Contact us at: sooddram@gmail.com

 

2009 itfhrp khjg;; gjpTfs;

itfhrp 31> 2009

Ntw;WikfSf;F kj;jpapy; xj;jfUj;J cUthf;fg;gl Ntz;Lk;

gj;kehgh <gpMu;vy;vt; nrayhsu; ehafk; jp. rpwPjuDld; Ngl;b - gp. tPurpq;fk;

180 ehl;fSf;Fs; ,lk;ngau;e;j kf;fis mtu;fspd; nrhe;j ,lq;fspy; FbNaw;Wtjhf muR cWjpaspj;Js;sJ. Vw;fdNt fpof;F khfhzj;jpy; ,t;thW Ntfkhd kPs;FbNaw;wk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJk; Rl;bf;fhl;lg;gLfpwJ. vdpDk; fz;zpntbfs; mfw;wg;gLtJk; kz;zpy; Gijf;fg;gl;l MAjq;fs; kPl;fg;gLtJk; mtrpakhfpwJ. mNjNeuk; td;Kiw nraw;ghLfspy; jPtpu <LghL nfhz;ltu;fs; ahUk; Kfhk;fspy; ,Ue;jhy; mtu;fs; Gdu;tho;T Kfhk;fSf;F mDg;gg;gl Ntz;ba NjitapUf;fpwJ. vdpDk; Kfhk;fspYs;s kf;fs; thu;j;ijfshy; tu;zpf;f Kbahj Jd;gq;fis mDgtpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. gy FLk;gq;fspd; mq;fj;jtu;fs; ntt;NtW Kfhk;fspy; tho;fpd;wdu;. cwTfs; vq;Nf ,Uf;fpd;wd vd;W gyUf;Fj; njupahJ. ,oe;j ,og;GfSf;Fk; mDgtpj;j> fz;l fhl;rpfSk; ,g;NghJ thOk; epiyAk; ghupa kd mOj;jj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. czTf;Fk; jz;zPUf;Fk; fhiyf; fld;fSf;Fk; mtu;fs; Nghuhbf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. elkhLk; Rje;jpuk; fl;Lg;gLj;jg;gl;l epiyapy; tho;fpwhu;fs;. cwTfSld; jkJ Jd;gq;fis gfpu;e;J xg;ghup itf;ff; $l Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

Top Tiger leaders in security forces net

Some top Tiger guerrillas are now in the military net after they were located in camps housing internally displaced people. Among those are Karikalan (former eastern province political wing leader and subsequently in charge of the economic disivion), Yogaratnam Yogi (former spokesman of the LTTE), V. Balakumar (former EROS MP turned advisor to the LTTE), Lawrence Tilagar (a former spokesman of the LTTE, a one time head of LTTE office in Paris and later in charge of the Tamil Rehabilitation Organisation), Thangan (former Deputy political section leader), Ilamparithi (former head of the political section for Jaffna district), Elilan (former Trincomalee political wing leader), Papa (former head of the LTTE sports division), Puvannan (former head of the administrative division of the LTTE), Gannam (deputy international head). (more....)

itfhrp 31> 2009

tlf;fpd; tre;jk; kPs;FbNaw;wk;> cl;fl;likg;G> mgptpUj;jp jkpo;nkhopapy; fUkkhw;Wk; mjpfhupfis ,izf;f KbT

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; tlf;F mgptpUj;jp> kPs;FbNaw;wk;> cl; fl;likg;G trjpfis Kd;ndLg;gjw;F VJ thf jkpo; nkhopapy; fUkkhw;wf;$ba jkpo; cj;jpNahfj;ju;fis cldbahf Nru;j;Jf; nfhs;tjw;F murhq;fk; KbT nra;Js;sJ. jkpo;> rpq;fs> Mq;fpy nkhopapy; fUk khw;wf; $ba Nju;r;rp ,tu;fSf;F ,Uj;jy; mtrpak; tpiutpy; ,jw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;glTs;sd. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

,dg;gpur;rpid: fsepiy ajhu;j;jq;fs; Gupe;Jnfhs;sg;gl Ntz;Lk;

,yq;if tho; midj;J rpWghd;ikapdUk; ,dg;gpur;rid nghUl;L xd;Wgl;L nghJthd fUj;Jf;fisAk; xj;j fUj;Jila Nfhupf;iffisAk; cUthf;f Kay;tJk; mjw;fhd cWjpahd mbj;jsj;ij mikg;gJNk ehk; nra;aNtz;ba cldbg; gzpNa jtpu> gpughfud; ,Uf;fpwhuh> ,y;iyah> VidNahu; jg;gpapUe;jhy; vq;Nf NghapUg;ghu;fs; vd;Wk;> jkpofj;jpd; tpw;gidia kl;Lk; Fwpahff; nfhz;L Ngid gpbj;Jf;nfhz;bUf;Fk; rQ;rpif> gj;jpupifahsu;fisg; Nghy; fw;gidfspy; kpje;Jnfhz;bUg;gjpy; ve;jg; gaDk; fpl;lg;Nghtjpy;iy. ve;jj; jiytu; jg;gpg;gpioj;J vq;Nf XbapUg;ghu; vd;w A+fky;y. tpLjiyg; Gypfspd; MAj gyk; Kw;whf epu;%ykhf;fg;gl;Ls;sJ vd;gNj ajhu;j;jk;. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

uh[Pt; fhe;jpia nfhd;wik Gypfs; nra;j kpfg;ngupa jtW

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\

uh[Pt; fhe;jpia nfhiy nra;jik jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; nra;j kpfg; ngupa jtW. ,J mtu;fs; ,e;jpahtpd; mDjhgj;ij ,og;gjw;Ff; fhuzkhfpaJ vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ $wpAs;shu;. ,yq;ifapy; jkpou; gpur;rpid Ntu;tplj; njhlq;fpaNghJ ,e;jpah mtu;fs; kPJ mDjhgk; nfhz;bUe;jJ. 30 tUl fhyj;jpy; Gypfs; nra;j kpfg;ngupa jtW vJ vd [dhjpgjpaplk; tpdtg;gl;lNghNj mtu; ,t;thW gjpyspj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

gaq;futhjj;jpd; kPjhd ntw;wp: kf;fs; vd;d epidf;fpwhu;fs;?

gp. tPurpq;fk;

,dg;gpur;rpidiaj; jPu;g;gjw;F Kaw;rp Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; - e. gj;khNjtp> nfhOk;G 13

jkpou;fSf;F epk;kjpahd tho;f;if ngw;Wj;jug;gl Ntz;Lk; - Mu;. lgps;A+. rpe;jf;f>

,dg;gpur;rpidf;fhd jPu;T cldbahf Kd;itf;fg;gl Ntz;Lk; - v];. N[Rjhrd;

rkhjhd jPu;Tf;F kf;fs; KO MjuitAk; toq;f Ntz;Lk; - v];. nguparhkp.

(NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

ey;ypzf;f mikr;ru; tha; jpwf;fpwhu;..

(mwpTld;)

kf;fspd; tpLjiyf;fhfj; jd;id mu;g;gzpj;j xU Nghuhsp vd;fpw xU tplak; xU Gwk; ,Uf;f> gy;yhapuk; ,isQu;fis Nghupd; ghy; ftu;e;jpOj;j xU rf;jpahfTk;> mtu;fisg; gyp nfhLj;j rpj;jhu;e;jj;jpd; mq;fkhfTk; xU fhyj;jpy; ,Ue;j fUzh mk;khd; ,e;j rKjhaj;jpw;F kPsr; nrYj;j Ntz;ba fld; epiwaNt cs;sJ. mjpy; kpf Kf;fpakhdjhf> fhyj;jpd; Njitapy; ehk; fhz;gJ mur nfLgpbfspy; ,Ue;J Kbe;j msT kf;fSf;F epk;kjpiag; ngw;Wf;nfhLg;gjhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

rpe;jid nra; kdNk jkpo; kdNk

- v];. kNdhuQ;rd;

mtu;fspd; ,e;j ruzilT ehlfk; vt;thW ele;jJ> ahUf;$lhf ele;jJ vd;fpd;w gy Cfq;fSk; fzpg;GfSk; jw;NghJ gyuhYk; ntspaplg;gl;lhYk; mit ,q;F Kf;fpaky;y. Kf;fpakhdJ ahnjdpy; kw;nwy;yh cWg;gpdu;fisAk; raidw; Fg;gpiaf; fbj;Jk; jk;ikj;jhNk Rl;Lk;> jw;nfhiy nra;J nfhs;s fl;lhag;gLj;jpa Gypfspd; jiyikAk;> jiyik cWg;gpdu;fSk; jhq;fs; ruzile;Js;sdu; vd;gJ kl;LNk Kf;fpakhFk;. ,yq;if ,uhZtj;jpd; 58tJ gilazpj; jsgjp gpupNfbau; rtPe;jpu rpy;th rpupj;jgbNa gpughfud; jd;dplk; xU raidw; Fg;gpiaf;$l itjpUf;ftpy;iy vd;W $wpapUg;gJk; ,t;tplj;jpy; ftdpf;fg;gl Ntz;Lk;. jkpouha; gpwe;j ehk; rpq;fstdhd gpupNfbau; rtPe;jpu rpy;th nrhy;tij vg;gb ek;GtJ vd gyu; Nfs;tpnaOg;gyhk;. ,Nj 58tJ gilazp kd;dhu; khtl;lj;jpy; jhf;Fjiy njhlq;fpajpypUe;J Ky;iyj;jPitf; ifg;gw;wp> GJkhj;jsidAk; jhz;b filrpahf fiuahk;Ks;sp thaf;fhypy; jkpo; jiytu;fs; ifiaj; J}f;fpagb ruzilAk;tiu rtPe;jpu rpy;th $wpaJjhNd eilngw;wpUf;fpwJ. jiytupd; cs;Sf;F tutpl;L mbf;Fk; fijnay;yhk; ngha;nad;gJ Gydhfpg; Ngha;tpl;ljy;yth. MfNt rtPe;jpu rpy;th nrhy;tijj;jhd; cyfpy; ahtUk; jw;NghJ ek;gpahf Ntz;bapUf;fpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

aho; khefu rig Nju;jypy; I. k. R. K fPo; Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifia 4 jkpo; fl;rpfs; epuhfupj;Js;sd

murhq;fj;jpdhy; Nju;jy; elj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s aho; khefu rig kw;Wk; tTdpah efu rig Mfpa cs;Suhl;rp rigfSf;fhd Nju;jypy; MSk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;ddpapd; fPo; Nghl;bapl Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifia 4 jkpo; fl;rpfs; epuhfupj;Js;sd. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp>Gnshl; ><.gp.Mu;.vy;.vg;. gj;kehgh mzp ><.gp.b.gp. Mfpa jkpo; fl;rpfsplk; ,J njhlu;ghd Nfhupf;if mur jug;gpypUe;J Kd; itf;fg;gl;ljhf $wg;gLk; epiyapNyNa ,f; fl;rpfs; ,jid epuhfupj;Js;sd. (NkYk;....)

itfhrp 31> 2009

murpay; Kd;nkhopTfSk; Vkhw;wg;gLk; K];yPk; r%fKk;  (,Wjpg;ghfk;)

-fpof;fhd; Mjk;-

Gypfspd; ,dtopg;Gf;Fs;shfp ,iwabNru;e;jtu;fisj; jtpu gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;l kf;fs; ,d;Wld; gj;njhd;gJ tUlq;fshf mfjpahf tho;e;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,tu;fs; kPs;FbNaw;wk; nra;ag;gl;L mtu;fspd; nrhe;j epyq;fSk; fhzpfSk; me;j kf;fSf;F toq;fg;glNtz;Lk;. mNjNghd;Nw xt;nthW murpay; jpl;lq;fs; kw;Wk; epu;thf mikg;Gf;fspy;  K];yPk;fs; njhlu;e;J Ml;rpapypUe;j muRfshYk; MAjNke;jpa mikg;Gf;fshYk; nrd;w fhyq;fspy; Vkhw;wg;gl;Nl te;Js;sdu;. ,Jtiu ,yq;if tuyhw;wpy; Kd;nkhopag;gl;l ve;j murpay; jPu;TNahridfspYk; K];yPk; r%fj;jpdUf;F XusNtDk; ek;gpf;if juf;$ba ve;j murpay; jPu;Tk; Kd;itf;fg;gltpy;iy vd;gNj ajhu;j;jkhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 31> 2009

tTdpah kUj;Jtkidf;Fr; nrd;w mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh fhakile;J rpfpr;ir ngw;WtUk; ,lk;ngau;e;j kf;fisg; ghu;itapl;L MWjy; $wpaNjhL> cjtpg; nghUl;fisAk; ifaspj;jhu;. (ed;wp jpdfud;)

itfhrp 31> 2009

,yq;if kz;zpypUe;J ,e;jpahTf;F vjpuhf nraw;gl vtUk; mDkjpf;fg;gl khl;lhu;fs; - [dhjpgjp kfpe;j

,yq;ifapy; jw;NghJ Nghu; KbTw;Ws;s epiyapy; gy Mz;Lfhy ,dg;gpur;rpidf;F jPu;T fhz jkJ muR cs;ehl;L tsu;r;rpAld; $ba murpay; jPu;T fhz;gjw;fhd jpl;lj;ij tFj;Js;sjhTk; [dhjpgjp $wpAs;shu;. cs;ehl;by; cUthf;fg;gLk; jPu;Tf;fhd mZF KiwahdJ ,e;jpahtpd; epiyg;ghl;ilAk; cs;slf;fpajhf mikAk;. ,e;jj; jlit murpay; jPu;thdJ ,yq;ifaupd; xt;nthU jug;gpdupdJk; mgpg;gpuhaq;fis guprPyidf;F vLj;Jf;nfhz;ljhf mikAk;. ,yq;ifapy; Mu;tKs;s tplakhf rkhjhdk; cs;sJ. mjd; cs;slf;fk; njhlu;ghf ehk; mku;e;jpUe;J jPu;khdpf;f Ntz;bAs;sJ. tlf;fpy; ,lk;ngau;e;j kf;fSf;fhd epthuzk; kw;Wk; Gdu;tho;T eltbf;iffspy; gq;fspg;G toq;FtNj gilapdupd; mLj;j nghWg;ghf mikAk;. Aj;j fhyj;jpd; NghJk; $l tlf;fpy; mtu;fs; tPjpfisAk; ghyj;ijAk; mikj;jdu;. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

kjpr;Rtu;.

(tk;rpfd;)

,yq;if KOtJk;

ekf;Fk; nrhe;jk;.

,J

,d;ndhU Rje;jpuk;;.

czu;e;jhy; tre;jk;.

 

,U nkhop tpop tsp

,yq;ifaha;g; ghu;.

,JNt

tPupa ,yq;ifapd;

tpisepy Ntu;.

 

(NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

,dp ekJ nrhe;jf; fhypy; epw;Nghk;. (ghfk; 1)

a`pah th]pj;

kd;dhu; khtl;lk; vd;wpy;yhky; nkhj;j rpwpyq;fhitAk; xU fyf;F fyf;FNthk;. mr;RNtyp> Mtuq;fhy;> ,ilf;fhL vdj;njhlq;fp> fPupkiyapy; Fspj;J> [g;dh `pe;J nfhNy[; Gjpa khzthu;fisAk; jl;bf;nfhLj;J> aho;g;ghz vupe;j iyg;uupapy; kpr;r nrhr;rk; ,Uf;fpd;w Gj;jfq;fis gbj;J me;j kz;iz [t;thJ thrid tu itj;J> me;j %isfSf;F xU ry;A+l; mbj;J> mg;gbNa fpspnehr;rpf;Fs;shy xU nksdg; nghUshjhug; Gul;rp nra;J (nuhk;g iryd;lhf> ,e;j kdpj nja;tq;fspd; kdq;fspy; xU Jsp fPwYk; ,y;yhky;) kjthr;rp> mDuhjGuk; vd nfhj;jpg;Gul;b> fz;b> nfhOk;G mur> jdpahu; epWtdq;fis Nfs;tpNky; Nfs;tpahf Nfl;L vq;fs; fhypy; ehq;fNs epw;Nghk;. mg;g murpay; nra;ag; Nghtjpy;iyah? jw; ,]; nehl; mtu; Ntf;. tP Mu; rpwpyq;fd;. jp]; ,]; mtu; gh];l; nltyg;gpq; fd;wp. tP Mu; j ghu;l; xg; jp]; nltyg;nkd;w;. jl;]; My;. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

NghJka;ah NghJk; ..!

(mwpTld;)

rup> ,tu;fs; jhd; ck; Nguit ghJfhf;Fk; jkpou;fspy;iy> mg;Ngh ck; fhybapNyNa jkpof kz;zpy; mfjp tho;f;if thOk; Jujp\;lj; jkpou;fisah $WfpwPu;? Iah ,yq;iff; flTr; rPl;nlhd;iw itj;Jf;nfhz;L ck; ehl;bw;F tUtjw;F xUtd; tprh vLg;gJ vj;jid Jd;gkhf ,Uf;fpwJ vd;W ckf;Fj; njupAkh? rup mJjhd; njupahJ> Mff;Fiwe;jJ ,e;j kz;lgq;fspy; jtpj;jpUe;J VNjh xU topapy; jk; cwtpdu;fisj; njhlu;G nfhz;L ntspehL nry;y Maj;jq;fis Nkw;nfhz;lhYk; ck; fhybapy; fplf;Fk; me;jj; jkpou;fs; xU vf;rpl; mDkjp thq;f vd;d ghLgLfpwhu;fs; vd;W ckf;Fj; njupAkh? ,y;iy mtu;fs; gl;lnjy;yhk; NghJk; mijahtJ ,yFthf;fpf;nfhLq;fs; vd;W ePu; ,Jtiu xU Fuy;jhDk; nfhLj;jpUf;fpwPuh? Mdhy; cz;ikahd <uKs;s kdjpUf;Fk; ahUf;Fk; mq;F tPzha;g; gypahd kf;fis epidj;J cUfhky; ,Uf;f KbahJ> Mdhy; ck;ikg; ghUk; mtu;fSf;fhf xU nrhl;Lf; fz;zPu; tbf;fpwPuh? ,y;iy xU ,uq;fy; jhd; je;jPuh? fhyhfhyj;jpy; vq;fhtJ xU fy;ahz rhg;ghL epug;gpf;nfhz;L mq;Fk; Ngha; gpughfud; ngauhy; jiyg;Gr; nra;jpfspy; ,lk; gpbf;fpwPNu jtpu> ck; ,af;fk; nrhy;Yk; ,yq;ifj; jkpou; ghJfhg;G ck; tPl;L eha;f;Fk; ,Uf;fhj xU Nehf;fk; vd;gij njspT gLj;jpapUf;fpwPu;. (NkYk;.....)

itfhrp 30> 2009

fhakile;j 47 Ngu; itj;jparhiyapy; kuzk;

td;dp Nkhjy;fspd; NghJ fhakile;j nghJkf;fs; gy itj;jparhiyfspy; rpfpr;ir ngw;W tUfpd;wdu;. ,tu;fspy; kd;dhu; itj;jparhiyapy; rpfpr;ir ngw;wtu;fspy; ,Jtiu 47 Ngu; kuzkile;Js;sjhf itj;jparhiy tl;lhuq;fs; njuptpj;Js;sd. (kuzkile;jtu;fs; (tpguk;....)

itfhrp 30> 2009

MNuhf;fpakhd rpe;jidfNs Njit

MAjg; Nghuhl;lj;jpd; tpisthf vkJ ehl;by; neLe;J}uj;Jf;Fg; gpd;jq;fpg; NghapUf;Fk; fy;tp> nghUshjhuk;> Fbkf;fspd; tho;f;ifj; juk; Nghd;w Kf;fpa tplaq;fis vjpu;fhyj;jpy; mgptpUj;jpg; ghijf;F ,l;Lr; nry;tjw;F ,g;NghJ top gpwe;Js;sjhfTk; cyf ehLfs; fUj;Jfis ntspapl;L tUfpd;wd. tlf;F fpof;F cl;gl KO ,yq;ifiaAk; Jupjfjpapy; kPsf;fl;bnaOg;Gk; jpl;lj;Jf;F cjtpaspf;f ru;tNjrk; ,g;NghJ Kd;te;jpUg;gJk; gpujhd tplak;. ,d;iwa R+o;epiyapy; vkJ kf;fs; kj;jpapy; cUthf Ntz;ba rpe;jid ehk; ,yq;ifau; vd;gNjahFk;. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

fzpdpj;Jiwf;F vd;d gpzp...?

mnkupf;fu;fSf;F Ntiytha;g;ig cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;W mnkupf;f [dhjpgjp xghkh njhlu;e;J typAWj;jp tUfpwhu;. ngq;fShUf;F gzpfis mDg;ghjPu;fs;. mtw;iw mnkupf;fhtpNyNa nra;Aq;fs; vd;w xghkhtpd; miw$ty; ,e;jpa fzpdpj;Jiwapy; ngUk; mjpu;Tfis Vw;gLj;jpAs;sJ. jdJ Ntz;LNfhis kPwp Ntiyfis ehl;bw;F ntspNa Vw;Wkjp nra;Ak; epWtdq;fis mtu; vr;rupj;Js;shu;. ,t;thW ntspapy; nfhLf;Fk; NtiyfSf;F MFk; nryTfs; kPJ 2011 Mk; Mz;L Kjy; tup tpjpf;fg;gLk; vd;W xghkh $wpAs;shu;. mTl;Nrhu;rpq; gzpia Cf;fg;gLj;JtjpypUe;J jLf;fTk;> Ntiy tha;g;Gfs; ntspehLfSf;F nry;tijj; jtpu;f;fTNk ,j;jifa eltbf;if vd;W xghkh epu;thfk; $wpAs;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

guhkupg;gpd;wp jdpikapy; thLk; KjpNahu;fs; - tP. Mde;jrq;fup

trjp gilj;j mtu;fspd; cwtpdu;fSk;> gps;isfSk; ntspehLfspYk; ,yq;ifapd; J}u ,lq;fspYk; trpj;JtUtjhYk;> mtu;fspd; cwtpdu;fs; ,tu;fs; epiyia mwpe;Jnfhs;s ,ayhky; Jaug;gl;Lf; nfhz;Ls;shu;fs;.  Kfhk;fspy; xypthq;fpapy; nfhLf;fg;gLk; mwpTWj;jy;fSk; mtu;fs; nrtpapy; VWtjpy;iy.  cztpid ngw tupirapy; epw;f ,ayhky; gLk; Jd;gk; nrhy;ypy; mlq;fhJ. (NkYk;...) (English ver...)

itfhrp 30> 2009

jkpofj;jpd; Jiz Kjy;tuhf ];lhypd;

Kjyikr;ru; fUzhepjpapd; gupe;Jiuia Vw;W cs;shl;rpj;Jiw mikr;ru; K.f. ];lhypid Jiz Kjyikr;ruhf epakpf;fg;gl;Ls;shu;. rpy khjq;fSf;F Kd;G Kjyikr;ru; fUzhepjpf;F KJF jz;L tlj;jpy; mWit rpfpr;ir nra;ag;gl;lJ. ,jdhy; mtuJ gzpr; Rikfis Fiwf;Fk; tifapy; mikr;ru; K.f. ];lhypd; nrayhw;wp te;jhu;. ,e;j epiyapy; New;W jkpofj;jpd; Jiz Kjyikr;ruhf K. f. ];lhypd; epakdk; nra;ag;gl;lhu;. ,Jtiu Kjyikr;ru; ftdpj;J te;j nghJ epu;thfk;> khtl;l tUtha; mjpfhupfs;> njhopy;> rpWghd;ik eyk;> gh];Nghu;l;> r%f rPu;jpUj;jk; Mfpa Jiwfis K.f. ];lhypd; ftdpg;ghu;. jkpof tuyhw;wpy; Jiz Kjyikr;ru; xUtu; gjtpNaw;gJ ,JNt Kjy; KiwahFk;.

itfhrp 30> 2009

murpay; uPjpahf jkJ gyj;ij fl;bnaOg;Gtjd; %yk; ,dj;jpd; cupikfisAk; rYiffisAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;- mikr;ru; KusPjud;

jkpo; kf;fs; vjpu;fhyj;jpy; murpay;uPjpapy; gyj;ijf; fl;bnaOg;Gtjd; %yNk jkJ r%fj;jpd; cupikfisAk; rYiffisAk; ngw;Wf;nfhs;s KbAnkd Njrpa ey;ypzf;f xUikg;ghl;L mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. vy;.uP.uP.< ,af;fk; ,d;W mope;Jtpl;lJ. ,dpNky; vkf;fhd murpay; jPu;T gw;wp vtUk; Njitaw;w tpjj;jpy; rpe;jpf;f Njitapy;iy vd;Wk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

tlf;F fpof;fpy; 300 ngw;Nwhy; epiyaq;fs; jpwg;G : ,e;jpad; xapy; epWtdk; eltbf;if 

,yq;ifapd; tlf;F fpof;fpy; 300 ngw;Nwhy; epiyaq;fisj; jpwf;fpwJ ,e;jpad; xapy; $l;Lj;jhgd epWtdk;. ,e;jpad; xapy; epWtdj;jpd; ,yq;if fpisg; gzpahsu; RNu\; Fkhu; ,J Fwpj;Jj; jfty; ntspapl;Ls;sjhf ,e;jpar; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,yq;ifapd; ngw;Nwhypaj; Njitfisg; ngUksT G+u;j;jp nra;tJ ,e;jpad; xapy; epWtdNk. jw;NghJ ,yq;if KOtJk; ,e;epWtdj;jpd; 150 ngw;Nwhy; epiyaq;fs; ,aq;fp tUfpd;wd. (NkYk;....)

itfhrp 30> 2009

mk;ghiw khtl;lj;jpy;

kiwe;jpUf;Fk; Gypfis Njb mopf;Fk; gzp Muk;gk;

fQ;rpFbr;rhW gpuNjrj;jpy; jhf;Fjy; elj;jg;gLk;NghJ fle;j fhyj;jpy; ,e;j ehzy;fhl;by; Gypfs; jq;fpapUe;J jhf;Fjy;fs; Nkw;nfhz;ljhfTk;> mNj ghzpapy; ,e;j ehzy; fhl;il jw;NghJ vQ;rpAs;s Gypfs; gad;gLj;j vj;jdpj;J tUtjhfTk;> mjw;fhfNt ,g;gpuNjrk; Rw;wptisf;fg;gl;L jhf;Fjy; elj;jg;gl;L NjLjy; elj;jg;gLtjhfTk; nghyp]hu; njuptpj;jdu; (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

epthuzf; fpuhkq;fspy; gzpahw;w I.eh gzpahsUf;F fl;Lg;ghby;iy

,lk;ngau;e;Js;s kf;fs; jq;fpAs;s epthuzf; fpuhkq;fspy; I.eh. gzp ahsu;fSf;F vJtpjkhd fl;Lg;ghLfSk; fpilahnjd;W If;fpa ehLfs; rigapd; ,yq;iff;fhd tjptplg; gpujpepjpAk;> kdpj Nea gzpfSf;Fg; nghWg;ghdtUkhd ePy; G+Nd njuptpj;jhu;. rpWtu;fs; njhlu;ghd I.eh. tiutpyf;fzj;jpd;gb eyd;Gup Kfhk;fspy; 40% rpWtu;fs; cs;sjhf ePy; G+Nd Rl;bf;fhl;bdhu;. Kfhk;fspy; kyry $l trjp jz;zPu; trjp jhuhskhf;fg;gl Ntz;Lnkd;Wk; jq;fpAs;s kf;fspd; vz;zpf;iff;F Vw;g trjpfs; tp];jupf;fg;glNtz;Lnkd;Wk; ePy; G+Nd njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

thfiuapy;

,uhZt Kfhkpy; %d;W Gypfs; ruz;

kl;lf;fsg;G thfiu ,uhZt Kfhkpy; vy;. uP. uP. <. ,af;f cWg;gpdu;fs; %d;W Ngu; MAjq;fSld; ruzile;Js;sdu;. thior;Nrid nfhz;ilaq;Nfzpiar; Nru;e;j GfNoe;jp vd;wiof;fg;gLk; fzgjpg;gps;is mkurpq;fk;> thfNdupiar; Nru;e;j `ud; vd;wiof;fg;gLk; gukf;Fl;b rhKNty;> Ks;sptl;lthidr; Nru;e;j uhFyd; vd;wiof;fg;gLk; nry;yg;gh rpthee;jd; MfpNahNu ruzile;Js;stu;fshtu;. thfiu- jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; mikg;gpdu; ,tu;fs; ruziltjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;jjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.
 

itfhrp 30> 2009

20 kpy;ypad; &gh nrytpy; ghlrhiy fl;blk; jpwe;J itf;fg;gl;lJ.

fy;Flh fy;tp tyahj;jpd; thfiug;gpuNjr ghlrhiyfspd; fy;tp tsh;r;rpf;fhf gy fy;tp eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,it ,uz;L tifahf gphpf;fg;gl;L ngsjPfts tpUj;jp> fy;tpey tpUj;jp vd;w njhdpg;nghUspy; ePz;l fhy Ntiyj;jpl;lq;fshf eilngWfpd;wJ. fy;Flh tyaf; fy;tpg; gzpkidapd; Nfhhpf;iff;F mikthf ngsjPfts tpUj;jpapd; Xh; mk;rkhf fz;lyb ghlrhiyapy; GTZ epWtdj;jpd; epjpAjtpAld; 20 kpy;ypad; &gh nrytpyhd Gjpa ghlrhiyf; fl;blj; njhFjpAk;> fy;tp mikr;rpd; fPohd epjpAjtpapd; fPo; E}yfKk; ,d;W jpwe;J itf;fg;gl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 30> 2009

mur cj;jpNahfj;jUf;F nfsutkspj;jy; - tP. Mde;jrq;fup

murpd; rptpy; epu;thfk; mq;F eilngw cjtpatu;fs;> mtu;fs; jkJ khdj;ij ,oe;Jk;> mur rptpy; epu;thfk; eilngWfpwJ vd;w murpd; ntsp cyf gpur;rhuj;Jf;F cjtpatu;fs;.  ,d;W khdKk; ,oe;J clikfSk; ,oe;J cjtpiaAk; ,oe;J capiu ifapy; gpbj;Jf;nfhz;L murpd; mbik Nrtfu; Nghy; tho epu;ge;jpf;fg;gl;Ls;sdu;. ,tu;fspy; mur epu;thf cau;ju cj;jpNahfj;ju;fSk; mlq;Ffpd;wdu; (NkYk;..) (English ver....)

itfhrp 29> 2009

Gypfspd; ru;tNjr epjpg; nghWg;ghsu;fs;> Kftu; mikg;G nghWg;ghsu;fs; tpguq;fs; ,yq;if murpd; trk;

(,uh[;Fkhu;)

ntspehLfspy; GypfSf;fhf Ntiy nra;j mikg;Gf;fspd; nghWg;ghsu;fspd; tpguq;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; Nrfupf;fg;gl;Ls;sjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jw;F mt; mt; ehl;L muRfspd; cjtpfis ,yq;if muR ngw;Ws;sjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jpy; rpwg;ghf mz;ikf;fhyq;fspy; ftd <u;g;G Nghuhl;lq;fspy; Kd;dpd;W> gpd;epd;W nraw;gl;ltu;fspd; gl;baiyAk; ,yq;if muR jahupj;Js;sjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jw;F Nghuhl;lq;fspy; vLf;fg;gl;l Gifg;glq;fs;> xspg;gjpT ehlhf;fs; ngupJk; cjtpd. ,tw;wpy; gytw;iw Gypfspd; Kftu;fshfTk; ,yq;if murpd; ez;gu;fshfTk; nraw;gl;l (Double agent) gyu; cjtpAs;sJ ntl;fj;jpYk; ntl;fk;. fdlhtpd; Mr. ,tu; Gypfspd; Ma;thsu; kl;Lk; my;y> mtu; thOk; ehl;bd; V[d;l; ck; $l. ,g;gb gy ep[q;fs; ,dptUk; ehl;fspy; muq;NfWk;. ,tu; CupYk; gy fl;rpg; gpuKfu;. ,yq;if murpd; tpRthrp. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2009

Tigers' notorious arms dealer arrested

He had joined the civilians and reached a welfare camp in Vavuniya but someone who knew about him had tipped off Army intelligence yesterday morning. On being questioned Urumaran had admitted that he was the local handler of arms and ammunition that came to the LTTE from abroad mainly on sea going vessels. (more...)

itfhrp 29> 2009

gpughfudpd; ngw;Nwhu; gilapduhy; kPl;G

gpughfudpd; je;ijahd jpUNtq;flk; NtYg;gps;is (taJ 77)> kw;Wk; jhahuhd NtYg;gps;is ghu;tjp (taJ 71) Mfpa ,UtUk; gilapduplk; jQ;rkile;Js;sjhf Njrpa ghJfhg;G Clf kj;jpa epiyak; njuptpj;Js;sJ. nghJkf;fSld; te;j ,tu;fs; tTdpahtpy; ,ilj;jq;fy; Kfhk; xd;wpy; ,Ue;jNghJ gilapduhy; ,dq;fhzg;gl;ljhf ,uhZt jsgjp n[duy; ruj; nghd;Nrfh njuptpj;Js;shu;. ,tu;fs; jw;nghOJ gilapdupd; ghJfhg;gpy; cs;sjhf mtu; NkYk; $wpAs;shu;. ghyFkhu;> Gypfspd; rupj;jpu Ma;thsu; jpUehTf;fuR> Kd;dhs; <Nuh]; guh Nghd;w Kf;fpa];ju;fSld;> fupfhyd; mtu; midtp lhf;uu; gj;kNyh[dp(,tu; gpughfudpd; ek;gpf;ifFupa FLk;g itj;jpau;) Nghd;wtu;fSk; kf;fSld; kf;fshf mfjp Kfhkpy; jq;fp ,Ug;gjhf ghJfhg;G tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. ,t;thW kiwe;J jq;fpapUe;j Gypfspd; Ngr;Rthu;j;ij FO ngz; cWg;gpdu; jkpopdp rpy jpdq;fSf;f Kd;G ,uhZtj;jpdhy; ifJ nra;ag;gl;lhu;. ,tiu nghJ kf;fNs fhl;bf; nfhLj;jdu;.
 

itfhrp 29> 2009

,yq;ifj; jkpou;fs; gpur;rid  Neu;ikahd jPu;it Nehf;fp eful;Lk; jPT ehL

-fp. tujuhrd; (khf;];]pl; fk;A+dp];l; fl;rp jiytu;> jkpo; ehL)

,yq;ifia Mz;l n[atu;j;jNd murhq;fk;> rpq;fs ntwpAld; Ml;rpia elj;jpaJ. jkpou;fspd; cupikfisAk; jkpo; nkhopiaAk; Gwf;fzpj;jJ. jkpou; mikg;Gfis MAjg;Nghuhl;lj;ij Nehf;fp efu;j;jpaikf;F n[atu;j;jNd murpd; eltbf;iffNs mbg;gilf; fhuzq;fshFk;. mNj rkaj;jpy;> jkpo; kf;fspd; cupikfisg; ghJfhj;jpl> ,j;jifa mu;j;jkw;w Aj;jj;jpw;F xU R%fkhd jPu;T fz;bl vy;bb,-apdUk; jahuhf ,y;iy. vy;bb,-apdupd; xNu Fwpf;Nfhs; jq;fs; jiyikapd; fPo; jkpo; <ok; mika Ntz;Lk; vd;gNj. ,j;jifa Nghf;fhdJ mq;F tho;e;J te;j jkpo; kf;fSf;F ed;ik gaf;ftpy;iy. khwhf> nrhy;nyhz;zh Jd;gJauq;fisNa nfhz;L te;Js;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2009

murpay; jPu;T tplaj;jpy; muRld; Ngr jahu; - uzpy; tpf;ukrpq;f

jw;Nghija epiyapy; 13 MtJ jpUj;jj;ij Kd;itg;gJ vd;why; mjpy; rl;lg;gpur;rpid vohJ. fhuzk; mJ murpayikg;gpy; ,Uf;fpd;w tplakhFk;. vdNt mjid eilKiwg;gLj;Jtjpy; rpf;fy;fs; Njhd;Wk; rhj;jpak; ,y;iy. Mdhy; murpayikg;gpd; 13 MtJ jpUj;jjJf;F mg;ghy; nry;tjhapd; mJ njhlu;ghd Ngr;Rthu;j;ijfspy; <Lgl If;fpa Njrpa fl;rp jahuhf ,Uf;fpd;wJ. xU fl;rpapdhy; mjid jdpj;J nra;a KbahJ. Vida fl;rpfspd; MjuT NjitahfTs;sJ (NkYk;...)

itfhrp 29> 2009

eyd;Gup Kfhq;fspypUe;J KjpNahiu cwtpdu;fSld; mDg;Gk; gzp

Vw;fdNt %thapuk; Ngiu tpLtpj;Js;sjhff; $wpa mur mjpgu;> Gjpjhff; fpilj;Js;s 1500 Ngu; njhlu;ghd tpguq;fs; Fwpj;J Muhag;gl;L tUtjhfj; njuptpj;jhu;. Kfhk;fspYk;> epthuz fpuhkq;fspYk; jq;fpAs;stu;fis tpLtpj;Jf; nfhs;tjpy; mtu;fspd; cwtpdu;fs; jk;ikj; njhlu;G nfhz;L tpguq;fis toq;f KbAnkd;Wk; jpUkjp rhu;s;]; njuptpj;jhu;. ,lk;ngau;e;Js;s kf;fSs; 10 tPjkhdtu;fs; Kjpatu;fnsd;W mur mjpgu; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2009

ru;tNjr r%fk; Mw;w Ntz;ba gzp

cz;ikapy; ru;tNjr r%fk; ,yq;if tptfhuj;jpy; vjpu;fhyj;jpy; ftdk; nrYj;j Ntz;ba tplak; ,JthFk;. td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J te;J tTdpahtpYs;s epthuzf; fpuhkq;fspy; tho;fpd;w kf;fspd; vz;zpf;if ,uz;L ,yl;rj;Jf;Fk; mjpfkhdjhFk;. ,k;kf;fisg; guhkupg;gjw;F jpdKk; Nfhbf;fzf;fhd &gh Njitnadf; $wg;gLfpwJ. kf;fSf;fhd epthuzk; kw;Wk; kPs;FbNaw;w tplaq;fspy; ru;tNjr r%fj;jpd; cjtpfis ,yq;if tuNtw;fpwJ. ru;tNjrk; toq;fg;Nghfpd;w cjtpfs; td;dp kf;fspd; kPs;fl;likg;Gf;F ngupJk; cjTnkd ehk; vjpu;ghu;f;fyhk;. (NkYk;...)

itfhrp 29> 2009

JNuhfpfspd; gl;bay;……

(mwpTld;)

Mjuthdtu;fs; tha; %batu;fshfTk;> vjpu;j;Jf; Nfs;tp Nfl;gtu;fs; vjpupfshfTk; fhzg;gl;lhu;fs;. ,jpy; vjpupfs; JNuhfpfs; vd;W tu;zpf;fg;gl;lhu;fs;> jkJ r%f xd;W $ly;fspypUe;J $l tpyf;fpg; ghu;f;fg;gl;lhu;fs;> kPwpAk; vjpuhdtu;fs; xd;W $bdhy; mtu;fsJ Rje;jpuq;fs; kWf;fg;gl;ld> Fog;gg;gl;ld> mtu;fs; $Lk; ,lq;fs; vy;yhk; $r;ryplg;gl;ld> ,izaq;fs; vq;Fk; mtu;fs; glq;fs;> ngau;fs; ntspahfp ehwbf;fg;gl;ld> xU kdpjid vjpu;g;gjw;fhf mtd; FLk;gj;jpd; khdNk Vykplg;gl;ld vd;W ,e;j mlhtbj;jdk; fl;L kPwpg; NghdJ. ,j;jidf;Fk; fhuzk; mtu;fsJ JNuhfpfspd; gl;bay; MFk;. jkpo;r; r%fj;jpd; Gj;jp[Ptpfis mopg;gjw;F Kjd; Kjyhf Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j JNuhfpfspd; gl;bay; > 30 tUl fhyq;fs; mtu;fSf;fpUe;j me;j milahsj;ijg; NgZtjw;fhfg; Nghuhba!? mjd; jiytu;fisAk; nky;y te;J Nru;fpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2009

tlf;F cs;Shuhl;rp Nju;jiy xj;jpitf;FkhW [dehaf jkpo;j; Njrpaf; $l;lzp(DTNA) Nfhupf;if
 

aho;. khefurig> tTdpah efurig Mfpatw;Wf;fhd Nju;jiy xj;jpitf;fNtz;Lk; vd;W [dehaf jkpo; Njrpa $l;lzp Nfhupf;if tpLj;Js;sJ. jkpou; tpLjiyf; $l;lzp> Gnshl;> <.gp.Mu;.vy;.vg;. (gj;kehgh mzp) Mfpa %d;W fl;rpfspd; $l;likg;ghd [dehaf jkpo;j; Njrpaf; $l;lzpapd; rhu;gpy; mjd; nghJr; nrayhsu; tP. Mde;jrq;fup tpLj;Js;s mwpf;ifapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sjhtJ: aho;. khefurig> tTdpah efurig Mfpa cs;Shuhl;rp rigfSf;fhd Nju;jiy muR mwptpj;Js;sJ. [dehaf r%fj;jpy; Nju;jy;fs; kf;fspd; njupT vd;gd Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit vdpDk; vkJ kf;fspd; xU gFjpapdu; ngUk; ,og;Gf;fisr; re;jpj;J nrhy;nyhz;zh mtyj;jpw;F Kfk; nfhLj;J Kfhk;fspYk; itj;jparhiyfspYk; tho;fpd;wdu;. ,tu;fSf;F Mjutspf;f Ntz;ba MRthrg;gLj;j Ntz;ba ,d ge;Jf;fspy; fzprkhNdhu; Nju;jy; mwptpf;fg;gl;l khefurig gFjpfspy; tho;fpd;whu;fs;. ,tw;iw kdq;nfhz;L rpwpJ fhyj;jpw;NfDk; Nju;jiy xj;jpitg;gJ mtrpakhdnjd fUJfpNwhk;. tlf;fpy; tre;jk; tPrNtz;Lk;: [dehafk; kpspu Ntz;Lk; vdpDk; Aj;jk; Kbe;j ifNahL Nju;jy; eilngWtJ nghUj;jkw;wnjd ehk; fUJfpNwhk; Nju;jiy rpwpJ fhyj;jpw;NfDk; xj;jpitf;FkhW muir Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;
 

itfhrp 28> 2009

,yq;if - ,e;jpa ntsptptfhu mikr;ru;fs; ePz;lNeuk; Ngr;R

jw;Nghija murpay; R+o;epiy Fwpj;J Muha;T; rfy kf;fSk; Vw;Fk; jPu;T Kd;itf;fg;gLk; - Nghnfhy;yhfk

rfy r%fq;fSk; jpUg;jpailaf; $ba murpay; jPu;nthd;W fhzg;gLk; vd;gijAk; 13tJ jpUj;jr; rl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jtjpy; cs;s nrayPLghl;ilAk; typAWj;jpf; $wpdhu;. NkYk;> tl gFjpapy; [dehafj;ij epiyepWj;jp Nju;jiy elj;Jtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhfTk; tpsf;fpAs;shu;. mNj Neuk;> ,ilj;jq;fy; epiyaq;fspYs;s kf;fis kPsf; Fbaku;j;Jtjw;fhf tFf;fg;gl;Ls;s 180 ehs; jpl;lk; Fwpj;Jk; ,e;jpa mikr;rUf;F vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

itfhrp 28> 2009

tpLjiyg;Gypfspd; tPo;r;rpAk; rpWghd;ikapd kf;fspd; cupikfSk; 

jkpou;fs; rk cupikfSld; tho Ntz;Lk;. jdp <ok; mika Ntz;Lk; vd;w fUj;J jkpou;fspd; kdq;fspypUe;J ePf;fg;gl Ntz;Lkhapd; mtu;fspd; epahakhd mgpyhirfs; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;. tpLjiyg; Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;ljd; gpd;du; ngUk;ghd;ikapd Nkyhjpf;fj;jpd; gpb ,d;Dk; ,Wf;fkhfp tpLNkh vd;w mr;rk; rpWghd;ik kf;fs; kj;jpapy; ,Uf;fyhk;. ,jid ePf;f Ntz;ba nghWg;G murhq;fj;jpd; iffspy; cs;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2009

vd; jiytd; ,we;J tpl;lhd;? cq;fisf; nfQ;rpf; Nfl;fpNwd;? mtid epidj;J mOtjw;F cupik jhUq;fs;?

