Contact us at: sooddram@gmail.com

 

Gul;lhrp  2009 khjg;; gjpTfs;

Gul;lhrp 30> 2009

kf;fisj; Jupjkhf kPs;FbNaw;wj; jtwpdhy; frg;Gzu;Nt NkNyhq;Fk; : ghd; fP %d;

tTdpah Kfhk;fspy; itf;fg;gl;Ls;s %d;W yl;rk; kf;fis Jupjkhf kPs;FbNaw;Wtjw;F muR jtWk; mNjNtisapy; Kfhk;fspd; Nkhrkhd epiyapdhy; mtyq;fs; NkYk; mjpfupg;gJ frg;Gzu;T NkYk; jPtpukiltjw;Nf toptFg;gjhf mikAk; vd If;fpa ehLfs; rigapd; nghJr; nrayhsu; nrayhsu; ehafk; ghd; fp %d; kPz;Lk; typAWj;jpAs;shu;. epA+Nahu;f;fpy; eilngWk; I.eh. nghJr; rigf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;tjw;fhfr; nrd;Ws;s gpujku; ul;zrpwp tpf;fpukehaf;fTld; New;W jpq;fl;fpoik elj;jpa Ngr;Rthu;j;ijapd; NghNj ghd; fp %d; ,e;j vr;rupf;ifia tpLj;jjhf I.eh. nra;jpr; Nrit njuptpj;jpUf;fpd;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

,d;Wld; kl;L. Kfhk;fs; midj;Jk; %lg;gl;ld

fpof;F khfhzj;jpy; 2006Mk; Mz;L eLg;gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l ,uhZt eltbf;if fhuzkhf jpUNfhzkiy khtl;lj;jpypUe;J kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;F ,lk; ngau;e;j FLk;gq;fs; jq;fpapUe;j midj;J ,ilj;jq;fy; Kfhk;fSk; ,d;Wld; %lg;gl;Ls;sd. ,jd; gpufhuk; ,d;W nfhf;Ftpy; Kfhk; %lg;gl;L mq;F ,Wjpahfj; jq;fpapUe;j rk;G+u;> flw;fiur;Nrid kw;Wk; $dpj;jPT Mfpa fpuhkq;fspd; 97 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 327 Ngu; 15 g];fspy; mioj;Jr; nry;yg;gl;L %J}u; gpuNjr nrayf mjpfhupfsplk; ntUfypy; itj;J xg;gilf;fg;gl;ldu; vd kl;lf;fsg;G khtl;l Gdu;tho;Tj; jpl;l cjtpg; gzpg;ghsu; V.vy;.vk;.\uPg; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

fh\;kPupy;

flj;j te;j gaq;futhjpiar; Rl;Lf; nfhd;w ngz;

,sk; ngz;izf; flj;j te;j gaq;futhjpfis> mtu;fsplk; ,Ue;j Jg;ghf;fpiag; gwpj;Jr; Rl;L XlXl tpul;ba rk;gtk; [k;K fh\;kPu; ngz;fSf;F rw;W cw;rhfj;ijAk; GJ njk;igAk; nfhLj;jpUf;fpwJ. Gypia Kwj;jhy; tpul;ba fhyk; Ngha; Jg;ghf;fpahy; gaq;futhjpia tpul;Lk; epiyf;F ngz;fspd; tPuk; ,d;W cau;e;jpUf;fpd;wJ vd;why;....[k;K fh\;kPupy; uR+up khtl;lj;jpy; 6 jPtputhjpfs; xU tPl;Lf;Fs; Eioe;jdu;. mq;F FLk;gj;jpdUld; ,Ue;j ,sk; ngz;izj; jq;fsplk; xg;gilf;f Ntz;Lk; vd Jg;ghf;fp Kidapy; kpul;bdu;. Mdhy; ngw;Nwhu;fs; xg;gilf;f KbahJ vd kWj;jdu;. ,jidaLj;J gaq;futhjpfs; ngw;Nwhu;fis mbj;Jj; jhf;fpdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

nghyp]; Nritf;F kjy; fl;lkhf 800 Ngu; njupT

aho;khtl;lj;jpy; nghyp];Nritf;fhd Neu;Kfg;guPl;irfs;

kw;Wk; vOj;J guPl;ir ,d;W ,lk;ngw;Ws;sJ.

aho; khtl;lj;jpy; ,isQu; Atjpfis nghyp]; Nritf;F ,izj;Jf; nfhs;Sk; nraw;jpl;lj;jpw;fhd Neu;Kfj;Nju;T kw;Wk; vOj;Jg; guPl;irfs; ,d;W (29.09.2009) aho; nrayfj;jpy; eilngw;Ws;sJ. ,e;j nghyp]; Nritf;F aho; khtl;lj;ij Nru;e;j 6100 ,isQu;fSk; 400 AtjpfSk; tpz;zg;gpj;jpUe;jdu;. ,tu;fspy; njupT nra;ag;gl;l 880 Ngu; ,d;W Kjy; fl;lkhf ,e;j Neu;Kfj;Nju;tpYk; vOj;J guPl;irapYk; gq;Fgw;wpajhf njuptpf;fg;gLfpwJ. vidatu;fspd; tpz;zg;gq;fs; jpUkzkhdik> kw;Wk; taJ $baik Nghd;w fhuzq;fSf;fhf epuhfupf;fg;gl;Ls;sjhf aho; cjtp nghyp]; mj;jpal;rfu; khug;gd njuptpj;jhu;. aho;g;ghzj;jpy; 500 Ngiu nghyp]; Nritf;F ,izj;J nfhs;Sk; jpl;lj;jpw;F mikthf aho;g;ghzk;> rhtfr;Nrup> gUj;jpj;Jiw> njy;ypg;gis> Cu;fhtw;Jiw>> Mfpa nghyp]; epiyaq;fspy; Kjy;fl;l Nju;Tfs; ,lk;ngw;Ws;sJ
 

Gul;lhrp 30> 2009

Njhou; ckhfhe;jdpd; fdTfs; 

jp. =jud; gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vg;

<oj; jkpou;fspd; ,d;iwa tho;epiy gpd;Gyj;jpy; Njhou; ckhfhe;jd; kiwe;J Ie;J Mz;Lfs; cUz;Nlhbtpl;ld. jkpo; kf;fspd; Rje;jpuj;jpw;fhfTk; midj;J tpjkhd xLf;FKiwfSf;F vjpuhfTk; Njhou; ckhfhe;jd; Gyk;ngau; jsj;jpy; fhj;jpukhd gq;if toq;fpapUe;jhu;. mtu; cyfpd; xLf;fg;gl;l Njrq;fs;> kf;fs; njhlu;ghf mf;fiw nfhz;bUe;jhu;. ftpij> ,yf;fpak; gj;jpupif vd mtupd; <LghL tprhykhdJ. r%f mePjpfSf;F vjpuhf Fuy; nfhLg;gjpy; Gyk; ngau; jsj;jpy; tpopg;Gzu;r;rpia Vw;gLj;Jtjpy; fhj;jpukhd gq;fspg;ig toq;fpatu;> gpuhd;rpy; mtuJ murpay; r%f nraw;ghLfs; jdpj;jd;ik tha;e;jdthf mike;jpUe;jd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

fz;Nld; jiytid! fhz;Ngd; kWKiw! 

rpYf;Fk; rPkhdpd; rpwg;G Ngl;b kpd;kpdpf;fhf 

(Nkhfd;)

kpd;kpdp: mth;(gpughfud;) cq;fSld; vijg;gw;wpnay;yhk; Ngrpdhh;? 

rPkhd;: mth; Ngrhj tplaq;fNs ,y;iynad;W nrhy;yyhk;> yl;rpaj;jpw;Fk; yl;rj;Jf;Fk; cs;s njhlh;Gfis gw;wp nrhd;dhh;> tpLjiyf;fhf rpy jiyfis tpLtpf;f Ntz;bajdpd; mtrpaj;ij gw;wp nrhd;dhh;> rpdpkhtpy; fhl;Lfpd;w MAjq;fis etPdkag;gLj;j nrhd;dhh;> jkpo;ehl;L kf;fSf;F> jw;nfhiy jhf;Fjy; %yk; jq;fs; ehshe;j gpur;ridfSf;F cldb jPh;T fhzyhk; vd;gij tpsf;f mbf;fb “jw;nfhiy jhf;Fjy;” fhl;rpfs; rpdpkhtpy; tUk;gb ghh;f;f nrhd;dhh;> fy;ahzj;jpw;f;F Kd; jd;%yk; fUTw;w xU ngz;zpw;f;F ngUe;jd;ikNahL jhNd tho;TnfhLf;Fk; xU Mzpd; ngUik nrhy;yhj fijfs; ,Jtiu rpdpkhtpy; tutpy;iynad;W Fiwgl;Lf;nfhz;lhh;> fjhehaf> ehafpfspd; jl;LghLfis epth;j;jp nra;a mth;fspd; taJtuk;Gfis 12 my;yJ 13 taJf;F khw;w nrhd;dhh; ,g;gb mth; njhl;L nry;yhj tplaq;fNs ,y;iy vdyhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

jkpo;f; ifjpfspd; tpLjiy njhlu;gpy; cupa eltbf;if

tof;Fg;gjpth? tpLjiyah? - mikr;R Muha;T

murpay; ,yhgk; Ntz;lhk; - Gj;jpurpfhkzp

rpiwfspy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 600 ,w;Fk; Nkw;gl;l jkpo;f; ifjpfspd; tpLjiy njhlu;gpy; cupa eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf ePjp> rl;l kWrPuikg;G gpujpaikr;ru; tP. Gj;jpurpfhkzp njuptpj;jhu;. ifjpfSf;F vjpuhf tof;Fg; gjpT nra;tjh my;yJ tpLjiy nra;tjh vd;gijg; gw;wp rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfSld; fye;Jiuahly;fis elj;jp tUtjhfTk; gpujpaikr;ru; njuptpj;jhu;. vdNt> ifjpfis cz;zhtpujkpUf;FkhW J}z;btpLtNjh> murpay; ,yhgj;jpw;fhf mwpf;iffis tpLtNjh> ifjpfspd; ed;ikiag; ghjpf;Fnkd;Wk; gpujpaikr;ru; $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

aho;g;ghzk; fpspnehr;rp> kd;dhupy; Ntiytha;g;G gzpaf gapw;rp epiyak;

tl khfhzj;jpy; ,isQu;fSf;F ntspehl;L Ntiy tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf; nfhLf;Fk; nghUl;L ,d;Dk; rpy thuq;fspy; mg;gpuNjrq;fspy; ntspehl;L Ntiy tha;g;Gf;fhd gapw;rpaspf;Fk; epiyak; xd;iw Muk;gpf;fg; Nghtjhf ntspehl;L Ntiytha;g;G kw;Wk; Nrkey mikr;ru; nf`ypa uk;Gf;nty;y njuptpj;jhu;. Nffhiy khtl;l gapw;rp epiyaj;ij 27k; jpfjp jpwe;J itj;Jg; NgRk; nghONj mtu; Nkw;fz;lthW $wpdhu;. aho;g;ghzj;jpy; KjyhtJ gapw;rp epiyak; Muk;gpf;fg;gLtJld; mjid mLj;J kd;dhu;> fpspnehr;rp Mfpa ,lq;fspYk; ,t;thwhd gapw;rp epiyaq;fis mikr;R Vw;gLj;Jk;.
 

Gul;lhrp 30> 2009

kdpjhgpkhdg; gpur;rpidia murpayhf;fhjPu;

,lk;ngau;e;j kf;fis kPsf; Fbaku;j;Jtjw;F murhq;fk; Kd;Dupik mspj;Jr; nraw;gLfpd;wJ. ,k; kf;fspd; ghuk;gupa tho;Gyq;fspy; kpd;rhuk;> ePu; tpepNahfk;> tPjpr; rPuikg;G Nghd;w cl;fl;likg;G trjpfSf;fhfg; gy;yhapuk; Nfhb &ghit murhq;fk; nrytpLfpd;wJ. mNjNeuk;> ,g; gpuNjrq;fspy; Gijf;fg;gl;bUf;Fk; fz;zpntbfis mfw;Wk; gzpAk; rkfhyj;jpy; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wJ. ,g;gpuNjrj;ijf; FbapUg;Gf;F Vw;w gFjpahf vt;tsT Jupjkhf KbANkh mt;tsT Jupjkhf khw;Wtjw;F mtrpakhd fduf ae;jpuq;fis murhq;fk; ,wf;Fkjp nra;J eltbf;ifia Kd;ndLf;fpd;wJ. cyfpd; Ntnwe;j ehl;bYk; ,lk;ngau;e;jtu;fs; tplaj;jpy; ,t;tsT mf;fiw fhl;lg;gl;ljhf tuyhW ,y;iy. ,tw;iwj; njupe;jpUe;Jk; njupahjtu;fs; Nghy> epthuzf; fpuhkq;fspy; cs;stu;fis cldbahf kPsf; Fbaku;j;j Ntz;Lk; vd;W Nfhupf;if tpLg;gtu;fspd; murpay; Nehf;fj;ij kf;fs; Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. fz;zp ntbfis mfw;whky; kf;fis kPsf; Fbaku;j;JtJ mtu;fisf; iffOtp tpLtjw;Fr; rkd;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

Xf;Nuhgu; 1k; jpfjp ru;tNjr KjpNahu; jpdk;

kdpjd; Vw;fpd;w ghj;jpuq;fspy; xd;Wjhd; KJikg; gUtk;

tho;tpd; ajhu;j;jj;ij czu;e;J tNahjpgj;ij tuNtw;Nghk;!

(mUNzhjad; nrq;fyb)

,g;G+Tyfpy; [ddpj;jtu;fs; midtUk; ,wg;gJ cWjp vd;gijg; Nghd;W vy;NyhUk; KJikia mDgtpj;Nj jPu Ntz;Lk;. ,aw;ifapd; ,e;j epiyg;ghl;il ahUk; khw;wNt KbahJ vdyhk;. KJikiaf; fz;L rfyUk; mQ;Rfpd;wdu;. ,wg;G vd;gJ tpLjiy. KJik vd;why; Jd;gJauj;ij mDgtpf;f Ntz;Lnkd;Nw gyUk; vd;Zfpd;whu;fs;. ehis ru;tNjr KjpNahu; jpdk;. vdNt ,J gw;wp Muha;jy; nghUj;jk;. nghJthf gzpapypUe;J Xa;T ngw;wTlNdNa KJikAk; jd;dpr;irahfNt Muk;gpj;J tpLfpd;wJ vd;Wk; $wyhk;. RatpUg;G Xa;T+jpaj; jpl;lj;jpd; fPo; ehw;gJ tajpy; Xa;T ngw;whYk; KJikte;J tpLkh vd;why; ‘Mk;’ vd;Wjhd; gjpy; mspf;f Ntz;bAs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

Nf. Nf. v];. tiuahd uapy; epiyaq;fis kPsikf;Fk; gzp

27 epWtdq;fsplk; ,d;W cj;jpNahfg+u;t ifaspg;G

aho;. Njtp uapy; Nritia aho;g;ghzk; tiu tp];jupf;Fk; tifapy; fhq;Nfrd;Jiw tiuahd uapy; epiyaq;fis kPsikf;Fk; gzpfs; 27 cs;ehl;L ntsp ehl;L epWtdq;fSf;F ,d;W (30) cj;jpNahfG+u;tkhf ifaspf;fg;gl cs;sjhf Nghf;F tuj;J mikr;R njuptpj;jJ. aho;Njtp uapy; Nritia fhq;Nfrd;Jiw tiu tp];jupf;Fk; jpl;lj;jpd; fPo; ,e;j tUl KbTf;Fs; jhz;bf;Fsj;jpy; ,Ue;J Kfkhiy tiuahd uapy; Nritfs; Muk;gpf;fg;gl cs;sd. jhz;bf;Fsj;jpy; ,Ue;J fhq; Nfrd;Jiw tiuAs;s 27 uapy; epiyaq;fisAk; epu;khzpf;Fk; nghWg;Gfis 27 cs;ehl;L ntspehl;L mDruizahsu;fs; nghWg;Ngw;Ws;sdu;. Nkw;gb uapy; epiyaq;fis kPsikf;Fk; gzpfs; Nghf;Ftuj;J mikr;ru; ls]; mofg;ngUktpdhy; ,d;W (30) cj;jpNahfG+u;tkhf ifaspf;fg;gl cs;sJ.

Gul;lhrp 30> 2009

mnkupf;f - fpA+gh cwTfis tYg;gLj;j fhj;jpukhd eltbf;iffs; mtrpak; - fpA+gh ntspehl;likr;ru;

fpA+gh - mnkupf;f cwTfis nfl;bahd Kiwapy; tsg;gLj;j mnkupf;fh tuNtz;Lnkd fpA+gh ntspehl;likr;ru; miog;G tpLj;Js;shu;. I.eh. $l;lj; njhlupy; ciuahw;wpa fpA+gh ntspehl;likr;ru; nuhl;upf; NkYk; $wpajhtJ> mnkupf;fj; jiytu;fspd; I.eh. ciu fpA+ghTldhd cwTfis gyg;gLj;Jk; tifapy; mikatpy;iy vd;gJ Jujpu;\;lkhd tplak;. rfy ehLfSf;Fk; ed;ikaspf;Fk; tifapyhd cwTfis mnkupf;fh Kd;ndLf;f Ntz;Lk;. ,jw;F ru;tNjr r%fk; mtrukhf gzpahw;w Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

nts;sj;jpy; gypahNdhu; ,UE}w;wp ehw;gjhf cau;T

gpypg;igd;]py; ehd;F ,yl;rk; Ngu; tPLfis ,oe;jdu;

gpypg;igd;]py; tPrpa nfw;rdh R+whtspahy; Vw;gl;l nts;sj;jpy; ,Jtiu 240 Ngu; capupoe;jJld;> xU ,yl;rk; Ngu; tiu kPl;fg;gl;Ls;sdu;. nrd;w rdpf;fpoik gpypg;igd;]py; fLk; kio nga;jJld;> ghupa R+whtspAk; tPrpaJ. ,jpy; ,UgJ mbf;F Nky; nts;sk; epd;wJ. Rkhu; ehd;F ,yl;rk; kf;fs; tPLfis ,oe;Js;sdu;. kio Xa;e;Js;sjhy; kPl;Gg; gzpfs; njhlu;fpd; wd. ehshe;jk; ,og;Gfspd; njhif mjpfupj;j tz;zKs;sJ. ,uhZtk;> nghyp]; gilazpfs; Nuhe;jpy; <Lgl;L nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;Nlhiu fiuNaw;wp tUfpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

kd;dhu; - mfj;jpKwpg;G gpuNjrj;jpy; 2000 Vf;fupy; new;nra;if

mfj;jpKwpg;GFsk;> fl;Lf;fiu Fsq;fSf;F ehis ePu;

fpof;F khfhzj;ij njhlu;e;J tl khfhzKk; ney; cw;gj;jpapy; gha;ryf;F jahuhfpd;wJ. kd;dhu; mfj;jpKwpg;G Fsj;ij mz;bAs;s Rkhu; 2000 Vf;fu; new; fhzpfspy; ngUk;Nghf nra;ifia Nkw;nfhs;s fkey Nritfs; jpizf;fsk; eltbf;if vLj;Js;sJ. ,jw;fika ehis Kjyhk; jpfjp mUtpahw;wpypUe;J mfj;jp Kwpg;G Fsj;jpw;Fk;> fl;Lf;fiu Fsj;jpw;Fk; ePu; jpwe;Jtplg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 30> 2009

ghypay; njhopYf;fhf ngz;fs; flj;jy;

,e;jpa ngz;fs; mikg;G Mo;e;j ftiy

ghypay; NjitfSf;fhf ,e;jpahtpy; ngz;fs;> rpWtu;fs; flj;jg;gLtJ Fwpj;J ,e;jpa ngz;fs; mikg;G mf;fiw nrYj;jpAs;sJ. ,e;jpahtpd; cj;jug; gpuNj\;> F[uhj;> uh[];jhd;> GJby;yp Mfpa khepyq;fspNy ngUksthd ngz;fSk; rpWtu;fSk; flj;jg;gLfpd;wdu;. ,tu;fs; gpd;du; ghypay; NjitfSf;fhfTk; njhopYf;fhfTk; kj;jpa fpof;F ehLfSf;F mDg;gp itf;fg;gLfpd;wdu;. ,e;j Ntiyia Fwpg;gpl;l FOnthd;W nra;J tUfpd;wJ. Neghsj;jpypUe;Jk; ngz;fs; ,e;jpahTf;Fs; mioj;J tug;gl;L ghypay; njhopy;fSf;fhf mDg;gp itf;fg;gLfpd;wik njupate;Js;sJ. ,J Fwpj;J ngz;fs; mikg;G mjpf mf;fiw nrYj;jpAs;sJ.

Gul;lhrp 29> 2009

mz;ikapy; eyd;Gup Kfhkpy; ifJnra;ag;gl;l 19 Ngu; tpLjiy

td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J te;j kf;fs; jq;fitf;fg;gl;Ls;s Mde;j Fkhurhkp epthuz fpuhkj;jpy; ,Ue;J ifJ nra;ag;gl;l 19 NgUk; tpLjiy nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,tu;fs; New;W(28.09.2009) tTdpah khtl;l ePjpgjpapd; ,y;yj;jpy; mtuJ Kd;dpiyapy; M[u; nra;ag;gl;ldu;. ,tu;fis tprhuiz nra;j ePjpgjp tpLjiy nra;AkhW cj;jutpl;Ls;shu;. fle;j 26k; jpfjp Mde;j FkhuRthkp epthuz fpuhkj;jpy; ,Ue;J rpyu; ,uhkehjd; epthuz fpuhkj;jpw;F nry;y Kw;gl;ldu;. ,jid mtjhdpj;j gilapdu; mtu;fis jLj;Js;sdu;. ,jid mLj;J vw;gl;l mrk;ghtpjj;ij mLj;J gilapduhy; ,tu;fs; ifJ nra;ag;gl;bUe;jdu;. ,e;j rk;gtj;jpy; NkYk; 6 Ngu; fhakile;jpUe;jdu;

Gul;lhrp 29> 2009

,dpAk; tpiy nfhLf;f jkpo; kf;fs; jahupy;iy

(thFyd;)

vjpu;g;G murpayhy; vijAk; rhjpf;f KbahJ. ,t;tsT fhyKk; vjpu;g;G murpaiy elj;jpr; rhjpj;jJ vd;d? jkpo; kf;fSf;Fj; Jd;gj;Jf;F Nky; Jd;gj;ijf; nfhLj;jijj; jtpu Ntnwhd;Wk; ,y;iy. ,e;jpa tk;rhtspapdupd; murpay; jiyik vjpu;g;G murpaiy elj;jtpy;iy. mjdhy; rhjpf;f Kbe;jJ. thf;FupikiaAk; gpurhTupikiaAk; mk;kf;fs; ,oe;jhu;fs;. ,g;NghJ mtu;fSf;Fg; gpurhTupikAk; cz;L. thf;FupikAk; cz;L. jkpouRf; fl;rp> jkpou; tpLjiyf; $l;lzp> jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G vd;gd fhyj;Jf;Ff; fhyk; tpl;l jtWfshy; jkpo; kf;fs; mjpf tpiy nfhLj;J tpl;lhu;fs;. ,jw;F NkYk; mtu;fshy; tpiy nfhLf;f KbahJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 29> 2009

eyd;Gup Kfhk;fspYs;s Gyp cWg;gpdu;fis elkhl mDkjpg;gJ ehl;L kf;fSf;F Nguhgj;J

Gyp cWg;gpdu;fis rhjhuz kf;fisg; Nghy; Rje;jpukhf elkhl mDkjpg;gJ ehl;bd; Vida gFjpfspYs;s kf;fSf;F Nguhgj;ij tpistpf;fyhk;. tpLjiyg;Gypfs; rptpypad;fSf;F vjpuhf Gupe;j ml;^opaq;fs; gw;wp ru;tNjr r%fk; ed;fwpAk;. Kd;ida Aj;j gpuNjrq;fspYk; mtw;Wf;F ntspapYk; jw;NghJ fz;nlLf;fg;gl;L tUk; MAjq;fs;> Njhl;lhf;fs;> ntbnghUl;fs; Mfpatw;wpd; njhifia mtjhdpf;Fk; NghJ vQ;rpAs;s Gyp cWg;gpdu;fshy; Vw;gLj;jf;$ba NguopTfis Fiwj;J kjpg;gpl;Ltpl KbahJ. ,jd; %yk; eyd;Gup epiyaq;fisAk; epthuz fpuhkq;fisAk; fl;lha jLg;G Kfhk;fshf gad;gLj;Jk; Kaw;rpfs; epahag;gLj;jg;gLtjhf fUjptpl KbahJ. kl;Lg;gLj;jg;gl;l elkhLk; Rje;jpuk; mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> ,lk;ngau;e;jtu;fis Nrhjpg;gJ> gjpT nra;jy; Mfpad G+u;j;jp mile;jJk; gbg;gbahf $Ljy; elkhLk; Rje;jpuk; mspf;fg;gLk;. (NkYk;.....)

Gul;lhrp 29> 2009

Sri Lanka: Return of the Evil Forces – The TNA

(By Lenin Benedict – Toronto)

The TNA which represented the Tamil community has never requested the LTTE leadership allow the civilians to go free from the LTTE controlled areas or from war zone. Instead, they pressurized the GOSL to go for a cease-fire with the LTTE. They travelled to the capitals of almost all European countries while begging to intervene to stop the war against Terrorism. If the TNA take roots in the North and East, it will sow the seeds of separatism once again in the Sri Lankan soil. In this context, bringing back TNA is equal to bringing back Terrorism into Tamil politics. The people and the GOSL may not face an armed confrontation with the TNA, but it will no doubt make a strong separatist political foundation to confrontation us again in disguise. The worst that could happen is, it will send a strong signal to Tamil Diasporas controlled by the LTTE, that the GOSL is ready for negotiations with the Diaspora which are already strong and powerful in many countries. It will regain the strength that it has lost with the death of the LTTE leadership and the anger for atrocities committed against the Tamil civilians during the war. (more....)

Gul;lhrp 29> 2009

kiyafj;jpy; rpWtu; njhopyhsu; mjpfupg;G: Fiwf;f eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;

(fRd;)

,d;iwa rpWtNd ehis jiytd; vd;gJ xU ehl;bd; tsu;r;rpia fhl;LfpwJ. Mdhy; kiyafj;ij nghWj;j kl;by; ,d;iwa rpWtNd ehisa tPl;L Ntiyf;fhud; vd;w epiyik jhd; cs;sJ. ,tw;wpw;F gy;NtW fhuzq;fs; $wg;gl;l NghjpYk; kpf Kf;fpa fhuzkhf nghUshjhuNk fhzg;gLfpd;wJ. cyfk; ,d;W nghUshjhuj;jpYk; etPd njhopEl;gj;jpYk; ntw;wpnfhs;tJ vg;gb vd Ngrpf;nfhz;bUf;fpd;w Neuj;jpy; ehk; rpWtu; njhopyhsu;fis jLg;gJ vg;gb vd Ngrpf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. ,J vkJ r%fj;jpd; 200 Mz;Lfhy tPo;r;rpiaNa vLj;Jf; fhl;LfpwJ. xU r%fj;jpYs;s rpWtu;fs; Ntiy nra;tjd; %yk; mtu;fSf;F fpilf;f Ntz;ba fy;tp cupik Gwf;fzpf;fg;gL tJld; ehisa r%fj;jpd; jiyikj;JtKk; Nfs;tpf; Fwpahfp tpLfpd;wJ. mjDld; mbikj;jdKk;> xLf;fg;gLk; epiyAk; $lNt gpwf;fpd;wJ. ,jdhy; vkJ r%fk; jiyFdpe;J epw;fpd;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 29> 2009

gy];jPd gs;sp thry; ,];Nuy; ,uhZtj;jhy; Kw;Wif

,];Nuypag; gilfSf;Fk;> gy];jPdu;fSf;FkpilNa Vw;gl;l iffyg;gpy; ehd;F gy];;jPdu;fs; fhakile;jJld; ,uz;L ,];Nuy; ,uhZt tPuu;fSk; fhaj;Jf;Fs;shfpdu;. fle;j Qhapw;Wf; fpoik fpof;F n[&]j;jpYs;s k];[pJy; mf;]h gs;spthrybapy; ,r; rk;gtk; ,lk;ngw;wJ. K];ypk;fspd; Gdpjj; jyq;fSs; xd;whd k];[pJy; mf;]hTf;Fs; Eioe;j ,];Nuypau;fisj; jLj;J epWj;j gy];jPdu;fs; Kad;wNghNj ,r; rk;gtk; Vw;gl;lJ. ,f; fyfj;ij mlf;f k];[pJy; mf;]hit Nehf;fp Nkyjpf nghyphUk; ,uhZtj;jpdUk; mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. ,wg;gu; Fz;Lfshy; jhf;Fjy; elj;jpa ,];Nuy; ,uhZtk; iff;Fz;LfisAk; tPrpaJ. ,];Nuy; FbNaw;wq;fis epWTk; nghUl;L fpof;F n[&]yj;jpy; Kd;ndLf;fg;gl;l fl;ll Ntiyfisj; jLj;J epWj;jNt gy];jPdu;fs; jpuz;L te;jdu;. ehd;F gy];jPdu;fs; ,];Nuy; ,uhZtj;jhy; ifJ nra;ag;gl;ldu;. epiyikfs; rPuilAk; tiu ,g; gFjpia ,uhZtk; nghWg;Ngw;Ws;sJ.
 

Gul;lhrp 29> 2009

aho;g;ghzj;jpw;fhd g];Nrit fhiyapy;

tTdpahtpy; ,Ue;J ahog;;;ghzj;jpw;fhd g];Nrit ,d;W (29.09.2009) njhlf;fk; fhiyapy; eilngwTs;sjhf aho; mur mjpgu; Nf.fNz]; njuptpj;Js;shu;. ,e;j Nritapy; ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; 10 g];fs; Kjypy; Nritapy; <LgLj;jg;gLk; vd;Wk; gazpfspd; vz;zpf;ifia nghWj;J g];fspd; vz;zpf;ifAk; mjpfupf;fg;gLk; vd mur mjpgu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. toikahf aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J fhiyapy; Gwg;gLk; Nghf;Ftuj;Jr; rigapd; g];fs; tTdpahtpy; jupj;J epd;W gpd;du; khiyNa gazpfis Vw;wpf;nfhz;L aho;g;ghzj;jpw;F nrd;Ws;sd. ,jdhy; nghJkf;fs; ngUk; mnrsfupaq;fSf;F cs;shtjhf gy Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sJ. ,jid mLj;J aho; mur mjpgu; Nf.fNz]; cau; mjpfhupfs; kw;Wk; ghJfhg;G mjpfhupfSld; Ngr;Rf;fis elj;jpte;Js;shu;. ,jid mLj;Nj ,e;j eltbf;if vLf;fg;gl;ljhf njuptpf;fg;gLfpwJ.

Gul;lhrp 29> 2009

<uhd; Gjpa FWe;J}u VTfiz guPl;rpg;G


<uhd; nrd;w Qhapw;Wf;fpoik Gjpa VTfiz xd;iwg; guPl;rpj;jJ. ,e;j VTfiz FWe;J}u vy;iyfisr; nrd;wile;J Fwpj;j ,yf;Ffisj; jhf;Fk; jpwDil aJ. <uhd; njhiyf;fhl;rpfs; VT fiz guPl;rpf;fg;gLtij xspgug;gpd. ru;tNjr mwpTiufis Vw;fj; jahnudj; njuptpj;Js;s <uhd; ANudpak; nrwpT+l;ly;fis kpd;rhuj; NjitfSf;fhfr; nra;tjhf $Wfpd;wJ. mz;ikapy; <uhd; jdJ ,uz;lhtJ mZ ciyiag; ghu;itapl ru;tNjr mZ Kftu; mikg;gpd; mjpfhupfSf;F mDkjp toq;fpaik Fwpg;gplj;jf;fJ.
 

Gul;lhrp 29> 2009

jkpof murpd; jpiug;gl tpUJ mwptpg;G 

fky;> u[pdp - rpwe;j ebfu;fs;; N[hjpfh> rpNdfh- rpwe;j ebiffs; 

2007> 2008k; Mz;LfSf;fhd jkpo;ehL muR> jpiug;gl tpUJfSf; fhd gupe;Jiufis toq;fpl ePjpgjp V.Nf.,uh[d; jiyikapy; FO xd;W mikf;fg;gl;lJ. me;jf; FOtpd; gupe;Jiufis mg;gbNa Vw;Wf; nfhz;L tpUJfSf;fhd tpguq;fis jkpof muR jpq;fsd;W mwptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 29> 2009

,e;jpa - ghf;. el;GwT: rPdh tpUg;gk;

fh\;kPu; gpur;ridf;F Ngr;Rthu;j;ij %yk; jPu;Tfhz Ntz;Lnkd;W ,e;jpahTf;Fk;> ghfp];jhDf;Fk; rPdh Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sJ. ,e;jpahTk;> ghfp];jhDk; mikjpahd Kiwapy; el;G uPjpahf ,g; gpur;ridf;F jPu;T fz;lhy; ,U ehLfSf;Fk; ez;gd; vd;w Kiwapy; rPdh kpFe;j kfpo;r;rpailAk; vd;W me; ehl;bd; may;Jiw Jizaikr;ru; `_ rpd; FaNu njuptpj;jhu;. fh\;kPu; gpur;rid kpf ePz;l fhykhf ePbj;J tUfpwJ. ,jdhy;> ,e;jpa - ghfp];jhd; cwT gy Neuq;fspy; ghjpf;fg;gLfpwJ. ,g;gpur;ridf;F R%fkhd Kiwapy; ,U ehLfSk; jPu;T fhz Ntz;Lnkd;W mtu; Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;. ,e;jg; gpur;ridapy; rPdh kj;jpa];j Kaw;rpapy; <LglhJ vd;W $wpa mtu;> el;G ehL vd;w Kiwapy; Ntz;LNfhs; tpLg;gjhf $wpdhu;. gy;NtW gpur;ridfspy; ,e;jpahTk;> ghfp];jhDk; xj;Jiof;f KbAk;. ,jdhy; Mrpa gpuhe;jpaj;jpy; Kd;Ndw;wk; Vw;gLk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;.

Gul;lhrp 29> 2009

Gypfspd; MAj nfhs;tdtpw;F Nehu;Nt cjtp

Gypfs; mikg;G vjpj;jpupahtplk; ,Ue;J MAjq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F Nehu;Nt murhq;fk; cjtpfis toq;fpAs;sjhf Kd;dzp Mq;fpy Clfk; xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. rPdhtplk; ,Ue;J MAjq;fis nfhs;tdT nra;j vjpj;jpupah mtw;iw gypfSf;F toq;fpajhf njuptpf;fg;gLfpwJ. vjpj;jpupa gpujpepjpfSf;Fk; GypfSf;Fk; ,ilapyhd re;jpg;Gf;fis Nehu;Nt mikr;ru; vupf;nrhy;N`a;k; xOq;F nra;J nfhLj;Js;shu; vd me;j Clfk; Fwpg;gpl;Ls;sJ. mz;ikapy; ifJ nra;ag;gl;L tprhuizf;F cl;gLj;jg;gl;l Fkhud; gj;kehjdplk; Nkw;nfhs;sg;gl;l tprhuizfspy; ,Ue;J Vjpj;jpupahTldhd GypfSf;F ,Ue;j cwT cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;jjhf me;j Clfk; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. Gypfspd; flw;gil tsj;ij mjpfupf;fTk; Nehu;Nt xj;Jiog;G toq;fpajhf Fwpg;gplg;gLfpwJ. Aj;j fhyj;jpy; GypfSf;F Nehu;Nt muR gy cjtpfis toq;fpajhfTk; murhq;fk; Fw;wk; rhl;bAs;sJ.
 

Gul;lhrp 28> 2009

rpWtu; njhopyhsu;fs;

tajpw;F kPwp njhopypy; <LgLj;jy;. ,aYikf;F kPwpa njhopy; nra;a epu;ge;jpj;jy;. ,jw;F tWikiaf; fhuzk; fhl;bDk; Fw;wk; Fw;wNk. ,yq;ifapy; Nghu; Kidapy; tYf;fl;lhakhf jpzpf;fg;gl;l Jg;ghf;fpr; rpwhu;fis tpl ,tu;fspd; Jd;gk; xd;Wk; Fiwe;jJ my;y. kdpj FyNk tpopj;njo khl;lhNah? ,td; jq;ifAk; Ntiyj;jyj;jpNyh? (ed;wp : jPgh jpy;iyehjd;)

Gul;lhrp 28> 2009

EPRLF-P Gen. Sec. Sritharan: We are not thinking of a separate state

(Interview by Ranjit J. Perera and Anuradha K. Herath)

The LTTE was a pure military-minded organization. When I mention the Sri Lanka situation, some people say the LTTE is a disciplined organization. This kind of discipline – I also fear that disciplined organizations may be fascist organizations – that discipline means fascism – that way I am thinking. Even the JVP also, one time (people) mentioned as a disciplined organization. Discipline also a form of fascism. This armed struggle is a tragedy. The liberation struggle was over in 1986. This is fascism. The LTTE also created another Welikada. LTTE massacred a number of people. We are thinking that democratic space is also our agenda. Last 20 years, after 1987and the Indo-Sri Lanka Act, we also really realized that eelam is bad and that we were also thinking in an immature way. But earlier also, with our socialism, we were working with Sinhalese people and everybody. We mention only right of self determination. We are not thinking of a separate state. (more...)

Gul;lhrp 28> 2009

aho;. gazpfs; g]; gjpT mYtyfk; khw;wk;

aho;. gazpfs; g]; gjpT mYtyfk; tTdpah Njf;fk;fhL ikjhdj;jpw;F khw;wg;glTs;sJ. tTdpah uk;kpah `T]pypUe;J ,e;j mYtyfk; <ug;ngupaFsk; ,uhZt Kfhkpw;F mUfpy; khw;wg;gl;bUe;jJ mjd; fhuzkhf tTdpahtpypUe;J <ug;ngupaFsk; nry;y xU gazpf;F Kr;rf;futz;bf;F 400 Kjy; 500 &gh tiu nryT nra;aNtz;ba epiy Vw;gl;lJ. ,J Fwpj;J rpyu; [dhjpgjpapd; rpNu\;l MNyhrfu; grpy; vk;.gpia re;jpj;J tpsf;fpapUe;jdu;. ,jd; njhlu;rpahf ,e;j khw;wk; eilngw;Ws;sJ.

Gul;lhrp 28> 2009

Njhw;wJjhd; rupj;jpuk; ntw;wpfnsy;yhk; ntWk; rk;gtq;fNs

(v];. kNdhuQ;rd;)

gpughfudJ fle;jfhyr; nraw;ghLfs; Vd; mg;gb ,Ue;jd? mtu; Vd; mg;gbnay;yhk; ele;J nfhz;lhu; vd;gjw;fhd gjpy;fs; mtuJ kdTyfj;jpy; kl;Lk; ,Ue;jd vd;W $wp ehk; jg;gpf;nfhs;s KbAkh?  gpughfud; vy;yhtw;iwAk; jd;dpr;irahf nra;jhu; kw;nwy;yhUk; ntWk; jiyahl;bfs;jhd; vd;W rpe;jpg;gijg;Nghy; klikj;jdk; NtnwJTk; ,y;iy vd;Nw vz;zj; Njhd;Wfpd;wJ. gpughfudpd; cUthf;fj;jpw;Fk; tsu;r;rpf;Fk; mtuJ xl;Lnkhj;j nraw;ghl;bw;Fk; mtUk; mtuJ jsgjpfSk; kl;Lky;y> jkpo; r%fk; ve;jsT nghWg;Gr; nrhy;y Ntz;Lk; vd;gJk; ,q;F epl;rakhf Nfl;fg;gly; Ntz;Lk;. gpughfudpd; fl;lisapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jdpegu; nfhiyfs; kw;Wk; ifJfs;> jLj;J itj;jy;> rpj;jputij Kfhk;fs; kw;Wk; rpy jdpg;gl;l tf;fpu nraw;ghLfs; vd;gd Vd; nra;ag;gl;ld vd;gjw;fhd gjpy;fs; Ntz;Lkhdhy; gpughfudJ kdTyfj;jpy; ,Uf;fyhk;. Mdhy; Gypfspd; mgupkpjkhd tsu;r;rp> gpughfud; vLj;j murpay; KbTfs;> 30 tUlfhy mtuJ xl;Lnkhj;j murpay; efu;Tfs;> gpw;Nghf;Fj;jdkhd rf;jpfSld; Gypfspd; $l;Lr; Nru;f;if> ,e;jpa vjpu;g;G> jkpo; r%fj;jpy; Vida Kw;Nghf;F rf;jpfisAk; mjd; jiyikfisAk; mopj;jik vd;git njhlu;ghd tpilfis gpughfudpd; kdTyfj;jpy; khj;jpuk; NjLtJ NgjikahdJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 28> 2009

tl khfhzj;jpy; 500 nghyp]hiu Ml;Nru;f;f 6500 Ngu; tpz;zg;gk;

tlf;fpy; 500 nghyp]hiu Ml;Nru;g;gjw;fhd Neu;Kfg; guPl;irfs; ,d;Wk; ehisAk; eilngWnkd aho;g;ghzj;Jf;fhd nghyp]; Rg;upd;ld;l; [p. vr;. khug;gd njuptpj;Js;shu;. aho;. khtl;lj;jpd; aho;g;ghzk;> njy;ypg;gis> fhq;Nfrd;Jiw> rhtfr;Nrup kw;Wk; gUj;jpj;Jiw Mfpa nghyp]; epiyaq;fspy; ,e;Neu;Kfg; guPl;irfs; eilngwTs;sd. nrg;nlk;gu; 19 Mk; jpfjpf;Fl;gl;l fhyg;gFjpapy; 6 Mapuj;J 500 tpz;zg;gq;fs; fpilf;fg; ngw;Ws;sd. ,jpy; 400 ngz;fspDilanjdTk; aho;. nghyp]; Rg;upd;ld;l; khug;gd $wpdhu;. fle;j 3 jrhg;jq;fSf;Fg; gpd;du; ,g;NghNj Kjy; jlitahf aho;g;ghzj;jpy; nghyp]; Ml;Nru;g;G eilngWtjhf Rl;bf;fhl;ba mtu;> mLj;j fl;lkhf rg; ,d;];ngf;lu; njupTf;fhf tpiutpy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLnkdTk; njuptpj;jhu;.

Gul;lhrp 28> 2009

rfy kf;fspdJk; vjpu;ghu;g;Gfis epiwNtw;Wk; jPu;T tpiutpy;

Nkhjy;fs; KbTw;Ws;s epiyapy; rfy kf;fspdJk; gpur;rpidfSf;F jPu;T fhz;gjw;Fk; mtu;fspd; vjpu;ghu;g;Gfis epiwNtw;Wtjw;Fnkd ePz;lfhy murpay; jPu;nthd;iw Vw;gLj;Jk; eltbf;if Jupjg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ru;t fl;rpf; FOtpD}lhf ,jw;fhd eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sNjhL> ,jd; Nahridf;F rfy murpay; fl;rpfspdJk; ,zf;fg;ghl;il ngwKbAnkd murhq;fk; ek;GfpwJ. ,jD}lhf Vw;gLj;jg;gLk; jPu;T vkJ ehl;Lf;Nf cupa jdpj;jd;ik tha;e;j jPu;thf ,Uf;f Ntz;Lk;. Gypfs; ,af;fk; ,yq;ifapy; Nkw;nfhz;l ehrfhu NtiyfSf;F ru;tNjr khu;f;fq;fspD}lhfNt epjp cjtp fpilj;Js;sJ. mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfspy; Nkw;nfhz;LtUk; nraw;ghLfspD}lhf Gypfspd; ru;tNjr gpujpepjpfs; vd;W $wpf; nfhs;Sk; FOf;fs; GypfSf;F epjp kw;Wk; MAjq;fis toq;fp te;Js;sd. Gypfspd; ru;tNjr gpujpepjpfs; njhlu;e;Jk; ,e;jg; gzpfspy; <Lgl;L tUfpd;wdu;. (NkYk;...)


Gul;lhrp 28> 2009

gy;fiyf;fof khztu;fs; mtu; mtu; gy;fiyf;fofq;fSf;F mDg;gp itg;G

tTdpahtpYs;s epthuzf; fpuhkq;fspYk;> eyd;Gup epiyaq;fspYk; jq;fpAs;s gy;fiyf;fof khztu;fisg; gy;fiyf;fofq;fSf;F mDg;gp itg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jdbg;gilapy;> Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; nghwpapaw;gPlj;ijr; Nru;e;j xd;gJ gl;ljhup khztu;fSk;> kpUf itj;jpa gPl khztu; xUtUkhf gj;J Ngu; New;W gy;fiyf;fofj;jpw;F mDg;gpitf;fg;gl;ljhf tTdpah murhq;f mjpgu; mYtyf mjpfhupnahUtu; njuptpj;jhu;. ,NjNtis aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;ijr; Nru;e;j khztu;fs; ,d;W (28 Mk; jpfjp) mg; gy;fiyf;fofj;jpw;F mDg;gp itf;fg;gLtu; vdTk; mt;tjpfhup $wpdhu;. tTdpahtpYs;s epthuzf; fpuhkq;fspYk;> eyd;Gup epiyaq;fspYk; jq;fpAs;s gy;fiyf;fof khztu;fspy; 243 Ngiu mtutu; gy;fiyf;fofq;fSf;F mDg;gp itf;f ghJfhg;G jug;gpdu; mDkjp toq;fpAs;sdu;.

Gul;lhrp 28> 2009

tlf;fpYk; njw;fpYk; njhlu;e;Jk; MAjq;fs; kPl;G

35 fpNyh vilAs;s rp-4 uf mjp rf;jp tha;e;j ntb kUe;Jfs;> xU fpNyh vilAs;s fpNsNkhu; Fz;L cl;gl ngUe;njhifahd MAjq;fis td;dpapd; gy;NtW gpuNjrq;fspypUe;Jk; ghJfhg;Gg; gilapdu; kPl;nlLj;Js;sdu;. Mu;. gp. [p. Fz;Lfs; – 24> 12.7 kp. kP. uitfs; - 1600> kpjpntbfs; – 248> iff;Fz;Lfs; – 20> Aj;j jhq;fpfis mopf;f gad;gLj;jg;gLk; Fz;Lfs; – 04> 80 kp. kP. Nkhl;lhu; Fz;Lfs; – 8> 60 kp. kP. Nkhl;lhu; Fz;Lfs; – 11> 45 uf uitfs; – 1500> 600 fpuhk; vilAs;s ntb kUe;Jfs;> up- 56 uf Jg;ghf;fpfs; – 03> kw;Wk; cgfuzq;fis kPl;nlLj;Js;sdu; vd;Wk; mwpatUfpd;wJ. ,NjNtis fk;g`h fynfbn`d gFjpapYs;s fpznuhd;Wf;Fs;spUe;J ,uz;L Nkhl;lhu; Fz;Lfs; New;W ifg;gw;wg;gl;bUg;gjhf fk;g`h nghyp]hu; njuptpj;jdu;. nghJ kf;fs; toq;fpa jftiyaLj;Nj Fz;Lfs; ,uz;Lk; kPl;fg;gl;Ls;sd.

Gul;lhrp 28> 2009

tprhTf;Fk; murpaYf;Fk; njhlu;G cz;L

,g;NghJ ,yq;ifapypUe;J ntsp ehl;Lf;Fr; nry;gtu;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;Jtpl;lJ. INuhg;gpa ehLfSf;Fr; nry;gtu;fNs mjpfk;. ,g;gbr; nry;gtu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; ‘nghUshjhug; gazpfs;.’ mjhtJ Nkw;F ehLfspy; VjhtJ njhopy; Gupe;J gzk; rk;ghjpf;Fk; Nehf;fj;Jld; nry;gtu;fs;. NkhrbahfNth Neu;ikahfNth tprh ngw;Wf;nfhz;L Nkw;F ehLfSf;Fr; nry;Yk; gyu; me;je;j ehLfspy; gpur;rpidfisj; Njhw;Wtpf;fpd;whu;fs;. mjdhy; Nkw;F ehLfspd; J}jufq;fs; tprh toq;Ftjpy; ,Wf;fkhd eilKiwiag; gpd;gw;Wfpd;wd. mjw;fhf> J}jufk; mike;Js;s ehl;bd; murpay; jiytu;fisAk; ,uh[je;jpupfisAk; cau; mjpfhupfisAk; mtkhdg;gLj;Jk; tpjj;jpy; ele;Jnfhs;sf; $lhJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 28> 2009

Mg;fhdp];jhdpypUe;J ntspNaWkhW INuhg;gpa ehLfSf;F x]hkh vr;rupf;if

mnkupf;fhTld; nra;Js;s xg;ge;jq;fis J}f;fp tPrp tpl;L Mg;fhdp];jhdpYs;s jq;fs; ehl;Lg; gilfis thg]; ngWkhW my;ifjh mikg;gpd; jiytu; x]hkh gpd;Nyld; INuhg;gpa ehLfsplk; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. [pfhjpfs; vd;w ,izaj; jsj;jpy; ,e;jr; nra;jp ntspaplg;gl;Ls;sJ. Mq;fpyk; kw;Wk; N[u;kd; nkhopfspy; x]hkh gpd; Nyldpd; nra;jp nkhop khw;wk; nra;ag;gl;L [pfhjpfs; ,izaj;jsj;jpy; ntspaplg; gl;Ls;sJ. Ie;J epkplq;fs; nfhz;l x]hkh gpd; Nyldpd; ciu xsp ehlhtpy; fhz;gpf;fg;gl;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 28> 2009

igj;jpaf;fhu tPL – xU gj;jpupif epUgupd; tho;f;if tuyhW

epA+ahu;f; efUf;F mUfpYs;s gpshf;nty; jPtpy; cs;s rpj;jg;gpuik gpbj;j kdeyk; gpwo;e;j ngz;fSf;fhd fhg;gfj;jpy; milf;fg;gl;lhu;. gj;J ehl;fs; me;j fhg;gfj;jpy; rpj;utijf;F Mshf;fg;gl;lhu;. euf Ntjidapy; gj;J ehl;fs; cod;w gpwF jhd; ntsp cyFf;F njupe;jJ. mts; rpj;j gpuik gpbj;jts; my;y mt;thW ebj;jts;. me;j kdey fhg;gfj;jpy; epfOk; nfhLikfis mk;gyg;gLj;j mDg;gg;gl;l epUgu;. ‘epA+ahu;f; ntu;y;l;’ vd;w gj;jpupifjhd; mtiu mDg;gpajhf xg;Gf;nfhz;L ; ntspNa nfhz;L te;jJ. Mk;. cz;ikfis fz;lwpa-me;j ngz; epUgu; jd;idNa igj;jpaf;fhupahf;fpf; nfhz;L fhg;gfj;jpy; milg;gl;L cijgl;L uj;jk; rpe;jp cz;ikfis ntspf;nfhzu;e;jhs;. “igj;jpaf;fhu tPl;by; gj;Jehl;fs;” vd;w jiyg;gpy; me;j nfh^u mDgtq;fis Gj;jfkhf ntspapl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

,yq;ifj; jkpo; mfjpfSf;F FbAupik toq;f eltbf;if : fUzhepjp

'jkpofj;jpYs;s ,yq;ifj; jkpo; mfjpfSf;F FbAupik'

,d;W epiwNtw;wg;gl;Ls;s jPu;khdj;jpy; vd;id ehNd typAWj;jpf; Nfl;Lf; nfhz;l jPu;khdk;> jkpofj;jpy; mfjpfs; Kfhk;fspy; cs;s ,yq;ifj; jkpo; mfjpfSf;F epue;ju FbAupik toq;f Ntz;Lk; vd;w jPu;khdNk. ,jw;fhf> kj;jpa muir mZfp> rl;l uPjpahf eltbf;iffs; vLj;J> ,q;Fs;s ,yq;if mfjpfSf;F FbAupik ngw toptif nra;ag;gLk;. ,yq;ifapy; jkpou;fisf; fhg;gw;Wtjw;fhd mtru KbTfs; vLf;f Kbahky; Ngha;tpl;lJ. ,g;NghJ> jkpofj;jpy; cs;s ,yq;ifj; jkpou;fs; xU yl;rk; NgiuAk; cWjpAld; xd;wpize;J fhg;ghw;WNthk;. ,k;khehl;bd; R+Siuahf> mz;zh rhl;rpahf ehk; midtUk; xd;WgLNthk;> cWjpAld; nray;gLNthk;>" (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

tTdpah KfhkpypUg;gtu;fSf;Fk; ghJfhg;G gilapdUf;Fk; Nkhjy; - B.B.C

,yq;ifapd; tlf;Nf tTdpahtpYs;s ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; ,d;W mq;Fs;stu;fSf;Fk; ghJfhg;G gilapdUf;Fk; ,ilNa Nkhjy;fs; ,lk; ngw;Ws;sd. mq;Fs;s ,uhkehjd; KfhkpypUe;J rpyu; mLj;Js;s Mde;jFkhurhkp KfhKf;F nry;y Kw;gl;l NghJ mq;F fhty; flikapy; <Lgl;bUe;j ghJfhg;G gilapdu; Jg;ghf;fpr; R+L elj;jpajhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. xU KfhkpypUe;J kw;nwhU KfhKf;F nry;y Kad;wtu;fis ghJfhg;G gilapdu; jLj;j NghJ> KfhkpypUe;jtu;fs; ghJfhg;G gilapdu; kPJ fw;fis vwpe;jjhfTk;> mijaLj;J jw;ghJfhg;Gf;fhf gilapdu; Jg;ghf;fpr; R+L elj;jpajhf ,uhZtg; Ngr;rhsu; $Wfpwhu;. ,e;j khjk; 17 Mk; Njjp Kjy; ,yq;if muR mq;Fs;stu;fSf;F rikj;j czT toq;Ftij epWj;jptpl;ljjhy;> cyf czTj; jpl;lj;jhy; toq;fgLk; cyu; czTfis rikf;f Njitg;gLk; tpwFfis vLj;J tUtjw;fhfNt kf;fs; xU KfhkpypUe;J kw;w Kfhk;fSf;F nry;y Ntz;ba Njit vOe;Js;sJ vd;W jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; rptrf;jp Mde;jd; njuptpf;fpwhu;. ,e;j Nkhjypd; fhuzkhf ,U Kfhk;thrpfSf;F fhak; Vw;gl;L kUj;Jtkidapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> 19 Ngu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhfTk; ,uhZtg; Ngr;rhsu; $Wfpwhu;.

Gul;lhrp 27> 2009

mikr;rupd; nrayhsu; =uQ;rd; flj;jg;gl;lhu;

Njr epu;khd mikr;ru; R]e;j GQ;rpepyNkapd; ,izg;G nrayhsu; MWKfk; =uQ;rd; tTdpahtpy; itj;J nts;sthdpy; flj;jg;gl;Ls;shu;. Kd;idehs; nuNyh cWg;gpduhd ,tu; rkPgj;jpy; [f;fpa kf;fs; Rje;jpuf $l;likg;gpy; ,ize;jhu;. mjd; gpd;du; mikr;rupd; ,izg;G nrayhsuhf epakpf;fg;gl;bUe;j =uQ;rd;. New;W Kd;jpdk; ,uT 10:30 kzpastpy; ,de;njupahNjhuhy; flj;jg;gl;Ls;shu;. Njr epu;khz mikr;rupd; jpUkiy mYtyfj;jpy; mikr;rupd; ,izg;G nrayhsuhfg; gzpahw;wptUk; ];uPuQ;rd; tTdpahtpy; jq;fpAs;s jdJ kidtpia re;jpg;gjw;fhf te;jpUe;jhu;. tTdpah efurig tpLjpapy; mtu; jq;fpapUe;jNghJ mq;F te;j ,de;njupahj MAjjhupfs; nts;is thdpy; mtiu flj;jp nrd;Ws;sjhf tTdpahtpypUe;J tUk; nra;jpfs; $Wfpd;wd.
 

Gul;lhrp 27> 2009

Kd;idehs; ,uhZtj; jsgjpapd; gjtp tpyfy; Kaw;rp tje;jpah?

Kd;idehs; ,uhZt jsgjpAk; jw;Nghija $l;Lg;gil jsgjpAkhd n[duy; ruj; nghd;Nrfh gjtp tpyf Kaw;rp. jdJ gjtp tpyfy; fbjj;ij fle;j 25k; jpfjp mDg;gp itj;jNghJk; Gj;j gpf;Ffs; rpyuJ MNyhridapd; gpufhuk; gjtp tpyFk; jdJ Kbit ruj;nghd;Nrfh jw;fhypfkhf ,ilepWj;jp itj;Js;sjhfTk; njupatUfpd;wJ. Mdhy; nfhOk;gpy; ,Ue;J tUk; nra;jpfspd;gb rpyuhy; jpl;kplg;gl;L gug;gg;gl;l tje;jp ,J vd mwpaKbfpd;wJ.

