cUthf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJ epahaG+u;tkhd Nfhupf;if vd;gij ahUk; kWf;f KbahJ. Vnddpy; ,Ue;j cupikia cWjpg;gLj;Jk; Nfhupf;ifNa ,J jtpu> Gjpjhf xU gFjpia gpupj;Jf;NfhUk; gpuptpid thjky;y. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

rpypapy; G+fk;gk;

mnkupf;fh mUNf cs;s rpyp ehl;by; G+fk;gk; Vw;gl;lJ. mjd; tPupak; upf;lu; mstpy; 6.4 Mf ,Ue;jJ. njd;df efuhd nlKNfh vd;w ,lj;Jf;F tlNkw;Nf 109 fp.kP. njhiytpy; mJ jhf;fpaJ. ,jpy; Nrjk; gw;wp cldbahf jfty; vJTk; fpilf;ftpy;iy Rdhkp vr;rupf;ifAk; tplg;gltpy;iy. fle;j ngg;utup khjk; 27 Mk; jpfjp Vw;gl;l G+fk;gj;jpy; E}w;Wf;fzf;fhdtu;fs; gypahdhu;fs;. tPLfs; fl;llq;fs; jiukl;lkhfpd.

itfhrp 06> 2010

Njlg;gl;l my; - ifjh gaq;futhjp  ruz;

xrhkh gpd;yhldpd; my;ifjh ,af;fj;ijr; Nru;e;j rT+jp mNugpahtpy; Njlg;gLk; Fw;wthspahf mwptpf;fg;gl;l egu; rT+jp mNugpa mjpfhupfsplk; ruzile;jhu; vd;W rT+jp mNugpa cs;Jiw mikr;R njuptpj;Js;sJ. rT+jp mNugpahtpd; my; igf;ifupah efiur; Nru;e;jtu; mfpy; mkp\; mfpy; my; - Kj;ijup> my;ifjh ,af;fj;ijr; Nru;e;j gaq;futhjpfs;. ,tu; fle;j thuk; rT+jp mNugpa mjpfhupfs; Kd;dpiyapy; ruzile;jhu;. rT+jp mNugpa cs;Jiw nra;jpj; njhlu;ghsu; kd;R+u; my;-Ju;f;fp $Wifapy;> Fw;wthspfs; gl;baypy; 57tJ eguhd my; Kj; ijup> fle;j Gjd;fpoik> rT+jp mNugpahTf;F te;J Nru;e;J ruzile;Js;shu; vd;W njuptpj;Js;shu;. Mdhy; ehL jpUk;Gk; Kd; my; - Kj;ijup ve;j ehl;by; ,Ue;jhu; vd;W nra;jpj; njhlu;ghsu; nrhy;ytpy;iy.  Mdhy; fle;j %d;W Mz;Lfshf mtu; <uhf;fpy; ,Ue;Js;shu;. 2008d; filrp khjq;fspy; jd; FLk;gj;Jld; njhlu;G nfhz;bUf;fpwhu;.

itfhrp 06> 2010

I.eh. khehl;by; <uhd; [dhjpgjp 35 epkplk; Ngrpdhu;

I.eh.rig jiyik mYtyfj;jpy; ele;J tUk; mZ MAj guty; jLg;G khehl;by; <uhDf;Fk; mnkupf;fhTf;Fk; ,ilNa Nkhjy; Vw;gl;lJ. ,e;j khehl;by; Ngrpa <uhd; [dhjpgjp mfkjp ne[hj; 35 epkplk; Ngrpdhu;. mg;NghJ mtu; mnkupf;fhit fLikahf jhf;fp Ngrpdhu;. ,];Nuyplk; cs;s mZMAjq;fis mopf;Fk;gb Nfhuhky; vq;fisNa mnkupf;fh njhe;juT nra;JtUfpwJ. Vw;fdNt mZMAjj;ij gad;gLj;jpa mnkupf;fh njhlu;e;J <uhd; Nghd;w ehLfSf;F vjpuhf mij gad;gLj;jg;NghtjhfTk; kpul;btUfpwJ vd;W Fw;wQ;rhl;bdhu;. mnkupf;fhTk; kw;w INuhg;gpa ehLfSk; jq;fspd; mZrf;jp tpUg;gq;fis epiwNtw;Wtjw;fhf ghJfhg;G fTd;rpiy gad;gLj;jpf; nfhs;fpwhu;fs; vd;Wk; Fw;wQ;rhl;bdhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

aho;g;ghzj;jpy;

,e;jpa tprh tpz;zg;g epiyak; New;W jpwg;G

,e;jpa cau; ];jhdpfu; mNrhf; Nf fhe;j New;W aho;g;ghzj;jpy; ,e;jpa tprh tpz;zg;g epiyaj;ij mq;Fuhu;g;gzk; nra;J itj;jhu;. 2008 ngg;utup khjj;jpypUe;J ,e;jpa tprh tpz;zg;g epiyaj;ijf; nfhOk;gpy; ntw;wpfukhf elj;jptUk; Vgp\p FNshgy; epWtdj;jpdNu ,ijAk; elj;Jtu;. ,y. 8 gpwTz; Nwhl; aho;g;ghzk; vd;w Kftupapy; mike;Js;s ,e;jpa tprh tpz;zg;g epiyak; jpq;fs; Kjy; nts;sptiu 8.00 kzp Kjy; 7.00 kzp tiu jpwe;jpUf;Fk;. ,izaj;jsk; www.vfs-in-lk.com Clhf tpz;zg;gg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; tprh rk;ge;jkhd mwpTWj;jy;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tprh rk;ge;jkhd tprhuizfis info.inlk@vfshelpline.com vd;w kpd; mQ;ry; %yk; ngwyhk;. IVAC apd; JizGup njhiyNgrp 011-4505588. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

njhz;lh> nf`ypa> v];.gp.> jp];]

4 mikr;ru;fs;> 6 gpujpaikr;ru;fs; New;W rj;jpag;gpukhzk;

mikr;ruit me;j];Js;s mikr;ru; fshf ehy;tUk;> gpujpaikr;ru;fshf MW NgUk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Kd;dpiyapy; New;W rj;jpag;gpukhzk; nra;J nfhz;l du;. [dhjpgjp khspifapy; ,e;epfo;T ,lk;ngw;wJ. rj;jpag;gpukhzk; nra;J nfhz;l mikr;ru;fspdJk;> gpujpaikr;ru;fspdJk; tpguk; tUkhW (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

gpughfud; trpj;jjhf $wg;gLk; tPl;bw;F cupik Nfhug;gl;Ls;sJ

tpLjiyg; Gypfspd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfud; ,wg;gjw;F Kd;du; trpj;jjhf $wg;gLk; tPl;bd; cupikahsu; cupik NfhupAs;shu; vd;W ,uhZtj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. vl;L tUlq;fSf;F Kd; mt;tpl;il tpLjiyg;Gypfs; mr;RWj;jpg; ngw;Wf;nfhz;ljhfTk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. ,t;tPL xU Vf;fu; gFjpapy; epu;khzpf;fg;gl;bUe;jjhfTk;> xU fhyj;jpy; ,t;tPL mike;jpUe;j gFjp tpLjiyg; Gypfshy; mjp cau; ghJfhg;G tyakhf gpuflzg;gLj;jg;gl;bUe;jJ vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 06> 2010

I.Nj.f rpNu\;l cWg;gpdu; fhju; uzpypd; jiyikj;Jtj;Jf;F vjpu;g;G

If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; fz;b khtl;l ehlhSkd;w cWg;gpdu; V.Mu;.vk;. fhju; ,d;W khiy ehlhSkd;wj;jpy; ,lk;ngw;w mtru fhy rl;l%y thf;nfLg;gpy; muRf;F Mjuthf thf;fspj;jpUe;jhu;. ehlhSkd;wj;jpy; RahjPdkhf thf;fspf;Fk; cupik jdf;F cz;L vd;Wk;> me;j mbg;gilapNyNa jhd; thf;fspj;jhfTk; mtu; njuptpj;jhu;. NkYk; fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> fle;j ehlhSkd;wj; Nju;jypd; NghJ If;fpa Njrpaf; fl;rp rhu;ghf fz;b khtl;lj;jpy; ,uz;L K];ypk;fis epWj;Jk; gb fl;rpj; jyikaplk; Ntz;bapUe;Njd;. vdpDk; vd;Dila Ntz;LNfhis fl;rp jiyikj;Jtk;  epuhfupj;J tpl;L> %d;W K];ypk;fis Ntl;ghsuhf epWj;jpapUe;jJ. ,jdhy;> fz;bapy; rpq;fs;> K];ypk; kf;fspila gpur;rpidfs;  Njhd;wpAs;sJ. jdf;F thf;fspf;ftpUe;j 15>000 rpq;fs kf;fs; jdf;F thf;fspf;ftpy;iy vd;Wk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

itfhrp 06> 2010

,uhZt ntw;wpia czu;TG+u;tkhff; nfhz;lhl Ntz;Lk; - $l;likg;G vk;.gp.

mjpAau; ghJfhg;G tyak; kw;Wk; ,lk;ngau;e;NjhUf;fhd Kfhk;fs; cs;spl;l gy tplaq;fspy; murhq;fk; mtrufhyr; rl;l xOq;Ftpjpfis kPwpNa nraw;gLfpd;wJ vd $l;likg;gpd; Njrpag;gl;bay; vk;.gpahd Rke;jpud; njuptpj;jhu;. ,uhZt ntw;wpia ntw;wpf;fspg;ghff; nfhz;lhlhky; czu;TG+u;tkhfTk; mLj;jtupd; kdijg; Gz;gLj;jhkYk; epidT$Uk; tpjj;jpy; mD\;bf;f Ntz;Lk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;. rpe;jid uPjpapy; khw;wq;fis Vw;gLj;j Ntz;Lk;. 20 tUlq;fshf ,lk;ngw;wJ gilapdUf;Fk; MAjFOnthd;wpw;Fk; ,ilapyhd Aj;jky;y. ,J ePz;lfhy Aj;jkhFk;. ,jdhy; ,d kf;fSf;fpilapy; ,ilntsp ,Ue;jJ vd;gij murhq;fk; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. vdNt midtUk; xd;wpize;J tho rpe;jidapy; khw;wk; Njit. vjpu;tUk; 12Mk; jpfjp Kjy; 18Mk; jpfjp tiu Aj;j ntw;wpthuk; nfhz;lhlg;glTs;sJ. ,J kpfTk; czu;TG+u;tkhf mD\;bf;fg;gl Ntz;ba tplakhFk;. mLj;jtu; kdij Gz;gLj;Jtjhf ,J mike;Jtplf; $lhJ. (NkYk;.....)