- N[hu;[;. FU\;Nrt;

,j;jid tUlq;fs; fope;j gpd;dhYk;> tpLjiyf;fhd ghijia jq;fSf;Ff; fhl;ba jiyikfs; Gypfshy; mopf;fg;gl;l gpd;dhYk;> jq;fs; jiytu;fSf;fhfTk;> jq;fNshL ,Ue;J capu; ePj;j NghuhspfSf;fhfTk;> mQ;ryp nrYj;jp epidT $Uk; gz;ghl;il khw;wpaf;fg; Nghuhspfs; ,d;dKk; ,oe;J tpltpy;iy. xU E}W NgiuahtJ $l;b> mkpu;jypq;fj;ij epidT $u;tjw;F ,d;Wk; gyu; gaKWj;jy;fSf;Fk; gag;glhJ jahuhf ,Uf;fpwhu;fs;. Mdhy;> R+upa Njtd; vd;W J}f;fpf; nfhz;lhb topgl;l xU jiytd; ,we;J tpl;lhd; vd;gij gfpuq;fkhf mwptpf;f Kbahj epiyapy;> kf;fSf;fhf mOfpNwhk; vd;W $wpf; nfhz;Nl jq;fs; jiytid epide;J> njUj;njUthf fWg;G MilALj;jp fz;zPu; tpl;L fjwp mOk; epiyiaf; fz;lJk>; ,e;j mtyj;jpw;fhd R+j;jpujhupfNs jq;fs; jtiw ,d;dKk; czu;e;J nfhs;shky; ePypf;fz;zPu; tbg;gjhfNt czu KbfpwJ. rPtpaj;jpy; Nerpj;jtu;fs; kuzj;jpy; kwe;J Ngha;> filf; fz;zhbfspy; fz;zPu; mQ;rypAk;> fhu;fspy; fWg;Gk; nfhbAk; $lf; fl;l Kbahky; tpf;fpj;Jg; Ngha; jpzwpf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. jd;Dila vy;yhsj; jhf;Fjy;> rpq;fs ,uhZt G+jj;jpd; jiyapy; Mg;ghf ,wq;fpapUf;fpwJ> vd;W filrp khtPuu; jpd ciuapy; gpufldk; nra;j jiytupd; cr;re;jiyia Jzpahy; kiwj;Jf; fhl;l Ntz;ba gupjhg epiyf;F me;j ,uhZt G+jk; js;spaijf; fz;l mjpu;r;rpapypUe;J ,tu;fs; ,d;dKk; kPstpy;iy. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2009

,e;jpa murpd; flik!­­­

(njhFg;G: myhjp md;G)

,g;NghJ kj;jpa muRf;F tpNr\g; nghWg;G te;jpUf;fpwJ. ,yq;ifj; jkpou;fSf;F> rk cupik> mikjp> mtu;fs; tho;fpw gFjpfspy; Kd;Ndw;w eltbf;iffs; Nghd;w [dehaf cupikfisg; ngw;Wj;ju> ,e;jpa muR KO %r;Rld; Kida Ntz;Lk;. rpy rpq;fsf; fl;rpfspd; vjpu;g;gpdhNyh> kw;w ve;jf; fhuzj;jpdhNyh> jkpou;fSf;F rk cupik mspg;gjpy; ,yq;if muR jaf;fk; fhl;bdhy;> me;jj; jaf;fj;ijj; jl;bj; jiukl;lkhf;FtJ ,e;jpa murpd; uh[uPfg; nghWg;G. gw;gy fhuzq;fspdhy;> nfhy;yKbahj Jd;gq;fis mDgtpj;Jtpl;l ,yq;ifj; jkpou;fs;> ,dp epk;kjpAld; tho;tjw;F ,g;NghJ top gpwe;jpUf;fpwJ. ,e;j tha;g;G fhdy; ePuhfg; Ngha;tplhky; ghu;j;Jf; nfhz;tJ> ,e;jpa murpd; flik. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2009

md;G Aj;jk; Muk;gpf;fl;Lk;

-Gul;rpjhrd; mfkl;-

ehk; Aj;jj;jpy; ntw;wp ngw;Wtpl;Nlhk; ,dp vtu; vg;gbg;NghdhYk; vkf;Fg; guthapy;iy vd ahUk; ghuhKfj;Jld; ,Ue;Jtplf; $lhJ. ,g;NghJjhd; cz;ikahd Gdpj md;G Aj;jk; nra;a  vy;NyhUk; flikg;gl;Ls;Nshk;. vk;khy; Kbe;j mstpw;F ,e;j Aj;j;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l midj;J r%fj;jpdUf;Fk; ,aYkhd cjtpfisAk; xj;jhirfisAk; njhlu;e;J toq;f KidNthkhf. mj;Jld; Aj;jj;jpy; ntw;wpnfhz;l tPuu;fspd; MAjq;fSf;F G+uz Xa;T toq;fp mtu;fspd; md;Gf;fuq;fSf;F MjuT toq;f Kaw;rpg;Nghkhf. (NkYk;...)

itfhrp 28> 2009

,isQHfs; r%fg;gw;Wld; nraw;glNtz;Lk;. G+. gpurhe;jd;.

ve;j NtisapYk; gpwUf;Fk; jhk; rhHe;j r%fj;jpw;Fk; ,d kj nkhop Ngjkpd;wp Nrit toq;f Kd;tUk; Ntisapy; ey;ynjhU vjpHfhyk; jhdhf te;jiltjw;F top fpilf;Fk;. Nrhk;Ngwpj; jdj;jpw;F Kw;Wg;Gs;sp itf;f midj;J ,isQHfSk; Kd;tuNtz;Lk; vd fpof;F khfhz Kjyikr;rupd; ,izg;Gr; nrayhsUk; ,isQH mgptpUj;jp rk;Nksdj;jpd; jiytUkhd G+.gpurhe;jd; njuptpj;jhH. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2009

Gypfspd; [dehafKk;!  #Lfz;l jkpou;fSk;!

(rhfud;)

,e;j Aj;jk;> CUf;nfhU mq;ftPdu;fs; ,Ue;j vk;Njrk; ,d;W tPjpf;nfhU mq;ftPdu;fis cUthf;fptpl;lJ> Jg;ghf;fpr; rdpad; jdJ tPujhgq;is tPLNjhWk;fhl;b td;dpapd; rfy tPl;bYk; kuz Xyj;ij Nfl;f itj;Jtpl;lJ. CUf;Nf rhg;ghL Nghl;l td;dp kf;fis Nrhw;Wf;F gpr;irnaLf;f miyatp;l;lJ. ney; tpisAk; G+kpapy; Gy;Yf;$l Kisf;fhky; nra;Jtpl;lJ fe;jfthA. fly; kPd;fs; vy;yhk; vq;fs; fiuiatpl;L Xbtpl;ld ghJfhg;G Njb. mwpT [Ptpfs; mopf;fg;gl;ldu; my;yJ mLj;j ehl;bw;F Xbtpul;lg;gl;ldu;. Vjpypfs; vupFz;LfSld; vjpupianfhy;yTk;> jiytiu fhg;ghw;wTk; vd vupf;fg;gl;L tpl;ldu;. vk; Fyj;J ngz;fs; jdpj;Jtho epu;ge;jpf;fg;gl;ldu;. vq;fs; gpQ;Rf; FQ;Rfs;; mehijfs; Mf;fg;gl;ldu;. ,itnay;yhk; 2002 Mz;L uzpy; - gpugh rkhjhd xg;ge;jKk; mjd;gpd;dhd Gypfspd; [dehaf nraw;ghLfSk; vq;fs; kf;fSf;F je;j kpfg;ngupa gupRfs;. NghJk; Iah NghJk; Gypfspd; [dehafKk; rpq;fq;fspd; MrPu;thjq;fSk;. (NkYk;....)

itfhrp 27> 2009

ehl;bw;F jpUk;g Ntz;Lk;....

Gyk;ngau;e;J thOk; vkJ fy;tpkhd;fs;

MAjg; Nghuhl;lk; jiyJ}f;fpaijaLj;J tlgFjpiar; Nru;e;j ngUksT fy;tpkhd;fs; ,e;ehl;il tpl;L Nkw;Fyf ehLfSf;Fg; Gyk;ngau;e;jik jkpo; r%fj;Jf;F khj;jpuk;jhd; ghjpg;G vdf; $wptpl KbahJ. ehl;bd; xl;Lnkhj;j JiwfspYk; ,jd; ghjpg;ghdJ nfhQ;rNkDk; ,y;yhkypy;iy. Aj;j R+o;epiyapy; thog; gpbf;fhky; epk;kjpahd tho;T Njb ntspehLfSf;Fg; Gyk;ngau;e;j jkpo;g; Gj;jp[Ptpfs; kw;Wk; fy;tpkhd;fisg; ghu;f;fpYk; Gypfspd; mr;RWj;jYf;F mQ;rp ehl;il tpl;L ntspNawpatu;fs; mjpfnkdf; $wyhk;. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2009

jiy epkpUkh jkpopdk;?

(mwpTld;)

tpQ;Qhdk; fw;gpf;Fk; MrpupaUk; mtUf;Fj; njupe;j tpQ;Qhdj;ij itj;J> vg;gb Nrhg;G lg;ghtpy; kpjp ntb nra;ayhk; vd;Wjhd; fw;gpj;jhNu jtpu kd;dhu;f; fly; vy;iyf;F mg;ghy; gue;J tpupe;jpUf;Fk; xU cyfpd; r%f tpUj;jpf;F ,tu; rhu;e;j r%fk; vt;thW jahuhf Ntz;Lk; vd;W ,Wjp tiu fw;gpf;ftpy;iy my;yJ fw;gpf;f tpltpy;iy. fw;gpf;f tpltpy;iy vd;gijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; fl;lhak; ekf;fpUf;fpwJ. mjw;F kpfg;ngUk; cjhuzk; Gyk; ngau;e;j ehLfspy; eilngw;w jkpo; ghlrhiyfshFk;. ,e;jg; ghlrhiyfspy; jkpiof; fw;gpj;jhu;fNsh ,y;iyNah gpughfudpd; rpj;jhu;e;jj;ij fw;gpf;fr; nra;jhu;fs;. jkf;F Kd; tho;e;j r%fj;Jf;Fk;> jd;NdhL thOk; r%fj;Jf;Fk;> jkf;Fg; gpd; thOk; r%fj;Jf;Fk; vijANk cUg;gbahf nra;ahj %f;fWe;j Gypfs; me;jg; gpQ;R cs;sq;fSf;Fs; eQ;R+l;Ltij klLk; jpwk;glr; nra;jhu;fs;. (NkYk;...)

 

itfhrp 27> 2009

 

ngha;ahd jfty;fs;...

vk;.gp> kUj;Jtu;;; gw;wpa cz;ikj; jfty;fs; tpiutpy;

ghJfhg;G tyaj;jpy; ,Ue;Jnfhz;L ,yq;if ,uhZt eltbf;iffs; njhlu;ghd ngha;ahd jfty;fis ntspapl;l jkpouRf; fl;rp ghuhSkd;w cWg;gpdu; kw;Wk; kUj;Jtu; Nghd;Nwhu; njhlu;ghd cz;ikahd jfty;fs; ,uz;L thuq;fspy; ntspaplg;gLk;. Gypfspd; mr;RWj;jy; fhuzkhfNt ,tu;fs; ngha;ahd nra;jpfis gug;gp te;jdu;. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2009

tpLjiyg;Gypfs; Njhw;wJ Vd;?

(ahru; muhgj; epd;w mNj epoypy; jhd;> md;W mij fLikahf vjpu;j;j `kh]; ,af;fk;> ,d;W epd;Wnfhz;bUf;fpwJ. ,J jhd; cyf ajhu;j;jk;.)

(njhFg;G: myhjp md;G)

tpLjiyg; Gypfs; vg;NghJNk> xU tp\aj;ij mwpTg+u;tkhf mZfhky;> czu;r;rpg;g+u;tkhfNt mZfpdu;. vjpupnad;W xU egiu KbT nra;J tpl;lhy;> mLj;j fzNk> me;j vjpupia mopj;njhopf;Fk; gzpapy; ,wq;fpdu;. rpwp rghuj;jpdk;> gj;kehgh> mkpu;jypq;fk;> uh[pt; vd;W> mtu;fspd; vjpupg; gl;bay; ePz;Lnfhz;Nl NghdJ. uh[pitg; gLnfhiy nra;jjd; %yk;> xU kpfg;ngupa tuyhw;Wg; gpioiar; nra;jdu;. Mgj;J fhyj;jpy;> Xb xsptjw;F $l xU ,lk; ,y;yhky; NghdJ. ,Wjpf; fhyj;jpy; ,e;jpah cjt Ntz;Lk; vd;W mgaf;Fuy; vOg;gpatu;fSf;F> ,e;j Af;jp Kd;Ng ,Ue;jpUe;jhy; uh[pt; nfhy;yg;gl;bUf;f khl;lhu;. (NkYk;...)

itfhrp 27> 2009

nra;jpr; rpjwy;fs;

fpof;F khfhzj;jpy; CLUtpa Gypfs; ,uhZtj;jplk; ruzila tpUg;gk;

fpof;F khfhzj;jpy; CLUtpapUf;Fk; Gypfs; ,af;f cWg;gpdu;fs; ,uhZtj;jplk; ruzila tpUg;gk; njuptpj;Js;sjhf mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; (fUzh mk;khd;) mwptpj;Js;shu;. Gypfspy; gyu; jd;NdhL Ngrpajhf $Wfpwhu; mikr;ru; Kuspjud; (NkYk;......)

itfhrp 27> 2009

kdpjhgpkhdg; gzpapy; <Lgl;bUe;j itj;jpaHfis tpLjiy nra;aTk;.

fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; gpuNjr Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghsHfshf flikahw;wpa itj;jpa fyhepjpfs; hp. rj;jpa%Hj;jp> hp. tujuh[d;> Ky;iyj;jPT itj;jpa mj;jpal;rfH fyhepjp tp. rz;Kfuh[h MfpNahH jLj;J itf;fg;gl;bUg;gJ rk;ge;jkhf jiyapl mDkjpf;fTk;. td;dpg; gFjp itj;jpaHfs; jg;gp tu ,k; %tH kl;Lk; mq;Nf jq;fpapUe;J ,uhZtk; Kd;Ndw Kd;Ndw itj;jparhiyiaAk; efHj;jpf; nfhz;L ,uT gfyhf NehahspfSf;Fk;> fhakile;NjhUf;Fk; itj;jpa Nritapid Nkw;nfhz;bUe;jdH. jdp xUtuhy; rkhspf;f Kbahj ngUk; vz;zpf;ifapdiu ,tHfs; %tUk; ftdp;j;J te;jdH. (NkYk;.....) (English ver...)

itfhrp 27> 2009

Gypfs; xU ,af;fnkd;w uPjpapw; nrj;jijg; gpufldj;jpdu;..Rtp];;;kf;fs;!!!  (Rtp]; jkpou; rq;fj;jpd; mwpf;if)   

,dp xU jkpoDk; jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; vd;w ehkj;ij cr;rupf;fNt $lhJ.  Gypfs; mq;fj;jtu;fs;> Mjuthsu;fs; vd;why; Kl;lhs;fs; my;yJ Vkhw;wpg; gpiog;gtu;fs; vd;w czu;T xt;nthU jkpodplKk; ,Ue;jhYk; ,yq;if muR Nkw;nfhz;l fle;j fhyj; jtWfs; ,k; kdpj Fy tpNuhjpfis MAj fyhr;rhuj;jhy; mjp cau; mlf;F Kiw  muf;fu;fshf vk; kf;fs; kj;jpapy; fhY}d;wf; fhuzkhfpaJ.  Gypfs; mikg;G vd;gJ xU ntWk; khiaNa vd;gij Rtp]; jkpou; rq;fk; $l;ba ,d;iwa $l;lj;jpy; gyUk; jq;fs; mDgtq;fshYk; cyf murpay; tuyhWfspd; xg;gPLfspdhYk; ep&gpj;Jg; Ngrpaik gpurd;dkhf ,Ue;j rigNahu; kj;jpapy; ,dp xU gpio Vw;glhJ jLf;f Ntz;Lnkd;w tuyhw;Wf; flikia Rkf;f xUq;fpiza Jiz epd;wJ. (NkYk;...) 

itfhrp 26> 2009

HUNT for KP

The Sri Lankan government yesterday sought international police (Interpol) assistance to locate and arrest the LTTE’s arms procurement chief Kumaran Padmanadan alias KP believed to be hiding somewhere in South East Asia. Government sources said countries alerted included Malaysia, Singapore and Thailand from where KP was believed to be operating while Australia and Britain were also indicated as likely countries where KP could be living. (more...)

itfhrp 26> 2009

rkfhy epfo;Tfs;gw;wp nghJthd Nfs;tpfSf;F m. tujuh[g;ngUkhspd; gjpy;fs; (gFjp -1)

gpughfud; capNuhLjhd; - eykhfj;jhd; ,Ug;gjhf Gypg;gpuKfh;fs; gpur;rhuk; nra;tjw;F mth;fspd; Raeyd;fs; rhh;e;j gy tplaq;fs; cs;sij ehk; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,Jgw;wp xU rpW ePz;l tpsf;fk; Ntz;Lk;.

Gypia mz;bAk;

Gypia itj;J  njz;bAk;

Gypiaf; fhl;b ntUl;bAk;

Gypapd; mizg;gpy; Ruz;bAk;

Gyp cWg;gpdh;fspd; rhit tpahghukhf;fpAk; 

thOk; xU r%f tpNuhjf; $l;lk; cyfk; KOtJ

(NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

jpahfk; vs JNuhfk;

(mwpTld;)

mg;Ngh mtUk; Gyp ,y;iyahNk? ,Jjhd; ,g;Nghija R+lhd jiyg;G.

jiytdpd; new;wpf;F Neuhf Jg;ghf;fp ePl;lg;gl;l NghJ $l Rw;wp tisj;jpUf;Fk; Mapukhapuk; ,uhZtj;jpd; fz;fis kiwf;Fk; tifapy; xU GaiyNah> R+whtspiaNah> RdhkpiaNah my;yJ Mff;Fiwe;jJ kpd;dnyd $L tpl;Lf; $L ghAk; tpj;ijiaahtJ nraw;gLj;jp jpBnudj; jk; jiytd; khahtpahf kiwe;JtpLthd;> fu;j;jiug; Nghy kPz;Lk; capu;j;njOthd;> rhfh tuk; ngw;wtd; vd;W ,y;yhj khiaia cUthf;fp itj;jpUe;jhu;fs;. cyfpy; thOk; xt;nthU ,dKk; jk;ikg; ngUikg;gLj;jpf;nfhs;s xU jdpj;Jtj;ij itj;jpUf;fpwJ. jkpopdk; jk;ikg; ngUikahfr; nrhy;ypf;nfhs;s> mJTk; etPd fhyj;jpy; xg;gpl;Lr; nrhy;ypf;nfhs;s> xsitahu;> ts;Stu;> ghujpfs; mtu;fSf;Fg; Nghjtpy;iy. ghftju;fs;> vk;.[p.Mu;fSk; NghjhJ> u[dpfs;> tp[a;fSk; NghjhJ> mijAk; tpl VjhtJ Ntz;Lk;. jk; jdpj;Jtj;ijg; gpujpgypf;f ,d;Dk; VjhtJ Ntz;Lk; vd;W epidf;fpwhu;fs;. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2009

fdpnkhopf;Fk; ,lk; ,y;iy  mofpupf;F ,urhadj;Jiw> jahepjp khwDf;F [Tspj;Jiw toq;fg;gLfpwJ

kj;jpamikr;ruit ,lq;fs; njhlu;ghf fhq;fpuRld; jpKf elj;jpa Nguk; Kbe;jijj; njhlu;e;J nrt;tha;f;fpoikad;W jpKf mikr;ru;fSld; kd;Nkhfd; rpq; murpd; mikr;ruit tpupTgLj;jg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. jpKftpw;F fhq;fpu]; Nkyplk; 3 Nfgpdl; mikr;ru;fs; cl;gl 7 mikr;ru; gjtp ,lq;fis xJf;fpAs;sJ. Kf.mofpup> jahepjp khwd;> M.uhrh MfpNahu; Nfgpdl; mikr;ru;fs; Mfpd;wdu;. n[fj;ul;rfd;> fhe;jp nry;td;> v];. v];.godpkhzpf;fk;> neg;Nghypad; MfpNahu; ,iz mikr;ru;fs; Mfpd;wdu;. (NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

fk;A+dp];l; jiyikapy;  Neghsj;jpy; Gjpa muR

kPz;Lk; xU Nju;jiy re; jpf;f Neghs kf;fs; tpUk;gtpy;iy. Ml;rp mikf;FkhW ,ju fl;rpfSf;F [dh jpgjp miog;G tpLj;jhu;. midj;Jf; fl;rp fSk; fye;J Ngrp Neghs fk;A+dp];l; fl;rp (Avk; vy;)apd; jiyikapy; Gjpa Ml;rp mikf;f KbT nra;jdu;. ,e;j KbT Neghsj;jpy; [d ehaf tho;T NkYk; Kd;ndLj;Jr; nry; tjw;F cjTk; vd;gjpy; Iakpy;iy. Gjpa muR Fiwe;jgl;r nghJr;nray;jpl; lj;ij cUthf;fp mjd; mbg;gilapy; nray;gLk; vd;W nra;jpfs; ntspahfp As;sd. Gjpa Neghsj;ij cUthf;Ftjw;F ,J cjtp nra;Ak;. ,e;jpa-Neghsk; ,ilNa ey;YwT tsuTk;> tsu;r;rpg;ghijapy; Kd; NdwTk; Gjpa muR vLf;Fk; eltbf; iffs; nty;yl;Lk;! (NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

tpid tpijj;jtd;…….

(nts;isf;nfhb nts;isthfdd;)

vy;yhsd;; Jl;lifKDthy; ntw;wp nfhs;sg;gl;lNghJ vy;yh kf;fisAk; mioj;j kuzr;rlq;fpid Jl;lifKD nra;jjhfTk;> vy;yhsDila rkhjpiaj; jhz;br; nry;Yk; xt;nthU MZk;> ngz;Zk; jq;fsJ njhg;gpfisAk; > ghjzpfisAk; ePf;fNtz;Lnkd;Wk; xU nfsutj;jpid Vw;gLj;jpdhu;. Mdhy; ,d;W gpughfuDila kuzj;jpw;F ,d;iwa Jl;lifKD toq;fpdhuh? vd;w tpdhtpw;fhd tpil vy;NyhUf;Fk; njupe;jNj! Vnddpy; vy;yhsd; gaq;futhjpay;y> rfy kf;fisAk; Nerpj;j rfy kf;fSk; Nerpj;j kd;dd;. (NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

Gypg; gaq;futhjj;Jld; njhlu;GilNahu;

nghyp]; epiyaq;fs;> ,uhZt Kfhk;fspy; ruzila gzpg;G

Gypg; gaq;futhj eltbf;iffisf; iftpl;L mt;thW ruzilAk; egu;fis ve;jtpj ghjpg;Gf;fSkpd;wp xOq;fhd Kiwapy; ftdpf;Fk; gbAk; mjw;Fj; Njitahd rfy eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;SkhWk;> ehl;bYs;s rfy nghyp]; epiyaq;fSf;Fk; njspTgLj;jpAs;sjhf nghyp]; Clfg; Ngr;rhsu;> rpNu\;l nghyp]; mj;jpal;rfu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

itfhrp 26> 2009

GypfSld; nraw;gl;ltu;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sdu;.

,lk;ngahe;J te;J Kfhk;fspy; cs;s kf;fspy; 9100 Ngu; tiuapy; jhk; Gypfs; ,af;fj;Jld; ,ize;J nraw;gl;Ls;sjhf njuptpj;Js;sjhf gilapdu; njuptpj;Js;sdu;. ,tu;fs; aho;g;ghzk;> kw;Wk; ntypf;fe;j> tTdpah Mfpa gFjpfspy; cs;s Gdu;tho;T epiyaq;fSf;F mDg;gpitf;fg;glTs;sjhf ,uhZt Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu njuptpj;Js;shu;. ,jpy; Gypfspdhy; gyte;jkhf ,izj;Jf; nfhs;sg;gl;l rpWtu;fs; mk;NgG];]tpy; cs;s Gdu;tho;T epiyaq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gLtu;.
 

itfhrp 26> 2009

aho;. khefurig kw;Wk; tTdpah efurigf;F Mf];by; Nju;jy;

tlf;fpy; aho;. khefurig kw;Wk; tTdpah efu rigfSf;fhd cs;Shuhl;rpr; rigj; Nju;jy;fis elj;Jtjw;F murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJ. ,jw;fpzq;f> vjpu;tUk; [_d; 4k; jpfjp ,j; Nju;jYf;fhd Ntl;GkDj; jhf;fy; njhlu;ghd mwptpj;jy; ntspaplg;glTs;s Jld;> ,J njhlu;ghd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; New;W ntspaplg;gl;Ls;sjhf khfhz rigfs; cs;Shuhl;rp mikr;ru; njuptpj;jhu;. ,j; Nju;jy; Mf];l; 17Mk; jpfjpf;Fs; eilngWnkdTk; mtu; njuptpj;jhu;. (NkYk;..)

itfhrp 26> 2009

fHg;gpzp jha;khu;fspdJk; Foe;ij ngw;w jha;khHfspdJk; ghpjhg epiy

,lk; ngaHe;NjhH kj;jpapy; NkNy $wg;gl;l jha;khHfspd; ghpjhg epiyia kpf mDjhgj;Jld; ghprPypj;J mtHfis Fwpg;gpl;l rpy fhyj;jpw;F ntspapy; nry;y mDkjpf;Fk;gb Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. Ks;sptha;f;fhypy; ,Ue;J ghJfhg;ghf kPl;fg;gLk; tiu mtHfs; mDgtpj;j Jd;gq;fs; gw;wp ehd; $wj;Njitapy;iy. Nghjpa czTk; Xa;Tk; ,d;wp kpff;  FWfpa msT jphpNghrhTld; Nghrhf;fpd;wp eype;J tho;fpd;whHfs;. (NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

FLkpgpbr; rz;il Muk;gk;.

-fpof;fhd; Mjk;-

,e;j Kw;gJ tUlfhy Nghuhl;l fhyj;jpy; RisRisahfj; jpz;l jPdpg;gz;lhuk;fs; cz;ikapy; Gypfspd; mikg;GkPJ mf;fiw nfhz;ltu;fshfapUe;jpUe;jhy; Vd; Gypfspd; jiytiu Ntz;lhk;! ,yq;if ,uhZtj;jpduhy; nfhy;yg;gl;l Kjy;epiyj; jsgjpfs; rhy;]; md;ldp murpay;Jiug; nghWg;ghsu; eNlrd;> Gypj;Njtd; R+ir> ghD Nghd;Nwhu;fspd; clyq;fisahtJ kupahijahf vq;fsplk; xg;gilAq;fs; ,y;iynad;why; jkpo; kf;fsplk; xg;gilAq;fs; my;yJ kupahijahfthtJ jfdk; nra;Aq;fs; vd;W Nfl;L xU Nghuhl;lj;ijNah Ntz;lhk; xU mwpf;ifiaahtJ Vd; tpl Kbatpy;iy? fhuzk; jq;fisAk; jq;fspd; nrhj;Jf;fisAk; ghJfhf;f mtu;fs; epidf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 26> 2009

td;dpf;F nghjp Vw;wpr; nrd;w thfdq;fs; rk;ge;jkhfTk;.

tpLjiyg; Gyp Nghuhspfs; vd re;Njfj;jpy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;stHfspd; ngw;NwhHfspd; Nfhhpf;if. tP. Mde;jrq;fup

Jujp\;ltrkhf nyhwp rhujpfSk;> rhujpahf nray;gl;l chpikahsHfSk;> cjtpahsHfSk; Aj;jg; gpuNjrj;jpy; mfg;gl;Lf; nfhz;ldH. kpff; ftiyf;Fhpa tplak;> chpikahsHfs;> cjtpahsHfspy; gyH nfhy;yg;gl;Lk;> fhag;gl;ltHfspy; vQ;rpAs;stHfSk;> jw;NghJ eyd;Ghp epiyaq;fspy; jq;fpAs;sdH. mj;Jld; Kfhk;fspy; jq;fpAs;s td;dpapy; iftplg;gl;;l nyhwpfs;> Ntd;fs;> l;nuf;lHfs;> nla;yH> Kr;rf;fu tz;bfs;> fhHfs; mtw;wpd; nrhe;jf;fhuHfs; mtw;iw kPl;Lj; jUk;gb NfhhpAs;sdH. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2009

jp.K.f. - fhq;fpu]; ,Ogwp KbT:

3 mikr;Rf;fSk; 4 ,iz mikr;Rf;fSk; toq;f KbT

gyUk; vjpu;ghu;j;jij Nghy; ,e;jpa kj;jpa mikr;ruitapy; ,iztJ njhlu;ghf fhq;fpu]; fl;rpf;Fk;> jp.K.f.Tf;Fkpilapy; epytp te;j ,Ogwp epiy New;W KbTf;F te;jJ. ,jd;gb> ,e;jpa kj;jpa mikr;ruitapy; %d;W mikr;ruit me;j];J nfhz;l mikr;RfSk;> ehd;F ,iz mikr;Rf;fSk; jp.K.f.Tf;F toq;fg;gltpUf;fpd;wd. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2009

‘Major Hindrance to Democratic Movement among Sri Lankan Tamils has been Removed’

Varadaraja Perumal on Prabhakaran’s Death and beyond

In the following interview Varadaraja Perumal, the former Chief Minister of the north and east in Sri Lanka, speaks to Mainstream editor on the changed scenario in the island state following the killing of Velupillai Prabhakaran, the LTTE supremo, on May 18, 2009. Perumal was the CM of the north and east in 1988-90; he is one of the leaders of the Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF) that had to bear the brunt of Prabhakaran’s ire, and at present resides in India.

The majority of the Tamil people know that separation or secession, that is, Eelam, is impossible. But all of them thought that by fighting by the side of the LTTE they would be able to wrest their demands from the Sinhala leaders. However, while fighting for the Tamils the LTTE could not deliver any benefits to the Tamils. Rather, by killing the Tamil leaders, the LTTE prevented any rise of Tamil leaders or organisations not affiliated to the LTTE. (more...)

 

itfhrp 25> 2009

,uhZtj;jpd; gzpfs; njhlu;e;Jk; Kd;ndLg;G

Aj;jj;jpy; 3000 ,uhZt tPuu; gyp; 25>000 tPuu; fhak;; 22>000 Gypfs; gyp

gaq;futhjj;jpw;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; 3000 ,uhZt tPuu;fs; nfhy;yg;gl;Lk;> 6000 ,uhZt tPuu;fs; epue;ju mq;ftPdKw;Wk;> NkYk; 25000 giltPuu;fs; fhakile;JKs;sdu;. vkJ giltPuu;fs; ,t;thwhd mu;g;gzpg;Gf;fis nra;jjpdhNyNa gaq;futhjj;ij ,y;yhnjhopf;f Kbe;jJ vd;W mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2009

“Every refugee longs to return home”

The government must en­sure a free press and equal rights for Tamils. “The refu­gees can effectively contrib­ute towards rebuilding the island nation’s economy,” he says. Internally displaced persons held in camps in Sri Lanka must be given amnes­ty and mainstreamed. (more....)

itfhrp 25> 2009

rhfhtuk; ngw;w kp];lh; gpughfud;                    

a`pah th]pj;-

Njdp> mjpub> ,yq;ifnew;> #j;jpuk;> neUg;G> vq;fs; Njrk; Nghd;w ,izaj;jsf;fhwh;fsplk; xU ePz;l neba ghh;itia nrYj;j Ntz;Lk;. kfpd;j rNfhjuahitAk; kpQ;rp xU nghpa Nghuhl;lj;ij ,th;fs;jhd; elhj;jpapUf;fpd;whh;fs;. ikNfhl;. vy;yhj;ijAk; Gl;L Gl;L itf;fpwhh;fs;. ,J ekf;F rhpg;gl;L tuhJ. uh[pdp jpuzfk> ePyd; jpUr;nry;tk; ];ily;jhd; ,th;fSf;F rhpg;gl;L tUk;. Nfh mN`l;. Nyl;ldhYk; Nyl;l]; Mf Kbf;f Ntz;bJjhd;. (NkYk;...)

 

 

itfhrp 25> 2009

murpay; jPu;it Nehf;fpr; nry;Nthk;!  I.eh. nghJr;nrayhsuplk; uh[gf;N\ cWjp

,yq;ifapy; jkpo; kf;fs; cl;gl midj;J jug;G kf;fspd; Fiwfis eptu;j;jp nra;aTk;> ,dg; gpur;ridf;F xU murpay; jPu;it Nehf;fp gzpahw;wTk; mjd; %yk; ePz;l fhy r%f kw;Wk; nghUshjhu Kd;Ndw;wj;ij cWjp nra;aTk; [dhjpgjp uh[gf;NrAk;> I.eh. rig nghJr;nrayhsu; ghd; fp - %Dk; xg;Gf; nfhz;ldu;. (NkYk;...)

itfhrp 25> 2009

jiytu; Vw;wpa tpLjiy neUg;ig mjd; ,Wjp ,yf;Ftiu mizahJ ghJfhg;Nghk;: nry;tuhrh gj;kehjd;

jkpoPo kf;fspd; tpLjiyf;fhfTk;> nrOikahd vjpu;fhyj;jpw;fhfTk; jdJ tho;ehis mu;g;gzpj;J Nghuhba jkpoPo Njrpaj; jiytUk; jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpd; jiytUk; jiyikj; jsgjpAkhfpa NkjF Nt.gpughfud; mtu;fs; rpq;fs Mjpf;fg;gilfSldhd Nghupy; tPur;rhtpid jOtpAs;shu; vd;gij midj;JjkpoPo kf;fSf;Fk;> jkpof kf;fSf;Fk;> Gyk;ngau;e;J thOk; jkpo; kf;fSf;Fk;> ru;tNjr r%fj;jpw;Fk; jhq;nfhz;zh JaUld; mwpaj;jUfpd;Nwhk;. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2009

tpLjiyg; Gypfs; ,y;yhj ,yq;if

fl;rpfs; vd;d $Wfpd;wd?

Nghu; eltbf;iffs; fhuzkhf ,lk;ngau;e;J eyd;Gup epiyaq;fspYk;> epthuzf; fpuhkq;fspYk; jq;fpapUf;Fk; kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jtjw;fhd cldb eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. - jkpou; tpLjiyf; $l;lzpj; jiytUk; Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd tP. Mde;j rq;fup>

 

 

jkpo; fl;rpfs; kj;jpapy;cld;ghLfs; Vw;glyhk; - gj;kehgh <o kf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp nghJr; nrayhsu; jpUehTf;fuR rpwPjud;

 

 

 

nehe;J nehWq;fpapUf;Fk; kf;fsplk; vkJ rNfhjuj;Jtj;ij ntspg;gLj;j Ntz;Lk;” - kf;fs; tpLjiy Kd;dzp vk;.gp. re;jpuNrfud;

(NkYk;...)

