Contact us at: sooddram@gmail.com

 

ij 2010 khjg;; gjpTfs;

ij 31> 2010

,e;jpa ghJfhg;G MNyhrfu; Nkdd; nfhOk;G tUif

,e;jpahtpd; Gjpa Njrpa ghJfhg;G MNyhrfuhfg; nghWg;Ngw;Ws;s rpt;rq;fu; Nkdd; tpiutpy; nfhOk;G tuTs;sjhf GJby;yp muR tl;lhuq;fs; njuptpf;fpd;wd. Njrpa ghJfhg;G MNyhrfuhf ,Ue;j ehuhazd; mz;ikapy; Nkw;Ftq;f khepy MSeuhf epakpf;fg;gl;lij mLj;J> Gjpa MNyhrfuhf rpt;rq;fu; Nkdd; epakpf;fg;gl;lhu;. ,jw;fpilNa [dhjpgjp Nju;jy; eilngw;W kPz;Lk; uh[gf;\ nghWg;Ngw;Ws;s epiyapy;> rpt;rq;fu; Nkddpd; nfhOk;G tUif Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhff; fUjg;gLfpwJ. (NkYk;....)

ij 31> 2010

jkpou;fSf;fhd murpay; cupikfis toq;Ftjpy; nkj;jdg; Nghf;Nf njhlu;fpwJ - Nthy; ];wPl; N[u;dy;

jkpou;fSf;fhd murpay; cld;gbf;iffspy; Kf;fpakhf [dehaf jkpou; jiytu;fs; gy tUlq;fshf rl;l uPjpahf NfhUk; cupikfis toq;Ft jpy; nkj;jdg; Nghf;Nf njhlu;fpwJ. mjpfhuj;ij midj;J khfhzq;fSf;Fk; gfpu;e;jspg;gNj ,jw;F jPu;thf mikAk; vd mnkupf;fhtpy; ntspahFk; Nthy; ];l;wPl; N[u;dy; gj;jpupifapy; ntspahd nra;jpapy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mr; nra;jpapy; NkYk; njuptpf;fg;gl;Ls;sjhtJ> 2008 Mk; Mz;L [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jkpo;g; Gypfs; kPJ uhZtj;ij itj;J Fz;L kio nghope;j NghJ "uh[gf;\tpw;F ,J kpfg; ngupa rthy;" vd tUzpf;fg;gl;lJ. Nk 2009,y; Gypfis mopj;J Fz;L kio Kw;wpYk; Xa;e;J ehl;by; mikjp epytpa NghJ uh[gf;\ me;jr; rthypy; ntw;wp ngw;whu;. ,g;NghJ Nghu; ntw;wpNahL Nju;jy; ntw;wpAk; Nru;e;J ];uPyq;fhit vg;gbahd xU ehlhf Mf;f Ntz;Lk; vd;w nghWg;ig vjpu;nfhs;s Ntz;ba fl;lhaj;jpy; uh[gf;\ ,Uf;fpd;whu;. (NkYk;....)

ij 31> 2010

aho;. `u;j;jhiy iftplTk;

,ay;G tho;f;ifia ghjpf;Fk; eltbf;iffspy; <LglNtz;lhk;

-mikr;ru; lf;s]; Ntz;LNfhs;

nghJkf;fspd; ,ay;G tho;f;iff;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; eltbf;iffspy; vtUk; <Lgl Ntz;lhk; vd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh Nfl;Lf; nfhz;ljw;fpzq;f aho;. efupy; New;W elj;jg;gl;l filailg;G `u;j;jhy; iftplg;gl;lJ. [dhjpgjpj; Nju;jy; KbTfspd; gpd;du; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jdJ ghuhSkd;w cWg;gpdu; gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;ag; Nghtjhf [dhjpgjpf;F mwptpj;jpUe;jhu;. ,e;j tplak; njhlu;ghf aho;. kf;fs; kw;Wk; aho;. nghJ mikg;Gf;fs;> Gj;jp[Ptpfs; FOtpdu; ghuhSkd;w cWg;gpdu; gjtpia ,uh[pdhkhr; nra;a Ntz;lhk; vdf; Nfhup KOehs; filailg;G nghJ `u;j;jhYf;F miog;G tpLj;jpUe;jdu;. New;Wf; fhiy Flhehl;by; Nghf;F tuj;Jfs; ];jk;gpj;jJld; filfs; %lg;gl;ld. (NkYk;....)

ij 31> 2010

ehlhSkd;w Nju;jypy; Nghl;bapLtJ njhlu;ghd N[.tp.gp.apd; Nfhupf;if I.Nj.f.tpdhy; epuhfupg;G

md;dk; nghJ rpd;dj;jpy; ruj; nghd;Nrfhit Kd;dpWj;jp Nju;jiyr; re;jpf;f N[tpgp tpLj;j miog;ig INjf epuhfupj;Js;sJ. ele;J Kbe;j [dhjpgjpj; Nju;jypd; KbTfis vLj;Jg; ghu;j;jhy; njd;dpyq;ifapy; If;fpa Njrpaf; fl;rpf;fhd MjuT mjpfupj;Js;sjidf; fhzf; $bajhfTs;sJ. Mdhy; N[.tp.gp. f;F kf;fs; MjuT Fiwe;Js;sJ. njw;fpy; mtu;fsJ Nfhl;ilfs; rupe;Js;sd. mtu;fsJ rupit vkJ fl;rpNa ,d;W rkg;gLj;jpAs;sJ ,e;j cz;ikia mtu;fs; %b kiwf;fg; ghu;f;fpwhu;fs;. ,e;j epiyapy; ehlhSkd;wj; Nju;jypy; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Kd;dpWj;jp md;dg;gl;rp rpd;dj;jpy; Nghl;bapLkhW N[.tp.gp. vk;ikf; NfhUtjhdJ mtu;fsJ Njhy;tpia kiwf;f vk;ikg; Nghu;itahfg; gad;gLj;Jk; xU Kaw;rpNa ,J xU NghJk; elf;fhJ vd;W INjf Kf;fpa];ju; $wpdhu;. (NkYk;...)

ij 31> 2010

jkpo; kf;fis topelj;j Gjpa jiyik mtrpak;

(RNu\; ehNfe;jpuh)

,dg; gpur;rpidapd; Njhw;wj;Jf;Fk; tsu;r;rpf;Fk; If;fpa Njrpaf; fl;rp gpujhd gq;fspg;Gr; nra;jpUf;fpd;wJ. tlf;F fpof;F khfhzq;fspy; ele;Njwpa jpl;lkpl;l rpq;fsf; FbNaw;wq;fNs ,dg; gpur;rpidapd; ejp%yk;. ,f;FbNaw;wj; jpl;lq;fspd; gpjhkfu; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; ];jhgfuhd b. v];. Nrdehaf;f. rpq;fsk; kl;Lk; vd;w Fuiy Kjypy; xypj;jtu; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; N[. Mu;. [atu;jd. gz;lh - nry;th xg;ge;jk; eilKiwf;F tUtijj; jpl;lkpl;Lj; jLj;jjpy; N[. Mu;. [atu;jdTf;Fg; gpujhd gq;F cz;L. If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; Kd;dhs; jiytu;fs; gpd;gw;wpa jkpou; tpNuhjf; nfhs;ifiaNa ,d;iwa jiytu; uzpy; tpf;fpuk rpq;fTk; gpd;gw;Wfpd;whu;. nghJrd If;fpa Kd;dzpapd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj; jpl;lj;ijg; ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;w tplhky; jLj;jjd; R+j;jpujhup uzpy; tpf;fpukrpq;`. me;jj; jPu;Tj; jpl;lk; epiwNtwpapUe;jhy; ,dg; gpur;rpid ngUkstpy; jPu;e;jpUf;Fk;. ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FOtpd; nraw;ghLfspYk; If;fpa Njrpaf; fl;rp gq;F gw;wtpy;iy. jkpou; tpNuhjf; fl;rpfspd; MjuTld; fsj;jpy; ,wq;fpa rpWghd;ikapd tpNuhjpahd nghd;Nrfhit Mjupg;gjd; %yk; vd;d ed;ikfisj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdu; vjpu;ghu;j;jpUf;f KbAk;? ehL Rje;jpuk; mile;j ehspypUe;J ,yq;ifj; jkpo; kf;fSf;F murpay; jiyik tfpj;jtu;fs; ntt;NtW fhyfl;lq;fspy; ntt;NtW ngau;fspy; nraw;gl;l NghjpYk; xNu ghuk;gupaj;jpd; topte;jtu;fNs. ,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhff; fpilj;j re;ju;g;gq;fis ,tu;fs; nrhe;j eyd;fSf;fhfj; jtw tpl;lhu;fs; vd;gjpy; vt;tpj re;NjfKk; ,y;iy. ,Nj jiyik njhlu;e;jhy; ve;jf; fhyj;jpYk; ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz KbahJ. jkpo; kf;fsplk; Gjpa rpe;jid Njhd;w Ntz;Lk;. mk;kf;fs; kj;jpapypUe;J Gjpa jiyik cUthf Ntz;Lk;. (NkYk;......)

ij 31> 2010

tlfpof;F Nju;jy; KbTfs; ngUk;ghd;ik muRf;F ntw;wpah? Njhy;tpah?

(fpof;fhd; Mjk;)

jw;NghJ  ele;J Kbe;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; ntw;wp ngw;wpUg;gJ vjpu; fl;rpfs; my;y> epr;rakhf MSk; jug;Gk; ru;tNjrKk;jhd;. jw;Nghija jkpo; fl;rpfs; xl;L nkhj;j cz;ikahd gyKk; mtu;fSf;F jw;NghJ mtu;fSf;F Mjuthf mspf;fg;gl;l thf;fs; msTjhd;. me;j thf;F tq;fpapYk; vjpu;fhyj;jpy; Xl;ilfs; tpOk;. I.Nj. fl;rpapd; thf;F tq;fpapy; tpOe;j Xl;iliag; Nghy. Mf> jw;NghJ  tlfpof;fpy; ntw;wp ngw;wpUg;gJ  MSk; jug;Gj;jhd; jkpo; MSk;> vjpu; fl;rpfs; ntw;wp ngw Ntz;Lkhapd; mtu;fs; ,dp ghupa rthy;fis vjpu;Nehf;f Ntz;btUk;. vjpu;tUk;  nghJj;Nju;jypy; ,e;j cz;ikfs; mt;tsT ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jhJ Mdhy; ,d;Dk; rpy Mz;Lfspd; gpd; tUk; Nju;jy;fspy; ngUk;ghyhd jkpou;fs; thf;fspg;gu; mJ ahUf;F vd;gjpy;jhd; gy Nfs;tpfs; ,Uf;Fk;. (NkYk;.....)

ij 31> 2010

tlf;F> fpof;fpy; mgptpUj;jp gzpfs; njhlu;e;Jk; Kd;ndLg;G

tlf;F> fpof;Fg; gFjpfspy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s mgptpUj;jpg; gzpfisj; njhlu;e;J Kd;nd Lj;J> me;j kf;fspd; tho;thjh uj;ij Nkk;gLj;j murhq;fk; cjTnkd;W gpujku; uj;drpwp tpf;fpukehaf;f njuptpj;jhu;. rpyu; jkJ murpay; ,yhgj;jpw;fhf tlf;F> fpof;F kf;fisj; jtwhf topelj;jpa fhuzj;jpw;fhf> mtu;fspd; mgptpUj;jpiaf; iftplKbahJ vdg; gpujku; $wpdhu;. nghWg;Gtha;e;j Xu; murhq;fk; vd;w tifapy; tlf;F fpof;F kf;fSk; Vida gFjpfisr; Nru;e;j kf;fSf;Fr; rkkhdtu;fnsd kjpj;Jr; nraw;gl Ntz;Lk;. mtu;fs; thf;fspj;jJ gw;wpg; nghUl;gLj;jhky; mtu;fSf;F cjTfpd;Nwhk;. (NkYk;....)

ij 31> 2010

muir vjpu;g;gjh jkpou; murpay;? ,f; fUj;jpaypy; khw;wk; Ntz;Lk;

fpof;fpy; mikr;ru; tpehaf%u;j;jp KuspjuDk; Kjyikr;ru; rptNdrj;Jiu re;jpufhe;jDk; mikr;ru; mjhTy;yh Nghd;NwhUk; kiyafj;jpy; mikr;ru; MWKfd; njhz;lkhDk; tlf;fpy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> GNshl;> gj;kehgh <gpMu;vy;vt; cs;spl;l mikg;Gfspd; jiytu;fSk; gpioahd jPu;khdq;fis vLj;jpUe;jhy;> xl;Lnkhj;j jkpo; ,dKk; murpay; mehijahf;fg;gl;bUf;fhJ vd;W $wKbAkh? mtu;fs; muRld; ,ize;jpUg;gjhy;jhd; [dhjpgjpapd; ntw;wpapy; jkpo; kf;fs; gq;F nfhs;s Kbe;jpUf;fpwJ. mNjNghy;jhd; fpof;fpYk; nfhOk;gpYk; tlf;fpYk; K];ypk; mikr;ru;fs;> Kf;fpa];ju;fspd; gq;fspg;Gk; fUjg;gl Ntz;Lk;. mikr;ru; up\hl; gjpAjPd; tlgFjp K];ypk;fSf;F Xu; ,Ug;ig jf;fitj;Jf; nfhs;tjpy; cWjpahf nraw;gl;bUf;fpwhu;. (NkYk;....)

ij 31> 2010

Canadian Student Detained in Indonesia for 11 hours and continuing

A Canadian student and humanitarian, Jessica Chandrashekar, University of Toronto Alumni and is a PhD student from York University has been detained in Indonesia for over eleven hours by the Indonesian authorities. She has been detained along with two refugee advocates Sara Nathan and Pamela Curr from Australia. After eleven hours of their detention all three women were released overnight but were taken in for questioning again today and still have not been released. Their passports are being held by Indonesian Authorities. It is appalling and unacceptable that the Indonesian authorities are intimidating and discriminating these young foreign women. (more...)

ij 31> 2010

ruj; nghd;Nrfhit ek;gp Vkhe;Njhk;

[dhjpgjpapd; ntw;wp Fwpj;J fUj;J njuptpf;Fk; kf;fs;

fle;j Kiw gjtpNaw;Wf; nfhz;l gpd; ehl;by; epytpa mrhjhuz R+oypy; rpy eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;ba Njit mtUf;fpUe;jpUf;Fk;. mjdhy; jkpo; kf;fSf;F Neu;e;j Jd;gq;fs; mtu;fs; mile;j ,og;Gfs; Fwpj;J Nju;jy; Kbtile;j epiyapYk; $l mtu;fs; mtw;iw KOikahf kwe;JtpLthu;fs; vd vjpu;ghu;f;f KbahJ. ,j;jid Jd;gq;fspy; thOk; epiyia ePbf;fhjtifapy; jkpo; kf;fSila gpur;rpidfSf;F ePjpahd jPu;it mLj;JtUk; xUtUlj;Jf;Fs;NsNa jPu;j;J itf;f [dhjpgjp mtu;fs; jPtpu eltbf;iffis vLf;f Ntz;Lk;. ehl;bd; jPu;T fhzg;gl Ntz;ba Kf;fpa gpur;rpid ,JthFk;. mj;Jld; ,lk;ngau;e;J mfjpfshf thOk; kf;fs; cld; jj;jkJ nrhe;j ,lq;fspy; FbakuTk; mtu;fSf;F Ntz;ba tPl;L trjpfs;> njhopy; Jiwfspd; tsu;r;rpf;fhd cjtpfs; cl;gl Rje;jpukhf elkhlf; $ba ghJfhg;ghd R+o;epiy vd;gtw;iw mtrukhf epiwNtw;wpitf;f Ntz;Lk;. (NkYk;....)

ij 31> 2010

Njhw;Wg;Nghd $l;likg;Gj; jiyik

(thFyd;)

[dhjpgjpj; Nju;jypy; Njhy;tp mile;jtu;fspd; gl;baypy; Ntl;ghsu;fs; khj;jpuk; mlq;ftpy;iy. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; ,g; gl;baypy; ,Uf;fpd;wJ. $l;likg;gpd; Njhy;tp mjd; G+u;t [d;kkhd jkpou; tpLjiyf; $l;lzpAld; Muk;gpj;jJ. nghJrd If;fpa Kd;dzp murhq;fj;jpd; mjpfhug; gfpu;Tj; jPu;Tj; jpl;lj;Jf;Fg; gpugy;akhd MjuT mspj;j jkpou; tpLjiyf; $l;lzpf;Fj; jpBnudj; jdpehl;Lf; nfhs;ifapy; gw;W Vw;gl;lJ. GypfSld; mzpNru;e;J jdpehl;Lf;fhfg; Nghuhl;lk; elj;jpdhu;fs;. mg;NghJ jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G vd;w ngau; cUthdJ. (NkYk;....)

ij 31> 2010

The West loses its plot in Sri Lanka as Rajapaksa wins

The people of Sri Lanka spoke loudly and clearly this time, indicating that they do not tolerate Sarath Fonseka -the dictator in waiting and the Western influence that comes with him into their nation

 (BY: Hasaka Rathnamalala - MISSISSAUAGA, CANADA)

 NEARLY SIXTY per cent of the Sri Lankans chose incumbent President Mahinda Rajapaksa to run their country for another six years. This is the first island wide presidential election Sri Lanka has had since 1982, without any hindrance from the Tamil Tigers. The other significant incident in this election was the sudden appearance of retired army commander, General Sarath Fonseka as the main presidential contender against President Mahinda Rajapaksa. Sri Lankans claim Fonseka’s appearance in the presidential race is a clear indication of the Western influence in Sri Lankan politics. (more....)

ij 31> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy; tuyhW:

,e;j Ml;rp Kiwia khw;wf; $ba jiytu; ahu;?

(mUs; rj;jpaehjd;)

epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Ml;rp Kiwia ,yq;iff;F> Gjpa murpayikg;G rl;lj;ij mwpKfk; nra;jjd; %yk;> eilKiwg;gLj;jpatu; N[. Mu;. [atu;jd. epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Ml;rp Kiw %yk; tpiuthf ehl;il mgptpUj;jp nra;ayhk;; jhkjg;gLj;jf;$ba jlq;fy;fis ePf;fp mgptpUj;jp eltbf;iffis tpiuTgLj;j KbAk;; ,dg; gpur;rpid Nghd;w Njrpa gpur;rpidfis jPu;f;f KbAk; vdg; gy fhuzq;fisf; fhl;b mtu; ,g; gjtpia cUthf;fpdhu;. mnkupf;f kw;Wk; gpnuQ;R [dhjpgjp KiwfisAk; mjpfhuq;fisAk; gpd;gw;wpajhf cUthf;fg;gl;l ,yq;if [dhjpgjp Kiw epiwa mjpfhuq;fisf; nfhz;lJ. ,e;j mjpfhuq;fisg; gw;wp Fwpg;gpl;l N[. Mu;. [atu;jd> ,e;j mjpfhuq;fisg; gad;gLj;jp Mizg; ngz;zhfTk; ngz;iz MzhfTk; khj;jpuNk khw;w KbahJ vd;W xU jlit ngUkpjj;Jld; nrhd;dhu;. %d;wpy; ,uz;L ghuhSkd;w ngUk;ghd;ikiaj; jpul;lhky; my;yJ mgpg;gpuha thf;nfLg;G elj;jhky; murpay; mikg;gpy; khw;wk; nfhz;L tu KbahJ. ,yq;if murpaypy; ,jw;fhd rhjfkhd R+oy; Vw;gLtJ Ju;ygk;. (NkYk;.....)

ij 30> 2010

nghd;dhd khh;f;fj;Jf;fhfTk; khw;W Clfj;jpd; Njitf;fhfTk;…!

(rjh. [P)

,d;iwa #o;epiyapy; rpq;fs kf;fSf;F kl;Lky;y jkpo; K];yPk; kf;fSf;Fk; ek;gpf;iff;Fhpa ehafd; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\jhd;. ‘[dhjpgjpj; Njh;jypy; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; jkpo; kf;fs; ve;j Ntl;ghsUf;F $Ljyhd Mjuit mspj;jhh;fs; vd;gJ gpur;rpiday;y. Rkhh; 30 tUl fhy cs;ehl;L Nghhpd; KbTf;fg; gpwF Njhd;wpapUf;Fk; #o;epiyapy; [dehaf nrad;Kiwfspy; gq;Nfw;gjpy; Mh;tk; fhl;bapUf;fpd;wik vkf;F ngUk; cw;rhfk; jUtjhf mike;jpUf;fpwJ. mJTk; njd;dpyq;ifapd; murpay; fl;rpfspdhy; [dhjpgjp Ntl;ghsh;fshf epWj;jg;gl;lth;fSf;F me;j khfhzq;fspy; jkpo; kf;fs; thf;fspg;gjpy; mf;fiw fhl;bapUg;gJ kpfTk; ftdpf;fj;jf;fJ’ vd;W $Wk; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;rtpd; jiyikj;Jtg; gz;ig ghuhl;bNa MfNtz;Lk;. (NkYk;.....)

ij 30> 2010

kfpe;j  rNfhjuahTf;F  xU mtru kly;.

(a`pah th]pj;)

murpay; Ma;thsu; a`pah th]pj; [dhjpgjpj; Nju;jy; fhyj;jpy; ,yq;ifapy; gy;NtW ,lq;fsf;F nrd;W epyikfis Neubahf mwpe;J nfhz;ltu;. Nju;jy; njhlu;ghfTk;> vjpu;fhy nraw;ghLfs; njhlu;ghd jdJ mDgtq;fis Mr;rupaq;fshf njhFj;J jUfpd;whu;. (Mr;rupaq;fis mwpa.....)

ij 30> 2010

,Wjpj; jtwhf ,Uf;fl;Lk;!

vjpu;fhyj;jpYk; jkpo;> K];ypk; kf;fspd; epk;kjpahd tho;Tf;Fk;> mtu;fspd; mgpyhi\fs; epiwNtWtjw;Fk; r%fj;jpd; murpay; jiyikfs; vd;W nrhy;ypf;nfhs;gtu;fs; xU epiyahd nfhs;ifiaf; iff;nfhs;s Ntz;Lk;. njspthd rpe;jidAld; kf;fis top elj;jp jiyikjhq;fNtz;Lk;. jiytu;fs; vd;Nghu; ,Uf;Fk; ghijapy; ntWkNd gazpg;gtu;fshf md;wpg; Gjpjhf ghij tFj;J mjd;gb kf;fis top elj;Jgtu;fshf ,Uf;fNtz;Lk; vd;fpwhu;fs; murpay; mwpQu;fs;. vdNt> MSe;jug;ig vjpu;j;Jr; nraw;gLtJjhd; jkpou;fspd; Fwpg;ghf tlf;F> fpof;F murpay; jiytu;fspd; nfhs;ifahf ,Uf;Fkhdhy;> mjdhy; ve;j tpjkhd ed;ikAk; Vw;glg;Nghtjpy;iy. jkpo;j; Njrpa $l;likg;G ,t;thwhd jtwhd> jPu;f;fjuprdkw;w Kbit vLg;gJ ,JNt ,Wjpf; fl;lkhf ,Uf;fNtz;Lk; vd; gijr; Rl;bf;fhl;LfpNwhk;. (NkYk;.....)

ij 30> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jypd; gpd;G

kfpo;r;rpf; flypy; uzpy; tpf;ukrpq;f

eilngwTs;s nghJj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp 149 Mrdq;fis ntd;W %d;wpy; ,uz;L ngUk;ghd;ikia ngWk; vd N[. vd;. gp. jiytu; tpky; tPutd;r vk;. gp. njuptpj;jhu;. xg;gPl;lstpy; 1988 Mk; Mz;L Kd;dhs; [dhjpgjp Mu;. gpNukjh] Rkhu; 50.43 tPj thf;Ffisg; ngw;Wk; 120 Mrdq;fis ntd;whu;. mjp $ba ngUk;ghd;ikiag; ngw;w 58 tPj thf;Ffisg; ngw;Ws;s [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ 149 Mrdq;fis ngWtJ cWjp vd;Wk; N[. vd;. gp. jiytu; tpky; tPutd;r njuptpj;jhu;. (NkYk;......)

ij 30> 2010

mnkupf;fhtpy; [dhjpgjp xghkhtpd; nry;thf;F rupT

mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkh me;ehl;L ghuhSkd;w $l;L $l;lj;jpy; ciu epfo;j;jpdhu;. mtuJ Ngr;ir mnkupf;fhtpy; cs;s njhiyf;fhl;rpfs; Nghl;b Nghl;L xspgug;gpd. mg;NghJ mtuJ Ngr;ir mnkupf;fu;fs; Mu;tj;Jld; Nfl;ldu;. vj;jid rjtPjk; Ngu; mtuJ Ngr;ir Nfl;ldu; vd;W ePy;rd; epWtdk; fUj;Jf;fzpg;G elj;jpaJ. mjpy; mtuJ nry;thf;F rupe;J ,Ug;gJ njupa te;jJ. Vnddpy; mtuJ rkPgj;jpa Ngr;ir 48 kpy;ypad; (4 NfhbNa 80 yl;rk;) Ngu; kl;LNk Nfl;Ls;sdu;. G\; [dhjpgjpahf ,Ue;jNghJ mtuJ Kjy; Ngr;ir 40 kpy;ypad; (4 Nfhb) kf;fNs Nfl;ldu;. (NkYk;...)

ij 30> 2010

kj epWtdq;fs;

murpd; r%f eyj;jpl;lq;fSf;F njhlu;e;Jk; MjuT toq;Ftjhf cWjp

Nju;jypy; mNkhf ntw;wpngw;w [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F mfpy ,yq;if ,e;J khkd;wk; tho;j;Jr; nra;jpnahd;iw mDg;gpitj;Js;sJ. ,e;j ehl;bYs;s rfy kf;fSk; ,d> kj> NtWghLfSf;F mg;ghy; nfsutj;JlDk;> rkj;Jtj;JlDk; $ba rkhjhd tho;it> jq;fs; jha;ehl;by; Nkw;nfhs;Stjw;F trjpahf tskhd ehlhf ,yq;ifia Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F gpuhu;j;jpf;fpNwhk;. ,Nj Ntis> [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; mNkhf ntw;wpianahl;b mfpy ,yq;if [k;,a;aj;Jy; cykh rig tpLj;Js;s tho;j;Jr; nra;jpapNyNa kPz;Lk; MW tUlq;fSf;F ek;ehl;bd; jiytuhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njupT nra;ag;gl;Ls;shu;. ek;ehl;by; ,uz;L rhuhNu cs;sdu;. ehl;il Nerpg;Nghu;> ehl;ilf; fhl;bf; nfhLg;Nghu; vd;W $wg;gl;ljw;Nfw;g ehl;il Nerpf;Fk; ey;Nyhuhf ehk; vy;NyhUk; nray;gLNthk;. gy;ypd kf;fs; thOk; ek; ehL rPUk; nropg;Gk; ngw;W gu];gu Gupe;Jzu;NthLk;. RgPl;rj;Njhk; nrs[d;akhfTk; kpspu mfpy ,yq;if [k;,a;aj;Jy; cykhf tho;j;JfpwJ. (NkYk;....)

ij 30> 2010

,e;jpa fk;g;A+l;lu; fk;gdpfSf;F Mg;G

ntspehl;L epWtdq;fSf;F Ntiyfis nfhLf;Fk; fk;gdpfSf;F tupr;rYif uj;J - xghkh

ntspehl;L fk;g;A+l;lu; epWtdq;fis nfhz;L Ntiy nra;J Kbf;Fk; mnkupf;f fk;gdpfSf;F ,g;NghJ mspj;J tUk; tupr;rYiffs; epWj;jg;gLk; vd;W mnkupf;f [dhjpgjp xghkh mwptpj;J ,Uf;fpwhu;. ,e;j eltbf;if ,e;jpahit ghjpf;Fk; nrayhFk;. ,e;jpa fk;g;A+l;lu; epWtdq;fs; Fiwe;j rk;gsj;Jf;F Ml;fis mku;j;jp mnkupf;f epWtdq;fspd; Ntiyfis nra;J Kbj;Jf; nfhLf;fpd;wd. ,jdhy; me;j mnkupf;f epWtdq;fSf;F Fiwe;j nrytpy; Ntiyfs; elf;fpd;wd. ,Jjhd; ,e;jpa fk;g;A+l;lu; epWtdq;fspd; tsu;r;rpf;F Kf;fpa fhuzkhFk;. ,jdhy; mnkupf;fhtpy; Ntiy ,y;yhj; jpz;lhl;lk; Vw;gl;Ls;sJ. nghUshjhuk; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,ij rPuikg;gjw;fhf gy tupr; rYiffis mnkupf;f [dhjpgjp xghkh mwptpj;jhu;. (NkYk;.....)

ij 30> 2010

ghuhSkd;w Nju;jy;

2/3 ngUk;ghd;ikia ngw;W murpay; mikg;ig khw;Wtjpy; muR cWjp

ghuhSkd;wj; Nju;jy; %yk; %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ikiag; ngw;W murpayikg;gpy; khw;wk; nfhz;L tUtnjd;gjpy; murhq;fk; cWjpahfTs;snjd Clfj;Jiw mikr;ru; yf;\;kd; ahg;gh mNgtu;jd njuptpj;jhu;. murpayikg;gpy; jpUj;jk; nfhz;L tUtJ njhlu;gpy; vjpu;f;fl;rpapdupd; xj;Jiog;gpid murhq;fk; NfhupAs;sJ. mtu;fspd; xj;Jiog;G fpilf;Fnkd;w ek;gpf;ifAs;sJ. mjw;nfd XupUthuq;fs; mtfhrk; toq;F NthnkdTk; Fwpg;gpl;l mikr;ru; vjpu;f;fl;rpapdupd; MjuT fpilf;fhJ NghdhYk; nghJj; Nju;jy; %yk; kf;fs; Mjutpidg; ngWNthk; vdTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 29> 2010

aho;g;ghzj;jpy;

[dhjpgjpj; NjHjy; njhlHghd Ma;Tf; $l;lk;

2010 [dhjpgjpj; NjHjYk; mJ tpl;Lr; nry;Yk; ghlq;fSk; vd;Dk; fUg;nghUspy; Ma;Tf; $l;lKk; fye;JiuahlYk; aho;ghzj;jpy; eilngwTs;sJ. ele;J Kbe;j [dhjpgjpj; NjHjy; ,yq;ifapd; murpaypy; Vw;gLj;jg;NghFk; jhf;fq;fs; vd;d? mJ rpWghd;ik kf;fspd; murpay;> r%f kw;Wk; nghUshjhu tho;tpy; vj;jifa tpisTfis Vw;gLj;jyhk;? tlf;F fpof;F cl;gl jkpo; kf;fs; ,e;jj; NjHjypy; thf;fspj;j tpjk; vj;jifa nra;jpia giwrhw;wp epw;fpd;wJ? ,J njd;dpyq;ifapy; vj;jifa kdj; jhf;fq;fis cUthf;Fk;? ,j;NjHjy; ntw;wpapd; gpd;dH ngUk;ghd;ik r%fj;jpdupd; kNdhepiy vt;thWs;sJ Nghd;w gy tplaq;fs; ,f;$l;lj;jpy; tpthjj;jpw;F cl;gLj;jg;glTs;sd. (NkYk;...)

ij 29> 2010

GjpanjhU jkpo;j; jiyik jtpu;f;f Kbahj Njit

ghuhSkd;wj;jpd; MAl;fhyk; Vg;uy; khjj;Jld; Kbtiltjhy; [dhjpgjp tpiutpy; ghuhSkd;wj;ijf; fiyj;Jg; nghJj; Nju;jYf;F cj;jutpLthu;. nghJj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpf;F %d;wpypuz;L ngUk;ghd;ik fpilg;gJ cWjpahfptpl;lJ. [dhjpgjpj; Nju;jy; KbTfs; ,ij ntspg;gLj;Jfpd;wd. ,J ,dg;gpur;rpidapd; jPu;Tf;Fr; rhjfkhd xU epiy. ,r;rhjf R+o;epiyiar; rupahfg; gad;gLj;JtjpNyNa jkpo; NgRk; kf;fspd; vjpu;fhyk; jq;fpAs;sJ. [dhjpgjpapd; jiyikapyhd Gjpa murhq;fj;Jld; ey;Ywitg; Ngzpr; rkfhy ajhu;j;jj;Jf;F mikthd jPu;nthd;iw eilKiwf;Ff; nfhz;L tUtjw;Fk; mij mbg;gilahff; nfhz;L ,Wjpj; jPu;it Nehf;fpa efu;it Kd;ndLg;gjw;Fk; nghUj;jkhd xU jiyik ,d;W jkpo; kf;fSf;Fj; Njitg;gLfpd;wJ. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;itg; nghWj;j tiuapy; gioa jiyik Njhw;Wg; Ngha;tpl;lJ. kf;fs; kj;jpapypUe;J Gjpa jiyik cUthf Ntz;Lk;. ,J jtpu;f;f Kbahj Njit. (NkYk;.....)

ij 29> 2010

[dhjpgjp Nju;jy; ntw;wp ru;tNjr r%fj;Jf;F fpilj;j mb - fUzh

,yq;if [dhjpgjp Nju;jypy; k`pe;j uh[gf;\ mtu;fs; kPz;Lk; ntw;wp ngw;Ws;sJ ru;tNjr r%fj;Jf;F fpilj;j Xu; mb vd;W ,yq;if mikr;ru; tpdhaf%u;j;jp Kuspjud; gp.gp.rp jkpNohiraplk; njuptpj;Js;shu;. Njhy;tpaile;j Ntl;ghsuhd ruj; nghd;Nrfh %yk; k`pe;j uh[gf;\it ru;tNjr ePjpkd;wj;jpd; Kd; epWj;jyhk; vd;W ru;tNjr r%fk; vjpu;ghu;j;jjhfTk; mtu; Fw;wQ;rhl;Lfpwhu;. ,j;Nju;jypy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; kl;Lkd;wp xl;L nkhj;j jkpo; gpuNjrq;fspYk; k`pe;j uh[gf;\Tf;F thf;Ffs; Fiwthf tpOe;Js;sijAk; mtu; Vw;Wf; nfhs;fpwhu;. jkpo;g; gFjpfspy; jw;Nghija [dhjpgjpf;F thf;Ffs; Fiwthf tpOe;jjw;F jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G nra;j "JNuhfk;" fhuzk; vdTk; mikr;ru; tpdhaf%u;j;jp Kuspjud; $Wfpwhu;. NkYk; ,e;jj; Nju;jy; %yk; jkpo; kf;fspd; ,jaq;fis nty;tjw;fhd Ntiyj; jpl;lq;fis tbtikf;f Ntz;Lk; vd;gij k`pe;j uh[gf;\ czu;e;J nfhs;s Ntz;ba Njit Vw;gl;Ls;sJ vd;Wk; mtu; fUj;J ntspapl;Ls;shu;.

ij 29> 2010

Canadian Tamils for Peace and Democracy (Catpad)

Congratulates President Mahinda Rajapakse on his Victory!

Your Excellency, you have been provided leadership in various capacities, especially during the past four years as the President of Sri Lanka. I am sure that with your impeccable credentials you stand in a good position to lead the country on the road towards uniting all the communities in Sri Lanka and towards Development and Peace.  Under your leadership you have made Sri Lanka a role model for the World to defeat Terrorism and given Sri Lanka a new face in Asia. Sri Lankans under your leadership expect more prosperity, development and national unity. We hope and pray that Sri Lanka will regain its glory of the past once again through your guidance. (more...)

ij 29> 2010

<oj; jkpou;fs; Xuzpapy; jpus Ntz;Lk;.

tpLjiyg;Gypg; gaq;futhjpfs; Ntz;LNfhs;.

,yq;ifapy; Nju;jy; KbTfs; ntspahd rkaj;jpy; tpLjiyg;Gypg; gaq;futhjpfs; jug;gpy; xU mwpf;if ntspaplg;gl;lJ. mjpy; Gypg; gaq;futhjpfs; $wp ,Ug;gjhtJ:- fle;j fhyj;jpy; Vw;gl;l fLk; neUf;fbfis fle;J Gjpa tbtpy; tpLjiyg; gazj;jpy; gazpf;Fk; tifapy; ntspte;Js;Nshk;. Mdhy; ekJ eltbf;iffis njhlu;e;J elj;j tplhj rpy jPa rf;jpfs; cstpay; Nghiu elj;jp tUfpd;wd. (NkYk;....)

ij 29> 2010

murpay; mikg;gpy; jpUj;jk;: ehl;by; ey;yhl;rp:

vjpu;f;fl;rpapdUf;F muR miog;G ; fhy mtfhrk; toq;Ftjhf njuptpg;G

,k;Kiw Nju;jypy; rpWghd;ik kf;fs; [dhjpgjpf;F XusT MjuT toq;fpAs;sdu;. fle;j fhyq;fis Nehf;Fifapy; rpWghd;ikapdu; nghJ[d If;fpa Kd;dzpf;Nfh my;yJ =yq;fh Rje;jpuf; fl;rpf;Nfh ngUksT MjuT toq;fpajpy;iy. mtu;fs; If;fpa Njrpaf; fl;rpf;Nf MjuT toq;fpdu;. ,k;Kiw vk;KldpUe;j jkpo; kf;fisAk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; xg;ge;jNk jpir jpUg;gpaJ. thf;fspg;ig Nehf;Fifapy; Gypfspd; jkpoPo vy;iyf;Fs; thOk;. kf;fNs vjpu;f;fl;rpf;F thf;fspj;Js;sik njupfpwJ. murhq;fk; jw;NghJjhd; jkpo; kf;fspd; Mjuitg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpwJ. mjw;fpzq;fNt lf;s]; Njthde;jh> fUzh> gps;isahd; Nghd;wtu;fis murhq;fk; epakpj;J nraw;gLfpwJ vdTk; mikr;ru; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 29> 2010

The Sri Lankan election, the LTTE and Tamil nationalism

Fonseka and Rajapakse are in fact partners in crime, responsible for the ravaging of the Tamil-majority north and east and the deaths of thousands of civilians and LTTE fighters. Rajapakse, who came to power in November 2005, and Fonseka, who served as the commander of the Sri Lankan army from December 2005 till mid-July 2009, jointly led the Sinhala bourgeoisie’s military drive to reassert control over the island. In the middle of 2006, they relaunched the war, ordering repeated bloody offensives that ultimately culminated in the military overrunning the LTTE’s territories while causing untold loss of civilian life and property damage, the extermination of the LTTE leadership, and the illegal confinement of more than 280,000 Tamils in squalid detention camps. (more....)

ij 29> 2010

K];yPk; fhq;fpu]; murpy; ,izaj; jpl;lk;?

,yq;ifapd; 06 tJ [dhjpgjpiaj; Nju;T nra;Ak; Nju;jy; Kbtile;J mjpy; mjp NkjF kfpe;j uh[gf;\ mtu;fs; ntw;wp ngw;w epiyapy; = yq;fh K];ypk; fhq;fpu]pd; jiytu; uTg; `f;fPk; mtu;fSf;Fk; mf;fl;rpf;Fk; muRld; ,ize;J nfhs;SkhW miog;G tpLf;fg;gl;ljhfTk; mtu; muRld; ,iztJ njhlu;ghf gr;irf; nfhb fhl;baJld; jdJ fl;rp cau; kl;l cWg;gpdu;fSld; Ngrpa gpd;du; KbT njupg;gjhf gjpyspj;Js;sjhfTk; cj;jpNahf G+u;tkw;w ek;gfuhd jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;....)

ij 29> 2010

ghuhSkd;wj;ijf; fiyf;f Vw;ghL> XupU jpdq;fspy; mwptpg;G ntspahFk;

ghuhSkd;wk; ntF tpiutpy; fiyf;fg;gl;L nghJj; Nju;jy; xd;iw elj;Jtjw;fhd mwptpj;jy; ,d;Dk; XupU thuq;fspy; tpLf;fg;gLk; vd;W = yq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; nghJr; nrayhsUk;> mikr;rUkhd ikj;jpupghy rpupNrd njuptpj;jhu;. [dhjpgjpf;F fpilf;fg;ngw;w 60 tPj thf;Ffis jf;fitj;Jf;nfhz;L vjpu;f; fl;rpf;F toq;fg;gl;l 40 tPj thf;FfisAk; ntw;wpnfhs;Sk; Kaw;rpfs; Kd;ndLf;fg;gLk; vd;W mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (nkYk;....)

ij 29> 2010

njd;nfhupa mjpgu; kidtpapd; %jhijau; mNahj;jp efuj;jpdu;

jw;Nghija njd;nfhupa mjpgu; yP Aq; kpAq; gf;fpd; kidtp> fpk; A+d; Nahf;fpd; Kd;Ndhu;fs;> mNahj;jpiar; Nru;e;jtu;fs; vd;w Ritahd jfty; ntspahfpAs;sJ. njd;nfhupa mjpgu; khspif tl;lhuj; jfty;fspd; mbg;gilapy; “jp nfhupah ilk;];” ntspapl;Ls;s nra;jp. mjpgu; kidtp fpk;kpd; Kd;Ndhu;> mNahj;jp mur guk;giuiar; Nru;e;jtu;fs;. me;j guk;giuapy; gpwe;j `pNah thq; Nahf; vd;w ngz;> nfhupahTf;F te;J mg;NghJ ,q;F murhz;l kd;diu kze;J nfhz;lhu;. (NkYk;....)

ij 29> 2010

aho;g;ghzj;jpYk; gl;lhR nfhSj;jp kfpo;r;rp Muthuk;

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ngUk;ghd;ik gyj;Jld; ntw;wpaPl;ba k`pe;j uh[gf;\Tf;F MjuT njuptpj;J aho;. Flhehl;by; nghJkf;fs; ntb nfhSj;jp Muthuk; nra;J kfpo;e;jijf; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. Nju;jy; KbthdJ cj;jpNahf G+u;tkhf mwptpf;fg;gl;lijaLj;J aho;. Flhehl;bd; rfy gFjpfspYs;s kf;fs; mjpf mstpy; $b epd;W gpw;gfypy; ,Ue;J es;spuT tiu gl;lhR nfhSj;jp Muthuk; nra;Jnfhz;bUe;jij fhzf;$bajhf ,Ue;jJ.

ij 29> 2010

ehl;il fl;bnaOg;g jkpo;> K];ypk; r%fq;fs; muRld; ifNfhu;f;f Ntz;Lk;

ntFtpiutpy; nghJj; Nju;jy; eilngwtpUf;fpd;wJ. me;jj; Nju;jypYk; [dhjpgjp jiyikapyhd MSk; fl;rpNa mNkhf ntw;wp ngWk;. ,e;j ntw;wpapy; K];ypk;fs; gq;fhsu;fshf ,ize;J nfhs;s Ntz;Lk;. ehl;bd; nghUshjhu Nkk;ghl;Lf;fhf Tk; ];jpuj;jd;ikf;fhfTk;> K];ypk;fs; muRld; ,ize;J nraw;gLtJ mtrpak;. K];ypk;fs; vjpu;f;fl;rp r%fkhf ,Uf;f KbahJ. K];ypk; r%fj;jpw;F gy NjitfSk;> gpur;rpidfSk; cs;sd. MSk; fl;rpAld; ,ize;J nraw;gLk; NghNj mtw;Wf;Fj; jPu;Tfisg; ngw;Wf; nfhs;sf; $bajhf ,Uf;Fk;. fle;j Nju;jypy; ];uPy. K. fh. K];ypk;fis gpioahf top elhj;jp tpl;lJ. ,dpNkYk; K];ypk;fs; =y. K fh.tpd; grg;G thu;j;ijfspy; kaq;fptplhJ MSk; fl;rpAld; ,ize;J nraw;gl Ntz;Lk; vd;whu;. (NkYk;.....)

ij 29> 2010

Cu;tyk;> $l;lk; xU thuj;Jf;F jil; td;Kiwfis jLf;f nghyp]hu; c\hu; epiyapy;

Nju;jy; jpdj;jpy; ,Ue;J xUthuj;Jf;F Cu;tyq;fs; nry;tJ> $l;lq;fs; elj;JtJ> tuNtw;G epfor;rpfs; elj;JtJ Nju;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; Kw;whfj; jLf;fg;gl;Ls;sJ. ehL G+uhfTk; mikjpahd epiy fhzg; gLtjhf njuptpj;j nghyp]; Clfg; Ngr;rhsu;> ehl;by; njhlu;e;J mikjp epiyia Ngz rfyUk; xj;Jiog;G toq;f Ntz;Lnkd Nfhupdhu;. (NkYk;....)

ij 29> 2010

rPdg; nghUshjhuk; cau;T

cyfpd; ,uz;lhtJ ngupa nghUshjhu ehlhf rPdh tsu;e;J tUfpwJ. fle;j Mz;by; mjd; tsu;r;rp gpukpg;G+l;Ltjhf mike;Js;sJ. cyf mstpy; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; ([p. b. gp.>) jw;NghJ mnkupf;fh jhd; Kjyplj;jpy; ,Uf;fpwJ. ,Jtiu ,uz;lhkplj;jpypUe;j [g;ghidg; gpd;Df;Fj; js;sp rPdh mjpNtfkhf ,uz;lhkplj;ij Nehf;fp tsu;e;J tUfpwJ. (NkYk;....)

ij 28> 2010

[dhjpgjp kfpe;jhtpw;F tho;j;Jf;fs; – gj;kehgh <gpMu;vy;vt; (fdlh)

2010 [dtup 26 ,y; eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jypy; mNkhf ntw;wpaPl;bAs;s kfpe;j uh[gf;\tpw;F vq;fs; tho;j;Jfs;. ,yq;ifapy; ,uhZt Nkyhjpf;f Ml;rpiaj; jtpu;j;J [dehaf tpOkpaq;fis fhg;ghw;wpajhf cq;fs; ntw;wp ,yq;if kf;fs; kj;jpapy; khj;jpuk; ,d;wp cyf kf;fshYk; kfj;jhdjhf ghu;f;fg;gLfpd;wJ. Vfhjpgj;jpaj;jpd; vjpu;ghu;g;G Njhw;Wg; Nghdijapl;L ehk; kfpo;fpd;Nwhk;. MdhYk; Vfhjpgj;jpak; jdJ iftupiria njhlu;e;J ,yq;ifapy; fhl;l Kw;gl;L nfhz;Nl ,Uf;Fk;. kdpj cupikfs;> Nghu;f; Fw;wk;> ,dg;gpur;rid Nghd;w tbtq;fspD}lf cs;s Eioa Kw;glyhk;. (NkYk;....)

ij 28> 2010

vjpu;fhy guk;giuf;F tskhd vjpu;fhyj;ij cupikahf;FNtd; - [dhjpgjp

,uz;lhtJ KiwahfTk; jk; kPJ ek;gpf;if itj;J ehl;L kf;fs; ngw;Wj;je;j ,e;j mNkhf ntw;wpiaapl;L jkJ kfpo;r;rpia njuptpf;f ,e;j re;ju;g;gj;ij gad;gLj;jpf;nfhs;tjhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ tpLj;Js;s mwpf;ifapy; $wpAs;shu;. me;j mwpf;ifapy; mtu; NkYk; $wpAs;sjhtJ: jPtputhjj;ij Njhw;fbj;jgpd; eilngWk; KjyhtJ Njrpa Nju;jy; ,JthFk;. tlf;fpYk; fpof;fpYk; cs;s midj;J kf;fSk; gaNkh re;NjfNkh ,d;wp ,e;j Nju;jypy; gq;nfLj;Js;sdu;. (NkYk;....)

ij 28> 2010

jpUe;jhj kf;fSk; jpUj;j Kbahj jiytu;fSk;!

(kj;jpafpof;fpypUe;J ckhtre;jd;)

njw;fpy; Ml;rp khw;wj;ij Vw;gLj;j epidj;j $l;likg;gpdu; jkpou;fspd; kdepiyia czu;e;Jnfhs;s jtwptpl;lhu;fs; ,jdhy; kf;fs; ahiu Mjupg;gJ vd;w epiyapypUe;J jq;fis jtpu;j;Jnfhz;lhu;fs; vd;gjw;F tlf;F fpof;fpy thf;fspj;jtu;fspd; ngWNgWfis itj;J ghu;f;Fk;NghJ Ml;rp khw;wj;ijg;gw;wp ahUk; ngupjhf myl;bf;nfhs;stpy;iy vd;gJ GydhfpwJ. ajhu;j;j fsepyikfis Gupe;Jnfhs;shJ Gypfspd; ghijapy; jkpopdj;ij topelj;jpr; nry;y Kidfpd;w jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; gOj;j murpay; thjpfSf;F Nju;jy; KbTfs; xU ghlkhf mikAk;;. (NkYk;....)

ij 28> 2010

gaKWj;Jk; nghd;Nrfh... gha;r;ry; uh[gf;N\

([dhjpgjpj; Nju;jy; KbTw;W> kfpe;j uh[gf;\ mNkhf ntw;wpA+l;bAs;s epyikapy; ,f;fl;Liu mtrpak; my;yhjJjhd;. Mdhy; Mde;jtpflDk; mjd; vjpu;ghu;g;GfSk; vt;thWs;sd vd;gijf; ntspf;fhl;lNt fhl;lNt ,t; fl;Liuia gpuRuk; nra;fpd;Nwhk;. Gypfspd; ,Ug;gpy; cs;s tpUg;ig ed;wpAld; ntspg;gLj;Jk; nraw;ghLfshf ,jid Ma;thsu;fs; ghu;f;fpd;wdu;.)

,e;jj; Nju;jypy; ntw;wpiaj; jPu;khdpf;Fk; rf;jpahf rpWghd;ik jkpo; rKjhaj;jpd; thf;Ffs;jhd; fzpf;fg;gl;lJ. aho;g; ghzk;> jpUNfhzkiy jkpou;fs; vg;NghJNk ,e;jj; Nju;jy;fspy; mjpfk; Mu;tk; ,y;yhky;jhd; ,Ug;gu;. ,e;j KiwAk;$l 'uh[gf;N\ ngupjhf vJTk; nra;Jtpltpy;iy. nghd;Nrfhtpd; kPJ vq;fSf;F ek;gpf;ifapy;iy!' vdf; $wp te;j ,e;jg; gFjpapdu;> vj;jid rjtpfpjk; thf;fspj;jdu; vd;W Nju;jy; Kbe;jhy;jhd; njupAk;. fpof;Fg; gFjpapy; fUzhTld;> gps;isahdpd; jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; ,af;fKk;> kiyafj;jpy; mikr;ru; MWKfj; njhz;lkhDk;> tlf;fpy; lf;s]; Njthde;jtpd; <.gp.b.gp.> ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jdpd; Gsl; Mfpa mikg;GfSk; uh[gf;N\ Tf;F Mjuthff; fsj;jpy; ,Uf;fpd;wd. Gypfspd; MjuT ngw;w jkpo; Njrpaf; $l;likg;G> nghd;NrfhTf;F Mjuthff; fskpwq;fpapUf;fpwJ. tlf;fpYk;> fpof;fpYk; cs;s fpl;lj;jl;l 70 rjtpfpjk; jkpo; thf;Ffs; $l;likg;gplNk cs;sjhk;. ,jdhy; nghd; NrfhTf;F jkpo; thf;FfNs [hf;ghl;lhf ,Uf;Fk;! (NkYk;.....)

ij 28> 2010

19 ,yl;rk; Nkyjpf thf;Ffshy; [dhjpgjp mNkhf ntw;wp

,yq;ifapd; epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l MwhtJ [dhjpgjpiaj; njupTnra;tjw;fhf eilngw;w Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mNkhf ntw;wpaPl;bAs;shu;. Rkhu; 20 ,yl;rk; Nkyjpf thf;Ffisg; ngw;W [dhjpgjp uh[gf;\ kPz;Lk; [dhjpgjpahfj; njupthfpapUf;fpwhu;. ,jd; %yk; ehl;by; mgptpUj;jpia Kd;ndLg;gjw;fhf kf;fs; mtUf;F Miz toq;fpAs;sdu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ 22 khtl;lq;fSf;Fs; 17 khtl;lq;fspy; 60 ,yl;rj;J 15 Mapuj;J 934 thf;Ffisg; ngw;W 57.88 tPjj;jpy; ntw;wpaPl;bapUf;fpd;whu;. mtiu vjpu;j;Jg; Nghl;bapl;l N[.tp.gp.> I.Nj.f. $l;lzpapd; Ntl;ghsuhd ruj; nghd;Nrfh 41 ,yl;rj;J 73 Mapuj;J 185 thf;Ffisg; ngw;W 40.15 tpfpjj;ijg; ngw;Ws;shu;. Ie;J khtl;lq;fspy; khj;jpuNk nghd;Nrfh ntw;wp ngw;wpUf;fpwhu;. tlf;F> fpof;fpy; ,tUf;Ff; $Ljy; thf;Ff; fpilj;Js;sJ. (NkYk;....)

ij 28> 2010

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F gpujPgh gl;By; tho;j;J

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ntw;wpaPl;ba [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F ,e;jpa FbauRj; jiytu; gpujPgh gl;By; tho;j;Jr; nra;jpia mDg;gp itj;Js;shu;. mtu; mDg;gp itj;Js;s tho;j;Jr; nra;jpapy;> ‘[dhjpgjpj; Nju;jypy; ntw;wpaPl;baikf;F vdJ kdkhu;e;j tho;j;Jf;fs;. cq;fsJ jiyikj;Jtj;jpd; fPo; ehL mikjpahd Kiwapy; tpiuthf mgptpUj;J milAk; vd;w ek;gpf;if vdf;Fs;sJ. ,e;jpahTf;Fk;> ,yq;iff;Fk; ,ilapy; tuyhw;W uPjpahd neUq;fpa cwTs;sJ.,Uehl;L kf;fSf;Fk; ed;ikaspf;ff; $ba gy Ntiyj; jpl;lq;fspy; ,dptUk; fhyq;fspYk; ,ize;J nraw;gl ehk; tpUk;Gfpd;Nwhk;’ vdj; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

ij 28> 2010

mgptpUj;jp epfo;r;rp epuYf;F kf;fspd; mq;fPfhuk;

New;W Kd;jpdk; eilngw;w [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mNkhf ntw;wpaPl;bAs;shu;. mtuJ Ntiyj; jpl;lj;Jf;F kf;fs; mq;fPfhuk; mspj;Js;shu;fs; vd;gNj ,jd; mu;j;jk;. kpfTk; Kf;fpakhd xU fhyfl;lj;jpy; ,j; Nju;jy; eilngw;wJ. Gw;WNeha; Nghy> %d;W jrhg;jq;fSf;Ff; $Ljyhd fhyk; ehl;il mupj;Jf;nfhz;bUe;j gaq;futhjj;ijj; Njhw;fbj;J ehl;bd; Kd;Ndw;wg; ghijf;F toptFj;jtu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\. Jzpr;rYld; gaq;futhjj;ijj; Njhw;fbj;jjd; gpujhd Nehf;fk; ehl;il mgptpUj;jp nra;tjhFk;. gaq;futhjk; Njhw;fbf;fg;gLk; vd;gjpy; cWjpahd ek;gpf;if ,Ue;jjhy;> gaq;futhjpfSf;F vjpuhd ,uhZt eltbf;ifia Kd;ndLj;j rkfhyj;jpy; mgptpUj;jpr; nraw;ghLfisAk; [dhjpgjp Nkw;nfhz;lhu;. (NkYk;....)

ij 28> 2010

gl;lhR nfhSj;jp kf;fs; Muthukhf nfhz;lhl;lk;

,yq;ifapd; MwhtJ [dhjpgjpahf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mjpfg;gbahd thf;Ffshy; mNkhf ntw;wpngw;wijaLj;J ehnlq;fpYk; kf;fs; gl;lhR nfhSj;jp> Njrpaf; nfhbfis Ve;jpa tz;zk; kfpo;r;rp Muthuq;fspy; New;W <Lgl;ldu;. ,yq;ifapd; MwhtJ [dhjpgjpiaj; njupT nra;tjw;fhd [dhjpgjpj; Nju;jy; New;W Kd;jpdk; eilngw;wJ. ,j;Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mjpfg;gbahd tpUg;G thf;Ffisg; ngw;W mNkhf ntw;wpngw;Ws;shu;. ,jidapl;L ehnlq;fpYk; kf;fs; gl;lhR nfhSj;jp> ,dpg;Gf;fs; toq;fp Njrpa nfhbfis Ve;jp mirj;j tz;zk; kfpo;r;rp Muthuq;fspy; <Lgl;ldu;. kf;fs; re;jpf;F re;jp $b ,Ue;J wghd; mbj;J ghw;NrhW gupkhwp kfpo;e;jdu;.

ij 28> 2010

mDjhgk; Njl Kaw;rpf;fpwhu; nghd;Nrfh

nghd;Nrfh> Nju;jy; Mizahsiu tPl;L fhtypy; itj;Js;sjhf $Wk; nra;jp ngha;ahdJ

vjpu;f;fl;rp [dhjpgjp Ntl;ghsu; ruj; nghd;NrfhitAk;> Nju;jy; Mizahsu; jahde;j jprhehaf;fitAk; tPl;Lf; fhtypy; itj;jpUg;gjhf $wg;gLk; nra;jpfspy; vt;tpj cz;ikAk; ,y;iynadTk; murhq;fk; mtw;iw KOikahf kWg;gjhfTk; kdpj cupikfs; kw;Wk; ,lu; Kfhikj;Jt mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f New;Wj; njuptpj;jhu;. jdJ Njhy;tpia jhq;fpf; nfhs;s ,ayhj nghd;Nrfh ru;tNjr Clfq;fs; thapyhf ngha;g; gpurhuq;fisr; nra;J mDjhgk; Njl Kay;fpd;whu;. ,J Nghd;w ,opthd murpay; eltbf;iffis Kd;ndLg;gjd; %yk; ehl;bd; ew;ngaUf;F fyq;fj;ijAk; mgfPu;j;jpiaAk; Vw;gLj;j Ntz;lhnkdTk; mikr;ru; rkurpq;f nghd;Nrf;fhtplk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. (NkYk;...)

ij 28> 2010

,yq;if Nju;jy;

Nju;jiynahl;b jkpo; kf;fspd; ek;gpf;ifiag; ngWtjw;F uh[gf;Nr rpy eltbf;iffis Nkw;nfhz;lhu;. nghd;NrfhTk; rpy thf;FWjpfis toq;fpdhu;. jkpou;fspd; thf;F uh[gf;Nrit tpl nghd;NrfhTf;F mjpf mstpy; fpilj;Js;sJ. ,ij xU td;kkhf itj;Jf; nfhz;L jkpou; gpur;ridf;F jPu;Tfhz;gjpy; uh[gf;Nr muR ,Oj;jbf;ff;$lhJ. jkpo; kf;fSk; vd; kf;fNs vd;W uh[gf;Nr mbf;fb $Wtij eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk;. cs; ehl;Lg; Nghupd; fhuzkhf neLe;JaUf;F MshfpAs;s jkpo; kf;fspd; kWtho;Tf;F cau; Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

ij 28> 2010

capur;rk; fhuzkhf ehl;il tpl;L ntspNawg; NghfpNwd;: ruj; nghd;Nrfh

jdf;F capur;rk; ,Ug;gjhfTk;> ,jdhy; ehl;il tpl;L ntspNawg; NghtjhfTk; nfhOk;G tpLjpapy; ,Ue;J tPL jpUk;gpa vjpu;f;fl;rp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh gpgprp rpq;fs Nritf;F toq;fpa nrt;tpapy; njuptpj;jhu;. ‘,yq;ifapy; rl;lk; xOq;F fpilahJ. ehd; tpkhd epiyaj;Jf;F nry;tJk; jLf;fg;gl;Ls;sJ. ehl;il tpl;L nry;y vdf;F mDkjp mspf;fg;glf; $lhJ vd;W mtu;fs; tpkhd epiya mjpfhupfSf;F $wpAs;sdu;. ,J gw;wp VJk; nrhy;y KbahJ.’ vd gpgprpapd; re;jd fPu;j;jp gz;lhuhTf;F gpuj;Naf nrt;tpaspj;j ruj; nghd;Nrfh $wpdhu;. (NkYk;.....)

ij 28> 2010

murpay; Nrhjplu;fSk;  Nrhg;shq;fp murpay; Ma;thsu;fSk;

(v];. vk;. vk; . g\Pu;)

,yq;ifapd; MwhtJ [dhjpgjp Nju;jy; ,Jtiu eilngw;w vy;yh [dhjpgjp Nju;jy;fisAk; tpl R%fkhf eilngw;W Kbe;jpUf;fpwJ.  ,j;Nju;jypy; tof;fkhf ahu; nty;Ythu; vd;W gyu; ,yq;ifapYk; Gyk; ngau; Njrj;jpYk; ntWkNd M&lk; $wpnfhd;bUf;fhky; ahu; nty;y Ntz;Lk; vd;gjpy; $ba rpuj;ij fhl;baikf;F kpf Kf;fpa fhuzk; . ,e;j Nju;jy; ,yq;if kPJ ,Jtiu kiwKfkhfNth NeubahfNth Mjpf;fk; nrYj;jpte;j me;epa Vfhjpgj;jpa rf;jpfspd; ,yq;if kPjhd gpbia kPz;Lk; ,Wf;fpf;nfhs;s xU Gwk; ahu; nty;yNtz;Lk; vdj; jPu;khdpf;f mjw;F ,yq;ifapd;  Kjyhspj;Jt gpw;Nghf;F murpay; rf;jpfspd; JizAld; xUGwk; Kaw;rpf;f kWGwk; mj;jifa Gwr;rf;jpfspd; cjtpAld; kPz;Lk; jkJ Njrpaf;fdTf;Fk; gopthq;fYf;Fk; xU rupahd re;ju;g;gkhf  Gyk; (Gyd;) ngau; jkpo; Njrpa (jdp ,uh[;rpa) Gyp thy;fSk; tupe;J fl;bf;nfhz;L k`pe;j vjpu;g;G murpaiy kl;LNk nra;J te;jdu;. (NkYk;....)

ij 28> 2010

Ban voices relief at relatively peaceful conclusion to Sri Lankan presidential poll

Secretary-General Ban Ki-moon expressed relief today that Sri Lanka’s presidential elections have concluded relatively free of violence and he reiterated his call to the country’s political parties to abide by the official results and to pursue any concerns peacefully. Sri Lanka’s Department of Elections announced today that the incumbent Mahinda Rajapaksa was re-elected President after obtaining nearly 58 per cent of the more than 10 million votes cast across the island country. Sarath Fonseka finished second of the 22 candidates with 40 per cent. (more....)

ij 27> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jypy; kfpe;j uh[gf;\ ntw;wp

,yq;ifapd; ele;J Kbe;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; ,lJrhup MjuT ngw;w nghJ [d If;fpa Kd;dzpapd; nghJ Ntl;ghsu; kfpe;j uh[gf;\ kf;fspd; mNkhf MjuTld; ntw;wpaPl;bAs;shu;. ehk; Kd;G gyjlit $wpaijg; Nghy; ,j; Nju;jypy; jkpo; NgRk; kf;fspd; thf;Ffs; Nju;jy; ntw;wpiaj; jPu;khdpf;Fk; thf;Ffshf mikatpy;iy. khwhf rpq;fsk; NgRk; kf;fspd; thf;F gyj;jpdhy; kfpe;j uh[gf;\ ntw;wpaPlbAs;shu;. MdhYk; jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; ,Ue;Jk; 20 % Nkw;gl;l thf;Ffs; mtUf;F fpilj;jpUf;fpd;wJ vd;gJk; ftdpf;fj;jf;fJ. fpof;fpy; fpilj;j Fiwthd? thf;Ffisg;gw;wp fUj;jpy; nfhs;s Ntz;ba epiyapy; fpof;F khfhz muR cs;sJ. ,Nj Nghy; kiyafj;jpy; rpwg;ghf Etnuypah khtl;lj;jpy; kfpe;jhtpw;F fpilj;j Fiwe;jsT thf;F gw;wpAk; kiyaf fl;rpfs; Ma;T nra;a Ntz;bAs;sJ. tlf;F thq;F toq;fy; vjpu;ghu;jijg; NghyNt ,Ue;jJ. kPz;Lk; njw;fhrpahtpy; [dehf tpOkpaq;fis fhg;ghw;w vkf;F xU re;ju;gk; fpilj;jpUf;fpd;wJ.

ij 27> 2010

kf;fs; tPud;

kf;fs; tPud;

(rjhrptk;. [P)

kfpe;j NjhoNd

kf;fs; tPuNd – th

vq;fs; ntw;wpapy; gq;nfLj;Jf;nfhs;!

kf;fs; mspj;j

kfj;jhd ghprpJ – Ngjkpd;wp

kf;fSf;Fk; gzpnra;a vOe;Jth – murpay;

ehpfisnay;yhk; ghpfshf;fp Juj;jpabj;j

vq;fspd; ntw;wpapy; gq;nfLj;Jf;nfhs;!

nrhd;dijr; nra;gtd; - eP

gaq;futhjj;ij mopj;j cdf;F

nrhy;ypah juNtz;Lk; ,dg;gpur;rpidia

xU ifghh;f;f?