Gul;lhrp 27> 2009

tq;FNuhj;J murpaypd; ntspg;ghL

epthuzf; fpuhkq;fSf;Fr; nry;y mDkjpf;ftpy;iy vd;W xUGwj;jpy; Fw;wr;rhl;L. mq;Nf KiwNfLfs; ,lk; ngWtjhf kWGwj;jpy; fz;ldk;. Ntbf;ifahf ,Uf;fpd;wJ. epthuzf; fpuhkq;fSf;Fr; nry;tjw;Fj; jq;fis mDkjpf;f Ntz;Lk; vd;W ,j; jiytu;fs; ePjpkd;wj;Jf;F kDr; nra;jpUe;jhu;fs;. mq;Nf vd;d elf;fpd;wnjd;gij mwptjw;fhd jq;fs; cupik kWf;fg;gLfpd;wJ vd;W me;j kDtpy; $wpapUe;jhu;fs;. epthuzf; fpuhkq;fSf;Fr; nry;y Kbahjjhy; mq;Nf vd;d elf;fpd;wJ vd;gij mwpa Kbatpy;iy vd;gNj ,jd; mu;j;jk;. ,e;j epiyapy;> epthuzf; fpuhkq;fspy; KiwNfLfs; ,lk;ngWtjhfNth FiwghLfs; ,Ug;gjhfNt ,tu;fs; $WtjpYs;s ek;gfj; jd;ik Nfs;tpf;F cs;shfpd;wJ. epthuzf; fpuhkq;fis itj;J murpay; elj;j Kaw;rpf;fpd;whu;fs; vd;gNj cz;ikahd epiy. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

td;dp: 180 ehs; Ntiyj; jpl;lk;

cl;fl;likg;G trjpfis xf;Nlhgu; 15f;F Kd; G+u;j;jp nra;a gzpg;G

fl;Lf;fiu Fsj;jpypUe;J etk;gu; 15,y; ePu;

td;dpapy; kPs;FbNaw;wj;ij elj;Jtjw;F VJthf fl;ll epu;khzg; gzpfs;> cl;fl;likg;G trjpfis xf;Nlhgu; 15Mk; jpfjpf;F Kd;djhf G+u;j;jp nra;AkhW gzpg;Giu toq;fg;gl;Ls;sJ. mur nghwpapay; $l;Lj;jhgdk;> mur tu;j;jf $l;Lj;jhgdk;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig cl;gl epWtdq;fSf;F ,g;gzpg;Giu toq;fg;gl;Ls;sJ. murpd; 180 ehs; Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Fwpg;gpl;l Ntiyfs; ahTk; G+u;j;jp nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;Wk; mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. tlkhfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [P. V. re;jpurpwp jiyikapy; kd;dhu; mur mjpgu; mYtyfj;jpy; New;W eilngw;w $l;lj;jpd; NghJ Nkw;gb mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;ld. td;dpapy; njupT nra;ag;gl;l ,lq;fspy; kf;fis kPsf;Fbaku;j;Jtjw;F VJthf ,e;j eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

,e;jpahtpy; gpwe;j gps;isfSf;F ,yq;if gpu[hTupik gj;jpuk;

,e;jpahtpy; gpwe;j gps;isfSf;fhd gpu[h cupikg;gj;jpuk; toq;Ftjw;fhd elkhLk; Nrit FbtuT Fbafy;T jpizf;fsj;jpd; gpu[h cupikf; fpisapd; cjtpAld; ,lk;ngwTs;sJ. tTdpah> kd;dhu; khtl;lq;fspy; vjpu;tUk; 28k;> 29k; jpfjpfspy; elj;jg;glTs;sJ. If;fpa ehLfs; nghUshjhu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; ePjp epahaj;ij rkkhf mZFk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; ,J Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sjhf I.eh. mgptpUj;jpj; jpl;lk; mwptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

kPs;FbNaw;wj;jpw;F rthyhf ,Ug;gJ epyf;fz;zpfSk; kpjpntbfSNk

Gypfis vtuhYk; Njhw;fbf;fr; nra;a KbahJ vd;w vz;zq;fs; cUthf;fg;gl;L rpyu; Gypfis caupa ];jhdj;jpy; itj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. ,t;thwhd xU ,af;fj;ij jtpLnghbahf;fp Njhw;fbj;Njhk;. ,jw;nfd rkhjhdj;ij tpUk;Gfpd;w kf;fSk;> cyfj; jiytu;fSk;> mq;F thOfpd;w kf;fSk; vkf;F gy;NtW topfspy; cjtpfis nra;jhu;fs;. ,lk;ngau;e;Js;s kf;fis kPz;Lk; mtu;fsJ nrhe;j kz;zpy; Fbaku;j;Jk; eltbf;iffis Jupjkhf nra;J tUfpNwhk;. tTdpah> aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G> jpU Nfhzkiy gFjpapYs;s kf;fis kPsf;Fbaku;j;jptpl;Nlhk;. FWfpa ehl;fSf;Fs; ,tu;fis kPsf;Fbaku;j;jpaJ murhq;fj;jpw;F fpilj;j ntw;wpahf fUJfpNwd;. vd;whYk;> ,jw;F jilahf ,Ug;gJ gaq;futhjpfshy; Gijf;fg;gl;Ls;s epyf; fz;zpntbfSk;> kpjpntbfSNk. kf;fs; FbapUg;G gFjpfspy; tpis epyq;fspy; kpjp ntbfs; kuzj;jpd; rhaypy; Gije;J fplf;fpd;wd. njupe;J nfhz;Nl mg;ghtp kf;fis kuzj;jpd; gpbf;Fs; vq;fshy; js;sptpl KbahJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

Brampton Tamil Conservatives BBQ event with Brampton on Sep 27, 2009

(more...)

Gul;lhrp 27> 2009

fpof;fpy; Njhd;wptUk; ,ay;G epiygw;wp………. – fpof;fhd;  

ngupa Gy;Ykiyapy; tpNrl mjpubg;gilapdupd; KfhKf;F Kd;dhy; fpupf;nfl; ge;J tpisahbf;nfhz;L Xbte;j ehd;F rpWtu;fspy; xUtu; kw;wtiw Nehf;fpnawpe;j ge;J tpNrl mjpubg;gilapdupd; fhtyuDf;F mUfpy; cs;nrd;W  tpo> me;jg; ge;ij xU mjpubg;gilr; rpg;gha; vLj;J me;jf; Foe;ijfis Nehf;fp tPrp tpLfpwhu;. rpupj;Jf; nfhz;L Foe;ijfs; njhlu;e;J  XLfpd;wdu;. rpWtu;fs; MAjk; Ve;j tpUk;gtpy;iy mtu;fs; kl;ilfisNa Ve;j tpUk;Gfpd;wdu; vd;w thrfj;Jld;  xU NyhQ;ru; ve;jpa rpWtDk; me;j NyhQ;rupd; Nky;gFjpAk;  fPo; gFjpAk; fpupf;fl;  kl;ilahfTk; fhl;rpaspg;gijg; Nghd;W If;fpa ehLfs; rpWtu;  epjpak; tiue;J itj;Js;s tpsk;guq;fspd; mu;j;jk; jw;NghJ GupfpwJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

Rtp]; tho; jkpo; kf;fNs kPz;Lk; kPz;Lk; VkhwhjPu;fs;!! 'kPz;Lk; Gwg;gl;L tpl;lhd; ‘Rtp]; RNu];’…….."!!!

td;dpapy; cs;s kf;fSf;fhd mj;jpahtrpa> kdpjhgpkhd eltbf;iffs; kw;Wk; czT toq;fs; Nghd;tw;iw I.eh tpd; mfjpfs; mikg;Gk;> mur mj;jpahtrpa Nritfs; jpizfsKk; Nru;e;Nj nra;J tUfpd;wd. mj;NjhL murpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU Fwpgpl;l rpy mur rhu;gw;w epWtdq;fis jtpu NtW ahUk; td;dpapy; cs;s kf;fSf;F ve;jtpjkhd cjtpfisAk; toq;fNth my;yJ mur mDkjpapd;wp td;dp Kfhk;fspy;  cs;s kf;fis ghu;itaplNth Kbahj epiy fhzg;gLfpwJ. mj;Jld; kfpe;j murhdJ ru;tNjr kdpjhgpkhd mikg;Gfspd; gpuNtrj;ij $l kl;Lg;gLj;jpAs;sJ. Gq;FLjPit Nrh;e;jtuhd  RNu]; vd;gth;> Ks;Sf;fk;gpfSf;F ,ilapy; mtjpg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk;  kf;fspd; mtyepiyia jdf;F rhjfkhf gad;gLj;jp nfhz;L VNjh mtUila mtyf;Fuypy; 'Kfhup uhfk;ghb" mij ,Wtl;L %yk; ntspapl;L Gq;FLjPT kf;fis Vkhw;wp gzk; rk;ghjpf;f Nghtjhf ehk; mwpfpNwhk;. ,th;> ,g;gb mOJ Fowp Gq;FLjPT kf;fsplk; Vkhw;wp thq;Fk; gzj;ij vg;gb td;dpapy; Kfhk;fspy; cs;s kf;fSf;F nfhLg;ghh??; vd;gijapl;L nfhQ;rk; tpopg;gile;J Gq;FLjPT kf;fs; rpe;jpj;J ghHf;f Ntz;Lnkd jho;ikAld; Nfl;Lf; nfhs;Sfpd;Nwhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

ntSf;fpwJ fpof;F.!

(fpof;fhd;  Mjk;)

capu;fis cUthf;Fk;  G+kp

capuhf ,Uf;Fk;  fhw;W

kdpjid capu;  thor;nra;Ak; kuq;fs;!

me;j kuq;fSf;Fs;  xU jPT

mJNt vk; jha;G+kp

Mr;rupaf;Fwpfs;> Nfs;tpf;Fwpfs;> tpag;Gf;Fwpfs; vd gyjug;gl;l tho;ifapd; tbtq;fs; ,k;kf;fspd; tho;ifahf ,Uf;fpwJ. xt;nthW rpq;fsf; Fbkfdpd; tPl;bYk; Mff;Fiwe;jJ xU ,uhZt rpg;ghapd; Gifg;glj;jpw;fhtJ kupahij nrYj;jg;gLfpwJ. xt;nthW jkpo; kfdpd; tPl;bYk; milahsk; njupahky; kiwe;JNghd xU cwTf;fhtJ mQ;ryp nrYj;jg;gLfpwJ. xt;nthW K];yPkpd; tpl;bYk; xU tpjit fztid epidj;Jf; fz;zPu; tbj;Jf; nfhz;bUf;fpwhs;. vd;whYk; ,tu;fspd; fz;fspy; vd;Wkpy;yhjthW VNjh xU ek;gpf;ifAld; ftiy fyg;gpy;yhj xU rpupg;Gk; mt;tg;NghJ te;J kiwfpd;wJ. kj mD\;lhdq;fs;> jpUtpohf;fs; mt;tg;NghJ Gjpa ek;gpf;ifAlk; fisfl;LfpwJ. mjpy; fpof;fpy; kpfTk; tpNrlkhf jkpo; K];yPk;fspd; ghuk;gupa mD\;lhdq;fs; kpfTk; Rje;jpukhd R+oypy; elj;jg;gLfpd;wd. kf;fs; ve;jg; gPjpAk;kw;wtu;fshf $l;lq;$l;lkhf gf;jpg; gutrj;Jld; fye;Jnfhs;fpd;wdu;. “rPal Jdha;> E}Wthf;fp ehS” (E}W &ghiaf; nfhLj;jhy; ehY fpilf;fhJ %d;Wjhd;)  vd rpq;fs tpahghupfspd; $r;ry; fhijj; Jisf;fpwJ. njhg;gpazpe;j jiyfs; tpahghuj;jpw;F XJf;fpa ,lq;fis Mf;fpukpj;Js;sdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

jkpofj;jpy; kPz;Lk; ,yq;ifj; jkpoh; gpur;rpid murpay; ehj;jj;Jld; Muk;gpf;fpwJ 

(m. tp[ad;)

jp.K.f xd;W mwptpj;jhy; m.jp.Kf. xd;W mwptpf;Fk; epiyAk; m.jp.K.f xd;W mwptpj;jhy; jp.K.f mwptpf;Fk; ,e;j Nghl;b kdg;ghd;ig ,yq;ifj; jkpoh;fs; tho;itNah my;yJ jkpof kPdth;fs; ,ay;ghd epyikiaNah Vw;gLj;jp tpLk; vd;w ek;gp;fif ahUf;Fk; Vw;glg;Nghjpy;iy ,yq;ifj; jkpoh;fs; epu;fjpaha; epw;gJk; jkpof kPdth;fs; njhlh;e;Jk; ,k;rpf;fg;LtJk; epue;jukhf jLf;fg;gl Ntz;Lk;. mjw;fhf Mf;fG+h;tkhd eltbf;iffspy; ,wq;f Ntz;Lk;. Nghl;b mwptpg;Gfs; fl;rp murpay; elj;Jtjw;F(counter politics) rhpahf ,Uf;Fk; khwhf ,yq;ifj; jkpoh;fsJk;> jkpof kPdth;fsJk; tho;f;ifia Jd;gfukw;wjhf khw;w cjthJ. jw;NghJs;s #oypy; jkpofj;jpy; fl;rpghFghbd;wp> Nghl;bapd;wp Nghuhl;lq;fis elj;jpdhh;fNsahdhy; mJ Jd;ggg;gLgth;fs; tho;it Nkk;gLj;Jk;. jw;NghJ eilngWk; Nghuhl;lq;fs; Fwpj;J ahUf;Fk; re;Njfk; Vw;glTk; tha;g;gpy;iy jw;NghJ Nghuhl;lq;fis elj;jpdhy; mJ ,yq;ifj; jkpoh;fSf;fhfNt elj;jg;gl;ljhf mikAk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 27> 2009

jkpofj;jpypUe;J jkpou; Gyk;ngau;e;j R+oy;

(kNyah rf;jpNkhfd;)

Mq;fpNyau;fs; jhq;fs; Mz;L te;j fhydp ehLfspy; fhLfis mopf;fTk;> tPjpfis mikf;fTk;> tPLfs; fl;lTk;> moF efu; cUthf;fTk;> kiyfisg; gpsf;fTk;> gs;sq;fisAk;> NkLfisAk; rkg;gLj;jTk;> tha;f;fhy; ntl;lTk;> Nfzpfs; Njhz;lTk;> fUk;Gj; Njhl;lk;> ug;gu; Njhl;lk;> Njapiyj; Njhl;lq;fis cUthf;fTk; md;W mtu;fSf;Ff; $ypj; njhopyhsu;fs; Njitg;gl;lhu;fs;. mj;Njitapd; mbg;gilapy;jhd; gy;yhapuf;fzf;fhd Vio vspa eype;j jkpou; FLk;gq;fs; kNyah ehl;bw;Fk;> ,yq;iff;Fk;> Mgpupf;fhTf;Fk;> g`u;kh];> [kf;fh> ie[Pupah> fdlh> nfd;ah> ,e;NjhrPdh> [hth> Rkj;uh> gp[p jPTfs;> gu;kh> nkhuprpa];> me;jkhd;> epf;Nfhghu; Nghd;w gpupl;b\; fhydp ehLfSf;Fk; nfhz;L nry;yg;gl;lhu;fs;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 26> 2009

fpof;fpd; Kof;fk; - 2009 fy;ybapy; khngUk; tpoh

kf;fs; kj;jpapy; Gupe;Jzu;itAk; ek;gpf;ifiaAk; Vw;gLj;Jk; tifapy; fpof;fpd; Kof;fk; – 2009 khngUk; tpoh ,d;W fhiy Kjypy; es;spuTtiu kl;lf;fsg;G fy;yb flw;fiuapy; eilngWfpwJ. fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNerJiu re;jpufhe;jd; jiyikapy; ,t;tpoh eilngWfpwJ. kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy> mk;ghiw khtl;l ,isQu;> Atjpfs; gq;Fnfhs;sTs;s ,t;tpohtpy; ePr;ry; Nghl;b> Xl;lg; Nghl;bfs;> cijge;jhl;lk;> gPr;Nghy; kw;Wk; Njhzp Xl;lk;> myq;fhug; Nghl;b> nk[pf; fhl;rp kw;Wk; fyhrhu epfo;TfSk; eilngwTs;sd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 26> 2009

murpay; JUk;ghfpg; Nghd jkpof kPdtu; tptfhuk;!

,yq;if> ,e;jpa kPd;gpbj; njhopyhsu;fs; jq;fsJ ehl;Lf; fly; vy;iyiaj; jhz;br; nrd;W kPd; gpbg;gjhy; Vw;gLfpd;w ru;r;irahdJ ,d;W New;Wj; Njhd;wpajy;y. njhd;Wnjhl;l fhyk; Kjy; epytp tUfpd;w gpur;rpid ,JthFk;. MdhYk; ,Uehl;L flw;nwhopyhsu;fSf;fpilapyhd ,g;gpur;rpidahdJ jkpo; ehl;by; fhyj;Jf;Ff; fhyk; murpay; Mjhaj;Jf;Fg; gad;gLj;jg;gLtJ toikahFk;. mj;jifanjhU epiyikjhd; jkpofj;jpy; ,g;NghJk; cUthfpAs;snjdyhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 26> 2009

kd;dhupy; ePNuhilapypUe;J kdpj vYk;Gf; $Lfs; kPl;G

kd;dhupy; ,uz;L kdpj vYk;Gf;$Lfs; New;W (25) fz;nlLf;fg;gl;ljhfg; nghyp]; Clfg; guptpd; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. Gspaq;Fsk; tplj;jy;jPT tPjpapy; ePNuhil xd;iw Rj;jpfupj;Jf; nfhz;bUe;j Copau;fNs ,e;j kdpj vYk;Gf; $Lfisf; fz;nlLj;Js;sdu;. New;W Kd;jpdk; khiy ‘ngNfh’ ,ae;jpuj;ijf; nfhz;L ePNuhiliar; Rj;jpfupf;Fk; gzpapy; <Lgl;bUe;jtu;fNs vYk;Gf;$Lfis kPl;ljhfTk; mit gOjile;J cf;fpa epiyapy; fhzg;gl;ljhfTk; nghyp]; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;. vYk;Gf; $LfSld; Gypfs; ,af;f cWg;gpdu;fs; gad;gLj;Jk; Mil ,uz;L> ntb kUe;Jfs;> MAjq;fs; vd;gdTk; kPl;fg;gl;Ls;sd. ,jpypUe;J ,e;j vYk;Gf;$Lfs; Gypfs; ,af;f cWg;gpdu;fSilajhf ,Uf;fyhnkd re;Njfpf;fg;gLtjhfg; nghyp]; Ngr;rhsu; njuptpj;jhu;.


Gul;lhrp 26> 2009

Gypfs; nfhupy;yh gpupT jiytu; ifJ

jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; nfhupy;yh gilg; gpupTj; jiytu; uhjhit ifJ nra;Jtpl;ljhf ,yq;if NghyP]; njuptpf;fpd;wJ. tlf;F tTdpah gFjpapy; uhjh ifJ nra;ag;gl;lhu;. mtuplk; tprhuiz elj;jpajpy; mtu; etPd Jg;ghf;fp xd;iw kiwj;J itj;jpUe;jJ njupate;jJ. mJ gpd;du; kPl;fg;gl;lJ. GypfSf;F vjpuhd ,Wjpf; fl;lg; Nghu; Ky;iyj; jPtpy; KOtPr;rpy; ele;J nfhz;bUe;j NghJ uhjh> fpspnehr;rpapy; ,Ue;J tTdpahTf;F te;Js;shu;. GypfSf;F vjpuhd Nghu; epiwtile;J rpy khjq;fs; Md epiyapy; me;j mikg;gpd; Kf;fpaj; jiytu; xUtiu ifJ nra;Js;sjhf ,yq;if NghyP]; njuptpj;Js;sJ. Mdhy; uhjh vg;NghJ ifJ nra;ag;gl;lhu;> mtuJ jw;Nghija epiy vd;d vd;gJ Fwpj;J NghyP]; jug;gpy; vt;tpjj; jftYk; njuptpf;fg;gltpy;iy. ,jdpilNa> gy;NtW gaq;futhjr; rk;gtq;fSf;F Gypfs; mikg;igr; Nru;e;j fpupjud; vd;w fpup vd;gtu;jhd; fhuzk; vd;Wk;> mtiu ifJ nra;a cjTkhWk; ehl;L kf;fSf;F ,yq;if NghyP]; Ntz;LNfhs; tpLj;Js;sJ. ,d;Dk; Gypfspy; rpyu; fhl;Lg;gFjpf;Fs; xspj;J thoyhk; vd ,uhZtk; re;Njfpf;fpd;wJ.

Gul;lhrp 26> 2009

G - 8 f;F gjpyhf G - 20 mikg;G


gpl;];gu;f;: mnkupf;fh tpd; gpl;];gu;f; efupy; [p-20 mikg;G cr;rp khehL nts;spad;W Jtq;fpaJ. khehl;by; gpujku; kd; Nkhfd;rpq;> mnkupf;f [dhjpgjp xghkh cs; spl;Nlhu; gq;Nfw;wdu;. cyf Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j gpur;ridfis gzf;fhu ehLfspd; mikg;ghd [p-8 mikg;Ng jPu;khdpg; gij iftpl;L> ,e;jpah> rPdh> njd;nfhupah> gpNu rpy; Nghd;w tsUk; ehL fSk; ,jpy; gq;Nfw;Fk; tpjj;jpy; [p-8f;F gjpyhf [p-20 mikg;Ng ,dp nray;gLk; vd;W mwp tpf;fg;gl;lJ. vdpDk; [p-8 MNyhridfs; toq; Fk; vd;W xghkh $wpdhu;.

Gul;lhrp 26> 2009

ey;fhyk; gpwf;FJ.. ey;y fhyk; gpwf;FJ…. tlgFjp K];yPk;fSf;F

,lk;ngau;e;j K];ypk;fsplkpUe;J tpz;zg;gk; Nfhuy;

tl khfhzj;jpypUe;J (1990k; Mz;L) ,lk;ngau;e;J Kfhk;fspYk; kw;Wk; Vida ,lq;fspYk; tho;e;J tUfpd;w kf;fis mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;Wtjw;fhd eltbf;ifia Nkw;nfhs;s murhq;fk; eltbf;if vLj;J tUfpwJ. ,jw;fhf kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;rpdhy; tpz;zg;gk; Nfhug;gl;Ls;sJ. njhlu;GfSf;F njhiyNgrp ,y: 0774162311> 0773223930> 0714293668> 0777330928 (NkYk;....)

Gul;lhrp 26> 2009

Nthy;lu; nfypd; ,d;W kd;dhu; tp[ak;

If;fpa ehLfs; rigapd; nrayhsu; ehafk; ghd; fP %dpd; rpwg;G gpujpepjpahf ,yq;if te;Js;s Ieh mfjpfs; eyd;fSf;fhd caujpfhup Nguhrpupau; Nthy;lu; nfypd; ,d;W nts;spf;fpoik kd;dhu; gFjpf;fhd tp[ak; xd;wpid Nkw;nfhs;fpwhu;. mq;F mtu; kf;fs; kPs;FbNawpAs;s ,lq;fisg; ghu;itapLthu;. mjd; gpwF tTdpahtpYs;s nkdpf; ghu;k; ,ilj;jq;fy; KfhKf;Fk; mtu; tp[ak; nra;aTs;shu;. kd;dhu; kw;Wk; tTdpahTf;fhd jdJ fs tp[aj;ij Kbj;Jf; nfhz;L vjpu;tUk; rdpf;fpoikad;W nfhOk;G jpUk;Gk; mtu;> kPz;Lk; mur mjpfhupfSld; Ngr;Rthu;j;ijfis elj;jTs;shu; vd If;fpa ehLfs; rigapd; ,yq;if mfjpfSf;fhd mYtyf mjpfhupahd vyprngj; lhd; njuptpj;jhu;
 

Gul;lhrp 26> 2009

epytpy; jz;zPiuf; fz;Lgpbj;jJ ,e;jpahtpd; Ma;Tf; fUtp : ,];Nuh

tpz;ntsp Muha;r;rpapy; G+kpf;F ntspNa jz;zPu; ,Ug;gij fz;Lgpbj;J ,Ug;gJ ,JNt Kjy; Kiw. ,jd; %yk; ,e;jpah kpfg;ngupa tuyhw;W rhjidia epfo;j;jpAs;sJ. cyf mstpy; ,e;jpahTf;F ngUik fpilj;Js;sJ. ehk; vjpu;ghu;j;jij tpl epytpy; jz;zPu; mjpfkhf cs;sJ. ,J ghiwfspy; ciwe;jgb ,Uf;fpwJ. mtw;iw vLj;J jz;zPuhf khw;wp gad;gLj;j KbAk;. epytpy; jz;zPu; ,Ug;gij fz;Lgpbj;J ,Ug;gJ kl;Lk; my;yhky;> NkYk; Vuhskhd jfty;fisAk; re;jpuhahd; mDg;gpAs;sJ. re;jpuahd;-1 mDg;gpa jfty;fis KO mstpy; Ma;T nra;J Kbf;f 6 khjk; Kjy; 3 Mz;Lfs; tiu Mfyhk;>’ vd;whu;> ,];Nuh jiytu; khjtd; ehau;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 26> 2009

kPz;Lk; cz;zhtpujg; Nghuhl;lk; : nrq;fy;gl;L mfjp Kfhk; kf;fs;

,yq;ifapy; ,df; fytuk; Kbe;J tpl;lJ> Mdhy; ,q;Nfh ehq;fs; ,e;jj; jLg;G Kfhkpy; milj;J itf;fg;gl;L tijgLfpd;Nwhk;. vq;fs; midtiuAk; ntsp Kfhk;fSf;F khw;wf; Nfhup gy tpz;zg;gq;fSk; cz;zh tpuj Nghuhl;lq;fSk; Vw;fdNt elj;jpAk; cs;Nshk;. Mdhy; tpLjiy njhlu;ghf vq;fSf;F KbT fpilg;gjhf ,y;iy. vq;fspy; gyupd; FLk;g cWg;gpdu;fs; ,yq;ifapy; eilngw;w ,Wjp Nghupy; gypahfptpl;ldu;> gyu; fhzhky; Ngha;tpl;ldu;> gyupd; kidtp kw;Wk; FOe;ijfs; vq;Fs;shu;fs; vd;Nw njupatpy;iy. (NkYk;...)

Gul;lhrp 26> 2009

mZ MAj guty; xg;ge;j jilr; rl;lj;jpy; ifnaOj;jplhj ehLfs; ifr;rhj;jpl Ntz;Lk;

mZ MAjg; guty; jilr; rl;lj;jpy; ,Jtiu ifnaOj;jplhj ehLfs; midj;Jk; ifnaOj;jpl Ntz;Lk; vd;W typAWj;Jk; jPu;khdk; If;fpa ehLfs; rigapd; ghJfhg;G fTd;rpy; $l;lj;jpy; tpahof;fpoik xU kdjhf epiwNtwpaJ. ,e;jf; $l;lj;Jf;F mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkh jiyik jhq;fpdhu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ,e;jpah> ghfp];jhd;> ,];Nuy; Mfpa ehLfisf; Fwpitj;Nj ,e;jj; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;ljhff; fUjg;gLfpwJ. Mdhy; ,jpy; ifnaOj;jpl khl;Nlhk; vd;W ,e;jpa muR rhu;gpy; $wg;gl;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id : mjpKf Mu;g;ghl;lk;

jkpof kPdtu;fspd; tho;thjhuk; ghjpf;fg;gLtijAk;> ,yq;ifj; jkpou;fs; nrhe;j kz;zpNyNa mfjpfshf elj;jg;gLtijAk; jl;bf; Nfl;fhky; ,Uf;Fk; kj;jpa muirAk;> jkpof muirAk; fz;bj;J> nrd;idapy; tUk; 26-k; Njjp m.jp.K.f. rhu;gpy; Mu;g;ghl;lk; elj;jg;gLk; vd;W mf;fl;rpapd; nghJr; nrayhsu; n[ayypjh njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

me;jkhd; flypy; MAjq;fSld; ku;kg;glF

epf;Nfhgu; jPTfspy; mike;j njrPuh jPtpw;F mUfpy; cs;s fly; gFjpapy;> MAjq;fSld; gpbgl;l iggu; fpsh]; glfpy;> uhf;nfl; yhQ;ru;fs; %yk; gad; gLj;jg;gLk; vwpFz;Lfs; ,Ue;jjhf nghyp]; New;W njuptpj;jdu;. ,e;j glF fle;j 11k; jpfjpNa fz;L gpbf;fg;gl;lhYk;> ghJfhg;Gf; fhuzq;fs; fUjp> me;jkhd; epf;Nfhgu; nghyp]hu; kw;Wk; ghJfhg;G mjpfhupfs;> glF Fwpj;j jfty;fs; midj;ijAk; kpf ufrpakhf itj;jpUe;jdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

jktpG fl;rpapypUe;J tpyfpatUf;F gpuNjr rigj; jiytu; gjtp ,og;G

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; GypfspypUe;J tpyfp rpwPyq;fh Rje;jpuf; fl;rpapy; ,ize;J nfhz;l fSthQ;rpf;Fb gpuNjr rigj; jiytu; rPdpj;jk;gp ghf;fpauhrh jdJ gjtpia ,oe;Js;shu;. jdJ gjtp ePf;fj;jpw;F Ml;Nrgid njuptpj;J kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy; ,tu; jhf;fy; nra;j kDit ,d;W ePjpkd;wk; js;Sgb nra;Js;sijaLj;Nj jdJ gjtpia ,tu; ,oe;Js;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

aho;. FUefu; - nfhOk;Gj;Jiw tPjpapy; gtdp tUNthkh?

aho;. FUefu; - nfhOk;Gj;Jiw flw;fiu tPjp kf;fspd; Nghf;Ftuj;Jf;fhf New;W jpwe;J itf;fg;gl;lJ. mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,jidj; jpwe;J itj;jhu;. ,Jnjhlu;ghd epfo;tpy; ciuahw;wpa mtu; $wpajhtJ :-[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\tplk; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F ,zq;f ,d;iwa jpdk; gilj; jug;gpduJk;> mur cau; mjpfhupfspdJk; xj;Jiog;Gld; ,e;j tPjpia kf;fspd; Nghf;Ftuj;jpw;fhfj; jpwe;J itg;gjpy; jhk; ngupJk; kfpo;r;rpailtjhfj; njuptpj;jJld;> kf;fspd; rhu;gpy; [dhjpgjpf;Fk; gilj; jug;gpdUf;Fk; ,r;re;ju;g;gj;jpy; ed;wp njuptpj;Jf; nfhs;tjhfTk; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

ngaustpy; ,Uf;Fk; fl;rpfs; ,yq;ifapy; ,Uf;f KbahJ.

nray;ghl;L murpaypy; <Lglhky; ngaustpy; ,Uf;Fk; fl;rpfspd; gjpit uj;Jr; nra;Ak; tifapy; ghuhSkd;w Nju;jy;fs; jpUj;jr; rl;l%yk; New;W (24) ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;wg; gl;lJ. tpfpjhrhu Nju;jy; Kiwikapd; fPo; fl;rpfs; ngUfptpl;ld. Rkhu; 60 fl;rpfs; ,Ue;Jk; Rkhu; 15 kl;Lk;jhd; nraw;gLfpd;wd. murpay; fl;rpnahd;W ehd;F tUlq;fs; murpay; nraw;ghLfspy; gq;Fgw;wpapUg;gJld;> fl;rpapd; ahg;G> epu;thfpfs;> fzf;fha;T mwpf;if> nfhs;if tpsf;fk; vd;gtw;iw rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; xU fl;rpiar; Nru;e;j Ntl;ghsu; njhlu;r;rpahf ,uz;L ghuhSkd;wj; Nju;jy;fspyhtJ Nghl;bapl;bUf;f Ntz;Lk;. jw;NghJs;s fl;rpfspy;> ve;jj; Nju;jypYk; Nghl;baplhj fl;rpfs; $l cs;sd. ,it [dehaf Kiwf;F ve;j tifapYk; cjTtjpy;iy. murpay; Kiwikf;F ];jpukw;w epiyiaNa ,it Vw;gLj;Jfpd;wd. vdNt ,t;thwhd fl;rpfspd; gjpTfs; uj;J nra;ag;gLk; vd muRf; Fwpg;nghd;W njuptpf;fpd;wJ.

Gul;lhrp 25> 2009

mwptpay; fjpu;

(Nguhrpupau; Nf. uh[{)

epA+l;lDf;F rkkhd Kf;fpaj;Jtk; cs;stu;

`hu;tpapDila fz;L gpbg;G kUj;Jtj;Jiwapy; kpfg; ngupa Kd;Ndw;wj;ijf; nfhz;L te;jJ. kpff; ftdkhf Ma;Tf; Fwpg;Gfs; vLj;J> mtw;wpd; mbg;gilapy; KbTf;F tUtJ vd;w mtuJ Gjpa mZFKiw jhd; etPd clw;$wpaYf;fhd (Modern Physiology) mbg;gilia mikj;Jj; je;jJ. R+upaf; FLk;gj;jpw;F epA+l;ldpd; <u;g;G tpjp gw;wpa fz;Lgpbg;G ve;jsT mbg;gilahdNjh> mNj msTf;F clw;$wpaYf;F `hu;tpapd; fz;Lgpbg;G mbg;gilahdJ vd;fpwJ tpQ;Qhdpfspd; gl;baiyj; njhFj;Js;s Nfk;gpupl;[; gy;fiyf;fof mfuhjp. ,uz;lhtJ kpy;ypdj;jpd; (kpy;ypdk; vd;why;Mapuk; Mz;Lfs;) 10 kpf Kf;fpakhd kdpju; fisg; gl;baypl;l Mu;ju; \;ny rpq;fu; vd;w tuyhw;W Ma;thsu; mg;gl;baypy; `hu;tpapd; ngaiur; Nru;j;jpUf;fpwhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

fpof;fpy; kPs;FbNaw;wk; Jupjfjpapy; eilngWfpd;wd.

Nghu;r; #oy;fhuzkhf ,lk; ngau;e;J tTdpah> kl;lf;fsg;G gFjpfspy; mfjpfshf  ,Ue;j jpUkiy kf;fs; jw;NghJ Jupj fjpapy; kPs; FbNaw;wg;gl;L tUfpd;wdu;. fpof;fpy; kPs; FbNaw;wj;ij ntF rPf;fpuj;jpy; Kbtpw;F nfhz;LtUk; Nehf;Fld; muR nraw;gLtjhf nra;jpfs; ntsptUfpd;wd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

Nghupd; ,Wjpf;fl;l epfo;Tfs; – Nfgp fUj;J

Gypfs; vupj;jpupahtplk; 10 tpkhdq;fs; nfhs;tdT

,Wjpf; fl;l Aj;j Kd;efu;Tfspd; NghJ ghfq;fshf gpupj;J fg;gypd; %ykhf ,yq;ifapd; tlfpof;F flw;fiuapd; Clhf Fwpj;j tpkhdq;fs; tpepNahfpf;fg;gl ,Ue;jjhfTk;> Aj;jj;jpy; Gypfs; mile;j Njhy;tp fhuzkhf Fwpj;j tpkhdq;fs; tpepNahfpf;fg;gltpy;iy vdTk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. tpkhdq;fs; fpilf;Fk; gl;rj;jpy;> kNyrpah> ,e;NjhNdrpah ehLfspYs;s gapw;rp epiyaq;fspypUe;J tpkhdpfis tutiof;fTk; Gypfs; jpl;lkpl;bUe;jjhf mtu; njuptpj;jhu;. ,t;tpkhdq;fs; %yk; Gypfspd; Kf;fpa];ju;fs; jg;gpr; nry;y jpl;lkpl;bUe;jpUf;fyhk; vd ek;gg;gLfpd;wJ. ,t; tpguq;fs; ahTk; gj;kehjd; toq;fpa jfty;fNs. (NkYk;...)

Gul;lhrp 25> 2009

,e;jpa kPdtu;fs; 21 NgUk; ,d;W tpLjiy

,yq;iff; fly; vy;iyf;Fs; mj;JkPwp Eioe;jhu;fs; vd;w Fw;wr;rhl;bd; Ngupy; ifjhd 21 ,e;jpa kPdtu;fSk; ,d;W tpLjiy nra;ag;gl;ldu;. fle;j 16Mk; jpfjp ,tu;fs jiykd;dhu; flw;gug;gpy; itj;Jf; ifJ nra;ag;gl;L> kd;dhu; ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;ldu;. ,jd;NghJ Fwpj;j 21 kPdtu;fisAk; 24Mk; jpfjp tiu tpsf;fkwpaypy; itf;FkhW khtl;l ePjpgjp cj;jutpl;bUe;jhu;. ,e;epiyapy; ,d;W tpahof;fpoik 21 kPdtu;fSk; kPz;Lk; ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jg;gl;ldu;. ,tu;fs; rhu;gpy; rpNu\;l rl;lj;juzp kh]h [gUs;sh`; M[uhfpapUe;jhu;. tprhuizfis Nkw;nfhz;l khtl;l ePjpgjp 21 ,e;jpa kPdtu;fisAk; tpLjiy nra;jNjhL mtu;fis ,e;jpaf; flNyhuf; fhty;Jiwapduplk; xg;gilf;Fk;gbAk; mJ njhlu;ghd mwpf;ifia ePjpkd;wpy; rku;g;gpf;FkhWk; ,yq;iff; flw;gilapdUf;F cj;jutpl;lhu;

Gul;lhrp 24> 2009

u[dp jpuzfk epidTfs; 20 Mz;Lfspd; gpd;

jp. =jud; gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vg;

ntspg;gilahfTk;> gfpuq;fkhfTk; jkpo; kf;fs; kj;jpapy; epytpa [dehaf tpNuhj nraw;ghLfs; njhlu;ghf tpku;rdq;fisAk;> tpopg;Gzu;T fUj;Jf;fisAk; Nfs;tpfisAk; Kwpe;j gid vOg;gpapUe;jJ. ,jw;fhfNt mtu; F&ukhdKiwapy; Gypfshy; gLnfhiynra;ag;gl;lhu.; mtuJ gq;fspg;G  vt;tsT Kf;fpakhdJ vd;gij fle;j 20 tUl mDgtq;fspYk;> vkJ r%fj;Jf;F Vw;gl;l NguopTfspYk;> gpd;dilTfspYk; ehk; czu;e;J nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ. mtuJ tpku;rdq;fs; gpd;dhspy; tuf;$ba NguopTfs; gw;wpa vr;rupf;ifahfTk; ,Ue;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 24> 2009

cyfg; nghUshjhuj;jpd; kPl;rpf;fhf ru;tNjr xj;Jiog;ig tYg;gLj;j Ntz;Lk; - bA+. FzNrfu

cyf ehLfs; midj;ijAk; Rw;wpr; R+o;e;J nfhz;Ls;s ,e;j cyf epjp neUf;fb gy;Njrpa epjp epWtdq;fsJ VfNghfk; gw;wp GJg;gpf;fg;gl;l ftdj;ij Vw;gLj;jp ,Uf;fpd;wJ. Mgj;Jf;fisr; rkhspf;Fk; eltbf;iffs; %yk; epjpj; njhopy;Jiw jkf;Fj; Njitahd fUtpfis cUthf;fpf; nfhz;Ls;sJ. vjpu;kiwahd gpd;tpisTfisf; ftdj;jpw;nfhs;shky; jk;Kila ,yhgq;fis mjpf gl;rkhf;fpf; nfhs;tNj ,jd; xNu Nehf;fkhFk;. tq;fpfSk; $l ghJfhg;G kakhf;fy; Nghd;w epjpf; fUtpfisg; gad;gLj;jj; njhlq;fpd. (NkYk;...)

 

Gul;lhrp 24> 2009

aho;. ghi\A+upy; I]; njhopw;rhiy


aho;.Flh ehl;Lf; flw;njhopyhsu;fspd; Ntz;LNfhSq;fpzq;f> FUefu;> gu;i\A+upy; I]; cw;gj;jpj; njhopw;rhiy xd;iw tpiutpy; mikg;gjw;fhd eltbf;iffis r%f Nritfs; kw;Wk; r%f eyj;Jiw mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh Nkw;nfhz;Ls;shu;. ,j;njhopw;rhiyia mikg;gjw;fhd Kd;Ndw;ghLfs; kw;Wk; mtrpak; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba eltbf;iffs; njhlu;gpyhd re;jpg;nghd;W nrt;thad;W mikr;rupd; aho;. mYtyfj;jpy; ele;jJ Flhehl;by; gpbf;fg;gLk; kPd;fisg; gjg;gLj;Jtjd; %yk; ntspkhtl;lq;fSf;F kPd;fisf; nfhz;L nry;Yk; flw;njhopyhsu;fs; mjpf ed;ikailthu;fnsd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jhu;. ,NjNtis I]; cw;gj;jpj; njhopw;rhiyiaf; Flhehl;by; mikg;gjw;fhd eltbf;iffs; kpftpiutpy; Nkw; nfhs;sg;gl Ntz;Lnkd ,r;re;jpg;gpy; fye;J nfhz;l flw;njhopw;Jiw mikr;rpd; aho;. khtl;l cjtpg; gzpg;ghsu; ju;kypq;fj;jpw;Fg; mikr;ru; gzpg;Giu toq;fpdhu;.

Gul;lhrp 24> 2009

mnkupf;f tq;fpfSf;Fj; njhlu;e;Jk; %Ltpoh

mnkupf;fhtpy; NkYk; 2 tq;fpfSf;F %Ltpoh ele;jpUg;gjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j ,uz;ilAk; Nru;j;J ,e;j Mz;L ,Jtiu 94 tq;fpfs; %lg;gl;Ls;sjhff; $wg;gLfpd;wJ. nghUshjhuk; xUgf;fk; Nyrhd Kd;Ndw;wj;ijf; fhl;b tUk; epiyapy; kWgf;fk; tq;fpfs; ruptJ njhlu; fijahfNt cs;sJ. fle;j 9 khjq;fspy; kl;Lk; ,Jtiu 94 tq;fpfs; %lg;gl;L tpl;ld. khjj;jpw;F 9 tq;fpfs; vd tq;FNuhj;J epiyik njhlu;e;J nfhz;bUf;fpwJ. fle;j Mz;L nrg;lk;gu; khjk; ny`;khd; gpuju;]; epWtdk; %lg;gl;lijj; njhlu;e;J ,Jtiu nkhj;jk; 109 tq;fpfs; fhypahfpAs;sd. fle;j 18Mk; jpfjp Y}ap];tpy;yp ,u;tpd; A+dpad; tq;fp> nfhyk;g]; ,u;tpd; A+dpad; tq;fp kw;Wk; bu];l; fk;ngdp Mfpa ,U tq;fpfs; tq;FNuhj;jhdjhf mwptpf;fg;gl;lJ. tq;FNuhj;jhd tq;fpfspd; vz;zpf;if 'nrQ;rup' iaAk; jhz;bf; nfhz;bUg;gijapl;L mnkupf;f tq;fpfs; ftiy njuptpf;fpd;wd.
 

Gul;lhrp 24> 2009

,uhZt Gul;rp %yk; ntspNaw;wg;gl;l n`hz;^uh]; mjpgu; ehL jpUk;gpdhu;

mnkupf;fh mUNf cs;s n`hz;Luh]; ehl;bd; mjpguhf ,Ue;jtu; khDty; nryhah. ,tu; ,uhZt Gul;rp %yk; gjtp gwpf;fg;gl;L ehL flj;jg;gl;lhu;. mtu; fle;j [_iy khjk; 28k; jpfjp tpkhdk; %yk; ehL jpUk;gpdhu;. mg;NghJ tpkhd XLghijapy; jilfis Vw;gLj;jp tpkhdk; jiu ,wq;ftplhky; n`hz;Luh]; Ml;rpahsu;fs; jLj;jdu;. ,jdhy; tpkhdk; jpUk;gr; nrd;wJ. mtu; ehL jpUk;Gk; Kaw;rp Kwpabf;fg;gl;lJ. ,g;NghJ mtu; fhL> kiyfs; topahf jiyefu; nlFrpfy;gh jpUk;gpdhu;. mtu; ifjhtjpy; ,Ue;J jg;gpg;gjw;fhf gpNurpy; J}jufj;jpy; milf;yk; GFe;jhu;. Ngr;R thu;j;ij elj;j tpUk;Gtjhf mtu; $wpdhu;. mq;F ,Ue;jgb J}jufj;Jf;F ntspNa jpuz;l jd; Mjuthsu;fs; kj;jpapy; Ngrpdhu;. ,jw;fpilapy; me;j ehl;L muR Culq;F cj;juT gpwg;gpj;jJ. tpkhd epiyaq;fs; %lg;gl;ld. me;j ehl;L ,ilf;fhy jiytu; uhgu;l;Nlh kpr;rnyl;b> nlyptp\dpy; NgRifapy; nryhahit gpNurpy; jq;fsplk; xg;gilf;f Ntz;Lk; vd;W Nfhupdhu;. td;Kiw vJTk; ele;J capu; ,og;G vJTk; Vw;gl;lhy; mjw;F gpNurpy; jhd; nghWg;G Vw;fNtz;Lk; vd;Wk; mtu; $wpdhu;.

Gul;lhrp 24> 2009

Gdu;tho;T epiyaq;fs; fpof;F khfhzj;jpw;F khw;wk;

gilapduplk; ruzile;j kw;Wk; ifJ nra;ag;gl;l Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fSf;F Gdu;tho;T toq;Ftjw;nfd tTdpahtpy; mikf;fg;gl;Ls;s Gdu;tho;T epiyaq;fis fpof;F khfhzj;jpw;F khw;w jpl;lkplg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,jw;nfd fpof;F khfhzj;jpy; 20 Gdu;tho;T epiyaq;fs; mikf;fg;glTs;sJ. ePjp kw;Wk; rl;lkWrPuikg;G mikr;ru; kype;j nkhnwhnfhlit Nkw;Nfhs;fhl;b Nkw;gb jfty;fs; ,e;j nra;jp ntspaplg;gl;Ls;sJ. ,e;j eyd;Gup epiyaq;fSf;F mUfpy; tay;fs;> Njhl;lq;fs;> njhopy; El;ggapw;rp epiyaq;fs; MfpadTk; mikj;Jf; nfhLf;fg;glTs;sd vd;Wk; njuptpf;fg;gLfpwJ.
 

Gul;lhrp 24> 2009

me;epag; gilfs; Kfhk; ,l;Ls;sjhy; kj;jpafpof;fpy;; gpur;rpid epyTfpwJ - <uhd; mjpgu;

<uhd; kPJ jhf;Fjy; elj;Jgtu;fspd; iffis ntl;LNthk; vd mjpgu; Kfk;kJ mfkjp ne[hj; njuptpj;Js;shu;. <uhd; - <uhf; Nghu; 1980 k; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; njhlq;fp gy Mz;Lfshf ele;jJ. ,e;j Aj;jk; Muk;g epidT jpdj;ijnahl;b> jiyefu; nlfuhdpy; ele;j ,uhZt mzp tFg;G kupahijia> <uhd; mjpgu; mfkjp ne[hj; New;W Kd;jpdk; ghu;itapl;lhu;. mg;NghJ mtu; NgrpajhtJ:- kj;jpa fpof;F ehLfspy; me;epag; gilfs; Kfhk; ,l;Ls;sjhy;jhd; ,e;j gFjpapy; gpur;rpid epyTfpwJ. <uhd; mZ MAjk; jahupf;FNkh vd;w gPjpapy; Nkw;fj;jpa ehLfs;> ek; ehl;bd; kPJ nghUshjhu jilia fLikahf;Fk;gb I. eh. it tw;GWj;jp tUfpd;wd. <uhf;Fld; gy Mz;Lfshf ele;j rz;ilapy; Vuhskhd mDgtq;fis ngw;Ws;Nshk;. vdNt> ek;ik jhf;f ve;j ehl;Lf;Fk; rf;jp fpilahJ. ek; ehl;bd; kPJ ahuhtJ jhf;Fjy; elj;j Kad;why;> vjpupfs; Jg;ghf;fpapd; tpiria njhLtjw;F Kd;ghf mtu;fsJ ifia ntl;LNthk;. ,t;thW mfkjp ne[hj; $wpdhu;

Gul;lhrp 24> 2009

7 nraw;iff; NfhSld; tpz;zpy; gha;e;jJ ,e;jpa tpz;fyk;

gpv];vy;tp rp14 VTfiz 7 nraw; iff; Nfhs;fSld; Gjd; fpoikad;W fhiy ntw;wpfukhf tpz;zpy; nrYj;jg;gl;lJ. nrd;idapy; ,Ue;J 99 fpkP njhiytpy; cs;s =`upNfhl;lh rjP\;jthz; tpz;ntsp ikaj;jpy; ,Ue;J ,e;jpahtpy; jahupf;fg;gl;l Xrd;rhl; -2 ngupa nraw;iff;Nfhs; gpv];vy;tp rp14 VTfiz %yk; Gjd; fpoikad;W nrYj;jg;gl;lJ. ,jDld; n[u;kd;> ];tpl;ru;yhe;J> JUf;fp Mfpa ehLfspd; 6 rpwpa uf nraw;iff;Nfhs;fSk; mDg;gg;gl;ld. fle;jhz;L Vg;uy; khjk; gpv];vy;tp VTfiz %yk; 10 nraw;iff; Nfhs;fis tpz;zpy; nrYj;jp ,];Nuh rhjid Gupe;jpUe;jJ. jw;NghJ mNj tupirapy; kw;nwhU VTfiz %yk; 7 nraw;ifNfhs;fis nrYj;jp kPz;Lk; rhjid gilj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 24> 2009

kl;Lefu; efurig fhzpapy; fpisNkhu; kPl;G

kl;lf;fsg;G khefurigf;Fr; rkPgkhd khefurig fhzpapy; ntb Fz;Lfis kl;lf;fsg;G jiyikaf nghyp]hu; New;W (23.09.2009) kPl;Ls;sdu;. ,e;j Fz;Lfs; kpfTk; ghJfhg;ghd Kiwapy; epyj;jpy; Gijj;J itf;fg;gl;bUe;jJ. Fwpj;j fhzpapy; efurig njhopyhsu;fs; Jg;guTg;gzpfspy; <Lgl;bUe;j Ntis ,e;j ntbnghUl;fs; ,Ug;gJ milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,jid mLj;J ,J Fwpj;J nghyp]hUf;F njuptpj;jij mLj;J mq;F te;j nghyp]hu; Fwpj;j Fz;Lfis kPl;Ls;sdu;. ,jy; fpisNkhu; Fz;Lfs; 08> Nkhl;lhu; Fz;Lfs; 31> vd;gd kPl;fg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 24> 2009

flTs;fspd; kWgf;fk;

(Nf. tujuhrd;)

“k`p\hRud; nrhu;f;fk; kw;Wk; gpUj;tp vd;w <Uyfj;jpYk; xU typiktha;e;j eguhthu;. Njtu;fSf;F ,J ed;F njupAk;. ,tu; njhlu;e;J capUld; ,Ue;jhy;> jq;fis kf;fs; tzq;f khl;lhu;fs; vd;W epidj;jhu;fs;. vdNt> flTs;fSld; Nru;e;J rjp nra;J mtiuf; nfhd;W tpl;lhu;fs;. ,t;thW flTs;fs; nray;gl;Ls;sNghJ> ehq;fs; mtw;iw vt;thW Fk;gpl KbAk;?” vd;W jh`hU mRu; vd;gtu; tpdh njhLf;fpwhu;. jh`hU jd;Dila goq;Fbapdu; nkhopapy; kpfTk; MNtrkhf ,t;thW tpdh njhLf;fpwhu;. mtu; $wpatw;iw> nra;jpahsu;fs; Gupe;J nfhs;s Kbatpy;iy vd;W nrhd;d gpwF> mtu;> mtUf;Fj; njupe;j mstpw;F ,e;jpapy; Ngrj; njhlq;Ffpwhu;. (NkYk;....)

Gul;lhrp 24> 2009

tprhuizf;F mioj;Jr; nrd;wtiuf; fhl;LkhW Nfhup tTdpahtpy; Mu;g;ghl;lk;

tTdpah G+e;Njhl;lk; fy;tpapay; fy;Y}up ,ilj;jq;fy; Kfhkpy; ,Ue;J tprhuizf;fhf mioj;Jr; nry;yg;gl;ltiuf; fhzhj epiyapy; vOe;j tje;jpiaaLj;J> mtiuf; fhl;LkhW Nfhup me;j Kfhikr; Nru;e;j kf;fs; Gjdd;W fhiy Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;ldu;. G+e;Njhl;lk; fy;tpapay; fy;Y}up tstpd; xU gFjpapy; ,e;j Kfhk; mike;Js;sJ. ,lk;ngau;e;jtu;fs; jhq;fs; jq;fpapUe;j ,lj;jpypUe;J fy;Y}upapd; gpujhd Eiothapypy; epd;W Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;bUe;jdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 24> 2009

xghkhit vjpu;Nehf;fpAs;s rthy;fs;> rthy;fis ntw;wp nfhs;thuh?

mnkupf;f ehl;by; 10 rjtPjk; Ngu; Ntiyapd;wp thLfpwhu;fs;. ,J murhq;fk; jUk; Gs;sp tptuk;jhd;. ehl;by; ,ij tpl mjpfkhd egu;fs; Ntiyaw;W njUf;fspy; miyfpwhu;fs;. mnkupf;fg; nghUshjhuj;Jf;F cap&l;Ltjw;fhf 787 gpy;ypad; lhyu;fs; cjtpj;njhifahf mspf;fg;gl;lJ. NkYk; mJ khjpupg;gl;l epjpAjtpfs; Njitg;gLtjhff; $wg;gLfpd;wd. Mdhy; mjpgupd; nghUshjhu MNyhrfuhd fpwp];bdh Nuhku; me;jg; gpur;rid gw;wp vJTk; Ngrj; jahuhapy;iy. ,t;thW xghkh cs;ehl;bYk;> ntspehLfspYk; gy;NtW gpur;ridfisr; rkhspf;f Ntz;bAs;sJ. mtu; Nkw;gb rthy;fisr; rkhspg;ghuh vd;gij ,dptUk; ehl;fs;jhd; jPu;khdpf;Fk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

jkpou;fs; Njrpa murpaypy; ,ize;J [dhjpgjpapd; fuq;fisg; gyg;gLj;Jtjd; %yk; Kd;Ndw;wkilayhk;

- mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud;

jkpo; kf;fs; Njrpa murpaypy; ,ize;J [dhjpgjpapd; fuq;fisg; gyg;gLj;Jtjd; %yk; Njrpa uPjpapy; Kd;Ndw;wkila KbAnkd mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; njuptpj;jhu;. ,e;ehl;by; gjpide;jpw;F Nkw;gl;l jkpo; murpay; fl;rpfs; cs;sd. vdpDk; mtw;Wf;fpilNa xw;Wik fpilahJ vd njuptpj;j mikr;ru;> fpof;fpy; murhq;fk; ghupa mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis Kd;ndLj;J tUfpwJ. mjw;fhf ehk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tf;F ed;wp $w mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

tTdpah gh]; toq;Fkplk; <ug;ngupaFsk; Nrhjidr;rhtbf;F khw;wk;

tTdpah fz;b tPjpapy; uk;ah `T]; ,uhZt rptpy; mYtyfj;jpy; nraw;gl;L te;j aho; nry;tjw;fhd gh]; toq;Fk; eltbf;iffs; jw;NghJ <ug;ngupaFsk; Nrhjidr;rhtbf;F khw;wg;gl;Ls;sJ. tTdpah efupy; ,Ue;J Rkhu; 7 my;yJ 8 fpNyh kPw;wu; njhiytpy; ,e;j gh]; toq;Fk; mYtyfk; ,aq;fp tUtjdhy; gazpfs; rpukq;fSf;F cs;shfp tUfpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

gioad fopjYk; Gjpad GFjYk;

(tp[aghujp)

fhyk; kpf Ntfkhf Rod;W nfhz;bUf;fpwJ. cyfkhw;wj;jpw;F jf;fgb ehKk; khwp> mjPj ehfuPfj;jpw;F mbikahfp goq;fhyj;jpy; filg; gpbj;j gy;NtW gof;ftof;fq;fspy; ,Ue;J tpLgl;Lf; nfhz;bUf;fpNwhk;. mjdhy; gioa fhyj;jpy; fz;l gy fhl;rpfis ,g;NghJ Cu;fspy; fhzKbatpy;iy. me;j fhl;rpfs; xt;nthd;Wk; ekf;F xt;nthU tho;f;ifg; ghlj;ij fw;Wj;je;jd. me;j fhl;rpfs; czu;j;jpa ghlq;fis Gupe;Jnfhs;shkNy ehk;> ekJ tho;f;if Nkd;ikfis ,oe;J nfhz;bUf;fpNwhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

FsKk; fyq;ftpy;iy - kPDk; mfg;gltpy;iy

(thFyd;)

ngUk;ghyhd Clfq;fs; fle;j thuk; xU nra;jpf;F kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jd. vjpu;f;fl;rpj; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;` rk;ge;jg;gl;l nra;jp. ru;tfl;rpg; gpujpepjpfs; FO mjd; ,Wjp mwpf;ifapd; rhuhk;rj;ij [dhjpgjpf;Ff; ifaspj;jpUf;fpd;wJ. [dhjpgjpapd; mgpg;gpuhak; fpilj;jJk; mwpf;if KOik nra;ag;gLk; vd;fpwhu; FOtpd; jiytu; mikr;ru; jp];] tpjhuz. [dhjpgjpaplk; ifaspj;j ‘murpay; jPu;Tj; jpl;lj;ij’ murhq;fk; cldbahf ntspapl Ntz;Lk; vd;W uzpy; Nfl;fpd;whu;. ,e;jj; jPu;Tj; jpl;lj;Jf;F If;fpa Njrpaf; fl;rp KOikahf MjuT toq;Fk; vd;Wk; nrhy;fpwhu;. ,Jjhd; Clfq;fs; Kf;fpaj;Jtk; mspj;j nra;jp. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

Sri Lanka’s foreign relations needs capable people - Dayan

Sri Lanka’s former Permanent Representative to Geneva Dr. Dayan Jayatilleke says Sri Lanka’s foreign relations must be dealt with by capable people similar to the way Sri Lanka’s war had capable people to handle the military operations. Without directly saying there was a need to change the incumbent Foreign Minister Rohitha Bogollagama, Dr. Jayatilleke, responding to a question posed by Daily Mirror said “We need to ask ourselves if we have the best possible people available to us, fighting the external war, the legitimacy war that is needed to consolidate our military victory.” (more...)