;

itfhrp 24> 2009

I.eh. nrayu; epthuz fpuhkk; tp[ak;: Aj;j gpuNjrj;ijAk; Neupy; ghu;itapl;lhu;

kPs;FbNaw;w nraw;ghLfSf;F xj;Jiog;G toq;Ftjhf cWjp

,yq;if te;Js;s I.eh. nrayhsu; ehafk; ghq;fP %d; tpNrl n`ypnfhg;lu; %yk; New;W tTdpahTf;F tp[ak; nra;jhu;. ,lk;ngau;e;Js;s kf;fis jq;f itj;Js;s epthuzf; fpuhkq;fSf;Fk; nrd;W ghu;itapl;lhu;. mtUld; I.eh. kdpj cupikf;fhd gpujpr; nrayhsu; ehafk; fyhepjp N[hd; N`hk;];> ntsptptfhu mikr;ru; Nuh`pj Nghnfhy;yhfk> I.eh. nrayf jiyik mjpfhup tpN[ ek;gpahUlDk; epthuzf; fpuhkq;fSf;Fr; nrd;whu;. mq;Fs;s kf;fSlDk; mtu; ciuahbdhu;. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2009

#hpad; fpof;fpy; cjpg;gjpy;iy!

rjhrptk;. [P

nksdpf;fr; nra;tijNah ruziltijNah ,Wjpahf rpq;fs jkpo; Gj;jhz;il Kd;dpl;L murhq;fj;jhy; toq;fg;gl;l 48 kzpNeu Aj;jepWj;jj;jpy; gad;gLj;jpapUf;f Ntz;Lk;. jkJ fl;Lg;ghl;bypUe;J [dq;fis ntspNaw mDkjpj;jpUf;f Ntz;Lk;. filrp Neuj;jpyhtJ KjYk; filrpAkh Gypfs; kf;fSf;F ey;ynjhd;iwr; nra;tjw;fhd tha;g;G fpilj;jpUj;jpUe;Jk; nra;a kWj;jdh;. ghtg;gl;l [dq;fs; ,t;tsT njhifapy; nfhy;yg;glhky; caph;jg;gpapUg;ghh;fs;. tpOe;Jk; kPirapy; kz; gpbf;ftpy;iyj;jhNd vd;W fijnrhy;ypapUf;fyhk;. Vkhe;j jkpoh;fSk; GwehD}W tPuk; Ngrp Ra,d;gk; fz;bUg;gh;. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2009

Aj;jj;jhy; gyd; ,y;iy vd;gij gpughfud; czuj; jtwpaNj ,e;j mopTf;Ff; fhuzk;

Gnshl; mikg;gpd; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; nra;jpahsu; gp. tPurpq;fj;Jf;F mspj;j Ngl;b

Gypfs; gaq;futhj ,af;fkhf khwpaikf;F mbg;gilf; fhuzk; jhd; Vfg; gpujpepjpahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w rpe;jid. jdJ Nehf;fq;fSf;F vjpuhf tUthu; vdf; fUjpdhy; mtiu kz;ilapy; NghLtJjhd; mtuJ nfhs;ifahFk;. tpthjpj;J Ngrpj; jPu;f;ff;$ba tplaq;fis ,yFthf nfhd;W tpLtjd; %yk; jPu;j;J tplyhk; vd fUjpaikAk; xU fhuzkhFk;. ntspehl;ltu;fs; jkpou;fis ntWf;Fk; mstpw;F ele;J nfhz;lhu;fs;. ,t;thW ele;Jnfhz;ljd; %yk; jkpbok; te;JtpLnkd ek;gpdu;. ,it Nghuhl;lj;ij gpd;Df;F js;spd. jiyik vd;gJ yz;ldpypUe;Njh mnkupf;fhtpypUe;Njh epakpf;fg;gLtjy;y. ,q;F thOk; kf;fs; kj;jpapypUe;J kf;fshy; Nju;e;njLf;fg;gl Ntz;Lk;. fle;j 30 tUlq;fshf ,e;jr; R+oy; ,y;yhky; ,Ue;jJ. ,g;NghJ rupahd [dehaf gd;Kfj; jd;ik tUk;NghJ epr;rakhf ,q;fpUe;J xUtNuh xU fl;rpapdNuh njupT nra;ag;gLthu;. (NkYk;...)

itfhrp 24> 2009

RNu]; gpNukr;re;jpudpd; Nrit!!!  ehl;Lf;Fj; Njit!!!

(rj;jpad;)

gpughfuid ,tH re;jpj;jNghJ cq;fis vy;yhk; mg;gNt Nghl;bUf;f Ntz;Lk; jg;gptpl;BHfs;. ,dpahtJ xOq;fhf ,Uq;fs;. vd gpughfud; $wpapUe;jhH. Mdhy; gpughfud; ,tiu gw;wpj; jg;Gf; fzf;Fg; Nghl;Ltpl;lhH. kfpe;j uh[gf;] kPd;gpb mikr;ruhf ,Ue;jNghJ me;j ,yhfhtpy; epHthfrigapy; cWg;gpduhf ,Ue;j RNu]; gioa v[khd; tpRthrj;ij njhlHe;J Ngzpte;jhH. td;dp Ngha; tUk;Nghnjy;yhk; kfpe;jhTf;Fj; jfty; nrhy;y kwg;gjpy;iy. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2009

murpay; Njitfis epiwNtw;wf; $batuhf gpughfud; jpfotpy;iy

mikr;ru; fUzh mk;khDld; Xu; ciuahly;

cz;ikapy; Gypfs;; jtwpioj;Jtpl;lhu;fs;. ru;tNjrk; jk;ik ,Wjp Neuj;jpyhtJ te;J fhg;ghw;Wk; vd;W vz;zpdhu;fs;. mjw;fhd Kaw;rpfisAk; nra;jhu;fs;. ru;tNjrj;jpD}lhf muir njhlu;Gnfhs;s Kaw;rpj;jhu;fs;. rupahd Neuj;jpy; muRf;F fpilf;ftpy;iy. mtu;fs; Neubahf muir njhlu;Gnfhz;bUe;jhy; xU Ntis Gypj;jiyik cl;gl rpNu\;l jiytu;fSf;Fk; [dhjpgjp kd;dpg;G toq;fpapUg;ghu;. Gypfis ruzilAkhW muR Muk;gk; KjNy mwptpj;jpUe;jJjhNd. Gypfs; jhkjkhfNt ,e;j jPu;khdj;ij vLj;jpUf;fpd;wdu;. fpspnehr;rp tpOe;jJlNdNa ,e;j khw;wj;ij Gypfs; nra;jpUf;fNtz;Lk;. (NkYk;....)

itfhrp 24> 2009

gbg;gpidfis fw;W Kd;NdWNthk;

-gpufh\; fhuj;

cyfg; nghUshjhu neUf;fbahdJ ,e;jpag; nghUshjhuj;jpy; fLk; jhf;fj;ij Vw;gLj;jf;$ba jUzj;jpy;> kd;Nkhfd; rpq; murhq;fk; ,uz;lhtJ Kiwahfg; nghWg;Gf;F tUfpwJ. kpfg; ngupa mstpy; Ntiyapog;Gfs;> Mapuf;fzf;fhd rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopw;gpupTfs; %ly;> fpuhkg;Gw kf;fis thl;btijj; jpLk; tptrha neUf;fb Mfpad njhlu;fpd;wd. kf;fis NkYk; NkYk; nrhy;nyhz;zh mtyj;jpw;Fj; js;stpUf;Fk; etPd jhuhskag; nghUshjhu eltbf;iffis vjpu;j;jpl> kf;fspd; eyd;fisg; ghJfhj;jpl> khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpAk; kw;Wk; ,lJrhupf; fl;rpfSk; njhlu;e;J tpopg;Gld; ,Ue;JtUk;. mNj rkaj;jpy;> kj;jpa muR RNal;irahd may;Jiwf; nfhs;ifia mky;gLj;j Ntz;bajd; mtrpaj;jpw;fhfTk;> nghUshjhu ,iwahz;ikiag; ghJfhj;jpLtjw;fhfTk;> kjr;rhu;gpd;ikia tYg;gLj;Jtjw;fhfTk; njhlu;e;J NghuhLk;. ,lJrhupf; fl;rpfspd; xw;Wikia tYg;gLj;Jtjw;Fk; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp njhlu;e;J nray;gLk;. kf;fs; gpur;ridfspd; ghy; fhq;fpu]; my;yhj kjr;rhu;gw;w fl;rpfSld;> fl;rp jd;Dila xd;Wgl;l eltbf;iffisAk; xj;Jiog;igAk; njhlu;e;jpLk;. (NkYk;......)

itfhrp 23> 2009

Gyk; ngau; jkpou;fs; thOk; ehLfspy; GypfSf;fhd tzf;f epfo;T

(,uh[;Fkhu;)

,yq;ifapy; Gypfs; MAj uPjpahf xLf;fg;gl;l gpd;G ntspehLfspy; eilngw;w Gypfspd; Kftu;fshy; Vw;ghL nra;j Kjy; nghJ epfo;T ,d;W ntspehLfspy; xOq;F nra;ag;gl;L epfo;j;jg;gl;ld. rpy Mapuk; Ngu; Nghupdhy; kuzpj;jtu;fSf;fhd tzf;f epfo;tpy; fye;J nfhz;ldu;. fWg;G cilAld; nkOF tu;j;jpAld; xOq;F nra;ag;gl;l ,t; epfo;T cynfq;Fk; xNu neuj;jpy; Kd;ndLf;fg;gLtjhf mwptpj;J ,Ue;jdu;. toikNghy; jkpo; filf;fhuu;fSf;F Gyp Kftu;fs; filia %LkhW 'md;Gf;fl;lis" ,l;bUe;jdu;. Kjy;jlitahf filf;fhuu; jkJ ga czu;tpy; ,Ue;J ntspNawp filailg;G ngupastpy; nra;ahky; jkJ filfis jpwe;J md;whl epfo;Tfspy; <Lgl;ldu;. Gyfshy; kiwKf tUtha; ngw;W te;j filf;fhuu;fs; k;lLk; filfsig;G+l;b thiy Ml;b jkJ tpRthrj;ij fhl;bdu;. Kjy; epfo;tpNyNa Gypfs; gw;wpa jkJ fle;j fhy gaq;fis mk;gyg;gLj;jp ,Ue;jdu; fil cupikahsu;fs;;. Gypfspd; kpul;ly; kPjhd ga czu;Tfs; ,dp nky;y nky;y cyu;e;J cjpu;e;J NghFk;. ,Jtiu fhyKk; filfisg; G+l;b toq;fpa 'MjuTfs;" gag;gpuhe;jpapdhy; vd;gij ,dp ahtUk; nky;y nky;y czuj; njhlq;Ftu;. ,J xU ey;y Muk;gk;jhd;. ,dp vy;yhk; vOr;rpjhd;. mJ rup Nk 18 k; jpfjp mJjhd; gpughfud; cl;gl gyu; nfhy;yg;gl;l jpdj;jpy; fdlh CMR jdJ nfhz;lhl;l epfo;Tfis (South Asian Festival) nfhz;lhlg;gl;ljhNk. vd;d jkpo; FM ,d; vOr;rp kl;Lk; ,y;iyahNk? mJjhd; nfhz;lhl;lk;. ,dptUk; tUlq;fspy; ,JTk; nky;y nky;y kuzpj;Jr; nry;Yk;.

itfhrp 23> 2009

jsgjpfs; rfpjk; jiytUk; eyk;!

(mwpTld;)

mtru mtrukhf rhg;ghnly;yhk; Kbj;Jtpl;L nubahfp> fpsk;gpf;nfhz;bUf;fpwhu;fs;> vq;Nf? NghfpwPu;fs; vd;W Nfl;lhy; cz;zhtpujj;jpy; gq;Nfw;fg; NghfpNwhk; vd;fpwhu;fs;. jw;NghJ td;dp Kfhk;fspy; jtpg;Nghupy; $l jkJ gioa cWg;gpdu;fSf;fhfj;jhd; mtu;fs; Fuy; nfhLg;ghu;fNs jtpu> mg;ghtp kf;fSf;fhff; Fuy; nfhLf;f khl;lhu;fs;. vdNt> Kfhk;fspy; ,Uf;Fk; jkpou;fs; njhlu;gpy; ,e;jg; Gypfs; mf;fiwg;gLk; xt;nthU jlitAk; ,yq;if muRk; jd;idr; Rjhupj;Jf;nfhz;L kf;fSf;F ,tu;fs; tpUk;Gk; ,d;gj;ijf; nfhLf;Fk;. kPz;Lk; mijg;gpbj;J ,tu;fs; gpur;rhuk; nra;ayhk;> ,g;gbNa xU rq;fpypj;njhluhf jhk; thOk; fhyk; tiuf;Fk;> jkpo; kf;fis rpe;jpf;fj; njupahj kf;fshf itj;J> jk; tq;fpf;fzf;Ffis epug;gpf;nfhs;syhk;. vg;gbj;jhd; ,e;jg; gpur;rhuj;ij vLj;Jr;nrd;whYk;> ePupopT Nehapdhy; mtjpAw;w me;j gioa Kfk; fhl;Lk; jiytiu neL ehl;fSf;F capNuhL itj;jpUf;f KbahJ. (NkYk;..)

itfhrp 23> 2009

Kf;fpaj;Jtk; ngWk; kd;Nkhfd; rpq;fpd; cWjpahd jiyik

,yq;ifj; jkpou; tptfhuj;jpy; jkpo;ehL jpiug;glj; Jiwapdu; kw;Wk; jp. K. f Tf;F vjpuhd fl;rpfs; mz;ikf;fhykhf Njhw;Wtpj;jpUe;j ryryg;Gfshy; n[ayypjhTf;F cUthd murpay; mr;rj;jpd; ntspg;ghNl jkpo; <ok; vd;w ,Wjpg; gpukh];jpuk; vdyhk;. Nju;jy; neUq;fpa ,Wjpf; fl;lj;jpy; n[ayypjh ntspapl;l ,t;twptpg;ghdJ fiyQu; fUzhepjpapd; jp. K. fit fjpfyq;f itj;jJk; cz;ik. MdhYk;> midj;J vjpu;ghu;g;GfSk; jtwhd fzpg;ghfpAs;sd. n[ayypjh Kd;itj;j jkpoPo MjuTj; jpl;lk; $l jkpo;ehL kf;fs; kj;jpapy; Mjuitg; ngwtpy;iy. itNfh mile;j Njhy;tpiaAk; ,t;tplj;jpy; Fwpg;gpLtJ kpfTk; nghUj;jkhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 23> 2009

Nehdhyhl;l re;Njhrha;! mf;fyhl;l Jf;fa;!

ehisa ,yq;ifapd; cupikg; NghUf;F md;G MAjkhfl;Lk;.

-fpof;fhd; Mjk;-

,yq;if vDk; gRikahd jPtpy; jPahf vupe;Jnfhz;bUe;j gaq;futhjk; jw;NghJ Kw;whf ,yq;ifapd; murpdhy; mizf;fg;gl;Ls;sJ. ,J xU ,dj;jpw;F vjpuhd ntw;wpay;y ,J xU gaq;futhj mikg;Gf;F vjpuhd ntw;wpkl;LNk vd ,yq;ifapd; [dhjpgjp kf;fSf;F Mw;wpa ciuapy; njuptpj;jpUe;jhu;. kl;Lky;yhky; rpWghd;ik vd;w nrhy; ,yq;ifapypUe;J xopf;fg;gl Ntz;Lk; ,q;F thOk; midtUk; ,yq;if kf;fNs mtu;fSf;F rkkhd cupikfs; cz;L vd;Wk; njuptpj;jpUe;jhu;. ,t;thu;j;ijfs; gaq;futhjj;ij itj;J jq;fs; gpiog;Gf;fis elj;jpf; nfhz;bUe;jtu;fspd; fhJfspy; ,bahfTk; rhjhuz kf;fspd; Kfq;fspy; xU ek;gpf;ifiaAk; Vw;gLj;jpAs;sJ (NkYk;...)

itfhrp 23> 2009

I.eh nrayhsu; ehafk; eyd;Gup fpuhkq;fSf;F ,d;W Neub tp[ak;


,yq;if tUk; I. eh. nrayhsu; ehafk; ghq;fP %d; ,d;W tTdpah eyd;Gup fpuhkq;fSf;F tp[ak; nra;aTs;shu;. eyd;Gup epiyaj;jpw;F tp[ak; nra;Ak; mtu;> mq;Fs;s epiyikfisg; ghu;itapLthu;. ntsptptfhu mikr;rpd; nrayu; fyhepjp ghypj nfh`d> I. eh. tpNrl gpujpepjp tpN[ ek;gpahu; kw;Wk; I. eh. mjpfhupfSk; ,q;F tuTs;sdu;. ,yq;if tUk; I. eh. nrayhsu; ehafk;> [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\itAk; re;jpj;Jg; NgrTs;shu;. ,e;j re;jpg;G ,d;W fz;b [dhjpgjp khspifapy; ,lk;ngwTs;sJ.

itfhrp 23> 2009

kdpjhgpkhdg; gzp> murpay; jPu;Tf;F cjTkhW lf;s]; ,e;jpahtplk; Nfhupf;if


nrhe;j tho;tplq;fis ,oe;J ,lk;ngau;e;J mtyg;gLk; vkJ kf;fspd; kdpjhgpkhdg; gzpfSf;fhfTk;> murpay; jPu;it eilKiwg;gLj;jTk; vkJ Ner ehlhfpa ,e;jpah cjt Ntz;Lnkd <.gp. b.gp. nrayhsu; ehfKk;> mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh nfhOk;G te;jpUe;j ,e;jpa J}Jf;FOtpduplk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. ,e;jpa ntspAwT nrayhsu; rpt;rq;fu; Nkdd;> kw;Wk; ,e;jpa Njrpa ghJfhg;G MNyhrfu; vk;. Nf. ehuhazd; MfpNahiu New;W Kd;jpdk; re;jpj;j nrayhsu; ehafk; jkpo; NgRk; kf;fs; vjpu;nfhz;bUf;Fk; rkfhy> kw;Wk; vjpu; fhyg; gpur;rpidfs; Fwpj;J tpupthf vLj;J tpsf;fpAs;shu;. ,lk;ngau;e;J eyd;Gup Kfhk;fspy; thOk; kf;fSf;fhd cldb epthuzg; gzpfSf;fhTk;> kw;Wk; mtu;fsJ tpiuthd kPs;FbNaw;wk;> Gdu;tho;T> Gduikg;G gzpfSf;Fk; ,e;jpah cjt Ntz;Lnkd;W Ntz;LNfhs; tpLj;jpU e;jNjhL> 19tJ jpUj;jr; rl;lj;ij KO ikahf eilKiwg;gLj;jp> mjw;F Nkyjpf mjpfhuq;fis toq;Ftjw;F murhq;fk; vLj;J tUk; Kaw;rpfSf;F ,e;jpah ce;J rf;jpahf epd;W Cf;Ftpj;J cjtNtz;Lk; vdTk; Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;.

itfhrp 23> 2009

gpughfud; kuzj;jpy; ef;fPud; gj;jpupif nra;jpUf;Fk; kpfg;ngUk; Nkhrb

(jfty;: Nghy; gpufyhjd;)

gpughfud; capNuhL te;J mjpraj;ij epfo;j;Jthu; vd Gyprhu; Clfq;fs; ,d;Dk; gpur;rhuk; nra;J nfhz;L ,Uf;fpd;wd. Gypfspd; jiytu; ,we;J tpl;lhu; vd Mjhuq;fSld; epUgpf;fg;gl;l gpd;dUk; capNuhL ,Ug;gjw;fhd Mjhuk; vjidAk; Gyprhu; Clfq;fshy; epUgzk; nra;a Kbatpy;iy. jiytiu ahUk; neUq;f KbahJ vd;fpw fhyq;fhykhf fl;baikf;fg;gl;l gpur;rhuj;jpd; fPo; Cwpg;Nghdtu;fs; jiytu; capNuhL ,Ug;gjw;fhd Mjhuj;ij rku;g;gpf;f Kbahky; ntWk; tha;[hyq;fshy; jiytupd; tuit vjpu;ghu;j;J epw;fpd;wdu;. (NkYk;...)

itfhrp 23> 2009

,yq;ifapy; Fbkf;fs; midtUf;Fk; rk cupik. -  n[ayypjh

(jfty;: Qhdk;)

,yq;if Rje;jpuk; ngw;w gpwF> mq;Fs;s jkpou;fs; ,uz;lhk; ju Fbkf;fshf Mf;fg;gl;ljhy;jhd; mq;F mikjpapd;ik Vw;gl;lJ. MfNt tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;ij mopj;J tpl;ljhNyh> mjd; jiytu;fis nfhd;W tpl;ljhNyh> jkpo;r; rKjhaj;jpw;F ,iof;fg;gl;l mePjpia mfw;wptpl KbahJ. ,e;j mbg;gil cz;ikia kfpe;j uh[gl;r jiyikapyhd ,yq;if muR czu Ntz;Lk;. xLf;fg;gl;l jkpo;r; rKjhaj;jpd; epahakhd kdf;Fiwfis cldbahff; fisa Ntz;Lk;. (NkYk;....)

itfhrp 22> 2009

,yq;if thndhyp njd;wy; xypgug;gpy; 17.05.2009 Qhapw;Wf;fpoik ,uT eilngWk; 7tJ ehs; epfo;r;rpapy; gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt; nghJr; nrayhsu; rpwPjud; mtu;fs; njuptpj;j  fUj;Jf;fs;

jkpo; ehl;L kf;fspd; ajhu;j;j czu;TfSf;Fk; mq;F cUthf;fg;gl;l gpuikfSf;Fk; ,ilapy; ghupa ,ilntspfs; ,Ue;jJ. mJ jpiff;f itf;fpw khjpup> Mr;rupag;gl itf;fpw khjpup KbTfs; mike;jpUf;fpwJ. ,e;j Kiw ePq;fs; ftdpj;jhy; GypfSila epiyg;ghLfis Mjupj;j fl;rpfs; vj;jifa gpd;dilitr; re;jpj;jpUf;fpwhu;fs; vd;W ePq;fs; ghu;f;fyhk;. mjpy; Kf;fpakhf ghl;lhsp kf;fs; fl;rp kw;wJ kWkyu;r;rp jpuhtpl Kd;Ndw;wf; fofk; Nghd;w fl;rpfs; mile;j gpd;dilTfis ehq;fs; $wpf;nfhs;s KbAk;. vd;ndz;L nrhy;ypr; nrhd;dhy; jPtputhjj;jpid td;Kiwia mq;Fs;s kf;fs; vg;gTk; Vw;Wf; nfhs;Stjpy;iy kw;wJ ,e;jpah KOtJNk czu;r;rptrg;gl;l KbTfis vLf;fhJ epjhdkhf KbT vLj;jpUf;fpd;whu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 22> 2009

gpujku; kd;Nkhfd; rpq;> 19 mikr;ru;fs; gjtpNaw;G

ehl;bd; gpujkuhf kd;Nkhfd; rpq; ,d;W khiy gjtpNaw;whu;. mtUf;F [dhjpgjp gpujPgh ghl;By; gjtpg; gpukhzKk;> ufrpafhg;Gg; gpukhzKk; nra;J itj;jhu;. gpujku; gjtpapy; njhlu;r;rpahf ,uz;lhtJ Kiwahf kd;Nkhfd; rpq; gjtpNaw;Wf; nfhz;bUg;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. gpujkiuj; njhlu;e;J> fhq;fpu]; %j;jj; jiytu; gpuzhg; Kfu;[p mikr;ruhf gjtpNaw;whu;. (NkYk;...)

itfhrp 22> 2009

,e;jpa kj;jpa mikr;rpy; gq;Fnfhs;shJ nrd;id jpUk;gpdhu; fUzhepjp

kj;jpa mikr;ruitapy;> kfd; mofpup> kfs; fdpnkhop> Ngud; jahepjp khwd; MfpNahUf;F Nfl;l gjtp fpilf;fhjjhy; nly;yp nrd;w Kjyikr;ru; fUzhepjp Vkhw;wj;Jld; nrd;id jpUk;gpdhu;. jpKf Nfl;l tsk; nfhopf;Fk; Kf;fpa ,yhfhf;fisAk; nfhLf;f fhq;fpu]; kWj;J tpl;lJld;>  nfhLg;gij vLj;Jf; nfhs;s tpy;iynad;why; ntspNawl;Lk; vd;w cWjpahd epiyapy; fhq;fpu]; cs;sjhy; ntspap ypUe;J MjuT mspf;Fk; vd;W jpKf mwptpj;Js;sJ. kj;jpapy; Gjpa mikr;ruit gpujku; kd;Nkhfd; rpq; jiyikapy; ,d;W khiy 6.30 kzpf;F gjtpNaw;fpwJ. (NkYk;...) 

itfhrp 22> 2009

ep[q;fis gw;wp rpe;jpg;Nghk; nraw;gLNthk;

(rhfud;)

NghUk; Ntz;lhk; GypAk; Ntz;lhk;> MkpAk; Ntz;lhk;> MAjq;fSk; Ntz;lhk;> Gyk; ngau; jkpou;fspd; jyikAk; Ntz;lhk; vd;gNj ,yq;if tho; jkpou;fspd; ,d;iwa epiy vd;gJ ep[j;jpYk; ep[k;. NkYk; ep[j;jpYk; ep[k; jkpo; kf;fSf;fhf jiyikik nfhLf;f gyu; ,d;Dk; <oj;jpy; cs;sdu; vd;gJ. mtu;fs; ahu; ahu; vd;gJNt ,dptUk; ehl;fspd; nra;jpfs; MFk;. epr;rakhf TNA my;y. ,d;Dk; rpy jpdq;fSf;Fs; KP ,d; ifJk; ep[khFk; (NkYk;...)

 

 

itfhrp 22> 2009

PAYING TRIBUTE: Janata Party president Subramanian Swamy at the Rajiv Gandhi Memorial at Sriperumbudur on Thursday.

Expressing concern over the attitude of some persons such as Vaiko of the MDMK and Thol.Thirumavalavan of the VCK, who were mourning LTTE chief Velupillai Prabhakaran, Dr.Swamy wondered how the Congress could include the VCK in the list of alliance parties knowing that party’s stand on the LTTE. (more...)

itfhrp 22> 2009

uh[Pt;fhe;jp nfhiy njhlu;ghf Nrhdpahfhe;jp> fiyQiu re;jpf;f Ntz;Lk;: fUzh

(jkpod;)

tpLjiyg;Gyp mikg;gpy; jsgjpahf ,Ue;J ,Ue;J gpupe;J nrd;w fUzh> ,g;NghJ ,yq;if ke;jpupahf ,Uf;fpwhu;. mtu; uh[Pt; fhe;jp nfhiy Fwpj;J tpsf;Ftjw;fhf uhFy; fhe;jp> gpupaq;fh MfpNahiu re;jpf;f Nghtjhf $wpAs;shu;. ,J njhlu;ghf mtu; NkYk;> ’’uh[Pt; fhe;jp nfhiyf;fhf Nrhdpahfhe;jpaplk; kd;dpg;G Nfl;f tpUk;GfpNwd;. uh[Pt;fhe;jpia nfhy;y gpughfud; vLj;j KbT gw;wp vdf;Nfh kw;w Kf;fpa tpLjiyg;GypfSf;Nfh njupahJ. ,g;NghJ vy;yh tp\aKk; Kbe;J tpl;lJ. ,yq;if jkpou;fSf;fhf ,e;jpah ,d;Dk; epiwa nra;a Ntz;Lk;. ,J njhlu;ghf ehd; Nrhdpah> jkpof Kjy;-mikr;ru; fUzhepjpia re;jpf;f tpUk;GfpNwd;. mtu;fsplk; fle;j fhy rk;gtq;fs; gw;wpAk;> vjpu;fhyj;jpy; vd;d nra;a Ntz;Lk;? vd;Wk; tpsf;FNtd;’’ vd;W njuptpj;Js;shu;


itfhrp 22> 2009

Gypfspdhy; nfhy;yg;gl;l khw;W murpay; mikg;G jiytu;fs;

(Qhdk;)

Fl;bkzp> jq;fJiu ,UtUk; gpughfudhy; ,yq;if ,uhZtj;jplk; fhl;bf; nfhLf;fg;gl;L gpd;G ntypf;fil n[apypy; nfhy;yg;gl;lth;fs;. ,th;fspy; tp];thde;jNjth> jq;fr;rpklk; ikf;fy; MfpNahupd; cly; $lf; fpilf;ftpy;iy. Rgj;jpudpd; mg;gh kfd; NtW ,af;fj;jpy; ,Ue;j xNu fhuzj;jpw;fhf Gypfshy; ifJ nra;ag;gl;L> gpd;G mbj;Nj nfhy;yg;gl;lhh;. gpd;G mtupd; cliyf; $lf; nfhLf;ftpy;iy. ,g;NghJ gpughfudpd> mtuJ kfd; cly;fs; mdhijahf ,Uf;fpd;wJ. mjw;F cupik nfhz;lhlf; $l ahUkpy;iy. vg;gb gpughfudpd; gzj;ij gJf;FtJ vd;gjpNyNa vy;NyhUk; Fwpahf cs;sdh;. (NkYk;...)

itfhrp 22> 2009

jkpou; Nghuhl;lj;jpy; kuzpj;jtu;fSf;F mQ;ryp

(RNu]; jpUr;nry;tk;)

jkpoHfspd; chpikfs; kWf;fg;gl;ljd; tpisthf jkpoHfs; mfpk;ir hPjpahd Nghuhl;lj;ij Muk;gpj;jdH. me;j Nghuhl;lk; ntw;wpaspf;fhj fhuzj;jpdhy; jkpo; <oj;jpw;fhd nfhs;ifia Kd;itj;J MAj hPjpy; jkpo; ,isQHfs; Nghuhl Muk;gpj;jhHfs;.  filrptiu <oj;jpw;fhf? Nghuhba jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; MAjg; Nghuhl;lk; ,g;nghOJ Kwpabf;fg;gl;L tpl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

gj;jpupif mwpf;if - [dehaf jkpo; Njrpa $l;lzp

,d;Wfhiy 11kzpastpy; ,e;jpa ,y;yj;jpy; [dehaf jkpo; Njrpa $l;lzp rhu;gpy; jkpou; tpLjiyf; $l;lzpapd; jiytu; jpU.tP.Mde;jrq;fup> Gnshl; jiytu; jpU.j.rpj;jhu;j;jd;> <.gp.Mu;.vy;.vt; (gj;kehgh) nghJr;nrayu; jpU.up.rpwPjud; MfpNahu; ,e;jpa Njrpa ghJfhg;G MNyhrfu; jpU.vk;.Nf.ehuhazd;> ,e;jpa ntspAwTr;nrayu; jpU.rpt;rq;fu;Nkdd; MfpNahiur; re;jpj;Js;sdu;. ,tu;fSld; ,e;jpa cau;];jhdpfu; jpU.mNyhf; gpurhj;> ,e;jpa cau;];jhdpfuhya murpay; tptfhuq;fSf;fhd nrayhsu; rpahk; MfpNahu; cldpUe;jdu;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

Kd;dhs; ,e;jpag;gpujku; mkuu; uh[Pt; fhe;jpapd; 18 tJ epidT jpdk;

(myhjp md;G)

itfhrp 21> 2009

,e;jpahtpd; Gjpa muR ehis gjtp Vw;fpd;wJ

nkfh ke;jpup rigia mikf;f fhq;fpu]; jw;NghJ tpUk;gtpy;iy vd;W $wg;gLfpwJ. ,jd; fhuzkhfNt $l;lzp fl;rpfSf;F mjpf ,lq;fis toq;f mf;fl;rp tpUk;gtpy;iy vd njupfpwJ. $l;lzp fl;rpfspd; jaTld; Ml;rp elj;j Ntz;ba fl;lhak; jw;NghJ fhq;fpuRf;F ,y;yhjjhy;> gpbthjk; gpbf;Fk; $l;lzp fl;rpfspd; neUf;fbf;F gzpe;J Nghtjpy;iy vd fl;rp Nkyplk; KbntLj;jpUg;gjhf $wg; gLfpwJ. jdJ mikr;ru;fis nghWj;j tiu fhq;fpu]; g.rpjk;guj;ij cs;Jiw mikr;ruhf ePbf;f KbT nra;jpUg;gjhf njupfpwJ. gpuzhg; Kfu;[p epjpaikr;r uhfTk;> fgpy; rpgy; kdpjts Nkk;ghl;Lj;Jiw mikr;ruhfTk; epakpf;fg;gLthu; vd $wg;gLfpwJ. V.Nf.me;Njhzp ghJfhg;G mikr;ruhf njhlu;fpwhu;. ntspAwT mikr;ru; nghWg;Gf;F fLk; Nghl;b epyTfpwJ. fky;ehj;> ry;khd; Fu;\pj;> v];.vk;.fpU\;zh MfpNahupd; ngau;fs; ,e;j gjtpf;F mbgLfpd;wd. (NkYk;....)

itfhrp 21> 2009

Be aware LTTE shadow is penetrating in Liberal Party of Canada

Now the time has come to open the eye of our Liberal and Conservatives Politicians not to fool by these crowds. LTTE is completely wiped out in Sri Lanka. There is no more land or operational head quarters in Sri Lanka. We should not allow Canada become for their operation head quarters in future. Now the time for all of us to united to say No to Community politics, Religion politics in this land. All our free mind Tamil communities should understand that we are not scared to anyone to express our views, this is a very good example to understand how LTTE has punished our brothers and sisters in their custody while their leaders’ friends and families enjoyed life in Western countries. Even LTTE leader daughter is studying medicine in Western university while our sisters and daughters were forcefully taken to camps for training. (more....)

itfhrp 21> 2009

gpughfudpd; me;j ,Wjp ehs; ..

(mwpTld;)

,Wjp Neug; Nguk; Nf.gp jiyikapy; eilngw;wJ cz;iknad;why; mJ eNlridAk;> Gypj; NjtidAk; fhg;ghw;Wtjw;fhf ele;j Ngukhf ,Ue;jpUf;fg; NghtNj ,y;iy. mjd; KOg; gpd;dzpAk; gpughfuidf; fhg;ghw;Wtjhf kl;LNk ,Ue;jpUf;Fk;. 30 tUlq;fs; jd; vNjhr;rhjpfhug; Nghf;fhy; ehl;il rPuopj;jhYk;> ,Wjpf; fhyj;jpyhtJ> rpiwfspy; ,Ue;jhtJ xU cz;ikahd cupikg; Nghiu top elj;jyhk; vd;w Mff;Fiwe;j ey;nyz;zkhtJ gpughfudpd; cs;sj;jpy; te;jpUe;jhYk; te;jpUf;fyhk;> ,y;iy mg;gbahtJ ntspNa Ngha; tpl;L ehk; nrhd;dhy; kf;fs; vijAk; ek;Gthu;fs; gpd;du; NtW vijahtJ $wp rkhspj;Jf;nfhs;syhk;> Kjypy; jiy jg;gpdhy; NghJk; vd;Wk; epidj;jpUf;fyhk;. ,uz;LNk gpughfudhy; kl;LNk nrhy;yf;$ba cz;ik. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

Ks;sptha;f;fhypy; czT> kUe;J neUf;fb

tP. Mde;jrq;fup

cz;ikaw;w fijfis $wp ehd; cq;fisj; jg;ghf top elj;Jgtd; my;y. ehd; cz;iknad ek;GtijNa $WNtd;. J}ujp\;ltrkhf ehd; mwpe;j ek;gf; $ba XH nra;jp ahnjdpy; Gypfs; Aj;jj;jpy; fhakile;j jk; Nghuhspfshf ,Ue;jtHfis xd;W$l itj;J nfhd;Wk; cs;sdH. mtHfspy; rpyH jg;gp ,Uf;ff;$Lk;. NkYk; nghJ kf;fs; gq;fHfspy; tho;e;J gof;fg;gl;L tpl;ldH. mtHfspy; rpyH gq;fHfSf;Fs; mfg;gl;bUf;fyhk;. gy FLk;gq;fs; Gije;J kbe;Jk; tpl;ldH. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

Nghu; Kbe;j ,yq;ifapy; mtyq;fs; KbTf;F tUkh?

tpLjiyg; Gypfisg; Nghupy; tPo;j;jp tpl;l ntw;wpf; fspg;gpy; jpisg;gjw;F gjpyhf> nrhe;jf; FbapUg;GfspypUe;J ,lk; ngau;e;J> uhZt Nkhjy;fSf;F ,ilNa rpf;Fz;L> nrhe;j ge;jq;fis ,oe;J> Fw;WapUk;> FiyAapUkhfg; Nghu;f; fhaq;fisj; jhq;fpf; nfhz;L> capu; tho;tjw;fhd Fiwe;jgl;rj; Njitfs; $lf; fpl;lhj epiyapy;> tho;thjhuKk;> vjpu;fhyKk; Nfs;tpf; Fwpfshf Kd;epw;Fk; mtyj;jpy; Mo;j;jg;gl;Ls;s ,e;jg; gy yl;rf;fzf;fhd mg;ghtpj; jkpo; kf;fs;ghy;> ,yq;if muR jdJ ftdj;ijj; jpUg;gp mtu;fSf;F Gdu;tho;T mspf;f Kw;gl Ntz;Lk;. Nghiuf; fhuzk; fhl;b> ,Jtiu epfo;j;jg;gl;L te;Js;s kdpj cupik kPwy;fs; njhlu;tij ,yq;if muR ,dpAk; mDkjpf;ff; $lhJ. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

vd;d nfhLik jiyth!

(mwpTld;)

vd;whtJ xU ehs; ,e;j cz;ik ntsptUk; NghJ> md;W ,Nj kf;fSf;F cd;id kwe;J NghapUf;Fk;> ,y;iy cd; fij xU fle;j fhy tuyhwhf khwpg;NghapUf;Fk;> md;W Ntz;Lkhdhy; cd;id kpf kpf Nerpj;j cd; FLk;gk; kl;Lk; kPz;Lk; fz;zPu; rpe;Jk;> Vnddpy; mtu;fs; ,d;Wk; ntspAyFf;Fj; njupahky; fz;zPu; rpe;Jfpwhu;fs; Mdhy;> mij ntspapy; nfhz;Lte;jhy;> jkpoPo khia kiwe;J jk; tq;fpf;fzf;Ffs; twz;L NghFk; vd;gjhy; cd; jiyikia topelj;jpa jiyfs; rpe;jpf;fpd;wd NghYk;. vdNt> eP kiwe;j nfhLikia cd; filrp Mjuthsd; Vw;Wf;nfhs;Sk; me;j ehspy; mtdhy; fz;zPu; rpe;jf;$l Kbahj J}uk; fhyk; nrd;WtpLk;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

gpughtpd; ifj;Jg;ghf;fp> ,Lg;Gg;gl;b nra;kjpj; njhiyNgrp fz;nlLg;G

Gypfspd; jiytu; gpughfud; nfhy;yg;gl;l ,lj;jpypUe;J mtuJ ,Lg;Gg;gl;b> gpuj;jpNaf ifj;Jg;ghf;fp> nra;kjp nry;yplj; njhiyNgrp Nghd;wtw;iwAk; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sjhf Clf kj;jpa epiyak; njuptpf;fpwJ. (NkYk;...)

 

 

itfhrp 21> 2009

gaq;futhj xopg;Gf;F xj;Jiog;G: tpal;ehKf;F ed;wp

,lk;ngau;e;j kf;fs; jkJ nrhe;j tho;tplq;fSf;Fj; jpUk;Gk; tifapy;> murhq;fj;jpd; kPs;fl;Lkhd jpl;lq;fs; Fwpj;Jk; [dhjpgjp vLj;Jiuj;Js;shu;. gaq;futhjj;ij xopj;jjpy; toq;fpa jiyikj;Jtj;jpw;fhf tpal;ehk; gpujku; jkJ ghuhl;Ljy;fis [dhjpgjpf;Fj; njuptpj;Js;shu;. mj;Jld;> njhlu;e;Jk; ,yq;iff;F cjTtjhfTk; mtu; cWjpaspj;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

Xke;ij ,ilj;jq;fy; Kfhkpy; fdfnuj;jpdk; vk;.gp> Gypfspd; Kf;fpa cWg;gpdu;fs;

Aj;j gpuNjrj;jpy; ,Ue;jNghJ fhzhky; Nghd jhf njuptpf;fg;gLk; td;dp khtl;l ehlhSkd;w cWg;gpdu; r. fdfnuj;jpdk; FLk;g rfpjk; Xke;ij ,ilj;jq;fy; Kfhkpy; jq;fpapUg;gjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jw;fpilapy;> Gypfspd; Kf;fpa];ju;fs; gyu; ,uhZtj;jplk; ruz; mile;Js;shu;fs;. ,tu;fs; midtUk; tTdpahtpw;F nfhz;L tug;gl;Ls;sdu;. (NkYk;...)

itfhrp 21> 2009

xf;fk ,tuha;..!