(NkYk;.....) 

ij 27> 2010

2010 [dhjpgjpj; Nju;jy; ,Wjp KbTfs;

thf;fspfg;gl;Ls;s 72.68 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (6>015>934) 57.88 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (4>173>185) 40.15 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> Etnuypah> mk;ghiw Mfpa 5 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 17 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s midj;J njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;. (NkYk;....)

ij 27> 2010

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 27

thf;fspfg;gl;Ls;s 72.68 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (6>015>934) 57.88 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (4>173>185) 40.15 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> Etnuypah> mk;ghiw Mfpa 5 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 17 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s midj;J njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 26

,Jtiu vz;zg;gl;l 63.73% thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ 5>214>714 (58.08%) thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh 3>587>257 (39.96%) thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> Etnuypah Mfpa 5 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 17 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s 158 njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 25

,Jtiu vz;zg;gl;l 55.93 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (4> 600> 801) 58.39 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (3> 122> 756) 39.63 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> Etnuypah Mfpa 4 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 18 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s 144 njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 24

,Jtiu vz;zg;gl;l 44.80 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (3> 775> 741) 60.34 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (2> 369> 514) 37.87 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. nfhOk;G> aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G Mfpa 5 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 17 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s 119 njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 23

,Jtiu vz;zg;gl;l 40.19 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (3> 387> 605) 60.36 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (2> 123> 815) 37.84 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. nfhOk;G> aho;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw Mfpa 6 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 16 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. ,k; KbTfs; ,yq;ifapy; cs;s 187 Nju;jy; njhFjpapy; cs;s 110 njhFjpfSf;fhd ,Wjp KbthFk;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 23

,Jtiu vz;zg;gl;l 35.18 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (2> 960> 570) 60.27 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (1> 863> 473) 37.94 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. nfhOk;G> aho;g;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw Mfpa 6 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 16 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 22

,Jtiu vz;zg;gl;l 28.86 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (2> 417> 777) 60.03 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (1> 534> 536) 38.1 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. nfhOk;G> aho;g;ghzk;> td;dp> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw Mfpa 6 khtl;lq;fspy; ruj; nghd;Nrfh njhlu;e;Jk; Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;. Vida 16 khtl;lq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 21

,Jtiu vz;zg;gl;l 27.85 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (2> 340> 049) 60.19 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (1> 476> 589) 37.98 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 20

,Jtiu vz;zg;gl;l 25.10 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (2> 105> 561) 60.09 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (1> 333> 999) 38.07 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 19

,Jtiu vz;zg;gl;l 22.37 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (1> 878> 139) 60.14 %  thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (1> 188> 940) 38.07 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;.  

midtUk; xd;Wgl;L ehl;il Kd;Ndw;WNthk;

[dhjpgjpj; Nju;jy; Kbe;Jtpl;lJ. [dhjpgjpahf ahu; njupT nra;ag;gl;Ls;shu; vd;w cj;jpNahfG+u;t mwptpj;jy; ,d;Dk; rpy kzp Neuj;jpy; ntspahFk;. njupT nra;ag;gLk; [dhjpgjpAld; Nru;e;J ehl;il Kd;Ndw;wg; ghijapy; ,l;Lr; nry;y Ntz;ba nghWg;G vy;NyhUf;Fk; cz;L. Nju;jy; gug;Giuf; fhyj;jpy; murpay; jiytu;fs; khj;jpukd;wp kf;fSk; vjpnujpu; mzpahfg; gpupe;jpUe;jdu;. ,f; fhyj;jpy; ,e;j mzpfSf;fpilNa XusT gifikAzu;T epytpaJ ,ufrpaky;y. Nju;jy; Nghl;bapy; ,J rf[k;. Nju;jy; Kbe;j gpd; gifik NgZtJ Kl;lhs;jdk;. ,g;NghJ gifikfis kwe;J vy;NyhUk; xd;W Nru;e;J Njrj;ij Kd;Ndw;Wtjw;F Kd;tu Ntz;Lk;. kf;fs; khj;jpukd;wp murpay; jiytu;fSk; Njrj;jpd; Kd;Ndw;wj;Jf;fhf xd;WNru Ntz;ba fhyk; ,J. (NkYk;....)

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 18

FUehfy; khtl;lk; jtpu;e;j Vida khtl;lq;fspy; thf;Ffs; vz;zg;gLk; epiyapy; ,J tiu vz;zg;gl;l 18.23 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (1> 514> 944) 59.57 %  thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (983> 022) 38.65 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;.

[dhjpgjp Nju;jy; KbTfs; – 2010

(a`pah th]pj;- nfhOk;gpypUe;J)

njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;Fk; epiyapy; nfhOk;gpy; ,Ue;J th]pj; Nju;jy; KbTfis mwptpf;fpd;whu;. (tpguk;....)

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 17

FUehfy; khtl;lk; jtpu;e;j Vida khtl;lq;fspy; thf;Ffs; vz;zg;gLk; epiyapy; ,J tiu vz;zg;gl;l 16 % thf;Ffspy; kfpe;j uh[gf;\ (1> 318> 152) 59.33 %  thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (862> 644) 38.83 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. njhlu;e;Jk; kfpe;j uh[gf;\ Kd;dpiy tfpf;fpd;whu;.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 16

kfpe;j uh[gf;\ (1> 285> 074) 59.63 %  thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (830> 554) 38.54 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;

njd; ,yq;ifapy; kfpe;j uh[gf;\ njhlu;e;Jk; Kd;dpiyapy; cs;shu;. mNdfkhd ,lq;fspy; 65 % ,w;F Nkw;gl;l thf;Ffis ngw;W Kd;dpiyapy; cs;shu;. tlf;F> fpof;F khfhzj;jpy; ruj; nghd;Nrfh Kd;dpiyapy; cs;shu;. fpof;fpy; Kd;ida fhy fl;lq;fis tpl ,e;j Kiw kfpe;j uh[gf;\tpw;F $ba MjuT fpilj;Js;sJ. aho;ghz khtl;lj;jpy; MjuT $bAs;s epiyapYk; ruj; nghd;Nrfhit tpl gpd; jq;fpa epiyNa fhzg;gLfpd;wJ.  

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 15

kfpe;j uh[gf;\ (1> 172> 614) 59.05 %  thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh (776> 567) 39.1 % thf;Ffs; ngw;Ws;shu;

aho;g;ghz  khtl;lj;jpy; ruj; nghd;Nrfh Kd;dpiyapy;

aho;g;ghz  khtl;lj;jpy; ruj; nghd;Nrfh Kd;dpiyapy;

aho;g;ghz khtl;lj;jpy; ,Jtiu te;j Nju;jy; KbTfspd;gb 61.04% (23648) mstpy; ruj; nghd;Nrfh thf;Ffs; ngw;W Kd;dpiyapy; cs;shu;. kfpe;j uh[gf;\ 28.8 % (11160) ngw;W gpd;dzpapy; cs;shu;. ,g; gFjpapd; %d;W Nju;jy; njhFjpfspd; KbTfspd; mbg;gilapy; fpilj;j thf;FfNs ,it.

mk;ghiw khtl;lj;jpy; ruj; nghd;Nrfh Kd;dpiyapy;

mk;ghiw khtl;lj;jpy; ,Jtiu te;j Nju;jy; KbTfspd;gb 51% (33000) mstpy; ruj; nghd;Nrfh thf;Ffs; ngw;W Kd;dpiyapy; cs;shu;. kfpe;j uh[gf;\ 46 % (20000) ngw;W gpd;dzpapy; cs;shu;. ,g; gFjpapd; ,U Nju;jy; njhFjpapd; KbTfspd; mbg;gilapy; fpilj;j thf;FfNs ,it.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 14

nfhOk;gpy; ,Ue;J filrpahf vkJ epUgu; mDg;gpa nra;jpfspd;gb ,Jtiu 9 khtl;lq;fs; jtpu;e;j 13 khtl;lq;fspy; jghy; %yk; ngw;w thf;Ffspy;; kfpe;j 60.7 % ,w;F Nky; thf;Ffs; ngw;Ws;shu;. ruj; nghd;Nrfh 37.79 % thf;Ffis ngw;Ws;shu;. ,jpy; jkpo; kf;fs; nrwpe;J thOk; td;dp khtl;l thf;Ffs; ,d;Dk; vz;zp Kbf;fg;gltpy;iy. jghy; %yk; fpilj;j thf;Ffs; kfpe;jhtpd; ntw;wpia Nfhbl;L fhl;Ltjhf Ma;thsu;fs; fUJfpd;wdu;. MdhYk; ,J rw;W nghWj;jpUe;J ghu;f;f Ntz;ba tplak; vd ruj; Mjuthsu;fs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;. ntw;wpg; ghijapy; kfpe;jhtpd; gazk; njhlUfpd;wJ. aho;g;ghzj;jpy; kfpe;jhtpw;F 21 % ck; ruj; nghd;Nrfhtpw;F 70 % jghy; %yk; thf;Ffs; fpilj;jpUf;fpd;wd. kfpe;j ,J tiu 889> 186 thf;FfSk; ruj; nghd;Nrfh 585> 816 thf;FfisAk; ngw;wpUf;fpd;wdu;. rpth[pypq;fkh? mJ ahu; vd;W Nfl;Fk; mstpw;F 6 % ,w;Fk; Fiwthd thf;Ffis aho; Flhehl;by; kl;Lk; ngw;Ws;shu;.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 13

,uj;jpdGup khtl;lk; jghy; %yk; thf;fspg;gpy; kfpe;j Kd;dpiyapy;. mtu; 69 % thf;FfisAk; ruj; nghd;Nrfh 30 % thf;Ff;fisAk; ngw;wpUf;fpd;wdu;. aho;ghzj;jpy; jghy; %yk; filf;fg; ngw;w thf;Ffspy; ruj; Kd;dpiyapy; cs;sjhf nra;jpfs; fpilj;jpUf;fpd;wd.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 12

aho; khtl;lj;jpy; kPz;Lk; Culq;F cj;juT!

Nju;jy; jpdkhd ,d;W fhiy rpy ,lq;fspy; Vw;gl;l Fz;Lntbg;Gfs;> Nju;jy; td;Kiwfis njhlu;e;J aho;g;ghzj;jpy; gjl;lk; epyTJld;> nghyp]hu; Culq;F cj;jutpid ,d;W khiy 7:00 kzp Kjy; gpwg;gpj;Js;sjhf ahopy; ,Ue;J fpilf;Fk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. rl;lk; xOq;if epiyehl;l Ntz;ba flik nghyp]hUf;F Vw;gl;Ls;s epiyapy; ,j; jw;fhypf Culq;F rl;lk; mKYf;F te;Js;sJ. jw;NghJ aho; FlhehL vt;tpj mrk;ghtpjq;fSk; ,y;yhky; mikjpahf ,Ug;gjhf mq;fpUe;J nra;jpfs; te;jtz;zk; cs;sd. Fz;L btbg;Gfs; ghup Nrjq;fisNah> capu; Nrjq;fisNah Vw;gLj;jtpy;iy.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 11

tlf;fpy; thf;Fg; gjpT FiwT

Nju;jy; KbTfs; ,uT 11:00 kzpf;F ntspahFk;

ele;J Kbe;j [dhjpgjpj; Nju;jy; KbTfs; ,d;W ,uT gjpNdhU kzpf;F Kd;dhy; ntsptUk; vd Nju;jy;fs; jpizf;fsk; njuptpj;Js;sJ. jw;NghJ jghy; thf;Ffis vz;Zk; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; ngl;bfs; thf;F vz;Zk; epiyaq;fSf;F nrd;W nfhz;bUf;fpd;wd. tlf;F fpof;F gpuNjrj;jpy; vt;tpj mrk;ghtpjq;fSk; elf;fhky; R%fkhf thf;fspg;G Kbtile;Js;sJ. ehL KOtJk; nkhj;jkhf 70% ,w;F Nky; thf;ffs; gjpthfpAs;s epiyapy; aho; Flhehl;by; 18 % thf;Ff;fNs gjpT nra;ag;gl;Ls;sd. Vida gFjpfSld; xg;gpLifapy; tlf;F fpof;fpy; Fiwe;j tPjkhd thf;Ffs; gjpthfpAs;sd.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 10

ahopy; cz;ikahd jkpo;j; Njrpa $l;likg;G vd;w ngaupy; Jz;Lg;gpuRuk; tpepNahfk;

aho;f;FlhehL cl;gl gy gFjpfspy; ‘cz;ikahd jkpo;j; Njrpa $l;likg;G’ vd;w ngaupy; ,d;W Jz;Lg;gpuRuq;fs; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. [dhjpgjpj; Nju;jypy; nfhiy nra;jtUk;> nfhiy nra;aj; J}z;batUk; Nghl;bapLtjhfTk; Nju;jiyg; Gwf;fzpj;Jtpl;L tpLjiyg; Nghuhl;lj;Jf;F gq;fspg;G toq;FkhWk; me;j Jz;Lg; gpuRuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,NjNtis fl;ilg;gpuhapy; cs;s jNj$ ghc Rnu]; gpNukre;jpud; tPl;Lf;F mUfpy; Fz;L xd;W ntbj;Js;sJ. ,jpy; vt;tpj NrjKk; Vw;gltpy;iy.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 9

,yq;if KOtJk; 65%  - 70% thf;fhsu;fs; thf;fspj;J cs;sdu;

,yq;ifapd; epiwNtw;W mjpfhuKs;s 06 tJ [dhjpgjpiaj; njupT nra;Ak; Nju;jy;fs; ele;J Kbe;Js;sd. Nju;jy; kpfTk; R%fkhd Kiwapy; ele;J Kbe;Js;sjhf Nju;jy;fs; jpizf;fsk; njuptpj;Js;sJ. ,yq;if KOtJk; 65%  - 70% thf;fhsu;fs; thf;fspj;J cs;sdu;. ,yq;ifapd; 22 khtl;lq;fspy; rpy khtlq;fspy; thf;fspg;G tpfpjq;fs; fpilj;Js;sd.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 8

[dhjpgjp Ntl;ghsu; fl;lhak; thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;gJ mtrpakpy;iy : Nju;jy;fs; Mizahsu;

[dhjpgjp Ntl;ghsu; xUtu; thf;fhsuhf gjpT nra;ag;gl;bUe;jhYk; fl;lhakhf thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;w mtrpak; ,y;iy vd Nju;jy;fs; Mizahsu; jahde;j jprhehaf;f njuptpj;Js;shu;. vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfh ,d;W thf;fspf;fhik Fwpj;J gy;NtW fUj;Jfs; epytp tUfpd;wd. mjw;F tpsf;fkspg;gjw;fhf Nju;jy;fs; Mizahsu; tpLj;Js;s mwpf;ifapNyNa ,t;thW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 7

ruj; nghd;Nrfh thf;fspf;ftpy;iy

n[duy; ruj; nghd;NrfhTf;F thf;Fupik ,y;iy!!

vjpu; fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfh ,Jtiu vt;tplj;jpYk; tf;fspf;fhik njhlu;ghf Nfs;tpfs; vOg;gg;gl;ld ,jd; NghJ ,yq;ifapy; mtUf;F thf;Fupik ,y;iy vd;Wk; mtu; [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapl jFjpaw;wtu; vd;Wk; njuptpf;fg;gl;lJ. ,J njhlu;ghf ruj; nghd;Nrfh kw;Wk; vjpu; fl;rpj;jiytu; uzpy; tpf;Nukrpq;f MfpNahu; rw;WKd; xU Clftpashyu; kfhehl;il elj;jpapUe;jdu;. (NkYk;....)

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 6

,yq;ifapy; [dhjpgjpj; Nju;jy; Kbtila ,d;Dk; xU kzpNeuk; cs;s epiyapy; ,yq;ifapd; rfy khtl;lq;fspYk; 50% mjpfkhd thf;Ffs; gjpthfpAs;sjhf njuptj;jhl;rp mYtyu;fs; njuptpj;Js;sdu;. mjpfkhd thf;fshu;fisf; nfhz;l nfhOk;gpy; 50% ,w;Fk; mjpfkhNdhu; thf;fspj;Js;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. cr;rf;fl;lkhf gJis khtl;lj;jpy; 60% thf;Ff;fs; gjpthfpAs;sd.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 5

,yq;ifapy; [dhjpgjpj; Nju;jy; Kbtila ,d;Dk; ,uz;L kzpj;jpahsq;fNs cs;s epiyapy; Rje;jpukhd Nju;jiyf; fz;fhdpf;Fk; mikg;G ,Jtiu mtu;fSf;F 45 td;Kiwfs; njhlu;ghd Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sjhfj; njuptpj;Js;sdu;. ngUk;ghyhdit fz;b kw;Wk; Etnuypah khtl;lq;fspy; ,lk;ngw;Ws;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wdJ ,e;j khtl;lq;fSg;nghWg;ghd Nju;jy;fs; njuptj;jhl;rp mYty;fs; jq;fSf;F ,J rk;ge;jkhd Kiwg;ghLfs; vJTk; fpilf;ftpy;iynad;Wk; mit rpwpa rk;gq;fshf ,Uf;fyhk; vd;Wk; njuptpj;Js;sdu;. kw;wagb ,Jtiu [dhjpgjpj; Nju;jy; ve;jg; gpur;rpidfSk; ,d;wp R%fkhf eilngw;W tUfpd;wJ.

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 4

[dhjpgjpj; Nju;jy; : thf;fspg;G epytuq;fs;

ehl;by; ,d;W eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; MwhtJ [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;gpy; rpy khtl;lq;fspd; jw;Nghija epiyik (NkYk;...)

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 3

fhiy 07 kzp njhlf;fk; ed;gfy; 01 kzptiu 40 % thf;Ffs; mspf;fg;gl;Ls;sJ

RNal;ir Ntl;ghsu; fpspnehr;rpapy; jLj;J itg;G

uzpy;> rk;ke;ju; jkJ thf;Ff;fia gjpT nra;jdu;

fpspnehr;rpf;F thf;fspg;G epiyaq;fisg; ghu;itaplr; nrd;w kf;fs; [dehaf Kd;ddpapd; Mjthsu;fs; 40 NgUld; [dhjpgjp RNal;ir Ntl;ghsu; re;jd fkNf kw;Wk; tp[pj Nfuj; MfpNahUf;F fpspNehr;rpf;F nry;Yk; topapy; ,ul;ilg; ngupa Fsj;jpy; ,uhZtj;jpdu; jilfis Vw;gLj;jp 03 kzpj;jpahsq;fs; jhq;fs; me;jr; Nrjidr; rhtbapy; jLj;J itj;J gpd;du; ,tu;fis nghyprhuplk; xg;gilj;J nghyprhu; mtu;fis tpLjiy nra;ajhfTk; Clfq;fSf;F njuptpj;Js;sdu;.

[dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ mtu;fs; jdJ FLk;g rfpjk; jq;fhiy nkjnkhy;y b.V.uh[gf;] fy;Yhupapy; thf;fspj;jhu;. vjpu; fl;rpj;jiytu; uzpy; tpf;Nukrpq;f nfhOk;G nfhs;Sg;gpl;bapYs;s rpwp tujuhkapy; thf;fspj;jhu;. jkpo; Njrpa $l;ikg;gpd; jiytu; ,uh.rk;ge;jd; jpUNfhzkiy Gdpj kupahy; fy;Y}upapy; thf;fspj;jhu;

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 2

fhj;jhd;Fbapy; fpof;Fkhfhz Rfhjhu mikr;ru; `p];Gy;yhtpd; ,izg;ghsu; Nkhl;lhu; irf;fpy; es;sputpy; vupg;G

,J njhlu;ghf mtu; njuptpf;ifapy; ehd; mYtyfj;jpypUe;J es;spuT 1 kzpf;F tPl;Lf;F tPl;Lf;F te;Njd; te;J J}q;fpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ Rkhu; 2:15 kzpastpy; l;uhz;];Nghku; ntbg;gJ Nghd;w xU rj;jk; Nfl;lJ mjid Nfl;lJ rw;W jhkjhf ntspapy; te;J ghu;j;jNghJ vdJ Nkhl;lhu; irf;fps; kw;Wk; kpjp irf;fps;fs; tPl;L Kw;wj;jpy; vupe;J fhzg;gl;lJ. vdJ tPl;L tsTf;Fs; Eioe;jtu;fs; ntbf;ff;$ba ntbnghUl;fs; %yk; vdJ Nkhl;lhu; kw;Wk; kpjp irf;fps;fis vupj;Jtpl;Lr; nrd;Ws;sdu;. ,J njhlu;ghf fhj;jhd;Fb nghyp]py; Kiwg;ghL nra;Js;Nsd; vd;W njuptpj;jhu;.

ij 26> 2010

,yq;if [dhjpgjpj; Nju;jy; nra;jpfs; - 1

thf;fspg;G R%fkhf eilngWfpd;wJ

thf;fspg;G Muk;gpj;J 3 kzp Neuk; Mfpd;wJ. tlf;F> fpof;F> njw;F> kj;jp vd ,yq;ifapd; vy;yh ghfq;fspYk; Nju;jy; mikjpahf eilngWtjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ngz;fNs mjpfk; Mu;tj;Jld; thf;fspg;gpy; <LgLtjhf vkJ ,yq;if epUgu; mwptpf;fpd;whu;. kfpe;j uh[gf;\ FLk;gk; mk;ghe;Njhl;ilapy; jkJ thf;Ffis gjpT nra;Js;sjhf mwpa Kbfpd;wJ. thf;Fr; rhtbfspy; kf;fs; ePz;l tupirapy; fhj;jpUg;gjhfTk; nra;jpfs; fpilj;jpUf;fpd;wd.

 

Canadian pair get 25 years in U.S. Tamil case

Terror trial; Attempted to buy heat-seeking missiles for LTTE

Two Canadians were sentenced to 25 years in prison yesterday for attempting to buy heat-seeking missiles and military assault rifles for Sri Lanka's Tamil Tigers rebels. Thiruthanikan Thanigasalam and Sahilal Sabaratnam were sentenced in U.S. District Court in New York, where they were caught in 2006 trying to buy Russian SA-18 missiles and AK-47s. They pleaded guilty last January. The missiles were to be used to shoot down Sri Lankan military aircraft that were then bombing the rebels' enclave. The plot was directed by the senior leadership of the Tamil Tigers. Thanigasalam, 41, was the "big guy" of the Toronto-based arms procurement operation. He met personally with the rebels in Sri Lanka to secure their approval for the purchases. Sabaratnam, 30, a former associate at TD Waterhouse in Toronto, was the group's financial expert and helped arranged for the $1-million payment for the illicit weapons. A third Canadian, Satha Sarachandran, 30, the group's administrator, was sentenced to 26 years on Friday, while Nadarasa Yogarasa, a Sri Lankan living in the United States, got 14 years. (more...)

 

ij 26> 2010

thf;fspg;G njhlq;Ftjw;F rw;W Kd; aho;ghzj;jpy; Fz;L ntbg;G

Nju;jy; thf;fspg;G Muk;gkhtjw;F rw;W Kd;G aho;ghzj;jpy; Fz;L ntbg;Gf;fs; epfo;e;Js;sd. MSk; = yq;fh Rje;jpuf;fl;rpapd; aho;g;ghz mikg;ghsu;  Rg;gpukzpak; ru;kh tPl;bw;F mUfpy; ,uz;L Fz;Lfs; ntbj;Js;sd. NkYk; NtW ,lq;fspYk; Fz;Lfs; ntbj;Js;sjhf aho; kf;fs; njuptpj;Js;sdu;. Fz;L ntbg;G rj;jq;fis jhk; Nfl;ljhf $Wfpd;wdu;. Mdhy; ,tw;iw cWjp nra;a Kbatpy;iy. kw;wa ve;j [dhjpgjpj; Nju;jiyAk; tpl mjpf Nju;jy; td;Kiwfs; epiwe;j Nju;jyhf gyuhYk; Ngrg;gl;lhYk;> NtW Mrpa ehl;Lj; Nju;jy;fSld; xg;gpLifapy; capu; ,og;Gf;fs; Fiwe;jstpy; Vw;gl;Ls;s Nju;jy; td;KiwfNs gyJk; eilngw;wjhf Nju;jy; mtjhdpfs; fUj;J njuptpf;fpd;wdu;. ,d;W aho;ghzj;jpy; eilngw;w Fz;L ntbg;gpy; ahUf;Fk; Nrjk; VJk; Vw;gltpy;iy vd; mwpa Kbfpd;wJ. Nju;jiyf; fz;fhzpf;Fk; mikg;gpd; nra;jpfis Nkw;Nfhs; fhl;b #j;jpuj;jpd; aho; nra;jpahsu; ,r; nra;jpfisj; njuptpf;fpd;whu;. ,f; Fz;L ntbg;gpd; #j;jpujhupia milahsk; fhzKbatpy;iy vd;Wk; vkJ nra;jpahsu; njuptpf;fpd;whu;. ,r; nra;jpfis ru;tNjr nra;jp epWtdq;fs; gyTk; cWjpg;gLj;jpAs;sd. nra;jpfs; njhlUk;....

ij 26> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy; ,d;W

,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l 8tJ [dhjpgjpia njupT nra;tjw;fhd MwhtJ [dhjpgjp Nju;jy; ,d;W eilngWfpwJ. Rkhu; 30 tUlq;fSf;F gpd;du; ehL KOtJk; xNu Neuj;jpy; eilngWk; Nju;jy; ,JthFk;. ,jw;fika> tlf;F> fpof;F cl;gl ehL KOtjpYk; mikf;fg;gl;Ls;s 11 Mapuj;J 98 thf;fspg;G epiyaq;fspy; ,d;W fhiy 7.00 kzp njhlf;fk; khiy 4.00 kzp tiu thf;fspg;G eilngwTs;sJ. ,k;Kiw [dhjpgjpj; Nju;jypy; 22 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu;. ,tw;wpy; 17 fl;rpfspd; rhu;gpy; 17 NgUk;> RNar;ir Ntl;ghsu;fs; ItUk; mlq;Ftu;. (NkYk;....)

ij 26> 2010

The West is encouraging Military Dictatorship in Srilanka and is being supported by the Pro -Imperialist forces

(Saakaran)

 Today is the  presidential  election in Srilanka.This election will decide for a military dictatorship or will continue the democratic government ,and it is all dependent upon the decision of the majority of the Srilankan people. The western forces and the imperialist are trying their best to force the people to vote in favour of the military  dictatorship. Therefore the pro -imperialist medias , are openly supporting ex-Major General Sarath Fonseka. Some other way they wanted to defeat the present patriotic and democratic leadership of Hon.Mahinda Rajapaksa.Srilanka was one of the few countries in the South East Asia was never ruled by Military Dictatorship after it gained independence from the British Imperialism. (more...)

ij 26> 2010

njhlUk; mbikj;jdKk; murpay; rpj;Jtpisahl;Lk;.

(Njtd;.)

‘mNahf;fpadpd; ,Wjpg; Gfyplk; murpay;’ – Ngdhh;l;\h.

If;fpa Njrpaf; fl;rp fle;j 60 tUlfhyq;fspy; Nkw;Fyfpd; nry;yg;gps;isahf kf;fisAk; ehl;ilAk; top elj;jp te;jpUf;fpwJ. ,yq;if Rjejpukile;jjd; gpd;duhd I.Nj.fl;rp Ml;rpf; fhyj;jpy; rpWghd;ikapdUf;F vjpuhd ,dthj> ,uhZt eltbf;iffspy; <Lgl;Lte;Js;sJ. jdJ Nghpdthj eyDf;fhf ,dthjj;ij eP&w;wp tsh;j;jJ. ,jw;F gy tyJrhhp fl;rpfs; Kl;Lf; nfhLj;J te;Js;sd. ,e;j ,uj;jf; fiwgbe;j tuyhWfs; mdh;j;jq;fs; jtpu Njrpa ,dq;fSf;fpilNa cs;s ,dg; g+ry;fis jPh;f;Fk; tifapy; Rje;jpuf; fl;rp vLj;j Kaw;rpfs; midj;ijAk; jLj;JepWj;jp Ra murpay; yhgk; Njbf;nfhz;lJ. ,e;j Kaw;rpf;F $l;likg;Gk;> N[tpgpAk; NjhNshL Njhs; epd;wd vd;gij NjrKk; kf;fSk; ed;fwpth;. NkYk; ,yq;ifapd; ,dg;gpur;rpid tuyhw;wpYk; Njrpag; nghUshjhu nfhs;ifapYk; ntspehl;L nfhs;iffspYk; kw;Wk; gy tptfhuq;fspYk; a+.vd;.gp fl;rpiaf; fhl;bYk; Rje;jpuf; fl;rp Njrj;jpd; RakhpahijiaAk; nfsutj;ijAk; cyf muq;fpy; J}f;fp epWj;Jtjw;F kpfTk; mh;g;gzpg;Gld; ghLgl;bUf;fpwJ. (NkYk;....)

ij 26> 2010

V-9 ghijia %lNtz;Lk; - gj;kpdp gh.c

aho;g;ghzj;jpy; jkpo; kf;fspd; ghuk;gupaq;fs; rPuope;J tplhky; ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;W jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu; gj;kpdp rpjk;guehjd; njuptpj;Js;shu;. aho; muhypapy; ,lk;ngw;w tpisahl;L epfo;nthd;wpy; fye;Jnfhz;L ciu epfo;j;Jifapy; ,t;thW njuptpj;Js;shu;. V9 ghij jpwe;Jtpl;l epiyapy;  aho;g;ghzj;jpy; njd;dpyq;if fhyhr;rhuk; gutj; njhlq;fpAs;sJ. jw;NghJ aho;khtl;lj;jpy; jkpo; kf;fspd; fhyhr;rhuk; rPuopAk; epiyapid Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;fpd;wJ. ,J jkpo; czu;thsu;fs; kj;jpapy; kpFe;j ftiyapid Vw;gLj;jpAs;sJ. (NkYk;....)

ij 26> 2010

nre;ehiu.

',ir vkJ MAjk;.  Aj;jk; kl;LNk vjpup.'

(tk;rpfd;)

rpfpupahtpd; rpj;jpuq;fs;

nre;jkpopy; Ngr tUk;.

rPdd;Flh miyaire;jhy;

rpq;fsj;jpd; Xir tUk;.

 

kl;Lefu; thtpf;Fs;Ns

kPd;fSf;Fg; ghl;L tUk;.

kfhtypapy; ePu; epiwe;jhy;

jpUkiyiaf; Nfl;L tUk;.

(NkYk;....)

Nju;jy; td;Kiwfspy; <Lglj; jpl;lk;

20 Kd;dhs; nfhkhz;Nlhf;fs; nfhf;fnuy;yapy; ifJ

Nju;jy; jpdkhd ,d;W td;Kiwfspy; <LgLtjw;nfd jahuhftpUe;j 20 Kd;dhs; ,uhZt nfhkhz;Nlhf;fs; MAjq;fSld; New;W ifJ nra;ag;gl;bUg;gjhf ,uhZt Clfg; Ngr;rhsu; gpupNfbau; cja ehzaf;fhu njuptpj;jhu;. fhyp> nfhf;fnuy;y gpuNjrj;jpy; itj;Nj ,tu;fs; ifAk; nka;Akhf ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. Nju;jypd; NghJ td;Kiwfis Kd;ndLg;gjw;fhf ghupa jpl;lq;fis ,tu;fs; jPl;b tUtjhf fpilj;j jftiyaLj;J nfhOk;gpypUe;J nrd;w tpNrl ,uhZtf; FOtpdNu Nkw;gb ,UgJ Kd;dhs; nfhkhz;Nlhf;fis MAjq;fSld; ifJ nra;jpUg;gjhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 26> 2010

85 gazpfs; gyp

vj;jpNahg;gpa tpkhdk; flypy; tPo;e;J tpgj;J

85 gazpfSld; nrd;w vjpNahg;gpa tpkhdk; tpgj;Jf;Fs;shdJ. nygdhd; jiyefu; nga;&l;by; ,Ue;J vjpNahgpad; Vu;iyd;Rf;F nrhe;jkhd Nghapq; 737 uf tpkhdk; New;Wf; fhiyapy; vjpNahg;gpa jiyefu; mb]; mghghTf;F Gwg;gl;lJ. tpkhdk; Gwg;gl;L nrd;w 45 epkplq;fSf;Fg; gpwF tpkhdj;Jf;Fk;> tpkhd fl;Lg;ghl;L miwf;Fkhd njhlu;G Jz;bf;fg;gl;lJ. tpkhdk; kj;jpa jiufly; Nky; gwe;j NghJ tpgj;Jf;Fs;shfpapUf;fyhk; vd $wg;gLfpwJ. tpkhdj;jpy; ,Ue;jtu;fspy; 54 Ngu; nygdhid Nru;e;jtu;fs;> vQ;rpatu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; 22 Ngu; vjpNahgpahit Nru;e;jtu;fs;. xUtu; <uhf;fpau;> gpuhd;];> rpupah ehl;il Nru;e;j jyh xUtUk; cs;sdu;. ,tu;fisj;jtpu tpkhd igyl;L cl;gl rpg;ge;jpfs; 7 Ngu; nkhj;jk; 92 Ngu; tpkhdj;jpy; ,Ue;jdu;. (NkYk;...)

ij 26> 2010

[dhjpgjp Nju;jYk; jkpo; thf;fhsu;fSk;!

(mnyf;]; ,utp)

eilngwg;NghFk;  [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapLk;  jw;Nghija [dhjpgjpNah Kd;dhs; ,uhDtjsgjpNah Kd;wpy; ,uz;L ngUk;ghd;ikia ngw Kbahky; jtpf;Fk; epiyapy; ,d;W [dehaf Xl;lj;jpy; fye;J nfhz;l jkpo; jiytu;fs; cl;gl rpd;dhgpd;dkhfp NghAs;s jkpo; $l;likg;G cl;gl xt;NthUtUk; xt;nthU [dhjpgjp Ntl;ghsiu Mjupf;Fk; epiyapy;> rpth[pypq;fk; jdpNa Nfl;Fk; epyiyapYk; %j;j murpay; thjpahdtUk; Gypfs; jiyikafkhf nfhz;l fpspnehr;rpia gpujpepjpg;gLj;jpatUkhd jkpou; tpLjiyf; $l;lzp jiytu; jpU.Mde;jrq;fup mtu;fs; ,d;W fpspnehr;rp kahd G+kpahd epiyapy;> fpspnehr;rp kf;fs; jk; epyk;> clik> cwT vy;yhtw;iwAk; ,oe;J $lhuq;fSf;Fs;Sk;> Kl; fk;gp NtypfSf;Fs;Sk; milgl;L ,Uf;Fk; epiyapy; ntspapl;Ls;s mwpf;ifapy; njupthFk; [dhjpgjpf;F 15 mk;r Nfhupf;ifnahd;wpid  Kd;itj;Js;shu;. (NkYk;....)

ij 25> 2010

kPz;Lk; jtWtpLk; re;jpupfh tp[a FkhuuzJq;f (gz;lhuehaf;fh)

(rhfud;)

cq;fs; je;ijapd; nfhiyf;F fhuzkhdtu;fs;> cq;fs; tho;ifj; Jiztupd; nfhiyf;F fhuzkhdtu;fspd; nghJ Ntl;ghsu; Kd;dhs; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupg;gjhf ePq;fs; ntspap;l;Ls;s gj;jpupif nra;jp %yk; vy;thtw;iwAk; jtpL nghbahf;fp tpl;Bu;fNs!. ehk; jw;NghJ ,be;Nj NghNdhk;. ePq;fSkh vd;W? cq;fs; gl;lg;gbg;ig Kbj;j INuhg;gpa ehLfspy; cq;fSf;F fpilj;j ‘,lJrhup’ jhf;fk; cq;fspd; vfhjpgj;jpa xj;Jioahik njhlu;e;Jk; Ngzp tUk; vd;w ek;gpNdhk;. cq;fs; je;ijapd; RNjrpa rpe;jidAk;> tho;f;ifj; Jiztupd; ,lJrhupr; nraw;ghLfSk; cq;fisj; njhlu;e;Jk; top elj;Jk; vd;W ek;gpNdhk;. Vkhw;wp tpl;Bu;fNs! ,J mepahak; my;yth? tuyhw;W JNuhfk; my;yth? (NkYk;....)

ij 25> 2010

murpay; ahg;G khw;wg;gl;L nrdl; rig Vw;gLj;jg;gLk;

- [dhjpgjp

tpUg;G thf;F Kiw ePf;fk; kf;fs; rig cUthf;fk; Clf Rje;jpuk; ghJfhf;fg;gLk;

murpay; ahg;G khw;wg;gLk;. nrdl; rig Vw;gLj;jg;gLk;. mjpy; vy;yh khfhzq;fSk; gpujpepjpj;Jtk; tfpf;f Vw;ghL nra;ag;gLk;. ,jd; Clhf ehl;by; epue;ju mikjp> rkhjhdk; Vw;gLj;jg;gLk;> tpUg;G thf;FKiw ePf;fg;gLk;> kf;fs; rig Vw;gLj;jg;gLk;. Clf Rje;jpuk; ghJfhf;fg;gLk;> Coy;> Nkhrb xopf;fg;gLk;> ehL Jupjkhf mgptpUj;jp nra;ag;gLk;. (NkYk;....)

ij 25> 2010

Nju;jy; fz;fhzpg;gpy; 35>000 ntspehl;L> cs;ehl;L gpuKfu;fs;

Nju;jy; fzpfzpg;Gf;fhd tiyaikg;G Nju;jy; td;Kiwfisf; fz;fhzpg;gjw;fhd epiyak; Njrpa thf;fspg;G fz;fhzpg;G epiyak;> ngg;uy;> fNg cs;spl;l rpy jdpahu; Nju;jy; fz;fhzpg;G epiyaq;fs; jkJ fz;fhzpg;G eltbf;iffis Muk;gpj;jpUg;gjhf Nju;jy; jpizf;fsk; njuptpj;jJ. Nju;jy; Mizahsu; fz;fhzpg;G eltbf;iffSf;F njw;fhrpa gpuhe;jpaj;jpypUe;J 40 NgiuAk; nghJ eythaj;jpypUe;J 10 NgiuAk; ,yq;iff;F tutioj;jpUg;gjhfTk; jpizf;fsj;jpd; mjpfhupnahUtu; $wpdhu;. ,NjNtis> ngg;uy; mikg;G 17 ntspehl;L fz;fhzpg;ghsu;fisAk; rp. vk;. ,. tp. 18 ntspehl;L fz;fhzpg;ghsu;fisAk; tutioj;jpUg;gjhf mjd; mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. ,tu;fs; ,e;jpah> gq;fshNj\;> Neghsk;> kpad;khu;> jha;yhe;J> ,e;NjhNd\pah> kNyrpah> [g;ghd;> Nehu;Nt> mnkupf;fh> RtPld;> fdlh> ,q;fpyhe;J> mT];jpNuypah> fpa];> JUf;fp Mfpa ehLfspypUe;Nj ,yq;if te;Js;sdu;. (NkYk;....)

ij 25> 2010

,lk;ngau;e;Njhu; thf;fspf;f td;dpapy; 209 thf;nfLg;G epiyaq;fs;

tlf;fpy; ,lk;ngau;e;Njhu; cl;gl rfy thf;fhsu;fSf;Fk; jkJ thf;Fupikiag; gad;gLj;Jtjw;fhd rfy Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L s;sjhf td;dp khtl;l njuptj;jhl;rp mYtyUk; tTdpah murhq;f mjpgUkhd jpUkjp gP. v];. vk;. rhu;s;]; njuptpj;jhu;. ,lk;ngau;e;j thf;fhsu;fSf;fhf Nju;jy;fs; Mizahsupd; cj;juT ngw;W ,ytrg; Nghf;Ftuj;J Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. vdpDk;> ,J jtpu;e;j NtW vt;tpj ,ytrg; gazr; NritapidAk; vtUk; thf;fhsUf;F toq;FtJ rl;lg;gb Fw;wnkd;Wk; mur mjpgu; nghyp]hUf;F mwpTWj;jpAs;shu;. (NkYk;....)

ij 25> 2010

R+Lgpbf;Fk; j. k. tp. G fl;rpapd; Nju;jy; gpurhuk; re;jpntspapy; Kjy;tUf;F khngUk; tuNtw;G

fy;Flh Nju;jy; njhFjpf;Fl;gl;l re;jpntsp gpuNjrj;jpy; ,lk;ngw;w Nju;jy; gpurhuf; $l;lj;jpy; j. k. tp. G fl;rpapd; jiytUk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUk; rp. R. fl;rpapd; fy;Flh Nju;jy; njhFjp mikg;ghsUkhd rptNerJiu re;jpufhe;jd; fye;J nfhz;lhu;. 26k; jpfjp ,lk;ngw ,Uf;Fk; ,yq;ifj; jpUehl;bd; 6tJ epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjpia Nju;T nra;fpd;w Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd; ntw;wpf;F Mjutpid jpul;Lk; khngUk; kf;fs; re;jpg;G ,d;W re;jpntsp rpj;jptpehafu; tpj;jpahyaj;jpy; Nfhuisg;gw;Wg; gpuNjr rig jtprhsu; cja [Ptjh]; jiyikapy; ,lk;ngw;wJ. (NkYk;...)

ij 25> 2010

mikjpahd Nju;jNy kf;fspd; vjpu;ghu;g;G

,yq;ifapd; epiwNtw;W mjpfhuKs;s MwhtJ [dhjpgjpiaj; njupT nra;tjw;fhd Nju;jy; ehis ,Ugj;jhwhk; jpfjp eilngWfpwJ. Nju;jYf;fhd midj;J Vw;ghLfSk; ehnlq;Fk; Nkw;nfh s;sg;gl;Ls;sd. mNj rkak; [dhjpgjpj; Nju;jy; mik jpahd Kiwapy; eilngWtjw;fhd ghJfhg;G eltbf; iffspy; Rkhu; 68>800 nghyp]hu; <Lgl;Ls;sdu;. ehisa jpdk; ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; Nju;jiy Fog;Gk; tifapyhd td;Kiwfs; jiyJ}f;fhjgb ghJfhg;Gf; flikfspy; <LgLkhW nghyp]hUf;F tpNrl mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. Nju;jypy; Nkhrbfs; KiwNfLfs; ,lk;ngwhky; jLg;gjw;fhd Kd;Ndw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

ij 25> 2010

2010 [dtup 27y; ,yq;ifapd; 6tJ [dhjpgjp n[duy; ruj; nghd;Nrfhth?

(j. n[aghyd;)

[dtup 26y; eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jypy; ,U gpujhd Ntl;ghsu;fspy; vtu; [dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLthu; vd;gJ gy yl;r &gha;fSf;fhd Nfs;tpahf cs;sJ. ,U Ntl;ghsu;fSf;Fk; ,ilNa fLikahd Nghl;b epyTtJ jw;NghJ Clfq;fspy; ntspg;gLj;jg;gl;L cs;sJ.  2005 etk;gu; Nju;jYf;Fg; gpd;dhd rpy khjq;fSf;F cs;shfNt khtpyhW miziaj; jLj;J type;j Aj;jj;jpw;F miog;G tpl;l jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; 2009 eLg;gFjpapy; Kw;whf mopf;fg;gl;l epiyapy; 2010 Nju;jy; ,lk;ngWfpd;wJ. 1982 Kjy; 2005 tiu ,lk;ngw;w [dhjpgjpj; Nju;jy;fspy; jkpo; kf;fs; thf;fspj;j Kiwiag; ghu;f;Fk; NghJ gpd;tUk; tplaq;fis mtjhdpf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;. (NkYk;....)

ij 25> 2010

Gj;jsk; - kd;dhu; tPjp; New;W jpwe;J itg;G

fle;j 19 tUlq;fSf;F Nkyhf %lg;gl;Lf; fple;j Gj;jsk; - kd;dhu; tPjp New;W itgt uPjpahf jpwe;J itf;fg;gl;L kf;fsplk; ifaspf;fg;gl;lJ. 105 fpNyh kPl;lu; J}uk; nfhz;l ,g;ghijia mgptpUj;jp nra;a 650 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;lJ. kPs;FbNaw;wk;> mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;ru; up\hj; gjpAjPd; jiyikapy; tPjp jpwg;G itgtk; ,lk;ngw;wJ. gpujk mjpjpahf ,isQu; gilazpj; jiytu; ehky; uh[gf;\ fye;J nfhz;lhu;. kw;Wk; tl khfhz MSeu; - gpujpaikr;ru; Nf. V. ghap]; MfpNahu; cs;spl;l Mapuf; fzf;fhd kf;fSk; fye;J nfhz;ldu;. (NkYk;...)

ij 25> 2010

aho;g;ghzj;jpy; ,e;jpaj; J}jufk; jpwf;f Kaw;rp

,yq;ifapy; Nghu; elf;Fk;NghJk;rup> mJ Kbe;j gpd;dUk;rup ,e;jpa murhq;fk; ,yq;if murhq;fj;Jf;F gy cjtpfisr; nra;J tUfpd;wJ. tl khfhzj;jpd; Gduikg;G> mgptpUj;jpg; gzpfs; gytw;Wf;Fk; ,e;jpa murhq;fk; epjpAjtp nra;J tUfpd;wNjhL> epyf;fz;zpntb mfw;wypy; ,e;jpahtpd; 7 FOf;fs; <Lgl;Ls;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ. ,e;epiyapy;> aho;g;ghzj;jpy; jkJ J}jufk; xd;iwj; jpwg;gjw;F GJby;yp Mu;tk; fhl;b tUfpd;wJ. vdNt ,jw;fhd mDkjpia Ntz;b ,yq;if murhq;fj;jplk; Ntz;LNfhs; tplg;gl;Ls;sjhf mwpag;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

ij 25> 2010

After LTTE rout, fate of new Lanka President in Tamil hands

(K. Venkataramanan, TNN)

Fonseka has the backing of the principal opposition party, the main Marxist, Tamil and Muslim parties. The rallying together of the opposition has put the Rajapaksa camp partly on the defensive, prompting it to dwell upon the economic aspects of its manifesto as well and promise the people the dividends of peace. And to be on the right sight of majority sentiment, Rajapaksa has alleged that Fonseka has won the backing of the Tamil National Alliance, seen as the Tigers’ proxy since 2001, by striking a secret deal containing unacceptable concessions such as re-uniting the northern and eastern provinces that had been separated by a supreme court verdict. (more.....)

ij 25> 2010

khspfhtj;ijapy; Fz;Lfs; kPl;G;

re;Njfj;jpd; Ngupy; 10 Ngu; ifJ [dhjpgjpf;Fk; muRf;Fk; fsq;fk;

khspfhtj;ij Nghjpuh[huhk tpfhiuapy; iff;Fz;Lfs; kw;Wk; Jg;ghf;fpfs; ifg;gw;wg;gl;l rk;gtk; njhlu;gpy; re;Njfj;jpd; Ngupy; 10 Ngu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. ifJ nra;ag;gl;ltu;fspy; ,uz;L ngsj;j kjFUkhu;fSk;> Ie;J nghJkf;fSk; mlq;Ftjhf nghyp]; Clfg; Ngr;rhsu;> rpNu\;l nghyp]; mj;jpal;rfu; I. vk;. fUzhuj;d njuptpj;jhu;.

ij 25> 2010

re;jpupfh Mjupg;gJ Vd;?

,g;NghJ ,yq;ifapy; fhzg;gLk; rl;lk;> xOq;F rPu;FiyTk;> Nju;jy; njhlu;ghd td;nray;fSk; [dehafj;Jf;Fk; [dehaf mikg;GfSf;Fk; ngUj;j mr;RWj;jyhfj; jpfo;fpd;wd. ehk; ,Jtiu fl;bf;fhj;Jte;j kuGfSf;Fk;> mbg;gil Rje;jpu czu;TfSf;Fk; ngupa Mgj;jhfj; jpfo;fpd;wd. ,Jehs; tiu ngUj;j jpahfq;fSf;F ,ilNa ehk; fl;bf;fhj;Jte;j [dehaf kuGfSk; cupikfSk; fl;bf;fhf;fg;gl Ntz;Lk; vd;Nw tpUk;GfpNwhk;. [dehafk;> Rje;jpuk; Mfpa Nfhl;ghLfspd; mbg;gilapy; cUthf;fg;gLk; [dehaf newpKiwfistpl NtW tpjkhd muR Kiwahy; kf;fSf;F ed;ikfisr; nra;Jtpl KbahJ vd;Nw ek;GfpNwhk;. vdNt ,e;jj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rpfshy; nghJ Ntl;ghsuhf epWj;jg;gl;Ls;s nghd;Nrfhit Mjupf;fpNwd;> vd;W re;jpupfh $wpapUf;fpwhu;. (NkYk;.....)

ij 24> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy;

gpurhuk; New;W es;spuTld; KbT

2010 [dtup 26 Mk; jpfjp eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jiy Kd;dpl;L eilngw;W te;j midj;J Nju;jy; gpurhu eltbf;iffSk; New;W es;spuTld; Kbtile;jd. [dhjpgjp Nju;jypy; Nghl;bapLk; 22 Ntl;ghsu;fSk; jkJ gpujhd fl;rp mYtyfj;ijj; jtpu Vida gpurhu mYtyfq;fs; midj;ijAk; %btpl Ntz;Lk; vd;gJld; gpurhu $l;lq;fs; elj;JtNjh> Rtnuhl;bfs; xl;LtNjh fl;lTl;Lfs;> ngdu;fs; Nghd;wtw;iw fhl;rpf;F itg;gNjh jil nra;ag;gLfpwJ vd Nju;jy; Mizahsu; njuptpj;Js;shu;. 26Mk; jpfjp Nju;jy; eilngWk; tiu tPL> tPlhfr; nrd;W gpurhuq;fis nra;tJk; mr;RWj;jy; tpLg;gJk; rl;ltpNuhjkhdJ vd;Wk; Mizahsu; njuptpj;Js;shu;. thf;fspg;G epiyaj;jpypUe;J 500 kPl;lu; J}uk; ghJfhg;G tyakhf fUjg;gLfpwJ. ,g;ghJfhg;G tyaj;jpDs; ve;jf; fl;rp eltbf;iffSf;Fk; ,lkspf;fg;glkhl;lhJ. (NkYk;....)

‘X'; ‘1’ my;yJ ‘2’ my;yJ ‘3’

[dhjpgjpj; Nju;jypy; thf;fspg;gJ vt;thW?

[dhjpgjpj; Nju;jypy; thf;fspg;gJ vt;thW vd;gJ njhlu;ghf Nju;jy;fs; jpizf;fsk; njspTgLj;jpAs;sJ. Nju;jypy; 22 Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu;. ,tu;fspy; jq;fSf;Fupatiu Gs;sbapl;L thf;fspg;gjh? my;yJ xd;W> ,uz;L> %d;W vd ,yf;fkpl;L thf;fspg;gjh? vd;gJ Fwpj;J thf;fhsu;fs; kj;jpapy; Fog;gk; epyTfpd;wJ. ,J njhlu;ghd tpguk; tUkhW (NkYk;....)

ij 24> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jYk; jkpo;r; r%fKk;

(fyhepjp ikf;fy; ngu;dhz;Nlh)

jkpo; kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfSf;Fk;> ,dg; gpur;rpidf;Fk; jPu;T fhz xNu top epahakhd r%fk; xd;iwf; fl;bnaOg;Gk; cz;ikahd Nehf;fk; nfhz;l midj;J rf;jpfisAk; mit murpaypy; MSk; jug;gpy; ,Ue;jhYk; rup> vjpu;j;jug;gpy; ,Ue;jhYk; rup mit midj;ijAk; xd;Wjpul;b> gyg;gLj;jp> If;fpag;gLj;JtjhFk;. jkpo; kf;fSf;F vjpuhd Nghf;Fs;stu; vd;W ep&gpf;fg;gl;l xUtiu ntWkNd khw;wk; Njit vd;w xNu fhuzj;Jf;fhfj; njupT nra;tnjd;gJ mu;j;jkw;wJ kl;Lky;y. Mgj;jhdJk; $l. jkpo; kf;fs; jq;fsJ tpUg;Gf;Fupa xUtiuj; njupT nra;Ak; mtu;fspd; [dehaf cupik Fwpj;J me;j kf;fSf;F gpurhuNkh MNyhridNah Njitapy;iy. (NkYk;....)

ij 24> 2010

ek;gfkhd Ntl;ghsUf;F kf;fspd; MjuT

GypfSf;F vjpuhd ,uhZt eltbf;if KbTw;wijj; njhlu;e;J rpWghd;ikapdUf;F ed;ik gaf;Fk; gy eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. td;dpapy; ,l k;ngau;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; eilngWfpd;wJ. tlf;fpy; mjp cau; ghJfhg;G tyaj;jpYk; kPs;FbNaw; wk; Muk;gkhfptpl;lJ. nfhOk;Gf;Fk; tlf;Ff;Fk; ,il apyhd V 9 ghij nghJkf;fspd; Nghf;Ftuj;Jf;fhfj; jpwf;fg;gl;lijj; njhlu;e;J tlf;fpy; r%f> nghUshjhu Gj;njOr;rpnahd;iw mtjhdpf;f Kbfpd;wJ. jLg;Gf; fht ypypUe;j jkpo; ,isQu;fs; fl;lq;fl;lkhf tpLtpf;fg; gLfpd;wdu;. ,tw;iwnay;yhk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp mu rhq;fNk nra;jnjd;gjhy; ,e;j murhq;fj;jpd; Ntl;gh su; mspf;Fk; thf;FWjpfspy; rpWghd;ikapd kf;fs; jhuhskhf ek;gpf;if itf;fyhk;. (NkYk;...)

ij 24> 2010

40 tUlq;fs; ePbj;j vjpHg;Gul;rp murpaiy KbTf;F nfhz;;L; te;j kfpe;j uh[gf;r jiyikjJtKk; [dhjpgjp NjHjYk;

,yq;ifapy; 2010 [dthp 26y; kPz;Lk; xU [dhjpgjp NjHjy; eilngwTs;sJ. ,e;j [dhjpgjp NjHjypy;> jw;Nghija [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;r> ehl;bd; Njrgf;j> [dehaf> Kw;Nghf;F rf;jpfspd; $l;likg;ghd nghJ[d If;fpaKd;dzp rhHgpy; Nghl;bapLfpd;whH. kWgf;fj;jpy; Vfhjpgj;jpa rhHG> tyJrhhp> ,dthj fl;rpfshd If;fpa Njrpaf; fl;rp (I.Nj.f)> [djh tpKj;jp nguKd(N[.tp.gp)> jkpo; Njrpaf; $l;likg;G (j.Nj.$) vd;gdtw;wpd; rhHgpy; rpq;fsg; NghpdthjpAk;> NghH ntwpaUkhd Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjp ruj; nghd;Nrfh Nghl;bapLfpd;whH. mtHfs; jtpu Gjpa ,lJrhhp Kd;dzp> Nrhrypr rkj;Jtf;fl;rp> Nghd;w nuhl;];fpathj FOf;fs; cl;gl vy;yhkhf 18 Ntl;ghsHfs; Nghl;bapLfpd;wdH. rpyH Nghl;bapypUe;J tpyfp gpujhd Ntl;ghsHfSf;F Mjutspf;fTk; Kd;te;Js;sdH. mtHfspy; rpyH gzj;Jf;F tpiyNghAs;sjhfTk; $wg;gLfpwJ. (NkYk;....)

 

ij 24> 2010

= rghuj;jpdj;jpd; rNfhjuuplkpUe;J xU kly;...

jkpou;fSf;F cupikfs; ngw;Wj; jUNtd; vd;W nrhy;Yk; [dhjpgjpf;F Vd; xU re;ju;g;gk; toq;ff; $lhJ?

tpLjiyg; Gypfs; XusTf;fhtJ xj;Jiog;Gf; nfhLj;jpUe;jhy; epr;rakhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;j;jpUg;ghu;. ,Jtiu Ml;rp gPlj;jpy; ,Ue;jtu;fs; vy;yhk; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;f;ff;$ba ijupak; ,y;yhj NfhiofshfNt ,Ue;jhu;fs;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ xU ,Uk;G kdpju;. mtuplk; ijupak; ,Uf;fpwJ. Neu;ikj; jpwKk; ,Uf;fpwJ. mg;gb xU ijupakhd kdpjuhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ,Ue;j fhuzj;jhy; jhd; cyfpd; cau;e;j ];jhgdkhd If;fpa ehLfs; rigapy; jkpopy; NgrpaJ kl;Lky;y mfpy cyfj; jiytu;fs; Kd;dpiyapy; ,yq;ifj; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;g;Ngd; vd cWjpaspf;fTk; mtuhy; Kbe;jJ. ,Jtiu Ml;rp nra;j vtUNk ,yq;ifapy; jkpo; ,dk; ,Ug;gijNa fhl;l Kd;tuhj epiyapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ If;fpa ehLfs; rigapy; jkpopy; Ngrp ,yq;ifj; jkpo; ,dj;Jf;F mirf;f Kbahj nfsutj;ijf; nfhLj;jhu;; mJ kl;Lky;y ghuhSkd;wj;jpy; nghJf;$l;lq;fspy; vy;yhk; jkpopYk; Ngrp ek;ik nfsutg;gLj;Jfpwhu;. (NkYk;.....)

ij 24> 2010

kiyaf kf;fspd; ngUk;ghd;ik thf;Ffshy; [dhjpgjpahf k`pe;j uh[gf;\ kPz;Lk; njupT nra;ag;gLthu;

(,uhjhfpU\;zd;))

Njrpa ,dg;gpur;rpidj; jPu;Tfspy; kiyaf kf;fspd; gpur;rpidfSk; cs;thq;fg;gLk;. kiyaf kf;fspd; ePz;lehs; Nfhupf;ifahd jdpahd jkpo;g; gy;fiyf;fofk; cUthf;fg;gly;> ,isQu;> Atjpfspd; Ntiytha;g;Gg; gpur;rpidfisj; jPu;f;FKfkhf ngUe; Njhl;lq;fspy; njhopw;Ngl;ilfs; cUthf;fg;gly;> ntspehl;L Ntiytha;g;Gfspy; kiyaf ,isQu;fSf;Fk; re;ju;g;gk; toq;fg;gLk;. ngUe;Njhl;lj; jupR epyq;fs; njhopyhsu;fspd; tho;thjhu Nkk;ghl;Lf;fhd tptrha> gz;izj; njhopy;fSf;nfd gfpu;e;jspf;fg;gLk;. ngUe;Njhl;lg; gpuNjrq;fspy; mur fUkq;fs; jkpo; nkhop %yk; eilngWtjw;F mk;nkhop njupe;jtu;fSf;F Gjpa epakdq;fs; toq;fg;gLtjd; %yk; mtw;iw jPu;j;J itf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;. (NkYk;....)

ij 24> 2010

ehl;by; rkhjhdk; kyur; nra;j [dhjpgjpia Mjupg;Nghk;

(mikr;ru; Nupay; m\;ug;)

ehKk; ms;sp ms;sp thf;Ffisg; NghLfpd;Nwhk; fz;lJ vd;d gad;. ehk; Nfh\q;fSf;Fk; czu;r;rpfSf;Fk; mbikg;gl;L ngha;fisAk; tje;jpfisAk; ek;gp ehk; Vkhspfshfptpl;Nlhk;. ,NjNghd;W jhd; 2004y; uzpy; tpf;fpukrpq;fit [dhjpgjpahf;Ftjw;F 75 tPj thf;Fis ms;sp toq;fpNdhk;. ele;jJ vd;d? jw;nghOJ ,e;j nfhba gaq;futhjj;ij xopj;Jf;fl;ba [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it ehk; 26k; jpfjp Mjupf;f Ntz;Lk;. mtupd; jiyikj;Jtj;jpd; fPo; jhd; ,e;j ehl;bd; nfhba gaq;futhjj;ij xopj;jhu;. mtu; xUNghJk; Nkiyj;Nja ehLfSf;F mbgzpatpy;iy. mtu; rPdh> ,e;jpah> ghfp];jhd;> <uhd; rTjp Nghd;w ehLfSf;Fr; nrd;W epjp ngw;W rkhjhdj;ij Vw;gLj;jpapuf;fpd;whu;.  (NkYk;.....)