itfhrp 06> 2010

rr;rpdpd; kw;WnkhU rhjidg; gf;fk;

,e;jpa mzpapd; el;rj;jpu JLg;ghl;l tPuu; rr;rpd; nlz;Ly;fu; l;Ltpl;lu; fzf;fpD}lhf kw;WnkhU rhjidf;Fj; jahuhfpf; nfhz;bUf;fpwhu;. epWtdq;fs; my;yJ jdpegu;fs; jq;fsJ eltbf;iffisAk; Rthu];akhd jfty;fs; kw;Wk; ,ju tplaq;fisg; gupkhWtjw;Fk; l;tpl;lu; fzf;F cjTfpwJ. jw;fhy rKjhaj;jpdupilNa l;tpl;lu; gutyhf Ngrg;gLfpwJ. ,jpy; http://twitter.com/sachin_rt vd;w l;tpl;lu; fzf;if jd;dfj;Nj nfhz;Ls;s rr;rpd;> mjid Muk;gpj;j 20 kzpj;jpahyq;fSf;Fs; 60 Mapuj;Jf;Fk; mjpfkhd thrfu;fs; ,ize;Js;sdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 05> 2010

gpughfuid Nkw;Nfhs; fhl;Lk; [{dpau; uh[gf;\

fpuhk kl;l mgptpUj;jpia Kd;ndLf;fhtpbd; kPz;LnkhU Gul;rp? Vw;gLtij jtpu;f;f KbahJ

mtrufhyr; rl;lk; KOikahf ePf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gij Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. vdpDk; gaq;futhjk; KOikahf mize;Jtpltpy;iy. ,d;Dk; ePWG+j;j neUg;ghf vupe;Jnfhz;L jhd; cs;sJ. vdNt mtrufhyr; rl;lk; gbg;gbahf mfw;wg;gl Ntz;Lk;. mtrufhyr; rl;lk; ,Wjpahf 2005Mk; Mz;Lfspy; mikr;ru; y\;kd; fjpu;fhkupd; gLnfhiyAld; jhd; mKYf;F te;jJ. vd;Dila taijAk; tpl $Ljy; taJ ,e;j mtrufhyr; rl;lj;Jf;F cs;sJ. tlf;F> fpof;F> kiyafk; cl;gl ehL KOtJKs;s vd;idg; Nghd;w rNfhju> rNfhjupfs; midtUk; mtrufhyr; rl;lj;jpDs; jhd; tho;e;jhu;fs;. ,isQu;> Atjpfs; jhd; ,jdhy; ngupJk; ghjpf;fg;gl;lhu;fs;. ,e;j mtrufhyr; rl;lj;ij ePf;f Ntz;bajd; Neuk; neUq;fpAs;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 05> 2010

tlf;F khfhz rigj; Nju;jy; tpiutpy;

tlf;F khfhzj;Jf;fhd khfhz rigj; Nju;jy; tpiutpy; elj;jg;gLk;. Nju;jy; elj;jg;gLk; jpfjp ,Jtiu jPu;khdpf;fg;gltpy;iy. mg;gpuNjr kf;fs; gpujpepjpfSld; Ngr;R elj;jp ,jw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;W ntsptptfhu mikr;ru; Nguhrpupau; [P.vy;. gPup]; njuptpj;jhu;. Nju;jiy elj;Jtjw;fhd jpfjp ,d;Dk; jPu;khdpf;fg;gltpy;iy. vdpDk; tpiutpy; ,J njhlu;ghd jPu;khdq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,itaidj;ijAk; fl;lk; fl;lkhfNt Nkw;nfhs;s KbAk;" vd;whu;. (NkYk;....)

itfhrp 05> 2010

GypfsplkpUe;J ifg;gw;wg;gl;l kPd;gpb glFfs; kPdtu;fsplk; kPs xg;gilg;G

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; Gypfspd; jsq;fspypUe;J ifg;gw;wg;gl;l kPd;gpb glFfs;> ts;sq;fs; kw;Wk; glF ,ae;jpuq;fs; kPdtu;fsplk; kPz;Lk; gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sd. glFfis kPdtu;fsplk; ifaspf;Fk; epfo;T Ky;iyj;jPT khtl;l nrayfj;jpw;F mUfpYs;s flw;fiu gpuNjrj;jpy; ,lk;ngw;wJ. Ky;iyj;jPT ghJfhg;Gg; gilfspd; fl;lisj; jsgjp Nk[u; n[duy; mJy [atu;jd> khtl;lr; nrayhsu; ,nky;lh RFkhu; cl;gl cau; mjpfhupfs; gyu; fye;Jnfhz;L glFfis kPdtu;fsplk; ifaspj;jdu;. kzyhW> xl;LRl;lhd;> GJf;FbapUg;G gpuNjrq;fspypUe;Jk; ifg;gw;wg;gl;l glFfs; ,q;F nfhz;Ltug;gl;Ls;sd. ,tw;wpy; 10 Kjy; 35 tiu Fjpiu tYnfhz;l glF ,ae;jpuq;fs; ,Ug;gjhf njuptpj;j mtu; ,tw;wpd; ngWkjp Rkhu; 35 kpy;.&gh vd;Wk; Fwpg;gpl;lhu;. 100 kPd;gpb ts;sq;fs;> 160 glF ,ae;jpuq;fSk; ,tw;wpy; mlq;Fk;.

itfhrp 05> 2010

murpayikg;Gj; jpUj;jKk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk;

vtw;iwnay;yhk; epuhfupj;jhu;fNsh mtw;wpYk; ghu;f;ff; Fiwthd jPu;Nt eilKiwr; rhj;jpakhdJ vd;w epiyiaj; Njhw;Wtpj;jpUf;fpd;wJ. ,d;ndhU tpjkhff; $Wtjhdhy;> jiytu;fspd; jtW kf;fspd; tpLjiyg; Nghuhl;lj;ijg; gpd;Df;Fj; js;sptpl;lJ. fle;j fhyj; jtWfisg; gbg;gpidahff; nfhz;L jkpo;j; jiytu;fs; rupahd epiyg;ghl;il vLf;f Ntz;Lk;. rupahd mZFKiwiag; gpd;gw;w Ntz;Lk;. gy jlitfs; Rl;bf;fhl;baJ Nghy> ve;jj; jPu;T rhj;jpakhdNjh mijg; ngw;Wf;nfhz;L vQ;rpa mjpfhuq;fSf;fhfj; njhlu;e;J Kaw;rpg;gJjhd; Mf;fG+u;tkhd mZFKiw. jkpo; kf;fisg; NguopTf;Fs; js;shkypUg;gjw;Fk; KOikahd murpay; jPu;Tf;fhd eilKiwia Kd;ndLg;gjw;Fk; ,e;j mZFKiwNa nghUj;j khdJ. murpayikg;Gj; jpUj;j tplaj;jpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G murpay; jPu;T eilKiwia Kd;ndLf;Fk; tifapy; nraw;gl Ntz;Lk; vd;gNj ngUk;ghyhd jkpo; kf;fspd; vjpu;ghu;g;G. (NkYk;....)

itfhrp 05> 2010

mtrufhy rl;lj;jpd; 38 tpjpfs; Kw;whf ePf;fk;

Culq;F rl;lk;  tPjpr; Nrhjid  nghyp]; gjpT  tPLfspy; NjLjy;

mtrufhy rl;lj;jpy; kf;fspd; ehshe;j tho;Tld; rk;ge;jg;gl;bUe;j 38 xOq;F tpjpfs; New;Wld; Kw;whf ePf;fg;gl;Ls;sd. mtrufhyr; rl;lj;jpy; ePf;fg;gl;Ls;s xOq;F tpjpfspy; gpd;tUtd gpujhdkhdit. Culq;Fr; rl;lk;> tPLfspy; FbapUg;gtu;fs; nghyp]py; gjpT nra;Ak; eilKiw> jdpahu; fl;llq;fspYk; tPLfspYk; NjLjy; elj;Jjy;> tPjpg; Nghf;Ftuj;J xOq;Ffspy; tPjpj; jilr; Nrhjid cl;gl gilapdupd; gq;fspg;G. mr;rpLjy;> tpepNahfpj;jy; vd;gdthFk;. (NkYk;....)

itfhrp 05> 2010

Sri Lankan Prime Minister warns of formation of a new LTTE military wing

Sri Lankan Prime Minister D.M Jayaratna today (4) called for the extension of Emergency Regulations in the backdrop of the formation of a new military wing of the LTTE seeking a separate state. He told parliament during the debate on Emergency Regulations that Tiger proxies were making preparations to convene their 'Transnational government of Tamil Eelam' in Switzerland next week to coincide with the first death anniversary of LTTE Leader Velupillai Prabhakaran. (more...)

itfhrp 05> 2010

rpy vk;gpfs; jdpj;J nraw;gl KbT

gyj;j fUj;J NkhjYf;F kj;jpapy; I. Nj. ftpd; nraw;FOf; $l;lk;