(mwpTld;)

,dp vd;d? fhl;lg;gl;l clyhk; jiytUilajh ,y;iyah vDk; xU Muha;r;rp ,d;Nwh ehisNah Muk;gkhFk;> mjpy; rpy fhyk; fopa Kd;Ng ntspapypUe;Nj <ok; ngWNthk; vd;W xU Nghuhl;lk; Muk;gpf;fg;gl;L> jq;fis tpl;L jg;gpNahba kf;fspd; tho;f;ifapYk; tpisahlj; jpl;lq;fs; jPl;lg;gLk;. mtu;fs; epk;kjpiaAk; Nru;e;Nj Fiyj;J> ,];Nuy; Nghy; xU <ok; vd;W Koq;fp vg;gbahtJ kf;fs; epk;kjpia ,tu;fs; nfLf;fg;NghtJ kl;Lk; cWjp. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

Gjpa mj;jpahak; gilf;f vOe;J tUNthk;

(rhfud;)

mopTfisAk;> Jauq;fisAk;> kuzq;fisAk;> Xyq;fisAk; ghu;j;J ghu;j;J nte;J Nghd ehq;fs;> ,dp Mf;fq;fisAk;> re;Njh\q;fisAk;> [ddq;fisAk;> re;Njh\q;fisAk; Nehf;fp efUk; Gjpa mj;jpahaj;ij gilf;f Gwg;gLNthk;. ek;gpf;ifAld; Gwg;gLNthk;. mopTfis GdUj;jhuzk; nra;J Gjpad nra;Nthk;. Jauq;fis ,jkhd mizg;Gld; tUbf;nfhLj;J Mjuthf ,Ue;J tpul;b mbg;Nghk;. kuzq;fspd; ,og;Gf;fis ,ize;J nraw;gl;L ,y;yhJ nra;Nthk;. Xyq;fSf;fhd mtyq;fis mfw;wp ek;gpf;ifAld; nraw;gLNthk;. ,dpnahU Gjpa mj;jpahaj;ij gilf;f ek;gpf;ifAld; mwpTld;> ,ize;J nraw;gLNthk;. vjpu; fUj;Jf;fis NgrpNa jPu;f;f Kw;gLNthk;. vjpupf; fUj;jhf ghu;f;fhky; NgrpNa jPu;f Kw;gLNthk;. ,J kpf kpf ePz;l fbd gazk;. (NkYk;....)

itfhrp 20> 2009

fhy;E}w;whz;L nfhba mj;jpahaj;jpd; KbT

Gypfs; ifahz;l jtwhd mZFKiw fhuzkhfNt mt;tpaf;fk; ru;tNjrj;jpypUe;J me;epag;gLj;jg;gl;lJ. may; ehlhd ,e;jpah cl;gl Vuhskhd ehLfs; Gypfs; ,af;fj;ijj; jil nra;jd. rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijnad;w Njhuizapy; Muk;g fhyk; njhlf;fk; gjtpapypUe;J te;j murhq;fq;fisnay;yhk; Gypfs; Vkhw;wpNa te;Js;sdu;. ,j;jifa epiyapNyNa khtpyhW gFjpapYk; tPzhd Aj;jnkhd;iw murhq;fj;jpd; kPJ mtu;fs; jpzpj;jdu;. ,jidaLj;Nj murhq;fk; jPu;f;fjuprdkhd eltbf;ifapy; ,wq;fpaJ. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

 

Nfhioj;jdj;jpd; mopitf;nfhz;lhLk; jkpo; kf;fSf;F

vkJ etPd jPghtsp tho;j;Jf;fs;.

 (rjh FLk;gk;.)

xU caphpd; ,og;gpy; re;Njh\g;gLw epiyf;F ek;iknay;yhk; ,l;Lr; nrd;wth; ,d;W nfhy;yg;gl;bUf;fpwhh;. ,J jkpo; kf;fspd; etPd jPghtsp.

Mapuk; Mapuk; rpWth; rpWkpaiu vjphpapd; ifapy; gpbglf;$lhJ jiyikia fhl;bf;nfhLj;Jtplf;$lhJ vd;nwy;yhk; Nghjpj;J raidl; fbf;fr;nra;J rhfbj;j ngUe;jif(?) raidl; mbf;fhky;> jd;idj;jhNd ntbf;fTk; itf;fhky; jg;gpNahLk;NghJ nfhy;yg;gl;bUf;fpwhh; vd;gJ> Nftyk;. Nftyj;jpd; Nftyk;. vkf;Nf ,e;j KbT mUtUg;igj; jUfpwJ vd;why;? jkpo; Njrpaj;jpd; Nguhy; vOe;jth;fspd; epiyia vg;gb nrhy;tJ?

jkpo; r%fj;jpd; mrpq;fkhd mty Kfj;Jf;F ,j;NjhL xU KbT gpwf;fl;Lk;. Vnddpy; me;j mrpq;f Kfj;jpd; gpujpepjpNa GypfSk; mjd; jiytUk;jhd;!

(rjh FLk;gk;) (itfhrp 20> 2009)

itfhrp 20> 2009

tUe;Jfpd;Nwhk;.

- a`pah th]pj; -

Fy;Yeg;rpd; jhapfJd; kTj;. %r;RtpLk; mj;jid [e;JfSk; kuzk; vDk; ghdj;ij mUe;jpNa MfNtz;Lk;. my;Fh;Md;.

jpU.NtYg;gps;isapd; ,isakfDk;> rpwpyq;fhtpd; tlkhfhzj;jpy; ty;ntl;bj;Jiwapy; gpwe;jtUk;> 1973 fspy; cjakhd jdpehl;Lf; Nfhpf;iffis Kd;dpd;W elhj;jpath;fspy;. xUtUk;> jhd;gpbj;j KaYf;F %d;W fhy; vdNt cyfpy; cs;s nkhj;j KaYf;Fk; %d;Wfhy;jhd; vd Gjpa nyh[pf; (msitapay;) fijfis nrhy;yp tpguk; Ghpahj jkpo; cs;sq;fspy; FbapUe;jtUk;> mfpk;ir> rj;jpak;> rhj;tPfk;> [PtfhUz;ak;> ght Gz;zpak; vd;w midj;ijAk; Jhf;fp tPrptpl;L Gjpa ghij tFf;fg;Nghd jpU.Nt.gpughfud; mth;fs; ghthj;khthf ,d;W mfhy kuzkhdhh;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

 

gaq;futhjj;ij xopj;j [dhjpgjp k`pe;jTf;F

Ngjq;fis kwe;J rfyUk; xj;Jiof;f Ntz;Lk;

gpughfudpd; gaq;futhjk; ,e;ehl;by; thOfpd;w vy;yh ,d> kj kf;fSf;FNk NguopTfisAk;> Nrjq;fisANk Njbf; nfhLj;jd. ,J xU rhgf;NflhfNt ,Ue;J te;jJ. ,g;gaq;futhj rhgNfl;il KOikahf xopj;Jf;fl;b ehl;by; RgPl;irj;ijAk;> kWkyu;r;rpiaAk; njhlf;fp itj;jpUe;j ngUikAk;> nfsutKk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\itNa rhUk; vd;Wk; ehl;L kf;fs; Fwpg;gpl;Ls;shu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

jiytUf;F tPu tzf;fk;! gilapdUf;F ed;wpfs;! [dhjpgjpf;F tho;j;Jf;fs;!

-fpof;fhd; Mjk;-

<o kf;fspd; Nghuhl;l tuyhw;iw jpir jpUg;gpa khngUk; kdpju; rpy jpdq;fSf;F Kd; jdJ Kbit ep&zapj;Jf; nfhz;lhu;. jdpahf jkpoUf;F ehL ngw;Wj; jUtjhf $wpa ,tu; ,d;W jkpou;fSf;F cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; mfjp me;j];ij ngw;Wf; nfhLj;J eilgpzq;fshf mtu;fis khw;wptpl;L Nghuhb capu;ePj;jhu;. kiwe;j gpughfuDf;F tPutzf;fk;! ehl;ilf; fhg;ghw;wpa gilapdUf;F ed;wpfs;! mk;ghe;Njhl;il ngw;nwLj;j mUe;jtg; GU\Df;F tho;j;Jf;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

ePjhd; ,tw;iwnay;yhk; nra;jha;.!

kR+jpf;F nrd;W K];yPk;fisAk; nfhd;wha;

NfhapYf;F nrd;W FUf;fisAk; nfhd;wha;

NjdPu; je;J cgrupj;jtidAk; nfhd;wha;;

Njk;gp Njk;gp kd;whbtidAk; nfhd;wha;

if Nfhu;j;jtidAk; nfhd;wha;

if tpLthNdh vd epidj;jtu;fisAk; nfhd;wha;

xw;Wikf;F Fuy; nfhLj;jtidAk; nfhd;wha;

 

(NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

20 vy;upup< rpNu];l jsgjpfs; milahsk; fhdg;gl;ldu. NkYk; 350 tiuapyhd Gypfspd; rlyq;fs; ,dk; fhzg;gl;Ls;sd

tu;fspy; mNdfk; Ngu; Gydha;T gpuptpy; Ntiy nra;jtu;fs; vd mwpag;gLfpd;wJ. ,tu;fistpl 350 ,w;Fk; Nkw;gl;l Gypfspd; rlyq;fs; ,dk; fhzg;gl;Lsd. ,dk; fhZk; glyk; njhlu;fpd;wJ. (NkYk;...)

itfhrp 20> 2009

gpughfudpd; cly; milahsk; fhzg;gl;lJ

(xsptbtk;.....)

itfhrp 19> 2009

epk;kjp!......k;. epk;kjp!!....k;..k; epk;kjp!!!!.

itfhrp 18> 2009

kdpj Fy tpNuhjp gpughfud; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhd;

nghl;ld;> #irAk; nfhy;yg;gl;ldu;

ehk; thOk; E}w;whz;by; tho;e;J te;j kdpj Fy tpNuhjp> ghrprthjp gpughfud; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhd;. rw;W Kd; ,r;nra;jpia ,yq;if muR cj;jpNahfG+u;tkhf cWjp nra;Js;sJ. Aj;jg; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J Mk;Gyd;]; ,y; jg;gpNahl Kw;gLifapy; ,yq;if ,uhZtj;jpdhy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;lhd;. ,td; radl; mUe;jp jw;nfhiy nra;atpy;iy> nra;a Kaw;rpf;ftpy;iy ,td; jdJ ,af;f nfhs;if? ,w;F Vw;g. khwhf kw;watu;fs; jkJ ,af;f gyiuAk; radl; jw;nfhiyf;F mbgzpaitj;jtd; jhd; kl;LNk thoNtz;Lk; vd;w Nehf;fpy; jg;gp Xl Kw;wgl;lhd; vd;gNj ,tdpd; jdpf; nfhs;if MFk;. kdpj Fy tho;tpy; rpyu; jtpu;fg;gl Ntz;batu;fs;. mjpy; gpughfud; Kjd;ikahdtd;. vdNt ,td; kdpj r%fj;jpy; ,Ue;J jtpu;fg;gl;Ls;shd;. epk;kjp.......epk;kjp. ,tDld; nghl;ld;> #ir Nghd;NwhUk; nfhy;yg;gl;lJ cWjp nra;ag;gl;Ls;sJ. ,tu;fSk; kdpj r%fj;jpy; jtpu;fg;gl Ntz;batu;fNs! (xsp tbtk;....) (xsptbtk; 2.......)

itfhrp 18> 2009

,d;Dk; Vd;.?

(mwpTld;)

td;dpapy; cs;s Mapuf;fzf;fhd kf;fis kuzj;jpd; gpbapy; ,Ue;J ghJfhf;FkhW cyfj;ij ehk; Nfl;Lf;nfhz;l NghjpYk; midj;Jyf r%fj;jpd; nksdk;jhd; rpwpyq;fh ,uhZtk; jdJ ,uhZt eltbf;ifia Kd;ndLf;f Cf;Ftpj;jJ frg;ghd KbTf;Nf nfhz;L nrd;Ws;sJ vd;W ru;tNjrj;jpd; Nky; ghuj;ij ms;spg; Nghl;L ahuplkpUe;J jg;gpf;fg; ghu;f;fpwhu;fs;? kPz;Lk; kPz;Lk; mNj jtiwj;jhd; nra;fpwhu;fs;> ,e;j mwpf;iffspd; KO Nehf;fKk; tpLjiyg; Gypfspd; jPtpu ntspehL tho; Mjuthsu;fis rkhjhdg;gLj;Jk; ftdkhfj; Nju;e;njLf;fg;gl;l nrhw; gpuNahfq;fshFk;. (NkYk;...)

itfhrp 18> 2009

vr;rupf;if.... Gyp thYfshy; Mgj;J ...vr;rupf;if

mz;ika ehl;fspy; Gypfspd; thYfs; ntspehLfspy; td;Kiwapd; cr;rf;fl;lj;jpy; jkJ nraw;ghl;by; ,wq;fpAs;sd. ,tu;fspd; td;Kiw nray;fSf;F vz;iz Cw;wp ntwpNaw;Wjypy; Gypfspd; thNdhyp> njhiyf;fhl;rp Nghd;wit <Lgl;L tUfpd;wd. fdlhtpy; Gj;j tpfhiu vupf;fg;gl;lJk;> mT];jpNuypahtpy; rpq;fstu;fs; kPjhd; jhf;Fjy;fSk; ,tw;wpw;F Kf;fpa rhd;whFk;. fdlhtpYk; rpq;fstu;kPJ jhf;Fjy; rk;gtk; eilngw;Ws;sJ. Gypfspd; Kf;fpa];ju;fs; nfhy;yg;gl;Ltpl;ldu; vd;w nra;jpfs; ntsptuj; njhlq;fpaJk; jkJ Raczu;it ,oe;J jkJ jiytu;fsplk; fw;wf; nfhz;l td;Kiwfis jq;fSf;F tpUg;gk; mw;wtu;fs;kPJ Nkw; nfhz;L tUfpd;wJ ,f;Fk;gy;. fl;lq;fs;kPJ Muk;gpj;j ,t;td;Kiwfs; Kjypy; ntspehl;L tho; rpq;fstu;kPJ jpUk;gpAs;sJ. ,J NkYk; tpuptile;J GypfSld; khw;Wf;fUj;J cs;s jkpou; kPJ jpUk;gyhk; vd vr;rupf;fg;gLfpd;wJ. vdNt ntspehl;by; thOk; [dehaf khw;Wf;fUj;J jkpo; rfhf;fNs td; nray;fspy; <LgLk; Gyp thYfsplk; vr;rupf;ifahf ,Uq;fs;. ,tu;fspd; ntwp td;nrayhf cq;fs; kPJ jpUk;gyhk;. cq;fSf;fhd ghJfhg;Gf;fs; Njitg;gLk; NghJ mt; mt; ehl;L nghyp]hupd; cjtpfis ehlTk;. 

itfhrp 18> 2009

kf;fis kPl;Fk; eltbf;if G+u;j;jp

Gypfis Njb mopf;Fk; eltbf;ifapy; gilapdu;

Gypfspd; gpbapy; rpf;fpapUe;j rfy nghJ kf;fisAk; ghJfhg;Gg; gilapdu; kPl;nlLj;J tpl;ljhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu njuptpj;jhu;. ,jw;fika nghJ kf;fis kPl;nlLf;Fk; eltbf;ifia ,uhZtj;jpdu; ntw;wpfukhf G+u;j;jp nra;Js;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. kPl;G eltbf;if Kbtile;jij mLj;J ghJfhg;G tyaj;jpd; ,Wjp gpuNjrj;jpw;Fs; gpuNtrpj;Js;s giltPuu;fs; mq;F Klf;fg;gl;Ls;s Gypfis Kw;whf Njb mopf;Fk; ,Wjpf; fl;l eltbf;ifapy; <Lgl;Ls;sjhf gpupNfbau; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;...)

itfhrp 18> 2009

,yq;ifapy; vOjg;gLk; Gjpa mj;jpahak;

,yq;ifapd; murpay; jiytu;fSk; fy;tpkhd;fSk; Gj;jp [PtpfSk; Gypfshy; nfhy;yg;gl;lhu;fs;. mjw;Fk; mg;ghy; jkpo;j; jiytu;fSk;> fy;tpkhd;fSk; mopf;fg;gl;lhu;fs;. j.tp.$ Kd;dhs; nrayjpgu; m. mkpu;jypq;fk;> NahNf];tud;> ePyd;jpUr;nry;tk;> rhk;jk;gpKj;J Nghd;w kpjthj murpay; jiytu;fSk; aho;. gy;fiyf;fof fy;tpkhd; jpUkjp uh[pdp jpuzfk> aho;. nrd;. N[hd;]; fy;Y}up mjpgu; Mde;juh[h Nghd;w fy;tpkhd;fSk; Gypfspd; gaq;futhjj;jpdhNyNa nfhy;yg;gl;ldu;. ,jNdhL epw;ftpy;iy. jkpo; Nghuhsp ,af;fq;fis nfhd;W Ftpj;jtu;fSk; ,tu;fs;jhd;. Gnshl; jiytu; ckhkNf];tud;> nuNyh ,af;fj; jiytu; rpwp rghuj;jpdk;> <. gp. Mu;. vy;. vg; jiytu; gj;kehgh Nghd;wtu;fs; nfhiy nra;ag;gl;ldu;. Nkw;gb ,af;fq;fspd; Nghuhspfs; Rl;Lf;nfhy;yg; gl;lJ kl;Lky;y nfh^ukhf laupy; Nghl;L vupf;fg;gl;lhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 18> 2009

2009 d; cyf ehafd; kfpe;j uh[gf;r

(,yq;ifad;)

kfpe;j ngUk;ghd;ik rpq;fs kf;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpdhYk;> jkpo; kf;fSf;F ,d;Dk; xU murpay; jPHit Kd;itf;fhtpl;lhYk;> fle;j xU tUlj;Jf;F Nkyhd Gypg; gaq;futhjpfSf;F vjpuhd gyKid Aj;jj;jpy; Mapuf;fzf;fhd kf;fspd; kuzj;jpw;F fhuzkhdtH vd Fw;wk; rhl;lg;gl;lhYk;> mtH xU [dehafj; NjHjy; %yk; kf;fshy; njupT nra;g;gl;l jiytH vd;gij vtUk; kWf;f KbahJ. kf;fspd; Mizia ve;j tpjj;jpYk; gpujpepjpj;Jtg; gLj;jhj Jg;ghf;fpfisAk; nfhiyiaAk; kl;LNk ek;gp tho;e;j xU kdNehahspahd gaq;futhjpiatpl kfpe;j ,yq;iff;F VjhtJ ed;ik nra;thH vd;gij ahUk; kWf;f KbahJ. (NkYk;...)

 

 

 

itfhrp 18> 2009

eNlrd;> gpughfudpd; kfd; rhs;]; md;udp cl;gl Gypfspd; cau;kl;lk; nfhy;yg;gl;ldu;

gpughfudpd; kfd; rhs;]; md;udp> rkhjhd nrayfg; nghWg;ghsu; Gypj;Njtd;> Gypfspd; murpay;Jiwg; nghWg;ghsu; eNlrd;> Gypfspd; tpNrl gilg;gpupT nghWg;ghsu; uNk]> fgpyk;khd;> ,sq;Nfh> tj;jpdk; kh];uu;> Rlu;khd; cl;lgl gy Kf;fpa];ju;fs; nfhy;yg;gl;Ltpl;ldu;. ,r; nra;jpia ,yq;if ,uhZtk; cWjp nra;Js;sJ. ,yq;if ,uhZtj;Jldhd Qhapw;W fpoik Nkhjypy; ,tu;fs; nfhy;yg;gl;ljhf mwptpj;Js;sdu;. nra;jpfs; njhlUk;....

itfhrp 18> 2009

Ks;sptha;fhYf;F czTk;> kUe;Jk; tpiue;J mDg;Gq;fs;.- tP. Mde;jrq;fup

Ks;sptha;fhypy; ,Ue;J jpdk; tUk; nra;jpfs; Jf;f fukhdNj.  xU fl;lj;jpy; rptpy; epHthfk; Kw;whf Kwpe;J tpl;lJ.  njhlHe;J Nkw;nfs;sg;gLk; vwpfidj; jhf;FjYf;F gae;J itj;jpa mjpfhhpfSk; jkJ Nritia epWj;jpf;nfhz;ldH.  mNj fhuzj;jpw;fhf rHtNjr nrQ;rpYit rq;fKk; jkJ Nritia epWj;jpf;nfhz;lJ.  mj;jpah mtrpa Nritfs; MizahsH fg;gypy; epiwa czTg; nghUl;fs; Vw;wg;gl;l epiyapYk;> topj;Jid ju rHtNjr nrQ;rpYit rq;fk; kWg;gjdhy; fg;giy mq;F mDg;g Kbatpy;iy vd $WfpwhH.  tpkhd %yk; czTg; nghl;lyq;fs; Nghlg;gl;ljhf mwpFwpfSk; ,y;iy.  gy fhaKw;NwhH itj;jpa cjtp ehb itj;jparhiyapy; fhty; ,Ug;gjhf njhpfpd;wJ.  Mdhy; Kjy; cjtpia toq;ff; $l mq;Nf ahUk; ,y;iy. (NkYk;...) (English ver...)

itfhrp 18> 2009

,e;jpa Nju;jypy; ntd;w jiytu;fSf;F tho;j;Jf;fs; - tP. Mde;jrq;fup

ele;J Kbe;j ghuhSkd;w nghJj;NjHjypy; If;fpa Kw;Nghf;F Kd;dzp <l;ba gpukpf;fj;jf;f ntw;wpia ,e;jpa kf;fSld; NrHe;J jkpoH tpLjiyf; $l;lzpAk; ngUkfpo;r;rp milfpd;wJ.  jq;fisAk; Nkd;ik jq;fpa lhf;lH kd;Nkhfd; rpq; mtHfisAk; $l;lzp ntw;wp ngw topfhl;baikf;Fk;> fhq;fpuir mjd; gioa ngUikf;F kPl;nlLj;jikf;fhfTk; kpfTk; ghuhl;Lfpd;wJ. (tho;e;J 1..) (tho;j;J 2...)

itfhrp 17> 2009

KP, SP ,UtUk; xUtNu - mk;gyg;gLj;jpdhu; #ir

#ir jdJ ,Wjp %r;rpy; xU cz;ikia cilj;Jtpl;L nrd;Ws;shu;. rz;ilg; gFjpapypUe;J #irapdhy; toq;fg;gl;l rw;wiyw; njhiyNgrp filrp miw$typy; jkJ ru;tNjrg; nghWg;ghsu; KP gj;kehjd; Clhf ru;tNjr mikg;Gf;fSf;F Ntz;LNfhs; tpLe;jpUe;jjhf $wpapUe;jhu;. jhk; ,we;J nfhz;bUg;gjhfTk;> toik Nghy; nghJ kf;fs; rhtjhfj;jhd; $wp,Ue;jhu;. ,jd; %yk; K. gj;kehjd;> nry;tuh[ gj;kehjd; ,UtUk; xUtNu vd;w cz;ikia cilj;Jtpl;L nrd;Ws;shu;. ,t;tplak; gw;wp Vw;fdNt GypfSf;F vjpuhd khw;Wf;fUj;J ,izaj;jsk; mk;gyg;gLj;jp ,Ue;jdu;. mtupd; ,Wjp mty Ntz;LNfhs;fis Gypfspd; ,izaj;jsq;fs;> thndhypapy; Nfl;fyhk; (NkYk; xyp tbtj;ij nfl;f....)

itfhrp 17> 2009

Gypfs; rz;ilia epWj;jptpl;ljhf mwptg;G

ntspehl;Lg; Gypfs; %ykhf jhk; rz;ilia epWj;jptpl;ljh mwptpj;Js;sdu;. ahUk; Aj;j Kidapy; ,Ue;jhy;jhNd Jg;ghf;fahy; Rl> Fz;il ntbf;f itf;fKbAk;. rz;il jhdhf epd;Wtpl;lJ vd;gNj cz;ik. ,yq;if muR nkhj;j nghJkf;fisAk; Nghu;Kidapy; ,Ue;J kPl;Ltpl;jhf mwptpj;j gpd;du; ,t; mwptpj;jy; te;jpUf;fpd;wJ. NkYk; Gypfspd; ,t; mwptpj;jy; nghJkf;fs; KOikahf ntspNawpa gpd;G eilngw;w ghupa Fz;L ntbg;G> vupj;jy; Mfpa epfo;TfSf;F gpd;Ng ntspaplg;gl;Ls;sd. ,jw;F Kd;Ng ,yq;if muR GypfSf;F vjpuhd jdJ ,uhZt ntw;wpia gpufldg;gLj;jpapUe;jJ vd;gJ Fwpg;glj;jf;fJ. ntsp ehLfspy; cs;s Gypfspd; CJFoy;fshd thndhyp> njhiyf;fhl;rpfs; nra;jpr; RUf;fq;fisAk; jtpu;j;J Neau; tpUg;gq;fis? kl;Lk; ntspapl;L jk;khy; cRg;Ngj;jg;gl;ltu;fis MRthrg;gLj;jpf;nfhz;L ,Uf;fpd;wdu;. jPgd;> tpJ\h Nghd;w 450 Gypfspd; kuzj;jpd; NghJ nraw;gl;lJ NghyNt VJk; mwpahjtu;fs; Nghy; xyp> xsp gug;gpy; <LgLfpd;wdu;.

itfhrp 17> 2009

Gypfspd; gFjpapy; ,Ue;J 6 itj;jpau;fs; tUif

Gypfspd; gFjpapy; itj;jpa Nrit toq;fp te;j 6 itj;jpau;fs; mur fl;Lg;ghl;L gFjpf;F New;W (16.05.2009) jg;gpj;J te;j kf;fSld; te;Js;sjhf njuptp;f;fg;gLfpwJ. ,jpy; kUj;Jt mj;jpal;rfu; rz;Kfuh[hTk; mtuJ FLk;gj;jpdUk;> Ky;iyj;jPT gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; lhf;lu; tujuh[h> kw;Wk; fpspnehr;rp khtl;l gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; lhf;lu; rj;jpa%u;j;jp cl;gl NkYk; 3 itj;jpau;fs; te;Js;sdu;.
 

itfhrp 17> 2009

Gypfspd; ,Wjpf;fl;l Ra mopg;G cly;fs; nfhOk;G tUfpd;wd?

Gypfspd; kpf Kf;fpa cWg;gpdu;fspd; nka; ghJfhg;ghsu;fspd; cly;fs; ifg;gw;wg;gl;L nfhOk;gpw;F nfhz;L tug;gLfpd;wd. ,t; cly;fis milahsg;gLj;Jk; Ntiyfs; eilngw;W tUfpd;wd. milahsk; fhzg;gl;l gpd;G ,tw;wpd; tpguj;ij ntspapl ,Ug;gjhf mwpa Kbfpd;wJ. ,t; epfo;T [dhjpgjpapdhy; ghuhSkd;wj;jpy; Nk 19k; jpfjp elhj;jg;glyhk; vd;W Rje;jpu Clfq;fs; fl;bak; fhl;b epw;fpd;wd. ,r;nra;jpfis KOikahf cWjp nra;a Kbatpy;iy. nra;jpfs; njhlUk;....

itfhrp 17> 2009

Gypfspd; ghupa MAjf; fsQ;rpak; vupfpd;wJ

Gypfspd; ,Wjp fl;Lg;ghl;L? gFjpapy; njhlu;r;rpahf Fz;L ntbg;G rj;jKk;> MAjf;fsQ;rpak; vuptJ Nghd;w epfo;TfSk; eil ngw;Wf;nfhz;L ,Uf;fpd;wd. KOg; nghJ kf;fisAk; ,yq;if ,uhZtk; ntspNaw;wp gpd;G ,r;rj;jk; Muk;gkhdjhf nra;jpfs; $Wfpd;wd. jw;NghJ ghJfhg;G tyaj;jpd; cs;NsNah my;yJ mjw;F mUfpy; cs;s Aj;j gFjpapNyNah ve;j xU nghJ kfDk; ,y;iy. $lNt ,yif ,uhZtk; nghJkf;fis kPl;Fk; gzp Kbe;J tpl;lJ vd;Wk; mwptpj;Js;sJ. ,jid [dhjpgjp uh[gf;\ ck; cWjpg;gLj;jpAs;shu;

(xsp tbtj;jij ghu;f;f..)

itfhrp 17> 2009

jw;nfhiyf;Fj; jahuhFk; gpughfuDk; rfhf;fSk; 

,lk;ngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;w Aj;j Kbtpw;F kzpj;jpahyaq;fs; vz;zg;gLfpd;w epiyapy; gpughfud; jw;nfhiy nra;J nfhs;sNghtjhf njuptatUfpd;wJ. ,J Xu; rhjhuz tplak; my;y Gypfspd; jiytu; epahakhdNjhu; Nghuhl;lj;ij ehlhj;jpapUe;jhy; mg;Nghuhl;lk; mq;fpfupf;fg;gl;lnjhd;whf fUjg;gLkhdy; Vd; mtu; jw;nfhiy nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,tu; jw;nfhiy nra;J nfhs;tjd; %yk; njhlu;e;Jk; jkpopdj;jpw;F tpl;Lr; nry;y ,Uf;fpd;w vr;rq;fs; vd;d vd;gJ ghupaNjhu; tplak;. (NkYk;...)

itfhrp 17> 2009

Has LTTE leader Prabaharan embraced death?

by D.B.S. Jeyaraj

It is widely believed that the 54 year old tiger supremo who was born on November 26th 1954 has committed suicide along with more than 300 of his deputies and senior cadres in the Mullivaaikkaal area of Karaithuraipatru AGA division in Mullaitheevu district. Though the Defence ministry website says that the tiger leader trapped with his deputies is planning to commit mass suicide there are reports that the “Thalaivar” (leader) and “poraligal” (fighters) have already committed “Veeramaranam” (heroic death). Unconfirmed reports say that the injured LTTE leader and several of his senior deputies had embraced death voluntarily in keeping with the LTTE practice of suicide. There were also conflicting reports that the LTTE had triggered off a huge explosion in which their bodies were destroyed after taking cyanide first. Another report said the armed forces had identified the “structure” in which Prabhakaran was staying and demolished it through powerful explosives. (more...)

itfhrp 17> 2009

Gypfspdhy; Nghu;f;ifjpfshf ,Ue;j ahtUk; ,uhZtj;jpdhy; tpbtpf;fg;gl;ldu;.

kfpe;j mtrukhf ehL jpUk;gpdhu;

Nghu; tyaj;jpy; rpf;Fz;L Gypfshy; jLj;J itf;fg;gl;l ahtUk; jw;NghJ ,uhZtj;jpdhy; tpLtpf;fg;gl;Ls;sdu;. fle;j 3 jpdq;fspy; nghj;jk; 50 Mapuk; Ngu; tpLtpf;fg;gl;Ls;sjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jpy; ,d;W kl;Lk; 36 Mapuk; Ngu; tpLtpf;fg;gl;ldu;. ,NjNtis vQ;rpAs;s Gypfs; 400 X 400 kPw;wu; gpuNjrj;jpw;Fs; Klf;fg;gl;L ,uhZtj;jpdhy; Rw;wp tisf;fg;gl;Ls;sdu;. ,Nj Ntis ,yq;if [dhjpgjp jdJ N[hu;jhd; ehl;L Rw;Wg;gazj;ij ,ilapy; Kbj;Jf; nfhz;L rw;WKd; (,yq;if Neug;gb Nk 17 fhiy 9.30 mstpy;) ehL jpUk;gpAs;shu;. mtu; ehl;Lkf;fSf;F xU Kf;fpakhd nra;jpia ntspapLthu; vd vjpu; ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,J mNdfkhf NtYg;gps;is gpughfud; gw;wpajhf mikAk; vd ek;gg;gLfpd;wJ.

itfhrp 17> 2009

kf;fsitj; Nju;jy; KbT  fhq;. $l;lzp Ml;rp mikf;fpwJ

Jtf;fj;jpNyNa fhq;fpu]; jiyikapyhd If;fpa Kw;Nghf;F $l;lzp mjpfkhd ,lq;fspy; Kd;dpiy tfpf;fpwJ vd;w nra;jpfs; te;jd. mg;NghNj fhq;fpu]; fl;rpjhd; jdpg;ngUk; fl;rpahf cUntLf;Fk; vd;gJk; njupe;jJ. [dehaf eilKiwf;F tpNuhjkhd gpujku; Ntl;ghsu; vd;W mj;thdpapd; ngaiu mwptpj;Jf; nfhz;L gpur;rhuk; nra;j gh[f jiyikapyhd mzp Njhy;tpiaj; jOtpAs;sJ. %d;whtJ kw;Wk; ehd;fhtJ mzpfSf;Fk; gpd;dilT Vw;gl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 17> 2009

kpf Kf;fpakhd fhyfl;lj;jpy; ehLk; jkpo; kf;fSk;

,g;Nghupd; KbT> NkYk; gy gpur;rpidfSf;Fk; nghWg;GfSf;Fk; top rikj;jpUf;fpwJ. tpLjiyg; Gypfspd; gpbapy; ,Ue;J jg;gp te;j ngUe;njhifahd kf;fis Mjupj;jy;> epthuz cjtpfs; toq;fp Ngh\pj;jy; kw;Wk; mtu;fis nrhe;j ,lq;fspNyNa kPz;Lk; Fbaku;j;jy; Nghd;w ghupa nghWg;Gfis muR epiwNtw;w Ntz;bAs;s mNjrkak;> ehl;by; epue;ju rkhjhdj;ij cWjp nra;Ak; tifapy; nghUj;jkhd xU murpay; jPu;Tj; jpl;lnkhd;iw Kd;itf;f Ntz;ba mtrpaj;ijAk; muR czu;e;Js;sJ. ,jdhy;jhd; ,f;fhyfl;lij xU tuyhw;Wj; jpUg;GKidahf fUjNtz;bapUf;fpwJ. Vnddpy; ,tw;iwr; rupahf epiwNtw;wj; jtWk; gl;rj;jpy;> ghupa gpd;tpisTfis ehL re;jpf;f Ntz;bapUf;Fk;. (NkYk;...)

itfhrp 17> 2009

fhq;fpu]; mNkhf ntw;wp

nkhj;jKs;s 543 kf;fsitj; njhFjpfspy; fhq;fpu]; jiyikapyhd If;fpa Kw;Nghf;F $l;lzp 260 ,lq;fspy; Kd;dpiy tfpf;fpwJ. ghujpa [djh jiyikapyhd Njrpa [dehaf $l;lzp 159 ,lq;fspy; Kd;dpiy tfpf;fpwJ. ,lJrhupfs; jiyikapyhd %d;whtJ mzpf;F 68 ,lq;fs; fpilf;Fk; vd;W njupfpwJ. rkh[thjp> Mu;N[b> vy;N[gp Mfpa fl;rpfisf; nfhz;l 4 tJ mzpf;F 27 ,lq;fSk;> ,ju fl;rpfs; kw;Wk; RNar;irfSf;F 29 ,lq;fSk; fpilf;Fk; vd;W njupfpwJ. (NkYk;....)

itfhrp 17> 2009

me;j filrp epkplk;

(jkpod;)

(NkYk;...)

itfhrp 17> 2009

frpT 

(tk;rpfd;)

capu;f;Fkpo;

ciltjw;Fs;sha;

jd;id kPl;l

kzpf;fuk; njhl;Lf;

Nfl;fpwJ

jg;gp te;j

kdpjk; xd;W

vd;idg;NghyNt

vQ;rpatiuAk;

fhg;ghw;W.

(NkYk;...)

 

itfhrp 17> 2009

,lk;ngau;e;j kf;fs; kPs; Fbaku;j;jg;gl Ntz;Lk;.

< gp Mu; vy; vg; gj;kehgh nghJr;nrayu; up. rpwpjud;.

,lk;ngau;e;j midj;J kf;fisAk; ,ad;wtiu Jupjkhf mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; FbNaw;wg;glNtz;Lk;. ,uz;L yl;rk; kf;fs; ,lk;ngau;e;J eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;sij rhjhuzkhf fUj KbahJ. mtu;fs; njhlu;e;Jk; Kfhk; tho;f;if tho;tJ gy topfspYk; mtu;fis ghjpg;gilar;nra;Ak; vd <okf;fs; Gul;rpfu tpLiy Kd;dzpapd; (< gp Mu; vy; vg; gj;kehgh) nghJr;nrayu; up. rpwpjud; Nfrup thu ,jOf;F mspj;j nrt;tpapy; Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 17> 2009

,yq;ifg;gpur;ridia uh[gf;] murhq;fkhdJ ,d;DnkhU gupkhzj;jpw;F nfhz;L nrd;Wtpl;Ls;sJ - kq;fs rkutPu 

tuyhW njupe;jtu;fs; Fwpg;ghf njupe;Jitj;Js;snjd;dntd;why; rpq;fs fLk; Nghf;fhsu;fSk; rpq;fs Aj;jntwpau;fSk; rpq;fs ,dntwpau;fSk; gyk;ngw;w Ntisfspy; jhk; ,e;j ehl;by; jkpo; fLk;Nghf;fhsu;fs; gyk;ngw;Ws;sdtu; vd;gJ njspthFk; gaq;futhjj;ij mopf;fpd;w Nghu;itapy; ,dthjj;ijAk; fLk;Nghf;ifAk; mur nfhs;ifahf;nfhz;l uh[gf;] murhq;fk; cz;ikapy; ,e;jg;gpur;ridia jPu;g;gjw;F gjpyhf kpfTk; fLikahd gupzhkj;jpw;F ,e;jAj;jj;ij js;sptpl;Ls;sdu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 16> 2009

 

,e;jpa Nju;jy; KbTfs; Xu; Ma;T

 

(rhfud;)

,e;jpa cgfz;lj;jpy; [dehafj;jpd; kPJ kPz;Lk; gpb ,WfpAs;sJ vd Nju;jy; KbTfs; Nfhbl;Lf; fhl;Lfpd;wJ. gaq;futhj;jpw;F vjpuh jPu;ghfTk; ,J mikfpd;wJ. cyf muq;fpy; ,e;jpah kPz;Lk; gha;rYld; vfpwpg; ghag; Nghfpd;wJ. vd;d Vw;wj;jho;T mw;w r%ff; FOf;fis mikg;gjpy; mjpf ftdk; nrYj;jpdhy; vOr;rp rPuhdjhfTk;> MNuhf;fpakhdjhfTk;> Vw;ff;$bajhfTk; mikAk;. cyfj;jpd; gzf;fhuu;fspd; tupirapy; ,lk; gpbg;gijtpl vy;NyhUf;Fkhd tho;Tfs; cWjpg;gLj;Jtjpy; Gjpa nghUshjhuf; nfhs;iffis tFj;J nray;gLjy; mtrpak;. nkhj;jj;jpy; fhq;fpu]; Ml;rp mikf;Fk; epiyAk;> ,lJrhupfSf;F gpd;dilTk; Vw;gl;Ls;sJ. ghujpa [djh fl;rpapy; kjthjk;> tFg;Gthjk; nrj;Jf;nfhz;L NghdhYk; rpy ,lq;fspy; tho;e;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wJ vd;gijAk; Nfhbl;L fhl;Lk; Nju;jy; (NkYk;...)