 

ij 24> 2010

murpay; jPu;Tf;fhd nfhs;if $l;likg;gplk; ,y;iy

(thFyd;)

jkpo;j; Njrpaf; fl;likg;G 2001 nghJj; Nju;jYf;fhf cUthf;fk; ngw;wnjdpDk; mijg; Gjpa murpay; fl;rpahff; fUj KbahJ. ,J Gjpa ghidapy; gioaghdk;. jkpo;f; fhq;fpu]; fl;rp> jkpouRf; fl;rp> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp vd;gdtw;wpd; njhlu;r;rpNa jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Ntl;ghsu;fs; jkpouRf; fl;rpapd; rpd;dj;jpNyNa Nju;jy;fspy; Nghl;bapl;lij ,q;F Fwpg;ghff; $wyhk;. vdNt $l;likg;Gj; jiytu;fSf;F mWgJ tUl murpay; ghuk;gupak; cz;L. ,e;jj; jiyikNa mWgJ tUl fhykhfj; jkpo; kf;fs; rhu;gpy; ,dg; gpur;rpidiaf; ifahz;bUf;fpd;wJ. (NkYk;....)

ij 24> 2010

k`pe;jit kf;fs; Vd; Mjupf;f Ntz;Lk;

,yq;if kf;fs; [dehaf Ml;rpapd; kPJ mstpyh ek;gpf;if nfhz;ltu;fs;. mtu;fs; xUNghJk; mlf;FKiw Ml;rpiaNah Vfhjpgj;jpa Ml;rpiaNah Vw;fkhl;lhu;fs;. ,yq;ifapd; ,uz;lhtJ gpujkuhf gjtp tfpj;j ll;yp Nrdehaf;f RftPdk; fhuzkhf gjtp tpyf mtuJ ,lj;jpw;F Xa;Tngw;w mjpfhupahd Nru; N[hd; nfhj;jyhty epakpf;fg;gl;lhu;. mtu; gjtpNaw;wTld; nra;j Kjy; eltbf;if jhd; Ntiyepwj;jg; Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;bUe;j JiwKfj; njhopyhsu;fsplk; Neubahfr; nrd;W mtu;fisj; jfhj thu;j;ijfshy; Ngrp Nghuhl;lj;ij ,ilepWj;jpajhFk;. ,tuJ Ml;rp xU Vfhjpgj;jpa Ml;rpahfNt ,Ue;jJ. mikr;ru;fshy; $l mtuplk; neUq;f KbahjpUe;jJ. ,Wjpapy; ,tuJ jiyikapy; Nghl;bapl;l I.Nj.f. 1956 Mk; Mz;L eilngw;w nghJj; Nju;jypy; gL Njhy;tpiar; re;jpj;jJ. 1956 ,y; gz;lhuehaf;f jiyikapy; Gjpa Ml;rp mike;j NghjpYk; Nru; N[hd; nfhj;jyhtytpd; ,uhZt fLk; Nghf;if khw;wpf;nfhs;s Kbatpy;iy. ,uhZt mjpfhup xUtupd; jiyikapy; ehL vg;gb ,Ue;jJ vd;gjw;F ,J xU rpW cjhuzk; kl;LNk! (NkYk;.....)

ij 24> 2010

ehis kWjpdk; khngUk; kf;fs; ntw;wp cjakhFk;

,yq;ifapd; vjpu;fhy tuyhw;wpy; nghd; vOj;Jf;fshy; nghwpf;fg;glNtz;ba Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j khngUk; kf;fs; ntw;wp ehis kWjpdk; cjakhfg; Nghfpd;wJ. vq;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ,uz;lthJ jlitahf ,e;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; 65 rjtPjj;Jf;Fk; $Ljyhd thf;Ffisg; ngw;W> kPz;Lk; [dhjpgjpahf ntw;wpthif R+Lk; ,e; ed;ehspy; gifik> ntWg;G> gopthq;fy; Nghd;w rfy jPa nraw;ghLfs; midj;ijAk; FopNjhz;bg; Gijj;JtpLthu;. md;wpypUe;J ,e;ehl;by; xU jhu;kPf rKjhaj;ij fl;bnaOg;gp nghUshjhu tpbit Vw;gLj;Jtjw;fhd jdJ nraw;ghLfis Muk;gpj;Jitg;ghu;. (NkYk;....)

ij 23> 2010

ij 23> 2010

kz;iljPT ,uhag;gu; Njthyak; epu;thfj;jpduplk; xg;gilg;G

aho;. kz;iljPT Gdpj ,uhag;gu; Njthyak; New;W khiy Mya epu;thfj;jpduplk; flw;gilapduhy; ifaspf;fg;gl;lJ. mjpcau; ghJfhg;G tyag; gFjpahf ,Jtiu fhyKk; fUjg;gl;l kz;iljPT Gdpj ,uhag;gu; Njthyag;gFjp topghLfSf;fhf tpNrl mDkjp ngw;Nw mbahu;fs; nry;y Ntz;bapUe;jJ. ,g;gFjpapd; mjp cau; ghJfhg;G tyak; ePf;fg;gLtJld; kf;fs; Rje;jpukhf nrd;W topghLfspy; fye;J nfhs;s KbAk; vdTk; mwptpf;fg;gLfpwJ. New;W khiy 3.30 kzpastpy; Gdpj ,uhag;gu; Njthyak; ifaspf;fg;gl;lJld; Mrpu;thj G+i[Ak; eilngw;wJ. aho;. kiwkhtl;l Mau; mjp tzf;fj;Jf;Fupa Njhk]; nrse;juehafk; mbfshUk; ,e;j Mrpu;thj G+i[apy; fye;J nfhz;lhu;. Aj;jk; fhuzkhfTk;> mz;ikapy; Flhehl;il ClWj;Jr; nrd;w Gay; fhw;wpdhy; Nrjkile;jpUe;j Nkw;gb Myaj;jpd; jpUj;j NtiyfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. tUle;NjhWk; tUk; Mdp 29 ,y; Mya kNfhw;]tKk; eilngWtJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.

ij 23> 2010

Aj;jj;ij itj;Jg; gpiog;G elj;jpath;fs; glk; fhl;b gpiof;f Kaw;rp!

(rjh. [P.)

,e;j mtjpAWk; epiyf;F jkpoh;fisAk; js;sptpLtjpy; $j;jikg;G kl;Lk; <Lgl;bUf;ftpy;iy. nra;jpfis jUtjhff; $wpf;nfhs;Sk; Clfq;fSk; Fwpg;ghf jkpo; Clfq;fSk; thpe;Jfl;bf;nfhz;L epw;fpd;wd. ,it jUfpd;w nra;jpfspd; jd;ikia itj;Jf;nfhz;L ,e;j KbTf;F tuKbAk;. gj;J nra;jpfspy; [duy; nghd;Nrfhtpd; nra;jp vl;L vd;why; kpFjp ,uz;Ljhd; [dhjpgjp kfpe;jtpd; nra;jpahf ,Uf;Fk;. mJTk; n[duy; nghd;Nrfhtpd; thf;FWjpfs;jhd; gpujhd nra;jpahfpd;wd. [dhjpgjp kfpe;j gf;fj;J nra;jp vd;gJ Njh;jy; td;Kiwia gpujhdg;gLj;jpajhf ,Uf;Fk;. ,jpy; Ntbf;if vd;dntd;why;: jkpoh;fisg; nghWj;jtiu n[duy; nghd;Nrfh toq;fptUk; thf;FWjpfs; thA+witg;git. ,tw;wpy; kpfg; gpujhdkhdtw;iw [dhjpgjp kfpe;j jiyikapyhd murhq;fk; epiwNtw;wptUfpd;wJ. cjhuzkhf tlgFjpapYs;s cah; ghJfhg;G tiyaq;fSf;Fs; kf;fis Fbaku mDkjpj;jJ. kPd;gpb jil ePf;fg;gl;lJ. aho;g;ghzk; - nfhOk;G neLQ;rhiy jpwe;Jtplg;gl;Ls;sJ. kpfg; gpujhdkhf ruzile;j Gyp cWg;gpdhh;fspy; gyh; Gdh;tho;T mspf;fg;gl;L kPz;Lk; ngw;Nwhhplk; xg;gilf;fg;gl;bUf;fpd;whh;fs;. (NkYk;.....)

ij 23> 2010

N[.tp.gp. Ak; I.Nj.f Ak; ,ize;J murpaypy; ,uhZtthjj;ijg; GFj;jpAs;sd

-mikr;rh; ba+ FzNrfu 

‘13 MtJ jpUj;jr; rl;lj;jpw;F Mjuthf ghuhSkd;wj;jpy; ifJ}f;fpa xNu ,lJrhup  ehd; khj;jpuNk. me;j xNu fhuzj;jpw;fhf fk;a+dp];l; fl;rp cWg;gpdh;fspy; 534 Ngiu N[.tp.gp. nfhiy nra;jJ. Kd;dhs; [dhjpgjp re;jpupfh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f  Kd;itj;j jPh;T NahridiaAk; me;jf; fl;rp KOikahf vjph;j;jJ. mjpfhug; gfph;it vjph;f;Fk; N[.tp.gp.  Kd;dpWj;jpAs;s ,uhZtj; jsgjpiag; gbg;gwpTs;s %j;j murpay;thjpahd rk;ge;jd; vt;thW Mjupf;f KbAk;. njd; Mrpahtpy; gh;kh> ghfp];jhd;> gq;fshNj\;> Neghsk; Nghd;w  ehLfs; midj;Jk; ,uhZt Ml;rpf;F cl;gl;L [dehafj; jiyth;fs; nfhd;nwhopf;fg;gl;ldh;. mJNghy  ,e;jpa [dehaf ehlhf ,Ue;jNghJk; me;j ehl;Lg; gpujkh; ghJfhg;G  mjpfhupnahUtupdhy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhh;.  ,e;j epiyapy; murpaiy ,uhZtkag;gLj;jp  ,uhZtj;ij murpay; kag; gLj;Jk; ifq;fupaj;jpy; N[.tp.gp. Ak; I.Nj.fl;rpAk; ,ize;Js;sd” vd;whh;. (NkYk;....) 

ij 23> 2010

epiwNtw;wjpfhu [dhjpgjp gjtpAk;> rpWghd;ik kf;fSk;

mikr;ruhf> gpujkuhf> vjpu;f;fl;rpj; jiytuhf ,Ue;j ve;jr; re;ju;g;gj;jpYk; uzpy; xUNghJk; rpWghd;ik kf;fspd; eyd;fs; Fwpj;J ftiyg;gl;ljpy;iy. mt;thwhd gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F MjuT njuptpf;ftpy;iy. mjd; fhuzkhfNt 2008 Mk; Mz;bd; xf;Nlhgupy; md;iwa ,uhZtj;jsgjpAk; ,d;iwa vjpu;f;fl;rpfspd; [dhjpgjp Ntl;ghsUkhd ruj; nghd;Nrfh> rpWghd;ik kf;fs; vd;Nghu; te;NjW Fbfs; vd;W tirghbaNghJ nksdkhf ,Ue;jhu;. murhq;fNkh mjid cldbahf kWj;J mJ mtuJ jdpg;gl;l fUj;J vd;W kWg;G ntspapl;bUe;jJ. n[duy; nghd;Nrfhtpd; md;iwa $w;Wf;F vjpuhf xU rpy fl;rpfs; Vw;ghL nra;jpUe;j vjpu;g;G eltbf;iffspYk; If;fpa Njrpaf; fl;rp cj;jpNahfG+u;tkhfg; gq;Nfw;ftpy;iy. mjw;Fg; gjpyhf toikahd eOty; Nghf;ifNa filg;gpbj;jJ. (NkYk;....)

ij 23> 2010

Njh;jypy; kfpe;jhtpw;Nf thf;F vd;fpwhh;fs; kiyaf kf;fs;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpdhy; kiyafj;jpy; gy;NtW mgptpUj;jp

-tP. ,e;jpud; 

30 tUl Aj;jj;ij KbTf;Ff; nfhz;Lte;j gpd;dh; eilngWk; KjyhtJ [dhjpgjpj; Njh;jy; 26 Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik  eilngWfpwJ. ,j;Njh;jypy; gpujhd Ntl;ghsuhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tk;> Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjpahd ruj; nghd;NrfhTk; kw;Wk; rpy Ntl;ghsh;fSk; fskpwq;fpAs;sdh;. ,th;fspy; ,UtUk; jhNk  ntw;wpngWtjhff; $wp jPtpu gpurhuq;fspy; <Lgl;L tUfpd;wdh;. ,Ue;jNghjpYk; kiyafj;jpy; ngUk;ghyhd Njhl;lj; njhopyhsh;fs;> Gj;jp[Ptpfs; gyUk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Nt ntw;wp ngWthh; vd;fpd;wdh;. (NkYk;....)

ij 23> 2010

jkpo; kf;fs; gpur;rpidfSf;Fj; jPh;Tfhz njd; gFjp [dehaf rf;jpfSld; NruNtz;Lk;

-thRNjt ehzhaf;fhu 

jkpo; kf;fspd; Njrpag; gpur;rpidf;Fj; jPh;T fhz;gjw;F mth;fs; njd; gFjpapYs;s [dehafr; rf;jpfSls; xd;wpiza Ntz;Lnkd;W [dehaf ,lJrhup Kd;dzpapd; jiyth; thRNjt ehzhaf;fhu njuptpj;jhh;. ,uhZt thjpfSf;F Mjutspg;gjd; %yk; [dehafk; mopf;fg;gLnkd;Wk; mth; Rl;bf;fhl;bdhh;. tlf;F> fpof;F kf;fspd; gpur;rpid Aj;jj;Jld; epiwTf; fl;lj;jpw;F te;jpUf;fpd;wJ. mJNghy; njd;gFjp jkpo; kf;fs; rkkhf tho;tjw;fhd #oy; Njhw;Wtpf;fg;gl Ntz;Lk;. xl;Lnkhj;j jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfSf;Fk;  epue;juj; jPh;nthd;iw vl;Ltjw;F  njd;gFjp [dehaf rf;jpfSld; mth;fs; xd;wpiza Ntz;Lk;. (NkYk;.....)

ij 23> 2010

jkpoiu xLf;fj; jahuhftpUe;j nghd;Nrfhit jkpoh;fs; Mjupf;fkhl;lhh;fs;

-mikr;rh; ba+ FzNrfu 

Aj;jk; Kbtile;j gpd;dh; tlf;F> fpof;F gpuNjrj;jpy; ,uz;liu ,yl;rk; gilapdiu epiyepWj;j Ntz;Lk; vd;W $wpa ruj; nghd;Nrhfhit jkpo; kf;fs; vt;thW Mjupf;f KbAk; vd mikr;rh; b.A.FzNrfu Nfs;tp vOg;gpAs;shh;. $l;Lg; gilfspd; gpujk mjpfhup gjtpapy; ,Ue;J tpyFtjw;fhf ruj; nghd;Nrfh rkh;g;gpj;j uh[pdhkh fbjj;ij jkpo; kf;fs; fl;lhak; thrpf;f Ntz;Lk; vd;W Ntz;LNfhs; tpLj;Js;s mikr;rh;> Aj;jk; Kbtile;Js;s  epiyapy;  gilf;Fg; Gjpjhf ,uz;L ,yl;rk; gilapdiur; Nrh;j;J gilg; gyj;ij mjpfupf;f Ntz;Lk; vdj; jhd; murplk; NfhupajhfTk; nghd;Nrfh jdJ fbjj;jpy; $wpapUe;jhh;. Gypfs; Kw;whf xopf;fg;gl;Ls;s epiyapy; tlf;F> fpof;fpy;  ,uz;liu ,yl;rk; gilapdiu mq;F epiyepWj;j Ntz;Lk; vd;Wk;  Kg;giliaf; fl;Lg;gLj;Jk; mjpfhuKk; jdf;F Ntz;Lk; vdTk; mth; NfhupapUe;jhh;. jkpoiu xLf;fj; jahuhf ,Ue;j nghd;Nrfhit jkpo; kf;fs; vg;gb Mjupf;f KbAk;. 

ij 23> 2010

[dehaf uPjpahd Nju;jYf;F rfyupdJk; xj;Jiog;G Njit

[dhjpgjpj; Nju;jYf;fhd gpurhuk; ,d;W es;spuTld; Kbtilfpd;wJ. Clfq;fs; %ykhd gpurhuKk; ,d;Wld; Kbtila Ntz;Lk; vd;W Nju;jy; Mizahsu; mwptpj;Js;shu;. gpurhuk; Kbtile;j NghjpYk; Ntl;ghsu;fspd; Mjuthsu;fs; jq;fs; gzp Kbe;Jtpl;lnjd Xag;Nghtjpy;iy. jj;jkJ Ntl;ghsu;fSf;F MjuT NjLk; gzpapy; mtu;fs; epr;rakhf <LgLthu;fs;. rl;lj;jpd; vy;iyfSf;F cl;gl;L ,g; gzpia mtu;fs; Guptijapl;L vtUk; Ml;Nrgid njuptpf;fg;Nghtjpy;iy. Mdhy;> fle;j rpy ehl;fspy; ,lk;ngw;w rk;gtq;fspd; gpd;dzpapy; ghu;f;Fk; NghJ> rl;lk; kPwg;gLkh vd;w re;Njfk; gyuplk; vOtjw;F ,lKz;L. mjhtJ td;Kiw jiyJf;fyhk; vd;w re;Njfk;. (NkYk;.....)

ij 23> 2010

,d;iwa murpay; fsj;jpy; K];ypk;fspd; gq;nfd;d?

Aj;jk; Kbe;j ifNahL nghd;Nrfh mnkupf;fhTf;Fg; Nghdhu;. mtuJ FLk;gj;jtu;> gps;isfs; mq;Nf <LghLilatu;fs;. mtUk; mnkupf;fg; gpui[ vdf; $wg;gLfpd;wJ. ,tu; mq;F Nghd NghJ Aj;j Kbtpy; kdpj cupik kPwy;fs; vd;w jiyg;gpy; [dhjpgjpatu;fisAk; ghJfhg;Gr; nrayhsu; mtu;fisAk; gw;wp tpsf;fk; ngw Kaw;rpfs; elf;Fk; vd Clfq;fs; fUj;J ntspapl;ld. mtu; mt;thW nra;ahJ jpUk;gp tpl;lhu; vd ngUikg;gl;Nlhk;. Mdhy; gpd; epfo;Tfs; mnkupf;fh mtiuj; jahu;gLj;jp mDg;gpAs;sJ vd;gij ep&gpf;fpd;wjy;yth? ,e;j ehl;bNy mikjpia tpUk;ghj Nkw;fj;jpa Mjpf;fj;Jf;F ehKk; ekJ ehLk; ,iuahf Ntz;Lkh? r%fj;ijg; gzak; itj;J Rayhgk; fUjp jd;dhNyNa vjpu;g;Gf; fhl;lg;gl;l rpW ghd;ikapdu;fs; te;NjW Fbfs;> cupikaw;wtu;fs; vd;W Vsdk; nra;j jiyik Ntz;Lkh? (NkYk;....)

ij 23> 2010

rfy mur epWtdq;fspYk; jkpo; nkhopia mKy;gLj;j gy eltbf;iffs; Kd;ndLg;G

rfy murhq;f epWtdq;fSk; jkpo; nkhopia mKyhf;Ftjw;F rhj;jpakhd gy eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUtNjhL mur fUknkhopfisr; nraw;gLj;Jtjw;Fs;s FiwghLfis milahsk; fz;L mtw;iw eptu;j;jpf;fTk; Mtd nra;ag;gl cs;sjhf murpay; tptfhu Njrpa xUikg;ghl;L mikr;rpd; nrayhsu; jpUkjp vk;. v];. tpf;fpukrpq;f njuptpj;jhu;. rfy mur epWtdq;fspYk; mur fUknkhopf; nfhs;iffis eilKiwg; gLj;Jk; mYtyu;fs; milahsk; fhzg;gl;L mtu;fSf;fhd nghWg;GfSk; mwptp f;fg;gl;Ls;sjhf nrayhsu; Fwpg;gpl;lhu;. murfUknkhopf; nfhs;ifia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf nghWg;Gf;fisf; ifaspg;gJ njhlu;ghf rfy mikr;Rf;fspdJk; nrayhsu;fSf;Fk; khfhzrigfspd; jiyikr; nrayhsu;fs;> jpizf;fsj; jiytu;fs;> cs;Shuhl;rp epWtdj; jiytu;fs;> khfhz murhq;f Nrit Mizf;FOr; nrayhsu;fSf;F Rw;WepUgk; %yk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

ij 23> 2010

President to get 61 pc votes, 1 million majority -Survey  

 A number of surveys conducted by several organizations have predicted that President Mahinda Rajapaksa will receive 61 per cent of the votes and a one million majority in next Tuesday’s election, Media Minister Lakshman Yapa Abyewardene said yesterday. He also said Presidential candidate General Sarath Fonseka had made contradictory statements and his recent remarks such as ‘Kalaveddha’ and ‘Paharaya’, pointing to his ex-collegue, were unbecoming of a man of that calibre. (more.....)

ij 23> 2010

Gnshl; jiytu; j.rpj;jhu;j;jd; jiyikapyhd FOtpdu; kPs;FbNaw;wg;gl;l neLq;Nfzpf;F tp[ak;

fle;j 19k; jpfjp tTdpah tlf;Fg; gpuNjrkhd neLq;Nfzpf;F Gnshl; jiytu; jpU.ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; jiyikapyhd Gnshl; gpujpepjpfs; FO tp[ankhd;wpid Nkw;nfhz;bUe;jJ. tTdpah tlf;F neLq;Nfzpapy; ,lk;ngau;e;j kf;fs; kPs;Fbaku;j;jg;gl;l gpuNjrq;fSf;F tp[ak; nra;jpUe;j Gnshl; gpujpepjpfs; FO mq;Fs;s kf;fspd; epiyikfisf; Nfl;lwpe;J nfhz;lJld;> mtu;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfSf;fhd jPu;tpidg; ngw;Wf; nfhLf;f cupa eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjhfTk; njuptpj;Js;sdu;. Gnshl; jiytu; rpj;jhu;j;jDld;> Gnshl; Kf;fpa];jUk; tTdpah efurig vjpu;f;fl;rpj; jiytUkhd [p.up.ypq;fehjd;> Kd;dhs; td;dpg; ghuhSkd;w cWg;gpdUk; Gnshl; Kf;fpa];jUkhd it.ghyr;re;jpud;> Gnshl;bd; td;dpg;gpuhe;jpa mikg;ghsu; gtd; MfpNahu; ,e;j tp[aj;jpid Nkw;nfhz;bUe;jdu;.

ij 22> 2010

,yq;ifapy;

‘,uhZt’ Ml;rp Ntz;b epw;Fk; Nkw;Fyfk;>  Jiz nra;af; fhj;jpUf;Fk;; ruj; nghd;Nrfh $l;lk;

(rhfud;)

,yq;if kf;fNs! (jdpj;J jkpo; NgRk; kf;fisNah my;yJ rpq;fsk; NgRk; kf;fisNah tpopj;Jf; $g;gpl tpUk;gtpy;iy) ehk; xU kpfTk; ,f;fl;lhd mghafukhd nghwpf;Fs; rpf;f itg;gjw;fhd epfo;Tg; Nghf;Ffs; ,yq;ifapd; [dhjpgjpj; Nju;jy; vd;w Nghu;itapy; epiwNtw;wpl Vfhjpgj;jpak; fq;fzk; fl;b epw;fpd;wJ. mJ ruj; nghd;Nrfh vd;w ,uhZtj;jsgjp %yk; xU ,uhZt Nkyhjpf;f Ml;rpia ,yq;ifapy; epWt KaYk; Kaw;rpapy; ,wq;fpAs;sJ. ,jpy; jkpo; kf;fs; jug;gpy; rk;ke;jd; - jkpo; Njrpaf; $l;ilg;Gk;> K];yPk; kf;fs; jug;gpy; K];yPk; fhq;fpuRk;> rpq;fs; kf;fs; kj;jpapy; INjf vd;w Vfhjpgj;jpa ez;gDk; khw;wk; Ntz;b epw;Fk; N[tpgp Ak; cs;sd. cjpupfshf kNdh fNzrd;> kq;fs; rkutPu> ,d;Dk; rpy kiyaf ngUe;Njhl;l Kjyhspkhu;fs;> nfhOk;G Kjyhspkhu;fs; mlq;Ftu;. kfpe;jhTld; cq;fSf;F gpur;id vd;why; mjw;fhf ,uhZtj;jd;ik Ml;rpia ,yq;ifapy; Vfhjpgj;jpaq;fspd; tpUg;gpw;F Vw;g mikj;J <uhf;> ghfp];jhd;> Mg;fhdp];jhd; Nghd;w ehLfspy; eilngWk; jpdk; jpdk; Fz;L ntbg;Gf;fSld; $ba nfhiyahl;rpfis mikjpg;gil vd;w ngaupy; vw;gl tha;gspfhjPu;fs;. ,J cq;fis vg;NghJNk kPs Kbahky; gLnfhiyf; Fopf;Fs; js;stpLk;. ,J te;j gpd;G ghu;g;Nghk; Kjypy; kfpe;jhit mfw;WNthk; vd;w rpWgps;isj;jdkhd tpisahl;Lk; my;y. (NkYk;....)

ij 22> 2010

jkpo; kf;fisf; $l;likg;G jtwhf top elj;JfpwJ

[dhjpgjpj; Nju;jy; gpurhuj;jpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gk; ,g;NghJ jPtpukhf <LgLfpd;wJ. vjpuzp Ntl;ghsu; ruj; nghd;NrfhTf;F Mjuthff; $l;likg;Gj; jiytu;fs; gpurhuk; nra;fpd;whu;fs;. jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfshfj; jq;fis ,dq;fhl;bf;nfhs;Sk; ,tu;fs; jhq;fs; nghd; Nrfhit Mjupg;gijj; jkpo; kf;fspd; eyd;fisg; nghWj;J epahag;gLj;Jtjhfj; njupatpy;iy. jkpo; kf;fSf;F ed;ik gaf;Fk; tifapy; ruj; nghd;Nrfh ,Jtiuapy; VjhtJ nra;jpUf;fpd;whuh vd;gJ gw;wpNah jkpo; kf;fs; Kfq;nfhLf;Fk; cldb kw;Wk; mbg;gilg; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;thf vd;d nra;ag; Nghfpd;whu; vd;gJ gw;wpNah $l;likg;Gj; jiytu;fs; vJTk; nrhy;tjhf ,y;iy. ,tu;fshy; vJTk; nrhy;y KbahJ. rpWghd;ikapdupd; czu;Tfisg; Gz;gLj;Jk; tifapy; fUj;Jj; njuptpj;j ruj; nghd;Nrfh me;j Nkhrkhd fUj;ij ,J tiuapy; kPsg;ngwtpy;iy. jkpo; kf;fSf;F ed;ik gaf;Fk; vijAk; ,d;W tiu nghd;Nrfh nra;atpy;iy. ,dpNky; nra;thnud ek;Gtjw;fhd Mjhuk; vJTk; ,y;iy. (NkYk;....)

ij 22> 2010

kdk; khwl;Lk; itNfh!

(lhf;lu; vk;.nry;tuh[;> kJiu.)

md;iwa kw;Wk; ,d;iwa jpiug;glq;fs; gw;wp> xU Ngl;bapy;> rpwe;j Kiwapy; jpwdha;T nra;jhu; itNfh. md;iwa vk;.[p.Mu;.> glq;fspy;> vt;tsT rpwe;j Kiwapy; rz;ilf; fhl;rpfs; ,lk; ngw;wpUe;jhYk;> ,d;iwa jpiug;glq;fspy; tUtJ Nghy;> uj;j fsupiaNah> if> fhy;fs; Jz;bf;fg;gLk; mty fhl;rpfisNah> fhz ,ayhJ vDk; mupa cz;ikia Gyg;gLj;jpAs;shu;. ituhf;fpa neQ;rk; nfhz;l ,tu;> gpughfud; vDk; gaq;futhjp> uh[pit nfh^ukhf nfhiy nra;J> mtuJ cly; rpd;dh gpd;dkhFk; mtyj;jpw;F Vw;ghL nra;jtiu> fz;%bj;jdkhf Vd; ,g;gb Mjupf;fpwhu; vd Gupatpy;iy. ,dpahtJ> ‘gpughfu Guhzk;’ ghLtij epWj;jl;Lk;. ,q;Fs;Nshu; midtUk;> <oj;jkpou;fSf;fhf> mDjhgKk;> MjuTk; jUNthu;fs; vd;gijAk;> Mdhy;> gpughfud; kPJ mDjhgk; nfhz;ltu;fs; kpff; FiwNt vDk; cz;ikia mtu; czul;Lk;. mjdhy; jhd;> gpughfud; ,we;j NghJ> ,q;F ,ay;G tho;f;if ghjpf;fg; gltpy;iy. mtUf;fhf fz;zPu; mQ;ryp nrYj;jNth> mDjhg $l;lk; elj;jNth ahUk; Kd;tutpy;iy. ,e;j cz;ikia itNfh czul;Lk;.

(ed;wp: myhjp md;G)

ij 22> 2010

[dhjpgjpj; NjHjypy; ,yq;if kf;fs;> Vfhjpgj;jpa mbtUb ruj; nghd;Nrfhit Njhw;fbf;f Ntz;Lk;!

tl mnkhpf;f jkpo; khHf;rpr-nydpdprthjpfs; Ntz;LNfhs;!! 

,yq;iff;F vjpuhd jkJ rjp> ehrfhu eltbf;iffs; xd;wd; gpd; xd;whfj; Njhy;tp mile;jijj; njhlHe;J> ,e;j Vfhjpgj;jpa rf;jpfs;> ,yq;ifapy; eilngwTs;s [dhjpgjpj; NjHjiyg; gad;gLj;jp> mq;F jkf;Fj; Njitahd xU Ml;rp khw;wj;ijf; nfhz;Ltu Kay;fpd;wd. ,jd; nghUl;L mit Kd;dhs; ,uhZtj; jsgjp ruj; nghd;Nrfhit vjpHf;fl;rpfspd; [dhjpgjp Ntl;ghsuhfj; jw;NghJ fskpwf;fpAs;sd. mtUf;Fg; gpd;dhy; ,yq;ifapd; gpurpj;jp ngw;w gL gpw;Nghf;F tyJrhhpf; fl;rpfshd If;fpa Njrpaf; fl;rpAk;> jkpo; Njrpaf; $l;likg;Gk;> Nghyp ,lJrhhpf; fl;rpahd rpq;fs ,dthj N[.tp.gp fl;rpAk; epw;fpd;wd. mj;Jld; ngUk; Kjyhspfs;> gpw;Nghf;F Clfq;fs;> Vfhjpgj;jpag; gzk; ngWk; mur rhHgw;w epWtdq;fs; vd;gdTk; mzp tFj;J epw;fpd;wd. nghd;Nrfhit ntw;wpngw itg;gjw;fhf ngUe;njhifahd gzKk; Vfhjpgj;jpa rf;jpfshy; nfhl;lg;gLfpd;wd. ,e;jg; gzj;jpy; gy murpay;thjpfs; tpiyf;F thq;fg;gLk; fhl;rpfSk; muq;NfWfpd;wd. (NkYk;.....) 

ij 22> 2010

jdJ Gjpa ghlypy; epA+Nahu;f; ilk;]{f;F gjpyb nfhLj;Js;shu; M.I.A.

fle;j 10k; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik epA+Nahu;f; ilk;]; gj;jpupifapy; vOjg;gl;bUe;j fl;Liuapy;> 2010 Mk; Mz;by; jkJ tpLKiwiaf; fopf;f tpUk;Ggtu;fSf;F ,yq;ifjhd; rpwe;j Rw;Wyhj; jyk; vd vOjpapUe;jJ. rpq;fs; ngUk;ghd;ikapdUf;Fk;> jkpo; gpuptpidthj FOf;fSf;Fk; ,ilapy; ele;j nfh^u Nghuhy; rPuope;j ,yq;ifapy;> fle;j Nk khjj;jpw;F gpd;du; mikjpahd Afk; njhlq;fpAs;sjhf mg;gj;jpupf;if nra;jp $wpapUe;jJ. ,t;thW vOjpaik ,yq;ifiag; G+u;tPfkhff; nfhz;l Mdhy; yz;lid tjptplkhff; nfhz;l gpugy ghlfp M.I.A f;F fLq;Nfhgj;ij cz;Lgz;zpaJ. jdJ l;tpl;lu; ,Liffs; gytw;wpYk; ,yq;ifapy; elf;Fk; td;Kiwfis %bkiwj;J vOjpa epA+Nahu;f; ilk;]{f;F gy fz;ldq;fis ntspapl;bUe;jhu;. (NkYk;...)

ij 22> 2010

nghJ ,lq;fspy; gu;jh mzpe;jhy; mguhjk;; gpuhd;]; ghuhSkd;wj;jpy; Gjpa rl;lk;

 ‘gpuhd;rpy; nghJ ,lq;fspy; gu;jh mzpe;J elkhbdhy; 50 Mapuk; &gh mguhjk; tpjpf;fg;gLk;’ vd;w Gjpa rl;lk; gpuhd;]; ghu;ypnkd;by; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ. fle;j Mz;L gpuhd;]; mjpgu; epf;Nfhy]; ru;Nfhrp> “gu;jh mzptJ mbikj;jdj;ijf; Fwpf;fpwJ. Mz;> ngz; ,UtUf;Fk; rk cupik mspf;fg;gLk; gpuhd;rpy;> ,J Nghd;w cilfis mDkjpf;f KbahJ” vd;W mwptpj;jpUe;jhu;. (NkYk;....)

ij 22> 2010

rpiwapypUe;J ifjpfs; tpLtpf;fg;gLfpd;wdu;;

kf]pd; rpiwapy; jLj;J itf;fg;gl;bUe;j 79 Ngu; tpLjiy nra;ag;gl;Ls;sJld; Nkyjpfkhf 200 Ngiu mLj;j thuj;jpw;Fs; tpLjiy nra;tjw;fhd eltbf;iffis ePjp rl;l kWrPuikg;G mikr;Rk;> rl;lkh mjpgu; jpizf;fsKk; Nkw;nfhz;L tUfpd;wd. NkYk; tTdpah> njy;ypg;gio> ntypf;fe;j Mfpa ,lq;fspy; Gdu;tho;tspf;fg;gl;L tUk; 11 Mapuk; Ngupy; 700 Ngu; mz;ikapy; mtu;fsJ ngw;Nwhu; kw;Wk; ghJfhtyu;fsplk; xg;gilf;fg;gl;ldu;. gaq;futhj jLg;G rl;lj;jpd; fPo; jLj;J itf;fg;gl;bUe;j 200 NgUk; rpiwr;rhiyfspy; gy;NtW Fw;wq;fs; fhuzkhf jLj;J itf;fg;gl;bUe;j 200 NgUk; gbg;gbahf tpLjiy nra;ag;glTs;sdu;. (NkYk;....)

ij 22> 2010

fpwp];k];jPtpy; 11 ,yq;ifau; ifJ

mT];jpNuypahtpy; cs;s mfjpfs; jLg;G Kfhkhd fpwp];k]; jPtpy; Fog;gk; tpistpj;jjhf 11 ,yq;if mfjpfs; kPJ Fw;wk; Rkj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;j Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; nkhj;jkhf 23 Ngu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf nghyp]hu; njuptpj;Js;sdu;. mtu;fs; midtUk; 21f;Fk; 36f;Fk; ,ilg;gl;l taij nfhz;ltu;fs; vdj; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mtu;fs; MAj ifahsy;> Fog;gk; tpistpj;jy; kw;Wk; jhf;Fjy;fis Nkw;nfhz;l Fw;wr;rhl;Lf;fspd; mbg;gilapy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,e;j rk;gtj;Jf;F mfjpfs; guhkupg;G FOkj;jpd; cWg;gpduhd ,ad; upd;Nlhy; fz;ldk; njuptpj;Js;shu;. vdpDk; ,e;j Nkhjypy; KfhKf;F vt;tpj NrjKk; Vw;gltpy;iy vd mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;.

ij 22> 2010

msTf;fjpfkhd mOj;jq;fisg; gpuNahfpj;jhy; kj;jpa fpof;fpYs;s mnkupf;ff; fg;gy;fs; jhf;fg;gLk;

ANudpak; nrwpT+l;ly; njhlu;ghf msTf;fjpfkhd mOj;jq;fisg; gpuNahfpj;jhy; mnkupf;f Aj;jf; fg;gy;fs; jhf;fg;gLnkd;Wk; <uhd; tplak; njhlu;ghf Nkw;Fyfk; te;J s;s KbNt cz;ikahdnjdTk; me;ehl;bd; ntspehl;likr;ru; m`kl; th`pl; njuptpj;jhu;. ANudpak; nrwpT+l;ly; Ntiyfspy; <uhd; <LgLtijj; jz;bf;f me;ehl;bd; kPJ jil nfhz;Ltu Nkw;F ehLfs; Nkw;nfhz;l Kaw;rp Njhy;tpaile;jJ Kf;fpa ehLfspilNa fUj;J Ntw;Wik epytpajhy; KbTfs; vLf;fg;gltpy;iy. mijaLj;Nj <uhd; ntsp ehl;likr;ru; cz;ikahd epiyg;ghl;il Nkw;F ehLfs; neUq;fpAs;sjhfj; njuptpj;jhu;. (NkYk;......)

ij 22> 2010

nghd;Nrfhtpd; ek;gpf;iff;Fupa khw;wk; ek;gKbahj ghjfq;fis Vw;gLj;Jk;

Aj;jj;ij vjpu;j;J ehl;by; gaq;futhjk; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd tpUk;gpa FOtpdu;fSld; ruj; nghd;Nrfh jw;nghOJ ifNfhu;j;Js;shu;. jw;nghOJ mikjpahf ,Uf;Fk; ,e;j ehl;by; kPz;Lk; ,uj;j MW Xl Ntz;Lkh vd;Wk; ,jid kf;fs; mDkjpg;ghu;fsh vd;Wk; mtu; ,q;F Nfs;tp vOg;gpdhu;. ru;tNjr gpbapd; fPo; ,e;jf; FOtpdu; ehl;ilf; nfhz;Ltu Kaw;rpg;gjhfTk; mikr;ru; Fw;wQ;rhl;bdhu;. (NkYk;....)

ij 22> 2010

Jtf;FfSk;> fhl;Lr; rl;lq;fSk; kPz;Lk; ehl;il MsTk; mDkjpf;f khl;Nlhk; - [dhjpgjp k`pe;j

gaq;futhjKk;> gpuptpidthjKk; kPz;Lk; jiyJ}f;f xUNghJk; ,lkspNahk; vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ fe;jshapy; nrt;tha;f;fpoik njuptpj;jhu;. mNjNeuk; Jtf;FfSk;> fhl;Lr; rl;lq;fSk; kPz;Lk; ehl;il MsTk; mDkjpf;f khl;Nlhk; vd;Wk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ $wpdhu;. (NkYk;....)

ij 22> 2010

mnkupf;f nrdl; cWg;gpdu; Nju;jypy; guhf; xghkhtpd; fl;rp Ntl;ghsu; Njhy;tp

mnkupf;fhtpy; khrR+l;]; nrdl; cWg;gpdu; gjtpf;fhd Nju;jy; ele;jJ. ,jpy; FbauR fl;rp Ntl;ghsu; ];fhl; GuTd; ntw;wp ngw;whu;. ,e;j Nju;jy; KbT [dhjpgjp xghkhTf;F gyj;j mjpu;r;rpia Vw;gLj;jp cs;sJ. ,J mtUf;F gpbd;dilT MFk;. [dehaf fl;rpia Nru;e;j nll; nfd;db fle;j 47 Mz;Lfshf khr R+l;]; nrdl; cWg;gpduhf ,Ue;jhu;. mtu; kuzk; mile;jij njhlu;e;J fhypahd ,lj;Jf;fhf Nju;jy; ele;jJ. ,jpy; [dehaf fl;rp rhu;gpy; khu;j;jh Nfhf;yp Nghl;bapl;lhu;. mtiu vjpu;j;J FbauR fl;rp rhu;gpy; ];fhl; GuTd; epd;whu;. thf;Ffs; vz;zg;gl;lNghJ> ];fhl;> 52 rjtPj thf;Ffs; ngw;W ntw;wp ngw;whu;. [dehaf fl;rp Ntl;ghsu; khu;j; jhTf;F 47 rjtPj thf;FfNs fpilj;jd. khrR+l;]; [dehaf fl;rpapd; Nfhl;il MFk;. ,e;j njhFjpapy; FbauR fl;rp ntw;wp ngw;wJ> [dehaf fl;rpapdUf;F mjpu;r;rpia Vw;gLj;jp cs;sJ. (NkYk;.....)

ij 21> 2010

,yq;ifapy;

‘,uhZt’ Ml;rp Ntz;b epw;Fk; Nkw;Fyfk;>  Jiz nra;af; fhj;jpUf;Fk;; ruj; nghd;Nrfh $l;lk;

(rhfud;)

,yq;if kf;fNs! (jdpj;J jkpo; NgRk; kf;fisNah my;yJ rpq;fsk; NgRk; kf;fisNah tpopj;Jf; $g;gpl tpUk;gtpy;iy) ehk; xU kpfTk; ,f;fl;lhd mghafukhd nghwpf;Fs; rpf;f itg;gjw;fhd epfo;Tg; Nghf;Ffs; ,yq;ifapd; [dhjpgjpj; Nju;jy; vd;w Nghu;itapy; epiwNtw;wpl Vfhjpgj;jpak; fq;fzk; fl;b epw;fpd;wJ. mJ ruj; nghd;Nrfh vd;w ,uhZtj;jsgjp %yk; xU ,uhZt Nkyhjpf;f Ml;rpia ,yq;ifapy; epWt KaYk; Kaw;rpapy; ,wq;fpAs;sJ. ,jpy; jkpo; kf;fs; jug;gpy; rk;ke;jd; - jkpo; Njrpaf; $l;ilg;Gk;> K];yPk; kf;fs; jug;gpy; K];yPk; fhq;fpuRk;> rpq;fs; kf;fs; kj;jpapy; INjf vd;w Vfhjpgj;jpa ez;gDk; khw;wk; Ntz;b epw;Fk; N[tpgp Ak; cs;sd. cjpupfshf kNdh fNzrd;> kq;fs; rkutPu> ,d;Dk; rpy kiyaf ngUe;Njhl;l Kjyhspkhu;fs;> nfhOk;G Kjyhspkhu;fs; mlq;Ftu;. (NkYk;....)

ij 21> 2010

ehl;ilf; fl;bnaOg;Gk; gzpia 27y; xd;Wgl;L Muk;gpg;Nghk;

- [dhjpgjp

tlf;F> fpof;F> njw;F> kiyafk; vd ehl;bd; rfy gFjpfspYk; ehk; mNkhf ntw;wpngWtJ cWjp. ntw;wpiaj; njhlu;e;J vjpu;tUk; 27k; jpfjp ehl;ilf; fl;bnaOg;Gk; gzpia midtUk; xd;wpize;J Muk;gpg;Nghnkd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ruj; nghd;Nrfh - rk;ge;jDf;fpilapyhd xg;ge;jj;ij ,d;W KO ehLk; mwpAk;. vjpu;tUk; 26k; jpfjp mJ ,y;yhnjhopf;fg;gLk;. ,e;j jrhg;jk; ,isQu;fSf;fhd rhg;jk; mtu;fSf;fhf ,d kj Ngjkpd;wp RgPl;rkhd ehl;il cUthf;f midtUk; xd;wpizNthnkdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

ij 21> 2010

gyhyp Kfhkpw;F mz;kpj;j cau; ghJfhg;G tyaj;jpy; kPs; FbNaw mDkjp

fhzp cWjpfSld; gjpTnra;J nfhs;SkhW mwptpg;G 

aho;;g;ghzk; mjpcah; ghJfhg;G tyaq;fis cldbahf ePf;fp> me;jf; fhzpfis cupa nghJkf;fSf;F toq;f ghJfhg;G mikr;R mDkjp toq;fpAs;sJ. typ tlf;F mjpcah; ghJfhg;G tya  gpuNjrj;jpypUe;J ,lk;ngah;e;j kf;fs; kPsf; Fbakh;tjw;F trjpahfNt ghJfhg;G mikr;R ,e;j mDkjpia toq;fpAs;sJ. vdNt> FbNaw tpUk;Gk; fhzp cupikahsh;fs;> cWjpg;gLj;Jtjw;fhd fhzpf;Fupa Mtzq;fSld; typ-tlf;F> Nfhg;gha; gpuNjr nrayfq;fspy; gjpT nra;Jnfhs;SkhW mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....) 

ij 21> 2010

itNfhTf;F Ntz;LNfhs;...:

(gp.re;Njh\;Fkhu;> rhj;jhd;Fsk;> J}j;Jf;Fb.)

rkPgfhykhf> ,e;jpa xUikg;ghl;Lf;F vjpuhf itNfh NgRtJk;> Fwpf;Nfhshff; nfhz;L nray;gLtJk;> czu;r;rp trg;gLtJk; njhlu;fijahfp tpl;lJ. ,e;j Njrk; jhd;> mtUf;F vk;.gp.> vDk; KftupiaAk;> mtu; fl;rpf;F mikr;ru; gjtpfisAk; mspj;jJ. NrFNtuh> khu;l;bd; Y}ju;fpq;> nydpd; Nghd;Nwhu;> jj;jkJ ehl;L kf;fSf;fhfg; ghLgl;ljhy; jhd;> cyf tuyhw;wpy; ,lk; ngw Kbe;jJ. itNfh xd;iwj; njspthfg; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. Mapuk; jhd; ,Ue;jhYk;> jkpo; mtUf;Fg; gofpa nkhop; vq;fSf;Fj; jha;nkhop. itNfh J}z;b tpl;Lj;jhd;> vq;fs; jkpo; czu;T gw;wpj; njupa Ntz;Lk; vd;gjpy;iy. (NkYk;......)

ij 21> 2010

kiyafj;jpy; td;Kiwiaj; J}z;b thf;Ffisr; #iwahl vjph;f;fl;rpfs; rjp

- ,.njh.fh. jiyth; Kj;J rptypq;fk; Fw;wr;rhl;L 
 

kiyaf kf;fspd; thf;Ffisr; #iwahLtjw;fhf td;Kiwiaj; J}z;btpl vjph;f;fl;rpfs;  rjpnra;J tUtjhf ,yq;ifj; njhopyhsh; fhq;fpu]; Fw;wQ;rhl;bAs;sJ. vjph;tUk; [dhjpgjpj; Njh;jypy; ngUk;ghyhd kiyaf kf;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Nf MjuT toq;f cs;sjhy; mth;fspd; milahs ml;ilfisg; gwpKjy; nra;aTk; vjph;f;fl;rpfs; jahuhFtjhf jfty; fpilj;Js;sjhf ,yq;ifj; njhopyhsh; fhq;fpu]pd; jiytUk; gpujp mikr;rUkhd Kj;J rptypq;fk; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 21> 2010

rk;ge;jd; $w;W cz;ikf;Fg; Gwk;ghdJ vd;fpwhh; fpof;F MSeh;

jpl;lkpl;l rpq;fsf; FbNaw;wk; vJTk; fpof;fpy; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy

fpof;F khfhzj;jpy; jpl;lkpl;l rpq;fsf; FbNaw;wq;fs; ,lk;ngWtjhf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiytUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd ,uh.rk;ge;jd; njuptpj;Js;s Fw;wr;rhl;il fpof;F khfhz MSeh; Nk[h; n[duy; nkh`hd;  tpN[tpf;fpuk KOikahf epuhfupj;jhh;. murpay; yhgk; ngWtjw;fhf ,t;thwhd ngha;ahd Fw;wr;rhl;Lf;fis vjph;f;fl;rpfs; gug;gp tUtjhfTk; jkpo;> K];ypk; kf;fspd; fhzpfspy; NtW vtUk; FbNaw;wg;gl khl;lhh;fs; vdTk; mth; cWjpglj; njuptpj;jhh;. (NkYk;....)

ij 21> 2010

N[hjpghR

etPd ,e;jpahtpd; kfj;jhd jiytu;

(rPj;jhuhk; nar;R+up vk;.gp.)

Njhou; N[hjpghR kiwe;Jtpl;lhu;. jdJ 96tJ tajpy; mtu; ek;iktpl;L gpupe;Jtpl;lhu;. jd; tho;ehs; KOtJk; ,iltplhky; Nghuhbf;nfhz;Nl ,Ue;j me;jg;Nghuhsp> jdJ kuzj;JlDk; Nghuhbdhu;. mtuJ 70 Mz;Lfhy ePz;l neba murpay; tho;f;if> etPd ,e;jpahtpd; gupzhk tsu;r;rpNahL ,ize;jJ. ,jd; fhuzkhfNt> ,isa jiy Kiwapdupd; Kd;khjpup jiytuhf mtu; vg;NghJk; xU <u;g;G rf;jpahfNt ,Uf;fpwhu;. mg;gbg;gl;l xU ce;Jrf;jpahf mtuJ epidTfs; njhlUk;. cz;ikapNyNa mtu; ,e;jpa fk;A+dp];l; ,af;fj;jpd; kfj;jhd jiytu; kl;Lky;y etPd ,e;jpahtpd; kfj;jhd jiytu;fspy; xUtu;. (NkYk;....)

ij 21> 2010

Nju;jYf;fhf kaf;Fthu;j;ij NgRgtuy;y [dhjpgjp

(v];. jpy;iyehjd;)

(New;iwa njhlu;)

“,uizkL tpkhd XLghijia ru;tNjr tpkhd epiyakhf;FNtd;”

vy;. up. up. <. ,af;fk; gad;gLj;jpa ,uizkL tpkhd XL ghijia ehd; ,k;khjk; 26Mk; jpfjpad;W> ntw;wpthif R+baTld;> Kjy; fhupakhf> ,jid xU ru;tNjr tpkhd epiyakhf> khw;Wtjw;fhd epu;khzNtiyfis Muk;gpg;Ngd; vd;Wk; cWjp aspj;jhu;. [dhjpgjp mtu;fspd; ,j;jifa> jd;dykw;w nghJj; njhz;bd; fhuzkhf jkpou;fSf;Fk;> rpq;fstu;fSf;Fk; ,ilapy; ,Ue;j> ,ilntsp ePq;fp> ,d;W> ey;nyz;zKk;> Gupe;Jzu;Tk;> If;fpaKk; tYg;ngw;W tUfpd;wJ. (NkYk;.....)

ij 21> 2010

u\;ahtpy; fUf;fiyg;igf; fl;Lg;gLj;j eltbf;if

u\;ahtpy; fUf; fiyg;G tPjj;ijf; Fiwf;f mtru eltbf;iffis vLf;f Ntz;Lnkd me;ehl;bd; Rfhjhu mikr;ru; njuptpj;jhu;. tPo;r;rpaile;J tUk; gpwg;G tPjj;ij mjpfupj;J kf;fs; njhifia tsu;r;rpailar; nra;a mtrukhd eltbf;iffs; Njitg;gLtjhfTk;> 1991k; Mz;L u\;ah tPo;r;rpaila Kd;du; ,Ue;j fUf;fiyg;Gj; jpl;lj;ij mKYf;Ff; nfhz;Ltu Ntz;Lnkd;Wk; u\;a ntspehl;likr;ru; Fwpg;gpl;lhu;. ,j;jpl;lk; E}W tPjk; gadspf;fhJ NghdhYk;> Kg;gJ tPjkhtJ gadspf;Fk; tifapy; fUf; fiyg;G njhlu;ghd rl;lj;ijf; fl;Lg;gLj;j Ntz;Lnkdr; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. (NkYk;......)

ij 21> 2010

nfhy;fj;jhtpy; ,Wjp Cu;tyk;: N[hjpghR clYf;F Nrhdpah> mj;thdp gq;fshNj\; gpujku; ,Wjp mQ;ryp

fk;A+dp];L KJngUk; jiytUk;> Nkw;F tq;f Kd;dhs; Kjy; ke;jpupAkhd N[hjp ghR New;W Kd;jpdk; kuzk; mile;jhu;. N[hjpghR cly; nfhy;fj;jhtpy; cs;s jdpahu; rtf;fplq;fpy; itf;fg;gl;L ,Ue;jJ. New;Wf; fhiy G+jTly; ntspNa vLj;J tug;gl;lJ. cliy Vw;wp nry;y fhUld; ,Oj;J nry;Yk; jdp tz;b xd;iw cUthf;fp ,Ue;jdu;. fz;zhb $z;Lld; ,Ue;j me;j tz;bapy; cly; Vw;wg;gl;lJld; khu;f;rp];L fk;A+dp];L fl;rpapd; nrq;nfhb Nghu;j;jg;gl;L tz;b KOtJk; G+f;fshy; myq;fupf;fg;gl;lJ. mq;fpUe;J V.N[.rp. Ngh]; rhiy topahf mYKjPd; rhiyapy; cs;s khu;rp];L fk;A+dp];L jiyik mYtyfj;Jf;F G+jcly;nfhz;L nry;yg;gl;lJ. (NkYk;....)

ij 21> 2010

jkpoupd; Mjuthd Nfhupf;iffSf;F vjpuhf nghd;Nrfh ,dthjg; gpurhuk;

tlf;F> fpof;F kf;fspd; eyd; fUjp [dhjpgjpf;F <.gp.b.gp Kd;itj;Js;s 10 mk;rf; Nfhupf; ifapy; ehl;il Jz;lhLk; ve;j NahridAk; fpilahJ. Mdhy; ,e;jf; Nfhupf;iffs; %yk; ehl;il Jz;lhl Kay;tjhf N[. tp.gpAk; ruj; nghd;NrfhTk; ,ize;Js;s FOf;fSk; Fw;wk;rhl;b tUtJ eifg;Gf;FupajhFk; vd;W <.gp.b.gp njuptpj;Js;sJ. (NkYk;.....)

ij 21> 2010

N[hjpghR

ehd; Nerpj;j jiytu;

(tp.v];.mr;Rjhde;jd;)

cyff; fk;A+dp];l; ,af;fk; xU kfj;jhd Gul;rpahsiu ,oe;Jtpl;lJ. ehlhSkd;w [dehaf mikg;G Kiw %yk; Ml;rp mjpfhuj;jpw;F te;jgpd;du;> Nkw;Ftq;fj;jpy; ePz;lfhyk; xU rpwe;j Ml;rp epu;thfj;ij toq;fp tuyhw;W rhjid gilj;j fk;A+dp];l; N[hjpghR. N[hjpghR jiyikapyhd tq;fj;jpd; mDgtk;> ,d;iwf;F vjpu;g;Gul;rp rf;jpfSf;F vjpuhd Nghuhl;lj;ij elj;jpf;nfhz;bUf;fpw njhopyhsp tu;f;fj;jpw;F ifapy; fpilj;jpUf;fpw xU Kd;khjpup mDgtkhf tpsq;FfpwJ. (NkYk;.....)

ij 20> 2010

njd; ,yq;if kf;fspilapy; rpq;fs nkhopapy; gpuRupf;fg;gl;l if Vl;bd; jkpohf;fk;

tuyhw;wpy; vkJ ehL gy;NtW vr;rupf;iffSf;Fk;> Aj;jq;fSf;Fk; Kfk; nfhLj;Js;sJ. rpq;fs kf;fs; tho;e;j ,yq;ifapy; ,yq;ifapy; gy;NtW Mf;fpukpg;Gf;fspd; gpd; njd; ,e;jpahtpypUe;J te;j jkpo; kf;fs; tlf;F fpof;fpy; FbNawp ,Ug;gJ gy fhyj;Jf;F Kd;NgahFk;. mjd;gpd; Mq;fpNyauhy; kiyehl;by; Njapiyj; Njhl;lj;Jf;F nfhz;Ltug;gl;l njd; ,e;jpa njhopyhsu;fSf;Fg; gpu[h cupik toq;fg;gl;Ls;sJ. gy;NtW re;ju;g;gq;fspy; tpahghu uPjpahf ,q;f te;j ,];yhkpa kf;fSk; ehl;by; gy;NtW gpuNjrq;fspy; tho;e;J tUfpwhu;fs;. mtu;fs; ,yq;if r%fj;jpy; xU gq;fhspfs; Mthu;fs;. rpq;fstu;fs; ,yq;ifapy; khj;jpuNk tho;fpd;wdu;. ,yq;ifapy; rpq;fs ngsj;ju;fs; 75%k; Mthu;fs;. Mifahy; ,e;ehL rpq;fs ngsj;j ehL vd vy;NyhUk; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. rpWghd;ikapdu; ngUk;ghd;ik kf;fshfpa rpq;fstu;fSf;F epge;jid Nghl cupik ,y;iy. ,e;ehL xd;wpize;j ehlhf ngUk;ghd;ik rpq;fstu;fs; Ml;rp Gupa Ntz;Lk;. ehd; ,ij gakpd;wp cyfj;Jf;F $wpAs;Nsd;. - ruj; nghd;Nrfh

(NkYk;....)

ij 20> 2010

Nju;jYf;fhf kaf;Fthu;j;ij NgRgtuy;y [dhjpgjp

(v];. jpy;iyehjd;)

md;W> N[. tp. gp. apdu; td;Kiwia fl;ltpo;j;J tpl;l fhyfl;lj;jpy;> kfDila fz; vjpupNyNa je;ijia Jbf;f Jbf;f fy;fl;lh]; vd;w> cs;Shupy;> jahupf;Fk; Jg;ghf;fpapdhy; Rl;Lf;nfhd;w gupjhgq;fisg; gw;wp> ehk; nrhy;yhky; ,Uf;f KbahJ. md;W> Nuh`z tpN[tPutpd; jiyikapyhd N[. tp. gp. apdu;> uzpy; tpf;fpukrpq;f mikr;ruhf ,Ue;j If;fpa Njrpaf; fl;rp murhq;fj;jpd; fhyj;jpy; jhd;> ,e;j nfhLikfis Gupe;jhu;fs;. N[. tp. gp. apdu;> MAjk; jhq;fp> td;Kiwfis fl;ltpo;j;Jtpl;bUe;j NghJ> mtw;iw Kw;whf xopj;Jf; fl;LNthk; vd;W> fq;fzk;> fl;ba> md;iwa If;fpa Njrpa fl;rp murhq;fk;> jdf;nfjpuhf> mLj;j gy tUlq;fSf;F rpq;fs ,isQu;fs;> MAjg; Nghuhl;lj;jpy; <LgLtjw;F> mbNahL Kw;Wg;Gs;sp itf;Fk;> Raey Nehf;fj;Jld;> 1988 y; 60>000w;F Nkw;gl;l rpq;fs ,isQu;fis Jtk;rk; nra;jdu;. mt;tpjk; rpq;fs ,isQu;fis <tpuf;fkw;w Kiwapy;> Rl;Lf;nfhd;W rhk;gyhf;fpa> If;fpa Njrpa fl;rpAld;> ,d;W> N[. tp. gp. apdu; cwT nfhz;Ls;sdu;. (NkYk;....)

ij 20> 2010

mT];jpNuypahtpy;

,e;jpaiu jhf;fpa ,Utu; ifJ

mT];jpNuypahtpy; lhf;rp Xl;Lk; ,e;jpaiu jhf;fpa ,uz;L Ngu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. mT];jpNu ypahtpy; 90 Mapuk; ,e;jpa khztu;fs; gbf;fpd;wdu;. ,tu;fspy; gyu;> fy;Y}upfspy; gbj;J nfhz;Nl gFjp Neuj;jpy; lhf;rp Xl;bAk;> N`hl;ly;fspy; Ntiy nra;Jk; gzk; rk;ghjpf;fpd;wdu;. Ntiy Kbj;J es;sputpy; tPL jpUk;Gk; NghJ ,tu;fis jhf;fp gzj;ij nfhs;isabg;gJ mT];jpNuypahtpy; thbf;ifahfp tpl;lJ. fle;j Xuhz;by; E}w;Wf;F mjpfkhd ,e;jpau;fs; jhf;fg;gl;Ls;sdu;. ,jpy; ,uz;L Ngu; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;. mT];jpNuypahtpy; ,e;jpau;fSf;F vjpuhd jhf;Fjy; mjpfupj;J tUtjw;F kj;jpa muR fz;ldk; njuptpj;Js;sJ. fle;j xU thuj;jpy; kl;Lk;> lhf;rp Xl;b tUk; ,e;jpa khztu;fs; kPJ ehd;F jhf;Fjy; elj;jg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

ij 20> 2010

X\pahdpf; fg;gy; mfjpfs;;

13 ,yq;ifaiu Vw;f epA+rpyhe;J ,zf;fk;

,e;NjhNdrpahtpd; jd[q; gpdhq; JiwKfj;jpy; X\pahdpf; itf;fpq; fg;gypy; ,Ue;J kPl;fg;gl;l 78 Ngupy; 13 Ngiu Vw;Wf; nfhs;tJ gw;wp Muha epA+rpyhe;J murhq;fk; ,zf;fk; njuptpj;Js;sJ. epA+rpyhe;J FbNaw;w mikr;ru; n[hdhj;jd; Nfhykdpd; nrayfk; ,ij cWjpnra;Js;sJ. fle;j Mz;L mf;Nlhgu; khjk; mT];jpNuypah Nehf;fpr; nrd;W nfhz;bUe;j X\pahdpf; itf;fpq; fg;giy ,e;NjhNdrpah topkwpj;jJ. ,e;jf; fg;gypy; ,Ue;j 78 ,yq;if jkpo; mfjpfspy; 28 Ngiu mnkupf;fhTk;> 13 Ngiu fdlhTk; 3 Ngiu Nehu;NtAk; Vw;gjw;F ,zq;fpapUe;jd. mT];jpNuypah 22 Ngiu mfjpfshf jkJ ehl;by; Fbaku mDkjpf;fTs;sJ. ,e;j epiyapy; vQ;rpapUe;j 13 NgiuAk; Vw;Wf; nfhs;tJ gw;wp Muha epA+rpyhe;J KbT nra;Js;sJ. ,d;W ,e;j 13 NgUk; epA+rpyhe;jpy; FbNaWtJ gw;wpa tprhuizfSf;F Kfk; nfhLg;gjw;fhf gpypg;igd;]; Gwg;glTs;sjhf gj;jpupif xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ.

ij 20> 2010

jkpo; kf;fspd; eyd; kwe;J nlhyu;fspd; gpd;dhy; rk;ge;jd;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;wf; FOj; jiytu; Mu;. rk;ge;jd; jkpo; kf;fspd; eyd;fSf;fhf nraw;glhky; ntspehl;L nlhyu;fspd; gpd;dzpapy; nraw;gLfpd;whu;. rk;ge;jDk;> jkpo;j; Njrpa $l;likg;Gk; ,e;jpahtpd; gpd;dzpapy; nray;gltpy;iy. khwhf ntspehLfspd; nlhyu;fspd; gpd;dzpapy; nraw;gLfpd;wdu;. ,e;jpahTf;F nrd;W tUk; rk;ge;jd; xt;nthU KiwAk; xt;nthU mwptpj;jy;fis tpLj;J ,e;jpah jkJ gpd;dzpapy; ,Ug;gJ Nghd;W fhz;gpf;f Kay;fpd;whu;. mjpy; ve;jtpj cz;ikAkpy;iy. rk;ge;jd; jdf;F ghJfhg;G mr;RWj;jy; ,Ug;gjhf Nkilfspy; $w jahuhf ,Ug;gjhfTk; ,jdhy; kPz;Lk; xU gjw;wj;ij Vw;gLj;j Kw;gLfpd;whu;. (NkYk;....)

ij 20> 2010

12 ,yl;rk; thf;Ffshy; [dhjpgjp Kd;dzpapy; cs;ehl;L> ntspehl;L fUj;J fzpg;gpy; jfty;

cs;ehl;L> ntspehl;L rpy mikg;Gf;fs; elj;jpa fUj;Jf; fzpg;gpd; gb [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ 12 ,yl;rk; thf;Ffshy; Kd;dzpapy; ,Ug;gjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. efu;g;Gwq;fisAk;> fpuhkg; Gwq;fisAk; Nru;e;j ngUe;njhifahNdhu; [dhjpgjpf;F thf;fspf;f jahuhf cs;sdu;. ruj; nghd;NrfhTk;> mtiu Mjupf;Fk; If;fpa Njrpaf; fl;rp> kf;fs; tpLjiy Kd;dzp Mfpa fl;rpfs; ve;jnthU Fwpf;NfhSk; ,y;yhky; ehSf;F ehs; Fog;gj;jpy; %o;fpAs;sd. ehl;bd; nghUshjhu epiyik Fwpj;J Kw;wpYk; mwpahik KiwikNa ruj; nghd;Nrfhtplk; fhz Kbfpd;wJ. (NkYk;....)

ij 20> 2010

People’s President, Mahinda Rajapaksa will be re-elected as President

“There go my people, I must follow them, for I am their Leader” were the words of Mahatma Ghandhi practiced to the very syllable by President Mahinda Rajapaksa. That is the secret of his success. On the 26th of January 2010 this would be re-endorsed by the Nation of Sri Lanka amidst the turbulent waves of politics and the intricacies of conspiracies by vested interests- President Mahinda Rajapaksa would be re-elected as the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Thousands of men, women and children driven from their lands are preparing to return home. The demands of an outraged community have been met. We have achieved a victory for a safer world, for our democratic values, and for a stronger Sri Lanka. (more....)

ij 20> 2010

jPtpu Gyp MjuthsH fdful;zk; vk;.gp> [dhjpgjpia Mjupf;f KbT:

gpurhuf; $l;lq;fspYk; gq;Nfw;ghu;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; td;dp khtl;l ehlhSkd;w cWg;gpdu; rjhrptk; fdful;zk;> [dhjpgjp Ntl;ghsu; k`pe;j uh[gf;\tpid Mjupf;f Kd;te;Js;shu;. fle;j ,uz;L jpdq;fshf ky;yhtp> NahfGuk;> JZf;fha;> Mfpa ,lq;fspy; eilngw;w kf;fs; re;jpg;gpd;NghJ jdJ epiyg;ghl;il ntspapl;Ls;shu;. mq;F fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> td;dpapy; kPsf;FbNawpAs;s kf;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpw;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk;. mjd; %yk; gy mgptpUj;jpfis Vw;gLj;j KbAnkd $wpAs;shu;. ky;yhtpapYk; NahfGuj;jpYk; kPsf;FbNawpa kf;fSf;F ,uz;L rpy;Y coT ,ae;jpuq;fs; 50> ijay; nkrpd;fs; 50 toq;Fk; itgtj;jpYk; fdful;zk; vk;.gp fye;J nfhz;lhu;. ky;yhtpapy; eilngwTs;s Kf;fpa Nju;jy; gpurhuf; $l;lj;jpy; mikr;ru;fs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSld; fdful;zk; vk;.gpAk; fye;J nfhz;L ciuahw;wTs;shu; vdj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. fle;j Gjd;fpoik khiy ,tu; jLg;G fhtypy; ,Ue;J tpLtpf;fg;gl;lhu;. td;dpapy; ele;j ,Wjp Aj;jj;jpd; NghJ filrptiu GypfSld; epd;W> GypfSf;fhf gpur;rhuq;fspYk; <Lgl;l fdfH> ,g;NghJ jpBnud gy;b mbj;J mry; Gyp vd ep&gpj;Js;shH.   

ij 20> 2010

Sri Lanka Election Candidates Must End Rights Violations

Amnesty International calls on all candidates standing in Sri Lanka’s Presidential elections on January 26th to end widespread human rights violations and the culture of impunity that continues to plague the country. On Monday, the organization issued a 10-point Human Rights Agenda for all candidates. “Candidates should commit to restoring respect for basic rights, like life and liberty, ending arbitrary arrests and detention, enforced disappearances and torture, and to restoring respect for freedom of expression, said Yolanda Foster, Amnesty International’s Sri Lanka specialist. “In the longer run, what’s needed is to rebuild Sri Lanka’s institutions so that they can protect efficiently and without discrimination. That’s the only way to restore public faith in the justice system.”  (more....)

ij 20> 2010

VTfiz jhf;Fjypy; 20 Ngu; gyp

ghfp];jhdpy; goq;Fb ,d kf;fs; trpf;Fk; njw;F trPup]; jhd; gFjpapy; cs;s \hf;Nlha; vd;w ,lj;jpy; cs;s xU tPl;bd; kPJ mnkupf;f ,uhZtj;jpd; Ms; ,y;yhj tpkhdk; VTfizj; jhf;Fjiy elj;jpaJ. ,jpy; me;j tPL ,be;J Nrjk; mile;jJ. ,q;F jq;fp ,Ue;j 20 jypghd;fs; jPtputhjpfs; gypahdhu;fs;. ,e;jj; jhf;Fjy; fle;j Qhapw; Wf;fpoik ele;jJ. ,jw;F 3 ehl;fSf;F Kd;Gjhd; tpahof;fpoik md;W ele;j VTfiz jhf;Fjypy; ghfp];jhd; jypghd; mikg;gpd; jiytu; `f;fpKy;yh kR+j; gypahdjhff; $wg;gl;lJ. ,ij mtu; kWj;J> jhd; capUld; ,Ug;gjhf tPbNah fhnrl; xd;iw ntspapl;L ,Uf;fpwhu;. Mg;fhdp];jhdpy; cs;s rp. I. V. csTj;Jiwapd; mYtyfk; kPJ jypghd;fs; jhf;Fjy; elj;j ,tu;jhd; fhuzkhf ,Ue;jhu; vd;W mnkupf;fh ek;GfpwJ. mjdhy; mtiu nfhiy nra;Ak; Nehf;fj;Jld; mnkupf;f ,uhZtk; VTfiz jhf;Fjy; elj;jp tUfpwJ. rp. I. V. mYtyfk; kPjhd jhf;Fjy; ele;j gpwF ,Jtiu 11 VTfiz jhf;Fjy;fs; ele;Js;sd. (NkYk;....)

ij 19> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy;:

25 - 27 Mk; jpfjp tiu mur ghlrhiyfs; midj;Jk; %lg;gLk;

vjpu;tUk; 26 Mk; jpfjp eilngwTs;s [dhjpgjp Nju;jiy Kd;dpl;L ehL KOtjpYKs;s midj;J mur ghlrhiyfSk; 25 Mk; jpfjp Kjy; 27 Mk; jpfjp tiu %lg;gLk; vd fy;tp mikr;R mwptpj;Js;sJ.[dtup 28 Mk; jpfjp fy;tp eltbf;iffSf;fhd ghlrhiyfs; kPz;Lk; jpwf;fgLk; vdTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. mNjNtis Nju;jypid Kd;dpl;L ,uhZtj;jpduJ tpLKiwfs; midj;Jk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sjhf ,yq;ifr; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd.

ij 19> 2010

Kw;gzk; &.42 ,yl;rk;;> xsp> xyp ehlhf;fs; ifaspg;G

%d;W Nfhb tptfhuk;; ,yQ;r Mizf;FO> rp.I.baplk; K]k;kpy; Kiwg;ghL

ruj; nghd;Nrfhit Mjupj;J mtuJ Coy; Nkhrbfis kiwf;ff; Nfhup %d;W Nfhb &gh gzj;ij toq;f Kw;gl;l rk;gtk; njhlu;ghf Njrpa Rje;jpu Kd;dzp cWg;gpdu; K]k;kpy; vk;. gp. New;W ,yQ;rk; kw;Wk; Coy; Nkhrb tprhuizfs; Mizf; FOtplk; Kiwg;ghL nra;Js;shu;. ,NjNtis> ,ufrpa nghyp]; jiyikafj;jpw;Fr; nrd;W New;Wf;fhiy Kiwg;ghL nra;jJld;> rk;gtj;Jld; njhlu;Gila xsp> xyp ehlhf;fisAk; Kw;gzkhf toq;fg;gl;l gzg;igiaAk; ,ufrpa nghyp]huplk; xg;gilj;jjhf nkh`k;kl; K]k;kpy; vk;. gp. njuptpj;jhu;. kNahd; K];jgh vk;. gp. apdhy; jdf;F Kw;gzkhf toq;fg;gl;l gzg; nghjpia rp. I. b. apdu; jdJ Kd;dpiyapy; fzf;nfLj;jjhf njuptpj;j mtu; mjpy; 42 ,yl;rk; &gh ,Ue;jik njupa te;jjhfTk; mtu; Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;....)

ij 19> 2010

Gjpa ghij’ Mrpupau; Re;juk; epidthf..