Gul;lhrp 23> 2009

jkpou;fis nfsutkhf elj;j ,yq;ifia epu;ge;jpf;f Ntz;Lk; - n[ayypjh

jPtputhjj;Jf;Nfh my;yJ jPtputhj mikg;GfSf;Nfh Mjuthf mjpKf xUNghJk; ,Ue;jjpy;iy. jkpo; kf;fspd; tpLjiyf;fhf NghuhLtJ vd;w ghijapypUe;J tpyfp> jPtputhj ,af;fkhf jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; vd;iwf;F khwpaNjh> md;wpypUe;J ,e;j ,af;fj;ij ehd; njhlu;e;J fLikahf tpku;rpj;J tUfpNwd;. ,yq;if uhZtj;jpduhy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;ljhf xspgug;gg;gLk; fhl;rpfspy; tUgtu;fs; tpLjiyg; Gypfshf ,Ue;jhYk;> tof;F tprhuizNa ,y;yhky; midtiuAk; Rl;Lf;nfhy;tJ vd;gJ kdpjj; jd;ikaw;wJ. Nghupd; NghJ rpiwgpbf;fg;gl;ltu;fs; vg;gb elj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w ru;tNjr rl;lj;ij kPWtjhf mike;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

,yq;iff;Fj; jkpof mikr;ru;fs; FOit mDg;g ,e;jpah eltbf;if

gpujku; kd;Nkhfd; rpq;if jpKf - fhq;fpu]; fl;rpfisr; Nru;e;j kj;jpa mikr;ru;fSk; vk;.gpf;fSk; re;jpj;J ,yq;iff;Fj; jkpof vk;gpf;fs; FO xd;iw mDg;g eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifia Kd; itj;jdu;. cs;Jiw mikr;ru; g.rpjk;guk;> [Tspj;Jiw mikr;ru; jahepjp khwd;> fg;gy; Nghf;Ftuj;Jj;Jiw mikr;ru; [p.Nf.thrd; kw;Wk; b.Mu;.ghY cs;spl;l jpKf vk;gpf;fSk;> fhq;fpu]; vk;gpf;fSk;> tpLjiyr; rpWj;ij fl;rp vk;gpahd jpUkhtstDk; re;jpj;jdu;. mg;NghJ jkpof fhq;fpu]; jiytu; jq;fghYTk; cldpUe;jhu;. (NkYk;..)

Gul;lhrp 23> 2009

aho;Flhtpy; flw;nwhopy;> tptrhaj;Jf;Fg; Gj;Japu;

aho;Flhehl;by; flw;nwhopyhsu;fSk; gapu;r; nra;ifahsu;fSk; jw;NghJ Nghjpa tUkhdk; ngwj; njhlq;fpAs;sdu;. cs;Shu; cw;gj;jpfis Flhehl;Lf;F ntspNa mDg;g Kbahky; ,tu;fs; ePz;l fhykhf tUkhdj;ij ,oe;jpUe;jdu;. aho;FlhTf;Fk; njd;dpyq;iff;Fk; ,ilapyhd jiutopg; nghUs; Nghf;Ftuj;J ,g;NghJ gbg;gbahf Muk;gpf;fg;gLtjdhNyNa tl gFjp cw;gj;jpahsu;fs; tUkhdk; <l;lj; njhlq;fpAs;sdu;. aho;Flhehl;L kf;fSf;F nghUshjhuj;ij <l;bj; jUfpd;w gpujhd njhopy; Jiwfshf kPd;gpbj; njhopYk; tptrhaKk; tpsq;Ffpd;wd. MdhYk; fle;j Rkhu; ,Ugj;ije;J tUl fhykhf ,t;tpU gpujhd njhopy; JiwfSk; aho;Flhtpy; tPo;r;rpaile;Nj fhzg;gl;ld. (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

aho;. khtl;lj;jpy; nghyp]; Nritf;F 28 Kjy; Ml;Nru;g;G


aho;. Flehl;by; rl;lk; kw;Wk; xOq;fpidg; Ngzp> r%f Kiwf;NfLfisj; jtpu;f;Fk; KfkhfTk; rptpy; epu;thfj;ij xOq;Fw Nkw;nfhs;sf;$ba tifapYk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; fye;Jiuahbajw;F ,zq;f aho;. Flhehl;by; cs;s nghyp]; epiyaq;fSf;F aho;. Flhehl;ilr; Nru;e;jtu;fs; ,izj;Jf; nfhs;sg;glTs;sdu;. ,jw;fhd Neu;Kfg; guPl;ir vjpu;tUk; 28k; jpfjp eilngwTs;sJ. ,jd; gpufhuk;> nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; (Mz;
/ngz;)> rhujpfs; kw;Wk; cjtpg; nghyp]; mjpfhup (v];.I.) Mfpa gjtpfSf;Nf Ml;fs; ,izj;Jf; nfhs;sg;glTs;sdu;. aho;. Flhehl;by; rl;lk; kw;Wk; xOq;ifg; Ngzp r%f kl;lj;jpy; epytf; $ba rPu;NfLfis mfw;Wk; Kfkhf Nkw;gb tha;g;gpid xU njhopyhf kl;Lkd;wp Xu; cd;dj r%ff; flikahff; fUjp ,g;gjtpfspy; ,ize;J nfhs;tjw;F jFjpahdtu;fs; Kd;tu Ntz;Lnkd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh Ntz;LNfhs; tpLj;Js;shu;. Nkw;gb gjtpfspy; ,ize;J nfhs;stpUk;Gtu;fs; me;je;j gpupTfspy; cs;s gpuNjr nrayhsu; cjtp murhq;f mjpgu; gzpkidfspy; cupa tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

Gul;lhrp 23> 2009

,e;jpa-rPd cwTfs;  GidfijfSk; cz;ikfSk;

(Rg;gpukzparhkp)

(1950 Kjy; ,d;W tiu ,e;jpa-rPd cwTfspy; Vw;gl;l Vw;w ,wf;fq;fisg; gw;wp NkNyAs;s jiyg;gpy; ‘,e;J’ ehspjopy; vOjpAs;s(18-09-2009) fl;Liuapy; Kd;dhs; rl;l mikr;ru; Rg;gpukzparhkp tpsf;fpAs;shu;. 1962y; ,e;jpa-rPd cwTfs; kpfTk; Nkhrkhd epiyia vl;ba gpwF nkhuhu;[p Njrha; Ml;rpf;fhyk; njhlq;fp> ,e;jpuh fhe;jp Ml;rpf;fhyk; tiu ,e;jpa-rPd cwTfis rPu;gLj;Jtjw;fhf gy Kiw jdJ gzp gad;gLj;jg;gl;lijg; gw;wp Rg;gpukzparhkp mf;fl;Liuapy; tpsf;fpAs;shu;. jw;NghJ rPdhTf;Fk; ,e;jpahTf;FkpilNa xU Aj;jk; Vw;gl;LtpLk; vd;gijg;Nghy Clfq;fs; rpj;jupj;J tUtij Rl;bf;fhl;Lk; Rg;gpukzparhkp mjidg; gw;wpa jkJ fUj;ijAk; gjpT nra;Js;shu;.) (NkYk;...)

Gul;lhrp 23> 2009

GJf;Nfhl;il ,yq;if flw;gil kPz;Lk; ml;^opak;


GJf;Nfhl;il khtl;lj;ijr; Nru;e;j kPdtu;fs; kPJ ,yq;if flw;gilapdu; Jg;ghf;fpahy; Rl;L jhf;Fjy; elj;jpAs;sdu;. NkYk; gpbj;J itj;jpUe;j kPd;fis vLj;Jr; nrd;wJld; tiyfisAk; mWj;J vwpe;Js;sdu;. GJf;Nfhl;il khtl;lk; Nfhl;ilg;gl;bdj;jpy; ,Ue;J 4 tpirg; glFfspy; 16 kPdtu;fs; kPd;gpbf;fr; nrd;Ws;sdu;. jpq;fl;fpoikad;W es;sputpy; kPd;gpbj;Jf; nfhz;bUe;j kPdtu;fis neUq;fp te;j ,yq;iff; flw;gilapdu;> mtu;fsJ tiyfis mWj;J flypy; vwpe;Js;sdu;. gpd;du; mtu;fis tpul;bAs;sdu;. rw;W Neuk; fopj;J tiyfis kl;Lk; vLj;J te;J tplyhk; vd;W kPz;Lk; me;jg; gFjpf;F kPdtu;fs; nrd;w NghJ> mg;NghJk; mq;fpUe;j ,yq;iff; flw;gilapdu;> mtu;fs; kPJ Jg;ghf;fpahy; Rl;L jhf;Fjy; elj;jpAs;sdu;. ,jpy; capu; gpioj;jhy; NghJk; vd kPdtu;fs; jg;gp te;Js;sdu;. ,j;jhf;Fjy; Fwpj;J kPdtu;fs; $Wifapy;> ,e;jpa fly; vy;iyapy; ,Ue;J 8 ghfk; tiuapyhd njhiyT tiu nrd;W kPd;gpbf;fyhk; vd;Wk;> jhq;fs; 6tJ ghfj;jpy;jhd; kPd;gpbj;Jf; nfhz;bUe;jjhfTk; njuptpj;jdu;. mg;NghJ Rkhu; 25 Ngu; nfhz;l ,yq;if flw;gilapdupd; glF jq;fs; kPJ jhf;Fjy; elj;jpajhfTk; $wpdu;. 4 glFfspYk; ,Ue;j tiyfis mWj;njwpe;j mtu;fs;> jq;fis tpul;bdu; vd;Wk; njuptpj;jdu;. tpiy cau;e;j tiyfis jpUg;gp vLf;fr; nrd;w NghJ> Jg;ghf;fpr;R+L elj;jpdu; vd;Wk; Fw;wk; rhl;bdu;.
 

Gul;lhrp 22> 2009

ehL fle;j jkpoPo muR ?

ehjpaw;w jkpoHfis el;lhw;wpy; js;Sk; Kaw;rp.

eyd;Ghp epiya kf;fis ehrkWf;Fk; eatQ;rf Ntiy.

(mUs;Ngl;)

,yq;ifj; jPtpd; miug; gFjp flw;gug;igAk; %d;wpnyhU gq;F epyg;gug;igAk; jkJ fl;Lg;ghl;by; itj;jpUe;j GypfshNyNa xU jdp muir gpufldg;gLj;j Kbatpy;iy. xU rJu mq;Fy epyg;gug;Gk; ,y;yhj ntj;J Ntl;Lf; Nfh\k; ve;j msTf;F jkpo; kf;fSf;Fg; gad; jUk;. jkpo; kf;fSf;Fg; gad; jUfpwNjh ,y;iyNah ,e;jf; Nfh\j;ij Kd; itg;gtHfSf;F epr;rak; gyd; jUk;.  gzKk;jUk;. gzk; jpul;l GJ top fz;L gpbj;J tpl;lhHfs;. ,jpy; Ntnwhd;WNk ,y;iy. rpyUf;F jhq;fs; kf;fs; kj;jpapy; gpugy;akhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w gugug;G. rpyUf;F Gypfs; ,Ue;j NghJ fpilj;j tUkhdk; ,y;yhky; Ngha; tpl;lNj vd;w gijgijg;G. ,e;j Rj;Jkhj;Jg; NgHtopfs; Gyk;ngaHe;j jkpoHfspd; fhjpy; vg;gb G+ Rj;JfpwhHfs; vd;W rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

tTdpahtpy; ngz; jw;nfhiyjhup xUtu; ifJ

nghyprhUf;Ff; fpilj;j ,ufrpa jfty; xd;iwaLj;J tTdpah cf;Fshq;Fsk; gFjpapy; nrt;thad;W elj;jg;gl;l NjLjypd;NghJ jw;nfhiyjhup vdr; re;Njfpf;fg;gLk; ,sk; ngz; xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. tprhuizfspd;NghJ ,e;jg; ngz; toq;fpa jftiyaLj;J jw;nfhiyj; jhf;FjYf;Fg; gad;gLj;jg;gLk; 3 mq;fpfSk; ntbg;nghUl;fSk; ifg;gw;wg;gl;Ls;sjhfg; nghyprhu; njuptpj;Js;sdu;. fhl;Lg;gFjp xd;wpy; ,it xspj;J itf;fg;gl;bUe;jjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. re;Njfj;jpd; Ngupy; ,sk;ngz; xUtu; ifJ nra;ag;gl;lNghJ> mtUld; ,Ue;jjhfj; njuptpf;fg;gLk; kw;WnkhU ,sk; ngz; iridl; mUe;jpj; jw;nfhiy nra;J nfhz;ljhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. ,tu;fs; ,UtUk; tpLjiyg;Gypfspd; gp];ly; FOitr; Nru;e;j cWg;gpdu;fshf ,Uf;fyhk; vdg; nghyp]; jug;gpy; re;Njfk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 22> 2009

rthy;fis vjpu;Nehf;fpdhYk; nfhs;ifapy; cWjp : fpof;F Kjy;tu;; 

jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfs; jkJ nfhs;iffisAk; vjpu;fhyj; jpl;lq;fisAk; kf;fs; kj;jpapy; Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; NghJ gy;NtW rthy;fis vjpu;Nehf;fpdhYk; jkJ nfhs;ifapy; cWjpAld; ,Ug;gjhf mf;fl;rpapd; jiytUk; fpof;F khfhz Kjyikr;rUkhd rptNdrJiu re;jpufhe;jd; njuptpj;Js;shu;. thior;Nrid gpuNjrj;jpy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; fpuhkpa kl;l mq;fj;jtu;fSf;fhd cWg;Gupik toq;Fk; itgtk; New;W Ngj;jhio FfNdrd; fyhrhu kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

Nfhitapy; eilngw ,Uf;Fk; xd;gjhtJ cyf jkpo; kfhehLk; ru;r;irfSk;

(m. tp[ad;)

jkpo; mwpQh;fs;> fy;tpkhd;fs; xd;W $lg;NghFk; ,e;j khehl;by; jkpio tho itg;gjw;fhf mwpQh;fs; #Oiufs; tpz;iz fpopf;fpd;wdNth vd;dNth ,yq;ifapy; jkpoh;fs;gLk; ,d;dy;fiAk; Jd;gq;fisAk; Nghf;fTk; mth;fSf;fhd murpay; mjpfhuj;ij ngw;Wf;nfhLf;fTk; jPh;;khdq;fis epiwNtw;WtJld; mjid mKy;gLj;Jk; mjpfhu rf;jpfis neUf;fb nra;aTk; Ntz;Lk;. jkpio thoitf;Fk; Ngr;Rf;Fs;> ftpijfs;. Ma;Tfs;> ehlfq;fs; vd;gd jkpoiuAk; thoitf;fNtz;Lk;. Fwpg;ghf ,yq;ifapy; Jd;gg;gLk; kf;fs; Nky; khehl;bd; filf;fz; ghh;it gl Ntz;Lk;. ,JNt mt; kfhehl;bd; ntw;wpahf mikAk; tuyhw;wpy; mopf;f Kbahj gjpTfisAk; Vw;gLj;Jk;. ,ij jkpo; $Wk; ey;Yyf mwpQu;fs; nra;thu;fsh? (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

Nf gp apd; fg;gy; nghwpapayhsu; fl;Lehaf;fhtpy; ifJ

fl;Lehaf;fh tpkhd epyaj;jpy; itj;J Fkhud; gj;kehjdpd; neUq;fpa rfh xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; aho;g;ghzk; gUj;jpj;Jiwia Nru;e;j nghwpapayhsuhd ,ul;zNrfuk; vd milahsk; fhzg;gl;Ls;shu;. ,tu; rpq;fg;G+upy; ,Ue;J tpkhd%yk; ,yq;iff;F te;jNghNj ,t;thW ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ,tuplk; elj;jg;gl;l tprhuizapd; NghJ nfhOk;gpy; cs;s jdJ cwtpdiu ghu;f;f te;jjhf $wpAs;shu;. vdpDk; ,tu; mz;ikapy; ifJ nra;ag;gl;l Gypfspd; Kf;fpa];juhd Nf.gp vdg;gLk; Fkhud; gj;kehjdpd; neUq;fparfhntdTk;> gj;kehjDf;F nrhe;jkhd jdpahu; fg;gypy; gzpahw;wpatu; vd;gJk; njupate;Js;sJ.
 

Gul;lhrp 22> 2009

,yq;if Aj;jk; Fwpj;J mnk. uh[hq;f jpizf;fsk; mwpf;if

,yq;ifapd; Aj;jk; njhlu;ghf mnkupf;f uh[hq;f jpizf;fsk; jahupj;j mwpf;if> mnkupf;ff; fhq;fpu]plk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mnkupf;fhtpd;> Nghu;f; Fw;wq;fs; njhlu;ghd J}Jtu;> ];Bgd; nug; ,e;j mwpf;ifiar; rku;g;gpj;Js;shu;. ,e;epiyapy;> New;W eilngw;w uh[hq;f jpizf;fsj;jpd; ehshe;j nra;jpahsu; re;jpg;gpy;> fye;Jf;nfhz;l> jpizf;fsj;jpd; Ngr;rhsu; ,ad; nfypaplk;> mwpf;if njhlu;ghf tpdtg;gl;Ls;sJ. ,jw;Fg; gjpyspj;j mtu;> mwpf;ifapy; mlq;fpapUf;Fk; tplaq;fs; njhlu;gpy; jkf;F vJTk; njupahJ vdf; Fwpg;gpl;lhu;. ,NjNtis If;fpa ehLfs; rigiar; Nru;e;j vtUk; ,yq;if kPJ Fw;wr;rhl;Lf;fs; vjidAk; Kd;itf;ftpy;iy vd If;fpa ehLfSf;fhd ,yq;ifj; J}Jtu; ghypj Nfh`z;z njuptpj;Js;sjhf Clfk; xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,yq;ifapd; If;fpa ehLfSf;fhd Gjpa J}Jtuhf gjtpNaw;w mtu; If;fpa ehLfs; rigia ikakhf nfhz;l gj;jpupifahsu;fSf;F tpUe;jspj;j NghJ mtu; Nkw;fz;lthW njuptpj;Js;shu;.
 

Gul;lhrp 22> 2009

J/Hindu College in Jaffna Goes for English Medium with Best Results

 

The Hindu College in Jaffna had been started in 1890 and by today the school conducts classes in both Tamil and English medium. The College Principal P.Ganesh addressing the function said that due to the LTTE terror activities the school had to be closed for a period of two months in 2006 and other than that school was functioning smoothly. (more...)

 

Gul;lhrp 22> 2009

Ra ,yhg Nehf;fk; nfhz;l fUj;Jfs;

td;dpapy; ,lk;ngau;e;jpUf;Fk; kf;fis mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; FbNaw;Wk; eltbf;iffs; Jupjkhf eilngw;W tUfpd;wd. Aj;jk; KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;l gpd;du; murhq;fk; jdJ epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; kPs;FbNaw;w eltbf;iff;Nf Kd;Dupikaspj;J nraw;gl;L tUfpd;wik ntspg;gilahfj; njupfpwJ. tTdpah khtl;lj;jpy; kPs;FbNaw;wj;Jf;nfd vy;yhkhf Kg;gj;ije;J fpuhkq;fs; njupT nra;ag;gl;bUe;jd. ,tw;wpy; ,Jtiu ,Ugj;njl;L fpuhkq;fspy; kPs;FbNaw;wg; gzpfs; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. vQ;rpa fpuhkq;fisr; Nru;e;j kf;fisAk; kPs;FbNaw;Wtjw;fhd Vw;ghLfspy; murhq;fk; Jupjkhf <Lgl;L tUfpwJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

re;jpuahd; jpl;lk; Njhy;tpah?

(vd;. uhkJiu)

re;jpuahd; jpl;lk; gupG+uz ntw;wp vd;W nrhy;y KbahJjhd;. Mdhy; mJ epr;rak; Njhy;tp my;y. re;jpuahd; tpz;zfyk; ve;j Nehf;fj;Jld; re;jpuDf;F mDg;gg;gl;lNjh mjpy; 96 rjtPjk; G+u;j;jpahfpajhfj; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. vdpDk; ,uz;L Mz;L nray;gLk; vd;W nrhy;yg;gl;l re;jpuahd; gj;Nj khjq;fspy; nray; ,oe;jJ Vd;? xU tifapy; ,jw;Ff; fhuzk; re;jpuNd. ngsu;zkpad;W re;jpudpd; xspf;fjpu;fs; FSikahf cs;sd. Mdhy; ePq;fs; re;jpuid neUq;fpdhy; mjd; Ra&gk; njupAk;. re;jpud; jdJ mr;rpy; nkJthfr; Roy;tjhy; mq;F gfy; vd;gJ G+kpf; fzf;Fg;gb 14 ehs;. ePq;fs; re;jpudpy; gfyhf cs;s ,lj;jpy; Ngha; ,wq;fpdhy; ntapy; nfhd;W tpLk;. ntg;gk; 120 nry;rpa]; msTf;F ,Uf;Fk;. ,J ek;%upy; mf;fpdp el;rj;jpuj;jpd; NghJ ,Ug;gijg; Nghy; %d;W klq;F re;jpudpy; ,uthf ,Uf;fpd;w gFjpapy; 14 ehl;fs; ,uT. Fspu; jhq;f KbahJ. Fspu; epiy ikd]; 170 bfpup msTf;F ,Uf;Fk;. G+kpapy; ,g;gbahd epiy ,y;iy vd;gjw;F G+kpapd; fhw;W kz;lyk; fhuzk;. re;jpudpy; fhw;W kz;lyk; ,y;iy. 1958 ,y; njhlq;fp re;jpuDf;F mDg;gg;gl;l 85 tpz;fyq;fspy; 40 tpz;fyq;fs; VjhtJ xU fhuzj;jhy; nray;glhky; Njhy;tpapy; Kbe;jd. mj;Jld;> xg;gpl;lhy; ,e;jpah Kjy; Kaw;rpahf mDg;gpa re;jpuahd;> re;jpuid mile;J 10 khj fhyk; nray;gl;lJ vd;gJ ngUikg;glf; $ba rhjidNa. (NkYk;...)

Gul;lhrp 22> 2009

NriyAk; ,utpf;ifAk; ,ilapy; te;jit

ngz;fs; Nriy cLj;Jk; tof;fk; jkpou; kj;jpapy; gjpide;jhk; E}w;whz;bNyNa Vw;gl;lJ vd Ma;thsu;fs; $Wfpd;wdu;. mjw;F Kd;du; miuahilAk;> NkyhilAkhf ,ul;il MilfisNa jkpo;g; ngz;fs; mzpe;jdu;.      Glit   vd;w   nrhy; Mz;fSk; ngz;fSk; clypd; Nky; ghfj;ijr; Rw;wp mzpAk; ePz;l JzpapidNa mf;fhyj;jpy; Fwpj;jJ. rkz kjj;jpy; epu;thzj; Jwtpahf ,Ue;j jpUehTf;furu; rkz klj;ijtpl;L ntspNawpa NghJ nts;is epwj; Jzpahy; cliyr; Rw;wp kiwj;jpUe;jhu;.  mtu; ‘ntz;Gilit nka;R+o;e;J’ te;jjhfr; Nrf;fpohu; Fwpg;gpl;lhu;. gjpide;jhk; E}w;whz;by; jkpofj;jpy; tpraefug; Nguurpd; Ml;rp eilngw;w NghJ njYq;F kf;fspd; FbNaw;wKk; ,lk;ngw;wJ. njYq;Fg; ngz;fs; Nriy mzpgtu;fs;. mtu;fs; %ykhfNt jkpo;g; ngz;fs; kj;jpapy; Nriy mzpAk; tof;fk; Vw;gl;lJ.    ,utpf;ifiaAk; njYq;Fg; ngz;fNs mwpKfg;gLj;jpdu;. ,utpf;if vd;w gjk; njYq;fpypUe;J te;jJ. gpuhkzg; ngz;fSk; njYq;Fg; ngz;fSk; Nriyapd; Nkw;gFjpahfpa khuhg;igj; Njhspd; tyJ Gwkhf ,l;Lf;nfhs;s> jkpo;g; ngz;fs; ,lJ Gwkhf ,l;ldu;. ,g;NghJ ,lJGwkhd khuhg;G fpl;lj;jl;l vy;NyhuhYk; iff;nfhs;sg;gLfpwJ.

Gul;lhrp 22> 2009

njd; khfhzk;

I.k.R. Kd;dzp Ntl;ghsu; ep\he;j nghyp]huhy; ifJ

njd; khfhz rigj; Nju;jypy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; rhu;gpy; Nghl;bapLk; ep\he;j Kj;Jn`l;bfk New;W (21) nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. fhyp khtl;l Ntl;ghsuhfg; Nghl;bapLk; ,tu; elj;jpa nra;jpahsu; khehl;by; nghyp]; kh mjpgUf;Fk;> nghyp]hUf;Fk; vjpuhff; fUj;Jj; njuptpj;jikahy; mtu; ifJ nra;ag;gl;ljhfj; njupa tUfpwJ. ,tiuf; ifJ nra;j nghyp]hu; mtiu ePjpkd;wj;jpy; M[u;gLj;jpdu;. ,Nj Neuk;> nghyp]hu; kPJ Ntl;ghsu; Kd;itj;Js;s Fw;wr;rhl;Lfs; Fwpj;J tprhuiz nra;antd nghyp]; kh mjpgu; [ae;j tpf;fpukul;d> tpNrl Gydha;Tf; FOnthd;iw epakpj;Js;shu;. ,e;jf; FO tprhuiz elj;jntd New;W fhypf;Fr; nrd;wpUe;jJ. Ntl;ghsu; ep\he;j> mNj fl;rpapy; Nghl;bapLk; gpugy ebif mdhu;f;fyp Mfu;\hTf;F ,ilA+W Vw;gLj;jpdhu; vd mtu; kPJ ebif nghyp]huplk; Gfhu; njuptpj;jpUe;jhu;. ,jw;fika nghyp]hu; nraw;gl;L eltbf;if vLj;jdu;. ,J njhlu;ghf nra;jpahsu; khehnlhd;iw elj;jpa ep\he;j> nghyp]; jk;kplk; mlhtbj;jdkhf ele;J nfhz;ljhff; $wp jfhj thu;j;ijg; gpuNahfq;fis Nkw;nfhz;lhu;. nghyp]; kh mjpgu; kw;Wk; nghyp]hUf;F mgfPu;j;jp Vw;gLj;Jk; tifapyhd fUj;Jf;fisaLj;Nj ,tu; ifJ nra;ag;gl;ljhfj; njupa tUfpwJ.

Gul;lhrp 21> 2009

uh[pdp jpuzfk ,d; 20 tJ epidT jpdk; ,d;W

(rhfud;)

aho; kUj;Jt gPlj;jpd; jpwikahd tpupTiuahsu;. ,U Foe;ijfspd; jha;. ,tu; ey;y kdpjhgpkhdp. <o tpLjiy mikg;Gf;fs; gw;wpa kpfr;rupahd ghu;itia nfhz;bUe;jJ kl;Lk; my;yhJ> mtw;iw Jzpr;rYld; tpku;rdf; fz;Nzhl;lj;jpy; ntspf;nfhzu;e;jtu; uh[pdp. Kwpe;jgid vd;w jdJ Gj;jfj;jpd; %yk; <otpLjiyg; Nghuhl;lj;ijAk; mikg;Gf;fspd; nraw;ghl;ilAk; kf;fspd; ghu;itf;F Kd;itj;jtu;. Muk;g fhy fl;lj;jpy; Gypfspd; nraw;ghLfspy; ek;gpf;if? itj;J nraw;ghl;lhYk; mtu;fspd; kf;fs; tpNuhj> tpLjiyf;F vjpuhd nraw;ghl;il Jzpe;J gfpuq;fkhf tpku;rpj;Jk; vOjpAk; te;jtu;. Vida tpLjiy mikg;Gf;fs; ahtw;iwAk; Gypfs; jdJ MAjq;fspdhy; xLf;fpa gpd;Gk; Gypfspd; [dehf kWg;G> VfNghfk;> kf;fs; tpNuhj nraw;ghL> Vida ,dq;fSf;F vjpuhd ghrpr nraw;ghl;il Jzpr;rYld; tpku;rpj;J te;jtu;. aho;ghz gy;fiyf;fof Mrpupau; rq;fk; vd;w kdpj cupik mikg;gpy; jd;id ,izj;Jf; nfhz;L jtWfis> mJ ahuplk; ,Ue;J Gwg;gl;lhYk; mk;gyg;gLj;jp te;jtu;. mjdhy; jd; tho;it ghrprg; GypfSf;F ,iuahf;fpatu;. Mk; jd;dplk; fy;tp fw;Wf;nfhz;bUe;j kUj;Jt gPl khztdhy; fhl;bf; nfhLf;fg;gl;L(csT ghu;f;fg;gl;L) gy;fiyf;fof Kd;wypy; Gypfspd; Jg;ghf;fpahy; khztu;fs;; Kd;dpiyapy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhu;. toik Nghy; ,f; nfhiyg; gopia khw;W ,af;fk; kPJ Rkj;jpaJ Gypfs; ,af;fk;. gpd;G toik Nghy; ,f;nfhiyapd; #j;jpujhup Gypfs; kf;fshy; Jfpy; cupag;gl;ldu;. ,jd; njhlu;rpahf Gypfs; kf;fs; kd;wq;fspd; Fw;wthspf; $z;by; epWj;jg;gl;L ,d;W jPu;ngOjg;gl;L jz;bf;fg;gl;Lk; tpl;ldu;. tuyhW xUNghJk; gpd;Ndhf;fp efUtjpy;iy. <otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; Jzpr;rYld; nraw;gl;l ftpQu; nry;tpiaAk; ,t;tplj;jpy; epidT $u;tJ rhyr; rpwe;jJ.

Gul;lhrp 21> 2009

ehL fle;j jkpo; <ok; $l;lj;jpy; Gnshl; Jz;Lg;gpuRuk;

fdlh> nuhwd;Nuhtpy; cs;s fdlh fe;j Rthkp Nfhtpy; kz;lgj;jpy; 20.09.2009 md;W ,uT ehL fle;j jkpo<ok; vd;w tplak; rk;ke;jkhf xU epfo;T eilngw;wJ. ,f; $l;lj;jpy; Gnfhl; mikg;gpduhy; xU Jz;Lg;gpuRuk; tpepNahfpfg;gl;lJ. mjd; tpguk;.......1980k; Mz;L njhlf;fk; 1985k; Mz;L fhyg;gFjptiu rupahdghijapy; nrd;w vkJ kf;fspd; tpLjiy Nghuhl;lj;ijAk;> Gypfspd; tpLjiy ghijiaAk; gpioahd ghijf;F ,l;Lr;nrd;wtu;fs;jhd; ,e;j $l;lj;jpdu; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. 1987k; Mz;L ,yq;if-,e;jpa xg;ge;jj;jpd; %yk; vkJ kf;fspw;F fpilj;j tlf;F fpof;F khfhzq;fs; ,ize;j khfhz muirAk;> 13tJ jpUj;j rl;l%yj;ijAk; gpNukjhrh muRld; $l;likj;J Fog;gpatu;fs;jhd; ,e;j $l;lj;jpdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

vkJ murpay; gpur;rpidfis ,Jtiu jPu;f;f Kbahky; Nghdjw;fhd Kf;fpa fhuzk; rpWghd;ikapdu; my;y - bA+. FzNrfuh

murpay; ahg;G tptfhu Njrpa xUikg;ghl;L mikr;ru; bA+ FzNrfu jpdfud; thukQ;rupf;F toq;fpa Neu;fhzy;.

(Neu;fz;ltu; : gp. tPurpq;fk;)

Nfs;tp : vg;NghJk; murpay; jPu;Tf;Fj; jilahf ,Ue;J tUk; njw;fpy; cs;s murpay; jilfis vt;thW rkhspf;fg; Nghfpau;fs;?

gjpy; : mjw;F ehk; fle;jfhy tuyhw;wpypUe;J ghlk; fw;f Ntz;Lk;. vkJ murpay; gpur;rpidfis ,Jtiu jPu;f;f Kbahky; Nghdjw;fhd Kf;fpa fhuzk; rpWghd;ikapdu; my;y vd;gijAk; ,t;tplj;jpy; $w Ntz;Lk;. ,Jtiu fhyKk; ehl;il Mz;Lte;j gpujhd ,U murpay; fl;rpfSf;fpilNa ,J njhlu;gpy; xU ,zf;fk; Vw;glhik ,jw;F Kf;fpa fhuzkhFk;. Njrpag; gpur;rpid njhlu;ghf nkhop> kjk;> ,dk; Mfpa tplaq;fspy; xU ,zf;fk; Vw;glj; jtwpaikAk; Kf;fpa fhuzkhFk;. midj;Jf; fl;rpfspd; khehl;il [dhjpgjp $l;Ltjw;fhd fhuzk; ,e;jg; nghJ ,zf;fg;ghnlhd;iw vl;Ltjw;NfahFk;. ,t;tplj;jpy; Rje;jpuf; fl;rpAk; If;fpa Njrpaf; fl;rpAk; Fiwe;j gl;r ,zf;fg;ghl;Lf;fhtJ tuNtz;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

fUzh gazpj;j thfdk; nfhOk;gpy; tpgj;J. ,J rjpah? my;yJ jw;nrayhdjh? vd tprhuiz


Njrpa xUikg;ghL> ey;ypzf;f mikr;ru; tpehaf%u;j;jp Kuspjud; gazpj;j [Pg; thfdk; New;W tpgj;Jf;Fs;shdJ. ,jpy; mikr;ru; rpWfhaq;fSf;F cs;shdhu;;. nfhOk;G> fWthj;Njhl;lk; g;stu; tPjp N[. X. rp. Rw;W tl;lj;Jf;F mUfhikapy; itj;J New;W khiy 4.45 kzpastpy; ,t;tpgj;J ele;Js;sJ. mikr;ru; nrd;w [Pg; thfdj;Jld; ‘154’ ,yf;f jdpahu; gazpfs; g]; tz;b NkhjpajpNyNa tpgj;J epfo;e;Js;sJ. tpgj;jpd; fhuzkhf mikr;rupd; nka;ghJfhtyhspAk; thfdr; rhujpAk; rpW fhaq;fSf;F cs;shfp rpfpr;irfSf;fhf itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;bUg;gjhf njuptpj;j nghyp]; Ngr;rhsu; ,t;tpgj;J rjpah? my;yJ jw;nrayhf epfo;e;jjh? vd tprhuizfis elj;jp tUtjhf $wpdhu;.
 

Gul;lhrp 21> 2009

midj;Jj; jkpou;fSf;Fk; epahakhd cupikfs; fpilf;fl;Lk; : fpof;F Kjy;tu; re;jpufhe;jd;

vkJ ehl;il nghWj;jstpy; gy;ypd gy fyhrhu guk;giu nfhz;ltu;fNs tho;fpd;wdu;. ,r;R+oypy; ehk; vkJ kj tpOkpaq;fisAk; rNfhju kjq;fs; $Wk; ey;nyhOf;fq;fisAk; filg;gpbg;Nghkhdhy;> gpur;rpidfs; vd;gJ vk;ik vs;ssTk; neUq;f khl;lhJ. mz;ikapy; ele;J Kbe;j Aj;jj;jpd; fhuzkhf Rkhu; %d;W yl;rj;Jf;F Nkw;gl;l kf;fs; jkJ cilikfis> cwTfis ,oe;J epu;f;fjpahd epiyapy; mfjp Kfhk;fspy; my;yy;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wdu;. ,k;kf;fspd; tho;tpy;> epk;kjpAk; kfpo;r;rpAk; tpiutpy; fpilf;fg; ngw ,e;ed;ehspy; midtUk; gpuhu;j;jpg;Nghk;. vkJ ehl;bd; ,dg; gpur;rpidf;F mbNfhyhfj; jpfOk; jkpo;g; NgRk; kf;fSf;fhd epahakhd murpay; cupikfSld; mjpfhuq;fSk; fpilf;fg;ngw topfs; gpwf;fl;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

<gpbgp jiytu; lf;s]; Njthde;jhit etPd gpughfud; vd;W $wpa ,e;j <Nuh]; jiytu;(?) gpughfud; ahu;..??

(jpU.JupNahjdd; -aho;g;ghzk;.)

kPz;Lk; xU etAf gpughfud; aho;g;ghzj;jpy; ,Uf;fpd;whu;. mtu;jhd; lf;s]; Njthde;jh. ,tuJ jiyikapyhd <.gp.b.gpapdu; aho;g;ghzj;jpy; nra;Ak; flj;jy;fs;> nfhiyfs;> nfhs;isfs; fl;Lf;flq;fhjit. mNjNghd;W Gnshl; mikg;gpdu; tTdpahtpy; nra;Ak; flj;jy;fs;> nfhiyfSk; fl;Lf;flq;fhjit. ,e;j mikg;Gf;fs; ,uz;LNk muh[f MAjf;FOf;fshFk;. Gnshl;> <.gp.b.gp> <.gp.Mu;.vy;.vt; Nghd;w mikg;Gf;fs; ,yq;if murhq;fj;jplk; gzk; ngw;Wf;nfhz;L ,aq;Fgtu;fNs. Mdhy; ehk; jdpj;Nj ,aq;Fgtu;fs;. ehk; ntspehl;by; nra;Js;s rpy KjyPLfshy; ngWk; epjpfs; kw;Wk; Ranjhopy; %yKk; ngWk; gzj;jpidf; nfhz;Lk;> ntspehLfspYs;s vkJ Mjuthsu;fs; mDg;Gk; gzk; vd;gtw;wpd; ClhfTNk vkJ mikg;gpid elj;jp tUfpNwhk;. ,t;thW <Nuh]; mikg;gpd; jiytnudf; $wpf; nfhs;Sk; gpugh vd;fpw uhIkNdhfud; gpughfud; New;W Clfnkhd;Wf;F Ngl;b nfhLj;Js;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

,yq;ifapy; ,lk;ngw;w Aj;j Fw;wk; njhlu;ghd mnkupf;fhtpd; mwpf;if ntspaplg;glTs;sJ.

,yq;ifapy; Aj;j Fw;wq;fs; ,lk;ngw;wik njhlu;ghd mnkupf;fhtpd; mwpf;iffs; ,d;W (21.09.2009) me;ehl;L ntsptptfhu mikr;rpdhy; ntspaplg;glTs;sJ. ,jw;F Aj;j Fw;wq;fis Neupy; fz;l gyupd; thf;F %yq;fs; mlq;Ftjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. vjpu;fhyj;jpy; mnkupf;fhtpd; ,yq;iffhd epjp cjtpfis jPu;khdpf;ff;$ba Fwpj;j mwpf;ifia mnkupf;f fhq;fpurpd; kjpg;gPl;bw;fhf me;ehl;Lntsptptfhu mikr;R rku;g;gpf;fpd;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

neLq;nfzp Rw;W tl;lj;jpy; 1000 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 5320 Ngu; nrhe;j ,lq;fspy; kPsf; Fbaku;T

48 rpq;fs FLk;gq;fSk; FbNaw;wk;

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;j Mapuk; FLk;gq;fisr; Nru;e;j 5320 Ngu; New;W nrhe;j ,lq;fspy; kPs;FbNaw;wg;gl;ldu;. jkJ nrhe;j ,lq;fspy; New;W kPs;Fbaku;j;jg;gl;ltu;fSs; 489 Ngu; tTdpah tlf;F gFjpapy; jw;fhypfkhf jq;f itf;fg;gl;bUe;j rpq;fstu; Mtu;. epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;j 1000 FLk;gq;fSk; New;W kPs;FbNaw;wj;Jf;fhf tTdpah njw;F gpuNjr nrayf gFjpf;F mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. 15 g]; tz;bfspy; ,tu;fs; New;W jkJ nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. tTdpah irtg; gpufhr tpj;jpahya ikjhdj;jpypUe;J g];fs; Gwg;gl;Lr; nrd;wd. ,tu;fSf;fhd cyu; czTfis grpy; uh[gf;\ vk;. gp. toq;fpdhu;. tTdpah njw;F gpuNjr nrayf gpuptpy; gpuk;kkL> mUfk;Gy;ntsp> ghtw;Fsk; Mfpa ,lq;fspypUe;J ,lk;ngau;e;J cwtpdu;fspd; tPLfspy; jq;fpapUe;j Nkw;gb 489 rpq;fstu;fNs kPz;Lk; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fSf;F jpUg;gp mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sdu;.

Gul;lhrp 21> 2009

K];yPk; fNfhjuu;fSld; ehKk; ,izNthk;

<ifj; jpUehs;

K];ypk; Vio vspNahUf;F toq;fpa gpd;du; Nkyjpfkhf ,Uf;fpd;w ju;kg; nghUl;fis K];ypk; r%fj;jpd; kj;jpapy; tho;fpd;w khw;W kjj;jpdUf;Fk; toq;ff; $bajhf ,Uf;Fk;. ,jid etPd fhy ,];yhkpa mwpQu;fs; rpyUk;> Muk;gfhy ,];yhkpa rpe;jidahsu;fs; rpyUk; rpwe;j nranydf; Fwpg;gpl;bUf;fpd;whu;fs;. ,e;j Vw;ghL K];ypk;fs; kj;jpapy; tho;fpd;w Vio> vspNahUf;F khj;jpu ky;yhky; K];ypk;fSf;F kj;jpapy; thOk; khw;W kjj;jpdUf;Fk; rpwe;j epthuzkhfTk; ,Uf;Fk;. Nehd;Gg; ngUehs; jpdj;ij Vio> gzf;fhud; vd;w NtWghLfs; ,d;wp rfy K];ypk;fSk; re;Njh\khfTk; kfpo;r;rpahfTk; nfhz;lhl Ntz;Lk;. mJNt ,];yhj;jpd; vjpu;ghu;g;ghFk;. ,e;j mbg;gilapy; jhd; ,];yhk; Nehd;Gg; ngUehs; ju;kj;jpw;F mjpf Kf;fpaj;Jtk; mspj;jpUf;fpd;wJ. ,];yhj;jpd; rkj;Jtf; Nfhl;ghl;il ed;F njspTgLj;jf; $ba Vw;ghlhf Nehd;Gg; ngUehs; ju;kk; tpsq;Ffpd;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

njw;fhrpa uapy; Nghf;Ftuj;J - ,e;jpah> ghfp];jhd;> gq;fshNj\; ehLfs; Clhf

,];yhkhghj;> ,e;jpah gq;fshNj\; kw;Wk; ghfp];jhd; Mfpa ehLfSf;F ,ilapyhd> njw;fhrpa uapy; Nghf;Ftuj;ij mwpKfg;gLj;Jk; ,e;jpa murpd; jpl;lj;jpw;F> ghfp];jhd; uapy; mikr;R njhopy; El;g uPjpahf mDkjp toq;fp cs;sJ. ,e;jj; jpl;lk; Fwpj;J> ,uz;L thuq;fSf;F Kd;> ,e;jpad; uapy;Nt njuptpj;jjhf> ghfp];jhdpd; ‘lhd;’ gj;jpupif nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,J Fwpj;J> ghfp];jhd; mjpfhupfs; tl;lhuq;fs; $wpajhtJ> njw;fhrpa uapy; Nghf;Ftuj;J Nrit> kpfTk; vspjhdjhf ,Uf;Fk; vd epGzu;fs; fUJfpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 21> 2009

2012y; epyTf;F re;jpuhad; - ,e;jpah

re;jpuhad; – 2 nraw;iff;Nfhs;> 2012 – 13 y; epyTf;F mDg;gg;glTs;sjhf> mjd; jpl;l ,af;Fdu; kapy;rhkp mz;zhJiu njuptpj;jhu;. J}j;Jf;Fb khtl;lk; thifFsj;jpy; New;W Kd;jpdk; Gjpa jdpahu; nghwpapayhsu; fy;Y}upia> re;jpuhad; jpl;l ,af;Fdu; kapy;rhkp mz;zhJiu jpwe;J itj;jhu;. mtu; $Wk;NghJ> ‘re;jpuhad; – 2 nraw;iff;Nfhspd; Muk;g fl;l jpl;lg; gzpfs; ele;J tUfpd;wd. 2012 – 13 y; re;jpuhad; – 2> epyTf;F mDg;g jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Mspy;yhj me;j nraw;iff;Nfhs;> mq;F nrd;wTld;> mjpypUe;J> NuhNgh Nghd;w xU fUtp epytpy; ,wq;fp mq;F vd;d cs;sJ vd Muha;e;J> mJ Fwpj;j rkpf;iQfis G+kpapYs;s fl;Lg;ghl;L ikaj;jpw;F mDg;Gk;’ vd;whu;.
 

Gul;lhrp 21> 2009

ghy];jPdk; - ,];Nuy; gpur;ridiaj; jPu;f;f Ngr;Rthu;j;ijf;F Kaw;rp

Nkw;F Mrpahtpy; gjw;wj;ijj; jtpu;f;f ,];Nuy; gpujku; ngQ;rkpd; Nejd;ahF kw;Wk; ghy];jPd [dh jpgjp KfkJ mg;gh]; Mfpa ,Ut NuhL jdpj;jdpahfg; Ngr;Rthu;j;ij elj;j mnkupf;f [dhjpgjp ghuf; xghkh KbT nra;Js;shu;. ,];Nuypaf; FbNaw;wq;fs; ghy]; jPdg;gFjpfspy; njhlu;e;J nra;ag;gl;L tUfpwJ. ,jw;F mnkupf;fhTk; fz;bg;gJ Nghy; fz;bj;jhYk; mjw;F vjpuhf ve;j eltbf;ifAk; vLf;ftpy;iy. xghkhtpd; Kaw;rp Fwpj;J Ngrpa mnkupf;f mjpfhup xUtu;> ,e;j Kaw;rp mnkupf;f [dhjpgjpapd; cWjpiaf; fhl;LfpwJ vd;W Fwpg;gpl;lhu;. Mdhy; FbNaw;wq;fisj; jLf;f ve;j cWjpAk; mnkupf;fj; jug;gpy; fhl;lg;gltpy;iy. ve;jtpj epge;jidAk; ,y;yhjjhy; Ngr;Rthu;j;ij Kaw;rpia ,];Nuy; tuNtw;Ws;sJ.


Gul;lhrp 21> 2009

60k; Mz;L tpoh : jahuhfpwJ rPdk;

rPdhtpy; kh Nr Jq; jiyikapy; kfj;jhd kf;fs; Gul;rp eilngw;W rPd kf;fs; FbauR cjakhdjd; 60k; Mz;L tpohit cyfNk tpaf;Fk; tz;zk; gpuk;khz;lkhf nfhz;lhl me;ehl;L kf;fs; jahuhfp tUfpd;wdu;. 1949 mf;Nlhgu; 1k;Njjp kf;fs; rPdk; cjakhdJ. ,ijnahl;b tUk; mf;Nlhgu; 1k;Njjp Nfhyhfy tpoh elf;fpwJ. \hq;fha; efupy; kpfg; gpuk;khz;lkhd rptg;G gY}id Qhapwd;W gwf;ftpl;ldu;.

Gul;lhrp 21> 2009

njfptis> kl;lf;fsg;G> GJf;FbapUg;G> aho;ghzj;jpy; MAjq;fs; ifgw;wg;gl;ld.

35 fpNyh vilAs;s mjprf;jptha;e;j rp-4 uf ntbkUe;Jfs;> ,uz;L jw;nfhiy mq;fpfs;> 25 fpNyh vilAs;s ,Uk;G Fz;Lfs; cl;gl ngUe; njhifahd MAjq;fis ghJfhg;Gg; gilapdu; kPl;nlLj;Js;sdu;. Ky;iyj;jPT> aho;g;ghzk; kw;Wk; kl;lf;fsg;G Mfpa gpuNjrq;fspy; ,uhZtj;jpdUk;> rp. I. b. apdUk; Nkw;nfhz;l ghupa NjLjy;fspd; NghNj ,e;j nghUl;fs; kPl;nlLf;fg;gl;ld. (NkYk;...)

Gul;lhrp 20> 2009

cq;fspd; GjpUf;F tujhpd; tpil

mLj;j fl;lkhd mjpfhug;gfph;T Kd;Ndw;wkhdJ 13tJ jpUj;jj;jpypUe;J Kd;Ndhf;fp ce;jpg; ghAk; xU tplaNk 

,yq;ifapd; murpay; ahg;gpd; 13tJ jpUj;jr; rl;lk; khfhz rigf;fhd mjpfhuq;fis mspg;gjpy; jpUg;jpaw;w xd;W vd;W 20 Mz;LfSf;F Kd;dNu ,yq;if muRld; murpay; hPjpapy; Nghuhb me;j 13tJ jpUj;jj;Jf;F khw;whf gj;njhd;gJ mk;rf; Nfhhpf;iffis ,e;jpa ,yq;if rkhjhd xg;ge;jj;jpd; xU nghWg;ghspahd ,e;jpa muRf;Fk; md;iwa jkpof Kjyikr;rh; fUzhepjpf;Fk; Kd;itj;jPh;;;fs;. mj;Jld; khfhzrigapd; cj;jpNahf G+h;tkhd jPh;khdkhf ,yq;if muRf;Fk; Kd; itj;jPh;fs;. Mdhy;. ,g;NghJ mNj 13 tJ murpay; ahg;G jpUj;jj;jpd; %yk; toq;fg;gl;Ls;s mjpfhug; gutyhf;fiy epiwNtw;wpdhy; jkpo;kf;fspd; ePz;lfhy murpay; mgpyhi\fisj; jpUg;jpg;gLj;jf; $ba epiyik Vw;gLk; vd;W jkpoh;fspy; xU gFjpapduhNyNa $wg;gLfpwNj! ,itfs; gw;wp cq;fspd; mgpg;gpuhak; vd;d? ,t;thwhd Nghf;Ffs; njhlh;ghd cq;fs; tpsf;fk; vd;d? (NkYk;...)

Gul;lhrp 20> 2009

gpughfudpd; ghJfhtyu; tTdpah Kfhkpy; ifJ

Gypfspd; jiytu; gpughfudpd; nka;ghJfhtyuhd uF vdg;gLk; aho;g;ghzj;ij Nru;e;j NjtFkhud; (taJ 32) vd;gtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf Clfk; xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,tu; tTdpah epthuzf;fpuhkk; xd;wpy; jq;fpapUe;j Ntis ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. MAjq;fis ifahs;tjpYk; gpuGf;fs; ghJfhg;G njhlu;gpYk; tpNrl gapw;rpfs; ngw;Ws;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; gpughfudpd; jdpg;gl;l ghJfhtyuhfTk; nraw;gl;Ls;shu;. ,tu; gpughfudpd; gy ,ufrpa jpl;lq;fis mwpe;J itj;jpUe;jhu; vd njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tuplk; ,Ue;J Vida Gyp cWg;gpdu;fspd; tpguq;fis ngw KbAk; vd Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.


Gul;lhrp 20> 2009

fpof;F khfhzj;jpy; ney; cw;gj;jp mjpfupg;G

ehl;by; Vw;gl;Ls;s rkhjhd R+oiy mLj;J fpof;F khfhzj;jpy; ,k;Kiw ney; cw;gj;jp mjpfupj;Js;sjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. fpof;fpd; ney; cw;gj;jp 37.4 tPjj;jhy; mjpfupj;Js;sjhfTk; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpNyNa $Ljyhd ney; cw;gj;jp fpl;bAs;sjhfTk; NkYk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,jw;Fg; Gwk;ghf FUehfy;> nghyd;dWit> mEuhjGuk; kw;Wk; mk;ghe;Njhl;il Mfpa khtl;lq;fspYk; ney; cw;gj;jp Fwpg;gplj;jf;f msT mjpfupj;Js;sjhf NkYk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 20> 2009

njhg;gpfiyapy; Gypfspd; Mtzq;fs; fz;Lgpbg;G

kl;lf;fsg;G khtl;lk; njhg;gpfiy gpuNjrj;jpYs;s ehuf;fKy;iyapy; tpLjiyg; Gypfspd; khtPuu; FLk;g tpguq;fs; kw;Wk; gy;NtW tplaq;fis cs;slf;fpa Kf;fpa Mtzq;fs; tpNrl nghyp]; FOnthd;wpdhy; fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sd. tTdpah ,ilj; jq;fy; Kfhk; xd;wpy; ifjhfpg; gaq;futhj jLg;G gpuptpduhy; tprhuizf;fhf jLj;J itf;fg;gl;Ls;s tpLjiyg; Gyp cWg;gpduplkpUe;J fpilj;j jftiyaLj;Nj ,it fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sd. New;W me;jg; gFjpf;F nrd;wpUe;j gaq;futhj jLg;Gg; Gydha;Tg; gpuptpdu; kiwtplk; xd;wpy; Gijf;fg;gl;bUe;j ngUe; njhifahd ,e;j Mtzq;fspy;> tpLjiyg; Gypfspd; khtPuu; FLk;g tpguq;fs;> Rkhu; 10 Mapuk; gapw;rp ngw;w mq;fj;jtu; tpguk;> tq;fp kw;Wk; epjp njhlu;ghd Mtzq;fSld; jfty; fUtpfSk; jkpopy; nkhop ngau;f;fg;gl;l yz;ldpypUe;J ntspahFk; 'N[d;]; bngd;];' gpujpAk; fhzg;gl;ljhf nghyp]; jfty;fs; %yk; mwpa Kbfpd;wJ.

Gul;lhrp 20> 2009

kf;fspd; kPs;Fbaku;T Fwpj;J Ieh muir typAWj;Jk;

tTdpah Kfhk;fspy; jq;fpAs;s kf;fis cldbahf kPsf;Fbaku;j;Jk; tplaj;jpy; If;fpa ehLfs; rig njhlu;e;Jk; ,yq;if muRf;F mOj;jk; nfhLf;Fk; vd;W I.ehtpd; murpay; tptfhuq;fSf;fhd Jizj; jiytu; ypd; gh];Nfh jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu;fsplk; cWjpaspj;Js;shu;. ,yq;iff;F tp[ak; Nkw;nfhz;bUf;Fk; I.eh. gpujpepjp ypd; gh];Nfh New;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdiu nfhOk;gpy; re;jpj;Jf; fye;Jiuahbdhu;. ,jd;NghNj I.eh. gpujpepjp $l;likg;gpduplk; Nkw;fz;l cWjpnkhopia mtu; toq;fpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 20> 2009

fy;Kidapy; ,e;jpa tpahghupfspd; flTr; rPl;Lf;fs; gwpKjy;

fy;Kid gpuNjrj;jpy; Glit tpahghuj;jpy; <Lgl;L te;j 82 ,e;jpa tpahghupfspd; flTr; rPl;Lf;fis FbtuT> Fbafy;T jpizf;fs mjpfhupfspdhy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;sJ. jkpo;ehl;ilr; Nru;e;j ,t;tpahghupfs; Rw;Wyh tprh ngw;W ehl;by; gutyhf tpahghuj;jpy; <LgLtjhff; fpilj;j jfty;fisaLj;J nfhOk;gpypUe;J fy;Kid gpuNjrj;jpw;Fr; nrd;wpUe;j FbtuT> Fbafy;T jpizf;fsj;jpd; tpNrl FOnthd;W ,tu;fSila flTr; rPl;Lf;fisg; gwpKjy; nra;J jLj;J itj;Js;sJ. Fwpg;gpl;l tpahghupfis FbtuT> Fbafy;T jpizf;fsj;jpw;Fr; r%fkspf;FkhWk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu;fs; jq;fpapUe;j tPLfs; kw;Wk; tpLjpfis Kw;Wifapl;l jpizf;fs mjpfhupfs; flTr; rPl;Lf;fis gwpKjy; nra;jdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 20> 2009

kPs;FbNaw;wk; jhkjkile;jhy; mJ ey;ypzf;f Kaw;rpfis ghjpf;Fk;

,lk;ngau;e;j kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; jhkjkilAkhdhy; mJ vjpu;fhyj;jpy; ey;ypzf;f Kaw;rpfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;jf;$Lk; vd If;fpa ehLfspd; murpay; tptfhuq;fSf;F nghWg;ghd gpujpr;nrayhsu;ehafk; ypd; g];Nfh njuptpj;jhu;. tlf;fpy; ,lk;ngau;e;j kf;fis Kfhk;fspy; itj;jpUg;gjhdJ mq;F frg;Gzu;it mjpfupf;f topNfhYtJld; ,yq;ifapd;> vjpu;fhy murpay; ];jpuj;jd;ikf;F Mgj;ijAz;Lgz;zf;$Lk; vdTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. ,yq;if tp[aj;jpd; epiwthf nfhOk;gpYs;s If;fpaehLfs; jiyikg;gzpafj;jpy; New;wpuT elj;jpa nra;jpahsu; khehl;bd; NghNj mtu; ,jidf; $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 20> 2009

nrl;bFsk; nkdpf;ghk; Kfhkpw;Fs; Jg;ghf;fp uitfs; nfhz;L nry;y Kaw;rp

tTdpah nrl;bFsk; nkdpf;ghk; eyd;Gup epiyaj;jpw;Fs; Ml;Nlhtpy; nfhz;L nry;yg;gltpUe;j ,uz;L Jg;ghf;fp uitfis gilapdh ,d;W kPl;Ls;sjhf Njrpa ghJfhg;G njhlu;gpyhd Clf kj;jpa epiyak; mwptpj;Js;sJ. up56 uf Jg;ghf;fpfSf;Fg; gad;gLj;jg;gLj;jf; $baitNa kPl;fg;gl;l uitfs; vd;W gilapdu; Fwpg;gpl;Ls;sdu;. eyd;Gup epiyaj;jpw;Fs; ntw;wpiy kw;Wk; Gifapiy vd;gtw;iwf; nfhz;Lnry;Yk; Ml;Nlhnthd;wpy; ,e;j Jg;ghf;fp uitfs; kiwj;J itj;J nfhz;L nry;yg;gl;Ls;sd. mj;Jld; Fz;LfSld; ,izf;fg;gl;bUe;j kPs;tY Nru;f;ff;$ba 02 gw;wupfisAk; gilapdu; ifg;gw;wpAs;sdu;.
 