I.Nj.f. nraw;FOf; $l;lk; fl;rpj; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; jiyikapy; ,d;W khiy fl;rpj; jiyikafj;jpy; $lTs;sJ. ntw;wplkhfTs;s fl;rp cg jiytu; gjtpf;F r[pj; gpNukjh]it epakpg;gJ cl;gl fl;rpapy; cs;s cau; gjtpfSf;F Gjpatu;fis epakpg;gJ mlq;fyhd gy Kf;fpa jPu;khdq;fs; ,q;F vLf;fg;gl cs;sjhf mwptpf;fg;gLfpwJ. ,NjNtis thf;nfLg;G elj;jhky; cjtpj; jiytu; gjtpia jhd; Vw;fg;Nghtjpy;iy vd r[pj; gpNukjh] mwptpj;Js;sjhYk; I. Nj. f jiytuhf r[pj; gpNukjh]tpd; ngau; gpNuupf;f rpy fl;rp Kf;fpa];ju;fs; jahuhtjhYk; ,d;iwa nraw;FOf; $l;lk; fhurhukhf ,Uf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 05> 2010

mZ MAj mr;RWj;jy; tpLf;Fk; ehLfis I.eh jz;bf;f Ntz;Lk;

- <uhdpa [dhjpgjp

mZ MAj ghtid ntWg;Gf;Fk; ntl;fj;Jf;Fk; cupaJ. mt;thwhd ghtidia Nkw;nfhs;sg;Nghtjhf mr;RWj;jp tUk; mnkupf;fh Nghd;w ehLfis If;fpa ehLfs; mikg;G jz;bf;f Ntz;Lk; vd;W <uhdpa [dhjpgjp k`;%j; m`kjp e[hj; typAWj;jpdhu;. ,];Nuy; mjd; mz;ila ehLfis jhf;FtjhfTk; ifg;gw;wg; NghtjhfTk; mr;RWj;jp tUfpwJ. mnkupf;fh kw;Wk; mjd; Njhoik ehLfspd; epge;jidaw;w MjuT ,];NuYf;F njhlu;e;J fpilj;J tUfpwJ vd;W <uhdpa [dhjpgjp Fw;wQ; rhl;il tpLf;fj; njhlq;fpaijaLj;Nj Nkw;Fyf J}Jf;FOtpdu; rigapypUe;J ntspelf;f Muk;gpj;jdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 05> 2010

xU khj fhyj;Jf;Fs; mnkupf;fhitj; jhf;FNthk;! - jypghd;

ghfp];jhd; jypghd; jiytu; `f;fp Ky;yh kR+j; [dtup khjk; mnkupf;fh elj;jpa VTfiz jhf;Fjypy; gypahdjhf ek;gg;gl;lJ. Mdhy; ,e;j jhf;Fjypy; fhaj;Jld; capu; gpioj;J nfhz;lhu;. mtu; tPbNahtpy; Njhd;wp Ngrpa xspehlh ntspahfp cs;sJ. mjpy; mtu; $Wifapy;> ,d;Dk; xU khj fhyj;Jf;Fs; mnkupf;fhtpd; gy efuq;fspy; vq;fs; Nghuhspfs; jhf;Fjy; elj;Jthu;fs;. jypghd;> my;nfha;jh jiytu;fis nfhd;wjw;F gopf;Fgop thq;FNthk;. ,ij cyfk; ghu;f;fg; NghfpwJ vd;whu;.

itfhrp 05> 2010

mZ MAjkw;w cyfj;ij cUthf;f Kd;tuNtz;Lk;

mZMAj guty; epA+Nahu;f; efupy; cs;s I. eh. jiyik mYtyfj;jpy; njhlq;fpaJ. ,jpy; 100 f;Fk; Nkyhd ehLfspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhz;ldu;. ,e;j khehl;by; <uhd; [dhjpgjp mfkjpdp[hj; fye;Jnfhz;lhu;. 26 ehl;fs; elf;Fk; ,e;j khehl;il I.eh. nghJr; nrayhsu; ghd; fP %d; njhlq;fp itj;jhu;. mg;NghJ mtu; $wpajhtJ> mZ MAjkw;w cyfj;ij cUthf;FtJ vd;w ,yl;rpj;ij Nehf;fp ehk; Kd;Ndw Ntz;Lk;. ,J mila Kbahj yl;rpak; my;y. ,ij milAk; ehs; ntF njhiytpy; ,y;iy. ,e;j yl;rpaj;ij mila Ntz;Lk; vd;W ehk; cWjpG+z;L nray;gl Ntz;Lk;. ,Jjhd; ,g;Nghija Njit. (NkYk;....)

itfhrp 04> 2010

ehL fle;j murikf;Fk; Gypfspd; Kaw;rp Kwpabf;fg;gLk;

ehL fle;j murhq;fnkhd;iw mikg;gjw;Fg; Gyp Mjuthsu;fs; Nkw;nfhs;Sk; eltbf;iffis Kwpabf;f ntsptptfhu mikr;R jahuhf ,Ug;gjhf ntsptptfhu mikr;ru; [P.vy;.gPup]; njuptpj;jhu;. ,j;jifa munrhd;iw mikg;gjw;fhd Nju;jnyhd;iw elj;jTk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. ,jid ehk; xU Nju;jyhf Vw;Wf;nfhs;sg;Nghtjpy;iy vdf; Fwpg;gpl;l mikr;ru;> mt;thwhd nraw;ghLfSf;F ,lkspf;f KbahnjdTk; njuptpj;jhu;. ntsptptfhu mikr;R ru;tNjr uPjpapYs;s J}jufq;fSf;Fj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhLf;fTk; Njitg;gl;lhy; Gydha;Tj;Jiw mjpfhupfis mq;F mDg;gTk; cupa eltbf;iffis Nkw;nfhs;SnkdTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 04> 2010

,d;Dk; gy Gjpa mikr;ru;fs; epakdk;

kiyehl;ilr; Nru;e;j %d;W mikr;ruit me;j];Js;s mikr;ru;fSk; %d;W gpujp mikr;ru;fSk; vjpu;tUk; Gjd;fpoik [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;] Kd;dpiyapy; rj;jpag;gpukhzk; nra;aTs;sjhf ek;gj;jFe;j tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. ,jpy; ,uz;L mikr;ruit me;j];Js;s mikr;rUk; %d;W gpujp mikr;rUk; fz;b khtl;lj;ijr; Nru;e;jtu;fshtu;. ,NjNtis Njhl;lj; njhopyhsu;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; jiytu; xUtUf;Fk; mikr;ruit me;j];Js;s mikr;Rg; gjtp toq;fg;glTs;sJ.

itfhrp 04> 2010

mtrufhyr; rl;lj;jpy; mtrpakhd jpUj;jq;fs;

,d;W ghuhSkd;wk; $Lfpd;wJ. mtrufhyr; rl;lk; njhlu;ghd tpthjk; gpujhd tplakhf mikaTs;sJ. mtrufhyr; rl;lj;jpd; tpjpfspy; rpy khw;wq;fs; ,d;W ghuhSkd;wj;jpy; mwptpf;fg;gLnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. rpy tpjpfs; Kw;whf ePf;fg;glTk; $Lk;. murpay; gpur;rpidahd ,dg; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T fhZk; eilKiwiag; gpd;gw;whky; ,uhZtj; jPu;T fhz;gjw;F N[. Mu;. [atu;j;jdtpd; murhq;fk; Kw;gl;ljd; tpisthf kpjthj jkpo; murpay; jiyik gpd;js;sg;gl;L MAjf; FOf;fs; NkNyhq;Fk; Jaufukhd epiy cUthfpaJ. fhyg;Nghf;fpy; kw;iwa MAjf; FOf;fs; [dehaf murpay; ghijf;Fj; jpUk;gpa NghjpYk; Gypfs; MAjg; Nghuhl;lj;ijj; njhlu;e;jdu;. mtu;fspd; Nghuhl;lk; gaq;futhjkhf tbntLj;jjd; jtpu;f;f Kbahj tpisthf ehL Aj;j R+o;epiyf;Fs; js;sg;gl;lJ. (NkYk;....)

itfhrp 04> 2010

igJy;yh nkR+j; xspehlhtpy; Njhd;wp mnkupf;fhTf;F vr;rupf;if

ghfp];jhdpy; ,aq;Fk; jypghd;fspd; jiytu; igJy;yh nkR+j; xspehlhtpy; Njhd;wp mnkupf;fhTf;F vr;rupf;if tpLj;jhu;. jypghd;fspd; ,iza jsj;jpy; xd;gJ epkplq;fs; ,e;j xsp ehlh fhz;gpf;fg;gl;lJ. Vg;uy; 04 k; jpfjp ,e;j xsp ehlh vLf;fg;gl;bUf;fyhnkd ek;gg;gLfpwJ. mnkupf;f efuq;fs;> eyd;fs;> ,uhZtq;fisj; jhf;FkhW jdJ rfhf;fSf;F igJy;yh nkR+j; fl;lisapl;lhu;. Mq;fpy nkhopapy; ,tuJ ciu mike;jpUe;jJ. `fpKy;yh nkR+ijf; nfhd;wikf;fhf mnkupf;fh kPjhd jhf;Fjy; njhlUnkd igJy;yh nkR+j; R+Siuj;jhu;. (NkYk;.....)