(,yq;if khu;f;rpr – nydpdpr fk;A+dp];l; fl;rpapd; Kd;dhs; tl gpuNjrr; nrayhsu; r.Rg;gpukzpak; mtu;fs; Mw;wpa ciu)

Gypfs; kl;Lkpd;wp> <.gp.Mu;.vy;.vg; mikg;gpd; <o khztu; nghJkd;wk;> jkJ ‘<o khztu; Fuy;’ gj;jpupifia mr;rpLk; nghWg;igAk; vk;kplk; jhd; toq;fpdu;. mNjNghy GypfSld; njhlu;G vd ,U tUlq;fspd; Kd;du; ifJ nra;ag;gl;L> jw;NghJ ntypf;fil rpiwapy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s  funtl;biar; Nru;e;j Njtjhrd; vd;gtUk;> jdJ ‘gypgPlk;’ vd;w gj;jpupifia mr;rpl vk;kplk; jhd; te;jhu;. mj;Jld; vk;.[p.Mu; urpfu; kd;wj;jpdhy; ntspaplg;gl;l ‘cjaR+upad;’> rpth[p urpfu; kd;wj;jhy; ntspaplg;gl;l ‘rpk;kf;Fuy;’ gj;jpupiffisAk; vkJ ‘nehNju;d; gpwpd;Nuu;];’ vd;w mr;rfj;jpy; jhd; mr;rpl;Lf; nfhLj;Njhk;. ,Jjtpu aho;. gy;fiyf;fofj;jpy; GypfSf;F tpRthrkhf ,aq;fpa ‘kWkyu;r;rpf; fof’j;jpd; ntspaPLfs; gytw;iwAk; $l ehk; mr;rpl;Lf; nfhLj;Njhk;. jtpu vd;.vy;.vg;.up> jk;ghg;gps;is kNf];tudpd; jkpoPo ,uhZtk;> jkpo; ,isQu; Nguit Nghd;wtw;wpd; rpy Jz;Lg; gpuRuq;fisAk; mr;rpl;Lf; nfhLj;Njhk;. mNjNtisapy; vkJ fl;rpapd; ,Uthu ntspaPlhd ‘Nghuhsp’ gj;jpupifiaAk; mr;rpl;L te;Njhk;. (NkYk;.....)

ij 19> 2010

nuNyh ,af;fj;jpy; ,Ue;J rpth[pypq;fk;> =fhe;jh MfpNahu; ePf;fk;!

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fshd vk;.Nf.rpth[pypq;fk; kw;Wk; rpwPfhe;jh MfpNahu; nuNyh vd;fpw jkpoPo tpLjiy ,af;fj;jpypUe;J ePf;fg;gl;bUg;gjhf Clfr; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. nuNyh ,af;fj;jpd; jiytu; nry;tk; milf;fyehjd; kw;Wk; nrayhsu; gpurd;dh MfpNahu; xg;gkpl;L ntspapl;Ls;s mwpf;ifapNyNa Nkw;Fwpj;j ,UtUk; fl;rpapd; rfy gjtpfspypUe;Jk; ePf;fg;gl;bUg;gjhfjhf $wg;gl;Ls;sJ. fl;rpapd; epiyg;ghl;bw;F Kuzhf tifapy; vk;.Nf. rpth[pypq;fk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; RNal;irahf Nghl;baplj; jPu;khdpj;jik njhlu;gpy; mtu;kPJ fl;rpapd; jiyik cupa eltbf;if vLj;Js;sjhfTk;> vk;.Nf.rpth[pypq;fj;jpw;F MjuT toq;fpaikapdhy; rpwPfhe;jh fl;rpapypUe;J ePf;fg;gLtjhfTk; mt;twpf;ifapy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;snjd Clfr; nra;jpapy; NkYk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

ij 19> 2010

tprhuizfspd;wp jLj;J itf;fg;gl;Ls;s jkpo;f; ifjpfs; cldbahf tpLtpg;G

gy;NtW fhuzq;fshy; ifJ nra;ag;gl;L jLj;J itf;fg;gl;Ls;s kiyaf ,isQu;fis cldbahf tpLjiy nra;a rl;l =kh mjpgu; jpizf;fsk; eltbf;if vLj;Js;sJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; Ntz;LNfhspd; Ngupy; ifjpfspd; Nfhitfisj; Jupjkhf Muha;e;J> mtu;fis tpLtpf;f eltbf;if vLj;jpUg;gjhf rl;l kh mjpgu; jpizf;fs tl;lhuq;fs; njuptpj;jd. ,jd;gb 83 kiyaf ,isQu;fs; jhkjkpd;wp tpLtpf;fg;glTs;sdu;. [dhjpgjpaplk; ,.njh.fh. tpLj;j Ntz;LNfhspd; Ngupy;> ,jw;fhd eltbf;iffisj; Jupjg;gLj;j mjpfhupfSf;F [dhjpgjp mwpTWj;jpAs;shu;. (NkYk;....)

ij 19> 2010

n`a;l;bapy; epthuzg; nghUl;fs; gw;whf;Fiw

n`a;l;bapy; 250 epWtdq;fs; nghUl;fis tpepNahfk; nra;Ak; eltbf;iffspyPLgl;Ls;sd. ,t;wwpy; rpy epWtdq;fs; tPLfis ,oe;NjhUf;f $lhuq;fis toq;fpaJ. ,ijg; ngWtjw;Fk; kf;fs; Kz;babj;Jf;nfhz;ldu;. mjpfsthd Njitfs; cs;s epiyapy; Fiwthd nghUl;fNs toq;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; cjtpg; nghUl;fisg; ngWtjpy; kf;fspilNa Nghl;bfs;> rz;ilfs; Vw;gLtjhf mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. I. eh. kdpj cupikfs; mikg;G vd;gd ,lk;ngau;e;j kf;fSf;fhd czTg; nghUl;fis tpepNahfk; nra;jd. ,Jtiu 70 Mapuk; Ngiu ey;ylf;fk; nra;jjhf murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. (NkYk;....)

ij 19> 2010

,d;DnkhU TNP vk;gp

fdful;zk; vk;.gp [dhjpgjpia Mjupf;f KbT

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; td;dp khtl;l ehlhSkd;w cWg;gpdu; rjhrptk; fdful;zk;> [dhjpgjp Ntl;ghsu; k`pe;j uh[gf;\tpid Mjupf;f Kd;te;Js;shu;. fle;j ,uz;L jpdq;fshf ky;yhtp> NahfGuk;> JZf;fha;> Mfpa ,lq;fspy; eilngw;w kf;fs; re;jpg;gpd;NghJ jdJ epiyg;ghl;il ntspapl;Ls;shu;. mq;F fUj;Jj; njuptpj;j mtu;> td;dpapy; kPsf;FbNawpAs;s kf;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpw;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk;. mjd; %yk; gy mgptpUj;jpfis Vw;gLj;j KbAnkd $wpAs;shu;. (NkYk;....)

ij 19> 2010

gpupl;ld; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rp Ml;rpiaf; ifg;gw;Wnkdf; fUj;Jf;fzpg;gpy; njuptpg;G

,q;fpyhe;jpy; tUfpw [_d; khjk; eilngWk; ghuhSkd;w Nju;jypy; vjpu;f; fl;rp mjpf ,lq;fspy; ntw;wpngw;W Ml;rpiaf; ifg;gw;Wk; vd fUj;Jf; fzpg;gpy; njupa te;Js;sJ. ,q;fpyhe;jpy; tUfpw [_d; khjk; ghuhSkd;w Nju;jy; eilngw cs;sJ. me;j Nju;jypy; ve;j fl;rp ntw;wpngWk;? vd;gJ Fwpj;J fUj;Jf; fzpg;Gfs; elj;jg;gl;L tUfpd;wd. fle;j khjk; ele;j fUj;J fzpg;gpy;> vjpu;f;fl;rpahd ‘fd;ru;Ntl;bt; fl;rpf;F’ 9 rjtPjk; $Ljyhf thf;Ffs; fpilj;jd. (NkYk;....)

ij 19> 2010

mnkupf;fhTld; cwitj; njhlu ntdpR+yh tpUg;gnkd;fpwhu; rhnt];

mnkupf;fhTld; cwTfis Vw;gLj;j tpUg;gkhAs;sjhf ntdpR+yh [dhjpgjp `{Nfh rhnt]; njuptpj;jhu;. fle;j Qhapw;Wf;fpoik thndhypapy; ,lk;ngw;w Neu;fhzypd; NghJ ,jidj; njuptpj;j [dhjpgjp rhnt];> mnkupf;fhtpy; ,J njhlu;ghf Ngr;R thu;j;ijfis elj;Jtjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;AkhW gpujp ntspehl;likr;riug; gzpj;Js;sjhfTk; nrhd;dhu;. ,U ehLfspdJk; ntspehl;L cwTfis Nkk;gLj;jp Gjpa cwTfis tYg;gLj;Jk; tifapy; ,e;jg; Ngr;Rthu;j;ijfs; mikaTs;sd. [dhjpgjp rhnt]pd; cj;juitaLj;J ntdpR+yhtpd; gpujp ntspehl;L mikr;ru; mupa]; fhld;]; mnkupf;f mjpfhupfis njhlu;G nfhz;L re;jpg;Gf;fhd Vw;ghLfisr; nra;AkhW Nfl;Ls;shu;. (NkYk;....)

ij 19> 2010

aho;ghzj;jpy; jpdfud; tpoh

jpdfud;’ nghq;fy; tpoh aho;g;ghzk; Jiuag;gh tpisahl;luq;fpy; fle;j rdpf;fpoik eilngw;wJ. xU ,yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd kf;fs; ,jpy; gq;Fnfhz;ldu;. ,e;j tpohitnahl;b khngUk; ,d;dpir epfo;r;rp Vw;ghL nra;ag;g l;bUe;jJ. vk;. Nkhfd; uh[pd; mg;ruh]; ,irf; FOtpdUld; njd;dpe;jpaf; fiyQu;fs; gq;Fgw;wpdu;. gpugy ghlfu;fshd =Nyfh ghu;j;jrhujp> =uhk;> nghg; ,irg; ghlfu; V.<. kNdhfud;> khzpf;f tpehafk;> khyjp> NuhNgh rq;fu;> mutpe;j; MfpNahu; fye;J rpwg;gpj;jdu;. ‘aho;g;ghzj;jpy; ,ir epfo;r;rp elj;jpaij vd;WNk vq;fshy; kwf;f KbahJ’. ‘30 Mz;LfSf;Fg; gpd;du; ,g;gb es;spuT tiu xU ,ir epfo;r;rp elj;j fpilj;jJ kwf;f Kbahj epidthfNt ehq;fs; ghu;f;fpNwhk;’ vd Nkw;gb fiyQu;fs; $wpdu;. (NkYk;....)

ij 19> 2010

cf;iud; [dhjpgjpj; Nju;jypy; vtUf;Fk; mWjpg; ngUk;ghd;ik ,y;iy

cf;iudpy; ele;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; vtUk; Ik;gJ tPjj;ijg; ngwhj epiyapy; ,uz;lhk; fl;l thf;fspg;G ngg;utup 07y; eilngwj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. cf;iudpy; Qhapw;Wf;fpoik [dhjpgjpj; Nju;jy; ele;jJ. ,jd; cj;jpNahfG+u;t KbTfs; jpq;fl;fpoik ntspahfpd. ,j; Nju;jypy; Nghl;bapl;l vtUk; Ik;gJ tPj thf;Ffisg; ngwtpy;iy. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Nghl;bapl;l aDNfhtpf; 32 tPj thf;FfisAk;> ilnkh\d;Nfh 27 tPj thf;FfisAk; ngw;wpUe;jdu;. (NkYk;....)

ij 18> 2010

Fw;wthspf; $z;by; ruj; nghd;Nrfh

K]k;kpYf;F &.3Nfhb toq;fpaikf;F vjpuhf ,d;W rl;l eltbf;if

ruj; nghd;Nrf;fhit Mjupj;J mtuJ Coy; Nkhrbfis %bkiwf;ff; NfhupAk; K]k;kpy; vk;.gp.f;F %d;W Nfhb &gh gzj;ij toq;f Kw;gl;l rk;gtk; njhlu;ghf rl;l eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;W Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; jiytUk;> ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd tpky; tPutq;r njuptpj;jhu;. cupa rl;l eltbf;iffs; vLg;gJ njhlu;ghf rl;lty;Yeu;fSld; MNyhridfs; elj;jg;gl;Ls;sjhf njuptpj;j mtu;> ,d;W Kjy; ,jw;fhd eltbf;if Muk;gpf;fTs;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 18> 2010

kfpe;j uh[gf;\Tf;F ,yq;ifj; jkpou; thf;fspf;f Ntz;Lk; -Rg;gpukzpa Rthkp

,yq;ifj; jkpou;fs; [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\Tf;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;W ,e;jpa [djh fl;rpj; jiytu; Rg;gpukzpak; Rthkp typAWj;jpAs;shu;. ,e;jpa jug;G mgpg;gpuhaj;ij ,yq;ifj; jkpou;fs; ngw;Wf;nfhs;s tpUk;gpdhy; mtu;fs; jkpo; NgRk; rpq;fsj; jiytuhd uh[gf;\Tf;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk; vd;W lhf;lu; Rthkp $wpAs;shu;. vjpuzp Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;NrfhTf;fhf ,e;jpaj; jkpou;fspd; Mjuitg; Gypfspd; rpy gpujpepjpfs; jpul;LtJk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;igf; fpsg;gp tpLtJk; Mr;rupakhf ,Ug;gjhfTk; Rthkp $wpAs;shu;. n[duy; nghd;NrfhTf;Fj; jkpou;fs; vjpu;g;Gf; fl;rpahd N[.tp.gp. Mjutspg;gjhfTk; mf;fl;rp jkpou;fSf;F ve;jr; rYif toq;fg;gLtijAk; tpUk;ghj fl;rpnadTk; Rthkp $wpAs;shu;. nghd;Nrfh njupT nra;ag;gl;lhy; vd;d nra;tnjd;W njupahj ,Ujiyf;nfhs;sp vWk;gpd; epiy mtUf;F Vw;gLk; vdTk; tpLjiyg; Gypfis epahag;gLj;j Ntz;bapUf;Fk; vd;Wk; me;j mikg;G ngUe;njhif gzj;ijg; gJf;fp itj;jpUg;gjhfTk; Rthkp $wpAs;shu;. ,d;W ,yq;ifj; jkpoUf;Fj; NjitahdJ ];jpuj;jd;ikahd kdpjhgpkhd Ml;rpNa vd;Wk; mtu; njuptpj;Js;shu; vd;W ",e;J gj;jpupif njuptpj;Js;sJ.

ij 18> 2010

murpd; mZFKiwfspy; Vw;gl;L tUk; khw;wq;fis tuNtw;fpd;Nwhk;

-mfpy ,yq;if ,e;J khkd;w nghJr; nrayhsu; fe;ijah ePyfz;ld;

khw;wk;> khw;wk; vd;gJ ,d;W ru;tNjrk; vq;Fk; vjpnuhypf;Fk; Nfh\k;. Ml;fis kl;Lk; kw;wpdhy; NghjhJ> khz;G kpF [dhjpgjp mtu;fNs> fle;j rpy khjq;fspy; jq;fspdJk; jq;fs; murhq;fj;jpdJk; mZFKiwfspy; khw;wq;fis tuNtw;fpNwhk;. me;j mZFKiwfspy; NkYk; Kd;Ndw;wk; Njit. my;yYWk; kf;fSf;F tpbT Ntz;Lk;. mJjhd; $wpNdd; Ml;fs; khWtjpy; gadpy;iy. mZFKiwfs; khw Ntz;Lk;. mJNt ,d;iwa Njit. (NkYk;....)

ij 18> 2010

Nju;jy; td;Kiwfs; ftiy jUfpd;wd

ehl;by; Nju;jy; njhlu;ghd td;Kiwr; rk;gtq;fs; rkPg jpdq;fshf mjpfupj;Js;sd. Nju;jy; td;Kiwr; rk;gtq;fshy; New;Wtiu ,Utu; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;. gyu; fhakile;Js;sdu;. thfdq;fs;> tPLfs; Nghd;w cilikfs; Nrjkhf;fg;gl;Ls;sd. td;Kiwr; rk;gtq;fs; njhlu;ghf Vuhskhd Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sjhf Nju;jy; njhlu;ghd td;Kiw Kiwg;ghLfisg; gjpT nra;Ak; nghyp]hu; $Wfpd;wdu;. Kd;ida Nju;jy;fSld; xg;gpLifapy;> mLj;j thuk; eilngwg;NghFk; Nju;jy; njhlu;ghd td;Kiwr; rk;gtq;fs; rw;W mjpfnkd;Nw $w Ntz;bAs;sJ. td;Kiwr; rk;gtq;fs; nkd;NkYk; mjpfupf;fyhnkd;w mr;rk; kf;fs; kj;jpapy; cUthfpAs;sJ. (NkYk;....)

ij 18> 2010

jkpo; kf;fs; kPz;Lk; xU rjptiyapy; rpf;Fthu;fsh?

TNA ,d; ,e;j vz;zk; epiwNtw Ntz;Lkhdhy; jw;Nghija Ml;rp epu;thfj;jpy; khw;wj;ijf; nfhz;LtuNtz;Lk; my;yJ ];jpukw;w epiyiaj; Njhw;Wtpf;f Ntz;Lk;. TNA ,d; rk;ge;jd; gpuptpd; Kf;fpa Ntiyj; jpl;lk; ,Jthfj;jhd; ,Uf;f Ntz;Lk;. TNA ,d; MjuT epge;jidaw;wJ vd rk;ge;jd; kPz;Lk; kPz;Lk; $wp cs;shu;. 2000khk; Mz;by; murpay; ahg;G rPu;jpUj;j efy; Nahridfisf; $lhJ> NghjhJ vd;W $wp ghuhSkd;wj;jpy; epuhfupj;j xU fl;rp vg;gb xU Ntl;ghsiu epge;jidapd;wp Mjupg;gjhff; $Wtij ek;g KbAk;? 2005 [dhjpgjpj; Nju;jiyg; gfp\;fupf;f LTTE KbT nra;jNghJ mjw;F vjpuhf xU thu;j;ij$l Ngrhj xU fl;rp ,g;NghJ vg;gb cWjpahd ve;j thf;FWjpfSk; mw;w xU Ntl;ghsiu Mjupf;f KbAk;? cWjpahd ,uhZt kag;gLj;jg;gl;l murpay; gpupT xd;W ,Uf;fpd;w epiyapy;jhd; Nju;jiyg; gfp\;fupg;gJ rhj;jpakhFk; vd;gij rk;ge;jd; gpupT ed;F mwpAk;. vdNt fN[e;jpuFkhu; $Wtijg; Nghy; Nju;jiy gfp\;fupf;ff; NfhUtJ gydspf;fhJ vd;gijAk; rk;ge;jd; gpupT ed;fwpAk;. vdNt gpuptpidthj murpaypd; ,uz;lhtJ fl;lj;Jf;F cap&l;lf; $ba tifapy; Fog;g epiyfisAk;> ];jpukw;w Nghf;ifAk; Vw;gLj;JtJjhd; xNu top TNA ,d; rk;ge;jd; gpupT KbT nra;Js;sJ. (NkYk;.....)

ij 18> 2010

Mg;fhd; [dhjpgjpapd; mikr;ruit epakdk; ,uz;lhtJ KiwAk; epuhfupg;G

Mg;fhdp];jhd; [dhjpgjp `kPj; my;fhu;]hap rku;g;gpj;j ,uz;lhtJ mikr;ruit epakdKk; ghuhS kd;wj;jpy; epuhfupf;fg;gl;lJ. 17 mikr;ru;fis epakpf;fntd [dhjp gjpahy; rku;g;gpf;fg;gl;l fbjj;jpy; 07 NgiuNa ghuhSkd;wk; mq;fPfupj;jJ. fle;j rdpf;fpoik $ba ghuhSkd;wk; ,e;j Kbit vLj;jJ. [dtup 02 ,y; 24 mikr;ru;fis epakpf;f [dhjpgjp ghuhSkd;wj;jpd; mDkjpiaf; Nfl;l NghJ 17 Ngiu epuhfupj;J 07 NgUf;Nf ghuhSkd;wk; mq;fPfhuk; toq;fpaJ. ,e;epiyapy; ,uz;lhtJ jlitahf Mg;fhd; [dhjpgjpahy; rku;g;gpf;fg;gl;l mikr;ru;fSf;fhd Mtzk; epuhfupf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

ij 18> 2010

vy;ry;tNlhu; [dhjpgjp gfpuq;f kd;dpg;Gf; Nfhupdhu;

vy;ry;tNlhu; [dhjpgjp kAupN]hbAd;]; ehl;L kf;fsplk; nghJthd kd;dpg;Gf; Nfhupdhu;. 1980 Mz;L Kjy; 1992 Mk; Mz;L tiu vy;ry;tNlhupy; ele;j gLnfhiyfSf;Nf [dhjpgjp nghJkd;dpg;Gf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;. 12 tUlq;fshf ,lJrhup nfupy;yh NghuhspfSld; ele;j rz;ilapy; 75 Mapuk; Ngu; gLnfhiy nra;ag;gl;ldu;. gyu; fhzhky; Nghapdu; ,d;Dk; rpyu; mePjpahd Kiwapy; rpj;jputijf;Fs;shfpdu;. ,e;j Aj;jk; 1992 Mk; Mz;L nra;J nfhs;sg;gl;l rkhjhd cld;gbf;ifahy; KbTf;F te;jJ. ,t;nthg;ge;jj;jpd; 18tJ tUl G+u;j;jpia Kd;dpl;L eilngw;w itgtj;jpy; fye;J nfhz;l NghNj vy;ry;tNlhu; [dhjpgjp kd;dpg;Gf; Nfhupdhu;. Nghuhl;lk; Kbe;jijaLj;J ,lJrhup Nghuhspfs; murhq;fj;Jld; ,ize;J nfhz;ldu;. (NkYk;....)

ij 18> 2010

I. eh. nrayhsu; ehafk; n`a;l;b gazk;: 562 kpy;ypad; nlhyu; cjtpj; njhif mwptpg;G

G+fk;gj;jhy; ghjpf;fg;gl;l n`a;l; biag; ghu;itapl I.eh. nrayhsu; ehafk; ghd; fP Kd; Qhapw;Wf;fpoik mq;F Gwg;gl;lhu;. 562 kpy;ypad; nlhyu; cyf ehLfshy; mwptpf;fg; gl;Ls;s epiyapy; ghd; fP Kd; n`a;l;b Gwg;gl;lhu;. n`a;l;bapy; nrd;w nrt;tha;f;fpoik ghupa G+fk; gk; Vw;gl;ljpy; Ik;gjhapuk; Ngu; tiu gypahfpdu;. ,uz;liu ,yl;rk; Ngu; fhakile;J 15 ,yl;rk; kf;fs; ,Ug;gplq;fis tpl;L ntspNawpdu;. ,tu;fspy; %d;W ,yl;rk; Ngupd; tPLfs; Kw;whfr; Nrjkile;jd. ,we;jtu;fspd; vz;zpf;if xU ,yl;rj;jpw;F Nky; vd Rje;jpu Clfq;fs; jfty; njuptpf;fpd;wd. (NkYk;.....)

ij 18> 2010

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F 67 rjtPjkhd kf;fs; MjuT

If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; ,ayhikiaAk; tq;FNuhj;J murpay; gpurhuq;fisAk; ed;F mwpe;J itj;Js;s ehl;L kf;fs; vd;Wkpy;yhjthW If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; $l;lj;Jf;F mzpjpuz;L tUfpwhu;fs;. vkJ $l;lq;fSf;F tUifjUk; ,yl;rf; fzf;fhd kf;fis ghu;f;ifapy; ,e;j ehl;bd; jiytu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\jhd; vd;gjid mtu;fs; cWjpnra;Jtpl;lhu;fs;. ehl;L kf;fSf;F kl;Lkd;wp ruj; nghd;NrfhTf;Fk; vjpu;f;fl;rpapdupd; tq;FNuhj;J murpay; gpurhuk; ed;F Gupe;Jtpl;lJ. jhd; Nju;jypy; Njhy;tpailag; Nghfpd;Nwd; vd;gJ nghd;NrfhTf;F ed;F tpsq;fptpl;lJ. ,ayhikia Njhy;tpapd; Ntjidia nghd;Nrf;fhtpd; eltbf;iffs;> Kfghtk; kw;Wk; gpurhuq;fs; thapyhfNt mwpe;Jf;nfhs;s Kbfpd;wJ. (NkYk;....)

ij 18> 2010

fy;Kid khefurig jkpo; $l;likg;G ,U cWg;gpdu;fs; [dhjpgjpia Mjupf;f KbT

fy;Kid khefu rigapd; jkpo; Njrpa $l;likg;G cWg;gpdu;fshd fhj;jKj;J fNz]; kw;Wk; tbNty; Nfhghygps;is MfpNahu; vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; [dhjpgjp k`pe;j uh[ gf;\it Mjupg;gjw;F KbntLj;Js;sdu;. New;W eilngw;w gj;jpupifahsu; kfhehl;Lf;F tUif je;jpUe;j ,UtUk; jkpo; Njrpa $l;likg;G vLj;jpUf;Fk; KbT gpiog;ghdJ vd;Wk; mJ jkpo; kf;fSlNdh> jkpo; Njrpa $l;likg;G mq;fj;jtu;fSlNdh fye;jhNyhrpf;fg;glhky; vLf;fg;gl;likapdhy; jkpo; kf;fs; midtUk; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp [dhjpgjp Ntl;ghsu; k`pe;j uh[gf;\it Mjupf;f Ntz;Lk; vd;W Nfl;Lf; nfhz;ldu;.

ij 17> 2010

me;j gRikahd epidTfs;......

ij 17> 2010

gok; ngUk; fk;A+dp];l; jiytu; N[hjpghR kuzk;

khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; KJngUk; jiytUk;> Nkw;Ftq;f khepy Kd;dhs; Kjyikr;rUkhd N[hjpghR cly;eyf;FiwT fhuzkhf ,d;W nfhy;fj;jh kUj;Jtkidapy; fhykhdhu;.mtUf;F taJ 96. khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; kpf %j;j jiytuhd N[hjp ghRtpd; cly;epiy Nkhr kile;jij njhlu;e;J fle;j 1e; Njjp mtu; nfhy;fj;jhtpy; cs;s Vvk;Mu;I kUj;Jtkidapy; Nru;f;fg;gl;lhu;. 96 tajhd  mtUf;F jPtpu rpfpr;ir mspf;fg;gl;ljd; gadhf ,ilapy; XusTf;F cly;eyk; rPuhdJ. Mdhy; mjd; gpwF fle;j ,U ehl;fshf mtuJ cly;epiy Nkhrkile;jJ. (NkYk;....)

ij 17> 2010

[dehafj;jpw;fhd khWjy;:

fdlhtpy; ,lk;ngw;w Re;juk; epidTjpdk;!

[dehafj;jpw;fhd khw;wj;jpd; ntspg;ghl;il New;iwa $l;lj;jpy; ntspg;gilahfNt fhzKbe;jJ. gy;NtW ghijfs; nfhs;iffis nfhz;l gyUk; Nkw;gb epidT$uy; epfo;tpy; fye;J nfhz;L ciuahw;wpdu;. Gnshl; mikg;gpd; rhu;gpy; rhuq;fd; mtu;fspd; njhFg;Gld; $ba Muk;g ciuAld; Muk;gkhd epfo;tpy; khztu; nghJkd;wj;jpd; nghJ nrayu; Nltpw;rd;. aho; Nehu;j;jd; gpwpd;u]; cupikahsUk; ,lJrhup cWg;gpdUkhd kzpak;> ,yq;if rl;lj;juzp rptFUehjd;> aho; gy;fiyf;fof Kd;idehs; khztu; [f;fp MfpNahu; ciuahw;wpaJld;. Rpq;fg;g+upy; ,Ue;J Rg;gpukzpak; ts;spak;ik mtu;fspdhy; Re;juk; njhlu;ghf vOjp mDg;gp itf;fg;gl;l ftpijia epuQ;rd; mtu;fSk;> jkpoPo kf;fs; tpLjiy fofj;jpd; jiyikafj;jpdhy; mDg;gpitf;fg;gl;l nra;jpia nry;tk; mtu;fs;; thrpj;jhu;> Re;juk; njhlu;ghd ew;gz;GfSld; $ba Re;juj;jpd; ,ay;gpid rpk;`uh[;tu;kh mtu;fSk; vLj;Jf; $wpdhu;. (NkYk;....)

ij 17> 2010

,e;jpah jkJ Nju;jy; epiyg;ghl;il Mjupg;gjhf

jkpo;j;Njrpa $l;likg;G ngha; nrhy;fpd;wJ

jkpo;j;Njrpa $l;likg;gpdupd; mz;ika GJby;yp tp[aj;jpd; gpd;du;> [dhjpgjpj;Nju;jy; njhlu;ghd jkpo;j;Njrpa $l;likg;gpd; epiyg;ghl;il ,e;jpah Vw;Wf;nfhz;Ls;sjhf khit. Nrdhjpuh[h gj;jpupiffSf;F mwpf;ifnahd;wpid tpLj;jhu;. GJby;yp tp[aj;jpd; Kd;ghf ,e;jpa murpd; cj;jpNahfG+u;khd miog;igNaw;Nw GJby;ypf;F tp[ak; Nkw;nfhs;tjhfTk; jkpoj;Njrpa $l;likg;G gj;jpupiffSf;F mwpf;if tpLj;jJ. khit. Nrdhjpuh[htpdJk; kw;Wk; jkpoj;Njrpa $l;likg;gpdJk; gj;jpupif mwpf;iffs; Kw;WKOjhf cz;ikf;F Gwk;ghdJ vd;gJ njhlu;ghf jkpoehL fhq;fpuR nrayhsu; lhf;lu; Mu;. md;guR md;guR gj;jpupiffSf;F njuptpj;jhu;. gj;jpuiffSf;fF mtu; ntspapl;l tpguk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

ij 17> 2010

rpth[pypq;fk; khiyjPT nrd;W jpUk;gpdhu;;Gyk; ngau; ehLfspd; Gypg; gpujpepjpfSlDk; re;jpg;G

khiyjPtpy; ,lk;ngw;w Gyk; ngau; ehLfspd; Gypg; gpujpepjpfSldhd re;jpg;gpy; vjpu;tUk; [hdhjpgjpj; Nju;jy; Fwpj;Jk; jkJ epiyg;ghL Fwpj;Jk; fye;Jiuahbajhf [dhjpgjp Nju;jy; Ntl;ghsu; rpth[pypq;fk; njuptpj;Js;shu;. New;W khiy khiyjPTf;F nrd;wpUe;j [dhjpgjp Ntl;ghsu; rpth[pypq;fk; ,d;W fhiy ehL jpUk;gpAs;sJld;> jw;NghJ kiyafj;jpy; eilngwTs;s Nju;jy; gpurhuf; $l;lq;fSf;F nry;yTs;sjhfTk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 17> 2010

jpUf;Nfhtpy; gpurhu $l;lj;jpy; fye;Jnfhz;l [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> mikr;ru; Kuspjud;> khfhz mikr;ru; etul;zuh[h kw;Wk; ,dpaghujp MfpNahu; kf;fSf;F ifairj;j NghJ...
 

ij 17> 2010

&. 3 Nfhb K]k;kpYf;F toq;fpa tptfhuk;:

nghd;Nrfhtpd; Coiy kiwf;Fk; Kaw;rp mk;gyk;;

,d;Wk; gy jpLf;fpLk; jfty;fs;

300 ,yl;rk; &gh Nguk; Ngrg;gl;L Kbthdjd; gpd;du; uzpy; tpf;fpukrpq;f> kq;fs rkutPu> utp fUzhehaf;f> kypf; rkutpf;fpuk MfpNahUld; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jtjw;fhd Maj;jnkhd;iwAk; kNahd; K];jgh Vw;ghL nra;jpUf;fpwhu;. ,jpy; ruj; nghd;NrfhTld; NgRkhWk; uzpy; kw;Wk; utp fUzhehaf;f MfpNahu; K]k;kpyplk; njuptpj;Js;sjhf njuptpj;jhu;. nts;stj;ij rgahu; N`hl;ly; miwapy; Kw;gzkhf toq;fg;gl;l 10 ,yl;rk; &ghTld; njhlu;Gila xypehlhTk; N[. vd;. gp.apdu; trKs;sJ. ,e;j xyp ehlhtpy; kNahd; K];jgh kw;Wk; Nehu;Nt J}juf mjpfhup xUtUk; ,Ue;jjhfTk; nkh`kl; K]k;kpy; njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

ij 17> 2010

murpay; jPu;Tf;F $l;likg;Gk; jahupy;iy

(thFyd;)

jkpo; kf;fspd; ,d;iwa epiyf;F jhu;kPfg; nghWg;Ngw;W ,tu;fs; murpaypypUe;J xJq;fpapUf;f Ntz;Lk;. Mdhy; kPz;Lk; murpay; fsj;Jf;F te;jpUf;fpd;whu;fs;. te;jtu;fs; jkpo; kf;fspd; gpujhd gpur;rpidahd ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhd jpl;lnkhd;iw Kd;itj;Jr; nraw;gLtjw;Fj; jahuhf Kd;te;jpUf;f Ntz;Lk;. Mdhy; ,tu;fsplk; jPu;Tj;jpl;lk; vJTk; ,y;iy. nfhs;ifj; jpl;lnkhd;iwj; jahupj;Jf; nfhz;bUg;gjhff; fpl;lj;jl;l xU tUlkhfr; nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. ,g;NghJk; ntWq;if jhd;. jkpo; kf;fspd; gpujhd gpur;rpidahd ,dg; gpur;rpidapd; jPu;Tf;fhd nfhs;ifj; jpl;lk; vJTNk ,y;yhky; jkpo; kf;fSf;Fj; jiyik jhq;Ftjhff; $WtJk; Nju;jypy; ,k;kf;fs; vg;gb thf;fspf;f Ntz;Lnkd topfhl;LtJk; eifg;Gf;fplkhdit. (NkYk;....)

ij 17> 2010

Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; Fw;wr;rhl;il mnkupf;fh> Nehu;Nt J}juq;fs; kWg;G

[dhjpgjp Nju;jypy; ruj; nghd;NrfhTf;F Mjutspg;gjw;F> Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; K]hkpYf;F nfhLg;gjw;fhf Nehu;NtAk; mnkupf;fhTk; epjp toq;fpajhf Rkj;jg;gl;l Fw;wr;rhl;il me;j ,uz;L ehLfSk; kWj;Js;sd. kw;nwhU ehl;bd; Nju;jypy; jiyapLtij jhk; tpUk;gtpy;iy Nehu;Nt jkJ mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;sJ.,e;jepiyapy;> jkJ ehL Fwpj;j epjpia toq;fpajhf njuptpf;fg;gl;l Fw;wr;rhl;il ,yq;ifapy; cs;s Nehu;Nt J}jufk; kWj;Js;sJ. ,NjNtis mnkupf;fhTk; jk;kPjhd ,e;jf;Fw;wr;rhl;il kWj;Js;sJ. ,yq;ifapd; Nju;jypy; ahu; ntw;wpngw;whYk; [dehafk; Kd;ndLf;fg;glNtz;Lk; vd NfhupAs;s ,yq;ifapy; cs;s mnkupf;f J}jufk;> ntw;wpngw;wtUld; ,ize;J nraw;gl mnkupf;fh jahuhf cs;sJ vd;Wk; njuptpj;Js;sJ.

ij 17> 2010

MNuhf;fpakhd Kiwapy; eilngw;w fUj;juq;F

Njhou; Re;juk; mtu;fs;> jdf;nfd;W Xu; Kftup Njlhjtuhthu;. ,d;W tpLjiyapd; ngauhy; gLnfhiy nra;ag;gl;l KjyhtJ gj;jpupifahsUkhd Njhou; Re;juk; (rjhrptk; rptrz;Kf%u;j;jp) mtu;fspd; 28tJ epidT jpdj;jpid Kd;dpl;L> fdlh nuhwd;Nuh efupy; jkpo; Clfj;Jiwapdu; kj;jpapy; tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jk; Kfkhf “Clfq;fspd; jtwhd nra;jpfs;> Ma;Tfs; cupik Nghuhl;lj;ij vt;tsT J}uk; gpd; efu;j;jpAs;sJ” vd;w fUg;nghUspy; Vw;ghL nra;ag;gl;L ele;j fUj;juq;fj;jpy; fofj; Njhou; mkuu; kPuhd; kh];lu; (Rg;gpukzpak; rj;jpauh[d;) ,d; jhahUk; ,lJrhupathjp> nghJTlikthjp mkuu; Nf. v. Rg;gpukzpak; mtu;fspd; JiztpahUkhd jpUkjp. ts;spak;ik Rg;gpukzpak; mtu;fshy; mDg;gpitf;fg;gl;l ftpij thrpf;fg;gl;L Njhou; Re;juj;jpdhDl tho;f;if epidT $wg;gl;lJ. (NkYk;...)

ij 17> 2010

NkYk; Ml;lk; fhZk; mnkupf;f nghUshjhuk;

I.eh jiyikafj;ij Lgha;f;F khw;w eltbf;if

2015Mk; Mz;by; If;fpaehLfs; rigapd; jiyikafj;ij epA+ahu;f;fpypUe;J Lgha;f;F khw;Wtjw;fhd Kaw;rpfs; eilngw;W tUfpd;wd. If;fpaehLfs; rigf;F jiyikafk; mikg;gjw;fhd ,lk; ju jahu; vd Jgha; muR mjpfhug;G+u;tkhf mwptpj;Js;sJ .Vw;fdNt ,e;j tha;g;G rpq;fg;G+Uf;F ,Ue;jJ. If;fpa ehLfs; rigapd; jiyikafk; mnkupf;fhtpy; nray;gl mnkupf;fhTf;F tpUg;gkpy;yhj fhuzj;jhy; mjid epA+ahu;f;fpypUe;J khw;Wtjw;fhd jPu;khdk; vLf;fg;gl;lJ. Mdhy; cyf ehLfspd; jiyikafkhd If;fpaehLfs; rigf;F cyf ehLfs; midj;jpw;Fk; vspjpy; nry;tjw;fhd ,lkhf ,Uf;f Ntz;Lnkd;gJ ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. (NkYk;....)

ij 17> 2010

ruj; nghd;Nrfh gzk; nfhLj;J murpay; nra;tJ

[dehafj;ij FopNjhz;b Gijf;Fk; nray;

jq;fsJ gpurhu eltbf;iffSf;fhf Nfhbf; fzf;fpy; gzk; nfhLj;J Kf;fpa];ju;fisg; gpbf;Fk; gLNkhrkhd nraw;ghLfspy; ,wq;fpapUg;gJ mk;gyj;jpw;F te;Js;sJ. ,e;ehl;by; gaq;futhjk; Kw;whf Kwpabf;fg;gl;L [dehafk; epiy epWj;jg;gl;bUf;fpwJ. ,e;j epiyapy;> [dehafj;ij mbNahL FopNjhz;bg; Gijf;Fk; ifq;fupaj;jpy; vjpuzpapdu; ,wq;fp ,Ug;gJ ehl;L kf;fis mjpu;r;rpapy; Mo;j;jpapUf;fpwJ. Njrpa Rje;jpu Kd;dzp ghuhSkd;w cWg;gpdu; K`kl; K]k;kpy; vd;gtiu nghd;NrfhTf;F MjuT toq;ff; $wp 300 ,yl;rk; (30 kpy;ypad;) &gh toq;fg;gl;Ls;sJ. nfhOk;G rigau; N`hl;lypy; 205 tJ miwapy; ,e;jg; gzg; gupkhw;wk; ,lk;ngw;wpUf;fpwJ. (NkYk;....)

ij 17> 2010

2010 [dhjpgjpj; Nju;jypy; K];ypk;fspd; thf;F ahu; gf;fk;?

(v];. Rigu;jPd;) (jiytu;> m\;ug; fhq;fpu];)

,yq;ifapd; murpay; tuyhw;wpy; jdf;nfd jdpf;fl;rp mikj;j K];ypk; murpay; jiyikj;Jtk; jdJ murpay; rhzf;fpaj;jpd; Clhf tpA+fq;fis mikj;J fle;j %d;W [dhjpgjpj; Nju;jy;fspy; [dhjpgjp gjtpfis tbtikg;gjpy; Kf;fpa gq;fhw;wpaJ. ,J fle;j fhy rupj;jpu epo;thf Kbtile;J tpl;lJ. ,d;W me;j ty;yik tha;e;j jiyikj;Jtk; gy Jz;Lfshf rpjwpajd; fhuzkhf Nju;jy;fspy; K];ypk;fis topelj;j Nka;g;Nghd; ahUkpy;iyah? vd;W Vq;fp epw;Fk; K];ypk; thf;fhsu;fs; Mo;e;j rpe;jidAlDk; kpFe;j nghWg;GlDk; ele;Jnfhs;s Ntz;bAs;sJ. (NkYk;....)

ij 17> 2010

topfisj; jpwe;jpUf;Fk; ijj;jpUehs;

Fz;Lfs; Xa;e;J gl;lhR ntbfshy; mjpu;e;j aho;g;ghzk;

(mUs; rj;jpaehjd;)

Fz;Lr; rj;jq;fs; Xa;e;j aho;g;ghzj;jpy; 1985k; Mz;bd; gpd;du; ,g;NghJ jhd; Kjy; jlitahf gl;lhR ntbr; rj;jq;fs; 14k; jpfjp mjpfhiy Kjy; mjpu;e;J nfhz;bUe;jd. Aj;j R+oy; fhuzkhf ,uhZtk; gl;lhR ghtidia 85k; Mz;L Kjy; jil nra;jpUe;jJ. Aj;jk; Kbtile;j epiyapy; ,k;Kiwg; nghq;fy; tpw;gidapy; gl;lhR kw;Wk; thz Ntbf;if gl;lhRfs; ngUkstpy; ,lk;gpbj;jpUe;jd. %iy KLf;Ffs; vy;yhk; rpwpa gl;lhR filfs; Kisj;jpUe;jd. 13k; jpfjp KjNy gl;lhR ntbr; rj;jq;fs; efnuq;Fk; Nfl;Lf; nfhz;bUe;jd. (NkYk;....)

ij 16> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy;

Miz ,l;l mjpgu; ‘if’> Ntl;L itj;j n[duy; ‘Jg;ghf;fp’  ….. ahu; nty;thu;fs;?

(rhfud;)

Kjyhtjhf [dhjpgjpj; Nju;jypy; muRj; jiytuh? ,uhZtj; jiytuh? vd;w ghu;itNa jkpo;> rpq;fsk; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; Kjd;ik ngwg; Nghfpd;wJ. ,uhZt n[duiy vr;rupf;ifAld; ghu;f;Fk; epiyikfNs NkNyhq;fp epw;fpd;wJ. Mrpa ehLfspy; ,uhZt n[duy;fspd; Ml;rp gw;wp gbg;gidfs; ,yq;if kf;fSf;Fk; ,Uf;fpd;wJ. ,uz;lhtjhf GypfSf;F vjpuhd Aj;j ntw;wp> jkpo; NgRk; kf;fSf;fhd murpay; jPu;T vd;w ,U ngUk; tplaq;fs; [dhjpgjpj; Nju;jy; ntw;wpia jPu;khdpf; Nghfpd;wJ. Aj;jj;jpd; ntw;wpapd; tLf;fs;> jkpo; NgRk; kf;fSf;fhd murpay; jPu;tpy; ‘epahaj; jd;ik’ fs; jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; ahUf;F thf;fspj;jy; vd;w jPu;khdk; vLf;Fk; tplaq;fshf mikAk;. kWGwj;jpy; Ajj;j;jpy; Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;lJ> jkpo; NgRk; kf;fSf;fhd murpay; jPu;Tj;jpl;lk; ehl;il gpsTgl mbNfhyf;$lhj mstpw;F ‘fQ;rj;jdk;’ Mf mikjy; rpq;fsk; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; ahUf;F thf;fspj;jy; vd;w jPu;khdk; vLf;Fk; tplaq;fshf mikAk;. %d;whtjhf ,yq;ifapd; mgptpUj;jp jpl;lq;fs; (jkpo; NgRk; kf;fisg; nghWj;jtiuapy; tlf;F fpof;fpd; mgptpUj;jp jpl;lk;)> ntspehl;Lf; nfhs;ifapy; Vfhjpgj;jpa rhu;G> vjpu;G vd;gd ahUf;F thf;fspj;jy; vd;w jPu;khdk; vLf;Fk; tplaq;fshf jkpo;> rpq;fsk; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; mikAk;. ,t; %d;W tplaq;fspYk; kfpe;j uh[gf;\ jdf;fhd mjpf MjuTj;jsj;ij jkpo;> rpq;fsk; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; gykhf nfhz;Ls;shu; vd;gNj vkJ Ma;T. vdNt 2010 [dhjpgjpj; Nju;jy; kfpe;j uh[gf;\tpd; ,d;Dk; xU Ml;rpf;fhyj;jpw;fhd tha;Gf;fisNa toq;fg; Nghfpd;wJ. (NkYk;....)

ij 16> 2010

[dhjpgjp NjHjy;

vkJ njhpT vt;thW mika Ntz;Lk;? -gj;kehgh <gpMu;vy;vt;

vkJ kf;fSf;F mr;rkpy;yhj Rje;jpukhd murpay; nghUshjhu tho;T Ntz;Lk;: ,yq;ifapy; Ml;rp Kiwapy; jkpoh;fSk; rNfhjukhd gq;fhsHfs; vd ,Uf;Fk; epiy Vw;gl Ntz;Lk;:  jkpo; kf;fs; jkf;fhd Rgpl;rkhd tho;it jkJ ciog;ghy; miltjw;F ,dthj murpaw; jilfsw;w Xh; Vw;ghL cUthf Ntz;Lk;.

,tw;iw rhj;jpakhf;f k`pe;j uh[gf;]Nt jkpo; kf;fspd; njhpthf Ntz;Lk;

jkpo; kf;fspd; Rje;jpukhd tho;Tf;Fk;>

jkpo; kf;fspd; murpay; nghUshjhu chpikfSf;Fk;

,d> kj> rhjp Ngjq;fsw;w xU rkjh;k ,yq;iff;Fk;

kf;fs; gq;fspg;Gld; njhlh;e;J NghuhLNthk;.  

(NkYk;....)

ij 16> 2010

,yq;ifj; jkpou;fSk; vjpu;fhyKk;

(fyhepjp Nfhzhkiy NfhNzrgps;is) (kz;^u;> kl;lf;fsg;G)

vy;yhk; ed;whf eilngWfpd;wd vd;W $wKbahtpl;lhYk; Kd;Ndw;wk; cz;L. kd;dhNuh kiyehNlh kl;lf;fsg;Ngh %J}Nuh Ky;iyj;jPNth jpUNfhzkiyNah jpUf;NfhtpNyh tTdpahNth mf;fiug;gw;Nwh mk;ghiwNah aho;g;ghzNkh vq;F ghu;j;jhYk; VNjh ed; Kaw;rpfs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd. ,ij ehk; ed;wpf; fz;NzhL ghu;f;f Ntz;Lk;. gpur;rpidfs; ,y;yhj ehby;iy. Mdhy; mtw;iwj; jPu;f;f Kaw;rp vLf;fg;gLfpd;wjh vd;gJjhd; Kf;fpak;. gpur;rpidfis vLj;Jf; $wNtz;Lk;. mitfis Nfl;lwpe;J eptpu;j;jp nra;af;$ba Ml;rp eilngWfpwJ vd;gij ehk; czu Ntz;Lk;. murhq;fj;Jf;Fk; rpy vy;iyfs; cz;L. MfNt ehk; Nfl;gJ vy;yhtw;iwAk; clNd epiwNtw;w KbahJ vd;gijAk; ehk; kdjpw; nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;....)

ij 16> 2010

ah(M)idf;Fk; mb rWf;Fk;

(fpof;fhd;  Mjk;)

,yq;ifapy;  ,Jtiu fhyKk; GiuNahbg;NghapUe;j  Aj;jk; vd;w muf;fd; nfhd;nwhopf;fg;gl;l  gpd;du; eilngWk; KjyhtJ (ngaustpyhd) [dehafj; Nju;jy; ,yq;ifapd; MwhtJ epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjpiaj; njupT nra;Ak; Nju;jyhFk;. tUfpd;w [dtup 26k; jpfjp eilngwTs;s ,j;Nju;jy; vjpu;fhyj;jpy; rpWghd;ik kf;fspd; cupik> ghJfhg;G vd;gjpy; Kf;fpa ,lj;jpid tfpf;fg;NghFk; rpWghd;ikapdUf;fhd jPu;Tj; jpl;lj;ij Kd;itg;gjpy; kpf Kf;fpa iky; fy;yhf mikag;Nghfpd;wJ. ,e;j kpfr;  R+lhd Nju;jy; fsj;jpy; gpujhd ,lj;jpy; ,uz;L ngUk;ghd;ik ,dj;ijr; Nru;e;j Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapLfpd;wdu; ,tu;fspy; ahu; ntw;wp ngWthu;fs; vd;gij jPu;khdpf;Fk; thf;Ffshf ,yq;ifr; rpWghd;ik r%fj;jpdupd; thf;Ffs; ,Uf;Fk; vd;gjpy; ve;jtpj IaKkpy;iy. Mdhy; mtu;fspy; ahu; rpWghd;ik jkpo;> K];yPk;> kiyaf kf;fspdhy; Mjupf;fg;gl;lhYk; Vd; Mjupf;fpd;Nwhk; vd;W njupahky; ehk; Mjupg;gJjhd; kdJf;F Ntjidiaj; jUfpd;wJ. (NkYk;....)

ij 16> 2010

rk;ge;jNu! cq;fsplk; rpy re;Njfq;fs;.

(Nrfu;)

ahh; mjpfhuj;Jf;F tug;Nghfpwhh;fnsd;gJ ek;ifapy; ,y;iy. ,Uthpy; ahh;te;jhYk; mth;fspy; vtuhtJ ehk; vjph;ghh;f;Fk; jPh;tpid toq;Fthh;fs; vd;W fUJtjw;F ve;j cj;juthjKk; ,y;iy. ,jdhy; vth;kPJk; ek;gpf;if itf;fNtz;ba mtrpakpy;iy. mNjNtis vtuJ gifiaAk; type;J Njbf;nfhs;Sk; mtrpaKk; ,y;iy. ahiuAk; gopthq;Ftjhf tPuk;Ngrp ehNk gopthq;fg;gl topNfhyptpLtJ Kl;lhs;jdk;. mJTk; ehk; mbgl;L tPo;e;jpUf;Fk; ,e;epiyapy; ,J mbKl;lhs;jdk;. mbglhj cq;fSf;F ,J GhpahJ. jq;fs; gps;isfis kl;Lk; ghJfhg;ghf ntspehLfSf;F mDg;gpitj;Jtpl;L vkJ gps;isfisg; Nghhpl;Lr; rhFk;gb tPug; gpujhgk; Ngrpa cq;fs; vk;gpkhh; ahuhYk; vkJ Ntjidiag; Ghpe;Jnfhs;s KbahJ. ,dthjj;Jf;Fk; gop czh;r;rpf;Fk; J}gkpl;L cq;fSf;fhd xU murpaw; fsj;ij Vw;gLj;jpf;nfhs;Sk; Nehf;fj;jpy; ,dpAk; nraw;glhjPh;fs;. vkf;Fg; gopAzh;r;rp Vw;wp vk;ikg; gLFopapy; js;shjPh;fs;. vkf;F gopczh;r;rp NjitAkpy;iy> mg;gbg; gopthq;fq;$ba epiyapYk; ehq;fs; ,y;iy. ,dthjpfspd; thf;F Ntl;ilf;fhd gopthq;Fk; murpaypy; tpise;jnjy;yhk; mopTfNs. ,dpAk; mopTfisj; jhq;ff;$ba epiyapy; ehk; ,y;iy. cq;fSf;F xU Fk;gpL. NghJikah NghJk;! (NkYk;.....)

ij 16> 2010

LTTE Activist from Toronto currently visiting Sri Lanka

Mr. Mathagal Guna is said to be the person who undertook a hunger strike at

Queen's Park, Toronto, at the height of the pro-LTTE demonstrations in the city

in the early part of 2009, to condemn the military action taken by the Sri Lankan

authorities against the armed Tamil Tiger terrorists to bring an end to the nearly

three decade long terror campaign including suicide terrorism in the country. This

hunger strike attracted the attention of Canadian politicians and the media, and

was seen as a desperate move by an individual to draw the attention of the

Canadian public to the LTTE's cause of defending the rights of the Tamil people.

It now appears that he was bluffing, as he remained on hunger strike for a

considerable period of time without any health consequences, as he was secretly

partaking of food especially at night when the public's gaze was absent.

 

(more....)

ij 16> 2010

jpdfud; nghq;fy; tpoh

aho;. efupy; ,d;W njd; ,e;jpa fiyQu;fspd; ,d;dpir epfo;r;rp

aho;. efupy; Nyf;`T]; ‘jpdfud;’ nghq;fy; tpohit Kd;dpl;L elj;jTs;s khngUk; ,d;dpir epfo;r;rp ,d;W ,uT Jiuag;gh tpisahl;luq;fpy; eilngWfpd;wJ. Nkhfd; uh[pd; mg;ruh]; ,irf;FOTld; njd;dpe;jpa fiyQu;fs; gq;F gw;Wk; ,ir epfo;r;rpfs; ,d;W ,uT 7.00 kzpf;F Muk;gkhfpd;wd. gpugy ghlfUk;> ebfUkhd khzp f;f tpehafk;> =uhk;> =Nyfh> khyjp> nghg; ,irg;ghlfu; V.<. kNdhfud;> NuhNgh rq;fu;> mutpe; MfpNahu; cl;gl ,yq;ifapd; Kd; dzp fiyQu;fSk; gq;Fgw;wTs;sdu;. jpdfud; nghq;fy; tpoh ,ir epfo;r;rpf;F ,yj;jpudpay; Clf mDruizia R+upad; vg;. vk;. toq;FfpwJ.

ij 16> 2010

LTTE money collector is in a “fat” loosing mission

May 13, 2009  11:53 pm

By a special correspondent from Toronto

When doctors ask them to exercise, most people don’t want to follow because exercising is not their favorite subject. A well known LTTE money collector in Toronto Mr. Gunapalasundaram Veeragathipillai also known as Guna Veeragathipillai found a new method to loose his troubling fat in an easy and respectable way. (more...)