Gul;lhrp 20> 2009

Canadian stuck in 'limbo' of Sri Lankan terror law

(Toronto) A Canadian has been detained in Sri Lanka for almost five months under the country's controversial anti-terrorism measures, the Canadian Tamil Congress said today.
Ratnarajah Thusiyanthan, 35, was working as an IT consultant for a World Bank funded project in Colombo when he was arrested outside his office on April 29, the group said.
Mr. Thusiyanthan, who immigrated from Sri Lanka in 1989 and returned there in 2002, has not been charged but is being held under the Prevention of Terrorism Act, said the CTC.
Prisoners at the Colombo prison where Mr. Thusiyanthan is being held began a hunger strike this morning to protest their detention without charge and lack of due process.
"Canada should intervene to ensure that no harm comes to this Canadian as torture is very common in the Sri Lankan prison system," said David Poopalapillai, the CTC spokesperson.
"Our government should be active in making sure due process is followed in this case instead of this Canadian being held indefinitely in limbo."
Sri Lanka is emerging from a long civil was that ended in May with the defeat of the Tamil Tigers, a separatist rebel group that was funded partly by supporters in Canada.
The Department of Foreign Affairs is already trying to assist four Canadians who are being held in camps set up in Sri Lanka to house ex-combatants and war-displaced civilians.
One of them, George Julius of Brampton, Ont., is detained at a camp for captured rebels and has apparently said he was forcibly conscripted by the Tigers during a trip to the island in 2007.

(Nationalpost) 

Gul;lhrp 19> 2009

fpof;F gy;fiyf;fof khztu;fs; ftdaPu;g;G Nghuhl;lk;

fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; Rthkp tpGyhde;ju; mofpay; fw;iffs; epWtdj;jpd; khztu;fs; gy;fiyf;fof epu;thfj;jplk; rpy Nfhupf;iffis Kd; itj;J ,d;W ez;gfy; Kjy; ftdaPu;g;G Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;Ls;sdu;. jq;fSf;F tpisahl;L ikjhd trjp>Nghf;Ftuj;J trjp> Mz;fSf;fhd tpLjp trjp Mfpad Vw;gLj;jpj; ju Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;iffSld; khjhe;j cgfhuf; nfhLg;gdT cupa Neuj;jpy; toq;fg;gl Ntz;Lk; kw;Wk; guPl;irg; ngWNgWfs; ntspapLtjpy; fhzg;gLk; jhkjq;fs; jtpu;f;fg;gl Ntz;Lk; Nghd;w Nfhupf;iffSk; khztu;fspdhy; Kd; itf;fg;gl;Ls;sd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

[dtup khjj;jpw;F Kd;du; kPs; FbNaw;wk;. - [dhjpgjp kfpe;j

,yq;if vjpu;Nehf;Fk; gpur;ridfis If;fpa ehLfs; rig Gupe;J nraw;gl Ntz;Lk; vd [dhjpgjp kfpe;j uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ,yq;iff;F tp[ak; Nkw;nfhz;Ls;s If;fpa ehLfs; rigapd; murpay; tptfhuq;fSf;fhd jpizf;fsj;jpd; jiytUk; I. eh nrayhsu; ghd;fP %dpd; tpNrl gpujpepjpAkhd ypd; g];Nfhit ,d;W (18.09.2009) re;jpj;J Ngrpa NghJ ,t;thW njuptpj;Js;shu;. NkYk; If;fpa ehLfs; rigapy; mq;fk; tfpf;Fk;; midj;J ehLfSk; rk me;j];JlilaitahFk;. ,yq;iff;Fk; rk cupik fhzg;gLfpwJ. kpfg;ngupa ehLfs; vk;ik mnrsfupaj;Jf;F cl;gLj;j Kaw;rpj;jhy; me;j tplak; njhlu;gpy; I eh tpd; ftdj;jpw;F nfhz;LtUNthk;. mjd; NghJ vkf;F I eh tpd; cjtp Njitahf cs;sJ. vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[g\ njuptpj;Js;shu;. FNuh\pahtpy; fle;j 16 tUlq;fshf epyf;fz;zp ntbmfw;Wk; gzpfs; Kbtilahky; cs;sd. Mdhy; ehk; mt;tsT fhyj;ij vLf;f khl;Nlhk;. ,lk;ngau;e;j kf;fspy; 70 tPjkhNdhiu 180 ehl;fSf;Fs; kPs; FbNaw;w eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,e;j Ntiyj;jpl;lk; vjpu;tUk; [dtup khjj;Jf;Fs; midj;J mfjp kf;fisAk; kPs;FbNaw;w KbAk; vd;W vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk; vd [dhjpgjp Fwpg;gpl;Ls;shu;. ,jd; NghJ ,lk;ngau;e;Njhiu kPs;FbNaw;;Wk; Ntiyj;jpl;lk; kdpj cupik epiytuq;fs; kw;Wk; Aj;jj;Jf;F gpd;duhd mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs; vd;gd Fwpj;J tpupthf Muhag;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 19> 2009

,d;Dk; vt;tsT ehl;fs; ngz;fs; fhj;jpUg;gJ...?

(Nguh.Mu;.re;jpuh)

ngz;fs; thf;Fupik tYg;ngwj; Jtq;fpa NghJ> epA+rpyhe;jpd; kpfg; ngupa kJghd cw;gj;jpahsu;fs;> ghu; cupikahsu;fs; xd;W Nru;e;J kNrhjhit Klf;Fk; Ntiyfis n`d;wp ];kpj; gp\; vd;gtu; jiyikapy; nra;a Muk;gpj;jdu;. 1891y; Kw;Nghf;F rpe;jid nfhz;l fl;rp Ml;rpf;F te;jJ. ngz;fSf;F NguhjuT mspj;j [hd; ghyd;]; 1893y; kuzkile;jhu;. ,Ue;Jk; Nghuhl;lk; jPtpukile;jJ. 8.9.1893y; kNrhjh jhf;fy; nra;ag;gl;lJ. mij vjpu;j;J kJghdf;fil mjpgu;fs; kD mspj;jdu;. ,Wjpapy; mtu;fspd; vjpu;g;ig jhz;b> 20 thf;Ffs; MjuthfTk;> 18 thf;Ffs; vjpuhfTk; gjpthfp> kNrhjh ntw;wpfukhf epiwNtwpaJ. “ngz;fs;> Gjpa ek;gpf;ifAld; ngz; tpLjiyf;fhf ,dp (19.9.1893) nray;gLthu;fs;” vd;W vOjg;gl;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

cwtpdu;fis nghWg;Ngw;gjw;fhd tpzg;gq;fis Vw;fTk; -  nghJkf;fs; Mu;g;ghl;lk;

tTdpah eyd;Gup epiyaj;jpy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fspd; cwtpdu;fs; tTdpah nrayfj;jpd; Kd; Mu;g;ghl;lk; xd;wpy; <Lgl;Ls;sdu;. jkJ cwtpdu;fis nghWg;Ngw;gjw;fhd tpzg;gq;fis Vw;FkhW NfhupNa ,e;j Mu;g;ghl;lk; elj;jg;gl;Ls;sJ. eyd;Gup eiyaj;jpy; cs;s jkJ cwtpdu;fis nghWNgw;f tpUk;Ggtu;fs; kPs;FbNaw;w mikr;rpdhy; ntspapl;L;s;s tpz;zg;gg; gbtq;fspy; tptuq;fis G+u;j;jp nra;J mjid tTdpah mur mjpguplk; ifaspf;FkhW Clf tpsk;guq;fs; %yk; kPs;FbNaw;w mikr;R NfhupapUe;jJ. ,jd; mbg;gilapy; tTdpahtpy; cs;s gyu; ,jw;fhd tpz;zg;gq;fis G+u;j;jp nra;J tTdpah nrayfj;jy; ifaspj;Js;sdu;. fle;j Gjd;fpoik njhlf;fk; ,e;j tpz;zg;gq;fis Vw;Fk; gzp epWj;jg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd mwptpj;jy; gpuNjr nrayfj;jpy; xl;lg;gl;Ls;sd. ,jdhy; Kfhk;fspy; cs;s jkJ cwtpdu;fis nghWg;Ngw;f tpUk;gpa gyu; jkJ tpz;zg;gq;fis rku;g;gpf;f KbahJ NghAs;sJ. ,jid mLj;Nj ,e;j Mu;g;ghl;lk; nra;ag;gl;lJ. Mu;ghl;lj;jpy; <Lgl;ltu;fs; tTdpah mur mjpgiu re;jpf;f Ntz;Lk; vd Nfhupa NghJk; mt;thwhd re;jpg;G ,lk;ngwtpy;iy.

Gul;lhrp 19> 2009

Gypfs; mikg;gpd; %j;j cWg;gpdu; ifJ

Gypfs; mikg;gpd; %j;j flw;Gyp cWg;gpdu; xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf nghyp]hu; njuptpj;Js;sdu;. ,tu; Aj;j fhyj;jpd; NghJ K];yPk; egu; xUtupd; mg;Jy; u`Pk; vd;w ngaiu gad;gLj;jp nfhOk;gpy; gy;NtW jhf;Fjy;fis elj;j jpl;lkpl;bUe;jjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; glF %yk; mT];jpNuypahtpw;F nry;y Kw;gl;l rkak; iJ nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfwJ.
 

Gul;lhrp 19> 2009

MidapwT uapy; epiya Gduikg;G: Nrfupg;G epjp xU Nfhbia tpQ;rpaJ

V-9 tPjpapy; MidapwT uapy; epiyaj;ij etPd kag;gLj;Jtjw;fhf Mrpupau;fs; khztu;fspD}lhf Nrfupf;fg;gl;l epjpapd; njhif xU Nfhb &ghit tpQ;rptpl;ljhf fy;tp mikr;R njuptpf;fpwJ. ‘tlf;fpw;fhd el;Gg;ghijapy; ghrj;jpd; ciwtplj;ij xw;Wikahff; fl;bnaOg;GNthk;’ vd;w njhdpg;nghUspy; fytp mikr;ru; Rrpy; gpNuk[ae;jtpd; gzpg;gpw;fika MidapwT uapy; epiya Gduikg;Gj; jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

kPz;Lk; xU nrg;lk;gu; - 11 jhf;Fjyh?

mnkupf;fhtpd; Gydha;T gpupthd vg;.gp.I. Mg;fhdp];jhid Nru;e;j ,isQu; xUtuplk; jPtpu tprhuiz Nkw;nfhz;L tUfpwJ. mtUf;F my;nfha;jhTld; njhlu;G ,Ug;g jhfTk;> mtu;fs; kPz;Lk; xU nrg;lk;gu; 11 Nghd;w jhf;FYf;F jahuhfp tUtjhfTk; mnkupf;fh re;Njfkile;Js;sJ. me;j ,isQupd; ngau; egpGy;yh [rp> fle;j 1999k; Mz;L epA+Nahu;f; te;j mtu; nld;tu; tpkhd epiyaj;jpy; thfd Xl;Lduhf Ntiy ghu;j;J tUfpwhu;. mtu; ,Jtiu ghfp];jhDf;F ehd;F Kiw NghAs;shu; vd;gJk;> mtuJ kidtp jw;NghJ ghfp];jhdpy; ,Uf; fpwhu; vd;gJk; tprhuizfspy; njupa te;Js;sJ. mtiu njhlu;e;J fz;fhzpj;J te;j vg;.gp.I. mjpfhupfs;> mtuplk; tprhuiz Nkw;nfhs;tJ ,J ,uz;lhtJ Kiw ahFk;. NkYk;> mtu; ,e;j Mz;L nrg;lk;gu; 11k; jhf;Fjy; epidT ehSf;F Kd;djhf epA+Nahu;f;fpy; ,Ue;J nfhyuNlh khepyj;jpd; mNuhuh efUf;F nrd;Ws;s rpy re;Njfj;Jf;fplkhd egu;fis re;jpj;J s;shu;. ,J njhlu;ghfTk; vg;. gp. I. mtuplk; JUtp JUtp tprhupj;J tUfpwJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

R+upa kz;lyj;Jf;F ntspNa ghiwapyhd Kjy; fpufk; fz;Lgpbg;G

mq;F capupdk; tho top Vw;gLkh?

R+upa kz;lyj;Jf;F ntspNa ghiwapyhd Kjy; fpufj;ij tpQ;Qhdpfs; fz;Lgpbj;Js;sdu;. INuhg;gpa tpQ;Qhdpfs; Nkw;nfhz;l Muha;r;rpapy; cWjpahd ghiw tbtpyhd xU fpufk; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. ,J R+upa kz;lyj;Jf;F ntspNa cs;s Kjy; ghiw fpufk; MFk;. ghiw tbtpyhd fpufk; fz;Lgpbj;J ,Ug;gJ Kf;fpakhdjhf fUjg;gLfpwJ. ,jw;F NfhNuhl; – 7 b vd;W ngau; R+l;lg;gl;L cs;sJ. ehk; fz;Lgpbj;j fpufq;fspNyNa G+kp khjpup ,Ug;gJ ,e;j fpufk; jhd; vd;W n[u;kdpapy; cs;s Jupq;fu; tpz;ntsp Muha;r;rp epiyaj;jpd; iluf;lu; Mu;l;b `hu;l;nr]; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

‘birdu; Nggp’ ; nraw;if fUf;fl;lypy; Gjpa efu;T

Glitfspy; jhd; birdu; Glit cs;sJ vd;W ePq;fs; epidj;jhy; mJ jtW. jdf;F gpwf;fg; NghFk; Foe;ij Mzh> ngz;zh vd;gJ kl;Lky;y> vg;gbg;gl;l Fzq;fs;> Nehaw;w jd;ik nfhz;bUf;f Ntz;Lk; vd;gijAk; KbTnra;ayhk;. nraw;if fUT+l;ly; njhopy;El;gj;jpd; mLj;j fl;lk; ,J. mnkupf;fh Nghd;w ehLfspy; ,e;j Gjpa njhopy; El;gj;Jf;F fjT jpwf;fg;gl;Ltpl;lJ. ve;j Neuj;jpYk; ,e;jpahtpy; EioAk; epiyapy;jhd; cs;sJ. ,J ey;yJjhd;. Nehaw;w> ey;y Fzj;Jld; $ba Foe;ijia ngw xUtupd; cupikf;F cjtyhk;. vd;gJ epGzu;fspy; GJik tpUk;Gk; xU rhuhu; fUj;J. ‘vd;d ,Ue;jhYk; ek;khy; ,aw;ifia nty;y KbahJ. mjw;F neUq;fpj;jhd; Nghfyhk;. mij ehk; czu Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 19> 2009

tlkhfhz tpisahl;Lg; Nghl;bfs; aho;g;ghzj;jpy; Nfhyhfy Muk;gk;

tl khfhz tpisahl;Lg; Nghl;bfs; aho;. Jiuag;gh tpisahl;luq;fpy; New;W ntF Nfhyhfykhf Muk;gkhfpaJ. fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT khztu;fSk; Nghl;bfspy; fye;Jnfhs;s Vw;ghL nra;Ak; tifapy; tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspypUe;Jk; khztu;fs; mioj;Jr; nry;yg;gl;ldu;. tl khfhz MSeu; Nk[u; n[duy; [P. V. re;jpurpwp> mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> aho;. mur mjpgu; Nf. fNz];> tlkhfhz gpujk nrayu; ,sq;Nfh cl;gl gpuKfu;fs; Jiuag;gh tpisahl;luq;F EiothapypUe;J kyu;khiy mzptpj;J Nks jhsq;fSld; mioj;Jr; nry;yg;gl;ldu;.

(NkYk;...)

Gul;lhrp 18> 2009

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy;

3 gpuNjr nrayf gpupTfspy; rptpy; epu;thf eltbf;if

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpYs;s %d;W gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; rptpy; epu;thf eltbf;iffis kPz;Lk; Muk;gpg;gjw;Fg; ghJfhg;G jug;gpdu; mDkjp toq;fpAs;sjhf Ky;iyj;jPT khtl;l murhq;f mjpgUk;> fpspnehr;rp khtl;l gjpy; murhq;f mjpgUkhd ,nky;lh RFkhu; New;Wj; njuptpj;jhu;. ,g; gpuNjr nrayfg; gpupTfspYk; mq;Fs;s jpizf;fsq;fspYk; flik GupAk; 119 cj;jpNahfj;ju;fSk; mq;F nrd;W flikahw;Wtjw;Fk; mDkjp toq;fg;gl;bUg;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 18> 2009

Nfgp Gypfs; Fwpj;J Clfq;fSf;F fUj;J ntspaplTs;shu;

ifJ nra;ag;gl;L tprhuizf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;s Gypfs; ,af;fj;jpd; ru;tNjr nju;ghly;fSf;fhd nghWg;ghsuhfTk; Gypfspd; jiytu; gpughfud; nfhy;yg;gl;ljd; gpd;du; me;j mikg;gpd; jiytuhf mwptpj;Jf;nfhz;ltUkhd Fkhud; gj;kehjd; Gypfs; ,af;fk; Fwpj;j jfty;fis Clfq;fSf;F toq;fTs;sjhf Nghf;Ftuj;J mikr;ru; ly]; msfg;ngUk New;W (16.09.2009) njuptpj;Js;shu;. jkJ nraw;ghLfs; Fwpj;j Kf;fpa jfty;fisAk; Gypfspd; njhlu;Gfs;> ru;tNjr njhlu;Gfs;> eltbf;iffs; cs;spl;l Kf;fpa jfty;fisNa ,t;thW toq;fTs;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.

Gul;lhrp 18> 2009

,e;J rKj;jpu tpisahl;by; mnkupf;fhTf;F xU rpwe;j MAjkhf gpughfud; ,Ue;jhu;: ,e;jpa Clftpayhsu; epjpd; Nfhfy;

gpughfud; vg;gb Kbit vl;bdhu; vd kpfr; rupahfr; nrhy;y KbAkh?

filrp ,uz;L ehl;fspy;> gpughfuDk; Kf;fpa jsgjpfSk; xLq;fpa me;jf; fsg;Gg; gFjpf;Fs;jhd; ,Uf;fpwhu;fs; vd;w Gydha;Tj; jfty;fs; jiug;gilapdUf;Ff; fpilj;jpUe;jd. cs;NsapUe;J te;jpUe;j kf;fs; %ykhf mtu;fs; mjidj; njupe;Jnfhz;lhu;fs;. mj;Jld;> mtuJ nka;g;ghJfhtyu; xUtUk; ifJ nra;ag;gl;bUe;jhu;. me;jf; fsg;Gg; gpuNjrj;ij ClWj;J cilf;f Gypfs; Kad;whu;fs;. mtu;fspd; Gfo;ngw;w ghzpapyhd miyaiyahd jhf;Fjy;fis elj;jpdhu;fs;. mjd; Nehf;fk;> fsg;Gg; gpuNjrj;ij tpl;L ntspNa te;J Ky;iyj;jPTf; fhLfSf;Fs; nry;tJ. Kjy; miyj; jhf;Fjypy; gpughfudpd; kfd; rhs;]; md;udp capupoe;jhu;. Vida jiytu;fs; xUthW jg;gpr; nrd;wpUe;jhy; Nghu; ,d;Dk; nfhQ;rf; fhyj;jpw;F ePbf;fg;gl;bUf;Fk;. Mdhy; jiug;gilapdu; jkJ ,Ug;gpy; ,Ue;j gilapdu; midtiuAk; itj;J ,uz;L ghJfhg;G vy;iyfis (Defence line) tpupj;jpUe;jhu;fs;. rJg;G epyf; fhLfSf;F eLNt kdpj elkhl;lk; njd;gLk;Nghnjy;yhk; mtu;fs; rz;ilapy; <Lgl;lhu;fs;. ,jpy; cau; jiytu;fs; nfhy;yg;gl;lhu;fs;. ehlhSkd;wj;jpy; mur jiytu; uh[gf;r ciuahw;wpaNghJ mtu; gpughfud; gw;wp vjidAk; Fwpg;gpltpy;iy. gpd;du; clyj;ij milahsk; fhl;Ltjw;fhf fUzh mioj;J tug;gl;lhu;. mtu;fs; $wpaJ Nghd;W rupahf milahsg;gLj;Jtjw;F %d;W kzp Neuk; vLj;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 18> 2009

aho;. njhopy;El;gf; fy;Y}upf;F mikr;ru; lf;s]; tp[ak;

<gpbgp nrayhsu; ehafKk; r%f Nritfs; eyd;Gup Nritfs; mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh aho;. njhopy;El;gf; fy;Y}upf;F tp[ak; nra;Js;shu;. njhopy;El;gf; fy;Y}up Kfhikj;Jtj;jpd; FiwghLfis typAWj;jp fle;j ,U khjq;fshf khztu;fs; tFg;G gfp\;fupg;gpy; <Lg;gl;L te;jdu;. khztu;fshy; 17 Nfhupf;iffs; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. ,tw;iw mikr;ru; Vw;Wf;nfhz;lhu;. ntF tpiuapy; fy;Y}upia epu;tfpf;f rpwe;j Kfhikahsu;fis epakpf;f mtu; typAWj;jp cs;shu;. mj;Jld; fy;Y}upapd; xt;nthU mq;Fyj;ijAk; mikr;ru; cd;dpg;ghf mtjhdpj;jhu;. fy;Y}upf;F jz;zPu; tpepNahfk; nra;Ak; fpzw;iwg; ghu;itapl;l mikr;ru;> me;j ePu; Fbg;gjw;F Vw;wjhf ,y;iy vd;gijf; fz;lwpe;jhu;. fy;Y}up Rw;whly; mRj;jkhff; fplg;gijAk; mikr;ru; fz;lhu;.

Gul;lhrp 18> 2009

tlkhfhz tpisahl;Lg; Nghl;b ehis Jiuag;gh tpisahl;L muq;fpy; Muk;gk;

tlkhfhz tpisahl;Lj; jpizf;fsj;jpd; Vw;ghl;by; elj;jg;glTs;s tlkhfhzkl;l tpisahl;Lg; Nghl;b 2009 ehis nts;spf; fpoik Kjy; aho;.Jiuag;gh tpisahl;L muq;fpy; tpisahl;Lf; mikr;rpd; nrayhsu; vy;. ,sq;Nfhtd; jiyikapy; eilngwTs;sJ. .ehis njhlf;fk; 20Mk; jpfjp Qhapw;Wf; fpoik tiu eilngwTs;s ,e;j tpisahl;L epfo;tpd; njhlf;f tpohty; gpujk tpUe;jpduhf tlkhfhz MSeu; Nk[u; n[duy; re;jpurpwpAk; nfhsut tpUe;jpdu;fshf aho;.mur mjpgu; Nf.fNz]; rpwg;G tpUe;jpdu;fshf> tpisahl;L gz;ghl;lYty;fs; mikr;rpd; nrayhsu; v];. ypadfk> tpisahl;L mgptpUj;jp jpizf;fs nghJ ,af;Fdu; gp.b. lfdhaf MfpNahUk; fye;J nfhs;sTs;sdu;. 20 Mk; jpfjp eilngwTs;s ,Wjp epfo;tpy;> gpujk tpUe;jpdu;fshf r%f Nritfs; kw;Wk; r%f eyj;Jiw mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> tlkhfhz MSeu; [p.V. re;jpurpwpAk; nfhsut tpUe;jpdu;fshf tlkhfhz rigg; gpujhd nrayhsu; V. rptRthkp> aho;.mur mjpgu; Nf.fNz]; rpwg;G tpUe;jpduhf ,yq;if nka;ty;Ydu; rq;fj; jiytu; ghypj ngu;dhz;NlhTk; fye;J nfhs;sTs;sdu;.

Gul;lhrp 18> 2009

mk;ghiwapy; ,d;W fhiy Nghf;Ftuj;J jil

mk;ghiw khtl;l jkpo; gpuNjrq;fspy; ,d;W fhiy tPjpfspy; lau;fs; Nghl;L vupf;fg;gl;Lk; fw;fs; kw;Wk; kz; Ftpf;fg;gl;Lk; xU FOtpduhy; Nghf;Ftuj;J jil Vw;gLj;jg;gl;lJ. vdpDk; tpNrl mjpubg; gilapdu; rpy kzpj;jpahyq;fSf;Fs; ,tw;iw mfw;wpajhy; epiyik rPuile;jJ. mf;fiug;gw;wpy; jkpo; kf;fs; tpLjiyg; Gypfspd; mYtyfk; jpwf;fg;gLtjw;F vjpu;g;G njuptpj;J mikr;ru; tpehaf%u;j;jp KusPjudpd; Mjuthsu;fs; vd $wg;gLgtu;fNs ,e;j Nghf;Ftuj;Jj; jilfis Vw;gLj;jpapUf;fyhk; vd mq;fpUe;J fpilf;Fk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.

Gul;lhrp 18> 2009

vq;fis tho tplhky; mtu;fs; tho KbahJ - Mu;. rk;ge;jd;

rpq;fs kf;fis ehq;fs; Nerpf;fpd;Nwhk;. mtu;fis ehq;fs; ntWf;ftpy;iy. mtu;fs; vq;fSila md;Gr; rNfhjuu;fs;. ,e;j ehl;by; mtu;fSf;Fk;> mtu;fsJ gpuNjrj;jpw;Fk; ,Uf;Fk; cupikiaj;jhd; vq;fSila gpuNjrj;jpYk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd vkJ kf;fs; rhu;gpy; ehq;fs; Nfl;fpd;Nwhk;. mjw;F Nkyjpfkhf vjidAk; ehq;fs; Nfl;ftpy;iy. mtu;fSila gpuNjrq;fspy; mtu;fSf;F vit ,Uf;fpd;wdNth mit midj;Jk; vq;fs; gpuNjrj;jpy; vq;fSf;Fk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gijj;jhd; ehq;fSk; typAWj;Jfpd;Nwhk;. ,ijj; jUtjw;F murhq;fk; njhlu;e;Jk; kWj;Jf; nfhz;bUf;f KbahJ. juNtz;ba fl;lha epiyikf;F murhq;fk; js;sg;gLk;. Mdhy; mij ehq;fs; miltjw;F tpNrlkhf tl fpof;fpy; cs;s jkpo; NgRfpd;w jkpo;-K];ypk; kf;fSila rf;jpAk; gyKk; vq;fSf;Fg; gpd;dhy; epw;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)

 
Gul;lhrp 18> 2009

,tu;jhd; caukhdtu;


JUf;fpiar; Nru;e;j Ry;jhd; Nfhrd;jhd; cyfpNyNa caukhd kdpju; vd;w me;j]ijg; ngw;Ws;shu;. mNjhL> ePskhd iffs;> ePskhd fhy;fs; Nghd;wtw;wpw;fhd rhjidfSk; jdf;Nf cupaJ vd;fpwhu; Ry;jhd; Nfhrd;. fpd;d]; cyf rhjidg; Gj;jfj;jpd; 2010 Mk; Mz;Lg;gjpg;gpd; tpsk;gu epfo;r;rpapy; gq;Nfw;gjw;fhf nrg;lk;gu; 16 md;W mtu; yz;lDf;F te;Js;shu;. mtu; 2 kPl;lu; kw;Wk; 46.5 nr.kP. cauKs;stu;. mtuJ ngaUk; 2010 Mk; Mz;by; ntsptUk; fpd;d]; Gj;jfj;jpy; ,lk; ngWfpwJ. yz;lDf;F te;Js;s mtUld; Nru;e;J epd;W Gifg;glk; vLj;Jf; nfhs;s Nghl;lh Nghl;b epyTfpwJ.

Gul;lhrp 18> 2009

rpq;fg;G+Uf;F njhopy; Njb tUNthu; njhifia kl;Lg;gLj;j KbT

ntspehLfspy; ,Ue;J njhopyhsu;fs; Ntiy Njb rpq;fg;G+u; tUtij fl;Lg;gLj;jTs;sjhf rpq;fg;G+u; gpujku; yP rPd; Y}q; njuptpj;jhu;. mtu; ehd; ahq; njhopy;El;g gy;fiyf;fofj;jpy; khztu;fs; kj;jpapy; Ngrpdhu;. mg;NghJ mtu; $wpajhtJ:- cyfg; nghUshjhu gpd;dilT rpq;fg;G+u; nghUshjhuj;ijAk; ghjpj;Js;sJ. rpq;fg;G+upd; tUlhe;j nghUshjhu tsu;r;rp fle;j Mz;L 1.1 rjtPjkhf cs;sJ. 2004 k; Mz;L ,J 8.2 rjtPjkhf ,Ue;jJ. fle;j 5 Mz;Lfspy; Ntiy ,y;yh jpz;lhl;lk; kpf mjpf msTf;F cau;e;Jtpl;J. ,e;j epiyapy; Mz;L NjhWk; Ntiy Njb xU yl;rk; Ngu; rpq;fg;G+u; tUfpwhu;fs;. ,g;NghJ rpq;fg;G+upy; nkhj;jk; 10 yl;rk; ntspehl;L njhopyhsu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;. nkhj;jk; cs;s kf;fs; njhifahd 48 yl;rj;J 40 Mapuk; Ngupy; 35 rj tPjk; Ngu; jw;fhypfkhf rpq;fg;G+upy; trpg;gtu;fSk;> rpq;fg;G+iu Nruhj Mdhy; ,e;j ehl;by; epue;jukhf FbNawp ,Ug;gtu;fSk; Mtu;.

Gul;lhrp 18> 2009

rPdh> ntdpRyhTf;fpilNa vz;nza; mfo;T xg;ge;jk;

rPdhTld; vz;nza; mfo;T xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl;Ls;sjhf ntdpRyh [dhjpgjp `pANfh rhnt]; Fwpg;gpl;lhu;. %d;W tUlq;fSf;Fr; nra;ag;gl;Ls;s ,e;j xg;ge;jk; 16 gpy;ypad; nlhyu; ngWkjp tha;e;jnjdf; Fwpg;gpl;l [dhjpgjp rhnt]; xg;ge;jq;fspd; rpy tpguq;fis ntspapl;lNghJk; fk;gdpfspd; ngau;fisf; $wtpy;iy. ,e;j xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; rPdhtpd; vz;nza;f; fk;gdpfs; ntdpRyhtpy; vz;nza; mfo;T Ntiyfspy; <LglTs;sd. ,jd; %yk; ehnshd;Wf;F ehd;F ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; gPgha; vz;nza; mfog;glTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 17> 2009

jkpo; kf;fspd; nghWg;Gk; - murpd; flikAk;

(jp. =jud;)(gj;kehgh <.gp.MH.vy;.vg;) 
 

jkpo; kf;fs; jkJ gpur;rpid vd;d vd;gij mDgtG+Htkhf czHe;jpUe;jhYk; njspthfTk;> jpl;ltl;lkhfTk; jkJ gpur;rpidfis milahsg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. rpwg;ghd tho;f;ifnahd;W mikAk; tpjkhf Gj;jpG+tkhf nraw;gl Ntz;Lk;. Mdhy; ehl;by; ,lHkpFe;j gpuNjrq;fspy; ,lHgLk; kf;fs; njhlHghf Gyk;ngaH jsj;jpy; kpfr; rpWghd;ikapduhd xU gFjpapdH kj;jpapy; ,e;j ,lHfs; njhlu Ntz;Lk;> ,d;dy;fs; njhlu Ntz;Lk; vd;w tpUg;gk; ,Uf;fpwJ. ,J kpfTk; Ntjidahd cz;ik. nrhe;jr; rNfhjuHfs; Jd;gj;jpy; rhjy; fz;Lk; rpe;ij ,uq;fhJ ,tHfs; epoy; murhq;fk; vd;W $wpj;jphpfpwhHfs;. czHr;rpfis fpswp gzk; gz;Zk; khah[hyj;ij ,tHfs; fw;W itj;jpUf;fpwhHfs;. ,tHfspd; rpe;jidAk; nraYk; cs;Shpy; thOk; jkpo; kf;fSf;F tpehrj;ijNa tpistpf;Fk;. vdNt ,tHfspd; czHr;rpA+l;ly; gw;wp ehk; vr;rhpf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. (NkYk;...)  

Gul;lhrp 17> 2009

I.eh.tpd; tpNrl gpujpepjp nfhOk;G tUif:

,d;W tTdpah eyd;Gup Kfhk;fSf;F nry;fpwhu;

 If;fpa ehLfs; rigapd; murpay; tptfhuq;fSf;fhd Jizj; jiyikr; nrayu; ypd; gh];Nfh nfhOk;G te;jile;Js;shu;. ,q;F mtu; ,uz;L ehl;fs; jq;fpapUe;J NghUf;F gpd;duhd R+oy; Fwpj;J muRld; Ngr;Rthu;j;ijfis elj;jTs;shu;. ,d;W tpahof;fpoik mtu; tTdpahtpYs;s eyd;Gup Kfhk;fSf;F nry;yTs;shu;. NghUf;F gpwfhd epiyikfs; Fwpj;Jk; ,ju kpf Kf;fpakhd gpur;rpidfs; Fwpj;Jk; mtu; ,yq;if muRld; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jthu; vd;W I.eh.tpd; nra;jpf; Fwpg;G njuptpf;fpwJ. muRldhd Ngr;Rthu;j;ijfspd; NghJ ,lk;ngau;e;J Kfhk;fspy; jq;fpAs;s kf;fspd; kPs;FbNaw;wk; Kf;fpakhf tpthjpf;fg;glTs;sJ. mJ njhlu;gpy; tpiuthd xU eltbf;ifia If;fpa ehLfs; rig vjpu;ghu;f;fpwJ. ypd; gh];Nfh tTdpahtpYs;s eyd;Gup Kfhk;fSf;F tp[ak; Nkw;nfhs;sTs;s epiyapy;> gUt kio fhyj;jpd; NghJ mq;Fs;s jq;Fk; trjpfs; Fwpj;J cjtp toq;Fk; epWtdq;fs; ngUk; ftiyaile;Js;sd. NkYk; Nghu; ,lk;ngw;w fhyj;jpy; eilngw;wjhff; $wg;gLk; kdpj cupik kPwy;fs; njhlu;gpyhd xU tprhuiz Fwpj;Jk; mtu; ,yq;if muRld; tpthjpg;ghu; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

Gul;lhrp 17> 2009

tlf;F> fpof;F jkpo; murpay; fl;rpfis ,izf;Fk; Kaw;rp rhj;jpakhFkh?

(Njrhgpkhdp)

tlf;F> fpof;if ikag;gLj;Jk; jkpo; murpay; fl;rpfis xd;wpizf;Fk; Kaw;rpapy; ,lk;ngau;e;J ru;tNjr ehLfspy; thOk; rpyu; <Lgl;L tUtij mz;ikf;fhyq;fspy; mtjhdpf;f KbfpwJ. jkpo; Njrpaf; $l;likg;G> <okf;fs; [dehaf fl;rp (<.gp.b.gp)> [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd; dzp (Gnshl;)> gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vg; kw;Wk; jkpou; tpLjiyf; $l;lzp (Mde;j rq;fup) Mfp ait ,ize;J ,aq;fNtz;Lk; vd;gJ kf;fspd; tpUg;gkhFk;. ,jw;fhd Kaw;rpfs; fle;j fhyq;fspYk; gy Kiw eilngw;Ws;sd. Mdhy; ,e;j Kaw;rpfs; vy;yhk; Nju;jy; $l;lhfNt Kbe;jJ fle;j fhy tuyhW. vdNt fle;j fhy mDgtq;fspy; ,Ue;J jw;Nghija xw;Wik Kaw;rpfs; ntw;wp jUkh vd;w Nfs;tp kf;fs; kdjpy; vOtJk; epahakhdNj. (NkYk;....)

Gul;lhrp 17> 2009

kWgf;fk;

(Nfhfu;zd;)

(Nfhfu;zd; ahu;? vd;gJ vy;NyhUf;Fk; njupAk;. mtu; vOjpa toik Nghd;w eOTk; ghzpapy; mike;j fl;Liu xd;iw jUfpd;Nwhk;. Gypfs; ',y;yhj' #oypy; mtupd; eOtiy mwpe;J nfhs;s ,f;fl;Liu cjTk; vd;gjpdhy; ,q;F jUfpd;Nwhk;.)

jkpo; kf;fspd; cupikfl;fhd Nghuhl;lk; ,d xLf;fYf;nfjpuhd Nghuhl;lkhf tsu;r;rp ngw;wJ. mJ gpuptpidf;fhd Nghuhl;lkhfTk; tbT ngw;wJ. rl;l uPjpahdJk; mikjp topapyhdJkhd Nghuhl;lk; rl;l tpNuhjkhdJk; MAjNke;jpaJkhf khw;wkile;jJ. vdpDk;> mJ ve;j epiyapYk; xU kf;fs; Nghuhl;lkhf tpUj;jp ngwtpy;iy. vdNtjhd; jq;fs; kPJ gop tpohj tpjkhfr; rpyuhy; ekf;F Kd;dhy; itf;fg;gLfpw ve;j tpsf;fKk; nry;yhjjhfptpLfpwJ. tpLjiyg; Gypfspd; gq;fpw; ngUe;jtWfs; ,iof;fg;gl;Ls;sd vd;gij tpLjiyg; Gypfspd; Gyk;ngau;e;j Kftu;fs; vdg;gLNthu; Vw;fpd;wdu;. mtu;fSila Mjuthsu;fs; vdg;gLNthu; Vw;fpd;wdu;. vd;whYk; mit vd;ndd;d jtWfs; vd;W mtu;fspy; vtUNk njspthf vLj;Jiuj;Js;sjhf vdf;Fj; njupahJ. mijtpl> mtw;iwg; gw;wp mtu;fspilNa kjpg;gPLfs; ,Ue;jhYk; mk; kjpg;gPLfs; gw;wpa cld;ghL ,y;iy. (NkYk;..)

Gul;lhrp 17> 2009

Tiger leader aspirants know Tamils easy bait for a ride

Here comes the opportunity for David Poopalapillai. Those who are familiar with Sam Panth, the Tamil version of James Bond and also known as Sam Panthan alias Sampanthan late Prabhakaran’s chief ape of the Wanni Organ Orchestra had better be informed he is looking for a James Bond to rescue KP from the clutches of President Mahinda Rajapaksa. It is reported that the Girls of Waterloo met last night soon after marking their presence in front of the New Zealand High Commission in Canada saying no cricket for Sri Lanka with the Kiwis, and demanded David Poopalapillai to head the KP rescue mission. (more...)

Gul;lhrp 17> 2009

mnkupf;f csTj;Jiwahy; jdJ tho;f;iff;F Mgj;njd;fpwhu; <uhf; Clftpayhsu;

rpiwapyilf;fg;gl;l Muk;g ehl;fspy; fLk; rpj;jputijf;Fs;shdjhf tpLjiyahd <uhf; Clftpayhsu; Kd;elhu; my; nra;jp njuptpj;jhu;. tpLjiyahd gpd;du; Clftpayhsu;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; khehnlhd;iw Kd;elhu; my; nra;jp elj;jpdhu;. ,jd; NghJ jhd; rpiwapy; vjpu;nfhz;l ,d;dy;fs; nfhLikfs; gw;wp tpsf;fpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 17> 2009

kdpjd; vd;gtd; nja;tkhfyhk;

(thFyd;)

mz;ikapy; n`ypnfhg;lu; tpgj;jpy; kuzkhd Me;jpuh Kjyikr;ru; it. v];. uh[Nrfu nul;b Me;jpug; gpuNjrj;jpy; nry;thf;F kpf;ftu;. mtuJ kuzk; Me;jpu khepy kf;fisg; Ngujpu;r;rpf;F cs;shf;fpaJ. uh[Nrfu nul;bapd; kuzj;Jf;fhd cj;jpNahfG+u;t Jf;ffhyk; vjpu;tUk; tpahof;fpoik Kbtilfpd;wJ. Me;jpuh Kjyikr;ruhf ahiu epakpg;gJ vd; gijapl;Lf; fhq;fpu]; jiyik mjd; gpd;dNu jPu;khdpf;Fk;. uh[Nrfu nul;bapd; kfd; n[fd; Nkhfd; nul;bia epakpf;f Ntz;Lk; vd;W Me;jpu khepyj;jpypUe;J tYthd Nfhupf;if Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf uh[Nrfu nul;biaj; nja;tkhf;Fk; Kaw;rpAk; eilngWfpd;wJ. Fe;E}upy; mtUf;fhff; Nfhtpy; fl;Lfpd;whu;fs;. ,f; NfhtpYf;F uh[Nrfuhyak; vdg; ngaupl;bUf;fpd;whu;fs;. ‘kdpjd; vd;gtd; nja;tkhfyhk;’ vd;w rpdpkhg; ghlYf;F ,J jhd; mu;j;jkh? (NkYk;...)

Gul;lhrp 17> 2009

Kfhk;fspy; cs;stu;fis nghWg;ngLf;f kf;fs; tpz;zg;gpf;fpd;wdu;.

,lk;ngau;e;J Kfhk;fspy; jq;fpAs;s kf;fis nghWg;Ngw;gjw;F mtu;fspd; cwtpdu;fs; tpz;zg;gpf;fyhk; vd muR mwptpj;jikia mLj;J ,Jtiu 2 Mapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fis kf;fs; aho; kw;Wk; tTdpahtpy; rku;g;gpj;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,jd; mbg;gilapy; 1000 tpz;zg;gq;fs; tiu tTdpah mur nrayfq;fspy; rku;g;gpj;J tUtjhf tTdpah nrayf Nkyjpf murhq;f mjpgu; b. rk;ge;jd; njuptpj;Js;shu;. ,e;j tpz;zg;gq;fis khtl;l nrayfq;fspYk; filfspYk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ghJfhg;G gilapdupd; fUj;ijAk; gupe;JiuiaAk; ngWk; nghUl;L ,e;j tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gLk; vd njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; aho;g;ghzj;jpYk; Mapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fs; fpilj;Js;sjhfTk; ,jpy; nghJkf;fs; ngUk; Mu;tk; fhl;b tUtjhfTk; aho; nrayf mjpfhup xUtu; njuptpj;Js;shu;.


Gul;lhrp 17> 2009

Gypfspd; Kf;fpa Mtzq;fs; rpy kPl;G

fjpukiy ypq;fw;Jiw gFjpapy; Gypfspdhy; Gijj;J itf;fg;gl;l Kf;fpa Mtzq;fis flw;gilapdupd; tpNrl Gydha;Tg; gpuptpdu; kPl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,it 25 nghjpfspy; itj;J kpfTk; ghJfhg;ghd Kiwapy; epyj;jpw;F mbapy; Gijj;J itf;fg;gl;bUe;jjhf flw;gilapd; gjpy; Ngr;rhsuhd nfhkhz;lu; mj;Jy nrduj; njuptpj;Js;shu;. ,e;j Mtzq;fs; kpfTk; Kf;fpak; tha;e;jitahfTk; ,J njhlu;ghd Nkyjpf tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhftk; flw;gil gjpy; Ngr;rhsu; Fwpg;gpl;Ls;shu;

Gul;lhrp 16> 2009

kiyafk; je;j ghlk;

tlf;F fpof;F kf;fs; fw;Wf;nfhs;thu;fsh?

(rhfud;)

kiyaf njhopyhsu; kj;jpapy; muR rhu;ghd rq;fq;fs;> murpy; mq;fk; tfpf;Fk; murpay; fl;rpfspd; rq;fq;fs;> vjpu; fl;rpfspd;; rq;fq;fs;> ,lJrhupfspd; rq;fq;fs; vd gy rq;fq;fs;> mikg;Gf;fs; ,Ue;j NghJk; mtu;fs; jkf;fpilNaahd xU nghJ cld;ghl;bw;F te;J xUikg;ghlhd Nfhupf;ifia Kd;te;J xUkpj;j Fuypy; epd;W Nghuhbdhu;fs; - njhlh;e;J NghuhLfpwhh;fs;. Ngr;R thu;j;ijapy; <Lgl;lhu;fs;. murpy; mq;fk; tfpj;Jf; nfhz;Nl murplk; ePjp Nfl;Lg; Nghuhbdhu;fs;. Kjyhspkhu; rk;Nksj;Jld; ‘Nguk;’ Ngrpdhu;fs;. tpl;Lf; nfhLg;Gf;fisAk; nra;jdu;. ,jdhy; Nrhuk; Nghfhky; jkJ Nfhupf;ifia ntd;nwLj;jhu;fs;. ,g; Nghuhl;lj;jpy; mtu;fs; ek;gpaJ If;fpag;gl;l kf;fs; rf;jpiaNa. khwhf flw;gil> jiug;gil> fUk;gil> thd;gil> <u;Clfg;gil> ce;JUspg;gil> jw;nfhiyg;gil flw;Gyp vd vijAk; nfhz;bUf;fTk; ,y;iy. mtw;iw tpl mth;fspd; kf;fs; rf;jp khngUk; rhjidfis epfo;j;jpapUf;fpwJ.  kiyafj; jiytu;fs; Ntw;Wikf;Fs; xw;Wikfisf; fhz;fpwhh;fs; - Xuzp Mfpwhh;fs; - kf;fis If;fpag;gLj;jp mzpjpul;bg; Nghuhbdhu;fs; ntd;whu;fs;. ,g;NghJ mopf;fg;gl;bUg;gJ MAjg;Gypfs; kl;Lk;jhd; fjpiug;Gypfs; my;y. Mz;lguk;giu> Njrpak;> jhaff; Nfhl;ghL vd;W thf;FWjp $wp ‘jkpo; grg;G’fs; ehw;fhypfis epug;GtijAk;> kf;fis ,d;Dk; gy jiyKiwf;F ehrg;gLj;Jtjw;Fk; kf;fSf;F ‘tha;;fuprp’ NghlTk; fjpiug;Gypfs; mbj;jsk; Nghl;L tpLthu;fs;. (NkYk;...)

jiyikg; gz;GfSf;F cjhuz GU\u; ku;`{k; m\;ug;

(v];.vk;. r`hg;jPd;)

rpwPyq;fh K];ypk; fhq;fpu]pd; ];jhgfUk;> K];ypk; r%fj;jpd; jdpg;ngUk; jiytuhfTk; tpsq;fpa ku;`{k; vk;. vr;. vk;. m\;ugpd; 9 MtJ epidT jpdk; ,d;W. jiyikg; gz;GfSf;F nghUj;jkhd cjhuzg; GU\uhf tho;e;J tuyhW gilj;jikapdhy; jhd;> kf;fSf;Fg; gpbf;Fk; kf;fs; jiytdhf kyu;e;jhu; ku;`{k; m\;ug;. ruhrup murpay; jiytd; mLj;j Nju;jy; ntw;wpia kdjpw; nfhz;Nl nraw;gLthd;. Mdhy; murpay; QhdpNah mLj;j re;jjpia ,dptUk; jiyKiwfis cj;Njrpj;Nj gzpahw;Wthd; vd murpay; mwpQu;fs; $Wtu;. ek; jiytu; m\;uGk; epfo;fhy Nju;jy; ntw;wpia tpl> vjpu;fhy murpay; tpopg;Gzu;r;rp vd; rKjhaj;jpy; Vw;gl Ntz;Lk; vd;w rpe;jidapy; nray;gl;ljhy;> murpay; Qhdpahfg; Gfog;gLfpd;whu;. (NkYk;...)

 

Gul;lhrp 16> 2009

kl;lf;fsg;G khtlj;jpy; fhzp RtPfupg;G eltbf;if - ,uh. Jiuul;zk;

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; ,lk;ngw;WtUk; fhzp RtPfupg;ig cldbahf jLj;J epWj;j Ntz;Lk; vd fpof;F khfhz rig cWg;gpdUk; < gp Mu; vy; vg; gj;kehgh mikg;gpd; Kf;fpa];jUkhd ,uh. Jiuul;zk; njuptpj;Js;shu;. kl;lf;fsg;gpy; mz;ik fhykhf fhzp njhlu;ghd mj;JkPwy;fs; jkpo; K];yPk;> jkpo; rpq;fs vy;iyg;Gwq;fspy; ,lk;ngw;WtUtjhfTk; ,J njhlu;ghf Kjyikr;ruf;F mDg;gp itj;Js;s fbjj;jpy; mtu; Rl;bf; fhl;bAs;shu;. Fwpg;ghf thfiug; gpuNjr nrayfg; gpuptpYs;s vy;iyg; Gwkhd Njhzp> jhz;lkL> Gr;rhf;Nfzp Nghd;w fpuhkf; fhzpfs; nghyd;dWit khtl;lj;Jld; ,izf;fg;gl;L rl;ltpNuhjkhff; ifahsg;gLfpd;wd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

cyf mikjp jpdk; ,d;W

jha;ehL kPjhd gw;Wzu;Nt ehl;bd; mikjpf;F topNfhYk;

(wp];tp)

,d;W (16.09.2009) cyf mikjp jpdkhFk;. kdpjdJ mikjpahd to;f;iff;fhd gpuhu;j;jidfs; ,d;W ru;tNjrnkq;Fk; eilngWfpd;wd. Aj;jj;jpd; nfh^uq;fs; ,d;W Aj;jk; Gupgtu;fis khj;jpukd;wp mg;ghtpahd ,isQu;fs;> Atjpfs;> rpWtu;fs;> tNahjpgu;fs; vd;W ghy; tpj;jpahrkpd;wp xt;nthUtupd; kPJk; jhf;fk; Vw;gLj;jpapUg;gjid ehk; fhzyhk;. ve;jnthU ,dj;jpdJk; tpbay;fSk; MAjj;jpy; cjpg;gjpy;iy vd;gjid cyfj;jpd; tuyhWfs; vkf;F ghlk; Gfl;Lfpd;wd. vdNt xNu Njrj;jpd; fPo; ehk; midtUk; mzpjpus;Nthk;. vkf;fhd cupikfis Ngr;Rf;fspd; Clhf ngw;Wf;nfhs;Nthk;. vk;ikg;gw;wpa ey;nyz;zq;fis vkJ rf rNfhjuu;fsplk; Vw;gLj;Jtjw;fhf vkJ xj;Jiog;Gf;fisAk;> ekJ gq;fspg;gpidAk; ehk; mspg;Nghk;. Aj;jkw;w Njrj;jpy; ehis ehDk; ePq;fSk;> kfpo;r;rpahf cyhtUNthk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 10)

Muk;gj;jpy; rpq;fs-jkpo; ciof;Fk; tu;f;fj;jpd; xw;Wikia typAWj;jpg; Nghuhba fk;A+dp];l; mikg;GfSk; jiytu;fSk; ,Uf;fNt nra;jdu;. ehsiltpy; ehlhSkd;wj;ij gad;gLj;Jtjw;F gjpyhf ehlhSkd;w thjj;jpy; %o;fpaitahf mf;fl;rpfs; Mfptpl;ljhy; gbg;gbahf ,dthjj;ijAk; jq;fsJ murpay; Mjhaj;jpw;F gad;gLj;Jk; fyprilfshf mitAk; cUkhwptpl;ld. vdNtjhd; jkpo; kf;fspd; gy;NtW cupikfs; gwpf;fg;gl;l NghJk; mit tha;%b nksdk; rhjpj;jd. tu;f;fg; ghu;itia iftpl;Ltpl;L ,q;Fs;s fk;A+dp];Lfs; [hjpa thjj;ij ifapnyLj;J FWf;F topapy; Nju;jy; murpaypy; Mjhak; mila KidtJNghy; ,yq;ifapy; fk;A+dp];Lfs; vd;w ngaupy; nray;gl;l fl;rpfspy; rpyTk; kpjkpQ;rpa rpq;fs ntwpthjj;ij ifapnyLf;fTk; nra;jd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

rk\;bAk; $l;lhl;rpAk;

(thFyd;)

ehl;bd; ,iwik ghjpf;fg;glh tz;zk; Rahl;rp mjpfhuKila myFfs; miktJ rk\;b. ,jpy; ,uz;L tiffs; cs;sd. rk\;b myFfs; kj;jpapYk; ghu;f;ff; $Ljyhd mjpfhuq;fisf; nfhz;bUg;gJ xU tif. mnkupf;fhtpd; khepyq;fis ,jw;F cjhuzkhff; $wyhk;. kj;jpapYk; ghu;f;ff; Fiwthd mjpfhuq;fisr; rk\;b myFfs; nfhz;bUg;gJ ,uz;lhtJ tif. fdlhtpd; khfhzq;fis ,jw;F cjhuzkhff; $wyhk;. $l;lhl;rp vd;gJ rk\;bapYk; ghu;f;f NtwhdJ. xd;Wf;F Nkw;gl;l ehLfs; ,ize;J xNu ehlhfr; nraw;gLtNj $l;lhl;rp. ,t;thW ,izAk; ehLfs; xt;nthd;Wk; Kd;du; ,iwikAs;s jdpj;jdpahd ehLfshf ,Ue;jitNa. $l;lhl;rp mikg;gjw;fhf ,it jkJ ,iwikfisf; iftpLtjpy;iy. $l;lhl;rp mikf;Fk; ehLfspd; ,iwikfis cs;slf;fpajhfNt $l;lhl;rpapd; ,iwik mikAk;. xU ehL $l;lhl;rpapypUe;J tpyfj; jPu;khdpj;jhy; jdJ ,iwikAld; tpyfpr; nrd;W jdpehlhfr; nraw;glyhk;. If;fpa muRf; FbauR ,jw;F ey;y cjhuzk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

Mgj;ij tpistpf;Fk; RakUj;Jtk;

rpy kUe;Jfs;> ehk; vLj;Jf; nfhs;Sk; czNthL rz;ilNghl;L> Ntiy nra;ahky; Nfhgpj;Jf;nfhs;Sk;> ,ij> ‘buf; Gl;,d;luhf;\d;’ vd;ghu;fs;. lhf;lu;> Mjpfhyj;jpy; vOjpj;je;j kUe;J rpl;ilNa itj;Jf; nfhz;L> mNj kUe;ij thq;fp rhg;gpl;Lf; nfhz;Nl tUk;NghJ> xU fl;lj;jpy; mJ Ntiy nra;ahky; Ngha;tpl tha;g;G mjpfk;. mij ‘buf; nu]p];ld;];’ vd;ghu;fs;. ,jpYs;s ,d;ndhU rpf;fy;> ePq;fNs ngau; nrhy;yp kUe;J thq;fp rhg;gpLk;NghJ cq;fs; kUe;Jf; filf;fhuu; jtwhd kUe;Jfis je;J tplTk; tha;g;Gz;L. ,ij buf; kp];kl;r; vd;ghu;fs;> rupahfg; gapw;rp ngwhj> kUj;Jtk; rhu;e;j gbg;gpy;yhj> ntWk; mDgt mwpTkl;Lk; nfhz;l Nghyp ghu;k]p];Lk; ,Uf;ff;$Lk;. Mf> vg;NghJk; kUj;Jtupd; MNyhridf;Fg; gpwNf kUe;Jf; filf;Fr; nry;tJ cj;jkk;! kUe;Jfis ePq;fshf rhg;gpl;Lg; ghu;j;J Nrhjpj;Jf; nfhs;s> ePq;fs; Ma;T$l vypfs; my;y. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

murpay; jpUg;GKid gy fz;l mz;zh!

(c.uh.tujuhrd;)

jpKf jdp murpay; fl;rpahf ,aq;fj; njhlq;fpa gpd;dUk; $l “jpuhtplj; jdp muR” vd;fpw jpuhtpl ehL gpuptpidf; Nfhupf;ifia Kd;itj;Nj nray;gl;lJ. 1962 ,e;jpa-rPd vy;iyg; Nghu;f;fhyj;jpy;> ,e;jg; gpuptpidf; Nfhupf;ifiaj; njhlu;e;jhy;> ,e;jpa murpay; rl;lj;Jf;F cs;spl;l rl;lg;G+u;tkhd murpay; fl;rpahf ePbf;f KbahJ vd;w epiy vOe;jJ. me;jj; jUzj;jpy;> ehl;L xw;Wikia Kd;dpWj;jp jpuhtpl ehL gpuptpidf; Nfhupf;ifiaf; iftpl;ltu; mz;zh. ,J jpuhtpl ,af;fk; vLj;Jj; jPuNtz;ba murpay; Kbthf MdJ tuyhw;Wf; fl;lhak;. jha;f;fofkhd jpuhtplu; fofKk;> jdpehL Nfhupf;ifiaj; njhlutpy;iy vd;gJ ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba xd;W. ,d;iwf;F jpKfTk; rup> mjpypUe;J gpupe;J cUthd mjpKfTk; rup> Njrpa murpay; ePNuhl;lj;jpy; ,ize;J nrayhw;Wfpw epiy Vw;gl;Ls;sjw;F> md;W mz;zh vLj;j rupahd KbNt mbj;jsk; ,l;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

ehl;Lf;;F vjpuhd jiytuhfNt uzpy; tpf;fpukrpq;f nraw;gLfpwhu;

ghuhSkd;wj;Jf;F vjpu;f;fl;rpj; jiytuhf my;yhky; ehl;bw;F vjpuhd jiytuhfNt uzpy; tpf;fpukrpq;f nraw;gLfpd;whu; vd [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;jhu;. ehl;L kf;fs; midtUk; ehl;il Mjupf;Fk; ,r;re;ju;g;gj;jpy; ehl;ilf; fhl;bf; nfhLj;J ehl;Lf;F vjpuhd eltbf;iffspy; <Lgl;L ehl;bd; ew;ngaUf;F mgfPu;j;jp Vw;gLj;Jtjpy; fq;fzk; fl;bf;nfhz;L nraw;gLk; ,JNghd;w xU vjpu;f;fl;rpj; jiytuh ,e;ehl;Lf;Fj; Njit? vdTk; [dhjpgjp Nfs;tp vOg;gpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

242 fpNyh ntbkUe;Jfs;> 6733 Jg;ghf;fpuitfs; kPl;G

242 fpNyh vilAs;s mjprf;jp tha;e;j ntbkUe;Jfs;> 56 fpNyh vilAs;s 11 fpNsNkhu; Fz;Lfs;> 6733 gy;NtW tifahd Jg;ghf;fp uitfs; cl;gl ngUe;njhifahd MAjq;fis ghJfhg;Gg; gilapdu; kPl;nlLj;Js;sdu;. GJf;FbapUg;G fpof;F kw;Wk; jhuhtpf;Fsk; gpuNjrj;jpypUe;Nj ,e;j ntbkUe;Jfs; kw;Wk; ngUe;njhifahd MAjq;fis ghJfhg;Gg; gilapdu; kPl;nlLj;Js;sdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 16> 2009

,lJrhup $l;lzp Nehu;Ntapy; kPz;Lk; ntw;wp  

Nehu;Nt kf;fs;> ehl;il MSk; nghWg;ig kPz;Lk; ,lJrhup $l;lzpaplk; xg;gilj;Js;sdu;. gpujku; n[d;]; ];Nlhy;ld; ngu;f;fpd; epjpf; nfhs;iff;Fk;> rKjha epyj;jpl;lq;fSf;Fk; fpilj;j ntw;wp vd;W murpay; Ma;thsu;fs; $wpdu;. Nehu;Ntapy; rpy jpdq;fSf;F Kd; nghJj;Nju;jy; eilngw;wJ. 2005-y; Nygu; fl;rp> Nrhryp];l; ,lJ kw;Wk; Nrhryp];l; ikak; Mfpa fl;rpfs; $l;lzp mikj;J ntw;wp fz;l ,lJrhup $l;lzp ,k;KiwAk; mNj $l;lzpapy; fsk; ,wq;fpaJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

rj;jpa topapy; epd;W rhkhdpa kf;fspd; Kfq;fis Kd;dpWj;JNthk;

(jp. =jud;

Aj;jj;jpdhy; td;dpapypUe;J ,lk; ngaHe;J Kl;fk;gp NtypfSf;Fg; gpd;dhy; thOk; midj;J kf;fSk; nrhe;j ,lq;fsp;y; kPsf;FbNaw;wg;gLtjpD}lhfTk; mtHfs; r%fg; nghUsjhu eltbf;iffspy; <LgLtjpD}lhfNt mtHfis ehl;bd; r%f mgptpUj;jpg; gzpfspd; gq;FjhuHfshf;f KbAk;. ,e;j kf;fspd; elkhLk Rje;jpuk; cl;gl ,e;j kf;fs; $l;lk; ,aq;F rf;jpahf khw;wg;gl Ntz;Lk;. ,e;j kf;fs; gw;wpa vjpHkiwahd rpe;jidfs; ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpw;F jilahfNt mikAk;. ehl;bd; xUgFjp kf;fspd; Rje;jpuj;ij myl;rpag;gLj;jp tpl;L ,d;ndhU gFjpapdH Rje;jpukhf tho KbahJ. cyf khdpl tuyhW KOtJk; ,J mDgt ghlkhf ,Ue;jpUf;fpwJ. jw;NghJ aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy> mk;ghiwiar; NrHe;j xU njhFjpapdH jkJ nrhe;j CHfSf;F mDg;gp itf;fg;gl;bUf;fpwhHfs;. vdpDk; mtHfs; jkJ nrhe;j ,lq;fspy; tho;tjw;fhd epiyikfs; Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. Kfhk; Kfhkhf mtHfs; tho;tnjd;gJ rypg;igAk;> tpuf;jpiaAk;> Nfhgj;ijAk; mjpfhpf;fr; nra;Ak;. (NkYk;...)  