itfhrp 04> 2010

Neghsj;jpy; nghJNtiy epWj;jk; njhlu;fpwJ

Neghsj;jpy; fhytiuaw;w Ntiy epWj;jj;ij khNthap];Lfs; New;W njhlq;fpdhu;fs;. $l;lzp Ml;rpia ftpo;f;Fk; Nehf;fj;Jld; ,e;j Ntiy epWj;jk; njhlq;fg;gl;lJ. ,jd; fhuzkhf njhopw;rhiyfs;> khu;f;nfl;Lfs;> gs;spf;$lq;fs;> fy;Y}upfs; %lg;gl;ld. thfdg; Nghf;Ftuj;Jk; epWj;jg;gl;lJ. fhj;kz;L efupy; nghJthf mikjpahf Ntiy epWj;jg;Nghuhl;lk; ele;jNghjpYk; fhj;kz;Lf;F ntspNa cs;s gFjpfspy; rpy td;Kiw rk;gtq;fs; ele;jd. khNthap];LfSf;Fk; cs;Shu; kf;fSf;Fk; ,ilNa gy ,lq;fspy; Nkhjy;fs; Vw;gl;ld. ,jpy; 3 khNthap];Lfs; fhak; mile;jdu;. nghf;fhuh vd;w ,lj;jpy; khNthap];Lfs; kPJ fy;tPr;R ele;jJ. ,ij njhlu;e;J mtu;fs; 3 tPLfis mbj;J cilj;jdu;. ,jw;fpilapy; gpujku; khjt;Fkhu; Neghs; b.tp. Nrdypy; Njhd;wp Ngrpdhu;. mg;NghJ mtu; gjtp tpyf kWj;Jtpl;lhu;.

itfhrp 04> 2010

LTTE duping the Tamils again   

In Canada, for instance, there have been operations that enabled them to milk the central and provincial governments under the pretext of helping the Tamils and societies were formed and certain individuals amassed their fortune. The Tamil Eelam Society was a notorious swindler having milked millions its directors filed bankruptcy after stashing their fortunes in real estate and other activities. The LTTE machinery has largely aided all kinds of crimes among the Tamil youths. Apart from violence of varied nature, credit card fraud and devious bankrupt activities have become rampant. (more.....)

itfhrp 04> 2010

[P. v];. gp. gps]; tupr;rYif; Ngr;Rthu;j;ijapy; ,yq;iff;F rhjfk;

[P.v];.gp. gps]; tupr;rYif rk;ge;jkhf ,Jtiu Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s Ngr;R thu;j;ijfs; ,yq;iff;Fr; rhjfkhf Ts;sjhf ntspehl;lYty;fs; mikr;ru; Nguhrpupau; [P. vy;. gPup]; njuptpj;jhu;. Nkw;gb tupr;rYifiag; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd Ngr;Rthu;j;ijfs; njhlu;tjhfj; njuptpj;j mikr;ru;; ntsp ehl;lYty;fs; mikr;rpd; nrayhsu; nuhNk]; [arpq;f jiyikapyhd FO Kjw;fl;lg; Ngr;Rthu;j;ijia elj;jpAs;snjdTk; Fwpg;gpl;lhu;. ,jw;nfd ntspehl;likr;rpdhy; epakpf;fg;gl;l FOtpy; epjpaikr;rpd; nrayhsu; gp.gp. [aRe;ju> ePjpaikr;rpd; nrayhsu; R`e;j Nf. fk;yj;> rl;l kh mjpgu; nkh`hd; gPup]; MfpNahu; INuhg;gpa A+dpaDld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jp tUfpd;wdu;.

itfhrp 04> 2010

Clftpayhsu; jp];]ehafj;Jf;F [dhjpgjp k`pe;j nghJ kd;dpg;G

gpizapy; tplg;gl;bUe;j Clftpayhsu; N[. v];. jp];]ehafj;Jf;F cyf Clf Rje;jpu jpdkhd New;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ nghJ kd;dpg;G toq;fpAs;shu;. ntsptptfhu mikr;ru; [p. vy;. gPup]; Clftpayhsu;fsplk; ,jidj; njuptpj;jhu;. mikr;ru; [p. vy;. gPup]; New;W ntsptptfhu mikr;rpy; jdJ mikr;Rg; nghWg;Gfis cj;jpNahfG+u;tkhf ifNaw;Wf; nfhz;lhu;. mjidaLj;J ,lk; ngw;w Clftpayhsu; khehl;bNyNa mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 04> 2010

tTdpah tlf;F Gspaq;Fsj;jpy; rfy trjpfSldhd tpisahl;L ikjhdk;

tTdpah tlf;F Gspaq;Fsj;jpy; rfy trjpfisAk; nfhz;l tpisahl;L ikjhdk; mikg;gjw;F 10 Vf;fu; epyk; xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sjhf tTdpah khtl;l tpisahl;L mjpfhup njuptpj;Js;shu;. ePz;lfhykhf tTdpah tlf;Fg; gpuptpy; ,Ue;J te;j ikjhdk; ,y;yhj FiwghL jw;NghJ eptu;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. ,k;ikjhdk; mikf;fg;gLtjd; %yk; tTdpah khtl;lj;jpy; tpisahl;Lj;Jiw Nkk;glTs;sjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;

itfhrp 04> 2010

Nk 5 y; fpuP]; njhopyhsu;fs; NtiyepWj;jk;

fpNuf;f muRf;F vjpuhf kf;fs; Nghuhl; lj;ij mjpfupf;Fk; fhyk; Vw;gl;Ltpl;lJ. Nk 5 md;W fpuP]; njhopyhsu;fs; elj;jTs;s Ntiy epWj;jk; me;j ePz;l neba Nghuhl;lj;jpd; njhlf;fkhFk; vd;W 10 yl;rk; cWg;gpdu;fs; nfhz;l [pv]; njhopw;rq;fj;jpd; jiytu; ghdNfhgTNyh]; $wpAs;shu;. fpuP]; epjp neUf;fbapy; rpf;fpj; jpzWfpwJ. mnkupf;fhTk;> ru;tNjr epjp mikg;GfSk; cyf epjp neUf;fb kPl;rp mile;J tUfpwJ vd;W jtwhd jfty;fisf; $wp tUfpd;wd vd;gjw;F fpuP]; xU cjhuzkhFk;. Nghu;r;RfYk;> ];ngapDk; epjp neUf;fbapy; rpf;fpAs;sd. (NkYk;.....)

itfhrp 03> 2010

fw;gidfspy; %o;fhky; ajhHj;jG+Htkhd jPHTf;F Kaw;rpf;f Ntz;Lk; - jp. =jud;> nghJr;nrayhsH> gj;kehgh <.gp.MH.vy;.vg; 

13tJ jpUj;jr; rl;l %yj;jpw;F rhpahd Kiwapy; tpsf;fkspj;J mJ mKy;gLj;jg;gLtJ ey;ynjhU Muk;gk; vd;gjpy; vkf;F khWgl;l fUj;J ,y;iy. 13tJ jpUj;jj;ij Kbe;jsTf;F khfhzrigfSf;F rhHghf tpsf;fk; mspf;Fk;gb mjpfhuk; nfhz;l Mizf;FOnthd;W [dhjpgjpahy; fl;rp rhHgw;w epGzHfis nfhz;L mikf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j Mizf;FOtpd; ghpe;Jiuapd; mbg;gilapNyNa mjpfhug;gfpHtpd; eilKiwfs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.  ,Wjpj; jPHT vd;gJ jkpo; kf;fs; khj;jpuky;y K];yPk;> kiyaf jkpo; NgRk; r%fq;fs; rpq;fs kf;fSld; rkj;Jtkhd gq;fhsHfshf tho;tjhf khdrPfkhf czHtjw;fhd epiyikfis Vw;gLj;JtNj. mjhtJ ,e;j ehl;bd; vz;zpf;ifapy; rpWghd;ikahd r%fq;fs; jhq;fs; ,yq;ifapd; murhq;f Kiwikapd; gq;FjhuHfs; vd;W czUk; epiyikia Vw;gLj;JtNj jw;Nghijf;F ,Wjpj; jPHthf mikayhk;. (NkYk;....)  

itfhrp 03> 2010

mq;fhbj;njU

,J fijay;y ep[k;

mq;fhbj;njU jpiug;glk; gy ep[q;fspd; njhFg;G. ,e;j jpiug;glj;jpy; njhopyhsh;fspd; mtyq;fis gw;wp Kjd;ikahf nrhy;yg;gl;bUe;jhYk; ,Wjpapy; cjak; jpNal;lh; mUNf nyhwp xd;wpdhy; Nkhjg;gl;L gy mg;ghtp kf;fs; ,we;J NghtJ Nghd;w fhl;rp  rpy tUlq;fSf;F Kd;dhy; mNj ,lj;jpy; mNj khjphp ele;j cz;ik rk;gtk;. ,e;jpahtpy; tpgj;jpdhy; ngUksT kf;fs; ,we;J NghtJ kpfr;rhjhuz tplak;. mJ ,yq;ifapy; Nghhpdhy; ,we;J Nghd nkhj;j njhifia tpl gyklq;F mjpfk;. ,ijg;gw;wp ve;j murpay;thjpAk; ftiyg;gLtjpy;iy ,yq;if jkpo; kf;fSf;fhf Ch;tyq;fs;> cz;zhtpujq;fs; vd;W my;Nyhyg;gLk; ,th;fs; nrhe;j kz;zpd; kf;fspd; kuzq;fis gw;wp kdjstpy; ve;j mf;fiwAk; ,y;iy. (NkYk;...)

itfhrp 03> 2010

,d;W cyf Clf Rje;jpu jpdk;;

cyf Clf Rje;jpu jpdk; ,d;whFk;. ,j;jpdj;ijnahl;b If;fpa ehLfs; rigapd; nrayhsu; ehafk; ghd;- fP- %d; tpLj;Js;s nra;jpapy; Clfq;fspy; gzpGupAk; midtiuAk;> ghJfhf;fNtz;baJ midj;J murhq;fq;fspdJk; flikahFk;. mj;Jld; Clftpayhsu;fSf;F vjpuhd Fw;wq;fis GupNthu; tprhupf;fg;gl;L ifJ nra;ag;gLtJk; ,e;j ghJfhg;gpy; cs;slf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W $wpAs;shu;. mtu; NkYk; $wpAs;sjhtJ> Ngr;R Re;jpuk; xU mbg;gil kdpj cupikahFk;. cyfshtpa kdpj cupikfs; gpuflzj;jpd; 19 MtJ \uj;jpy; ,J cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j tUlk; 97 Clftpayhsu;fs; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;. ,e;j nfhiyfSf;F ehd; gyj;j fz;ldk; njuptpf;fpd;Nwd;. ,e;j nfhiyfSf;F fhuzkhdtu;fs; rl;lj;jpd; Kd; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W ghd;. fP %d; jdJ nra;jpapy; $wpAs;shu;.