 

 

ij 16> 2010

Sri Lankan President set for easy win: Survey

kfpe;j uh[gf;r 12 tPj Nkyjpf thf;Ffshy; mNkhf ntw;wpaPl;Lthu;!:Gjpa fUj;J fzpg;G njuptpf;fpwJ!!

vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; kfpe;j uh[gf;r 12 tPjkhd Nkyjpf thf;Ffshy; mNkhf ntw;wpaPl;Lthu; vd Gjpa fUj;J fzpg;G xd;W njuptpf;fpd;wJ. gy;NtW ,e;jpa murpay;thjpfSf;F fle;j fhyq;fspy; Kf;fpa MNyhrfu;fshf gzpahw;wpatu;fis cWg;gpdu;fis nfhz;l Viplav Communications Pvt Ltd  vd;w epWtdk;> [dtup 6 – 13 tiu ehL KOtJk; 10>225 Nguplk; Nkw;nfhz;l xU Ma;tpNyNa ,e;j tpguk; njupa te;Js;sJ. ,e;j epWtdk; fle;j fhyq;fspy; ,e;jpahtpy; gy;NtW fzpg;gPLfis ntw;wpfukhf nra;Js;sJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

(New Delhi:) Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa seems set for an easy victory over his rival and former Army chief Sarath Fonseka in the January 26 Presidential Election, according to an opinionsurvey. Viplav Communications Pvt Ltd, which has earlier been strategic advisors to numerous Indian politicians and conducted election surveys in India, conducted the survey in Sri Lanka. The poll shows Rajapaksa leading in all provinces other than the Tamil-dominated north and multi-racial east and enjoying a 12 percent lead over his opponent in the island as a whole. According to the survey, Rajapaksa holds a dominant lead among the majority Sinhalese population who account for 74 percent of Sri Lanka's population. He also enjoys a narrow lead among the Muslim voters. However, he trails behind Fonseka among the Tamils of the north and east, the war zone where the military crushed the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in May last year. (more...)

ij 15> 2010

Gjpa [dhjpgjpiaj; jPu;khdpf;fg; NghFk; rf;jpahf kiyaf thf;Ffs;!

vjpu;tUk; [dhjpgjp Nju;jypy; ,.njh.fh.> kiyaf kf;fs; Kd;dzp> ngUe;Njhl;lj; njhopyhsu; fhq;fpu]; Nghd;w kiyafj;jpd; kf;fs; nry;thf;Fs;s njhopw;rq;f murpay; mikg;Gf;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F MjuT njuptpg;gjw;F Vw;fdNt Kd;te;Js;sd. ,e;j epiyapy; ,.njh.fhtpypUe;J rpNu\;l cWg;gpdu;fs; rpyu; me;j mikg;gpypUe;J tpyfp n[duy; ruj;nghd;NrfhTf;F MjuT njuptpg;gjw;F Kd;te;Js;sdu;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

k`pe;j rpe;jid njhiyNehf;fpD}lhf tlf;F> fpof;fpy; thOk; jkpo; kf;fSf;Ff; fpilf;Fk; gyhgyd;fs;

jkpo; kf;fspd; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T toq;fTk; mtu;fs; Kfk; nfhLf;Fk; gy;NtW gpur;rpidfSf;F jPu;T fhz;gjw;Fk; k`pe;j rpe;jid njhiyNehf;F jpl;lj;jpD}lhf cupa eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd;gb nrdl; rignahd;W (,uz;lhtJ ke;jpup rig) epWtg;gl cs;sNjhL tlf;F fpof;F khfhzq;fis Jupjkhf mgptpUj;jp nra;aTk; jpl;lq;fs; tFf;fg;gl;Ls;sd.khfhz rig Kiw rk;ge;jg;gl;l Nju;jy; KiwiaAk; gpuNjr rig kw;Wk; khtl;l tpfpjhrhuj;ij mbg;gilahff; nfhz;l fyg;G KiwiaAk; cUthf;Ffpd;w Kd;nkhopnthd;iwAk; Kd;itf;fpd;Nwd;. mJtiu vt;tpj jhkjKkpd;wp 13 tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; fPo; cUthf;fg;gl;l khfhz rigia kPz;Lk; ,aq;f itf;fg;gLk;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

murpay; jPu;Tf;Fk; mgptpUj;jpf;Fk; k`pe;jit Mjupf;f Ntz;Lk;

- Gyk;ngau; jkpou; mikg;gpd; gpujpepjp ,uhN[];tup ghyRg;gpukzpak;

murpay; jPu;itAk; mgptpUj;jpiaAk; miltjw;Fj; jkpo; kf;fs;> [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\itNa Mjupf;f Ntz;Lnkd;W Gyk;ngau; jkpou; mikg;gpd; gpujpepjpahd vOj;jhsu; jpUkjp uN[];tup ghyRg;gpukzpak; njuptpj;Js;shu;. kdpj cupikfSf;fhfg; Nghuhba [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> jkpo; kf;fspd; czu;TfSf;F kjpg;gspj;J Xu; murpay; jPu;tpidg; ngw;Wf; nfhLg;gJld; mgptpUj;jpg; gzpfisAk; Kd;ndLg;ghu; vd jpUkjp ghyRg;gpukzpak; tpLj;Js;s mwpf;ifnahd;wpy; njuptpj;Js;shu;. If;fpa Njrpaf; fl;rpNa jkpou;fis Kjd; Kjypy; mfjpahf;fpaJ. jkpo; kf;fSf;Fj; jPu;Tfs; fpilj;j NghJ mjidr; rPu;Fiyj;jJ. jkpou;fSf;F epahakhd jPu;T fpilg;gij ,dthjj;Jld; Nehf;fptUk; N[. tp. gp. Ak; ,k;Kiw $l;lzp Nru;e;Js;sJ. vdNt> jkpo; kf;fs; [dhjpgjp k`pe;jitNa Mjupf;f Ntz;Lk;. khdKs;s ve;jj; jkpoDk; ,jid kwe;J nraw;gl khl;lhd; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

ij 15> 2010

Five Left parties in collective appeal warns: Defeat conspirators

M.P. Muttiah

Five Left parties in a collective appeal gave a signal warning to the people stressing the need to defeat, abort and destroy the impending political conspiracy decisively. They have emphasized the importance of taking into consideration the potential dangerous political trends and developments. The Lanka Sama Samaja Party, Communist Party of Sri Lanka, Democratic Left Front, People's Liberation of Tamil Eeelam and Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Padmanaba) in a joint statement said they work in close co-operation in support of President Mahinda Rajapaksa at the forthcoming Presidential Election. (more.....)

ij 15> 2010

Jg;ghf;fp Kidapy; mfjpfis ,wf;Fk; Kaw;rpapy; ,e;NjhNd\pah

mT];jpNuypah nry;y tpLkhW Nghuhl;lk; elj;jpagb jkJ kug;glfpy; fle;j 3 khjq;fshf jq;fpAs;s 240 ,yq;ifj; jkpo; mfjpfisAk; mLj;j thu Kbtpw;fpilapy; FbtuT jw;fhypf Kfhk;fSf;F gyte;jkhff; nfhz;Lnry;Yk; Kbtpy; cs;sJ ,e;NjhNd\pah. Nkw;gb 240 Ngupy; Kd;dhs; tpLjiyg; Gypfs; ,Ue;J mtu;fs; jhd; kpFjpg;Ngiu topelj;Jtjhf ,e;NjhNd\pah fUJtjhfTk; $wg;gLfpwJ. Njitg;gbd; Jg;ghf;fpKidapy; jkpo; mfjpfis jiuapwf;Fk; Kbtpy; cs;sJ ,e;NjhNd\pah. (NkYk;.....)

ij 15> 2010

Top court favours freedom of press

Thanks to a Supreme Court of Canada ruling rendered yesterday, Canadian journalists will from now on have a tool to protect themselves from defamation lawsuits. Any journalist or blogger who is sued for defamation will now only have to show that their news is of interest to the public and that he or she acted in a responsible way in gathering the information. This new rule will apply even if certain facts are found to be false. The country's highest court became involved following two defamation lawsuits against daily newspapers from Ontario. Thanks to the new rule, which already exists in other Commonwealth countries, the Toronto Star and the Ottawa Citizen were both cleared in the cases. (more.....)

ij 15> 2010

fdT ep[khdNghJ!!

'Gdpj'g; Nghu; Kidf;F gazpj;j

'Nghuhsp'fis 'Gij'  Fopf;Fj;js;sp

 'ghil'  fl;b ghjpapy; mDg;gpa ghjfj;J

'Njrpa' j;Jf;fhuu;fs; ,Ue;j ,lk; ,g;Nghnjq;Nf!

 

vd;nwd;Wk; 'kf;fs;'  kdjpy;

,Ug;gtu;fs; kuzj;ij ntd;w 'kdpju;' ,tu;fs;

khw;wj;jpw;fha; kuzj;ij njhl;Lf;nfhs;Sk;

ePq;fs; fhyj;jhy; mopahJ tho;fpwPu;fs;!

jhu;kPff;flik nfhz;L jaq;fhJ

'jtW' fis jpUj;njd;W jl;br;nrhd;d

'jq;if' cd;id Rl;Lf;nfhd;w 'ngh];Nfh' mtd;

'GijFop'f;Fs;Ns Gije;J Nghdhd; -md;W

cd;dUik njhupahJ cidj;jpd;w

'kdpjg;Gypfs;'  khz;LNghd fijNfl;lhy;

'kdk;' Fspu;tha;>  khwha; ftiyAk; nfhs;tha;

,UgJ tU\q;fs; Mr;Nrh ,Jdlf;fntd!

(NkYk;....)

ij 15> 2010

mgptpUj;jp Afk; Muk;gkhdjd; mwpFwp

ntspehl;L KjyPLfisg; ghu;f;fpYk; cs;Shu; KjyPl;ilg; ngUf;Ftnjd;gJ kpFe;j gad; jUtjhFk;. [dhjpgjpapd; Nju;jy; tpQ;QhgdkhdJ mjid czu;j;JfpwJ. ifj;njhopy; cw;gj;jpj; Jiwapy; ntspehl;L KjyPl;lhsu;fisNa KOikahf ek;gpapUj;jy; jtW. ntspehl;L KjyPLfspd; tpisthf ehl;by; njhopy; tha;g;Gfs; cUthFnkd;gJ xUGwkpUe;jhYk; mk;KjyPLfshy; fpilf;fpd;w xl;Lnkhj;j tUkhdKk; ntspehLfisNa nrd;wilfpwJ. vdNtjhd; cs;ehl;L tu;j;jfu;fspd; KjyPLfSf;F Kf;fpaj;Jtkspf;Fk; tifapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jpl;lq;fis Kd;itj;jpUf;fpwhu;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

njhiyNgrpapy; v];.vk;.v];. mDg;g jil

ifalf;fj; njhiyNgrpapy; v];.vk;. v];. nra;jpfis mDg;Gtjw;F rPdhtpy; jil tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. KiwNflhd nra;jpfs;> tpur czu;Tfisj; J}z;Lk; glq;fs; vd;gtw;iw ifalf;f njhiyNgrpA+lhf v];.vk;.v];. nra;Nthu; kPJ fLikahd eltbf;if vLf;fg;glTs;sjhf mwptpj;Js;s rPdh ,e;eltbf;iffSf;F njhiyj; njhlu;ghly; mjpfhupfspd; cjtpfisAk; ehlTs;sjhfTk; mwptpj;Js;sJ. (NkYk;....)

ij 15> 2010

n`a;l;b G+fk;gj;jpy; ghupa kdpjg; NguopT

xU ,yl;rk; Ngu;tiu nfhy;yg;gl;bUf;fyhk;?

n`a;l;bapy; nrt;tha;f;fpoik khiy ,lk;ngw;w ghupa G+fk;gj;jpy; Rkhu; xU ,yl;rk; Ngu; tiu gypahfpapUf;fyhk; vd mQ;rg;gLfpwJ. fl;ll ,bghLfs; kiy Nghy; Ftpe;js;sjhy; Nrj tpguq;fis rupahff; fzpg;gpl Kbahjepiy Vw;gl;Ls;sJ. Mdhy; Ik;gjhapuk; Ngu; ,g;G+fk;gj;jpy; gypahdjhf murhq;fk; cj;jpNahfG+u;tkhf New;W tpahof;fpoik mwptpj;jJ. Mapuf; fzf;fhd fl;llq;fs; ,be;J tpOe;jjhy; jiukhu;f;fkhd Nghf;Ftuj;Jj; jilg;gl;lJ. ,jdhy; n`ypnfhg;lu;fs;> rpwpa glFfs;> NjhzpfShlhf ,bghLfSf;Fs; rpf;fpNahu; kPl;fg;gl;Lf; fiuNru;f;fg;gLfpd;wdu;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jypd; gpd;du; ,dg;gpur;rpid jPu;Tf;fhd Nahrid

[dhjpgjpj; Nju;jypd; gpd;du; ,dg; gpur;rpidj; jPu;Tf;fhd MNyhridnahd;iw ehd; Kd;itg;Ngd;. mjid mbg;gilahff; nfhz;L midj;Jf; fl;rpfSld; Ngr;Rf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. mjp cau; ghJfhg;G tyak; vd;gJ murpay; gpur;rpiday;y. mjid xU murpay; gpur;rpidahf;fTk; tpUk;gtpy;iy. vdpDk;> kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jk; eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Lk;tpl;ld. ,J ntWkNd 24 kzp Neuj;Js; nra;af; $ba tplaKk; my;y. gbg;gbahf kf;fs; kPsf;Fbaku;j;jg;gLthu;fs;. kf;fspd; ghJfhg;igAk; ehl;bd; ghJfhg;igANk Kjd;ikg;gLj;jp nraw;gLfpNwd; vd;Wk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

jkpo;f; ifjpfspd; cz;zhtpuj Nghuhl;lk; New;W KbT

rhFk;tiu cz;zhtpujg; Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;bUe;j jkpo; ifjpfspy; ngUk;ghyhdtu;fs; jkJ cz;zhtpujg; Nghuhl;lijf; iftpl;Ls;sjhf rpiwr;rhiy Mizahsu; ehafk; b. Mu;. b. rpy;th njuptpj;jhu;. nkfrpd; rpiwr;rhiyapy; cs;s Rkhu; 74 ifjpfs; khj;jpuk; njhlu;e;J Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;L tUtjhfTk; mtu;fSk; jkJ Nghuhl;lj;ijf; iftplj; jahuhfp tUtjhfTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,NjNtis Nkw;gb ifjpfspy; cupa rhl;rpak; vJTkpd;wp cs;s Rkhu; 600 Ngu; mLj;j thuk; tpLtpf;fg;gLtu; vd rl;l kh mjpgu; nkh`hd; gPup]; Vw;nfdNt mwptpj;Js;shu;. (NkYk;....)

ij 15> 2010

,ka kiyapy; tpkhd epiyak; 15>000 mb cauj;jpy; epWt rPdh jpl;lk;

rPdhtpy; cs;s jpngj; gFjpapd; ,kakiyapy; tpkhd epiyak; fl;Ltjw;F rPdh jpl;lkpl;L cs;sJ. fpl;lj;jl;l 14 Mapuj;J 763 mb cauj;jpy; ,e;j tpkhd epiyak; fl;lg;gl ,Uf;fpwJ. cyfpd; $iunad miof;fg;gLk; ,e;j gFjpapy; mLj;j Mz;L njhlf;fj;jpy; 1300 Nfhb &gha; nrytpy; ,e;j tpkhd epiyak; fl;lg;gl ,Uf;fpwJ. ,g;NghJ cyfj;jpd; caukhd tpkhd epiyakhf jpNgj;jpd; gk;jh ,Uf;fpwJ. ,J 1994k; Mz;L fl;lg;gl;lJ. ,ijtpl cau khd ,lj;jpy; Gjpa tpkhd epiyak; ef;G vd;w ,lj;jpy; fl;lg;gl ,Uf; fpwJ. gioa tpkhd epiyaj;ijtpl ,g;NghJ fl;lg;gl ,Uf;Fk; Gjpa tpkhd epiyak; 331 mb $Ljy; cauj;jpy; ,Uf;Fk;.

ij 14> 2010

midj;J ,dpa cwTfSf;Fk; vkJ ,dpa ijg; nghq;fy; tho;j;Jf;fs;

ij 14> 2010

njhlu Ntz;Lk; ,e;j ijg;nghq;fy; re;Njh\k;….!

(,uh[;Fkhu;)

,t;tUlk; ek;gpf;ifAld; vjpu; fhyj;ij Nehf;fp gazpf;Fk; xU epyik Vw;gl;bUg;gjw;fhd xspf; fPw;iwf; fz;L ek;gpf;ifAld; jkJ ijg; nghq;fy; tho;j;Jf;fis $wp kfpo;e;J epw;fpd;wdu; vd;W $wpdhy; kpifahfhJ. cotu; jpUehis nfhz;lhb epw;fpd;wdu; vd;why; kpifahfhJ. Mkhk; ,yq;ifapy; Njhuhakhf 25 tUl fhyk; eilngw;W te;j Nghu; fle;j Nk khjk; 18k; jpfjpAld; KbTf;F te;Js;sNj ,jw;fhd Kf;fpa fhuzkhFk;. ,dW xU ntWikAld; $ba rkhjhdk; fhzf; $bajhf ,Uf;fpd;wJ vd;gTk; cz;ikNa. Fz;L ntbg;Gf;fs; mw;w xU jpUehs; nfhz;lhlg;gLfpd;J. ntWikAld; $ba rkhjhdj;ij epiwTld; $ba rhkhjhdkhf khw;w Ntz;ba nghWg;G jw;NghJ nghJ kf;fs; iffspy; ngUJk; jq;fpapUf;fpd;wJ vd;gJk; eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jypy; kfpe;jhtpd; ntw;wp %yk; kl;LNk Kd; efu;j;jg;glyhk; vd;gJTNk jtu;f;f Kbahj epyikfs;. khwhf n[duy; ruj; nghd;Nrfhtpd; mupaizNaw;wk; Ntz;Lkhdhy; Vfhjpgj;jpa rf;jpfSf;Fk; rk;ke;jd; Nfh\;bfSf;Fk;> Gyk; ngau;thOk; Gypg;gpdhkpfSf;Fk; tho;itf; nfhLf;fyhk;. ,yq;if tho; kf;fSf;F mt;thW mikag; Nghtjpy;iy. (NkYk;.....)

ij 14> 2010

nghd;Nrfh nty;thu; vd;W ehd; epidf;ftpy;iy! - ‘Jf;sf;’ Nrh

Gjpjhf murpaYf;F te;J> Vw;nfdNt murpaypy; Nt&d;wpa rpy fl;rpfspd; Mjutpy;> ruj; nghd;Nrfh Nghl;baplg; Nghfpwhu;. mtu; ntd;why; $l (nty;thu; vd;W ehd; epidf;ftpy;iy)> mf;fl;rpfspd; jatpy;jhd; mtu; ,aq;f Ntz;Lk;. mtUila Ngr;R> nray; vy;yhNk> ‘mlq;fpg;’ Nghfpwtuhf mtiuf; fhl;ltpy;iy. jd;idg; gw;wp kpf cau;thd vz;zk; nfhz;l mtu;> kw;w fl;rpfspd; jatpy; ,aq;FfpwNghJ> jpzwpg; Nghthu;. epu;thfk; rupahf ,aq;Ftjw;F ,J cfe;j gpd;dzp my;y. vjpu;f; fl;rpfspd; xw;Wik ve;j mstpw;F Mjuitj; Njbj; jUfpwNjh – me;j mstpy; kl;LNk nghd;Nrfhtpd; MjuT epw;Fk;. uh[gf;f;N\f;F xU rpy fl;rpfspd; $l;lzp fpl;bdhy;> vjpu;f;fl;rpfspd; $l;L MjuT NghjhJ vd;w epiy nghd;NrfhTf;F Vw;gLk;. (NkYk;....)

ij 14> 2010

[dhjpgjp Nju;jNyhL Fiye;jJ $l;likg;G!

(mu;r;Rzd;)

jkpo; <o tpLjiy Gypfspd; moptpid mLj;J jkpo; Njrpa $l;likg;gpw;Fs; ,Ue;J khWgl;l fUj;Jf;fs; ntsptu Muk;gpj;J ,Ue;jd. [dhjpgjp Nju;jNyhL mtu;fspd; cs; Kuz;ghLfs; tPjpf;F tu Muk;gpj;jNjhL> me;j $l;likg;gpy; ,Ue;j fl;rpfs; jdpj;jdpNa jkJ fl;rpfis tpupthf;fk; nra;a Muk;gpj;Jk; ,Ue;jhu;fs;. [dhjpgjp Nju;jypy; ahUf;F MjuT toq;FtJ vd;w tplak; Fwpj;J tpthjpf;f Muk;gpj;jJk;> jkpo; Njrpa $l;likg;G Fiye;J Ngha;tpl;lJ. jkJ jiytiu nfhiy nra;j k`pe;j rNfhjuu;fSf;F ghlk; Gfl;l Ntz;L vd;W tupe;J fl;b nfhz;L epw;fpd;w Gyk; ngau;e;j Gypfis jpUg;j;jp gLj;Jtjpid ,yf;fhf nfhz;Nl rk;ke;ju; jiyikapyhd $l;likg;G ,e;j $l;by; ,ize;Js;sJ. mg;gbahapd; Gyj;jpy; ,Uf;Fk; jkpo; kf;fspd; epiy? (NkYk;.....)

ij 14> 2010

The Canadian Tamils for Peace and Democracy supports                       President Mahinda Rajapakse and request fellow Sri Lankans Tamils to follow the same

We urge our Tamils in the North and East to remember our past days under the LTTE warmongers and the communal UNP regime that supported them to establish a de facto government, which recognized LTTE, the most ruthless terrorist outfit in the World as the sole representative of the Tamils”. Let us not forget those horrible days under the LTTE. Their forceful recruitment of our beloved children, military training for young and old, killing of innocent civilians and moderate Tamils, suicide bombings, sufferings and sorrows followed by brutal war unnecessarily forced by the LTTE. (more.....)

ij 14> 2010

Fz;Lj; jhf;Fjypy; <uhd; mZ tpQ;Qhdp gyp: mnkupf;fh - ,];Nuy; $l;Lr;rjp vdf; Fw;wr;rhl;L

<uhdpd; mZ tpQ;Qhdp nksR+j; nkh`klyp fhu;f; Fz;Lj; jhf;Fjypy; capupoe;jhu;. nj`;uhd; gy;fiyf;fofj;jpd; ngsjpftpay; Nguhrpupauhd ,tu; <uhdpd; tpQ;Qhd tsu;r;rpapy; Kf;fpa ,lk; tfpg;gtu;. nksR+j; nkh`klyp ANudpak; nrwpT+l;ly; njhlu;ghfTk; gy topKiwfis me;ehl;Lf;F toq;fpatu;. fle;j nrt;tha;f;fpoik jdJ tPl;bypUe;J gy;fiyf;fofk; nry;tjw;fhf fhupy; Gwg;gl;l Ntis mUfpypUe;j Nkhl;lhu; irf;fpspy; nghUj;jg;gl;l Fz;L ntbf;f itf;fg;gl;lJ. upNkhl; nfhd;uhy; fUtpA+lhf ,f;Fz;L ntbf;f itf;fg;gl;lJ. mnkupf;fhtpd; jil nra;ag;gl;l jdpegu; gl;baypy; nksR+j; nkh`kl; mypapd; ngaUk; Nru;f;fg;gl;bUe;jjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,f;nfhiyf;Fg; gpd;dhy; ,];NuYk; mnkupf;fhTk; cs;sjhf <uhd; [dhjpgjp m`;nkjpne[hj; Fw;wk;rhl;bdhu;. (NkYk;....)

ij 14> 2010

nfhOk;gpy; fdlh Fapd;]; ghHf; cz;zhtpujg; Gyp

,yq;ifapy; ,Wjp Aj;jk; ele;j NghJ Aj;j epWj;jk; Nfhhp> rhFk; tiu cz;zhtpujk; ,Ug;gjhf xU Gypg; gpdhkp ehlfk; MbaJ. Gypf;F epjp NrHj;J khHf;fk; efhpy; ,uz;L nghpa tPLfs; thq;fp itj;jpUf;Fk; ,tH> jdJ nrhj;Jf;fisf; fhg;ghw;wpf; nfhs;sTk;> jdJ ngaUf;F Vw;gl;l fsq;fj;ij kiwj;J> jd;idj; jpahfpahf cUf;fhl;lTk; nra;j ehlfk; jhd; rhFk;tiu cz;zhtpujk;. cz;zhtpujk; ,Ue;j ehl;fspy; ,uT Neuj;jpy; tPl;Lf;Fg; Ngha; Fspj;J cztUe;jp kPz;Lk; NkilNawpa ey;y Fzk; gilj;jtH. ,e;j Gyg; gpdhkp ,yq;ifapy; cs;s jdJ nrhj;Jf;fis ghHj;J tu ,yq;iff;F Rw;Wyh nrd;Ws;shH. mNj Neuk;  jdJ cwtpdH xUtH %yk; jkpo; mikr;rH xUtiu gpbj;J tpahghu Kaw;rp xd;Wf;Fk; jpl;lk; jahuhfpwjhk;. Gyd; ngaHe;j Gypf; $l;lNk rpe;jpAq;fs;.

(FRk;gd;)

ij 14> 2010

Revenge politics or ‘Second Operation’ for separatist politics?

Sambanthan represented the LTTE position within the TULF and made it almost a proxy of the LTTE. This was the reason why old stalwart like Anandasangree finally decided to leave the party. Sambanthan was conspicuously silent about the assassinations of Amithalingam, Yogeswaran, Yogarajan, Neelan Thiruchelvam and other leaders of the TULF by the LTTE. Sambanthan appears to have observed that some sections of Tamil population for many reasons some of which are genuine want to take revenge from the Sri Lankan government led by Mahinda Rajapaksa for defeating the LTTE in the military front. A significant section of Tamil population believes that the LTTE would be sooner or later would establish Tamil Eelam in within the territorial boundaries of Sri Lanka. It was not surprising that the military build-up and resources of the LTTE, its ruthless treatment of opponents and the commitment of it cadres contributed immensely to generate that kind of belief. Sambanthan wing of the TNA has recognised the extreme anxiety that created in Tamil mind by the defeat of the LTTE and wants it to be converted once again into extreme Tamil exclusionist politics before it evaporates into thin air. In order to create a space for such politics, most important thing at this moment is to destabilise the country by making a political change and such destabilisation would even have repercussions on the Sri Lankan military establishment. This seems to be the project of the Sambanthan wing of the TNA. (more....)

ij 14> 2010

cs;sj;jpy; ,Ug;gij thu;j;ijapy; kiwf;Fk; fglk; njupahj khkdpju;

(v];. jpy;iyehjd;)

vjpu;f;fl;rp Ntl;ghsu;> vg;NghJNk VjhtJ xU FWfpa Raey Nehf;fj;ij> gpd;dzpapy; itj;Jf; nfhz;Nl NgRthu;. my;yJ NtW vtuhtJ mtUf;fhf jahupj;j mwpf;iffis - ,e;j mwpf;iffis mNefkhf etPd nfhagy;]; kq;fs rkutPu my;yJ ,d;W kf;fshy; Kw;wh epuhfupf;fg;gl;L eL Mw;wpy; tplg;gl;Ls;s N[.tp.gp fl;rpia Nru;e;j> thu;j;ijfshy; khj;jpuk; rkju;kj;ijg; gw;wpAk;> Viofis gw;wpAk;> Ngrp Kjiyf; fz;zPu; tpLk;> nry;yhf; fhrhfpAs;s xUtupdhy; vOjg;gl;bUf;Fk; vd;Nw> ehk; re;Njfpf;fpd;Nwhk;. ,t;tpjk; mwpf;iffis Clfq;fSf;F tpLtjd; %yk;> kf;fis Vkhw;wp> thf;Ffis ngw;Wtplyhk; vd;W> ,e;j vjpu;f;fl;rp Ntl;ghsu; gfy; fdT fz;L nfhz;bUf;fpwhu;. ajhu;j;jj;jpy; gfy; fdTfs; vd;WNk epiwNtwhky; fhdy;ePuhfNt kiwe;JtpLk;. [dtup 26e; jpfjpad;W elf;Fk; [dhjpgjp Nju;jypy; gLNjhy;tpia mile;J> rpy kzpj;jpahyq;fspy;> kf;fisg; ghu;f;ff; $l ntl;fg;gl;L jdJ FLk;gj;jtu;fs; GilR+o tpkhdk; Vwp> mnkupf;fhtpw;F gwe;JtpLtij tpl mtUf;F NtnwjidAk; nra;a topapUf;fhJ. (NkYk;....)

ij 14> 2010

n`a;l;bapy; ghupa epyeLf;fk; fhakile;Njhiuf; fhg;ghw;w Kaw;rp

n`a;l;bapy; fle;j nrt;tha;f;fpoik khiy 5.30 kzpastpy; mLj;jLj;J Vw;gl;l epy mjpu;Tfshy; kf;fs; nra;jtwpahJ jpifj;jdu;. gjpd;%d;W jlitfs; epyk; mjpu;e;jJ. mYtyfq;fs;> tPLfs;> fl;llq;fspypUe;j kf;fs; ,bghLfSf;Fs; rpf;fpajhy; fhaq;fSf;Fs;shfpdu;. Mapuf;fzf;fhd fl;llq;fs; ,be;J tpOe;jd. [dhjpgjp khspifAk; ,be;J tpOe;jJ. [dhjpgjpj; Nudp gpupty; mjp\;ltrkhf capu;jg;gpdhu;. fhakile;Njhu; rpfpr;irf;fhf tPjpfspy; fplj;jp itf;fg;gl;ldu;. itj;jparhiyfSf;F nfhz;L nra;tjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;tjpy; fl;ll ,bghLfs; jlq;fiy Vw;gLj;jpd. (NkYk;.....)

ij 14> 2010

xd;wpize;j rf;jpapd; typikia NkYk; tYT+l;LNthk; -mikr;ru; MWKfd;

gy;NtW Ml;rpahsu;fsplKk; ehk; ekJ gyj;j rf;jpia xw;WikAld; ntspg;gLj;jp rhzf;fpakhfTk; rhj; tPf Nghuhl;lq;fis Nkw;nfhz;Lk; jPu;f;Fk; ty;yikia ,.njh.fh. Nkw;nfhz;ljdhy; jhd; ekJ r%fj;jpw;F ve;j tpj capupog;Gk; ,y;yhky; ghJfhf;f Kbe;jJ. ,j; ij gpwg;G vy;NyhupdJ tho;tpYk; RgPl;rkhd vjpu; fhyj;ijAk; RKfkhd cwTfisAk; cUthf;Fk; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. njhlUk; fhyj;jpy; jkpo; nkhopf;Fk; jkpo; jhapd; kbapy; jtOk; vd; ,dpa cld; gpwg;Gf;fSf;Fk; cupa cupikfs; midj;ijAk; rhj;tPf Kiwapy; ngw;W nfhs;Sk;. (NkYk;.....)

ij 13> 2010

jkpo;f; fl;rpfs; ek;gpf;if

[dhjpgjpapd; 2k; fl;l Ml;rpapy; epahakhd murpay; jPu;T fpilf;Fk;

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jkJ ,uz;lhk; fl;l Ml;rpapd; NghJ jkpo; kf;fSf;F epahakhd murpay; jPu;it toq;Fthnud;W jkpo; murpay; fl;rpfs; ek;gpf;if ntspapl;Ls;sd. [dhjpgjp k`pe;j Nghd;W [dehafj;ij Kd;ndLj;J te;j xUtuhNyNa rpWghd;ik kf;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;f;f KbAnkd;Wk; mtu;fs; njuptpj;Js;sdu;. vjpu;f;fl;rp Ntl;ghsu; rpWghd;ik ,dj;ijg; gw;wpNah> jkpou;fisg; gw;wpNah ve;jtpjkhd tplaq;fisAk; jkJ Nju;jy; tpQ;Qhgdj;jpy; $w tpy;iy. mNjNeuk; mtu; ntspapl;l 10 mk;r tplaq;fisj; jtpu NtW cld;ghL ,y;iynad me;jf; fl;rpiar; rhu;e;jtu;fs; $Wfpwhu;fs;. Mdhy;> jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G jkpo; kf;fis Vkhw;WfpwJ. mtu;fs; Fwpg;gpLtijg; Nghy; ve;jtpjkhd ed;ikAk; Vw;glg;Nghtjpy;iy (NkYk;.....)

ij 13> 2010

,d;W jNj$ cWg;gpdu;fs; FO ,e;jpah gazk;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; FOnthd;W GJby;ypapypUe;J fpilj;j miog;gpd; Ngupy; ,d;W ,e;jpah nrd;Ws;sdu;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpy; mq;fk; tfpf;Fk; fl;rpfspd; jiytu;fis cs;slf;fpa ,f;FOtpy; ,uh. rk;ge;jd;> khit Nrdhjpuh[h> nry;tk; milf;fyehjd; kw;Wk; RNu\; gpNukr;re;jpud; MfpNahu; ,lk;ngw;Ws;sdu;. fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk; jw;NghJ fdlhtpy; jq;fpapUg;gjhy; ,f;FOtpy; ,lk;ngwtpy;iy. ,e;jpa murhq;fj;jpd; miog;gpd; Ngupy; nrd;Ws;s ,f;FOtpdu; vjpu;tUk; 16Mk; jpfjp tiu mq;F jq;fpapUg;ghu;fs; vdj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ.. ,yq;ifapy; [dhjpgjp Nju;jy; eilngwtpUf;Fk; fhyfl;lj;jpy; ,tu;fSila ,e;j tp[akhdJ Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhff; fUjg;gLfpd;wJ.

ij 13> 2010

kfpe;j rpe;jid njhiyNehf;fpDlhf tlf;F fpof;fpy; thOk; jkpo; kf;fSf;Ff; fpilf;Fk; gyhgyd;fs; 
 
 
(<o ike;jd;)

kfpe;j rpe;jidapd; mbg;gilapy; jkpo; gpuNjrq;fspy; Kd;ndLf;fg;glTs;s mgptpUj;jp> ,urpay; jPu;Tfs;gw;wpa mz;ikapy; ntspaplg;gl;l kfpe;j rpe;jid 2 ,d; mbg;gilapy; jahupf;fg;gl;l mwpf;if ,J. jkpo; kf;fspd; gpur;rpidf;F murpay; jPu;T toq;fTk; mtu;fs; Kfk; nfhLf;Fk; gy;NtW gpur;rpidfSf;Fk; jPu;T fhz;gjw;Fk; kfpe;j rpe;jid njhiyNehf;F jpl;lj;jpDlhf cupa eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd;gb nrdl; rignahd;W(,uzlhtJ ke;jpup rig) epWtg;gl cs;sNjhL tlf;F fpof;F khfhzq;fis Jupjkhf mgptpUj;jp nra;aTk; jpl;lq;fs; tFf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;....)

ij 13> 2010

fpof;fpy; ,k;Kiw FJ}fy ijg;nghq;fy;

fpof;F khfhzj;jpy; ijg; nghq;fy; gz;bifiaf; nfhz;lhLtjw;F kf;fs; kfpo;r;rpAld; jahuhFfpd;wdu;. kl;lf;fsg;G - mk;ghiw kw;Wk; jpUNfhzkiy khtl;lq;fspy; ijg;nghq; fy; tpahghu eltbf;iffs; fisfl;bAs;sjhf tu;j;j fu;fs; njuptpf;fpd;wdu;. fpof;fpy; jw;NghJ epyTk; mikjpahd R+o;epiy fhuzkhf kf;fs; kpFe;j vjpu;ghu;g;Gld; nghq;fy; gz;bifiaf; nfhz;lhlTs;sdu;. gz;biff;Fj; Njitahd Gj;jhil tiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fisAk; kf;fs; kpFe;j Mu;tj;Jld; nfhs;tdT nra;J tUtjhfTk;> ,jdhy; tpahghu eltbf;iffs; mjpfupj;Js;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

ij 13> 2010

jpUf;NfjP];tu Gduikg;G

Kjw;fl;l eltbf;if rptuhj;jpupf;F Kd; G+u;j;jp

jpUf;NfjP];tuk; Njt];jhd tPjp Gduikg;G> cl;fl;likg;G Ntiyfspd; Kjw;fl;l eltbf;iffis rptuhj;jpup jpdj;Jf;F Kd;djhf G+u;j;jp nra;AkhW tlkhfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [P. V. re;jpurpwp gzpg;Giu toq;fpAs;shu;. NfjP];tuk; Myag;gFjp Gdpj G+kp gpuNjrkhf Gduikg;G nra;ag;gLtJld; ,jw;nfd 270 kpy;ypad; &ghit muR nrytpl;Ls;sJ. Mya Gduikg;G> Ntiyfs; fle;j brk;gu; 18 Mk; jpfjp Muk;gkhfpd. kLf;NfhapYf;F mbahu;fs; 24 kzp NeuKk; nrd;W topgLtijg; Nghd;W ghly;ngw;w jpUj;jyq;fspy; xd;whd NfjP];tuj;jhdpd; Myaj;jpw;Fk; 24 kzp NeuKk; mbahu;fs; nrd;W tUtjw;fhd eltbf;iffSk; Nkw; nfhs;sg;gl;Ls;sd.

ij 13> 2010

,dg;gpur;rpidiaj; jPu;g;gJ $l;likg;gpd; Nehf;fky;y

If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; [dhjp gjpj; Nju;jYf;fhd tpQ;Qhgdk; New;W Kd; jpdk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpdhy; ntspapl;L itf;fg;gl;lJ. Njrpa nfsutj;ijAk; nghUshjhu tsu;r;rpiaAk; epiyahd rkhjhd rftho;itAk; cWjpg;gLj;Jtjw;F cfe;j MNyhridfis cs;slf;Ftjhf ,e;j tpQ;Qhgdk; tpsq;Ffpd;wJ. gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj; jpUj;jj;ij eilKiwg;gLj;jg; Nghtjhf ,t;tpQ;Qhgdj;jpy; nrhy;yg;gl;bUg;gJ ,dg;gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;tpy; mf;fiwnfhz;ltu;fSf;F ek;gpf;ifA+l;Ltjhf cs;sJ. (NkYk;....)

jkpo; kf;fspd; ghu;itapy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\

(gpuk;k];uP uhkre;jpu FUf;fs;) (ghG ru;kh)

tpLjiyg; Gypfs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tplk; kPz;Lk; x];Nyhtpy; Ngr;Rthu;j;ijia elhj;j Ntz;Lk; vDk; mtu;fsJ tpUg;gj;jpw;Fupa Nfhupf;iffspid Vw;W mikr;ru; epkhy; b =ghyh ,yq;if murhq;fk; rhu;ghf J}Jf;FOit mDg;gp itj;J rkhjhd Ngr;R thu;j;ijf;fhd Kaw;rpfis mf;fiwAld; Kd; vLj;jhu;. Nehu;Nt ehl;L rkhjhd J}Jtu; vupf; nrhy;n`k; kPz;Lk; ,yq;if te;jJk;> x];Nyhtpy; kPz;Lk; Ngr;Rthu;j;ij Muk;gpj;jJk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mtu;fs; tlf;F fpof;F tho; jkpou;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F ,ja Rj;jpAld; nray;gl;ltu; vd;gJ ,yq;if tho; jkpou;fs; midtUk; mwpe;J nfhz;L tplakhFk;. (NkYk;......)

 

ij 13> 2010

Canada no longer a haven for war resisters

The Vietnam War years in Canada were a time of active nationalism. The Liberal governments of the day made a point of demonstrating the country’s sovereignty, and its autonomy from American policy. Those days are long gone. Since 2003, when then-Prime Minister Jean Chretien refused to join the Iraq war, successive Liberal and Conservative governments have bent over backward to assure American administrations that Canada isn’t a weak link in the “war on terror.” American war resisters are one of the groups paying the price. (more.....)

ij 13> 2010

xl;Lf;FO te;J tpl;lJ [hf;fpuij.

,g;Nghija Gjpa fhl;bf;nfhLg;G gw;wp Gypj; jufh;khUf;F vr;rhpf;if. ,yq;ifapy; ,Wjpr; rz;ilapd; gpd;dH mur gilfsplk; ruzile;j Gypfspy; gyH ,g;NghJ mur Gydha;Tg; gphptpdUld; NrHe;J Ntiy nra;J tUfpwhHfs;. mtHfspy; rpyH Gyd; ngaHe;j Gypfis ifJ nra;J ,yq;iff;F nfhz;L nry;Yk; Kaw;rpf;fhf gy ntsp ehLfSf;Fk; mDg;gg;gl;Ls;sjhfj; njhpatUfpwJ. mg;gb te;j xUtH Gypfspd; jPtpu MjuthsH xUtH elj;Jk; rhg;ghl;Lf; filapy; Ntiy nra;J tUtjhfTk; mwpatUfpwJ. (NkYk;......)

ij 13> 2010

ij 13> 2010

mjyghjhsj;jpypUe;J ehl;ilAk; kf;fisAk; kPl;ltu; [dhjpgjp

(vk;. I. vk;. [pg;up)

,k;Kiw eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jyhdJ ehL G+uhTk; ve;jtpjkhd fl;Lg;ghLfsd;wp Rje;jpukhd Kiwapy; eilngwTs;s xU Nju;jyhFk;. Vndd;why; ehL %d;W jrhg;jfhykhf Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;L mJ KbTf;F nfhz;Ltug;gl;L xU rkhjhd R+oypy; Rje;jpuf; fhw;iw Rthrpj;jgb ,e;jj; Nju;jyhdJ eilngwTs;sJ. ,e;ehl;bd; tuyhw;wpy; murpay; jiyikj;Jtj;ij Vw;w ve;j xU jiytupYk; ghu;f;f [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; jiyikj;JtNk Kw;Nghf;fhdJ> kdpjhgpkhdJ. MSik cs;sJ. Kw;Nghf;fhdJ. vy;NyhuhYk; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba murpaw; jPu;nthd;iw rku;g;gpj;J vjpu;fhyj;jpy; mij Kd;ndLf;fTk; cWjp G+z;bUf;fpd;wJ. me;j tifapy; [dhjpgjp k`pe;jtpd; jiyikj;Jtj;ij vd;Wk; ehk; kjpg;Nghk;> fz;zpag;gLj;JNthk;. (NkYk;....)

ij 13> 2010

ntdpR+yhtpy; vOgJ tzpf epiyaq;fis muR %baJ

ntdpR+yhtpy; 70 tzpf epiyaq;fs; murhq;f cj;juitaLj;J %lg;gl;ld. Nkw;F ehLfspd; etPd re;ijfs;> filfs; cs;spl;l 70 tifahd tzpf epiy aq;fis ntdpR+yh ,uhZtj;jpdu; ,Oj;J %bdu;. [dhjpgjp rhnt]; ,jw;fhd tpNrl cj;juTfis toq;fpdhu;. kf;fSf;F [dhjpgjp toq;fpa thf;FWjpiaf; fhg;ghw;Wk; nghUl;Nl ,e;j tzpf epiyaq;fis murhq;fk; %baJ. nghUl;fspd; tpiyfis cau;j;jp tpw;gid nra;j epiyaq;fNs [dhjpgjpapd; cj;jutpw;fpzq;f %lg; gl;ld. Kjyhspj;Jt nghUshjhuj;Jf;nfjpuhd eltbf;iffis Muk;gpf;FkhW 2010 k; Mz;L Muk;gkhdNghJ [dhjpgjp rhnt]; miog;G tpLj;jhu;. (NkYk;....)

ij 13> 2010

<uhdpy; Nghijt];J flj;jy;fhu; MW Ngu; J}f;fpyplg;gl;ldu;

Nghijt];Jf; flj;jypy; <Lgl;l MW NgUf;F <uhdpy; J}f;Fj;jz;lid aspf;fg;gl;lJ. ,];g`hd; rpiwr; rhiyapy; ,e;j MW NgUk; J}f;fpyp lg;gl;ldu;. milahsk; fhzg;glhj egu;fs; <uhdpd; Gul;rpf; fhtw;gilap dupd; rPUilapy; ,f;flj;jypy; <Lgl;ldu;. ,tu;fsplkpUe;J xU njhd; Nghijg; nghUl;fSk; milahs ml;ilfs; MAjq;fs; vd;gd gwpKjy; nra;ag;gl;ld. 2010k; Mz;L Muk;gkhd gpd;du; <uhdpy; xd;gJ Ngu; J}f;fpyplg;gl;Ls;sdu;. 2008k; Mz;L 246 NgUk; 2009k; Mz;L 270 NgUk; <uhdpy; J}f;fpyplg;gl;ldu;. ,t;thwhd jz;lidfs; rl;lj;ijAk; xOq;ifAk; epiyehl;l cjtjhf <uhd; $WfpwJ.

ij 12> 2010

mq;fpLjj;jp murpaYk; Nkw;Fyf Clfq;fSk;!

(Nyhfehjd;) 

mq;fpUf;Fk; kf;fs; jq;fisj; jhq;fNs jPu;khdpf;fl;Lk;. mtu;fSf;F ePq;fs; rl;lhk;gps;isfsy;y! cq;fis tpl me;j kf;fs; mwpTk; njspTk; cs;stu;fs;. NghUf;F Kfk; nfhLj;j murpay; mDgtk;. Neupy; gq;Fnfhs;Sk; nghUshjhug; ghq;Fk;! mgptpUj;jp mZtsthf cau;e;jhYk; mij mDjpdKk; mDgtpj;Jg; ghu;f;Fk; eilKiw kdpju;fs; mtu;fs;. mtu;fsplkpUe;J ntspehLfspy; murpay; NgRk; gyu; fw;fNtz;bAs;sJ. fpilf;fpw rpwpa Xa;tpy ,izaj;ij Edpahy NkQ;R  Nghl;L ,q;Fs;s thndhyp njhiyf;fhl;rpfspy the;jpnaLf;fpw vijAk; ,yq;if tho; kf;fs; nrtpf;nfLg;gjpy;iy. ,yq;ifapy; ,yq;if kf;fshy; njupthfg; NghFk; [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghff; fUj;J ntspapLk; may; ehl;L Clfq;fs;> Ma;thsu;fs; njhif nfhQ;rk; $bj;jhd; Nghr;R.  tPzhf %f;if Eisj;Jf;nfhz;L MNyhrid $WtJ xU GwkpUf;f kfpe;j kPz;Lk; tuf; $lhJ vd;w gpur;rhuk; Ntiw. Mapuk; fUj;Jf;fs; tul;Lk; mJ Rje;jpuk;.  kf;fSf;Ff; fUj;ijj; jpzpf;f ahUf;Fk; cupik fpilahJ. Ml;rp khwNtz;Lk; vd;W $Wk; NghNj ,q;F Kbnthd;W itf;fg;gLfpwJ. ,ij itj;Jtpl;L vg;gb eLepiyapy; epw;gJ? eLepiyapy; epw;f KbAkh? (NkYk;....)

ij 12> 2010

fhypKfj; jply; tPjp Clhf g]; Nghf;Ftuj;Jf;F mDkjp

ghJfhg;Gf; fhuzq;fSf;fhf %lg;gl;bUe;j nfhs;Sg;gpl;b re;jpapypUe;J fhypKfj; jply; tiuapyhd fhyp tPjpapy; g];fs; kw;Wk; Vida thfdq;fs; gazpg;gjw;F New;W jpq;fl;fpoik Kjy; mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. Rkhu; %d;W tUlq;fSf;F Nkyhf fhyp tPjpapy; Fwpj;j gFjpapy; nghJg; Nghf;Ftuj;Jf;F jil tpjpf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk;> ,e;jj; jilapy; rpwpJ jsu;tpid Vw;gLj;jpa ghJfhg;G mikr;R> nfhs;Sg;gpl;br; re;jpapypUe;J fhypKfj; jply; Clhf Nghf;Ftuj;Jf;F tPjp jpwe;Jtplg;gl;bUe;j NghjpYk;> g]; Nghf;Ftuj;Jf;F mDkjpaspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. ,e;epiyapy;> New;W jpq;fl;fpoik Kjy; fhypKfj; jply; tPjpA+lhd KOikahd Nghf;Ftuj;Jf;F mDkjpaspf;fg;gl;Ls;sJ.fhypKfj; jply; tPjpA+lhf gazpfs; g]; Nghf;Ftuj;Jf;F fhiy 6 kzp Kjy; ,uT 8 kzp tiuapy; khj;jpuNk mDkjpf;fg;gLk;. (NkYk;.....)

ij 12> 2010

[dhjpgjp jiyikapy; ,dg; gpur;rpidf;Fj jPu;T

jkpo; NgRk; kf;fSf;F epahakhd murpay; jPu;nthd;iw toq;fg; Nghtjhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ aho;g;ghzj;jpy; $wpapUg;gJ jkpo; NgRk; kf;fs; midtUk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba Kf;fpakhd tplak;. jkpo; NgRk; kf;fs; mDgtpj;jitAk; mDgtpg;gitAkhd ngUk;ghyhd Jd;gq;fSf;F ,dg; gpur;rpidNa mbg;gilahd fhuzkhf ,Ug;gjhYk; mWgJ tUlq;fSf;F Nkyhf ,g;gpur;rpid jPu;tpd;wp ,OgLtjhYk; ,dg; gpur;rpidapd; jPu;tpy; jkpo; NgRk; kf;fs; $Ljyhd ftdk; nrYj;j Ntz;batu;fshf cs;sdu;. (NkYk;....)

ij 12> 2010

epue;juj; jPu;T Ntz;Lk;: Me;jpu Kjy;tu;

njYq;fhdh tptfhuj; jpy; epue;jukhd cWjp ahd KbT vLf;fg;gl Ntz;Lk; vd Me;jpu khepy Kjy;tu; Nuhra;ah Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. Me;jpuhtpy; cs;s 23 khtl;lq;fspy; 10 khtl; lq;fis jdpahf gpupj;J jdpj;njYq;fhdh khep yk; cUthf;f Ntz;Lk; vd xU jug;gpdu; $Wfpd; wdu;. khepyj;ij gpupf;ff; $lhJ; xd;Wgl;l Me;jp uj;ijNa tpUk;GfpNwhk; vd ,ju 13 khtl;l kf; fs; typAWj;jp tUfpwhu; fs;. jdpkhepy Nfhupf;if ahy; Me;jpu khepyj;jpy; fle;j xUkhjkhf Nghuhl; lk;> td;Kiwfs; njhlu;e;jd. ,e;epiyapy; njYq;fhdh tptfhuj;jpy; jPu;Tfhz kj;jpa muR Kaw;rpiaj; Jtf;fpAs;sJ. (NkYk;....)

ij 12> 2010

,U Kf;fpakhd fUj;Jf; fzpg;Gfs;> kfpe;jtpd; mgupkpjkhd ntw;wpia fl;bak; $Wfpd;wd!

Mu;.rptFUehjd; (nfhOk;G)

,yq;ifapy; Clfj;Jiwiag; nghWj;jtiuapy;> nkhop tpj;jpahrk; ,d;wp rfy Clfq;fSk;> If;fpa Njrpaf;fl;rpf;F rhjfkhfNt fle;j 60 tUlq;fshf nray;gl;L tUtJ midtUk; mwpe;j tplak;. vdNt toikNghyNt> ,k;Kiw [dhjpgjp Nju;jypYk;> mit vjpuzp  Ntl;ghsu; ruj; nghd;NrfhTf;F MjuthfNt ngUk; vLg;gpy; gpur;rhuk; nra;J tUfpd;wd. Mdhy; fle;j fhyq;fisg; NghyNt> Nju;jy; KbT ntsptUk; NghJ> kf;fs; ngUk;ghyhd Clfq;fspd; fUj;JfSf;F vjpuhf jPu;g;ig toq;fpapUg;gijf; fhzKbAk;. ,e;j Clfq;fs; vd;djhd; kf;fspd; kdij khw;w Kide;jhYk;> Vfg;ngUk;ghd;ikahd kf;fs; jw;Nghija [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;rTf;Nf jkJ Mjuit toq;fp epw;fpwhhfs; vd;gij> mz;ikapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l ,uz;L Kf;fpakhd fUj;Jf; fzpg;Gfs; vLj;Jf; fhl;b epw;fpd;wd. (NkYk;.....)

ij 12> 2010

aho;. gy;fiyf;fofj;jpy; cau; kl;l khehL ,d;W

Gyk;ngau;e;j kf;fspd; cjtpfisf; nfhz;L tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhz jkpo; gpuNjrq;fspy; Gdu;tho;T> Gduikg;G kw;Wk; mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ njhlu;gpy; cau;kl;l khehL xd;W ,d;W fhiy 8.30 kzpf;F aho;. gy;fiyf;fof E}yff; Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngwTs;sJ. Nkw;gb khehl;by; r%f Nritfs; r%f eyj;Jiw mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [p. V. re;jpurpwp kw;Wk; aho;. khefu Kjy;tu; NahNf];tup gw;Fzuh[h MfpNahu; fye;Jnfhs;sTs;sdu;. NkYk; Nguhrpupau; vd;. rz;Kfypq;fd;> Nguhrpupau; v];. rptr;re;jpud;> Nguhrpupau; v];. rj;jparPyd;> fyhepjp nehnay; eNlrd;> jpU. V. re;jpu`hrd;> fyhepjp vd;. eNue;jpud;> Nguhrpupau; vk;. rpd;dj;jk;gp jpU. nlupd; nfhd;];ld;ild;> nghwpapayhsu; vk;. ,uhkjh]d;> Nguhrpupau; tp. gp. rptehjd; MfpNahu; epfo;tpy; tpNrl ciu epfo;j;jTs;sdu;.

ij 12> 2010

kf;fspd; tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;Jk; nghUshjhu nfhs;if

Nju;jy; tpQ;Qhgdj;ij ntspapl;L [dhjpgjp ciu

nghUshjhu rPu;jpUj;jq;fspd; %yk; ,yq;ifia Mrpahtpd; rpwg;G kpFe;j ehlhf khw;WtJk; ,isQu;fs; %ykhfNt Nkw;nfhs;sg;glNtz;Lk;. vdNt njhopy;fis Njbr; nry;Yk; ,isa guk;giuf;Fk; gjpyhf njhopy; ,isQiu Njb tUk; xU ehlhf ,jid khw;WNthk;. ehl;Lf;fhf jk;ik mu;g;gzpf;Fk; ehl;il Nerpf;Fk; kf;fis ghJfhf;f mtu;fSf;F ngWkjpahd r%fnkh d;wpid ehk; Vw;gLj;jpf;nfhLg;Nghk;. mNjNtis CdKw;w> ,isg;ghwpa> twpa kf;fis NgZk; ehl;il ehk; fl;bnaOg;GNthk;. tpz;izAk; kz;izAk; ntw;wp nfhs;Sk; ,iza Afj;ijAk; ntw;wpnfhs;Sk; mwpTld; $ba Mrpupau;fis> khztu;fis cUthf;fNtz;Lk;. ,yf;fpaj;jpy;> Nkilapy; ehk; Gjpa cj;Ntfj;ij Vw;gLj;j Ntz;Lk;. mOJnfhz;Lk;> gpjw;wpf;nfhz;Lk; ,Uf;Fk; r%fj;Jf;F ,dp Kw;Wg;Gs;sp itg;Nghk;. (NkYk;....)

ij 12> 2010

gak; ePq;fpa epk;kjpahd tho;T kf;fSf;Ff; fpl;bAs;sJ

[dhjpgjp jkpopy; ciu

vkJ ehL ngw;w Rje;jpuk; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;. kf;fs; jw;nghOJ ghJfhg;ghfTk;> Rje;jpukhfTk; tho;fpd;wdu;. ehd; cq;fs; [dhjpgjpahf tUk; NghJ ,e;j ehl;by; gaq;futhjk; ,Ue;jJ. Mdhy; ,d;W mJ KbT ngw;Ws;sJ. ,jw;fhf vkJ kf;fspy; gyu; gy;NtW mu;g;gzpg;Gfis nra; jdu;. ,d;W ,e;j ehl;by; vy;iyf; fpuhkk; vd;W xd;Wkpy;iy. KOehLk; xNu fpuhkkhf khwpAs;sJ. ,d;W gak;> re;Njfk;> ,y;yhky; kf;fs; Rje;jpukhf tho KbAk;. ehL KOtjpYk; gy;NtW mgptpUj;jpg; gzpfs; eilngWfpd;wd. mtw;wpy; tlf;fpd; tre;jk;> fpof;fpd; cjak; kpf Kf;fpakhdjhFk;. ,e;j ghupa mgptpUj;jpfspy; ngUk; ed;ikfis mila cs;stu;fs; vkJ vjpu;fhy re;jjpapdu;. (NkYk;.....)

ij 12> 2010

,yq;if muR mDkjpj;jhy; gpughfudpd; jhia ehNd guhkupg;Ngd; : itNfh

tpLjiyg;Gypfs; jiytu; gpughfudpd; je;ij NtYg;gps;isapd; ,Wjpr; rlq;F mtuJ nrhe;j Cuhd ty;ntl;bj;Jiwapy; New;W eilngw;wJ. ,jd; NghJ kjpKf nghJr;nrayu; itNfh njhiyNgrp topNa ,uq;fy; ciu Mw;wpdhu;. gpughfudpd; je;ij NtYg;gps;isapd; ,Wjpr; rlq;fpd; NghJ> kjpKf nghJr;nrayu; itNfh njhiyNgrp topNa Mw;wpa ,uq;fy; ciu xypngUf;fp %yk; mq;F jpuz;bUe;j kf;fspilNa xypgug;gg;gl;ljhf ,e;jpar; nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. mt;Tiuapy;> k.jp.K.f nghJr;nrayu; itNfh> gpughfudpd; jhahiu ,e;jpahTf;F mDg;g ,yq;if muR mDkjp nfhLj;jhy;> mtiu jdJ tPl;by; itj;Jg; guhkupg;gjhf itNfh Fwpg;gpl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpwJ.

ij 11> 2010

,e;jpa gpugy thuntspaPl;L 'FKjk;' rQ;rpifapy; te;j tujuh[g;ngUkhspd; Ngl;bia ,q;Nf jUfpd;Nwhk;. ,ize;j tlf;F fpof;F khfhz rigapd; Kd;dhs; Kjy; mikr;ru; tujuh[g;ngUkhs; jw;NghJ ,e;jpahtpy; tho;e;J tUfpd;whu;. rpwe;j epu;thfpAk;> ,uh[je;jpupAk;> jkpo; kf;fSf;fhd jiyikg; nghWg;gpw;F kpfTk; nghUj;jkhd Neu;ikahd kdpju; vd gy murpay; Ma;thsu;fs; ,tiug;gw;wp fUj;Jf;fs; jw;NghJ ntspapl;L tUfpd;wdu;. ,tw;iw md;Nw rupahf ,dk; fz;Nl gj;jkehgh ,tiu ,ize;j tlf;F fpof;F kfhz rigapd; jiyikg; nghWg;gpw;F nfhz;L te;jhu;. <oj; jkpou;fspd; Nghuhl;l tuyhw;wpy; kpf ePz;lfhy Neub mDgtKk;> nraw;ghLk; cila Nghuhsp xUtu; jw;NghJ jkpou; kj;jpapy; cs;shu; vd;why; mJ tujuh[g;ngUkhs; Mthu;.

 

tpLjiyg;Gypfis xopg;gjw;F ePq;fs; ,e;jpa murpd; ifg;ghitahfr; nray;gl;ljhf $Wfpwhu;fNs..?

‘,e;jpah vd;d tpisahl;Lg;gps;isah> ehd; ifg;ghitahf ,Ug;gjw;F? tpLjiyg;Gypfis xopj;jJ ,yq;if ,uhZtNk. ,e;jpah ehd; nrhy;ypa MNyhridg;gb ,yq;iff;F cjtp nra;jpUe;jhy; ,e;jpah my;yth vdJ ifg;ghitahf ,Ue;jpUf;fNtz;Lk;?’

jkpo; <ok; mt;tsTjhdh?

‘,d;ndhU jlit mt;thwhdnjhU Nfhupf;if Nknyohkw; ghu;j;Jf;nfhs;tNj ,yq;ifj;jkpou;fSf;F ey;yJ. KO ,yq;ifau;fSf;Fk; ey;yJ. jkpofj;Jf;Fk; ey;yJ. ,e;jpahtpd; eyd;fSf;Fk; mJ mtrpaNk.’

(NkYk;.....)

ij 11> 2010

[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ New;W aho;g;ghzj;jpy; mwptpg;G

jkpo; NgRk; kf;fSf;F epahakhd murpay; jPu;T

  • rfy khfhz rigfSk; mq;fk; tfpf;Fk; Gjpa Nky; rig

  • tlf;fpy; vQ;rpa cs;Shuhl;rp kd;wq;fSf;F tpiutpy; Nju;jy;

  • aho;. gy;fiyf;fofj;jpy; nghwpapay;> tptrha gPlq;fs;

  • aho; Flhehl;by; ru;tNjr juj;jpyhd tpisahl;L ikjhdk;

(NkYk;....)

ij 11> 2010

ehY NgUf;F ed;wp – me;j

ehY NgUf;F ed;wp.