Gul;lhrp 15> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 9)

jdp <ok; ru;tNuhf epthuzpay;y

,q;Fs;s tpLjiyg;Gypfs; MjuT mikg;Gfs; kf;fsplk; Kd; itg;gJ Nghy; jdpehL mjhtJ jkpoPok; vd;gJ ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; midtupd; gpur;idfSf;Fk; jPu;thfty;y ru;tNuhf epthuzp my;y. jdp<ok; vd;W Vw;gl;lhy; mq;F jkpo; clik tu;f;fj;jpd; Ml;rpNa Vw;gLk;. mj;jifa jkpo; <o Njrk; mikg;gjpy; njhlq;fpNa gy;NtW Ntjidfs; jiyJ}f;Fk;. Vnddpy; mt;thW cUthFk; jdpj; jkpo; Njrj;jpy; ,yq;ifapd; rpq;fsu; trpf;Fk; gFjpfspy; ,d;Wk; tho;e;J tUk; Vuhskhd jkpou;fs; jq;fsJ clikfis tpl;Ltpl;L te;J FbNaw KbahJ. mtu;fs; jq;fsJ trpg;gplq;fspy; tpl;Ltpl;L te;j clikfis <L fl;Lk; tpjj;jpy; jkpo; <oj;jpy; trpf;Fk; kf;fs; mtu;fSf;F njhopy; tha;g;GfNsh trpg;gplq;fNsh Gjpjhf Vw;gLj;jp jUtJ rhj;jpaky;y. ,g;NghJk; gy;yhapuf;fzf;fhd ghfp];jhd; gpuptpidapd; NghJ ghfp];jhdpy; ,Ue;J ,lk; ngau;e;J nly;ypapYk; mij Rw;wpAs;s gFjpfspYk; thOk; ,e;J kjj;ijr; Nru;e;j kf;fs; mfjpfisg; NghyNt tho;tJ ,q;F fzf;fpy; vLj;Jf; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. ,e;epiyapy; rpq;fs kf;fs; trpf;Fk; gFjpfspy; trpf;Fk; ,yq;if jkpo; kf;fspy; kpfg;ngUk;ghNyhu; mg;gFjpfistpl;L ngUk;ghYk; ntspNaw tpUk;gkhl;lhu;fs;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

Gypfspd; Gydha;T jiytu; jg;gpNahl;lk;!


Gypfspd; Gydha;T jiytu; jPgd; vd;W miof;fg;gLk; ehNf]; Re;jujPgd; vd;gtu; “nkdpf;ghk;” ,ilj;jq;fy; Kfhkpy; ,Ue;J jg;gpNahbAs;shu;. ,Wjp fl;lNkhjypd;NghJ Gypfspd; ,uhZt kw;Wk; Gydha;T jiytuhfTk; ,Ue;j jPgd; gpughfuDld; neUf;fkhd cwtpid nfhz;bUe;jtu; vd;Wk; njupatUfpd;wJ. ,ilj;jq;fy; Kfhkpy; trpj;J te;j jPgd; 600.000 gzj;jpid fg;gk; nrYj;jpNa Kfhkpy; ,Ue;J jg;gpNahbAs;sjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. jPgd; Nghd;W Gypfspd; Kf;fpa];ju;fs; murpy; mq;fk; tfpj;JtUk; rpy jkpo;fl;rpfNs fhg;ghw;wptpLk; gpd;dzpapy; ,Ue;J nraw;gl;L tUtjhfTk;> ntspehLfspy; ,Ue;J jw;NghJ ,yq;iff;F tUif je;J GJR GJrhf KistpLk; jkpo;FOf;fspd; gpd;dzpapy; Gypfspd; njhlu;Gfs; fzprkhf ,Ug;gjhfTk; njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

Gul;lhrp 15> 2009

,ilj;jq;fy; Kfhkpy; ,Ue;j Gypfis fhg;ghw;wp gzk; Nrfupj;j <Nuh]; cWg;gpdu;fs; ifJ!

tTdpah nrl;bFsk; epthuz Kfhk;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;s kf;fSld; kf;fshf gJq;fpapUe;j Gypfis fhg;ghw;wpa <Nuh]; ,af;fj;jpdu; tTdpahtpy; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. epthuz Kfhk;fspy; jq;fpapUe;j Gypfis 5 ,yl;rk;> 10 ,yl;rk;> %d;W ,yl;rk; vd;W Gypfsplk; gzk; ngw;Wf;nfhz;L Kfhk;fspy; gJq;fpAs;s Gypfis fhg;ghw;Wk; gzpapy; <Nuh]; ,af;fj;jpdu; ePz;l ehl;fshf <Lgl;L tUtJ ,d;W mk;gyj;jpw;F te;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

Gul;bg; NghLk; nghUshjhug; Gay;...

tPl;Lf; Nfhbapy; Nfhop tsu;f;Fk; mnkupf;fu;fs;...!

,t; tplak; ,yq;if tho; kf;fSf;Fk; nghUj;jkhd tplak;jhd;. ,yq;ifapy; ,Ue;J Gyk; ngau;e;J ntspehLfspy; thOk; kf;fs; gyuplk; Ngr;rf;fspy; fhZk; xU nghJthd tplak; ‘Cupy; ehk; ,Uf;Fk; NghJ vq;fs; rikaYf;F Njitahd gy kuf;fwpfis mbtstpw;Fs; ,Ue;J gwpj;J vLg;Nghk;.. KUq;iff;fha;> Njq;fha;> fwpNtg;gpiy> Njrpf;fha;> thiof;fha;> gok;> grspf;fPiu ,g;gb gy. NkYk; Nfhop Kl;il> gRg;ghy;> Nfhop ,iwr;rp ,g;gbAk; gy…. ntspehLfspy; ,itahtw;iwAk; filfspy; fhR nfhLj;J thq;Ftjpdhy; tho;f;ifr; nryit fl;Lg;gLj;j Kbahky; jtpf;fpd;Nwhk;….. ,r; nrytpdj;ij <Lfl;l ehk; ,uz;lhtJ Ntiynahd;W nra;a Ntz;bAs;sJ. NkYk; tPl;by; ,aw;ifahd #oypy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; czTg; nghUl;fs; cly; MNuhf;fpaj;jpw;F kpfTk; cWJizahf mikAk; vd;gJ vkJ %jhijaupd; mDgtq;fspy; ehk; fz;l cz;ik. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

Gul;lhrp 15> 2009

,yf;fpa tpUJ tpoh

nrq;if MopahDf;F cau; tpUJ toq;fp nfsutk;

tpohtpy; fyhepjp f. Fzuhrhtpw;F [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ rhfpj;jpa uj;dh tpUjpid toq;fp nfsutpj;jhu;. mj;Jld; rpq;fs nkhop ,yf;fpathjp Nguhrpupau; jp];] fhupatrk;> Mq;fpy ,yf;fpaj;Jf;fhf Nguhrpupau; V];ypn`y;NgTf;Fk; [dhjpgjpapdhy; rh`pj;jpa uj;dh tpUJ toq;fg;gl;lJ. ,tu;fs; %tUf;Fk; tpUJfSld; jyh 75>000 &gh gzg; gupRk; [dhjpgjpapdhy; toq;fg;gl;lJ. (NkYk;...)

 

Gul;lhrp 15> 2009

murpd; Kf;fpa murpay; gpuKfiu gLnfhiy nra;Ak; jpl;lk; mk;gyk;

murhq;fj;jpd; Kf;fpa murpay; gpuKfu; xUtiug; gLnfhiy nra;a Kaw;rpfis Nkw;nfhz;bUe;j ngUk;ghd;ik ,d ru;tNjr egu; xUtiu nfhOk;G gaq;futhj xopg;G tprhuizg; gpuptpdu; ifJ nra;Js;sdu;. Nkw;gb re;Njf egu; njd; khfhz rig Nju;jy; eltbf;iffspy; xj;Jiog;G toq;Fk; Nghu;itapy; ,j;jifa jpl;lj;ijj; jPl;bAs;sjhf tprhuizfspypUe;J njupate;Js;sd. njd; khfhz rig Nju;jy; eltbf;ifapy; <Lgl;bUe;j rkak; Nkw;gb tprhuizg; gpuptpdu; fle;j 12k; jpfjp me; egiuf; ifJ nra;Js;sdu;. Vw;fdNt gaq;futhj xopg;G tprhuizg; gpuptpduhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;s Gyp re;Njf eguplk; tprhuiz nra;jNghNj mtu; Nkw;gb ngUk;ghd;ik ,d re;Njf egu; rk;ge;jkhd jfty;fis ntspapl;Ls;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

,lk;ngau;e;Njhu; Gdu;tho;T jpl;lk;: Ie;J fl;lq;fshf Kd;ndLg;G

,yq;ifapy; gaq;futhjk; KbTf;F nfhz;L tug;gl;lijaLj;J epthuzk;> kPs;fl;Lkhdk;> kPs;Fbaku;j;jy;> kPs; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; ey;ypzf;fk; Mfpa 05 fl;lq;fspd; fPo; mgptpUj;jpfs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. ehl;by; thOk; Vidatu;fisg; Nghy; cs;Shupy; ,lk;ngau;e;jpUg;gtu;fSf;Fk; rfy trjpfisAk; cupikfisAk; ngw;Wf; nfhLf;f [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jk;khyhd midj;J Kaw;rpfisAk; Nkw;nfhz;L tUfpwhu;. I.eh.tpd; kdpj cupikfs; Nguitapd; 12 tJ $l;lj; njhlupy; New;W ciuahw;wpa mdu;j;j Kfhikj;Jt kw;Wk; kdpj cupikfs; mikr;ru; kfpe;j rkurpq;f ,t;thW njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

,J vg;gb ,Uf;F?

,e;jpahtpd; xLf;FKiwahy; ghfp];jhdpau;fs; jPtputhjpfshfpd;wdu; - Kd;dhs; mjpgu; K\u;ug;

ghfp];jhdpau;fs; jPtputhjpfshf khWtjw;F ,e;jpah jhd; fhuzk; vd Kd;dhs; mjpgu; K\u;ug; ,e;jpah kPJ gop Rkj;jpAs;shu;. Mg;fhdp];jhdpy; u\pah MjuT fk;A+dp];l; fl;rp ele;j NghJ mij tPo;j;Jtjw;fhf K];ypk; jPtputhjpfSf;Fk;> kjthj rf;jpfSf;Fk; ,e;jpah epjp cjtpAk;> MAj cjtpAk; mspj;jJ. ,e;j MAjq;fisAk; gzj;ijAk; itj;Jjhd; jPtputhjpfs; nry;thf;F ngw;wdu;. Mg;fhdp];jhdpy; Ml;rpiaAk; gpbj;jdu;. ,e;j jPtputhjpfs; jhd; ,g;NghJ ghfp];jhdpy; gJq;fp cs;sdu;. ,tu;fshy; ghfp];jhd; jPtputhjj;jpd; njhl;byhf khwptpl;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 15> 2009

13 jpUj;j rl;lj;jpw;F vjpuhf $l;lzp mikg;G

,yq;ifapd; ,dg;gpur;ridf;F murpayikg;gpd; 13tJ jpUj;j rl;lj;jpd; %ykhd mjpfhug; gfpu;tpd; mbg;gilapy; jPu;T fhzg;gLtjw;F vjpu;g;G njuptpf;Fk; tifapy; [hjpf n`y cWka fl;rp $l;lzp xd;iw mikj;J tUfpwJ. ,jw;fhd eltbf;ifapy; [hjpf n`y cWkatpd; MNyhrfu; rk;gpf;f uztf;f <Lgl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,e;j $l;lzp mikg;gjw;fhd gy Rw;W Ngr;Rf;fspy; <Lgl;Ls;shnud [hjpf n`y cWka fl;rp tl;lhuq;fs; njuptpj;Js;sd. ,jd; mbg;gilapy; Njrpa Rje;jpu Kd;dzpapd; rpNu\;l cWg;gpdu;fspy; xUtuhd fky; Njrg;gpupaTld; mikr;ru; uztf;f Kf;fpa re;jpg;gpy; <Lgl;lhu; vdTk; ,jpy; n`y cWkatpd; gpur;rhu nrayhsu; = tu;jzrpq;fTk; fye;Jnfhz;lhu; ,Nj Neuk; murikg;gpd; 13 jpUj;j rl;lk; %yk; mjpfhug; gfpu;T Fwpj;J I Nj f epiyg;ghl;ilAk; mikr;ru; uztf;f mwpe;J nfhs;s cs;shu; vd;Wk; ,jw;nfd vjpu;tUk; 18k; jpfjp gpd;du; I Nj f tpd; Njrpa mikg;gsu; v]; gp jp]hehaf;fTld; re;jpg;nghd;iw Nkw;nfhs;sTs;sjhfTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

 

Gul;lhrp 14> 2009

jpirkhWk; Nltpl; G+ghygps;isAk;> fdba jkpo; fhq;fpu]{k;?

(jfty;> Gifg;glk; ,yq;if fpof;Fkhfhzk; kl;Lefupy; ,Ue;J #j;jpuk; ,izaj;jsj;jpw;F fpilf;fg;ngw;wJ)

fdba jkpo; fhq;fpu]; fle;j fhyq;fspy; Gypfshy; elj;jg;gl;l epfo;Tfspy; khj;jpuk; fye;J te;jJ vd;gJ ehk; ahtUk; mwpe;jNj. ,J Gypfspd; gpdhkp mikg;ghf nray;gl;L te;jJk; nts;spilkiy. Mdhy; mz;ikf; fhyq;fspy; jdJ nraw;ghLfspy; rpy khw;wq;fis nfhz;L te;Js;sjhf mt; mikg;gpd; nghWg;ghsu; Nltpl; G+ghyg;gps;isapd; eltbf;iffs; vLj;Jf;fhl;Lfpd;wd. ,J tuNtw;wfj;jf;fJ. Fwpg;ghf mz;ikapy; fdlh nuhwd;Nuhtpy; Kd;dhs; tpLjiyg;Gypfspd; cWg;gpdUk; jw;Nghija ,yq;if murpd; mikr;ru; fUzh Mjutusu;fshy; Kd;ndLf;fg;gl;l kl;Lefu; kf;fspd; xd;W $lypy; fye;J nfhz;l epfo;T mikfpd;wJ. ,jpy; N[tpgp> Gnshl;> <Nuh];> gj;jkehgh <gpMu;vy;vt; mikg;gpd; cWg;gpdu;fSk; fye;J nfhz;ldu;. ,t; epfo;tpy; ,tu; jdJ Kd;dhs; ‘vjpup’fSld; kdk;tpl;L Ngrpajhf ,t; epfo;tpy; fye;J nfhz;ltu;fs; njuptpj;jdu;. fpof;F khfhzj;ijg; gpwg;gplkhf nfhz;l Nltpl; G+ghyg;gps;isia Gypfspd; jw;Nghija ‘jiyik’ khw;whd;jha; fz;Nzhl;lj;jpy; ghu;gjhf nra;jpfs; te;jhYk;> ,it vy;yhtpw;F Nkyhf Nltpl; ,lk; Vw;gl;LtUk; ‘rpe;jidj; njspT’ ,tupd; kdkhw;wj;jpw;F Kf;fpa fhuzk; vd;w Ngr;Rf;fSk; vohky; ,y;iy

Gul;lhrp 14> 2009

mikr;ru; Kuspjud;(fUzh) fpof;F Kjy;tu; re;jpufhe;jd;(gps;isahd;) XNu Nkilapy;

tTdpah eyd;Gup Kfhq;fspy; ,Ue;J tpLtpf;fpg;gl;l kl;lf;fsg;G kf;fis re;jpg;gjw;fhf Vw;ghL nra;jpUe;j epfo;nthd;wpy; mikr;rUk;> Kjy;tUk; xNu Nkilapy; re;jpj;Jf; nfhz;ldu;. mz;ikf;fhyq;fspy; ,UtUk; jkJ Ntw;Wikfis jtpu;j;J jkf;Fs; ,Uf;Fk; xUkpj;j nraw;ghLfspy; mjpf ftdk; nrYj;Jtjhf epfo;Tfs; miktjhf murpay; mtjhdpfs; fUJfpd;wdu;. fpof;F tho; jkpo; kf;fspd; ed;ik fUjp ,tu;fs; jkf;fpilNaahd ‘fho;Gzu;r;rpfis’ jtpu;f;f Ntz;Lk; vd kf;fs; tpUk;Gfpd;wdu;. kf;fspd; tpUg;Gf;fis fUj;jpy; nfhz;L ,UtUk; njhlu;e;Jk; nraw;gLthu;fs; vd ,e;epfo;tpy; fye;J nfhz;l nghJ kfd; xUtu; fUj;J njuptpj;jpUe;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 8)

tpLjiyg; Gypfspd NghUk; murpaYk;.

murpay; Kd; Kaw;rpia vLg;gjw;F ,Ue;j ntF[d mikg;Gfs; gytw;iw tpLjiyg;Gypfs; Klkhf;fpAk; tpl;ldu;. mj;Jld; jhq;fNs mj;jifa xU mikg;ig mjhtJ kf;fs; ,af;fj;ij elj;Jk; xU murpay; mikg;ig cUthf;fTk; jtwptpl;ldu;. mtu;fs; mt;thW cUthf;fhky; Nghdjw;F fhuzk; ,y;yhkYk; ,y;iy. vLj;j vLg;gpNyNa MAjk; jhq;fpa mikg;ghf murpay; muq;Ff;Fs; Eioe;j mtu;fSf;F kf;fsplk; gpur;idfis tpsf;fpr; nrhy;Yk; nghWikNah> gf;FtNkh> rfpg;Gj;jd;ikNah mjpfk; ,y;iy. mjhtJ murpay; vd;gJ MAjk; jupf;fhj Nghu; vd;gijAk; Nghu; vd;gJ MAjk; jupj;j murpanyd;gijAk; mtu;fs; kwe;Jtpl;ldu;. xU rupahd fz;Nzhl;lk; xU mikg;ig topelj;jtpy;iy vd;why; ve;j xU fz;Nzhl;lKk; mjid topelj;jhJ vd;gjy;y. epr;rakhf xU jtwhd fz;Nzhl;lk; mg;NghJ mjid topelj;jNt nra;Ak;. ,yq;ifj; jkpou; gpur;idapYk; tpLjiyg; Gypfis xU jtwhd fz;Nzhl;lk; topelj;jNt nra;jJ. me;j ghrp] fz;Nzhl;lk; topelj;jpajpd; tpisthfj;jhd; mtu;fSila jpl;lkpLjy; vy;yhNk jq;fsJ ,uhZt uPjpahd nray;ghLfSf;F Njitahdtw;iw nra;tJ Fwpj;jjhfNt Mfptpl;lJ. mjdhy;jhd; jhq;fs; mjpfhuj;jpy; ,Ue;j gFjpfistpl;L ,yq;if ,uhZtj;jpd; jhf;Fjiy jhf;Fgpbf;f Kbahky; ntspNaWk; NtisfspYk; kf;fs; midtiuAk; $lNt mioj;Jr; nry;Yk; tuyhw;wpy; Kd; vg;NghJk; fz;buhj xU epfo;tpid mg;gl;lkhd nraw;ifj; jd;ikAld; tpLjiyg;Gypfs; epfo;j;Jfpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

kPs;FbNaw mDg;gg;gl;l kf;fs; ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; jq;f itg;G

fpof;F khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuj;jpdk;

,yq;if tTdpah ,ilj;jq;fy; KfhkpypUe;J kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;F kPs; FbNaw;wj;jpw;fhf mDg;gp itf;fg;gl;l 123 FLk;gq;fisr; Nru;e;j 367 NgUk; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpYs;s ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; njhlu;e;Jk; jq;f itf;fg;gl;Ls;sjhf khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuj;jpdk; Fw;wk; Rkj;Jfpd;whu; nts;spfpoik tpLtpf;fg;gl;L rdpf;fpoik mjpfhiy kl;lf;fsg;ig te;jile;j ,f;FLk;gq;fs; rpq;fs kfh tpj;jpahyaj;jpYk; FUf;fs; klk; fiythzp tpj;jpahyaj;jpYk; jq;f itf;fg;gl;Ls;shu;fs;. Kd;du; mioj;J tug;gl;l xU njhFjpapdu; rpy kzpj;jpahyq;fSf;Fs; tPLfSf;F mDg;gp itf;fg;gl;lij Rl;bf; fhl;Lk; mtu;> ,J njhlu;ghf murhq;f mjpgupd; Neubf; ftdj;jpw;F nfhz;L te;j NghJ ,J ghJfhg;G jug;gpdu; rk;ge;jg;gl;l tplak; vd;W gjpyspj;jjhf $Wfpwhu; Jiuul;zk;. ,k;Kiw mioj;J tug;gl;ltu;fspd; tpguq;fs; gjpT nra;ag;gl;l gpd;G mtu;fs; mDg;gp itf;fg;gLthu;fs; vd njuptpf;fg;gl;ljhfTk; ,uh .Jiuuj;jpdk; Fwpg;gpLfpd;whu;

Gul;lhrp 14> 2009

gd;dpuz;L ehl;fshf ele;j Nghuhl;lk; KbT:

Njhl;lj; njhopyhsu;fs; flikf;Fj; jpUk;gpdu;

405 &gh rk;gs cau;T toq;f ,zf;fg;ghL

Kjyhspkhu; rk;Nksdj;Jf;Fk; $l;Lf; fkpl;bf;Fkpilapy; New;W Kd;jpdk; (12) ,uT eilngw;w Ngr;Rthu;j;ij ntw;wpaspj;jJ. ,e;j Ngr;Rthu;j;ijapy; ,. njh. fh> nrayhsUk; mikr;rUkhd MWKfd; njhz;lkhd;> gpujp mikr;ru; K. rptypq;fk;> ,. njh. fh. Njrpa mikg;ghsu; Mu;. Nahfuh[d;> Njrpa Njhl;lj; njhopyhsu; rq;f nghJr; nrayhsu; Nf. NtyhAjk;> ngUe;Njhl;l $l;Lf; fkpl;b rhu;ghf v];. uhkehjd;> ,. njh. fh. rpNu\;l cg jiytu; `upr;re;jpu cl;gl gyu; fye;Jnfhz;ldu;. ,jd;NghJ ,j;jid tUlKk; 290 &ghthf ,Ue;j Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; rk;gsj;ij 405 &ghthf cau;j;j Kjyhspkhu; rk;Nksdk; ,zf;fk; njuptpj;jJ. ,jd;gb Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; rk;gsk; 115 &ghtpdhy; (40 tPjk;) mjpfupf;fg;gl;Ls;sjhf gpujp mikr;ru; K. rptypq;fk; $wpdhu;. mbg;gilr; rk;gsk; 290 &ghthf epu;zapf;fg;gl;Ls;sNjhL Ntiy tuTf;fhd tpNrl nfhLg;gdthf 85 &ghTk; Nkyjpf nfhLg;gdthf 30 &ghTk; toq;fg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

ntw;wp ekNj ...

aho;. Flhehl;bd; cau;r;rpia ntspg;gLj;Jk; jpiug;glk;

Flhehl;L ehafd; xUtiuAk; njd;dpyq;if ehafp xUtiuAk; ikakhff; nfhz;L fhjy; ctg;Gld; Vio gzf;fhud; vd;w ghFghl;bid ntspg;gLj;Jk; tifapYk; aho;. Flhehl;bd; fy;tp Nkk;ghL> tptrha cau;r;rp vd;gtw;wpid gpujpgypf;Fk; tifapy; ,j;jpiug;glk; jahupf;fg;glTs;sJ. cs;ehl;bYk;> fdlh> yz;ld; cl;gl ntspehLfspy; glkhf;fg;gLk; ,j; jpiug;glk; aho;. Flhehl;bd; jpiug;gl rhjidia ru;tNjrk; <whf giwrhw;w rpwe;j jpiug;glkhf cUthf;fg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

tTdpah efu rig:
njupthd cWg;gpdu;fs; 11 NgUk; ,d;W gjtpNaw;G

tTdpah efu rigf;F njupT nra;ag;gl;l cWg; gpdu;fs; gjtp Vw;G tpoh ,d;W eilngWk;. gpujhd itgtk; efu rig fyhrhu kz;lgj;jpy; eilngWk;. jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w FOj; jiytu; ,uh rk;ge;jd; cl;gl jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhS kd;w cWg;gpdu;fs; ,e;epfo; tpy; fye;J nfhs;thu;fs;. efu rigj; jiytuhf Kd;nkhop ag;gl;Ls;s v];. vd;. [p. ehjDk; rj;jpag; gpukhzk; nra;Jnfhs;sTs;shu;. ,yq;if jkpouRf; fl;rp Ie;J cWg;gpdu;fs;> [dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzp %tu;> If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp ,Utu;. rpwpyq;fh K];ypk; fhq;fpu]; xUtu; rigf;F cWg;gpdu;fshf njupT nra;ag;gl;bUe;jdu;. mikr;ru; uprhl; gjpTjPd;> rpwpyq;fh K];ypk; fhq;fpu]; jiytUk; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd uT+g; `f;fPk;> tTdpah Ky;iyj;jPT khtl;l mur mjpgu;fSk;> itgtj;jpw;F miof;fg; gl;Ls;sdu;.

Gul;lhrp 14> 2009

I.Nj.f - K.fh cwtpy; tpupry;

tl Nky; khfhz rigapy; If;fpa Njrpaf; fl;rpf;Fk;> ‘rpwpyq;fh K];ypk; fhq;fpu]€f;Fkpilapyhd cwtpy; tpupry; Vw;gl;Ls;sJ. tl Nky; khfhz rigapy; I. Nj. f. Tld; ,ize;J vjpuzpapy; nraw;gLfpd;w rpwpy. K. fh. cWg;gpdu;fs; jdpj;J ,aq;Ftjw;Fj; jPu;khdpj;Js;sdu;. gpuNjr rigapd; I. Nj. f cWg;gpdu; xUtu; gjtp tpyfpaijaLj;J Vw;gl;Ls;s ntw;wplj;jpw;F mtUf;F mLj;jgb mjpf tpUg;G thf;Ffisg; ngw;wpUf;Fk; rpwpyq;fh. K. fh. cWg;gpdiu epakpg;gjw;F eltbf;if vLf;fhikNa ,e;j tpuprpy; epiyf;Ff; fhuzk; vd;W rpwpyq;fh. K. fh. FUehfy; khtl;l mikg;ghsUk;> khfhz rig cWg;gpdUkhd rl;lj;juzp [t`u;\h wp];tp njuptpj;jhu;.

Gul;lhrp 14> 2009

guhf; xghkhTf;nfjpuhf mnkupf;fhtpy; ngUk; Mu;g;ghl;lk;

nfhkpdp]j;ij Nehf;fpr; nry;tjhfTk; fz;ldk;

mnkupf;fj; jiyefu; th\pq;ldpy; [dhjpgjp guhf; xghkhTf;nfjpuhf Mu;g;ghl;lk; ele;jJ. fle;j rdpf;fpoik ,lk; ngw;w ,e;j Mu;g;ghl;lj;ij Rje;jpu NtiyfSf;fhd mbkl;l mikg;G Vw;ghL nra;jJ. mnkupf;fhtpd; ehyh gf;fq;fspypUe;Jk; Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; th\pq;lid Nehf;fp te;jdu;. ,jpy; fye;J nfhz;Nlhupd; rupahd njhifiaf; $w Kbahnjdg; nghyp]hu; $wpdu;. ,Ugjhapuk; Kjy; Kg;gjhapuk; tiuapyhd nghJ kf;fs; ,e;j Mu;g;ghl;lj;jpy; gq;Nfw;ghu;fs; vd;W Vw;ghl;lhsu;fs; Kd;du; mwptpj;jdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

‘,yq;ifj; Njapiy’ kPz;Lk; cr;rj;ij vl;l Ntz;Lk;

Njhl;lj; njhopyhsu;fs; xj;Jioahikg; Nghuhl;lj;ij Muk;gpj;J gd;dpuz;L ehl;fspd; gpd;du; Kbnthd;W vl;lg;gl;Ls;sJ. Njhl;lj; njhopyhsu;fs; jq;fsJ rk;gs mjpfupg;Gf; Nfhupf;ifia typAWj;jp kiyafj;jpy; xj;Jioahikg; Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;lJld; ftdaPu;g;G Mu;g;ghl;lq;fisAk; elj;jpAs;sdu;. rk;gs cau;Tg; gpur;rpidia KbTf;Ff; nfhz;L tUk; nghUl;L ,Jtiu Nkw; nfhs;sg;gl;l Ngr;Rthu;j;ijfisaLj;J ,zf;fg;ghL vl;lg;gl;Ls;sjhf Kf;fpa njhopw;rq;fq;fs; $wpAs;sd. njhopyhsu;fs; Nfhupa IE}W &gh rk;gsj;ij toq;Ftjw;F Kjyhspkhu; rk;Nksdk; cld;gltpy;iy. ehD}w;W Ie;J &gh rk;gsj;ij toq;fNt Kjyhspkhu; rk;Nksdk; cld; gl;Ls;sJ. ,Ogwp epiyiaj; njhlu;e;J ,zf;fg;ghnlhd;W vl;lg;gl;Ls;sJ. (NkYk;..)

Gul;lhrp 14> 2009

mnkupf;f cwtpy; gpsT Vw;gLk;: [g;ghd; Gjpa muR vr;rupf;if

mnkupf;fhTldhd cwT Fwpj;J [g;ghdpd; Gjpa muR vr;rupf;if tpLj;Js;sJ. [g;ghdpy; 50 Mz;L fSf;F Nky; Ml;rpapy; ,Ue;j ypguy; [dehaf fl;rpia [g;ghd; [d ehaf fl;rp Nju;jypy; tPo;j; jpaJ. ,f;fl;rpapd; jiytu; AfpNah `Njhakh Gjd; fpoikad;W gpujku; gjtp Vw;fpwhu;. Gjpa Ml;rp mikf;Fk; mtu; jw;NghJ mnkupf;fhTf;F xU fl;Liuapy; vr; rupf;if tpLj;Js;shu;. MNuhf;fpakw;w Kjyh spj;Jtk;> cyfkak;> rPuopf;fg;gLk; kdpjFyf; fz;zpak; Mfpait Fwpj;J mnkupf;fhTf;F `Njhakh vr;rupf;if tpLj;Js;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

fpA+gh Gul;rp jsgjp [_thd; gh];F kiwe;jhu;

fpA+gh Gul;rpapd; jsgjpfspy; xU tUk;> gply; fh];l;NuhTld; NjhNshL Njhshf epd;W NghuhbatUkhd [_thd; my;nka;lh gh];F khuilg;G fhuzkhf nrg;lk;gu; 12 md;W kuzk; mile;jhu;. mtUf;F taJ 82. ‘Gul;rp jsgjp’ vd;W ngUikAld; gl;lk; R+l;lg;gl;ltu;fspy; capUld; ,Ue;j %tupy; gh];FTk; xUtu;. mtUila kiwitnahl;b nrg;lk;gu; 13 Jf;f jpdkhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. md;W Njrpaf;nfhb miuf; fk;gj;jpy; gwf;Fk; vd;Wk; fpA+gh mwptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 14> 2009

mDuhjGuj;jpy; 8 Ngu; ifJnra;ag;gl;Ls;sdu;.

mDuhjGuk; je;jpupkiy fl;Lg;gFjpapy; ,Ue;J re;Njfj;jpd; Ngupy; 8 Ngu; nghyp]hupdhy; ifJ nra;ag;gl;ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu;fs; ,lk;ngau;e;j kf;fs; jq;fitf;fg;gl;Ls;s nrl;bf;Fsk; eyd;Gup epiyaq;fspy; ,Ue;J jg;gp te;jtu;fs; vd nghyp]hu; re;Njfk; ntspapl;Ls;sdu;. vdpDk; jhk; fpuhkj;jpy; Vw;gl;l jfuhW fhuzkhf jg;gpj;J te;jjhf ,tu;fs; njuptpj;Js;sjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j gFjpapy; re;Njfj;jpw;fplkhdtu;fs; elkhLtjhf fpilj;j jftiy mLj;Nj ,e;j ifJ ,lk;ngw;Ws;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.
 

Gul;lhrp 14> 2009

rpdpkh gw;wpa xU ghu;it

tho;itj; jlk;Gus itg;gjpy; jpiug;glq;fSf;Fk; gq;F cz;L

(ghG GUN\j;kd;)

jiu> ngQ;r;> Nru; vd %d;W tpjkha; cl;fhu;e;J glk; ghu;j;jNghJ fpilj;j mDgtNk myhjp. mJTk;> R+g;guhd rPd;fs; te;jhy; cl;fhu;e;J ghu;f;fTk;> Nghubf;Fk; fhl;rpfspd;NghJ gPr; Nghy kzypy; nfhQ;r Neuk; gLj;Jj; J}q;fTk; trjp nfhz;l jiu bf;nfl; Kg;gJ igrhtpy; KO nrhu;f;fk; je;jJ. ,d;W E}W &gha; nfhLj;J glk; ghu;g;gtu;fSf;Fk; ,f;nfhLg;gpid ,y;iy. rpy FLk;gq;fspy; mg;ghTf;F njupahky; kfd; rpdpkhTf;Fg; Nghfpwhd;. kfDf;Fj; njupahky; mg;ghTk; rpdpkhTf;Fg; Nghfpwhu;. gy Ngu; FLk;gj;Jld; rpdpkh ghu;f;fpd;wdu;. jpUl;L rp.b.apy; jpUg;jp milgtu;fSk; cz;L. ,uT J}q;Ftjw;F Kd; ve;j b.tpiaj; jpUg;gpdhYk; jpiug;gl fhnkbf; fhl;rpfs;jhd;. ehk; vy;NyhUk; ,tw;iw tpUk;gpg;ghu;f;fpNwhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 13> 2009

xj;Jioahik Nghuhl;lk; cf;fpuk;: Njhl;lq;fspy; gzpfs; ];jk;gpjk;

fWg;Gg;gl;b mzpe;J njhopyhsu;fs; Mu;g;ghl;lk;

Kjyhspkhu; rk;Nksdj;Jldhd VohtJ Rw;Wg; Ngr;Rk; Njhy;tpapy; Kbtile;jijaLj;J Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; xj;Jioahikg; Nghuhl;lk; NkYk; jPtpukile;Js;sJ. gjpndhU jpdq;fshf Kd;ndLf;fg;gLk; ,g;Nghuhl;lk; New;W Kjy; khw;W tbtk; ngw Muk;gpj;Js;sjhf njhopw; rq;fq;fs; njuptpj;jd. ,jdhy; Njhl;lq;fspy; ngUk; ghjpg;G Vw;gl;Ls;sjhf Kjyhspkhu; rk;Nksdk; mwptpj;Js;sJ. fWg;Gg;gl;b mzpe;J njhopyhsu;fs; jq;fsJ gzpfspy; <Lgl;lNjhL Mu;g;ghl;lq;fspYk; <Lgl;ldu;. ,NjNtis> jq;fsJ 500 &gh rk;gs mjpfupg;Gg; Nghuhl;lk; ntw;wp ngwNtz;Lnkdf; Nfhup ,e;J Myaq;fspy; G+i[ topghLfspYk; <Lgl;ljhf Njhl;lq;fspypUe;J fpilf;Fk; nra;jpfs; njuptpj;jd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 13> 2009

kf;fs; rhH murpay; fy;tpapd; mtrpak;  
 
(jp. =jud;)

<oj; jkpohpd; moptpy; RfNghfk; mDgtpj;j xU $l;lk; fle;j ,uz;liu jrhg;jq;fshf nraw;gl;L tUfpwJ. ,J ,g;NghJk; epoy; murhq;fk; njhlHghd fdTfis cUthf;fp gzk; gz;Zk; Ntiyapy; <Lgl;bUf;fpwJ. ,j;jifa rf;jpfs; mk;gyg;gLj;jg;gLtNjhL Kwpabf;fg;glTk; Ntz;Lk;.  cs;ShpYk; rhp> cyfshtpastpYk; rhp gpujhdkhf jkpo;; Clfq;fshy; ,isa jiyKiwapdhpd; kdjpy; eQ;R thHf;fg;gLtNjhL> gpioahd jfty;fSk; toq;fg;gl;L tUfpd;wd. Mf;fG+Htkhf mwpTG+Htkhf rpe;jpg;gjw;F jilNaw;gLj;jg;gLfpwJ.  vdNt mwptpd; ntspr;rj;jpy;> cz;ikapd; ntspr;rj;jpy; gpur;rpidfis czHtjw;fhd murpay; Nghjid r%fj;jpw;F Cl;lg;gl Ntz;Lk;. khHf;rpaj;jpd; tuyhw;Wg; nghUs; Kjy; thjk; tpsq;ff;$ba Kiwapy; fw;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. tuyhw;iwg; Ghpe;Jnfhs;s r%f nghUshjhu neUf;fbfis  Ghpe;Jnfhs;s ,J kpfTk; mtrpakhdjhFk;. (NkYk;...)  

Gul;lhrp 13> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 7)

ngUk;ghd;ik ,yq;ifj; jkpoupd; tpUg;gk;

,d;W 30 Mz;Lfhy fLikahd Nghu; mjd; tpisthd capu;r;Nrjk; nghUl;Nrjk; Mfpatw;Wf;F gpd; ,yq;ifapy; thOk; jkpo; kf;fs; xd;Wgl;l ,yq;ifapy; Rahl;rp mjpfhuj;Jld; Nru;e;J tho;e;jhy;$l guthapy;iy vd;w gioa epiyf;F-mjhtJ jkpou; tpLjiy Kd;dzp Nghd;wit kdjpw;nfhz;bUe;j me;j gioa epiyf;F- jpUk;gpapUf;fpd;wdu; vd;gJ Nghd;w xU rpj;jpuNk ek; fz;Kd; vOe;J epw;fpwJ. ,j;jid gpd;dilTfs; vy;.b.b.< f;F Vw;gl;Ls;s epiyapYk; vy;.b.b.< ,yq;if ,uhZtj;Jld; elj;jpf; nfhz;Ls;s NghUf;F tYNru;j;J cjTk; tz;zk; aho;g;ghzk; Nghd;w ngUk;ghd;ik jkpou;fs; trpf;Fk; gFjpfspy; fpsu;r;rpAk; vOr;rpAk; Vw;glhjpUg;gjw;Fk; mk;kf;fspd; ,e;j kdepiyjhd; fhuzkhf ,Uf;f KbAk;. (NkYk;..)

Gul;lhrp 13> 2009

$l;likg;igf; fiyj;Jtpl;L jdpj;jdpf; fl;rpfshf ,ize;J nraw;gLtNj gydspf;Fk; - Gnshl; mikg;gpd; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd;

Gnshl; mikg;gpd; jiytu; ju;kypq;fk; rpj;jhu;j;jd; jpdfud; thukQ;rupf;F toq;fpa Neu;fhzy;

Neu;fz;ltu; gp. tPurpq;fk;

tpLjiyg; Gypfs; Vida midtiuAk; gytPdg;gLj;jpa gpd; mtu;fNs jk;ik Vfg; gpujpepjpfs; vdf; $wpr;nraw;gl;ldu;. ,d;W mtu;fSk; Kw;whf mopf;fg;gl;l epiyapy; jkpo; kf;fs; murpay; uPjpapy; kpfTk; gytPdkhd epiyf;Fj; js;sg;gl;bUf;Fk; ,j;jUzj;jpy; 13MtJ jpUj;jj;jpw;Ff; $Ljyhf vijAk; ehk; ngw;Wtpl KbahJ. mJ khj;jpuky;y. ,e;jpa murhq;fk; $l md;W 13MtJ jpUj;jj;ij tplf; $Ljyhf mjpfhuq;fs; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;w epiyapy; ,Ue;j NghjpYk; ,d;W 13 Mk; vd;w vy;iyapy; epd;W nfhz;bUf;fpd;wdu;. MfNt 13Mk; jpUj;jj;jpw;F ,d;Dk; rpy Kf;fpa mk;rq;fis Nru;j;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 13> 2009

Gypfspd; Kf;fpa];ju; xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;.

,lk;ngau;e;j kf;fs; jq;fitf;fg;gl;Ls;s tTdpah eyd;Gup epiyaj;jpy; itj;J Gypfspd; Kf;fpa];j;ju; xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ,tu; Gypfspd; cs;sf Gydha;Tg; gpuptpd; jiytuhf nraw;gl;L te;j mUs;nksyp vd njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu; Gypfspd; jiyikapy; ,Ue;J rhjhuz Nghuhspfs; tiuapy; ,ufrpa jfty; Nrfupg;G gzpfis; Nkw;nfhz;L te;jjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. jkpoPo tpLjiy Gypfspdhy; ifJ nra;ag;gl;l ghJfhg;G jug;gpdu; Fwpj;j jfty;fisAk; mUs;nksyp jpul;b te;jjhf tprhuizfspd; %yk; njupate;Js;sJ.
 

Gul;lhrp 13> 2009

tpku;rdj;ij tpLj;J ehl;bd; mgptpuj;jpf;F cjTq;Fs;

Nkw;Fyf ehLfsplk; [dhjpgjp Ntz;LNfhs;

jkpoPo tpLjiyg; Gypfis Njhw;fbj;j gpd;du; ehl;ilf; fl;bnaOg;Gk; ,yq;ifapd; Kaw;rpfSf;F Nkw;FehLfs; cjtpaspf;f Ntz;LNk jtpu> epahakw;w tifapy;> kdpj cupikfs; kPwy; Fwpj;Jk; mfjpfspd; guhkupg;G njhlu;ghfTk; vk;ik tpku;rpf;ff;$lhJ. mj;Jld; tpLjiyg; Gypfspd; gpurhuj;ij ek;gf;$lhJ vd;W [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. ,lk;ngau;e;j kf;fs; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fSf;F nry;y mDkjpf;fg;gLk; Kd;du; mg;gFjpfspYs;s fz;zpntbfs; mfw;wg;glNtz;Lk; vd;W $wpa [dhjpgjp mtu;fis KfhKf;F ntspNa nry;y mDkjpj;J fz;zpntbfspy; rpf;fitf;f KbahJ vd;Wk; njuptpj;Js;shu;. "Ny gpfhNuh' vd;w ,j;jhypa gj;jpupif xd;Wf;F mspj;Js;s Ngl;b xd;wpNyNa mtu; ,t;thW njuptpj;Js;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 13> 2009

,lk;ngau;e;j kf;fis itj;J murpay; elj;JtJ mehfupfk;

kf;fis kdpjf; Nflaq;fshfj; jLj;J itj;jpUf;f Ntz;lhk; vd;W Gypfsplk; Nfhupf;if tpLf;ftpy;iy. ,e;j kf;fs; kPJ mg;NghJ ,tu;fSf;F mf;fiw ,Uf;ftpy;iy. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpdUk; If;fpa Njrpaf; fl;rpapdUNk ,lk;ngau;e;j kf;fis murpaYf;F %yjdkhf;f Kaw;rpg;gtu;fs;. cz;ikapNyNa ,k;kf;fs; kPJ ,tu;fSf;F mf;fiw cz;nld;why;> murhq;fj;jpd; kPs;FbNaw;wr; nraw;ghLfSf;Ff; ifnfhLj;J cjt Ntz;Lk;. mjw;Fr; rk;kjkpy;iy nad;why; cgj;jputk; nra;ahky; Xuj;jpy; xJq;fpapUg;gNj ey;yJ. (NkYk;..)

Gul;lhrp 13> 2009

xj;Jioahik Nghuhl;lk; gpRgpRj;J tpLk; vd;w vjpu;ghu;g;Gjhd; Filrha;e;J tpl;lJ

,yq;if Njrpa Njhl;lj; njhopyhsu; rq;fk;> ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]; Mfpa njhopw;rq;fq;fs; Muk;gj;jpy; Ngr;Rthu;j;ijfspy; fye;J nfhz;ld. ,ilapy; njhopw;rq;f $l;likg;G ,ize;J nfhz;lJ. Ngr;Rthu;j;ijapd; NghJ xspT kiwtpd;wp NgRfpd;Nwhk;. kiyafj;ijg; nghWj;jtiu njhopw;rq;f fl;lisr; rl;lj;jpd; mbg;gilapy; VO Ngu; Nru;e;jhy; xU njhopw;rq;fj;ij cUthf;f KbAk;. ,d;W vOgJf;F Nkw;gl;l njhopw;rq;fq;fs; ,Uf;fpd;wd. %d;W mikg;Gf;fSk; xd;wpize;jjhy; 65-70 tPj njhopyhsu;fis cs;slf;fp ,Uf;fpwJ. vkJ mq;fj;jtu;fs;> njhopyhsu;fspd; Nfhupf;iffs;> juTfs; ,d;Dk; mtu;fs; vjid tpUk;Gfpwhu;fs; vd;gjd; mbg;gilapy; 500 &gh rk;gs cau;it Kd;itj;Njhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 13> 2009

jhdpa cw;gj;jpapy; gpNurpy; rhjid

2008-09 Mk; Mz;by; 13 NfhbNa 43 yl;rk; ld; jhdpaq;fis cw;gj;jp nra;J gpNurpy; rhjid gilj;Js;sJ. ,e;j msTf;F jhdpaq;fs; cw;gj;jpahdJ gpNurpy; tuyhw;wpy; ,J ,uz;lhtJ KiwahFk; vd;W muR czTg;nghUl;fs; epWtdkhd Nfhdhg; njuptpj;Js;sJ. 2007-08 Mk; Mz;by;jhd; jdJ tuyhw;wpNyNa mjpfkhd msT jhdpaq;fis cw;gj;jp nra;J rhjid gilj;jpUe;jJ. Mdhy; neUf;fbahd fhyfl;lk; vd;W fUjg;gl;l 2008-09 Mk; Mz;by; ,t;tsT jhdpa cw;gj;jpahdJ Fwpg;gplj;jf;f rhjid vd;W nghUshjhu ty;Yeu;fs; $Wfpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

,yq;if murpd; mLj;j Fwp> cUj;jpuFkhu;?

(gpufh\; vk;.];thkp)

cUj;jpuFkhuidAk; Nru;j;J ehd;F jiytu;fis ,yq;if muR 'ifJ' nra;aj; jpl;lkpl;Ls;sJ. mtu;fs; yz;ldpy; thOk; mNly; ghyrpq;fk;> fypNghu;dpahtpy; thOk; n[ae;jh nlhdhy;L Qhdf;Nfhd; kw;Wk; INuhg;ghtpYs;s fh];l;Nuh Mjuthsuhd nebatd;. Mz;ld; ghyrpq;fj;jpd; kiwTf;Fg; gpwF mtu; kidtp mNly;> gy;NtW FOf;f shf cs;s jkpo; <oj; jiytu;fis jdJ md;gpdhy; jhiag;Nghy; cupikAld; fz;bj;J xUq;fpizj;jhu;. yz;ldpy; ve;j Mu;g;ghl;lk; vd;whYk; Kjypy; epw;ghu;. ,tuJ rf;jp nts;isau;fis Gypfspd; gf;fk; jpUk;gpg; ghu;f;f itj;jJ. Qhdf;Nfhd; xU tpkhd igyl;. Kd;dhs; mjpgu; uzpy; tpf;fpukrpq;Nfapd; neUq;fpa ez;gu;. fypNghu;dpahtpy; thOk; ,tu; GypfSf;F MAj rg;is V[z;l; vd;W $WfpwJ ,yq;if muR. yf;\;kz; fjpu;fhku; nfhiyapYk; ,tiu tisj;Jg;Nghlg; ghu;f;fpwJ. Mdhy;> vjw;Fk; mQ;rhjtu; Qhdf;Nfhd;. 'vd;idg; gpbg;gjw;Fs; mtu;fisj; jPu;j;JtpLNtd;. mnkupf;fhtpy; capiu fhg;ghw;wpf;nfhs;sf; nfhd;why; Fw;wkpy;iy!' vd;W rpupf;fpwhu; mtu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

kl;L. Nkw;F vy;iyapy; rl;ltpNuhj FbNaw;wq;fs; : ,uh.Jiuuj;jpdk;

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; Nkw;Fg;Gw vy;iyapy; ntsp khtl;lj;jtu;fspd; rl;ltpNuhj FbNaw;wq;fs; ,lk; ngWtjhf fpof;F khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuuj;jpdk; Fw;wk; Rkj;jpdhu;. kl;lf;fsg;G - mk;ghiw khtl;l vy;iyapYs;s nftpypahkL fpuhkj;jpNyNa ,f;FbNaw;wk; ,lk;ngWtjhf mtu; $epdhu;. nfhf;fl;br;Nrhiy gpuNjr nrayfg; gpupTf;F cl;gl;l ,f;fpuhkj;jpy; Vw;fdNt trpj;J te;j FbapUg;ghsu;fSk; tptrhapfSk; 1990Mk; Mz;L jkJ ghJfhg;gpd; epkpj;jk; ntspNawpdu;. ,g;gb ntspNawpatu;fs; kPs; FbNaw;wj;jpw;Fk;>kPz;Lk; tptrhar; nra;ifapy; <LgLtjw;Fk; jahuhfp tUk; epiyapy; ,e;j rl;l tpNuhjf; FbNaw;wk; ,lk; ngWtjhfTk; mtu; Rl;bf; fhl;bAs;shu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

kiyaf kf;fs; Nghuhl;lk; jPtpuk;> New;iwa Ngr;Rk; Njhy;tpapy; KbT

kiyaf Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; xj;Jioahikg; Nghuhl;lk; gj;jhtJ ehshf New;Wk; njhlu;e;jJ. ngUe;Njhl;lg; gFjpfspy; xj;Jioahikg; Nghuhl;lk; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;L tUtjhfTk; rpy ,lq;fspy; ngz;fs; tPjpapy; ,wq;fp Mu;g;ghl;lj;jpy; <Lgl;ljhfTk;> rpy ,lq;fspy; $l;Lg;gpuhu;j;jidfSk;> G+i[ topghLfSk; eilngw;wjhfTk; vkJ nra;jpahsu;fs; njuptpj;jdu;. ,jdpilNa Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; xU ehs; rk;gsj;ij 500 &ghthf mjpfupg;G njhlu;ghf Kjyhspkhu; rk;Nksdj;jpw;Fk; njhopw;rq;ff; $l;likg;Gf;Fk; ,ilNa New;W Kd;jpdk; eilngw;w Ngr;Rthu;j;ij vJtpj ,zf;fg;ghLk; vl;lhj epiyapy; Kbtile;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 6)

cyf mstpy; tpLjiyg; GypfSf;F Vw;gl;l epu;g;ge;jq;fs;

,uh[Pt; fhe;jp mtu;fs; jkpo; kz;zpy; nfhy;yg;gl;l gpd;G mjw;F Kd;G tpLjiyg;Gypfs; epfo;j;jpa gy rNfhju ,af;fq;fspd; jiytu;fspd; nfhiyfshy; ntWg;Gk; rypg;Gk; nfhz;bUe;j jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfspd; eltbf;iffis Mjupg;gjpy; ,Ue;J ngupJk; jq;fis tpyf;fpf; nfhz;Ltpl;ldu; vd;Nw $wyhk;. mjd; gpd;du; tpLjiyg;Gypfs; mikg;gpw;F epjp tR+y; jkpof kz;zpy; eilngw tha;g;Ng ,y;yhky; Ngha;tpl;lJ. gy ntspehLfspy; trpf;Fk; jkpou;fsplk; ,Ue;J ngwg;gLk; ed;nfhilj; njhiffis itj;Nj MAjq;fs; thq;fp xU murpd; epue;ju ,uhZtj;ij mtu;fs; vjpu;nfhs;s Ntz;bajhapw;W. ,uh[Pt; fhe;jpapd; nfhiyia xl;b ,e;jpahtpy; jil nra;ag;gl;l me;j mikg;G cyfpd; NtWgy ehLfshYk; mLj;jLj;J jilnra;ag;gl;lJ. ,e;j jilfs; mtu;fs; RNal;irahf nray;gl;L epjp Mjhuk; jpul;Ltijg; ngUksT ghjpj;jJ. ,e;j epiyapy; tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpy; ,Ue;J mjd; Kf;fpa jsgjpfspy; xUtuhd fUzh tpyfp rpq;fs murpay;thjpfSld; xUq;fpize;J nray;glj; njhlq;fpdhu;. ,J ,d;ndhU fl;l gpd;diltpid tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpw;F Vw;gLj;jpaJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

gy;fiyf;fof mDkjp ngw;w 74 NgUk; mDg;gpitg;G

gy;fiyf;fofj;jpw;F mDkjp ngw;w epiyapy; ,Jtiu fhyKk; epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;jtu;fSs; 74 Ngu; New;W aho;. gy;fiyf;fofj;jpw;F mDg;gpitf;fg;gl;ldu;. tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspYs;stu;fis kPsf;Fbaku;j;Jk; eltbf;iffs; New;W tTdpahtpy; eilngw;w NghNj Nkw;gb 74 gy;fiyf;fof khztu;fSk; g]; tz;bfspy; mDg;gpitf;fg;gl;ldu;. gy;fiyf;fof fw;iffSf;nfd Fwpg;gpl;l khztu;fSf;Fupa trjpfisr; nra;J nfhLg;gJ vd cWjpaspj;j grpy; uh[gf;\> fy;tp eltbf;iffs; vt;tpjj;jpYk; ghjpg;G Vw;glhjtifapy; trjp tha;g;Gf;fs; khztu;fSf;F Vw;gLj;jpf; nfhLf;fg;gLk; vd;whu;.
 

Gul;lhrp 12> 2009

tTdpah epthuz fpuhkk;

10 Mapuk; Ngu; New;W nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;gp itg;G

tTdpah epthuzf; fpuhkq;fspy; jq;fpapUe;j Rkhu; 10>000 Ngu; New;W nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy> mk;ghiw khtl;lq;fisr; Nru;e;jtu;fNs New;W nrhe;j ,lq;fspy; kPsf;FbNaWtjw;fhf mDg;gp itf;fg;gl;ldu;. tl khfhz kPs; FbNaw;wk;> mgptpUj;jp vd;gtw;Wf;fhd tpNrl [dhjpgjp nrayzpapd; jiytu; grpy; uh[gf;\ vk;.gpapd; jiyikapy; eilngw;w ,e;epfo;tpd; NghJ 86 g]; tz;bfspy; 10>000 NgUk; mDg;gpitf;fg;gl;ldu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

rdy; - 4

R+j;jpujhupfs; milahsk; fhzg;gl;ldu;;. mtu;fspy; rpyu; N[u;kd; tho; jkpou;

ngu;dpypy; ,aq;Fk; ,e;j mikg;gpy; uQ;rpj; nyhf;igy; vd;gtu; nghWg;ghfTs;shu;. vkJ J}jufj;jpD}lhf ehk; Nkw;nfhz;l eltbf;ifapd; NghJ ,J njhlu;ghd jfty;fs; vkf;Ff; fpilj;Js;sd. I. vd;. v];. [p. vd;w ,t; mikg;G ngu;ypdpy; ,aq;Fk; mikg;ghFk;. ,jpy; gyu; mq;fj;jpdu;fshf cs;sdu;. Nahfehjd;> rptrhkp rptuh[h> jpUkjp jpD[h fpU\;z Rg;gpukzpak;> eluh[h vd ngau; nfhz;ltu;fSk; ,t;tikg;gpy; mq;fk; tfpf;fpd;wdu;. ,e;j mikg;G 2009 Mf];l; Kjyhk; jpfjpapNyNa ‘g;nshf;];nlhg;’ xd;iw Muk;gpj;Js;sJ. ,jw;F n[hdjd; kpy;yu; vd;gtNu nghWg;ghsuhfr; nraw;gLfpd;whu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

PASS THIS TO ALL WHOM YOU LOVE & CARE FOR. ............ .. ...