 

itfhrp 16> 2009

 

,e;jpa Nju;jy; KbTfs;

,e;jpa Nju;jy; thf;fspg;G 5 fl;lq;fshf eil ngw;wJ. jw;NghJ thf;Ffs; vz;zg;gl;LtUfpd;wJ. mNdfkhd KbTfs; ,d;W (Nk 16) khiyf;Fs; ntspahfptpLk; vd vjpu;ghu;fg;gLfpd;wJ. ,J tiu ntspte;Js;s KbTfspd;gb fhq;fpu]; $l;lzp ,e;jp mstpy; Kd;dzpapYk; ,jidj; njhlu;e;J gh[f Tk; cs;sd. %d;whk; mzp 3 tJ epiyapy; rw;Nw gpd; jq;fpAs;sJ.

jkpo; ehl;ilg; nghWj;jtiuapy; jpKf $l;lzp Kd;dzpapYk; ,jidj; njhlu;e;J mjpKf Tk; cs;sd. jpKf $l;lzp 20 ,w;Fk; Nkw;gl;l njhFjpfspy; mJ ntw;wpaPl;Lk; vd KbTfs; vjpu;T $Wfpd;wd. mjpKf $l;lzpapy; cs;s ghkf ve;j njhFjpaPyk; Kd;dzpapy; ,y;iy. ,NjNghy; kjpKf xU njhFjpapy; kl;Lk; Kd;dzpapy; cs;sJ.

itfhrp 16> 2009

nrhu;zk;> rrpkh];lu; ,UtUk; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;.

gilapdupd; jhf;Fjypy; Gypfspd; Kf;fpa jiytu;fshd nrhu;zk; kw;Wk; rrpkh];lu; Mfpa ,UtUk; nfhy;yg;gl;Ls;sjhf ,uhZt Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu njuptpj;Js;shu;. Gydha;Tj; jfty;fs; ,jid cWjpg;gLj;jpAs;sjhf mtu; NkYk; $wpAs;shu;. NkYk; Gypfspd; Kf;fpa jiytu;fs; ghJfhg;ghf kiwe;jpUe;j ghupa gq;fu; xd;wpDs; Fz;L ntbj;Js;sjhf ghJfhg;G jug;G njuptpj;Js;sJ. me;j gq;fu; Kw;whf Nrjkile;Js;sJld; mjw;Fs; ,Ue;j Gypj;jiytu;fs;; nfhy;yg;gl;Ls;sjhfTk; mtu;fs; njuptpj;Js;sdu;.
 

itfhrp 16> 2009

,uhZtj;jpduhy; gpughfud; Rw;wp tisg;G: fiuNahug; gFjp Kw;whf tpLtpg;G


,yq;ifapd; %d;W jrhg;j fhykhf vy;upup< gaq;futhjpfspd; MOikf;Fl;gLj;jgl;bUe;j tlfiuNahuj;ij ,uhZtj;jpd; 58tJ>59tJ btprd; gilapdu; ,d;W(Nk:16)fhiy gaq;futhjpfspd; gpbapypUe;J Kw;whf tpLtpj;Js;sdu;. ,jidj;njhlu;e;J vy;upup< jiytu; gpughfud; kw;Wk; gy jiytu;fSk; gJq;fpapUf;Fk; ,ljij ,uhZtj;jpdu; Rw;wp tisj;Js;sdu;. fle;j %d;W jpdq;fshf njd;fiuNahukhf efu;e;J te;j 58tJ btprd; gilapdu; ,d;W fhiy 59tJ btprd; gilazpapdUld; ,ize;Js;sjhf Ky;iyj;jPtpypUe;J fsepiyj;jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. 58tJ btprd; gilapdu; ,jd;NghJ 4300 rptpypad;fis kPl;Ls;sdu;.,tu;fSs; gy vy;upup<rpNu];l jiytu;fspd; FLk;gj;jpdu; kw;Wk; gy vy;upup< cWg;gpdu;fSk; mlq;Ftjhf jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. ruzile;j vy;upup< cWg;gpdu;fspilapy; jw;nfhiy cWg;gpdu;fSk; mlq;Ftjhf NkYk; njupte;Js;sJ. ,NjNtis>ee;jpf;fly; njd; fiuXukh efu;e;j 53tJ btprd; gilapdu; New;W 4550 rptpypad;fis tpLtpj;Js;sdu;.
 

itfhrp 16> 2009

rfy fly; top ghijfSk; milf;fg;gl;ld. Gypfspd; ,Wjp %r;Rk; milf;fg;gLfpd;wJ

Gypfs; jg;gp nry;yf;$ba rpwpa tha;g;Gf;fs; ,Ue;j Ky;iyj;jPT fly; gFjp Kw;whf milf;fg;gl;Ls;sjhf mwpa Kbfpd;wJ. kpfr;rpwpa epyg;gug;gpw;Fs; xLq;fp xopj;J epyj;jbapw;Fs; kl;Lk; Gypfs; ,Ug;gjw;fhd tha;g;Gf;fs; kl;Lk; cs;sJ. ruz; miltJ my;yJ jw;nfhiy nra;tJ vd;w epiyf;F js;sg;gl;Ls;s Gypj;jiyikfspy; #ir kl;Lk; rz;il ,l;L kuzj;ij jOTk; kdepiyapYk; VidNahu; raidw;(,af;fj;jpd; nfhs;isg;gb) mUe;jp jw;nfhiy nra;a tpUg;gk; mw;wtu;fshfTk; ,Ug;gjhf mwpaKbfpd;wJ. ,jpy; gyu; muRld; rkurj;jpw;F(fhl;bf; nfhLg;gpw;F) jahuhfp tUfpd;wdu;. ,d;Dk; rpy jpdq;fspy; KbT njupe;J tpLk;.

itfhrp 16> 2009

my;yy;gLk; vkJ cwTfSf;F if nfhLg;Nghk;!!!


td;dpapy; ,lk;ngw;WtUk; Nkhjy;fshy; vkJ kf;fs; tho;tplq;fis ,oe;Jk; jk; cwTfis ,oe;Jk; mq;ftPdu;fshf jpdrup Vjpypfshf te;jtz;zKs;sdu;. cz;z cztpd;wpAk; cLf;f cilapd;wpAk; tUif jUk; vkJ cwTfSf;F ifnfhLf;FKfkhf vjpu;tUk; 17k; jpfjp(17-05-2009) Qhapw;Wf; fpoik khiy 5.00 kzpf;F fdlh nuhwd;Nuh efupy; xd;W$ly; xd;Wf;F Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. ,t; xd;W$lypy; fof mq;fj;jtu;fs;> Mjuthsu;fs; kw;Wk; kdpjNeaq;nfhz;l md;G cs;sq;fis fye;Jnfhs;SkhW Ntz;bf;nfhs;fpNwhk;. Nkyjpf njhlu;GfSf;F:

416-732 3445> 647-999 2298> 647-286 3858>
Email:dplf_canada@plote.org

itfhrp 16> 2009

Gypapd; Kbtpy; kf;fspd; tho;T!

-    rjhrptk;. [P.

murhq;fk; epd;wWf;Fk; vd;gij czuhj Gyd; ngah; Gypthz;Lfs; Js;spf; Fjpf;fpd;wd. gpd;dhy; vd;d eilngWk; vd;gij czuhj jiyikiag; Nghy> ,th;fSk; gpd;Df;F vd;d elf;Fk; vd;gij mwpahkNyNa ele;Jnfhs;fpwhh;fs;. ,e;j $j;jpy; Kf;fpakhdth;fs; ehLflj;jg;gLtjw;fhd tha;g;Gfs; mjpfk;. ,e;j $j;Jfspy; fye;Jnfhs;fpwth;fspd; fle;jfhy tUkhdthp kw;Wk; ,d;dgpw jfty;fs; kPsha;T nra;tjw;fhd #oiy cUthf;fpapUf;fpwhh;fs;. ,yq;ifapYs;s fdba J}jufk; tprh toq;Ftij NkYk; ,Oj;jbf;Fk;. ,t;thwhd eltbf;iffis jkpouha;g; gpwe;j Fw;wj;Jf;fhf midtUk; re;jpf;f NehpLk;. NtW topapy;iy. (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

mtyq;fs; ePq;fTk;> mgpyhi\fis ntd;nwLf;fTk; .

gj;kehgh <okf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp (gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vt;)

kPz;Lk; nfupy;yh Nghuhl;lk; vd;w Ngupy; [dehaf kWg;Gk;> td;KiwfSk; Kidg;GngWkhdhy; ,uhZt kakhf;fy; njhlu;tjw;Fk;> nfLgpbfspd; ePl;rpf;FNk toptFf;Fk;; Vw;fdNt ehrg;gLj;jg;gl;l tsq;fSk;> njhopy;JiwfSk; tpUj;jp nra;ag;gl KbahJ NghFk;; gy jiyKiwfshfj; njhlUk; mopTfs;> ,og;Gf;fs;> Jauq;fs; Mfpatw;Wf;Fs; vjpu;fhy re;jjpfisAk; js;sptpLtjhfNt KbAk;. vdNt> fle;j fhyj; jtWfisAk;> rkfhyr; R+oiyAk;> ajhu;j;j epiyikfisAk; ftdj;jpnyLj;J kf;fspd; ,ay;Gtho;Tf;F topNaw;gLj;JtJ ,d;wpaikahj KOKjw; flikahFk;. jkpo;NgRk; kf;fs;> murpay;u;Pjpahf gytPdkhd epiyf;F ,l;Lr;nry;yg;gl;bUf;fpd;Nwhk; vd;gij Gupe;Jnfhz;L> ,e;epiyapypUe;J jkpo; kf;fspd; murpay; mgpyhi\fis va;Jtjw;fhd topKiwfs; gw;wp Muha;tJ mtrpak;. ntWkNd mgptpUj;jp vd;gjhfNth> rpy rYiffis ngw;Wf;nfhs;tjhfNthkf;fspd; mgpyhi\fis FWf;fp tplf; $lhJ. (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

R+irapd; kidtp> gps;isfs; flw;gilapduhy; New;W ifJ

(,uh[;Fkhu;)

flw; Gypfspd; jiytu; R+irapd; kidtp> gps;isfs; cl;gl FLk;g cwtpdu;fis flw;gilapdu; New;W mjpfhiy ifJ nra;Js;sdu;. Ky;iyj;jPT fliy gad;gLj;jp glF %yk; ,tu;fs; jg;gpr; nry;y Kw;gl;lNghNj kwpf;fg;gl;L flw;gilapduhy; gpbf;fg;gl;ljhf flw;gilapd; gjpy; Ngr;rhsu; fUzhul;d njuptpj;jhu;. R+irapd; kidtp> kfs;> kfd;> mtuJ rNfhjuupd; kidtp> mtuJ kfd; cl;gl 11 Ngiu flw;gilapdu; me;j glfpypUe;J ifJnra;jdu;. (NkYk;....)

itfhrp 16> 2009

jiyth eP raidl; mbj;Nj Mf Ntz;Lk; !

cd;idr; Rw;wp Mapuk; Ngu; ,Uf;Fk; NghJ cdf;nfd;d ftiy jiyth? mg;NghJ cd; Nghuhspfs; ,Ue;jhu;fs; ,g;NghJ mg;ghtp kdpju;fshtJ ,Uf;fpwhu;fs;> vdNt me;j Mapuj;ijAk; jhz;b Mkpf;fhud; te;J Nru;e;JjhNd cd;id neUq;f Ntz;Lk;. mjw;Fs; vijahtJ nra;J> ve;jg; ghuhSkd;wj;ijahtJ nraypof;fr; nra;J> ve;j efuj;ijahtJ Klq;fr;nra;J> cd; jiyiaf; fhg;ghw;Wthu;fs; cd; rp\;au;fs; vd;W eP ,d;Dkh fdT fhz;fpwha;? (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

ghJfhg;G tyaj;Jf;Fs; elg;git cyif mjpu itf;Fk; - tP. Mde;jrq;fup

tpLjiyg; Gypfs; jw;NghJ Kw;W KOjhf nghJ kf;fSld; fye;Js;sikahy; mtHfs; kPJ elj;jg;gLk; jhf;Fjy; gy nghJ kf;fis nfhy;tNjhL mNjNtis gyH fhakilaTk; nra;Ak;. ftdaPdkhf elg;gjhy; tpLjiyg; Gypfs; vijAk; ,oe;J tplg;Nghtjpy;iy. Mdhy; muR ,of;f gy cz;L> murpd; ehzak; cl;gl. ehd; kPz;Lk; jq;fSf;F typAWj;jp $WtJ ahnjdpy; mtHfs; kf;fNshL fye;Js;sikahy; jq;fSf;Fs;s xNu top tpLjiy Gypfis jhf;Ftij epWj;jp If;fpa ehLfs; rigapd; cjtpNah md;wp ePq;fs; tpUk;Gk; NtW ahhpd; cjtpNah ngw;W mfg;gl;Ls;s kf;fis tpLtpf;Fk; tiu fhyj;ij flj;JtNj. I.eh rigapd; cjtpia ehLtjpy; vt;tpjj;jpYk; jg;G fpilahJ. (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

An Appeal to Tamil Diaspora

 By Dr. Raju Selva

Last few weeks, the world noticed the Tamil Diaspora shouting and screaming down the streets in big cities in the western block to save Prabha and his killing machine but never demanded Prabhakaran to release the innocent Tamil civilians held as human shield by LTTE. The Tamil Diaspora was least concerned of the Tamil civilians held as hostage by LTTE. The colossal amount of money collected willingly and forcibly by the Tamil Diaspora to fatten the LTTE war chest hoping for a mythical Eelam has almost vanished into thin air now. (more...)

itfhrp 16> 2009

ru;tfl;rp gpujpepjpfs; FOtpy;

,OgwpahftpUe;j gpur;rpidfSf;F nghJ ,izf;fg;ghL - jp];] tpjhuz

,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;nthd;iwj; jahupg;gjw;fhf epakpf;fg;gl;l ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FO> fle;j ,uz;L tUlq;fshf> E}w;Wf;Fk; Nkw;gl;l jlitfs; $b Muha;e;J te;jJ. mz;ika ehl;fspy; 95% tplaq;fSf;Fg; nghJ ,zf;fg;ghL Vw;gl;bUg;gjhfj; njuptpf;fg;gl;bUe;jJ. mNjNeuk; ,e;j thuk; eilngw;w fye;Jiuahlypd; NghJ> midj;Jg; gpur;rpidfSf;Fk; RKfkhf ,zf;fk; fhzg;gl;Ltpl;ljhf mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

kf;fis kPl;Fk; kdpjhgpkhdj;jpw;F ngU ntw;wp

Gypfshy; njhlu;e;Jk; gzaf; ifjpfshf itf;fg;gl;bUf;Fk; kf;fis kPl;Fk; eltbf;if ,uz;nlhU jpdq;fspy; G+u;j;jpaile;J tpLnkd;Nw vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. tlf;fpy; Aj;jnkd;w xd;W Kbtile;Jtpl;lJ. 99 tPjkhd epyg;gug;Gk; GypfsplkpUe;J kPl;nlLf;fg;gl;bUf;fpwJ. cyfpy; kpfg;ngupa Nghuhl;lf; FOthff; fUjg;gl;l Gypfs; ,af;fk; GwKJF fhl;b gpd;thq;fpr; nry;Yk; msTf;F eRf;fg;gl;Ltpl;lJ. ,e;j epiyapyhtJ Gypfs; jq;fsJ Njhy;tpia xg;Gf;nfhs;tJjhd; ajhu;j;jk;. ,d;Dk; tPwhg;G NgRtJk; kf;fis Nflaq;fshf;fp jhf;Fjy; elj;JtJk; ve;j tifapYk; Vw;Gilajhf ,Uf;fhJ. (NkYk;...)

itfhrp 16> 2009

vd;d tpiy nfhLj;NjDk; Ks;sptha;f;fhy; kf;fis fhg;ghw;w Ntz;Lk;. tP. Mde;jrq;fup

mur gilj;jug;gpdUk;> muRk; gy ,og;Gf;fspd; kj;jpapy; rk;ghjpj;j ew;ngaiu fhw;Wld; gwf;f tplf;$lhJ. fle;j ,uz;L %d;W thuq;fshf ngUe;njhifahd capHfs; gwpf;fg;gl;Ls;sd. ,e; epiy ahuhy; Vw;gl;lJ vd;gjy;y Kf;fpak; ,J Vd; ele;jJ> vg;gb ele;jJ vd;W vjpHfhy re;jjp kPz;Lk; kPz;Lk; FunyOg;g ,lkspf;f $lhJ. jaT nra;J rk;ge;jg;gl;ltHfspy; xU capH jd;Dk; ,e;j kPl;G gzpahy; ,of;fg;glf; $lhnjd fz;bg;ghdnjhU cj;juit gpwg;gpf;fTk;. jhq;fs; mz;ikapy; ehl;L kf;fSf;F tpLj;Js;s nra;jpapy; XH capHjd;Dk; Jg;ghf;fpr;R+l;Lf;F ,yf;fhfp gwpf;fg;glf;$lhnjd Fwpg;gpl;likf;F mikthfNt ,e;j Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gLfpd;wJ. (NkYk;...) (English ver...)

itfhrp 16> 2009

,lk; ngaHe;J Ks;sptha;fhypy; mtjpAWk; kf;fspd; rhHgpy; tplg;gLk; mgaf;Fuy;. - tP. Mde;jrq;fup

Aj;j ghJfhg;G tyak; vd tHzpf;fg;gLk; ,lj;jpy; thOk; kf;fs; rhHgpy; mtHfis fhg;ghw;Wq;fs; vd vd;dhy; tplg;gLk; ,f; Nfhhpf;ifia ,yq;if muRk; rHtNjr r%fKk; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.  mq;Nf rptpy; epHthfk; Kw;whf epd;Wtpl;lJ(Kwpe;J tpl;lJ).  itj;jpa mjpfhhpfSk; jkJ Nritapy; ,Ue;J tpyfptpl;ldH.  mq;F kdpjhgpkhd gzpfis xOq;F gLj;jp nraw;gLj;j ahUk; ,y;iy.  ,jpy; czT> itj;jpa trjpfSk; mlq;Fk;.  Ehw;Wf;fzf;fhztHfs;> Vd; Mapuf;fzf;fhdtHfs; $l ,Uf;fyhk;> tpjPfspYk;> gJq;F FopfspYk; guhkhpg;gpd;wp ,wf;ftplg;gl;Ls;sdH.  mq;Nf czNth Fb ePNuh ,d;wp kf;fs; ,wf;fpd;wdH. (NkYk;...) (English ver...)

itfhrp 15> 2009

 

Gypfspd; gpbapypUe;J kPl;Fk; 2k; fl;l eltbf;if:

3000f;Fk; mjpf rptpypad;fs; gilapduhy; New;W kPl;nlLg;G

jg;gp te;Njhu; kPJ Gypfs; R+L; ehy;tu; gyp; gyu; fhak;

Gypfspd; gpbapy; rpf;fpAs;s vQ;rpAs;s nghJkf;fis kPl;nlLf;Fk; ,Wjpf; fl;l eltbf;ifapy; <Lgl;Ls;s ghJfhg;Gg; gilapdu; %thapuj;jpw;Fk; mjpfkhd kf;fis kPl;nlLj;Js;sjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. jg;gptUk; nghJkf;fis ,yf;F itj;J Gypfs; New;W elj;jpa rukhupahd Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; kw;Wk; jhf;Fjy;fspy; ehd;F nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;Ls;sJld;> 14w;Fk; mjpfkhd nghJkf;fs; gLfhakile;Js;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

Obama Calls For Urgent Action Sri Lanka and LTTE 13th May 2009

(more video clip...)

itfhrp 15> 2009

kfpe;j rNfhjuahTf;F ( ghfk; 1)

-a`pah th]pj; -

(neQ;rj;ijg; gpopAk; gioa epidTfs;. mj;jidAk; cz;ik> ajhu;j;jk;> thUq;fs; rNfhjuNu kPz;Lk; xU `h[pahh; fil urKk;> KWfz;b tilAld; $ba uk;kpa epfo;TfSk;> Rg;gpukzpak; G+q;fhTk;. mwpTj; NjlYf;fhd aho; E}y; epiyaj;ijAk;> Kd;dpag;gu; NfhtpiyAk; tyk; tUNthk;. vdf;F ek;gpf;if ,Uf;fpd;wJ...ek;gpf;if ,Uf;fpwJ... kPz;Lk; tyk; tUNthk; vd;W. thUq;fs; kPz;Lk; rNfhjiuahtplk; tuk; Nfl;Nghk; vq;fs; td;dpg; gpQ;RfSf;fhf. 'NkjF' ,lk; nfQ;rpg; gad; ,y;iy?...) - ,uh[;Fkhu;

NghJk; rNfhjuah. NghJk;. va;jtdpUf;f mk;ig Nehthd; Vd; rNfhjuah. xU Fl;b fWg;ghl;Lf; $l;lj;Jf;fhf nkhj;j nts;shl;ilAk; Nfhgpf;fyhkh Nghjpike;jNd. gpsP];. Mapuk; Jg;ghf;fp rdpad;fSf;F rkkhd me;j kd;dpg;G vd;w #yhAjj;ij A+]; gz;zpg;ghh;j;jhy;jhd; vd;d Nghjprj;JtNd. ghtk; td;dpf; Foe;ijfs; jiyth. tapW gjWJ uhrh> ,jak; fdf;FJ IaNd> neQ;R nghWf;Fjpy;iyNa> NrhW tapw;Wf;Fs;s vwq;f kWf;FJ uhrh. rptg;G Fz;lhprp NrhWk; Mf;fp> kPd; Fok;Gk; itj;J> fUNtg;gpiyaikNghy miur;rp. xU Fop nra;J td;dp nrk;kz; rfjpfspy; cz;L fspj;j me;j mDgtk; ,d;Dk; ,jaq;fis tULfpwJ jiyth. gpsP];. gpsP]; ma;aNd. tP Nlhd;l; nfahh; vgTl; fWg;ghL. tP vf;];hPk;sp nthwp vgTl; nts;shLfs;. (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

mgptpUj;jpapy; fhyb gjpf;Fk; tlkhfhzk

;

tlkhfhzKk; ,d;W KOikahf kPl;fg;gLtjw;fhd ,Wjpf;fl;lk; neUq;fptpl;lJ. td;dpapy; vQ;rpAs;s rpW epyg;gug;Gk; kPl;fg;gl;l gpd;du;> ,dpNky; tlkhfhzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba eltbf;iffs; mgptpUj;jp jpl;lq;fNsahFk;. vdNtjhd; tlkhfhzj;ij Jupjfjp apy; kPsf;fl;bnaOg;Gtij ,yf;fhff; nfhz;L nrayzpnahd;iw [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ cldbahf epakpj;Js;shu;. ,r;nrayzpf;F tpNrl mjpfhu q;fs; toq;fg;gl;Ls;sik ,q;F tpNrl mk;rkhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

mg;gl;l mk;gyk;!!!!.vg;gb ,e;j ngha;g; gpur;rhu nra;jp

(jkpod;)

,e;jpa itj;jpa rhiy xd;wpy; rlyfq;fis vt;thW Ngh];khu;l;lk; nra;fpwhu;fs; vd;gij tpgupf;f xU Mq;fpy ,izaj;jsk; ntspapl;l glq;fis Rl;L Nkw;gb jkpo; ,izaq;fs; xU fg;rh nra;jpia ntspapl;Ls;sd. fPo; cs;s ,izg;Gf;F nrd;W mjpu;Tk; (athirvu.com) jkpo;tpDk; (tamilwin.com) nghyeWitapy; jkpo; ,isQu;fspd; gyp Nghlg;gLtjhf ntspapl;l Gifg;glq;fis milahq;fs; fhZq;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

cyif Vkhw;Wk; GypfSk;> JizNghFk; fj;Njhypf;f ghjpupahu; rq;fKk;. mjpu;tpd; ngha;g;gug;Giu..!!!

nghyeWit FspUl;lg;gl;l gpNuj miw kw;Wk; fpspnehr;rpy; ,aq;Fk; ku;kr; rpiwr;rhiy Nghd;w nra;jpfspd; gpd;dhy; jkpo; kf;fSf;F gpd;dg;gl;bUe;j rjptiyf;F rpy ,izaj;jsq;fs; ntspr;rk; Nghl;Lf;fhl;ba NghJ mr;nra;jpia gpuRupj;jpUe;j ,izaq;fs; ahTk; ru;trhjhuzkhf mr;nra;jpfis jkJ ,izaq;fspy; ,Ue;J ePf;fpAs;sd. Mdhy; mjpu;T ,izakhdJ if$g;gp kd;dpg;G Nfhup mjw;F Xu; nra;jpia ntspapl;Ls;sJ. mr;nra;jpapy; xU ngha;ia kiwf;f vj;jid ngha;fisr; nrhy;fpd;whu;fs; vd;gjij Gupe;J nfhs;sf; $bajhfTs;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

mjpu;T ,izaj;jsk; mk;gyg;gLj;Jfpd;wJ

mjpu;T ,izaj;jsj;ij #o;r;rpapy; rpf;f itj;J jhk; jtwhd jfty;fis ntspaPltjhf cyfpw;F fhl;l rpy tp\kpfs; Kaw;rpg;gjhf nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,t;tplaj;ij mjpu;T ,izaj;jsk; kd;dpg;Gld; mk;gyg;gLj;Jfpd;wJ (NkYk;..)

itfhrp 15> 2009

Obama tella Sri Lanka to stop shelling civilians,  Tigers to surrender

President Barack Obama Wednesday urged Sri Lanka to stop "indiscriminate shelling" of civilians and the Tamil Tiger rebels to surrender, warning of a humanitarian "catastrophe" otherwise. "Without urgent action, this humanitarian crisis could turn into a catastrophe," Obama told reporters, with the United Nations estimating that up to 50,000 civilians may be trapped in the ferocious Sri Lankan fighting."So I urge the Tamil Tigers to lay down their arms and let civilians go. Their forced recruitment of civilians and their use of civilians as human shields is deplorable," the US president said. (more...)

itfhrp 15> 2009

nlhud;Nlhtpy; elj;jg;gLk; MHg;ghl;lq;fs; njhlHghf New;W 13k; jpfjp CBC thndhypapd; Metro Morning epfo;rpf;F Clftpayhshu; v];. kNdhuQ;rd; toq;fpa nrt;tp
(xyptbtk;.....)
 

itfhrp 15> 2009

kPz;Lk; xU tha;g;G…….

(mwpTld;)

XNf> xghkh thiaj;jpwe;jhu;>fUkk; vd;djhd; gq;fUf;Fs; ,Ue;jhYk; eNlrd; Iah gha;e;jbj;J ed;wp njuptpj;Jtpl;lhu;> Gypfspd; Mjuthsu;fSk; rpau;]; nrhy;yp kfpo;e;J nfhs;fpwhu;fs;. mtu;fs; Ra ,d;gj;jpy; %o;Fk; ,t;Ntisapy;> ,ijnjay;yhk; J}f;fpnawpe;J nfhQ;rk; cz;ikiag; NgRNthkh? (NkYk;...)

itfhrp 15> 2009

EVENTS  IN  THE  NO  FIRE  ZONE  WILL  SHOCK  THE  WORLD. V. Anandasangary

Added to these suffering, heavy shelling that started at 5 pm on the day following the Wesak ended at 7 am today.  Several hundreds who got injured were rushed to hospital.  Up to 5 pm 378 people were reported dead and 1122 were injured.  It is understood that many families got buried in their bunkers.  Very many people who got injured were left unattended to die. (more...)   

itfhrp 14> 2009

<oj; jkpou;fs; ,Jtiu jkpofj;Jf;fhf vd;d nra;jhu;fs;.

S.Sara, India (njhFg;G gpupaNerd;)

(md;Gld; Sara> <oj;jkpou;fs; vd;W nghJthf Fwpg;gplhjPu;fs;. GypfSk;> Gypfspd; Mjuthd <oj;jkpou;fSk; vd;W gpupj;J $wp cq;fs; tpku;rdj;ij itg;gJjhd; rupahdJ. <oj; jkpou; vy;NyhUk; GypfSk; my;y> Gyp Mjuthsu;fSk; my;y. ,tu;fs; xU rpW gFjpapdu; kl;LNk. cq;fs; gjpTfis> czu;Tfis gpuRupf;f ehq;fs; ,Uf;fpd;Nwhk; ,dk; fz;L nfhs;Sq;fs;. xU ,e;jpaj;jkpodpd; czu;r;rpf; nfhe;jspg;G vd;gij Gupe;J nfhs;fpd;Nwhk; - ,uh[;Fkhu;)

<oj; jkpou;fs; ,Jtiu jkpofj;Jf;fhf vd;d nra;jhu;fs;. ,e;jpaj;jkpou;fSf;fhf vd;d nra;jpUf;fpwhu;fs;. ,e;jpahit Kd;Ndw;wg; ghijapy; nfhz;L nrd;w xU ,e;jpag; gpujkiu gpughfudpd; jdpg;gl;l tQ;rk; jPu;g;Gf;fhf nfhd;whu;fs;. gy jkpo; jiytu;fis nfhd;whu;fs;. ,e;jpa mikjpg; gil ,yq;if nrd;wpUe;j NghJ rpq;fsg; gilAld; rkurkhfp ,e;jpag; gilapdiu tQ;rk; jPu;j;jhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 14> 2009

Nju;jYk; Kbe;jJ> ,dp vd;d?

(mwpTld;)

<og;Nghu; vt;tsNth fhykhf elf;fpwJ vd;gJ mtu;fs; mwpe;jJ> mjdhy; my;yy; gl;L vj;jidNah Mapuk; Ngu; mfjpfhshfj; jkpofk; te;jhu;fs;> Mq;fhq;Nf milgl;Lf; fplf;fpwhu;fs; vd;gJk; mtu;fs; Neuhff; Nfl;Lk;> rpdpkhf;fhuu;fs; Jiznfhz;Lk; mwpe;jNj> mtu;fs; mbg;gil trjpfSf;Ff; $l my;yy; gLfpwhu;fs;> Jd;gj;jpy; Jitj;njLf;fg;gLfpwhu;fs; vd;gJ mq;Nf Neupilahf Nrit nra;Nthu;> jk;khy; Kbe;jjr; nra;Ak; ey;y cs;sk; gilj;Njhu; %ykhtJ mwpe;jpUf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 14> 2009

Army at doorstep of last Tiger stronghold

Irasiah Punitharooban alias Ilanthirayan death published by Pro LTTE website
The LTTE’s military spokesman, 43-year-old Irasiah Punitharooban alias Ilanthirayan, also known as Marshall, was a senior member of the LTTE from the Batticaloa district. He earlier served for several years at the LTTE headquarters in the Vanni, prior to his appointment in charge of project planning for post tsunami reconstruction in the eastern region by the then political head S.P. Thamilselvan. Later, following Kaushalyan’s assassination, he was appointed the LTTE’s Batticaloa district political head before his latest position as LTTE’s military spokesman. (more...)

 

itfhrp 14> 2009

jkpo; kf;fNs!

vkJ [dehaf chpikfisg; ghJfhg;gjw;F mzp jpus;tPH!!

Aj;jj;ij epWj;jp> jkpo; kf;fspd; gpur;rpidf;F rkhjhd topapy; jPHT fhz;gjw;F> fle;j fhyj;jpy; vLj;j Kaw;rpfs; midj;Jk;>  vkJ JHujpU\;baw;wJk;> Gj;jprhypj;jdk; mw;wJkhd nray;fshy; if$lhky; Ngha;tpl;ld. vkf;F gy topfspYk; neUq;fpa el;G ehlhf ,Uf;Fk; ,e;jpah> ,e;jg; gpur;rpidiaj; jPHf;f vLj;j Kaw;rpiaAk; ehk; rhptug; gad;gLj;jj; jtwptpl;Nlhk;. NehHNt Clhf> rHtNjr r%fk; nra;a te;j cjtpiaAk; $l jtwtpl;Ltpl;Nlhk;. 2000k; Mz;by; mg;Nghija [dhjpgjp re;jphpfh gz;lhuehaf;ftpd; murhq;fk; Kd;itj;j> xusT ey;y mjpfhug; gfpHT NahridiaAk; rpq;fs ,dthj fl;rpfshd I.Nj.f> N[.tp.gp> [hjpf  nfy cWka vd;gdtw;Wld; ,ize;J ehNk Fog;gpNdhk;. ,d;W vy;yhtw;iwAk; ,oe;J epHf;fjpahf epw;fpd;Nwhk;. (NkYk;...) 

itfhrp 14> 2009

murpay; Kd;nkhopTfSk; Vkhw;wg;gLk; K];yPk; r%fKk; (ghfk;-7)

Gypfs; kl;Lky;yhJ ,jw;F Kd;duhd fhyg;gFjpfspy; Fwpg;ghf fpof;F K];yPk;fs; kPJ gy jhf;Fjy;fis Gypfs; jtpu;e;j Vida rpy Nghuhl;l ,af;fq;fSk; elj;jpNaapUe;jd. ,j;jhf;Fjy;fs; K];yPk; fhq;fpu]pd; cUthf;fj;jpy; nry;thf;Fr; nrYj;jpaJNghyNt K];yPk;fspd; murpay; gpuNtrKk; me;j r%fj;jpd; KOikahd xd;Wjpul;lg;gl;l MjuTk; Gypfspd; ,yl;rpaj;jpy; epr;rak; jilf;fy;yhf mikAk; vd Gypfs; fUjpdu;. tlkhfhz K];yPk;fis Gypfs; tpul;babj;j;jw;F gpujhd fhuzkhf K];yPk;fspd; murpay; gpuNtrNk mike;jpUe;jJ vdyhk;.  K];yPk;fs; tlf;F gpuNjrj;jpy; tho;e;jhy; mf;fhyj;jpy; Gypfspd; Nfhl;ilahftpUe;j aho;ghzj;jpy; K];yPk; fhq;fpu]_k; mjD}lhf murpay; jiytu;fSk; jiynaLf;Fk;NghJ  mitfis Gypfshy; fl;Lg;gLj;j Kbahky; NghFk; vd gpughfud; mr;rk; nfhz;bUe;jhu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 14> 2009

,e;jpaj; Nju;jy;> ,yq;if Nghu;: rpf;fy; epiwe;j gpizg;G

,e;jr; rz;ilfs; ePz;L nry;tjw;fhd fhuzk; vd;d vd;w Nfs;tp vo Muk;gpj;jpUf;fpwJ. ru;tNjr mOj;jq;fs; murhq;fj;Jf;F mjpfupj;jpUg;gJ ,jw;F Kf;fpakhd xU fhuzk;. Nghiu epWj;JkhW ,yq;if murhq;fj;ij ru;tNjrk; typAWj;jp tUfpwJ. Mdhy; mjw;F murhq;fk; njhlu;e;J kWj;J tUfpwJ. ru;tNjrj;jpd; epu;g;ge;jq;fshy; Nghu; epWj;jg;glhj NghJk; Nghupy; xUtpj ke;jk; fhzg;gLfpwJ. ,J Nghu;f;fsj;jpy; Vw;gLk; ,og;Gfshy; Vw;gl;ljhfj; njupatpy;iy. mjw;Fk; mg;ghy; VNjh xU fhuzp murhq;fj;jpd; Nghu; eltbf;iffis jhkjg;gLj;Jtij czu KbfpwJ. mJ ,e;jpahthf ,Uf;ff; $Lk;. (NkYk;....)

itfhrp 13> 2009

 

itfhrp 14> 2009

 

kNf];tup NtyhAjk; mtu;fspd; 1 k; Mz;L epidTfs;

 

[dehaf kPl;Gg; gzpapy; jd;id KOikahf mu;gzpj;j ngz; xUtUf;F Gypfs; jkJ rpWtu; gilg;gpuptpdhy; toq;fpa gupR> mrpq;fkhd Jg;ghf;fp nfhiyNa. nfhiy nra;ag;gl;l Kiwikapy; $l tf;fpuk; gjpj;J epfo;j;jpa Gypfspd; kdNeha;f; nfhiy. ,f; nfhiy gw;wp nghJkf;fspd; fUj;J ,J (NkYk;....)

 

itfhrp 14> 2009

 

ntspehLfspy;

td;Kiw Nghuhl;lk; ntw;wpaspf;Fkh?

rpWtu;fis Kd;epiyg;gLj;Jk; Nghuhl;lq;fis muR mDkjpf;Fkh?

(rhfud;)

Gypfs; jPz;lj;jfhj rf;jp vd;gJ ntspehLfspdhy; Gypfspd; rpWtu;fis gilazpapy; Nru;gjpy; ,Ue;Nj Muk;gpj;jJ. ,jpy; ,Ue;J GypfNsh> Gy Kftu;fNsh ghlk; fw;W ,Ue;jpUf;f Ntz;Lk;. ,y;iyNa fw;if vd;whNy jiytUf;Nf xt;thik. vg;gb mtu;fs; topj;Njhd;wy;fsplk; ,tw;iw vjpu;ghu;f;f KbAk;. ,e; epiyapy; jw;NghJ ntspehLfspy; js;S tz;bapy; Foe;ijfSld; ngUk; njUf;fs; kwpay;>

nfhb gpbg;G. nghyp]; cj;jpNahf];ju;fis jkJ flikia nra;a tplhky; jLg;G ru;tNjr r%fk; jd;dplk; cs;s njhopy; El;gq;fisg;ghtpj;J xspg;gjpT nra;J kPz;Lk; kPz;Lk; xspgug;gpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wJ. Foe;ijfSk;> ngz;fSk; kdpjf; Nflaq;fshf ghtpf;fg;gLfpd;wdu; ntsp ehLfspy;. Nghyp]; cj;jpNahf];ju;fu; iffl;lg;gl;l epiyapy; nra;tJ mwpahW epw;fpd;wdu;. ,jpy; NtW nghyp]; vj;jpNahf];jupd; irfpisj; Jhf;fp mtupd; %Q;irapy; tPr;R. td;dpapy; ,Uf;fpd;w MAjj;ij Nghl;L tpl;L gq;fUf;fs; gJq;fy;. Ntsp ehLfspy; irf;fps; tPrp tPuj;ij ep&gpg;G. vd;d Foe;ijfs;> ngz;fs; gpd; xope;J epd;W nra;Jtpl;L ehq;fSk; ngz;fisAk;> Foe;ijfisAk; kdpjf;f Nflakhfg; ghtpf;ftpy;iy vd;w tpahf;fpahdk; NtW. vd;d 48 khbapy; ,Ue;J njhopy;gl;l njhopy; El;gk; fhiy thuptpl;lJ. vd;d ,J td;dpah? Xspg;gjpT mw;w #dpag;gpuNjrkh? Rpq;fKk;> GypAk; jq;fs; ,\;lj;jpw;F cyif Vkhw;w? (NkYk;...)

itfhrp 13> 2009

Tamils on the run in a war zone

Tamils living in bunkers, surviving on rations  (Stewart Bell, National Post) 

Veena Dhanalakshmi, right, holds the baby she delivered in a bunker 17 days ago in Sri Lanka's northern war zone, May 11, 2009. She escaped last week, as did Puwaneswari Kandesamy, left.

Puwaneswari Kandesamy, 46, also escaped from Mullaivaikal that same day. At 2 a. m., she went to the beach with her family and tried to wade across the frontline. The rebels and the army started firing, so she waved her white frock, then waited until daybreak before trying again. She made it, although she was shot in the shoulder. But most didn't, including her husband, 19-year-old son and daughter-in-law. All died along the way, caught by the wild flurry of bullets that the two sides exchanged through the night. (more....)

itfhrp 13> 2009

mwpthu;e;j jkpofk; njspthd jPu;g;ngOJk;!  

kf;fspd; tpUg;gk; $l;lzp Ml;rp jhd;. mjpYk; $l fhq;fpu];> gh[f Mfpa ,U fl;rpfisAk; jtpu;j;J kf;fs; eyid cau;j; jpg;gpbf;ff;$ba> kjr;rhu;gpd;ikapy; mOj;j khd gpbg;G nfhz;l $l;lhl;rpia epiy epWj;jf;$ba> khepyq;fspd; cupikia kjpf; ff;$ba > RNal;irahd may;Jiw nfhs; ifia gpd;gw;wf;$ba khw;W muR mik tjw;fhd tifapy; 15tJ kf;fsitj; Nju;jypd; jPu;g;G mikAk; vd;gJ cWjpahfp tpl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 13> 2009

thO my;yJ thotpL.

- a`pah th]pj;-

fy;Njhd;wp kz;Njhd;whf; fhyj;Jf;F Kd; Njhd;wpa %j;j Fb> nkhj;j Gj;jprhypj;jdj;ijAk; ghtpj;J mfz;L tphpe;j tl fpof;F jkpoPoj;ij xz;ziu iky; gug;gsTf;Fs; nfhz;L te;Js;sJ. Kg;gJ tUlk; vd;dj;ij rhjpj;Js;sPh;fs;. xU ehyhk; tFg;G igad; $l ,uz;L juk; rWf;fp tpOe;jhy; %d;whtJ juk; kpf ftdkhf vOk;gp Js;sp Xl njhlq;fp tpLthd;. vj;jid juk;> vj;jid jlit Mdhdhg; gl;ltndy;yhk; te;J fhy;y tpOe;Jk; elf;fhjJ ,g;Ngh kuz mb> rts; mb vd tpOe;jJk; ehq;f vg;NghNth rkhjhdj;Jf;F nub ePq;f nubah vdf;Nfl;Lf; nfhz;L…… nkhj;j jkpoDk; rkhjhdj;Jf;Fk; nub> epk;kjpahf tho;tjw;Fk; nub. ePq;f gq;fu tpl;L fpsk;gp te;J ruzila nubah?.mj Kjy;y nrhy;Yq;f. (NkYk;...)

itfhrp 13> 2009

neju;yhe;jpy; ,yq;if J}jufk; kPJ Gyp Mjuthsu; jhf;Fjy;


neju;yhe;jpYs;s ,yq;ifj; J}jufk; kPJ Gypfspd; Mjuthsu;fs; New;W Kd;jpdk; (11) ,uT jhf;Fjy; elj;jpapUg;gjhf ntsptptfhu mikr;rpd; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. n`a;f; efupYs;s ,yq;ifj; J}jufj;jpd; gy fz;zhbfis Gypfspd; Mjuthsu;fs; mbj;J nehWf;fpapUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. ,r;rk;gtk; New;W Kd;jpdk; ,uT 10.30 kzpastpy; ,lk;ngw;Ws;sJ. neju;yhe;Jf;fhd ,yq;ifj; J}Jtu;> f;Nu]; Mrpu;thjk; me;ehl;L ntsptptfhu mikr;ruplk; ,r;rk;gtk; njhlu;ghf Kiwapl;Ls;sJld; J}jufj;Jf;fhd ghJfhg;ig gyg;gLj;JkhWk;> rk;gtk; Fwpj;J tprhuizfis Kd;ndLf;FkhW Nfhupf;if tpLj;jpUg;gjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. ,r;rk;gtk; njhlu;ghf New;W tiuapy; vtUk; ifJ nra;ag;gltpy;iynad ntsptptfhu mikr;R njuptpj;jJ.
 

itfhrp 13> 2009

Gypfspd; jkpoPok; rhj;jpakh?