(ef;fPud;)

kuzk; vq;F epfo;e;jhYk;> ahH tPl;by; epfo;e;jhYk; mJ Jauk; jhd;. cw;wtiu> ngw;wtiu> nfhz;ltiu> nfhLj;jtiu ahiu ,oe;jhYk; me;j Ntjidia jhq;f KbahJ. Nghdhy; Nghfl;Lk; Nghlh. ,e;jg; G+kpapy; epiyaha; tho;e;jtH ahulh? vd;W jj;Jtk; Ngrp jtpHj;Jf; nfhs;sTk; ,ayhJ jhd;. gpughfud; vd;w muf;fd; kdpj Fyj;Jf;F nra;j nfhLikfis xU gf;fk; Xuk;fl;b tpl;L> jpUntq;flk; NtYg;gps;isapd; kuzj;Jf;F mtHfspd; FLk;gj;jpdUf;F vkJ mDjhgj;jpidj; njhptpj;Jf; nfhs;SfpNwhk;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

rk;ge;jNuhl kpd;kpdpapd; rk;gh\id 

(Nkhfd;)

kpd;kpdp: MdhYk; Iah Gypfis mopj;njhopj;j #j;jpjhhpfspy; ruj; nghd;NrfhTk; xUj;jh; mg;gb ,Uf;Nff;f Gyp MjuT kf;fs; vg;gb ePq;f ruj; nghd;Nrfhit Mjhpg;gij Vw;Wf;nfhs;Sthq;f?

rk;ge;jh;: ,J ey;y Nfs;tp jk;gp! mJjhd; ruj; khj;ijahNt nrhy;yp Nghl;lhNu> jhd; jd;Dila flikiaj;jhd; nra;Njndd;W. ml ek;k gftj; fPijapNyNa nrhy;ypapUf;fhq;f> flikia nra;Ak; NghJ nrhe;j ge;jq;fs;> ge;j ghrq;fs; vJTNk ghh;f;f$lhnjd;W> mijj;jhNd ek;k jiyth; jk;gpAk; gpd;gw;wp te;jth; fpl;lj;jl;l Njrpaj;jiythpd; nfhs;ifiaf;nfhz;l ruj; nghd;Nrfhit Mjhpg;gij jhNd Gyp MjuT jkpo; kf;fSk; tpUk;Gthq;f. ,J jhd; kpf;f ey;yk;. ,jpy Kf;fpakh xz;iz ftdpf;fZk; jk;gp> Gyp MjuT kf;fspd; kdepiyia ghh;j;jPq;fpdh fpl;lj;jl;l vk;.[p.Mh;> rpth[p urpfh;fs; khjphp ,g;g epuk;g glj;jpy ek;gpahh;> kNdhfh; vk;.[p.MUf;F vjphpahf te;J rz;il NghLthq;f MdhYk; mtq;fis tpNuhjpah epidf;fkhl;lhq;f Mdh ,e;j rpth[p te;J xU glj;jpy yt; rPd;y ghbl;L filrpapy nrj;J NghdhYk; me;j glk; vk;.[p.Mh; glj;ijtpl epuk;g ehs; Xlf;$lhJ mj mtq;fshy jhq;fKbahJ. mtq;fis nghWj;jtiu ek;gpahh; kNdhfh; vy;yhk; rpq;fsth; khjphp Vida fl;rp Mjusthh;fnsy;yhk; rpth[p urpfh;fs; khjphp. ,g;g cq;fpl;NlNa xz;Z Nfl;f;fpwd; k`pe;jhTk;> lf;s];Rk; ntWk; ifNahL jdpah jiyth; Kd;dhb te;jpl;bUf;fhq;f jiyth; ifapy Jg;ghf;fp ,Uf;F> Mdh mjpy xU Fz;Ljhd; ,Uf;F ,g;Nghijf;F xUj;jiuj;jhd; Rl KbAk; mg;gbnahU re;jh;g;gj;jpy mth; ahiu RLthU?

(NkYk;....)

ij 11> 2010

To Whom to Vote For in the Coming President Election? - The Council for the Emancipation of the Tamil Democratic Forces in Canada (Toronto, Ontario)   

Tamil  people have to vote  for the current  president  Mahinda  Rajapakse  without  any  hesitation. This will help  the president   to continue his  task to solve  the ethnic  conflict  forever  and  safeguard  the freedom  of  the country and the people of  our mother Lanka. It is our prime duty to save our people and our country from the Imperialist conspiracy. The patriotic people of   Sri Lanka will  defeat  the  UNP, JVP,TNA and all  the other traitors, especially the  pro –imperialist  Army man  Sarath  Fonseka who is contesting  in  the coming  election. (more.....)  

ij 11> 2010

mkuu; jpUNtq;flk; NtYg;gps;isf;F Gnshl; jiytu; j.rpj;jhu;j;jd; cs;spl;l Gnshl; Kf;fpa];ju;fs; mQ;ryp

Gypfspd; jiytu; gpughfudpd; je;ijahu; jpUNtq;flk; NtYg;gps;isapd; G+jTly; ty;ntl;bj;Jiwapy; ,d;Wfhiy 10.30 mstpy; mQ;rypf;fhf itf;fg;gl;L gpd;du; mtUila kfSila ,y;yj;jpw;F vLj;Jr;nry;yg;gl;L ,Wjpf; fpupiafs; eilngw;wd. Gnshl; jiytu; jpU.j.rpj;jhu;j;jd;> Gnshl; mikg;gpd; td;dpg; gpuhe;jpa mikg;ghsu; gtd; cs;spl;l Kf;fpa];ju;fSk; md;dhUf;F mQ;ryp nrYj;jpdu;. ,e;epfo;Tfspd; NghJ ,e;jpag; ghuhSkd;w cWg;gpdu; njhy;.jpUkhtstDk; ,uq;fy; ciuapid epfo;j;jpdhu;. mj;Jld; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ghuhSkd;w cWg;gpdu;fshd vk;.Nf.rpth[pypq;fk;> gj;kpdp rpjk;guehjd;> v];.fN[e;jpud; cs;spl;l gyUk; ,e;epfo;Tfspy; gq;Nfw;wpUe;jdu;. ,Wjp epfo;Tfisj; njhlu;e;J ,d;W gpw;gfy; 3.00 kzpastpy; mkuu; jpUNtq;flk; NtYg;gps;is mtu;fspd; G+jTly; jfdk; nra;ag;gl;lJ.

ij 11> 2010

j. Nj. $l;likg;gpdu; gaq;futhjj;Jf;F Mjuthf nraw;gl;ltu;fs; - lf;s];

jkpo; kf;fspd; eyidf; fUj;jpy; nfhz;L jkpo; Njrpaf; $l;likg;G xUNghJk; KbTfis vLj;jJ fpilahJ vd;W <okf;fs; [dehaff; fl;rpapd; nrayhsu; ehafKk;> mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jhu;. aho;g;ghzk; Jiuag;gh tpisahl;luq;fpy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jiyikapy; New;W eilngw;w If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; [dhjpgjp Nju;jy; gpurhuf; $l;lj;jpy; fye;J nfhz;L ciuahw;Wk; NghNj mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. mikr;ru; njhlu;e;Jk; ciuahw;W ifapy;> ehd; aho;g;ghzj;jpy; xd;Wk;> nfhOk;gpy; xd;Wk; fijg;gtdy;y. cq;fNshL fijg;gijNa nfhOk;gpYk; fijf;fpd;Nwd;. V-9 tPjpia KbaJ ahu; vd;gij ePq;fs; mwptPu;fs;. ,e;j tPjp Klg;gl;ljhy; fly; khu;f;fkhf cq;fSf;F czTk;> kUj;Jg; nghUl;fSk; njhluhf mDg;gpatu; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Nt. mtu; md;W mt;thW eltbf;if vLj;jpuhtpl;lhy; ehk; gl;bdpahy; jhd; kbe;jpUg;Nghk;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

td;dp kf;fs; rk cupik ngw;W tho toptFg;Ngd; - [dhjpgjp

Gypfspd; fl;Lg;ghl;bypUe;J kPl;fg;gl;l rfy gpuNjrq;fisAk; mgptpUj;jp nra;J td;dp kf;fs; Rje;jpukhfTk; ghJfhg;ghfTk; rk cupik ngw;W tho top tFg;gjhf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ cWjpaspj;jhu;. td;dpg; gpuNjr tptrhapfspd; tho;thjhuj;ij cau;j;JtJld; gbj;j ,isQu;fSf;F cupa njhopy; tha;g;Gfis toq;fTk; eltbf;if vLg;gjhf [dhjpgjp njuptpj;jhu;. td;dp kf;fspd; f\;l fhyq;fs; khwptpl;ld. tskhd vjpu;fhyj;ij cUthf;fp [dehaf ehl;by; mtu;fs; rk cupikAld; tho;tjw;F toptFf;fg;gLnkdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

nraw;if ,uj;jf; fyq;fs; jahupg;gpy; ,e;jpahtpd; rhjid

cly; ,af;fj;jpd; ngUk;gq;F tfpg;gJ ,uj;jk;. eh cz;Zk; czT> gy khu;jy;fSf;Fk; gpwF ,uj;jkhf khWtJ ,aw;if tpNdhjq;fspy; cr;rkhFk;. Mgj;Jf; fhyj;jpy; capiuj; jhq;fpg; gpbg;gjpy; ,uj;jk; Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ. MdhYk; ,uj;jg; gpupTfs; NtWgLtjhy; vy;NyhUf;Fk; Njitahd ,uj;jk; cldbahff; fpilg;gpjpy;iy. ,jw;fhf ,uj;jj;ij ciuaitj;jy; jdpj;jdp ,uj;jnry;fshf gpupg;gJ vd gy topfspy; ,uj;jj;ij gpupj;J Nrkpj;J gad;gLj;JfpNwhk;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

midtUk; xd;wpize;J Nju;jypy; ruj; nghd;NrfhTf;F ghlk; Gfl;l Ntz;Lk; - v];. gp. jprhehaf;f vk;.gp.

jkpo;> K];ypk; kf;fspd; cupikfis Ak;> mgpyhi\fisAk; Vw;Wf; nfhs;shj kf;fs; tpLjiy Kd;dzpA ld; If;fpa Njrpaf; fl;rp $l;lzp mikj;jpUg;gjhf Kd;dhs; mikr;ru; v];. gp. jprhehaf;f njuptpj;jhu;. If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; Nju;jy; gpurhuf; $l;lk; aho;g;ghzj;jpy; eilngw;wJ. me;epfo;tpy; fye;J nfhz;L ciuahw;Wk; NghNj mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

kl;lf;fsg;gpy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\

fpof;F kf;fspd; f\;lk; ePq;fptpl;lJ; vjpu;fhyj;ij ghJfhg;gJ vdJ nghWg;G

Jg;ghf;fpf; fyhrhuj;jpw;F ehl;il kPz;Lk; ,l;Lr; nry;yhky; ,jid mgptpUj;jp ghijapy; nfhz;L nry;yNtz;Lk;. kPd;ghLk; Njd; ehl;by; fle;j 30 tUlq;fshf kPd;fs; ghLtjpy;iy. Aj;jk; gy;NtW ghjpg;ig Vw;gLj;jpAs;sJ. 1970k; Mz;by; ehd; ePjpkd;w flikfSf;fhf kl;L efUf;F te;Js;Nsd;. mg;NghJ ,utputhf tpope;jpUe;J kPd;fs; ghLtijf; Nfl;f MtYw;wik ,g;NghJk; epidtpy; cs;sJ. ehd; fle;j ,U jpdq;fshf aho;g;ghzk;> kd;dhu; gFjpf;Fr; nrd;W kf;fisr; re;jpj;Njd;. aho;. Jiuag;gh tpisahl;by; eilngw;w $l;lj;jpy; ghupa [dj;jpus; vd;id tuNtw;wijf; fz;L ehd; kfpo;e;Njd;. mtu;fspd; cw;rhfk; fz;L ehd; tpag;gile;Njd;. (NkYk;....)

ij 11> 2010

Nghu; Kbe;Jtpl;lJ - gaq;futhjk; xope;J tpl;lJ

,dp ehl;ilf; fl;b vOg;GNthk;!

,yq;if - ,e;jpa xg;ge;jj;jpd; fPo; tl fpof;F ,izf;fg;gl;l xU gpuNjrkhf Mf;fg;gl;L> gaq;futhjk; cr;rf; fl;lj;jpy; nfhOe;J tpl;nlupe;j nfhba R+oypy;> md;W Nghu; eltbf;iffSk; mjdhy; ,we;Njhu; njhifAk; ngUfpf; nfhz;Nl nrd;wd. Mdhy; ,d;W epiyik vd;d? ,izf;fg;gl;l tl fpof;F gpupf;fg;gl;l epiyapy;> Nghupy; ntw;wp thif R+b gaq;futhjk; xopf;fg;gl;L> ehl;Lf;F rkhjhdj;ij ek; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ nfhz;L te;jikahy;> ehl;bd; vy;yhg; gpuNjrq;fspYk; mikjp epytp> rkhjhdk; Vw;gl;L kf;fs; epk;kjpahf thOk; epiy kyu;e;Js;sJ. (NkYk;.....)

ij 10> 2010

N[hjpghR cly;epiy ftiyf;fplk;

khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; KJngUk; jiytu; N[hjpghRtpd; cly;epiy ftiyf;fplkhf cs;sJ vd;W kUj;Jtu;fs; njuptpj;jdu;. nfhy;fj;jh rhy;l; Nyf;fpy; cs;s Vvk;Mu;I kUj;Jtkidapy; kUj;Jtf;FOtpduhy; jPtpukhff; fz;fhzpf;fg;gl;L tUk; N[hjpghRtpd; cly;epiy rdpf;fpoik gfypy; Nkhrkhd epiyf;F nrd;wJ. ,j;jftiy kUj;Jtkid ,af;Feu; lhf;lu; b.vd;.mfu;thy; ntspapl;lhu;. KOikahf nraw;if Rthrj;jpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; N[hjpghRtpd; cly; epiy Fwpj;J kUj;Jtu;fs; jpy;ypapy; cs;s va;k;]; kUj;Jtkid kUj;Jtf;FOtpdNuhLk; MNyhrid elj;jpdu;. ,e;epiyapy; eilngw;w Nkw;Ftq;f ,lJ Kd;dzp $l;lj;jpy;> Njhou; N[hjpghRtpd; cly;epiy ftiyf;fplkhf cs;sJ vd;Wk;> kUj;Jtu;fs; mtiu xU fbdkhd R+o;epiyapy; jPtpukhf ftdpj;J tUfpwhu;fs; vd;Wk; Kjyikr;ru; Gj;jNjt; gl;lhr; rhu;ah njuptpj;jhu;.

ij 10> 2010

rhj;jpakw;w nfhs;iffSk; thf;FWjpfSk;

(thFyd;)

Gjpa [dehaf Kd;dzp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh jdJ Nju;jy; tpQ;Qhgdj;ij ntspapl;bUf;fpd;whu;. xU gpuNjr rigf;Fg; Nghl;bapLgtu; $l ,jdpYk; rpwe;j tpQ;Qhgdj;ij ntspapl KbAk;. [dhjpgjpg; gjtpf;Fg; Nghl;bapLgtu; ntspapLk; tpsk;gukhf ,J ,y;iy. NkNyhl;lkhfNt gy tplaq;fisf; $wpapUf;fpd;whu;. murhq;f Copau;fSf;Fg; gj;jhapuk; &gh rk;gs cau;T toq;fg;gLnkd mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;jr; rk;gs cau;T tUlnkhd;Wf;fh? my;yJ khjnkhd;Wf;fh? vd;gJ njuptpy;iy. (NkYk;....)

ij 10> 2010

Nothing is impossible in this world.

(Kathiravelu. Thvapalan)

 (1) Political rivals with diametrically opposite views.JVP and UNP are now together.It was the UNP GOVT that got rid of thousands, of JVP members, including Rohana Wijeweera and sympathisers.

 (2) Ranil Wicremasinghe and Mangala Samaraweerawho repeatedly ridiculed Fonseka are now supporting him.

 (3) I believe Mangala Samaraweera played a big part in supporting Mahinda Rajapakse against Chandrika Kumaranatunge. Now I hear, Chandrika is joining the band wagon against Mahinda, thus joining hands with Mangala and Ranil Wickremasinghe, whom she unseated prematurely from his Prime Minister's seat.

(more....)

ij 10> 2010

ty;ntl;bj;Jiwapy; gpughfudpd; je;ijapd; ,Wjpf; fpupiafs; ,d;W

gpughfudpd; je;ij jpUNtq;flk; NtYg;gps;isapd; ,Wjpf;fpupiafs; ,d;W Qhapw;Wf;fpoik mtupd; nrhe;j Cuhd ty;ntl;bj;Jiwapy; eilngwTs;sJ. ,d;W Kw;gfy; 11.00 kzpastpy; G+jTly; ty;ntl;bj;Jiw Cwzp kahd j;jpy; mlf;fk; nra;ag;glTs;sJ. G+jTly; ty;ntl;bj;Jiw G+r;rptpl;lh dpy; cs;s mtuJ cwtpdupd; tPl;bypUe;J vLj;Jr; nry;yg;gLnkd;W mwptpf;fg;gl; Ls;sJ. jw;NghJ kf;fs; mQ;ryp nrYj;jp tUfpd;wdu;. gdhnfhl ,uhZt Kfhkpy; fhykhd mtupd; rlyj;ij ehlhSkd;w cWg;gpdu; vk;. Nf. rpth[pypq;fk; nghWg;Ngw;W ty; ntl;bj;Jiwf;Ff; nfhz;Lte;jhu;. ,NjNtis gpughfudpd; jhahu; ,d;W epge;jid ,d;wp tpLjiy nra;ag;gl;lhu;.

ij 10> 2010

‘,dg;gw;Ws;s ve;jj; jkpoDk; nghd;Nrfhit Mjupf;fkhl;lhd;’ - rpth[pypq;fk;

,dg;gw;Ws;s ve;jj; jkpoDk; vjpu;f;fl;rp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;fkhl;lhu;fs;. jkpo;j; Njrpa $l;likg;G jkpo; kf;fisj; jtwhf topelj;Jtjhff; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdUk; [dhjpgjp Ntl;ghsUkhd vk;. Nf. rpth[pypq;fk; njuptpj;Js;shu;. jkpou;fs; gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhzf;$ba ve;jj; jpl;lKk; ,uhZtj; jsgjpaplk; ,y;iy. ,Wjptiu Aj;jk; elj;jpa Xu; ,uhZtj; jsgjpiaj; jkpo;f; $l;likg;G Mjupg;gJ Ju;g;ghf;fpak; vd;Wk; Njrpa njhiyf;fhl;rp nahd;Wf;F toq;fpa Ngl;bapy; rpth[pypq;fk; njuptpj;Js;shu;. jpUNfhzkiyapy; Xu; ,uhZt mjpfhup murhq;f mjpguhf ,Ue;jNghJ> tlkhfhzj;Jf;F Xu; ,uhZtj; jsgjpia epakpj;j NghJ vjpu;g;G njuptpj;j rk;ge;jd;> ehl;bd; jiytuhFk; [dhjpgjp Nju;jYf;F Kfk;nfhLf;Fk; Xu; ,uhZtj; jsgjpf;F MjuT njuptpf;f Kd;te;jik kf;fisj; jtwhf topelj;Jk; KbthFk;. jkpou; gpuNjrq;fspy; mgptpUj;jpfs; elg;gij kWf;f KbahJ. ,e;jj; Nju;jypy; ‘jkpo; kf;fspd; Raj;ij ntspg;gLj;jNt jdpj;Jg; Nghl;bapL fpNwd;’ vd;Wk; rpth[pypq;fk; NkYk; $wpdhu;.

ij 10> 2010

mgptpUj;jpapd; njhlu;r;rpNa kf;fspd; ,d;iwa Njit

fle;j ehd;F tUlq;fs; tlf;F> fpof;F khfhzq;fisg; nghWj;jtiuapy; vOr;rpf; fhyk; vdyhk;. ,t;tpU khfhzq;fSk; mgptpUj;jpiag; nghWj;j tiuapy; Gwf;fzpf;fg;gl;ldthfNt ,Ue;jd. Fwpg;ghf tl khfhzk; kpfTk; Gwf;fzpf;fg; gl;bUe;jJ. ,e;j epiyf;F ,uz;L fhuzq;fisf; $wyhk;. ,g; gpuNjrq;fisg; gpujpepjpj;Jtg; gLj;jpa murpay; jiyik ,dg;gpur;rpid gw;wpg; Ngrpg; Ngrpf; fhyj;ijf; fopj;jNjnahopa mgptpUj;jpapy; rpwpjsNtDk; mf;fiw nrYj;jtpy;iy vd;gJ xU fhuzk;. Gypfdpd; if Xq;fpapUe;j gpe;jpa fhyj;jpy; mgptpUj;jpf;F mtu;fs; ,lkdpf;ftpy;iy vd;gJ ,d;ndhU fhuzk;. vt;thwhapDk; ,t;tpU khfhzq;fSk; mgptpUj;jpapy; Gwf;fzpf;fg;gl;l epiyapNyNa ,Ue;jd. ,g;NghJ me;j epiy ,y;iy. (NkYk;.....)

ij 10> 2010

epthuz fpuhkq;fspy; ,Ue;J xU Neub upg;Nghu;l;

‘mr;rkpd;wp thOk; R+oy; ,g;NghJ cjakhfpAs;sJ’

“mLj;jjhf vd;d elf;FNkh vd;w xU gaq;fukhd R+oypy; xUGwk; capiuAk; kWGwk; gps;isfisAk; ifapy; gpbj;Jf;nfhz;L tho;e;j me;j ehl;fis epidj;jhNy Fiy eLq;FfpwJ. me;jr; rkaj;jpy; vq;fisAk; gps;isfisAk; ghJfhj;J vkf;F ifnfhLj;J fiuNaw;wpatu; [dhjpgjp uh[gf;\. xU Gjpa tho;f;ifia ngw;Wj; je;jhu;. mjdhy; mtiu ehq;fs; vd;WNk kwf;fNt khl;Nlhk;.” tTdpahtpYs;s epthuzf; fpuhkq;fSf;Fk;> Gdu;tho;T epiyaq;fSf;Fk; nfhOk;gpypUe;J Clftpayhsu;fs; tpkhdk; %yk; mz;ikapy; mioj;Jr; nry;yg;gl;ldu;. tTdpah Kfhk;fspy; ,lk;ngau;e;jtu;fis mtu;fs; re;jpj;jNghJ gyu; ,t;thW $Wtij Nfl;ff; $bajhf ,Ue;jJ. (NkYk;.....)

ij 10> 2010

Gj;jsk;-kd;dhu; ghij jpwf;fg;gLk; NghJ mJ `k;ghe;Njhl;il-aho; fiuNahug; ghijahf mikAk;

,g;NghJ Kg;gJ tUl fhy Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;Ls;s epiyapy; E}whz;LfSf;F Kd;du; %lg;gl;l Gj;jsk; - kd;dhu; ghij kPz;Lk; 2010 [dtupapy; jpwf;fg;glTs;sjhf mwptpf;fg;gl;Ls;sik ,dpg;ghd nra;jpNa. Gj;jsj;jpypUe;J mDuhjGuk;> kjthr;rp topahf KUq;fidaile;J (tpy;gw;W tdj;ijr; Rw;wp) kd;dhiuaila 12 fp. kP. gazpf;f Ntz;Lk;. Mdhy; tdj;jpd; Nkw;Ff; fiuNahukhf kwpr;rpf;fl;b KUq;fd; Clhf kd;dhiu Mf 105 fp.kP. fNs gazpf;f Ntz;Lk;. ,jd; %yk; 77 fp. kP. J}uk; FiwtilAk;. ,jpy; cs;s kw;WnkhU ed;ik vd;dntdpy;> `k;ghe;Njhl;ilapypUe;J fhyp nfhOk;G> Gj;jsk; Clhf kd;dhu;> kw;Wk; aho;g;ghzj;Jf;fhd (Gefup) fiuNahu fw;ghijahf ,J mike;JtpLk; vd;gjhFk;. mj;Jld; Gj;jsk; ,ytd;Fsk; tiu mike;Js;s Gifapujg; ghijAk; KUq;fd; tiu ePbf;fg;gl;lhy; Kryp kf;fs; ed;ikailtJld; kLTf;fhd Gdpjj; jsahj;jpiufSk;> kPs; FbNaw;wq;fSk;> ,yFthFk; nghUshjhu mgptpUj;jpAk; Vw;gLk;. (NkYk;......)

ij 10> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy;

cz;ikf;Fk; Nkhrbf;Fk; ,ilapyhd Nghuhl;lk;

[dtup 26e; jpfjpad;W eilngWk; [dhjpgjpj; Nju;jy; cz;ikf;Fk; Neu;ikf;Fk; - Nkhrbf;Fk; gpj;jyhl;lj;Jf;Fk; ,ilapyhd xU Nghuhl;lkhFk;. cz;ikAk; Neu;ikAk; vd;WNk ntw;wpailtJz;L. vj;jid ngha;> Nghyp Fw;wr;rhl;Lf;fis [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; murhq;fj;jpw;F vjpuhf Rkj;jp kf;fspd; ftdj;ij jpirjpUg;Gk; vz;zj;Jld; ,e;j rjpfhuu;fs; fglj;jdkhf Vkhw;w vj;jdpj;jhYk;> ,j;jifa ngha;f; Fw;wr;rhl;Lf;fs; kf;fs; kj;jpapy; vd;WNk vLglg; Nghtjpy;iy. ,j;jifa Fw;wr;rhl;Lf;fis Rkj;Jgtu;fs;> ,whiyg; Nghd;W jq;fs; jiyapy; cs;s mRj;jj;ijg; gw;wp ftiyg;glhky; kw;wtu;fs; kPJ Fw;wk; rhl;Lfpwhu;fs;. ,tu;fspd; ,e;j fgl ehlfj;ij ed;F czu;e;Js;s kf;fs;> ,e;j [dhjpgjp Nju;jypy; ,j;jifa vjpu;f;fl;rpapd; jPa rf;jpfSf;F jf;f ghlk; fw;gpj;Nj jPUthu;fs;. (NkYk;.....)

ij 10> 2010

jpUf;NfjP];tuk; Myag; gFjp Gdpjg; gpuNjrkhf gpufldk;

kd;dhu; jpUf;NfjP];tuk; Myag;gFjp mgptpUj;jp nra;ag;gl;L Gdpj gpuNjrkhfg; gpufldg;gLj;jg;gLk;. mj;NjhL> ,e;j Myaj;jpy; gf;ju;fs; jpdKk; topghLfspy; <LglTk; trjp nra;JnfhLf;fg;gLk; vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ New;W kd;dhupy; njuptpj;jhu;. [dhjpgjp Nju;jy; gpurhuf; $l;lk; mikr;ru; up\hl; gjpAj;jPd; jiyikapy; kd;dhu; nghJ tpisahl;luq;fpy; New;W eilngw;wJ. ,f;$l;lj;jpy; ciuahw;Wk; NghNj [dhjpgjp Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

ij 09> 2010

kPs;FbNaw;wKk; mgptpUj;jpAk; tlgFjpf;F tug;gpurhjk;

,lk;ngau;e;jtu;fspd; kPs;FbNaw;wk;gw;wp vjpuzp Ntl;ghsu; vJTk; njupahjtu; Nghy; NgRtJ Ntbf;ifahf ,Uf;fpd;wJ. jhd; njupT nra;ag;gl;lhy; kPs; FbNaw;w eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjhf ,tu; $Wfpd;whu;. ,lk; ngau;e;jtu;fis kPs; FbNaw;Wk; gzp Jupjkhf Nkw;nfhs;sg;gLtJ gw;wp vJTk; njupahjtu; Nghy; ,tu; NgRfpd;whu;. Gypfshy; jLj;J itf;fg;gl;bUe;j yl;rf; fzf;fhNdhu; td;dp epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;f itf;fg;gl;bUe;jdu;. mtu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; Vw;fdNt nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; Fbaku;j;jg;gl;Ltpl;ldu;. cyfpy; Ntnwe;j ehl;bYk; ,t;tsT njhifahd kf;fs; ,t;tsT FWfpa fhyj;Jf;Fs; kPsf; Fbaku;j;jg;gltpy;iy. (NkYk;.....)

ij 09> 2010

jkpo; NgRk; kf;fspd;  vjph;ghh;g;Gfis murhq;fk; g+h;j;jpnra;J tUfpd;wJ

jkpo; kf;fs; fle;j %d;W jrhg;j fhykhfg; Nghuhbg; ngw KbahJNghd  gy tplaq;fs; ,d;W rh;trhjhuzkhf epiwNtwp tUtjhf tPuNfrup gj;jpupif $WfpwJ. V-9 tPjpapD}lhf ,uT Neug; Nghf;Ftuj;jpw;F New;W Kd;jpdk;  Kjy; murhq;fk; mDkjp toq;fpAs;sik> tlgFjp kf;fspd; ePz;lfhy vjph;ghh;g;igg; g+h;j;jp nra;tjhf cs;snjd;W tPuNfrup gj;jpupif mjd; Mrpupah; jiyaq;fj;jpy; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. (NkYk;......)

ij 09> 2010

ruj;Jld; ,iztJ Fwpj;Jj; jPu;khdkpy;iy : mikr;ru; NrF ,];]jPd;

‘[dhjpgjpj; Nju;jypy; jw;Nghija [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Mjupg;gjh my;yJ vjpu;f; fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupg;gjh vd;gJ Fwpj;Jj; jhd; ,J tiu cWjpahd jPu;khdk; vJTk; vLf;ftpy;iy’ vd Vw;Wkjp mgptpUj;jp mikr;ru; NrF ,];]j;jPd; $wpdhu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; Fwpg;gpl;l mikr;ru; vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; n[duy; ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;fg; Nghtjhf ntspahfpAs;s jfty;fs; Fwpj;J mtiu njhlu;G nfhz;L Nfl;l NghNj mtu; ,t;thW $wpdhu;. ‘[dhjpgjpj; Nju;jYf;F Kd;djhf rpy jPu;f;fg;gl Ntz;ba gpur;rpidfs; cs;sd. ,jid vg;gbj; jPu;g;gJ vd;gJ Fwpj;J jw;NghJ Muha;e;J tUfpd;Nwd;. ,jid epiwNtw;wpj; jUtjhf [dhjpgjp cWjpaspj;jpUf;fpd;whu;. ,e;epiyapy; xU thu fhy mtfhrk; mjw;F toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd; gpd;dNu [dhjpgjpj; Nju;jy; njhlu;ghf jPu;khdnkhd;iw vLg;Ngd;’ vd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;.

ij 09> 2010

mnkupf;fhtpd; Gjpa ghJfhg;G eltbf;ifahy; K];ypk; ehLfs; fLk; vjpu;g;G

mnkupf;f> ‘Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ghJfhg;G epu;thfk;’ (b. v];. V.) fhl;Lk; ghJfhg;G nfLgpbfSf;F njw;fhrpa ehLfspy; cs;s gy;NtW mikg;Gfs; fz;ldk; njuptpj;Js;sd. fle;j br. 25k; jpfjp mnkupf;f tpkhdj;ij ntbFz;L %yk; jfu;f;f Kad;w ie[Pupa ehl;L gaq;futhjpapd; ifJf;Fg; gpwF> mnkupf;fhtpd;> ‘Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ghJfhg;G epu;thfk;’ (b. v];. V.) ghJfhg;G Vw;ghLfisg; gyg;gLj;jpAs;sJ. Fwpg;ghf me;ehl;bd; midj;J tpkhd epiyaq;fspYk; ghJfhg;G nfLgpbfs; mjpfupf;fg;gl;Ls;sd. mjd; njhlu;r;rpahf rkPgj;jpy;> xUtupd; cly; kw;Wk; mtuJ nghUl;fs; midj;ijAk; CLUtp ];Nfd; nra;Ak; Gjpa fUtpiaAk; tpkhd epiyaq;fspy; mnkupf;fh nghUj;jpAs;sJ. (NkYk;....)

ij 09> 2010

murpay; jPh;itf; nfhz;buhj vjph;f; fl;rp Ntl;ghsupd; tpQ;Qhgdj;jpy; jkpo;f; $l;likg;gpdh;  Vkhw;wk; 

vjph;f;fl;rp [dhjpgjp Ntl;ghsh; ntspapl;Ls;s  Njh;jy; tpQ;Qhgdj;jpdhy;> jkpo;j; Njrpa $l;likg;G cs;spl;l rpy  rpWghd;ikf; fl;rpfs; Vkhw;wkile;Js;sjhfj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd. ,dg;gpur;rpidf;Fj; jPh;T fhZk; tpNrl Fwpg;G vJTk; tpQ;Qhgdj;jpy; Fwpg;gplg;glhjNj ,e;j Vkhw;wj;jJf;Ff; fhuznkdj; njuptpf;fg;gLfpwJ. vjpuzp Ntl;ghsh; ntspapl;Ls;s tpQ;Qhgdj;jpy; nghUshjhu  tptfhuq;fs; mlq;fpa  mj;jpahaNk tpupthd Kiwapy;  cs;slf;fg;gl;Ls;sd. ,jdhy;> ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;Fk; Kbit mtrug;gl;L vLj;Jtpl;ljhf vjpuzpapy; cs;s rpy jkpo;f; fl;rpfs;  tprdkile;Js;sjhf  cs;sfj; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.  ,jdhy; jkpo; kf;fs; kj;jpapy;  gpurhuk; nra;tjpy; xU jh;krq;flkhd epiyiaj; jkpo;f; fl;rpfs;  vjph;nfhz;Ls;sjhf murpay;  Nehf;fh;fs; $Wfpwhh;fs;. (NkYk;......) 

ij 09> 2010

Gypfs; xopf;fg;gl;ljhy; jkpo; Njrpa $l;likg;Gf;F Rje;jpukhfr; nraw;gl tha;g;G - N[.tp.gp  nrayhsh; upy;tpd;

Gypfs; ,af;fk; Njhw;fbf;fg;gl;lijaLj;J jkpo; Njrpaf; $l;likg;G  mlq;fyhd murpay; fl;rpfSf;F Rje;jpukhf murpay; nraw;ghLfspy; <Lglf; $ba re;jh;g;gk; cUthfp-As;sjhf  N[.tp.gp. nghJr; nrayhsh; upy;tpd; rpy;th njup-tpj;Js;shh;. Gypfs; ,af;fj;jpd; nraw;ghLfspdhy; jkpo; murpay; fl;rpfSf;F NeubahfTk; kiwKfkhfTk; mOj;jk; nfhLf;fg; gl;lJ. mjdhy;> me;jf; fl;rpfSf;Fk; fl;rpj; jiyth;fSf;Fk; Rje;jpukhf KbntLf;f Kbahj epiy fhzg;gl;ljhfTk; by;tpd; rpy;th $wpdhh;. N[.tp.gp jiyikafj;jpy;  eilngw;w Clftpayhsh; khehl;by; ciuahw;wpa mth; NkYk; $wpajhtJ. ,d;W Gypfs; ,af;fj;jpw;F Kw;Wg;Gs;sp itf;fg; gl;Ls;sjhy; jhk; tpUk;gpaNghJ murpay; fl;rpfs;  kw;Wk; murpay; fl;rpj; jiyth;fSld; ,ize;J murpay; nra;a jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpw;F mtfhrk; Vw;gl;Ls;sJ vd;Wk; mth; njuptpj;jhh;. 

ij 09> 2010

tlgFjp kf;fspd; eyDf;fhf NkYk; ,.Ngh.r. g];fs; Nritapy; 

aho; - nfhOk;G g];Nritapy; $Ljyhd g];fs; <LgLj;j eltbf;if 

tl gFjpapy; kPs;FbNaw;wg;gLk; kf;fspd; eyd;fUjp $Ljyhd  g];fs; Nritapy; <LgLj;jg;gl;L tUtjhf ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig njuptpj;jJ. ,jd;gb New;WKjy; fpspnehr;rp gpuNjrj;jpy; NkYk; 15 ,.Ngh.r. g];fs; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sNjhL nfhOk;G-aho; ,ilapyhd g];  Nritia mjpfupf;fTk; eltbf;if vLj;Js;sjhf ,.Ngh.r. gpujp nghJ Kfhikahshs; ypq;dp]; njuptpj;jhh;.  aho; gpuNjrj;jpy; 89 g];fSk; gUj;jpj;Jiwapy; 18 g];fSk; fhiuefupy; 15 g];fSk; Nritapy; <LgLj;jg; gl;Ls;sd. tTdpah bg;NghTf;F NkYk; 25 g];fs; toq;fg;gl;Ls;sjhfTk; mth; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

ij 09> 2010

Gypfs; ,af;fj;jpd; Kd;dhs; cWg;gpdh;fs; 713 Ngh; ehis tTdpahtpy; tpLtpf;fg;gLfpwhh;fs; 

Gypfs; ,af;fj;jpd; Kd;dhs; cWg;gpdh;fs; 713 Ngh; ehis rdpf;fpoik tTdpahtpy; tpLtpf;fg;gLfpwhh;fs;. nrl;bf;Fsj;jpy; eilngWk; itgtnkhd;wpy; itj;J ,th;fs; tpLtpf;fg;gLtjhf Gdh;tho;T Mizahsh; ehafj;jpd;  gzpafk; njuptpf;fpd;wJ. gaq;futhjr; nraw;ghLfSld; Neubahfj; njhlh;G ,y;yhjth;fNs ,t;thW tpLjiy nra;ag;gl cs;sjhf Gdh;tho;T Mizahsh; Nk[h; n[duy; jah uj;dhaf;f njtpj;jhh;. tTdpah> gk;igkL Gdh;tho;T Kfhkpy; jq;fitf;fg; gl;bUe;j  ,th;fspilNa 18 taJf;Ff; Fiwthdth;fs; Rkhh; 100 NgUk; mlq;Fth;. Vidath;fs; njhlh;ghd jfty;fSk; jpul;lg;gl;L tUtNjhL  gaq;futhjr; nraw;ghLfSld; njhlh;gw;wth;fs; fl;lk; fl;lkhf tpLtpf;fg;gl cs;sjhfTk; mth; $wpdhh;. Vidath;fs; Gdh;tho;T toq;fg;gl;L tpLtpf;fg;gl cs;sdh;. 

ij 09> 2010

rpd;dpak;ghisak; J}f;FNkil jpahfpfs;

(A.Nf.rptQhdk;)

1946 - [dtup 8 - fhiy 5 kzpas tpy; ehy;tUk; J}f;fpyplg;gl;ldu;. vq;fis xNu rkhjpapy; mlf;fk; nra;Aq;fs;. Njhou;fNs> mJ vd;nwd;Wk; njhopyhsp tu;f;fj;jpd; xw;Wikia Vfhjpgj;jpa rf;jpfshNyh my;yJ ngUKjyhspfshNyh rPu;Fiyf;f KbahJ vd;gijf; fl;bak; $Wtjhf mika Ntz;Lnkd Koq;fpdu;. mtu;fspd; Kof;fj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;y Ntz;ba mtrpak; vg;NghJNk ,y;yhj mstpw;F jw;NghJ Vw;gl;Ls;sJ. ,d;iwa cyfka> jhuhska kw;Wk; jdpahu;ka R+oypy; gQ;rhiyj; njhopyhsp tu;f;fk; Nghuhbg;ngw;w cupikfSk; gwpf;fg;gl;L tUfpd;wd. 1940fSf;F Ke;ija epiyf;F njhopyhsu;fspd; epiyia Kjyhspfs; vLj;Jr; nrd;W nfhz;bUf;fpwhu;fs;. cyfkaj;jpd; Nfhug;gpb ahy; tpiythrp cau;T vd;w gpur;ridiar; rkhspj;jhf Ntz;Lk; vd;gJ $Ljy; neUf;fb. ,JfhWk; tWgl;Nl gof;fg;gl;l xt;nthU gUg;Gk; rhkhdpa kf;fis tWj;njLj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. (NkYk;.....)

 

ij 08> 2010

gjtp fpilf;ftpy;iy

kl;L. Kjy;tu; rptfPjh ruj; nghd;NrfhTf;F MjuT

kl;lf;fsg;G khefu Kjy;tu; rptfPj;jh gpughfud; vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; vjpu; fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; ruj; nghd;NrfhTf;F Mjutspf;fg; Nghtjhf I.Nj.f jiyikafj;jpy; ,d;W eilngw;w Clftpayhsu;fs; kfhehl;by; mwptpj;Js;shu;. ,k;khfhehl;by; vjpu;f;fl;rpj; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;f> [dehaf kf;fs; Kd;ddpapd; jiytu; kNdh fzrd; cl;gl gyUk; fye;J nfhz;ldu;. jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; ];jhgf nrayhsuhd ,tu; ,Wjpahf eilngw;w kl;lf;fsg;G khefu rigj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; Ntl;ghsu; gl;baypy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; rhu;gpy; Nghl;bapl;L kl;lf;fsg;G khefu Kjy;tuhfj; njupthdhu;. (NkYk;......)

ij 08> 2010

Gjpa fz;Lgpbg;G

NtYg;gps;isapd; kuzj;Jf;F uh[gf;\Nt nghWg;G : go. neLkhwd;

jfg;gdpd; kuzr;rlq;fpy; gpughfud; fye;J nfhs;s neLkhwd; Mtd nra;thu;?

NtYg;gps;isapd; kuzj;jpw;F uh[gf;\Nt nghWg;ghthu; vd ehd; Fw;wk; rhl;LfpNwd;. jdJ rhtpYk; jhndhU tPudpd; je;ij vd;gij NtYg;gps;is ep&gpj;jpUf;fpwhu;. uh[gf;\tplk; Kiwapl;L tpLjiy ngw tpUk;ghky; ,Wjptiu KfhkpNyNa tho;e;J kbe;jpUf;fpwhu;. ,e;jf; fl;lj;jpyhtJ mtupd; cliy jkpo; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fsplk; xg;gilf;Fk;gb tw;GWj;JfpNwd;. gpughfud; capUld; ,Ug;gjhf mz;ikapy; Mde;jtpflDf;F Ngl;b toq;fp ,Ue;jhu; neLkhwd;. mtu; vq;F ,Uf;fpd;whu; vd;gij cupa Neuj;jpy; mwptpg;Ngd; vd;Wk; $wpapUe;jhu;. NtYg;gps;isaupd; kuzr; rlq;fpw;F gpughfud; Fiwe;j gl;rk; mDjhg mwpifahtJ tpLthuh? vd ‘jkpo; czu;thsu;;fs;’ jiyia gpa;Jf;nfhz;L Ntz;b epw;fpd;wdu; neLkhwdplk;. nra;thu; vd ek;Gfpd;Nwhk;? (NkYk;.....)

 

kl;L.> aho;.> mEuhjGuk;> jpUkiy rpiwr;rhiy jkpo; ifjpfSk; cz;zhtpuj Nghuhl;lk;

nfhOk;G kf]pd; rpiwr;rhiyapy; jkpo; murpay; ifjpfspdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s rhFk; tiuapyhd cz;zhtpujg; Nghuhl;lk; kl;lf;fsg;G> aho;g;ghzk;> mEuhjGuk;> jpUNfhzkiy Mfpa rpiwr;rhiyfSf;Fk; tp];jupf;fg;gl;Ls;sJ. ePz;l fhykhf rpiwr;rhiyfspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s gy E}w;Wf;fzf;fhd jkpo; murpay; ifjpfspd; tpLjiy my;yJ gpizapy; tpLjiy my;yJ nghJ kd;dpg;G Mfpa Nfhupf;iffis murhq;fj;jplk; Kd; itj;J ,e;j cz;zhtpujg; Nghuhl;lj;jpy; fle;j 5 Mk; jpfjp Kjy; <Lgl;L tUfpd;wdu;. kl;lf;fsg;G rpiwr;rhiyapYs;s 5 murpay; ifjpfSk; ,g;Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;Ls;sjhf jfty;fs; ntspahfpAs;sJ. (NkYk;.....)

ij 08> 2010

vkf;F Ntz;lhk; ,dpnahU Aj;jk;

(Mg;fhd; Nghupy; mq;ftPdkile;j rpWtu;fs;)


 

ij 08> 2010

khkdpjH jpUntq;flk; NtYg;gps;is!

,yq;ifapy; fle;j Kg;gJ tUlkhf Gypfs; vd;w gaq;futhj ,af;fk; xd;iw jiyik jhq;fp elj;jp te;j gpughfud; vd;w cyfpd; kpff; nfh^ukhd gaq;futhjpapd; je;ij fhykhfptpl;lhH. ,e;jpahtpy; cs;s Nfus khepyk; nfhr;rpid gpwg;gplkhfTk; ,yq;ifia jw;fhypf tho;tplkhfTk; nfhz;ltH. kiyahsj;ij jha; nkhopahf nfhz;l NtYg;gps;is gpiog;Gf;fhf ,yq;if te;J ty;ntl;bj;Jiwapy; jpUkzk; nra;Jnfhz;lhH. mtH jdJ ngz; gps;isfis rpq;fs nkhopapNyNa fy;tp fw;gpj;jhH. 1980 fspy;  kidtpAld; ,e;jpah nrd;w mtH jpUr;rpapy; gyfhykhf tho;e;J te;jhH. mg;Nghnjy;yhk; kfd; gpuhghfuDld; jdJ cwit jtpu;j;J te;jhu;. GypfSf;Fk; ,yq;if muRf;Fk; ,ilapy; Ngr;RthHj;ij ele;j fhyfl;lj;jpy; gpughfudpd; tw;GWj;jypd; Nghpy; ,yq;if nrd;w mtH  mq;F ele;j ,Wjp Aj;jj;jpy; td;dpapy; rpf;fpf; nfhz;lhH. Nghupd; ,Wjp ehspy; kfpe;j murpdhy; fhg;ghw;wg;gl;lhu;. mthpd; ,uj;j cwtpduhfpa Nfushitr; NrHe;j XhpUtH ,Wjpr; rlq;fpy; fye;J nfhs;s ,yq;if nry;yyhk; vd mwpag;gLfpwJ. gpughfud; jdJ khkdhH ,we;jJk; ehl;Lg;gw;whsH gl;lk; nfhLj;J kfpo;e;jhH. Mdhy; je;ij ,we;J tpl;lhH. gl;lk; nfhLg;gJ ahH?  gpughfud; capUld; ,Uf;fpwhH vd;W $wptUk; neLkhwd; je;ijapd; kuzj;Jf;F mQ;ryp nrYj;j Vw;ghL nra;thuh?

(gugug;G)

ij 08> 2010

jkpo;ifjpfs; tpLjiyf;F eltbf;if: Gyk;ngah; FOtpw;F [dhjpgjp cWjp

tpLjiyg; Gypfs; vd;w re;Njfj;jpd;Nghpy; ifJnra;ag;gl;L ePz;lfhykhf jLj;Jitf;fg;gl;bUf;Fk; jkpo; murpay; ifjpfspd; tpLjiy njhlh;ghf eltbf;if vLf;fg;gl;LtUtjhf [dhjpgjp njhptpj;jpUf;fpwhh;. Gyk;ngah;e;j jkpo; Gj;jp[Ptpfs; FO xd;W [dhjpgjpia mz;ikapy; myhpkhspifapy; re;jpj;J Ngr;Rthh;j;ij elhj;jpaNghNj [dhjpgjp ,jid njhptpj;jpUf;fpwhh;. (NkYk;....)

ij 08> 2010

mnkupf;fhtpd; fl;lha tpkhd gupNrhjidg; gl;baypy; fpA+gh cs;slf;fg;gl;likf;F vjpu;g;G

mnkupf;fhtpd; Gjpa tpkhd epiya ghJfhg;G Kiwf;Fs;shd ehLfspy; fpA+ghTk; Nru;f;fg;gl;likf;F fpA+gh fLk; vjpu;g;ig ntspapl;Ls;sJld; jiyefu; `thdhtpYs;s mnkupf;f cau; ];jhdpfiu mioj;J ,J njhlu;ghd Ml;NrgidiaAk; ntspapl;lJ. mnkupf;fj; J}Jtiu ,jw;nfjpuhf fpA+ghtpy; Mu;g;ghl;lk; elj;Jk;gb fpA+ghtpd; ntspehl;likr;ru; miog;G tpLj;Js;shu;. mz;ikapy; mnkupf;f tpkhdnkhd;W eLthdpy; itj;J ie[Pupag; gpui[ahy; jhf;f Kaw;rpf;fg;gl;lJ. ,ijaLj;J tpkhd epiyaq;fspy; etPd ];Nfdpq; fUtpfshy; gazpfisr; Nrhjidapl mnkupf;fh jPu;khdpj;jJ. Fwpg;ghf mnkupf;f tpkhdq;fspy; gazpg; Nghupy; 14 ehLfisr; Nru;e;Njhu; fl;lhakhf ,e;j ];Nfdpq; Nrhjidf;Fs;shf;fg;glTs;sdu;. ,e;ehLfspy; fpA+ghTk; cs;slf;fg;gl;lJ. (NkYk;.....)

ij 08> 2010

Ky;iyj; jPtpy; ntbg;nghUl;fs; jahupf;fg;gl;l njhopw;rhiyAk; ntbg;nghUl;fSk; fz;L gpbg;G

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; tpLjiyg; Gypfs; ,uhZtj;jpdUld; NkhJtjw;fhf ntbFz;Lfs;> fpNsNkhu; fz;zpntbfs; kw;Wk; ntbg;nghUl;fis ntbf;f itg;gjw;fhd nll;lNdw;wu;fs; kw;Wk; vyf;Nuhdpf; cgfuzq;fs; vd;gtw;iw cw;gj;jp nra;J te;j njhopw;rhiy xd;wpid fz;L gpbj;Js;sjhf tTdpah nghyprhu; njuptpj;Js;sdu;. tpRtkL kw;Wk; nts;shk; Ks;sptha;f;fhy; Mfpa ,lq;fspy; epyj;Jf;fbapy; nraw;gl;L te;j ,e;jj; njhopw;rhiyfs; ,uhZtj;jpdu; Kd;Ndwp te;jijaLj;J> tpLjiyg; Gypfspdhy; %lg;gl;ljhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j ,lq;fs; gw;wp gilapduplk; ruzile;Js;s tpLjiyg;Gyp cWg;gpdu;fs; toq;fpa jfty;fisaLj;J fz;L gpbf;fg;gl;L> ngUkstpyhd ntbg;nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; vd;gd kPl;fg;gl;Ls;sjhf tTdpah nghyprhu; njuptpj;Js;sdu;. (NkYk;....)

ij 08> 2010

,yq;ifiag; gw;wp Njitahd tpjj;jpy; I.eh. rig mwpf;iffis ntspapl KbahJ

,iwikkpf;f jdpj;Jt ehl;ilg;gw;wp mwpf;if tpLtij vjpu;f;fpNwhk; - [dhjpgjp

,yq;if ,iwik kpf;f jdpj;Jtkhd ehL. vkJ ehl;ilg;gw;wp jkf;Fj; Njitahd tpjj;jpy; If;fpa ehLfs; rig mwpf;iffs; ntspapl KbahJ. mjid ehk; td;ikahf vjpu;f;fpd;Nwhk; vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. vkJ ,uhZtj;jpdu; Neu;ikahdtu;fs;. vtUf;Fk; vg;gbAk; ngha; rhl;rp $wKbAk;. vdpDk; vkJ gpur;rpidapy; If;fpa ehLfs; rig vk;Kld; fye;JiuahbNa KbTfis vLf;f Ntz;Lk; vdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. ‘nrdy; 4’ tptfhuk; njhlu;ghf New;iwa jpdk; 10.00 kzpf;F If;fpa ehLfs; rig mwpf;ifnahd;iw ntspapl KbT nra;jpUe;jijaLj;J mJ njhlu;gpy; fUj;Jj; njuptpf;ifapNyNa [dhjpgjp ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 08> 2010

fh\;kPu; jhf;Fjypy; 4 nghyp]hu; gyp

ghfp];jhd; fh\;kPu; gFjpapy; Krhghguhghj; mUNf juhu;fy; vd;w ,lj;jpy; ,uhZt M];gj;jpup xd;W cs;sJ. ,e;j M];gj;jpup mUNf ,uhZt tPuu;fs; jq;Fk; ,lk; cs;sJ. ,e;j ,lj;ij Fwpghu;j;Jj;jhd; jw;nfhiy jhf;Fjy; ele;J cs;sJ. me;j FbapUg;G gFjpf;Fs; jw;nfhiy jPtputhjp Eioa Kad;wNghJ> mtiu ghJfhtyu;fs; jLj;J epWj;jpdhu;fs;. mg;NghJ mtu; jd; clypy; fl;b ,Ue;j ntbFz;Lfis ntbf;fr; nra;jhu;. ,jpy; 4 tPuu;fs; gypahdhu;fs;. 11 Ngu; fhak; mile;jdu;. ,e;j jhf;Fjy; ele;jNghJ FbapUg;G gFjpapy; 35 tPuu;fs; ,Ue;jdu;. fhak; mile;j tPuu;fs; cldbahf M];gj;jpupf;F nfhz;L nry;yg;gl;ldu;. fle;j Mz;L mf;Nlhgu; khjk; Kjy; ghfp];jhdpy; ele;j jw;nfhiy jhf;Fjy;fs;> Fz;L ntbg;G rk;gtq;fs; Mfpatw;wpy; ,Jtiu nkhj;jk; 600 Ngu; gypahdhu;fs;.

ij 08> 2010

tlnfhupahtpy; ntspehl;L ehzaq;fSf;F jil

ntspehl;L ehzaq;fis gad;gLj;j tlnfhupa muR jil tpjpj;Js;sJ. mZ MAjq;fs; kw;Wk; VTfizfis jahupg;gjhy;> fk;A+dp];l; ehlhd tl nfhupah kPJ mnkupf;fh cs;spl;l ehLfs; nghUshjhu jil tpjpj;Js;sd. ntspehl;L gzj;ij ve;j ,lj;jpYk; gad;gLj;jf;$lhJ vd tlnfhupa muR cj;jutpl;Ls;sJ. ntspehl;bdu; te;J nry;Yk; Xl;ly;fs;> filfspy; mnkupf;f lhyu;> A+Nuh fud;rpfs; ngwg;gl;ld. jw;NghJ ,jw;F jil tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j Kjyhk; jpfjp Kjy; ,e;j rl;lk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. tq;fpfspy; $l ntspehl;L fud;rpfs; ,Uf;ff;$lhJ vd mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. ntspehl;L ehzaq;fSf;F jil tpjpf;fg;gl;ljw;fhd fhuzj;ij tlnfhupa muR njuptpf;ftpy;iy.

ij 08> 2010

gpupl;ld; njhopw;fl;rpf;Fs; kPz;Lk; jiyikj;Jtg; Nghl;b; gpujkUf;F neUf;fb

gpupl;ld; gpujku; Nfhu;ld; gpuTz; fl;rpf;Fs; jiyikj;Jtj;jpw;fhd Nghl;bia vjpu;nfhz;Ls;shu;. njhopw;fl;rpf;Fs; gpujkUf;nfjpuhd rpy vk;.gp.f;fSk; gpujkuhy; ntspNaw;wg;gl;l Kd;dhs; mikr;ru;fSk; kPz;Lk; jiytiuj; njupT nra;tjw;fhd fl;rpj; Nju;jiy elj;Jk;gb miog;GtpLj;jdu;. ,t;tUlk; gpupl;ldpy; nghJj; Nju;jy; eilngwTs;sjhy; fl;rpia topelj;jpr; nry;yj; jpwikahd jiyikj;Jtk; Njitnad ,tu;fs; thjpl;ldu;. (NkYk;....)

ij 08> 2010

cz;zhtpujkpUf;Fk; ifjpfspd; tpLjiy gw;wp Muha;T

nfhOk;G kfrpd; rpiwapy; cz;zh tpujkpUf;Fk; ifjpfs; njhlu;gpy; cldb ftdk; nrYj;JkhW rpiwr;rhiyfs; jiyikafk;> rl;l kh mjpgu; jpizf;fsj;ijf; Nfl;Lf; nfhz;Ls;sJ. cz;zhtpujkpUg;Nghupd; Nfhitfis Muha;e;J tpiutpy; eltbf;if vLf;fntd ifjpfspd; ngau; tpguq;fis rl;l kh mjpgu; jpizf;fsj;jpw;F mDg;gp itj;Js;sjhf rpiwr;rhiyfs; Mizahsu; ehafk; Nk[u; n[duy; rp. Mu;. rp. rpy;th njuptpj;jhu;. kfrpd; rpiwr;rhiyapy; cs;s 98 jkpo;f; ifjpfs; fle;j ,uz;L ehl;fshf jk;ik tpLtpf;ff;Nfhup cz;zhtpujg; Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;Ls;sdu;. ,tu;fspd; Nfhupf;ifiaf; fUj;jpw; nfhz;L rpiwr;rhiy Mizahsu; rl;l kh mjpgu; jpizf;fsj;jpw;F mtu;fspd; tpguq;fis mDg;gpAs;sjhf mtu; njuptpj;jhu;. ,e;jf; ifjpfspy; tof;Fj; njhlutpUg;gtu;fisj; jtpu Vidatu;fs; tpLtpf;fg;gLtjhfTk;

ij 08> 2010

nry;yr;rhkpapd; KbT [dhjpgjpapd; ntw;wpia vt;tifapYk; ghjpf;fhJ

eilngwTs;s [dhjpgjpj; Nju;jypy; gpujpaikr;ru; vk;. v];. nry;yr;rhkp vjpuzp Ntl;ghsiu Mjupf;fg; Nghtjhf mwptpj;Js;shu;. ,J [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; ntw;wpapy; vJtpj ghjpg;igAk; Vw;gLj;jg; Nghtjpy;iy vd ePjp rl;l kWrPuikg;G gpujpaikr;ru; tP. Gj;jpurpfhkzp njuptpj;Js;shu;. vjpuzpia mtu; Mjupg;gjw;F ,. njh. fh.tpw;Fk; mtUf;Fk; ,ilNa ,Ue;j Kuz;ghLfSk; fhuzkhFk;. mj;Jld; mtuJ kidtp I. Nj. fl;rp cWg;gpduhf ,Uf;fpwhu;. mtiug; nghWj;j tiuapy; vjpuzpia Mjupf;f Ntz;ba fl;lhak; Vw;gl;bUf;f yhk;. vjpuzpf;F nrd;W [dhjpgjpia tpku;rpg;ghuhdhy; gpujp mikr;ru; gjtpia Vw;fhky; ,Ue;jpUf;fyhk;. jw;NghJs;s epiyapy; mtu; vjpuzpia Mjupg;gnjd;gJ mt;tsT ey;yjhfj; njupatpy;iy vd;Nw Njhd;WfpwJ vd mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

ij 08> 2010

‘,Jtiu nra;j jtiwNa $l;likg;G ,g;NghJk; nra;fpwJ’

rk;ge;jdpd; mwptpg;G jkpo;r;r%fj;jpd; Fuy; my;y

jkpo;j; Njrpa $l;likg;G gy gpupTfshf jw;nghOJ gpsTgl;Ls;sJ. mjpy; rk;ge;jd; gpuptpdu; [dhjpgjpia gopthq;Fk; nraw;ghLfspy; <Lgl;Ls;sdu;. Gypfspd; gpbapy; rpf;fpj;j tpj;J te;j jkpo; kf;fspd; cupikfis kPsg; ngw;Wf; nfhs;s rk;ge;jd; vd;d gq;fspg;ig nra;Js;shu; vd;W mikr;ru; tpdh vOg;gpdhu;. Aj;jk; Kbtile;j ifNahL [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ ,lk;ngau;e;j kf;fis kPsf;FbNaw;WtjpYk;> tl gFjpf;fhd KjyPLfspYk;> mgptpUj;jpfspYk; kw;Wk; jkpo; r%fj;jpd; Vida NjitfspYk; $ba ftdk; nrYj;jpdhu;. (NkYk;....)

ij 08> 2010

Gypg; gaq;futhjj;ij xopj;j ruj; nghd;NrfhTf;Nf jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdhpd; MjuT

“ehl;by; ,Ue;J gaq;futhjj;ij xopj;j vd;dhy; ehl;il ey;ygbahf epHtfpf;fTk; KbAk;” ruj; nghd;Nrfh.

Gypfshy; Gypfspd; eyDf;fhf cUthf;fg;gl;l re;jHg;gthj gr;Nrhe;jpfspd; xl;Lf;FOf; $l;lzp jhd; jkpo; Njrpaf; $l;lzp. Mde;jrq;fhp cl;gl mjpy; mq;fk; tfpj;j midtUNk Gypfspd; epfo;r;rp epuYf;F Nrtfk; nra;J te;jhHfs;. xU fl;lj;jpy; Mde;jrq;fhp kl;Lk; GypfsplkpUe;J tpLjiyahfp ntspte;J tpl;lhH. rk;ge;jd;> RNu]; Nfh\;b njhlHe;Jk; GypfSf;F mbikfshf ,Ue;J kf;fs; tpNuhj nray;fisNa nra;J te;jhHfs;. td;dp Aj;jj;jpd; NghJ Gypfs; kf;fis kdpjf; Nflaq;fshf epWj;jp itj;jpUe;j NghJ $l>  capHg; gaj;jpy; Gypfis vjpHj;J vJTNk Ngr KbahjpUe;j tpLjiy tPuHfs; jhd; ,e;j $j;jikg;Gf;fhuHfs;. Gypfs; ,Uf;Fk; tiu nrhe;jkhf ve;j KbTk; vLf;f KbahJ ifahyhfhjtHfshf ,Ue;j ,tHfSf;F> Gypfs; mope;J NghdJ cz;ikapy; kl;lw;w kfpo;r;rpjhd;. Gypfis ,y;yhJ xopj;j ruj; nghd;NrfhTf;F ed;wp tpRthrkhf ,Uf;f $l;likg;gpdH KbT nra;jJ Mr;rhpag;glj;jf;f xd;wy;y.

(FRk;gd;)

ij 08> 2010

ntspehl;L ,yq;if J}juf mjpfhupfs; ,yq;ifapy;

ntspehl;bYs;s ,yq;ifj; J}jufq;fspy; NritGupAk; rpy J}juf jiytu;fSk; mjpfhupfSk; Nju;jy; rhu;ghd Ntiyfisapl;L ehl;bw;F te;Js;sdnud ntspahd nra;jpfs; njhlu;ghf ntsptptfhu mikr;R tpsf;fkspj;Js;sJ. rpy J}juf jiytu;fs; epiyapdu; kw;Wk; rpNu\;l mjpfhupfs; MfpNahu; jq;fsJ gzpia Nkw;nfhs;tjw;F mtrpakhd jw;fhypf xOq;Ffis Vw;ghL nra;J tpl;L tpLjiyf; fhyj;jpy; jq;fsJ jdpg;gl;l tpLKiwapy; te;Js;sJld; kpFjp xU rpyu; rk;ge;jg;gl;l tplq;fs; rk;ge;jkhd fye;Jiuahly;fspd; nghUl;L nfhOk;gpypUf;Fk;gb Nfl;fg;gl;bUe;jdu;. fye;Jiuahlypd; nghUl;L nfhOk;gpw;F tUifjUk;gb Nfhug;gl;NlhupdUf;fhd tpkhd rPl;L> ntspehl;lYty;fs; mikr;rpdhy; toq;fg;gl;lJ. Clf nrt;tpfspy; $wg;gl;bUe;jJ. ,tu;fs; nfhOk;gpy; jq;fpapUf;Fk; fhyj;jpy; mtu;fSf;F VJk; nfhLg;GdTfNsh my;yJ mtu;fisg; NgZk; trjpfisNah ntspehl;lYty;fs; mikr;R xOq;F nra;atpy;iy. jw;nghOJ ,yq;ifapYs;s J}juf jiytu;fs; mtu;fsJ tpLKiw Kbe;jJk; ehl;bypUe;J Gwg;gl;Lr; nry;tu;.

ij 07> 2010

Gypfs; ,af;f jiytu; gpughfudpd; je;ij NtYg;gps;isapd; G+jTliy rpth[pypq;fj;jplk; ifaspf;FkhW fdlhtpYs;s kfs; Nfhupf;if!

capupoe;jjhf njuptpf;fg;gLk; tpLjiy Gypfs; mikg;gpd; jiytu; gpughfudpd; je;ijahu; jpUNtq;flk; NtYg;gps;isapd; G+jTliy ehlhSkd;w cWg;gpdu; rpth[pypq;fj;jplk; ifaspf;FkhW fdlhtpYs;s mtuJ kfs; Nfhupf;if tpLj;Js;shu;. mj;Jld; capupoe;j jpUNtq;flk; NtYg;gps;isapd; kuzk; Fwpj;J tprhuiz elj;JtJld; ,aw;if kuzk; vdj; njuptpf;fgl;lhYk; gpNuj gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gl;L mwpf;if rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lnkd rpth[pypq;fk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 07> 2010

Gnshl;> <.gp.Mu;.vy;.vt; (gj;kehgh) jiytu;fs; ,d;Wfhiy [dhjpgjpAld; re;jpg;G

Gnshl; jiytu; jpU.j.rpj;jhu;j;jd;> nrayhsu; v];.rjhde;jk;> <.gp.Mu;.vy;.vt; (gj;kehgh) nghJr;nrayu; jp.rpwPjud; MfpNahu; ,d;Wfhiy 9kzpastpy; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;r mtu;fis re;jpj;J ,d;iwa epiyikfs; njhlu;gpy; tpupthff; fye;JiuahbAs;sdu;. ,jd;NghJ ruzile;j tpLjiyg;Gyp cWg;gpdu;fs; kw;Wk; re;Njfegu;fs; vd ifJ nra;ag;gl;L jLj;J itf;fg;gl;bUf;fpd;w 12Mapuk; Ngupy; Gypfshy; gyte;jkhf gpbf;fg;gl;l gy rpwhu;fSk; ,Ug;gjhy; mtu;fis kpfTk; FWfpafhy ,ilntspf;Fs; tpLjiy nra;AkhW Nkw;gb jkpo;f;fl;rp jiytu;fs; Nfl;Lf; nfhz;lJld;> ,tu;fis jj;jkJ ngw;Nwhuplk; ifaspj;jhy; ngw;NwhNu jkJ gps;isfis GdUj;jhgdk; nra;J ey;yepiyf;F nfhz;L tUthu;fs; vd;Wk; typAWj;jpdu;. (NkYk;.....)

ij 07> 2010

NghL  Gs;sb tPl;Lf;F NeNu!