(Angeli)

BRAIN DAMAGING HABITS

The main causes of liver damage are:

The top five cancer-causing foods are:

(more....)

 

Gul;lhrp 12> 2009

murpay; jPu;Tf;fhd Kaw;rpNa jkpo; kf;fspd; vjpu;ghu;g;G

jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gg; ghuhSkd;wf; FOj; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; New;W Kd; jpdk; ghuhSkd;wj;jpy; Mw;wpa ciuapy; Fwpg;gpl;l ,uz;L tplaq;fs; vq;fs; ftdj;ij <u;j;Js;sd. tlf;F> fpof;F gFjpfspy; vt;tpjf; fhuzk; nfhz;Lk; ,uhZtj;Jf;Nfh nghyp]{f;Nfh Ml;jpul;ly;fs; ,lk; ngwf; $lhJ vdTk; tlf;F> fpof;F khfhzq;fspy; Rje;jpukhd murpay; nraw;ghLfspy; <LgLtjw;Fj; jdJ fl;rpf;Fg; ghJfhg;G toq;f Ntz;Lk; vd;Wk; mtu; jdJ ciuapy; $wpAs;shu;. (NkYk;...)


Gul;lhrp 12> 2009

,dg;gpur;ridf;fhd jPu;T jpl;lq;fs; ,e;jpahtpd; Ml;rp Kiwia xj;jjhfNt mikAk;.  mikr;ru; Nguhrpupau; jp];] tpjhuz

rpq;fsKk; jkpOk; ehl;bd; mur fUk nkhopfshf gpufldg;gLj;jg;gLk;.

jPu;T jpl;lq;fs; ,e;jpahtpd; Ml;rp Kiwia xj;jjhfNt mikAk;. rpq;fsKk; jkpOk; ehl;bd; mur fUk nkhopfshf gpufldg;gLj;jg;gLk;. NkYk; Mq;fpyj;jpw;F Kf;faj;Jtk; nfhLf;fg;gLk;. rl;lk; ,aw;Wk; mjpfhuKk; epiwNtw;W mjpfhuKk; khfhzrigfSf;F ,Uf;Fk;. kj;jpa muRf;Fk; khfhz muRf;Fk; cs;s ,iz mjpfhuq;fs; kj;jpa murpdhNyNa nraw;gLj;jg;gLk;. khfhz gigfSf;F nghyp]; mjpfhuk; toq;fg;gLtij [dhjpgjp tpUk;gtpy;iy. mjpfhug; gutyhf;fj;jpd; Xu; mk;rkhf %jit xd;W mikf;fg;gLk;. xt;nthU khfhzj;jpYk; ,Ue;J njupT nra;ag;gLk; 7 gpujp epjpfis cs;slf;fp nkhj;jk; 63 cWg;gpdu;fs; nrdl;rigapy; mq;fk; tfpg;gu;. mtu;fSld; Nkyjpkhf kiy ehl;L jkpou;fs; kw;Wk; K];yPk; ,dj;jtu;fSf;nfd jyh 5 cWg;gpdu;fs; tPjk; 10 cWg;gpdu;fs; nrdl; rigf;F Nkyjpfkhf njupT nra;ag;gLgtu;fs; [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gLk; cWg;gpdu;fisAk; cs;slf;fpajhf nrdl;rig mikAk;. (NkYk;..)

Gul;lhrp 12> 2009

jah kh];lu;> N[hu;[; kh];lu; ,d;W gpizapy; tpLjiy

tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;ijr; Nru;e;j jah kh];lu;> N[hu;[; kh];lu; MfpNahu; ,d;W gpizapy; tpLjiy nra;ag;gl;ldu;. ghJfhg;Gj; jug;gpduhy; ifJ nra;ag;gl;l ,tu;fs; nfhOk;G kh[p];jpNul; ePjpkd;wj;jpy; ,d;W M[u;gLj;jg;gl;ldu;. nfhOk;G kh[p];jpNul; ePjpkd;wk; ,tu;fis 2.5 kpy;ypad; &gh gpizapy; tpLjiy nra;tjhf mwptpj;jJ. vdpDk; ,tu;fs; ehl;il tpl;L ntspNaw $lhJ vdTk; me;j jPu;g;gpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j Nk khjk; td;dpapy; ,lk;ngw;w ,Wjpf;fl;l Nkhjy;fspd; NghJ jg;gpj;J kf;fSld; kf;fshf te;jNghJ gilapduhy; ifJ nra;ag;gl;bUe;jdu;.

Gul;lhrp 12> 2009

fpuhk mgptpUj;jp gzpfSf;Nf Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk; - fpof;F Kjy;tu;

fpuhkq;fis ikakhff; nfhz;l mgptpUj;jp gzpfSf;Nf Kd;Dupik mspf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gNj jdJ vjpu;ghu;g;G vd fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; $Wfpd;whu;. thior;Nrid gpuNjr nrayfg; gpuptpy; Nkw;nfhs;s Ntz;ba mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; njhlu;ghf MuhAk; $l;lj;jpy; fye;J nfhz;L ciuahw;wpa mtu;> "mgptpUj;jp vDk; NghJ> mjd; ikag;Gs;sp fpuhkq;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. fpuhkq;fis ikakhff; nfhz;L Kd;ndLf;fg;gLfpd;w mgptpUj;jpj; jpl;lq;fSf;F mjpfhupfs; midtUk; Kd;Dupik mspf;f Ntz;Lk;." vd;Wk; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

nkf;rpf;Nfhtpy; 104 gazpfSld; tpkhdj;ij flj;jpa ghjpupahu; ifJ

eLthdpy; 104 gazpfSld; gwe;j tpkhdj;ij flj;jpa fpwp];jt ghjpupahu; xUtu; ifJ nra;ag;gl;lhu;. kj;jpa mnkupf;fhtpy; cs;s nkf;rpNfh ehl;bd; Rw;Wyh jyk; fd;fd;> ,e;j ,lj;Jf;F mnkupf;f Rw;Wyh gazpfs; mjpf mstpy; tUthu;fs;. ,q;F ,Ue;J xU tpkhdk; nkf;rpNfh rpl;bf;F Gwg;gl;lJ. ,jpy; nghyptpah ehl;il Nru;e;j ghjpupahu; xUtu; gazk; nra;jhu;. mtu; tpkhdk; eLthdpy; gwe;J nfhz;bUe;jNghJ> ,Uf;ifapy; ,Ue;J vOe;J jd;dplk; ntbFz;Lfs; ,Ug;gjhfTk; tpkhdj;ij flj;jp ,Ug;gjhfTk; mtu; $wpdhu;. mtu; ngau; N[h]; khu; GNshu;]; ngiuuh. ,tu; nkf;rpNfh rpl;b tpkhd epiyaj;jpd; kPJ tpkhdk; 7 Kiw tl;lkplNtz;Lk; vd;W $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 12> 2009

fdlhtpy; Mz;fistpl ngz;fs;jhd; mjpf mstpy; Ntiyf;F nry;fpwhu;fs;


cj;jpNahfk; GU\ yl;rzk; vd;gJ ek; ehl;L gonkhop. ,e;j gonkhop> rkPg fhykhf gioa nkhopahf khwp tUfpwJ. cyf mstpy; ngz;fSk; Mz;fSld; Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L Ntiyf;F nrd;W tUfpd;whu;fs;. fdlhtpy; xU NfhbNa 40 ,yl;rk; Ngu; Ntiyf;F nry;fpwhu;fs;. mtu;fspy; 50.9 rjtPjk; Ngu; ngz;fs; Mthu;fs;. mnkupf;fhtpYk; Mz;fis ngz;fs; Ke;jptpLk; epiy Vw;gl;Ls;sJ. mq;F ,g;NghJ 13 NfhbNa 20 ,yl;rk; Ngu; Ntiyf;F nry;fpwhu;fs;. mtu;fspy; 49.8 rjtPjk; Ngu; ngz;fs; Mthu;fs;. mLj;j Mz;by; ngz;fs; rupghjp ahfp tpLthu;fs; vd;W vjpu;ghu;f;fg; gLfpwJ.

Gul;lhrp 11> 2009

upMu;up jkpoiyapy; cwTg;ghyk; lf;s]; Njthde;jh fye;J nfhs;fpd;whu;

rdpf;fpoik (12.09.2009) INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpKjy; 12 kzptiu xypgug;ghftpUf;Fk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; <gpbgpapd; nrayhsu; ehafKk; rKf Nritfs; kw;Wk; r%feyj;Jiw mikr;rUkhd lf;s]; Njthde;jh mtu;fs; fye;Jnfhs;fpd;whu;. epfo;r;rpapy; ePq;fSk; fye;J nfhz;L rpwg;gpf;f miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk; 00 33 1 48 35 32 00

Gul;lhrp 11> 2009

czHr;rp NghijA+l;ly;fSf;F mg;ghy; jkpo; kf;fspd; tho;T - jp. =jud;

Gyk; ngaHe;J nrd;w jkpoHfs; ,q;F te;J tho;tjw;Fk; KjyPLfis Nkw;nfhs;tjw;Fkhd epiyikfis Njhw;Wtpf;fg;gl Ntz;Lk;. Aj;jj;jhy; njhopy; Jiwfs; mope;J Nghd vkJ gpuNjrq;fspy; njhopy; tha;g;Gf;fis Vw;gLj;Jtjw;Fk; fy;tp eltbf;iffis Nkk;gLj;Jtjw;Fk; Gyk; ngaHe;J nrd;wtHfspy; xU gFjpapdhpd; CH jpUk;Gif cjtyhk;. mjw;fhd ek;gpf;ifahd epiyikfs; vkJ gpuNjrq;fspy; Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.  ,dp NkYk; fytuq;fs; vohJ kf;fs; njw;fpypUe;J tlf;fpw;F fg;gy;fspy; mDg;gg;gl khl;lhHfs; rfy ,d r%fq;fSf;Fk; rfy ,lq;fspYk; ghJfhg;G cz;L vd;w epiy Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. mjw;F murpay; gz;ghl;bYk; khw;wq;fs; Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; ntt;NtW r%fq;fspd; ,Ug;Gj; njhlHghd jphpGgl;l fw;gpjq;fs; tuyhw;W E}y;fspy; gps;isfspd; ghl Gj;jfq;fspy; ,lk;ngWtJ jtpHf;fg;gl Ntz;Lk;. ehk; vy;NyhUk; kdpjHfs;. kdpjHfis tpQ;rpa vtUk; ,y;iy vd;w epiy cUthf;fg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;...)  

Gul;lhrp 11> 2009

mfjp Kfhk; kf;fis tpLtpf;f tpUk;GNthu; tpz;zg;gpf;f KbAk;: njhiyNgrp ,yf;fq;fs; (009411) 2 395524> (009411)2395512

tTdpah> aho;g;ghzk; kw;Wk; kd;dhu; Mfpa gpuNjrq;fspy; cs;s mfjp Kfhk;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;s kf;fis tpLtpg;gjw;F tpUk;Gk; cwtpdu; ez;gu;fs; tpz;zg;gpf;f KbAk; vd murhq;fk; mwptpj;Js;sJ. mfjp Kfhk;fspy; jq;f itf;fg;gl;Ls;stu;fSf;F milf;fyk; toq;f tpUk;GNthu; tpNrl tpz;zg;gg; gbtnkhd;iw G+u;j;jp nra;a Ntz;Lnkd Fwpg;gpl;Ls;sJ. Fwpg;ghf cwtpdu;fs; kw;Wk; VidNahu; mfjp Kfhkpy; cs;s egu;fSf;F milf;fyk; toq;f tpUk;gpdhy; mdu;j;j epthuz kw;Wk; Gdu;tho;T mikr;rpw;F jq;fsJ tpz;zg;gq;fis mDg;gp itf;f KbAk; vdj; njuptpf;fg;gLfpwJ. milf;fyk; toq;f tpUg;gk; njuptpg;Nghu; Fwpj;j egu;fSf;F Njitahd czT> cil kw;Wk; ,Ug;gplq;fis toq;Ftjhf cWjpaspf;f Ntz;Lnkd murhq;fk; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtq;fis fpuhk cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; gpuNjr nrayhsupd; Clhf rku;g;gpf;f KbAk; vdj; njuptpf;fg;gLfpwJ. ,e;j tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw;Wf; nfhs;tJ kw;Wk; mtw;iwg; G+u;j;jp nra;tJ Fwpj;j jfty;fis gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. (009411) 2 395524> (009411)2395512

Gul;lhrp 11> 2009

,yq;ifj; jkpou;fspd; cupikfs; kjpf;fg;gl Ntz;Lk; : uhFy; fhe;jp

,yq;if kz;zpy; ,yq;if jkpou;fs; cupikfs; epiyehl;lg;gl fhq;fpu]; ghLgLk;. ,yq;ifj; jkpou;fspd; cupikfs; kjpf;fg;gl Ntz;Lk;. mtu;fspd; eyDf;fhf fhq;fpu]; muR njhlu;e;J eltbf;iffs; vLj;J tUfpwJ. Vw;nfdNt ntspAwT Jiw nrayu;> Njrpa ghJfhg;G MNyhrfu; MfpNahiu ,yq;iff;F mDg;gp> jkpo; kf;fs; eydpd; ghJfhg;Gf;F typAWj;jg;gl;lJ. ,yq;ifj; jkpou;fisf; fhg;ghw;Wtjw;F kj;jpa muR cupa eltbf;iffis vLj;Js;sJ. vq;fsJ FLk;gk; jkpo; kf;fs; kPJ md;Gk; kupahijAk; nfhz;Ls;sJ. jkpofj;jpy; cs;s jkpou;fs; kl;Lkpd;wp> cyfnkq;Fk; cs;s jkpou;fs; midtUk; kPJk; fhq;fpu]; mf;fiw nfhz;Ls;sJ. ,yq;if jkpou;fs; nghWj;jtiu> mtu;fsJ cupik ,yq;if kz;zpy; epiyehl;lg;gLtjw;F>  ,yq;iff;F ,e;jpa muR njhlu;e;J typAWj;Jk;>" vd;whu; uhFy; fhe;jp. (NkYk;...)

Gul;lhrp 11> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 5)

tpLjiyg; Gypfsplk; Njhd;wpa NfhshWfs;

,e;j epiyapy; mjpfhuk; KOtJk; jq;fsJ fuq;fspNyNa ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w mbg;gilapy; jkpo; <oj;jpw;fhf Nghupl;l gy FOf;fspd; jiytu;fis nfhiy nra;J mtu;fspd; mikg;Gfis epu;%ykhf;Fk; Ntiyia tpLjiyg; Gypfs; mikg;G nra;ayhapw;W. ,f;fhyfl;lj;jpy; aho;g;ghzk; KOtijAk; tpLjiyg;Gypfs; jq;fs; iftrk; itj;jpUe;jdu;. Midapuitj;jhz;b ,yq;if ,uhZtKk; mjd; epu;thfKk; Eioa Kbahj xU R+o;epiy cUthf;fg;gl;lJ. NghUf;F MFk; nryTfis <Lfl;l aho;g;ghzg;gFjpapd; trjpgilj;j kf;fsplk; ngUk; njhiffs; tR+ypf;fg;gl;ld. nghJthf kf;fs; ,af;fg;gpd;dzp njhlu;r;rpahf ,y;yhJ MAjg; Nghuhl;lj;ij kl;Lk; ek;gpapUf;Fk; mikg;Gfsplk; Njhd;Wk; NfhshWfs; gy tpLjiyg;Gypfsplk; Njhd;w Muk;gpj;jd. FUl;Lj;jdkhd rpq;fs vjpu;g;G ntwpapidg; gug;gp mjd; %yk; midj;J rhjhuz mg;ghtp rpq;fs kf;fisAk; jkpou;fspd; vjpupfshfg; ghtpf;fr; nra;tJ> mt;tg;NghJ jw;nfhiyg; gilj; jhf;Fjy;fshy; mg;ghtp rpq;fs kf;fspd; kuzj;jpw;F toptFg;gJ> jj;Jthu;j;j rfpg;G jd;ikapd;wp NghuhLk; gpw jkpo; FOf;fisf; ifahs;tJ> jhq;fs; vijAk; nra;a Kbe;jtu;fs; vd;W fhl;Lk; tpjj;jpy; cau; gjtpfspy; cs;Nshiuf; nfhiy nra;tJ Nghd;wit mt;tikg;gpy; Njhd;wp tsu;e;j Nfhshwhd Nghf;FfshFk;. (njhlUk;...)

Gul;lhrp 11> 2009

Gyk;ngau;e;J Rtp]; ehl;by; thOk; ,yq;ifau;fspd; fye;Jiuahly;

(jfty;: nr. fyhNkhfd;)

Gul;lhrp 11> 2009

gpughfudpd; kuz rd;wpjo; toq;fg;gltpy;iy

jkpoPo tpLjiy Gypfspd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfudpd; kuz rhd;wpjio ,d;Dk; ,e;jpa murhq;fj;jplk; ,yq;if muR toq;ftpy;iy vd ,e;jpahtpy; ntsptUk; j ,e;J ehspjo; nra;jp ntspapl;Ls;sJ. ,jw;F gjpyspj;Js;s ,yq;if murhq;fj;jpd; mjpfhup xUtu; rl;ltpsf;fq;fs; jw;nghOJ eilngw;W tUtjpdhy; kuz rhd;wpjio ,e;jpahtplk; toq;fKbahJs;sjhf njuptpj;Js;sjhf me;j nra;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. fle;j [{iy khjk; 8k; jpfjp Nyhf;rghtpy; fUj;J njuptpj;j ,e;jpahtpd; ntspAwTj;Jiw mikr;ru; fpU];zh uh[Pt;fhe;jp nfhiy toq;F njhlu;gpy; gpughfudpd; kuz rd;wpjio ,yq;if murhq;fj;jplk; ,Ue;J vjpu;ghu;g;gjhf njuptpj;Js;shu;.

Gul;lhrp 11> 2009

Gnshl; efurig cWg;gpdu;fs; gjtp rj;jpag;gpukhzk;!

[dehaf kf;fs; tpLjiy Kd;dzp (Gnshl;) rhu;gpy; tTdpah efurig Nju;jypy; Nghl;bapl;L ntw;wpaPl;ba Ntl;ghsu;fs; ,d;W (10.09.2009) fhiy efurig cWg;gpdu;fshf gjtpg; gpukhzk; vLj;Jf; nfhz;Ls;sdu;. jkpouRf; fl;rpapd; ePz;lfhy cWg;gpdUk; je;ij nry;th ew;gzp kd;w jiytUk; rkhjhd ePjthDk; gpugy r%f NritahsUkhfpa ,iwgzpr; nrk;ky; it.Njtuh[h Kd;dpiyapy; jpU.[p.up.ypq;fehjd;> jpU.R.Fkhurhkp> jpU.f.ghu;j;jPgd; MfpNahu; efurig cWg;gpdu;fshf rj;jpag;gpukhzk; nra;J nfhz;l itgtj;jpy; Gnshl; mikg;gpd; td;dp khtl;l nghWg;ghsu;  jpU.gtd;> tTdpah khtl;l nghWg;ghsu; jpU.eprhe;jd;> tTdpah khtl;l murpay; nghWg;ghsu; jpU.rptk; MfpNahUld; efurig Ntl;ghsu;fs;> fl;rp cWg;gpdu;fs;> ngupNahu;fs;> Mjuthsu;fs; vd ngUksthNdhu; fye;Jnfhz;ldu;.  ,jd; gpd;du; efurig cWg;gpdu;fSk;> fl;rp Kf;fpa];ju;fSk;> Mjuthsu;fSk; Nfhtpw;Fsj;jpy; mike;Js;s kf;fs; Aj;jj;jpd; kfj;jhd jsgjp mkuu; ckhkNfRtudpd; epidT ,y;yj;jpw;F nrd;W kyuQ;ryp nrYj;jpdu;.

(jfty;: Rtp]; uQ;rd;)

Gul;lhrp 11> 2009

Xke;ijapy; 27 fp.kPw;wupy; fz;zp mfw;wy; G+u;j;jp

Xke;ij gpuNjrj;jpy; epiynfhz;bUe;j nghyp]; tpNrl mjpubg; gilapdUf;F fpilf;fg;ngw;w jftiyaLj;J me;jg; gpuNjrj;jpy; ghupa NjLjy;fis Nkw;nfhz;Ls;sdu;. ,jd; NghNj epyj;Jf;fbapy; Gypfshy; MAjf; fsQ;rpak; xd;W mikf;fg;gl;bUe;jij fz;Lg; gpbj;Js;sdu;. ,e;j fsQ;rpa rhiyapy; 26>734 kpjpntbfis Gypfs; kiwj;J itj;Js;sdu;. ,NjNtis me;jg; gpuNjrj;jpd; kw;WnkhU gFjpapypUe;J up.vd;.up. uf mjp rf;jptha;e;j ntbkUe;Jfs; epug;gg;gl;bUe;j 90 fpNyh vilAs;s fpNsNkhu; Fz;L-01> 20 mb cauKk;> 20 mb Rw;wsitAk; nfhz;l rf;jp tha;e;j Fz;L- 01> up-56 uf Jg;ghf;fpfs;-46> v];.vy;.Mu;. Jg;ghf;fpfs;-05> up-81 uf Jg;ghf;fpfs; cl;gl gy tifahd nghUl;fis kPl;nlLj;Js;sdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 11> 2009

Njhl;l njhopyhsu; rk;gs cau;T Ngr;R New;Wk; ,zf;fg;ghbd;wp KbT

Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; xU ehl; rk;gsj;ij 500 &ghthf mjpfupg;gJ njhlu;ghf 7 tJ jlitahf New;W elj;jg;gl;l Ngr;Rthu;j;ijAk; ,zf;fg;ghbd;wp Kbtile;Js;sJ. Kjyhspkhu; rk;Nksdj;Jf;Fk; $l;L njhopw;rq;fq;fSf;Fkpilapy; New;W khiy eilngw;w Ngr;Rthu;j;ij ,zf;fg;ghbd;wp KbTf;F te;jijaLj;J xj;Jioahik Nghuhl;lj;ij njhlu;e;Jk; Kd;ndLf;f $l;Lj; njhopw;rq;fq;fs; jPu;khdpj;jpUg;gjhf ,yq;ifj; njhopyhsu; fhq;fpu]pd; nghJr; nrayhsUk; ,isQu; tYT+l;ly; r%f nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rUkhd MWKfd; njhz;lkhd; njuptpj;jhu;. ,uh[fpupapy; cs;s rk;Nksd mYtyfj;jpy; New;W gpw;gfy; 4.30 kzpf;F Muk;gkhd ,e;jg; Ngr;Rthu;j;ij njhlu;e;J Rkhu; xU kzpj;jpahyq;fs; tiu ePbj;jJ. ,g;Ngr;Rthu;j;ijapy; Kjy; tUlj;jpy; xU ehs; rk;gsj;ij 330 &ghtpypUe;J 360 &ghthf mjpfupj;Jj; jUtjhf Kjyhspkhu; rk;Nksdk; njuptpj;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 11> 2009

mur rhfpj;jpa tpUJfs;

nrq;if MopahDf;F tho;ehs; rhjidahsu; tpUJ

,t;thz;Lf;fhd ,yf;fpa tho;ehs; rhjidahsu; jq;f tpUJ Nguhrpupau; f. FzuhrhTf;F (nrq;if MopaDf;F) toq;fg;gl;Ls;sJ. rpq;fsg; gpuptpy; fyhepjp jp];] fhupatrk; kw;Wk; Mq;fpy gpuptpy; fyhepjp M\;yp fy;Ng Mfpa ,UtUf;Fk; ,yf;fpa tho;ehs; rhjidahsu; tpUJfs; murpdhy; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yf;fpaj; Jiwapy; mtu;fs; Mw;wpa Nritia nfsutpf;Fk; tifapy; ,t;tpUJfs; toq;fg;gLfpd;wd. gupRj; njhifahf &. 75>000 ,tu;fSf;F toq;fg;gLk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 11> 2009

re;JUnfhz;lhdpy; kf;fs; jpl;lkpl;L nfhy;yg;gl;ldu;

kl;lf;fsg;G re;JUf;nfhz;lhd; gFjpapy; 1990k; Mz;L ,lk;ngw;w gLnfhiyfs; jpl;lkpl;L elj;jg;gl;lit vd fpof;Fkhfhzrig cWg;gpdUk; < gp Mu; vy; vg; gj;kehgh mikg;gpd; cWg;gpdUkhfpa ,uh. Jiuul;zk; njuptpj;Js;shu;. ,jd;gb re;JUf;nfhz;lhd;> nfhf;Ftpy;> kw;Wk; gps;isahub Mfpa fpuhkq;fisr; Nru;e;j 186 nghJkf;fs; gLnfhiy nra;ag;gl;l kf;fspd; epidT jpdk; New;W (09.09.2009) mD];bf;fg;gl;Ls;sJ. ,we;j kf;fspd; epidT J}gpf;F mUfpy; New;W khiy eilngw;w epfo;tpy; fye;Jnfhz;L ciuahw;wpaNghJ mtu; ,jid njuptpj;Js;shu;. NkYk; epfo;e;j ,e;jg; gLnfhiyfis kiwf;fNth> kWf;fNth KbahJ. ,jw;F ahu; nghWg;G vd;gij kf;fs; kl;Lky;y ru;tNjr r%fKk; mwpAk;. ,g;gLnfhiyfis ru;tNjr uPjpapy; md;W mk;gyg;gLj;Jtijj; jLg;gjw;F md;iwa Ml;rpahsu;fs; Kad;whu;fs; ,J njhlu;ghd tprhuizfis %bkiwf;f Kw;gl;ldu; vd njuptpj;Js;shu;. ,e;j epfo;tpy; khfhz rig cWg;gpdu;fshd v.up. khrpyhkzp> khefu Kjy;tu; rptfPjh gpughfud; cl;gl ghJfhg;G mjpfhupfs; gyUk; fye;J nfhz;Ls;sdu;

Gul;lhrp 11> 2009

aho; Nfhl;il Gduikf;fg;glTs;sJ.

,yq;ifapy; ,lk;ngw;w Aj;j eltbf;iffspd; NghJ Nrjkile;Js;s tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j aho; Nfhl;ilia kPz;Lk; Gduikg;G eltbf;ifapid gilapdu; Nkw;nfhz;L tUtjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. tl kfhz MSeupd; cj;juTf;fpzq;f aho; gilj;jsgjpapd; topfhl;lypy; ,uhZtj;jpd; 51tJ gilg;gpuptpdu; ,e;j eltbf;ifapy; <Lgl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. 1618k; Mz;L aho;g;ghzj;ij ifg;gw;wpa Nghj;Jf;fPru; ,e;jf; Nfhl;ilia mikj;Js;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. gpd;du; 1658k; Mz;L aho;g;ghzj;ij ifg;gw;wpa xy;yhe;ju; ,e;j Nfhl;ilia NkYk; tp];jupj;J Gduikj;jdu;. 1990k; Mz;L ,yq;if gilapduplk; ,Ue;J ,e;j Nfhl;ilia kPl;l Gypfs; ,jd; Kf;fpa ghfq;fis ,bj;J ,y;yhJ nra;Js;su;. rupj;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ,e;j Nfhl;ilia ghJfhj;J cy;yhrg; gazpfisf; ftUk; ,lkhf khw;wpaikf;Fk; Nehf;fpy; ,q;F ,g;NghJ Gduikg;Gg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjhf ghJfhg;G jug;G jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.
 

Gul;lhrp 11> 2009

aho;g;ghzj;ij Nru;e;j kf;fs; kPsFbaku;j;jg;gLtu;.

td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J te;J tTdpah eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fspy; 6833 Ngu; ehis (11.09.2009) aho;g;ghzj;jpw;F nfhz;Ltu Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sjhf aho; khtl;l mur mjpgu; Nf. fNz]; New;W ,uT njuptpj;Js;shu;. tTdpah eyd;Gup epiyaq;fspy; aho;khtl;lj;ij Nru;e;j 35 Mapuk; Ngupd; tpguq;fs; tTdpah murnrayfj;jpdhy; aho; mur mjpgUf;F mDg;gpitf;fg;gl;bUe;jJ. me;j tpguq;fis gpuNjr nrayfq;fSf;F mDg;gg;gl;L tptuq;fs; Nrfupf;fg;gl;ld. ,jd; gb Kjypy; fpilj;j jfty;fspd; mbg;gilapy; 6833 Ngu; ehis mioj;J tug;glTs;sdu;. ,tu;fis mioj;J tuntd aho; nrayfj;jpd; jpl;lkply; gzpg;ghsu; r. Rju;rd; jiyikapyhd FOtpdu; tTdpah nrd;Ws;sdu;. mioj;J tUk;kf;fs; murmjpgupD}lhf gpuNjrnrayfq;fsplk; xg;gilf;fg;gl;L gpd;du; mu;fspd; nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gLtu; vd njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 11> 2009

V9 tPjpA+lhf 10g];fs; Nkyjpf NritapyPLgLk;

aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J tTdpahtpw;F V9 tPjpA+lhf ,d;W (10.09.2009) Nkyjpfkhf 10 g];fs; Nritapy; <LgLj;jg;glTs;sjhf njuptpf;fg;gLfwJ. toikahf Nritapy; <LgLk; g];fSld; ,e;j g];fSk; Nritapy; <LgLj;jg;glTs;sjhf tl gpuhe;jpa Nghf;Ftuj;J rigapd; nghJ Kfhikahsu; r. fNzrgps;is njuptpj;Js;shu;. toikahd g]; Nritf;F gjpT nra;jtu;fSld;> ghJfhg;G mDkjp ngw;wtu;fSk; ,d;W fhiy aho; uapy; epiyaj;jpw;F te;jhy; Fwpj;j g];fspy; gazk; nra;a KbAk; vd mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

Gul;lhrp 10> 2009

cyf khdplj;jpd; xU gFjpahf tho;tJ gw;wp rpe;jpg;Nghk;.

jtwhd topfspy; nrd;wtu;fs; Neu;topf;F tUtjw;Fkhd ,ilntspfs; mDkjpf;fg;gl Ntz;Lk;.

(jp. rpwPjud; - gj;kehgh <.gp.Mu;.vy;.vg;)

rup gpiofis gw;wpa tpthjq;fs; eilngw Ntz;Lk;. E}W kyu;fs; kyu;tJk;> E}W fUj;Jf;fs; Kl;b NkhJtJk; vkJ r%fj;jpy; kpf kpf mtrpakhdJ. mjw;fg;ghy; mjw;Fk; Nkyhf jkpou;fs; ej;ij Xl;bDs; thohky; rf r%fq;fSld; vt;thW If;fpag;gl;L nraw;gLtJ vd;gJ gw;wp rpe;jpf;f Ntz;Lk;. ntt;NtW r%fj;jtu; xUjug;ghu; kWjug;ig Gupe;J nfhs;tjw;F vd;d nra;a Ntz;Lk;? ,jw;fhd epWtdq;fs; Njitapy;iyah? ehk; njd;dpyq;if ,lJrhup rf;jpfs;> kw;Wk; Kw;Nghf;fhsu;fSld; If;fpakhf nraw;gLtjw;F jahuhf Ntz;Lk;. vkJ gpur;rpidfis rpq;fs kf;fSf;F tpsq;f itg;gjw;Fk;> rpq;fs kf;fs; vk;ik Gupe;J nfhs;tjw;Fkhd epiyikfis> re;ju;g;gq;fis> tha;g;Gf;fis cUthf;f Ntz;Lk;. cjhuzkhf ,d;W 500 &gh rk;gsk; toq;ff; Nfhup kiyaf Njhl;lj; njhopyhsu;fs; Nghuhl;lk; elj;Jfpwhu;fs;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 4)

kf;fs; ,af;f gpd;dzp ,y;yhky; cUthd vy;.b.b.<.

ve;j xU ehl;bYk; ve;jnthU MAjk; jhq;fpa fpsu;r;rpAk; mjdhy; gad;ngUk; kf;fs; kj;jpapy; Nt&d;wpAs;s - gue;Jgl;l kf;fspd; Nghuhl;l typikapidg; giwrhw;wty;y- ,af;fq;fspd; gpd;dzpapNyNa eilngw;Ws;sd. Mdhy; ,yq;ifia nghWj;jtiu vy;.b.b.< jiyik ,yq;if jkpo;kf;fspd; Nghuhl;lj;jpy; jiyvLj;j ehs; Kjw;nfhz;L rhjhuz jkpo; kf;fspd; xw;Wikapid rhj;tPf Kiwapy; ,af;fq;fs; %yk; giwrhw;Wk; Nghf;F gbg;gbahf kl;LgLj;jg;gl;lJ. ehsiltpy; mJ mwNt ,y;yhkYk; Ngha;tpl;lJ. ,jw;fpilapy; ,e;jpa murpd; MjuNthLk; ,e;jpa jkpo;kf;fspd; khngUk; jhu;kPf xj;Jiog;NghLk; ,yq;if muir vy;.b.b.<-apd; ,uhZt eltbf;iffs; Ml;lk;fhzr; nra;jd. vq;Nf jdJ xl;Lnkhj;j nry;Ygbj;jd;ikAk; epiyFiye;JtpLNkh vd;W vz;zpa ,yq;if Ml;rpahsu;fSk; mtu;fspd; jiytu; N[.Mu;.n[atu;jNdAk; ,g;gpur;idapy; jiyapl;L ,jd; jPu;Tf;F ,uhZt> nghUshjhu uPjpahf cjtf;Nfhup ,q;fpyhe;J> mnkupf;fh Nghd;w ehLfSf;F gilvLf;fj; njhlq;fpdu;. Mdhy; n[atu;jNd vjpu;ghu;j;j xj;Jiog;G me;ehLfspy; ,Ue;J mtUf;F fpl;ltpy;iy. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

ntdpR+yh [dhjpgjp ngyuh]; tp[ak;: mnkupf;fhTf;nfjpuhd mzp gw;wpg; Ngr;R

mnkupf;fhTf;nfjpuhd mzpnahd;iw mikf;Fk; Nehf;Fld; Rw;Wg; gazq;fis Nkw;nfhz;Ls;s ntdpR+yh [dhjpgjp `pANfh rhnt]; New;W ngyuh]; nrd;whu;. me;ehl;bd; [dhjpgjpiar; re;jpj;j rhnt]; jdJ Kaw;rpf;F gy ehLfs; njuptpj;j tho;j;Jf;fis ngyuh]f;Fj; njuptpg;gjw;fhf ,q;F te;jjhff; $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

rkre;ju;g;gk; Ngr;rpy; kl;Lk; jhdh?

(thFyd;)

,dg;gpur;rpidf;fhd murpay; jPu;T vd;wTld; N[.tp.gp jiytu;fSf;Fj; Njs; nfhl;baJ Nghy. rk\;bj; jPu;Tf;F xUNghJk; ,lkspf;fg; Nghtjpy;iy vd;W tPuhNtrkhfg; NgRfpd;whu;fs;. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;ijAk; mDkjpf;f khl;lhu;fshk;. capiuf; nfhLj;Jk; jLg;ghu;fshk;. ,dg; gpur;rpidf;F ,tu;fsplk; vd;d jPu;T ,Uf;fpd;wNjh njupatpy;iy. jkpo; thug; gj;jpupifnahd;Wf;F N[.tp.gp jiytu; Nrhktd;] mkurpq;f mspj;j Ngl;b fle;j thuk; ntspahfpaJ. ,dg; gpur;rpidf;fhd jPu;T gw;wp mtuplk; Nfl;l Nfs;tpf;F “murpay;> nghUshjhuk;> fyhrhuk; vd midj;Jj; JiwfspYk; [dehafKk; rkre;ju;g;gq;fSk; cWjp nra;ag;gl Ntz;Lk;” vdg; gjpyspj;jpUe;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

Njhl;lj; njhopw;rq;fq;fSf;F Kjyhspkhu; rk;Nksdk; miog;G

Njhl;l njhopyhsu;fSf;F ehnshd;Wf;F &gh 500 rk;gs cau;it typAWj;jp Kjyhspkhu; rk;Nksdj;jpw;Fk; njhopw;rq; fq;fSf;Fk; ,ilapyhd Ngr;Rthu;j;ij ,d;W khiy 4.30 kzpastpy; nfhOk;gpy; eilngwTs;sJ. Kjyhspkhu; rk;Nksdj;jpd; gpujp nrayhsu; ehafk; fdp\;l tPurpq;ftpdhy; ,yq;if njhopyhsu; fhq;fpu]; nghJ nrayhsu; MWKfd; njhz;lkhDf;Fk; Vida $l;L xg;ge;jj;ij rhu;e;j njhopw;rq;fq;fSf;Fk; tpLj;Js;s miog;igaLj;Nj kPz;Lk; ,r;re;jpg;G Vw;ghlhfpAs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

kl;L. khtl;l ,aw;if mdu;j;j vr;rupiff; NfhGuq;fs; ,d;W guPl;rpg;G

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; fiuNahug; gpuNjrq;fspy; mikf;fg;gl;Ls;s MW mdu;j;j Kd;ndr;rupf;iff; NfhGuq;fs; ,d;W (tpahof; fpoik) guPl;rhu;j;jkhf ,af;fg;glTs;sd. ,d;W fhiy 10.00 kzpastpy; nfhOk;gpy; cs;s mdu;j;j Kfhikj;Jt kj;jpa epiyaj;jpy; ,Ue;J nra;kjp %ykhf ,e;j Kd; ndr;rupf;if NfhGuq;fs; ,af;fg;glTs;sjhf kl;lf; fsg;G khtl;l nrayf mdu;j;j Kfhikj;Jtg; gpup tpd; ,izg;ghsu; Nf. tpky;uh[; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

c[;[k;kh... Mg;gpupf;f ep[kk;kh

thq;fpa flDf;F Nky; ehk; tl;b nfhLj;J tpl;Nlhk;. ,dpAkh tl;b nfhLg;gJ? %d;whk; cyf ehLfs; xNu Fuypy;> ,dp tl;bAk; jukhl;Nlhk; mrYk; jukhl;Nlhk; vd;W nrhy;y Ntz;Lk;. ty;yuRfs; Aj;jk; njhLg;ghu;fsh? njhLf;fl;LNk! tl;bapy; rhtij tpl Aj;jj;jpy; rhfyhk;” vz;gJfspy; ,g;gb Gul;rpfukha; Ngrpatu; jhd;rhdpahtpd; FbauRj; jiytu; [_ypa]; fhk;g; gu;f;Nf ieNuNu. jdJ ehL mbikg;gl;l fijia mtu; Ritahfr; nrhy;Ythu;. “mtu;fs; vq;fs; ehl;bw;F iggpSld; te;jhu;fs;. vq;fis fz;iz %b n[gpf;fr; nrhd;dhu;fs;. ehq;fs; n[gpj;J tpl;L fz; tpopj;j NghJ vq;fs; iffspy; iggps; ,Ue;jJ. mtu;fs; iff;F epyk; Ngha; tpl;lJ” ,g;gb nej;jpabahfg; NgRk; ,tu; ehj;jpfu; my;y. fj;Njhypf;f fpwp];jt kjg; gpbg;G cs;stu;jhk;. filrptiu kj ek;gpf;if cilatuhf ,Ue;jhu;. mNjrkak; Mg;gpupf;f kf;fspd; tpopg;gpd; fpupah Cf;fpahfr; nray;gl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 10> 2009

nfhOk;gpy; ,d;W td;dpapy; Kfhq;fspy; cs;s kf;fSf;F Mjuthf Mu;;g;ghl;l Nguzp

nfhOk;G Nfhl;il uapy; epiyaj;jpw;F Kd; ,d;W (09.09.2009) td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;J tTdpahtpy; cs;s eyd;Gup eiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fis cldbahf tpLtpf;f Nfhup Mu;ghl;l Nguzp xd;W elj;jg;glTs;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. njhopw;rq;fq;fs;> ,lJrhupf; fl;rpfs;> kdpj cupik mikg;Gf;fs;> Clf mikg;Gf;fs;> vd;gd ,e;j Nguzpia xOq;F nra;Js;sd. ,e;j Nguzpapy; Kfhk;fspy; ,Ue;J 10 Mapuk; Ngu; fhhzky; NghAs;sdhuh my;yJ ifJnra;ag;gl;Ls;sduh vd muR njuptpf;fNtz;Lk; vd typAWj;jg;glTs;sjhf nra;jpfs; njuptpf;fpd;wd. ,e;j Mu;g;ghl;lj;jpy; If;fpa Njrpaf;fl;rp> kw;Wk; [dehaf kf;fs; Kd;dzp Mfpa fl;rpfSk; fye;Jnfhs;sTs;sjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

Gul;lhrp 10> 2009

Kfhk;fspy; cs;s kf;fis cwtpdu;fs; nghWg;Ngw;f KbAk; - ,yq;if muR

,lk;ngau;e;J te;J tTdpahtpy; cs;s eyd;Gup epiyaq;fspy; jq;fitf;fg;gl;Ls;s kf;fis nghWg;Ngw;f mtu;fspd; cwtpdu;fs; Kd;te;jhy; Fwpj;j kf;fis eyd;Gup epiyaq;fspy; ,Ue;J tpLtpf;fTs;sjhf muR njuptpj;Js;sJ. ,J njhlu;ghd tpsk;guq;fs; cs;Su; Clfq;fspy; ntspaplg;gl;Ls;sjhfTk; ,J Fwpj;j khjpup tpz;zg;ggg;gbtq;fs; ,jpy; gpuRukhfpAs;sjhfTk; mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. (NkYk;..)

Gul;lhrp 09> 2009

Gjpa jiyKiwapdUf;F cyfpd; [d;dy;fs; jpwf;fg;gl Ntz;Lk;.

jp. rpwPjud; nghJr; nrayhsu; (gj;kehgh <o kf;fs; Gul;rpfu tpLjiy Kd;dzp)

Nghu; gw;wpa vz;zq;fs; jkpo; kf;fs; kj;jpapypUe;J cUthd ghrprk; gw;wpa ngUkpj czu;Tfs; jkpo; kf;fs; kj;jpapy; xU typg;G Nehia cUthf;fpdNth mNjNghy; ,d;W rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; Nghu; ntw;wp gw;wpa typg;G Neha; cUthf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,e;j Neha;fs; ePz;fhyj;jpw;F ePbf;ff; $lhJ. rfy ,d r%fq;fspdJk; rkj;Jtkhd rNfhjuj;Jtkhd tho;Tupikia mq;fPfupf;f Ntz;Lk;. ehfupfkhd kdpju;fshf ey;ypay;Gs;s kdpju;fshf tho;tjw;F ehk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. mjw;F jpwe;j kdJk; MNuhf;fpakhd vz;zKk; nfhz;l jiyikj;Jtk; vk; kj;jpapy; cUthf Ntz;Lk;. (NkYk;...)

 

Gul;lhrp 09> 2009

Kd;dhs; ntsptptfhu mikr;rupd; nfhiy tof;fpy; ,Ue;J

gpughfud; kw;Wk; ngl;lk;khdpd; ngau;fs; ePf;fk;

Kd;;dhs; ntsptptfhu mikr;ru; yf;\;kd; fjpu;fhkupd; gLnfhiy tof;fpy; ghupa jpUg;gk; Vw;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,J njhlu;ghd tof;F tprhuiz ,d;W (08.09.2009) nfhOk;G cau; ePjpkd;wj;jpy; tprhuizf;F vLj;Jf;fnfhs;sg;gl;Ls;sJ. fjpu;fhkupd; nfhiy tof;fpd; Kf;fpa Fw;wthspfshd Gypfspd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfud;> kw;Wk; nghl;L mk;khd; vdg;gLk; rz;Kfehjd; rptrq;fu; Mfpa ,Utupd; ngau;fs; ePf;fg;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu;fs; ,UtUk; kuzkile;Js;sik cWjpg;gLj;jg;gl;likia mLj;J ,tu;fspd; ngau;fis tof;F tprhuizapy; ,Ue;J ePf;FkhW cau; ePjpkd;w ePjpgjp FKjpdp tpf;fpukrpq;f cj;jutpl;Ls;shu;.

Gul;lhrp 09> 2009

Gypfspd; rpiwr;rhiy nghWg;ghsu; ifJ

,lk;ngau;e;j kf;fs; jq;fpAs;s tTdpah eyd;Gup epiyaj;jpy; ,Ue;J Gyp cWg;gpdu; xUtu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; Gypfspd; rpiwr;rhiyfSf;F nghWg;ghsu; vdTk;. Gypfspdhy; ifJ nra;ag;gLtu;fs; ,tupd; Neub fz;fhzpg;gpNyNa rpiwapy; milf;fg;gl;L te;Js;sdu; vdTk; nghyp]; tprhuizapy; ,Ue;J njupate;Js;sJ. Kd;G ifJ nra;ag;gl;l Gyp cWg;gpdu; xUtu; toq;fpa jftypd; mbg;gilapNyNa ,tu; ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu; njhlu;e;Jk; nghyp]; Gydha;Tg; gpuptpduhy; tprhuizf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;shu;. ,tiug; Nghd;wtu;fsplj;jpy;jhd; Gypfshy; tijKfhq;fspy; milf;fg;gl;L nfhy;yg;gl;ltu;fspd; tpguk; mwpa KbAk; cupik Nfhug;glhj gy nfhiyfs; ,dp nky;y ntsptUk;
 

Gul;lhrp 09> 2009

cUj;jpuFkhUf;F vjpuhf eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;

mnkupf;fhtpy; nraw;gl;L tUk; Gypfs; ,af;fj;jpd; Kf;fpa];juhd tp. cUj;jpuFkhuDf;F vjpuhf mnkupf;fh rl;l eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd murhq;fk; Nfhupf;if tpLj;Js;sJ. Gypfs; ,af;fj;jpd; MAj nfhs;tdTfspy; <Lgl;l Nf.gp vdg;gLk; Fkhud; gj;kehjd; mz;ikapy ifJ nra;ag;gl;lij mLj;J jw;NghJ me;j ,af;fj;jpy; cUj;jpuFkhu; jPtukhf nraw;gl;L tUtjhf ,yq;if Rl;bf;fhl;bAs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

kjthr;rpapy; Nrhjid eltbf;iffs; jsu;T

nfhOk;gpy; ,Ue;J tTdpah kd;dhu;> kw;Wk; aho;g;ghzj;jpw;F nghUl;fis Vw;wpr; nry;Yk; nyhwpfs; ,q;F Nrhjidaplg;gLtJ epWj;jg;gl;bUf;fpd;wJ. ,jdhy; nyhwpfs; nghUl;fSld; jq;F jilapd;wp jkJ gpuahzj;ij Nkw;nfhs;sf; $bajhf ,Ug;gjhf nyhwpr; rhujpfs; njuptpj;Js;sdu;. nghUl;fs; jilapd;wp kjthr;rpapd; Clhf nfhOk;gpy; ,Ue;J nfhz;L tug;gLtjpdhy; tu;j;jf eltbf;iffspy; Kd;Ndw;wk; Vw;gl;Ls;sjhf tTdpah kw;Wk; kd;dhu; khtl;lq;fis Nru;j;j tu;j;jfu;fs; njuptpj;Js;sdu;. mj;Jld; jk;Gs;isapy; ,Ue;J kuf;fwp tiffs; Neuj;jpw;F tTdpah> kd;dhu; re;ijfis te;jiltjhf kuf;fwp tpahghupfs; njuptpf;fpd;wdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 3)

mjpfg;gLj;jpaJ.

khfhz fTd;rpy;fs;

,e;j fl;lj;jpy; rpq;fs Ml;rpahsu;fSk; rpy tifahd jPu;TfSf;F tu cld;gl;ldu;. mjhtJ khtl;l thupahd fTd;rpy;fs; mikj;J mtw;wpw;F rpy mjpfhuq;fs; toq;f mit Kd;te;jd. mjd; %yk; mjpfhu gfpu;T vd;gJ XusT jkpou; trpf;Fk; gFjpfspYk; jkpou;fSf;Fk; fpilf;Fk;. mJ ehk; KOf;f KOf;f rpq;fsu;fshy; Msg;gLfpNwhk; vd;w jkpo; kf;fs; nfhz;bUe;j czu;tpypUe;J mtu;fis kPl;nlLf;Fk; vd;W vz;zpdu;. Mdhy; jkpou; gFjpf;F kl;Lk; ,e;j mjpfhug;gfpu;tpid nfhLj;jhy; mJ jkpo; MjuT Nghf;F vd;w czu;tpid rpq;fs kf;fsplk; Vw;gLj;jptpLk; vd;gjhy; ehL KOtjpw;Fk; mkyhf;fg;gl;lJ. nkhj;jj;jpy; 13 khtl;l fTd;rpy;fs; mikf;fg;gl;ld. mtw;wpy; %d;W khtl;l fTd;rpy;fs; jkpou; thOk; gFjpfspy; ,Uf;Fk; vd;W KbT nra;ag;gl;lJ. ,jpy; tprpj;jpuk; vd;dntd;why; jq;fSf;F khtl;l fTd;rpy;fs; Ntz;Lk; vd;W rpq;fs kf;fs; NfhuhkNyNa mtu;fSf;F khtl;l fTd;rpy; fpilj;jJjhd;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

High time to address of the Tamil Community

(By Lenin Benedict – Toronto)

Some have sacrificed their own lives and family members for their strong belief that Peace and Democracy is possible only after the LTTE was totally wiped out. Many of us have never entered the country of birth due to the threat of the LTTE. The entire Tamil community has politically suffered for decades and is longing for a permanent and sustainable political solution which might bring peace and democracy to the community in particular and to the country in general. (more...)

Gul;lhrp 09> 2009

,ja Rj;jpahd kdkhw;wNk ,d;iwa R+o;epiyapy; Njit

nghJj; Nju;jYf;fhf Ntl;GkDj; jhf;fy; nra;j ehs; njhlf;fk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdu; Gypfspd; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapNyNa nraw;gl;L te;jtu;fnsd;gij kf;fs; ed;fwptu;. Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;lijaLj;J> vj;jifa jPu;khdj;jpd; mbg;gilapy; ,aq;Ftnjd;w jpz;lhl;l epiyikAk; $l;likg;gpdupd; kf;fs; kPjhd mf;fiwapd;ikf;Ff; fhuzkhf ,Ue;jpUf;ff;$Lk;. td;dpapypUe;J ,lk;ngau;e;Js;s kf;fs; gy;NtW kdr;RikfSld; jw;fhypfj; jq;Fkplq;fspy; %d;wiu khjq;fshf tho;e;J tUfpd;wdu;. epthuzf; fpuhkq;fs; epue;jukhd tho; tplq;fsy;y.... (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

tPl;il trjpahf;Fk; fz;Lgpbg;Gfs;!

ehk; ekJ tho;f;ifia trjpahf;fTk;> Ntiyfis Rygkhf;fTk; gy;NtW fz;Lgpbg;Gfis gad;gLj;jpf;nfhs;fpNwhk;. ,e;j gFjpapy; tPLfis Rfkhd ,lkhf;Fk; rpy fz;Lgpbg;Gfis mwpe;Jnfhs;syhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

Mg;fhdp];jhDf;F kPz;Lk; nry;ykhl;Nld; - gpupl;b\; gilajpfhup

-“jp ,e;J” ehspjopypUe;J

ehd; 2006-,y; Mg;fDf;F mDg;gg;gl;Nld;. Jtf;fj;jpypUe;Nj mJ rthy; kpf;fjhf ,Ue;jJ. fQ;rh tay;fis mopg;gJ Nehf;fkh? Njrg;ghJfhg;Gf;fh? ve;jf; fhuzj; jpw;fhf ehq;fs; mq;Nf ,Uf;fpNwhk;? ngUk; Fog;gkhf ,Ue;jJ. fhuzq;fs; njhlu;e;J khwpf;nfhz;NlapUe;jJ. fhakile;jtu;fSk;> Nritf; fhyk; Kbe;jtu;fSk;> ,we;jtu;fspd; rtg;ngl;bfSk; jha;ehl;bw;Fj; jpUk;g mDg;gg;gl;Lf; nfhz;Nl ,Ue;jijg; ghu;j;Jf; nfhz;L ,Ue;j ehd; epiyFiye;J NghNdd;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

ghuhSkd;w tstpypUe;J ntspNawtplhJ N[.tp.gpia Nrhjidapl gp. rghehafu; cj;juT

rigapypUe;j midj;J cWg;gpdu;fSk; rigapypUe;J ntspNa nrd;Wtpl;ldu;. mtu;fis jLj;J epWj;jp NrhjidapLkhW murhq;f jug;G gpujk nfhwlh gpujp rghehafiuf; Nfl;Lf;nfhz;lhu;. ,jidaLj;J rigf;Fs;spUe;J ntspNawpr; nrd;w N[. tp. gp. cWg;gpdu;fs; midtiuAk; ghuhSkd;w tstpypUe;J ntspNawpr; nry;ytplhJ jLj;J epWj;jp NrhjidapLkhWk;> mtu;fsJ mYtyfq;fis NrhjidapLkhWk; gpujp rghehafu; gpupaq;fu [aul;z ghuhSkd;w nghyp]hUf;Fk;> gilf;fy NrtpjUf;Fk; cj;jutpl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

fw;gpl;bapy; 6 el;rj;jpu N`hl;ly;

,yq;ifapy; Kjy; jlitahf MW el;rj;jpu N`hl;lnyhd;W mikf;fg;glTs;sJ. fw;gpl;b gFjpapy; mikf;fg;gltpUf;Fk; ,e;j N`hl;lYf;fhd mbf;fy; ,d;W fhiy elg;gLk;. cyfpNyNa Kd;dzpapy; jpfOk; N`hl;ly; epu;thf epWtdkhd ‘rpf;]; nrd;]];’ ,e;j MW el;rj;jpu N`hl;liy Kfhikj;Jtk; nra;atpUg;gJ ,yq;ifapd; rkhjhdj;Jf;Fk; GfOf;Fk; fpilj;jpUf;Fk; ngUk; fPu;j;jp vd Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;G mikr;ru; igru; K];jgh njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 09> 2009

jpUf;Fws; fhl;Lk; rkj;Jtk;

jpUf;Fws; Njhd;wpaJ jkpopy; vd;whYk;> mJ jkpo; ehl;ilNah> jkpo;nkhop iaNah> jkpo; ,dj;ijNah> jkpo; kd;du;fisNah ve;j ,lj;jpYk; Rl;bf;fhl;lhj nghJik nfhz;lJ. jpUf;Fws; Rl;Lk; ehl;bd; ,yf;fzk; ve;j ehl;Lf;Fk; nghUe;Jk;. ,y;ywj;jhUf;Fk; ey;ywk; GfYk; ,t;tpyf;fpak;> Jwtwj;jhiuAk; ,izj;Jr; rpe;jpf;fpwJ. jd;dstpy; cs;s gz;Gfis tpl;Lf;nfhLf; fhkYk;> cyf mstpy; Neak; NgZtijAk; Kd;dpWj;jp> vy;yhr; rhjpapdUf;Fk;> vy;yhr; rkaj;jhU f;Fk;> vy;yh ,dj;jtUf;Fk;> vy;yh nkhopapdUf;Fk; Vw;w ePjpia> ,e;jpag; nghJ mwj;ij eLepiyikNahL nkhopfpw cd;dj ,yf;fpak; jpUf;Fws;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

mT];jpNuypah ‘cyfj;jkpou;’ kj;jpapy; eilngWk; Fj;J ntl;Lk;> Vfg;gpujpepj;Jtg; gjtpg;Nghuhl;lKk;

(,J mT];jpNuypahtpw;F kl;Lk; nghUe;Jk; tplak; my;y. cyfpy; vq;nfy;yhk; Gypg;gpdhkp mikg;Gf;fs; cs;sdNth mq;nfy;yhk; cs;s nghJthd gpur;rid. gpur;ridia ntspf; nfhzu KaYk; ukzhTk; VfNghfj;ij tpOq;fpa kfhgpuGjhd; vd;gij mtupd; fbjk; vLj;jpak;gp epw;fpd;wJ. VfNghfk;> [dehaf kWg;G> khw;Wf; fUj;jhsu;fis JNuhfpfshfg; ghu;j;J mtu;fis nfhy;Yjy; Nghd;witjhd; Gypfspd; moptpw;F Kf;fpa fhuzk;. ,d;Dk; epiwar; nrhy;yyhk;…. kpFjpia fbjg; gupkhw;wq;fspy; fhzTk;. ,f;fbjk; Xu; mwptofd;(uhftd;?) ukzh vd;w ,UtUf;fpilapy; eilngw;w epfo;T. ,dpf;fbjj;ij ghu;g;Nghk;. m… kwe;J Nghl;ld; ukzh uhftd; mz;zhtpw;F mtupd; capu; %r;rpy; (mJjhd; vkJ jha;nkhop) fbjk; vOjf; fw;Wf; nfhLq;fNsd; Kjypy;…)

,g;NghJ ehk; re;jpj;jpUf;Fk; ,og;G> gpd;dilT> Njhy;tp vd;gd kf;fisAk; kz;izAk; tpLjiyiaAk; Nerpf;Fk; vtdhYk; Vw;Wf;nfhs;s Kbahky; ,Uf;fpwJ. kz;Zf;Fs; tpijahd khtPuu;fspdJk; cwTfspdJk; kdf;Fuy; vq;fspd; kdl;rhl;rpfis jl;b Nfs;tp Nfl;fpd;wNghJ vk;khy; gjpy; nrhy;y Kbahky; nksdkha; kdJf;Fs; mOfpNwhk;. ,jd; jhf;fk; Mj;khu;j;jkhf tpLjiyapid Nerpf;Fk; cq;fSf;Fk; ,Uf;fpwJ. vk; kf;fSf;fha;> tpLjiyf;fha; VjhtJ nra;JtplNtz;Lk; vd;w Mjq;fk; vy;NyhUf;Fk; ,Uf;fpwJ. mij rpyu; kl;Lk; nray; tbtkhf nra;a Kw;gLthu;fs;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 2)

Nghuhsp mikg;Gfspd; cjak;

,e;j mikg;Gfspd; fLikahd vjpu;g;gpd; fhuzkhfTk; ,yq;ifia mLj;jLj;J Mz;l fl;rpfs; jkpou; gpur;idia XusNtDk; jPu;f;f vLj;j eltbf;iffs; Klf;fg;gl;ld. ,jd; tpisthf jkpo; ,isQu;fspd; kdjpy; xU fLikahd ntWg;Gk; tpuf;jpAk; NkNyhq;fp epd;wJ. jkpou; tpLjiy Kd;dzp Nghd;w ehlhSkd;wthj fl;rpfs; filgpbj;j rpq;fs MSk; tu;f;fj;Jldhd rkurg;Nghf;F mtu;fSf;F cld;ghlhdjhf ,y;iy. vdNt mtu;fsJ Fl;b Kjyhspj;Jtj; jd;ik tha;e;j kdf;nfhjpg;gpid cupatpjj;jpy; gpujpgypj;j gy ,isQu; mikg;Gfs; cUthapd. mtw;wpy; kpf Kf;fpakhdJ "gpshl;' vd;w mikg;ghFk;. me;j mikg;Gfs; jkpo; cupikf;fhf xUGwk; Nghu;f;Fzk; kpf;f Nghuhl;lq;fis elj;jpaNjhL mg;ghtp jkpo; kf;fs; ,uhZtj;jhy; jhf;fg;gLk; NghJ mjid vjpu;j;J jhf;fTk; nra;jdu;. ,e;j Nghf;Ffs; ,ij xj;j NtWgy mikg;Gfs; cUthtjw;Fk; toptFj;jd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

gpufh\; uh[{f;F rpwe;j ebfu; tpUJ  ‘ngupahu;’ glj;jpw;F Njrpa tpUJ

Njrpa mstpy; rpwe;j ebfUf; fhd tpUJ “fhQ;rptuk;” vd;w jkpo;g;glj;jpy; ebj;j gpufh\; uh[{f;F toq;fg;gLfpwJ. 2007-k; Mz;Lf;fhd 55-tJ Njrpa jpiug;gl tpUJfs; jpq;f sd;W mwptpf;fg;gl;ld. kiyahs ,af;Feu; gpupaju; \d; ,af;fpa ‘fhQ;rptuk;’ glj;jpy; ebj;j gpufh\; uh[{f;F rpwe;j eb fUf;fhd tpUJ toq;fg;gLfpwJ. rpwe;j ,af;FeUf;fhd tpUJ ‘ehY ngz;Zfs;’ glj;ij ,af;fpa m^u; NfhghyfpU\;zDf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. fd;dl ebif ckh];uPf;F rpwe;j ebiff; fhd tpUJ ‘Fyhgp lhf; fP];’ vd;w glj;jpy; ebj;jjw;fhf toq;fg;gL fpwJ. mkPu;fhd; ,af; fpa “jhNu [kPd; ghu;” glj;jpw;F rpwe;j FLk;gg;glj;jpw;fhd tpUJ fpilj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

,yq;if mfjp Kfhk;fspy;  jkpou;fs; euf Ntjid

lhf;lu; ghy; epAkhd; toq;fp Gifg;glj;jpy; kf;fs; Ks; fk;gpia gpbj;j tz;zk; fhl;rp jUtijf; fhzyhk;

tpLjiyg; GypfSld; Aj;jk; Kbe;Jtpl;lJ vd;W mwptpj;Js;s ,yq;if muR> %d;W yl;rk; jkpo; kf;fis mfjp Kfhk;fspy; rpiwf; ifjpfs; Nghy milj;J itj;jpUf;fpwJ vd;W> JaUWk; kf;fSf;fhd njw;fhrpa mikg;gpd; xUq;fpizg;ghsu; lhf;lu; ghy; epA+khd; $wpdhu;. kpd;rhuk; gha;r;rg;gl;l fk;gpNtypfshy; R+og;gl;l Kfhk;fspy; jq;fpAs;stu;fs; euf Ntjidia mDgtpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;Wk; mtu; nfhr;rpapy; nra;jpahsu;fsplk; $wpdhu;. ,Jgw;wpa Gifg; glq;fisAk; mtu; epUgu;fsplk; fhz;gpj;jhu;.  (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

jkpo; Njrpa $l;likg;G muRld; ,ize;J nraw;gLk;

ehl;bdJk; kf;fspdJk; eyDf;fhf xd;whf ,ize;J nrayhw;WNthk;. tpNrlkhf ehl;by; rkhjhdj;ijAk; mgptpUj;jpiaAk; Vw;gLj;Jtjw;F muRld; ,ize;J nraw;gLtjw;F jhq;fs; jahnud jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G njuptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

rdy; - 4 ntspapl;l tPbNah NghypahdJ: ehd;F FOf;fs; elhj;jpa Ma;tpy; ep&gzk;

rdy; - 4 cl;gl ntspehl;L Clfq;fs; ghJfhg;G gilapdUf;F mgfPu;j;jp Vw;gLj;Jk; tifapy; ntspapl;l Nghyp tPbNah fhl;rp njhlu;ghf tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g uPjpapy; tprhuizfis Nkw;nfhz;l ehd;F FOf;fSk; me;j tPbNahf; fhl;rp NghypahdJ vd cWjp nra;Js;sjhf kdpj cupikfs; kw;Wk; ,lu; Kfhikj;Jt mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f New;Wj; njuptpj;jhu;. tprhuizfspd; Ma;T mwpf;ifia rdy; - 4 cl;gl ,e;jg; Nghyp tPbNah fhl;rpia ntspapl;l rfy ntspehl;L Clfq;fSf;Fk; mDg;gpitj;J mjid thg]; ngWkhW murhq;fk; NfhuTs;sjhfTk; mikr;ru; NkYk; $wpdhu;. ,NjNtis> ,e;j Ma;T mwpf;ifapd; gpujpfis If;fpa ehLfs; nrayhsu; ehafk; ghd; fp %d;> Nehu;Nt mikr;ru; vupf; nrhy;N`a;k; MfpNahUf;Fk; mDg;gp itf;f murhq;fk; eltbf;if vLj;Js;sjhf Tk; mikr;ru; rkurpq;f Rl;bf;fhl;bdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

Kf;fpa gpuKfu;fis nfhiy nra;a 4 ngau;fspy; elkhba Gyp cWg;gpdu;

Kf;fpa];ju;fis ,yf;F itj;J mtu;fis nfhiy nra;tjw;fhf ehd;F ngau;fspy; elkhba Gyp ,af;f Kf;fpa cWg;gpdu; xUtiu Gypfspd; milahs ,yf;f tpguq;fSld; ehtyg;gpl;b nghyp]hu; New;W Kd;jpdk; ifJ nra;Js;sdu;. ehtyg;gpl;b nfl;lk;Gyh Njhl;l gpuNjrj;jpy; tpwF kLtnkhd;Wf;Fs; xope;jpUe;j NtisapNyNa nghyp]hu; mtiu ifJ nra;Js;sdu;. kd;dhu; gpuNjrj;ij gpwg;gplkhff; nfhz;l ,tu; nfhOk;G> ePu;nfhOk;G kl;lf;Fop Nghd;w ,lq;fspy; jw;fhypfkhf trpj;Js;sjhf nghyp]; tprhuizfspypUe;J njupatUfpwJ. ngdb R[hd;> nfhyk;g];> lupFkhu; kw;Wk; Nf. it. vd ehd;F ngau;fspy; ,tu; elkhbapUg;gjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.
 