itfhrp 03> 2010

If;fpaj;ij tuNtw;fpNwhk; - j. rpj;jhHj;jd;  

vkJ kf;fspd; gpur;rpidf;Fj; jPHTfhz Ntz;Lk;. mjw;fhf ehk; midtUk; xd;wpize;J nraw;gl Ntz;Lk vd;W jkpo; fl;rpfs; midj;Jk; Fuy; nfhLf;ff;$ba xU R+oy; cUthdhy; mJ tuNtw;fj;jf;fJ. mt;thwhdnjhU If;fpak; Vw;gl;lhy; ehk; mjid tuNtw;Nghk;. vq;fsJ gq;fspg;gpidAk; toq;fj; jahuhfTs;Nshk;. ,dg;gpur;rpidj; jPHT njhlHgpy; ehq;fs; vtUlDk; Ngrj; jahuhf ,Uf;fpNwhk;. jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; kj;jpapYk; ,jw;F XH ,zf;fg;ghL Vw;gl;lhy; mjid tuNtw;fpNwhk;. Mdhy; jkpo; gpur;rpidf;fhd ,Wjpj; jPHthf 13tJ jpUj;jr; rl;l%yk; ,Uf;f KbahJ. mjw;F Nkyhfj;jhd; ,Uf;f Ntz;Lk;. jkpo; kf;fspd; gpur;rpidf;F

itfhrp 03> 2010

nkhd;wpaypy; Nkhrbf;fhuu; Nghl;bapLk; ehLfle;j jkpo; <o murpw;fhd Nju;jy;!

(nfhf;FtpY}uhd;)

eilKiwf;F rhj;jpakhfhj ehL fle;j jkpo; <o murpw;fhd Nju;jy; vd;W $wp> Gyk; ngau;e;j Gypfs; xU Gjpa tpahghuk; Muk;gpj;J ,Uf;fpd;whu;fs;. ,e;j tpahghuj;jpw;fhf kf;fspd; gpujpepjpfshf Nkhrb nra;J gpiog;G elj;Jfpd;wtu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu;. nkhd;wpahypy; ee;jd; vd;w NkhrbfhuUk; Nghl;bapLfpd;whu;. ,g;gbahd Nkhrbf;fhuu;fis jkJ Ntl;ghsuhf epWj;Jk; mstpw;F nkhd;wpahypy; thOk; <o jkpo; kf;fspd; juk; nfl;L tpl;ljh? (NkYk;.....)

itfhrp 03> 2010

INuhg;gpa thd;ntspg; Nghf;Ftuj;ij Klf;fpa

I];yhe;jpd; vupkiyg; Gif %l;lk;

rp. n[aghujd;>  B.E. (hons), P.Eng (Nuclear),  fdlh

2010 khu;r; khjk; 21k; jpfjp Rkhu; 190 Mz;Lfsha; %bf;nfhz;bUe;j I];yhe;jpd; mah-Gy;yha;N`hFy; vupkiy tha; jpwe;J jPg;nghwpfis tPrp vwpaj; njhlq;fpaJ. me;j vupkiyf; Fd;wpd; tha; gdpg;gbT NktpaJ. ntspNawpa fdw; ghiwf; Fok;G gdpr;rpfuj;ij cUf;fp xU gf;fk; ePu; MwhfTk;> jputg; ghiw nts;skhfTk; Xl Muk;gpj;jJ. vupkiyj; jPg;nghwpfs; ntspNaWk; NghJ fye;j ePuhtp Nkw;Gwk; Gif kz;lykha; tPrj; njhq;fpaJ. khu;r; 24y; I];yhe;J vupkiy kw;nwhU thia jpwe;J 980 mb cau (300kP) vupkiy ntbg;ig cz;lhf;fpaJ. Gjpa vupkiy tha;j; jpwg;G NkYk; kw;w vupkiy ,af;fq;fisj; J}z;b td tpyq;FfSf;F Mgj;ij tpistpf;Fk; vd;W G+jstpay; epGzu;fs; $Wfpd;wdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 03> 2010

#Lgpbf;Fk;

gpupl;ld; nghJj; Nju;jy; gpur;rhuq;fs;

gpupl;ldpy; ,k;khjk; 06 k; jpfjp nghJj; Nju;jy; eilngwTs;sjhy; gpurhuq;fs; R+Lgpbj;Js;sd. vjpu;f;fl;rpahd fd;rt; Ntu;bq; fl;rpf;F ntw;wp tha;g;Gs;sjhf fUj;Jf;fdpg;G fzpg;Gfs; njuptpf;fpd;wd. nghUshjhu neUf;fb> FbNaw;wf; nfhs;if Nghd;wtw;wpy; Gul;rpfukhd fUj;Jf;fis fd;rt; Ntu;bq; fl;rp ntspapl;Ls;sJ ,jdhy; gpuku; Nfy;ld; gpuTdpd; njhopw;fl;rp jpz;lhLfpwJ vdpDk; mWjpg; ngUk;ghd;ik vf;fl;rpf;Fk; fpilf;fhJ njhq;F ghuhSkd;wk; mikf;fNt tha;g;Gs;nsdTk; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,e;epiyapy; njhopw; fl;rpapd; khfhz eltbf;iffisg; gpujku; Nfhy;ld; gpuTd; KLf;fptpl;Ls;shu;. Clfq;fis jk; trg;gLj;jp njhopy; fl;rpapd; nra;jpfSf;F Kd;Dupik nfhLf;f gpujku; fLikahd Kaw;rpfspy; ,wq;fpAs;shu;. ehl;bd; jw;Nghij epiyikf;F njhq;F ghuhSkd;wk; Mgj;J vd;Wk;> epiyahd Ml;rpf;F top tFf;FkhW gpujku; kf;fisf; NfhupAs;shu;.

itfhrp 03> 2010

fhu;f; Fz;bw;F gpd;

epA+Nahu;f; efupy; fLikahd ghJfhg;G

mnkupf;fhtpd; epA+Nahu;f; efupy; ,d;W mZ guty; jLg;G khehL Muk;gkht ijnahl;b ghJfhg;Gfs; fLikahf;fg;gl;Ls;sd. fle;j rdpf;fpoik ,q;F fhu;f; Fz;L ntbj;jijaLj;J nghyp]hu; ,uhZtj;jpdu; Nkyjpf gzpfSf;fhf mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sdu;. khehl;by; gq;Nfw;Fk; ehLfspd; jiytu;fs; jq;fTs;s N`hl;ly;fs;> mtu;fs; gazpf;Fk; tPjpfs; vd;gd etPd ghJfhg;G KiwfSf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ. [dhjpgjp guhf; xghkh ,jw;fhd tpNrl cj;juTfisapl;Ls;shu;. re;Njfj;jpw;fplkhd Kiwapy; fle;j rdpf;fpoik fhu; xd;wpy; Fz;L nghUj;jg;gl;bUe;jik njhlu;ghd tprhuizfs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. csTj; Jiw mjpfhupfshy; fhu; tpNrl gupNrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ. epA+Nahu;f; efupy; Mq;fhq;Nf tpkhdg; gilapdupd; tpkhdq;fSk; Mfhaj;jpy; fz;fhzpg;Gg; gzpapy; <Lgl;Ls;sd.

itfhrp 03> 2010

tlf;fpy; fg;gk;> Ml;flj;jiy Kwpabf;f

24 kzpNeuKk; Nkhl;lhu; irf;fpspy; nghyp]; Nuhe;J

tl khfhzj;jpYs;s kf;fs; jq;fsplk; cs;s jq;f Mguzq;fs;> ngUe; njhifahd gzq;fis tq;fpfspNyh my;yJ tq;fpg; ngl;lfq;fspNyh ghJfhg;ghf itf;FkhW nghJkf;fis Nfl;Lf;nfhs;tjhf rpNu\;l gpujpg; nghyp]; kh mjpgu; Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;. ,t;thW tq;fpfspy; ghJfhg;ghf itg;gjd; %yk; fg;gk; Nfhuy;> nfhs;is> gzj;jpw;fhf Ml;flj;jy; Nghd;w rk;gtq;fis Kw;whf jLf;f KbAk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;. tl khfhzj;ij Nehf;fp njd;gFjp kf;fspd; tUif mjpfupj;Js;s epiyapy; tl khfhzj;jpy; jw;NghJ tpahghuk; kw;Wk; tu;j;jf eltbf;iffs; mjpfupj;Js;sjd; %yk; kf;fs; kj;jpapy; gzg; Gof;fk; fhzg;gLfpd;wJ. ,jid mtjhdpj;j rpyNu Fw;wr; nray;fspy; <Lgl Kaw;rpf;fpd;wdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 03> 2010

fdlhtpy; rpwg;ghf eilngw;w Nkjpdf; fUj;juq;F

(fdlhtpypUe;J R+upa gj;kd;)

fdba jkpou; [dehaf tpopg;gzu;T kd;wj;jhy;> ru;tNjr ciog;ghsu; jpdj;ijnahl;b> fdlh ];fhgNuh rptpf; nrd;uupy;> Nk 01k; jpfjp xOq;F nra;ag;gl;bUe;j Nkjpdf; fUj;juq;F> kpfTk; rpwg;ghd Kiwapy; eilngw;wJ. gy;JiwfisAk; Nru;e;j gyu; ,e;epfo;tpy; fye;J nfhz;ldu;. fUj;juq;fpy; Ngrpa midtUk;> ,d;W ru;tNjrpa uPjpahfTk;> ,yq;ifj; Njrpa uPjpahfTk; njhopyhsp tu;f;fKk;> ciog;ghsp kf;fSk; vjpu;Nehf;fp epw;Fk; gpur;ridfis tpupthf myrp Muha;e;jdu;. Aj;j;jpw;Fg; gpe;jpa jha;ehl;L murpay; epiytuq;fs; Fwpj;Jk; fUj;Jiuj;jdu;. kpfTk; NjhoikG+u;tkhd R+oypy; fUj;Jg; gupkhw;wq;fSk; eilngw;wd. (NkYk;.....)

itfhrp 03> 2010

mT];jpNuypahtpy; tpLjiyg;Gypfs; mfjpfsh?