NghL Gs;sb irapf;fpSf;F NeNu!!

,yq;ifj; jkpoH NjHjy; tuyhw;wpy; cja#hpad; cjakhtjw;F Kd;Nd NjHjy; fhyq;fspy; njUj;njUthf Nfl;l gpugykhd Nfh\q;fs;. NghL Gs;sb tPl;Lf;F NeNu. my;yJ NghL Gs;sb rapf;fpSf;F  NeNu. [dhjpgjpj; NjHjy; Kbe;jJk; ghuhSkd;w NjHjy;> tlf;F khfhzrig NjHjy; vd;W xNu NjHjy; jpUtpoh jhd;. me;j NjHjy; jpUtpoh tUk; NghJ tlf;F khfhzj;jpy; gioa Nfh\q;fs; kPz;Lk; Nfl;f tha;g;Gs;sJ. ,g;NghJ cs;s jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vd;w gr;Nrhe;jpf; $l;lk; tpiutpy; jq;fSf;Fs;Ns mbgl;Lf; nfhs;Sk;. ,g;NghNj nuNyh (rpth[pypq;fk;) jdpj;J NjHjypy; Nghl;bapLfpwJ. jkpo;fhq;fpu]; NjHjiy Gwf;fzpf;Fk; gb nrhy;YfpwJ. fpN\hH $l;lk; kfpe;jhTf;F Nghlr;nrhy;fpwJ. rk;ge;jd; Nfh\;b ruj;Jf;F vd;fpwJ.  rk;ge;jd; ,d;W ruj;Jf;F MjuT vd;W Vf KbT vLj;jjhf mwpf;if tpl;bUf;fpwhH. Mdhy; mJ Vf Kbty;y. rpy tpl;Lf;nfhLg;Gf;fs; rpy rkurq;fspd; gpd;dhy; vLf;fg;gl;l KbT vd rpth[pypq;fk; $WfpwhH. Mf nkhj;jj;jpy; $j;jikg;Gf;Fs; Fj;Jntl;L njhlHfpwJ. tul;Lk; ghuhSkd;w NjHjy;. rPl;Lf; Nfl;L gyUk; gytpjkhf fpsk;gp tpLthHfs;. $j;jikg;gpYs;s xt;nthU FOTk; vdf;F ehY cdf;F ,uz;L vd;W Muk;gpj;J tpLthHfs;. $j;jikg;gpYs;s xt;nthU xl;Lf;FOTk; jdpj;jdpNa cjpHe;JNgha; jq;fSf;Fs;NsNa Nkhjpf;nfhs;thHfs;. vdNt mLj;jLj;J tutpUf;Fk; NjHjy;fspy;  

“NghL Gs;sb tPl;Lf;F NeNu”

“NghL Gs;sb irapf;fpSf;F NeNu” vd;Wk; $lNt

“NghL Gs;sb cja#hpaDf;F NeNu”

“NghL Gs;sb tPizf;F NeNu”

,g;gb tpjtpjkhd goRk; GJRkhd Nfh\q;fs; RNyhfq;fs; vy;yhk; jkpoH CHfnsy;yhk; Nfl;fyhk;. ghHf;fyhk;.

(FRk;gd;)

ij 07> 2010

$l;likg;gpd; jPu;khdj;jpdhy; ghjpg;G Vw;glg; Nghtjpy;iy

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ngUk;ghyhd cWg;gpdu;fs; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\itNa Mjupg;gjw;Fj; jahuhf ,Uf;fpd;wdu;. ,e;epiyapy; $l;likg;gpd; jPu;khdj;jpdhy; ve;jtpjg; ghjpg;GfSk; Vw;glg; Nghtjpy;iy vd;W =yq;fh Rje;jpuf; fl;rpapd; nghJr; nrayhsUk; mikr;rUkhd ikj;jpupghy rpwpNrd njuptpj;jhu;. jkpo;j; Njrpa $l;likg;G ,d;W %d;W FOf;fshfg; gpupe;J fhzg;gLfpd;wJ. ngUk; gpsTfs; fhzg;gLfpd;wd. rk;ge;jd; jiyikapy; xU rpyu; ruj; nghd;Nrfhit Mjupj;j NghJk; mjd; ngUk;ghyhd cWg;gpdu;fs; [dhjpgjpf;Nf MjuTfis toq;Ffpd;wdu;. ,e;j epiyapy; vt;tpj ghjpg;Gk; Vw;glg; Nghtjpy;iy.

ij 07> 2010

,yq;if flw;gug;gpy; vz;nza; tsk; ,Ug;gJ cWjp

,yq;if flw;gug;gpy; vz;nza; tsk; cs;sik cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfg; ngw;Nwhypak; kw;Wk; ngw;Nwhypa tsj;Jiw mikr;ru; V. vr;. vk;. ngsU njuptpj;jhu;. ,yq;if flw;gug;gpy; vz;nza; mfo;Tfis Nkw;nfhs;tJ njhlu;ghf Ma;Tfis Nkw;nfhz;L tUk; ntspehl;L epWtdj;jpd; %d;whtJ mwpf;if ,jid cWjp nra;Js;sjhf mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 07> 2010

rp. I. V. kPJ jhf;Fjy; elj;jpatu; N[hu;jhidr; Nru;e;jtu;

Mg;fhdp];jhdpy; cs;s rp. I. V. Kfhk; jpwg;G tpohtpy; jw;nfhiy jPtputhjp xUtu; Fz;Lfis ntbf;fr; nra;jjpy; 7 mnkupf;f rp. I. V. mjpfhupfs; gypahdhu;fs;. ,e;jj; jhf;Fjiy elj;jpaJ ahu; vd;gJ njupahky; ,Ue;jJ. ,g;NghJ ,J N[hu;lhidr; Nru;e;j lhf;lu; vd;gJ njupate;jJ. ,tiu rp. I. V. Ak; N[hu;lhd; csT epWtdKk; jq;fs; Vn[z;Lfshf itj;J ,Ue;jdu;. Mdhy; ,tiu my;nfha;jh jiytu;fs; gJq;fp ,Uf;Fk; ,lj;ijf; fz;Lgpbg;gjw;fhf rp. I. V. mjpfhupfs; gad;gLj;jp te;jdu;. vdpDk; ,tu; rp. I. V. f;Fj; njupahky; my;nfha;jhTf;fhf Ntiy nra;J te;J ,Uf;fpwhu;. mjd; Vn[z;lhfTk; Ntiy nra;J te;jhu;. ,tu; ngau; `{khk; fyPd; mG Kyha; my; ghyhtp (taJ 36). ,tu; xU Mz;Lf;Fk; Nkyhf rp. I. V. mjpfhupfis Vkhw;wp te;J ,Uf;fpwhu;.

ij 07> 2010

fpof;fpy; 885 kpy;ypad; &gh nrytpy; tPjpfs; Gduikg;G

Nghh; neUf;fb fhuzkhf ghjpf;fg;gl;l fpof;F khfhzj;jpYs;s tPjpfisg; Gduikf;f Jupj eltbf;if vLf;fg;gl;L tUtjhf fpof;F khfhz tPjp mgptpUj;jp mikr;R njuptpj;jJ. fle;j 4 tUlj;jpy; fpof;F khfhz tPjpfis mgptpUj;jp nra;a khfhz rigapD}lhf 885 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl;Ls;sjhf  fpof;F khfhz tPjp mgptpUj;jp mikr;rpd; nrayhsh; vk;.rp.vk;.nruPg; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 07> 2010

rupahd KbTf;F kf;fs; thUq;fs;

jkpo; kf;fs; njhlu;ghf Vuhsk; thf;FWjpfis ruj; nghd;Nrfh mspf;fpd;whu;. ,uhZtj; jsgjpahfg; gjtp tfpj;j fhyj;jpy; mbf;fb Ngupdthjf; fUj;Jfis ntspapl;L te;j ,tu; mtrufhy rl;lj;ij ePf;Fthu; vd;Wk; ,dg; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;ghu; vd;Wk; ek;Gtijg; Nghd;w Kl;lhs;jdk; Ntnwhd;Wk; ,y;iy. ,yq;if rpq;fstu;fspd; ehL vd;W fNdbag; gj;jpupifnahd;Wf;F $wpaJ khj;jpuk; ,tuJ Ngupdthj rpe;jidf;F cjhuzky;y. Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;L epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;s kf;fis “,g;Nghijf;F kPs;FbNaw;wf; $lhJ” vdf; $wpaijAk; cjhuzkhff; fhl;lyhk;. (NkYk;......)

ij 07> 2010

tlf;fpy; kPd;gpbj;jil KOikahf ePf;fk; 24 kzpNeuKk; kPd;gpbf;f mDkjp

tlf;F flw; gpuNjrj;jpy; kPd;gpbg;gjw;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j  rfy jilfSk; ePf;fg;gl;Ls;sd. tl gFjp kPdth;fSf;F 24 kzpNeuKk; kPd;gpbf;f  mDkjp toq;fg;gl;Ls;sjhf Njrpa ghJfhg;Gj; njhlh;ghd Clf kj;jpa epiya Clfg; Ngr;rhsh; nfg;ld; mJy nrduj; njuptpj;jhh;. tl gFjpapy; njhlh;e;Jk; kPd;gpbj; jilfs; mKypy; cs;sjhfTk; ,jdhy; tlgFjp kPdth;fs; ngupJk; ghjpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; njuptpf;fg;gLk; Fw;wr;rhl;il KOikahf kWj;j mth; tlf;F kPdth;fs; Muk;g fhyj;jpy; ,Ue;jJNghy; Rje;jpukhf kPd;gpbj; njhopypy; <Lgl;L tUtjhfTk; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

ij 07> 2010

<uhd; kPJ nghUshjhuj;jil tpjpg;gjw;fhd Neuk; ,Jty;y - I.eh.Tf;fhd rPdj;J}Jtu;

<uhd; kPJ jil nfhz;L tUtjw;fhd Neuk; ,Jty;yntdj; njuptpj;Js;s I.eh.Tf;fhd rPdj; J}Jtu; ,uh[je;jpu uPjpapyhd jPu;Tfisf; fhz ,d;Dk; fhyk; cs;sjhff; $wpdhu;. ANudpak; nrwpT+l;ly; tplaq;fspy; <uhd; njhlu;e;Jk; gpbthjkhf cs;sjhy; me;ehl;bd; kPJ fLikahd nghUshjhu jilfisf; nfhz;Ltu Nahrpf;fg;gl;Ls;s epiyapy; rPdhTf;fhd I.eh. J}Jtu; ,jidj; njuptpj;jhu;. I. eh.tpd; $l;lk; rPdhtpd; jiyikapy; ,lk;ngw;w NghNj mtu; ,ijj; njuptpj;jhu;. fLikahd eltbf;iffistpl Ngr;Rthu;j;ijfShlhd jPu;Tfs; rpwe;jit. NgRtjw;fhd fhyk; ,d;Dk; cs;sJ. (NkYk;.....)

ij 07> 2010

aho; cah; ghJfhg;G tyaq;fspy; 1>792 Ngh;  New;W kPs;Fbakh;T 

aho;g;ghzk; mjp cah; ghJfhg;G tyag; gFjpfspy; 1>792 Ngh; New;W (06) kPsf; Fbakh;j;jg;gl;ldh;. njy;ypg;gis> Nfhg;gha;> cLtpy; Mfpa cah; ghJfhg;G tya gFjpfspNyNa kf;fs; kPsf;FbNawpajhf aho;g;ghz khtl;l  murhq;f mjpgh; Nf.fNz\; njuptpj;jhh;. kPsf;FbNawpath;fSf;F xt;nthU irf;fps;  toq;fg;gl;lJld; Vida epthuz cgNahfg;  nghUs;fs; kw;Wk; epjpAjtp vd;gdTk; toq;fg;gl;ljhf mur mjpgh; $wpdhh;. Vw;fdNt kPsf; Fbakh;e;Js;sth;fSk; ,e;j epthuz cjtpfSf;F cupj;Jilath;fshf  cs;thq;fg;gl;ljhfTk; mur mjpgh; $wpdhh;. (NkYk;....) 

ij 07> 2010

R+upa kz;lyj;Jf;F ntspNa Ie;J Gjpa fpufq;fs; fz;Lgpbg;G

mnkupf;fhtpy; cs;s ehrh tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdj;jpd; nfg;su; nly];Nfhg; R+upa kz;lyj;Jf;F ntspNa 5 Gjpa fpufq;fis fz;Lgpbj;J cs;sJ. ,e;j nly];Nfhg; nly;lh - 2 uhf;nfl; %yk; fle;j Mz;L khu;r; khjk; 6k; jpfjp tpz;zpy; nrYj;jg;gl;lJ. ,jpy; kpfg; ngupa fkuh nghUj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;j nly];Nfhg; njhlu;e;J xU ,yl;rj;Jf;Fk; Nkw;gl;l el;rj;jpuq;fis fz;fhzpj;J tUfpwJ. (NkYk;....)

ij 07> 2010

Gypfs; ,af;f Kd;dhs; cWg;gpdh;fs;;

288 Ngh; FLk;gkhf kPs; ,izT 

Gypfs; ,af;fj;jpd; Kd;dhs; cWg;gpdh;fisf; nfhz;l 144 FLk;gq;fisj; Jupjkhf kPs ,izf;f eltbf;if vLj;js;sjhf Gdh;tho;T Mizahsh; Nk[h; jah uj;dhaf;f njuptpj;jhh;. ngw;Nwhh; NtwhfTk; gps;isfs; NtwhfTk; jq;fitf;fg;gl;Ls;s ,th;fs; Kjy;jlitahf FLk;gkhf xd;wpizf;fg;gl cs;sjhfTk; mth; Fwpg;gpl;lhh;. kPspizf;fg;gLk; FLk;gq;fs; tTdpahtpy; mikf;fg;gl cs;s FLk;gg; Gdh;tho;T epiyaj;jpy; jq;fitf;fg;gl cs;sdh;. (NkYk;....) 

ij 07> 2010

jkpo; ,isQu;fspd; Nghuhl;lk; jtwhdjy;y : tpf;fpukghF fUzhul;d

‘ehl;by; ,d;W gy ,isQu;fs; fhzhky; NghAs;shu;fs;. ,tu;fs; ifJ nra;ag;gl;Lk; flj;jg;gl;LNk fhzhky; NghAs;shu;fs;. ,jw;F kfpe;j uh[gf;\Tk;> mtUf;F fPo; ,uhZtj; jsgjpahf mtuJ fl;lisfis md;W epiwNtw;wpa ruj; nghd;NrfhTNk fhuzk;. ,tu;fNs ,Wjp Neug; Nghupd;NghJ> nghJ kf;fs; nfhy;yg;gl;likf;Fk; fhuzkhdtu;fs;. ,tu;fSf;Fj; jkpo; kf;fs; thf;fspf;ff; $lhJ’ vd;W [dhjpgjp Ntl;ghsUk; ,lJrhup Kd;dzpapd; jiytUkhfpa fyhepjp fUzhul;d tpf;fpukghF njuptpj;jhu;. (NkYk;.....)

ij 07> 2010

kPs;FbNaw;wg; gzpfisj; Jupjg;gLj;j ,e;jpahtpypUe;J tpiutpy; cgNahfg;; nghUs;fs; 

tlf;fpy; kf;fis kPsf;Fbakh;j;Jk; gzpfisj; Jupjg;gLj;Jtjw;fhf> $lhuj;  Jzp tiffSk; Vida cgNahfg; nghUs;fSk; ,e;jpahtpypUe;J tpiutpy;  vjph;ghh;f;fg;gLtjhff; fpspnehr;rp khtl;l murhq;f mjpgh; jpUkjp Mh;. NfjP];tud; njuptpj;jhh;. ,e;jpahtpypUe;J cgNahfg; nghUs;fs; fpilf;fg; ngw;wJk;  fpspnehr;rpapy; kPs;FbNaw;wg; gzpfs; Jupjkhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.  fz;lhtis> gr;rpiyg;gs;sp> fiur;rp Mfpa gFjpfspy; kf;fis kPsf; Fbakh;j;Jtjw;fhd jahh;gLj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;snjd;W mur mjpgh; $wpdhh;. (NkYk;...) 

ij 07> 2010

kPs; FbNaw;w gzpfis Jupjg;gLj;j ,e;jpahtpypUe;J Njitahd nghUl;fs;

tlf;fpy; kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jk; gzpfisj; Jupjg;gLj;Jtjw;fhf> $lhuj; Jzp tiffSk; Vida cgNahfg; nghUl;fSk; ,e;jpahtpypUe;J tpiutpy; vjpu;ghu;f;fg;gLtjhff; fpspnehr;rp khtl;l murhq;f mjpgu; jpUkjp Mu;. NfjP];tud; njuptpj;jhu;. ,e;jpahtpypUe;J cNahfg; nghUl;fs; fpilf;fg;ngw;wJk; fpspnehr;rpapy; kPs;FbNaw;wg; gzpfs; Jupjkhf Nkw;nfhs;sg;gLk;. fz;lhtis> gr;rpiyg;gs;dp> fiur;rp Mfpa gFjpfspy; kf;fis kPsf; Fbaku;j;Jtjw;fhd jahu;gLj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;snjd;W mur mjpgu; $wpdhu;. (NkYk;....)

ij 07> 2010

mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;jpd; mj;JkPwy;

(Nahfdd; rkug;gs;sp)

mnkupf;f mjpgu; xghkhTf;F ‘rkhjhdf; fhtyd;’ vd;gjw;fhf ,e;j tUlk; Nehgy; gupR nfhLj;Js;shu;fs;. Mdhy; mtu;> Ke;ija mnkupf;f mjpgu; G\;i\g; gpd;gw;wpg; Nghu;g;guzp ghlj; njhlq;fptpl;lhu;. brk;gu; 1k; ehsd;W mtu; Mw;wpa ciuapy;> jhq;fs; Mg;fhdp];jhd; ehl;Lf;F NkYk; 30 Mapuk; mnkupf;fg; giltPuu;fis mDg;gg;Nghtjhfg; gpufldk; nra;jhu;. Mg;fd; kz;zpypUe;J my;nfha;jh jPtputhjpfis tpul;babg;gNj jq;fsJ jiyaha Nehf;fk; vd;W mtu; jdJ ciuapy; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;....)

ij 06> 2010

njhlUk; 60 tUlfhy fhl;bf; nfhLg;G

[dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; kf;fs; ghlk; Gfl;Lthu;fsh?

(rhfud;)

jkpo; fhq;fpurpy; Muk;gpj;J jkpouRf;fl;rp> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp Clhf Gypfs; tiu If;fpa Njrpaf; fl;rpiajhd; jkJ ez;gdhfTk;> tpRthrpahfTk;> kPl;NghdhfTk; RtPfupr;Rf; nfhz;L te;jNj gpw;Nghf;F jkpou; fl;rpfspd; tuyhW. ,jpy; ,Wjpapy; te;j KbT> jw;NghJ jpdk; jpdk; $bf; $b ,Wjpapy; jhNk fiue;J Nghd gpd;G rk;ke;jDk;> RNu\{k; vLj;j ruj;nghd;Nrfhit Mjupj;jy; vd;w KbT.  ‘,y;yhj’ jkpo; Njrpaf; $l;likg;G mg;gbnahU Kbit vLf;f khl;lhJ vd;W ahUk; vjpu;ghu;j;jpUe;jhy; mJjhd; Kl;lhs;jdkhd vjpu;ghu;g;ghf ,Ue;jpUf;f KbAk;;. jkJ tu;f;f eyd;fis epiyehl;l Vfhjpgj;jpa rhu;G ‘rpq;fs jiyfSk;’ ‘jkpo; jiyfSk;’ vg;NghJk; jkf;Fs; rkurk; nra;J ,ize;J nfhs;thu;fs;. ,tu;fSld; kiyaf Njhl;lj; Jiukhu;fSk;> nfhOk;G jkpo; NgRk; Kjyhsp KjiyfSk; ,ize;J CJtu;. mnkupf;fhTld; ‘fijj;J kPz;l gpd;G’ ruj;nghd;Nrfh vLj;j KbNt Nju;jypy; Nghl;bapLtJ vd;gJ. ruj;jpd; ,e;j kPl;rpapd; gpd;dzpapy; “ru;tNjr Nghu;f; Fw;wthsp’ tprhuiz ‘fpwpd; fhu;l gw;Kjy; nra;jy;;’  vd;gd ruj; nghd;Nrfhtpw;F ‘,y;yhky;’ Nghdjd; gpd;dzp ,Jjhd;. md;Gf;fl;lisfSf;F ,zq;fNt Njhy;tpia jd;dfj;Nj nfhz;l uzpy; tpf;fpukrpq;fhTk; nksdkhf xJq;fp toptpl;lhu; vd;gJk; Mokhf Ma;T nra;jhy; Gupe;J nfhs;s KbAk;;. (NkYk;....)

ij 06> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jy; Fwpj;Jj; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ntspapl;Ls;s mwpf;if

'kfpe;jh kPz;Lk; [dhjpgjpahf tuf;$lhJ => ruj; nghd;Nrfh [dhjpgjpahf tuNtz;Lk;" - jkpo; Njrpaf; $l;likg;G

,tu;fspd; mwpf;if Kd;dpl;L murpay; tpku;rfu;fs; fUj;J njuptpf;ifapy; gr;Nrhe;jpj;jdkhd Nfhiofspdp; KbT ,J vd;fpd;wdu;. $lNt fle;j 60 tUl jkpou; gpw;Nfhf;F jiyikfspd; topj; Njhd;wy;fsplk; ,ijj; jtpu NtW vjid vjpu; ghu;f;f KbAk;. kfpe;jhit kl;Lk; gfpuq;fkhf ‘gop’ nrhy;tjw;Fupa ‘[dehak;’ ,yq;ifapy; cs;sJ vd;gijAk; kiwKfkhf Vw;Wf;nfhz;Ls;sdu;. ,Nj Nghy; khw;W fUj;J jkpo; fl;rpfspd; kPjhd rhliy ijupakhf nrhy;Yk; #o;epiy Gypfisg; Nghyy;yhJ jkpo; fl;rpfsplk; cs;sij Vw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. ,y;yhky; Nghd jkpo; Njrpaf; $l;likg;ig ,Ug;gJ Nghy; fhl;l vLf;Fk; Kaw;rp ,J vd;Wk; kw;wgb NtW xd;Wk; ,y;iy. 40 ehs; murpay;thjp n[duy; ruj; nghd;Nrfh jkpo; kf;fspd; fhtyd; vd;w eifg;gpw;fplkhd fz;L gpbg;ig fz;L gpbj;Js;sdu;. Iah rk;ke;jNu ,tw;iwjhd; mwis ngau;e;J tpl;lJ vd;gJ. ghu;g;Nghk; Nju;jYf;F gpd;G kfpe;j rNfhjiuahit ePq;fs; kPz;Lk; re;jpj;J cq;fs; ehw;fhypf; fdTf; nfhs;ifia Ntz;b epw;Fk; NghJ. – rhfud;

(NkYk;....)

ij 06> 2010

,d;W es;spuT Kjy; V 9 tPjp 24 kzp Neu Nghf;Ftuj;Jf;F jpwg;G!

tlf;ifAk;- njw;ifAk; ,izf;Fk; aho;-fz;b(A9) tPjp ,d;W es;spuT Kjy; 24 kzp Nghf;Ftuj;Jf;fhf jpwf;fg;glTs;sjhf [dhjpgjpapd; %j;j MNyhrfUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd g\py; uh[gf;\ mwptpj;Js;shu;. tpLjiy Gypfspd; Mjpf;fj;jpy; gy Mz;Lfshf ,Ue;Jte;j Nkw;gb tPjp 2002k; Mz;L uzpy;-gpugh xg;ge;jk; %yk; rpwpJ fhyk; Nghf;Ftuj;Jf;F jpwf;fg;gl;lNghJk;> mt; tPjpahy; nry;Yk; nghJkf;fs; kw;Wk; tu;j;jfu;fsplk; Gypfs; ngUkstpyhd gzj;jpid fg;gkhfTk;> tupahfTk; fwe;njLj;jdu;. ,e;j epiyapy; gpd;du; Ml;rpf;F te;j k`pe;j muR Gypfspd; fg;gk;> tup tR+ypg;Gf;F jiltpjpj;J> Gypfspd; Ngr;Rthu;j;ijf;F xU tiuaiw Nkw;nfhz;lJ. ,e; epiyapy; fpof;Nf khtpyhw;wpid Gypfs; %b tYf;fl;lhakhf Aj;jj;jpw;F type;J nfhz;lJ. (NkYk;....)

 ij 06> 2010

160 khbfisf; nfhz;l cyfpd; mjp caukhd fl;llk; Jghapy;

cyfpNyNa kpf caukhd fl;llk; xd;W Jghapy; fl;lg;gl;L New;W jpwe;J itf;fg;gl;lJ. vz;Z}W kPw;wu; caukhd ,f;fl;llk; fpd;d]; rhjidapy; ,lk; gpbf;fTs;sJ. mnkupf;fh> u\;ah> gpupl;ld;> fdlh> kNyrpah> jha; yhe;J Mfpa ehLfspYs;s NfhGuq;fis tplTk; caukhd fl;llk; ,JthFk;. 2004k; Mz;L nrg;lk;gu; 21k; jpfjp ,jd; fl;Lkhdg; gzpfs; Muk;gkhfpd. 192 nfhq;fpal; J}z;fisAila ,f;fl;llk; flYf;fUfhikapy; mikf;fg;gl;Ls;sjhy; kpf etPd njhopy;El;g Kiwfs; ifahsg;gl;Ls;sd. ,Uk;Gf;fk;gpfs; JUg;gpbf;fhky;> Gay;> fhw;W Nghd;wtw;W f;F jhf;Fg;gpbf;Fk; tifapYk; Jgha; NfhGuk; vd;w ,f;fl;blk; mikf;fg;gl;Ls;sJ. Jgha; murhq;fk; &. 1 ,yl;rk; Nfhb nrytpy; cUthf;fpAs;s tzpff; fly; khefupd; eL tpy; ,e;j fl;blk; fl;lg;gl;L ,Uf;fpwJ. Gu;[; Jgha; (Jgha; NfhGuk;) vd;w ,e;j gpukhz;lkhd fl;blj;jpd; cauk; 800 kPw;wu; MFk;. mjhtJ xU fpNyh kPl;lu; cauj;Jf;F 200 kPl;lu;jhd; FiwT. 8 Mapuk; Nfhb &gha; nrytpy; fl;lg;gl;Ls;s ,e;j fl;bl j;jpy; 160 khbfs; cs;sd. $k;G tbtpy; fl;lg;gl;Ls;s ,e;j Gu;[; Jgha; fl;blj;jpd; jpwg;G tpoh New;W khiy eilngw;wJ. Jgha; kd;du; N\f; KfkJ ,e;j fl;blj;ij jpwe;J itj;jhu;. jpwg;G tpohitnahl;b Gu;[; Jgha; fl;blk; tz;z tpsf;Ffspy; myq;fupf;fg;gl;L ,Ue;jJ. thz Ntbf;iffSk; eilngw; wd. ,e;j fl;blj;jpd; jpwg;ghy; Jghapd; nghUshjhuk; NkYk; tsu;r;rp milAk; vd;W fUjg;gLfpwJ. ,e;j fl;blk; cyf rhjidfis njhFj;J toq;Fk; fpd;d]; rhjid Gj;jfj;jpy; ,lk;ngwTs;sJ.

ij 06> 2010

fpol;Lr; rpq;fKk; mwisngah;e;j me;jzDk;!

(rjh. [P.)

ruj;nghd;Nrfh tlf;fpd; jsgjpahf ,Ue;jfhyfl;lj;jpy;jhd; ,uhZt Kfhk;fis Rw;wpapUf;Fk; gFjpfs; ‘cah;ghJfhg;G tyak;’ vd;wngahpy; mgfhpf;fg;gl;ld. E}w;Wf;Fk; Nkw;gl;l jkpo; ,isQh;fs; Atjpfs; fhzky; Nghdhh;fs;. ,J jw;NghJ NgRnghUspy;iy. Mdhy; xUth; fle;j fhyq;fspy; vt;thW ele;Jnfhz;lhh; vd;gij itj;Jf;nfhz;L  vjph;fhyj;jpy; vg;gb ele;Jnfhs;thh; vd;w fzpg;G XusTf;F rhpahdjhfNt ,Uf;Fk;. ruj;nghd;Nrfhitg;gw;wpa fzpg;Ng ,y;yhky; rk;ge;jd; Nfh\;b ruj;nghd;Nrfh cLj;jpapUf;Fk; Ntl;bf;Fs; kiwe;Jnfhs;sg; ghh;f;fpwhh;fs; vd;gJjhd; ntf;ff;NflhdJ. (NkYk;...)

ij 06> 2010

tlf;Fj; jkpou;fs; Nju;jiyg; gfp\;fupf;ff; $lhJ : aho;. Mau;

tlf;Fj; jkpou;fs; Nju;jiy gfp\;fupf;ff; $lhJ vd aho;. Mau; NguUl;jpU Njhk]; nrse;juehafk; Mz;lif Nfhupf;if tpLj;Js;shu;. fle;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; tlf;F jkpo; kf;fs; ,ioj;j jtiw kPz;LnkhUKiw ,ioj;Jtplf; $lhJ vd mtu; Rl;bf;fhl;bAs;shu;. Mau; mtu;fs; NkYk; njuptpf;ifapy;> 'jkf;F tpUg;gkhd egUf;F jkpo; kf;fs; thf;fspf;f KbAk;. vdNt> Nju;jy;fisg; gfp\;fupf;ff; $lhJ. Aj;jj;jpdhy; Vw;gl;l tpisTfspdhy; aho;g;ghz kf;fs; ,d;dKk; mtjpAWfpd;wdu;. ,e;j [dhjpgjpj; Nju;jypd; gpd;du; Njrpa ,dg;gpur;rpidf;F epue;jukhd Xu; murpay; jPu;T vl;lg;gl Ntz;baJ kpfTk; ,d;wpaikahjJ. fle;j Aj;j fhyj;jpy; mKypy; ,Ue;j fLikahd ghJfhg;G Vw;ghLfspy; jsu;T Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. aho;g;ghz tu;j;jfu;fs; kw;Wk; kPdtu;fs; vjpu;Nehf;fp tUk; gpur;rpidfSf;F cupa jPu;Tj; jpl;lq;fs; toq;fg;gl Ntz;Lk;" vd;whu;.

ij 06> 2010

kdr;rhl;rpf;F mikthf gpur;rpidia mZFNthk;

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; khWgl;l epiyg;ghLfis typAWj;JtJk; rpyu; KbTfis kPwpr; nraw;gLtJk; GjpanjhU tsu;r;rpg;Nghf;F. Gypfs; KOikahfj; Njhw;fbf;fg;gl;l fhyk; tiu ,j;jifa Rje;jpukhd nraw;ghL gw;wpf; $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; epidj;Jg; ghu;j;jpUf;fTk; KbahJ. Gypfs; vd;d nrhy;fpd;whu;fNsh mijr; nra;a Ntz;batu;fshfNt ,g; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,Ue;jhu;fs;. GypfSf;F vjpuhd Aj;jj;ij ntw;wpfukhf Kbj;jjd; %yk; k`pe;j uh[gf;\tpd; murhq;fk; ,r; Rje;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhLj;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;....)

ij 06> 2010

ePy re;jpudpd; tUif

(v];. jpy;iyehjd;)

Aj;jk;> gifik> mikjpapd;ik Mfpa rthy;fis ntw;wpfukhf Vw;Wf;nfhz;l [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mtu;fsplkpUe;J gy;NtW ed;ikfisAk;> gjtp cau;itAk;> Nrit fhy ePbg;ig Ak;> ngw;Wf; nfhz;l gpd;du;> [dhjpgjpf;Nf JNuhfk; nra;jJ Nghd;w gy;NtW Ntjidf;Fupa epfo;Tfs; ele;j> 2009 Mz;Lf;F ehk; ,g;NghJ gpupahtpil mspj;J> Gj;jhz;il Gj;Jzu;Tld; Gjpa ek;gpf;iffSld; mutizj;Jf; nfhz;Ls;Nshk;. ,yq;ifapy; ,dpNkYk; ,JNghd;w Ntjidf;Fupa Jd;gk;> Jauq;fs;> JNuhfr; nray;fs; ,lk;ngwf;$ba ,d;Dk; xU Mz;L cjpf;fNt $lhJ vd;W ehk; ,e;j re;ju;g;gj;jpy; vy;yhk; ty;y ,iwtdplk; VNfhgpj;j Ntz;LNfhis tpLf;fpNwhk;. (NkYk;....)

ij 06> 2010

gpughfud; jdpg;gl;l ghJfhg;Gf;fhf gad;gLj;jpa MAjq;fs;> ftrk; kPl;G

Gypfs; ,af;fj;jpd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfud; jdpg;gpl;l ghJfhg;Gf;F gad;gLj;jpa MAjk;> ghJfhg;G ftrk; cs;spl;l ngUe;njhif MAjq;fSk; ntbnghUl;fSk; nts;sKs;sp tha;f;fhypypUe;J ifg;gw;wg;gl;bUf;fpd;wJ. kPl;fg;gl;bUf;Fk; vk; 16 - V 2 uf tpNrl fpuNdw; NyhQ;rUk; mjDld; fhzg;gl;l clw; ftrKk; gpughfud; jdJ jdpg;gl;l ghJfhg;Gf;fhf gad;gLj;jpaitnad;gJ Cu;[pjk; nra;ag;gl;bUg;gjhfTk; nghyp]; Ngr;rhsu; $wpdhu;. nts;s Ks;sptha;f;fhypy; Rkhu; 15 mb Moj;jpy; Gijj;J itf;fg;gl;bUe;j epiyapNyNa New;W Kd;jpdk; ,uT ,it fz;nlLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;....)

ij 06> 2010

nghd;Nrfhtpd; MAj Coy; Mtzq;fs; rigapy; rku;g;gpg;G

ruj; nghd;Nrfhtpd; MAjf; nfhs;tdT Coy; njhlu;ghd Mtzq;fs; New;W ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;ld. rig Kjy;tUk; mikr;rUkhd epky; rpwpghy b rpy;th New;W ,tw;iw rku;g;gpj;jhu;. ,J njhlu;ghf mikr;ru;fs; uh[pj Nrdhul;d> k`pe;jhde;j mSj;fkNf> Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; jiytu; tpky; tPutd;r vk;.gp. MfpNahu; ciuahw;wpdu;. mT];jpNuypahtpy; gjpT nra;ag;gl;l “gpupl;b\; NghdpNah bngd;];” vd;w epWtdk; vd fhz;gpj;J nlf; rhrpy; gjpT nra;ag;gl;l xU epWtdj;jpypUe;J ,yq;iff;F MAjq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf ruj; nghd;Nrfh Nghyp epWtdk; xd;iw elj;jpte;Js;sik njupa te;Js;sJ. mikr;ru;fs; jq;fsJ ciuapd; NghJ ,jid Rl;bf;fhl;bdu;. (NkYk;....)

ij 06> 2010

Coy; ep&gpf;fg;gl;lhy; mikr;ruit ,uh[pdkh nra;Ak;?

ruj; nghd;Nrfh ve;jnthU MAjf; nfhs;tdT> NkhrbfspYk; rk;ge;jg;gltpy;iy vd;W N[. tp.gp. ep&gpf;fTk; my;yJ> Nkhrb Ntl;ghsu; xUtUf;F mf;fl;rp MjuT toq;fpaJ vd;gij Vw;Wf;nfhs;sTk; muR 24 kzpNeu mtfhrj;ij toq;Ftjhf kpd;rf;jp mikr;ru; k`pe;jhde;j mSj;fkNf New;W rigapy; miw$ty; tpLj;jhu;. 25 kpy;ypad; &ghTf;F Fiwe;j MAjq;fis nfhs;tdT nra;tJ njhlu;ghd Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; rigf;F> ghJfhg;G gilfspd; gpujk mjpfhup vd;w uPjpapy; ruj; nghd;NrfhNt jiytuhf ,Ue;jhu; vd;W $wpa mikr;ru;> ruj; nghd;Nrfhtpdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l MAjq;fs; njhlu;ghd Mtzk; xd;iwAk; rigapy; Kd;itj;jhu;. mj;Jld; kf;fs; tpLjiy Kd;dzpapd; ghuhSkd;wf; FOj; jiytuhd mEuFkhu jp]hehaf;fTf;F mjid thrpj;J ghu;f;FkhW mikr;ru; miog;G tpLj;jhu;. (NkYk;....)

ij 06> 2010

epthuzf; fpuhkq;fspYs;Nshiu

kPs;FbNaw;w Kbahky; Kfhk;fspy; jLj;J itj;jpUe;jtu; nghd;NrfhNt

,lk;ngau;e;J epthuzf; fpuhkq;fspy; thOk; kf;fis kPsf; Fbaku;j;j Kbahky; Kfhk;fspy; jLj;J itj;jpUe;jtu; mg;Nghija jsgjpahf ,Ue;j ruj; nghd;NrfhNt vd;W kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; mdu;j;j epthuzr; Nritfs; mikr;ru; up\hj; gjpAjPd; New;W ghuhSkd;wj;jpy; njup  tpj;jhu;. ruj; nghd;Nrfh gjtpapypUe;J tpyfpa gpd;du; ve;j tpjkhd jilfSk; ,d;wp ,uz;L ,yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd kf;fis kPsf;Fbaku;j;j Kbe;Js;sjhfTk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;. ghuhSkd;w j;jpy; tha;%y tpilf;fhd tpdh Neuj;jpd; NghJ I. Nj. f. vk;. gp. utp fUzh ehaf;f vOg;gpa Nfs;tpf;F gjpysp f;Fk; NghNj mikr;ru; up\hj; gjpA jPd; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. (NkYk;....)

ij 05> 2010

tlf;fpYk; njw;fpYk; cs;s ,uz;L ,lJrhup rf;jpfSk; [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\Tf;F Mjuthf [dhjpgjpj; Nju;jypy; $l;lhf MjuT jpul;Lfpd;wd.  - bA+ FzNrfuh

'fle;j 30 Mz;Lfspd; NghJ njw;fpYs;s FWfpa Njrpa ,dntwpau;fSk; tlf;fpYs;s FWfpa Njrpa ,dntwpau;fSk; ,lJrhup ,af;fk;>Kw;Nghf;Fr; rf;jpfisf; fhl;bNa capu; gpioj;jdu;'

ehk; ,oe;Jtpl;l rKfj; jiytu;fSf;Nfh my;yJ vkJ Njrkhd ,yq;ifapd; fjpg;Nghf;fpw;F topfhl;ba Ml;rpahsu;fSf;Nfh ehd; mtkupahij nra;a khl;Nld;. ,g;Nghija fhyfl;lk; Gz;fis Mw;WtJk; rkurkhd ,zf;fj;ij Vw;gLj;JtJk; jhd;. Jujpu;\;ltrkhd rk;gtq;fis ehd; fpsw tpUk;gtpy;iy. Mdhy;> ehk; kwf;f Kbahj tuyhw;W cz;ikfs; cs;sd. ,e;jg; Nguoptpy; ,Ue;J kPz;Lk; Kd;Ndhf;fpr; nry;y Ntz;Lkhdhy; ehk; epr;rakhff; fw;Wf;nfhs;s Ntz;ba ghlq;fs; cs;sd. ehk; mtw;iw kd;dpj;Jk; tplyhk;. tuyhw;iwf; fw;gtd; vd;w Kiwapy; gpd;Ndhf;fpg; ghu;j;jhy; Rje;jpuk; ngw;w fhyk; Kjy; vkJ jiytu;fs; Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; flikf;Fj; jiyik jhq;fj; jtwptpl;ldu; vd;gij ehd; $wpNa MfNtz;Lk;. tuyhW vkf;F mNef re;ju;g;gq;fis toq;fpw;W. ehk; mit midj;ijAk; jtwtpl;L tpl;Nlhk;. ,d;W tiuapYk; $l vkJ Njhy;tpf;Fj; Njrpa fUj;njhw;Wik ,y;yhikNa gpujhd fhuzkhf ,Ue;J te;Js;sJ. (NkYk;.....)

ij 05> 2010

rupahd KbTf;F tUtjpy; vt;tpj rpukKk; ,y;iy

[dhjpgjpj; Nju;jypy; rpWghd;ikapdupd; thf;Ffs; tfpf;Fk; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp murpay; tl;lhuq;fspy; gutyhfg; Ngrg;gLfpd;wJ. Kd;ida [dhjpgjpj; Nju;jy;fspYk; rpWghd;ikapdupd; thf;Ffs; Kf;fpa ghj;jpuk; tfpj;j NghjpYk; ,e;jj; Nju;jypy; mtw;wpd; Kf;fpaj;Jtk; $Ljyhf czug;gLfpd;wJ. rpWghd;ikapdUf;F ,e;j ehL nrhe;jkpy;iy vdf; $wpatu; rpWghd;ikapdupd; cupikfs; gw;wpg; NgRtijAk; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspd; ,izg;G rl;l tpNuhjkhdJ vdj; jPu;g;G toq;fpatu; aho;g;ghzj;Jf;Fr; nrd;W ,U khfhzq;fspdJk; ,izg;G gw;wpg; NgRtijAk; ghu;f;Fk; NghJ rpWghd;ikapduJ thf;Ffspd; Kf;fpaj;Jtk; vt;tsTf;F czug;gLfpd;wJ vd;gijg; Gupe;J nfhs;syhk;. (NkYk;....)

ij 05> 2010

eOTk; j.Nj.$l;likg;G

n[duy; nghd;Nrfhit Mjupg;gij njuptpf;f jtpf;Fk; $l;lk;

vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdupd; KbT ,d;Wk; vl;lg;glhj epiyapy; $l;lk; rw;WKd;du; epiwtile;Js;sJ. ,J njhlu;ghf ehis nrt;tha;f;fpoik Muha;e;J Kbtpid mwptpg;gjhf fl;rpapd; jpUNfhzkiy khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; Jiuul;zrpq;fk; vkJ ,izaj;jsj;Jf;Fj; njuptpj;jhu;. [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkJ epiyg;ghL njhlu;ghf Muha;tjw;fhf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdu; ,d;w ehlhSkd;wf; fl;llj; njhFjpapy; $bdu;. $l;lk; fhiy 10 kzpf;F Muk;gkhdNghJ ,U gpujhd Ntl;ghsu;fSldhd fye;Jiuahly; njhlu;ghf fl;rpapd; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; vLj;Jf;$wpAs;shu;. (NkYk;.....)

ij 05> 2010

,yq;if Kw;Nghf;F fiy ,yf;fpag; Nguitapd; khjhe;j ciuauq;Fk;> fye;JiuahlYk;

tplak; :

“,yq;if Kw;Nghf;F ,yf;fpa vOr;rpf;fhyKk;  fUj;jpaYk; - vd;.Nf.uFehjd; - Nf.lhdpay; - nlhkpdpf; [Pth – ePHit nghd;idad; MfpNahhpd; rpWfijfis Kd;dpWj;jp XH Njly;”

ciuepfo;j;JgtH:

e.utPe;jpud; (mOj;fk Mrphpa gapw;rpf; fyhrhiy tphpTiuahsH)

jiytH:

fyhepjp rgh.n[auhrh (Kd;dhs; aho;.gy;fiyf;fof tphpTiuahsH)

,lk;:

ngz;fs; fy;tp Ma;T epWtdk;

58 jHkuhk tPjp> nts;stj;ij> nfhOk;G – 06

fhyk;:

[dthp 10> 2010 – Qhapw;Wf;fpoik khiy 4.30 kzp

,yf;fpa MHtyHfs; midtUk; md;Gld; miof;fg;gLfpd;wdH.

,yq;if Kw;Nghf;F fiy ,yf;fpag; Nguit.

ij 05> 2010

tlf;fpd; tre;jk; 3 tUl jpl;lj;jpd; fPo; 178>071 kpy;ypad; &gh  nrytpy; tlgFjpia KOikahf mgptpUj;jp nra;a eltbf;if 

Nkhjy; fhuzkhf Nrjkile;Js;s tl gFjpia tlf;fpd; tre;jk; 3 tUl jpl;lj;jp;d; fPo; KOikahff; fl;bnaOg;g murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJ. ,jw;fhf 178>071 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl cs;sjhf tlkhfhz MSeh; Nk[h; n[duy; gp.re;jrpwp njuptpj;jhh;. tlf;fpd; tre;jk; 180 ehs; jpl;lj;jpd; fPo; gy FWq;fhy mgptpUj;jpg; gzpfs; Kd;ndLf;fg;gLtNjhL 3 tUl jpl;lj;jpd; fPo; tl gFjp KOikahf mgptpUj;jp nra;ag;gl cs;sJ. ,e;jj; jpl;lj;jpd; fPo;  tPjp> kpd;rhuk;> ePh;> Nghf;Ftuj;Jj;Jiw> cl;fl;likg;G trjpfs;> jghy;Jiw  mlq;fyhd rfy JiwfSk; mgptpUj;jp nra;ag;gLk;. (NkYk;....)

ij 05> 2010

ruj; nghd;Nrfh gjtpf;F te;jhy; rpWghd;ikapdupd; gpur;rpid jPh;e;JtplhJ

- kNdh fNzrd; 

ruj; nghd;Nrfh [dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLtjhy;  rpWghd;ikapdUf;Fj; jPh;T fpilj;JtplhJ vd Nkyf kf;fs; Kd;dzpapd; jiyth; kNdh fNzrd;> vk;.gp; njuptpj;Js;shh;. vjph;fl;rpfspd; [dhjpgjp Ntl;ghsh; ruj; nghd;NrfhTf;F MjuT njuptpj;J aho;g;ghzk; tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; fle;j rdpad;W gpurhu $l;lnkhd;W  eilngw;wJ.  ,q;F ciuahw;WifapNyNa  kNdh fNzrd;  Nkw;fz;lthW njuptpj;jhh;. ruj; nghd;Nrfhtpd; ciuiaj; njhlh;e;J If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; jiyth; uzpy; tpf;fpukrpq;f ciuahw;wpdhh;. Mdhy;> mth; NgRk;NghJ mjpfkhd kf;fs; kz;lgj;ij tpl;Lk; ntspNawpf; nfhz;bUe;jjhf mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,jdhy; Nkilapy; mkh;e;jpUe;j kNdh fNzrd; kw;Wk; ut+g; `f;fPk; Nghd;Nwhupd; Kfq;fs; fisapoe;jpUe;jd. (NkYk;....) 

ij 05> 2010

aho;. Flh ehl;by; KjyPl;L tha;g;Gfs; Cf;Ftpg;G

aho;. Flhehl;by; KjyPl;L tha;g;Gfis Cf;Ftpf;Fk; eltbf;if fis KjyPl;L rig vLj;J tUfpwJ. ,J njhlu;ghf KjyPl;L rigapd; KjyPl;L kw;Wk; Cf;Ftpg;Gf;fhd gpujp gzpg;ghsu; ehafk; V. vk;. rp. FyNrfutpd; jiyikapyhd FO tl gFjpapy; KjyPl;L tha;g;Gf;fspy; <Lgl tpUk;Gk; tu;j;jf r%fj;jpdiu ,d;W 5 Mk; jpfjpAk; ehis 6 Mk; jpfjpAk; re;jpj;J NgRfpwJ. aho;g;ghzj;jpy; cs;s by;Nfh rpl;b N`hl;lypy; ,e;j tu;j;jf re;jpg;Gfs; ,lk;ngwTs;sd. (NkYk;....)

ij 05> 2010

jdpegu; tUkhdj;ij 6 Mapuk; nlhyuhf mjpfupg;gNj ,yf;F - [dhjpgjp

2005 Mk; Mz;by; [dhjpgjpahfg; gjtpNaw;Fk; tiuAk; ,e;ehl;bdupd; jdpegu; tUkhdk; Mapuk; mnkupf;f nlhyu;fSf;Fk; FiwthfNt ,Ue;jJ. MapDk; 2005 Mk; Mz;L Kjy; gpd;te;j ehd;F tUlq;fspYk; ehk; Nkw;nfhz;l eltbf;ifapd; gadhf ,e;ehl;bdupd; jdpegu; tUkhdk; 2200 mnkupf;f nlhyu;fs; tiu mjpfupj;Js;sJ. ,e;j ehL Rje;jpukile;j gpd;du; jdpegu; tUkhdk; ,t;thwhd mjpfupg;igg; ngw;wpUg;gJ ,JNt Kjw;jlitahFk;. ,Ue;jNghjpYk; ,e;ehl;bdupd; jdpegu; tUkhdj;ij 6000 mnkupf;f nlhyu;fs; tiu mjpfupf;fr; nra;tNj vdJ ,yf;fhFk;. ,jw;Fj; Njitahd rfy Ntiyj;jpl;lq;fSk; ,q;F jpl;lkpl;l mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg; gLfpd;wd. (NkYk;....)

ij 05> 2010

'mgptpUj;jpf;fhf [dhjpgjpf;F ,d;ndhU re;ju;g;gk; nfhLf;f Ntz;Lk;'

(K. rptypq;fk;)

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ,U gpujhd Ntl;ghsu;fshff; fUjg;gLk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> ruj; nghd;Nrfh ,e;j ,UtiuAk; ePq;fs; vg;gbg; ghu;f;fpd;wPu;fs;?

,e;jf; fhyfl;lj;jpy; k`pe;j uh[gf;\th> ruj; nghd;Nrfhth vd;w Nfs;tpf;F gjpy; nfhLf;f Ntz;ba mtrpaNkapy;iy. ruj; nghd;Nrfh vd;w epiyapy; ahu; ,Ue;jhYk; mtu; [dhjpgjpahf njupT nra;ag;gl;lhy; ,d;Dk; Ie;J MW Mz;Lfs; tPzhff;$ba epiy Vw;gLk;. mtu; murpaiy fw;Wf;nfhs;s Ntz;bapUf;fpwJ. Kd;ndLf;fg;gl;L tUk; gy mgptpUj;jp Ntiyj; jpl;lq;fs; njhlu;e;J Kd;ndLf;fg;gLkh vd;w Nfs;tpAk; vOfpwJ. [dhjpgjpia vLj;Jf; nfhz;lhy; jpwik> mDgtk;> MSik> Aj;jj;jpw;F Kfq;nfhLj;j ijupak;> ru;tNjr r%fq;fSf;F mtu; Kfq;nfhLj;j tpjk;> cyf ehLfs; nfhLj;j mOj;jq;fis jhq;fpf; nfhz;lik vd;gd thf;fhsu; ftdpg;Gf;Fupait. ,g;NghJ Aj;jk; epd;Wtpl;lJ. [dhjpgjpf;F ,dp ve;jj; jilAk; ,y;iy. nghUshjhu mgptpUj;jp> murpay; ghFghL mjd; %ykhf vOfpd;w gpur;rpidfs;> r%f Kuz;ghLfs; ,tw;Wf;nfy;yhk; jPu;Tfhz Ntz;bapUf;fpwJ. [dhjpgjpf;F ,d;Dk; Nrhjidfs; ,Uf;fpd;wd. MSk; fl;rpapy; ,Uf;fpd;w mtuJ gq;fhspfspd; njhy;iyfis Gj;jprhJupakhf mZFthNuahdhy; mtiug; Nghd;w ehl;il epu;tfpf;fpd;w jdp kdpju; ,dp fpilg;gJ mupJ. mtuJ Ml;rpia jpir jpUg;Gtjw;F mbg;gilthjpfs; vLf;Fk; Kaw;rpfSf;F ,lq;nfhLf;f khl;lhu; vd;Nw ek;Gfpd;Nwhk;. [dhjpgjp rpy tplaq;fspy; N[. tp. gpapduhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;lhu;. N[. tp. gp. nfhLj;j mOj;jk; fhuzkhfNt tlf;F fpof;F gpupf;fg;gl;lJ. rkhjhd xg;ge;jk; ,y;yhky; nra;ag;gl;lJ. Aj;jk; njhlu Ntz;Lk; vd;w epu;g;ge;jj;ij N[. tp. gp. nfhLj;jJ. ru;tNjr mstpy; ehL xU ,f;fl;lhd epiyf;F tuf; fhuzk; N[. tp. gpahFk;. ,e;j Aj;jj;ij epWj;jpapUe;jhy; [dhjpgjp> kq;fs Kdrpq;f Kd;itj;j murpay; jPu;Tfis tpl rpwe;j jPu;it Kd;itj;jpUg;ghu;. tlfpof;F jkpoupd; gpur;rpidf;F ehl;il gpupf;fhj tifapy; murpay; cupikfis toq;ff;$bajhf ,Ue;jpUf;Fk;. ,itnay;yhk; jtpLnghbahf Nghtjw;F mbg;gilthjpfNs fhuzkhFk;. (NkYk;......)

ij 05> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jypy; aho; kf;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;?

(n[jpdh)

Nju;jy; fhyq;fspy; cuj;j njhdpapy; czu;r;rpfisj; J}z;btpl;L cupikf; Fuy; vOg;gpatu;fspd; tPuhNtr thu;j;ijfspy; tpOe;J [dehafj;jpd; ngWkjp kpf;f tpOkpakhd thf;Ffis flypy; ms;spf; nfhl;ba fhfpjq;fshf;fpNdhk;. rYiffs; vk;ikr; ruzilar; nra;ag;Nghtjpy;iy. cupikfNs vkJ cWjpAk; ,WjpAkhd ,yf;F vd;W Koq;fp thf;Fg; ngw;wtu;fs; murhq;fk; toq;Ffpd;w midj;Jr; rYiffisAk; jhk; ngw;W mDgtpj;J te;jdu;. Mapuf;fzf;fhd ,isQu;fisAk; AtjpfisAk; cupikg;Nghu; vDk; ntspr;rj;ijf;fhl;b tpl;by; G+r;rpfshf tpor;nra;J mtu;fs; rlyq;fshy; kz;iz epug;gp khtPuu; cwq;Fk; ,lk; vd;W $wp ekJ kz;iz kahd G+kpahf;f cWJiz epd;wdu;. jkf;F capuhgj;J vd;W $wp jkJ FLk;gq;fNshL ntspehLfspy; thoe;Jnfhz;L ghuhSkd;wr; rk;gsk;> nfhOk;gpy; trpg;gpl trjp> murhq;fk; toq;Fk; ghJfhg;G> Vida mj;jpahtrpa trjpfs;> jPu;itaw;w thfdq;fs;> ntspehl;Lg; gazq;fs; vd;W vjid tpl;lhu;fs;? ekf;F ve;j cupikiag; ngw;Wj; je;jhu;fs;? jsj;jpy; epd;W> kf;fs; epiyiar; rupahfg; Gupe;J mtu;fs; tho;tpy; RgPl;rk; Njhd;w Kad;W gzpnra;j- nraw;wpl;lq;fs; tFj;Jr; rPuhfr; nraw;gl;ltu;fisAk; murhq;fq;fis mDrupj;J gif ghuhl;lhJ> gz;G ,of;fhJ gzpnra;jtu;fisAk; ,dj;JNuhfp vd;whu;fs;. vl;lg;gu;fs; vd;whu;fs;. fhl;bf; nfhLg;gtu;fs; vd;whu;fs;. iff;$yp vd;whu;fs;. Mdhy;> ekJ tho;T Nfs;tpf;FwpahfpaNj kpFjp. (NkYk;......)

ij 04> 2010

Vd; gwpj;jha; vd; jhaizg;ig?

 

mts; Jauk; fz;zPupYk; fiuayhk;

              

fhyj;jpYk; kiwayhk;

 

nrhy;yTk; njupatpy;iy

              

nrhy;ypAk; GhpAjpy;iy

 

Vd; gwpj;jhh; vd; jhaizg;ig

              

ahuizg;ig <Lnra;a

 

      

-gpupah Nerd;-

ij 04> 2010

48 kzp Neuj;jpDs; tpthjk; elj;j mur jug;G jahu;

ruj; nghd;Nrfhtpd; FLk;g MAjf; fk;gdpapd; Coy;> Nkhrbfs;

vjpu;f;fl;rp [dhjpgjp Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh> ,uhZtj; jsgjpahf ,Ue;jNtis mtuJ kUkfdpd; ngaupy; MAjf; fk;gdpnahd;iw elj;jp te;jik njhlu;ghf ehk; mwpe;jpUe;Njhk;. ,Ug;gpDk; jw;NghJ ruj; nghd;Nrfhtpd; ‘fpuPd; fhu;l;’ bYs;s tpyhrKk; mnkupf;fhtpy; mtuJ kUkfdpd; ngaupy; ,aq;fp tUk; ‘i`Nfhg;’ vDk; MAj fk;gdpapd; tpyhrKk; xd;whf ,Ug;gjw;fhd Mjhuq;fs; fpilj;Js;sd. fpuPd; fhu;by; cs;sJ Nghd;w> fhu;j;jpN`th ruj; re;jpuyhy; nghd;Nrf;fh> 17545 Nfhy;l; l;iut;> n`l;kz;l;> X.Nf> 73012 vd;w tpyhrj;jpYk; ‘V-055-090192’ vd;w f;uPd; fhu;l; ,yf;fj;jpYNk Fwpj;j MAjf; fk;gdpAk; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. mg;gbnad;why; ,jid mtuJ FLk;g fk;gdpnad;WjhNd $wNtz;Lk;. (NkYk;.....)

ij 04> 2010

,dg; gpur;rpidia tsu;f;Fk; murpay; KbTf;F tuNtz;Lk;

([Ptfd;)

gpd;dzpapNyNa ghu;f;f Ntz;Lk;.

[dhjpgjpj; Nju;jiyg; nghWj;j tiuapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G gpsTgl;L epw;fpd;wJ. $l;likg;gpd; KbTf;F khwhf rpth[pypq;fk; Ntl;ghsuhff; fsj;jpy; ,wq;fpAs;shu;. Nju;jiyg; gfp\;fupf;f Ntz;Lnkdj; jkpo;f; fhq;fpu]; fl;rp Nkw;nfhz;l jPu;khdKk; $l;likg;gpd; KbTf;F khwhdJ. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it Mjupf;f Ntz;Lk; vd;W $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; rpyu; Kd;itf;Fk; fUj;ij rk;ge;jDk; NtW rpy rpNu\;lu;fSk; vjpu;f;fpd;whu;fs;. ruj; nghd;Nrfhit Mjupf;f Ntz;Lk; vd;gJ ,tu;fspd; epiyg;ghL. rpth[pypq;fk; RNar;ir Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapLtJk; jkpo;f; fhq;fpu]; fl;rp Nju;jiyg; gfp\;fupg;gJk; jkpo; kf;fs; Njrpa murpaypy; gq;Fgw;Wtijj; jLf;Fk; ntspg;gilahd Kaw;rpfs;. ruj; nghd;NrfhTf;F thf;fspg;gJ ,Nj Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjw;fhd kiwKf Kaw;rp. (NkYk;....)

ij 04> 2010

fhl;bf;nfhLf;Fk; nraw;ghLfSf;F xd;Wjpuz;L gjpyb nfhLg;Nghk; -[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\

jha;ehl;ilf; fhl;bf;nfhLf;Fk; nraw;ghLfSf;F ehl;L kf;fs; ,dpAk; ,lkspf;ff; $lhJ. midtUk; Xuzp jpuz;L gjpyb nfhLg;gJ mtrpankd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ituhf;fpa murpaYld; ehl;ilf; fhl;bf;nfhLj;jhYk; Nftykhd ngha;g; gpurhuq;fis Nkw;nfhs;jYk; njhlu;fpd;wd. ,jidj; njhlutplhky; epWj;j Ntz;baJ mtrpak; vdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. jha; ehl;ilg; ghJfhj;J mgptpUj;jpapy; ehl;ilf; fl;bnaOg;Gk; Nghuhl;lj;jpy; ehk; ntw;wp nfhz;Ls; Nshk;. ehl;bypUe;J tWikia xopg;gjw;Fk; eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;NshnkdTk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

 

 

 

 

 

ij 04> 2010

Njhou; fdfFyrpq;fj;ijAk; ,izj;J ,d;W Njhou; Re;juk; mtu;fis epidT$UNthk;.

(mnyf;]; ,utp)

Njhou; fdFyrpq;fk; cld; gofpatu;fs;> mtupd; mt; tay;ntsp kj;jpapy; cs;s NjePu; epiyaj;jpy; re;jpj;jtu;fs; gyu;.  ,d;W fofj;jpy; ,Ue;J gpupe;J jdp mk;ikg;ig cUthf;fpatu;fs;> gy;NtWgl;l fhudq;fSy;Yf;fhf xJq;fpatu;fs;  gyu;> ,tu;fspy; rpyu; Gyk;ngau; ehLfspYk;> njhlu;e;J <oj;jpYk;> Kf;fpakhf jhk; gpwe;j ,lj;jpYk; tho;fpwhu;fs;. ,tu;fs; ,d;W Njhou; fdFrpq;fk; mtu;fisAk; mtu;fspd; fofj;jpdJk; jkpopd Nghuhl;l gq;fspg;igAk; epidT $Wthu;fs; vd epidf;fpNwd;. Gjpa ghijapy; te;j ehk;> fle;J te;j ghijia kPl;Fkplj;J nfl;ldtw;iw kwe;J ey;ytw;iw> Ratpku;rdj;ij Vw;W> khw;W fUj;ij kjpj;J> ehk; nfhz;l ,yl;rpaj;ij Vw;W ehk; Nerpf;Fk; kf;fSf;fhf GjpaNjhu; cyfk; gilg;Nghk;. (NkYk;......)

ij 04> 2010

xl;Lf;FO fhl;bf;nfhLg;G njhlHfpwJ.