-fpof;fhd; Mjk;-

,yq;if kf;fs; Gypfis Mjupj;jpUe;jhy; ehd; mbf;fb Rl;bf; fhl;LtJ Nghd;W ,yq;if ,uhZtj;jpduhy; xU rpwpa msT $l Gypfspd; jsq;fis neUq;fpapUf;f KbahJ khwhf kf;fs; Gypfis ntWg;gjpD}lhf GypfsplkpUe;J xU kPl;ghsiu kf;fs; Njbf; nfhz;bUe;jjhy; jw;Nghija muR mij Jzpr;ryhf nra;jNghJ mjw;F KO MjuitAk; toq;Ffpd;wdu; mjdhNyNa ru;tNjr muRfSk;  If;fpa ehLfs; rigAk; Gypfis MAjq;fis fPNo itj;J ruzilAq;fs; vd;W kPz;Lk; kPz;Lk; Nfl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wJ. (NkYk;...)

Nghu;Kidapy; fhag;gl;ltu;fis fhg;ghw;Wq;fs; - tP. Mde;jrq;fup

gPjpAld; thOk; kf;fis Nehf;fp  Vtg;gLk; vwpfid jhf;Fjiy jhq;fs; jiyapl;L cld; epWj;JkhW Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.  NtW rk;gtq;fspYk; gLfhaKw;w VidNahUld; 1000 w;Fk; Nkw;gl;l kf;fs; 2 ehl;fSf;F Nkyhf ,Jtiu vJtpj rpfpr;irAk; ngwhky; ,Ug;gjdhy; cldbahf itj;jpa FOtpid jaT nra;J mDg;gpitf;fTk;. (NkYk;...) (English ver...)

itfhrp 12> 2009

td;dpf; fsepiy ,uhZt Ma;T

gil efu;Tfis jhkjk;gLj;Jk; mLf;fLf;fhd kz;zuz;fs;

Gypfs; mLf;fLf;fhf mikj;J itj;jpUf;Fk; kz;zuz;fSk; mjw;Fg; ghJfhg;ghf tpijj;jpUf;Fk; Mapuf;fzf;fhd kpjpntbfSk;> nghwpntbfSk; njhlu;r;rpahf elj;Jk; Nkhl;lhu;> Ml;bywpj; jhf;Fjy;fSk; gil efu;Tf;Fg; ngUk; FWf;fPlhf ,Uf;fpwJ. ,ijtplg; Gypfspd; rpidg;gu; jhf;Fjy; mzpfs; ngUk; neUf;fbiaf; nfhLj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wd. fle;j thuj;jpy; ,uhZtj;jpd; tpNrl gapw;rp ngw;w rpidg;gu; mzpiar; Nru;e;j gy gilapdUk;> fhyhw;gilapdUk; Gypfspd; rpidg;gu; jhf;Fjy;fspy; gyj;j ,og;Gfisr; re;jpf;f Neupl;lJ. flw;fiu rhu;e;j epyg;gug;G Mjyhy; Gypfshy; ,yFthf kz;zuz;fis mikj;Jf; nfhs;s KbfpwJ. 200 kPw;wUf;F xd;W vd;w mbg;gilapy; Gypfs;> mLf;fLf;fhd kz;zuz;fis mikj;jpUg;gjhff; fsKidg; gilajpfhupfs; rpyu; $wpapUf;fpd;wdu;. ,e;j kz;zuz;fspd; %yk; Gypfshy; gilapdupd; Kd;dfu;itj; jLf;f Kbahtpl;lhYk; jhkjg;gLj;j KbfpwJ. ,JNt fs ajhu;j;jk;. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

CUf;Nf NrhWNghl;l fuq;fs; xU ghu;rYf;Ff; ifNae;jp epw;fpd;wd!

vg;NghJNk gy khjq;fSf;Fj; Njitahd ney; %l;ilfis tPLfspy; Ftpj;J itj;J> maytu;fSf;Fk;> nrhe;jq;fSf;Fk; Ntz;basT toq;fp tskhf tho;e;J te;j ,tu;fs;> ,g;NghJ xU Nrhw;Wg; ghu;rYf;Ff; ifNae;Jk; epu;g;ge;jj;Jf;f cs;shfpAs;sdu;. vg;NghJ> ve;j Ntisapy;> vj;jid Ngu; te;jhYk; mtu;fSf;F cztspj;J kfpo;e;jtu;fs;> ,g;NghJ ahuhtJ nfhz;LtUk; xU ghu;ry; Nrhw;Wf;Ff; fhj;jpUf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

Mrpupaupd; gLnfhiyf;F fz;ldk; - ,uh. Jiuuj;jpdk;

 

MAj td;Kiwahsu;fs; gLnfhiy nra;Akstpw;F Mrpupau;fs; eype;jtu;fsy;y. vdNt Mrpupau; nfhiy njhlu;ghf jPtpu tprhuiz elj;jp Fw;wthspiar; rl;lj;jpd;Kd; epWj;j eltbf;if vLf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. ,t;thW jkpo; [dehaf Njrpa $l;lzpapd; fpof;F khfhzrig cWg;gpdu; ,uh.Jiunuj;jpdk; tpLj;Js;s mwpf;ifapy; njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

NghJklh ,e;j <og;Nghuhl;lk;

(jkpo; rrp)

(ru;irf;Fupa fUj;Jfs; rpy ,Ue;jhYk; ,f;fl;Liu rk;ke;jkhd jPu;g;ig thrfu;fsplk; tpl;L tpLfpd;Nwhk;. Fwpg;ghf ,e;jpah> rPdh Nghiu elj;Jfpd;wJ vd;gjpy; cld;ghL ,y;iy - #j;jpuk; Mrpupau; FO)

2002k; Mz;L rkhjhd cld;gbf;if ifnaOj;jplg;gl;l nghOJ Gypfs; trk; 80% jkpoPo epyq;fs; ,Ue;jJ. nkhj;j ,yq;if epyg;gug;gpy; 3 y; 1 gFjp Gypfs; trk; ,Ue;jJ. nkhj;j ,yq;ifapd; flw;gug;gpy; 3 y; 2 gFjp Gypfs; trk; ,Ue;jJ. mjhtJ ,yq;if murhq;fj;ijf; fhl;bYk; ngUk; flw;gug;G Gypfs; trNk ,Ue;jJ. ,yq;if murhq;fNk GypfSf;F Rq;f tup nrYj;Jk; msTf;F Gypfspd; fl;Lg;ghL ,Ue;jJ. Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j kf;fs; xU epk;kjpahd tho;f;ifia tho njhlq;fp ,Ue;jdu;. aho;g;ghzk;> nfhOk;G Nghd;w gFjpfspy; ,Ue;j jkpou;fSk; NjLjy; Ntl;il> Nrhjid Nghd;w gpur;ridfs; ,y;yhj xU mikjpahd tho;f;ifia tho;e;J nfhz;L ,Ue;jdu;. ,e;j mikjpahd tho;f;if ePbj;J> murpay; uPjpahf Nghuhl;lj;ij njhlu;e;jpUe;jhy; ,d;iwa mtyk; Neu;e;jpUf;fhJ. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

Sri Lanka's civilian death toll climbs

Military, Tamil Tigers blame each other

Both sides in Sri Lanka's civil war accused each other of killing civilians this weekend, as a hospital reported that hundreds had died during an artillery barrage. A hospital official said at least 378 had died and 1,122 were wounded in fighting that began on Saturday and continued yesterday. The Tamil Tigers rebels blamed the Sri Lankan armed forces. But the army dismissed the allegations and accused the rebels of firing mortars at civilians "to tarnish the image of the security forces in the eyes of public, nationally and internationally." Neither account could be verified because journalists are not allowed close to the fighting, which is taking place on a five-kilometre stretch of coast 280 kilo-metres northeast of the capital Colombo. (more...)

itfhrp 12> 2009

,e;jpa Nju;jy; fs epytuk;

,e;jpahtpd; mLj;j gpujku; kd;Nkhfd; rpq;fh? mj;thdpah?

fhq;fpu];> gh.[.f. Mfpa ,U Njrpa fl;rpfspd; jiyikapy; mike;Js;s $l;lzpfs; re;ju;g;gthj $l;lzp vd;W ,Ujug;gpdUk; gu];guk; Fw;wk;rhl;Lfpwhu;fs;. Mdhy; Nju;jYf;Fg; gpwF ,U mzpapYNk ve;nje;j fl;rpfs; ePbf;Fk; vd;gij fzpf;f Kbahj R+o;epiy fhzg;gLfpwJ. Njrpa mstpy; kl;Lky;yhJ> khepy mstpy; mike;Js;s vy;yh Nju;jy; $l;lzpfspd; epiyAk; ,Njjhd;. mz;ikf; fhykhf uhFy;fhe;jp $wp tUk; rpy fUj;Jf;fs; $l;lzpf; fl;rpapdu; kj;jpapYk; mjpUg;jpia Vw;gLj;jpAs;sJ. Fwpg;ghf m.jp.K.f> ,lJrhupfs;> njYq;F Njrk; cs;spl;l rpy vjpu;f;fl;rpfs; Fwpj;J mtu; fle;j thuk; $wpa fUj;Jf;fs; ngUk; vjpu;g;ig rk;ghjpj;Js;sd. vdNt gpujku; gjtpf;fhd Xl;lg;ge;jaj;jpy; re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp mj;thdpjhd; Kd;dpiyapy; ,Uf;fpwhu; vdyhk;. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

xU thufhyj;jpd; gpd; kl;lf;fsg;gpy; fy;tp eltbf;iffs; toikf;F jpUk;gpd

xU thu fhyj;jpd; gpd; ghlrhiyfspy; toik Nghy; fw;wy; kw;Wk; fw;gpj;jy; eltbf;iffs; eil ngw;whYk; khztu; tuT Fwpg;ghf Muk;g gpupTfspy; toik ehl;fis tpl rw;Wf; FiwthfNt fhzg;gl;lJ. ghlrhiyf;F r%fkspj;jpUe;j Muk;g gpupT khztu;fisg; ghlrhiyf;F mioj;J tUtjpYk; ghlrhiy Kba tPl;Lf;F mioj;Jr; nry;tjpYk; ngw;NwhNu <Lgl;bUe;jijf; fhzf; $bajhf ,Ue;jJ. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

jkpo; vq;fs; capu; %r;R Nfs;tp gjpy;fs;

Nfs;tp : What is the reason for civilians getting killed?

Nfs;tp  : How to avoid the civilians death?

Nfs;tp : Why are tamil politicians and cine industry people are raising their voice on sympathy of tamil civilians death?

(gjpy;fs;...)

itfhrp 12> 2009

Gypfs; jiytu; ,se;jpiuad; rhT?

fle;j ,uz;L jpdq;fspy; 450 mg;ghtpg; nghJkf;fs; gyp

(capu;j;njOe;jtu; kPz;Lk; rhT vd;W $wpf;nfhs;fpd;whu;fs;)

fle;j 2 jpdq;fspy; kl;Lk; uhZtk; Fz;LtPrpj; jhf;fpajpy; E}w;Wf;fzf;fhd Foe;ijfs; cs;gl 430 mg;ghtpfs; ,we;Js;sdu;. Mapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;Nlhu; fhakile;Js;sdu;. nfhOk;gpy; jw;NghJ Kfhkpl;Ls;s I.eh. nra;jpj; njhlu;ghsu; fhu;ld; nta;]; ,yq;if uhZtj;jpd; ,e;j nfh^ur; nraYf;F fLk; fz;ldk; njuptpj;Js;shu;. ,e;epiyapy;> Gypfs; ,Uf;Fk; gug;gsT kpfTk; RUq;fptpl;ljhy;> nts;sKs;sptha;f;fhypy; ,d;Dk; XupU jpdq;fspy; GypfSf;Fk;> uhZtj;Jf;Fk; ,ilNa Neubr; rz;il %Sk; epiy Vw;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

Mg;fhdp];jhdpy; mnkupf;f thd; jhf;FjYf;F vjpuhf Mu;g;ghl;lk;

(Nrfud;)

Nkw;F Mg;fhdp];jhdpy; Nghd thuk; ele;j mnkupf;f thd; Fz;L tPr;rpy; nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;ljw;F vjpu;g;Gj; njuptpj;J fhG+y; efuj;jpy; E}w;Wf;fzf;fhd khztu;fs; Mu;g;ghl;lk; nra;Js;sdu;. mnkupf;fhit cyfpd; kpfg;ngupa gaq;futhjp vdf; $Wk; gjhiffSld; FokpapUe;j khztu;fs; rpyu; fz;zPu; tpl;L mOjdu;. me;jj; jhf;Fjypy; Rkhu; 150 Ngu; nfhy;yg;gl;ljhf cs;Shu; kf;fs; njuptpj;Js;sdu;. Mdhy; me;jj; njhif kpfTk; kpifg;gLj;jg;gl;l fzf;F vd;W mnkupf;f uhZtk; $WfpwJ. mnkupf;f mjpgu; xghkh mtu;fspd; ghJfhg;G MNyhrfu; N[k;]; N[hd;]; mtu;fs;> tpkhdj; jhf;Fjy;fs; ,dpNky; elf;fhJ vd;W jkJ murhy; cWjp nrhy;y KbahJ vd;whu;.

itfhrp 12> 2009

Gjpa muR mikg;G : Neghs fl;rpfSf;F [dhjpgjp kPz;Lk; miog;G

;Neghsj;jpy; Gjpa Ml;rp mikg;gjpy; ,Ogwp ePbf;fpwJ. Neghs murpay; fl;rpfSf;F Ml;rp mikf;f> [dhjpgjp tpLj;j miog;G Njjp rdpf;fpoikad;W fhyhtjpahdJ. ,jid njhlu;e;J [dhjpgjp uhk;guz; ahjt; Gjpa Ml;rp mikf;f murpay; fl;rpfSf;F kPz;Lk; miog;G tpLj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 12> 2009

epk;kjpahd kNdhepiyapy; ,lk;ngau;e;j kf;fs;

td;dpapypUe;J te;J Nru;e;Js;s kf;fspd; vz;zpf;if gy;yhapuk; MFk;. ngUk; vz;zpf;ifapyhd kf;fs; xd;W Nru;e;J te;jjdhy; Vw;gl;l my;Nyhy fy;Nyhyj;Jf;F kj;jpapy; mk;kf;fSf;F rikj;j czit toq;FtNj murhq;fj;jpdhy; Muk;gj;jpy; nghUj;jkhd fhupakhf ,Ue;jJ. midj;ijAk; mq;NfNa iftpl;L te;J Nru;e;j kf;fSf;F mbg;gil trjpfis Vw;gLj;jp mtu;fis jq;Fkplq;fspy; jq;f itg;gNj murhq;fj;jpd; Kjy; fl;lg; gzpahFk;. ,e;epiyapy; kf;fspd; czTj; Njitia cldbahfg; G+u;j;jp nra;tjw;fhf rikj;j czT toq;FtNj nghUj;jkhd eltbf;ifahf ,Ue;jJ. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

Tamil protesters leave Gardiner Expressway(Toronto Highway Road)

nuhwd;Nuhtpy; Gyp Mjuthsu;fs; ngz;fs;> Foe;ijfis Kd;dpWj;jp ngUk; njU fhu;bdu; I kwpj;J Nk 10> 2009 ,uT 7 kzp njhlf;fk; es;spuT tiu Nghuhl;lk; elj;jpdu;. ,jd; NghJ fhtypy; <Lgl;l nghyp]hu;kPJ td;Kiwj; jhf;FjiyAk; elhj;jpdu;. ,it midj;ijAk; xspg;gjpT nra;j nra;jpj; njhlu;G rhjdq;fs; ,tw;iw jpUk;g jpUk;g xspgug;gp tUfpd;wdu;. nuhwd;Nuh Nkau;> nghyp]; kh mjpgu; MfpNahu; ,r;rk;gtq;fspdhy; ngupRk; tprdk; mile;Js;sdu;. ,r; td;Kiwr; nraw;ghL rl;lj;jpw;F KuzhdJ kl;Lky;yhJ> ghJfhg;gpw;Fk; Fe;jfkhdJ vd ,tu;fs; vr;rupJs;sdu;. ngUk; njU tPjpkwpaypy; <Lgl;ltu;fis ifJ nra;aNtz;ba epiy Vw;gLk; vd;W vr;rupj;j nghyp]hu; ,jw;fhd Maj;jq;fspy; <Lgl;ldu;. fdlh ypguy; fl;rpj;jiytupd; rkNahrpj mZFKiwapdgy; td;Kiwfs; jtpu;fg;gl;L ngUk; njU kwpaypy; <Lgl;ltu;fs; kwpaiy iftpl;L ntspNawpdu;. Gyp Mjuthsu;fspd; ,r;nraw;ghl;bdhy; fdba muRk; nghJ kf;fSk; ngUk; tprdj;jpw;F cs;shfpAs;sdu;

A peaceful demonstration escalated late yesterday into what Toronto Police Chief Bill Blair called an“unlawful” and “dangerous” situation, after 5,000 Tamil protesters marched up the on-ramp to the Gardiner Expressway, closing the downtown highway. As darkness fell and chill set in last night, Tamils fighting to draw attention to the civil war raging in their homeland vowed to occupy the expressway indefinitely, with women and small children standing face to face with an outnumbered phalanx of police in riot gear. (more...)

itfhrp 11> 2009

jkpofj;jpy; gpur;rhuk; ,d;W Xa;fpwJ


jkpofk;> GJit cl; gl ,Wjpf; fl;lj; Nju;jy; eilngWk; 86 njhFjpfspYk; gpur;rhuk; jpq;fsd;W khiy 5 kzp Ald; Xa;fpwJ. ,j;Jld; 15-tJ ,e;jpa kf;fsitj; Nju;jy; gpur;rhuk; Kw;wpYk; epiwT ngWfpwJ. <oj;jkpou; gpur;ridia Kd; epWj;jp thf;F nfl;l ,U ngUk; jpuhtplf;fl;rp $l;lzapfspy; ahUf;F kf;fspd; MjuT mjpfk; cs;sJ vd;gij vLj;Jf;fhl;Lk; Nju;jyhf jkpof fsk; mike;jpUe;jhYk;> $l;lzpapy; cs;s fl;rpfs;d; gyNk ntw;wpapd; msitj; jPu;khdpf;Fk; vd murpay; mtjhdpfs; fUJfpd;wdu;. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

jkpo;nkhopapy; khztu;fspd; gpd;dilTk; mjid ePf;Fk; topKiwfSk;

V.vk;.vk;. ghW}f;

jkpo;nkhopapy; vg;gbj;jhd; Gjpa ghlj; jpl;lq;fs; mwpKfkhdhYk; mjd; cs;slf;fk; xU Fwpg;gpl;ltw;iwNa jdf;Fs; itj;Jf; nfhs;Sk; ,yf;fpaq;fs; khwpdhYk; ,yf;fzq;fs; ngUk;ghYk; khWtjpy;iy. fl;LiuAk;> fbjKk;> RUf;fKk; vg;gb Kf;fpa ,lj;ijtfpf;fpd;wNjh mt;thNw ,yf;fz tpdhf;fSk; ,lk;ngWfpwJ. ,tw;iwnay;yhk; njspthf jkpiof; fw;Wj; Njwhj Mrpupauhy; tpsq;fitf;f ,ayhJ. mNefkhd Mrpupau;fs; jkpo; nkhopiaf; fw;gpf;f tpUk;Gtjpy;iy. fhuzk; mjpy; Nghjpa Mw;wy; mtu;fsplk; ,y;yhikNaahFk;. ,t;thwhdtu;fshy; gioa ,yf;fpaq;fisj; njhl;Lg; ghu;f;fTk; Kbahkw; Nghfyhk;. ,jdhy; khztu;fspd; jkpo; mwpTk; Nfs;tpf; FwpahfNt mike;JtpLfpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

,ay;G epiy jpUk;Gk; epthuzf;fpuhkq;fs;

jq;fSf;Fupa czT rikf;Fk; gzpia epthuzf; fpuhk kf;fs; Muk;gpj;jdu;

,lk;ngau;e;J te;Js;s kf;fs; 4 epthuzf; fpuhkq;fspy; mikf;fg;gl;Ls;s jw;fhypf tPLfspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;sdu;. ,tu;fSf;F rikj;j czTfNs ,t;tsT fhyKk; toq;fg;gl;ld. ,tu;fSf;F cyf czTj; jpl;lj;jpD}lhf muprp> kh> gUg;G> rPdp vd;gd toq;fg;gLtNjhL Vida cyu; czTg; nghUl;fs; rikay; cgfuzq;fs; vd;gdtw;iw muhrq;fKk; mur> mur rhu;gw;w epWtdq;fSk; toq;fp tUfpd;wd. kf;fs; kPs;FbNaw;wg;gLk; tiu kf;fSf;F ,ytrkhf njhlu;e;J cyu; czTg; nghUl;fs;> kspifr; rhkhd;fs; kw;Wk; epthuzg; nghUl;fs; toq;f muR jpl;lkpl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

nts;sKs;sptha;f;fhy; gFjpapy; Gypfspd; 31 rlyq;fs; fz;Lgpbg;G

Kjy;jlitahf ngUe;njhifahd MAjKk; kPl;G

Ky;iyj;jPT nts;sKs;sptha;f;fhy; gFjpapypUe;J nfhy;yg;gl;l Gypfspd; 31 rlyq;fSk; ngUe;njhif MAjq;fisAk; gilapdu; New;W Kd;jpdk; ifg;gw;wpapUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; New;Wj; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

vQ;rpAs;s rptpypad;fis kPl;Fk; ,Wjp eltbf;if New;W Muk;gk; - ,hZtk;

Mapuf;fzf;fpy; nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;ldu; - Gypfs;

Ky;iyj;jPtpy; Gypfspd; gpbapy; rpf;fpapUf;Fk; vQ;rpAs;s rptpypad;fisAk; kPl;Fk; ,Wjpf;fl;l eltbf;iffis ,uhZtj;jpdUk;> flw;gilapdUk; ,ize;J New;W Muk;gpj;jdu;. ,jd; tpisthf New;Wf; fhiy Kjy; khiy tiuahd fhyg;gFjpf;Fs; 1000 rptpypad;fs; fl;lk; fl;lkhf gilapdiu Nehf;fp tUif je;jpUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. Gypfspd; ,izaj;jsq;fs; ,uhZtj;jpd; jhf;Fjyhy; Mapuk; kf;fs;tiu nfhy;yg;gl;ljhf $Wfpd;wd. (NkYk;...)

itfhrp 11> 2009

flw;Gypfspd; 2tJ jiytu; nry;ypad; Nkhjypy; kuzk;


flw;Gypfspd; ,uz;lhtJ jiytuhd nry;ypad; Nkhjypd; NghJ nfhy;yg;gl;lhu;. Ky;iyj;jPT fupaKs;sptha;f;fhy; gpuNjrj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;j Gypfspd; ,Wjp ghJfhg;G muizAk; mopf;Fk; Nehf;fpy; Kd;Ndwpa gilapdUf;Fk; GypfSf;F kpilNa fle;j rdpf;fpoik khiy fLk; rku; %z;lJ. ,k;Nkhjypy; GypfSf;F ghupa Nrjk; Vw;gl;lJ. ngUk; vz;zpf;ifahd Gyp cWg;gpdu;fSk; nfhy;yg;gl;ldu;.
Nkhjy;fisaLj;J Gypfspd; njhiyj;njhlu;G rk;gh\izia ,ilkwpj;J nrtpkLj;j NghNj nfhy;yg;gl;l Gyp cWg;gpdu;fSs; flw;Gypfspd; ,uz;lhtJ jiytuhd nry;ypaDk; capupoe;jpUg;gJ Cu;[pjk; nra;ag;gl;ljhf ,uhZtk; mwptpj;Js;sJ.

itfhrp 11> 2009

tpbaYf;F top tpLq;fs;

M. Nfhgz;zh> Kd;dhs; nra;jpj; njhlu;ghsu;> jkpo;ehL fhq;fpu]; fkpl;b

,yq;ifj; jkpoUf;fhfg; Nghuhba kw;w mikg;Gf;fs; MAjq;fis xg;gilj;jijg; Nghy;> tpLjiyg; GypfSk; MAjq;fis xg;gilj;J [dehafg; ghijf;Fj; jpUk;gp> ,e;jpa-,yq;if xg;ge;jj;ij epiwNtw;wp> ,yq;ifapd; tlf;F fpof;F khfhzq;fis ,izj;J jkpo;j; jhafg; gFjpia cUthf;fp ,Ue;jhy;> md;Nw kf;fshl;rp kyu;e;jpUf;Fk;. ,yq;ifj; jkpou;fs; tbj;Jf;nfhz;bUf;fpw fz;zPu;> 20 Mz;LfSf;F Kd;dNu Jilf;fg;gl;bUf;Fk;. (NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

Gnshl;> <gpMu;vy;vt; jiytu;fs; Gdu;tho;T Kfhk;fSf;F Kfhk;fSf;F tp[ak;

td;Kiw vkJ r%fj;ij eLj;njUtpw;F nfhz;Lte;J tpl;bUf;fpwJ. td;Kiw mw;w m`pk;ir topapyhd nraw;ghLfNs vjpu;fhyj;jpy; epk;kjpahd tho;it Vw;gLj;jp jUk;. jtWfs; ,iof;fhjtu;fs; ,Uf;f KbahJ mtw;iw jpUj;jpf;nfhz;L khw;wj;jpw;Fs;shtJk; mtrpak;. ePq;fs; FLk;gq;fis gpupe;jpUf;fpwPu;fs;> njhopiy> fy;tpia ,oe;jpUf;fpwPu;fs; ,e; epiyik jw;fhypfkhdJ. ePq;fs; cq;fs; FLk;gq;fSld;> cw;w Rw;wj;Jld; NrUk; fhyk; tu Ntz;Lk;> tpiutpy; tUk;. (NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

Gypfspd; gpbapy; rpf;fpAs;s kf;fis ntspapy; tpl $l;likg;gpdu; Nfhu Ntz;Lk;

Nf. Nkhfd;

Ky;iyj;jPtpw;F ,lk;ngau;e;jpUe;j td;dp kf;fSf;F cjt czT kUe;J vd;gtw;iw tzq;fh kz; vd;w fg;gypy; mDg;gpitf;fg; Nghtjhf njuptpj;J cyf ehLfspy; thOk; jkpo; kf;fsplkpUe;Jk;> mq;Fs;s Nfhapy;fs;> tu;j;jf epiyaq;fs;> njhopyfq;fspypUe;Jk; ngUksT epjpiaAk;> ngUksT nghUl;fisAk; jpul;bdhu;fs;. ntspehLfspy; thOk; Gypfspd; neUq;fpa Mjuthsu;fNs ,jid Kd;dpd;W Nkw;nfhz;lhYk;> fUj;J NtWghLfSf;F mg;ghy; ntspehLfspy; thOk; kf;fs; td;dpapy; my;yYWk; kf;fSf;nfd kpFe;j fupridNahLk;> <Lghl;NlhLk; cjtpfis toq;fpdu;. ,d;Wtiu jpul;lg;gl;l epjpNah> nghUl;fNsh my;yy;gLk; kf;fis te;jilatpy;iy. vdNt kf;fspd; Nguhy; jpul;lg;gl;l ,e;j epjpAk;> nghUl;fSk; rl;l uPjpahd topfspy; mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk;. Ky;iyj;jPT> GJkhj;jsdpypUe;J ,uhZt fl;Lg;ghl;L gFjpf;F jg;gpte;Js;s ngUk;ghyhd kf;fspd; iffSf;F me;j cjtpfs; nrd;wila Ntz;Lk;. (NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

tlf;fpd; tre;jj;jpw;F topnad;d ?

kNduQ;rd;

tl khfhzj;ij ifahStJ vd;gJ murhq;fj;ijg; nghWj;jtiuapy; xU Acid Test vd;Nw $wNtz;Lk;. epiyikfis jtwhff; ifahz;lhy; mJ ifia Rl;Lf;nfhs;s Ntz;bapUf;Fk;. Gypfspd; jiyik mjhtJ gpughfud; cl;gl Kf;fpa jiytu;fs; mopf;fg;gl;lhy; mJ murhq;fj;jpw;F kpf tha;g;ghd epiyikia cUthf;Fk;. mtu;fs; jg;gp Xbtpl;lhy; tlf;fpy; ,d;Dk; gy tUlq;fSf;F ghupa ,uhZtg; gpurd;dk; ,Uf;f Ntz;bapUf;Fk;. me;j R+o;epiyapy; jkpo;f; fl;rpfs;  MAjq;fs; itj;jpUg;gJk; mDkjpf;fg;gl Ntz;bapUf;Fk;. ,j;jifa xU epiyikapy; murhq;fk; vjpu;ghu;f;Fk; murpay; ];jpuj; jd;ikia mJ fpof;fpy; nfhz;L te;j mstpw;F$l tlf;fpy; nfhzLtu Kbahky; Ngha;tpLk;. (NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

Gjpa ghJfhg;G tya gpufldk;:

GJkhj;jsd; gFjpapy; Vw;fdNt mwptpf;fg;gl;bUe;j ghJfhg;G tyaj;ij New;W Kd;jpdk; nts;sp khiyapypUe;J murhq;fk; kPs tiuaWj;Js;sjhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd;gb> nts;sKs;sp tha;f; fhy; - fiuaKs;sp tha;f;fhy; gFjpapy; ,uz;L fpNyh kPw;wu; ePsKk;> xd;wiu fpNyh kPw;wu; mfyKk; nfhz;ljhfg; Gjpa ghJfhg;G tyak; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;..)

 

itfhrp 10> 2009

,e;jpag; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; %d;whtJ mzpapd; Kf;fpaj;Jtk;

rq;fu NrNahd;

,yq;ifj; jkpou; gpur;rpidiag; nghWj;j tiuapy; kf;fSf;F czu;r;rpA+l;Lk; ngha;ahd gpurhuk; ntFthf Kd;ndLf;fg;gl;lJ. Nju;jy; mz;kpj;J tUk; NghJ ,J R+Lgpbj;jJ. ,g; gpurhuk; jkpo;ehL KOtjpYk; gydspf;Fk; vdf; $w KbahJ. efu;g;Gwj; njhFjpfspYk; fiuNahuj; njhFjpfspYk; ,J thf;Ffisg; ngw;Wf; nfhLf;fyhk;. fpuhkg;Gwj; njhFjpfspy; ntF[d tpUg;Gthjg; gpurhuNk Kf;fpa ,lk;ngWfpd;wJ. xU &ghTf;F xU fpNyh muprp> fyu; njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> fh]; mLg;G vd;gd fpuhkg;Gwg; gpurhuj;jpy; Kf;fpa ,lk; tfpf;fpd;wd. khepyj;jpd; mgptpUj;jp> mbg;gilahd nghUshjhug; gpur;rpid vd;gtw;wpy; gpujhd fl;rpfs; mf;fiw nrYj;Jtjhfj; njupatpy;iy. khf;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp khj;jpuk; ,t;tplaq;fspy; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ. (NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

rpYitapy; miwag;gl;l Gypfspd; ,uhZtg; Ngr;rhsu; ,sk;jpiuad; kPz;Lk; capu;j;njOe;jhu;

(,uh[;Fkhu;)

Gypfspdhy; rpiwg;gpbfg;gl;L nfhy;yg;gl;jhf mwpag;gl;l Gypfspd; ,uhZtg; Ngr;rhsu; kPz;Lk; capu;j;njOe;J mwpf;if tpl;lhu;. "Gypfs; epyj;ij ,oe;J tpl;ldNu xopa jkJ ,uhZtg;gyj;ij ,of;ftpy;iy...." capu;j;njOe;J ,g;gb mwpf;if tpLtjw;F gjpyhf capu;j;njohky; ,Ue;jpUf;fyhk; vd;W GypfNs $Wfpd;wdu;. ,tupd; mwpf;ifAk; NeU[p Fzuj;jpdj;jpd; murpay; Ma;Tk;jhd; jw;Nghija kfh gfpbfs;. NeU[p $Wfpd;whu; "...jiytu; cs;Sf;if tutpl;L mbg;ghu;...." ,jid khtpyhw;wpy; Muk;gpj;J GJkhj;jsd; tiu $wpf;nfhz;Nl ,Uf;fpd;whu;.

itfhrp 10> 2009

gpughfud; xU kd Nehahsp> xspg;glk; $Wk; cz;ikfs;

(xsptbtpy; ghu;f;f...)

itfhrp 10> 2009

"MAjq;fisg; Nghl;Ltpl;L ruzilAq;fs;! jtwpdhy; tpguPjkhd KbTfis re;jpf;f NeupLk;!!" vd;Nwh Nfl;lJ. ,d;Wk; vjpnuhypf;fpwJ. (gFjp - 2)

 up Nrhjpypq;fk;

"Gypfspd; jiytu; gpughfud; vQ;rpAs;s jdJ NghuhspfSld; ruzilahtpl;lhy; mtu; jdJ jiytpjpia re;jpf;f NeupLk;.

"cq;fs; iftrk; cs;s MAjq;fis vk;kplk; xg;gilj;J ruzilahtpl;lhy; cq;fs; tPL GFe;J cq;fisAk; cq;fs; FLk;gq;fisAk; Rl;Lj;js;SNthk;.

(NkYk;...)

itfhrp 10> 2009

Hi Priya....... Hi Vasuky.......

(Input from Sekaran)

Priya : "If 1000 peoples dies only one LTTE dies. You don't know what's happening there....."

Vasuky:  "In 1970's and 80's more than ten thousand Sinhalese killed due to conflict with JVP in south. Do you think that government discriminate Tamils or Sinhalese in an armed conflict? ...."  (more...)

itfhrp 09> 2009

epidj;Njd; vOJfpNwd; - Jf;sf; Mrpupau; Nrh

,J ey;yjy;y!

(njhFg;G: myhjp md;G)

ehd; nrhy;tijf; Nfl;Fk; kj;jpa muR mike;jhy;> ,yq;iff;F ,e;jpa uhZtj;ij mDg;gp> mq;Nf jdp <ok; mikf;f eltbf;if vLg;Ngd; vd;W mjpKf jiytu; n[ayypjh jdJ Nju;jy; gpur;rhuj;jpy; NgrpapUf;fpwhu;. Nju;jypy; ey;y ntw;wpfisg; ngw;W> mLj;j kj;jpa murpy; mjpKf ,lk; ngw;whYk;> n[ayypjh nrhy;yij kl;Lk; Nfl;fpw murhf> me;j muR ,Ug;gjw;F tha;g;gpy;iy. gy fl;rpfspd; MjuTld;> xU fl;rpapd; jiyikapy; muR mikAk;. (NkYk;...)

itfhrp 09> 2009

Gy;Nkhl;ilapypUe;J

,e;jpa elkhLk; itj;jparhiy tTdpahTf;F khw;wk;

ghJfhg;G tyaj;jpypUe;J fly; khu;f;fkhf mioj;J tug;gLfpd;w Nehahsu;fSf;Fr; rpfpr;ir mspf;Fk; Nehf;fpNyNa ,e;jpahtpd; cjtpNahL Gy;Nkhl;ilapy; ,e;j elkhLk; M];gj;jpup mikf;fg;gl;lJ. tTdpahtpy; jq;f itf;fg;gl;bUf;Fk; kf;fSf;fhd MNuhf;fpa Nritia Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpNyNa ,e;j M];gj;jpup tTdpahtpy; mikf;fg;gl eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;fpwJ. mNjNeuk; ghJfhg;G tyaj;jpypUe;J fly; khu;f;fkhf mioj;J tug;gLk; Nehahsu;fspd; vz;zpf;ifAk; Fiwe;Js;sJ. ,tw;iwAk; fUj;jpy; nfhz;Ljhd; ,e;j elkhLk; M];gj;jpupia tTdpahTf;F ,lkhw;wk; nra;tjw;F KbT nra;ag;gl;lJ. (NkYk;...)

Casualties of war await final battle

About 200,000 reportedly displaced by Sri Lankan conflict

Stewart Bell, National Post 

They have been bused to temporary camps, mostly around the north-central city of Vavuniya, where almost 180,000 are now living at two dozen centres. The government says people must stay in the camps until their villages are cleared of land mines and local facilities, such as schools and hospitals, reopen. (more...)

itfhrp 09> 2009

khzth;fSf;fhfNt Mrphpah;fs;> Mrphpah;fSf;fhf khzth;fs; ,y;iy..- fpof;F Kjy;th;.

xU Mrphpadpd; ntw;wpahdJ khztuJ ngWNgw;wpNy jq;fpapUf;fpwJ. vdNt Mrpah;fs; midtUNk gy;NtW f];lq;fSf;F kj;jpapNyNajhd; te;J fy;tp eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wPh;fs;. vdNt mjw;Fhpa gyidg; ngwNtz;Lk; vd;why; mjpgh;fs; Mrphpah;fs; midtUNk mjpf mf;fiwNahL nraw;gl;lhy; khj;jpuNk KbAk;. cz;ikapy; nrhy;yg; Nghdhy; khzth;fSf;fhNt Mrphpah;fs;> Mrphpah;fSf;fhf khzth;fs; my;y. vd;gjid midtUk; kdjpy; nfhz;L nraw;gl Ntz;Lk; vdTk; Nfl;Lf; nfhz;lhh;. (NkYk;....)

itfhrp 09> 2009

"MAjq;fisg; Nghl;Ltpl;L ruzilAq;fs;! jtwpdhy; tpguPjkhd KbTfis re;jpf;f NeupLk;!!" vd;Nwh Nfl;lJ. ,d;Wk; vjpnuhypf;fpwJ. (gFjp - 1)

 up Nrhjpypq;fk;

"Gypfspd; jiytu; gpughfud; vQ;rpAs;s jdJ NghuhspfSld; ruzilahtpl;lhy; mtu; jdJ jiytpjpia re;jpf;f NeupLk;.

"cq;fs; iftrk; cs;s MAjq;fis vk;kplk; xg;gilj;J ruzilahtpl;lhy; cq;fs; tPL GFe;J cq;fisAk; cq;fs; FLk;gq;fisAk; Rl;Lj;js;SNthk;.

Kjy; mwptpg;G ,yq;ifapd; ,uhZtj;jsgjp ruj;nghd;Nrfhtpdhy; Vg;uy; ,Wjpg;gFjp Kjy; ,g;NghJk; mwptpf;fg;gl;Lf; nfhz;L ,Uf;fpwJ. Gypfspd; fl;Lg;ghl;Lg; gpuNjr vy;iyfspy; cs;s kuq;fspy; xypngUf;fpfisf; fl;b jkpo; ghly;fis xypgug;gp ,ilapilNa ,e;j mwptpj;jiyAk; ,yq;if ,uhZtk; nra;fpd;wJ.

fPOs;s mwptpg;G thfdq;fspy; xypngUf;fpfisf;fl;b 1986k; Mz;L Vg;uy; 29 Kjy; Nk 6 tiu Gypfshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l mwptpg;G. aho; efuj;jpd; gFjpfspy; mwptpg;ghsu; Nf v]; uh[hit Jg;ghf;fp Kidapy; flj;jp te;J fzPu; FuypYk; ,e;j mwptpg;Gr; nra;ag;gl;lJ. (NkYk;...)

itfhrp 09> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk; fpof;F khfhz kf;fSf;Fk; (ghfk; - 12 )                                 

- a`pah th]pj;

njhopy; njhlq;f tpUk;Gk; gyh; ek;kplk; gzk; ,y;iyNa. ek;khy; vg;gb KbAk;. ek;khy; vg;gb njhopy; njhlq;fp ntw;wpfukhf Kd;Ndw KbAk; vd vz;zp gps;isahh; Rop NghLtjw;Nf gy Njhg;Gf;fuzq;fs; Nghl;L KbahJg;gh ,J ek;khy; KbahJg;gh vd xJq;fp tpLthh;fs;. KbAk; vd;dhy; KbAk; vd;W Gwg;gLgth;fs;jhd; gpd;dh; rhpj;jpuq;fspy; cyhtUthh;fs;. vtUNk KO kdpjdhf ,Ug;gjpy;iy. gzk; ,Ug;gthplk; Ibah ,Ug;gjpy;iy. Ibah ,Ug;gthplk; gzk; ,Ug;gjpy;iy. ,uz;Lk; ,Ug;gthplk; ciof;Fk; Mh;tk; ,Ug;gjpy;iy. ,q;F vy;yhtw;Wf;Fk; gzNk KOKjy; fhuzpahf ,Uf;fpd;wJ. mq;Fk; ,q;Fk; miye;J mjpf tl;bf;F gzk; thq;fp njhopypy; mbgl;L cUj;njhpahky; Nghdth;fSKz;L. (NkYk;...)

itfhrp 09> 2009

Gypfs; tpLjiy ,af;fkh? jkpo; ,dthj ,af;fkh? gaq;futhj ,af;fkh?