(eNlrd;)

rz;Kfuh[h rfpfhe;jd; fzpj Mrpupauhf ,Ue;j NghJ td;dpapy; tpLjiy GypfSld; Nru;eJ ,aq;fpajhYk; rpd;dj;Jiu arpfud; Vohk; tFg;ig Kbj;Jg; Nghl;L ,Ue;jNghJ jhDk; mtu;fNshL Nru;e;jjhf mT];jpNuypa FbtuT jpizf;ffs mjpfhupfsplk; $wpAs;shu;. ,e;j ,UtUlDk; ,d;Dk; Xu; MZk; xU ngz;Zk; mtuJ ,uz;L gps;isfSk; Mf MW Ngu;fs; MT];jpNuypahtpy; mfjpahf mDkjp kWf;fg;gl;Ls;shu;fs;. (NkYk;.....)

itfhrp 02> 2010

aho;. Flhehl;by; ,d;W eilngwtpUe;j fz;ldg;Nguzp ,ilepWj;jk;

aho;.Flhehl;by; mz;ikf;fhykhf ,lk;ngw;WtUk; flj;jy; kw;Wk; fg;gk; Nfhuy; rk;gtq;fSf;F vjpu;g;Gj; njuptpj;J ,d;W eilngwtpUe;j fz;ldg; Nguzp ,ilepWj;jg;gl;Ls;sJ. nghyp]hupdhy; tpLf;fg;gl;l mwptpg;ig mLj;Nj> Nkw;gb fz;ldg; Nguzp ,ilepWj;jg;gl;ljhf aho;g;ghzj;jpypUe;J fpilf;Fk; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,e;J  kw;Wk; fpwp];j kjFUkhu; xd;wpak;> aho; gy;fiyf;fof r%fk;> nghJ mikg;gpdu;> aho; ghlrhiy mjpgu;> Mrpupau;fs; fye;Jnfhs;stpUe;j ,e;j fz;ldg; NguzpahdJ ,d;W ez;gfy; aho;.Nfhl;il> Kdpag;gu; Nfhtpy; Kd;wypy; eilngwtpUe;jJ. (NkYk;...)

itfhrp 02> 2010

tTdpahtpy; nghJ ,lq;fspypUe;J ntspNaWtjw;F gilapdu; jPu;khdk;

tTdpahtpy; Rku; 10 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf nghJ ,lq;fspy; epiynfhz;Ls;s ghJfhg;Gg;  gilapdu; mq;fpUe;J ntspNawTs;sdu;. Aj;jk; KbTf;F nfhz;Ltug;gl;L vjpu;tUk; 19Mk; jpfjpAld; Xuhz;L G+u;j;jpahfTs;s epiyapNyNa mtu;fs; ,t;thW ntspNawTs;sdu;. ,e;epiyapy;> G+e;Njhl;lk; rpWtu; G+q;fh ikjhdk;> tTdpah Fsf;fl;L kw;Wk; gpujhd tPjpfspy; mikf;fg;gl;bUe;j Nrhjidr; rhtbfs; mfw;wg;gl;L tUfpd;wd. mj;Jld;> ghf; tPjpapYs;s ney; re;ijg;gLj;Jk; fsQ;rparhiyapy; jq;fpapUe;j nghyp]; tpN\l mjpubg;gilapdu; mq;fpUe;J ntspNawpAs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

itfhrp 02> 2010

tlf;fpy; kPsf;Fbaku;NthUf;F Gyk;ngau;e;Njhu; cjt Kd;tu Ntz;Lk;

-gpujpaikr;ru; Kuspjud;

10 FLk;gq;fSs; VO FLk;gj;jpy; FLk;gj;jiytd; ,y;yhj mty epiyf;F ,e;j kf;fs; js;sg;gl;Ls;sdu;. fztid ,oe;J gps;isfSld; epw;Fk; ,t;thwhd FLk;gq;fSf;F epue;ju tUthia <l;bj;jUk; tpjj;jpy; tho;thjhuj;ijg; ngw;Wf;nfhLf;f Ntz;Lk;. tptrhak; nra;gtu;fshapd; mjw;fhd cjtpfisg; ngw;Wf;nfhLf;fTk; gps;isfspd; fy;tp eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTk; cjtpfs; ngw;Wf;nfhLf;fg;gly; Ntz;Lk;. Kjypy; ,tu;fSf;F epue;ju tPLfisf; fl;bf;nfhLf;f Ntz;Lk;. tlf;fpy; kPsf;Fbaku;j;jg;gLk; kf;fSf;F epue;ju tPLfis mikf;fTk; tho;thjhu cjtpfs;> tptrha Cf;Ftpg;Gfisg; ngw;Wf; nfhLf;fTk; Gyk;ngau;e;Js;s kf;fs; Kd;tu Ntz;Lk.;. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

ghuhSkd;wk; nrt;thad;W $LfpwJ

ghuhSkd;wk; ehis kWjpdk; nrt;tha;f;fpoik fhiy 9.30 f;F kPz;Lk; $LfpwJ. murhq;f jug;G ghuhSkd;w FOf; $l;lk; ,d;W Qhapw;Wf;fpoik [dhjpgjp jiyikapy; [dhjpgjp nrayfj;jpy; eilngWfpwJ. [dhjpgjp jiyikapy; epakpf;fg;gl;l mikr;ruitapd; KjyhtJ mikr;r uitf; $l;lk; vjpu;tUk; Gjd;fpoik [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jiyikapy; eilngwTs;sJ.

itfhrp 02> 2010

epthuzf; fpuhkj;jpy; kPs; FbNaw;w gpujpaikr;ru; Kuspjud;

tTdpah kdpf;ghk; epthuzf; fpuhkj;jpw;F tp[ak; nra;j kPs; FbNaw;w gpujpaikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; (fUzh mk;khd;) ,lk;ngau;e;j FLk;gj;jpdu; jq;fpAs;s $lhuk; xd;wpDs; mku;e;J mtu;fSld; ciuahLtij glj;jpy; fhz;f.

itfhrp 02> 2010

Jsp cupikiaAk; Nghuhb ngw;w tuyhNw ek;KilaJ

Nk jpdj;jpyhtJ ngz; njhopyhsu;fs; nfsutpf;fg;gLthu;fsh?

kiyafj;jpy; Nkjpdf; $l;lq;fs; xUehs; $j;jhf kiwe;J tpLfpd;wd. Nkjpdj;jd;W fhiy xt;nthU Njhl;lq;fspYk; fl;rpf; nfhbfs; Vw;wg;gLfpd;wd. fl;rpj; jiytu;fs; NgRtij $l;lj;Jld; $l;lkha; epd;W Nfl;Ltpl;L ,Ug;gplq;fSf;Fj; jpUk;gp tpLfpd;wdu;. jtpu njhopyhsu; cupik> njhopyhsu; eyd; my;yJ Fiwe;j gl;rk; jdJ eyd; njhlu;ghf $l rpe;jpg;gjpy;iy. Mdhy; xU rpy Njhl;lq;fspy; njhopyhsu; tpohf;fs;> G+irfs;> tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> guprpy; toq;fy; vd njhopyhsu; csk; kfpOk; epfo;r;rpfs; ,lk;ngWfpd;wd. ,J rfy Njhl;lq;fspYk; eilngWkhapd; Nkjpdk; rpwf;Fk; njhopyhsu; ed;ik miltu;. ,d;W kiyafg; gFjpfspy; Kjyhspj;Jtj;jpd; jhf;fj;jpdhYk;> murpay; jiyikfspd; nghWg;Gzu;T ,d;ikapdhYk; Nkjpdk; ntWk; nghOJ Nghf;F tpLKiw ehshf> Xa;Tehshf> fspahl;l ehshf> murpay;thjpfspd; Nkil thf;FWjpfshf fhl;b rpijf;fg;gLtjhy; mjd; jd;ik kiwe;J tUfpd;wJ. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

nry;tk; milf;fyehjDf;F...

(thFyd;)

ePq;fs; ghuhSkd;w cWg;gpduhfj; njupT nra;ag;gl;ljw;F vdJ tho;j;Jfs;. ,uz;L ts;sq;fspy; fhy; itf;ff; $lhJ vd;W ePq;fs; njuptpj;j fUj;ijg; gj;jpupifapy; ghu;j;jJk; cq;fSf;F vOj Ntz;Lk; vd;w vz;zk; Njhd;wpaJ. ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;Tfhz tpUk;Gk; jkpo;j; jiytu;fs; vy;NyhUk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; epiyg;ghl;Lld; xj;Jg;Nghf Ntz;Lk; vd;W ePq;fs; $WtJ gpw;Nghf;Fj;jdkhd Vf gpujpepjpj;Jtf; Nfhl;ghl;il kPz;Lk; J}f;fpg; gpbg;gJ Nghy; njupfpd;wJ. Vf gpujpepjpj;Jtf; Nfhl;ghL [dehaf Afj;Jf;Fg; nghUe;jhJ vd;gJ xUGwkpUf;f> ePq;fs; tpUk;ghtpl;lhYk; $l ePq;fs; jkpo; kf;fspd; Vf gpujpepjpfsy;y vd;w cz;ikia Vw;Wf;nfhz;lhf Ntz;Lk;. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

cz;ikahd mf;fiwapd; ntspg;ghly;y

gj;jhtJ ,e;jpaj; jpiug;gl tpohit ,yq;ifapy; elj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; gw;wpAk; njd;dpe;jpaj; jpiuAyfKk; rpy murpay;thjpfSk; mjw;Ff; fhl;Lk; vjpu;g;G gw;wpAk; tpupthd fl;Liunahd;W ntspahfpapUf;fpd;wJ. ,yq;ifj; jkpo; kf;fSldhd rNfhjuj;Jt cwit ntspg;gLj;Jjy; vd;w Njhuizapy; ,tu;fs; fhl;Lk; vjpu;g;G ,yq;if tho; jkpo; kf;fspd; eyd;fs; kPJ nfhz;l mf;fiwapd; ntspg;ghly;y. jkpo; rpdpkh cyfg; gpuKfu;fs; jq;fs; Raey Nehf;fj;Jf;fhf ,yq;ifapd; Njrpa ,dg; gpur;rpidiaj; J}f;fpg; gpbf;fpd;whu;fs;. cz;ikapy; ,tu;fSf;F ,g; gpur;rpid gw;wpa Gupif rpwpjsTk; ,y;iy. jkpo; kf;fSldhd xUikg;ghL vd;w Nghu;itapy; ,tu;fs; Nkw;nfhs;Sk; eltbf;iffs; ,yq;ifapy; jkpo; kf;fSf;Fg; ghjfkhd tpisit Vw;gLj;jf; $bad vd;gjw;F mz;ikf;fhy Jau rk;gtq;fs; cjhuzkhf cs;sd. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