,yq;if murhq;fj;Jld; NrHe;J ,aq;Fk; xl;Lf;FOthf jkpoPo tpLjiyg;Gypfs; ,aq;fp tUtJ midtUk; mwpe;jNj. Nf gp cl;gl gy Gyp cWg;gpdHfs; xl;Lf;FOthf nray;gl;L tUfpwhHfs;. mur gilfsplk; ruzile;j Kf;fpa Gypfs; nfhOk;G rHtNjr tpkhd epiyak;> nfhOk;G Kf;fpa ,lq;fs;> tTdpah> Xke;ij> aho;g;ghzk; vd gy gFjpfspy; mur gilfSld; NrHe;J Gyp xl;Lf;FO nray;gl;L tUfpwJ. ,sk;gUjp> jkpopdp Nghd;NwhH ,jpy; Kf;fpa gq;F tfpj;J tUtjhfTk;> mtHfs; topelj;jypy; gy Kf;fpa Gypfs; muRf;F tpRthrkhf ,aq;fp tUtjhfTk; njhpate;Js;sJ. ghg;gh> uhk;> jahkh];uH> N[hHr; Iah MfpNahH  ntspg;gilahfNt nray;gLfpwhHfs;. ,J gw;wp nfhOk;gpy; cs;s NguhrphpaH xUtUld; NgrpaNghJ “,jpy; Mr;rhpag;gl vJTNkapy;iy. gpughfud; capUld; ,Ue;jpUe;jhy; mtHjhd; Kjd;ikahd xl;Lf;FO cWg;gpddhfr; nray;gl;bUg;ghH”. vd;W nrhd;dhH.

- FRk;gd;.

ij 04> 2010

,yq;if K];ypk;fspd; tuyhW gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; Ma;T

Nguhrpupau;fs; ifyhrgjp> ,e;jpughyh MfpNahUf;F ed;wp nrYj;JtJ mtrpak;

(Nguhrpupau; Nf.vk;.vr;. fhypjPd;)

fle;j gjpdhd;F E}w;whz;LfSf;F Nkyhf ,yq;ifapy; thOk; K];ypk;fspd; tuyhw;iwg; gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; Ma;Tf;F cl;gLj;Jk; epiy ghlj;jpl;lj;jpy; fhzg;gltpy;iy. aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpy; ,];yhkpa ehfupfk; xU ghlkhf 1976 ,y; mq;fPfupf;fg;gl;L Muk;gkhdjd; gpd;dNu ,yq;if K];ypk;fspd; tuyhW mg;gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; ghlj;jpl;lj;jpy; xU gFjpahff; fw;gpf;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jid mq;fPfupj;j mg;Nghija gy;fiyf;fofj;jpd; Nguhrpupau; Nf. ifyhrgjp> gPlhjpgjp Nguhrpupau; Nf. ,e;jpughyh MfpNahUf;F tpNrlkhf ehk; ed;wp nrYj;j Ntz;Lk;. (NkYk;....)

ij 04> 2010

aho;g;ghzj;jpy; RUl;Lf; ifj;njhopy;

tre;jj;ij vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; RUl;L cw;gj;jpahsu;fs;

(etul;zuh[h)

fle;j fhyj;jpy; ,e;j RUl;L njhopy; vd;gJ gyUila ehshe;j njhopy; Kaw;rpahf fhzg;gl;lJ. ,j;Jld; ghlrhiyfSf;Fr; nry;Yk; khztu;fs; khiy Neuj;jpy; ghlrhiy fy;tp Kbe;J te;j ,uz;L kzpj;jpahyNkh md;wp Qhapw;Wf;fpoikfspNyh RUl;L Rw;Wgtu;fSld; nrd;W mtu;fSf;F cjtp nra;tJ tof;fk;. ,jd; %yk; FLk;gj;Jf;F xU njhifg; gzj;ij ngw;Wf; nfhLf;f ,tu;fshy; Kbe;jJ. ,e;epiyik 1985k; Mz;bd; gpd;du; Aj;jr; R+oy; fhuzkhf fLikahf ghjpg;gile;jJ. njd;dpyq;if re;ij tha;g;igf; nfhz;L ,lk;ngw;w ,e;j RUl;Lf; ifj;njhopy; Nghf;Ftuj;Jg; ghijfspy; ,uhZtj;jpdupd; Nrhjidfs; fhuzkhf nghUl;fis gjg;gLj;jp ngl;bfspy; milj;J mDg;GtjpYk; kw;Wk; mjid Nrhjid epiyaq;fspy; ngl;bfspy; ,Ue;J mfw;wpf; fhl;Ltjpy; fhzg;gl;l rpukq;fspdhYk; Nrjq;fspdhYk; ,jidj; njhlu;e;J njd;dpyq;iff;F nfhz;L nry;y Kbahj epiyik cUthdJ. njhopYk; ghjpf;fg;gl;lJ. (NkYk;....)

ij 04> 2010

[dhjpgjpj; Nju;jYk; rpWghd;ik ,dq;fSk;!

(G+.re;jpuh)

,k;Kiw [dhjpgjpj; Nju;jypy; Ngupdthjpfspd; gpujhd vjpu;ghu;g;G [dhjpgjp Kiwia uj;Jr; nra;jy; vd;gjhFk;. rpWghd;ik jkpo; kf;fisg; nghWj;jtiu jkpo; kf;fs; vjpu;nfhz;Ls;s gpur;rpidfSf;F murpay; jPu;T fhzg;glhky;> [dhjpgjp Kiw uj;Jr; nra;ag;gLtjhdJ rpWghd;ik kf;fspd; murpay; gyj;ij uj;Jr; nray;tnjd;gjhFk;. ,e;j epiyikiaj; Njhw;fbg;gJld;> 30 tUlfhy Aj;jj;jpd; tpisTfshd> ,oe;JNghd mgptpUj;jp> mope;JNghd gpuNjrq;fis kPsf;fl;bnaOg;gy;> rpijf;fg;gl;l tjptplq;fisg; Gduikj;jy;> tuz;LNghd tho;thjhuq;fisr; rPu;nra;jy;> fUfpg; NghapUf;Fk; fy;tpr; nry;tj;ijr; nropf;fr; nra;jy;> kwe;JNghd fiy> fyhrhu> ghz;ghl;L tpOkpaq;fSf;Fg; Gj;Jap&l;ly;> cly; csuPjpahfg; ghjpg;Gf;Fs;shfp tpuf;jpapd; tpspk;Gf;Nf js;sg;gl;Ls;s vk;kf;fis ,ay;G tho;f;iff;F kPl;nlLj;jy; Nghd;wtw;Ww;F Kd;Dupik nfhLf;Fk; mNjNtis> re;Njfj;jpd; Ngupy; ifJ nra;ag;gl;L tof;F tprhuizfs; vJTkpd;wp gytUlq;fshfj; jkJ ,sikf;fhyj;ij rpiwf;$lq;fspy; tPzbj;Jf; nfhz;bUf;Fk; jkpo; ,isQu; AtjpfspdJk; ele;J Kbe;j ,Wjp Aj;jj;jpy; milahsk; fhzg;gl;l Gyp cWg;gdu;fs;> re;Njfj;jpy; ifJ nra;J jLj;J itf;fg;gl;Ls;s rpWtu; rpWkpfs; Kjy; ,isQu; Atjpfs; tiuapyhd gjpidahapuj;Jf;Fk; Nkw;gl;ltu;fspd; tpLjiyiaf; fUj;jpy; nfhz;Lk; ,k;Kiw [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; kf;fs; jk;kj;jpapyhd NtWghLfis kwe;J xw;WikAld; jkJ murpay; gyj;ijg; gad;gLj;j Ntz;baJ fhyj;jpd; fl;lhakhFk;. (NkYk;......)

ij 03> 2010

[dthp ,Ugj;jhW!

tpUk;gpNah tpUk;ghkNyh ,U fl;rpfSf;Fs; xd;iw jkpo; NgRk; kf;fs; Njh;e;njLf;f Ntz;Lk;…..?

(Nkhfd;)

,e;j mikjpf;F gpd; vq;fSf;F fpilf;ff;$ba Mff;$Ljyhd mjpfhuq;fis juNtz;ba eph;g;ge;jk; [dhjpgjp kfpe;jhTf;F cz;nld;gjpy; vjph; fUj;J ,Uf;fKbahJ. jkpo; NgRk; kf;fSf;F mth; VjhtJ jutpUk;gf;$bath; vd;w ek;gpf;ifia Ntjhsk; KUq;if kuj;jpy; kWgbAk; VWtJ Nghy; mth; Nky; itf;fNtz;ba rgyj;jpy; vq;fis tpl;L itj;jpUf;fpwhh; vd;gijAk; kWj;J tpl KbahJ. Vnddpd; fle;j fhyq;fspy; khwp khwp Ml;rpf;F te;j ,U ngUk;ghd;ik muRfSk; Gypfspd; Kw;WKOjhd mopit jq;fs; Raeyk; fUjp tpUk;gtpy;iy. fhuzk; ,yq;ifapy; jkpo; NgRk; kf;fis NkYk; rpWghd;ik kf;fshf Mf;Ftjpy; ngUk; gq;if GypfNs nra;J te;J nfhz;bUe;jdh;. mJkpl;Lkpy;yhJ jkpo; NgRk; kf;fspd; epaha g+h;tkhd Nfhhpf;iffis jq;fs; gaq;futhj eltbf;iffs; %yk; eph;%y gLj;jpaJk; rpq;fs ngUk;ghd;ik muRfSf;F nghpa ed;ikahfTk; ,Ue;jJ. ,g;gb gy tiffspy; ngUk;ghd;ik muRfspd; fdTfis edthf;fp nfhz;bUe;j xU nghd; Kl;ilapLk; thh;j;ij mth; mopj;njhopf;f epidj;jNj mth; jkpo; NgRk; kf;fs; kPJk; mf;fiw nfhz;Ls;shh; vd;W ehk; ek;Gtjpy; jtwpy;iy vd;Nw fUjKbAk;.  (NkYk;....)

ij 03> 2010

fLk; gdp %l;lk; ,Uspy; %o;fpaJ tl ,e;jpah  3 uapy;fs; Nkhjy;: 10 Ngu; gyp

tl ,e;jpah KOtJk; fLk; gdp%l;lj;jhy; ,ay;G tho;f;if Kw;wpYk; ];jk;gpj;jJ. kpd;rhuk; Jz;bf;fg;gl;lJ. %d;W ,lq;fspy; gdp %l;lk; fhuzkhf uapy; tpgj;JfSk; Neu;e;jd. ,jpy; 10 Ngu; capupoe;jdu;. jpy;yp> cj;jug;gpu Njrk;> gQ;rhg;> `upahdh> [k;K-fh\;kPu; khepyj;jpy; rpy gFjpfs;> rz;bfu; A+dpad; gpuNjrk; cs;gl tl ,e;jpah KOtJk; rdpf;fpoik fLk; gdp%l;lj;jpy; rpf;fpaJ. fle;j rpy thuq;fshfNt tl ,e;jpahtpd; gy;NtW gFjpfspy; gdp %l;lk; fhzg;gl;lJ. ,J rdpf;fpoik mjpfhiy jPtpukile;jJ. ,jd; fhuzkhf mjpfhiy 3 kzpastpy; kj;jpa kpd;njhFg;gpd; tlf;F gpuhe;jpa njhFg;gpy; njhopy;El;gf; NfhshW Vw;gl;lJ. kpd; khw;wpfspy; kpd; rg;isia nfhLf;f Kbahj mstpw;F Jiz kpd; epiyaq;fs; midj;Jk; gdp %l;lj;jpd; gpbapy; rpf;fpapUe;jjhy; Nfhshiw rupnra;a Kbatpy;iy. ,jd; fhuzkhf gQ;rhg;> `upahdh> [k;K-fh\;kPupd; rpy gFjpfs; kw;Wk; rz;bfu; Mfpa khepyq;fs; ,Uspy; %o;fpd. (NkYk;....)

ij 03> 2010

H1N1 itu]; njhw;iwf; fz;lwpa cldb Nrhjid Kiw fz;Lgpbg;G

cyifNa mr;RWj;jp tUk; gd;wpf; fha;r;ry; vdg;gLk; ];itd; GSh Neha; njhw;iwf; fz;lwpa cldb Nrhjid Kiw cUthf;fg;gl;Ls;sJ. gd;wpf;fha;r;ry; Neha; njhw;W cs;stu;fspd; ckpo;ePu; %yNk Nrhjid Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. ,e;j Nrhjid Kbit mwptjw;F Fiwe;jgl;rk; 24 kzp Neuk; Kjy; 36 kzp Neuk; tiuahfpwJ. jw;NghJ fz;lwpag;gl;Ls;s Gjpa Kiw %yk; cldbahf KbTfisj; njupe;J nfhs;s KbAk;. jhdpaq;fp Kiwapy; nray;gLk; ,e;j Nrhjid KbTfs; kpfj; Jy;ypakhf ,Uf;fpd;wd. ,j;jifa Nrhjid Kiwia tp];fhd;rpd; kUj;Jtf; fy;Y}up kw;Wk; Foe;ijfs; kUj;Jtkid Muha;r;rpah su;fs; cUthf;fpAs;sdu;.

ij 03> 2010

kiyafnkq;Fk; ngUk; Nrhfk;; kf;fs; fjwp mOJ mQ;ryp

kiyaf kf;fs; Kd;dzpapd; jiytUk; mikr;rUkhd ng. re;jpuNrfudpd; kiwtpdhy; kiyafnkq;Fk; Nrhfkakhff; fhl;rpaspf;fpwJ. mkuu; re;jpuNrfuDf;F ,uq;fy; njuptpf;Fk; tifapy; kiyaf efuq;fspYk; Njhl;lg; gFjpfspYk; nts;isf; nfhbfSk;> fl;rpf; nfhbfSk; gwf;ftplg;gl;Ls;sd. kiyafj; Njhl;lq;fspy; mkuu; re;jpuNrfuDf;F mQ;ryp nrYj;Jk; tifapy; Njhl;lj; njhopyhsu;fs; gzpfspy; <Lgltpy;iy. md;dhuJ gpwe;j Cuhd jythf;fiyg; gFjpfspy; rfy Njhl;lq;fspYk; gzpfs; New;W ];jk;gpjkile;J fhzg;gl;ld. Njhl;lq;fspy; rpy ,lq;fspy; Nrhf fPjq;fs; ,irf;fg;gl;l tz;zNk ,Ue;jJ. kiyafj;jpd; Kf;fpa ,lq;fspYk; re;jpfspYk; mkuu; re;jpuNrfudpd; Gifg;glq;fs; itj;J tpsf;Ffs; vupf;fg;gl;bUe;jijf; fhz Kbe;jJ. (NkYk;....)

ij 03> 2010

,d;iwa murpay; epiy

,yq;if fk;A+dp];l; fl;rpapdhy; xOq;F nra;ag;gl;l ‘,d;iwa murpay; epiy’ vd;w jiyg;gpy; fUj;juq;F xd;W [dtup 02 eilngw;wJ. ,f; fUj;juq;fpy; fk;A+dp];l; fl;rpj; jiytu; mikr;ru; bA+ FzNrfuh> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> gj;jkehgh <gpMu;vy;vt; nghJ nrayhsu; jp. =jud; Nghd;w jiytu;fSk; fye;J nfhz;L fUj;Jf;fs; njuptpj;jdu;. ,jpy; ngUe;njhifahd kf;fs; fye;J nfhz;ldu;. ,yq;ifapy; xU gykhd ,lJrhup Kd;dzpia fl;Lk; Ntiyfspy; ,tu;fs; jw;NghJ <Lgl;L tUtjhfTk; mwpa Kbfpd;wJ  

ij 03> 2010

Gjpa ghij Re;juj;jpd; epidTfSf;fhf……

“ju;kj;jpd; tho;Tjid R+J ft;Tk;> kWgbAk; ju;kk; nty;YnkDk; kUkj;ij ek;khy; cyfk; fw;Fk;.”

(mnyf;]; ,utp)

“jdpkdpj gaq;futhjKk;> ntWk; tPujPu rk;gtq;fSk; mlf;fpnahLf;fg;gLk; xU Njrpa ,dj;jpd; tpLjiyiag; ngw;Wj; je;JtplhJ. khwhf> Nghuhl;lkhdJ KO kf;fisAk; ,izj;jjhf> vjpupfis rupahf ,dq;fz;L el;G rf;jpfSld; ifNfhu;j;J Kd;ndLf;fg;gl Ntz;baJ. jkpoPo tpLjiynad;gJ ntWk; kz; kPl;G my;y. mJ> vkJ kf;fspd; r%f-nghUshjhu tpLjiyiaAk; Fwpj;jjhdJ” vd;w fUj;jpay; mbg;gilapy; fofj;ij tsu;j;j Njhou;fspy; Njhou; Re;juk; Kjd;ikahdtu; njhiyNehf;F murpay;> mrhj;jpa JzpT> Neu;ik> fbd ciog;G> jd;dyq;fUjhj jpahfk;> ,tw;wpf;Fkg;ghy; kdpj Neak;> Njhoik ,itnay;yhk; xU Nru;e;j kf;fis Nerpj;j kfj;jhd> r%f Nghuhsp Re;juk;. (NkYk;....)

ij 03> 2010

kiyaf kf;fspd; jiytH ng. re;jpuNrfud; mtHfl;F vk; ,ja mQ;rypfs; - jp. =jud; gj;kehgh <.gp.MH.vy;.vg;. 
 

kiyaf njhopyhsH tHf;fj;jpd; chpikfSf;fhf khj;jpuky;yhky; kiyaf kf;fs; xU r%fk; vd;w tifapy; mk; kf;fspd; jdpj;Jt chpikfSf;fhfTk; Fuy nfhLj;jtH. kiyafj;jpy; yad; fhk;gpuhTf;F khw;whf tPlikg;G jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpajpy; fhj;jpukhd gq;fspg;ig toq;fpatH. kiyaf kf;fs; thOk; gpuNjrq;fspy; fpuhk NrtfHfis epakpj;J gpwg;G mj;jhl;rpg; gj;jpuk;> milahs ml;il Nghd;wtw;iw ngWtjw;F fhj;jpukhd Kiwapy; nraw;gl;ltH. kiyafj;jpy; cs;sf fl;likg;G trjpfis Vw;gLj;Jtjpy; mauhJ ghLgl;ltH. Fwpg;ghf ,se;jiyKiwapdhpd; fy;tp njhopy; njhlHghd tplaq;fspy; fhpridia nrYj;jpatH. jkpo; NgRk; kf;fs; vjpHNehf;Fk; gpur;rpidf;F If;fpa ,yq;iff;Fs; rkhjhdj; jPHT fhzg;jw;F ghLgl;ltH. kdpj chpik kPwy;fSf;F vjpuhf jkJ rfhf;fSld; ,ize;J ,ilawhJ Fuy; nfhLj;J te;jtH. xU mjpfhug; gfpHT Kiwiknahd;W kiyaf kf;fSf;Fk; Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lnkd;W mjw;fhd gq;fspg;ig toq;fpatH. midj;Jf;fl;rp gpujpepjpfs; FOtpYk; mjw;F mDruizahf ,Ue;j epGzH FOtpd; Kd;dpiyapYk; mjw;fhd epahaq;fis vLj;Jiuj;jtH. jkpo; NgRk; kf;fspd; murpay; chpikfSf;fhd epahaq;fis rHtNjr muq;fpYk; Fwpg;ghf ,e;jpa jkpof Kjy;tH> jiytHfis re;jpj;J vLj;Jiuj;jtH. (NkYk;....)

ij 03> 2010

jkpo; kf;fspd; Njitfs; kw;Wk; tpUg;G ntWg;Gf;fis czu;e;Nj nray;gLNtd;: aho;g;ghzj;jpy; ruj; nghd;Nrfh

aho; khtl;l kf;fSila vz;zq;fs; kw;Wk; czu;Tfis ed;F Gupe;J nfhz;ltd; ehd; me;j tifapy; mtu;fSila Njitfs; kw;Wk; tpUg;G ntWg;Gf;fis czu;e;Nj nray;gLfpd;Nwd; vd [dhjpgjp Nju;jYf;fhd vjpu;f;fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsu; ruj; nghd;Nrfh Fwpg;gpl;lhu;. ruj; nghd;Nrfhit Mjupj;J aho;g;ghzk; tPurpq;fk; kz;lgj;jpy; If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; aho;. khtl;l mikg;ghsu; e. rj;jpNae;juh jiyikapy; nghJf; $l;lk; ,lk;ngw;wJ.,q;F ciuahw;WifapNyNa mtu; ,jidj; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 03> 2010

aho;. cah; ghJfhg;G tyaq;fspy; cs;s ghlrhiyfSf;F ,yFtpy; nry;y Vw;ghL 

aho; Flhehl;bd; cah; ghJfhg;G tyaq;fspy; jw;NghJ ,aq;Fk; ghlrhiyfSf;F  Mrpupah;fSk;>  khzth;fSk; ,yFtpy; nrd;W tUtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. mNjNeuk;> cah; ghJfhg;G tyaq;fspy; cs;s Vida ghlrhiyfisj; jpwg;gjw;Fk; eltbf;if vLf;fg;gLtjhf  tl khfhz fy;tp> tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpd; nrayhsh;  v];. ,sq;Nfhtd; njuptpj;jhh;. cah; ghJfhg;G tyaq;fspy; jw;NghJ ,aq;Fk;  njy;ypg;gis k`h[dhf; fy;Y}up> Ntyiz kj;jpa fy;Y}up> gUj;jpj;Jiw `hl;yp fy;Y}up>  nkjb];l; fy;Y}up cs;spl;l ghlrhiyfSf;fhd Nghf;Ftuj;ij ,yFgLj;j eltbf;if  vLf;fg;gLtjhfTk; ,sq;Nfhtd; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

ij 03> 2010

tlf;fpd; tsu;r;rp kf;fspd; ifapy;

fle;j ehd;F tUlq;fspy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ gpd;gw;wpa mgptpUj;jpf; nfhs;if mgptpUj;jpapd; gyid midj;J kf;fSk; mDgtpg;gjw;F toptFj;Js;sJ. Kd;ida Ml;rpahsu;fs; xU rpy khfhzq;fSf;Fs;NsNa mgptpUj;jpia Nkw;nfhz;ldu;. [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpd; Ml;rpf; fhyj;jpNyNa mgptpUj;jpj; jpl;lj;Jf;Fs; ehl;bd; rfy gFjpfSk; cs;slf;fg;gl;ld. gy jrhg;j fhykhf mgptpUj;jpapy; Gwf;fzpf; fg;gl;bUe;j tlf;F> fpof;F khfhzq;fSk; mgptpUj;jpj; jpl;lj;Jf;Fs; cs;thq;fg;gl;bUf;fpd;wd. (NkYk;....)

ij 03> 2010 

,lk;ngah;e;j rfy thf;fhsh;fSk; thf;fspf;f tpNrl eltbf;if 

,lk;ngah;e;j rfy thf;fhsh;fSk; thf;fspg;gjw;F trjpahf Njh;jy;fs; jiyikafk; tpNrl eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;sJ.  ,lk;ngah;e;jth;fs;  thf;fspf;f Kbahj epiy Vw;gl;Ls;sjhf ntspahFk; nra;jpfspy; cz;ik ,y;iynad;Wk; jiyikafk; njuptpj;jJ. Aj;jj;jpdhy;  cs;sf ,lk;ngah;TfSf;F  cs;shdth;fSk;> Njh;jy; njhFjpf;F ntspapy; ,lk;ngah;e;jth;fSk;  thf;fspf;fntd ntt;Ntwhd eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhfj; Njh;jy;fs; Mizahsh; jahde;j  jp\hehaf;f njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 03> 2010

,dpahtJ rupahd KbTfis vLg;ghu;fsh?

(thFyd;)

[dhjpgjpj; Nju;jy; [dtup 26k; jpfjp. mijj; njhlu;e;J ghuhSkd;wj; Nju;jy;. ,uz;L Nju;jy;fSk; jdpj;jdpahf eilngWfpd;w NghjpYk; ,uz;Lf;FkpilNa neUf;fkhd njhlu;G cz;L. [dhjpgjpf;F epiwNtw;W mjpfhuk; cs;s NghjpYk; mtuJ mjpfhuj;ijr; nraw;gLj;Jtjpy; ghuhSkd;wk; Kf;fpa ghj;jpuk; tfpf;fpd;wJ. vdNt [dhjpgjpiaj; njupT nra;Ak; NghJ mtUf;Fr; rhjfkhd ghuhSkd;wk; ,Uf;f Ntz;bajd; mtrpaj;ijAk; kf;fs; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;....)

ij 03> 2010

%d;W jrhg;j fhyj;jpw;Fg; gpd;dh; ghzw;Jiw = fe;jRthkp Mya kfh Fk;ghgpN\fg; ngUtpoh 

nfhOk;gpy; MbNty; tpoh eilngWtjw;F Kd;gjhf fjph;fhkj;jpw;Fg; ghij ahj;jpiu nry;Yk; gf;jh;fs; nfhOk;gpypUe;J fhyp tPjpapD}lhfr; nry;Yk;nghOJ ghze;Jiw efupd; kj;jpapy; mike;jpUf;Fk; xNunahU ,e;J Myakhd = fe;jrhkp Myaj;jpy; topgl;L mq;F jq;fpapUe;J ghj ahj;jpiuiaj; njhlh;thh;fs;. ,g;gbg;gl;l rpwg;Gtha;e;j ghze;Jiwapy; mike;Js;s ghze;Jiw = fe;jRthkp Myak; gy fhykhf g+i[ nra;ahkYk; kf;fs; topgl Kbahj #o;epiyapYk; mike;jpUe;jJ. (NkYk;....)

ij 03> 2010

nguparhkp re;jpuNrfud;

Xu; cjaj;jpd; m];jkdk;

(mUs; rj;jpaehjd;)

‘jdpg;gl;l uPjpapy; ,tu; kpfTk; ,dpatu;. fbe;Jnfhs;s khl;lhu;. ,d;iwa kiyafj; jiytu;fis vLj;Jf; nfhz;lhy; ve;jr; rkaj;jpYk; njhopyhsu;fSk; njhz;lu;fSk; re;jpf;ff;$ba jiytuhf ,tu; tpsq;fpdhu;. xUtu; jd; gpur;rpidiar; nrhd;dhy; mikjpahf mijf; Nfl;ghu;. mijj; jPu;g;gjw;F eltbf;if vLg;ghu;. mu;g;gzpg;Gld; nray;gLthu;. ,tu; =kh - rh];jpup xg;ge;jj;ijf; fLikahf vjpu;j;jhu;. vtUNk ,e;jpahTf;Fj; jpUk;gpr; nry;yf;$lhJ vd;gJ k. k. K. tpd; nfhs;ifahf ,Ue;jJ. ,J cq;fs; ehL. ePq;fs; ,q;Nf gpwe;J tsu;e;jtu;fs;. ,e;jj; jha; ehl;iltpl;L ,d;ndhU ehl;Lf;F Vd; nry;y Ntz;Lk; vd;W njhopyhsu;fsplk; Nfs;tp vOg;gpa ,tu;> ,q;Nf cupikAld; tho;tjw;fhfg; NghuhLtJ ekJ cupik vd;whu;. ,e;jpa flTr; rPl;L itj;jpUe;j njhopyhsu; FLk;gq;fis ,e;jpahTf;F mDg;g Ntz;Lk; vd;gjpy; md;iwa mikr;ru; uQ;rd; tpN[uj;d jPtpukhf ,Ue;j NghJ kiyaf kf;fs; Kd;dzp mijf; fLikahf vjpu;j;jJ. (NkYk;....)

ij 03> 2010

tlf;F> fpof;Fg; gFjpfspy; Nrjkhd rfy ,e;J Myaq;fSk; Gduikg;G 

tlf;F> fpof;fpy; Aj;jj;jhy; Nrjkhd rfy ,e;J  Myaq;fisAk; Gduikg;Gr; nra;a  murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sJ. fpof;F khfhzj;jpy 100 Myaq;fisg; Gduikf;fTk;> tl khfhzj;jpy; cs;s Nfhapy;fisj; Njh;e;njLj;J Myaj;jpw;F ,uz;L ,yl;rk; &gh tPjKk; epjpAjtp toq;fg;gl;Ls;sJ. fpof;fpy; mk;ghiw> kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy khtl;lq;fspy; mdh;j;jq;fshy; ghjpf;fg;gl;l Rkhh; 100 Myaq;fSf;F 3 NfhbNa 93 ,yl;r &gha; epjpAjtpahfg; gfph;e;jspf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; kpfTk; gpd;jq;fpa gFjpfisr; Nrh;e;j rpwpa Myaq;fspd; ehshe;j g+i[  eilKiwfis Nkk;gLj;Jtjw;nfd g+i[ cgfuzf; nfhs;tdTf;fhf fpof;F khfhzj;jpd; Rkhh; 200 Myaq;fSf;F jyh &gh.25>000  tPjk; epjpAjtp toq;fg;gl;Ls;sJ. ,jd;%yk; fpof;F khfhzj;jpy; Nrjkile;jpUe;j ,e;Jf; Nfhtpy;fspd; g+i[ topghLfs; toikNghd;W ,lk;ngw;W tUfpd;wd. (NkYk;....) 

ij 02> 2010

Microsoft jdJ jfty; njhopy;El;gj;ij ,yq;ifapy; tpupTgLj;Jfpd;wJ

,yq;ifapy; Nghu; KbTf;F nfhz;l tug;gl;lijj; njhlu;e;J Microsoft Nghd;w epWtdq;fs; ,yq;ifapy; jfty; njhopy; El;g Nkk;ghl;bw;fhf jkJ Kaw;rpfspy; <Lgl Kd; te;jpUf;fpd;wdu;. ,J rk;ke;jkhf  epWtdu; Bill Gate  Media ,w;F toq;fpa nra;jpia ePq;fs; fPNo cs;s njhlu;ig mOj;Jtjd; %yk; mwpe;J nfhs;syhk;.

Message from Bill Gates to Mark the Year of English and IT in Sri Lanka

ij 02> 2010

Raeyj;jpw;fhf fl;rp jhtptpl;L ePypf;fz;zph; tbf;Fk; Nahfuh[d;

- kiyaf mikg;Gfs; fz;ldk; 

nfhOk;gpy; ek;gp  Xl;Lg;Nghl;l kf;fis mehjuthf tpl;Ltpl;L jw;NghJ  kiyaf kf;fspw;fhf ePypf;fz;zPh;  tbf;Fk; Nahfhuh[htpidf; fz;L kaq;Fk; epiyapy;  kiyafkpy;iy vd  ngUe;Njhl;lg; gFjp  njhopyhsh; mikg;Gfs; Rl;bf;fhl;bAs;sd. kiyaf kf;fis ahUk; Vkhw;w KbahJ vd;gjid  ed;whfNt czh;e;jtupd; fl;rpj;jhty; Ntbf;ifahdJ. ,Jkhj;jpuky;yhJ ,.njh.fh. tpd; MNyhrfuhf 4 Mz;Lfs; flikahw;wpdhh; vd;gijg; ghh;f;Fk;NghJ ,tuJ fl;rpj;jhty; Kw;wpYk; Raeyj;jpd; mbg;gilahdJ  vd;gJ GydhFtjhf kfsph; mikg;gpd; jiytp  fpU\;zNtzp njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 02> 2010

kf;fs; jhq;fshfr; rpe;jpj;J KbTf;F tu Ntz;Lk;

[dhjpgjpj; Nju;jy; gpurhuk; ntFthfr; R+L gpbf;fpd;wJ. murpay; fl;rpfs; ve;jg; gf;fk; vd;gjpy; KbTf;F te;Jtpl;ld. jkpo; kf;fisg; gpujpepjpj;Jtg; gLj;Jtjhf cupik NfhUk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G khj;jpuk; ,d;Dk; xU jPu;khdj;Jf;Fk; tutpy;iy. ,uz;L gpujhd Ntl;ghsu;fSlDk; ,d;Wk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. jkpo; kf;fs; ahUf;F Mjutspf;f Ntz;Lk; vd;gijapl;Lg; Ngr;Rthu;j;ij elj;j Ntz;ba mtrpakpy;iy. ePz;lfhy murpay; mDgtk; cs;s $l;likg;Gj; jiytu;fSf;Fr; rk fhy murpay; epiyikia tpsq;fpf;nfhs;tNjh mjd; mbg;gilapy; rupahd jPu;khdj;Jf;F tUtNjh rpukkhdjy;y. (NkYk;....)

ij 02> 2010

fpof;Ff; flw;gFjpapy; kPd;gpbj;jil ePf;fj;jpw;F kf;fs; tuNtw;G 

fpof;Ff; fly; gFjpapy; kPd;gpbf;f tpjpf;fg;gl;bue;j jil ePf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j 29 Me; jpfjp Rkhh; 450 Ngh; fye;Jnfhz;l tpNr\ $l;lj;jpy; fpof;F khfhz flw;gilj; jsgjp upay; ml;kpuy; v];.vk;.b.tPuNrfu tpsf;fk; mspf;ifapy; fpof;F khfhzj;jpy; jPtputhjj;jhy; kPd;gpbf;fr; nry;ytplhky; jil nra;ag;gl;bUe;j gpuNjrq;fspy; ,g;nghOJ jhuhskhf kPd;gpbf;fyhk; vd;W cWjp mspj;jhh;. ,e;j tpN\l $l;lj;jpy; $l;LwTj;Jiw mikr;rh; e[Pg; V k[Pl;> fpof;F khfhz MSeh; upay; ml;kpuy; nkh`hd; tpN[tpf;fpuk ,th;fNshL gy;NtW cWg;gpdh;fSk; fpof;F khfhz rig mq;fj;jth;fSk; %J}h; gpuNjrig cWg;gpdh;fSk; fye;J nfhz;ldh;. (NkYk;.....)

ij 02> 2010

rp. I. V. mjpfhupfs; kPjhd jhf;Fjy; Mg;fhd; ,uhZt tPuuhy; elj;jg;gl;lJ

Mg;fhdp];jhdpy; fle;j Gjd; fpoik rp.I.V. mjpfhupfs; kPJ elj;jg;gl;l jhf;Fjy;fs; Fwpj;J fLikahd Kiwapy; tprhuiz fs; KLf;fp tplg;gl;Ls;sjhf mnkupf;fhtpd; csTj;Jiwg; gpupT mwptpj;Js;sJ. ,e;jj; jhf;Fjiy Mg;fhdp];jhd; ,uhZt tPuu; xUtu; elj;jpajhfj; njuptpf;fg;gLtJ gw;wpAk; tprhuizfs; ,lk;ngwTs;sjhfTk; rp.I.V. R+Siuj;Js;sJ. Mg;fhdp];jhdpd; Nfh\l; khfhzj;jpYs;s mnkupf;f ,uhZt Kfhkpy; Gjd;fpoik jw;nfhiyj; jhf;Fjy; ele;jJ. ,jpy; rp.I.V. mjpfhupfs; vl;Lg;Ngu; gypahdJld; NkYk; MWNgu; fhakile;jdu;. (NkYk;....)

ij 02> 2010

tPl;L Ntiyf;fkh;j;jg;gLk; kiyafr; rpWth;fis milahsq;fz;L r%fkag;gLj;j  eltbf;if

rpy ehl;fSf;F Kd; nfhOk;gpYs;s tPLfspy; gzpf;fkh;j;jg;gl;bUe;j kiyafr; rpWth;fs; kw;Wk; Atjpfs; %th;  nfhy;yg;gl;ldh;. ,th;fspd;  nfhiy njhlh;ghf mjpfhurig tprhuizfis elhj;jp- tUtjhfTk; [fj; nty;ytj;j $wpdhh;.  kiyafj;jpy; ,Ue;J nfhOk;gpYk; Vida gpuNjrq;fspYk; Ntiyf;fkh;j;jg;gl;Ls;s rpWth;fspd; tpguq;fisj; jpul;Ltjw;fhf fzpg;gPnlhd;iw  Nkw;nfhs;s cs;sjhfTk; ,jw;fhf Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk;  mikr;RlDk; r%f mePjp xopg;G mikr;RlDk; ,ize;J eltbf;if vLj;J tUtjhfTk; mth; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;....) 

ij 02> 2010

G+kp kPJ NkhjTs;s tpz;fy;iy jhf;fpaopf;f u\;ah eltbf;if

uhl;rj tpz;fy; xd;W 2036 Mk; Mz;L G+kp kPJ Nkhj ,Uf;fpwJ. mg;gb Nkhjpdhy; NguopT Vw;gLk; vd;W mQ;rg;gLfpwJ. ,ij jLg;gjw;fhf tpz;fyj;ij tpz;ntspf;F mDg;gp> me;j tpz;fy;ypy; Nkhjp mij mjd; ghijapy; ,Ue;J tpyf;Ftjw;F u\pah jpl;lkpl;L cs;sJ. tpz;ntspapy; yl;rf;fzf;fhd tpz;fw;fs; Rw;wp tUfpd;wd. mtw;wpy; rpy vg;NghjhtJ Gtp <u;g;G tpirahy; <u;f;fg;gl;L G+kpia Nehf;fp tUtJ cz;L. mit tUk; Ntfj;jpy; eLthdpy; jP gpbj;J vupe;J tpLtJ cz;L. mstpy; rpwpaitjhd; ,g;gb vupe;J rhk;gyhfpd;wd. ngupa fw;fshf ,Ue;jhy;> vupe;J rhk;gyhfhky;> G+kp kPJ tpOtJk; cz;L. (NkYk;...)

ij 02> 2010

tlgFjp kf;fis kpUfq;fisg; Nghy; itg;gNj nghd;Nrfhtpd; tpUg;gk;

tl gFjp jkpo; kf;fis kpUfq;fisg; Nghd;W itj;jpUg;gjw;F tpUk;Gk; kdg;ghd;ik nfhz;ltNu ruj; nghd;Nrfh vd;W v];. gp. jp]hehaf;f New;Wj; njuptpj;jhu;. nfhOk;G 7 apYs;s kfhtyp epiyaj;jpy; New;W gpw;gfy; eilngw;w If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; [dhjpgjpj; Nju;jy; gpurhu nra;jpahsu; khehl;by; ciuahw;Wk; NghNj mtu; Nkw;fz;lthW Fwpg;gpl;lhu;. ,r;nra;jpahsu; khehl;by; mtu; NkYk; $wpajhtJ> ruj; nghd;Nrfh jdJ gjtpapypUe;J Xa;T ngWtJ njhlu;ghf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;Ff; fbjnkhd;iw vOjp ,Ue;jhu;. mf;fbjj;jpy;> tl gFjpapy; kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jk; NghJ xt;nthU fpuhkj;jpYk; ,uhZt Kfhk;fis mikj;J mg;gpuNjrq;fspd; ghJfhg;igg; gyg;gLj;j Ntz;Lk;” vd;W Fwpg;gpl;Ls;shu;. (NkYk;....)

ij 02> 2010

epiwNtw;W [dhjpgjp Kiw xg;gPl;lstpy; ghjfkhdjy;y...

jw;Nghija [dhjpgjpj; Nju;jy; Kiwapd;gb [dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLgtu; KO ehl;L kf;fshYk; njupT nra;ag;gLfpd;whu;. mtu; Ntl;ghsuhf epw;gJk; $l Njrpa kl;lj;jpy;. vdNt> Njrpa kl;lj;jpy; jkf;F tpUg;gkhd xU jiytiuj; njupT nra;Ak; gutyhd tha;g;G kf;fSf;F toq;fg;gLfpd;wJ. ,jw;F khwhf epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l gpujkuhf tUgtu; ehl;bd; vq;fhtJ xU %iyapy; VjhtJ xU njhFjpapy; ,Ue;J me;jj; njhFjp kf;fshy;> my;yJ Fwpg;gpl;l me;jj; njhFjp mike;Js;s khtl;l kf;fshy; kl;Lk;jhd; njupT nra;ag;gLfpd;whu;. mt;thW rpwpaNjhu; kl;lj;jpy; njupT nra;ag;gLk; xUegu; gpd;du; Njrpa kl;lj;jpy; kf;fs; kj;jpapy; jpzpf;fg;gLfpd;whu;. ,e;jg; gpd;dzpapy; Njrpa kl;lj;jpy; kf;fspd; mNkhf tpUg;gj;Jf;F ,irthfj; njupT nra;ag;gLk; xUtUf;F gjpyhf> FWfpa kl;lj;jpy; njhFjp my;yJ khtl;l uPjpahfj; njupT nra;ag;gLk; xUtiu my;yJ xU gjtpia vjpu;f;fl;rpapdu; Vd; tpUk;Gfpd;wdu;? ,jw;fhd ve;j epahakhd fhuzKk; $l ,Jtiu ehl;L kf;fs; kj;jpapy; Kd;itf;fg;gltpy;iy. (NkYk;.....)

ij 02> 2010

aho;. gs;spthry;fis Gduikf;f epjp xJf;fPL

aho;g;ghzj;jpy; Nrjkile;j epiyapy; cs;s ,U gs;spthry;fisg; Gduikg;gjw;F kPs;FbNaw;w kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;rpdhy; epjp xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. K];ypk; kf;fspd; eyd; fUjp nkh`pjPd; kw;Wk; K`k;kjpah [{k;M gs;spthry;fNs Gduikf;fg;glTs;sd. nkh`pjPd; gs;spthriyg; Gduikf;f 13 yl;rj;J 50 Mapuk; &ghitAk;> K`k;kjpah gs;spthriyg; Gduikf;f 6 yl;rj;J 50 Mapuk; &ghTk; xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ.

ij 02> 2010

cs;ehl;L ghJfhg;gpy; Njhy;tpaile;j mnkupf;fh!  xghkhTf;F Gjpa jiytyp

mnkupf;fhtpy; gaq;futhj jhf;Fjy; mghak; mjpfupj;Js;s epiyapy;> mtw;iw Kd;$l;bNa fz;lwpe;J jLj;J epWj;Jtjw;fhd csTj;Jiw eltbf;iffis jPtpug;gLj;j Ntz;Lnkd;w Ntz;LNfhSld; [dhjpgjp xghkh jdJ Gj;jhz;il Jtf;fpdhu;. fle;j thuk; mnkupf;fhtpd; Mk;];lu;lhk; efupypUe;J nll;uha;l; efUf;F nrd;w tpkhdj;jpy; 23 taJ ie[Pupa ,isQu; xUtu; ntbg;nghUl;fSld; gpbgl;l rk;gtk; mnkupf;f kf;fis mjpu;r;rpf;Fs;shf;fpAs;sJ. cyfpd; gy;NtW gFjpfspYk; mnkupf;fu;fs; kPJ gaq;futhj jhf;Fjy; elj;jg;glyhk; vd;w mr;RWj;jy;fSk; te;j tz;zk; ,Uf;fpd;wd. (NkYk;....)


ij 02> 2010

thh;j;ij [hyq;fis ek;gp Vkhw njhopyhsh;fs; ,dpAk; jahupy;iy $Ljyhd rk;gs cah;itg; ngw;Wf; nfhLj;jJ ,.njh.fh. Nt 

-gpujpaikr;rh; rptypq;fk;

kiyafg; ngUe;Njhl;lj; njhopyhsh;fs; jw;NghJ ngWk; rk;gsj;ijf; Fiwj;J mth;fis xNu ,lj;jpy; Klf;Fk; tifapyhd fUj;Jf;fis vjph;f;fl;rpapdh; Kd;itg;gjhf ,yq;ifj; njhopyhsh; fhq;fpu]pd; jiyth; - gpujpaikr;rh; Kj;J rptypq;fk; tprdk;  njuptpj;jhh;. ruj; nghd;Nrfh ngw;Wj; jUtjhff; $Wk; njhifiatplf; $Ljyhd njhifiaj; njhopyhsh;fs; jw;NghJ  ngw;Wf; nfhz;bUg;gij Fiwf;fg; ghh;f;fpd;whuh? njhopyhsh; ngw;Wf; nfhz;bUf;Fk;  njhifapYk; $Ljyhd njhifia NkYk; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F fhq;fpu]; eltbf;if vLj;J tUtjhff; $wpa gpujpaikr;rh; rptypq;fk;> fhq;fpui]g; nghWj;jtiu ,uz;L Mz;LfSf;nfhU jlit njhopyhsh;fSf;F rk;gs cah;itg; ngw;Wf; nfhLf;fTk;  toptFj;Js;sjhfTk; Fwpg;gpl;lhh;. (NkYk;.....) 

ij 02> 2010

ehnlq;Fk; Gj;jhz;L kfpo;r;rp nfhz;lhl;lk;:

30 Mz;Lfspd; gpd; tlf;F> fpof;fpy; gl;lhR nfhSj;jp kfpo;r;rp Muthuk;

ePz;lfhy ,ilntspf;Fg; gpd;du; ehnlq;Fk; kf;fs; New;W Gj;jhz;il ntFtpku;irahff; nfhz;lhbdu;. tlf;F> fpof;F cl;gl ehl;bd; rfy gFjpfspYk; kf;fs; gl;lhRfs; nfhSj;jpAk; thd Ntbf;iffis epfo;j;jpAk; kpFe;j kfpo;r;rpAlDk; Muthuj;JlDk; GJtUlj;ij tuNtw;wdu;. New;W es;spuT KjNy gl;lhR rj;jq;fs; fhJfisg; gpse;jd. ,d> kj Ngjkpd;wp rfy kf;fSk; tpopj;jpUe;J Gjpa Mz;il Nfhyhfykhf tuNtw;wJld; rfy kj topghl;Lj; jyq;fspYk; tpNrl rka topghLfs; ,lk;ngw;wd. ,e;epfo;Tfspy; ngUkstpyhd kf;fs; fye;J nfhz;lik Fwpg;gplj;jf;f mk;rkhFk;. (NkYk;....)

ij 01> 2010

midj;J cwTfSf;Fk; ,dpa Gj;jhz;L tho;j;Jf;fs;

ij 01> 2010

2009 tpilngWfpd;wJ! 2010 tuNtw;fpd;wJ!!

‘<oj; jkpo; NgRk; kf;fs; kj;jpapy; ghrprj;jpd; cjpu;Tk;> [dehafj;jpd; vOr;rpAk;’

(rhfud;)

,Wjpapy; ,J MAjk; jhq;fpa VfNghfk; vd;w epiyia mile;jJk; mJ jdf;F jhNd rtf;Fopia Njhz;l Muk;gpj;Jtpl;lJ. ,Wjpapy; 2009k; Mz;L Nk khjk; 18k; jpfjp jhdhfNt rtf;Fopf;Fs; Kok;jhs; ,l;L tpo;e;J jd; rtj;jpd; kPNj jhNd Nrw;iw thupapiwj;J mlq;fpf; nfhz;lJ. ,ij jtpu ,jw;F NtW topAk; ,Uf;ftpy;iy. ,j;jpdk; jhd; jkpo; NgRk; kf;fspd; Raepu;za cupikg; Nghuhl;lj;jpw;fhd jkpo; kf;fs; kj;jpapy; milf;fg;gl;bUe;j [dehaf fjTfs; jpwf;fg;gl;l ehs; MFk;. vdNtjhd; $Wfpd;Nwhk; 2009 k; Mz;L <oj;jkpo; NgRk; kf;fspd; tuyhw;wpy; xU Kf;fpa Mz;lhFk;. ,dptUk; ehl;fis ntw;wp ehl;fshf mikg;gjpy; ,U ngUk; rf;jpfSf;F Kf;fpa gq;Fz;L. xd;W ,yq;if muR> kw;wJ jkpo; NgRk; kf;fs; jug;gpy; cs;s Kw;Nghf;F [dehaf rf;jpfs;. ,jd; njhlu;rpahf 2010 k; Mz;L gpwe;Js;sJ. ,t;thz;Lk; <oj; jkpo; NgRk; kf;fspd; tuyhw;wpy; Kf;fpa Mz;lhf gupzkpf;f $ba tha;g;Gf;fs; epiwaNt cs;sJ. Mkhk; [dhjpgjpj; Nju;jYk; mjd; ntw;wpapd; njhlu;rpapy; mikag; NghFk; jkpo; NgRk; kf;fSf;fhd murpay; jPu;Tk; mikaf; $ba tha;g;Gf;fs; epiwaNt cs;s tUlk; ,J. (NkYk;....)

ij 01> 2010

cwTfis ,oe;J> ,lk;ngau;e;j> mfjpepiyapy; Gj;jhz;L!

(mnyf;]; ,utp)

cyf kf;fs; midtUNk nkhop> ,d> kj ghFghL ,d;wp> [dtup 1k; Njjpia Gj;jhz;L jpdkhff; fUjp> cw;rhfj;NjhL nfhz;lhLk;  ,j;jpdj;jpy; vk; ehl;by;> vk; cwTfs;> jhk; tho;e;j epiyj;ij tpl;L> jk; nrhe;j ehl;bNyNa ,lk; ngau;e;jtu;fshfTk; mfjpfshfTk;> mjpy; gyu; jk; cwTfs;is ,e;j 30 tUl Nghuhl;lj;jpy; ,uhZt Mf;fpukpg;G nfhiyfspy;> ,af;f cl; nfhiyfspy;> khw;W ,af;f nfhiyfspy;> Gypfspd; ghrp\ ghzpapyhd Rj;jpfupg;G nfhiyfspy;> ,d;W filrpahf GypfshYk;> ,uhZtj;jpdhYkhd mepaha kdpj Neakw;w nfhiyfshYk; ghjpf;fg;gl;l epiyapy;  Gj;jhz;L vd;W nfhz;lhlNth> Xu; GJ fhyz;liu njhq;f  tpl;L GJ jpfjpia fpopf;fNth vd;w epiyapy; cs;shu;fs;. (NkYk;....) 

ij 01> 2010

rk;ge;jd; - [dhjpgjp New;wpuT myup khspifapy; re;jpg;G

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G jiytu; ,uh.rk;ge;jDf;Fk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tpw;Fkpilapy; New;wpuT myup khspifapy; re;jpnghd;W ,lk;ngw;Ws;sJ. [dhjpgjpj; Nju;jypy; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; Mjuit ngWk; tifapy; ,jw;fhd miog;G [dhjpgjpapdhy; tpLf;fg;glbUe;jjhf njupa tUfpd;wJ. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G jiytu; ,uh.rk;ge;jDf;F kl;Lk; ,e;j miog;G tpLf;fg;gl;bUe;jhYk; ehlhSkd;w cWg;gpdu; khit Nrdhjpuh[hTk; mtUld; nrd;wpUe;jhu;. Fwpg;ghf ,r;re;jpg;gpy; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ vjpu;tUk; [dhjpgjpj; Nju;jypy; jdf;F mjuT toq;FkhW NfhupajhfTk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ,J njhlu;ghf nfhz;Ls;s epiyg;ghl;il mf;fl;rpiar; rhu;e;jtu;fs; vLj;Jf; $wpajhftk; njupatUfpd;wJ.

ij 01> 2010

k.k.Kd;dzpapd; jiytu; ng.re;jpuNrfud; ,d;W fhiy fhykhdhu;


kiyaf kf;fs; Kd;dzpapd; jiytUk; mikr;rUkhd ng.re;jpuNrfud; ,d;W mjpfhiy fhykhdhu; vd fl;rpapd; Ngr;rhsu; njuptpj;Js;shu;. 1957k; Mz;L Vg;uy; khjk; gpwe;j re;jpuNrfud; rkhjhd ePjpthd; vd;w r%f Nritapd; Clhf kiyaf kf;fs; kj;jpapy; ed;F mwpKfkhd ,tu; jdJ Muk;g fhyj;jpy; ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpurpy; jd;id ,izj;Jf;nfhz;L murpay; gpuNtrk; nra;jhu;. ,.njh.fh tpy; ,Ue;J nfhs;is Kuz;ghl;bdhy; ntspNarp kiyaf kf;fs; Kd;dzp vd;w murpay; fl;rpia mikj;J nraw;gl;L te;jhu;. jw;Nghija murpy; mikr;ruhfTk; ,Uf;fpd;whu;. ,tupd; kuzj;ij njhlu;e;J ,tupd; kidtp jpUkjp re;jpuNrfud; k.k. Kd;dzpapd; jiytuhf njupT nra;ag;gl;Ls;shu;.
 

ij 01> 2010

rkhjhdk; Nehf;fpa gazj;jpy; vk;ik Cf;Ftpg;gtu;fNshL ey;Ywitg; Ngz jahu; - [dhjpgjp

“vkJ ,iwikia Vw;W rkhjhdk;> RgPl;rj;ij Nehf;fpa vkJ gazj;jpy; vk;ik Cf;Ftpg;gtu;fNshL ey;Ywitg; NgZtjw;Fk; ehk; jahuhf cs;Nshk;” vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ tpLj;Js;s Gj;jhz;L tho;j;Jr; nra;jpapy; njuptpj;Js;shu;. ,e;j tho;j;Jr; nra;jpapy; [dhjpgjp NkYk; njuptpj;J s;sjhtJ; GjpaNjhu; Mz;by; fhybnaLj;J itf;Fk; Ntisapy; fle;j tUlj;ij kPl;bg;ghu;g;gJk; Gjpa Mz;bd; vjpu;ghu;g;Gfs; Fwpj;J rpe;jpg;gJk; kughFk;. fle;j tUlk; ehk; xU Njrkhf xd;wpize;J 27 tUlfhy nfh^ug; gaq;futhjj;jpw;F Kw;Wg;Gs;spitj;J> vkJ kf;fs; kj;jpapypUe;j re;Njfk;> gpuptpid vd;gtw;iwj; Jilj;njwpe;jjd; %yk; ehk; ngw;Wf;nfhz;l milTfs; Fwpj;j ngUikNahLk; jpUg;jpNahLk; Gjpa Mz;by; gpuNtrpf;fpd;Nwhk;. (NkYk;....)

ij 01> 2010

ahopy; ,Ue;J td;dpf;F tUk; mur Copah;fSf;F ,ytr g]; [dtup Kjy; elj;j Vw;ghL 

aho;g;ghzj;jpypUe;J td;dpapy; flikahw;w tUk; Mrpupah;fs; cs;spl;l mur  Copah;fSf;fhf jpq;fs;> nts;spf;fpoikfspy; ,ytr g]; Nghf;Ftuj;Jr; Nrit [dtup Kjy;  elj;jg;gLfpd;wJ. Fwpg;ghf Mrpupah;fspd; eyd;fUjp ,e;j ,ytr g]; Nrit xoq;F nra;ag;gl;Ls;sjhf tl khfhzj;jpd; fy;tp> fyhrhu> tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpd; nrayhsh; ,sq;Nfhtd; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 01> 2010

re;ju;g;gthj ju;f;fq;fs;

[dhjpgjpj; Nju;jypy; ahiu Mjupg;gJ vd;gij mwptpg;gjpy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G cld; ghl;Lf;F tu KbahjpUg;gnjhd;Wk; ,ufrpaky;y. ,j; Nju;jy; njhlu;ghff; $l;likg;G Nkw;nfhz;l KbT ,uz;L fl;rpfshy; kPwg;gl;Ls;sJ. Nju;jiyg; gfp\;fupg;gjpy;iy vd;Wk; Ntl;ghsnuhUtiu epWj;Jtjpy;iy vd;Wk; $l;likg;G Nkw;nfhz;l jPu;khdNk kPwg;gl;Ls;sJ. nuNyhtpd; rpth[pypq;fk; RNar;ir Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapLfpd;whu;. mfpy ,yq;ifj; jkpo;f; fhq;fpu]; Nju;jiyg; gfp\;fupg;gnjdj; jPu;khdpj;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;....)

ij 01> 2010

,lk;ngah;e;jth;fspy; 81>406 Ngh; kl;LNk kPs;FbNaw;Wtjw;fhf vQ;rpAs;sdh;

midtiuAk; xU khjj;jpDs; Jupjkhf kPs;FbNaw;w eltbf;if 

,lk;ngah;e;j kf;fspy; 32>696 FLk;gq;fisr; Nrh;e;j 81>406 NgNu kPs;FbNaw;Wtjw;fhf vQ;rpAs;sjhfTk; mth;fs; jpl;lkpl;lgb  ,e;j khj KbTf;Fs; KOikahf nrhe;j  ,lq;fspy; kPs;FbNaw;w cs;sjhf mdh;j;j epthuz Nritfs; kw;Wk; kPs;FbNaw;w mikr;rh; uprhj; gjpAjPd; njuptpj;jhh;. Nghu; neUf;fbapd;NghJ tl gFjpiar; Nrh;e;j Rkhh; 3 ,yl;rk; kf;fs; ,lk;ngah;e;jdh;. ,th;fspy; fpof;F khfhzj;ijr; Nrh;e;j kf;fSk; aho;Flhitr; Nrh;e;j kf;fSk; KOikahf kPs;FbNaw;wg;gl;Ls;sdh;. aho;Flhitr; Nrh;e;j 24>487 FLk;gq;fisr; Nrh;e;j 73>304 Ngh; jkJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;Ls;sdh;. ,Jjtpu mjpcah; ghJfhg;G tyaq;fspy; tho;e;;j 976 FLk;gq;fSk; me;jg; gpuNjrq;fspy; kPs; Fbakh;j;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sjhf aho; mur mjpgh; Nf.fNz\; njuptpj;jhh;. (NkYk;.....) 

ij 01> 2010

khw;wk; vq;Nf? jpUthsu; xghkh mtu;fNs!

(vd;.v];.mu;[_d;)

fpA+ghTf;F vjpuhd mnkupf;fj; jilfs; njhlu;fpd;wd. fpA+ghTld; njhlu;G itj;jpUe;jikf;fhf 26 mnkupf;f epWtdq;fs; jz;lidf; Fs;shf;fg;gl;ld. mJNt xghkhtpd; epu;thfj;jpdu; nra;j khngUk; jpUg; gzpahFk;. cyfk; vq;fpYKs;s gy; NtW ehl;Lg; gpujpepjpfs; If;fpa ehL fs; rigapy;> fpA+gh kPjhd jilfis ePf;fpl Ntz;Lk; vd;W njhlu;e;J Fuy; nfhLj;J tUfpd;wdu;. xghkh cz;ikapNyNa khw;wj;ij tpUk;gpdhy; Nkw;gb ehLfspd; Nfhupf;iff;Fr; nrtprha;j;jpUf;f Ntz;lhkh? cyfg;nghUshjhu neUf;fbahy; fpA+ghTk; ngUksT ghjpg;gile;Js;sJ. fpA+gh ehlhdJ Rw;Wyhj;Jiw %yk; ngUk; nghUsPl;b te;jJ. ,d;W Rw;Wyhg; gazpfSila tUifah dJ Fiwe;Jtpl;ljhy;> Nkw;gb JiwahdJ ngUksTf;Fg; ghjpf;fg;gl;L tpl;lJ. fpA+gh jdf;Fj;Njitahd czTg; nghUl;fisg; ngUk;ghYk; ntspehLfspypUe;J ,wf;Fkjp nra;J tUfpwJ. ,d;W me;jg; nghUl;fspd; tpiyfs; jhWkhwhf Vwptpl;ld. (NkYk;.....)

ij 01> 2010

tlf;fpYs;s rfy jkpo;g; ghlrhiyfSk; ij khjk; Kjy; kPs Muk;gpf;fg;gLk; 
 

tl khfhzj;jpYs;s 1>011 jkpo;g; ghlrhiyfisAk; vjph;tUk; ij khjj;jpypUe;J KOikahf  ,af;Ftjw;F murhq;fk; eltbf;if vLj;J tUfpwJ. Aj;jj;jpd; fhuzkhff; fy;tp eltbf;iffs; rPh;Fiye;j 397 ghlrhiyfs; mlq;fyhf  midj;ijAk; KOikahf  kPs ,af;f fy;tp mikr;R eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUtjhf tl khfhz fy;tp> fyhrhu> tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpd; nrayhsh; ,sq;Nfhtd; njuptpj;jhh;. (NkYk;....) 

ij 01> 2010

2010y; uhcy; fh];l;Nuh ,wg;ghu; ntdpR+yh [dhjpgjp gjtp ftpo;f;fg;gLthu;

ntdpR+yh [dhjpgjp {`Nfh rhnt]; 2010y; ,uhZtg; Gul;rp%yk; gjtp ftpo;f;fg;gLthnwd;Wk; mtuJ neUq;fpa rfhthd fpA+ghtpd; Kd;dhs; [dhjpgjp uhcy; fh];l;Nuh 2010y; ,we;JtpLthnud;Wk; mnkupf;fhtpd; thuhe;jg; gj;jpupif ntspapl;l nra;jpia [dhjpgjp rhnta;]; Nfyp nra;Js;shu;. ,ijg; Nghd;w vj;jid Kd;dwptpg;Gfs; ngha;ahfpAs;sd. fle;j ,uz;L tUlq;fshf uhcy; fh];l;Nuh Fwpj;J mnkupf;fh ntspapl;l midj;J Kd;dwptpg;GfSk; ngha;ahfptpl;ld. uhcy; fh];l;Nuh eykhf cs;shu;. ehnshd;Wf;F Ie;J kzp Neuk; NgRfpd;whu;. ,tu; ,wg;gjw;F Kd; ehDk; mtuJ rNfhjuu; gply; fh];l;NuhTk; ,we;JtpLNthk; vd [dhjpgjp rhnt]; njuptpj;jhu;. (NkYk;....)

ij 01> 2010

,dg;gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;it muR epr;rakhf Kd;itf;Fk;

,dg;gpur;rpidf;F Xu; murpay; jPu;T toq;fg;gl Ntz;Lnkd;gij murhq;fk; czu;e;Js;sjhfTk;> ,e;jpahtplk; cWjpaspj;Js;sthW> murpayikg;gpd; 13 MtJ jpUj;jj;jpw;F mg;ghy; xU jPu;Tj; jpl;lnkhd;iw [dhjpgjp Kd;itg;ghnud;Wk; ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]; ek;gpf;if njuptpj;Js;sJ. [dhjpgjpj; Nju;jy; KbTw;wJk; midj;Jr; rpWghd;ik fl;rpfisAk; ,izj;Jf; nfhz;L ,jw;fhd mOj;jj;ij ,yq;ifj; njhopyhsu; fhq;fpu]; gpuNahfpf;Fnkd;W fhq;fpu]pd; jiytu; - gpujpaikr;ru; Kj;J rptypq;fk; njuptpj;jhu;. (NkYk;....) 

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com