Gul;lhrp 08> 2009

A+jf;FbNaw;wq;fis epWTk; ,];Nuypd; Kaw;rp guhf; xghkhtpd; mu;g;gzpg;ig ghjpf;Fk; - gy];jPd [dhjpgjp k%j; mg;gh];

gy];jPdpd; Nkw;Ff; fiuapy; A+jf; FbNaw;wq;fis epWt ,];Nuy; gpujku; ngd;n[kpd; nejd;ah{` mDkjpaspf;fTs;sjhf gpujkUf;F neUf;fkhd tl;lhuq;fs; njuptpj;Js;sd. ,e;j thuk; $lTs;s ,];Nuypd; mikr;ruitf; $l;lj;jpy; gpujku; ngd; n[kpd; nejd;ah{` ,jw;fhd mDkjpia toq;Fthu;. Rkhu; vOE}W tPLfs; Nkw;Ff; fiuapy; mikf;fg;glTs;sd. mnkupf;fhtpd; mOj;jq;fisg; Gwf;fzpj;J ,];Nuy; ,e;j tPLfis mikf;fTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 08> 2009

fl;Lehaf;fh tpkhdepiyaj;jpy; gpughfudpd; jhjp ifJ

fl;Lehaf;fh tpkhd epiyaj;jpy; itj;J xUtu; tpkhd epiya Gydha;Tg; gpuptpduhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ,tu; Gypfs; ,af;fj;jpd; jiytu; NtYg;gps;is gpughfuDf;F kUj;Jt rpfpr;ir toq;fpa jhjp mjpfhupahd ghyFkhud; rz;Kfehjd; vd njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; tTdpahtpy; cs;s eyd;Gup epiyaj;jpypy; ,Ue;J egu; xUtUf;F xU,yl;rk; &gh gzj;jpid toq;fp mq;fpUe;J nfhOk;Gf;F te;Js;shu;. gpd;du; rpq;fg;G+Uf;F nry;Yk; Nehf;fpy; fl;Lehaf;fh ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F te;jNghJ ,t;thW ifJ nra;ag;gl;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpwJ.

Gul;lhrp 08> 2009

eyd;Gup epiyaj;ij tpl;L 10 Mapuk; Ngu; jg;gpr; nrd;Ws;sjhf ntspahd nra;jp Mjhukw;wJ. - tTdpah khtl;l mur mjpgu; gp.v];.vk; rhs;];  

td;dpapy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;j kf;fs; jq;fpAs;s tTdpah epthuz fpuhkq;fspy; ,Ue;J 10 Mapuk; Ngu; tiuapy; jg;gp nrd;Ws;sjhf ntspahd nra;jpfs; Mjhuk; mw;wnjd tTdpah khtl;l mur mjpgu; gp. v];. vk; rhs;]; njuptpj;Js;shu;. ,J Fwpj;J khtl;l nrayfj;jpdhy; ve;jxU Clfj;jpw;Nfh my;yJ mikg;gpw;Nfh jfty;fs; vitAk; toq;fg;gltpy;iy vd mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. khtl;l nrayhsupd; gzpg;gpd; Ngupy; Nkyjpf murhq;f mjpgupdhy; ntspaplg;gl;l mwpf;ifapy; ,e;j tplak; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. vdpDk; Kfhk;fspy; cs;s kf;fs; jg;gpj;Js;sjhf vOe;Js;s Fw;wr;rhl;L Fwpj;J tprhuiz xd;iw elj;jTs;sjhf tTdpah khtl;l nrayhsu; Muk;gpj;Js;sjhfTk; me;j tprhuiz G+u;j;jp mile;jJk; mJ gw;wp jfty;fs; Clfq;fSf;F njuptpf;fg;gLk; vd;Wk; me;j mwpf;ifapy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. gzk; nfhLj;J eyd;Gup epiyaq;fis tpl;L jg;gpr;nry;y rpyu; Kaw;rpj;jjhf khtl;l nrayfj;jpw;F jfty; fpilj;jpUe;jik Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 07> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (,uz;lhk; gFjp) (gFjp 1)

fy;tpf;fhf ehLtpl;L ehL nry;Yk; Jauk;

,yq;if jkpo; kf;fspy; trjpAilatu;fs; jq;fsJ gps;isfis fy;tpf;fhf ,e;jpah Nghd;w ehLfSf;F mDg;gpdu;. jukhd fy;tpngw Ntz;b xU ehl;iltpl;L ,d;ndhU ehL nry;tJ vd;gJ ,ay;ghfNt vy;yh ehLfspYk; fhzg;glf; $ba xU eilKiw> Mdhy; jq;fs; ehl;bNyNa jukhd fy;tp ngWtjw;F Vw;w epWtdq;fs; ,Ue;Jk;$l mNj tif fiy kw;Wk; tpQ;Qhd fy;tpiag; gapy;tjw;fhf jdJ ehl;iltpl;L mz;ilehl;Lf;F nrd;whf Ntz;Lk; vd;w muR Vw;gLj;jpa epu;g;ge;j epiy me;j khztu; kw;Wk; mtu;fspd; ngw;Nwhu; kj;jpapy; ngUk; nfhe;jspg;ig ,ay;ghfNt Vw;gLj;jpaJ. mtu;fisj; jtpu nghUshjhu trjpapd;ik fhuzkhf gbg;gjw;fhf jFjp ,Ue;Jk; jq;fis xj;j rpq;fs khztu;fisf; fhl;bYk; $Ljy; kjpg;ngz;fs; ngw;wpUe;Jk; cau;fy;tpf;fhf ntspehLfSf;Fk; nry;y KbahJ fy;tpia ,oe;J epw;Fk; khztu;fspd; kdepiy ,d;Dk; vt;tsT nfhjpg;gile;jjhf ,Uf;Fk;. ,r;R+o;epiyfNs jkpo; kf;fspilNaAk; ,d czu;tpidg; ngUksT J}z;bapUe;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 07> 2009

,e;jpah rpjwhky; ,Ug;gjw;F <oj; jkpou;fis tpl;lhy; ,e;jpa muRf;F NtW khu;f;fk; ,y;iy:  fp.gp.mutpe;jd;(Kd;dhs; <Nuh]; cWg;gpdu;)

(Kd;dhs; <Nuh]; mikg;gpd; Kf;fpa];ju; mutpe;jd; ,d;Wk; ,d;Dk; ghyFkhupd; gpk;gkhfj;jhd; ,Uf;fpd;whu; vd;gij mtu; gjpy;fs; vLj;Jf;fhl;Lfpd;wd. Gypfspd; VfNghfk; tsu;rpAw;W ghrprkhf cUntLf;f <Nuh]; GypfSld; itj;jpUe;j ‘ruzhfjp rkurq;fs;’ Kf;fpa fhuzk;. ,jd; njhlu;rpahfj;jhd; Mapuj;J njhshapuj;J vz;gJfspd; eLg;gFjpapy; xU gykhd [sehaf If;fpa Kd;dzpia <otpLjiyg; Nghuhl;l fhy fl;lj;jpy; ntw;wpfukhf njhlu;e;Jk; Kd;ndLj;Jr; nry;yKbatpy;iy. ,Jjhd; <otpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; ,d;W kf;fs; Njhw;Wg; Nghdjw;fhd epyikfs; Vw;gl;ljw;F Kf;fpa fhuzk;. ,jpy; td;dpf;fhl;bw;Fs; nrd;W gpughfuidr; re;jpj;J ‘vr;rupf;if’apd; gpd;G jpUk;gpte;j mutpe;jDk; ghyFkhUld; Nru;e;J Kf;fpa fhuz fu;jhf;fs; Mtu;. - rkud;)

jdp <ok; kyu;e;jhYk;> ve;j Gyk;ngau; jkpoUk; <oj;jpw;Fr; nry;ykhl;lhu; vd;nwhU tpku;rdk; Kd;G Kd;itf;fg;gl;lJ. ,g;NghNjh> ',yq;ifapy; Nghu; Kbe;Jtpl;lJ; jkpou;fs; ,yq;iff;F jpUk;gp te;J KjyPL nra;a Ntz;Lk;' vd ,yq;if muR Nfhupf;if tpLfpwJ. mjw;fhd Kaw;rpfisAk; Gyj;jpy; nra;fpwJ. Gyk;ngau; jkpou;fs; jpUk;gpr; nry;tJ Fwpj;j Ngr;Rf;fisAk; tpku;rdq;fisAk; vg;gbg; ghu;f;fpwPu;fs;?

Kjypy; ,f;Nfs;tpia <oj; jkpou;fSf;F kl;Lk; nghUj;jpg; ghu;f;fhky; Gyk;ngau;e;j midj;J r%fq;fspd; eilKiwfSlDk; xg;gpl;L ghu;g;gJ nghUj;jkhdJ. ntspNawpatu;fs; my;yJ ntspNaw;wg;gl;ltu;fs; jq;fs; ehLfSf;F jpUk;gpa tuyhw;iw A+jUld; gyUk; xg;gpLtJz;L. Mdhy;> mJ vk;Kld; nghUj;jf;$bajh vd;gJ re;NjfNk. ,NjNtisapy; mnkupf;fhtpw;F mbikfshf ,Oj;Jtug;gl;l Mg;gpupf;f kf;fspilNa Rje;jpu ,af;fk; Njhw;wk;ngw;w Ntisapy;> Mg;gpupf;fhtpw;F jpUk;Gjy; vd;gJ mbg;gilf; fUj;jhf ,Ue;jJ. tpy;ypak; fhu;nt vd;gtu; ,t;tpaf;fj;ij Njhw;Wtpj;jpUe;jhu;. Mdhy;> me;j ,af;fk; ntw;wpngwtpy;iy. ,t;thNw Gyk;ngau;e;j gy Njrpaj;jhu; ngUk;ghYk; jpUk;gpr; nrd;wjpy;iy. Mjyhy;> <oj; jkpou;fspd; kNdhepiyapYk; jpUk;Gjy; ,dpa fdthf kl;LNk ,Uf;Fk;. ,uz;lhtJ> jpUk;Gjy; vd;gJ nghUshjhuj;JlDk; ,ize;jJ. nghUshjhuk; ifapy; NrUk;NghJ jpUk;Gjy; vd;Dk; jPu;khdj;ij vLg;gtu;fshf mLj;j jiyKiw khwptpLfpd;wJ. mj;Jld; rhjpa fl;Lkhdj;ij nfhz;l> Idehaf kWg;G nfhz;l vk; r%f mikg;gpy; mbg;gil cupikfs; kWf;fg;gl;l kf;fSf;F Gyk;ngau; Njrq;fNs midj;J tha;g;Gf;fisAk; toq;Ffpd;wd. Mjyhy;> mtu;fs; jpUk;Gjiy tpUk;ghu; vd;Nw epidf;fpNwd;. (NkYk;..) 

Gul;lhrp 07> 2009

Gypfs; ,af;fk; gytPdkila fUzhTk; ehDk; ntspNawpaikNa fhuzk;. fpof;F khfhz Kjy;tu; re;jpufhe;jd;

Gypfs; ,af;fk; gytPdkile;J gilapduhy; Njhw;fbf;fg;gl;likf;F me;j mikg;gpypUe;J mikr;ru; tpdhaf%u;j;jp KuspjuDk; jhDk; ntspNawpaikNa fhuzk; vd fpof;F kfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; njuptpj;Js;shu;. ,J Gypfs; ,af;fj;ij Neubahf ghjpj;Js;sjhf mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Aj;j epWj;j fhyj;jpy; ,lk;ngw;w rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; Gypfs; fye;Jnfhz;bUe;jhYk; mtu;fs; jkpoPo Nfhupf;ifapid iftpltpy;iy. ,jdhy; me;j mikg;gpd; nraw;ghLfspy; mjpUg;jpaile;j ehk; me;j mikg;ig tpl;L NtspNawpNdhk;. ,jid xU gpsT vd;Nw $wyhk;. ,J Gypfs; ,af;fj;jpy; Ml;fs; NrUtij kw;Wk; Nru;fg;gLtjid ntFthf ghjpj;jJ. ehk; Gypfs; mikg;gpy; ,Ue;J ntspNawpaJk; fpof;F khfhzj;jpy; ,Ue;J vtUk; Gypfs; mikg;gpy; ,ize;Jnfhs;stpy;iy. ,J Gypfs; mikg;gpd; Ml;gyj;ij ntFthf ghjpj;jJ. ,jid ed;fwpe;J nfhz;l murhq;fk; re;ju;g;gj;ij rhjfkhf gad;gLj;jp Gypfis mopj;J ,yFthf mtu;fis ntw;wp nfhz;lJ vd $wpAs;shu;.

Gul;lhrp 07> 2009

jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; mopf;fg;gl;ljd; fhuzkhfj; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfs; jPu;e;J tpl;ljhf epidg;gJ jtwhdJ - Gnshl; jiytu; rpj;jhu;jd;

jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; ,af;fk; MAj uPjpahf gykiltjw;F my;yJ MAjg; Nghuhl;lk; Muk;gpg;gjw;F Kd;Ng gpur;rpidfs; ,Ue;J te;Js;sd. je;ij nry;tehafj;jpd; jiyikapYk;” mz;zu; mkpu;jypq;fk; jiyikapYk; MAjg; Nghuhl;lk; my;yhj rhj;tPfg; Nghuhl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;ld. gy rj;jpahf;fpufq;fs; eilngw;wd. gz;lh nry;th xg;ge;jk; ll;yp nry;th xg;ge;jq;fs; nra;ag;gl;ld; Rje;jpuj;Jf;Fg; gpd;dpUe;Nj jkpo; kf;fSf;F gpur;rpidfs; cs;sdntd;gjidNa ,it ntspf;fhl;Lfpd;wd. mg;NghJ MAjg; Nghuhl;lk; Kd;ndLf;fg;gltpy;iy. Gypfs; mikg;Gk; ,Uf;ftpy;iy. ,t;thwhd xg;ge;jq;fs; eilKiwg;gLj;jg;glhky; Nghdikf;F md;wpUe;j rpq;fs fLk; Nghf;fhsu;fNs fhuzk;. gz;lh nry;th xg;ge;jk; fpopj;njwpag;gLk; NghJ v];.lgps;A+.Mu;.b. gz;lhuehaf;f rpy fUj;Jfisj; njuptpj;jhu;. “fLk; Nghf;fhsu;fspd; mOj;jq;fs; fhuzkhfNt ,e;j xg;ge;jk; ,d;W fpopj;njwpag;gLfpwJ. Mdhy; ,jd; tpisTfis vjpu;fhyj;jpy; mDgtpf;f NeupLk;’ vd;W mtu; Fwpg;gpl;lhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 07> 2009

,yq;if fpupf;nfl; mzp kPjhd jhf;Fjy;: Gypfs; epjp toq;fpdu; -ghfp];jhd; gpujku; A+Rg; fpyhdp

ghfp];jhdpd; fpof;F efukhd yh$upy; fle;j khu;r; khjk; ,yq;if fpupf;nfl; mzp kPJ elj;jg;gl;l gaq;futhjj; jhf;FjYf;F jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; epjpAjtp toq;fpAs;sdu;. ,jw;fhd mwpFwpfs; njd;gLtjhf ghfp];jhdpa gpujku; A+Rg; fpyhdp njuptpj;Js;sjhf mq;fpUe;J tUk; nra;jpfs; Fwpg;gpLfpd;wd. flhgp tpisahl;luq;if Nehf;fp ,yq;if fpupf;nfl; mzp tPuu;fs; gazpj;j g]; kPJ jPtputhjpfs; jhf;Fjy; Nkw;nfhz;ldu;. ,e;jj; jhf;FjYf;F jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; epjpAjtpfis toq;fpAs;sjhf mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. fle;j thuk; ypgpahtpy; itj;J [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tldhd re;jpg;gpd; NghJ jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; njhlu;G Fwpj;J tpsf;fpajhfTk; mtu; njuptpj;Js;shu;. ,e;jj; jhf;Fjy; rk;gtk; Fwpj;j G+uz Gydha;T mwpf;if ,yq;ifAld; tpiutpy; gfpu;e;J nfhs;sg;gLk; vdTk; mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;. khu;r; 3Mk; jpfjp eilngw;w ,e;jj; jhf;Fjypy; 6 ghfp];jhdpa nghyp]hu; kw;Wk; 2 rptpypad;fs; cl;gl vl;L Ngu; nfhy;yg;gl;lJld;> MW ,yq;iff; fpupf;nfl; tPuu;fs; fhakile;jpUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,j; jhf;Fjypy; Gypfspd; fuq;fs; ,uf;fyhk; vd #j;jpuk; Fwpgpl;bUe;jJ ,q;F epidT $uj;jf;fJ.
 

Gul;lhrp 07> 2009

mjpfhupapd; tprh uj;J nra;ag;gl;lJ Fwpj;J Adpnrt; tpsf;fk; NfhUfpwJ

,yq;ifapy; gzpahw;Wk; If;fpaehLfs; rpWtu; epjpa Ngr;rhsu; N[k;]; vy;lupd; tprhit uj;J nra;tnjd ,yq;if murhq;fk; vLj;j jPu;khdj;jpw;F fhuzk; $WkhW Adpnrt; epWtdk; murhq;fj;jplk; NfhupAs;sJ. ,yq;ifapy; kpf Nkhrkhf ,lu;fis vjpu;Nehf;fpapUf;Fk; ngz;fs;> rpWtu;fSf;fhf xU ghugl;rkw;w jd;dhu;t gzpahsuhf vy;lu; njhlu;e;Jk; gzpahw;w Ntz;Lnkd jhq;fs; jplkhf ek;Gtjhf GJby;ypapypUe;J gzpahw;Wk; Adpnrt; gpuhe;jpa njhlu;ghly; mjpgu; rhuh FNwht; Vvg;gp nra;jp ];jhjgdj;jplk; njuptpj;jhu;. rpWtu;fs; kw;Wk; kpf Nkhrkhf Mgj;ij vjpu;Nehf;Fk; ehjpaw;w kf;fspd; tpNkhrdj;jpw;fhf Adpnrt; rhu;gpy; ghLgl;LtUgtu; vt;lu; vd;W mtu; $wpdhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 07> 2009

fpuP]py; ntw;wpia Nehf;fp ,lJrhup fl;rp  

fpuP]py;> ntw;wpia Nehf;fp ,lJrhup fl;rpfspy; xd;whd gNrhf; Kd;NdWfpwJ. Njhy;tpia vjpu; Nehf;Fk; MSk; fd;ru; Ntbt; fl;rp kPl;G eltbf;iffSf;F NghuhLfpwJ. fpuP]py; mf;Nlhgu; 4-k; Njjp tUk; Nju;jy; MSk; fl;rpf;F jw;Nghija nghUshjhu rupthy; mgha vr;rupf;ifia tpLj;Js;sJ. Nfh];lh]; fukd;yp]; jiyikapyhd MSk; Gjpa [dehaf fl;rp fUj;J fzpg;gpy; vjpuzpia tpl 6 Gs;sp Fiwthf cs;sJ. fle;j [_d; khjk; eilngw;w INuhg;gpa Nju;jypy; gpujku; Nfh];lh]; fukd;yp]; fl;rp jz;bf;fg;gl;lJ. ,lJrhup fl;rpfspy; xd;whd gNrhf; fl;rp ngUk; ntw;wp ngw;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 07> 2009

kw;w cwTfistpl  u\;a cwNt kpf Kf;fpakhdJ  - ,e;jpah njuptpg;G  

mnkupf;fhTld; ,e;jpah Nkw;nfhz;L tUk; eltbf;iffs; Fwpj;J u\;ah rQ;ryg;gl Ntz;bajpy;iy vd;W ,e;jpah jpl;ltl;lkhf u\;ahtplk; $wptpl;lJ. u\;ag; gpujku; tpshbkpu; Gbid jdpNa re;jpj;j NghJ ,r;nra;jpia gpujpgh ghl;By; mtuplk; $wpdhu;. u\;ahtpy; ehd;F ehs; gazk; Nkw;nfhz;Ls;s ,e;jpa FbauRj; jiytu; gpujpgh ghl;By; nts;spad;W u\;ag;gpujkiuj; jdpNa re;jpj;jhu;. mg;NghJ u\;a Mjuit ,e;jpah kpfTk; ghuhl;LfpwJ vd;Wk;> nghUshjhuk;> ghJfhg;G kw;Wk; mZrf;jpj; Jiwfspy; u\;ah mspj;J tUk; cjtp Nghw;WjYf;FupaJ vd;Wk; gpujpgh mg;NghJ Gbdplk; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 06> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 6)

rpq;fsNuhL ifNfhu;j;J nray;gl;l jkpo; cilik tu;f;fk;

tpLjiy ngw;w Muk;g fhyj;jpy; ciof;Fk; tu;f;fg; Gul;rp rhu;e;j rpe;jidfs; r%fj;jpy; Vw;gl;Ltplf;$lhJ vd;gjpy; rpq;fs Kjyhsptu;f;fg; gpujpepjpfNshL jkpo; Kjyhsptu;f;fg; gpujpepjpfSk; ifNfhu;j;Jr; nray;gl;ldu;. mjw;F xU nghUj;jkhd vLj;Jf;fhl;L kiyafj; jkpou;fis ntspNaw;w ,e;jpahTld; ,yq;if Ml;rpahsu;fs; nra;J nfhz;l xg;ge;jKk; mjw;Fj; jkpo; Njrpa Kjyhspfspd; gpujpepjpfs; mspj;j kdKte;j MjuTkhFk;. kiyafj; jkpou;fisg; nghWj;jtiuapy; mtu;fs; ,yq;ifapy; xU xl;Lz;zpj;jdkhd tho;f;ifia elj;jtpy;iy. khwhf gpupl;b\; Ml;rpahsu;fshy; Gjpjhf cUthf;fg;gl;l Njapiyj; Njhl;lq;fspy; Ntiy nra;tjw;F Nghjpa Ml;fs; mq;F fpilf;fhjjhy; njd; jkpofj;jpd; gy gFjpfspy; ,Ue;J mq;F Ntiy nra;tjw;F nfhz;L nry;yg;gl;ltu;fNs mtu;fs;. new;wpNtu;it epyj;jpy; tpo mtu;fs; ghLgl;ljd; gadhf ngUk; me;epa nryhtzp ,yq;iff;Ff; fpilj;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 06> 2009

jprehafj;jpd; 20 tUl rpiwj; jz;lidia kuz jz;lidahf;f KaYk; Gyk; ngau; Gypfs;

(ed;wp;: Gifg;glk; jkpo;ehjk;)

jprehafj;jpd; rpiwj;jz;lidia ePf;f Nfhup Gyk;ngau; 'jkpou;fs;" elj;jpa ftd<u;g;G Nghuhl;lq;fs; mtupd; jzlidia kuz jz;lidahf;Fk; nraw;ghl;by; nfhz;L te;Js;sJ. toikNghy; Gyk; ngau; jkpou;fis cRg;Ngj;jp Gj;jp rhJu;rpak; mw;w Kiwapy; elj;jg;gl;l Nghuhl;lj;jpy; rptg;G kQ;rs; fye;j Jg;ghf;fpfSf;fpilapy; Gyp ghAk; nfhb Kjd;ikg;gLj;jp gpbf;fg;gl;lJ. cyfpd; gy ehLfspy; cz;bay; FYf;fYld;(ePjpkd;w tprhuizf;fhd nrytpw;F vd;W fhuzk; $wg;gl;lJ) elhj;jg;gl;l ftd<u;g;Gf;fspy; toikNghy; 'nfhb' gpbf;fg;gl;lJ. rpiwj;jz;lidf;F vjpuhf Nky;KiwaPl nra;aTs;s epyikapy; Gypf;nfhbAldhd "Gyd;ngau;" Gypg;gpdhkpg; Nghuhl;lk; elj;jpAs;sdu;. jprehafj;jpd; Nky;tprhuizapd; NghJ ,g;Nghuhl;lq;fSk; mjid elj;jpatu;fspd; gpd;dzpAk; epr;rak; Muhag;gLk;. Rk;kh ,Ue;j jprehafj;ij khtPuu; Mf;Fk; eltbf;iffis ntspehL Gypfs; nra;js;sdu; vd jprehafj;jpd; tpLjiyapd;ghy; cz;ikahd mf;fiwAs;stu;fs; tprdk; njuptpj;Js;sdu;

Gul;lhrp 06> 2009

ehL flj;jg;glyhk; vd;w mr;rj;jpy; gpupj;jhdpah tho; ,yq;ifj; jkpou;fs;

,yq;ifapy; kdpj cupik kPwy;fs; ,lk; ngw;W tUtjhf gpupj;jhdpah Fw;wk; rhl;b tUk; mNjNtis> jkpou;fis jpUg;gp mDg;Gtjw;F eltbf;if vLj;J ,ul;il Ntlk; NghLfpd;wJ vd mfjp epiy Nfhup tpz;zg;gpj;jpUe;j jkpou;fs; Fw;wk; rhl;bAs;sdu;. jdJ mfjp epiy tpz;zg;gk; epuhfupf;fg;gl;lJ njhlu;ghf Nkd;KiwaPL nra;tjw;fhd mDkjpia gpupj;jhdpa cau; ePjp kd;wk; toq;Ftjw;F Kd;djhf jd;id ,yq;iff;F jpUg;gp mDg;g gpupj;jhdpa muR Kaw;rpf;fpd;wJ vd tpLjiyg; Gypfs; ,af;f Kd;dhs; cWg;gpduhd eluh[h njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 06> 2009

nrdy; 4 Clfj;jpd; fhl;rpfs; Nghypahdit vd vupf; nrhy;n`a;k; xg;Gf; nfhz;Ls;shu; - Nfhj;jhga

nrdy; 4 Clfj;jpdhy; ntspaplg;gl;l fhl;rpfs; Nghypahdit vd;gjid Nehu;Ntapd; ru;tNjr mgptpUj;jp mikr;rUk;> Kd;dhs; ,yq;if rkhjhd Vw;ghl;lhsU khd vupf; nrhy;n`a;k; xg;Gf; nfhz;Ls;sjhf ghJfhg;Gr; nrayhsu; Nfhj;jhga uh[gf;\ njuptpj;Js;shu;. mJ njhlu;ghf clNd tprdk; njuptpj;j Nehu;Nt mikr;rUk;> rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; Kf;fpa gq;fhw;wpatUkhd vupf; nrhy; n`a;k;> jw;NghJ mJ ngha;ahd tPbNah vdf; $wpAs;shu;. ,e;j gLnfhiyf; fhl;rpfs; Fwpj;J ghd; fP %Dld; jhd; Ngr ,Ug;gjhfTk; njuptpj;jhu;

Gul;lhrp 06> 2009

tTdpah - aho;. g]; gaz Nlhf;fd; ngw gazpfs; ,uT gj;J kzp Kjy; fpA+tpy; fhj;jpUg;G 

tTdpahtpy; ,Ue;J aho;g;ghzj;jpw;F V9 tPjptopahf g];fspy; gpuahzk; nra;a> ,uhZtj;jpdupd; mDkjpiag; ngWtjw;fhf Kjy; ehs; ,uT 10.00 kzpf;Nf gazpfs; Nlhf;fd; ngWtjw;fhf fpA+tpy; fhj;jpUg;gjhfj; njuptpf;fg;gLfpd;wJ. aho;g;ghzj;jpypUe;J jpdrup Rkhu; 10 g];fs; gazpfis Vw;wpf;nfhz;L tTdpahTf;F te;J kPz;Lk; mq;fpUe;J gazpfis Vw;wpf; nfhz;L aho;g;ghzj;jpw;Fr; nry;fpd;wd. ,e;j g];fspy; tTdpahtpy; ,Ue;J aho;g;ghzk; nry;gtu;fs; tTdpah fz;b tPjpapy; mike;Js;s uk;ah `T]; ,uhZt mYtyfj;jpy; mDkjp ngwNtz;Lk;. ,e;j mDkjpiag; ngWtjw;F jpdrup 500 ek;gu;fs; fhiyapNyNa Nlhf;fdhf toq;fg;gLfpd;wd. (NkYk;..)

Gul;lhrp 06> 2009

$l;likg;gpd; kdkhw;wk; epue;jukhdjhf ,Ug;gNj jkpo; kf;fSf;F tpNkhrdk;

gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; gw;whf;Fiwj; jPu;T vd;Wk; mij Vw;f KbahJ vd;Wk; kpf mz;ikf; fhyk; tiu jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gg; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; $wp te;jpUf;fpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu; mg;gbf; $Wfpd;whu;fs;. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;ij KOikahd murpay; jPu;thf Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W ve;jf; fhyj;jpYk; ehk; $wtpy;iy. ,dg; gpur;rpidf;F epahakhd jPu;T Ntz;Lk; vd;w epiyg;ghl;bYs;s vtUk; gjpd;%d;whtJ jpUj;jk; KOikahd murpay; jPu;T vd;W $wtpy;iy. gjpd;%d;whtJ jpUj;jj;ij ,g;NghJ Vw;Wf;nfhz;L KOikahd jPu;Tf;fhfj; njhlu;e;J Kaw;rpf;f Ntz;Lk; vd;gijNa ajhu;j;j G+u;tkhd mZFKiwapy; ek;gpf;if cs;stu;fs; typAWj;jp tUfpd;whu;fs;. fpilf;Fk; jPu;it Vw;Wf;nfhz;L vQ;rpa cupikfSf;fhfj; njhlu;e;J Nghuhl Ntz;Lk; vd;w Nfhl;ghL jkpo;j; jiytu;fSf;Fg; Gjpajy;y. gz;lh- nry;th xg;ge;j fhyj;jpYk; ll;yp- nry;th xg;ge;j fhyj;jpYk; ,f; Nfhl;ghl;ilj; jkpo;j; jiytu;fs; typAWj;jpapUf;fpd;whu;fs;. (NkYk;..)

Gul;lhrp 06> 2009

Gypfsplk; gzk; ngw;w ,e;jpa murpay; Gs;spfs;: Rg;gpukzpa Rthkp

,e;jpahitr; Nru;e;j 27 murpay; fl;rpj; jiytu;fSf;F tpLjiyg;Gypfs; gzk; nfhLj;jjw;fhd Mjhuk; jdf;F fpilj;jpUg;gjhf [djh fl;rpj; jiytu; Rg;gpukzparhkp jpLf;fpLk; jftiy ntspapl;bUf;fpwhu;. nrd;idapy; ,d;W nra;jpahsu;fSf;Fg; Ngl;baspj;j mtu; $wpajhtJ: ,e;jpahitr; Nru;e;j 27 murpay; fl;rpj; jiytu;fs;  tpLjiyg; GypfsplkpUe;J gzk; ngw;wjw;fhd Mjhuq;fs; ,yq;ifapy; ,Ue;J mjpfhug;G+u;tkhf vdf;F fpilj;Js;sd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 06> 2009

,yq;iff;F Rje;jpuk; tpbe;jNghJ kbe;JNghapd kiyaf kf;fspd; cupikfs;

,e;jpa tk;rhtspapdupd; %jhijau;fspd; tuyhW ,d;iwa ,sk; jiyKiwapdUf;Fj; njupahJ. ,tu;fs; tuyhw;iw njupe;J nfhs;tjpy; mf;fiw nrYj;JtJkpy;iy. mjw;fhd tha;g;ig Vw;gLj;jpf; nfhs;tJkpy;iy. 1864 ,y; ,e;ehl;L Njapiyj; Njhl;lj;jpy; Ntiy nra;tjw;fhf mioj;Jtug;gl;l 120 njhopyhsu;fs; Mjpnyl;Rkp ePuhtpf;fg;gypy; ,yq;ifia Nehf;fp gazk; nra;J nfhz;bUf;ifapy; mf;fg;gy; flypy; ftpo;e;jJ. ,t;tpgj;jpy; njhopyhsu;fs; VONgUk; gjpide;J khYkpfSNk capu;jg;gpdu;. ,d;g tho;it ek;gp te;j VidNahu; flYf;F ,iuahfpdu;. 1864 Mk; Mz;L flypy; %o;fpa Mjpy\;kp fg;gy; gw;wpa jfty;fs; njhFf;fg;gl Ntz;Lk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 06> 2009

,izaj;jpd; taJ 40. rpy tuyhw;Wg; gjpTfs;....

1969 nrg;nlk;gu; 2Mk; jpfjp nyh]; VQ;ry;]; efupYs;s fypNghu;dpah gy;fiyf;fofj;jpy; Leonard Kleirock vd;gtupd; fzpdp Ma;T $lj;jpy; ,uz;L fzpdpfSf;fpilNa Data gupkhWtjpy; ntw;wpaPl;lg;gLfpwJ. ,JNt ek; md;whl tho;f;ifNahL xd;wpize;Jtpl;l ,izaj;jpd; Jtf;f ehshFk;. mjhtJ fle;j nrg;lk;gu; 2 Mk; jpfjp jdJ 40 MtJ gpwe;j ehisf; nfhz;lhbaJ ,z;lu;nel;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

upMu;up jkpoiyapy; cwTg;ghyk;

,d;W rdpf;fpoik (05.09.2009) INuhg;gpa Neuk; ,uT 10 kzpKjy; 12 kzptiu xypgug;ghftpUf;Fk; cwTg;ghyk; epfo;r;rpapy; <gpMu;vy;vt; gj;kehgh mzpapd; nghJr; nrayhsu; rpwPjud; (RF) mtu;fs; fye;Jnfhs;fpd;whu;. epfo;r;rpapy; ePq;fSk; fye;J nfhz;L rpwg;gpf;f miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk; 00 33 1 48 35 32 00

Gul;lhrp 05> 2009

ePu;%o;fpfSf;fhd Ruq;fg; ghijiaf; fl;baikf;f [g;ghd; epGzu;fs; FO GypfSf;F cjtpaJ

2004 Mk; Mz;L brk;gu; khjk; Mopg;Nguiyapdhy; Vw;gl;l Nguopitj; njhlu;e;J jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j gFjpfSf;Fr; nry;tjw;F mDkjpf;fg;gl;l [g;ghdpa epGzu;fspd; FO xd;Nw ePu;%o;fpf; fg;gy;fisg; gad;gLj;Jtjw;fhd Ruq;fg;ghij xd;iwf; fl;baikg;gjw;fhd cjtpfisr; nra;jJ vd nfhOk;gpy; ,Ue;J ntsptUk; Mq;fpy ehNsL xd;W ,d;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j Kf;fpa gFjpahd GJf;FbapUg;gpy; nraw;jpl;lk; xd;iw Nkw;nfhs;tjw;fhf [g;ghdpa J}Jf;FOtpdu; mDkjpf;fg;gl;bUe;jhu;fs; (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 5)

fy;tp tha;g;Gg; ngw;w jkpo; kf;fs;

fy;tpapYk;> muR mYty;fspYk; nghUshjhuh uPjpahfTk; jkpou;fs; XusT rpq;fsu;fisf; fhl;bYk; Nkk;gl;L ,Ue;jJ ,t;tpraj;jpy; Ml;rpahsu;fshy; jpwikahfg; gad;gLj;jg;gl;lJ. ,yq;ifapy; jkpou;fs; thOk; gFjp> rpq;fsu;fs; thOk; gFjpiag; Nghy mj;jid ,aw;if tsk;kpf;fjy;y. mjdhNyNa mtu;fs; jq;fs; tho;f;ifia elj;jg; gy tiffspy; Nghuhl Ntz;bapUe;jJ. fy;tp ngw;W vg;gbahtJ muR mYty;fisg; gpbf;f Ntz;Lk; vd;w fl;lhak; mtu;fSf;F ,Ue;jJ. mnkupf;f nkj;jhb];l; ru;r; rhu;e;j epWtdq;fs; jkpo; njupe;j mnkupf;fu;fisf; nfhz;L jukhd Mq;fpyf; fy;tpia jkpou;fs; thOk; aho;g;ghzg;gFjpapy; toq;fpajhy; mjid fw;W gpupl;b\; epu;thfj;jpy; gy mYty;fspy; 19k; E}w;whz;by; filrpg; gFjp Kjw;nfhz;Nl jkpou;fs; gzpaku;e;Jtpl;ldu;. aho;g;ghzj;jpy; fy;tp gapd;w jkpou;fSf;F ,e;jpahtpYk; kNyrpahtpYk; $l jukhd Ntiyfs; fpl;bd. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

xU jdp kdpjdpd; jpwikahy; MAj kfpikahy; xU ,dNkh kjNkh my;yJ xU ehNlh tpLjiyaila KbahJ

(re;jpud; uh[h)

1983 Mz;L tiuapy; njd;fpof;fhrtpNy mwpTkpf;fJk; MNuhf;fpaJkhd r%fkhf tho;e;j jkpo; kf;fs; njhlu;r;rpahf ke;ijfshf Nka;f;fgl;L td;dpf;Fs; Klf;fg;gl;L xUnfh^ukhd ,uhZtf;fl;likg;gpw;Fs; Gypfs; mtu;fis mbikg;gLj;jp itj;jpUe;jdu;. mjd;njhlu;r;rpahf ,d;W mtu;fis ,uhZtj;jpd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;Lte;J Kl;fk;gpNtypf;Fs; js;spa ngUikAk; Gypfs; ,af;fj;ijNa rhUk;. gpughfud; R+dpa kz;ilapy; Fbnfhz;lJ nfhiyntwpAk; MAjj;jhy; vijAk; rhjpf;f KbAk; vd;w tf;fpu Gj;jpANk. kf;fs;jhd; tuyhw;iw epu;zapf;fpwhu;fs; vd;w cz;ikia gjpdhW tajpy; g]; nfhOj;jp gjpNdOtajpy; nfhiynra;ag; Gwg;gl;l ,e;j R+dpa kz;ilf;F Gupa kWj;jjpy; Mr;rupakpy;iy. mwpT G+u;tkhfr; rpe;jpg;gjw;Nfh murpay;uPjpahf rpe;jpg;gjw;Nfh gpughfuDf;F mwpT ,Uf;ftpy;iy. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

aho;. khtl;lj;ij Nru;e;j 48 Mapuk; FLk;gq;fs; tpiutpy; kPs;FbNaw;wk;

tTdpah eyd;Gup epiyaq;fspYs;s aho;g;ghz khtl;lj;ijr; Nru;e;j 48>000 FLk;gq;fisAk; tpiutpy; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fSf;F mDg;g cupa eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLnkd mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njuptpj;jhu;. eyd;Gup epiyaq;fspYs;s tNahjpgu;fs;> tyJ Fiwe;Njhu; kw;Wk; Nehahsu;fs; jw;NghJ mDg;gg;gl;L tUfpd;wdu;. VidNahiuAk; mtu;fsJ nrhe;j ,lq;fspy; Fbaku;j;j eltbf;if vLf;fg;gl;L tUtjhfTk; mikr;ru; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

450 aho;. khztu;fs; V-9 topahf nfhOk;G tUif

nfhOk;gpy; Rfjjh] tpisahl;luq;fpy; eilngWk; Njrpa kl;l tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; aho;g;ghzj;jpyp Ue;J 450 khztu;fs; gq;Fgw;wTs;ssdu;. ,tu;fs; New;W V-9 Clhf nfhOk;G Gwg;gl;ldu;. aho;g;ghzk; Gifapuj epiyaj;jpypUe;J 10 g];fspy; New;Wf; fhiy Gwg;gl;l ,tu;fs; New;W ,uT nfhOk;ig te;jila Vw;ghlhfpapUe;jJ. khtl;l tpisahl;Lf; FOj; jiytUk; typfhkk; fy;tp gzpg;ghsu; g. tpf;Nd];tud; jiy¨apyhd FOtpdUk;> aho;. efu rptpy; epu;thf ,izg;ghsu; Nk[u; rk;gj;> <okf;fs; [dehaff; fl;rp aho;. khtl;l mikg;ghsu; cjad; MfpNahu; ,tu;fis topaDg;gp itj;jdu;.
 

Gul;lhrp 05> 2009

<uhdpy; Kjy; ngz; mikr;ru; epakdk;  

<uhd; [dhjpgjp mfkjp ep[hj; mspj;j mikr;ruitg; gl;baiy <uhd; ehlhSkd;wk; mq;fPfupj;jJ. ,g;gl;baypy; xU ngz; mikr;rUk; ,lk; ngw;Ws;shu;. 1979-y; ele;j ,];yhkpa Gul;rpf;Fg; gpd; Kjy; Kiwahf xU ngz;> <uhdpy; mikr;ruhfpAs;shu;. khu;rpNa th`pj; lh];l;n[u;b> Rfhjhu mikr;ruhf epakpf;fg;gl;Ls;shu;. ,tu; cs;spl;l 18 Ngu;fspd; mikr;ru; epakdj;ij ehlhSkd;wk; Vw;Wf; nfhz;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

,uhNk];tuk; kPdtu;fs; NtiyepWj;jk; thg];


fle;j 14 ehl;fshf NtiyepWj;jg; Nghuhl;lj;jpy; <Lgl;L te;j ,uhNk];tuk; gFjpiar; Nru;e;j kPdtu;fs; jq;fsJ Nghuhl;lj;ij thg]; ngw;Wf; nfhz;L flYf;Fr; nrd;wdu;. jkpof kPdtu;fs; kPjhd ,yq;if flw;gil jhf;Fjiy jLj;J epWj;j Ntz;Lk;> fr;rj;jPtpy; kPd; gpbf;Fk; cupikia ngw;Wj; juNtz;Lk; vd;gJ cs;spl;l Nfhupf;iffis typAWj;jp ,uhkehjGuk;> GJf;Nfhl;il> jQ;ir> jpUth&u;> ehfgl;bdk; khtl;l kPdtu;fs; fle;j 21-k; Njjp Kjy; Ntiy epWj;jg; Nghuhl;lj;ij elj;jpte;jdu;. 14 ehl;fshf njhlu;e;j Ntiy epWj;jj;jhy; Rkhu; 5 Nfhb &gha; kjpg;Gs;s kPd; tu;j;jfk; ghjpf;fg;gl;lJ. njhlu; NtiyepWj;jk; fhuzkhf Rkhu; 2 yl;rk; kPdtu;fs; ghjpf;fg;gl;bUe;jdu;. NkYk;> Nfhupf;iffis typAWj;jp nrg;lk;gu; 3 md;W uapy; kwpay; Nghuhl;lk; elj;jg; NghtjhfTk; mwptpj;jpUe;jdu;. mjpfhupfSld; Ngr;Rthu;j;ij elj;jpaijaLj;J uapy; kwpay; Nghuhl;lj;ij kPdt rq;fg; gpujpepjpfs; thg]; ngw;wdu;. ,e;epiyapy;> Ntiy epWj;jj;jpy; <Lgl;l ghk;gd; tpirg;glF kPdtu;fs;> tpahof;fpoikad;W khiy flYf;F nrd;wdu;. jq;fsJ FLk;g R+o; epiyia fUjpNa Nghuhl;lj;ij jpUk;gg; ngw;Wf;nfhz;ljhf kPdtu; rq;fj;jpdu; njuptpj;Js;sdu;.

Gul;lhrp 05> 2009

fh]h kPJ ,];Nuy; tpkhdq;fs; jhf;Fjy;


fh]hg; gFjpapy; New;W nts;spf;fpoik ,];Nuy; tpkhdq;fs; jhf;Fjy;fis elj;jpd. `kh]pd; Ruq;f topfs; kPNj ,j; jhf;Fjy;fs; elj;jg;gl;ld. MAjq;fisf; flj;j `kh]; ,e;j Ruq;fk; ghijfisg; ghtpg;gjhf ,];Nuy; re;Njf;fpd;wJ. Ie;J Nkhl;lhu; Fz;Lfs; ,];Nuypd; thd; gilahy; Nghlg;gl;ld. mjpy; ,uz;L Fz;Lfs; ,];Nuypd; vy;iyapy; tPo;e;J ntbj;jd. ,uz;L Fz;Lfs; ,];Nuy; fh]h vy;iyiag; gpupf;Fk; Ntypapd; mUfpy; tPo;e;jJ. ,e;j thd; jhf;Fjy;fshy; vt;tpj Nrjq;fSk; Vw;gltpy;iynad gy];jPdg; ghJfhg;G mjpfhupfs; cWjpg;gLj;jpdu;. ,];Nuy; kPJ `kh]; VTk; xt;nthU nuhf;fl;Lf;fSf;Fk; gjpyb toq;fg;gLnkd gpujku; ngd;n[ kpd; nejd;ah` vr;rupj;Js;shu;. ,t;thWs;s epiyapy; Nkw;Ff; fiuapy; E}W A+jf; FbNaw;wq;fis epWt gpujku; ngd;n[ kpd; nejd;ah` mDkjpaspg;ghnud mjpfhupfs; njuptpj;jdu;. kj;jpa fpof;F rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis Neu;ikahd Kiwapy; nfhz;L nry;y ,];Nuy; A+jf; FbNaw;wq;fis epWj;j Ntz;Lnkd mnkupf;fh cl;gl gy ehLfs; mOj;jk; nfhLf;fpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.


Gul;lhrp 05> 2009

jpUf;NfhNz];tuj;jpypUe;J Nty; eilgtdp Muk;gk;

jpUNfhzkiy khtl;lk; ntUfyk;gjp ];uP rpj;jpu NtyhAj Rthkp jpUg;gjpf;fhd Nty; eil gtsp New;W jpUf;NfhNz];tuu; Myaj;jpy; ,Ue;J fhiy 7.30 kzpf;F Muk;gkhdJ. vl;lhtJ Mz;lhf eilngWk; Nty;eil gtdp jpUf;NfhNz];tuu; Myaj;jpy; eilngw;w Muk;g G+irfis mLj;J fhiy Muk;gkhfp> jpUNfhzkiy ];uP gj;jpufhsp mk;ghs; Njt];jhdk;> Myb tpehafu; Njt];jhdk; kw;Wk; ];uP nul;zrpq;f gps;isahu; Myak; vd;gtw;iw juprpj;J fhiy 10.30 kzpf;F tpy;Y}d;wp fe;j Rthkp Nfhtpiy te;jile;jJ. mLj;J mq;F eilngw;w tpNrl $l;Lg; gpuhu;j;jid kw;Wk; g[id vd;gtw;iwaLj;J Rq;f tPjpA+lhf Muk;gkhd eilgtdp jpUNfhzkiy ,wq;FJiw tiu eilngw;wJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

jpupGuh... ntw;wpapd; ufrpak;

(Mu;.ikjpyp> jpUg;G+u;)

(jpupGuh khepyj;jpd; ntw;wpapd; ,ufrpak;> Aj;jj;jpdhy; mope;J Nghd vkJ jkpo; gpuNjrq;fis kPs;fl;likf;f xU Kd; cjhuzkhf mikAk;. ,jd; mbg;gilapNyNa mf;fl;Liu ,w;F gpuRupf;fg;gLfpd;wJ)

fle;j 15tJ kf;fsitj; Nju;jypy; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapd; jsq;fshd Nkw;Ftq;fk; kw;Wk; Nfush khepyq;fspy; ,lJrhupfs; fLk; gpd;dilitr; re;jpf;f Neu;e;j NghjpYk; jpupGuh khepyj;jpYs;s ,uz;L njhFjpfspYk; khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rp kfj;jhd ntw;wp ngw;wJ. Nkw;F jpupGuhtpy; ffd;jh]; 2>48>549 thf;Ffs; tpj;jpahrj;jpYk;> fpof;F jpupGuhtpy; gh[_gd; upahq; 2>95>581 thf;Ffs; tpj;jpahrj;jpYk; fhq;fpu]; Ntl;ghsu;fis Njhw;fbj;jdu;. kf;fsitj; Nju;jiyaLj;J eilngw;w cs;shl;rpj; Nju;jy;fspYk;> mq;Fs;s 4 [py;yh gup\j;JfspYk;> 23 gQ;rhaj;J rkpjpfspYk;> 511 fpuhk gQ;rhaj;Jfspy; 415 Yk;> khu;f;rp];l; fk;A+dp];l; fl;rpapdNu ntw;wp thif R+bAs;sdu;. jpupGuhtpy; fpilj;Js;s ,e;j ntw;wp> VNjh re;ju;g;gtrj;jhy; fpilj;j vjpu;ghuhj ntw;wpay;y. khwhf> jpupGuh khepy ,lJrhup murpd; rhjidfSf;F kf;fs; mspj;j guprhFk;. (NkYk;....)