(jk;igah rghuj;jpdk;)

Gypfspd; njhlu;r;rpahd epiyg;ghl;il vLj;Jg;ghu;f;ifapy; td;dpapy; murhq;fj;jhy; Kd;ndLf;fg;gLk; Aj;jkhdJ jtpu;f;f Kbahj xd;whf ,Uf;fpd;wJ. xU tpLjiy Nghuhl;lk; vd;gJ mbg;gilapy; kf;fSf;fhdJ. vdNt mJ KOf;f KOf;f kf;fis rhu;e;Nj epw;fNtz;Lk;. jkpo; kf;fspd; Raepu;za cupikf;Fk; Gypfspd; mfq;fhu mjpfhu eyd;fSf;FkpilNa ghupa Kuz;ghL fhzg;gLfpwJ. Gypfs; jkJ Nfs;tpf;fplkw;w mjpfhu mfq;fhu eyd;fisNa Raepu;za cupik vd;fpwhu;fs;. mjhtJ jkpo; kf;fspd; Raepu;za cupik vd;Dk; gl;Lj; Jg;gl;lhtpdhy; Gypfs; jkJ F&u nrh&gj;ij %b kiwf;f Kay;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 09> 2009

Neghs gpujk ke;jpupapd; ,uh[pdhkhthy; epfOk; neUf;fb

Neghsj;jpy; jw;NghJ Vw;gl;Ls;s Mokhd neUf;fbf;F [dehafg;G+u;t Kiwapy; jPu;T fhzg;glNtz;baJ mtrpakhFk;. ,g;NghJ Vw;gl;Ls;s neUf;fb Kw;Wkhdhy; kpf neba Nghuhl;lj;jpw;F gpwF Neghsj;jpy; Vw;gl;Ls;s [dehafg;G+u;t khw;wk; Vkhw;wkhfptpLk;. (NkYk;...)

itfhrp 08> 2009

gpughfuid neUq;fpaJ uhZtk;?

GypfSf;F ntspapypUe;J MAj cjtpNah> Ms; cjtpNah tUtjw;F topapy;yhky; uhZtk; Rw;wptisj;Jtpl;lJ. uhZtj;jpd; jiug;gil> flw;gil ,uz;Lk; me;j ,lj;ijr; Rw;wp tisj;jpUf;fpwJ. tpkhdg; gilAk; mt;tg;NghJ me;jg; gFjp kPJ gwe;J Nghu;f;fs epytuj;ijg; Gifg;glk; vLj;J nfhOk;gpYk; td;dpg;gFjpapYk; cs;s uhZtj; jiyikf;F mDg;gpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. ,ijf; nfhz;Ljhd; xt;nthU jhf;FjiyAk; uhZtk; KbT nra;fpwJ. filrp muZk; jfu;e;j ,lj;jpy; gpughfud; ,Uf;fpwhuh vd;w re;NjfKk; uhZtj;Jf;F Vw;gl;bUf;fpwJ. Mdhy; Gypfspd; jw;fhg;igAk; jhf;FjiyAk; ghu;j;jhy; 'kpfTk; ghJfhf;fg;gl Ntz;ba jiytu; xUtu; mtu;fSld; ,Ug;gJ GydhfpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 08> 2009

fiuaKs;sptha;f;fhy;

ghJfhg;Gtyaj;jpDs; kw;nwhU kz; miz gilapduhy; kPl;G

Gypfs; ,Wjpf; fl;lj;ij mile;Js;s epiyapy; gilapduplk; ,Ue;J jq;fis ghJfhj;Jf;nfhs;Sk; tifapy; xt;nthU 200 kPw;wu; J}uj;jpy; kz; mizfis mikj;J gilapdupd; Kd;Ndw;wj;ij jLf;f Kw;gl;L tUtjhf NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 08> 2009

kl;lf;fsg;G khefu rigapd; Xuhz;Lg; g+u;j;jp

 

 

rpwe;j MSikAk;> ew;gz;Gk;> Ngr;rhw;wYk; nkhop mwpTk; nfhz;l kl;lf;fsg;G khefu Nkau; jpUkjp rptfPu;j;jh- gpughud; jiyikapy; 19 kf;fs; gpujpepjpfs; nghWg;Ngw;W khefu rigiaAk;> khefuj;ijAk; mgptpUj;jpapd; ghy; Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wdu;. ,k;khefu rigapd; gpujpNkau; N[hu;[; gps;is kw;Wk; cWg;gpdu;fspd; xj;Jiog;Gld; MSk;fl;rp> vjpu;f;fl;rp vd;w NtWghbd;wp ,q;F mgptpUj;jp eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd. (NkYk;...)

 

itfhrp 08> 2009

 

mk;gyj;jpw;F tUk; Gypfspd; khw;W ,af;f cWg;gpdu; nfhiyfs;

 

,d;W ,yq;if ,uhZtj;jpdhy; ifg;gw;wg;gl;l Gypfspd; Mtzq;fs; mtu;fs; Nkw;nfhz;l fle;j fhy nfhiyfis Mjhug;gLj;Jk; tpjkhf cs;sd. Murpd; mikr;ru;fs;> <gpMu;vy;vt; Nghd;w tpLjiy mikg;Gf;fspd; cWg;gpdu;fis nfhiy nra;j tpguk; Nghd;dit ,jpy; mlq;fpAs;sd. Gypfis ru;tNjr gaq;futhjpfshf ep&gpf;f ,t; Mtzq;fs; ngupJk; vjpu;fhyj;jpy; cjtg; Nghfpd;wd

 

(NkYk;...xsptbtpy;....)

 

itfhrp 08> 2009

Why LTTE failed  Vd; Gypfs; Njhw;Wg; Nghdhu;fs;

R. HARIHARAN

 

Its performance in Eelam War IV glaringly displayed Prabakaran’s limitations in mastering the art of conventional warfare

 

The LTTE, over the past 25 years, has built a 15,000-strong force that innovatively adapted its suicide war tactics to both land and naval warfare with deadly results. It mastered the use of terror tactics as a force multiplier. The LTTE’s charismatic and ruthless leader, Velupillai Prabakaran, built a loyal network of cadre – the Black Tigers – whose deadly suicide terror attacks changed the course of political history in Sri Lanka and to a certain extent in India also. Now the insurgents stand reduced to a few hundreds and have lost their entire territory of over 15,000 square kilometres and their equipment, weapons, armament and infrastructure so essential for survival as a viable entity.

(more...)

 

itfhrp 08> 2009

 

vk; capiu fhg;ghw;Wq;fs; vd td;dpapypUe;J vOk;

,lk; ngaHe;Njhhpd; Fuy; - tP. Mde;jrq;fup

 

,f; nfhiyfSf;F ahH nghWg;ghspfs; vd;gjy;y gpur;rpid. jhq;fs; tpUk;GtJ Nghy; Jg;ghf;fpahy; ahUk; capH Jwf;ff; $lhJ. kpfr; rpwpa msT ghjpg;NghL Nghiu elj;jpatHfs; vd vLj;j ew;ngaiu mtHfNs jkf;F mgfPHj;jp Vw;gLj;j mDkjpf;ff; $lhJ. tpLjiyg; Gypfspd; gpuNjrj;jpy; mfg;gl;Ls;s mg;ghtp kf;fis ntspapy; ghJfhg;ghf nfhz;L tu Ntz;Lkhdhy; jq;fSf;Fs;s xNu top If;fpa ehLfs; rigia gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xU ];jhgdk; cs;Ns nrd;W tpLjiyg; GypfNshL Ngrp kf;fis ghJfhg;ghf ntspNawTk;> mtHfs; jkJ MAjq;fSld; mur gilfsplk; ruzila rk;kjpf;f itg;gJTNk. kf;fspd; Fiwfis vLj;Jf;$w Ntz;ba flik vdf;Fk;> XH capH jd;Dk; ,of;fg;glf; $lhJ kf;fis ghJfhg;ghf ntspapy; nfhz;Ltu Ntz;baJ cq;fspd; flikAahFk;. (NkYk;...) (English ver....)

itfhrp 08> 2009

Gypfspd; gpbapy; vQ;rpapUf;Fk; rptpypad;fis kPl;L Fbaku;j;j

NkYk; Mapuk; Vf;fu; epyk; jahu;

Gypfspd; gpbapy; rpf;fp vQ;rp ,Uf;Fk; kf;fisAk; tpLtpj;Jj; jw;fhypfkhff; Fbaku;j;jntd tTdpahtpy; NkYk; Mapuk; Vf;fu; epyk; jahu; nra;ag;gl;bUg;gjhf mj;jpahtrpa Nritfs; Mizahsu; ehafk; New;Wj; njuptpj;jhu;. mNjNeuk;> Gypfspd; gpbapypUe;J tpLtpf;fg;gl;l vtUk; kuq;fspd; fPo; jq;f itf;fg;gltpy;iy. rfyUf;Fk; jq;Fkpl trjp toq;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 08> 2009

%thapuk; kpy;ypad; &gh nrytpy; kd;dhu; - G+efup tPjp Gduikg;G

Gypfspd; gpbapypUe;J kPl;nlLf;fg;gl;l tl khfhzj;jpy; ntF tpiutpy; ,ay;G tho;f;ifia Vw;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd rfy trjpfSk; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. V-32 gpujhd tPjpapd; Gduikg;G gzpfs; Muk;gpj;J itf;fg;glTs;s mNj rkak;> aho; - fz;b- nfhOk;G V-9 gpujhd tPjpapd; Gduikg;Gg; gzpfSk; 12 fpNyh kPw;wu; ePskhd rpyhtj;Jiw- KUq;fd; tPjp> 40 fpNyh kPw;wu; ePskhd Gj;jsk; kd;dhu; tPjpapd; Gduikg;G gzpfs; jw;nghOJ Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

kl;lf;fsg;G jD\pfhtpd; nfhiyia fz;bf;fpd;Nwhk; - tP. Mde;jrq;fup

,f;nfhiyAld; rk;ge;jg;gl;l midtiuAk; cldbahf ifJ nra;a Ntz;Lk; vdTk;> ,g;gbahd nfhiyr; rk;gtq;fs; njhlHe;J eilngwhky; ,Ug;gjw;Fk;> fg;gk;> flj;jy;> nfhs;isfs;> kdpj cupik kPwy;fs; Mfpatw;iw jLj;J epWj;jNtz;Lk; vdTk; mj;Jld; ,r;rk;gtq;fSf;F MAjf; FOf;fNs %y fhuznkd;gjdhy; midj;J MAjf;FOf;fspd; MAjq;fis KOikahf cldbahf fisaNtz;Lk; vdTk; ehq;fs; Nkd;ik jq;fpa [dhjpgjp mtHfsplk; Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;. Njit Vw;gbd; mtHfSf;F mur ghJfhg;G toq;fyhk;. (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

md;W rpwPrghuj;jpdj;jpw;F capu;gpr;ir kWj;j gpughfud;>

,d;W capu; gpr;ir Nfl;L epw;fpd;whd;

23 tUlq;fSf;Fg; gpd;du; ,g;NghJ GypfisAk;> Gypfspd; jiytu; gpughfuidAk; ruzila fhyf;nfL tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. md;W rpwp rghuj;jpdj;jpd; epiyapy; ,d;W gpughfud; cs;shu;. xU tpj;jpahrk; nuNyh ,af;fj;jtu;fs; jk;ik ghJfhg;gjw;fhf kf;fSf;F vt;tpj jPq;ifAk; nra;atpy;iy. Gypfs; jk;ik ghJfhf;f kf;fis Nflakhf ghtpj;J tUfpd;wdu;. md;W nuNyh ,af;fj;jtu;fSf;F milf;fyk; nfhLf;ff; $lhJ vd mr;RWj;jpa mNj kf;fisNa Gypfs; ,d;W jkf;F muzhf Mf;fpAs;sdu;. (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

 

gpughfudpd; kWgf;fk;!

 

mk;gyk;!

 

cz;ikfs; vd;Wk; cwq;Ftjpy;iy

 

(gFjp 1...)  (gFjp 2....)

itfhrp 07> 2009

kl;Lefu; gjw;wk; jzpa top fhz Ntz;Lk;!

jpUNfhzkiy> fhyp> kl;lf;fsg;G Mfpa ,lq;fspy; rkPg fhykhf Foe;ijfs; flj;jg;gl;L gLnfhiy nra;ag;gl;l rk;gtq;fisaLj;J cUthfpAs;s gjw;wk; myl;rpag;gLj;jf; $bajy;y. ,t;tplaj;jpy; ngw;Nwhupd; mr;rk; epahakhdJ. ,JNghd;w nfhba rk;gtq;fs; ,dpNky; ehl;bd; vg;gFjpapYNk ,lk;ngwhjgb Kw;Wg;Gs;sp itf;fg;gl Ntz;Lk;. ngw;NwhuplkpUe;J fg;gkhfg; gzk; ngWk; Nehf;fj;JlNdNa rkPg fhykhf ,f;Foe;ijfs; flj;jg;gl;Ls;sik njupate;Js;sJ. Foe;ijfisf; flj;jpr; nrd;W gzk; fwf;Fk; FWf;F top rk;ghj;jpak; ,dpNkYk; ,lk;ngWtjw;F xUNghJk; ,lkspf;fyhfhJ. nghyp]hiug; ghuhl;LtJld; epd;Wtplhky; nghJkf;fspd; xj;Jiog;Gk; ,t;tplaj;jpy; mtrpak; (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

,yq;if tUkhW I.eh nrayUf;F [dhjpgjp miog;G

I. eh. nrayhsu; ehafk; ghd;fP %Df;Fk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Fk; ,ilapy; New;W Kd;jpdk; (05) khiy ,lk;ngw;w njhiyNgrp ciuahlypd; NghNj [dhjpgjp ,e;j miog;ig tpLj;Js;shu;. ,j;njhiyNgrp ciuahlypd; NghJ [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> jq;fsJ ,yq;iff;fhd Neub tp[aj;jpd;NghNj ghJfhg;G tyaj;jpDs; jkpo; rptpypad;fs; Gypfspd; Mjpf;fj;Jf;Fs; vt;thW xLf;fg;gl;bUe;jdu; vd;gJ Fwpj;j rupahd kjpg;gPl;il cq;fshy; ngw KbAnkdTk; nrayhsu; ehafj;jplk; $wpAs;shu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 07> 2009

,lk; ngaHe;Njhhpd; cldbj; Njitfs; - tP. Mde;jrq;fup> jp. rpwPjud;>

j.rpj;jhu;j;jd;

Nghupd; fhuzkh ,lk; ngau;e;J Kfhk;fspy; jq;fpapUg;Nghu;fspd; cldbj; Njitfis G+u;j;jp nra;af; Nfhup tP. Mde;jrq;fup> jp. rpwPjud;> j. rpj;jhu;j;jd; MfpNahu; $l;lhf ntspapl;Ls;s nra;jpf;Fwpg;G (NkYk;...) (English ver....)

 

 

itfhrp 07> 2009

 

Canadian Democratic Tamil Cultural Association Thanks

Hon. Stephan Harper Prime Minister of Canada for assisting Srilanka.

(Press Release)                                                                       5 May 2009 – Toronto

Canadian Democratic Tamil Cultural Association whole Heartedly Thank the Prime Minister of Canada Hon. Stephan Harper for sending Hon. Bev Oda, Minister of International Cooperation to visit Srilanka and assist the Government of Srilanka by an additional funding of $3 Million in foreign aid to help to the meet the humanitarian needs of Tamils community displaced by war.(more...)

itfhrp 07> 2009

jiythpd; jw;nfhilf;fhd NeukpJ!

rjhrptk;. [P

jiythpd; jw;nfhilahdJ kpfKf;fpakhd ,uz;L nraw;ghLfis kpf,yFthf;Fk;. xd;W ,uhZt eltbf;if Kw;Wg;ngWk;. ,jdhy; kdpjg;NguopT KbTf;F tUk;. ,uz;L ,lk;ngah;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; mjpNtfj;jpy; eilngWk;. kf;fs; kPs;FbNaw;wk; Jhpjkhf eilngWk;NghJ jw;NghJ Njhd;wpapUf;fpw gpur;rpidfs; mw;Wg;NghFk;. Mdhy; NtW gpur;rpidfs; Njhd;Wk;. mjpy; Kf;fpakhdjhf ,dg;gpur;rpidf;fhd murpay; jPh;T njhlh;ghdjhf ,Uf;Fk (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

V - 32 (kd;dhu; - G+efup ghij) Gduikg;G gzp 18 y; Muk;gk;

kd;dhu;- G+efup Clhf aho;g;ghzk; nry;Yk; V-32 gpujhd tPjpia Gduikg;gjw;fhd Kjw;fl;l gzpfs; vjpu;tUk; 18k; jpfjp Muk;gkhfTs;sJ. ,e;jg; Gduikg;G gzpfspy; <LglTs;s 12 cs;ehl;L xg;ge;jf; fhuu;fSf;fhd Mtzq;fs; New;W cj;jpNahfG+u;tkhf ifaspf;fg;gl;ld. Kjw;fl;lkhf 48 fpNyh kPw;wu; ePskhd tPjpNa Gduikf;fg;glTs;sJ. ,jw;nfd Rkhu; 1800 kpy;ypad; &gha; epjp jw;Nghijf;F xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 07> 2009

kl;L. khtl;lj;jpy; ghlrhiyfs; New;Wk; ghjpg;G!

rpWkpapd; nfhiyAld; rk;ge;jg;gl;l ,Utiu ,d;Dk; ifJnra;a Ntz;Lnkd ngw;Nwhu;fs; Nfhupf;if tpLj;Js;sdu;. rk;gtj;Jld; njhlu;Gila %tu; nrt;tha; mjpfhiy nghyp]hupdhy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;lik njupe;jNj. Nkw;gb re;Njf egu;fs; ifjhFk; tiu njhlu;r;rpahfg; ghlrhiyfisg; gfp\;fupf;FkhW ngw;Nwhu;fs; Nfhupf;if tpLj;Js;sdu;. ,jdhy;> New;Wf; fhiy ghlrhiyfSf;F tUifje;j ngUk;ghyhd khztu;fs; tPLfSf;Fj; jpUk;gpr; nrd;wij mtjhdpf;f Kbe;jJ. (NkYk;...)

(Gypfspd; Ml;rpf; fhyq;fspy; mjpgu;fs; gps;isfspd; ghJfhg;G fUjp ghlrhiyfspy; VjhtJ xOq;F Kiwfisf; filg;gpbf;f Kw;gl;lhy; Gypfshy; mjpgu;fs; jz;bf;fg;gl;L JNuhfp Mf;fg;gl;lJjhd; tuyhW. ,t;thWjhd; aho; nrd; N[hd;];> nrd;uy; fy;Y}up mjpgu;fs; Rl;Lf; nfhiy nra;ag;gl;ldu;. fpof;F khfhzj;jpy; ,t; epyik ,dp Vw;glhJ vd;gNj vkJ ek;gpf;if. - ,uh[;Fkhu;)

itfhrp 07> 2009

mTl; Nrhu;rpq;fpw;F vjpuhd xghkhtpd; eltbf;if : ,e;jpahtpy; 17 yl;rk; Ngu; Ntiy ,of;Fk; mghak; 

,e;jpah> rPdh> gpypg;igd;]; cs;spl;l ehLfSld; mnkupf;f epWtdq;fs; nfhz;Ls;s mTl;Nrhu;rpq; Kiwiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf mnkupf;f mjpgu; xghkh> ,Jtiu tpjpj;Jte;j tupr;rYiffis uj;J nra;Js;shu;. ,jdhy;> mnkupf;fhtpy; Ntiytha;g;Gfs; ngUFk; vd;Wk; mtu; ek;gpf;if njuptpj;jhu;. Mdhy;> xghkhtpd; ,e;j eltbf;if> ,e;jpahtpy; ngUk; mjpUg;jpia Vw;gLj;jp cs;sJ. (NkYk;...)

(,g;gbahd nghUshjhuf; nfhs;if(s) cila mnkupf;fhjhd; jw;NghJ Gypfspd; Mju;r GU\d; cyfpNyNa mnkupf;fhjhd; jq;fis kPl;Fk;(Gypfs; jkpo; kf;fis kPl;Fk; vd;Wjhd; nrhy;fpd;wdu;) xU rf;jp vd;fpd;wdu;. <uhf;> Mg;fhdp];jhd;> ghy];jPdk;> yj;jPd; mnkupf;f ehLfspy; mnkupf;fhtpd; ifq;fupaq;fisg; ghu;j;j gpd;Gk; Gyd; kf;fspd; njspT ,t;thWjhd; cs;sJ? - ,uh[;Fkhu;)

itfhrp 07> 2009

td;dp ,uhZt eltbf;if itfhrp 06> 2009

(xspg;gjpT....)

itfhrp 06> 2009

Nrhdpahtpd; jkpo; ehl;L Nju;jy; gpur;rhuk; uj;jhdJ?

Gyp> Gyp Mjuthsu;fspd; jhf;FjYf;F cs;shfyhk; vd mr;rj;jpy; jkpo; ehl;by; Nrhdpah Nkw;nfhs;stpUe;j Nju;jy; gpurhug;gazk; iftplg;gl;lJ. cyfpd; kpfg;ngupa [dehaf ehl;by; Gypfshy; Cl;b tsu;fg;gLfpd;w td;Kiw fyhr;rhuk; jkpo; ehl;bd; mikjpia Nfs;tpf;Fwpahf;fpAs;sJ. GypfSf;F Mjuthf nraw;gLk; jkpo; ehl;L murpay;thjpfs; ,jw;fhd gjpy;fis vjpu;fhyj;jpy; kf;fSf;F nrhy;y Ntz;btUk;.

itfhrp 06> 2009

gpughTld; Gifg;glk; vLj;jtu; rpf;fypy;khl;bAs;shu;

Nfhitapy; ,uhZtk; kPjhd jhf;Fjy;: gpd;dzpapy; ngupa rjp; tPbNah Mjhuq;fs; rpf;fpd; Gyp Mjuthsu; thf;F%yk;

,uhZtk; kPJ jhf;Fjy; elj;jpa 250 Ngu; nfhz;l Fk;giy milahsk; fz;Lgpbg;gjpy; NghyPrhUf;Fg; ngupa rpukk; ,y;iy. td;Kiw Jtq;fp> Kbe;jJ tiu midj;Jf; fhl;rpfSk; tPbNah Nfkuhtpy; gjpthfpAs;sd. ,jpy;> rpy fhl;rpfs; kl;LNk kPbahf;fspy; xspgug;ghfpAs;sd. ,J njhlu;ghd NkYk; gy "rpb'f;fisr; Nrfupj;Js;s NghyPrhu;> Gyp Mjuthsu;fis milahsk; fz;L ifJ nra;J tUfpd;wdu;. ve;j xU egUk; rl;lj;jpd; gpbapypUe;J jg;gpf;f Kbahjgbahd Mjhuq;fs;> NghyP]; trk; cs;sd. (NkYk;...)

itfhrp 06> 2009

,e;jpa ,uhZtj;jpdu; kPjhd jhf;Fjy; : ngupahu; jp.f.tpw;F ,uhZt jsgjp fLk; vr;rupf;if 

mz;ikapy;> ,e;jpa uhZt thfdq;fspy; ,yq;if muRf;F MAjq;fis toq;f> mit Nfhit topahf nfhr;rpf;F vLj;Jr;nry;yg;gLtjhf nra;jpfs; gutpaJ. ,ijaLj;J> Nfhit gFjpf;F te;j me;j thfdq;fis ngupahu; jp.f.itr; Nru;e;j E}w;Wf;fzf;fhNdhu; topkwpj;J mbj;J nehWf;fpdu;. (NkYk;....)

itfhrp 06> 2009

,yq;if gpur;id rk;ge;jkhd rp.b. ntspaPL tof;F : tpsf;fk; Nfl;L jkpof muRf;F cau;ePjpkd;wk; Nehl;B]; 

,yq;if Nghupy; ghjpf;fg;gl;LtUk; mg;ghtpj;jkpou;fspd; mtyk; Fwpj;j rp.b.f;fis tpepNahfk; nra;tJ njhlu;ghf tpsf;fk; mspf;FkhW jkpof muRf;F nrd;id cau;ePjpkd;wk; cj;jutpl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 06> 2009

,yq;if ghuhSkd;wj;jpy; ,d;W……

jkpo; Njrpa $l;likg;G vk;.gpf;fis kPl;gNj mLj;jfl;l kdpjhgpkhd eltbf;if

ghJfhg;G tyaj;jpypUf;Fk; midj;J kf;fisAk; kPl;nlLj;J Gypfis Kw;whf xopj;Jf;fl;LtJld;> ntF tpiutpy; jkpo;j; Njrpa $l;likg;G vk;.gp. f;fisAk; kPl;nlLf;Fk; fhyk; ntF njhiytpy; ,y;iy. jah kh];lu; Nghd;W> N[hu;[; kh];lu; Nghd;W Gypfspd; kpNyr;rj;jdj;ij ntsp cyFf;F czu;j;Jk; FOtpduhf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G vk;.gp. f;fs; khWk; fhyKk; ntF njhiytpy; ,y;iy. (NkYk;...)

itfhrp 06> 2009

kl;L. khztp jD\pfh nfhiyAld; njhlu;G> %tu; Rl;Lf; nfhiy

kl;lf;fsg;G Nfhl;ilKid fdp\;l tpj;jpahya khztp rjP];Fkhu; jD\pfh vd;w 8 taJ khztpiaf; flj;jp nfhiy nra;ag;gl;l rk;gtk; njhlu;ghf ifJ nra;ag;gl;l %tu;> nghyp]hu; kPJ jhf;Fjy; elj;j Kw;gl;l Ntisapy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;ljhf kl;lf;fsg;G jiyikaf nghyp]hu; njuptpj;jdu;. [{ypad;> kA+ud;> jD}rd; Mfpa %tUk; New;W Kd;jpdk; VwhT+u;g; gFjpapy; itj;J kl;lf;fsg;G jiyikaf nghyp]hupdhy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. (NkYk;...)

itfhrp 06> 2009

FWfpa ghJfhg;G tyaj;jpDs; gpughfud;;> jg;g KbahjthW gyj;j ghJfhg;G Vw;ghL

jkpo; kf;fspd; tpLjiyf;fhfg; NghuhLfpNwhk; vd;W $wpa Gypfs; xU ghlrhiyNah> rdr%f epiyaNkh tpisahl;luq;Nfh nra;J nfhLj;jjpy;iy. gjpYf;F ghupa mopTfisNa nfhLj;Js;sdu;. ,d;W tlf;fpy; ghu;f;Fk; ,lnky;yhk; njuptJ kz; mizfs;jhd;. jq;fsJ ghJfhg;Gf;fhf muz;fisNa mikj;Js;shu;fs;. ,itjhd; mtu;fs; jkpo; kf;fSf;fhfr; nra;j epu;khzpg;Gfs;. (NkYk;...)

itfhrp 06> 2009

 

Daya Master to Parliament?

fUzh topapy; jah kh];uu; gazk;?

 

According to reliable sources Daya Master who fled the tiger terrorist organization recently and surrendered to SL forces would be appointed to the Parliament. Daya Master, who was the propaganda chief of the tiger terrorist organization and George, who was the interpreter for Thamilselvan and at various international conferences the tiger organization had in the past fled the terrorist held areas and surrendered to the Army. (more...)

itfhrp 06> 2009

ghJfhg;G tyaj;jpd; vQ;rpa gFjpfis Nehf;fp gilapdu; Kd;Ndw;wk;...

,ul;il tha;f;fhYf;F njd;gFjp Kk;Kidfshy; Rw;wptisg;G

Ks;sptha;f;fhy; gpuNjrj;jpypUe;J tlf;fhfTk;> Nkw;fhfTk; Kd;NdwptUk; ,uhZtj;jpdiu ,yf;F itj;J Gypfs; New;iwa jpdKk; fLk; jhf;Fjy;fis elj;jpAs;sdu;. ,NjNtis tl;Lthf;fy; ghJfhg;G Kd;duq;F epiyfspy; epiy nfhz;bUe;j ,uhZtj;jpdu; jw;NghJ mq;fpUe;J tlf;F Nehf;fp Kd;Ndw Muk;gpj;Js;sjhf mwpaKbfpd;wJ. (NkYk;...)

itfhrp 05> 2009

Sri Lanka says rebel leader trapped

In recent months government forces ousted the rebels from their strongholds across the north. The army say the Tigers are cornered in a sliver of land just 2.4 miles (4 kilometers) long on the northeast coast along with tens of thousands of civilians. Citing intelligence reports, Prime Minister Rathnasiri Wickremanayake told Parliament that rebel chief Velupillai Prabhakaran "remains trapped" in the rebel-held territory, confirming the assertion a rebel official made last week in an interview with The Associated Press. (more...)

itfhrp 05> 2009

fdlh(nuhwd;Nuh) kdpj rq;fpyp iftplg;gl;lJ

(,uh[;Fkhu;)

Gypg;gpdhkpfspdhy; elj;j jpl;lkpl;L ,ue;j kdpjr;rq;fpyp nuhwd;Nuh nghyp]; mDkjp kWg;ghy; iftpl;g;gl;lJ. mz;ikf;fhyq;fspy; fdlhtpYk; Gypfspd; Kftu;fshy; xOw;F nra;ag;gl;l 'Nghuhl;lq;fs;" rjhzu kf;fSf;F ngUk; ,ilQ;ryhf ,Ue;J tUfpd;wJ. $lNt murpw;Fk; ngUk; mstpy; nghUl; nryit Vw;gLj;jp tUfpd;wd. ,it vy;yhtw;iwAk;tpl mq;fq;Nf td;Kiwr; rk;gtq;fSk; eil ngw;W tUfpd;wd. NkYk; ,t; Nghuhl;lq;fis Gyp jdJ Kftu;fis itj;J jhd; gpd; epd;W ,af;fp tUtJk; fdlh Nghd;w ehLfSf;F ngUk; gpur;rid Mfptpl;lJ. NkYk; fdlh muir Ntz;LjYf;F gjpyhf epu;gj;jpf;Fk; mZFKiwia Nghuhl;lf;fhuu;fs; ifahz;L tUtij fdba muR tpUkgtpy;iy.

 xU Nghuhl;lj;ij elj;j nrytopf;Fk; ngUk; njhifahd gzj;jpd; %yKk; mwpag;gl;Ls;sjpdhy; ,dpNky; ,t;tifahd Nghuhl;lq;fSf;F nghJkf;fs; ghJfhg;G> mnrsfupaq;fis fhuzk; fhl;b nghyprhu; mDkjp kWf;f Kw;gltu; vd tplk; njupe;jtu;fs; Ngrpf; nfhs;fpd;wdu;. kdpjr;rq;fpyp Vw;ghl;lhsu;fs; Vw;fdNt buhwd;Nuhtpy; cs;s jkpo; filfs; vy;yhtw;iwAk; ,d;W(Nk 05) G+l;lNtz;Lk; vd 'md;G" Ntz;LNfhs; tpLj;jjpdhy; jkpo; tu;j;jfu;fs; kdjpw;Fs; FKwpf;nfhz;L ,d;W(Nk 05) filfs; jpwf;fg;glkhl;lhJ vd;w mwptpj;jiy NtW tpl;L tpl;ldu;. tw;GWj;jpg; G+l;Ljy; Nghd;w Gypfspd; ifq;fupaq;fs; Nghd;w rfy tplaq;fisAk; fdlh muR Vw;f Kbahj epiyapy; ,t; Nghuhl;lj;jpw;F kWg;G njuptpf;fg;gl;ljhf mwpa Kbfpd;wJ. ,dp Gypfspd; Nfhug;gw;fs; ntspehLfspYk; GLq;fg;gLk;. ntspehLfspy; epytp te;j ,sF epiy [dehafj;ij> rl;lq;fis J\;gpuNahfk; nra;a Kw;gl;l Gyp Kftu;fs; ,dp nky;yg;ghlq;fs; gbg;gu;.

itfhrp 05> 2009

Tamils' double-loss: Losing the war in Sri Lanka, losing influence in Ottawa

In April, when Tamil protestors flying Tiger flags appeared in force on Parliament Hill, they were treated like swine-flu sufferers. Both Harper and Ignatieff banned their caucuses from having any contact with the crowd — leading to the pathetic sight of Liberal backbenchers shouting luke-warn encouragement from the other side of the street. A delegation of hand-picked Tamil moderates was permitted a brief, private meeting with Ignatieff. But for public consumption, the protestors had to settle for the booby prize of Jack Layton. (more...)

itfhrp 05> 2009

murhq;fj;Jld; NgRtNj jPu;Tf;fhd topKiw

,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;Fk; murhq;fj;JlNdNa NgrNtz;Lk;. jPu;it eil Kiwg;gLj;j Ntz;ba gpujhd nghWg;G murhq;fj;ijr; rhu;e;jnjd;gjhy; jPu;T gw;wp murhq;fj;Jld; Ngrhky; xJq;FtJ jPu;it miltjw;fhd topKiwahfhJ. murpay; jPu;itg; nghWj;jtiuapy; murhq;fj;jpd; epiyg;ghl;Lf;Fk; jkpo;j; jiyikfspd; epiyg;ghl;Lf;FkpilNa ,ilntsp ,Uf;fyhk;. (NkYk;..)

itfhrp 05> 2009

Neghs gpujku; gjtp Jwg;G

Neghs gpujku; G\;gfky; jhy; (gpur;rz;lh) jdJ gpujku; gjtpia Jwe;Js;shu;. Neghs ,uhZtj; jsgjp Kd;dhs; khNtha;];Lfis gilapy; Nru;j;Jf; nfhs;sh ikf;fhf khNth];l;ilr; Nru;e;j gpujku; jhy;> ,uhZtj; jsgjpapd; Nritia ,ilepWj;j Kaw;rp nra;jhu;. ,jid me;ehl;L [dhjpgjp epWj;jpaikia mLj;Nj mtu; jdJ gjtpia Jwe;Js;shu;. (NkYk;...)

itfhrp 05> 2009

<og;gpur;rpidapy; murpay; Mjhak; NjlNtz;lhk;

fp.tPukzp (jpuhtplu; fofk;)

,yq;ifapy; Nghu; epWj;jk; Vw;gl;L> mg;ghtpj; jkpo; kf;fs; gy yl;rf;fzf;fpy; cs;stu;fs; - rpq;fs uhZtj;jpd; Fz;L kioapypUe;J (er;Rg;Giff; Fz;Lfs;) fhg;ghw;wg; glNtz;Lk; vd;w cyf ehLfs; - ma;.eh. nghJr;nrayhsu; ghd;. fp.%d; - mnkupf;fh> ehu;Nt> gpupl;ld; Nghd;w gw;gy ehLfspd; tw;GWj;jy;fs; - Mfpait fhuzkhf> 48 kzp Neu Nghu; epWj;jj;ij ,uh[gf;Nr muR mwptpj;Js;sJ. jkpo; ehl;bd; Kjy; mikr;ru; fiyQu; jUk; ,ilawhj mOj;jKk; ,jd; mbg;gilf; fhuzq;fspy; Kf;fpakhdjhFk;. ,e;jpa muRk; ,jpy; Ntbf;if ghu;j;Jf; nfhz;bUf;ftpy;iy vd;gJk; njspthfpwJ (NkYk;...)

 

itfhrp 05> 2009

 

td;Kiwf; fyhr;rhuk; jkpo; ehl;by; guTfpd;wjh?