Rtp]; Nkjpd Cu;tyk;> $l;lk;

Rtp]py; cs;s ,lJrhupfs; kw;Wk; Kw;Nghf;F Kd;dzpfSld; <gpMu;vy;vg; -gj;kehgh mikg;Gld; ,ize;J jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofj;jpd; (Gnshl;) mikg;ghy; Rtp]py; New;W rdpf;fpoik fhiy Nkjpd Cu;tyk; eilngw;wJ. fhiy 10kzpf;F Rtp]; nfy;ntj;jpah gpshj;]; vd;Dk; ,lj;jpy; Muk;gkhd Gnshl; ,af;fj;jpd; Nkjpd Cu;tyk; ngy;tp vd;Dk; ,lj;jpy; epiwtile;jJ nfhl;Lk; kioiaAk; nghUl;gLj;jhJ ngz;fs; Foe;ijfs; fofNjhou;fs; fof Mjuthsu;fSk; fye;J nfhd;L rpwg;gpj;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

,zf;f murpay; jhd; ,g;NghJs;s xNu top

tlf;F> fpof;F khfhzq;fs; jtpu;e;j Vida khfhzq;fspd; Nju;jy; KbTfs; njhlu;ghf ntt;NtW cupikf; Nfhupf;iffSf;F ,lkpy;iy. If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpf;F mgupkpjkhd MjuT fpilj;jpUf;fpd;wJ. mjhtJ If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpf;F kf;fspd; njspthd Miz fpilj;jpUf;fpd;wJ. tlf;F> fpof;F khfhzq;fspd; Nju;jy; KbTfs; njhlu;ghf ntt;NtW fl;rpfs; ntt;NtW tpjkhf tpahf;fpahdk; nra;tij mtjhdpf;f Kbfpd;wJ. kf;fs; jq;fSf;F Miz toq;fpapUf;fpd;whu;fs; vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gj; jiytu;fs; $Wfpd;wdu;. mur jug;gpdu; murhq;fj;jpd; nraw;ghLfis kf;fs; mq;fPfupj;jpUf;fpd;whu;fs; vd;fpd;wdu;. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

thf;FWjpiaf; fhg;ghw;w ,ayhj I.Nj.f jiyikaplkpUe;J vijAk; vjpu;ghu;f;f KbahJ - njhopyhsu; Njrpa Kd;dzpapd; jiytu; gp. jpfhk;guk;

r%fg; gy;fiyf;fofk; xd;iw epWTk; jpl;lj;jpw;F Njitahd eltbf;iffis vLj;J tUfpNwhk;. 1987 ,y; cUthf;fg;gl;l =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; xU mOj;jf;FO murpaiy fw;Wf;nfhz;lNj ,. njh. fhtplkpUe;Jjhd;. jkpouRf; fl;rpapypUe;J gpupe;J nrd;W jdpf; fl;rpia Muk;gpj;j K];ypk; fhq;fpu]pd; ];jhgfu; ku;`{k; m\;ug; 94 ,y; eilngw;w nghJj; Nju;jypy; $ba Mrdq;fisg; ngw;W ,. njh. fh. itj;jpUe;j mOj;jf; FOit jdjhf;fpf; nfhz;lhu;. ,d;Wtiu mf;fl;rp mjidNa njhlu;fpwJ. =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; mjidg; gad;gLj;jp Ie;J tUl fhyg; gFjpapy; me;j rpWghd;ik r%fj;jpw;nfd jdpahd gy;fiyf;fofj;ijAk;> Mjhu itj;jparhiyiaAk;> xU khefu rigiaAk;> xU JiwKfj;ijAk; ngw;Wj; je;jpUf;fpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 02> 2010

gJis khtl;lk; jkpo;g; gpujpepjpj;Jtj;ij Vd; ,oe;jJ?

tpau;itfSf;F tpiyNtz;Lk; vd;W nfhjpj;Jf; nfhz;bUe;j gJis> fz;b> rg;gufKt gFjpfspd; rpWghd;ikj; jkpo; kf;fis mDrupj;Jf; nfhz;ltu;fs; ,e;j kf;fis Kjypy; fhjypj;J fy;ahzk; gz;Ztjhf $wptpl;L> ,g;NghJ mts; mofhapy;iy. mjdhy; mts; vdf;F jq;if KiwahfNt ,Uf;fl;Lk; vd $Wthu; Nghy; xJf;fptpl;ldu;. ,dpNky; xLf;fg;gl;l kiyaf Njrpa ,d kf;fNs xd;W NrUq;fs; vd $Wtjw;Fk; tpfpjhrhuj; Nju;jy; Kiw tpyfpg;Ngha; njhFjp thupj; Nju;jy; Kiw jil tpjpf;fg; NghfpwJ. mg;gbahdhy; rpWghd;ikj; jkpo; kf;fs; New;iwa ftiy Nuiffis kPz;Lk; GJg;gpf;f Ntz;btUk;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

Nkjpdk; 2010

khdpl tpLjiyia Nehf;fp

,og;gjw;F vJTNk mw;wtHfs; vd;w epiyapy; td;dp kf;fs; tho;fpwhHfs;. mtHfs; nrhe;jf;fhypy; RahjPdkhf vOe;J epw;gjw;fhd epiyikfs; Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. mjw;F cs;sf fl;likg;G trjpfSk; njhopy; tha;g;Gf;fSk; ngUf Ntz;Lk;.

rpiwfspy; thLk; gps;isfs; tpLtpf;fg;gl Ntz;Lk;. td;dp kf;fspd; kdf;fhaq;fs; Mw;wg;gl Ntz;Lk;.

,J jkpo; kf;fSilaJ khj;jpuky;y KO ,yq;if kf;fspdJk; rHtNjrj;jpdJk; flikAk; MFk;.

(NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

rHtNjr ciog;ghsH jpdj;ij epidT$Uk; Kfkhf

Nkjpdf; fUj;juq;F

,lk;: ];fhgNuh rptpf; nrd;uH (vy;];nkaH kf;Nfhtd;)

fhyk;:  Nk 01>2010 rdpf;fpoik gpw;gfy; 2-30 - 6-00 tiu

jhafj;jpy; njhopw;rq;f Jiwapy; ePz;l fhyk; cioj;jtHfSk;> njhopyhsH eydpy; mf;fiwAs;stHfSk; ciuahw;WtH.

midtiuAk; jtwhJ fye;J nfhs;Sk;gb md;Gld; miof;fpd;Nwhk;.

fdba jkpoH [dehaf tpopg;GzHT kd;wk;

demovizhippu@hotmail.com

itfhrp 01> 2010

Rtp]py; Gnshl;bd; Nkjpd Cu;tyk;.. (mwptpj;jy;)

Rtp]py; cs;s ,lJrhupfs; kw;Wk; Kw;Nghf;F Kd;dzpfSld; <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp (<gpMu;vy;vg; -gj;kehgh) mikg;Gld; ,ize;J jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fofj;jpd; (Gnshl;) mikg;ghy; Rtp]py; ehiskWjpdk; rdpf;fpoik fhiy 9.00kzpf;F R+upr; nfy;ntjpah gpshj;]; vDkplj;jpy; Muk;gkhf cs;s Nkjpd Cu;tyj;jpy; fof Njhou;fs; Mjuthsu;fisAk; nghJkf;fisAk; fye;J rpwg;gpf;FkhW NjhoikAld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.

njhlu;Gfl;F.. 076.3681546    079.6249004

ciog;gtu; ehspy;  cWjp Vw;Nghk;!

Kjyhspj;Jtj;jpd; jw;fhypf tPo;r;rpahff; fUjg;gl;l cyfg;nghUshjhu Njf;fk; NkYk; njhopyhsu;fis gLFopapy; js;spAs;sJ. cyfk; KOtJk; 24 Nfhb njhopyhsu;fs; tPl;bw;F mDg;gg;gl;ldu;. mnkupf;f Vfhjpgj;jpak; me;j gpd;diltpYk; njhopyhsu;fs; kPJ Vwp epd;W ngU Kjyhspfis fhf;fNt jpl;lq;fis tFj;jspj;jJ. kPl;rpj;jpl;lq;fs; vd;w ngaupy; NfhbNfhbahf thup ,iwj;J ngUepWtdq;fSf;F Kl;Lf; nfhLj;jJ. tPjpf;F tpul;btplg;gl;l njhopyhsu;fis gw;wp nfhQ;rKk; myl;bf; nfhs;stpy;iy. mjid vjpu;j;j Nghuhl;lk; ,d;Wk; njhlu;fpwJ. mnkupf;fhtpd; gq;Fr; re;ij ,Uf;Fk; thy;khu;l; tPjpfspy; Mapuf; fzf;fhd njhopyhsu;fs; ,e;j Nk jpdj; jpw;F Ke;ija jpdj;jpy; $l mzp tFj;J Mu;g;gupj;Js;sdu;. tupfis gzf;fhuu;fs; kPJ Rkj;J. Viofisg; ge;jhlhNj vd;w gjhiffis Ve;jpathW tpz;zjpUk; Nfh\q; fNshL Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;L tUfpd;wdu;. (NkYk;.....)

itfhrp 01> 2010

Another war memorial! 