Gul;lhrp 05> 2009

tlf;F-fpof;F mgp. jpl;lq;fspy; KjyPL nra;a jdpahUf;F mq;fPfhuk;

tlf;F-fpof;F khfhzq;fspy; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspy; KjyPL nra;tjw;Fg; gy jdpahu; epWtdq;fSf;F KjyPl;Lrig mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy> aho;g;ghzk;> mk;ghiw kw;Wk; kd;dhu; Mfpa khtl;lq;fspy; mwpKfg;gLj;jg;glTs;s mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspd; Ntiyfs; tpiutpy; Muk;gpf;fg;gltpUg;gjhfTk;> &gh 9 gpy;ypad; epjpia Fwpg;gpl;l jdpahu; epWtdq;fs; ,e;j jpl;lq;fspy; KjyPL nra;aTs;sjhfTk; mur KjyPl;L rig njuptpj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 05> 2009

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vjpu; tUk; jpq;fs; fpoik [dhjpgjpia re;jpf;fTs;sdu;

jkpo; Njrpaf; $l;likg;G vjpu; tUk; jpq;fs; fpoik [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;rTld; ,lk; ngwTs;s re;jpg;gpd;NghJ mf; fl;rpapd; rhu;gpy; jiytu; ,uh .rk;ge;jd; jiyikapy; 7 Ngu; fye;J nfhs;stpUf;fpd;wdu;. New;W jkpo; Njrpaf; $l;likg;G ghuhSkd;wf;FO $b ,J njhlu;ghd jPu;khdjij vLj;Js;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

mk;ghiw jkpo;g; gpuNjrq;fspy; [dehaf tpNuhjr; nray;fs; : ,uh. Jiuuj;jpdk;

mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s jkpo; gpuNjrq;fspy; [dehaf tpNuhjr; nray;fs; njhlu;tjhf khfhz rig cWg;gpdu; ,uh.Jiuuj;jpdk; Fw;wk; Rkj;jpAs;shu;. ",j;jifa [dehaf tpNuhjr; nray;fisg; ghJfhg;G jug;gpdu; cl;gl rk;ge;jg;gl;ltu;fs; jLj;J epWj;j Ntz;Lk;". murpay; nry;thf;Fkpf;f rpy FOf;fspdhy; njhlUk; ,g;gbahd td;Kiwfs; [dehaf rf;jpfSf;F ngUk; mr;RWj;jyhf miktjhy; fpof;F khfhz Kjyikr;ru;> mikr;ru;fs;> khfhz rig cWg;gpdu;fs; rig MfpNahu; jk; eltbf;iffis Kd;ndLf;f Kbahj epiyNa mq;F Vw;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

ntdpRyh [dhjpgjp JNuhfp – Gypfs; gpufldk;?

cyf ehLfSf;F [dhjpgjp k`pe;j rpwe;j Kd;khjpup - ntdpR+yh [dhjpgjp

xUNghJk; Njhw;fbf;f Kbahnjd cyf ehLfshy; fUjg;gl;l vy;. up. up. <. mikg;gpid Njhw;fbj;jpUg;gjd; %yk; ,yq;if [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ gaq;futhjk; epyTk; ehLfSf;F rpwe;j Kd;khjpupahfj; jpfo;tjhf ntdpR+yh [dhjpgjp {`Nfh rhNt]; njuptpj;Js;shu;. ypgpahtpd; 40tJ Rje;jpu jpd itgtj;jpy; fye;J nfhs;tjw;fhf me;ehl;Lf;F tp[ak; Nkw;nfhz;bUe;j [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\it New;W Kd;jpdk; (02) mq;F itj;J re;jpj;j NghNj New;W jdJ fUj;ij Nkw;fz;lthW njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

Ky;iyj;jPT khtl;l mjpfhupfs; ,Utu; tpLjiy

td;dpapy; ,lk;ngw;w Nkhjypd; NghJ fly; khu;f;fkhf ,lk;ngau;e;J te;J Gy;Nkhl;ilapy; cs;s eyd;Gup epiyaj;jpy; jq;fitf;fg;gl;bUe;j Ky;iyj;jPT khtl;lj;ij Nru;e;j 2 cau; kl;l mjpfhupfs; jkJ FLk;gj;jpdUld; ntspNaw ghJfhg;Gj; Jiw mjpfhupfs; mDkjpaspj;Js;sdu;. ,jd; mbg;gilapy; Ky;iyj;jPT khtl;l jpl;lkply; gzpg;ghsu; jpUkjp vk; [p tpy;tuh[h> Ky;iyj;jPT tyaf;fy;tp gzpg;ghsu; tp. v];. nja;Nte;jpud;> Mfpa ,UtUNk New;W mtu;fspd; FLk;gj;jpdUld; Ky;iyj;jPT khtl;l murhq;f mjpguplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sdu;. Gy;Nkhl;il ,ilj;jq;fy; KfhKf;Fg; nghWg;ghd ,uhZt mjpfhupfNs ,tu;fis mur mjpguplk; xg;gilj;jdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 4)

fhypfSk; NfbfSNk fytuk; nra;gtu;fs;

vy;yhf; fytuq;fspYNk mtw;wpy; <LgLgtu;fs; <LgLk; ,dq;fisr; Nru;e;j fpupkpdy;fshfTk;> NfbfshfTNk ngUk;ghYk; ,Ug;gu;. mtu;fspd; Nehf;fKk; fytuj;jpy; <Lgl;L Kbe;j msT mfg;gl;lij RUl;LtJ vd;gjhfNt ,Uf;Fk;. ,j;jifa NfbfSk;> fpupkpdy;fSk; ,yq;ifapy; ele;j jkpou;fSf;F vjpuhd gy fytuq;fspy; gy rhjhuz rpq;fsu;fis mtu;fs; jkpou;fSf;F ghJfhg;G je;jdu; vd;w xNu fhuzj;jpw;fhf jhf;fpa> nfhiy nra;j rk;gtq;fSk; cz;L. rpq;fs ,dntwpthjk; xU ntwpj;jdj;ij rhjhuz rpq;fs kf;fspilNa Vw;gLj;j gy Af;jpfis ifahSfpd;wJ vd;gJ cz;ikNa. Mdhy; mtw;iwg; NghyNt rhjhuz rpq;fs kf;fs; kPJ mtu;fs; midtUNk jkpou;fSf;F vjpuhdtu;fs; vd;W gopNghLk; Nghf;Fk; ,e;j jkpo; mikg;GfspilNa cs;sJ vd;gJk; cz;ikNa. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

Upali Cooray: A Tribute From Canadians for Peace

by Ratnam Ganesh

Unfortunately post-independence politics in Sri Lanka saw the emergence of parochialism and communalism as a significant trend. Few stood up against this or opposed it vehemently. Upali certainly was one of those courageous few. He was unchanging in that he always stood for the weak and the oppressed – be it a JVP-er in prison or an oppressed Tamil. In spite of opposition to his ideas and schemes, he pressed on undaunted. His efforts cannot be assessed with any yardstick for they are immeasurable at this very critical period of Sri Lankan history. (more...)

 

Gul;lhrp 04> 2009

ypgpahtpd; 40 tJ Rje;jpu jpdf; nfhz;lhl;lq;fspy; fye;J nfhz;l [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\> ntdpR+yh [dhjpgjp {`Nfh rhNti]r; re;jpj;Jg; NgrpaNghJ

Gul;lhrp 04> 2009

Me;jpu Kjy;tupd; rlyk; fUfpa epiyapy; kPl;G

,e;jpahtpd; Me;jpu khepy Kjy;tu; uh[Nrfu nul;b gazk; nra;j n`ypnfhg;lu; rpije;J Rf;F E}whfpa epiyapy; kiyAr;rpapy; fz;Lgpbf;fg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jpy; gazk; nra;j Me;jpu Kjy;tu; nul;b cl;gl 5 Ngupd; cly;fSk; kPl;nlLf;fg;gl;Ls;sjhf Me;jpu muR New;W mwptpj;jJ. n`ypnfhz;lupd; rpijTfSf;Fs;spUe;J Kjy;tupd; jiyik nrayu; Rg;gpukzpad;> jiyikg; ghJfhg;G mYtyu; V. v];. rp. nt];yp> igyl; v];. Nf. ghl;bah> Jiz igyl; vk;. v];. nul;b MfpNahuJ cly;fs; kPl;fg;gl;Ls;sd. ItupdJk; rlyq;fs; fUfpa epiyapy; kPl;fg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. Kjy;tu; uh[Nrfu nul;b gazk; nra;j n`ypnfhg;lu; kuj;jpy; Nkhjp tpgj;jpw;Fs;shdjhf jfty; ntspahfpAs;sJ.

Gul;lhrp 04> 2009

Kd;dhs; Gyp cWg;gpdu;fSf;F kNy\pahtpy; njhopy;tha;g;G

vy;. up. up. <. ,af;fj;jpy; rpWtu; gilg; gpuptpy; ,Ue;J ruzile;jtu;fspy; VO Ngu; Gdu;tho;tspf;fg;gl;L kNyrpahtpy; gzpahw;w mDg;gp itf;fg;glTs;sdu;. ,tu;fSf;F kNyrpah nry;tjw;fhd tpkhd bf;nfl;Lf;fSk; tprhf;fSk; New;W gk;gyg;gpl;b rk;khq;NfhL ];uP khzpf;f tpehafu; Myaj;jpy; itj;J toq;fg;gl;ld. vy;. up. up. <. mikg;gpy; Nru;e;J nrayhw;wp mk;NgG];] Gdu;tho;T epiyaj;jpy; Gdu;tho;tspf;fg;gl;l 147 ,isQu;fs; ,jw;F Kd;G kj;jpa fpof;F ehLfSf;F njhopYf;fhf mDg;gp itf;fg;gl;lik Fwpg;gplj;jf;fJ. ePjp kw;Wk; rl;l kWrPuikg;G mikr;R ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;Jld; ,ize;J Nkw;nfhs;Sk; ,e;eltbf;if njhlu;e;J Kd;ndLf;fg;gLtJld; Gdu;tho;tspg;gjw;fhf ,d;Dk; vy;. up. up. <. cWg;gpdu;fs; 10>000 Ngu; tiuapy; ,Ug;gjhf Gdu;tho;tspg;G Mizahsu; ehafk; Nk[u; n[duy; jah uj;ehaf;f njuptpj;jhu;.

Gul;lhrp 04> 2009

<.gp.b.gp. - m.,.K.fh. xg;ge;jk; ifr;rhj;J

aho;. khtl;lj;jpy; fzprkhd mstpy; K];ypk; kf;fs; FbNawpaJk; aho;. khefu rig gpujp Nkauhf K];ypk; xUtu; epakpf;fg;glTs;shu;. mJ njhlu;ghd ,zf;fg;ghl;by; xg;ge;jf; ifr;rhj;njhd;W New;W ,lk;ngw;wJ. ,e;epfo;T fy;tpaikr;rpy; If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzpapd; nrayhsUk; fy;tp mikr;rUkhd Rrpy; gpNuk;[ae;j; Kd;dpiyapy; ,lk;ngw;wJ. Nkw;gb xg;ge;jj;jpy; <.gp.b.gp.apd; nrayhsu; ehafk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhTk; mfpy ,yq;if K];ypk; fhq;fpu]pd; nrayhsu; ehafk; it. vy;. v];. `kPj; MfpNahu; ifr;rhj;jpl;Ls;sdu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

epytpypUe;J nrt;tha; nrd;W kPSk; ehrhtpd; xupad; jpl;lk;

2020Mk; Mz;Lf;Fs; ehrh tpz; gaz tpkhdpfis re;jpuDf;F mDg;gp 2025 Mk; Mz;Lf;Fs; re;jpu jsj;jpy; Xu; jq;Fkplj;ij mikf;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ. tpz;ntsp tpkhdpfs; me;j Xa;Tf; $lj;jpy; MW khjk; jq;f trjpfs; ,Uf;Fk;. me;j trjpfisg; gad;gLj;jp 2030Mk; Mz;Lf;Fs; nrt;tha;f; Nfhspy; jlk; itf;f KbT nra;jpUf;fpwJ. nrt;tha;j; jpl;lj;Jf;Fj; jahuhf;fg;gLk; Vup];–1 uhf;nfl;Lk; Xupad; tpz;rpkpOk; 2010 ,y; epue;ju Xa;ntLf;Fk; tpz;ntsp kPs;fg;gy; fSf;Fg; gjpyhfg; G+kpiar; Rw;wpf; nfhz;bUf;Fk; mfpy ehl;L tpz;ntsp epiya tpkhdpfSf;F Ntz;ba Njitfis mDg;gp tUk;. ,g;NghJ mnghy;Nyh tpz; gaz tpkhdpfs; 2020 ,y; epyTf;Fg; NghFk; jpl;lj;ijj; jtpu;j;J Neuhfr; nrt;tha;f; NfhSf;Fr; nry;Yk; Kaw;rpapYk;> gapw;rpYk; Kida Ntz;Lk; vd;W ehrhitAk; mnk upf;f [dhjpgjp XghkhitAk; tw;GWj;Jfpd;whu;fs;. me;j MNyhridia Xu; jdpg;gl;l Ma;Tf; FO ,g;NghJ guprPyid nra;ag; NghfpwJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

jypghd;fspd; csTg; gil mur ,uhZt mjpfhupfs; kj;jpapy; CLUtpAs;sjhf re;Njfk;

Mg;fhdp];jhdpy; jypghd;fspd; jhf;Fjy; Af;jpfs; mjpfupj;Js;sij mz;ikapy; ,lk; ngw;w Fz;L ntbg;Gfs; fhl;Ltjhf mt jhdpfs; fUJfpd;wdu;. [dhjpgjpj; Nju;jy; eilngw;w gpd;du; ,uz;L Fz;Lfs; ntb j;Js;sd. ,t;tpuz;L Fz;Lj; jhf;Fjy; fSf;Fk; cs;s fhy ,ilntsp 08 ehl;fs; vd;gjhYk; ,yf;F itf;fg;gl;l egu;fs; kpf Kf;fpakhNdhuhfTs;sikahYk; ,J Fwpj;J ghJfhg;Gg; gilapdu; tpag;Gf;Fs; shfpAs;sdu;. Kjw; Fz;Lj; jhf;Fjy; [dhjpgjp `kPj; my; fu;]hapapd; rNfhjuu; kw;Wk; Gydha;T jiyikafj;ij ,yf;fhff; nfhz;L elj; jg;gl;lJ. New;W Kd;jpdk; elhj;jg;gl;l ,uz;lhtJ jhf;Fjy; khfhz MSeu; csTJiwapd; cg jiytiuj; jhf;Fk; Nehf;fk; nfhz;lJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 04> 2009

fpA+g ntspehl;likr;ru; rPdh tp[ak;; cg [dhjpgjpAld; Ngr;Rthu;j;ij

nghJthd ,zf;fg;ghL gu];gu mgptpUj;jpfis mile;J nfhs;Sk; Nehf;Fld; fpA+ghTld; rpNdf G+u;tkhd cwTfis rPdh nfhz;Ls;sjhf rPdhtpd; cjtp [dhjpgjp [Pq;gpq; njuptpj;jhu;. rPdhTf;F tpNrl tp[ak; Nkw;nfhz;Ls;s fpA+ghtpd; ntspehl;likr; ru; G&Ndh nuhl;upFld; Ngr;Rf;fspy; fye;J nfhz;l NghNj rPdhtpd; cjtp [dhjpgjp ,f;fUj;ij ntspapl;lhu;. fpA+ghTk; rPdhTk; ePz;l ehs; ez;gu;fs;. 1960k; Mz;L Kjy; ,t;tpU ehLfspilNa ey;YwTfs; epyTfpd;wd. 2004 Mk; Mz;L vz;Z}W kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; tu;j;jfj;jpy; ,t;tpU ehLfSk; ifr;rhj; jpl;ld. 2008 k; Mz;L 2.2 gpy;ypad; ngWkjpahf ,t;tpahghuk; ed;ikaile;jJ. ,t;thwhd tu;j;jf nfhkpdp] cwTfs; ,e;ehLfspilNa cs;sd. ,e; epiyapy; fpA+g ntspehl;likr;ru; rPdh te;Js;shu;.rPdhtpd; cg [dhjpgjpapd; fUj;Jf;fSf;Fg; gjpyspj;j fpA+g ntspehl;likr;ru; gpd;tUkhW njuptpj;jhu;. ,U ehLfspd; kpfg; ngupa njhlu;Gfs;> gu];gu cwTfs; vd;gd xU fhyj;jpy; Nrhjidf; Fs;shdJ. ,it nghJthd Gupe;Jzu;tpd; mbg;gilapy; ntw;wp nfhs;sg;gl;ljhfj; njuptpj;jhu;.

Gul;lhrp 04> 2009

kiyaf Njhl;lj; njhopyhsupd; rk;gsf; Nfhupf;if

ngUe;Njhl;lj; njhopyhsu;fs; kpfTk; gpd;jq;fpa epiyapNyNa tho;f;ifia Xl;Lfpd;wdu;. mtu;fSf;F ,g; NghJ toq;fg;gLk; rk;gsk; kpfTk; mw;gkhdJ vd;W jhd; $w Ntz;Lk;. gw;whf;Fiwr; rk;gsj;Jld; tho;f;if elj;JtJ ,tu;fspd; vjpu;fhy re;jjpiaAk; ntFthfg; ghjpf;Fk; vd;gijr; rk;ge;jg;gl;l gyu; ftdj;jpy; nfhs;tjhfj; njupatpy;iy. Ngh\hf;fhd czT ,y;yhjjhy; rpWtu;fspd; cly; epiy ghjpf;fg;gLfpd;wJ. ngUk;ghyhd ngUe;Njhl;l khztu;fs; tWik fhuzkhf cau; fy;tpiag; ngWtjpy;iy. ngw;Nwhu; jk; gps;is fis tPl;L Ntiyf;F mDg;Gtjw;Ff; $lg; gw;whf;Fiw tUkhdNk gpujhd fhuzk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 3)

tpLjiyg; Nghuhl;lk; tpistpj;j xw;Wik

rpq;fs Ngupdthjk;jhd; ,d;W ,yq;ifapy; epyTk; jkpou;fs; gpur;idf;F kpfKf;fpaf; fhuzk; vd;W $Wk; ntwpapy; ,tu;fs; rhjhuz rpq;fs kf;fisNa mg;gl;lkhf Fiw$wp ajhu;j;j epiyiaj; jtwhf rpj;jupf;fpwhu;fs;. "rpq;fs kf;fs; jq;fspd; cz;ikahd vjpupfis kwe;Jtpl;L jkpou;fs; kPJ ntWg;Gnfhs;sj; Jtq;fpdu;" vd;w cz;ikf;Fg; Gwk;ghd fUj;ij Kd;itf;fpwhu;fs;. 1983 fytuj;jpYk; rup mjw;F Kd;Gk; rup fytuj;jhy; ghjpf;fg;gl;l jkpo; kf;fs; gyUf;F gy rpq;fs kf;fs; ghJfhg;Gk; MjuTk; je;jdu; vd;gNj midtUk; mwpe;j cz;ik. ajhu;j;jj;jpy; ngUk;ghYk; ,JNghd;w ,df; fytuq;fspy; rhjhuz kf;fs; <LgLtJ ,y;iy. jq;fSf;F mz;il mayhuhf ,Uf;Fk; NtnwhU ,dj;ijNah kjj;ijNah Nru;e;j kf;fis fytuk; Vw;gl;lTld; cldbahf ,d mbg;gilapy; jq;fis khw;wpf; nfhz;L ntwpAld; jhf;FtJ vd;gJ ajhu;j;jj;jpy; elf;f ,ayhj xd;whFk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

,yq;ifg; gazk; - [{iy 2009

td;dpapy; jkpo; kf;fSf;F Gypfs; vd;d nra;jhu;fs;?: mfjpahfpAs;stu;fspd; mtyf;fij

(eNlrd;> cjak;)

ele;j Nghu; kpfTk; cf;fpukhdJ. ,uz;L gFjpapdUk; tho;th rhth vDk; epiyapy; ahuhtJ xUgFjp mope;jhy;jhd; Nghu; KbAk; vd;w epiyapy; Nghuhb ,Uf;fpwhu;fs;.  ,yq;ifapy; tpLjiyg;Gypfs; jug;gpy; rpWtu;fs; ,izf;fg;gl;lJ Nghy; ,yq;if ,uhZtj;jpYk; gy kPir Kisf;fhj rpWtu;fs; gyu; ,Ug;gjhf vdf;Fj; njd;gl;lJ. ,tu;fSf;F taJ gjpndl;lhf ,Uf;fyhk; Mdhy; gr;irg;ghyfu;Nghy; vdJ fz;Zf;F njupe;jhu;fs;. cyf rupj;jpuj;jpy; ,og;ig kl;LNk epfuyhgkhf ngw;wJ kl;Lky;y KO rpq;fs kf;fisAk; ,uhZt kag;gLj;jpa Nghiu elj;jpajw;F ,yq;ifj;jkpou; ngUik nfhs;sKbAk; vd;w vz;zk; Vw;gLtij vd;dhy; jtpu;f;f Kbatpy;iy. (NkYk;....)

Gul;lhrp 03> 2009

M]p. cau; ];jhdpfu; - fpof;F khfhz Kjyikr;ru; jpUkiyapy; re;jpg;G

,yq;iff;fhd mT];jpNuypa cau; ];jhdpfu; Nrhgpah kf;ud;rp> ,d;W fpof;F khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jidr; re;jpj;J mq;Fs;s jw;Nghija epiyik Fwpj;Jk; khfhz rigapd; nraw;ghLfs; Fwpj;Jk; fye;Jiuahbdhu;. jpUNfhzkiyapYs;s Kjyikr;rupd; nrayfj;jpy; ,lk;ngw;w ,e;jr; re;jpg;gpy; cau; ];jhdpfuhyaj;jpd; KjyhtJ nrayhsu; ];Bgd; ngh];lu;> Kjyikr;rupd; ,izg;Gr; nrayhsu; Mrhj; nksyhdh MfpNahUk; fye;J nfhz;ldu;. fpof;F khfhz rigapd; nraw;ghLfs;> jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfspd; [dehaf ePNuhl;lk;> mT];jpNuypa KjyPl;lhsu;fspdhy; fpof;F khfhzj;jpy; Nkw;nfhs;stpUf;Fk; mgptpUj;jp nraw;ghLfs;> fpof;F khfhzj;jpd; rptpy; kw;Wk; ghJfhg;G vd;gd njhlu;ghf ,U jug;gpdUk; fUj;Jf;ifsg; gupkhwpf; nfhz;ldu; vd Kjyikr;rupd; Clfg; gpupT njuptpj;jpUf;fpd;wJ.

Gul;lhrp 03> 2009

LTTE tried to obtain nuclear weapons - KP

Had they succeeded they would have been the first terrorist outft to do so, and other terrorist organisations would also have had access to these dreaded weapons…

(Tissa Ravindra Perera )

Armed with forged passes, Piribhakaran went to see Siddique from February to April on four occasions, and on the final visit took along the female suicide bomber on a familiarising visit. On each occasion he went to see Siddique, he spent only 15 minutes with the patient. The balance time he made use of to check on the security arrangements on the surroundings diligently. He also had a good look at the escort and the security vehicles the Army Commander used on his visits to his quarters for lunch at the Headquarters for lunch. By this time, the female bomber to be used for the assassination of the Commander, had been sheltered in Weliweriya. Suriyakumar a resident of Rambukkana who during the peace period plied his lorry between Jaffna and Colombo, met with an accident in the Tiger controlled area and got trapped in a Tiger ploy. (more...)

Gul;lhrp 03> 2009

aho;g;ghz khtl;lj;jpy; cs;Shuhl;rpj; Nju;jy;fs;

aho;g;ghz khtl;lj;jpy; Nju;jy; eilngwhjpUf;Fk; cs;Shuhl;rp kd;wq;fSf;Fk; tpiutpy; Nju;jiy elj;JkhW [dhjpgjpaplk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh Ntz;LNfhs; tpLf;fg;Nghfpd;whu; vd;w nra;jp gj;jpupiffspy; ntspahfpaJ. aho;g;ghzk; khefu rigj; Nju;jy; mz;ikapy; ele;J Kbe;jJ njupe;jNj. ,d;Dk; %d;W efu rigfSk; gjpdhd;F gpuNjr rigfSk; aho;g;ghz khtl;lj;jpy; Nju;jy; eilngw Ntz; baditahf cs;sd. ,r; rigfspy; kf;fspd; gpujpepjpj;Jtk; ,y;yhjjhy; Jiuj;jd epu;thfNk eilngWfpd;wJ. ,r; rigfSf;fhd Nju;jy; tpiutpy; elj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpd; epiyg;ghL kpfTk; epahakhdJk; mtrpakhdJkhFk;. (NkYk;...)

k.k. Kd;dzp mutpe;j;Fkhu; New;W MSk; jug;gpy; mku;T

Cth khfhz rigj; jiytu; jkJ KjyhtJ ciuapd; gpd; rig eltbf;iffis vjpu;tUk; nrg;nlk;gu; khjk; 10k; jpfjp tiu xj;jpitg;gjhf njuptpj;jhu;. ,jidj; njhlu;e;J khfhz vjpu;f;fl;rp (I. Nj. f) jiytu; cl;gl kiyaf kf;fs; Kd;dzp cWg;gpdu; m. mutpe;j;Fkhu;> kw;Wk; Nf. NtyhAjk; (I. Nj. f) kw;Wk; mikr;ru; nre;jpy; njhz;lkhd; MfpNahUk; tho;j;Jf;fis njuptpj;jdu; tpNrlkhf Ie;jhtJ Cth khfhz rigapd; rigj; jiytu; Nuh`d G];gFkhu> cg jiytu; tp[pj Ngunfhl MfpNahu; Kjyikr;ru; rrpe;jpu uh[gf;\ Kd;dpiyapy; gjtpg;gpukhzk; nra;Jnfhz;ldu;. ,jd;NghJ> kiyaf kf;fs; Kd;dzp rhu;gpy; njup thd m. mutpe;j;Fkhu;> murhq;f MSk; jug;gpy; mku; e;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

,yq;ifapd; Nju;jy; rhf;fil

Nju;jYf;fhd murpaYk; murpaYf;fhd Nju;jy;fSk;;

(v];. kNdhuQ;rd;)

gzgyKk; fl;rpapy; jkf;fpUf;Fk; me;j];J kw;Wk; Ml;rpgyk; vd;gtw;Wld; MAj gyk;> ghjhs cyf egu;fspd; gyk; midj;ijAk; itj;Jj;jhd; ,yq;ifapy; xUtu; Nju;jypy; ntw;wpailayhk; vd;Dk; xU filnfl;l R+o;epiy cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j epiykik njd;dpyq;ifapy; kl;Lky;y tlf;F fpof;F gpuNjrq;fspYk; kpfTk; rhjhuzkhd tplakhf ,Ue;J te;jij ehk; mtjhdpj;Js;Nshk;. MAjk; Ve;jpa GypfSf;F vjuphd FOf;fshapUe;jhnyd;d GypfshapUe;jhnyd;d tlf;F fpof;fpy; Nju;jy;fs; [dehafkhf elg;gij tpUk;ghjtu;fshfNt fle;j fhyj;jpy; ,Ue;Js;sij ehk; gyKiw mtjhdpj;Js;Nshk;. murhq;fj;jiAk; murhq;fj;ij rhu;e;Jk; epd;w jkpo; fl;rpfs; Nju;jy; KiwNfLfspy; <LgLtjhf Fw;wk; rhl;ba jkpo; gj;jpupiffs; tlf;F fpof;F Nju;jy;fspy; Kw;W KOjhd KiwNfLfspy; <Lgl;L NtnwtiuAk; Nju;jy; gpur;rhuj;jpy; <Lgl tplhky; Gypfs; jLj;jNghJ mijg;gw;wp tha;jpwf;ftpy;iy. ,d;Wk; ghuhSkd;wj;jpy; ,Uf;Fk; jkpo; Njrpa $l;likg;gpdu; Gypfspd; me;j KiwNfl;Lf;$lhf ghuhSkd;wk; te;jtu;fs;jhd;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

Me;jpu Kjy;tu; uh[Nrfu nul;b khak;: gazk; nra;j n`ypfhg;lupd; njhlu;G Jz;bg;G

Me;jpu Kjy;tu; uh[Nrfu nul;b nrd;w n`ypfhg;lu; khakhdjhy; gug;gug;G Vw;gl;Ls;sJ. Me;jpu Kjy;tu; gw;wp ,Jtiu ve;jj; jftYk; tuhjjhy;> NjLk; gzpf;F uhZt n`ypfhg;lu; tutiof;fg;gl;L> NjLjy; gzp eilngw;W tUfpwJ. Me;jpug; gpuNjr Kjy;tu; uh[Nrfu nul;b Gjd;fpoikad;W fhiy 8.30 kzpastpy; Ijuhghj; efupy; ,Ue;J n`ypfhg;lu; %yk; rpj;J}u; fpsk;gpr; nrd;Ws;shu;. mtuJ nrayhsUk;> jiyik ghJfhg;G mjpfhupAk; mtUld; gazk; nra;Js;sdu;. n`ypfhg;lu; nrd;w topapy; fdkio nga;J te;jJld;> thdk; Nkf%l;lj;Jld; fhzg;gl;Ls;sJ. ,e;epiyapy; mtu; nrd;w n`yp fhg;lu; fhiy 9.35 kzp Kjy; Nulhu; fl;Lg;ghl;il ,oe;jjhff; $wg;gLfpwJ. Ijuhghj; - rpj;J}u; ,ilapy; fu;E}y; gFjpapYs;s fhl;Lg;gFjpapy; n`ypfhg;lu; khakhdjhfTk; $wg;gLfpwJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

jkpof kPdtu;fs; kj;jpapy; Gypfs; kPjhd Mu;tk; jiyJ}f;f Muk;gk; - ,e;jpa ehNsL $Wfpd;wJ

Gypfspd; elkhl;lk; mw;Wg;NghAs;s epiyapYk; jkpof kPdtu;fs; kPJ gilapdu; elj;jptUk; jhf;Fjy;fs; njhlu;e;J tUtijaLj;J> Gypfs; ,Ue;j fhyj;jpy; mtu;fs; jkf;F ghJfhg;G muz;fshf nraw;gl;ldu; vd;w mgpg;gpuhak; jkpof kPdtu;fs; kj;jpapy; jw;NghJ jiyJ}f;f Muk;gpj;Js;sjhf ,e;jpa Clfk; xd;W nra;jp ntspapl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

fpspnehr;rp> Ky;iy. khtl;lq;fspy; 30 Mapuk; FLk;gq;fis kPs;FbNaw;w eltbf;if

fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT khtl;lq;fspy; ,Ue;J ,lk;ngau;e;Js;s kf;fspy; 30 Mapuk; FLk;gq;fis kPsf; Fbaku;j;Jtjw;fhd cl;fl;likg;G gzpfs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sjhf me;j khtl;lq;fspd; epu;thfg; gzpSf;Fg; nghWg;ghf cs;s murhq;f mjpgu; jpUkjp vkpy;lh RFkhu; njuptpj;Js;shu;. ,e;j ,U khtl;lq;fspYk; fz;zpntbfs; mfw;wg;gl;L> ghJfhg;ghd gFjpfs; vd ,uhZtj;jpduhy; mwptpf;fg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; cl;fl;likg;G Ntiyfs; eilngw;W tUtjhfTk;> ,e;jg; gzpfs; Kw;Wg;ngw;wJk;> 30 Mapuk; FLk;gq;fisf; FbNaw;w KbAk; vdTk; murhq;f mjpgu; jpUkjp vkpy;lh RFkhu; njuptpj;Js;shu;. MapDk; ,e;jf; FLk;gq;fs; vg;NghJ kPs;FbNaw;wk; nra;ag;gLthu;fs; vd;gijj; njuptpf;ftpy;iy. (NkYk;...)

Gul;lhrp 03> 2009

Google epWtdk; jd; 150 kpy;. ghtidahsu;fsplKk; kd;dpg;G NfhUfpwJ

$Fs; epWtdj;jpd; [P nkapy; kpd;dQ;ry; Nrit New;W nrt;tha;f;fpoik ,U kzpNeuk; jilg;gl;bUe;jJ. ,jidapl;L $Fs; epWtdk; ru;tNjr uPjpahfj; jd;NdhL ,ize;jpUf;Fk; 150 kpy;ypad; ghtidahsu;fsplk; kd;dpg;G NfhUfpwJ. ,J Nghd;w jtWfs; vjpu;tUk; fhyq;fspy; ,lk;ngwhjthwhd eltbf;iffs; vLf;fg;gLk; vd $Fs; epWtdk; njuptpf;fpwJ. vj;jidNah Ngu; jdpg;gl;l kw;Wk; mYtyf njhlu;Gfis [P nkapypy; ,zj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;gJj; jkf;Fj; njupAk; vd;W mjd; epWtd mjpfhupahd ngd; nlapdu; njuptpj;jhu;. ,Nj Nghd;W fle;j Nk khjKk; ghupa njhopy;El;g gpur;rpid xd;W $Fs; ,izaj;js Nritapy; ,lk;ngw;wpUe;jik Fwpgplj;jf;fJ
 

Gul;lhrp 03> 2009

gioikahd Xtpaj;jpd; gpd;dhy; mupa Xtpak; - gpNu]py; epGzuhy; fz;Lgpbg;G

gioikahd Xtpak; xd;wpd; mbapy; kiwf;fg;gl;l epiyapy; gpwpnjhU Xtpak; ,Ug;gij gpNu]py; ehl;L Xtpa epGzu; xUtu; fz;Lgpbj;Js;shu;. gpugy gpuhd;]; Xtpau; epnfhy]; Ngh]pdhy; 1634 1638 Mz;L fhyg;gFjpapy; tiuag;gl;l ,dtpUj;jpf;fhd fpNuf;f flTspd; Xtpaj;Jf;F gpd;dhy; ,e;j Gjpa Xtpak; ,Ug;gJ fz;Lgpbf;fg;gl;lLs;sJ. nw[pdh gpd;Njh nkhNua;uh vd;w epGzNu ,e;j kiwe;jpUe;j Xtpaj;ij fz;Lgpbj;Js;shu;. Nkw;gb epu;thz Xtpaj;ij 18 Mk; E}w;whz;L fhyg;gFjpapy; gioik thjpfsplkpUe;J ghJfhf;Fk; Kfkhf> mJ ,t;thW gpwpnjhU Xtpaj;Jf;F gpd; kiwj;J itf;fg;gl;bUf;fyhk; vd re;Njfpf;fg;gLfpwJ. ,e;j Xtpak; vjpu;tUk; 8 Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gpNu]pypd; rhNah NghNyhtpYs;s Kn]Nlh Mu;l; mUq;fhl;rpafj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;glTs;sJ.
 

Gul;lhrp 02> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 2)

Njrpa ,dg; gpur;idahfNt ,Ue;jjh? my;yJ Mf;fg;gl;ljh?

tpLjiyg; Nghuhl;lf; fhyj;jpy; epytpa ,d xw;Wikf;F rhd;whf mf;fhyj;jpy; ele;j xU rk;gtj;ij epidT $u;tJ ,q;F nghUj;jkhf ,Uf;Fk;. mjhtJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;ij xl;b 1915-y; jilf;fhtypy; itf;fg;gl;bUe;j rpq;fs ,dj;ijr; Nru;e;j jiytu; b.v];. Nrdehafhit tpLtpg;gjw;fhf gy ,lu;g;ghLfis vjpu;nfhz;L fly;topahf ,q;fpyhe;J nrd;W jpwikahf thjpl;L ehL jpUk;gpa jkpou; jiytUk; tof;fwpQUkhd jpU.nghd;dk;gyk; uhkehjid Cu;tykhf rpwg;Gld; mioj;Jr; nry;y ujk; xd;iw rpq;fsj; jiytu;fs; nfhz;Lte;jduhk;. Mdhy; mtu; te;jTld; ujj;jpd; Fjpiufis mtpo;j;Jtpl;L tpl;L mtUf;F jhq;fs; gl;bUe;j ed;wpf;flid ntspg;gLj;Jk; Kfkhf jpU.v.<. Fzrpq;fh cs;gl te;jpUe;j rpq;fs jiytu;fs; me;j ujj;ij jhq;fNs ,Oj;J te;jduhk;. ,g;gbg;gl;l tFg;G xw;WikAk; jkpo;> rpq;fs ,dq;fSf;fpilapy; tpLjiyg; Nghuhl;l fhyj;jpy; epytpAs;sJ. ,e;epfo;T ,t;tpU ,dq;fSk; xd;Wld; xd;W Nru;e;J tho KbahjthW Neu; tpNuhj Kuz;ghLfSld; vg;NghJNk ,Ue;J te;Js;sit vd;gijah fhl;LfpwJ? (NkYk;...)

Gul;lhrp 02> 2009

aho;. Nkauhf NahNf];tupAk; gpujp Nkauhf ,sq;NfhTk; epakdk;

aho;. khefu rig Nkauhf jpUkjp NahNf]; tup gw;Fzuh[h itAk; gpujp Nkauhf vd;. ,sq;NfhitAk; epakpf;f If;fpa kf;fs; Rje;jpu Kd;dzp jPu;khdpj;Js;sJ. ,tu;fspd; ngau; tpguq;fs; New;W (1) Nju;jy; MizahsUf;F mwptpf;fg;gl;ljhf I. k. R. Kd;dzp nrayhsUk; mikr;rUkhd Rrpy; gpNuk [ae;j; njuptpj;jhu;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 02> 2009

kl;lf;fsg;G kJuq;Nfzp kf;fspd; fhzp tptfhuk;

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; thfiug; gpuNjrj;jpy; kJuq;Nfzpapy; jkpo; K];yPk; kf;fspilNa Vw;gl;Ls;s fhzp njhlu;ghd gpur;ridf;F jPu;T fhZk; nghUl;L 15 Ngu; nfhz;l FO xd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jpy; mjpfhupfs; kw;Wk; fpof;F kfhzrig cWg;gpdu;fs; nfhz;l ,e;j FOit fpof;F kfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; epakpj;Js;shu;. thfiu gpuNjr nrayf kz;lgj;jpy; Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd; jiyikapy; New;W (31.08.2009) eilngw;w $l;lj;jpNyNa ,J njhlu;ghd jPu;khdk; vLf;fg;gl;Ls;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 02> 2009

nts;stj;ij gFjpapy; jkpo;nry;tDld; gzpahw;wpa ngz; xUtu; ifJ

nfhOk;G nts;stj;ij gFjpapy; ngz; xUtu; nghyp]hupdhy; ifJ nra;ag;gl;Ls;shu;. ,tu; Gypfspd; Kd;dhs; murpay; JiwnghWg;ghsu; jkpo; nry;tDld; gzpahw;wpatu; vd njuptpf;fg;gLfpwJ. ,tu; ntspehL nry;Yk; Nehf;fpy; nts;stj;ij gFjpapy; cs;s nyhl;[; xd;wpy; jq;fpapUe;Js;shu;. jdJ fztu; td;dpapy; ,lk;ngw;w Nkhjypd; NghJ nfhy;yg;gl;Ls;sjhfTk; tprhuizfspd; NghJ mtu; njuptpj;Js;sjhf nghyp]hu; njuptpj;Js;sdu;

Gul;lhrp 02> 2009

,dg;gpur;rpidj; jPu;Tf;fhf [dhjpgjpf;F cjtj; jahu; : ,uh.rk;ge;jd;

,dg;gpur;rpidiaj; jPu;g;gjw;fhf jhk; [dhjpgjpf;F cjt jahuhf cs;sjhfTk; jkpo;Njrpaf;$l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdu; ,uh. rk;ge;jd; njuptpj;Js;shu;. mjw;F Kd;du; ,lk;ngau;e;Js;s Rkhu; 3 yl;rk; Ngu; cldbahf kPs;FbNaw;wg;glNtz;Lk; mtu; NfhupAs;shu;. ,e;jr; re;jpg;G fle;j thu ,Wjpapy; nfhOk;gpy; ,lk;ngw;Ws;sJ. ,yq;ifapd; ,dg;gpur;rpidahdJ midj;J r%fKk; mikjpahf thOk; tifapy; jPu;f;fg;glNtz;Lk; vd ,jd; NghJ rk;ge;jd; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. ypahk; nghf;]{ldhd re;jpg;G Fwpj;J fUj;Jiuj;j mtu; Njrpag; gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz [dhjpgjpf;F cjTkhW ypahk; nghf;]; jk;kplk; Nfl;Lf;nfhz;ljhfTk; njuptpj;Js;shu;
 

Gul;lhrp 02> 2009

A New Battle for Ceylon - Forbes India

(S. Srinivasan)

A group of 43 businessmen from Colombo, Sri Lanka's capital city, were shocked to see the devastation when they landed in Jaffna in early July. Returning after three decades, they remembered this palm-fringed peninsula surrounded by blue lagoons had once been a thriving hub for industry. As many as 750 small factories churned out everything from household articles to export items in the 1970s. Now, they were all gone. What greeted them was broken bridges, burnt homes and families torn by the 26-year-long civil war. Hardly a place to talk business. The scene elsewhere in the region is no different. The caustic soda factory in Paranthan is in ruins, the Kankesanthurai cement plant is dysfunctional and Valaichchenai paper factory has been idle for long. (more...)

Gul;lhrp 02> 2009

kNyrpa NfhGuj;jpy; Vwp "rpye;jp kdpjd;' rhjid

cyfpNyNa kpfTk; caukhd fl;blq;fspy; xd;whf tpsq;Fk; kNyrpahtpYs;s ngl;Nuhd]; NfhGuj;jpy; ntWk; iffisAk; fhy;fisAk; gad;gLj;jp Vwp gpu
hd;i]r; Nru;e;j mnya;d; nwhNgu;l; rhjid gilj;Js;shu;. Vw;fdNt caukhd fl;blq;fs; gytw;wpy; Vwpajd; %yk; "rpye;jp kdpjd;' vd gpugyk; ngw;wtu; ,tu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ,e;epiyapy; Nfhyhyk;G+upYs;s 1483 mb caukhd 88 khbf; fl;blj;ij ,uz;Nl kzpj;jpahyq;fspy; Vwp mnya;d; nuhNgu;l; rhjid gilj;Js;shu;. vdpDk; mDkjp ngwhky; Nkw;gb fl;blj;jpy; Vwpaik Fwpj;J mtu; kNyrpa nghyp]huhy; ifJ nra;ag;gl;L tprhupf;fg;gl;L tUtjhf njuptpf;fg;gLfpwJ
 

Gul;lhrp 02> 2009

cd;dpr;ir tha;f;fhy;fs; ,uhZt cjtpAld; Gduikg;G : fp.kh.rig eltbf;if

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; cd;dpr;ir tyJfiu tha;f;fhy;fis ,uhZtj;jpd; xj;Jiog;Gld; KOikahf Gduikg;G nra;tjw;F fpof;F khfhz rig eltbf;if vLj;Js;sJ. ,j;jpl;lk; G+u;j;jp nra;ag;gLk; gl;rj;jpy; Rkhu; 13 Mapuk; tay; epyq;fSf;F ePu;g;ghrd trjp fpl;Lk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. Vw;fdNt ,g;gpuNjrk; tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ue;jJ. ,jdhy; J}u;e;J Nghd tyJfiu tha;f;fhy;fisg; Gduikg;gjpy; ePu;g;ghrd jpizf;fsk; rpf;fy;fisAk; rpukq;fisAk; vjpu;Nehf;fpapUe;jJ. ,jd; %yk; 8 Mapuk; Vf;fu; tay; epyq;fSf;F kl;LNk ePu; toq;f Kbe;jJ. Gduikg;G Ntiyfis khfhz Kjyikr;ru; rptNdrJiu re;jpufhe;jd;> mz;ikapy; itgt uPjpahf Muk;gpj;J itj;jhu;. Gduikg;G gzpfs; G+u;j;jpaile;jJk; cd;dpr;ir gpujhd ePu;g;ghrdf; Fsj;jpypUe;J Nrkpg;Gf;fhf 8 rpwpa Fsq;fSf;Fk; Nkyjpfkhf 5 Mapuk; Vf;fu; tay; epyq;fSf;Fk; ePu;g;ghrdk nra;a KbAk; vd mjpfhup xUtu; njuptpj;jhu;.
 

Gul;lhrp 02> 2009

khit  tNuhjad;.

(epe;j kzhsd;)

r%f tpLjiyf;fha;

cd; Ngdh

rpte;njOjpa NghJ

vk; Njrk;

G+kzk; nfhz;L

cd;id tho;j;jpaJ...!

Ntfkhd

gilg;Gfshy;

Ntljhupfis

,dk; fhzitj;j

,d;ndhU ghujpjh]d; eP. (NkYk;...)

Gul;lhrp 02> 2009

Channel 4 TV Must Eat Its Digits – Fake Execution Video Exposed!

There is another important development to note in the video from medical point of view: the man can be seated in that position only as long he is alive. The moment he dies he has to fall either forward or sideways, because the centre of the brain which controls his balance ceases to function. As anyone who has seen an actual execution by a firing squad (or a video of it) would have observed, even if the body were kept erect by some means, such as by tying to a pole, the head will not stay erect after the man is executed. It slumps either sideways or forwards.
Since nothing of this sort happen in the two instances which show 'executions' in this video, it has all the ingredients of movie-making for a purpose. In both instances you hear the firing of a gun, but the man who is supposed to have been executed continues to sit in the same posture as he was before the gun was fired. What it goes to prove is that the execution is just 'theatric' and the man being "executed" is only an actor. (more...)

Gul;lhrp 01> 2009

[g;ghd; ghuhSkd;wj; Nju;jypy; 50 tUl Ml;rpf;F Kw;Wg;Gs;sp

[g;ghdpy; ele;j ghuhSkd;wj; Nju;jypy; vjpu;f; fl;rpahd [dehaff; fl;rp ngU ntw;wpaPl;baJ. nkhj;jkhf cs;s 480 Mrdq;fspy; 301 Mrdq;fis [dehaff; fl;rp ntd;wJ. Ml;rpapypUe;j gpujku; uNuh mNrhtpd; ypguy; fl;rp 119 Mrdq;fis kl;LNk ngw;W Njhy;tpaile;jJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 01> 2009

TNA ready to support the President

The most prominent Tamil parliamentary group in Sri Lanka says the party is prepared to help President Mahinda Rajapaksa to resolve the national issue. R Sambanthan, the leader of the Tamil National Alliance (TNA), stressed the importance of resettling nearly 300,000 displaced people as soon as possible. Visiting British parliamentarian Liam Fox and the TNA agreed on the importance of the issue, he told BBC Sandeshaya. (more...)

Gul;lhrp 01> 2009

ruzile;j> ifjhd Gyp cWg;gpdu;fspd; Gdu;tho;T eltbf;iff;F 20 epiyak;

Gypfs; ,af;fj;jpypUe;J ghJfhg;Gg; gilapduplk; ruzile;j kw;Wk; kdpjhgpkhd eltbf;ifapd;NghJ ifJ nra;ag;gl;ltu;fspd; Gdu;tho;T eltbf;iffSf;nfd 20 Gdu;tho;T epiyaq;fs; Gjpjhf epWtg;glTs;sjhf Gdu;tho;T Mizahsu; Nk[u; n[duy; jah uj;dhaf;f New;Wj; njuptpj;jhu;. tlf;F> fpof;fpd; gy;NtW gpuNjrq;fspy; ,e;j 20 Gdu;tho;T epiyaq;fs; epWtg;glTs;sd. IE}W Ngu; tPjk; 20 epiyaq;fspy; ,tu;fSf;F Gdu;tho;tspf;fg;glTs;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 01> 2009

epiyahd murpay; jPu;tpd; %yk; Njrpa xw;WikAk; rkj;JtKk;

bA+. FzNrfuh

tTdpah fk;A+dp];l; gpuKfu; Nf. gj;kehjdpd; epidT jpdf; $l;lk; 16.08.2009 Mk; jpfjp tTdpahtpy; eilngw;w NghJ murpayikg;G tptfhu kw;Wk; Njrpa xUq;fpizg;G mikr;ru; bA+ FzNrfu Mw;wpa ciu. Njhou; gj;kehjDf;F kupahij nrYj;jTk; mtiuf; nfsu tpf;fTk; mtUf;F ed;wp njup tpf;fTkhf KjyhtJ epidTr; nrhw; nghopit Mw;Wk; gzp vdf;F xg;gil f;fg;gl;Ls;sJ. mtuJ FLk;gj;jpdu; vdf;F tpLj;j md;ghd miog;ig ehd; Vw;Wf; nfhz;Nld;. Njhou; gj;kehjd; 2005> [{iy 13k; jpfjp fhykhdhu;. td;dpapy; mg;NghJ epytpa epiyik fhuzkhf> vk;ikg; gpupe;J nrd;w jiytUf;F cupa kupahijAlDk; nfsutj;JlDk; ed;wpawpjYlDk; mg;NghJ vk;khy; mQ;ryp nrYj;j Kbatpy;iy. mtuJ FLk;gj;jpdu; ,e;j epidTf; $l;lj;ij Vw;ghL nra;jikf;F ,JTk; fhuzkhf ,Ue;jpUf;fyhk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 01> 2009

,yq;ifj; jkpou; gpur;id - Xu; Ma;T (gFjp 1)

(,yq;ifapy; fle;j 25 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf njhlu;e;J tUk; rz;ilfshy; tPboe;J> ehboe;J> capupoe;J> cw;whu;-cwit ,oe;J epw;Fk; kf;fspy;> gpwe;jJ Kjy; rz;ilia kl;LNk ghu;j;Jf; nfhz;bUf;Fk; xU jiyKiwAk; cUthfptpl;l R+oypy; ,yq;ifj; jkpou;fspd; vz;zpwe;j Jd;gq;fSf;F fhuzkhd ,yq;ifj; jkpou; gpur;id Fwpj;j ekJ tpUg;G ntWg;gw;w Ma;tpd; Kjy; gFjp ,f;fl;Liuapy; ,lk; ngw;Ws;sJ. ,jpy; jkpou; gpur;idia Kd; itj;J vy;.b.b.< mikg;gpid Mjupj;Jf; nfhz;bUf;Fk; mikg;Gfspd; fUj;Jf;fs; vd ehk; Kd; itj;Js;sit '<o tpLjiy - ekJ flik vd;d?' vd;w E}ypypUe;J vLf;fg;gl;litahFk;. (NkYk;...)

Gul;lhrp 01> 2009

Clftpayhsu; jp];]ehafj;jpw;F 20 tUl rpiwj;jz;lid

jp];]ehafj;jpw;F vjpuhf nfhOk;G Nky; ePjpkd;wj;jp;y; rl;lkh mjpgupdhy; jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;j tof;fpy; 3Fw;wr;rhl;Lf;fs; njuptpf;fg;gl;bUe;jd. gaq;futhj jLg;G rl;lk;> kw;Wk; mtrufhy rl;lk; Mfpa tpjpfSf;F fPOk; kw;Wk; khjhe;j rQ;rpif xd;iw gpuRupj;J mjid ntspapl;l eltbf;iffspd; NghJ ,dq;fSf;fpilapy; czu;Tfis J}z;b nghJkf;fs; kj;jpapy; fytuj;ij Vw;gLj;Jk; tifapy; nraw;gl;lik Nghd;w Fw;wr;rhl;Lf;s; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j Fw;wk; 2006k; Mz;L [{d; khjk; 1k; jpfjpf;Fk; 2007k; Mz;L [{d;khjk; 1k; jpfjpf;Fk; ,ilapy; ,lk;ngw;Ws;sjhf Fwpg;gplg;gl;L;s;sJ. (NkYk;...)

Gul;lhrp 01> 2009

Gyp cWg;gpdu;fis tprhuiz nra;a jdpahdMizf;FO

ifJ nra;ag;gLk; Gyp re;Njf egu;fis tprhuiz nra;tjw;Fj; jdpahd tprhuiz Mizf;FO xd;W mikg;gJ gw;wp muR Ngr;Rf;fs; elj;jptUtjhf nra;jpfs; ntspahfpAs;sd. Gypfs; ,af;fj;Jld; njhlu;Gfis nfhz;bUe;jtu;fs; vd re;Njfpf;fg;gLk; Mapuf;fzf;fhdtu;fs; ifJ nra;ag;gLfpd;wikahy; mtu;fSf;F vjpuhd toq;Ffs; ePjpkd;wq;fspy; Njq;fpf;fplg;gjhf Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j toq;Ffis tpiutpy; epiwT nra;Ak; Nehf;fpy; mjpfhuq;fisf; nfhz;l Mizf;FOnthd;iw epWTtJ Fwpj;J muR gyjug;gl;l MNyhridfis Nkw;nfhz;L tUfpwJ. ,jw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; fpilj;jJk; cau; ePjpkd;wj;jpy; flikahw;Wk; ePjpgjpfis nfhz;l Mizf;FO xd;iw mikf;f jpl;lkpl;Ls;sjhf me;j nra;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
 

Gul;lhrp 01> 2009

[g;ghd; Gjpa gpujkuhf  AfpNah `Njhakh Nju;T  ‘mnkupf;fhit rhu;e;J ,Uf;fkhl;Nlhk;’   

[g;ghd; ehlhSkd;w Nju;jypy;> ntw;wp ngw;w [dehaf fl;rp jiytu; AfpNah `Njhakh Gjpa gpujkuhf Nju;thdhu;. mnkupf;fhit ngupJk; rhu;e;J ,Uf;fkhl;Nlhk; vd mtu; njuptpj;jhu;. [g;ghdpy; ehlhS kd;w Nju;jypy; `Njh akh [dehaf fl;rp ngUk; ntw;wp ngw;wJ. ,jidj; njhlu;e;J mtu; Gjpa gpujkuhf nghWg; Ngw;fpwhu;. jdJ mikr; ruit cWg;gpdu;fis epakpf;f mtu; tpiue;jhu;. [g;ghd; ehlhSkd;w fPo; mit 480 ,lq;fis nfhz;ljhFk;. (NkYk;...)

 

உனக்கு நாடு இல்லை என்றவனைவிட நமக்கு நாடே இல்லை என்றவனால்தான் நான் எனது நாட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டேன்....... 

 


rajaniThiranagama_1.jpg

ராஜினி திரணகம

MBBS(Srilanka)

Phd(Liverpool, UK)

'அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் சாமர்த்தியம் விடுதலைப்புலிகளின் வலிமை மிகுந்த ஆயுதமாகும்.’ விடுதலைப்புலிகளுடன் நட்பு பூணுவது என்பது வினோதமான சுய தம்பட்டம் அடிக்கும் விவகாரமே. விடுதலைப்புலிகளின் அழைப்பிற்கு உடனே செவிமடுத்து, மாதக்கணக்கில் அவர்களின் குழுக்களில் இருந்து ஆலோசனை வழங்கி, கடிதங்கள் வரைந்து, கூட்டங்களில் பேசித்திரிந்து, அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்தவர்கள்மீது கூட சூசகமான எச்சரிக்கைகள், காலப்போக்கில் அவர்கள்மீது சந்தேகம் கொண்டு விடப்பட்டன.........'

(முறிந்த பனை நூலில் இருந்து)

(இந் நூலை எழுதிய ராஜினி திரணகம விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவின் முக்கிய உறுப்பினரான பொஸ்கோ என்பவரால் 21-9-1989 அன்று யாழ் பல்கலைக்கழக வாசலில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்)

Its capacity to shock was one of the L.T.T.E. smost potent weapons. Friendship with the L.T.T.E.  was a strange and self-flattering affair.In the course of the coming days dire hints were dropped for the benefit of several old friends who had for months sat on committees, given advice, drafted latters, addressed meetings and had placed themselves at the L.T.T.E.’s  beck  and call.

From:  Broken Palmyra

வடபுலத் தலமையின் வடஅமெரிக்க விஜயம்

(சாகரன்)

புலிகளின் முக்கிய புள்ளி ஒருவரின் வாக்கு மூலம்

பிரபாகரனுடன் இறுதி வரை இருந்து முள்ளிவாய்கால் இறுதி சங்காரத்தில் தப்பியவரின் வாக்குமூலம்

 

தமிழகத் தேர்தல் 2011

திமுக, அதிமுக, தமிழக மக்கள் இவர்களில் வெல்லப் போவது யார்?

(சாகரன்)

என் இனிய தாய் நிலமே!

தங்கி நிற்க தனி மரம் தேவை! தோப்பு அல்ல!!

(சாகரன்)

இலங்கையின் 7 வது பாராளுமன்றத் தேர்தல்! நடக்கும் என்றார் நடந்து விட்டது! நடக்காது என்றார் இனி நடந்துவிடுமா?

(சாகரன்)

வெல்லப்போவது யார்.....? பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

(சாகரன்)

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2010

தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்  - பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி

1990 முதல் 2009 வரை அட்டைகளின் (புலிகளின்) ஆட்சியில்......

நடந்த வன்கொடுமைகள்!

 (fpNwrpad;> ehthe;Jiw)

சமரனின் ஒரு கைதியின் வரலாறு

'ஆயுதங்கள் மேல் காதல் கொண்ட மனநோயாளிகள்.' வெகு விரைவில்...

மீசை வைச்ச சிங்களவனும் ஆசை வைச்ச தமிழனும்

(சாகரன்)

இலங்கையில்

'இராணுவ' ஆட்சி வேண்டி நிற்கும் மேற்குலகம்,  துணை செய்யக் காத்திருக்கும்; சரத் பொன்சேகா கூட்டம்

(சாகரன்)

ஜனாதிபதி தேர்தல்

எமது தெரிவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்?

பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எவ்

ஜனாதிபதித் தேர்தல்

ஆணை இட்ட அதிபர் 'கை', வேட்டு வைத்த ஜெனரல் 'துப்பாக்கி'  ..... யார் வெல்வார்கள்?

(சாகரன்)

சம்பந்தரே! உங்களிடம் சில சந்தேகங்கள்

(சேகர்)

அனைத்து இலங்கைத் தமிழர்களும் ஒற்றுமையான இலங்கை தமது தாயகம் என மனப்பூர்வமாக உரிமையோடு உணரும் நிலை ஏற்பட வேண்டும்.

(m. tujuh[g;ngUkhs;)

தொடரும் 60 வருடகால காட்டிக் கொடுப்பு

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்களா?

 (சாகரன்)

 ஜனவரி இருபத்தாறு!

விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரு கட்சிகளுக்குள் ஒன்றை தமிழ் பேசும் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.....?

(மோகன்)

2009 விடைபெறுகின்றது! 2010 வரவேற்கின்றது!!

'ஈழத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் பாசிசத்தின் உதிர்வும், ஜனநாயகத்தின் எழுச்சியும்'

 (சாகரன்)

சபாஷ் சரியான போட்டி.

மகிந்த  ராஜபக்ஷ & சரத் பொன்சேகா.

(யஹியா வாஸித்)

கூத்தமைப்பு கூத்தாடிகளும் மாற்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்!

(சதா. ஜீ.)

தமிழ் பேசும் மக்களின் புதிய அரசியல் தலைமை

மீண்டும் திரும்பும் 35 வருடகால அரசியல் சுழற்சி! தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விடிவு கிட்டுமா?

(சாகரன்)

கப்பலோட்டிய தமிழனும், அகதி (கப்பல்) தமிழனும்

(சாகரன்)

சூரிச் மகாநாடு

(பூட்டிய) இருட்டு அறையில் கறுப்பு பூனையை தேடும் முயற்சி

 (சாகரன்)

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!! மீண்டும் சந்திப்போம்! பிரிவோம்!!

(மோகன்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் உறவு

பாம்புக்கு பால் வார்க்கும் பழிச் செயல்

(சாகரன்)

இலங்கை அரசின் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக மாறும் அபாயம்

(சாகரன்)

ஈழ விடுலைப் போராட்டமும், ஊடகத்துறை தர்மமும்

(சாகரன்)

அடுத்த கட்டமான அதிகாரப்பகிர்வு முன்னேற்றமானது 13வது திருத்தத்திலிருந்து முன்னோக்கி உந்திப் பாயும் ஒரு விடயமே

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

மலையகம் தந்த பாடம்

வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா?  

 (சாகரன்)

ஒரு பிரளயம் கடந்து ஒரு யுகம் முடிந்தது போல் சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.!

(அ.வரதராஜப்பெருமாள்)

 

 

அமைதி சமாதானம் ஜனநாயகம்

www.sooddram.com