Nrhdpahtpd; jkpo;ehL gazk; uj;jhfpwjh?

ghJfhg;gw;wr; R+oy; epyTtjhy; mtu; jkpo;ehL gpurhug; gazj;ij uj;J nra;aTs;sjhf ek;gj;jFe;j tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. ,yq;iff;F MAjq;fs; nfhz;L nry;tjhf gutpa tje;jpapd; fhuzkhf> Nfhitapy; Nk 2-k; Njjpad;W uhZt yhupfs; nehWf;fg;gl;ld. uhZt tPuu;fSk; jhf;fg;gl;ldu;. ,J njhlu;ghf ngupahu; jp.f.it Nru;e;j 10 Ngiu NghyPrhu; ifJ nra;jdu;. ,e;jr; rk;gtj;Jf;F kWjpdNk> nrd;idapy; jp.K.f.> ngupahu; jpuhtplu; fofj;jpdupilNa ele;j gaq;fu Nkhjypy; jp.K.f. Nju;jy; mYtyfk; R+iwahlg;gl;lJ. rukhupahf fw;fSk;> Nrhlhghl;bYk; tPrg;gl;ld. ,e;jr; R+oypy;> ,yq;ifj; jkpou; gpur;idapy; Nrhdpah kPJ jkpo;ehl;by; njhlu;e;J mjpUg;jp epyTtjhy;> Nju;jy; gpurhuj;Jf;fhf nry;y Ntz;lhk; vd mtuJ neUq;fpa tl;lhuq;fSk;> csTj; Jiw mjpfhupfs; rpyUk; mwpTWj;jpapUg;gjhf nly;yp tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;...)

itfhrp 05> 2009

TELO jiytu; =P rghuj;jpdk; 23 tJ epidT jpdk;

xU tpLjiyg;Nghuhl;lj;ijNa tPzhf;fp <oj;jkpopdj;jpd; ,d;iwa ,d;dy;fSf;Nf KOKjw;fhuzkhfp epw;Fk; tpLjiyg;Gypfshy; gLnfhiynra;ag;gl;l jkpoPo tpLjiy ,af;fj;jpd; jiytu;> jkpoPo kf;fspd; jdpg;ngUk; jsgjp> mkuu; R.=rghuj;jpdk; cl;gl 800f;Fk; Nkw;gl;l NghuhspfSk; mtu;fs; Nerpj;j nghJkf;fSk; nfhy;yg;gl;L kPshj;Jaupy; kPz;Lk; xU Mz;L Mwhj;Jaupy; mOfpwJ <ok;. (NkYk;...)

itfhrp 05> 2009

End game (Gypfspd; 'tpisahl;L' Kbtpw;F tUfpd;wJ)

'Welcome To Kilinochchi,' Former Tiger Stronghold

Stewart Bell, National Post 

The National Post's Stewart Bell was the first Canadian reporter to reach Kilinochchi, once the rebel stronghold of Sri Lanka, since the fall of the Tamil Tigers. This is his report from the front lines of the Tigers' last redoubt. (more...)

itfhrp 05> 2009

,yq;ifj; jkpou;fspd; nrhjp

,uhkehjGuj;Jf;Fk; aho;g;ghz muRf;Fk; neUq;fpa njhlu;gpUe;jjhy; rikay; fiy gutpapUf;fyhk;. mij tpl aho;g;ghz muru;fs; ,uhkehjGuk; mur FLk;gj;jpy; jhd; ngz;nfhLj;Jg; ngz; vLj;jpUf;fpwhu;fs;. mijtpl tz;zhu;gz;izapy; gy ehl;Lf;Nfhl;ilr; nrl;bahu;fs; tho;e;jpUf;fpwhu;fs;. tz;zhu;gz;izr; rptd; NfhapiyAk;> ngUkhs; NfhapiyAk; fl;baJ mtu;fs; jhd;. (NkYk;...)

itfhrp 05> 2009

,lk; ngau;e;j kf;fSf;F md;Gf;fuk; ePl;LNthk;

   -    <gpMu;vy;vt;(gj;kehgh)

td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J tTdpah kd;dhu; aho;g;ghzk; Mfpa ,lq;fspy; ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; jq;fitf;fg;gl;Lk; fhaq;fSf;Fs;shfp tTdpah kd;dhu; itj;jparhiyfspy; rpfpr;irf;fhf mDkjpf;fg;gl;Lk; cs;s kf;fspd; czT cil kUj;Jtk; fy;tp Nghd;w mj;jpahtrpa Njitfis G+u;j;jp nra;tjw;fhd eltbf;iffspy; ehKk; fuk;Nfhu;j;J vkJ gq;fspg;ig toq;FtJ fl;lha flikAk; cldb NjitAkhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

jkpo; fl;rpg; gpujpepjpfis [dhjpgjp kPz;Lk; mioj;JNgRtjw;F KbT: $l;likg;Gf;Fk; miog;G tpl jPu;khdk;

cs;sfkhf ,lk;ngau;e;J tTdpahtpYs;s eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;s nghJkf;fspd; kdpjhgpkhd eltbf;iffs; njhlu;gpy; MuhAk; Nehf;fpNyNa ,e;jr; re;jpg;G ,lk;ngw ,Ug;gjhfTk; ,e;j re;jpg;gpd; NghJ eyd;Gup epiyaq;fspy; murhq;fj;jpdhy; Kd;ndLf;fg;gLfpd;w Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;gpy; jkpo; murpay; fl;rpfspd; cWg;gpdu;fSf;F njspTg;gLj;jg;gLk; vd;Wk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

ghlrhiy khztp flj;jg;gl;Lg; gLnfhiy nra;ag;gl;lijf; fz;bj;J kl;lf;fsg;gpy; ,d;W `u;j;jhy; 

,f;nfhiyf;F fz;ldk; njuptpj;Jk;>ghlrhiy khztu;fspd; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jf; NfhupAk;> nfhiyAld; njhlu;Gila re;Njf egu;fisf; ifJnra;J rl;lj;jpd; Kd; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W typAWj;jpAk; kl;lf;fsg;G eyd; tpUk;gpfs;> gpuNjr jkpo; kf;fs; kw;Wk; gy;NtW mikg;Gfspd; ngau;fs; Fwpg;gplg;gl;L Jz;Lg; gpuRuq;fs; gutyhf tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

,lk;ngau;e;j 1>82>480 Ngu; eyd;Gup epiyaq;fspy; - jpUkjp gp.v];.vk;. rhu;s;];

td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j 1>82>480 Ngu; tTdpah> aho;g;ghzk;> jpUNfhzkiy Mfpa khtl;lq;fspy; cs;s eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;stu;fspy; 1>67>330 Ngu; tTdpah khtl;lj;jpy; cs;s 24 eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;f itf;fg;gl;bUg;gjhf tTdpah khtl;l mur mjpgu; jpUkjp gp.v];.vk;. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

rpwhu;fs; ghJfhg;gpy; tpNrl ftdk; Njit

gr;rpsk; Foe;ijfisf; flj;jpr; nrd;W JbJbf;ff; nfhiy nra;tnjd;gij fhl;Lkpuhz;bj;jdj;jpd; cr;rnkd;W nrhy;tij tpl Ntnwd;d thu;j;ijfshy; tpgupf;f KbAk;? ve;jtpjg; ghtKk; mwpahj rpd;dQ;rpW Foe;ijfs; ehy;tu; rkPg fhyj;jpy; gupjhg khd Kiwapy; nfhiy nra;ag;gl;Ls;sdu;. jpUNfhzkiy> fhyp> kl;lf;fsg;G Mfpa %d;W ,lq;fspy; ,f;nfh^u rk;gtq;fs; ele;Js;sd. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

Gypfspd; kw;WnkhU kz;miz jfu;g;G>  4 1/2 rJu fp.kP. Gypfs; Klf;fk;

ghJfhg;G tyaj;Jf;Fw;gl;l gFjpapy; Gypfspd; NkYk; xU kz;miz New;Wf; fhiy gilapduhy; jfu;f;fg;gl;bUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. ,jd; %yk; mg;gFjpapy; vQ;rpapUf;Fk; Vida rptpypad;fSk; gilapdiu Nehf;fp tUtnud vjpu;ghu;f;fg;gLtjhfTk; mtu; $wpdhu;. V-35 gpujhd tPjpr; re;jpapypUe;J njw;fpYk; Ky;iyj;jPT ee;jpf;fly; fldPNuupapypUe;J tlf;fpYk; Rkhu; 500 kPw;wu; ePsj;Jf;F mikf;fg;gl;bUe;j kz;mizNa New;Wf; fhiy ,uhZtj;jpd; 53Mk; gilazpapduhy; jfu;f;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

tpNrl mjpubg;gilapdupd; jhf;Fjypy; Kf;fpa Gyp cWg;gpdu;fs; ehy;tu; gyp

mk;ghiw fQ;rpf;Fbr;rhwpy; tpNrl mjpubg;gilapdu; Nkw;nfhz;l jhf;Fjypy; ehd;F Gyp cWg;gpdu;fs; nfhy;yg;gl;bUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. fQ;rpf;Fbr;rhW fhl;Lg; gFjpapy; New;WKd;jpdk; ,uT ,r;rk;gtk; ,lk;ngw;Ws;sJ. ,tu;fs; Gypfs; ,af;fj;jpy; Kf;fpa gjtp tfpg;gtu;fhd <o Nte;jk; vdg;gLk; gukehjd;> jiyNte;jk;> Njtehafk; kw;Wk; rj;jpagtk;. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

"kf;fs;jhd; Gypfs; Gypfs;jhd; kf;fs; vd;w Nfh\j;ij tpLj;J Gypfs;jhd; ehq;fs; ehq;fs;jhd; Gypfs; vd;w  Nfh\j;ij Kaw;rpAq;fs;

-fpof;fhd; Mjk;-

kf;fs;jhd; Gypfs; Gypfs;jhd; kf;fs; vd;gnjy;yhk; ,e;jr; rpy;yiufspd;  Nf\Kk; $g;ghLk; kl;LNkahFk;. ,yq;if tho; jkpou;fspy; kPjp 95 rjtPjkhdtu;fSk; [dehaf Kiwapyhd Ml;rpKiwapidNa Mjupf;fpd;wdu;. GypfSf;F Nkw;fj;ija ehLfspYk; ,yq;ifapYk; jkpo; Clfq;fs; gzj;jpw;fhf JizNghtjhy; cyfj; jkpo;fs; midtUk; Gypfis Mjupg;gJNghd;w xU gpuikia mitfspD}lhf Vw;gLj;jp jkpou;fis mbikfshf;f Gypfspd; gpdhkpfs; Kaw;r;rpf;fpd;wdu;. ,jw;F cjhuzkhf ,yq;ifapd; Njrpa ehNslhd tPuNfrupia Fwpg;gplyhk; ,e;j Njrpa gok;ngUk; ehNslhdJ nra;jpahsu;fs; epUgu;fs; Gypfs; vd;W Fwpg;gpl;L mDg;Gfpd;w nra;jpfis $l ,de;njupahjtu;fs; my;yJ Kuz;ghl;lhsu;fs; vd khw;wpg; gpuRuk; nra;fpd;wJ. ,J gj;jpupif ju;kj;jpw;F mg;ghl;gl;l nrayhFk;. (NkYk;...)

itfhrp 04> 2009

There are two kinds of Tamil people around the world...

one is "Tamil-Diaspora"...

second is "SL-Tamils"..Tamils living in Sri Lanka (N&E)

(more...)

itfhrp 04> 2009

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; neLQ;rhiyfs; Ntiyj;jpl;lq;fs; Muk;gk;.

fpof;F khfhzk; tpLtpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; gy;NtW mgptpUj;jpg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jpy; neLQ;rhiy kpf Kf;fpaj;Jtk; ngWfpwJ. Fwpg;ghf jpUf;nfhz;bahkL Kjy; mf;fiug;gw;W tiuahd gpujhd tPjp fhh;gl; tPjpahf nrg;gzplg;glTs;sJ. ,jpy; Kjy; fl;lkhf kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; gps;isahub Kjy; 5k; fl;iltiuahd fpl;lj;jl;l 14 fpNyhkPw;wh; ghij Gzuikg;Gr; nra;ag;glTs;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 03> 2009

nftpypahkLtpy; mj;JkPwpa FwpNaw;wj;ij jLj;J epWj;j Ntz;Lk;>  kf;fs; kPs;Fbaku;j;jg;gl Ntz;Lk;

 

kl;lf;fsg;G mk;ghiw khtl;lq;fspd; vy;iyapy; cs;s nftpypahkL fpuhkj;jpy; Kd;djhf eilngw;Ws;s mj;JkPwpa FwpNaw;wj;ij jLj;J epWj;j Ntz;Lk; vd fpof;F khfhzrig mikr;rUk; < gp Mu; vy; vg; gj;kehgh mikg;gpd; Kf;fpa cWg;gpdUkhd ,uh. Jiuul;zk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUf;F fbjk; xd;iw mDg;gpAs;shu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 03> 2009

,e;jpa ,uhZt thfd njhluzpkPJ jhf;Fjy;

,e;jpahtpd; jkpo;ehL Nfhit khtl;lj;jpd; mUNf ,d;W (02.05.2009) gpw;gfy; ,e;jpa ,uhZtj;jpdupd; thfdj; njhluzp kPJ jhf;Fjy; elj;jg;gl;Ls;sJ. 300 ,e;jpa ,uhZtj;jpdu; ifjuhghj;jpy; jkJ gapw;rpfSf;fhf nrd;Wtpl;L 60 thfdq;fspy; kPz;Lk; Nfhit jpUk;gpf;nfhz;bUe;jNghJ ,yq;if ,uhZtj;jpdUf;F MAjq;fs; vLj;J nry;tjhf njuptpj;J ,e;j jhf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 03> 2009

Nrhu;Tk; NtjidAk; mg;gpa Kfq;fSld; te;J nfhz;bUf;Fk; kf;fs;...

GJkhj;jsdpy; ,Ue;J xU Neub upg;Nghu;l;

Njhy;tpailar; nra;a Kbahj ,af;fnkd;Wk; cyfpd; kpff; nfh^ukhd ,af;fnkd;Wk; mwpag;gLk; tpLjiyg; Gypfis MAj gyj;jhy; Njhy;tpailar; nra;jpUf;Fk; ,yq;if ,uhZtk;> jkJ gpujhd Nghu; eltbf;iffspd; Kbtpy; tpj;jpahrkhd xU eltbf;ifapy; <Lgl;Lf; nfhz;bUf;fpwJ. tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; cs;s gFjpapy; rpf;Fz;bUf;Fk; nghJ kf;fis Nrjkpd;wp kPl;nlLf;Fk; gzp jhd; mJ vd;gJ cq;fSf;Fj; njupe;j tplak; jhd;. ,e;j E}w;whz;bd; kpfg; ngupa Nghu;fhy kPl;Gg; gzpahf ,J ,d;W Ngrg;gLfpwJ. ,e;j kPl;Gg; gzp fhuzkhf Ky;iyj;jPT fiuNahu gpuNjrj;jpy; mike;Js;s GJkhj;jsd; gFjp kpfTk; gpurpj;jp ngw;Ws;sJ. (NkYk;...)

 

itfhrp 03> 2009

Nrhrypr kf;fs; Kd;dzpapd; Nkjpd epfo;Tfs;

Nrhrypr kf;fs; Kd;dzpapd; Nkjpd nghJf;$l;lk; nfhOk;G tpfhukhNjtp G+q;fhtpy; cs;s muq;fpy; ,lk;ngw;wJ. Nkw;gb mikg;gpd; Nkjpd Cu;tyk; G+q;fhit te;jile;jJk; $l;lk; Muk;gkhdJ. Cu;tyj;jpy; ,yq;if fk;A+dp];l; fl;rp> yq;fh rkrkh[ fl;rp> [dehaf ,lJrhup K;ddzp Mfpa fl;rpfs; kw;Wk; njhopw;rq;fq;fis Nru;e;jtu;fs; ngUkstpy; fye;Jnfhz;bUe;jdu;. (NkYk;...)

 

itfhrp 03> 2009

tlf;fpd; tre;jk; %d;W fl;lq;fshf Kd;ndLf;fg;gLk;

Kjw; fl;lkhf GypfsplkpUe;J kPl;fg;gl;l kf;fSf;fhd czT> Rfhjhuk;> fy;tp> jw;fhypf tPL> [PtNdhghak; vd;gdtw;iw cldbahf ngw;Wf; nfhLj;jy;. ,uz;lhk; fl;lkhf tPjpfs; kpd;rhuk;> ghlrhiyfs;> cl;gl Gduikg;G Ntiyfs;. %d;whk; fl;lkhf neLQ;fhy jpl;lkhf tlf;fpd; tre;jj;jpd; ghupa mgptpUj;jpg; gzpfs;> njhopw;Jiwfspd; mgptpUj;jpnad ePz;L nry;Yk; ,jd; rkfhyj;jpNyNa [dehafj;ij epiyehl;Lk; eltbf;iffSk; ,lk;ngWk;. (NkYk;....)

itfhrp 03> 2009

,yq;ifj; jkpou;fis gad;gLj;jp murpay; Mjhak; NjLk; jkpoff; fl;rpfs;

xU khjj;Jf;F Kd;du; tiu ,yq;if gpur;rpid njhlu;ghf ve;jf; fUj;Jk; $whkYk;> VidNahu; ,yq;ifj; jkpou; mDjhg miyia gy Nghuhl;lq;fs;> ciufs; %yk; fl;b vOg;gpa NghJ fz;L nfhs;shkYk; ,Ue;J tpl;L jkpboj;ijNa ngw;Wj; jUNtd; vd;fpd;w msTf;F n[ayypjhtpdhy; Fj;Jf;fuzk; mbf;f Kbfpd;wJ. ,g;NghJ mtu; jhd; nry;fpd;w ,lnky;yhk; ,yq;if gpur;rpidf;Fj; jhd; Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpwhu;. jpUkhtstd;> itNfh> fiyQu; Mfpatu;fis tpOq;fp Vg;gk; tpLfpd;w msTf;F mtu; jd;id <og; Nghuhspahf Nt\k; jupj;jpUf;fpwhu;. Mdhy; xd;Wkl;Lk; epr;rak;> mtu; nfhs;ifastpy; khwNt ,y;iy! (NkYk;...)

itfhrp 03> 2009

kf;fs; $Wfpd;w rkhjhd nra;jp

gs;spthry;fs;> ,e;J Myaq;fs;> ngsj;j tpfhiufs;> fpwp];jt Njthyaq;fs;> njhz;lu; epWtdq;fs;> r%f ey mikg;Gfs; vd;nwy;yhk; gy;NtW epWtdq;fs; jw;NghJ epthuzg; nghUl;fisr; Nrfupf;Fk; eltbf;ifapy; ,wq;fpapUf;fpd;wd. kf;fs; ngUkstpy; te;J jq;fshyhd epthuz cjtpfis toq;fp tUtjhf ,e;epWtdq;fs; $Wfpd;wd. epthuzg; nghUl;fisf; nfhLj;JjttUfpd;w kf;fspy; rpq;fs> jkpo;> K];ypk;> gwq;fpau; vd;w NtWghL vjidANk fhz KbahjpUf;fpwJ. kdpjk; vd;w cau; rpe;jidia khj;jpuNk ,tu;fspy; fhzKbfpwJ vd;gNj rpwg;ghd tplak;. td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;J te;Js;s kf;fspd; epiyik cz;ikapNyNa gupjhgfukhdJ. (NkYk;...)

itfhrp 03> 2009

Stephan Harper

                           On his 50th Birthday

 

(more...)

itfhrp 02> 2009

Nghuhsp> rpe;idahsu; rghypq;fj;jpw;F rku;gzk;

rhfud;

(<otpLjiyapd; Kd;Ndhbfspy; xUtu; rghypq;fk;. mtu; 1994 Nk 1 md;W gpuhd;]; ,y; mtuJ tPl;by; mtu; kidtp gps;isfs; Kd;dpiyapy; Gypfspdhy; nfhy;yg;gl;lhu;)

,d;iwa fhy fl;lj;jpy; <otpLjiy tuyhw;iw KOikahf mwpe;J ,d;Wk; me;jg; Nghuhl;lj;jpw;Fs; tho;e;J tUgtu; xUtu;jhd; mtu; tujuh[g;ngUkhs; kl;LNk (gpughfuDk; cs;shu; mtu; tuyhw;W cz;ikfisf; $wp jdf;F jhNd J}f;F Nghl;Lf; nfhs;thuh?) mtu;jhd; gpughfudpd; hit list ,y; no 1. ek;Gq;fs;> mz;ikapy; $l tujuh[ngUkhspd; kfspd; jpUkzj;jpy; fhu;r;rhujpahf fye;J nfhz;L mtiu nfhiy nra;a Gypfs; Kad;wJ Qhgfk; ,Uf;fyhk;. mtUf;F gpwFjhd; fUzh> lf;s];..ect. gpughfudpd; tuyhw;iw kl;Lk; my;y> mjw;F Ke;ija jkpo;kf;fspd; tpLjiy tuyhw;iw njupe;jtu;. ngUk;ghd;ikahd tuyhWfspy; Neubj; njhlu;Gilatu;. ,tw;wpw;F Nkyhf vOj;jhw;wy; kpf;ftu;. mtu; vOJthu;> nrhy;Ythu;> nra;thu; ep&gpg;ghu; ,Jjhd; gpughfudpd; hit list ,y; no 1 Mf tujuh[g;ngUkhs; ,Ug;gjw;fhd Kjy; fhuzk;. ,ize;j tlf;F fpof;F khfhzrigapd; Kd;dhs; Kjy; mikr;ru; vd;gJ vy;yhk; ,jw;F gpwFjhd;. xU rghypq;fj;Jld; mt; tuyhw;iw Kbj;Jf; nfhs;Nthk;. vdNt tpopg;;ghf ,Ug;Nghk;. vr;rupf;ifahf nraw;gLNthk; rupahd tuyhw;iw vOjp Kbg;Nghk;. (NkYk;...)

itfhrp 02> 2009

 

kl;lf;fsg;gpy; ,uz;lhtJ ehshfTk; Mu;g;ghl;lk;


kl;lf;fsg;gpy; New;W Kd;jpdk; Nfhl;ilKid fdp\;l Nfhl;lKid fdp\;l tpj;jpahya %d;whk; ju khztpahd rjP];Fkhu; jpD\pfh (8 taJ) ku;kkhd Kiwapy; fhzhky; NghAs;shu;. ,NjNtis VwhT+u; 5 Mk; Fwpr;rpiar; Nru;e;j VwhT+u; tpGyhde;j tpj;jpahya khztdhd ts;Std; tp[ad; (15) fle;j Qhapw;Wf;fpoik fhiy Kjy; fhzhky; NghAs;shu;. ,Njrkak;> fy;yb rpthde;jh tpj;jpahyaj;jpy; 7 Mk; juj;jpy; fy;tpfw;Fk; thfiuiar; Nru;e;j Vuk;g%u;j;jp [dhu;j;jdd; (12) vd;w khztd; fle;j 28-04-2009 Kjy; fhzhky; NghAs;shu;;. ,tu;fs; fhzhky; NghAs;sik khztu;fs;> kw;Wk; ngw;Nwhu;fs; kj;jpapy; mr;rKk;> gPjpAk; Vw;gl;Ls;sJ. mLj;jLj;J ,e;j %d;W khztu;fSk; fhzhky; NghAs;sjhy; ,tu;fs; flj;jg;gl;bUf;fyhnkdf; $Wk; khztu;fSk; ngw;Nwhu;fSk; ,jw;nfjpuhf New;Wk; ,d;Wk; Nfhl;lKid fdp\;l tpj;jpahyaj;jpd; Kd;ghf Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;ldu;.
 

itfhrp 02> 2009

 

Ky;iyj;jPT flw;gug;gpy;

Gypfspd; 3 glFfs; epu;%yk; 23 Gypfs; gypnad flw;gil jfty;Ky;iyj;jPT flw;gug;gpw;F mg;ghy; Gypfspd; 3 glFfisf; flw;gilapdu; jhf;fp epu;%ykhf;fpAs;sjhf Njrpa ghJfhg;Gf;fhd Clf kj;jpa epiyak; njuptpj;jJ. New;W (01) mjpfhiy xU kzpas tpy; ,lk;ngw;w ,e;jr; rk;gtj;jpy; 23 Gyp cWg;gpdu;fs; nfhy;yg;gl;Ls; s jhfTk; flw;gilapdu; njuptpj;Js;sdu;. flw;gilapd; Nlhuh kw;Wk; mjpNtfg; glFfs; %yk; Gypfspd; glFfs; kPJ jhf;Fjy; elj;jg;gl;ljhf Njrpa ghJfhg;Gf;fhd Clf kj;jpa epiyaj;jpd; Ngr;rhsu; jpdfuDf;Fj; njuptpj;jhu;. Gypfspd; glFfs; epu;%ykhf;fg; gl;ljpy; Gypfs; jug;gpy; 23 Ngu; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;. rk;gtk; ,lk;ngw;w flw; gFjpapy; gilapdu; njhlu;e;Jk; NjLjy;fis Nkw;nfhz;Ls;sdu;. ,j;jhf;Fjypy; flw;gilapdUf;F vJtpjkhd Nrjq;fSk; Vw;gltpy;iy nad;Wk; Clf kj;jpa epiyaj;jpd; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;.
 

itfhrp 02> 2009

fUzhepjpAk; GypthYk; !

(njhFg;G : myhjp md;G)

fUzhepjpapd; kPJ gpughfuDf;F kupahuj ,Ue;jjpy;iy vd;gNj cz;ik. fsj;jpy; vd;w vy;.b.b.<.apd; gpur;rhug; gj;jpupif 1993 Mk; Mz;L jp.K.f tpd;  tUq;fhy jiytu; vd;W itNfhitr; rpj;jupj;jJ. mJNt jp.K.f tpy; ,Ue;J itNfh ntspNaw;wg;glTk;> k.jp.K.f. vd;w fl;rp gpwf;fTk; fhuzkhapw;W. fsj;jpy; gj;jpupif> <o tpLjiyg; Nghupy; fUzhepjpf;F cz;ikahd mf;fiwapy;iy vd;W nkd;W tpOq;fhky; gl;ltu;j;jdkhf tptupj;jpUe;jJ. me;jf; fUj;Jf;fs; kpfTk; jPtpukhff; fUj;jpy; nfhs;sg;gl;L> vy;.b.b.<ahy; fUzhepjpf;F Mgj;J vd;w epiyg;ghL vLf;fg;gl;L> mtUf;fhd ghJfhg;G fLikahFk; mstpw;Fr; nrd;wJ.. (NkYk;...)

itfhrp 02> 2009

kdpjhgpkhd eltbf;ifapd; ,uz;lhtJ fl;lk;

,uhZt eltbf;if fhuzkhf ntspNawpatu;fs; khj;jpukd;wp NtW fhuzq;fshy; ,lk; ngau;e;jtu;fSk; jq;fs; nrhe;j ,lq;fspy; FbNaWtjw;fhd R+o;epiy cUthf Ntz;Lk;. tl khfhzj;ijr; Nru;e;j K];ypk;fs; Gypfshy; ntspNaw;wg;gl;L ,d;W ntt;NtW ,lq;fspy; tho;fpd;whu;fs;. mNjNghy> Gypfspd; MAjg; Nghuhl;lj;jpd; tpis thfj; jkpo; kf;fSk; tl gFjpapypUe;J ntspNawpapUf;fpwhu;fs;. (NkYk;...)

itfhrp 02> 2009

Gnshl; mikg;gpdu; Rtp]; Kw;Nghf;F Kd;dzpfSld; ,ize;J Nkjpd Cu;tyj;jpy;..
 

,d;W fhiy Rtpw;ryhe;J R+upr; gpujhd Gifapuj epiyaj;jpy; ,Ue;J Muk;gpf;fg;gl;l Nkjpd Cu;tyq;fspy; Rtpw;rhyhe;ijr; Nru;ej Kw;Nghf;F Kd;dzpfs;> ,lJrhup mikg;GfSld; Rtp]; Gnshl; fpisapdUk; ,ize;J nfhz;ldu;. Rtpw;ryhe;jpy; Nkjpd Nguzpapy; ,ize;J nfhz;Ls;s jkpoPo kf;fs; tpLjiyf; fof Njhou;fs; kw;Wk; Mjuthsu;fs;>
1. Vfhjpgj;jpa ehLfs; ,yq;ifg; gpur;rpidapy; vy;iyfle;J jiyapLtij epWj;j Ntz;Lk;.
2. gpupj;jhdpah ,yq;ifia jkJ fhyzpj;Jt ehlhf itj;jpUe;j fhyj;jpy; ,yq;iff;F ,ioj;Js;s jPq;FfSf;F e\;l<L nrYj;j Ntz;Lk;.
3. ,yq;if muR ,yq;ifapy; cs;s rfy murpay; kw;Wk; nghJ mikg;Gf;fisAk; mjd; cWg;gpdu;fisAk; rkj;Jtj;JlDk; fz;zpaj;JlDk; elhj;j Ntz;Lk;
4. Gypfs; kdpjNflaq;fshf td;dpapy; jLj;J itj;Js;s kf;fis cldbahf vt;tpj epge;jidfSk; ,d;wp tpLjiy nra;a Ntz;Lk;
vd;fpd;w Nfhupf;iffSld; 7Nfhupf;iffis Kd;itj;J Nguzpapy; fye;J nfhz;ldu;. mq;F Nkw;Fwpg;gpl;l 7Nfhupf;iffSk; mlq;fpa Jz;Lg;gpuRuk; N[u;kd; nkhopapy; gy;yhapuf;fzf;fpy; gpuRupf;fg;gl;L Rtp];kf;fs; kj;jpapy; tpepNahfpf;fg;gl;lJ. (NkYk;....)
 

itfhrp 02> 2009

kl;lf;fsg;gpy; ghlrhiy khzth;fs; fhzhky;Nghdik fpof;fpd; murpiyAk; mikjpiaAk; rPh;Fiyf;Fk; rjpKaw;rp - fpof;F Kjy;th;- re;jpufhe;jd;.

cyfehLfisg; nghWj;jtiuapy; njhopyhsh;fs; vt;thW kjpf;fg;gLfpd;whh;fNsh mNjNghy; vkJ ehl;bYk; ,Uf;f Ntz;Lk;. ehd; fpof;F khfhzj;jpd; Kjyikr;rh; vd;w tifapy; vkJ khfhzj;jpy; ,Uf;fpd;w njhopyhsh;fs; vjph; nfhs;fpd;w gpur;rpidfSf;F Kjypy; jPh;T fhzNtz;Lk;. mjhtJ vkJ khfhzj;ijg; nghWj;jtiuapy; tptrhak;> kPd;gpb> th;j;jfk; vd;gdNt gpujhd njhopy;fshf ,Uf;fpd;wJ. ,jid Nkw;nfhs;fpd;w njhopyhsh;fs; vt;thwhd gpur;rpidfSf;F Kfk; nfhLf;fpd;whh;fs; vd;gjidg; ghh;f;f Ntz;Lk;.  jw;NghJ fpof;fpy; [dehaf #oy; njd;gLfpd;w ,r; re;jh;g;gj;jpNy ,dNtWghLfisf; fle;J ehk; midtUk; xUkpj;Jr; nraw;gLfpd;w NghJjhd; ehk; vjph; nfhs;fpd;w gpur;rpidSf;F ,yFthf jPh;tpid vl;lKbAk; vdTk; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;...)

itfhrp 02> 2009

td;dpapy; vQ;rpAs;s ,lk; ngaHe;Njhiu fhg;ghw;Wq;fs;-tP. Mde;jrq;fup

,f; filrp Neuj;jpYk; $l ehd; $Wk; MNyhrid jq;fSf;F Vw;Gilajhapd; mij mKy;g;gLj;j Kaw;rpAq;fs;. vdJ MNyhrid ahnjdpy; muRf;F Vw;Gilajhd XH rHtNjr mikg;ig td;dpf;F mDg;gp kf;fis tpLtpf;FkhWk;> MAjq;fSld; ruzilgtHfSf;F nghJ kd;dpg;G nfhLg;gjhfTk; $wp mDg;gp itAq;fs;. ,jw;Fj; Njitahd ,Uthu fhyf;nfLTk; nfhLf;fyhk;. nghJ kf;fis ntspapy; nfhz;Ltu mj;jifaNjhH Vw;ghL nra;aj; jtwpd; Kbtpy; ehl;bd; ew;ngaiu ehrk; nra;Ak; XH ghhpa mdHj;jk; Njrpa hPjpapy; Vw;glTk; $Lk;. (NkYk;..) (English Ver....)

itfhrp 02> 2009

fUzh vd;fpd;w KuspjuDf;Fk; fpof;F khfhz kf;fSf;Fk;. (ghfk; - 11)      

-a`pah th]pj;

ghij jpwe;J ek;k ngUk; jiy toptpl;l NghJ aho; gy;fiyf;fofj;jpy; %d;whtJ kdpjd; gjpg;gfj;jhh; xU Gj;jf fz;fhl;rp elhj;jpdh;. ehDk; mq;F xU mioah tpUe;jhspahf nrd;wpUe;Njd;. mlf; flTNs nkhj;j aho;g;ghzpAk; me;j %d;W jpdKk;. Gj;jfk;> Gj;jfk;> Gj;jfk; vd gpa;j;J cjwp tpl;lhh;fs;. mt;tsT grp> mt;tsT jhfk;> gy;fiyf;fof cgNte;jh; njhlf;fk; G+ghyrpq;fk; Gj;jfrhiyf;F Kd;dhy; Ml;Nlh Xl;bath; tiu mbg;Gy;> Edpg;Gy; tiu Nka;e;J tpl;lhh;fs;. Mk; rpwpyq;fh KOf;f xU Gj;jf tpahghuk; njhlq;fyhk;. Kfa;jPd; Mz;lth; rj;JU rq;fhuk; vd;fpd;w kiyahs khe;jphPf. me;jf; fhyj;J Gj;jfq;fs; njhlf;fk; kp];lh; guhf; Xghkhtpd; Rarhpijg; Gj;jfk; tiu jkpopy;; nkl;uh]; mq;fg;g ehaf;fh; ];hPl; (kz;zb) njhlf;fk; kTz;l; Nuhl; `pf;fpd;]; ghjk;]; Clhf jpefh; fhe;jp fz;zjh]dpd; ,uz;L jl;L khbtiu Nfhl;Nlh nfhl;nld nfhl;bf; fplf;fpwJ. (NkYk;...)

itfhrp 01> 2009

ghl;lhsp tu;f;fj;jpd; cupikia typAWj;Jk; jpdk;

 

 

 

 

 

Nkjpdk; vd;gJ ntWkNd ciof;Fk; tu;f;fj;jpdupd; Xa;TehNsh md;wp tpL Kiw ehNsh my;y. ciof;Fk; tu;f;fj; jpduhd ghl;lhsp kf;fspd; jdpj;Jtj;ij cyFf;F typAWj;Jk; jpdNk Nk khjk; Kjyhk; jpfjpahFk;. njhopyhs tu;f;fj; Jf;F nfsutkspf;Fk; milahsnkd;Wk; Nkjpdj;ijf; nfhs;s KbAk;. (NkYk;...)

 

 

itfhrp 01> 2009

gaq;futhj Gypfshy; n[ayypjh capUf;F Mgj;J!

Qhdk;

Vnddpy; mkpu;jypq;fj;ij Ngr;Rthu;j;ijf;F tUfpNwhk; vd;W ek;gitj;Jj;jhd; Gypfs; nfhd;whu;fs;. gpNukjhrhtplk; ehk; rNfhjuu;fs; vd;W $wp ek;gitj;J gzKk; MAjKk; ngw;W ,e;jpa ,uhZtj;Jld; Nghu; Kbe;jTld; nfhd;whu;fs;.
uh[Pt; fhe;jpAld; NgRtjw;F fhrpMde;jid mDg;gp mtiu ek;gitj;J ghJfhg;gpd;wp tuitj;Jf; nfhd;whu;fs;. ,g;NghJ n[ayypjh. VjhtJ ele;jhy; ed;ik milag;Nghfpd;wtu;fs; ahu;? epr;rakhf fUzhepjp ,y;iy. n[ayypjhTld; cs;s Gyp Mjuthsu;fshd itNfh> uhkjh];> ghz;bad; MfpNahNu. vdNt n[ayypjh Nju;jy; KbAk; tiu kpfkpf [hf;fpuijahf ,Uf;f Ntz;Lk;.
 

itfhrp 01> 2009

tpoYf;F ,iwj;j ePUk;! tPzhfpg; NghFk; Gyk;ngau; Nghuhl;lq;fSk;!!

rhfud;

Nghupy; rpf;fpAs;s kf;fspd; cz;ikahd gpur;ridfis rupahd gjhiffis Rke;J Nghuhl;lq;fis Kd;ndLq;fs;. tuyhW cq;fis gjpT nra;J nfhs;Sk;. jdpegu; gpughfudpd; glj;ijAk;> Jg;ghf;fpAld; $ba Gypg;glj;ijAk; J}f;fpj;jpupe;J tpl;L mjid ,ilapilNa flhrptpl;L ,g;NghJ ehk; jpUe;jptpl;Nlhk; vd;W gRj;Njhiyg; Nghu;j;jpdhy; ru;tNjrk; clNd cq;fis ek;g mtu;fs; vd;d Nfzg;gay;fsh? kdpjr; rq;fpyp> ftd<u;g;G vd;W Muk;gpf;Fk;NghNj $wpNdhk; gjhiffis rupahf gpbAq;fs; vd;W. Nfl;Bu;fsh? fye;J nfhz;ltu;fspd; vz;zpf;ifia $l;bf; fhl;b Ra ,d;gk; fhz;gjpy; kl;LNk ftdk; nrYj;jpdPu;fs;;. gjhiffspy; ftdk; nrYj;jtpy;iyNa? (NkYk;...)

 

 

itfhrp 01> 2009

kd;dhu; Krypapy; 122 FLk;gq;fs;; New;W kPsf; Fbaku;T

tlf;fpd; tre;jk; jpl;lj;jpd; fPo; kd;dhu;> Kryp gpuNjr nrayfg; gpuptpYs;s rNtupau;Guk; fpuhkNrtfu; gpuptpy; 122 FLk;gq;fis kPsf; Fbaku;j;Jk; gzpfs; New;W eilngw;wd. vjpu;tUk; 11Mk; jpfjp Kryp gpuNjr nrayfj;Jf;Fl;gl;l 10 fpuhk Nrtfu; gpupTfspYk; 2100 Ngiuf; nfhz;l 525 FLk;gq;fs; kPsf; Fbaku;j;jg;glTk; cs;sd. (NkYk;...)

itfhrp 01> 2009

ehUk; njhLg;Gk;.

-tk;rpfd;-

vYk;Gk; tpiwf;Fk;

gdpAiwtpy;

gapd;(pine) kuf;fhLfSf;Fs;spUe;J

kapYk; khDk;

gy Neuq;fspy;

xl;lfq;fSk;

gpbj;JtUk;

ehfuPf cilazpe;j

Clf NtLtupd;

<l;b Kidapy;

cz;ikfs;

Fw;Wapuha;. 

 

(NkYk;...)

 

itfhrp 01> 2009

,yq;if epytuk; rk;ke;jkhd fye;Jiuahly;

Nice debate between blind LTTE fullowers and patriotic sri lankans.

xspg;gjpit ghu;f;f fPNo cs;s fsj;jpw;F nry;yTk;

http://www.mawbimanews.com/2009/04/michael-coren-toronto-show-panel.htm

itfhrp 01> 2009

kl;L tpisahl;L Jiwf;Fj; jilahf mikAk; ntth; ikjhdk; khw;wg;gLkh.

G+.gpurhe;jd;

J}uNehf;F rpe;ijAk;> epiyahd jpl;lkplYk; Fiwfpd;w Ntisapy; mgptpUj;jp vd;gJ fdthfr; nrd;WtpLk;. tpisahl;Lj;Jiw kdpj tho;tpYk; rKjha vOr;rpf;Fk; kpf Kf;fpakhdjhFk;. Mdhy; ,d;W ntWk; nghOJNghf;fpw;Ff; $l tpisahl;bid gad;glj;jhj epiy Nkyhq;fptUfpd;wJ. kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpNyNa Kf;fpa tpisahl;L ikjhdkhd ntgh; tpisahl;L ikjhdk; tPuh;fspd; ghtidf;fhf gad;glj;jg;gl;L tUfpd;wNghJk;. mufpy; ePjpkd;wk; mikj;Js;sjpdhy; ePjpkd;w nraw;ghLfSf;F tpisahl;L epfo;Tfspd;NghJ xypngUf;fp ,ilQ;ryhf cs;sJ. (NkYk;...)

itfhrp 01> 2009

gpup. murpd; cWjpnkhopia mLj;J guNk];tudpd; 24 ehs; cz;zhepiyg; Nghuhl;lk; jw;fhypfkhf ,ilepWj;jk;

fle;j 24 ehshf gpupj;jhdpah ehlhSkd;w rJf;fj;jpy; jkpo; kwtd;" guNk];tudhy; Kd;ndLf;fg;gl;l rhFk; tiuapyhd cz;zhepiy Nghuhl;lk; gpupj;jhdpah murhq;fj;jpd; cWjp nkhopAld; ehlhSkd;w cWg;gpdu; Simon Huges gor;rhW nfhLf;f jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;Ls;sJ. gpupj;jhdpah muR jdf;F mspj;j thf;FWjpapd; mbg;gilapy; jhd; jw;fhypfkhf cz;zhepiyg; Nghuhl;lj;ij epWj;jpAs;sjhfTk; me;j thf;FWjp epiwNtw;wg;glhj epiyapy; jd;Dila Nghuhl;lk; njhlUk; vdTk; njupj;jhu;.

itfhrp 01> 2009

kl;Lefupy; flj;jg;gl;l rjP];FkhH tpJ\pfhit kdpjhgpkhd mbg;gilapy; tpLtpf;FkhW Ntz;Lfpd;Nwd;. fpof;F khfhzrig cWg;gpdH fpU];zhde;juh[h

kl;lf;fsg;G efupy; cs;s gpugy Nfhl;ilKid fdp];u tpj;jpahyaj;jpy; 03k; Mz;by; fy;tp gapYk; khztp rjP];FkhH tpJ\pfh flj;jg;gl;l rk;gtj;ij jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; fl;rp rhHgpYk;> fpof;F khfhzrig cWg;gpdHfs; rhHgpYk; kpfkpf td;ikahf fz;bf;fpd;Nwhk;. mz;ikf;fhykhf fpof;F khfhzj;jpy; rpy jPa rf;jpfs; jpl;lkpl;l Kiwapy; ghlrhiy khzt> khztpfis flj;JtJk;> fg;gk; NfhUtJk; njhlH fijahfp tUfpd;wJ. vdNt rk;ke;jg;gl;ltHfs; ahuhf ,Ue;jhYk; ,t;thwhd <dr; nray;fis iftpLtJld;> flj;jg;gl;l khztpiaAk; cld; tpLjiy nra;a Ntz;Lk;. (NkYk;...)

itfhrp 01> 2009

Freeing the civilians held as hostages is my duty: Rajapaksa

 

The choice before LTTE is ‘either surrender or face the Army/ he tells CNN-IBN.

Noting that the military operations were “almost over,” Mr. Rajapaksa said the choice before the LTTE was “either surrender or face the Army.” What he had ordered was not a ceasefire but it was “proceeding almost like a ceasefire... our soldiers are moving forward.... it looks like a real war but we are not using our heavy weapons.” Responding to a ques­tion on whether his government would hand over L TTE supremo Velupillai Pra-bakaran to India if he was caught alive, the Sri Lankan President said: “First he has to go through our trial” and “then we might send him there.” He commented that “India has a right” to this because Prabakaran was “responsible for the kill­ing of Rajiv Gandhi — one of the greatest leaders in India.” As for most of the young LTTE cadres, he was clear they should be “rehabilitated,” so that their talent could be used for “our society, for our development, for this country.” Ex­cerpts from the interview: (more...)

itfhrp 01> 2009

ciof;Fk; kf;fspd; xw;Wikf;fhd ntFkjp Nk jpdk;

ciof;Fk; kf;fspd; xw;W ikf;fhd ntFkjpNa NkjpdkhFk;. Rkhu; E}w;whz;LfSf;F Nkyhf ,k;Nkjpdk; cynfq;fpYk; ghl;lhsp kf;fshy; ntFtpkupirahff; nfhz;lhlg;gLfpwJ. njhopy; GupNthupd; xw;WikiaAk;> caupa ,yl;rpaq;fisAk; vLj;J tpsf;fp cupikf; Fuy; njhLf;Fk; cd;dj jpdkhf Nkjpdk; fUjg;gLfpd;wJ. ,j;jpdk; ghl;lhspfspd; gRikkpF epidTfspy; ePq;fhj ,lj;ij tfpf;fpd;wJ. (NkYk;...)

 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com