The Defence Secretary opened a war memorial at Elephant Pass. 

Mr Rajapaksa on arrival at Elephant Pass was warmly welcomed by Commander of the Army, Lieutenant General Jagath Jayasuriya and Major General Mahinda Hathurusinghe, Commander, Security Forces, Jaffna. A bevy of traditional Kandyan dancers accompanied him to the dais, from where the Secretary Defence received the salute and inspected the Guard of Honour.”  Earlier before the Presidential election Presisent Mahinda Rajapaksa opened a war memorial in Nandikadal lagoon at Pudumathalan, now after the parliament election his brother and Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa opened another war memorial in A9 Elephant Pass.  But the Tamil ministers who are in the government the Traditional Industries and Small Enterprise Development Minister Douglas Devnanda, Deputy Resettlement Minister Vinayagamoorthy Muralitharan and Deputy Economic Development Minister Muthu Sivalingam missed these events. (more....)

itfhrp 01> 2010

ghl;lhsp tu;f;fk; ehl;bd; KJnfYk;G

njhopyhsu;fs; ghjpg;Gf;Fs;shfpd;w kw;nwhU ,lk; kiyafg; ngUe;Njhl;lq;fshFk;. ngUe;Njhl;lj; njhopyhsu;fs; vjpu;Nehf;Ffpd;w Jd;gq;fs; njhlu;ghf Clfq;fspy; njhlu;r;rpahf nra;jpfs; tUfpd;wd. mk;kf;fspd; Jd;gq;fisf; fistjw;F murhq;fk; gytpjkhd jpl;lq;fisr; nraw;gLj;jp tUfpwJ. cyfj; njhopyhsu; jpdkhd ,d;iwa ehspy; ghl;lhsp tu;f;fk; mDgtpj;J tUk; cupikfis ehnky;yhk; epidT $UfpNwhk;. mNjrkak; cupikfs; kWf;fg;gl;l epiyapy; my;yYWk; njhopyhsu;fspd; cupikfis cWjpg;gLj;j Ntz;ba mtrpaj;ijAk; ,d;iwa Nkjpdj;jpy; ftdj;jpy; nfhs;tJ Kf;fpak;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

,yf;if Nehf;fp vOr;rpNahL Kd;NdWNthk;!

(V.Nf.gj;kehgd;)

fle;j rpy Mz;Lfshf Kjyhspj;Jtj;jpd; Nfhukhd Kfk; kPz;Lk; mk;gykhfp tUfpwJ. Kjyhspj;Jt cyfpd; kpfg;ngUk; epjp epWtdq;fs; tpOe;J nehWq;fpajd; tpisthf ru;tNjr mstpy; fLk; neUf;fb Vw;gl;L> gy;yhapuf;fzf;fhd njhopyhsu;fs; NtiyapypUe;J tPjpf;F tpul;lg;gl;Ls;sdu;. ,e;j epjp neUf;fbia rkhspg;gjw;fhf ngUk; epWtdq;fSf;F gy;NtW ehLfspd; murhq;fq;fs; Cf;Ftpg;Gr; rYif vd;w ngaupy; gzj;ij thup ,iwf;fpd;wd. Mdhy; njhopyhsp tu;f;fk; kw;Wk; mjd; ];jhgdq;fisg; nghWj;jtiu ,d;iwa Ruz;ly; mikg;gpy;> ngUe;jpus; kf;fs; ,tu;fsJ rYiffshNyh> gsgsg;ghd mwptpg;GfshNyh kPl;rpngw KbahJ vd;gjpy; njspthf cs;sdu;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

tTdpah epthuz fpuhkj;jpy; fUzhTf;F fz;zPu;ky;f tuNtw;G

mikr;Rg; nghWg;Gf;fis Vw;Wf; nfhz;ljd; gpd;du; Kjy;Kiwahf tTdpah epthuzf; fpuhkj;jpw;F New;W tp[ak; nra;j kPs;FbNaw;w gpujpaikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjuid (fUzh mk;khid) kpFe;j kfpo;r;rpAld; fz;zPu; ky;f tuNtw;wdu;. ,lk;ngau;e;J epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpAs;s vQ;rpAs;s kf;fisAk; ntF tpiutpy; kPsf;Fbaku;j;JtJld; ntspehLfspd; cjtpAld; nrhe;j tPLfis mikj;Jf; nfhLf;fTk; jhd; eltbf;if vLf;fTs;sjhf fUzh mk;khd; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

epyeLf;f Mgj;jpy; fhg;ghw;Wk; eha;!

cq;fs; tPl;by; eha; tsu;f;fpau;fsh? epyeLf;fk; Nghd;w Nguhgj;J fhyj;jpy; mJ cq;fs; capiu fhg;ghw;Wk; vd;fpwhu;fs; Ma;thsu;fs;. [g;ghd;> ,e;NjhNdrpah Nghd;w ehLfspy; epyeLf;fk;> Rdhkp Nghd;w Nguhgj;Jfs; mbf;fb epfo;tJz;L. fhy khw;wj;jhy; vy;yh ehLfspd; ngUefuq;fspYk; jpBu; epyeLf;fq;fs; Vw;gLfpd;wd. ,e;j Mgj;jpy; ,Ue;J jg;gpf;f cilNghy; mzpe;J nfhs;Sk; vr;rupf;if fUtp jahupf;fg;gl;Ls;sJ. ,U gpupthf ,Uf;Fk; ,e;j fUtpapy; xd;iw cq;fs; tPl;L ehapd; clypy; nghUj;jptpl Ntz;Lk;. kw;nwhd;iw cq;fs; rl;ilapy; nghUj;jpf; nfhs;syhk;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

Gypfspd; ru;tNjr tiyaikg;ig Kwpabf;f eltbf;if

Gypfs; MAj uPjpahf mopf;fg; gl;lhYk; gpughfudpd; nfhs;ifia ikag;gLj;jp nraw;gl;L tUk; ru;tNjr tiyaikg;ig Kwpabg;gjw;fhd mLj;j fl;l eltbf;ifia Kd;ndLf;fTs;sjhf ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\ njuptpj;jhu;. Midapwtpy; mikf;fg;gl;Ls;s gil tPuu;fSf;fhd epidTj; J}gp jpwg;G itgtj;jpy; fye;Jnfhz;l gpd;du; nra;jpahsu;fis re;jpj;j gpd;dNu ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsu; Nfhjhga uh[gf;\ Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 01> 2010

jdpahu;Jiw Copau; rk;gsk;; 20-45% mjpfupf;f eltbf;if

rk;gs epu;za rigapy; mq;fk; tfpf;Fk; jdpahu;Jiw Copau;fspd; rk;gsj;ij 20 Kjy; 45 tPjk; tiu mjpfupg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;Nghtjhf njhopYwTfs; jpwd; mgptpUj;jp mikr;ru; fhkpdp nyhf;FNf njuptpj;jhu;. rk;gs epu;za rigapy; mq;fk; tfpf;fhj Vida Copau;fspd; njhopy; cupikiag; ghJfhg;gjw;fhf Jupj eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTs;sjhfj; njuptpj;j mikr;ru;> jdpahu; Jiw Copau;fs; Kfq;nfhLf;Fk; gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F Gjpa jpl;lq;fis tFj;J eilKiwg;gLj;jg;NghtjhfTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;.......)

itfhrp 01> 2010

upNkhl; fz;l;Nuhy; %yk; MgNu\d;

ja Jbg;G rPuhf ,y;yhky; ,Ue;jjw;fhf ,e;j MgNu\d; nra;ag;gl;lJ. xU kzpNeuj;jpy; mtuJ ,jaj;Jbg;G rPuhdJ. upNkhl; fz;l;Nuhy; NuhNghl; %yk; MgNu\d; nra;tJ INuhg;gpa ehLfspy; gpugykhf ,Uf;fpwJ vd;wNghjpYk; mJ fu;g;gg;ig Gw;WNeha;> rpWePuf Gw;WNeha; Nghd;w Neha;fSf;fhd MgNu\d;fspy; jhd; gad;gLj;jg;gl;L te;jJ. Kjy; Kiwahf mij gad;gLj;jp ,ja Neha; MgNu\id lhf;lu; Md;l;Nu nra;J ,Uf;fpwhu;. upNkhl; fz;l;Nuhy; NuhNghl; %yk; Kjd; Kjypy; ,ja MgNu\d; nra;j lhf;lu; Md;l;Nu jhd;. (NkYk;....)

itfhrp 01> 2010

<uhdpd; ANudpak; nrwpT+l;ly;

nghWik fhf;FkhW gpNu]py; Ntz;LNfhs;

<uhdpd; ANudpak; nrwpT+l;ly; ru;r;irfSf;F mikjpahd Kiwapy; jPu;Tfhz gpNu]py; Kaw;rpf;Fnkd me;ehl;bd; ntspehl;likr;ru; nfy;Nfh mNkhupd; njuptpj;jhu;. <uhDf;F tp[ak; nra;j mtu; jiyefu; nj`;uhdpy; me;ehl;bd; ntspehl;likr;ru; nkhdhfpiar; re;jpj;jhu;. ANudpak; nrwpT+l;ly; njhlu;ghf <uhd; kPJ nghUshjhuj;jilfisf; nfhz;L tUtjw;fhd Ntiyfs; ahTk; ,Wjpf;fl;lj;ij mile;Js;sd. (NkYk;....)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com